ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.156.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 156

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. birželio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 522/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 523/2009, kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

3

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 524/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

7

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 525/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

9

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 526/2009, kuriuo nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 pradėto vykdyti konkurso didžiausia sviesto supirkimo kaina 7-uoju etapu

10

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 527/2009, kuriuo nustatoma didžiausia nugriebto pieno miltelių supirkimo kaina 5-uojo konkurso, pradėto vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 etapu

11

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 528/2009 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

12

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 529/2009 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

14

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 530/2009 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

16

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 531/2009 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leidžiamą naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Izraelis, tarifinę kvotą

18

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 532/2009 dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1383/2007 leidžiamą naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Turkija, tarifinę kvotą

20

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 533/2009, kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai

21

 

 

2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 534/2009, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

24

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/472/EB

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas dėl konsultacijų su Mauritanijos Islamo Respublika pagal AKR-EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį užbaigimo

26

 

 

2009/473/EB

 

*

2009 m. gegužės 28 d. Tarybos sprendimas dėl susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos bendrijos ir Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo laikino taikymo sudarymo

31

Susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos bendrijos ir Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo laikino taikymo

33

Gvinėjos Respublikos ir Europos Bendrijos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas

35

 

 

2009/474/EB, Euratomas

 

*

2009 m. birželio 9 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėjo skyrimo

56

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. birželio 11 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/475/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX

57

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 522/2009

2009 m. birželio 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

CL

55,0

MA

32,7

MK

41,2

TR

56,3

ZZ

46,3

0707 00 05

MK

29,2

TR

141,0

ZZ

85,1

0709 90 70

TR

112,7

ZZ

112,7

0805 50 10

AR

57,3

BR

104,3

TR

64,0

ZA

66,6

ZZ

73,1

0808 10 80

AR

119,9

BR

73,5

CL

76,3

CN

100,3

NZ

109,0

US

120,0

UY

49,5

ZA

83,5

ZZ

91,5

0809 10 00

TR

163,1

US

174,4

ZZ

168,8

0809 20 95

TR

401,6

ZZ

401,6

0809 30

MA

405,8

TR

166,2

US

203,1

ZZ

258,4

0809 40 05

AU

289,7

CL

108,6

ZZ

199,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 523/2009

2009 m. birželio 18 d.

kuriuo nustatomos pieno ir pieno produktų sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XVI dalyje išvardytų produktų kainų pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Atsižvelgiant į esamą padėtį pieno ir pieno produktų sektoriaus rinkoje, grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162, 163, 164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir tam tikrų kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Eksporto grąžinamosios išmokos už eksportą į Dominikos Respubliką buvo pakeistos atsižvelgus į sumažintus muito mokesčius už importą, kuriam taikoma importo tarifinė kvota pagal Europos bendrijos ir Dominikos Respublikos susitarimo memorandumą dėl į Dominikos Respubliką importuojamų pieno miltelių apsaugos (2), patvirtintą Tarybos sprendimu 98/486/EB (3). Pasikeitus padėčiai Dominikos Respublikos rinkoje ir sustiprėjus konkurencijai pieno miltelių sektoriuje kvota yra nevisiškai panaudojama. Kad kvotos panaudojimas padidėtų, reikėtų panaikinti eksporto grąžinamųjų išmokų už eksportą į Dominikos Respubliką diferenciaciją.

(5)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Produktai, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos (su sąlyga, kad laikomasi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1282/2006 (4) 3 straipsnio 2 dalies sąlygų), ir išmokų dydžiai nurodomi šio reglamento priede

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 218, 1998 8 6, p. 46.

(3)  OL L 218, 1998 8 6, p. 45.

(4)  OL L 234, 2006 8 29, p. 4.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. birželio 19 d. taikomos eksporto grąžinamosios išmokos už pieną ir pieno produktus

Produkto kodas

Paskirtis

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

10,43

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

16,34

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

18,02

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

20,56

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

30,26

0402 10 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 19 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 11 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 21 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 91 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 21 99 9200

L20

EUR/100 kg

35,38

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

35,71

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

38,01

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

40,38

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

41,69

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

35,20

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

37,40

0402 91 10 9370

L20

EUR/100 kg

3,48

0402 91 30 9300

L20

EUR/100 kg

4,11

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,56

0402 99 10 9350

L20

EUR/100 kg

8,94

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

22,80

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

33,02

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

35,00

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

31,81

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

10,43

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

16,34

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

18,02

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

19,45

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

35,00

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

22,80

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

31,81

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

33,02

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

35,00

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

63,41

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

65,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

67,38

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

59,45

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

61,83

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

78,71

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

65,00

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

11,78

L40

EUR/100 kg

14,72

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

9,82

L40

EUR/100 kg

12,27

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

7,03

L40

EUR/100 kg

8,79

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,85

L40

EUR/100 kg

8,56

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

8,54

L40

EUR/100 kg

10,68

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

11,61

L40

EUR/100 kg

14,51

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

12,34

L40

EUR/100 kg

15,42

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

13,79

L40

EUR/100 kg

17,24

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

5,29

L40

EUR/100 kg

6,61

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

5,69

L40

EUR/100 kg

7,11

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

5,17

L40

EUR/100 kg

6,46

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

4,62

L40

EUR/100 kg

5,77

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

4,96

L40

EUR/100 kg

6,20

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

5,31

L40

EUR/100 kg

6,64

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

5,11

L40

EUR/100 kg

6,39

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

12,47

L40

EUR/100 kg

15,59

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

18,17

L40

EUR/100 kg

22,71

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

15,53

L40

EUR/100 kg

19,41

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

14,06

L40

EUR/100 kg

17,58

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

13,02

L40

EUR/100 kg

16,28

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

18,63

L40

EUR/100 kg

23,29

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

17,58

L40

EUR/100 kg

21,98

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

20,31

L40

EUR/100 kg

25,39

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

19,93

L40

EUR/100 kg

24,91

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

19,56

L40

EUR/100 kg

24,45

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

16,20

L40

EUR/100 kg

20,25

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

14,65

L40

EUR/100 kg

18,31

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

15,02

L40

EUR/100 kg

18,77

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

16,53

L40

EUR/100 kg

20,66

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

15,87

L40

EUR/100 kg

19,84

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

13,22

L40

EUR/100 kg

16,53

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

16,41

L40

EUR/100 kg

20,51

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

16,61

L40

EUR/100 kg

20,76

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

17,30

L40

EUR/100 kg

21,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

17,60

L40

EUR/100 kg

22,00

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,65

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

15,89

L40

EUR/100 kg

19,86

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

15,61

L40

EUR/100 kg

19,51

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

16,12

L40

EUR/100 kg

20,15

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

15,82

L40

EUR/100 kg

19,78

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

16,85

L40

EUR/100 kg

21,06

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

16,50

L40

EUR/100 kg

20,63

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

15,93

L40

EUR/100 kg

19,91

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

13,82

L40

EUR/100 kg

17,28

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

13,52

L40

EUR/100 kg

16,90

Nustatomos šios paskirties šalys:

L20

:

visos paskirties šalys, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Lichtenšteiną ir Jungtines Amerikos Valstijas;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.

d)

paskirties vietos, numatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) 36 straipsnio 1 dalyje, 44 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnio 1 dalyje.

L04

:

Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovas (), Juodkalnija ir Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

L40

:

visos paskirties šalys, išskyrus

a)

trečiąsias šalis: L04, Andorą, Islandiją, Lichtenšteiną, Norvegiją, Šveicariją, Šventąjį Sostą (Vatikano Miesto Valstybę), Jungtines Amerikos Valstijas, Kroatiją, Turkiją, Australiją, Kanadą, Naująją Zelandiją ir Pietų Afriką;

b)

Bendrijos muitų teritorijai nepriklausančias ES valstybių narių teritorijas: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltarą.

d)

paskirties vietos, numatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) 36 straipsnio 1 dalyje, 44 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnio 1 dalyje.


(1)  Kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 524/2009

2009 m. birželio 18 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3) 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, reikėtų nustatyti didžiausią grąžinamosios išmokos sumą, skirtiną pagal iki 2009 m. birželio 16 d. pateiktas paraiškas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2004 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2009 m. birželio 16 d. pateiktas paraiškas didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už minėto reglamento 1 straipsnio a ir b dalyse ir 2 straipsnyje minimus produktus ir paskirties vietas suma yra pateikta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


PRIEDAS

(EUR/100 kg)

Produktas

Grąžinamosios išmokos nomenklatūros kodas

Didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos suma už Reglamento (EB) Nr. 619/2008 2 straipsnyje minimus produktus

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9700

70,00

Lydytas sviestas

ex ex 0405 90 10 9000

84,50


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 525/2009

2009 m. birželio 18 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, reikėtų nustatyti didžiausią grąžinamosios išmokos sumą, skirtiną pagal iki 2009 m. birželio 16 d. pateiktas paraiškas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2009 m. birželio 16 d. pateiktas paraiškas didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už minėto reglamento 1 straipsnio c dalyje ir 2 straipsnyje minimus produktus ir paskirties vietas suma yra 25,80 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 526/2009

2009 m. birželio 18 d.

kuriuo nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 pradėto vykdyti konkurso didžiausia sviesto supirkimo kaina 7-uoju etapu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2009 (2) leista konkurso tvarka laikotarpiu, kuris baigiasi 2009 m. rugpjūčio 31 d., pradėti supirkti sviestą, laikantis 2008 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 105/2008, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje (3), nustatytų sąlygų.

(2)

Atsižvelgiant į kiekvienu konkurso etapu gautas paraiškas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 105/2008 16 straipsnio 2 dalies, nustatoma didžiausia supirkimo kaina arba nutariama konkurso laimėtojo neskirti.

(3)

Atsižvelgiant į 7-uoju konkurso etapu gautas paraiškas, nustatoma didžiausia supirkimo kaina.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

7-uoju sviesto supirkimo konkurso etapu, pagal Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 vykdomą konkursą, kurio paraiškų teikimo terminas baigėsi 2009 m. birželio 16 d., nustatoma didžiausia pirkimo kaina yra 220,00 EUR už 100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 64, 2009 3 10, p. 3.

(3)  OL L 32, 2008 2 6, p. 3.


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 527/2009

2009 m. birželio 18 d.

kuriuo nustatoma didžiausia nugriebto pieno miltelių supirkimo kaina 5-uojo konkurso, pradėto vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 etapu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 310/2009 (2) leista konkurso tvarka laikotarpiu, kuris baigiasi 2009 m. rugpjūčio 31 d., pradėti supirkti nugriebto pieno miltelius, laikantis 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 214/2001, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje (3) nustatytų sąlygų.

(2)

Atsižvelgiant į kiekvienu konkurso etapu gautas paraiškas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 17 straipsnio nustatoma didžiausia supirkimo kaina arba nutariama konkurso laimėtojo neskirti.

(3)

Atsižvelgiant į 5-uojo konkurso etapu gautas paraiškas, nustatoma didžiausia supirkimo kaina.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

5-uojo nugriebto pieno miltelių supirkimo konkurso etapu, pagal Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 vykdomą konkursą, kurio paraiškų teikimo terminas baigėsi 2009 m. birželio 16 d., nustatoma didžiausia supirkimo kaina yra 167,90 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 97, 2009 4 16, p. 13.

(3)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100.


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 528/2009

2009 m. birželio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leidžiamas naudoti paukštienos tarifines kvotas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 14 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 533/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje bei nustatantį jų administravimo tvarką (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 533/2007 leista naudoti tarifines kvotas paukštienos sektoriuje.

(2)

2009 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėnesio dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2009 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 533/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 125, 2007 5 15, p. 9.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.7.2009-30.9.2009 laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

P1

09.4067

1,996875

P2

09.4068

3,853812

P3

09.4069

0,881057

P4

09.4070

18,867924


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 529/2009

2009 m. birželio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėnesio dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leidžiamą naudoti tam tikrų kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 15 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 539/2007, leidžiantį naudoti tarifines kvotas kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriuje bei nustatantį jų administravimo tvarką (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 539/2007 leista naudoti kiaušinių ir kiaušinių albumino sektoriaus produktų importo tarifines kvotas.

(2)

2009 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėnesio dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2009 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 539/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 128, 2007 5 16, p. 19.


PRIEDAS

Grupės Nr.

Eilės Nr.

1.7.2009-30.9.2009 kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

E2

09.4401

33,640907


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 530/2009

2009 m. birželio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007 leidžiamą naudoti paukštienos tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1385/2007, nustatantį Tarybos reglamento (EB) Nr. 774/94 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras Bendrijos tarifines kvotas paukštienos sektoriuje ir susijusias su tokių kvotų administravimu (3), ypač į jo 5 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėn. dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra didesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą.

(2)

2009 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėn. dienas, nurodytas kiekis tam tikrų kvotų atveju yra mažesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2009 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškoms, pateiktoms remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1385/2007, taikomi šio reglamento priede pateikti paskirstymo koeficientai.

2.   Kvotos kiekis, dėl kurio importo licencijų paraiškų nebuvo pateikta, ir kurį reikia pridėti prie 2009 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos laikotarpio dalies kiekio, yra nustatytas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 309, 2007 11 27, p. 47.


PRIEDAS

Grupės nr.

Eilės nr.

1.7.2009-30.9.2009 kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

Prie 1.10.2009-31.12.2009 kvotos dalies kiekio pridėtinas kiekis, kurio nebuvo paprašyta

(kg)

1

09.4410

0,527539

2

09.4411

 (1)

3 825 000

3

09.4412

0,563656

4

09.4420

0,761626

5

09.4421

4,484381

6

09.4422

0,80776


(1)  Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 531/2009

2009 m. birželio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1384/2007 leidžiamą naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Izraelis, tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1384/2007, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 2398/96 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Izraelis, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu (3), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

2009 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėn. dienas, neapima galimų kiekių. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekis, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir kurį reikia pridėti prie 2009 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos daliai numatyto kiekio, pateiktas priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 309, 2007 11 27, p. 40.


PRIEDAS

Grupės nr.

Eilės nr.

1.7.2009-30.9.2009 kvotos dalies importo licencijų paraiškoms taikomi paskirstymo koeficientai

(%)

Prie 1.10.2009-31.12.2009 kvotos dalies kiekio pridėtinas kiekis, kurio nebuvo paprašyta

(kg)

IL1

09.4092

 (1)

284 480

IL2

09.4091

 (2)

420 000


(1)  Netaikoma: prašomas kiekis mažesnis už skirtą kiekį.

(2)  Netaikoma: licencijos paraiškų Komisijai nepateikta.


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 532/2009

2009 m. birželio 18 d.

dėl importo licencijų išdavimo pagal paraiškas, pateiktas per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėn. dienas pagal Reglamentu (EB) Nr. 1383/2007 leidžiamą naudoti paukštienos, kurios kilmės šalis yra Turkija, tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1383/2007, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 779/98 taikymo taisykles, susijusias su leidimu naudoti tam tikras paukštienos sektoriaus produktų, kurių kilmės šalis yra Turkija, Bendrijos tarifines kvotas ir susijusias su tokių kvotų administravimu (2), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1383/2007 leista naudoti paukštienos sektoriaus produktų importo tarifines kvotas.

(2)

2009 m. liepos 1 d.–rugsėjo 30 d. kvotos laikotarpio dalies importo licencijų paraiškose, pateiktose per pirmąsias septynias 2009 m. birželio mėn. dienas, nurodytas kiekis yra mažesnis už tai daliai skirtą kiekį. Todėl reikėtų nustatyti kiekį, dėl kurio paraiškų nebuvo pateikta, ir jį pridėti prie kitai kvotos daliai numatyto kiekio,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos, kurios eilės numeris 09.4103, kiekis, dėl kurio pagal Reglamentą (EB) Nr. 1383/2007 importo licencijų paraiškų nebuvo pateikta, ir kurį reikia pridėti prie 2009 m. spalio 1 d.–gruodžio 31 d. kvotos dalies kiekio, yra 750 000 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 309, 2007 11 27, p. 34.


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 533/2009

2009 m. birželio 18 d.

kuriuo nustatomi grąžinamųjų išmokų už pieną ir pieno produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, dydžiai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalies b punkte numatyta, kad produktų, nurodytų šio reglamento 1 straipsnio 1 dalies p punkte ir išvardytų I priedo XVI dalyje, pasaulinės rinkos kainų ir kainų Bendrijoje skirtumas gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, jeigu šios prekės eksportuojamos šio reglamento XX priedo IV dalyje išvardytų prekių pavidalu.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93 dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), nurodyti produktai, kuriems turi būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, jeigu produktai eksportuojami Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo IV dalyje išvardytų prekių pavidalu.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio antros pastraipos a punktą, grąžinamosios išmokos dydis 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto nustatomas tam pačiam laikotarpiui, kuris numatytas šių produktų grąžinamajai išmokai nustatyti, jei jie eksportuojami neperdirbti.

(4)

Per Urugvajaus raundą sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 11 straipsnyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kurio yra prekėje, negali būti didesnės nei grąžinamosios išmokos už tą produktą, kai jis eksportuojamas be tolesnio perdirbimo.

