ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.125.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 125

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gegužės 21d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. gegužės 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 412/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 428/2005, įvedantį importuojamiems poliesterių štapelio pluoštams, kurių kilmės šalys – Kinijos Liaudies Respublika ir Saudo Arabija, galutinį antidempingo muitą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2852/2000, įvedantį galutinį antidempingo muitą importuojamiems poliesterių štapelio pluoštams, kurių kilmės šalys – Indija ir Korėjos Respublika, ir nutraukiantį antidempingo procedūrą dėl tokio importo, kurio kilmės šalis yra Taivanas

1

 

 

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 413/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

4

 

*

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 414/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas ( 1 )

6

 

*

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 415/2009, iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/68/EB, iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB IIIa priedą dėl tam tikrų maisto sudedamųjų dalių ( 1 )

52

 

*

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 416/2009 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2008 IX priede 2008–2009 metams nustatytų nacionalinių pieno kvotų paskirstymo į pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti skirtas kvotas

54

 

*

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 417/2009, kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas Mariánskolázeňské oplatky (SGN)

56

 

*

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 418/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Petit Épeautre de Haute Provence (SGN))

58

 

*

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 419/2009, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Kiwi de l'Adour (SGN))

60

 

 

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 420/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

62

 

 

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 421/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

64

 

 

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 422/2009, kuriuo nustatomos kiaušinių sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

65

 

 

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 423/2009 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 1529/2007 leista naudoti 2009 m. gegužės mėn.

67

 

 

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 424/2009, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

69

 

 

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 425/2009, kuriuo nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 pradėto vykdyti konkurso didžiausia sviesto supirkimo kaina 5-o etapu

71

 

 

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 426/2009, kuriuo nustatoma didžiausia nugriebto pieno miltelių supirkimo kaina 3-o konkurso, pradėto vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 etapu

72

 

 

2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 427/2009, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

73

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. gegužės 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/41/EB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (nauja redakcija) ( 1 )

75

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 412/2009

2009 m. gegužės 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 428/2005, įvedantį importuojamiems poliesterių štapelio pluoštams, kurių kilmės šalys – Kinijos Liaudies Respublika ir Saudo Arabija, galutinį antidempingo muitą ir iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 2852/2000, įvedantį galutinį antidempingo muitą importuojamiems poliesterių štapelio pluoštams, kurių kilmės šalys – Indija ir Korėjos Respublika, ir nutraukiantį antidempingo procedūrą dėl tokio importo, kurio kilmės šalis yra Taivanas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 233 straipsnį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

(1)

1999 m. spalio mėn. Komisija inicijavo tyrimą (2) dėl importuojamų Korėjos Respublikos kilmės poliesterių štapelio pluoštų (PŠP) (toliau – pirminis tyrimas). 2000 m. liepos mėn. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1472/2000 (3) nustatyti laikinieji antidempingo muitai, o 2000 m. gruodžio mėn. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2852/2000 (4) nustatyti galutiniai antidempingo muitai.

(2)

Remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 3 dalimi, 2003 m. gruodžio mėn. Komisija inicijavo (5) importuojamų, inter alia, Korėjos Respublikos kilmės poliesterių štapelio pluoštų antidempingo muitų tarpinę peržiūrą (toliau – peržiūros tyrimas). Importuojamų Korėjos Respublikos kilmės produktų muitai iš dalies pakeisti Tarybos reglamentu (EB) Nr. 428/2005 (6), toliau vadinamu Reglamentu (EB) Nr. 428/2005.

(3)

2005 m. birželio 10 d.„Huvis Corporation“ (toliau – „Huvis“) Europos Bendrijų pirmosios instancijos teismui (PIT) pateikė prašymą (7) panaikinti Reglamento (EB) Nr. 428/2005 2 straipsnį, kiek jis susijęs su bendrovei „Huvis“ taikoma antidempingo muito norma.

(4)

2008 m. liepos 8 d. PIT (8) sprendimu Reglamento (EB) Nr. 428/2005 2 straipsnis bendrovei „Huvis“ nebetaikomas.

(5)

PIT nustatė, inter alia, kad, apskaičiuodamos individualią muito normą bendrovei „Huvis“ institucijos nepakankamai pagrindė skirtingų metodikų naudojimą iš pradžių atliekant pirminį tyrimą, o po to peržiūros tyrimą. Todėl nustatyta, kad šiuo atžvilgiu institucijų išvados prieštaravo pagrindinio reglamento 11 straipsnio 9 daliai.

(6)

Todėl Reglamento Nr. 428/2005 2 straipsnis pripažintas negaliojančiu tiek, kiek bendrovės „Huvis“ pagaminamoms ir į Europos bendriją eksportuojamoms prekėms nustatytas antidempingo muitas buvo didesnis už muitą, kuris būtų taikomas, jeigu būtų taikytas metodas, naudotas atliekant pirminį tyrimą.

(7)

Teismų praktikoje pripažįstama (9), kad tais atvejais, kai teisena susideda iš kelių veiksmų, vieno iš šių veiksmų panaikinimas visos bylos nepanaikina. Antidempingo byla ir yra tokios iš daugelio veiksmų susidedančios teisenos pavyzdys. Todėl galutinio antidempingo reglamento atskirų dalių panaikinimas nereiškia, kad panaikinama visa iki minėtojo reglamento priėmimo buvusi tvarka. Antra vertus, pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 233 straipsnį Bendrijos institucijos privalo vykdyti Europos Bendrijų Teismų sprendimus. Todėl taip vykdydamos sprendimą Bendrijos institucijos turi galimybę pataisyti ginčijamo reglamento aspektus, paskatinusius tą reglamentą panaikinti, paliekant nepakeistas tas neginčijamas dalis, kurioms sprendimas įtakos neturi (10).

(8)

Šiuo reglamentu siekiama ištaisyti tuos Reglamento (EB) Nr. 428/2005 aspektus, kurie, kaip nustatyta, prieštaravo pagrindiniam reglamentui ir dėl kurių teko panaikinti šio reglamento dalis. Šiame reglamente taip pat išdėstytos dėl pagrindinio reglamento 9 straipsnio 6 dalies atsiradusios pasekmės, susijusios su Korėjos Respublikos eksportuotojais, pageidavusiais bendradarbiauti atliekant tyrimą, kurį atlikus priimtas Reglamentas (EB) Nr. 428/2005. Visi kiti Reglamente (EB) Nr. 428/2005 nustatyti faktai, kurie nebuvo užginčyti per ginčijimui numatytą laikotarpį ir dėl to nebuvo nagrinėjami PIT ir nebuvo ginčijamo reglamento panaikinimo priežastimis, lieka toliau galioti.

(9)

Todėl pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 233 straipsnį antidempingo muito norma bendrovei „Huvis“ perskaičiuota remiantis PIT sprendimu.

B.   NAUJAS NUSTATYTŲ FAKTŲ ĮVERTINIMAS VADOVAUJANTIS PIT SPRENDIMU

(10)

Šiame reglamente aptariamas sprendimo aspektas yra dempingo skirtumo apskaičiavimas, tiksliau normaliosios vertės koregavimo sumos apskaičiavimas, susijęs su eksporto kainos ir normaliosios vertės importo mokesčiuose skirtumais, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalies b punktą.

(11)

Kaip išdėstyta Reglamento (EB) Nr. 428/2005 127 ir 128 konstatuojamosiose dalyse, iš pradžių atliekant pirminį tyrimą, o vėliau – tarpinę peržiūrą normaliosios vertės koregavimo sumai apskaičiuoti naudotos skirtingos metodikos.

(12)

Nespręsdamas dėl teisėtumo tokį metodą naudoti pirmiau minėtai koregavimo sumai apskaičiuoti atliekant tarpinę peržiūrą, PIT savo sprendime nustatė, kad Bendrijos institucijos akivaizdžiai neparodė, kad pasikeitė aplinkybės, kuriomis būtų buvę galima pagrįsti ne naudoto pirminiame tyrime, o kito metodo naudojimą, kaip reikalaujama pagrindinio reglamento 11 straipsnio 9 dalyje. Todėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 428/2005 2 straipsnis pripažintas negaliojančiu tiek, kiek bendrovės „Huvis“ pagaminamoms ir į Bendriją eksportuojamoms prekėms nustatytas antidempingo muitas buvo didesnis už muitą, kuris būtų taikomas, jeigu importo mokesčių normaliosios vertės koregavimo sumos apskaičiavimui būtų naudotas metodas, kuris buvo naudotas pradinio tyrimo metu.

(13)

Todėl importo muitų normaliosios vertės koregavimo suma buvo perskaičiuota remiantis metodu, naudotu pirminiame tyrime.

(14)

Palyginus taip apskaičiuotą normaliosios vertės svertinį vidurkį ir atliekant tarpinę peržiūrą nustatytą kiekvienos rūšies produkto eksporto kainos svertinį vidurkį pagal gamintojo kainą EXW sąlygomis, buvo įrodyta, kad vykdomas dempingas. Nustatytas CIF kainos Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą procentine dalimi išreikštas dempingo skirtumas yra 3,9 %.

(15)

Bendrovei „Huvis“ apskaičiuota individualia muito norma iš dalies remtasi apskaičiuojant svertinį vidutinį muitą, kuris turėtų būti taikomas neatrinktiems bendradarbiaujantiems Korėjos eksportuotojams. Todėl dempingo skirtumas neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms buvo perskaičiuotas. Naujasis dempingo skirtumas, nustatytas remiantis svertiniu vidutiniu dempingo skirtumu, neatrinktiems bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams yra 4,4 %.

(16)

Viena bendrovė, Woongjin Chemical Co., Ltd. (anksčiau Saehan Industries Inc.), susisiekė su Komisija ir teigė, kad jai taikomas muitas taip pat turėtų būti pakeistas. Tačiau, kadangi bendrovė neprašė, kad jai taikomą muitą panaikintų PIT, jai taikomas muitas yra galutinis.

C.   ATSKLEIDIMAS

(17)

Visoms su sprendimo vykdymu susijusioms suinteresuotosioms šalims pranešta apie pasiūlymą peržiūrėti bendrovei „Huvis Corporation“ ir neatrinktoms bendradarbiaujančioms bendrovėms taikomas antidempingo muito normas. Vadovaujantis pagrindinio reglamento nuostatomis, joms taip pat buvo duotas laikotarpis, per kurį jos galėjo pateikti informacijos po šio atskleidimo. Į pakankamai pagrįstas ir pateisintas pastabas buvo atsižvelgta.

D.   IŠVADA

(18)

Remiantis tuo, kas išdėstyta pirmiau, bendrovei „Huvis“ ir neatrinktiems bendradarbiaujantiems eksportuojantiems gamintojams taikoma muito norma turėtų būti atitinkamai pakeista. Iš dalies pakeistos normos turėtų būti taikomos atgaline data nuo Reglamento (EB) Nr. 428/2005 įsigaliojimo dienos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 428/2005 2 straipsnio lentelė, skirta galutinio antidempingo muito normoms, taikomoms importuojamiems Korėjos Respublikos kilmės sintetiniams poliesterių štapelio pluoštams, nekarštiems, nešukuotiems ir kitu būdu neparuoštiems verpimui, klasifikuojamiems KN kodu 5503 20 00, pakeičiama taip:

Bendrovė

Muitas (%)

Papildomas TARIC kodas

Huvis Corporation

151–7, Samsung-dong, Gangnam-gu, Seoul

3,9

A151

Woongjin Chemical Co., Ltd.

(anksčiau Saehen Industries Inc.)

254–8, Kongduk-dong, Mapo-ku, Seoul

10,6

A599

Sung Lim Co., Ltd.

RM 911, Dae-Young Bldg, 44–1; Youido-Dong Youngdungpo-ku, Seoul

0

A154

Dongwoo Industry Co. Ltd.

729, Geochon-Ri, Bongwha-up, Bongwha-Kun, Kyoungsangbuk-do

4,4

A608

East Young Co. Ltd.

Bongwan #202, Gumi Techno Business Center, 267

Gongdan-Dong, Gumi-si, Kyungbuk

4,4

A609

Estal Industrial Co.

845 Hokye-dong, Yangsan-City, Kyungnam

4,4

A610

Geum Poong Corporation

62–2, Gachun-Ri, Samnam-Myon, Ulju-Ku, Ulsan-shi

4,4

A611

Keon Baek Co. Ltd.

1188–3, Shinsang-Ri, Jinryang-Eup, Kyungsan-si, Kyungbuk-do

4,4

A612

Samheung Co. Ltd.

557–12, Dongkyu-Ri, Pochon-Eub Pochon-Kun, Kyungki-do

4,4

A613

Visoms kitoms bendrovėms

10,6

A999

2 straipsnis

Pagal pradinės redakcijos Reglamento (EB) Nr. 428/2005 2 straipsnį sumokėtos arba įtrauktos į apskaitą muitų sumos, kurios yra didesnės už sumas, nustatytas remiantis Reglamento (EB) Nr. 428/2005 2 straipsniu, iš dalies pakeistu šiuo reglamentu, turi būti grąžinamos arba atsisakoma jas išieškoti. Dėl grąžinimo ir atsisakymo išieškoti kreipiamasi į nacionalines muitines, remiantis galiojančiais muitinės teisės aktais. Deramai pagrįstais atvejais, 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (11), 236 straipsnio 2 dalyje numatytas trejų metų laikotarpis pratęsiamas dvejiems metams.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2005 m. kovo 18 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KOHOUT


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1.

(2)  OL C 285, 1999 10 7, p. 3.

(3)  OL L 166, 2000 7 6, p. 1.

(4)  OL L 332, 2000 12 28, p. 17.

(5)  OL C 309, 2003 12 19, p. 2.

(6)  OL L 71, 2005 3 17, p. 1.

(7)  OL C 193, 2005 8 6, p. 38.

(8)  OL C 209, 2008 8 15, p. 44.

(9)  IPS prieš Tarybą (1998) ECR II-3939.

(10)  Byla C-458/98 P IPS prieš Tarybą (2000) ECRI-08147.

(11)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 413/2009

2009 m. gegužės 20 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

73,9

MA

43,0

MK

66,2

TN

101,3

TR

82,0

ZZ

73,3

0707 00 05

EG

127,4

JO

156,8

MA

32,7

TR

135,3

ZZ

113,1

0709 90 70

TR

122,5

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

38,8

IL

57,0

MA

46,7

TN

49,2

TR

107,8

US

49,3

ZA

56,7

ZZ

57,9

0805 50 10

AR

67,3

TR

49,6

ZA

48,5

ZZ

55,1

0808 10 80

AR

84,1

BR

75,0

CL

72,8

CN

96,7

NZ

96,3

US

123,6

UY

71,7

ZA

83,9

ZZ

88,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 414/2009

2009 m. balandžio 30 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Reglamentą (EB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (2) Reglamente (EEB) Nr. 2913/92 nustatyta prievolė įvežimo ar išvežimo bendrąsias deklaracijas pateikti elektroninėmis priemonėmis. Nuo 2009 m. liepos 1 d. popieriuje surašytą eksporto muitinės deklaraciją leidžiama pateikti tik tais atvejais, kai neveikia muitinės kompiuterizuotoji sistema arba deklaraciją pateikiančio asmens taikomoji programinė įranga.

(2)

Reikėtų nustatyti alternatyvų tranzito lydimojo dokumento (tranzito ir saugumo lydimojo dokumento) ir su juo susijusio prekių sąrašo variantą, papildytą duomenimis, reikalingais pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (3) 30A priedą saugumui sustiprinti.

(3)

Taip pat reikėtų pakeisti Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 796a straipsnyje paminėtą eksporto lydimąjį dokumentą ir su juo susijusį prekių sąrašą, papildant Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 30A priede nurodytais duomenimis.

(4)

Tais atvejais, kai, deklaraciją pateikiantys asmenys negali pateikti muitinei eksporto deklaracijų ir išvežimo bendrųjų deklaracijų duomenų naudodamiesi įprastinėmis kompiuterizuotomis procedūromis, kadangi neveikia muitinės kompiuterizuotoji sistema arba deklaraciją pateikiančio asmens programinė įranga, jiems turėtų būti leidžiama taikyti alternatyvią procedūrą, atliekamą naudojantis popieriuje surašytais dokumentais, kurią taikydami jie galėtų pateikti muitinei būtiną informaciją popieriuje. Šiuo tikslu būtina numatyti galimybę naudoti eksporto / saugumo bendrojo administracinio dokumento blanką, kuriame būtų galima nurodyti ir eksporto deklaracijos, ir išvežimo bendrosios deklaracijos duomenis.

