ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.200.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 200

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. liepos 31d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 661/2009 dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų ( 1 )

1

 

*

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 662/2009, kuriuo nustatoma derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl tam tikrų klausimų, susijusių su sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms taikytina teise bei tokių susitarimų sudarymo procedūra

25

 

*

2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 663/2009 dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo

31

 

*

2009 m. liepos 7 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 664/2009, kuriuo nustatoma derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl jurisdikcijos, teismo sprendimų ir nutarčių, susijusių su santuoka, tėvų atsakomybe ir išlaikymo prievolėmis, pripažinimo bei vykdymo ir išlaikymo prievolėms taikytinos teisės bei tokių susitarimų sudarymo procedūra

46

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinančio Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB, klaidų ištaisymas (OL L 188, 2009 7 18)

52

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

31.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 661/2009

2009 m. liepos 13 d.

dėl variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į jų bendrąją saugą, reikalavimų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Vidaus rinką sudaro vidaus sienų neturinti erdvė, kurioje užtikrinamas laisvas prekių, asmenų, paslaugų ir kapitalo judėjimas. Šiuo tikslu veikia išsami Bendrijos variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo sistema, nustatyta 2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2007/46/EB, nustatančia motorinių transporto priemonių ir jų priekabų bei tokioms transporto priemonėms skirtų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų patvirtinimo pagrindus (Pagrindų direktyva) (3).

(2)

Šis reglamentas yra atskiras reglamentas, parengtas Bendrijos tipo patvirtinimo procedūros, numatytos Direktyvoje 2007/46/EB, tikslams. Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti tos direktyvos IV, VI, XI ir XV priedus.

(3)

Šis reglamentas nepažeidžia vienos pakopos tipo ar mišraus tipo patvirtinimo procedūros, nustatytos Direktyvos 2007/46/EB 6 straipsnyje.

(4)

Siekiant išvengti, kad valstybės narės taikytų skirtingus reikalavimus, ir visoje Bendrijoje užtikrinti aukšto lygio kelių saugumą ir aplinkosaugą, Bendrijos lygiu buvo suderinti variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo, atsižvelgiant į daugelį saugos ir aplinkosaugos nuostatų, techniniai reikalavimai.

(5)

Todėl šiuo reglamentu taip pat siekiama didinti Bendrijos automobilių pramonės konkurencingumą, sudarant valstybėms narėms sąlygas vykdyti veiksmingą rinkos priežiūrą, bei užtikrinti, kad pateikiant susijusius produktus į rinką būtų laikomasi šiame reglamente nustatytų išsamių tipo patvirtinimo reikalavimų.

(6)

Esant padangų oro slėgio stebėjimo sistemoms, kuriomis gerinama padangų sauga ir aplinkosaugos charakteristikos, tikslinga nustatyti reikalavimus tiek dėl variklinių transporto priemonių bendrosios saugos, tiek dėl padangų aplinkosaugos charakteristikų.

(7)

Europos Parlamento prašymu Bendrijos transporto priemones reglamentuojantiems teisės aktams buvo taikomas naujas reguliavimo metodas. Todėl šiame reglamente reikėtų nustatyti tik esmines nuostatas dėl transporto priemonių saugos ir su padangomis susijusio išmetamo CO2 kiekio ir keliamo triukšmo lygio, nes techniniai reikalavimai turėtų būti nustatyti įgyvendinimo priemonėmis, patvirtintomis pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(8)

Visų pirma, Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai apibrėžti nuostatas dėl specialiųjų procedūrų, bandymų ir reikalavimų, taikomų tvirtinant variklinių transporto priemonių, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipą; aiškiau apibrėžti charakteristikas, kurias turi atitikti padanga, kad ją būtų galima laikyti specialaus naudojimo padanga, profesionaliai naudoti skirta visureigio padanga, sustiprinta padanga, labai didelio krovumo padanga, žiemine padanga, T tipo laikinojo naudojimo atsargine padanga ar frikcine padanga; nustatyti konkrečius saugos reikalavimus transporto priemonėms, skirtoms valstybėse narėse vežti keliais pavojingus krovinius; nuspręsti tam tikroms M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms ar jų klasėms netaikyti įpareigojimo įdiegti pažangiąsias staigaus stabdymo sistemas ir (arba) įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemas; keisti padangų pasipriešinimo riedėjimui ir riedėjimo triukšmo ribines vertes, atsižvelgiant į bandymų procedūrų pakeitimus, nemažinant aplinkos apsaugos lygio; nustatyti padangų keliamo triukšmo lygio nustatymo procedūros taisykles; sutrumpinti padangų, kurios neatitinka šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytų reikalavimų, pardavimo laikotarpį; ir iš dalies pakeisti IV priedą, siekiant įtraukti Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos taisykles (JTEEK taisyklės), kurios yra privalomos pagal 1997 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimą 97/836/EB dėl Europos bendrijos prisijungimo prie Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos susitarimo dėl suvienodintų techninių normų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas normas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų (5). Kadangi tos priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti tvirtinamos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(9)

Be šiuo metu svarstomos Komisijos iniciatyvos, pagal kurią siekiama nustatyti kelių klasifikavimo sistemą, per 12 mėnesių nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisija turėtų pateikti pasiūlymą dėl ES kelių klasifikacijos pagal keliuose keliamą triukšmą, kuri papildys variklinių transporto priemonių eismo keliamo triukšmo kartografavimą, siekiant nustatyti tinkamus prioritetus ir kelio dangos reikalavimus, taip pat nustatyti didžiausias keliuose keliamo triukšmo ribas.

(10)

Pažangiųjų transporto priemonių saugos sistemų techninė pažanga suteikia daugiau galimybių mažinti nukentėjusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų skaičių. Siekiant sumažinti nukentėjusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų skaičių, būtina įdiegti kai kurias svarbias naujas technologijas.

(11)

Privalomas ir nuoseklus moderniausių padangų gamybos technologijų ir mažo pasipriešinimo riedėjimui padangų naudojimas yra labai svarbus siekiant sumažinti kelių eismo išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų dalį transporto sektoriuje, tuo pat metu skatinant naujovių diegimą ir užimtumą Bendrijos automobilių pramonėje bei jos konkurencingumą.

(12)

Siekiant supaprastinti tipo patvirtinimą reglamentuojančius teisės aktus pagal galutinėje CARS 21 aukšto lygio grupės ataskaitoje pateiktas rekomendacijas, tikslinga panaikinti keletą direktyvų nemažinant kelių eismo dalyvių apsaugos lygio. Tose direktyvose išdėstytus reikalavimus reikėtų perkelti į šį reglamentą ir, kai tinka, pakeisti nuorodomis į atitinkamas JTEEK taisykles, kurios buvo įtrauktos į Bendrijos teisę remiantis Sprendimu 97/836/EB. Siekiant sumažinti tipo patvirtinimo proceso administracinę naštą, tikslinga leisti transporto priemonių gamintojams gauti tipo patvirtinimą šio reglamento tikslais, jei tinkama, gaunant patvirtinimą pagal atitinkamas šio reglamento IV priede išvardytas JTEEK taisykles.

(13)

Tikslinga, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir renkamos taip, kad jose esančių asmenų ir kitų kelių eismo dalyvių sužeidimo rizika būtų kuo mažesnė. Šiuo tikslu gamintojai turi užtikrinti, kad transporto priemonės atitiktų šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytus atitinkamus reikalavimus. Į tas nuostatas reikėtų įtraukti reikalavimus, susijusius su transporto priemonės konstrukciniu vientisumu, sistemomis, padedančiomis vairuotojui kontroliuoti transporto priemonę, užtikrinančiomis matomumą ir informuojančiomis jį apie transporto priemonės būklę ir aplinką, transporto priemonės apšvietimo sistemomis, transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos sistemomis, transporto priemonės išore ir reikmenimis, transporto priemonės mase ir matmenimis, transporto priemonės padangomis ir pažangiosiomis transporto priemonės sistemomis bei kitais įvairiais elementais, tačiau jais neapsiriboti. Be to, transporto priemonės turi atitikti specialiąsias nuostatas dėl tam tikrų krovininių transporto priemonių ir jų priekabų arba tam tikrais atvejais – specialiąsias nuostatas dėl autobusų.

(14)

Sudarant naujų specialiųjų transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimų įvedimo tvarkaraštį, reikėtų atsižvelgti į šių reikalavimų techninį pagrįstumą. Paprastai reikalavimus pirmiausia reikėtų taikyti tik naujų tipų transporto priemonėms. Kad esamų tipų transporto priemonės atitiktų reikalavimus, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį. Be to, padangų oro slėgio stebėjimo sistemas pirmiausia reikėtų privalomai įdiegti tik keleiviniuose automobiliuose. Kitus pažangius saugos elementus pirmiausia reikėtų privalomai įdiegti tik sunkiasvorėse krovininėse transporto priemonėse.

(15)

Komisija turėtų ir toliau vertinti, kiek techniškai ir ekonomiškai pagrįsti ir parengti pateikti į rinką kiti pažangūs saugos elementai, ir ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 1 d., o vėliau – kas trejus metus pateikti ataskaitą, įskaitant, jei reikia, pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą.

(16)

Komisija turėtų įvertinti, ar įmanoma išplėsti nuostatos dėl privalomojo padangų oro slėgio stebėjimo sistemų, įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemų ir pažangiųjų staigaus stabdymo sistemų diegimo taikymo sritį įtraukiant kitų kategorijų transporto priemones, ir prireikus pasiūlyti iš dalies pakeisti šį reglamentą.

(17)

Komisija turėtų vertinti, ar įmanoma griežtinti padangų sukibimo važiuojant šlapia danga reikalavimus, ir prireikus pasiūlyti iš dalies pakeisti šį reglamentą. Valstybės narės turėtų užtikrinti veiksmingą rinkos priežiūrą.

(18)

Visomis saugos didinimo ir išmetamo CO2 kiekio bei eismo keliamo triukšmo mažinimo galimybėmis galima pasinaudoti tik tuo pat metu diegiant ženklinimo sistemą, kurią taikant vartotojai būtų informuojami apie padangų eksploatavimo savybes.

(19)

Tikslinga įgyvendinti 2007 m. vasario 7 d. Komisijos komunikate „Bendrijos strategijos dėl lengvųjų automobilių ir nedidelės galios prekybos transporto priemonių išmetamų CO2 dujų mažinimo persvarstymo rezultatai“ paskelbtas priemones, kuriomis siekiama mažinti dėl padangų išmetamo CO2 kiekį. CO2 kiekį reikėtų mažinti naudojant tiek mažo pasipriešinimo riedėjimui padangas, tiek padangų oro slėgio stebėjimo sistemas. Taip pat tikslinga nustatyti reikalavimus, kuriais siekiama mažinti padangų ir kelio dangos keliamą triukšmą, ir reikalavimus dėl sukibimo važiuojant šlapia danga, kuriais užtikrinamas padangų saugos lygis. Susijęs įgyvendinimo tvarkaraštis turėtų būti parengtas atsižvelgiant į visų šių reikalavimų įgyvendinimo sudėtingumą. Visų pirma dėl riedėjimo triukšmui taikomų reikalavimų įgyvendinimo sudėtingumo ir atsižvelgiant į laiką, kurio pramonei reikia esamoms padangų linijoms pakeisti, tikslinga numatyti ilgesnį esamų tipų naujų padangų riedėjimo triukšmui taikomų reikalavimų įgyvendinimo laikotarpį.

(20)

Kai kurių rūšių padangos, įskaitant profesionaliai naudoti skirtas visureigio padangas, kurioms taikomi greičio apribojimai, ir tik iki 1990 m. registruotoms transporto priemonėms skirtas padangas, gali būti gaminamos labai mažais kiekiais. Todėl tokių rūšių padangoms tikslinga netaikyti tam tikrų šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytų reikalavimų, jei tokie reikalavimai nesuderinami su padangų naudojimu arba jeigu dėl jų kyla neproporcingai didelė papildoma našta.

(21)

Kalbant apie atnaujintas padangas, Komisija turėtų tinkamai įvertinti šį sektorių dalyvaujant visoms suinteresuotosioms šalims ir nustatyti, ar reikia pritaikyti reglamentavimo tvarką.

(22)

Tam tikrų konkrečių kategorijų padangų atveju tikslinga nustatyti pasipriešinimo riedėjimui ar riedėjimo keliamo triukšmo ribinių verčių išimtis, siekiant atsižvelgti į šių kategorijų padangų konstrukcijos ir eksploatavimo ypatumus. Visų pirma tikslinga nustatyti tokias išimtis padangų, skirtų užtikrinti geresnes sukibimo ir stabdymo savybes itin sunkiomis žiemos sąlygomis, atveju.

(23)

Specialaus naudojimo padangos naudojamos transporto priemonėse, važiuojančiose statybos, miško darbų ir kasybos vietose, taigi šios padangos visų pirma skirtos užtikrinti didesnį veiksmingumą bekelės sąlygomis, nei padangos, kurios naudojamos tik keliuose. Norint užtikrinti tokį veiksmingumą minėtosios padangos gaminamos iš medžiagų, kurios užtikrina didesnį šių padangų atsparumą, palyginti su normaliomis padangomis, o šių padangų protektoriaus raštą sudaro blokeliai. Kadangi dėl šių svarbių konstrukcijos ypatumų specialaus naudojimo padangos kelia daugiau triukšmo nei normalios padangos, joms turėtų būti leidžiama kelti daugiau triukšmo nei normalioms padangoms.

(24)

Elektroninės stabilumo kontrolės sistemos, pažangiosios staigaus stabdymo sistemos ir įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistemos turi didelį potencialą gerokai sumažinti nukentėjusiųjų nuo nelaimingų atsitikimų skaičių. Todėl Komisija, laikydamasi JTEEK taisyklių, turėtų nustatyti tokioms sistemoms taikomus reikalavimus tų kategorijų transporto priemonėms, kuriose prasminga tokias sistemas taikyti ir kurių atveju įrodoma, kad tokios sistemos padidins bendrą saugos lygį. Prieš pradedant įgyvendinti šiuos reikalavimus reikėtų duoti pakankamai laiko patvirtinti įgyvendinimo priemones, o vėliau – tobulinti ir pritaikyti šias sudėtingas technologijas transporto priemonėse.

(25)

Nuo 2011 m., kalbant apie naujų tipų patvirtinimą, ir nuo 2014 m., kalbant apie naujas transporto priemones, privalomo elektroninių stabilumo kontrolės sistemų diegimo sunkiasvorėse transporto priemonėse įgyvendinimo terminai turėtų atitikti šiame reglamente nustatytas datas.

(26)

Prieš įdiegiant elektronines stabilumo kontrolės sistemas Komisija turėtų imtis priemonių ir vykdyti kampanijas, kurių metu būtų informuojama apie šių sistemų veiksmingumą ir skatinamas jų pardavimas. Be to, Komisija turėtų stebėti kainų pokyčius, kad nustatytų, ar naujų automobilių kainos yra neproporcingai didinamos dėl to, kad automobiliai įrengiami pagal naujus saugos standartus.

(27)

Šio reglamento pagrindu siūlomos būsimos priemonės arba procedūros, kurios turi būti įgyvendinamos jį taikant, turėtų atitikti principus, nustatytus 2007 m. vasario 7 d. Komisijos komunikate dėl konkurencingos automobilių pramonės reglamentavimo sistemos 21-ajame amžiuje. Siekiant geresnio reglamentavimo ir supaprastinimo, taip pat siekiant išvengti nuolatinio galiojančių Bendrijos teisės aktų atnaujinimo techninių reikalavimų klausimais, šiame reglamente visų pirma turėtų būti pateiktos nuorodos į galiojančius tarptautinius standartus ir taisykles, dar kartą nepateikiant jų teksto Bendrijos teisinėje sistemoje.

(28)

Svarbu, kad sistemų, kurioms taikomas šis reglamentas, atsarginėms detalėms būtų taikomi lygiaverčiai saugos reikalavimai ir tvirtinimo procedūros. Todėl tikslinga numatyti, kad reikia patvirtinti atsargines detales ir atskirus techninius mazgus.

(29)

Valstybės narės turėtų nustatyti taisykles dėl sankcijų, taikomų pažeidus šio reglamento nuostatas, ir užtikrinti, kad jos būtų įgyvendinamos. Tos sankcijos turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

(30)

Šis reglamentas susijęs su 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (6) ir 2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 443/2009, nustatančiu naujų lengvųjų automobilių išmetamų teršalų normas pagal Bendrijos integruotą principą mažinti lengvųjų transporto priemonių išmetamo CO2 kiekį (7). Visų pirma, su išmetamo CO2 kiekio mažinimu susijusios šiame reglamente nustatytos priemonės turėtų būti kuo labiau susietos su papildomomis priemonėmis, skirtomis sumažinti išmetamo CO2 kiekį dar 10 g, remiantis 130 g baziniu išmetamo CO2 kiekio tikslu.

(31)

Komisija, taikydama labiau integruotą metodą, laiku turėtų pasiūlyti naujų šio reglamento pakeitimų ar pateikti kitų pasiūlymų, atsižvelgdama į išsamų poveikio vertinimą, susijusį su visomis galimomis papildomomis priemonėmis, kurias taikant būtų galima pasiekti norimus išmetamo CO2 kiekio tikslus, įtraukiant kitas rinkoje prieinamas technologijas, įskaitant padangų slėgio išsaugojimo technologijas, kelių dangos gerinimą ir bet kokias kitas aktualias naujas technologijas, taip pat oro kondicionavimo veiksmingumo reikalavimus, kurie jau turi ar gali turėti aiškios įtakos padangų pasipriešinimui riedėjimui arba transporto priemonės vartojamo kuro taupymui bei išmetamo CO2 kiekiui.

(32)

Sprendžiant keliuose keliamo triukšmo problemą reikėtų taikyti nuoseklų ir išsamų metodą. Šiuo metu peržiūrimas su didele kelių dangos įtaka keliuose keliamam triukšmui susijęs standartas ISO 10844, į kurį reikėtų atsižvelgti siekiant toliau gerinti kelių dangą. Valstybės narės turėtų daugiau investuoti, siekdamos pagerinti savo kelių dangą pagal galiojančius ISO standartus. Be to, reikėtų parengti išsamią keliamo triukšmo politiką, kuri apimtų visas transporto sistemas, be kelių transporto keliamo triukšmo taip pat įtraukiant aviacijos ir geležinkelio keliamą triukšmą.