(5)

Tačiau tam tikrų pieno produktų, eksportuojamų kaip į Sutarties I priedą neįtrauktos prekės, atveju, iš anksto nustačius didelius grąžinamųjų išmokų dydžius, kyla pavojus neįvykdyti su tokiomis išmokomis susijusių įsipareigojimų. Siekiant to išvengti, reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, neužkertant kelio sudaryti ilgalaikes sutartis. Nustatant konkrečių grąžinamųjų išmokų už šiuos produktus dydžius tuomet, kai grąžinamosios išmokos nustatomos iš anksto, reikėtų sudaryti sąlygas šiems dviems tikslams įgyvendinti.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 15 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad nustatant grąžinamųjų išmokų dydį prireikus atsižvelgiama į gamybos grąžinamąją išmoką, pagalbą ar kitokias lygiaverčio poveikio priemones, pagal reglamentą dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo taikomas visose valstybėse narėse pagrindiniams produktams, išvardytiems Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede, ar panašiems produktams.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 100 straipsnio 1 dalyje numatyta pagalba, skiriama už Bendrijoje pagamintą nugriebtą pieną, perdirbtą į kazeiną, jeigu įvykdomos tam tikros tokiam pienui ir iš jo pagamintam kazeinui taikomos sąlygos.

(8)

2005 m. lapkričio 9 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1898/2005, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 įgyvendinimo taisykles, taikomas grietinėlės, sviesto ir koncentruoto sviesto realizavimo priemonėms (3), nustatyta, kad įmonėms, gaminančioms tam tikrus produktus, sviestas ir grietinėlė turėtų būti tiekiami mažesnėmis kainomis.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų už pagrindinius produktus, išvardytus Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I priedo XVI dalyje ir eksportuojamus Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo IV dalyje išvardytų prekių pavidalu, dydžiai yra nustatomi, kaip nurodyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.

(3)  OL L 308, 2005 11 25, p. 1.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. birželio 19 d. taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai už kai kuriuos pieno produktus, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą  (1)

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Grąžinamųjų išmokų dydis

Grąžinamąsias išmokas nustatant iš anksto

Kita

ex 0402 10 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (PG 2):

 

 

a)

eksportuojant prekes, klasifikuojamas KN kodu 3501;

b)

eksportuojant kitas prekes.

22,80

22,80

ex 0402 21 19

Pieno milteliai, granulės ar kitokio pavidalo sausieji produktai, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio ir kurių riebumas ne didesnis kaip 26 % masės (PG 3):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas ar grietinėlė, parduodami sumažinta kaina ir kurie pagaminti pagal Reglamento (EB) Nr. 1898/2005 nuostatas ir savo pavidalu prilygsta PG 3 produktams;

37,48

37,48

b)

eksportuojant kitas prekes.

35,00

35,00

ex 0405 10

Sviestas, kurio riebalų kiekis sudaro 82 % masės (PG 6):

 

 

a)

eksportuojant prekes, į kurių sudėtį įeina sviestas arba grietinėlė, parduodami sumažinta kaina, ir kurie pagaminti pagal Reglamente (EB) Nr. 1898/2005 nustatytas sąlygas;

65,00

65,00

b)

KN kodu 2106 90 98 klasifikuojamų prekių, kurių pieno riebalų kiekis sudaro 40 % masės, eksportas;

66,52

66,52

c)

eksportuojant kitas prekes.

65,00

65,00


(1)  Šiame priede nustatyti tarifai netaikomi eksportui į:

a)

trečiąsias šalis: Andorą, Šventąjį Sostą (Vatikano miesto valstybę), Lichtenšteiną, Jungtines Amerikos Valstijas ir 1972 m. liepos 22 d. Europos Bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo 2 protokolo I ir II lentelėse išvardytoms prekėms, eksportuojamoms į Šveicarijos Konfederaciją.

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Seutą, Melilją, Livinjo ir Campione d'Italia administracinius vienetus, Helgolandą, Grenlandiją, Farerų salas ir Kipro Respublikos teritorijos dalis, kurių Kipro Respublikos Vyriausybė faktiškai nekontroliuoja.

c)

Europos teritorijos, už kurių išorės santykius yra atsakinga valstybė narė ir kuri nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai: Gibraltaras.

d)

paskirties vietos, numatytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) 36 straipsnio 1 dalyje, 44 straipsnio 1 dalyje ir 45 straipsnio 1 dalyje.


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 534/2009

2009 m. birželio 18 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (2) buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad kyla būtinybė iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Todėl reikėtų paskelbti tipines kainas.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kaip galima greičiau, atsižvelgiant į rinkos padėtį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

prie 2009 m. birželio 18 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

105,0

0

BR

106,4

0

AR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

112,9

2

BR

98,6

6

AR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

200,0

30

BR

220,7

24

AR

270,2

9

CL

0207 14 50

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, krūtinėlės ir jų dalys

191,9

6

BR

0207 14 60

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, kojos ir jų dalys

112,0

9

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

223,4

0

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

230,2

20

BR

229,8

20

CL

0408 11 80

Kiaušinių tryniai

368,7

0

AR

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

348,3

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

257,7

9

BR

3502 11 90

Džiovinti ovalbuminai

555,5

0

AR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/26


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 6 d.

dėl konsultacijų su Mauritanijos Islamo Respublika pagal AKR-EB partnerystės susitarimo 96 straipsnį užbaigimo

(2009/472/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą AKR-EB partnerystės susitarimą (toliau – AKR-EB susitarimas), ir ypač į jo 96 straipsnį,

atsižvelgdama į Taryboje posėdžiavusių valstybių narių Vyriausybių atstovų Vidaus susitarimą dėl priemonių, kurių reikia imtis, ir tvarkos, kurios reikia laikytis siekiant įgyvendinti AKR-EB partnerystės susitarimą (1), ir ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Nesilaikyta AKR-EB susitarimo 9 straipsnyje nurodytų esminių veiksnių.

(2)

Remiantis AKR-EB susitarimo 96 straipsniu, 2008 m. spalio 20 d. pradėtos konsultacijos su Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno (AKR) šalimis bei Mauritanijos Islamo Respublika, kurioms vykstant valdžią paėmusios karinės chuntos atstovai nepateikė priimtinų pasiūlymų ir įsipareigojimų. Nepaisant suteikto papildomo vieno mėnesio termino, nepateikta jokios naujos informacijos,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Konsultacijos su Mauritanijos Islamo Respublika pagal AKR-EB susitarimo 96 straipsnį užbaigiamos.

2 straipsnis

Patvirtinamos AKR-EB susitarimo 96 straipsnio 2 dalies c punkte numatytos atitinkamos priemonės, išdėstytos priede pateikiamame laiške.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Šis sprendimas galioja 2011 m. balandžio 6 d. Jis reguliariai peržiūrimas ne rečiau kaip kas 6 mėnesius, atsižvelgiant į Europos Sąjungai pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos bendras stebėjimo misijas.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2009 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 376.


PRIEDAS

Pone Generole,

Europos Sąjunga teikia daug svarbos 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašyto AKR-EB partnerystės susitarimo (toliau – AKR-EB susitarimas) 9 straipsnyje išdėstytiems esminiams veiksniams, susijusiems su žmogaus teisėmis, demokratijos principais ir teisine valstybe, kuriais grindžiama AKR-EB partnerystė.

Atsižvelgdama į tai, po 2008 m. rugpjūčio 6 d. įvykdyto karinio perversmo Europos Sąjunga nedelsdama pasmerkė šį perversmą ir ne kartą paragino gerbti demokratiją bei nuo 2007 m. sukurtą teisėtą institucinę sistemą. Taikydama AKR-EB susitarimo 96 straipsnį ir laikydamasi nuomonės, kad valstybės perversmu šiurkščiai pažeisti minėto susitarimo 9 straipsnyje išvardyti esminiai veiksniai, Europos Sąjunga užmezgė politinį dialogą su šalies valdžia, po kurio pradėtos konsultacijos siekiant išnagrinėti padėtį ir galimus kuo greitesnio konstitucinės tvarkos atkūrimo bendru sutarimu būdus.

2008 m. spalio 20 d. Paryžiuje įvykusiame susitikime, kuriuo pradėtos šios konsultacijos, Mauritanijos šalis negalėjo pateikti Europos Sąjungai priimtinų pasiūlymų. Būdama atvira dialogui ir suprasdama, kad politinė padėtis Mauritanijoje sudėtinga, Europos Sąjunga pirmiausia pasiūlė mėnesį nenutraukti konsultacijų, kartu nurodydama, kad Mauritanijos šaliai pateikus potencialiai priimtiną sprendimą būtų galima surengti naują konsultacinį susitikimą. Ji taip pat pranešė AKR valstybėms ir Mauritanijos šaliai, kad negavus naujos informacijos konsultacijos bus baigtos ir bus patvirtintos atitinkamos priemonės.

Keliuose Afrikos Sąjungos pirmininkaujamuose susitikimuose Europos Sąjunga ir penkios tarptautinės organizacijos, kurios buvo Tarptautinės ryšių palaikymo su Mauritanija grupės narės, aiškiai nurodė bendru sutarimu pagrįsto krizės politinio sprendimo esminius veiksnius.

Tarptautinė ryšių palaikymo grupė dar kartą susitiko 2009 m. sausio 28 d., Afrikos Sąjungos patvirtintų atskirų sankcijų įsigaliojimo išvakarėse, ir 2009 m. vasario 20 d.; buvo nustatyta, kad yra keli pasiūlymai, kaip išspręsti krizę, įskaitant šalies valdžios pasiūlymą, kuris buvo įvertintas kaip nepakankamas. Tarptautinė ryšių palaikymo grupė pasiūlė Mauritanijos šalims pradėti atvirą nacionalinį politinį dialogą globojant Afrikos Sąjungos pirmininkui, kad būtų bendru sutarimu atkurta konstitucinė tvarka.

Konstitucinės tvarkos atkūrimo papildomos atitinkamos priemonės

Remdamasi tuo, kas pirmiau išdėstyta, Europos Sąjunga nusprendė užbaigti konsultacijų laikotarpį ir pagal AKR-EB susitarimo 96 straipsnio 2 dalies c punktą patvirtinti toliau išvardytas atitinkamas priemones. Atsižvelgiant į nepatenkinamą dabartinę padėtį ir faktinį bendradarbiavimo daugelyje sričių sustabdymą, tomis atitinkamomis priemonėmis siekiama palaipsniui atnaujinti bendradarbiavimą, toliau išvardytais etapais bendru sutarimu atkuriant konstitucinę tvarką:

1.

Dabartinė padėtis ir neatidėliotinos priemonės

2.

Bendru sutarimu pagrįstas krizės sprendimas, atitinkantis tarptautinės bendrijos pasiūlytus esminius veiksnius, visų pirma rinkimų sistemos, kuri sudarytų sąlygas patikimoms institucijoms vadovaujant neutraliai Vyriausybei surengti laisvus, skaidrius ir atstovaujamuosius prezidento rinkimus, sukūrimas vykstant visa apimančiam ir atviram politiniam dialogui

3.

Faktinis ir neatšaukiamas pirmiau nurodyto krizės sprendimo įgyvendinimas

4.

Visiškas konstitucinės tvarkos atkūrimas Mauritanijoje. Tai bus pasiekta tuomet, kai į valdžią ateis teisėtas valstybės vadovas, o konstitucija galios ir jos bus laikomasi

1.   Dabartinė padėtis ir neatidėliotinos priemonės

Patvirtinamos pirmiau apibūdintos priemonės. Šios ribojamosios bendradarbiavimo priemonės nedarys įtakos nei humanitarinei pagalbai, nei tiesioginei Mauritanijos gyventojams ir pilietinei visuomenei skiriamai paramai.

Su visomis Mauritanijos šalimis bus palaikomas AKR-EB susitarimo 8 straipsnyje numatytas politinis dialogas kartu su atitinkamomis priemonėmis, kaip nurodyta AKR-EB susitarimo VII priedo 2 straipsnio 5 dalyje. Šis dialogas bus vykdomas derinant veiklą su Tarptautine ryšių palaikymo su Mauritanija grupe ir galės būti intensyvinamas, kai tik bus pritarta bendru sutarimu pagrįstam sprendimui dėl konstitucinės tvarkos atkūrimo.

A.

Jau pradėti projektai ir dešimtojo EPF orientacinė nacionalinė programa, išskyrus toliau išvardytas išimtis ir pakeitimus, laikinai nevykdomi iki laipsniško bendradarbiavimo atkūrimo toliau nurodytomis sąlygomis.

B.

Europos Komisija pasilieka teisę nedelsdama savo iniciatyva perimti EPF nacionalinės įgaliojimus suteikiančios institucijos funkcijas.

C.

Kadangi de facto, tačiau ne de jure esančios valdžios įgyvendinamos sektorių politikos raidos ir sprendimų stebėjimas daro įtaką šiuo metu dar vykstančiam bendradarbiavimui, Komisijos tarnybos, tikėdamosi galimo bendradarbiavimo atnaujinimo priėmus tarptautinei bendrijai priimtiną krizės sprendimą, toliau dalyvaus techniniu lygiu vykstančiame dialoge dėl įvairių sektorių Mauritanijos politikos, nors šis dialogas ir negali būti laikomas po 2008 m. rugpjūčio 6 d. valstybės perversmo atėjusios valdžios teisėtumo pripažinimu.

D.

Mokėjimai pagal jau vykdomas sutartis bus atlikti remiantis atitinkamais finansavimo sprendimais. Kalbama apie šiuos projektus:

Rosso–Boghé ir Kaedi–Gouaraye keliai bei techninė pagalba Transporto ministerijai,

projektas „Adraro oazės kūrimas“: baigiami vykdyti einamieji įsipareigojimai,

vandens infrastruktūros priemonė: tęsiamos trys šiuo metu vykdomos sutartys,

energetikos priemonė: tęsiamos šiuo metu vykdomos sutartys,

nacionalinės įgaliojimus suteikiančios institucijos rėmimo programa: programai užbaigti reikalingos priemonės,

regioninė saulės energijos programa: tęsiamos Mauritanijoje vykdomos sutartys,

pilietinės visuomenės rėmimo programa: pagal Europos Komisijos tiesiogiai administruojamus kvietimus teikti pasiūlymus toliau įgyvendinama su valdymu susijusi veikla,

nacionalinės kelių priežiūros įmonės rėmimo programa (ENER): toliau vykdomi tik esami sutartiniai įsipareigojimai,

pagal regioninį B paketą pasirašyta dotacijos sutartis dėl užtvindytų Senegalo upės regiono vietovių atkūrimo,

parama vietos valdžiai (skiriama ne pagal EPF): Nuakšoto savivaldybės vandens valdymo gerinimo projektas ir partnerystė dėl paramos Boustilla savivaldybės mokyklų sistemai,

Zazou valymo projektas (ne pagal EPF, bendrai finansuojamos NVO).

E.

Laikantis finansavimo susitarimų bus galima pasirašyti naujas sutartis įgyvendinant šias programas:

kvietimų teikti vietines paraiškas nevalstybinių subjektų ir demokratijos bei žmogaus teisių srityje (ne pagal EPF) skelbimas. Kvietimai teikti paraiškas vietos valdžiai remti laikinai neskelbiami,

migracijos srautų valdymo rėmimo projekto įgyvendinimas iš devintojo EPF AKR regioninių lėšų,

pabėgėlių grįžimo rėmimo projekto įgyvendinimas koordinuojant ir derinant su Europos Komisijos humanitarinės pagalbos tarnybos (ECHO) jau teikiama parama, tačiau tik tuo atveju, jei projektą bus galima įgyvendinti dėl padėties Mauritanijoje ir jei bus laikomasi sutartinių sąlygų.

F.

Nauji projektai galės būti identifikuojami ir rengiami šiose srityse:

kovos su maisto krize srityje siūloma sutelkti dešimtojo EPF regioninio B paketo lėšas, siekiant planuoti tikslinę 2 080 000 EUR paramą gyventojams, kurią įgyvendintų tarptautinė organizacija ir (arba) NVO, tačiau šia veikla nebūtų suteikta jokia tiesioginė parama administracijai, valstybei ar jos įstaigoms,

pagal naują maisto priemonę ir teminę maisto saugos eilutę bus galima planuoti Mauritanijai skirtą paketą, vykdant žemės ūkio rėmimo projektus, kuriuos įgyvendinti galės tarptautinės arba nevyriausybinės organizacijos,

dešimtojo EPF nacionalinėje orientacinėje programoje numatyta skirti orientacinę 40 mln. EUR paramos biudžetui sumą. Šis projektas galės būti identifikuotas ir parengtas tik visiškai atkūrus konstitucinę tvarką, kaip apibūdinta 4 punkte, jeigu bus laikomasi bendrų finansavimo reikalavimų atitikties sąlygų, kurios taikomos šios rūšies programų įgyvendinimui,

nuo šiol šios programos orientacinė suma sumažinama iki 25 mln. EUR. Iš 15 mln. EUR, kurie liks nepanaudoti, 10 mln. EUR bus įtraukti į rezervą galimai paramai rinkimams siekiant išspręsti krizę konstituciniu būdu, atitinkančiu tarptautinės bendrijos reikalavimus. Likę 5 mln. EUR bus įtraukti į rezervą, be kita ko, humanitarinėms krizėms, kurios galėtų kilti dėl 2008 m. rugpjūčio 6 d. valstybės perversmo sukeltos krizės, spręsti,

migracijos srautų valdymo rėmimo programa, kuriai pagal nacionalinę orientacinę programą numatyta skirti 8 mln. EUR, išimties tvarka bus identifikuota ir parengta prieš atkuriant bendradarbiavimą, remiantis tikslais ir prioritetais, kurie turi būti nustatyti.

