ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.145.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 145

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. birželio 10d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 479/2009 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (kodifikuota redakcija)

1

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 480/2009, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (kodifikuota redakcija)

10

 

 

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 481/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

15

 

*

2009 m. birželio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 482/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 883/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų

17

 

*

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 483/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti ( 1 )

23

 

*

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 484/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1975/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

25

 

*

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 485/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, II priedo nuostatas dėl tiludrono rūgšties ir geležies fumerato ( 1 )

31

 

 

2009 m. birželio 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 486/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

34

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. gegužės 25 d. Tarybos direktyva 2009/55/EB dėl asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui, taikomų mokesčių lengvatų (kodifikuota redakcija)

36

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/435/EB

 

*

2009 m. vasario 16 d. AKR ir EB ambasadorių komiteto sprendimas Nr. 2/2009 dėl Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) direktoriaus skyrimo

42

 

 

2009/436/EB

 

*

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos sprendimas, pataisantis Direktyvą 2008/73/EB, supaprastinančią veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles

43

 

 

Komisija

 

 

2009/437/EB

 

*

2009 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/268/EB dėl naminių ir laukinių paukščių gripo stebėsenos programų įgyvendinimo valstybėse narėse (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4228)  ( 1 )

45

 

 

2009/438/EB

 

*

2009 m. birželio 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo apelsinų eterinio aliejaus įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4232)  ( 1 )

47

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvos 92/119/EEB, nustatančios Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos, klaidų ištaisymas (OL L 62, 1993 3 15) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 14 tomas)

49

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 479/2009

2009 m. gegužės 25 d.

dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 104 straipsnio 14 dalies trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos centrinio banko nuomonę (2),

kadangi:

(1)

1993 m. lapkričio 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3605/93 dėl Europos bendrijos steigimo sutarties priede pateikto Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros taikymo (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Protokole dėl perviršinio deficito procedūros yra pateikti „valdžios sektoriaus“, „deficito“ ir „investicijų“ sąvokų apibrėžimai pagal Europos integruotų ekonominių sąskaitų sistemą (ESS), kurią pakeitė Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistema Bendrijoje (patvirtinta 1996 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2223/96 dėl Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų sistemos Bendrijoje (toliau – „ESS 95“) (5). Reikia tiksliai apibrėžti ESS 95 klasifikavimo kodus. Privalomai derinant nacionalinius statistinius duomenis arba dėl kitų priežasčių šių sąvokų apibrėžimus gali prireikti peržiūrėti ir pataisyti. Taryba nuspręs dėl bet kokio ESS peržiūrėjimo pagal Sutartyje nustatytas taisykles dėl kompetencijos ir procedūros.

(3)

Pagal ESS 95 palūkanų srautai pagal apsikeitimo sandorių susitarimus ir išankstinius palūkanų normos sandorius turi būti klasifikuojami prie finansinių sąskaitų ir reikalauja specialaus duomenų, perduodamų pagal perviršinio deficito procedūrą, tvarkymo.

(4)

„Skolos“ sąvokos apibrėžimas, pateiktas Protokole dėl perviršinio deficito procedūros, turi būti papildytas nurodant ESS 95 klasifikavimo kodus.

(5)

ESS 95 apibrėžtos išvestinės finansinės priemonės neturi kitų finansinių priemonių turimos nominalios vertės. Todėl būtina numatyti, kad taikant Protokolą dėl perviršinio deficito procedūros finansinės išvestinės priemonės nebūtų įtrauktos į įsipareigojimus, sudarančius valdžios sektoriaus skolą. Kalbant apie įsipareigojimus, kuriems taikomi valiutų kursus nustatantys susitarimai, į šiuos valiutų kursus turėtų būti atsižvelgiama konvertuojant į nacionalinę valiutą.

(6)

ESS 95 pateikiamas detalus bendrojo vidaus produkto esamomis rinkos kainomis apibrėžimas, taikomas skaičiuojant Sutarties 104 straipsnyje nurodytą valdžios sektoriaus deficito santykį su bendruoju vidaus produktu bei valdžios sektoriaus skolos santykį su bendruoju vidaus produktu.

(7)

Konsoliduotos valstybės išlaidos palūkanoms mokėti yra svarbus biudžeto situacijos valstybėse narėse stebėjimo rodiklis. Išlaidos palūkanoms mokėti susidaro nuo valdžios sektoriaus skolos. Valdžios sektoriaus skola, apie kurią valstybės narės turi pranešti Komisijai, turi būti konsoliduota valdžios sektoriuje. Valdžios sektoriaus skolos ir palūkanų išlaidų dydžiai turi būti tarpusavyje susiję. ESS 95 metodikoje (1.58 punktas) pripažįstama, kad atliekant tam tikrą analizę, konsoliduoti suvestiniai duomenys yra svarbesni už absoliučius bendruosius skaičius.

(8)

Pagal Protokolo dėl perviršinio deficito procedūros sąlygas Komisija turi pateikti statistinius duomenis, kurie turi būti panaudojami taikant minėtą tvarką.

(9)

Komisijos, kaip statistikos institucijos, vaidmenį šiuo klausimu konkrečiai atlieka Komisijos vardu veikiantis Eurostatas. Eurostatas, kaip Komisijos departamentas, atsakingas už Komisijai pavestas Bendrijos statistinių duomenų rengimo užduotis, turi jas atlikti vadovaudamasis 1997 m. balandžio 21 d. Komisijos sprendime 97/281/EB dėl Eurostato vaidmens rengiant Bendrijos statistinius duomenis (6) nustatytais bešališkumo, patikimumo, tinkamumo, ekonominio efektyvumo, statistinių duomenų konfidencialumo ir skaidrumo principais. Nacionalinėms ir Bendrijos statistikos institucijoms įgyvendinus 2005 m. gegužės 25 d. Komisijos rekomendaciją dėl nacionalinių ir Bendrijos statistikos institucijų nepriklausomumo, vientisumo ir atskaitomybės, turėtų būti sustiprintas profesinio nepriklausomumo principas, šaltinių tinkamumas ir statistinių duomenų kokybė.

(10)

Eurostatas yra atsakingas už Komisijos vardu vykdomą duomenų kokybės įvertinimą ir duomenų, naudotinų taikant perviršinio deficito procedūrą, pateikimą pagal Komisijos sprendimą 97/281/EB.

(11)

Tarp Komisijos ir valstybių narių statistikos institucijų turėtų būti užmegztas nuolatinis dialogas, siekiant užtikrinti valstybių narių pateiktų faktinių duomenų ir valdžios sektoriaus pagal ESS 95 parengtų sąskaitų, kuriomis paremti pateikti duomenys, kokybę.

(12)

Būtina parengti išsamias taisykles, reglamentuojančias greito ir sistemingo valstybių narių ataskaitų apie numatomą ir faktinį deficitą ir jų skolos lygius pateikimo Komisijai (Eurostatui) organizavimą.

(13)

Pagal Sutarties 104c straipsnio 2 ir 3 dalis Komisija turi stebėti biudžeto padėties ir valdžios sektoriaus skolos valstybėse narėse pokyčius, ir tirti, kaip laikomasi biudžetinės drausmės remiantis kriterijais, susijusiais su valdžios sektoriaus deficitu bei valdžios sektoriaus skola. Jeigu valstybė narė nevykdo reikalavimų pagal vieną ar abu kriterijus, Komisija privalo atsižvelgti į visus susijusius veiksnius. Komisija turi išnagrinėti, ar egzistuoja perviršinio deficito valstybėje narėje grėsmė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

SĄVOKOS

1 straipsnis

1.   Protokole dėl perviršinio deficito procedūros ir šiame reglamente 2–6 straipsnio dalyse išvardytų sąvokų apibrėžimai yra pateikti pagal Europos nacionalinių ir regioninių sąskaitų Bendrijoje sistemą (toliau – „ESS 95“), nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 2223/96. Skliausteliuose įrašyti kodai yra nurodyti pagal ESS 95.

2.   „Valdžios sektorius“ yra valdžios sektorius (S.13), kuris susideda iš centrinės valdžios (S.1311), regioninės valdžios (S.1312), vietinės valdžios (S.1313) ir socialinės apsaugos fondų (S.1314) subsektorių, išskyrus ESS 95 nurodytas komercines operacijas.

Tai, kad neįtraukiamos komercinės operacijos, reiškia, jog valdžios sektorių (S.13) sudaro tik tie instituciniai vienetai, kurių pagrindinė veikla – ne rinkos paslaugų teikimas.

3.   „Valdžios sektoriaus deficitas (perteklius)“ yra valdžios sektoriaus (S.13) grynasis skolinimasis (grynasis skolinimas) (EDP B.9) pagal ESS 95. Valdžios sektoriaus deficitui priklausančias palūkanas sudaro palūkanų (EDP D.41) suma pagal ESS 95.

4.   „Valdžios sektoriaus investicijos“ yra valdžios sektoriaus (S.13) bendrasis pagrindinio kapitalo formavimas (P.51) pagal ESS 95.

5.   „Valdžios sektoriaus skola“ yra valdžios sektoriaus (S.13) visa bendra negrąžinta skola nominaliąja verte metų pabaigoje, išskyrus tuos įsipareigojimus, kuriuos atitinka finansinis turtas, priklausantis valdžios sektoriui (S.13).

Valdžios sektoriaus skolą pagal ESS 95 sudaro valdžios sektoriaus įsipareigojimai, pateikiami pagal kategorijas: valiuta ir indėliai (AF.2); vertybiniai popieriai, išskyrus akcijas ir išvestines finansines priemones (AF.33), ir paskolos (AF.4).

Metų pabaigoje neįvykdyto įsipareigojimo vertė yra jo nominali vertė.

Su indeksu susieto įsipareigojimo nominalioji vertė atitinka jo nominaliąją vertę, patikslintą pagal metų pabaigoje susikaupusį su indeksu susietą skolos pasikeitimą.

Įsipareigojimai, išreikšti užsienio valiuta, ar pagal sutartis keičiami iš vienos užsienio valiutos į vieną ar daugiau kitų užsienio valiutų, į kitas užsienio valiutas keičiami tose sutartyse numatytu kursu ir perskaičiuojami nacionaline valiuta pagal kiekvienų metų paskutinę darbo dieną nustatytą atitinkamą rinkos valiutos keitimo kursą.

Nacionaline valiuta išreikšti ir pagal sutartis į užsienio valiutą keičiami finansiniai įsipareigojimai į užsienio valiutą keičiami tose sutartyse numatytu kursu ir perskaičiuojami nacionaline valiuta pagal kiekvienų metų paskutinę darbo dieną nustatytą atitinkamą rinkos valiutos keitimo kursą.

Užsienio valiuta išreikšti ar pagal sutartis į nacionalinę valiutą keičiami finansiniai įsipareigojimai į nacionalinę valiutą keičiami tose sutartyse numatytu kursu.

6.   „Bendrasis vidaus produktas“ yra bendrasis vidaus produktas galiojusiomis rinkos kainomis (BVP rk) (B.1*g) pagal ESS 95.

2 straipsnis

1.   Duomenys apie numatomą valdžios sektoriaus deficitą ir valdžios sektoriaus skolos lygį – tai valstybių narių nustatyti einamųjų metų duomenys. Tai yra naujausios oficialios prognozės, atsižvelgiant į naujausius sprendimus dėl biudžeto, ekonominius pokyčius ir perspektyvas. Šie duomenys turėtų būti parengti kiek įmanoma prieš pat duomenų pateikimo terminą.

2.   Duomenys apie faktinį valdžios sektoriaus deficitą ir valdžios sektoriaus skolos lygį – tai įvertinti, išankstiniai, negalutiniai arba galutiniai praėjusių metų rezultatai. Kiek tai susiję su apibrėžimais ir sąvokomis, numatomi duomenys kartu su faktiniais duomenimis turi sudaryti nuoseklias laiko eilutes.

2   SKYRIUS

ATASKAITŲ RENGIMO TAISYKLĖS IR JŲ TURINYS

3 straipsnis

1.   Valstybės narės du kartus per metus pateikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitas apie savo numatomą ir faktinį valdžios sektoriaus deficitą bei valdžios sektoriaus skolos lygį – pirmą kartą iki einamųjų metų (n metų) balandžio 1 d., o antrą kartą iki n metų spalio 1 d.

Valstybės narės informuoja Komisiją (Eurostatą), kurios nacionalinės institucijos yra atsakingos už duomenų, susijusių su perviršinio deficito procedūra, pateikimą.

2.   Iki n metų balandžio 1 d. valstybės narės:

a)

pateikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitas apie n metams numatytą valdžios sektoriaus deficitą, naujausią n-1 metų faktinio valdžios sektoriaus deficito įvertinimą ir faktinį n-2, n-3 ir n-4 metų valdžios sektoriaus deficitą;

b)

kartu pateikia Komisijai (Eurostatui) numatomus duomenis apie n metų ir faktinius duomenis apie n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų savo atitinkamų viešųjų sąskaitų biudžeto deficitą pagal dažniausiai nacionaliniu lygiu vartojamą šios sąvokos apibrėžimą, taip pat duomenis, paaiškinančius perėjimą nuo viešųjų sąskaitų biudžeto deficito prie valdžios sektoriaus deficito subsektoriuje S.1311;

c)

kartu pateikia Komisijai (Eurostatui) faktinius savo veiklos balansų atitinkamus n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų duomenis bei duomenis, paaiškinančius perėjimą nuo kiekvieno valdžios sektoriaus subsektoriaus veiklos balanso prie valdžios sektoriaus deficito S.1312, S.1313 ir S.1314 subsektoriuose;

d)

praneša Komisijai (Eurostatui) apie savo numatomą valdžios sektoriaus skolos lygį n metų pabaigoje ir savo valdžios sektoriaus faktinės skolos lygius n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų pabaigoje;

e)

kartu pateikia Komisijai (Eurostatui) n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų duomenis, paaiškinančius valdžios sektoriaus deficito ir kitų svarbių veiksnių įtaką jų valdžios sektoriaus subsektorių skolos lygio dinamikai.