(33)

Pradėjus taikyti šiame reglamente naujų transporto priemonių, naujų sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų atžvilgiu nustatytus reikalavimus, reikėtų panaikinti šias direktyvas:

1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/221/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų skystųjų degalų bakais ir galinės apsaugos įtaisais, suderinimo (8),

1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/222/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo tvirtinimo vieta ir to ženklo tvirtinimu, suderinimo (9),

1970 m. birželio 8 d. Tarybos direktyva 70/311/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų vairavimo mechanizmu, suderinimo (10),

1970 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 70/387/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių ir jų priekabų durimis, suderinimo (11),

1970 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 70/388/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių garsinio signalizavimo įtaisus, suderinimo (12),

1971 m. liepos 26 d. Tarybos direktyva 71/320/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų stabdžių sistemas, suderinimo (13),

1972 m. birželio 20 d. Tarybos direktyva 72/245/EEB dėl transporto priemonių radijo trukdžių (elektromagnetinio suderinamumo) (14),

1973 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 74/60/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įrangą, suderinimo (15),

1973 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 74/61/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sergėjimo įtaisus, suderinimo (16),

1974 m. birželio 4 d. Tarybos direktyva 74/297/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įtaisus (vairo mechanizmo elgsena transporto priemonei susidūrus su kliūtimi), suderinimo (17),

1974 m. liepos 22 d. Tarybos direktyva 74/408/EEB dėl motorinių transporto priemonių sėdynių, jų tvirtinimo įtaisų ir atramų galvai (18),

1974 m. rugsėjo 17 d. Tarybos direktyva 74/483/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių išorinius elementus, suderinimo (19),

1975 m. birželio 26 d. Tarybos direktyva 75/443/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių reversiniu mechanizmu ir spidometro įranga, suderinimo (20),

1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/114/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų identifikavimo lenteles, įrašus, tų lentelių tvirtinimo vietą ir būdus, suderinimo (21),

1975 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyva 76/115/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržų tvirtinimą, suderinimo (22),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/756/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su apšvietimo ir apšvietimo-signalizavimo įtaisų įrengimu motorinėse transporto priemonėse ir jų priekabose, suderinimo (23),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/757/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atšvaitus, suderinimo (24),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/758/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų viršutinius gabaritinius, priekinius gabaritinius (šoninius), galinius gabaritinius (šoninius), stabdymo signalo, dienos ir šoninius gabaritinius žibintus, suderinimo (25),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/759/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų posūkio rodiklio žibintus, suderinimo (26),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/760/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinio registracinio numerio ženklo žibintus, suderinimo (27),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/761/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių priekiniais tolimųjų ir (arba) artimųjų šviesų žibintais ir šviesos šaltiniais (kaitinimo ir kitomis lempomis), naudojamais patvirtintose motorinių transporto priemonių ir jų priekabų lempose, suderinimo (28),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/762/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių priekinius rūko žibintus, suderinimo (29),

1977 m. gegužės 17 d. Tarybos direktyva 77/389/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su motorinių transporto priemonių vilkimo kilpomis, suderinimo (30),

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/538/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų galinius rūko žibintus, suderinimo (31),

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/539/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ir jų priekabų atbulinės eigos žibintus, suderinimo (32),

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/540/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stovėjimo šviesos žibintus, suderinimo (33),

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/541/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių saugos diržus ir keleivio apsaugos sistemas, suderinimo (34),

1977 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 77/649/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vairuotojų regėjimo lauką, suderinimo (35),

1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 78/316/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių vidaus įtaisų (valdiklių, įspėjiklių ir rodytuvų tapatumo nustatymas) suvienodinimą, suderinimo (36),

1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 78/317/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių įstiklintų paviršių šildymo ir apipūtimo sistemas, suderinimo (37),

1977 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 78/318/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių stiklo valytuvus ir apliejiklius, suderinimo (38),

1978 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 78/549/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių ratų apsaugos priemones, suderinimo (39),

1978 m. spalio 16 d. Tarybos direktyva 78/932/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių motorinių transporto priemonių sėdynių galvos atramas, suderinimo (40),

1989 m. balandžio 13 d. Tarybos direktyva 89/297/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų šoninės apsaugos priemones (šoniniais atitvarais), suderinimo (41),

1991 m. kovo 27 d. Tarybos direktyva 91/226/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų purslų taškymą ribojančias sistemas, suderinimo (42),

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/21/EEB dėl M1 kategorijos motorinių transporto priemonių masės ir matmenų (43),

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/22/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų apsauginių stiklų ir stiklinimo medžiagų (44),

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/23/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų padangų bei jų montavimo (45),

1992 m. kovo 31 d. Tarybos direktyva 92/24/EEB dėl greičio ribotuvų ar panašių greičio ribojimo sistemų įrengimo kai kurių kategorijų motorinėse transporto priemonėse (46),

1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 92/114/EEB dėl prieš N kategorijos motorinių transporto priemonių galinę kabinos plokštę esančių išorinių iškyšų (47),

1994 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/20/EB dėl motorinių transporto priemonių bei jų priekabų mechaninių sukabinimo įtaisų ir tų įtaisų tvirtinimo prie transporto priemonių (48),

1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/28/EB dėl medžiagų, naudojamų tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių vidaus apdailai, degumo (49),

1996 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/27/EB dėl motorinių transporto priemonių keleivių apsaugos nuo šoninio smūgio ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB (50),

1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 96/79/EB dėl motorinių transporto priemonių keleivių apsaugos nuo priekinio smūgio ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB (51),

1997 m. liepos 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/27/EB dėl tam tikrų kategorijų motorinių transporto priemonių ir jų priekabų masės ir matmenų, iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB (52),

1998 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/91/EB dėl pavojingiems kroviniams keliais vežti skirtų motorinių transporto priemonių bei jų priekabų ir iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų tipo patvirtinimo (53),

2000 m. birželio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/40/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių transporto priemonių apsauginį priekio užkardą, suderinimo ir iš dalies pakeičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB (54),

2001 m. rugsėjo 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/56/EB dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų šildymo sistemų, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Tarybos direktyvą 78/548/EEB (55),

2001 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/85/EB dėl specialiųjų nuostatų dėl transporto priemonių, naudojamų keleiviams vežti ir be vairuotojo vietos turinčių daugiau kaip aštuonias sėdynes, iš dalies keičianti Direktyvas 70/156/EEB ir 97/27/EB (56),

2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/97/EB dėl valstybių narių teisės aktų, reglamentuojančių netiesioginio matymo įtaisų ir transporto priemonių, kuriose jie įrengti, tipo patvirtinimą, suderinimo, iš dalies keičianti Direktyvą 70/156/EEB ir panaikinanti Direktyvą 71/127/EEB (57).

(34)

Kadangi šio reglamento tikslo, t. y. užtikrinti vidaus rinkos veikimo nustačiusios bendrus techninius reikalavimus, taikomus transporto priemonių ir padangų saugai ir aplinkosaugos charakteristikoms, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl jo masto to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomi:

1.

variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir joms skirtų sistemų, sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo reikalavimai dėl jų saugos;

2.

variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo reikalavimai, susiję su padangų oro slėgio stebėjimo sistemomis, dėl jų saugos, kuro vartojimo veiksmingumo ir išmetamo CO2 kiekio, ir su pavarų perjungimo indikatoriais, dėl jų kuro vartojimo veiksmingumo ir išmetamo CO2 kiekio; ir

3.

naujai pagamintų padangų tipo patvirtinimo reikalavimai dėl jų saugos, pasipriešinimo riedėjimui charakteristikų ir riedant keliamo triukšmo lygio.

2 straipsnis

Taikymo sritis

Atsižvelgiant į šio reglamento 5–12 straipsnius, šis reglamentas taikomas Direktyvos 2007/46/EB II priedo A skirsnyje nustatytų M, N ir O kategorijų transporto priemonėms, taip pat joms skirtoms sistemoms, sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams.

3 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos Direktyvos 2007/46/EB 3 straipsnyje nustatytos sąvokų apibrėžtys.

Be to, vartojamos šios sąvokų apibrėžtys:

1.   elektroninė stabilumo kontrolė– elektroninė transporto priemonės kontrolės funkcija, pagerinanti transporto priemonės dinaminį stabilumą;

2.   I klasės M2 arba M3 transporto priemonė– M2 ar M3 transporto priemonė, kurioje be vairuotojo telpa daugiau kaip 22 keleiviai ir kurioje įrengtos stovintiems keleiviams skirtos vietos, siekiant sudaryti sąlygas dažnam keleivių judėjimui;

3.   A klasės M2 arba M3 transporto priemonė– M2 ar M3 transporto priemonė, kurioje be vairuotojo telpa ne daugiau kaip 22 keleiviai, kuri skirta vežti stovinčius keleivius ir kurioje yra sėdynių bei sudaromos sąlygos stovintiems keleiviams;

4.   įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema– sistema, įspėjanti vairuotoją apie netyčinį transporto priemonės nukrypimą nuo važiuojamosios kelio juostos;

5.   pažangioji staigaus stabdymo sistema– sistema, galinti automatiškai atpažinti avarinę situaciją ir įjungti transporto priemonės stabdymo sistemą siekiant sulėtinti transporto priemonę, kad būtų išvengta susidūrimo arba jo pasekmės būtų kuo lengvesnės;

6.   apkrovos gebos indeksas– vienas arba du skaičiai, kuriais žymima padangos apkrova, kurią gali išlaikyti pagal gamintojo nurodytus reikalavimus eksploatuojama viena arba viena ir pora padangų, važiuojant tam tikrą greičio kategoriją atitinkančiu greičiu;

7.   padangų oro slėgio stebėjimo sistema– transporto priemonėje įrengta sistema, galinti vertinti padangų oro slėgį arba slėgio pokytį per tam tikrą laiką ir perduoti atitinkamą informaciją naudotojui transporto priemonei važiuojant;

8.   specialaus naudojimo padanga– mišraus naudojimo padanga, skirta važiuoti tiek keliu, tiek bekele arba kitos specialios paskirties padanga;

9.   profesionaliai naudoti skirta visureigio padanga– specialaus naudojimo padanga, pirmiausiai skirta naudoti sunkiomis bekelės sąlygomis;

10.   sustiprinta padanga arba labai didelio krovumo padanga– C1 struktūros pneumatinė padanga, kurios korpusas pritaikytas pakelti didesnį svorį nei atitinkama standartinė padanga;

11.   žieminė padanga– padanga, kurios protektoriaus raštas, protektoriaus junginys arba konstrukcija visų pirma skirti didesniam nei normalios padangos veiksmingumui žiemos sąlygomis užtikrinti, atsižvelgiant į jos gebą išjudinti transporto priemonę arba palaikyti judėjimą;

12.   T tipo laikinojo naudojimo atsarginė padanga– laikinojo naudojimo atsarginė padanga, skirta naudoti didesnio nei standartinėms ir sustiprintoms padangoms nustatyto pripūtimo slėgio sąlygomis;

13.   frikcinė padanga– prie transporto priemonės varomosios (-ųjų) ašies (-ių) tvirtinama C2 arba C3 klasės padanga su užrašu „M + S“, „M.S.“ arba „M&S“;

14.   neapsaugotas kelių eismo dalyvis– pėstysis, dviratininkas ir motociklininkas;

15.   pavarų perjungimo indikatorius arba PPI– matomas indikatorius, rekomenduojantis vairuotojui perjungti pavarą;

16.   rankinė pavarų dėžė– pavarų dėžė, kurią galima valdyti taip, kad visų arba tam tikrų pavarų perjungimą visada tiesiogiai lemia vairuotojo veiksmas, neatsižvelgiant į fizinį šio veiksmo atlikimą; tai neapima sistemų, kurias taikant vairuotojas gali tik parinkti tam tikrą pavarų perjungimo strategiją arba apriboti vairuojant naudojamų pavarų skaičių, ir kai tikrasis pavaros perjungimas atliekamas nepriklausomai nuo vairuotojo, atsižvelgiant į tam tikrus vairavimo būdus.

II   SKYRIUS

GAMINTOJŲ PAREIGOS

4 straipsnis

Bendrosios pareigos

1.   Gamintojai turi įrodyti, kad visų naujų Bendrijoje parduodamų, registruojamų arba eksploatuojamų transporto priemonių tipas yra patvirtintas pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

2.   Gamintojai gali prašyti patvirtinti tipą visų sistemų požiūriu ir visų sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų, kuriems taikomas šis reglamentas, įdiegimo požiūriu arba prašyti patvirtinti tipą vienos ar daugiau sistemų požiūriu ir vienos ar daugiau sudėtinių dalių bei vieno ar daugiau atskirų techninių mazgų, kuriems taikomas šis reglamentas, įdiegimo požiūriu. Tipo patvirtinimas pagal IV priede išvardytas JTEEK taisykles laikomas EB tipo patvirtinimu pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

3.   Gamintojai turi įrodyti, kad visų Bendrijoje parduodamų arba eksploatuojamų naujų sistemų, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipas yra patvirtintas pagal šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

5 straipsnis

Bendrieji reikalavimai ir bandymai

1.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės būtų projektuojamos, konstruojamos ir renkamos siekiant kuo labiau sumažinti transporto priemonėje esančių asmenų ir kitų kelių eismo dalyvių sužeidimo riziką.

2.   Gamintojai užtikrina, kad transporto priemonės, sistemos, sudėtinės dalys ir atskiri techniniai mazgai atitiktų šiame reglamente ir jo įgyvendinimo priemonėse nustatytus atitinkamus reikalavimus, įskaitant reikalavimus dėl:

a)

transporto priemonės konstrukcinio vientisumo, įskaitant smūginius bandymus;

b)

sistemų, padedančių vairuotojui kontroliuoti transporto priemonę, įskaitant vairavimo, stabdymo ir elektronines stabilumo kontrolės sistemas;

c)

sistemų, užtikrinančių vairuotojo matomumą ir informuojančių vairuotoją apie transporto priemonės būklę ir aplinką, įskaitant stiklus, veidrodėlius ir vairuotojo informavimo sistemas;

d)

transporto priemonės apšvietimo sistemų;

e)

transporto priemonėje esančių asmenų apsaugos, įskaitant vidaus įtaisus, atramas galvai, saugos diržus, ISOfix tvirtinimo įtaisus arba įmontuojamąsias vaikų apsaugos priemones ir transporto priemonės dureles;

f)

transporto priemonės išorės ir reikmenų;

g)

elektromagnetinio suderinamumo;

h)

garsinio įspėjimo įtaisų;

i)

šildymo sistemų;

j)

įtaisų, kuriais transporto priemonė apsaugoma nuo neteisėto naudojimo;

k)

transporto priemonės atpažinties sistemų;

l)

masės ir matmenų;

m)

elektros saugos;

n)

pavarų perjungimo indikatorių.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti reikalavimai taikomi transporto priemonėms ir joms skirtoms sistemoms, sudėtinėms dalims bei atskiriems techniniams mazgams, kaip nustatyta I priede.

6 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su tam tikromis N ir O kategorijų transporto priemonėmis

1.   Be 5, 8, 9, 10 ir 12 straipsniuose ir jų įgyvendinimo priemonėse pateiktų reikalavimų N ir O kategorijų transporto priemonės turi atitikti, kai tinka, šio straipsnio 2–5 dalyse ir jų įgyvendinimo priemonėse nustatytus reikalavimus.

2.   N2 ir N3 kategorijų transporto priemonės konstruojamos užtikrinant, kad priekinio susidūrimo su kita transporto priemone atveju dėl apsaugos nuo palindimo po transporto priemone transporto priemonėje esančių asmenų sužeidimo rizika būtų kuo mažesnė.

3.   N2, N3, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonės konstruojamos užtikrinant, kad šoninio susidūrimo su neapsaugotu kelių eismo dalyviu atveju dėl apsaugos nuo palindimo po transporto priemone šio neapsaugoto kelių eismo dalyvio sužeidimo rizika būtų kuo mažesnė.

4.   Transporto priemonės kabina arba vairuotojui ir keleiviams skirta erdvė turi būti pakankamai sutvirtinta, kad, atsižvelgiant į JTEEK taisyklę Nr. 29, smūgio atveju būtų apsaugoti joje esantys asmenys.

5.   N2, N3, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonės turi būti konstruojamos taip, kad transporto priemonės išmetamų purslų poveikis kitų transporto priemonių vairuotojų matomumui būtų kuo mažesnis.

7 straipsnis

Specialieji reikalavimai, susiję su M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėmis

1.   Be 5, 8, 9, 10 ir 12 straipsniuose ir jų įgyvendinimo priemonėse pateiktų reikalavimų M2 ir M3 kategorijų transporto priemonės turi atitikti šio straipsnio 2–5 dalyse ir jų įgyvendinimo priemonėse nustatytus reikalavimus.

2.   Transporto priemonės krovumas, įskaitant sėdinčius ir stovinčius keleivius ir neįgaliųjų vėžimėlių naudotojus turi atitikti transporto priemonės masę, dydį ir formą.

3.   Transporto priemonių kėbulai projektuojami ir konstruojami taip, kad net visiškai pakrauta transporto priemonė būtų eksploatuojama saugiai ir stabiliai. Turi būti imtasi tinkamų priemonių siekiant užtikrinti saugų patekimą į transporto priemonę arba išlipimą iš jos, visų pirma, avarijos atveju.

4.   I klasės transporto priemonės turi būti pritaikytos naudotis riboto judumo asmenims, įskaitant neįgaliųjų vėžimėlių naudotojus.

5.   Autobusų ir tolimojo susisiekimo autobusų vidaus konstrukcijoms naudotos medžiagos, jei įmanoma, turi neleisti sklisti liepsnai arba bent sulėtinti jos sklidimą, kad transporto priemonėje esantys asmenys gaisro metu galėtų iš jos evakuotis.

8 straipsnis

Padangų klasifikavimas

1.   Padangos klasifikuojamos taip:

a)   C1 klasės padangos– visų pirma M1, N1, O1 ir O2 kategorijų transporto priemonėms skirtos padangos;

b)   C2 klasės padangos– visų pirma M2, M3, N, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėms skirtos padangos, kurių apkrovos gebos indeksas eksploatuojant viena padanga yra ≤ 121, o greičio kategorijos simbolis yra ≥ N;

c)   C3 klasės padangos– visų pirma M2, M3, N, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėms skirtos padangos, kurioms būdingas vienas iš šių apkrovos gebos indeksų:

Padanga gali būti priskiriama daugiau nei vienai klasei, jeigu ji atitinka visus bet kuriai iš tų klasių, kuriai ji priskiriama, atitinkamus reikalavimus.

2.   Taikomi JTEEK taisyklėse Nr. 30 ir Nr. 54 išvardyti apkrovos gebos indeksai ir juos atitinkančios masės.

9 straipsnis

Specialiosios nuostatos dėl transporto priemonių padangų, jų montavimo ir padangų oro slėgio stebėjimo sistemų

1.   Visos transporto priemonės įrangai priklausančios padangos, įskaitant, prireikus, visas atsargines padangas, visų pirma dėl savo matmenų, greičio ir apkrovos charakteristikų turi būti tinkamos naudoti transporto priemonėje, kuriai jos yra skirtos.

2.   M1 kategorijos transporto priemonėse turi būti įrengta tiksli padangų oro slėgio stebėjimo sistema, galinti, jei reikia, automobilio salone įspėti vairuotoją apie slėgio sumažėjimą bet kurioje padangoje, siekiant optimalaus kuro vartojimo ir saugumo keliuose. Kad tai būtų pasiekta, nustatomos tinkamos techninių reikalavimų ribos, kurios taip pat padeda taikyti technologiškai nešališkus ir ekonomiškus metodus kuriant tikslias padangų oro slėgio stebėjimo sistemas.

3.   Visos C1 klasės padangos turi atitikti II priedo A dalyje pateiktus reikalavimus dėl sukibimo važiuojant šlapia danga.

4.   Visos padangos turi atitikti II priedo B dalyje pateiktus reikalavimus dėl pasipriešinimo riedėjimui.

5.   Visos padangos turi atitikti II priedo C dalyje pateiktus reikalavimus dėl riedėjimo keliamo triukšmo.

6.   3, 4 ir 5 dalys netaikomos:

a)

padangoms, kurių leidžiamas važiavimo greitis mažesnis kaip 80 km/h;

b)

padangoms, kurių nominalusis ratlankio skersmuo neviršija 254 mm arba yra ne mažesnis kaip 635 mm;

c)

T tipo laikinojo naudojimo atsarginėms padangoms;

d)

transporto priemonėse, kurios pirmą kartą įregistruotos iki 1990 m. spalio 1 d., sumontuoti skirtoms padangoms;

e)

padangoms su papildomais frikcijos gerinimo įtaisais.

7.   II priedo B ir C dalyse nustatyti reikalavimai dėl pasipriešinimo riedėjimui ir riedėjimo keliamo triukšmo netaikomi profesionaliai naudoti skirtoms visureigio padangoms.

10 straipsnis

Pažangiosios transporto priemonių sistemos

1.   Taikant pagal 14 straipsnio 3 dalies a punktą nustatytas išimtis, M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse įrengiama šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus atitinkanti pažangioji avarinio stabdymo sistema.

2.   Taikant pagal 14 straipsnio 3 dalies a punktą nustatytas išimtis, M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse įrengiama šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus atitinkanti įspėjimo apie nukrypimą nuo kelio juostos sistema.

11 straipsnis

Pavarų perjungimo indikatoriai

M1 kategorijos transporto priemonėse, kurių referencinė masė neviršija 2 610 kg, ir transporto priemonėse, kurių tipo patvirtinimas papildomai numatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 715/2007 2 straipsnio 2 dalį, su rankine pavarų dėže įrengiami šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus atitinkantys pavarų perjungimo indikatoriai.

12 straipsnis

Elektroninės stabilumo kontrolės sistemos

1.   M1 ir N1 kategorijų transporto priemonėse įrengiama šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus atitinkanti elektroninė stabilumo kontrolės sistema.

2.   Išskyrus Direktyvos 2007/46/EB II priedo A skirsnio 4.2 ir 4.3 punktuose apibrėžtas visureiges transporto priemones, šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių reikalavimus atitinkanti elektroninė stabilumo kontrolės sistema įrengiama šių kategorijų transporto priemonėse:

a)

M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėse, išskyrus transporto priemones su daugiau kaip trimis ašimis, sujungtus autobusus ir tolimojo susisiekimo autobusus, taip pat I klasės ar A klasės autobusus;

b)

N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėse, išskyrus transporto priemones su daugiau kaip trimis ašimis, puspriekabių vilkikus, kurių bendroji masė yra 3,5–7,5 tonos, ir Direktyvos 2007/46/EB II priedo A skirsnio 5.7 ir 5.8 punktuose apibrėžtas specialios paskirties transporto priemones;

c)

O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėse su pneumatine pakaba, išskyrus transporto priemones su daugiau kaip trimis ašimis, itin sunkiems kroviniams vežti skirtas priekabas ir priekabas, kuriose įrengtos stovintiems keleiviams skirtos vietos.