2.   Priimtinas bendru sutarimu pagrįstas sprendimas

Ši padėtis reiškia, kad Mauritanijos šalys faktiškai pasiekė įvado 2 punkte apibūdintą susitarimą.

G.

Bus leista įgyvendinti šiuos projektus:

Nouadhibou rūdos uostas: derybos dėl uosto renovavimo sutarties ir jos pasirašymas, jei tai bus įmanoma dėl galiojančių teisės aktų ir kvietimo dalyvauti konkurse rezultatų. Atsižvelgiant į tai, kad nustatyta ir nekeičiama šio projekto įgyvendinimo data yra 2011 m. gruodžio 31 d., yra reali rizika, kad bus prarastas šio projekto finansavimas (45 mln. EUR). Komisija išnagrinės visas galimybes šiai rizikai, kuri laikui bėgant auga, sumažinti,

senų laivų laužo pašalinimo iš Nouadhibou uosto projekto programos pakeitimas, nes nuo 2008 m. gruodžio 31 d. tam skirtos STABEX lėšos (23 mln. EUR) pervestos į dešimtąjį EPF. Jei nebūtų įvykęs valstybės perversmas, šio projekto sutartis būtų buvusi pasirašyta 2008 m. pabaigoje. Naujo projekto programos sudarymo, identifikavimo ir rengimo procedūros bus pradėtos nedelsiant, kad kuo greičiau, kai tik tai bus įmanoma dėl politinės padėties (priimtino bendru sutarimu pagrįsto sprendimo), būtų galima pradėti įgyvendinimo etapą,

anksčiau sustabdytų kvietimų teikti paraiškas vietos valdžiai remti skelbimas.

3.   Krizės sprendimo įgyvendinimas

Ši padėtis reiškia, kad neatšaukiamai įgyvendinamas įvado 3 punkte apibūdintas bendru sutarimu pagrįstas krizės sprendimo būdas.

H.

Bus atnaujintas papildomas bendradarbiavimas. Jis galėtų apimti:

galimą paramą naujiems rinkimams ir galimą jų stebėjimą,

tolesnį teisingumo rėmimo programos įgyvendinimą,

Europos programos, susijusios su vietos savivaldos institucijų ir jų tarnybų stiprinimu, įgyvendinimą,

visų pagal aštuntąjį ir devintąjį EPF pasirašytų arba numatytų programų ir projektų, su kuriais susijusios sutartys dar nebuvo sudarytos, įgyvendinimą.

4.   Visiškas konstitucinės tvarkos atkūrimas

I.

Mauritanijoje visiškai atkūrus konstitucinę tvarką, remiantis AKR-EB susitarimo 96 straipsnio 2 dalies a punkto ketvirta pastraipa bus galima panaikinti visus išvardytus apribojimus. Tai sudarys sąlygas įgyvendinti visą dešimtojo EPF orientacinę programą (156 mln. EUR), kartu atsižvelgiant į galimus poreikius peržiūrėti šią programą dėl 2008 m. rugpjūčio 6 d. valstybės perversmo sukeltų neigiamų socialinių, ekonominių ir politinių pasekmių.

Atitinkamų priemonių stebėsena

Europos Sąjunga toliau atidžiai stebės padėties Mauritanijoje raidą ir prireikus galės paremti bendru sutarimu pagrįsto politinio krizės sprendimo įgyvendinimą, jei sprendime bus atsižvelgta į tarptautinės bendrijos nustatytus pirmiau išvardytus esminius elementus. Tuo tikslu bus reguliariai organizuojamos stebėjimo misijos.

Europos Sąjunga pasilieka teisę peržiūrėti ir keisti pirmiau nurodytas priemones, siekiant atsižvelgti į tolesnius padėties Mauritanijoje pokyčius.

Reiškiame Jums, Pone Generole, mūsų didžiausią pagarbą.

Komisijos vardu

José Manuel BARROSO

Tarybos vardu

J. POSPÍŠIL


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/31


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. gegužės 28 d.

dėl susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos bendrijos ir Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo laikino taikymo sudarymo

(2009/473/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrija ir Gvinėjos Respublika derėjosi dėl žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo, suteikiančio Bendrijos laivams žvejybos galimybes vandenyse, kurie priklauso Gvinėjos Respublikos suverenitetui arba jurisdikcijai žuvininkystės srityje.

(2)

Šių derybų rezultatas – 2008 m. gruodžio 20 d. parafuotas naujas žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas.

(3)

1983 m. kovo 28 d. Europos bendrijos ir Gvinėjos Respublikos Vyriausybės žuvininkystės susitarimas turėtų būti panaikintas naujuoju žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimu.

(4)

Siekiant užtikrinti Bendrijos laivų žvejybos veiklos tęstinumą, būtina, kad naujasis žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas būtų pradėtas taikyti kuo greičiau. Todėl abi šalys parafavo pasikeičiant laiškais sudaromą susitarimą dėl naujojo žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo laikino taikymo nuo 2009 m. sausio 1 d.

(5)

Bendrija suinteresuota patvirtinti pasikeičiant laiškais sudaromą susitarimą dėl žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo laikino taikymo.

(6)

Turėtų būti nustatytas žvejybos galimybių paskirstymo valstybėms narėms būdas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimas pasikeičiant laiškais dėl Europos bendrijos ir Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo dėl žvejybos prie Gvinėjos krantų 2009 m. sausio 1 d.–2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu laikino taikymo yra patvirtinamas Bendrijos vardu su sąlyga, kad Taryba priims sprendimą dėl susitarimo sudarymo.

Susitarimo pasikeičiant laiškais tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

1.   Protokolu nustatytos žvejybos galimybės valstybėms narėms paskirstomos taip:

a)

tunų žvejybos seineriai:

Ispanija

15 laivų

Prancūzija

11 laivų

Italija

2 laivai

b)

kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai:

Ispanija

8 laivai

Prancūzija

4 laivai

2.   Jeigu pagal 1 dalyje išvardytų valstybių narių paraiškas žvejybos leidimui gauti protokole numatytos žvejybos galimybės neišeikvojamos, Komisija gali atsižvelgti į bet kurios kitos valstybės narės pateiktas paraiškas žvejybos leidimui gauti.

3 straipsnis

Valstybės narės, kurių laivai žvejoja pagal 1 straipsnyje nurodytą susitarimą, Komisijai praneša apie Gvinėjos Respublikos žvejybos zonoje sugautą kiekvienų išteklių kiekį pagal 2001 m. kovo 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 500/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 dėl Bendrijos žvejybos laivų sugavimų trečiųjų šalių vandenyse ir atviroje jūroje kontrolės taikymo taisykles (1), numatytas sąlygas iki reglamento, nustatančio išsamias taisykles, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1006/2008 (2) 30 straipsnyje, įsigaliojimo, o jam įsigaliojus – pagal tose taisyklėse numatytas sąlygas.

4 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenis, įgaliotus pasirašyti susitarimą pasikeičiant laiškais, kad jis taptų privalomas Bendrijai.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

V. TOŠOVSKÝ


(1)  OL L 73, 2001 3 15, p. 8.

(2)  2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 (OL L 286, 2008 10 29, p. 33).


SUSITARIMAS PASIKEIČIANT LAIŠKAIS

dėl Europos bendrijos ir Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo laikino taikymo

Gerbiamasis pone,

Džiaugiuosi, kad Gvinėjos Respublikos ir Europos bendrijos derybininkai susitarė dėl Gvinėjos Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo ir protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, bei jo priedų.

Po šių derybų ankstesnįjį susitarimą pakeitęs naujas patobulintas susitarimas sustiprins mūsų santykius žuvininkystės srityje ir padės užmegzti tinkamus partnerystės ryšius plėtojant tausios ir atsakingos žuvininkystės Gvinėjos vandenyse politiką. Todėl siūlau drauge pradėti susitarimo, protokolo, jo priedo bei priedėlių tekstų patvirtinimo ir ratifikavimo procedūras pagal Gvinėjos Respublikoje ir Europos bendrijoje galiojančią atitinkamą tvarką.

Siekiant netrukdyti Bendrijos laivų žvejybos veiklai Gvinėjos vandenyse ir remiantis 2008 m. gruodžio 20 d. parafuotais ir žvejybos galimybes bei finansinį įnašą 2009 m. sausio 1 d.–2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu nustatančiais susitarimu ir protokolu, man garbė Jums pranešti, kad Gvinėjos Respublikos Vyriausybė yra pasiruošusi nuo 2009 m. sausio 1 d. laikinai taikyti susitarimą ir protokolą, kol jie įsigalios pagal Susitarimo 19 straipsnį, su sąlyga, kad Europos bendrija pasirengusi padaryti tą patį.

Tokiu atveju pirmoji protokolo 2 straipsnyje nustatyto finansinio įnašo dalis sumokama iki 2009 m. lapkričio 30 d.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Europos bendrija sutinka su šiuo laikinu taikymu.

 

Gerbiamasis pone,

Man garbė pranešti, kad gavau šios dienos Jūsų laišką, kuriame rašoma:

„Gerbiamasis pone,

Džiaugiuosi, kad Gvinėjos Respublikos ir Europos bendrijos derybininkai susitarė dėl Gvinėjos Respublikos ir Europos bendrijos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimo ir protokolo, kuriuo nustatomos žvejybos galimybės ir finansinis įnašas, bei jo priedų.

Po šių derybų ankstesnįjį susitarimą pakeitęs naujas patobulintas susitarimas sustiprins mūsų santykius žuvininkystės srityje ir padės užmegzti tinkamus partnerystės ryšius plėtojant tausios ir atsakingos žuvininkystės Gvinėjos vandenyse politiką. Todėl siūlau drauge pradėti susitarimo, protokolo, jo priedo bei priedėlių tekstų patvirtinimo ir ratifikavimo procedūras pagal Gvinėjos Respublikoje ir Europos bendrijoje galiojančią atitinkamą tvarką.

Siekiant netrukdyti Bendrijos laivų žvejybos veiklai Gvinėjos vandenyse ir remiantis 2008 m. gruodžio 20 d. parafuotais ir žvejybos galimybes bei finansinį įnašą 2009 m. sausio 1 d. – 2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu nustatančiais susitarimu ir protokolu, man garbė Jums pranešti, kad Gvinėjos Respublikos Vyriausybė yra pasiruošusi nuo 2009 m. sausio 1 d. laikinai taikyti susitarimą ir protokolą, kol jie įsigalios pagal Susitarimo 19 straipsnį, su sąlyga, kad Europos bendrija pasirengusi padaryti tą patį.

Tokiu atveju pirmoji protokolo 2 straipsnyje nustatyto finansinio įnašo dalis sumokama iki 2009 m. lapkričio 30 d.

Būčiau dėkingas, jei galėtumėte patvirtinti, kad Europos bendrija sutinka su šiuo laikinu taikymu.“

Man garbė patvirtinti, kad Europos bendrija pritaria tokiam laikinam taikymui.

 


GVINĖJOS RESPUBLIKOS IR EUROPOS BENDRIJOS

žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimas

GVINĖJOS RESPUBLIKA,

toliau – Gvinėja,

ir

EUROPOS BENDRIJA,

toliau – Bendrija,

toliau kartu – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į glaudų Bendrijos ir Gvinėjos bendradarbiavimą, ypač pagal Kotonu susitarimą, ir į jų abipusį norą šį bendradarbiavimą stiprinti;

ATSIŽVELGDAMOS į abiejų Šalių norą bendradarbiaujant skatinti atsakingą žuvininkystės išteklių naudojimą;

ATSIŽVELGDAMOS į Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatas;

PASIRYŽUSIOS taikyti Tarptautinės Atlanto tunų apsaugos komisijos (toliau – ICCAT) sprendimus ir rekomendacijas;

SUVOKDAMOS Maisto ir žemės ūkio organizacijos 1995 m. konferencijoje priimtame Atsakingos žuvininkystės kodekse nustatytų principų svarbą;

PASIRYŽUSIOS bendradarbiauti, atsižvelgdamos į abiejų Šalių interesus, kad įgyvendintų atsakingą žvejybą, užtikrinančią ilgalaikį gyvųjų jūros išteklių išsaugojimą ir tausų naudojimą;

ĮSITIKINUSIOS, kad toks bendradarbiavimas turi būti pagrįstas viena kitą papildančiomis iniciatyvomis ir priemonėmis, kurias Šalys, užtikrindamos politikos darnumą ir vieningas pastangas, įgyvendina kartu arba atskirai;

NUSPRENDUSIOS tuo tikslu pradėti dialogą dėl Gvinėjos Vyriausybės priimtos žuvininkystės sektoriaus politikos ir nustatyti tinkamas priemones, užtikrinsiančias veiksmingą šios politikos įgyvendinimą ir ūkio subjektų bei pilietinės visuomenės dalyvavimą šiame procese;

NORĖDAMOS nustatyti išsamias Bendrijos laivų žvejybą Gvinėjos vandenyse bei Bendrijos paramą atsakingai žuvininkystei tuose vandenyse sukurti reglamentuojančias taisykles ir sąlygas;

PASIRYŽUSIOS siekti artimesnio ekonominio bendradarbiavimo žvejybos pramonėje ir su ja susijusioje veikloje, tam tikslui kuriant ir plečiant bendras įmones, kurias sudaro abiejų Šalių įmonės,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame susitarime nustatomi principai, taisyklės ir procedūros, kuriais reguliuojama:

ekonominis, finansinis, techninis ir mokslinis bendradarbiavimas žuvininkystės srityje, siekiant skatinti atsakingą žuvininkystę Gvinėjos žvejybos zonose, kad būtų užtikrintas žuvininkystės išteklių išsaugojimas ir tausus naudojimas bei plėtojamas Gvinėjos žuvininkystės sektorius,

Bendrijos žvejybos laivų galimybės vykdyti veiklą Gvinėjos žvejybos zonose sąlygos,

bendradarbiavimas įgyvendinant kontrolės Gvinėjos žvejybos zonose taisykles siekiant užtikrinti pirmiau nurodytų sąlygų laikymąsi, žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių veiksmingumą ir kovą su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuojama žvejyba,

įmonių partnerystė, kurios tikslas – atsižvelgiant į bendrus interesus plėtoti su žuvininkyste susijusią ekonominę ir kitokią veiklą.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame susitarime:

a)   Gvinėjos institucijos– už žuvininkystę atsakinga ministerija;

b)   Bendrijos institucijos– Europos Komisija;

c)   Gvinėjos žvejybos zona– vandenys, kurie priklauso Gvinėjos jurisdikcijai žvejybos srityje, Šiame susitarime numatyta Bendrijos laivų žvejybos veikla vykdoma tik tose zonose, kur žvejoti leidžiama pagal Gvinėjos įstatymus;

d)   žvejybos laivas– laivas, įrengtas taip, kad galėtų komerciniais tikslais naudoti gyvuosius vandens išteklius;

e)   Bendrijos laivas– su Bendrijos valstybės narės vėliava plaukiojantis ir Bendrijoje įregistruotas žvejybos laivas;

f)   jungtinis komitetas– iš Bendrijos ir Gvinėjos atstovų sudarytas komitetas, kurio funkcijos nustatytos šio susitarimo 10 straipsnyje;

g)   perkrovimas– sužvejoto kiekio arba jo dalies perkrovimas iš žvejybos laivo į kitą laivą uoste arba jo akvatorijoje;

h)   neįprastos aplinkybės– aplinkybės, trukdančios žvejybos veiklai Gvinėjos vandenyse, išskyrus gamtos reiškinius, kuriems Šalys neturi įtakos;

i)   AKR valstybių jūreiviai– Kotonu susitarimą pasirašiusių ne Europos šalių jūreiviai. Gvinėjos jūreivis yra AKR valstybių jūreivis;

j)   priežiūra– Nacionalinis žvejybos stebėsenos ir apsaugos centras (CNSP);

k)   delegacija– Europos Komisijos delegacija Gvinėjoje;

l)   laivo savininkas– asmuo, teisiškai atsakingas už žvejybos laivą;

m)   žvejybos leidimas– teisė nustatytu laikotarpiu vykdyti, remiantis šio susitarimo nuostatomis, žvejybos veiklą nustatytoje zonoje ar nustatytame žvejybos rajone.

3 straipsnis

Susitarimo įgyvendinimo principai ir tikslai

1.   Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žuvininkystę Gvinėjos žvejybos zonose, remdamosi tuose vandenyse žvejojančių įvairių laivynų laivų tarpusavio nediskriminavimo principu ir nepažeisdamos to paties geografinio regiono besivystančių šalių susitarimų, įskaitant dvišalius žuvininkystės susitarimus.

2.   Šalys įsipareigoja laikytis dialogo ir išankstinio susitarimo principo, ypač turint omenyje žuvininkystės sektoriaus politikos įgyvendinimą ir Bendrijos priemonių, galinčių turėti įtakos Gvinėjos žuvininkystei, taikymą.

