ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.168.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 168

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. birželio 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 563/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2505/96, nustatantį tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų Bendrijos autonomines tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

1

 

*

2009 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 564/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

4

 

 

2009 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 565/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

18

 

*

2009 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 566/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Melton Mowbray Pork Pie (SGN))

20

 

*

2009 m. birželio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 567/2009 dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre (Pierekaczewnik (GTG))

22

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/52/EB, kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai

24

 

*

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/53/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2001/82/EB ir Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl leidimų prekiauti vaistais sąlygų keitimo ( 1 )

33

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2009 m. birželio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 568/2009/EB, iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose

35

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos Parlamentas
Taryba
Komisija
Teisingumo Teismas
Audito Rūmai
Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas
Regionų komitetas

 

 

2009/496/EB, Euratomas

 

*

2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimas dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo

41

 

 

AKR ir EB Ministrų Tarybos

 

 

2009/497/EB

 

*

2009 m. gegužės 29 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 1/2009, priimti Partnerystės susitarimo II priedo pakeitimus

48

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2009/498/EB

 

*

2009 m. birželio 23 d. Komisijos rekomendacija dėl Europos statistikos sistemai skirtų referencinių metaduomenų ( 1 )

50

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 563/2009

2009 m. birželio 25 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2505/96, nustatantį tam tikrų žemės ūkio bei pramonės produktų Bendrijos autonomines tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tam tikrų produktų, kurių autonominė tarifinė kvota buvo nustatyta Reglamentu (EB) Nr. 2505/96 (1), kvotos dydis minėtame reglamente yra išreikštas ne svorio (tonos ar kilogramai) ar vertės, bet kitu matavimo vienetu. Todėl, kai 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (2) I priede pateiktoje Kombinuotojoje nomenklatūroje nėra nurodyto papildomo šių produktų matavimo vieneto, gali kilti neaiškumų dėl naudotino matavimo vieneto. Aiškumo ir geresnio kvotų administravimo tikslais, būtina nustatyti, kad, siekiant naudotis minėtomis autonominėmis tarifinėmis kvotomis, išleidimo į laisvą apyvartą deklaracijos 41 langelyje „Papildomas matavimo vienetas“ turi būti nurodytas tikslus importuojamų produktų kiekis, išreikštas tų produktų kvotos dydžio matavimo vienetu, nurodytu Reglamento (EB) Nr. 2505/96 I priede.

(2)

Produktų, kuriems taikomas Reglamentas (EB) Nr. 2505/96, paklausa Bendrijoje turėtų būti patenkinta pačiomis palankiausiomis sąlygomis. Tuo tikslu nuo 2009 m. liepos 1 d. turėtų būti nustatytos trys naujos tam tikram produktų kiekiui taikomos nulinio muito tarifo Bendrijos tarifinės kvotos, nesutrikdant tų produktų rinkų.

(3)

Bendrijos autonominės tarifinės kvotos, kurios eilės numeris yra 09.2767, dydis yra nepakankamas Bendrijos pramonės poreikiams patenkinti. Todėl ši kvota turėtų būti padidinta.

(4)

Reikėtų persvarstyti Bendrijos autonominės tarifinės kvotos, kurios eilės numeris yra 09.2806, produktų aprašymą.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2505/96 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Atsižvelgiant į šio reglamento ekonominę svarbą, būtina remtis skubos motyvais, numatytais prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarčių pridėto Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje I punkto 3 dalyje.

(7)

Tarifinės kvotos turi įsigalioti nuo 2009 m. liepos 1 d., todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos ir įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2505/96 iš dalies keičiamas taip:

1.

Įterpiamas šis straipsnis:

„1a straipsnis

Kai dėl šiame reglamente minėto produkto, kurio dydis yra išreikštas ne svorio (tonos ar kilogramai) ar vertės, bet kitu matavimo vienetu, pateikiama išleidimo į laisvą apyvartą deklaracija, tikslus importuojamų produktų, kurių papildomas matavimo vienetas Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priede pateiktoje Kombinuotojoje nomenklatūroje nėra nurodytas, kiekis nurodomas tos deklaracijos 41 langelyje „Papildomas matavimo vienetas“, naudojant tų produktų kvotos dydžio matavimo vienetą, kaip nurodyta šio reglamento I priede.“

2.

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

įrašomos šio reglamento I priede nurodytų produktų tarifinės kvotos;

b)

nuo 2009 m. sausio 1 d. tarifinių kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.2767 ir 09.2806, eilutės pakeičiamos šio reglamento II priede nurodytomis eilutėmis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2009 m. liepos 1 d.

Tačiau 1 straipsnio 2 dalies b punktas taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2009 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. MIKO


(1)  OL L 345, 1996 12 31, p. 1.

(2)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.


I PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

Kvotos muitas

09.2813

ex 3920 91 00

94

Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių polivinilbutiralio plėvelė, neturinti laipsniškai nudažytos juostos, kurios sudėtyje yra ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau kaip 31 % 2,2’-etilendioksidietil-bis(2-etilheksanoato) kaip plastifikatoriaus

7.1–12.31

500 000 m2

0 %

09.2807

ex 3913 90 00

86

Nesterilus natrio hialuronatas

7.1–12.31

55 000 g

0 %

09.2815

ex 6909 19 00

70

Katalizatorių arba filtrų atramos iš porėtos keramikos, pagamintos visų pirma iš aliuminio ir titano oksidų; bendras tūris neviršija 65 litrų ir vienam skrespjūvio cm2 tenka mažiausiai viena akutė (vienu arba abiem atvirais galais)

7.1–12.31

190 000 vienetų

0 %


II PRIEDAS

Eilės Nr.

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Kvotos laikotarpis

Kvotos kiekis

Kvotos muitas

09.2806

ex 2825 90 40

30

Volframo trioksidas ir volframo mėlynasis oksidas

1.1–12.31

12 000 tonų

0 %

09.2767

ex 2910 90 00

80

Alilo glicidilo eteris

1.1–12.31

2 500 tonų

0 %


30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/4


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 564/2009

2009 m. birželio 25 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1255/96, laikinai sustabdantį autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems pramonės, žemės ūkio ir žuvininkystės produktams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 26 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrija yra suinteresuota visiškai sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymą tam tikriems naujiems produktams, neišvardytiems Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/96 (1) priede.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1255/96 priede išvardytus penkis produktus, kurių KN ir TARIC kodai yra 0304296110, 0304999931, 3902909097, 3903909085, 7410210070, 7606129120 ir 7606129320, reikėtų išbraukti iš to sąrašo, nes Bendrija nebesuinteresuota sustabdyti autonominių Bendrojo muitų tarifo muitų taikymo šiems produktams.

(3)

Reikia pakeisti 32 Reglamento (EB) Nr. 1255/96 priede išvardytų produktų, kuriems taikomas muitų taikymo sustabdymas, aprašymą, siekiant atsižvelgti į techninius produktų patobulinimus ir ekonomines rinkos tendencijas. Tuos produktus, kuriems taikomas muitų taikymo sustabdymas, reikėtų išbraukti iš to priedo. Atnaujinus aprašymą, šie produktai turėtų būti įterpti į minėtą priedą kaip nauji produktai, kuriems taikomas muitų taikymo sustabdymas. Siekiant aiškumo, šio reglamento I ir II priedų pirmosiose skiltyse pakeistus produktus, kuriems taikomas muitų taikymo sustabdymas, reikėtų pažymėti žvaigždute.

(4)

Patirtis parodė, kad būtina nustatyti Reglamente (EB) Nr. 1255/96 numatyto muitų taikymo sustabdymo galiojimo pabaigos datą siekiant užtikrinti, jog būtų atsižvelgiama į technologinius ir ekonominius pokyčius. Tokia nuostata neturėtų kliudyti anksčiau nutraukti tam tikrų priemonių taikymą arba jas pratęsti pasibaigus šiam laikotarpiui, jeigu pagal 1998 m. Komisijos komunikate dėl autonominių muitų tarifų taikymo sustabdymo ir kvotų (2) nustatytus principus nurodomos ekonominės priežastys.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1255/96.

(6)

Šiuo reglamentu nustatytas muitų taikymo sustabdymas turi įsigalioti nuo 2009 m. liepos 1 d., todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo tos pačios dienos ir įsigalioti nedelsiant. Produktų, kurių KN ir TARIC kodas yra 9001900060, naujas aprašymas turėtų būti taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/96 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

įterpiamos šio reglamento I priede nurodytiems produktams skirtos eilutės;

2.

išbraukiamos produktams, kurių KN ir TARIC kodai yra nurodyti šio reglamento II priede, skirtos eilutės.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo 2009 m. liepos 1 d. Tačiau produktų, kurių TARIC kodas yra 9001900060, aprašymas pakeistas taip, kaip nustatyta šio reglamento I priede, taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge 2009 m. birželio 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

L. MIKO


(1)  OL L 158, 1996 6 29, p. 1.

(2)  OL C 128,1998 4 25, p. 2.


I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai

KN kodas

TARIC

Aprašymas

Autonominio muito tarifas

Galiojimo periodas

 (2) ex 1511 90 19

10

Palmių aliejus, kokosų (kopros) aliejus, palmių branduolių aliejus, skirtas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 1511 90 91

10

pramoninių riebalų monokarboksirūgščių, klasifikuojamų 3823 19 10 subpozicijoje,

 (2) ex 1513 11 10

10

riebalų rūgščių metilo esterių, klasifikuojamų 2915 ar 2916 pozicijose,

 (2) ex 1513 19 30

10

riebalų alkoholiams, klasifikuojamiems 2905 17, 2905 19 ir 3823 70 subpozicijose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,

 (2) ex 1513 21 10

10

riebalų alkoholiams, klasifikuojamiems 2905 16 subpozicijoje, gryniems arba mišiniuose, naudojamiems kosmetikai, skalbimo priemonėms arba farmacijos produktams gaminti,

 (2) ex 1513 29 30

10

stearino rūgšties, klasifikuojamos 3823 11 00 subpozicijoje, arba

prekių, klasifikuojamų pozicijoje 3401, gamybai

 (1)

ex 1518 00 99

10

Simondsijų aliejus, hidrintas ir tekstūruotas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2804 50 90

10

Telūras, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99,99 % masės, bet ne didesnis kaip 99,999 %

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2827 39 85

30

Mangano dichloridas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2903 39 90

75

Trans-1,3,3,3-tetrafluorprop-1-enas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2903 69 90

50

Fluorbenzenas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2903 69 90

60

α-Chlor(etil)toluenai

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2904 90 40

10

Trichlornitrometanas, naudojamas produktų, klasifikuojamų 3808 92 subpozicijoje, gamyboje (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2909 19 90

60

1-Metoksiheptafluorpropanas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2921 19 85

60

Tetrakis(etilmetilamino) cirkonis (IV)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 2921 51 19

20

Toluendiaminas (TDA), kurio sudėtyje esantis 4-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 78 %, bet ne daugiau kaip 82 % masės, 2-metil-m-fenilendiaminas sudaro ne mažiau kaip 18 %, bet ne daugiau kaip 22 % masės, o liekamasis degutas sudaro ne daugiau kaip 0,23 % masės

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2922 29 00

46

p-Anizidin-3-sulfonrūgštis

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2926 90 95

35

2-Brom-2(brommetil) pentandinitrilas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2928 00 90

70

Butanono oksimas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2931 00 95

20

Metilciklopentadienil mangano trikarbonilas, kurio sudėtyje esantis sudaro ne daugiau kaip 4,9 % masės

0 %

2009.7.1–2013.12.31.

ex 2932 13 00

10

Tetrahidrofurfurilo alkoholis

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2932 19 00

40

Furanas, kurio grynumas ne mažesnis kaip 99 % masės

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2932 19 00

41

2,2 di(tetrahidrofuril)propanas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2932 99 00

35

1,2,3-trideoksi-4,6:5,7-bis-O-[(4-propilfenil)metilen]-nonitolas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2933 49 10

20

3-hidroksi-2-metilchinolin-4-karboksirūgštis

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2933 79 00

50

6-bromo-3-metil-3H-dibenz(f,ij)izochinolin-2,7-dionas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 2934 99 90

66

Tetrahidrotiofeno 1,1-dioksidas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3207 40 80

20

Stiklo fritas, padengtas sidabru, kurio vidutinis skersmuo lygus 40 (+/– 10) μm

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3208 20 10

20

Imersinis viršutinės dangos tirpalas, kurio sudėtyje akrilat-metakrilat-alkensulfonat-kopolimerai su fluorintomis šoninėmis grandinėmis sudaro ne mažiau kaip 2 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės, n-butanolio ir (arba) 4-metil-2-pentanolio ir (arba) diizopentileterio tirpale

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3208 90 19

50

Tirpalas, kurio sudėtyje yra (masės dalimis):

65 (± 10) % γ-butirolaktono,

30 (± 10) % poliamido dervos,

3,5 (± 1,5) % naftokvinono esterio darinio ir

1,5 (± 0,5) % arilsilicio rūgšties

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3215 90 80

30

Rašalas, kurio sudėtyje amorfinės būsenos silicio dioksidas sudaro mažiausiai 5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės, kuriuo pildomos vienkartinės kasetės ir kuris naudojamas integriniams grandynams žymėti (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3808 91 90

30

Preparatas, kurio sudėtyje yra endosporų ir baltymo kristalų, gautų iš:

Bacillus thuringiensis Berliner subsp. aizawai ir kurstaki, arba

Bacillus thuringiensis subsp. Kurstaki, arba

Bacillus thuringiensis subsp. israelensis

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3808 91 90

50

Spodoptera exigua branduolių poliedrozės virusas (SeNVP) glicerolio vandenine suspensija

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3811 19 00

10

Tirpalas, kurio sudėtyje metilciklopentadienil mangano trikarbonilas aromatiniame angliavandenilio tirpiklyje sudaro daugiau kaip 61 %, bet ne daugiau kaip 63 % masės,:

1,2,4-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės,

naftalenas – ne daugiau kaip 4,9 % masės ir

1,3,5-trimetil-benzenas – ne daugiau kaip 0,5 % masės

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3811 90 00

10

Dinonilnaftalensulfonrūgšties druska mineralinėje alyvoje

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3815 90 90

77

Katalizatoriaus pudra vandeninėje suspensijoje, kurios sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 1 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės paladžio,

ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 3 % masės švino,

ne mažiau kaip 0,25 %, bet ne daugiau kaip 0,5 % masės švino hidroksido,

ne mažiau kaip 5,5 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės aliuminio,

ne mažiau kaip 4 %, bet ne daugiau kaip 10 % masės magnio,

ne mažiau kaip 30 %, bet ne daugiau kaip 50 % masės silicio dioksido

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3817 00 50

10

Alkilbenzenų (C14–26) mišinys, kurio sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 35 %, bet ne daugiau kaip 60 % masės eikozilbenzeno,

ne mažiau kaip 25 %, bet ne daugiau kaip 50 % dokozilbenzeno,

ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 25 % tetrakozilbenzeno

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3817 00 80

20

Šakotųjų alkilbenzenų mišinys, kurį daugiausia sudaro dodecilbenzenai

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3824 90 97

15

Struktūrinis aliumosilikatų fosfatas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3824 90 97

16

Bis{4-(3-(3-fenoksikarbonilamino)tolil)ureido}fenilsulfonio, difeniltoluen-2,4-dikarbamato ir 1-[4-(4-aminobenzensulfonil)-fenil]-3-(3-fenoksikarbonilamino-tolil)-karbamido mišinys

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3824 90 97

17

Mišinys, kurio sudėtyje 3-butilen-1,2-diolio acetatai sudaro ne mažiau kaip 65 %, bet ne daugiau kaip 90 % masės

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3902 20 00

10

Polizobutilenas, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 700, bet ne didesnė kaip 800

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3902 20 00

20

Hidrintas poliizobutenas, skysčio pavidalo

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3902 90 90

55

Polistireno, poliizobutileno ir polistireno A-B-A blokinio kopolimero sistemos termoplastinis elastomeras, kurio sudėtyje polistirenas sudaro ne mažiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 35 % masės

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3903 90 90

40

Stireno kopolimeras su α-metilstirenu ir akrilo rūgštimi, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3911 90 99

50

ex 3904 69 90

81

Polivinilidenfluoridas milteliais arba vandenine suspensija

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3905 99 90

96

Vinilformalio polimeras, vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) ne mažesnė kaip 25 000, bet ne didesnė kaip 150 000, ir kurio sudėtyje:

ne mažiau kaip 9,5 %, bet ne daugiau kaip 13 % acetilo grupių, perskaičiuotų į vinilacetatą, ir

ne mažiau kaip 5 %, bet ne daugiau kaip 6,5 % hidroksi- grupių, perskaičiuotų į vinilo alkoholį

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3906 90 90

25

Skaidrus skystis, nesimaišantis su vandeniu, kurio sudėtyje yra:

ne mažiau kaip 50 %, bet ne daugiau kaip 51 % masės polimetilmetakrilato kopolimero

ne mažiau kaip 37 %, bet ne daugiau kaip 39 % masės ksileno

ne mažiau kaip 11 %, bet ne daugiau kaip 13 % masės n-butilacetato

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3906 90 90

30

Stireno kopolimeras su hidroksietilmetakrilatu ir 2-etilheksilakrilatu, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 500, bet ne didesnė kaip 6 000

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3906 90 90

35

Balti 1,2-etandiolio dimetakrilato-metilmetakrilato kopolimero milteliai, kurių dalelės ne didesnės nei 18 μm, netirpūs vandenyje

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3906 90 90

65

Chemiškai kobaltu modifikuotas polialkilakrilatas, kurio tirpimo temperatūra (Tm) yra 65 °C (± 5 °C), matuojama diferencine skenuojamąja kalorimetrija (DSK)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3907 20 11

10

Poli(etileno oksidas), kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) ne mažesnė kaip 100 000

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3907 20 11

20

Bis[metoksipoli(etilenglikol)]-maleimidopropionamidas, kuris chemiškai modifikuotas lizinu ir kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 40 000

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3907 20 11

30

Bis[metoksipoli(etilenglikolis)], kuris chemiškai modifikuotas lizinu, turi bi(maleimido) galinę grupę ir kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 40 000

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3907 20 21

20

Tetrahidrafurano ir tetrahidro-3-metilfurano kopolimeras, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 3 500 (± 100)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3907 20 99

50

Vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras arba dviejų komponentų, kuriuos sudaro to paties tipo vinil-silil galinę grupę turintis perfluorpolieterio polimeras kaip pagrindinė sudedamoji dalis, visuma

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3907 20 99

55

Metoksipolietilenglikolpropiono rūgšties sukcinimidilo esteris, kurio vidutinė skaitinė molekulinė masė (Mn) yra 5 000

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3907 30 00

50

Skysta epoksidinė derva, susidedanti iš 2-propenenitrilo/1,3-butadieno-epoksido kopolimero, kurios sudėtyje nėra jokio tirpiklio, turinti masės dalimis:

ne daugiau kaip 40 % cinko borato hidrato,

ne daugiau kaip 5 % stibio trioksido

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3908 90 00

10

Poli(iminometilen-1,3-fenilenmetileniminoadipoilas), vienu iš pavidalų, nurodytų 39 skirsnio 6 b pastaboje

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3911 10 00

81

Nehidrinta angliavandenilių derva, gauta polimerizuojant C-5–C-10 alkenus, ciklopentadieną ir diciklopentadieną, kurios gryno produkto spalvų vertinimas pagal Gardnerio spalvų skalę yra ne mažesnis kaip 10 arba kurios 50 % tūrio tolueno tirpalo spalvų vertinimas pagal Gardnerio spalvų skalę yra ne mažesnis kaip 8 (kaip nustatyta taikant ASTM metodą D6166)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3911 90 19

10

Poli(oksi-1,4-fenilensulfonil-1,4-fenilenoksi-4,4′-bifenilenas)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3913 90 00

85

Sterilus natrio hialuronatas

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3913 90 00

92

Karboksilinimo būdu ir (arba) pridedant ftalio rūgšties chemiškai modifikuotas proteinas, kurio vidutinė molekulinė masė (Mw) yra nuo 100 000 iki 300 000

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3919 10 61

94

Lipni plėvelė, kurios pagrindą sudaro etileno ir vinilacetato kopolimeras (EVA), ne mažesnio kaip 70 μm storio, ir lipnus akrilo sluoksnis, kurio storis ne mažesnis kaip 5 μm, skirta silicio diskų paviršiaus apsaugai (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3919 10 69

92

 (2) ex 3919 90 61

93

 (2) ex 3919 90 69

93

ex 3920 10 89

25

ex 3919 10 69

96

Lipnus atspindintis sluoksniuotas taisyklingos formos lakštas, kurį sudaro akrilo polimero plėvelė, polimetilmetakrilato sluoksnis su mikroprizmėmis ir (arba ne) papildomas poliesterio sluoksnis bei lipnus sluoksnis su galutiniu apsauginiu lakštu

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3919 90 69

98

 (2) ex 3919 90 31

45

Skaidri lipnioji polietilentereftalato plėvelė, be priemaišų ar pažaidų, iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais ir apsaugine danga, o iš kitos pusės – antistatiniu cholino (joninės sudėties organinio junginio) sluoksniu ir dulkėms atspariu modifikuotojo ilgos grandinės alkilų eilės organinio junginio spausdintiniu sluoksniu, kurios bendras storis be dangos ne mažesnis kaip 54 μm, bet ne didesnis kaip 64 μm, o plotis ne mažesnis kaip 1 295 mm, bet ne didesnis kaip 1 305 mm

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3919 90 61

51

Skaidri lipnioji polietileno plėvelė, be priemaišų ar pažaidų, iš vienos pusės padengta spaudimui jautriais akrilo klijais, kurios storis ne mažesnis kaip 60 μm, bet ne didesnis kaip 70 μm, o plotis ne mažesnis kaip 1 245 mm, bet ne didesnis kaip 1 255 mm

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3919 90 61

55

Ne mažesnio kaip 78 μm storio polivinilchlorido plėvelė, kuri iš vienos pusės padengta ne mažesnio kaip 8 μm storio lipnia akriline plėvele ir nuimama apsaugine plėvele ir kurios adhezijos jėga ne mažesnė kaip 1 764 mN/25 mm, skirta siliciui pjaustyti (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3920 62 19

20

Atspindintysis lakštas iš poliesterio, su piramidės formos įspaudų raštu, skirtas gaminti saugos lipdukus ir ženklus, apsauginius rūbus ir jų priedus, arba mokyklines kuprines, krepšius arba panašius dėklus (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3920 62 19

75

Skaidri polietileno tereftalato plėvelė, iš abiejų pusių padengta plonais 7–80 nm organinių medžiagų, kurių pagrindas akrilas, sluoksniais, pasižyminčiais gera priekiba, kurios paviršiaus įtemptis – 37 dinos/cm, šviesos pralaidumas – daugiau nei 93 %, drumstumo vertė mažesnė nei 1,3 %, bendras storis – 125 μm arba 188 μm, o plotis ne mažesnis kaip 850 mm, bet ne didesnis kaip 1 600 mm

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3920 62 19

77

ex 3920 91 00

95

Koekstruzijos būdu pagaminta trijų sluoksnių polivinilbutiralio plėvelė su laipsniškai nudažyta juosta, kurios ne mažiau kaip 29 %, bet ne daugiau kaip 31 % masės sudaro 2,2’-etilendioksietil bis(2-etilheksanoatas) kaip plastifikatorius

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 3920 99 28

40

Polimero plėvelė, kurios sudėtyje yra šie monomerai:

Poli(tetrametileno eterio glikolis),

Bis (4-izocianotocikloheksil) metanas,

1,4-butandiolis arba 1,3-butandiolis,

kurios storis yra ne mažesnis kaip 0,25 mm ir ne didesnis kaip 5,0 mm,

vienoje pusėje išraižytu vienodu raštu,

padengta nuimama apsaugine plėvele

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 3921 19 00

93

Juosta iš mikroakytojo politetrafluoretileno su neaustinės medžiagos pagrindu, skirta gaminti inkstų dializės įrangos filtrus (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31.

 (2) ex 3921 90 55

20

Impregnuotas sustiprintasis stiklo pluoštas, kurio sudėtyje yra cianato esterio dervos arba bismaleimido (B) triazino (T) dervos, sumaišytos su epoksidine derva, ir kurio matmenys:

469,9 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm), arba

469,9 mm (± 2 mm) × 414,2 mm (± 2 mm), arba

546,1 mm (± 2 mm) × 622,3 mm (± 2 mm)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 5603 13 10

10

Elektrai nelaidi neaustinė medžiaga, kurią sudaro pagrindinė polietileno tereftalato plėvelė, iš abiejų pusių laminuota vienkrypčiais polietileno tereftalato pluoštais, iš abiejų pusių padengta aukštai temperatūrai atsparia elektrai nelaidžia derva, sverianti ne mažiau kaip 147 g/m2, bet ne daugiau kaip 265 g/m2, pasižyminti dvikrypčiu neizotropiniu įtempties stipriu, skirta naudoti kaip elektroizoliacinė medžiaga

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 5603 14 10

10

7011 20 00

 

Atviri stikliniai gaubtai (įskaitant kolbas ir vamzdelius) bei jų stiklinės dalys, be jungiamųjų detalių (fitingų), skirti elektroniniams vamzdeliams

0 %

2009.7.1–2013.12.31.

ex 7019 19 10

30

Siūlai, 22 teksų (± 1,6 teksų), gauti iš ištisinių susuktų stiklo gijų, kurių nominalinis skersmuo yra 7 μm, tarp kurių daugiausia didesnio kaip 6,35 μm, bet ne didesnio kaip 7,61 μm skersmens gijų

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 7320 90 10

91

Plokščia spiralinė grūdinto plieno spyruoklė, kurios

storis ne mažesnis kaip 2,67 mm, bet ne didesnis kaip 4,11 mm,

plotis ne mažesnis kaip 12,57 mm, bet ne didesnis kaip 16,01 mm,

sukimo momentas ne mažesnis kaip 18,05 Nm, bet ne didesnis kaip 73,5 Nm,

naudojimo metu kampas tarp laisvosios padėties ir vardinės padėties ne mažesnis kaip 76°, bet ne didesnis kaip 218°,

naudojama vidaus degimo varikliams skirtų pavarų diržų įtempiklių gamyboje (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 7410 11 00

10

Varinė folija, ne storesnė kaip 0,15 mm, padengta derva, be halogenų, kurios:

skilimo temperatūra yra ne žemesnė kaip 350 °C (kaip nustatyta taikant ASTM D 3850 metodą), o

atsparumo išsisluoksniavimui trukmė yra ilgesnė kaip 40 minučių 260 °C temperatūroje ir ilgesnė kaip 5 minutės 288 °C temperatūroje (kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 7410 21 00

60

 (2) ex 7410 21 00

40

Plokštė ar lakštai

kurių bent pagrindinis sluoksnis yra popierinis arba viena pagrindinė plokštė yra tam tikros rūšies neaustinis pluoštas, iš abiejų pusių padengti stiklo pluošto medžiaga ir impregnuoti epoksidine derva, arba

kuriuos sudaro daug popieriaus sluoksnių, impregnuotų fenoline derva,

iš vienos ar abiejų pusių padengti vario plėvele, kurios storis ne didesnis kaip 0,15 mm

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 7410 21 00

50

Plokštės,

sudarytos bent iš vieno epoksidine derva impregnuoto stiklo pluošto audinio sluoksnio,

iš vienos arba abiejų pusių padengtos vario folija, ne storesne kaip 0,15mm, ir

kurių dielektrinė konstanta (DK) mažesnė kaip 3,9, o nuostolių koeficientas (Df) mažesnis kaip 0,015 esant 10GHz dažniui, kaip nustatyta taikant IPC-TM-650 metodą

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 7604 21 00

10

Profiliai, pagaminti iš aliuminio lydinio, atitinkančio EN AW-6063 T5 standartą:

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 7604 29 90

30

anoduoti

lakuoti arba nelakuoti

kurių sienelių storis ne mažesnis nei 0,5mm (± 1,2 %), bet ne didesnis nei 0,8mm (± 1,2 %)

naudojami 8302 subpozicijai priskiriamoms prekėms gaminti

 (1)

ex 8108 20 00

30

Titano milteliai, kurių svorio dalis, persijojama per 0,224 mm dydžio akučių sietą, yra ne mažesnė kaip 90 %

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 8501 10 99

80

Nuolatinės srovės žingsninis variklis,

kurio žingsnio kampas yra 7,5° (± 0,5°),

traukos sukamasis momentas esant 25 °C ne mažesnis kaip 25 mNm,

traukos impulsų dažnis ne mažesnis kaip 1 960 pps,

dvifazė apvija ir

vardinė įtampa ne mažesnė kaip 10,5 V, bet ne didesnė kaip 16 V

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 8504 40 90

40

Statiniai keitikliai, naudojami vienfazių elektrinių variklių valdikliams, kurių maitinimo šaltinio galia ne didesnė kaip 3 kW energija, gaminti (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 8519 81 35

10

Nepritvirtinti arba nesukomplektuoti mazgai, sudaryti bent iš vieno optinio įtaiso, nuolatinės srovės variklių ir darbinio valdymo grandinės, su skaitmeniniu ir (arba) analoginiu keitikliu, naudojami kompaktinių diskų grotuvų, radijo imtuvų, kurie naudojami variklinėse transporto priemonėse, arba navigacinių aparatų gamyboje (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 8522 90 80

83

Mėlynojo lazerio (blu-ray) optinis įtaisas optiniams signalams atkurti ir (arba) įrašyti iš DVD diskų arba į juos ir optiniams signalams atkurti iš CD ir mėlynojo lazerio diskų, kurį sudaro bent:

trijų rūšių bangos ilgio lazeriniai diodai,

lazerio tvarkyklės integrinis grandynas,

fotodetektoriaus integrinis grandynas,

priekinio monitoriaus integrinis grandynas ir vykdytuvas,

naudojamas 8521 pozicijai priskiriamų gaminių gamybai (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 8522 90 80

84

Mėlynojo lazerio (blu-ray)diskų įrenginys arba įtaisas, įrašomasis arba neįrašomasis, optiniams signalams atkurti arba įrašyti iš mėlynojo lazerio arba DVD diskų arba į juos ir optiniams signalams atkurti iš CD diskų, kurį sudaro bent:

trijų rūšių lazerius turintis įrašomasis optinis įtaisas,

suklys,

žingsninis varikliukas,

su spausdintinėje plokštėje sumontuotu diskų valdymo integriniu grandynu arba be jo, pavaros funkciją atliekančiu integriniu grandynu ir atmintine,

naudojamas 8521 pozicijai priskiriamų gaminių gamybai (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 8525 80 19

30

Kompaktinės kilnojamos uždarosios televizijos (CCTV) kameros, sveriančios ne daugiau kaip 250 g, įmontuotos arba neįmontuotos į ne didesnį nei 50 mm × 60 mm × 89,5 mm korpusą, turinčios vieną krūvio sasąjos įtaiso CCD (Charge Coupled Device) jutiklį, ne daugiau kaip 440 000 darbinių vaizdo taškų, skirtos CCTV stebėjimo sistemoms (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 8540 91 00

40

Elektroninių vamzdžių kreipiamoji sistema

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 8540 91 00

50

Metalinis anodo mygtukas, skirtas elektriniam sąlyčiui su spalvotojo kineskopo anodu sukurti

0 %

2009.7.1–2013.12.31

 (2) ex 8543 70 90

90

Kuro elemento modulis, kurį sudaro bent polimero elektrolito membranos kuro elementai, įmontuoti tame pačiame korpuse su bendra aušinimo sistema, skirtas motorinių transporto priemonių traukos variklių gamybai (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 8544 42 90

10

Duomenų perdavimo kabelis, galintis perduoti ne mažiau nei 600 Mbit/s, su:

1,25 V (± 0,25 V) įtampa

kiekviename gale sumontuotomis jungtimis, iš kurių bent viena yra su 0,5 mm žingsnio kaiščiais,

išorine ekranavimo apsauga,

suvytų varinių laidų poromis, kurių pilnutinė varža yra 100 Ω ir suvijimo žingsnis yra ne didesnis nei 8 mm,

naudojamas tik LCD plokštės ir vaizdo apdorojimo elektroninių grandinių ryšiui

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 8544 49 93

20

PET ir (arba) PVC izoliuotas lankstusis kabelis, skirtas

ne aukštesnei kaip 60 V įtampai,

ne stipresnei kaip 1 A srovei,

atsparus ne aukštesnei kaip 105 °C temperatūros šilumai,

kurio atskirų laidų storis 0,05 mm (± 0,01 mm), o plotis ne didesnis kaip 0,65 mm (± 0,03 mm),

atstumas tarp laidininkų ne didesnis kaip 0,5 mm, ir

žingsnis (atstumas tarp laidininkų ašių) ne didesnis kaip 1,08 mm

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 9001 20 00

20

Optiniai sklaidomieji, atspindintieji arba prizminiai lakštai, nespausdintos sklaidomosios plokštės, turinčios arba neturinčios poliarizacinių savybių, tam tikru būdu supjaustytos

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 9001 90 00

55

ex 9001 90 00

60

Atšvaitas arba difuzoriaus lakštai, sujungti į ritinius

0 %

2009.1.1–2013.12.31

ex 9013 20 00

10

Aukšto dažnio anglies dioksido lazeris, kurio išėjimo galia ne mažesnė kaip 12 W, bet ne didesnė kaip 200 W

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 9013 20 00

20

Puslaidininkių plokštelių arba įtaisų matavimo arba kontrolės mašinų gamybai naudojamas lazerinių galvučių rinkinys (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 9013 20 00

30

Puslaidininkių plokštelių arba įtaisų matavimo arba kontrolės mašinų gamybai naudojamas lazeris (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 9022 90 90

10

Rentgeno aparato skydai (rentgeno plokščiojo skydo jutikliai/rentgeno jutikliai), sudaryti iš stiklo plokštelės su plonasluoksnių tranzistorių matrica, padengtos amorfinio silicio plėvele bei cezio jodido scintiliatoriaus sluoksniu ir metalizuotu apsauginiu sluoksniu, kurios aktyviojo paviršiaus matmenys 409,6 mm2 × 409,6 mm2, o taško dydis – 200 μm2 × 200 μm2

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 9405 40 39

10

Dekoratyvinio apšvietimo modulis, kurio ilgis ne mažesnis kaip 300 mm, bet ne didesnis kaip 600 mm, sudarytas iš šviesos šaltinio, kurį sudaro ne mažiau kaip 3, bet ne daugiau kaip 9 specialių vienalusčių raudonos, žalios ir mėlynos spalvų šviesos diodų grupių, sumontuotų ant spausdintinės plokštės, tvirtinamas prie plokščiaekranio televizoriaus priekinės ir (arba) užpakalinės sienelės (1)

0 %

2009.7.1–2013.12.31

ex 9405 40 39

20

Baltojo silicio elektros apšvietimo įranga sudaryta iš:

šviesos diodų matricos modulio, kurio matmenys 38,6 mm × 20,6 mm (± 0,1 mm), su 128 raudonais ir žaliais šviesos diodų lustais, ir

lanksčios spausdintinės plokštės su neigiamo temperatūrinio varžos koeficiento termistoriumi

0 %

2009.7.1–2013.12.31


(1)  Įvežant šiai subpozicijai priskiriamus produktus taikomos sąlygos, nustatytos atitinkamuose Bendrijos teisės aktuose (žr. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (OL L 253, 1993 10 11, p. 1) 291–300 straipsnius).

(2)  Pakeista pozicija.


II PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalyje nurodyti produktai

KN kodas

TARIC

ex 0304 29 61

10

ex 0304 99 99

31

 (1) ex 1511 90 19

10

 (1) ex 1511 90 91

10

 (1) ex 1513 11 10

10

 (1) ex 1513 19 30

10

 (1) ex 1513 21 10

10

 (1) ex 1513 29 30

10

 (1) ex 2921 51 19

20

 (1) ex 3808 91 90

30

 (1) ex 3815 90 90

77

 (1) ex 3817 00 50

10

 (1) ex 3902 20 00

10

ex 3902 90 90

97

 (1) ex 3903 90 90

40

 (1) ex 3911 90 99

50

ex 3903 90 90

85

 (1) ex 3905 99 90

96

 (1) ex 3906 90 90

30

 (1) ex 3907 20 11

10

 (1) ex 3907 20 11

20

 (1) ex 3907 20 11

30

 (1) ex 3907 20 21

20

 (1) ex 3907 30 00

50

 (1) ex 3911 10 00

81

 (1) ex 3913 90 00

92

 (1) ex 3913 90 00

98

 (1) ex 3919 10 61

94

 (1) ex 3919 10 69

92

 (1) ex 3919 90 61

93

 (1) ex 3919 90 69

93

 (1) ex 3919 90 31

45

 (1) ex 3919 90 61

51

 (1) ex 3920 99 28

40

 (1) ex 3921 90 55

20

 (1) ex 7011 20 00

20

 (1) ex 7011 20 00

50

 (1) ex 7409 19 00

20

 (1) ex 7410 21 00

50

 (1) ex 7410 21 00

40

ex 7410 21 00

70

ex 7606 12 91

20

ex 7606 12 93

20

 (1) ex 8519 81 35

10

 (1) ex 8522 90 80

83

 (1) ex 8522 90 80

84

 (1) ex 8525 80 19

30

 (1) ex 8543 70 90

90

 (1) ex 9001 90 00

60


(1)  Pakeista pozicija.


30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 565/2009

2009 m. birželio 29 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

46,5

MK

25,6

TR

51,5

ZZ

41,2

0707 00 05

MK

27,4

TR

106,3

ZZ

66,9

0709 90 70

TR

107,7

ZZ

107,7

0805 50 10

AR

52,4

TR

64,0

ZA

65,3

ZZ

60,6

0808 10 80

AR

81,4

BR

72,8

CL

77,4

CN

102,4

NZ

109,8

US

147,3

UY

55,1

ZA

86,2

ZZ

91,6

0809 10 00

TR

229,1

US

172,2

ZZ

200,7

0809 20 95

SY

197,7

TR

323,5

US

377,7

ZZ

299,6

0809 30

TR

104,9

US

175,8

ZZ

140,4

0809 40 05

US

196,2

ZZ

196,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 566/2009

2009 m. birželio 29 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Melton Mowbray Pork Pie (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, Jungtinės Karalystės prašymas įregistruoti pavadinimą „Melton Mowbray Pork Pie“ buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Kadangi Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, šis pavadinimas turi būti įregistruotas.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 13 straipsnio 3 dalies antra pastraipa, įmonėms, įsisteigusioms valstybėje narėje, kurioje yra konkreti geografinė vietovė, gali būti nustatytas pereinamasis laikotarpis su sąlyga, kad atitinkamos įmonės teisėtai prekiavo aptariamais produktais nuolat naudodamos atitinkamus pavadinimus ne mažiau kaip penkerius metus iki minėto reglamento 6 straipsnio 2 dalyje nurodytos paskelbimo datos ir iškėlė šį klausimą pagal to reglamento 5 straipsnio 5 dalyje nurodytą nacionalinę prieštaravimo procedūrą.

(4)

2009 m. balandžio 6 d. gautu raštu Jungtinės Karalystės valdžios institucijos Komisijai patvirtino, kad jos teritorijoje įsisteigusios Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd ir Kerry Foods Ltd įmonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 510/2006 13 straipsnio 3 dalies antros pastraipos sąlygas.

(5)

Esant tokioms sąlygoms, minėtoms įmonėms leidžiama toliau naudoti įregistruotą „Melton Mowbray Pork Pie“ pavadinimą penkerius pereinamojo laikotarpio metus skaičiuojant nuo šio reglamento įsigaliojimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

Vis dėlto, Pork Farms Ltd, Stobarts Ltd ir Kerry Foods Ltd įmonėms leidžiama toliau naudoti minėtą pavadinimą penkerius metus nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 85, 2008 4 4, p. 17.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.2 klasė.   Mėsos produktai (termiškai apdoroti, sūdyti, rūkyti ir kt.)

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Melton Mowbray Pork Pie (SGN)


30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 567/2009

2009 m. birželio 29 d.

dėl pavadinimo įregistravimo garantuotų tradicinių gaminių registre (Pierekaczewnik (GTG))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 509/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų kaip garantuotų tradicinių gaminių (1), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 8 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą ir taikant minėto reglamento 19 straipsnio 3 dalį, Lenkijos prašymas įregistruoti „Pierekaczewnik“ pavadinimą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 509/2006 9 straipsnį negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 509/2006 13 straipsnio 2 dalyje numatytos apsaugos nereikalaujama.

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 1.

(2)  OL C 269, 2008 10 24, p. 11.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 509/2006 I priede nurodyti maisto produktai

2.3. klasė.   Konditerijos gaminiai, duona, pyragaičiai, pyragai, sausainiai ir kiti kepiniai

LENKIJA

Pierekaczewnik (GTG)


DIREKTYVOS

30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/24


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/52/EB

2009 m. birželio 18 d.

kuria numatomi sankcijų ir priemonių nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbdaviams būtiniausi standartai

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 63 straipsnio 3 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę (2),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (3),

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 14–15 d. posėdžiavusi Europos Vadovų Taryba nusprendė, kad turėtų būti sustiprintas valstybių narių bendradarbiavimas kovojant su nelegalia imigracija ir visų pirma, kad kovos su nelegaliu darbu priemonės turėtų būti intensyvinamos valstybių narių ir ES lygmeniu.

(2)

Pagrindinis nelegalios imigracijos į ES traukos veiksnys yra galimybė gauti darbą ES neturint reikalingo teisinio statuso. Todėl veiksmai, skirti kovoti su nelegalia imigracija ir nelegaliu buvimu, turėtų apimti kovos su šiuo traukos veiksniu priemones.

(3)

Tokių priemonių pagrindas turėtų būti bendras draudimas įdarbinti teisės gyventi ES neturinčius trečiųjų šalių piliečius, taip pat turėtų būti taikomos sankcijos šį draudimą pažeidusiems darbdaviams.

(4)

Šioje direktyvoje nustatomi būtiniausi standartai, todėl valstybės narės savo nuožiūra turėtų patvirtinti arba toliau taikyti griežtesnes sankcijas ir priemones ir nustatyti griežtesnius įpareigojimus darbdaviams.

(5)

Ši direktyva neturėtų būti taikoma trečiųjų šalių piliečiams, esantiems valstybėje narėje teisėtai, nepaisant to, ar jie turi leidimą dirbti jos teritorijoje. Be to, ji neturėtų būti taikoma asmenims, kurie naudojasi Bendrijos teise laisvai judėti, kaip apibrėžta 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 562/2006, nustatančio taisyklių, reglamentuojančių asmenų judėjimą per sienas, Bendrijos kodeksą, (Šengeno sienų kodeksas) (4) 2 straipsnio 5 dalyje. Be to, ji neturėtų būti taikoma trečiųjų šalių piliečiams, atsidūrusiems tokioje padėtyje, kuriai taikoma Bendrijos teisė, pvz., piliečiams, kurie teisėtai dirba valstybėje narėje ir kuriuos paslaugų teikėjas perkelia į kitą valstybę narę teikti paslaugas. Ši direktyva turėtų būti taikoma nepažeidžiant nacionalinės teisės, pagal kurią draudžiama įdarbinti teisėtai šalyje esančius trečiųjų šalių piliečius, kurie dirba pažeisdami pagal leidimą gyventi šalyje suteiktą statusą.

(6)

Reikėtų apibrėžti tam tikras šioje direktyvoje vartojamas sąvokas ir šios apibrėžtys turėtų būti vartojamos tik šios direktyvos tikslais.

(7)

Sąvokos „darbas“ apibrėžtis turėtų apimti sudedamąsias darbo dalis, tai yra veiklą, kuri yra arba turi būti atlyginama ir kuri vykdoma vadovaujant ir (arba) prižiūrint darbdaviui, nepaisant teisinių santykių.

(8)

Sąvokos „darbdavys“ apibrėžtis galėtų apimti asmenų bendriją, kuri, neturėdama juridinio asmens statuso, pripažįstama gebanti atlikti teisinius veiksmus.

(9)

Siekiant užkirsti kelią nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbui, darbdavių, prieš jiems įdarbinant trečiosios šalies pilietį, įskaitant tuos atvejus, kai trečiosios šalies pilietis įdarbinamas siekiant perkelti jį į kitą valstybę narę teikti paslaugas, turėtų būti reikalaujama tikrinti, ar trečiosios šalies pilietis turi galiojantį leidimą gyventi arba kitą leidimą būti šalyje, įrodantį, kad įdarbinimo valstybės narės teritorijoje jis yra teisėtai.

(10)

Siekiant įgalinti valstybes nares visų pirma tikrinti, ar dokumentai nesuklastoti, darbdavių turėtų būti taip pat reikalaujama pranešti kompetentingoms institucijoms apie trečiosios šalies piliečio darbą. Siekdamos sumažinti administracinę naštą, valstybės narės turėtų turėti galimybę pateikti tokius pranešimus taikydamos kitas pranešimo sistemas. Valstybės narės turėtų turėti galimybę nustatyti supaprastintą pranešimo procedūrą, kuri būtų taikoma darbdaviams, kurie yra fiziniai asmenys, tais atvejais, kai įdarbinama jų asmeniniais tikslais.

(11)

Šioje direktyvoje nustatytus įpareigojimus įvykdę darbdaviai neturėtų būti laikomi atsakingais už nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių įdarbinimą, ypač jeigu kompetentinga institucija vėliau nustato, kad darbuotojo pateiktas dokumentas iš tiesų buvo suklastotas arba netinkamai panaudotas, išskyrus atvejus, kai darbdavys žinojo, kad dokumentas suklastotas.

(12)

Siekiant padėti darbdaviams lengviau įvykdyti jų įpareigojimus, valstybės narės turėtų kiek galėdamos stengtis laiku apsvarstyti prašymus pratęsti leidimą gyventi šalyje.

(13)

Siekiant įgyvendinti bendrą draudimą ir atgrasyti nuo pažeidimų, valstybės narės turėtų numatyti atitinkamas sankcijas. Jos turėtų apimti finansines sankcijas ir įnašą padengti nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo išlaidas, taip pat galimybę skirti mažesnes finansines sankcijas darbdaviams, kurie yra fiziniai asmenys, tais atvejais, kai įdarbinama jų asmeniniais tikslais.

(14)

Bet kuriuo atveju iš darbdavio turėtų būti reikalaujama sumokėti trečiųjų šalių piliečiams visus nesumokėtus atlyginimus už jų atliktą darbą ir visus nesumokėtus mokesčius bei socialinio draudimo įmokas. Jei negalima nustatyti atlyginimo lygio, reikėtų daryti prielaidą, kad atlyginimas yra bent darbo užmokesčio, numatyto taikomuose teisės aktuose dėl minimalaus darbo užmokesčio, kolektyvinėse sutartyse ar pagal nusistovėjusią atitinkamų profesinių sričių praktiką, dydžio. Be to, iš darbdavio turėtų būti reikalaujama padengti, prireikus, visas išlaidas už nesumokėto atlyginimo pervedimą į šalį, į kurią nelegaliai dirbantis trečiosios šalies pilietis grįžo arba buvo grąžintas. Tais atvejais, kai darbdavys nesumoka skolos, valstybės narės neturėtų būti įpareigojamos vietoj darbdavio vykdyti to įpareigojimo.

(15)

Nelegaliai įdarbintiems trečiųjų šalių piliečiams neturėtų būti suteikta teisė atvykti į valstybės narės teritoriją, būti joje arba patekti į darbo rinką remiantis nelegalaus darbo santykiais, darbdavio ar juridinio subjekto, kuris turi mokėti vietoj darbdavio, apmokėjimu arba išmokamu nesumokėtu atlyginimu, mokamomis socialinio draudimo įmokomis ar mokesčiais.

(16)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad skundai būtų arba galėtų būti teikiami, ir kad būtų nustatyta tvarka, pagal kurią būtų užtikrinama, kad trečiųjų šalių piliečiai galėtų gauti susigrąžintas nesumokėto atlyginimo sumas. Valstybės narės, siekiančios laikytis šios tvarkos, neturėtų būti įpareigotos įtraukti savo misijas ar atstovybes trečiosiose šalyse. Valstybės narės, siekdamos nustatyti veiksmingas priemones, kurios palengvintų skundų nagrinėjimą, ir jei to nenumatyta nacionalinės teisės aktuose, turėtų apsvarstyti galimybę ir papildomą naudą tuo atveju, jei kompetentinga institucija, siekdama susigrąžinti nesumokėtą atlyginimą, būtų įgaliota iškelti darbdaviui bylą teisme.

(17)

Valstybės narės taip pat turėtų nustatyti bent trijų mėnesių trukmės darbo santykių prezumpciją, kad darbdavys bent tam tikrą laikotarpį prisiimtų įrodinėjimo pareigą. Be kita ko, darbuotojas taip pat turėtų turėti galimybę įrodyti darbo santykių buvimą ir trukmę.

(18)

Valstybės narės turėtų nustatyti galimybę imtis papildomų sankcijų prieš darbdavius, inter alia, atimti teisę gauti tam tikras arba visas viešąsias išmokas, paramą ar subsidijas, įskaitant žemės ūkio subsidijas, atimti teisę dalyvauti viešųjų pirkimų procedūrose, ir susigrąžinti tam tikras arba visas jau skirtas viešąsias išmokas, paramą ar subsidijas, įskaitant valstybių narių valdomas ES lėšas. Valstybės narės turėtų turėti galimybę nuspręsti netaikyti šių papildomų sankcijų darbdaviams, kurie yra fiziniai asmenys, tais atvejais, kai įdarbinama jų asmeniniais tikslais.

(19)

Ši direktyva, ypač jos 7, 10 ir 12 straipsniai, neturėtų pažeisti 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (5).

(20)

Atsižvelgiant į tai, kad tam tikruose susijusiuose sektoriuose vyrauja subranga, būtina užtikrinti, kad bent tas rangovas, kurio tiesioginis subrangovas yra darbdavys, papildomai su darbdaviu ar vietoj jo galėtų būti įpareigojamas sumokėti pagal finansines sankcijas. Tam tikrais atvejais kiti rangovai papildomai su darbdaviu, kuris įdarbino nelegaliai šalyje esančius trečiųjų šalių piliečius, ar vietoj jo gali būti įpareigojami sumokėti pagal finansines sankcijas. Išmokami nesumokėti atlyginimai, kuriems turi būti taikomos šios direktyvos nuostatos dėl atsakomybės, taip pat turėtų apimti įnašus į nacionalinių švenčių apmokėjimo fondus ir socialinius fondus, kurie reglamentuojami įstatymuose arba kolektyvinėse sutartyse.

(21)

Patirtis parodė, kad galiojančios sankcijų sistemos nėra pakankamos, kad būtų visapusiškai laikomasi draudimo įdarbinti nelegaliai esančius trečiųjų šalių piliečius. Viena iš priežasčių yra tai, kad vien administracinių sankcijų nepakanka tam, kad būtų atgrasinti nesąžiningi darbdaviai. Draudimo laikymasis gali ir turėtų būti sustiprintas, jeigu būtų taikomos baudžiamosios sankcijos.

(22)

Todėl siekiant užtikrinti bendrojo draudimo visapusišką veiksmingumą, būtina imtis labiau atgrasančių sankcijų rimtų pažeidimų atvejais, pvz., kai pažeidimai nuolat kartojami, nelegaliai dirba daug trečiųjų šalių piliečių, sudaromos ypatingo išnaudojimo sąlygos, darbdavys žino, kad darbuotojas yra prekybos žmonėmis auka, arba nelegaliai dirba nepilnametis. Pagal šią direktyvą valstybės narės savo nacionalinės teisės aktuose privalo nustatyti baudžiamąsias sankcijas už šiuos rimtus pažeidimus. Joje nenustatoma jokių įpareigojimų, kaip tokias sankcijas ar bet kokią kitą galimą teisėsaugos sistemą taikyti konkrečiais atvejais.

(23)

Remiantis šia direktyva, visais rimtais atvejais pažeidimas visoje Bendrijoje turėtų būti laikomas nusikaltimu, kai yra padarytas tyčia. Šios direktyvos nuostatos dėl nusikaltimų neturėtų pažeisti 2002 m. liepos 19 d. Tarybos Pamatinio sprendimo 2002/629/TVR dėl kovos su prekyba žmonėmis (6) taikymo.

(24)

Padariusiems nusikaltimą turėtų būti taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos. Įpareigojimas užtikrinti, kad bus imtasi veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių baudžiamųjų sankcijų pagal šią direktyvą, nepažeidžia vidinės valstybių narių baudžiamosios teisės ir baudžiamosios teisenos sistemos.

(25)

Be to, juridiniai asmenys gali būti atsakingi už šioje direktyvoje nurodytus nusikaltimus, kadangi daug darbdavių yra juridiniai asmenys. Pagal šios direktyvos nuostatas valstybės narės neįpareigojamos pradėti taikyti juridinių asmenų baudžiamąją atsakomybę.

(26)

Siekiant palengvinti šios direktyvos vykdymo užtikrinimą, turėtų būti numatyta veiksminga skundų tvarka, pagal kurią trečiųjų šalių piliečiai galėtų tiesiogiai arba per paskirtas trečiąsias šalis, pavyzdžiui, profesines sąjungas arba kitas asociacijas, pateikti skundus. Paskirtos trečiosios šalys, teikdamos pagalbą teikiant skundus, turėtų būti apsaugotos nuo galimų sankcijų pagal taisykles, kurios draudžia padėti gyventi be leidimo.

(27)

Siekiant papildyti skundų tvarką, valstybės narės turėtų turėti galimybę trečiųjų šalių piliečiams, kurie dirbo ypatingo išnaudojimo sąlygomis arba buvo nelegaliai dirbantys nepilnamečiai ir kurie bendradarbiauja baudžiamajame procese prieš darbdavį, suteikti ribotos trukmės leidimus gyventi šalyje, priklausomai nuo atitinkamų nacionalinių procedūrų trukmės. Tokie leidimai turėtų būti suteikiami pagal tvarką, panašią į tą, kuri taikoma trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikoma 2004 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyva 2004/81/EB dėl leidimo gyventi šalyje išdavimo trečiųjų šalių piliečiams, kurie yra prekybos žmonėmis aukos arba kurie dalyvavo vykdant nelegalios imigracijos padėjimo veiksmus, bendradarbiaujantiems su kompetentingomis institucijomis (7).

(28)

Siekiant užtikrinti patenkinamą šios direktyvos vykdymo užtikrinimo lygį ir kiek įmanoma sumažinti vykdymo užtikrinimo lygio skirtumus valstybėse narėse, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jų teritorijoje būtų atliekamos veiksmingos ir tinkamos patikros, ir turėtų pranešti Komisijai atliktų patikrų duomenis.

(29)

Valstybės narės turėtų būti skatinamos kasmet nustatyti tam tikrą skaičių planuojamų atlikti nacionalinių patikrų, atliekamų veiklos sektoriuose, kuriuose jų teritorijoje dirba daugiausiai netesėtai šalyje esančių trečiųjų šalių piliečių.

(30)

Valstybės narės, atsižvelgdamos į didėjantį patikrų, atliekamų siekiant taikyti šią direktyvą, veiksmingumą, turėtų užtikrinti, kad nacionalinės teisės aktais kompetentingoms institucijoms būtų suteikti reikiami įgaliojimai patikroms atlikti; kad būtų renkama ir tvarkoma informacija apie nelegalų darbą, įskaitant ankstesnių patikrų rezultatus, siekiant veiksmingai įgyvendinti šią direktyvą; ir kad būtų pakankamai darbuotojų, turinčių įgūdžių ir kvalifikaciją, reikalingų siekiant veiksmingai atlikti patikras.

(31)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad atliekant patikrinimus, susijusius su šios direktyvos taikymu, kiekybiniu ar kokybiniu aspektais nebūtų daromas poveikis patikroms, atliekamoms siekiant įvertinti įdarbinimo ir darbo sąlygas.

