ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.110.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 110

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. gegužės 1d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 358/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 359/2009, kuriuo sustabdomas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Bendriją

3

 

 

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 360/2009, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. gegužės 1 d.

27

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/22/EB dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus (kodifikuota redakcija) ( 1 )

30

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/357/EB

 

*

2009 m. balandžio 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/134/EB, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų taryba ( 1 )

37

 

 

2009/358/EB

 

*

2009 m. balandžio 29 d. Komisijos sprendimas dėl informacijos suderinimo ir reguliaraus perdavimo ir klausimyno, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo 22 straipsnio 1 dalies a punkte ir 18 straipsnyje (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3011)

39

 

 

2009/359/EB

 

*

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo papildoma inertinių atliekų apibrėžtis įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB 22 dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo 22 straipsnio 1 dalies f punktą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3012)

46

 

 

2009/360/EB

 

*

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo baigiami nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo techniniai atliekų apibūdinimo reikalavimai (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3013)

48

 

 

2009/361/EB

 

*

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama Suomijai teikti valstybės pagalbą sėklų ir javų sėklų augintojams 2009 derliaus metais (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3078)

52

 

 

2009/362/EB

 

*

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3149)

54

 

 

2009/363/EB

 

*

2009 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas, pakeisti Sprendimą 2002/253/EB, nustatantį atvejų (ligų) apibrėžimus, naudotinus pateikiant duomenis apie užkrečiamas ligas į Bendrijos tinklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3517)  ( 1 )

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 358/2009

2009 m. balandžio 30 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

88,9

MA

82,6

TN

139,0

TR

120,1

ZZ

107,7

0707 00 05

JO

155,5

MA

32,7

TR

143,3

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

216,7

TR

96,2

ZZ

156,5

0805 10 20

EG

45,0

IL

55,9

MA

49,7

TN

53,5

TR

54,0

US

51,9

ZZ

51,7

0805 50 10

TR

55,3

ZA

56,7

ZZ

56,0

0808 10 80

AR

83,6

BR

73,4

CA

114,7

CL

86,5

CN

96,9

MK

33,9

NZ

117,2

US

127,7

UY

71,7

ZA

79,5

ZZ

88,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 359/2009

2009 m. balandžio 30 d.

kuriuo sustabdomas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Bendriją

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (1), ypač į jo 19 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Mokslinio vertinimo grupe,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 338/97 4 straipsnio 6 dalyje numatyta, kad Komisija gali apriboti tam tikrų rūšių gyvūnų ir augalų įvežimą į Bendriją pagal tos straipsnio dalies a–d punktuose nustatytas sąlygas. Be to, 2006 m. gegužės 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 865/2006, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą įgyvendinimo taisykles (2), nustatytos tokių apribojimų įgyvendinimo priemonės.

(2)

Rūšių, kurių egzempliorių įvežimas į Bendriją sustabdomas, sąrašas buvo nustatytas 2008 m. rugpjūčio 13 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 811/2008, kuriuo sustabdomas tam tikrų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Bendriją (3).

(3)

Remdamasi naujausia informacija, Mokslinio vertinimo grupė nusprendė, kad tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 338/97 A ir B prieduose išvardytų rūšių gyvūnų ir augalų apsaugos būklei kils rimtas pavojus, jei šių rūšių gyvūnų ir augalų įvežimas į Bendriją iš tam tikrų kilmės šalių nebus sustabdytas. Todėl turėtų būti sustabdytas šių rūšių gyvūnų ir augalų įvežimas:

Psittacus erithacus iš Pusiaujo Gvinėjos,

Calumma andringitraensis, Calumma glawi, Calumma guillaumeti, Calumma marojezensis, Calumma vatosoa, Calumma vencesi ir Furcifer nicosiai iš Madagaskaro,

Chamaeleo camerunensis iš Kamerūno,

Phelsuma berghofi, Phelsuma hielscheri, Phelsuma malamakibo ir Phelsuma masohoala iš Madagaskaro.

(4)

Mokslinio vertinimo grupė taip pat nusprendė, kad, remiantis naujausia informacija, toliau išvardytų rūšių gyvūnų ir augalų įvežimo į Bendriją stabdyti nebereikia:

Lynx lynx iš Moldovos ir Ukrainos,

Lama guanicoe (dabar vadinama Lama glama guanicoe) iš Argentinos,

Hippopotamus amphibius iš Ruandos,

Aratinga erythrogenys iš Peru,

Dendrobates auratus ir Dendrobates pumilio iš Nikaragvos,

Dendrobates tinctorius iš Surinamo,

Plerogyra simplex, Hydnophora rigida ir Blastomussa wellsi iš Fidžio,

Plerogyra sinuosa, Acanthastrea spp. (išskyrus Acanthastrea hemprichii) ir Cynarina lacrymalis iš Tongos.

(5)

Buvo konsultuojamasi su visomis šalimis, kurios yra tų rūšių gyvūnų ir augalų, kurių įvežimui į Bendriją pagal šį reglamentą taikomi nauji apribojimai, kilmės šalys.

(6)

Tam tikros Nykstančių laukinės faunos ir floros rūšių tarptautinės prekybos konvencijos (CITES) priedų ir keturioliktoje CITES šalių konferencijoje priimtose gyvūnų nomenklatūros nuorodose nustatytų mokslinių pavadinimų neatitiktys turėtų būti ištaisytos.

(7)

Todėl reikėtų iš dalies pakeisti rūšių, kurių gyvūnų ir augalų įvežimas į Bendriją sustabdomas, sąrašą ir dėl aiškumo Reglamentą (EB) Nr. 811/2008 pakeisti nauju.

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Prekybos laukine fauna ir flora komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 865/2006 71 straipsnio nuostatas, sustabdomas šio reglamento priede išvardytų laukinės faunos ir floros rūšių egzempliorių įvežimas į Bendriją.

2 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 811/2008 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintąjį reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(2)  OL L 166, 2006 6 19, p. 1.

(3)  OL L 219, 2008 8 14, p. 17.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 338/97 A priede nurodytų rūšių egzemplioriai, kurių įvežimas į Bendriją sustabdomas

Rūšis

Šaltinis (-iai)

Egzempliorius (-iai)

Kilmės šalys

Remiantis 4 straipsnio 6 dalies punktu

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Capra falconeri

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Uzbekija

a

Ovis ammon nigrimontana

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Kazachija

a

CARNIVORA

Canidae

Canis lupus

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Baltarusija, Kirgizija, Turkija

a

Felidae

Lynx lynx

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Azerbaidžanas

a

Ursidae

Ursus arctos

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Kanada (Britų Kolumbija)

a

Ursus thibetanus

Laukiniai

Medžioklės trofėjai

Rusija

a

AVES

FALCONIFORMES

Accipitridae

Leucopternis occidentalis

Laukiniai

Visi

Ekvadoras, Peru

a

Falconidae

Falco cherrug

Laukiniai

Visi

Armėnija, Bahreinas, Irakas, Mauritanija, Tadžikija

a


Reglamento (EB) Nr. 338/97 B priede nurodytų rūšių egzemplioriai, kurių įvežimas į Bendriją sustabdomas

Rūšis

Šaltinis (-iai)

Egzempliorius (-iai)

Kilmės šalys

Remiantis 4 straipsnio 6 dalies punktu

FAUNA

CHORDATA

MAMMALIA

ARTIODACTYLA

Bovidae

Ovis vignei bocharensis

Laukiniai

Visi

Uzbekija

b

Saiga borealis

Laukiniai

Visi

Rusija

b

Saiga tatarica

Laukiniai

Visi

Kazachija, Rusija

b

Cervidae

Cervus elaphus bactrianus

Laukiniai

Visi

Uzbekija

b

Hippopotamidae

Hexaprotodon liberiensis (sinoniminis pavadinimas Choeropsis liberiensis)

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Nigerija, Siera Leonė

b

Hippopotamus amphibius

Laukiniai

Visi

Kongo Demokratinė Respublika, Gambija, Malavis, Nigeris, Nigerija, Siera Leonė, Togas

b

Moschidae

Moschus anhuiensis

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Moschus berezovskii

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Moschus chrysogaster

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Moschus fuscus

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Moschus moschiferus

Laukiniai

Visi

Kinija, Rusija

b

CARNIVORA

Canidae

Chrysocyon brachyurus

Laukiniai

Visi

Bolivija, Peru

b

Eupleridae

Cryptoprocta ferox

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Eupleres goudotii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Fossa fossana

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Felidae

Leopardus colocolo

Laukiniai

Visi

Čilė

b

Leopardus pajeros

Laukiniai

Visi

Čilė

b

Leptailurus serval

Laukiniai

Visi

Alžyras

b

Panthera leo

Laukiniai

Visi

Etiopija

b

Prionailurus bengalensis

Laukiniai

Visi

Kinija (Makao)

b

Profelis aurata

Laukiniai

Visi

Togas

b

Mustelidae

Hydrictis maculicollis

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Odobenidae

Odobenus rosmarus

Laukiniai

Visi

Grenlandija

b

Viverridae

Cynogale bennettii

Laukiniai

Visi

Brunėjus, Kinija, Indonezija, Malaizija, Tailandas

b

MONOTREMATA

Tachyglossidae

Zaglossus bartoni

Laukiniai

Visi

Indonezija, Papua Naujoji Gvinėja

b

Zaglossus bruijni

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

PERISSODACTYLA

Equidae

Equus zebra hartmannae

Laukiniai

Visi

Angola

b

PHOLIDOTA

Manidae

Manis temminckii

Laukiniai

Visi

Kongo Demokratinė Respublika

b

PILOSA

Myrmecophagidae

Myrmecophaga tridactyla

Laukiniai

Visi

Belizas, Urugvajus

b

PRIMATES

Atelidae

Alouatta guariba

Laukiniai

Visi

Visos

b

Alouatta macconnelli

Laukiniai

Visi

Trinidadas ir Tobagas

b

Ateles belzebuth

Laukiniai

Visi

Visos

b

Ateles fusciceps

Laukiniai

Visi

Visos

b

Ateles geoffroyi

Laukiniai

Visi

Visos

b

Ateles hybridus

Laukiniai

Visi

Visos

b

Ateles paniscus

Laukiniai

Visi

Peru

b

Lagothrix cana

Laukiniai

Visi

Visos

b

Lagothrix lagotricha

Laukiniai

Visi

Visos

b

Lagothrix lugens

Laukiniai

Visi

Visos

b

Lagothrix poeppigii

Laukiniai

Visi

Visos

b

Cebidae

Callithrix geoffroyi (sinoniminis pavadinimas C. jacchus geoffroyi)

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Cebus capucinus

Laukiniai

Visi

Belizas

b

Cercopithecidae

Cercocebus atys

Laukiniai

Visi

Gana

b

Cercopithecus ascanius

Laukiniai

Visi

Burundis

b

Cercopithecus cephus

Laukiniai

Visi

Centrinės Afrikos Respublika

b

Cercopithecus dryas (įskaitant C. salongo)

Laukiniai

Visi

Kongo Demokratinė Respublika

b

Cercopithecus erythrogaster

Laukiniai

Visi

Visos

b

Cercopithecus erythrotis

Laukiniai

Visi

Visos

b

Cercopithecus hamlyni

Laukiniai

Visi

Visos

b

Cercopithecus mona

Laukiniai

Visi

Togas

b

Cercopithecus petaurista

Laukiniai

Visi

Togas

b

Cercopithecus pogonias

Laukiniai

Visi

Kamerūnas, Pusiaujo Gvinėja, Nigerija

b

Cercopithecus preussi (sinoniminis pavadinimas C. lhoesti preussi)

Laukiniai

Visi

Kamerūnas, Pusiaujo Gvinėja, Nigerija

b

Colobus polykomos

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas

b

Colobus vellerosus

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Nigerija, Togas

b

Lophocebus albigena (sinoniminis pavadinimas Cercocebus albigena)

Laukiniai

Visi

Nigerija

b

Macaca arctoides

Laukiniai

Visi

Indija, Malaizija, Tailandas

b

Macaca assamensis

Laukiniai

Visi

Nepalas

b

Macaca cyclopis

Laukiniai

Visi

Visos

b

Macaca fascicularis

Laukiniai

Visi

Bangladešas, Indija

b

Macaca leonina

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Macaca maura

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Macaca nigra

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Macaca nigrescens

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Macaca ochreata

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Macaca pagensis

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Macaca sylvanus

Laukiniai

Visi

Alžyras, Marokas

b

Papio anubis

Laukiniai

Visi

Libija

b

Papio papio

Laukiniai

Visi

Bisau Gvinėja

b

Piliocolobus badius (sinoniminis pavadinimas Colobus badius)

Laukiniai

Visi

Visos

b

Procolobus verus (sinoniminis pavadinimas Colobus verus)

Laukiniai

Visi

Beninas, Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Siera Leonė, Togas

b

Trachypithecus phayrei (sinoniminis pavadinimas Presbytis phayrei)

Laukiniai

Visi

Kambodža, Kinija, Indija

b

Trachypithecus vetulus (sinoniminis pavadinimas Presbytis senex)

Laukiniai

Visi

Šri Lanka

b

Galagidae

Euoticus pallidus (sinoniminis pavadinimas Galago elegantulus pallidus)

Laukiniai

Visi

Nigerija

b

Galago demidoff (sinoniminis pavadinimas Galago demidovii)

Laukiniai

Visi

Burkina Fasas, Centrinės Afrikos Respublika

b

Galago granti

Laukiniai

Visi

Malavis

b

Galago matschiei (sinoniminis pavadinimas G. inustus)

Laukiniai

Visi

Ruanda

b

Lorisidae

Arctocebus aureus

Laukiniai

Visi

Centrinės Afrikos Respublika, Gabonas

b

Arctocebus calabarensis

Laukiniai

Visi

Nigerija

b

Nycticebus pygmaeus

Laukiniai

Visi

Kambodža, Laosas

b

Perodicticus potto

Laukiniai

Visi

Togas

b

Pithecidae

Chiropotes chiropotes

Laukiniai

Visi

Brazilija, Gajana

b

Chiropotes israelita

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Chiropotes satanas

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Chiropotes utahickae

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Pithecia pithecia

Laukiniai

Visi

Gajana

b

RODENTIA

Sciuridae

Ratufa affinis

Laukiniai

Visi

Singapūras

b

Ratufa bicolor

Laukiniai

Visi

Kinija

b

AVES

ANSERIFORMES

Anatidae

Anas bernieri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Oxyura jamaicensis

