ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.169.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 169

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. birželio 30d.


Turinys

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/478/EB

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

1

Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

3

 

 

2009/479/EB

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

9

Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

10

 

 

2009/480/EB

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

16

Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

17

 

 

2009/481/EB

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

23

Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

24

 

 

2009/482/EB

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

30

Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

31

 

 

2009/483/EB

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

37

Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimas dėl trumpalaikio bevizio režimo

38

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 6 d.

dėl Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

(2009/478/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1932/2006 (1) buvo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 (2), nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami Europos Sąjungos išorės sienas, privalo turėti vizas („neigiamas“ sąrašas), ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas („teigiamas“ sąrašas), sąrašus; juo, inter alia, iš „neigiamo“ sąrašo į „teigiamą“ buvo perkelta Antigva ir Barbuda. Be to, Reglamente (EB) Nr. 1932/2006 nustatyta, kad vizų režimas nebus taikomas tik nuo Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos sudarytino susitarimo dėl vizų režimo netaikymo įsigaliojimo dienos.

(2)

2008 m. birželio 5 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo.

(3)

Derybos dėl susitarimo buvo pradėtos 2008 m. liepos 18 d. ir baigtos 2008 m. spalio 16 d.

(4)

2008 m. lapkričio 19 d. Briuselyje parafuotas susitarimas turėtų būti pasirašytas, o pridėtos deklaracijos patvirtintos. Susitarimas turėtų būti taikomas laikinai, kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nepažeidžiant minėto protokolo 4 straipsnio šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis joms netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – susitarimas) pasirašymas patvirtinamas Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Prie šio sprendimo pridėtos deklaracijos patvirtinamos Bendrijos vardu.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

4 straipsnis

Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo datos (3), kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

Priimta Liuksemburge 2009 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.

(2)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(3)  Susitarimo pasirašymo datą Tarybos generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos

SUSITARIMAS

dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija) ir

ANTIGVA IR BARBUDA, toliau kartu – Susitariančiosios Šalys;

SIEKDAMOS toliau plėtoti draugiškus Susitariančiųjų Šalių santykius ir norėdamos palengvinti keliavimą užtikrindamos savo piliečių bevizį atvykimą ir trumpalaikį buvimą,

ATSIŽVELGDAMOS į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1932/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (1), kuriuo, inter alia, šešios trečiosios šalys, įskaitant Antigvą ir Barbudą, buvo perkeltos į trečiųjų šalių, kurių piliečiams trumpalaikio buvimo Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse atveju vizų reikalavimas netaikomas, sąrašą,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1932/2006 2 straipsnyje nurodoma, kad šioms šešioms šalims vizų reikalavimo išimtis taikytina tik nuo Europos bendrijos su susijusia šalimi sudarytino susitarimo dėl vizų reikalavimo išimčių įsigaliojimo datos,

PRIPAŽINDAMOS, kad vizų reikalavimas kelių valstybių narių piliečiams, kurie vyksta į Antigvą ir Barbudą ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams, netaikomas, o kitų valstybių narių piliečiams – taikomas,

TROKŠDAMOS užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodų sąlygų visiems ES piliečiams sudarymo principo,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo, trumpalaikio buvimo metu šis susitarimas netaikomas, todėl šiai kategorijai tebetaikomos Bendrijos teisės ir valstybių narių nacionalinės teisės, taip pat Antigvos ir Barbudos nacionalinės teisės atitinkamos taisyklės dėl vizų reikalavimo ar išimties ir galimybės įsidarbinti,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šis susitarimas nustato bevizį režimą Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)   valstybė narė– bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją;

b)   Europos Sąjungos pilietis– a punkte apibrėžtos valstybės narės pilietis;

c)   Antigvos ir Barbudos pilietis– bet kuris Antigvos ir Barbudos pilietybę turintis asmuo;

d)   Šengeno erdvė– erdvė be vidaus sienų, kurią sudaro a punkte apibrėžtų valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijos.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Europos Sąjungos piliečiai, turintys valstybės narės išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti Antigvos ir Barbudos teritorijoje be vizos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį.

Antigvos ir Barbudos piliečiai, turintys Antigvos ir Barbudos išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti valstybių narių teritorijoje be vizos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

2.   1 dalis netaikoma asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo.

Kiekviena valstybė narė atskirai gali nuspręsti taikyti vizų reikalavimą Antigvos ir Barbudos šios kategorijos piliečiams arba jį panaikinti pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 4 straipsnio 3 dalį.

Antigva ir Barbuda gali atskirai nuspręsti dėl vizų reikalavimo ar bevizio režimo kiekvienos valstybės narės šios kategorijos piliečiams pagal savo nacionalinę teisę.

3.   Šiuo susitarimu numatytas bevizis režimas taikomas nepažeidžiant Susitariančiųjų Šalių įstatymų, susijusių su atvykimo ir trumpalaikio buvimo sąlygomis. Valstybės narės ir Antigva ir Barbuda pasilieka teisę neleisti atvykti į savo teritorijas arba trumpai jose būti, jeigu nesilaikoma vienos ar kelių iš šių sąlygų.

4.   Bevizis režimas taikomas nepaisant transporto, kuriuo kertamos Susitariančiųjų Šalių sienos, rūšies.

5.   Šiame susitarime neaptariami klausimai reglamentuojami Bendrijos teisės, valstybių narių nacionalinės teisės ar Antigvos ir Barbudos nacionalinės teisės.

4 straipsnis

Buvimo trukmė

1.   Europos Sąjungos piliečiai gali būti Antigvos ir Barbudos teritorijoje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į šalies teritoriją dienos.

2.   Antigvos ir Barbudos piliečiai gali būti Šengeno erdvėje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į bet kurios valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, teritoriją dienos. Šie trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį apskaičiuojami nepaisant buvimo valstybėje narėje, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis.

Antigvos ir Barbudos piliečiai gali būti ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis, teritoriją dienos, nepaisant apskaičiuoto buvimo Šengeno erdvėje laikotarpio.

3.   Susitarimas neturi įtakos galimybei Antigvai ir Barbudai bei valstybėms narėms pratęsti buvimo laikotarpį ilgiau kaip tris mėnesius pagal nacionalinę teisę ir Bendrijos teisę.

5 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Prancūzijos Respublikos teritorijoje.

2.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Nyderlandų Karalystės teritorijoje.

6 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – Komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Antigvos ir Barbudos atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Komisija.

2.   Komiteto uždaviniai, inter alia,:

a)

stebėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pakeitimus arba papildymus;

c)

spręsti ginčus dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Atsiradus būtinybei, Komitetas sušaukiamas vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Ryšys tarp šio susitarimo ir valstybių narių bei Antigvos ir Barbudos esamų dvišalių susitarimų dėl vizų režimo atsisakymo

Šiam susitarimui teikiama pirmenybė prieš atskirų valstybių narių ir Antigvos ir Barbudos bet kokių dvišalių susitarimų ar priemonių nuostatas, jeigu jos reglamentuoja šio susitarimo taikymo sričiai priklausančius klausimus.

8 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal atitinkamas vidaus procedūras, ir jis įsigalioja pirmąją antro mėnesio, einančio po datos, kurią Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie minėtų procedūrų užbaigimą, dieną.

2.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal 5 dalį.

3.   Šis susitarimas gali būti iš dalies keičiamas raštišku Susitariančiųjų Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

4.   Bet kuri Susitariančioji Šalis viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, taip pat dėl neteisėtos imigracijos ar dėl kurios nors Susitariančiosios Šalies vėl įvesto vizų reikalavimo gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą. Apie sprendimą sustabdyti kitai Susitariančiajai Šaliai pranešama ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki jo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja kitą Susitariančiąją Šalį, jeigu sustabdyti priežasčių nebelieka.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo datos.