3.   Šalys taip pat bendradarbiauja atlikdamos pagal šį susitarimą įgyvendintų priemonių, programų ir veiksmų nuolatinius bendrus ir vienašalius ex-ante bei ex-post vertinimus, kuriuos jos atlieka bendrai arba vienos jų iniciatyva.

4.   Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šis susitarimas būtų įgyvendintas vadovaujantis gero ekonominio ir socialinio valdymo principais, siekiant prisidėti prie darbo vietų Gvinėjoje kūrimo, ir atsižvelgiant į žuvininkystės išteklių būklę.

5.   AKR valstybių jūreivių įdarbinimą Bendrijos laivuose reglamentuoja Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) deklaracija dėl pagrindinių darbo principų ir teisių, kuri be apribojimų taikoma atitinkamoms darbo sutartims ir bendroms darbo sąlygoms. Tai pirmiausia susiję su laisve jungtis į asociacijas, galiojančiu teisės į kolektyvines darbuotojų derybas pripažinimu ir diskriminacijos panaikinimu darbo bei profesinėje srityse.

4 straipsnis

Mokslinis bendradarbiavimas

1.   Susitarimo galiojimo laikotarpiu Bendrija ir Gvinėja siekia stebėti Gvinėjos žvejybos zonos išteklių būklę.

2.   Remdamosi visų tarptautinių žuvininkystės valdymo organizacijų priimtomis rekomendacijomis ir rezoliucijomis ir atsižvelgdamos į patikimiausią turimą mokslinę informaciją, Šalys tariasi Susitarimo 10 straipsnyje numatytame jungtiniame komitete ir atitinkamais atvejais po mokslinio susitikimo bendru sutarimu priima priemones tausiam žuvininkystės išteklių, turinčių poveikio Bendrijos laivų veiklai, valdymui užtikrinti.

3.   Šalys įsipareigoja konsultuotis tarpusavyje tiesiogiai, pvz., paregionio lygmeniu, arba atitinkamose tarptautinėse organizacijose, kad užtikrintų biologinių Atlanto išteklių valdymą ir išsaugojimą, ir bendradarbiauti vykdant atitinkamus mokslinius tyrimus.

5 straipsnis

Bendrijos laivų įplaukimas į Gvinėjos žvejybos rajonus

1.   Gvinėja įsipareigoja leisti Bendrijos laivams vykdyti žvejybos veiklą jos žvejybos zonoje pagal šį susitarimą, protokolą ir priedą.

2.   Šiuo susitarimu reguliuojamai žvejybos veiklai taikomi Gvinėjoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai. Gvinėjos institucijos Bendrijai praneša apie tokių teisės aktų pakeitimus. Nepažeisdami nuostatų, dėl kurių Šalys gali susitarti atskirai, Bendrijos laivai privalo pradėti laikytis tokių pakeitimų per vieną mėnesį nuo pranešimo apie juos.

3.   Gvinėja įsipareigoja imtis visų priemonių, reikalingų protokole numatytoms žvejybos kontrolės nuostatoms veiksmingai taikyti. Bendrijos laivai bendradarbiauja su už šios kontrolės vykdymą atsakingomis Gvinėjos institucijomis.

4.   Bendrija, laikydamasi Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, įsipareigoja imtis visų priemonių, reikalingų siekiant užtikrinti, kad jos laivai laikytųsi šio susitarimo nuostatų ir teisės aktų, reguliuojančių žvejybą Gvinėjos jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse.

6 straipsnis

Žvejybos veiklos vykdymo sąlygos – išimties sąlyga

1.   Bendrijos laivai gali vykdyti žvejybos veiklą Gvinėjos žvejybos zonoje tik tada, jei jie turi pagal šį susitarimą ir pridėtą jo protokolą Gvinėjos išduotą galiojantį žvejybos leidimą.

2.   Protokole nenumatytoms žvejybos kategorijoms ir žvalgomajai žvejybai žvejybos leidimus Bendrijos laivams gali išduoti ministerija. Vis dėlto, tokie leidimai išduodami tik esant teigiamai abiejų Šalių nuomonei.

3.   Žvejybos leidimo gavimo laivui tvarka, taikomi mokesčiai ir laivo savininkų mokėjimo būdas nustatomi protokolo priede.

7 straipsnis

Finansinis įnašas

1.   Finansinį įnašą Gvinėjai Bendrija perveda vadovaudamasi protokole ir prieduose nurodytais terminais ir sąlygomis. Šį finansinį įnašą sudaro dvi dalys, atitinkamai susijusios su:

a)

Bendrijos laivų galimybėmis Gvinėjos vandenyse žvejoti šių vandenų išteklius; ir

b)

Bendrijos finansine parama nacionalinei žuvininkystės politikai, paremtai atsakinga žvejyba ir tausiu išteklių naudojimu, įgyvendinti Gvinėjos vandenyse.

2.   1 dalies b punkte nurodyta finansinio įnašo dalis nustatoma atsižvelgiant į bendru Šalių sutarimu pagal protokolo nuostatas nustatytus tikslus, kurie turi būti įgyvendinti pagal Gvinėjos Vyriausybės nustatytą žuvininkystės sektoriaus politiką, ir į metines bei daugiametes šios politikos įgyvendinimo programas.

3.   Bendrijos skiriamas finansinis įnašas mokamas kiekvienais metais pagal protokole nustatytas taisykles ir pagal šio susitarimo bei protokolo nuostatas, pagal kurias šio finansinio įnašo suma gali būti pakeista:

a)

dėl neįprastų aplinkybių;

b)

bendrai sutarus sumažinti Bendrijos laivams skirtas žvejybos galimybes taikant atitinkamų išteklių valdymo priemones, kurios pagal patikimiausią turimą mokslinę informaciją laikomos būtinomis ištekliams išsaugoti ir tausiai naudoti;

c)

bendrai sutarus Bendrijos laivams padidinti žvejybos galimybes, jei pagal patikimiausią turimą mokslinę informaciją tai nepakenktų išteklių būklei;

d)

pakartotinai bendrai įvertinus finansinės paramos Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus politikai įgyvendinti sąlygas, jei abiejų Šalių patvirtinti metinių ir daugiamečių programų rezultatai tai pateisina;

e)

denonsavus šį Susitarimą pagal 15 straipsnio nuostatas;

f)

sustabdžius šio susitarimo taikymą pagal 14 straipsnio nuostatas.

8 straipsnis

Ūkio subjektų bendradarbiavimo skatinimas

1.   Šalys skatina ekonominį, mokslinį ir techninį bendradarbiavimą žuvininkystės ir susijusiuose sektoriuose. Jos tariasi tarpusavyje, siekdamos derinti įvairias šioje srityje numatytas priemones.

2.   Šalys įsipareigoja skatinti informacijos apie žvejybos būdus ir žvejybos įrankius, išteklių išsaugojimo būdus ir žuvininkystės produktų perdirbimą mainus.

3.   Šalys siekia kurti tinkamas sąlygas savo įmonių techniniams, ekonominiams ir prekybos ryšiams užmegzti, skatindamos verslo ir investicijų plėtrai palankios aplinkos kūrimą.

4.   Šalys ypač skatina atsižvelgiant į abiejų Šalių interesus steigti mišrias bendroves nuosekliai laikantis galiojančių Gvinėjos ir Bendrijos teisės aktų.

9 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

Šalys, suprasdamos būtinybę užtikrinti žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo priemonių veiksmingumą:

plėtoja administracinį bendradarbiavimą, kad būtų užtikrinta, kad jų laivai laikosi šio susitarimo nuostatų ir Gvinėjos žvejybos jūroje taisyklių, kiek tai su kiekviena jų susiję,

bendradarbiauja, visų pirma pasitelkdamos informacijos mainus ir glaudų administracinį bendradarbiavimą, kad būtų užkirstas kelias neteisėtai, nedeklaruotai ir nereglamentuojamai žvejybai ir kad būtų su ja kovojama.

10 straipsnis

Jungtinis komitetas

1.   Šio susitarimo taikymui stebėti ir kontroliuoti įsteigiamas jungtinis komitetas. Jungtinis komitetas atlieka šias funkcijas:

a)

prižiūri, kaip vykdomas, aiškinamas ir taikomas susitarimas bei kaip sprendžiami kylantys ginčai;

b)

prižiūri ir vertina, kaip partnerystės susitarimo taikymu prisidedama prie Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus politikos įgyvendinimo;

c)

palaiko ryšius, būtinus sprendžiant abiems Šalims svarbius žuvininkystės srities klausimus;

d)

yra draugiško ginčų dėl susitarimo aiškinimo ir taikymo sprendimo forumas;

e)

prireikus iš naujo įvertina žvejybos galimybių apimtį ir atitinkamai finansinį įnašą;

f)

apibrėžia žvejybos sąlygas remdamasis protokolo nuostatomis;

g)

nustato praktines šio susitarimo 9 straipsnyje numatyto administracinio bendradarbiavimo taisykles;

h)

atlieka kitas funkcijas, dėl kurių bendrai nusprendžia abi Šalys, įskaitant kovą su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuojama žvejyba ir administracinį bendradarbiavimą.

2.   Jungtinis komitetas renkasi ne rečiau kaip kartą per metus paeiliui Gvinėjoje arba Bendrijoje, jam pirmininkauja Šalis, kurioje vyksta susitikimas. Vienos iš Šalių prašymu jungtinis komitetas šaukia neeilinį susitikimą.

11 straipsnis

Geografinė taikymo zona

Šis susitarimas taikomas teritorijose, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis, pagal joje nustatytas sąlygas, ir Gvinėjos teritorijoje bei Gvinėjos jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse.

12 straipsnis

Trukmė

Šis susitarimas taikomas 4 metus nuo jo įsigaliojimo dienos; jis automatiškai pratęsiamas tokiam pat laikotarpiui, jei nėra denonsuojamas pagal 15 straipsnį.

13 straipsnis

Ginčų sprendimas

Jei iškyla ginčų dėl šio susitarimo aiškinimo ir (arba) taikymo, Šalys konsultuojasi tarpusavyje.

14 straipsnis

Galiojimo sustabdymas

1.   Vienos iš Šalių iniciatyva šio susitarimo taikymas gali būti sustabdytas, jei kyla didelių nesutarimų dėl jame numatytų nuostatų taikymo. Norėdama sustabdyti susitarimo taikymą, suinteresuotoji Šalis turi ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki tos dienos, kurią sustabdymas įsigaliotų, raštu pranešti apie savo ketinimą. Kitai Šaliai gavus tokį pranešimą, abi Šalys pradeda tarpusavio konsultacijas, siekdamos ginčą išspręsti taikiai.

2.   7 straipsnyje nurodyto finansinio įnašo išmoka sumažinama proporcingai ir prorata temporis, atsižvelgiant į sustabdymo trukmę.

15 straipsnis

Denonsavimas

1.   Bet kuri iš Šalių gali denonsuoti šį susitarimą, susidarius neįprastoms aplinkybėms, pavyzdžiui, išsekus atitinkamiems žuvų ištekliams, nustačius, kad sumažėjo Bendrijos laivams Gvinėjos suteiktų žvejybos galimybių išnaudojimo lygis, arba Šalims nesilaikant įsipareigojimų kovoti su neteisėta, nedeklaruota ir nereglamentuojama žvejyba.

2.   Apie savo ketinimą denonsuoti susitarimą atitinkama Šalis kitai Šaliai praneša raštu iki pradinio galiojimo laikotarpio pabaigos arba kiekvieno papildomo galiojimo laikotarpio pabaigos likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams.

3.   2 dalyje minėto pranešimo pateikimas laikomas šalių konsultacijų pradžia.

4.   7 straipsnyje nurodyto finansinio įnašo išmoka tais metais, kuriais įsigalioja susitarimo denonsavimas, yra sumažinama proporcingai ir prorata temporis.

16 straipsnis

Protokolas ir priedas

Protokolas ir priedas yra neatskiriama šio susitarimo dalis.

17 straipsnis

Taikomos nacionalinės teisės nuostatos

Bendrijos žvejybos laivų veikla Gvinėjos vandenyse reguliuojama Gvinėjoje taikomais teisės aktais, išskyrus atvejus, kai susitarime, protokole, jo prieduose arba priedėliuose yra numatyta kitaip.

18 straipsnis

Panaikinimas

Šio susitarimo įsigaliojimo dieną juo panaikinamas ir pakeičiamas 1983 m. kovo 28 d. Europos ekonominės bendrijos ir Gvinėjos susitarimas dėl žvejybos prie Gvinėjos krantų.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis susitarimas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis; visi tekstai yra autentiški; susitarimas įsigalioja tą dieną, kai Šalys raštu praneša viena kitai apie įsigaliojimui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą.

PROTOKOLAS,

nustatantis žvejybos galimybes ir finansinį įnašą, numatytus Europos bendrijos ir Gvinėjos Respublikos žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarime dėl žvejybos prie Gvinėjos krantų 2009 m. sausio 1 d.–2012 m. gruodžio 31 d. laikotarpiu

1 straipsnis

Taikymo laikotarpis ir žvejybos galimybės

1.   Nuo 2009 m. sausio 1 d. ketverių metų laikotarpiui remiantis susitarimo 5 straipsniu nustatomos tokios tolimos migracijos žuvų (1982 m. Jungtinių Tautų konvencijos 1 priede išvardytos rūšys) žvejybos galimybės:

tunų žvejybos seineriai šaldikliai: 28 laivai,

kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai: 12 laivų.

2.   Nuo antrųjų protokolo taikymo metų, atlikus bendrą krevečių išteklių būklės ir šios kategorijos Gvinėjos žuvininkystės valdymo vertinimą, krevetes žvejojantiems laivams metų laikotarpiui galės būti suteiktos 800 BRT per ketvirtį žvejybos galimybės tokiomis sąlygomis:

įplaukimas į krevečių žvejybos rajonus ir ypač nacionalinių ir užsienio laivynų žvejybos pastangos turės būti valdomos skaidriai. Tuo tikslu Gvinėja iki kiekvienų metų spalio 31 d. perduos duomenis apie šios rūšies žvejybos pastangas Gvinėjos vandenyse,

Gvinėjos vandenyse turės būti įgyvendinamas Stebėsenos, kontrolės ir priežiūros planas,

turės būti analizuojami moksliniai duomenys apie išteklių būklę ir svarstomi mokslinių reisų rezultatai; rezultatai turės būti pateikiami kiekvienais metais kartu su duomenimis apie žvejybos pastangas.

Šiai kategorijai taikomos žvejybos sąlygos kiekvienais metais bus nustatomos bendru sutarimu prieš išduodant žvejybos leidimus; bet kokiu atveju – prieš išmokant šio protokolo 2 straipsnyje numatytą papildomą specialųjį įnašą, proporcingą padidintoms žvejybos galimybėms.

3.   1 ir 2 dalys taikomos nepažeidžiant šio protokolo 4 ir 5 straipsnių nuostatų.

4.   Su Europos bendrijos valstybės narės vėliava plaukiojantys laivai gali vykdyti žvejybos veiklą Gvinėjos žvejybos zonoje tik turėdami pagal šį protokolą ir šio protokolo priede nurodytas taisykles Gvinėjos išduotą galiojantį žvejybos leidimą.

2 straipsnis

Finansinis įnašas – Mokėjimo tvarka

1.   Susitarimo 7 straipsnyje nurodytą finansinį įnašą 1 straipsnio 1 dalyje nurodytam laikotarpiui sudaro 325 000 EUR metinė suma, atitinkanti 5 000 t per metus orientacinį kiekį, ir 125 000 EUR per metus speciali suma, skirta Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus politikai remti ir įgyvendinti. Ši speciali suma yra neatskiriama susitarimo 7 straipsnyje nurodyto vienkartinio finansinio įnašo (1) dalis.

Jei, remiantis 1 straipsnio 2 dalies nuostatomis, skiriamos papildomos žvejybos galimybės, į susitarimo 7 straipsnyje numatytą finansinį įnašą 1 straipsnio 2 dalyje numatytam laikotarpiui įtraukiama proporcinga padidintoms žvejybos galimybėms 300 000 EUR per metus suma.

Prie minėtų sumų pridedamas specialusis Bendrijos įnašas – 600 000 EUR pirmaisiais metais, 400 000 EUR antraisiais metais ir 300 000 EUR vėlesniais metais – stebėsenos, kontrolės ir priežiūros sistemos Gvinėjos žvejybos zonose stiprinimui remti ir siekiant Gvinėjai padėti įsigyti palydovinę stebėsenos sistemą ne vėliau kaip 2010 m. birželio 30 d. Šis įnašas administruojamas remiantis šio protokolo 7 straipsnio nuostatomis.

2.   1 dalis yra taikoma nepažeidžiant šio protokolo 4, 5, 6 ir 7 straipsnių nuostatų.

3.   Pirmoje dalyje nurodytą bendrą sumą (iš viso 1 050 000 EUR pirmaisiais metais ir, esant reikalui, 1 150 000 EUR antraisiais metais ir 1 050 000 EUR vėlesniais metais) Bendrija išmoka kasmet šio protokolo taikymo laikotarpiu (2). Šios sumos nenulemia galimų žvejybos galimybių pakeitimų arba naujų žvejybos galimybių įtraukimo, dėl kurių gali būti nuspręsta remiantis šio protokolo 4 ir 5 straipsnių nuostatomis.

