ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.107.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 107

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. balandžio 28d.


Turinys

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

Puslapis

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/330/EB

 

*

2008 m. rugsėjo 15 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo

1

 

 

Taryba ir Komisija

 

 

2009/331/EB, Euratomas

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo

164

 

 

2009/332/EB, Euratomas

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos ir Komisijos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo sudarymo

165

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas

166

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

28.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 107/1


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. rugsėjo 15 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo

(2009/330/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antru sakiniu,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos ir jos valstybių narių vardu pradėti derybas su Albanijos Respublika dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo.

(2)

Šios derybos sėkmingai užbaigtos, ir šis protokolas turėtų būti Europos bendrijos ir jos valstybių narių vardu pasirašytas, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu tvirtinamas Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymas, jei minėtas Susitarimas bus sudarytas.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), kuriam (-iems) suteikiama teisė Bendrijos ir jos valstybių narių vardu pasirašyti Protokolą, atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas vėliau.

Priimta Briuselyje 2008 m. rugsėjo 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo

PROTOKOLAS,

kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – valstybės narės, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos,

ir

EUROPOS BENDRIJA, EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA,

toliau – Bendrijos, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos,

viena šalis,

ir ALBANIJOS RESPUBLIKA,

kita šalis,

atsižvelgdamos į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo akto 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 12 d. Liuksemburge pasirašytas Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau – SAS).

(2)

Bulgarijos Respublika ir Rumunija (toliau – naujosios valstybės narės) įstojo į Europos Sąjungą 2007 m. sausio 1 d.

(3)

SAS turėtų būti pakeistas, kad būtų atsižvelgta į naujųjų valstybių narių įstojimą į Europos Sąjungą.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į tame susitarime nurodytus dvišalius Bendrijos ir Albanijos interesus, buvo surengtos SAS 36 straipsnio 3 dalyje numatytos konsultacijos,

SUSITARĖ:

I SKIRSNIS

SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS

1 straipsnis

Bulgarijos Respublika ir Rumunija yra 2006 m. birželio 12 d. Liuksemburge pasirašyto Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo šalys ir kaip ir kitos Bendrijos valstybės narės atitinkamai priima Susitarimo, prie tą pačią dieną pasirašyto Baigiamojo akto pridedamų bendrųjų deklaracijų ir vienašalių deklaracijų tekstus ir į juos atsižvelgia.

SAS IR JO PRIEDŲ BEI PROTOKOLŲ TEKSTO PAKEITIMAI

II SKIRSNIS

PRAMONĖS PRODUKTAI

2 straipsnis

SAS I priedas pakeičiamas šio Protokolo I priede esančiu tekstu.

III SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI

3 straipsnis

Žemės ūkio produktai sensu stricto

1.   SAS IIa priedas pakeičiamas šio Protokolo II priede esančiu tekstu.

2.   SAS IIb priedas pakeičiamas šio Protokolo III priede esančiu tekstu.

3.   SAS IIc priedas pakeičiamas šio Protokolo IV priede esančiu tekstu.

4 straipsnis

Žuvininkystės produktai

SAS III priedas pakeičiamas šio Protokolo V priede esančiu tekstu.

5 straipsnis

Perdirbti žemės ūkio produktai

SAS 2 protokolas pakeičiamas šio Protokolo VI priede esančiu tekstu.

IV SKIRSNIS

KILMĖS TAISYKLĖS

6 straipsnis

SAS 4 protokolas pakeičiamas šio Protokolo VII priede esančiu tekstu.

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

V SKIRSNIS

7 straipsnis

PPO

Albanijos Respublika įsipareigoja po šio Bendrijos plėtros etapo nereikšti jokių pretenzijų, reikalavimų ar teikimų ir nekeisti bei neatšaukti jokių nuolaidų pagal 1994 m. Bendrąjį susitarimą dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT 1994) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį.

8 straipsnis

Prekių kilmės įrodymas ir administracinis bendradarbiavimas

1.   Kilmės įrodymai, kuriuos tinkamai išduoda Albanijos Respublika arba bet kuri naujoji valstybė narė pagal susitarimus dėl lengvatinio režimo arba tarp jų taikomus atskirus susitarimus, yra pripažįstami atitinkamose valstybėse, jeigu:

a)

įgijus tokią kilmę suteikiama teisė naudotis lengvatiniu muitų tarifo režimu taikant SAS nustatytas lengvatines muitų tarifo priemones;

b)

kilmės įrodymo ir transporto dokumentai išduoti ne vėliau kaip paskutinę dieną iki įstojimo;

c)

kilmės įrodymo dokumentai pateikiami muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo datos.

Jeigu nurodoma, kad prekės iki įstojimo datos bus importuojamos į Albanijos Respubliką arba bet kurią naująją valstybę narę pagal tuo metu tarp Albanijos Respublikos ir tos naujosios valstybės narės galiojančius susitarimus dėl lengvatinio režimo arba atskirus susitarimus, atgaline data pagal tuos susitarimus išduotas kilmės įrodymas taip pat gali būti pripažintas, jeigu tik jis yra pateikiamas muitinei ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo įstojimo datos.

2.   Albanijos Respublika ir naujosios valstybės narės turi teisę saugoti leidimus, kuriais buvo suteiktas patvirtinto eksportuotojo statusas pagal vienos kitai taikomus lengvatinius susitarimus arba atskirus susitarimus, jeigu:

a)

tokia nuostata taip pat numatyta Albanijos Respublikos ir Bendrijos susitarime, sudarytame iki įstojimo datos; ir

b)

patvirtinti eksportuotojai taiko pagal tą susitarimą galiojančias kilmės taisykles.

Ne vėliau kaip 2008 m. sausio 1 d. šie leidimai pakeičiami naujais leidimais, išduodamais laikantis SAS sąlygų.

3.   Albanijos Respublikos arba valstybių narių kompetentingos muitinės priima prašymus dėl kilmės įrodymo, išduoto pagal susitarimus dėl lengvatinio režimo arba atskirus susitarimus, nurodytus šio straipsnio 1 ir 2 dalyse, patikrinimo trejus metus nuo atitinkamo kilmės įrodymo išdavimo, ir gali tokius patikrinimus atlikti trejus metus nuo tokioms institucijoms pateikto importo deklaraciją patvirtinančio kilmės įrodymo priėmimo dienos.

9 straipsnis

Tranzitu vežamos prekės

1.   SAS nuostatos gali būti taikomos prekėms, eksportuojamoms arba iš Albanijos Respublikos į vieną iš naujųjų valstybių narių, arba iš naujosios valstybės narės į Albanijos Respubliką, kurios atitinka SAS 4 protokolo nuostatas, ir kurios įstojimo dieną yra arba pakeliui, arba padėtos laikinam saugojimui Albanijos Respublikos arba tos naujosios valstybės narės muitinės sandėlyje arba laisvojoje zonoje.

2.   Lengvatinis režimas gali būti suteiktas tokiais atvejais, jeigu importuojančios šalies muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas prekių kilmę įrodantis dokumentas.

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

VI SKIRSNIS

10 straipsnis

Šis Protokolas ir jo priedai yra SAS sudedamoji dalis.

11 straipsnis

1.   Šį Protokolą patvirtina Bendrija, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Albanijos Respublika taikydamos savo procedūras.

2.   Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniam sekretoriatui.

12 straipsnis

1.   Šis Protokolas įsigalioja tą pačią dieną kaip ir Stabilizacijos ir asociacijos susitarimas, jeigu iki tos dienos deponuoti visi šio Protokolo patvirtinimo dokumentai.

2.   Jei iki tos dienos deponuoti ne visi šio Protokolo patvirtinimo dokumentai, šis Protokolas įsigalioja pirmo mėnesio po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo pirmą dieną.

13 straipsnis

Šis Protokolas parengtas dviem egzemplioriais, kurių tekstai albanų, anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis yra autentiški.

14 straipsnis

SAS tekstas, įskaitant priedus ir protokolus, kurie yra jo sudedamoji dalis, taip pat Baigiamasis aktas kartu su prie jo pridedamomis deklaracijomis parengiami bulgarų ir rumunų kalbomis, ir šie tekstai yra autentiški kaip ir originalai. Šiuos tekstus patvirtina Jungtinis komitetas.

Съставено в Брюксел на деветнадесети ноември две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de noviembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne devatenáctého listopadu dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende november to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten November zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta novembrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Νοεμβρίου δύο χιλιάδες оκτώ.

Done at Brussels on the nineteenth day of November in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf novembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove novembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada deviŋpadsmitajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų lapkričio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év november havának tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussell, fid-dsatax-il jum ta' Novembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de negentiende november tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli, dnia dziewiętnastego listopada roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Novembro de dois mil e oito.

Încheiat la Bruxelles, la nouăsprezece noiembrie două mii opt.

V Bruseli devätnásteho novembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne devetnajstega novembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den nittonde november tjugohundraåtta.

Bërë në Bruksel në datë nëntëmbëdhjetë nëntor të vitit dymijë e tetë.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Për Vendet Anëtare

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstva

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Për Komunitetet Europiane

Image

За Република Албания

Por la República de Albania

Za Albánskou republiku

På Republikken Albaniens vegne

Für die Republik Albanien

Albaania Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Αλβανίας

For the Republic of Albania

Pour la République d'Albanie

Per la Repubblica di Albania

Albānijas Republikas vārdā

Albanijos Respublikos vardu

Az Albán Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Albanija

Voor de Republiek Albanië

W imieniu Republiki Albanii

Pela República da Albânia

Pentru Republica Albania

Za Albánsku republiku

Za Republiko Albanijo

Albanian tasavallan puolesta

För Republiken Albanien

Për Republikën e Shqipërosë

Image

I PRIEDAS

„I PRIEDAS

ALBANIJOS TARIFŲ NUOLAIDOS BENDRIJOS PRAMONĖS PRODUKTAMS

(nurodytiems 19 straipsnyje)

Muitų normos bus mažinamos taip:

2007 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 60 % bazinio muito,

2008 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 40 % bazinio muito,

2009 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 20 % bazinio muito,

2010 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 10 % bazinio muito,

2011 m. sausio 1 d. panaikinami likę importo muitai.

KN kodas

Aprašymas

2501 00

Druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančiais nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų; jūros vanduo:

– Paprastoji druska (įskaitant valgomąją ir denatūruotą) ir grynas natrio chloridas, ištirpinti ar neištirpinti vandenyje, arba su apsaugančias nuo sukepimo ar laisvo byrėjimo agentų priedais arba be jų:

– – Kiti

– – – Kiti

2501 00 91

– – – – Druska, tinkama vartoti žmonėms

2523

Portlandcementis, aliuminatinis cementas, šlakinis cementas, supersulfatinis cementas ir panašūs hidrauliniai cementai, dažyti arba nedažyti ar turintys klinkerių pavidalą

2710

Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų, išskyrus neapdorotas; produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys; alyvos atliekos:

– Naftos alyvos ir alyvos, gautos iš bituminių mineralų (išskyrus neapdorotas) ir produktai, nenurodyti kitoje vietoje, kurių sudėtyje esančios naftos alyvos arba alyvos, gautos iš bituminių mineralų, sudaro ne mažiau kaip 70 % masės, be to, šios alyvos yra pagrindinės šių produktų sudėtinės dalys, išskyrus alyvų atliekas:

2710 11

– – Lengvosios alyvos ir preparatai:

– – – Skirti kitiems tikslams:

– – – – Specialieji benzinai:

2710 11 25

– – – – – Kiti

– – – – Kiti:

– – – – Automobilinis benzinas:

– – – – – – Kiti, kurių sudėtyje esančio švino kiekis:

– – – – – – – Ne didesnis kaip 0,013 g/l:

2710 11 41

– – – – – – – – Kurių oktaninis skaičius (nustatytas tiriamuoju metodu) mažesnis kaip 95

2710 11 70

– – – – – Ligroininiai (benzino tipo) reaktyviniai degalai

2710 19

– – Kiti:

– – – Vidutiniosios alyvos:

– – – – Skirtos kitiems tikslams:

– – – – – Žibalas:

2710 19 21

– – – – – – Reaktyviniai degalai

2710 19 25

– – – – – – Kiti

2710 19 29

– – – – – Kiti

– – – Sunkiosios alyvos:

– – – – Gazoliai:

2710 19 31

– – – – – Skirti specifiniams procesams

2710 19 35

– – – – – Skirti cheminiams virsmams, vykstant 2710 19 31 subpozicijoje nenurodytam procesui

– – – – – Skirti kitiems tikslams:

2710 19 41

– – – – – – Kurių sudėtyje esanti siera sudaro ne daugiau kaip 0,05 % masės

2710 19 45

– – – – – – Kurių sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0,05 % masės, bet ne daugiau kaip 0,2 % masės

2710 19 49

– – – – – – Kurio sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 0,2 % masės

– – – – Skystasis kuras (mazutai):

– – – – – Skirtas kitiems tikslams:

2710 19 69

– – – – – – Kurio sudėtyje esanti siera sudaro daugiau kaip 2,8 % masės

2713

Naftos koksas, naftos bitumas ir kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai:

– Naftos koksas:

2713 12 00

– – Degtas

2713 20 00

– Naftos bitumas

2713 90

– Kiti naftos alyvų ir alyvų, gautų iš bituminių mineralų, likučiai

3103

Mineralinės arba cheminės fosforo trąšos:

3103 10

– Superfosfatai

3304

Gražinimosi arba makiažo preparatai ir odos priežiūros preparatai (išskyrus medikamentus), įskaitant apsaugos nuo įdegimo arba įdegimo imitavimo preparatus; manikiūro ir pedikiūro preparatai:

– Kiti:

3304 91 00

– – Pudros, presuotos arba nepresuotos

3304 99 00

– – Kiti

3305

Plaukų preparatai:

3305 10 00

– Šampūnai

3305 30 00

– Plaukų lakai

3305 90

– Kiti

3306

Burnos ertmės arba dantų higienos preparatai, įskaitant dantų protezų įtvirtinimo pastas ir miltelius; tarpdančių valymo siūlai, pateikiami atskirose mažmeninei prekybai skirtose pakuotėse:

3306 10 00

– Dantų pastos ir milteliai

3307

Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi, kūno dezodorantai, vonios preparatai, depiliatoriai ir kiti parfumerijos, kosmetikos arba tualetiniai preparatai, nenurodyti kitoje vietoje; paruošti patalpų oro gaivikliai, kvepinti arba nekvepinti, turintys arba neturintys dezinfekcinių savybių:

3307 10 00

– Preparatai, naudojami prieš skutimąsi, skutimosi metu arba po skutimosi

3307 20 00

– Kūno dezodorantai ir priemonės nuo prakaitavimo (antiperspirantai)

3401

Muilas; organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir preparatai, skirti naudoti kaip muilas, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo; organinės paviršinio aktyvumo medžiagos ir preparatai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, skirti odai plauti, turintys skysčio arba kremo pavidalą, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes; popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu:

– Muilas ir organinės paviršinio aktyvumo medžiagos bei preparatai, turintys gabalėlių, luitų, lietinių dirbinių arba formų pavidalą, taip pat popierius, vata, veltinys ir neaustinės medžiagos, įmirkytos arba padengtos muilu arba plovikliu:

3401 11 00

– – Tualetinės paskirties (įskaitant produktus su medikamentais)

3401 19 00

– – Kiti

3401 20

– Kitų formų muilas

3402

Organinės paviršinio aktyvumo medžiagos (išskyrus muilą); paviršinio aktyvumo preparatai, skalbikliai (įskaitant pagalbinius skalbiklius) ir valikliai, kurių sudėtyje yra arba nėra muilo, išskyrus klasifikuojamus 3401 pozicijoje:

3402 20

– Priemonės, skirtos mažmeninei prekybai

3402 90

– Kiti:

3402 90 10

– – Paviršinio aktyvumo preparatai

3405

Blizginimo priemonės ir kremai, skirti avalynės, baldų, grindų, kėbulų, stiklo arba metalo priežiūrai, šveitimo pastos ir milteliai bei panašios priemonės (turinčios popieriaus, vatos, veltinio, neaustinių medžiagų, akytų plastikų arba akytos gumos, įmirkytų, vilktų arba dengtų šiomis priemonėmis arba kitą pavidalą), išskyrus vaškus, klasifikuojamus 3404 pozicijoje:

3405 20 00

– Blizginimo priemonės, kremai ir panašūs preparatai, skirti medinių baldų, grindų arba kitų medienos dirbinių priežiūrai

3405 30 00

– Blizginimo priemonės ir panašūs preparatai, skirti kėbulų priežiūrai, išskyrus metalo blizginimo priemones

3405 90

– Kiti:

3405 90 90

– – Kiti

3923

Gaminiai, skirti prekių transportavimui arba pakavimui, iš plastikų; kamščiai, dangteliai, gaubtukai ir kiti uždarymo reikmenys, iš plastikų:

3923 10 00

– Dėžės, dėžutės, grotelinės dėžės ir panašūs gaminiai

– Maišai ir krepšiai (įskaitant kūginius):

3923 21 00

– – Iš etileno polimerų

3923 29

– – iš kitų plastikų:

3923 29 10

– – – Iš polivinilchlorido

3923 29 90

– – – Kiti

3924

Stalo, virtuvės indai, kiti namų apyvokos ir higienos arba tualeto reikmenys, iš plastikų

3925

Statybos reikmenys iš plastikų, nenurodyti kitoje vietoje:

3925 10 00

– Rezervuarai, cisternos, bakai ir panašios talpyklos, kurių talpa didesnė kaip 300 litrų

3926

Kiti dirbiniai iš plastikų ir dirbiniai iš kitų medžiagų, klasifikuojamų 3901–3914 pozicijose

4012

Restauruotos arba naudotos pneumatinės guminės padangos; padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu, padangų protektoriai ir padangų juostos, iš gumos:

– – Restauruotos padangos:

4012 11 00

– – Naudojamos lengviesiems automobiliams (įskaitant universaliuosius automobilius (combi) ir lenktyninius automobilius)

4012 12 00

– – Naudojamos autobusams arba krovininiams automobiliams

4012 13 00

– – Skirtos naudoti orlaiviuose:

ex 4012 13 00

– – – Išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

4012 20 00

– Naudotos pneumatinės padangos:

ex 4012 20 00

– – Išskyrus skirtus naudoti civiliniuose orlaiviuose

4012 90

– Kiti:

4012 90 20

– – Padangos be kamerų (vientisos) arba su izoliuotu oro sluoksniu

6401

Neperšlampama avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais ir batviršiais, kurios batviršiai nepritvirtinti prie padų ir batviršių detalės nesujungtos siūlėmis, kniedėmis, vinimis, varžtais, kaiščiais arba panašiais būdais

6402

Kita avalynė su guminiais arba plastikiniais padais ir batviršiais:

– Kita avalynė:

6402 99

– – Kiti:

– – – Kiti:

– – – – Su plastikiniais batviršiais:

6402 99 50

– – – – – Šlepetės ir kita kambarinė avalynė

6404

Avalynė su išoriniais padais iš gumos, plastikų, odos arba kompozicinės odos ir su batviršiais iš tekstilės medžiagų:

– Avalynė su guminiais arba plastikiniais išoriniais padais:

6404 19

– – Kiti:

6404 19 90

– – – Kiti

6404 20

– Avalynė su išoriniais padais iš odos arba kompozicinės odos

6405

Kita avalynė

6406

Avalynės dalys (įskaitant batviršius, pritvirtintus arba nepritvirtintus prie padų, išskyrus išorinius padus); išimami vidpadžiai, pakulnės ir panašūs dirbiniai; getrai, antblauzdžiai ir panašūs dirbiniai bei jų dalys:

6406 10

– Batviršiai ir jų dalys, išskyrus sutvirtinimus

6904

Keraminės statybinės plytos, grindų blokai, atraminės arba užpildinės tuščiavidurės plytos ir panašūs dirbiniai

6905

Stogų čerpės, kaminų deflektoriai ir gaubtai, vidinės kaminų dangos, architektūrinės puošybos ir kiti statybiniai dirbiniai iš keramikos

6907

Keraminės neglazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai neglazūruoti mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo

6908

Keraminės glazūruotos šaligatvio arba grindinio plytelės ir grindų plytelės, kokliai arba sienų apdailos plytelės; keraminiai glazūruoti mozaikos kubeliai ir panašūs dirbiniai, pritvirtinti arba nepritvirtinti prie pagrindo

7213

Karštai valcuoti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, netaisyklingai suvyniotų ritinių pavidalo:

7213 10 00

– Su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu

– Kiti:

7213 91

– – Skritulio, kurio skersmuo mažesnis kaip 14 mm, formos skerspjūvio

7213 99

– – Kiti:

7213 99 10

– – – Kurių sudėtyje esanti anglis sudaro mažiau kaip 0,25 % masės

7214

Kiti strypai ir juostos iš geležies arba iš nelegiruotojo plieno, po kalimo, karštojo valcavimo, karšto tempimo arba karšto išspaudimo (ekstruzijos) toliau neapdoroti, įskaitant po valcavimo susuktus arba supintus:

7214 10 00

– Kaltiniai

7214 20 00

– Su išpjovomis, briaunomis, grioveliais arba kitomis deformacijomis, padarytomis valcavimo proceso metu, arba po valcavimo susukti arba supinti

– Kiti:

7214 91

– – Stačiakampio (išskyrus kvadratinį) skerspjūvio

7214 99

– – Kiti

7306

Kiti vamzdžiai, vamzdeliai ir tuščiaviduriai profiliai (pavyzdžiui, atvirasiūliai arba suvirinti, sukniedyti arba sujungti panašiu būdu), iš geležies arba iš plieno:

– Kiti suvirinti neapskrito skerspjūvio vamzdžiai:

7306 61

– – Kvadratinio arba stačiakampio skerspjūvio

7306 69

– – Kiti neapskrito skerspjūvio vamzdžiai

7306 90 00

– Kiti

7326

Kiti gaminiai iš geležies arba plieno:

7326 90

– Kiti:

– – Kiti gaminiai iš geležies arba plieno:

7326 90 98

– – – Kiti

7408

Varinė viela:

– Rafinuotojo vario:

7408 11 00

– – Kurių maksimalus skerspjūvio matmuo didesnis kaip 6 mm

7408 19

– – Kiti

7413 00

Suvyta viela, kabeliai, pintos juostos ir panašūs vario dirbiniai be elektros izoliacijos:

7413 00 20

– Rafinuotojo vario:

ex 7413 00 20

– – Išskyrus su įtaisais, skirtais naudoti civiliniuose orlaiviuose

8544

Izoliuotieji (įskaitant emaliuotuosius arba anoduotuosius) laidai, kabeliai (įskaitant bendraašius kabelius) ir kiti izoliuotieji elektros laidininkai, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų; šviesolaidžių kabeliai, sudaryti iš atskirų aptrauktų šviesolaidžių, sumontuoti arba nesumontuoti kartu su elektros laidininkais, su pritvirtintomis jungtimis arba be jų:

– Apvijiniai laidai:

8544 11

– – Vario

8544 19

– – Kiti

8544 20 00

– Bendraašiai (koaksialieji) kabeliai ir kiti bendraašiai elektros laidininkai

– Kiti elektros laidininkai, skirti ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai:

8544 49

– – Kiti:

– – – Kiti:

8544 49 91

– – – – Laidai ir kabeliai, kurių atskirų laidų skersmuo didesnis kaip 0,51 mm

– – – – Kiti:

8544 49 95

– – – – – Skirti aukštesnei kaip 80 V, bet ne aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

8544 49 99

– – – – – 1 000 V įtampai

8544 60

– Kiti elektros laidininkai, skirti aukštesnei kaip 1 000 V įtampai

9403

Kiti baldai ir jų dalys:

9403 30

– Mediniai įstaigos baldai

9403 40

– Mediniai virtuvės baldai

9403 60

– Kiti mediniai baldai:

9403 60 30

– – Mediniai parduotuvių baldai“

II PRIEDAS

„IIa PRIEDAS

ALBANIJOS TARIFŲ NUOLAIDOS BENDRIJOS KILMĖS PIRMINIAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAMS

(nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies a punkte)

Neapmuitinami neriboti kiekiai

KN kodas

Aprašymas

0101

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai:

0101 10

– Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

0102

Gyvi galvijaì:

0102 10

– Grynaveisliai veisliniai gyvuliai

0102 90

– Kiti:

– – Naminės rūšys:

– – – Didesnės kaip 80 kg, bet ne didesnės kaip 160 kg masės:

0102 90 29

– – – – Kiti:

0103

Gyvos kiaulės

0104

Gyvos avys ir ožkos

0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos:

– Kurių masė ne didesnė kaip 185 g:

0105 11

– – Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos):

0105 12 00

– – Kalakutai

0105 19

– – Kiti:

– Kiti:

0105 94 00

– – Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos)

ex 0105 94 00

– – – Kurių masė ne didesnė kaip 2 000 g

0106

Kiti gyvi gyvūnai:

– Žinduoliai:

0106 11 00

– – Primatai

0106 19

– – Kiti

0106 20 00

– Ropliai (įskaitant gyvates ir vėžlius)

– Paukščiai:

0106 31 00

– – Plėšrūnai

0106 32 00

– – Papūginių būrio paukščiai (įskaitant papūgas, ilgauodeges papūgas, aras ir kakadu)

0106 39

– – Kiti

0106 90 00

– Kiti

0205 00

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

0206

Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti:

0206 10

– Galvijienos, švieži arba atšaldyti:

0206 10 10

– – Skirti farmacijos preparatų gamybai

– Galvijienos, sušaldyti:

0206 29

– – Kiti:

0206 29 10

– – – Skirti farmacijos preparatų gamybai

0206 30 00

– Kiaulienos, švieži arba atšaldyti

– Kiaulienos, sušaldyti:

0206 41 00

– – Kepenys

0206 80

– Kiti, švieži arba atšaldyti:

0206 80 10

– – Skirti farmacijos preparatų gamybai

0206 90

– Kiti, sušaldyti:

0206 90 10

– – Skirti farmacijos preparatų gamybai

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos įdėta arba neįdėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitur:

0404 10

– Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

– – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai:

– – – į kuriuos neįdėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38):

– – – – Ne didesnis kaip 15 %, masės, o riebumas:

0404 10 02

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 %

0404 10 04

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0404 10 06

– – – – – Didesnis kaip 27 %

– – – – Didesnis kaip 15 %, masės, o riebumas:

0404 10 12

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 %

0404 10 14

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0404 10 16

– – – – – Didesnis kaip 27 %

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti:

– Naminių paukščių:

– – Skirti inkubacijai (perinimui):

0407 00 11

– – – Kalakučių arba žąsų

0407 00 19

– – – Kiti

0410 00 00

Valgomi gyvūninės kilmės produktai, nenurodyti kitoje vietoje

0504 00 00

Gyvūnų (išskyrus žuvis) žarnos, pūslės ir skrandžiai, sveiki arba jų gabalai, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

0601

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, esantys vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenoje; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena:

0602 10

– Neįsišakniję auginiai ir ūgliai:

0602 10 90

– – Kiti

0602 20

– Valgomuosius vaisius arba riešutus vedančių rūšių medžiai, krūmai ir kerai, skiepyti arba neskiepyti:

0602 20 90

– – Kiti

0602 30 00

– Rododendrai ir azalijos, skiepytos arba neskiepytos

0602 40

– Rožės, skiepytos arba neskiepytos

0602 90

– Kiti

0701

Bulvės, šviežios arba atšaldytos:

0701 10 00

– Sėklos

0703

Svogūnai, valgomieji svogūnėliai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos:

0703 20 00

– Valgomieji česnakai

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (Cichorium spp.), šviežios arba atšaldytos:

– Trūkažolės:

0705 21 00

– – Salotinės trūkažolės (Cichorium intybus var. foliosum)

0706

Morkos, ropės, burokėliai, pūteliai, gumbiniai salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, švieži arba atšaldyti:

0706 90

– Kiti:

0706 90 30

– – Krienai (Cochlearia armoracia)

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos:

0708 20 00

– Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0709

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos:

– Grybai ir trumai:

0709 51 00

– – Pievagrybiai (Agaricus genties)

0709 59

– – Kiti:

0709 59 10

– – – Voveraitės

0709 59 30

– – – Baravykai

0709 59 90

– – – Kiti

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

– Grybai ir trumai:

0711 51 00

– – Pievagrybiai (Agaricus genties)

0711 90

– Kitos daržovės; daržovių mišiniai:

– – Daržovės:

0711 90 10

– – – Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, išskyrus saldžiąsias paprikas

0711 90 50

– – – Svogūnai

0711 90 80

– – – Kiti

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos:

– Grybai, ausiagrybiai (wood ears) (Auricularia spp.), žiūryčiai (jelly fungi) (Tremella spp.) ir trumai:

0712 31 00

– – Pievagrybiai (Agaricus genties)

0712 32 00

– – Ausiagrybiai (wood ears)(Auricularia spp.)

0712 33 00

– – Žiūryčiai (jelly fungi) (Tremella spp.)

0712 39 00

– – Kiti

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos:

0713 10

– Žirniai (Pisum sativum):

0713 10 10

– – Skirti sėjai

– Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 31 00

– – Vigna mungo (L.) Hepper arba Vigna radiata (L.) Wilczek veislių pupelės

0713 33

– – Daržinės pupelės, įskaitant mažąsias baltąsias pupeles (Phaseolus vulgaris):

0713 33 10

– – – Skirtos sėjai

0713 40 00

– Lęšiai

0713 50 00

– Stambiasėklės pupos (Vicia faba var. major) ir smulkiasėklės pupos (Vicia faba var. equina, Vicia faba var. minor)

0713 90 00

– Kitos

0714

Maniokai, marantos, salepai, topinambai, batatai ir panašūs šakniavaisiai ir gumbavaisiai, turintys daug krakmolo arba inulino, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, supjaustyti griežinėliais arba nesupjaustyti, granuliuoti arba negranuliuoti; sago palmės šerdys

0801

Kokosai, bertoletijos ir anakardžiai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti:

– Braziliniai riešutai (bertoletijos):

0801 22 00

– – Išgliaudyti

0802

Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti:

– Migdolai:

0802 11

– – Su kevalais

0802 12

– – Išgliaudyti

– Graikiniai riešutai:

0802 31 00

– – Su kevalais

0802 32 00

– – Išgliaudyti

0802 60 00

– Makadamijos

0802 90

– Kiti:

0802 90 20

– – Arekų (arba betelio palmių) riešutai, kolamedžių riešutai ir pekanai (karijų riešutai) (Caryapecan)

0802 90 50

– – Kedro riešutai

0803 00

Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži arba džiovinti:

0803 00 90

– Džiovinti

0804

Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti:

0804 40 00

– Avokadai

0805

Citrusų vaisiai, švieži arba džiovinti:

0805 40 00

– Greipfrutai, įskaitant didžiuosius greipfrutus

0805 90 00

– Kiti

0806

Vynuogės, šviežios arba džiovintos:

0806 20

– Džiovintos

0810

Kiti vaisiai, švieži:

0810 40

– Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai:

0810 40 10

– – Bruknės, meškauogės arba kalninės spanguolės (Vaccinium vitisidaea rūšies augalų vaisiai)

0810 60 00

– Durijai

0810 90

– Kiti:

– – Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai

0810 90 60

– – – Raudonieji serbentai

0811

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

0811 20

– Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai:

– – Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių:

0811 20 11

– – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės

0811 20 19

– – – Kiti

– – Kiti

0811 20 39

– – – Juodieji serbentai

0811 90

– Kiti:

– – Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių:

– – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės

0811 90 11

– – – – Atogrąžų vaisiai ir atogrąžų riešutai

– – – Kiti:

0811 90 31

– – – – Atogrąžų vaisiai ir atogrąžų riešutai

0812

Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

0812 90

– Kiti:

0812 90 10

– – Abrikosai

0812 90 30

– – Melionmedžio vaisiai (papajos)

0812 90 40

– – Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies)

0812 90 70

– – Gvajavos, mangai, mangostaninės garcinijos, tamarindai, anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, pasifloros, karambolos, kertuočiai ir atogrąžų riešutai

0812 90 98

– – Kiti:

ex 0812 90 98

– – – Juodieji serbentai

ex 0812 90 98

– – – Avietės

0813

Džiovinti vaisiai, išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose; riešutų arba šiame skirsnyje klasifikuojamų džiovintų vaisių mišiniai:

0813 50

– Šiame skirsnyje klasifikuojamų riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai:

– – Džiovintų vaisių, išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose, mišiniai:

0813 50 19

– – – Su slyvomis

– – Mišiniai, sudaryti tik iš riešutų, klasifikuojamų 0801 ir 0802 pozicijose:

0813 50 31

– – – iš atogrąžų riešutų

0813 50 39

– – – Kiti

– – Kiti mišiniai:

0813 50 91

– – – Be slyvų arba figų

0814 00 00

Citrusų vaisių žievelės arba melionų (įskaitant arbūzus) luobos, šviežios, sušaldytos, džiovintos arba konservuotos sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais, bet netinkamos ilgai laikyti

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos:

0901 90

– Kiti:

0901 90 10

– – Kavos išaižos ir luobelės

0908

Muskatai, macis (mace) ir kardamonas

1001

Kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys):

1001 90

– Kiti:

1001 90 10

– – Kviečiai spelta (Triticum aestivum var. spelta), skirti sėjai

1006

Ryžiai

1007 00

Grūdinis sorgas

1008

Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas (strypainio sėklos); kiti javai

1102

Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai:

1102 90

– Kiti:

1102 90 30

– – Avižiniai miltai

1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės:

– Kruopos ir rupiniai:

1103 19

– – Kitų javų:

1103 19 10

– – – rugių

1103 19 30

– – – miežių

1103 19 40

– – – avižų

1103 19 50

– – – ryžių

1103 20

– Granulės

1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, klasifikuojamus 1006 pozicijoje; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti:

– Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius:

1104 12

– – avižų:

1104 12 10

– – – traiškyti

1104 19

– – Kitų javų:

1104 19 30

– – – rugių

– – – miežių

1104 19 61

– – – – traiškyti

1104 19 69

– – – – perdirbti į dribsnius

– – – Kiti:

1104 19 91

– – – – Perdirbti į dribsnius ryžiai

– Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti):

1104 22

– – Avižų

1104 23

– – Kukurūzų:

1104 23 30

– – – Gludinti

1104 23 90

– – – Apdirbti tiktai smulkinant

1104 29

– – Kitų javų:

– – – miežių:

1104 29 01

– – – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė)

1104 29 03

– – – – Lukštenti ir skaldyti arba smulkinti („Grütze“ arba „grutten“)

1104 29 05

– – – – Gludinti

1104 29 07

– – – – Apdirbti tiktai smulkinant

1104 29 09

– – – – Kiti

– – – Kiti:

– – – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti

1104 29 11

– – – – – Kviečių

1104 29 18

– – – – – Kiti

1104 29 30

– – – – Gludinti:

ex 1104 29 30

– – – – – Kviečių

ex 1104 29 30

– – – – – Rugių

– – – – Apdirbti tiktai smulkinant:

1104 29 51

– – – – – Kviečių

1104 29 55

– – – – – Rugių

1104 29 59

– – – – – Kiti

 

– – – – Kiti:

1104 29 81

– – – – – Kviečių

1104 29 85

– – – – – Rugių

1104 30

– Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti:

1104 30 10

– – Kviečių

1105

Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės

1106

Džiovintų ankštinių daržovių, klasifikuojamų 0713 pozicijoje, sago palmių šerdžių arba šakniavaisių ar gumbavaisių, klasifikuojamų 0714 pozicijoje, arba produktų, klasifikuojamų 8 skirsnyje, miltai, rupiniai ir milteliai

1107

Salyklas, skrudintas arba neskrudintas

1108

Krakmolas; inulinas:

– Krakmolas:

1108 19

– – Kiti krakmolai:

1108 19 10

– – – Ryžių krakmolas

1108 20 00

– Inulinas

1109 00 00

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas

1201 00

Sojos pupelės, skaldytos arba neskaldytos

1202

Žemės riešutai (arachiai), neskrudinti ir nevirti arba nekepti, gliaudyti arba negliaudyti, skaldyti arba neskaldyti:

1202 10

– Su kevalais:

1202 10 10

– – Skirti sėjai

1203 00 00

Kopra

1204 00

Linų sėmenys, skaldyti arba neskaldyti

1205

Rapsų arba rapsukų sėklos, skaldytos arba neskaldytos

1206 00

Saulėgrąžų sėklos, skaldytos arba neskaldytos

1207

Kitos aliejinių kultūrų sėklos ir vaisiai, skaldyti arba neskaldyti

1208

Miltai ir rupiniai iš aliejinių kultūrų sėklų arba vaisių, išskyrus garstyčios sėklas

1209

Sėklos, vaisiai ir sporos, tinkamos sėti

1210

Apynių spurgai, švieži arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti, sumalti į miltelius arba nemalti, granuliuoti arba negranuliuoti; lupulinas

1211

Augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti:

1211 90

– Kiti:

1211 90 85

– – Kiti:

ex 1211 90 85

– – – Kiti, išskyrus saldišaknes

1212

Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai, jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai ir cukranendrės, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti; vaisių kauliukai ir branduoliai, taip pat kiti augaliniai produktai (įskaitant neskrudintas Cichorium intybus sativum rūšies trūkažolių šaknis), dažniausiai vartojami žmonių maistui, nenurodyti kitoje vietoje:

– Kiti:

1212 91

– – Cukriniai runkeliai:

1212 99

– – Kiti:

1213 00 00

Javų šiaudai ir pelai, neapdoroti, kapoti arba nekapoti, susmulkinti arba nesusmulkinti, presuoti arba nepresuoti, granuliuoti arba negranuliuoti

1214

Šakniavaisiniai griežčiai, pašariniai runkeliai, pašariniai šakniavaisiai, šienas, mėlynžiedė liucerna, dobilai, bandvikiai, pašariniai kopūstai, lubinai, vikiai ir panašūs pašariniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti

1301

Šelakas; gamtinės dervos, sakai, lipai ir aliejingosios dervos (oleorezinai) (pavyzdžiui, balzamai)

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

– Augalų syvai ir ekstraktai:

1302 11 00

– – Opijus

1302 19

– – Kiti

– Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

1302 32

– – Gleivės ir tirštikliai iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių, saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų arba guaro (guar) sėklų, modifikuoti arba nemodifikuoti:

1302 32 90

– – – iš guaro sėklų

1302 39 00

– – Kiti

1501 00

Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijoje:

– Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus):

1501 00 11

– – Skirti naudoti pramonėje, išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą

1501 00 90

– Naminių paukščių taukai

1502 00

Galvijų, avių arba ožkų taukai, išskyrus klasifikuojamus 1503 pozicijoje

1503 00

Kiaulinių taukų stearinas, kiaulinių taukų aliejus, oleostearinas, oleoaliejus ir lajaus aliejus, neemulsuoti, nesumaišyti arba neapdoroti kitu būdu

1504

Žuvų arba jūrų žinduolių taukai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1507

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1508

Žemės riešutų (arachių) aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

1508 10

– Neapdorotas aliejus:

1508 10 10

– – Skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą

1508 90

– Kiti:

1508 90 10

– – Skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą

1511

Palmių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1512

Saulėgrąžų, dygminų arba vilnamedžių (medvilnės) aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1513

Kokosų, palmių branduolių arba atalių aliejai ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1514

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

– Sėmenų aliejus ir jo frakcijos:

1515 11 00

– – Neapdorotas aliejus

1515 19

– – Kiti

– Kukurūzų aliejus ir jo frakcijos:

1515 21

– – Neapdorotas aliejus

1515 29

– – Kiti

1515 30

– Ricinos aliejus ir jo frakcijos

1515 50

– Sezamų aliejus ir jo frakcijos

1515 90

– Kiti:

1515 90 11

– – Tungų aliejus; simondsijų ir oiticikų aliejus; mirtų vaškas ir japoniškas vaškas; jų frakcijos:

ex 1515 90 11

– – – Tungų aliejus ir jo frakcijos

– – Tabako sėklų aliejus ir jo frakcijos:

– – – Neapdorotas aliejus:

1515 90 21

– – – – Skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą

1515 90 29

– – – – Kiti:

– – – Kiti:

1515 90 31

– – – – Skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą

1515 90 39

– – – – Kiti:

– – Kitas aliejus ir jo frakcijos:

– – – Neapdorotas aliejus:

1515 90 40

– – – – Skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą

– – – – Kiti:

1515 90 51

– – – – – Kietieji, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

1515 90 59

– – – – – Kietieji, kiti; skystieji

– – – Kiti:

1515 90 60

– – – – Skirti naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą

– – – – Kiti:

1515 90 91

– – – – – Kietieji, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

1515 90 99

– – – – – Kietieji, kiti; skystieji

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti:

1516 10

– Gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos

1516 20

– Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos:

– – Kiti:

1516 20 91

– – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

– – – Kiti:

1516 20 95

– – – – Rapsukų, sėmenų, rapsų, saulėgrąžų, taukmedžių, karičių, makorių, tulukunų arba atalių aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą

– – – – Kiti:

1516 20 96

– – – – – Žemės riešutų (arachių), vilnamedžių sėklų (medvilnės), sojų arba saulėgrąžų aliejus; kitas aliejus, kurio sudėtyje esančios laisvosios riebalų rūgštys sudaro mažiau kaip 50 % masės, išskyrus palmių branduolių, taukmedžių, kokosų, rapsukų, rapsų arba kopaibų aliejų

1516 20 98

– – – – – Kiti

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

1517 10

– Margarinas, išskyrus skystąjį margariną:

1517 10 90

– – Kiti

1517 90

– Kiti

– – Kiti

1517 90 91

– – – Nelakusis, skystas, sumaišytas augalinis aliejus

1517 90 99

– – – Kiti

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitur:

– Nelakusis, skystas, sumaišytas augalinis aliejus, skirtas naudoti technikoje arba pramonėje, išskyrus žmonėms vartoti skirtų maisto produktų gamybą:

1518 00 31

– – Neapdorotas

1518 00 39

– – Kiti

1522 00

Degra; riebalinių medžiagų ar gyvūninių arba augalinių vaškų apdorojimo atliekos:

– Riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos:

– – Kurių sudėtyje yra aliejaus, turinčio alyvuogių aliejaus charakteristikas:

1522 00 31

– – – Soapstokai

1602

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo:

– Iš kiaulienos:

1602 49

– – Kiti, įskaitant mišinius:

– – – Naminių kiaulių:

– – – – Kurių ne mažiau kaip 80 % masės yra bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus:

1602 49 11

– – – – – Nugarinė (išskyrus sprandinę) ir jos dalys, įskaitant nugarinės ir kumpio mišinius

1602 49 15

– – – – – Kiti mišiniai iš kumpio (kojų), mentės, nugarinės arba sprandinės ir jų dalių

1602 49 50

– – – – Kurių mažiau kaip 40 % masės yra bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus

1602 50

– Galvijienos:

1602 50 10

– – Nevirti; virtos arba keptos mėsos arba mėsos subproduktų mišiniai su nevirta ir nekepta mėsa arba mėsos subproduktais

1602 90

– Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo:

1602 90 10

– – Produktai iš bet kurių gyvūnų kraujo

1603 00

Mėsos, žuvies arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių ekstraktai ir syvai

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas:

– Žaliavinis cukrus (pusgaminis), į kurį nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

1701 11

– – Cukranendrių cukrus

1701 12

– – Cukrinių runkelių cukrus

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę, ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė:

1702 20

– Klevų cukrus ir klevų sirupas:

1702 20 10

– – Klevų cukrus, kurio būvis kietas, į kurį pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

1702 30

– Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje nėra fruktozės arba fruktozė sudaro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės

1702 40

– Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų

1702 60

– Kita fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų

1702 90

– Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų, bei kiti cukraus ir cukraus sirupo mišiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos masės:

1702 90 30

– – Izogliukozė

1702 90 50

– – Maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas

1702 90 80

– – Inulino sirupas

1702 90 99

– – Kiti

1703

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų

1802 00 00

Kakavos lukštai, išaižos, luobelės ir kitos kakavos atliekos

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spagečiai, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnočiai, ravioliai (koldūnai), vamzdučiai (it. cannelloni); kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

1902 20

– Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

1902 20 30

– – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 20 % masės dešros ir panašių produktų, bet kurios rūšies mėsos ir mėsos subproduktų, įskaitant bet kurios rūšies ar kilmės riebalus

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

2001 90

– Kiti:

2001 90 99

– – Kiti:

2003

Grybai ir trumai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

2006 00

Daržovės, vaisiai, riešutai, vaisių žievelės ir kitos augalų dalys, konservuotos cukruje (nusausintos, apcukruotos (glacé) arba cukruotos):

2006 00 10

– Imbieras

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitur:

– Riešutai, žemės riešutai ir kitos sėklos, sumaišyti arba nesumaišyti:

2008 19

– – Kiti, įskaitant mišinius:

– – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

2008 19 91

– – – – atogrąžų riešutai; mišiniai, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai ir atogrąžų vaisiai

2008 20

– Ananasai:

– – Į kuriuos pridėta alkoholio:

– – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 20 11

– – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 17 % masės

– – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

2008 20 31

– – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 19 % masės

2008 20 39

– – – – Kiti

– – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 20 59

– – – – Kiti

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

2008 20 79

– – – – Kiti

2008 20 90

– – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus

2008 40

– Kriaušės:

– – Į kurias nepridėta alkoholio:

2008 40 90

– – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus

2008 70

– Persikai, įskaitant nektarinus:

– – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė:

2008 70 98

– – – – Mažesnė nei 5 kg

2008 80

– Braškės ir žemuogės:

– – Į kurias pridėta alkoholio:

2008 80 90

– – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus

– Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 2008 19 subpozicijoje:

2008 92

– – Mišiniai:

– – – Į kuriuos pridėta alkoholio:

– – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės:

– – – – – Kiti:

2008 92 16

– – – – – – Atogrąžų vaisių (įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai arba atogrąžų vaisiai)

– – – – Kiti:

 

– – – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės:

2008 92 32

– – – – – – Atogrąžų vaisių (įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai arba atogrąžų vaisiai)

2008 92 34

– – – – – – Kiti

– – – – – Kiti:

2008 92 36

– – – – – – Atogrąžų vaisių (įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai arba atogrąžų vaisiai)

– – – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus:

– – – – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 92 51

– – – – – – Atogrąžų vaisių (įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai arba atogrąžų vaisiai)

– – – – – Kiti:

– – – – – – Vaisių mišiniai, kuriuose nė vienos rūšies vaisių kiekis ne didesnis kaip 50 % visų vaisių masės:

2008 92 72

– – – – – – – Atogrąžų vaisių (įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai arba atogrąžų vaisiai)

– – – – – – Kiti:

2008 92 76

– – – – – – – Atogrąžų vaisių (įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai arba atogrąžų vaisiai)

2008 92 78

– – – – – – – Kiti

– – – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė:

– – – – – Ne mažesnė kaip 5 kg:

2008 92 92

– – – – – – Atogrąžų vaisių (įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai arba atogrąžų vaisiai)

2008 92 93

– – – – – – Kiti

– – – – – Ne mažesnė kaip 4,5 kg, bet mažesnė kaip 5 kg:

2008 92 94

– – – – – – Atogrąžų vaisių (įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai arba atogrąžų vaisiai)

2008 92 96

– – – – – – Kiti

– – – – – Mažiau nei 4,5 kg:

2008 92 97

– – – – – – Atogrąžų vaisių (įskaitant mišinius, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai arba atogrąžų vaisiai)

2008 99

– – Kiti:

– – – Į kuriuos pridėta alkoholio:

– – – – Imbieras:

2008 99 11

– – – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės

– – – – Kiti:

– – – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės:

– – – – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės:

2008 99 24

– – – – – – – Atogrąžų vaisiai:

ex 2008 99 24

– – – – – – – – Mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai, anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, karambolos ir kertuočiai

– – – – – – Kiti:

2008 99 31

– – – – – – – Atogrąžų vaisiai

2008 99 34

– – – – – – – Kiti

– – – – – Kiti:

– – – – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės:

2008 99 37

– – – – – – – Kiti

– – – – – – Kiti:

2008 99 38

– – – – – – – Atogrąžų vaisiai

2008 99 40

– – – – – – – Kiti

– – – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 99 41

– – – – – Imbieras

2008 99 46

– – – – – Pasifloros, gvajavos ir tamarindai

2008 99 47

– – – – – Mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, karambolos ir kertuočiai

– – – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

2008 99 51

– – – – – Imbieras

2008 99 61

– – – – – Pasifloros ir gvajavos

2008 99 62

– – – – – Mangai, mangostaninės garcinijos, tikrosios papajos, tamarindai, anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės, karambolos ir kertuočiai

2008 99 67

– – – – – Kiti

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių:

– Greipfrutų (įskaitant didžiųjų greipfrutų) sultys:

2009 29

– – Kiti:

– – – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67:

2009 29 91

– – – – Kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės

– Bet kurių kitų vienos rūšies citrusų vaisių sultys:

2009 31

– – Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20:

– – – Kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės:

2009 31 11

– – – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus

2009 39

– – Kiti:

– – – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 67:

2009 39 11

– – – – Kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės

– – – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67:

– – – – Kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės:

2009 39 31

– – – – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus

2009 39 39

– – – – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus

– – – – Kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės:

– – – – – Citrinų sultys:

2009 39 51

– – – – – – Kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės

2009 39 55

– – – – – – Kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis ne didesnis kaip 30 % masės

2009 39 59

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus

– – – – – Kitos citrusų vaisių sultys:

2009 39 91

– – – – – – Kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės

2009 39 95

– – – – – – Kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis ne didesnis kaip 30 % masės

– Ananasų sultys:

2009 41

– – Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20:

2009 41 10

– – – Kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus

– – – Kiti:

2009 41 91

– – – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus

2009 49

– – Kiti:

– – – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 67:

2009 49 11

– – – – Kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės

– – – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67:

2009 49 30

– – – – Kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus

– – – – Kiti:

2009 49 91

– – – – – Kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės

2009 49 93

– – – – – Kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis ne didesnis kaip 30 % masės

2106

Kitur nenurodyti maisto produktai:

2106 90

– Kiti:

– – Aromatinti arba dažyti cukraus sirupai:

2106 90 30

– – – Izogliukozės sirupai

– – – Kiti:

2106 90 51

– – – – Laktozės sirupas

2106 90 55

– – – – Gliukozės sirupas ir maltodekstrino sirupas

2106 90 59

– – – – Kiti

2206 00

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, nenurodyti kitur:

2206 00 10

– Piquette

– Kiti:

– – Putojantis:

2206 00 31

– – – Sidras ir kriaušių sidras

– – Neputojantys, induose, kurių talpa:

– – – Ne didesnė kaip 2 litrai:

2206 00 51

– – – – Sidras ir kriaušių sidras

2301

Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų, žuvų arba vėžiagyvių, moliuskų arba kitų vandens bestuburių, netinkami vartoti žmonių maistui; taukų likučiai:

2301 10 00

– Miltai, rupiniai ir granulės iš mėsos arba mėsos subproduktų; taukų likučiai

2302

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų arba ankštinių augalų apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

2303

Krakmolo gamybos liekanos ir panašios liekanos, cukrinių runkelių becukrė masė, cukranendrių išspaudos ir kitos cukraus gamybos atliekos, žlaugtai arba kitos alaus gamybos arba alkoholio distiliavimo atliekos, granuliuotos arba negranuliuotos

2304 00 00

Išspaudos ir kitos kietos sojos pupelių aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2306

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba augalinio aliejaus ekstrakcijos liekanos, išskyrus klasifikuojamas 2304 arba 2305 pozicijose, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2308 00

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitur:

2308 00 40

– Gilės ir kaštonai; obuolių arba kitų vaisių išspaudos, išskyrus vynuogių išspaudas

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams:

2309 10

– Kačių ir šunų maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes:

– – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų:

– – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo:

– – – – Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip 10 % masės:

2309 10 13

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 10 19

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % masės pieno produktų

– – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo:

2309 10 33

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 10 39

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

– – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo:

2309 10 53

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 10 70

– – – Kurių sudėtyje nėra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, bet yra pieno produktų

2309 90

– Kiti:

2309 90 10

– – Tirpus žuvų arba jūros žinduolių maistas

2309 90 20

– – Produktai, nurodyti šio skirsnio 5 papildomojoje pastaboje

– – Kiti, įskaitant premiksus:

– – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų:

– – – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo:

– – – – – Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip 10 % masės:

2309 90 31

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 90 33

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

– – – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo:

2309 90 43

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 90 49

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

– – – Kiti:

– – – – Kiti:

2309 90 99

– – – – – Kiti:

2401

Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos:

2401 10

– Tabakas, iš kurio lapų nepašalintos vidurinės gyslos:

– – Virginia tabakas, vytintas dūmuose, ir šviesoje ore vytintas („light air-cured“) Burley tabakas (įskaitant Burley tabako hibridus); šviesoje ore vytintas („light air-cured“) Maryland tabakas ir tabakas, vytintas virš liepsnos („fire-cured“):

2401 10 10

– – – Virginia tabakas, vytintas dūmuose

2401 10 20

– – – Šviesoje ore vytintas („light air-cured“) Burley tabakas (įskaitant Burley tabako hibridus)

2401 10 30

– – – Šviesoje ore vytintas („light air-cured“) Maryland tabakas

– – – Tabakas, vytintas virš liepsnos („fire-cured“):

2401 10 41

– – – – Kentucky tabakas

2401 10 49

– – – – Kiti

– – Kiti:

2401 10 50

– – – Šviesoje ore vytintas („light air-cured“) tabakas

2401 10 70

– – – Tamsoje ore vytintas („dark air-cured“) tabakas

2401 10 80

– – – Dūmuose vytintas („flue-cured“) tabakas

2401 10 90

– – – Kitas tabakas

2401 20

– Tabakas, iš kurio lapų iš dalies arba visiškai pašalintos vidurinės gyslos:

– – Virginia tabakas, vytintas dūmuose, ir šviesoje ore vytintas („light air-cured“) Burley tabakas (įskaitant Burley tabako hibridus); šviesoje ore vytintas („light air-cured“) Maryland tabakas ir tabakas, vytintas virš liepsnos („fire-cured“):

2401 20 10

– – – Virginia tabakas, vytintas dūmuose

2401 20 20

– – – Šviesoje ore vytintas („light air-cured“) Burley tabakas (įskaitant Burley tabako hibridus)

2401 20 30

– – – Šviesoje ore vytintas („light air-cured“) Maryland tabakas

– – – Tabakas, vytintas virš liepsnos („fire-cured“):

2401 20 41

– – – – Kentucky tabakas

2401 20 49

– – – – Kiti

– – Kiti:

2401 20 50

– – – Šviesoje ore vytintas („light air-cured“) tabakas

2401 20 70

– – – Tamsoje ore vytintas („dark air-cured“) tabakas

2401 20 80

– – – Dūmuose vytintas („flue-cured“) tabakas

2401 20 90

– – – Kitas tabakas

2401 30 00

– Tabako liekanos

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkrečius ir absoliučius; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:

– Citrusų vaisių eteriniai aliejai:

3301 12

– – apelsinų

3301 13

– – citrinų

3301 19

– – Kiti

– Ne citrusų vaisių eteriniai aliejai:

3301 24

– – Pipirmėčių (Mentha piperita)

3301 25

– – Kitų rūšių mėtų

3301 29

– – Kiti

3301 30 00

– Kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai)

3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

3302 10

– Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje:

– – Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje:

3302 10 40

– – – Kiti

3302 10 90

– – Skirti naudoti maisto pramonėje

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai:

3501 90

– Kiti:

3501 90 10

– – Kazeininiai klijai

3502

Albuminai (įskaitant dviejų arba daugiau išrūgų baltymų koncentratus, kurių sudėtyje išrūgų baltymai sudaro daugiau kaip 80 % sauso produkto masės), albuminatai ir kiti albuminų dariniai

3503 00

Želatina (įskaitant želatiną, turinčią stačiakampių (įskaitant kvadratinius) lakštų pavidalą, apdirbtu arba neapdirbtu paviršiumi, dažytą arba nedažytą) ir želatinos dariniai; žuvų klijai; kiti gyvūniniai klijai, išskyrus kazeininius klijus, klasifikuojamus 3501 pozicijoje

3504 00 00

Peptonai ir jų dariniai; kitos baltyminės medžiagos ir jų dariniai, nenurodyti kitoje vietoje; odos milteliai, chromuoti arba nechromuoti

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

3505 10

– Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai:

– – Kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 50

– – – Esterinti arba eterinti krakmolai

4101

Žalios (neišdirbtos) galvijų (įskaitant buivolus) odos arba arklenos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės

4102

Žalios (neišdirbtos) avių arba ėriukų odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), su vilna arba be vilnos, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos c punkte kaip išimtis

4103

Kitos žalios (neišdirbtos) odos (šviežios arba sūdytos, džiovintos, kalkintos, pikeliuotos arba kitu būdu konservuotos, bet neraugintos, neišdirbtos į pergamentą ir toliau neapdorotos), be plaukų arba su plaukais, skeltinės arba neskeltinės, išskyrus nurodytas šio skirsnio 1 pastabos b punkte arba 1 pastabos c punkte kaip išimtis

4301

Neapdoroti kailiai (įskaitant galvenas, uodegenas, kojenas ir kitas dalis arba atraižas, tinkamas naudoti kailininkystei), išskyrus žalias (neišdirbtas) odas, klasifikuojamas 4101, 4102 arba 4103 pozicijose

5001 00 00

Šilkaverpių kokonai, tinkami išvynioti

5002 00 00

Šilko žaliava (nesukta)

5003 00 00

Šilko atliekos (įskaitant kokonus, netinkamus išvynioti, verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5101

Nekaršta ir nešukuota vilna

5102

Nekaršti ir nešukuoti švelniavilnių arba šiurkščiavilnių gyvūnų plaukai

5103

Vilnos arba švelniavilnių ar šiurkščiavilnių gyvūnų plaukų atliekos, įskaitant verpalų atliekas, bet neįskaitant išplaušintos žaliavos

5201 00

Nekaršta ir nešukuota medvilnė

5202

medvilnės atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5203 00 00

Karšta arba šukuota medvilnė

5301

Linai, žali ar perdirbti, bet neverpti; linų pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)

5302

Sėjamosios kanapės (Cannabis sativa L.), žaliavinės arba apdorotos, bet nesuverptos; sėjamųjų kanapių pakulos ir atliekos (įskaitant verpalų atliekas ir išplaušintą žaliavą)“

III PRIEDAS

„IIb PRIEDAS

ALBANIJOS TARIFŲ NUOLAIDOS BENDRIJOS KILMĖS PIRMINIAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAMS

(nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies b punkte)

Šiame priede išvardytiems produktams taikomi muitai bus mažinami ir naikinami pagal šį grafiką:

2007 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 80 % bazinio muito,

2008 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 60 % bazinio muito,

2009 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 40 % bazinio muito,

2010 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 0 % bazinio muito.