6.   Antigva ir Barbuda gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų valstybių narių atžvilgiu.

7.   Bendrija gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų savo valstybių narių atžvilgiu.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 28 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Антигуа и Барбуда

Por Antigua y Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

For Antigua and Barbuda

Für Antigua und Barbuda

Antigua ja Barbuda nimel

Για την Αντίγκουα και Μπαρμπούντα

For Antigua and Barbuda

Pour Antigua-et-Barbuda

Per Antigua e Barbuda

Antigvas un Barbudas vārdā

Antigvos ir Barbudos vardu

Antigua és Barbuda részéről

Għal Antigwa u Barbuda

Voor Antigua en Barbuda

W imieniu Antigui i Barbudy

Por Antígua e Barbuda

Pentru Antigua și Barbuda

Za Antiguu a Barbudu

Za Antigvo in Barbudo

Antigua ja Barbudan puolesta

För Antigua och Barbuda

Image


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Šiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino valdžios institucijos bei Antigvos ir Barbudos valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo panašiomis į šiame susitarime numatytąsias sąlygomis.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 3 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOS ASMENŲ, KURIE VYKSTA DIRBTI MOKAMO DARBO, KATEGORIJOS AIŠKINIMO

Siekdamos užtikrinti, kad būtų vienodai aiškinama, Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiame susitarime mokamą darbą dirbančių asmenų kategorijai priskiriami asmenys, kurie kaip darbuotojai ar paslaugų teikėjai atvyksta į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją dirbti mokamo darbo arba teikti mokamų paslaugų.

Prie šios kategorijos neturėtų būti priskiriami:

verslininkai, tai yra, verslo reikalais vykstantys asmenys (neįdarbinti kitos Susitariančiosios Šalies šalyje),

sportininkai ir menininkai, atliekantys ad hoc veiklą,

žurnalistai, kuriuos siunčia jų gyvenamosios vietos žiniasklaidos organizacijos, ir

bendrovių vidaus stažuotojai.

Pagal šio susitarimo 6 straipsnį už šios deklaracijos įgyvendinimo stebėjimą atsakingas Jungtinis komitetas, kuris, manydamas, kad būtina, ir atsižvelgdamas į Susitariančiųjų Šalių patirtį, gali siūlyti pakeitimus.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ TRIJŲ MĖNESIŲ PER ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ NUO PIRMOJO ATVYKIMO DIENOS AIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šio susitarimo 4 straipsnyje nurodyti ne ilgiau kaip trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į Antigvos ir Barbudos arba Šengeno erdvės teritoriją dienos reiškia nenutrūkstamą viešnagę arba kelias viešnages iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija trijų mėnesių, bet kuriuo šešių mėnesių laikotarpiu.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL PILIEČIŲ INFORMAVIMO APIE VIZŲ REŽIMO ATSISAKYMO SUSITARIMĄ

Pripažindamos skaidrumo svarbą Europos Sąjungos ir Antigvos ir Barbudos piliečiams, Susitariančiosios Šalys sutaria užtikrinti išsamios informacijos apie vizų režimo atsisakymo susitarimo turinį ir padarinius bei susijusius klausimus, kaip antai apie atvykimo sąlygas, sklaidą.


30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/9


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 6 d.

dėl Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

(2009/479/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1932/2006 (1) buvo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 (2), nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami Europos Sąjungos išorės sienas, privalo turėti vizas („neigiamas“ sąrašas), ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas („teigiamas“ sąrašas), sąrašus; juo, inter alia, iš „neigiamo“ sąrašo į „teigiamą“ buvo perkeltas Barbadosas. Be to, Reglamente (EB) Nr. 1932/2006 nustatyta, kad vizų režimas nebus taikomas tik nuo Europos bendrijos ir Barbadoso sudarytino susitarimo dėl vizų režimo netaikymo įsigaliojimo dienos.

(2)

2008 m. birželio 5 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo.

(3)

Derybos dėl susitarimo buvo pradėtos 2008 m. liepos 7 d. ir baigtos 2008 m. spalio 16 d.

(4)

2008 m. lapkričio 12 d. Briuselyje parafuotas susitarimas turėtų būti pasirašytas, o pridėtos deklaracijos patvirtintos. Susitarimas turėtų būti taikomas laikinai, kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nepažeidžiant minėto protokolo 4 straipsnio šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis joms netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Barbadoso susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau - susitarimas) pasirašymas patvirtinamas Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Prie šio sprendimo pridėtos deklaracijos patvirtinamos Bendrijos vardu.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

4 straipsnis

Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo datos (3), kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

Priimta Liuksemburge 2009 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.

(2)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(3)  Susitarimo pasirašymo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Barbadoso

SUSITARIMAS

dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija) ir

BARBADOSAS, toliau kartu – Susitariančiosios Šalys,

SIEKDAMOS toliau plėtoti draugiškus Susitariančiųjų Šalių santykius ir norėdamos palengvinti keliavimą užtikrindamos savo piliečių bevizį atvykimą ir trumpalaikį buvimą,

ATSIŽVELGDAMOS į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1932/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (1), kuriuo, inter alia, šešios trečiosios šalys, įskaitant Barbadosą, buvo perkeltos į trečiųjų šalių, kurių piliečiams trumpalaikio buvimo Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse atveju vizų reikalavimas netaikomas, sąrašą,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1932/2006 2 straipsnyje nurodoma, kad šioms šešioms šalims vizų reikalavimo išimtis taikytina tik nuo Europos bendrijos su susijusia šalimi sudarytino susitarimo dėl vizų reikalavimo išimčių įsigaliojimo datos,

PRIPAŽINDAMOS, kad vizų reikalavimas netaikomas visų valstybių narių piliečiams, kurie vyksta į Barbadosą, tačiau skirtingiems laikotarpiams – 28 dienų arba 6 mėnesių,

TROKŠDAMOS užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodų sąlygų visiems ES piliečiams sudarymo principo,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo, trumpalaikio buvimo metu šis susitarimas netaikomas, todėl šiai kategorijai tebetaikomos Bendrijos teisės ir valstybių narių nacionalinės teisės, taip pat Barbadoso nacionalinės teisės atitinkamos taisyklės dėl vizų reikalavimo ar išimties ir galimybės įsidarbinti,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šis susitarimas nustato bevizį režimą Europos Sąjungos ir Barbadoso piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)   valstybė narė– bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją;

b)   Europos Sąjungos pilietis– a punkte apibrėžtos valstybės narės pilietis;

c)   Barbadoso pilietis– bet kuris Barbadoso pilietybę turintis asmuo;

d)   Šengeno erdvė– erdvė be vidaus sienų, kurią sudaro a punkte apibrėžtų valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijos.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Europos Sąjungos piliečiai, turintys valstybės narės išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti Barbadoso teritorijoje be vizos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį.

Barbadoso piliečiai, turintys Barbadoso išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti valstybių narių teritorijoje be vizos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

2.   1 dalis netaikoma asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo.

Kiekviena valstybė narė atskirai gali nuspręsti taikyti vizų reikalavimą Barbadoso šios kategorijos piliečiams arba jį panaikinti pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 4 straipsnio 3 dalį.

Barbadosas gali atskirai nuspręsti dėl vizų reikalavimo ar bevizio režimo kiekvienos valstybės narės šios kategorijos piliečiams pagal savo nacionalinę teisę.

3.   Šiuo susitarimu numatytas bevizis režimas taikomas nepažeidžiant Susitariančiųjų Šalių įstatymų, susijusių su atvykimo ir trumpalaikio buvimo sąlygomis. Valstybės narės ir Barbadosas pasilieka teisę neleisti atvykti į savo teritorijas arba trumpai jose būti, jeigu nesilaikoma vienos ar kelių iš šių sąlygų.

4.   Bevizis režimas taikomas nepaisant transporto, kuriuo kertamos Susitariančiųjų Šalių sienos, rūšies.

5.   Šiame susitarime neaptariami klausimai reglamentuojami Bendrijos teisės, valstybių narių nacionalinės teisės ar Barbadoso nacionalinės teisės.

4 straipsnis

Buvimo trukmė

1.   Europos Sąjungos piliečiai gali būti Barbadoso teritorijoje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į šalies teritoriją dienos.

2.   Barbadoso piliečiai gali būti Šengeno erdvėje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į bet kurios valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, teritoriją dienos. Šie trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį apskaičiuojami nepaisant buvimo valstybėje narėje, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis.

Barbadoso piliečiai gali būti ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis, teritoriją dienos, nepaisant apskaičiuoto buvimo Šengeno erdvėje laikotarpio.

3.   Susitarimas neturi įtakos galimybei Barbadosui bei valstybėms narėms pratęsti buvimo laikotarpį ilgiau kaip tris mėnesius pagal nacionalinę teisę ir Bendrijos teisę.

5 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Prancūzijos Respublikos teritorijoje.

2.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Nyderlandų Karalystės teritorijoje.

6 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – Komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Barbadoso atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Komisija.

