ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.137.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 137

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. birželio 3d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. birželio 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 454/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 455/2009/EB, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 76/769/EEB nuostatas, susijusias su dichlormetano pardavimo ir naudojimo apribojimais ( 1 )

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/421/EB

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. ES ir Meksikos jungtinės tarybos sprendimas Nr. 3/2008, iš dalies keičiantis Jungtinės tarybos sprendimą Nr. 2/2001 su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 4/2004

7

 

 

Komisija

 

 

2009/422/EB

 

*

2009 m. gegužės 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/135/EB nuostatas dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje ir neatidėliotinos jų vakcinacijos nuo šios ligos planų tam tikrose Vokietijos teritorijose (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3953)

42

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

3.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 454/2009

2009 m. birželio 2 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. birželio 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. birželio 2 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

69,6

MA

79,2

MK

47,9

TR

53,3

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

151,2

MK

23,0

TR

105,4

ZZ

93,2

0709 90 70

JO

216,7

TR

117,5

ZZ

167,1

0805 50 10

AR

49,5

TR

53,1

ZA

46,7

ZZ

49,8

0808 10 80

AR

77,3

BR

74,4

CL

79,6

CN

91,5

NZ

106,5

US

103,9

UY

71,7

ZA

84,1

ZZ

86,1

0809 10 00

TR

108,0

ZZ

108,0

0809 20 95

US

272,9

ZZ

272,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

3.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/3


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 455/2009/EB

2009 m. gegužės 6 d.

iš dalies keičiantis Tarybos direktyvos 76/769/EEB nuostatas, susijusias su dichlormetano pardavimo ir naudojimo apribojimais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Dažų nuėmikliuose esančio dichlormetano (DCM) keliamas pavojus žmonių sveikatai įvertintas keliais tyrimais (3), kuriuos atlikus prieita prie išvados, kad siekiant mažinti žmonių sveikatai keliamą pavojų naudojant DCM pramonės, specialistų ir vartotojų reikmėms, būtina nustatyti rizikos mažinimo priemones visoje Bendrijoje. Minėtų tyrimų rezultatus įvertino Komisijos toksiškumo, ekotoksiškumo ir aplinkos mokslinis komitetas (CSTEE, vėliau pervadintas Pavojų sveikatai ir aplinkai moksliniu komitetu (SCHER)) ir patvirtino, kad dažų nuėmiklių išskiriamo DCM poveikis kelia susirūpinimą dėl žmonių sveikatos.

(2)

Siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį visų paskirčių grupėms (pramonės, specialistų ir visuomenės reikmėms), dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, pardavimas ir naudojimas turėtų būti apribotas.

(3)

Visuomenės nariai namuose naudoja dažų nuėmiklius, kurių sudėtyje yra DCM, dažams, lakui ir politūrai pašalinti pastatų viduje bei išorėje. Mokymu ar stebėsena neįmanoma užtikrinti saugią jų elgseną su DCM. Todėl vienintelė veiksminga priemonė dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, visuomenei keliamam pavojui pašalinti – dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, pardavimo, tiekimo ir naudojimo draudimas visuomenės atžvilgiu.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad šis draudimas būtų įgyvendintas sklandžiai ir palaipsniui visoje dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, tiekimo grandinėje, turėtų būti nustatytos skirtingos pirmojo pateikimo į rinką ir paskutinio tiekimo visuomenei ir specialistams uždraudimo datos.

(5)

Kadangi visuomenė, nepaisydama draudimo, galės įsigyti dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, iš pramonės ir specialistų reikmėms skirtos platinimo grandinės, ant produkto turėtų būti nurodytas įspėjimas.

(6)

Per pastaruosius 18 metų Europoje užregistruotos mirtys naudojant šį produktą pramonės ir specialistų reikmėms pirmiausia siejamos su nepakankamu vėdinimu, netinkamomis asmens saugos priemonėmis, netinkamų talpyklų naudojimu ir patirtu pernelyg ilgai trukusiu DCM poveikiu. Todėl reikėtų nustatyti apribojimus, skirtus kontroliuoti ir mažinti pavojų, kylantį naudojant šį produktą pramonės ir specialistų reikmėms.

(7)

Specialistams yra paprastai taikomi darbuotojų apsaugą reglamentuojantys teisės aktai. Tačiau daug specialistų vyksta dirbti į klientų patalpas, kuriose dažniausiai nėra užtikrinamos visos tinkamos priemonės siekiant valdyti, kontroliuoti ir mažinti pavojų sveikatai. Be to, savarankiškai dirbantiems asmenims Bendrijos darbuotojų apsaugos teisės aktai netaikomi, todėl juos reikėtų tinkamai apmokyti prieš jiems pradedant nuimti dažus su dažų nuėmikliais, kurių sudėtyje yra DCM.

(8)

Todėl dažų nuėmiklių, kurių sudėtyje yra DCM, pateikimas į rinką ir jų naudojimas specialistų reikmėms turėtų būti uždraustas, siekiant apsaugoti jų sveikatą ir mažinti mirčių bei nelaimingų atsitikimų skaičių. Vis dėlto tais atvejais, kai rasti DCM pakaitalą yra labai sunku ar neįmanoma, valstybės narės turėtų turėti galimybę leisti patvirtintiems specialistams toliau naudoti DCM. Valstybės narės turėtų būti atsakingos už tokios nukrypti leidžiančios nuostatos suteikimą bei stebėseną ir ją turėtų suteikti tik užbaigusiesiems privalomus mokymus, kurių metu įvykdyti specialūs reikalavimai. Vis dėlto darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys turėtų vengti naudoti DCM ir turėtų pakeisti jį chemine medžiaga ar procesu, kuris, laikantis jo naudojimo sąlygų, nekelia jokio pavojaus arba kelia mažesnį pavojų darbuotojų sveikatai ir saugai.

(9)

Pramoninėje veikloje užregistruotų mirčių ir nelaimingų atsitikimų skaičius rodo, kad netinkamai laikomasi darbuotojų, naudojančių DCM, darbo aplinką reglamentuojančių teisės aktų. DCM poveikis vis dar yra didelis, todėl pramonės objektuose dirbantiems asmenims reikėtų taikyti dar veiksmingesnes rizikos mažinimo priemones. Reikėtų nustatyti prevencines priemones (pvz., veiksmingą darbo vietos vėdinimą, DCM garavimo iš dažų nuėmiklių talpyklų mažinimo priemones, saugaus DCM naudojimo dažų nuėmiklių talpyklose priemones, tinkamas asmens apsaugos priemones ir tinkamą informaciją bei mokymą), skirtas sumažinti poveikį ir užtikrinti, jei techniškai įmanoma, atitinkamų profesinio poveikio ribinių verčių laikymąsi.

(10)

Asmens apsaugos priemonės turėtų atitikti 1989 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyvą 89/686/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su asmeninėmis apsaugos priemonėmis, suderinimo (4).

(11)

Todėl 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (5) reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(12)

Šis sprendimas nepažeidžia Bendrijos teisės aktų, nustatančių būtiniausius darbuotojų apsaugos reikalavimus, tokių kaip 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvos 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (6) ir atskirų ja pagrįstų direktyvų, ypač 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/37/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su kancerogenų arba mutagenų poveikiu darbe (šeštoji atskiroji direktyva, kaip numatyta Tarybos direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (kodifikuota redakcija) (7) ir 1998 m. balandžio 7 d. Tarybos direktyvos 98/24/EB dėl darbuotojų saugos ir sveikatos apsaugos nuo rizikos, susijusios su cheminiais veiksniais darbe (keturioliktoji atskiroji direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (8),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/769/EEB I priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2009 m. gegužės 6 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KOHOUT


(1)  OL C 77, 2009 3 31, p. 29.

(2)  2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. balandžio 23 d. Tarybos sprendimas.

(3)  Metileno chloridas: „Galimų rinkos ribojimų ES privalumai ir trūkumai.“ 1999 m. lapkričio mėn. baigtas TNO-STB tyrimas. http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; ETVAREAD ekspertų grupės ataskaita „Garų stabdiklių veiksmingumas mažinant žmonių sveikatai keliamą pavojų, kylantį dėl dažų nuėmikliuose esančio dichlormetano.“ 2004 m. balandžio mėn. paskelbta galutinė ataskaita, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm; „Galimo dažų nuėmikliuose esančio dichlormetano pardavimo ir naudojimo apribojimo poveikio vertinimas“. 2007 m. balandžio mėn. baigtas RPA tyrimas, http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/studies_en.htm

(4)  OL L 399, 1989 12 30, p. 18.

(5)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201.

(6)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

(7)  OL L 158, 2004 4 30, p. 50.

(8)  OL L 131, 1998 5 5, p. 11.


PRIEDAS

Direktyvos 76/769/EEB I priedas papildomas šiuo punktu:

„58)

Dichlormetanas

CAS Nr. 75–09–2

EC Nr. 200–838–9

1.

Dažų nuėmikliai, kurių sudėtyje yra dichlormetano, kurio koncentracija yra lygi ar didesnė nei 0,1 % svorio:

a)

pirmą kartą neteikiami į rinką siekiant juos tiekti visuomenei arba specialistams po 2010 m. gruodžio 6 d.;

b)

neteikiami į rinką siekiant juos tiekti visuomenei arba specialistams po 2011 m. gruodžio 6 d.;

c)

nenaudojami specialistų po 2012 m. birželio 6 d.

Taikant šį punktą:

i)   specialistas– tai bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, įskaitant darbuotojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kurie vykdydami savo profesinę veiklą dirba su dažų nuėmikliais už pramonės objekto ribų;

ii)   pramonės objektas– tai infrastruktūra, naudojama vykdant dažų nuėmimo veiklą.

2.

Nukrypdamos nuo 1 dalies, valstybės narės gali savo teritorijose tam tikrą veiklą vykdantiems specialiai apmokytiems specialistams leisti naudoti dažų nuėmiklius, kurių sudėtyje yra dichlormetano, ir gali leisti teikti į rinką tokius dažų nuėmiklius siekiant tiekti juos tiems specialistams.

Valstybės narės, besinaudodamos šia nukrypti leidžiančia nuostata parengia tinkamas nuostatas, kurių tikslas – apsaugoti tų specialistų, naudojančių dažų nuėmiklius, kurių sudėtyje yra dichlormetano, sveikatą ir saugą, ir apie šias nuostatas informuoja Komisiją.

Į šias nuostatas įtraukiamas reikalavimas, kad specialistas turėtų valstybės narės, kurioje tas specialistas veikia, pripažįstamą sertifikatą arba pateiktų kitų šiam tikslui reikalingų dokumentinių įrodymų, arba kad tas specialistas būtų kitaip patvirtintas tos valstybės narės, siekiant parodyti tinkamą apmokymą ir kompetentingumą saugiai naudoti dažų nuėmiklius, kurių sudėtyje yra dichlormetano.

Komisija parengia valstybių narių, kurios pasinaudojo šios dalies nukrypti leidžiančia nuostata, sąrašą ir jį viešai paskelbia internete.

3.

Specialistas, kuriam taikoma 2 dalyje nurodyta nukrypti leidžianti nuostata, veikia tik tose valstybėse narėse, kurios pasinaudojo šia nukrypti leidžiančia nuostata.

2 dalyje nurodyti mokymai apima bent jau:

a)

informavimą apie pavojų sveikatai, pavojaus sveikatai vertinimą ir valdymą, įskaitant informaciją apie esamus pakaitalus ar procesus, kurie, laikantis jų naudojimo sąlygų, mažiau kenkia darbuotojų sveikatai ir saugai;

b)

tinkamo vėdinimo užtikrinimą;

c)

atitinkamų asmens apsaugos priemonių, kurios atitinka Direktyvą 89/686/EEB, naudojimą.

Darbdaviai ir savarankiškai dirbantys asmenys turėtų pakeisti dichlormetaną chemine medžiaga ar procesu, kuris, laikantis jo naudojimo sąlygų, nekelia jokio pavojaus arba kelia mažesnį pavojų darbuotojų sveikatai ir saugai.

Specialistas praktiškai taiko visas tinkamas saugos priemones, įskaitant asmens apsaugos priemonių naudojimą.

4.

Nepažeidžiant kitų darbuotojų apsaugą reglamentuojančių Bendrijos teisės aktų, dažų nuėmikliai, kurių sudėtyje yra dichlormetano, kurio koncentracija yra lygi ar didesnė nei 0,1 % svorio, gali būti naudojami pramonės objektuose, tik jeigu įvykdytos bent jau šios sąlygos:

a)

visose patalpose, skirtose apdoroti, ypač apdoroti šlapiuoju būdu ir gaminiams, nuo kurių pašalinti dažai, džiovinti, įrengta veiksminga vėdinimo sistema: vietinė ištraukiamoji ventiliacija prie dažų nuėmiklių talpyklų, kurią tose patalpose papildo dirbtinė ventiliacija, siekiant sumažinti poveikį ir, jei techniškai įmanoma, laikytis atitinkamų profesinio poveikio ribinių verčių;

b)

parengtos priemonės, skirtos garavimui iš dažų nuėmiklių talpyklų sumažinti ir apimančios: dažų nuėmiklių talpyklų dangčius, išskyrus pildymo ir tuštinimo metu; tinkamą dažų nuėmiklių talpyklų pildymo ir tuštinimo tvarką; ir plovimo talpyklas su vandeniu ar sūrymu tirpiklių pertekliui, susidariusiam po tuštinimo, nuvalyti;

c)

parengtos priemonės, skirtos saugiai naudoti dichlormetaną dažų nuėmiklių talpyklose ir apimančios: siurblius ir vamzdynus, kuriais dažų nuėmiklis perduodamas į talpyklas ir iš jų; ir tinkamą saugaus talpyklų valymo ir nuosėdų nuvalymo tvarką;

d)

asmens apsaugos priemonės, kurios atitinka Direktyvą 89/686/EEB, apimančios: tinkamas apsaugines pirštines, apsauginius akinius bei apsauginę aprangą; ir tinkamas kvėpavimo takų apsaugos priemones, kai atitinkamų profesinio poveikio ribinių verčių laikymosi negalima kitaip pasiekti;

e)

tinkama informacija, nurodymai ir mokymas, susiję su tokių priemonių naudojimu, darbuotojams.

5.

Nepažeidžiant kitų Bendrijos nuostatų dėl medžiagų ir mišinių klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, dažų nuėmikliai, kurių sudėtyje yra dichlormetano, kurio koncentracija yra lygi ar didesnė nei 0,1 % svorio, iki 2011 m. gruodžio 6 d. matomai, įskaitomai ir nenutrinamai ženklinami tokiu užrašu:

„Leidžiama naudoti tik pramonės tikslais ir kai kuriose ES valstybėse narėse patvirtintiems specialistams. Patikrinti, kur leidžiama naudoti.“ “


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

3.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/7


ES IR MEKSIKOS JUNGTINĖS TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 3/2008

2008 m. gruodžio 15 d.

iš dalies keičiantis Jungtinės tarybos sprendimą Nr. 2/2001 su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 4/2004

(2009/421/EB)

JUNGTINĖ TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Meksikos Jungtinių Valstijų ekonominės partnerystės, politinio koordinavimo ir bendradarbiavimo susitarimą (toliau – Susitarimas), pasirašytą 1997 m. gruodžio 8 d. Briuselyje (1), ypač į jo 6 straipsnį kartu su 47 straipsniu,

kadangi:

(1)

2007 m. sausio 1 d. Bulgarijos Respublikai ir Rumunijai (toliau – naujosios valstybės narės) įstojus į Europos Sąjungą, 2006 m. lapkričio 29 d. Meksike pasirašytas antrasis papildomas Susitarimo protokolas, įsigaliojęs 2007 m. kovo 1 d. (2).

(2)

Tokiomis aplinkybėmis nuo naujųjų valstybių narių prisijungimo prie Susitarimo dienos, reikia patikslinti 2001 m. vasario 27 d. Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 su pakeitimais, padarytais 2005 m. gegužės 18 d. Jungtinės tarybos sprendimu Nr. 4/2004, I priedą, į jį įtraukiant naujųjų valstybių narių už finansines paslaugas atsakingas institucijas ir jų galimas taikyti priemones, prieštaraujančias Sprendimo Nr. 2/2001 12 ir 16 straipsniams, kol bus įgyvendintos jo 17 straipsnio 3 dalies nuostatos. Šis patikslinimas taip pat suteikia galimybę atnaujinti už finansines paslaugas atsakingų institucijų sąrašą, nustatytą 2001 m. vasario 27 d. Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 su pakeitimais, padarytais 2005 m. gegužės 18 d. Jungtinės tarybos sprendimu Nr. 4/2004, II priede,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2001 m. vasario 27 d. Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 su pakeitimais, padarytais 2005 m. gegužės 18 d. Jungtinės tarybos sprendimu Nr. 4/2004, I priedo A dalis pakeičiama šio sprendimo I priede išdėstytu tekstu.