KN kodas

Aprašymas

0101

Gyvi arkliai, asilai, mulai ir arklėnai:

0101 90

– Kiti

0206

Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti:

0206 10

– Galvijienos, švieži arba atšaldyti:

– – Kiti:

0206 10 91

– – – Kepenys

0206 10 95

– – – Storosios ir plonosios diafragmos

0206 10 99

– – – Kiti

– Galvijienos, sušaldyti:

0206 21 00

– – Liežuviai

0206 22 00

– – Kepenys

0206 29

– – Kiti:

– – – Kiti:

0206 29 91

– – – – Storosios ir plonosios diafragmos

0206 29 99

– – – – Kiti

– Kiaulienos, sušaldyti:

0206 49

– – Kiti:

0206 80

– Kiti, švieži arba atšaldyti:

– – Kiti:

0206 80 91

– – – Arklių, asilų, mulų ir arklėnų

0206 80 99

– – – Avienos ir ožkienos

0206 90

– Kiti, sušaldyti:

– – Kiti:

0206 90 91

– – – Arklių, asilų, mulų ir arklėnų

0206 90 99

– – – Avienos ir ožkienos

0208

Kita mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti:

0208 10

– Triušių arba kiškių

0208 40

– Banginių, delfinų ir jūrų kiaulių (Cetacea būrio žinduolių); lamantinų ir diugonių (Sirenia būrio žinduolių):

0208 40 10

– – Banginių mėsa

0208 90

– Kiti

0209 00

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių taukai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

0403 90

– Kiti:

– – Nearomatizuoti, į kuriuos nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

– – – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai:

– – – – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas:

0403 90 11

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0403 90 13

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0403 90 19

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

– – – – Kiti, kurių riebumas:

0403 90 31

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0403 90 33

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0403 90 39

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

– – – Kiti:

– – – – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas:

0403 90 51

– – – – – Ne didesnis kaip 3 % masės

0403 90 53

– – – – – Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0403 90 59

– – – – – Didesnis kaip 6 % masės

– – – – Kiti, kurių riebumas:

0403 90 61

– – – – – Ne didesnis kaip 3 % masės

0403 90 63

– – – – – Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0403 90 69

– – – – – Didesnis kaip 6 % masės

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos įdėta arba neįdėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitur:

0404 10

– Išrūgos ir pakeistų savybių išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

– – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai:

– – – Kiti, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38):

– – – – Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

0404 10 26

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0404 10 28

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0404 10 32

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

– – – – Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

0404 10 34

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0404 10 36

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0404 10 38

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

– – Kiti:

– – – į kuriuos neįdėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38):

– – – – Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

0404 10 48

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0404 10 52

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0404 10 54

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

– – – – Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

0404 10 56

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0404 10 58

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0404 10 62

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

– – – Kiti, kurių sudėtyje esančių baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38):

– – – – Ne didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

0404 10 72

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0404 10 74

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0404 10 76

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

– – – – Didesnis kaip 15 % masės, o riebumas:

0404 10 78

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0404 10 82

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0404 10 84

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

0404 90

– Kiti

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

0405 20

– Pieno pastos:

0405 20 90

– – Kurių riebumas didesnis kaip 75 % masės, bet mažesnis kaip 80 % masės

0405 90

– Kiti

0406

Sūriai ir varškė:

0406 10

– Švieži (nenokinami arba nekonservuojami) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius, ir varškė

0406 20

– Visų rūšių trinti arba miltelių pavidalo sūriai

0406 30

– Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius

0406 40

– Pelėsiniai sūriai ir kiti sūriai su Penicillium roqueforti pelėsių gijomis

0406 90

– Kiti sūriai:

0406 90 01

– – Skirti lydyti

– – Kiti:

0406 90 13

– – – Emmentaler

0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz

0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell

0406 90 18

– – – Fromage fribourgeois, Vacherin Mont d’Or ir Tête de Moine

0406 90 19

– – – Sūris Glarus (vadinamasis Schabziger) su prieskoniniais augalais, pagamintas iš nugriebto pieno, sumaišyto su smulkiai sumaltais prieskoniniais augalais

0406 90 21

– – – Cheddar

0406 90 23

– – – Edam

0406 90 25

– – – Tilsit

0406 90 27

– – – Butterkäse

0406 90 29

– – – Kashkaval

0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri

0406 90 37

– – – Finlandia

0406 90 39

– – – Jarlsberg

– – – Kiti:

0406 90 50

– – – – Sūriai iš avių arba buivolių pieno, induose su sūrymu arba burdiukuose iš avių arba ožkų odos

– – – – Kiti:

– – – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o neriebalinės medžiagos vandens masė:

– – – – – – Ne didesnė kaip 47 %:

0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

0406 90 69

– – – – – – – Kiti

– – – – – – Didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 72 % masės:

0406 90 73

– – – – – – – Provolone

0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø

0406 90 78

– – – – – – – Gouda

0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire, Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

0406 90 82

– – – – – – – Camembert

0406 90 84

– – – – – – – Brie

0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri

– – – – – – – Kiti sūriai, kurių neriebalinės medžiagos vandens masė:

0406 90 86

– – – – – – – – Didesnė kaip 47 %, bet ne didesnė kaip 52 %

0406 90 87

– – – – – – – – Didesnė kaip 52 %, bet ne didesnė kaip 62 %

0406 90 88

– – – – – – – – Didesnė kaip 62 %, bet ne didesnė kaip 72 %

0406 90 93

– – – – – – Didesnė kaip 72 %

0406 90 99

– – – – – Kiti

0408

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, sušaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

0511

Kitur nenurodyti gyvūniniai produktai; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui:

0511 10 00

– Galvijų sperma

– Kiti:

0511 99

– – Kiti:

0511 99 10

– – – Gyslos arba sausgyslės; nuopjovos ir panašios kailių arba odų žaliavos atliekos

0511 99 85

– – – Kiti:

ex 0511 99 85

– – – – Išskyrus ašutus ir ašutų atliekas, suformuotas arba nesuformuotas į sluoksną, su pagrindu arba be pagrindo

0603

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

0604

Lapai, šakos ir kitos augalų dalys be žiedų arba žiedpumpurių, taip pat žolės, samanos ir kerpės, tinkamos puokštėms ar kitiems dekoratyviniams tikslams, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos:

0604 10

– Samanos ir kerpės:

0604 10 10

– – Elninės šiurės

– Kiti:

0604 91

– – Gyvos:

0604 91 40

– – – Spygliuočių šakos:

ex 0604 91 40

– – – – Nordmano eglių (Abies nordmanniana (Stev.) Spach) ir tauriųjų eglių (Abies procera Rehd.)

0701

Bulvės, šviežios arba atšaldytos:

0701 90

– Kiti:

0701 90 10

– – Skirtos krakmolui gaminti

– – Kiti:

0701 90 90

– – – Kiti

0703

Svogūnai, askaloniniai česnakai, valgomieji česnakai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos:

0703 10

– Svogūnai ir valgomieji svogūnėliai:

0703 10 90

– – Askaloniniai česnakai

0703 90 00

– Daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės

0705

Salotos (Lactuca sativa) ir trūkažolės (Cichorium spp.), šviežios arba atšaldytos:

– Salotos:

0705 11 00

– – Gūžinės salotos

0705 19 00

– – Kiti

– Trūkažolės:

0705 29 00

– – Kiti

0706

Morkos, ropės, burokėliai, pūteliai, gumbiniai salierai, ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, švieži arba atšaldyti:

0706 90

– Kiti:

0706 90 10

– – Gumbiniai salierai (šakniavaisiniai arba vokiškieji salierai)

0706 90 90

– – Kiti

0707 00

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti:

0707 00 90

– Agurkėliai

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos:

0708 10 00

– Žirniai (Pisum sativum)

0708 90 00

– Kitos ankštinės daržovės

0709

Kitos daržovės, šviežios arba atšaldytos:

0709 20 00

– Smidrai (šparagai)

0709 30 00

– Baklažanai

0709 40 00

– Lapkotiniai salierai, išskyrus gumbinius salierus

– Grybai ir trumai:

0709 59

– – Kiti:

0709 59 50

– – – Trumai

0709 60

– Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai

0709 70 00

– Špinatai, Naujosios Zelandijos špinatai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai)

0709 90

– Kiti

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos:

0710 10 00

– Bulvės

– Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos:

0710 21 00

– – Žirniai (Pisum sativum)

0710 22 00

– – Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.)

0710 29 00

– – Kiti

0710 30 00

– Špinatai, Naujosios Zelandijos špinatai ir daržinės balandūnės (gigantiškieji špinatai)

0710 80

– Kitos daržovės

0710 90 00

– Daržovių mišiniai

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

0711 20

– Alyvuogės

0711 40 00

– Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai)

– Grybai ir trumai:

0711 59 00

– – Kiti

0711 90

– Kitos daržovės; daržovių mišiniai:

– – Daržovės:

0711 90 70

– – – Kapariai

0711 90 90

– – Daržovių mišiniai

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos:

0712 20 00

– Svogūnai

0712 90

– Kitos daržovės; daržovių mišiniai

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos:

0713 10

– Žirniai (Pisum sativum):

0713 10 90

– – Kiti

0713 20 00

– Nutai

– Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.):

0713 32 00

– – Pupuolės (adzuki) (Phaseolus arba Vigna angularis)

0713 33

– – Daržinės pupelės, įskaitant mažąsias baltąsias pupeles (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – Kiti

0713 39 00

– – Kiti

0801

Kokosai, bertoletijos ir anakardžiai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti:

– Kokosai:

0801 11 00

– – Išdžiovinti

0801 19 00

– – Kiti

– Braziliniai riešutai (bertoletijos):

0801 21 00

– – Su kevalais

– Anakardžių (cashew) riešutai:

0801 31 00

– – Su kevalais

0802

Kiti riešutai, švieži arba džiovinti, su kevalais arba be kevalų, išgliaudyti arba neišgliaudyti:

– Lazdynų arba amerikiniai (Corylus spp.) riešutai:

0802 21 00

– – Su kevalais

0802 22 00

– – Išgliaudyti

0802 40 00

– Kaštainiai (Castanea spp.)

0802 50 00

– Pistacijos

0802 90

– Kiti:

0802 90 85

– – Kiti

0803 00

Bananai, įskaitant tikruosius bananus (plantains), švieži arba džiovinti:

– Švieži:

0803 00 11

– – Tikrieji

0803 00 19

– – Kiti

0804

Datulės, figos, ananasai, avokadai, gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos, švieži arba džiovinti:

0804 20

– Figos:

0804 20 10

– – Šviežios

0804 30 00

– Ananasai

0804 50 00

– Gvajavos, mangai ir mangostaninės garcinijos

0805

Citrusų vaisiai, švieži arba džiovinti:

0805 10

– Apelsinai

0805 20

– Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai

0805 50

– Tikrosios citrinos (Citrus limon, Citrus limonum) ir žaliosios citrinos bei persinės citrinos (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia)

0806

Vynuogės, šviežios arba džiovintos:

0806 10

– Šviežios:

0806 10 10

– – Valgomosios vynuogės

0807

Melionai (įskaitant arbūzus) ir tikrosios papajos, švieži:

0807 20 00

– Tikrosios papajos

0808

Obuoliai, kriaušės ir svarainiai, švieži

0809

Abrikosai, vyšnios, persikai (įskaitant nektarinus), slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai, švieži:

0810

Kiti vaisiai, švieži:

0810 20

– Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės

0810 40

– Spanguolės, mėlynės ir kiti šilauogių (Vaccinium) genties augalų vaisiai:

0810 40 30

– – Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies)

0810 40 50

– – Stambiauogių spanguolių (Vaccinium macrocarpon rūšies) ir Vaccinium corymbosum rūšies augalų vaisiai

0810 40 90

– – Kiti

0810 50 00

– Kiviai

0810 90

– Kiti:

0810 90 30

– – Tamarindai, anakardžių obuoliai, ličiai, duonvaisiai, sapodilės

0810 90 40

– – Pasifloros, karambolos ir kertuočiai

– – Juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai:

0810 90 50

– – – Juodieji serbentai

0810 90 70

– – – Kiti

0810 90 95

– – Kiti

0811

Vaisiai ir riešutai, nevirti arba išvirti garuose ar vandenyje, sušaldyti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

0811 10

– Braškės ir žemuogės

0811 20

– Avietės, gervuogės, šilkmedžio vaisiai ir ilgavaisės gervuogės, juodieji, baltieji arba raudonieji serbentai ir agrastai:

– – Kiti:

0811 20 31

– – – Avietės

0811 20 51

– – – Raudonieji serbentai

0811 20 59

– – – Gervuogės ir šilkuogės

0811 20 90

– – – Kiti

0811 90

– Kiti:

– – Į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių:

– – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės:

0811 90 19

– – – – Kiti

– – – Kiti:

0811 90 39

– – – – Kiti

– – Kiti:

0811 90 50

– – – Mėlynės (Vaccinium myrtillus rūšies)

0811 90 70

– – – Vaccinium myrtilloides ir Vaccinium angustifolium rūšių augalų vaisiai

– – – Vyšnios:

0811 90 75

– – – – Vyšninės slyvos (Prunus cerasus)

0811 90 80

– – – – Kiti

0811 90 85

– – – Atogrąžų vaisiai ir atogrąžų riešutai

0811 90 95

– – – Kiti

0812

Konservuoti vaisiai ir riešutai, netinkami ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuoti dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

0812 10 00

– Vyšnios

0812 90

– Kiti:

0812 90 20

– – Apelsinai

0812 90 98

– – Kiti

0813

Džiovinti vaisiai, išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose; riešutų arba šiame skirsnyje klasifikuojamų džiovintų vaisių mišiniai:

0813 10 00

– Abrikosai

0813 20 00

– Slyvos

0813 30 00

– Obuoliai

0813 40

– Kiti vaisiai

0813 50

– Šiame skirsnyje klasifikuojamų riešutų arba džiovintų vaisių mišiniai:

– – Džiovintų vaisių, išskyrus klasifikuojamus 0801–0806 pozicijose, mišiniai:

– – – Be slyvų:

0813 50 12

– – – – Iš tikrųjų papajų, tamarindų, anakardžių obuolių, ličių, duonvaisių, sapodilių, pasiflorų, karambolų ir kertuočių

0813 50 15

– – – – Kiti

– – Kiti mišiniai:

0813 50 99

– – – Kiti

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos:

– Neskrudinta kava:

0901 11 00

– – Su kofeinu

0901 12 00

– – Be kofeino

– Skrudinta kava:

0901 21 00

– – Su kofeinu

0901 22 00

– – Be kofeino

0901 90

– Kiti:

0901 90 90

– – Kavos pakaitalai, turintys kavos

0904

Pipirai (Piper genties); džiovinti, grūsti arba malti Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai:

0904 20

– Capsicum genties arba Pimenta genties vaisiai, džiovinti, grūsti arba malti:

– – Negrūsti ir nemalti:

0904 20 30

– – – Kiti

0909

Anyžinių ožiažolių, žvaigždanyžių (badijonų), pankolių, kalendrų, kmynų arba paprastųjų kmynų sėklos; kadagių uogos

0910

Imbieras, šafranas, ciberžolė, čiobreliai, lauro lapai, karis ir kiti prieskoniai

1102

Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai:

1102 10 00

– Ruginiai miltai

1102 20

– Kukurūziniai miltai

1102 90

– Kiti:

1102 90 10

– – Miežiniai miltai

1102 90 50

– – Ryžiniai miltai

1102 90 90

– – Kiti

1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės:

– Kruopos ir rupiniai:

1103 11

– – Kviečių

1103 13

– – Kukurūzų

1103 19

– – Kitų javų:

1103 19 90

– – – Kiti

1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, klasifikuojamus 1006 pozicijoje; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti:

– Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius:

1104 12

– – Avižų:

1104 12 90

– – – Perdirbti į dribsnius

1104 19

– – Kitų javų:

1104 19 10

– – – Kviečių

1104 19 50

– – – Kukurūzų

– – – Kiti:

1104 19 99

– – – – Kiti

– Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti):

1104 23

– – Kukurūzų:

1104 23 10

– – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti

1104 23 99

– – – Kiti

1104 29

– – Kitų javų:

– – – Kiti:

1104 29 30

– – – – Gludinti:

ex 1104 29 30

– – – – – Išskyrus kviečių arba rugių

– – – – Kiti:

1104 29 89

– – – – – Kiti

1104 30

– Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti:

1104 30 90

– – Kitų javų

1108

Krakmolas; inulinas:

– Krakmolas:

1108 11 00

– – Kviečių krakmolas

1108 12 00

– – Kukurūzų krakmolas

1108 13 00

– – Bulvių krakmolas

1108 14 00

– – Maniokų krakmolas

1108 19

– – Kiti krakmolai:

1108 19 90

– – – Kiti

1202

Žemės riešutai (arachiai), neskrudinti ir nevirti arba nekepti, gliaudyti arba negliaudyti, skaldyti arba neskaldyti:

1202 10

– Su kevalais:

1202 10 90

– – Kiti

1202 20 00

– Gliaudyti, skaldyti arba neskaldyti

1211

Augalai ir augalų dalys (įskaitant sėklas ir vaisius), dažniausiai naudojami parfumerijoje, farmacijoje arba kaip insekticidai, fungicidai ar panašiai, švieži arba džiovinti, supjaustyti arba nesupjaustyti, grūsti arba negrūsti, sumalti į miltelius arba nemalti:

1211 20 00

– Ženšenių šaknys

1211 30 00

– Kokamedžių lapai

1211 40 00

– Aguonų stiebeliai

1211 90

– Kiti:

1211 90 85

– – Kiti:

ex 1211 90 85

– – – Saldišaknės

1501 00

Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus) ir naminių paukščių taukai, išskyrus klasifikuojamus 0209 arba 1503 pozicijoje:

– Kiauliniai riebalai (įskaitant kiaulinius taukus):

1501 00 19

– – Kiti

1508

Žemės riešutų (arachių) aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

1508 10

– Neapdorotas aliejus:

1508 10 90

– – Kiti

1508 90

– Kiti:

1508 90 90

– – Kiti

1510 00

Kitas aliejus ir jo frakcijos, gauti tik iš alyvuogių, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, įskaitant šio aliejaus arba jo frakcijų mišinius su aliejumi arba frakcijomis, klasifikuojamus 1509 pozicijoje

1522 00

Degra; riebalinių medžiagų ar gyvūninių arba augalinių vaškų apdorojimo atliekos:

– Riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos:

– – Kurių sudėtyje yra aliejaus, turinčio alyvuogių aliejaus charakteristikas:

1522 00 39

– – – Kiti

– – Kiti:

1522 00 91

– – – Aliejaus nuosėdos ir padugnės; soapstokai

1522 00 99

– – – Kiti

1602

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo:

1602 10 00

– Homogenizuoti produktai

– Iš naminių paukščių, klasifikuojamų 0105 pozicijoje:

1602 31

– – Iš kalakutų:

– – – Kurių ne mažiau kaip 57 % masės yra paukštiena arba paukštienos subproduktai:

1602 31 11

– – – – Pagaminti vien tiktai iš nevirtos ir nekeptos kalakutienos

1602 31 19

– – – – Kiti

1602 31 90

– – – Kiti

1602 32

– – Iš Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų):

– – – Kurių ne mažiau kaip 57 % masės yra paukštiena arba paukštienos subproduktai:

1602 32 11

– – – – Nevirti

1602 32 19

– – – – Kiti

1602 32 90

– – – Kiti

1602 39

– – Kiti:

– – – Kurių ne mažiau kaip 57 % masės yra paukštiena arba paukštienos subproduktai:

1602 39 21

– – – – Nevirti

1602 39 29

– – – – Kiti

1602 39 80

– – – Kiti

– Iš kiaulienos:

1602 41

– – Kumpiai ir jų dalys

1602 42

– – Mentės ir jų dalys

1602 49

– – Kiti, įskaitant mišinius:

– – – Naminių kiaulių:

– – – – Kurių ne mažiau kaip 80 % masės yra bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus:

1602 49 13

– – – – – Sprandinė ir jos dalys, įskaitant sprandinės ir mentės mišinius

1602 49 19

– – – – – Kiti

1602 49 90

– – – Kiti

1602 50

– Galvijienos:

– – Kiti:

– – – Sandariai įpakuoti:

1602 50 31

– – – – Sūdyta jautiena

1602 50 39

– – – – Kiti

1602 50 80

– – – Kiti

1602 90

– Kiti, įskaitant produktus iš bet kurių gyvūnų kraujo:

– – Kiti:

1602 90 31

– – – Iš laukinienos arba triušienos

1602 90 41

– – – Iš šiaurės elnių

– – – Kiti:

1602 90 51

– – – – Turintys naminių kiaulių mėsos arba mėsos subproduktų

– – – – Kiti:

– – – – – Turintys jautienos arba jautienos subproduktų:

1602 90 61

– – – – – – Nevirti; virtos arba keptos mėsos arba mėsos subproduktų mišiniai su nevirta ir nekepta mėsa arba mėsos subproduktais

– – – – – Kiti:

– – – – – – Avienos arba ožkienos:

– – – – – – – Nevirti; virtos arba keptos mėsos arba mėsos subproduktų mišiniai su nevirta ir nekepta mėsa arba mėsos subproduktais:

1602 90 72

– – – – – – – – Avienos

1602 90 74

– – – – – – – – Ožkienos

– – – – – – – Kiti:

1602 90 76

– – – – – – – – Avienos

1602 90 78

– – – – – – – – Ožkienos

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas:

– Kitas:

1701 91 00

– – Į kurį pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

1701 99

– – Kitas:

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę, ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė:

– Laktozė ir laktozės sirupas:

1702 11 00

– – Kurių sudėtyje esančios laktozės masė, išreikšta bevandenės laktozės kiekiu sausojoje medžiagoje, sudaro ne mažiau kaip 99 %

1702 19 00

– – Kiti

1702 20

– Klevų cukrus ir klevų sirupas:

1702 20 90

– – Kiti

1702 90

– Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų, bei kiti cukraus ir cukraus sirupo mišiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos masės:

1702 90 60

– – Dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi

– – Karamelė:

1702 90 71

– – – Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės

– – – Kiti:

1702 90 75

– – – – Turinti aglomeruotų arba neaglomeruotų miltelių pavidalą

1702 90 79

– – – – Kiti

1801 00 00

Kakavos pupelės, sveikos arba skaldytos, žalios arba skrudintos

2002

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2004 10

– Bulvės:

2004 10 10

– – Virtos, neparuoštos kitu būdu

– – Kiti:

2004 10 99

– – – Kiti

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2005 20

– Bulvės:

– – Kiti:

2005 20 20

– – – Supjaustytos plonais griežinėliais, virtos riebaluose arba keptos, sūdytos arba nesūdytos, su prieskoniais arba be prieskonių, sandariai supakuotos, tinkamos iš karto vartoti maistui

2005 20 80

– – – Kiti

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, nenurodyti kitur:

– Riešutai, žemės riešutai ir kitos sėklos, sumaišyti arba nesumaišyti:

2008 11

– – Žemės riešutai:

– – – Kiti, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė:

– – – – Didesnė kaip 1 kg:

2008 11 92

– – – – – Skrudinti

2008 11 94

– – – – – Kiti

– – – – Ne didesnė kaip 1 kg:

2008 11 96

– – – – – Skrudinti

2008 11 98

– – – – – Kiti

2008 19

– – Kiti, įskaitant mišinius:

– – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 19 11

– – – – Atogrąžų riešutai; mišiniai, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai ir atogrąžų vaisiai

– – – – Kiti:

2008 19 13

– – – – – Skrudinti migdolai ir pistacijos

2008 19 19

– – – – – Kiti

– – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

2008 19 91

– – – – Atogrąžų riešutai; mišiniai, kurių ne mažiau kaip 50 % masės sudaro atogrąžų riešutai ir atogrąžų vaisiai

ex 2008 19 91

– – – – – Išskyrus skrudintus atogrąžų riešutus

– – – – Kiti:

– – – – – Skrudinti riešutai:

2008 19 93

– – – – – – Migdolai ir pistacijos

2008 19 95

– – – – – – Kiti

2008 19 99

– – – – – Kiti

2008 20

– Ananasai:

– – Į kuriuos pridėta alkoholio:

– – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 20 19

– – – – Kiti

– – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 20 51

– – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 17 % masės

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

2008 20 71

– – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 19 % masės

2008 30

– Citrusų vaisiai:

– – Į kuriuos pridėta alkoholio:

– – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės:

2008 30 11

– – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės

– – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 30 51

– – – – Greipfrutų, įskaitant didžiuosius greipfrutus, skiltelės

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

2008 30 71

– – – – Greipfrutų, įskaitant didžiuosius greipfrutus, skiltelės

2008 30 75

– – – – Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir kiti panašūs citrusinių hibridai

2008 30 90

– – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus

2008 40

– Kriaušės:

– – Į kurias pridėta alkoholio:

– – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

– – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės:

2008 40 11

– – – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės

– – – – Kiti:

2008 40 21

– – – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės

– – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

2008 40 31

– – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 15 % masės

– – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 40 51

– – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

2008 40 71

– – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 15 % masės

2008 40 79

– – – – Kiti

2008 50

– Abrikosai:

– – Į kuriuos pridėta alkoholio:

– – – Tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

– – – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 13 % masės:

2008 50 11

– – – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės

– – – – Kiti:

2008 50 31

– – – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės

2008 50 39

– – – – – Kiti

– – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 50 69

– – – – Kiti

– – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė:

2008 50 94

– – – – Ne mažesnė kaip 4,5 kg, bet mažesnė kaip 5 kg

2008 50 99

– – – – Mažesnė nei 4,5 kg

2008 60

– Vyšnios:

– – Į kurias pridėta alkoholio:

– – – Kiti:

2008 60 31

– – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės

– – Į kurias nepridėta alkoholio:

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė:

2008 60 50

– – – – Didesnė kaip 1 kg

– – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė:

2008 60 70

– – – – Ne mažesnė kaip 4,5 kg

2008 60 90

– – – – Mažesnė nei 4,5 kg

ex 2008 60 90

– – – – – Vyšninės slyvos (Prunus cerasus)

2008 80

– Braškės ir žemuogės:

– – Į kurias pridėta alkoholio:

– – – Kurių sudėtyje esančio cukraus kiekis didesnis kaip 9 % masės:

2008 80 11

– – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės

2008 80 19

– – – – Kiti

– – – Kiti:

2008 80 31

– – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 11,85 % masės

– – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

2008 80 50

– – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg

– Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 2008 19 subpozicijoje:

2008 99

– – Kiti:

– – – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus, tiesiogiai supakuoti į pakuotes, kurių neto masė didesnė kaip 1 kg:

2008 99 45

– – – – – Slyvos ir džiovintos slyvos

– – – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus:

– – – – – Slyvos ir džiovintos slyvos, tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė:

2008 99 72

– – – – – – Ne mažesnė kaip 5 kg

2008 99 78

– – – – – – Mažesnė nei 5 kg

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių arba kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus ar kitų saldiklių:

– Apelsinų sultys:

2009 11

– – Sušaldytos

2009 19

– – Kiti:

– – – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67:

2009 19 98

– – – – Kiti

– Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą):

2009 69

– – Kiti:

– – – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 67:

2009 69 11

– – – – Kurių vertė ne didesnė kaip 22 EUR už 100 kg neto masės

– – – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 30, bet ne didesnė kaip 67:

– – – – Kurių vertė didesnė kaip 18 EUR už 100 kg neto masės:

2009 69 51

– – – – – Koncentruotos

– – – – Kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR už 100 kg neto masės:

– – – – – Kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės:

2009 69 71

– – – – – – Koncentruotos

2009 69 79

– – – – – – Kiti

– Obuolių sultys:

2009 79

– – Kiti:

– – – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 67:

2009 79 11

– – – – Kurių vertė ne didesnė kaip 22 EUR už 100 kg neto masės

– – – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 20, bet ne didesnė kaip 67:

– – – – Kiti:

2009 79 91

– – – – – Kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės

2009 79 99

– – – – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus

2009 90

– Sulčių mišiniai:

– – Kurių Brikso vertė didesnė kaip 67:

– – – Obuolių ir kriaušių sulčių mišiniai:

2009 90 11

– – – – Kurių vertė ne didesnė kaip 22 EUR už 100 kg neto masės

2009 90 19

– – – – Kiti

– – Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67:

– – – Obuolių ir kriaušių sulčių mišiniai:

2009 90 31

– – – – Kurių vertė ne didesnė kaip 18 EUR už 100 kg neto masės ir kurių sudėtyje pridėtojo cukraus kiekis didesnis kaip 30 % masės

– – – Kiti:

– – – – Kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės:

– – – – – Citrusų vaisių sulčių ir ananasų sulčių mišiniai:

2009 90 41

– – – – – – Kurių sudėtyje yra pridėtojo cukraus

– – – – Kurių vertė ne didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės:

– – – – – Citrusų vaisių sulčių ir ananasų sulčių mišiniai:

2009 90 79

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus

2305 00 00

Išspaudos ir kitos kietos žemės riešutų (arachių) aliejaus ekstrakcijos liekanos, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos

2307 00

Vyno nuosėdos; vyno akmuo

2308 00

Augalinės medžiagos ir augalinės atliekos, augalinės liekanos ir šalutiniai produktai, granuliuoti arba negranuliuoti, naudojami gyvūnų pašarams, nenurodyti kitur:

– Vynuogių išspaudos:

2308 00 11

– – Kurių visuminė alkoholio koncentracija (masės procentais) ne didesnė kaip 4,3 % masės, o sausojo produkto kiekis ne mažesnis kaip 40 % masės

2308 00 19

– – Kiti

2308 00 90

– Kiti

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams:

2309 90

– Kiti:

– – Kiti, įskaitant premiksus:

– – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 51–1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų:

– – – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo:

– – – – – Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip 10 % masės:

2309 90 35

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 %, bet mažiau kaip 75 % masės pieno produktų

2309 90 39

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 75 % masės pieno produktų

– – – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo:

2309 90 41

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

– – – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo:

2309 90 51

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 90 53

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 90 59

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 90 70

– – – – Kurių sudėtyje nėra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, bet yra pieno produktų

– – – Kiti:

2309 90 91

– – – – Cukrinių runkelių becukrė masė su melasos priedais

– – – – Kiti:

2309 90 95

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 49 % masės cholino chlorido, daugiausia sudaryti iš organinių arba neorganinių medžiagų“

IV PRIEDAS

„IIc PRIEDAS

ALBANIJOS TARIFŲ NUOLAIDOS BENDRIJOS KILMĖS PIRMINIAMS ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAMS

(nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies c punkte)

Nuo šio Susitarimo įsigaliojimo dienos neapmuitinami kvotos neviršijantys kiekiai

KN kodas

Aprašymas

Kvota (tonomis)

1001 90 91

Paprastieji kviečiai, meslinas ir kviečiai spelta, išskyrus sėjai skirtus kviečius spelta

20 000“

1001 90 99

V PRIEDAS

„III PRIEDAS

BENDRIJOS NUOLAIDOS ALBANIJOS ŽUVIES IR ŽUVININKYSTĖS PRODUKTAMS

Šiems Albanijos kilmės į Bendriją importuojamiems produktams bus taikomos toliau nurodytos nuolaidos:

KN kodas

Aprašymas

Nuo 2007 m. sausio 1 d.

Nuo 2008 m. sausio 1 d. ir vėlesniais metais

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 50 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą

80 % DPS muito

Tarifinė kvota: 50 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą

70 % DPS muito

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpiai: gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 20 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą

80 % DPS muito

Tarifinė kvota: 20 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą

70 % DPS muito

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Jūriniai karosai (Dentex dentex ir Pagellus spp.): gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 20 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą

55 % DPS muito

Tarifinė kvota: 20 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą

30 % DPS muito

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax): gyvi; švieži ar atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 20 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą

55 % DPS muito

20 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą

30 % DPS muito


KN kodas

Aprašymas

Pradinis kvotos dydis

Muito dydis

1604 13 11

1604 13 19

ex 1604 20 50

Paruoštos arba konservuotos sardinės

100 tonų

6 % (1)

1604 16 00

1604 20 40

Paruošti arba konservuoti ančiuviai

1 000 tonų (2)

0 % (1)

Muito norma, taikoma visiems SS 1604 pozicijai priskiriamiems produktams, išskyrus paruoštas arba konservuotas sardines ir paruoštus arba konservuotus ančiuvius, mažinama taip:

Metai

2006 m. gruodžio 1 d.

2007 m. sausio 1 d.

2008 m. sausio 1 d. ir vėlesni metai

Muitas

80 % DPS

65 % DPS

50 % DPS“


(1)  Viršijus kvotos dydį taikoma visa DPS muito norma.

(2)  Nuo pirmųjų metų po Susitarimo įsigaliojimo sausio 1 d. metinės kvotos dydis bus padidinamas 200 tonų tuo atveju, jei iki praėjusių metų gruodžio 31 d. buvo panaudota bent 80 % tų metų kvotos. Šis principas bus taikomas tol, kol metinis kvotos dydis pasieks 1 600 tonų arba Šalys susitars taikyti kitas priemones.

VI PRIEDAS

2 PROTOKOLAS

DĖL ALBANIJOS IR BENDRIJOS PREKYBOSPERDIRBTŲ ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ SEKTORIUJE

(SAS 2 Protokolas)

1 straipsnis

1.   Perdirbtiems žemės ūkio produktams Bendrija ir Albanija taiko atitinkamai I, IIa, IIb, IIc ir IId prieduose išvardytus muitus juose nurodytomis sąlygomis, neatsižvelgdamos į tai, ar jiems taikomos tarifinės kvotos, ar ne.

2.   Stabilizacijos ir asociacijos taryba priima sprendimus dėl:

šiame Protokole aptariamų perdirbtų žemės ūkio produktų sąrašų papildymo,

I, IIb, IIc ir IId prieduose minimų muitų pakeitimų,

tarifinių kvotų didinimo arba panaikinimo.

2 straipsnis

Pagal 1 straipsnį taikomi muitai gali būti sumažinti Stabilizacijos ir asociacijos tarybos sprendimu:

jei sumažinami Bendrijos ir Albanijos prekyboje baziniams produktams taikomi muitai, arba

dėl sumažinimų, kurie atsiranda perdirbtiems žemės ūkio produktams taikant abipuses nuolaidas.

Pirmoje įtraukoje numatyti sumažinimai apskaičiuojami remiantis muito dalimi, įvardyta kaip žemės ūkio dedamoji, kuri atitinka žemės ūkio produktus, faktiškai panaudotus gaminant minėtus perdirbtus žemės ūkio produktus, ir kuri atskaitoma iš tokiems pagrindiniams žemės ūkio produktams taikomų muitų.

3 straipsnis

Bendrija ir Albanija informuoja viena kitą apie administracines priemones, priimtas taikyti šiame Protokole išvardytiems produktams. Tokia tvarka užtikrinama, kad visoms suinteresuotosioms šalims yra taikomas vienodas režimas, ir ji turi būti kuo paprastesnė ir lankstesnė.

I priedas

Muitai, taikytini Albanijos kilmės perdirbtų žemės ūkio produktų importui į Bendriją

Toliau išvardytų Albanijos kilmės perdirbtų žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomi nuliniai muitai.