III   SKYRIUS

VALSTYBIŲ NARIŲ PAREIGOS

13 straipsnis

Transporto priemonių, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimas

1.   Dėl priežasčių, susijusių su elektroninėmis stabilumo kontrolės sistemomis, nuo 2011 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą M1 ir N1 kategorijų naujų tipų transporto priemonėms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

Dėl priežasčių, susijusių su elektroninėmis stabilumo kontrolės sistemomis, nacionalinės institucijos, remdamosi V priedo 1 lentelėje nustatytomis įgyvendinimo datomis, atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 kategorijų naujų tipų transporto priemonėms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

2.   Dėl priežasčių, susijusių su 5–8 straipsniais, 9 straipsnio 2 dalimi ir 11 straipsniu reglamentuojamais transporto priemonių saugos ir padangų aspektais, nuo 2012 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti:

a)

EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą šiuose straipsniuose ir jų įgyvendinimo priemonėse nurodytoms kategorijoms priskiriamoms naujų tipų transporto priemonėms, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių; ir

b)

EB sudėtinių dalių ir (arba) atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą tokioms transporto priemonėms skirtoms naujų tipų sudėtinėms dalims ir atskiriems techniniams mazgams, jeigu tokios sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

3.   Dėl priežasčių, susijusių su 9 straipsnio 1 dalimi, 3–7 dalimis ir II priedu reglamentuojamais padangų aspektais, išskyrus II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytas pasipriešinimo riedėjimui ribines vertes, nuo 2012 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB sudėtinių dalių ir (arba) atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą naujų tipų padangoms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

Dėl priežasčių, susijusių su 9 straipsnio 1 dalimi, 3–7 dalimis ir II priedu reglamentuojamais padangų aspektais, išskyrus II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytas pasipriešinimo riedėjimui ribines vertes, nuo 2013 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą M, N ir O kategorijų naujų tipų transporto priemonėms, kurios neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

4.   Dėl priežasčių, susijusių su elektroninėmis stabilumo kontrolės sistemomis, nacionalinės institucijos, remdamosi V priedo 2 lentelėje nustatytomis įgyvendinimo datomis, pripažįsta M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 kategorijų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti ir eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

5.   Dėl priežasčių, susijusių su 5, 6, 7 ir 8 straipsniais, 9 straipsnio 1–4 dalimis, 11 straipsniu, 12 straipsnio 1 dalimi ir II priedo A ir B dalimis reglamentuojamais transporto priemonių saugos ir padangų aspektais, išskyrus C3 klasės padangų pasipriešinimo riedėjimui ribines vertes ir II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytas pasipriešinimo riedėjimui ribines vertes, nuo 2014 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos:

a)

pripažįsta tuose straipsniuose nurodytoms kategorijoms priskiriamų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti ir eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių; ir

b)

draudžia parduoti ir eksploatuoti tokioms transporto priemonėms skirtas naujas sudėtines dalis arba atskirus techninius mazgus, jeigu tokios sudėtinės dalys ar atskiri techniniai mazgai neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

6.   Dėl priežasčių, susijusių su padangų riedėjimo keliamu triukšmu, ir C3 klasės padangų atveju dėl priežasčių, susijusių su padangų pasipriešinimu riedėjimui, išskyrus II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytas pasipriešinimo riedėjimui ribines vertes, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos:

a)

pripažįsta M, N ir O kategorijų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti ir eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių; ir

b)

draudžia parduoti ir eksploatuoti tokioms transporto priemonėms skirtas naujas padangas, jeigu tokios padangos neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

7.   Dėl priežasčių, susijusių su padangų pasipriešinimu riedėjimui, nuo 2016 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB sudėtinių dalių ir (arba) atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimą naujų tipų padangoms, kurios neatitinka II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytų pasipriešinimo riedėjimui ribinių verčių.

8.   Dėl priežasčių, susijusių su padangų pasipriešinimu riedėjimui, nuo 2017 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą M, N ir O kategorijų naujų tipų transporto priemonėms, kurios neatitinka II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytų pasipriešinimo riedėjimui ribinių verčių.

9.   Nuo 2018 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos:

a)

dėl priežasčių, susijusių su II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytomis C1 ir C2 klasės padangų pasipriešinimo riedėjimui ribinėmis vertėmis, M, N ir O kategorijų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus pripažįsta nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių; ir

b)

draudžia parduoti ir eksploatuoti tokioms transporto priemonėms skirtas naujas padangas, jeigu tokios padangos neatitinka II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytų pasipriešinimo riedėjimui ribinių verčių.

10.   Nuo 2020 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos:

a)

dėl priežasčių, susijusių su II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytomis C3 klasės padangų pasipriešinimo riedėjimui ribinėmis vertėmis, M, N ir O kategorijų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus pripažįsta nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių; ir

b)

draudžia parduoti ir eksploatuoti tokioms transporto priemonėms skirtas naujas padangas, jeigu tokios padangos neatitinka II priedo B dalies 2 lentelėje nustatytų pasipriešinimo riedėjimui ribinių verčių.

11.   C1, C2 ir C3 klasės padangos, pagamintos prieš 5, 6, 9 ir 10 dalyse nustatytas datas ir neatitinkančios II priedo reikalavimų, gali būti parduodamos ne ilgiau kaip 30 mėnesių nuo tų datų.

12.   Dėl priežasčių, susijusių su 10 straipsniu reglamentuojamais transporto priemonių saugos aspektais, nuo 2013 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos atsisako suteikti EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą M2, M3, N2 ir N3 kategorijų naujų tipų transporto priemonėms, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

13.   Dėl priežasčių, susijusių su 10 straipsniu reglamentuojama transporto priemonių sauga, nuo 2015 m. lapkričio 1 d. nacionalinės institucijos pripažįsta M2, M3, N2 ir N3 kategorijų naujų transporto priemonių atitikties sertifikatus nebegaliojančiais pagal Direktyvos 2007/46/EB 26 straipsnį ir draudžia tokias transporto priemones registruoti, parduoti bei eksploatuoti, jeigu tokios transporto priemonės neatitinka šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių.

14.   Nacionalinės institucijos leidžia parduoti ir eksploatuoti transporto priemones, sudėtines dalis ir atskirus techninius mazgus, kurių tipas patvirtintas iki 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų datų, ir, vadovaudamosi norminio akto sąlygomis, pagal kurias iš pradžių buvo suteiktas leidimas ar tipo patvirtinimas, toliau tvirtina tų transporto priemonių, sudėtinių dalių ir atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo išplėtimą, nebent šiuo reglamentu ir jo įgyvendinimo priemonėmis pakeičiami tokioms transporto priemonėms, sudėtinėms dalims arba atskiriems techniniams mazgams taikomi reikalavimai arba įtraukiami nauji reikalavimai.

Nacionalinės institucijos leidžia parduoti ir eksploatuoti transporto priemonėms, kurių tipas patvirtintas iki 1, 2 ir 3 dalyse nurodytų datų, skirtas atsargines detales ir atskirus techninius mazgus (išskyrus atsargines padangas), ir, vadovaudamosi norminio akto sąlygomis, pagal kurias iš pradžių buvo suteiktas leidimas ar tipo patvirtinimas, toliau tvirtina jų EB tipo patvirtinimo išplėtimą.

15.   Nepažeidžiant 1–14 dalių ir įsigaliojus 14 straipsnyje nurodytoms įgyvendinimo priemonėms, gamintojo prašymu nacionalinės institucijos dėl priežasčių, susijusių su 5–12 straipsniais reglamentuojamais transporto priemonių saugos ir padangų aspektais, negali:

a)

atsisakyti suteikti naujo tipo transporto priemonės EB tipo patvirtinimą arba nacionalinį tipo patvirtinimą arba naujo tipo sudėtinės dalies ar atskiro techninio mazgo EB sudėtinės dalies ir (arba) atskiro techninio mazgo tipo patvirtinimą, jeigu tokia transporto priemonė, sudėtinė dalis arba atskiras techninis mazgas atitinka šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones; arba

b)

drausti registruoti, parduoti ar eksploatuoti naują transporto priemonę arba drausti parduoti ar eksploatuoti naują sudėtinę dalį ar atskirą techninį mazgą, jeigu minėta transporto priemonė, sudėtinė dalis ar atskiras techninis mazgas atitinka šį reglamentą ir jo įgyvendinimo priemones.

IV   SKYRIUS

ĮGYVENDINIMAS

14 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Komisija patvirtina šias įgyvendinimo priemones:

a)

išsamias taisykles, susijusias su specialiomis variklinių transporto priemonių, jų priekabų ir sudėtinių dalių bei atskirų techninių mazgų tipo patvirtinimo pagal 5–12 straipsnių nuostatas procedūromis, bandymais ir techniniais reikalavimais;

b)

išsamias taisykles, susijusias su konkrečiais transporto priemonių, skirtų valstybėse narėse vežti keliais pavojingus krovinius, saugos reikalavimais, atsižvelgiant į JTEEK taisyklę Nr. 105;

c)

tikslesnę fizinių charakteristikų ir eksploatavimo reikalavimų, kuriuos turi atitikti padanga, kad ją būtų galima pripažinti specialaus naudojimo padanga, profesionaliai naudoti skirta visureigio padanga, sustiprinta padanga, labai didelio krovumo padanga, žiemine padanga, T tipo laikinojo naudojimo atsargine padanga arba frikcine padanga pagal 3 straipsnio 2 dalies 8–13 punktus, apibrėžtį;

d)

priemones, nustatančias padangų pasipriešinimo riedėjimui ir riedėjimo keliamo triukšmo ribinių verčių, nustatytų II priedo B ir C dalyse, pakeitimus, kurių reikia atsižvelgiant į bandymų procedūrų pakeitimus, tačiau nemažinant aplinkos apsaugos lygio;

e)

padangų keliamo triukšmo lygių, nurodytų II priedo C dalies 1 punkte, nustatymo procedūros išsamias taisykles;

f)

priemones, nustatančias IV priedo pakeitimus, siekiant įtraukti JTEEK taisykles, kurios yra privalomos pagal Sprendimo 97/836/EB 4 straipsnio 4 dalį.

2.   1 dalyje nurodytos priemonės, išskyrus su 10 straipsnio nuostatomis susijusias priemones, patvirtinamos ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d.

Su 10 straipsnio nuostatomis susijusios priemonės patvirtinamos ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d.

3.   Komisija gali patvirtinti šias įgyvendinimo priemones:

a)

priemones, pagal kurias tam tikroms M2, M3, N2 ir N3 kategorijų transporto priemonėms ar jų klasėms netaikoma pareiga įrengti 10 straipsnyje nurodytas pažangiąsias transporto priemonių sistemas, jei atlikus sąnaudų ir naudos analizę ir atsižvelgus į visus susijusius saugos aspektus paaiškėja, kad tokios sistemos netinkamos tam tikrai transporto priemonei ar transporto priemonių klasei;

b)

priemones, pagal kurias ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d. remiantis sąnaudų ir naudos analize sutrumpinamas 13 straipsnio 11 dalyje nustatytas laikotarpis, kuris gali būti skirtingas tam tikrų padangų klasių ar kategorijų atžvilgiu.

4.   Šiame straipsnyje nurodytos priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, inter alia, jį papildant, tvirtinamos pagal 15 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

15 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Direktyvos 2007/46/EB 40 straipsnio 1 dalį įsteigtas Techninis variklinių transporto priemonių komitetas (TCMV).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

V   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

16 straipsnis

Sankcijos už nuostatų nesilaikymą

1.   Valstybės narės nustato sankcijų už šio reglamento ir jo įgyvendinimo priemonių nuostatų pažeidimus taikymo gamintojams taisykles ir imasi visų joms įgyvendinti būtinų priemonių. Numatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios. Valstybės narės praneša apie tas nuostatas Komisijai ne vėliau kaip 2011 m. vasario 20 d. arba, jei tinkama, ne vėliau kaip per 18 mėnesių nuo atitinkamos įgyvendinimo priemonės įsigaliojimo dienos, taip pat nedelsdamos praneša jai apie bet kokius vėlesnius su jomis susijusius pakeitimus.

2.   Pažeidimų, už kuriuos skiriamos sankcijos, rūšys apima bent tokias rūšis:

a)

klaidingi pareiškimai taikant patvirtinimo procedūras arba atšaukimo procedūras;

b)

tipo patvirtinimo bandymų rezultatų klastojimas;

c)

duomenų arba techninių reikalavimų, dėl kurių tipo patvirtinimas galėtų būti atšauktas arba panaikintas, slėpimas.

17 straipsnis

Ataskaitų teikimas

Ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 1 d., o vėliau – kas trejus metus Komisija teikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, ir, jei reikia, kartu teikia pasiūlymus iš dalies pakeisti šį reglamentą ar kitus susijusius Bendrijos teisės aktus, siekiant įtraukti kitus naujus saugos elementus.

18 straipsnis

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyvos 2007/46/EB IV, VI, XI ir XV priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento III priedą.

19 straipsnis

Panaikinimas

1.   Direktyvos 70/221/EEB, 70/222/EEB, 70/311/EEB, 70/387/EEB, 70/388/EEB, 71/320/EEB, 72/245/EEB, 74/60/EEB, 74/61/EEB, 74/297/EEB, 74/408/EEB, 74/483/EEB, 75/443/EEB, 76/114/EEB, 76/115/EEB, 76/756/EEB, 76/757/EEB, 76/758/EEB, 76/759/EEB, 76/760/EEB, 76/761/EEB, 76/762/EEB, 77/389/EEB, 77/538/EEB, 77/539/EEB, 77/540/EEB, 77/541/EEB, 77/649/EEB, 78/316/EEB, 78/317/EEB, 78/318/EEB, 78/549/EEB, 78/932/EEB, 89/297/EEB, 91/226/EEB, 92/21/EEB, 92/22/EEB, 92/24/EEB, 92/114/EEB, 94/20/EB, 95/28/EB, 96/27/EB, 96/79/EB, 97/27/EB, 98/91/EB, 2000/40/EB, 2001/56/EB, 2001/85/EB ir 2003/97/EB panaikinamos nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

2.   Direktyva 92/23/EEB panaikinama nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

3.   Nuorodos į panaikintas direktyvas laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

20 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. lapkričio 1 d.

13 straipsnio 15 dalis, 14 straipsnis ir III priedo 1 dalies a punkto iii papunktis, 1 dalies b punkto iii papunktis, 1 dalies b punkto iv papunktis, 2 dalies c punktas, 3 dalies a punkto iii papunktis, 3 dalies b punkto iii papunktis, 3 dalies c punkto iii papunktis, 3 dalies d punkto iii papunktis, 3 dalies e punkto iii papunktis bei 3 dalies f punkto i papunktis taikomi nuo 2009 m. rugpjūčio 20 d.

III priedo 1 dalies a punkto i papunktis, 1 dalies b punkto i papunktis, 2 dalies a punktas, 3 dalies a punkto i papunktis, 3 dalies b punkto i papunktis, 3 dalies c punkto i papunktis, 3 dalies d punkto i papunktis, 3 dalies e punkto i papunktis ir 3 dalies f punkto ii papunktis taikomi nuo 2014 m. lapkričio 1 d.

III priedo 1 dalies a punkto ii papunktis, 1 dalies b punkto ii papunktis, 2 dalies b punktas, 3 dalies a punkto ii papunktis, 3 dalies b punkto ii papunktis, 3 dalies c punkto ii papunktis, 3 dalies d punkto ii papunktis, 3 dalies e punkto ii papunktis ir 4 punktas taikomi nuo 2017 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. liepos 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON


(1)  2009 m. sausio 14 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. kovo 10 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. birželio 22 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 263, 2007 10 9, p. 1.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 346, 1997 12 17, p. 78.

(6)  OL L 171, 2007 6 29, p. 1.

(7)  OL L 140, 2009 6 5, p. 1.

(8)  OL L 76, 1970 4 6, p. 23.

(9)  OL L 76, 1970 4 6, p. 25.

(10)  OL L 133, 1970 6 18, p. 10.

(11)  OL L 176, 1970 8 10, p. 5.

(12)  OL L 176, 1970 8 10, p. 12.

(13)  OL L 202, 1971 9 6, p. 37.

(14)  OL L 152, 1972 6 7, p. 15.

(15)  OL L 38, 1974 2 11, p. 2.

(16)  OL L 38, 1974 2 11, p. 22.

(17)  OL L 165, 1974 6 20, p. 16.

(18)  OL L 221, 1974 8 12, p. 1.

(19)  OL L 266, 1974 10 2, p. 4.

(20)  OL L 196, 1975 7 26, p. 1.

(21)  OL L 24, 1976 1 30, p. 1.

(22)  OL L 24, 1976 1 30, p. 6.

(23)  OL L 262, 1976 9 27, p. 1.

(24)  OL L 262, 1976 9 27, p. 32.

(25)  OL L 262, 1976 9 27, p. 54.

(26)  OL L 262, 1976 9 27, p. 71.

(27)  OL L 262, 1976 9 27, p. 85.

(28)  OL L 262, 1976 9 27, p. 96.

(29)  OL L 262, 1976 9 27, p. 122.

(30)  OL L 145, 1977 6 13, p. 41.

(31)  OL L 220, 1977 8 29, p. 60.

(32)  OL L 220, 1977 8 29, p. 72.

(33)  OL L 220, 1977 8 29, p. 83.

(34)  OL L 220, 1977 8 29, p. 95.

(35)  OL L 267, 1977 10 19, p. 1.

(36)  OL L 81, 1978 3 28, p. 3.

(37)  OL L 81, 1978 3 28, p. 27.

(38)  OL L 81, 1978 3 28, p. 49.

(39)  OL L 168, 1978 6 26, p. 45.

(40)  OL L 325, 1978 11 20, p. 1.

(41)  OL L 124, 1989 5 5, p. 1.

(42)  OL L 103, 1991 4 23, p. 5.

(43)  OL L 129, 1992 5 14, p. 1.

(44)  OL L 129, 1992 5 14, p. 11.

(45)  OL L 129, 1992 5 14, p. 95.

(46)  OL L 129, 1992 5 14, p. 154.

(47)  OL L 409, 1992 12 31, p. 17.

(48)  OL L 195, 1994 7 29, p. 1.

(49)  OL L 281, 1995 11 23, p. 1.

(50)  OL L 169, 1996 7 8, p. 1.

(51)  OL L 18, 1997 1 21, p. 7.

(52)  OL L 233, 1997 8 25, p. 1.

(53)  OL L 11, 1999 1 16, p. 25.

(54)  OL L 203, 2000 8 10, p. 9.

(55)  OL L 292, 2001 11 9, p. 21.

(56)  OL L 42, 2002 2 13, p. 1.

(57)  OL L 25, 2004 1 29, p. 1.


I PRIEDAS

5 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų reikalavimų taikymo sritis

Dalykas

Taikoma

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

Degalų bakai/Galiniai apsauginiai įtaisai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Galinis registracijos numeris

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vairavimo sistema

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Durų skląsčiai ir vyriai

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Garso signalas

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Netiesioginio matymo įtaisai

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Stabdžiai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Radijo trukdžiai (elektromagnetinis suderinamumas)

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Vidaus įranga

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apsaugos nuo vagysčių sistema ir imobilizatorius

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Vairavimo įtaiso savybės smūgio metu

X

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Sėdynių tvirtumas

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Išorinės iškyšos

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spidometras

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Identifikavimo plokštelės

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Saugos diržų tvirtinimo įtaisai

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Apšvietimo ir šviesos signalų įranga

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Galiniai atšvaitai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Viršutiniai gabaritiniai, priekiniai gabaritiniai (šoniniai), galiniai gabaritiniai (šoniniai), stabdymo signalo, šoniniai gabaritiniai ir dienos žibintai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Posūkių žibintai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Galinio registracijos numerio apšvietimo žibintai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Priekiniai žibintai (įskaitant lemputes)

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Priekiniai rūko žibintai

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Vilkimo kabliai

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Galiniai rūko žibintai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Atbulinės eigos žibintai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Stovėjimo žibintai

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Saugos diržai ir susaistymo sistemos

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Priekinis matomumas

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valdiklių, signalinių lempučių ir indikatorių identifikavimas

X

X

X

X

X

X

 

 

 

 

Atšildymas/Aprasojimo pašalinimas

X

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 (1)

 

 

 

 

Apliejiklis/Valytuvas

X

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 (2)

 

 

 

 

Šildymo sistemos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Ratų apsauga

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Galvos atramos

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šoninės apsaugos priemonės

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Purslų taškymą ribojantys įtaisai

 

 

 

 

X

X

 

 

X

X

Apsauginiai stiklai

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Padangos

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Greičio ribotuvai

 

X

X

 

X

X

 

 

 

 

Masė ir matmenys

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Kabinų išorinės iškyšos

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

Movos

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X (3)

X

X

X

X

Degumas

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Autobusai ir tolimojo susisiekimo autobusai

 

X

X

 

 

 

 

 

 

 

Priekinis smūgis

X (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Šoninis smūgis

X (5)

 

 

X (5)

 

 

 

 

 

 

Transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti

 

 

 

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

X (6)

Priekinė apsauga nuo palindimo

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 


(1)  Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiamas atitinkamas priekinio stiklo atšildymo ir aprasojimo pašalinimo įtaisas.

(2)  Šios kategorijos transporto priemonėse įrengiami atitinkami priekinio stiklo valymo ir apliejimo įtaisai.

(3)  Reikalavimai taikomi tik transporto priemonėms su sukabintuvais.

(4)  Neviršija didžiausios leistinos 2,5 tonų pakrautos mašinos masės.

(5)  Taikoma tik transporto priemonėms, kurių žemesniosios „sėdynės atskaitos taškas“ (R-taškas) yra ne daugiau kaip 700 mm virš žemės lygio. R-taškas apibrėžiamas JTEEK taisyklėje Nr. 95.

(6)  Reikalavimai taikomi tik tais atvejais, kai gamintojas pateikia paraišką dėl transporto priemonės, skirtos pavojingiems kroviniams vežti, tipo patvirtinimo.


II PRIEDAS

Padangoms taikomi reikalavimai, atsižvelgiant į sukibimą važiuojant šlapia danga, pasipriešinimą riedėjimui ir riedėjimo triukšmą

A DALIS.   REIKALAVIMAI DĖL SUKIBIMO VAŽIUOJANT ŠLAPIA DANGA

C1 klasės padangos atitinka šiuos reikalavimus:

Naudojimo kategorija

Sukibimo važiuojant šlapia danga indeksas (G)

žieminė padanga, kurios greičio kategorija yra Q arba žemesnė, išskyrus H, reiškianti didžiausią leistiną greitį iki 160 km/h

≥ 0,9

žieminė padanga, kurios greičio kategorija yra R arba aukštesnė, įskaitant H, reiškianti didžiausią leistiną greitį virš 160 km/h

≥ 1,0

normalioji (skirta keliams) padanga

≥ 1,1

B DALIS.   PASIPRIEŠINIMO RIEDĖJIMUI REIKALAVIMAI

Didžiausios kiekvieno tipo padangos pasipriešinimo riedėjimui koeficiento vertės, matuojamos pagal ISO 28580, negali viršyti šių dydžių:

1 lentelė

Padangų klasė

Didžiausia vertė (kg/tonų)

1 etapas

C1

12,0

C2

10,5

C3

8,0


2 lentelė

Padangų klasė

Didžiausia vertė (kg/tonų)

2 etapas

C1

10,5

C2

9,0

C3

6,5

Žieminių padangų atveju 2 lentelėje numatytos ribos padidinamos 1 kg/t.