2.   Komiteto uždaviniai, inter alia,:

a)

stebėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pakeitimus arba papildymus;

c)

spręsti ginčus dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Atsiradus būtinybei, Komitetas sušaukiamas vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Ryšys tarp šio susitarimo ir valstybių narių bei Barbadoso esamų dvišalių susitarimų dėl vizų režimo atsisakymo

Šiam susitarimui teikiama pirmenybė prieš atskirų valstybių narių ir Barbadoso bet kokių dvišalių susitarimų ar priemonių nuostatas, jeigu jos reglamentuoja šio susitarimo taikymo sričiai priklausančius klausimus.

8 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal atitinkamas vidaus procedūras, ir jis įsigalioja pirmąją antro mėnesio, einančio po datos, kurią Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie minėtų procedūrų užbaigimą, dieną.

2.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal 5 dalį.

3.   Šis susitarimas gali būti iš dalies keičiamas raštišku Susitariančiųjų Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

4.   Bet kuri Susitariančioji Šalis viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, taip pat dėl neteisėtos imigracijos ar dėl kurios nors Susitariančiosios Šalies vėl įvesto vizų reikalavimo gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą. Apie sprendimą sustabdyti kitai Susitariančiajai Šaliai pranešama ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki jo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja kitą Susitariančiąją Šalį, jeigu sustabdyti priežasčių nebelieka.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo datos.

6.   Barbadosas gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų valstybių narių atžvilgiu.

7.   Bendrija gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų savo valstybių narių atžvilgiu.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 28 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Барбадос

Por Barbados

Za Barbados

For Barbados

Für Barbados

Barbadose nimel

Για τα Μπαρμπάντος

For Barbados

Pour la Barbade

Per le Barbados

Barbadosas vārdā

Barbadoso vardu

Barbados részéről

Għal Barbados

Voor Barbados

W imieniu Barbadosu

Por Barbados

Pentru Barbados

Za Barbados

Za Barbados

Barbadosin puolesta

För Barbados

Image


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Šiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino valdžios institucijos bei Barbadoso valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo panašiomis į šiame susitarime numatytąsias sąlygomis.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 3 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOS ASMENŲ, KURIE VYKSTA DIRBTI MOKAMO DARBO, KATEGORIJOS AIŠKINIMO

Siekdamos užtikrinti, kad būtų vienodai aiškinama, Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiame susitarime mokamą darbą dirbančių asmenų kategorijai priskiriami asmenys, kurie kaip darbuotojai ar paslaugų teikėjai atvyksta į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją dirbti mokamo darbo arba teikti mokamų paslaugų.

Prie šios kategorijos neturėtų būti priskiriami:

verslininkai, tai yra, verslo reikalais vykstantys asmenys (neįdarbinti kitos Susitariančiosios Šalies šalyje),

sportininkai ir menininkai, atliekantys ad hoc veiklą,

žurnalistai, kuriuos siunčia jų gyvenamosios vietos žiniasklaidos organizacijos, ir

bendrovių vidaus stažuotojai.

Pagal šio susitarimo 6 straipsnį už šios deklaracijos įgyvendinimo stebėjimą atsakingas Jungtinis komitetas, kuris, manydamas, kad būtina, ir atsižvelgdamas į Susitariančiųjų Šalių patirtį, gali siūlyti pakeitimus.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ TRIJŲ MĖNESIŲ PER ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ NUO PIRMOJO ATVYKIMO DIENOS AIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šio susitarimo 4 straipsnyje nurodyti ne ilgiau kaip trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į Barbadoso arba Šengeno erdvės teritoriją dienos reiškia nenutrūkstamą viešnagę arba kelias viešnages iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija trijų mėnesių, bet kuriuo šešių mėnesių laikotarpiu.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL PILIEČIŲ INFORMAVIMO APIE VIZŲ REŽIMO ATSISAKYMO SUSITARIMĄ

Pripažindamos skaidrumo svarbą Europos Sąjungos ir Barbadoso piliečiams, Susitariančiosios Šalys sutaria užtikrinti išsamios informacijos apie vizų režimo atsisakymo susitarimo turinį ir padarinius bei susijusius klausimus, kaip antai apie atvykimo sąlygas, sklaidą.


30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/16


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 6 d.

dėl Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

(2009/480/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1932/2006 (1) buvo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 (2), nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami Europos Sąjungos išorės sienas, privalo turėti vizas („neigiamas“ sąrašas), ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas („teigiamas“ sąrašas), sąrašus; juo, inter alia, iš „neigiamo“ sąrašo į „teigiamą“ buvo perkelta Mauricijaus Respublika (toliau – Mauricijus). Be to, Reglamente (EB) Nr. 1932/2006 nustatyta, kad vizų režimas nebus taikomas tik nuo Europos bendrijos ir Mauricijaus sudarytino susitarimo dėl vizų režimo netaikymo įsigaliojimo dienos.

(2)

2008 m. birželio 5 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl Europos bendrijos ir Mauricijaus susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo.

(3)

Derybos dėl susitarimo buvo pradėtos 2008 m. liepos 11 d. ir baigtos 2008 m. spalio 16 d.

(4)

2008 m. lapkričio 12 d. Briuselyje parafuotas susitarimas turėtų būti pasirašytas, o pridėtos deklaracijos patvirtintos. Susitarimas turėtų būti taikomas laikinai, kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nepažeidžiant minėto protokolo 4 straipsnio šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis joms netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – susitarimas) pasirašymas patvirtinamas Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Prie šio sprendimo pridėtos deklaracijos patvirtinamos Bendrijos vardu.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

4 straipsnis

Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo datos (3), kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

Priimta Liuksemburge 2009 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.

(2)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(3)  Susitarimo pasirašymo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Mauricijaus Respublikos

SUSITARIMAS

dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija) ir

MAURICIJAUS RESPUBLIKA (toliau – Mauricijus),

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys;

SIEKDAMOS toliau plėtoti draugiškus Susitariančiųjų Šalių santykius ir norėdamos palengvinti keliavimą užtikrindamos savo piliečių bevizį atvykimą ir trumpalaikį buvimą;

ATSIŽVELGDAMOS į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1932/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (1), kuriuo, inter alia, šešios trečiosios šalys, įskaitant Mauricijų, buvo perkeltos į trečiųjų šalių, kurių piliečiams trumpalaikio buvimo Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse atveju vizų reikalavimas netaikomas, sąrašą;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1932/2006 2 straipsnyje nurodoma, kad šioms šešioms šalims vizų reikalavimo išimtis taikytina tik nuo Europos bendrijos su susijusia šalimi sudarytino susitarimo dėl vizų reikalavimo išimčių įsigaliojimo datos;

PRIPAŽINDAMOS, kad vizų reikalavimas netaikomas visų valstybių narių piliečiams, kurie vyksta į Mauricijų ne ilgiau kaip šešiasdešimčiai dienų;

TROKŠDAMOS užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodų sąlygų visiems ES piliečiams sudarymo principo;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo, trumpalaikio buvimo metu šis susitarimas netaikomas, todėl šiai kategorijai tebetaikomos Bendrijos teisės ir valstybių narių nacionalinės teisės, taip pat Mauricijaus nacionalinės teisės atitinkamos taisyklės dėl vizų reikalavimo ar išimties ir galimybės įsidarbinti;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šis susitarimas nustato bevizį režimą Europos Sąjungos ir Mauricijaus piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)   valstybė narė– bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją;

b)   Europos Sąjungos pilietis– a punkte apibrėžtos valstybės narės pilietis;

c)   Mauricijaus pilietis– bet kuris Mauricijaus pilietybę turintis asmuo;

d)   Šengeno erdvė– erdvė be vidaus sienų, kurią sudaro a punkte apibrėžtų valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijos.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Europos Sąjungos piliečiai, turintys valstybės narės išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti Mauricijaus teritorijoje be vizos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį.

Mauricijaus piliečiai, turintys Mauricijaus išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti valstybių narių teritorijoje be vizos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

2.   1 dalis netaikoma asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo.

Kiekviena valstybė narė atskirai gali nuspręsti taikyti vizų reikalavimą Mauricijaus šios kategorijos piliečiams arba jį panaikinti pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 4 straipsnio 3 dalį.

Mauricijus gali atskirai nuspręsti dėl vizų reikalavimo ar bevizio režimo kiekvienos valstybės narės šios kategorijos piliečiams pagal savo nacionalinę teisę.

3.   Šiuo susitarimu numatytas bevizis režimas taikomas nepažeidžiant Susitariančiųjų Šalių įstatymų, susijusių su atvykimo ir trumpalaikio buvimo sąlygomis. Valstybės narės ir Mauricijus pasilieka teisę neleisti atvykti į savo teritorijas arba trumpai jose būti, jeigu nesilaikoma vienos ar kelių iš šių sąlygų.