3.   Iki n metų spalio 1 d. valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) ataskaitas apie jų:

a)

n metų patikslintą numatomą valdžios sektoriaus deficitą ir n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų faktinį valdžios sektoriaus deficitą pagal 2 dalies b ir c punktų reikalavimus;

b)

patikslintą numatomą valdžios sektoriaus skolos lygį n metų pabaigoje ir faktinės valdžios sektoriaus skolos lygius n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų pabaigoje pagal 2 dalies e punkto reikalavimus.

4.   Pagal 2 ir 3 dalis Komisijai (Eurostatui) pateikiamose ataskaitose nurodyti duomenys apie numatomą valdžios sektoriaus deficitą yra išreiškiami nacionaline valiuta ir suskirstomi pagal biudžetinius metus.

Pagal 2 ir 3 dalis Komisijai (Eurostatui) pateikiamose ataskaitose nurodyti duomenys apie faktinį valdžios sektoriaus deficitą ir faktinės valdžios sektoriaus skolos lygį yra išreiškiami nacionaline valiuta ir suskirstomi pagal kalendorinius metus, išskyrus patikslintus duomenis n-1 metams, kurie gali būti pateikiami pagal biudžetinius metus.

Jeigu biudžetiniai ir kalendoriniai metai nesutampa, valstybės narės taip pat pateikia Komisijai (Eurostatui) savo duomenis apie dvejų biudžetinių metų iki einamųjų biudžetinių metų faktinį valdžios sektoriaus deficitą ir faktinės valdžios sektoriaus skolos lygį pagal biudžetinius metus.

4 straipsnis

Valstybės narės 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalyse nustatyta tvarka pateikia Komisijai (Eurostatui) duomenis apie savo valdžios sektoriaus investicijų išlaidas ir palūkanų išlaidas (konsoliduotas).

5 straipsnis

Valstybės narės tokiu pat periodiškumu kaip nurodyta 3 straipsnio 1 dalyje pateikia Komisijai (Eurostatui) savo bendrojo vidaus produkto prognozes n metams ir faktinį n-1, n-2, n-3 ir n-4 metų bendrojo vidaus produkto dydį.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės informuoja Komisiją (Eurostatą) apie visus svarbius jau pateiktų duomenų apie faktinį ir numatomą jų valdžios sektoriaus deficitą bei skolą patikslinimus iš karto, kai tik tie patikslinimai atliekami.

2.   Svarbūs jau pateiktų duomenų apie faktinį deficitą ir skolą patikslinimai pagrindžiami tinkamais dokumentais. Bet kuriuo atveju apie patikslinimus, dėl kurių viršijamos nustatytos vertės, nurodytos Protokole dėl perviršinio deficito procedūros, arba apie patikslinimus, kurie reiškia, kad valstybės narės duomenys nebeviršija nustatytų verčių, pranešama ir jie pagrindžiami tinkamais dokumentais.

7 straipsnis

Valstybės narės viešai paskelbia duomenis apie faktinį deficitą ir skolą, taip pat kitus per pastaruosius metus pagal 3–6 straipsnius Komisijai (Eurostatui) perduotus duomenis.

III   SKYRIUS

DUOMENŲ KOKYBĖ

8 straipsnis

1.   Komisija (Eurostatas) reguliariai įvertina valstybių narių pateiktų faktinių duomenų ir juos pagrindžiančių pagal ESS 95 parengtų valdžios sektoriaus sąskaitų (toliau – valdžios sektoriaus sąskaitos) kokybę. Faktinių duomenų kokybė reiškia apskaitos taisyklių laikymąsi, išsamumą, patikimumą, statistinių duomenų nuoseklumą ir jų pateikimą laiku. Vertinant didžiausias dėmesys bus skiriamas tokioms valstybių narių aprašuose nurodytoms sritims: valdžios sektoriaus atskyrimas, valdžios sektoriaus sandorių bei įsipareigojimų klasifikavimas ir registravimo laikas.

2.   Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai (Eurostatui) reikalingą statistikos informaciją, kuri būtina duomenų kokybei įvertinti, nepažeidžiant 1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (7) nuostatų dėl statistinių duomenų konfidencialumo.

Pirmojoje pastraipoje nurodyta „statistikos informacija“ apima tik informaciją, kuri yra būtina patikrinti, ar laikomasi ESS taisyklių. Visų pirma statistikos informacija – tai:

a)

nacionalinių sąskaitų duomenys;

b)

duomenų šaltinių ir metodų aprašai;

c)

pranešimo pagal PDP lentelės;

d)

su pranešimais susiję papildomi klausimynai ir paaiškinimai.

Klausimynų formatą nustato Komisija (Eurostatas), pasikonsultavusi su Pinigų, finansų ir mokėjimų balanso statistikos komitetu (toliau – PFBK).

3.   Komisija (Eurostatas) reguliariai teikia pranešimus Europos Parlamentui ir Tarybai apie valstybių narių pateiktų faktinių duomenų kokybę. Pranešime bendrai įvertinami valstybių narių pateikti faktiniai duomenys atsižvelgiant į apskaitos taisyklių laikymąsi, išsamumą, patikimumą, statistinių duomenų nuoseklumą ir jų pateikimą laiku.

9 straipsnis

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai (Eurostatui) išsamius metodų, procedūrų ir šaltinių, naudotų rengiant duomenis apie faktinį deficitą ir skolą, aprašus bei tuos duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas.

2.   Aprašai parengiami laikantis gairių, kurias Komisija (Eurostatas) priėmė pasikonsultavusi su PFBK.

3.   Aprašai nuolat atnaujinami valstybėms narėms patikslinus patvirtintus statistinių duomenų rengimo metodus, procedūras ir šaltinius.

4.   Valstybės narės viešai paskelbia savo aprašus.

5.   1, 2 ir 3 dalyje nurodyti aspektai gali būti aptarti 11 straipsnyje minimuose vizituose.

10 straipsnis

1.   Iškilus abejonėms dėl ESS 95 apskaitos taisyklių teisingo įgyvendinimo, atitinkama valstybė narė paprašo Komisijos (Eurostato) pateikti išaiškinimą. Komisija (Eurostatas) nedelsdama išnagrinėja šį klausimą ir pateikia išaiškinimą atitinkamai valstybei narei ir prireikus PFBK.

2.   Komisijos ar atitinkamos valstybės narės nuomone sudėtingais arba bendro intereso atvejais Komisija (Eurostatas) priima sprendimą pasikonsultavusi su PFBK. Komisija (Eurostatas) savo sprendimus ir PFBK nuomonę paskelbia viešai, nepažeisdama Reglamento (EB) Nr. 322/97 nuostatų dėl statistinių duomenų konfidencialumo.

11 straipsnis

1.   Komisija (Eurostatas) užtikrina nuolatinį dialogą su valstybių narių statistikos institucijomis. Tuo tikslu Komisija rengia reguliarius dialogo vizitus, taip pat galimus vizitus metodologijos klausimais į visas valstybes nares.

2.   Vizitai dialogo tikslais skirti patikslinti pateiktus duomenis, išnagrinėti metodologijos klausimus, aptarti aprašuose apibūdintus statistikos procesus bei šaltinius ir įvertinti apskaitos taisyklių laikymąsi. Vizitai dialogo tikslais skiriami nustatyti pateikiamų duomenų kokybei iškilusį pavojų ar galimas problemas dėl jų kokybės.

3.   Vizitai metodologijos tikslais taikomi tik statistikos sričiai. Tai atspindi 12 straipsnyje nurodytų delegacijų sudėtis.

Vizitai metodologijos tikslais yra skirti stebėti procesus ir valdžios sektoriaus sąskaitas, kuriomis pagrindžiami pateikti faktiniai duomenys, ir padaryti išsamias išvadas dėl pateikiamų duomenų kokybės, kaip apibrėžta 8 straipsnio 1 dalyje.

Vizitai metodologijos tikslais rengiami tik tais atvejais, kai nustatomas rimtas pavojus ar galimos problemos dėl duomenų kokybės, ypač susijusios su metodais, sąvokomis ir klasifikatoriais, taikomais duomenims, kuriuos valstybės narės įpareigotos pateikti.

4.   Rengdama vizitus dialogo ir metodologijos tikslais, Komisija (Eurostatas) perduoda savo preliminarias išvadas atitinkamai valstybei narei, kuri gali pateikti savo pastabas.

12 straipsnis

1.   Vizitų metodologijos tikslais valstybėse narėse metu Komisija (Eurostatas) gali paprašyti nacionalinių sąskaitų ekspertų, kuriuos savanoriškai pasiūlo kitos valstybės narės, pagalbos arba kitų Komisijos departamentų pareigūnų pagalbos.

Nacionalinių sąskaitų ekspertų, kurių Komisija (Eurostatas) gali paprašyti pagalbos, sąrašas sudaromas remiantis nacionalinių institucijų, atsakingų už pranešimų apie perviršinį deficitą teikimą, Komisijai (Eurostatui) siunčiamais pasiūlymais.

2.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, reikalingų palengvinti vizitus metodologijos tikslais. Tie vizitai turėtų apsiriboti tik nacionalinėmis institucijomis, kurios dalyvauja pateikiant duomenis, susijusius su perviršinio deficito procedūra. Tačiau valstybės narės užtikrina, kad jų tarnybos, tiesiogiai ar netiesiogiai susijusios su valdžios sektoriaus sąskaitų ir duomenų, susijusių su valdžios sektoriaus skola, rengimu, taip pat prireikus jų nacionalinės institucijos, atsakingos už viešųjų sąskaitų kontrolę, suteiktų Komisijos pareigūnams ar kitiems 1 dalyje nurodytiems ekspertams pagalbą, reikalingą jų pareigoms atlikti, taip pat ir pateikiant turimus dokumentus, pagrindžiančius pateiktus duomenis apie faktinį biudžeto deficitą ir skolą bei tuos duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas. Konfidencialūs nacionalinės statistikos sistemos duomenys pateikiami tik Komisijai (Eurostatui).

Nepažeidžiant valstybių narių bendros pareigos imtis visų būtinų priemonių, reikalingų palengvinti vizitus metodologijos tikslais, Komisijos (Eurostato) partneriai dėl pirmojoje pastraipoje nurodytų vizitų metodologijos tikslais yra kiekvienos valstybės narės tarnybos, atsakingos už pranešimų apie perviršinio deficito procedūrą teikimą.

3.   Komisija (Eurostatas) užtikrina, kad šiuose vizituose dalyvaujantys pareigūnai ir ekspertai atitiktų visas techninės kompetencijos, profesinio nepriklausomumo ir konfidencialumo garantijas.

13 straipsnis

Komisija (Eurostatas) praneša Ekonomikos ir finansų komitetui vizitų dialogo ir metodologijos tikslais išvadas, įskaitant atitinkamos valstybės narės pastabas dėl šių išvadų. Perdavus tuos pranešimus kartu su atitinkamos valstybės narės pastabomis Ekonomikos ir finansų komitetui, jie paskelbiami viešai, nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 322/97 nuostatų dėl statistinių duomenų konfidencialumo.

IV   SKYRIUS

KOMISIJOS (EUROSTATO) PATEIKIAMI DUOMENYS

14 straipsnis

1.   Per tris savaites po to, kai suėjo 3 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenų pateikimo terminai arba kai buvo atlikti 6 straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenų patikslinimai, Komisija (Eurostatas), pateikia faktinius duomenis apie valdžios sektoriaus deficitą ir skolą, kad būtų taikomas Protokolas dėl perviršinio deficito procedūros. Duomenys pateikiami juos paskelbiant viešai.

2.   Jei kuri nors valstybė narė nėra pateikusi savo duomenų, Komisija (Eurostatas) neatideda faktinių duomenų apie valstybių narių valdžios sektoriaus deficitą ir skolą pateikimo.

15 straipsnis

1.   Komisija (Eurostatas) gali pareikšti išlygą dėl valstybių narių pateiktų faktinių duomenų kokybės. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki planuojamos viešo paskelbimo dienos, Komisija (Eurostatas) praneša atitinkamai valstybei narei bei Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkui apie abejones, kurias ji ketina pareikšti ir viešai paskelbti. Jei klausimas išsprendžiamas po to, kai buvo viešai paskelbti duomenys ir išlyga, apie išlygos atšaukimą viešai paskelbiama nedelsiant.

2.   Komisija (Eurostatas) gali pataisyti valstybių narių pateiktus faktinius duomenis ir pateikti pataisytus duomenis bei pataisymo pagrindimą, jei yra įrodymų, kad valstybių narių pateikti faktiniai duomenys neatitinka 8 straipsnio 1 dalies reikalavimų. Ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki planuojamos viešo paskelbimo dienos, Komisija (Eurostatas) praneša atitinkamai valstybei narei bei Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkui apie pataisytus duomenis ir pataisymų pagrindimą.

V   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

16 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad Komisijai (Eurostatui) faktiniai duomenys būtų pateikti laikantis Reglamento (EB) Nr. 322/97 10 straipsnyje nustatytų principų. Šiuo tikslu nacionalinės statistikos institucijos yra atsakingos už tai, kad pateikti duomenys atitiktų šio reglamento 1 straipsnio reikalavimus bei ESS 95 apskaitos taisykles, kuriomis remiantis rengiami duomenys.

2.   Valstybės narės imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad pareigūnai, atsakingi už faktinių duomenų pateikimą Komisijai (Eurostatui) ir už duomenis pagrindžiančias valdžios sektoriaus sąskaitas, veiktų laikydamiesi Reglamento (EB) Nr. 322/97 10 straipsnyje nustatytų principų.

17 straipsnis

Jeigu Europos Parlamentas ir Taryba arba Komisija, vadovaudamiesi Sutartyje ir Reglamente (EB) Nr. 2223/96 nustatytomis kompetencijos ir procedūros taisyklėmis, nusprendžia patikslinti ESS 95 arba iš dalies pakeisti jos metodologiją, Komisija šio reglamento 1 ir 3 straipsnius papildo naujomis nuorodomis į ESS 95.

18 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 3605/93 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

19 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ŠEBESTA


(1)  2008 m. spalio 21 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 88, 2008 4 9, p. 1.

(3)  OL L 332, 1993 12 31, p. 7.

(4)  Žr. I priedą.

(5)  OL L 310, 1996 11 30, p. 1.

(6)  OL L 112, 1997 4 29, p. 56.

(7)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3605/93

(OL L 332, 1993 12 31, p. 7).