(5)

Tais atvejais, kai neveikia muitinės kompiuterizuotoji sistema arba deklaraciją pateikiančio asmens taikomoji programinė įranga, būtina numatyti popieriuje surašomą saugos ir saugumo dokumentą, kuris būtų naudojamas kaip įvežimo bendrosios deklaracijos, ir išvežimo bendrosios deklaracijos. Jame reikėtų nurodyti duomenis, nustatytus Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 30A priede, ir, tais atvejais, kai siuntą sudaro daugiau kaip vienos rūšies prekės, pridėti prekių sąrašą.

(6)

Siekiant suteikti ekonominių operacijų vykdytojams kuo daugiau galimybių pateikti reikalaujamus duomenis, kai neveikia muitinės ir privačiojo sektoriaus kompiuterizuotosios sistemos, būtina sudaryti sąlygas muitinėms leisti ekonominių operacijų vykdytojams minėtus duomenis nurodyti verslo dokumentuose, užtikrinant, kad muitinei pateikiamuose dokumentuose nurodomi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 30A priede nustatyti įvežimo ar išvežimo bendrųjų deklaracijų duomenys.

(7)

Kadangi Komisijos reglamento (EB) Nr. 1875/2006 (4) nuostatos, susijusios su sauga ir saugumu, taikomos nuo 2009 m. liepos 1 d., atitinkamos šio reglamento nuostatos turėtų būti taikomos nuo tos pačios datos. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 2454/93 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keičiamas taip:

(1)

183 straipsnio 2 dalis iš dalies pakeičiama taip:

a)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytais atvejais popieriuje surašyta įvežimo bendroji deklaracija surašoma saugumo ir saugos dokumento blanke, atitinkančiame 45i priede pateiktą pavyzdį. Kai siuntą, kurią deklaruojant surašoma įvežimo bendroji deklaracija, sudaro kelių rūšių prekės, prie saugumo ir saugos dokumento pridedamas 45j priede pateikto pavyzdžio prekių sąrašas. Prekių sąrašas sudaro neatskiriamą saugumo ir saugos dokumento dalį.“

b)

pridedama ši pastraipa:

„Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytais atvejais muitinė gali leisti vietoj saugumo ir saugos dokumento pateikti arba prie jo pridėti verslo dokumentus, jeigu muitinei pateiktuose dokumentuose nurodomi 30A priede nustatyti įvežimo bendrosios deklaracijos duomenys.“

(2)

340b straipsnis papildomas šiuo 6a punktu:

„6a.

Tranzito / saugumo lydimasis dokumentas – kompiuterizuotos sistemos priemonėmis išspausdintas dokumentas, skirtas prekėms lydėti ir parengtas naudojant tranzito deklaracijos ir įvežimo arba išvežimo bendrosios deklaracijos duomenis.“

(3)

358 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė pakeičiama taip:

„2.   Išleidus prekes, tranzito lydimasis dokumentas arba tranzito / saugumo lydimasis dokumentas turi būti gabenamas su prekėmis, kurioms įforminta Bendrijos tranzito procedūra. Jis turi atitikti 45a priede nurodytą tranzito lydimojo dokumento pavyzdį ir duomenis arba, tais atvejais, kai 30A priede nurodyti duomenys pateikiami papildant tranzito duomenis, – 45e priede nurodytą tranzito / saugumo lydimojo dokumento pavyzdį ir duomenis bei tranzito / saugumo prekių sąrašo, nurodyto 45f priede, pavyzdį ir duomenis. Šio dokumento prieinamumas operacijų vykdytojui užtikrinamas vienu iš šių būdų:“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Tais atvejais, kai deklaracijoje nurodomos kelių rūšių prekės, prie 2 dalyje nurodyto tranzito lydimojo dokumento pridedamas 45b priede pateikto pavyzdžio prekių sąrašas. Prie tranzito / saugumo lydimojo dokumento, nurodyto 2 dalyje, visada pridedamas 45f priede nurodytas prekių sąrašas. Prekių sąrašas sudaro neatskiriamą tranzito lydimojo dokumento arba tranzito / saugumo lydimojo dokumento dalį.“

(4)

787 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   Tais atvejais, kai neveikia muitinės kompiuterizuotoji sistema arba deklaraciją pateikiančio asmens taikomoji programinė įranga, muitinė priima popieriuje surašytą eksporto deklaraciją, jeigu ji surašyta vienu iš šių būdų:

a)

naudojant 31–34 prieduose pateikto pavyzdžio blanką, prie kurio pridėtas 45i priede pateikto pavyzdžio saugumo ir saugos dokumentas ir 45j priede pateikto pavyzdžio prekių sąrašą – saugumas/sauga;

b)

naudojant bendrojo administracinio dokumento eksporto / saugumo rinkinį, atitinkantį 45k priede pateiktą pavyzdį, ir eksporto / saugumo prekių sąrašą, atitinkantį 45l priede pateiktą pavyzdį.

Blanke nurodomi duomenys iš būtiniausių duomenų, kuriuos privaloma pateikti įforminant eksporto procedūrą, sąrašo, pateikto 37 priede ir 30A priede.“

(5)

796a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje frazė „45c priede“ pakeičiama fraze „45g priede“;

b)

2 dalyje frazė „45d priede“ pakeičiama fraze „45h priede“.

(6)

796c straipsnio antrojoje dalyje frazė „45c priede“ pakeičiama fraze „45g priede“.

(7)

842b straipsnio 3 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytais atvejais popieriuje surašyta išvežimo bendroji deklaracija surašoma naudojant 45i priedo pateikto pavyzdžio saugumo ir saugos dokumentą. Kai prekių siuntą, kurią deklaruojant surašoma išvežimo bendroji deklaracija, sudaro kelių rūšių prekės, prie saugumo ir saugos dokumento pridedamas 45j priede pateikto pavyzdžio prekių sąrašas. Prekių sąrašas sudaro neatskiriamą saugumo ir saugos dokumento dalį.“

b)

pridedama ši trečia pastraipa:

„Pirmos pastraipos a ir b punktuose nurodytais atvejais muitinė gali leisti vietoj saugumo ir saugos dokumento pateikti arba prie jų pridėti verslo dokumentus, jeigu muitinei pateiktuose dokumentuose nurodomi 30A priede nustatyti išvežimo bendrosios deklaracijos duomenys.“

(8)

183 straipsnyje, 359 straipsnio 1 ir 4 dalyse, 360 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 361 straipsnio 3 ir 4 dalyse, 406 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 408 straipsnio 1 dalies d punkte, 454 straipsnio 4 dalyje, 454b straipsnio 2 ir 4 dalyse, 455 straipsnio 1 dalyje ir 457b straipsnio 2 ir 3 dalyse žodžiai „tranzito lydimasis dokumentas“ pakeičiami žodžiais „tranzito lydimasis dokumentas – tranzito / saugumo lydimasis dokumentas“.

(9)

37d priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

3.1 punkto trečioje įtraukoje žodžiai „tranzito lydimąjį dokumentą (TLD)“ pakeičiami žodžiais „tranzito lydimąjį dokumentą (TLD) – tranzito / saugumo lydimąjį dokumentą (TSLD)“.

b)

3.2, 3.3, 4.1, 7, 8, 18 ir 30.1 punktuose santrumpa „TLD“ pakeičiama santrumpomis „TLD / TSLD“.

c)

3.2 punkte frazė „37 ir 45a priedus“ pakeičiama fraze „37, 45a ir 45e priedus“.

(10)

Išbraukiami 45c ir 45d priedai.

(11)

Įterpiamas šio reglamento I priede pateiktas 45e priedas.

(12)

Įterpiamas šio reglamento II priede pateiktas 45f priedas.

(13)

Įterpiamas šio reglamento III priede pateiktas 45g priedas.

(14)

Įterpiamas šio reglamento IV priede pateiktas 45h priedas.

(15)

Įterpiamas šio reglamento V priede pateiktas 45i priedas.

(16)

Įterpiamas šio reglamento VI priede pateiktas 45j priedas.

(17)

Įterpiamas šio reglamento VII priede pateiktas 45k priedas.

(18)

Įterpiamas šio reglamento VIII priede pateiktas 45l priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  OL L 117, 2005 5 4, p. 13.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(4)  OJ L 360, 2006 12 19, p. 64.


I PRIEDAS

„45e PRIEDAS

(nurodytas 358 straipsnio 2 dalyje)

TRANZITO / SAUGUMO LYDIMASIS DOKUMENTAS (TSLD)

I   SKYRIUS

Tranzito/saugumo lydimojo dokumento pavyzdys

Image

II   SKYRIUS

Tranzito/saugumo lydimojo dokumento naudojimo paaiškinimai ir jame informacija (duomenys)

Šiame skyriuje vartojamu akronimu VTP (veiklos tęstinumo planas) nusakomi tie atvejai, kuriais taikoma 340b straipsnio 7 dalyje nustatyta grįžtamoji procedūra.

Tranzito/saugumo lydimajame dokumente nurodomi duomenys, kurie galioja visai deklaracijai.

Tranzito/saugumo lydimajame dokumente nurodoma informacija parengiama naudojant tranzito deklaracijos duomenis; prireikus šią informaciją keičia vykdytojas ir (arba) tikrina išvykimo muitinės įstaiga.

Tranzito/saugumo lydimajam dokumentui spausdinti galima naudoti žalios spalvos popierių.

Laikantis 30A, 37 ir 38 prieduose pateiktuose paaiškinimuose nustatytų reikalavimų, duomenys turi būti spausdinami taip:

1.   MRN (GABENIMO REGISTRACIJOS NUMERIS)

MRN atspausdinamas pirmame puslapyje ir visuose prekių sąrašuose, išskyrus atvejus, kai šie blankai naudojami taikant VTP ir MRN nesuteikiamas.

Ši raidinė ir skaitmeninė 18 simbolių informacija nurodoma pagal toliau pateiktą pavyzdį:

Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Pavyzdžiai

1

Formalaus tranzito deklaracijos priėmimo metų paskutinieji du skaitmenys (YY)

2 skaitmenys

06

2

Šalies, kurioje pradedama tranzito operacija, kodas (dviraidis šalies kodas)

2 raidės

RO

3

Unikalus vienerių metų ir vienos šalies gabenimo tranzitu identifikatorius

13 raidžių ir skaičių

9876AB8890123

4

Kontrolinis simbolis

1 raidė arba skaitmuo

5

1 ir 2 laukeliai pildomi pagal pateiktus paaiškinimus.

3 laukelyje nurodomas tranzito operacijos kodas. Šis laukelis naudojamas nacionalinių administracijų nuožiūra, tačiau visos per vienerius metus atitinkamoje šalyje vykdytos tranzito operacijos privalo būti žymimos unikaliais kodais.

Nacionalinės administracijos, kurios nori į MRN įrašyti muitinės įstaigos kodą, įrašydamos nacionalinį kodą gali naudoti ne daugiau kaip pirmuosius 6 šio laukelio simbolius.

4 laukelyje įrašomas viso MRN kontrolinis simbolis. Pagal šį laukelį įvedant MRN galima nustatyti, ar nepadaryta klaida.

„MRN“ taip pat atspausdinamas užkodavus brūkšniniu kodu naudojant standartinį „128 kodą“ ir simbolių rinkinį „B“.

2.   S00 LANGELIS „SAUG. DEKL.“

Nurodomas kodas „S“, kai tranzito/saugumo lydimajame dokumente taip pat nurodomi saugumo duomenys. Tais atvejais, kai šiame dokumente saugumo duomenys nenurodomi, langelis nepildomas.

3.   3 LANGELIS „LAPAI“

Pirmoji skiltis: atitinkamo išspausdinto lapo eilės numeris;

antroji skiltis: bendras išspausdintų lapų skaičius (įskaitant prekių sąrašą).

4.   7 LANGELIS „REGISTRACIJOS NUMERIS“

Nurodomas LRN ir (arba)UCR.

LRN – verslininko suteiktas numeris kaip apibrėžta 37a priede.

UCR – unikalus prekių siuntos registravimo numeris, nurodytas 37 priedo II antraštinės dalies 7 langelio pildymo paaiškinimuose.

5.   8 LANGELIO „GAVĖJAS“ DEŠINĖJE PUSĖJE ESANČIOJE VIETOJE

Nurodomas muitinės įstaigos, kuriai turi būti grąžintas tranzito/saugumo lydimojo dokumento grąžinamasis egzempliorius, pavadinimas ir adresas.

6.   S32 LANGELIS „KITAS SCI“

Nurodomas kitų ypatingų aplinkybių rodiklis.

7.   C LANGELIS „IŠVYKIMO ĮSTAIGOS PAVADINIMAS“

išvykimo muitinės įstaigos kodas,

tranzito deklaracijos priėmimo data,

atitinkamais atvejais, įgaliotojo siuntėjo pavadinimas (vardas, pavardė) ir jam išduoto leidimo numeris.

8.   D LANGELIS „IŠVYKIMO ĮSTAIGOS TIKRINIMAS“

tikrinimo rezultatai,

uždėtos plombos arba žyma „- -“, reiškianti „Leista neplombuoti – 99201“,

atitinkamais atvejais žyma „Nustatytas maršrutas“.

Tranzito/saugumo lydimojo dokumento duomenys negali būti keičiami, papildomi ar išbraukiami, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip.

9.   PAKELIUI ATLIEKAMI FORMALUMAI

Nuo prekių išgabenimo iš išvykimo muitinės įstaigos iki jų atgabenimo į paskirties muitinės įstaigą tranzito/saugumo lydimajame dokumente, kuris gabenamas su prekėmis, gali prireikti įrašyti tam tikrus duomenis. Šie duomenys susiję su transporto operacija, todėl juos turi įrašyti vežėjas, atsakingas už transporto priemonę, į kurią sukrautos prekės, tuo metu, kai atliekamos atitinkamos operacijos. Šie duomenys gali būti įskaitomai įrašomi ranka. Tokiu atveju įrašai daromi rašalu ir didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

Vežėjai turi prisiminti, kad prekes galima perkrauti tik gavus šalies, kurioje norima atlikti perkrovimą, muitinės leidimą.

Jeigu, ši muitinė mano, kad jai panaudojus reikiamas priemones atitinkama Bendrijos tranzito operacija gali būti tęsiama įprastiniu būdu, ji pažymi tranzito/saugumo lydimuosius dokumentus.

Tranzito arba, atitinkamais atvejais, paskirties muitinės įstaiga, privalo įvesti į sistemą duomenis, kuriais buvo papildytas tranzito/saugumo lydimasis dokumentas. Šiuos duomenis taip pat gali įvesti įgaliotasis gavėjas.

Langeliai ir atitinkamos operacijos:

10.   PERKROVIMAI: NAUDOJAMAS 55 LANGELIS

55 langelis „Perkrovimai“

Pirmąsias tris šio langelio eilutes pildo vežėjas, jeigu atliekant atitinkamą transporto operaciją prekės perkraunamos iš vienos transporto priemonės į kitą arba iš vieno konteinerio į kitą.

Tačiau, kai prekės vežamos konteineriuose, kuriuos numatoma vežti kelių transportu, muitinė gali leisti vykdytojui nepildyti 18 langelio, jeigu dėl logistinių priežasčių išvykimo vietoje pildant tranzito deklaraciją neįmanoma nustatyti transporto priemonės tapatybės ir registracijos šalies ir jei muitinė gali užtikrinti, kad vėliau 55 langelyje bus įrašyti reikiami duomenys apie transporto priemonę.

11.   KITI ĮVYKIAI: NAUDOJAMAS 56 LANGELIS

56 langelis (kiti įvykiai gabenant krovinį)

Langelis pildomas pagal prisiimtus tranzito įsipareigojimus.

