ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.206.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 206

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. rugpjūčio 8d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 723/2009 dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo

1

 

 

2009 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 724/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

9

 

*

2009 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 725/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Pan de Cruz de Ciudad Real (SGN))

11

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/603/EB

 

*

2009 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimas, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomi baterijų ir akumuliatorių gamintojų registravimo reikalavimai (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 6054)  ( 1 )

13

 

 

2009/604/EB

 

*

2009 m. rugpjūčio 7 d. Komisijos sprendimas dėl Europos bendrijos 2009 m. finansinio įnašo dvejų metų trukmės bandomajam projektui, skirtam oro kokybei mokyklose

16

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. rugpjūčio 7 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/605/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2009/137/BUSP, pratęsiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimus

20

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

8.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 723/2009

2009 m. birželio 25 d.

dėl Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (ERIC) Bendrijos teisinio pagrindo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 171 straipsnį ir 172 straipsnio pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdama į Regionų komiteto nuomonę (3),

kadangi:

(1)

Pagal Sutarties 171 straipsnį Bendrija gali steigti bendras įmones arba kitas struktūras, būtinas efektyviai vykdyti Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programas.

(2)

Parama mokslinių tyrimų infrastruktūroms Europoje ir tų infrastruktūrų plėtra yra nuolatinis Bendrijos tikslas, paskutinį kartą aptartas 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendime Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (4) ir ypač 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendime 2006/974/EB dėl specialiosios programos „Pajėgumai“ (5).

(3)

Paprastai parama Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kūrimui ir naudojimui iš esmės teikiama subsidijomis valstybėse narėse įkurtoms mokslinių tyrimų infrastruktūroms, tačiau pastaraisiais metais įsitikinta, kad reikia papildomų pastangų siekiant paskatinti naujų struktūrų plėtrą, sukuriant tinkamą teisinį pagrindą, kuriuo remiantis būtų lengviau Bendrijos lygiu steigti tas struktūras ir jas naudoti.

(4)

Šį poreikį ne kartą pareiškė politiniu lygiu valstybės narės ir Bendrijos institucijos bei įvairūs Europos mokslinių tyrimų bendruomenės atstovai, pavyzdžiui, įmonės, mokslinių tyrimų centrai bei universitetai ir visų pirma Europos strateginis mokslinių tyrimų infrastruktūros forumas (ESFRI).

(5)

Nors Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros bendrosiose programose jau seniai pripažįstama, kad siekiant Sutarties 163 straipsnyje nustatytų Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros tikslų didžiausia svarba tenka pasaulinio lygio mokslinių tyrimų infrastruktūroms, tų struktūrų steigimo, finansavimo ir naudojimo taisyklės vis dar nevienodos ir skirtos pavieniams regionams. Atsižvelgiant į tai, kad Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konkuruoja su Bendrijos pasaulinių daug į šiuolaikines plataus masto infrastruktūras investuojančių ir investuosiančių partnerių infrastruktūromis, ir į tai, kad dėl nuolat didėjančio sudėtingumo ir kainos tokios infrastruktūros dažnai tampa neprieinamos vienai valstybei narei arba net žemynui, dabar būtina visapusiškai pasinaudoti Sutarties 171 straipsnio galimybėmis ir jas plėtoti kuriant teisinį pagrindą, nustatantį procedūras ir sąlygas, pagal kurias Bendrijos lygiu būtų steigiamos ir naudojamos Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros, būtinos efektyviam Bendrijos mokslinių tyrimų ir plėtros programų vykdymui. Šis naujas teisinis pagrindas papildytų kitas tarptautinės arba Bendrijos teisės galiojančias teisines organizavimo formas.

(6)

Kitaip nei Bendros technologijų iniciatyvos (BTI), steigiamos kaip bendros įmonės, kuriose Bendrija yra vienas iš narių ir kurioms ji teikia finansinius įnašus, Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumas (toliau – ERIC) turėtų būti laikomas ne Bendrijos įstaiga pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (Finansinis reglamentas) (6) 185 straipsnį, o juridiniu asmeniu, kurio nariu Bendrija nebūtinai gali būti ir kuriam ji neteikia finansinių įnašų, kaip nustatyta Finansinio reglamento 108 straipsnio 2 dalies f punkte.

(7)

Atsižvelgiant į tai, kad programavimą ir atitinkamą mokslinių tyrimų veiklą valstybės narės ir Bendrija vykdo glaudžiai bendradarbiaudamos ir papildydamos viena kitą, kaip nustatyta Sutarties 164 ir 165 straipsniuose, suinteresuotosios valstybės narės vienos arba drauge su kitais reikalavimus atitinkančiais subjektais turėtų nustatyti poreikį kurti savo mokslinių tyrimų infrastruktūras šia teisine forma pagal savo mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklą ir Bendrijos reikalavimus. Dėl tų pačių priežasčių tapti ERIC narėmis turėtų būti sudarytos galimybės visoms suinteresuotosioms valstybėms narėms ir galbūt reikalavimus atitinkančioms Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos bendrosios programos asocijuotosioms šalims (toliau – asocijuotosios šalys) bei trečiosioms šalims ir specializuotoms tarpvyriausybinėms organizacijoms. Be dalyvavimo visapusiškoje partnerystėje valstybės narės turėtų galėti tapti stebėtojomis ERIC įstatuose nurodytomis sąlygomis.

(8)

Pagal šį reglamentą įsteigto ERIC pagrindinė užduotis turėtų būti sukurti ir naudoti mokslinių tyrimų infrastruktūrą remiantis ne ekonominiu pagrindu bei didžiąją savo išteklių dalį ERIC turėtų skirti pagrindinei užduočiai vykdyti. Siekiant paskatinti inovacijas ir keitimąsi žiniomis bei technologijomis, ERIC turėtų būti leista vykdyti tam tikrą nustatytą ekonominę veiklą, jei ji glaudžiai susijusi su jo pagrindine užduotimi ir nekelia grėsmės jos vykdymui. Tai, kad kuriamos tokios mokslinių tyrimų infrastruktūros kaip ERIC, nesudaro kliūčių pripažinti, kad įgyvendinant EMTISF parengtą strateginį planą ir siekiant Europos mokslinių tyrimų pažangos yra naudingos ir kitokių teisinių organizavimo formų visai Europai svarbios mokslinių tyrimų infrastruktūros. Komisija turėtų užtikrinti, kad EMTISF nariai ir kitos suinteresuotosios šalys būtų informuoti apie šias alternatyvias teisines organizavimo formas.

(9)

Veiksminga mokslinių tyrimų infrastruktūrų parama Europos mokslinių tyrimų veiklai turėtų padėti užtikrinti aukštą Bendrijos mokslinių tyrimų lygį ir Bendrijos ekonomikos konkurencingumą, kaip numatyta vidutinės trukmės ir ilgojo laikotarpio prognozėse. Dėl to šios infrastruktūros pagal jų įstatuose nustatytas taisykles turėtų būti faktiškai atviros visai Europos mokslinių tyrimų bendruomenei, remiantis jomis turėtų būti siekiama, kad Europos moksliniai pajėgumai būtų didesni už dabartinius pažangiausius pajėgumus, ir taip būtų prisidėta prie Europos mokslinių tyrimų erdvės plėtros.

(10)

Kad ERIC steigimo procesas būtų efektyvus, ERIC steigti ketinantys subjektai turi pateikti paraišką Komisijai, kad ši, padedama nepriklausomų ekspertų, tarp kurių gali būti EMTISF narių, turėtų įvertinti, ar siūloma mokslinių tyrimų infrastruktūra atitinka šį reglamentą. Tokioje paraiškoje turėtų būti priimančiosios valstybės narės pareiškimas, kuriuo ji pripažįsta ERIC kaip tarptautinę įstaigą ar organizaciją, nuo pat jo įsteigimo, taikant 2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (7) bei 1992 m. vasario 25 d. Europos Tarybos direktyva 92/12/EEB dėl bendros tvarkos, susijusios su akcizais apmokestinamais produktais, ir jų laikymu, judėjimu ir kontrole (8). Be to, laikantis valstybės pagalbos taisyklių, ERIC, kaip tarptautinė organizacija, turėtų naudotis tam tikromis lengvatomis taikant 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (9).

(11)

Užtikrinant skaidrumą sprendimas dėl ERIC įsteigimo turėtų būti skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Dėl tų pačių priežasčių prie tokių sprendimų turėtų būti pridedami esminiai jo įstatų elementai.

(12)

Kad nustatytas užduotis ERIC vykdytų kuo efektyviau, jam turėtų būti suteiktas juridinio asmens statusas ir nustatyta plačiausia teisinio veiksnumo sritis nuo pat tos dienos, kurią įsigalioja jos steigiamasis sprendimas. Taikytinos teisės nustatymo tikslais ERIC buveinė turėtų būti vieno iš jo narių, t. y. valstybės narės arba asocijuotosios šalies, teritorijoje.

(13)

ERIC narėmis turėtų būti bent trys valstybės narės, taip pat jo narėmis gali būti reikalavimus atitinkančios asocijuotosios šalys ir asocijuotosiomis šalimis nesančios trečiosios šalys, taip pat specializuotos tarpvyriausybinės organizacijos.

(14)

Atsižvelgiant į šio reglamento svarbą Bendrijai, valstybės narės drauge turėtų turėti balsų daugumą ERIC narių susirinkime.

(15)

Išsamios šio pagrindo įgyvendinimo nuostatos turėtų būti įtrauktos į įstatus, kuriais remdamasi Komisija turėtų patikrinti, ar paraiška atitinka šiuo reglamentu nustatytą pagrindą.

(16)

Būtina užtikrinti, viena vertus, kad ERIC turi būtinas lanksčias įstatų keitimo sąlygas, kita vertus, kad ERIC įsteigusi Bendrija turi išlaikyti tam tikrų esminių elementų kontrolę. Kad įsigaliotų pakeitimas, susijęs su prie sprendimo dėl ERIC įsteigimo pridėtu įstatų esminiu elementu, tas pakeitimas turėtų būti patvirtintas Komisijos sprendimu, priimtu laikantis tokios pačios kaip ERIC steigimo procedūros. Apie kitus pakeitimus turėtų būti pranešama Komisijai, kuriai turėtų būti suteikiama teisė prieštarauti, jei tokį pakeitimą ji laiko neatitinkančiu šio reglamento.

(17)

Efektyviam veiklos valdymui ERIC būtina įsteigti valdymo organus. Įstatuose turėtų būti nustatoma, kaip tokie valdymo organai teisiškai atstovauja ERIC.

(18)

ERIC privalo veikti pagal patikimus biudžeto principus, kad vykdytų finansines pareigas.

(19)

ERIC galėtų turėti teisę gauti finansavimą pagal Finansinio reglamento VI antraštinę dalį. Taip pat galėtų būti teikiamas sanglaudos politikai skirtas finansavimas laikantis tos srities Bendrijos teisės aktų.

(20)

Siekiant, kad ERIC savo užduotis vykdytų kuo efektyviau, ir atsižvelgiant į jam suteiktą juridinio asmens statusą, ERIC turėtų būti atsakingas už savo skolas. Tam, kad nariai galėtų patys priimti su jų atsakomybe susijusius atitinkamus sprendimus, turi būti galima įstatuose nustatyti įvairias atsakomybės taisykles, kurių taikymo sritis būtų platesnė nei narių įnašais ribojama atsakomybė.

(21)

Kadangi ERIC steigiamas pagal Bendrijos teisę, jo veiklą turėtų reglamentuoti Bendrijos teisė ir tos valstybės, kurioje yra ERIC buveinė, teisė. Tačiau ERIC veikla galėtų būti vykdoma kitos valstybės teritorijoje. Konkrečiais ERIC įstatuose apibrėžtais klausimais turėtų būti taikoma tos valstybės teisė. Be to, ERIC veiklą turėtų reglamentuoti įstatus atitinkančios įgyvendinimo taisyklės.

(22)

Valstybės narės gali taikyti ar priimti įstatymus ar kitus teisės aktus, kurie nepažeidžia šio reglamento taikymo srities ar tikslų.

(23)

Siekiant užtikrinti pakankamą šio reglamento laikymosi kontrolę, ERIC turėtų Komisijai ir atitinkamoms valdžios institucijoms perduoti metines jo ataskaitas ir visą informaciją apie aplinkybes, keliančias rimtą grėsmę jo užduočių įvykdymui. Jei remdamasi metinėmis ataskaitomis arba kitais šaltiniais Komisija sužino, kad ERIC veikla vykdoma šiurkščiai pažeidžiant šį reglamentą ar kitą taikytiną teisę, ji turėtų paprašyti ERIC ir (arba) ERIC narių pasiaiškinti arba imtis veiksmų. Ypatingais atvejais ir jeigu veiksmų padėčiai ištaisyti nebuvo imtasi, Komisija galėtų panaikinti sprendimą dėl ERIC įsteigimo; tokiu pagrindu pradedamas ERIC likvidavimas.

(24)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. sukurti valstybes nares apimančią Europos mokslinių tyrimų infrastruktūrų sistemą, valstybės narės remdamosi savo nacionalinėmis konstitucinėmis sistemomis negali deramai pasiekti ir kadangi, atsižvelgiant į tarpvalstybinį problemos pobūdį, tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytas tikslui pasiekti.

(25)

Kadangi šis reglamentas parengtas visų pirma siekiant užtikrinti efektyvų Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų vykdymą ir kadangi šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės yra iš esmės valdymo priemonės, jos turėtų būti tvirtinamos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (10), 4 straipsnyje numatytos valdymo procedūros,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas teisinis pagrindas, reglamentuojantis Europos mokslinių tyrimų infrastruktūros konsorciumo (toliau – ERIC) steigimo reikalavimus ir procedūras bei šio konsorciumo įsteigimo pasekmes.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šio reglamento taikymo tikslais vartojamos tokios sąvokų apibrėžtys:

a)   mokslinių tyrimų infrastruktūra– priemonės, ištekliai ir susijusios paslaugos, kuriais naudojasi mokslo bendruomenė atlikdama aukščiausio lygio mokslinius tyrimus visose srityse, ir apima pagrindinę mokslinę įrangą ir mokslinių tyrimų medžiagą; žinių šaltinius, pavyzdžiui, rinkinius, archyvus ir struktūrizuotą mokslinę informaciją; informacijos ir ryšių technologijomis grindžiamas infrastruktūras, pavyzdžiui, GRID tinklą, kompiuterinę įrangą, programinę įrangą ir ryšio priemones bei bet kurias kitas išskirtines priemones, kurios yra esminės mokslinei kompetencijai įgyti. Tokia infrastruktūra gali būti sutelkta vienoje vietoje arba „paskirstytoji“ (išteklių organizuotas tinklas);

b)   trečioji šalis– valstybė, kuri nėra Europos Sąjungos valstybė narė;

c)   asocijuotoji šalis– trečioji šalis, kuri yra tarptautinio susitarimo su Bendrija šalis, pagal to susitarimo nuostatas ar jo pagrindu mokanti finansinį įnašą į visas Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programas ar jų dalį.

3 straipsnis

Užduotis ir kita veikla

1.   ERIC pagrindinė užduotis – sukurti ir naudoti mokslinių tyrimų infrastruktūrą.

2.   ERIC savo pagrindinę užduotį vykdo nesiekdamas ekonominės naudos. Tačiau jis gali vykdyti tam tikrą šalutinę ekonominę veiklą, jei ji glaudžiai susijusi su jo pagrindine užduotimi ir nekelia grėsmės jos vykdymui.

3.   Ekonominės veiklos išlaidas ir pajamas ERIC registruoja atskirai; jis nustato tokios veiklos kainas pagal rinkos kainas arba, jei rinkos kainos nežinomos, veiklos kainas nustato prie visų išlaidų pridėdamas pagrįstą maržą.

4 straipsnis

Infrastruktūrai keliami reikalavimai

ERIC kuriama mokslinių tyrimų infrastruktūra turi atitikti šiuos reikalavimus:

a)

ji būtina Europos mokslinių tyrimų programoms ir projektams vykdyti, be kita ko, siekiant efektyviai vykdyti Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programas;

b)

ji vertinga stiprinant Europos mokslinių tyrimų erdvę (ERA) bei suteikiant jai struktūrą ir sudaro sąlygas esminiams teigiamiems poslinkiams atitinkamose mokslo ir technologijų srityse tarptautiniu lygiu;

c)

galimybė veiksmingai ja naudotis pagal jos įstatuose nustatytas taisykles suteikiama Europos mokslinių tyrimų bendruomenei, kurią sudaro valstybių narių ir asocijuotųjų šalių mokslo darbuotojai;

d)

ji padeda sudaryti sąlygas žinių ir (arba) mokslo darbuotojų judumui ERA ir stiprina naudojimąsi visos Europos intelektualiuoju potencialu; ir

e)

ji padeda skleisti ir optimizuoti Bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos srityse pasiektus rezultatus.

5 straipsnis

Paraiška dėl ERIC steigimo

1.   Dėl ERIC steigimo besikreipiantys subjektai (toliau – pareiškėjai) pateikia Komisijai paraišką. Į viena iš Sąjungos institucijų oficialiųjų kalbų pateikiamą rašytinę paraišką įtraukiama:

a)

prašymas Komisijai dėl ERIC steigimo;

b)

siūlomi ERIC įstatai, nurodyti 10 straipsnyje;

c)

mokslinių tyrimų infrastruktūros, kurią sukurs ir naudos ERIC, techninis ir mokslinis aprašymas, kuriame nagrinėjami visų pirma 4 straipsnyje nustatyti reikalavimai;

d)

priimančiosios valstybės narės pareiškimas, kuriuo ji pripažįsta ERIC kaip Tarybos direktyvos 2006/112/EB 143 straipsnio g punkte bei 151 straipsnio 1 dalies b punkte ir Direktyvos 92/12/EEB 23 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje apibrėžtą tarptautinę organizaciją nuo pat jo įsteigimo. Šiose nuostatose numatytų išimčių apribojimai ir sąlygos nustatomi ERIC narių tarpusavio susitarimu.

2.   Komisija įvertina paraišką atsižvelgdama į šiame reglamente nustatytas sąlygas. Vertindama ji turi prašyti nepriklausomų ekspertų, visų pirma tos srities, kurioje ketinama vykdyti ERIC veiklą, nuomonės. Tokio vertinimo rezultatai pranešami pareiškėjams, kurių prireikus prašoma per pagrįstą laikotarpį papildyti arba pataisyti paraišką.

6 straipsnis

Sprendimas dėl paraiškos

1.   Atsižvelgdama į 5 straipsnio 2 dalyje nurodyto vertinimo rezultatus ir laikydamasi 20 straipsnyje nurodytos tvarkos Komisija:

a)

įsitikinusi, kad šiame reglamente nustatyti reikalavimai įvykdyti, priima sprendimą dėl ERIC įsteigimo; arba

b)

nusprendusi, kad šiame reglamente nustatyti reikalavimai neįvykdyti, įskaitant tai, kad nėra pateiktas 5 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytas pareiškimas, paraišką atmeta.

2.   Apie sprendimą dėl paraiškos pranešama pareiškėjams. Jei paraiška atmetama, sprendimas pareiškėjams aiškiai ir tiksliai paaiškinamas.

Sprendimas dėl ERIC įsteigimo taip pat skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje.

3.   Prie sprendimo dėl ERIC įsteigimo pridedami į paraišką įtraukti įstatų esminiai elementai, nustatyti 10 straipsnio b–f punktuose ir g punkto i–vi papunkčiuose.

7 straipsnis

ERIC statusas

1.   Nuo sprendimo dėl ERIC įsteigimo įsigaliojimo datos ERIC turi juridinio asmens statusą.

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje ERIC turi didžiausią pagal tos valstybės narės teisę juridiniams asmenims suteikiamą teisnumą ir veiksnumą. Visų pirma ERIC gali įsigyti kilnojamąjį ir nekilnojamąjį turtą bei intelektinę nuosavybę, jam gali priklausyti toks turtas ir nuosavybė, jis gali tokį turtą ir nuosavybę perleisti, taip pat jis gali sudaryti sutartis ir būti šalimi teismo procese.

3.   ERIC yra tarptautinė organizacija, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/18/EB 15 straipsnio c punkte.

8 straipsnis

Buveinė ir pavadinimas

1.   ERIC buveinė yra vienos iš narių, kuri yra valstybė narė arba asocijuotoji šalis, teritorijoje.

2.   ERIC pavadinimas turi santrumpą „ERIC“.

9 straipsnis

Narystės kriterijai

1.   ERIC nariais gali tapti:

a)

valstybės narės;

b)

asocijuotosios šalys;

c)

kitos nei asocijuotosios trečiosios šalys;

d)

tarpvyriausybinės organizacijos.

2.   ERIC narėmis turi būti mažiausiai trys valstybės narės. Pagal nešališkas ir pagrįstas įstatų sąlygas ERIC narėmis ir balsavimo teisių neturinčiomis stebėtojomis gali bet kuriuo metu tapti daugiau valstybių narių įstatuose numatytomis sąlygomis. Asocijuotosios ir trečiosios šalys bei tarpvyriausybinės organizacijos taip pat gali tapti ERIC narėmis laikantis įstatuose nustatytų narystės sąlygų ir procedūrų, jei tokiai narystei pritariama 12 straipsnio a punkte nurodytame narių susirinkime.

3.   Narių susirinkime valstybės narės bendrai turi balsavimo teisių daugumą.

4.   Įgyvendinant tam tikras nustatytas teises ir vykdant tam tikrus nustatytus ERIC nario įsipareigojimus, bet kuriai valstybei narei, asocijuotajai šaliai arba trečiajai šaliai gali atstovauti vienas arba daugiau viešųjų subjektų, įskaitant regionus, arba viešąsias paslaugas teikiantys privatieji subjektai.

5.   ERIC įsteigti arba narystės jame siekiančios asocijuotosios šalys, trečiosios šalys ir tarpvyriausybinės organizacijos pripažįsta, kad jo juridinio asmens statusas ir galios nustatomi pagal 7 straipsnio 1 ir 2 dalis, ir kad jam taikomos taisyklės, nustatytos taikant 15 straipsnį.

6.   ERIC įsteigti arba narystės jame siekiančios asocijuotosios ir trečiosios šalys ERIC taiko tokias pat sąlygas, kokios nustatytos 5 straipsnio 1 dalies d punkte ir 7 straipsnio 3 dalyje.

10 straipsnis

Įstatai

ERIC įstatuose nurodoma bent:

a)

narių ir stebėtojų sąrašas ir, kai taikoma, nariams atstovaujančių subjektų sąrašas, taip pat narystės ir atstovavimo keitimo sąlygos ir tvarka pagal 9 straipsnį;

b)

ERIC užduotys ir veikla;

c)

buveinė laikantis 8 straipsnio 1 dalies;

d)

ERIC pavadinimas laikantis 8 straipsnio 2 dalies;

e)

ERIC veiklos trukmė ir likvidavimo pagal 16 straipsnį tvarka;

f)

taisyklės dėl atsakomybės, taikant 14 straipsnio 2 dalį;

g)

pagrindiniai principai toliau nurodytose srityse:

i)

politika dėl naudotojams suteikiamos prieigos;

ii)

mokslinio vertinimo politika;

iii)

rezultatų sklaidos politika;

iv)

intelektinės nuosavybės teisių politika;

v)

užimtumo politika, įskaitant lygias galimybes;

vi)

skaidrumo, nediskriminavimo ir konkurencijos principus atitinkanti viešųjų pirkimų politika;

vii)

veiklos nutraukimas, jei reikia;

viii)

duomenų politika;

h)

narių teisės ir pareigos, įskaitant pareigą atlikti įmokas į subalansuotą biudžetą ir balsavimo teisės;

i)

ERIC organai, jų vaidmuo ir pareigos, sudarymo būdai ir sprendimų, įskaitant įstatų keitimo sprendimus, priėmimo tvarka, laikantis 11 ir 12 straipsnių;

j)

nustatyta (-os) darbo kalba (-os);

k)

nuorodos į įstatų įgyvendinimo taisykles.

Įstatai viešai skelbiami ERIC interneto svetainėje ir su jais galima susipažinti jo buveinėje.

11 straipsnis

Įstatų pakeitimai

1.   ERIC pateikia Komisijai tvirtinti bet kuriuos įstatų pakeitimus, susijusius su 10 straipsnio b–f punktais ir g punkto i–vi papunkčiais. Tokie pakeitimai neįsigalioja anksčiau, nei įsigalioja patvirtinamasis sprendimas. Komisija mutatis mutandis taiko 5 straipsnio 2 dalį ir 6 straipsnį.

2.   Bet kuriuos kitus nei 1 dalyje nurodytus įstatų pakeitimus ERIC pateikia Komisijai per dešimt dienų nuo jų patvirtinimo.

3.   Per šešiasdešimt dienų nuo pateikimo Komisija gali pareikšti prieštaravimą dėl tokių pakeitimų, nurodydama priežastis, kodėl pakeitimai neatitinka šiame reglamente nustatytų reikalavimų.

4.   Pakeitimai įsigalioja tik po to, kai pasibaigia terminas prieštaravimui pareikšti arba kai Komisijai nereikalauja laikytis to termino arba kai pareikštas prieštaravimas panaikinamas.

5.   Pakeitimo paraiškoje nurodoma:

a)

siūlomo arba tam tikrais atvejais priimto pakeitimo tekstas ir data, kurią pakeitimas įsigalioja;

b)

pakeista konsoliduota įstatų redakcija.

12 straipsnis

ERIC struktūra

Įstatuose numatomi bent toliau išvardyti organai ir jų kompetencija:

a)

narių susirinkimas – neribotą sprendimų priėmimo, įskaitant sprendimus dėl biudžeto patvirtinimo, galias turintis organas;

b)

narių susirinkimo skiriamas direktorius arba direktorių valdyba – vykdomasis organas ir ERIC teisinis atstovas.

Įstatuose nustatoma direktorių valdybos narių teisinio atstovavimo ERIC tvarka.

13 straipsnis

Biudžeto principai, finansinės ataskaitos ir auditas

1.   Visi ERIC pajamų ir išlaidų straipsniai įtraukiami į kiekvienais finansiniais metais sudaromas sąmatas ir nurodomi biudžete. Turi būti išlaikyta biudžeto pajamų ir išlaidų pusiausvyra.

2.   ERIC nariai užtikrina, kad asignavimai būtų naudojami pagal patikimo finansų valdymo principus.

3.   Biudžetas sudaromas ir vykdomas bei finansinės ataskaitos pateikiamos laikantis skaidrumo principo.

4.   ERIC finansinės ataskaitos pateikiamos kartu su finansinių metų biudžeto ir finansų valdymo ataskaita.

5.   ERIC galioja taikomos teisės reikalavimai, susiję su finansinių ataskaitų rengimu, pateikimu, auditu ir skelbimu.

14 straipsnis

Atsakomybė ir draudimas

1.   ERIC atsako už savo skolas.

2.   Narių finansinė atsakomybė už ERIC skolas nustatoma atsižvelgiant į jų atitinkamus įnašus, suteiktus ERIC. Įstatuose nariai gali nurodyti, kad jie padengs nustatyto dydžio skolas, viršijančias jų atitinkamus įnašus, arba neriboto dydžio skolas.

3.   Jei narių finansinė atsakomybė yra ribota, ERIC apsidraudžia tinkamu draudimu nuo jo infrastruktūros kūrimui bei veiklai būdingos galinčios kilti rizikos.

4.   Bendrija už ERIC skolas neatsako.

15 straipsnis

Taikoma teisė ir jurisdikcija

1.   ERIC steigimą ir vidaus veiklą reglamentuoja:

a)

Bendrijos teisė, visų pirma šis reglamentas bei 6 straipsnio 1 dalies a punkte ir 11 straipsnio 1 dalyje nurodyti sprendimai;

b)

valstybės narės, kurioje yra ERIC buveinė, teisė, o tais atvejais, jei buveinė nėra toje valstybėje narėje, arba yra iš dalies, a punkte nurodyti aktai;

c)

įstatai ir jų įgyvendinimo taisyklės.

2.   ERIC narių tarpusavio bei narių ir ERIC teisinių ginčų, taip pat teisinių ginčų, kuriuose viena iš šalių yra Bendrija, nagrinėjimas priklauso Europos Bendrijų Teisingumo Teismo jurisdikcijai.

3.   ERIC ir trečiųjų šalių ginčams taikomi Bendrijos teisės aktai dėl jurisdikcijos. Bendrijos teisės aktuose nenumatytais atvejais ginčų sprendimo teismų jurisdikcija nustatoma pagal valstybės, kurioje yra ERIC buveinė, teisę.

16 straipsnis

Likvidavimas ir nemokumas

1.   Įstatuose nustatoma ERIC likvidavimo tvarka, narių susirinkimui priėmus tokį sprendimą. Likviduojant ERIC veiklos vykdymas gali būti perduotas kitam juridiniam asmeniui.

2.   ERIC nedelsdamas ir ne vėliau kaip per dešimt dienų po to, kai narių susirinkimas priima sprendimą dėl likvidavimo, apie tai praneša Komisijai. Atitinkamą pranešimą Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

3.   ERIC nedelsdamas ir ne vėliau kaip per dešimt dienų po likvidavimo procedūros užbaigimo praneša apie užbaigtą likvidavimo procedūrą Komisijai. Atitinkamą pranešimą Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje. ERIC nustoja veikti to pranešimo paskelbimo dieną.

4.   Jei ERIC negali sumokėti savo skolų, apie tai jis nedelsdamas praneša Komisijai. Atitinkamą pranešimą Komisija paskelbia Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje.

17 straipsnis

Ataskaitos ir kontrolė

1.   ERIC parengia metinę veiklos, visų pirma mokslinės veiklos, veiklos vykdymo ir finansinės veiklos, nurodytos 3 straipsnyje, ataskaitą. Narių susirinkimui patvirtinus šią ataskaitą, ji perduodama Komisijai bei atitinkamoms valdžios institucijoms per šešis mėnesius nuo atitinkamų finansinių metų pabaigos. Ši ataskaita skelbiama viešai.

2.   ERIC ir atitinkamos valstybės narės praneša Komisijai aplinkybes, dėl kurių gali kilti didelė grėsmė ERIC užduočių įvykdymui arba kurios gali sutrukdyti ERIC įvykdyti šiame reglamente nustatytus reikalavimus.

3.   Jei Komisija sužino, kad ERIC veikla vykdoma šiurkščiai pažeidžiant šį reglamentą, jo pagrindu priimtus sprendimus arba kitą taikytiną teisę, ji prašo ERIC ir (arba) ERIC narių pasiaiškinti.

4.   Jei Komisija, suteikusi ERIC ir (arba) ERIC nariams pakankamai laiko pastaboms pateikti, nusprendžia, kad ERIC veikla vykdoma šiurkščiai pažeidžiant šį reglamentą, jo pagrindu priimtus sprendimus arba kitą taikytiną teisę, ji gali pasiūlyti ERIC ir ERIC nariams imtis veiksmų padėčiai ištaisyti.

5.   Jei veiksmų padėčiai ištaisyti nebuvo imtasi, Komisija gali panaikinti sprendimą dėl ERIC įsteigimo laikydamasi 20 straipsnyje nurodytos procedūros. Apie tokį sprendimą pranešama ERIC ir jis skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio L serijoje. Tokiu pagrindu pradedamas ERIC likvidavimas.

18 straipsnis

Reikiamos nuostatos

Valstybės narės imasi tokių priemonių, kurių reikia tinkamam šio reglamento taikymui užtikrinti.

19 straipsnis

Ataskaita ir peržiūra

Ne vėliau kaip 2014 m. liepos 27 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai jo taikymo ataskaitą ir prireikus pasiūlymus dėl pakeitimų.

20 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda valdymo komitetas.

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/486/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – du mėnesiai.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2009 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. MIKO


(1)  2009 m. vasario 19 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 sausio 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL C 76, 2009 3 31, p. 6.

(4)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

(5)  OL L 54, 2007 2 22, p. 101.

(6)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(7)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(8)  OL L 76, 1992 3 23, p. 1.

(9)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

(10)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


8.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 724/2009

2009 m. rugpjūčio 7 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. rugpjūčio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

29,6

XS

23,3

ZZ

26,5

0707 00 05

MK

25,2

TR

103,3

ZZ

64,3

0709 90 70

TR

103,3

ZZ

103,3

0805 50 10

AR

63,9

TR

92,6

UY

61,1

ZA

67,6

ZZ

71,3

0806 10 10

EG

153,7

MA

103,9

TR

143,0

ZA

127,8

ZZ

132,1

0808 10 80

AR

90,8

BR

67,5

CL

81,0

CN

96,2

NZ

86,6

US

85,7

ZA

79,6

ZZ

83,9

0808 20 50

AR

131,4

AU

112,1

CL

101,7

TR

146,6

ZA

90,8

ZZ

116,5

0809 20 95

CA

365,6

TR

275,1

US

335,1

ZZ

325,3

0809 30

TR

144,2

ZZ

144,2

0809 40 05

IL

138,0

ZZ

138,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


8.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 725/2009

2009 m. rugpjūčio 7 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Pan de Cruz de Ciudad Real (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi, Ispanijos paraiška įregistruoti pavadinimą Pan de Cruz de Ciudad Real paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 324, 2008 12 19, p. 26.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 510/2006 I priede nurodyti maisto produktai:

2.4. klasė.   Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

ISPANIJA

Pan de Cruz de Ciudad Real (SGN)


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

8.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/13


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. rugpjūčio 5 d.

kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB nustatomi baterijų ir akumuliatorių gamintojų registravimo reikalavimai

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 6054)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/603/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų ir Direktyvos 91/157/EEB panaikinimo (1), ypač į jos 17 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2006/66/EB numatyta registruoti baterijų ir akumuliatorių gamintojus. Kad gamintojai galėtų išvengti nereikalingos administracinės naštos, būtina nustatyti visoje Bendrijoje taikytinus procedūrinius reikalavimus.

(2)

Reikėtų nurodyti informaciją, kurią turėtų pateikti baterijų ir akumuliatorių gamintojai, teikdami registracijos paraišką, kad ta informacija nesikartotų taikant su kitomis registravimo procedūromis susijusius reikalavimus.

(3)

Visi registracijos mokesčiai turėtų būti proporcingi ir pagrįsti sąnaudomis, kad atitinkami gamintojai galėtų išvengti nereikalingų administracinių išlaidų.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB (2) 18 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Registravimo reikalavimai

Baterijų ir akumuliatorių gamintojus raštu arba elektroninėmis priemonėmis registruoja nacionalinės institucijos arba nacionalinės valstybių narių įgaliotos gamintojų atsakomybės organizacijos (toliau – registravimo įstaigos).

Registravimo procedūra gali būti kitos gamintojų registravimo procedūros dalis.

Baterijų ir akumuliatorių gamintojams registruotis reikia tik vieną kartą toje valstybėje narėje, kurios rinkai, vykdydami profesinę veiklą, jie pirmą kartą pateikia baterijas ir akumuliatorius; užsiregistravus jiems suteikiamas registracijos numeris.

2 straipsnis

Informacija, kurią turi teikti gamintojai

Baterijų ir akumuliatorių gamintojai registravimo įstaigoms pateikia priede nurodytą informaciją.

Taikant 1 straipsnio antroje pastraipoje nurodytą registravimo procedūrą, baterijų ir akumuliatorių gamintojai neprivalo pateikti jokios kitos informacijos, išskyrus nurodytąją priede.

3 straipsnis

Registracijos mokesčiai

Registravimo įstaigos gali imti registracijos mokesčius tik tuo atveju, jeigu jie yra pagrįsti sąnaudomis ir proporcingi.

Mokesčius imančios registravimo įstaigos praneša kompetentingoms nacionalinėms institucijoms apie mokesčių apskaičiavimo metodiką.

4 straipsnis

Registravimo duomenų pasikeitimas

Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, jei pasikeičia pagal šio sprendimo priedą gamintojų pateikti duomenys, gamintojai atitinkamai registravimo įstaigai apie tai praneša ne vėliau kaip per mėnesį nuo duomenų pasikeitimo.

5 straipsnis

Išsiregistravimas

Kai gamintojai valstybėje narėje netenka gamintojo statuso, jie išsiregistruoja apie tai pranešdami atitinkamai registravimo įstaigai.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugpjūčio 5 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 266, 2006 9 26, p. 1.

(2)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.


PRIEDAS

INFORMACIJA, KURIĄ PRIVALOMA PATEIKTI REGISTRUOJANTIS

1.

Gamintojo pavadinimas ir prekių pavadinimai (jei yra), kuriais gamintojas naudojasi valstybėje narėje.

2.

Gamintojo adresas (-ai): pašto indeksas ir vietovė, gatvės pavadinimas ir namo numeris, šalis, universalusis adresas (URL), telefono numeris ir, jei yra, asmuo ryšiams, gamintojo fakso numeris ir e. pašto adresas.

3.

Rinkai gamintojo tiekiamų baterijų ir akumuliatorių tipas: nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai, pramoninės baterijos ir akumuliatoriai arba automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai.

4.

Informacija apie tai, ar gamintojas įsipareigojimų laikosi individualiai, ar taikydamas kolektyvinę sistemą.

5.

Registracijos paraiškos pateikimo data.

6.

Nacionalinis gamintojo atpažinties kodas, įskaitant Europos mokesčių mokėtojo kodą arba nacionalinį mokesčių mokėtojo kodą (neprivalomas).

7.

Deklaracija, kurioje nurodoma, kad pateikta informacija yra teisinga.


8.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/16


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. rugpjūčio 7 d.

dėl Europos bendrijos 2009 m. finansinio įnašo dvejų metų trukmės bandomajam projektui, skirtam oro kokybei mokyklose

(2009/604/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (1), ypač į jo 49 straipsnio 6 dalies a ir b punktus ir 75 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 90 straipsnį,

kadangi:

(1)

Bendrajame Europos Sąjungos biudžete 2009 m. numatyta biudžeto eilutė 17 03 09 – Bandomasis sveikatos, aplinkos, transporto ir klimato kaitos kompleksinių tyrimų projektas (SATK). Patalpų ir lauko oro kokybės gerinimas.

(2)

Pagal Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 (toliau – finansinis reglamentas) 49 straipsnio 1 dalį biudžete numatyti asignavimai bet kuriai Bendrijų arba Europos Sąjungos veiklai gali būti naudojami tik priėmus pagrindinį teisės aktą.

(3)

Pagal finansinio reglamento 49 straipsnio 6 dalies a ir b punktus, nukrypstant nuo 49 straipsnio 1 dalies, asignavimai eksperimentinio pobūdžio bandomosioms schemoms, skirtoms veiklos ekonominiam pagrįstumui ir jos naudingumui nustatyti, ir asignavimai parengiamajai veiklai EB steigimo sutarties taikymo srityje, skirti parengti tolesnės veiklos pasiūlymus, gali būti įgyvendinami be pagrindinio teisės akto, jei veiksmai, kuriems finansuoti jie yra skirti, priskiriami Europos Bendrijų ar Europos Sąjungos įgaliojimams.

(4)

Finansinio reglamento 75 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad prieš išlaidų paskirties nustatymą institucija arba kitos institucijos, kurioms institucija yra pavedusi tokius įgaliojimus, priima finansavimo sprendimą.

(5)

Pagal Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 90 straipsnio 2 dalį, (toliau – „išsamios finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklės“), kai atitinkamų asignavimų vykdymas yra numatytas metinėje darbo programoje, kurią sudaro išsamus veiksmo (-ų) pagrindas, ši darbo programa laikoma sprendimu dėl finansavimo dotacijų ir viešųjų pirkimų atveju.

(6)

Biudžeto valdymo institucija asignavo konkretų finansavimą Europos Sąjungos 2009 m. biudžete, biudžeto eilute 17 03 09 – Bandomasis sveikatos, aplinkos, transporto ir klimato kaitos kompleksinių tyrimų projektas (SATK). Patalpų ir lauko oro kokybės gerinimas.

(7)

Reikėtų priimti metinį bandomojo sveikatos, aplinkos, transporto ir klimato kaitos kompleksinių tyrimų projekto (SATK) patalpų ir lauko oro kokybės gerinimo darbo planą, kuris taps šio projekto finansavimo sprendimu, pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir išsamių finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnį,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Priede išdėstyta darbų programa yra patvirtinta ir finansuojama pagal 2009 m. Europos Bendrijų bendrojo biudžeto eilutę 17 03 09, neviršijant 4 000 000 EUR.

2 straipsnis

Šis sprendimas yra šio projekto finansavimo sprendimas, pagal finansinio reglamento 75 straipsnį ir išsamių finansinio reglamento įgyvendinimo taisyklių 90 straipsnį.

Už jo įgyvendinimą atsakingas sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktorius.

Priimta Briuselyje, 2009 m. rugpjūčio 7 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Bandomasis sveikatos, aplinkos, transporto ir klimato kaitos kompleksinių tyrimų projektas (SATK) – Patalpų ir lauko oro kokybės gerinimas (biudžeto eilutė 17 03 09)

1.   ĮVADAS

1.1.   Biudžeto eilutė: 17 03 09

1.2.   Pagrindinis teisės aktas

Bandomasis projektas pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo bendrojo biudžeto (1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1525/2007 (2)

1.3.   Bendrieji bandomojo projekto tikslai

Biudžeto valdymo institucija pateikė Komisijai finansavimo asignavimus bandomajam projektui, kurio tikslas – pagilinti mūsų žinias apie patalpų oro kokybę mokyklose ir vaikų priežiūros įstaigose.

Anksčiau patalpų oro kokybės tyrimams būdavo skiriama mažiau dėmesio negu lauko oro kokybės tyrimams, net jeigu pastarieji kai kuriais atvejais pritaikomi patalpų orui. Taip pat jau esama išsamių bendrųjų teisės aktų nuostatų dėl lauko oro, tuo tarpu patalpų oro kokybė reguliuojama paskirų iniciatyvų ir teisės aktų. Patalpų oro mokyklose kokybė buvo daug mažiau tyrinėta, palyginti su patalpų oro kokybe kitose vidaus aplinkose. Atsižvelgiant į tai, kad apie 20 % ES gyventojų kiekvieną dieną praleidžia daug laiko mokyklose ir į tai, kad visoje Europoje vis daugiau asmenų (ypač vaikų) suserga astma ir kitomis kvėpavimo takų ligomis projektu siekiama:

nustatyti ir išanalizuoti patalpų oro problemas mokyklose, didžiausią dėmesį kreipiant į patalpų vėdinimą, pastatų statybą, tvarkybą ir valymą,

įvertinti tinkamo vėdinimo veiksmingumą, kad būtų galima sumažinti aplinkos oro užterštumą mokyklose,

įvertinti klimato kaitos (dėl karščio bangų, šalčio bangų dažnėjimo ir oro teršalų daugėjimo) poveikį vaikų sveikatai mokyklose,

įvertinti oro taršos lauke mažinimo priemonių, taip pat trumpalaikių priemonių, poveikį oro kokybei mokyklų patalpose ir poveikį vaikams mokyklos aplinkoje,

pateikti atitinkamas rekomendacijas, kaip spręsti oro kokybės problemas mokyklos aplinkoje.

1.4.   2009 m. prioritetai

1.

Mokyklų patalpose atlikti matavimus, kad būtų surinkti nauji duomenys apie svarbiausių oro teršalų koncentraciją mokyklų patalpose.

2.

Įvertinti transporto (kelių eismo) ir klimato kaitos poveikį mokyklos aplinkai.

3.

Įvertinti aplinkos teršalų patalpose poveikį vaikų sveikatai ir pateikti rekomendacijas kaip gerinant mokyklos aplinkos kokybę ir taikant kitas susijusias priemones užtikrinti susirgimų prevenciją ir mažinti kvėpavimo takų susirgimų skaičių.

4.

Sistemingai atlikti kiekybinį patalpų oro teršalų šaltinių mokyklos aplinkoje skirstymą. Nustatyti pagrindinius taršos šaltinius, kad būtų galima jų sumažinti. Šiame kontekste ypač svarbu gilinti žinias apie vartojamus produktus ir statybinių medžiagų taršą.

5.

Ištirti cheminės ir biocheminės sąveikos mechanizmus oro mišiniuose, būdinguose mokykloms įvairiose geografinėse platumose, ir sukurti metodologiją, kuria remiantis būtų galima gauti daugiau žinių apie tokių sąveikų pavojų sveikatai ir jų keliamą bendrą pavojų sveikatai.

6.

Remiantis tuo, kas išdėstyta, sukurti bendrąsias Europos mokyklų sveikatos gaires.

Anksčiau Europos Komisija ir Parlamentas parėmė du projektus, susijusius su šia tema.

2001 m. Europos Komisija parėmė projektą dėl kvėpavimo takų sveikatos penkių Europos miestų Danijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Norvegijoje ir Švedijoje mokyklose. Projekto rezultatai atskleidė bendras problemas, pvz., nepakankamą vėdinimą, didelį dulkių, pelėsių ir alergenų kiekį ore. Projekto išvada – panašus tyrimas, aprėpiantis visas valstybes nares, būtų labai naudingas (3).

2008 m. buvo oficialiai pristatytas Europos Parlamento finansuotas bandomasis projektas, kurį įgyvendinant tirtas patalpų ore esančių cheminių medžiagų poveikis ir galimas pavojus sveikatai. Įgyvendinant projektą taip pat tirta atrinktų ES valstybių narių mokyklų ir vaikų darželių padėtis. Svarbiausiosiose išvadose pabrėžiama, kad būtina atlikti tolesnius tyrimus ir ištirti patalpų (ypač vidaus aplinkos, kurioje vaikai būna daug laiko, t. y. mokyklų ir vaikų darželių) oro taršos poveikį visuomenės sveikatai Europos Sąjungoje (4).

Nutarta, kad 2009 m., atsižvelgiant į biudžeto galimybes, bandomasis projektas turėtų apimti daugiau ES valstybių narių, visų pirma naujųjų ES valstybių narių. Į projektą taip pat reikia įtraukti šalis kandidates, taip pat Vidurio ir Rytų Europos šalis. Projekto tikslas – parengti taisomųjų priemonių gaires, apimančias platesnį padėties Europoje spektrą.

Bandomasis projektas turėtų būti grindžiamas ankstesniais projektais ir papildyti esamus šios srities projektus (pvz., HITEA) (5).

2.   FINANSINĖS PARAMOS FORMA – KVIETIMAS DALYVAUTI KONKURSE

2.1.   Išteklių paskirstymas tarp sričių ir (arba) veiksmų, kurie turi būti įgyvendinti (žr. žemiau)

Visa turima suma: 4 000 000 EUR. Remiantis viešojo kvietimo dalyvauti konkurse rezultatais bus sudaryta viena bendra paslaugų teikimo sutartis.

2.2.   Laukiami remtinų veiksmų rezultatai

Kvietimo tikslas – pagilinti mūsų žinias apie patalpų oro kokybę mokyklose, nes vaikai, daugiausia savo laiko būnantys mokykloje, yra ypač pažeidžiami dėl oro taršos. Be to, tyrimu siekiama surinkti žinias apie problemų įvairiose Europos mokyklose įvairovę. Remiantis tyrimu bus pateiktos įvairių problemų sprendimo, kuriant sveiką mokyklos aplinką, gairės.

2.3.   Orientacinis tvarkaraštis

Kvietimas dalyvauti konkurse

iki 2009 m. pirmojo pusmečio pabaigos

Vykdytojo atrinkimas ir sutarties pasirašymas

iki 2009 m. pabaigos


(1)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(2)  OL L 343, 2007 12 27, p. 9.

(3)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2002/pollution/pollution_2002_04_en.htm

(4)  http://www.bookshop.europa.eu/eubookshop/download.action?fileName=LBNA23087ENC_002.pdf&eubphfUid=582569&catalogNbr=LB-NA-23087-EN-C

(5)  HITEA: Patalpų taršos poveikis sveikatai: mikrobiologinių, toksikologinių ir epidemiologinių aspektų integravimas; http://www.hitea.eu/


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

8.8.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/20


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/605/BUSP

2009 m. rugpjūčio 7 d.

iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2009/137/BUSP, pratęsiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimus (1)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. vasario 16 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2009/137/BUSP (2), pratęsiančius Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (toliau - ES specialusis įgaliotinis) Kosove įgaliojimus.

(2)

Bendrųjų veiksmų 2009/137/BUSP 5 straipsnio 1 dalyje numatyta 645 000 EUR orientacinė finansavimo suma, skirta su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu susijusioms išlaidoms padengti iki 2010 m. vasario 28 d. Ši orientacinė finansavimo suma turėtų būti padidinta 102 000 EUR siekiant padengti išlaidas, susijusias su intensyvesne ryšių palaikymo veikla Belgrade.

(3)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Bendruosius veiksmus 2009/137/BUSP,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrųjų veiksmų 2009/137/BUSP 5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 747 000 EUR.“

2 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. rugpjūčio 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

C. BILDT


(1)  Pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1244 (1999).

(2)  OL L 46, 2009 2 17, p. 69.