4.   Bevizis režimas taikomas nepaisant transporto, kuriuo kertamos Susitariančiųjų Šalių sienos, rūšies.

5.   Šiame susitarime neaptariami klausimai reglamentuojami Bendrijos teisės, valstybių narių nacionalinės teisės ar Mauricijaus nacionalinės teisės.

4 straipsnis

Buvimo trukmė

1.   Europos Sąjungos piliečiai gali būti Mauricijaus teritorijoje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į šalies teritoriją dienos.

2.   Mauricijaus piliečiai gali būti Šengeno erdvėje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į bet kurios valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, teritoriją dienos. Šie trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį apskaičiuojami nepaisant buvimo valstybėje narėje, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis.

Mauricijaus piliečiai gali būti ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis, teritoriją dienos, nepaisant apskaičiuoto buvimo Šengeno erdvėje laikotarpio.

3.   Susitarimas neturi įtakos galimybei Mauricijui bei valstybėms narėms pratęsti buvimo laikotarpį ilgiau kaip tris mėnesius pagal nacionalinę teisę ir Bendrijos teisę.

5 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Prancūzijos Respublikos teritorijoje.

2.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Nyderlandų Karalystės teritorijoje.

6 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – Komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Mauricijaus atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Komisija.

2.   Komiteto uždaviniai, inter alia:

a)

stebėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pakeitimus arba papildymus;

c)

spręsti ginčus dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Atsiradus būtinybei, Komitetas sušaukiamas vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Ryšys tarp šio susitarimo ir valstybių narių bei Mauricijaus esamų dvišalių susitarimų dėl vizų režimo atsisakymo

Šiam susitarimui teikiama pirmenybė prieš atskirų valstybių narių ir Mauricijaus bet kokių dvišalių susitarimų ar priemonių nuostatas, jeigu jos reglamentuoja šio susitarimo taikymo sričiai priklausančius klausimus.

8 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal atitinkamas vidaus procedūras, ir jis įsigalioja pirmąją antro mėnesio, einančio po datos, kurią Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie minėtų procedūrų užbaigimą, dieną.

2.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal 5 dalį.

3.   Šis susitarimas gali būti iš dalies keičiamas raštišku Susitariančiųjų Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

4.   Bet kuri Susitariančioji Šalis viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, taip pat dėl neteisėtos imigracijos ar dėl kurios nors Susitariančiosios Šalies vėl įvesto vizų reikalavimo gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą. Apie sprendimą sustabdyti kitai Susitariančiajai Šaliai pranešama ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki jo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja kitą Susitariančiąją Šalį, jeigu sustabdyti priežasčių nebelieka.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo datos.

6.   Mauricijus gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų valstybių narių atžvilgiu.

7.   Bendrija gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų savo valstybių narių atžvilgiu.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 28 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Мавриций

Por la República de Mauricio

Za Mauricijskou republiku

For Republikken Mauritius

Für die Republik Mauritius

Mauritiuse Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Μαυρίκιου

For the Republik of Mauritius

Pour la République de Maurice

Per la Repubblica di Mauritius

Maurīcijas Republikas vārdā

Mauricijaus Respublikos vardu

A Mauritiusi Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Mawrizju

Voor de Republiek Mauritius

W imieniu Republiki Mauritiusu

Pela República da Maurícia

Pentru Republica Mauritius

Za Maurícijskú republiku

Za Republiko Mauritius

Mauritiuksen tasavallan puolesta

För Republiken Mauritius

Image


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Šiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino valdžios institucijos bei Mauricijaus valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo panašiomis į šiame susitarime numatytąsias sąlygomis.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 3 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOS ASMENŲ, KURIE VYKSTA DIRBTI MOKAMO DARBO, KATEGORIJOS AIŠKINIMO

Siekdamos užtikrinti, kad būtų vienodai aiškinama, Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiame susitarime mokamą darbą dirbančių asmenų kategorijai priskiriami asmenys, kurie kaip darbuotojai ar paslaugų teikėjai atvyksta į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją dirbti mokamo darbo arba teikti mokamų paslaugų.

Prie šios kategorijos neturėtų būti priskiriami:

verslininkai, tai yra, verslo reikalais vykstantys asmenys (neįdarbinti kitos Susitariančiosios Šalies šalyje),

sportininkai ir menininkai, atliekantys ad hoc veiklą,

žurnalistai, kuriuos siunčia jų gyvenamosios vietos žiniasklaidos organizacijos, ir

bendrovių vidaus stažuotojai.

Pagal šio susitarimo 6 straipsnį už šios deklaracijos įgyvendinimo stebėjimą atsakingas Jungtinis komitetas, kuris, manydamas, kad būtina, ir atsižvelgdamas į Susitariančiųjų Šalių patirtį, gali siūlyti pakeitimus.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ TRIJŲ MĖNESIŲ PER ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ NUO PIRMOJO ATVYKIMO DIENOS AIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šio susitarimo 4 straipsnyje nurodyti ne ilgiau kaip trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į Mauricijaus arba Šengeno erdvės teritoriją dienos reiškia nenutrūkstamą viešnagę arba kelias viešnages iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija trijų mėnesių, bet kuriuo šešių mėnesių laikotarpiu.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL PILIEČIŲ INFORMAVIMO APIE VIZŲ REŽIMO ATSISAKYMO SUSITARIMĄ

Pripažindamos skaidrumo svarbą Europos Sąjungos ir Mauricijaus piliečiams, Susitariančiosios Šalys sutaria užtikrinti išsamios informacijos apie vizų režimo atsisakymo susitarimo turinį ir padarinius bei susijusius klausimus, kaip antai apie atvykimo sąlygas, sklaidą.


30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/23


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 6 d.

dėl Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

(2009/481/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1932/2006 (1) buvo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 (2), nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami Europos Sąjungos išorės sienas, privalo turėti vizas („neigiamas“ sąrašas), ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas („teigiamas“ sąrašas), sąrašus; juo, inter alia, iš „neigiamo“ sąrašo į „teigiamą“ buvo perkelta Bahamų Sandrauga (toliau - Bahamos). Be to, Reglamente (EB) Nr. 1932/2006 nustatyta, kad vizų režimas nebus taikomas tik nuo Europos bendrijos ir Bahamų sudarytino susitarimo dėl vizų režimo netaikymo įsigaliojimo dienos.

(2)

2008 m. birželio 5 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl Europos bendrijos ir Bahamų susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo.

(3)

Derybos dėl susitarimo buvo pradėtos 2008 m. liepos 4 d. ir baigtos 2008 m. spalio 16 d.

(4)

2008 m. lapkričio 19 d. Briuselyje parafuotas susitarimas turėtų būti pasirašytas, o pridėtos deklaracijos patvirtintos. Susitarimas turėtų būti taikomas laikinai, kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nepažeidžiant minėto protokolo 4 straipsnio šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis joms netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – susitarimas) pasirašymas patvirtinamas Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Prie šio sprendimo pridėtos deklaracijos patvirtinamos Bendrijos vardu.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

4 straipsnis

Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo datos (3), kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

Priimta Liuksemburge 2009 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.

(2)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(3)  Susitarimo pasirašymo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Bahamų Sandraugos

SUSITARIMAS

dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija) ir

BAHAMŲ SANDRAUGA (toliau – Bahamos),

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys;

SIEKDAMOS toliau plėtoti draugiškus Susitariančiųjų Šalių santykius ir norėdamos palengvinti keliavimą užtikrindamos savo piliečių bevizį atvykimą ir trumpalaikį buvimą;

ATSIŽVELGDAMOS į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1932/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (1), kuriuo, inter alia, šešios trečiosios šalys, įskaitant Bahamas, buvo perkeltos į trečiųjų šalių, kurių piliečiams trumpalaikio buvimo Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse atveju vizų reikalavimas netaikomas, sąrašą;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1932/2006 2 straipsnyje nurodoma, kad šioms šešioms šalims vizų reikalavimo išimtis taikytina tik nuo Europos bendrijos su susijusia šalimi sudarytino susitarimo dėl vizų reikalavimo išimčių įsigaliojimo datos;

PRIPAŽINDAMOS, kad vizų reikalavimas kelių valstybių narių piliečiams, kurie vyksta į Bahamas ne ilgiau negu trims arba aštuoniems mėnesiams, netaikomas, o kitoms – taikomas;

TROKŠDAMOS užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodų sąlygų visiems ES piliečiams sudarymo principo;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo, trumpalaikio buvimo metu šis susitarimas netaikomas, todėl šiai kategorijai tebetaikomos Bendrijos teisės ir valstybių narių nacionalinės teisės, taip pat Bahamų nacionalinės teisės atitinkamos taisyklės dėl vizų reikalavimo ar išimties ir galimybės įsidarbinti;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šis susitarimas nustato bevizį režimą Europos Sąjungos ir Bahamų piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)   valstybė narė- bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją;

b)   Europos Sąjungos pilietis- a punkte apibrėžtos valstybės narės pilietis;

c)   Bahamų pilietis- bet kuris Bahamų pilietybę turintis asmuo;

d)   Šengeno erdvė- erdvė be vidaus sienų, kurią sudaro a punkte apibrėžtų valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijos.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Europos Sąjungos piliečiai, turintys valstybės narės išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti Bahamų teritorijoje be vizos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį.