C DALIS.   RIEDĖJIMO TRIUKŠMO REIKALAVIMAI

1.   Taikant šio reglamento įgyvendinimo priemonėmis apibrėžtą procedūrą nustatyti triukšmo lygiai negali viršyti 1.1 arba 1.2 punkte nurodytų ribinių verčių. 1.1 ir 1.2 punktų lentelėse nurodomos matavimo vertės pakoreguotos atsižvelgiant į temperatūrą, išskyrus C3 klasės padangų atveju, ir leistiną prietaiso paklaidą ir suapvalintos iki artimiausio sveiko skaičiaus.

1.1.   C1 klasės padangos pagal išbandytos padangos nominalųjį skerspjūvio plotį:

Padangų klasė

Nominalusis skerspjūvio plotis (mm)

Ribinės vertės, dB (A)

C1A

≤ 185

70

C1B

> 185 ≤ 215

71

C1C

> 215 ≤ 245

71

C1D

> 245 ≤ 275

72

C1E

> 275

74

Žieminių padangų, labai didelio krovumo padangų ar sustiprintų padangų arba bet kokios šių klasifikacijų kombinacijos atveju pirmiau minėtos ribos padidinamos 1 dB (A).

1.2.   C2 ir C3 klasių padangos pagal tam tikro tipo padangų naudojimo paskirtį:

Padangų klasė

Naudojimo kategorija

Ribinės vertės, db (A)

C2

Normalios padangos

72

Frikcinės padangos

73

C3

Normalios padangos

73

Frikcinės padangos

75

Specialios paskirties padangų atveju pirmiau minėtos ribos padidinamos 2 dB (A). Papildomi 2 dB (A) leidžiami C2 klasės frikcinių padangų kategorijos žieminių padangų atveju. Kalbant apie visų kitų kategorijų C2 ir C3 klasių padangas, žieminių padangų atveju leidžiamas papildomas 1 dB (A).


III PRIEDAS

Direktyvos 2007/46/EB pakeitimai

Direktyva 2007/46/EB iš dalies keičiama taip:

1.

IV priedo I dalis iš dalies keičiama taip:

a)

lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 12–38, 42–45 ir 47–57 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Oficialiojo leidinio nuoroda

Taikoma

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

OL L 200, 2009 7 31, p. 1.

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X“

b)

Priedėlis iš dalies keičiamas taip:

i)

lentelės 3–10, 12–37, 44, 45 ir 50–54 punktai išbraukiami;

ii)

lentelės 46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

 

Dalykas

Norminio akto nuoroda

Oficialiojo leidinio nuoroda

M1

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

OL L 200, 2009 7 31, p. 1.

P/A“

iv)

„Reikšmėse“ įterpiamas šis tekstas:

„P/A: šis reglamentas taikomas iš dalies. Tiksli taikymo sritis nustatoma šio reglamento įgyvendinimo priemonėse.“

2.

VI priedo priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

3–10, 12–38, 42–45 ir 47–57 punktai išbraukiami;

b)

46 punktas išbraukiamas;

c)

pridedama ši eilutė:

 

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda (1)

Su pakeitimais, padarytais

Taikoma versijoms

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009“

 

 

3.

XI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

1 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 12–38, 44, 45 ir 47–54 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M1 ≤ 2 500 (1) kg

M1 > 2 500 (1) kg

M2

M3

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A“

b)

2 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 12–38, 42–45 ir 47–57 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M1

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A“

c)

3 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 12–37, 44, 45 ir 50–54 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M1

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

P/A“

d)

4 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 13–36, 42–45 ir 47–57 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

M2

M3

N1

N2

N3

O1

O2

O3

O4

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A

P/A“

e)

5 priedėlyje lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

3–10, 12–36, 42–45 ir 47–57 punktai išbraukiami;

ii)

46 punktas išbraukiamas;

iii)

pridedama ši eilutė:

Punktas

Dalykas

Norminio teisės akto nuoroda

N3 kategorijos savaeigis kranas

„63

Bendroji sauga

Reglamentas (EB) Nr. 661/2009

P/A“

f)

„Raidžių reikšmės“ iš dalies keičiamos taip:

i)

C, U, W5 ir W6 punktai išbraukiami;

ii)

pridedamas šis tekstas:

„P/A: šis reglamentas taikomas iš dalies. Tiksli taikymo sritis nustatoma šio reglamento įgyvendinimo priemonėse.“

4.

XV priedo lentelėje 46 punktas išbraukiamas.


IV PRIEDAS

JTEEK taisyklių, kurias privaloma taikyti, sąrašas


V PRIEDAS

Reikalavimų įdiegti elektronines stabilumo kontrolės sistemas M2, M3, N2, N3, O3 ir O4 kategorijų transporto priemonėse įgyvendinimo datos

1 lentelė.   Naujiems transporto priemonės tipams taikomos įgyvendinimo datos

Transporto priemonės kategorija

Įgyvendinimo data

M2

2013 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė)

2011 m. lapkričio 1 d.

M3 < 16 tonų (pneumatinė pavara)

2011 m. lapkričio 1 d.

M3 (II ir B klasės) (hidraulinė pavara)

2013 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė) (hidraulinė pavara)

2013 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė) (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2014 m. liepos 11 d.

M3 (II klasė) (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2014 m. liepos 11 d.

M3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2011 m. lapkričio 1 d.

N2 (hidraulinė pavara)

2013 m. liepos 11 d.

N2 (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2014 m. liepos 11 d.

N2 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2012 m. liepos 11 d.

N3 (2 ašių puspriekabių vilkikai)

2011 m. lapkričio 1 d.

N3 (2 ašių puspriekabių vilkikai su pneumatinio valdymo pavara (ABS))

2011 m. lapkričio 1 d.

N3 (3 ašys su elektrinio valdymo pavara (EBS))

2011 m. lapkričio 1 d.

N3 (2 ir 3 ašys su pneumatinio valdymo pavara (ABS))

2012 m. liepos 11 d.

N3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2011 m. lapkričio 1 d.

O3 (bendra ašių apkrova 3,5–7,5 tonų)

2012 m. liepos 11 d.

O3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2011 m. lapkričio 1 d.

O4

2011 m. lapkričio 1 d.


2 lentelė.   Naujoms transporto priemonėms taikomos įgyvendinimo datos

Transporto priemonės kategorija

Įgyvendinimo data

M2

2015 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė)

2014 m. lapkričio 1 d.

M3 < 16 tonų (pneumatinė pavara)

2014 m. lapkričio 1 d.

M3 (II ir B klasės) (hidraulinė pavara)

2015 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė) (hidraulinė pavara)

2015 m. liepos 11 d.

M3 (III klasė) (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2016 m. liepos 11 d.

M3 (II klasė) (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2016 m. liepos 11 d.

M3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2014 m. lapkričio 1 d.

N2 (hidraulinė pavara)

2015 m. liepos 11 d.

N2 (pneumatinio valdymo pavara ir hidraulinės energijos pavara)

2016 m. liepos 11 d.

N2 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2014 m. lapkričio 1 d.

N3 (2 ašių puspriekabių vilkikai)

2014 m. lapkričio 1 d.

N3 (2 ašių puspriekabių vilkikai su pneumatinio valdymo pavara (ABS))

2014 m. lapkričio 1 d.

N3 (3 ašys su elektrinio valdymo pavara (EBS))

2014 m. lapkričio 1 d.

N3 (2 ir 3 ašys su pneumatinio valdymo pavara (ABS))

2014 m. lapkričio 1 d.

N3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2014 m. lapkričio 1 d.

O3 (bendra ašių apkrova 3,5–7,5 tonų)

2014 m. lapkričio 1 d.

O3 (kita, nei nurodyta pirmiau)

2014 m. lapkričio 1 d.

O4

2014 m. lapkričio 1 d.


31.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/25


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 662/2009

2009 m. liepos 13 d.

kuriuo nustatoma derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl tam tikrų klausimų, susijusių su sutartinėms ir nesutartinėms prievolėms taikytina teise bei tokių susitarimų sudarymo procedūra

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą, 65 straipsnį ir 67 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

Sutarties trečiosios dalies IV antraštinėje dalyje numatytas Bendrijos teisės aktų priėmimo teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose srityje teisinis pagrindas.

(2)

Valstybių narių ir trečiųjų šalių teisminis bendradarbiavimas civilinėse bylose tradiciškai reglamentuojamas valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimais. Tokie susitarimai, kurių yra daug, dažnai atspindi ypatingus valstybės narės ir trečiosios šalies ryšius ir yra skirti tam, kad būtų nustatytas tinkamas teisinas pagrindas siekiant patenkinti konkrečius suinteresuotų susitariančių šalių poreikius.

(3)

Pagal Sutarties 307 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi visų tinkamų priemonių Bendrijos acquis ir valstybių narių su trečiosiomis šalimis sudarytų tarptautinių susitarimų nesuderinamumas pašalinti. Dėl to gali prireikti iš naujo derėtis dėl tokių susitarimų.

(4)

Siekiant nustatyti tinkamą teisinį pagrindą tam, kad būtų patenkinti konkretūs atitinkamos valstybės narės poreikiai, susiję su trečiąja šalimi, taip pat gali būti akivaizdžiai būtina sudaryti naujus susitarimus su trečiosiomis šalimis, susijusius su tomis civilinės teisenos sritimis, kurios priklauso Sutarties trečiosios dalies IV antraštinės dalies taikymo sričiai.

(5)

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas savo 2006 m. vasario 7 d. nuomonėje 1/03 dėl naujos Lugano konvencijos sudarymo patvirtino, kad Bendrija įgijo išimtinę kompetenciją sudaryti tarptautinį susitarimą, tokį kaip Lugano konvencija, su trečiosiomis šalimis dėl klausimų, turinčių įtakos taisyklėms, nustatytoms 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (2) (Briuselis I).

(6)

Pagal Sutarties 300 straipsnį Bendrijos ir trečiosios šalies susitarimus dėl klausimų, priskiriamų išimtinei Bendrijos kompetencijai, turi sudaryti Bendrija.

(7)

Sutarties 10 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės padėtų atlikti Bendrijos uždavinius ir nesiimtų jokių priemonių, kurios galėtų trukdyti siekti Sutarties tikslų. Ši lojalaus bendradarbiavimo pareiga yra bendrojo pobūdžio ir nepriklauso nuo to, ar Bendrijos kompetencija yra ar nėra išimtinė.

(8)

Susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl konkrečių civilinės teisenos klausimų, priklausančių išimtinei Bendrijos kompetencijai, atveju turėtų būti sukurta suderinta ir skaidri procedūra, leidžianti valstybei narei iš dalies pakeisti galiojantį susitarimą arba derėtis dėl naujo susitarimo ir jį sudaryti, ypač jei Bendrija nepareiškė ketinimo pasinaudoti savo išorės kompetencija sudaryti susitarimą remiantis jau suteiktais derybų įgaliojimais arba numatomais derybų įgaliojimais. Ši procedūra neturėtų apriboti Bendrijos išimtinės kompetencijos ir daryti poveikio Sutarties 300 ir 307 straipsnių nuostatoms. Ji turėtų būti laikoma išimtine priemone ir turėtų būti apribojama tiek taikymo srities, tiek laiko atžvilgiu.

(9)

Šis reglamentas neturėtų būti taikomas, jei Bendrija jau sudariusi susitarimą tuo pačiu klausimu su atitinkama trečiąja šalimi. Turėtų būti laikoma, kad du susitarimai yra skirti tam pačiam klausimui tik tuo atveju ir tokiu mastu, kokiu jie iš esmės reglamentuoja tuos pačius konkrečius teisinius klausimus. Nuostatos, kuriomis paprasčiausiai nurodomas bendro pobūdžio ketinimas bendradarbiauti tokiais klausimais, neturėtų būti laikomos skirtomis tam pačiam klausimui.

(10)

Išimtiniu atveju šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas kelių valstybių narių ir kelių trečiųjų šalių, pvz., dviejų ar trijų, regioniniams susitarimams, kuriais siekiama spręsti atskirus vietos klausimus ir prie kurių negali prisijungti kitos valstybės.

(11)

Siekiant užtikrinti, kad numatomas valstybės narės susitarimas nesumažintų Bendrijos teisės veiksmingumo ir nekliudytų deramam tos teisės nustatytos sistemos veikimui ar nekliudytų Bendrijos išorės santykių politikai, dėl kurios yra nusprendusi Bendrija, turėtų būti reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė, norėdama gauti leidimą pradėti arba tęsti oficialias derybas dėl susitarimo ir sudaryti susitarimą, praneštų Komisijai apie savo ketinimą. Toks pranešimas turėtų būti pateiktas laišku arba elektroninėmis priemonėmis. Jame turėtų būti pateikta visa aktuali informacija ir turėtų būti pridėti dokumentai, kad Komisija galėtų įvertinti laukiamą derybų rezultato poveikį Bendrijos teisei.

(12)

Turėtų būti įvertinta, ar Bendrija pakankamai suinteresuota sudaryti Bendrijos ir atitinkamos trečiosios šalies dvišalį susitarimą arba, tam tikrais atvejais, pakeisti galiojantį valstybės narės ir trečiosios šalies dvišalį susitarimą Bendrijos susitarimu. Tuo tikslu visos valstybės narės turėtų būti informuojamos apie visus Komisijos gautus pranešimus dėl numatomo valstybės narės susitarimo, kad jos galėtų pareikšti suinteresuotumą prisijungti prie pranešimą pateikusios valstybės narės iniciatyvos. Jei taip pasikeitus informacija paaiškėtų pakankamas Bendrijos suinteresuotumas, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę pasiūlyti derybų įgaliojimus siekiant sudaryti Bendrijos ir atitinkamos trečiosios šalys susitarimą.

(13)

Jei Komisija paprašo valstybės narės pateikti papildomos informacijos, reikalingos įvertinti, ar tai valstybei narei turėtų būti leista pradėti derybas su trečiąja šalimi, dėl šio prašymo neturėtų pasikeisti terminai, per kuriuos Komisija turi pateikti motyvuotą sprendimą dėl tos valstybės narės prašymo pradėti derybas.

(14)

Suteikdama leidimą pradėti oficialias derybas, Komisija, jei būtina, turėtų galėti siūlyti derybų gaires ir reikalauti į numatomą susitarimą įtraukti tam tikras išlygas. Komisija turėtų būti išsamiai informuojama apie visų derybų etapų, kurių metu svarstomi šio reglamento taikymo sričiai priklausantys klausimai, eigą ir jai turėtų būti leidžiama dalyvauti derybose stebėtojos teisėmis svarstant tuos klausimus.

(15)

Valstybės narės, pranešdamos Komisijai apie savo ketinimą pradėti derybas su trečiąja šalimi, turėtų informuoti Komisiją tik apie tuos aspektus, kurie yra svarbūs Komisijai įvertinti. Komisijos suteikiamas leidimas ir galimos derybų gairės arba, atitinkamais atvejais, Komisijos atsisakymas turėtų būti susijęs tik su šio reglamento sričiai priklausančiais klausimais.

(16)

Visos valstybės narės turėtų būti informuojamos apie pranešimus Komisijai, susijusius su numatomais ar derybose pasiektais susitarimais, ir apie motyvuotus sprendimus, kuriuos Komisija priima pagal šį reglamentą. Tačiau tokia informacija turėtų visiškai atitikti galimus reikalavimus dėl konfidencialumo.

(17)

Europos Parlamentas, Komisija ir Taryba turėtų užtikrinti, kad konfidencialia įvardyta informacija būtų naudojamasi pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (3).

(18)

Kai Komisija, remdamasi savo atlikto įvertinimo rezultatais, ketina neleisti pradėti oficialių derybų arba sudaryti derybose pasiekto susitarimo, prieš pateikdama motyvuotą sprendimą, turėtų pateikti nuomonę atitinkamai valstybei narei. Tuo atveju, kai neleidžiama sudaryti derybose pasiekto susitarimo, nuomonė taip pat turėtų būti pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

(19)

Siekiant užtikrinti, kad derybose pasiektas susitarimas nebūtų kliūtis Bendrijos išorės politikos teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose srityje įgyvendinimui, susitarime turėtų būti numatytas arba viso susitarimo ar jo dalies denonsavimas tuo atveju, jeigu Bendrija arba Bendrija bei jos valstybės narės ir ta pati trečioji šalis vėliau sudarytų susitarimą dėl to paties klausimo, arba tiesioginis atitinkamų susitarimo nuostatų pakeitimas tokio vėliau sudaryto susitarimo nuostatomis.

(20)

Turėtų būti numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos tais atvejais, kai šio reglamento įsigaliojimo metu valstybė narė jau pradėjo derybų dėl susitarimo su trečiąja šalimi procesą arba jau užbaigė derybas, bet dar nepareiškė savo sutikimo įsipareigoti pagal tą susitarimą.

(21)

Siekdama užtikrinti, kad būtų sukaupta pakankamai patirties taikant šį reglamentą, Komisija turėtų pateikti ataskaitą dėl šio reglamento taikymo ne anksčiau kaip po aštuonerių metų nuo šio reglamento priėmimo. Toje ataskaitoje Komisija, naudodamasi savo prerogatyvomis, turėtų patvirtinti, kad šis reglamentas yra laikino pobūdžio, arba išnagrinėti, ar šis reglamentas turėtų būti pakeistas nauju reglamentu, apimančiu tuos pačius klausimus ar taip pat ir tam tikrus klausimus, priklausančius Bendrijos išimtinei kompetencijai ir reglamentuojamus kitomis Bendrijos priemonėmis, kaip nurodyta 5 konstatuojamojoje dalyje.

(22)

Jei Komisijos pateiktoje ataskaitoje patvirtinama, kad šis reglamentas yra laikino pobūdžio, valstybės narės po ataskaitos pateikimo vis tiek turėtų galėti pranešti Komisijai apie vedamas arba jau paskelbtas derybas, siekdamos gauti leidimą pradėti oficialias derybas.

(23)

Pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jo tikslui pasiekti.

(24)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė apie savo norą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą.

(25)

Vadovaudamasi Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsniais, Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą, dėl to ji neprivalo jo laikytis ir jis neturi būti jai taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatoma procedūra, pagal kurią valstybei narei duodamas leidimas iš dalies pakeisti galiojantį susitarimą arba derėtis dėl naujo susitarimo su trečiąja šalimi ir jį sudaryti laikantis šiame reglamente išdėstytų sąlygų.

Ši procedūra neturi įtakos atitinkamai Bendrijos ir valstybių narių kompetencijai.

2.   Šis reglamentas taikomas susitarimams dėl tam tikrų klausimų, visiškai arba iš dalies priklausančių 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (4) ir 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 864/2007 dėl nesutartinėms prievolėms taikytinos teisės („Roma II“) (5) taikymo sričiai.

3.   Šis reglamentas netaikomas, jeigu Bendrija jau yra sudariusi susitarimą dėl tų pačių klausimų su atitinkama trečiąja šalimi.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šio reglamento tikslais sąvoka „susitarimas“ reiškia:

a)

valstybės narės ir trečiosios šalies dvišalį susitarimą;

b)

kelių valstybių narių ir valstybių narių kaimyninių trečiųjų šalių regioninį susitarimą, kuriuo siekiama spręsti vietos klausimus ir prie kurio negali prisijungti kitos valstybės.

2.   1 dalies b punkte nurodytų regioninių susitarimų atžvilgiu bet kuri nuoroda šiame reglamente į valstybę narę ar trečiąją šalį suprantama kaip nuoroda į valstybes nares ar trečiąsias šalis atitinkamai.

3 straipsnis

Pranešimas Komisijai

1.   Jeigu valstybė narė ketina pradėti derybas dėl šio reglamento taikymo sričiai priklausančio galiojančio susitarimo pakeitimo arba naujo susitarimo sudarymo, ji kaip įmanoma anksčiau iki numatomos oficialių derybų pradžios raštu praneša Komisijai apie savo ketinimą.

2.   Prie šio pranešimo atitinkamais atvejais pridedama galiojančio susitarimo, susitarimo projekto arba pasiūlymo projekto kopija ir visi kiti svarbūs dokumentai. Valstybė narė apibūdina derybų objektą ir nurodo numatomame susitarime svarstytinus klausimus arba galiojančio susitarimo nuostatas, kurias reikia iš dalies pakeisti. Valstybė narė gali pateikti kitos papildomos informacijos.

4 straipsnis

Komisijos atliekamas įvertinimas

1.   Gavusi pranešimą, nurodytą 3 straipsnyje, Komisija įvertina, ar valstybė narė gali pradėti oficialias derybas.

2.   Atlikdama tą vertinimą Komisija pirmiausia patikrina, ar per kitus 24 mėnesius konkrečiai numatoma suteikti atitinkamus derybų įgaliojimus siekiant sudaryti Bendrijos susitarimą su atitinkama trečiąja šalimi. Jei taip nėra, Komisija įvertina, ar įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:

a)

atitinkama valstybė narė perdavė informaciją, rodančią kad ji ypač suinteresuota sudaryti susitarimą dėl ekonominių, geografinių, kultūrinių, istorinių, socialinių ar politinių tos valstybės narės ir atitinkamos trečiosios šalies ryšių;

b)

remiantis valstybės narės perduota informacija, nustatoma, kad numatomas susitarimas nesumažins Bendrijos teisė veiksmingumo ir nekliudys deramam ta teise nustatytos sistemos veikimui; ir

c)

numatomas susitarimas nepakenks Bendrijos išorės santykių politikos objektui ir tikslui, kuriuos nustatė Bendrija.

3.   Jeigu valstybės narės perduotos informacijos neužtenka vertinimui atlikti, Komisija gali paprašyti pateikti papildomos informacijos.

5 straipsnis

Leidimas pradėti oficialias derybas

1.   Jeigu numatomas susitarimas atitinka 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, Komisija, per 90 dienų nuo 3 straipsnyje nurodyto pranešimo gavimo pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo, leidžiantį jai pradėti oficialias derybas dėl to susitarimo sudarymo.

Prireikus Komisija gali pasiūlyti derybų gaires ir reikalauti į numatomą susitarimą įtraukti tam tikras išlygas.

2.   Į numatytą susitarimą įtraukiama išlyga, kurioje numatomas:

a)

viso susitarimo ar jo dalies denonsavimas tuo atveju, jeigu Bendrija arba Bendrija bei jos valstybės narės ir ta pati trečioji šalis dėl to paties klausimo vėliau sudaro susitarimą; arba

b)

tiesioginis atitinkamų susitarimo nuostatų pakeitimas vėliau sudaryto Bendrijos arba Bendrijos bei jos valstybių narių ir tos pačios trečiosios šalies susitarimo dėl to paties klausimo nuostatomis.

Pirmosios pastraipos a punkte nurodyta išlyga formuluojama taip: „(valstybės (-ių) narės (-ių) pavadinimas (-ai)) denonsuoja visą šį Susitarimą ar jo dalį, jeigu ir kai Europos bendrija arba Europos bendrija ir jos valstybės narės sudaro Susitarimą su (trečiosios (-iųjų) šalies (-ių) pavadinimas (-ai)) dėl tų pačių civilinės teisenos klausimų, kuriuos reglamentuoja šis Susitarimas“.

Pirmosios pastraipos b punkte nurodyta sąlyga formuluojama taip: „Šis Susitarimas ar šio Susitarimo tam tikros nuostatos netaikomas (-os) nuo tos dienos, kai įsigalioja Europos bendrijos arba Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir (trečiosios (-iųjų) šalies (-ių) pavadinimas (-ai)) Susitarimas dėl klausimų, kuriuos reglamentuoja tas Susitarimas“.

6 straipsnis

Atsisakymas leisti pradėti oficialias derybas

1.   Jei Komisija, remdamasi pagal 4 straipsnį atliktu vertinimu, ketina neleisti pradėti oficialių derybų dėl numatomo susitarimo, ji per 90 dienų nuo 3 straipsnyje nurodyto pranešimo gavimo dienos pateikia nuomonę atitinkamai valstybei narei.

2.   Per 30 dienų nuo Komisijos nuomonės gavimo dienos atitinkama valstybė narė gali prašyti Komisijos pradėti su ja diskusijas siekiant rasti sprendimą.

3.   Jei atitinkama valstybė narė per 2 dalyje nustatytą terminą nepaprašo Komisijos pradėti su ja diskusijas, Komisija pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo per 130 dienų nuo 3 straipsnyje nurodyto pranešimo gavimo dienos.

4.   Jei rengiamos 2 dalyje nurodytos diskusijos, Komisija pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo per 30 dienų nuo diskusijų pabaigos.

7 straipsnis

Komisijos dalyvavimas derybose

Komisija gali dalyvauti valstybės narės ir trečiosios šalies derybose stebėtojos teisėmis dėl klausimų, patenkančių į šio reglamento taikymo sritį. Jeigu Komisija stebėtojos teisėmis nedalyvauja, ji turi būti informuojama apie įvairių derybų etapų eigą ir rezultatus.

8 straipsnis

Leidimas sudaryti susitarimą

1.   Prieš pasirašydama pasiektą susitarimą, atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie derybų rezultatus ir pateikia jai susitarimo tekstą.

2.   Gavusi tą pranešimą, Komisija įvertina, ar derybose pasiektas susitarimas:

a)

atitinka sąlygą, nustatytą 4 straipsnio 2 dalies b punkte;

b)

atitinka sąlygą, nustatytą 4 straipsnio 2 dalies c punkte, jeigu yra su ta sąlyga susijusių naujų ir išimtinių aplinkybių; ir

c)

atitinka 5 straipsnio 2 dalyje numatytą reikalavimą.

3.   Jeigu derybų metų pasiektas susitarimas atitinka 2 dalyje nurodytas sąlygas ir reikalavimus, Komisija per 90 dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo, leidžiantį valstybei narei sudaryti tą susitarimą.

9 straipsnis

Atsisakymas leisti sudaryti susitarimą

1.   Jei Komisija, remdamasi pagal 8 straipsnio 2 dalį atliktu vertinimu, ketina neleisti sudaryti derybų metu pasiekto susitarimo, ji per 90 dienų nuo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos pateikia nuomonę atitinkamai valstybei narei, o tai pat Europos Parlamentui ir Tarybai.

2.   Per 30 dienų nuo Komisijos nuomonės gavimo dienos atitinkama valstybė narė gali prašyti Komisijos pradėti su ja diskusijas siekiant rasti sprendimą.

3.   Jei atitinkama valstybė narė per 2 dalyje nustatytą terminą nepaprašo Komisijos pradėti su ja diskusijų, Komisija pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo per 130 dienų nuo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos.

4.   Jei rengiamos 2 dalyje nurodytos diskusijos, Komisija pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo per 30 dienų nuo diskusijų pabaigos.

5.   Komisija pateikia savo sprendimą Europos Parlamentui ir Tarybai per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

10 straipsnis

Konfidencialumas

Valstybės narės, perduodamos informaciją Komisijai pagal 3 straipsnį, 4 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnį, gali nurodyti, ar bet kuri pranešime pateikiama informacija turi būti laikoma konfidencialia, ir tai, ar perduodama informacija gali būti dalijamasi su kitomis valstybėmis narėmis.

11 straipsnis

Valstybėms narėms teikiama informacija

Komisija, laikydamasi konfidencialumo reikalavimų, nusiunčia valstybėms narėms pagal 3 ir 8 straipsnius gautus pranešimus ir, jei reikia, pridedamus dokumentus, taip pat visus motyvuotus sprendimus, priimtus pagal 5, 6, 8 ir 9 straipsnius.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Jeigu šio reglamento įsigaliojimo metu valstybė narė jau yra pradėjusi derybų procesą su trečiąja šalimi, taikomi 3–11 straipsniai.

Jeigu atitinkamu derybų etapu įmanoma, Komisija gali pateikti derybų gaires arba prašyti įtraukti tam tikras išlygas, kaip nurodyta atitinkamai 5 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir 5 straipsnio 2 dalyje.

2.   Jeigu šio reglamento įsigaliojimo metu valstybė narė jau yra pabaigusi derybas, tačiau susitarimo dar nesudarė, taikoma 3 straipsnis, 8 straipsnio 2–4 dalys ir 9 straipsnis.

13 straipsnis

Peržiūra

1.   Ne anksčiau kaip 2017 m. liepos 13 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl šio reglamento taikymo Europos Parlamentui, Tarybai ir Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

2.   Toje ataskaitoje:

a)

patvirtinama, kad tikslinga, jog šis reglamentas netektų galios pagal 14 straipsnio 1 dalį nustatytą dieną; arba

b)

rekomenduojama, kad šį reglamentą tą dieną pakeistų naujas reglamentas.

3.   Jei ataskaitoje rekomenduojama pakeisti šį reglamentą, kaip nurodyta 2 dalies b punkte, prie jos pridedamas atitinkamas siūlomo teisės akto projektas.

14 straipsnis

Galiojimo pabaiga

1.   Šis reglamentas netenka galios po trejų metų po to, kai Komisijai pateikia 13 straipsnyje nurodytą ataskaitą.

Pirmoje pastraipoje nurodytas trejų metų laikotarpis skaičiuojamas nuo pirmos mėnesio dienos po to, kai ataskaita pateikiama Europos Parlamentui arba Tarybai, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau.

2.   Nepaisant to, kad šis reglamentas netenka galios pagal 1 dalį nustatytą dieną, visas tą dieną vykstančias derybas, kurias valstybė narė pradėjo pagal šį reglamentą leidžiama tęsti ir užbaigti pagal šį reglamentą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje 2009 m. liepos 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON


(1)  2009 m. gegužės 7 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. liepos 7 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

(3)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(4)  OL L 177, 2008 7 4, p. 6.

(5)  OL L 199, 2007 7 31, p. 40.


31.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/31


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 663/2009

2009 m. liepos 13 d.

dėl ekonomikos gaivinimo, teikiant Bendrijos finansinę paramą energetikos srities projektams, programos sukūrimo

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 156 straipsnį ir 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Dėl finansų krizės Europos ekonomika patiria staigų nuosmukį. Reikia nedelsiant imtis išskirtinių veiksmų šiai susidariusiai sudėtingai ir precedento neturinčiai ekonominei padėčiai gerinti. Siekiant atkurti rinkos dalyvių pasitikėjimą, turi būti nedelsiant parengtos priemonės, darančios poveikį ekonomikai.

(2)

Taip pat aišku, kad ilgalaikis Europos ekonomikos tvirtumas ir tvarumas priklauso nuo to, kaip ji bus pertvarkyta, kad atitiktų energetinio saugumo poreikius ir būtinybę sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį. Šią išvadą patvirtina didėjantis susirūpinimas dėl patikimo dujų tiekimo užtikrinimo.

(3)

Atsižvelgdama į šiuos susirūpinimą keliančius klausimus, 2008 m. gruodžio 11–12 d. Europos Vadovų Taryba savo išvadose patvirtino Europos ekonomikos atkūrimo planą (atkūrimo planas), kurį Komisija pristatė 2008 m. lapkričio 26 d., kuriame nustatyta, kaip valstybės narės ir Europos Sąjunga gali derinti savo politiką ir suteikti Europos ekonomikai naują paskatą, siekiant ilgalaikių Bendrijos tikslų.

(4)

Svarbi atkūrimo plano dalis yra pasiūlymas padidinti Bendrijos išlaidas nustatytuose strateginiuose sektoriuose, taip sprendžiant nepakankamo investuotojų pasitikėjimo problemą ir sudarant sąlygas tvirtesnei ekonomikai ateityje kurti. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos, atsižvelgiant į atitinkamą geografinio pasiskirstymo pusiausvyrą, pateikti konkrečių projektų sąrašą, pagal kurį pirmiausia būtų didinamos investicijos į infrastruktūros projektų plėtojimą.

(5)

Kad atkūrimo planas būtų veiksmingas, labai svarbu finansuoti priemones, kuriomis sparčiai sprendžiami ir ekonominės krizės, ir Bendrijos neatidėliotinos būtinybės apsirūpinti energija klausimai. Nepaisant to, šiuo reglamentu sukurta specialia programa jokiu būdu neturėtų būti sukuriamas precedentas bendro finansavimo investicijų į infrastruktūrą srities normoms ateityje.

(6)

Siekiant juntamo ir stipraus poveikio, tos priemonės turėtų būti sutelktos į kelis konkrečius sektorius, kuriuose veiksmu būtų akivaizdžiai prisidedama prie energijos tiekimo saugumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo tikslų; esama didelių ir gerai parengtų projektų, kuriuos vykdant būtų galima veiksmingai bei efektyviai panaudoti gausias finansinės paramos lėšas ir pritraukti dideles investicijas iš kitų šaltinių, įskaitant iš Europos investicijų banko; ir veiksmais Europos lygiu būtų galima sukurti pridėtinę vertę. Tuos kriterijus atitinka dujų ir elektros tinklų infrastruktūros, jūros vėjo energijos, anglies dioksido surinkimo ir saugojimo sektoriai. Tų sektorių pasirinkimas atspindi ypatingas atkūrimo plano aplinkybes ir neturėtų kelti abejonių dėl svarbios pirmenybės, teikiamos energijos vartojimo efektyvumui ir iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaunamos energijos naudojimo skatinimui, kurie buvo aptarti atkūrimo plane.

(7)

Jei nebūtų galimybės paskirti visas lėšas iki 2010 m. pabaigos, Komisija pareiškė apie savo ketinimą 2010 m. rengiant šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą prireikus pasiūlyti priemones, kuriomis būtų numatytas projektų finansavimas laikantis atkūrimo plano, pavyzdžiui projektų energijos vartojimo efektyvumo ir iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių gaunamos energijos srityse.

(8)

Per pastaruosius metus iškilo tam tikrų problemų dujų ir elektros energijos infrastruktūros sektoriuose. Dėl neseniai įvykusių dujų krizių (2006 m. ir 2009 m. žiemą) ir iki 2008 m. vidurio didėjusių naftos kainų paaiškėjo, kad Europa labai pažeidžiama. Vietinių energijos išteklių – dujų ir naftos – mažėja, todėl Europa tampa vis labiau priklausoma nuo importuojamų energijos išteklių. Tokiomis aplinkybėmis energetikos infrastruktūra yra itin svarbi.

(9)

Tačiau energetikos infrastruktūros projektų įgyvendinimą veikia dabartinė ekonominė ir finansų krizė. Dėl lėšų trūkumo tam tikri svarbūs projektai, įskaitant projektus, kuriais suinteresuota Bendrija, gali būti įgyvendinami gerokai vėluojant. Todėl tikslinga skubiai imtis veiksmų investicijoms į energetikos infrastruktūrą remti. Kadangi tokiems projektams parengti ir įgyvendinti reikia daug laiko, svarbu, kad Bendrija nedelsdama investuotų į šią infrastruktūrą ir taip galėtų paspartinti su energijos tiekimo Bendrijai saugumu susijusių itin svarbių projektų rengimą. Tai būtina siekiant užtikrinti energijos tiekimo saugumą Bendrijoje konkurencingomis kainomis, kai ekonomika ims kilti ir visuotinė energijos paklausa padidės.

(10)

Būtina atrinkti tuos energetikos infrastruktūros projektus, kurie svarbūs siekiant užtikrinti energijos vidaus rinkos veikimą, energijos tiekimo saugumą ir kuriais taip pat prisidedama prie ekonomikos gaivinimo.

(11)

Anglies dioksido surinkimo bei saugojimo ir jūros vėjo energijos srityse pirmiausia šis reglamentas turėtų būti grindžiamas Europos strateginiu energetikos technologijų planu, Komisijos pristatytu 2007 m. lapkričio 22 d., kuriame raginta parengti ES energetikos politikos tikslus atitinkantį bendrą strateginį energijos gamybos mokslinių tyrimų bei naujovių planą, taip pat įsipareigota sukurti šešias Europos pramonės iniciatyvas. 2008 m. spalio 16 d. išvadose Europos Vadovų Taryba paragino Komisiją gerokai paspartinti Europos strateginio energetikos technologijų plano įgyvendinimą. Pagal programą su anglies dioksido surinkimu bei saugojimu ir jūros vėjo energija susiję projektai finansuojami nepažeidžiant nuostatos dėl vėliau nustatytinų su demonstraciniais energetikos projektais susijusių šešių pramonės iniciatyvų, kaip nurodyta Europos strateginiame energetikos technologijų plane.

(12)

Siekiant greito poveikio ekonominei krizei, šiame reglamente labai svarbu išvardyti projektus, kuriems nedelsiant gali būti skiriama finansinė parama, jei jie atitinka kriterijus, kuriais užtikrinamas veiksmingumas bei efektyvumas, ir paisant pagal finansinį paketą nustatytų ribų.

(13)

Dujų ir elektros energijos infrastruktūros projektų sąrašas turėtų būti sudaromas atsižvelgiant į projekto indėlį siekiant 2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos pateiktoje Antrojoje strateginėje energetikos apžvalgoje nustatytų ir Europos Parlamento 2009 m. vasario 3 d. rezoliucijoje bei 2009 m. vasario 19 d. Tarybos išvadose patvirtintų energijos tiekimo saugumo ir energijos šaltinių įvairinimo tikslų. Projektai turėtų būti atrenkami įvertinus, ar jais įgyvendinami minėtoje apžvalgoje nustatyti prioritetai, ar jie pakankamai gerai parengti ir ar jais prisidedama prie energijos šaltinių ir tiekimo saugumo bei įvairinimo; tinklo pajėgumo optimizavimo ir energijos vidaus rinkos integravimo, visų pirma susijusio su tarpvalstybine jos dalimi; tinklo plėtros siekiant stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą mažinant Bendrijos nepalankiausias sąlygas turinčių regionų arba salų izoliaciją; atsinaujinančiųjų energijos išteklių susiejimo; tarpusavyje sujungtų tinklų saugumo, patikimumo ir sąveikos; ir valstybių narių solidarumo. Tiems projektams įgyvendinti būtina, kad nacionalinės, regioninės ir vietos valdžios institucijos įsipareigotų paspartinti administracines procedūras ir leidimų suteikimą. Nepaspartinus šių procedūrų, daugeliui projektų per nustatytą laiką parama nebus suteikta.

(14)

Į jūros vėjo energijos projektų sąrašą turėtų būti įtraukiami projektai, kurie, remiantis iš Europos vėjo energijos technologijų platformos veikloje dalyvaujančių suinteresuotųjų šalių ir pramonės bei kitų šaltinių surinkta informacija, gali būti laikomi patvirtintais ir parengtais įgyvendinti; novatoriškais, bet grindžiamais tvirtai įsigalėjusiomis idėjomis; tokiais, kuriuos galima paspartinti gavus finansinę paskatą; reikšmingais tarpvalstybiniu mastu; didelio masto; ir tokiais, kuriais galima pademonstruoti, kaip technologinės pažangos rezultatai bus veiksmingai paskleisti atsižvelgiant į Europos strateginiame energetikos technologijų plane patvirtintus tikslus bei struktūras. Finansinė parama turėtų būti skiriama tiems projektams, kuriuos plėtojant 2009 m. ir 2010 m. galima padaryti didelę pažangą.

(15)

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektų sąrašas turėtų būti sudarytas iš esmės remiantis iš Iškastinio kuro forumo bei Teršalų neišskiriančių iškastinio kuro jėgainių technologijų platformos veikloje dalyvaujančių suinteresuotųjų subjektų ir kitų šaltinių surinkta informacija. Finansinė parama turėtų būti skiriama tiems projektams, kuriuos plėtojant 2009 m. ir 2010 m. galima padaryti didelę pažangą. Pasirengimas turėtų būti vertinamas atsižvelgiant į šiuos dalykus: ar sukurta gerai apgalvota ir įgyvendinama pramoninio įrenginio, įskaitant jo anglies surinkimo komponentą, koncepcija; ar sukurta gerai apgalvota ir įgyvendinama CO2 transportavimo bei saugojimo koncepcija; ar vietos valdžios institucijos yra aiškiai įsipareigojusios remti projektą. Projektais taip pat reikėtų pademonstruoti, kaip technologinės pažangos rezultatai bus veiksmingai paskleisti ir padės sparčiau siekti Europos strateginiame energetikos technologijų plane nustatytų tikslų.

(16)

Iš visų reikalavimus atitinkančių pasiūlymų reikės atrinkti tam tikrus pasiūlymus. Tokia atranka reikėtų garantuoti, inter alia, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų remiamas ne daugiau kaip vienas anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektas, taip užtikrinant, kad būtų tiriamos įvairios geologinio saugojimo sąlygos ir palaikomas tikslas atgaivinti ekonomiką visoje Europoje.

(17)

Bendrijos teikiamu finansavimu neturėtų būti nederamai iškreipiama konkurencija arba sutrikdomas vidaus rinkos veikimas, pirmiausia atsižvelgiant į trečiųjų šalių prieigos taisykles ir galimas trečiosioms šalims taikomas prieigos išimtis. Be Bendrijos teikiamo finansavimo, visos papildomos nacionalinės lėšos turėtų būti skiriamos laikantis valstybės pagalbos taisyklių. Bendrijos finansinė parama, nepaisant jos formos, turėtų būti teikiama pagal 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3) (Finansinis reglamentas) ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (4) nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai šio reglamento nuostatose aiškiai nukrypstama nuo minėtųjų taisyklių.

(18)

Dėl būtinybės skubiai spręsti ekonominės krizės problemą ir neatidėliotino Bendrijos poreikio apsirūpinti energija, šiame reglamente jau pateiktos išsamios nuostatos dėl paramos skyrimo finansinių sąlygų, įskaitant reikalavimus atitinkančių projektų sąrašą. Be to, dėl poreikio skubiai taikyti paskatas, visi teisiniai įsipareigojimai, kuriais įgyvendinami 2009 m. ir 2010 m. biudžetiniai įsipareigojimai, turėtų būti prisiimti iki 2010 m. pabaigos.

(19)

Vykdant pagal šį reglamentą finansuojamus veiksmus Bendrijos finansiniai interesai turėtų būti apsaugoti taikant prevencines kovos su sukčiavimu, korupcija ir bet kuria kita neteisėta veikla priemones, vykdant veiksmingą kontrolę ir susigrąžinant nepagrįstai sumokėtas sumas, taip pat, jei nustatoma pažeidimų, taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas pagal 1995 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 dėl Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos (5), 1996 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 dėl Komisijos atliekamų patikrinimų ir inspektavimų vietoje siekiant apsaugoti Europos Bendrijų finansinius interesus nuo sukčiavimo ir kitų pažeidimų (6) bei 1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1073/1999 dėl Europos kovos su sukčiavimu tarnybos (OLAF) atliekamų tyrimų (7).

(20)

Atsižvelgiant į paprogramėms priskirtų klausimų pobūdį, Komisijai turėtų padėti įvairūs komitetai, kurie atrinktų finansuotinus pasiūlymus ir nustatytų pagal kiekvieną paprogramę skiriamų lėšų sumą.

(21)

Šiam reglamentui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (8).

(22)

Kadangi šio reglamento tikslų, t. y. padėti atgaivinti Bendrijos ekonomiką, patenkinti energetinio saugumo poreikius ir sumažinti išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį padidinant išlaidas nustatytiems strateginiams sektoriams, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio reglamento masto bei atrinktų sektorių ir projektų pobūdžio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(23)

Dėl būtinybės skubiai spręsti ekonominės krizės problemą ir neatidėliotino Bendrijos poreikio apsirūpinti energija, šis reglamentas turėtų įsigalioti iš karto, kai tik bus paskelbtas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

ĮVADINĖS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu sukuriama finansinė priemonė – Europos energetikos programa ekonomikai gaivinti (EEPEG) energetikos srities projektams, kuriais suteikiant finansinę paskatą būtų prisidedama prie ekonomikos gaivinimo, energijos tiekimo saugumo ir išmetamųjų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimo, Bendrijoje plėtoti.

Šiuo reglamentu sukuriamos paprogramės, kad minėtų tikslų būtų siekiama šiose srityse:

a)

dujų ir elektros energijos infrastruktūros;

b)

jūros vėjo energijos; ir

c)

anglies dioksido surinkimo ir saugojimo.

Šiame reglamente nurodomi pagal kiekvieną paprogramę finansuotini projektai ir išdėstomi tų projektų įgyvendinimo veiksmų nustatymo bei įgyvendinimo kriterijai.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame reglamente vartojamos šios sąvokos:

a)

anglies dioksido surinkimas ir saugojimas – pramoninių įrenginių išmetamo anglies dioksido (CO2) surinkimas, vežimas į saugyklą ir suleidimas į tinkamą požeminę geologinę formaciją nuolat saugoti;

b)

„tinkamos finansuoti išlaidos“ reiškia tą patį kaip finansuotinų sąnaudų sąvoka Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002;

c)

dujų ir elektros energijos infrastruktūra:

i)

visos aukštosios įtampos linijos, išskyrus skirstomųjų tinklų linijas, ir povandeninės jungiamosios linijos, jeigu ši infrastruktūra naudojama tarpregioninio ar tarptautinio perdavimo ar sujungimo tikslais;

ii)

didelio slėgio dujotiekiai, išskyrus skirstomųjų tinklų dujotiekius;

iii)

požeminės saugyklos, sujungtos su ii punkte nurodytais didelio slėgio dujotiekiais;

iv)

suskystintų gamtinių dujų priėmimo, saugojimo ir pavertimo dujine medžiaga įrenginiai; ir

v)

įranga ar įrenginiai, būtini, kad i, ii, iii ar iv punktuose nurodyta infrastruktūra tinkamai veiktų, įskaitant apsaugos, stebėsenos ir kontrolės sistemas;

d)

projekto dalis – finansiniu, techniniu ar laiko atžvilgiu atskira veikla, kuria prisidedama prie projekto įgyvendinimo užbaigimo;

e)

investavimo etapas – projekto etapas, kuriuo vyksta statybos ir patiriamos kapitalo išlaidos;

f)

jūros vėjo energija – elektros energija, generuojama vėjo varomų turbinų, esančių jūroje arti kranto arba toli nuo jo;

g)

planavimo etapas – už investavimo etapą ankstesnis projekto etapas, kuriuo projektas parengiamas įgyvendinti, įskaitant, atitinkamais atvejais, įgyvendinamumo vertinimą, parengiamuosius bei techninius tyrimus ir licencijų bei leidimų gavimą, ir kuriuo patiriamos kapitalo išlaidos.

3 straipsnis

Biudžetas

1.   EEPEG įgyvendinimo 2009 m. ir 2010 m. finansinį paketą sudaro 3 980 000 000 EUR, kurie paskirstomi taip:

a)

dujų ir elektros infrastruktūros projektams – 2 365 000 000 EUR;

b)

jūros vėjo energijos projektams – 565 000 000 EUR;

c)

anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektams – 1 050 000 000 EUR.

2.   Atskiri teisiniai įsipareigojimai, kuriais įgyvendinami 2009 m. ir 2010 m. biudžetiniai įsipareigojimai, turi būti prisiimti ne vėliau kaip 2010 m. gruodžio 31 d.

II   SKYRIUS

PAPROGRAMĖS

1   SKIRSNIS

Dujų ir elektros energijos infrastruktūros projektai

4 straipsnis

Tikslai

Bendrija remia dujų ir elektros energijos infrastruktūros projektus, kurie Bendrijai turi didžiausią pridėtinę vertę ir kuriais prisidedama prie šių tikslų:

a)

energijos šaltinių, maršrutų ir tiekimo saugumo bei įvairinimo;

b)

energetikos tinklo pajėgumo optimizavimo ir energijos vidaus rinkos integravimo, visų pirma susijusio su tarpvalstybinėmis dalimis;

c)

tinklo plėtros siekiant stiprinti ekonominę ir socialinę sanglaudą mažinant Bendrijos nepalankiausias sąlygas turinčių regionų arba salų izoliaciją;

d)

atsinaujinančiųjų energijos išteklių susiejimo ir integravimo; ir

e)

tarpusavyje sujungtų energetikos tinklų saugumo, patikimumo ir sąveikos, įskaitant, jei būtina, galimybę naudoti daugiakrypčius dujų srautus.

5 straipsnis

Prioritetai

EEPEG padeda nedelsiant pritaikyti ir plėtoti Bendrijai itin svarbius energetikos tinklus ir taip palaikyti energijos vidaus rinkos veikimą, ypač didinti sujungimo pajėgumus, tiekimo saugumą bei įvairinimą ir įveikti aplinkosaugos, technines bei finansines kliūtis. Tam, kad energetikos tinklai būtų intensyviau kuriami ir sparčiau tiesiami, ypač kai maršrutų ir tiekimo šaltinių įvairovė yra nedidelė, būtina speciali Bendrijos parama.

6 straipsnis

Bendrijos finansinės paramos teikimas

1.   Dujų ir elektros energijos infrastruktūros projektams pagal EEPEG numatyta finansinė parama (EEPEG parama) skiriama veiksmams, kuriais įgyvendinami priedo A dalyje išvardyti projektai ar tokių projektų dalys, kuriais prisidedama prie 4 straipsnyje išdėstytų tikslų įgyvendinimo, finansuoti.

2.   Komisija kviečia teikti pasiūlymus 1 dalyje nurodytiems veiksmams nustatyti ir vertina, ar tokie pasiūlymai atitinka 7 straipsnyje nustatytus atitikties finansavimo reikalavimams kriterijus ir 8 straipsnyje nustatytus atrankos bei finansavimo skyrimo kriterijus.

3.   Komisija informuoja paramos gavėjus apie skirtiną EEPEG paramą.

7 straipsnis

Atitiktis finansavimo reikalavimams

1.   Pasiūlymai atitinka finansavimo iš EEPEG reikalavimus tik tokiu atveju, jei jais įgyvendinami priedo A dalyje išvardyti projektai, neviršijama ten nustatyta didžiausia EEPEG paramos suma ir jie atitinka 8 straipsnyje nustatytus atrankos ir finansavimo skyrimo kriterijus.

2.   Pasiūlymus gali teikti:

a)

viena arba kelios kartu veikiančios valstybės narės;

b)

visoms atitinkamu projektu tiesiogiai suinteresuotoms valstybėms narėms sutikus:

i)

viena arba kelios kartu veikiančios viešosios arba privačios įmonės ar įstaigos;

ii)

viena arba kelios kartu veikiančios tarptautinės organizacijos; ar

iii)

bendroji įmonė.

3.   Fizinių asmenų pateikti pasiūlymai laikomi neatitinkančiais finansavimo reikalavimų.

8 straipsnis

Atrankos ir finansavimo skyrimo kriterijai

1.   Vertindama pasiūlymus, gautus pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija taiko šiuos atrankos kriterijus:

a)

metodo pagrįstumas ir techninis tinkamumas;

b)

finansinio paketo pagrįstumas visu veiksmo investavimo etapu.

2.   Vertindama pasiūlymus, gautus pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija taiko šiuos finansavimo skyrimo kriterijus:

a)

parengtumas – kai pasiekiamas investavimo etapas ir ne vėliau kaip 2010 m. pabaigoje patiriamos pagrindinės kapitalo išlaidos;

b)

kiek dėl nepakankamų galimybių gauti lėšų vilkinamas veiksmo įgyvendinimas;

c)

kiek dėl EEPEG paramos būtų pritraukta valstybės ir privačių lėšų;

d)

socialinis ir ekonominis poveikis;

e)

poveikis aplinkai;

f)

indėlis į energetikos tinklo tolydumą bei sąveiką ir jo pajėgumo optimizavimą;

g)

indėlis į paslaugų kokybės gerinimą ir saugumo bei patikimumo didinimą;

h)

indėlis kuriant gerai integruotą energijos rinką.

9 straipsnis

Finansavimo sąlygos

1.   EEPEG parama padedama padengti su projektu susijusias išlaidas, kurias patiria už projekto įgyvendinimą atsakingi paramos gavėjai ar trečiosios šalys.

2.   EEPEG parama neviršija 50 % visų tinkamų finansuoti išlaidų.

10 straipsnis

Priemonės

1.   Paskelbus 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija, laikydamasi 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, atrenka pasiūlymus, kuriems bus skiriama EEPEG parama, ir nustato skirsimos EEPEG paramos sumą. Komisija nustato pasiūlymų įgyvendinimo sąlygas ir būdus.

2.   EEPEG parama teikiama remiantis Komisijos sprendimais.

11 straipsnis

Valstybių narių finansiniai įsipareigojimai

1.   Valstybės narės, glaudžiai bendradarbiaudamos su Komisija, vykdo projektų techninę stebėseną bei finansinę kontrolę ir patvirtina vykdant projektus ar jų dalis patirtų išlaidų sumą bei jų atitiktį šiam reglamentui. Valstybės narės gali prašyti Komisijos dalyvauti atliekant patikrinimą vietoje.

2.   Valstybės narės informuoja Komisiją apie priemones, kurių imtasi laikantis 1 dalies, ir, visų pirma, pateikia kontrolės, valdymo ir stebėsenos sistemų, sukurtų siekiant užtikrinti, kad projektai būtų sėkmingai įgyvendinti, aprašymus.

2   SKIRSNIS

Jūros vėjo energijos projektai

12 straipsnis

EEPEG paramos teikimas

1.   Jūros vėjo energijos projektams EEPEG parama skiriama pagal kvietimą teikti pasiūlymus tik veiksmams, kuriais įgyvendinami priedo B dalyje išvardyti projektai, finansuoti.

2.   Komisija kviečia teikti pasiūlymus 1 dalyje nurodytiems veiksmams nustatyti ir vertina, ar tie pasiūlymai atitinka 13 straipsnyje nustatytus atitikties finansavimo reikalavimams kriterijus ir 14 straipsnyje nustatytus atrankos bei finansavimo skyrimo kriterijus.

3.   Komisija informuoja paramos gavėjus apie skirtiną EEPEG paramą.

13 straipsnis

Atitiktis finansavimo reikalavimams

1.   Pasiūlymai atitinka finansavimo iš EEPEG reikalavimus tik tokiu atveju, jei jais įgyvendinami priedo B dalyje išvardyti projektai, neviršijama ten nustatyta didžiausia EEPEG paramos suma ir jie atitinka 14 straipsnyje nustatytus atrankos ir finansavimo skyrimo kriterijus. Tiems projektams vadovauja komercinė įmonė.

2.   Pasiūlymus gali teikti viena arba kartu veikiančios kelios įmonės.

3.   Fizinių asmenų pateikti pasiūlymai laikomi neatitinkančiais finansavimo reikalavimų.

14 straipsnis

Atrankos ir finansavimo skyrimo kriterijai

1.   Vertindama pasiūlymus, gautus pagal 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija taiko šiuos atrankos kriterijus:

a)

metodo pagrįstumas ir techninis tinkamumas;

b)

finansinio paketo pagrįstumas visu projekto investavimo etapu.

2.   Vertindama pasiūlymus, gautus pagal 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija taiko šiuos finansavimo skyrimo kriterijus:

a)

parengtumas – kai pasiekiamas investavimo etapas ir iki 2010 m. pabaigos patiriamos pagrindinės kapitalo išlaidos;

b)

kiek dėl nepakankamų galimybių gauti lėšų vilkinamas veiksmo įgyvendinimas;

c)

kiek vykdant projektą patobulinami arba išplečiami jau statomi arba planuojami įrenginiai ar infrastruktūra;

d)

kiek projektas susijęs su didelių pramoninių įrenginių statyba bei infrastruktūros kūrimu ir kiek juo visų pirma sprendžiami tokie klausimai:

i)

vėjo elektros energijos gamybos nepastovumo mažinimas taikant integruotąsias sistemas;

ii)

didelės energijos kaupimo sistemos;

iii)

vėjo jėgainių parkų kaip virtualių elektrinių (daugiau kaip 1 GW) valdymas;

iv)

turbinų statymas toliau nuo kranto arba gilesniuose negu pagal dabartinius standartus vandenyse (20–50 m);

v)

naujoviškos dalinės konstrukcijos; arba

vi)

surinkimo, montavimo, eksploatavimo bei sustabdymo procesai ir šių procesų išbandymas tikro dydžio projektuose;

e)

naujoviškos projekto ypatybės ir projekte nurodytas šių ypatybių įgyvendinimo mastas;

f)

projekto poveikis ir indėlis į Bendrijos jūros vėjo energijos tinklų sistemą, įskaitant galimybę projektą pritaikyti kitur;

g)

paramos gavėjų įsipareigojimas skleisti vykdant projektą pasiektų technologinių laimėjimų rezultatus tarp kitų Europos operatorių taip, kad tai atitiktų Bendrijos teisę ir ypač Europos strateginiame energetikos technologijų plane išdėstytus tikslus bei struktūras.

15 straipsnis

Finansavimo sąlygos

1.   Iš EEPEG paramos dengiamos su projektu susijusios projekto įgyvendinimo išlaidos.

2.   EEPEG parama neviršija 50 % visų finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų.

16 straipsnis

Priemonės

1.   Paskelbus 12 straipsnio 1 dalyje nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija, laikydamasi 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, atrenka pasiūlymus, kuriems būtų teikiama EEPEG parama, ir nustato skirtinos paramos sumą. Komisija nustato pasiūlymų įgyvendinimo sąlygas ir būdus.

2.   EEPEG parama teikiama remiantis susitarimais dėl dotacijos.

3   SKIRSNIS

Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektai

17 straipsnis

EEPEG paramos teikimas

1.   EEPEG parama anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektams skiriama veiksmams, kuriais įgyvendinami priedo C dalyje išvardyti projektai.

2.   Komisija kviečia teikti pasiūlymus šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems veiksmams nustatyti ir vertina, ar tie pasiūlymai atitinka 18 straipsnyje nustatytus atitikties finansavimo reikalavimams kriterijus ir 19 straipsnyje nustatytus atrankos bei finansavimo skyrimo kriterijus.

3.   Jei keli pasiūlymai dėl toje pačioje valstybėje narėje esančių projektų atitinka 18 straipsnyje nustatytus atitikties finansavimo reikalavimams kriterijus ir 19 straipsnio 1 dalyje nustatytus atrankos kriterijus, remdamasi 19 straipsnio 2 dalyje nustatytais finansavimo skyrimo kriterijais, EEPEG paramai teikti Komisija iš šių pasiūlymų atrenka ne daugiau kaip po vieną pasiūlymą iš valstybės narės.

4.   Komisija informuoja paramos gavėjus apie skirtiną EEPEG paramą.

18 straipsnis

Atitiktis finansavimo reikalavimams

1.   Pasiūlymai atitinka finansavimo iš EEPEG reikalavimus tik tokiu atveju, jei jais įgyvendinami priedo C dalyje išvardyti projektai ir jei jie atitinka 19 straipsnyje nustatytus atrankos ir finansavimo skyrimo kriterijus bei toliau išvardytas sąlygas:

a)

projektais įrodoma, kad jais sudaroma galimybė pramoniniuose įrenginiuose surinkti ne mažiau kaip 80 % CO2 ir šį CO2 transportuoti bei geologiškai saugiai laikyti po žeme;

b)

surenkant CO2 energiją generuojančiuose įrenginiuose įrodoma, kad CO2 bus surenkamas įrenginiuose, kurių elektros energijos galia yra ne mažesnė arba lygi 250 MW;

c)

projektų vykdytojai įsipareigoja, kad bendros žinios, gautos panaudojant demonstracinius įrenginius, bus prieinamos kitiems pramonės sektoriams ir Komisijai bei prisidės prie Europos strateginio energetikos technologijų plano.

2.   Pasiūlymus teikia viena arba kartu veikiančios kelios įmonės.

3.   Fizinių asmenų pateikti pasiūlymai laikomi neatitinkančiais finansavimo reikalavimų.

19 straipsnis

Atrankos ir finansavimo skyrimo kriterijai

1.   Vertindama pasiūlymus, gautus pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija taiko šiuos atrankos kriterijus:

a)

metodo pagrįstumas ir techninis tinkamumas;

b)

parengtumas – kai pasiekiamas investavimo etapas, kuris apima saugojimo galimybių tyrimą ir plėtojimą, ir kai iki 2010 m. pabaigos dėl projekto patiriamos pagrindinės su investicijomis susijusios išlaidos;

c)

finansinio paketo pagrįstumas visu projekto investavimo etapu;

d)

visų būtinų leidimų, reikalingų statybai ir projekto vykdymui siūlomoje (-se) vietoje (-se), nurodymas ir strategija šių leidimų turėjimui užtikrinti.

2.   Vertindama pasiūlymus, gautus pagal 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija taiko šiuos finansavimo skyrimo kriterijus:

a)

kiek dėl nepakankamų galimybių gauti lėšų vilkinamas veiksmo įgyvendinimas;

b)

finansavimas, prašomas vienai CO2 tonai, kuria turi būti sumažinamas bendras CO2 kiekis, per pirmuosius penkerius projekto veiklos metus;

c)

projekto sudėtingumas ir bendrų darbų, įskaitant kitą tuo pačiu metu vykdomą mokslinių tyrimų veiklą, novatoriškumo lygis, taip pat paramos gavėjų įsipareigojimas skleisti vykdant projektą pasiektų technologinių laimėjimų rezultatus tarp kitų Europos operatorių taip, kad tai atitiktų Bendrijos teisę, ypač Europos strateginiame energetikos technologijų plane išdėstytus tikslus bei struktūras;

d)

valdymo plano pagrįstumas ir tinkamumas, taip pat siūlomos koncepcijos parengtumo jame pateiktos mokslinės, inžinerinės bei techninės informacijos ir duomenų atžvilgiu lygis, užtikrinantis, kad projektas pradės veikti iki 2015 m. gruodžio 31 d.

20 straipsnis

Finansavimo sąlygos

1.   Iš EEPEG paramos dengiamos tik su projektais, kuriais prisidedama prie anglies dioksido surinkimo, transportavimo ir saugojimo, susijusios projektų įgyvendinimo išlaidos, atsižvelgiant į galimą veiklos pelną.

2.   EEPEG parama neviršija 80 % visų finansavimo reikalavimus atitinkančių investicinių išlaidų.

21 straipsnis

Priemonės

1.   Paskelbus 17 straipsnio 2 dalyje nurodytą kvietimą teikti pasiūlymus, Komisija, laikydamasi 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, atrenka pasiūlymus, kuriems bus skiriama EEPEG parama, ir nustato skirtinos EEPEG paramos sumą. Komisija nustato pasiūlymų įgyvendinimo sąlygas ir būdus.

2.   EEPEG parama teikiama remiantis susitarimais dėl dotacijos.

III   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

22 straipsnis

Kitos EEPEG parama ir priemonės

1.   Dalis Bendrijos paramos priede išvardytiems projektams gali būti skiriama prisidedant prie atitinkamos priemonės, finansuojamos iš Europos investicijų banko išteklių. Ta parama neviršija 500 000 000 EUR.

2.   Bendrijos dalyvavimas taikant paskolų garantijų priemonę ar kitą finansinę priemonę, įskaitant valdymo mokesčius ir kitas finansavimo reikalavimus atitinkančias išlaidas, apribojamas tai priemonei skirta Bendrijos įnašo suma nenumatant papildomų įsipareigojimų Europos Sąjungos bendrajame biudžete.