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 475/2000

(OL L 58, 2000 3 3, p. 1).

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 351/2002

(OL L 55, 2002 2 26, p. 23).

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2103/2005

(OL L 337, 2005 12 22, p. 1).


II PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EB) Nr. 3605/93

Šis reglamentas

1 skirsnis

I skyrius

1 straipsnio 1–5 dalys

1 straipsnio 1–5 dalys

2 straipsnis

1 straipsnio 6 dalis

3 straipsnis

2 straipsnis

2 skirsnis

II skyrius

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalies pirma–penkta įtraukos

3 straipsnio 2 dalies a–e punktai

4 straipsnio 3 dalies pirma ir antra įtraukos

3 straipsnio 3 dalies a ir b punktai

4 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio 4 dalis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

2a skirsnis

III skyrius

8a straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 1 dalis

8a straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

8a straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma–ketvirta įtraukos

8 straipsnio 2 dalies antros pastraipos a–d punktai

8a straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

8 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa

8a straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

8b straipsnis

9 straipsnis

8c straipsnis

10 straipsnis

8d straipsnio pirmos pastraipos pirmas ir antras sakiniai

11 straipsnio 1 dalis

8d straipsnio pirmos pastraipos trečias sakinys

11 straipsnio 3 dalies trečia pastraipa

8d straipsnio antros pastraipos pirmas ir antras sakiniai

11 straipsnio 2 dalis

8d straipsnio antros pastraipos trečias sakinys

11 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

8d straipsnio antros pastraipos ketvirtas ir penktas sakiniai

11 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa

8d straipsnio trečia pastraipa

11 straipsnio 4 dalis

8e straipsnis

12 straipsnis

8f straipsnis

13 straipsnis

2b skirsnis

IV skyrius

8g straipsnis

14 straipsnis

8h straipsnis

15 straipsnis

2c skirsnis

V skyrius

8i straipsnis

16 straipsnis

8j straipsnis

17 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

I priedas

II priedas


10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/10


TARYBOS REGLAMENTAS (EB, EURATOMAS) Nr. 480/2009

2009 m. gegužės 25 d.

įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 203 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1994 m. spalio 31 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2728/94, įsteigiantis Išorės veiksmų garantijų fondą (2), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Dėl trečiosioms šalims suteiktų paskolų garantijų Europos Sąjungos bendrajam biudžetui kyla finansinė rizika.

(3)

Europos Vadovų Taryba 1992 m. gruodžio 11–12 d. nutarė, kad protingo biudžeto lėšų valdymo ir finansinės drausmės sumetimais reikia sukurti naują finansinį mechanizmą ir kad šiuo tikslu turėtų būti įkurtas Garantijų fondas, skirtas sumažinti riziką, susijusią su paskolomis ir paskolų garantijomis, teikiamomis trečiosioms šalims ir trečiosiose šalyse vykdomiems projektams. Šis tikslas gali būti pasiektas įkūrus Garantijų fondą, iš kurio būtų galima tiesiogiai mokėti Bendrijų kreditoriams.

(4)

Pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos priimtą tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (4) Garantijų fondo finansavimas yra numatytas kaip Europos Sąjungos bendrojo biudžeto privalomosios išlaidos 2007–2013 m. laikotarpiu.

(5)

Veikia pareikalautų įvykdyti garantijų apmokėjimo mechanizmai, visų pirma laikinai panaudojant grynųjų pinigų išteklius, kaip numatyta 2000 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1150/2000, įgyvendinančio Sprendimą 2000/597/EB, Euratomas dėl Bendrijų nuosavų išteklių sistemos (5), 12 straipsnyje.

(6)

Garantijų fondas turėtų būti sudaromas palaipsniui sumokant įmokas. Fondas vėliau taip pat turėtų gauti palūkanas už investuotas savo lėšas ir sumas, atgautas iš savo įsipareigojimų nevykdančių skolininkų, kai Fondas jau yra įvykdęs savo įsipareigojimus, numatytus garantijose.

(7)

Garantijų fondo veiklos praktika rodo, kad 9 % – būtų pakankamas santykis tarp Fondo lėšų ir garantuotų skolinių įsipareigojimų pagrindinių sumų, pridėjus mokėtinas palūkanas.

(8)

Norint gauti tokią sumą pakaktų į Garantijų fondą įmokėti 9 % nuo kiekvienos operacijos. Turėtų būti nustatyta tokių įmokų sumokėjimo tvarka.

(9)

Garantijų fondui viršijus planuojamą sumą, perviršis turėtų būti grąžintas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą.

(10)

Valdyti Garantijų fondo finansus turėtų būti patikėta Europos investicijų bankui (toliau – EIB). Fondo finansų valdymo auditą turėtų vykdyti Audito Rūmai Audito Rūmų, Komisijos ir EIB nustatyta tvarka.

(11)

Bendrijos suteikė paskolas ir paskolų garantijas valstybėms kandidatėms arba projektams, skirtiems įgyvendinti tose šalyse. Tos paskolos ir garantijos padengiamos iš Garantijų fondo bei lieka grąžintinomis arba galiojančiomis po įstojimo dienos. Nuo tos dienos jos nebepriklauso Bendrijų išorinei veiklai ir dėl to turėtų būti padengiamos tiesiogiai iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto, bet ne iš Garantijų fondo.

(12)

Garantijų fondas dengia finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolomis, kurias yra suteikęs EIB, kuriam Bendrijos teikia garantiją pagal EIB įsipareigojimą ES nepriklausančioms šalims, nevykdymą. Be to, pagal EIB įsipareigojimą ES nepriklausančioms šalims, įsigaliojusį nuo 2007 m. vasario 1 d., Fondas taip pat dengia finansinių įsipareigojimų, susijusių su paskolų garantijomis, kurias yra suteikęs EIB, kuriam garantiją teikia Bendrijos, nevykdymą.

(13)

Sutartys nenumato kitų galių priimti šį reglamentą, išskyrus numatytąsias EB sutarties 308 straipsnyje ir EAEB sutarties 203 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Įsteigiamas Garantijų fondas (toliau – Fondas), kurio ištekliai naudojami atlyginti Bendrijų kreditoriams, jei gavėjas nesilaiko finansinių įsipareigojimų, susijusių su Bendrijų suteiktomis arba garantuotomis paskolomis arba su Europos investicijų banko (toliau – EIB), kuriam garantiją teikia Bendrijos, suteiktomis paskolų garantijomis.

Pirmoje pastraipoje minimos skolinimo ir garantijų suteikimo operacijos (toliau – operacijos) – operacijos, vykdomos trečiosios šalies naudai arba projektų trečiosiose šalyse finansavimo tikslais.

Visos operacijos, vykdomos trečiosios šalies naudai ar projektų trečiojoje šalyje finansavimo tikslais, nepatenka į šio reglamento taikymo sritį nuo tos šalies įstojimo į Europos Sąjungą dienos.

2 straipsnis

Fondas sudaromas iš:

Europos Sąjungos bendrojo biudžeto vienos įmokos per metus pagal 5 ir 6 straipsnius,

palūkanų, gautų už investuotas Fondo lėšas,

sumų, atgautų iš skolininkų, kai Fondas jau yra grąžinęs garantuotas paskolas.

3 straipsnis

Šis Fondas turi sukaupti atitinkamą sumą (toliau – planuojama suma).

Planuojamą sumą sudaro 9 % visų Bendrijų neįvykdytų skolinių kapitalinių įsipareigojimų nuo kiekvienos operacijos, pridėjus nesumokėtas palūkanas.

Remiantis metų pabaigos „n–1“ planuojamos sumos ir Fondo grynojo turto vertės skirtumu, apskaičiuotu „n“ metų pradžioje, perviršis viena operacija turi būti sumokamas į Europos Sąjungos „n+1“ metų bendrąjį biudžetą, įrašant į jo įplaukų sąskaitos specialią išlaidų kategoriją.

4 straipsnis

Naujai valstybei narei įstojus į Europos Sąjungą, planuojama mažinama suma, apskaičiuota remiantis 1 straipsnio trečiojoje pastraipoje nurodytomis operacijomis.

Norint apskaičiuoti sumažinimo sumą, 3 straipsnio antrojoje pastraipoje nurodytą įstojimo dieną taikoma procentinė norma taikoma minėtų operacijų, kurios tą dieną yra neužbaigtos, sumai.

Perviršis grąžinamas į Europos Sąjungos bendrąjį biudžetą, įrašant į jo įplaukų sąskaitos specialią poziciją.

5 straipsnis

Remiantis „n–1“ metų pabaigos planuojamos sumos ir Fondo grynojo turto vertės skirtumu, apskaičiuotu „n“ metų pradžioje, reikiama atidėjimų suma „n+1“ metais iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto viena operacija turi būti sumokama į Fondą.

6 straipsnis

1.   Jei dėl vieno ar daugiau finansinių įsipareigojimų nevykdymo atvejų įvykdyti garantijose numatyti įsipareigojimai „n–1“ metais viršija 100 mln. EUR, 100 mln. EUR viršijanti suma metinėmis įmokomis turi būti grąžinama į Fondą pradedant „n+1“ metais ir tęsiant paskesniais metais tol, kol išmokama visa suma (švelninamasis mechanizmas). Metinės dalies dydis turi būti mažesnis už vieną iš šių sumų:

100 mln. EUR, arba

likusi pagal švelninamąjį mechanizmą grąžintina suma.

Bet kokia suma, susidariusi dėl garantijų, įvykdytų prieš „n–1“ metus buvusiais metais, kuri dar nėra išmokėta visa dėl švelninamojo mechanizmo, grąžinama prieš tai, kai gali pradėti veikti švelninamasis mechanizmas, skirtas įsipareigojimų nevykdymui, atsiradusiam „n–1“ ar vėlesniais metais, padengti. Tokios likusios sumos ir toliau pagal švelninamąjį mechanizmą bus išskaičiuojamos iš maksimalios metinės grąžintinos sumos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto tol, kol į Fondą bus grąžinta visa suma.

2.   Apskaičiavimai pagal švelninamąjį mechanizmą atliekami atskirai nuo 3 straipsnio trečioje pastraipoje ir 5 straipsnyje nurodytų apskaičiavimų. Nepaisant to, pagal visus šiuos apskaičiavimus kartu atliekamas vienas metinis pervedimas. Pagal švelninamąjį mechanizmą iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto mokamos sumos laikomos Fondo grynuoju turtu vykdant skaičiavimus pagal 3 ir 5 straipsnius.

3.   Jei dėl vieno ar daugiau stambaus masto finansinių įsipareigojimų nesilaikymo atvejų įvykdomi garantijose numatyti įsipareigojimai, ir Fondo lėšos dėl to sumažėja iki mažesnės nei 80 % numatytos sumos, Komisija apie tai informuoja biudžeto valdymo institucijas.

4.   Jei dėl vieno ar daugiau stambaus masto finansinių įsipareigojimų nesilaikymo atvejų įvykdomi garantijose numatyti įsipareigojimai, ir Fondo lėšos dėl to sumažėja iki mažesnės nei 70 % numatytos sumos, Komisija pateikia ataskaitą apie išimtines priemones, kurių gali prireikti Fondui papildyti.

7 straipsnis

Bendrijų vardu valdyti Fondo finansus Komisija pagal įgaliojimus paveda Europos investicijų bankui.

8 straipsnis

Iki kitų finansinių metų gegužės 31 d. Komisija Europos Parlamentui, Tarybai ir Audito Rūmams siunčia praėjusių metų Fondo būklės ir jo valdymo metinę ataskaitą.

9 straipsnis

Fondo įplaukų ir išlaidų sąskaita bei balansas pridedamas prie Bendrijų įplaukų ir išlaidų sąskaitos ir balanso.

10 straipsnis

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2728/94 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

11 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ŠEBESTA


(1)  2008 m. lapkričio 18 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 293, 1994 11 12, p. 1.

(3)  Žr. I priedą.

(4)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(5)  OL L 130, 2000 5 31, p. 1.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2728/94

(OL L 293, 1994 11 12, p. 1).

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1149/1999

(OL L 139, 1999 6 2, p. 1).

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2273/2004

(OL L 396, 2004 12 31, p. 28).

Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 89/2007

(OL L 22, 2007 1 31, p. 1).


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2728/94

Šis reglamentas

1, 2 ir 3 straipsniai

1, 2 ir 3 straipsniai

3a straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnio pirma pastraipa

11 straipsnis

10 straipsnio antra pastraipa

I priedas

II priedas


10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 481/2009

2009 m. birželio 9 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

32,7

MK

43,9

TR

53,5

ZZ

43,4

0707 00 05

JO

162,3

MK

24,8

TR

118,1

ZZ

101,7

0709 90 70

TR

111,0

ZZ

111,0

0805 50 10

AR

69,4

TR

60,0

ZA

64,5

ZZ

64,6

0808 10 80

AR

81,1

BR

71,1

CA

69,7

CL

80,1

CN

88,3

NA

101,9

NZ

97,9

US

115,8

ZA

77,5

ZZ

87,0

0809 10 00

TN

161,5

TR

173,7

ZZ

167,6

0809 20 95

TR

177,9

US

453,6

ZZ

315,8


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 482/2009

2009 m. birželio 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles, ir Reglamentą (EB) Nr. 883/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 91 straipsnį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2), ypač į jo 42 straipsnį,

kadangi:

(1)

Siekiant atsižvelgti į 2008 m. gruodžio 11 d. ir 12 d. vykusiame Europos Tarybos posėdyje patvirtintą Europos ekonomikos atkūrimo planą, Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, kuriuo visoje Bendrijoje nustatoma EŽŪFKP paramos kaimo plėtrai teisinė sistema, iš dalies pakeistas 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 473/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai ir Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos (3).

(2)

Todėl Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1974/2006 (4) reikėtų papildyti kitomis išsamiomis įgyvendinimo taisyklėmis.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4b dalį valstybės narės gali 2009 m. taikyti didesnes bendrojo EŽŪFKP finansavimo normas, atsižvelgdamos į bendrą EŽŪFKP įnašo normą, kaip numatyta to reglamento 70 straipsnio 3 dalyje, kuria vadovaujamasi visu programavimo laikotarpiu. Būtina nustatyti tvarką, pagal kurią valstybės narės galėtų naudotis šia galimybe, taip pat mechanizmą, skirtą užtikrinti, kad visu programavimo laikotarpiu būtų vadovaujamasi bendra EŽŪFKP įnašo norma.