(32)

Komandiruotų darbuotojų, kurie yra trečiosios šalies piliečiai, atveju valstybės narės patikros institucijos, siekdamos patikrinti, ar atitinkami trečiųjų šalių piliečiai teisėtai įdarbinti kilmės valstybėje narėje, gali pasinaudoti 1996 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 96/71/EB dėl darbuotojų komandiravimo paslaugų teikimo sistemoje (8) nuostatomis dėl bendradarbiavimo ir keitimosi informacija.

(33)

Ši direktyva turėtų būti vertinama kaip kovos su nelegaliu darbu ir išnaudojimu priemonių papildymas.

(34)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (9) 34 punktą valstybės narės raginamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių tarpusavio atitiktį, ir viešai jas paskelbti.

(35)

Bet koks asmens duomenų tvarkymas įgyvendinant šią direktyvą turėtų būti atliekamas laikantis 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (10).

(36)

Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. kovoti su nelegalia imigracija mažinant darbo traukos veiksnį, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šios direktyvos masto bei poveikio to tikslo būtų geriau siekti bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(37)

Šioje direktyvoje laikomasi pagrindinių teisių ir principų, visų pirma pripažintų Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje. Konkrečiai ši direktyva turėtų būti taikoma gerbiant laisvę užsiimti verslu, lygybę prieš įstatymą ir nediskriminavimo principą, teisę į veiksmingas teisės gynybos priemones ir teisingą bylos nagrinėjimą, teisėtumo ir nusikaltimų bei sankcijų proporcingumo principus pagal Chartijos 16, 20, 21, 47 ir 49 straipsnius.

(38)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius ir nepažeidžiant to protokolo 4 straipsnio, šios valstybės narės nedalyvauja priimant šią direktyvą ir todėl ji nėra joms privaloma ar taikoma.

(39)

Laikantis Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnių, Danija nedalyvauja priimant šią direktyvą ir todėl ji nėra jai privaloma ar taikoma,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

Siekiant kovoti su nelegalia imigracija, pagal šią direktyvą draudžiamas nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbas. Šiuo tikslu joje nustatomi sankcijų ir priemonių, kurios turi būti taikomos valstybėse narėse darbdaviams, kurie pažeidžia tą draudimą, būtiniausi bendri standartai.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šioje direktyvoje taikomos šios sąvokų apibrėžtys:

a)   trečiosios šalies pilietis– asmuo, kuris nėra Sąjungos pilietis, kaip nustatyta Sutarties 17 straipsnio 1 dalyje, ir kuris nėra asmuo, besinaudojantis Bendrijos laisvo judėjimo teise, kaip apibrėžta Šengeno sienų kodekso 2 straipsnio 5 dalyje;

b)   nelegaliai esantis trečiosios šalies pilietis– valstybės narės teritorijoje esantis trečiosios šalies pilietis, kuris neatitinka arba nebeatitinka buvimo ar gyvenimo toje valstybėje narėje sąlygų;

c)   darbas– veiklos, apimančios bet kurios formos darbą, reglamentuojamą pagal nacionalinę teisę arba pagal nusistovėjusią praktiką, vykdymas darbdavio naudai ar jam vadovaujant ir (arba) prižiūrint;

d)   nelegalus darbas– nelegaliai esančio trečiosios šalies piliečio darbas;

e)   darbdavys– fizinis asmuo ar juridinis subjektas, įskaitant laikinojo įdarbinimo agentūras, kurio naudai arba kuriam vadovaujant ir (arba) prižiūrint atliekamas darbas;

f)   subrangovas– fizinis asmuo arba juridinis subjektas, kuriam priskiriamas ankstesnės sutarties visų įsipareigojimų arba jų dalies vykdymas;

g)   juridinis asmuo– juridinis subjektas, turintis tokį statusą pagal taikomą nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba kitas valdžios funkcijas vykdančias viešąsias institucijas ir viešąsias tarptautines organizacijas;

h)   laikinojo įdarbinimo įmonė– fizinis ar juridinis asmuo, kuris pagal nacionalinę teisę sudaro darbo sutartis ar turi darbo santykių su laikinaisiais darbuotojais, siekiant paskirti juos laikinai dirbti įmonėje laikino darbo naudotojoje jai prižiūrint ir vadovaujant;

i)   ypatingai išnaudojamo darbo sąlygos– darbo sąlygos, įskaitant tas sąlygas, kurios atsiranda dėl diskriminacijos dėl lyties ar kitų priežasčių, kai yra labai didelė disproporcija, palyginus su teisėtai dirbančių darbuotojų darbo sąlygomis, ir kai jos, pavyzdžiui, daro poveikį darbuotojų sveikatai bei saugai ir yra nesuderinamos su žmogaus orumu;

j)   nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių atlyginimas– darbo užmokestis arba atlyginimas ir bet koks kitas uždarbis grynaisiais pinigais ar natūra, kurį darbuotojas tiesiogiai ar netiesiogiai gauna iš savo darbdavio už savo darbą ir kuris yra lygiavertis tam, kurį gautų pagal teisėtus darbo santykius dirbantys palygintini darbuotojai.

3 straipsnis

Nelegalaus darbo draudimas

1.   Valstybės narės draudžia nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą.

2.   Pažeidus šį draudimą taikomos šioje direktyvoje nustatytos sankcijos ir priemonės.

3.   Valstybė narė gali nuspręsti netaikyti 1 dalyje nurodyto draudimo nelegaliai esantiems trečiųjų šalių piliečiams, kurių išsiuntimas buvo atidėtas ir kuriems leidžiama dirbti pagal nacionalinę teisę.

4 straipsnis

Darbdavių įpareigojimai

1.   Valstybės narės įpareigoja darbdavius:

a)

reikalauti, kad trečiųjų šalių pilietis prieš įdarbinimą turėtų ir darbdaviui pateiktų galiojantį leidimą gyventi arba kitą leidimą būti šalyje;

b)

bent darbo trukmės laikotarpiu saugoti leidimo gyventi arba kito leidimo būti šalyje kopiją arba įrašą, kad kompetentingos valstybių narių institucijos galėtų juos patikrinti;

c)

per kiekvienos valstybės narės nustatytą laikotarpį pranešti valstybių narių paskirtoms kompetentingoms institucijoms apie trečiųjų šalių piliečių darbo pradžią.

2.   Valstybės narės pagal 1 dalies c punktą gali nustatyti supaprastintą pranešimo procedūrą, jeigu darbdaviai yra fiziniai asmenys, o įdarbinimas yra jų asmeniniais tikslais.

Valstybės narės gali nustatyti, kad tas pranešimas pagal 1 dalies c punktą nereikalingas, jei darbuotojui buvo suteiktas ilgalaikio gyventojo statusas pagal 2003 m. lapkričio 25 d. Tarybos direktyvą 2003/109/EB dėl trečiųjų valstybių piliečių, kurie yra ilgalaikiai gyventojai, statuso (11).

3.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nustatytus savo įpareigojimus įvykdę darbdaviai nebūtų laikomi atsakingais už 3 straipsnyje nurodyto draudimo pažeidimą, išskyrus atvejus, kai darbdaviai žinojo, kad dokumentas, pateiktas kaip galiojantis leidimas gyventi ar kitas leidimas būti šalyje, buvo suklastotas.

5 straipsnis

Finansinės sankcijos

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 3 straipsnyje nurodyto draudimo pažeidimus darbdaviui būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

2.   Už 3 straipsnyje nurodyto draudimo pažeidimus taikomos sankcijos apima:

a)

finansines sankcijas, kurios didėja atsižvelgiant į nelegaliai dirbančių trečiosios šalies piliečių skaičių; ir

b)

nelegaliai dirbančių trečiosios šalies piliečių grąžinimo išlaidų padengimą tais atvejais, kai vykdomos grąžinimo procedūros. Arba valstybės narės gali nuspręsti, kad finansinės sankcijos pagal a punktą atitiktų bent vidutines grąžinimo išlaidas.

3.   Valstybės narės gali nustatyti mažesnes finansines sankcijas, kai darbdavys yra fizinis asmuo, kuris įdarbina nelegaliai esantį trečiosios šalies pilietį savo asmeniniais tikslais ir kai nedirbama ypatingai išnaudojamo darbo sąlygomis.

6 straipsnis

Darbdavių išmokami nesumokėti atlyginimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad kiekvieną kartą pažeidus 3 straipsnyje nurodytą draudimą, darbdavys turi sumokėti:

a)

bet kokį nesumokėtą atlyginimą nelegaliai dirbančiam trečiosios šalies piliečiui. Daroma prielaida, jog sutartas atlyginimas buvo bent darbo užmokesčio, numatyto taikomuose teisės aktuose dėl minimalaus darbo užmokesčio, kolektyvinėse sutartyse ar pagal nusistovėjusią atitinkamų profesinių sričių praktiką, dydžio, nebent darbdavys arba darbuotojas gali įrodyti kitaip, atitinkamais atvejais laikantis privalomų nacionalinių nuostatų dėl darbo užmokesčio;

b)

sumą, lygią visų mokesčių ir socialinio draudimo įmokų sumai, kurią darbdavys būtų turėjęs sumokėti, jeigu nelegaliai dirbantis trečiosios šalies pilietis būtų dirbęs teisėtai, įskaitant baudas už vilkinimą ir atitinkamas administracines baudas;

c)

kai taikytina, visas išlaidas už išmokamų nesumokėtų atlyginimų pervedimą į šalį, į kurią grįžo ar buvo grąžintas trečiosios šalies pilietis.

2.   Siekdamos užtikrinti, kad būtų nustatytos veiksmingos 1 dalies a ir c punktų taikymo procedūros, ir tinkamai atsižvelgdamos į 13 straipsnį, valstybės narės parengia tvarką, pagal kurią užtikrinama, kad nelegaliai dirbantys trečiųjų šalių piliečiai:

a)

galėtų pateikti skundą savo darbdavio atžvilgiu laikydamiesi ieškinio senaties termino pagal nacionalinę teisę ir galiausiai priversti vykdyti teismo sprendimą, kuriuo darbdavys yra įpareigotas sumokėti nesumokėtą atlyginimą, įskaitant atvejus, kai jie grįžo arba buvo grąžinti;

b)

jei numatyta nacionalinės teisės aktuose, galėtų prašyti valstybės narės kompetentingą instituciją pradėti procedūras siekiant susigrąžinti nesumokėtą atlyginimą šiuo atveju jiems nepateikiant skundo.

Nelegaliai dirbantys trečiųjų šalių piliečiai prieš vykdant sprendimą grąžinti nuolat ir objektyviai informuojami apie savo teises pagal šią dalį ir pagal 13 straipsnį.

3.   Siekdamos taikyti 1 dalies a ir b punktus, valstybės narės numato prezumpciją, kad darbo santykių trukmė yra bent trys mėnesiai, nebent, be kita ko, darbdavys arba darbuotojas gali įrodyti kitaip.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta reikiama tvarka siekiant užtikrinti, kad nelegaliai dirbantys trečiųjų šalių piliečiai galėtų gauti visus išmokamus nesumokėtus atlyginimus, nurodytus 1 dalies a punkte, kurie susigrąžinami kaip 2 dalyje nurodytų skundų dalis, įskaitant atvejus, kai jie grįžo arba buvo grąžinti.

5.   Pagal 13 straipsnio 4 dalį suteiktų ribotos trukmės leidimų gyventi atžvilgiu valstybės narės, vadovaudamosi nacionaline teise, apibrėžia sąlygas, kuriomis šių leidimų trukmė gali būti pratęsta tol, kol trečiosios šalies piliečiui būtų išmokami visi nesumokėti atlyginimai, susigrąžinti pagal šio straipsnio 1 dalį.

7 straipsnis

Kitos priemonės

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad darbdaviams taip pat prireikus būtų galima taikyti šias priemones:

a)

atimti teisę gauti tam tikras arba visas viešąsias išmokas, pagalbą arba subsidijas, įskaitant valstybių narių valdomas ES lėšas, laikotarpiui iki penkerių metų;

b)

atimti teisę dalyvauti viešosiose sutartyse, kaip apibrėžta 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2004/18/EB dėl viešojo darbų, prekių ir paslaugų pirkimo sutarčių sudarymo tvarkos derinimo (12), laikotarpiui iki penkerių metų;

c)

susigrąžinti tam tikras arba visas viešąsias išmokas, pagalbą arba subsidijas, įskaitant valstybių narių valdomas ES lėšas, suteiktas darbdaviui per iki 12 mėnesių laikotarpį iki nelegalaus darbo nustatymo;

d)

laikinai arba visam laikui uždaryti padalinius, kurie buvo panaudoti pažeidimui įvykdyti arba laikinai arba visam laikui panaikinti leidimą vykdyti atitinkamą verslo veiklą, jei tai pateisinama dėl pažeidimo sunkumo.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti netaikyti 1 dalies, jeigu darbdaviai yra fiziniai asmenys, o įdarbinimas yra jų asmeniniais tikslais.

8 straipsnis

Subranga

1.   Kai darbdavys yra subrangovas, valstybės narės, nepažeisdamos nacionalinės teisės nuostatų dėl teisių į įmokas arba atgręžtinio reikalavimo teisių arba nacionalinės teisės nuostatų socialinės apsaugos srityje, užtikrina kad rangovui, kurio tiesioginis subrangovas yra darbdavys, gali tekti atsakomybė papildomai su darbdaviu arba vietoj jo sumokėti:

a)

pagal visas pagal 5 straipsnį skirtas finansines sankcijas; ir

b)

visus išmokamus nesumokėtus atlyginimus, priklausančius pagal 6 straipsnio 1 dalies a ir c punktus ir 6 straipsnio 2 ir 3 dalis.

2.   Tais atvejais, kai darbdavys yra subrangovas, valstybės narės užtikrina, kad pagrindiniam rangovui ir visiems tarpiniams subrangovams, jeigu jie žinojo, kad įdarbinantis subrangovas įdarbino nelegaliai esančius trečiųjų šalių piliečius, gali tekti atsakomybė sumokėti įmokas, nurodytas 1 dalyje, papildomai su įdarbinančiu subrangovu arba rangovu, kurio tiesioginis subrangovas yra darbdavys, arba vietoj jo.

3.   Rangovas, kuris prisiėmė deramus tikrinimo įsipareigojimus, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje, nelaikomas atsakingu pagal 1 ir 2 dalis.

4.   Valstybės narės, vadovaudamosi nacionaline teise, gali nustatyti griežtesnes atsakomybę reglamentuojančias taisykles.

9 straipsnis

Nusikaltimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje nurodyto draudimo pažeidimas laikomas nusikaltimu, kai padaromas tyčia, kiekviena iš šių aplinkybių, kaip nustatyta nacionalinėje teisėje:

a)

pažeidimas tęsiasi arba nuolat pasikartoja;

b)

pažeidimas padaromas tuo pačiu metu įdarbinant daug nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių;

c)

pažeidimą papildo ypatingai išnaudojamo darbo sąlygos;

d)

pažeidimą padaro darbdavys, kuris nors nebuvo apkaltintas padarius pažeidimą pagal Pamatinį sprendimą 2002/629/TVR arba dėl to pripažintas kaltu, naudojasi nelegaliai esančio trečiosios šalies piliečio darbu arba paslaugomis žinodamas, kad jis yra prekybos žmonėmis auka;

e)

pažeidimas yra susijęs su nelegaliu nepilnamečių darbu.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad už kurstymą ir padėjimą vykdyti 1 dalyje nurodytą tyčinę veiką būtų baudžiama kaip už nusikaltimą.

10 straipsnis

Baudžiamosios sankcijos

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 9 straipsnyje nurodyto nusikaltimo padarymą fiziniams asmenims būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos.

2.   Nebent tai uždrausta atsižvelgiant į bendruosius teisės principus, šiame straipsnyje numatytos baudžiamosios sankcijos gali būti taikomos pagal nacionalinę teisę neužkertant kelio taikyti kitas nebaudžiamojo pobūdžio sankcijas arba priemones, ir jos gali būti papildytos paskelbiant su byla susijusį teismo sprendimą.

11 straipsnis

Juridinių asmenų atsakomybė

1.   Valstybės narės užtikrina, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn už 9 straipsnyje nurodytą nusikaltimą, kurį jų naudai, veikdamas individualiai arba kaip juridinio asmens organo dalis, padarė bet kuris asmuo, einantis juridiniame asmenyje vadovaujančias pareigas, remiantis:

a)

įgaliojimu atstovauti juridiniam asmeniui;

b)

įgaliojimu priimti sprendimus juridinio asmens vardu; arba

c)

įgaliojimu vykdyti kontrolę juridiniame asmenyje.

2.   Valstybės narės taip pat užtikrina, kad juridinis asmuo galėtų būti traukiamas atsakomybėn, kai dėl 1 dalyje nurodyto asmens priežiūros arba kontrolės stokos tam asmeniui pavaldus asmuo turėjo galimybę padaryti 9 straipsnyje nurodytą nusikaltimą to juridinio asmens naudai.

3.   Vadovaujantis 1 ir 2 dalimis į juridinio asmens atsakomybę įtraukiamos baudžiamosios bylos prieš fizinius asmenis, kurie padaro, kursto arba padeda padaryti 9 straipsnyje nurodytą nusikaltimą.

12 straipsnis

Sankcijos juridiniams asmenims

Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad juridinis asmuo, traukiamas atsakomybėn pagal 11 straipsnį, būtų baudžiamas taikant veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, kurios gali apimti 7 straipsnyje nurodytas priemones.

Valstybės narės gali nuspręsti, kad būtų viešai skelbiamas darbdavių, kurie yra juridiniai asmenys ir kurie buvo patraukti atsakomybėn už 9 straipsnyje nurodytą nusikaltimą, sąrašas.

13 straipsnis

Skundų teikimo tvarkos paprastinimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad būtų nustatyta veiksminga tvarka, pagal kurią nelegaliai dirbantys trečiųjų šalių piliečiai galėtų tiesiogiai arba pasitelkdami valstybių narių paskirtas trečiąsias šalis, pvz., profesines sąjungas ar kitas asociacijas arba valstybės narės kompetentingą instituciją, kai tai numatyta nacionalinės teisės aktuose, pateikti skundus savo darbdavių atžvilgiu.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad trečiosios šalys, kurios pagal jų nacionalinėje teisėje nustatytus kriterijus turi teisėtą interesą užtikrinti, kad būtų laikomasi šios direktyvos, nelegaliai dirbančio trečiosios šalies piliečio vardu arba jį remdamos su jo sutikimu gali dalyvauti bet kuriame administraciniame arba civiliniame bylų nagrinėjime, siekiant įgyvendinti šią direktyvą.

3.   Paramos trečiųjų šalių piliečiams teikiant skundus teikimas nelaikomas padėjimu nelegaliai apsigyventi pagal 2002 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyvą 2002/90/EB, apibrėžiančią padėjimą neteisėtai atvykti, vykti tranzitu ir apsigyventi (13).

4.   Nusikaltimų, kuriems taikomas 9 straipsnio 1 dalies c arba e punktas, atveju valstybės narės nacionalinėje teisėje nustato sąlygas, pagal kurias jos atskirais atvejais gali suteikti ribotos trukmės leidimus gyventi šalyje, kurių trukmė nustatoma atsižvelgiant į atitinkamų nacionalinių procedūrų trečiųjų šalių piliečiams trukmę pagal tvarką, kuri yra panaši į trečiųjų šalių piliečiams, kuriems taikoma Direktyva 2004/81/EB, taikomą tvarką.

14 straipsnis

Patikrinimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje būtų atliekami veiksmingi ir tinkami patikrinimai, siekiant kontroliuoti nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių darbą. Tokie patikrinimai grindžiami visų pirma rizikos vertinimu, kurį parengia valstybių narių kompetentingos institucijos.

2.   Siekdamos didinti patikrinimų veiksmingumą, valstybės narės, atlikdamos rizikos vertinimą, reguliariai nustato veiklos sektorius, kuriuose jų teritorijoje dirba daugiausiai nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių.

Kasmet iki liepos 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai praėjusiais metais atliktų patikrinimų duomenis ir apie kiekvieną iš šių sektorių absoliučiais skaičiais, ir išreikštus kiekvieno sektoriaus darbuotojų procentine dalimi bei šių patikrinimų rezultatus.

15 straipsnis

Palankesnės nuostatos

Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių teisės priimti arba taikyti palankesnes nuostatas trečiųjų šalių piliečiams, kuriems ji yra taikoma pagal 6 ir 13 straipsnius, jei tokios nuostatos suderinamos su šia direktyva.

16 straipsnis

Ataskaitos

1.   Ne vėliau kaip 2014 m. liepos 20 d. ir vėliau kas trejus metus Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą, atitinkamais atvejais įskaitant pasiūlymus iš dalies pakeisti 6, 7, 8, 13 ir 14 straipsnius. Komisija savo ataskaitoje visų pirma išnagrinėja, kaip valstybės narės įgyvendina 6 straipsnio 2 ir 5 dalis.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai visą informaciją, reikalingą 1 dalyje nurodytai ataskaitai parengti. Ši informacija apima pagal 14 straipsnio 1 dalį atliktų patikrinimų skaičių ir rezultatus, pagal 13 straipsnį taikytas priemones ir, jei įmanoma, pagal 6 ir 7 straipsnius taikytas priemones.

17 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip 2011 m. liepos 20 d. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

Valstybės narės, tvirtindamos tas priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

18 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

19 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

Š. FÜLE


(1)  OL C 204, 2008 8 9, p. 70.

(2)  OL C 257, 2008 10 9, p. 20.

(3)  2009 m. vasario 4 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos sprendimas.

(4)  OL L 105, 2006 4 13, p. 1.

(5)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(6)  OL L 203, 2002 8 1, p. 1.

(7)  OL L 261, 2004 8 6, p. 19.

(8)  OL L 18, 1997 1 21, p. 1.

(9)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(10)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(11)  OL L 16, 2004 1 23, p. 44.

(12)  OL L 134, 2004 4 30, p. 114.

(13)  OL L 328, 2002 12 5, p. 17.


30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/33


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/53/EB

2009 m. birželio 18 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2001/82/EB ir Direktyvos 2001/83/EB nuostatas dėl leidimų prekiauti vaistais sąlygų keitimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (3), 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (4) ir 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 726/2004, nustatančiu Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančiu Europos vaistų agentūrą (5), nustatytos suderintos leidimų prekiauti vaistais išdavimo, vaistų priežiūros ir farmakologinio budrumo Bendrijoje taisyklės.

(2)

Pagal šias taisykles, leidimai prekiauti gali būti išduodami pagal suderintas Bendrijos procedūras. Šių leidimų prekiauti sąlygos vėliau gali būti keičiamos tais atvejais, kai, pvz., pasikeičia gamybos procesas ar gamintojo adresas.

(3)

Pagal Direktyvos 2001/82/EB 39 straipsnį ir Direktyvos 2001/83/EB 35 straipsnį Komisija buvo įgaliota priimti įgyvendinimo reglamentą dėl leidimų prekiauti, kurie suteikti remiantis atitinkamai Direktyvos 2001/82/EB III dalies 4 skyriaus ir Direktyvos 2001/83/EB III dalies 4 skyriaus nuostatomis, vėlesnių pakeitimų. Todėl Komisija priėmė 2003 m. birželio 3 d. Reglamentą (EB) Nr. 1084/2003 dėl valstybės narės kompetentingos institucijos išduoto leidimo prekiauti žmonėms skirtais vaistais ir veterinariniais vaistais sąlygų pakeitimo svarstymo (6).

(4)

Tačiau daugumos šiuo metu pateiktų į rinką žmonėms naudoti skirtų vaistų ir veterinarinių vaistų leidimai prekiauti buvo suteikti vien tik pagal nacionalines procedūras ir todėl šie vaistai nepatenka į Reglamento (EB) Nr. 1084/2003 taikymo sritį. Todėl vien tik pagal nacionalines procedūras suteiktų leidimų prekiauti pakeitimams taikomos nacionalinės taisyklės.

(5)

Dėl to, nors suteikiant visus leidimus prekiauti vaistais Bendrijoje taikomos suderintos taisyklės, taip nėra leidimų prekiauti sąlygų keitimų atveju.

(6)

Siekiant užtikrinti visuomenės sveikatą bei teisinį nuoseklumą ir mažinti administracinę naštą bei stiprinti ekonominių operacijų vykdytojams reikalingą nuspėjamumą, visų tipų leidimų prekiauti pakeitimams turėtų būti taikomos suderintos taisyklės.

(7)

Komisijos patvirtintose keitimo taisyklėse ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas administravimo procedūrų supaprastinimui. Šiuo tikslu, tvirtindama šias taisykles, Komisija turėtų numatyti galimybę pateikti vieną paraišką kelių leidimų prekiauti sąlygų vienam arba keliems identiškiems keitimams.

(8)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (7) 34 punktą, valstybės narės yra raginamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles kiek įmanoma labiau parodančias atitikimą tarp šios direktyvos ir perkėlimo priemonių bei jas viešai paskelbti.

(9)

Todėl Direktyvą 2001/82/EB ir Direktyvą 2001/83/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2001/82/EB pakeitimai

Direktyva 2001/82/EB iš dalies keičiama taip:

1)

Įterpiamas šis straipsnis:

„27b straipsnis

Komisija priima tinkamas priemones pagal šią direktyvą suteiktų leidimų prekiauti sąlygų keitimams nagrinėti.

Komisija priima šias priemones kaip įgyvendinimo reglamentą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinama pagal 89 straipsnio 2a dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.“;

2)

39 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos išbraukiamos.

2 straipsnis

Direktyvos 2001/83/EB pakeitimai

Direktyva 2001/83/EB iš dalies keičiama taip:

1)

Įterpiamas šis straipsnis:

„23b straipsnis

1.   Komisija priima tinkamas priemones pagal šią direktyvą suteiktų leidimų prekiauti sąlygų keitimams nagrinėti.

2.   Komisija priima 1 dalyje nurodytas priemones kaip įgyvendinimo reglamentą. Ši priemonė, skirta iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas ją papildant, tvirtinama pagal 121 straipsnio 2a dalyje nustatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3.   Tvirtindama 1 dalyje nurodytas priemones Komisija stengiasi praplėsti galimybes pateikti vieną paraišką kelių leidimų prekiauti sąlygų vienam ar keliems identiškiems keitimams.

4.   Valstybė narė gali tęsti nacionalinių nuostatų dėl keitimų, taikomų įgyvendinimo reglamento įsigaliojimo metu, taikymą leidimams prekiauti, suteiktiems iki 1998 m. sausio 1 d. vaistams, kuriais leista prekiauti tik toje valstybėje narėje. Kai vaistui, kuriam pagal šį straipsnį taikomos nacionalinės nuostatos, vėliau kitoje valstybėje narėje suteikiamas leidimas prekiauti, tai įgyvendinimo reglamentas tam vaistui taikomas nuo tos datos.

5.   Jei valstybė narė, vadovaudamasi 4 pastraipa, nusprendžia tęsti nacionalinių nuostatų taikymą, ji apie tai praneša Komisijai. Jei nėra pranešama iki 2011 m. sausio 20 d., tada taikomas įgyvendinimo reglamentas.“;

2)

35 straipsnio 1 dalies antra ir trečia pastraipos išbraukiamos.

3 straipsnis

Perkėlimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip 2011 m. sausio 20 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių nuostatų tekstus.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. birželio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

Š. FÜLE


(1)  2008 m. liepos 9 d. nuomonė (OL C 27, 2009 2 3, p. 39).

(2)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.

(4)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.

(5)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.

(6)  OL L 159, 2003 6 27, p. 1.

(7)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/35


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 568/2009/EB

2009 m. birželio 18 d.

iš dalies keičiantis Tarybos sprendimą 2001/470/EB, sukuriantį Europos teisminį tinklą civilinėse ir komercinėse bylose

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 61 straipsnio c ir d punktus bei 66 straipsnį ir 67 straipsnio 5 dalies antrą įtrauką,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos teisminis tinklas civilinėse ir komercinėse bylose (toliau – Tinklas) tarp valstybių narių buvo sukurtas Tarybos sprendimu 2001/470/EB (3) manant, kad siekiant sukurti Bendrijoje laisvės, saugumo ir teisingumo erdvę, būtina gerinti, paprastinti ir spartinti efektyvesnį valstybių narių teisminį bendradarbiavimą, taip pat padėti asmenims, besibylinėjantiems kitų valstybių narių teismuose, efektyviau siekti teisingumo. Šis sprendimas taikomas nuo 2002 m. gruodžio 1 d.

(2)

Europos Vadovų Tarybos 2004 m. lapkričio 4–5 d. priimtoje Hagos programoje „Laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimas Europos Sąjungoje“ (4) kviečiama dėti daugiau pastangų siekiant palengvinti teisingumo siekimą ir teisminį bendradarbiavimą civilinėse bylose. Šioje programoje ypač pabrėžiama, kad būtina veiksmingai įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos priimtus teisės aktus civilinės teisenos srityje, taip pat skatinti teisininkų bendradarbiavimą siekiant sukurti geriausią praktiką.

(3)

Pagal Sprendimo 2001/470/EB 19 straipsnį 2006 m. gegužės 16 d. Komisija pateikė Tinklo veikimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje daroma išvada, kad nors iš esmės Tinklas pasiekė 2001 m. nustatytus tikslus, jis vis dar neveikia visu pajėgumu.

(4)

Siekiant įgyvendinti Hagos programos tikslus, susijusius su teisminio bendradarbiavimo ir teisingumo siekimo gerinimu, taip pat atsižvelgiant į numatomą Tinklo uždavinių daugėjimą ateityje, teisinis Tinklo pagrindas turėtų būti tinkamesnis, kad būtų galima jam suteikti daugiau veiklos priemonių.

(5)

Pasitelkiant nacionalines įstaigas pasiteirauti būtina sudaryti geresnes Tinklo veikimo sąlygas valstybėse narėse, tuo būdu stiprinant šių įstaigų vaidmenį Tinklo veikloje ir teisėjų bei teisės specialistų atžvilgiu.

(6)

Todėl valstybės narės turėtų įvertinti išteklius, kuriuos reikia suteikti įstaigoms pasiteirauti, kad šios galėtų pilnai atlikti savo pareigas. Šiuo sprendimu neturėtų būti daroma įtaka su Tinklo nacionalinių narių veiklos finansavimu susijusių kompetencijų pasidalijimui valstybėse narėse.

(7)

Šiam tikslui pasiekti reikia, kad kiekvienoje valstybėje narėje būtų įstaiga arba įstaigos pasiteirauti, kurios galėtų atlikti joms priskirtas funkcijas. Jeigu yra daugiau nei viena įstaiga pasiteirauti, valstybė narė turėtų užtikrinti efektyvų jų veiklos koordinavimą.

(8)

Kai Bendrijos ar tarptautiniame teisės akte numatyta taikyti kitos valstybės narės teisę, ateityje Tinklo įstaigos pasiteirauti turėtų dalyvauti informuojant valstybių narių teismines ir neteismines institucijas apie užsienio teisės turinį.

(9)

Kad atitiktų bendruosius sprendimo tikslus, įstaigos pasiteirauti turėtų pakankamai sparčiai nagrinėti teisminio bendradarbiavimo prašymus.

(10)

Apskaičiuojant šiame sprendime numatytus terminus, turėtų būti taikomas 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams (5) taikytinas taisykles.

(11)

Elektroninio registro tikslas – suteikti informaciją siekiant įvertinti Tinklo veiklos rezultatus ir Bendrijos teisės aktų praktinį taikymą. Todėl į jį neturėtų būti įtraukiama visa informacija, kuria keičiasi įstaigos pasiteirauti.

(12)

Profesinės asociacijos, atstovaujančios praktikuojančius teisininkus, visų pirma teisininkus, solisitorius, baristerius, notarus ir antstolius, tiesiogiai dalyvaujančius taikant Bendrijos ir tarptautinius teisės aktus civilinės teisenos srityje, per savo nacionalines organizacijas gali tapti Tinklo narėmis siekiant įstaigų pasiteirauti pagalba prisidėti prie kai kurių konkrečių Tinklo užduočių ir veiklos.

(13)

Siekdamos toliau plėtoti Tinklo funkcijas, susijusias su teise siekti teisingumo, valstybių narių įstaigos pasiteirauti turėtų toliau prisidėti bendrai informuodamos visuomenę, pasitelkdamos tinkamiausias technologines priemones ir valstybių narių teisingumo ministerijų tinklapiuose bent pateikdamos nuorodą į Tinklo tinklapį ir nurodydamos institucijas, atsakingas už faktinį tokių priemonių taikymą. Šis sprendimas neturėtų būti suprantamas kaip nustatantis valstybėms narėms įpareigojimą suteikti visuomenei tiesioginę prieigą prie įstaigų pasiteirauti.

(14)

Įgyvendinant šį sprendimą reikėtų atsižvelgti į laipsnišką Europos e. teisingumo sistemos, kuria visų pirma siekiama sudaryti palankesnes sąlygas teisminiam bendradarbiavimui ir naudojimuisi teise siekti teisingumo, kūrimą.

(15)

Siekiant padidinti Europos Sąjungos teisėjų savitarpio pasitikėjimą ir pagerinti prie šio tikslo įgyvendinimo prisidedančių Europos tinklų sąveiką, reikėtų, kad Tinklas galėtų nuolat bendradarbiauti su kitais Europos tinklais, siekiančiais tokių pat tikslų, pirmiausia su teisminių institucijų ir teisėjų tinklais.

(16)

Siekiant prisidėti prie tarptautinio teisminio bendradarbiavimo skatinimo, reikėtų, kad Tinklas plėtotų ryšius su kitais teisminio bendradarbiavimo tinklais pasaulyje ir su tarptautinėmis organizacijomis, kurios skatina tarptautinį teisminį bendradarbiavimą.

(17)

Siekiant nuolat stebėti pažangą, pasiektą įgyvendinant Tarybos sprendime 2001/470/EB, iš dalies keičiamame šiuo sprendimu, iškeltus tikslus, reikėtų, kad Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui teiktų Tinklo veiklos ataskaitas.

(18)

Todėl reikia iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 2001/470/EB.

(19)

Kadangi šio sprendimo tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šio sprendimo masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(20)

Pagal Protokolo dėl Jungtinės Karalystės ir Airijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos ir Europos bendrijos steigimo sutarčių, 3 straipsnį šios valstybės pranešė apie norą dalyvauti priimant ir taikant šį sprendimą.

(21)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą, ji nėra jo saistoma ir jis jai netaikomas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2001/470/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

ryšių palaikymo pareigūnai ir prokurorai, kuriems taikomi 1996 m. balandžio 22 d. Bendrieji veiksmai 96/277/TVR dėl pasikeitimo ryšių palaikymo teisėjais ir prokurorais, siekiant sustiprinti Europos Sąjungos valstybių narių teisminį bendradarbiavimą, mechanizmo (6), jeigu jie yra atsakingi už teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose;

ii)

papildoma šiuo punktu:

„e)

profesinės asociacijos, nacionaliniu lygiu atstovaujančios valstybių narių praktikuojančius teisės specialistus, tiesiogiai dalyvaujančius taikant Bendrijos ir tarptautinius teisės aktus, susijusius su teisminiu bendradarbiavimu civilinėse ir komercinėse bylose.“;

b)

2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Jei pagal šią dalį paskirta įstaiga pasiteirauti nėra teisėjas, atitinkama valstybė narė numato veiksmingus ryšių palaikymo būdus su vietos teisminėmis institucijomis. Siekdama sudaryti tam palankesnes sąlygas, valstybė narė gali paskirti teisėją, kuris prisidėtų prie šių funkcijų įgyvendinimo. Šis teisėjas yra Tinklo narys.“;

c)

įterpiama ši dalis:

„2a.   Valstybės narės užtikrina, kad įstaigos pasiteirauti turėtų pakankamai tinkamų personalo, finansinių išteklių ir šiuolaikinių ryšio priemonių, kad galėtų tinkamai įgyvendinti savo, kaip įstaigų pasiteirauti, užduotis.“;

d)

įterpiama ši dalis:

„4a.   Valstybės narės nustato, kurios profesinės asociacijos yra 1 dalies e punkte nurodytos profesinės asociacijos. Šiam tikslui jos gauna profesinių asociacijų sutikimą dėl jų dalyvavimo Tinklo veikloje.

Jei valstybėje narėje yra kelios tam tikrai teisininkų profesijai nacionaliniu lygiu atstovaujančios asociacijos, valstybė narė turi užtikrinti, kad šiai profesijai būtų deramai atstovaujama Tinkle.“;

e)

5 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įžanginė dalis pakeičiama taip:

„5.   Valstybės narės 20 straipsnyje nustatyta tvarka praneša Komisijai šio straipsnio 1 ir 2 dalyse minėtų valdžios institucijų pavadinimus ir tikslius adresus, nurodydamos:“;

ii)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

prireikus, konkrečias jų funkcijas Tinkle, įskaitant, kai yra daugiau negu viena įstaiga pasiteirauti, konkrečias jų pareigas.“;

2)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

palankesnių sąlygų veiksmingai pasinaudoti teise siekti teisingumo sudarymą, teikiant informaciją apie Bendrijos ir tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, taikymą.“;

b)

2 dalies b ir c punktai pakeičiami taip:

„b)

veiksmingai ir praktiškai taikomi Bendrijos teisės aktai ar galiojančios tarp dviejų ar daugiau valstybių narių sudarytos konvencijos.

Visų pirma, jei taikoma kitos valstybės narės teisė, teismai ar institucijos, į kurias kreiptasi, gali kreiptis į Tinklą, kad gautų informacijos apie šios teisės turinį;

c)

sukurta ir prižiūrima visuomenei skirta informacinė sistema dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungoje, dėl atitinkamų Bendrijos ir tarptautinių teisės aktų bei valstybių narių vidaus teisės aktų, pirmiausia susijusių su teise siekti teisingumo.

Pagrindinis informacijos šaltinis yra Tinklo tinklavietėje visomis oficialiomis Sąjungos institucijų kalbomis pateikta atnaujinta informacija.“;

3)

5 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Įstaigos pasiteirauti pirmiausia:

a)

užtikrina, kad vietos teisminės valdžios institucijos gautų bendrą informaciją apie Bendrijos ir tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose. Visų pirma jos užtikrina, kad Tinklas, įskaitant jo tinklavietę, būtų geriau žinomas vietos teisminėms institucijoms;

b)

teikia kitoms įstaigoms pasiteirauti, 2 straipsnio 1 dalies b–d punktuose minėtoms valdžios institucijoms ir savo valstybės narės vietos teisminės valdžios institucijoms visą informaciją, būtiną patikimam valstybių narių tarpusavio teisminiam bendradarbiavimui 3 straipsnyje nustatyta tvarka, kad joms būtų lengviau parengti tvarkingus prašymus dėl teisminio bendradarbiavimo ir užmegzti tinkamiausius tiesioginius ryšius;

c)

teikia visą informaciją, siekdamos padėti taikyti kitos valstybės narės teisę, taikytiną pagal Bendrijos ar tarptautinės teisės aktą. Tuo tikslu įstaiga pasiteirauti, kuriai pateikiamas toks prašymas, gali pasitelkti į pagalbą visas kitas savo valstybės narės valdžios institucijas, minimas 2 straipsnyje, kad pateiktų informaciją, kurios prašoma. Atsakyme pateikta informacija nesaisto nei įstaigų pasiteirauti, nei šių valdžios institucijų, nei prašymą pateikusios valdžios institucijos;

d)

ieško problemų, atsirandančių pateikus prašymą dėl teisminio bendradarbiavimo, sprendimo nepažeidžiant šio straipsnio 4 dalies ir 6 straipsnio;

e)

palengvina prašymų dėl teisminio bendradarbiavimo tvarkymo koordinavimą atitinkamoje valstybėje narėje, ypač tada, kai tos valstybės narės teisminės valdžios institucijų paduoti keli prašymai turi būti vykdomi kitoje valstybėje narėje;

f)

prisideda per Tinklo tinklavietę bendrai informuodamos visuomenę apie teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose Europos Sąjungoje, ir apie atitinkamus Bendrijos ir tarptautinius teisės aktus bei valstybių narių vidaus teisės aktus, visų pirma susijusius su teise siekti teisingumo;

g)

bendradarbiauja organizuojant ir dalyvauja 9 straipsnyje minėtuose susitikimuose;

h)

laikydamasi III antraštinėje dalyje nurodytose taisyklėse nustatytos tvarkos, padeda rengti ir atnaujinti toje antraštinėje dalyje minėtą informaciją, ypač visuomenei skirtą informacinę sistemą;

i)

užtikrina Tinklo narių veiklos tarpusavio koordinavimą nacionaliniu lygiu;

j)

rengia dvimetę veiklos, įskaitant prireikus Tinklo geriausios praktikos, ataskaitą, kurią pateikia Tinklo narių susitikime, ir ypatingą dėmesį atkreipia į galimus Tinklo patobulinimus.“;

4)

įterpiamas toks straipsnis:

„5a straipsnis

Profesinės asociacijos

1.   Siekdamos prisidėti prie 3 straipsnyje numatytų užduočių įgyvendinimo įstaigos pasiteirauti palaiko atitinkamus ryšius su 2 straipsnio 1 dalies e punkte minėtomis profesinėmis asociacijomis pagal kiekvienos valstybės narės nustatytas taisykles.

2.   Visų pirma, 1 dalyje nurodyti ryšiai gali apimti šias veiklos sritis:

a)

keitimąsi patirtimi ir informacija veiksmingo ir praktinio Bendrijos ir tarptautinių teisės aktų taikymo srityje;

b)

bendradarbiavimą rengiant ir atnaujinant 15 straipsnyje nurodytus informacijos lapus;

c)

profesinių asociacijų dalyvavimą atitinkamuose susitikimuose.

3.   Profesinės asociacijos neprašo įstaigų pasiteirauti pateikti su konkrečiomis bylomis susijusią informaciją.“;

5)

6 straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Šiuo tikslu kiekviena valstybė narė pagal savo nustatytas taisykles užtikrina, kad jos įstaiga (-os) pasiteirauti ir kompetentingos institucijos turėtų pakankamai priemonių tam, kad galėtų reguliariai rengti susitikimus.“;

6)

7 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Siekiant palengvinti praktinį Tinklo veikimą, kiekviena valstybė narė užtikrina, kad įstaigose pasiteirauti būtų pakankamai mokama kita nei jų pačių oficiali Sąjungos institucijų kalba, kadangi jie turi galėti palaikyti ryšius su kitų valstybių narių įstaigomis pasiteirauti.“;

7)

8 straipsnis pakeičiamas taip:

„8 straipsnis

Teisminio bendradarbiavimo prašymų nagrinėjimas

1.   Įstaigos pasiteirauti nedelsdamos atsako į visus joms pateiktus prašymus ne vėliau kaip per penkiolika dienų nuo jų gavimo. Jei įstaiga pasiteirauti negali patenkinti prašymo per nustatytą terminą, apie tai glaustai praneša prašymo pateikėjui, nurodydama laiką, kurio, jos manymu, reikia norint į jį atsakyti, tačiau tai neturi trukti ilgiau nei trisdešimt kalendorinių dienų.

2.   Siekdamos kuo veiksmingiau ir greičiau atsakyti į 1 dalyje minimus prašymus, įstaigos pasiteirauti naudojasi tinkamiausiomis technologinėmis priemonėmis, kuriomis jas aprūpina valstybės narės.

3.   Komisija tvarko apsaugotą elektroninį ribotos prieigos teisminio bendradarbiavimo prašymų ir atsakymų, minimų 5 straipsnio 2 dalies b, c, d ir e punktuose, registrą. Įstaigos pasiteirauti užtikrina, kad Komisijai būtų reguliariai teikiama šiam registrui kurti ir veikti būtina informacija.

4.   Komisija bent kartą per šešis mėnesius įstaigoms pasiteirauti pateikia statistinius duomenis apie 3 dalyje minimus prašymus dėl teisminio bendradarbiavimo ir atsakymus į juos.“;

8)

9 straipsnis pakeičiamas taip:

„9 straipsnis

Įstaigų pasiteirauti susitikimai

1.   Tinklo įstaigos pasiteirauti susitinka bent kartą per šešis mėnesius 12 straipsnyje nustatyta tvarka.

2.   Kiekvienai valstybei narei šiuose susitikimuose atstovauja vienos ar daugiau įstaigų pasiteirauti atstovai, kuriuos gali lydėti kiti Tinklo nariai, tačiau vienai valstybei narei negali atstovauti daugiau kaip šeši atstovai.“;

9)

įterpiamas toks straipsnis:

„11a straipsnis

Stebėtojų dalyvavimas Tinklo susitikimuose

1.   Nepažeidžiant 1 straipsnio 2 dalies, Danijos atstovai gali dalyvauti 9 ir 11 straipsniuose minėtuose susitikimuose.

2.   Stojančiosios šalys ir šalys kandidatės gali būti pakviestos dalyvauti šiuose susitikimuose stebėtojų teisėmis. Trečiosios valstybės, kurios yra Bendrijos sudarytų tarptautinių susitarimų dėl teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose šalys, taip pat gali būti pakviestos dalyvauti kai kuriuose Tinklo susitikimuose stebėtojų teisėmis.

3.   Šiuose susitikimuose gali dalyvauti vienas arba keli, tačiau bet kuriuo atveju ne daugiau kaip trys kiekvienos valstybės stebėtojos atstovai.“;

10)

II antraštinės dalies pabaigoje įterpiamas toks straipsnis:

„12a straipsnis

Ryšiai su kitais tinklais ir tarptautinėmis organizacijomis

1.   Tinklas bendradarbiauja ir keičiasi patirtimi bei geriausia praktika su kitais Europos tinklais, siekiančiais tokių pat tikslų, pavyzdžiui su Europos teisminiu tinklu baudžiamosiose bylose. Tinklas taip pat bendradarbiauja su Europos teisėjų mokymo tinklu prireikus ir nepažeisdamas nacionalinės praktikos siekdamas propaguoti mokymus teisminio bendradarbiavimo civilinėse ir komercinėse bylose srityje, naudingus valstybių narių vietos teisminėms institucijoms.

2.   Tinklas bendradarbiauja su Europos vartotojų centrų tinklu (ECC-NET). Visų pirma, Tinklo įstaigos pasiteirauti yra ECC-NET tinklo narių žinioje ir teikia joms visą bendrą informaciją apie Bendrijos ir tarptautinių teisės aktų taikymą tam, kad palengvintų vartotojams pasinaudoti teise siekti teisingumo.

3.   Siekdamas atlikti 3 straipsnyje minimas užduotis, susijusias su tarptautinės teisės aktais, reglamentuojančiais teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, Tinklas bendradarbiauja ir keičiasi patirtimi su kitais trečiųjų valstybių teisminio bendradarbiavimo tinklais, taip pat su teisminį bendradarbiavimą skatinančiomis tarptautinėms organizacijomis.

4.   Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su Tarybai pirmininkaujančia valstybe nare ir kitomis valstybėmis narėmis, atsako už šio straipsnio nuostatų įgyvendinimą.“;

11)

III antraštinės dalies pavadinimas pakeičiamas taip:

12)

13 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„c)

8 straipsnyje minima informacija.“;

13)

įterpiamas toks straipsnis:

„13a straipsnis

Visuomenei teikiama bendra informacija

Tinklo įstaigos pasiteirauti, pasitelkdamos tinkamiausias technologines priemones, padeda teikti visuomenei bendrą informaciją, siekdamos jai pranešti apie Bendrijos ar tarptautinės teisės aktų, reglamentuojančių teisminį bendradarbiavimą civilinėse ir komercinėse bylose, turinį bei taikymą.

Šiuo tikslu, nepažeisdamos 18 straipsnio nuostatų, įstaigos pasiteirauti užtikrina 14 straipsnyje nurodytos informacinės sistemos skleidimą visuomenei.“;

14)

17 straipsnio 4 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

užtikrina, kad informacija apie atitinkamus Bendrijos teisės aspektus ir procedūras, įskaitant Bendrijos teismų praktiką, taip pat bendrieji informacinės sistemos puslapiai ir 15 straipsnyje minimi informacijos lapai būtų išversti į oficialiąsias Sąjungos institucijų kalbas, ir skelbia šią informaciją Tinklo svetainėje.“;

15)

18 straipsnio 4 punkte išbraukiamas žodis „palaipsniui“;

16)

19 straipsnis pakeičiamas taip:

„19 straipsnis

Ataskaitos pateikimas

Ne vėliau kaip iki 2014 m. sausio 1 d. ir kas trejus metus po to Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui Tinklo veiklos ataskaitą. Prireikus prie šios ataskaitos pridedami pasiūlymai dėl šio sprendimo pakeitimų ir į ją įtraukiama informacija apie Tinklo veiklą siekiant pažangos Europos e. teisingumo kūrimo, plėtojimo ir įgyvendinimo srityse, ypač siekiant palengvinti pasinaudojimą teise siekti teisingumo.“;

17)

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Pranešimas

Ne vėliau kaip 2010 m. liepos 1 d. valstybės narės praneša Komisijai 2 straipsnio 5 dalyje minimą informaciją.“

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2011 m. sausio 1 d., išskyrus 1 straipsnio 1 dalies e punktą ir 17 dalį, kurie taikomi nuo pranešimo apie šį sprendimą valstybėms narėms, kurioms jis skirtas, dienos.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje 2009 m. birželio 18 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

Š. FÜLE


(1)  2008 m. gruodžio 3 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. birželio 4 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 174, 2001 6 27, p. 25.

(4)  OL C 53, 2005 3 3, p. 1.

(5)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

(6)  OL L 105, 1996 4 27, p. 1.“;


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Europos Parlamentas Taryba Komisija Teisingumo Teismas Audito Rūmai Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas Regionų komitetas

30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/41


EUROPOS PARLAMENTO, TARYBOS, KOMISIJOS, TEISINGUMO TEISMO, AUDITO RŪMŲ, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO IR REGIONŲ KOMITETO SPRENDIMAS

2009 m. birželio 26 d.

dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo

(2009/496/EB, Euratomas)

EUROPOS PARLAMENTAS,

TARYBA,

KOMISIJA,

TEISINGUMO TEISMAS,

AUDITO RŪMAI,

EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETAS,

REGIONŲ KOMITETAS,

atsižvelgdami į Europos Sąjungos sutartį,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdami į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

1965 m. balandžio 8 d. valstybių narių Vyriausybių atstovų sprendimo dėl tam tikrų Bendrijų institucijų ir departamentų laikinosios vietos (1) 8 straipsnyje numatyta, kad Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras (toliau – biuras) bus Liuksemburge. Ši nuostata paskutinį kartą įgyvendinta Sprendimu 2000/459/EB, EAPB, Euratomas (2).

(2)

Europos Bendrijų pareigūnams ir kitiems tarnautojams taikomos taisyklės ir nuostatai galioja ir biurui. Reikėtų atsižvelgti į naujausius jų pakeitimus.

(3)

2002 m. birželio 25 d. Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (3) (toliau – Finansinis reglamentas) numatytos specialiosios biuro veiklos nuostatos.

(4)

Padaryta didelė technologinė pažanga leidybos srityje ir į ją reikia atsižvelgti biuro veikloje.

(5)

Siekiant aiškumo, šiuo sprendimu reikėtų panaikinti Sprendimą 2000/459/EB, EAPB, Euratomas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Leidinių biuras

1.   Europos Sąjungos leidinių biuras (toliau – biuras) yra bendra institucijų įstaiga, kurios tikslas – užtikrinti, kad Europos Bendrijų ir Europos Sąjungos institucijų leidiniai būtų leidžiami kuo geresnėmis sąlygomis.

Todėl biuras sudaro institucijoms sąlygas vykdyti įsipareigojimą skelbti teisės aktus ir techniškai prisideda prie informacinės ir komunikacinės politikos formavimo bei įgyvendinimo jo kompetencijai priklausančiose srityse.

2.   Biurą administruoja direktorius, laikydamasis valdymo komiteto nustatytų strateginių gairių. Biuras taiko Komisijos administracines ir finansines procedūras, išskyrus šiame sprendime numatytas specialiąsias nuostatas, susijusias su biuro, kaip bendros institucijų įstaigos, paskirtimi. Nustatydama minėtas procedūras, Komisija atsižvelgia į specialųjį biuro pobūdį.

2 straipsnis

Sąvokos

Šio sprendimo tikslais taikomos šios sąvokos:

1)   leidyba– veikla, reikalinga tarptautiniams standartiniams numeriams ir (arba) katalogo numeriams sudaryti, patikrinti ir juos suteikti leidiniams ir bet kokios formos bei pavidalo leidinių gamyba, katalogavimas, indeksavimas, platinimas, viešinimas, pardavimas, laikymas ir archyvavimas, naudojantis visomis esamomis ir būsimomis priemonėmis;

2)   leidiniai– bet kokio pavidalo ir formos tekstai, turintys tarptautinį standartinį numerį ir (arba) katalogo numerį;

3)   privalomieji leidiniai– leidiniai, kurių leidyba numatyta Sutartyse arba kituose teisės aktuose;

4)   neprivalomieji leidiniai– leidiniai, kuriuos leisti prerogatyvą turi kiekviena institucija;

5)   autoriaus teisių administravimas– ši sąvoka reiškia, kad tekstą parengusios tarnybos turi autoriaus teises arba teisę dauginti tekstą, ir apima šių teisių, susijusių su biurui leisti perduotais leidiniais, administravimą;

6)   grynosios pardavimo įplaukos– bendra sąskaitų suma, atskaičius suteiktas prekybines nuolaidas ir administravimo, lėšų rinkimo bei banko išlaidas;

7)   institucijos– Sutartimis arba jomis remiantis įsteigtos institucijos, įstaigos ir organizacijos.

3 straipsnis

Biuro kompetencija

1.   Biuro kompetencijai priklauso tokios sritys:

a)

Europos Sąjungos oficialiojo leidinio (toliau – Oficialusis leidinys) leidyba ir autentiškumo užtikrinimas;

b)

kitų privalomųjų leidinių leidyba;

c)

kitų biurui perduotų neprivalomųjų leidinių, kuriuos leisti prerogatyvą turi kiekviena institucija, leidyba, visų pirma institucijų komunikacinių leidinių leidyba arba bendra leidyba;

d)

leidinių leidyba arba bendra leidyba savo iniciatyva, įskaitant leidinius, kuriais siekiama viešinti paties biuro paslaugas; šiuo tikslu biuras gali sudaryti tekstų vertimo sutartį;

e)

visuomenei skirtų elektroninės leidybos paslaugų plėtojimas, tolesnis teikimas ir atnaujinimas;

f)

visų teisės aktų ir kitų oficialiųjų tekstų teikimas visuomenei;

g)

visų institucijų elektroninės formos leidinių saugojimas ir teikimas visuomenei;

h)

tarptautinių standartinių numerių ir (arba) katalogo numerių suteikimas institucijų leidiniams;

i)

institucijų leidinių pakartotinės leidybos ir vertimo teisių administravimas;

j)

visuomenei siūlomų leidinių ir paslaugų viešinimas ir pardavimas.

2.   Biuras teikia institucijoms patarimus ir paramą, susijusią su:

a)

jų leidybos programų sudarymu ir planavimu;

b)

jų bet kokio pavidalo leidinių leidybos projektų rengimu;

c)

jų leidybos projektų maketavimu ir dizaino kūrimu,

d)

informavimu apie valstybių narių leidybos rinkos tendencijas ir apie temas, kurios galėtų sudominti kuo daugiau asmenų;

e)

tiražo nustatymu ir platinimo planų sudarymu;

f)

leidinių kainų nustatymu ir jų pardavimu;

g)

mokamų ar nemokamų leidinių viešinimu, platinimu ir vertinimu;

h)

visuomenei skirtų interneto svetainių ir paslaugų analize, vertinimu ir kūrimu;

i)

bendrųjų sutarčių, susijusių su leidybine veikla, rengimu;

j)

leidybos sistemų technine priežiūra.

4 straipsnis

Institucijų pareigos

1.   Sprendimas dėl tam tikro leidinio priklauso išimtinei kiekvienos institucijos kompetencijai.

2.   Leisdamos privalomuosius leidinius institucijos naudojasi biuro paslaugomis.

3.   Neprivalomuosius leidinius institucijos gali leisti nesikreipdamos į biurą. Tokiu atveju institucijos biuro prašo suteikti leidiniui tarptautinį standartinį numerį ir (arba) katalogo numerį ir perduoda biurui bet kokios formos elektroninio pavidalo leidinį bei prireikus du popierinius leidinio egzempliorius.

4.   Institucijos įsipareigoja užtikrinti, kad būtų saugomos visos visų leidinio sudedamųjų dalių dauginimo, vertimo ir platinimo teisės.

5.   Institucijos įsipareigoja sudaryti savo leidinių platinimo planą, kurį turi patvirtinti biuras.

6.   Institucijos gali sudaryti su biuru paslaugų sutartis, siekiant apibrėžti jų bendradarbiavimo sąlygas.

5 straipsnis

Biuro užduotys

1.   Biuras turi atlikti tokias užduotis:

a)

surinkti leisti numatytus dokumentus;

b)

rengti visų formų bei pavidalo tekstus ir kitą medžiagą, kurti jų dizainą, juos redaguoti, maketuoti ir tikrinti, laikantis institucijų nurodymų ir tipografinio bei kalbinio pateikimo reikalavimų, nustatytų bendradarbiaujant su institucijomis;

c)

indeksuoti ir kataloguoti leidinius;

d)

atlikti Oficialiajame leidinyje ir kituose šaltiniuose skelbiamų oficialių tekstų dokumentinę analizę;

e)

konsoliduoti teisės aktus;

f)

administruoti, plėtoti, atnaujinti ir viešinti daugiakalbį tezaurą Eurovoc;

g)

naudojantis tiekėjų paslaugomis organizuoti tekstų spausdinimą;

h)

prižiūrėti darbų vykdymą;

i)

kontroliuoti kokybę;

j)

priimti tekstus atsižvelgiant į jų kokybę ir kiekybę;

k)

rankiniu ir elektroniniu būdu platinti Oficialųjį leidinį, kituose šaltiniuose skelbiamus oficialius tekstus ir kitus neprivalomuosius leidinius;

l)

saugoti leidinius;

m)

archyvuoti leidinius rankiniu ir elektroniniu būdu;

n)

iš naujo leisti išparduotus leidinius ir spausdinti leidinius pagal užsakymą;

o)

sudaryti suvestinį institucijų leidinių katalogą;

p)

parduoti leidinius, įskaitant sąskaitų faktūrų išrašymą, gauti ir pervesti įplaukas, administruoti skolas;

q)

viešinti leidinius;

r)

sudaryti, pirkti, administruoti, atnaujinti, prižiūrėti ir kontroliuoti institucijų adresatų sąrašus ir sudaryti tikslinius adresatų sąrašus.

2.   Vykdydamas savo įgaliojimus ir vadovaudamasis institucijų jam perduotais leidimus suteikiančios įstaigos įgaliojimais, biuras atsako už:

a)

viešųjų pirkimų sutarčių sudarymą, įskaitant teisinių įsipareigojimų prisiėmimą;

b)

sutarčių su tiekėjais finansinę priežiūrą;

c)

įvairių išlaidų, įskaitant tekstų priėmimo atsižvelgiant į jų kokybę ir kiekybę išlaidas, patvirtinimą pasirašant leidimą atlikti mokėjimą;

d)

leidimą apmokėti išlaidas;

e)

operacijas, susijusias su įplaukomis.

6 straipsnis

Valdymo komitetas

1.   Įsteigiamas valdymo komitetas, kuriame atstovaujamos visos sprendimą pasirašiusios institucijos. Valdymo komitetą sudaro Teisingumo Teismo kancleris, Tarybos Generalinio sekretoriaus pavaduotojas ir kitų institucijų Generaliniai sekretoriai arba jų atstovai. Valdymo komiteto veikloje stebėtojų teisėmis dalyvauja Europos centrinio banko atstovai.

2.   Valdymo komitetas dvejų metų kadencijai paskiria pirmininką, kurį atrenka iš savo narių.

3.   Valdymo komiteto posėdžiai vyksta pirmininko iniciatyva arba kurios nors institucijos prašymu ne mažiau kaip keturis kartus per metus.

4.   Valdymo komitetas priima darbo tvarkos taisykles, kurios skelbiamos Oficialiajame leidinyje.

5.   Jei nenustatyta kitaip, valdymo komiteto sprendimai priimami paprasta balsų dauguma.

6.   Kiekviena šį sprendimą pasirašiusi institucija turi po vieną balsą valdymo komitete.

7 straipsnis

Valdymo komiteto užduotys ir pareigos

1.   Nukrypstant nuo 6 straipsnio nuostatų, valdymo komitetas vienbalsiai, paisydamas institucijų bendrų interesų ir vadovaudamasis biuro įgaliojimais, priima tokius sprendimus:

a)

direktoriaus siūlymu nustato biuro strateginius tikslus ir veiklos taisykles;

b)

apibrėžia biuro bendrosios politikos gaires, visų pirma susijusias su leidinių pardavimu, platinimu ir leidyba, ir užtikrina, kad biuras padėtų formuoti ir įgyvendinti jo kompetencijai priklausančių sričių informacinę ir komunikacinę politiką;

c)

vadovaudamasis biuro direktoriaus parengtu projektu, priima institucijoms siunčiamą metinę valdymo ataskaitą, kurioje nagrinėjamas biuro strategijos įgyvendinimas ir teikiamos paslaugos. Iki kiekvienų metų gegužės 1 d. valdymo komitetas perduoda institucijoms praėjusių finansinių metų ataskaitą;

d)

vykstant biuro veiklos biudžeto sudarymo procedūrai, tvirtina biuro įplaukų ir išlaidų sąmatą;

e)

tvirtina biuro analitinės apskaitos kriterijus, kuriuos nustato direktorius;

f)

teikia institucijoms pasiūlymus, kaip pagerinti biuro veiklą.

2.   Valdymo komitetas atsižvelgia į gaires, parengtas šiuo tikslu įsteigtų komunikacinės ir informacinės srities bendrų institucijų įstaigoms. Valdymo komiteto pirmininkas kasmet bendrauja su šių įstaigų atstovais.

3.   Dėl biuro kompetencijai priklausančių strateginių sprendimų biudžeto įvykdymą patvirtinanti institucija kreipiasi į valdymo komiteto pirmininką, kaip į institucijų bendradarbiavimo sistemos atstovą.

4.   Valdymo komiteto pirmininkas ir biuro direktorius bendru susitarimu parengia abipusio informavimo ir komunikavimo taisykles, kuriomis įteisinami jų santykiai. Šis susitarimas perduodamas valdymo komiteto nariams.

8 straipsnis

Biuro direktorius

Biuro direktorius atsako už tinkamą biuro veiklą, vadovaudamasis valdymo komiteto nurodymais ir neperžengdamas jo įgaliojimų. Taikydamas administracines ir finansines procedūras, direktorius vadovaujasi Komisijos nurodymais.

9 straipsnis

Biuro direktoriaus užduotys ir pareigos

1.   Biuro direktorius teikia valdymo komitetui sekretoriato paslaugas ir jam pateikia ketvirčio ataskaitą apie savo pareigų vykdymą.

2.   Biuro direktorius teikia valdymo komitetui pasiūlymus, kaip pagerinti biuro veiklą.

3.   Pasitaręs su valdymo komitetu, biuro direktorius apibrėžia institucijoms biuro teikiamų mokamų paslaugų pobūdį ir nustato jų įkainius.

4.   Valdymo komitetui pritarus, biuro direktorius nustato biuro analitinės apskaitos kriterijus. Sutinkant Komisijos apskaitos pareigūnui, biuro direktorius apibrėžia biuro ir institucijų bendradarbiavimo apskaitos srityje sąlygas.

5.   Vykstant biuro veiklos biudžeto sudarymo procedūrai, biuro direktorius parengia biuro įplaukų ir išlaidų sąmatos projektą. Valdymo komitetui pritarus, šie pasiūlymai perduodami Komisijai.

6.   Biuro direktorius sprendžia, ar ir kokiomis sąlygomis gali būti skelbiami iš trečiųjų šalių gauti leidiniai.

7.   Biuro direktorius dalyvauja bendroje institucijų informacinėje ir komunikacinėje veikloje, priklausančioje biuro kompetencijai.

8.   Teisės aktų ir su teisėkūra susijusių oficialių dokumentų leidybos srityje biuro direktorius:

a)

užtikrina, kad kiekvienos institucijos kompetentingos įstaigos priimtų pagrindinius sprendimus, kurie turi būti taikomi bendrai;

b)

teikia pasiūlymus, kaip pagerinti Oficialiojo leidinio ir oficialių teisės aktų tekstų struktūrą ir pateikimą;

c)

teikia institucijoms pasiūlymus dėl skelbtinų tekstų pateikimo suvienodinimo;

d)

svarsto einamųjų operacijų vykdymo problemas, rengia biuro darbui reikalingus nurodymus ir teikia institucijoms tinkamas rekomendacijas, kaip tokias problemas spręsti.

9.   Vadovaudamasis Finansiniu reglamentu, biuro direktorius rengia metinę veiklos ataskaitą, kurioje nagrinėjamas Komisijos ir kitų institucijų pagal šį reglamentą perduotų asignavimų administravimas. Ši ataskaita siunčiama Komisijai bei atitinkamoms institucijoms ir pateikiama susipažinti valdymo komitetui.

10.   Kad Komisija perduotų asignavimus ir biudžetas būtų įvykdytas, bendru susitarimu nustatomos už ryšius su biuru atsakingo Komisijos nario ir biuro direktoriaus keitimosi informacija ir konsultavimosi sąlygos.

11.   Biuro direktorius atsako už valdymo komiteto nustatytų strateginių tikslų įgyvendinimą, tinkamą biuro bei jo veiklos administravimą, taip pat už jo biudžeto valdymą.

12.   Jei biuro direktoriaus nėra, taikomos jo pavadavimo atsižvelgiant į pareigūno lygį ir darbo stažą taisyklės, nebent valdymo komiteto pirmininko arba biuro direktoriaus siūlymu valdymo komitetas nuspręstų dėl kitokios tvarkos.

13.   Biuro direktorius teikia institucijoms ketvirčio ataskaitas, kuriose aptaria išteklių planavimą, panaudojimą ir darbų eigą.

10 straipsnis

Personalas

1.   Generalinį direktorių ir direktorių skiria Komisija, valdymo komitetui vienbalsiai pritarus. Generaliniam direktoriui ir direktoriams (AD 16/AD 15/AD 14 lygio) taikomos Komisijos vyresniųjų pareigūnų perėjimo į kitą darbo vietą ir vertinimo taisyklės. Atėjus atitinkamose taisyklėse numatytam terminui, kai tokias pareigas užimantis pareigūnas turi pereiti į kitą darbo vietą, Komisija apie tai informuoja valdymo komitetą, kuris gali šiuo klausimu priimti vienbalsį sprendimą.

2.   Valdymo komitetas aktyviai dalyvauja procedūrose, kurios prireikus turi būti atliktos iki biuro pareigūnų ir kitų tarnautojų paskyrimo generaliniu direktoriumi (AD 16/AD 15 lygio) ir direktoriumi (AD 15/AD 14 lygio), visų pirma ir kiek tai susiję su šiomis pareigomis rengiant pranešimus apie konkursus, nagrinėjant kandidatų paraiškas ir sudarant šių konkursų vertinimo komisijas.

3.   Į biurą dirbti paskirtų pareigūnų ir kitų tarnautojų atžvilgiu skyrimo institucijos ir darbo sutarčių sudarymo institucijos įgaliojimus turi Komisija. Kai kuriuos iš savo įgaliojimų Komisija gali perduoti kitiems savo padaliniams ir biuro direktoriui. Įgaliojimai perduodami tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos perduodant įgaliojimus generaliniams direktoriams.

4.   Su sąlyga, kad taikoma šio straipsnio 2 dalis, Komisijos priimtos Pareigūnų tarnybos nuostatų ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygų įgyvendinimo nuostatos ir procedūros taikomos į biurą dirbti paskirtiems pareigūnams ir kitiems tarnautojams tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos Liuksemburge dirbantiems Komisijos pareigūnams ir kitiems tarnautojams.

5.   Apie numatomą skelbti konkursą naujoms pareigoms biure pranešama visų institucijų pareigūnams, kai tik skyrimo institucija arba darbo sutarčių sudarymo institucija nusprendžia skelbti tokį konkursą.

6.   Kas tris mėnesius biuro direktorius informuoja valdymo komitetą apie personalo administravimą.

11 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Biuro asignavimai, kurių bendra suma įtraukiama į atskirą Komisijai skirto biudžeto skirsnio eilutę, išsamiai nurodomi šio skirsnio priede. Šis priedas išdėstomas kaip įplaukų ir išlaidų, suskirstytų taip pat kaip biudžeto skirsniai, sąmata.

2.   Biuro personalo planas pridedamas prie Komisijos personalo plano.

3.   Kiekviena institucija įgaliota leisti naudoti asignavimus, priskirtus prie savo biudžeto leidybos eilutės.

4.   Kiekviena institucija gali perduoti biuro direktoriui į jos skirsnį įtrauktų asignavimų valdymo įgaliojimus ir, vadovaudamasi Finansiniu reglamentu, nustato šių įgaliojimų perdavimo ribas bei vykdymo sąlygas. Kas tris mėnesius biuro direktorius informuoja valdymo komitetą apie įgaliojimų perdavimą.

5.   Biuro biudžetas ir finansai, įskaitant kitų nei Komisija institucijų perduotus asignavimus, valdomi atsižvelgiant į Finansinį reglamentą, jo įgyvendinimo taisykles ir Komisijoje galiojančias finansines nuostatas.

6.   Biuro apskaita tvarkoma vadovaujantis Komisijos apskaitos pareigūno patvirtintomis apskaitos taisyklėmis ir metodais. Oficialiojo leidinio ir kitų leidinių pardavimo apskaita tvarkoma atskirai. Grynosios pardavimų įplaukos pervedamos institucijoms.

12 straipsnis

Kontrolė

1.   Biuro vidaus audito funkciją, vadovaudamasis Finansiniu reglamentu, atlieka Komisijos vidaus auditorius. Tokia pat tvarka, kokia taikoma kituose Komisijos generaliniuose direktoratuose ir tarnybose, biuras įkuria vidaus audito tarnybą. Institucijos gali prašyti biuro direktoriaus įtraukti specialų auditą į biuro vidaus audito darbo programą.

2.   Biuras sprendžia visus jo kompetencijai priklausančius klausimus, iškilusius Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) vykdant savo funkcijas. Siekiant apsaugoti Europos Sąjungos interesus, valdymo komiteto pirmininkas ir OLAF direktorius sudaro susitarimą, kuriame apibrėžiamos abipusio informavimo sąlygos.

13 straipsnis

Skundai ir prašymai

1.   Neviršydamas savo kompetencijos, biuras atsako už atsakymus į Europos ombudsmeno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno klausimus.

2.   Biuro kompetencijos srities ieškiniai pareiškiami prieš Komisiją.

14 straipsnis

Galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais

1.   Biuro direktorius priima sprendimus, nurodytus 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (4) 7 straipsnyje. Atmetus prašymą, sprendimus dėl pakartotinių prašymų priima Komisijos Generalinis sekretorius.

2.   Kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 11 straipsnyje, biuras tvarko dokumentų registrą.

15 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimas 2000/459/EB, EAPB, Euratomas panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą.

16 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje ir Liuksemburge 2009 m. birželio 26 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

K. SCHWARZENBERG

Komisijos vardu

Pirmininkas

J. M. BARROSO

Teisingumo Teismo vardu

Pirmininkas

V. SKOURIS

Audito Rūmų vardu

Pirmininkas

V. M. SILVA CALDEIRA

Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto vardu

Pirmininkas

M. SEPI

Regionų komiteto vardu

Pirmininkas

L. VAN DEN BRANDE


(1)  OL 152, 1967 7 13, p. 18.

(2)  OL L 183, 2000 7 22, p. 12.

(3)  OL L 248, 2002 9 16, p. 1.

(4)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.


AKR ir EB Ministrų Tarybos

30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/48


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1/2009

2009 m. gegužės 29 d.

priimti Partnerystės susitarimo II priedo pakeitimus

(2009/497/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu (Benine) pasirašytą Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno grupės valstybių (toliau – AKR) ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimą, peržiūrėtą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge (toliau – AKR ir EB partnerystės susitarimas) (1), ypač į jo 15 straipsnio 3 dalį ir 100 straipsnį,

atsižvelgdama į AKR ir EB bendradarbiavimo dėl plėtros finansavimo komiteto rekomendaciją,

kadangi:

(1)

Siekdamas lengviau skolinti nuosavus išteklius neturtingesnėms AKR šalims pagal labai įsiskolinusių neturtingų šalių (HIPC) iniciatyvą ir kitas tarptautines skolos tvarumo programas, Europos investicijų bankas (EIB) siūlo pakeisti AKR ir EB partnerystės susitarimo II priedą.

(2)

Politinė EIB nuosavų išteklių skolinimo ir HIPC iniciatyvos sąsaja reikalauja didesnio lankstumo, kad būtų tenkinamos tarptautinės arba panašios HIPC skolos tvarumo sąlygos, visų pirma susijusios su palūkanų normos subsidijomis.

(3)

Tokia nuostata jau taikoma ištekliams, kuriuos pagal Investicinę priemonę, vadovaudamasis AKR ir EB partnerystės susitarimo II priedo 2 straipsniu, valdo EIB.

(4)

Naujų AKR ir EB partnerystės susitarimo II priedo 1 straipsnio dalių tikslas – taikyti vienodas sąlygas EIB nuosaviems ištekliams ir Investicinėms priemonėms.

(5)

AKR ir EB partnerystės susitarimo II priedo 1, 2 ir 4 straipsnių naujo teksto tikslas – HIPC iniciatyvoje suderinti EIB nuosavų išteklių ir Investicinės priemonės nuostatas.

(6)

Todėl tikslinga atitinkamai iš dalies pakeisti AKR ir EB partnerystės susitarimo II priedą,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

AKR ir EB partnerystės susitarimo II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio pirma pastraipa numeruojama 1. ir po jos įterpiamos kitos, 2, 3 ir 4, pastraipos:

„2.   Lėšos, skirtos palūkanų normos subsidijoms, kaip numatyta šiame priede, bus suteikiamos iš 1b priedo 2 dalies c punkte nurodytų palūkanų subsidijų išteklių.

3.   Palūkanų subsidijos gali būti kapitalizuojamos arba gali būti naudojamos dotacijų forma. Palūkanų normos subsidijos suma, apskaičiuota pagal jos vertę paskolos išmokėjimo metu, įskaitoma į palūkanų subsidijos išteklius, nurodytus 1b priedo 2 dalies c punkte, ir sumokama tiesiogiai Bankui. Siekiant sustiprinti su projektu susijusią techninę pagalbą AKR šalyse, palūkanų normos subsidijoms taip pat galima skirti iki 10 % išteklių.

4.   Šios sąlygos nepažeidžia sąlygų, kurios gali būti taikomos AKR šalims, kurioms taikomos ribojančios skolinimosi sąlygos pagal labai įsiskolinusių neturtingų šalių (HIPC) iniciatyvą arba kitas tarptautines skolos tvarumo programas. Kai atitinkamai pagal tokias programas paskolos palūkanų normą reikia sumažinti daugiau nei 3 %, kaip leidžiama pagal šio skyriaus 2 ir 4 straipsnius, Bankas siekia sumažinti vidutines finansavimo išlaidas, naudodamas atitinkamą bendrą finansavimą su kitais pagalbos teikėjais. Jeigu tai neįmanoma, Banko paskolos palūkanų norma gali būti sumažinta tokia suma, kad atitiktų HIPC iniciatyvos arba bet kokios tarptautinės skolos tvarumo programos reikalavimus.“;

2)

2 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7.   Paprastosios paskolos šalyse, kurioms netaikomos ribojančios skolinimosi sąlygos pagal HIPC iniciatyvą arba kitas tarptautines skolos tvarumo programas, gali būti suteikiamos koncesinėmis sąlygomis šiais atvejais:

a)

infrastruktūros projektams, kurie yra būtini privataus sektoriaus plėtrai mažiausiai išsivysčiusiose šalyse, pokonfliktinėse šalyse ir stichinę nelaimę patyrusiose šalyse. Tokiais atvejais paskolos palūkanų norma bus sumažinama iki 3 %;

b)

projektams, kurie yra susiję su restruktūrizavimo operacijomis vykdant privatizavimą, arba projektams, susijusiems su didelėmis ir aiškiai nurodomomis socialinėmis arba aplinkos apsaugos išmokomis. Tokiais atvejais paskolos gali būti teikiamos taikant tokią palūkanų normos subsidiją, kurios dydis ir forma bus nustatomi atsižvelgiant į konkrečias projekto charakteristikas. Tačiau palūkanų normos subsidija negali būti didesnė kaip 3 %.

Bet kuriuo atveju galutinė palūkanų norma niekada neturi būti mažesnė kaip 50 % orientacinės palūkanų normos.“;

3)

4 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Paskolos iš Banko nuosavų išteklių teikiamos laikantis tokių sąlygų:

a)

orientacinė palūkanų norma yra tokia norma, kurią Bankas taiko paskolai, suteiktai tokiomis pačiomis sąlygomis valiutos ir paskolos grąžinimo termino atžvilgiu sutarties pasirašymo dieną arba sumos išmokėjimo dieną;

b)

tačiau šalims, kurioms netaikomos ribojančios skolinimosi sąlygos pagal HIPC iniciatyvą arba kitas tarptautines skolos tvarumo programas:

i)

paprastai valstybinio sektoriaus projektams gali būti taikoma iki 3 % palūkanų normos subsidija;

ii)

privataus sektoriaus projektams, priskiriamiems 2 straipsnio 7 dalies b punkte nurodytoms kategorijoms, gali būti taikomos palūkanų normos subsidijos tokiomis sąlygomis, kurios nurodytos toje nuostatoje.

Bet kuriuo atveju galutinė palūkanų norma niekada neturi būti mažesnė kaip 50 % orientacinės palūkanų normos.

c)

paskolos, suteiktos iš Banko nuosavų išteklių, grąžinimo terminas nustatomas remiantis ekonominėmis ir finansinėmis projekto charakteristikomis. Šioms paskoloms paprastai numatomas lengvatinis laikotarpis, atsižvelgiant į projekte vykdomų statybų laikotarpį.“

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 29 d.

AKR ir EB Ministrų Tarybos vardu

Pirmininkas

William HAOMAE


(1)  OL L 287, 2005 10 28, p. 4.


REKOMENDACIJOS

Komisija

30.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 168/50


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2009 m. birželio 23 d.

dėl Europos statistikos sistemai skirtų referencinių metaduomenų

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/498/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 211 straipsnį,

kadangi:

(1)

Nacionalinėms ir Bendrijos statistikos institucijoms skirtame Europos statistikos praktikos kodekse (1) nustatyta 15 principų, susijusių su institucine aplinka, statistinių duomenų rengimo procesais ir statistiniais rezultatais.

(2)

Europos statistikos praktikos kodekso 15 principu reglamentuojamas Europos statistikos prieinamumas ir aiškumas, ir pabrėžiama, kad kartu pateikiami metaduomenys turėtų būti pagrįsti dokumentais pagal standartizuotą metaduomenų sistemą.

(3)

Referenciniai metaduomenys yra neatsiejama kiekvienos statistikos institucijos metaduomenų sistemos dalis.

(4)

Europos statistikos praktikos kodeksu nacionalinės ir Bendrijos statistikos institucijos įsipareigojo siekti aukštos statistikos kokybės, o tam būtina skaidresnė ir labiau suderinta atskaitomybė už duomenų kokybę.

(5)

Įgyvendinant Tarptautinių atsiskaitymų banko, Europos centrinio banko, Bendrijos statistikos institucijos (Eurostato), Tarptautinio valiutos fondo, Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos, Jungtinių Tautų ir Pasaulio banko SDMX (keitimasis statistiniais duomenimis ir metaduomenimis) iniciatyvą, kuria siekiama nustatyti bendrus techninius ir statistinius keitimosi ir dalijimosi duomenimis ir metaduomenimis standartus, parengtos SDMX į turinį orientuotos gairės, kuriomis remiamas darnių referencinių metaduomenų Europos statistikos sistemoje kūrimas ir taikymas.

(6)

Didelio veiksmingumo galima pasiekti referencinius metaduomenis rengiant pagal Europos statistikos sistemos darnųjį statistikos sąvokų sąrašą ir suteikiant nacionalinėms ir Bendrijos statistikos institucijoms galimybę tam tikrose statistikos srityse prireikus šį sąrašą išplėsti.

(7)

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos (2) sudaro orientacinį šios rekomendacijos pagrindą,

REKOMENDUOJA VALSTYBĖMS NARĖMS:

1.

Renkant įvairių statistikos sričių referencinius metaduomenis ir keičiantis referenciniais metaduomenimis Europos statistikos sistemoje ar kitur, nacionalinės statistikos institucijos raginamos taikyti priede pateiktas statistikos sąvokas ir jų elementus.

2.

Nacionalinės statistikos institucijos į minėtą sąvokų ir jų elementų sąrašą turėtų įtraukti papildomas statistikos sąvokas, jei to reikia tam tikrose statistikos srityse.

3.

Nacionalinės statistikos institucijos raginamos nuolat pranešti Komisijai (Eurostatui) apie priede nurodytų sąvokų ir jų elementų taikymą.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 23 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  2005 m. gegužės 25 d. Komisijos rekomendacija dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės, COM(2005) 217 galutinis.

(2)  OL L 87, 2009 3 31, p. 164.


PRIEDAS

Statistinių sąvokų ir jų elementų (įskaitant sąvokų ir jų elementų apibrėžtis) sąrašas

Numeris

Sąvokos

Sąvokų elementai

Aprašymas

1.

Ryšiai

 

Individualūs arba organizaciniai duomenų arba metaduomenų kontaktiniai centrai ir informacija, kaip su tais centrais susisiekti.

1.1.

 

Kontaktinė organizacija

Duomenų arba metaduomenų kontaktinių centrų organizacijos pavadinimas.

1.2.

 

Kontaktinės organizacijos padalinys

Organizacijos padalinys, į kurį reikia kreiptis.

1.3.

 

Kontaktinio centro pavadinimas

Duomenų arba metaduomenų kontaktinių centrų pavadinimas.

1.4.

 

Asmens ryšiams pareigos

Sritys, už kurias asmuo ryšiams yra techniškai atsakingas, pvz., metodika, duomenų bazių valdymas arba sklaida.

1.5.

 

Kontaktinis pašto adresas

Duomenų arba metaduomenų kontaktinių centrų pašto adresas.

1.6

 

Kontaktinis el. pašto adresas

Duomenų arba metaduomenų kontaktinių centrų el. pašto adresas.

1.7.

 

Kontaktinis telefono numeris

Duomenų arba metaduomenų kontaktinių centrų telefono numeris.

1.8.

 

Kontaktinis fakso numeris

Duomenų arba metaduomenų kontaktinių centrų fakso numeris.

2.

Metaduomenų atnaujinimas

 

Naujo metaduomenų elemento įtraukimo į duomenų bazę ar esamo metaduomenų elemento pakeitimo data.

2.1.

 

Vėliausiai sertifikuoti metaduomenys

Domeno tvarkytojo atlikto paskutinio sertifikavimo, kuriuo patvirtinama, kad pateikti metaduomenys nėra pasenę, net jei turinys nebuvo iš dalies pakeistas, data.

2.2.

 

Vėliausiai paskelbti metaduomenys

Paskutinės metaduomenų sklaidos data.

2.3

 

Vėliausiai atnaujinti metaduomenys

Metaduomenų turinio vėliausio atnaujinimo data.

3.

Statistinis pristatymas

 

 

3.1.

 

Duomenų aprašymas

Duomenų rinkinio pagrindinės charakteristikos, susijusios su išplatintais duomenimis ir rodikliais, ir aprašytos taip, kad jas būtų paprasta suprasti.

3.2.

 

Klasifikavimo sistema

Objektų išdėstymas arba suskirstymas į grupes pagal bendras jų charakteristikas.

3.3.

 

Sektorių aprėptis

Į statistiką įtraukti pagrindiniai ūkio ar kiti sektoriai.

3.4.

 

Statistikos sąvokos ir apibrėžtys

Statistinio stebėjimo statistinės charakteristikos.

3.5.

 

Statistinis vienetas

Subjektas, apie kurį prašoma pateikti informacijos ir vėliau rengiami statistiniai duomenys.

3.6.

 

Statistinė visuma

Visi nariai arba visuma arba apibrėžtos klasės žmonių, objektų arba įvykių visuma.

3.7.

 

Atskaitinga ekonominė erdvė

Valstybė arba geografinė sritis, su kuria susijęs apskaičiuotas statistinis reiškinys.

3.8

 

Laiko aprėptis

Laikotarpis, kurio duomenų turima.

3.9

 

Bazinis laikotarpis

Laikotarpis, naudojamas kaip pagrindas indekso numeriui arba kurį nurodo pastoviosios laiko eilutės.

4.

Matavimo vienetas

 

Vienetas, kuriuo matuojama duomenų vertė.

5.

Ataskaitinis laikotarpis

 

Laikotarpis arba momentas, susijęs su apskaičiuotu stebėjimu.

6.

Instituciniai įgaliojimai

 

Taisyklių rinkinys ar kitas oficialus nurodymų rinkinys, kuriuo organizacijai numatoma atsakomybė ir įgaliojimas rinkti, rengti ir skleisti statistiką.

6.1.

 

Teisės aktai ir kiti susitarimai

Teisės aktai ar kiti oficialūs ar neoficialūs susitarimai, kuriais institucijai numatoma atsakomybė ir įgaliojimas rinkti, rengti ir skleisti statistiką.

6.2.

 

Bendras duomenų naudojimas

Duomenis rengiančių institucijų bendro duomenų naudojimo ir koordinavimo tvarka ar procedūros.

7.

Konfidencialumas

 

Duomenų ypatybė, nurodanti, kiek neteisėtas duomenų atskleidimas gali pakenkti duomenų šaltinio ar kitų susijusių šalių interesams.

7.1.

 

Konfidencialumo strategija

Teisinės priemonės ar kitos oficialios procedūros, kuriomis draudžiamas neteisėtai atskleisti tiesiogiai arba netiesiogiai asmens ar ūkio subjekto tapatybę nurodančius duomenis.

7.2.

 

Konfidencialus duomenų tvarkymas

Taisyklės, taikomos duomenų rinkinių tvarkymui siekiant užtikrinti statistinį konfidencialumą ir išvengti neteisėto duomenų atskleidimo.

8.

Skelbimo politika

 

Statistinių duomenų sklaidos suinteresuotosioms šalims taisyklės.

8.1.

 

Skelbimo kalendorius

Statistinių duomenų skelbimo tvarkaraštis.

8.2.

 

Prieiga prie skelbimo kalendoriaus

Galimybė naudotis skelbimo kalendoriaus informacija.

8.3.

 

Naudotojo prieiga

Duomenų skelbimo naudotojams strategija, sklaidos aprėptis (pvz., visuomenei, atskiriems naudotojams), kaip naudotojai informuojami apie paskelbtus duomenis ir tai, ar strategija nustatomas statistinių duomenų skelbimas visiems naudotojams.

9.

Sklaidos dažnumas

 

Laiko tarpai, per kuriuos statistika skleidžiama per nurodytą laikotarpį.

10.

Sklaidos forma

 

Priemonės, kuriomis statistiniai duomenys ir metaduomenys yra skleidžiami.

10.1.

 

Pranešimas spaudai

Reguliarūs arba specialūs su duomenimis susiję pranešimai spaudai.

10.2.

 

Leidiniai

Reguliarūs arba specialūs leidiniai, kuriuose duomenys skelbiami visuomenei.

10.3

 

Internetinė duomenų bazė

Informacija apie internetines duomenų bazes, kuriose galima naudotis paskelbtais duomenimis.

10.4.

 

Galimybė naudotis mikroduomenimis

Informacija apie tai, ar taip pat skleidžiami mikroduomenys.

10.5.

 

Kita

Nuorodos į svarbiausius kitus duomenų sklaidos atvejus.

11.

Dokumentacijos prieinamumas

 

 

11.1.

 

Dokumentacija apie metodiką

Aprašomieji tekstai ir nuorodos į esamus metodinius dokumentus.

11.2.

 

Kokybės dokumentai

Dokumentai apie kokybės valdymo ir kokybės vertinimo procedūras.

12.

Kokybės valdymas

 

Organizacijoje galiojančios sistemos ir struktūros, skirtos statistinių produktų ir procesų kokybei valdyti.

12.1.

 

Kokybės užtikrinimas

Visa įgyvendinta sisteminė veikla, kuria gali būti užtikrinama, kad procesai atitiks statistikos rezultatams keliamus reikalavimus.

12.2.

 

Kokybės vertinimas

Bendras duomenų kokybės vertinimas, pagrįstas standartiniais kokybės kriterijais.

13.

Reikalingumas

 

Statistinės informacijos atitikties esamiems ir potencialiems naudotojų poreikiams laipsnis.

13.1.

 

Naudotojų poreikiai

Naudotojų ir jų su statistiniais duomenimis susijusių atitinkamų poreikių aprašymas.

13.2.

 

Naudotojų pasitenkinimas

Priemonės, skirtos naudotojų pasitenkinimui įvertinti.

13.3.

 

Išsamumas

Turimos reikalingos statistikos apimtis.

14.

Tikslumas ir patikimumas

 

Tikslumas – skaičiavimų arba įverčių artimumas tikslioms ar tikrosioms vertėms, kurias reikėjo statistiškai įvertinti.

Patikimumas – pirminės apskaičiuotos vertės artimumas vėlesnei apskaičiuotai vertei.

14.1.

 

Bendras tikslumas

Su tam tikru duomenų rinkiniu ar domenu susijęs tikslumo vertinimas, apibendrinant įvairius elementus.

14.2.

 

Imties paklaida

Skirtumo tarp visumos reikšmės ir jos įverčio, išvesto iš atsitiktinės imties, dalis, kurią sąlygoja tai, kad įtraukiama tik dalis visumos rinkinio.

14.3.

 

Paklaida, nesusijusi su imtimi

Tyrimo verčių klaida, kurios negalima priskirti imties svyravimams.

15.

Teikimas laiku ir punktualumas

 

 

15.1.

 

Teikimas laiku

Laiko tarpas nuo galimybės pasinaudoti duomenimis ir įvykio ar reiškinio, kurį jie apibūdina.

15.2.

 

Punktualumas

Laiko tarpas nuo duomenų paskelbimo datos iki datos, kai jie turėjo būti pateikti.

16.

Palyginamumas

 

Taikomų statistinių sąvokų, vertinimo priemonių ir procedūrų skirtumų poveikio, kai statistiniai duomenys lyginami tarp geografinių vietovių, sektorių sričių arba laikui bėgant, nustatymas.

16.1.

 

Geografinis palyginamumas

Galimybė lyginti skirtingų geografinių sričių statistiką.

16.2.

 

Palyginamumas pagal laiko kategoriją

Galimybė lyginti arba derinti skirtingų laikotarpių statistiką.

17.

Darnumas

 

Galimybė įvairiais būdais ir įvairiais tikslais patikimai derinti statistinius duomenis.

17.1.

 

Įvairių domenų duomenų darnumas

Galimybė derinti statistiką su statistika, gauta iš kitų šaltinių ar statistinių domenų.

17.2.

 

Vidaus darnumas

Galimybė derinti statistiką tam tikrame duomenų rinkinyje.

18.

Sąnaudos ir našta

 

Sąnaudos, susijusios su statistinio produkto rinkimu ir rengimu, ir našta respondentams.

19.

Duomenų tikrinimas

 

Bet koks viešai paskelbtų statistinių duomenų vertės pasikeitimas.

19.1.

 

Duomenų tikrinimo strategija

Strategija, kuria siekiama užtikrinti skleidžiamų duomenų skaidrumą ir pagal kurią renkami preliminarūs duomenys, kurie vėliau tikrinami.

19.2.

 

Duomenų tikrinimo praktika

Informacija apie duomenų tikrinimo praktiką.

20.

Statistinis apdorojimas

 

 

20.1.

 

Pagrindiniai duomenys

Neapdorotų statistinių duomenų charakteristikos ir komponentai, naudojami statistiniams suvestiniams rodikliams rengti.

20.2.

 

Duomenų rinkimo dažnumas

Pagrindinių duomenų rinkimo dažnumas.

20.3.

 

Duomenų rinkimas

Sisteminis duomenų rinkimo oficialiai statistikai rengti procesas.

20.4.

 

Duomenų patvirtinimas

Duomenų rengimo rezultatų stebėsena ir statistinių rezultatų kokybės užtikrinimas.

20.5.

 

Duomenų rengimas

Su duomenimis atliekami veiksmai siekiant gauti naujos informacijos pagal nustatytą taisyklių rinkinį.

20.6.

 

Koregavimas

Procedūros, kuriomis statistiniai duomenys keičiami taip, kad atitiktų nacionalinius arba tarptautinius standartus arba siekiant panaikinti duomenų kokybės skirtumus rengiant specialius duomenų rinkinius.

21.

Pastaba

 

Papildomas aprašomasis tekstas, kuris gali būti pateikiamas kartu su duomenimis arba metaduomenimis.