KN kodas

Aprašymas

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

0403 10

– Jogurtas:

– – Aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

– – – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių pieno riebalų masė:

0403 10 51

– – – – Ne didesnė kaip 1,5 %

0403 10 53

– – – – Didesnė kaip 1,5 %, bet ne didesnė kaip 27 %

0403 10 59

– – – – Didesnė kaip 27 %

– – – Kiti, kurių pieno riebalų masė:

0403 10 91

– – – – Ne didesnė kaip 3 %

0403 10 93

– – – – Didesnė kaip 3 %, bet ne didesnė kaip 6 %

0403 10 99

– – – – Didesnė kaip 6 %

0403 90

– Kiti:

– – Aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

– – – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių pieno riebalų masė:

0403 90 71

– – – – Ne didesnė kaip 1,5 %

0403 90 73

– – – – Didesnė kaip 1,5 %, bet ne didesnė kaip 27 %

0403 90 79

– – – – Didesnė kaip 27 %

– – – Kiti, kurių pieno riebalų masė:

0403 90 91

– – – – Ne didesnė kaip 3 %

0403 90 93

– – – – Didesnė kaip 3 %, bet ne didesnė kaip 6 %

0403 90 99

– – – – Didesnė kaip 6 %

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

0405 20

– Pieno pastos:

0405 20 10

– – Kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 60 % masės

0405 20 30

– – Kurių riebumas ne mažesnis kaip 60 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

0501 00 00

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos

0502

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai; barsukų plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti; šių šerių arba plaukų atliekos

0505

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais; plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkai, toliau neapdoroti, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos

0506

Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti (-os), be riebalų, paprastai apdoroti (-os) (bet neišpjauti (-os) pagal formą), apdoroti (-os) rūgštimi ar deželatinizuoti (-os); šių produktų milteliai ir atliekos

0507

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos

0508 00 00

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos (-i) arba paprastai apdorotos (-i), bet neišpjautos (-i) pagal formą, jų milteliai ir atliekos

0510 00 00

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba kitu būdu konservuoti neilgam laikymui:

0511

Kitur nenurodyti gyvūniniai produktai; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui:

– Kiti:

0511 99

– – Kiti:

– – – Gyvūninės kilmės gamtinės pintys:

0511 99 31

– – – – Žaliava

0511 99 39

– – – – Kiti

0511 99 85

– – – Kiti:

ex 0511 99 85

– – – – Ašutai ir ašutų atliekos, suformuoti arba nesuformuoti į sluoksną, su pagrindu arba be pagrindo

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos:

0710 40 00

– Cukriniai kukurūzai

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

0711 90

– Kitos daržovės; daržovių mišiniai:

– – Daržovės:

0711 90 30

– – – Cukriniai kukurūzai

0903 00 00

Matė

1212

Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai, jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai ir cukranendrės, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti; vaisių kauliukai ir branduoliai, taip pat kiti augaliniai produktai (įskaitant neskrudintas Cichorium intybus sativum rūšies trūkažolių šaknis), dažniausiai vartojami žmonių maistui, nenurodyti kitoje vietoje:

1212 20 00

– Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

– Augalų syvai ir ekstraktai:

1302 12 00

– – Saldišaknės

1302 13 00

– – Apynių

1302 19

– – Kiti:

1302 19 80

– – – Kiti

1302 20

– Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai

– Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

1302 31 00

– – Agaras

1302 32

– – Gleivės ir tirštikliai iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių, saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų arba guaro (guar) sėklų, modifikuoti arba nemodifikuoti:

1302 32 10

– – – Iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių ir saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų

1401

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai (rattans), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos)

1404

Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1505 00

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną)

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

1515 90

– Kiti:

1515 90 11

– – Tungų aliejus; simondsijų ir oiticikų aliejus; mirtų vaškas ir japoniškas vaškas; jų frakcijos:

ex 1515 90 11

– – – Simondsijų ir oiticikų aliejus; mirtų vaškas ir japoniškas vaškas; jų frakcijos

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti:

1516 20

– Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos:

1516 20 10

– – Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

1517 10

– Margarinas, išskyrus skystąjį margariną:

1517 10 10

– – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1517 90

– Kiti:

1517 90 10

– – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

– – Kiti:

1517 90 93

– – – Valgomieji mišiniai arba preparatai, naudojami formoms tepti

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitur:

1518 00 10

– Linoksinas

– Kiti:

1518 00 91

– – Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje;

– – Kiti:

1518 00 95

– – – Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejaus ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai

1518 00 99

– – – Kiti

1520 00 00

Neapdorotas glicerolis; glicerolio vandenys ir glicerolio šarmai

1521

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti

1522 00

Degra; riebalinių medžiagų ar gyvūninių arba augalinių vaškų apdorojimo atliekos:

1522 00 10

– Degra

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

1803

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

1804 00 00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

1805 00 00

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spagečiai, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnočiai, ravioliai (koldūnai), vamzdučiai (it. cannelloni); kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

– Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu:

1902 11 00

– – Su kiaušiniais

1902 19

– – Kiti

1902 20

– Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

– – Kiti:

1902 20 91

– – – Virti

1902 20 99

– – – Kiti

1902 30

– Kiti tešlos gaminiai

1902 40

– Kuskusas

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupius miltus), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitoje vietoje

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

2001 90

– Kiti:

2001 90 30

– – Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2001 90 60

– – Palmių šerdys

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2004 10

– Bulvės:

– – Kiti

2004 10 91

– – – Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2004 90

– Kitos daržovės ir daržovių mišiniai:

2004 90 10

– – Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2005 20

– Bulvės:

2005 20 10

– – Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2005 80 00

– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra arba nėra pridėta cukraus ar kitų saldiklių, su alkoholio priedais arba be jų, nenurodyti kitur:

– Riešutai, žemės riešutai ir kitos sėklos, sumaišytos arba nesumaišytos tarpusavyje:

2008 11

– – Žemės riešutai:

2008 11 10

– – – Žemės riešutų sviestas

– Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 2008 19 subpozicijoje:

2008 91 00

– – Palmių šerdys

2008 99

– – Kiti:

– – – Į kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus:

2008 99 85

– – – – – Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės (cikorijos) ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai

2103

Padažai ir jų pusgaminiai; sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

2106

Kitur nenurodyti maisto produktai:

2106 10

– Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos

2106 90

– Kiti:

2106 90 20

– – Sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų

– – Kiti:

2106 90 92

– – – Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo:

2106 90 98

– – – Kiti

2201

Vandenys, įskaitant gamtinius arba dirbtinius mineralinius vandenis, ir gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

2203 00

Salyklinis alus

2205

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

2403

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

– Kiti polihidroksiliniai alkoholiai:

2905 43 00

– – Manitolis

2905 44

– – D-gliucitolis (sorbitolis)

2905 45 00

– – Glicerolis

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkrečius ir absoliučius; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai);eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:

3301 90

– Kiti

3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

3302 10

– Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje:

– – Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje:

– – – Preparatai, kurių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos:

3302 10 10

– – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (tūrio procentais) yra didesnė kaip 0,5 % tūrio

– – – – Kiti:

3302 10 21

– – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

3302 10 29

– – – – – Kiti

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai:

3501 10

– Kazeinas

3501 90

– Kiti:

3501 90 90

– – Kiti

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

3505 10

– Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 10

– – Dekstrinai

– – Kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 90

– – – Kiti

3505 20

– Klijai

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitur:

3809 10

– Daugiausia iš krakmolingų medžiagų

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

3824 60

– Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje

IIa priedas

Muitai, taikytini Bendrijos kilmės perdirbtų žemės ūkio produktų importui į Albaniją

Toliau išvardytų Bendrijos kilmės prekių importui į Albaniją taikomi nuliniai importo muitai.

KN kodas

Aprašymas

0501 00 00

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos

0502

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai; barsukų plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti; šių šerių arba plaukų atliekos

0505

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais; plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkai, toliau neapdoroti, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos

0506

Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti (-os), be riebalų, paprastai apdoroti (-os) (bet neišpjauti (-os) pagal formą), apdoroti (-os) rūgštimi ar deželatinizuoti (-os); šių produktų milteliai ir atliekos

0507

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos:

0508 00 00

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos (-i) arba paprastai apdorotos (-i), bet neišpjautos (-i) pagal formą, jų milteliai ir atliekos

0510 00 00

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba kitu būdu konservuoti neilgam laikymui:

0511

Kitur nenurodyti gyvūniniai produktai; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui:

– Kiti:

0511 99

– – Kiti:

– – – Gyvūninės kilmės gamtinės pintys:

0511 99 31

– – – – Žaliava

0511 99 39

– – – – Kiti

0511 99 85

– – – Kiti:

ex 0511 99 85

– – – – Ašutai ir ašutų atliekos, suformuoti arba nesuformuoti į sluoksną, su pagrindu arba be pagrindo

0903 00 00

Matė

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

– Augalų syvai ir ekstraktai:

1302 12 00

– – Saldišaknės

1302 13 00

– – Apynių

1302 19

– – Kiti:

1302 19 80

– – – Kiti

1302 20

– Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai:

– Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

1302 31 00

– – Agaras

1302 32

– – Gleivės ir tirštikliai iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių, saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų arba guaro (guar) sėklų, modifikuoti arba nemodifikuoti:

1302 32 10

– – – Iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių ir saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų

1401

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai (rattans), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos)

1404

Augaliniai produktai, nenurodyti kitoje vietoje

1505 00

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną)

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

1515 90

– Kiti:

1515 90 11

– – Tungų aliejus; simondsijų ir oiticikų aliejus; mirtų vaškas ir japoniškas vaškas; jų frakcijos:

ex 1515 90 11

– – – Simondsijų ir oiticikų aliejus; mirtų vaškas ir japoniškas vaškas; jų frakcijos

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti:

1516 20

– Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos:

1516 20 10

– – Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų ir aliejaus bei įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

1517 10

– Margarinas, išskyrus skystąjį margariną:

1517 10 10

– – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1517 90

– Kiti:

1517 90 10

– – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

– – Kiti:

1517 90 93

– – – Valgomieji mišiniai arba preparatai, naudojami formoms tepti

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, nenurodyti kitur:

1518 00 10

– Linoksinas

– Kiti:

1518 00 91

– – Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje;

– – Kiti:

1518 00 95

– – – Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejaus ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai

1518 00 99

– – – Kiti

1520 00 00

Neapdorotas glicerolis; glicerolio vandenys ir glicerolio šarmai

1521

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti

1522 00

Degra; riebalinių medžiagų ar gyvūninių arba augalinių vaškų apdorojimo atliekos:

1522 00 10

– Degra

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę, ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė:

1702 50 00

– Chemiškai gryna fruktozė

1702 90

– Kitos, įskaitant invertuotąjį cukrų ir kitus cukraus ir cukraus sirupo mišinius, kuriuose sausuose fruktozė sudaro 50 % masės:

1702 90 10

– – Chemiškai gryna maltozė

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

1803

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

1804 00 00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

1805 00 00

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

2101 20

– Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės:

– – Produktai:

2101 20 92

– – – Daugiausia sudaryti iš arbatos arba matės ekstraktų, esencijų ar koncentratų

2103

Padažai ir jų pusgaminiai; sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

2103 30

– Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

2103 30 10

– – Garstyčių miltai ir rupiniai

2103 30 90

– – Paruoštos garstyčios

2103 90

– Kiti:

2103 90 10

– – Aštrus mangų džemas (chutney), skystas

2103 90 30

– – Aromatiniai kartimai, kurių alkoholio koncentracija (tūrio procentais) nuo 44,2 iki 49,2 % tūrio ir kurių sudėtyje yra nuo 1,5 iki 6 % masės gencijono, prieskonių ir įvairių sudėtinių dalių, taip pat nuo 4 iki 10 % cukraus, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 0,5 litro

2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

2106

Kitur nenurodyti maisto produktai:

2106 10

– Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos

2106 90

– Kiti:

2106 90 20

– – Sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų

– – Kiti:

2106 90 92

– – – Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo:

2106 90 98

– – – Kiti

2203 00

Salyklinis alus

2205

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

2403

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos:

2403 10

– Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis:

2403 10 90

– – Kiti

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

– Kiti polihidroksiliniai alkoholiai:

2905 43 00

– – Manitolis

2905 44

– – D-gliucitolis (sorbitolis)

2905 45 00

– – Glicerolis

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkrečius ir absoliučius; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai);eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:

3301 90

– Kiti

3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

3302 10

– Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje:

– – Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje:

– – – Preparatai, kurių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos:

3302 10 10

– – – – Kurių faktinė alkoholio koncentracija (tūrio procentais) yra didesnė kaip 0,5 % tūrio

– – – – Kiti:

3302 10 21

– – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

3302 10 29

– – – – – Kiti

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai:

3501 10

– Kazeinas

3501 90

– Kiti:

3501 90 90

– – Kiti

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

3505 10

– Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 10

– – Dekstrinai

– – Kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 90

– – – Kiti

3505 20

– Klijai

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, nenurodyti kitur:

3809 10

– Daugiausia iš krakmolingų medžiagų

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), nenurodyti kitoje vietoje; chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų liekamieji produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

3824 60

– Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje

IIb priedas

Albanijos tarifų nuolaidos Bendrijos kilmės perdirbtiems žemės ūkio produktams

Šiame priede išvardytiems produktams taikomi muitai bus mažinami ir naikinami pagal šį grafiką:

2007 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 80 % bazinio muito,

2008 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 60 % bazinio muito,

2009 m. sausio 1 d. importo muitas sumažinamas iki 40 % bazinio muito,

2010 m. sausio 1 d. panaikinami likę muitai.

KN kodas

Aprašymas

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos:

0710 40 00

– Cukriniai kukurūzai

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

0711 90

– Kitos daržovės; daržovių mišiniai:

– – Daržovės:

0711 90 30

– – – Cukriniai kukurūzai

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, nenurodyti kitoje vietoje; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, nenurodyti kitoje vietoje

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spagečiai, makaronai, vermišeliai, lazanja, gnočiai, ravioliai (koldūnai), vamzdučiai (it. cannelloni); kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

– Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu:

1902 11 00

– – Su kiaušiniais

1902 19

– – Kiti

1902 20

– Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

– – Kiti:

1902 20 91

– – – Virti

1902 20 99

– – – Kiti

1902 30

– Kiti tešlos gaminiai

1902 40

– Kuskusas

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitur:

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

2001 90

– Kiti:

2001 90 30

– – Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– – Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2001 90 60

– – Palmių šerdys

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, užšaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2004 10

– Bulvės:

– – Kiti:

2004 10 91

– – – Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2004 90

– Kitos daržovės ir daržovių mišiniai:

2004 90 10

– – Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. Saccharata)

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2005 20

– Bulvės:

2005 20 10

– – Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2005 80 00

– Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. Saccharata)

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, kurių sudėtyje yra arba nėra pridėta cukraus ar kitų saldiklių, su alkoholio priedais arba be jų, nenurodyti kitur:

– Riešutai, žemės riešutai ir kitos sėklos, sumaišytos arba nesumaišytos tarpusavyje:

2008 11

– – Žemės riešutai:

2008 11 10

– – – Žemės riešutų sviestas

– Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 2008 19 subpozicijoje:

2008 91 00

– – Palmių šerdys

2008 99

– – Kiti:

– – – kuriuos nepridėta alkoholio:

– – – – Kurių sudėtyje nėra pridėtojo cukraus:

2008 99 85

– – – – – Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – – Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai:

– Kavos ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ir koncentratų arba iš kavos:

2101 11

– – Ekstraktai, esencijos arba koncentratai:

2101 12

– – Produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš kavos:

2101 20

– Arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių ekstraktų, esencijų ar koncentratų arba iš arbatos ar matės:

2101 20 20

– – Ekstraktai, esencijos arba koncentratai

– – Produktai:

2101 20 98

– – – Kiti

2101 30

– Skrudintos cikorijos ir kitų skrudintų kavos pakaitalų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai

2103

Padažai ir jų pusgaminiai; sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

2103 10 00

– Sojos padažas

2103 90

– Kiti:

2103 90 90

– – Kiti

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

2201

Vandenys, įskaitant gamtinius arba dirbtinius mineralinius vandenis, ir gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

2403

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ or „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos:

2403 10

– Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis:

2403 10 10

– – Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 500 g

– Kiti:

2403 91 00

– – „Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas

2403 99

– – Kiti

IIc pielikums

Attiecībā uz pārstrādātiem lauksaimniecības produktiem, kas uzskaitīti šajā pielikumā, nolīguma spēkā stāšanās dienā turpinās piemērot VLR muitas nodokļus.

KN kods

Apraksts

0403

Paniņas, rūgušpiens, skābais krējums, jogurts, kefīrs un citi fermentēti vai skābpiena un krējuma produkti, arī iebiezināti un ar cukura vai citu saldinātāju piedevu vai aromatizēti, vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

0403 10

– jogurts:

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 10 51

– – – – nepārsniedz 1,5 %

0403 10 53

– – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0403 10 59

– – – – pārsniedz 27 %

– – – citāds, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 10 91

– – – – nepārsniedz 3 %

0403 10 93

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0403 10 99

– – – – pārsniedz 6 %

0403 90

– citāds:

– – aromatizēts vai ar augļiem, riekstiem vai kakao:

– – – pulverī, granulās vai citādā cietā veidā, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 90 71

– – – – nepārsniedz 1,5 %

0403 90 73

– – – – pārsniedz 1,5 %, bet nepārsniedz 27 %

0403 90 79

– – – – pārsniedz 27 %

– – – citāds, kura piena tauku saturs pēc svara:

0403 90 91

– – – – nepārsniedz 3 %

0403 90 93

– – – – pārsniedz 3 %, bet nepārsniedz 6 %

0403 90 99

– – – – pārsniedz 6 %

0405

Sviests un citi piena tauki; piena tauku pastas:

0405 20

– piena tauku pastas:

0405 20 10

– – ar tauku saturu pēc svara 39 % vai vairāk, bet mazāk nekā 60 %

0405 20 30

– – ar tauku saturu pēc svara 60 % un vairāk, bet ne vairāk kā 75 %

2103

Gatavas mērces un izstrādājumi to gatavošanai; garšvielu maisījumi un pikanto garšvielu maisījumi; sinepju pulveris un gatavas sinepes:

2103 20 00

– tomātu kečups un citādas tomātu mērces

IId priedas

Metinės tarifinės kvotos, taikytinos į Albaniją importuojamiems Bendrijos kilmės perdirbtiems žemės ūkio produktams

Šių Bendrijos kilmės produktų importui į Albaniją taikomas nulinis muitų tarifas neviršijant toliau nurodytų kvotų. Šias kvotas viršijantiems kiekiams taikomos IIa, IIb ir IIc prieduose išvardytos sąlygos.