2 straipsnis

Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 su pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 4/2004, II priedo A ir B dalys pakeičiamos šio sprendimo II priede išdėstytu tekstu.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną. Jis taikomas nuo dienos, kurią naujosios valstybės narės prisijungė prie Susitarimo.

Priimta Briuselyje 2008 m. gruodžio 15 d.

Jungtinės tarybos vardu

Pirmininkė

P. ESPINOSA CANTELLANO


(1)  OL L 276, 2000 10 28, p. 45.

(2)  Šios konstatuojamosios dalies paaiškinimas: 2007 m. vasario 21 d. Briuselyje šalys pasirašė antrąjį papildomą Susitarimo protokolą po to, kai 2006 m. lapkričio 29 d. Meksike buvo oficialiai parafuotas jo tekstas.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

A   DALIS

BENDRIJA IR JOS VALSTYBĖS NARĖS

1.

Taikant III skyrių Bendrijai ir jos valstybėms narėms yra ribojamas patekimas į rinką ir nacionalinio režimo įvedimas, Europos bendrijos ir jos valstybių narių tvarkaraščių, numatytų Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) skyriuose „visi sektoriai“ ir toliau išvardytuose atitinkamuose papunkčiuose, vykdymas.

2.

Valstybės narėms nurodyti vartojamos šios santrumpos:

AT

Austrija

BE

Belgija

BG

Bulgarija

CY

Kipras

CZ

Čekija

DE

Vokietija

DK

Danija

ES

Ispanija

EE

Estija

FI

Suomija

FR

Prancūzija

EL

Graikija

HU

Vengrija

IE

Airija

IT

Italija

LV

Latvija

LT

Lietuva

LU

Liuksemburgas

MT

Malta

NL

Nyderlandai

PL

Lenkija

PT

Portugalija

RO

Rumunija

SK

Slovakija

SI

Slovėnija

SE

Švedija

UK

Jungtinė Karalystė

3.

Įsipareigojimai dėl patekimo į rinką (1) režimu ir (2) režimu taikomi tik:

operacijoms, nurodytoms „Įsipareigojimų dėl finansinių paslaugų supratimo“ patekimo į rinką skyriaus B.3 ir B.4 papunkčiuose, atitinkamai visoms valstybėms narėms,

toliau nurodytoms operacijoms, atsižvelgiant į 11 straipsnyje pateiktus apibrėžimus, visoms susijusioms valstybėms narėms:

BG: A.1.(a) (gyvybės draudimas) ir likusi A.1.(b) dalis (ne gyvybės ir ne MAT - laivybos, aviacijos ir transporto – draudimas) (1) ir (2) režimais,

CY: A.1.(a) (gyvybės draudimas) ir likusi A.1.(b) dalis (ne gyvybės ir ne MAT - laivybos, aviacijos ir transporto – draudimas) (2) režimu, B.6 (e) (apyvartinių skolos vertybinių popierių prekyba) (1) režimu,

EE: A.1.(a) (gyvybės draudimas), likusi A.1.(b) dalis (ne gyvybės ir ne MAT draudimas) ir likusi A.3 dalis (ne MAT draudimo tarpininkavimas) (1) ir (2) režimais, B.1–B.10 (indėlių priėmimas, visų rūšių skolinimas, finansinė išperkamoji nuoma (lizingas), visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos, garantijos ir laidavimas, vertybinių popierių prekyba, dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijoje, finansų maklerio paslaugos, turto valdymas, atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas) (1) režimu,

LV: A.1.(a) (gyvybės draudimas), likusi A.1.(b) dalis (ne gyvybės ir ne MAT draudimas) ir likusi A.3 dalis (ne MAT draudimo tarpininkavimas) (2) režimu, B.7 (dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijoje) (1) režimu,

LT: A.1.(a) (gyvybės draudimas), likusi A.1.(b) dalis (ne gyvybės ir ne MAT draudimas) ir likusi A.3 dalis (ne MAT draudimo tarpininkavimas) (2) režimu, B. 1–B.10 (indėlių priėmimas, visų rūšių skolinimas, finansinė išperkamoji nuoma (lizingas), visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos, garantijos ir laidavimas, vertybinių popierių prekyba, dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijoje, finansų maklerio paslaugos, turto valdymas, atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas) (1) režimu,

MT: A.1.(a) (gyvybės draudimas) ir likusi A.1.(b) dalis (ne gyvybės ir ne MAT - laivybos, aviacijos ir transporto - draudimas) (2) režimu, B.1 ir B.2 (indėlių priėmimas ir visų rūšių skolinimas) (1) režimu,

RO: B.1. (indėlių priėmimas) B.2 (visų rūšių skolinimas), B.4 (visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos) B.5 (garantijos ir laidavimas) ir B.8 (finansų maklerio paslaugos) (1) režimu,

SI: B.1–B.10 (indėlių priėmimas, visų rūšių skolinimas, finansinė išperkamoji nuoma (lizingas), visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos, garantijos ir laidavimas, vertybinių popierių prekyba, dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijoje, finansų maklerio paslaugos, turto valdymas, atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas) (1) režimu.

4.

Skirtingai nei užsienio pavaldžios įmonės, Meksikos finansinių institucijų filialams, įsteigtiems tiesiogiai valstybėse narėse, netaikomos, su tam tikromis ribotomis išimtimis, Bendrijos lygmeniu suderintos patikimumo taisyklės, o tai leidžia tokioms pavaldžioms įmonėms plėsti patalpas, steigti naujas įmones ir teikti paslaugas per sienas visoje Bendrijoje. Todėl tokie filialai gauna leidimą valstybių narių teritorijoje veikti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos tų valstybių narių vietinėms finansų įstaigoms, ir iš jų gali būti reikalaujama atitikti tam tikrus specialius rizikos ribojimo reikalavimus, pavyzdžiui, bankininkystės ir vertybinių popierių prekybos srityse – atskiros kapitalizacijos, mokumo, ataskaitingumo ir sąskaitų skelbimo reikalavimus; draudimo srityje – specialius garantijų ir indėlių reikalavimus, atskiros kapitalizacijos, techninius rezervus sudarančio turto lokalizavimo atitinkamoje valstybėje narėje ir ne mažiau kaip trečdalio mokumo ribos reikalavimus. Valstybės narės šiame tvarkaraštyje numatytus apribojimus gali taikyti tik Meksikos tiesioginėms komercinėms atstovybėms arba paslaugoms iš Meksikos per sienas; todėl valstybė narė šių apribojimų, įskaitant taikomų įmonių įsisteigimui, negali taikyti kitose Bendrijos valstybėse narėse įsteigtoms Čilės bendrovių antrinėms bendrovėms, nebent pagal Bendrijos teisę šiuos apribojimus būtų galima taikyti kitų valstybių narių bendrovėms arba piliečiams.

5.

BG: Naujų finansinių paslaugų arba produktų patekimą į rinką gali reglamentuoti dabar galiojanti vidaus teisinė sistema, kuria siekiama ES ir Meksikos Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 19 straipsnyje nurodytų tikslų.

6.

BG: Draudimo ar banko veiklą, taip pat prekybą vertybiniais popieriais ir susijusią veiklą turi vykdyti atskiros bendrovės, turinčios licenciją tokioms paslaugoms teikti.

7.

BG: Bendra nediskriminuojanti taisyklė numato, kad Bulgarijos Respublikoje veikiančios finansų institucijos turi įgyti akcinės bendrovės teisinį statusą.

8.

CY: Netgi jeigu sąraše nenurodomi apribojimai ar sąlygos, taikomos tokios bendrosios sąlygos ir reikalavimai:

i)

atsižvelgiama į nacionalinius saugumo ir viešosios tvarkos tikslus;

ii)

šis sąrašas jokiu būdu nėra susijęs su paslaugomis, kurias teikia Vyriausybė, vykdydama savo funkcijas. Jis taip pat nedaro įtakos priemonėms, susijusioms su prekyba prekėmis, kurios gali turėti įtakos į sąrašą įtrauktoms paslaugoms ar kitoms paslaugoms. Be to, ir toliau taikomi apribojimai patekti į rinką ir nacionalinės nuostatos, taikomos pasaugoms, kurios gali turėti įtakos į sąrašą įtrauktoms paslaugoms arba naudojamos tokias prekes tiekiant.

9.

CY: Šiame sąraše minimi įstatymai ir teisės aktai neturėtų būti suprantami kaip išsamios nuorodos į įstatymus ir teisės aktus, reglamentuojančius finansinį sektorių. Pavyzdžiui, neleidžiama perduoti informaciją su asmens duomenimis, banko ar komercinėmis paslaptimis. Tokiam perdavimui taikomi nacionaliniai įstatymai dėl banko klientų informacijos slaptumo apsaugos. Be to, pastebima, kad nediskriminacinės kiekybinės priemonės, susijusios su techniniais standartais, visuomenės sveikata ir aplinkos apsaugos veiksniais, licencijavimu, rizikos valdymu ir kompetencijos reikalavimais, nebuvo įtrauktos kaip patekimo į rinką apribojimai ar sąlygos.

10.

CY: Nereglamentuojamas finansines paslaugas ir produktus bei naujų finansinių paslaugų ir produktų patekimą į rinką gali reglamentuoti dabar galiojanti ar ateityje būsianti patvirtinta teisinė sistema, kuria siekiama ES ir Meksikos Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 19 straipsnyje nurodytų tikslų.

11.

CY: Taikant Kipre galiojančią valiutos keitimo kontrolę:

rezidentams neleidžiama pirkti bankų paslaugas, kurias teikiant būtų pervedamos lėšos į užsienį tuo metu, kai jie fiziškai yra užsienyje,

paskolos ne rezidentėms (užsienio) arba ne rezidentėms kontroliuojamoms įmonėms gali būti suteikiamos tik su Centrinio banko leidimu,

nerezidentams, norintiems įsigyti vertybinių popierių, taip pat reikalingas Centrinio banko leidimas,

sandorius užsienio valiuta galima vykdyti tik per bankus, kuriems Centrinio banko buvo suteiktas „įgaliotojo agento“ vardas.

12.

CZ: Naujų finansinių paslaugų arba priemonių patekimą į rinką gali reglamentuoti dabar galiojanti vidaus teisinė sistema, kuria siekiama ES ir Meksikos Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 19 straipsnyje nurodytų tikslų.

13.

CZ: Bendra nediskriminuojanti taisyklė nustato, kad Čekijoje veikiančios finansinės institucijos turi įgyti konkrečią teisinę formą.

14.

CZ: Privalomąjį civilinės atsakomybės draudimą parduoda išimtines teises turintis tiekėjas. Kai privalomo transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimo monopolija bus panaikinta, ši paslauga be jokios diskriminacijos bus atvira visiems Čekijoje įsteigtiems teikėjams. Privalomojo sveikatos draudimo paslaugas teikia tik licencijuoti Čekijos tiekėjai.

15.

EE: Dėl privalomų socialinės apsaugos paslaugų įsipareigojimų neprisiėmė.

16.

HU: Naujų finansinių paslaugų arba produktų patekimą į rinką gali reglamentuoti dabar galiojanti vidaus teisinė sistema, kuria siekiama ES ir Meksikos Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 19 straipsnyje nurodytų tikslų.

17.

HU: Perduoti informaciją, kurioje nurodomi asmens duomenys, banko paslaptys, slapta informacija apie vertybinius popierius ar banko paslaptis draudžiama.

18.

HU: Bendra nediskriminuojanti taisyklė nustato, kad Vengrijoje veikiančios finansinės institucijos turi įgyti konkrečią teisinę formą.

19.

HU: Draudimo, bankų, vertybinių popierių ir kolektyvinio investavimo subjektų valdymo paslaugas turėtų teikti teisiškai nepriklausomi ir turintys atskirą kapitalą finansinių paslaugų teikėjai.

20.

MT: Dėl (3) rūšies įsipareigojimų: pagal valiutų keitimo kontrolės teisės aktus nerezidentai, norintys teikti kokias nors paslaugas, užregistravę vietinę bendrovę, gali tai daryti, gavę išankstinį Maltos centrinio banko leidimą. Bendrovės, kurių dalis kapitalo priklauso nerezidentams juridiniams ar fiziniams asmenims, privalo turėti ne mažesnį nei 10 000 Maltos lyrų akcinį kapitalą, iš kurio 50 % turi būti apmokėta. Nerezidentams priklausanti akcijų dalis turi būti apmokėta iš užsienio šaltinių gautomis lėšomis. Bendrovės, kurių kapitale dalyvauja nerezidentai, dėl leidimo įsigyti patalpas atitinkamų įstatymų nustatyta tvarka privalo kreiptis į Finansų ministeriją.

21.

MT: Įsipareigojimams pagal 3 paslaugos teikimo būdą toliau taikomi Maltos teisės aktų reikalavimai dėl įvažiavimo, buvimo, nekilnojamojo turto įsigijimo, darbo ir socialinės apsaugos priemonių, įskaitant taisykles dėl buvimo trukmės, minimalaus atlyginimo ir kolektyvinių sutarčių dėl atlyginimo. Leidimai įvažiuoti, dirbti ir gyventi išduodami Maltos Vyriausybės nuožiūra.

22.

MT: (1) ir (2) režimų įsipareigojimų atžvilgiu keitimo kontrolės teisės aktai leidžia rezidentams pervesti į užsienį investicijoms į vertybinių popierių portfelį iki 5 000 Maltos lirų. Sumoms, viršijančioms 5 000 Maltos lirų, taikomas keitimo kontrolės leidimas.

23.

MT: Rezidentai gali skolintis iš užsienio, nesikreipdami dėl leidimo į užsienio valiutos keitimą reglamentuojančią instituciją, jeigu skolinamasi ne ilgesniam nei trejų metų laikotarpiui. Tačiau tokias paskolas būtina registruoti Centriniame banke.

24.

PL: Lenkijoje rengiami teisės aktai dėl riziką ribojančios veiklos finansiniame sektoriuje. Pagal juos bus keičiami esami teisės aktai ir rengiami nauji įstatymai.

25.

RO: Norint steigti draudimo ir perdraudimo bendroves ir užsiimti jų veikla, reikalingas Draudimo ir perdraudimo veiklos priežiūros institucijos leidimas. Norint įsteigti banko įstaigas ir vykdyti jų veiklą, reikalingas Rumunijos nacionalinio banko leidimas. Norint įsteigti su vertybinių popierių rinka susijusius subjektus (fizinius ar juridinius asmenis, atsižvelgiant į aplinkybes) ir vykdyti jų veiklą, reikalingas Rumunijos nacionalinės vertybinių popierių komisijos leidimas. Įsteigusios komercinį padalinį, operacijas su rezidentais finansų įstaigos turi vykdyti tik nacionaline Rumunijos valiuta.

26.

SK: Naujų finansinių paslaugų arba priemonių patekimą į rinką gali reglamentuoti dabar galiojanti vidaus teisinė sistema, kuria siekiama ES ir Meksikos Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 19 straipsnyje nurodytų tikslų.

27.

SK: Išimtiniai paslaugos teikėjai teikia tokias draudimo paslaugas: privalomąjį transporto priemonių savininkų civilinės atsakomybės draudimą, privalomąjį oro transporto draudimą, darbuotojų atsakomybės nuo sužeidimų ir profesinių susirgimų draudimą teikia tik Slovakijos draudimo įmonės. Pagrindines sveikatos draudimo paslaugas teikia Slovakijos sveikatos draudimo bendrovės, turinčios Slovakijos Sveikatos apsaugos ministerijos licenciją teikti sveikatos draudimo paslaugas pagal Įstatymų rink. įstatymą Nr. 273/1994. Pensijų fondų draudimo schemas ir ligų draudimą teikia tik Socialinio draudimo bendrovė.

28.

SI: Naujų finansinių paslaugų arba produktų patekimą į rinką gali reglamentuoti dabar galiojanti vidaus teisinė sistema, kuria siekiama ES ir Meksikos Jungtinės tarybos sprendimo Nr. 2/2001 19 straipsnyje nurodytų tikslų.

29.

SI: Paprastai, laikantis nediskriminavimo principo, Slovėnijoje veikiančios finansų įstaigos turi įgyti nustatytą teisinį statusą.

30.

SI: Draudimo ir bankų veiklą gali vykdyti teisiškai atskiri finansinių paslaugų teikėjai.

31.

SI: Investicinės paslaugos gali būti teikiamos tik per bankus ir investicines įmones.

A.

Draudimas ir su draudimu susijusios paslaugos

1)

Tarpvalstybinis paslaugų teikimas

AT: Draudžiama užsiimti reklamine ar tarpininkavimo veikla Bendrijoje neįsteigtos antrinės įmonės arba Austrijoje neįsteigto filialo naudai (išskyrus perdraudimą ir antrinį rizikos perdavimą (retrocesiją)).

AT: Privalomąjį oro transporto draudimą gali vykdyti tik Bendrijoje įsteigta antrinė įmonė arba Austrijoje įsteigtas filialas.

AT: Bendrijoje neįsteigtoms antrinėms įmonėms arba Austrijoje neįsteigtiems filialams taikomas didesnis draudimo premijų mokestis (išskyrus perdraudimo ir antrinio rizikos perdavimo (retrocesijos) sutartis). Gali būti taikomas atleidimas nuo didesnio mokesčio.

BG: A.1 papunktis (tiesioginis draudimas). Neribojama, išskyrus paslaugas, užsienio paslaugų teikėjų teikiamas užsienio piliečiams Bulgarijos Respublikos teritorijoje. Transporto draudimo, apimančio prekių draudimą, pačių transporto priemonių draudimą ir transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimą, užsienio draudimo bendrovės negali vykdyti tiesiogiai. Užsienio draudimo bendrovė gali sudaryti draudimo sutartis tik per filialą. Apribojimai netaikomi indėlių draudimui ir panašioms kompensacijų sistemoms, taip pat privalomojo draudimo sistemoms. Neribojama nacionalinio režimo atžvilgiu.

BG: A.2 papunktis (perdraudimas ir antrinis rizikos perdavimas (retrocesija) Apribojimai netaikomi antrinio rizikos perdavimo (retrocesijos) paslaugoms.

BG: A.3 ir A.4 papunkčiai (draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos): Neribojama.

CY: Bet kuris draudimo prižiūrėtojo patvirtintas (remiantis patikimumo kriterijais) užsienio perdraudėjas gali teikti perdraudimo arba antrinio rizikos perdavimo (retrocesijos) paslaugas Kipre įsteigtoms ir veiklos leidimą turinčioms bendrovėms.

CY: A.3 ir A.4 papunkčiai (draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos): Neribojamas.

CZ: Apribojimai netaikomi, išskyrus šiuos atvejus:

Užsienio finansinių paslaugų teikėjai gali įsteigti draudimo bendrovę su buveine Čekijoje kaip akcinę bendrovę arba Draudimo veiklos įstatyme numatytomis sąlygomis vykdyti draudimo veiklą per savo filialus, turinčius registruotą buveinę Čekijoje.

Draudimo paslaugų teikėjas turi būti užregistravęs verslą ir gauti leidimą, norėdamas:

teikti tokias paslaugas, įskaitant perdraudimą, ir

sudaryti tarpininkavimo sutartis su tarpininkais, kurių tikslas yra sudaryti sutartį tarp draudimo paslaugų teikėjo ir trečiosios šalies.

Tarpininkui reikalingas leidimas, jeigu jo tarpininkavimo veikla vykdoma Čekijoje registruotą buveinę turinčio filialo naudai.

DK: Privalomąjį oro transporto draudimą gali vykdyti tik Bendrijoje įsteigtos bendrovės.

DK: Jokie asmenys ar bendrovės (įskaitant draudimo bendroves) negali verslo tikslais Danijoje padėti vykdyti tiesioginį Danijoje gyvenančių asmenų draudimą, Danijos laivų arba Danijoje esančio turto draudimą, išskyrus bendroves, kurioms leidimas suteiktas pagal Danijos įstatymus arba Danijos kompetentingų institucijų.

DE: Privalomąjį oro transporto draudimą gali vykdyti tik Bendrijoje įsteigta antrinė įmonė arba Vokietijoje įsteigtas filialas.

DE: Jeigu užsienio draudimo bendrovė įsteigė filialą Vokietijoje, su tarptautiniu vežimu susijusias draudimo sutartis Vokietijoje ji gali sudaryti tik per Vokietijoje įsteigtus filialus.

FI: Tik draudikai, kurių pagrindinė buveinė yra Europos ekonominėje erdvėje, arba filialą Suomijoje turintys draudikai gali teikti draudimo paslaugas, kaip numatyta Susitarimo 3 dalies a punkte.

FI: Norint teikti draudimo brokerio paslaugas, privaloma turėti nuolatinę verslo vietą Europos ekonominėje erdvėje.

FR: Su sausumos transportu susijusios rizikos draudimą gali vykdyti tik Bendrijoje įsteigtos draudimo bendrovės.

HU: A.1 papunktis (tiesioginis draudimas): Paslaugas pirkti leidžiama tik teisės aktuose dėl valiutų keitimo numatytu tarptautiniu verslu užsiimantiems verslininkams. Gali būti draudžiami tik užsienyje įvykstantys draudiminiai įvykiai.

IT: Apribojimai netaikomi aktuarijams.

IT: Su CIF eksportu susijusią riziką Italijos rezidentai gali drausti tik Bendrijoje įsteigtose draudimo bendrovėse.

IT: Prekių vežimo draudimą, pačių transporto priemonių ir transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimą Italijoje gali vykdyti tik Bendrijoje įsteigtos draudimo bendrovės. Šis apribojimas netaikomas tarptautiniam vežimui, apimančiam importą į Italiją.

LV: Apribojimai netaikomi Susitarimo B.3 skyriaus a daliai.

MT: A.3 ir A.4 papunkčiai (draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos): Neribojamas.

PL: Neribojama, išskyrus perdraudimą, antrinį rizikos perdavimą (retrocesiją) ir prekių draudimą tarptautinėje prekyboje.

RO: Apribojimai netaikomi Susitarimo A.3 skyriaus a ir c dalims. A.2 papunktyje (perdraudimas ir antrinis rizikos perdavimas (retrocesija)): perdraudimas tarptautinėje rinkoje leidžiamas tik tada, jeigu rizikos, nuo kurios perdraudžiama, negalima perkelti į vidaus rinką.

PT: Oro ir jūrų transporto draudimą, apimantį prekių, lėktuvų, laivų ir atsakomybės draudimą, gali vykdyti tik EB įsteigtos bendrovės; šios srities draudimo tarpininkų veiklą Portugalijoje gali vykdyti tik EB įsisteigę asmenys ir bendrovės.

SK: Būtina užregistruoti verslą, norint teikti šias paslaugas:

gyvybės draudimą asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Slovakijos Respublikoje,

turto, esančio Slovakijos Respublikos teritorijoje, draudimą,

atsakomybės dėl žalos ir nuostolių, padarytų dėl fizinių arba juridinių asmenų veiklos Slovakijos Respublikos teritorijoje, draudimą,

oro ir jūrų transporto draudimą, apimantį prekių, lėktuvų, laivų ir atsakomybės draudimą.

SI: Jūrų, aviacijos ir transporto draudimas: Savidraudos institucijų draudimo veikloje gali dalyvauti tik Slovėnijos Respublikoje įsteigtos ir registruotos bendrovės.

SI: A.2, A.3 ir A.4 papunkčiai (draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos): Neribojamas.

SE: Tiesioginio draudimo paslaugas teikti leidžiama tik per Švedijoje registruotą draudimo paslaugų teikėją, jeigu užsienio paslaugų teikėjas ir Švedijos draudimo bendrovė priklauso tai pačiai bendrovių grupei arba yra sudariusios bendradarbiavimo sutartį.

2)

Vartojimas užsienyje

AT: Draudžiama užsiimti reklamine ar tarpininkavimo veikla Bendrijoje neįsteigtos antrinės įmonės arba Austrijoje neįsteigto filialo naudai (išskyrus perdraudimą ir antrinį rizikos perdavimą (retrocesiją)).

AT: Privalomąjį oro transporto draudimą gali vykdyti tik Bendrijoje įsteigta antrinė įmonė arba Austrijoje įsteigtas filialas.

AT: Bendrijoje neįsteigtoms antrinėms įmonėms arba Austrijoje neįsteigtiems filialams taikomas didesnis draudimo premijų mokestis (išskyrus perdraudimo ir antrinio rizikos perdavimo (retrocesijos) sutartis). Gali būti taikomas atleidimas nuo didesnio mokesčio.

BG: A.1 papunktis (tiesioginis draudimas) Bulgarijos fiziniai ir juridiniai asmenys, taip pat Bulgarijos Respublikos teritorijoje verslu užsiimantys užsienio asmenys gali sudaryti draudimo sutartis tik su tais paslaugų teikėjais (atsižvelgiant į jų veiklą Bulgarijoje), kurie turi leidimą užsiimti draudimo veikla Bulgarijoje. Draudimo išmokos pagal šias sutartis išmokamos Bulgarijoje. Apribojimai netaikomi indėlių draudimui ir panašioms kompensacijų sistemoms, taip pat privalomojo draudimo sistemoms.

BG: A.2, A.3 ir A.4 papunkčiai (perdraudimas ir antrinis rizikos perdavimas (retrocesija), draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos): Neribojamas.

CY: A.3 ir A.4 papunkčiai (draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos): Neribojamas.

CZ: Apribojimai netaikomi, išskyrus šiuos atvejus:

Toliau nurodytos draudimo paslaugos negali būti perkamos užsienyje:

gyvybės draudimas asmenims, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra Čekijoje,

Čekijos teritorijoje esančio turto draudimas,

atsakomybės už žalą ir nuostolius, padarytus dėl fizinių arba juridinių asmenų veiklos Čekijos teritorijoje, draudimas.

DK: Privalomąjį oro transporto draudimą gali vykdyti tik Bendrijoje įsteigtos bendrovės.

DK: Jokie asmenys ar bendrovės (įskaitant draudimo bendroves) negali verslo tikslais Danijoje padėti vykdyti tiesioginį Danijoje gyvenančių asmenų draudimą, Danijos laivų arba Danijoje esančio turto draudimą, išskyrus bendroves, kurioms leidimas suteiktas pagal Danijos įstatymus arba Danijos kompetentingų institucijų.

DE: Privalomojo oro transporto draudimo polisus gali pasirašyti tik Bendrijoje įsteigta antrinė įmonė arba Vokietijoje įsteigtas filialas.

DE: Jeigu užsienio draudimo bendrovė įsteigė filialą Vokietijoje, su tarptautiniu vežimu susijusias draudimo sutartis Vokietijoje ji gali sudaryti tik per Vokietijoje įsteigtus filialus.

FR: Su sausumos transportu susijusios rizikos draudimą gali vykdyti tik Bendrijoje įsteigtos draudimo bendrovės.

HU: A.1 papunktis (tiesioginis draudimas): Paslaugas pirkti leidžiama tik teisės aktuose dėl valiutų keitimo numatytu tarptautiniu verslu užsiimantiems verslininkams. Gali būti draudžiami tik užsienyje įvykstantys draudiminiai įvykiai.

IT: Su CIF eksportu susijusią riziką Italijos rezidentai gali drausti tik Bendrijoje įsteigtose draudimo bendrovėse.

IT: Prekių vežimo draudimą, pačių transporto priemonių ir transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimą Italijoje gali vykdyti tik Bendrijoje įsteigtos draudimo bendrovės. Šis apribojimas netaikomas tarptautiniam vežimui, apimančiam importą į Italiją.

MT: A.3 ir A.4 papunkčiai (draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos): Neribojamas.

PL: Neribojama, išskyrus perdraudimą, antrinį rizikos perdavimą (retrocesiją) ir prekių draudimą tarptautinėje prekyboje.

PT: Oro ir jūrų transporto draudimą, apimantį prekių, lėktuvų, laivų ir atsakomybės draudimą, gali vykdyti tik EB įsteigtos bendrovės; šios srities draudimo tarpininkų veiklą Portugalijoje gali vykdyti tik EB įsisteigę asmenys ir bendrovės.

RO: Apribojimai netaikomi Susitarimo A.3 skyriaus a ir c dalims. A.2 papunktyje (perdraudimas ir antrinis rizikos perdavimas (retrocesija)): perdraudimo perleidimas tarptautinėje rinkoje galimas tik tada, jeigu rizikos, nuo kurios perdraudžiama, neįmanoma perkelti į vidaus rinką.

SK: Draudimo paslaugos, kurioms taikomas (1) režimas, išskyrus oro ir jūrų transporto draudimą, apimantį prekių, lėktuvų, laivų ir atsakomybės draudimą, negali būti perkamos užsienyje.

SI: Jūrų, aviacijos ir transporto draudimas: Savidraudos institucijų draudimo veikloje gali dalyvauti tik Slovėnijos Respublikoje įsteigtos ir registruotos bendrovės.

SI: Perdraudimo bendrovėms Slovėnijos Respublikoje suteikiama pirmenybė renkant draudimo įmokas. Jeigu šios bendrovės yra nepajėgios subalansuoti rizikos, jas galima perdrausti arba pakartotinai perdrausti užsienyje. (Apribojimai nebebus taikomi priėmus naują Draudimo bendrovių įstatymą).

3)

Verslo registravimas

AT: Leidimas užsienio draudikui įkurti filialus Austrijoje nesuteikiamas, jeigu savo šalyje draudikas neturi teisinio statuso, atitinkančio ar palyginamo su akcinės bendrovės ar savidraudos asociacijos statusu.

BE: Bet koks viešas pasiūlymas, pateiktas asmens, bendrovės ar institucijos, nesančių kurios nors Europos bendrijos valstybės narės jurisdikcijoje, arba jų vardu, įsigyti Belgijos vertybinių popierių turi būti pateiktas finansų ministrui leidimui gauti.

BG: A.1 papunktis (tiesioginis draudimas):

Apribojimai netaikomi indėlių draudimui ir panašioms kompensacijų sistemoms, taip pat privalomojo draudimo sistemoms.

Draudimo paslaugų teikėjai negali kartu teikti ir gyvybės draudimo, ir ne gyvybės draudimo paslaugų. Užsienio asmenys draudimo paslaugas gali teikti tik dalyvaudami Bulgarijos draudimo bendrovėse (jų akcinio kapitalo daliai jokie apribojimai netaikomi), taip pat ir tiesiogiai per filialus, turėdami registruotą buveinę Bulgarijos Respublikoje. Norint steigti užsienio draudimo bendrovių filialus, reikalingas Finansinės priežiūros komisijos leidimas. Prieš įsteigdamas Bulgarijoje filialą, teikiantį tam tikrų klasių draudimą, užsienio draudikas turi ne mažiau kaip penkerius metus turėti leidimą užsiimti tų pačių draudimo klasių veikla savo šalyje. Užsienio draudimo bendrovių filialai turėtų tenkinti šiuos reikalavimus: konkrečius reikalavimus garantijoms ir indėliams, reikalavimus dėl atskirto kapitalizavimo ir reikalavimus dėl techninius rezervus sudarančių aktyvų lokalizavimo Bulgarijos Respublikoje.

Transporto draudimo, apimančio prekių draudimą, pačių transporto priemonių draudimą ir transporto priemonės valdytojo civilinės atsakomybės draudimą, užsienio draudimo bendrovės negali vykdyti tiesiogiai. Užsienio draudimo bendrovė gali sudaryti draudimo sutartis tik per filialą.

Draudimo fondai, sudaryti iš draudimo sutarčių įplaukų ir iš nuosavo kapitalo, turi būti investuoti Bulgarijos Respublikoje ir gali būti pervedami į užsienį tik gavus Finansinės priežiūros komisijos leidimą.

Užsienio paslaugų teikėjai negali sudaryti draudimo sutarčių su vietos fiziniais ir juridiniais asmenimis, tarpininkaujant brokeriams.

BG: A.2 papunktis (perdraudimas ir antrinis rizikos perdavimas (retrocesija):

Perdraudimo paslaugų teikėjai negali kartu teikti ir gyvybės, ir ne gyvybės perdraudimo paslaugų.