(4)

Siekiant palengvinti vietos plėtros strategijų įgyvendinimą, visų pirma, Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 62 straipsnyje apibrėžtų vietos veiklos grupių veiklą, reikėtų numatyti su einamosiomis išlaidomis susijusių avansinių išmokų mokėjimo galimybę.

(5)

Atsižvelgiant į tai, kokia bendra nauda būtų suteikta aplinkai perdavus valdą arba jos dalį gamtotvarkos organizacijai, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama netaikyti paramos gavėjui prievolės grąžinti gautas lėšas, jei ta organizacija neperima įsipareigojimo, kuris yra sąlyga paramai gauti.

(6)

Turėtų būti palengvintas operacijų, susijusių su investicijomis, kurios siejamos su gamtos paveldo išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu bei vertingų gamtos objektų vystymu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 57 straipsnio a punkte, įgyvendinimas. Todėl valstybėms narėms turėtų būti leidžiama remiantis standartinėmis sąnaudomis ir standartinėmis prielaidomis dėl prarastų pajamų nustatyti paramos už tokius veiksmus lygį, kaip jau numatyta, kalbant apie panašią veiklą, Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 53 straipsnyje.

(7)

Siekiant valstybėms narėms sudaryti sąlygas pasinaudoti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4b dalimi, turėtų būti priimtos taisyklės, pagal kurias būtų apskaičiuojamas Bendrijos įnašas į EŽŪFKP sąskaitas, kaip numatyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 883/2006 (5).

(8)

Todėl reglamentus (EB) Nr. 1974/2006 ir (EB) Nr. 883/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Kad šis reglamentas derėtų su Reglamento (EB) Nr. 473/2009, kuris yra papildomas šio reglamento nuostatomis, taikymo pradžios data, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d. Toks reglamento taikymas atgaline data neturėtų pažeisti susijusių paramos gavėjų teisinio tikrumo principo.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto ir Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

6 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

po b punkto įterpiamas šis punktas:

„ba)

finansavimo plano pakeitimai, susiję su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4b dalies įgyvendinimu;“;

b)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

kiti pakeitimai, nepaminėti šios dalies a, b ir ba punktuose.“

2.

Po 8 straipsnio įterpiamas šis straipsnis:

„8a straipsnis

1.   Valstybės narės, ketinančios daryti su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 4b dalies įgyvendinimu susijusius pakeitimus, pateikia Komisijai finansavimo planą su padarytais pakeitimais ir jame nurodo 2009 m. taikytinas padidintas EŽŪFKP įnašo normas.

Šio reglamento 9 straipsnyje nustatyta tvarka taikoma pakeitimams, apie kuriuos pranešama pagal pirmą pastraipą.

2.   Gavusi naujausią 2009 m. išlaidų deklaraciją, kuri, vadovaujantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006 (6) 16 straipsnio 2 dalimi, turi būti pateikta vėliausiai iki 2010 m. sausio 31 d., Komisija apskaičiuoja didžiausias EŽŪFKP įnašo normas, kurios gali būti taikomos likusiai programavimo laikotarpio daliai, kad būtų paisoma bendrų didžiausių EŽŪFKP įnašo normų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 70 straipsnio 3 ir 4 dalyse. Šio skaičiavimo detalės ir rezultatas pranešami valstybėms narėms iki 2010 m. vasario 15 d.

3.   Valstybės narės iki 2010 m. kovo 15 d. pateikia Komisijai naują finansavimo planą ir jame nurodo likusiu programavimo laikotarpiu taikytinas EŽŪFKP įnašo normas, derančias su didžiausiomis normomis, kurias Komisija apskaičiavo pagal 2 dalį.

Jei valstybė narė iki nustatytos datos nepateikia naujo finansavimo plano arba jei pateiktasis planas nedera su Komisijos apskaičiuotomis didžiausiomis normomis, nuo tos dienos, kai pateikiama mokėjimo agentūros per pirmąjį 2010 m. ketvirtį patirtas išlaidas atitinkanti deklaracija, iki tos dienos, kai pateikiamas atnaujintas finansavimo planas, derantis su Komisijos apskaičiuotomis bendrojo finansavimo normomis, atitinkamos valstybės narės kaimo plėtros programai automatiškai taikomos pastarosios normos.

3.

38 straipsnis pakeičiamas taip:

„38 straipsnis

1.   Vietos veiklos grupės gali gauti Bendrijos paramą padengti einamąsias išlaidas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 63 straipsnio c punkte, neviršijant 20 % bendrųjų viešųjų vietos plėtros strategijos išlaidų.

2.   Vietos veiklos grupės gali prašyti, kad kompetentingos mokėjimo agentūros išmokėtų avansinę išmoką, jei tokia galimybė numatyta kaimo plėtros programoje. Avansinės išmokos suma neviršija 20 % su einamosiomis išlaidomis susijusios viešosios paramos dydžio, o norint gauti avansinę išmoką, būtina pateikti 110 % avansinės išmokos vertės banko arba lygiavertę garantiją. Ši garantija grąžinama vėliausiai po to, kai baigiama įgyvendinti vietos plėtros strategija.

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1975/2006 (7) 26 straipsnio 5 dalis netaikoma pirmoje pastraipoje nurodytoms išmokoms.

4.

44 straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

„c)

jeigu paramos gavėjo valda ar jos dalis perduodama gamtotvarkos organizacijai, o perduodant valdą iš esmės siekiama išsaugoti aplinką; perduodant valdą taip pat turi būti siekiama ilgam laikui žemei suteikti gamtos apsaugos teritorijos paskirtį ir teikti visokeriopos naudos aplinkai.“

5.

53 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Tam tikrais atvejais valstybės narės gali nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 31, 37–41 ir 43–49 straipsniuose nurodytos paramos lygį, remdamosi standartinėmis sąnaudomis ir standartinėmis prielaidomis dėl prarastų pajamų.

Nepažeidžiant taikomų priemonių ir administracinių valstybės pagalbos taisyklių, pirma pastraipa taip pat taikoma investicijoms, kurios siejamos su gamtos paveldo išlaikymu, atkūrimu ir atnaujinimu bei vertingų gamtos objektų vystymu, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 57 straipsnio a punkte.“

6.

II ir VII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 883/2006 17 straipsnio 1 dalis papildoma šia antra pastraipa:

„Nukrypstant nuo pirmos pastraipos, nuo 2009 m. balandžio 1 d. iki gruodžio 31 d. valstybių narių apmokėtų išlaidų atveju Bendrijos įnašas apskaičiuojamas remiantis pirmą ataskaitinio laikotarpio dieną galiojančiu finansavimo planu.“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(3)  OL L 144, 2009 6 9, p. 3.

(4)  OL L 368, 2006 12 23, p. 15.

(5)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.

(6)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.“

(7)  OL L 368, 2006 12 23, p. 74.“;


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 priedai iš dalies keičiami taip:

1.

II priedo A dalies 6.3 punktas pakeičiamas taip:

„6.3.

Preliminarus biudžetas, susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnyje nurodytomis veiklos rūšimis 2009 m. sausio 1 d.–2013 m. gruodžio 31 d. (16a straipsnio 3b dalis iki sumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 5a dalyje).

Kryptis ir (arba) priemonė

EŽŪFKP įnašas 2009–2013 m.

1 kryptis

111 priemonė

… priemonė

1 krypčiai iš viso

2 kryptis

211 priemonė

… priemonė

2 krypčiai iš viso

3 kryptis

311 priemonė

321 priemonė

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies g punkte išvardytomis prioritetinėmis sritimis

… priemonė

3 krypčiai iš viso

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies g punkte išvardytomis prioritetinėmis sritimis

4 kryptis

411 priemonė

413 priemonė

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies g punkte išvardytomis prioritetinėmis sritimis

… priemonė

4 krypčiai iš viso

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies g punkte išvardytomis prioritetinėmis sritimis

Programai iš viso

 

1, 2, 3 ir 4 kryptims iš viso – siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

3 ir 4 kryptims iš viso – siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies g punkte išvardytomis prioritetinėmis sritimis“

 

2.

VII priedo A dalis iš dalies keičiama taip:

a)

2 punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kiekviena valstybė narė, gaunanti papildomų finansinių išteklių pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 5a dalį, turėtų pateikti atskirą skyrių (pirmą kartą – 2010 m. pateiksimoje metinėje ataskaitoje), į kurį būtų įtraukta bent tokia pati analizė kaip ta, kuri minima pirmoje pastraipoje; tai taikoma veiklai, susijusiai su to reglamento 16a straipsnio 1 dalyje nurodytomis prioritetinėmis sritimis.“;

b)

3a punktas pakeičiamas taip:

„3a.

Finansinis programos įgyvendinimas, susijęs su naujiems sunkumams įveikti skirta veikla, kiekvienai priemonei pateikiant paramos gavėjams po 2009 m. sausio 1 d. apmokėtų išlaidų už Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalyje nurodytų rūšių veiklą patvirtinimą ir iki to reglamento 69 straipsnio 5a dalyje nurodytų sumų.

Finansinis tokių rūšių veiklos įgyvendinimas apibendrinamas lentelėje, pateikiant bent šią informaciją:

Kryptis ir (arba) priemonė

Metinės išmokos – N metai

Visos išmokos nuo 2009 iki N metų

111 priemonė

… priemonė

 

 

1 krypčiai iš viso

211 priemonė

… priemonė

 

 

2 krypčiai iš viso

311 priemonė

321 priemonė

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies g punkte išvardytomis prioritetinėmis sritimis

 

 

… priemonė

 

 

3 krypčiai iš viso

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

 

411 priemonė

 

413 priemonė

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies g punkte išvardytomis prioritetinėmis sritimis

 

 

… priemonė

 

 

4 krypčiai iš viso

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies g punkte išvardytomis prioritetinėmis sritimis

Programai iš viso

1, 2, 3 ir 4 kryptims iš viso - siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies a–f punktuose išvardytomis prioritetinėmis sritimis

3 ir 4 kryptims iš viso - siejama su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalies g punkte išvardytomis prioritetinėmis sritimis

…“


10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/23


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 483/2009

2009 m. birželio 9 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 820/2008, kuriuo nustatomos priemonės bendriesiems pagrindiniams aviacijos saugumo standartams įgyvendinti

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2320/2002, nustatantį civilinės aviacijos saugumo bendrąsias taisykles (1), ypač į jo 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija, jeigu būtina, pagal Reglamentą (EB) Nr. 2320/2002 turi priimti bendrųjų pagrindinių aviacijos saugumo standartų įgyvendinimo visoje Bendrijoje priemones. Šios išsamios priemonės nustatytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 820/2008 (2).

(2)

Reglamente (EB) Nr. 820/2008 numatytos priemonės, kuriomis ribojamas skysčių, kuriuos induose turi iš trečiųjų šalių orlaiviais atvykstantys keleiviai, išlipantys Bendrijos oro uostuose ir persėdantys į kitus orlaivius, kiekis, peržiūrimos atsižvelgiant į technines naujoves ir poveikį, kurį tos priemonės daro oro uostų darbui ir keleiviams.

(3)

Peržiūrėjus tas priemones paaiškėjo, kad dėl skysčių, kuriuos induose turi iš trečiųjų šalių orlaiviais atvykstantys keleiviai, išlipantys Bendrijos oro uostuose ir persėdantys į kitus orlaivius, kiekio ribojimo trukdomas oro uostų darbas, o keleiviai patiria nepatogumų.

(4)

Komisija visų pirma patikrino tam tikrus saugumo standartus kelių trečiųjų šalių oro uostuose ir nustatė, kad jie yra pakankami, be to, tos šalys glaudžiai bendradarbiauja su Bendrija ir jos valstybėmis narėmis. Atsižvelgdama į tai Komisija nutarė imtis priemonių, kuriomis būtų sumažinti pirmiau minėti sunkumai, patiriami tuomet, kai keleiviai induose turi nurodytuose tų šalių oro uostuose įsigytų skysčių.

(5)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 820/2008.

(6)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Civilinės aviacijos saugumo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 820/2008 1 priedėlis iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 355, 2002 12 30, p. 1.

(2)  OL L 221, 2008 8 19, p. 8.


PRIEDAS

1 priedėlis papildomas šiuo tekstu:

„—

Korėjos Respublika:

Seoul Incheon (ICN) oro uostas

Pusan Gimhae (PUS) oro uostas“


10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 484/2009

2009 m. birželio 9 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1975/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 kontrolės procedūrų įgyvendinimo ir kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisykles, susijusias su paramos kaimo plėtrai priemonėmis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 51 straipsnio 4 dalį, 74 straipsnio 4 dalį ir 91 straipsnį,

kadangi:

(1)

Iš dalies pakeitus 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 796/2004, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamentuose (EB) Nr. 1782/2003 ir (EB) Nr. 73/2009 nustatytų kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, taip pat Tarybos reglamente (EB) Nr. 479/2008 nustatyto kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės (2), turėtų būti atnaujintos Komisijos reglamente (EB) Nr. 1975/2006 (3) pateiktos nuorodos į tą reglamentą.

(2)

Be to, nuo 2009 m. sausio 1 d. taikomas 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009, nustatantis bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantis tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantis Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (4). Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1975/2006 reikėtų pritaikyti, kad būtų atsižvelgta į nuorodas į Reglamentą (EB) Nr. 73/2009.

(3)

Iš patirties matyti, kad Reglamente (EB) Nr. 1975/2006 esama spragų, kurias reikėtų panaikinti, ir nebeaktualių nuostatų, kurias reikėtų išbraukti, siekiant užtikrinti, kad tekstas būtų suprantamas teisingai ir būtų nuoseklus.

(4)

Kad būtų įgyvendintas Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, tam tikros Reglamento (EB) Nr. 796/2004 nuostatos, pavyzdžiui, 23a straipsnio nuostatos, kuriomis leidžiama pranešti apie numatomą atlikti patikrą vietoje, 68 straipsnyje išdėstytos nuostatos, kuriomis apibrėžiamos paramos mažinimo arba paramos neskyrimo išimtys, ir 71 straipsnio 2 dalies nuostatos, turėtų būti taikomos bendrai.

(5)

Siekiant aiškumo, taikant kontrolės taisykles, susijusias su kai kuriomis paramos kaimo plėtrai priemonėmis pagal 2 ir 4 kryptis, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1975/2006 II dalies I antraštinėje dalyje, turėtų būti daroma nuoroda į termino „žemės ūkio paskirties sklypas“ apibrėžtį ir bendruosius principus dėl žemės ūkio paskirties sklypų, pateiktus Reglamente (EB) Nr. 796/2004.

(6)

Patikrų vietoje, susijusių su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto iv papunktyje nurodyta priemone, atžvilgiu turėtų būti išaiškinta, kad įgyvendinant tą priemonę turi būti patikrinama ne mažiau kaip 5 % paramos gavėjų.

(7)

Iš patirties matyti, kad būtina paaiškinti tam tikras nuostatas, visų pirma susijusias su paramos mažinimu, jei deklaruojama per daug tam tikrų su plotu ir gyvūnais susijusių priemonių arba jei parama vienu metu mažinama kelis kartus.

(8)

Siekiant aiškumo reikėtų iš dalies pakeisti tam tikras nuorodas į Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) metus, kad tose nuorodose būtų nurodomi kalendoriniai metai.

(9)

Reglamento (EB) Nr. 1975/2006 nuostata dėl atitikčiai kompleksinio paramos susiejimo reikalavimams patikrinti skirtos kontrolinės imties atrankos turėtų būti naujai suformuluota, kad būtų atsižvelgta į Reglamento (EB) Nr. 796/2004 iš dalies pakeistą 45 straipsnį; be to, turėtų būti nurodytas naujas kontrolės sistemos veiksmingumo didinimo mechanizmas.

(10)

Kad parama būtų nuosekliai mažinama tais atvejais, kai reikalavimų nesilaikoma dėl aplaidumo arba sąmoningai, būtina konkrečiai nurodyti kompleksinio paramos susiejimo sritį, kuriai turi būti priskiriami būtiniausi trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 straipsnio 3 dalyje.

(11)

Siekiant užtikrinti veiksmų nuoseklumą turėtų būti iš dalies pakeista paramos mažinimo tvarka, taikytina tuomet, kai po atitikties kompleksinio paramos susiejimo reikalavimams patikrinimo parama vienu metu mažinama kelis kartus.

(12)

Kad patikrinimo ataskaitos teikimo reikalavimas būtų taikomas su plotu nesusijusioms arba su gyvūnais susijusioms priemonėms, šis reikalavimas turėtų būti įtrauktas ir taikomas patikrinimams vietoje, susijusiems su parama pagal 1 ir 3 kryptis ir tam tikromis priemonėmis pagal 2 ir 4 kryptis.

(13)

Iš patirties matyti, kad būtina paaiškinti metinių pranešimų teikimo reikalavimus.

(14)

Informacija apie visų tipų patikrinimų rezultatus turėtų būti pateikta visoms mokėjimo agentūroms, atsakingoms už įvairių paramos schemų valdymą, kad jos galėtų vienu metu mažinti paramą ir pagal kompleksinio paramos susiejimo, ir pagal reikalavimų atitikimo kriterijus, jei tai patvirtinama rezultatais.

(15)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1975/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(16)

Kad valstybėms narėms būtų skirta pakankamai laiko savo kontrolės procedūroms pritaikyti ir siekiant išvengti su atskaitomybe susijusių problemų, kurių galėtų atsirasti, jei parama pradedama mažinti metų viduryje, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d. Tačiau, siekiant išlaikyti teisinį tikrumą, su 2009 kalendoriniais metais susijusios paramos atžvilgiu taip pat turėtų būti taikoma nuostata, leidžianti nukrypti nuo vienkartinės išmokos už plotus schema besinaudojantiems valstybių narių paramos gavėjams taikomos paramos mažinimo tvarkos, nurodytos 2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles (5), 138 straipsnio 1 dalyje.

(17)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1975/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 taikymas

Nepažeidžiant specialiųjų šio reglamento nuostatų, Reglamento (EB) Nr. 796/2004 5, 22, 23 straipsniai, 23a straipsnio 1 dalis, 68, 69 straipsniai, 71 straipsnio 2 dalis ir 73 straipsnis taikomi mutatis mutandis.“;

2)

7 straipsnis pakeičiamas taip:

„7 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 taikymas

Šioje antraštinėje dalyje Reglamento (EB) Nr. 796/2004 2 straipsnio 10, 22 bei 23 dalys, 9 straipsnis, 14 straipsnio 1a dalis, 18 ir 21 straipsniai taikomi mutatis mutandis.

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 2 straipsnio 1a dalis, 6 straipsnio 1 dalis ir 8 straipsnio 1 dalis taip pat taikomos mutatis mutandis. Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio b punkto iii, iv ir v papunkčiuose nurodytų priemonių atveju valstybės narės gali sukurti tinkamas alternatyvias sistemas, skirtas plotui, už kurį skiriama parama, vieningai nustatyti.“;

3)

8 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Reglamento (EB) Nr. 796/2004 11 straipsnio 3 dalis, 12, 15 ir 20 straipsniai mokėjimo prašymams pagal šią antraštinę dalį taikomi mutatis mutandis. Kartu su to reglamento 12 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyta informacija mokėjimo prašyme pateikiama ir toje nuostatoje numatyta informacija, susijusi su ne žemės ūkio paskirties sklypais, už kuriuos prašoma paramos.“;

4)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Vietoje patikrinama ne mažiau kaip 5 % su kiekvienais kalendoriniais metais pateiktais mokėjimo prašymais susijusių paramos gavėjų, atsižvelgiant į įsipareigojimą pagal vieną ar daugiau priemonių, patenkančių į šios antraštinės dalies taikymo sritį. Tačiau Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto iv papunktyje nurodytos priemonės atžvilgiu šio mažiausio privalomo reikalavimo turi būti laikomasi įgyvendinant tą priemonę.

Pareiškėjai, kurie po administracinių patikrinimų pripažinti neatitinkančiais reikalavimų paramai gauti, neįskaičiuojami į bendrą pirmoje pastraipoje nurodytų paramos gavėjų skaičių.“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   1 dalies pirmoje pastraipoje nurodyta kontrolinė imtis atrenkama pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 27 straipsnį.“;

5)

16 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Paramos už priemones, susijusias su plotu, dydžio apskaičiavimo pagrindas nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 1, 3 ir 7 dalis.

Paramos gavėjo deklaruoti plotai, už kuriuos pagal tam tikrą su plotu susijusią priemonę skiriama vienodo dydžio parama, šiame straipsnyje laikomi vienos pasėlių grupės plotu. Tačiau, jei skiriama mažėjanti parama, atsižvelgiama į šių verčių, susijusių su atitinkamais deklaruotais plotais, vidurkį.

Jei nustatytas didžiausias ploto, už kurį gali būti skiriama parama, dydis, paramos paraiškoje nurodytas hektarų skaičius sumažinamas iki nustatyto dydžio.

2.   Jeigu deklaruotas atitinkamos pasėlių grupės plotas, už kurį siekiama gauti išmoką, viršija pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 3 dalį nustatytą plotą, paramos suma apskaičiuojama pagal nustatytą plotą, du kartus iš jo atėmus skirtumą, jeigu skirtumas sudaro daugiau kaip 3 % arba du hektarus, bet ne daugiau kaip 20 % nustatyto ploto.

Jei skirtumas yra didesnis nei 20 % nustatyto ploto, parama už atitinkamą pasėlių grupę neskiriama.

Jei skirtumas yra didesnis nei 50 %, paramos gavėjui vėl neskiriama parama, kurios suma gali būti ne didesnė nei deklaruoto ploto ir pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 3 dalį nustatyto ploto skirtumas.“;

b)

3 dalis išbraukiama;

c)

4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Nukrypstant nuo 2 dalies ir 3 dalies pirmos pastraipos, jei deklaruoto ploto ir nustatyto ploto skirtumas yra didesnis nei 3 %, bet ne didesnis nei 30 % nustatyto ploto, valstybių narių, kuriose taikoma vienkartinės išmokos už plotus schema, kaip numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 (6) 122 straipsnyje, paramos gavėjams pagal paramos už 2009 kalendorinius metus paraiškas skirtina suma sumažinama nustatytu dvigubu skirtumu.

Jeigu skirtumas sudaro daugiau, nei 30 % nustatyto ploto, už 2009 kalendorinius metus parama neskiriama.

d)

5 ir 6 dalys pakeičiamos taip:

„5.   Jeigu deklaruotas plotas ir pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 3 dalį nustatytas plotas skiriasi dėl sąmoningai padarytų pažeidimų, parama, kurią paramos gavėjas būtų turėjęs teisę gauti pagal tą straipsnį pagal atitinkamą su plotu susijusią priemonę už atitinkamus kalendorinius metus, neskiriama, jei skirtumas didesnis nei 0,5 % nustatyto ploto arba didesnis nei vienas hektaras.

Be to, jei skirtumas yra didesnis nei 20 % nustatyto ploto, paramos gavėjui vėl neskiriama parama, kurios suma gali būti ne didesnė nei deklaruoto ploto ir pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 50 straipsnio 3 dalį nustatyto ploto skirtumas.

6.   Neskirta suma, kaip numatyta šio straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje ir 5 dalyje, išskaičiuojama iš paramos išmokų, skiriamų pagal bet kurią iš Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 arba Reglamente (EB) Nr. 73/2009 nurodytų paramos priemonių, į kurias paramos gavėjas turi teisę pagal paraiškas, kurias jis pateikia per trejus kalendorinius metus, skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais nustatyta neatitiktis. Jeigu suma negali būti visiškai išskaičiuota iš tų išmokų, likutis panaikinamas.“;

6)

17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Su gyvuliais susijusioms priemonėms skiriamos paramos dydžio apskaičiavimo pagrindas nustatomas pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 57 straipsnį.“;

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 796/2004 59 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos ir 59 straipsnio 4 dalies, neskirta suma išskaičiuojama iš paramos išmokų, skiriamų pagal bet kurią iš Reglamente (EB) Nr. 1698/2005 arba Reglamente (EB) Nr. 73/2009 nurodytų paramos priemonių, į kurias atitinkamas paramos gavėjas turi teisę pagal paraiškas, kurias jis pateikia per trejus kalendorinius metus, skaičiuojant nuo kalendorinių metų, kuriais nustatyta neatitiktis. Jeigu suma negali būti visiškai išskaičiuota iš tų išmokų, likutis panaikinamas.“;

7)

18 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu įsipareigojimų nesilaikoma dėl sąmoningai padarytų pažeidimų, paramos gavėjui neskiriama parama pagal atitinkamą priemonę atitinkamais kalendoriniais metais ir kitais kalendoriniais metais.“;

b)

4 dalis išbraukiama;

8)

19 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Reglamento (EB) Nr. 73/2009 4 straipsnio 2 dalis bei 22 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 796/2004 2 straipsnio 2, 2a bei 31–36 dalys, 41, 42, 43, 46, 47 ir 48 straipsniai taikomi tikrinant atitiktį kompleksinio paramos susiejimo reikalavimams.“;

9)

20 ir 21 straipsniai pakeičiami taip:

„20 straipsnis

Patikrinimai vietoje

1.   Kompetentinga kontrolės institucija vietoje patikrina ne mažiau kaip 1 % visų paramos gavėjų, pateikusių mokėjimo prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i–v papunkčius ir b punkto i, iv bei v papunkčius, siekdama nustatyti, ar laikomasi reikalavimų ir standartų, už kuriuos ji atsakinga.

2.   Taikomos Reglamento (EB) Nr. 796/2004 44 straipsnio 1 dalies antra bei trečia pastraipos ir 44 straipsnio 1a bei 2 dalys.

21 straipsnis

Kontrolinės imties atranka

1.   Reglamento (EB) Nr. 796/2004 45 straipsnio 1, 1a ir 1b dalys taikomos atrenkant kontrolinę imtį šio reglamento 20 straipsnyje nurodytiems patikrinimams vietoje atlikti.

2.   Pagal 20 straipsnį tikrintinų ūkininkų imtys atrenkamos iš ūkininkų, kurie jau buvo atrinkti pagal 12 straipsnį ir kuriems taikomi atitinkami reikalavimai ar standartai, imčių.

3.   Tačiau pagal šio reglamento 20 straipsnį tikrintinų paramos gavėjų imtys gali būti atrenkamos iš visų paramos gavėjų, kuriems taikomas įpareigojimas laikytis atitinkamų reikalavimų ir standartų ir kurie pateikę mokėjimo prašymus pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i–v papunkčius ir b punkto i, iv bei v papunkčius.

4.   Gali būti nuspręsta derinti 2 ir 3 dalyse nustatytas procedūras, jei jas derinant didėja kontrolės sistemos veiksmingumas.“;

10)

22 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Reglamento (EB) Nr. 73/2009 22 straipsnis ir Reglamento (EB) Nr. 796/2004 2 straipsnio 2, 2a bei 31–36 dalys, 41 straipsnis ir 65 straipsnio 4 dalis taikomi mažinant paramą arba paramos neskiriant, jei nustatoma neatitiktis reikalavimams.“;

11)

23 ir 24 straipsniai pakeičiami taip:

„23 straipsnis

Sumų, kuriomis mažinama parama, ir neskirtinų sumų apskaičiavimas

1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 51 straipsnio 2 dalies, jei nustatoma neatitiktis reikalavimams, mažinama visa to reglamento 36 straipsnio a punkto i–v papunkčiuose ir b punkto i, iv bei v papunkčiuose numatytos paramos, kuri buvo ar turi būti skirta atitinkamam paramos gavėjui, pateikusiam ar pateiksiančiam mokėjimo prašymus tais kalendoriniais metais, kuriais nustatyta neatitiktis, suma.

Jei reikalavimų nesilaikoma dėl paramos gavėjo aplaidumo, suma, kuria mažinama parama, apskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 66 straipsnyje nustatytas taisykles.

Jeigu įsipareigojimų nesilaikoma sąmoningai, suma, kuria mažinama parama, apskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 67 straipsnio 1 dalį.