4.   Jei Bendrijos laivais Gvinėjos žvejybos zonose sugautas bendras kiekis viršija orientacinį kiekį, metinis finansinis įnašas yra didinamas 65 EUR už kiekvieną papildomą sužvejotą toną. Tačiau metinė bendra Bendrijos mokama suma negali viršyti 3 dalyje nurodytos sumos daugiau nei dvigubai (t. y. 1 050 000 EUR pirmaisiais metais ir, esant reikalui, 1 150 000 EUR antraisiais metais ir 1 050 000 EUR vėlesniais metais). Jei Bendrijos laivais sužvejotas kiekis viršija kiekį, atitinkantį dvigubą bendrą metinę sumą, suma, mokėtina už kiekį, kuriuo viršijama ši riba, išmokama kitais metais.

5.   1 dalyje nurodyta finansinio įnašo išmoka už pirmuosius metus mokama ne vėliau kaip 2009 m. lapkričio 30 d., o už kitus metus – ne vėliau kaip vasario 1 d.

6.   Nepažeidžiant 6 straipsnio nuostatų, dėl šių sumų paskirstymo nusprendžiama atsižvelgiant į Gvinėjos Finansų įstatymą, išskyrus šio protokolo 2 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje numatytą specialųjį įnašą, todėl minėtų sumų paskirstymas yra išskirtinė Gvinėjos institucijų kompetencija.

7.   Šiame straipsnyje numatyti mokėjimai, išskyrus 2 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje numatytą specialųjį įnašą, kuris bus pervestas tiesiogiai į Nacionalinio žvejybos stebėsenos ir apsaugos centro sąskaitą, ir pirmuosius metus po to, kai abi Šalys patvirtins tokių lėšų planavimą, pervedami į Centrinio Gvinėjos banko valstybės iždo sąskaitą, kurios rekvizitus kiekvienais metais praneša ministerija.

3 straipsnis

Bendradarbiavimas siekiant atsakingos žuvininkystės – Mokslinis bendradarbiavimas

1.   Šalys įsipareigoja skatinti atsakingą žuvininkystę Gvinėjos vandenyse, remdamosi tuose vandenyse žvejojančių įvairių laivynų laivų tarpusavio nediskriminavimo principu.

2.   Šio protokolo galiojimo laikotarpiu Bendrija ir Gvinėja siekia stebėti Gvinėjos žvejybos zonos išteklių būklę.

3.   Siekdamos atsakingos žuvininkystės, Šalys įsipareigoja skatinti bendradarbiavimą paregionio lygmeniu pirmiausia Tarptautinėje Atlanto tunų apsaugos komisijoje (ICCAT) ir kitose kompetentingose paregionio ir tarptautinėse organizacijose.

4.   Remdamosi susitarimo 4 straipsniu ir patikimiausia turima moksline informacija, Šalys tariasi susitarimo 10 straipsnyje numatytame Jungtiniame komitete, kad po parajonio lygio (jei reikia) mokslinio pasitarimo bendru sutarimu būtų priimtos priemonės, skirtos tausiam jūros išteklių, darančių įtaką Bendrijos laivų veiklai, naudojimui. Taikant tokias priemones atsižvelgiama į Tarptautinės Atlanto tunų išsaugojimo komisijos (ICCAT) priimtas rekomendacijas ir rezoliucijas.

4 straipsnis

Žvejybos galimybių peržiūra bendru sutarimu

1.   1 straipsnyje nurodytos žvejybos galimybės bendru sutarimu gali būti padidintos, jei pagal protokolo 3 straipsnio 4 dalyje nurodyto mokslinio pasitarimo išvadas šis padidinimas neigiamai nepaveiks tausaus Gvinėjos išteklių valdymo. Tokiu atveju 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas finansinis įnašas yra padidinamas proporcingai ir prorata temporis.

2.   Priešingai, jei Šalys susitaria sumažinti 1 straipsnyje nurodytas žvejybos galimybes, finansinis įnašas sumažinamas proporcingai ir prorata temporis.

3.   Žvejybos galimybių paskirstymas įvairių kategorijų laivams taip pat gali būti abiems Šalims pasikonsultavus tarpusavyje bendru sutarimu peržiūrėtas atsižvelgiant į visas galimas šio protokolo 3 straipsnio 4 dalyje nurodyto bendro metinio susitikimo rekomendacijas dėl išteklių, kurie galėtų būti paveikti tokio perskirstymo, valdymo. Šalys susitaria dėl atitinkamo finansinio įnašo koregavimo, jei to reikia perskirsčius žvejybos galimybes.

5 straipsnis

Kitos žvejybos galimybės

1.   Jei Bendrijos žvejybos laivai yra suinteresuoti 1 straipsnyje nenurodyta žvejybos veikla, Bendrija, siekdama leidimo tokiai naujai veiklai, konsultuojasi su Gvinėja. Atitinkamais atvejais Šalys susitaria dėl tokioms naujoms žvejybos galimybėms taikytinų sąlygų ir, jei būtina, iš dalies pakeičia šį protokolą ir jo priedą.

2.   Gavusios šio protokolo 3 straipsnio 4 dalyje numatyto bendro mokslinio pasitarimo pritarimą Šalys gali bendrai vykdyti žvalgomosios žvejybos kampanijas Gvinėjos žvejybos zonose. Šiuo tikslu vienai iš Šalių paprašius jos konsultuojasi tarpusavyje ir kiekvienu atveju atskirai nustato naujus išteklius, sąlygas ir kitus susijusius aspektus.

3.   Žvalgomąją žvejybą šalys vykdo pagal bendrai priimtus mokslinius, administracinius ir finansinius reikalavimus. Žvalgomosios žvejybos leidimai suteikiami bandymams ne daugiau kaip dviems šešių mėnesių kampanijoms, skaičiuojant nuo Šalių bendru sutarimu nustatytos dienos.

4.   Jei Šalys nusprendžia, kad žvalgomosios žvejybos kampanijos davė teigiamų ekosistemų ir gyvųjų jūros išteklių išsaugojimo rezultatų, šio protokolo 4 straipsnyje numatyta bendro sutarimo tvarka atsižvelgiant į leidžiamas žvejybos pastangas Bendrijos laivams gali būti skiriamos naujos žvejybos galimybės, galiosiančios iki šio protokolo galiojimo pabaigos. Atitinkamai padidinamas finansinis įnašas.

6 straipsnis

Finansinio įnašo mokėjimo sustabdymas ir persvarstymas esant nepaprastosioms aplinkybėms

1.   Susidarius neįprastoms aplinkybėms, išskyrus gamtos reiškinius, kurios trukdo žvejybos veiklai Gvinėjos išskirtinėje ekonominėje zonoje (IEE), Europos bendrija gali sustabdyti šio protokolo 2 straipsnio 1 dalyje nurodyto finansinio įnašo mokėjimą.

2.   Sprendimas dėl sustabdymo 1 dalyje nurodytais atvejais priimamas abiems Šalims pasikonsultavus tarpusavyje per du mėnesius nuo vienos iš šalių prašymo pateikimo ir su sąlyga, kad Europos bendrija mokėjimo sustabdymo metu jau yra pervedusi visą mokėtiną sumą.

3.   Finansinis įnašas vėl pradedamas mokėti, kai tik Šalys, pasikonsultavusios tarpusavyje, bendru sutarimu nusprendžia, kad žvejybos veiklai trukdžiusių aplinkybių nebėra ir (arba) kad padėtis yra tinkama žvejybos veiklai toliau vykdyti.

4.   Bendrijos laivams išduotų žvejybos leidimų, kurių galiojimas buvo sustabdytas drauge su finansinio įnašo mokėjimu, galiojimo laikas yra pratęsiamas tokiam pačiam laikotarpiui, kuriam buvo sustabdyta žvejybos veikla.

7 straipsnis

Atsakingos žuvininkystės skatinimas Gvinėjos vandenyse

1.   Visa 2 straipsnio 1 dalyje nustatytų finansinio ir specialaus įnašų suma kasmet skiriama priemonėms, priimtoms pagal Gvinėjos Vyriausybės nustatytą žuvininkystės sektoriaus politiką, dėl kurių bendrai nutarė abi Šalys remdamosi toliau nustatytomis taisyklėmis, remti ir įgyvendinti.

Šią sumą Gvinėja naudoja remdamasi įgyvendintinais tikslais, bendru Šalių sutarimu nustatytais atsižvelgiant į Gvinėjos žuvininkystės politikos dabartinius prioritetus, kuriais siekiama užtikrinti tvarų ir atsakingą sektoriaus valdymą, ir 2 dalyje nurodytomis susijusiomis metinėmis ir daugiametėmis programomis, skirtomis išteklių valdymui kontroliuoti ir prižiūrėti, žuvininkystės produktų gamybos sanitarinėms sąlygoms pagerinti ir kompetentingų institucijų kontrolės pajėgumui sustiprinti.

2.   Gvinėjai pasiūlius, siekdami įgyvendinti 1 dalies nuostatas, Bendrija ir Gvinėja susitarimo 10 straipsnyje numatytame jungtiniame komitete, įsigaliojus protokolui ir ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo šio Protokolo įsigaliojimo, susitaria dėl daugiametės sektoriaus programos ir jos taikymo taisyklių, įskaitant:

a)

metines ir daugiametes gaires, pagal kurias bus panaudotos 1 dalyje nurodyta finansinio įnašo procentinė dalis ir specialios išmokos kasmetinėms priemonėms;

b)

metinius ir daugiamečius tikslus, kuriuos įgyvendinant būtų skatinama tausi ir atsakinga žuvininkystė, atsižvelgiant į Gvinėjos nustatytus nacionalinės žuvininkystės politikos arba kitų sričių politikos, susijusios su atsakingos ir tausios žuvininkystės skatinimu arba turinčios jam poveikio, prioritetus;

c)

kasmetinio rezultatų vertinimo kriterijus ir tvarką.

3.   Vis dėlto ypatingą dėmesį šalys susitaria skirti visoms žvejybos stebėsenos, kontrolės ir priežiūros rėmimo priemonėms, įskaitant Gvinėjos vandenų priežiūrą jūroje ir iš oro, palydovinio žvejybos laivų stebėjimo sistemos (LSS) naudojimą, teisinio pagrindo tobulinimą ir jo taikymą pažeidimų atveju.

4.   Siūlymus keisti daugiametę sektoriaus programą arba kasmetinėms priemonėms skirtų specialių sumų panaudojimą turi patvirtinti abi Šalys jungtiniame komitete.

5.   Gvinėja kasmet skiria 1 dalyje nurodytas sumas atitinkančią sumą daugiametei programai įgyvendinti. Pirmaisiais protokolo galiojimo metais apie sumos paskirstymą turi būti pranešta Bendrijai iš karto, kai tai įmanoma; bet kokiu atveju, pranešti būtina prieš jungtiniame komitete patvirtinant daugiametę sektoriaus programą. Vėlesniais metais apie tokį paskirstymą Gvinėja Bendrijai praneša ne vėliau kaip iki sausio 31 d.

6.   Jei kasmetinis daugiametės sektoriaus programos įgyvendinimo rezultatų įvertinimas tai pagrindžia, Europos bendrija galės koreguoti šio protokolo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytą finansinio įnašo dalį, skirtą Gvinėjos žuvininkystės sektoriaus politikai remti ir įgyvendinti, kad faktinė programai įgyvendinti skirtų lėšų suma atitiktų šiuos rezultatus.

7.   Bendrija pasilieka teisę sustabdyti protokolo 2 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje numatyto specialiojo įnašo mokėjimą, kai jei po jungtiniame komitete atlikto įvertinimo paaiškėja, kad nuo pirmųjų protokolo taikymo metų gauti rezultatai neatitinka programų, išskyrus ypatingas ir tinkamai motyvuotas aplinkybes.

8 straipsnis

Ginčai – protokolo taikymo sustabdymas

1.   Šalių ginčai dėl šio protokolo nuostatų aiškinimo ir atitinkamo taikymo sprendžiami Šalims konsultuojantis Susitarimo 10 straipsnyje numatytame jungtiniame komitete, jei būtina, šaukiamas neeilinis posėdis.

2.   Nepažeidžiant 9 straipsnio nuostatų, protokolo taikymas gali būti sustabdytas vienos iš Šalių iniciatyva, jei laikoma, kad kilęs Šalių ginčas yra didelis ir jei jungtiniame komitete vykusiose konsultacijose, numatytose 1 dalyje, jo nepavyko išspręsti draugiškai.

3.   Norėdama sustabdyti protokolo taikymą, suinteresuotoji Šalis raštu praneša apie savo ketinimą ne vėliau kaip prieš tris mėnesius iki dienos, kurią šis sustabdymas turėtų įsigalioti.

4.   Jei protokolo taikymas sustabdomas, Šalys ir toliau konsultuojasi tarpusavyje, siekdamos draugiškai išspręsti ginčą. Kai draugiškas sprendimas randamas, protokolas vėl pradedamas taikyti, o finansinio įnašo suma sumažinama proporcingai ir prorata temporis, priklausomai nuo protokolo taikymo sustabdymo trukmės.

9 straipsnis

Protokolo taikymo sustabdymas dėl nemokėjimo

Atsižvelgiant į 6 straipsnio nuostatas, Bendrijai neatlikus 2 straipsnyje nurodytų mokėjimų, šio protokolo taikymas gali būti sustabdytas tokiomis sąlygomis:

a)

Kompetentingos Gvinėjos institucijos Europos Komisijai pateikia pranešimą apie nesumokėjimą. Europos Komisija atlieka būtinus patikrinimus ir, jei reikia, ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo minėto pranešimo gavimo atlieka šį mokėjimą.

b)

Jei, iki protokolo 2 straipsnio 5 dalyje numatyto termino mokėjimas neatliekamas ir nepateikiama pateisinama priežastis, Gvinėjos kompetentingos institucijos turi teisę protokolo taikymą sustabdyti. Jos nedelsdamos apie tai informuoja Europos Komisiją.

c)

Protokolas vėl pradedamas taikyti, kai tik atliekamas atitinkamas mokėjimas.

10 straipsnis

Taikomos nacionalinės teisės nuostatos

Bendrijos žvejybos laivų veikla Gvinėjos vandenyse reguliuojama Gvinėjoje taikomais teisės aktais, išskyrus atvejus, kai susitarime, protokole, jo prieduose arba priedėliuose yra numatyta kitaip.

11 straipsnis

Peržiūros straipsnis

1.   Jei atliekama svarbių politinės krypties, dėl kurios buvo sudarytas šis protokolas, pakeitimų viena iš Šalių gali pareikalauti peržiūrėti jo nuostatas siekiant galimo jų pakeitimo.

2.   Suinteresuotoji šalis kitai šaliai raštu praneša apie ketinimą peržiūrėti šio protokolo nuostatas.

3.   Nuo tokio pranešimo praėjus ne daugiau kaip 60 dienų abi Šalys pradeda konsultacijas. Nepasiekus susitarimo dėl nuostatų peržiūros, suinteresuotoji šalis gali protokolą denonsuoti pagal jo 14 straipsnį.

12 straipsnis

Panaikinimas

Šiuo protokolu ir jo priedais panaikinamas ir pakeičiamas dabar galiojantis žvejybą reglamentuojantis protokolas ir Europos ekonominės bendrijos ir Gvinėjos Bendrasis susitarimas dėl žvejybos prie Gvinėjos krantų.

13 straipsnis

Trukmė

Šis protokolas ir jo priedai taikomi ketverius metus nuo 2009 m. sausio 1 d., nebent jis denonsuojamas remiantis 14 straipsniu.

14 straipsnis

Denonsavimas

Norėdama denonsuoti, suinteresuotoji Šalis apie savo ketinimą kitai Šaliai praneša raštu likus ne mažiau kaip šešiems mėnesiams iki denonsavimo dienos. Prieš tai minėto pranešimo pateikimas yra Šalių konsultacijų pradžia.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis protokolas ir jo priedas įsigalioja tą dieną, kurią Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų procedūrų užbaigimą.

2.   Jie taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.


(1)  Prie 1 straipsnio 1 pastraipoje nurodyto finansinio įnašo pridedami šio priedo II skyriuje numatyti mokesčiai, kuriuos renka pati Gvinėja ir kurių apytikslis dydis yra 118 000 EUR per metus be mokesčių, susijusių su priežiūra ir tyrimais.

(2)  Prie šių sumų pridedami šio priedo II skyriuje numatyti mokesčiai, kuriuos renka pati Gvinėja ir kurių apytikslis dydis yra 118 000 EUR per metus be mokesčių, susijusių su priežiūra ir tyrimais.

PRIEDAS

Bendrijos laivų tunų žvejybos sąlygos Gvinėjos žvejybos zonoje

I   SKYRIUS

ŽVEJYBOS LEIDIMŲ PARAIŠKŲ TEIKIMO IR ŽVEJYBOS LEIDIMŲ IŠDAVIMO FORMALUMAI

1   SKIRSNIS

Žvejybos leidimų išdavimas

1.

Žvejybos Gvinėjos zonoje žvejybos leidimas gali būti išduotas tik reikalavimus atitinkantiems laivams.

2.