Be to, jei prekės sukraunamos į puspriekabę ir kelionės metu pakeičiamas tik vilkikas (neiškraunant ir neperkraunant prekių), šiame langelyje įrašomas naujojo vilkiko registracijos numeris ir šalis, kurioje jis registruotas. Tokiais atvejais kompetentingos institucijos žyma nebūtina.“


II PRIEDAS

„45f PRIEDAS

(nurodytas 358 straipsnio 3 dalyje)

PREKIŲ SĄRAŠAS – TRANZITAS / SAUGUMAS (PSTS)

I   SKYRIUS

Prekių sąrašo – tranzitas / saugumas pavyzdys

Image

II   SKYRIUS

Prekių sąrašo – tranzitas / saugumas naudojimo paaiškinimai ir jame pateikiama informacija (duomenys)

Šiame skyriuje vartojamu akronimu VTP (veiklos tęstinumo planas) nusakomi tie atvejai, kuriais taikoma 340b straipsnio 7 dalyje nustatyta grįžtamoji procedūra.

Prekių sąraše – tranzitas / saugumas nurodomi duomenys, susiję su deklaracijoje nurodytų rūšių prekėmis.

Prekių sąrašo langelius galima didinti vertikaliai. Laikantis 30A ir 37 prieduose pateiktuose paaiškinimuose nustatytų reikalavimų, duomenys, tam tikrais atvejais naudojant kodus, turi būti spausdinami taip:

1.

Langelis „MRN“ – gabenimo registracijos numeris kaip apibrėžta 45e priede. MRN atspausdinamas pirmame puslapyje ir visuose prekių sąrašuose, išskyrus atvejus, kai šie blankai naudojami taikant VTP ir MRN nesuteikiamas.

2.

Duomenys apie atskiras prekių rūšis, kurie pateikiami įvairiuose langeliuose, turi būti spausdinami taip:

a)

32 langelis „Prekės Nr.“ – atitinkamos rūšies prekių eilės numeris;

b)

S29 langelyje „Tr. išl. apm. būdo kodas“ nurodomas transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas;

c)

44/4 langelis „UNDG“ – JT pavojingų prekių kodas;

d)

3 langelis „Lapai“:

pirmoji skiltis: atitinkamo išspausdinto lapo eilės numeris,

antroji skiltis: bendras išspausdintų lapų skaičius (prekių sąrašas – tranzitas / saugumas).“


III PRIEDAS

„45g PRIEDAS

(nurodytas 796a straipsnyje)

EKSPORTO LYDIMASIS DOKUMENTAS (ELD)

I   SKYRIUS

Eksporto lydimojo dokumento pavyzdys

Image

II   SKYRIUS

Eksporto lydimojo dokumento naudojimo paaiškinimai ir jame pateikiama informacija (duomenys)

Šiame skyriuje vartojamu akronimu VTP (veiklos tęstinumo planas) nusakomi tie atvejai, kuriais taikoma 787 straipsnio 2 dalyje nustatyta grįžtamoji procedūra.

Eksporto lydimajame dokumente nurodomi duomenys, kurie galioja visai deklaracijai ir vienos rūšies prekėms.

Eksporto lydimajame dokumente nurodoma informacija parengiama naudojant eksporto deklaracijos duomenis; prireikus šią informaciją keičia deklarantas ar atstovas ir (arba) tikrina eksporto muitinės įstaiga.

Laikantis 30A ir 37 prieduose pateiktuose paaiškinimuose nustatytų reikalavimų, duomenys turi būti spausdinami taip:

1.

LANGELIS „MRN“ (gabenimo registracijos numeris)

MRN atspausdinamas pirmame puslapyje ir visuose prekių sąrašuose, išskyrus atvejus, kai šie blankai naudojami taikant VTP ir MRN nesuteikiamas.

Ši raidinė ir skaitmeninė 18 simbolių informacija nurodoma pagal toliau pateiktą pavyzdį:

Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Pavyzdžiai

1

Formalaus eksporto deklaracijos priėmimo metų paskutinieji du skaitmenys (YY)

2 skaitmenys

06

2

Šalies eksportuotojos kodas (dviraidis šalies kodas, kuris vadovaujantis 38 priedu įrašomas bendrojo administracinio dokumento 2 langelyje)

2 raidės

RO

3

Unikalus eksporto operacijos kodas, kuris per vienerius metus ir vienoje šalyje nepasikartoja

13 raidžių ir skaitmenų

9876AB8890123

4

Kontrolinis simbolis

1 raidė arba skaitmuo

5

1 ir 2 laukeliai pildomi pagal pateiktus paaiškinimus.

3 laukelyje įrašomas eksporto kontrolės sistemoje naudojamas operacijos kodas. Šis laukelis naudojamas nacionalinių administracijų nuožiūra, tačiau visos per vienerius metus atitinkamoje šalyje vykdytos eksporto operacijos privalo būti žymimos unikaliais kodais. Nacionalinės administracijos, kurios nori į MRN įrašyti kompetentingos įstaigos kodą, įrašydamos nacionalinį kodą gali naudoti ne daugiau kaip pirmuosius 6 šio laukelio simbolius.

4 laukelyje įrašomas viso MRN kontrolinis simbolis. Pagal šį laukelį įvedant MRN galima nustatyti, ar nepadaryta klaida.

„MRN“ taip pat atspausdinamas užkodavus brūkšniniu kodu naudojant standartinį „128 kodą“ ir simbolių rinkinį „B“.

2.

S00 LANGELIS „SAUG. DEKL.“

Nurodomas kodas „S“, kai eksporto lydimajame dokumente taip pat nurodomi saugumo duomenys. Tais atvejais, kai šiame dokumente saugumo duomenys nenurodomi, langelis nepildomas.

3.

LANGELIS „MUITINĖS ĮSTAIGA“

Nurodomas eksporto įstaigos kodas.

4.

7 LANGELIS „REGISTRACIJOS NUMERIS“

Nurodomas LRN ir (arba) UCR.

LRN– verslininko suteiktas numeris kaip apibrėžta 37a priede.

UCR– unikalus prekių siuntos registravimo numeris, nurodytas 37 priedo II antraštinės dalies 7 langelio pildymo paaiškinimuose.

5.

S32 LANGELIS „KITAS SCI“

Nurodomas kitų ypatingų aplinkybių rodiklis.

6.

DUOMENYS APIE ATSKIRAS PREKIŲ RŪŠIS, KURIE PATEIKIAMI ĮVAIRIUOSE LANGELIUOSE, TURI BŪTI SPAUSDINAMI TAIP:

a)

32 langelis „Prekės Nr.“ – atitinkamos rūšies prekių eilės numeris;

b)

44/4 langelis „UNDG“ – JT pavojingų prekių kodas.

Eksporto lydimojo dokumento duomenys negali būti keičiami, papildomi ar išbraukiami, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip.“


IV PRIEDAS

„45h PRIEDAS

(nurodytas 796a straipsnyje)

PREKIŲ SĄRAŠAS – EKSPORTAS (PSE)

I   SKYRIUS

Prekių sąrašo – eksportas pavyzdys

Image

II   SKYRIUS

Prekių sąrašo – eksportas naudojimo paaiškinimai ir jame pateikiama informacija (duomenys)

Prekių sąraše – eksportas nurodomi duomenys, susiję su deklaracijoje nurodytų rūšių prekėmis.

Prekių sąrašo langelius galima didinti vertikaliai.

Laikantis 30A ir 37 prieduose pateiktuose paaiškinimuose nustatytų reikalavimų, duomenys, atitinkamais atvejais naudojant kodus, turi būti spausdinami taip:

1.

Langelis „MRN“ – gabenimo registracijos numeris kaip apibrėžta 45g priede. MRN atspausdinamas pirmame puslapyje ir visuose prekių sąrašuose.

2.

Duomenys apie atskiras prekių rūšis, kurie pateikiami įvairiuose langeliuose, turi būti spausdinami taip:

a)

32 langelis „Prekės Nr.“ – atitinkamos rūšies prekių eilės numeris;

b)

44/4 langelis „UNDG“ – JT pavojingų prekių kodas.“


V PRIEDAS

„45i PRIEDAS

(nurodytas 183 straipsnio 2 dalyje, 787 straipsnio 2 dalies a punkte ir 842b straipsnio 3 dalyje)

SAUGUMO IR SAUGOS DOKUMENTAS (SSD)

I   SKYRIUS

Saugumo ir saugos dokumento pavyzdys

Image

II   SKYRIUS

Saugumo ir saugos dokumento naudojimo paaiškinimai ir jame pateikiama informacija (duomenys)

Blanke nurodomi bendrosios dalies lygmens duomenys ir vienos prekių rūšies duomenys.

Saugumo ir saugos dokumente nurodoma informacija parengiama naudojant įvežimo arba išvežimo bendrosios deklaracijos duomenis; prireikus šią informaciją keičia bendrąją deklaraciją pateikęs asmuo ir (arba) tikrina įvežimo arba išvežimo muitinės įstaiga.

Saugumo ir saugos dokumentą pildo bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo.

Laikantis 30A ir 37 prieduose pateiktuose paaiškinimuose nustatytų reikalavimų, duomenys turi būti spausdinami taip:

1)

Langelis „MRN“ – gabenimo registracijos numeris, kaip apibrėžta 45e priede, arba laikinieji (ad hoc) numeriai, suteikti muitinės įstaigos. MRN atspausdinamas pirmame puslapyje ir visuose prekių sąrašuose.

2)

Muitinės įstaiga

Nurodomas įvežimo ar išvežimo muitinės įstaigos kodas.

3)

1 langelis „Deklaracijos tipas“

Įrašomas kodas „IM“ arba „EX“, atsižvelgiant į tai, ar dokumente nurodomi įvežimo bendrosios deklaracijos, ar išvežimo bendrosios deklaracijos duomenys.

4)

7 langelis „Registracijos numeris“

Nurodomas LRN. LRN – verslininko suteiktas numeris kaip apibrėžta 37a priede.

5)

S11 langelis „1-os atv. vietos kodas“

Nurodomas pirmosios atvykimo vietos kodas.

6)

S12 langelis „Atv. į 1-ą atv. vietą m. t. data / laikas“

Nurodoma atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas.

7)

S29 langelis „Tr. išl. apm. būdo kodas“

Nurodomas transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas.

8)

S27 langelis „UNDG“ – JT pavojingų prekių kodas.

9)

S32 langelis „Kitas SCI“

Nurodomas kitų ypatingų aplinkybių rodiklis.

Saugumo ir saugos lydimajame dokumento duomenys negali būti keičiami, papildomi ar išbraukiami, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip.“


VI PRIEDAS

„45j PRIEDAS

(nurodytas 183 straipsnio 2 dalyje, 787 straipsnio 2 dalies a punkte ir 842b straipsnio 3 dalyje)

PREKIŲ SĄRAŠAS – SAUGUMAS IR SAUGA (PSSS)

I   SKYRIUS

Prekių sąrašo – saugumas ir sauga pavyzdys

Image

II   SKYRIUS

Prekių sąrašo – saugumas ir sauga naudojimo paaiškinimai ir jame pateikiama informacija (duomenys)

Prekių sąrašo langelius galima didinti vertikaliai.

Laikantis 30A ir 37 prieduose pateiktuose paaiškinimuose nustatytų reikalavimų, duomenys turi būti spausdinami taip:

 

32 langelis „Prekės Nr.“ – atitinkamos rūšies prekių eilės numeris;

 

S29 langelyje „Tr. išl. apm. būdo kodas“ nurodomas transporto išlaidų apmokėjimo būdo kodas;

 

S27 langelis „UNDG“ – JT pavojingų prekių kodas.“


VII PRIEDAS

„45k PRIEDAS

(nurodytas 787 straipsnyje)

BAD EKSPORTO/SAUGUMO RINKINYS (BES)

I   SKYRIUS

BAD eksporto/saugumo rinkinio pavyzdys

Image

Image

Image

II   SKYRIUS

BAD eksporto/saugumo rinkinio naudojimo paaiškinimai ir jame pateikiama informacija (duomenys)

Šiame skyriuje vartojamu akronimu VTP (veiklos tęstinumo planas) nusakomi tie atvejai, kuriais taikoma 787 straipsnio 2 dalyje nustatyta grįžtamoji procedūra.

Blanke nurodoma visa informacija, reikalinga pateikiant eksporto ir išvežimo duomenis, kai eksporto ir saugumo duomenys pateikiami kartu. Blanke nurodomi bendrosios dalies lygmens duomenys ir apie vienos prekių rūšies duomenys. Jis skirtas naudoti taikant VTP.

BAD eksporto/saugumo rinkinį sudaro trys egzemplioriai:

 

1 egzempliorius, paliekamas valstybės narės įstaigoje, atlikusioje eksporto (išsiuntimo) arba Bendrijos tranzito pradžios formalumus,

 

2 egzempliorius, naudojamas valstybės narės eksportuotojos statistikos tikslais,

 

3 egzempliorius, muitinei jį pažymėjus antspaudu, grąžinamas eksportuotojui.

BAD eksporto/saugumo rinkinyje nurodomi duomenys, kurie galioja visai deklaracijai.

BAD eksporto/saugumo rinkinyje nurodoma informacija parengiama naudojant eksporto ir išvežimo deklaracijos duomenis; prireikus šią informaciją keičia deklarantas ar atstovas ir (arba) tikrina eksporto muitinės įstaiga.

Laikantis 30A ir 37 prieduose pateiktuose paaiškinimuose nustatytų reikalavimų, duomenys turi būti spausdinami taip:

1)

Langelis „MRN“ (gabenimo registracijos numeris)

MRN atspausdinamas pirmame puslapyje ir visuose prekių sąrašuose, išskyrus atvejus, kai šie blankai naudojami taikant VTP ir MRN nesuteikiamas.

Ši raidinė ir skaitmeninė 18 simbolių informacija nurodoma pagal toliau pateiktą pavyzdį:

Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Pavyzdžiai

1

Formalaus eksporto deklaracijos priėmimo metų paskutinieji du skaitmenys (YY)

2 skaitmenys

06

2

Šalies eksportuotojos kodas (dviraidis šalies kodas, kuris vadovaujantis 38 priedu įrašomas bendrojo administracinio dokumento 2 langelyje)

2 raidės

RO

3

Unikalus eksporto operacijos kodas, kuris per vienerius metus ir vienoje šalyje nepasikartoja

13 raidžių ir skaitmenų

9876AB8890123

4

Kontrolinis simbolis

1 raidė arba skaitmuo

5

1 ir 2 laukeliai pildomi pagal pateiktus paaiškinimus.

3 laukelyje įrašomas eksporto kontrolės sistemoje naudojamas operacijos kodas. Šis laukelis naudojamas nacionalinių administracijų nuožiūra, tačiau visos per vienerius metus atitinkamoje šalyje vykdytos eksporto operacijos privalo būti žymimos unikaliais kodais. Nacionalinės administracijos, kurios nori į MRN įrašyti kompetentingos įstaigos kodą, įrašydamos nacionalinį kodą gali naudoti ne daugiau kaip pirmuosius 6 šio laukelio simbolius.

4 laukelyje įrašomas viso MRN kontrolinis simbolis. Pagal šį laukelį įvedant MRN galima nustatyti, ar nepadaryta klaida.

„MRN“ taip pat atspausdinamas užkodavus brūkšniniu kodu naudojant standartinį „128 kodą“ ir simbolių rinkinį „B“.

2.

7 langelis „Registracijos numeris“

Nurodomas LRN ir (arba) UCR.

LRN— verslininko suteiktas numeris kaip apibrėžta 37a priede.

UCR— unikalus prekių siuntos registravimo numeris, nurodytas 37 priedo II antraštinės dalies 7 langelio pildymo paaiškinimuose.

3.

S32 langelis „Kitas SCI“

Nurodomas kitų ypatingų aplinkybių rodiklis.

BAD eksporto/saugumo rinkinio duomenys negali būti keičiami, papildomi ar išbraukiami, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip.“


VIII PRIEDAS

„45l PRIEDAS

(nurodytas 787 straipsnyje)

BAD EKSPORTO/SAUGUMO RINKINIO PREKIŲ SĄRAŠAS (BSPS)

I   SKYRIUS

BAD eksporto/saugumo rinkinio prekių sąrašo pavyzdys

Image

II   SKYRIUS

BAD eksporto/saugumo rinkinio prekių sąrašo naudojimo paaiškinimai ir jame pateikiama informacija (duomenys)

BAD eksporto/saugumo rinkinio prekių sąraše nurodomi duomenys, susiję su deklaracijoje nurodytų rūšių prekėmis.

Prekių sąrašo langelius galima didinti vertikaliai.

Laikantis 30A ir 37 prieduose pateiktuose paaiškinimuose nustatytų reikalavimų, duomenys turi būti spausdinami taip:

1.

Langelis „MRN“ – gabenimo registracijos numeris kaip apibrėžta 45k priede. MRN atspausdinamas pirmame puslapyje ir visuose prekių sąrašuose.

2.

Duomenys apie atskiras prekių rūšis, kurie pateikiami įvairiuose langeliuose, turi būti spausdinami taip:

32 langelis „Prekės Nr.“ – atitinkamos rūšies prekių eilės numeris,

44/1 langelis „Pateikti dokumentai / sertifikatai“ – atitinkamais atvejais šiame langelyje taip pat nurodomas transporto dokumento numeris,

44/4 langelis „UNDG“ – JT pavojingų prekių kodas.“


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/52


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 415/2009

2009 m. gegužės 20 d.

iš dalies keičiantis Direktyvą 2007/68/EB, iš dalies keičiančią Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB IIIa priedą dėl tam tikrų maisto sudedamųjų dalių

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (1), ypač į jos 21 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos direktyva 2007/68/EB (2) nustatytas maisto sudedamųjų dalių ar medžiagų, kurioms netaikomas ženklinimo reikalavimas, sąrašas.

(2)

Pasikeitusios ženklinimo taisyklės veikia pramonę, ypač mažąsias ir vidutines įmones, kurioms reikia pereinamojo laikotarpio sklandžiai prisitaikyti prie naujų ženklinimo reikalavimų, todėl Direktyva 2007/68/EB nustatytos laikinosios priemonės, kuriomis remiantis naująsias taisykles taikyti yra lengviau, nes Komisijos direktyvos 2005/26/EB (3) reikalavimus atitinkančiais ir rinkai iki 2009 m. gegužės 31 d. patiektais arba paženklintais maisto produktais leidžiama prekiauti tol, kol baigsis jų atsargos.

(3)

2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo, iš dalies keičiančiu reglamentus (EB) Nr. 1493/1999, (EB) Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 3/2008 ir panaikinančiu reglamentus (EEB) Nr. 2392/86 bei (EB) Nr. 1493/1999 (4) pertvarkomas ES vyno rinkos valdymas. Vadovaujantis šio reglamento 129 straipsnio 1 dalies e punktu, III antraštinės dalies II, III, IV, V bei VI skyriai, 108, 111 bei 112 straipsniai ir atitinkamos kitos nuostatos, visų pirma išdėstytos atitinkamuose prieduose, taikomi nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d., jeigu reglamente, kuris turi būti priimtas 113 straipsnio 1 dalyje nurodyta tvarka, nenurodyta kitaip. Šio reglamento įgyvendinimo taisyklėmis numatytos, inter alia, specialios vyno sektoriuje taikytinos ženklinimo taisyklės dabar rengiamos, o kadangi jas numatoma pradėti taikyti nuo 2009 m. rugpjūčio 1 d., nustatytas pereinamasis laikotarpis, kuris turėtų padėti lengviau pereiti nuo ankstesnių vyno sektoriaus teisės aktų, visų pirma 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (5), prie Reglamento (EB) Nr. 479/2008 ir sudarytų ūkinės veiklos vykdytojams galimybę prisitaikyti prie naujų ženklinimo reikalavimų.

(4)

Kadangi vyno sektoriaus veiklos vykdytojai turėtų laikytis dvejų ženklinimo reikalavimų taisyklių – nustatytųjų Direktyva 2007/68/EB ir Reglamento (EB) Nr. 479/2008 įgyvendinimo taisyklėmis, ir kadangi pereinamieji laikotarpiai pagal šiuos teisės aktus nesutampa, nes Direktyva 2007/68/EB leidžiama Direktyvos 2005/26/EB reikalavimus atitinkančiais ir rinkai iki 2009 m. gegužės 31 d. patiektais ar paženklintais maisto produktais prekiauti tol, kol baigsis jų atsargos, siekiant tinkamo administravimo ir siekiant išvengti nereikalingos naštos valstybių narių institucijoms ir ūkinės veiklos vykdytojams, turėtų būti nustatyta viena data, nuo kurios vyno sektoriuje privaloma taikyti Direktyvą 2007/68/EB ir pagal Reglamentą (EB) Nr. 479/2008 priimtas įgyvendinimo taisykles.

(5)

Todėl turėtų būti nustatyta, kad Direktyva 2007/68/EB numatytas pereinamasis laikotarpis produktams, patenkantiems į Reglamento (EB) Nr. 479/2008 taikymo sritį, būtų taikomas iki 2010 m. gruodžio 31 d.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2007/68/EB papildomas šia pastraipa:

„Nukrypstant nuo antros pastraipos nuostatų, valstybės narės leidžia Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 (6) IV priede nurodytu ir Direktyvos 2005/26/EB reikalavimus atitinkančiu vynu, patiektu rinkai ar paženklintu iki 2010 m. gruodžio 31 d., prekiauti tol, kol baigsis jo atsargos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(2)  OL L 310, 2007 11 28, p. 11.

(3)  OL L 75, 2005 3 22, p. 33.

(4)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(5)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(6)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.“


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/54


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 416/2009

2009 m. gegužės 20 d.

dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2008 IX priede 2008–2009 metams nustatytų nacionalinių pieno kvotų paskirstymo į pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti skirtas kvotas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 69 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 67 straipsnio 2 dalyje nurodyta, kad gamintojai gali turėti vieną ar dvi individualias kvotas, vieną – pristatymui, kitą – pardavimui tiesiogiai vartoti; tokius kiekius iš vienos kvotos rūšies į kitą gali perkelti tik valstybės narės kompetentinga institucija, gamintojui pateikus tinkamai pagrįstą prašymą.

(2)

2008 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 415/2008 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003 I priede 2007–2008 metams nustatytų nacionalinių referencinių kiekių paskirstymo į pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti skirtus kiekius (2) visoms valstybėms narėms 2007 m. balandžio 1 d. – 2008 m. kovo 31 d. laikotarpiui nustatytas paskirstymas į pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti skirtus kiekius.

(3)

Pagal 2004 m. kovo 30 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 595/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, taikymo taisykles (3) 25 straipsnio 2 dalį valstybės narės pranešė apie kiekius, kurie gamintojų prašymu buvo galutinai priskirti individualioms pristatymui arba pardavimui tiesiogiai vartoti skirtoms kvotoms.

(4)

Pagal 2008 m. kovo 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 248/2008, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 dėl nacionalinių pieno kvotų (4) nuo 2008 m. balandžio 1 d. visoms valstybėms narėms buvo padidintas bendras nacionalinių kvotų skaičius. Valstybės narės, išskyrus Maltą, į kurios nacionalinę kvotą neįeina pardavimui tiesiogiai vartoti skirtos kvotos, pranešė Komisijai, kad papildomas kvotas paskirstė į pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti skirtas kvotas.

(5)

Todėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IX priede nurodytas nacionalines kvotas, taikomas 2008 m. balandžio 1 d. – 2009 m. kovo 31 d., reikia paskirstyti į pristatymui arba pardavimui tiesiogiai vartoti skirtas kvotas.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IX priede nustatytų nacionalinių kvotų paskirstymas, taikomas 2008 m. balandžio 1 d. – 2009 kovo 31 d., į pristatymui ir pardavimui tiesiogiai vartoti skirtas kvotas nustatomas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 125, 2008 5 9, p. 22.

(3)  OL L 94, 2004 3 31, p. 22.

(4)  OL L 76, 2008 3 19, p. 6.


PRIEDAS

(tonomis)

Valstybės narės

Pristatymai

Pardavimai tiesiogiai vartoti

Belgija

3 371 559,558

55 729,182

Bulgarija

912 238,158

86 341,842

Čekija

2 785 413,892

7 275,728

Danija

4 612 376,648

242,872

Vokietija

28 755 245,289

92 175,102

Estija

650 386,770

8 908,590

Airija

5 501 532,799

2 146,481

Graikija

835 781,260

1 142,000

Ispanija

6 173 230,927

66 058,073

Prancūzija

24 738 890,113

352 431,587

Italija

10 474 131,877

266 529,323

Kipras

146 970,338

1 133,662

Latvija

725 538,102

17 682,858

Lietuva

1 674 056,192

64 879,588

Liuksemburgas

278 070,680

475,000

Vengrija

1 921 492,480

108 368,720

Malta

49 671,960

0,000

Nyderlandai

11 392 464,000

73 166,280

Austrija

2 755 298,641

92 179,828

Lenkija

9 403 080,692

164 665,168

Portugalija (1)

1 979 091,285

8 429,715

Rumunija

1 429 140,086

1 688 999,914

Slovėnija

567 987,116

20 183,644

Slovakija

1 049 485,430

12 118,330

Suomija

2 486 700,282

6 015,111

Švedija

3 415 795,900

3 800,000

Jungtinė Karalystė

14 988 515,859

136 653,081


(1)  Išskyrus Madeirą.


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/56


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 417/2009

2009 m. gegužės 20 d.

kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas Mariánskolázeňské oplatky (SGN)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi ir 17 straipsnio 2 dalimi, Čekijos Respublikos paraiška įregistruoti pavadinimą Mariánskolázeňské oplatky paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Šiam registravimui paprieštaravo Vokietija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnio 3 dalies a ir d punktais.

(3)

2008 m. kovo 5 d. raštu Komisija suinteresuotosioms šalims pasiūlė tarpusavyje deramai pasitarti. Nors per nustatytą šešių mėnesių laikotarpį Čekija ir Vokietija susitarimo nepasiekė, 2009 m. kovo 12 d. Vokietija prieštaravimo pareiškimą atsiėmė.

(4)

Todėl šis pavadinimas turi būti įtrauktas į registrą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 107, 2007 5 11, p. 28.


PRIEDAS

Šio reglamento I priede nurodyti maisto produktai:

2.4. klasė.   Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

ČEKIJA

Mariánskolázeňské oplatky (SGN)


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/58


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 418/2009

2009 m. gegužės 20 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Petit Épeautre de Haute Provence (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalimi, Prancūzijos paraiška registruoti pavadinimą „Petit Épeautre de Haute Provence“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 261, 2008 10 14, p. 11.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdinės kultūros

PRANCŪZIJA

Petit Épeautre de Haute Provence (SGN)


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/60


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 419/2009

2009 m. gegužės 20 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Kiwi de l'Adour (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Prancūzijos paraiška registruoti pavadinimą „Kiwi de l'Adour“ paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 263, 2008 10 16, p. 5.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.6 klasė.   Švieži ar perdirbti vaisiai, daržovės ir grūdinės kultūros

PRANCŪZIJA

Kiwi de l'Adour (SGN)


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/62


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 420/2009

2009 m. gegužės 20 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3) 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, reikėtų nustatyti didžiausią grąžinamosios išmokos sumą, skirtiną pagal iki 2009 m. gegužės 19 d. pateiktas paraiškas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2004 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2009 m. gegužės 19 d. pateiktas paraiškas didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už minėto reglamento 1 straipsnio a ir b dalyse ir 2 straipsnyje minimus produktus ir paskirties vietas suma yra pateikta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


PRIEDAS

(EUR/100 kg)

Produktas

Grąžinamosios išmokos nomenklatūros kodas

Didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos suma už Reglamento (EB) Nr. 619/2008 2 straipsnyje minimus produktus

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Lydytas sviestas

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/64


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 421/2009

2009 m. gegužės 20 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, reikėtų nustatyti didžiausią grąžinamosios išmokos sumą, skirtiną pagal iki 2009 m. gegužės 19 d. pateiktas paraiškas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2009 m. gegužės 19 d. pateiktas paraiškas didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už minėto reglamento 1 straipsnio c dalyje ir 2 straipsnyje minimus produktus ir paskirties vietas suma yra 22,00 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/65


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 422/2009

2009 m. gegužės 20 d.

kuriuo nustatomos kiaušinių sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XIX dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją kiaušinių rinkoje, turėtų būti nustatomos grąžinamosios išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Išmokos skiriamos tik už produktus, kuriuos galima laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (2) reikalavimus ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (3) bei Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalyje nurodytas ženklinimo sąlygas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir kiekius skiriamos, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, ypač paruošimo patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skyriuje bei Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalyje nustatyto ženklinimo identifikavimo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. gegužės 21 d. kiaušinių sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

56,48

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

28,35

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

35,78

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

9,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Kitos paskirties šalys nurodomos taip:

E09

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Ypatingasis administracinis Kinijos regionas Honkongas, Rusija, Turkija.

E10

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas, Filipinai.

E19

Visos paskirties šalys, išskyrus Šveicariją ir E09 bei E10 grupes.


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/67


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 423/2009

2009 m. gegužės 20 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 1529/2007 leista naudoti 2009 m. gegužės mėn.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1529/2007, leidžiantį naudoti AKR valstybių, priklausančių Cariforum regiono valstybėms, ir užjūrio šalių bei teritorijų (UŠT) kilmės ryžių importo kvotas 2008 m. ir 2009 m. ir numatantį jų administravimą (2), ypač į jo 4 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1529/2007 2009 m. buvo leista naudoti AKR valstybių, priklausančių Cariforum regiono valstybėms, kilmės 250 000 tonų ryžių metinę tarifinę importo kvotą, išreikštą lukštentų ryžių ekvivalentu (eilės numeris 09.4220), Nyderlandų Antilų ir Arubos kilmės 25 000 tonų ryžių tarifinę importo kvotą, išreikštą lukštentų ryžių ekvivalentu (eilės numeris 09.4189) ir mažiausiai išsivysčiusių UŠT kilmės 10 000 tonų ryžių tarifinę importo kvotą, išreikštą lukštentų ryžių ekvivalentu (eilės numeris 09.4190) ir buvo nustatytas jų administravimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytų kvotų laikotarpio antroji dalis yra gegužės mėnuo.

(3)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 6 straipsnio a punktu, paaiškėjo, kad pagal to paties reglamento 2 straipsnio 1 dalį per septynias pirmąsias 2009 m. gegužės mėn. dienas pateiktose kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4220, 09.4189 ir 09.4190, paraiškose nurodytas kiekis, išreikštas lukštentų ryžių ekvivalentu, yra mažesnis už tam laikotarpiui skirtą kiekį [arba jam lygus].

(4)

Taip pat kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4220, 09.4189 ir 09.4190, atveju reikėtų, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 4 straipsnio 1 dalimi, nustatyti kitai kvotos laikotarpio daliai skirtą visą kiekį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kitai Reglamente (EB) Nr. 1529/2007 numatytų kvotų, kurių eilės numeriai 09.4220, 09.4189 ir 09.4190, laikotarpio daliai skirtas visas kiekis nustatytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 348, 2007 12 31, p. 155.


PRIEDAS

Kiekis, skiriamas 2009 m. gegužės mėnesiui, ir kiekis, numatytas kitai kvotos laikotarpio daliai remiantis Reglamentu (EB) Nr. 1529/2007

Kilmė ir (arba) produktas

Eilės Nr.

2009 m. gegužės mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2009 m. rugsėjo mėnesiui numatytas kiekis (kg)

Cariforum regiono valstybėms priklausančios valstybės (Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 1 straipsnio 1 dalies b punktas)

visi 1006 KN kodai, išskyrus 1006 10 10 kodą

09.4220

 (2)

130 197 633

UŠT (Reglamento (EB) Nr. 1529/2007 1 straipsnio 2 dalies a ir b punktai)

KN kodas 1006

 

 

 

a)

Nyderlandų Antilai ir Aruba:

09.4189

 (2)

21 500 000

b)

mažiausiai išsivysčiusios UŠT:

09.4190

 (1)

10 000 000


(1)  Prašomas kiekis neviršija tam laikotarpiui numatyto kiekio arba yra jam lygus: visos paraiškos priimamos.

(2)  Šiam laikotarpiui paskirstymo koeficientas nenustatytas: Komisijai licencijos paraiškų nepateikta.


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/69


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 424/2009

2009 m. gegužės 20 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (2) buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad kyla būtinybė iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Todėl reikėtų paskelbti tipines kainas.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kaip galima greičiau, atsižvelgiant į rinkos padėtį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

prie 2009 m. gegužės 20 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

105,0

0

BR

96,5

0

AR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

105,4

4

BR

103,1

4

AR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

205,3

28

BR

207,1

28

AR

263,5

11

CL

0207 14 50

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, krūtinėlės ir jų dalys

189,6

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, kojos ir jų dalys

104,1

12

BR

99,4

13

AR

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

223,4

0

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

222,1

22

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Kiaušinių tryniai

368,7

0

AR

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

334,9

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

262,1

7

BR

3502 11 90

Džiovinti ovalbuminai

601,4

0

AR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/71


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 425/2009

2009 m. gegužės 20 d.

kuriuo nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 pradėto vykdyti konkurso didžiausia sviesto supirkimo kaina 5-o etapu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2009 (2) leista konkurso tvarka laikotarpiu, kuris baigiasi 2009 m. rugpjūčio 31 d., pradėti supirkti sviestą, laikantis 2008 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 105/2008, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje (3), nustatytų sąlygų.

(2)

Atsižvelgiant į kiekvienu konkurso etapu gautas paraiškas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 105/2008 16 straipsnio 2 dalies, nustatoma didžiausia supirkimo kaina arba nutariama konkurso laimėtojo neskirti.

(3)

Atsižvelgiant į 5-o konkurso etapu gautas paraiškas, nustatoma didžiausia supirkimo kaina.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

5-o sviesto supirkimo konkurso etapu, pagal Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 vykdomą konkursą, kurio paraiškų teikimo terminas baigėsi 2009 m. gegužės 19 d., nustatoma didžiausia pirkimo kaina yra 220,00 EUR už 100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 64, 2009 3 10, p. 3.

(3)  OL L 32, 2008 2 6, p. 3.


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/72


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 426/2009

2009 m. gegužės 20 d.

kuriuo nustatoma didžiausia nugriebto pieno miltelių supirkimo kaina 3-o konkurso, pradėto vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 etapu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 310/2009 (2) leista konkurso tvarka laikotarpiu, kuris baigiasi 2009 m. rugpjūčio 31 d., pradėti supirkti nugriebto pieno miltelius, laikantis 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 214/2001, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje (3) nustatytų sąlygų.

(2)

Atsižvelgiant į kiekvienu konkurso etapu gautas paraiškas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 17 straipsnio nustatoma didžiausia supirkimo kaina arba nutariama konkurso laimėtojo neskirti.

(3)

Atsižvelgiant į 3-o konkurso etapu gautas paraiškas, nustatoma didžiausia supirkimo kaina.

(4)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

3-o nugriebto pieno miltelių supirkimo konkurso etapu, pagal Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 vykdomą konkursą, kurio paraiškų teikimo terminas baigėsi 2009 m. gegužės 19 d., nustatoma didžiausia supirkimo kaina yra 167,90 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 97, 2009 4 16, p. 13.

(3)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100.


21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/73


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 427/2009

2009 m. gegužės 20 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1b dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1s dalyje nurodytų ir I priedo XIX dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai prekės yra eksportuojamos kaip prekės, išvardytos šio reglamento XX priedo V dalyje.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo V dalyje.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio 2b pastraipą grąžinamųjų išmokų dydis už 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatytas tos pačios trukmės laikotarpiui, kuriam grąžinamosios išmokos yra nustatomos tiems patiems produktams, eksportuojamiems neperdirbtais.

(4)

Urugvajaus raundo metu sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 11 straipsnyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris yra prekės sudėtyje, negali viršyti tos grąžinamosios išmokos, kuri mokama už produktą, kai eksportuojama jo vėliau neperdirbant.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 1 straipsnio 1s dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo V dalyje, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 21 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 20 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. gegužės 21 d. kiaušiniams ir kiaušinių tryniams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Paskirties šalis (1)

Grąžinamosios išmokos dydis

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti ir virti:

 

 

– Paukštienos sektoriaus:

 

 

0407 00 30

– – Kita:

 

 

a)

eksportuojant ovalbuminą, klasifikuojamą KN kodais 3502 11 90 ir 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes

01

0,00

0408

Paukščių kiaušiniai, be lukštų ir trynių, švieži, džiovinti, virti garuose arba verdančiame vandenyje, lieti, šaldyti ar kitokiu būdu užkonservuoti, į kuriuos pridėta ar nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio:

 

 

– Kiaušinių tryniai:

 

 

0408 11

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

56,48

0408 19

– – Kita:

 

 

– – – Tinkami maistui:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Skysti:

 

 

nesaldinti

01

28,35

ex 0408 19 89

– – – – Šaldyti:

 

 

nesaldinti

01

28,35

– Kita:

 

 

0408 91

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

35,78

0408 99

– – Kita:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

9,00


(1)  Paskirties šalys yra šios:

01

trečiosios šalys. Šveicarijai ir Lichtenšteinui šie dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos protokolo Nr. 2 I ir II lentelėse išvardytoms prekėms;

02

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Turkija, Honkongo SAR ir Rusija;

03

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas ir Filipinai;

04

visos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją ir 02 ir 03 pažymėtas šalis.


DIREKTYVOS

21.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 125/75


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/41/EB

2009 m. gegužės 6 d.

dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo

(nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (3) buvo keletą kartų iš esmės pakeista (4). Kadangi bus daromi nauji pakeitimai, siekiant aiškumo ji turėtų būti išdėstyta nauja redakcija.

(2)

Pagal Sutartį su aplinkosauga susiję Bendrijos veiksmai turi remtis principu, kad būtina imtis prevencinių veiksmų, kurių vienas iš tikslų būtų išsaugoti, apsaugoti ir pagerinti aplinką bei apsaugoti žmonių sveikatą.

(3)

Geriausio aplinkos atžvilgiu biotechnologijos panaudojimo ir vertinimo priemonės yra prioritetinė sritis, į kurią turėtų būti sutelkti Bendrijos veiksmai.

(4)

Biotechnologijos plėtra vyksta taip, kad ji prisideda prie valstybių narių ekonominio augimo. Tai apima genetiškai modifikuotų mikroorganizmų (GMM) naudojimą įvairioje veikloje ir įvairiais mastais.

(5)

Ribotas GMM naudojimas turėtų būti vykdomas taip, kad galima būtų apriboti jų galimas neigiamas pasekmes žmogaus sveikatai ir aplinkai, kreipiant reikiamą dėmesį į nelaimingų atsitikimų prevenciją ir atliekų kontrolę.

(6)

Ši direktyva nereglamentuoja tų GMM, kurie šalinami be atitinkamų nuostatų dėl konkrečių jų sąlyčio su visuomene ir aplinka ribojimo priemonių. Galima taikyti kitus Bendrijos teisės aktus, kaip 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (5).

(7)

Mikroorganizmai, išleisti į aplinką, juos ribotai naudojant vienoje valstybėje narėje, gali daugintis, pasklisti ir peržengti valstybines sienas, tokiu būdu darydami poveikį kitoms valstybėms narėms.

(8)

Norint, kad biotechnologija būtų saugiai plėtojama visoje Bendrijoje, būtina nustatyti bendras priemones, kurios numatytų, kaip reikia vertinti ir mažinti potencialią riziką, kylančią bet kokioje su ribotu GMM naudojimu susijusioje veikloje, ir nustatyti atitinkamas naudojimo sąlygas.

(9)

Dar nevisiškai žinoma su ribotu GMM naudojimu susijusios rizikos tiksli prigimtis ir mastai, todėl riziką reikia vertinti kiekvienu atskiru atveju. Norint įvertinti riziką žmogaus sveikatai ir aplinkai, būtina nustatyti rizikos vertinimo reikalavimus.

(10)

Riboto GMM naudojimo būdus reikėtų klasifikuoti pagal pavojingumą žmogaus sveikatai ir aplinkai. Tokia klasifikacija turėtų atitikti tarptautinę praktiką ir remtis rizikos vertinimu.

(11)

Siekiant užtikrinti aukšto lygio apsaugą, apribojimas ir kitos ribotam naudojimui taikomos apsaugos priemonės turi atitikti riboto naudojimo klasifikaciją. Kylant bet kokių abejonių turėtų būti taikomas aukštesnei klasifikacijos kategorijai reikalingas apribojimas ir kitos apsaugos priemonės, kol nėra gauta reikiamų duomenų, patvirtinančių, kad galima taikyti ne tokias griežtas priemones.

(12)

Pagal atitinkamus Bendrijos teisės aktus bet kokiai su GMM susijusiai veiklai turėtų būti taikomi geros mikrobiologijos praktikos ir geros darbo saugos bei higienos principai.

(13)

Įvairiuose veiklos etapuose turėtų būti naudojamos atitinkamos ribojimo priemonės, kurios padėtų kontroliuoti emisijas bei dėl riboto GMM naudojimo susidariusių medžiagų šalinimą ir neleistų įvykti nelaimingiems atsitikimams.

(14)

Prieš pirmą kartą pradėdami ribotai naudoti GMM tam tikrame įrenginyje, asmenys turėtų kompetentingai institucijai atsiųsti apie tai pranešimą, kad ta institucija galėtų įsitikinti, jog numatomas įrenginys tinka tokiai veiklai vykdyti taip, kad nesukeltų pavojaus žmogaus sveikatai ir aplinkai.

(15)

Taip pat būtina nustatyti atitinkamą tvarką, kaip turi būti pranešama kiekvienu atveju apie konkrečią veiklą, susijusią su ribotu GMM naudojimu, atsižvelgiant į keliamos rizikos laipsnį.

(16)

Tais atvejais, kai veikla yra susijusi su didele rizika, turėtų būti gautas kompetentingos institucijos sutikimas.

(17)

Apribojimą ir kitas ribotam naudojimui taikomas apsaugos priemones reikėtų nuolat peržiūrėti.

(18)

Gali būti tikslinga pasikonsultuoti su visuomene dėl riboto GMM naudojimo.

(19)

Žmones, kurių darbas susijęs su ribotu naudojimu, reikėtų konsultuoti pagal atitinkamų Bendrijos teisės aktų, ypač 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (septintoji atskira direktyva, kaip numatyta Direktyvos 89/391/EEB 16 straipsnio 1 dalyje) (6), reikalavimus.

(20)

Reikėtų imtis atitinkamų priemonių visais saugos klausimais informuoti žmones, kuriems nelaimingas atsitikimas galėtų turėti poveikį.

(21)

Turėtų būti sudaryti avariniai planai, kad galima būtų efektyviai veikti nelaimingų atsitikimų atvejais.

(22)

Įvykus nelaimingam atsitikimui, naudotojas turėtų nedelsdamas apie tai informuoti kompetentingą instituciją ir suteikti jai informaciją, kuri yra būtina nelaimingo atsitikimo poveikiui įvertinti ir tinkamiems veiksmams vykdyti.

(23)

Yra tikslinga, kad Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, nustatytų apsikeitimo informacija apie nelaimingus atsitikimus tvarką ir užvestų tokių nelaimingų atsitikimų registrą.

(24)

Ribotą GMM naudojimą reikėtų stebėti visoje Bendrijoje ir tam tikslui valstybės narės turėtų teikti Komisijai tam tikrą informaciją.

(25)

Siekiant, kad GMM būtų laikomi nekenksmingais žmogaus sveikatai ir aplinkai, jie turėtų atitikti II priedo B dalyje apibrėžtų kriterijų sąrašą. Dėl biotechnologijos pažangos greičio, rengiamų kriterijų pobūdžio ir ribotos šio sąrašo apimties Tarybai reikėtų patikrinti tuos kriterijus, kurie prireikus turėtų būti papildyti rekomendacinėmis pastabomis, kad palengvintų jų taikymą.

(26)

Šios direktyvos įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų būti priimamos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (7).

(27)

Visų pirma Komisijai turėtų būti suteikti įgaliojimai priimti pakeitimus, kurie yra reikalingi II, III, IV ir V priedams suderinti su technikos pažanga, ir pritaikyti II priedo C dalį. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(28)

Naujos į šią direktyvą įtrauktos nuostatos susijusios tik su komiteto procedūromis. Todėl valstybėms narėms nereikia jų perkelti į nacionalinę teisę.

(29)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nustatytais VI priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Ši direktyva, siekdama apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką, nustato bendras genetiškai modifikuotų mikroorganizmų riboto naudojimo priemones.

2 straipsnis

Šioje direktyvoje vartojamos tokios sąvokų apibrėžtys:

a)   „mikroorganizmas“– bet koks mikrobiologinis vienetas, ląstelinis ar neląstelinis, kuris gali daugintis ar perduoti genetinę medžiagą, įskaitant virusus, viroidus ir gyvulines bei augalines kultūros ląsteles;

b)   „genetiškai modifikuotas mikroorganizmas“ (GMM)– tai mikroorganizmas, kuriame genetinė medžiaga yra pakeista tokiu būdu, kuris natūraliai nepasitaiko nei poruojantis, nei (ir) natūralios rekombinacijos būdu; pagal šią apibrėžtį:

c)   „ribotas naudojimas“– tai bet kokia veikla, kai mikroorganizmai genetiškai modifikuojami arba kai tokie GMM auginami, saugomi, transportuojami, naikinami, šalinami ar kitaip naudojami, ir kai naudojamos specialios ribojimo priemonės, siekiant riboti mikroorganizmų sąlytį su gyventojais ir aplinka bei suteikti aukšto lygio apsaugą;

d)   „nelaimingas atsitikimas“– tai bet koks įvykis, susijęs su gausiu ir neplanuotu GMM išleidimu jų riboto naudojimo metu, kuris gali kelti tiesioginį ar uždelstą pavojų žmonių sveikatai ar aplinkai;

e)   „naudotojas“– tai fizinis ar juridinis asmuo, atsakingas už ribotą GMM naudojimą;

f)   „pranešimas“– tai būtinos informacijos pateikimas kompetentingoms valstybės narės institucijoms.

3 straipsnis

1.   Nepažeidžiant šios direktyvos 4 straipsnio 1 dalies ši direktyva netaikoma:

a)

kai genetinė modifikacija atliekama naudojant II priedo A dalyje išvardytus būdus ir (arba) metodus arba

b)

tais atvejais, kai ribotai naudojamos tik tos GMM rūšys, kurios atitinka II priedo B dalyje išvardytus kriterijus, užtikrinančius jų nekenksmingumą žmogaus sveikatai ir aplinkai. Tokios GMM rūšys išvardytos II priedo C dalyje.

2.   4 straipsnio 3 bei 6 dalys ir 5–11 straipsniai netaikomi GMM vežimui kelių transportu, geležinkeliais, vidaus vandens keliais, jūra ar oru.

3.   Ši direktyva netaikoma pagal Direktyvą 2001/18/EB arba pagal kitus Bendrijos teisės aktus, kuriuose numatytas specifinis, panašus į toje direktyvoje numatytąjį kenksmingumo aplinkai vertinimas, pateiktų į rinką GMM saugojimui, veisimui, transportavimui, naikinimui, šalinimui ar naudojimui, jeigu ribotas naudojimas atitinka GMM pateikimui į rinką keliamas sąlygas (jei jos yra nustatytos).

4 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, jog bus imamasi visų reikalingų priemonių, kad būtų išvengta dėl riboto GMM naudojimo galinčio kilti kenksmingo poveikio žmogaus sveikatai ir aplinkai.

2.   Šiuo tikslu naudotojas, taikydamas bent III priedo A ir B skirsniuose numatytus vertinimo elementus ir tvarką, įvertina ribotą naudojimą pagal tai, kokią riziką jis gali kelti žmogaus sveikatai ir aplinkai.

3.   Atlikus 2 dalyje nurodytą vertinimą, ribotas naudojimas III priede nustatyta tvarka galutinai suskirstomas į keturias klases, ir tada pagal 5 straipsnį galima priskirti reikalingą apribojimo lygį:

1 klasė

:

nekenksminga ar neženklią riziką kelianti veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 1 lygio apribojimo, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka.

2 klasė

:

nedidelę riziką kelianti veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 2 lygio apribojimo, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka.

3 klasė

:

vidutinio rizikingumo veikla, t. y. veikla, kuriai pakanka 3 lygio apribojimo, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka.

4 klasė

:

labai rizikinga veikla, t. y. veikla, kuriai reikalingas 4 lygio apribojimas, kad būtų apsaugota žmonių sveikata ir aplinka.

4.   Kai abejojama, prie kurios klasės geriausia priskirti siūlomą ribotą naudojimą, taikomos griežtesnės apsaugos priemonės, nebent yra pakankamai įrodymų, kuriems pritaria kompetentinga institucija, kad tinka ne tokios griežtos priemonės.

5.   Atliekant 2 dalyje nurodytą vertinimą, visų pirma reikėtų atkreipti dėmesį į atliekų ir nuotekų šalinimą. Kai reikia, žmogaus sveikatai ir aplinkai apsaugoti taikomos būtinos saugos priemonės.

6.   Naudotojas aprašo 2 dalyje nurodytą vertinimą ir kompetentingai institucijai pateikia reikiamos formos aprašymą kartu su 6, 8 ir 9 straipsniuose nurodytu pranešimu arba institucijai pareikalavus.

5 straipsnis

1.   Išskyrus tuos atvejus, kai pagal IV priedo 2 punktą leidžiama taikyti kitas priemones, naudotojas taiko bendrus principus, reikalingą apribojimą ir kitas IV priede nustatytas apsaugos priemones, atitinkančias konkrečią riboto naudojimo klasę, kad būtų išlaikytas kiek įmanoma mažesnis darbo vietos ir aplinkos sąlytis su bet kokiais GMM ir užtikrintas aukštas saugos lygis.

2.   4 straipsnio 2 dalyje nurodytas vertinimas ir apribojimas bei kitos taikomos apsaugos priemonės peržiūrimos nuolat, o nedelsiant jei:

a)

taikytų apribojimo priemonių nebepakanka ar klasė, kuriai anksčiau buvo priskirtas ribotas naudojimas, nebetinka, arba

b)

dėl tam tikrų priežasčių įtariama, kad, atsižvelgiant į naujas mokslo ar technikos žinias, ankstesnis įvertinimas nebetinka.

6 straipsnis

Reikalaujama, kad prieš pirmą kartą pradėdamas ribotą naudojimą tam tikrose patalpose naudotojas iš anksto pateiktų kompetentingoms institucijoms pranešimą, kuriame būtų nurodyta bent V priedo A dalyje išvardyta informacija.

7 straipsnis

Pateikus 6 straipsnyje nurodytą pranešimą, leidžiama be jokių kitų pranešimų atlikti 1 klasės ribotą naudojimą. 1 klasės riboto naudojimo GMM naudotojai privalo aprašyti kiekvieną vertinimą, nurodytą 4 straipsnio 6 dalyje, ir pateikti aprašymą kompetentingai institucijai jo pareikalavus.

8 straipsnis

1.   Pirmą kartą ir vėliau atliekant 2 klasės ribotą naudojimą patalpose, apie kurias pranešta pagal 6 straipsnį, pateikiamas pranešimas, kuriame nurodoma V priedo B dalyje išvardyta informacija.

2.   Jei pranešimas apie patalpas, kuriose bus vykdomas 2 ar aukštesnės klasės ribotas naudojimas, buvo pateiktas anksčiau ir visi reikalavimai sutikimui gauti buvo patenkinti, 2 klasės ribotą naudojimą galima tęsti iš karto po naujo pranešimo pateikimo.

Tačiau pats pareiškėjas gali pareikalauti, kad kompetentinga institucija priimtų sprendimą dėl oficialaus leidimo suteikimo. Sprendimas turi būti priimtas ne vėliau kaip per 45 dienas po pranešimo.

3.   Jei anksčiau apie patalpas, kuriose vyks 2 ar aukštesnės klasės ribotas naudojimas, pranešimas nebuvo pateiktas, 2 klasės ribotas naudojimas, neprieštaraujant kompetentingoms institucijoms, gali būti vykdomas praėjus 45 dienoms po 1 dalyje nurodyto pranešimo pateikimo arba anksčiau, gavus kompetentingos institucijos sutikimą.

9 straipsnis

1.   Pirmą kartą ir vėliau atliekant 3 ar 4 klasės ribotą naudojimą patalpose, apie kurias pranešta pagal 6 straipsnį, pateikiamas pranešimas, kuriame nurodoma V priedo C dalyje išvardyta informacija.

2.   3 ar aukštesnės klasės ribotas naudojimas negali būti vykdomas negavus išankstinio kompetentingos institucijos sutikimo, kuri apie savo sprendimą raštu informuoja:

a)

ne vėliau kaip praėjus 45 dienoms po naujo pranešimo pateikimo, kai jau anksčiau buvo pateiktas pranešimas apie patalpas 3 ar aukštesnės klasės ribotam naudojimui ir kai buvo patenkinti visi reikalavimai sutikimui gauti dėl riboto naudojimo, kurio klasė yra tokia pati kaip numatomo naudojimo klasė arba aukštesnė;

b)

kitais atvejais – ne vėliau kaip praėjus 90 dienų po pranešimo įteikimo.

10 straipsnis

1.   Valstybės narės paskiria instituciją ar institucijas, atsakingas už taikant šią direktyvą priimtų priemonių įgyvendinimą ir 6, 8 bei 9 straipsniuose nurodytų pranešimų priėmimą ir patvirtinimą.

2.   Kompetentingos institucijos išnagrinėja, ar pranešimai atitinka šios direktyvos reikalavimus, ar suteiktoji informacija yra tiksli ir išsami, ar 4 straipsnio 2 dalyje nurodytas vertinimas ir riboto naudojimo klasė yra teisingi ir, kai reikia, ar tinka ribojimo ir kitos apsaugos priemonės, atliekų tvarkymas ir padarinių likvidavimo priemonės.

3.   Jei būtina, kompetentinga institucija gali:

a)

paprašyti naudotojo suteikti daugiau informacijos arba pakeisti planuojamo riboto naudojimo sąlygas, arba priskirti ribotą naudojimą kitai klasei. Tokiu atveju kompetentinga institucija gali reikalauti, kad ribotas naudojimas, jei jis tik planuojamas, nebūtų pradėtas, o jei jis jau atliekamas, tai būtų sustabdytas ar nutrauktas, kol kompetentingoji institucija, remdamasi gauta tolimesne informacija arba pakeistomis riboto naudojimo sąlygomis, neduos savo sutikimo;

b)

apriboti leistiną riboto naudojimo laiką ar nustatyti jam tam tikras specialias sąlygas.

4.   Skaičiuojant 8 ir 9 straipsniuose nurodytus laikotarpius, neįskaičiuojami laikotarpiai, kai kompetentinga institucija:

a)

laukia daugiau informacijos, kurios ji gali būti pareikalavusi iš pranešėjo pagal 3 dalies a punktą, arba

b)

vykdo viešą tyrimą ar konsultuojasi pagal 12 straipsnį.

11 straipsnis

1.   Jei naudotojas gauna svarbios naujos informacijos ar pakeičia ribotą naudojimą taip, kad tai gali turėti reikšmingų pasekmių keliamai rizikai, apie tai jis nedelsdamas praneša kompetentingai institucijai ir pakeičia pranešimą, pateiktą pagal 6, 8 ir 9 straipsnius.

2.   Jei kompetentinga institucija vėliau gauna informacijos apie galimas reikšmingas pasekmes riboto naudojimo keliamai rizikai, ji gali pareikalauti, kad naudotojas pakeistų riboto naudojimo sąlygas, arba jį sustabdytų ar nutrauktų.

12 straipsnis

Jei valstybė narė mano, jog tai reikalinga, ji gali nustatyti, kad, nepažeidžiant 18 straipsnio, dėl tam tikrų planuojamo riboto naudojimo aspektų turi būti konsultuojamasi su visuomene.

13 straipsnis

1.   Kompetentingos institucijos užtikrina, kad prieš pradedant ribotą naudojimą:

a)

būtų sudarytas avarinis planas tiems riboto naudojimo atvejams, kai nesuveikus ribojimo priemonėms gali iškilti rimtas pavojus, tiesioginis ar uždelstas, žmonėms, esantiems už patalpų ribų, ir (arba) aplinkai, išskyrus, jei toks avarinis planas parengtas pagal kitus Bendrijos teisės aktus;

b)

informacija apie tokius avarinius planus, taip pat ir apie nelaimingo atsitikimo atveju taikytinas saugumo priemones, būtų deramai ir be atskiro prašymo suteikiama įstaigoms ir institucijoms, kurios gali nukentėti nuo nelaimingo atsitikimo. Tam tikrais laiko tarpais ši informacija atnaujinama. Be to, ji skelbiama viešai.

2.   Kaip pagrindą visoms būtinoms dvišalėms konsultacijoms atitinkamos valstybės narės kitoms atitinkamoms valstybėms narėms praneša tą pačią informaciją, kuri yra išplatinta ir jų pačių nacionaliniams subjektams.

14 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi priemonių, užtikrinančių, kad nelaimingo atsitikimo atveju naudotojas nedelsdamas turėtų apie tai pranešti 10 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai ir suteiktų tokią informaciją:

a)

apie nelaimingo atsitikimo aplinkybes;

b)

apie atitinkamų GMM tapatybę ir kiekius;

c)

visą informaciją, būtiną nelaimingo atsitikimo poveikiui gyventojų sveikatai ir aplinkai įvertinti;

d)

apie priemones, kurių yra imtasi.

2.   Kai informacija teikiama pagal šio straipsnio 1 dalį, valstybės narės privalo:

a)

užtikrinti, kad būtų imamasi visų būtinų priemonių ir nedelsiant būtų įspėtos visos valstybės narės, kurioms nelaimingas atsitikimas gali turėti poveikį;

b)

jei įmanoma, surinkti visą būtiną informaciją išsamiai nelaimingo atsitikimo analizei ir, jei tikslinga, duoti rekomendacijas, kaip ateityje išvengti panašių nelaimingų atsitikimų ir kaip sumažinti jų poveikį.

15 straipsnis

1.   Valstybės narės privalo:

a)

įgyvendindamos avarinius planus, konsultuotis su kitomis valstybėmis narėmis, kurioms nelaimingas atsitikimas gali turėti poveikį;

b)

kuo greičiau informuoti Komisiją apie nelaimingus atsitikimus, kuriems taikoma ši direktyva, detaliai nurodyti nelaimingų atsitikimų aplinkybes, išleistų atitinkamų GMM tapatybę ir kiekius, taikytas avarines priemones ir jų veiksmingumą bei nelaimingo atsitikimo analizę, įskaitant rekomendacijas, kaip sumažinti jo poveikį ir kaip ateityje išvengti panašių nelaimingų atsitikimų.

2.   Komisija, pasikonsultavusi su valstybėmis narėmis, nustato keitimosi informacija pagal 1 dalį tvarką. Be to, ji sudaro valstybėms narėms prieinamą nelaimingų atsitikimų, kuriems taikoma ši direktyva, registrą, kuriame taip pat būtų analizuojamos nelaimingų atsitikimų priežastys, įgyta patirtis ir priemonės, kurių imtasi, siekiant ateityje išvengti panašių nelaimingų atsitikimų.

16 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad kompetentinga institucija organizuotų patikrinimus ir taikytų kitas kontrolės priemones, siekdama, kad naudotojai laikytųsi šios direktyvos.

17 straipsnis

1.   Kiekvienų metų pabaigoje valstybės narės Komisijai siunčia sutrumpintą ataskaitą apie visus tais metais praneštus 3 ir 4 klasės riboto naudojimo pagal 9 straipsnį atvejus kartu su riboto naudojimo, jo tikslo ir rizikos aprašymu.

2.   Kas trejus metai, o pirmą kartą - 2003 m. birželio 5 d., valstybės narės Komisijai siunčia sutrumpintą ataskaitą apie jų patirtį, susijusia su šia direktyva.

3.   Kas trejus metai, o pirmą kartą - 2004 m. birželio 5 d., Komisija skelbia suvestinę, paremtą 2 dalyje nurodytomis gautomis ataskaitomis.

4.   Komisija gali skelbti bendrą statistinę informaciją apie šios direktyvos įgyvendinimą ir susijusius klausimus, jei tokia informacija nekenkia naudotojo konkurencingumui.

18 straipsnis

1.   Pranešėjas gali pagal šią direktyvą pateiktuose pranešimuose nurodyti informaciją, kurios atskleidimas gali pakenkti 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (8) vienam ar daugiau 4 straipsnio 2 dalyje minėtų punktų ir kuri turėtų būti traktuojama kaip konfidenciali. Tokiais atvejais būtina pateikti įmanomą patikrinti pagrindimą.

Pasitarusi su pranešėju, kompetentinga institucija nusprendžia, kuri informacija bus laikoma konfidencialia, ir apie tai praneša pranešėjui.

2.   Jokiu būdu negalima laikyti konfidencialia tokios pagal 6, 8 ar 9 straipsnius pateiktos informacijos:

a)

GMM bendrojo aprašymo, pranešėjo pavadinimo (pavardės) ir adreso bei riboto naudojimo vietos;

b)

riboto naudojimo klasės ir ribojimo priemonių;

c)

numatomo poveikio, ypač žmonių sveikatai ir aplinkai kenksmingo poveikio, vertinimo.

3.   Komisija ir kompetentingos institucijos neatskleidžia trečiosioms šalims jokios informacijos, kurią pagal 1 dalies antrą pastraipą nuspręsta laikyti konfidencialia ir kuri yra pranešta ar kitaip suteikta pagal šią direktyvą, ir gina su gautais duomenimis susijusias intelektinės nuosavybės teises.

4.   Jei dėl kokios nors priežasties pranešėjas savo pranešimą atsiima, kompetentinga institucija privalo gerbti pateiktos informacijos konfidencialumą.

19 straipsnis

Priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, susijusias su II, III, IV ir V priedų pakeitimais, reikalingais juos derinant su technikos pažanga, ir II priedo C dalies pritaikymu, tvirtinamos pagal 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

20 straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jeigu yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

3.   Jeigu yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

21 straipsnis

Direktyva 90/219/EB su pakeitimais, padarytais aktais, išvardytais VI priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, nustatytais VI priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

22 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

23 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2009 m. gegužės 6 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. KOHOUT


(1)  OL C 162, 2008 6 25, p. 85.

(2)  2008 m. spalio 21 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 117, 1990 5 8, p. 1.

(4)  Žr. VI priedo A dalį.

(5)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(6)  OL L 262, 2000 10 17, p. 21.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(8)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.


I PRIEDAS

A   DALIS

2 straipsnio b punkto i papunktyje nurodyti genetinio modifikavimo metodai, inter alia, yra tokie:

1.

Rekombinaciniai nukleinės rūgšties metodai, kuriuos taikant naudojamos naujos genetinių medžiagų kombinacijos, bet kokiomis priemonėmis įterpiant ne pačiame organizme sudarytas nukleinės rūgšties molekules į bet kokį virusą, bakterinę plazmidę ar kito vektoriaus sistemą ir jas įvedant į šeimininko organizmą, kuriame jos natūraliai neatsiranda, bet kuriame jos gali toliau daugintis.

2.

Metodai, kuriais į mikroorganizmą tiesiogiai įvedama paveldima medžiaga, paruošta ne pačiame mikroorganizme, įskaitant mikroinjekcijas, makroinjekcijas ir mikrokapsuliavimą.

3.

Ląstelių susiliejimo ar hibridizacijos metodai, kai dviems ar daugiau ląstelių susiliejant gamtoje nepasitaikančiais būdais susidaro gyvos ląstelės su naujomis paveldimos genetinės medžiagos kombinacijomis.

B   DALIS

2 straipsnio b punkto ii papunktyje nurodyti metodai, kuriuos taikant genetinės modifikacijos neįvyksta, jei nėra naudojamos rekombinuotos nukleinės rūgšties molekulės ar GMM, gauti kitais metodais negu tie, kuriems netaikoma II priedo A dalis, yra šie:

1)

in vitro apvaisinimas;

2)

natūralūs procesai, tokie kaip konjugacija, transdukcija, transformacija;

3)

poliploidų sužadinimas.


II PRIEDAS

A   DALIS

Genetinio modifikavimo metodai, kuriais gaunami mikroorganizmai, kuriems ši direktyva netaikoma, jei juos taikant nėra naudojamos rekombinuotos nukleinės rūgšties molekulės ar tokie GMM, kurie nėra gauti vienu ar daugiau iš toliau išvardytų metodų:

1.

Mutagenezė.

2.

Visų prokariotinių rūšių ląstelių susiliejimas (įskaitant protoplazminį susiliejimą), kuris genetinę medžiagą pakeičia žinomų fiziologinių procesų metu.

3.

Visų eukariotinių rūšių ląstelių susiliejimas (įskaitant protoplazminį susiliejimą), įskaitant hibridomos sudarymą ir augalų ląstelių susiliejimą.

4.

Klonavimą sudaro nukleidinės rūgšties sekos pašalinimas iš organizmo ląstelės, kai po to visa arba dalis tos nukleinės rūgšties (arba sintetinio ekvivalento) gali būti, nors nebūtinai, dar kartą įterpta, su išankstinėmis enziminėmis ar mechaninėmis pakopomis arba be jų, į tos pačios rūšies ląsteles ar filogenetiškai artimas giminingų rūšių ląsteles, kurios gali pasikeisti genetine medžiaga per natūralius fiziologinius procesus. Taip gaunamas mikroorganizmas negalėtų sukelti žmonių, gyvulių ar augalų ligų.

Klonavimo metu gali būti naudojami rekombinaciniai vektoriai, kurie jau yra ilgą laiką saugiai naudoti tam tikruose mikroorganizmuose.

B   DALIS

Kriterijai, kuriais nustatoma, ar GMM saugūs žmonių sveikatai ir aplinkai

Šiame priede bendrais bruožais apibūdinami kriterijai, į kuriuos reikia atsižvelgti nustatant, ar GMM rūšys yra saugios žmonių sveikatai bei aplinkai ir ar jas galima įtraukti į C dalį. Siekiant palengvinti šio priedo taikymą ir aiškinimą, pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali būti parengtos techninės rekomendacinės pastabos.

1.   Įvadas

Pagal 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu ši direktyva netaikoma GMM rūšims, išvardytoms C dalyje. GMM bus įtraukiami į sąrašą įvertinus kiekvieną atvejį atskirai; Direktyva nebus taikoma tik aiškiai identifikuotiems GMM. Ši išimtis taikoma tik tuo atveju, kai GMM naudojamas 2 straipsnio c punkte apibrėžtomis riboto naudojimo sąlygomis. Ji netaikoma apgalvotai išleidžiamiems GMM. Kad GMM būtų įtrauktas į C dalyje pateiktą sąrašą, turi būti įrodyta, kad jis turi atitinka toliau išvardytus kriterijus.

2.   Bendrieji kriterijai

2.1.   Štamo patikrinimas/identifikavimas

Štamas turi būti tiksliai nustatytas. Turi būti žinoma ir patvirtinta modifikacija.

2.2.   Rašytiniai ir patvirtinti saugumo įrodymai

Turi būti pateikti rašytiniai organizmo saugumo įrodymai.

2.3.   Genetinis stabilumas

Jeigu koks nors nestabilumas gali turėti neigiamos įtakos saugumui, būtina pateikti stabilumo įrodymus.

3.   Konkretūs kriterijai

3.1.   Nepatogeninis

GMM turėtų būti toks, kad negalėtų sukelti ligos arba pakenkti sveikam žmogui, augalui arba gyvūnui. Kadangi patogeniškumas apima ir toksiškumą bei alergiškumą, GMM turėtų būti:

3.1.1.   Netoksiškas

Dėl genetinės modifikacijos GMM neturėtų daryti didesnio toksinio poveikio ir turėti toksinių savybių.

3.1.2.   Nealergeniškas

Dėl genetinės modifikacijos GMM neturėtų labiau sukelti alergijos ir veikti kaip žinomas alergenas, pavyzdžiui, daryti tokį alerginį poveikį, kurį galima palyginti ypač su alerginiu poveikiu mikroorganizmų, nurodytų Direktyvoje 2000/54/EB.

3.2.   Jokių žalingų papildomų veiksnių

GMM neturėtų būti susijęs su žinomais žalingais papildomais veiksniais, tokiais kaip kiti aktyvūs arba latentiniai mikroorganizmai, kurie egzistuoja šalia GMM arba jo viduje ir gali padaryti žalos žmonių sveikatai bei aplinkai.

3.3.   Genetinės medžiagos perdavimas

Perduota modifikuota genetinė medžiaga neturi daryti žalos, taip pat ji neturėtų persiduoti arba būti perduodama didesniu dažniu negu kiti recipiento ar motininio mikroorganizmo genai.

3.4.   Aplinkos saugumas netyčia išleidus didelį kiekį GMM

Įvykus tokiam incidentui, kai netyčia išleidžiamas didelis kiekis GMM, tai neturi daryti aplinkai neigiamo greito arba uždelsto poveikio.

Neatitinkantys pirmiau išvardytų kriterijų GMM negali būti įtraukti į C dalį.

C   DALIS

GMM rūšys, atitinkančios B dalyje išdėstytus kriterijus:

… (bus baigta pagal 20 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu)


III PRIEDAS

principai, kurių reikia laikytis atliekant 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą

Šiame priede bendrais bruožais apibūdinami elementai, į kuriuos reikia atsižvelgti, ir tvarka, kurios reikia laikytis, atliekant 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą. Siekiant palengvinti šio priedo, ypač B skyriaus, taikymą ir aiškinimą, pagal 20 straipsnio 3 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą gali būti parengtos techninės rekomendacinės pastabos (1).

A.   Vertinimo elementai

1.

Potencialiai kenksmingu poveikiu turėtų būti laikoma:

žmonių ligos, įskaitant alergeninį ir toksinį poveikį,

gyvulių ar augalų ligos,

žalingos pasekmės, atsirandančios dėl to, kad neįmanoma išgydyti ligos ar pritaikyti veiksmingos profilaktikos,

žalingas poveikis, sukeliamas patekus į aplinką ar paplitus,

žalingas poveikis, atsirandantis dėl to, kad įterptos genetinės medžiagos natūraliais būdais patenka į kitus organizmus.

2.

Atliekant 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą reikėtų remtis:

a)

bet kokio potencialiai kenksmingo poveikio nustatymu, ypač kai jis susijęs su:

i)

recipientu mikroorganizmu;

ii)

įterpta genetine medžiaga (paimta iš donoro organizmo);

iii)

vektoriumi;

iv)

donoru mikroorganizmu (kol donoras mikroorganizmas naudojamas per operaciją);

v)

gaunamu GMM;

b)

veiklos charakteristika;

c)

galimo kenksmingo poveikio rimtumu;

d)

kenksmingo poveikio tikimybe.

B.   Darbo tvarka

3.

Pirmasis vertinimo proceso etapas turėtų būti recipiento ir, jei tikslinga, mikroorganizmo donoro kenksmingų savybių, ir visų su vektoriumi ar įterpta medžiaga susijusių kenksmingų savybių, taip pat ir visų recipiento turimų savybių pakitimų nustatymas.

4.

Apskritai, tik šias savybes turintys GMM galėtų būti priskirti 4 straipsnio 3 dalyje apibrėžtai 1 klasei:

i)

nedidelė tikimybė, kad recipientas ar motininis mikroorganizmas sukels žmonių, gyvulių ar augalų ligas (2);

ii)

vektoriaus ir įterptos sekos pobūdis toks, kad jie nesukuria tokio GMM fenotipo, kuris galėtų sukelti žmonių, gyvulių ar augalų ligas (2) arba daryti žalingą poveikį aplinkai;

iii)

tikimybė, kad GMM sukels žmonių, gyvulių ar augalų ligas (2), ir turės žalingo poveikio aplinkai, nedidelė.

5.

Kad gautų šio proceso vykdymui reikalingą informaciją, naudotojas gali pirma pasinaudoti atitinkamais Bendrijos teisės aktais (ypač Direktyva 2000/54/EB). Taip pat galima atsižvelgti į tarptautines ar nacionalines klasifikacijos schemas (pvz., Pasaulio sveikatos organizacijos, nacionalinių sveikatos institutų) ir jų pakeitimus, susijusius su naujausių mokslo žinių ir technikos pažanga.

Šios schemos taikomos natūraliems mikroorganizmams, ir dažniausiai jos yra pagrįstos mikroorganizmų gebėjimu sukelti žmonių, gyvūnų ar augalų ligas ir ligų, kurias jie gali sukelti, rimtumu ir perdavimu. Direktyvoje 2000/54/EB mikroorganizmai kaip biologiniai veiksniai pagal galimą poveikį sveikiems suaugusiems žmonėms yra suskirstyti į keturias rizikos klases. Pagal šias rizikos klases riboto naudojimo veiklą galima suskirstyti į keturias 4 straipsnio 3 dalyje nurodytas rizikos klases. Naudotojas taip pat gali atsižvelgti į gyvūnų ir augalų ligų sukėlėjus nurodančias klasifikacijos schemas, kurios dažniausiai nustatomos nacionaliniu lygiu. Minėtose klasifikacijos schemose nurodomos veiklos rizikos klasės ir atitinkamos ribojimo bei kontrolės priemonės yra tik laikinos.

6.

3–5 punktuose minėtas rizikos nustatymo procesas turėtų padėti nustatyti tam tikro GMM rizikos lygį.

7.

Tada ribojimas ir kitos apsaugos priemonės turėtų būti pasirenkamos pagal GMM rizikos lygį, taip pat atsižvelgiant į:

i)

aplinkos, kuri gali nukentėti, savybes (pvz., ar aplinkoje, kurią gali paveikti GMM, yra žinomos biotos, kuriai riboto naudojimo metu mikroorganizmai gali pakenkti);

ii)

veiklos ypatybes (pvz., jos mastą ir (arba) pobūdį);

iii)

bet kokius netipinius veiksmus (pvz., gyvulių skiepijimas GMM; įrengimai, kurie gali išskirti aerozolius).

Taikant i–iii papunkčius tam tikrai veiklai, gali prireikti padidinti, sumažinti ar palikti nepakitusį 6 punkte nustatytą GMM keliamos rizikos lygį.

8.

Atlikus aprašytąją analizę, tam tikrą veiklą bus galima priskirti vienai iš 4 straipsnio 3 dalyje aprašytų klasių.

9.

Galutinis riboto naudojimo klasifikavimas turėtų būti patvirtintas peržiūrint baigtą 4 straipsnio 2 dalyje nurodytą vertinimą.


(1)  Žr. 2000 m. rugsėjo 27 d. Komisijos sprendimą 2000/608/EB dėl rekomendacinių pastabų rizikos įvertinimui, išdėstytam Direktyvos 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo III priede (OL L 258, 2000 10 12, p. 43).

(2)  Tai taikoma tik tiems aplinkos gyvuliams ir augalams, kurie gali būti paveikti.


IV PRIEDAS

RIBOJIMAS IR KITOS APSAUGOS PRIEMONĖS

Bendrieji principai

1.

Šiose lentelėse pateikiami įprastiniai kiekvienam ribojimo lygmeniui būtini būtiniausi reikalavimai ir priemonės.

Apribojimas pasiekiamas ir taikant gerus darbo metodus, mokymą, ribojimo įrengimus ir specialų instaliacijos projektą. Visai su GMM susijusiai veiklai taikomi šie geros mikrobiologijos praktikos principai ir aukšto lygio saugos bei higienos darbo vietoje principai:

i)

darbo vietoje ir aplinkoje išlaikyti kiek įmanoma mažesnį sąlyčio su bet kokiais GMM lygį;

ii)

prireikus taikyti inžinerinės kontrolės priemones šaltinyje ir aprūpinti reikiamais asmeniniais apsauginiais drabužiais ir įranga;

iii)

deramai tikrinti ir prižiūrėti kontrolės priemones ir įrangą;

iv)

jei būtina, patikrinti, ar nėra gyvybingų proceso organizmų už pirminio fizinio apribojimo ribų;

v)

tinkamai mokyti personalą;

vi)

jei reikia, sukurti biologinės saugos komitetus ar pakomitečius;

vii)

deramai suformuluoti ir įdiegti vietines personalo darbo saugos taisykles;

viii)

kur galima, iškabinti biologinio pavojaus ženklus;

ix)

aprūpinti personalą skalbikliais ir nukenksminimo priemonėmis;

x)

tvarkyti reikalingus registrus;

xi)

uždrausti darbo vietoje valgyti, gerti, rūkyti, naudotis kosmetika ar laikyti žmonėms skirtą maistą;

xii)

uždrausti lašinti pipete į burną;

xiii)

parengti rašytines darbo tvarkos taisykles, jei tai reikalinga saugumui užtikrinti;

xiv)

turėti lengvai pasiekiamoje vietoje veiksmingų dezinfekavimo priemonių ir tikslias dezinfekavimo taisykles GMM nutekėjimo atvejais;

xv)

tam tikrais atvejais, įrengti saugų sandėlį užkrėstiems laboratoriniams įrengimams ir medžiagoms.

2.

Lentelių pavadinimai nurodo:

 

I A lentelėje pateikiami būtiniausi reikalavimai laboratorijų veiklai.

 

I B lentelėje pateikiami I A lentelės papildymai ir pakeitimai, skirti su GMM susijusiai veiklai inspektuose/šiltnamiuose.

 

I C lentelėje pateikiami I A lentelės papildymai ir pakeitimai, skirti su GMM susijusiai veiklai su gyvuliais.

 

II lentelėje pateikiami būtiniausi reikalavimai veiklai, atliekamai ne laboratorijoje.

Kai kuriais ypatingais atvejais gali būti privalu sujungti to paties lygio priemones iš I A ir II lentelių.

Kai kuriais atvejais naudotojai, kompetentingai institucijai sutinkant, gali netaikyti reikalavimų tam tikram konkrečiam ribojimo lygiui ar nederinti dviems skirtingiems lygiams keliamų reikalavimų.

Šiose lentelėse „pasirinktinai“ reiškia, kad naudotojas gali taikyti šias priemones individualiems atvejams, priklausomai nuo 4 straipsnio 2 dalyje nurodyto vertinimo.

3.

Kad reikalavimai būtų aiškūs, įgyvendindamos šį priedą valstybės narės gali papildomai įtraukti į šias lenteles 1 ir 2 punktuose nustatytus bendruosius principus.

I A   lentelė

Ribojimas ir kitos laboratorijos veiklos apsaugos priemonės

Specifikacijos

Ribojimo lygiai

1

2

3

4

1

Laboratorijos patalpos: izoliacija (1)

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

2

Laboratorija: užsandarinama fumigacijai

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Įrengimai

3

Vandeniui, rūgštims, šarmams, tirpikliams, dezinfekcijos priemonėms bei nukenksminimo agentams atsparūs ir lengvai valomi paviršiai

Reikalinga (suolas)

Reikalinga (suolas)

Reikalinga (suolas, grindys)

Reikalinga (suolas, grindys, lubos, sienos)

4

Įėjimas į laboratoriją per oro sandarinimo kamerą (2)

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

5

Neigiamas slėgis, palyginti su tiesioginės aplinkos slėgiu

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga, išskyrus (3)

Reikalinga

6

Įeinantis į laboratoriją ir iš jos išeinantis oras turėtų būti filtruojamas HEPA (4)

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga (HEPA – išeinančiam orui, išskyrus) (3)

Reikalinga (HEPA – įeinančiam ir išeinančiam orui) (5)

7

Mikrobiologinės saugos postas

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

8

Autoklavas

Vietoje

Pastate

Laboratorijos patalpose (6)

Laboratorijoje = dvigubu galu

Darbo sistema

9

Ribotas įėjimas

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

10

Ženklas apie biologinį pavojų ant durų

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

11

Specialios priemonės aerozolio paplitimui kontroliuoti

Nereikalinga

Reikalinga sumažinti iki minimumo

Reikalinga neleisti paplisti

Reikalinga neleisti paplisti

13

Dušas

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

14

Apsauginiai drabužiai

Tinkami apsauginiai drabužiai

Tinkami apsauginiai drabužiai

Tinkami apsauginiai drabužiai ir (pasirinktinai) avalynė

Visiškai persirengti ir persiauti batus prieš įeinant ir išėjus

15

Pirštinės

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

18

Veiksminga vektoriaus kontrolė (pvz., nuo graužikų ir vabzdžių)

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Atliekos

19

GMM, nutekėjusių iš kriauklių rankoms plautis ar vamzdžių ir dušų bei panašiais būdais, nuaktyvinimas

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

20

GMM kenksmingose medžiagose ir atliekose nuaktyvinimas

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Kitos priemonės

21

Laboratorija pati turi izoliuoti savo įrengimus

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

23

Stebėjimo langelis ar panašiai, įrengiamas taip, kad matytųsi dirbantieji

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Reikalinga


I B   lentelė

Ribojimas ir kitos inspektų ir šiltnamių apsaugos priemonės

Terminai „inspektas“ ir „šiltnamis“ reiškia konstrukciją su sienomis, stogu ir grindimis, suprojektuotą ir daugiausia naudojamą augalams auginti kontroliuojamoje ir apsaugotoje aplinkoje.

Taikomos visos I A lentelės nuostatos su šiais papildymais ir (arba) pakeitimais:


Specifikacijos

Ribojimo lygiai

1

2

3

4

Pastatas

1

Inspektas: stacionari konstrukcija (7)

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Įrengimai

3

Įėjimas per atskirtą kambarį su dvejomis blokuojančiomis durimis

Nereikalinga

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Reikalinga

4

Užterštų vandens nuotekų kontrolė

Pasirinktinai

Iki minimumo (8) sumažinti nutekėjimą

Neleisti nutekėti

Neleisti nutekėti

Darbo sistema

6

Priemonės kontroliuoti nepageidautinas rūšis, pvz., vabzdžius, graužikus, artropodus

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

7

Gyvų medžiagų pernešimo tarp inspekto/šiltnamio, apsauginės konstrukcijos ir laboratorijos procedūra kontroliuoja GMM plitimą

Iki minimumo sumažinti plitimą

Iki minimumo sumažinti plitimą

Neleisti plisti

Neleisti plisti


I C   lentelė

Ribojimas ir kitos veiklos gyvūnų sekcijose apsaugos priemonės

Taikomos visos I A lentelės nuostatos su šiais papildymais ir (arba) pakeitimais:


Specifikacijos

Ribojimo lygiai

1

2

3

4

Patalpos

1

Gyvūnų sekcijos izoliavimas (9)

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

2

Patalpos gyvūnams (10), atskirtos sandariomis durimis

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

3

Patalpos gyvūnams, suprojektuotos taip, kad būtų lengva nukenksminti (neperšlampamos ir lengvai nuplaunamos medžiagos (narvai ir pan.))

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

4

Lengvai nuplaunamos grindys ir (arba) sienos

Pasirinktinai

Reikalinga (grindys)

Reikalinga (grindys ir sienos)

Reikalinga (grindys ir sienos)

5

Gyvūnai laikomi deramai apsaugotose vietose, t. y. narvuose, garduose ar rezervuaruose

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Pasirinktinai

6

Izoliatorių ar izoliuotų kambarių filtrai (11)

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga


II   lentelė

Ribojimas ir kitos kitokios veiklos apsaugos priemonės

Specifikacijos

Ribojimo lygiai

1

2

3

4

Bendrosios nuostatos

1

Gyvybingus mikroorganizmus reikėtų saugoti sistemoje, atskiriančioje procesą nuo aplinkos (uždaroje sistemoje)

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

2

Iš uždaros sistemos išmetamų dujų kontrolė

Nereikalinga

Reikalinga, iki minimumo sumažinti plitimą

Reikalinga, neleisti plisti

Reikalinga, neleisti plisti

3

Aerozolių kontrolė renkant mėginius, pridedant medžiagos į uždarą sistemą ar pernešant medžiagą į kitą uždarą sistemą

Pasirinktinai

Reikalinga, iki minimumo sumažinti plitimą

Reikalinga, neleisti plisti

Reikalinga, neleisti plisti

4

Pagrindinės kultūros fluidų nuaktyvinimas prieš išimant iš uždaros sistemos

Pasirinktinai

Reikalinga, patvirtintomis priemonėmis

Reikalinga, patvirtintomis priemonėmis

Reikalinga, patvirtintomis priemonėmis

5

Reikėtų suprojektuoti užsandarinimą, siekiant sumažinti nutekėjimą ar jo išvengti

Nėra specialių reikalavimų

Iki minimumo sumažinti plitimą

Neleisti plisti

Neleisti plisti

6

Kontroliuojamą teritoriją reikėtų suprojektuoti taip, kad iš jos neištekėtų visas uždaros sistemos turinys

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

7

Kontroliuojamą teritoriją turėtų būti galima užsandarinti taip, kad joje vyktų fumigacija

Nereikalinga

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Reikalinga

Įrengimai

8

Įėjimas per oro sandarinimo kamerą

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

9

Paviršiai atsparūs vandeniui, rūgštims, šarmams, tirpikliams, dezinfekcijos priemonėms bei nukenksminimo agentams ir lengvai valomi

Reikalingi (jei yra, suolas)

Reikalinga (jei yra, suolas)

Reikalinga (jei yra, suolas, grindys)

Reikalinga (suolas, grindys, lubos, sienos)

10

Specialios priemonės, leidžiančios deramai vėdinti kontroliuojamą teritoriją, kad būtų sumažintas oro užterštumas

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Pasirinktinai

Reikalinga

11

Kontroliuojamoje teritorijoje turėtų būti palaikomas neigiamas oro slėgis, palyginti su tiesiogine aplinka

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

12

Įeinantis į kontroliuojamą teritoriją ir iš jos išeinantis oras turėtų būti filtruojamas HEPA

Nereikalinga

Nereikalinga

Reikalinga (įeinantis oras, pasirinktinai įeinantis oras)

Reikalinga (įeinantis ir išeinantis oras)

Darbo sistema

13

Uždara sistema turėtų būti kontroliuojamoje teritorijoje

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

Reikalinga

14

Patekti turėtų galėti tik paskirti darbuotojai

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

15

Turėtų būti pastatomi biologinio pavojaus ženklai

Nereikalinga

Reikalinga

Reikalinga

Reikalinga

17

Prieš išeidami iš kontroliuojamos zonos darbuotojai turėtų išsimaudyti duše

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

18

Darbuotojai turėtų vilkėti apsauginius drabužius

Reikalinga (darbo drabužiai)

Reikalinga (darbo drabužiai)

Reikalinga

Visiškai persirengti prieš išeinant ir įeinant

Atliekos

22

Iš kriauklių rankoms plautis ir dušo ar panašiai nutekėjusių GMM nuaktyvinimas

Nereikalinga

Nereikalinga

Pasirinktinai

Reikalinga

23

GMM, esančių kenksmingoje medžiagoje ir atliekose, įskaitant ir tas, kurios nuteka anksčiau negu išpilant pabaigoje, nuaktyvinimas

Pasirinktinai

Reikalinga, patvirtintomis priemonėmis

Reikalinga, patvirtintomis priemonėmis

Reikalinga, patvirtintomis priemonėmis


(1)  

Izoliavimas= laboratorija atskiriama nuo kitų to paties pastato erdvių arba įrengiama atskirame pastate.

(2)  

Oro sandarinimo kamera= įėjimas turi būti įrengtas per oro sandarinimo patalpą, kuri yra nuo laboratorijos izoliuota kamera. Tarp oro sandarinimo kameros neužterštosios pusės ir apsaugotosios pusės turi būti įrengtos persirengimo ar dušo patalpos ir pageidautina – blokuojančios durys.

(3)  Veikla, kai perdavimas vyksta kanalais, kuriuose nėra oro.

(4)  

HEPA= itin veiksmingos oro dalelės.

(5)  Kai naudojami virusai, kurių nesulaiko HEPA filtrai, išeinančiam orui būtina nustatyti papildomus reikalavimus.

(6)  Atliekant patvirtintas procedūras, per kurias galima saugiai perleisti medžiagą į autoklavą ne laboratorijoje ir suteikti to pat lygio apsaugą.

(7)  Inspektas – tai vietoje, į kurią nepatenka nutekantys paviršiniai vandenys, pastatyta stacionari konstrukcija su nuolatine vandeniui atsparia danga ir su savaime užsidarančiomis sandariomis durimis.

(8)  Kai perdavimas gali vykti per žemę.

(9)  

Gyvūnų sekcija: pastatas ar atskiras plotas pastate, kuriame yra tokios patalpos ir kiti plotai, tokie kaip persirengimo kambariai, dušai, autoklavai, maisto sandėliai ir pan.

(10)  

Patalpos gyvūnams: patalpos, kuriose paprastai laikomi galvijai, veisliniai ar eksperimentiniai gyvuliai, arba patalpos, naudojamos smulkioms chirurginėms procedūroms atlikti.

(11)  

Izoliatoriai: skaidrios dėžės narvo viduje arba ne narve, kuriose laikomi smulkūs gyvūnai; dideliems gyvuliams gali labiau tikti izoliuoti kambariai.


V PRIEDAS

Informacija, reikalinga 6, 8 ir 9 straipsniuose nurodytam pranešimui

A   DALIS

Informacija, reikalinga 6 straipsnyje nurodytam pranešimui:

naudotojo (-ų), įskaitant atsakingus už priežiūrą ir saugą, pavadinimas (pavardė),

informacija apie asmenų, atsakingų už priežiūrą ir saugą, mokymą ir kvalifikaciją,

išsami informacija apie visus biologinius komitetus ar pakomitečius,

patalpų adresas ir bendras aprašymas,

darbo, kuris bus atliekamas, pobūdžio aprašymas,

riboto naudojimo klasė,

tik 1 klasės ribotam naudojimui, 4 straipsnio 2 dalyje nurodyto vertinimo santrauka ir informacija apie atliekų tvarkymą.

B   DALIS

Informacija, reikalinga 8 straipsnyje nurodytam pranešimui:

6 straipsnyje nurodyto pranešimo pateikimo data,

asmenų, atsakingų už priežiūrą ir saugumą, vardai ir pavardės ir informacija apie jų mokymą bei kvalifikaciją,

recipientas, donoras ir (arba) motininis (-iai) mikroorganizmas (-ai) ir, tam tikrais atvejais, naudojama (-os) šeimininko vektoriaus sistema (-os),

per modifikaciją naudotos (-ų) genetinės (-ių) medžiagos (-ų) šaltinis (-iai) ir planuojama (-os) funkcija (-os),

GMM tapatybė ir charakteristikos;

riboto naudojimo tikslas, taip pat ir numatomi rezultatai,

numatomos naudoti kultūros apytiksliai kiekiai,

ribojimo ir kitų taikomų apsaugos priemonių aprašymas, įskaitant informaciją apie atliekų tvarkymą, aprašant, kokios atliekos susidarys, kaip jos bus tvarkomos, koks bus jų galutinis pavidalas ir kur jos pateks,

4 straipsnio 2 dalyje nurodyto vertinimo santrauka,

informacija, reikalinga kompetentingai institucijai, kad įvertintų visas padarinių likvidavimo priemones, jei reikalaujama pagal 13 straipsnio 1 dalį.

C   DALIS

Informacija, reikalinga 9 straipsnyje nurodytam pranešimui:

a)

6 straipsnyje nurodyto pranešimo pateikimo data,

asmenų, atsakingų už priežiūrą ir saugą, vardai ir pavardės ir informacija apie jų mokymą bei kvalifikaciją;

b)

numatomi naudoti recipientas ir motininis (-iai) mikroorganizmas (-ai),

numatoma (-os) naudoti šeimininko vektoriaus sistema (-os) (tam tikrais atvejais),

modifikacijai (-oms) naudojamos(-ų) genetinės (-ių) medžiagos (-ų) šaltinis (-iai) ir numatoma (-os) funkcija (-os),

GMM tapatybė ir charakteristikos,

numatomų naudoti kultūrų dydžiai;

c)

taikytinų apribojimo ir kitų apsaugos priemonių aprašymas, įskaitant informaciją apie atliekų tvarkymą, aprašant numatomų gauti atliekų rūšis ir pavidalą, jų tvarkymą, galutinį pavidalą ir kur jos galiausiai pateks,

riboto naudojimo tikslas, taip pat ir numatomi rezultatai,

instaliacijos dalių aprašymas;

d)

informacija apie nelaimingų atsitikimų prevencijos ir padarinių likvidavimo planus, jei jų yra:

visi pavojai, kylantys būtent dėl instaliacijos vietos,

taikomos prevencinės priemonės, kaip antai: saugumo įrengimai, signalizacijos sistemos ir ribojimo metodai,

ribojimo priemonių tęstinio veiksmingumo tikrinimo tvarka ir planai,

darbuotojams suteikiamos informacijos aprašymas,

informacija, reikalinga kompetentingai institucijai, kad įvertintų visus padarinių likvidavimo planus, jei reikalaujama pagal 13 straipsnio 1 dalį;

e)

4 straipsnio 2 dalyje nurodyto vertinimo kopija.


VI PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva ir jos vėlesnių pakeitimų sąrašas

(nurodyta 21 straipsnyje)

Tarybos direktyva 90/219/EEB

(OL L 117, 1990 5 8, p. 1)

 

Komisijos direktyva 94/51/EB

(OL L 297, 1994 11 18, p. 29)

 

Tarybos direktyva 98/81/EB

(OL L 330, 1998 12 5, p. 13)

 

Tarybos sprendimas 2001/204/EB

(OL L 73, 2001 3 15, p. 32)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

(OL L 284, 2003 10 31, p. 1)

tik III priedo 19 punktas

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 21 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

90/219/EEB

1991 m. spalio 23 d.

94/51/EB

1995 m. balandžio 30 d.

98/81/EB

2000 m. birželio 5 d.


VII PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 90/219/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnio įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio pirma įtrauka

3 straipsnio 1 dalies a punktas

3 straipsnio antra įtrauka

3 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio pirma pastraipa

3 straipsnio 2 dalis

4 straipsnio antra pastraipa

3 straipsnio 3 dalis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

10 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

11 straipsnio 4 dalies įžanginė formuluotė

10 straipsnio 4 dalies įžanginė formuluotė

11 straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

10 straipsnio 4 dalies a punktas

11 straipsnio 4 dalies antra įtrauka

10 straipsnio 4 dalies b punktas

12 straipsnio pirma pastraipa

11 straipsnio 1 dalis

12 straipsnio antra pastraipa

11 straipsnio 2 dalis

13 straipsnis

12 straipsnis

14 straipsnio pirma pastraipa

13 straipsnio 1 dalis

14 straipsnio antra pastraipa

13 straipsnio 2 dalis

15 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

14 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

15 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

14 straipsnio 1 dalies a punktas

15 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

14 straipsnio 1 dalies b punktas

15 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

14 straipsnio 1 dalies c punktas

15 straipsnio 1 dalies ketvirta įtrauka

14 straipsnio 1 dalies d punktas

15 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

14 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

15 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

14 straipsnio 2 dalies a punktas

15 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

14 straipsnio 2 dalies b punktas

16 straipsnis

15 straipsnis

17 straipsnis

16 straipsnis

18 straipsnis

17 straipsnis

19 straipsnio 1 dalis

18 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

19 straipsnio 2 dalis

18 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

19 straipsnio 3 dalies įžanginė formuluotė

18 straipsnio 2 dalies įžanginė formuluotė

19 straipsnio 3 dalies pirma įtrauka

18 straipsnio 2 dalies a punktas

19 straipsnio 3 dalies antra įtrauka

18 straipsnio 2 dalies b punktas

19 straipsnio 3 dalies trečia įtrauka

18 straipsnio 2 dalies c punktas

19 straipsnio 4 dalis

18 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 5 dalis

18 straipsnio 4 dalis

20 straipsnis

19 straipsnis

20a straipsnis

21 straipsnio 1 dalis

20 straipsnio 1 dalis

21 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

20 straipsnio 2 dalis ir 3 dalies pirma pastraipa

21 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

20 straipsnio 3 dalies antra pastraipa

21 straipsnio 3 dalis

22 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

23 straipsnis

I–V priedai

I–V priedai

VI priedas

VII priedas