CN kodas

Aprašymas

Metinė neapmokestinama kvota

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

150 tonų

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsnius); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, nenurodyti kitur

100 tonų

2103

Padažai ir jų pusgaminiai; sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

60 tonų

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

100 tonų

2201

Vandenys, įskaitant gamtinius arba dirbtinius mineralinius vandenis, ir gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas

3 700 hl

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

VII PRIEDAS

4 PROTOKOLAS

DĖL SĄVOKOS „KILMĖS PRODUKTAI“ APIBRĖŽTIESIR ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO METODŲTAIKANT ŠIO BENDRIJOS IR ALBANIJOS RESPUBLIKOSSUSITARIMO NUOSTATAS

TURINYS

I ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

II ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄVOKOS „KILMĖS PRODUKTAI“ APIBRĖŽIMAS

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

3 straipsnis

Kumuliacija Bendrijoje

4 straipsnis

Kumuliacija Albanijoje

5 straipsnis

Visiškai gauti produktai

6 straipsnis

Pakankamai apdirbti arba perdirbti produktai

7 straipsnis

Nepakankamas apdirbimas arba perdirbimas

8 straipsnis

Kvalifikacinis vienetas

9 straipsnis

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai

10 straipsnis

Rinkiniai

11 straipsnis

Neutralūs elementai

III ANTRAŠTINĖ DALIS

TERITORINIAI REIKALAVIMAI

12 straipsnis

Teritoriškumo principas

13 straipsnis

Tiesioginis gabenimas

14 straipsnis

Parodos

IV ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO MUITŲ

15 straipsnis

Draudimas grąžinti muitus arba atleisti nuo muitų

V ANTRAŠTINĖ DALIS

KILMĖS ĮRODYMAS

16 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

17 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimo tvarka

18 straipsnis

Judėjimo sertifikatų EUR.1 išdavimas atgaline data

19 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 dublikato išdavimas

20 straipsnis

Judėjimo sertifikatų EUR.1 išdavimas pagal anksčiau išduotą arba surašytą kilmės įrodymą

21 straipsnis

Apskaitos atskyrimas

22 straipsnis

Sąskaitos faktūros deklaracijos surašymo reikalavimai

23 straipsnis

Patvirtintas eksportuotojas

24 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumento galiojimas

25 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumento pateikimas

26 straipsnis

Importavimas dalimis

27 straipsnis

Atleidimas nuo kilmės įrodymo dokumento pateikimo

28 straipsnis

Patvirtinamieji dokumentai

29 straipsnis

Kilmės įrodymo ir patvirtinamųjų dokumentų saugojimas

30 straipsnis

Neatitikimai ir formalios klaidos

31 straipsnis

Eurais išreikštos sumos

VI ANTRAŠTINĖ DALIS

SUSITARIMAI DĖL ADMINISTRACINIO BENDRADARBIAVIMO

32 straipsnis

Tarpusavio pagalba

33 straipsnis

Kilmės įrodymo dokumentų patikrinimas

34 straipsnis

Ginčų sprendimas

35 straipsnis

Nuobaudos

36 straipsnis

Laisvosios zonos

VII ANTRAŠTINĖ DALIS

SEUTA IR MELILIJA

37 straipsnis

Protokolo taikymas

38 straipsnis

Specialiosios sąlygos

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Protokolo pakeitimai

PRIEDŲ SĄRAŠAS

I priedas

II priedo sąrašo įvadinės pastabos

II priedas

Kilmės statuso neturinčių medžiagų apdorojimo ar perdirbimo operacijų, kurias reikia atlikti, kad pagamintas produktas įgytų kilmės statusą, sąrašas

III priedas

Judėjimo sertifikato EUR.1 ir prašymo išduoti judėjimo sertifikatą EUR.1 pavyzdžiai

IV priedas

Sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas

V priedas

Produktai, kuriems netaikoma 3 ir 4 straipsniuose numatyta kumuliacija

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Apibrėžimai

Šiame Protokole:

a)

gamyba – tai bet kokios rūšies apdorojimas ar perdirbimas, taip pat surinkimas arba specialiosios operacijos;

b)

medžiaga – tai bet kokia produkto gamybai panaudota sudedamoji dalis, žaliava, komponentas arba detalė ir t. t.;

c)

produktas – tai gaminamas produktas, net jei jis skirtas vėliau naudoti kitoje gamybos operacijoje;

d)

prekės – tai medžiagos ir produktai;

e)

muitinė vertė – tai pagal 1994 m. Susitarimą dėl Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo VII straipsnio įgyvendinimo (PPO susitarimas dėl muitinio įvertinimo) nustatyta vertė;

f)

gamintojo kaina – kaina, sumokėta už produktą Bendrijoje ar Albanijoje gamintojui, kurio įmonėje atliktas galutinis apdorojimas arba perdirbimas, jei ją sudaro visų panaudotų medžiagų vertė, atskaičiavus vidaus mokesčius, kurie eksportuojant gautą produktą yra arba gali būti grąžinami;

g)

medžiagų vertė – tai panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų muitinė vertė importuojant arba, jei ji nežinoma ir negali būti nustatyta, pirmoji nustatyta kaina, sumokėta už medžiagas Bendrijoje arba Albanijoje;

h)

kilmės statusą turinčių medžiagų vertė – tai tokių medžiagų vertė, kaip apibrėžta g punkte, taikoma mutatis mutandis;

i)

pridėtinė vertė – tai gamintojo kaina, atėmus visų panaudotų medžiagų, kilusių iš kitų šalių, nurodytų 3 ir 4 straipsniuose, muitinę vertę, arba, jei ji nežinoma arba negali būti nustatyta, pirmoji nustatyta kaina, sumokėta už medžiagas Bendrijoje arba Albanijoje;

j)

skirsniai ir pozicijos – tai skirsniai ir pozicijos (keturženkliai kodai), naudojami nomenklatūroje, sudarančioje Suderintą prekių aprašymo ir kodavimo sistemą (toliau šiame Protokole – Suderinta sistema, arba SS);

k)

klasifikuojama – tai reiškia, kad produktas arba medžiaga yra priskirti tam tikrai pozicijai;

l)

siunta – tai vieno eksportuotojo vienam gavėjui tuo pat metu siunčiami produktai arba produktai, siunčiami su bendru transporto dokumentu, kuriame nurodytas maršrutas nuo eksportuotojo iki gavėjo, arba, jei tokio dokumento nėra, naudojant bendrą sąskaitą faktūrą;

m)

teritorijos – aprėpia teritorinius vandenis.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

SĄVOKOS „KILMĖS PRODUKTAI“APIBRĖŽIMAS

2 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Įgyvendinant šį Susitarimą, Bendrijos kilmės produktais laikomi šie produktai:

a)

Produktai, visiškai gauti Bendrijoje, kaip apibrėžta 5 straipsnyje;

b)

Bendrijoje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos ne visiškai gautos Bendrijoje, jei tokios medžiagos buvo pakankamai apdirbtos arba perdirbtos Bendrijoje, kaip apibrėžta 6 straipsnyje;

2.   Įgyvendinant šį Susitarimą, Albanijos kilmės produktais laikomi šie produktai:

a)

Produktai, visiškai gauti Albanijoje, kaip apibrėžta 5 straipsnyje;

b)

Albanijoje gauti produktai, kurių sudėtyje esančios medžiagos nevisiškai gautos Albanijoje, jei tokios medžiagos buvo pakankamai apdorotos arba perdirbtos Albanijoje, kaip apibrėžta 6 straipsnyje.

3 straipsnis

Kumuliacija Bendrijoje

1.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 1 dalies nuostatų, produktai yra laikomi Bendrijos kilmės, jei jie yra gauti Bendrijoje naudojant Albanijos, Bendrijos ar bet kurios kitos Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese (1) dalyvaujančios šalies ar teritorijos kilmės medžiagas, arba naudojant medžiagas, kurių kilmės šalis yra Turkija, kuriai taikomas 1995 m. gruodžio 22 d. EB-Turkijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/95 (2), ir jei produktai Bendrijoje buvo apdirbti arba perdirbti didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdorotos arba perdirbtos.

2.   Jeigu Bendrijoje atliktas apdirbimas arba perdirbimas nėra didesnio masto nei apibrėžta 7 straipsnyje, gautas produktas laikomas turinčiu Bendrijos kilmės statusą tik tuo atveju, jei čia sukurta pridėtinė vertė yra didesnė už panaudotų medžiagų, turinčių bet kurios vienos iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų šalių ar teritorijų kilmės statusą, vertę. Priešingu atveju gautas produktas kildinamas iš tos šalies, kurios kilmės statusą turinčių medžiagų vertė sudaro didžiausią Bendrijoje pagaminto produkto vertės dalį.

3.   Produktai, turintys vienos iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų šalių ar teritorijų kilmės statusą, kurie Bendrijoje nebuvo apdirbti arba perdirbti, išlaiko savo kilmę eksportuojant juos į vieną iš tų šalių ar teritorijų.

4.   Šiame straipsnyje numatyta kumuliacija gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu:

a)

tarp šalių ar teritorijų, siekiančių įgyti kilmės statusą, ir paskirties šalies yra sudarytas susitarimas dėl lengvatinio prekybos režimo pagal Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo (GATT) XXIV straipsnį;

b)

medžiagos ir produktai įgijo kilmės statusą taikant kilmės taisykles, tapačias apibrėžtosioms šiame Protokole;

ir

c)

pranešimai dėl kumuliacijai taikyti būtinų reikalavimų įvykdymo buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) ir Albanijoje toje šalyje galiojančia tvarka.

Šiame straipsnyje apibrėžta kumuliacija taikoma nuo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) paskelbtame pranešime nurodytos datos.

Bendrija per Europos Bendrijų Komisiją informuoja Albaniją apie susitarimus, nurodydama tokių susitarimų atitinkamas kilmės taisykles, taikomas susitarimuose su kitomis šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis šalimis ar teritorijomis.

Šiame straipsnyje numatyta kumuliacija netaikoma V priede išvardytiems produktams.

4 straipsnis

Kumuliacija Albanijoje

1.   Nepažeidžiant 2 straipsnio 2 dalies nuostatų, produktai yra laikomi Albanijos kilmės, jei jie yra gauti Albanijoje naudojant Bendrijos, Albanijos ar bet kurios kitos Europos Sąjungos stabilizacijos ir asociacijos procese (3) dalyvaujančios šalies ar teritorijos kilmės medžiagas, arba naudojant medžiagas, kurių kilmės šalis yra Turkija, kuriai taikomas 1995 m. gruodžio 22 d. EB-Turkijos asociacijos tarybos sprendimas Nr. 1/95 (4), ir jei produktai Albanijoje buvo apdirbti arba perdirbti didesniu mastu nei nurodyta 7 straipsnyje. Tokios medžiagos nebūtinai turi būti pakankamai apdorotos arba perdirbtos.

2.   Jeigu Albanijoje atliktas apdirbimas arba perdirbimas nėra didesnio masto nei apibrėžta 7 straipsnyje, gautas produktas laikomas turinčiu Albanijos kilmės statusą tik tuo atveju, jei čia sukurta pridėtinė vertė yra didesnė už panaudotų medžiagų, turinčių bet kurios vienos iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų šalių ar teritorijų kilmės statusą, vertę. Priešingu atveju gautas produktas kildinamas iš tos šalies, kurios kilmės statusą turinčių medžiagų vertė sudaro didžiausią Albanijoje pagaminto produkto vertės dalį.

3.   Produktai, turintys vienos iš šio straipsnio 1 dalyje nurodytų šalių ar teritorijų kilmės statusą, kurie Albanijoje nebuvo apdirbti arba perdirbti, išlaiko savo kilmę eksportuojant juos į vieną iš tų šalių ar teritorijų.

4.   Šiame straipsnyje numatyta kumuliacija gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu:

a)

tarp šalių ar teritorijų, siekiančių įgyti kilmės statusą, ir paskirties šalies yra sudarytas susitarimas dėl lengvatinio prekybos režimo pagal Bendrojo muitų tarifų ir prekybos susitarimo (GATT) XXIV straipsnį;

b)

medžiagos ir produktai įgijo kilmės statusą taikant kilmės taisykles, tapačias apibrėžtosioms šiame Protokole;

ir

c)

pranešimai dėl kumuliacijai taikyti būtinų reikalavimų įvykdymo buvo paskelbti Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) ir Albanijoje toje šalyje galiojančia tvarka.

Šiame straipsnyje apibrėžta kumuliacija taikoma nuo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (C serijoje) paskelbtame pranešime nurodytos datos.

Albanija per Europos Bendrijų Komisiją informuoja Bendriją apie susitarimus, nurodydama tokių susitarimų įsigaliojimo datas ir atitinkamas kilmės taisykles, taikomas susitarimuose su kitomis šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis šalimis ar teritorijomis.

Šiame straipsnyje numatyta kumuliacija netaikoma V priede išvardytiems produktams.

5 straipsnis

Visiškai gauti produktai

1.   Visiškai gautais Bendrijoje arba Albanijoje laikomi:

a)

mineraliniai produktai, išgauti iš jų žemės gelmių arba jūros dugno;

b)

jose išauginti augaliniai produktai;

c)

jose atsivesti (ar išsiritę) ir užauginti gyvi gyvūnai;

d)

produktai, pagaminti iš gyvų jose užaugintų gyvūnų;

e)

jose sumedžiotų arba sužvejotų gyvūnų produktai;

f)

jūrų žvejybos ir kiti jūros produktai ne iš Bendrijos arba Albanijos teritorinių vandenų, gauti naudojantis jų laivais;

g)

jų žuvų perdirbimo laivuose pagaminti produktai, pagaminti tik iš tų produktų, kurie nurodyti f punkte;

h)

jose surinkti naudoti daiktai, tinkami tik žaliavoms regeneruoti, taip pat naudotos padangos, tinkamos tik restauruoti arba naudoti kaip atliekos;

i)

jose vykdomos gamybos atliekos ir laužas;

j)

produktai, išgauti iš jūros dugno ar iš žemės gelmių už jų teritorinių vandenų, jei jos turi išimtines teises naudotis šių vandenų dugnu ar žemės gelmėmis;

k)

jose pagamintos prekės tik iš a–j punktuose išvardytų produktų.

2.   Šio straipsnio 1 dalies f ir g punktų terminai „jų laivai“ ir „jų žuvų perdirbimo laivai“ taikomi tik tiems laivams ir žuvų perdirbimo laivams:

a)

kurie yra registruoti arba įrašyti į Bendrijos valstybės narės arba Albanijos laivų sąrašus;

b)

kurie plaukioja su Bendrijos valstybės narės arba Albanijos vėliava;

c)

kurių ne mažiau kaip 50 % priklauso Bendrijos valstybės narės arba Albanijos piliečiams arba bendrovei, turinčiai pagrindinę buveinę vienoje iš šių valstybių, kurios direktorius arba direktoriai, valdybos arba stebėtojų tarybos pirmininkas bei dauguma šios valdybos ir tarybos narių yra Bendrijos valstybės narės arba Albanijos piliečiai, o jei tai – ūkinė bendrija arba ribotos turtinės atsakomybės akcinė bendrovė, ne mažiau kaip pusė jos kapitalo priklauso šioms valstybėms ar valstybės institucijoms arba piliečiams;

d)

kurių kapitonas ir vadovaujantieji pareigūnai yra Bendrijos valstybių narių arba Albanijos piliečiai;

ir

e)

kurių ne mažiau kaip 75 % laivo įgulos narių yra Bendrijos valstybės narės arba Albanijos piliečiai.

6 straipsnis

Pakankamai apdirbti arba perdirbti produktai

1.   Taikant 2 straipsnį, nevisiškai gauti produktai laikomi pakankamai apdorotais ar perdirbtais, jei atitinka II priede nustatytus reikalavimus.

Minėtuose reikalavimuose nurodomos visų produktų, kuriems taikomas šis Susitarimas, apdorojimo ar perdirbimo operacijos, kurias būtina atlikti su gamyboje naudojamomis kilmės statuso neturinčiomis medžiagoms; minėti reikalavimai taikomi tik tokioms medžiagoms. Todėl, jeigu produktas, kuris įgijo kilmės statusą įvykdžius sąraše nurodytas sąlygas, yra naudojamas kito produkto gamyboje, tai sąlygos, kurios taikomos gaminamam produktui, nėra taikomos ankstesniam produktui ir nėra įvertinamos kilmės neturinčios medžiagos, kurios galėjo būti panaudotos jį gaminant.

2.   Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, kilmės statuso neturinčios medžiagos, kurios pagal sąraše nurodytas sąlygas neturėtų būti naudojamos gaminant produktą, gali būti naudojamos, jeigu:

a)

jų bendra vertė neviršija 10 % produkto gamintojo kainos;

b)

taikant šią dalį neviršijamas joks procentas, nurodytas kilmės statuso neturinčių medžiagų didžiausio kiekio sąraše.

Ši dalis netaikoma Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose klasifikuojamiems produktams.

3.   Šio straipsnio 1 ir 2 dalys taikomos atsižvelgiant į 7 straipsnio nuostatas.

7 straipsnis

Nepakankamas apdirbimas arba perdirbimas

1.   Nepažeidžiant šio straipsnio 2 dalies, kilmės statuso nesuteikia šios nepakankamo apdorojimo ar perdirbimo operacijos – nesvarbu, ar 6 straipsnio reikalavimai įvykdyti, ar ne:

a)

operacijos, kuriomis užtikrinama, kad produktai būtų tinkamai išsaugoti vežant ir sandėliuojant;

b)

pakuočių ardymas ir surinkimas;

c)

plovimas, valymas; dulkių, oksidų, alyvos, dažų ar kitų dengiamųjų medžiagų šalinimas;

d)

tekstilės medžiagų lyginimas arba presavimas;

e)

paprastos dažymo ar lakavimo operacijos;

f)

javų ir ryžių lukštenimas, dalinis ar visiškas balinimas, šlifavimas ir poliravimas;

g)

cukraus dažymo ar cukraus gabalų formavimo operacijos;

h)

vaisių, riešutų ir daržovių lupimas, kauliukų išėmimas ir lukštenimas;

i)

galandimas, paprastas šlifavimas arba paprastas pjaustymas;

j)

persijojimas, perrinkimas, rūšiavimas, klasifikavimas, išdėstymas pagal rūšis, suderinimas; (įskaitant rinkinių sudarymą);

k)

paprastas pilstymas į butelius, skardines, flakonus, bėrimas į maišus, dėjimas į dėklus, dėžes, kortelių ar lentelių tvirtinimas ir visos kitos paprastos pakavimo operacijos;

l)

ženklų, etikečių, logotipų ir kitų panašių atpažinimo ženklų tvirtinimas ar spausdinimas ant produktų ar jų pakuočių;

m)

paprastas vienos ar kelių rūšių produktų sumaišymas; cukraus sumaišymas su bet kokia kita medžiaga;

n)

paprastas gaminio surinkimas iš dalių, sudarant baigtą gaminį, arba produktų ardymas į dalis;

o)

dviejų ar kelių operacijų, išvardytų a–n punktuose, derinys;

p)

gyvūnų skerdimas.

2.   Sprendžiant, ar produkto apdorojimas arba perdirbimas pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas laikytinas nepakankamu, atsižvelgiama kartu į visas tiek Bendrijoje, tiek Albanijoje su tuo produktu atliktas operacijas.

8 straipsnis

Kvalifikacinis vienetas

1.   Pagal šio Protokolo nuostatas kvalifikacinis vienetas – tai tam tikras produktas, vertinamas kaip pagrindinis vienetas nustatant klasifikaciją pagal Suderintos sistemos nomenklatūrą.