Laivas atitinka reikalavimus, jei jo savininkas, kapitonas ir pats laivas neuždrausta vykdyti žvejybos veiklos Gvinėjoje. Jie negali būti padarę Gvinėjos administracinės tvarkos pažeidimų, t. y. turi būti įvykdę visus ankstesnius įsipareigojimus, susijusius su Gvinėjoje vykdoma žvejybos veikla ir ypač su – jūreivių samdymu pagal su Bendrija sudarytus žvejybos susitarimus.

3.

Kompetentingos Bendrijos institucijos už žuvininkystę atsakingai Gvinėjos ministerijai elektroniniu paštu pateikia paraišką dėl kiekvieno laivo, pageidaujančio žvejoti pagal susitarimą, iki paraiškoje prašomos leidimo galiojimo pradžios likus ne mažiau kaip 30 darbo dienų.

4.

Prašymai pateikiami už žuvininkystę atsakingai ministerijai naudojant formą, kurios pavyzdys pateikiamas I priedėlyje. Gvinėjos institucijos imasi visų būtinų priemonių, kad leidimų prašymuose pateikti duomenys būtų tvarkomi konfidencialiai. Šie duomenys naudojami tik žuvininkystės susitarimui įgyvendinti.

5.

Prie leidimo paraiškos pridedami tokie dokumentai:

įrodymas, kad sumokėtas nustatyto dydžio avansas už leidimo galiojimo laikotarpį,

kiti dokumentai arba pažymėjimai, kurių reikalaujama remiantis specialiomis nuostatomis, pagal šį protokolą taikytinomis atitinkamo tipo laivams.

6.

Mokestis pervedamas į Gvinėjos institucijų nurodytą sąskaitą pagal protokolo 2 straipsnio 7 dalį.

7.

Į šį mokestį įskaitomi visi nacionaliniai ir vietos mokesčiai išskyrus mokestį už žvejybos priežiūrą, mokestį už žuvininkystės tyrimus ir paslaugų mokesčius. Mokesčiai už žvejybos priežiūrą ir žuvininkystės tyrimus bus apskaičiuoti proporcingai pagal Gvinėjos žvejybos zonoje išbūtą trukmę; veiklos vykdytojai juos sumokės pagal galutinę mokėtinų mokesčių ataskaitą remiantis šio priedo 2 skirsnio nuostatomis.

Gvinėjai prašant ir kol su Bendrija bus pasirašytas LSS protokolas, pastaroji Gvinėjai teiks palydovinius duomenis apie laikotarpius, kada būta Gvinėjos žvejybos zonose, kad būtų įmanoma apskaičiuoti savininkų mokėtinus mokesčius už žvejybos priežiūrą.

8.

Leidimai visiems laivams išduodami per 15 darbo dienų nuo tos dienos, kai už žvejybą atsakinga Gvinėjos ministerija gauna visus 5 punkte nurodytus dokumentus; leidimai laivų savininkams arba jų atstovams yra perduodami per Europos Komisijos delegaciją Gvinėjoje.

9.

Leidimas išduodamas konkrečiam laivui ir negali būti perleidžiamas.

10.

Tačiau Europos bendrijai paprašius įrodytu force majeure atveju vieno laivo žvejybos leidimas pakeičiamas nauju kitam tos pačios protokolo 1 straipsnyje nurodytos kategorijos laivui skirtu leidimu nemokant naujo mokesčio. Šiuo atveju, nustatant, ar reikia mokėti papildomai, sugautas kiekis skaičiuojamas atsižvelgiant į bendrą abiejų laivų sugautą kiekį.

11.

Pakeičiamo laivo savininkas arba jo atstovas per Europos Komisijos delegaciją grąžina panaikintą žvejybos leidimą už žuvininkystę atsakingai Gvinėjos ministerijai.

12.

Naujas leidimas įsigalioja tą dieną, kai laivo savininkas už žvejybą atsakingai Gvinėjos ministerijai grąžina panaikintą leidimą. Europos Komisijos delegacija Gvinėjoje informuojama apie leidimo perleidimą.

13.

Leidimas nuolat turi būti laive. Europos bendrija atnaujina negalutinį laivų, kuriems pagal šio protokolo nuostatas yra paprašytas žvejybos leidimas, sąrašą. Šis negalutinis sąrašas pateikiamas Gvinėjos institucijoms tik jį sudarius ir vėliau kaskart atnaujinus. Gvinėjos institucijoms gavus šį negalutinį sąrašą ir sumokėto avanso patvirtinimą, Europos Komisijos išsiųstą pakrantės valstybės institucijoms, kompetentinga Gvinėjos institucija įrašo laivą į leidimą žvejoti turinčių laivų sąrašą, kuris perduodamas už žuvininkystės kontrolę atsakingoms institucijoms. Tuomet tiksli šio sąrašo kopija nusiunčiama laivo savininkui, kuris ją laiko laive vietoj leidimo, kol šis jam išduodamas.

14.

Šalys susitaria skatinti įgyvendinti žvejybos leidimų sistemą, pagal kurią informacija ir minėtais dokumentais būtų keičiamasi tik elektroniniu būdu. Šalys susitaria siekti, kad netrukus spausdintus žvejybos leidimą ir laivų, turinčių leidimą žvejoti Gvinėjos žvejybos zonoje, sąrašą pakeistų elektroninės jų versijos.

15.

Šalys jungtiniame komitete įsipareigoja pakeisti visas šio protokolo BRT išreikštas nuorodas GT išreikštomis nuorodomis ir pritaikyti visas su tokiu pakeitimu susijusias nuostatas. Prieš atliekant tokį pakeitimą, bus surengtos atitinkamos techninės Šalių konsultacijos.

2   SKIRSNIS

Su žvejybos leidimais susijusios sąlygos – mokesčiai ir avansai

1.

Žvejybos leidimai galioja vienerius metus. Jie gali būti pratęsti.

2.

Mokestis už Gvinėjos žvejybos zonoje sugautą toną yra 35 EUR tunų žvejybos seineriams ir 25 EUR kartinėmis ūdomis žvejojantiems laivams.

3.

Leidimai išduodami, kai kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms pervedamos tokios nustatyto dydžio sumos:

už tunų žvejybos seinerį – 4 025 EUR suma, atitinkanti mokestį už 115 tonų per metus,

už kartinėmis ūdomis žvejojančius laivus – 500 EUR suma, atitinkanti mokestį už 20 tonų per metus.

4.

Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų birželio 15 d. Europos Komisijai praneša ankstesniais metais sužvejotus kiekius tonomis, kuriuos patvirtina toliau 5 punkte nurodyti mokslo institutai.

5.

Galutinę už einamuosius metus mokėtinų mokesčių ataskaitą Europos Komisija parengia ne vėliau kaip iki n + 1 metų liepos 31 d., remdamasi laivų savininkų parengtomis ir mokslo institutų, įgaliotų tikrinti valstybių narių sužvejotų kiekių duomenis, patvirtintomis sužvejotų kiekių deklaracijomis; minėti institutai – tai IRD (Institut de Recherche pour le Développement), IEO (Instituto Español de Oceanografia), IPIMAR (Instituto Português de Investigação Marítima) ir Nacionalinis Busuros žuvininkystės mokslų centras (Centre National des Sciences Halieutiques de Boussoura – CNSHB). Ataskaita perduodama tarpininkaujant Europos Komisijos delegacijai.

6.

Ši ataskaita tuo pat metu perduodama už žuvininkystę atsakingai Gvinėjos ministerijai ir laivų savininkams.

7.

35 EUR už toną (tunų žvejybos seineriai) arba 25 EUR už toną (kartinėmis ūdomis žvejojantys laivai) mokesčius už papildomai sugautą kiekį (tunų žvejybos seinerių atveju viršijantį 115 tonų, o kartinėmis ūdomis žvejojančių laivų atveju viršijantį 20 tonų) laivų savininkai perveda Gvinėjos kompetentingoms institucijoms ne vėliau kaip n + 1 metų rugpjūčio 31 d. į šio skyriaus 1 skirsnio 6 dalyje nurodytą sąskaitą.

8.

Jeigu galutinėje ataskaitoje nurodyta suma yra mažesnė už šio skirsnio 3 punkte nurodytą avanso sumą, laivo savininkui skirtumas negrąžinamas.

II   SKYRIUS

ŽVEJYBOS ZONOS

Bendrijos tunų žvejybos seineriams ir kartinėmis ūdomis žvejojantiems laivams leidžiama vykdyti žvejybos veiklą vandenyse, esančiuose už 12 jūrmylių nuo bazinių linijų, arba už 20 m izobatės.

III   SKYRIUS

SUŽVEJOTO KIEKIO DEKLARAVIMO TVARKA

1.

Šiame priede Bendrijos laivo reiso Gvinėjos žvejybos zonoje trukmė apibrėžiama:

kaip laikotarpis nuo įplaukimo į Gvinėjos žvejybos zoną iki išplaukimo iš jos,

arba laikotarpis nuo įplaukimo į Gvinėjos žvejybos zoną iki perkrovimo ir (arba) iškrovimo Gvinėjoje.

2.

Laivai, kuriems pagal susitarimą leidžiama žvejoti Gvinėjos vandenyse, už žuvininkystę atsakingai Gvinėjos ministerijai praneša apie sugautą kiekį, kad ši valdžios institucija galėtų kontroliuoti sužvejotą kiekį, kurį patvirtina kompetentingi mokslo institutai pagal šio priedo I skyriaus 2 skirsnio 5 punkte nurodytą procedūrą. Pranešimo apie sugautą kiekį taisyklės:

2.1.

Vienerių metų žvejybos leidimo galiojimo laikotarpiu, kaip nurodyta šio priedo I skyriaus 2 skirsnyje, deklaracijose nurodomas kiekvieno laivo reiso metu sužvejotas kiekis. Popieriuje spausdinti deklaracijų originalai perduodami už žvejybą atsakingai Gvinėjos ministerijai per 45 dienų nuo paskutinio minėto laikotarpio reiso pabaigos. Be to, šie duomenys perduodami faksu (+ 224 30 41 36 60) arba el. paštu (cnspkaly@yahoo.fr).

2.2.

Laivai deklaruoja sugautą kiekį, naudodami laivo žurnalą atitinkančią formą, kurios pavyzdys pateiktas 3 priedėlyje. Pildant laivo žurnalą už laikotarpius, kuriais laivas nebuvo Gvinėjos žvejybos zonoje, reikia pažymėti „Ne Gvinėjos žvejybos zonoje“.

2.3.

Formos pildomos įskaitomai, jas pasirašo laivo kapitonas arba teisiškai įgaliotas jo atstovas.

2.4.

Kad padėtų stebėti išteklių būklės raidą, sužvejoto kiekio deklaracijos turi būti patikimos.

3.

Jei laivas nesilaiko šio skyriaus nuostatų, Gvinėjos Vyriausybė pasilieka teisę sustabdyti jo žvejybos leidimo galiojimą, kol bus atlikti formalumai, ir laivo savininkui skirti Gvinėjoje galiojančiais teisės aktais nustatytą baudą. Apie tai pranešama Europos Komisijai ir vėliavos valstybei narei.

4.

Šalys susitaria skatinti įgyvendinti sugauto kiekio deklaravimo sistemą, pagal kurią informacija ir minėtais dokumentais būtų keičiamasi tik elektroniniu būdu. Šalys susitaria siekti, kad rašytinė deklaracija (laivo žurnalas) kuo greičiau būtų pakeistas elektronine versija.

IV   SKYRIUS

PERKROVIMAS Į KITĄ LAIVĄ IR IŠKROVIMAI

Šalys bendradarbiauja siekdamos pagerinti perkrovimo ir iškrovimo Gvinėjos uostuose galimybes.

1.

Iškrovimai:

Bendrijos tunų žvejybos laivams, savanoriškai iškraunantiems sužvejotą kiekį Gvinėjos Respublikos uoste, priedo I skyriaus 2 skirsnio 2 dalyje nurodytas mokestis sumažinamas 5 EUR už Gvinėjos Respublikos žvejybos zonoje sužvejotą toną.

Jei žuvininkystės produktai parduodami Gvinėjos Respublikos perdirbimo įmonei, mokestis sumažinamas dar 5 EUR už toną.

Šis mechanizmas bus taikomas visiems Bendrijos laivams nuo pirmųjų šio protokolo galiojimo metų, neviršijant 50 % galutinėje sužvejoto kiekio ataskaitoje (kaip apibrėžta priedo III skyriuje) nurodyto sužvejoto kiekio.

2.

Iškrauto arba perkrauto kiekio tonomis kontrolės taisyklės bus apibrėžtos pirmajame jungtinio komiteto posėdyje.

3.

Įvertinimas:

Finansinių paskatų lygis ir didžiausias galutinės sugauto kiekio ataskaitos procentas bus patikslintas jungtiniame komitete, atsižvelgus į atitinkamais metais iškrauto kiekio socialinį ekonominį poveikį.

V   SKYRIUS

JŪREIVIŲ PRIĖMIMAS Į LAIVĄ

1.

Tunų žvejybos sezonui Gvinėjos žvejybos zonoje laivo savininkai įsipareigoja pasamdyti ne mažiau kaip 20 % AKR valstybių jūreivių, pirmenybę teikdami Gvinėjos jūreiviams. Jei šių nuostatų nesilaikoma, laivo savininkai bus laikomi neatitinkančiais sąlygų Gvinėjos žvejybos leidimui gauti, kaip numatyta šio priedo 1 skirsnyje.

2.

Laivų savininkai stengiasi priimti ir daugiau Gvinėjos jūreivių.

3.

Į Bendrijos žvejybos laivus priimtiems jūreiviams be apribojimų taikoma Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) pagrindinių darbo principų ir teisių deklaracija. Tai pirmiausia susiję su laisve jungtis į asociacijas, galiojančiu teisės į kolektyvines darbuotojų derybas pripažinimu ir diskriminacijos panaikinimu darbo ir profesinėje srityse.

4.

AKR valstybių jūreivių darbo sutartis, kurių kopija pateikiama sutartis pasirašiusiems asmenims, sudaro laivų savininko atstovas (-ai) ir jūreiviai bei (arba) jų profesinės sąjungos arba jų atstovai derinant su ministerija. Šios sutartys užtikrina jūreiviams jiems skirtinas socialines garantijas, įskaitant draudimą mirties, ligos ar nelaimingo atsitikimo atveju.

5.

Atlyginimą AKR valstybių jūreiviams moka laivų savininkai. Atlyginimas nustatomas bendru laivų savininkų arba jų atstovų ir jūreivių ir (arba) jų profesinių sąjungų arba atstovų sutarimu. Tačiau AKR valstybių jūreivių atlyginimo sąlygos negali būti blogesnės nei taikomos atitinkamų trečiųjų šalių laivų įguloms ir bet kokiu atveju ne blogesnės už TDO normas. Ne Bendrijos jūreivių, pasamdytų tunų žvejybos seinerių-šaldytuvų, kurie žvejoja pagal EB ir trečiųjų šalių žuvininkystės sektoriaus partnerystės susitarimus, garantuojamas ne mažesnis atlyginimas neatskaičius mokesčių, nei minimalus bazinis atlyginimas, nustatytas TDO rezoliucijoje, kuri taikoma prekiniam laivynui Darbo jūroje konvencijoje. Tokios garantijos sąlyga bus įtraukta į darbo sutartis. Vis dėlto, jei Darbo žuvininkystės sektoriuje konvencijoje būtų numatytos palankesnės su minimaliu atlyginimu ar su socialinėmis teisėmis susijusios nuostatos, nei Darbo jūroje konvencijoje, turėtų būti taikoma pirmoji konvencija.

6.

Visi Bendrijos laivuose įdarbinti jūreiviai dieną prieš pasiūlytą jų priėmimo į laivą datą prisistato paskirto laivo kapitonui. Jei jūreivis neatvyksta numatytą jo priėmimo į laivą dieną ir valandą, laivo savininkas savaime atleidžiamas nuo įpareigojimo priimti tą jūreivį į laivą.

VI   SKYRIUS

TECHNINĖS PRIEMONĖS

Laivai laikosi tam regionui priimtų ICCAT priemonių ir rekomendacijų dėl žvejybos įrankių, jų techninių reikalavimų ir visų kitų žvejybos veiklai taikytinų techninių priemonių.

VII   SKYRIUS

STEBĖTOJAI

1.

Laivai, kuriems pagal susitarimą leidžiama žvejoti Gvinėjos vandenyse, priima regioninės žuvininkystės organizacijos (RŽO) pagal toliau nustatytas sąlygas paskirtus stebėtojus.

1.1.

Kompetentingai valdžios institucijai paprašius į Bendrijos laivus priimamas tos institucijos paskirtas stebėtojas, kurio užduotis – tikrinti Gvinėjos vandenyse sugautą kiekį.

1.2.

Kompetentinga institucija sudaro laivų, į kuriuos turi būti priimtas stebėtojas, sąrašą ir į laivus paskirtų stebėtojų sąrašą. Šie sąrašai nuolat atnaujinami. Sąrašai pateikiami Europos Komisijai, tik juos sudarius, o vėliau – kas tris mėnesius, jei jie atnaujinami.

1.3.

Kompetentinga institucija, išduodama žvejybos leidimą arba ne vėliau kaip 15 dienų iki numatytos stebėtojo įlaipinimo datos, atitinkam laivo savininkui arba jo atstovui praneša laivui paskirto stebėtojo vardą ir pavardę.

2.

Stebėtojas laive būna vieną reisą. Tačiau, kompetentingoms Gvinėjos institucijoms aiškiai paprašius, stebėtojas laive gali būti kelis reisus, priklausomai nuo konkrečiam laivui numatytos vidutinės reiso trukmės. Tokį prašymą kompetentinga institucija pateikia tuo pat metu, kai praneša laivui paskirto stebėtojo vardą ir pavardę.

3.

Stebėtojo priėmimo į laivą sąlygas bendru sutarimu nustato laivo savininkas arba jo atstovas ir kompetentinga institucija.

4.

Laivo savininkui gavus laivų, kuriems paskirti stebėtojai, sąrašą, stebėtojas įlaipinamas į laivą savininko pasirinktame uoste pirmojo žvejybos reiso Gvinėjos vandenyse pradžioje.

5.

Laivų savininkai per dvi savaites, ir įspėję apie tai prieš dešimt dienų, praneša stebėtojų priėmimo datas ir paregionio uostus.

6.

Jei stebėtojas į laivą priimamas paregioniui nepriklausančioje šalyje, stebėtojo kelionės išlaidas padengia laivo savininkas. Jei laivas, kuriame yra regiono stebėtojas, išplaukia iš regioninės žvejybos zonos, imamasi visų būtinų priemonių, kad stebėtojas kuo greičiau galėtų sugrįžti į Gvinėją, o išlaidas padengia laivo savininkas.

7.

Jeigu stebėtojas sutartu laiku ir sutartoje vietoje neatvyksta per dvylika valandų nuo sutarto laiko, laivo savininkas atleidžiamas nuo įsipareigojimo priimti stebėtoją į laivą.

8.

Su stebėtoju laive elgiamasi kaip su pareigūnu. Kol laivas vykdo veiklą Gvinėjos vandenyse, stebėtojas atlieka tokias užduotis:

8.1.

stebi laivo žvejybos veiklą;

8.2.

tikrina žvejybos operacijas vykdančio laivo buvimo vietą;

8.3.

atlieka biologinių bandinių ėmimo operacijas pagal mokslo programas;

8.4.

registruoja naudojamus žvejybos įrankius;

8.5.

tikrina į laivo žurnalą įrašytus Gvinėjos žvejybos vandenyse sužvejoto kiekio duomenis;

8.6.

tikrina priegaudos procentinę dalį ir įvertina į jūrą išmetamų pardavimui tinkamų rūšių žuvų kiekį;

8.7.

tinkamomis priemonėmis savo kompetentingai institucijai praneša žvejybos duomenis, įskaitant laive esančius sugautą kiekį ir priegaudą.

9.

Kapitonas imasi visų jam įgaliojimais suteiktų priemonių, siekdamas užtikrinti savo pareigas atliekančio stebėtojo fizinį ir psichologinį saugumą.

10.

Stebėtojui suteikiama visa reikalinga įranga pareigoms vykdyti. Kapitonas jam suteikia galimybę naudotis jo užduočių vykdymui reikalingomis ryšio priemonėmis, susipažinti su dokumentais, tiesiogiai susijusiais su laivo žvejybos veikla, įskaitant laivo žurnalą ir navigacijos knygą ir patekti į laivo dalis, būtinas, kad būtų lengviau atlikti užduotis.

11.

Būdamas laive, stebėtojas:

11.1.

privalo imtis visų reikalingų veiksmų tam, kad užtikrintų, jog dėl jo priėmimo į laivą sąlygų ir buvimo laive nenutrūktų žvejybos operacijos ir nebūtų trukdoma jų vykdyti;

11.2.

privalo tausoti laive esantį turtą ir įrangą, bei paisyti visų laivui priklausančių dokumentų konfidencialumo.

12.

Pasibaigus stebėjimo laikui, prieš išvykdamas iš laivo, stebėtojas parengia veiklos ataskaitą, kuri perduodama kompetentingoms institucijoms, o jos kopija – Europos Komisijai. Ataskaitą jis pasirašo stebint kapitonui, kuris gali pridėti jo manymu naudingų pastabų, arba pasirūpinti, kad tokios pastabos būtų pridėtos, ir po jomis pasirašo. Palikdamas laivą, mokslinis stebėtojas palieka kapitonui ataskaitos kopiją.

13.

Laivo savininkas savo lėšomis užtikrina, kad stebėtojas būtų apgyvendintas ir maitinamas tokiomis pat sąlygomis kaip pareigūnai, atsižvelgiant į praktines laivo galimybes.

14.

Už stebėtojų darbo atlyginimą ir socialinio draudimo įmokas atsako už žvejybą atsakinga ministerija. Laivo savininkas už vieną stebėtojo buvimo dieną kiekviename laive Nacionaliniam žvejybos stebėsenos ir apsaugos centrui sumoka 15 EUR.

15.

Šalys kuo skubiau konsultuojasi tarpusavyje ir su suinteresuotosiomis trečiosiomis šalimis dėl regiono stebėtojų sistemos nustatymo ir kompetentingos regioninės žuvininkystės organizacijos parinkimo. Kol bus įgyvendinta regiono stebėtojų sistema, laivai, kuriems leidžiama pagal susitarimą žvejoti Gvinėjos žvejybos zonoje, vietoj regiono stebėtojų pagal pirmiau nurodytas taisykles priima Gvinėjos kompetentingų institucijų paskirtus stebėtojus.

VIII   SKYRIUS

KONTROLĖ

1.

Pagal šio priedo 1 skirsnio 13 punktą Europos bendrija atnaujina negalutinį laivų, kuriems pagal šio protokolo nuostatas išduota žvejybos leidimas, sąrašą. Šis sąrašas pateikiamas už žvejybos kontrolę atsakingoms Gvinėjos institucijoms, tik jį sudarius ir vėliau – kaskart atnaujinus.

2.

Gvinėjos institucijoms gavus šį negalutinį sąrašą ir šio priedo I skyriaus 2 skirsnio 3 punkte nurodyto avanso sumokėjimo patvirtinimą, Europos Komisijos išsiųstą pakrantės valstybės institucijoms, kompetentinga Gvinėjos institucija įrašo laivą į leidimą žvejoti turinčių laivų sąrašą, kuris perduodamas už žuvininkystės kontrolę atsakingoms institucijoms. Laivo savininkas gali gauti patvirtintą šio sąrašo kopiją, ją jis laiko laive vietoj leidimo, kol šis jam bus išduotas.

3.

Įplaukimas į zoną ir išplaukimas iš jos:

3.1.

Bendrijos laivai ne vėliau kaip prieš 3 valandas Gvinėjos kompetentingoms institucijoms praneša apie ketinimą įplaukti į Gvinėjos žvejybos zoną arba išplaukti iš jos ir deklaruoja laive turimą bendrą sugautą kiekį.

3.2.

Pranešdami apie išplaukimą, laivai taip pat praneša savo buvimo vietą. Šie duomenys perduodami faksu (+ 224 30 41 36 60) (pageidautina) arba el. paštu (cnspkaly@yahoo.fr), o neturint atitinkamos įrangos – radijo ryšiu (Nacionalinio žvejybos stebėsenos ir apsaugos centro šaukinys).

3.3.

Žvejybos operacijų vykdymas apie tai nepranešus kompetentingai Gvinėjos institucijai yra laikomas pažeidimu.

3.4.

Fakso ir telefono numeriai bei elektroninio pašto adresas taip pat pranešami išduodant žvejybos leidimą.

4.

Kontrolės procedūros

4.1.

Gvinėjos žvejybos vandenyse žvejybos veiklą vykdančių Bendrijos laivų kapitonai sudaro galimybę ir padeda už žvejybos veiklos patikrinimus ir kontrolę atsakingiems Gvinėjos pareigūnams patekti į laivą ir atlikti savo užduotis.

4.2.

Pareigūnai laive praleidžia ne daugiau laiko nei yra būtina užduotims atlikti.

4.3.

Atlikus patikrinimą ir kontrolę, kapitonui išduodamas pažymėjimas.

5.

Palydovinė kontrolė

Pagal šį susitarimą žvejojantys Bendrijos laivai stebimi naudojant palydovinį ryšį pagal 2 priedėlio nuostatas. Šios nuostatos įsigalioja dešimtą dieną po to, kai Gvinėjos Vyriausybė Europos bendrijos delegacijai Gvinėjoje praneša apie Gvinėjos Nacionalinio žvejybos stebėsenos ir apsaugos centro (CNSP) veiklos pradžią.

6.

Laivo sulaikymas patikrinimui

6.1.

Kompetentingos Gvinėjos institucijos vėliavos valstybei ir Europos Komisijai ne vėliau kaip per 36 valandas praneša apie bet kokį Bendrijos laivo sulaikymą patikrinimui ir jam taikomas sankcijas Gvinėjos žvejybos vandenyse.

6.2.

Vėliavos valstybė ir Europos Komisija tuo pat metu gauna trumpą laivo sulaikymo aplinkybių ir priežasčių ataskaitą.

7.

Laivo sulaikymo patikrinimui protokolas

7.1.

Laivo kapitonas turi pasirašyti kompetentingos Gvinėjos institucijos surašytą protokolą.

7.2.

Dokumento pasirašymas neatima iš kapitono gynimosi teisių, kuriomis jis gali pasinaudoti ginčydamas pažeidimą, kuriuo jis kaltinamas. Jei kapitonas atsisako pasirašyti dokumentą, jis turi raštu pateikti atsisakymo priežastis, o inspektorius įrašo „atsisakė pasirašyti“.

7.3.

Kapitonas turi nuplukdyti laivą į Gvinėjos institucijų nurodytą uostą. Jei pažeidimas nedidelis, kompetentinga Gvinėjos institucija gali leisti laivui tęsti žvejybos veiklą.

8.

Konsultacinis susirinkimas laivo sulaikymo patikrinimui atveju

8.1.

Prieš nusprendžiant imtis priemonių laivo kapitono ar įgulos atžvilgiu, ar veiksmų dėl laivo krovinio ir įrangos, išskyrus būtinų pažeidimo įrodymų išsaugojimo veiksmus, per vieną darbo dieną nuo pirmiau minėtos informacijos gavimo sušaukiamas Europos Komisijos ir Gvinėjos konsultacinis susirinkimas, kuriame esant galimybei dalyvauja ir atitinkamos valstybės narės atstovas.

8.2.

Šiame susirinkime Šalys pasikeičia dokumentais arba informacija, kurie gali padėti išsiaiškinti konstatuotų faktų aplinkybes. Laivo savininkui arba jo atstovui pranešami šio suderinimo susirinkimo rezultatai ir galimos priemonės, sąlygotos laivo patikrinimo.

9.

Laivo sulaikymo patikrinimui reguliavimas

9.1.

Prieš pradedant teismo procesą, dėl įtariamo pažeidimo siekiama susitarti taikant kompromiso procedūrą. Ši procedūra baigiama ne vėliau kaip per tris darbo dienas nuo laivo sulaikymo patikrinimui.

9.2.

Jei taikoma kompromiso procedūra, mokėtina baudos suma yra nustatoma remiantis Gvinėjos teisės aktais.

9.3.

Jei nepavykta susitarti kompromiso keliu ir atvejį toliau nagrinėja kompetentinga teismo institucija, laivo savininkas kompetentingų Gvinėjos institucijų paskirtam bankui pateikia banko užstatą, nustatytą atsižvelgiant į laivo sulaikymo patikrinimui sąnaudas ir į baudų sumą bei dėl pažeidimo kaltos pusės mokėtinas kompensacijas.

9.4.

Banko užstato negalima atsiimti, kol nėra pasibaigusi teismo procedūra. Jis grąžinamas, jei procedūra baigiama be nuteisimo. Jei teismo sprendimu skiriama bauda yra mažesnė už banko užstatą, kompetentingos Gvinėjos institucijos grąžina jo likutį.

9.5.

Laivo sulaikymas panaikinamas ir jo įgulai leidžiama išplaukti iš uosto:

jei įvykdomi kompromiso procedūros metu nustatyti įpareigojimai,

jei pateikiamas 9.3 punkte nurodytas banko užstatas ir kompetentingos Gvinėjos institucijos jį priima, laukiant kol bus baigta teismo procedūra.

10.

Perkrovimas į kitą laivą

10.1.

Bendrijos laivai, pageidaujantys Gvinėjos vandenyse perkrauti sugautas žuvis, šią operaciją atlieka Gvinėjos uostų akvatorijose.

10.2.

Tokių laivų savininkai ne vėliau kaip prieš 24 valandas turi kompetentingoms Gvinėjos institucijoms pateikti tokią informaciją:

perkrovime dalyvaujančių žvejybos laivų pavadinimus,

krovininio laivo pavadinimą, TJO numerį ir vėliavos valstybę,

perkraunamų žuvų kiekį (tonomis pagal rūšis),

perkrovimo datą ir vietą.

10.3.

Perkrovimas laikomas išvykimu iš Gvinėjos žvejybos zonos. Todėl laivų kapitonai Gvinėjos kompetentingoms institucijoms turi pateikti sužvejoto kiekio deklaracijas ir pranešti apie savo ketinimą tęsti žvejybą Gvinėjos žvejybos zonoje arba iš jos išplaukti.

10.4.

Pirmiau išdėstytuose punktuose nenumatytos sugautų žuvų perkrovimo operacijos Gvinėjos žvejybos zonoje yra draudžiamos. Už šios nuostatos pažeidimą taikomos galiojančiais Gvinėjos teisės aktais numatytos sankcijos.

11.

Bendrijos žvejybos laivų, vykdančių iškrovimo arba perkrovimo operacijas Gvinėjos uoste, kapitonai leidžia ir padeda Gvinėjos inspektoriams tikrinti šias operacijas. Atlikus patikrinimą ir kontrolę uoste, laivo kapitonui išduodama pažyma.

Priedėliai

1.

Žvejybos leidimo prašymo forma.

2.

Palydovinio laivų stebėjimo sistemai (LSS) taikomos nuostatos ir Gvinėjos žvejybos zonos koordinatės.

3.

ICCAT laivo žurnalas.

1 priedėlis

Image

Image

2 priedėlis

Vėliau Šalys konsultuojasi tarpusavyje jungtiniame komitete, siekdamos apibrėžti nuostatas, taikytinas palydovinio laivų stebėjimo sistemai (LSS) ir Gvinėjos žvejybos zonos koordinates.

3 priedėlis

Image


19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/56


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. birželio 9 d.

dėl Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėjo skyrimo

(2009/474/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 225a straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 140b straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos tarnautojų teismas (toliau – Tarnautojų teismas) buvo įsteigtas Tarybos sprendimu 2004/752/EB, Euratomas (1). Tuo sprendimu Protokolas dėl Teisingumo Teismo statuto šiuo tikslu buvo papildytas priedu (toliau – Teisingumo Teismo statuto I priedas).

(2)

Sprendimu 2005/150/EB, Euratomas (2) Taryba nustatė kandidatų į Tarnautojų teismo teisėjus paraiškų pateikimo ir tvarkymo sąlygas bei tvarką, kaip numatyta Teisingumo Teismo statuto I priedo 3 straipsnio 2 dalyje.

(3)

Sprendimu 2005/49/EB, Euratomas (3) Taryba nustatė Teisingumo Teismo statuto I priedo 3 straipsnio 3 dalyje numatyto komiteto (toliau – komitetas) veiklos taisykles.

(4)

Atsistatydinus vienam iš Tarnautojų teismo teisėjų, viešas kvietimas teikti kandidatų į Tarnautojų teismo teisėjus laikotarpiu nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. paraiškas buvo paskelbtas 2009 m. kovo 6 d. (4).

(5)

2009 m. kovo 26 d., gegužės 7 d. ir gegužės 25–26 d. buvo surengti komiteto posėdžiai. Pasibaigus diskusijoms, komitetas parengė Teisingumo Teismo statuto I priedo 3 straipsnio 4 dalyje numatytą nuomonę ir sąrašą.

(6)

Pagal EB sutarties 225a straipsnio ketvirtą pastraipą ir EAEB sutarties 140b straipsnio ketvirtą pastraipą Tarnautojų teismo teisėjus skiria Taryba.

(7)

Todėl reikia paskirti vieną asmenį iš Teisingumo Teismo statuto I priedo 3 straipsnio 4 dalyje numatyto sąrašo, siekiant užtikrinti subalansuotą Teismo sudėtį, skiriant narius iš valstybių narių piliečių ir iš kuo platesnės geografinės teritorijos atsižvelgiant į atstovaujamas nacionalines teisines sistemas, kaip numatyta Teisingumo Teismo statuto I priedo 3 straipsnio 1 dalyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos tarnautojų teismo teisėju šešerių metų laikotarpiui nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. iki 2015 m. rugpjūčio 31 d. skiriama Maria Isabel ROFES i PUJOL.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge, 2009 m. birželio 9 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

E. JANOTA


(1)  OL L 333, 2004 11 9, p. 7.

(2)  OL L 50, 2005 2 23, p. 7.

(3)  OL L 21, 2005 1 25, p. 13.

(4)  OL C 53, 2009 3 6, p. 15.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

19.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 156/57


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/475/BUSP

2009 m. birželio 11 d.

dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. kovo 7 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/190/BUSP dėl Europos Sąjungos jungtinės teisinės valstybės misijos Irake EUJUST LEX (1). Tų bendrųjų veiksmų, kurie vėliau buvo iš dalies pakeisti ir kurių galiojimas buvo pratęstas, galiojimas baigiasi 2009 m. birželio 30 d.

(2)

2009 m. kovo 24 d. posėdyje Politinis ir saugumo komitetas susitarė, kad EUJUST LEX įgaliojimai turėtų būti pratęsti dar 12 mėnesių iki 2010 m. birželio 30 d. Be savo pagrindinės veiklos, šiuo laikotarpiu EUJUST LEX turėtų vykdyti bandomąjį etapą, įskaitant veiklą Irake.

(3)

Bendruosiuose veiksmuose 2005/190/BUSP numatyta orientacinė finansavimo suma (10 mln. EUR) Tarybos bendraisiais veiksmais 2006/708/BUSP (2) buvo papildyta 11,2 mln. EUR, o Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/304/BUSP (3) – 7,2 mln. EUR, siekiant padengti su EUJUST LEX susijusias išlaidas iki 2009 m. birželio 30 d. Reikėtų numatyti papildomą orientacinę finansavimo sumą, siekiant padengti su nauja misija susijusias išlaidas nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d.

(4)

Misijos įgaliojimai vykdomi esant saugumo padėčiai, kuri gali pablogėti ir galėtų pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos (BUSP) tikslams, apibrėžtiems Sutarties 11 straipsnyje.

(5)

Misijos pavaldumo ir kontrolės struktūra neturėtų daryti poveikio misijos vadovo sutartiniams įsipareigojimams Komisijai dėl misijos biudžeto įvykdymo,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Misija

1.   Europos Sąjunga įsteigia Europos Sąjungos jungtinę teisinės valstybės misiją Irake EUJUST LEX.

2.   EUJUST LEX veikia laikydamasi tikslų ir kitų nuostatų, pateiktų 2 straipsnyje išdėstytame misijos apibūdinime.

2 straipsnis

Misijos apibūdinimas

1.   EUJUST LEX prisideda prie Irako baudžiamojo teisingumo sistemos būtiniausių poreikių patenkinimo, teikdama mokymą aukšto ir vidurinio lygio pareigūnams aukštesniosios vadovybės pareigų atlikimo ir nusikaltimų tyrimo srityje. Šiuo mokymu siekiama pagerinti įvairių Irako baudžiamojo teisingumo sistemos atstovų gebėjimus, veiklos koordinavimą ir bendradarbiavimą.

2.   EUJUST LEX skatina glaudesnį įvairių Irako baudžiamojo teisingumo sistemos subjektų bendradarbiavimą, stiprina policijos, teisminės bei pataisos sistemų vyresniųjų ir dideles galimybes turinčių pareigūnų valdymo gebėjimus bei tobulina nusikaltimų tyrimo įgūdžius ir procedūras, visapusiškai gerbiant teisinės valstybės principą ir žmogaus teises.

3.   Mokymas vyksta ES ir Irake arba regione, o EUJUST LEX turi ryšių palaikymo tarnybą Bagdade. Laikotarpiu nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d. EUJUST LEX pradeda vykdyti veiklos Irake bandomąjį etapą, įskaitant strateginių konsultacijų teikimą, tolesnę mentorių paramą ir mokymo veiklą, esant tinkamoms saugumo sąlygoms ir atsižvelgiant į turimus išteklius.

Atsižvelgdama į tolesnius saugumo sąlygų pokyčius Irake ir turimą atitinkamą infrastruktūrą, Taryba išnagrinėja bandomojo etapo rezultatus ir priima sprendimą dėl misijos ateities po 2010 m. birželio 30 d.

4.   Visos misijos metu plėtojama veiksminga strateginė ir techninė partnerystė su Irako partneriais, visų pirma kuriant mokymo programas planavimo etapo metu. Koordinuoti veiklą taip pat būtina atrenkant, tikrinant, vertinant, kontroliuojant ir koordinuojant mokyme dalyvaujantį personalą, siekiant, kad irakiečiai greitai perimtų atitinkamas užduotis. Taip pat būtina, kad EUJUST LEX ir mokymą teikiančios valstybės narės glaudžiai koordinuotų savo veiklą planavimo ir veiksmų etapų metu. Veiklos koordinavimas apima atitinkamų valstybių narių diplomatinių atstovybių Irake dalyvavimą ir ryšius su valstybėmis narėmis, turinčiomis patirties organizuojant misijai svarbų mokymą.

5.   EUJUST LEX yra saugi, nepriklausoma ir turinti tiksliai apibrėžtas užduotis, tačiau ji yra papildomojo pobūdžio ir suteikia pridėtinės vertės Irako Vyriausybės, tarptautinės bendruomenės, visų pirma Jungtinių Tautų ir Jungtinių Amerikos Valstijų, pastangoms, taip pat plėtoja sąsajas su atitinkama Bendrijos ir valstybių narių veikla. Todėl EUJUST LEX palaiko ryšius su šiuo metu mokymo projektus vykdančiomis atitinkamomis Irako valdžios institucijomis ir valstybėmis narėmis.

3 straipsnis

Struktūra

EUJUST LEX struktūrą iš esmės sudaro:

a)

misijos vadovas;

b)

koordinavimo tarnyba Briuselyje;

c)

ryšių palaikymo tarnyba Bagdade;

d)

valstybių narių suteikiama mokymo infrastruktūra, instruktoriai ir ekspertai, kurių veiklą koordinuoja EUJUST LEX.

Šios sudedamosios dalys plėtojamos remiantis operacijų koncepcija (CONOPS) ir operacijų planu (OPLAN).

4 straipsnis

Civilinis operacijos vadas

1.   Civilinių operacijų planavimo ir vykdymo centro direktorius yra EUJUST LEX civilinis operacijos vadas.

2.   Civilinis operacijos vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir kurio veiklos strategiją nustato Politinis ir saugumo komitetas (PSK) bendrai vadovaujant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, strateginiu lygiu vadovauja EUJUST LEX ir vykdo jos kontrolę.

3.   Civilinis operacijos vadas užtikrina tinkamą ir veiksmingą Tarybos sprendimų ir PSK sprendimų įgyvendinimą, be kita ko, prireikus duodamas strateginius nurodymus misijos vadovui.

4.   Visi komandiruoti darbuotojai lieka visiškai pavaldūs siunčiančiosios valstybės nacionalinėms institucijoms ar ES institucijai. Nacionalinės institucijos perduoda savo personalo, grupių ir padalinių operacinį valdymą civiliniam operacijos vadui.

5.   Civiliniam operacijos vadui tenka bendra atsakomybė užtikrinti, kad ES pareiga rūpintis savo personalu būtų tinkamai vykdoma.

5 straipsnis

Misijos vadovas

1.   Misijos vadovas yra atsakingas už misiją, jai vadovauja ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje.

2.   Misijos vadovas vadovauja civilinio operacijos vado paskirtiems prisidedančių valstybių personalui, grupėms ir padaliniams bei juos kontroliuoja, taip pat prisiima administracinę ir logistinę atsakomybę, įskaitant už misijai suteiktą turtą, išteklius ir informaciją.

3.   Misijos vadovas duoda nurodymus visam misijos personalui, be kita ko, Briuselyje esančiai koordinavimo tarnybai ir Bagdade esančiai ryšių palaikymo tarnybai, susijusius su veiksmingu EUJUST LEX misijos vykdymu, yra atsakingas už jos koordinavimą ir kasdienį valdymą bei vykdo civilinio operacijos vado duotus strateginius nurodymus.

4.   Misijos vadovas yra atsakingas už misijos biudžeto vykdymą. Šiuo tikslu misijos vadovas pasirašo sutartį su Komisija.

5.   Misijos vadovas yra atsakingas už personalo drausmės kontrolę. Komandiruotam personalui drausmines priemones taiko atitinkama nacionalinė ar ES institucija.

6.   Misijos vadovas atstovauja EUJUST LEX ir užtikrina tinkamą informavimą apie misiją.

6 straipsnis

Personalas

1.   EUJUST LEX personalo narių skaičius ir kompetencija atitinka 2 straipsnyje išdėstytą misijos apibūdinimą ir 3 straipsnyje nustatytą struktūrą.

2.   EUJUST LEX darbuotojus komandiruoja ES valstybės narės ar institucijos. Kiekviena valstybė narė padengia išlaidas, susijusias su savo EUJUST LEX personalo narių komandiravimu, įskaitant atlyginimus, sveikatos draudimą, priemokas, išskyrus dienpinigius, bei kelionės išlaidas, kaip apibrėžta finansinėje pažymoje.

3.   Prireikus pagal sutartį taip pat gali būti samdomi tarptautiniai ir vietiniai darbuotojai.

4.   Visi personalo nariai atlieka pareigas bei veikia vadovaudamiesi misijos interesais. Visi personalo nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (4).

7 straipsnis

Personalo statusas

1.   Prireikus, dėl EUJUST LEX darbuotojų statuso, įskaitant atitinkamais atvejais privilegijas, imunitetus ir papildomas garantijas, reikalingas EUJUST LEX įvykdyti ir sklandžiai veikti, susitariama Sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis, padėdamas pirmininkaujančiai valstybei narei, gali jos vardu vesti derybas dėl tokio susitarimo.

2.   ES valstybė narė ar institucija, komandiravusi personalo narį, yra atsakinga už visas su komandiruote susijusias darbuotojo pretenzijas ar pretenzijas dėl darbuotojo. Atitinkama ES valstybė narė ar institucija yra atsakinga už bet kokio ieškinio pareiškimą komandiruotam darbuotojui.

8 straipsnis

Pavaldumo tvarka

1.   EUJUST LEX, kaip krizių valdymo operacijai, nustatoma viena pavaldumo tvarka.

2.   PSK Tarybos atsakomybe vykdo EUJUST LEX misijos politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą jai.

3.   Civilinis operacijos vadas, kurio politinę kontrolę vykdo ir kurio veiklos strategiją nustato PSK bendrai vadovaujant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, yra EUJUST LEX vadas strateginiu lygiu ir vykdydamas šias pareigas duoda nurodymus misijos vadovui, teikia jam konsultacijas ir techninę paramą.

4.   Civilinis operacijos vadas atsiskaito Tarybai per Generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį.

5.   Misijos vadovas vadovauja EUJUST LEX misijai ir vykdo jos kontrolę veiksmų vietoje bei yra tiesiogiai pavaldus civiliniam operacijos vadui.

9 straipsnis

Politinė kontrolė ir strateginis vadovavimas

1.   PSK Tarybos atsakomybe vykdo misijos politinę kontrolę ir strateginį vadovavimą jai. Taryba įgalioja PSK šiuo tikslu priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 25 straipsnį.

2.   Šis įgaliojimas apima įgaliojimus iš dalies keisti CONOPS ir OPLAN. Jis taip pat apima įgaliojimus priimti sprendimus dėl misijos vadovo skyrimo. Tarybai paliekami įgaliojimai spręsti dėl misijos tikslų ir jos nutraukimo.

3.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

4.   PSK reguliariai ir prireikus gauna civilinio operacijos vado ir misijos vadovo ataskaitas jų atsakomybei priskiriamais klausimais.

10 straipsnis

Saugumas

1.   Civilinis operacijos vadas vadovauja misijos vadovo vykdomam saugumo priemonių planavimui ir užtikrina tinkamą bei veiksmingą EUJUST LEX misijos įgyvendinimą pagal 4 ir 8 straipsnius, koordinuodamas savo veiklą su Tarybos Saugumo tarnyba.

2.   Misijos vadovas yra atsakingas už operacijos saugumą ir už tai, kad būtų užtikrinta, jog būtų laikomasi operacijai taikomų būtiniausių saugumo reikalavimų pagal Europos Sąjungos politiką dėl personalo, dislokuoto už Europos Sąjungos ribų vykdyti veiksmų pagal Europos Sąjungos sutarties V antraštinę dalį ir ją papildančius dokumentus, saugumo.

3.   Kai misijos dalys vykdomos valstybėse narėse, priimančioji valstybė narė imasi visų reikalingų ir tinkamų priemonių dalyvių ir instruktorių saugumui jos teritorijoje užtikrinti.

4.   Tarybos Generalinio sekretoriato Saugumo tarnyba, bendradarbiaudama su priimančiosios valstybės narės valdžios institucijomis, organizuoja koordinavimo tarnybai Briuselyje reikalingas ir tinkamas priemones.

5.   Jeigu mokymas vyksta trečiojoje valstybėje, ES, dalyvaujant atitinkamoms valstybėms narėms, prašo trečiosios valstybės valdžios institucijų imtis atitinkamų priemonių dalyvių ir instruktorių ar ekspertų saugumui jos teritorijoje užtikrinti.

6.   EUJUST LEX turi specialų misijos saugumo pareigūną, kuris atsiskaito misijos vadovui.

7.   Vykdydamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio nurodymus misijos vadovas konsultuojasi su PSK saugumo klausimais, susijusiais su misijos dislokavimu.

8.   Prieš dislokavimą ar kelionę į Iraką EUJUST personalo nariai, instruktoriai ir ekspertai dalyvauja privalomame mokyme saugumo klausimais, kurį organizuoja Tarybos Generalinio sekretoriato Saugumo tarnyba, ir tam tikrais atvejais atliekamas jų sveikatos patikrinimas.

9.   Valstybės narės deda pastangas, kad suteiktų EUJUST LEX, ypač ryšių palaikymo tarnybai, į Iraką keliaujančiam ir Irake esančiam personalui, instruktoriams ir ekspertams saugų būstą, šarvuotę ir tiesioginę apsaugą bei prireikus kitas saugumo priemones Irake. Šiuo tikslu misijos vadovas gali sudaryti atitinkamus susitarimus su valstybėmis narėmis ar, jei būtina, su vietos valdžios institucijomis.

11 straipsnis

Finansinės priemonės

1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti nuo 2009 m. liepos 1 d. iki 2010 m. birželio 30 d., yra 10,8 mln. EUR.

2.   Išlaidos, finansuojamos iš 1 dalyje numatytos sumos, tvarkomos pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomą tvarką ir taisykles, išskyrus tai, kad bet koks išankstinis finansavimas nelieka Bendrijos nuosavybe. Jeigu dalis mokymo rengiama trečiosiose valstybėse, šių valstybių piliečiams leidžiama dalyvauti konkursuose dėl sutarčių sudarymo. Šiuo atveju EUJUST LEX įgytų prekių ir paslaugų kilmės šalys gali būti ir trečiosios valstybės.

3.   Atsižvelgiant į ypatingą saugumo padėtį Irake, Bagdade ir kitose šalies dalyse paslaugos teikiamos atitinkamai pagal sutartis, kurias sudarė Jungtinė Karalystė ir tam tikrais atvejais kitos valstybės narės, ar pagal susitarimus, sudarytus Irako valdžios institucijų su tokias paslaugas teikiančiomis ir už jų teikimą sąskaitas pateikiančiomis bendrovėmis. Šios išlaidos dengiamos iš EUJUST LEX biudžeto. Jungtinė Karalystė ar kitos atitinkamos valstybės narės, konsultuodamosi su misijos vadovu, tinkamai informuoja Tarybą apie šias išlaidas.

4.   Vykdydamas savo sudarytą sutartį misijos vadovas už veiklą yra visiškai atskaitingas Komisijai ir veikia jai prižiūrint.

5.   Finansinės priemonės turi atitikti EUJUST LEX veiklos reikalavimus, įskaitant įrangos suderinamumą.

6.   Išlaidos dengiamos nuo šių bendrųjų veiksmų įsigaliojimo dienos.

7.   Koordinavimo tarnybai Briuselyje skirta įranga ir reikmenys perkami arba nuomojami ES vardu.

12 straipsnis

Veiklos koordinavimas

1.   Nepažeisdamas pavaldumo tvarkos, misijos vadovas veikia glaudžiai koordinuodamas veiklą su Komisijos delegacija, kad būtų užtikrintas ES veiksmų suderinamumas teikiant paramą Irakui.

2.   Misijos vadovas glaudžiai koordinuoja veiklą su ES pirmininkaujančia valstybe nare ir kitais ES misijų vadovais.

3.   Misijos vadovas bendradarbiauja su kitais šalyje esančiais tarptautiniais subjektais, visų pirma su JT.

13 straipsnis

Įslaptintos informacijos teikimas

Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui leidžiama vadovaujantis Tarybos saugumo nuostatais teikti iki „RESTREINT UE“ lygio įslaptintą ES informaciją ir dokumentus, parengtus šiai operacijai, priimančiajai valstybei ir Jungtinėms Tautoms pagal aplinkybes ir misijos veiklos reikmes. Šiuo tikslu susitarimai sudaromi vietoje.

14 straipsnis

Budėjimas

Siekiant vykdyti EUJUST LEX misiją, savo veiklą pradeda nuolatinės stebėsenos centras.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja 2009 m. liepos 1 d.

Jie galioja iki 2010 m. birželio 30 d.

16 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2009 m. birželio 11 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

G. SLAMEČKA


(1)  OL L 62, 2005 3 9, p. 37.

(2)  OL L 291, 2006 10 21, p. 43.

(3)  OL L 105, 2008 4 15, p. 10.

(4)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.