Bahamų piliečiai, turintys Bahamų išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti valstybių narių teritorijoje be vizos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

2.   1 dalis netaikoma asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo.

Kiekviena valstybė narė atskirai gali nuspręsti taikyti vizų reikalavimą Bahamų šios kategorijos piliečiams arba jį panaikinti pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 4 straipsnio 3 dalį.

Bahamos gali atskirai nuspręsti dėl vizų reikalavimo ar bevizio režimo kiekvienos valstybės narės šios kategorijos piliečiams pagal savo nacionalinę teisę.

3.   Šiuo susitarimu numatytas bevizis režimas taikomas nepažeidžiant Susitariančiųjų Šalių įstatymų, susijusių su atvykimo ir trumpalaikio buvimo sąlygomis. Valstybės narės ir Bahamos pasilieka teisę neleisti atvykti į savo teritorijas arba trumpai jose būti, jeigu nesilaikoma vienos ar kelių iš šių sąlygų.

4.   Bevizis režimas taikomas nepaisant transporto, kuriuo kertamos Susitariančiųjų Šalių sienos, rūšies.

5.   Šiame susitarime neaptariami klausimai reglamentuojami Bendrijos teisės, valstybių narių nacionalinės teisės ar Bahamų nacionalinės teisės.

4 straipsnis

Buvimo trukmė

1.   Europos Sąjungos piliečiai gali būti Bahamų teritorijoje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į šalies teritoriją dienos.

2.   Bahamų piliečiai gali būti Šengeno erdvėje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į bet kurios valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, teritoriją dienos. Šie trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį apskaičiuojami nepaisant buvimo valstybėje narėje, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis.

Bahamų piliečiai gali būti ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į kiekvienos valstybės narės, kuri taiko dar ne visą Šengeno acquis, teritoriją dienos, nepaisant apskaičiuoto buvimo Šengeno erdvėje laikotarpio.

3.   Susitarimas neturi įtakos galimybei Bahamoms bei valstybėms narėms pratęsti buvimo laikotarpį ilgiau negu tris mėnesius pagal nacionalinę teisę ir Bendrijos teisę.

5 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Prancūzijos Respublikos teritorijoje.

2.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Nyderlandų Karalystės teritorijoje.

6 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – Komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Bahamų atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Komisija.

2.   Komiteto uždaviniai, inter alia:

a)

stebėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pakeitimus arba papildymus;

c)

spręsti ginčus dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Atsiradus būtinybei, Komitetas sušaukiamas vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Ryšys tarp šio susitarimo ir valstybių narių beiBahamų esamų dvišalių susitarimųdėl vizų režimo atsisakymo

Šiam susitarimui teikiama pirmenybė prieš atskirų valstybių narių ir Bahamų bet kokių dvišalių susitarimų ar priemonių nuostatas, jeigu jos reglamentuoja šio susitarimo taikymo sričiai priklausančius klausimus.

8 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal atitinkamas vidaus procedūras, ir jis įsigalioja pirmąją antro mėnesio, einančio po datos, kurią Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie minėtų procedūrų užbaigimą, dieną.

2.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal 5 dalį.

3.   Šis susitarimas gali būti iš dalies keičiamas raštišku Susitariančiųjų Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

4.   Bet kuri Susitariančioji Šalis viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, taip pat dėl neteisėtos imigracijos ar dėl kurios nors Susitariančiosios Šalies vėl įvesto vizų reikalavimo gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą. Apie sprendimą sustabdyti kitai Susitariančiajai Šaliai pranešama ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki jo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja kitą Susitariančiąją Šalį, jeigu sustabdyti priežasčių nebelieka.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo datos.

6.   Bahamos gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų valstybių narių atžvilgiu.

7.   Bendrija gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų savo valstybių narių atžvilgiu.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 28 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Бахамската общност

Por la Commonwealth de Las Bahamas

Za Bahamské společenství

For Commonwealth of The Bahamas

Für das Commonwealth der Bahamas

Bahama Ühenduse nimel

Για την Κοινοπολιτεία των Νήσων Μπαχάμες

For the Commonwealth of The Bahamas

Pour le Commonwealth des Bahamas

Per il Commonwealth delle Bahamas

Bahamu Salu Sadraudzības vārdā

Bahamų Sandraugos vardu

A Bahamai Közösség részéről

Għall-Commonwealth tal-Bahamas

Voor het Gemenebest van de Bahama’s

W imieniu Wspólnoty Bahamów

Pela Comunidade das Baamas

Pentru Uniunea Bahamas

Za Bahamské spoločenstvo

Za Zvezo Bahami

Bahaman liittovaltion puolesta

För Samväldet Bahamas

Image


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Šiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino valdžios institucijos bei Bahamų valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo panašiomis į šiame susitarime numatytąsias sąlygomis.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 3 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOS ASMENŲ, KURIE VYKSTA DIRBTI MOKAMO DARBO, KATEGORIJOS AIŠKINIMO

Siekdamos užtikrinti, kad būtų vienodai aiškinama, Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiame susitarime mokamą darbą dirbančių asmenų kategorijai priskiriami asmenys, kurie kaip darbuotojai ar paslaugų teikėjai atvyksta į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją dirbti mokamo darbo arba teikti mokamų paslaugų.

Prie šios kategorijos neturėtų būti priskiriami:

verslininkai, tai yra, verslo reikalais vykstantys asmenys (neįdarbinti kitos Susitariančiosios Šalies šalyje),

sportininkai ir menininkai, atliekantys ad hoc veiklą,

žurnalistai, kuriuos siunčia jų gyvenamosios vietos žiniasklaidos organizacijos, ir

bendrovių vidaus stažuotojai.

Pagal šio susitarimo 6 straipsnį už šios deklaracijos įgyvendinimo stebėjimą atsakingas Jungtinis komitetas, kuris, manydamas, kad būtina, ir atsižvelgdamas į Susitariančiųjų Šalių patirtį, gali siūlyti pakeitimus.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ TRIJŲ MĖNESIŲ PER ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ NUO PIRMOJO ATVYKIMO DIENOS AIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šio susitarimo 4 straipsnyje nurodyti ne ilgiau kaip trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į Bahamų arba Šengeno erdvės teritoriją dienos reiškia nenutrūkstamą viešnagę arba kelias viešnages iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija trijų mėnesių, bet kuriuo šešių mėnesių laikotarpiu.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL PILIEČIŲ INFORMAVIMO APIE VIZŲ REŽIMO ATSISAKYMO SUSITARIMĄ

Pripažindamos skaidrumo svarbą Europos Sąjungos ir Bahamų piliečiams, Susitariančiosios Šalys sutaria užtikrinti išsamios informacijos apie vizų režimo atsisakymo susitarimo turinį ir padarinius bei susijusius klausimus, kaip antai apie atvykimo sąlygas, sklaidą.


30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/30


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 6 d.

dėl Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

(2009/482/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1932/2006 (1) buvo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 (2), nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami Europos Sąjungos išorės sienas, privalo turėti vizas („neigiamas“ sąrašas), ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas („teigiamas“ sąrašas), sąrašus; juo, inter alia, iš „neigiamo“ sąrašo į „teigiamą“ buvo perkelta Seišelių Respublika (toliau – Seišeliai). Be to, Reglamente (EB) Nr. 1932/2006 nustatyta, kad vizų režimas nebus taikomas tik nuo Europos bendrijos ir Seišelių sudarytino susitarimo dėl vizų režimo netaikymo įsigaliojimo dienos.