Užsienio asmenys gali teikti draudimo paslaugas tik dalyvaudami Bulgarijos draudimo bendrovėse (jų akcinio kapitalo dalyvavimui jokie apribojimai netaikomi). Užsienio perdraudimo bendrovės gali tiesiogiai teikti perdraudimo paslaugas per filialą, turėdamos registruotą buveinę Bulgarijos Respublikoje. Norint steigti užsienio draudimo bendrovių filialus, reikalingas Finansinės priežiūros komisijos leidimas.

Perdraudimo fondai, sudaryti iš perdraudimo sutarčių įplaukų ir iš nuosavo kapitalo, turi būti investuoti Bulgarijos Respublikoje ir gali būti perkelti į užsienį tik gavus Finansinės priežiūros komisijos leidimą.

Užsienio teikėjai negali sudaryti perdraudimo sutarčių su vietos fiziniais ir juridiniais asmenimis, tarpininkaujant brokeriams.

Apribojimai netaikomi antrinio rizikos perdavimo (retrocesijos) paslaugoms.

BG: A.3 ir A.4 papunkčiai (draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos):

Tarpininkavimo veikla gali užsiimti tik prekybos bendrovės, užregistruotos pagal Bulgarijos Respublikos Prekybos įstatymą ir gavusios Finansinės priežiūros komisijos leidimą.

Su draudimu susijusios papildomos paslaugos turi būti iš tiesų susijusios su draudimu.

Apribojimai netaikomi aktuarijų teikiamoms paslaugoms.

CY: A.1 papunktis (tiesioginis draudimas):

Joks draudikas negali veikti Kipro Respublikoje ar iš Kipro Respublikos, jeigu tam neturi draudimo prižiūrėtojo leidimo, išduodamo pagal draudimo bendrovių įstatymus.

Užsienio draudimo bendrovės gali veikti Kipro Respublikoje įsteigdamos savo filialus ar agentūras. Užsienio draudikas, prieš gaudamas leidimą steigti filialą ar agentūrą, turi turėti veiklos savo kilmės šalyje leidimą.

Nerezidentų dalyvavimui Kipro Respublikoje užregistruotose draudimo bendrovėse reikalingas išankstinis Centrinio banko patvirtinimas. Užsienio asmens dalyvavimo lygis nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju pagal ekonominius poreikius.

CY: A.2 papunktis (perdraudimas ir antrinis rizikos perdavimas (retrocesija):

Kipro Respublikoje jokia bendrovė be draudimo prižiūrėtojo leidimo negali veikti kaip perdraudikas.

Nerezidentų investicijoms į perdraudimo bendroves reikalingas išankstinis Centrinio banko patvirtinimas. Dėl užsienio kapitalo dalyvavimo vietinių perdraudimo bendrovių kapitale sprendžiama kiekvienu konkrečiu atveju. Kol kas nėra nė vienos vietinės perdraudimo bendrovės.

CY: A.3 ir A.4 papunkčiai (draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos): Neribojamas.

CZ: Apribojimai netaikomi, išskyrus šiuos atvejus:

Užsienio finansinių paslaugų teikėjai gali įsteigti draudimo bendrovę su buveine Čekijoje kaip akcinę bendrovę arba Draudimo veiklos įstatyme numatytomis sąlygomis vykdyti draudimo veiklą per savo filialus, turinčius registruotą buveinę Čekijoje.

Draudimo paslaugų teikėjas turi būti užregistravęs verslą ir gauti leidimą, norėdamas:

teikti tokias paslaugas, įskaitant perdraudimą, ir

sudaryti tarpininkavimo sutartis su tarpininkais, kurių tikslas yra sudaryti sutartį tarp draudimo paslaugų teikėjo ir trečiosios šalies.

Tarpininkui reikalingas leidimas, jeigu jo tarpininkavimo veikla vykdoma Čekijoje registruotą buveinę turinčio filialo naudai.

ES: Prieš įsteigdamas Ispanijoje filialą ar agentūrą, teikiančius tam tikrų klasių draudimą, užsienio draudikas ne mažiau kaip penkerius metus turi turėti leidimą užsiimti tų pačių draudimo klasių veikla savo šalyje.

ES, EL: Steigimo teisė netaikoma atstovybių ar kitų nuolatinių draudimo bendrovių registruotų buveinių steigimui, išskyrus tuos atvejus, kai tokios buveinės steigiamos kaip agentūros, filialai ar pagrindinės buveinės.

EE: A.1 papunktis (tiesioginis draudimas): Apribojimai netaikomi, išskyrus tai, kad draudimo akcinės bendrovės, kuriose dalyvauja užsienio kapitalas, valdymo organuose užsienio valstybių piliečiai gali dalyvauti proporcingai užsienio kapitalo daliai, tačiau gali sudaryti ne daugiau kaip pusę valdymo grupės, o antrinės įmonės ar nepriklausomos bendrovės vadovas turi turėti nuolatinę gyvenamąją vietą Estijoje.

FI: Vykdantysis direktorius, bent vienas auditorius ir ne mažiau kaip pusė direktorių valdybos ir priežiūros tarybos kuratorių bei narių turi turėti nuolatinę gyvenamąją vietą Europos ekonominėje erdvėje, išskyrus atvejus, kai Socialinių reikalų ir sveikatos ministerija leidžia padaryti išimtį.

FI: Užsienio draudikai negali gauti leidimo Suomijoje teikti įstatymų nustatytas socialinio draudimo (įstatymų nustatyto pensijų draudimo, įstatymų nustatyto draudimo nuo nelaimingų atsitikimų) paslaugas kaip filialas.

FI: Užsienio draudimo bendrovės generalinis agentas turi turėti nuolatinę gyvenamąją vietą Suomijoje, išskyrus atvejus, kai bendrovės pagrindinė buveinė yra Europos ekonominėje erdvėje.

FR: Steigiant filialus, filialo atstovas turi gauti specialų leidimą.

HU: Ketinama apriboti tiesioginių filialų veiklą, kai ją apribos Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) nuostatos, šiose nuostatose numatytomis sąlygomis.

HU: Finansų institucijos valdyboje ne mažiau kaip du nariai turi būti Vengrijos piliečiai, rezidentai, kaip apibrėžta atitinkamuose užsienio valiutos naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir ne mažiau kaip vienerius metus turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Vengrijoje.

IE: Steigimo teisė netaikoma atstovybių steigimui.

IT: Aktuarijaus veikla gali užsiimti tik fiziniai asmenys. Leidžiamos fizinių asmenų profesinės asociacijos (ne inkorporavimas).

IT: Leidimus steigti filialus, atlikusios vertinimą, išduoda priežiūros institucijos.

LV: A.1 ir A.2 papunkčiai (tiesioginis draudimas, perdraudimas ir antrinis rizikos perdavimas (retrocesija)): Bendra ir nediskriminacinė taisyklė numato, kad užsienio draudimo institucijos turi turėti konkretų teisinį statusą.

LV: A.3 papunktis (draudimo tarpininkavimas): Tarpininku gali būti tik fizinis asmuo (reikalavimai dėl pilietybės nekeliami). Turėdamas Latvijos draudimo priežiūros institucijos leidimą, jis gali teikti paslaugas draudimo bendrovės vardu.

LT: Draudimo bendrovėms neleidžiama teikti ir gyvybės, ir ne gyvybės draudimo paslaugų. Šiems dviem draudimo tipams (a ir b) reikalinga atskira registracija.

MT: Gali būti atliktas ekonominio poreikio patikrinimas.

PL: A.1–A.3 papunkčiai (tiesioginis draudimas, perdraudimas ir antrinis rizikos perdavimas (retrocesija) bei draudimo tarpininkavimas):

Gavus išankstinį leidimą, galima steigti tik akcines bendroves arba filialus. Užsienyje gali būti investuota ne daugiau kaip 5 % draudimo lėšų. Draudimo tarpininkavimo veikla užsiimantis asmuo turi turėti leidimą. Draudimo tarpininkai privalo būti užregistruoti vietoje.

PL: A.4 papunktis (su draudimu susijusios papildomos paslaugos): Neribojama.

PT: Portugalijoje užsienio bendrovės draudimo tarpininkų veiklą gali vykdyti tik per bendrovę, įsteigtą pagal Bendrijos valstybės narės teisės aktus.

PT: Norėdamos įsteigti filialą Portugalijoje, užsienio bendrovės turi įrodyti, kad turi ne mažesnę kaip penkerių metų veiklos patirtį.

RO: Leidimas steigti bendroves ir tarpininkavimo agentūras, kuriose dalyvauja užsienio asmenys, suteikiamas tik tada, jei užmezgami partnerystės ryšiai su Rumunijos juridiniais arba fiziniais asmenimis. Užsienio draudimo bendrovių ir užsienio draudikų asociacijų atstovai turi teisę sudaryti tik šių rūšių draudimo sutartis: 1. draudimo ir perdraudimo sutartis su užsienio juridiniais arba fiziniais asmenimis arba dėl šių asmenų prekių; 2. perdraudimo sutartis su Rumunijos draudimo bendrovėmis, draudimo bei perdraudimo bendrovėmis ir perdraudimo bendrovėmis. Tarpininkavimo agentūroms neleidžiama sudaryti draudimo sutarčių užsienio draudimo bendrovių vardu su Rumunijos juridiniais ar fiziniais asmenimis arba dėl šių asmenų prekių.

SK: Dauguma draudimo bendrovės valdybos narių turi nuolat gyventi Slovakijos Respublikoje.

Norint teikti draudimo paslaugas, reikalingas leidimas. Užsienio pilietis gali įsteigti draudimo bendrovę, turinčią buveinę Slovakijos Respublikoje, kaip akcinę bendrovę arba vykdyti draudimo veiklą per savo antrines įmones, Slovakijos Respublikoje turinčias buveines, užregistruotas Draudimo įstatyme nustatytomis bendrosiomis sąlygomis. Draudimo verslu laikoma draudimo veikla, įskaitant finansų maklerio veiklą ir perdraudimą.

Tarpininkavimo veikla, kurios tikslas – sudaryti trečiosios šalies draudimo sutartį su draudimo bendrove, gali būti vykdoma Slovakijos Respublikoje nuolat gyvenančių ar registruotų fizinių arba juridinių asmenų, veikiančių draudimo bendrovės, turinčios Draudimo priežiūros institucijos leidimą, vardu.

Tarpininkavimo sutartis, kurios tikslas – sudaryti trečiosios šalies draudimo sutartį su draudimo bendrove, vietinės arba užsienio draudimo bendrovės gali būti sudaryta tik gavus Draudimo priežiūros institucijos leidimą.

Leidimus turinčių draudikų specialių draudimo fondų finansiniai ištekliai, surinkti draudžiant ar perdraudžiant Slovakijos Respublikoje gyvenančius ar registruotus draudėjus, turi būti deponuoti Slovakijos Respublikos vietiniame banke ir negali būti pervesti į užsienį.

SI: A.1 papunktis (tiesioginis draudimas):

Norint įsisteigti, reikalingas Finansų ministerijos leidimas. Užsienio asmenys gali įsteigti draudimo bendrovę kaip bendrą įmonę su Slovėnijos asmeniu, jeigu užsienio asmenų dalyvavimas yra apribotas iki 99 %.

Įsigaliojus naujam Draudimo bendrovių įstatymui, maksimalaus užsienio asmenų dalyvavimo ribojimas bus panaikintas.

Užsienio asmuo gali įsigyti vietinės draudimo bendrovės akcijų arba padidinti savo akcijų dalį, iš anksto gavęs Finansų ministerijos leidimą.

Finansų ministerija, suteikdama leidimą arba pritardama vietinių draudimo bendrovių akcijų įsigijimui, atsižvelgia į šiuos kriterijus:

akcijų nuosavybės išskaidymą ir akcininkų iš įvairių šalių buvimą,

naujų draudimo produktų tiekimą ir susijusių techninių žinių perdavimą, jeigu užsienio investuotojas yra draudimo bendrovė.

Apribojimai netaikomi užsienio asmenų dalyvavimui privatizuojamose draudimo bendrovėse.

Savidraudos institucijos nariais gali būti tik Slovėnijos Respublikoje įsteigtos bendrovės ir Slovėnijos Respublikos piliečiai.

SI: A.2 papunktis (perdraudimas ir antrinis rizikos perdavimas (retrocesija): Užsienio kapitalo dalyvavimas perdraudimo bendrovėse negali siekti akcinio kapitalo kontrolinio paketo. (Po naujojo Draudimo bendrovių įstatymo priėmimo apribojimai bus taikomi tik filialams).

SI: A.3 ir A.4 papunkčiai (draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos):

Norėdamas teikti konsultavimo ir ginčų sureguliavimo paslaugas, privaloma įsisteigti kaip juridiniam asmeniui, gavus Draudimo biuro sutikimą.

Aktuarijų ir rizikos vertintojų paslaugos gali būti teikiamos tik per profesinius susivienijimus.

Galima užsiimti tik tiesioginio draudimo ir perdraudimo veikla.

Individualūs verslininkai privalo turėti nuolatinę gyvenamąją vietą Slovėnijos Respublikoje.

SE: Švedijoje neužregistruoti draudimo tarpininkai gali užsiregistruoti tik per filialą.

SE: Ne gyvybės draudikai, neužregistruoti Švedijoje ir vykdantys veiklą šioje šalyje apmokestinami ne pagal veiklos rezultatus, o pagal pajamas, gaunamas iš tiesioginio draudimo premijų.

SE: Draudimo bendrovės steigėjas turi būti Europos ekonominėje erdvėje nuolat gyvenantis fizinis asmuo arba Europos ekonominėje erdvėje užregistruotas juridinis asmuo.

4)

Fizinių asmenų dalyvavimas

CY: Neribojamas.

PL: A.1–A.3 papunkčiai (tiesioginis draudimas, perdraudimas ir antrinis rizikos perdavimas (retrocesija) bei draudimo tarpininkavimas): Apribojimai netaikomi, išskyrus horizontaliajame skyriuje nurodytas sąlygas ir šiuos apribojimus: Reikalavimas draudimo tarpininkams dėl gyvenamosios vietos.

A.4 papunktis (su draudimu susijusios papildomos paslaugos): Neribojamas.

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, MT, NL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: Apribojimai netaikomi, išskyrus tai, kas nurodyta atitinkamose horizontaliosiose dalyse ir kam taikomi konkretūs apribojimai:

AT: Filialo vadovybėje turi būti du fiziniai asmenys, turintys gyvenamąją vietą Austrijoje.

BG: Apribojimai netaikomi indėlių draudimui ir panašioms kompensacijų sistemoms, taip pat privalomojo draudimo sistemoms. Apribojimai netaikomi antrinio rizikos perdavimo (retrocesijos) paslaugoms. Apribojimai netaikomi A.3 ir A.4 papunkčiams (draudimo tarpininkavimas ir su draudimu susijusios papildomos paslaugos):

DK: Draudimo filialo generalinis agentas pastaruosius dvejus metus turi būti gyvenęs Danijoje, jeigu jis nėra vienos iš Bendrijos valstybių narių pilietis. Verslo ir pramonės ministras turi teisę daryti išimtis.

DK: Reikalavimas dėl gyvenamosios vietos taikomas bendrovės vadovams ir valdybos nariams. Tačiau verslo ir pramonės ministras turi teisę daryti išimtis. Išimtys taikomos be diskriminacijos.

ES, EL: Reikalavimas dėl gyvenamosios vietos taikomas aktuarijams.

EL: Dauguma Graikijoje įsteigtos bendrovės direktorių valdybos narių turi būti kurios nors Bendrijos valstybės narės piliečiai.

SI: Aktuarijams ir rizikos vertintojams, be kvalifikacijos patikrinimo egzamino, narystės Slovėnijos Respublikos aktuarijų asociacijoje ir puikaus slovėnų kalbos mokėjimo reikalavimų, taikomas ir gyvenamosios vietos reikalavimas.

B.

Bankininkystė ir kitos finansinės paslaugos (išskyrus draudimą)

1)

Tarpvalstybinis paslaugų teikimas

BE: Įmonė Belgijoje privalo teikti investavimo konsultacines paslaugas.

BG: B.11–B.12 papunkčiai: (finansinės informacijos teikimas bei perdavimas ir kitos konsultavimo paslaugos): Teikiant tarpvalstybines paslaugas reikalaujama naudotis viešaisiais telekomunikacijų tinklais arba įgalioto operatoriaus valdomais tinklais. Apribojimai netaikomi tarpininkavimui ir kitoms papildomoms finansinėms paslaugoms.

CY: Neribojamas.

CZ: Ne centrinio banko valiutos emisijos paslaugos, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ir kitais apyvarčiais instrumentais bei finansiniais aktyvais, dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijoje, finansų maklerio paslaugos, turto valdymas, atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas, tarpininkavimas ir kitos pagalbinės finansinės su šia veikla susijusios paslaugos: Neribojama.

CZ: Apribojimai netaikomi, išskyrus šiuos atvejus:

Tik Čekijoje įsteigti bankai ir užsienio bankų filialai, turintys atitinkamą leidimą, gali:

teikti indėlių paslaugas;

prekiauti užsienio valiuta;

vykdyti nepiniginius tarpvalstybinius mokėjimus.

Čekijos nacionalinio banko arba finansų ministerijos leidimą prekiauti užsienio valiuta privalo gauti Čekijos rezidentai ne bankininkai, norintys:

a)atidaryti Čekijos rezidentų sąskaitas užsienyje ir mokėti į jas,b)vykdyti kapitalinius mokėjimus užsienyje (išskyrus FDI),c)teikti finansinius kreditus ir garantijas,d)atlikti finansines operacijas su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis,e)pirkti užsienio vertybinius popierius, išskyrus Valiutų keitimo įstatyme numatytais atvejais,f)leisti užsienio vertybinius popierius viešai ir neviešai prekybai Čekijos Respublikoje ar kitaip juos pateikti vidaus rinkoje.

EE: B.1 papunktis: (indėlių priėmimas): Akcinei bendrovei, antrinei įmonei arba filialui steigti reikalingas Eesti Pank banko leidimas ir registracija pagal Estijos įstatymus.

EE, LT: Norint valdyti investicinius fondus ar investicines bendroves, reikia įsteigti specializuotą valdymo bendrovę. Tik Bendrijoje registruotą buveinę turinčios bendrovės gali veikti kaip investicinių fondų depozitoriumas.

HU: Neribojamas.

IE: Norint teikti investicines paslaugas ar konsultuoti investicijų klausimais reikalinga arba 1) veiklos Airijoje leidimas, paprastai išduodamas, jeigu subjektas yra užregistruotas arba sudaręs partnerystę ar yra individualus prekiautojas ir turi pagrindinę ir (arba) registruotą buveinę Airijoje (kai kuriais atvejais leidimo gali būti nereikalaujama, pvz., kai trečiosios šalies paslaugų teikėjas nėra registruotas Airijoje ir ši paslauga neteikiama privatiems asmenims), arba 2) registracija kitoje valstybėje narėje pagal EB investicinių paslaugų direktyvą.

IT: Neribojama „promotori di servizi finanziari“ (finansinių paslaugų teikimui).

LT: Pensijų fondų valdymas: Privaloma registracija.

MT: B.1–B.2 papunkčiai: (indėlių priėmimas ir visų rūšių skolinimas): Apribojimai netaikomi.

B.11 papunktis: (finansinės informacijos teikimas ir perdavimas): Neribojama, išskyrus tarptautinių informacijos teikėjų teikiamą finansinę informaciją.

B.12 papunktis: (konsultavimo ir kitos pagalbinės finansinės paslaugos): Neribojamas.

PL: B.11 papunktis: (finansinės informacijos teikimas ir perdavimas): Teikiant tarpvalstybines paslaugas reikalaujama naudotis viešaisiais telekomunikacijų tinklais arba įgalioto operatoriaus valdomais tinklais.

B.12 papunktis: (konsultavimo ir kitos pagalbinės finansinės paslaugos): Neribojamas.

RO: B.4 papunktis (visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos): Leidžiama atlikti tik per vietinį banką.

SK: Prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis, perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais ir kitais apyvarčiais instrumentais bei finansiniais aktyvais, dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijoje, finansų maklerio paslaugos, turto valdymas, atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas: Neribojamas.

SK:

i)

Teisė teikti indėlių paslaugas suteikiama tik vietiniams bankams ir užsienio bankų filialams Slovakijos Respublikoje.

ii)

Užsienio valiuta gali prekiauti tik leidimus turintys vietiniai bankai, užsienio bankų filialai Slovakijos Respublikoje ir asmenys, turintys leidimą disponuoti užsienio valiuta. Bratislavos biržoje gali prekiauti tik biržos nariai. Rezidentai gali prekiauti RM System Slovakia be jokių apribojimų, o nerezidentai – tik per vertybinių popierių mažmeninius prekiautojus.

iii)

Nepiniginius tarpvalstybinius mokėjimus gali atlikti tik leidimus turintys vietiniai bankai ir užsienio bankų filialai Slovakijos Respublikoje.

iv)

Slovakijos nacionalinio banko leidimas naudoti užsienio valiutą reikalingas norint:

a)

užsienyje atidaryti Slovakijos rezidento ne bankininko sąskaitą, išskyrus fizinių asmenų sąskaitas, kai jie yra užsienyje;

b)

vykdyti kapitalinius mokėjimus užsienyje;

c)

gauti finansinį kreditą iš užsieniečio nerezidento; išskyrus kreditus iš užsienio, kurių grąžinimo laikas ilgesnis kaip 3 metai, ir fizinių asmenų paskolas fiziniams asmenims ne verslo tikslais;

v)

Eksportuojant ir importuojant Slovakijos valiutą ir užsienio valiutą grynaisiais, jei suma viršija 150 000 SKK (Slovakijos kronų), ir aukso bei sidabro lydinius reikia deklaruoti.

vi)

Užsienio valiutos naudojimo leidimas arba užsienio valiutos keitimo institucijos išduota licencija reikalinga rezidentui deponuojant finansinius aktyvus užsienyje.

vii)

Tik Slovakijoje įsteigtos valiutų keitimo įstaigos gali teikti bei gauti garantijas ir prisiimti prievoles, laikydamosi nustatytų ribų ir Slovakijos nacionalinio banko nuostatų.

SI: Dalyvavimas iždo obligacijų emisijoje, pensijų fondų valdymas ir susijusios konsultavimo bei kitos pagalbinės finansinės paslaugos: Neribojamas.

B.11–B.12 papunkčiai: (finansinės informacijos teikimas ir perdavimas bei konsultavimo ir kitų pagalbinių finansinių paslaugų, išskyrus susijusias su dalyvavimu iždo obligacijų emisijoje ir pensijų fondo valdymu, teikimas): Apribojimai netaikomi.

Visi kiti papunkčiai:

Apribojimai netaikomi, išskyrus vietinių juridinių asmenų ir individualių verslininkų kreditų gavimą (visų rūšių skolinimąsi) ir garantijų bei rekomendacijų priėmimą iš užsienio kredito įstaigų. (Pastaba: vartojimo kreditai bus teikiami be apribojimų priėmus naująjį Užsienio valiutos įstatymą).

Visi minėti veiksmai turi būti užregistruoti Slovėnijos banke. Pastaba: ši nuostata bus panaikinta priėmus naująjį Bankininkystės įstatymą.)

Užsienio asmenys užsienio vertybinius popierius gali parduoti tik per vietinius bankus ir biržos brokerio bendrovę. Slovėnijos biržos nariai turi būti registruoti Slovėnijoje.

2)

Vartojimas užsienyje

BG: B.1–B.10 papunkčiai: (indėlių priėmimas, visų rūšių skolinimas, finansinė išperkamoji nuoma (lizingas), visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos, garantijos ir laidavimas, vertybinių popierių prekyba, dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijoje, finansų maklerio paslaugos, turto valdymas, atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas): Neribojama.

B.11–B.12 papunkčiai: (finansinės informacijos teikimas bei perdavimas ir kitos konsultavimo paslaugos): Teikiant tarpvalstybines paslaugas, reikalaujama naudotis viešaisiais telekomunikacijų tinklais arba įgalioto operatoriaus valdomais tinklais. Apribojimai netaikomi tarpininkavimui ir kitoms papildomoms finansinėms paslaugoms.

CY: Apribojimai netaikomi, išskyrus B.6 (e) papunktį (prekyba apyvarčiais vertybiniais popieriais): Apribojimai netaikomi.

CZ: Ne centrinio banko valiutos emisijos paslaugos, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir aukso bei sidabro lydiniais, finansų maklerio paslaugos, turto valdymas, atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas, konsultavimas, tarpininkavimas bei kitos pagalbinės finansinės su šia veikla susijusios paslaugos: Neribojamas.

CZ: Apribojimai netaikomi, išskyrus šiuos atvejus:

Tik Čekijoje įsteigti bankai ir užsienio bankų filialai, turintys atitinkamą leidimą, gali:

teikti indėlių paslaugas,

prekiauti užsienio valiuta,

vykdyti nepiniginius tarpvalstybinius mokėjimus.

Čekijos nacionalinio banko arba finansų ministerijos leidimą prekiauti užsienio valiuta privalo gauti Čekijos rezidentai ne bankininkai, norintys:

a)atidaryti Čekijos rezidentų sąskaitas užsienyje ir mokėti į jas,b)vykdyti kapitalinius mokėjimus užsienyje (išskyrus FDI),c)teikti finansinius kreditus ir garantijas,d)atlikti finansines operacijas su išvestinėmis finansinėmis priemonėmis,e)pirkti užsienio vertybinius popierius, išskyrus Valiutų keitimo įstatyme numatytais atvejais,f)leisti užsienio vertybinius popierius viešai ir neviešai prekybai Čekijos Respublikoje ar kitaip juos pateikti vidaus rinkoje.

DE: Vokietijos markėmis denominuotų vertybinių popierių emisijų pagrindinis valdytojas gali būti tik Vokietijoje registruota kredito įstaiga, antrinė įmonė arba filialas.

FI: Valstybinių subjektų mokėjimai (išlaidos) atliekami per Suomijos pašto žiro sistemą (Postal Giro System), kurią tvarko Postipankki Ltd. Finansų ministerija, atsižvelgdama į konkrečias priežastis, gali taikyti išimtis iš šios taisyklės.

EL: Norint teikti pasaugos ir depozitoriumo paslaugas, įskaitant palūkanų ir pagrindinių išmokų už vertybinius popierius administravimą, reikia užsiregistruoti Graikijoje.

HU: Neribojamas.

MT: B.1–B.2 papunkčiai: (indėlių priėmimas ir visų rūšių skolinimas): Apribojimai netaikomi.

B.11 papunktis: (finansinės informacijos teikimas ir perdavimas): Neribojama, išskyrus tarptautinių informacijos teikėjų teikiamą finansinę informaciją.

B.3–B.10 ir B.12 papunkčiai: Neribojamas.

PL: B.11 papunktis: (finansinės informacijos teikimas ir perdavimas): Teikiant tarpvalstybines paslaugas, reikalaujama naudotis viešaisiais telekomunikacijų tinklais arba įgalioto operatoriaus valdomais tinklais.

B.1–B.10 ir B.12 papunkčiai: Neribojamas.

RO: Atidaryti sąskaitas ir panaudoti užsienio valiutos išteklius užsienyje gali tik fiziniai ir juridiniai Rumunijos asmenys, gavę išankstinį Rumunijos nacionalinio banko leidimą. Apribojimai netaikomi papunkčiui B.3 (finansinis lizingas), B.7 (dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijoje), B.9 (turto valdymas) ir B.10 (atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas).

SK: Prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir aukso bei sidabro lydiniais, finansų maklerio paslaugos, turto valdymas ir tarpininkavimas: Neribojamas.

SK:

i)

Teisė teikti indėlių paslaugas suteikiama tik vietiniams bankams ir užsienio bankų filialams Slovakijos Respublikoje.

ii)

Užsienio valiuta gali prekiauti tik leidimus turintys vietiniai bankai, užsienio bankų filialai Slovakijos Respublikoje ir asmenys, turintys leidimą disponuoti užsienio valiuta. Bratislavos biržoje gali prekiauti tik biržos nariai. Rezidentai gali prekiauti RM System Slovakia be jokių apribojimų, o nerezidentai – tik per vertybinių popierių mažmeninius prekiautojus.

iii)

Nepiniginius tarpvalstybinius mokėjimus gali atlikti tik leidimus turintys vietiniai bankai ir užsienio bankų filialai Slovakijos Respublikoje.

iv)

Slovakijos nacionalinio banko leidimas naudoti užsienio valiutą reikalingas norint:

a)

užsienyje atidaryti Slovakijos rezidento ne bankininko sąskaitą, išskyrus fizinių asmenų sąskaitas, kai jie yra užsienyje;

b)

vykdyti kapitalinius mokėjimus užsienyje;

c)

gauti finansinį kreditą iš užsieniečio nerezidento; išskyrus kreditus iš užsienio, kurių grąžinimo laikas ilgesnis kaip 3 metai, ir fizinių asmenų paskolas fiziniams asmenims ne verslo tikslais;

v)

Eksportuojant ir importuojant Slovakijos valiutą ir užsienio valiutą grynaisiais, jei suma viršija 150 000 SKK (Slovakijos kronų), ir aukso bei sidabro lydinius reikia deklaruoti.

vi)

Užsienio valiutos naudojimo leidimas arba užsienio valiutos keitimo institucijos išduota licencija reikalinga rezidentui deponuojant finansinius aktyvus užsienyje.

vii)

Tik Slovakijoje įsteigtos valiutų keitimo įstaigos gali teikti bei gauti garantijas ir prisiimti prievoles, laikydamosi nustatytų ribų ir Slovakijos nacionalinio banko nuostatų.

SI: Dalyvavimas iždo obligacijų emisijoje, pensijų fondų valdymas ir susijusios konsultavimo bei kitos pagalbinės finansinės paslaugos: Neribojamas.

B0,11–B0,12 papunkčiai: (finansinės informacijos teikimas ir perdavimas bei konsultavimo ir kitų pagalbinių finansinių paslaugų, išskyrus susijusias su dalyvavimu iždo obligacijų emisijoje ir pensijų fondo valdymu, teikimas): Apribojimai netaikomi.

Visi kiti papunkčiai:

Apribojimai netaikomi, išskyrus vietinių juridinių asmenų ir individualių verslininkų kreditų gavimą (visų rūšių skolinimąsi) ir garantijų bei rekomendacijų priėmimą iš užsienio kredito įstaigų. (Pastaba: vartojimo kreditai bus teikiami be apribojimų priėmus naująjį Užsienio valiutos įstatymą).

Visi minėti veiksmai turi būti užregistruoti Slovėnijos banke. (Pastaba: ši nuostata bus panaikinta priėmus naująjį Bankininkystės įstatymą.)

Slovėnijoje užregistruoti juridiniai asmenys gali būti investicinių fondų turto depozitoriumais.

UK: Sterlingais denominuotų vertybinių popierių emisijų, įskaitant privačiai atliekamas emisijas, pagrindiniai valdytojai gali būti tik Europos ekonominėje erdvėje užregistruotos bendrovės.

3)

Verslo registravimas

Visose valstybėse narėse:

investicinių fondų ir investicinių bendrovių valdymui turi būti įsteigta specializuota valdymo bendrovė (UCITS Direktyvos 85/611/EEB 6 ir 13 straipsniai),

tik bendrovės, turinčios registruotą buveinę Bendrijoje, gali veikti kaip investicinių fondų aktyvų depozitoriumai (UCITS Direktyvos 85/611/EEB 8.1 ir 15.1 punktai).

AT: Tik Austrijos biržos nariai gali prekiauti vertybiniais popieriais šioje biržoje.

AT: Užsienio valiutų keitimui ir prekybai užsienio valiuta reikalingas Austrijos nacionalinio banko leidimas.

AT: Hipotekos vekselius ir savivaldybių vekselius gali leisti tik specializuoti bankai, turintys tokios veiklos leidimą.

AT: Pensijų fondo valdymo paslaugas gali teikti tik tokiai veiklai specializuota bendrovė, Austrijoje registruota kaip akcinė bendrovė.

BE: Bet koks viešas pasiūlymas, pateiktas asmens, bendrovės ar institucijos, nesančių kurios nors Europos bendrijos valstybės narės jurisdikcijoje, arba jų vardu, įsigyti Belgijos vertybinių popierių turi būti pateiktas finansų ministrui leidimui gauti.

BG: B.1–B.5 papunkčiai (indėlių priėmimas, visų rūšių skolinimas, finansinis lizingas, visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos, garantijos ir laidavimas).

Bulgarijos Respublikoje norintys įsisteigti užsienio bankai turi turėti atitinkamą leidimą pagal savo kilmės šalies įstatymus; jiems neturi būti uždrausta užsiimti bankininkystės veikla savo kilmės šalyje ir veiklos šalyse. Apribojimai netaikomi caisses populaires.

Norint tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti akcijų, atitinkančių 5 % arba daugiau įsteigto banko balsavimo teisių, reikalingas Bulgarijos nacionalinio banko leidimas. Leidimas suteikiamas remiantis patikimumo kriterijaus, atitinkančiais GATS XVI ir XVII straipsniuose numatytus įpareigojimus.

Bankui, norinčiam tiesiogiai arba netiesiogiai įsigyti bendrovės, kuri nėra bankas, akcinio kapitalo dalį, atitinkančią daugiau nei 10 % viso šios bendrovės kapitalo, reikalingas Bulgarijos nacionalinio banko leidimas.

Paslaugų teikėjams, teikiantiems indėlių ir pinigų pervedimo paslaugas iš biudžeto finansuojamoms valstybės institucijoms, gali būti suteiktas išimtinėmis teisėmis veikiančių paslaugų teikėjų statusas.

Reikalavimas dėl nuolatinio gyvenimo šalyje taikomas valdančiosios institucijos, veikiančios banko vardu ir jo naudai, vykdantiesiems direktoriams.

Apribojimai netaikomi iždo garantijoms.

B.6, B.7 ir B.9 papunkčiai (prekyba vertybiniais popieriais, dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijoje, turto valdymas):

Šia veikla gali užsiimti investicijų tarpininkai, investicinės bendrovės ir biržos, įsteigtos kaip akcinės bendrovės, kurioms leidimą suteikė Finansinės priežiūros komisija (FSC). Leidimas suteikiamas atsižvelgiant į valdymo bei techninius reikalavimus, taip pat investuotojų apsaugos reikalavimus.

JSC birža: minimalaus kapitalo reikalavimai (BGN 100 000); ne mažiau kaip 2/3 viso kapitalo paskirstyta finansinėms institucijoms (draudimo bendrovėms, finansų rūmams, investicijų tarpininkams); tiesioginis arba netiesioginis akcininko dalyvavimas neturi viršyti 5 % biržos kapitalo viršutinės ribos.

Investicijų tarpininkai: Apribojimai netaikomi investicijų tarpininkavimo veiklai, vykdomai Bulgarijos Respublikos teritorijoje, jeigu FSC nėra leidusi kitaip.

Narystės biržoje, siekiant joje prekiauti vertybiniais popieriais, suteikimo sąlyga: Investicijų tarpininkas gali būti tik vienos biržos (tik Bulgarijoje) narys.

Investicinės bendrovės: Investicinė bendrovė negali užsiimti bankininkystės, draudimo bendrovės arba investicijų tarpininko veikla.

Apribojimai netaikomi prekybai savo arba klientų vardu apyvarčiais instrumentais ir finansiniais aktyvais, išskyrus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Apribojimai netaikomi dalyvavimui iždo obligacijų emisijoje. Apribojimai netaikomi pensijų fondų valdymui.

B.8 ir B.10 papunkčiai (finansų maklerio paslaugos, atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas): Neribojamas.

B0,11–B0,12 papunkčiai: (finansinės informacijos teikimas bei perdavimas ir kitos konsultavimo paslaugos): Reikalaujama naudotis viešaisiais telekomunikacijų tinklais arba įgaliotojo operatoriaus valdomais tinklais. Apribojimai netaikomi tarpininkavimui ir kitoms papildomoms finansinėms paslaugoms.

CY: Yra įstatymų numatytas reikalavimas, taikomas nediskriminuojant, kad Kipro Respublikoje paslaugas siūlantys bankai turi turėti juridinio asmens statusą. Juridiniais asmenimis laikomi ir Kipre registruoti užsienio bankų ir (arba) finansinių institucijų filialai.

CY: Asmeniui ir jo susijusioms šalims banke gali tiesiogiai ar netiesiogiai priklausyti ne daugiau kaip 10 % nuosavybės arba balsų, išskyrus atvejus, kai gaunamas išankstinis rašytinis centrinio banko sutikimas.

CY: Kartu su minėta nuostata, trijuose šiuo metu veikiančiuose biržoje kotiruotuose vietiniuose bankuose tiesiogiai ar netiesiogiai užsienio asmenų valdomų akcijų dalis arba įsigyjamo kapitalo dalis negali viršyti 0,5 % vienam asmeniui arba organizacijai ir 0,6 % kolektyviai.

CY: B.1–B.5 ir B.6.(b) papunkčiai (indėlių priėmimas, visų rūšių skolinimas, finansinis lizingas, visos mokėjimo ir pinigų pervedimo paslaugos, garantijos ir laidavimas, prekyba užsienio valiuta):

Naujiems bankams taikomi šie reikalavimai:

a)Bankininkystės veiklai reikalingas centrinio banko leidimas. Prieš suteikdamas leidimą, centrinis bankas gali patikrinti ekonominius poreikius.b)Užsienio bankų filialai turi būti užregistruoti Kipre pagal Bendrovių įstatymą ir gauti leidimą pagal Bankininkystės įstatymą.

B.6.(e) papunktis (prekyba perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais):

Tik Kipro biržos nariai (brokeriai) gali verstis vertybinių popierių maklerio veikla. Bendrovės, veikiančios kaip makleriai, gali įdarbinti tik tuos asmenis, kurie gali dirbti brokeriais, jeigu jie turi reikiamą licenciją. Bankai ir draudimo bendrovės negali užsiimti šia veikla.

Maklerio įmonė gali užsiregistruoti kaip Kipro biržos narė tik tuo atveju, jei yra įsteigta ir užregistruota pagal Kipro bendrovių įstatymą.

B.6 (a), (c), (d) ir (f) ir B.7–B.12 papunkčiai: Neribojamas.

CZ: Ne centrinio banko valiutos emisijos paslaugos, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir aukso bei sidabro lydiniais, finansų maklerio paslaugos, atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas, konsultavimas, tarpininkavimas ir kitos pagalbinės finansinės paslaugos, susijusios su šia veikla: Neribojamas.

CZ: Apribojimai netaikomi, išskyrus šiuos atvejus:

Bankininkystės paslaugas gali teikti tik Čekijoje įsteigti bankai ar užsienio bankų filialai, turintys Čekijos nacionalinio banko leidimą, suderintą su Finansų ministerija.

Suteikiant leidimą remiamasi kriterijais, kurie taikomi laikantis Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS). Hipotekos kreditų paslaugas gali teikti tik čekų įsteigti bankai.

Bankai gali būti steigiami tik kaip akcinės bendrovės. Veikiančių bankų akcijos gali būti įsigyjamos tik gavus išankstinį Čekijos nacionalinio banko sutikimą.

Vertybiniais popieriais galima viešai prekiauti tik gavus atitinkamą leidimą ir patvirtinus vertybinių popierių emisijos prospektą.

Leidimas neišduodamas, jeigu vieša prekyba vertybiniais popieriais prieštarauja investuotojų interesams, neatitinka valdžios finansinės politikos nuostatų arba finansų rinkos reikalavimų (1).

Vertybinių popierių pardavėjų, biržos maklerių ar tiesioginės prekybos rinkos organizatorių, investicinių bendrovių ir investicinių fondų steigimui ir veiklai reikalingi leidimai, kurie išduodami atsižvelgiant į kvalifikaciją, moralinę reputaciją, vadybos ir materialinius reikalavimus.

Atsiskaitymą už finansines operacijas ir kliringą stebi ir prižiūri Čekijos nacionalinis bankas, siekdamas užtikrinti sklandžią ir ekonomiškai pagrįstą sektoriaus veiklą.

DK: Finansinės institucijos vertybinių popierių prekyboje Kopenhagos biržoje gali dalyvauti tik per Danijoje registruotas antrines įmones.

FI: Ne mažiau kaip pusė steigėjų, direktorių valdybos, stebėtojų tarybos narių ir deleguotų atstovų, vykdantysis direktorius, prokuratorius ir pasirašyti kredito įstaigos vardu įgaliotas asmuo turi turėti gyvenamąją vietą Europos ekonominėje erdvėje, išskyrus atvejus, kaip Finansų ministerija padaro išimtį. Ne mažiau kaip vienas auditorius turi turėti gyvenamąją vietą Europos ekonominėje erdvėje.

FI: Išvestinių finansinių priemonių biržos makleris turi turėti gyvenamąją vietą Europos ekonominėje erdvėje. Išimtys gali būti taikomos tik Finansų ministerijos nustatytomis sąlygomis.

FI: Valstybinių subjektų mokėjimai (išlaidos) atliekami per Suomijos pašto žiro sistemą (Postal Giro System), kurią tvarko Postipankki Ltd. Finansų ministerija, atsižvelgdama į konkrečias priežastis, gali taikyti išimtis iš šios taisyklės.

FR: Be Prancūzijos kredito įstaigų, Prancūzijos frankais denominuotų emisijų pagrindiniais tvarkytojais gali būti ne Prancūzijos bankų filialai (pagal Prancūzijos teisę), kuriems Paryžiuje suteiktas leidimas atsižvelgiant į pretenduojančio ne Prancūzijos banko prancūziškos antrinės įmonės pakankamas lėšas ir įsipareigojimus. Šios sąlygos taikomos pagrindiniams bankams, tvarkantiems apskaitą. Ne Prancūzijos bankas gali be jokių apribojimų ar steigimo reikalavimų kartu arba bendrai valdyti eurofrankais denominuotas obligacijų emisijas.

EL: Finansinės institucijos Atėnų biržoje vertybinių popierių prekyboje gali dalyvauti tik per Graikijoje užregistruotas antrines įmones.

EL: Filialai gali būti įsteigti ir veikti tik tuomet, jei jie importavo, konvertavo į drachmas ir laiko Graikijoje minimalią užsienio valiutos sumą tol, kol užsienio bankas vykdo savo veiklą Graikijoje:

Steigiant iki keturių filialų, minimali reikalaujama suma šiuo metu lygi pusei akcinio kapitalo sumos, būtinos, kad kredito įstaiga galėtų užsiregistruoti Graikijoje;

Norint steigti papildomus filialus, minimali reikalaujamo kapitalo suma turi būti lygi minimaliai akcinio kapitalo sumai, būtinai, kad kredito įstaiga galėtų užsiregistruoti Graikijoje.

HU: Ketinama apriboti tiesioginių filialų veiklą, kai ją apribos Bendrojo susitarimo dėl prekybos paslaugomis (GATS) nuostatos, šiose nuostatose numatytomis sąlygomis.

HU: Vieno akcininko tiesioginės ar netiesioginės nuosavybės ar balsų dalis kredito įstaigoje, jeigu šis akcininkas nėra kredito įstaiga, draudimo bendrovė ar investicinė bendrovė, negali viršyti 15 %.

HU: Finansų institucijos valdyboje ne mažiau kaip du nariai turi būti Vengrijos piliečiai, rezidentai, kaip apibrėžta atitinkamuose užsienio valiutos naudojimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, ir ne mažiau kaip vienerius metus turintys nuolatinę gyvenamąją vietą Vengrijoje.

HU: Ilgalaikė valstybės nuosavybės dalis Országos Takarékpénztár és Kereskedelmi Bank Rt banke bus palaikoma ne mažesniu kaip 25 % + 1 balso santykiu.

IE: Jeigu kolektyvinio investavimo schemos vykdomos per investicinius fondus ir kintamo kapitalo bendroves (išskyrus perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais prekiaujančias kolektyvinio investavimo įmones, angl. UCITS), Airijoje ar kitoje Bendrijos valstybėje narėje turi būti užregistruota patikėtinė ir (arba) depozitorinė ir valdymo bendrovė. Jeigu steigiama ribotos atsakomybės investicinė partnerystė, ne mažiau kaip vienas jos generalinis partneris turi būti užregistruotas Airijoje.

IE: Subjektas, norintis tapti biržos nariu Airijoje, privalo tenkinti kurią nors iš šių sąlygų: 1) turėti veiklos leidimą Airijoje – tai reiškia, kad jis turi būti užregistruotas arba sudaręs partnerystę ir turėti pagrindinę ir (arba) registruotą buveinę Airijoje, arba 2) turėti veiklos leidimą kitoje valstybėje narėje pagal EB Investicinių paslaugų direktyvą.

IE: Norint teikti investicines paslaugas ar konsultuoti investicijų klausimais reikalinga arba 1) veiklos Airijoje leidimas, paprastai išduodamas, jeigu subjektas yra užregistruotas arba sudaręs partnerystę ar yra individualus prekiautojas ir turi pagrindinę ir (arba) registruotą buveinę Airijoje (priežiūros institucija gali išduoti veiklos leidimus ir trečiųjų šalių subjektų filialams), arba 2) registracija kitoje valstybėje narėje pagal EB investicinių paslaugų direktyvą.

IT: Viešai platinti vertybinius popierius (kaip nustatyta Įstatymo Nr. 216/74 18 straipsnyje), išskyrus akcijas, skolos vertybinius popierius (įskaitant iškeičiamuosius vekselius), gali tik Italijos ribotos atsakomybės bendrovės, reikiamą leidimą gavusios užsienio bendrovės, valstybės institucijos arba savivaldos institucijoms priklausančios bendrovės, kurių pasirašytas kapitalas yra ne mažesnis kaip 2 mlrd. ITL (Italijos lirų).

IT: Centralizuotas indėlių, pasaugos ir valdymo paslaugas gali teikti tik Italijos Valstybinių vertybinių popierių bankas arba Monte Titoli SpA – tokias pat paslaugas reguliuojamoje rinkoje platinamų akcijų, dalyvavimo vertybinių popierių ir kitų vekselių atžvilgiu.

IT: Taikant kolektyvinio investavimo schemas, išskyrus suderintąsias UCITS pagal Direktyvą 85/611/EEB, patikėtinis ir (arba) depozitorius turi būti užregistruotas Italijoje ar kitoje Europos bendrijos valstybėje narėje ir įsteigti Italijoje filialą. Tik Europos bendrijoje pagrindines buveines turintys bankai, draudimo bendrovės ar vertybinių popierių investicinės bendrovės gali valdyti pensijų fondų lėšas. Valdymo bendrovės (uždaro tipo fondai ir nekilnojamojo turto fondai) taip pat turi būti registruotos Italijoje.

IT: Teikdami išnešiojamosios prekybos paslaugas, tarpininkai turi pasitelkti leidimą turintį finansinių paslaugų pardavėją, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra vienos iš Europos bendrijos valstybių narių teritorijoje.

IT: Atsiskaitymą už vertybinius popierius ir kliringą galima atlikti tik per oficialiąją kliringo sistemą. Kliringo iki atsiskaitymo už vertybinius popierius paslaugos gali būti patikėtos tik bendrovei, turinčiai su Consob suderintą Italijos banko leidimą.

IT: Užsienio tarpininkų atstovybės negali užsiimti veikla, kurios tikslas – teikti investavimo paslaugas.

LV: B.7 papunktis: (dalyvavimas visų rūšių vertybinių popierių emisijoje): Latvijos bankas (centrinis bankas) yra valstybės finansinis agentas T tipo obligacijų rinkoje.

B.9 papunktis: (turto valdymas): Pensijų fondų valdymui yra nustatyta valstybės monopolija.

LT: B0,1–B.12 papunkčiai: Bent vienas vadovas turi būti Lietuvos pilietis.

B.3 papunktis: (finansinis lizingas): Finansinio lizingo paslaugas gali teikti tik tam tikros finansinės institucijos (tokios kaip bankai ar draudimo bendrovės). Apribojimai netaikomi nuo 2001 m. sausio 1 d., išskyrus skyriaus „Bankininkystė ir kitos finansinės paslaugos“ horizontaliojoje dalyje nurodytas nuostatas.

B0,9 papunktis: (turto valdymas): Bendrovės steigiamos tik kaip akcinės bendrovės (AB) ir uždarosios akcinės bendrovės (UAB), steigiamos uždarai (kai visos išleistos akcijos iš karto įsigyjamos steigėjų). Aktyvams valdyti turi būti įsteigta specializuota valdymo bendrovė. Tik Lietuvoje registruotą buveinę turinčios bendrovės gali vykdyti aktyvų depozitoriumų veiklą.

MT: B.1–B.2 papunkčiai: (indėlių priėmimas ir visų rūšių skolinimas): Užsieniečiams priklausančios kredito ir kitos finansų įstaigos gali veikti arba kaip filialai, arba kaip vietinės antrinės įmonės. Veiklos leidimas gali būti išduotas atsižvelgiant į ekonominius poreikius.