3.   Komisija, laikydamasi 26 straipsnio 2 dalyje nurodytos reguliavimo procedūros, nustato tai priemonei teiktinos EEPEG paramos dydį. Komisija ir Europos investicijų bankas sudaro susitarimo memorandumą, kuriame išdėstomos šio sprendimo įgyvendinimo sąlygos ir būdai.

23 straipsnis

Programavimo ir įgyvendinimo susitarimai

1.   Kvietimus teikti pasiūlymus tiesiogiai skelbia Komisija, remdamasi 3 straipsnio 1 dalyje nurodytomis biudžeto galimybėmis ir II skyriuje išdėstytais atitikties finansavimo reikalavimams, atrankos ir finansavimo skyrimo kriterijais.

2.   EEPEG parama naudojama tik su projektais susijusioms išlaidoms, kurias patiria už projekto įgyvendinimą atsakingi paramos gavėjai ir dėl 9 straipsnyje nurodytų projektų taip pat trečiosios šalys, padengti. Išlaidos gali būti laikomos atitinkančiomis finansavimo reikalavimus nuo 29 straipsnyje nurodytos dienos.

3.   PVM, išskyrus negrąžintiną PVM, nelaikomas finansavimo reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis.

4.   Pagal šį reglamentą finansuojami projektai ir priemonės įgyvendinami laikantis Bendrijos teisės ir atsižvelgiant į bet kurią susijusią Bendrijos politiką, visų pirma susijusią su konkurencija, įskaitant taikomas valstybės pagalbos taisykles, aplinkos apsauga, sveikata, tvariu vystymusi ir viešaisiais pirkimais.

24 straipsnis

Valstybių narių bendrieji įsipareigojimai

Neviršydamos savo atsakomybės valstybės narės deda visas pastangas, kad būtų įgyvendinami projektai, kuriems teikiama EEPEG parama, visų pirma taikydamos veiksmingas administracines ir leidimų išdavimo, licencijavimo ir sertifikavimo procedūras.

25 straipsnis

Europos Bendrijų finansinių interesų apsauga

1.   Komisija užtikrina, kad, įgyvendinant pagal šį reglamentą finansuojamas priemones, Bendrijos finansiniai interesai būtų saugomi taikant sukčiavimo, korupcijos ir kitokios neteisėtos veikos prevencijos priemones, atliekant veiksmingus tikrinimus, susigrąžinant nepagrįstai sumokėtas sumas, o nustačius pažeidimus – taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas pagal Reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 2988/95, Reglamentą (Euratomas, EB) Nr. 2185/96 ir Reglamentą (EB) Nr. 1073/1999.

2.   Pagal šį reglamentą finansuojamiems Bendrijos veiksmams taikoma Reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2988/95 1 straipsnio 2 dalyje pateikta „pažeidimo“ sąvokos apibrėžtis, pagal kurią pažeidimas yra bet kuris Bendrijos teisės nuostatos pažeidimas arba bet kuris sutartinio įsipareigojimo nevykdymas, susijęs su ekonominės veiklos vykdytojo veikimu arba neveikimu, dėl kurio nepagrįstomis išlaidomis yra arba būtų padaryta žalos Europos Sąjungos bendrajam biudžetui arba jos valdomiems biudžetams.

3.   Visoms šiuo reglamentu priimtoms įgyvendinimo priemonėms numatyta Komisijos ar jos įgalioto atstovo vykdoma priežiūra bei finansų kontrolė ir Europos Audito Rūmų atliekamas auditas, įskaitant, jei būtina – auditas vietoje.

IV   SKYRIUS

ĮGYVENDINIMO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

26 straipsnis

Komitetai

1.   Komisijai padeda šie komitetai:

a)

vykdant dujų ir elektros energijos infrastruktūros projektus – 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 680/2007, nustatančio bendrąsias taisykles dėl Bendrijos finansinės paramos teikimo transeuropinių transporto ir energetikos tinklų srityse (9) 15 straipsniu įsteigtas komitetas.

b)

vykdant jūros vėjo energijos projektus – 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimo 2006/971/EB dėl specialiosios programos Bendradarbiavimas, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (10) 8 straipsniu įsteigtas komitetas;

c)

vykdant anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektus – Tarybos sprendimo 2006/971/EB 8 straipsniu įsteigtas komitetas;

2.   Darant nuorodą į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis – vienas mėnuo.

27 straipsnis

Įvertinimas

1.   Ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d. Komisija atlieka EEPEG vertinimą, siekdama nustatyti, kaip prisidedama prie veiksmingo asignavimų naudojimo.

2.   Komisija gali paprašyti paramą gaunančios valstybės narės pateikti konkretų pagal šio reglamento II skyriaus 1 skirsnį finansuojamų projektų vertinimą arba prireikus jai suteikti tokių projektų vertinimui atlikti reikalingą informaciją ir pagalbą.

3.   Komisija teikia EEPEG pasiektų rezultatų vertinimo ataskaitą Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

28 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos informavimas

Komisija prižiūri šio reglamento įgyvendinimą. Kiekvienais metais pateikdama preliminarų biudžeto projektą, Europos Parlamentui ir Tarybai ji pateikia EEPEG įgyvendinimo ataskaitą.

Jei ataskaitoje nustatoma, kad prioritetinių projektų įgyvendinimui gresia didelis pavojus, Komisija rekomenduoja priemones šiam pavojui pašalinti ir prireikus pateikia papildomų pasiūlymų dėl atkūrimo planą atitinkančių projektų.

29 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. liepos 13 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. ERLANDSSON


(1)  2009 m. gegužės 13 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. liepos 7 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.

(5)  OL L 312, 1995 12 23, p. 1.

(6)  OL L 292, 1996 11 15, p. 2.

(7)  OL L 136, 1999 5 31, p. 1.

(8)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(9)  OL L 162, 2007 6 22, p. 1.

(10)  OL L 400, 2006 12 30, p. 86.


PRIEDAS

FINANSAVIMO REIKALAVIMUS ATITINKANTYS PROJEKTAI

A.   Dujos ir elektros energijos infrastruktūros projektai

1.   Dujų jungiamosios linijos

Projektas

Remiamų projektų vieta

Numatomas Bendrijos įnašas

(mln. EUR)

Pietinis dujų koridorius

NABUCCO

Austrija, Vengrija, Bulgarija, Vokietija, Rumunija

200

ITGI – Poseidon

Italija, Graikija

100

Baltijos jungiamoji linija

Skanled (Baltijos dujotekis)

Lenkija, Danija, Švedija

150

Suskystintų gamtinių dujų tinklas

Suskystintų gamtinių dujų terminalas Lenkijos pakrantėje, Svinouiscio uoste

Lenkija

80

Vidurio ir pietryčių Europa

Slovakijos ir Vengrijos jungiamoji linija (Veľký Krtyšas – Vecsés)

Slovakija, Vengrija

30

Dujų perdavimo sistema Slovėnijoje nuo Austrijos sienos iki Liublianos (išskyrus Rogateco–Kidričevo ruožą)

Slovėnija

40

Bulgarijos ir Graikijos jungiamoji linija (Stara Zagora – Dimitrovgrad-Komotini)

Bulgarija, Graikija

45

Rumunijos ir Vengrijos dujų jungiamoji linija

Rumunija, Vengrija

30

Dujų saugojimo pajėgumų padidinimas Čekijos centre

Čekija

35

Infrastruktūra ir įranga, užtikrinančios dujų srautą priešinga kryptimi trumpalaikių tiekimo sutrikimų atveju

Austrija, Bulgarija, Čekija, Estija, Graikija, Vengrija, Latvija, Lietuva, Lenkija, Portugalija, Rumunija, Slovakija

80

Slovakijos ir Lenkijos jungiamoji linija

Slovakija, Lenkija

20

Vengrijos ir Kroatijos jungiamoji linija

Vengrija

20

Bulgarijos ir Rumunijos jungiamoji linija

Bulgarija, Rumunija

10

Viduržemio jūros regionas

Prancūzijos dujų tinklo sustiprinimas ašyje Afrika–Ispanija–Prancūzija

Prancūzija

200

GALSI (Alžyro ir Italijos dujotiekis)

Italija

120

Dujų jungiamoji linija, Vakarinė ašis, Larrau atšaka

Ispanija

45

Šiaurės jūros regionas

Vokietijos, Belgijos ir Jungtinės Karalystės dujotiekis

Belgija

35

Prancūzijos ir Belgijos jungtis

Prancūzija, Belgija

200

IŠ VISO

 

1 440


2.   Elektros jungiamosios linijos

Projektas

Remiamų projektų vieta

Numatomas Bendrijos įnašas

(mln. EUR)

Baltijos jungiamoji linija

Estlink-2

Estija, Suomija

100

Švedijos ir Baltijos valstybių jungiamoji linija ir Baltijos valstybių elektros tinklo sustiprinimas

Švedija, Latvija, Lietuva

175

Vidurio ir pietryčių Europa

Halė (Zalė) – Šveinfurtas

Vokietija

100

Viena-Győr

Austrija, Vengrija

20

Viduržemio jūros regionas

Portugalijos ir Ispanijos jungiamosios linijos stiprinimas

Portugalija

50

Prancūzijos ir Ispanijos jungiamoji linija (Baiša – Sta Llogaia)

Prancūzija, Ispanija

225

Naujas 380 kV AC povandeninis kabelis tarp Sicilijos ir žemyninės Italijos (Sorgente–Ridzikonis)

Italija

110

Šiaurės jūros regionas

500 MW Airijos ir Velso jungiamoji linija (Meath-Deeside)

Airija, Jungtinė Karalystė

110

Maltos ir Italijos elektros jungiamoji linija

Malta, Italija

20

IŠ VISO

 

910


3.   Mažų salų projektai

Mažų izoliuotų salų iniciatyvos

Kipras

10

Malta

5

IŠ VISO

 

15

B.   Jūros vėjo energijos projektai

Projektas

Pajėgumas

Remiamų projektų vieta

Numatomas Bendrijos įnašas

(mln. EUR)

1.   

Jūros vėjo energijos integravimas į energetikos tinklą

1.1.

Baltic – Kriegers Flak I, II, III

Remiantis vykdomais projektais. Finansavimas skiriamas papildomoms bendros jungiamosios linijos užtikrinimo išlaidoms padengti.

1,5 GW

Danija, Švedija, Vokietija, Lenkija

150

1.2.

Šiaurės jūros energetikos tinklas

Jūros vėjo energijos tiekimo tinklo modulinė plėtra, virtualios jūros vėjo jėgainės demonstracija ir integravimas į krante esančią tinklų sistemą.

1 GW

Jungtinė Karalystė, Nyderlandai, Vokietija, Airija, Danija, Belgija, Prancūzija, Liuksemburgas

165

2.   

Naujos turbinos, statiniai ir komponentai, gamybos pajėgumų optimizavimas

2.1.

Borkum West II – Bard 1 Nordsee Ost – Global Tech I

Naujos kartos didelio galingumo (5–7 MW) turbinos ir naujoviški statiniai, pastatyti toli nuo kranto (iki 100 km atstumu) gilesniuose vandenyse (iki 40 m).

1,6 GW

Vokietija

200

2.2.

Aberdyno jūros vėjo jėgainės (Europos bandymų centras)

Remiantis šiuo metu vykdomu projektu – didelio našumo turbinų bandymai. Naujoviškų statinių ir postruktūrių vystymas, įskaitant jūros vėjo energiją generuojančios įrangos gamybos pajėgumų optimizavimą. Galima numatyti 100 MW padidėjimą.

0,25 GW

Jungtinė Karalystė

40

2.3.

Thornton Bank

Remiantis šiuo metu vykdomu projektu. Remiamasi Downvind projekto (bendrai finansuojamo per BP6) įgyvendinimo patirtimi. Downvind įrengimų turbinų (5 MW dydžio) padidinimas giliuosiuose vandenyse (iki 30 m) esant mažam regimajam poveikiui (iki 30 km).

90 MW

Belgija

10

IŠ VISO

 

 

565

C.   Anglies dioksido surinkimo ir saugojimo projektai

Projekto pavadinimas Vieta

Numatomas Bendrijos įnašas

(mln. EUR)

Kuras

Pajėgumas

Surinkimo metodas

Saugojimo koncepcija

Huerth

Vokietija

180

Anglis

450 MW

IGCC

Sūraus vandens rezervuaras

Jaenschwalde

 

 

Anglis

500 MW

Oxyfuel

Naftos (dujų) telkiniai

Eemshaven

Nyderlandai

180

Anglis

1 200 MW

IGCC

Naftos (dujų) telkiniai

Roterdamas

Anglis

1 080 MW

PC

Naftos (dujų) telkiniai

Roterdamas

Anglis

800 MW

PC

Naftos (dujų) telkiniai

Bełchatów

Lenkija

180

Anglis

858 MW

PC

Sūraus vandens rezervuaras

Compostilla

(León)

Ispanija

180

Anglis

500 MW

Oxyfuel

Sūraus vandens rezervuaras

Kingsnorth

Jungtinė Karalystė

180

Anglis

800 MW

PC

Naftos (dujų) telkiniai

Longannet

Anglis

3 390 MW

PC

Sūraus vandens rezervuaras

Tilbury

Anglis

1 600 MW

PC

Naftos (dujų) telkiniai

Hatfield

(Jorkšyras)

Anglis

900 MW

IGCC

Naftos (dujų) telkiniai

Porto Tolle

Italija

100

Anglis

660 MW

PC

 

Pramoninio anglies dioksido surinkimo projektas

Florange

Prancūzija

50

Anglies dioksido transportavimas iš pramoninių įrenginių (plieno gamyklos) į požeminę saugyklą (sūraus vandens rezervuarą)

IŠ VISO

1 050


KOMISIJOS PAREIŠKIMAS

Komisija pabrėžia, kad energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinantieji energijos ištekliai yra ES energetikos politikos svarbiausi prioritetai tiek dėl aplinkosaugos, tiek dėl tiekimo saugumo priežasčių. Todėl šiuo reglamentu bus prisidedama prie šių prioritetų įgyvendinimo teikiant svarią paramą jūros vėjo energijos projektams.

Šiomis aplinkybėmis Komisija primena įvairias kitas naujas iniciatyvas, kuriomis remiamas energijos vartojimo efektyvumas ir atsinaujinantieji energijos ištekliai ir kurias Komisija konkrečiai pasiūlė Europos ekonomikos atgaivinimo plane, Europos Vadovų Tarybos patvirtintame 2008 m. gruodžio mėn. Jos apima:

Europos regioninės plėtros fondo reglamento pakeitimą, siekiant sudaryti sąlygas skirti apie 8 mlrd. EUR investicijų energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektų įgyvendinimui gyvenamuosiuose namuose visose valstybėse narėse.

Viešojo ir privačiojo sektorių partnerystę dėl Europos efektyviai energiją vartojančių pastatų iniciatyvos, skirtos skatinti ekologiškas technologijas ir kurti efektyviai energiją vartojančias sistemas bei medžiagas, kurios būtų naudojamos naujuose ir renovuotuose pastatuose. Šiai priemonei numatoma skirti 1 mlrd. EUR: 2010–2013 m. iš esamo EB 7-osios pamatinės programos biudžeto skirti 500 mln. EUR, o dar 500 mln. EUR skirs pramonės sektorius.

EB ir EIB tvarios energijos finansavimo iniciatyvą. Ja siekiama sudaryti sąlygas investicijoms į energijos vartojimo efektyvumo ir atsinaujinančiųjų energijos išteklių projektus, vykdomus miestuose. Komisija finansuoja Europos pažangios energetikos programos techninės pagalbos priemonę (2009 m. numatyta skirti 15 mln. EUR). Šia priemone, kurią administruoja EIB, bus sudarytos palankesnės sąlygos gauti EIB paskolų, pasižyminčių dideliu poveikiu.

ES institucinių investuotojų, kuriems vadovauja EIB, į rinką orientuoto kapitalo fondo Marguerite – 2020 m. Europos energetikos, kovos su klimato kaita ir infrastruktūros fondo – sukūrimą. Šio fondo lėšos būtų investuojamos į energetikos ir kovos su klimato kaita sritis (TEN–E, tvarios energijos gamybą, atsinaujinančiuosius energijos išteklius, naujas technologijas, energijos vartojimo efektyvumą, tiekimo saugumą ir aplinkosauginę infrastruktūrą). Komisija remia šią iniciatyvą.

Be to, atsakydama į Tarybos (2009 m. kovo mėn. Europos Vadovų Tarybos išvados) ir į Parlamento (EP rezoliucija P6_TA(2009)0064) prašymus, Komisija iki 2009 m. lapkričio mėn. pabaigos pateiks patikslintą energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planą.

Specialistai sutinka, kad energijos vartojimo efektyvumas yra pigiausia turima galimybė išmetamam šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekiui mažinti. Iki 2009 m. lapkričio mėn. Komisija pateiks išsamią kliūčių, kurios trukdo skirti daugiau investicijų energijos vartojimo efektyvumo srityje, analizę. Ji visų pirma išnagrinės, ar reikia didesnių finansinių paskatų skiriant mažų palūkanų subsidijas ir (arba) dotacijas, kaip šiuo tikslu būtų galima panaudoti Europos biudžetą, o prireikus Komisija į naują ES energetinio saugumo ir infrastruktūros priemonę, kuri turi būti parengta 2010 m., inter alia, įtrauks papildomų lėšų energijos vartojimo efektyvumo užtikrinimui finansuoti.

Peržiūrėdama energijos vartojimo efektyvumo veiksmų planą Komisija ypatingą dėmesį skirs energijos vartojimo efektyvumo aspektui kaimyninėse šalyse. Ji išnagrinės, kaip ji gali skirti finansinių ir reguliavimo paskatų kaimyninėms šalims, kad jos padidintų investicijas į energijos vartojimo efektyvumą.

Jei 2010 m. pagal reglamento 28 straipsnį pateikdama šio reglamento įgyvendinimo ataskaitą Komisija nustatytų, kad iki 2010 m. pabaigos neįmanoma skirti dalį lėšų, numatytų šio reglamento priede išvardytiems projektams, prireikus, laikydamasi geografiniu požiūriu subalansuoto principo, ji pasiūlys šio reglamento pakeitimą, kuriuo būtų sudarytos sąlygos finansuoti ne tik pirmiau nurodytas iniciatyvas, bet ir projektus energijos vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančiųjų energijos išteklių srityje, taikant atitikties finansavimo reikalavimams kriterijus, kurie būtų panašūs į šio reglamento priede išvardytiems projektams taikomus kriterijus.

Portugalijos pareiškimas

Portugalija balsuoja „už“, tačiau, jos nuomone, peržiūrint programą pagal 28 straipsnį turėtų būti apsvarstyta galimybė įtraukti projektus, susijusius su atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais ir energijos vartojimo efektyvumu, visų pirma su mikrogeneracija ir pažangiaisiais tinklais bei skaitikliais, kad būtų pasiekti reglamento 4 straipsnio a ir b punktuose nustatyti tikslai.


31.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/46


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 664/2009

2009 m. liepos 7 d.

kuriuo nustatoma derybų dėl valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimų dėl jurisdikcijos, teismo sprendimų ir nutarčių, susijusių su santuoka, tėvų atsakomybe ir išlaikymo prievolėmis, pripažinimo bei vykdymo ir išlaikymo prievolėms taikytinos teisės bei tokių susitarimų sudarymo procedūra

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c punktą, 65 straipsnį, 67 straipsnio 2 dalį ir 67 straipsnio 5 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Sutarties trečiosios dalies IV antraštinėje dalyje numatytas teisinis pagrindas priimti Bendrijos teisės aktus teisminio bendradarbiavimo civilinėse bylose srityje.

(2)

Valstybių narių ir trečiųjų šalių teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose tradiciškai reglamentuoja valstybių narių ir trečiųjų šalių susitarimai. Tokie susitarimai, kurių yra daug, dažnai atspindi ypatingus valstybės narės ir trečiosios šalies ryšius ir yra skirti tam, kad būtų nustatytas tinkamas teisinis pagrindas siekiant patenkinti konkrečius suinteresuotų susitariančių šalių poreikius.

(3)

Pagal Sutarties 307 straipsnį reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi visų tinkamų priemonių Bendrijos acquis ir valstybių narių su trečiosiomis šalimis sudarytų tarptautinių susitarimų nesuderinamumams pašalinti. Dėl to gali prireikti iš naujo derėtis dėl tokių susitarimų.

(4)

Siekiant nustatyti tinkamą teisinį pagrindą tam, kad būtų patenkinti konkretūs atitinkamos valstybės narės poreikiai, susiję su jos santykiais su trečiąja šalimi, taip pat gali būti akivaizdžiai būtina sudaryti naujus susitarimus su trečiosiomis šalimis, susijusius su tomis civilinės teisenos sritimis, kurios priklauso Sutarties trečiosios dalies IV antraštinės dalies taikymo sričiai.

(5)

Europos Bendrijų Teisingumo Teismas savo 2006 m. vasario 7 d. nuomonėje 1/03 dėl naujos Lugano konvencijos sudarymo patvirtino, kad Bendrija įgijo išimtinę kompetenciją sudaryti tarptautinį susitarimą, tokį kaip Lugano konvencija, su trečiosiomis šalimis dėl klausimų, turinčių įtakos taisyklėms, nustatytomis 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (2) („Briuselis I“).

(6)

Pagal Sutarties 300 straipsnį Bendrijos ir trečiosios šalies susitarimus dėl klausimų, priskiriamų išimtinei Bendrijos kompetencijai, turi sudaryti Bendrija.