(2)

2008 m. birželio 5 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl Europos bendrijos ir Seišelių susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo.

(3)

Derybos dėl susitarimo buvo pradėtos 2008 m. liepos 9 d. ir baigtos 2008 m. spalio 16 d.

(4)

2008 m. lapkričio 12 d. Briuselyje parafuotas susitarimas turėtų būti pasirašytas, o pridėtos deklaracijos patvirtintos. Susitarimas turėtų būti taikomas laikinai, kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nepažeidžiant minėto protokolo 4 straipsnio šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis joms netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau – susitarimas) pasirašymas patvirtinamas Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Prie šio sprendimo pridėtos deklaracijos patvirtinamos Bendrijos vardu.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

4 straipsnis

Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo datos (3), kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

Priimta Liuksemburge 2009 m. balandžio 6 d..

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.

(2)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(3)  Susitarimo pasirašymo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Seišelių Respublikos

SUSITARIMAS

dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija) ir

SEIŠELIŲ RESPUBLIKA (toliau – Seišeliai),

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys;

SIEKDAMOS toliau plėtoti draugiškus Susitariančiųjų Šalių santykius ir norėdamos palengvinti keliavimą užtikrindamos savo piliečių bevizį atvykimą ir trumpalaikį buvimą,

ATSIŽVELGDAMOS į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1932/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (1), kuriuo, inter alia, šešios trečiosios šalys, įskaitant Seišelius, buvo perkeltos į trečiųjų šalių, kurių piliečiams trumpalaikio buvimo Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse atveju vizų reikalavimas netaikomas, sąrašą,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1932/2006 2 straipsnyje nurodoma, kad šioms šešioms šalims vizų reikalavimo išimtis taikytina tik nuo Europos bendrijos su susijusia šalimi sudarytino susitarimo dėl vizų reikalavimo išimčių įsigaliojimo datos,

PRIPAŽINDAMOS, kad vizų reikalavimas netaikomas visų valstybių narių piliečiams, kurie vyksta į Seišelius ne ilgiau kaip vieno mėnesio laikotarpiui, kuris gali būti pratęstas iki trijų mėnesių,

TROKŠDAMOS užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodų sąlygų visiems ES piliečiams sudarymo principo,

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo, trumpalaikio buvimo metu šis susitarimas netaikomas, todėl šiai kategorijai tebetaikomos Bendrijos teisės ir valstybių narių nacionalinės teisės, taip pat Seišelių nacionalinės teisės atitinkamos taisyklės dėl vizų reikalavimo ar išimties ir galimybės įsidarbinti,

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šis susitarimas nustato bevizį režimą Europos Sąjungos ir Seišelių piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)   valstybė narė– bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją;

b)   Europos Sąjungos pilietis– a punkte apibrėžtos valstybės narės pilietis;

c)   Seišelių pilietis– bet kuris Seišelių pilietybę turintis asmuo;

d)   Šengeno erdvė– erdvė be vidaus sienų, kurią sudaro a punkte apibrėžtų valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijos.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Europos Sąjungos piliečiai, turintys valstybės narės išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti Seišelių teritorijoje be vizos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį.

Seišelių piliečiai, turintys Seišelių išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti valstybių narių teritorijoje be vizos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

2.   1 dalis netaikoma asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo.

Kiekviena valstybė narė atskirai gali nuspręsti taikyti vizų reikalavimą Seišelių šios kategorijos piliečiams arba jį panaikinti pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 4 straipsnio 3 dalį.

Seišeliai gali atskirai nuspręsti dėl vizų reikalavimo ar bevizio režimo kiekvienos valstybės narės šios kategorijos piliečiams pagal savo nacionalinę teisę.

3.   Šiuo susitarimu numatytas bevizis režimas taikomas nepažeidžiant Susitariančiųjų Šalių įstatymų, susijusių su atvykimo ir trumpalaikio buvimo sąlygomis. Valstybės narės ir Seišeliai pasilieka teisę neleisti atvykti į savo teritorijas arba trumpai jose būti, jeigu nesilaikoma vienos ar kelių iš šių sąlygų.

4.   Bevizis režimas taikomas nepaisant transporto, kuriuo kertamos Susitariančiųjų Šalių sienos, rūšies.

5.   Šiame susitarime neaptariami klausimai reglamentuojami Bendrijos teisės, valstybių narių nacionalinės teisės ar Seišelių nacionalinės teisės.

4 straipsnis

Buvimo trukmė

1.   Europos Sąjungos piliečiai gali būti Seišelių teritorijoje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į šalies teritoriją dienos.

2.   Seišelių piliečiai gali būti Šengeno erdvėje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į bet kurios valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, teritoriją dienos. Šie trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį apskaičiuojami nepaisant buvimo valstybėje narėje, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis.

Seišelių piliečiai gali būti ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis, teritoriją dienos, nepaisant apskaičiuoto buvimo Šengeno erdvėje laikotarpio.

3.   Susitarimas neturi įtakos galimybei Seišeliams bei valstybėms narėms pratęsti buvimo laikotarpį ilgiau kaip tris mėnesius pagal nacionalinę teisę ir Bendrijos teisę.

5 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Prancūzijos Respublikos teritorijoje.

2.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Nyderlandų Karalystės teritorijoje.

6 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – Komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Seišelių atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Komisija.

2.   Komiteto uždaviniai, inter alia:

a)

stebėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pakeitimus arba papildymus;

c)

spręsti ginčus dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Atsiradus būtinybei, Komitetas sušaukiamas vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Ryšys tarp šio susitarimo ir valstybių narių beiSeišelių esamų dvišalių susitarimųdėl vizų režimo atsisakymo

Šiam susitarimui teikiama pirmenybė prieš atskirų valstybių narių ir Seišelių bet kokių dvišalių susitarimų ar priemonių nuostatas, jeigu jos reglamentuoja šio susitarimo taikymo sričiai priklausančius klausimus.

8 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal atitinkamas vidaus procedūras, ir jis įsigalioja pirmąją antro mėnesio, einančio po datos, kurią Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie minėtų procedūrų užbaigimą, dieną.

2.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal 5 dalį.

3.   Šis susitarimas gali būti iš dalies keičiamas raštišku Susitariančiųjų Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

4.   Bet kuri Susitariančioji Šalis viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, taip pat dėl neteisėtos imigracijos ar dėl kurios nors Susitariančiosios Šalies vėl įvesto vizų reikalavimo gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą. Apie sprendimą sustabdyti kitai Susitariančiajai Šaliai pranešama ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki jo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja kitą Susitariančiąją Šalį, jeigu sustabdyti priežasčių nebelieka.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo datos.

6.   Seišeliai gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų valstybių narių atžvilgiu.

7.   Bendrija gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų savo valstybių narių atžvilgiu.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 28 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Република Сейшели

Por la República de Seychelles

Za Seychelskou republiku

For Republikken Seychellerne

Für die Republik Seychellen

Seišelli Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία των Σεϋχελλών

For the Republic of Seychelles

Pour la République des Seychelles

Per la Repubblica delle Seychelles

Seišela Salu Republikas vārdā

Seišelių Respublikos vardu

A Seychelle Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tas-Seychelles

Voor de Republiek der Seychellen

W imieniu Republiki Seszeli

Pela República das Seicheles

Pentru Republica Seychelles

Za Seychelskú republiku

Za Republiko Sejšeli

Seychellien tasavallan puolesta

För Republiken Seychellernas

Image


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Šiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino valdžios institucijos bei Seišelių valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo panašiomis į šiame susitarime numatytąsias sąlygomis.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 3 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOS ASMENŲ, KURIE VYKSTA DIRBTI MOKAMO DARBO, KATEGORIJOS AIŠKINIMO

Siekdamos užtikrinti, kad būtų vienodai aiškinama, Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiame susitarime mokamą darbą dirbančių asmenų kategorijai priskiriami asmenys, kurie kaip darbuotojai ar paslaugų teikėjai atvyksta į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją dirbti mokamo darbo arba teikti mokamų paslaugų.

Prie šios kategorijos neturėtų būti priskiriami:

verslininkai, tai yra, verslo reikalais vykstantys asmenys (neįdarbinti kitos Susitariančiosios Šalies šalyje),

sportininkai ir menininkai, atliekantys ad hoc veiklą,

žurnalistai, kuriuos siunčia jų gyvenamosios vietos žiniasklaidos organizacijos, ir

bendrovių vidaus stažuotojai.