Tuo vadovaujantis laikoma, kad:

a)

kai produktas, kurį sudaro gaminių grupė arba rinkinys, pagal Suderintos sistemos taisykles priskiriamas vienai pozicijai, ta visuma sudaro kvalifikacinį vienetą;

b)

kai siuntą sudaro daug tapačių produktų, klasifikuojamų toje pačioje Suderintos sistemos pozicijoje, šio Protokolo nuostatos taikomos kiekvienam produktui atskirai.

2.   Jei pagal Suderintos sistemos 5 bendrąją taisyklę pakuotė klasifikuojama kartu su produktu, nustatant kilmę ji taip pat vertinama kartu su produktu.

9 straipsnis

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai

Priedai, atsarginės dalys ir įrankiai, siunčiami kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone, jei jie yra įprastinė įrenginio dalis ir įtraukti į jo kainą, ar kurie nėra atskirai įvertinti, laikomi viena preke kartu su įrenginiu, mašina, aparatu ar transporto priemone.

10 straipsnis

Rinkiniai

Pagal Suderintos sistemos 3 bendrąją taisyklę rinkiniai turi kilmės statusą, jei tokį statusą turi visi juos sudarantys produktai. Tačiau, jei rinkinį sudaro kilmės statusą turintys ir kilmės statuso neturintys produktai, visas rinkinys laikomas turinčiu kilmės statusą, jei kilmės statuso neturinčių produktų vertė neviršija 15 % rinkinio gamintojo kainos.

11 straipsnis

Neutralūs elementai

Siekiant nustatyti, ar produktas turi kilmės statusą, nebūtina nustatyti šių jam gaminti naudojamų elementų kilmės:

a)

energijos ir degalų;

b)

gamybos priemonių ir įrenginių;

c)

mašinų ir įrankių;

d)

prekių, kurios neįtraukiamos ir kurios nėra skirtos įtraukti į galutinę produkto sudėtį.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

TERITORINIAI REIKALAVIMAI

12 straipsnis

Teritoriškumo principas

1.   Išskyrus 3 ir 4 straipsniuose bei šio straipsnio 3 dalyje numatytus atvejus, norint įgyti kilmės statusą, II antraštinėje dalyje apibrėžtos sąlygos turi būti įvykdytos nepertraukiamai Bendrijoje arba Albanijoje.

2.   Išskyrus 3 ir 4 straipsniuose numatytus atvejus, kai iš Bendrijos arba Albanijos eksportuotos kilmės statusą turinčios prekės grąžinamos, jos turi būti laikomos neturinčiomis kilmės statuso, nebent galima muitinei įtikinamai įrodyti, kad:

a)

grąžinamos prekės yra tos pačios, kurios buvo eksportuotos;

ir

b)

jos nebuvo perdirbtos, išskyrus operacijas, būtinas jų kokybei išsaugoti toje šalyje arba eksportuojant.

3.   Pagal II antraštinėje dalyje nustatytus reikalavimus įgytam kilmės statusui neturi įtakos iš Bendrijos ar Albanijos eksportuotų ir po to vėl importuotų medžiagų apdorojimas ar perdirbimas, atlikti ne Bendrijoje ar Albanijoje, jei:

a)

minėtos medžiagos yra visiškai gautos Bendrijoje ar Albanijoje arba prieš jas eksportuojant buvo apdorotos ar perdirbtos atliekant ne tik 7 straipsnyje nurodytas operacijas;

ir

b)

muitinei galima įrodyti, kad:

i)

atgal įvežamos prekės buvo gautos apdirbant arba perdirbant eksportuotas medžiagas;

ir

ii)

bendra pridėtinė vertė, gauta ne Bendrijoje arba Albanijoje, taikant šio straipsnionuostatas, neviršija 10 % galutinio produkto, kuriam prašoma suteikti kilmės statusą,gamintojo kainos.

4.   Taikant šio straipsnio 3 dalį, II antraštinėje dalyje nustatyti kilmės statuso įgijimo reikalavimai netaikomi apdorojimui ar perdirbimui ne Bendrijoje ar Albanijoje. Tačiau tuomet, kai galutinio produkto kilmės statusui nustatyti II priedo sąraše taikoma didžiausios visų panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertės nustatymo taisyklė, bendra atitinkamos šalies teritorijoje panaudotų kilmės statuso neturinčių medžiagų vertė, kartu su bendra pridėtine verte, gauta ne Bendrijoje ar Albanijoje, taikant šio straipsnio nuostatas, neviršija nurodyto procentinio dydžio.

5.   Taikant šio straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatas, „bendra pridėtinė vertė“ – tai visos išlaidos, patiriamos ne Bendrijoje ar Albanijoje, įskaitant ten panaudotų medžiagų vertę.

6.   3 ir 4 dalių nuostatos netaikomos produktams, kurie neatitinka II priedo sąraše nustatytų reikalavimų arba kuriuos pakankamai apdorotais arba perdirbtais galima laikyti tik tuomet, kai taikoma bendra paklaida, nustatyta 6 straipsnio 2 dalyje.

7.   Šio straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos netaikomos Suderintos sistemos 50–63 skirsniuose klasifikuojamiems produktams.

8.   Bet koks šio straipsnio nuostatomis reglamentuojamas apdorojimas ar perdirbimas ne Bendrijoje ar Albanijoje turi būti atliekamas pagal laikinojo išvežimo perdirbti susitarimus ar panašius susitarimus.

13 straipsnis

Tiesioginis gabenimas

1.   Lengvatinis režimas pagal Susitarimą taikomas tik šio Protokolo reikalavimus atitinkantiems produktams, kurie tiesiogiai gabenami tarp Bendrijos ir Albanijos arba per kitas šalis ar teritorijas, nurodytas 3 ir 4 straipsniuose. Tačiau vieną atskirą siuntą sudarantys produktai gali būti vežami, o jei reikia, perkraunami ar laikinai sandėliuojami kitose teritorijose, jei produktai prižiūrimi tranzito ar sandėliavimo šalių muitinių, su jais neatliekamos jokios kitos operacijos, išskyrus iškrovimą, perkrovimą ar operacijas, reikalingas, kad būtų išsaugota jų gera būklė.

Kilmės statusą turintys produktai gali būti gabenami vamzdynais per kitas, ne Bendrijos arba Albanijos, teritorijas.

2.   Norint įrodyti, jog įvykdyti šio straipsnio 1 dalyje nustatyti reikalavimai, importuojančios šalies muitinei pateikiama:

a)

bendras vežimo dokumentas, kuriame nurodytas maršrutas iš eksportuojančios šalies per tranzito šalį; arba

b)

tranzito šalies muitinės išduota pažyma, kurioje yra:

i)

tikslus produktų aprašymas;

ii)

produktų iškrovimo ir perkrovimo datos ir, jei tinka, laivų ar kitų transporto priemoniųpavadinimai;

ir

iii)

sąlygų, kuriomis produktai buvo laikomi tranzito šalyje, patvirtinimas;

arba

c)

jei šių nėra, kiti patvirtinamieji dokumentai.

14 straipsnis

Parodos

1.   Kilmės statusą turintiems produktams, išsiunčiamiems eksponavimo tikslais į kitą šalį ar teritoriją, išskyrus nurodytas 3 ir 4 straipsniuose, ir po parodos parduodamiems tam, kad būtų importuoti į Bendriją arba Albaniją, importo metu taikomos šio Susitarimo nuostatos, jeigu muitinei pateikiami įrodymai, kad:

a)

eksportuotojas atsiuntė šiuos produktus iš Bendrijos arba Albanijos į valstybę, kurioje vyko paroda, ir ten juos eksponavo;

b)

tas eksportuotojas pardavė ar kitaip perdavė produktus asmeniui Bendrijoje arba Albanijoje;

c)

produktai buvo perduoti parodoje ar netrukus po jos; perduodant jie buvo tokios pat būklės kaip ir atsiųsti į parodą;

ir

d)

kadangi produktai buvo gabenami į parodą, be demonstravimo parodoje, jie nebuvo naudojami jokiems kitiems tikslams.

2.   Kilmės įrodymo dokumentas turi būti išduotas arba užpildytas pagal V antraštinės dalies nuostatas ir įprastu būdu pateiktas importuojančios šalies muitinėms. Jame turi būti nurodytas parodos pavadinimas ir adresas. Prireikus gali būti pareikalauta papildomų dokumentų – produktų eksponavimo sąlygų vykusioje parodoje įrodymų.

3.   Šio straipsnio 1 dalis taikoma bet kuriai prekybos, pramonės, žemės ūkio ar amatų parodai, mugei ar panašiam viešam demonstravimui, kuris nėra organizuojamas parduotuvėse ar verslo patalpose siekiant asmeninių tikslų – norint parduoti užsieninius produktus ir kurių metu produktai išlieka muitinės kontroliuojami.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

MUITŲ GRĄŽINIMAS ARBA ATLEIDIMAS NUO MUITŲ

15 straipsnis

Draudimas grąžinti muitus arba atleisti nuo muitų

1.   Bendrijoje ar Albanijoje neturi būti taikomas muito grąžinimas ar atleidimas nuo bet kokios rūšies muitų už neturinčias kilmės statuso medžiagas, panaudotas gaminant Bendrijos, Albanijos ar vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose nurodytų šalių ar teritorijų kilmės produktus, kuriems pagal V antraštinės dalies nuostatas išduotas ar surašytas kilmės įrodymo dokumentas.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas taikomas bet kokiam susitarimui dėl muitų arba lygiaverčio poveikio mokesčių, taikomų Bendrijoje arba Albanijoje gamyboje panaudotoms medžiagoms, dalinio ar visiško grąžinimo, atleidimo nuo mokesčių ar jų nemokėjimo, kur toks grąžinimas, atleidimas ar nemokėjimas pagal įstatymą ir faktiškai yra taikomas, kai iš nurodytų medžiagų pagaminti produktai yra eksportuojami, bet netaikomas, kai jie lieka vartoti šalyje.

3.   Produktų, kuriems išduotas kilmės įrodymo dokumentas, eksportuotojas turi būti pasirengęs muitinės reikalavimu bet kuriuo metu pateikti visus reikiamus dokumentus, įrodančius, kad atitinkamų produktų gamybai naudotoms kilmės statuso neturinčioms medžiagoms nebuvo taikytas muito grąžinimas, ir kad visi šioms medžiagoms taikomi muitai arba lygiaverčio poveikio mokesčiai iš tikrųjų buvo sumokėti.

4.   Šio straipsnio 1–3 dalių nuostatos taip pat taikomos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytoms pakuotėms, 9 straipsnyje nurodytiems reikmenims, atsarginėms dalims ir įrankiams bei 10 straipsnyje nurodytiems rinkiniams, jei jie neturi kilmės statuso.

5.   Šio straipsnio 1–4 dalys taikomos tik tokios rūšies medžiagoms, kurioms taikomas Susitarimas. Be to, jos netrukdo žemės ūkio produktams taikyti eksporto grąžinamųjų išmokų sistemos, taikomos eksportui pagal Susitarimo nuostatas.

V   ANTRAŠTINĖ DALIS

KILMĖS ĮRODYMAS

16 straipsnis

Bendrieji reikalavimai

1.   Į Albaniją importuojamiems Bendrijos kilmės produktams ir į Bendriją importuojamiems Albanijos kilmės produktams Susitarimas taikomas pateikus bet kurį iš šių kilmės įrodymų:

a)

judėjimo sertifikatą EUR.1, kurio pavyzdys pateikiamas III priede; arba

b)

22 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais – deklaraciją (toliau – sąskaitos faktūros deklaracija), eksportuotojo užpildytą sąskaitoje faktūroje, važtaraštyje ar kitame komerciniame dokumente, kuriame atitinkami produktai apibūdinami pakankamai išsamiai, kad būtų galima nustatyti jų tapatumą; sąskaitos faktūros deklaracijos tekstas pateikiamas IV priede.

2.   Nepaisant šio straipsnio 1 dalies, kilmės statusą turintiems produktams, kaip apibrėžta šiame Protokole, 27 straipsnyje nurodytais atvejais šiame Susitarime numatytos sąlygos taikomos nereikalaujant pateikti jokio iš toje dalyje nurodytų dokumentų.

17 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimo tvarka

1.   Judėjimo sertifikatą EUR.1 eksportuojančios šalies muitinės išduoda eksportuotojui arba eksportuotojo atsakomybe jo įgaliotajam atstovui, pateikus paraišką raštu.

2.   Eksportuotojas arba jo įgaliotas atstovas užpildo judėjimo sertifikatą EUR.1 ir prašymo formas, kurių pavyzdžiai pateikiami III priede. Šios formos pildomos viena iš kalbų, kuria sudarytas šis Susitarimas, ir pagal eksportuojančios šalies nacionalinės teisės aktus. Jei pildoma ranka, tai rašoma rašalu didžiosiomis raidėmis. Produktų aprašymas turi būti pateikiamas šiam tikslui skirtame langelyje, nepaliekant tuščių eilučių. Jeigu užpildytame langelyje lieka tuščios vietos, po paskutiniąja aprašymo eilute turi būti brėžiama horizontali linija, o tuščias plotas perbraukiamas.

3.   Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoti prašantis eksportuotojas turi būti pasirengęs judėjimo sertifikatą EUR.1 išduodančios eksportuojančios šalies muitinės reikalavimu bet kuriuo metu pateikti visus reikiamus dokumentus, įrodančius atitinkamų produktų kilmę ir atitiktį kitiems šio Protokolo reikalavimams.

4.   Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoda Bendrijos valstybės narės arba Albanijos muitinės, jei atitinkami produktai gali būti laikomi produktais, turinčiais Bendrijos, Albanijos arba vienos iš kitų 3 ir 4 straipsniuose minimų šalių ar teritorijų, kilmės statusą, ir atitinka kitus šio Protokolo reikalavimus.

5.   Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduodančios muitinės imasi visų būtinų produktų kilmės ir kitų atitikties šio Protokolo reikalavimams tikrinimo veiksmų. Jos turi teisę pareikalauti bet kurių įrodymų ir atlikti bet kurį eksportuotojo sąskaitų patikrinimą ar bet kurį kitą, jų manymu, būtiną patikrinimą. Jos taip pat užtikrina, kad būtų tinkamai užpildytos šio straipsnio 2 dalyje nurodytos formos. Visų pirma jos tikrina, ar produktų aprašymui skirta vieta užpildyta taip, kad neliktų vietos apgaulingiems papildomiems įrašams.

6.   Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimo data nurodoma sertifikato 11 langelyje.

7.   Judėjimo sertifikatą EUR.1 išduoda muitinė ir perduoda eksportuotojui po faktiško eksportavimo arba jo užtikrinimo.

18 straipsnis

Judėjimo sertifikatų EUR.1 išdavimas atgaline data

1.   Nepaisant 17 straipsnio 7 dalies, išimties tvarka judėjimo sertifikatas EUR.1 gali būti išduotas po produktų, kuriems skirtas šis sertifikatas, eksporto, jeigu:

a)

eksportuojant jis nebuvo išduotas dėl klaidų, netyčinio aplaidumo ar dėl ypatingų aplinkybių;

arba

b)

jei kompetentingoms institucijoms pateikiama svarių įrodymų, kad judėjimo sertifikatas EUR.1 buvo išduotas, bet nebuvo priimtas juos importuojant dėl techninių priežasčių.

2.   Vykdydamas šio straipsnio 1 dalies reikalavimus, eksportuotojas prašyme turi nurodyti produktų, kuriems skirtas judėjimo sertifikatas EUR.1, eksportavimo vietą ir datą bei prašymo pateikimo priežastis.

3.   Muitinė judėjimo sertifikatą EUR.1 atgaline data gali išduoti tik patikrinusi, ar eksportuotojo prašyme pateikta informacija atitinka kituose atitinkamuose eksporto dokumentuose pateiktus duomenis.

4.   Atgaline data išduodami judėjimo sertifikatai EUR.1 turi būti patvirtinti tokiu įrašu anglų kalba: „ISSUED RETROSPECTIVELY“.

5.   Šio straipsnio 4 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas judėjimo sertifikato EUR.1 langelyje „Pastabos“.

19 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 dublikato išdavimas

1.   Jei judėjimo sertifikatas EUR.1 pavagiamas, pametamas ar sunaikinamas, eksportuotojas gali kreiptis į jį išdavusią muitinę, kad pagal joje saugomus eksporto dokumentus būtų surašytas dublikatas.

2.   Išduotas dublikatas turi būti patvirtintas tokiu žodžiu anglų kalba: „DUPLICATE“.

3.   Šio straipsnio 2 dalyje nurodytas patvirtinimas įrašomas judėjimo sertifikato EUR.1 dublikato langelyje „Pastabos“.

4.   Dublikatas, kuriame turi būti nurodyta judėjimo sertifikato EUR.1 originalo išdavimo data, įsigalioja nuo tos dienos.

20 straipsnis

Judėjimo sertifikato EUR.1 išdavimaspagal anksčiau išduotą arba užpildytą kilmės įrodymą

Kai kilmės statusą turinčius produktus kontroliuoja Bendrijos arba Albanijos muitinė, norint visus ar dalį šių produktų persiųsti į kitą Bendrijos arba Albanijos teritorijos vietą, kilmės įrodymo dokumento originalą galima pakeisti vienu ar keliais judėjimo sertifikatais EUR.1. Pakaitinį (-ius) judėjimo sertifikatą (-us) EUR.1 išduoda produktus prižiūrinti muitinė.

21 straipsnis

Apskaitos atskyrimas

1.   Jeigu kyla nemažų sunkumų dėl kainos ar medžiagų tvarkant atskiras kilmės statusą turinčių ir neturinčių medžiagų atsargas, kurios yra identiškos ir gali būti sukeičiamos tarpusavyje, muitinės gali, suinteresuotųjų asmenų rašytiniu prašymu, leisti vadinamąjį „apskaitos atskyrimo“ metodą taikyti tokių atsargų tvarkymui.

2.   Šis metodas turi būti pakankamas užtikrinti, kad per tam tikrą nustatytą laikotarpį produktų, kurie gali būti laikomi turinčiais kilmės statusą, kiekis būtų toks pats, koks būtų gautas atskyrus tokias atsargas fiziškai.

3.   Muitinės tokį leidimą gali išduoti laikydamosi bet kurių sąlygų, kurios, manoma, yra tinkamos.

4.   Šis metodas yra užregistruojamas ir taikomas remiantis bendraisiais apskaitos principais, taikomais šalyje, kurioje produktas buvo pagamintas.

5.   Asmuo, kuriam leista pasinaudoti šiuo supaprastinimu, gali išduoti kilmės įrodymą arba kreiptis dėl jo, atsižvelgiant į konkretų atvejį, dėl produktų, kurie gali būti laikomi turinčiais kilmės statusą, kiekio. Muitinės prašymu toks asmuo pateikia ataskaitą, kaip tokie kiekiai yra apskaitomi.

6.   Muitinės stebi, kaip naudojamasi leidimu, ir gali bet kuriuo metu jį panaikinti, jei lengvatos gavėjas kokiu nors būdu juo netinkamai pasinaudoja arba nevykdo kitų šiame Protokole nustatytų reikalavimų.

22 straipsnis

Sąskaitos faktūros deklaracijos surašymo reikalavimai

1.   16 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytą sąskaitos faktūros deklaraciją gali surašyti: