ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.111.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 111

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gegužės 5d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 361/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 362/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

3

 

*

2009 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 363/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

5

 

 

2009 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 364/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 360/2009, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2009 m. gegužės 1 d.

13

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/24/EB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (kodifikuota redakcija) ( 1 )

16

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/364/EB

 

*

2008 m. spalio 8 d. Komisijos sprendimas dėl priemonės C 33/07 (ex N 339/06 ir N 729/06), kurią Vokietija ketina įgyvendinti per IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5581)  ( 1 )

23

 

 

2009/365/EB

 

*

2009 m. balandžio 28 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną iš Blakeslea trispora kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3039)

31

 

 

2009/366/EB

 

*

2009 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis kaimo plėtros priemonėms, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3199)

35

 

 

2009/367/EB

 

*

2009 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3217)

44

 

 

2009/368/EB

 

*

2009 m. gegužės 4 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos 2009–2010 prekybos metų įvairinimo pagalbos ir papildomos įvairinimo pagalbos, kurios skirtinos pagal laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą, sumos (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3158)

50

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos direktyvos 2008/113/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant kelis mikroorganizmus kaip veikliąsias medžiagas, klaidų ištaisymas ( OL L 330, 2008 12 9 )

51

 

*

2008 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 514/2008, iš dalies keičiančio Komisijos reglamentą (EB) Nr. 376/2008, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams, ir reglamentus (EB) Nr. 1439/95, (EB) Nr. 245/2001, (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 2014/2005, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 1918/2006, (EB) Nr. 341/2007, (EB) Nr. 1002/2007, (EB) Nr. 1580/2007 ir (EB) Nr. 382/2008 ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 1119/79, klaidų ištaisymas ( OL L 150, 2008 6 10 )

51

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 361/2009

2009 m. gegužės 4 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,7

TN

139,0

TR

132,5

ZZ

110,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

129,1

ZZ

105,8

0709 90 70

JO

216,7

TR

114,9

ZZ

165,8

0805 10 20

EG

44,2

IL

55,7

MA

51,6

TN

64,9

TR

55,0

US

51,9

ZZ

53,9

0805 50 10

TR

47,0

ZA

52,3

ZZ

49,7

0808 10 80

AR

83,4

BR

72,6

CA

114,7

CL

78,1

CN

89,0

MK

33,9

NZ

107,6

US

124,6

UY

70,5

ZA

79,5

ZZ

85,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 362/2009

2009 m. gegužės 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2008–2009 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 945/2008 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 348/2009 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 945/2008, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 258, 2008 9 26, p. 56.

(4)  OL L 106, 2009 4 28, p. 3.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2009 m. gegužės 5 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

28,95

2,60

1701 11 90 (1)

28,95

7,06

1701 12 10 (1)

28,95

2,47

1701 12 90 (1)

28,95

6,63

1701 91 00 (2)

31,29

9,59

1701 99 10 (2)

31,29

5,07

1701 99 90 (2)

31,29

5,07

1702 90 95 (3)

0,31

0,34


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 363/2009

2009 m. gegužės 4 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 91 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1698/2005, kuriuo visoje Bendrijoje nustatoma EŽŪFKP paramos kaimo plėtrai teisinė sistema, iš dalies pakeistas 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 74/2009, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (2). Todėl Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1974/2006 (3) reikėtų papildyti kitomis išsamiomis įgyvendinimo taisyklėmis.

(2)

Pagal 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą“) (4) nustojus taikyti pieno kvotų schemą, pienininkyste besiverčiantys ūkininkai turės imtis tam tikrų veiksmų. Todėl tikslinga nuo programavimo laikotarpio pradžios nustoti riboti paramą investicijoms, kad pieno ūkiams ir toliau būtų taikomos produkcijos kvotos, patenkančios į atskiram ūkiui nustatytų kvotų ribas.

(3)

Reglamentu (EB) Nr. 74/2009 nustatytas reikalavimas peržiūrėti nacionalinius strategijos planus. Reikėtų apibrėžti būtinąjį šios peržiūros turinį.

(4)

Kadangi Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnyje nustatytos prioritetinės sritys yra itin svarbios, kaimo plėtros programų peržiūros po pirmojo to straipsnio įgyvendinimo turėtų būti laikomos peržiūromis pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 19 straipsnio 1 dalį, be to, jos turėtų būti numatomos Komisijos sprendimu.

(5)

Reglamente (EB) Nr. 74/2009 pateikiamas galimų rezultatų, kurių siekiama vykdant su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnyje nurodytomis prioritetinėmis sritimis susijusią veiklą, sąrašas. Šis sąrašas nėra baigtinis, todėl valstybės narės gali pasiūlyti papildomų rezultatų, kurių būtų siekiama vykdant minėtą veiklą. Tačiau, siekiant užtikrinti suderinamumą su jau numatytais galimais rezultatais ir su bendruoju tikslu – paraginti aktyviau vykdyti su naujais sunkumais susijusią veiklą, – galimybė siūlyti įtraukti papildomus rezultatus valstybėms narėms turėtų būti suteikta su sąlyga, kad Komisija jų pasiūlymą peržiūrės, o Kaimo plėtros komitetas pateiks savo nuomonę. Todėl pakeitimai, kuriais būtų įtraukiami nauji galimi veiklos rezultatai, turėtų būti nustatomi Komisijos sprendimu.

(6)

Atsižvelgdama į didelį atvejų, kai peržiūros susijusios su nedidelėmis bendrojo rinkos organizavimo priemonių ir kaimo plėtros ribų nustatymo principų išimtimis, skaičių ir siekdama palengvinti administracinę naštą, Komisija turėtų nebepriiminėti sprendimų dėl peržiūrų, susijusių su pokyčiais, kurie sietini su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 5 straipsnio 6 dalyje nurodyta išimtimi. Todėl tokia peržiūros kategorija turėtų būti išbraukta iš Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 7 straipsnyje pateikto sąrašo.

(7)

Turėtų būti patikslintas verslo planų, susijusių su parama žemės ūkio valdoms, kurios restruktūrizuojamos įgyvendinant bendro rinkos organizavimo reformą, turinys ir kriterijai.

(8)

Panaikinus žemės atidėjimo priemonę pagal 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 73/2009, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiantį reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (5), turi būti pritaikytos su šia priemone susijusios nuostatos.

(9)

Siekiant palengvinti investicinių projektų įgyvendinimą dabartinės ekonominės ir finansinės krizės sąlygomis, 2009 ir 2010 m. aukščiausia avansinių išmokų riba turėtų būti padidinta.

(10)

Tikslinga pritaikyti nuostatas, susijusias su valstybės pagalba tam tikroms EŽŪFKP bendrai finansuojamoms priemonėms ir papildomu nacionaliniu finansavimu, siekiant patikslinti jų taikymo sritį ir atsižvelgti į naująją Reglamente (EB) Nr. 74/2009 numatytą priemonę, skirtą žemės ūkio valdoms, kurios restruktūrizuojamos įgyvendinant bendro rinkos organizavimo reformą.

(11)

Būtina apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 78 straipsnio f punkte vartojamą sąvoką „svarbūs pasiūlymai dėl pakeitimų“.

(12)

Siekiant sudaryti sąlygas su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnyje nurodytomis prioritetinėmis sritimis susijusios veiklos stebėsenai vykdyti, pajėgumo rodikliai ir susiję tikslai, kurie yra to reglamento 80 straipsnyje minimos bendros stebėsenos ir vertinimo sistemos dalis, turėtų būti nurodyti pagal veiklos rūšį.

(13)

Peržiūrėtose programose valstybės narės turi pateikti informaciją apie veiklos, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnyje nurodytomis prioritetinėmis sritimis, rūšis ir nurodyti, kuri iš tų veiklos rūšių grindžiama naujomis priemonėmis, t. y. priemonėmis, kurios dar nėra patvirtintos pagal kaimo plėtros programą. Be to, būtina nurodyti orientacinį EŽŪFKP įnašą 2010–2013 metais. Šiuo tikslu Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 priedai turėtų būti iš dalies pakeisti.

(14)

Kad šis reglamentas derėtų su jo nuostatomis papildomo Reglamento (EB) Nr. 74/2009 taikymo pradžios data, šis reglamentas turėtų būti taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d. Toks reglamento taikymas atgaline data neturėtų pažeisti atitinkamų paramos gavėjų teisinio tikrumo principo.

(15)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(16)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Jeigu bendru rinkos organizavimu, įskaitant iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamas tiesioginės paramos schemas, nustatomi gamybos ar Bendrijos paramos apribojimai, taikomi atskiriems ūkininkams, ūkiams arba perdirbimo įmonėms, tuomet pagal Reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 parama neskiriama jokioms investicijoms, dėl kurių gamyba galėtų padidėti labiau nei nustatyti apribojimai, – tai netaikoma pieno sektoriui.“

2)

Įterpiamas šis 3a straipsnis:

„3a straipsnis

Nacionalinės strategijos planų peržiūros pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 12a straipsnį apima atitinkamų to reglamento 11 straipsnio 3 dalyje nustatytų dalių, susijusių su to reglamento 16a straipsnio 1 dalyje numatytomis prioritetinėmis sritimis, visų pirma, pagrindinių skaičiais išreikštų tikslų, peržiūrą.

Nacionalinėje strategijoje nustatomas apytikris ir orientacinis EŽŪFKP įnašas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 5a dalyje, kuris skiriamas kiekvienai to reglamento 16a straipsnio 1 dalyje nurodytai prioritetinei sričiai valstybėje narėje, ir pateikiamas tinkamas tokio paskyrimo paaiškinimas.“;

3)

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Kaimo plėtros programų turinys, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16 ir 16a straipsniuose, sudaromas pagal šio reglamento II priedą.“;

4)

7 straipsnio 1 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

d punktas pakeičiamas taip:

„d)

programos persvarstymas yra susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio pirmuoju įgyvendinimu.“;

b)

įterpiamas šis punktas:

„e)

persvarsčius programą numatomas galimas papildomas Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 II priede nenurodytas veiklos rezultatas, susijęs su to reglamento 16a straipsnyje nurodytomis prioritetinėmis sritimis.“;

5)

9 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Valstybių narių atliekami programų pakeitimai, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies c punkte, gali būti susiję su lėšų paskirstymu pagal priemones įgyvendinant vieną kryptį, taip pat su nefinansiniais pakeitimais įtraukiant naujas priemones ir veiklos rūšis, esamų priemonių atšaukimu, taip pat tie pakeitimai gali būti susiję su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 5 straipsnio 6 dalyje nurodyta išimtimi ar informacijos pateikimu apie esamas programos priemones ir tokių priemonių apibūdinimu.“;

6)

Įterpiamas šis 24a straipsnis:

„24a straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 35a straipsnyje nurodytame verslo plane:

a)

paaiškinami pagrindiniai numatomo restruktūrizavimo aspektai, įskaitant veiklos įvairinimą imantis su žemės ūkiu nesusijusios veiklos;

b)

nurodomi konkretūs tikslai.“;

7)

27 straipsnio 6 dalies pirma pastraipa išbraukiama;

8)

46 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Šis straipsnis taip pat taikomas įsipareigojimams, susijusiems su žemės atidėjimo priemonės panaikinimu įsigaliojus Reglamentui (EB) Nr. 73/2009. Paramos gavėjui pageidaujant, tokių įsipareigojimų koregavimas gali būti atliekamas ir tuo atveju, kai persvarstymo sąlyga nėra numatyta.“;

9)

56 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Jei atskiras sprendimas skirti paramą investicijoms priimamas 2009 arba 2010 m., avansinės išmokos suma gali būti padidinta iki 50 % viešosios paramos, susijusios su tomis investicijomis, dydžio.“;

10)

57 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kaimo plėtros programose gali būti numatytos valstybių narių kaimo plėtrai skiriamos išmokos, kurioms netaikomas Sutarties 36 straipsnis ir kurios skiriamos priemonėms pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 25, 43–49 ir 52 straipsnius ir veiksmams pagal to reglamento 21, 24, 28, 29, 30 ir 35a straipsniuose nurodytas priemones, arba papildomas nacionalinis finansavimas, kuriam netaikomas Sutarties 36 straipsnis, priemonėms pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 25, 27, 43–49 ir 52 straipsnius ir veiksmams pagal to reglamento 21, 24, 28, 29, 30 ir 35a straipsniuose nurodytas priemones tik jei valstybės pagalba nustatyta pagal šio reglamento II priedo 9 dalies B punktą.“;

11)

4 skirsnyje „Stebėsena ir vertinimas“ įterpiamas šis 59a straipsnis:

„59a straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 78 straipsnio f punkte vartojama sąvoka „svarbūs pasiūlymai dėl pakeitimų“ aprėpia pakeitimus, kuriems būtinas Komisijos sprendimas, ir pakeitimus, nurodytus šio reglamento 9 straipsnio 1 dalyje, išskyrus pakeitimus, susijusius su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 5 straipsnio 6 dalyje nurodyta išimtimi ir informacijos pateikimu apie esamas programos priemones bei tokių priemonių apibūdinimu.“;

12)

62 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Kalbant apie Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnyje nurodytas veiklos rūšis aprėpiančias priemones, pasiekimo rodikliai ir jiems keliami orientaciniai tikslai skirstomi pagal veiklos rūšis.“;

13)

63 straipsnio 8 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

Force majeure ar išimtinių aplinkybių atveju, ypač sistemai neveikiant arba ilgam laikui nutrūkus ryšiui, valstybės narės dokumentus Komisijai gali perduoti spausdintus arba kitu priimtinu elektroniniu būdu. Perduoti spausdintus dokumentus arba juos perduoti kitu priimtinu elektroniniu būdu galima tik iš anksto apie tai pranešus Komisijai.“;

14)

I, II, VII ir VIII priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d. Tačiau 1 straipsnio 1 punktas taikomas nuo 2007 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 30, 2009 1 31, p. 100.

(3)  OL L 368, 2006 12 23, p. 15.

(4)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(5)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

2 straipsnio 2 dalyje minimos paramos schemos

Vaisiai ir daržovės (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (1) II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IVa skirsnis)

Vynas (Reglamento (EB) Nr. 479/2008 (2) II antraštinės dalies I skyrius)

Tabakas (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus V skirsnis)

Alyvuogių aliejus (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 II dalies I antraštinės dalies IV skyriaus IV skirsnis)

Apyniai (Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 68a straipsnis)

Avys ir ožkos (Tarybos Reglamento (EB) Nr. 73/2009 (3) 102 straipsnio 1 dalis)

Bitininkystė (Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I antraštinės dalies IV skyriaus VI skirsnis)

Cukrus (Tarybos reglamentas (EB) Nr. 320/2006 (4))

Specialios žemės ūkio priemonės atokiausiuose regionuose (Tarybos reglamento (EB) Nr. 247/2006 III antraštinė dalis) (5) (ir mažosiose Egėjo jūros salose (Tarybos reglamento (EB) Nr. 1405/2006 (6) III skyrius)

Tiesioginės išmokos (Reglamento (EB) Nr. 73/2009 41 straipsnio 3 dalis ir 68 straipsnis)

2)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

5.2 punkto antra įtrauka pakeičiama taip:

„—

patvirtinimas, kad įgyvendinant priemones pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 25, 43–49 ir 52 straipsnius ir veiksmus pagal to reglamento 21, 24, 28, 29, 30 ir 35a straipsniuose nurodytas priemones, kurioms netaikomas Sutarties 36 straipsnis, yra tinkamai taikomos valstybės pagalbos procedūros ir suderinamumo kriterijai, visų pirma laikomasi didžiausios bendros valstybės pagalbos pagal Sutarties 87–89 straipsnius reikalavimų.“;

b)

5.3 punktas pakeičiamas taip:

„5.3.   Reikalaujama pateikti informacija apie kryptis ir priemones

Reikalaujama pateikti šią konkrečią informaciją apie priemones, įskaitant informaciją apie konkrečias veiklos rūšis, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalyje:“;

c)

punktas 5.3.1.4 pakeičiamas taip:

d)

įterpiamas šis 5.3.1.4.4. punktas:

„5.3.1.4.4.   Valdos, restruktūrizuojamos įgyvendinant bendro rinkos organizavimo reformą

susijusių bendro rinkos organizavimo reformų nuoroda;

reikalavimų verslo planui santrauka;

paramos dydis ir trukmė.“;

e)

įterpiamas šis 5.3.6. punktas:

„5.3.6.    Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 3 dalies a punkte nurodytų veiklos rūšių sąrašas iki sumų, nurodytų to reglamento 69 straipsnio 5a dalyje.

Kryptis ir (arba) priemonė

Veiklos rūšis

Galimi rezultatai

Esama arba nauja veiklos rūšis

Veiklos rūšies apibūdinimo kaimo plėtros programoje nuoroda

Pasiekimo rodiklis – tikslas

1 kryptis

111 priemonė

 

 

 

… priemonė

 

 

 

2 kryptis

211 priemonė

 

 

 

… priemonė

 

 

 

3 kryptis

311 priemonė

 

 

 

… priemonė

 

 

 

 

 

4 kryptis

411 priemonė

 

 

 

… priemonė

 

 

 

 

 

Skiltyje „Esama arba nauja veiklos rūšis“ nurodoma, ar veiklos rūšis, susijusi su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnyje nurodytomis prioritetinėmis sritimis, jau buvo įtraukta į 2008 m. gruodžio 31 d. taikytą kaimo plėtros programos versiją. Šiomis aplinkybėmis, jei padaroma esamų veiklos rūšių pakeitimų, tos veiklos rūšys laikomos naujomis veiklos rūšimis.“

f)

6.1 lentelė pakeičiama taip:

„6.1.   Metinis EŽŪFKP įnašas (eurais)

 

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Ne konvergencijos regionai

 

 

 

 

 

 

 

Konvergencijos regionai (7)

 

 

 

 

 

 

 

Atokiausi regionai ir mažosios Egėjo jūros salos (8)

 

 

 

 

 

 

 

Savanoriškas moduliavimas (9)

 

 

 

 

 

 

 

Papildomas įnašas Portugalijai

 

 

 

 

 

 

 

Papildomos lėšos pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 5a dalį (ne konvergencijos regionas)

 

 

 

 

 

 

 

Papildomos lėšos pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 5a dalį (konvergencijos regionas) (10)

 

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

 

g)

1-oji išnaša, kurios nuoroda pateikiama 6.2 lentelės pavadinimo pabaigoje, pakeičiama taip:

„(1)

6.2 lentelė turi būti pakartota kiekvienai EŽŪFKP įnašo sumai, pateikiamai vienoje 6.1 lentelės eilutėje.“

h)

įterpiamas šis 6.3. punktas:

„6.3.   Preliminarus biudžetas, susijęs su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnyje nurodytomis veiklos rūšimis, 2010 m. sausio 1 d. – 2013 m. gruodžio 31 d. (16a straipsnio 3b dalis) iki sumų, nurodytų Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 5a dalyje)

Kryptis ir (arba) priemonė

EŽŪFKP įnašas 2010–2013 m.

1 kryptis

111 priemonė

… priemonė

2 kryptis

211 priemonė

… priemonė

3 kryptis

311 priemonė

… priemonė

 

4 kryptis

411 priemonė

… priemonė

 

1, 2, 3 ir 4 kryptys, iš viso

…“

i)

7 punkte įterpiamas šis 144 kodas:

„(144)

valdos, restruktūrizuojamos įgyvendinant bendro rinkos organizavimo reformą“;

j)

9 dalies B punkto įvadinė pirmos pastraipos frazė pakeičiama taip:

„Priemonės pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 25, 27 straipsnius (pagal pastarąjį tik dėl papildomo nacionalinio finansavimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 89 straipsnyje), 43–49 ir 52 straipsnius ir veiksmai pagal to reglamento 21, 24, 28, 29, 30 ir 35a straipsniuose nurodytas priemones, kurioms netaikomas Sutarties 36 straipsnis:“

3)

VII priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

2 punkte įterpiamos šios pastraipos:

„Kiekviena valstybė narė, pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 74/2009 (11) gaunanti papildomų finansinių išteklių pagal tą reglamentą pritaikius moduliavimą, o nuo 2011 m. – ir nepanaudotų lėšų sumas, nuo 2011 m. turėtų pateikti atskirą skyrių, į kurį būtų įtraukta bent tokia pati analizė kaip ta, kuri minima pirmesnėje pastraipoje; tai taikoma veiklai, susijusiai su Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalyje nurodytomis prioritetinėmis sritimis. Naujosioms valstybėms narėms, išskyrus Bulgariją ir Rumuniją, šis įpareigojimas būtų pradėtas taikyti nuo 2014 m.

Naująją priemonę „144 – valdos, restruktūrizuojamos įgyvendinant bendro rinkos organizavimo reformą“ taikančios valstybės narės turėtų pranešti apie laimėjimus, susijusius su tai priemonei keliamais tikslais.;

b)

įterpiamas šis 3a punktas:

„3a.

Finansinis programos įgyvendinimas, susijęs su naujiems sunkumams įveikti skirta veikla, kiekvienai priemonei pateikiant paramos gavėjams po 2010 m. sausio 1 d. sumokėtų išlaidų už Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 16a straipsnio 1 dalyje nurodytų rūšių veiklą ir to reglamento 69 straipsnio 5a dalyje nurodytų sumų patvirtinimą.

Finansinis tokių rūšių veiklos įgyvendinimas apibendrinamas lentelėje, pateikiant bent šią informaciją:

Kryptis ir (arba) priemonė

Metų išmokos – N metai

Visos išmokos nuo 2010 iki N metų

111 priemonė

… priemonė

 

 

1 kryptis iš viso

211 priemonė

… priemonė

 

 

2 kryptis iš viso

311 priemonė

… priemonė

 

 

3 kryptis iš viso

411 priemonė

… priemonė

 

 

4 kryptis iš viso

Programai iš viso

…“

4)

VIII priedo II dalies „Bendrieji pasiekimo rodikliai“ 1 krypties sąrašo pabaigoje įterpiama ši eilutė:

Kodas

Priemonė

Pasiekimo rodikliai (*)

„144

Valdos, restruktūrizuojamos įgyvendinant bendro rinkos organizavimo reformą

Paramą gavusių valdų skaičius“


(1)  OL L 299, 2007 10 2, p. 1.

(2)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(3)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.

(4)  OL L 58, 2006 2 28, p. 42.

(5)  OL L 42, 2006 2 14, p. 1.

(6)  OL L 265, 2006 9 26, p. 1.“

(7)  Valstybėms narėms, kuriose yra konvergencijos regionų.

(8)  Valstybėms narėms, kuriose yra atokiausių regionų arba mažųjų Egėjo jūros salų.

(9)  Valstybėms narėms, taikančioms savanorišką moduliavimą pagal Reglamentą (EB) Nr. 378/2007.

(10)  Valstybėms narėms, kurios gauna papildomų lėšų pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 69 straipsnio 5a dalį ir kuriose yra konvergencijos regionų.“

(11)  OL L 30, 2009 1 31, p. 100.“;


5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 364/2009

2009 m. gegužės 4 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 360/2009, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2009 m. gegužės 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 360/2009 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, galiojantys nuo 2009 m. gegužės 1 d.

(2)

Apskaičiuotas importo muitų vidurkis ir nustatytas mokestis skiriasi 5 EUR/t, daromas atitinkamas Reglamente (EB) Nr. 360/2009 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 360/2009 reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 360/2009 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2009 m. gegužės 5 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(3)  OL L 110, 2009 5 1, p. 27.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2009 m. gegužės 5 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

37,15

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

12,61

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

12,61

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

37,15


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

1.5.2009

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

197,12

122,70

FOB kaina JAV

207,54

197,54

177,54

108,89

Meksikos įlankos priedas

11,64

Didžiųjų ežerų priedas

12,66

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

15,07 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

16,57 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


DIREKTYVOS

5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/16


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/24/EB

2009 m. balandžio 23 d.

dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1991 m. gegužės 14 d. Tarybos direktyvos 91/250/EEB dėl kompiuterių programų teisinės apsaugos (3) turinys buvo keičiamas (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Kuriant kompiuterių programas reikia investuoti nemažai žmogiškųjų, techninių ir finansinių išteklių, o jas nukopijuoti galima už dalelytę tų sąnaudų, kurių reikia jas savarankiškai kuriant.

(3)

Kompiuterių programos darosi vis svarbesnės daugelyje pramonės šakų, ir dėl to kompiuterių programų technologiją galima laikyti pagrindiniu veiksniu, užtikrinančiu Bendrijos pramonės plėtrą.

(4)

Tam tikri valstybių narių įstatymuose numatytos kompiuterių programų teisinės apsaugos skirtumai daro tiesioginį neigiamą su kompiuterių programomis susijusį poveikį vidaus rinkai.

(5)

Būtina tokį poveikį turinčius skirtumus pašalinti ir užkirsti kelią naujiems panašiems skirtumams, o skirtumų, kurie neigiamai neveikia vidaus rinkos funkcionavimo, nebūtina šalinti ar jiems užkirsti kelią.

(6)

Atitinkamai Bendrijos teisinė bazė dėl kompiuterių programų apsaugos gali pirmiausia apsiriboti reikalavimu, kad valstybės narės numatytų kompiuterių programų apsaugą, panašią į literatūros kūrinių autorių teisių apsaugą, o vėliau nustatytų, kas turi rūpintis tokia apsauga, kam tokia apsauga turėtų būti taikoma, bei numatytų išimtines teises, kuriomis asmenys, kuriems taikoma apsauga, galėtų remtis duodami leidimą tam tikriems veiksmams ar juos drausdami, ir tokios apsaugos terminą.

(7)

Šioje direktyvoje sąvoka „kompiuterio programa“ apima bet kokios formos programas, įskaitant ir tas, kurios yra įrašytos į kompiuterinę įrangą. Ši sąvoka taip pat apima parengiamąjį projektinį darbą siekiant sukurti kompiuterio programą, jei tokio parengiamojo darbo esmė yra kompiuterinės programos sukūrimas vėlesniame etape.

(8)

Remiantis tam tikrais kriterijais, taikomais nusprendžiant, ar kompiuterio programa yra originalus kūrinys, neturi būti taikomi jokie programos kokybinių ar estetinių ypatybių tyrimai.

(9)

Bendrija yra visiškai įpareigota palaikyti tarptautinių standartų kūrimą.

(10)

Kompiuterio programos funkcija – palaikyti ryšį ir dirbti kartu su kitais kompiuterinės sistemos komponentais ir su naudotojais, ir dėl to reikia loginio ir atitinkamais atvejais fizinio tarpusavio sujungimo ir sąveikos, kad visi programinės ir kompiuterinės įrangos elementai dirbtų su kita programine ir kompiuterine įranga ir naudotojais visais būdais, kuriais jie turi veikti. Tos programos dalys, kurios užtikrina tokį programinės ir kompiuterinės įrangos elementų sujungimą ir sąveiką, paprastai vadinamos „sąsajos“. Toks funkcinis tarpusavio sujungimas ir sąveika paprastai vadinami „suderinamumu“; tokį suderinamumą galima apibrėžti kaip galėjimą keistis informacija ir abipusiškai naudotis šia informacija.

(11)

Siekiant išvengti abejonių, reikia aiškiai nustatyti, kad pagal šią direktyvą autorių teisių apsauga taikoma tik kompiuterio programos išraiškai, o ne idėjoms ir principams, kuriais remiasi programos elementai, įskaitant ir elementus, kuriais remiasi sąsajos. Pagal autorių teisių principus logika, algoritmai ir programavimo kalbos susideda iš idėjų ir principų, šios idėjos ir principai nėra šios direktyvos saugomi. Vadovaujantis valstybių narių įstatymais ir teismų praktika bei tarptautinėmis autorių teisių konvencijomis, tų idėjų ir principų išraiškai turi būti taikoma autorių teisių apsauga.

(12)

Šioje direktyvoje sąvoka „nuoma“ reiškia leidimą naudotis kompiuterio programa ar jos kopija ribotą laiką siekiant pelno. Ši sąvoka neapima viešosios panaudos, kuri atitinkamai neįeina į šios direktyvos taikymo sritį.

(13)

Autoriaus išimtinei teisei drausti neteisėtai atgaminti savo kūrinį turėtų būti taikoma apribota išimtis, kai leisti atgaminti kompiuterio programą techniškai būtina, kad ta programa galėtų naudotis ją teisėtai įsigijęs asmuo. Tai reiškia, jog sutartimi negalima drausti įdiegti ir paleisti programą, kad būtų galima naudotis teisėtai įsigyta programos kopija ir taisyti jos klaidų. Nesant konkrečių sutartinių nuostatų, įskaitant atvejus, kai programos kopija parduota, ją teisėtai įsigijusiam asmeniui leidžiama atlikti bet kurį kitą veiksmą, kuris pagal jo paskirtį yra būtinas, kad būtų galima naudotis ta programos kopija.

(14)

Asmeniui, turinčiam teisę naudotis kompiuterio programa, neturėtų būti užkertamas kelias atlikti veiksmus, būtinus stebėti, nagrinėti ar patikrinti programos veikimą, jei tokie veiksmai nepažeidžia programos autorių teisių.

(15)

Neteisėtas kodo, kuria kompiuterio programos kopija yra pateikta, atkūrimas, vertimas, pritaikymas ar keitimas yra autoriaus išimtinių teisių pažeidimas. Vis dėlto gali būti tokių aplinkybių, kai toks kodo atkūrimas ir jo vertimas yra neišvengiamas, norint gauti būtiną informaciją apie tai, kaip užtikrinti savarankiškai sukurtos programos suderinamumą su kitomis programomis. Dėl to turi būti laikoma, kad, tik tokiomis ribotomis aplinkybėmis, atgaminimo ir vertimo veiksmai, atlikti asmens, turinčio teisę naudotis programos kopija, ar jo vardu, yra teisėti, neprieštarauja sąžiningumui ir todėl jiems nereikia turėti autoriaus teisių turėtojo sutikimo. Šios išimties tikslas – leisti sujungti visus kompiuterinės sistemos komponentus, įskaitant ir skirtingų gamintojų pagamintus komponentus, kad jie galėtų veikti kartu. Tokia autoriaus išimtinių teisių išimtimi negalima naudotis taip, kad būtų pažeidžiami teisėti autoriaus teisių turėtojo interesai arba nesiderintų su įprastu programos naudojimu.

(16)

Kompiuterių programų apsauga pagal autorių teisių įstatymus neturėtų pažeisti kitų atitinkamais atvejais taikomų apsaugos formų. Tačiau sutartinės nuostatos, prieštaraujančios šioje Direktyvoje nustatytoms nuostatoms dėl dekompiliavimo ar šioje Direktyvoje numatytoms išimtims dėl laikinos kopijos arba išbandymo, nagrinėjimo ar patikrinimo, kaip veikia programa, turėtų būti laikomos niekinėmis.

(17)

Šios direktyvos nuostatos nepažeidžia konkurencijos taisyklių taikymo pagal Sutarties 81 ir 82 straipsnius, jei dominuojantis tiekėjas atsisako pateikti informaciją, būtiną suderinamumui, kaip apibrėžta šioje direktyvoje.

(18)

Šios direktyvos nuostatos neturėtų pažeisti priimtuose Bendrijos teisės aktuose numatytų konkrečių reikalavimų dėl sąsajų telekomunikacijų sektoriuje skelbimo ir Tarybos sprendimų dėl informacinių technologijų ir telekomunikacijų standartizavimo.

(19)

Ši direktyva neturi įtakos nacionaliniuose teisės aktuose pagal Berno konvenciją numatytoms nukrypti leidžiančioms nuostatoms, taikomoms klausimams, kuriems ši direktyva netaikoma.

(20)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Apsaugos objektas

1.   Vadovaudamosi šios direktyvos nuostatomis, valstybės narės taiko kompiuterių programoms tokią autorių teisių apsaugą kaip ir literatūros kūriniams, apibrėžtiems Berno konvencijoje dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos. Šioje direktyvoje sąvoka „kompiuterio programa“ apima ir parengiamąją projektinę medžiagą.

2.   Šioje direktyvoje numatyta apsauga taikoma kompiuterio programos išraiškai bet kuria forma. Pagal šią direktyvą autorių teisių apsauga netaikoma idėjoms ir principams, kuriais remiasi kompiuterio programos elementai, įskaitant elementus, kuriais remiasi jos sąsajos.

3.   Kompiuterio programai taikoma apsauga, jei ji yra originali ta prasme, kad tai – paties autoriaus intelekto kūrinys. Teisei į apsaugą nustatyti netaikomi jokie kiti kriterijai.

4.   Šios direktyvos nuostatos taip pat taikomos programoms, sukurtoms iki 1993 m. sausio 1 d., nepažeidžiant jokių iki tos datos sudarytų aktų ar įgytų teisių.

2 straipsnis

Kompiuterių programų autorystė

1.   Kompiuterio programos autorius – tai fizinis asmuo arba fizinių asmenų, kurie sukūrė programą, grupė, arba, jei valstybės narės įstatymai leidžia, juridinis asmuo, kuriam pagal tokius įstatymus suteikiamos autoriaus teisės.

Kai valstybės narės įstatymai pripažįsta kolektyvinius kūrinius, asmuo, kuris pagal valstybės narės įstatymus laikomas kūrinį sukūrusiu asmeniu, yra laikomas jo autoriumi.

2.   Jei kompiuterio programą yra sukūrusi fizinių asmenų grupė bendrai, išimtinės teisės priklauso bendrai.

3.   Jei kompiuterio programą sukuria darbuotojas, atlikdamas savo tarnybines pareigas arba vykdydamas tarnybinę užduotį, tik darbdavys turi teisę naudotis visomis turtinėmis taip sukurtos programos teisėmis, jei sutartyje nėra numatyta kitaip.

3 straipsnis

Apsaugos subjektai

Apsauga suteikiama visiems fiziniams ar juridiniams asmenims, kurie turi tokią teisę pagal autorių teisių įstatymus, taikomus literatūros kūriniams.

4 straipsnis

Apribojimai

1.   Vadovaujantis 5 ir 6 straipsnių nuostatomis, autoriaus teisių turėtojo išimtinės teisės, kaip apibrėžta 2 straipsnyje, apima teisę pačiam arba leisti kitam:

a)

nuolat arba laikinai bet kokiomis priemonėmis ir forma atgaminti visą kompiuterio programą arba jos dalį. Jei kompiuterio programos įdiegimui, peržiūrėjimui, paleidimui, perdavimui ar saugojimui būtinas toks atgaminimas, tokiems veiksmams reikia gauti autoriaus teisių turėtojo leidimą;

b)

versti, pritaikyti, sutvarkyti ar kitaip pakeisti kompiuterio programą bei atgaminti šių veiksmų rezultatus, nepažeidžiant asmens, kuris keičia programą, teisių;

c)

bet kuria forma viešai platinti ir nuomoti kompiuterio programos originalą arba jos kopijas.

2.   Pirmą kartą autoriaus teisių turėtojui arba su jo leidimu pardavus programos kopiją Bendrijoje, išnaudojama tos kopijos platinimo Bendrijoje teisė, išskyrus teisę kontroliuoti tolesnę programos ar jos kopijos nuomą.

5 straipsnis

Apribojimų išimtys

1.   Jei nėra konkrečių sutartinių nuostatų, 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytiems veiksmams nereikia autoriaus teisių turėtojo leidimo, kai tokie veiksmai yra būtini tam, kad kompiuterio programą teisėtai įsigijęs asmuo galėtų ją naudoti pagal paskirtį ir taisyti jos klaidas.

2.   Asmeniui, turinčiam teisę naudoti kompiuterio programą, sutartimi negalima drausti pasidaryti atsarginės kopijos, jei tai būtina tokiam naudojimui.

3.   Asmuo, turintis teisę naudoti kompiuterio programos kopiją, turi teisę be autoriaus teisių turėtojo leidimo išbandyti, nagrinėti ar patikrinti, kaip veikia programa, kad galėtų nustatyti idėjas ir principus, kuriais remiasi programos elementai, jei jis tai daro teisėtai įdiegdamas, peržiūrėdamas, paleisdamas, perduodamas arba saugodamas programą.

6 straipsnis

Dekompiliavimas

1.   Autoriaus teisių turėtojo leidimas nebūtinas, kai kodo atgaminimas (atkūrimas) ir jo vertimas, kaip apibrėžta 4 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, yra būtini, norint gauti informaciją apie tai, kaip užtikrinti savarankiškai sukurtos kompiuterio programos suderinamumą su kitomis programomis, jei laikomasi šių sąlygų:

a)

tokius veiksmus atlieka licenciją turintis asmuo arba kitas teisę naudoti programos kopiją turintis asmuo, arba jų įgaliotas tai atlikti asmuo;

b)

suderinamumui užtikrinti būtina informacija anksčiau nebuvo laisvai prieinama a punkte nurodytiems asmenims; ir

c)

tokie veiksmai atliekami tik su tomis originalios programos dalimis, kurios yra būtinos suderinamumui užtikrinti.

2.   Informaciją, gautą pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, draudžiama:

a)

naudoti kitiems tikslams, o ne savarankiškai sukurtos kompiuterio programos suderinamumui užtikrinti;

b)

perduoti kitiems asmenims, išskyrus, kai tai būtina savarankiškai sukurtos kompiuterio programos suderinamumui užtikrinti; ar

c)

naudoti kokiai nors savo išraiška iš esmės panašiai kompiuterio programai sukurti, pagaminti ar parduoti, arba kitam veiksmui, kuris pažeidžia autorių teises.

3.   Vadovaujantis Berno konvencijos dėl literatūros ir meno kūrinių apsaugos nuostatomis, šio straipsnio nuostatų negalima aiškinti taip, kad jos leistų jį taikyti nepagrįstai pažeidžiant teisėtus autoriaus teisių turėtojo interesus, ar prieštarautų įprastam kompiuterio programos naudojimui.

7 straipsnis

Ypatingos apsaugos priemonės

1.   Nepažeisdamos 4, 5 ir 6 straipsnių nuostatų, valstybės narės pagal savo nacionalinius įstatymus numato atitinkamas teisines priemones prieš asmenis, kurie įvykdo bet kurį iš šių veiksmų:

a)

išleidžia į apyvartą kompiuterio programos kopiją, žinodami arba pagrįstai manydami, kad tai neteisėta kopija;

b)

komerciniams tikslams naudoja kompiuterio programos kopiją, žinodami arba pagrįstai manydami, kad tai neteisėta kopija;

c)

išleidžia į apyvartą arba komerciniams tikslams naudoja bet kokią priemonę, kuri skirta padėti neteisėtai pašalinti arba apeiti bet kurį techninį įtaisą, kuris galėjo būti taikomas kompiuterio programai apsaugoti.

2.   Bet kuri neteisėta kompiuterio programos kopija gali būti konfiskuota pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus.

3.   Valstybės narės gali numatyti bet kurios priemonės, minimos šio straipsnio 1 dalies c punkte, konfiskavimą.

8 straipsnis

Kitų teisinių nuostatų taikymas

Šios direktyvos nuostatos nepažeidžia jokių teisinių nuostatų, tokių kaip nuostatos dėl patentų teisių, prekių ženklų, nesąžiningos konkurencijos, komercinių paslapčių, puslaidininkinių gaminių apsaugos ar sutarčių teisės.

Visos sutartinės nuostatos, prieštaraujančios 6 straipsniui ar 5 straipsnio 2 ir 3 dalyse numatytoms išimtims, yra niekinės.

9 straipsnis

Pateikimas

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtas nacionalinių įstatymų nuostatas.

10 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 91/250/EEB su pakeitimais, padarytais direktyva, nurodyta I priedo A dalyje, yra panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

11 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

12 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre 2009 m. balandžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. NEČAS


(1)  OL C 204, 2008 8 9, p. 24.

(2)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 122, 1991 5 17, p. 42.

(4)  Žr. I priedo A dalį.


I PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su pakeitimu

(nurodyta 10 straipsnyje)

Tarybos direktyva 91/250/EEB

(OL L 122, 1991 5 17, p. 42)

 

Tarybos direktyva 93/98/EEB

(OL L 290, 1993 11 24, p. 9)

Tiktai 11 straipsnio 1 dalis

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminų sąrašas

(nurodytas 10 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

91/250/EEB

1992 m. gruodžio 31 d.

93/98/EEB

1995 m. birželio 30 d.


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 91/250/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

1 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

2 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

2 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

2 straipsnio 1 dalies antras sakinys

2 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 ir 3 dalys

2 straipsnio 2 ir 3 dalys

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio įžanginiai žodžiai

4 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

4 straipsnio a punktas

4 straipsnio 1 dalies a punktas

4 straipsnio b punktas

4 straipsnio 1 dalies b punktas

4 straipsnio c punkto pirmas sakinys

4 straipsnio 1 dalies c punktas

4 straipsnio c punkto antras sakinys

4 straipsnio 2 dalis

5, 6 ir 7 straipsniai

5, 6 ir 7 straipsniai

9 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

8 straipsnio pirma dalis

9 straipsnio 1 dalies antras sakinys

8 straipsnio antra dalis

9 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 4 dalis

10 straipsnio 1 dalis

10 straipsnio 2 dalis

9 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnis

12 straipsnis

I priedas

II priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 8 d.

dėl priemonės C 33/07 (ex N 339/06 ir N 729/06), kurią Vokietija ketina įgyvendinti per IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5581)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/364/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies 1 pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paprašiusi suinteresuotųjų šalių pateikti savo pastabas pagal minėtas nuostatas (1),

atsižvelgdama į tas pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2006 m. gegužės 30 d. raštu, kurį tą pačią dieną užregistravo Komisija, Vokietija pagal EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį Komisijai pranešė apie pirmąją priemonės dalį, kuri užregistruota kaip valstybės pagalba N 339/06.

(2)

2006 m. birželio 22 d. raštu Komisija paprašė papildomos informacijos. Vokietija atsakė 2006 m. liepos 13 d. raštu. 2006 m. rugpjūčio 31 d. raštu Komisija paprašė papildomos informacijos, kurią Vokietija pateikė 2006 m. rugsėjo 22 d. raštu. 2006 m. spalio 11 d. Komisija paprašė papildomos informacijos, kurią Vokietija pateikė 2006 m. lapkričio 6 d. raštu.

(3)

2006 m. lapkričio 9 d. raštu, kurį tą pačią dieną užregistravo Komisija, Vokietija pranešė apie antrąją priemonės dalį, kurią Komisija užregistravo kaip valstybės pagalbą N 729/06. Kadangi abiejų pranešimų (N 339/06 ir N 729/06) objektas sutapo, Komisija 2006 m. gruodžio 6 d. raštu pasiūlė abi bylas sujungti ir visą korespondenciją laikyti susijusia su abiem bylomis, bei paprašė papildomos informacijos dėl abiejų bylų. Vokietija atsakė 2007 m. sausio 23 d. raštu.

(4)

2007 m. vasario 28 d. Komisija paprašė papildomos informacijos. Pratęsus atsakymo pateikimo terminą Vokietija atsakė 2007 m. balandžio 11 d. raštu. 2007 m. gegužės 4 d. Komisija paprašė papildomos informacijos. Pratęsus atsakymo pateikimo terminą Vokietija atsakymą pateikė 2007 m. birželio 29 d.

(5)

2007 m. rugpjūčio 30 d. raštu Komisija informavo Vokietiją apie sprendimą dėl pagalbos pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą (toliau – sprendimas pradėti procedūrą). Sprendimas pradėti procedūrą paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paragino Vokietiją ir suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas.

(6)

Vokietija 2007 m. spalio 19 d. raštu pateikė pastabas dėl sprendimo pradėti procedūrą. Pratęsus atsakymo pateikimo terminą 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijai atsiųstos rašytinės suinteresuotosios šalies, IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH (toliau – IBG fondas), pastabos. Šias pastabas Komisija persiuntė Vokietijai 2007 m. sausio 21 d. raštu. Vokietija atsakė 2008 m. vasario 14 d. raštu.

(7)

2008 m. balandžio 18 d. raštu ir 2008 m. balandžio 28 d. bei 2008 m. birželio 11 d. elektroniniais laiškais Komisija paprašė papildomos informacijos. Vokietija 2008 m. birželio 5 d. raštu ir 2008 m. birželio 13 d. elektroniniu laišku pateikė papildomos informacijos.

2.   PRIEMONĖS APRAŠYMAS

(8)

IBG fondas yra Saksonijos-Anhalto federacinės žemės įsteigtas ir finansuojamas viešasis rizikos kapitalo fondas. IBG fondo tikslas – teikti rizikos kapitalą į technologijas orientuotoms, novatoriškoms Saksonijos-Anhalto federacinės žemės mažosioms ir vidutinėms įmonėms (toliau – VMĮ), kurios buvo neseniai įsteigtos ir plečiasi. Saksonijos-Anhalto federacinė žemė priskiriama regionui, kuriam gali būti teikiama pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą (3).

(9)

Nuo 2007 m. liepos 1 d. IBG fondą administruoja valdymo įmonė GOODVENT Beteiligungsmanagement GmbH & Co. KG (toliau – fondo valdytoja), kuri atrinkta viešame, nediskriminaciniame konkurse. Valstybės skiriamą finansavimą sudaro iš viso apie 130 mln. EUR. Priemonė taikoma iki 2013 m. gruodžio 31 d.

(10)

IBG fondas siūlo šias investicijas:

a)

akcijų su balsavimo teise forma (vok. offene Beteiligungen) – 12 mėn. trukmės investicijos iki 1,5 mln. EUR į vieną VMĮ, iš kurių mažiausiai 30 % sudaro lėšos, kurias tam tikromis sąlygomis, atitinkančiomis IBG fondo reikalavimus, skiria privatūs, nepriklausomi investuotojai;

b)

akcijų su balsavimo teise forma – investicijos iki 10 mln. EUR į vieną VMĮ, įskaitant konvertuojamus opcionus (vok. Wandeloptionen), kaip antai konvertuojamąsias obligacijas ir opcionus su ilgalaike pirkimo teise, kai investuojama tiek pat, tomis pačiomis sąlygomis ir su ta pačia rizika (lot. pari passu) kaip ir privatūs investuotojai;

c)

akcijų be balsavimo teisės forma (vok. stille Beteiligungen) (toliau – IBG fondo akcijos be balsavimo teisės) – investicijos iki 5 mln. EUR į vieną įmonę, kai IBG fondas investuoja savarankiškai, nepriklausomai nuo privačių investuotojų, ne daugiau kaip 10-čiai metų;

d)

jau turimų IBG fondo akcijų be balsavimo teisės konvertavimas į akcijas su balsavimo teise, kuris atliekamas pari passu su privačiais investuotojais.

(11)

Dėl akcijų su balsavimo teise ir konvertavimo priemonių Komisija sprendime pradėti procedūrą konstatavo, kad investuotojams (4) ar IBG fondo administratorei (5) neteikiama jokia valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje. Komisija neatmetė prielaidos, kad IBG fondui (6) arba tikslinėms įmonėms teikiama valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje. Tačiau Komisija padarė išvadą, kad priemonė suderinama su Bendrijos gairėmis dėl valstybės pagalbos rizikos kapitalo investicijoms į mažąsias ir vidutines įmones skatinti (7) (toliau – gairės) ir suderinama su bendrąja rinka pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą.

(12)

IBG fondo akcijos be balsavimo teisės buvo ypač atidžiai tiriamos sprendime pradėti procedūrą, nes, Vokietijos nuomone, jų atveju buvo kalbama apie su rinka suderinamas skolos priemones, o ne apie valstybės pagalbą, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, o Komisija abejojo, ar IBG fondo akcijos be balsavimo teisės ekonominiu požiūriu laikytinos skolos priemonėmis ar nuosavo kapitalo priemonėmis.

3.   PAGRINDAS PRADĖTI OFICIALIĄ TYRIMO PROCEDŪRĄ

(13)

Komisija pradėjo oficialią tyrimo procedūrą siekdama išsiaiškinti, ar IBG fondo akcijos be balsavimo teisės ekonominiu požiūriu priskirtinos prie skolos priemonių (tokia buvo Vokietijos nuomonė), ar prie nuosavo kapitalo priemonių. Tuo atveju, jei IBG fondo akcijos be balsavimo teisės iš tiesų būtų skolos priemonės, sprendžiant klausimą, ar jos susijusios su valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, tikslinių įmonių naudai, ypač svarbus Komisijos pranešimas dėl orientacinių nuolaidų normų metodo nustatymo (8) (toliau – 1997 m. pranešimas), kuris taikytinas kaip rinkos normos nustatymo parametras (9).

(14)

Sprendime pradėti procedūrą Komisija išreiškė nuomonę, kad IBG fondo akcijos be balsavimo teisės, jei jos būtų priskiriamos prie skolos priemonių, nesuteiktų jas gavusioms įmonėms pranašumo, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, nes jos suderinamos su rinka pagal 1997 m. pranešimą. Tačiau jei IBG fondo akcijos be balsavimo teisės būtų priskiriamos prie nuosavo kapitalo, nebūtų galima atmesti prielaidos, kad tikslinėms įmonėms teikiama valstybės pagalba, nes ši priemonė galėtų pašalinti rizikos kapitalo rinkos nepakankamumą.

(15)

Siekiant išsiaiškinti klausimą, ar IBG fondo akcijos be balsavimo teisės yra skolos, ar nuosavo kapitalo priemonės, sprendime pradėti procedūrą pagal gairių 4.3.3 punktą ištirtas priemonių ekonominis turinys ir atsižvelgta į investuotojo rizikos laipsnį, galimus nuostolius, į tai, kas vyrauja – nuo pelno priklausantis atlygis ar fiksuotas atlygis, į investuotojo reikalavimų eiliškumą tikslinės bendrovės bankroto atveju ir sąlygas, taikomas atitinkamai investicinei priemonei pagal esamas šalies teisines, administracines, finansines ir apskaitos normas.

(16)

Tirdama IBG fondo akcijų be balsavimo teisės ekonominį pobūdį Komisija nustatė šiuos galimus standartinių skolos priemonių ir IBG fondo akcijų be balsavimo teisės skirtumus:

a)   Antraeiliškumas: jei tikslinė įmonė bankrutuotų, IBG fondo akcijų be balsavimo teisės turėtojai turėtų pirmenybės teisę į nuosavą kapitalą, tačiau neturėtų pirmenybės teisės tenkinant savo reikalavimus iš kreditų ir kito skolinto kapitalo.

b)   Garantijos: IBG fondo akcijos be balsavimo teisės iš dalies (ne mažiau kaip 10 %) garantuotos, tačiau ši garantija toli gražu nesiekia skolintam kapitalui būtino lygio.

c)   Išmokėjimas: IBG fondo akcijų be balsavimo teisės dalis išmokama du kartus per metus, o standartinių skolos priemonių atveju kapitalas su palūkanomis paprastai išmokamas kas mėnesį.

d)   Informacijos ir priežiūros teisės: nustatyti skirtumai kalbant apie informacijos ir priežiūros teises, net jei standartinėse kredito sutartyse kartais numatomos nuosavybės ir priežiūros pasikeitimo išlygos.

e)   Teisė nutraukti sutartį: nutraukiant sutartį veikiausiai esama tam tikrų skirtumų.

f)   Atlygis: atsižvelgiant į vienkartinį su pelnu susietą pasitraukimo atlygį nebuvo galima 100 % užtikrintai konstatuoti, kad fiksuotas atlygis yra vyraujantis atlygio elementas.

(17)

Todėl Komisija abejojo, ar IBG fondo akcijos be balsavimo teisės priskirtinos prie skolos priemonių, ir paprašė suinteresuotųjų šalių pateikti pastabas.

4.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(18)

Pagal 1999 m. kovo 22 d. Reglamento (EB) Nr. 659/1999, nustatančio išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles, 20 straipsnio 2 dalį (10) Komisijai po pranešimo Oficialiajame leidinyje (11) atsiųstos vienos suinteresuotosios šalies, IBG fondo, pastabos, kuriose pateikta išsamiai argumentuota nuomonė, kad IBG fondo akcijos be balsavimo teisės turi būti priskirtos prie skolos priemonių.

a)   Antraeiliškumas

(19)

IBG fondas paaiškina akcijų be balsavimo teisės hierarchiją. Dėl antraeiliškumo susitarta savanoriškai ir dėl jos nėra jokių teisės aktų nuostatų. Iš esmės nėra nieko neįprasto skolos priemonėms suteikti skirtingą eiliškumą. Finansuojant įmonių pirkimą reikalavimai praktiškai visada skirstomi į privilegijuotus ir antraeilius. IBG fondas savo pastabose atkreipia dėmesį į tai, kad nors akcijos be balsavimo teisės galėtų būti antraeilės tenkinant reikalavimus iš kreditų ir kito skolinto kapitalo, tačiau jų turėtojai visada turi pirmenybę į nuosavą kapitalą ir jokiu būdu neprisiima tikslinių įmonių nuostolių.

b)   Garantijos

(20)

IBG fondas paaiškina, kad nuo 10 % iki 30 % akcijų be balsavimo teisės vertės užtikrinama tikslinių įmonių akcininkų garantijomis. Tikslus garantijų dydis priklauso nuo konkretaus atvejo, ypač nuo turto vertės, kurią akcininkai anksčiau perleido įmonei, pvz., nuosavo kapitalo ar intelektinės nuosavybės teisių pavidalu. Skolos priemonės galėtų, atsižvelgiant į konkretų atvejį, įgauti skirtingus pavidalus. Praktikoje egzistuoja net 0 % garantija (teikiant vadinamąjį kreditą be užstato (vok. Blankokredit), o tai automatiškai nepaverčia skolos priemonės nuosavo kapitalo priemone.

c)   Išmokėjimas

(21)

IBG fondo duomenimis, IBG fondo akcijų be balsavimo teisės atveju išmokėjimo tvarka panaši į skolos priemonių atveju taikomą tvarką. Standartinių kreditų atveju kapitalas su palūkanomis, atsižvelgiant į įmonės likvidumą, nebūtinai išmokamas kas mėnesį. Išmokėjimas kas pusę metų ar kas ketvirtį metų yra toks pat įprastas kaip ir mokėjimas kas mėnesį. Pagal Vokietijos civilinį kodeksą (toliau – Vokietijos CK) palūkanas reikia sumokėti pasibaigus kiekvieniems metams, bet galima susitarti ir dėl kitokios tvarkos.

(22)

Dėl kapitalo išmokėjimo IBG fondas atkreipia dėmesį į Vokietijos CK, pagal kurį nutraukus paskolos sutartį reikia grąžinti kapitalą, jei sutartyje nėra susitarta kitaip. IBG fondo akcijos be balsavimo teisės atitinka Vokietijos CK nuostatas ir jose nėra numatyta nuo Vokietijos CK nukrypstančių susitarimų.

d)   Informacijos ir priežiūros teisės

(23)

IBG fondas pateikia papildomų argumentų, patvirtinančių IBG fondo akcijų be balsavimo teisės informacijos ir nuosavybės bei priežiūros pasikeitimo išlygų panašumą į tokias pat skolos priemonių išlygas. Kredito sutartyse įprasta susitarti dėl nuosavybės ir priežiūros pasikeitimo išlygų. Kreditoriai to reikalautų pirmiausia banko kreditų ir projektų bei įmonių pirkimo finansavimo atveju. Šioms kredito rūšims ir IBG fondo akcijoms be balsavimo teisės bendra tai, kad jos galioja ilgą laikotarpį ir turi būti apmokamos tik nutraukus sutartį. Mainais kreditoriai reikalavo iš tiesų išsamių susitarimų, kurie jiems suteikė teisę anksčiau nutraukti kredito sutartį, jei skolininkas pažeis susitarimus.

(24)

Bankų kreditams Vokietijos privačių bankų skėtinė organizacija, Vokietijos bankų asociacija (vok. Bundesverband deutscher Banken), parengė specialią pavyzdinę sutartį su išsamiomis nuosavybės ir priežiūros pasikeitimo išlygomis. Dėl projektų ir įmonių pirkimo finansavimo IBG fondas atkreipia dėmesį į keletą atitinkamų Vokietijos specialistų komentarų, kuriuose išaiškinamos ir pripažįstamos išsamios kreditorių priežiūros išlygos.

e)   Teisė nutraukti sutartį

(25)

IBG fondas pateikia papildomų argumentų, patvirtinančių IBG fondo akcijų be balsavimo teisės ir skolos priemonių panašumą atsižvelgiant į sutarties nutraukimo sąlygas. Jei sutartis būtų pažeista, sutartų sąlygų nebūtų laikomasi, būtų pateikiami neteisingi duomenys ar pasikeistų priežiūra, tokiu atveju ir tikslinė įmonė, ir IBG fondas galėtų nutraukti sutartį. Tai, kad speciali sutarties nutraukimo terminija IBG fondo akcijų be balsavimo teisės atveju skiriasi nuo standartinių kreditų atveju vartojamos terminijos, tėra šios priemonės ypatybių, palyginti su standartiniu kreditu, išraiška.

f)   Atlygis

(26)

IBG fondas paaiškina IBG fondo akcijų be balsavimo teisės atlygio sistemą, kurioje fiksuotas atlygis sudaro vyraujantį kasmetinio 13 % bendro atlygio komponentą. Šį bendrą atlygį sudaro komponentas su fiksuotąja palūkanų norma, kuri nustatoma pagal tikslinės įmonės kredito rizikos reitingą ir mokama neatsižvelgiant į investicijos pelningumą, ir su pelnu susietas komponentas, kuris mokamas viršijus tam tikrą pelningumo ribą. Su pelnu susietas komponentas visada yra bent 250 bazinių punktų mažesnis už komponentą su fiksuotosiomis palūkanomis. Be metinio bendro 13 % atlygio, mokamas vienkartinis fiksuotas pasitraukimo atlygis, kuris apskaičiuojamas akcijų be balsavimo teisės nominalios sumos procentine išraiška ir nepriklauso nuo investicijos pelningumo.

g)   Apskaitos ir mokesčių aspektai

(27)

IBG fondas išsamiai paaiškina, kad IBG fondo akcijos be balsavimo teisės pagal Vokietijos teisę (civilinę, apskaitos ir mokesčių teisę) ir tarptautinius apskaitos standartus (IFRS, IAS) laikomos tipinėmis akcijomis be balsavimo teisės, todėl jos priskiriamos prie skolos priemonių.

5.   VOKIETIJOS PASTABOS

5.1.   Pastabos dėl sprendimo pradėti procedūrą

(28)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 659/1999 20 straipsnio 2 dalį Komisijai Oficialiajame leidinyje paskelbus sprendimą pradėti procedūrą (12), Vokietija atsiuntė savo pastabas. Vokietijos nuomone, IBG fondo akcijos be balsavimo teisės yra tipinės akcijos be balsavimo teisės, todėl jos priskiriamos prie skolos priemonių dėl toliau nurodytų priežasčių:

a)

Šios investicinės priemonės civilinės, apskaitos ir mokesčių teisės požiūriu laikomos skolintu kapitalu;

b)

Informacijos ir priežiūros teisės bei investicijos užbaigimo nuostatos panašios į skolos priemonių teises ir nuostatas;

c)

Panašiai kaip ir skolos priemonių atveju, užbaigus investicijas kapitalas turi būti grąžinamas visas ir su palūkanomis;

d)

Komponentas su fiksuotąja palūkanų norma sudaro didžiausią atlygio dalį, o tai reiškia, kad IBG fondo akcijos be balsavimo teisės turėtų būti laikomos skolos priemonėmis;

e)

IBG fondo akcijų be balsavimo teisės antraeiliškumas kreditų ir kito skolinto kapitalo atžvilgiu yra būtina siekiant išvengti greito bankroto dėl kredito gavėjo nepakankamo kreditingumo;

f)

Įprasta praktika, kad bankai ir kredito institucijos mišrųjį kapitalą (vok. Mezzanin-Kapital) laiko skolos priemone, net jei jis nėra garantuotas.

5.2.   Komentarai dėl suinteresuotųjų šalių pastabų

(29)

Savo komentaruose dėl suinteresuotųjų šalių pastabų Vokietija pritaria IBG fondo nuomonei ir pakartoja savo pastabose dėl sprendimo pradėti procedūrą padarytas išvadas. Be to, Vokietija pabrėžia, kad IBG fondo akcijų be balsavimo teisės būtų pakakę rinkos sąlygomis ir jos nesietinos su valstybės pagalba, nes atitinka Komisijos komunikatą dėl orientacinių ir diskonto normų nustatymo metodo pakeitimo (13) (toliau – 2008 m. pranešimas).

(30)

Toliau susirašinėdama su Komisija Vokietija paaiškino PricewaterhouseCoopers audituotą IBG fondo reitingo sistemą, pagal kurią tikslinės įmonės buvo vertinamos pagal skalę nuo „labai gerai“ (AAA) iki „blogai/finansiniai sunkumai“ (CCC), o CCC įvertintoms įmonėms nesuteikiamas finansavimas. Vertinant tikslinių įmonių kredito riziką atsižvelgta į menkas IBG fondo akcijų be balsavimo teisės garantijas ir eiliškumą.

(31)

Reitingo sistema sudarė pagrindą rizikai adekvačioms palūkanų normoms nustatyti. Už akcijas be balsavimo teisės visada buvo atlyginama nustatyta fiksuotąja palūkanų norma, kurią sudaro IBOR ir atitinkama marža. Pastaroji, atsižvelgiant į įmonės reitingą, gali svyruoti nuo 100 iki 650 bazinių punktų. Į IBG fondo reitingo sistemą neįtrauktoms įmonėms taikoma bent 400 bazinių punktų marža, tačiau ji jokiu būdu negali būti mažesnė už tą, kuri būtų taikoma kontroliuojančiai bendrovei.

6.   VERTINIMAS PAGAL PAGALBOS TEIKIMO TAISYKLES

6.1.   Teisėtumas

(32)

Vokietija pranešė apie priemonę prieš ją įgyvendindama, taigi ji įvykdė savo įsipareigojimus pagal EB sutarties 88 straipsnio 3 dalį. Priemonė įsigalioja tik gavus Komisijos leidimą.

6.2.   Pagalbos vertinimo teisinis pagrindas

6.2.1.   IBG fondo akcijų be balsavimo teisės ekonominis klasifikavimas

(33)

Siekiant išspręsti klausimą, ar IBG fondo akcijos be balsavimo teisės ekonominiu požiūriu priskirtinos prie skolos ar prie nuosavo kapitalo priemonių, šias priemones reikėjo ištirti remiantis gairėmis. Gairių 2.2 punkte iš dalies akcinio kapitalo investicinės priemonės ir skolos investicinės priemonės apibrėžiamos taip:

—   iš dalies akcinio kapitalo investicinės priemonės– tai priemonės, kurių grąža savininkui (investuotojui, skolintojui) daugiausia grindžiama tikslinės bendrovės pelnu arba nuostoliu, ir kurios yra negarantuotos neįvykdytų įsipareigojimų atveju. Šis apibrėžimas grindžiamas „esmė svarbiau už formą“ požiūriu,

—   skolos investicinės priemonės– tai paskolos ir kitos finansavimo priemonės, kurios suteikia skolintojui (investuotojui) fiksuotą minimalų atlygį ir kurios bent iš dalies yra paremtos garantija. Šis apibrėžimas grindžiamas „esmė svarbiau už formą“ požiūriu.

(34)

Pagal gairių 4.3.3 punktą „Komisija labiau atsižvelgs į priemonės ekonominį turinį, nei į investuotojų jai suteiktą pavadinimą ir jos kvalifikavimą [ir ypač atsižvelgs] į investuotojo rizikos kapitalo tikslinėje bendrovėje rizikos laipsnį, galimus investuotojo nuostolius, nuo pelno priklausančio atlygio, palyginti su fiksuotu atlygiu, dalį bei investuotojo subordinacijos lygmenį bendrovės bankroto atveju [ir] į sąlygas, taikomas investicinei priemonei pagal esamas šalies teisines, reguliavimo, finansines ir apskaitos taisykles, ar jos suderinamos su priemonės kvalifikacija ir ar ją atitinka“.

(35)

Ištyrus Vokietijos pateiktus argumentus ir suinteresuotosios šalies (IBG fondo) pastabose dėl sprendimo pradėti procedūrą pateiktą informaciją konstatuojama:

a)   Investuotojo rizika

(36)

Remiantis gairėmis apskaičiuotas IBG fondo prisiimtos rizikos ir galimų nuostolių dydis. Buvo atsižvelgiama į tai, kad IBG fondo akcijos be balsavimo teisės, panašiai kaip skolos priemonės, nesiejamos su visa pasitraukimo rizika (vok. Exit-Risiko), kaip būtų investuotojo atveju (14). IBG fondo akcijos be balsavimo teisės jokiu būdu nesiejamos su tikslinių įmonių nuostolių paskirstymu, kaip būtų akcinio kapitalo atveju; tai gairių 4.3.3 punkte yra aiškiai įvardyta kaip nuosavo kapitalo ir skolos priemonės skirtumo kriterijus. Panašiai kaip ir skolos priemonių atveju, pagal sutartines nuostatas, susijusias su IBG fondo akcijomis be balsavimo teisės, kapitalas su palūkanomis, įskaitant su pelnu susietą komponentą, turi būti išmokamas iš įmonės grynųjų pinigų srauto. Todėl IBG fondo akcijos be balsavimo teisės, kalbant apie investuotojo prisiimtos rizikos ir galimų nuostolių dydį, gali būti laikomos skolos investicinėmis priemonėmis.

b)   Antraeiliškumas

(37)

Remiantis gairėmis, įmonei bankrutavus reikia atsižvelgti į reikalavimų eiliškumą. IBG fondo akcijų be balsavimo teisės turėtojai neturi pirmenybės teisės tenkinant savo reikalavimus iš kreditų ir kito skolinto kapitalo, tačiau turi pirmenybę į nuosavą kapitalą ir jos jokiu būdu neprisiima tikslinių įmonių nuostolių, o tai būdingas skolos priemonių požymis. Įprasta praktika, kad negarantuojamos ar iš dalies garantuojamos skolos yra antraeilės pirmaeilių kreditorių reikalavimų atžvilgiu. Nors antraeilės IBG fondo akcijos be balsavimo teisės faktiškai susijusios su didesne rizika nei pirmaeilės skolos, tačiau tai atsispindi rizikai adekvačiose palūkanose. Todėl vien dėl antraeiliškumo kitų kreditorių atžvilgiu IBG fondo akcijų be balsavimo teisės negalima priskirti prie iš dalies akcinio kapitalo priemonių.

c)   Garantijos

(38)

Remiantis gairėmis, skolos priemonė privalo būti bent iš dalies garantuota. Reikia atsižvelgti į tai, kad nuo 10 % iki 30 % IBG fondo akcijų be balsavimo teisės vertės užtikrintos tikslinių įmonių akcininkų garantijomis. Nedideli reikalavimai garantijoms paaiškinami tuo, kad sparčiai augančios į technologijas orientuotos MVĮ neturi pakankamų didelės vertės garantijų. Be to, atsižvelgiant į tolimą IBG fondo akcijų be balsavimo teisės eiliškumą, galima taikyti dalinę garantiją. Į IBG fondo akcijų be balsavimo teisės antraeiliškumą ir dalinę garantiją atitinkamai atsižvelgiama nustatant atlygio dydį. Todėl konstatuotina, kad IBG fondo akcijos be balsavimo teisės yra iš dalies garantuotos, kaip numatyta gairių nuostatose.

d)   Atlygis

(39)

Remiantis gairėmis, skolos priemonės vyraujančiu atlygio komponentu turi būti fiksuotas atlygis. IBG fondo akcijų be balsavimo teisės atveju su pelnu susietas komponentas visada yra bent 250 bazinių punktų mažesnis už komponentą su fiksuotąja palūkanų norma. Tai, kad, be bendro 13 % atlygio, dar mokamas vienkartinis fiksuotas pasitraukimo atlygis, dar padidina fiksuoto atlygio dalį. Todėl IBG fondo akcijų be balsavimo teisės atveju komponentas su fiksuotąja palūkanų norma yra vyraujantis atlygio komponentas ir atitinka gairių nuostatas.

e)   Nuosavybės ir priežiūros pasikeitimo išlygos

(40)

Ištyrusi suinteresuotųjų šalių pateiktą išsamią informaciją Komisija padarė išvadą, kad IBG fondo akcijų be balsavimo teisės informacijos, nuosavybės ir priežiūros pasikeitimo išlygos panašios į negarantuotų ar iš dalies garantuotų antraeilių skolos priemonių išlygas, kurioms paprastai būtina intensyvi priežiūra ir išsami bei iškart teikiama informacija apie įmonės ekonominį vystymąsi ir kurioms nustatyti specialūs finansiniai rodikliai arba susitarimai, kurių įmonė turi laikytis. Todėl IBG fondo akcijos be balsavimo teisės, atsižvelgiant į jų informacijos, nuosavybės ir priežiūros pasikeitimo išlygas, laikytinos skolos priemonėmis.

f)   Sutarties nutraukimo teisė

(41)

Sprendime pradėti procedūrą Komisija pripažino, kad IBG fondo sąlygos nutraukti sutartį dėl akcijų be balsavimo teisės panašios į skolos priemonių sąlygas, nes investicijos gali būti nutrauktos, jei nesilaikoma sutarties, neįvykdomos sutartos sąlygos, pateikiami neteisingi duomenys ar pasikeičia priežiūra. Komisija atsižvelgė į tai, kad terminijos skirtumai tik išreiškia IBG fondo akcijų be balsavimo teisės ypatumus, palyginti su standartinėmis skolos priemonėmis. Todėl sutarties IBG fondo akcijų be balsavimo teisės nutraukimo sąlygos, nepaisant skirtingos terminijos, iš esmės panašios į standartinių skolos priemonių sąlygas.

g)   Teisiniai, apskaitos ir mokesčių aspektai

(42)

Komisija konstatuoja, kad IBG fondo akcijos be balsavimo teisės, kaip įrodė Vokietija ir IBG fondas, pagal atitinkamus Vokietijos teisės aktus (civilinės, apskaitos ir mokesčių teisę) ir tarptautinius apskaitos standartus (IAS) yra tipinės akcijos be balsavimo teisės, todėl jos laikytinos skolos priemonėmis.

h)   Išvada

(43)

Ištyrus IBG fondo akcijų be balsavimo teisės ekonominį pobūdį, atsižvelgiant į teisinį, apskaitos ir mokestinį šių priemonių vertinimą, konstatuotina, kad IBG fondo akcijos be balsavimo teisės ekonominiu požiūriu gali būti priskiriamos prie skolos priemonių.

6.2.2.   IBG fondo akcijų be balsavimo teisės vertinimas valstybės pagalbos požiūriu

(44)

Komisija ištyrė IBG fondo akcijas be balsavimo teisės pagal EB sutarties 87 straipsnį. Pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį „valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones arba tam tikrų prekių gamybą, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai“. Kad priemonei būtų taikoma EB sutarties 87 straipsnio 1 dalis, turi būti išpildyti keturi kriterijai:

a)

Priemonė turi būti finansuojama iš valstybinių išteklių;

b)

Priemonė turi iškraipyti konkurenciją arba galėti ją iškraipyti, nes pagalbos gavėjui suteikiamas pranašumas;

c)

Pranašumas turi būti atrankinis, t. y. apsiriboti tam tikromis įmonėmis arba tam tikroms ekonominės veiklos rūšims;

d)

Priemonė turi daryti neigiamą įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai.

(45)

Savo sprendime pradėti procedūrą Komisija padarė išvadą, kad IBG fondo akcijos be balsavimo teisės, jei jas galima priskirti prie skolos priemonių, pagal 1997 m. pranešimą laikytinos su bendrąja rinka suderinamomis skolos priemonėmis. Priemonė suderinama su bendrąja rinka ir pagal 2008 m. pranešimą, nes IBG fondas tikrina kiekvienos įmonės kredito riziką, įskaitant reikalavimų antraeiliškumą bankroto atveju bei garantijos dydį, ir taiko rizikai adekvačias palūkanų normas.

(46)

Todėl darytina išvada, kad IBG fondo akcijos be balsavimo teisės nėra valstybės pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje, tikslinėms įmonėms,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priemonė, kurią Vokietija ketina taikyti per IBG Beteiligungsgesellschaft Sachsen-Anhalt mbH, kiek tai susiję su akcijomis be balsavimo teisės, nėra pagalba, kaip apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Briuselis, 2008 m. spalio 8 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 246, 2007 10 20, p. 20.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  N 459/06 – 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairės — Nacionalinės regioninės valstybės pagalbos žemėlapis: Vokietija (OL C 295, 2006 12 5, p. 6).

(4)  Komisija šią išvadą pagrindė tuo, kad IBG fondas ir privatūs investuotojai prisiėmė tą pačią riziką dėl kylančių rinkos kainų ir investicijų nuvertėjimo, jiems suteikiami tie patys pranašumai ir jų reikalavimai yra tos pačios eilės, jei tikslinė įmonė bankrutuotų; jei konvertuojama į akcijas su balsavimo teise, IBG fondo akcijos su balsavimo teise įvertinamos nustatyta tvarka, konvertuojant visą atlygį (nominaliąją vertę, mokėtinas fiksuotąsias ir kintamąsias palūkanas bei vienkartinį pasitraukimo atlygį (vok. Exitvergütung)) į akcijas su balsavimo teise.

(5)  Komisija šią išvadą pagrindė tuo, kad buvo paskirta atskira valdymo įmonė, kuri atrinkta viešame konkurse.

(6)  Komisija vertino IBG fondą kaip valstybinę įmonę, kuriai tikriausiai gali būti suteikiamas kapitalas tokiomis sąlygomis, kurios nesuteikiamos rinkos ekonomikos investuotojams.

(7)  OL C 194, 2006 8 18, p. 2.

(8)  OL C 273, 1997 9 9, p. 3.

(9)  Šie argumentai pateikiami ir ankstesniuose Komisijos sprendimuose: valstybės pagalba N 344/06 – Vokietija: „SBG“ (OL C 157, 2007 7 10, p. 8); valstybės pagalba N 104/05 – Vokietija: „Regio MIT Regionalfonds Mittelhessen“ (OL C 295, 2005 11 26, p. 8); valstybės pagalba N 212/04 – Vokietija: „Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) Berlyno rizikos kapitalo fondas“ (OL C 95, 2005 4 20, p. 8); valstybės pagalba N 213/04 – Vokietija: „Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) Šlėzvigo-Holšteino rizikos kapitalo fondas“ (OL C 72, 2006 3 24, p. 2); valstybės pagalba N 266/04 – Vokietija: „Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) Tiuringijos rizikos kapitalo fondas“ (OL C 95, 2005 4 20, p. 9); valstybės pagalba N 310/04 – Vokietija: „Europos regioninės plėtros fondo (ERDF) Brandenburgo rizikos kapitalo fondas“ (OL C 79, 2006 4 1, p. 25).

(10)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(11)  Žr. 1 išnašą.

(12)  Žr. 1 išnašą.

(13)  OL C 14, 2008 1 19, p. 6.

(14)  Investuotojai paprastai kapitalą suteikia ilgam laikotarpiui, nereikalaudami jo grąžinti ir be garantijos. Kaip atlygį jie įsigyja nuosavo kapitalo dalį ir gauna savo pelną, jei pasibaigus investicijų laikotarpiui pasitraukia.


5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 28 d.

kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną iš Blakeslea trispora kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3039)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

(2009/365/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m. rugpjūčio 30 d. bendrovė Vitatene kompetentingoms Jungtinės Karalystės institucijoms pateikė prašymą leisti tiekti rinkai likopeną iš Blakeslea trispora kaip naują maisto sudedamąją dalį. 2007 m. spalio 17 d. kompetentinga Jungtinės Karalystės maisto vertinimo tarnyba pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje padaryta išvada, kad atsižvelgiant į kitas nagrinėjamas su likopenu susijusias paraiškas, reikalingas papildomas vertinimas norint užtikrinti, kad leidimai naudoti įvairių rūšių likopenus kaip naujas maisto sudedamąsias dalis būtų suteikti tomis pačiomis sąlygomis.

(2)

2008 m. vasario 11 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą išsiuntė visoms valstybėms narėms.

(3)

2008 m. konsultuotasi su Europos maisto saugos tarnyba, o 2008 m. gruodžio 4 d. ši pateikė savo nuomonę.

(4)

EMST savo nuomonėje padarė tokią išvadą: kadangi likopenas gali pakisti dėl oksidacijos, jis turi būti gaminamas kaip suspensijos valgomuosiuose aliejuose, tiesiogiai supresuoti arba disperguojantys vandenyje milteliai. Turi būti užtikrinta pakankama antioksidacinė apsauga.

(5)

EMST taip pat padarė išvadą, kad nors vidutinis vartotojas likopeno paprastai suvartos mažiau nei leistina paros dozė (LPD), kai kurie vartotojai gali jo suvartoti daugiau nei LPD. Todėl taip pat būtų tikslinga kelerius metus po leidimo suteikimo kaupti vartojimo duomenis, kad būtų galima peržiūrėti šį leidimą atsižvelgiant į papildomą informaciją apie likopeno saugumą ir jo suvartojimą. Visų pirma reikėtų kaupti duomenis apie likopeno kiekį pusryčių dribsniuose. Tačiau šio sprendimo reikalavimas taikomas tik jei likopenas naudojamas kaip nauja maisto sudedamoji dalis, o ne kaip maisto dažiklis; pastarajam taikoma 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo (2).

(6)

Remiantis moksliniu vertinimu nustatyta, kad likopenas iš Blakeslea trispora atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

(7)

Bendrovė Vitatene sutiko, kad Komisijos sprendimas 2006/721/EB (3) būtų panaikintas.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrijos rinkai galima tiekti I priede nurodytą likopeną iš Blakeslea trispora (toliau – produktas) kaip naują maisto sudedamąją dalį naudoti II priede išvardytuose maisto produktuose.

2 straipsnis

Ženklinant maisto produktus, kuriuose yra naujos maisto sudedamosios dalies, kurią šiuo sprendimu leidžiama tiekti rinkai, nurodomas jos pavadinimas „likopenas“.

3 straipsnis

Bendrovė Vitatene, tiekdama produktą rinkai, parengia stebėsenos programą. Į šią programą įtraukiama informacija apie maisto produktuose naudojamus likopeno kiekius, kaip apibrėžta III priede.

Surinkti duomenys pateikiami Komisijai ir valstybėms narėms. Atsižvelgiant į naują informaciją ir į EMST ataskaitą, ne vėliau kaip 2014 m. likopeno kaip maisto sudedamosios dalies naudojimas turėtų būti peržiūrėtas.

4 straipsnis

Sprendimas 2006/721/EB panaikinamas.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vitatene S.A.U. Avda. Antibióticos 59–61, E-24009 León, Ispanija.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 28 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(2)  OL L 40, 1989 2 11, p. 27.

(3)  OL L 296, 2006 10 26, p. 13.


I PRIEDAS

Likopeno iš Blakeslea trispora specifikacijos

APRAŠYMAS

Išgrynintasis likopenas iš Blakeslea trispora sudarytas iš ≥ 95 % likopeno ir ≤ 5 % kitų karotenoidų. Likopeno forma – milteliai atitinkamoje rišamojoje medžiagoje arba aliejinė dispersija. Spalva – tamsiai raudona arba rausvai violetinė. Turi būti užtikrinta antioksidacinė apsauga.

SPECIFIKACIJA

Cheminis pavadinimas

:

likopenas

C.A.S. numeris

:

502–65–8 (visas trans-likopenas)

Cheminė formulė

:

C40H56

Struktūrinė formulė

:

Image

Formulinė masė

:

536,85


II PRIEDAS

Maisto produktų, į kuriuos galima dėti likopeno iš Blakeslea trispora, sąrašas

Maisto kategorija

Didžiausias leistinas likopeno kiekis

Iš vaisių ir (arba) daržovių sulčių pagaminti gėrimai (įskaitant koncentratus)

2,5 mg/100 g

Gėrimai, skirti intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantys sportininkams

2,5 mg/100 g

Maisto produktai, skirti vartoti laikantis sumažinto energijos kiekio dietų, kurių paskirtis – sumažinti svorį

8 mg/pakaitiniame maiste

Pusryčių dribsniai

5 mg/100 g

Riebalai ir padažai

10 mg/100 g

Sriubos, išskyrus pomidorų

1 mg/100 g

Duona (įskaitant traškią duoną)

3 mg/100 g

Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai

Laikantis tam tikrų mitybos reikalavimų

Maisto papildai

15 mg paros dozėje, rekomenduojamoje gamintojo


III PRIEDAS

Likopeno iš Blakeslea trispora stebėsena po leidimo suteikimo

KAUPTINA INFORMACIJA

Likopeno iš Blakeslea tripsora, kurį Vitatene tiekė savo klientams Europos Sąjungos rinkai tiektiniems galutiniams produktams gaminti, kiekis.

Produktų, kuriuose yra likopeno iš Blakeslea tripsora, teikimo rinkai paieškos duomenų bazėse rezultatai pagal valstybes nares, įskaitant kiekvieno pateikto maisto produkto papildymo lygį ir porcijos dydį.

INFORMACIJOS TEIKIMAS

2009 – 2012 m. informacija Europos Komisijai teikiama kasmet. Pirmiausiai 2010 m. spalio 31 d. pateikiama 2009 m. liepos 1 d. – 2010 m. birželio 30 d. laikotarpio informacija; atitinkamai kasmet teikiama kitų dvejų metų informacija tuo pačiu metiniu laikotarpiu.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Jei reikia ir jei tokios informacijos yra, Vitatene turėtų pateikti tokią pat informaciją apie likopeno, naudojamo kaip maisto dažiklis, dozes.

Vitatene teikia naują mokslinę informaciją (jei tokios yra) dėl maksimalios saugios likopeno dozės persvarstymo.

LIKOPENO SUVARTOJIMO DOZĖS VERTINIMAS

Remdamasi sukaupta ir pateikta pirmiau nurodyta informacija Vitatene iš naujo įvertina likopeno suvartojimą.

PERŽIŪRA

2013 m. Komisija konsultuosis su EMST dėl pramonės atstovų pateiktos informacijos peržiūros.


5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 29 d.

dėl Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis kaimo plėtros priemonėms, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3199)

(Tekstas autentiškas tik čekų, estų, graikų, anglų, latvių, lietuvių, maltiečių, vengrų, lenkų, slovakų ir slovėnų kalbomis)

(2009/366/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 30 ir 39 straipsnius,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Remiantis Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos pateiktomis metinėmis sąskaitomis, susijusiomis su išlaidomis kaimo plėtros priemonėms, ir prie jų pridėta reikalaujama informacija, Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 6 straipsnio 2 dalyje nurodytų mokėjimo agentūrų sąskaitos turi būti patvirtintos. Tvirtinant pateiktas sąskaitas, atsižvelgiama į jų išsamumą, tikslumą ir teisingumą pagal sertifikavimo įstaigų parengtas ataskaitas.

(2)

Pasibaigė 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006, kuriuo nustatytos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisyklės (2), 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti terminai, iki kurių Čekija, Estija, Kipras, Latvija, Lietuva, Vengrija, Malta, Lenkija, Slovėnija ir Slovakija turėjo Komisijai pateikti Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 8 straipsnio 1 dalies c punkte ir Reglamento (EB) Nr. 885/2006 7 straipsnio 1 dalyje nurodytus dokumentus.

(3)

Komisija patikrino pateiktą informaciją ir iki 2009 m. kovo 31 d. Čekijai, Estijai, Kiprui, Latvijai, Lietuvai, Vengrijai, Maltai, Lenkijai, Slovėnijai ir Slovakijai pranešė apie patikrinimų rezultatus, taip pat apie būtinus pakeitimus.

(4)

Kaimo plėtros išlaidų, kurioms taikoma 2004 m. sausio 5 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 27/2004, nustatančio pereinamąsias išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1257/1999 taikymo taisykles dėl Čekijos Respublikos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos kaimo plėtros priemonių finansavimo iš EŽŪOGF Garantijų skyriaus (3), 7 straipsnio 2 dalis, atveju pagal sprendimą dėl sąskaitų patvirtinimo susigrąžintinos arba mokėtinos sumos išskaičiuojamos iš arba pridedamos prie Komisijos atliekamų vėlesnių mokėjimų.

(5)

Komisija, remdamasi atliktais patikrinimais, metinėmis sąskaitomis ir kartu su jomis pateiktais dokumentais, gali priimti sprendimą dėl kai kurių mokėjimo agentūrų pateiktų sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo. Su šiomis sumomis susijusi išsami informacija nurodyta kartu su šiuo sprendimu Fondo komitetui pateiktoje suvestinėje ataskaitoje.

(6)

Atsižvelgiant į atliktus patikrinimus, kai kurių mokėjimo agentūrų pateiktą informaciją reikia papildomai patikslinti, todėl jų sąskaitų patvirtinti šiuo sprendimu negalima.

(7)

Kaimo plėtros išlaidų, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 27/2004, atveju pagal sprendimą dėl sąskaitų patvirtinimo susigrąžintinos arba mokėtinos sumos išskaičiuojamos iš arba pridedamos prie Komisijos atliekamų vėlesnių mokėjimų.

(8)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalimi, šiuo sprendimu nepažeidžiamos Komisijos vėliau priimamų sprendimų nuostatos, pagal kurias Bendrija nefinansuoja išlaidų, patirtų nesilaikant Bendrijos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant 2 straipsnio, šiuo sprendimu patvirtinamos valstybių narių mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis kaimo plėtros išlaidomis.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos dėl Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje taikomų kaimo plėtros priemonių nurodytos I ir II prieduose.

2 straipsnis

2008 finansinių metų valstybių narių mokėjimo agentūrų, nurodytų III priede, sąskaitos, susijusios su Čekijoje, Estijoje, Kipre, Latvijoje, Lietuvoje, Vengrijoje, Maltoje, Lenkijoje, Slovėnijoje ir Slovakijoje taikomomis kaimo plėtros priemonėmis, yra atskiriamos nuo šio sprendimo ir joms bus taikomas kitas sprendimas dėl sąskaitų patvirtinimo.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Čekijos Respublikai, Estijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Slovėnijos Respublikai ir Slovakijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 171, 2006 6 23, p. 90.

(3)  OL L 5, 2004 1 9, p. 36.


I PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2008 FINANSINIAI METAI – EŽŪGF KAIMO PLĖTROS IŠLAIDOS NAUJOSIOSE VALSTYBĖSE NARĖSE

Iš valstybės narės susigrąžintina arba jai mokėtina suma

VN

 

2008 m. mokėjimo agentūrų išlaidos, dėl kurių sąskaitos

Iš viso a + b

Sumažinimai

Iš viso

Už finansinius metus valstybei narei grąžinta tarpinių mokėjimų suma

Iš valstybės narės susigrąžintina (-) arba jai mokėtina (+) suma (1)

patvirtinamos

atskiriamos

= metinėje deklaracijoje deklaruotos išlaidos

= bendra už finansinius metus valstybei narei grąžinta tarpinių mokėjimų suma

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e - f

CZ

EUR

32 399 539,50

 

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50

EE

EUR

24 148 768,74

 

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74

CY

EUR

17 570 826,20

 

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20

11 388 159,00

6 182 667,20

LV

EUR

46 986 857,87

 

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87

LT

EUR

79 148 259,37

 

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37

HU

EUR

90 290 537,46

 

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46

MT

EUR

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

2 699 140,00

2 699 140,00

0,00

PL

EUR

121 595 191,28

 

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28

SI

EUR

607 424,53

 

607 424,53

0,00

607 424,53

0,00

607 424,53

SK

EUR

39 259 760,34

 

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


VN

Programai įgyvendinti išmokėti, bet dar nepatvirtinti avansai (Reglamento (EB) Nr. 1260/1999 32 straipsnis)

CZ

EUR

86 848 000,00

EE

EUR

24 080 000,00

CY

EUR

11 968 000,00

LV

EUR

52 496 000,00

LT

EUR

78 320 000,00

HU

EUR

96 368 000,00

MT

EUR

4 304 000,00

PL

EUR

458 624 000,00

SI

EUR

45 056 000,00

SK

EUR

63 536 000,00


(1)  Kadangi mokėjimai pasiekė 95 % finansinio plano ribą visų valstybių narių atžvilgiu, likučiai bus išmokėti užbaigiant programą.

Pastaba: Čekijos Respublikos atveju patvirtinus 2008 finansinių metų sumą ir ją pridėjus prie ankstesniais metais patvirtintų sumų viršyta EŽŪOGF paramos riba, nustatyta Komisijos sprendime, kuriuo patvirtinta programa. Galutinis EŽŪOGF mokėtinas programos likutis bus apskaičiuotas atsižvelgiant į bendrą EŽŪOGF paramos sumą.


II PRIEDAS

PATVIRTINTOS IŠLAIDOS PAGAL EŽŪGF KAIMO PLĖTROS PRIEMONES, 2008 M. ĮGYVENDINTAS NAUJOSIOSE VALSTYBĖSE NARĖSE

Metinių sąskaitų ir išlaidų deklaracijų skirtumai

ČEKIJA

Nr.

Priemonės

2008 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2008 m. suma

I priedo e skiltis

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

486 177,10

 

486 177,10

2

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

–62 324,19

 

–62 324,19

3

Agrarinė aplinkosauga

24 415 487,28

 

24 415 487,28

4

Miškų ūkis

768 151,81

 

768 151,81

5

Gamintojų grupės

6 792 047,50

 

6 792 047,50

6

Techninė pagalba

0,00

 

0,00

7

SAPARD

0,00

 

0,00

700

Investicijos į žemės ūkio valdas, Reg. 1268/99

0,00

 

0,00

701

Perdirbimas ir rinkodara, Reg. 1268/1999

0,00

 

0,00

702

Potvynių žala 1

0,00

 

0,00

703

Struktūrų tobulinimas siekiant geresnės kokybės

0,00

 

0,00

704

Žemės gerinimas ir sklypų perskirstymas

0,00

 

0,00

705

Kaimų atnaujinimas ir plėtra

0,00

 

0,00

706

Potvynių žala 2

0,00

 

0,00

707

Kaimo infrastruktūros plėtra

0,00

 

0,00

708

Veiklos plėtojimas ir įvairinimas

0,00

 

0,00

709

Tausojantys žemės ūkio gamybos būdai

0,00

 

0,00

710

Profesinio mokymo gerinimas

0,00

 

0,00

711

Techninė pagalba SAPARD

0,00

 

0,00

 

Iš viso

32 399 539,50

0,00

32 399 539,50


ESTIJA

Nr.

Priemonės

2008 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2008 m. suma

I priedo e skiltis

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

–85 013,95

 

–85 013,95

2

Agrarinė aplinkosauga

20 416 942,68

 

20 416 942,68

3

Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

125 877,94

 

125 877,94

4

Parama pusiau natūriniams ūkiams

2 154 035,51

 

2 154 035,51

5

Standartų laikymasis

1 373 830,87

 

1 373 830,87

6

Papildomos tiesioginės išmokos

4 570,72

 

4 570,72

7

Techninė pagalba

155 007,67

 

155 007,67

8

SAPARD

0,00

 

0,00

9

Parama vietovėms su aplinkosaugos apribojimais

3 517,30

 

3 517,30

 

Iš viso

24 148 768,74

0,00

24 148 768,74


KIPRAS

Nr.

Priemonės

2008 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2008 m. suma

I priedo e skiltis

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Parama investicijoms į gyvūninių atliekų tvarkymą

2 160 970,53

 

2 160 970,53

2

Veiklos gerinimo ir plėtros skatinimas

3 845 690,82

 

3 845 690,82

3

Gamintojų grupių kūrimosi skatinimas

391 894,08

 

391 894,08

4

Ūkininkų profesinio mokymo skatinimas

0,00

 

0,00

5

Techninės ir konsultacinės paslaugos ūkininkams

58 475,17

 

58 475,17

6

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

500 463,80

 

500 463,80

7

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

710 000,00

 

710 000,00

8

ES standartų laikymasis

1 890 818,08

 

1 890 818,08

9

Agrarinės aplinkosaugos priemonių taikymas

2 724 287,26

 

2 724 287,26

10

Agrarinės aplinkosaugos veiksmai gamtinei vertei išsaugoti

2 608 009,46

 

2 608 009,46

11

Apželdinimas mišku

40 915,05

 

40 915,05

12

Infrastruktūros gerinimas siekiant plėsti gyvulininkystę

490 532,61

 

490 532,61

13

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

–13 576,13

 

–13 576,13

14

Parama kokybės schemoms

673 718,97

 

673 718,97

15

Parama mažos apimties tradiciniam perdirbimui

584 241,84

 

584 241,84

16

Agrarinio ir tradicinio kraštovaizdžio apsauga

282 638,86

 

282 638,86

17

Apsauga nuo miško gaisrų ir kitų stichinių nelaimių

123 163,39

 

123 163,39

18

Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

396 079,52

 

396 079,52

19

Derliaus nuėmimo gerinimas

0,00

 

0,00

20

Techninė pagalba įgyvendinant priemones ir atliekant stebėseną

70 039,46

 

70 039,46

21

Techninė pagalba bendruomenės iniciatyvoms vietos lygmeniu

32 463,43

 

32 463,43

 

Iš viso

17 570 826,20

0,00

17 570 826,20


LATVIJA

Nr.

Priemonės

2008 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2008 m. suma

I priedo e skiltis

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

3 250 393,40

 

3 250 393,40

2

Gamintojų grupės

1 589 329,59

 

1 589 329,59

3

Parama pusiau natūriniams ūkiams

10 953 829,98

 

10 953 829,98

4

Standartų laikymasis

7 050 638,64

 

7 050 638,64

5

Agrarinė aplinkosauga

23 854 472,13

 

23 854 472,13

6

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

34 948,53

 

34 948,53

7

Techninė pagalba

258 913,87

 

258 913,87

8

Iš ankstesnio programavimo laikotarpio perkelti įsipareigojimai

–5 668,27

 

–5 668,27

9

Išteklių skyrimas bendroms išmokoms už plotą

0,00

 

0,00

 

Iš viso

46 986 857,87

0,00

46 986 857,87


LIETUVA

Nr.

Priemonės

2008 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2008 m suma

I priedo e skiltis

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agrarinė aplinkosauga

27 947 981,79

 

27 947 981,79

2

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės, kurioms taikomi aplinkosaugos apribojimai

48 234,08

 

48 234,08

3

Standartų laikymasis

26 055 356,07

 

26 055 356,07

4

Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

1 734 572,99

 

1 734 572,99

5

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

19 490 903,99

 

19 490 903,99

6

Parama restruktūrizuojamiems pusiau natūriniams ūkiams

2 081 962,83

 

2 081 962,83

7

Kitos priemonės

447 848,76

 

447 848,76

8

Techninė pagalba

1 330 659,16

 

1 330 659,16

9

Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos

10 739,70

 

10 739,70

 

Iš viso

79 148 259,37

0,00

79 148 259,37


VENGRIJA

Nr.

Priemonės

2008 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2008 m. suma

I priedo e skiltis

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Agrarinė aplinkosauga

59 606 523,82

 

59 606 523,82

2

Standartų laikymasis

13 784 071,07

 

13 784 071,07

3

Apželdinimas mišku

15 357 233,59

 

15 357 233,59

4

Parama pusiau natūriniams ūkiams

322 737,06

 

322 737,06

5

Gamintojų grupės

– 233,15

 

– 233,15

6

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

0,00

 

0,00

7

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

–25 011,06

 

–25 011,06

8

Techninė pagalba

1 245 216,13

 

1 245 216,13

9

Pagal Reg. (EB) Nr. 1268/1999 patvirtinti projektai

0,00

 

0,00

10

Papildomos nacionalinės tiesioginės išmokos

0,00

 

0,00

 

Iš viso

90 290 537,46

0,00

90 290 537,46


LENKIJA

Nr.

Priemonės

2008 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2008 m. suma

I priedo e skiltis

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

25 431 473,58

 

25 431 473,58

2

Parama pusiau natūriniams ūkiams

12 965 617,28

 

12 965 617,28

3

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

–1 487 716,01

 

–1 487 716,01

4

Įsipareigojimai dėl agrarinės aplinkosaugos ir gyvūnų gerovė

5 663 544,07

 

5 663 544,07

5

Apželdinimas mišku

11 625 652,61

 

11 625 652,61

6

ES standartų laikymasis

62 703 110,98

 

62 703 110,98

7

Gamintojų grupės

1 799 132,10

 

1 799 132,10

8

Techninė pagalba

2 763 199,78

 

2 763 199,78

9

Tiesioginių išmokų priedai

140 155,01

 

140 155,01

10

Pagal Reg. (EB) Nr. 1268/1999 patvirtinti projektai

–8 978,12

 

–8 978,12

 

Iš viso

121 595 191,28

0,00

121 595 191,28


SLOVĖNIJA

Nr.

Priemonės

2008 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2008 m. suma

I priedo e skiltis

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

78 615,04

 

78 615,04

2

Agrarinė aplinkosauga

–1 190 735,17

 

–1 190 735,17

3

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

1 386 969,91

 

1 386 969,91

4

Standartų laikymasis

199 761,17

 

199 761,17

5

Techninė pagalba

101 777,75

 

101 777,75

6

SAPARD programa

34 856,75

 

34 856,75

7

Tiesioginių išmokų priedai

–3 820,92

 

–3 820,92

 

Iš viso

607 424,53

0,00

607 424,53


SLOVAKIJA

Nr.

Priemonės

2008 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2008 m. suma

I priedo e skiltis

 

 

i

ii

iii = i + ii

1

Investicijos į žemės ūkio valdas

1 650 413,98

 

1 650 413,98

2

Mokymas

0,00

 

0,00

3

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės ir vietovės, kurioms taikomi aplinkosaugos apribojimai

317 367,06

 

317 367,06

4

Standartų laikymasis

3 982 447,52

 

3 982 447,52

5

Parama agrarinei aplinkosaugai

25 815 864,82

 

25 815 864,82

6

Žemės ūkio produktų perdirbimo ir rinkodaros gerinimas

942 660,39

 

942 660,39

7

Miškų valdymas

4 564,40

 

4 564,40

8

Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

106 689,23

 

106 689,23

9

Žemės konsolidavimas

465 593,60

 

465 593,60

10

Žemės ūkio veiklos įvairinimas

34 451,27

 

34 451,27

11

Parama pusiau natūriniams ūkiams

414 691,29

 

414 691,29

12

Gamintojų grupės

2 387 788,82

 

2 387 788,82

13

Techninė pagalba, įskaitant vertinimą

3 137 462,36

 

3 137 462,36

14

Tiesioginių išmokų priedai

– 234,40

 

– 234,40

901

Investicijos į žemės ūkio valdas, Reglamentas (EB) Nr. 1268/1999

0,00

 

0,00

905

Parama agrarinei aplinkosaugai – pagal Reg. 1268/1999 patvirtinti projektai

0,00

 

0,00

907

Miškotvarka – pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 patvirtinti projektai

0,00

 

0,00

912

Gamintojų grupės – pagal Reglamentą (EB) Nr. 1268/1999 patvirtinti projektai

0,00

 

0,00

 

Iš viso

39 259 760,34

0,00

39 259 760,34


III PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2008 FINANSINIAI METAI – EŽŪGF KAIMO PLĖTROS IŠLAIDOS NAUJOSIOSE VALSTYBĖSE NARĖSE

Mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos atskirtos, todėl joms bus taikomas kitas sprendimas dėl patvirtinimo, sąrašas

Valstybė narė

Mokėjimo agentūra

Malta

MRRA


5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 29 d.

dėl valstybių narių mokėjimo agentūrų 2008 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3217)

(2009/367/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 30 ir 32 straipsnius,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnį Komisija, remdamasi valstybių narių pateiktomis metinėmis sąskaitomis, prie kurių pridedama sąskaitoms patvirtinti reikalinga informacija ir sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo sertifikatas bei sertifikavimo įstaigų ataskaitos, patvirtina minėto reglamento 6 straipsnyje nurodytų mokėjimo agentūrų sąskaitas.

(2)

Pagal 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 taikymo taisykles dėl mokėjimo agentūrų apskaitos tvarkymo, išlaidų ir įplaukų deklaravimo ir išlaidų kompensavimo iš EŽŪGF ir EŽŪFKP sąlygų (2), 5 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą atsižvelgiama į 2008 finansinių metų valstybių narių išlaidas, patirtas nuo 2007 m. spalio 16 d. iki 2008 m. spalio 15 d.

(3)

Komisija patikrino valstybių pateiktą informaciją ir iki 2009 m. kovo 31 d. joms pranešė apie patikrinimų rezultatus bei būtinus pakeitimus.

(4)

Komisija, remdamasi metinėmis sąskaitomis ir kartu su jomis pateiktais dokumentais, gali priimti sprendimą dėl kai kurių mokėjimo agentūrų pateiktų metinių sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo. I priede nurodytos valstybės narės patvirtintos sumos ir iš valstybių narių susigrąžintinos arba joms mokėtinos sumos.

(5)

Kai kurių kitų mokėjimo agentūrų pateiktą informaciją reikia patikslinti, todėl šiame sprendime jų sąskaitų patvirtinti negalima. II priede nurodytos atitinkamos mokėjimo agentūros.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2006 9 straipsnio 4 dalį sąskaitų patvirtinimo sprendime atsižvelgiama į bet kokio termino nesilaikymą rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais. Tam tikros kai kurių valstybių narių per minėtus 2008 m. mėnesius deklaruotos išlaidos buvo patirtos pasibaigus nustatytam terminui. Todėl šiame sprendime turėtų būti nustatyti atitinkami sumažinimai.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 17 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 883/2006 9 straipsnį Komisija jau sumažino arba sustabdė keletą mėnesinių išmokų, kai jos buvo įrašomos į 2008 finansinių metų išlaidų sąskaitas. Siekiant išvengti atitinkamų sumų ankstyvo arba laikino kompensavimo, šiame sprendime jos neturėtų būti pripažintos ir turėtų būti toliau tikrinamos taikant atitikties tikrinimo procedūrą pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 31 straipsnį.

(8)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalį, jeigu sumos neišieškomos per ketverius metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per aštuonerius metus, kai dėl išieškojimo pateiktas ieškinys nacionaliniams teismams, 50 % dėl neišieškotų sumų kilusių finansinių padarinių dengia atitinkama valstybė narė. Minėto reglamento 32 straipsnio 3 dalyje valstybės narės įpareigojamos kartu su metinėmis sąskaitomis Komisijai pateikti dėl pažeidimų pradėtų išieškojimo procedūrų suvestinę ataskaitą. 2006 m. birželio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 885/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles (3), nustatytos išsamios valstybių narių įsipareigojimo pranešti apie išieškotinas sumas taikymo taisyklės. Minėto reglamento III priede pateikta lentelė, kurią valstybės narės turėjo pateikti 2009 m. Remdamasi valstybių narių užpildytomis lentelėmis, Komisija turėtų priimti sprendimą dėl atitinkamai per daugiau kaip ketverius ar aštuonerius metus neišieškotų sumų kilusių finansinių padarinių. Šis sprendimas neturi poveikio būsimiems atitikties sprendimams pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 8 dalį.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 6 dalį valstybės narės gali nuspręsti nebetęsti išieškojimo. Tokį sprendimą jos gali priimti tik tais atvejais, kai padarytų ir numatomų padaryti išieškojimo išlaidų suma viršija sumą, kuri turi būti išieškota, arba kai išieškoti neįmanoma dėl skolininko ar už pažeidimą teisiškai atsakingų asmenų nemokumo, nustatyto ir pripažinto pagal nacionalinės teisės aktus. Jei toks sprendimas priimamas per ketverius metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per aštuonerius metus, kai dėl išieškojimo pateiktas ieškinys nacionaliniams teismams, 100 % dėl neišieškotų sumų kilusių finansinių padarinių turėtų būti padengta iš Bendrijos biudžeto. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 3 dalyje minimoje suvestinėje ataskaitoje nurodomos sumos, kurių išieškojimo valstybės narės nusprendė nebetęsti, ir tokio sprendimo priežastys. Tų sumų atitinkamoms valstybėms narėms atlyginti nereikia, todėl jos padengiamos iš Bendrijos biudžeto. Šis sprendimas neturi poveikio būsimiems atitikties sprendimams pagal minėto reglamento 32 straipsnio 8 dalį.

(10)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalimi, šiuo sprendimu nepažeidžiamos Komisijos vėliau priimtų sprendimų nuostatos, pagal kurias Bendrija nefinansuoja išlaidų, patirtų nesilaikant Bendrijos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybių narių mokėjimo agentūrų, išskyrus 2 straipsnyje nurodytas mokėjimo agentūras, 2008 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) finansuojamomis išlaidomis, patvirtinamos.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos, įskaitant sumas, susidariusias taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalį, yra nustatytos I priede.

2 straipsnis

2008 finansinių metų valstybių narių mokėjimo agentūrų sąskaitos, susijusios su II priede nurodytomis EŽŪGF finansuojamomis išlaidomis, atskiriamos nuo šio sprendimo, todėl joms bus taikomas kitas sąskaitų patvirtinimo sprendimas.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.

(3)  OL L 171, 2006 6 23, p. 90.


I PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2008 FINANSINIAI METAI

Iš valstybės narės susigrąžintina arba jai mokėtina suma

VN

 

Išlaidos (asignuotosios įplaukos), 2008 m. patirtos mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos

Iš viso a + b

Sumažintos sumos ir sumos, kurių mokėjimas sustabdytas, visais finansiniais metais (1)

Sumažintos sumos pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 str.

Bendra suma, įskaitant sumažintas sumas ir sumas, kurių mokėjimas sustabdytas

Finansiniais metais valstybei narei išmokėtos sumos

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba jai mokėtina (+) suma (2)

patvirtintos

atskirtos

= išlaidos (asignuotosios įplaukos), nurodytos metinėje deklaracijoje

= visos išlaidos (asignuotosios įplaukos), nurodytos mėnesio deklaracijose

 

 

a

b

c = a + b

d

e

f = c + d + e

g

h = f – g

BE

EUR

432 608 618,53

273 518 319,77

706 126 938,30

– 593,30

–54 510,68

706 071 834,32

706 201 150,75

– 129 316,43

BG

EUR

173 261 850,21

0,00

173 261 850,21

–10 969,94

0,00

173 250 880,27

173 262 003,11

–11 122,84

CZ

EUR

382 633 310,43

0,00

382 633 310,43

0,00

0,00

382 633 310,43

382 638 179,78

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

0,00

–14 764,84

DK

EUR

981 148 146,05

0,00

981 148 146,05

– 334 916,53

0,00

980 813 229,52

980 605 638,09

207 591,43

DE

EUR

4 679 844 580,08

421 042 712,93

5 100 887 293,01

–37 390,29

–2 874 536,38

5 097 975 366,35

5 101 133 812,30

–3 158 445,95

EE

EUR

41 604 457,53

0,00

41 604 457,53

–30 242,24

0,00

41 574 215,29

41 537 242,47

36 972,82

IE

EUR

1 452 426 445,64

0,00

1 452 426 445,64

– 152 676,24

– 209 340,42

1 452 064 428,98

1 450 327 500,26

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

0,00

2 460 745 905,37

2 460 745 905,37

0,00

ES

EUR

5 476 876 522,21

0,00

5 476 876 522,21

–4 919 283,22

–4 564 317,68

5 467 392 921,32

5 475 621 557,38

–8 228 636,07

FR

EUR

8 323 180 801,10

0,00

8 323 180 801,10

–1 302 798,28

–18 942 379,66

8 302 935 623,16

8 324 404 948,60

–21 469 325,44

IT

EUR

4 168 669 787,38

101 969 623,15

4 270 639 410,53

–1 887 157,65

–4 363 298,08

4 264 388 954,80

4 264 132 179,52

256 775,28

CY

EUR

27 774 540,54

0,00

27 774 540,54

0,00

0,00

27 774 540,54

27 774 540,54

0,00

LV

EUR

96 759 251,98

0,00

96 759 251,98

0,00

0,00

96 759 251,98

96 760 415,54

–1 163,56

LT

EUR

155 733 024,94

0,00

155 733 024,94

0,00

0,00

155 733 024,94

155 996 896,19

– 263 871,25

LU

EUR

33 965 171,44

0,00

33 965 171,44

–1 273,90

0,00

33 963 897,54

33 787 840,71

176 056,83

HU

EUR

486 553 484,46

0,00

486 553 484,46

–11 055,36

0,00

486 542 429,10

492 387 580,59

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

0,00

2 472 341,64

2 472 341,64

0,00

NL

EUR

854 800 814,16

0,00

854 800 814,16

–91 807,12

–65 076,30

854 643 930,74

856 242 767,86

–1 598 837,12

AT

EUR

656 513 475,83

0,00

656 513 475,83

0,00

–44 207,31

656 469 268,52

656 496 253,55

–26 985,03

PL

EUR

1 172 220 664,21

0,00

1 172 220 664,21

0,00

0,00

1 172 220 664,21

1 172 232 662,17

–11 997,96

PT

EUR

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

0,00

720 094 153,57

720 094 153,57

0,00

RO

EUR

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

0,00

461 870 850,36

461 870 850,36

0,00

SI

EUR

93 014 996,23

0,00

93 014 996,23

0,00

0,00

93 014 996,23

93 152 578,75

– 137 582,52

SK

EUR

169 701 265,50

0,00

169 701 265,50

0,00

0,00

169 701 265,50

169 768 426,79

–67 161,29

FI

EUR

565 626 400,21

0,00

565 626 400,21

–2 432,42

–7 736,10

565 616 231,70

567 200 798,71

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

0,00

–65 415,38

SE

EUR

713 833 441,95

0,00

713 833 441,95

–35 629,22

0,00

713 797 812,73

713 869 554,32

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

0,00

–58 909,25

UK

EUR

3 158 349 336,06

0,00

3 158 349 336,06

–14 574 228,18

0,00

3 143 775 107,88

3 223 172 099,30

–79 396 991,42


VN

 

Išlaidos (3)

Asignuotosios įplaukos (3)

Cukraus fondas

32 straipsnis (=e)

Iš viso (=h)

Išlaidos (4)

Asignuotosios įplaukos (4)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

i

j

k

l

m

n = i + j + k + l + m

BE

EUR

–74 805,75

0,00

0,00

0,00

–54 510,68

– 129 316,43

BG

EUR

–11 122,84

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 122,84

CZ

EUR

–4 869,35

0,00

0,00

0,00

0,00

–4 869,35

DK

DKK

0,00

0,00

0,00

0,00

–14 764,84

–14 764,84

DK

EUR

207 591,43

0,00

0,00

0,00

0,00

207 591,43

DE

EUR

– 209 002,65

–74 906,93

0,00

0,00

–2 874 536,38

–3 158 445,95

EE

EUR

36 972,82

0,00

0,00

0,00

0,00

36 972,82

IE

EUR

1 946 269,14

0,00

0,00

0,00

– 209 340,42

1 736 928,72

EL

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ES

EUR

–3 664 318,39

0,00

0,00

0,00

–4 564 317,68

–8 228 636,07

FR

EUR

–2 526 945,78

0,00

0,00

0,00

–18 942 379,66

–21 469 325,44

IT

EUR

4 620 073,36

0,00

0,00

0,00

–4 363 298,08

256 775,28

CY

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

LV

EUR

–1 035,93

– 127,63

0,00

0,00

0,00

–1 163,56

LT

EUR

– 263 563,31

– 307,94

0,00

0,00

0,00

– 263 871,25

LU

EUR

176 056,83

0,00

0,00

0,00

0,00

176 056,83

HU

EUR

–5 845 151,49

0,00

0,00

0,00

0,00

–5 845 151,49

MT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NL

EUR

–1 444 785,70

–88 975,12

0,00

0,00

–65 076,30

–1 598 837,12

AT

EUR

17 222,28

0,00

0,00

0,00

–44 207,31

–26 985,03

PL

EUR

–11 997,96

0,00

0,00

0,00

0,00

–11 997,96

PT

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

RO

EUR

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

SI

EUR

– 137 582,52

0,00

0,00

0,00

0,00

– 137 582,52

SK

EUR

3 555,47

–70 716,76

0,00

0,00

0,00

–67 161,29

FI

EUR

–1 521 889,93

–54 940,99

0,00

0,00

–7 736,10

–1 584 567,01

SE

SEK

0,00

0,00

0,00

0,00

–65 415,38

–65 415,38

SE

EUR

–71 741,59

0,00

0,00

0,00

0,00

–71 741,59

UK

GBP

0,00

0,00

0,00

0,00

–58 909,25

–58 909,25

UK

EUR

–79 396 991,42

0,00

0,00

0,00

0,00

–79 396 991,42


(1)  Į sumažintas sumas ir sumas, kurių mokėjimas sustabdytas, atsižvelgiama mokėjimų sistemoje, į kurią visų pirma įskaičiuojamos sumos, pakoreguotos dėl 2008 m. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėn. nustatytų mokėjimo terminų nesilaikymo.

(2)  Siekiant apskaičiuoti sumą, kuri turi būti susigrąžinta iš valstybės narės arba jai sumokėta, atsižvelgiama į visą metinėje deklaracijoje nurodytą sumą, jei išlaidos patvirtinamos (a skiltis), arba į visą mėnesio deklaracijose nurodytą sumą, jei sąskaitos atskiriamos (b skiltis).

Taikomas valiutų keitimo kursas pagal Reglamento (EB) Nr. 883/2006 7 straipsnio 2 dalį.

(3)  Jei asignuotųjų įplaukų dalis tektų valstybei narei, ją reikėtų deklaruoti pagal 05 07 01 06.

(4)  Jei Cukraus fondo asignuotųjų įplaukų dalis tektų valstybei narei, ją reikėtų deklaruoti pagal 05 02 16 02.

Pastaba: 2009 m. nomenklatūra: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


II PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2008 FINANSINIAI METAI – EŽŪGF

Mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos atskirtos, todėl joms bus taikomas kitas patvirtinimo sprendimas, sąrašas

Valstybė narė

Mokėjimo agentūra

Belgija

ALV

Vokietija

Baden-Württemberg

Graikija

OPEKEPE

Italija

ARBEA

Malta

MRRA

Portugalija

IFAP

Rumunija

PIAA


5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. gegužės 4 d.

kuriuo nustatomos 2009–2010 prekybos metų įvairinimo pagalbos ir papildomos įvairinimo pagalbos, kurios skirtinos pagal laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą, sumos

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3158)

(Tekstas autentiškas tik ispanų kalba)

(2009/368/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 320/2006, nustatantį laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą ir iš dalies keičianti Reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 968/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 320/2006, nustatančio laikiną Bendrijos cukraus pramonės restruktūrizavimo schemą, įgyvendinimo taisykles (2), ypač į jo 13 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisija turi nustatyti įvairinimo pagalbos, numatytos Reglamento (EB) Nr. 320/2006 6 straipsnyje, ir papildomos įvairinimo pagalbos, numatytos to reglamento 7 straipsnyje, sumas kiekvienai atitinkamai valstybei narei.

(2)

Įvairinimo pagalbos ir papildomos įvairinimo pagalbos sumos apskaičiuotos remiantis 2009–2010 prekybos metais atitinkamos valstybės narės atsisakytos cukraus kvotos dalimi (tonomis), kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 968/2006 13 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede pateiktos atitinkamoms valstybėms narėms nustatytos įvairinimo pagalbos ir papildomos įvairinimo pagalbos, kurios atitinkamai numatytos Reglamento (EB) Nr. 320/2006 6 ir 7 straipsniuose, sumos, apskaičiuotos remiantis 2009–2010 prekybos metais atsisakytomis kvotomis.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Ispanijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2009 m. gegužės 4 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 42.

(2)  OL L 176, 2006 6 30, p. 32.


PRIEDAS

Įvairinimo pagalbos ir papildomos įvairinimo pagalbos sumos, skiriamos valstybėms narėms 2009–2010 prekybos metais

(EUR)

Valstybė narė

Įvairinimo pagalba

Papildoma įvairinimo pagalba

Ispanija

10 304 268,00

23 197 020,93


Klaidų ištaisymas

5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/51


2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos direktyvos 2008/113/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant kelis mikroorganizmus kaip veikliąsias medžiagas, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 330, 2008 m. gruodžio 9 d. )

Priedo 14 puslapio 213 eilutės skiltyje „Bendrinis pavadinimas, identifikavimo numeriai“:

yra:

„T 11“,

turi būti:

„T 25“.

Priedo 14 puslapio 213 eilutės skiltyje „Konkrečios nuostatos“:

yra:

„T 11“,

turi būti:

„T 25“.


5.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 111/51


2008 m. birželio 9 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 514/2008, iš dalies keičiančio Komisijos reglamentą (EB) Nr. 376/2008, nustatantį bendrąsias išsamias taisykles dėl importo ir eksporto licencijų bei išankstinio nustatymo sertifikatų sistemos taikymo žemės ūkio produktams, ir reglamentus (EB) Nr. 1439/95, (EB) Nr. 245/2001, (EB) Nr. 2535/2001, (EB) Nr. 1342/2003, (EB) Nr. 2336/2003, (EB) Nr. 1345/2005, (EB) Nr. 2014/2005, (EB) Nr. 951/2006, (EB) Nr. 1918/2006, (EB) Nr. 341/2007, (EB) Nr. 1002/2007, (EB) Nr. 1580/2007 ir (EB) Nr. 382/2008 ir panaikinančio Reglamentą (EEB) Nr. 1119/79, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 150, 2008 m. birželio 10 d. )

13 puslapis, 5 straipsnio 8 punktas:

yra:

„8)

I, II, III, XI ir XII priedai išbraukiami.“,

turi būti:

„8)

I, II, III, XI, XII ir XIII priedai išbraukiami.“.