Pagal šio susitarimo 6 straipsnį už šios deklaracijos įgyvendinimo stebėjimą atsakingas Jungtinis komitetas, kuris, manydamas, kad būtina, ir atsižvelgdamas į Susitariančiųjų Šalių patirtį, gali siūlyti pakeitimus.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ TRIJŲ MĖNESIŲ PER ŠEŠIŲ MĖNESIŲ AIKOTARPĮ NUO PIRMOJO ATVYKIMO DIENOS AIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šio susitarimo 4 straipsnyje nurodyti ne ilgiau kaip trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į Seišelių arba Šengeno erdvės teritoriją dienos reiškia nenutrūkstamą viešnagę arba kelias viešnages iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija trijų mėnesių, bet kuriuo šešių mėnesių laikotarpiu.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL PILIEČIŲ INFORMAVIMO APIE VIZŲ REŽIMO ATSISAKYMO SUSITARIMĄ

Pripažindamos skaidrumo svarbą Europos Sąjungos ir Seišelių piliečiams, Susitariančiosios Šalys sutaria užtikrinti išsamios informacijos apie vizų režimo atsisakymo susitarimo turinį ir padarinius bei susijusius klausimus, kaip antai apie atvykimo sąlygas, sklaidą.


30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 169/37


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 6 d.

dėl Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo pasirašymo ir laikino taikymo

(2009/483/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 62 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1932/2006 (1) buvo iš dalies pakeistas Reglamentas (EB) Nr. 539/2001 (2), nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami Europos Sąjungos išorės sienas, privalo turėti vizas („neigiamas“ sąrašas), ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas („teigiamas“ sąrašas), sąrašus; juo, inter alia, iš „neigiamo“ sąrašo į „teigiamą“ buvo perkelta Sent Kitso ir Nevio Federacija (toliau – Sent Kitsas ir Nevis). Be to, Reglamente (EB) Nr. 1932/2006 nustatyta, kad vizų režimas nebus taikomas tik nuo Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio sudarytino susitarimo dėl vizų režimo netaikymo įsigaliojimo dienos.

(2)

2008 m. birželio 5 d. sprendimu Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas dėl Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo.

(3)

Derybos dėl susitarimo buvo pradėtos 2008 m. liepos 15 d. ir baigtos 2008 m. spalio 16 d.

(4)

2008 m. lapkričio 12 d. Briuselyje parafuotas susitarimas turėtų būti pasirašytas, o pridėtos deklaracijos patvirtintos. Susitarimas turėtų būti taikomas laikinai, kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

(5)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius bei nepažeidžiant minėto protokolo 4 straipsnio šios valstybės narės nedalyvauja priimant šį sprendimą, neprivalo jo laikytis ir jis joms netaikomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos susitarimo dėl trumpalaikio bevizio režimo (toliau - susitarimas) pasirašymas patvirtinamas Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Prie šio sprendimo pridėtos deklaracijos patvirtinamos Bendrijos vardu.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti susitarimą Bendrijos vardu su sąlyga, kad jis turi būti sudarytas.

4 straipsnis

Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo datos (3), kol bus baigtos jo oficialaus sudarymo procedūros.

Priimta Liuksemburge 2009 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.

(2)  OL L 81, 2001 3 21, p. 1.

(3)  Susitarimo pasirašymo datą Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio Federacijos

SUSITARIMAS

dėl trumpalaikio bevizio režimo

EUROPOS BENDRIJA (toliau – Bendrija) ir

SENT KITSO IR NEVIO FEDERACIJA (toliau – Sent Kitsas ir Nevis),

toliau kartu – Susitariančiosios Šalys;

SIEKDAMOS toliau plėtoti draugiškus Susitariančiųjų Šalių santykius ir norėdamos palengvinti keliavimą užtikrindamos savo piliečių bevizį atvykimą ir trumpalaikį buvimą;

ATSIŽVELGDAMOS į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1932/2006, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 539/2001, nustatantį trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorės sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams toks reikalavimas netaikomas, sąrašus (1), kuriuo, inter alia, šešios trečiosios šalys, įskaitant Sent Kitsą ir Nevį, buvo perkeltos į trečiųjų šalių, kurių piliečiams trumpalaikio buvimo Europos Sąjungos (ES) valstybėse narėse atveju vizų reikalavimas netaikomas, sąrašą;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad Reglamento (EB) Nr. 1932/2006 2 straipsnyje nurodoma, kad šioms šešioms šalims vizų reikalavimo išimtis taikytina tik nuo Europos bendrijos su susijusia šalimi sudarytino susitarimo dėl vizų reikalavimo išimčių įsigaliojimo datos;

PRIPAŽINDAMOS, kad kai kurių valstybių narių į Sent Kitsą ir Nevį ne ilgesniam kaip trijų mėnesių laikotarpiui vykstantiems piliečiams netaikomas vizų reikalavimas, o kitų valstybių narių piliečiams – taikomas;

TROKŠDAMOS užtikrinti, kad būtų laikomasi vienodų sąlygų visiems ES piliečiams sudarymo principo;

ATSIŽVELGDAMOS į tai, kad asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo, trumpalaikio buvimo metu šis susitarimas netaikomas, todėl šiai kategorijai tebetaikomos Bendrijos teisės ir valstybių narių nacionalinės teisės, taip pat Sent Kitso ir Nevio nacionalinės teisės atitinkamos taisyklės dėl vizų reikalavimo ar išimties ir galimybės įsidarbinti;

ATSIŽVELGDAMOS į Protokolą dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos ir Protokolą dėl Šengeno acquis integravimo į Europos Sąjungos teisės sistemą, pridėtus prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, ir patvirtindamos, kad šio susitarimo nuostatos netaikomos Jungtinei Karalystei ir Airijai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šis susitarimas nustato bevizį režimą Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio piliečiams, vykstantiems į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją ne ilgiau kaip trims mėnesiams per šešių mėnesių laikotarpį.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)   valstybė narė– bet kuri Europos Sąjungos valstybė narė, išskyrus Jungtinę Karalystę ir Airiją;

b)   Europos Sąjungos pilietis– a punkte apibrėžtos valstybės narės pilietis;

c)   Sent Kitso ir Nevio pilietis– bet kuris Sent Kitso ir Nevio pilietybę turintis asmuo;

d)   Šengeno erdvė– erdvė be vidaus sienų, kurią sudaro a punkte apibrėžtų valstybių narių, taikančių visą Šengeno acquis, teritorijos.

3 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Europos Sąjungos piliečiai, turintys valstybės narės išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti Sent Kitso ir Nevio teritorijoje be vizos 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą laikotarpį.

Sent Kitso ir Nevio piliečiai, turintys Sent Kitso ir Nevio išduotus galiojančius paprastus, diplomatinius ar tarnybinius ir (arba) pareiginius pasus, gali atvykti ir būti valstybių narių teritorijoje be vizos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą laikotarpį.

2.   1 dalis netaikoma asmenims, vykstantiems dirbti mokamo darbo.

Kiekviena valstybė narė atskirai gali nuspręsti taikyti vizų reikalavimą Sent Kitso ir Nevio šios kategorijos piliečiams arba jį panaikinti pagal Reglamento (EB) Nr. 539/2001 4 straipsnio 3 dalį.

Sent Kitsas ir Nevis gali atskirai nuspręsti dėl vizų reikalavimo ar bevizio režimo kiekvienos valstybės narės šios kategorijos piliečiams pagal savo nacionalinę teisę.

3.   Šiuo susitarimu numatytas bevizis režimas taikomas nepažeidžiant Susitariančiųjų Šalių įstatymų, susijusių su atvykimo ir trumpalaikio buvimo sąlygomis. Valstybės narės ir Sent Kitsas ir Nevis pasilieka teisę neleisti atvykti į savo teritorijas arba trumpai jose būti, jeigu nesilaikoma vienos ar kelių iš šių sąlygų.

4.   Bevizis režimas taikomas nepaisant transporto, kuriuo kertamos Susitariančiųjų Šalių sienos, rūšies.

5.   Šiame susitarime neaptariami klausimai reglamentuojami Bendrijos teisės, valstybių narių nacionalinės teisės ar Sent Kitso ir Nevio nacionalinės teisės.

4 straipsnis

Buvimo trukmė

1.   Europos Sąjungos piliečiai gali būti Sent Kitso ir Nevio teritorijoje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į šalies teritoriją dienos.

2.   Sent Kitso ir Nevio piliečiai gali būti Šengeno erdvėje ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į bet kurios valstybės narės, taikančios visą Šengeno acquis, teritoriją dienos. Šie trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį apskaičiuojami nepaisant buvimo valstybėje narėje, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis.

Sent Kitso ir Nevio piliečiai gali būti ne ilgiau kaip tris mėnesius per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į kiekvienos valstybės narės, kuri dar netaiko visos Šengeno acquis, teritoriją dienos, nepaisant apskaičiuoto buvimo Šengeno erdvėje laikotarpio.

3.   Susitarimas neturi įtakos galimybei Sent Kitsui ir Neviui bei valstybėms narėms pratęsti buvimo laikotarpį ilgiau kaip tris mėnesius pagal nacionalinę teisę ir Bendrijos teisę.

5 straipsnis

Teritorinis taikymas

1.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Prancūzijos Respublikos teritorijoje.

2.   Šio susitarimo nuostatos taikomos tik europinėje Nyderlandų Karalystės teritorijoje.

6 straipsnis

Jungtinis susitarimo valdymo komitetas

1.   Susitariančiosios Šalys įsteigia Jungtinį ekspertų komitetą (toliau – Komitetas), sudarytą iš Europos bendrijos ir Sent Kitso ir Nevio atstovų. Bendrijai atstovauja Europos Komisija.

2.   Komiteto uždaviniai, inter alia,:

a)

stebėti, kaip įgyvendinamas šis susitarimas;

b)

siūlyti šio susitarimo pakeitimus arba papildymus;

c)

spręsti ginčus dėl šio susitarimo nuostatų aiškinimo ar taikymo.

3.   Atsiradus būtinybei, Komitetas sušaukiamas vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu.

4.   Komitetas nustato savo darbo tvarkos taisykles.

7 straipsnis

Ryšys tarp šio susitarimoir valstybių narių bei Sent Kitso ir Nevioesamų dvišalių susitarimų dėl vizų režimo atsisakymo

Šiam susitarimui teikiama pirmenybė prieš atskirų valstybių narių ir Sent Kitso ir Nevio bet kokių dvišalių susitarimų ar priemonių nuostatas, jeigu jos reglamentuoja šio susitarimo taikymo sričiai priklausančius klausimus.

8 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

1.   Šį susitarimą Susitariančiosios Šalys ratifikuoja arba tvirtina pagal atitinkamas vidaus procedūras, ir jis įsigalioja pirmąją antro mėnesio, einančio po datos, kurią Susitariančiosios Šalys praneša viena kitai apie minėtų procedūrų užbaigimą, dieną.

2.   Šis susitarimas sudaromas neapibrėžtam laikotarpiui, nebent būtų nutrauktas pagal 5 dalį.

3.   Šis susitarimas gali būti iš dalies keičiamas raštišku Susitariančiųjų Šalių susitarimu. Pakeitimai įsigalioja po to, kai Susitariančiosios Šalys viena kitai praneša apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

4.   Bet kuri Susitariančioji Šalis viešosios tvarkos, nacionalinio saugumo užtikrinimo arba visuomenės sveikatos apsaugos sumetimais, taip pat dėl neteisėtos imigracijos ar dėl kurios nors Susitariančiosios Šalies vėl įvesto vizų reikalavimo gali visiškai arba iš dalies sustabdyti šio susitarimo taikymą. Apie sprendimą sustabdyti kitai Susitariančiajai Šaliai pranešama ne vėliau kaip prieš du mėnesius iki jo įsigaliojimo. Šio susitarimo taikymą sustabdžiusi Susitariančioji Šalis nedelsdama informuoja kitą Susitariančiąją Šalį, jeigu sustabdyti priežasčių nebelieka.

5.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali nutraukti šį susitarimą raštu pranešdama kitai Susitariančiajai Šaliai. Šis susitarimas netenka galios po 90 dienų nuo tokio pranešimo datos.

6.   Sent Kitsas ir Nevis gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų valstybių narių atžvilgiu.

7.   Bendrija gali sustabdyti šio susitarimo taikymą arba susitarimą nutraukti tik visų savo valstybių narių atžvilgiu.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 28 d. dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis, visi tekstai yra autentiški.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

За Федерация Сейнт Китс и Невис

Por la Federación de San Cristóbal y Nieves

Za Federaci Svatý Kryštof a Nevis

For Føderationen Saint Kitts og Nevis

Für die Föderation St. Kitts und Nevis

Saint Kittsi ja Nevise föderatsioon nimel

Για την Ομοσπονδία του Αγίου Χριστόφορου και Νέβις

For the Federation of Saint Kitts and Nevis

Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Nevis

Per la Federazione di Saint Christopher (Saint Kitts) e Nevis

Sentkitsas un Nevisas Federācijas vārdā

Sent Kitso ir Nevio Federacijos vardu

A Saint Kitts és Nevis Államszövetség részéről

Għall-Federazzjoni ta’ Saint Kitts u Nevis

Voor de Federatie van Saint Kitts en Nevis

W imieniu Federacij Saint Kitts i Nevis

Pela Federação de São Cristóvão e Nevis

Pentru Federația Saint Kitts și Nevis

Za Federáciu Svätý Krištof a Nevis

Za Federacijo Saint Kitts in Nevis

Saint Kitts ja Nevisin puolesta

För Saint Kitts och Nevis

Image


(1)  OL L 405, 2006 12 30, p. 23.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ISLANDIJOS, NORVEGIJOS, ŠVEICARIJOS IR LICHTENŠTEINO

Susitariančiosios Šalys atkreipia dėmesį į glaudžius Europos bendrijos ir Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino santykius, visų pirma pagal 1999 m. gegužės 18 d. ir 2004 m. spalio 26 d. susitarimus dėl šių šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Šiomis aplinkybėmis pageidautina, kad Norvegijos, Islandijos, Šveicarijos ir Lichtenšteino valdžios institucijos bei Sent Kitso ir Nevio valdžios institucijos nedelsdamos sudarytų dvišalius susitarimus dėl trumpalaikio bevizio režimo panašiomis į šiame susitarime numatytąsias sąlygomis.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 3 STRAIPSNIO 2 DALYJE NURODYTOS ASMENŲ, KURIE VYKSTA DIRBTI MOKAMO DARBO, KATEGORIJOS AIŠKINIMO

Siekdamos užtikrinti, kad būtų vienodai aiškinama, Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šiame susitarime mokamą darbą dirbančių asmenų kategorijai priskiriami asmenys, kurie kaip darbuotojai ar paslaugų teikėjai atvyksta į kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją dirbti mokamo darbo arba teikti mokamų paslaugų.

Prie šios kategorijos neturėtų būti priskiriami:

verslininkai, tai yra, verslo reikalais vykstantys asmenys (neįdarbinti kitos Susitariančiosios Šalies šalyje),

sportininkai ir menininkai, atliekantys ad hoc veiklą,

žurnalistai, kuriuos siunčia jų gyvenamosios vietos žiniasklaidos organizacijos, ir

bendrovių vidaus stažuotojai.

Pagal šio susitarimo 6 straipsnį už šios deklaracijos įgyvendinimo stebėjimą atsakingas Jungtinis komitetas, kuris, manydamas, kad būtina, ir atsižvelgdamas į Susitariančiųjų Šalių patirtį, gali siūlyti pakeitimus.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠIO SUSITARIMO 4 STRAIPSNYJE NURODYTŲ TRIJŲ MĖNESIŲ PER ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ NUO PIRMOJO ATVYKIMO DIENOS AIŠKINIMO

Susitariančiosios Šalys sutaria, kad šio susitarimo 4 straipsnyje nurodyti ne ilgiau kaip trys mėnesiai per šešių mėnesių laikotarpį nuo pirmojo atvykimo į Sent Kitso ir Nevio arba Šengeno erdvės teritoriją dienos reiškia nenutrūkstamą viešnagę arba kelias viešnages iš eilės, kurių bendra trukmė neviršija trijų mėnesių, bet kuriuo šešių mėnesių laikotarpiu.


BENDRA DEKLARACIJA DĖL PILIEČIŲ INFORMAVIMO APIE VIZŲ REŽIMO ATSISAKYMO SUSITARIMĄ

Pripažindamos skaidrumo svarbą Europos Sąjungos ir Sent Kitso ir Nevio piliečiams, Susitariančiosios Šalys sutaria užtikrinti išsamios informacijos apie vizų režimo atsisakymo susitarimo turinį ir padarinius bei susijusius klausimus, kaip antai apie atvykimo sąlygas, sklaidą.