ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.116.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 116

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gegužės 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 378/2009 dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus cereus var. toyoi naujai paskirčiai kaip veislinių triušių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Rubinum S.A.) ( 1 )

3

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 379/2009 dėl leidimo naudoti 6-fitazę EC 3.1.3.26 naujai paskirčiai kaip mėsinių viščiukų, mėsinių kalakutų, vištų dedeklių, mėsinių ančių, atjunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Danisco Animal Nutrition, juridinis asmuo Danisco (UK) Limited) ( 1 )

6

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 380/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, kuriuo nustatomos išsamios kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo taisyklės, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams ir išsamios Reglamente (EB) Nr. 479/2008 numatyto kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės

9

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 381/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004, nustatantį išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles

16

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. gegužės 5 d. Tarybos direktyva 2009/47/EB, iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su lengvatiniais pridėtinės vertės mokesčio tarifais

18

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/373/EB

 

*

2009 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3219)

21

 

 

2009/374/EB

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Bulgarijos ir Rumunijos stojimo akto VII priedo B priedėlio nuostatas dėl tam tikrų mėsos, paukštienos, žuvies, pieno ir pieno produktų sektorių įmonių Rumunijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3390)  ( 1 )

49

 

 

2009/375/EB

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas dėl 2009 m. maisto saugos, gyvūnų sveikatos, gyvūnų gerovės ir augalų sveikatos sričių mokymo priemonių darbo programos finansavimo

54

 

 

2009/376/EB

 

*

2009 m. gegužės 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2007/716/EB nuostatas dėl tam tikrų Bulgarijos mėsos ir pieno sektorių įmonių (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3442)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

9.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 377/2009

2009 m. gegužės 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

64,3

TN

115,0

TR

116,4

ZZ

98,6

0707 00 05

MA

32,7

TR

123,2

ZZ

78,0

0709 90 70

TR

120,2

ZZ

120,2

0805 10 20

EG

45,5

IL

55,9

MA

48,3

TN

52,5

TR

95,9

US

68,2

ZZ

61,1

0805 50 10

TR

50,6

ZA

56,2

ZZ

53,4

0808 10 80

AR

82,4

BR

69,3

CA

127,2

CL

82,0

CN

90,7

NZ

103,6

US

124,5

UY

71,7

ZA

83,2

ZZ

92,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


9.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 378/2009

2009 m. gegužės 8 d.

dėl leidimo naudoti preparatą Bacillus cereus var. toyoi naujai paskirčiai kaip veislinių triušių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Rubinum S.A.)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naujai paskirčiai – kaip veislinių triušių pašarų priedą – naudoti mikroorganizmų preparatą Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 / CNCM I-1012; preparatas priskirtinas „zootechninių priedų“ kategorijai.

(4)

Neterminuotas leidimas naudoti mikroorganizmų preparatą paršeliams iki 2 mėn. amžiaus ir paršavedėms buvo suteiktas Reglamentu (EB) Nr. 256/2002 (2), paršeliams ir penimoms kiaulėms – Reglamentu (EB) Nr. 1453/2004 (3), mėsiniams galvijams – Reglamentu (EB) Nr. 255/2005 (4), mėsiniams triušiams ir mėsiniams viščiukams – Reglamentu (EB) Nr. 1200/2005 (5), paršeliams (2 mėn.) ir paršavedėms – Reglamentu (EB) Nr. 1143/2007 (6), o leidimas naudoti minėtą preparatą dešimt metų mėsiniams kalakutams – Reglamentu (EB) Nr. 166/2008 (7).

(5)

Buvo pateikta naujų duomenų, kuriais pagrindžiamas prašymas leisti naudoti šį preparatą veisliniams triušiams. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba) 2008 m. gruodžio 9 d. nuomonėje (8) padarė išvadą, kad Bacillus cereus var. toyoi NCIMB 40112 / CNCM I-1012 preparatas neturi neigiamos įtakos gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai. Nuomonėje teigiama, kad naudoti šį preparatą dar vienai gyvūnų kategorijai yra saugu, be to, tai yra labai naudinga bendram produktyvumui ir sumažina triušiukų mirtingumą žindymo laikotarpiu. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patikrino pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(6)

Atlikus preparato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(7)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį „zootechninių priedų“ kategorijai ir funkcinei „žarnyno floros stabilizatorių“ grupei, leidžiama naudoti kaip gyvūnų mitybos priedą minėtame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 41, 2002 2 13, p. 6.

(3)  OL L 269, 2004 8 17, p. 3.

(4)  OL L 45, 2005 2 16, p. 3.

(5)  OL L 195, 2005 7 27, p. 6.

(6)  OL L 256, 2007 10 2, p. 23.

(7)  OL L 50, 2008 2 23, p. 11.

(8)  EMST leidinys (2008 m.) 913, p. 1–3.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai.

4b1701

Rubinum S.A.

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Priedo sudėtis:

Bacillus cereus var. toyoi preparatas, kuriame yra ne mažiau kaip 1 × 1010 KSV/g priedo

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Bacillus cereus var. toyoi

NCIMB 40112/CNCM I-1012

 

Analizės metodas (1):

Skaičiavimas: taikant paskleidimo ant plokštelės metodą, naudojant triptono sojos agarą, iš anksto karščiu apdorojus pašaro ėminius, ir impulsinę lauko gelių elektroforezę (PFGE).

Veisliniai triušiai

0,2 × 109

1 × 109

1.

Priedo ir premikso naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti saugos akinius ir pirštines.

3.

Galima naudoti kombinuotuosiuose pašaruose, kurių sudėtyje yra kokcidiostatų: robenidinas

4.

Galima naudoti veislinių triušių pašaruose nuo sukergimo iki jauniklių atjunkymo pabaigos.

2019 m. gegužės 29 d.


(1)  Išsamus analizės metodų aprašymas pateikiamas Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 379/2009

2009 m. gegužės 8 d.

dėl leidimo naudoti 6-fitazę EC 3.1.3.26 naujai paskirčiai kaip mėsinių viščiukų, mėsinių kalakutų, vištų dedeklių, mėsinių ančių, atjunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių pašarų priedą (leidimo turėtojas – Danisco Animal Nutrition, juridinis asmuo Danisco (UK) Limited)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nustatyta, kad priedams gyvūnų mityboje naudoti reikia leidimo, ir nustatytas tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas suteikti leidimą naudoti šio reglamento priede nurodytą preparatą. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) pagamintą preparatą 6-fitazę EC 3.1.3.26 naujai paskirčiai kaip mėsinių viščiukų, mėsinių kalakutų, vištų dedeklių, mėsinių ančių, atjunkytų paršelių, penimų kiaulių ir paršavedžių pašarų priedą; preparatas priskirtinas „zootechninių priedų“ kategorijai.

(4)

Neterminuotas leidimas naudoti iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) pagamintą preparatą 6-fitazę EC 3.1.3.26 mėsiniams viščiukams buvo suteiktas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1743/2006 (2), o leidimas naudoti minėtą preparatą dešimt metų mėsiniams viščiukams, mėsiniams kalakutams, vištoms dedeklėms, mėsinėms antims, atjunkytiems paršeliams, penimoms kiaulėms ir paršavedėms – Komisijos reglamentu (EB) Nr. 785/2007 (3).

(5)

Buvo pateikta naujų duomenų, kuriais pagrindžiamas prašymas leisti naudoti iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) pagamintą preparatą 6-fitazę EC 3.1.3.26 mėsiniams viščiukams, mėsiniams kalakutams, vištoms dedeklėms, mėsinėms antims, atjunkytiems paršeliams, penimoms kiaulėms ir paršavedėms.

(6)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – tarnyba) 2008 m. gruodžio 10 d. nuomonėje (4) pareiškė, kad 2006 m. spalio 17 d. jos pateikta nuomonė (5) visiškai taikoma naujos sudėties 6-fitazei EC 3.1.3.26. Todėl tarnyba padarė išvadą, kad iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) pagamintas naujos sudėties preparatas 6-fitazė EC 3.1.3.26 yra veiksmingas nustatytų rūšių gyvūnams ir saugus gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ir aplinkai. Tarnyba rekomenduoja atitinkamas naudotojų saugos priemonės. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji patikrino pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaitą, kurią pateikė Reglamentu (EB) Nr. 1831/2003 įsteigta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(7)

Atlikus preparato vertinimą nustatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytos leidimo suteikimo sąlygos įvykdytos. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(8)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį „zootechninių priedų“ kategorijai ir funkcinei „virškinimo stimuliatorių“ grupei, leidžiama naudoti kaip gyvūnų mitybos priedą minėtame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 329, 2006 11 25, p. 16.

(3)  OL L 175, 2007 7 5, p. 5.

(4)  EMST leidinys (2008 m.) 915, p. 1–10.

(5)  EMST leidinys (2006 m.) 404, p. 1–20.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšis arba kategorija

Didžiausias amžius

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilograme visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: virškinimo stimuliatoriai.

4a1640

Danisco Animal Nutrition

(juridinis asmuo Danisco (UK) Limited)

6–fitazė

EC 3.1.3.26

 

Priedo sudėtis:

6-filazės (EC 3.1.3.26) preparatas,

pagamintas iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

kurios mažiausias aktyvumas:

 

kietu pavidalu – 10 000 FTU (1)/g

 

skystu pavidalu – 10 000 FTU/ml

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

6-fitazė (EC 3.1.3.26),

pagaminta iš Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Analizės metodas  (2)

Kolorimetrinis metodas matuojant neorganinį fosfatą, fermento atpalaiduotą iš fitato substrato.

Mėsiniai viščiukai

250 FTU

1.

Priedo ir premikso naudojimo taisyklėse nurodyti laikymo temperatūrą, laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Skirtas naudoti pašaruose, kuriuose daugiau kaip 0,23 % fitino, jungiančio fosforą.

3.

Atjunkytiems iki 35 kg kūno svorio paršeliams.

4.

Rekomenduojama dozė kilograme visaverčio pašaro:

mėsiniams viščiukams: 500–750 FTU,

mėsiniams kalakutams: 250–1 000 FTU,

vištoms dedeklėms: 150–900 FTU,

mėsinėms antims: 250–1 000 FTU,

atjunkytiems paršeliams: 500–1 000 FTU,

penimoms kiaulėms: 500–1 000 FTU,

paršavedėms: 500 FTU.

5.

Sauga: tvarkant produktą reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugą, saugos akinius ir pirštines.

2019 m. gegužės 29 d.

Mėsiniai kalakutai

250 FTU

Vištos dedeklės

150 FTU

Mėsinės antys

250 FTU

Atjunkyti paršeliai

250 FTU

Penimos kiaulės

250 FTU

Paršavedės

500 FTU


(1)  1 FTU yra fermento kiekis, per minutę esant pH 5,5 ir 37 °C iš natrio fitato substrato atpalaiduojantis 1 mikromolį neorganinio fosfato.

(2)  Išsamus analizės metodų aprašymas pateikiamas Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


9.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 380/2009

2009 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, kuriuo nustatomos išsamios kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo taisyklės, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams ir išsamios Reglamente (EB) Nr. 479/2008 numatyto kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (1), ypač į jo 142 straipsnio b, c, d, e, k ir n punktus,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1782/2003 (2) buvo panaikintas ir pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 73/2009. Tačiau kai kurios panaikinto reglamento nuostatos ir toliau bus taikomos 2009 m. Komisijos reglamente (EB) Nr. 796/2004 (3) nustatytos taisyklės taikomos abiems reglamentams. Todėl reikėtų patikslinti Reglamento (EB) Nr. 796/2004 pavadinimą.

(2)

Nuorodos į įvairius Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 straipsnius, kurie pakeisti Reglamentu (EB) Nr. 73/2009, pateikiamos to reglamento XVIII priede esančioje atitikties lentelėje. Vis dėlto siekiant aiškumo kai kurias Reglamente (EB) Nr. 796/2004 pateiktas nuorodas į panaikintą reglamentą reikėtų patikslinti. Be to, reikėtų išbraukti nebetaikomas nuostatas.

(3)

Panaikinti žemės atidėjimo reikalavimai pagal bendrosios išmokos schemą. Todėl reikėtų išbraukti atitinkamas Reglamento (EB) Nr. 796/2004 nuostatas.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 7 straipsnyje nurodyta teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistema turi būti užtikrintas veiksmingas teisių į išmokas atsekamumas ir sudaryta galimybė atlikti jų kryžminius patikrinimus. Su teisėmis, suteiktomis pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnio 1 dalies c punktą, yra susiję specialieji reikalavimai. Todėl į sistemą turėtų būti įtraukta informacija, reikalinga patikrinti, ar įvykdyti specialieji reikalavimai.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 73/2009 29 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad atitiktis paramos skyrimo sąlygoms turi būti patikrinta prieš išmokant išmoką. Todėl lygiavertė Reglamento (EB) Nr. 796/2004 nuostata nebereikalinga ir turėtų būti išbraukta.

(6)

2004 m. spalio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1973/2004, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles (4), 138 straipsnyje nustatytos specialios taisyklės, susijusios su išmokų sumažinimu ir neskyrimu pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą, išbrauktos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 316/2009 (5). Todėl reikėtų išbraukti nuorodas į minėtą Reglamento (EB) Nr. 796/2004 straipsnį. Be to, dėl minėto Reglamento (EB) Nr. 73/2009 pakeitimo turėtų būti patikslinti tie Reglamento (EB) Nr. 796/2004 straipsniai, kuriuose reikalinga aiški nuoroda į vienkartinės išmokos už plotus schemą.

(7)

Reikia specialių nuostatų, susijusių su specialiosios paramos, kuri būtų skiriama įgyvendinant neprivalomą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 straipsnį, administravimu ir kontrole.

(8)

Su pagalbos cukrinių runkelių ir cukranendrių augintojams paraiška kartu turi būti pateikta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110r straipsnyje nurodytos tiekimo sutarties kopija. Pasitaiko atvejų, kai tokios sutartys paskutinę valstybės narės nustatytą paraiškos pateikimo dieną dar nebūna pasirašytos. Todėl reikėtų sudaryti galimybę šią informaciją pateikti vėliau; pateikimo datą turėtų nustatyti valstybė narė.

(9)

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 20 straipsnyje yra išdėstytos specialios taisyklės, skirtos tokiems atvejams, kai paskutinė pagalbos paraiškų pateikimo diena yra valstybinė šventė, šeštadienis ar sekmadienis. Tos pačios taisyklės turėtų būti taikomos teikiant bendrosios paraiškos pakeitimus pagal to paties reglamento 15 straipsnį.

(10)

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 21a straipsnyje nustatytos taisyklės, susijusios su pavėluotu dalyvavimo bendrosios išmokos schemoje paraiškos pateikimu. Reikia patikslinti nuostatas, taikytinas pirmaisiais bendrosios išmokos schemos metais, ir pateikti nuorodas į minėtos schemos įgyvendinimą naujosiose valstybėse narėse. Reglamento (EB) Nr. 73/2009 56 straipsnyje numatyta vėliausia data, kurią valstybė narė turi nustatyti dalyvavimo bendrosios išmokos schemoje paraiškoms pateikti. Kai į bendrosios išmokos schemą įtraukiami nauji sektoriai, Reglamento (EB) Nr. 796/2004 21a straipsnyje nustatytos taisyklės, susijusios su pavėluotu paraiškos pagal bendrosios išmokos schemą pateikimu, taip pat taikomos ūkininkų iš šių naujų sektorių paraiškoms. Siekiant veiksmingo administravimo labai svarbu, kad dalyvavimo bendrosios išmokos schemoje paraiška būtų pateikta laiku. Todėl reikėtų numatyti vėliausią datą, kurią valstybės narės turi nustatyti paraiškai pateikti tais atvejais, kai į bendrosios išmokos schemą įtraukiami nauji sektoriai.

(11)

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 31a straipsnio nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110e straipsnyje nurodytą diferencijavimo skalę nebetaikoma, todėl ją reikėtų išbraukti.

(12)

Dauguma išmokų už plotą šiuo metu yra atsietos nuo gamybos ir priklauso vienai kultūrų grupei. Todėl nebereikia kontroliuoti, ar deklaruotas visas bendros paraiškos plotas nėra didesnis už faktinį plotą. Atsižvelgiant į tai, galima supaprastinti taisykles, susijusias su paramos sumažinimu, kuris taikoma atlikus minėtą kontrolę, jei deklaruotas per didelis plotas.

(13)

Siekiant suderinti išmokų už plotą, išmokų už gyvulius ir papildomų išmokų taisykles, susijusias su sumažinimų padengimu per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais buvo nustatytas neatitikimas, po trejų metų likutis turėtų būti panaikintas visų išmokų atžvilgiu. Be to, 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles (6), 5b straipsnyje nustatytos horizontaliosios mokėtinos skolos išskaičiavimo iš būsimos išmokos taisyklės. Todėl nuoroda į išmokas, iš kurių gali būti išskaitomos skolos, turėtų būti pakeista nuoroda į minėtą nuostatą.

(14)

Kad remiantis nustatytais duomenimis būtų taikomi atitinkami sumažinimai, informacija apie kompleksinio paramos susiejimo tikrinimo rezultatus turėtų būti prieinama visoms mokėjimo agentūroms, atsakingoms už skirtingų išmokų, kurioms taikomi kompleksinio paramos susiejimo reikalavimai, valdymą.

(15)

Nustatytos naujos moduliavimo taisyklės. Todėl su papildomomis išmokomis susijusios nuostatos nebetaikomos ir turėtų būti išbrauktos. Be to, turėtų būti atnaujintos taisyklės, kuriomis nustatoma įvairių sumažinimų taikymo tvarka ir skaičiavimo pagrindas, ir į jas turėtų būti įtraukti galimi sumažinimai laikantis grynųjų viršutinių ribų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 73/2009 8 straipsnio 1 dalyje.

(16)

Reglamente (EB) Nr. 885/2006 nustatytos taisyklės, susijusios su negrąžintų sumų išskaitymu ir galimybe nuspręsti nesusigrąžinti ne didesnių kaip 100 EUR negrąžintų sumų. Todėl lygiavertės Reglamento (EB) Nr. 796/2004 nuostatos yra nereikalingos ir turėtų būti išbrauktos.

(17)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(18)

Reglamentas (EB) Nr. 73/2009 taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d. Taigi šiame reglamente nustatyti pakeitimai turėtų būti susiję su pagalbos paraiškomis, susijusiomis su metais ar priemokų skyrimo laikotarpiais, kurie prasideda 2009 m. sausio 1 d. Todėl šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

(19)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

Reglamento pavadinimas pakeičiamas taip:

2)

2 straipsnio pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

1 punktas pakeičiamas taip:

„1)   ariamoji žemė– tai augalininkystei naudojama žemė arba žemė, kuri išlaikoma geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009 (7) 6 straipsnį, neatsižvelgiant į tai, ar ši žemė naudojama šiltnamiams, ir į tai, ar ji padengta pastovia arba nepastovia danga;

b)

2 punktas pakeičiamas taip:

„2)   daugiametės ganyklos– tai žemė, kurioje natūraliai (t. y. nesėjama) auga žolė ar kitokie žoliniai pašarai arba ji yra auginama (t. y. pasėta) ir kuri penkerius ar daugiau metų nebuvo įtraukta į ūkio sėjomainą, išskyrus žemę, kuriai pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 107 straipsnio 6 dalį taikomos atidėtos žemės schemos, pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2078/92 (8) atidėtus žemės plotus, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 (9) 22, 23 ir 24 straipsnius atidėtus plotus ir pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 (10) 39 straipsnį atidėtus žemės plotus;

3)

7 straipsnio 1 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

teisės į išmokas rūšis, visų pirma teisių, kurioms taikomos specialios Reglamento (EB) Nr. 73/2009 44 straipsnyje nustatytos sąlygos, ir pagal to paties reglamento 68 straipsnio 1 dalies c punktą suteiktų teisių;“

4)

8 straipsnio 1 dalis keičiama taip:

„1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 73/2009 34 straipsnio 2 dalies nuostatų, laikoma, kad žemės ūkio paskirties sklypas, kuriame yra medžių, atitinka pagalbos už plotą schemų reikalavimus, jeigu žemės ūkio veikla arba, jei taikoma, numatoma gamyba jame gali būti vykdoma panašiai kaip to paties ploto sklypuose, kuriuose nėra medžių.“

5)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Straipsnio pavadinimas pakeičiamas taip:

„10 straipsnis

Su kompleksinio paramos susiejimo patikrinimais susijusios pagalbos išmokėjimas“;

b)

1 dalis išbraukiama;

6)

11 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Ūkininkas, kuris kreipiasi pagalbos ne pagal su plotu susijusią pagalbos schemą, o pagal kitą Reglamento (EB) Nr. 73/2009 I priede nurodytą pagalbos schemą, arba paramos pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11,12 ir 98 straipsnius ir kuris turi Reglamento (EB) Nr. 73/2009 2 straipsnio h punkto apibrėžtį atitinkančių žemės ūkio paskirties plotų, teikia bendrosios paraiškos formą, kurioje išvardija šiuos plotus pagal šio reglamento 14 straipsnį“.

7)

12 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies c punktas pakeičiamas taip:

„c)

pagal 7 straipsnyje nurodytą teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistemą nustatomos teisės į išmokas, skiriamas pagal bendrosios išmokos schemą“;

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Siekiant nustatyti šio straipsnio 1 dalies c punkte nurodytas teises į išmokas, pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 19 straipsnio 2 dalį ūkininkams pateiktose iš anksto nustatytose formose išvardijamos galimos teisės į išmokas, vadovaujantis 7 straipsnyje numatyta teisių į išmokas identifikavimo ir registravimo sistema.“;

c)

3 dalies pirmos pastraipos pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Siekiant identifikuoti šio straipsnio 1 dalies d punkte nurodytus visus vieno ūkio žemės ūkio paskirties sklypus, pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 19 straipsnio 2 dalį ūkininkams pateiktose iš anksto nustatytose formose nurodomas didžiausias kiekvieno referencinio sklypo pagalbos skyrimo reikalavimus atitinkantis žemės plotas pagal bendrosios išmokos schemą arba pagal vienkartinės išmokos už plotus schemą.“

8)

13 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Jei atidėta žemė naudojama pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 107 straipsnio 3 dalies pirmą įtrauką, bendrojoje paraiškoje turi būti pateikti pagal taikomas sektoriaus taisykles reikalaujami įrodymai.“

9)

14 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Plotų naudojimo atvejai, nurodyti Reglamento (EB) Nr. 73/2009 6 straipsnio 2 dalyje ir 38 straipsnyje ir išvardyti to reglamento VI priede, taip pat pluoštiniams linams auginti naudojami plotai arba plotai, kurie deklaruojami siekiant gauti specialiąją Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnyje nustatytą paramą, jeigu tų plotų nereikia deklaruoti pagal šio reglamento 13 straipsnį, deklaruojami bendrosios paraiškos formos skiltyje su atskiru antraštiniu pavadinimu.“

10)

15 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

11)

17a straipsnio 2 dalis papildoma šia pastraipa:

„Valstybės narės gali nustatyti, kad 1 dalies antroje pastraipoje nurodytą tiekimo sutarties kopiją galima atskirai pateikti iki vėlesnės datos, bet ne vėliau kaip paraiškos pateikimo metų gruodžio 1 d.“

12)

20 straipsnis pakeičiamas taip:

„20 straipsnis

Nuo pagalbos paraiškų, patvirtinamųjų dokumentų, sutarčių ir deklaracijų paskutinės pateikimo dienos, taip pat nuo bendrosios paraiškos pakeitimų pateikimo paskutinės dienos leidžianti nukrypti nuostata

Nukrypstant nuo Tarybos reglamento (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (11) 5 straipsnio 1 dalies, tais atvejais, kai paskutinė šioje antraštinėje dalyje nurodytų pagalbos paraiškų ar patvirtinamųjų dokumentų, sutarčių ar deklaracijų pateikimo diena arba bendrosios paraiškos pakeitimų pateikimo paskutinė diena yra valstybinė šventė, šeštadienis ar sekmadienis, po jų einanti pirmoji darbo diena laikoma paskutine pateikimo diena.

Pirmoji pastraipa taip pat taikoma paraiškoms, kurias ūkininkai pateikia pagal bendrosios išmokos schemą remdamiesi Reglamento (EB) Nr. 73/2009 56 straipsniu.

13)

21a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Išskyrus Reglamento (EB) Nr. 73/2009 56 straipsnio 2 dalyje minimus force majeure bei išskirtinių aplinkybių atvejus ir nukrypstant nuo šio reglamento 21 straipsnio, pirmaisiais bendrosios išmokos schemos taikymo pagal Reglamento (EB) Nr. 73/2009 III antraštinės dalies 3 skyrių metais, jeigu konkrečioje valstybėje narėje ūkininkas kartu turi pateikti teisės į išmokas paskyrimo paraišką pagal to reglamento 56 straipsnio 1 dalį ir bendrąją paraišką už tuos metus ir jeigu ūkininkas šias paraiškas pateikia po nustatyto termino, sumos, į kurias ūkininkas turi teisę atitinkamais metais, mažinamos 4 % už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.“

b)

2 dalies antra pastraipa keičiama taip:

„Tokiu atveju, išskyrus Reglamento (EB) Nr. 73/2009 56 straipsnio 2 dalyje minimus force majeure bei išskirtinių aplinkybių atvejus, pagal tą straipsnį paraišką pagal bendrosios išmokos schemą pateikus po nustatyto termino, sumos, į kurias ūkininkas turi teisę pirmaisiais bendrosios išmokos schemos taikymo metais, mažinamos 3 % už kiekvieną pavėluotą darbo dieną.“

c)

3 dalis papildoma šia pastraipa:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos dalyvavimo schemoje paraiškos pateikiamos iki dienos, kurią nustato valstybės narės, bet ne vėliau kaip atitinkamų metų gegužės 15 d.“

14)

24 straipsnio 1 dalies d punktas pakeičiamas taip:

„d)

teisių į išmokas ir ploto neatitikimą, siekiant patikrinti, ar teisių į išmokas skaičių atitinka toks pat skaičius reikalavimus atitinkančių hektarų, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 73/2009 34 straipsnio 2 dalyje;“

15)

31a straipsnis pakeičiamas taip:

„31a straipsnis

Patvirtintų tarpšakinių organizacijų patikrinimai vietoje

Atliekant patvirtintų tarpšakinių organizacijų patikrinimus vietoje Reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV antraštinės dalies 1 skyriaus 6 skirsnyje nustatytos specialiosios išmokos už medvilnę paraiškų pagrindu yra tikrinama, kaip laikomasi tų organizacijų patvirtinimo kriterijų ir jų narių sąrašas.“

16)

38 straipsnyje pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Papildomoms išmokoms, skiriamoms už Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 straipsnyje numatytą konkrečių ūkininkavimo metodų įgyvendinimą ir kokybiškos produkcijos gamybą, arba Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnyje nustatytai specialiajai paramai valstybės narės prireikus taiko šios antraštinės dalies nuostatas.“

17)

49 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

18)

50 straipsnio 4 dalis išbraukiama.

19)

51 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Kultūrų grupės atžvilgiu, jeigu deklaruotas plotas pagal bet kurią pagalbos už plotą schemą, išskyrus pagalbos už krakmolines bulves, sėklą ir tabaką schemas, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 73/2009 IV antraštinės dalies 1 skyriaus 2 ir 5 skirsniuose ir Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10c skyriuje, viršija pagal šio reglamento 50 straipsnio 3 ir 5 dalis nustatytą plotą, pagalbos suma apskaičiuojama pagal nustatytą plotą, sumažinamą dvigubu nustatytu skirtumu, jeigu skirtumas sudaro daugiau kaip 3 % arba du hektarus, bet ne daugiau kaip 20 % nustatyto ploto.

Jeigu skirtumas didesnis negu 20 % nustatyto ploto, aptariamai kultūrų grupei pagalba, susijusi su už plotą skiriamomis išmokomis, neskiriama.

Jeigu skirtumas didesnis negu 50 %, ūkininkui dar kartą neskiriama pagalba, kurios dydis lygus sumai, atitinkančiai deklaruoto ploto ir pagal šio reglamento 50 straipsnio 3 ir 5 dalis nustatyto ploto skirtumą. Ta suma išskaičiuojama pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006 (12) 5b straipsnį. Jeigu pagalbos neužtenka visiškai kompensuoti pagal tą straipsnį išskaitant per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas neatitikimas, likutis panaikinimas.

b)

2 dalis išbraukiama.

c)

2a dalis pakeičiama taip:

„2a.   Jeigu ūkininkas deklaruoja didesnį už teises į išmokas plotą, o deklaruotas plotas atitinka visus kitus reikalavimus paramai gauti, 1 dalyje numatytas išmokų sumažinimas ar neskyrimas netaikomi.

Jeigu ūkininkas deklaruoja didesnį už teises į išmokas plotą, o deklaruotas plotas neatitinka visų kitų reikalavimų paramai gauti, 1 dalyje nustatytas skirtumas yra atitinkančio visus kitus reikalavimus paramai gauti ploto ir deklaruotos teisių į išmokas sumos skirtumas.“

d)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Taikant šį straipsnį, jei ūkininkas, kuris kreipiasi dėl pagalbos už energetinius augalus pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 88 straipsnį arba deklaruoja atidėtus sklypus pagal to reglamento 107 straipsnio 3 dalies pirmą įtrauką, nepristato privalomo kurios nors žaliavos kiekio, laikoma, kad jis neįvykdė savo įpareigojimo, susijusio su energetiniams augalams auginti ar žemei atidėti numatytais sklypais, ir atitinkamai su plotu, apskaičiuotu dauginant dirbamos žemės, jo naudojamos žaliavai auginti, plotą iš procentinės tos žaliavos dalies, kurios jis nepristato.“

20)

52 straipsnio 3 dalies antros pastraipos antras ir trečias sakiniai pakeičiami taip:

„Ta suma išskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 885/2006 5b straipsnį. Jeigu pagalbos neužtenka visiškai kompensuoti pagal tą straipsnį išskaitant per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas neatitikimas, likutis panaikinimas.“

21)

53 straipsnio pirma ir antra pastraipos pakeičiamos taip:

„Jei deklaruoto ploto ir pagal 50 straipsnio 3 ir 5 dalis nustatyto ploto skirtumai atsirado dėl tyčinių pažeidimų, pagalba, į kurią ūkininkas būtų įgijęs teisę pagal 50 straipsnio 3 ir 5 dalis, tais kalendoriniais metais pagal atitinkamą pagalbos schemą nesuteikiama, jei minėtas skirtumas sudaro daugiau kaip 0,5 % nustatyto ploto arba yra didesnis kaip vienas hektaras.

Be to, jei tas skirtumas didesnis negu 20 % nustatyto ploto, ūkininkui dar kartą neskiriama pagalba, kurios dydis lygus sumai, atitinkančiai deklaruoto ploto ir pagal 50 straipsnio 3 ir 5 dalis nustatyto ploto skirtumą. Ta suma išskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 885/2006 5b straipsnį. Jeigu pagalbos neužtenka visiškai kompensuoti pagal tą straipsnį išskaitant per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas neatitikimas, likutis panaikinimas.“

22)

59 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies trečios pastraipos antras ir trečias sakiniai pakeičiami taip:

„Ta suma išskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 885/2006 5b straipsnį. Jeigu pagalbos neužtenka visiškai kompensuoti pagal tą straipsnį išskaitant per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas neatitikimas, likutis panaikinimas.“;

b)

4 dalies antros pastraipos antras ir trečias sakiniai pakeičiami taip:

„Ta suma išskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 885/2006 5b straipsnį. Jeigu pagalbos neužtenka visiškai kompensuoti pagal tą straipsnį išskaitant per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas neatitikimas, likutis panaikinimas.“

23)

60 straipsnio 6 dalies antros pastraipos antras sakinys pakeičiamas tokiais antru ir trečiu sakiniais:

„Ta suma išskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 885/2006 5b straipsnį. Jeigu pagalbos neužtenka visiškai kompensuoti pagal tą straipsnį išskaitant per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas neatitikimas, likutis panaikinimas.“

24)

63 straipsnis pakeičiamas taip:

„63 straipsnis

Išvados dėl papildomos išmokos

Valstybės narės numato papildomų išmokų, suteikiamų už Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 69 straipsnyje numatytą konkrečių ūkininkavimo metodų įgyvendinimą arba kokybiškos produkcijos gamybą, arba Reglamento (EB) Nr. 73/2009 68 straipsnyje nustatytos specialiosios paramos sumažinimus ir neskyrimus, kurie iš esmės atitinka šioje antraštinėje dalyje numatytus sumažinimus ir neskyrimus. Suteikiant su plotu susijusias išmokas arba išmokas už gyvulius, šios dalies nuostatos taikomos mutatis mutandis.“

25)

64 straipsnio antros pastraipos trečias sakinys pakeičiamas tokiais trečiu ir ketvirtu sakiniais:

„Atmestoje paraiškoje numatytą sumą atitinkanti suma išskaičiuojama pagal Reglamento (EB) Nr. 885/2006* 5b straipsnį. Jeigu pagalbos neužtenka visiškai kompensuoti pagal tą straipsnį išskaitant per trejus kalendorinius metus, einančius po tų kalendorinių metų, kuriais nustatytas neatitikimas, likutis panaikinimas.“

26)

65 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jei už skirtingų tiesioginių išmokų schemų, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 2 straipsnio d punkte, ir Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11, 12 ir 98 straipsniuose nurodytų išmokų valdymą yra atsakinga daugiau negu viena mokėjimo agentūra, valstybės narės imasi priemonių, reikalingų tinkamam šio skyriaus nuostatų laikymuisi užtikrinti, ypač tokių, kuriomis būtų užtikrinta, kad visoms pagal 66 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą ir 67 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą nustatomoms tiesioginėms išmokoms ir sumoms būtų taikoma vienoda sumažinimo norma.

Jei už vieno ūkininko skirtingų išmokų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 36 straipsnio a punkto i–v papunkčiuose ir b punkto i, iv ir v papunkčiuose, apibrėžtų Reglamento (EB) Nr. 73/2009 2 straipsnio d punkte ir nurodytų Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11,12 ir 98 straipsniuose, valdymą yra atsakinga daugiau negu viena mokėjimo agentūra, valstybės narės užtikrina, kad apie nustatytus neatitikimus ir prireikus apie susijusius sumažinimus bei neskyrimus būtų pranešta visoms su tomis išmokomis susijusioms mokėjimo agentūroms.“

27)

71 straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

pagalbos sumažinimo arba neskyrimo atvejai pagal IV antraštinės dalies II skyrių taikomi visai išmokų, kurios išmokėtinos pagal bendrosios išmokos schemą, vienkartinės išmokos už plotus schemą ir visas kitas pagalbos schemas, kurioms netaikomas sumažinimas arba neskyrimas pagal a punktą, sumai.“

28)

71a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Pavadinimas pakeičiamas taip:

„71a straipsnis

Sumažinimų kiekvienai paramos schemai taikymas“

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

pažeidimams taikomi IV antraštinės dalies 1 skyriuje nustatyti sumažinimai arba neskyrimai;“

ii)

e ir f punktai išbraukiami.

29)

Po 71a straipsnio įterpiamas 71b straipsnis:

„71b straipsnis

Sumažinimų dėl moduliavimo, finansinės drausmės ir kompleksinio paramos susiejimo apskaičiavimo pagrindas

1.   Sumažinimai dėl moduliavimo, numatyto Reglamento (EB) Nr. 73/2009 7 ir 10 straipsniuose ir atitinkamais atvejais numatyto Tarybos reglamento (EB) Nr. 378/2007 (13) 1 straipsnyje, taip pat sumažinimas dėl finansinės drausmės, numatytos Reglamento (EB) Nr. 73/2009 11 straipsnyje, ir to reglamento 8 straipsnio 1 dalyje numatytas sumažinimas taikomi skirtingų Reglamento (EB) Nr. 73/2009 I priede išvardytų paramos schemų išmokų, į kurias teisę turi kiekvienas ūkininkas, sumai laikantis šio reglamento 71a straipsnyje nustatytos tvarkos.

2.   Bet kokie sumažinimai, taikomi pagal šio reglamento IV antraštinės dalies II skyrių dėl kompleksinio paramos susiejimo nesilaikymo, skaičiuojami pagal išmokos sumą, apskaičiuotą taikant 1 dalį.

30)

Išbraukiamos 73 straipsnio 2 ir 8 dalys.

31)

78 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Reglamento (EB) Nr. 73/2009 9 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytų sumų, gautų sumažinus išmoką 4 procentiniais punktais, paskirstymo formulė sudaroma pagal kiekvienos valstybės narės žemės ūkio plotų ir užimtumo žemės ūkyje dalis, atitinkamai sudarančias 65 % ir 35 %.“

32)

79 straipsnis išbraukiamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas pagalbos paraiškoms, susijusioms su metais arba priemokų skyrimo laikotarpiais, prasidedančiais 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.

(2)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.

(3)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18.

(4)  OL L 345, 2004 11 20, p. 1.

(5)  OL L 100, 2009 4 18, p. 3.

(6)  OL L 171, 2006 6 23, p. 90.

(7)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.“;

(8)  OL L 215, 1992 7 30, p. 85.

(9)  OL L 160, 1999 6 26, p. 80.

(10)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.“

(11)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1.“;

(12)  OL L 171, 2006 6 23, p. 9“;

(13)  OL L 95, 2007 4 5, p. 1.“


9.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 381/2009

2009 m. gegužės 8 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004, nustatantį išsamias džiovintos jautienos be kaulų, kurios kilmės šalis yra Šveicarija, importo tarifų kvotos taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2092/2004 (2) prieš importuojant tam tikrus produktus, turi būti išduoti autentiškumo sertifikatai, liudijantys, kad tų produktų kilmės vieta yra Šveicarija. Įstaigos, įgaliotos išduoti tuos autentiškumo sertifikatus, pavadinimas nurodytas to reglamento III priede. To reglamento 4 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad paskyrus naują išduodančiąją instituciją, III priedas gali būti peržiūrimas.

(2)

Šveicarija Komisijai pranešė, kad paskirta nauja įstaiga, kuri bus įgaliota išduoti autentiškumo sertifikatus.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 2092/2004.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2092/2004 III priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 362, 2004 12 9, p. 4.


PRIEDAS

„III PRIEDAS

Autentiškumo sertifikatus įgaliotų išduoti eksportuojančių šalių valdžios institucijų sąrašas

ŠVEICARIJA

Office fédéral de l'agriculture/Bundesamt für Landwirtschaft/Ufficio federale dell'agricoltura.“


DIREKTYVOS

9.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/18


TARYBOS DIREKTYVA 2009/47/EB

2009 m. gegužės 5 d.

iš dalies keičianti Direktyvos 2006/112/EB nuostatas, susijusias su lengvatiniais pridėtinės vertės mokesčio tarifais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

2006 m. lapkričio 28 d. Tarybos direktyva 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos (3) valstybėms narėms leidžia taikyti vieną ar du lengvatinius tarifus, kurie negali būti mažesni nei 5 % ir yra taikomi tik ribotam tiekiamų prekių ir teikiamų paslaugų sąrašui.

(2)

Komunikate dėl kitų nei standartiniai PVM tarifų, kurį 2007 m. Komisija pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai, daroma išvada, kad lengvatinių PVM tarifų taikymas vietoje teikiamoms paslaugoms nekenkia sklandžiam vidaus rinkos veikimui ir gali, esant tam tikroms sąlygoms, turėti teigiamos įtakos darbo vietų kūrimui bei padėti kovoti su šešėline ekonomika. Todėl tikslinga valstybėms narėms suteikti galimybę taikyti lengvatinius PVM tarifus darbui imlioms paslaugoms, kurioms taikomos iki 2010 m. pabaigos taikytinos laikinos nuostatos, taip pat maitinimo bei aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugoms.

(3)

Gali būti pateisinamas kitokios tvarkos nei numatyta maisto produktų tiekimui taikomoje sistemoje taikymas alkoholiniams ir (arba) nealkoholiniams gėrimams, kurie tiekiami teikiant maitinimo bei aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugas; reikėtų aiškiai nustatyti, kad valstybė narė, Direktyvos 2006/112/EB III priede nurodytoms maitinimo bei aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugoms taikydama lengvatinį tarifą, gali įtraukti alkoholinių ir (arba) nealkoholinių gėrimų tiekimą arba jo neįtraukti.

(4)

Direktyva 2006/112/EB turėtų būti papildomai iš dalies pakeista siekiant atitinkamai sudaryti galimybę taikyti lengvatinius tarifus arba neapmokestinti PVM keliais konkrečiais atvejais dėl socialinių ar sveikatos apsaugos motyvų, bei siekiant nuorodą į knygas, pateikiamą jos III priede, patikslinti ir atnaujinti atsižvelgiant į technikos pažangą.

(5)

Tam tikrų Direktyvos 2006/112/EB nuostatų, susijusių su galiojančiomis leidžiančiomis nukrypti nuostatomis ir jos IV priedo sąrašu, turinys bus numatytas prekių ir paslaugų, kurias tiekiant ar teikiant gali būti taikomas lengvatinis tarifas remiantis šia direktyva, sąraše. Siekiant aiškumo tas nuostatas ir Direktyvos 2006/112/EB IV priedą reikėtų išbraukti.

(6)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (4) 34 punktą valstybės narės raginamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, bei viešai jas paskelbti.

(7)

Todėl Direktyva 2006/112/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB iš dalies keičiama taip:

1)

įterpiamas šis straipsnis:

„104a straipsnis

Kipras gali taikyti vieną iš dviejų 98 straipsnyje numatytų lengvatinių tarifų suskystintų naftos dujų (SND) balionuose tiekimui.“;

2)

105 straipsnis pakeičiamas taip:

„105 straipsnis

1.   Portugalija gali taikyti vieną iš dviejų 98 straipsnyje numatytų lengvatinių tarifų rinkliavoms už naudojimąsi tiltais Lisabonos teritorijoje.

2.   Vykdant sandorius Azorų ir Madeiros autonominiuose regionuose ir tiesiogiai importuojant į šiuos regionus, Portugalija gali taikyti mažesnius nei žemyne taikomi tarifus.“;

3)

VIII antraštinės dalies 3 skyrius išbraukiamas;

4)

111 straipsnis nuo 2011 m. sausio 1 d. papildomas šiuo punktu:

„c)

Malta – maisto produktų, skirtų žmonių maistui, ir farmacijos produktų tiekimo atžvilgiu.“;

5)

114 straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmoje pastraipoje nurodytos valstybės narės taip pat gali taikyti tokį tarifą vaikų drabužiams bei vaikų avalynei ir būsto tiekimui.“;

6)

115 straipsnis pakeičiamas taip:

„115 straipsnis

Valstybės narės, kurios 1991 m. sausio 1 d. taikė lengvatinį tarifą vaikų drabužiams, vaikų avalynei ar būsto tiekimui, gali toliau tokį tarifą taikyti šių prekių tiekimui ar paslaugų teikimui.“;

7)

116 straipsnis išbraukiamas;

8)

117 straipsnio 1 dalis išbraukiama;

9)

125 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

10)

127 straipsnis išbraukiamas nuo 2011 m. sausio 1 d.;

11)

128 straipsnio 2 dalis išbraukiama;

12)

129 straipsnio 1 dalis išbraukiama;

13)

III priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą;

14)

IV priedas išbraukiamas.

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų tekstus.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja pirmo mėnesio, einančio po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, pirmąją dieną.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. gegužės 5 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KALOUSEK


(1)  2009 m. vasario 19 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2009 m. vasario 25 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(4)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Direktyvos 2006/112/EB III priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

6 punktas pakeičiamas taip:

„6.

visų pavidalų knygų (įskaitant brošiūras, skrajutes ir panašius spaudinius, vaikams skirtas iliustruotas, piešimo ar spalvinimo knygeles, spausdintas ar rankraštines natas, žemėlapius ir hidrografines ar panašias schemas), laikraščių ir periodinių leidinių, išskyrus visiškai ar iš esmės reklaminius leidinius, tiekimas, įskaitant jų išdavimą bibliotekose;“;

2)

įterpiami šie punktai:

„10a)

privačių namų renovavimas ir remontas, išskyrus medžiagas, kurios sudaro didelę suteiktos paslaugos vertės dalį;

10b)

langų ir patalpų valymas privačiuose namų ūkiuose;“;

3)

įterpiamas šis punktas:

„12a)

maitinimo bei aprūpinimo maistu ir gėrimais paslaugos, numatant galimybę neįtraukti (alkoholinių ir (arba) nealkoholinių) gėrimų tiekimo;“;

4)

papildoma šiais punktais:

„19)

smulkios dviračių, batų ir odos gaminių, drabužių ir buitinės tekstilės gaminių taisymo paslaugos (įskaitant jų taisymą ir persiuvimą);

20)

priežiūros paslaugos namuose, pavyzdžiui, pagalba namuose ir vaikų, pagyvenusių, ligotų ar neįgalių asmenų priežiūra;

21)

kirpimo paslaugos.“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

9.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 116/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 29 d.

dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3219)

(2009/373/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 30 ir 33 straipsnius,

pasikonsultavusi su Fondo komitetu,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnį Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktomis metinėmis sąskaitomis, prie kurių pridedama sąskaitoms patvirtinti reikalinga informacija ir sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo sertifikatas bei sertifikavimo įstaigų ataskaitos, patvirtina minėto reglamento 6 straipsnyje nurodytų mokėjimo agentūrų sąskaitas.

(2)

Pagal 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų (2), 16 straipsnį atsižvelgiama į 2008 finansinių metų valstybių narių išlaidas, patirtas nuo 2007 m. spalio 16 d. iki 2008 m. spalio 15 d.

(3)

Komisija patikrino valstybių narių pateiktą informaciją ir iki 2009 m. kovo 31 d. joms pranešė apie patikrinimų rezultatus bei būtinus pakeitimus.

(4)

Komisija, remdamasi metinėmis sąskaitomis ir kartu su jomis pateiktais dokumentais, gali priimti sprendimą dėl kai kurių mokėjimo agentūrų pateiktų metinių sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo. I priede nurodytos valstybės narės patvirtintos sumos ir iš valstybių narių susigrąžintinos arba joms mokėtinos sumos.

(5)

Kai kurių kitų mokėjimo agentūrų pateiktą informaciją reikia patikslinti, todėl šiame sprendime jų sąskaitų patvirtinti negalima. II priede nurodytos atitinkamos mokėjimo agentūros.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 8 dalį, jeigu sumos neišieškomos iki kaimo plėtros programos pabaigos per ketverius metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per aštuonerius metus, kai dėl išieškojimo pateiktas ieškinys nacionaliniams teismams, arba programai besibaigiant, jeigu minėti terminai baigiasi iki programos užbaigimo termino, 50 % dėl neišieškotų sumų kilusių finansinių padarinių padengia atitinkama valstybė narė. Minėto reglamento 33 straipsnio 4 dalyje valstybės narės įpareigojamos kartu su metinėmis sąskaitomis Komisijai pateikti dėl pažeidimų pradėtų išieškojimo procedūrų suvestinę ataskaitą. Komisijos reglamente (EB) Nr. 885/2006 (3) nustatytos išsamios valstybių narių įsipareigojimo pranešti apie išieškotinas sumas taikymo taisyklės. Minėto reglamento III priede pateikta lentelė, kurią valstybės narės turėjo pateikti 2009 m. Remdamasi valstybių narių užpildytomis lentelėmis, Komisija turėtų priimti sprendimą dėl atitinkamai per daugiau kaip ketverius ar aštuonerius metus neišieškotų sumų kilusių finansinių padarinių. Šis sprendimas neturi poveikio būsimiems atitikties sprendimams pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 5 dalį.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 7 dalį pasibaigus kaimo plėtros programai valstybės narės gali nuspręsti nebetęsti išieškojimo. Tokį sprendimą jos gali priimti tik tais atvejais, kai padarytų ir numatomų padaryti išieškojimo išlaidų suma viršija sumą, kuri turi būti išieškota, arba kai išieškoti neįmanoma dėl skolininko ar už pažeidimą teisiškai atsakingų asmenų nemokumo, nustatyto ir pripažinto pagal nacionalinės teisės aktus. Jei toks sprendimas priimamas per ketverius metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per aštuonerius metus, kai ieškinys dėl išieškojimo pateiktas nacionaliniams teismams, 100 % dėl neišieškotų sumų kilusių finansinių padarinių turėtų būti padengta iš Bendrijos biudžeto. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 4 dalyje minimoje suvestinėje ataskaitoje nurodomos sumos, kurių išieškojimo valstybės narės nusprendė nebetęsti, ir tokio sprendimo priežastys. Tų sumų atitinkamoms valstybėms narėms atlyginti nereikia, todėl jos padengiamos iš Bendrijos biudžeto. Šis sprendimas neturi poveikio būsimiems atitikties sprendimams pagal minėto reglamento 33 straipsnio 5 dalį.

(8)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalimi, šiuo sprendimu nepažeidžiamos Komisijos vėliau priimtų sprendimų nuostatos, pagal kurias Bendrija nefinansuoja išlaidų, patirtų nesilaikant Bendrijos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybių narių mokėjimo agentūrų, išskyrus 2 straipsnyje nurodytas mokėjimo agentūras, 2008 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinamos.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos pagal kiekvieną kaimo plėtros programą, įskaitant sumas, susidariusias taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 8 dalį, yra nustatytos I priede.

2 straipsnis

2008 finansinių metų valstybių narių mokėjimo agentūrų sąskaitos, susijusios su II priede nurodytomis EŽŪFKP finansuojamomis išlaidomis pagal kiekvieną kaimo plėtros programą, atskiriamos nuo šio sprendimo, todėl joms bus taikomas kitas sąskaitų patvirtinimo sprendimas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.

(3)  OL L 171, 2006 6 23, p. 90.


I PRIEDAS

PATVIRTINTOS EŽŪFKP IŠLAIDOS PAGAL KAIMO PLĖTROS PROGRAMAS IR PRIEMONES 2008 FINANSINIAIS METAIS

Iš valstybės narės susigrąžintina arba valstybei narei mokėtina suma pagal kiekvieną programą

A.   Patvirtintos programos, kurių EŽŪFKP išlaidos deklaruotos

Eurais

CCI

2008 m. išlaidos

Klaidų ištaisymas

Iš viso

Vienkartinės sumos

Už 2008 finansinius metus patvirtinta priimta suma

Valstybei narei už finansinius metus grąžintos tarpinės išmokos

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba valstybei narei mokėtina (+) suma kitoje deklaracijoje

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

0,00

2 773 267,71

2 773 267,70

0,01

112

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

0,00

7 517 843,12

7 517 843,12

0,00

121

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

0,00

33 921 417,84

33 921 417,84

0,00

122

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

0,00

3 230 781,03

3 230 781,03

0,00

123

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

0,00

8 747 619,26

8 747 619,26

0,00

124

366 899,45

0,00

366 899,45

0,00

366 899,45

366 899,45

0,00

125

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

0,00

6 742 251,61

6 742 251,61

0,00

132

962 663,53

0,00

962 663,53

0,00

962 663,53

962 663,54

–0,01

211

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

0,00

118 416 228,12

118 416 228,13

–0,01

212

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

0,00

16 414 198,05

16 414 198,05

0,00

214

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

0,00

232 096 186,00

232 096 185,98

0,02

215

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

0,00

6 080 769,12

6 080 769,12

0,00

221

119 271,73

0,00

119 271,73

0,00

119 271,73

119 271,73

0,00

226

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

0,00

5 267 366,27

5 267 366,26

0,01

311

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

0,00

1 214 435,69

1 214 435,69

0,00

313

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

0,00

1 138 956,20

1 138 956,20

0,00

321

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

0,00

6 127 194,12

6 127 194,12

0,00

322

130 466,63

0,00

130 466,63

0,00

130 466,63

130 466,63

0,00

323

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

0,00

2 742 056,41

2 742 056,41

0,00

331

591 330,97

0,00

591 330,97

0,00

591 330,97

591 330,95

0,02

341

73 775,44

0,00

73 775,44

0,00

73 775,44

73 775,43

0,01

411

33 494,75

0,00

33 494,75

0,00

33 494,75

33 494,75

0,00

413

10 161,18

0,00

10 161,18

0,00

10 161,18

10 161,18

0,00

431

63 865,14

0,00

63 865,14

0,00

63 865,14

63 865,14

0,00

511

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

0,00

7 826 245,86

7 826 245,86

0,00

Iš viso

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

0,00

462 608 745,23

462 608 745,18

0,05

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

153 358,59

0,00

153 358,59

0,00

153 358,59

153 358,38

0,21

112

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

0,00

1 108 816,69

1 108 816,22

0,47

121

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

0,00

3 907 452,69

3 907 449,53

3,16

212

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

0,00

3 700 250,09

3 700 250,09

0,00

214

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

0,00

13 126 269,19

13 127 013,26

– 744,07

322

96 563,34

0,00

96 563,34

0,00

96 563,34

96 563,35

–0,01

511

112 584,88

0,00

112 584,88

0,00

112 584,88

112 584,68

0,20

Iš viso

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

0,00

22 205 295,47

22 206 035,51

– 740,04

BG: 2007BG06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

0,00

10 180 777,43

10 180 777,08

0,35

212

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

0,00

3 086 227,72

3 086 227,69

0,03

611

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

0,00

44 918 822,73

44 918 824,94

–2,21

Iš viso

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

0,00

58 185 827,88

58 185 829,71

–1,83

CY: 2007CY06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

0,00

2 472 188,02

2 472 188,06

–0,04

131

417 417,82

0,00

417 417,82

 

417 417,82

417 417,82

0,00

211

571 720,53

0,00

571 720,53

 

571 720,53

571 393,43

327,10

212

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

0,00

2 665 068,97

2 660 561,17

4 507,80

214

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

0,00

4 335 052,16

4 335 052,71

–0,55

Iš viso

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

0,00

10 461 447,50

10 456 613,19

4 834,31

CZ: 2007CZ06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

71 891,50

0,00

71 891,50

0,00

71 891,50

71 891,54

–0,04

112

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

0,00

8 693 031,90

8 693 033,58

–1,68

113

1 118 596,03

–69 912,99

1 048 683,04

0,00

1 048 683,04

1 048 683,04

0,00

121

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

0,00

4 170 600,08

4 170 601,19

–1,11

122

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

0,00

1 467 206,86

1 467 207,64

–0,78

123

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

0,00

1 518 202,94

1 518 203,18

–0,24

125

143 485,50

0,00

143 485,50

0,00

143 485,50

143 485,52

–0,02

142

109 265,49

–6 829,05

102 436,44

0,00

102 436,44

102 436,44

0,00

211

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

0,00

44 331 032,02

44 331 036,88

–4,86

212

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

0,00

37 168 468,21

37 168 466,37

1,84

213

246 132,05

0,00

246 132,05

0,00

246 132,05

246 132,25

–0,20

214

108 680 869,87

5 205,62

108 686 075,49

0,00

108 686 075,49

108 686 075,49

0,00

221

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

0,00

1 304 288,79

1 304 289,32

–0,53

311

365 052,66

0,00

365 052,66

0,00

365 052,66

365 052,74

–0,08

312

199 586,42

0,00

199 586,42

0,00

199 586,42

199 586,55

–0,13

313

80 579,89

0,00

80 579,89

0,00

80 579,89

80 579,93

–0,04

321

224 497,30

0,00

224 497,30

0,00

224 497,30

224 497,39

–0,09

322

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

0,00

2 565 311,11

2 565 311,83

–0,72

323

82 487,42

0,00

82 487,42

0,00

82 487,42

82 487,51

–0,09

511

155 488,79

0,00

155 488,79

0,00

155 488,79

155 488,97

–0,18

Iš viso

212 696 074,83

–71 536,42

212 624 538,41

0,00

212 624 538,41

212 624 547,36

–8,95

DE: 2007DE06RAT001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

511

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

Iš viso

206 877,01

0,00

206 877,01

0,00

206 877,01

206 877,01

0,00

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

114

13 815,04

0,00

13 815,04

0,00

13 815,04

13 815,04

0,00

121

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

0,00

8 633 741,34

8 633 741,33

0,01

123

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

0,00

2 195 091,50

2 195 091,50

0,00

125

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

0,00

4 714 783,18

4 714 783,18

0,00

211

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

0,00

5 186 335,45

5 186 335,45

0,00

212

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

0,00

11 459 028,70

11 459 020,32

8,38

213

24 697,70

0,00

24 697,70

0,00

24 697,70

24 697,70

0,00

214

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

0,00

43 302 284,63

43 301 554,59

730,04

224

127 597,36

0,00

127 597,36

0,00

127 597,36

127 597,36

0,00

225

568 361,54

0,00

568 361,54

0,00

568 361,54

568 361,54

0,00

227

552 009,89

0,00

552 009,89

0,00

552 009,89

552 009,90

–0,01

311

873 313,08

0,00

873 313,08

0,00

873 313,08

873 313,08

0,00

312

50 537,17

0,00

50 537,17

0,00

50 537,17

50 537,17

0,00

313

339 970,30

0,00

339 970,30

0,00

339 970,30

340 561,55

– 591,25

323

770 938,99

0,00

770 938,99

0,00

770 938,99

772 436,43

–1 497,44

331

55 859,76

0,00

55 859,76

0,00

55 859,76

55 859,76

0,00

341

543 774,65

0,00

543 774,65

0,00

543 774,65

543 858,63

–83,98

413

8 241,40

0,00

8 241,40

0,00

8 241,40

8 241,39

0,01

511

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

0,00

1 113 080,31

1 113 080,30

0,01

Iš viso

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

0,00

80 533 461,99

80 534 896,22

–1 434,23

DE: 2007DE06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

10 090,53

0,00

10 090,53

0,00

10 090,53

10 090,55

–0,02

121

357 174,20

0,00

357 174,20

0,00

357 174,20

357 174,37

–0,17

213

18 473,96

0,00

18 473,96

0,00

18 473,96

18 474,67

–0,71

214

516 779,10

0,00

516 779,10

0,00

516 779,10

516 781,52

–2,42

216

7 746,62

0,00

7 746,62

0,00

7 746,62

7 746,65

–0,03

311

59 218,91

0,00

59 218,91

0,00

59 218,91

59 218,91

0,00

323

111 226,85

0,00

111 226,85

0,00

111 226,85

111 226,86

–0,01

511

105 617,31

0,00

105 617,31

0,00

105 617,31

105 617,35

–0,04

Iš viso

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

0,00

1 186 327,48

1 186 330,88

–3,40

DE: 2007DE06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

0,00

4 740 605,12

4 740 606,70

–1,58

123

951 460,00

0,00

951 460,00

0,00

951 460,00

951 460,00

0,00

125

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

0,00

2 250 822,14

2 250 822,59

–0,45

212

435 399,96

0,00

435 399,96

0,00

435 399,96

435 400,99

–1,03

214

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

0,00

9 503 716,52

9 503 708,33

8,19

227

653 369,80

0,00

653 369,80

0,00

653 369,80

653 370,08

–0,28

311

44 481,49

0,00

44 481,49

0,00

44 481,49

44 481,50

–0,01

322

711 959,00

0,00

711 959,00

0,00

711 959,00

711 959,00

0,00

511

294 273,37

0,00

294 273,37

0,00

294 273,37

294 273,39

–0,02

Iš viso

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

0,00

19 586 087,40

19 586 082,58

4,82

DE: 2007DE06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

0,00

3 962 827,50

3 962 827,50

0,00

125

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

0,00

11 609 200,25

11 609 200,72

–0,47

212

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

0,00

5 599 536,55

5 599 536,55

0,00

214

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

0,00

21 092 619,48

21 092 619,48

0,00

215

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

0,00

7 365 953,38

7 365 953,38

0,00

311

121 432,50

0,00

121 432,50

0,00

121 432,50

121 432,50

0,00

312

257 024,98

0,00

257 024,98

0,00

257 024,98

257 024,98

0,00

313

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

0,00

1 750 211,60

1 750 211,72

–0,12

321

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

0,00

2 931 112,50

2 931 112,50

0,00

322

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

0,00

1 545 266,06

1 545 266,19

–0,13

323

727 797,99

0,00

727 797,99

0,00

727 797,99

727 797,99

0,00

413

39 508,00

0,00

39 508,00

0,00

39 508,00

39 508,00

0,00

431

29 565,52

0,00

29 565,52

0,00

29 565,52

29 565,52

0,00

511

386 083,71

0,00

386 083,71

0,00

386 083,71

386 083,71

0,00

Iš viso

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

0,00

57 418 140,02

57 418 140,74

–0,72

DE: 2007DE06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

89 041,33

0,00

89 041,33

0,00

89 041,33

89 041,33

0,00

115

309 072,31

0,00

309 072,31

0,00

309 072,31

309 072,31

0,00

121

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

0,00

2 183 242,80

2 183 242,80

0,00

123

54 671,79

0,00

54 671,79

0,00

54 671,79

54 671,79

0,00

125

591 839,77

0,00

591 839,77

0,00

591 839,77

591 839,77

0,00

211

246 958,58

0,00

246 958,58

0,00

246 958,58

246 958,58

0,00

212

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

0,00

4 488 168,57

4 488 168,57

0,00

213

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

0,00

1 405 260,80

1 405 260,80

0,00

214

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

0,00

25 572 767,33

25 572 767,33

0,00

216

181 414,09

0,00

181 414,09

0,00

181 414,09

181 414,09

0,00

221

105 351,00

0,00

105 351,00

0,00

105 351,00

105 351,00

0,00

224

8 143,40

0,00

8 143,40

0,00

8 143,40

8 143,40

0,00

227

254 959,49

0,00

254 959,49

0,00

254 959,49

254 959,49

0,00

311

277 442,97

0,00

277 442,97

0,00

277 442,97

277 442,97

0,00

313

25 412,56

0,00

25 412,56

0,00

25 412,56

25 412,56

0,00

321

289 021,15

0,00

289 021,15

0,00

289 021,15

289 021,15

0,00

322

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

0,00

1 617 921,11

1 617 921,11

0,00

323

54 132,19

0,00

54 132,19

0,00

54 132,19

54 132,19

0,00

511

243 576,06

0,00

243 576,06

0,00

243 576,06

243 576,06

0,00

Iš viso

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

0,00

37 998 397,30

37 998 397,30

0,00

DE: 2007DE06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

23 777,00

0,00

23 777,00

0,00

23 777,00

23 777,00

0,00

112

184 500,00

0,00

184 500,00

0,00

184 500,00

184 500,00

0,00

121

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

0,00

2 467 231,95

2 568 520,45

– 101 288,50

123

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

0,00

1 409 861,50

1 409 861,50

0,00

125

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

0,00

8 180 831,07

8 180 831,07

0,00

126

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

0,00

2 383 637,07

2 383 637,07

0,00

212

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

0,00

6 573 013,47

6 573 013,47

0,00

214

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

0,00

6 513 299,35

6 571 962,16

–58 662,81

311

114 001,50

0,00

114 001,50

0,00

114 001,50

12 713,00

101 288,50

313

72 033,93

0,00

72 033,93

0,00

72 033,93

72 033,93

0,00

323

204 277,61

0,00

204 277,61

0,00

204 277,61

204 277,61

0,00

331

11 320,50

0,00

11 320,50

0,00

11 320,50

11 320,50

0,00

341

348 767,25

0,00

348 767,25

0,00

348 767,25

348 767,25

0,00

Iš viso

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

0,00

28 486 552,20

28 545 215,01

–58 662,81

DE: 2007DE06RPO018

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

117 074,60

0,00

117 074,60

0,00

117 074,60

117 074,60

0,00

125

38 306,04

0,00

38 306,04

0,00

38 306,04

38 306,04

0,00

214

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

0,00

1 079 970,17

1 079 970,16

0,01

227

242 972,54

0,00

242 972,54

0,00

242 972,54

242 972,54

0,00

311

6 549,77

0,00

6 549,77

0,00

6 549,77

6 549,77

0,00

431

57 881,00

0,00

57 881,00

0,00

57 881,00

57 881,00

0,00

511

8 970,20

0,00

8 970,20

0,00

8 970,20

8 970,21

–0,01

Iš viso

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

0,00

1 551 724,32

1 551 724,32

0,00

DE: 2007DE06RPO019

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

0,00

1 435 117,50

1 435 117,50

0,00

121

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

0,00

3 307 448,76

3 307 448,76

0,00

211

114 651,32

0,00

114 651,32

0,00

114 651,32

114 651,32

0,00

212

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

0,00

10 710 085,16

10 710 559,96

– 474,80

214

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

0,00

24 911 469,79

24 911 469,79

0,00

221

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

0,00

1 465 474,77

1 480 315,01

–14 840,24

227

989 162,60

0,00

989 162,60

0,00

989 162,60

989 162,60

0,00

311

97 241,43

0,00

97 241,43

0,00

97 241,43

97 241,43

0,00

313

7 778,32

0,00

7 778,32

0,00

7 778,32

7 778,32

0,00

322

22 777,71

0,00

22 777,71

0,00

22 777,71

22 777,71

0,00

341

109 828,84

0,00

109 828,84

0,00

109 828,84

109 828,84

0,00

411

50 285,70

0,00

50 285,70

0,00

50 285,70

50 285,70

0,00

413

24 679,10

0,00

24 679,10

0,00

24 679,10

24 679,10

0,00

431

71 196,39

0,00

71 196,39

0,00

71 196,39

71 196,38

0,01

511

926 196,84

0,00

926 196,84

0,00

926 196,84

926 196,84

0,00

Iš viso

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

0,00

44 243 394,23

44 258 709,26

–15 315,03

DE: 2007DE06RPO020

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

121

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

0,00

1 035 021,62

1 035 021,62

0,00

212

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

0,00

4 417 237,44

4 417 237,44

0,00

213

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

0,00

1 713 888,91

1 713 888,90

0,01

214

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

0,00

48 098 914,93

48 098 914,93

0,00

221

272 637,36

0,00

272 637,36

0,00

272 637,36

272 637,36

0,00

311

35 756,25

0,00

35 756,25

0,00

35 756,25

35 756,25

0,00

511

204 818,32

0,00

204 818,32

0,00

204 818,32

204 818,32

0,00

Iš viso

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

0,00

55 778 274,83

55 778 274,82

0,01

DE: 2007DE06RPO023

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

83 340,00

0,00

83 340,00

0,00

83 340,00

83 340,00

0,00

114

186 058,50

0,00

186 058,50

0,00

186 058,50

186 058,50

0,00

125

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

0,00

6 805 321,57

6 805 321,57

0,00

126

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

0,00

1 074 102,86

1 074 102,86

0,00

212

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

0,00

15 189 439,86

15 189 439,86

0,00

214

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

0,00

27 940 739,85

27 940 739,84

0,01

221

474 016,55

0,00

474 016,55

0,00

474 016,55

474 016,55

0,00

227

525 084,43

0,00

525 084,43

0,00

525 084,43

525 084,43

0,00

311

22 881,75

0,00

22 881,75

0,00

22 881,75

22 881,75

0,00

313

6 438,00

0,00

6 438,00

0,00

6 438,00

6 438,00

0,00

321

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

0,00

4 013 650,01

4 013 650,01

0,00

322

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

0,00

7 530 600,01

7 530 600,01

0,00

323

229 666,26

0,00

229 666,26

0,00

229 666,26

229 666,26

0,00

413

45 360,00

0,00

45 360,00

0,00

45 360,00

45 360,00

0,00

431

256 393,00

0,00

256 393,00

0,00

256 393,00

256 393,00

0,00

511

453 227,08

0,00

453 227,08

0,00

453 227,08

453 227,08

0,00

Iš viso

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

0,00

64 836 319,73

64 836 319,72

0,01

DK: 2007DK06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

0,00

2 605 250,45

2 605 250,45

0,00

112

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

0,00

2 497 872,15

2 497 872,15

0,00

113

155 899,63

0,00

155 899,63

0,00

155 899,63

155 899,63

0,00

121

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

0,00

6 957 657,37

6 957 461,06

196,31

123

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

0,00

6 992 054,48

6 992 054,48

0,00

124

447,96

0,00

447,96

0,00

447,96

447,96

0,00

125

724 440,18

0,00

724 440,18

0,00

724 440,18

724 440,18

0,00

133

152 050,12

0,00

152 050,12

0,00

152 050,12

152 050,12

0,00

212

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

0,00

1 213 785,16

1 600 659,20

– 386 874,04

214

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

0,00

30 621 035,46

30 624 808,99

–3 773,53

216

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

0,00

2 811 731,07

2 811 731,07

0,00

221

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

0,00

6 332 065,47

6 332 065,47

0,00

225

27 261,67

0,00

27 261,67

0,00

27 261,67

27 261,67

0,00

226

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

0,00

2 812 140,71

2 812 140,71

0,00

227

916 681,16

0,00

916 681,16

0,00

916 681,16

916 681,16

0,00

311

812 433,90

0,00

812 433,90

0,00

812 433,90

812 433,90

0,00

313

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

0,00

1 388 389,03

1 388 389,04

–0,01

321

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

0,00

3 510 780,28

3 510 780,28

0,00

322

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

0,00

2 311 886,05

2 311 886,06

–0,01

323

5 426,33

0,00

5 426,33

0,00

5 426,33

5 426,33

0,00

413

6 920,49

0,00

6 920,49

0,00

6 920,49

6 920,49

0,00

431

363 079,23

0,00

363 079,23

0,00

363 079,23

418 824,09

–55 744,86

511

737 522,46

0,00

737 522,46

0,00

737 522,46

737 522,46

0,00

Iš viso

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

0,00

73 956 810,81

74 403 006,95

– 446 196,14

EE: 2007EE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

0,00

2 684 289,25

2 684 289,29

–0,04

114

337 435,46

0,00

337 435,46

0,00

337 435,46

337 435,24

0,22

121

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

0,00

6 481 525,80

6 424 570,47

56 955,33

125

527 660,53

0,00

527 660,53

0,00

527 660,53

527 660,51

0,02

212

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

0,00

6 657 596,42

6 657 596,99

–0,57

213

527 829,44

0,00

527 829,44

0,00

527 829,44

527 814,61

14,83

214

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

0,00

2 600 659,40

2 579 709,11

20 950,29

322

398 895,33

0,00

398 895,33

0,00

398 895,33

398 895,35

–0,02

511

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

0,00

3 788 833,81

3 788 833,98

–0,17

Iš viso

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

0,00

24 004 725,44

23 926 805,55

77 919,89

ES: 2007ES06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

736 040,89

0,00

736 040,89

0,00

736 040,89

736 041,31

–0,42

211

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

0,00

6 334 364,31

6 334 312,07

52,24

212

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

0,00

4 756 618,06

4 756 623,88

–5,82

214

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

0,00

65 756 048,77

65 755 835,92

212,85

221

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

0,00

8 200 769,75

8 200 327,28

442,47

Iš viso

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

0,00

85 783 841,78

85 783 140,46

701,32

ES: 2007ES06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

354 806,05

0,00

354 806,05

0,00

354 806,05

354 806,54

–0,49

112

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

0,00

1 757 052,75

1 757 052,52

0,23

113

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

0,00

1 019 511,81

1 019 511,87

–0,06

121

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

0,00

4 790 099,12

4 790 101,23

–2,11

123

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

0,00

8 583 666,69

8 636 061,67

–52 394,98

124

395,89

0,00

395,89

0,00

395,89

494,86

–98,97

125

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

0,00

7 677 301,15

7 677 301,49

–0,34

132

113 810,88

0,00

113 810,88

0,00

113 810,88

113 802,35

8,53

133

114 683,71

0,00

114 683,71

0,00

114 683,71

114 683,71

0,00

211

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

0,00

6 042 389,29

6 042 391,84

–2,55

212

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

0,00

4 586 628,60

4 586 647,26

–18,66

214

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

0,00

10 690 039,74

10 690 038,04

1,70

221

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

0,00

2 916 640,93

2 916 640,89

0,04

223

29 727,43

0,00

29 727,43

0,00

29 727,43

29 727,43

0,00

226

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

0,00

6 317 381,57

6 317 381,64

–0,07

227

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

0,00

3 623 891,34

3 623 891,29

0,05

313

499 766,50

0,00

499 766,50

0,00

499 766,50

499 766,52

–0,02

322

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

0,00

7 137 761,73

7 137 761,58

0,15

323

604 552,08

0,00

604 552,08

0,00

604 552,08

604 551,93

0,15

411

594 795,00

0,00

594 795,00

0,00

594 795,00

594 795,00

0,00

413

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

0,00

3 736 083,00

3 736 083,00

0,00

421

223 301,00

0,00

223 301,00

0,00

223 301,00

223 301,00

0,00

431

758 821,00

0,00

758 821,00

0,00

758 821,00

758 821,00

0,00

511

77 165,46

0,00

77 165,46

0,00

77 165,46

77 164,96

0,50

Iš viso

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

0,00

72 250 272,72

72 302 779,62

–52 506,90

ES: 2007ES06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

0,00

23 543 771,35

23 543 709,15

62,20

211

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

0,00

6 796 685,01

6 796 679,95

5,06

212

101 944,90

0,00

101 944,90

0,00

101 944,90

101 944,84

0,06

213

619 208,57

0,00

619 208,57

0,00

619 208,57

619 206,97

1,60

214

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

0,00

5 151 954,66

5 151 954,60

0,06

Iš viso

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

0,00

36 213 564,49

36 213 495,51

68,98

ES: 2007ES06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

120 893,44

0,00

120 893,44

0,00

120 893,44

120 893,42

0,02

121

777 330,20

0,00

777 330,20

0,00

777 330,20

777 329,95

0,25

123

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

0,00

1 045 635,11

1 045 635,13

–0,02

214

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

0,00

1 121 896,43

1 121 895,66

0,77

216

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

0,00

167 139,20

221

77 996,79

0,00

77 996,79

0,00

77 996,79

77 996,71

0,08

227

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

167 139,13

– 167 139,13

Iš viso

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

0,00

3 310 891,17

3 310 890,00

1,17

ES: 2007ES06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

0,00

3 070 613,25

3 070 613,25

0,00

114

161 752,20

0,00

161 752,20

0,00

161 752,20

161 752,20

0,00

211

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

0,00

1 260 593,18

1 260 593,18

0,00

214

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

0,00

2 478 219,00

2 478 219,00

0,00

221

43 139,02

0,00

43 139,02

0,00

43 139,02

43 139,02

0,00

Iš viso

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

0,00

7 014 316,65

7 014 316,65

0,00

ES: 2007ES06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

35 691,52

0,00

35 691,52

0,00

35 691,52

35 691,52

0,00

112

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

0,00

2 779 979,22

2 779 979,21

0,01

113

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

0,00

5 978 779,94

5 978 808,72

–28,78

121

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

0,00

5 896 128,42

5 896 128,42

0,00

123

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

0,00

5 786 335,08

5 786 335,11

–0,03

125

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

0,00

3 693 754,70

3 693 754,73

–0,03

211

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

0,00

2 490 411,15

2 490 411,15

0,00

212

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

0,00

6 736 580,35

6 736 580,35

0,00

214

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

0,00

22 814 861,03

22 814 859,95

1,08

221

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

0,00

18 954 204,71

18 954 204,38

0,33

227

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

0,00

1 698 138,35

1 698 138,26

0,09

Iš viso

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

0,00

76 864 864,47

76 864 891,80

–27,33

ES: 2007ES06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

0,00

2 874 952,76

2 874 952,73

0,03

113

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

0,00

11 048 171,41

11 048 252,84

–81,43

121

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

0,00

7 134 867,39

7 134 867,54

–0,15

123

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

0,00

8 852 822,87

8 852 877,39

–54,52

211

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

0,00

4 499 817,33

4 499 817,48

–0,15

212

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

0,00

12 641 207,83

12 641 208,48

–0,65

214

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

0,00

10 698 392,28

10 698 379,21

13,07

215

244 604,93

0,00

244 604,93

0,00

244 604,93

244 604,92

0,01

221

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

0,00

10 919 755,96

10 919 703,79

52,17

225

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

0,00

2 733 454,47

2 733 455,46

–0,99

226

521 729,54

0,00

521 729,54

0,00

521 729,54

521 724,66

4,88

Iš viso

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

0,00

72 169 776,77

72 169 844,50

–67,73

ES: 2007ES06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

109 837,71

0,00

109 837,71

0,00

109 837,71

109 837,70

0,01

112

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

0,00

1 432 337,89

1 432 337,89

0,00

113

763 480,92

0,00

763 480,92

0,00

763 480,92

763 484,25

–3,33

114

73 197,04

0,00

73 197,04

0,00

73 197,04

73 197,07

–0,03

115

6 145,60

0,00

6 145,60

0,00

6 145,60

6 145,62

–0,02

121

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

0,00

4 323 432,28

4 323 432,29

–0,01

123

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

0,00

5 375 893,54

5 375 893,57

–0,03

125

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

0,00

9 225 906,98

9 225 906,92

0,06

132

12 424,85

0,00

12 424,85

0,00

12 424,85

12 424,85

0,00

133

104 659,06

0,00

104 659,06

0,00

104 659,06

104 659,05

0,01

211

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

0,00

1 465 033,97

1 465 045,18

–11,21

212

377 492,17

0,00

377 492,17

0,00

377 492,17

377 501,45

–9,28

214

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

0,00

4 319 412,67

4 319 412,70

–0,03

215

388 150,46

0,00

388 150,46

0,00

388 150,46

388 150,47

–0,01

221

78 065,83

0,00

78 065,83

0,00

78 065,83

78 065,88

–0,05

226

772 813,10

0,00

772 813,10

0,00

772 813,10

772 813,07

0,03

227

962 038,24

0,00

962 038,24

0,00

962 038,24

962 038,44

–0,20

311

26 297,76

0,00

26 297,76

0,00

26 297,76

26 297,77

–0,01

413

16 925,25

0,00

16 925,25

0,00

16 925,25

16 925,25

0,00

511

25 055,68

0,00

25 055,68

0,00

25 055,68

25 055,69

–0,01

Iš viso

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

0,00

29 858 601,00

29 858 625,11

–24,11

ES: 2007ES06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

211

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

0,00

1 804 966,83

1 804 966,88

–0,05

212

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

0,00

7 832 230,23

7 832 230,09

0,14

214

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

0,00

11 826 056,06

11 826 037,98

18,08

221

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

0,00

14 461 602,20

14 461 602,15

0,05

Iš viso

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

0,00

35 924 855,32

35 924 837,10

18,22

ES: 2007ES06RPO012

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

40 847,80

0,00

40 847,80

0,00

40 847,80

40 847,80

0,00

121

22 461,22

0,00

22 461,22

0,00

22 461,22

22 461,22

0,00

123

93 200,43

0,00

93 200,43

0,00

93 200,43

93 200,43

0,00

125

179 925,29

0,00

179 925,29

0,00

179 925,29

179 925,29

0,00

211

137 287,04

0,00

137 287,04

0,00

137 287,04

137 287,04

0,00

214

695 648,09

0,00

695 648,09

0,00

695 648,09

652 316,03

43 332,06

221

562 163,72

0,00

562 163,72

0,00

562 163,72

605 495,78

–43 332,06

Iš viso

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

0,00

1 731 533,59

1 731 533,59

0,00

ES: 2007ES06RPO013

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

178 351,14

0,00

178 351,14

0,00

178 351,14

178 351,14

0,00

214

757 712,94

0,00

757 712,94

0,00

757 712,94

757 712,79

0,15

221

185 160,29

0,00

185 160,29

0,00

185 160,29

185 160,32

–0,03

Iš viso

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

0,00

1 121 224,37

1 121 224,25

0,12

ES: 2007ES06RPO014

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

464 978,86

0,00

464 978,86

0,00

464 978,86

464 978,84

0,02

113

226 820,34

0,00

226 820,34

0,00

226 820,34

226 820,70

–0,36

121

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

0,00

2 268 788,02

2 268 787,74

0,28

122

158 508,69

0,00

158 508,69

0,00

158 508,69

156 688,82

1 819,87

123

965 935,42

0,00

965 935,42

0,00

965 935,42

965 935,43

–0,01

125

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

0,00

2 478 485,82

2 478 485,89

–0,07

211

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

0,00

1 609 682,29

1 609 687,70

–5,41

212

463 085,60

0,00

463 085,60

0,00

463 085,60

463 087,73

–2,13

213

208 004,84

0,00

208 004,84

0,00

208 004,84

208 005,00

–0,16

214

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

0,00

2 058 918,64

2 058 921,46

–2,82

221

574 023,14

0,00

574 023,14

0,00

574 023,14

574 023,24

–0,10

226

436 211,94

0,00

436 211,94

0,00

436 211,94

483 938,93

–47 726,99

227

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

0,00

1 305 765,82

1 407 626,14

– 101 860,32

323

202 878,09

0,00

202 878,09

0,00

202 878,09

222 113,16

–19 235,07

Iš viso

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

0,00

13 422 087,51

13 589 100,78

– 167 013,27

ES: 2007ES06RPO015

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

247 487,79

0,00

247 487,79

0,00

247 487,79

247 487,87

–0,08

113

135 593,47

0,00

135 593,47

0,00

135 593,47

135 593,61

–0,14

121

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

0,00

1 039 469,28

1 039 472,46

–3,18

122

308 228,84

0,00

308 228,84

0,00

308 228,84

308 229,44

–0,60

123

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

0,00

1 092 094,91

1 092 094,92

–0,01

125

80 751,03

0,00

80 751,03

0,00

80 751,03

80 751,07

–0,04

211

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

0,00

1 409 622,92

1 409 622,92

0,00

212

4 574,49

0,00

4 574,49

0,00

4 574,49

4 574,50

–0,01

214

322 620,52

0,00

322 620,52

0,00

322 620,52

322 620,57

–0,05

226

191 000,64

0,00

191 000,64

0,00

191 000,64

191 000,65

–0,01

227

23 990,93

0,00

23 990,93

0,00

23 990,93

23 990,94

–0,01

321

31 190,87

0,00

31 190,87

0,00

31 190,87

31 190,87

0,00

Iš viso

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

0,00

4 886 625,69

4 886 629,82

–4,13

ES: 2007ES06RPO016

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

31 789,92

0,00

31 789,92

0,00

31 789,92

31 789,92

0,00

112

156 359,75

0,00

156 359,75

0,00

156 359,75

156 359,65

0,10

113

384 942,20

0,00

384 942,20

0,00

384 942,20

384 937,32

4,88

121

973 581,26

0,00

973 581,26

0,00

973 581,26

973 580,11

1,15

122

7 593,62

0,00

7 593,62

0,00

7 593,62

7 593,62

0,00

123

212 045,72

0,00

212 045,72

0,00

212 045,72

212 045,71

0,01

125

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

0,00

1 272 359,19

1 272 358,89

0,30

211

233 837,99

0,00

233 837,99

0,00

233 837,99

233 837,69

0,30

214

964 061,10

0,00

964 061,10

0,00

964 061,10

964 058,02

3,08

216

41 686,97

0,00

41 686,97

0,00

41 686,97

41 686,97

0,00

221

239 175,16

0,00

239 175,16

0,00

239 175,16

239 174,98

0,18

223

5 899,64

0,00

5 899,64

0,00

5 899,64

5 899,63

0,01

226

698 198,43

0,00

698 198,43

0,00

698 198,43

698 198,33

0,10

227

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

0,00

1 286 101,86

1 286 101,76

0,10

313

259 783,49

0,00

259 783,49

0,00

259 783,49

259 783,48

0,01

322

343 771,34

0,00

343 771,34

0,00

343 771,34

343 771,20

0,14

323

99 903,26

0,00

99 903,26

0,00

99 903,26

99 903,21

0,05

Iš viso

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

0,00

7 211 090,90

7 211 080,49

10,41

ES: 2007ES06RPO017

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

0,00

1 027 478,30

1 027 478,24

0,06

113

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

0,00

1 055 705,76

1 055 720,10

–14,34

121

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

0,00

3 042 912,25

3 042 912,38

–0,13

214

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

0,00

3 965 150,23

3 965 156,27

–6,04

221

527 843,12

0,00

527 843,12

0,00

527 843,12

527 845,30

–2,18

Iš viso

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

0,00

9 619 089,66

9 619 112,29

–22,63

FI: 2007FI06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 338,67

0,00

1 338,67

0,00

1 338,67

1 338,67

0,00

113

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

0,00

6 943 513,92

6 941 691,61

1 822,31

123

93 746,95

0,00

93 746,95

0,00

93 746,95

93 746,98

–0,03

211

65 502 466,78

–6 623,23

65 495 843,55

0,00

65 495 843,55

65 495 843,55

0,00

212

52 179 422,48

480,17

52 179 902,65

0,00

52 179 902,65

52 179 902,65

0,00

214

89 063 839,48

98,47

89 063 937,95

0,00

89 063 937,95

89 063 937,94

0,01

221

785 216,03

– 184 553,41

600 662,62

0,00

600 662,62

600 662,62

0,00

311

190 585,77

0,00

190 585,77

0,00

190 585,77

196 344,61

–5 758,84

312

662 649,17

0,00

662 649,17

0,00

662 649,17

798 605,90

– 135 956,73

313

37,44

0,00

37,44

0,00

37,44

37,44

0,00

321

3 687,57

0,00

3 687,57

0,00

3 687,57

3 698,42

–10,85

322

3 179,15

0,00

3 179,15

0,00

3 179,15

3 169,43

9,72

413

49 588,13

–4 944,37

44 643,76

0,00

44 643,76

44 643,76

0,00

431

95 867,74

0,00

95 867,74

0,00

95 867,74

76 694,19

19 173,55

511

571 513,89

0,00

571 513,89

0,00

571 513,89

571 506,17

7,72

Iš viso

216 146 653,17

– 195 542,37

215 951 110,80

0,00

215 951 110,80

216 071 823,94

– 120 713,14

FI: 2007FI06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

75 333,80

0,00

75 333,80

0,00

75 333,80

75 334,24

–0,44

121

267 970,20

0,00

267 970,20

0,00

267 970,20

267 970,27

–0,07

212

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

0,00

1 538 186,06

1 537 999,35

186,71

214

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

0,00

1 861 632,57

1 876 884,26

–15 251,69

312

17 544,93

0,00

17 544,93

0,00

17 544,93

17 544,93

0,00

511

127 112,01

0,00

127 112,01

0,00

127 112,01

127 111,95

0,06

Iš viso

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

0,00

3 887 779,57

3 902 845,00

–15 065,43

FR: 2007FR06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

0,00

1 398 005,69

1 351 209,25

46 796,44

112

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

0,00

71 310 904,92

71 298 569,13

12 335,79

113

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

0,00

5 289 294,53

5 289 299,52

–4,99

121

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

0,00

104 624 885,81

104 495 317,15

129 568,66

122

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

0,00

4 403 386,55

4 391 316,26

12 070,29

123

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

0,00

30 377 464,69

30 446 268,10

–68 803,41

125

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

0,00

4 040 834,72

4 035 053,43

5 781,29

211

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

0,00

292 002 981,19

292 002 523,82

457,37

212

–21,50

0,00

–21,50

0,00

–21,50

271,99

– 293,49

214

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

0,00

203 447 338,69

203 452 812,45

–5 473,76

221

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

0,00

1 923 202,69

1 921 721,73

1 480,96

223

362 339,13

0,00

362 339,13

0,00

362 339,13

362 447,93

– 108,80

226

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

0,00

37 261 520,99

37 255 703,98

5 817,01

227

251 468,71

0,00

251 468,71

0,00

251 468,71

251 884,89

– 416,18

323

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

0,00

2 932 737,22

2 891 066,65

41 670,57

511

801 490,56

0,00

801 490,56

0,00

801 490,56

801 490,56

0,00

Iš viso

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

0,00

760 427 834,59

760 246 956,84

180 877,75

FR: 2007FR06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

49 474,50

0,00

49 474,50

0,00

49 474,50

49 475,06

–0,56

211

7 418,09

0,00

7 418,09

0,00

7 418,09

7 418,13

–0,04

212

3 451,38

0,00

3 451,38

0,00

3 451,38

3 451,40

–0,02

214

351 015,54

0,00

351 015,54

0,00

351 015,54

351 016,91

–1,37

Iš viso

411 359,51

0,00

411 359,51

0,00

411 359,51

411 361,50

–1,99

FR: 2007FR06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

212

137 020,95

0,00

137 020,95

0,00

137 020,95

137 021,28

–0,33

214

111 327,20

0,00

111 327,20

0,00

111 327,20

111 327,32

–0,12

Iš viso

248 348,15

0,00

248 348,15

0,00

248 348,15

248 348,60

–0,45

FR: 2007FR06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

436 232,55

0,00

436 232,55

0,00

436 232,55

436 232,55

0,00

211

578 831,63

0,00

578 831,63

0,00

578 831,63

578 832,02

–0,39

214

666 254,27

0,00

666 254,27

0,00

666 254,27

666 255,37

–1,10

Iš viso

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

0,00

1 681 318,45

1 681 319,94

–1,49

FR: 2007FR06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

516 497,87

0,00

516 497,87

0,00

516 497,87

516 497,92

–0,05

113

475 365,52

0,00

475 365,52

0,00

475 365,52

475 368,04

–2,52

211

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

0,00

8 524 507,99

8 524 531,19

–23,20

212

–7 081,41

0,00

–7 081,41

0,00

–7 081,41

–7 081,41

0,00

214

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

0,00

1 076 863,65

1 077 694,37

– 830,72

Iš viso

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

0,00

10 586 153,62

10 587 010,11

– 856,49

HU: 2007HU06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

0,00

2 230 164,18

2 230 164,18

0,00

114

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

0,00

1 100 116,79

1 100 116,10

0,69

121

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

0,00

75 320 400,23

75 320 402,43

–2,20

141

3 252,29

0,00

3 252,29

0,00

3 252,29

3 252,30

–0,01

142

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

0,00

4 218 855,32

4 218 855,31

0,01

212

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

0,00

7 855 544,18

7 855 544,35

–0,17

214

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

0,00

24 777 340,07

24 777 339,97

0,10

221

605 628,64

0,00

605 628,64

0,00

605 628,64

605 628,61

0,03

341

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

0,00

4 605 929,53

4 605 929,93

–0,40

511

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

0,00

28 167 964,20

28 167 964,29

–0,09

Iš viso

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

0,00

148 885 195,43

148 885 197,47

–2,04

IE: 2007IE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577 793,80

0,00

577 793,80

0,00

577 793,80

577 855,80

–62,00

112

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

0,00

2 302 500,00

2 302 500,00

0,00

113

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

0,00

20 431 178,81

20 431 178,81

0,00

121

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

0,00

3 808 805,55

3 808 805,54

0,01

212

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

0,00

136 852 861,60

136 862 525,00

–9 663,40

214

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

0,00

171 203 773,54

171 393 624,89

– 189 851,35

511

37 798,54

0,00

37 798,54

0,00

37 798,54

37 798,54

0,00

Iš viso

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

0,00

335 214 711,84

335 414 288,58

– 199 576,74

IT: 2007IT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

577,32

0,00

577,32

0,00

577,32

577,32

0,00

112

17 600,00

0,00

17 600,00

0,00

17 600,00

17 600,00

0,00

113

9 622,04

0,00

9 622,04

0,00

9 622,04

9 622,04

0,00

121

380 426,53

0,00

380 426,53

0,00

380 426,53

380 426,53

0,00

123

12 437,65

0,00

12 437,65

0,00

12 437,65

12 437,65

0,00

211

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

0,00

2 217 467,14

2 217 467,14

0,00

212

436 041,85

0,00

436 041,85

0,00

436 041,85

436 041,85

0,00

214

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

0,00

4 483 604,77

4 483 604,83

–0,06

221

865 932,98

0,00

865 932,98

0,00

865 932,98

865 933,03

–0,05

227

44 894,89

0,00

44 894,89

0,00

44 894,89

44 894,89

0,00

311

42 032,12

0,00

42 032,12

0,00

42 032,12

42 032,12

0,00

Iš viso

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

0,00

8 510 637,29

8 510 637,40

–0,11

IT: 2007IT06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

0,00

1 105 500,00

1 105 500,00

0,00

122

39 667,16

0,00

39 667,16

0,00

39 667,16

39 667,17

–0,01

123

418 704,00

0,00

418 704,00

0,00

418 704,00

418 704,00

0,00

125

474 979,77

0,00

474 979,77

0,00

474 979,77

474 979,77

0,00

211

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

0,00

5 799 056,25

5 799 056,45

–0,20

214

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

0,00

6 350 683,52

6 350 683,17

0,35

226

577 914,55

0,00

577 914,55

0,00

577 914,55

577 914,55

0,00

Iš viso

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

0,00

14 766 505,25

14 766 505,11

0,14

IT: 2007IT06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

350 921,10

0,00

350 921,10

0,00

350 921,10

350 921,10

0,00

113

4 412,32

0,00

4 412,32

0,00

4 412,32

4 412,32

0,00

122

1 010,76

0,00

1 010,76

0,00

1 010,76

1 010,76

0,00

211

71 151,95

0,00

71 151,95

0,00

71 151,95

71 151,95

0,00

212

11 939,40

0,00

11 939,40

0,00

11 939,40

11 939,40

0,00

214

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

0,00

12 858 044,55

12 858 044,55

0,00

221

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

0,00

1 123 813,51

1 123 813,51

0,00

511

17 045,60

0,00

17 045,60

0,00

17 045,60

17 045,60

0,00

Iš viso

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

0,00

14 438 339,19

14 438 339,19

0,00

IT: 2007IT06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

0,00

1 346 400,00

1 346 400,00

0,00

121

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

0,00

2 681 632,56

2 681 632,57

–0,01

123

27 584,25

0,00

27 584,25

0,00

27 584,25

27 584,25

0,00

211

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

0,00

1 305 025,68

1 305 025,74

–0,06

214

213 249,82

0,00

213 249,82

0,00

213 249,82

213 249,79

0,03

221

322 210,50

0,00

322 210,50

0,00

322 210,50

322 210,47

0,03

223

311,96

0,00

311,96

0,00

311,96

311,96

0,00

Iš viso

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

0,00

5 896 414,77

5 896 414,78

–0,01

IT: 2007IT06RPO005

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

26 400,00

0,00

26 400,00

0,00

26 400,00

26 400,00

0,00

113

772,60

0,00

772,60

0,00

772,60

772,60

0,00

121

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

0,00

1 817 362,57

1 817 362,57

0,00

123

199 368,87

0,00

199 368,87

0,00

199 368,87

199 368,87

0,00

125

214 674,02

0,00

214 674,02

0,00

214 674,02

214 674,01

0,01

211

297 442,64

0,00

297 442,64

0,00

297 442,64

297 442,64

0,00

212

81 270,60

0,00

81 270,60

0,00

81 270,60

81 270,60

0,00

214

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

0,00

9 156 995,33

9 156 995,30

0,03

221

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

0,00

1 166 281,21

1 166 281,22

–0,01

226

37 899,26

0,00

37 899,26

0,00

37 899,26

37 899,26

0,00

311

42 811,25

0,00

42 811,25

0,00

42 811,25

42 811,26

–0,01

321

21 978,00

0,00

21 978,00

0,00

21 978,00

21 978,00

0,00

322

569 346,05

0,00

569 346,05

0,00

569 346,05

569 346,05

0,00

Iš viso

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

0,00

13 632 602,40

13 632 602,38

0,02

IT: 2007IT06RPO006

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

7 661,10

0,00

7 661,10

0,00

7 661,10

7 661,10

0,00

112

36 750,00

0,00

36 750,00

0,00

36 750,00

36 750,00

0,00

121

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

0,00

1 782 940,16

1 782 940,25

–0,09

122

153 556,01

0,00

153 556,01

0,00

153 556,01

153 556,01

0,00

123

71 025,37

0,00

71 025,37

0,00

71 025,37

71 025,36

0,01

125

150 190,29

0,00

150 190,29

0,00

150 190,29

150 190,29

0,00

126

20 392,56

0,00

20 392,56

0,00

20 392,56

20 392,54

0,02

211

392 002,96

0,00

392 002,96

0,00

392 002,96

392 003,00

–0,04

214

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

0,00

1 796 902,22

1 796 902,01

0,21

221

51,26

0,00

51,26

0,00

51,26

51,26

0,00

227

17 226,00

0,00

17 226,00

0,00

17 226,00

17 226,00

0,00

311

377 682,16

0,00

377 682,16

0,00

377 682,16

377 682,15

0,01

322

20 387,40

0,00

20 387,40

0,00

20 387,40

20 387,40

0,00

Iš viso

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

0,00

4 826 767,49

4 826 767,37

0,12

IT: 2007IT06RPO007

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

36 380,00

0,00

36 380,00

0,00

36 380,00

36 380,00

0,00

113

14 022,14

0,00

14 022,14

0,00

14 022,14

14 022,14

0,00

121

446 224,98

0,00

446 224,98

0,00

446 224,98

430 174,98

16 050,00

125

32 704,48

0,00

32 704,48

0,00

32 704,48

32 704,48

0,00

126

211,43

0,00

211,43

0,00

211,43

211,43

0,00

211

248 292,50

0,00

248 292,50

0,00

248 292,50

248 292,50

0,00

214

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

0,00

12 272 201,68

12 272 201,69

–0,01

221

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

0,00

4 330 835,56

4 330 835,55

0,01

311

125 396,80

0,00

125 396,80

0,00

125 396,80

125 396,80

0,00

321

15 367,65

0,00

15 367,65

0,00

15 367,65

15 367,65

0,00

511

19 951,42

0,00

19 951,42

0,00

19 951,42

19 951,42

0,00

Iš viso

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

0,00

17 541 588,64

17 525 538,64

16 050,00

IT: 2007IT06RPO008

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

214 500,00

0,00

214 500,00

0,00

214 500,00

214 500,00

0,00

113

61 725,59

0,00

61 725,59

0,00

61 725,59

61 725,59

0,00

121

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

0,00

9 814 728,04

9 814 728,05

–0,01

122

438 761,79

0,00

438 761,79

0,00

438 761,79

438 761,79

0,00

123

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

0,00

3 920 453,12

3 920 453,12

0,00

211

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

0,00

2 298 289,09

2 298 289,09

0,00

212

295 484,81

0,00

295 484,81

0,00

295 484,81

295 484,81

0,00

214

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

0,00

11 100 065,05

11 100 065,13

–0,08

216

357 333,34

0,00

357 333,34

0,00

357 333,34

357 333,34

0,00

221

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

0,00

2 231 136,07

2 231 136,19

–0,12

226

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

0,00

1 350 442,36

1 350 442,37

–0,01

311

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

0,00

2 705 205,84

2 705 205,85

–0,01

323

39 654,38

0,00

39 654,38

0,00

39 654,38

39 654,38

0,00

511

30 630,07

0,00

30 630,07

0,00

30 630,07

30 630,07

0,00

Iš viso

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

0,00

34 858 409,55

34 858 409,78

–0,23

IT: 2007IT06RPO009

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

59 116,45

0,00

59 116,45

0,00

59 116,45

59 116,45

0,00

112

141 158,47

0,00

141 158,47

0,00

141 158,47

141 158,47

0,00

113

319 902,19

0,00

319 902,19

0,00

319 902,19

319 902,18

0,01

121

424 961,21

0,00

424 961,21

0,00

424 961,21

424 961,26

–0,05

122

366 746,86

0,00

366 746,86

0,00

366 746,86

366 746,87

–0,01

123

189 977,71

0,00

189 977,71

0,00

189 977,71

189 977,73

–0,02

125

228 315,28

0,00

228 315,28

0,00

228 315,28

228 315,27

0,01

211

214 034,71

0,00

214 034,71

0,00

214 034,71

214 034,71

0,00

214

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

0,00

1 527 460,26

1 527 460,46

–0,20

221

212 037,32

0,00

212 037,32

0,00

212 037,32

212 037,20

0,12

311

4 179,87

0,00

4 179,87

0,00

4 179,87

4 179,87

0,00

323

183 280,18

0,00

183 280,18

0,00

183 280,18

183 280,18

0,00

Iš viso

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

0,00

3 871 170,51

3 871 170,65

–0,14

IT: 2007IT06RPO010

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

113

265 292,81

0,00

265 292,81

0,00

265 292,81

265 292,82

–0,01

121

11 361,28

0,00

11 361,28

0,00

11 361,28

11 361,27

0,01

122

67 232,15

0,00

67 232,15

0,00

67 232,15

67 232,14

0,01

214

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

0,00

13 881 331,14

13 881 331,32

–0,18

221

769 541,63

0,00

769 541,63

0,00

769 541,63

769 541,54

0,09

311

55 607,75

0,00

55 607,75

0,00

55 607,75

55 607,75

0,00

Iš viso

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

0,00

15 050 366,76

15 050 366,84

–0,08

IT: 2007IT06RPO011

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

301 985,05

0,00

301 985,05

0,00

301 985,05

301 985,05

0,00

112

8 750,00

0,00

8 750,00

0,00

8 750,00

8 750,00

0,00

121

1 140 808,74

0,00

1 140 808,74

0,00

1 140 808,74

1 140 808,77

–0,03

122

1 876,87

0,00

1 876,87

0,00

1 876,87

1 876,87

0,00

123

872 118,97

0,00

872 118,97

0,00

87