Visi

Gyvi

Visos

d

APODIFORMES

Trochilidae

Chalcostigma olivaceum

Laukiniai

Visi

Peru

b

Heliodoxa rubinoides

Laukiniai

Visi

Peru

b

CICONIIFORMES

Balaenicipitidae

Balaeniceps rex

Laukiniai

Visi

Tanzanija, Zambija

b

COLUMBIFORMES

Columbidae

Goura cristata

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Goura scheepmakeri

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Goura victoria

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

CORACIIFORMES

Bucerotidae

Buceros rhinoceros

Laukiniai

Visi

Tailandas

b

CUCULIFORMES

Musophagidae

Tauraco corythaix

Laukiniai

Visi

Mozambikas

b

Tauraco fischeri

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Tauraco macrorhynchus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Tauraco porphyreolopha

Laukiniai

Visi

Uganda

b

FALCONIFORMES

Accipitridae

Accipiter brachyurus

Laukiniai

Visi

Papua Naujoji Gvinėja

b

Accipiter erythropus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Accipiter gundlachi

Laukiniai

Visi

Kuba

b

Accipiter imitator

Laukiniai

Visi

Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos

b

Accipiter melanoleucus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Accipiter ovampensis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Aquila rapax

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Aviceda cuculoides

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Buteo albonotatus

Laukiniai

Visi

Peru

b

Buteo galapagoensis

Laukiniai

Visi

Ekvadoras

b

Buteo platypterus

Laukiniai

Visi

Peru

b

Buteo ridgwayi

Laukiniai

Visi

Dominikos Respublika, Haitis

b

Erythrotriorchis radiatus

Laukiniai

Visi

Australija

b

Gyps africanus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Gyps bengalensis

Laukiniai

Visi

Visos

b

Gyps coprotheres

Laukiniai

Visi

Mozambikas, Namibija, Svazilandas

b

Gyps indicus

Laukiniai

Visi

Visos

b

Gyps rueppellii

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Gyps tenuirostris

Laukiniai

Visi

Visos

b

Harpyopsis novaeguineae

Laukiniai

Visi

Indonezija, Papua Naujoji Gvinėja

b

Hieraaetus ayresii

Laukiniai

Visi

Kamerūnas, Gvinėja, Togas

b

Hieraaetus spilogaster

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Togas

b

Leucopternis lacernulatus

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Lophaetus occipitalis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Lophoictinia isura

Laukiniai

Visi

Australija

b

Macheiramphus alcinus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Polemaetus bellicosus

Laukiniai

Visi

Kamerūnas, Gvinėja, Togas

b

Spizaetus africanus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Spizaetus bartelsi

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Stephanoaetus coronatus

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja, Togas

b

Terathopius ecaudatus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Torgos tracheliotus

Laukiniai

Visi

Kamerūnas, Sudanas

b

Trigonoceps occipitalis

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja

b

Urotriorchis macrourus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Falconidae

Falco chicquera

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Togas

b

Falco deiroleucus

Laukiniai

Visi

Belizas, Gvatemala

b

Falco fasciinucha

Laukiniai

Visi

Botsvana, Etiopija, Kenija, Malavis, Mozambikas, Pietų Afrika, Sudanas, Tanzanija, Zambija, Zimbabvė

b

Falco hypoleucos

Laukiniai

Visi

Australija, Papua Naujoji Gvinėja

b

Micrastur plumbeus

Laukiniai

Visi

Kolumbija, Ekvadoras

b

Sagittariidae

Sagittarius serpentarius

Laukiniai

Visi

Kamerūnas, Gvinėja, Togas

b

GALLIFORMES

Phasianidae

Polyplectron schleiermacheri

Laukiniai

Visi

Indonezija, Malaizija

b

GRUIFORMES

Gruidae

Anthropoides virgo

Laukiniai

Visi

Sudanas

b

Balearica pavonina

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Malis

b

Balearica regulorum

Laukiniai

Visi

Angola, Botsvana, Burundis, Kongo Demokratinė Respublika, Kenija, Lesotas, Malavis, Mozambikas, Namibija, Ruanda, Pietų Afrika, Svazilandas, Uganda, Zambija, Zimbabvė

b

Bugeranus carunculatus

Laukiniai

Visi

Pietų Afrika, Tanzanija

b

PASSERIFORMES

Pittidae

Pitta nympha

Laukiniai

Visi

Visos (išskyrus Vietnamą)

b

Pycnonotidae

Pycnonotus zeylanicus

Laukiniai

Visi

Malaizija

b

PSITTACIFORMES

Cacatuidae

Cacatua sanguinea

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Loriidae

Charmosyna aureicincta

Laukiniai

Visi

Fidžis

b

Charmosyna diadema

Laukiniai

Visi

Visos

b

Lorius domicella

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Trichoglossus johnstoniae

Laukiniai

Visi

Filipinai

b

Psittacidae

Agapornis fischeri

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Mozambikas

b

Agapornis lilianae

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Agapornis nigrigenis

Laukiniai

Visi

Visos

b

Agapornis pullarius

Laukiniai

Visi

Angola, Kongo Demokratinė Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja, Kenija, Malis, Togas

b

Alisterus chloropterus chloropterus

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Amazona agilis

Laukiniai

Visi

Jamaika

b

Amazona autumnalis

Laukiniai

Visi

Ekvadoras

b

Amazona collaria

Laukiniai

Visi

Jamaika

b

Amazona mercenaria

Laukiniai

Visi

Venesuela

b

Amazona xanthops

Laukiniai

Visi

Bolivija, Paragvajus

b

Ara chloropterus

Laukiniai

Visi

Argentina, Panama

b

Ara severus

Laukiniai

Visi

Gajana

b

Aratinga acuticaudata

Laukiniai

Visi

Urugvajus

b

Aratinga aurea

Laukiniai

Visi

Argentina

b

Aratinga auricapillus

Laukiniai

Visi

Visos

b

Aratinga euops

Laukiniai

Visi

Kuba

b

Bolborhynchus ferrugineifrons

Laukiniai

Visi

Kolumbija

b

Coracopsis vasa

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Cyanoliseus patagonus

Laukiniai

Visi

Čilė, Urugvajus

b

Deroptyus accipitrinus

Laukiniai

Visi

Peru, Surinamas

b

Eclectus roratus

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Forpus xanthops

Laukiniai

Visi

Peru

b

Hapalopsittaca amazonina

Laukiniai

Visi

Visos

b

Hapalopsittaca fuertesi

Laukiniai

Visi

Kolumbija

b

Hapalopsittaca pyrrhops

Laukiniai

Visi

Visos

b

Leptosittaca branickii

Laukiniai

Visi

Visos

b

Nannopsittaca panychlora

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Pionus chalcopterus

Laukiniai

Visi

Peru

b

Poicephalus cryptoxanthus

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Poicephalus gulielmi

Laukiniai

Visi

Kamerūnas, Dramblio Kaulo Krantas, Gvinėja

b

Poicephalus meyeri

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Poicephalus robustus

Laukiniai

Visi

Botsvana, Kongo Demokratinė Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Gambija, Gvinėja, Malis, Namibija, Nigerija, Senegalas, Pietų Afrika, Svazilandas, Togas, Uganda

b

Poicephalus rufiventris

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Polytelis alexandrae

Laukiniai

Visi

Australija

b

Prioniturus luconensis

Laukiniai

Visi

Filipinai

b

Psittacula alexandri

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Psittacula finschii

Laukiniai

Visi

Bangladešas, Kambodža

b

Psittacula roseata

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Psittacus erithacus

Laukiniai

Visi

Beninas, Burundis, Pusiaujo Gvinėja, Liberija, Malis, Nigerija, Togas

b

Psittacus erithacus timneh

Laukiniai

Visi

Gvinėja, Bisau Gvinėja

b

Psittrichas fulgidus

Laukiniai

Visi

Visos

b

Pyrrhura albipectus

Laukiniai

Visi

Ekvadoras

b

Pyrrhura caeruleiceps

Laukiniai

Visi

Kolumbija

b

Pyrrhura calliptera

Laukiniai

Visi

Kolumbija

b

Pyrrhura leucotis

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Pyrrhura orcesi

Laukiniai

Visi

Ekvadoras

b

Pyrrhura pfrimeri

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Pyrrhura subandina

Laukiniai

Visi

Kolumbija

b

Pyrrhura viridicata

Laukiniai

Visi

Kolumbija

b

Tanygnathus gramineus

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Touit melanonotus

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Touit surdus

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Triclaria malachitacea

Laukiniai

Visi

Argentina, Brazilija

b

STRIGIFORMES

Strigidae

Asio capensis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Bubo blakistoni

Laukiniai

Visi

Kinija, Japonija, Rusija

b

Bubo lacteus

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Bubo philippensis

Laukiniai

Visi

Filipinai

b

Bubo poensis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Bubo vosseleri

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Glaucidium capense

Laukiniai

Visi

Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda

b

Glaucidium perlatum

Laukiniai

Visi

Kamerūnas, Gvinėja

b

Ketupa ketupu

Laukiniai

Visi

Singapūras

b

Nesasio solomonensis

Laukiniai

Visi

Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos

b

Ninox affinis

Laukiniai

Visi

Indija

b

Ninox rudolfi

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Otus angelinae

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Otus capnodes

Laukiniai

Visi

Komorai

b

Otus fuliginosus

Laukiniai

Visi

Filipinai

b

Otus insularis

Laukiniai

Visi

Seišeliai

b

Otus longicornis

Laukiniai

Visi

Filipinai

b

Otus mindorensis

Laukiniai

Visi

Filipinai

b

Otus mirus

Laukiniai

Visi

Filipinai

b

Otus pauliani

Laukiniai

Visi

Komorai

b

Otus roboratus

Laukiniai

Visi

Peru

b

Pseudoscops clamator

Laukiniai

Visi

Peru

b

Ptilopsis leucotis

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Pulsatrix melanota

Laukiniai

Visi

Peru

b

Scotopelia bouvieri

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

b

Scotopelia peli

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Scotopelia ussheri

Laukiniai

Visi

Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Gvinėja, Liberija, Siera Leonė

b

Strix uralensis davidi

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Strix woodfordii

Laukiniai

Visi

Gvinėja

b

Tytonidae

Phodilus prigoginei

Laukiniai

Visi

Kongo Demokratinė Respublika

b

Tyto aurantia

Laukiniai

Visi

Papua Naujoji Gvinėja

b

Tyto inexspectata

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Tyto manusi

Laukiniai

Visi

Papua Naujoji Gvinėja

b

Tyto nigrobrunnea

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Tyto sororcula

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

REPTILIA

CROCODYLIA

Alligatoridae

Caiman crocodilus

Laukiniai

Visi

Salvadoras, Gvatemala, Meksika

b

Palaeosuchus trigonatus

Laukiniai

Visi

Gajana

b

Crocodylidae

Crocodylus niloticus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

SAURIA

Agamidae

Uromastyx aegyptia

„F“ šaltinis (1)

Visi

Egiptas

b

Uromastyx dispar

Laukiniai

Visi

Alžyras, Malis, Sudanas

b

Uromastyx geyri

Laukiniai

Visi

Malis, Nigeris

b

Chamaeleonidae

Brookesia decaryi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma andringitraensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma boettgeri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma brevicornis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma capuroni

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma cucullata

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma fallax

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma furcifer

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma gallus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma gastrotaenia

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma glawi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma globifer

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma guibei

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma guillaumeti

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma hilleniusi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma linota

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma malthe

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma marojezensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma nasuta

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma oshaughnessyi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma parsonii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma peyrierasi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma tsaratananensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma vatosoa

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Calumma vencesi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Chamaeleo camerunensis

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

b

Chamaeleo deremensis

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Chamaeleo eisentrauti

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

b

Chamaeleo ellioti

Laukiniai

Visi

Burundis

b

Chamaeleo feae

Laukiniai

Visi

Pusiaujo Gvinėja

b

Chamaeleo fuelleborni

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Chamaeleo gracilis

Laukiniai

Visi

Beninas

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Beninas

b

 

Užauginti ūkiuose

Kurių ilgis nuo snukio iki išeinamosios angos yra didesnis kaip 8 cm

Togas

b

Chamaeleo montium

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

b

Chamaeleo pfefferi

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

b

Chamaeleo senegalensis

Užauginti ūkiuose

Kurių ilgis nuo snukio iki išeinamosios angos yra didesnis kaip 6 cm

Togas

b

Chamaeleo werneri

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Chamaeleo wiedersheimi

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

b

Furcifer angeli

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer antimena

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer balteatus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer belalandaensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer bifidus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer campani

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer labordi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer minor

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer monoceras

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer nicosiai

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer petteri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer rhinoceratus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer tuzetae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Furcifer willsii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Cordylidae

Cordylus mossambicus

Laukiniai

Visi

Mozambikas

b

Cordylus tropidosternum

Laukiniai

Visi

Mozambikas

b

Cordylus vittifer

Laukiniai

Visi

Mozambikas

b

Gekkonidae

Phelsuma abbotti

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma antanosy

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma barbouri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma berghofi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma breviceps

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma comorensis

Laukiniai

Visi

Komorai

b

Phelsuma dubia

Laukiniai

Visi

Komorai, Madagaskaras

b

Phelsuma flavigularis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma guttata

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma hielscheri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma klemmeri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma laticauda

Laukiniai

Visi

Komorai

b

Phelsuma malamakibo

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma masohoala

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma modesta

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma mutabilis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma pronki

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma pusilla

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma seippi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma serraticauda

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma standingi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Phelsuma v-nigra

Laukiniai

Visi

Komorai

b

Uroplatus ebenaui

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Uroplatus fimbriatus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Uroplatus guentheri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Uroplatus henkeli

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Uroplatus lineatus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Uroplatus malama

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Uroplatus phantasticus

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Uroplatus pietschmanni

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Uroplatus sikorae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Helodermatidae

Heloderma horridum

Laukiniai

Visi

Gvatemala, Meksika

b

Heloderma suspectum

Laukiniai

Visi

Meksika, Jungtinės Amerikos Valstijos

b

Iguanidae

Conolophus pallidus

Laukiniai

Visi

Ekvadoras

b

Conolophus subcristatus

Laukiniai

Visi

Ekvadoras

b

Iguana iguana

Laukiniai

Visi

Salvadoras

b

Scincidae

Corucia zebrata

Laukiniai

Visi

Saliamono salos

b

Varanidae

Varanus bogerti

Laukiniai

Visi

Papua Naujoji Gvinėja

b

Varanus dumerilii

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Varanus exanthematicus

Laukiniai

Visi

Beninas, Togas

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Beninas

b

 

Užauginti ūkiuose

Ilgesni nei 35 cm

Togas

b

Varanus jobiensis (sinoniminis pavadinimas V. karlschmidti)

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Varanus keithhornei

Laukiniai

Visi

Australija

b

Varanus niloticus

Laukiniai

Visi

Beninas, Burundis, Mozambikas, Togas

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Beninas, Togas

b

Varanus ornatus

Laukiniai

Visi

Togas

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Togas

b

Varanus prasinus beccarii

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Varanus salvadorii

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Varanus salvator

Laukiniai

Visi

Kinija, Indija, Singapūras

b

Varanus telenesetes

Laukiniai

Visi

Papua Naujoji Gvinėja

b

Varanus yemenensis

Laukiniai

Visi

Visos

b

SERPENTES

Boidae

Boa constrictor

Laukiniai

Visi

Salvadoras, Hondūras

b

Calabaria reinhardtii

Laukiniai

Visi

Togas

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Beninas, Togas

b

Eunectes deschauenseei

Laukiniai

Visi

Brazilija

b

Eunectes murinus

Laukiniai

Visi

Paragvajus

b

Gongylophis colubrinus

Laukiniai

Visi

Tanzanija

b

Elapidae

Naja atra

Laukiniai

Visi

Laosas

b

Naja kaouthia

Laukiniai

Visi

Laosas

b

Naja siamensis

Laukiniai

Visi

Laosas

b

Pythonidae

Liasis fuscus

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Morelia boeleni

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Python molurus

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Python regius

Laukiniai

Visi

Beninas, Gvinėja

b

Python reticulatus

Laukiniai

Visi

Indija, Malaizija (pusiasalio), Singapūras

b

Python sebae

Laukiniai

Visi

Mauritanija, Mozambikas

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Mozambikas

b

TESTUDINES

Emydidae

Chrysemys picta

Visi

Gyvi

Visos

d

Trachemys scripta elegans

Visi

Gyvi

Visos

d

Geoemydidae

Callagur borneoensis

Laukiniai

Visi

Visos

b

Cuora amboinensis

Laukiniai

Visi

Indonezija, Malaizija

b

Cuora galbinifrons

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Heosemys spinosa

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Leucocephalon yuwonoi

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Malayemys subtrijuga

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Notochelys platynota

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Siebenrockiella crassicollis

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Podocnemididae

Erymnochelys madagascariensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Peltocephalus dumerilianus

Laukiniai

Visi

Gajana

b

Podocnemis erythrocephala

Laukiniai

Visi

Kolumbija, Venesuela

b

Podocnemis expansa

Laukiniai

Visi

Kolumbija, Ekvadoras, Gajana, Peru, Trinidadas ir Tobagas, Venesuela

b

Podocnemis lewyana

Laukiniai

Visi

Visos

b

Podocnemis sextuberculata

Laukiniai

Visi

Peru

b

Podocnemis unifilis

Laukiniai

Visi

Surinamas

b

Testudinidae

Aldabrachelys gigantea

Laukiniai

Visi

Seišeliai

b

Chelonoidis denticulata

Laukiniai

Visi

Bolivija, Ekvadoras

b

Geochelone elegans

Laukiniai

Visi

Pakistanas

b

Geochelone platynota

Laukiniai

Visi

Mianmaras

b

Geochelone sulcata

Užauginti ūkiuose

Visi

Togas, Beninas

b

Gopherus agassizii

Laukiniai

Visi

Visos

b

Gopherus berlandieri

Laukiniai

Visi

Visos

b

Gopherus polyphemus

Laukiniai

Visi

Jungtinės Amerikos Valstijos

b

Indotestudo elongata

Laukiniai

Visi

Bangladešas, Kinija, Indija

b

Indotestudo forstenii

Laukiniai

Visi

Visos

b

Indotestudo travancorica

Laukiniai

Visi

Visos

b

Kinixys belliana

Laukiniai

Visi

Mozambikas

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Beninas

b

Kinixys homeana

Laukiniai

Visi

Beninas, Togas

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Beninas

b

Kinixys spekii

Laukiniai

Visi

Mozambikas

b

Manouria emys

Laukiniai

Visi

Bangladešas, Indija, Indonezija, Mianmaras, Tailandas

b

Manouria impressa

Laukiniai

Visi

Vietnamas

b

Stigmochelys pardalis

Laukiniai

Visi

Kongo Demokratinė Respublika, Mozambikas, Uganda, Tanzanija

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Mozambikas, Zambija

b

 

„F“ šaltinis (1)

Visi

Zambija

b

Testudo horsfieldii

Laukiniai

Visi

Kinija, Kazachija, Pakistanas

b

Trionychidae

Amyda cartilaginea

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Chitra chitra

Laukiniai

Visi

Malaizija

b

Pelochelys cantorii

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

AMPHIBIA

ANURA

Dendrobatidae

Cryptophyllobates azureiventris

Laukiniai

Visi

Peru

b

Dendrobates variabilis

Laukiniai

Visi

Peru

b

Dendrobates ventrimaculatus

Laukiniai

Visi

Peru

b

Mantellidae

Mantella aurantiaca

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella baroni (sinoniminis pavadinimas Phrynomantis maculatus)

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella aff. baroni

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella bernhardi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella cowanii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella crocea

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella expectata

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella haraldmeieri (sinoniminis pavadinimas M. madagascariensis haraldmeieri)

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella laevigata

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella madagascariensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella manery

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella milotympanum (sinoniminis pavadinimas M. aurantiaca milotympanum)

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella nigricans (sinoniminis pavadinimas M. cowani nigricans)

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella pulchra

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Mantella viridis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Microhylidae

Scaphiophryne gottlebei

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Ranidae

Conraua goliath

Laukiniai

Visi

Kamerūnas

b

Rana catesbeiana

Visi

Gyvi

Visos

d

ACTINOPTERYGII

PERCIFORMES

Labridae

Cheilinus undulatus

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

SYNGNATHIFORMES

Syngnathidae

Hippocampus barbouri

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Hippocampus comes

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Hippocampus histrix

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Hippocampus kelloggi

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Hippocampus kuda

Laukiniai

Visi

Indonezija, Vietnamas

b

Hippocampus spinosissimus

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

ARTHROPODA

ARACHNIDA

ARANEAE

Theraphosidae

Brachypelma albopilosum

Laukiniai

Visi

Nikaragva

b

SCORPIONES

Scorpionidae

Pandinus imperator

Užauginti ūkiuose

Visi

Beninas

b

INSECTA

LEPIDOPTERA

Papilionidae

Ornithoptera croesus

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Ornithoptera tithonus

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Ornithoptera urvillianus

Laukiniai

Visi

Saliamono salos

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Saliamono salos

b

Ornithoptera victoriae

Laukiniai

Visi

Saliamono salos

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Saliamono salos

b

Troides andromache

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

 

Užauginti ūkiuose

Visi

Indonezija

b

MOLLUSCA

BIVALVIA

MESOGASTROPODA

Strombidae

Strombus gigas

Laukiniai

Visi

Grenada, Haitis

b

VENEROIDA

Tridacnidae

Hippopus hippopus

Laukiniai

Visi

Naujoji Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna crocea

Laukiniai

Visi

Fidžis, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna derasa

Laukiniai

Visi

Fidžis, Naujoji Kaledonija, Filipinai, Palau, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna gigas

Laukiniai

Visi

Fidžis, Indonezija, Maršalo Salos, Mikronezija, Palau, Papua Naujoji Gvinėja, Saliamono Salos, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna maxima

Laukiniai

Visi

Mikronezija, Fidžis, Maršalo Salos, Mozambikas, Naujoji Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna rosewateri

Laukiniai

Visi

Mozambikas

b

Tridacna squamosa

Laukiniai

Visi

Fidžis, Mozambikas, Naujoji Kaledonija, Tonga, Vanuatu, Vietnamas

b

Tridacna tevoroa

Laukiniai

Visi

Tonga

b

CNIDARIA

HELIOPORACEA

Helioporidae

Heliopora coerulea

Laukiniai

Visi

Saliamono salos

b

SCLERACTINIA

Acroporidae

Montipora caliculata

Laukiniai

Visi

Tonga

b

Agariciidae

Agaricia agaricites

Laukiniai

Visi

Haitis

b

Caryophylliidae

Catalaphyllia jardinei

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Catalaphyllia jardinei

Laukiniai

Visi

Saliamono salos

b

Euphyllia cristata

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Euphyllia divisa

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Euphyllia fimbriata

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Plerogyra spp.

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Faviidae

Favites halicora

Laukiniai

Visi

Tonga

b

Platygyra sinensis

Laukiniai

Visi

Tonga

b

Merulinidae

Hydnophora microconos

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Mussidae

Acanthastrea hemprichii

Laukiniai

Visi

Tonga

b

Blastomussa spp.

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Cynarina lacrymalis

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Scolymia vitiensis

Laukiniai

Visi

Tonga

b

Scolymia vitiensis

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

Pocilloporidae

Seriatopora stellata

Laukiniai

Visi

Indonezija

b

Trachyphylliidae

Trachyphyllia geoffroyi

Laukiniai

Visi

Fidžis

b

Trachyphyllia geoffroyi

Laukiniai

Visi, išskyrus jūros vandenyje užaugintus, prie dirbtinių substratų prisitvirtinusius egzempliorius

Indonezija

b

FLORA

Amaryllidaceae

Galanthus nivalis

Laukiniai

Visi

Bosnija ir Hercegovina, Šveicarija, Ukraina

b

Apocynaceae

Pachypodium inopinatum

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Pachypodium rosulatum

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Pachypodium rutenbergianum ssp. sofiense

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Cycadaceae

Cycadaceae spp.

Laukiniai

Visi

Madagaskaras, Mozambikas, Vietnamas

b

Euphorbiaceae

Euphorbia ankarensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia banae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia berorohae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia bongolavensis

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia bulbispina

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia duranii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia fiananantsoae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia guillauminiana

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia iharanae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia kondoi

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia labatii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia lophogona

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia millotii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia neohumbertii

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia pachypodoides

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia razafindratsirae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia suzannae-manieri

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Euphorbia waringiae

Laukiniai

Visi

Madagaskaras

b

Orchidaceae

Anacamptis pyramidalis

Laukiniai

Visi

Šveicarija, Turkija

b

Barlia robertiana

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Cephalanthera rubra

Laukiniai

Visi

Norvegija

b

Cypripedium japonicum

Laukiniai

Visi

Kinija, Šiaurės Korėja, Japonija, Pietų Korėja

b

Cypripedium macranthos

Laukiniai

Visi

Pietų Korėja, Rusija

b

Cypripedium margaritaceum

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Cypripedium micranthum

Laukiniai

Visi

Kinija

b

Dactylorhiza latifolia

Laukiniai

Visi

Norvegija

b

Dactylorhiza romana

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Dactylorhiza russowii

Laukiniai

Visi

Norvegija

b

Dactylorhiza traunsteineri

Laukiniai

Visi

Lichtenšteinas

b

Dendrobium bellatulum

Laukiniai

Visi

Vietnamas

b

Dendrobium wardianum

Laukiniai

Visi

Vietnamas

b

Himantoglossum hircinum

Laukiniai

Visi

Šveicarija

b

Nigritella nigra

Laukiniai

Visi

Norvegija

b

Ophrys holoserica

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Ophrys insectifera

Laukiniai

Visi

Lichtenšteinas, Norvegija

b

Ophrys pallida

Laukiniai

Visi

Alžyras

b

Ophrys sphegodes

Laukiniai

Visi

Šveicarija

b

Ophrys tenthredinifera

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Ophrys umbilicata

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Orchis coriophora

Laukiniai

Visi

Rusija, Šveicarija

b

Orchis italica

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Orchis laxiflora

Laukiniai

Visi

Šveicarija

b

Orchis mascula

Laukiniai ir (arba) užauginti ūkiuose

Visi

Albanija

b

Orchis morio

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Orchis pallens

Laukiniai

Visi

Rusija

b

Orchis provincialis

Laukiniai

Visi

Šveicarija

b

Orchis punctulata

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Orchis purpurea

Laukiniai

Visi

Šveicarija, Turkija

b

Orchis simia

Laukiniai

Visi

Bosnija ir Hercegovina, Kroatija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Šveicarija, Turkija

b

Orchis tridentata

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Orchis ustulata

Laukiniai

Visi

Rusija

b

Phalaenopsis parishii

Laukiniai

Visi

Vietnamas

b

Serapias cordigera

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Serapias parviflora

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Serapias vomeracea

Laukiniai

Visi

Šveicarija, Turkija

b

Spiranthes spiralis

Laukiniai

Visi

Lichtenšteinas, Šveicarija

b

Primulaceae

Cyclamen intaminatum

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Cyclamen mirabile

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Cyclamen pseudibericum

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Cyclamen trochopteranthum

Laukiniai

Visi

Turkija

b

Stangeriaceae

Stangeriaceae spp.

Laukiniai

Visi

Madagaskaras, Mozambikas, Vietnamas

b

Zamiaceae

Zamiaceae spp.

Laukiniai

Visi

Madagaskaras, Mozambikas, Vietnamas

b


(1)  Gyvūnai, gimę nelaisvėje, tačiau neatitinkantys Reglamento (EB) Nr. 865/2006 XIII skyriuje nustatytų kriterijų, taip pat jų dalys ir išvestiniai produktai.


1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/27


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 360/2009

2009 m. balandžio 30 d.

kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. gegužės 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad, siekiant apskaičiuoti minėto straipsnio 1 dalyje nurodytą importo muitą, reguliariai nustatomos tipinės minėtų produktų CIF importo kainos.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalimi, produktų, pažymėtų kodais KN 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 ir 1007 00 90 importo muito apskaičiavimui turi būti taikoma kasdieninė tipinė CIF importo kaina, nustatyta minėto reglamento 4 straipsnyje nurodyta tvarka.

(4)

Reikėtų nustatyti importo muitus, taikytinus nuo 2009 m. gegužės 1 d., kurie yra taikomi tol, kol bus nustatyti nauji,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nuo 2009 m. gegužės 1 d. importo muitai grūdų sektoriuje, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, yra nustatomi šio reglamento I priede, remiantis II priede pateikta informacija.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2009 m. gegužės 1 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

37,15

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

18,95

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

18,95

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

37,15


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

16.4.2009-29.4.2009

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

197,12

113,72

FOB kaina JAV

207,54

197,54

177,54

108,89

Meksikos įlankos priedas

14,13

Didžiųjų ežerų priedas

12,66

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

15,22 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

15,98 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


DIREKTYVOS

1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/30


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2009/22/EB

2009 m. balandžio 23 d.

dėl ieškinių dėl uždraudimo ginant vartotojų interesus

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1998 m. gegužės 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/27/EB dėl draudimų ginant vartotojų interesus (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

Šios direktyvos I priede išvardytos tam tikros direktyvos nustato vartotojų interesų gynimo taisykles.

(3)

Šiuo metu tiek nacionalinės, tiek ir Bendrijos priemonės, turinčios užtikrinti atitiktį minėtoms direktyvoms, ne visada sudaro sąlygas laiku pašalinti pažeidimus, kenkiančius kolektyviniams vartotojų interesams. Kolektyviniai interesai – tai interesai, kurie nėra vien dėl pažeidimų nukentėjusių asmenų interesų visuma. Tai nepažeidžia individualių ieškinių, kuriuos pateikia dėl pažeidimų nukentėję asmenys.

(4)

Siekiant nutraukti veiklą, kuri pagal taikomas nacionalines nuostatas yra neteisėta, pirmiau minėtas direktyvas į nacionalinę teisę perkeliančių nacionalinių priemonių, įskaitant šių direktyvų reikalavimus viršijančias apsaugos priemones, jei jos atitinka Sutartį ir leidžiamos pagal šias direktyvas, veiksmingumas gali būti apribotas, jei tokia veikla sukelia pasekmes kitoje nei šios veiklos kilmės valstybėje narėje.

(5)

Šie sunkumai gali trukdyti vidaus rinkai sklandžiai veikti, nes pakanka tik perkelti neteisėtos veiklos šaltinį į kitą valstybę, tokiu būdu išvengiant bet kokio teisės aktų taikymo. Taip iškraipoma konkurencija.

(6)

Šie sunkumai gali sumažinti vartotojų pasitikėjimą vidaus rinka ir apriboti vartotojų kolektyviniams interesams atstovaujančių organizacijų arba nepriklausomų viešųjų įstaigų, atsakingų už vartotojų kolektyvinių interesų, kuriems neigiamą įtaką daro Bendrijos teisę pažeidžianti veikla, gynimą, veiklą.

(7)

Tokia veikla neretai išsiplečia už valstybių narių sienų. Būtina nedelsiant iki tam tikro lygio suderinti nacionalines nuostatas, skirtas neteisėtai veiklai nutraukti, nesvarbu, kurioje valstybėje narėje ši neteisėta veikla sukėlė pasekmių. Jurisdikcijos atžvilgiu tai nepažeidžia nei tarptautinės privatinės teisės taisyklių, nei valstybėse narėse galiojančių konvencijų, jei yra laikomasi Sutartyje nustatytų valstybių narių bendrųjų įsipareigojimų, pirmiausia susijusių su sklandžiu vidaus rinkos veikimu.

(8)

Tik Bendrija gali pasiekti numatyto veiksmo tikslą. Dėl to Bendrija turi imtis veiksmų.

(9)

Pagal Sutarties 5 straipsnio trečią pastraipą Bendrija nesiima jokių veiksmų, kurie nėra būtini siekiant Sutartyje nustatytų tikslų. Pagal šią nuostatą kiek galima daugiau turi būti atsižvelgiama į nacionalinių teisės sistemų ypatumus paliekant valstybėms narėms teisę pasirinkti iš lygiavertį poveikį turinčių skirtingų galimybių. Teismai arba administracinės institucijos, kompetentingi priimti sprendimą šioje direktyvoje nurodytose bylose, turi teisę išnagrinėti pirmesnių sprendimų poveikį.

(10)

Viena galimybė – reikalauti, kad viena ar daugiau nepriklausomų viešųjų įstaigų, konkrečiai atsakingų už kolektyvinių vartotojų interesų gynimą, vykdytų šioje direktyvoje nustatytą veiklą. Kita galimybė – suteikti tokias teises organizacijoms, kurių veiklos tikslas yra ginti kolektyvinius vartotojų interesus pagal nacionalinės teisės aktų nustatytus kriterijus.

(11)

Valstybės narės turėtų turėti galimybę pasirinkti vieną iš šių galimybių arba suderinti jas abi, nacionaliniu lygiu paskirdamos įstaigas ir (arba) organizacijas, kompetentingas įgyvendinti šios direktyvos uždavinius.

(12)

Dėl Bendrijoje daromų pažeidimų šioms įstaigoms ir (arba) organizacijoms turi būti taikomas abipusio pripažinimo principas. Nacionalinių subjektų prašymu valstybės narės turėtų pranešti Komisijai savo nacionalinių subjektų, kompetentingų savo šalyse pareikšti ieškinį pagal šios direktyvos nuostatas, pavadinimą ir veiklos tikslą.

(13)

Komisija turėtų užtikrinti, kad šių kompetentingų subjektų sąrašas būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Kol nepaskelbta priešingai, laikoma, kad kompetentingas subjektas turi teisnumą, jei jo pavadinimas yra įtrauktas į tą sąrašą.

(14)

Valstybės narės turėtų turėti galimybę reikalauti, kad prieš pareikšdama ieškinį dėl uždraudimo, šalis pasikonsultuotų su atsakovu, taip suteikdama jam galimybę nutraukti ginčijamą pažeidimą. Valstybės narės turėtų turėti galimybę reikalauti, kad ši išankstinė konsultacija vyktų kartu su tų valstybių narių paskirta nepriklausoma viešąja įstaiga.

(15)

Jei valstybės narės yra nustačiusios išankstines konsultacijas, turėtų būti nustatytas dviejų savaičių terminas po prašymo dėl konsultacijos gavimo, t. y. terminas, po kurio, jei pažeidimas nenutraukiamas, pareiškėjas turi teisę nedelsdamas pareikšti ieškinį kompetentingame teisme arba administracinėje institucijoje.

(16)

Reikėtų, kad Komisija praneštų apie šios direktyvos veikimą, ypač apie jos taikymo sritį ir išankstinių konsultacijų eigą.

(17)

Šios direktyvos taikymas nepažeidžia Bendrijos konkurencijos taisyklių taikymo.

(18)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminais, numatytais II priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šia direktyva siekiama suderinti valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su 2 straipsnyje nurodytais ieškiniais dėl uždraudimo, kuriais siekiama ginti I priede išvardytose direktyvose nurodytus kolektyvinius vartotojų interesus, siekiant užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą.

2.   Šioje direktyvoje pažeidimas – tai bet koks veiksmas, prieštaraujantis I priede išvardytoms direktyvoms, perkeltoms į valstybių narių vidaus teisinę sistemą, kuris kenkia 1 dalyje nurodytiems kolektyviniams interesams.

2 straipsnis

Ieškiniai dėl uždraudimo

1.   Valstybės narės paskiria teismus arba administracines institucijas, kompetentingus priimti sprendimus bylose, kurias pradėjo kompetentingi subjektai, kaip apibrėžta 3 straipsnyje, ir kuriomis siekiama:

a)

kad kuo skubiau būtų priimtas sprendimas, kai tinkama – sumarinio proceso tvarka, kuriuo reikalaujama nutraukti bet kokį pažeidimą arba jį uždrausti;

b)

kai tinkama – priemonių, tokių kaip viso sprendimo arba jo dalies paskelbimas forma, kuri laikytina tinkama, ir (arba) pataisančio pranešimo paskelbimas, siekiant panaikinti pažeidimo tęstinį poveikį;

c)

jei tai leidžia atitinkamos valstybės narės teisinė sistema – kad būtų priimtas sprendimas, pagal kurį pralaimėjęs atsakovas sumokėtų į viešą iždą arba kitam pagal nacionalinės teisės aktus paskirtam arba nacionalinės teisės aktuose numatytam gavėjui nustatytą sumą už kiekvieną uždelstą dieną arba kitą nacionalinės teisės aktuose numatytą sumą, jei sprendimas neįvykdomas per teismų arba administracinių institucijų nustatytą laiką, taip siekiant užtikrinti sprendimų vykdymą.

2.   Ši direktyva nepažeidžia tarptautinės privatinės teisės taisyklių taikytinos teisės atžvilgiu, t. y. paprastai taikoma arba tos valstybės narės, kurioje buvo padarytas pažeidimas, teisė, arba tos valstybės narės, kurioje pasireiškė pažeidimo pasekmės, teisė, atžvilgiu.

3 straipsnis

Subjektai, kompetentingi pareikšti ieškinį

Šioje direktyvoje „kompetentingi subjektai“ – tai bet kokia pagal valstybės narės teisę tinkamai įsteigta įstaiga ar organizacija, kuri turi teisėtą interesą užtikrinti 1 straipsnyje nurodytų nuostatų laikymąsi, visų pirma:

a)

viena ar daugiau nepriklausomų viešųjų įstaigų, konkrečiai atsakingų už 1 straipsnyje nurodytų interesų gynimą tose valstybėse narėse, kuriose yra tokių įstaigų; ir (arba)

b)

organizacijos, kurių veiklos tikslas – ginti 1 straipsnyje nurodytus interesus, vadovaujantis nacionalinės teisės aktuose nustatytais kriterijais.

4 straipsnis

Bendrijoje daromi pažeidimai

1.   Kiekviena valstybė narė imasi priemonių, būtinų užtikrinti, jog šioje valstybėje narėje padarius pažeidimą bet kuris kitos valstybės narės kompetentingas subjektas, jei buvo pažeisti šio kompetentingo subjekto ginami interesai, galėtų kreiptis į 2 straipsnyje nurodytą teismą ar administracinę instituciją, pateikdamas šio straipsnio 3 dalyje minimą sąrašą. Teismai ar administracinės institucijos laiko šį sąrašą kompetentingo subjekto teisnumo įrodymu, nepažeidžiant jų turimos teisės išnagrinėti, ar kompetentingo subjekto tikslas pateisina jo ieškinį konkrečioje byloje.

2.   Siekdamos kovoti su Bendrijoje daromais pažeidimais ir nepažeisdamos kitiems subjektams pagal nacionalinės teisės aktus suteiktų teisių, savo kompetentingų subjektų prašymu valstybės narės praneša Komisijai, kad šie subjektai yra kompetentingi pareikšti ieškinį pagal 2 straipsnį. Valstybės narės praneša Komisijai šių kompetentingų subjektų pavadinimus ir tikslus.

3.   Komisija parengia 2 dalyje minimų kompetentingų subjektų sąrašą, taip pat nurodo jų veiklos tikslą. Šis sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje; šio sąrašo pakeitimai skelbiami nedelsiant, o atnaujintas sąrašas skelbiamas kas šešis mėnesius.

5 straipsnis

Išankstinės konsultacijos

1.   Valstybės narės gali priimti naujas ar palikti galiojančias nuostatas, pagal kurias šalis, ketinanti pareikšti ieškinį dėl uždraudimo, gali pradėti šį procesą tik pabandžiusi pasiekti, kad pažeidimas būtų nutrauktas, konsultuodamasi su atsakovu, arba su atsakovu ir tos valstybės narės, kurioje siekiama pareikšti ieškinį dėl uždraudimo, kompetentingu subjektu, kaip apibrėžta 3 straipsnio a punkte. Valstybė narė pati nusprendžia, ar šalis, ketinanti pareikšti ieškinį dėl uždraudimo, turi konsultuotis su kompetentingu subjektu. Jei per dvi savaites nuo prašymo konsultuotis gavimo pažeidimas nenutraukiamas, atitinkama šalis nedelsdama gali pareikšti ieškinį dėl uždraudimo.

2.   Komisijai pranešama apie valstybių narių priimtas taisykles, reglamentuojančias išankstines konsultacijas, ir jos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

6 straipsnis

Ataskaitos

1.   Kas trejus metus, o pirmą kartą – ne vėliau kaip 2003 m. liepos 2 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie šios direktyvos taikymą.

2.   Pirmojoje savo ataskaitoje Komisija visų pirma išnagrinėja:

a)

šios direktyvos taikymo sritį ginant komercinę, pramonės, amatų arba profesinę veiklą vykdančių asmenų kolektyvinius interesus;

b)

šios direktyvos taikymo sritį, kaip nustatyta I priede išvardytose direktyvose;

c)

ar 5 straipsnyje numatytos išankstinės konsultacijos padėjo veiksmingai saugoti vartotojus.

Prireikus prie šios ataskaitos pridedami pasiūlymai iš dalies keisti šią direktyvą.

7 straipsnis

Nuostatos dėl platesnio pobūdžio veiksmų

Ši direktyva nesudaro kliūčių valstybėms narėms palikti galiojančių ar priimti naujų nuostatų, skirtų užtikrinti kompetentingiems subjektams ir bet kokiems kitiems suinteresuotiesiems asmenims platesnio pobūdžio veiksmus nacionaliniu lygiu.

8 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

9 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 98/27/EB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis II priedo A dalyje, yra panaikinama, nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminais, numatytais II priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir aiškinamos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja 2009 m. gruodžio 29 d.

11 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2009 m. balandžio 23 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. NEČAS


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 39.

(2)  2007 m. birželio 19 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 146 E, 2008 6 12, p. 73) ir 2009 m. kovo 23 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 166, 1998 6 11, p. 51.

(4)  Žr. II priedo A dalį.


I PRIEDAS

DIREKTYVŲ, KURIOMS TAIKOMAS 1 STRAIPSNIS, SĄRAŠAS  (1)

1.

1985 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 85/577/EEB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su sutartimis, sudarytomis ne prekybai skirtose patalpose (OL L 372, 1985 12 31, p. 31).

2.

1986 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 87/102/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su vartojimo kreditu, suderinimo (OL L 42, 1987 2 12, p. 48) (2).

3.

1989 m. spalio 3 d. Tarybos direktyva 89/552/EEB dėl valstybių narių įstatymuose ir kituose teisės aktuose išdėstytų nuostatų, susijusių su televizijos programų transliavimu, derinimo: 10–21 straipsniai (OL L 298, 1989 10 17, p. 23).

4.

1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyva 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (OL L 158, 1990 6 23, p. 59).

5.

1993 m. balandžio 5 d. Tarybos direktyva 93/13/EEB dėl nesąžiningų sąlygų sutartyse su vartotojais (OL L 95, 1993 4 21, p. 29).

6.

1997 m. gegužės 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis (OL L 144, 1997 6 4, p. 19).

7.

1999 m. gegužės 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB dėl vartojimo prekių pardavimo ir susijusių garantijų tam tikrų aspektų (OL L 171, 1999 7 7, p. 12).

8.

2000 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB dėl kai kurių informacinės visuomenės paslaugų, ypač elektroninės komercijos, teisinių aspektų vidaus rinkoje (Elektroninės komercijos Direktyva) (OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

9.

2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus: 86–100 straipsniai (OL L 311, 2001 11 28, p. 67).

10.

2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB dėl nuotolinės prekybos vartotojams skirtomis finansinėmis paslaugomis (OL L 271, 2002 10 9, p. 16).

11.

2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).

12.

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB dėl paslaugų vidaus rinkoje (OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

13.

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais (OL L 33, 2009 2 3, p. 10).


(1)  5, 6, 9 ir 11 punktuose nurodytose direktyvose pateikiamos specialiosios nuostatos dėl ieškinių dėl uždraudimo.

(2)  Minėta direktyva buvo panaikinta ir pakeista 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių (OL L 133, 2008 5 22, p. 66), įsigaliojančia nuo 2010 m. gegužės 12 d.


II PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesniais pakeitimais

(nurodyta 9 straipsnyje)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/27/EB

(OL L 166, 1998 6 11, p. 51).

 

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/44/EB

(OL L 171, 1999 7 7, p. 12).

tik jos 10 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/31/EB

(OL L 178, 2000 7 17, p. 1).

tik jos 18 straipsnio 2 dalis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/65/EB

(OL L 271, 2002 10 9, p. 16).

tik jos 19 straipsnis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/29/EB

(OL L 149, 2005 6 11, p. 22).

tik jos 16 straipsnio 1 dalis

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/123/EB

(OL L 376, 2006 12 27, p. 36).

tik jos 42 straipsnis

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminai

(nurodyta 9 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

98/27/EB

2001 m. sausio 1 d.

1999/44/EB

2002 m. sausio 1 d.

2000/31/EB

2002 m. sausio 16 d.

2002/65/EB

2004 m. spalio 9 d.

2005/29/EB

2007 m. birželio 12 d.

2007 m. gruodžio 12 d.

2006/123/EB

2009 m. gruodžio 28 d.


III PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 98/27/EB

Ši direktyva

1–5 straipsniai

1–5 straipsniai

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

6 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos c punktas

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/37


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 27 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/134/EB, kuriuo įsteigiama Europos mokslinių tyrimų taryba

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/357/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 1982/2006/EB dėl Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintosios bendrosios programos (2007–2013 m.) (1), ypač jo 2 ir 3 straipsnius,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos sprendimą 2006/972/EB dėl specialiosios programos „Idėjos“, įgyvendinančios Europos bendrijos mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos septintąją bendrąją programą (2007–2013 m.) (2), ypač jo 4 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Septintojoje bendrojoje programoje yra nustatyta, kad specialiosios programos „Idėjos“ tikslas – paremti tyrinėtojų iniciatyvą, skirtą netirtų sričių moksliniams tyrimams, kurie yra susiję su visomis mokslo, inžinerijos ir akademinėmis sritimis ir kurių tyrimo objektus pasirenka tyrinėtojai.

(2)

Sprendimu 2007/134/EB (3) Komisija įsteigė Europos mokslinių tyrimų tarybą (toliau – EMTT) specialiajai programai „Idėjos“ įgyvendinti.

(3)

Pagal Sprendimo 2007/134/EB 1 straipsnį Europos mokslinių tyrimų tarybą sudaro nepriklausoma Mokslo taryba ir paskirtoji įgyvendinimo struktūra.

(4)

Mokslo taryba sudaryta iš Komisijos paskirtų mokslo darbuotojų, inžinierių ir mokslininkų, veikiančių kaip individualūs, nepriklausomi nuo pašalinės įtakos asmenys, kurių reputacija nekelia jokios abejonės. Ji veikia pagal Sprendimo 2007/134/EB 3 straipsnyje numatytus įgaliojimus.

(5)

Pagal Sprendimo 2007/134/EB 4 straipsnio 1 dalį Mokslo taryba sudaryta iš ne daugiau kaip 22 narių.

(6)

Dėl asmeninių priežasčių atsistatydino šie trys Mokslo tarybos nariai: Atvirojo Katalonijos universiteto prof. Manuel CASTELLS, Mainco Max Planck chemijos instituto prof. Paul J. CRUTZEN, Oksfordo universiteto prof. lordas MAY.

(7)

Pagal Sprendimo 2007/134/EB 4 straipsnio 7 dalį, jeigu narys atsistatydina arba jeigu baigiasi jo kadencija, kurios pratęsti neleidžiama, Komisija paskiria kitą narį.

(8)

Pagal Sprendimo 2007/134/EB 4 straipsnio 6 dalį nariai skiriami ketverių metų laikotarpiui, kurį, taikant Mokslo tarybos veiklos nepertraukiamumą turinčią užtikrinti rotacijos sistemą, leidžiama kartą pratęsti.

(9)

Pagal Sprendimo 2007/134/EB 4 straipsnio 4 dalį būsimuosius narius paskiria Komisija, atsižvelgdama į to sprendimo I priede nustatytus kriterijus ir veiksnius, laikydamasi nepriklausomos, skaidrios tų narių parinkimo tvarkos, pasitarusi su Mokslo taryba, įskaitant konsultacijas su mokslo bendruomene ir pateikusi ataskaitą Parlamentui bei Tarybai. Tokią procedūrą atliko nepriklausomas Atrankos komitetas, kurio ataskaita nusiųsta Parlamentui ir Tarybai. Komitetas rekomendavo tris naujus narius, kurių kandidatūroms pritarta.

(10)

Pagal Sprendimo 2007/134/EB 4 straipsnio 4 dalį pranešimas apie būsimųjų narių skyrimą skelbiamas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 (4),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išvardyti asmenys ketverių metui laikotarpiui skiriami Europos mokslinių tyrimų tarybos Mokslo tarybos nariais.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 27 d.

Komisijos vardu

Janez POTOČNIK

Komisijos narys


(1)  OL L 412, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 400, 2006 12 30, p. 244; pataisyta OL L 54, 2007 2 22, p. 81.

(3)  OL L 57, 2007 2 24, p. 14.

(4)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.


PRIEDAS

NAUJIEJI EMTT MOKSLO TARYBOS NARIAI

Prof. Sierd A.P.L. CLOETINGH, Laisvasis Amsterdamo universitetas

Prof. Carlos M. DUARTE, Ispanijos mokslinių tyrimų taryba, Maljorka

Prof. Henrietta L. MOORE, Kembridžo universitetas


1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 29 d.

dėl informacijos suderinimo ir reguliaraus perdavimo ir klausimyno, nurodytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo 22 straipsnio 1 dalies a punkte ir 18 straipsnyje

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3011)

(2009/358/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2004/35/EB (1), ypač į jos 22 straipsnio 1 dalies a punktą ir 18 straipsnį,

kadangi:

(1)

Šiuo sprendimu siekiama nustatyti minimalius reikalavimus, kuriais siekiama užtikrinti, kad Direktyvos 2006/21/EB 7 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje ir 12 straipsnio 6 dalyje nurodyta informacija būtų suderintai, laiku ir tinkamai renkama ir, prireikus, perduodama, ir parengti pagrindą klausimynui, nurodytam tos direktyvos 18 straipsnio 1 dalyje.

(2)

Direktyvos 2006/21/EB 7 straipsnio 5 dalyje, 11 straipsnio 3 dalyje ir 12 straipsnio 6 dalyje nurodyta informacija turėtų būti perduodama kasmet laikotarpiu nuo gegužės 1 d. iki vėlesnių metų balandžio 30 d.

(3)

Direktyvos 2006/21/EB 18 straipsnio 1 dalyje nurodyta ataskaita pirmą kartą turėtų apimti 2008 m. gegužės 1 d.–2011 m. balandžio 30 d. laikotarpį ir turėtų būti perduota Komisijai ne vėliau kaip 2012 m. vasario 1 d.

(4)

Siekiant sumažinti su šiuo sprendimu susijusią administracinę naštą, į reikalingos informacijos sąrašą turėtų būti įtraukti tik naudingi duomenys, kurių gali prireikti norint sklandžiau įgyvendinti direktyvą. Informaciją apie Direktyvos 2006/21/EB 11 straipsnio 3 dalyje ir 12 straipsnio 6 dalyje nurodytus įvykius turėtų kasmet perduoti tik tos valstybės narės, kuriose nurodytuoju laikotarpiu tokie įvykiai įvyksta.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2006/21/EB 23 straipsnio 2 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Pagal Direktyvos 2006/21/EB 7 straipsnį suteikiamų leidimų informacija, kuri, prireikus, turi būti prieinama Bendrijos statistikos institucijoms statistiniams duomenims rengti, yra nurodyta I priede.

2 straipsnis

Jei valstybėje narėje įvyksta vienas ar daugiau Direktyvos 2006/21/EB 11 straipsnio 3 dalyje ir 12 straipsnio 6 dalyje nurodytų įvykių, ta valstybė narė Komisijai kasmet perduoda II priede nurodytą informaciją apie kiekvieną iš tokių įvykių. Tokia informacija apima laikotarpį nuo aptariamųjų metų gegužės 1 d. iki balandžio 30 d. ir yra perduodama Komisijai ne vėliau kaip tų pačių metų liepos 1 d.

3 straipsnis

Už direktyvos įgyvendinimą valstybės narės atsiskaito atsakydamos į III priede pateikiamo klausimyno klausimus, kaip nurodyta Direktyvos 2006/21/EB 18 straipsnio 1 dalyje.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 29 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 102, 2006 4 11, p. 15.


I PRIEDAS

Pagal Direktyvą 2006/21/EB suteikiamų leidimų sąrašuose būtina nurodyti informacija

1.

Įrenginio pavadinimas ir adresas, kompetentinga leidimą išduodanti institucija, kompetentinga patikros institucija.

2.

Svarbiausia informacija apie išduotą leidimą: išdavimo data, galiojimo laikas, atliekų įrenginio kategorija pagal direktyvos 9 straipsnį, įrenginio veiklos etapas (eksploatuojamas, uždaromas ar uždarytas).

3.

Jei taikoma, informacija apie atliekų rūšį ir glaustas įrenginių bei stebėsenos ir kontrolės procedūrų aprašymas.


II PRIEDAS

Komisijai perduodama informaciją apie Direktyvos 2006/21/EB 11 straipsnio 3 dalyje ir 12 straipsnio 6 dalyje nurodytus įvykius, kaip numatyta jos 18 straipsnio 2 dalyje

Surenkama ir perduodama šiame sąraše nurodyta informacija apie kiekvieną įvykį:

1.

Įrenginio pavadinimas ir adresas, kompetentinga leidimą išduodanti institucija, kompetentinga patikros institucija.

2.

Informacija apie išduotą leidimą: išdavimo data, galiojimo laikas, atliekų įrenginio kategorija pagal direktyvos 9 straipsnį, atliekų rūšis ir glaustas įrenginių bei stebėsenos ir kontrolės procedūrų aprašymas, įrenginio veiklos etapo aprašymas (eksploatuojamas, uždarytas ar uždaromas).

3.

Įvykio aprašymas nurodant šią informaciją:

a)

incidento pobūdis ir aprašymas; paaiškinimas, kaip buvo sužinota apie įvykį; įvykio vieta ir laikas;

b)

veiklos vykdytojo kompetentingai institucijai perduotos informacijos laikas ir aprašymas, taip pat visuomenei bei, prireikus, kitoms galimai susijusioms valstybėms narėms, jei įvykio poveikis būtų tarpvalstybinio pobūdžio, perduotos informacijos laikas ir aprašymas;

c)

galimo poveikio aplinkai ir visuomenės sveikatai bei pasekmių, susijusių su atliekų įrenginio veikimo stabilumu, vertinimas;

d)

galimų įvykio priežasčių analizė.

4.

Korekcinių priemonių, kurių buvo imtasi įvykio padariniams pašalinti, aprašymas, konkrečiai:

a)

jei taikoma, paaiškinimas, kaip buvo įgyvendinamas avarinis planas;

b)

kompetentingų institucijų duotų nurodymų pobūdis;

c)

kitos svarbios nurodyti priemonės.

5.

Priemonių, kurių buvo imtasi siekiant išvengti kito panašaus incidento, aprašymas, konkrečiai:

d)

naujos leidime numatytos sąlygos;

e)

stebėsenos ir kontrolės sistemų pritaikymas;

f)

informacijos perdavimo tobulinimas;

g)

kitos svarbios nurodyti priemonės.

6.

Papildoma informacija, galimai naudinga kitoms valstybėms narėms ir Komisijai siekiant sklandžiau įgyvendinti direktyvą.


III PRIEDAS

„Klausimynas, į kurio klausimus atsakydamos valstybės narės atsiskaito už Direktyvos 2006/21/EB įgyvendinimą

A DALIS.   KLAUSIMAI, Į KURIUOS REIKIA ATSAKYTI VIENĄ KARTĄ, ATSISKAITANT UŽ PIRMĄJĮ ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ

1.   Administraciniai reikalai ir bendra informacija

Nurodykite kompetentingą (-as) instituciją (-as), atsakingą (-as) už:

a)

veiklos vykdytojų pasiūlytų atliekų tvarkymo planų tikrinimą ir tvirtinimą;

b)

A kategorijos įrenginių išorės avarinių planų rengimą;

c)

leidimų išdavimą ir atnaujinimą bei finansinės garantijos suteikimą ir atnaujinimą;

d)

atliekų įrenginių patikras.

2.   Atliekų tvarkymo planai ir stambių avarijų prevencija ir informacija

a)

Glaustai apibūdinkite nustatytas atliekų tvarkymo planų tvirtinimo procedūras, kaip nurodyta direktyvos 5 straipsnio 6 dalyje.

b)

A kategorijos įrenginių, nepatenkančių į 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos Direktyvos 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (1), taikymo sritį, atveju, nurodykite priemones, skirtas:

stambių avarijų pavojams nustatyti,

įrenginius projektuojant, eksploatuojant ir uždarant būtinoms savybėms įdiegti,

neigiamoms pasekmėms žmonių sveikatai ir (arba) aplinkai sumažinti.

3.   Leidimas ir finansinė garantija

a)

Nurodykite priemones, skirtas užtikrinti, kad iki 2012 m. gegužės 1 d. visi eksploatuojami įrenginiai turės leidimą, kaip nustatyta direktyvoje.

b)

Glaustai apibūdinkite veiksmus, skirtus institucijoms, atsakingoms už leidimų išdavimą ir kontrolę, informuoti apie geriausius žinomus gamybos būdus.

c)

Nurodykite, ar buvo pasinaudota direktyvos 2 straipsnio 3 dalyje nurodyta galimybe sumažinti arba panaikinti reikalavimus, taikomus nepavojingų atliekų – inertinių arba ne, neužteršto grunto arba durpių – kaupimui?

d)

Apibūdinkite priemones, skirtas reguliariam leidimų atnaujinimui užtikrinti, kaip numatyta direktyvos 7 straipsnio 4 dalyje.

e)

Apibūdinkite direktyvos 14 straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą ir finansinės garantijos suteikimo bei periodiško jos dydžio tikslinimo tvarką. Keliems įrenginiams, vadovaujantis direktyvos nuostatomis, jau gauta finansinė garantija? Kaip ketinama užtikrinti, kad iki 2014 m. gegužės 1 d. visiems įrenginiams bus gauta garantija?

4.   Visuomenės dalyvavimas, tarpvalstybinis poveikis

a)

Paaiškinkite, kaip analizuojama visuomenės nuomonė ir pastabos, kaip į tai atsižvelgiama prieš priimant sprendimą dėl leidimo ir rengiant išorės avarinius planus.

b)

Įrenginiai, kurie galėtų daryti tarpvalstybinį poveikį: kaip užtikrinama, kad reikalinga informacija tinkamą laikotarpį prieinama valstybėms narėms ir suinteresuotajai visuomenei?

c)

A kategorijos įrenginiai ir stambios avarijos: kokie praktiniai veiksmai numatyti siekiant užtikrinti, kad:

veiklos vykdytojas nedelsdamas perduoda reikalingą informaciją kompetentingai institucijai?

visuomenė informuojama apie saugos priemones ir reikiamus veiksmus?

veiklos vykdytojo pateikta informacija yra perduodama kitoms valstybėms narėms, jei įrenginiai galėtų daryti tarpvalstybinį poveikį?

5.   Atliekų įrenginių statyba ir valdymas

a)

Nurodykite priemones, skirtas užtikrinti, kad atliekų įrenginius valdo kompetentingas asmuo, kaip nurodyta direktyvos 11 straipsnio 1 dalyje, ir kad personalas yra tinkamai parengtas.

b)

Glaustai apibūdinkite procedūrą, kaip per 48 valandas institucijai pranešama apie bet kokius įvykius, galinčius turėti poveikį atliekų įrenginio stabilumui ir apie bet kokį didelį neigiamą poveikį aplinkai, nustatytą vykdant atliekų stebėseną.

c)

Apibūdinkite, kaip, vadovaujantis 11 straipsniu, kompetentinga institucija tikrina, ar reguliarios stebėsenos rezultatų ataskaitos:

veiklos vykdytojų perduodamos atitinkamai institucijai,

įrodo, jog laikomasi leidime nustatytų sąlygų.

6.   Įrenginių uždarymo procedūros ir procedūros po uždarymo, įrenginių sąrašas

a)

Glaustai apibūdinkite procedūrą, kaip po įrenginių uždarymo ir atitinkamai institucijai nutarus esant reikalinga užtikrinama reguliari stabilumo kontrolė ir imamasi priemonių, skirtų aplinkai daromam poveikiui sumažinti.

b)

Nurodykite priemones, skirtas užtikrinti, kad uždarytų įrenginių sąrašas, kaip numatyta direktyvos 20 straipsnyje, bus parengtas iki 2012 m. gegužės 1 d.

7.   Patikrinimai

a)

Glaustai apibūdinkite, ar atliekant direktyvoje aptariamų įrenginių kontrolę atsižvelgiama į minimalius aplinkosauginių tikrinimų kriterijus (2), ir jei taip, kaip atsižvelgiama?

b)

Glaustai apibūdinkite, kaip planuojama tikrinimo veikla. Ar nustatomi įrenginiai, kurių patikrinimas būtų atliekamas pirmumo tvarka, ir jei taip, kokiais kriterijais remiantis tie įrenginiai nustatomi? Ar patikrinimo dažnumas ir tipas yra susieti su pavojais, kurie siejami su atitinkamu įrenginiu ir jo aplinka?

c)

Apibūdinkite atliekamus tikrinimo veiksmus, tokius kaip apsilankymai įrenginio vietoje (reguliarūs ar nereguliarūs), mėginių ėmimas, vidaus stebėsenos duomenų kontrolė, atnaujinamų įrašų apie atliekų tvarkymo operacijas kontrolė.

d)

Apibūdinkite veiksmus, skirtus užtikrinti, kad patvirtinti atliekų tvarkymo planai yra reguliariai atnaujinami ir stebimi.

e)

Kokios taisyklės dėl sankcijų už nacionalinės teisės nuostatų, priimtų pagal direktyvos 19 straipsnį, pažeidimus yra taikomos?

B DALIS.   KLAUSIMAI, Į KURIUOS REIKIA ATSAKYTI ATSISKAITANT UŽ VISUS ATASKAITINIUS LAIKOTARPIUS

1.   Administraciniai reikalai ir bendra informacija

a)

Nurodykite administracinę įstaigą (pavadinimą, adresą, asmenį ryšiams, el. paštą), atsakingą už atsakymų į šio klausimyno klausimus koordinavimą.

b)

Jei įmanoma, naudodamiesi priede pateikta lentele, nurodykite apytikslį valstybės narės teritorijoje esančių kasybos atliekų įrenginių skaičių.

c)

Nurodykite savo teritorijoje esančių ir veikiančių A kategorijos atliekų įrenginių, dėl kurių poveikio galėtų kilti pavojus kitos valstybės narės aplinkai ar žmonių sveikatai, skaičių.

2.   Atliekų tvarkymo planai, stambių avarijų prevencija ir informacija apie jas

a)

Glaustai apibūdinkite:

ataskaitiniu laikotarpiu patvirtintų arba atidėtų ar atmestų atliekų tvarkymo planų skaičių,

jei taikoma ir jei įmanoma, pagrindines priežastis, dėl kurių buvo atmestas atliekų tvarkymo planas.

b)

Pateikite direktyvos 6 straipsnio 3 dalyje nurodytų išorės avarinių planų sąrašą. Jei dar ne visiems A kategorijos įrenginiams parengti avariniai planai, nurodykite trūkstamų planų skaičių ir apibūdinkite, kaip vyksta tų planų rengimo planavimas.

c)

Jei inertinių atliekų sąrašas, kaip nurodyta 2009 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimo 2009/359/EB 2 straipsnio 3 dalyje, kuria, siekiant įgyvendinti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo techninių gairių (3) 22 straipsnio 1 dalies f punktą, papildoma „inertinių atliekų“ apibrėžtis, jūsų šalyje yra nustatytas, pateikite to sąrašo kopiją bei glaustą informacijos ir duomenų, naudojamų nustatyti, ar į sąrašą įtrauktos atliekos gali būti laikomos inertinėmis, apibūdinimą.

3.   Leidimas ir finansinė garantija

Jei įmanoma, naudodamiesi priede pateiktomis lentelėmis, nurodykite įrenginių, kuriems pagal direktyvos nuostatas yra išduotas leidimas, skaičių.

4.   Įrenginių uždarymo procedūros ir procedūros po uždarymo, įrenginių sąrašas

a)

Nurodykite, kelios įrenginių uždarymo procedūros, kaip apibrėžta direktyvos 12 straipsnyje, ataskaitiniais metais jau įvykdytos ir (arba) patvirtintos.

b)

Kiek įrenginių jūsų šalyje yra uždaryta ir reguliariai stebima?

5.   Patikrinimai

a)

Nurodykite ataskaitiniu laikotarpiu atliktų patikrinimų skaičių ir, jei įmanoma, pateikite informacijos apie šiuos atliktus patikrinimus:

A kategorijos ir kitų įrenginių,

inertinių atliekų įrenginių,

neinertinių ir nepavojingų atliekų įrenginių.

Jei yra parengta (-os) tinkamo geografinio lygmens (nacionalinio, regionų, vietos) patikrinimo programa (-os), ataskaitos priede pateikite šios (-ių) programos (-ų) kopiją (-as).

b)

Kiek nustatyta neatitikties direktyvos nuostatoms atvejų? Nurodykite pagrindines neatitiktį nulėmusias priežastis ir veiksmus, kurių buvo imtasi siekiant užtikrinti atitiktį direktyvai.

6.   Kita svarbi informacija

a)

Apibendrinkite pagrindinius direktyvos įgyvendinimo sunkumus. Kaip buvo sprendžiamos kilusios problemos?

b)

Pateikite su direktyvos įgyvendinimu susijusių papildomų pastabų, pasiūlymų ar informacijos.

PRIEDAS (4)

 

Eksploatuojami

Eksploatuojami, leidimas gautas (5)

Pereinamojo laikotarpio (6)

Uždaromi (7)

Uždaryti arba apleisti (8)

A kategorijos (9)

 

 

 

 

 

Iš kurių „Seveso“ (10)

 

 

 

 

 

Ne A kategorijos

 

 

 

 

 

Inertinių atliekų (11)

 

 

 

 

 

Nepavojingų ir neinertinių atliekų

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 


(1)  OL L 10, 1997 1 14, p. 13.

(2)  2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos rekomendacija 2001/331/EB, nustatanti minimalius aplinkosauginių tikrinimų valstybėse narėse kriterijus (OL L 118, 2001 4 27, p. 41).

(3)  OL L 110, 2009 5 1, p. 46.

(4)  Jei įmanoma, pateikite klasifikaciją pagal sektorius: statybinių medžiagų, metalo rūdos, pramoninių mineralinių medžiagų, energinių mineralinių medžiagų ir kt.

(5)  Įrenginių, kuriems jau gautas direktyvos reikalavimus atitinkantis leidimas, skaičius.

(6)  Į 24 straipsnio 4 dalies taikymo sritį patenkančių įrenginių, kuriuos ketinama uždaryti iki 2010 m. pabaigos, skaičius.

(7)  Šiuo metu uždaromų įrenginių skaičius (12 straipsnis).

(8)  Jei įmanoma, nurodykite apytikslį apleistų ir uždarytų įrenginių, kurie gali sukelti grėsmę aplinkai ir patenka į direktyvos 20 straipsnio taikymo sritį, skaičių.

(9)  Pagal direktyvos 9 straipsnį A kategorijai priskiriami įrenginiai.

(10)  Įrenginiai, patenkantys į direktyvos 96/82/EB taikymo sritį.

(11)  Įrenginiai, kuriais perdirbamos tik direktyvoje apibrėžtos inertinės atliekos.“


1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/46


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 30 d.

kuriuo papildoma inertinių atliekų apibrėžtis įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB 22 dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo 22 straipsnio 1 dalies f punktą

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3012)

(2009/359/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2004/35/EB (1), ypač į jos 22 straipsnio 1 dalies f punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2006/21/EB 3 straipsnio 3 dalyje nustatyta inertinių atliekų apibrėžtis.

(2)

Inertinių atliekų apibrėžties papildymu siekiama nustatyti aiškius kriterijus ir sąlygas, kuriais remiantis kasybos pramonės atliekas galima laikyti inertinėmis atliekomis.

(3)

Siekiant kiek įmanoma sumažinti su šio sprendimo įgyvendinimu susijusią administracinę naštą, techniniu požiūriu tikslinga netaikyti specialių bandymų toms atliekoms, apie kurias turima reikiamos informacijos, ir leisti valstybėms narėms sudaryti atliekų medžiagų, kurias, remiantis šiame sprendime išdėstytais kriterijais, galima būtų laikyti inertinėmis, sąrašus.

(4)

Siekiant užtikrinti naudojamos informacijos kokybę ir reprezentatyvumą, šis sprendimas turėtų būti taikomas atsižvelgiant į atliekų apibūdinimą, atliekamą pagal Komisijos sprendimą 2009/360/EB (2) ir turėtų būti grindžiamas tais pačiais informacijos šaltiniais.

(5)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB (3),

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Atliekos yra laikomos inertinėmis, kaip apibrėžta Direktyvos 2006/21/EB 3 straipsnio 3 dalyje, jei jos trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu atitinka visus toliau išvardytus kriterijus:

a)

atliekoms nebus būdingas didelis irumas ar tirpumas arba kitoks reikšmingas pasikeitimas, dėl ko galėtų atsirasti bet koks neigiamas poveikis aplinkai arba gali būti padaryta žala žmonių sveikatai;

b)

atliekose didžiausias sulfidinės sieros kiekis – 0,1 arba atliekose didžiausias sulfidinės sieros kiekis – 1 %, o neutralizacijos potencialo koeficientas, kuris apibrėžiamas kaip neutralizacijos potencialo ir rūgštėjimo potencialo santykis ir nustatomas remiantis statiniu bandymu prEN 15875, yra didesnis negu 3;

c)

atliekos nekelia savaiminio užsidegimo pavojaus ir nedega;

d)

atliekose medžiagų, kurios gali būti žalingos aplinkai arba žmonių sveikatai, visų pirma As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Mo, Ni, Pb, V ir Zn, įskaitant medžiagas, kurios yra bet kokiose smulkiose atliekose esančiose dalelėse, kiekis yra toks nedidelis, kad trumpalaikiu ir ilgalaikiu laikotarpiu pavojus žmonėms bei ekologinė rizika yra nereikšmingi. Kad tokį kiekį būtų galima laikyti pakankamai nedideliu, kad pavojus žmonėms ir ekologinė rizika būtų nereikšmingi, šių medžiagų kiekis neturi viršyti nacionalinių ribinių verčių, taikomų objektams, kurie buvo nustatyti kaip neužteršti arba kuriuose teršalų kiekis neviršija nacionalinės natūralios gamtinės koncentracijos;

e)

atliekose iš esmės nėra kasybos arba perdirbimo procesuose naudojamų produktų, kurie galėtų pakenkti aplinkai arba žmonių sveikatai.

2.   Atliekas galima laikyti inertinėmis neatliekant specialių bandymų, jeigu, remiantis turima informacija arba galiojančiomis procedūromis bei sistemomis, kompetentingai institucijai galima įrodyti, kad į 1 dalyje išdėstytus kriterijus buvo deramai atsižvelgta ir jų laikytasi.

3.   Valstybės narės gali parengti atliekų medžiagų, kurios turi būti laikomos inertinėmis remiantis 1 ir 2 dalyse išdėstytais kriterijais, sąrašus.

2 straipsnis

Atliekų inertinės savybės vertinimas pagal šį sprendimą atliekamas atsižvelgiant į atliekų apibūdinimą, nurodytą Sprendime 2009/360/EB, ir turėtų būti grindžiamas tais pačiais informacijos šaltiniais.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 102, 2006 4 11, p. 15.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 48.

(3)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.


1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/48


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 30 d.

kuriuo baigiami nustatyti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo techniniai atliekų apibūdinimo reikalavimai

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3013)

(2009/360/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2004/35/EB (1), ypač į jos 22 straipsnio 1 dalies e punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2006/21/EB numatyta, kad atliekų apibūdinimas yra atliekų tvarkymo plano, kurį parengia kasybos pramonės veiklos vykdytojas ir patvirtina kompetentinga institucija, dalis. Direktyvos II priede pateikiamas tam tikrų aspektų, įtrauktinų į atliekų apibūdinimą, sąrašas.

(2)

Kasybos atliekos apibūdinamos siekiant gauti svarbios informacijos apie tvarkytinas atliekas, kad būtų galima įvertinti ir stebėti jų savybes, vykstančius procesus bei jų ypatybes ir taip užtikrinti ilgalaikį jų tvarkymą aplinkai saugiu būdu. Be to, kasybos atliekų apibūdinimas turėtų padėti nuspręsti, kokius tvarkymo būdus ir susijusias poveikio mažinimo priemones rinktis siekiant apsaugoti žmonių sveikatą ir aplinką.

(3)

Kasybos atliekoms apibūdinti būtina informacija ir duomenys turėtų būti renkami iš jau esamos tinkamos ir susijusios informacijos, tačiau prireikus gali būti imami mėginiai ir atliekami bandymai. Reikėtų užtikrinti, kad atliekas apibūdinanti informacija ir duomenys būtų tinkami, reikiamos kokybės ir būdingi konkrečioms atliekoms. Tokia informacija turėtų būti tinkamai pagrįsta atliekų tvarkymo plane pagal visus kompetentingos institucijos reikalavimus.

(4)

Rinktinos informacijos išsamumo lygis ir susiję mėginių ėmimo bei bandymų poreikiai turėtų būti pritaikomi atsižvelgiant į atliekų rūšį, pavojų, kuris gali kilti aplinkai, ir numatomą atliekų įrenginį. Techniniu požiūriu, siekiant užtikrinti tinkamą atliekų apibūdinimą, turėtų būti sudaryta galimybė jas apibūdinti pakartotinai.

(5)

Techniniu požiūriu derėtų nereikalauti su atliekomis, kurios pagal Komisijos sprendimą 2009/359/EB (2) apibrėžiamos kaip inertinės atliekos, atlikti dalies geocheminių bandymų.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/12/EB (3) 18 straipsniu įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Atliekų apibūdinimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad kasybos pramonės sektoriaus veiklos vykdytojai apibūdintų atliekas taip, kaip reikalaujama šiame sprendime.

2.   Atliekų apibūdinimas apima tokias informacijos kategorijas, kurios nurodomos priede:

a)

bendro pobūdžio informaciją;

b)

numatomo eksploatuoti telkinio bendrą geologinę informaciją;

c)

atliekų pobūdį ir numatomas jų tvarkymo operacijas;

d)

atliekų geotechninius procesus;

e)

atliekų geochemines savybes ir procesus.

3.   Vertinant atliekų geocheminius procesus atsižvelgiama į Sprendime 2009/359/EB nustatytus inertinių atliekų apibrėžties kriterijus. Jei remiantis tais kriterijais atliekos laikomos inertinėmis, su jomis atliekama tik reikiama priedo 5 punkte nurodytų geocheminių bandymų dalis.

2 straipsnis

Informacijos rinkimas ir vertinimas

1.   Atliekoms apibūdinti reikalinga informacija ir duomenys renkami 2–5 dalyse nustatyta tvarka.

2.   Naudojami jau atliktų tyrimų ir tyrinėjimų duomenys, įskaitant išduotus leidimus, geologinių tyrimų duomenys, informacija apie panašias teritorijas, inertinių atliekų sąrašai, tinkamos sertifikavimo sistemos, panašioms medžiagoms taikomi Europos ar nacionaliniai standartai, atitinkantys priede nustatytus techninius reikalavimus.

3.   Įvertinama visos gautos informacijos kokybė ir reprezentatyvumas, ir nustatoma, kokios informacijos dar trūksta.

4.   Jei atliekoms apibūdinti dar trūksta informacijos, pagal EN 14899 standartą sudaromas mėginių ėmimo planas ir pagal tą planą imami mėginiai. Mėginių ėmimo planai sudaromi atsižvelgiant į trūkstamą būtiną informaciją, įskaitant:

a)

duomenų rinkimo tikslą;

b)

bandymo programos ir mėginių ėmimo reikalavimus;

c)

mėginių ėmimo vietas, tarp jų mėginių ėmimas iš gręžinio ertmės, iškasos šlaito, konvejerio juostos, sąvartos, baseino ir kitų tinkamų vietų;

d)

procedūras bei rekomendacijas, susijusias su mėginių skaičiumi, dydžiu, mase, apibūdinimu ir naudojimu.

Įvertinamas mėginių ėmimo rezultatų patikimumas ir kokybė.

5.   Įvertinami apibūdinimo proceso rezultatai. Prireikus pagal tą pačią metodiką surenkama papildoma informacija. Galutiniai rezultatai panaudojami rengiant atliekų tvarkymo planą.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 102, 2006 4 11, p. 15.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 46.

(3)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.


PRIEDAS

TECHNINIAI ATLIEKŲ APIBŪDINIMO REIKALAVIMAI

1.   Bendra informacija

Apžvelgiama ir paaiškinama bendra informacija apie kasybos operaciją ir jos tikslai.

Surenkama bendra informacija apie:

žvalgybą, išgavimą arba apdorojimą,

išgavimo tipą, išgavimo metodo aprašymą ir taikytą procesą,

numatomo produkto pobūdį.

2.   Bendra numatomo eksploatuoti telkinio geologinė informacija

Nustatoma, kokios atliekos susidaro atliekant išgavimo ir apdorojimo darbus, pateikiant susijusią informaciją apie:

aplinkinių uolienų pobūdį, jų cheminę ir mineraloginę sudėtį, įskaitant mineralizuotų uolienų ir „tuščių“ uolienų (bergždo) hidroterminius pokyčius,

telkinio pobūdį, įskaitant mineralizuotas uolienas arba mineralus talpinančias uolienas,

mineralizacijos tipą, cheminę ir mineralinę sudėtį, įskaitant fizines savybes (išgaunamų mineralų, ekonominės vertės neturinčių mineralų ir hidrotermiškai susiformavusių naujų mineralų tankį, poringumą, dalelių dydžio pasiskirstymą, vandens įgėrimą);

telkinio dydį ir geometrines savybes,

dūlėjimą ir praturtinimą cheminiu ir mineraloginiu atžvilgiu.

3.   Atliekos ir numatomos jų tvarkymo operacijos

Visos kiekvienos žvalgybos, išgavimo ir apdorojimo operacijos atliekos, įskaitant dangos uolienas, bergždą ir apdorojimo atliekas, apibūdinamos nurodant informaciją apie:

kasybos aikštelėje susidarančių atliekų kilmę ir procesą, po kurio jos susidaro (pavyzdžiui, žvalgyba, išgavimas, smulkinimas, koncentravimas),

atliekų kiekį,

atliekų transportavimo sistemą,

apdorojant naudojamas chemines medžiagas,

atliekų klasifikavimą pagal Komisijos sprendimą 2000/532/EB (1), įskaitant jų pavojingumą,

numatomo atliekų įrenginio tipą, galutinį susidariusių atliekų pavidalą ir atliekų kaupimo įrenginyje metodą.

4.   Geotechniniai atliekų procesai

Nustatomi tinkami atliekoms būdingų fizinių savybių vertinimo parametrai atsižvelgiant į atliekų įrenginio tipą.

Svarstytini parametrai: granulometrija, plastiškumas, tankis ir vandens įgėrimas, tankinimo laipsnis, kerpamasis (šliejamasis) stipris, trinties kampas, pralaidumas ir tuštymės koeficientas, spūdos koeficientas ir konsolidacijos koeficientas.

5.   Atliekų geocheminės savybės ir geocheminiai procesai

Išsamiai apibūdinamos atliekų ir visų jų priedų ar juose esančių liekanų cheminės ir mineralinės savybės.

Prognozuojami ilgalaikiai cheminiai su drenažu susiję kiekvienos atliekų rūšies pokyčiai atsižvelgiant į numatomą tos rūšies atliekų tvarkymo būdą, visų pirma:

atliekant priklausomybės nuo pH tyrimą ir (arba) perkoliacijos tyrimą, ir (arba) išsiskyrimo laikui bėgant tyrimą, ir (arba) kitus tinkamus tyrimus įvertinamas metalų, oksoanijonų ir druskų išsiplovimas bėgant laikui,

atliekami atliekų, kuriose yra sulfido, statiniai arba kinetiniai tyrimai siekiant nustatyti rūgštinį uolienų išsiplovimą (angl. acid-rock drainage) ir metalų išsiplovimą (angl. metal leaching) bėgant laikui.


(1)  OL L 226, 2000 9 6, p. 3.


1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/52


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 30 d.

kuriuo leidžiama Suomijai teikti valstybės pagalbą sėklų ir javų sėklų augintojams 2009 derliaus metais

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3078)

(Tekstas autentiškas tik suomių ir švedų kalbomis)

(2009/361/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą“) (1), ypač į jo 182 straipsnio 2 dalies pirmą pastraipą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2008 m. gruodžio 10 d. raštu Suomijos Vyriausybė paprašė leisti 2009–2010 m. teikti pagalbą ūkininkams už tam tikrą veislių, auginamų tik Suomijoje dėl jai būdingų klimato sąlygų, sėklų ir javų sėklų kiekį.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 182 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą Suomija Komisijai pateikė patenkinamą pagalbos, kurią leista teikti, rezultatų ataskaitą. Todėl nacionalinė pagalba sėklų augintojams gali būti teikiama.

(3)

Suomijos valdžios institucijos prašo leidimo teikti pagalbą už kiekvieną hektarą tam tikrų plotų, apsodintų Gramineae (žolės) ir Leguminosae (ankštinių augalų) veislių, išvardytų 2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 73/2009, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų ūkininkams pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams, iš dalies keičiančio Reglamentus (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 247/2006, (EB) Nr. 378/2007 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 (2), XIII priede, išskyrus Phleum pratense L. (pašarinių motiejukų), sėklomis, ir už kiekvieną tam tikrų javų sėklomis apsodintų plotų hektarą.

(4)

Siūloma pagalba turi atitikti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 182 straipsnio 2 dalyje nustatytus reikalavimus. Pagalba yra susijusi su Suomijoje skirtomis auginti sėklų ir javų sėklų veislėmis, kurios yra pritaikytos jos klimato sąlygoms ir neauginamos kitose valstybėse narėse. Komisija turėtų leisti teikti pagalbą tik už veisles, įtrauktas į suomiškų veislių sąrašą ir auginamas tik Suomijoje.

(5)

Reikėtų numatyti, kad Komisija būtų informuojama apie priemones, kurių Suomijos valdžios institucijos imasi laikydamosi šiame sprendime nustatytų apribojimų.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Suomijai leidžiama nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. teikti šio sprendimo priede nustatyto dydžio pagalbą jos teritorijoje įsisteigusiems augintojams, auginantiems tame priede nurodytų sertifikuotų veislių sėklas ir javų sėklas.

Leidimas taikomas tik į Suomijos nacionalinį katalogą įtrauktoms ir tik Suomijoje auginamoms veislėms.

2 straipsnis

Suomijos valdžios institucijos, taikydamos tinkamą tikrinimo sistemą, užtikrina, kad pagalba būtų skiriama tik už minėtame priede nurodytas veisles.

3 straipsnis

Suomijos valdžios institucijos Komisijai pateikia atitinkamų sertifikuotų veislių sąrašą bei visus jo pakeitimus ir informuoja apie plotus, kuriuose auginamos sėklos ir javų sėklos, ir išaugintą jų kiekį, už kuriuos skiriama pagalba.

4 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Suomijos Respublikai.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 30, 2009 1 31, p. 16.


PRIEDAS

Sėklos

Pagalba

gali būti skiriama už plotus, apsodintus sertifikuotų Gramineae (žolės) ir Leguminosae (ankštinių augalų) veislių, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 73/2009 XIII priede, išskyrus Phleum pratense L. (pašarinių motiejukų), sėklomis.

Didžiausia pagalbos suma už hektarą

220 EUR

Didžiausias pagalbos biudžetas

442 200 EUR

Javų sėklos

Pagalba

gali būti skiriama už plotus, apsodintus kviečių, avižų, miežių ir rugių sertifikuotų veislių sėklomis.

Didžiausia pagalbos suma už hektarą

73 EUR

Didžiausias pagalbos biudžetas

2 190 000 EUR


1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/54


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 30 d.

kuriuo leidžiama tiekti rinkai likopeną kaip naują maisto sudedamąją dalį pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3149)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2009/362/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 258/97 dėl naujų maisto produktų ir naujų maisto komponentų (1), ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. liepos 18 d. bendrovė DSM Nutritional Products Ltd. kompetentingoms Airijos institucijoms pateikė prašymą leisti tiekti rinkai sintetinį likopeną kaip naują maisto sudedamąją dalį. 2008 m. spalio 6 d. kompetentinga Airijos maisto vertinimo tarnyba pateikė pirminio vertinimo ataskaitą. Ataskaitoje padaryta išvada, kad atsižvelgiant į kitas nagrinėjamas su likopenu susijusias paraiškas, reikia papildomai įvertinti sintetinį likopeną norint užtikrinti, kad leidimai naudoti įvairių rūšių likopenus kaip naujas maisto sudedamąsias dalis būtų suteikti tomis pačiomis sąlygomis.

(2)

2008 m. spalio 22 d. Komisija pirminio vertinimo ataskaitą išsiuntė visoms valstybėms narėms.

(3)

2008 m. gruodžio 4 d. EMST priėmė Dietinių produktų, mitybos ir alergijos mokslininkų grupės mokslinę nuomonę dėl Komisijos klausimo, susijusio su šaltame vandenyje disperguojančio (ŠVD) likopeno iš Blakeslea trispora saugumu. Šioje nuomonėje padaryta išvada, kad likopeno preparatai, skirti naudoti maisto produktams ir maisto papildams, yra gaminami kaip suspensijos valgomuosiuose aliejuose, tiesiogiai supresuoti arba disperguojantys vandenyje milteliai. Kadangi tokios sandaros likopenas gali pakisti dėl oksidacijos, reikėtų užtikrinti tinkamą antioksidacinę apsaugą.

(4)

EMST taip pat padarė išvadą, kad nors vidutinis vartotojas likopeno paprastai suvartos mažiau nei leistina paros dozė (LPD), kai kurie vartotojai gali jo suvartoti daugiau nei LPD. Todėl būtų tikslinga kelerius metus po leidimo suteikimo kaupti vartojimo duomenis, kad būtų galima peržiūrėti šį leidimą atsižvelgiant į papildomą informaciją apie likopeno saugumą ir jo suvartojimą. Visų pirma reikėtų kaupti duomenis apie likopeno kiekį pusryčių dribsniuose. Tačiau šio sprendimo reikalavimas taikomas tik jei likopenas naudojamas kaip nauja maisto sudedamoji dalis, o ne kaip maisto dažiklis; pastarajam taikoma 1988 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 89/107/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto priedus, kuriuos leidžiama naudoti žmonėms vartoti skirtuose maisto produktuose, suderinimo (2).

(5)

Remiantis moksliniu vertinimu nustatyta, kad sintetinis likopenas atitinka Reglamento (EB) Nr. 258/97 3 straipsnio 1 dalyje nustatytus kriterijus.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrijos rinkai galima tiekti I priede nurodytą sintetinį likopeną (toliau – produktas) kaip naują maisto sudedamąją dalį naudoti II priede išvardytuose maisto produktuose.

2 straipsnis

Ženklinant maisto produktus, kuriuose yra naujos maisto sudedamosios dalies, kurią šiuo sprendimu leidžiama tiekti rinkai, nurodomas jos pavadinimas „likopenas“.

3 straipsnis

Bendrovė DSM Nutritional Products Ltd., tiekdama produktą rinkai, parengia stebėsenos programą. Į šią programą įtraukiama informacija apie maisto produktuose naudojamus likopeno kiekius, kaip apibrėžta III priede.

Surinkti duomenys pateikiami Komisijai ir valstybėms narėms. Atsižvelgiant į naują informaciją ir į EMST ataskaitą, ne vėliau kaip 2014 m. likopeno kaip maisto sudedamosios dalies naudojimas turėtų būti peržiūrėtas.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas DSM Nutritional Products Ltd., Wurmis 576, CH – 4363 Kaiseraugst, Šveicarija.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 43, 1997 2 14, p. 1.

(2)  OL L 40, 1989 2 11, p. 27.


I PRIEDAS

Sintetinio likopeno specifikacijos

APRAŠYMAS

Sintetinis likopenas gaunamas Wittig’o kondensacijos būdu iš sintetinių tarpinių junginių, kurie paprastai naudojami gaminant kitus maisto produktuose naudojamus karotenoidus. Sintetinis likopenas sudarytas iš ≥ 96 % likopeno ir nedidelių kiekių kitų panašių karotenoidų sudedamųjų dalių. Likopeno forma – milteliai atitinkamoje rišamojoje medžiagoje arba aliejinė dispersija. Spalva – tamsiai raudona arba rausvai violetinė. Turi būti užtikrinta antioksidacinė apsauga.

SPECIFIKACIJA

Cheminis pavadinimas:

likopenas

C.A.S. numeris

502–65–8 (visas trans-likopenas)

Cheminė formulė:

C40H56

Struktūrinė formulė:

Image

Formulinė masė:

536,85


II PRIEDAS

Maisto produktų, į kuriuos galima dėti sintetinio likopeno, sąrašas

Maisto kategorija

Didžiausias leistinas likopeno kiekis

Iš vaisių ir (arba) daržovių sulčių pagaminti gėrimai (įskaitant koncentratus)

2,5 mg/100 g

Gėrimai, skirti intensyviam raumenų darbui, ypač tinkantys sportininkams

2,5 mg/100 g

Maisto produktai, skirti sumažinto energijos kiekio dietoms svoriui mažinti

8 mg pakaitiniame maiste

Pusryčių dribsniai

5 mg/100 g

Riebalai ir padažai

10 mg/100 g

Sriubos, išskyrus pomidorų

1 mg/100 g

Duona (įskaitant traškią duoną)

3 mg/100 g

Specialios medicininės paskirties dietiniai maisto produktai

Laikantis tam tikrų mitybos reikalavimų

Maisto papildai

15 mg paros dozėje, rekomenduojamoje gamintojo


III PRIEDAS

Sintetinio likopeno stebėsena po leidimo suteikimo

KAUPTINA INFORMACIJA

Sintetinio likopeno, kurį DSM Nutritional Products Ltd. tiekė savo klientams Europos Sąjungos rinkai tiektiniems galutiniams produktams gaminti, kiekis.

Produktų, kuriuose yra likopeno, teikimo rinkai paieškos duomenų bazėse rezultatai pagal valstybes nares, įskaitant kiekvieno pateikto maisto produkto papildymo lygį ir porcijos dydį.

INFORMACIJOS TEIKIMAS

2009 – 2012 m. informacija Europos Komisijai teikiama kasmet. Pirmiausiai 2010 m. spalio 31 d. pateikiama 2009 m. liepos 1 d. – 2010 m. birželio 30 d. laikotarpio informacija; atitinkamai kasmet teikiama kitų dvejų metų informacija tuo pačiu metiniu laikotarpiu.

PAPILDOMA INFORMACIJA

Jei reikia ir jei tokios informacijos yra, DSM Nutritional Products Ltd. turėtų pateikti tokią pat informaciją apie likopeno, naudojamo kaip maisto dažiklis, dozes.

DSM Nutritional Products Ltd. teikia naują mokslinę informaciją (jei tokios yra) dėl maksimalios saugios likopeno dozės persvarstymo.

LIKOPENO SUVARTOJIMO DOZĖS VERTINIMAS

Remdamasi sukaupta ir pateikta pirmiau nurodyta informacija DSM Nutritional Products Ltd. iš naujo įvertina likopeno suvartojimą.

PERŽIŪRA

2013 m. Komisija konsultuosis su EMST dėl pramonės atstovų pateiktos informacijos peržiūros.


1.5.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 110/58


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 30 d.

pakeisti Sprendimą 2002/253/EB, nustatantį atvejų (ligų) apibrėžimus, naudotinus pateikiant duomenis apie užkrečiamas ligas į Bendrijos tinklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 3517)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/363/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2119/98/EB dėl užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ir kontrolės tinkle Bendrijoje sukūrimo (1), ypač į jo 3 straipsnio c punktą,

kadangi:

(1)

Remiantis 1999 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimo 2000/96/EB dėl užkrečiamųjų ligų, kurios turi būti laipsniškai įtrauktos į Bendrijos tinklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą 2119/98/EB (2) I priedo 2.1 punktą, „ligoms, kurių išvengiama skiepijant, įskaitant gripą“, taikoma Bendrijos tinklo epidemiologinė priežiūra pagal Sprendimą 2119/98/EB.

(2)

Remiantis 2002 m. kovo 19 d. Komisijos sprendimo 2002/253/EB, nustatančio atvejų (ligų) apibrėžimus, naudotinus pateikiant duomenis apie užkrečiamas ligas į Bendrijos tinklą pagal Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą Nr. 2119/98/EB (3), 2 straipsnį, to sprendimo priede nurodyti atvejų (ligų) apibrėžimai turi būti atnaujinami tiek, kiek tai reikalinga remiantis naujausiais moksliniais duomenimis.

(3)

Keletas naujojo gripo atvejų užregistruota Šiaurės Amerikoje ir visai neseniai – keliose valstybėse narėse. Šis virusas – tai viena iš daugelio Sprendimo 2000/96/EB I priede nurodytų galimų gripo formų. Tačiau atsižvelgiant į tai, kad šis naujas virusas gali sukelti gripo pandemiją ir todėl būtina, kad Bendrija ir nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos nedelsdamos imtųsi veiksmų, reikia konkrečiai apibrėžti šį atvejį (šią ligą), atskiriant jį (ją) nuo bendresnio gripo apibrėžimo, nes tada nacionalinės kompetentingos valdžios institucijos galės pranešti Bendrijos tinklui susijusią informaciją pagal Sprendimo 2119/98/EB 4 straipsnį.

(4)

Remiantis 2004 m. balandžio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 851/2004, steigiančio Europos ligų prevencijos ir kontrolės centrą (4), 9 straipsniu, šis centras Komisijos prašymu pateikė šios užkrečiamosios ligos atvejį apibūdinantį techninį dokumentą, kuris padės Komisijai ir valstybėms narėms sukurti stebėsenos ir atsakomųjų veiksmų intervencines strategijas. Sprendimo 2002/253/EB priede nurodyti atvejų (ligų) apibrėžimai turi būti atnaujinti atsižvelgiant į šį techninį dokumentą.

(5)

Šio sprendimo priemonės atitinka Sprendimo Nr. 2119/98/EB 7 straipsniu įkurto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/253/EB priedas yra papildomas įtraukiant papildomą, šio sprendimo priede pateiktą atvejo (ligos) apibrėžimą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 1998 10 3, p. 1.

(2)  OL L 28, 2000 2 3, p. 50.

(3)  OL L 86, 2002 4 3, p. 44.

(4)  OL L 142, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

Į Sprendimo 2002/253/EB priedą įtraukiamas šis tekstas:

„NAUJOJO GRIPO VIRUSAS A (H1N1) (VADINAMASIS KIAULIŲ GRIPO VIRUSAS A(H1N1) IR MEKSIKIETIŠKO GRIPO VIRUSAS) (1)

Klinikiniai kriterijai

Asmuo, kuriam būdingas vienas iš šių trijų požymių:

karščiavimas (> 38 °C) IR didelės kvėpavimo takų infekcijos požymiai bei simptomai,

plaučių uždegimas (sunki kvėpavimo takų liga),

mirtis dėl nepaaiškinamos stipriai pasireiškusios kvėpavimo takų ligos.

Laboratoriniai kriterijai

Bent jau vienas iš šių testų:

RT-PCR,

virusų kultūros (reikalinga BSL 3 įranga),

naujojo gripo viruse A(H1N1) keturis kartus padidėjo specifinių virusą neutralizuojančių antikūnų (tai reiškia, kad reikia porinio serumo tyrimo stipriai pasireiškus ligos požymiams, o paskui sveikstant, praėjus ne mažiau kaip 10–14 dienų).

Epidemiologiniai kriterijai

Nustatyta, kad prieš 7 dienas iki ligos pasireiškimo asmeniui, jį galima apibūdinti kaip vieną iš šių trijų tipų asmenų:

asmuo, kuris turėjo glaudų kontaktą su asmeniu, kuris, kaip nustatyta, sirgo naujojo gripo A(H1N1) viruso infekcijos sukelta liga,

asmuo, keliavęs į vietovę, kurioje nuolat registruojami naujojo gripo A(H1N1) viruso perdavimo nuo žmogaus žmogui atvejai,

asmuo, dirbantis laboratorijoje, kurioje atliekami tyrimai su naujojo gripo A(H1N1) viruso bandiniais.

Atvejo (ligos) klasifikavimas

A.   Tiriamas atvejis

Klinikinius ir epidemiologinius kriterijus atitinkantis asmuo.

B.   Galimas atvejis

Klinikinius IR epidemiologinius kriterijus atitinkantis asmuo, KURIO laboratorinių tyrimų rezultatai rodo nenustatyto tipo gripo A infekciją.

C.   Patvirtintas atvejis

Asmuo, kuris atitinka ligą patvirtinančius laboratorinius kriterijus.


(1)  Pavadinimas bus pakeistas pagal Pasaulio Sveikatos Organizacijos pateiktą apibrėžimą.“.