B.3–B.12 papunkčiai: Neribojamas.

PL: B.1, B.2, B.4 ir B.5 papunkčiai (išskyrus iždo garantijas ir įsipareigojimus): Bankai steigiami tik kaip akcinės bendrovės arba licencijuoti filialai. Leidimų sistema reglamentuoja visų bankų steigimą pagal patikimumo principus. pilietybės reikalavimai kai kuriems – bent vienam – vadovui.

B.6(e), B.7 (išskyrus dalyvavimą iždo vertybinių popierių emisijoje), B.9 (tik vertybinių popierių portfelio valdymo paslaugos) ir B.12 (konsultavimo ir kitos pagalbinės finansinės paslaugos, susijusios tik su Lenkijoje vykdoma veikla) papunkčiai: Gavus leidimą gali būti steigiama tik akcinė bendrovė arba užsienio juridinio asmens, teikiančio vertybinių popierių paslaugas, filialas.

B.11 papunktis: Teikiant tarpvalstybines paslaugas ir (arba) jeigu jomis naudojamasi užsienyje, reikalaujama naudotis viešaisiais telekomunikacijų tinklais arba įgaliotojo operatoriaus valdomais tinklais.

Visi kiti papunkčiai: Neribojamas.

PT: Nepriklausančių EB bankų steigimui reikia leidimo, kurį finansų ministras išduoda išnagrinėjęs kiekvieną konkretų atvejį. Steigti leidžiama tik tuo atveju, jei naujas bankas padidins nacionalinės bankininkystės sistemos veiksmingumą arba svariai prisidės prie Portugalijos ekonomikos internacionalizavimo.

PT: Su rizikos kapitalu susijusių paslaugų negali teikti rizikos kapitalo bendrovės, kurių pagrindinė buveinė yra ne ES valstybėje narėje. Maklerio ar prekybininko veikla Lisabonos biržoje gali užsiimti Portugalijoje registruotos maklerio ar prekybininko įmonės arba kitose EB valstybėse narėse registruotų investicinių bendrovių filialai, savo šalyje turintys leidimus užsiimti tokio pobūdžio veikla. Oporto išvestinių finansinių priemonių biržoje ir tiesioginės prekybos vertybiniais popieriais rinkoje negali veikti maklerių ir (arba) prekybininkų bendrovių ne iš EB valstybių narių filialai.

Pensijų fondus gali valdyti tik Portugalijoje registruotos bendrovės, turinčios teisę užsiimti gyvybės draudimo veikla.

RO: Vertybinių popierių (maklerio) bendrovė turi būti Rumunijos juridinis asmuo, įsteigtas kaip akcinė bendrovė pagal Rumunijos įstatymus ir kurio vienintelis verslo tikslas yra vertybinių popierių tarpininko veikla. Bet kokiam viešam vertybinių popierių išleidimui, prieš paskelbiant prospektą, reikalingas Rumunijos nacionalinės vertybinių popierių komisijos leidimas. Turto valdymą vykdančios bendrovės turi būti įsisteigusios kaip akcinės bendrovės pagal Rumunijos įstatymus; atviro tipo investiciniai fondai turi būti įsteigti pagal Rumunijos civilinę teisę. Apribojimai netaikomi finansinei išperkamajai nuomai (lizingui). Apribojimai netaikomi prekybai savo arba klientų vardu apyvarčiais instrumentais ir finansiniais aktyvais, išskyrus perleidžiamuosius vertybinius popierius.

SK: Prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir aukso bei sidabro lydiniais, finansų maklerio paslaugos, tarpininkavimas: Neribojamas.

SK: Bankininkystės paslaugas gali teikti tik vietiniai bankai arba užsienio bankų filialai, kuriems Slovakijos nacionalinis bankas išdavė leidimus, suderintus su Finansų ministerija. Leidimas išduodamas atsižvelgiant į tokius kriterijus kaip kapitalo sukaupimas (finansinė galia), profesinė kvalifikacija, nepriekaištinga reputacija ir kompetencija numatomų banko paslaugų srityje. Bankai turi būti Slovakijos Respublikoje registruoti juridiniai asmenys, įsteigti kaip akcinės bendrovės arba valstybinės finansinės institucijos.

Norint įsigyti veikiančio komercinio banko akcijų dalį, viršijančią tam tikrą ribą, reikalingas Slovakijos nacionalinio banko sutikimas. Slovakijos Respublikoje investicijų paslaugas gali teikti tik tie bankai, investicinės bendrovės, investiciniai fondai ir prekiautojai vertybiniais popieriais, kurie yra įsteigti kaip akcinės bendrovės ir kurių akcinis kapitalas atitinka įstatymų reikalavimus. Užsienio investicinė bendrovė ar investicinis fondas turi gauti Finansų ministerijos leidimą Slovakijos Respublikos teritorijoje prekiauti vertybiniais popieriais arba investiciniais sertifikatais, kaip numatyta įstatymuose. Skolos vekselių vidaus arba tarptautinei emisijai reikalingas Finansų ministerijos leidimas.

Vertybiniai popieriai gali būti išleisti ir platinami tik gavus Finansų ministerijos viešosios prekybos leidimą, numatytą Vertybinių popierių įstatyme. Prekiautojai vertybiniais popieriais, biržos makleriai ir tiesioginės prekybos vertybiniais popieriais organizatoriai turi gauti Finansų ministerijos leidimą. Visų rūšių atsiskaitymų ir kliringo paslaugas reguliuoja Slovakijos nacionalinis bankas.

Atsiskaitymų ir kliringo paslaugos, susijusios su vertybinių popierių fizinės nuosavybės pasikeitimu, registruojamos Vertybinių popierių centre (Vertybinių popierių kliringo ir atsiskaitymų rūmuose). Vertybinių popierių centras gali atlikti tik pervedimus į vertybinių popierių savininkų aktyvų sąskaitas. Kliringo ir atsiskaitymų piniginė dalis atliekama per Bankų kliringo ir atsiskaitymų rūmus (kurių didžiausias akcininkas yra Slovakijos nacionalinis bankas) prie Bratislavos biržos, akcinę bendrovę arba RM System Slovakia Jumbo sąskaitą.

SI: Dalyvavimas iždo obligacijų emisijoje, pensijų fondų valdymas ir susijusios konsultavimo bei kitos pagalbinės finansinės paslaugos: Neribojamas.

B0,11–B0,12 papunkčiai: (finansinės informacijos teikimas ir perdavimas bei konsultavimo ir kitų pagalbinių finansinių paslaugų, išskyrus susijusias su dalyvavimu iždo obligacijų emisijoje ir pensijų fondo valdymu, teikimas): Apribojimai netaikomi.

Visi kiti papunkčiai:

Visų tipų bankams steigti reikalingas Slovėnijos banko leidimas.

Užsienio asmenys gali tapti bankų akcininkais ar įsigyti papildomų akcijų tik gavę išankstinį Slovėnijos banko leidimą.

(Pastaba: ši nuostata bus panaikinta priėmus naująjį Bankininkystės įstatymą.)

Gavusiems Slovėnijos banko licenciją bankams, jų antrinėms įmonėms ir filialams gali būti leista teikti visas arba ribotas bankininkystės paslaugas, atsižvelgiant į jų kapitalo dydį.

Spręsdamas klausimą, ar išduoti bankui licenciją steigtis kaip visiškai ar didžiąja dalimi priklausančiam užsienio investuotojams arba leidimą įsigyti papildomų banko akcijų, Slovėnijos bankas turi atsižvelgti į šiuos aspektus (2):

investuotojų iš įvairių šalių dalyvavimą;

užsienio institucijos nuomonę dėl bankų priežiūros pasikeitimo.

(Pastaba: ši nuostata bus panaikinta priėmus naująjį Bankininkystės įstatymą.)

Užsienio asmenų dalyvavimas privatizuojamų bankų veikloje neribojamas.

Užsienio bankų filialai turi būti užregistruoti Slovėnijos Respublikoje ir turėti juridinio asmens statusą.

(Pastaba: ši nuostata bus panaikinta priėmus naująjį Bankininkystės įstatymą.) Apribojimai netaikomi visų tipų hipotekos bankams, taupymo ir kredito įstaigoms.

Apribojimai netaikomi privačių pensijų fondų (neprivalomų pensijų fondų) steigimui.

Valdymo bendrovės yra verslo bendrovės, įsteigtos tik investicinių fondų valdymui.

Užsienio asmenys gali įsigyti iki 20 % valdymo bendrovių akcijų arba balsų; norint įsigyti didesnę dalį, reikia gauti Vertybinių popierių rinkos agentūros leidimą

Įgaliotoji (privatizavimo) investicinė bendrovė – tai investicinė bendrovė, įsteigta tik nuosavybės liudijimų (vaučerių) kaupimui ir akcijų, išleistų pagal nuosavybės perdavimą reglamentuojančius teisės aktus, pirkimui. Įgaliotoji valdymo bendrovė įsteigta tik įgaliotosioms investicinėms bendrovėms valdyti.

Užsienio asmenys gali įsigyti iki 10 % įgaliotųjų valdymo bendrovių akcijų arba balsų; norint įsigyti didesnę dalį, reikia gauti Vertybinių popierių rinkos agentūros leidimą, suderintą su Ūkio ir plėtros ministerija.

Investicinių fondų investicijos į užsienio emitentų vertybinius popierius gali sudaryti ne daugiau kaip 10 % investicinių fondų investicijų. Tokie vertybiniai popieriai turi būti kotiruojami biržose, jau įtrauktose į Vertybinių popierių rinkos agentūros sąrašus.

Užsienio asmenys gali įsigyti iki 24 % biržos maklerių bendrovės akcijų arba balsų; norint įsigyti didesnę dalį, reikia gauti Vertybinių popierių rinkos agentūros leidimą. (Pastaba: ši nuostata bus panaikinta priėmus naująjį Vertybinių popierių rinkos įstatymą.)

Užsienio emitento vertybiniai popieriai, kurie anksčiau nebuvo platinami Slovėnijos Respublikoje, gali būti platinami tik biržos maklerių bendrovės arba banko, kuriam yra suteikta licencija atlikti tokias operacijas. Prieš pradėdama platinimą, biržos maklerių bendrovė arba bankas turi gauti Vertybinių popierių rinkos agentūros leidimą.

Užsienio emitentas, prašydamas leidimo platinti vertybinius popierius Slovėnijos Respublikoje, turi prie prašymo pridėti vertybinių popierių prospekto projektą, dokumentus, įrodančius, kad užsienio emitento išleidžiamų vertybinių popierių garantas yra bankas arba biržos maklerių bendrovė, išskyrus tuos atvejus, kai rengiamasi platinti užsienio emitento akcijas.

SE: Švedijoje neregistruotos įmonės gali veikti Švedijoje tik per savo filialus, o bankai – ir per savo atstovybes.

SE: Bankininkystės bendrovės steigėjas turi būti fizinis asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Europos ekonominėje erdvėje, arba užsienio bankas. Taupomojo banko steigėjas turi būti fizinis asmuo, kurio gyvenamoji vieta yra Europos ekonominėje erdvėje.

UK: Makleriai tarpininkai, t. y. finansinės institucijos, tvarkančios valstybės skolą, turi būti įsteigtos Europos ekonominėje erdvėje ir atskirai kapitalizuotos.

4)

Fizinių asmenų dalyvavimas

CY: B.6.(e) papunktis (prekyba perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais): Asmenys, veikiantys individualiai kaip makleriai arba pasamdyti maklerių bendrovės dirbti makleriais, turi atitikti tam keliamus licencijos gavimo reikalavimus.

B.1–B.12 papunkčiai, išskyrus B.6.(e): Neribojamas.

CZ: Ne centrinio banko valiutos emisijos paslaugos, prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir aukso bei sidabro lydiniais, finansų maklerio paslaugos, atsiskaitymas už finansinius aktyvus ir kliringas, konsultavimas, tarpininkavimas ir kitos pagalbinės finansinės paslaugos, susijusios su šia veikla: Neribojamas.

Visi kiti papunkčiai: Neribojama, išskyrus tai, kas nurodyta horizontaliojoje dalyje.

MT: B.1, B.2 ir B.11 papunkčiai (indėlių priėmimas, visų rūšių skolinimas, informacijos teikimas ir perdavimas): Neribojama, išskyrus tai, kas nurodyta horizontaliojoje dalyje.

B.3–B.10 ir B.12 papunkčiai: Neribojamas.

PL: B0,1, B.2, B.4 ir B.5 papunkčiai (išskyrus iždo garantijas ir įsipareigojimus): Apribojimai netaikomi, išskyrus tai, kas nurodyta horizontaliojoje dalyje ir kam taikomas šis apribojimas: pilietybės reikalavimai kai kuriems – bent vienam – vadovui.

B.6(e), B.7 papunkčiai: (išskyrus dalyvavimą iždo vertybinių popierių emisijoje), B.9 (tik vertybinių popierių portfelio valdymo paslaugos), B.11 ir B.12 (konsultavimo ir kitos pagalbinės finansinės paslaugos, susijusios tik su Lenkijoje vykdoma veikla) papunkčiai: Apribojimai netaikomi, išskyrus tai, kas nurodyta horizontaliojoje dalyje.

Visi kiti papunkčiai: Neribojamas

SK: Prekyba išvestinėmis finansinėmis priemonėmis ir aukso bei sidabro lydiniais, finansų maklerio paslaugos, tarpininkavimas: Neribojamas.

Visi kiti papunkčiai: Neribojama, išskyrus tai, kas nurodyta horizontaliojoje dalyje.

SI: Dalyvavimas iždo obligacijų emisijoje, pensijų fondų valdymas ir susijusios konsultavimo bei kitos pagalbinės finansinės paslaugos: Neribojamas.

Visi kiti papunkčiai: Neribojama, išskyrus tai, kas nurodyta horizontaliojoje dalyje.

AT, BE, BG, DE, DK, ES, EE, FR, FI, EL, HU, IT, IE, LU, LT, LV, NL, PT, RO, SE, UK: Apribojimai netaikomi, išskyrus tai, kas nurodyta atitinkamose horizontaliosiose dalyse ir kam taikomi konkretūs apribojimai:

BG: Apribojimai netaikomi iždo garantijoms. Apribojimai netaikomi prekybai savo arba klientų vardu apyvarčiais instrumentais ir finansiniais aktyvais, išskyrus perleidžiamuosius vertybinius popierius. Apribojimai netaikomi dalyvavimui iždo obligacijų emisijoje. Apribojimai netaikomi finansų maklerio paslaugoms. Apribojimai netaikomi pensijų fondų valdymui. Apribojimai netaikomi atsiskaitymui už finansinius aktyvus ir kliringui. Apribojimai netaikomi tarpininkavimui ir kitoms papildomoms finansinėms paslaugoms.

FR: Sociétés d’investissement à capital fixe: pilietybės reikalavimas taikomas direktorių valdybos pirmininkui, generaliniams direktoriams ir ne mažiau kaip dviem trečdaliams administratorių, taip pat jeigu vertybinių popierių bendrovė turi priežiūros valdybą arba tarybą, tokios valdybos nariams arba jos generaliniam direktoriui bei ne mažiau kaip dviem trečdaliams priežiūros tarybos narių.

EL: Kredito įstaigos turi nurodyti bent du asmenis, atsakingus už įstaigos veiklą. Šiems asmenims taikomas gyvenamosios vietos reikalavimas.

IT: Gyvenamosios vietos Europos bendrijos valstybės narės teritorijoje reikalavimas taikomas promotori di servizi finanziari (finansinių paslaugų teikėjui).

LV: Filialo ar antrinės įmonės vadovas turi būti Latvijos mokesčių mokėtojas (rezidentas).

RO: Apribojimai netaikomi finansinei išperkamajai nuomai (lizingui). Apribojimai netaikomi prekybai savo arba klientų vardu apyvarčiais instrumentais ir finansiniais aktyvais, išskyrus perleidžiamuosius vertybinius popierius.“


(1)  CZ: Parlamente šiuo metu svarstomi teisės aktai dėl finansų rinkos reikalavimų kriterijaus panaikinimo

(2)  Slovėnijos bankas, svarstydamas ar išduoti neribotą, ar ribotą bankininkystės veiklos licenciją, atsižvelgia ne tik į kapitalo dydį, bet ir į tokias gaires (taikomas tiek vidaus, tiek užsienio pareiškėjams)

nacionalinės ekonomikos prioritetines bankininkystės veiklos rūšis;

bankų veiklos Slovėnijos Respublikos regionuose apimtį;

realią banko veiklą lyginant su dabartinėje licencijoje nurodytomis veiklos rūšimis.

(Pastaba: ši nuostata bus panaikinta priėmus naująjį Bankininkystės įstatymą.)


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

UŽ FINANSINES PASLAUGAS ATSAKINGOS INSTITUCIJOS

A   DALIS.

Bendrijoje ir jos valstybėse narėse:

Europos Komisija

Prekybos GD

Vidaus rinkos GD

B-1049 Briuselis

Austrija

Finansų ministerija

Ekonominės politikos ir finansų rinkų direktoratas

Himmelpfortgasse 4–8

Postfach 2

A-1015 Viena

Belgija

Ūkio ministerija

Rue de Bréderode 7

B-1000 Briuselis

Finansų ministerija

Rue de la Loi 12

B-1000 Briuselis

Bulgarija

Ūkio ir energetikos ministerija

Slavyanska str. 8

Sofija 1052

Finansų ministerija

G.S.Rakovski str.102

Sofija 1000

Bulgarijos nacionalinis bankas

Al.Batenberg sq.1

Sofija 1000

Finansinės priežiūros komisija

33, Shar Planina Street

Sofija 1303

Kipras

Finansų ministerija

CY-1439 Nicosija

Čekija

Finansų ministerija

Letenská 15

CZ-118 10 Praha

Danija

Ūkio ministerija

Ved Stranden 8

DK-1061 Kopenhaga K

Estija

Finansų ministerija

Suur-Ameerika 1

EE-15006 Talinas

Suomija

Finansų ministerija

PO Box 28

FIN-00023 Helsinkis

Prancūzija

Ūkio, finansų ir pramonės ministerija

Ministère de l’Economie, des Finances et de l’Industrie

139, rue de Bercy

F-75572 Paryžius

Vokietija

Finansų ministerija

Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht

Graurheindorfer Str. 108

D-53117 Bona

Graikija

Graikijos bankas

Panepistimiou Street, 21

GR-10563 Atėnai

Vengrija

Finansų ministerija

Pénzügyminisztérium

Postafiók 481

HU-1369 Budapeštas

Airija

Airijos finansinių paslaugų reguliavimo institucija

PO Box 9138

College Green

IRL-Dublinas 2

Italija

Iždo ministerija

Ministero del Tesoro

Via XX Settembre 97

I-00187 Roma

Latvija

Finansų ir kapitalo rinkos komisija

Kungu Street 1

LV-1050 Ryga

Lietuva

Finansų ministerija

Vaižganto g. 8a/2,

LT-01512 Vilnius

Liuksemburgas

Finansų ministerija

Ministère des Finances

3, rue de la Congrégation

L-2931 Liuksemburgas

Malta

Finansinių paslaugų institucija

Notabile Road

MT-Attard

Nyderlandai

Finansų ministerija

Financial Markets Policy Directorate

Postbus 20201

NL-2500 EE Haga

Lenkija

Finansų ministerija

12 Świętokrzyska Street

PL-00-916 Varšuva

Portugalija

Finansų ministerija

Direcção Geral dos Assuntos Europeus e Relações Internacionais

Av. Infante D. Henrique, 1C-1o

P-1100-278 Lisabona

Rumunija

Rumunijos nacionalinis bankas

25 Lipscani Str, sector 3 Bucharest, code 030031

Rumunijos nacionalinė vertybinių popierių komisija

(2 Foisorului Street, Bucharest, sector 3

Draudimo priežiūros komisija

18th, Amiral Constantin Balescu Street, Sector 1, Bucharest Code 011954

Privačių pensijų sistemų priežiūros komisija

74 Splaiul Unirii, sector 4, Bucharest, code 030128

Slovakija

Finansų ministerija

Stefanovicova 5

SK-817 82 Bratislava

Slovėnija

Ūkio ministerija

Kotnikova 5

SI-1000 Lubliana

Ispanija

Iždas

Directora General del Tesoro y Politica Financiera

Paseo del Prado 6-6a Planta

E-28071 Madridas

Švedija

Finansų priežiūros institucija

Box 6750

S-113 85 Stokholmas

Švedijos nacionalinis bankas

Malmskillnadsgatan 7

S-103 37 Stokholmas

Švedijos vartotojų agentūra

Rosenlundsgatan 9

S-118 87 Stokholmas

Jungtinė Karalystė

J. D. Iždas

1 Horse Guards Road

UK-Londonas SW1A 2HQ


B   DALIS.

Meksikoje – Secretaria de Hacienda y Credito Publico:

Meksika

Unidad de Banca, Valores y Ahorro

Palacio Nacional, edificio 12, 4 piso

Col. Centro, Deleg. Cuauhtemoc, C.P. 06000

México, D.F.

Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social

Palacio Nacional, Oficina 4068

Plaza de la Constitucion, Delegacion Cuauhthemoc, C.P.06000

México, D.F.“


Komisija

3.6.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 137/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. gegužės 26 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2003/135/EB nuostatas dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje ir neatidėliotinos jų vakcinacijos nuo šios ligos planų tam tikrose Vokietijos teritorijose

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3953)

(Tekstai autentiški tik prancūzų ir vokiečių kalbomis)

(2009/422/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvą 2001/89/EB dėl Bendrijos klasikinio kiaulių maro kontrolės priemonių (1), ypač į jos 16 straipsnio 1 dalį ir 20 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija 2003 m. vasario 27 d. priėmė Sprendimą 2003/135/EB dėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo ir neatidėliotinos laukinių kiaulių vakcinacijos nuo klasikinio kiaulių maro Vokietijos federalinėse Žemutinės Saksonijos, Šiaurės Reino-Vestfalijos, Reino krašto-Pfalco ir Saro krašto žemėse planų patvirtinimo (2) kaip vieną iš daugelio kovos su klasikiniu kiaulių maru priemonių.

(2)

Vokietija pranešė Komisijai apie šios laukinių kiaulių ligos plitimo permainas tam tikrose Reino krašto-Pfalco federalinės žemės teritorijose.

(3)

Pranešta apie naujus klasikinio kiaulių maro laukinių kiaulių populiacijoje atvejus pietinėje Reino krašto-Pfalco dalyje. Todėl klasikinio kiaulių maro likvidavimo laukinių kiaulių populiacijoje ir neatidėliotinos jų vakcinacijos nuo šios ligos planai turėtų būti įgyvendinami minėtoje teritorijoje.

(4)

Todėl Sprendimas 2003/135/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/135/EB priedas pakeičiamas šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai ir Prancūzijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 26 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 316, 2001 12 1, p. 5.

(2)  OL L 53, 2003 2 28, p. 47.


PRIEDAS

„PRIEDAS

1.   TERITORIJOS, KURIOSE VYKDOMI LIGOS LIKVIDAVIMO PLANAI

A.   Reino krašto-Pfalco federalinėje žemėje

a)

Ahrweiler apskrityje: Adenau ir Altenahr savivaldybės.

b)

Vulkaneifel rajone: Obere Kyll savivaldybėje – Birgel, Esch, Feusdorf ir Jünkerath gyvenvietės, Hillesheim savivaldybėje – Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf ir Wiesbaum gyvenvietės, Daun savivaldybėje – Dreis-Brück gyvenvietė, Kelberg savivaldybėje – Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath ir Welcherath gyvenvietės.

c)

Altenkirchen ir Neuwied apskritys.

d)

Westerwald apskrityje: Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod ir Westerburg savivaldybės, Höhr-Grenzhausen savivaldybė į šiaurę nuo A48 greitkelio, Montabaur savivaldybė į šiaurę nuo A3 greitkelio ir Wirges savivaldybė į šiaurę nuo A48 ir A3 greitkelių.

e)

Südwestpfalz rajone: Pirmasens-Land savivaldybėje – Kröppen gyvenvietė į pietryčius nuo L 483 krašto kelio, Vinningen gyvenvietė į pietryčius nuo L 478 ir L 484 krašto kelių, Schweix, Hilst, Trulben ir Eppenbrunn gyvenvietės, Dahner-Felsenland savivaldybėje – Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach ir Schönau (Pfalz) gyvenvietės.

f)

Südwestpfalz rajone: Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben ir Wallhalben savivaldybės.

g)

Kaiserslautern apskrityje: Bruchmühlbach-Miesau savivaldybė į pietus nuo A6 greitkelio, Kaiserslautern-Süd ir Landstuhl savivaldybės.

h)

Kaiserslautern miestas į pietus nuo A6 greitkelio.

B.   Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinėje žemėje

a)

Euskirchen apskrityje: Bad Münstereifel miestas, Mechernich mieste – Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf ir Weiler am Berge gyvenvietės, Euskirchen mieste – Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim ir Stotzheim gyvenvietės, Nettersheim savivaldybėje – Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf und Roderath gyvenvietės, Dahlem savivaldybėje – Dahlem gyvenvietė bei Blankenheim savivaldybė, išskyrus Blankenheimer Wald gyvenvietę.

b)

Rhein-Sieg apskrityje: Meckenheim mieste – Ersdorf ir Altendorf gyvenvietės, Rheinbach mieste – Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen ir Kurtenberg gyvenvietės, Swisttal savivaldybėje – Miel ir Odendorf gyvenvietės, Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg ir Lohmar miestai bei Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck ir Much savivaldybės.

c)

Siegen-Wittgenstein apskrityje: Kreuztal savivaldybėje – Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees ir Mittelhees gyvenvietės, Siegen mieste – Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern ir Eiserfeld gyvenvietės, Freudenberg, Neunkirchen ir Burbach savivaldybės, Wilnsdorf savivaldybėje – Rinsdorf ir Wilden gyvenvietės.

d)

Olpe apskrityje: Drolshagen mieste – Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth ir Buchhagen gyvenvietės, Olpe mieste – Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen ir Rüblinghausen gyvenvietės, Wenden savivaldybė.

e)

Märkische apskrityje: Halver, Kierspe ir Meinerzhagen miestai.

f)

Remscheid mieste – Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld ir Bergisch Born gyvenvietės.

g)

Kelno ir Bonos miestuose – savivaldybės dešiniojoje Reino upės (nuo ištakų) pusėje.

h)

Leverkusen miestas.

i)

Rheinisch-Bergische apskritis.

j)

Oberbergische apskritis.

2.   TERITORIJOS, KURIOSE VYKDOMA NEATIDĖLIOTINA VAKCINACIJA

A.   Reino krašto-Pfalco federalinėje žemėje

a)

Ahrweiler apskrityje: Adenau ir Altenahr savivaldybės.

b)

Vulkaneifel rajone: Obere Kyll savivaldybėje – Birgel, Esch, Feusdorf ir Jünkerath gyvenvietės, Hillesheim savivaldybėje – Berndorf, Dohm-Lammersdorf, Hillesheim, Kerpen, Nohn, Oberehe-Stroheich, Üxheim, Walsdorf ir Wiesbaum gyvenvietės, Daun savivaldybėje – Dreis-Brück gyvenvietė, Kelberg savivaldybėje – Beinhausen, Bodenbach, Bongard, Borler, Boxberg, Brücktal, Drees, Gelenberg, Kelberg, Kirsbach, Neichen, Nitz, Reimerath ir Welcherath gyvenvietės.

c)

Altenkirchen ir Neuwied apskritys.

d)

Westerwald apskrityje: Bad Marienberg, Hachenburg, Ransbach-Baumbach, Rennerod, Selters, Wallmerod ir Westerburg savivaldybės, Höhr-Grenzhausen savivaldybė į šiaurę nuo A48 greitkelio, Montabaur savivaldybė į šiaurę nuo A3 greitkelio ir Wirges savivaldybė į šiaurę nuo A48 ir A3 greitkelių.

e)

Südwestpfalz rajone: Pirmasens-Land savivaldybėje – Kröppen gyvenvietė į pietryčius nuo L 483 krašto kelio, Vinningen gyvenvietė į pietryčius nuo L 478 ir L 484 krašto kelių, Schweix, Hilst, Trulben ir Eppenbrunn gyvenvietės, Dahner-Felsenland savivaldybėje – Bobenthal, Bruchweiler-Bärenbach, Bundenthal, Erlenbach bei Dahn, Fischbach bei Dahn, Hirschthal, Ludwigswinkel, Niederschlettenbach, Nothweiler, Rumbach ir Schönau (Pfalz) gyvenvietės.

f)

Südwestpfalz rajone: Thaleischweiler-Fröschen, Waldfischbach-Burgalben ir Wallhalben savivaldybės.

g)

Kaiserslautern apskrityje: Bruchmühlbach-Miesau savivaldybė į pietus nuo A6 greitkelio, Kaiserslautern-Süd ir Landstuhl savivaldybės.

h)

Kaiserslautern miestas į pietus nuo A6 greitkelio.

B.   Šiaurės Reino-Vestfalijos federalinėje žemėje

a)

Euskirchen apskrityje: Bad Münstereifel miestas, Mechernich mieste – Antweiler, Harzheim, Holzheim, Lessenich, Rißdorf, Wachendorf ir Weiler am Berge gyvenvietės, Euskirchen mieste – Billig, Euenheim, Euskirchen, Flamersheim, Kirchheim, Kuchenheim, Kreuzweingarten, Niederkastenholz, Palmersheim, Rheder, Roitzheim, Schweinheim ir Stotzheim gyvenvietės, Nettersheim savivaldybėje – Bouderath, Buir, Engelgau, Frohngau, Holzmühlheim, Pesch, Tondorf und Roderath gyvenvietės, Dahlem savivaldybėje – Dahlem gyvenvietė bei Blankenheim savivaldybė, išskyrus Blankenheimer Wald gyvenvietę.

b)

Rhein-Sieg apskrityje: Meckenheim mieste – Ersdorf ir Altendorf gyvenvietės, Rheinbach mieste – Oberdrees, Niederdrees, Wormersdorf, Todenfeld, Hilberath, Merzbach, Irlenbusch, Queckenberg, Kleinschlehbach, Großschlehbach, Loch, Berscheidt, Eichen ir Kurtenberg gyvenvietės, Swisttal savivaldybėje – Miel ir Odendorf gyvenvietės, Bad Honnef, Königswinter, Hennef (Sieg), Sankt Augustin, Niederkassel, Troisdorf, Siegburg ir Lohmar miestai bei Neunkirchen-Seelscheid, Eitorf, Ruppichteroth, Windeck ir Much savivaldybės.

c)

Siegen-Wittgenstein apskrityje: Kreuztal savivaldybėje – Krombach, Eichen, Fellinghausen, Osthelden, Junkernhees ir Mittelhees gyvenvietės, Siegen mieste – Sohlbach, Dillnhütten, Geisweid, Birlenbach, Trupbach, Seelbach, Achenbach, Lindenberg, Rosterberg, Rödgen, Obersdorf, Eisern ir Eiserfeld gyvenvietės, Freudenberg, Neunkirchen ir Burbach savivaldybės, Wilnsdorf savivaldybėje – Rinsdorf ir Wilden gyvenvietės.

d)

Olpe apskrityje: Drolshagen mieste – Drolshagen, Lüdespert, Schlade, Hützemert, Feldmannshof, Gipperich, Benolpe, Wormberg, Gelsingen, Husten, Halbhusten, Iseringhausen, Brachtpe, Berlinghausen, Eichen, Heiderhof, Forth ir Buchhagen gyvenvietės, Olpe mieste – Olpe, Rhode, Saßmicke, Dahl, Friedrichsthal, Thieringhausen, Günsen, Altenkleusheim, Rhonard, Stachelau, Lütringhausen ir Rüblinghausen gyvenvietės, Wenden savivaldybė.

e)

Märkische apskrityje: Halver, Kierspe ir Meinerzhagen miestai.

f)

Remscheid mieste – Halle, Lusebusch, Hackenberg, Dörper Höhe, Niederlangenbach, Durchsholz, Nagelsberg, Kleebach, Niederfeldbach, Endringhausen, Lennep, Westerholt, Grenzwall, Birgden, Schneppendahl, Oberfeldbach, Hasenberg, Lüdorf, Engelsburg, Forsten, Oberlangenbach, Niederlangenbach, Karlsruhe, Sonnenschein, Buchholzen, Bornefeld ir Bergisch Born gyvenvietės.

g)

Kelno ir Bonos miestuose – savivaldybės dešiniojoje Reino upės (nuo ištakų) pusėje.

h)

Leverkusen miestas.

i)

Rheinisch-Bergische apskritis.

j)

Oberbergische apskritis“.