2.   Siekiant apskaičiuoti 1 dalyje nurodytą sumą, kuria mažinama parama, būtiniausi Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 39 straipsnio 3 dalyje nustatyti trąšų ir augalų apsaugos priemonių naudojimo reikalavimai atitinkamai laikomi aplinkos srities ir visuomenės, gyvūnų ir augalų sveikatos srities, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 73/2009 5 straipsnio 1 dalyje, reikalavimais. Visi jie prilyginami teisės aktui, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 796/2004 2 straipsnio 32 dalyje.

24 straipsnis

Paramos mažinimas vienu metu kelis kartus

Jei parama vienu metu mažinama kelis kartus, pirmiausia mažinama pagal šio reglamento 16 arba 17 straipsnius, po to – pagal šio reglamento 18 straipsnį, po to (dėl pavėluoto paraiškų pateikimo) – pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 21 straipsnį, po to – pagal Reglamento (EB) Nr. 796/2004 14 straipsnio 1a dalį ir pabaigoje pagal šio reglamento 22 ir 23 straipsnius.“;

12)

27 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Tikrinama ne mažiau kaip 4 % kiekvienais kalendoriniais metais Komisijai deklaruotų reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų ir ne mažiau kaip 5 % per visą programavimo laikotarpį Komisijai deklaruotų reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų.“

b)

5 dalis išbraukiama;

13)

28 straipsnio 1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

paramos gavėjo pateikti mokėjimo prašymai gali būti pagrįsti apskaitos ar kitais dokumentais, kuriuos turi remtiną veiklą atliekančios įstaigos ar įmonės;“;

14)

Įterpiamas šis 28a straipsnis:

„28a straipsnis

Patikrinimo ataskaita

Pagal šį skirsnį atlikus patikrinimą vietoje, pateikiama patikrinimo ataskaita. Reglamento (EB) Nr. 796/2004 28 straipsnis taikomas mutatis mutandis.“;

15)

30 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Ex-post patikrinimai atliekami kiekvienais kalendoriniais metais ne mažiau kaip 1 % reikalavimus atitinkančių viešųjų išlaidų už 1 dalyje nurodytą veiklą, už kurią EŽŪFKP sumokėjo galutinę išmoką. Ex-post patikrinimai atliekami per 12 mėnesių nuo atitinkamų kalendorinių metų pabaigos.“;

16)

31 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Tačiau parama nemažinama, jei paramos gavėjas gali įrodyti, kad reikalavimų neatitinkanti suma buvo įtraukta ne dėl jo (jos) kaltės.

Parama mažinama mutatis mutandis reikalavimų neatitinkančioms išlaidoms, nustatytoms atliekant patikrinimus pagal 27 ir 30 straipsnius.“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jeigu nustatoma, kad paramos gavėjas sąmoningai pateikė klaidingą deklaraciją, už atitinkamą veiklą parama iš EŽŪFKP neskiriama, o tai veiklai finansuoti jau sumokėtos sumos susigrąžinamos. Be to, einamaisiais kalendoriniais metais ir kitais kalendoriniais metais parama pagal tą pačią priemonę paramos gavėjui neskiriama.“;

c)

3 dalis išbraukiama.

17)

34 straipsnis pakeičiamas taip:

„34 straipsnis

Pranešimai

Kasmet iki liepos 15 d. valstybės narės siunčia Komisijai ataskaitą, kurioje:

a)

pateikiami ankstesniais kalendoriniais metais pagal I antraštinę dalį pateiktų mokėjimo prašymų patikrinimų rezultatai ir visų pirma aptariami šie aspektai:

i)

mokėjimo prašymų skaičius pagal kiekvieną priemonę, visa patikrinta paramos suma pagal šiuos prašymus ir visas plotas bei visas gyvulių, kurie buvo patikrinti vietoje pagal 12 ir 20 straipsnius, skaičius;

ii)

su plotu susijusios paramos atveju – visas plotas, suskirstytas pagal individualias paramos schemas;

iii)

su gyvuliais susijusios paramos atveju – visas gyvulių skaičius, suskirstytas pagal individualias paramos schemas;

iv)

atliktų patikrinimų rezultatai, nurodant paramos sumažinimo bei jos neskyrimo pagal 16, 17, 18 ir 23 straipsnius atvejus;

b)

pateikiami II antraštinėje dalyje nustatytų priemonių administracinių patikrinimų, atliktų ankstesniais kalendoriniais metais pagal 26 straipsnį, rezultatai ir nurodomi paramos sumažinimo bei neskyrimo pagal 31 straipsnį atvejai;

c)

pateikiami patikrinimų vietoje pagal II antraštinėje dalyje nustatytas priemones rezultatai; tikrinama ne mažiau kaip 4 % viešųjų išlaidų, deklaruotų Komisijai ankstesniais kalendoriniais metais pagal 27 straipsnį, ir paramos sumažinimo bei neskyrimo pagal 31 straipsnį atvejų;

d)

pateikiami pagal 30 straipsnį atliktų ex-post patikrinimų rezultatai, nurodant atliktų patikrinimų skaičių, patvirtintų išlaidų sumą ir pagal 31 straipsnį sumažintas arba neskirtas sumas.“;

18)

36 straipsnis pakeičiamas taip:

„36 straipsnis

Mokėjimo agentūrų informavimas apie patikrinimus

1.   Jei už įvairių paramos gavėjui mokėtinų išmokų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i–v papunkčiuose ir b punkto i, iv bei v papunkčiuose, Reglamento (EB) Nr. 73/2009 2 straipsnio d punkte ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 (7) 11, 12 bei 98 straipsniuose, administravimą atsakinga daugiau nei viena mokėjimo agentūra, valstybės narės užtikrina, kad visos su tais mokėjimais susijusios mokėjimo agentūros būtų informuotos apie sąmoningo reikalavimų nesilaikymo ir, jei aktualu, atitinkamus paramos mažinimo bei neskyrimo atvejus.

2.   Jeigu patikrinimą atlieka ne mokėjimo agentūra, valstybė narė užtikrina, kad mokėjimo agentūra gautų pakankamai informacijos apie atliktą patikrinimą. Mokėjimo agentūra pati nustato, kokia informacija jai reikalinga.

Pirmoje pastraipoje nurodyta informacija gali būti pateikta kaip kiekvieno atlikto patikrinimo ataskaita arba, tam tikrais atvejais, suvestinė ataskaita.

3.   Išlaikomas pakankamas atsekamumas. Preliminarus pakankamo atsekamumo informacijos reikalavimų aprašas pateikiamas priede.

4.   Mokėjimo agentūra turi teisę tikrinti kitų įstaigų atliekamų patikrinimų kokybę ir gauti visą informaciją, kurios jai reikia užduotims vykdyti.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d., išskyrus 1 straipsnio 5 dalies c punktą, kuris taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18.

(3)  OL L 368, 2006 12 23, p. 74.

(4)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.

(5)  OL L 345, 2004 11 20, p. 1.

(6)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.“;

(7)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.“


10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 485/2009

2009 m. birželio 9 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, II priedo nuostatas dėl tiludrono rūgšties ir geležies fumerato

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2377/90, nustatantį veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje (1), ypač į jo 3 straipsnį,

atsižvelgdama į Veterinarinių vaistų komiteto suformuluotas Europos vaistų agentūros nuomones,

kadangi:

(1)

Visos farmakologiškai aktyvios medžiagos, Bendrijoje naudojamos maistiniams gyvūnams skirtuose veterinariniuose vaistuose, turėtų būti įvertintos pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90.

(2)

Tiludrono rūgšties dinatrio druska šiuo metu įtraukta į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedą tik arklinių rūšies gyvūnams (intraveniniam naudojimui).

(3)

Veterinarinių vaistų komitetas (toliau – VVK) gavo prašymą esamą tiludrono rūgšties dinatrio druskos įrašą papildyti įrašant ir naminius paukščius. Išnagrinėjusi turimus duomenis apie likučių tyrimus, atliktus su naminiais paukščiais, VVK padarė išvadą, kad nėra būtina nustatyti didžiausių leistinų likučių normų, taikomų tiludrono rūgšties dinatrio druskai, skirtai naminiams paukščiams.

(4)

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad šie likučių tyrimai atlikti tik suleidus vaistą po oda ir tai, kad likučių norma audiniuose, įskaitant suleidimo vietą, praėjus 12–24 val. po suleidimo sudaro apie 88 % apskaičiuotos leistinos paros normos, VVK padarė išvadą, kad įrašas gali būti papildomas tik dedeklėms ir veisimui skirtiems paukščiams (tik parenteraliniam naudojimui). Todėl Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedo įrašas, skirtas tiludrono rūgšties dinatrio druskai, turėtų būti iš dalies pakeistas, nurodant, kad ši medžiaga gali būti skirta įvairių rūšių naminiams paukščiams (dedeklėms ir veisimui skirtiems paukščiams) ir tik parenteraliniam naudojimui.

(5)

Geležies fumeratas šiuo metu nėra įtrauktas į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 priedus.

(6)

VVK gavo prašymą įvertinti, ar geležies fumeratas turėtų būti vertinamas remiantis atliktais kitų geležies druskų, kurios įtrauktos į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedą, tyrimais, skiriant šią medžiagą visiems maistinių rūšių gyvūnams.

(7)

Išnagrinėjusi atliktus tyrimus ir įvertinusi tai, kad fumerato rūgštis yra leistinas priedas, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 95/2/EB (2), VVK padarė išvadą, kad atlikti Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priede įrašytų medžiagų tyrimai turėtų būti taikomi ir geležies fumeratui. VVK nuomone nėra būtina atlikti papildomų geležies fumerato tyrimų ir nustatyti didžiausių leistinų likučių normas. Komitetas rekomendavo įtraukti šią medžiagą į II priedą, nurodant, kad ji skiriama visoms maistinėms rūšims. Todėl ši medžiaga turėtų būti įrašyta į Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedą visoms maistinėms rūšims.

(8)

Todėl Reglamentą (EEB) Nr. 2377/90 reikėtų atitinkamai iš dalies keisti.

(9)

Siekiant atsižvelgti į šio reglamento nuostatas, prieš pradedant jį taikyti turėtų būti nustatytas pakankamos trukmės laikotarpis, kad valstybės narės galėtų pagal šį reglamentą pakoreguoti, jeigu reikia, pagal 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/82/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio veterinarinius vaistus (3), išduotus leidimus teikti rinkai atitinkamus veterinarinius vaistus.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Veterinarinių vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. rugpjūčio 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 1.

(2)  OL L 61, 1995 3 18, p. 1.

(3)  OL L 311, 2001 11 28, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punkte įrašas „tiludrono rūgšties dinatrio druska“ pakeičiamas tokiu įrašu:

2.   Organiniai junginiai

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)

Gyvūnų rūšis

Kitos nuostatos

„Tiludrono rūgšties dinatrio druska

Arklinių rūšies gyvūnai

Naudoti tik intraveniškai

Naminiai paukščiai

Naudoti tik parenteraliniu būdu ir tik dedeklėms ir veisimui skirtiems paukščiams“

b)

3 punkte po geležies dekstrano įterpiamas naujas įrašas „geležies fumeratas“:

3.   Medžiagos, įprastai laikomos saugiomis

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)

Gyvūnų rūšis

Kitos nuostatos

„Geležies fumeratas

Visos rūšys, iš kurių gaminamas maistas“

 


10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 486/2009

2009 m. birželio 9 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2008–2009 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 945/2008 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 464/2009 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 945/2008, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 9 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 258, 2008 9 26, p. 56.

(4)  OL L 139, 2009 6 5, p. 22.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2009 m. birželio 10 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

28,35

2,78

1701 11 90 (1)

28,35

7,36

1701 12 10 (1)

28,35

2,65

1701 12 90 (1)

28,35

6,93

1701 91 00 (2)

31,93

9,27

1701 99 10 (2)

31,93

4,76

1701 99 90 (2)

31,93

4,76

1702 90 95 (3)

0,32

0,34


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


DIREKTYVOS

10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/36


TARYBOS DIREKTYVA 2009/55/EB

2009 m. gegužės 25 d.

dėl asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui, taikomų mokesčių lengvatų

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

1983 m. kovo 28 d. Tarybos direktyva 83/183/EEB dėl mokesčių netaikymo asmeniniam turtui, kurį asmenys iš valstybės narės įsiveža visam laikui (3), buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Norint valstybių narių gyventojus informuoti apie Bendrijos veiklą, reikėtų išlaikyti papildomas priemones, naudingas privatiems asmenims, siekiant užtikrinti Bendrijoje vidaus rinkos sąlygas.

(3)

Visų pirma, mokestinės kliūtys privačių asmenų asmeninio turto įsivežimui iš vienos valstybės narės į kitą trukdo asmenims laisvai judėti Bendrijoje. Dėl to tas kliūtis reikėtų kiek tai įmanoma pašalinti nustatant mokesčių lengvatas.

(4)

Minėtos mokesčių lengvatos gali būti numatytos tik nekomercinio ir neprekybinio pobūdžio prekėms. Dėl to, taikant mokesčių lengvatas, reikia taikyti apribojimus ir sąlygas.

(5)

Priėmus suderintas nuostatas, reglamentuojančias akcizus ir pridėtinės vertės mokestį, taisyklės, susijusios su atleidimu nuo mokesčio ir be muitų bei mokesčių leidžiamomis įvežti prekėmis, tampa nebereikalingos.

(6)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Kiekviena valstybė narė šioje direktyvoje nustatytomis sąlygomis ir atvejais asmeninį turtą, kurį visam laikui iš kitos valstybės narės įsiveža privatūs asmenys, netaiko minėtam turtui paprastai taikomų vartojimo mokesčių.

2.   Ši direktyva netaikoma:

a)

pridėtinės vertės mokesčiui;

b)

akcizams;

c)

specifinėms ir (arba) reguliariai mokamoms rinkliavoms ir mokesčiams, susijusiems su 1 dalyje nurodyto turto naudojimu šalies viduje, tokiems kaip, pavyzdžiui, autotransporto priemonės registravimo mokestis, kelių mokestis ir televizijos licencijų mokestis.

2 straipsnis

Su turtu susijusios sąlygos

1.   Šioje direktyvoje „asmeninis turtas“ – tai asmenų asmeniniam naudojimui arba jų namų ūkio poreikiams tenkinti skirtas turtas. Toks turtas pagal savo pobūdį arba kiekį neturi būti susijęs su jokiais komerciniais interesais arba būti skirtas ekonominei veiklai pagal Tarybos direktyvos 2006/112/EB (5) 9 straipsnio 1 dalį ir 10–13 straipsnius. Vis dėlto įrankiai arba instrumentai, kurie asmeniui reikalingi jo specialybei arba profesijai, taip pat yra asmeninis turtas.

2.   1 straipsnyje nustatytos mokesčių lengvatos numatomos asmeniniam turtui:

a)

kurį asmuo įsigijo pagal vienos iš valstybių narių vidaus rinkoje galiojančias bendrąsias apmokestinimo sąlygas, ir kurio išvežimo iš valstybės narės atveju nėra numatytas vartojimo mokesčių netaikymas arba jų grąžinimas. Pagal šią direktyvą Direktyvos 2006/112/EB 151 straipsnyje, išskyrus jo 1 dalies pirmos pastraipos e punktą, nustatytomis sąlygomis įsigytos prekės laikomos atitinkančiomis minėtas sąlygas;

b)

kurį suinteresuotas asmuo faktiškai naudojo, prieš pakeisdamas gyvenamąją vietą ar įsikurdamas antrojoje gyvenamojoje vietoje. Motorinių transporto priemonių (įskaitant jų priekabas), namelių–autopriekabų, mobiliųjų namelių, pramoginių laivų ir privačių orlaivių atveju valstybės narės gali reikalauti, kad suinteresuotas asmuo, prieš pakeisdamas gyvenamąją vietą, būtų naudojęs juos bent jau šešis mėnesius.

A punkto antrame sakinyje minimo turto atžvilgiu valstybės narės gali reikalauti, kad:

i)

motorinių transporto priemonių (įskaitant jų priekabas), namelių-autopriekabų, mobiliųjų namelių, pramoginių laivų ir privačių orlaivių atveju suinteresuotas asmuo būtų jį naudojęs bent jau 12 mėnesių prieš pakeisdamas gyvenamąją vietą;

ii)

kito turto atveju suinteresuotas asmuo būtų jį naudojęs bent jau 6 mėnesius prieš pakeisdamas gyvenamąją vietą.

3.   Kompetentingos institucijos reikalauja pateikti įrodymą, kad 2 dalyje nustatytos sąlygos išpildytos motorinių autotransporto priemonių (įskaitant jų priekabas), namelių-autopriekabų, mobiliųjų namelių, pramoginių laivų ir privačių orlaivių atveju. Kito turto atveju valstybės narės minėto įrodymo reikalauja tik kai yra rimtų įtarimų dėl piktnaudžiavimo.

3 straipsnis

Įvežimo sąlygos

Turtas gali būti įvežamas vienu kartu arba per keletą kartų atitinkamai 7–10 straipsniuose nustatytų laikotarpių ribose.

4 straipsnis

Po įvežimo taikomi įpareigojimai

Įvežtos motorinės transporto priemonės (įskaitant jų priekabas), nameliai-autopriekabos, mobilieji nameliai, pramoginiai laivai ir privatūs orlaiviai negali būti perduodami, išnuomojami arba skolinami 12 mėnesių laikotarpyje po jų įvežimo be mokesčių, išskyrus tuos atvejus, kai tai daroma dėl aplinkybių, kurios yra tinkamai pagrįstos paskirties valstybės narės kompetentingų institucijų įsitikinimu.

5 straipsnis

Tam tikroms turto rūšims taikomos specialiosios sąlygos

Įvežami jojamieji arkliai, motorinės autotransporto priemonės (įskaitant jų priekabas), nameliai-autopriekabos, mobilieji nameliai, pramoginiai laivai ir privatūs orlaiviai neapmokestinami tik tuo atveju, jeigu privatus asmuo perkelia savo įprastinę gyvenamąją vietą į paskirties valstybę narę.

6 straipsnis

Gyvenamosios vietos nustatymo bendrosios taisyklės

1.   Šioje direktyvoje „įprastinė gyvenamoji vieta“ – tai vieta, kurioje asmuo paprastai, tai yra ne mažiau kaip 185 dienas kiekvienais kalendoriniais metais, gyvena dėl asmeninių ir profesinių ryšių, arba, jeigu asmens su minėta vieta profesiniai ryšiai nesieja, dėl asmeninių priežasčių, rodančių artimus ryšius tarp minėto asmens ir jo gyvenamosios vietos.

Tačiau tais atvejais, kai asmuo profesiniais ir asmeniniais ryšiais yra susijęs su skirtingomis vietomis, ir dėl to jis gyvena keliose vietose, esančiose dviejose arba daugiau valstybių narių, įprastine jo gyvenamąja vieta yra laikoma ta vieta, su kuria jį sieja asmeniniai ryšiai, jeigu minėtas asmuo į pastarąją vietą sugrįžta reguliariai. Ši paskutinė sąlyga netaikoma, jeigu asmuo gyvena valstybėje narėje vykdydamas nustatytos trukmės užduotį. Mokymasis universitete arba mokykloje nereiškia įprastinės gyvenamosios vietos perkėlimo.

2.   Asmenys turi pateikti savo įprastinės gyvenamosios vietos įrodymą, tokį kaip asmens tapatybę patvirtinantis arba kitas galiojantis dokumentas.

3.   Jeigu paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos abejoja įprastinės gyvenamosios vietos įrodymu, pateiktu pagal 2 dalį, arba tai yra reikalinga tam tikros specialios kontrolės tikslais, jos gali paprašyti pateikti bet kokią joms reikalingą informaciją arba papildomus įrodymus.

II   SKYRIUS

ASMENINIO TURTO ĮVEŽIMAS, SUSIJĘS SU ĮPRASTINĖS GYVENAMOSIOS VIETOS PAKEITIMU

7 straipsnis

1.   1 straipsnyje nustatytos mokesčių lengvatos, laikantis 2–5 straipsniuose nurodytų sąlygų, numatomos asmeniniam turtui, kurį įsiveža privatus asmuo, keičiantis savo įprastinę gyvenamąją vietą.

Mokesčių lengvatos, nepažeidžiant Bendrijos tranzito tvarkos, kuri gali būti taikoma, suteikiamos pateikus turto aprašą paprastame popieriuje, prie kurio pridedama, jeigu to reikalauja valstybė, deklaracija, kurios pavyzdys ir turinys yra apibrėžtas tvarkoje, numatytoje Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (6) 248a straipsnio 2 dalyje. Apraše nebūtinai reikalaujama nurodyti turto vertę.

2.   Turtą būtina įvežti ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo įprastinės gyvenamosios vietos pakeitimo. Kai pagal 3 straipsnį turtas yra įvežamas keliais kartais per minėtą laikotarpį, valstybės narės gali reikalauti pateikti išsamų turto aprašą tik pirmą kartą įvežant turtą, kuriuo taip pat galima bus remtis vėliau kertant kitas muitines. Toks aprašas gali būti papildomas, jeigu su tuo sutinka paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos.

III   SKYRIUS

ASMENINIO TURTO ĮVEŽIMAS, SUSIJĘS SU ANTROSIOS GYVENAMOSIOS VIETOS APSTATYMU ARBA IŠSIKRAUSTYMU IŠ JOS

8 straipsnis

1.   1 straipsnyje nustatytos mokesčių lengvatos, laikantis 2–5 straipsniuose nurodytų sąlygų, numatomos asmeniniam turtui, kurį įsiveža privatus asmuo antrajai gyvenamajai vietai apstatyti.

Mokesčių lengvatos suteikiamos tik tada, jeigu:

a)

asmuo yra tos gyvenamosios vietos savininkas arba nuomoja ją ne mažiau kaip 12 mėnesių laikotarpį;

b)

įvežamas turtas atitinka antrosios gyvenamosios vietos apstatymo poreikius.

2.   Mokesčių lengvatos taip pat taikomos laikantis 1 dalyje išvardytų sąlygų, jeigu išsikrausčius iš antrosios gyvenamosios vietos, turtas įvežamas į įprastinę gyvenamąją vietą arba į kitą antrąją gyvenamąją vietą, jeigu atitinkamas turtas faktiškai priklausė asmeniui ir jeigu buvo naudojamas prieš įsikuriant antrojoje gyvenamojoje vietoje.

Visą turtą būtina įvežti ne vėliau kaip per 12 mėnesių po išsikraustymo iš antrosios gyvenamosios vietos.

IV   SKYRIUS

TURTO ĮVEŽIMAS SANTUOKOS ATVEJU

9 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 2–5 straipsnių, bet kokiam asmeniui santuokos atveju netaikomi 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti mokesčiai, kai įvežama į valstybę narę, kurioje jis į savo įprastinę gyvenamąją vietą ketina pervežti įsigytą ar naudotą asmeninį turtą, su sąlyga, kad:

a)

minėtas asmeninis turtas įvežamas per laikotarpį, kuris prasideda likus dviem mėnesiams iki numatomos santuokos datos ir baigiasi praėjus keturiems mėnesiams po faktinės santuokos datos;

b)

asmuo pateikia savo santuokos įrodymą arba įrodymą, kad buvo atlikti būtini išankstiniai santuokos formalumai.

2.   Mokesčių lengvatos taip pat taikomos paprastai santuokos proga dovanojamoms dovanoms, kurias 1 dalyje nustatytas sąlygas atitinkančiam asmeniui siunčia asmenys, kurių įprastinė gyvenamoji vieta yra ne paskirties valstybėje narėje. Mokesčių lengvatos taikomos dovanoms, kurių vieneto vertė yra ne didesnė kaip 350 eurų. Tačiau valstybės narės turi teisę taikyti mokesčių lengvatas ir dovanoms, kurių vertė yra didesnė kaip 350 eurų, bet ne didesnė kaip 1 400 eurų.

3.   Valstybės narės, taikydamos mokesčių lengvatas, gali reikalauti pateikti atitinkamą garantiją, jeigu turtas įvežamas iki santuokos datos.

4.   Jeigu asmuo nepateikia savo santuokos įrodymo per keturis mėnesius po santuokai paskirtos datos, laikoma, kad mokesčiai turėjo būti sumokėti įvežimo dieną.

V   SKYRIUS

PAVELDĖTO ASMENINIO TURTO ĮVEŽIMAS

10 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio 2 ir 3 dalių, 4 straipsnio ir 5 straipsnio 2 dalies, bet nepažeidžiant kitų 2, 3 ir 5 straipsnių nuostatų, privačiam asmeniui, kuris paveldėjimo būdu (causa mortis) įgyja nuosavybės teisę arba tikrąją nuosavybės teisę į valstybėje narėje esantį mirusio asmens asmeninį turtą, netaikomi 1 straipsnio 1 dalyje nurodyti mokesčiai įvežant minėtą turtą į kitą valstybę narę, kurioje yra jo gyvenamoji vieta, jeigu:

a)

toks asmuo pateikia paskirties valstybės narės kompetentingoms institucijoms dokumentą, išduotą valstybės, iš kurios išvežama, notaro ar kitos kompetentingos institucijos, patvirtinantį, kad įvežamas turtas buvo įgytas paveldėjimo būdu;

b)

turtas įvežamas per laikotarpį, trunkantį ne ilgiau kaip 2 metus nuo nuosavybės teisės į paveldėtą turtą atsiradimo dienos.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

1.   Valstybės narės deda visas pastangas, kad supaprastintų įvežimo formalumus, taikomus privatiems asmenims pagal šią direktyvą ir joje nustatytas sąlygas, ir stengiasi išvengti įvežimo kontrolės formalumų, kurie sąlygotų didelės apimties iškrovimą ir pakrovimą iš naujo įvažiavimo į paskirties valstybę narę vietoje.

2.   Valstybės narės gali palikti ir (arba) nustatyti palankesnes mokesčių lengvatų taikymo sąlygas, palyginti su tomis, kurios yra nustatytos šioje direktyvoje, išskyrus 2 straipsnio 2 dalies a punkte nustatytas sąlygas.

3.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų, valstybės narės, laikydamosi šios direktyvos reikalavimų, negali taikyti Bendrijos ribose mokesčių lengvatų sąlygų, kurios yra mažiau palankios už privačių asmenų asmeniniam turtui, importuojamam iš trečiųjų šalių, taikomas atitinkamas sąlygas.

12 straipsnis

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus ir ypač tuos, kurie yra susiję su 11 straipsnio 2 ir 3 dalių nuostatų taikymu. Komisija apie jas praneša kitoms valstybėms narėms.

2.   Kas dvejus metus Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, siunčia Europos Parlamentui ir Tarybai šios direktyvos įgyvendinimo valstybėse narėse ataskaitą.

13 straipsnis

Direktyva 83/183/EEB su pakeitimais, padarytais I priedo A dalyje nurodytomis direktyvomis, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

14 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

15 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. ŠEBESTA


(1)  2008 m. gruodžio 16 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2008 m. rugsėjo 17 d. nuomonė (OL C 77, 2009 3 31, p. 148).

(3)  OL L 105, 1983 4 23, p. 64.

(4)  Žr. I priedo A dalį.

(5)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(6)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


I PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesni pakeitimai

(nurodyta 13 straipsnyje)

Tarybos direktyva 83/183/EEB

(OL L 105, 1983 4 23, p. 64).

 

Tarybos direktyva 89/604/EEB

(OL L 348, 1989 11 29, p. 28).

 

Tarybos direktyva 91/680/EEB,

(OL L 376, 1991 12 31, p. 1).

Tik 2 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

Tarybos direktyva 92/12/EEB,

(OL L 76, 1992 3 23, p. 1).

Tik 23 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodyta 13 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

83/183/EEB

1984 m. sausio 1 d.

89/604/EEB

1990 m. liepos 1 d.

91/680/EEB

1993 m. sausio 1 d. (1)

92/12/EEB

1993 m. sausio 1 d. (2)


(1)  Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję iki 1993 m. sausio 1 d., įgyvendina Direktyvos 91/680/EEB 1 straipsnio 1–20 punktų, 22, 23 ir 24 punktų bei 2 straipsnio nuostatas.

(2)  9 straipsnio 3 dalies nuostatoms vykdyti Danijos Karalystė įstatymus ir kitus teisės aktus turi priimti ne vėliau kaip iki 1993 m. sausio 1 d.


II PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 83/183/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

1 straipsnio 2 dalies a punktas

1 straipsnio 2 dalies b punktas

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalies c punktas

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos pirma įtrauka

2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos i papunktis

2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos antra įtrauka

2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos ii papunktis

2 straipsnio 2 dalies antros pastraipos paskutinė sakinio dalis

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 3 dalis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnio 1 dalies a punktas

7 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

7 straipsnio 1 dalies b punktas

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos įžanginė formuluotė

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos i ir ii punktai

8 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a ir b punktai

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

9, 10 ir 11 straipsniai

9, 10 ir 11 straipsniai

12 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 2 dalis

12 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio 3 dalis

12 straipsnio 2 dalis

13 straipsnis

14 straipsnis

13 straipsnis

15 straipsnis

I priedas

II priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/42


AKR IR EB AMBASADORIŲ KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2009

2009 m. vasario 16 d.

dėl Įmonių plėtojimo centro (ĮPC) direktoriaus skyrimo

(2009/435/EB)

AKR IR EB AMBASADORIŲ KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą AKR ir EB partnerystės susitarimą (1), patikslintą 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge pasirašytu minėtą partnerystės susitarimą iš dalies keičiančiu susitarimu (2), ypač į jo III priedo 2 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Nuo 2007 m. rugpjūčio 23 d. atsistatydino ankstesnis ĮPC direktorius, kuris 2005 m. kovo 1 d. buvo paskirtas kadencijai iki 2010 m. vasario 28 d.

(2)

Abiejų šalių sudarytas jungtinis atrankos komitetas po svarstymų pasiūlė Įmonių plėtojimo centro direktoriumi likusiam kadencijos laikui paskirti Mabousso THIAM (Senegalas),

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Nedarant įtakos vėlesniems sprendimams, kuriuos Komitetui gali tekti priimti vykdant savo įgaliojimus, nuo 2009 m. kovo 1 d. kadencijai iki 2010 m. vasario 28 d. Įmonių plėtojimo centro direktoriumi skiriamas Mabousso THIAM.

Priimta Briuselyje 2009 m. vasario 16 d.

AKR ir EB ambasadorių komiteto vardu

Pirmininkė

M. VICENOVÁ


(1)  OL L 317, 2000 12 15, p. 3.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27.


10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/43


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. gegužės 5 d.

pataisantis Direktyvą 2008/73/EB, supaprastinančią veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo taisykles

(2009/436/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Direktyva 2008/73/EB (2) buvo iš dalies pakeisti iš viso 23 Tarybos teisės aktai, siekiant, inter alia, nustatyti supaprastintą veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo tvarką.

(2)

Direktyva 2008/73/EB įsigaliojo 2008 m. rugsėjo 3 d. Valstybės narės turi užtikrinti, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini tai direktyvai įgyvendinti iki 2010 m. sausio 1 d. Tačiau minėta direktyva valstybės narės nėra įpareigojamos taikyti tas nuostatas nuo minėtos datos.

(3)

Dėl teisinio tikrumo Direktyvą 2008/73/EB reikėtų pataisyti, siekiant užtikrinti, kad nuo 2010 m. sausio 1 d. valstybės narės vienodai taikytų įvairių Tarybos teisės aktų pakeitimus, kuriais siekiama nustatyti šią supaprastintą tvarką. Todėl Direktyvą 2008/73/EB reikėtų pataisyti, kad ji taip pat būtų taikoma nuo minėtos datos. Atitinkamai minėta direktyva taip pat turėtų būti pataisyta siekiant nustatyti, kad valstybės narės būtų įpareigotos taikyti minėtas nuostatas nuo tos datos.

(4)

Tačiau tam tikri Direktyva 2008/73/EB padaryti Direktyvų 64/432/EEB (3) ir 90/426/EEB (4) pakeitimai nėra susiję su supaprastinta tvarka, todėl valstybėms narėms nebūtina dėl jų atidėti taikymo datą iki 2010 m. sausio 1 d. Tie pakeitimai susiję atitinkamai su konkrečių gyvūnų sveikatos priežiūros priemonių nustatymu pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendime 1999/468/EB, nustatančiame Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5), nustatytą tvarką ir jais yra pataisoma pasenusi nuoroda.

(5)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą prie naujos supaprastintos veterinarijos ir zootechnikos sričių informacijos atnaujinimo ir skelbimo tvarkos, reikėtų nustatyti, kad pereinamojo laikotarpio nuostatos gali būti priimamos Sprendime 1999/468/EB nustatyta tvarka.

(6)

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą ir tęstinumą šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo 2008 m. rugsėjo 3 d., t. y. nuo Direktyvos 2008/73/EB įsigaliojimo datos.

(7)

Todėl Direktyva 2008/73/EB turėtų būti atitinkamai pataisyta,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2008/73/EB pataisoma taip:

1.

20 straipsnio 2 dalis išbraukiama.

2.

Įterpiami šie straipsniai:

„23a straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Pereinamojo laikotarpio nuostatos gali būti priimamos 23b straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

23b straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Reglamento (EB) Nr. 178/2002 (6) 58 straipsniu įsteigtas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

3.

24 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti iki 2010 m. sausio 1 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. sausio 1 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.“

4.

25 straipsnis pakeičiamas taip:

„25 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Ji taikoma nuo 2010 m. sausio 1 d., išskyrus 1 straipsnio 1 ir 5 dalis ir 7, 23a ir 23b straipsnius.“

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. rugsėjo 3 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KALOUSEK


(1)  2009 m. balandžio 2 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 219, 2008 8 14, p. 40.

(3)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(4)  OL L 224, 1990 8 18, p. 42.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 178/2002, nustatantis maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantis Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantis su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (OL L 31, 2002 2 1, p. 1).“


Komisija

10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/45


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. birželio 8 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/268/EB dėl naminių ir laukinių paukščių gripo stebėsenos programų įgyvendinimo valstybėse narėse

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4228)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/437/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 24 straipsnio 2 dalies ketvirtąją pastraipą ir 24 straipsnio 10 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (2), ypač į jos 4 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2007/268/EB (3) nustatomos gairės dėl naminiams ir laukiniams paukščiams skirtų paukščių gripo stebėsenos programų įgyvendinimo valstybėse narėse. Į gaires įtrauktos nuostatos dėl laboratorinių rezultatų pateikimo Bendrijos etaloninei paukščių gripo laboratorijai.

(2)

Priėmusi Sprendimą 2007/268/EB Komisija parengė internetinę laboratorinių tyrimų rezultatų, gautų vykdant naminių ir laukinių paukščių stebėseną, teikimo sistemą. Tikslinga šią internetinę sistemą naudoti Sprendime 2007/268/EB numatytiems įsipareigojimams dėl ataskaitų teikimo vykdyti.

(3)

Be to, Sprendime 2007/268/EB nustatyta, kad visus teigiamus serologinių tyrimų rezultatus patvirtina nacionalinės paukščių gripo laboratorijos, taikydamos hemagliutinacijos slopinimo testą ir naudodamos Bendrijos etaloninės paukščių gripo laboratorijos pateiktus paskirtuosius viruso štamus. Tikslinga paukščių gripo H5 potipio viruso patvirtinimui naudojamus štamus pakeisti kitais štamais, kuriais galima gauti tokius pačius diagnostinius parametrus, tačiau greičiau ir ekonomiškiau.

(4)

Todėl Sprendimą 2007/268/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2007/268/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

A dalies A.2 skirsnio 4 punktas pakeičiamas taip:

„4.

Kompetentinga institucija užtikrina, kad visi vykdant stebėseną gauti teigiami ir neigiami serologinių ir virusologinių laboratorinių tyrimų rezultatai būtų siunčiami Komisijai per Komisijos internetinę sistemą. Šie rezultatai turi būti pateikiami kas tris mėnesius ir įrašyti į internetinę sistemą per keturias savaites nuo minėto trijų mėnesių laikotarpio pabaigos.“

b)

B dalies 2 punktas pakeičiamas taip:

„2.

Specialiuosius protokolus, pridedamus siunčiant mėginius ir diagnostinę medžiagą Bendrijos etaloninei laboratorijai, pateikia Bendrijos etaloninė laboratorija. Turi būti užtikrintas tinkamas Bendrijos etaloninės laboratorijos ir nacionalinės laboratorijos keitimasis informacija. Bendrijos etaloninė laboratorija teikia techninę paramą ir užtikrina dideles diagnostikos reagentų atsargas.“

c)

D dalies 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Visus teigiamus serologinių tyrimų rezultatus patvirtina nacionalinė laboratorija, taikydama hemagliutinacijos slopinimo testą ir naudodama Bendrijos etaloninės laboratorijos pateiktus paskirtuosius viruso štamus:

a)

H5 potipiui:

i)

pirminis tyrimas naudojant teal/England/7894/06 (H5N3);

ii)

visų mėginių, kuriuose nustatytas užkratas, tyrimas naudojant chicken/Scotland/59 (H5N1), siekiant pašalinti kryžmai reaguojantį antikūną N3.

b)

H7 potipiui:

i)

pirminis tyrimas naudojant Turkey/England/647/77 (H7N7);

ii)

visų mėginių, kuriuose nustatytas užkratas, tyrimas naudojant African Starling/983/79 (H7N1), siekiant pašalinti kryžmai reaguojantį antikūną N7.“;

2)

II priedo A dalies A.2 skirsnio 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Kompetentinga institucija užtikrina, kad visi vykdant stebėseną gauti teigiami ir neigiami serologinių ir virusologinių laboratorinių tyrimų rezultatai būtų siunčiami Komisijai per Komisijos internetinę sistemą. Šie rezultatai turi būti pateikiami kas tris mėnesius ir įrašyti į internetinę sistemą per keturias savaites nuo minėto trijų mėnesių laikotarpio pabaigos.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(2)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(3)  OL L 115, 2007 5 3, p. 3.


10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/47


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. birželio 8 d.

kuriuo iš esmės pripažįstamas nuodugniam patikrinimui pateikto dokumentų rinkinio dėl galimo apelsinų eterinio aliejaus įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą išsamumas

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 4232)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/438/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyva 91/414/EEB numatoma parengti veikliųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti augalų apsaugos produktuose, Bendrijos sąrašą.

(2)

2008 m. vasario 22 d. bendrovė VIVAGRO Sarl Prancūzijos institucijoms pateikė dokumentus dėl veikliosios medžiagos apelsinų eterinio aliejaus ir paraišką, siekiant ją įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(3)

Prancūzijos institucijos pranešė Komisijai, kad, atlikus pirminį patikrinimą, paaiškėjo, kad atitinkamos veikliosios medžiagos dokumentų rinkinys atitinka Direktyvos 91/414/EEB II priede nustatytus reikalavimus duomenims ir informacijai. Pateiktas dokumentų rinkinys taip pat atitinka Direktyvos 91/414/EEB III priede išdėstytus reikalavimus vienam augalų apsaugos produktui, kurio sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos. Remdamasis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatomis, minėtas pareiškėjas Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pateikė dokumentų rinkinį, kuris vėliau buvo perduotas Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui.

(4)

Šiuo sprendimu Bendrijos lygiu turėtų būti oficialiai patvirtinta, kad dokumentų rinkinys laikomas iš esmės atitinkančiu duomenų ir informacijos reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB II priede, ir šios direktyvos III priede nustatytus reikalavimus bent vienam augalų apsaugos produktui, kurio sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos.

(5)

Šiuo sprendimu neturėtų būti pažeidžiama Komisijos teisė prašyti, kad pareiškėjas pateiktų išsamesnių duomenų ar informacijos tam tikriems dokumentų punktams paaiškinti.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 4 dalies nuostatų, šio sprendimo priede nurodytos veikliosios medžiagos dokumentų rinkinys, kuris buvo pateiktas Komisijai ir valstybėms narėms, siekiant šią veikliąją medžiagą įtraukti į tos direktyvos I priedą, iš esmės atitinka tos direktyvos II priede išdėstytus reikalavimus duomenims ir informacijai.

Dokumentų rinkinys taip pat atitinka tos direktyvos III priede išdėstytus reikalavimus duomenims ir informacijai ir susijusius su vienu augalų apsaugos produktu, kurio sudėtyje yra veikliosios medžiagos, atsižvelgiant į siūlomus to produkto naudojimo atvejus.

2 straipsnis

Ataskaitą rengianti valstybė narė toliau išsamiai nagrinėja 1 straipsnyje nurodytą dokumentų rinkinį, kuo greičiau ir ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje praneša Komisijai apie tyrimo rezultatus ir teikia rekomendaciją, ar įtraukti 1 straipsnyje nurodytą veikliąją medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, ar jos neįtraukti, ir nurodo visas įtraukimo sąlygas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 8 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.


PRIEDAS

VEIKLIOJI MEDŽIAGA, KURIAI TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS

Bendrasis pavadinimas, Bendrosios tarptautinės pesticidų analizės tarybos (CIPAC) identifikavimo numeris

Pareiškėjas

Paraiškos data

Ataskaitą rengianti valstybė narė

Apelsinų eterinis aliejus CIPAC Nr.: netaikoma

VIVAGRO Sarl

2008 m. vasario 22 d.

FR


Klaidų ištaisymas

10.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 145/49


1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvos 92/119/EEB, nustatančios Bendrijos bendrąsias tam tikrų gyvūnų ligų kontrolės priemones ir konkrečias priemones nuo kiaulių vezikulinės ligos, klaidų ištaisymas

( Europos Bendrijų oficialusis leidinys L 62, 1993 m. kovo 15 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 14 tomas)

71 puslapis, 2 straipsnio 3 punktas:

yra:

„3)   Užkrato pernešėjas: bet kuris stuburinis arba bestuburis laukinis gyvūnas, kuris mechaniniu ar biologiniu būdu gali pernešti ir platinti konkrečios ligos sukėlėją.“

turi būti:

„3)   Užkrato pernešėjas: bet kuris stuburinis arba bestuburis gyvūnas, kuris mechaniniu ar biologiniu būdu gali pernešti ir platinti konkrečios ligos sukėlėją.“.