(7)

Sutarties 10 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės padėtų atlikti Bendrijos uždavinius ir nesiimtų jokių priemonių, kurios galėtų trukdyti siekti Sutarties tikslų. Ši lojalaus bendradarbiavimo pareiga yra bendrojo pobūdžio ir nepriklauso nuo to, ar Bendrijos kompetencija yra ar nėra išimtinė.

(8)

Susitarimų su trečiosiomis šalimis dėl konkrečių civilinės teisenos klausimų, priklausančių išimtinei Bendrijos kompetencijai, atveju turėtų būti sukurta suderinta ir skaidri procedūra, leidžianti valstybei narei iš dalies pakeisti galiojantį susitarimą arba derėtis dėl naujo susitarimo ir jį sudaryti, ypač jei Bendrija nepareiškė ketinimo pasinaudoti savo išorės kompetencija sudaryti susitarimą remiantis jau suteiktais derybų įgaliojimais arba numatomais derybų įgaliojimais. Ši procedūra neturėtų turėti įtakos Bendrijos išimtinei kompetencijai ir Sutarties 300 ir 307 straipsnių nuostatoms. Ji turėtų būti laikoma išimtine priemone ir turėtų būti apribojama tiek taikymo srities, tiek laiko atžvilgiu.

(9)

Šis reglamentas neturėtų būti taikomas, jei Bendrija jau sudariusi susitarimą tuo pačiu klausimu su atitinkama trečiąja šalimi. Turėtų būti laikoma, kad du susitarimai yra skirti tam pačiam klausimui tik tuo atveju ir tik tokiu mastu, kokiu jie iš esmės reglamentuoja tuos pačius konkrečius teisinius klausimus. Nuostatos, kuriomis paprasčiausiai nurodomas bendro pobūdžio ketinimas bendradarbiauti tokiais klausimais, neturėtų būti laikomos skirtomis tam pačiam klausimui.

(10)

Šis reglamentas taip pat turėtų būti taikomas tam tikriems galiojančiuose Bendrijos teisės aktuose nurodytiems regioniniams susitarimams.

(11)

Siekiant užtikrinti, kad valstybės narės numatomas susitarimas nesumažintų Bendrijos teisės veiksmingumo ir nekliudytų deramam tos teisės nustatytos sistemos veikimui ir taip pat užtikrinti, kad jis nekliudytų Bendrijos išorės santykių politikai, dėl kurios yra nusprendusi Bendrija, turėtų būti reikalaujama, kad atitinkama valstybė narė, norėdama gauti leidimą pradėti arba tęsti oficialias derybas dėl susitarimo ir sudaryti susitarimą, praneštų Komisijai apie savo ketinimą. Toks pranešimas turėtų būti pateiktas laišku arba elektroninėmis priemonėmis. Jame turėtų būti pateikta visa aktuali informacija ir turėtų būti pridėti visi susiję dokumentai, kad Komisija galėtų įvertinti laukiamą derybų rezultato poveikį Bendrijos teisei.

(12)

Turėtų būti įvertinta, ar Bendrija pakankamai suinteresuota sudaryti Bendrijos ir atitinkamos trečiosios šalies dvišalį susitarimą arba atitinkamais atvejais ar Bendrija pakankamai suinteresuota pakeisti galiojantį valstybės narės ir trečiosios šalies dvišalį susitarimą Bendrijos susitarimu. Tuo tikslu visos valstybės narės turėtų būti informuojamos apie visus Komisijos gautus pranešimus dėl numatomo valstybės narės susitarimo, kad jos galėtų pareikšti suinteresuotumą prisijungti prie pranešimą pateikusios valstybės narės iniciatyvos. Jei taip pasikeitus informacija paaiškėtų pakankamas Bendrijos suinteresuotumas, Komisija turėtų apsvarstyti galimybę pasiūlyti derybų įgaliojimus siekiant sudaryti Bendrijos ir atitinkamos trečiosios šalies susitarimą.

(13)

Jei Komisija paprašo valstybės narės pateikti papildomos informacijos, reikalingos įvertinti, ar tai valstybei narei turėtų būti leista pradėti derybas su trečiąja šalimi, dėl šio prašymo neturėtų pasikeisti terminai, per kuriuos Komisija turi pateikti motyvuotą sprendimą dėl tos valstybės narės prašymo pradėti derybas.

(14)

Suteikdama leidimą pradėti oficialias derybas, Komisija, jei tai būtina, turėtų turėti galimybę pateikti derybų gaires arba reikalauti į numatomą susitarimą įtraukti tam tikras išlygas. Komisija turėtų būti išsamiai informuojama apie visų derybų etapų, kurių metu svarstomi šio reglamento taikymo sričiai priklausantys klausimai, eigą ir jai turėtų būti leidžiama dalyvauti derybose stebėtojos teisėmis svarstant tuos klausimus.

(15)

Valstybės narės, pranešdamos Komisijai apie savo ketinimą pradėti derybas su trečiąja šalimi, turėtų informuoti Komisiją tik apie tuos aspektus, kurie yra svarbūs Komisijai įvertinti. Komisijos suteikiamas leidimas ir galimos derybų gairės arba, atitinkamais atvejais, Komisijos atsisakymas turėtų būti susijęs tik su šio reglamento sričiai priklausančiais klausimais.

(16)

Visos valstybės narės turėtų būti informuotos apie pranešimus Komisijai, susijusius su numatomais ar derybose pasiektais susitarimais, ir apie motyvuotus sprendimus, kuriuos Komisija priima pagal šį reglamentą. Tačiau tokia informacija turėtų visiškai atitikti galimus reikalavimus dėl konfidencialumo.

(17)

Europos Parlamentas, Taryba ir Komisija turėtų užtikrinti, kad konfidencialia įvardyta informacija būtų naudojamasi pagal 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (3).

(18)

Kai Komisija, remdamasi savo atliktų įvertinimų rezultatais, ketina neleisti pradėti oficialių derybų arba sudaryti derybose pasiekto susitarimo, ji, prieš pateikdama motyvuotą sprendimą, turėtų pateikti atitinkamai valstybei narei nuomonę. Tuo atveju, kai neleidžiama sudaryti derybose pasiekto susitarimo, nuomonė taip pat turėtų būti pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

(19)

Siekiant užtikrinti, kad derybose pasiektas susitarimas nebūtų kliūtis Bendrijos išorės politikos teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose srityje įgyvendinti, susitarime turėtų būti numatytas viso susitarimo ar jo dalies denonsavimas tuo atveju, jeigu Bendrija arba Bendrija bei jos valstybės narės ir ta pati trečioji šalis vėliau sudarytų susitarimą dėl to paties klausimo, arba tiesioginis atitinkamų susitarimo nuostatų pakeitimas tokio vėliau sudaryto susitarimo nuostatomis.

(20)

Turėtų būti numatytos pereinamojo laikotarpio priemonės, taikomos tais atvejais, kai šio reglamento įsigaliojimo metu valstybė narė jau pradėjo derybų dėl susitarimo su trečiąja šalimi procesą arba jau užbaigė derybas, bet dar nepareiškė savo sutikimo įsipareigoti pagal tą susitarimą.

(21)

Siekdama užtikrinti, kad buvo įgyta pakankamai patirties taikant šį reglamentą, Komisija turėtų pateikti ataskaitą dėl tokio taikymo ne anksčiau kaip po aštuonių metų nuo šio reglamento priėmimo. Šioje ataskaitoje Komisija, naudodamasi savo prerogatyvomis, turėtų patvirtinti, kad šis reglamentas yra laikino pobūdžio, arba išnagrinėti, ar šis reglamentas turėtų būti pakeistas nauju reglamentu, apimančiu tuos pačius klausimus ar taip pat ir tam tikrus kitus klausimus, priklausančius Bendrijos išimtinei kompetencijai ir reglamentuojamus kitomis Bendrijos priemonėmis.

(22)

Jei Komisijos pateiktoje ataskaitoje patvirtinama, kad šis reglamentas yra laikino pobūdžio, po ataskaitos pateikimo valstybė narė vis tiek turėtų turėti galimybę pranešti Komisijai apie vykstančias ar jau paskelbtas derybas siekdama gauti leidimą pradėti oficialias derybas.

(23)

Pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina jo tikslui pasiekti.

(24)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 3 straipsnį Jungtinė Karalystė ir Airija pranešė apie savo pageidavimą dalyvauti priimant ir taikant šį reglamentą.

(25)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį reglamentą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatoma procedūra, pagal kurią valstybei narei suteikiamas leidimas iš dalies keisti galiojantį susitarimą arba derėtis dėl naujo susitarimo su trečiąja šalimi ir jį sudaryti laikantis šiame reglamente išdėstytų sąlygų.

Ši procedūra neturi įtakos atitinkamai Bendrijos ir jos valstybių narių kompetencijai.

2.   Šis reglamentas taikomas susitarimams dėl klausimų, visiškai ar iš dalies priklausančių 2003 m. lapkričio 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2201/2003 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų, susijusių su santuoka ir tėvų pareigomis, pripažinimo bei vykdymo (4), ir 2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 4/2009 dėl jurisdikcijos, taikytinos teisės, teismo sprendimų pripažinimo ir vykdymo bei bendradarbiavimo išlaikymo prievolių srityje (5), taikymo sričiai, tiek, kiek šie klausimai priklauso išimtinei Bendrijos kompetencijai.

3.   Šis reglamentas netaikomas, jeigu Bendrija jau yra sudariusi susitarimą dėl tų pačių klausimų su atitinkama trečiąja šalimi.

2 straipsnis

Apibrėžtys

1.   Šio reglamento taikymo tikslais sąvoka „susitarimas“ reiškia:

a)

valstybės narės ir trečiosios šalies dvišalį susitarimą;

b)

Reglamento (EB) Nr. 2201/2003 59 straipsnio 2 dalies a punkte, nedarant įtakos to reglamento 59 straipsnio 2 dalies c punktui ir 59 straipsnio 3 daliai, ir Reglamento (EB) Nr. 4/2009 69 straipsnio 3 dalyje nurodytus regioninius susitarimus.

2.   1 dalies b punkte nurodytų regioninių susitarimų atžvilgiu bet kuri nuoroda šiame reglamente į valstybę narę ar trečiąją šalį atitinkamai suprantama kaip nuoroda į valstybės nares ar trečiąsias šalis atitinkamai.

3 straipsnis

Pranešimas Komisijai

1.   Jeigu valstybė narė ketina pradėti derybas dėl šio reglamento taikymo sričiai priklausančio galiojančio susitarimo keitimo arba naujo susitarimo sudarymo, ji kaip įmanoma anksčiau iki numatomos oficialių derybų pradžios raštu praneša Komisijai apie savo ketinimą.

2.   Su pranešimu atitinkamais atvejais pateikiama galiojančio susitarimo, susitarimo projekto ar pasiūlymo projekto kopija ir visi kiti svarbūs dokumentai. Valstybė narė apibūdina derybų objektą ir nurodo numatomame susitarime svarstytinus klausimus arba galiojančio susitarimo nuostatas, kurias reikia iš dalies pakeisti. Valstybė narė gali pateikti bet kurios kitos papildomos informacijos.

4 straipsnis

Komisijos atliekamas įvertinimas

1.   Gavusi pranešimą, nurodytą 3 straipsnyje, Komisija įvertina, ar valstybė narė gali pradėti oficialias derybas.

2.   Atlikdama tą įvertinimą Komisija pirmiausia patikrina, ar per kitus 24 mėnesius konkrečiai numatoma suteikti atitinkamus derybų įgaliojimus siekiant sudaryti Bendrijos susitarimą su atitinkama trečiąja šalimi. Jei taip nėra, Komisija įvertina, ar įvykdytos visos toliau nurodytos sąlygos:

a)

atitinkama valstybė narė pateikė informaciją, rodančią kad ji yra ypač suinteresuota sudaryti susitarimą dėl ekonominių, geografinių, kultūrinių, istorinių, socialinių ar politinių tos valstybės narės ir atitinkamos trečiosios šalies ryšių;

b)

remiantis valstybės narės perduota informacija, nustatoma, kad numatomas susitarimas neturėtų sumažinti Bendrijos teisės veiksmingumo ir kliudyti deramam tos teisės nustatytos sistemos veikimui; ir

c)

numatomas susitarimas nepakenks Bendrijos išorės santykių politikos objektui ir tikslui, dėl kurių Bendrija yra priėmusi sprendimą.

3.   Jeigu valstybės narės perduotos informacijos nepakanka įvertinimui atlikti, Komisija gali prašyti pateikti papildomos informacijos.

5 straipsnis

Leidimas pradėti oficialias derybas

1.   Jeigu numatomas susitarimas atitinka 4 straipsnio 2 dalyje nustatytas sąlygas, Komisija per 90 dienų nuo 3 straipsnyje nurodyto pranešimo gavimo pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo, leidžiantį jai pradėti oficialias derybas dėl to susitarimo.

Prireikus Komisija gali pasiūlyti derybų gaires ir gali reikalauti į numatomą susitarimą įtraukti tam tikras išlygas.

2.   Į numatytą susitarimą įtraukiama išlyga, kurioje numatomas:

a)

viso susitarimo ar jo dalies denonsavimas tuo atveju, jeigu Bendrija arba Bendrija bei jos valstybės narės ir ta pati trečioji šalis dėl to paties klausimo vėliau sudaro susitarimą; arba

b)

tiesioginis atitinkamų susitarimo nuostatų pakeitimas vėliau sudaryto Bendrijos arba Bendrijos bei jos valstybių narių ir tos pačios trečiosios šalies susitarimo dėl to paties klausimo nuostatomis.

Pirmos pastraipos a punkte nurodyta išlyga turėtų būti formuluojama taip: „(valstybės(-ių) narės(-ių) pavadinimas(-ai)) denonsuoja visą šį Susitarimą ar jo dalį, jeigu ir kai Europos bendrija arba Europos bendrija ir jos valstybės narės sudaro Susitarimą su(trečiosios(-ųjų) šalies(-ių) pavadinimas(-ai)) dėl tokių pačių civilinės teisenos klausimų, kuriuos reglamentuoja šis Susitarimas“.

Pirmos pastraipos b punkte nurodyta išlyga turėtų būti formuluojama taip: „Šis Susitarimas ar šio Susitarimo tam tikros nuostatos netaikomas(-os) nuo tos dienos, kai įsigalioja Europos bendrijos arba Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir(trečiosios(-ųjų) šalies(-ių) pavadinimas(-ai)) Susitarimas dėl klausimų, kuriuos reglamentuoja tas Susitarimas.“

6 straipsnis

Atsisakymas leisti pradėti oficialias derybas

1.   Jeigu remdamasi pagal 4 straipsnį atliktu įvertinimu Komisija ketina neleisti pradėti oficialių derybų dėl numatomo susitarimo, ji per 90 dienų nuo 3 straipsnyje nurodyto pranešimo gavimo dienos pateikia atitinkamai valstybei narei nuomonę.

2.   Per 30 dienų nuo Komisijos nuomonės gavimo atitinkama valstybė narė gali prašyti Komisijos pradėti su ja diskusijas siekiant rasti sprendimą.

3.   Jei atitinkama valstybė narė per 2 dalyje nustatytą terminą nepateikia prašymo Komisijai pradėti su ja diskusijas, Komisija pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo per 130 dienų nuo 3 straipsnyje nurodyto pranešimo gavimo dienos.

4.   Jeigu surengiamos diskusijos, kaip nurodyta 2 dalyje, Komisija pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo per 30 dienų nuo diskusijų pabaigos.

7 straipsnis

Komisijos dalyvavimas derybose

Komisija gali dalyvauti valstybės narės ir trečiosios šalies derybose stebėtojos teisėmis, kai svarstomi klausimai, kurie patenka į šio reglamento taikymo sritį. Jeigu Komisija stebėtojos teisėmis nedalyvauja, ji informuojama apie įvairių derybų etapų eigą ir rezultatus.

8 straipsnis

Leidimas sudaryti susitarimą

1.   Prieš pasirašydama derybose pasiektą susitarimą, atitinkama valstybė narė praneša Komisijai apie derybų rezultatus ir pateikia jai susitarimo tekstą.

2.   Gavusi tą pranešimą, Komisija įvertina, ar derybose pasiektas susitarimas:

a)

atitinka sąlygas, nustatytas 4 straipsnio 2 dalies b punkte;

b)

atitinka sąlygą, nustatytą 4 straipsnio 2 dalies c punkte, jeigu yra su ta sąlyga susijusių naujų ir išimtinių aplinkybių; ir

c)

atitinka 5 straipsnio 2 dalyje numatytą reikalavimą.

3.   Jeigu derybų metu pasiektas susitarimas atitinka 2 dalyje nurodytas sąlygas ir reikalavimus, Komisija per 90 dienų nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo, leidžiantį jai sudaryti tą susitarimą.

9 straipsnis

Atsisakymas leisti sudaryti susitarimą

1.   Jeigu remdamasi pagal 8 straipsnio 2 dalį atliktu įvertinimu Komisija ketina neleisti sudaryti derybų metu pasiekto susitarimo, ji per 90 dienų nuo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos pateikia suinteresuotai valstybei narei, o taip pat ir Tarybai ir Europos Parlamentui nuomonę.

2.   Per 30 dienų nuo Komisijos nuomonės gavimo atitinkama valstybė narė gali prašyti Komisijos pradėti su ja diskusijas siekiant rasti sprendimą.

3.   Jei atitinkama valstybė narė per 2 dalyje nustatytą terminą nepateikia prašymo Komisijai pradėti su ja diskusijas, Komisija pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo per 130 dienų nuo 8 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos.

4.   Jeigu surengiamos diskusijos, kaip nurodyta 2 dalyje, Komisija pateikia motyvuotą sprendimą dėl valstybės narės prašymo per 30 dienų nuo diskusijų pabaigos.

5.   Savo sprendimą Komisija Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia per 30 dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

10 straipsnis

Konfidencialumas

Valstybės narės, pateikdamos informaciją Komisijai pagal 3 straipsnį, 4 straipsnio 3 dalį ir 8 straipsnį, gali nurodyti, ar bet kuri pranešime pateikiama informacija turi būti laikoma konfidencialia, ir tai, ar pateikiama informacija gali būti dalijamasi su kitomis valstybėmis narėmis.

11 straipsnis

Informacijos teikimas valstybėms narėms

Komisija, laikydamasi konfidencialumo reikalavimų, nusiunčia valstybėms narėms pagal 3 ir 8 straipsnius gautus pranešimus ir prireikus pridedamus dokumentus, taip pat visus motyvuotus sprendimus, priimtus pagal 5, 6, 8 ir 9 straipsnius.

12 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Jeigu šio reglamento įsigaliojimo metu valstybė narė jau yra pradėjusi derybų procesą su trečiąja šalimi, taikomi 3–11 straipsniai.

Jeigu atitinkamu derybų etapu tai įmanoma, Komisija gali pateikti derybų gaires arba paprašyti įtraukti tam tikras išlygas, kaip nurodyta atitinkamai 5 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir 5 straipsnio 2 dalyje.

2.   Jeigu šio reglamento įsigaliojimo metu valstybė narė jau yra užbaigusi derybas, bet susitarimo nesudariusi, taikomas 3 straipsnis, 8 straipsnio 2–4 dalys ir 9 straipsnis.

13 straipsnis

Peržiūra

1.   Ne anksčiau kaip 2017 m. liepos 7 d. Komisija pateikia ataskaitą dėl šio reglamento taikymo Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui.

2.   Toje ataskaitoje:

a)

patvirtinama, kad tikslinga, jog šis reglamentas netektų galios pagal 14 straipsnio 1 dalį nustatytą dieną; arba

b)

rekomenduojama, kad šį reglamentą tą dieną pakeistų naujas reglamentas.

3.   Jei ataskaitoje rekomenduojama pakeisti reglamentą, kaip nurodyta 2 dalies b punkte, prie jos pridedamas atitinkamas siūlomo teisės akto projektas.

14 straipsnis

Galiojimo pabaiga

1.   Šis reglamentas netenka galios po trejų metų po to, kai Komisijai pateikia 13 straipsnyje nurodytą ataskaitą.

Pirmoje pastraipoje nurodytas trejų metų laikotarpis skaičiuojamas nuo pirmos mėnesio dienos po to, kai ataskaita pateikiama Europos Parlamentui arba Tarybai, atsižvelgiant į tai, kas įvyksta vėliau.

2.   Nepaisant to, kad šis reglamentas netenka galios pagal 1 dalį nustatytą dieną, visas tą dieną vykstančias derybas, kurias valstybė narė pradėjo pagal šį reglamentą, leidžiama tęsti ir užbaigti pagal šį reglamentą.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2009 m. liepos 7 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. BORG


(1)  2009 m. gegužės 7 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

(3)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(4)  OL L 338, 2003 12 23, p. 1.

(5)  OL L 7, 2009 1 10, p. 1.


Klaidų ištaisymas

31.7.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 200/52


2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 595/2009 dėl motorinių transporto priemonių ir variklių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į sunkiųjų transporto priemonių išmetamų teršalų kiekį (euro VI) ir dėl galimybės naudotis transporto priemonių remonto ir priežiūros informacija, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 715/2007 ir Direktyvą 2007/46/EB, bei panaikinančio Direktyvas 80/1269/EEB, 2005/55/EB ir 2005/78/EB, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 188, 2009 m. liepos 18 d. )

9 puslapis, 18 straipsnio antra pastraipa:

yra:

„Jis taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 7 d.“

turi būti:

„Jis taikomas nuo 2012 m. gruodžio 31 d.“.