ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.104.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 104

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. balandžio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 331/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 332/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

3

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 333/2009, kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

4

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 334/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

8

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 335/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

10

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 336/2009, kuriuo nustatomos kiaulienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

11

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 337/2009, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

13

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 338/2009, kuriuo nustatomos kiaušinių sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

15

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 339/2009, kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

17

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 340/2009, kuriuo nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 pradėto vykdyti konkurso didžiausia sviesto supirkimo kaina trečiuoju etapu

19

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 341/2009, kuriuo nustatoma didžiausia nugriebto pieno miltelių supirkimo kaina pirmu konkurso, pradėto vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 etapu

20

 

 

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 342/2009, nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

21

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos direktyva 2009/37/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas chlormekvatą, vario junginius, propakvizafopą, kvizalofopą-p, teflubenzuroną ir zeta cipermetriną ( 1 )

23

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/340/EB

 

*

2009 m. kovo 16 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Švedijai atstovaujančio nario ir Švedijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

33

 

 

Komisija

 

 

2009/341/EB

 

*

2008 m. birželio 4 d. Komisijos sprendimas dėl Vokietijos valstybės pagalbos C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) Sachsen LB (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2269)  ( 1 )

34

 

 

2009/342/EB

 

*

2009 m. balandžio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės, tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, o Lenkijoje ir Slovėnijoje oficialiai nenustatyta galvijų tuberkuliozės (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2972)  ( 1 )

51

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija apie Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Albanijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo įsigaliojimo datą

57

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. sausio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 29/2009, nustatančio bendro Europos dangaus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus, klaidų ištaisymas (OL L 13, 2009 1 17)

58

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 331/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

74,9

TN

139,0

TR

104,6

ZZ

106,2

0707 00 05

JO

155,5

MA

55,7

TR

113,1

ZZ

108,1

0709 90 70

JO

220,7

MA

28,1

TR

118,6

ZZ

122,5

0805 10 20

EG

44,1

IL

57,0

MA

46,8

TN

55,4

TR

51,6

US

49,7

ZZ

50,8

0805 50 10

TR

61,4

ZA

76,0

ZZ

68,7

0808 10 80

AR

79,3

BR

76,6

CL

82,8

CN

88,6

MK

22,6

NZ

114,2

US

130,7

UY

63,9

ZA

82,8

ZZ

82,4

0808 20 50

AR

87,5

CL

90,1

CN

146,7

ZA

87,4

ZZ

102,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 332/2009

2009 m. balandžio 23 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Klasifikuojant Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros 1905 pozicijai priskiriamus produktus, pirma, reikia atskirti 1905 90 20 subpozicijai priskiriamus produktus ir, antra, 1905 90 90 subpozicijai priskiriamus preparatus.

(2)

Pagal Suderintos sistemos paaiškinimų 1905 pozicijos paaiškinimų B dalį šiai pozicijai priskiriami kai kurie iš miltų arba krakmolo tešlos pagaminti produktai, paprastai kepami skritulio arba lakšto formos.

(3)

Nepateikta 1905 90 20 subpozicijai priskiriamų „panašių produktų“ apibrėžtis.

(4)

Iškilo problemų klasifikuojant vadinamuosius tešlos lakštus, nes nenustatyti aiškūs kriterijai 1905 90 20 ir 1905 90 90 subpozicijoms priskiriamiems produktams atskirti.

(5)

Todėl į 19 skirsnį reikėtų įrašyti papildomą pastabą, kad 1905 90 20 subpozicijai priskiriami tik sausi ir trapūs produktai.

(6)

Todėl Reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Į Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateiktos Kombinuotosios nomenklatūros 19 skirsnį įrašoma ši papildoma pastaba:

„3.

1905 90 20 subpozicijai priskiriami tik sausi ir trapūs produktai.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 333/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XV dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją galvijienos rinkoje, turėtų būti nustatomos grąžinamosios eksporto išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164 ir 167–170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalies nuostatomis, eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti sveikumo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2) 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Šie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (4) reikalavimus.

(5)

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1359/2007, nustatančio specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (kodifikuota redakcija) (5) 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipoje numatyta, kad jei eksportuotinas kiekis sudaro mažiau kaip 95 %, bet ne mažiau kaip 85 % bendros po iškaulinėjimo gautų gabalų masės, specialios grąžinamosios išmokos suma sumažinama.

(6)

Todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 60/2009 (6) turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Produktai, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos (su sąlyga, kad laikomasi šio straipsnio 2 dalies nuostatų) ir išmokų dydžiai yra nurodyti šio reglamento priede.

2.   Produktai, už kuriuos pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma, jie turi būti paruošti patvirtintoje įmonėje ir atitikti Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje nustatytus ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1359/2007 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipoje nurodytu atveju grąžinamoji išmoka už produktą, kurio kodas yra 0201 30 00 9100 sumažinama 7 EUR/100 kg.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 60/2009 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 22.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 3.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 83.

(5)  OL L 304, 2007 11 22, p. 21.

(6)  OL L 19, 2009 1 23, p. 12.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. balandžio 24 d. galvijienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

48,8

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

48,8

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

61,0

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

CA (5)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

22,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg grynojo svorio

84,7

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

49,8

EG

EUR/100 kg grynojo svorio

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg grynojo svorio

50,8

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

29,9

EG

EUR/100 kg grynojo svorio

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

CA (5)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

22,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

20,7

Pastaba: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

B00

:

visos paskirties šalys (trečiosios valstybės, kitos teritorijos, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir paskirties šalys, prilygintos eksporto už Bendrijos ribų paskirties šalims).

B02

:

B04 ir paskirties šalis EG.

B03

:

Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovą (), Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir kuro tiekimas (paskirties šalys, išvardytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 ir 45 straipsniuose ir, jei tinka, 44 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11)).

B04

:

Turkija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgizija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas, Pakistanas, Šri Lanka, Mianmaras (Birma), Tailandas, Vietnamas, Indonezija, Filipinai, Kinija, Šiaurės Korėja, Honkongas, Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Faso, Nigeris, Čadas, Žaliojo Kyšulio Respublika, Senegalas, Gambija, Gvinėja Bisau, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinė Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Britų Indijos vandenyno teritorija, Mozambikas, Mauricijus, Komorai, Majotė, Zambija, Malavis, Pietų Afrika, Lesotas.


(1)  Kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(2)  Įtraukimui į šią subpoziciją reikia pateikti Komisijos reglamento (EB) Nr. 433/2007 (OL L 104, 2007 4 21, p. 3) priede nurodytą pažymą.

(3)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1359/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 21) vi, jei taikoma, Komisijos reglamente (EB) Nr. 1741/2006 (OL L 329, 2006 11 25, p. 7) nustatytų reikalavimų.

(4)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1643/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 7) numatytų sąlygų.

(5)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1041/2008 (OL L 281, 2008 10 24, p. 3) numatytų sąlygų.

(6)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1731/2006 (OL L 325, 2006 11 24, p. 12) nustatytų reikalavimų.

(7)  Liesos galvijienos be riebalų kiekis nustatomas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (OL L 210, 1986 8 1, p. 39) priede nurodyta analizės tvarka.

Terminas „vidutinis kiekis“ reiškia kiekį ėminyje, kaip jis yra apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 765/2002 (OL L 117, 2002 5 4, p. 6) 2 straipsnio 1 dalyje. Ėminys paimamas iš tos prekių siuntos dalies, kurios keliama rizika yra pati didžiausia.


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 334/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3) 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, reikėtų nustatyti didžiausią grąžinamosios išmokos sumą, skirtiną pagal iki 2009 m. balandžio 21 d. pateiktas paraiškas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2004 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2009 m. balandžio 21 d. pateiktas paraiškas didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už minėto reglamento 1 straipsnio a ir b dalyse ir 2 straipsnyje minimus produktus ir paskirties vietas suma yra pateikta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


PRIEDAS

(EUR/100 kg)

Produktas

Grąžinamosios išmokos nomenklatūros kodas

Didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos suma už Reglamento (EB) Nr. 619/2008 2 straipsnyje minimus produktus

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Lydytas sviestas

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 335/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, reikėtų nustatyti didžiausią grąžinamosios išmokos sumą, skirtiną pagal iki 2009 m. balandžio 21 d. pateiktas paraiškas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2009 m. balandžio 21 d. pateiktas paraiškas didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už minėto reglamento 1 straipsnio c dalyje ir 2 straipsnyje minimus produktus ir paskirties vietas suma yra 22,00 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 336/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatomos kiaulienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalies nuostatas to reglamento I priedo XVII dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją kiaulienos rinkoje, grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalies nuostatomis, eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti sveikumo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2) 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Šie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (4) reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Produktai, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos (su sąlyga, kad laikomasi šio straipsnio 2 dalies nuostatų) ir išmokų dydžiai yra nurodyti šio reglamento priede.

2.   Produktai, už kuriuos pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma, jie turi būti paruošti patvirtintoje įmonėje ir atitikti Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje nustatytus ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 22.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 3.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 83.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. balandžio 24 d. kiaulienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 337/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (2) buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad kyla būtinybė iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Todėl reikėtų paskelbti tipines kainas.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kaip galima greičiau, atsižvelgiant į rinkos padėtį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

prie 2009 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

104,3

0

BR

100,6

0

AR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

127,8

0

BR

128,3

0

AR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

215,8

25

BR

214,5

26

AR

275,7

7

CL

0207 14 50

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, krūtinėlės ir jų dalys

190,3

7

BR

146,3

20

AR

0207 14 60

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, kojos ir jų dalys

118,8

7

BR

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

223,4

0

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

228,9

20

BR

237,6

18

CL

0408 11 80

Kiaušinių tryniai

383,8

0

AR

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

335,7

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

250,0

11

BR

3502 11 90

Džiovinti ovalbuminai

563,0

0

AR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 338/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatomos kiaušinių sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XIX dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją kiaušinių rinkoje, turėtų būti nustatomos grąžinamosios išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Išmokos skiriamos tik už produktus, kuriuos galima laisvai vežti Bendrijoje ir kurie atitinka 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (2) reikalavimus ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (3) bei Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalyje nurodytas ženklinimo sąlygas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir kiekius skiriamos, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytų sąlygų.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, ypač paruošimo patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) Nr. 853/2004 II priedo I skyriuje bei Reglamente (EB) Nr. 1234/2007 XIV priedo A dalyje nustatyto ženklinimo identifikavimo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. balandžio 24 d. kiaušinių sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0407 00 11 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,39

0407 00 19 9000

A02

EUR/100 vnt.

0,20

0407 00 30 9000

E09

EUR/100 kg

0,00

E10

EUR/100 kg

16,00

E19

EUR/100 kg

0,00

0408 11 80 9100

A03

EUR/100 kg

37,65

0408 19 81 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 19 89 9100

A03

EUR/100 kg

18,90

0408 91 80 9100

A03

EUR/100 kg

23,85

0408 99 80 9100

A03

EUR/100 kg

6,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Kitos paskirties šalys nurodomos taip:

E09

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Ypatingasis administracinis Kinijos regionas Honkongas, Rusija, Turkija.

E10

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas, Filipinai.

E19

Visos paskirties šalys, išskyrus Šveicariją ir E09 bei E10 grupes.


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 339/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatomos paukštienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XX dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą paukštienos rinkos padėtį, turėtų būti nustatomos grąžinamosios išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti identifikavimo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), 5 straipsnio 1 dalies b punkte. Tie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos už šio reglamento priede nurodytus produktus ir kiekį skiriamos, jei laikomasi šio straipsnio 2 dalyje nustatytos sąlygos.

2.   Produktai, už kuriuos pagal 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, ypač paruošimo patvirtintoje įmonėje ir Reglamento (EB) 853/2004 II priedo I skyriuje nustatyto ženklinimo identifikavimo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1. Pataisyta redakcija OL L 226, 2004 6 25, p. 3.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. balandžio 24 d. paukštienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0105 11 11 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 19 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 91 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 11 99 9000

A02

EUR/100 pcs

0,24

0105 12 00 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0105 19 20 9000

A02

EUR/100 pcs

0,47

0207 12 10 9900

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9190

V03

EUR/100 kg

40,00

0207 12 90 9990

V03

EUR/100 kg

40,00

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.

Kitos paskirtys apibrėžiamos taip:

V03

A24, Angola, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Omanas, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jordanija, Jemenas, Libanas, Irakas, Iranas.


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 340/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 pradėto vykdyti konkurso didžiausia sviesto supirkimo kaina trečiuoju etapu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2009 (2) leista konkurso tvarka laikotarpiu, kuris baigiasi 2009 m. rugpjūčio 31 d., pradėti supirkti sviestą, laikantis 2008 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 105/2008, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje (3), nustatytų sąlygų.

(2)

Atsižvelgiant į kiekvienu konkurso etapu gautas paraiškas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 105/2008 16 straipsnio 2 dalies, nustatoma didžiausia supirkimo kaina arba nutariama konkurso laimėtojo neskirti.

(3)

Atsižvelgiant į trečiuoju konkurso etapu gautas paraiškas, nustatoma didžiausia supirkimo kaina.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Trečiuoju sviesto supirkimo konkurso etapu, pagal Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 vykdomą konkursą, kurio paraiškų teikimo terminas baigėsi 2009 m. balandžio 21 d., nustatoma didžiausia pirkimo kaina yra 220,00 EUR už 100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 64, 2009 3 10, p. 3.

(3)  OL L 32, 2008 2 6, p. 3.


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 341/2009

2009 m. balandžio 23 d.

kuriuo nustatoma didžiausia nugriebto pieno miltelių supirkimo kaina pirmu konkurso, pradėto vykdyti Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 etapu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 310/2009 (2) leista konkurso tvarka laikotarpiu, kuris baigiasi 2009 m. rugpjūčio 31 d., pradėti supirkti nugriebto pieno miltelius, laikantis 2001 m. sausio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 214/2001, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje (3) nustatytų sąlygų.

(2)

Atsižvelgiant į kiekvienu konkurso etapu gautas paraiškas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 214/2001 17 straipsnio nustatoma didžiausia supirkimo kaina arba nutariama konkurso laimėtojo neskirti.

(3)

Atsižvelgiant į pirmu konkurso etapu gautas paraiškas, nustatoma didžiausia supirkimo kaina.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pirmu nugriebto pieno miltelių supirkimo konkurso etapu, pagal Reglamentu (EB) Nr. 310/2009 vykdomą konkursą, kurio paraiškų teikimo terminas baigėsi 2009 m. balandžio 21 d., nustatoma didžiausia supirkimo kaina yra 168,90 EUR už 100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 97, 2009 4 16, p. 13.

(3)  OL L 37, 2001 2 7, p. 100.


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 342/2009

2009 m. balandžio 23 d.

nustatantis grąžinamąsias išmokas už kiaušinius ir kiaušinių trynius, kurie eksportuojami kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1b dalyje numatyta, kad skirtumas tarp šio reglamento 1 straipsnio 1s dalyje nurodytų ir I priedo XIX dalyje išvardytų produktų kainų tarptautinėje prekyboje ir Bendrijos vidaus rinkos kainų gali būti padengtas eksporto grąžinamosiomis išmokomis, kai prekės yra eksportuojamos kaip prekės, išvardytos šio reglamento XX priedo V dalyje.

(2)

2005 m. birželio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1043/2005, įgyvendinančiame Tarybos reglamento (EB) Nr. 3448/93 nuostatas dėl eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus žemės ūkio produktus, eksportuojamus kaip į Sutarties I priedą neįtrauktas prekes, skyrimo sistemos ir tokių grąžinamųjų išmokų sumos nustatymo kriterijų (2), yra nurodyti produktai, kuriems turėtų būti nustatytas grąžinamosios išmokos dydis, taikomas, kai produktai eksportuojami kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo V dalyje.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 14 straipsnio 2b pastraipą grąžinamųjų išmokų dydis už 100 kilogramų kiekvieno atitinkamo pagrindinio produkto turėtų būti nustatytas tos pačios trukmės laikotarpiui, kuriam grąžinamosios išmokos yra nustatomos tiems patiems produktams, eksportuojamiems neperdirbtais.

(4)

Urugvajaus raundo metu sudaryto Susitarimo dėl žemės ūkio 11 straipsnyje nustatyta, kad eksporto grąžinamosios išmokos už produktą, kuris yra prekės sudėtyje, negali viršyti tos grąžinamosios išmokos, kuri mokama už produktą, kai eksportuojama jo vėliau neperdirbant.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Grąžinamųjų išmokų dydžiai, taikomi Reglamento (EB) Nr. 1043/2005 I priede ir Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 1 straipsnio 1s dalyje išvardytiems pagrindiniams produktams ir eksportuojamiems kaip prekės, išvardytos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 XX priedo V dalyje, yra nustatomi pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Heinz ZOUREK

Įmonių ir pramonės generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 172, 2005 7 5, p. 24.


PRIEDAS

Nuo 2009 m. balandžio 24 d. kiaušiniams ir kiaušinių tryniams, eksportuojamiems kaip prekės, neįtrauktos į Sutarties I priedą, taikomi grąžinamųjų išmokų dydžiai

(EUR/100 kg)

KN kodas

Aprašymas

Paskirties šalis (1)

Grąžinamosios išmokos dydis

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti ir virti:

 

 

– Paukštienos sektoriaus:

 

 

0407 00 30

– – Kita:

 

 

a)

eksportuojant ovalbuminą, klasifikuojamą KN kodais 3502 11 90 ir 3502 19 90

02

0,00

03

16,00

04

0,00

b)

eksportuojant kitas prekes

01

0,00

0408

Paukščių kiaušiniai, be lukštų ir trynių, švieži, džiovinti, virti garuose arba verdančiame vandenyje, lieti, šaldyti ar kitokiu būdu užkonservuoti, į kuriuos pridėta ar nepridėta cukraus ar kitokio saldiklio:

 

 

– Kiaušinių tryniai:

 

 

0408 11

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 11 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

37,65

0408 19

– – Kita:

 

 

– – – Tinkami maistui:

 

 

ex 0408 19 81

– – – – Skysti:

 

 

nesaldinti

01

18,90

ex 0408 19 89

– – – – Šaldyti:

 

 

nesaldinti

01

18,90

– Kita:

 

 

0408 91

– – Džiovinti:

 

 

ex 0408 91 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

23,85

0408 99

– – Kita:

 

 

ex 0408 99 80

– – – Tinkami maistui:

 

 

nesaldinti

01

6,00


(1)  Paskirties šalys yra šios:

01

trečiosios šalys. Šveicarijai ir Lichtenšteinui šie dydžiai netaikomi 1972 m. liepos 22 d. Susitarimo tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos protokolo Nr. 2 I ir II lentelėse išvardytoms prekėms;

02

Kuveitas, Bahreinas, Omanas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Jemenas, Turkija, Honkongo SAR ir Rusija;

03

Pietų Korėja, Japonija, Malaizija, Tailandas, Taivanas ir Filipinai;

04

visos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją ir 02 ir 03 pažymėtas šalis.


DIREKTYVOS

24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/23


KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/37/EB

2009 m. balandžio 23 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/414/EEB, įtraukiant veikliąsias medžiagas chlormekvatą, vario junginius, propakvizafopą, kvizalofopą-p, teflubenzuroną ir zeta cipermetriną

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 1490/2002 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos trečiojo etapo išsamios įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti dėl to, ar jas įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Į sąrašą įtrauktas chlormekvatas, vario junginiai, propakvizafopas, kvizalofopas-p, teflubenzuronas ir zeta cipermetrinas.

(2)

Šių veikliųjų medžiagų poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjų pasiūlytomis naudojimo paskirtimis buvo įvertintas pagal Reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 1490/2002 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos ataskaitas rengiančios valstybės narės, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 10 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Jungtinė Karalystė paskirta chlormekvato ir teflubenzurono ataskaitą rengiančia valstybe nare, o visa reikiama informacija buvo pateikta atitinkamai 2007 m. balandžio 27 d. ir 2007 m. rugpjūčio 6 d. Vario junginių ataskaitą rengiančia valstybe nare paskirta Prancūzija, o visa reikiama informacija buvo pateikta 2007 m. birželio 7 d. Propakvizafopo ataskaitą rengiančia valstybe nare buvo paskirta Italija, o visa reikiama informacija buvo pateikta 2005 m. rugsėjo 22 d. Suomija paskirta kvizalofopo-p ataskaitą rengiančia valstybe nare, o vis reikalinga informacija buvo pateikta 2007 m. vasario 1 d. (apie kvizalofopo-p etilo variantą) ir 2007 m. gegužės 2 d. (apie kvizalofopo-p tefurilo variantą). Zeta cipermetrino ataskaitą rengianti valstybė narė – Belgija, o visa reikalinga informacija buvo pateikta 2006 m. liepos 10 d.

(3)

Šias vertinimo ataskaitas valstybės narės persvarstė kartu su EMST ir 2008 m. rugsėjo 29 d. pateikė Komisijai kaip EMST mokslines chlormekvato ir teflubenzurono, 2008 m. rugsėjo 30 d. – vario junginių ir zeta cipermetrino, o 2008 m. lapkričio 26 d. – propakvizafopo ir kvizalofopo-p ataskaitas (4). Šias ataskaitas valstybės narės ir Komisija apsvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2009 m. sausio 23 d. pateikė kaip Komisijos chlormekvato, vario junginių, propakvizafopo, kvizalofopo-p, teflubenzurono ir zeta cipermetrino peržiūros ataskaitas.

(4)

Po įvairių tyrimų nustatyta, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra chlormekvato, vario junginių, propakvizafopo, kvizalofopo-p, teflubenzurono ir zeta cipermetrino, gali būti laikomi iš esmės atitinkančiais Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktų reikalavimus, visų pirma dėl naudojimo paskirčių, kurios buvo išnagrinėtos ir išsamiai pateiktos Komisijos peržiūros ataskaitose. Todėl šias veikliąsias medžiagas tikslinga įtraukti į I priedą, siekiant užtikrinti, kad augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra šių veikliųjų medžiagų, visose valstybėse narėse būtų registruojami vadovaujantis tos direktyvos nuostatomis.

(5)

Nepažeidžiant šios išvados, reikėtų gauti papildomos informacijos tam tikrais konkrečiais klausimais. Direktyvos 91/414/EB 6 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad medžiagos įtraukimas į I priedą gali priklausyti nuo tam tikrų sąlygų. Todėl pranešėjas turėtų pateikti daugiau informacijos apie chlormekvato išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje (turi būti atlikti adsorbcijos tyrimai, esant 20 °C temperatūrai, perskaičiuota prognozuojama koncentracija požeminiame vandenyje, paviršiniame vandenyje ir nuosėdose), šios veikliosios medžiagos gyvūninės kilmės produktuose ir vandenyje nustatymo bei vandens organizmams, paukščiams ir žinduoliams keliamo pavojaus stebėsenos metodus. Be to, pranešėjas turėtų pateikti papildomos informacijos apie vario junginių įkvėpimo keliamą pavojų ir netiksliniams organizmams, dirvožemiui ir vandeniui keliamo pavojaus vertinimą. Taip pat tikslinga, kad pranešėjas pateiktų papildomos informacijos apie propakvizafopą, susijusios su atitinkama priemaiša Ro 41-5259, ir apie vandens organizmams bei netiksliniams nariuotakojams keliamą pavojų. Be to, tikslinga, kad pranešėjas pateiktų papildomos informacijos apie kvizalofopo-p keliamą pavojų netiksliniams nariuotakojams. Galiausiai, tikslinga, kad pranešėjas pateiktų papildomos informacijos apie zeta cipermetrino išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje (aerobinis suirimas dirvožemyje) ir pavojų, keliamą paukščiams (ilgalaikį pavojų), vandens organizmams ir netiksliniams nariuotakojams.

(6)

Be to, vario junginių randama gamtoje, jis yra vienas pagrindinių mikroelementų. Varis kaupiasi dirvoje, todėl jo koncentraciją dirvožemyje gali veikti ne tik augalų apsaugos produktų naudojimas, bet ir gyvulininkystė bei tręšimas mėšlu. Todėl tikslinga, kad valstybės narės parengtų stebėsenos programas pažeidžiamose vietovėse, kuriose dirvožemio sluoksnio užteršimas variu kelia susirūpinimą, siekiant, jei būtina, nustatyti didžiausią leidžiamą naudoti koncentraciją.

(7)

Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 4 dalyje ir 6 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad įtraukiant medžiagas į I priedą gali būti taikomi tam tikri apribojimai. Vario junginių atveju rizikos vertinimo metu nustatyta ekologinio toksiškumo problema, todėl būtina apriboti įtraukimo laikotarpį, kad valstybės narės po trumpesnio laikotarpio galėtų persvarstyti rinkoje esančių augalų apsaugos produktų, kuriuose yra vario, naudojimą. Be to, šiuo metu vario junginiams taikomas vertinimas, atliekamas pagal 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (5) ir vertinimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 (6) dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH). Vario junginių kaip ir kitų į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtrauktų medžiagų statusas gali būti peržiūrėtas pagal šios direktyvos 5 straipsnio 5 dalį atsižvelgiant į bet kokius gautus naujus duomenis.

(8)

Prieš įtraukiant veikliąją medžiagą į I priedą, turėtų būti skiriamas tinkamas laikotarpis, per kurį valstybės narės ir suinteresuotosios šalys galėtų pasirengti laikytis dėl veikliosios medžiagos įtraukimo atsiradusių naujų reikalavimų.

(9)

Nepažeidžiant Direktyvoje 91/414/EEB apibrėžtų reikalavimų, įtraukus veikliąją medžiagą į I priedą, valstybėms narėms turėtų būti suteiktas šešių mėnesių laikotarpis nuo tos medžiagos įtraukimo, per kurį jos persvarstytų galiojančias augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra chlormekvato, vario junginių, propakvizafopo, kvizalofopo-p, teflubenzurono ir zeta cipermetrino, registracijas, siekdamos įsitikinti, kad laikomasi Direktyvoje 91/414/EEB, ypač jos 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų ir I priede išdėstytų atitinkamų sąlygų. Valstybės narės atitinkamai turėtų iš dalies keisti, pakeisti arba panaikinti galiojančias registracijas pagal Direktyvos 91/414/EEB nuostatas. Nukrypstant nuo pirmiau minėto galutinio termino, reikėtų suteikti ilgesnį laikotarpį, per kurį, laikantis Direktyvoje 91/414/EEB nustatytų vienodų principų, kiekvienu numatytu naudojimo atveju būtų pateikti ir įvertinti III priede nurodyti visi kiekvieno augalų apsaugos produkto dokumentai.

(10)

Ankstesnė patirtis, įgyta į Direktyvos 91/414/EEB I priedą įtraukus veikliąsias medžiagas, įvertintas remiantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 3600/92 (7) nuostatomis, rodo, kad gali kilti sunkumų išaiškinant galiojančių registracijų turėtojų pareigas, susijusias su galimybe naudotis duomenimis. Todėl siekiant išvengti tolesnių sunkumų būtina aiškiau apibrėžti valstybių narių pareigas, visų pirma – pareigą patikrinti, ar registracijos savininkas gali naudotis visais tos direktyvos II priedo reikalavimus atitinkančiais dokumentais. Tačiau aiškiau apibrėžus esamas pareigas valstybėms narėms arba registracijų savininkams naujų įsipareigojimų, palyginti su iki šiol priimtomis I priedą iš dalies keičiančiomis direktyvomis, neatsirastų.

(11)

Todėl Direktyvą 91/414/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies keisti.

(12)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/414/EB I priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. gegužės 31 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstą bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Tas nuostatas jos taiko nuo 2010 m. birželio 1 d.

Priimdamos šias nuostatas valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos pateikimo tvarką.

3 straipsnis

1.   Prireikus, vadovaudamosi Direktyva 91/414/EEB, valstybės narės iki 2010 m. gegužės 31 d. pakeičia arba panaikina esamas augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra veikliųjų medžiagų chlormekvato, vario junginių, propakvizafopo, kvizalofopo-p, teflubenzurono ir zeta cipermetrino, registracijas.

Iki tos datos jos ypač tikrina, ar laikomasi tos direktyvos I priede nurodytų reikalavimų, susijusių su chlormekvatu, vario junginiais, propakvizafopu, kvizalofopu-p, teflubenzuronu ir zeta cipermetrinu, išskyrus su atitinkama veikliąja medžiaga susijusius reikalavimus, apibrėžtus įrašo B dalyje, ir ar registracijos savininkas turi arba gali naudotis visu dokumentų rinkiniu, atitinkančiu tos direktyvos II priedo reikalavimus pagal tos direktyvos 13 straipsnyje išdėstytas sąlygas.

2.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 dalies, valstybės narės ne vėliau kaip iki 2009 m. lapkričio 30 d. iš naujo įvertina kiekvieną registruotą augalų apsaugos produktą, kurio sudėtyje esanti veiklioji medžiaga chlormekvatas, vario junginiai, propakvizafopas, kvizalofopas-p, teflubenzuronas ir zeta cipermetrinas yra vienintelė veiklioji medžiaga arba viena iš kelių veikliųjų medžiagų, kurios visos buvo išvardytos Direktyvos 91/414/EEB I priede, laikydamosi Direktyvos 91/414/EEB VI priede nustatytų vienodų principų ir remdamosi dokumentais, atitinkančiais minėtosios direktyvos III priedo reikalavimus bei atsižvelgdamos į jos I priedo įrašo B dalį dėl chlormekvato, vario junginių, propakvizafopo, kvizalofopo-p, teflubenzurono ir zeta cipermetrino. Remdamosi tuo įvertinimu, jos nustato, ar produktas atitinka Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 1 dalies b, c, d ir e punktuose išdėstytas sąlygas.

Tai nustačiusios, valstybės narės:

a)

jei būtina, iš dalies keičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje chlormekvatas, vario junginiai, propakvizafopas, kvizalofopas-p, teflubenzuronas ir zeta cipermetrinas yra vienintelė veiklioji medžiaga, registraciją ne vėliau kaip iki 2014 m. gegužės 31 d.; arba

b)

jei būtina, iš dalies pakeičia arba panaikina produkto, kurio sudėtyje chlormekvatas, vario junginiai, propakvizafopas, kvizalofopas-p, teflubenzuronas ir zeta cipermetrinas yra viena iš kelių veikliųjų medžiagų, registraciją iki 2014 m. gegužės 31 d. arba iki tokiam pakeitimui ar panaikinimui skirtos dienos, nustatytos atitinkama direktyva ar direktyvomis, kuriomis atitinkama medžiaga ar medžiagos buvo įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, pasirinkdamos vėliausią datą.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja 2009 m. gruodžio 1 d.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(4)  EMST mokslinė ataskaita (2008 m.), 179, „Veikliosios medžiagos pesticido chlormekvato keliamo pavojaus vertinimo tarpusavio peržiūros išvados“ (pateikta 2008 m. rugsėjo 29 d.).

EMST mokslinė ataskaita (2008 m.), 187, „Veikliosios medžiagos pesticido vario junginių keliamo pavojaus vertinimo tarpusavio peržiūros išvados“ (pateikta 2008 m. rugsėjo 30 d.).

EMST mokslinė ataskaita (2008 m.), 204, „Veikliosios medžiagos pesticido propakvizafopo keliamo pavojaus vertinimo tarpusavio vertinimo peržiūros išvados“ (pateikta 2008 m. lapkričio 26 d.).

EMST mokslinė ataskaita (2008 m.), 205, „Veikliosios medžiagos pesticido kvizalofopo-p keliamo pavojaus vertinimo tarpusavio peržiūros išvados“ (pateikta 2008 m. lapkričio 26 d.).

EMST mokslinė ataskaita (2008) 184 „Veikliosios medžiagos pesticido teflubenzurono keliamos rizikos vertinimo peržiūros išvados“ (pateikta 2008 m. rugsėjo 29 d.).

EMST mokslinė ataskaita (2008 m.), 196, „Veikliosios medžiagos pesticido zeta cipermetrino keliamo pavojaus vertinimo peržiūros išvados“ (pateikta 2008 m. rugsėjo 30 d.).

(5)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(6)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1, pataisyta OL L 136, 2007 5 29, p. 3.

(7)  OL L 366, 1992 12 15, p. 10.


PRIEDAS

Direktyvos 91/414/EEB I priedo lentelės pabaigoje įrašoma:

Nr.

Įprastas pavadinimas, identifikavimo numeriai

IUPAC pavadinimas

Grynumas (1)

Įsigalioja

Įrašymo pabaiga

Konkrečios nuostatos

„281

Chlormekvatas

CAS Nr. 7003-89-6 (chlormekvatas)

CAS Nr. 999-81-5 (chlormekvato chloridas)

CIPAC Nr. 143 (chlormekvatas)

CIPAC Nr. 143.302 (chlormekvato chloridas)

2-chloretiltrimetilamonis (chlormekvatas)

2-chloretiltrimetilamonio chloridas (chlormekvato chloridas)

≥ 636 g/kg

Priemaišos:

 

1,2-dichloretanas: daugiausia 0,1 g/kg (sausame chlormekvato chlorido kiekyje).

 

Chloretenas (vinilchloridas): daugiausia 0,0005 g/kg (sausame chlormekvato chlorido kiekyje).

2009 m. gruodžio 1 d.

2019 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Galima leisti naudoti tik kaip augalų augimo reguliatorių grūdams.

B   DALIS

Vertindamos prašymus dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra chlormekvato ir kurie nėra skirti naudoti rugiuose ir kvietrugiuose, registracijos, ypač aspektus, susijusius su poveikiu vartotojams, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Įgyvendinant VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į chlormekvato peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2009 m. sausio 23 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo ypatingą dėmesį skirti:

su medžiaga dirbančių asmenų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

paukščių ir žinduolių apsaugai.

Registracijos sąlygose tam tikrais atvejais numatomos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės paprašo pateikti daugiau informacijos apie išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje (turi būti atlikti adsorbcijos tyrimai, esant 20 °C temperatūrai, perskaičiuota prognozuojama koncentracija požeminiame vandenyje, paviršiniame vandenyje ir nuosėdose), šios veikliosios medžiagos gyvūninės kilmės produktuose ir vandenyje nustatymo bei vandens organizmams, paukščiams ir žinduoliams keliamo pavojaus stebėsenos metodus. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kuriam prašant chlormekvatas buvo įtrauktas į šį priedą, Komisijai pateiktų šią informaciją ne vėliau nei iki 2011 m. lapkričio 30 d.

282

Vario junginiai:

 

 

2009 m. gruodžio 1 d.

2016 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Galima leisti naudoti tik kaip baktericidą ir fungicidą.

B   DALIS

Vertindamos paraiškas registruoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra vario ir kurie skirti naudoti ne pomidorams šiltnamiuose, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikiami prieš registruojant tokius produktus.

Įgyvendinant VI priede numatytus vienodus principus, atsižvelgiama į vario junginių peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2009 m. sausio 23 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo ypatingą dėmesį skirti:

pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, turėtų būti palyginta ir sutikrinta su šia techninės medžiagos specifikacija,

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta tam tikrais atvejais naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens ir netikslinių organizmų apsaugai. Dėl šių nustatytų pavojų tam tikrais atvejais turėtų būti taikomos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinės zonos,

naudojamos veikliosios medžiagos kiekiui ir užtikrinti, kad leidžiamas kiekis, atsižvelgiant į normas ir naudojimo dažnumą, yra pats mažiausias pageidaujamam poveikiui sukelti.

Susijusios valstybės narės gali prašyti pateikti informaciją, reikalingą toliau nagrinėti:

pavojų, kylantį dėl įkvėpimo,

netiksliniams organizmams, dirvožemiui ir vandeniui kylančio pavojaus vertinimą.

Jos užtikrina, kad pranešėjas, kuriam prašant vario junginiai buvo įtraukti į šį priedą, Komisijai pateiktų šią informaciją ne vėliau nei iki 2011 m. lapkričio 30 d.

Valstybės narės parengia stebėsenos programas pažeidžiamose vietovėse, kuriose dirvožemio sluoksnio užteršimas variu kelia susirūpinimą, siekiant, jei būtina, nustatyti didžiausią leidžiamą naudoti koncentraciją.

vario hidroksidas

CAS Nr. 20427-59-2

CIPAC Nr. 44.305

Vario (II) hidroksidas

≥ 573 g/kg

vario oksichloridas

CAS Nr. 1332-65-6 arba 1332-40-7

CIPAC Nr. 44.602

Divario chloridas trihidroksidas

≥ 550 g/kg

Vario oksidas

CAS Nr. 1317-39-1

CIPAC Nr. 44.603

Vario oksidas

≥ 820 g/kg

bordo mišinys

CAS Nr. 8011-63-0

CIPAC Nr. 44.604

Nepaskirstyta

≥ 245 g/kg

Tribazis vario sulfatas

CAS Nr. 12527-76-3

CIPAC Nr. 44.306

Nepaskirstyta

≥ 490 g/kg

Šios priemaišos kelia susirūpinimą dėl toksiškumo ir todėl turėtų neviršyti nurodytos koncentracijos:

 

Švinas: daugiausia 0,0005 g/kg vario kiekio.

 

Kadmis: daugiausia 0,0001 g/kg vario kiekio.

 

Arsenas: daugiausia 0,0001 g/kg vario kiekio.

283

Propakvizafopas

CAS Nr. 111479-05-1

CIPAC Nr. 173

2-izopropilidenamino-oksietil (R)-2-[4-(6-chlor-kvinoksalin-2-iloksi)fenoksi]propionat

≥ 920 g/kg

Toluenas: didžiausias kiekis 5 g/kg

2009 m. gruodžio 1 d.

2019 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Galima leisti naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Įgyvendinant VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į propakvizafopo peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2009 m. sausio 23 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo ypatingą dėmesį skirti:

pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, turėtų būti palyginta ir sutikrinta su šia techninės medžiagos specifikacija,

su medžiaga dirbančių asmenų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų ir netikslinių augalų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinių zonų kūrimas,

netikslinių nariuotakojų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai:

papildomą informaciją apie susijusias Ro 41-5259 priemaišas,

informaciją, reikalingą tolesniam vandens organizmams ir netiksliniams nariuotakojams keliamo pavojaus vertinimui.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2011 m. lapkričio 30 d.

284

Kvizalofopas-p:

 

 

2009 m. gruodžio 1 d.

2019 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Galima leisti naudoti tik kaip herbicidą.

B   DALIS

Siekiant įgyvendinti VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į kvizalofopo-p peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2009 m. sausio 23 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo ypatingą dėmesį skirti:

pagamintos techninės medžiagos specifikacijai, kuri turi būti patvirtinta ir pagrįsta tinkamais analitiniais duomenimis. Tyrimų medžiaga, panaudota rengiant toksiškumo dokumentų rinkinius, turėtų būti palyginta ir sutikrinta su šia techninės medžiagos specifikacija,

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

netikslinių augalų apsaugai ir užtikrinti, kad registracijos sąlygose prireikus būtų numatytos rizikos mažinimo priemonės, kaip antai buferinių zonų kūrimas.

Registracijos sąlygose tam tikrais atvejais numatomos rizikos mažinimo priemonės.

Atitinkamos valstybės narės užtikrina, kad pranešėjas pateiktų Komisijai papildomos informacijos apie netiksliniams nariuotakojams keliamą pavojų.

Jos užtikrina, kad pranešėjas šią informaciją pateiktų Komisijai iki 2011 m. lapkričio 30 d.

Kvizalofopo-p etilas

CAS Nr. 100646-51-3

CIPAC Nr. 641.202

etil (R)-2-[4-(6-chlorkvinoksalin-2-iloksi)fenoksi] propionatas

≥ 950 g/kg

Kvizalofopo-p tefurilas

CAS Nr. 119738-06-6

CIPAC Nr. 641.226

(RS)-tetrahidrofurfuril (R)-2-[4-(6-chlorkvinoksalin-2-iloksi)fenoksi]propionatas

≥ 795 g/kg

285

Teflubenzuronas

CAS Nr. 83121-18-0

CIPAC Nr. 450

1-(3,5-dichlor-2,4-difluorfenil)-3-(2,6-difluorbenzoil)karbamidas

≥ 970 g/kg

2009 m. gruodžio 1 d.

2019 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Galima leisti naudoti tik kaip insekticidą šiltnamiuose (ant dirbtinių substratų arba uždarytų hidroponinių sistemų).

B   DALIS

Vertindamos paraiškas registruoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra teflubenzurono ir kurie skirti naudoti ne pomidorams šiltnamiuose, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikiami prieš registruojant tokius produktus.

Įgyvendinant VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į teflubenzurono peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2009 m. sausio 23 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo ypatingą dėmesį skirti:

su medžiaga dirbančių asmenų ir darbuotojų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta tam tikrais atvejais naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

vandens organizmų apsaugai. Tarša, kylanti naudojant šią veikliąją medžiagą šiltnamiuose turi būti kuo mažesnė ir neturėtų dideliu kiekiu patekti į netoliese esančius vandens telkinius,

bičių, kurioms turi būti užkirstas kelias patekti į šiltnamį, apsaugai,

dulkintojų kolonijų, specialiai patalpintų šiltnamyje, apsaugai,

saugiam kondensuoto vandens, nuotekų ir substratų pašalinimui, siekiant užtikrinti, kad nekiltų pavojus netiksliniams organizmams ir nebūtų užteršti paviršiniai ir požeminiai vandenys.

Registracijos sąlygose tam tikrais atvejais numatomos rizikos mažinimo priemonės.

286

Zeta cipermetrinas

CAS Nr. 52315-07-8

CIPAC Nr. 733

Stereoizomerų mišinys (S)-α-ciano-3-fenoksibenzil (1RS,3RS;1RS,3SR)-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2 dimetilciklopropankarboksilatas, kai (S);(1RS,3RS) izomerinės poros santykis (S);(1RS,3SR) izomerinės poros atžvilgiu yra nuo 45-55 atitinkamai iki 55-45

≥ 850 g/kg

Priemaišos:

 

toluenas: daugiausia 2 g/kg

 

degutas: daugiausia 12,5 g/kg

2009 m. gruodžio 1 d.

2019 m. lapkričio 30 d.

A   DALIS

Galima leisti naudoti tik kaip insekticidą.

B   DALIS

Vertindamos prašymus dėl augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra zeta cipermetrino ir kurie nėra skirti naudoti grūduose, registracijos, ypač aspektus, susijusius su mPBaldehido poveikiu vartotojams, valstybės narės ypatingą dėmesį skiria 4 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytiems kriterijams ir užtikrina, kad visi būtini duomenys ir informacija būtų pateikti prieš registruojant tokius produktus.

Siekiant įgyvendinti VI priede nustatytus vienodus principus, atsižvelgiama į zeta cipermetrino peržiūros ataskaitos išvadas, ypač į jos I ir II priedėlius, priimtus Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete 2009 m. sausio 23 d.

Atlikdamos šį bendrą vertinimą, valstybės narės privalo ypatingą dėmesį skirti:

su medžiaga dirbančių asmenų saugai ir užtikrinti, kad naudojimo instrukcijose būtų numatyta tam tikrais atvejais naudoti tinkamas asmens apsaugos priemones,

paukščių, vandens organizmų, bičių, netikslinių nariuotakojų ir netikslinių dirvos makroorganizmų apsaugai.

Registracijos sąlygose tam tikrais atvejais numatomos rizikos mažinimo priemonės.

Susijusios valstybės narės turi prašyti pateikti daugiau informacijos apie išlikimą ir pasiskirstymą aplinkoje (aerobinis suirimas dirvožemyje), paukščiams, vandens organizmams ir netiksliniams nariuotakojams keliamą ilgalaikį pavojų. Jos užtikrina, kad pranešėjas, kuriam prašant zeta cipermetrinas buvo įtrauktas į šį priedą, Komisijai pateiktų šią informaciją ne vėliau nei iki 2011 m. lapkričio 30 d.“


(1)  Išsamesnė informacija apie veikliosios medžiagos tapatumą ir specifikaciją pateikta peržiūros ataskaitoje.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/33


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 16 d.

dėl Regionų komiteto Švedijai atstovaujančio nario ir Švedijai atstovaujančio pakaitinio nario skyrimo

(2009/340/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Švedijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė sprendimą 2006/116/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Atsistatydinus Ann BESKOW tapo laisva Regionų komiteto nario vieta. Yoomi RENSTRÖM paskyrus Regionų komiteto nare tampa laisva pakaitinio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui – iki 2010 m. sausio 25 d., į Regionų komitetą skiriami:

a)

nare:

Yoomi RENSTRÖM, Ovanåker kommun (įgaliojimų pakeitimas),

ir

b)

pakaitine nare:

Ewa LINDSTRAND, Ledamot i kommunfullmäktige, Timrå kommun.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2009 m. kovo 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


Komisija

24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/34


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 4 d.

dėl Vokietijos valstybės pagalbos C 9/08 (ex NN 8/08, CP 244/07) Sachsen LB

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2269)

(Autentiškas tekstas tik vokiečių kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/341/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies 1 pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jos 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paraginusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas pagal pirmiau nurodytus straipsnius (1) ir atsižvelgdama į tas pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

Byla pradėta remiantis prašymu suteikti informaciją, kuris ex officio nusiųstas Vokietijai 2007 m. rugpjūčio 21 d.2008 m. sausio 21 d. raštu teisinio tikrumo sumetimais Vokietija pranešė apie priemones nurodydama, kad jos „nėra pagalba“, ir apdairiai pareiškė, kad bet kokiu atveju priemonė laikytina su bendrąja rinka suderinama sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba.

(2)

2008 m. vasario 27 d. raštu Komisija pranešė Vokietijai apie savo sprendimą dėl pirmiau minėtos priemonės pradėti procedūrą pagal EB sutarties 88 straipsnio 2 dalį.

(3)

Komisijos sprendimas pradėti oficialią tyrimo procedūrą (toliau – sprendimas pradėti procedūrą) buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija paragino suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas dėl pagalbos.

(4)

Pradėjus oficialią tyrimo procedūrą, Vokietija išreiškė savo nuomonę 2008 m. kovo 28 d. ir balandžio 10, 16, 23 ir 30 dienomis. 2008 m. balandžio 16 d. buvo gautos trečiosios šalies pastabos. Dėl šių pastabų Vokietija pareiškė savo nuomonę 2008 m. balandžio 30 d. raštu.

(5)

Su Vokietija, pagalbos gavėju ir Landesbank Baden-Württemberg (toliau – LBBW) vyko nemažai susitikimų ir reguliarių telekonferencijų.

2.   ĮVADAS

(6)

Ši byla pradėta dėl tebesitęsiančios JAV antrinės būsto paskolų rinkos krizės, į kurią pateko ir Landesbank Sachsen Girozentrale (toliau – Sachsen LB), o ypač vienas iš jo nebalansinių specialiųjų investicinių fondų (angl. conduit) Ormond Quay.

(7)

Specialusis investicinis fondas, taip pat vadinamas specialiosios paskirties bendrove (angl. special purpose vehicle) arba investavimo subjektu (angl. special investment vehicle – SIV), yra labai specifiniu, siauriai apibrėžtu ir laikinu tikslu steigiama bendrovė (dažniausiai tam tikros rūšies ribotos atsakomybės bendrovė arba kai kuriais atvejais komanditinė ūkinė bendrija), daugiausia siekiant kompensuoti finansinę riziką (dažniausiai bankrotą, bet kartais ir tam tikrą su mokesčiais arba priežiūra susijusią riziką). SIV pasitelkiami todėl, kad jie gali būti nebalansiniai ir bankai jų neprivalo konsoliduoti. Tai leidžia bankams finansuoti kreditus žemesnėmis nei jų pačių palūkanomis (nes patys bankai pagal bankų priežiūros teisę privalo laikytis likvidumo koeficientų). Specialiosios paskirties bendrovė refinansuoja investicijas į turtu garantuotus vertybinius popierius (angl. asset-backed securities, toliau – ABS), skolindamasi pinigus trumpalaikių turtu garantuojamų skolos vertybinių popierių rinkoje (3) (komerciniai popieriai, angl. Commercial Papers). Atsiradus specialiosios paskirties bendrovių likvidumo poreikiui (jei parduodami ne visi komerciniai popieriai), naudojamos komercinių bankų suteiktos kredito linijos.

(8)

Sachsen LB pasitelkė specialiosios paskirties bendrovę Ormond Quay investicijoms į turtu garantuotus vertybinius popierius, kuriems priklausė ir hipoteka užtikrinti JAV vertybiniai popieriai, finansuoti. Norėdamas ir toliau patenkinti specialaus investicinio fondo likvidumo poreikį tuo atveju, jei komerciniai bankai atšauktų kredito linijas, Sachsen LB turėjo užtikrinti Ormond Quay likvidumą ir suteikti specialias likvidumo priemones. Mainais už šios rizikos prisiėmimą Sachsen LB mokesčio forma gavo specialiosios paskirties bendrovės uždirbtą grynąjį pelną. Ormond Quay uždirbo nemažai grynojo pelno finansuodamas ilgalaikes didelio pelningumo ABS investicijas per trumpalaikius mažas palūkanas duodančius komercinius popierius.

(9)

Tačiau dėl JAV antrinės būsto paskolų rinkos krizės pablogėjo rinkos sąlygos. Tęsiantis šiai krizei, trys didžiausios reitingų agentūros dėl didelių įsipareigojimų nevykdymo ir priverstinio vykdymo kvotų sumažino daugelio iki tol nuo A + iki BB reitingą turėjusių hipoteka užtikrintų vertybinių popierių reitingą iš dalies iki CCC, o dėl to iš karto pradėta blogiau vertinti ABS. Tokiomis rinkos sąlygomis apribotos rizikos fondai ir instituciniai investuotojai atsisakė toliau investuoti į hipoteka užtikrintus komercinius popierius, todėl specialiosios paskirties bendrovės buvo nepajėgios skolintis trumpalaikių turtu garantuojamų komercinių popierių rinkoje.

(10)

Dėl tokios įvykių eigos Ormond Quay pateko į labai sunkią finansinę padėtį. Be to, komerciniai bankai atšaukė specialiosios paskirties bendrovei suteiktas kredito linijas, todėl Ormond Quay buvo priverstas pasinaudoti Sachsen LB likvidumo priemonėmis. Kai 2007 m. rugpjūčio mėnesį Ormond Quay negalėjo savęs refinansuoti, jos likvidumo poreikis siekė 17,1 mlrd. EUR. Sachsen LB negalėjo suteikti pažadėtų likvidumo priemonių. Kadangi dėl priverstinio vertybinių popierių pardavimo (4) tokiomis blogomis rinkos sąlygomis Sachsen LB būtų patyręs didelių nuostolių ir galiausiai būtų bankrutavęs, buvo imtasi įvairių priemonių.

3.   PRIEMONIŲ APRAŠAS

3.1.   PAGALBOS GAVĖJAS

(11)

Pagalbos gavėjas yra Sachsen LB. Sachsen LB akcininkai buvo Saksonijos federalinė žemė (apie 37 %) ir Sachsen-Finanzgruppe (toliau – SFG, apie 63 %), kuri yra kontroliuojančioji bendrovė, apimanti aštuonis Saksonijos taupomuosius bankus ir tarpregioniniu mastu veikiantį Sachsen LB. 77,6 % SFG akcijų priklauso Saksonijos vietos valdžios institucijoms, 22,4 % – Saksonijos federalinei žemei.

(12)

2006 m. Sachsen LB koncerno balanso suma siekė 67,8 mlrd. EUR, o nuosavas kapitalas – 880 mln. EUR. Sachsen LB atliko Saksonijos taupomųjų bankų centrinio banko funkciją. Sachsen LB buvo komercinis bankas ir vykdė visų rūšių banko operacijas. Sachsen LB Europe plc (toliau – Sachsen LB Europe) buvo 100 procentų Sachsen LB pavaldi bendrovė, turinti būstinę Dubline. Iki 2007 m. vidurio jis, kaip struktūrizuotų finansinių investicijų paslaugų teikėjas, buvo pagrindinis Sachsen LB-Gruppe pelno šaltinis.

(13)

Iki 2005 m. liepos 18 d.Sachsen LB dar buvo taikomos neribotos valstybės garantijos – atsakomybė už įstaigos funkcionavimą (Anstaltslast) ir garanto atsakomybė (Gewährträgerhaftung), kurios buvo panaikintos keliais Vokietijos ir Komisijos susitarimais. Remiantis 2001 m. liepos 17 d. pirmuoju susitarimu, siekiant išsaugoti esamą padėtį (angl. Grandfathering), pereinamuoju laikotarpiu iki 2005 m. liepos 18 d. dar buvo galima išleisti naujų obligacijų, galiojančių iki 2015 m. gruodžio 31 d. ir užtikrintų garanto atsakomybe (Gewährträgerhaftung) (5).

(14)

2007 m. spalio 26 d.Sachsen LB teisinis statusas iš viešosios įstaigos (Anstalt öffentlichen Rechts) buvo pakeistas į akcinę bendrovę.

(15)

2007 m. rugpjūčio 26 d.Sachsen LB buvo parduotas bankui LBBW, sandoriui įsigaliojus nuo 2008 m. sausio 1 dienos. 2008 m. kovo 7 d. LBBW baigė perėmimo procedūrą ir Sachsen LB buvo integruotas į LBBW.

3.2.   PAGALBOS GAVĖJO PIRKĖJAS

(16)

Badeno-Viurtembergo federalinės žemės bankas (LBBW) veikia ir kaip universalus, ir kaip komercinis bankas. Kartu su savo regioniniu privačių ir verslo klientų banku BW–Bank jis teikia didelį bankininkystės paslaugų paketą. LBBW atlieka Badeno-Viurtembergo taupomųjų bankų centrinio banko funkciją. Reino krašto-Pfalco taupomųjų bankų centrinio banko funkciją jis atlieka kartu su Landesbank Rheinland-Pfalz, kurį perėmė 2005 m. sausio 1 d.

(17)

LBBW modelio, į kurį dabar įtraukta ir Saksonija, pagrindą sudaro vietos bankai, orientuoti į smulkiojo ir vidutinio verslo bei privačią bankininkystę (BW-Bank – Badeno-Viurtembergo žemėje, RP-Bank – Reino krašto-Pfalco žemėje, o Sachsen Bank – Saksonijoje), ir centralizuotos funkcijos Štutgarte, kurias atlikti padeda po vieną LBBW filialą Saksonijoje ir Reino krašto-Pfalco žemėje.

3.3.   PRIEMONĖS

(18)

Kaip išsamiai aprašyta sprendime pradėti procedūrą (6), Sachsen LB pateko į tebesitęsiančią JAV antrinės būsto paskolų rinkos krizę, ypač dėl nebalansinio specialiojo investicinio fondo Ormond Quay, kuris buvo nepajėgus savęs refinansuoti ir kurio likvidumo poreikis, siekiant išvengti priverstinio pardavimo, siekė 17,1 mlrd. EUR.

3.3.1.   LIKVIDUMO PRIEMONĖS

(19)

2007 m. rugpjūčio 19 d. bankų grupė, sudaryta iš dešimties Vokietijos Landesbanken ir DekaBank – Vokietijos Landesbanken bei DSGV kartu kontroliuojamo viešosios teisės subjekto – sudarė grupės sutartį ir įsipareigojo nupirkti Ormond Quay išleistus komercinius popierius už sumą, ne didesnę kaip 17,1 mlrd. EUR, jei šių komercinių popierių nebus galima išleisti į rinką („įsipareigojimas pirkti“).

(20)

Kiekvienas grupės bankas būtų įsigijęs atitinkamus komercinius popierius savo vardu ir savo sąskaita. Solidarioji atsakomybė nebuvo numatyta. DekaBank perėmė apie […] (7) visų komercinių popierių. Likusią dalį perėmė kiti bankai, atsižvelgiant į pavienių Landesbanken dydį ir pagrindinius veiklos rodiklius. Vokietijos turimais duomenimis, iki 2008 m. sausio mėnesio pradžios bankų grupė pagal grupės sutartį nupirko komercinių popierių už ne didesnę kaip […] mlrd. EUR sumą.

(21)

Kaip atlygis už komercinių popierių pirkimą grupės bankams buvo taikoma vidutinė tarpbankinė palūkanų norma (EURIBOR arba LIBOR, atsižvelgiant į pagrindinio turto kilmę) plius […] bazinių punktų marža. Komercinių popierių galiojimo laikas turėjo būti ne ilgesnis kaip vienas mėnuo. Sutarties galiojimo laikas buvo šeši mėnesiai. Įsipareigojimas pirkti buvo taikomas tik tiems komerciniams popieriams, kurių nebuvo įmanoma pateikti kitiems nei grupės bankai investuotojams.

(22)

2007 m. rugpjūčio mėnesį visiškai išnyko hipoteka užtikrintų komercinių popierių paklausa ir nebeliko veikiančios tokių investicijų rinkos, tačiau vėliau padėtis pamažu ėmė gerėti. Nuo 2007 m. spalio mėnesio kai kurie investuotojai (ypač [...(bankai, priklausantys viešajam sektoriui)]) vėl pradėjo pirkti komercinius popierius ne pagal grupės sutartį ir ne joje numatytomis sąlygomis, t. y. už atlygį, mažesnį kaip [...(50–100)] bazinių punktų, taigi grupės sutartis prarado savo pirminę paskirtį. Grupės sutartis nustojo galioti 2008 m. vasario 23 d.

3.3.2.   SACHSEN LB PARDAVIMAS

(23)

Sachsen LB dar 2005 m. pradėjo ieškoti strateginio partnerio, ypač tarp kitų Landesbanken  (8). Dėl šių pirminių derybų į priekį sparčiai pasistūmėjo derybos dėl Sachsen LB pardavimo 2007 m. rugpjūčio 23 dieną, t. y. praėjus vos savaitei nuo grupės sutarties pasirašymo, kai, kaip išsamiai aprašyta sprendime pradėti procedūrą (9), Sachsen LB nuostoliai siekė 250 mln. EUR. Kadangi dėl Sachsen LB struktūrizuoto finansinio portfelio nuostolių būtų toliau mažėjęs nuosavas Sachsen LB kapitalas, o dėl to nuo tam tikro momento nebūtų buvę įmanoma laikytis bankų priežiūros reikalavimų, keliamų bankininkystės finansavimui nuosavomis lėšomis, Sachsen LB dalininkai turėjo rasti ekonomiškai tvarų sprendimą. Todėl su suinteresuotosiomis šalimis vyko tiriamieji pokalbiai, o po jų – intensyvios derybos dėl Sachsen LB įsigijimo.

(24)

Sudaryti Sachsen LB pirkimo sutartį galiausiai buvo pasiūlyta LBBW, kuris, Vokietijos teigimu, pateikė ekonomiškai geriausią pasiūlymą. Didžiausias LBBW verslo interesas buvo, įsigijus Sachsen LB, gerokai išplėsti savo pozicijas rinkoje ne tik Saksonijoje, bet ir visų pirma Rytų Europoje.

(25)

2007 m. rugpjūčio 26 d. buvo pasirašyta Sachsen LB pardavimo bankui LBBW nuo 2008 m. sausio 1 d. sutartis („principinis susitarimas“). Remiantis šiuo principiniu susitarimu, pardavimo kaina turėjo būti nustatyta atsižvelgiant į nepriklausomo eksperto vertinimą, kuris turėjo būti atliktas tada, kai bus įveikta finansų rinkos krizė – tuo metu tikėtasi, jog tai įvyks 2007 m. pabaigoje. Susitarime buvo nustatyta mažiausia pirkimo kaina – 300 mln. EUR LBBW akcijų forma. Be to, jei pagrindinio kapitalo kvota sumažėtų ir neviršytų tam tikros minimalios ribos, LBBW atžvilgiu į susitarimą buvo įtraukta koregavimo išlyga.

(26)

Pasirašytame pagrindų susitarime taip pat buvo numatyta, kad LBBW sumokės Sachsen LB dalininkams 250 mln. EUR išankstinę kompensaciją grynaisiais pinigais, kurią šie įneš į Sachsen LB nuostoliams padengti. Vokietijos teigimu, šios sumos užteko nuosavoms lėšoms keliamiems bankų priežiūros teisės reikalavimams patenkinti ir prireikus kitiems galimiems nuostoliams padengti.

(27)

Pardavimo metu sutarties šalys tikėjosi, kad krizė netrukus bus įveikta. Manydamas, kad iki metų pabaigos padėtis rinkose normalizuosis, LBBW nesiėmė jokių specialių priemonių dėl Sachsen LB struktūrizuoto investicijų portfelio ir norėjo jį perimti. Ypač buvo tikimasi, kad Ormond Quay problemos išsispręs savaime ir specialiosios paskirties bendrovė vėl galės refinansuoti save rinkoje.

(28)

2007 m. pabaigoje atsirado naujų rizikų, susijusių su Sachsen LB struktūrizuotu portfeliu. Prieš baigiant pardavimo procedūrą, padėtis finansų rinkose vėl blogėjo, todėl kilo problemų visų pirma Ormond Quay, nes įvertinus šios bendrovės turto rinkos vertę (10), buvo nustatyta apie [...(0,5–1,5)] mlrd. EUR nuostolių.

(29)

Tai kėlė pavojų galutiniam banko pardavimui, nes pagrindinio kapitalo kvota galėjo sumažėti tiek, kad nesiektų nustatytos minimalios ribos. Aktualios rinkos vertės sumažėjimas balanse turėjo būti priskirtas nuostoliams, o dėl to sumažėjo pagrindinis kapitalas. Buvo kilusi grėsmė, kad Sachsen LB pagrindinio kapitalo kvota sumažės daugiau negu […] procentais, o tai būtų reiškę, kad LBBW būtų galėjęs reikalauti naujų derybų dėl pardavimo.

(30)

NET jei rinkos sąlygos nuo rugpjūčio mėnesio (11) būtų pagerėjusios ir turtą būtų buvę įmanoma parduoti, LBBW nebuvo pajėgus ir pasirengęs perimti tokius didelius nuostolius atsižvelgiant į aktualią rinkos vertę. Stengiantis baigti pardavimo procedūrą, reikėjo rasti sprendimą, kaip būtų galima užkirsti kelią tam, kad šie nuostoliai atsispindėtų Sachsen LB vertinime. Kitu atveju LBBW, be rugpjūčio mėnesį išsiderėtos minimalios pirkimo kainos – 300 mln. EUR, dar būtų turėjęs perimti ir šiuos nuostolius.

(31)

Po intensyvių derybų pardavimo procedūra buvo baigta ir sudarytas galutinis bei neatšaukiamas susitarimas – 2007 m. gruodžio 13 d. pasirašytas pagrindų susitarimas (Eckpunktevereinbarung). Galiausiai baigti pardavimo procedūrą buvo galima dėl to, kad buvo užkirstas kelias Sachsen LB specialiosios paskirties bendrovių nuostolių atsižvelgiant į aktualią rinkos vertę konsolidacijai, o LBBW buvo apsaugotas nuo galimų specialiosios paskirties bendrovių nuostolių, kurie galėjo atsirasti, jei vertybiniai popieriai portfelyje būtų laikomi tol, kol sueis jų terminas. Kaip alternatyva galėjo būti, pavyzdžiui, svarstoma galimybė prieš parduodant Sachsen LB bankui LBBW konsoliduoti nuostolius atsižvelgiant į aktualią rinkos vertę ir įnešti papildomo Sachsen LB dalininkų kapitalo (preliminari vertė: [...(0,5–1,5)] mlrd. EUR). Vietoj to, kad susitaikytų su nuostoliais atsižvelgiant į aktualią rinkos vertę, Saksonijos federalinė žemė nusprendė struktūrizuotų investicijų portfeliui suteikti valstybės garantiją.

(32)

Šiame galutiniame susitarime visos Sachsen LB struktūrizuotos investicijos buvo išvardytos ir padalytos į du portfelius. Siekiant išvengti visų struktūrizuotų investicijų konsolidacijos LBBW, į pardavimą buvo neįtrauktas vienas portfelis, kurio buhalterinė vertė siekė 17,5 mlrd. EUR (12). Šios kapitalo rinkos pozicijos buvo perleistos naujam įsteigtam nuosavam investavimo subjektui (vadinamajam Super-SIV) ir buvo parduotos LBBW. Taigi Sachsen LB liko tik struktūrizuotos portfelio investicijosc (13), kurių refinansavimo poreikis siekė apie 11,8 mlrd. EUR. Siekiant padengti galimus su šiomis investicijomis susijusius nuostolius, iš pardavimo kainos buvo atskaityta 500 mln. EUR suma.

(33)

Super-SIV buvo įsteigtas, kad, prieš parduodant Sachsen LB, iš jo būtų galima išskirti struktūrizuotus investicijų portfelius, kurių rinkos vertė nedidelė, ir laikyti juos iki sueis terminas. Kad būtų galima perleisti portfelį Super-SIV, jis turėjo būti refinansuotas. Tai iš dalies atliko LBBW (žemesnysis segmentas), iš dalies – kiti Landesbanken (aukštesnysis segmentas). Kad Super-SIV nebūtų konsoliduotas LBBW balanse, LBBW dalis turėjo būti mažesnė kaip 50 %. Po intensyvių derybų Landesbanken refinansavo 50 % Super-SIV, tačiau iškėlė sąlygą, kad, jei susidarytų nuostolių, jų finansavimas turėtų pirmenybę prieš LBBW finansavimą. Siekdamas sumažinti savo riziką iki normalios komercinės rizikos, LBBW savo ruožtu pareikalavo Saksonijos federalinės žemės garantijos, kuri turėjo padengti visus realiai preziumuojamus potencialius nuostolius. Tuo buvo siekiama apsaugoti portfelį nuo galimų nuostolių, jei jis būtų laikomas tol, kol sueis terminas. Šie nuostoliai atitiktų riziką nemokumo rizikos atveju. Saksonijos federalinė žemė pagaliau pareiškė sutinkanti suteikti 2,75 mlrd. EUR garantiją Super-SIV nuostoliams padengti. Ši suma buvo nustatyta po intensyvių LBBW ir Saksonijos federalinės žemės derybų, remiantis investicinių bankų išvada, pagal kurią įsipareigojimų nevykdymo rizika refinansuojantiems bankams buvo artima nuliui (14).

(34)

Be to, pagrindų susitarime buvo nustatytas […] procentų nepanaudotos didžiausios sumos dydžio metinis garantijos mokestis, kuris po ketverių garantijos galiojimo metų sumažinamas trečdaliu pirminio mokesčio, o po septynerių garantijos galiojimo metų dar trečdaliu pirminio mokesčio. Tai sudaro [...(> 90)] mln. EUR per dešimt metų, jei garantija nepanaudojama.

(35)

Kaip minėta, Super-SIV buvo finansuotas dviem segmentais. Pirmąjį beveik 50 % dydžio segmentą (apie 8,75 mlrd. EUR) finansavo LBBW, antrąjį – šiek tiek didesnį kaip 50 % dydžio segmentą (apie 8,75 mlrd. EUR) – užtikrino Sicherungsreserve der Landesbanken und Girozentralen (t. y. tam tikra įstaigų narių garantų sąjunga, siekiant užtikrinti indėlius ir investicijų kompensavimą) priklausančios kredito įstaigos. Paskirsčius riziką abiem segmentams, LBBW savo likvidumu atsako už nuostolius, ne didesnius kaip 8,75 mlrd. EUR, t. y. už sumą, viršijančią Saksonijos federalinės žemės suteiktą garantiją, kuri yra 2,75 mlrd. EUR. Ir tik šią sumą viršijančius nuostolius padengtų kiti Landesbanken.

(36)

2007 m. gruodžio mėnesį Saksonijos federalinė žemė pasamdė audito bendrovę Susat & Partner Sachsen LB įmonei įvertinti, kaip buvo numatyta pirkimo ir pardavimo sutartyje. Audito bendrovė Sachsen LB įvertino […] mlrd. EUR. Tuo pačiu metu LBBW pasamdė […] (toliau – […]) šiam vertinimui patikrinti. […] savo išvadoje įmonę įvertino […] mlrd. EUR. Derybomis šalys susitarė atskaitos tašku laikyti […] mlrd. EUR įmonės vertę.

(37)

Galutiniame susitarime buvo nustatyta 328 mln. EUR grynoji Sachsen LB pardavimo kaina, kurią reikėjo sumokėti grynaisiais pinigais (15). Ši kaina nustatyta remiantis preliminaria Sachsen LB verte, kuri buvo lygi […] EUR, iš jos atskaičius 2007 m. patirtus […] mln. EUR nuostolius už antrąjį portfelį ir sutartą 500 mln. EUR nuostolių kompensaciją už Sachsen LB liekantį pirmąjį portfelį. Įskaitant 250 mln. EUR išankstinę kompensaciją grynaisiais pinigais, LBBW už Sachsen LB įsigijimą sumokėjo 578 mln. EUR.

(38)

Refinansuojant Super-SIV perleistą struktūrizuotą investicijų portfelį baigėsi Saksonijos federalinės žemės šiam portfeliui suteikta garanto atsakomybė (Gewährträgerhaftung).

3.4.   RESTRUKTŪRIZAVIMO PLANAS

(39)

LBBW parengė Sachsen LB restruktūrizavimo planą, pradėtą Sachsen LB pardavimo metu, o paskutinį kartą pakeistą 2008 m. balandžio 9 d. Remiantis Komisijos turima informacija, restruktūrizavimo planas apima ketverių metų restruktūrizavimo laikotarpį, kuris prasideda Sachsen LB pardavimu 2008 m. sausio 1 d. ir baigiasi 2011 m. pabaigoje.

(40)

Plane numatyta, kad Sachsen LB AG integruojamas į LBBW, tačiau pagal statusą jis lieka priklausoma įstaiga (unselbständige Anstalt), kurios pavadinimas Sachsen Bank. Ši įstaiga taip pat perima Saksonijoje veikiančių LBBW filialų (BW-Bank) verslo ir privačią bankininkystę. Visa kita veikla (kuri nėra verslo ir privati bankininkystė) atskiriama ir iš Sachsen LB perkeliama į LBBW filialą Saksonijoje.

(41)

Taigi Sachsen Bank perims tik vieną iš dviejų Sachsen LB veiklos sričių, t. y. Sachsen LB verslo ir veikiau neišplėtotą privačią bankininkystę, ir ją kartu su atitinkamu BW-Bank verslu išplėtos į savo naują veiklos sritį. Sachsen Bank įstengs Saksonijoje ir už Saksonijos ribų konkuruoti savo jėgomis.

(42)

Antroji Sachsen LB veiklos sritis, kapitalo rinkos verslas, liks LBBW rankose, o tokias paslaugas siūlys LBBW filialas Saksonijoje. LBBW atliks administracinę funkciją ir iš dalies Saksonijos taupomųjų bankų centrinio banko funkcijas.

(43)

Restruktūrizavimo plano tyrimo atramos taškas, atsižvelgiant į gyvybingumo atkūrimą, yra Sachsen LB veikla iki jo integravimo į LBBW (16). Restruktūrizavimas apima pirmojo portfelio perleidimą bendrovei Super-SIV. Be to, plane kaip kompensacinė priemonė numatyta galimybė visiškai uždaryti Dubline būstinę turinčią, Sachsen LB pavaldžiąją bendrovę (Sachsen LB Europe), kuri buvo atsakinga už visų Sachsen LB tarptautinių struktūrizuotų portfelių plėtojimą ir valdymą.

(44)

Todėl Sachsen LB tarptautinėje kapitalo rinkoje nevykdys jokios naujos veiklos. LBBW liks tik antrojo portfelio 11,8 mlrd. EUR vertybinių popierių. Iš šių faktų matyti, kad ketverių metų restruktūrizavimo laikotarpiu bankas savo gyvybingumą atkurs.

(45)

Siekdama įrodyti tvarumą, Vokietija iš esmės pateikė šiuos duomenis:

Bendrosios pajamos mln. EUR

(pesimistiniu atveju)

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

CAGR 2007–2012 m. (17)

(proc.)

Verslo bankininkystė

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Kapitalo rinka (18)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Kita

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Iš viso prieš sinergiją

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Pajamų sinergija (naujas verslo modelis)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

 

Iš viso, įskaitant sinergiją

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]


Ūkinės veiklos rezultatai prieš atskaitant mokesčius mln. EUR

(pesimistiniu atveju)

2007 m.

2008 m.

2009 m.

2010 m.

2011 m.

2012 m.

CAGR 2007–2012 m.

(proc.)

Verslo bankininkystė

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Kapitalo rinka

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Kita

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Iš viso prieš sinergiją

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

Sinergija

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

 

Iš viso, įskaitant sinergiją

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

(…)

[…]

(46)

Vokietija taip pat pranešė, kad LBBW tikisi, jog buvusio Sachsen LB nuosavo kapitalo grąža nuo 2009 m. bus lygi [...(> 8 %)] procentų, o naujai įsteigto Sachsen Bank – apie [...(> 15 %)] procentų.

4.   OFICIALI TYRIMO PROCEDŪRA

4.1.   PAGRINDAS PRADĖTI PROCEDŪRĄ

4.1.1.   LIKVIDUMO PRIEMONĖ

(47)

Sprendime pradėti procedūrą Komisija išreiškė abejonę dėl likvidumo priemonės, jos manymu, ši priemonė suteikė Sachsen LB atrankinį pranašumą, nes nebuvo tikėtina, kad rinkos ekonomikos investuotojas būtų suteikęs bankui Sachsen LB kredito liniją tokiomis pačiomis sąlygomis kaip bankų grupė. Tačiau Komisija neatmetė galimybės, kad priemonė galėtų būti su bendrąja rinka suderinama sanavimo pagalba.

4.1.2.   SACHSEN LB PARDAVIMAS

(48)

Komisija taip pat tikrino, ar Sachsen LB pardavimas bankui LBBW nebuvo valstybės pagalba. Komisija suabejojo, kad Saksonijos federalinė žemė elgėsi kaip rinkos ekonomikos investuotojas, nes likvidavimas būtų atsiėjęs pigiau negu pardavimas suteikiant garantiją, ir todėl manė, kad pardavimas galėjo turėti pagalbos Sachsen LB elementų. Tačiau Komisijai nekilo abejonių dėl to, kad pirkimo kaina buvo per maža ir todėl būta pagalbos pirkėjui (LBBW) elementų. Vis dėlto Komisija neatmetė galimybės, kad garantija galėjo būti su bendrąja rinka suderinama restruktūrizavimo pagalba, jei buvo tenkinamos Bendrijos gairių dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (19) (toliau – gairės) sąlygos.

5.   TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(49)

Trečioji šalis mano, kad Super-SIV suteikta garantija yra valstybės pagalba, LBBW 391 mln. EUR priedas prie Sachsen LB 2007 m. pajamų ir 641,6 mln. EUR metinio deficito kompensacija taip pat yra valstybės pagalba, o LBBW sumokėjo Sachsen LB savininkui už rinkos vertę didesnę pirkimo kainą.

6.   VOKIETIJOS PASTABOS PRIĖMUS SPRENDIMĄ PRADĖTI PROCEDŪRĄ

6.1.   PASTABOS DĖL LIKVIDUMO PRIEMONĖS VERTINIMO

(50)

Vokietijos nuomone, bankų grupės suteiktą likvidumo priemonę būtų suteikęs ir rinkos ekonomikos investuotojas, nes atlygis, kurį grupės bankai gavo už Ormond Quay išleistų komercinių popierių pirkimą, buvo didesnis už rinkoje įprastą atlygį ir dėl to buvo suderinamas su rinka. Be to, Vokietijos teigimu, bankų grupė nebūtų kompensavusi potencialių nuostolių dėl specialiojo investicinio fondo turimų vertybinių popierių (ABS) rinkos kainos svyravimų. NET mažėjant rinkos vertei, įsipareigojimų nevykdymo rizika būtų labai maža, o vertybinių popierių, kurie būtų laikomi iki jų termino pabaigos, atveju būtų galima tikėtis tik labai menkų nuostolių.

(51)

Be to, kaip teigia Vokietija, bankai derėjosi iš esmės siekdami užkirsti kelią, kad vieno iš jų grupei priklausančių Landesbanken bankrotas nesukeltų bendros bankų krizės. Vokietijos teigimu, jie nusprendė, jog rizika pirkti komercinius popierius yra mažesnė už riziką įveikti Sachsen LB bankrotą, ypač tuo atveju, jei būtų pasinaudota indėlių garantijų sistema. Be to, Vokietija atkreipia dėmesį į tai, kad, net nesant rinkos, hipotetiškai galima nustatyti referencines rinkos vertes.

(52)

Jei Komisija laikytųsi nuomonės, kad likvidumo priemonė turi pagalbos elementų, ją, Vokietijos nuomone, bet kokiu atveju galima laikyti su bendrąja rinka suderinama sanavimo pagalba, nes bankų grupės nupirktus komercinius popierius galima palyginti su paskolos forma suteikta priemone, kuri yra nestruktūrinio pobūdžio ir, be to, galioja šešis mėnesius.

6.2.   PASTABOS DĖL SACHSEN LB PARDAVIMO VERTINIMO

(53)

Vokietijos nuomone, Saksonijos federalinė žemė, parduodama banką Sachsen LB, elgėsi kaip rinkos ekonomikos investuotojas. Vokietijos teigimu, pardavimo kaina buvo sutarta derantis su keliais potencialiais pirkėjais ir nustatyta remiantis įmonės vertinimu, kurį pagal pripažintus kriterijus atliko audito bendrovės, todėl ji atspindi teisingą Sachsen LB rinkos vertę. NET ir atsižvelgiant į įsipareigojimus, atsirandančius iš bendrovei Super-SIV suteiktos 2,75 mlrd. EUR garantijos, Sachsen LB savininkai Sachsen LB pardavė apskritai už teigiamą kainą.

(54)

Vokietija pakartoja, jog buvo pasitelktos trys skirtingos vertinimo prielaidos, kad būtų galima įvertinti suteikiant garantiją, skirtą bendrovei Super-SIV, prisiimtą riziką. Pagal pirmąją prielaidą, remiantis 2007 m. lapkričio 30 dieną nustatyta aktualia rinkos verte, buvo apskaičiuoti potencialūs nuostoliai, jei investicijos būtų parduotos šią atskaitos dieną už maždaug […] mlrd. EUR. Tačiau, Vokietijos teigimu, šio aktualios rinkos vertės nustatymo rezultatus iškreipė tai, kad tuo momentu nebuvo nei tokių investicijų rinkos, nei ketinimo parduoti šias kapitalo rinkos pozicijas ad hoc, nes jos turėjo būti laikomos tol, kol baigsis jų terminas. Pagal antrąją prielaidą, kuri buvo grindžiama potencialios makroekonomikos raidos modeliniu vertinimu, buvo apskaičiuoti tikėtini nuostoliai vadovaujantis trim scenarijais. Tuo remiantis tikėtini nuostoliai siekė apie [...(> 800)] mln. EUR (pesimistiniu atveju), [...(< 500)] mln. EUR (paprastu (baziniu) atveju) ir [...(< 200)] mln. EUR (optimistiniu atveju). Šią vertinimo prielaidą sukūrė LBBW ir Sachsen LB, remdamiesi esamais vidaus modeliais. Trečioji prielaida buvo grindžiama pagrindinių kapitalo rinkos pozicijų reitingais. Vokietijos teigimu, beveik visų portfelyje buvusių vertybinių popierių reitingas buvo AAA (20) ir nė vieno iš jų reitingų agentūros per tikrinimą nenuvertino. Kadangi vertybinių popierių, turinčių AAA reitingą, atveju įsipareigojimų nevykdymo tikimybė lygi beveik nuliui, todėl tikėtini portfelio nuostoliai taip pat lygūs nuliui.

(55)

Vokietijos aiškinimu, 2,75 mlrd. EUR garantija yra suinteresuotųjų šalių derybų rezultatas, kuriose LBBW norėjo nustatyti kuo didesnę garantijos sumą, siekdamas sumažinti savo atsakomybę, o Saksonijos federalinė žemė bandė ją kuo labiau sumažinti.

(56)

Vokietija atkreipia dėmesį į tai, kad derybų metu jau buvo visų trijų vertinimo prielaidų rezultatai. Jos teigimu, derybų šalys susitarė taikyti modelinį vertinimą (t. y. antrąją prielaidą) kaip tinkamą būdą rizikai, kurią turi padengti garantija, įvertinti.

(57)

Vokietija pateikė įvairių scenarijų skaičiavimus ir siekė įrodyti, kad savininkai, net panaudodami garantiją paprastu (baziniu) atveju, būtų pardavę banką teigiama kaina. Vokietija argumentuoja, kad Komisijos nuolatinėje praktikoje remiamasi paprastu (baziniu) atveju, o ne nepalankiu scenarijumi (21).

(58)

Jei Komisija laikytųsi nuomonės, kad banko pardavimas turi pagalbos elementų, jį, Vokietijos nuomone, remiantis gairėmis bet kokiu atveju galima laikyti su bendrąja rinka suderinama restruktūrizavimo pagalba.

(59)

Šiuo tikslu LBBW pateikė minėtą restruktūrizavimo planą, iš kurio matyti, kaip turi būti atkuriamas Sachsen LB gyvybingumas. Vokietija tvirtina, kad planą sudaro keletas vidaus priemonių, kaip antai, darbuotojų skaičiaus mažinimas, rizikos valdymo gerinimo priemonės, segmentų integravimas į LBBW ir informacinių technologijų suvienodinimas. Taip pat esąs aiškus verslo plano tikslas sumažinti Sachsen LB priklausomybę nuo pelno, uždirbamo kapitalo rinkoje, o ypač verslo segmentuose „Turto valdymas/struktūrizuoti produktai“.

(60)

Vokietija taip pat argumentuoja, kad kelių šimtų milijonų eurų investicija, kurią LBBW sumokėjo įsigydama Sachsen LB, turi atsipirkti, todėl LBBW padarys viską ilgalaikiam Sachsen LB gyvybingumui atkurti.

(61)

Dėl savo įnašo Vokietija mano, kad LBBW ir kitų bankų investicijos taip pat buvo nemažos, jų bendra vertė [...(apie 30)] mlrd. EUR, o tai atitinka gairių sąlygas. [...(apie 30)] mlrd. EUR sumą sudaro Super-SIV įsteigimo ([…] mln. EUR), Sachsen LB integravimo ([…] mln. EUR) ir pirmojo bei antrojo portfelio finansavimo išlaidos (atitinkamai 11,8 mlrd. EUR ir 17,5 mlrd. EUR).

(62)

Vokietijos nuomone, svarbia kompensacija galiausiai laikytina tai, kad Sachsen LB jo buvę savininkai pardavė bankui LBBW. Šiuo pardavimu pabrėžiamas bendras noras ilgainiui restruktūrizuoti banką. Sunkumus patiriančių įmonių pardavimas yra pirmas svarbus žingsnis jų ilgalaikio restruktūrizavimo link. Vokietija teigia, kad apskritai galima manyti, jog įmonė, kontroliuojama solidaus didelio Vokietijos banko, tikriausiai taps gyvybinga, ir kad tai užtikrina, jog įmonei daugiau nebereikės naudotis valstybės pagalba. Todėl pardavimą galima laikyti pagrindiniu Sachsen LB restruktūrizavimo elementu.

(63)

Be to, nė vienas konkurentas nepateikė pastabų dėl Komisijos sprendimo pradėti procedūrą. Taigi ir kiti konkurentai mano, kad pardavus banką konkurencija neiškreipiama.

(64)

Vokietija, suderinusi su LBBW, (pagalbos gavėjo, Sachsen LB, vardu) pasiūlė prisiimti tokius įsipareigojimus (22):

a)

šis Sachsen LB turtas, kuris integravimo metu perėjo LBBW, perleidžiamas arba likviduojamas:

Sachsen LB Europe bus perleistas arba likviduotas iki […]. LBBW-Gruppe neperims Sachsen LB Europe darbuotojų, nebent būtų teisiškai įpareigotas tai padaryti, ir dabartiniams Sachsen LB Europe darbuotojams nesiūlys sudaryti naujų darbo sutarčių ir jų nesudarys (23). Šis įsipareigojimas galioja dvejus metus nuo Komisijos sprendimo priėmimo,

East Merchant GmbH akcijos bus perleistos iki […],

[…] (24).

b)

Vokietija užtikrina, kad Sachsen Bank, atstovaujamas LBBW, nė viename Saksonijos filiale savo sąskaita ir savo rizika aktyviai nevykdys savarankiškos veiklos, kuri viršytų klientų aptarnavimą pagrindinėse jo verslo srityse. Šis su veikla susijęs įsipareigojimas galioja ketverių metų restruktūrizavimo laikotarpiu.

c)

Vokietija užtikrina, kad Sachsen Bank, atstovaujamas LBBW, nė viename Saksonijos filiale kaip savarankiška veikla aktyviai neužsiims jokiu tarptautiniu nekilnojamojo turto verslu, kuris viršytų klientų aptarnavimo pagrindinėse jo verslo srityse ribas. Šis veiklos įsipareigojimas galioja ketverių metų restruktūrizavimo laikotarpiu.

(65)

Vokietija patvirtino, kad […]. Vokietija teigia, jog verslas yra pelningas ir niekaip nėra susijęs su dabartine antrinės būsto paskolų rinkos krize, kilusia dėl to, kad daugiau paskolų suteikta ne tokiems mokiems paskolos gavėjams, kurių pajamos mažos, o mokumas blogesnis nei patikimiausių paskolos gavėjų.

(66)

Vokietija taip pat patvirtino, kad […] (25).

6.3.   PASTABOS DĖL TREČIOSIOS ŠALIES PASTABŲ

(67)

Dėl trečiosios šalies pastabų Vokietija pareiškė, kad garantija, suteikta bendrovei Super-SIV, nėra valstybės pagalba, nes, net ir atsižvelgiant į potencialius įsipareigojimus, atsirandančius iš Super-SIV suteiktos 2,75 mlrd. EUR garantijos, Sachsen LB savininkai Sachsen LB pardavė už apskritai teigiamą kainą, ir kad LBBW priedas prie Sachsen LB 2007 m. pajamų bei LBBW išankstinė 250 mln. EUR kompensacija grynaisiais pinigais buvo laikyti pardavimo kainos dalimi, todėl LBBW sumokėjo Sachsen LB savininkams pardavimo kainą, atitinkančią Sachsen LB rinkos kainą. Vokietija pabrėžia, kad nebuvo sumokėta jokios nuostolių kompensacijos, viršijančios 391 mln. EUR LBBW priedą prie Sachsen LB 2007 m. pajamų.

7.   TEISINIS VALSTYBĖS PAGALBOS VERTINIMAS

7.1.   VALSTYBĖS PAGALBOS BUVIMAS

(68)

Pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių bet kokia forma suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones, iškraipo konkurenciją arba gali ją iškraipyti, yra nesuderinama su bendrąja rinka, kai ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai.

(69)

Komisija laikosi savo nuomonės, išdėstytos sprendime pradėti procedūrą, kad rinkos ekonomikos investuotojas nebūtų ėmęsis nė vienos iš šių dviejų finansinių intervencijų, todėl abi šios priemonės yra valstybės pagalba.

(70)

Atsižvelgiant į tai reikėtų atkreipti dėmesį, kad Komisija jau savo sprendime pradėti procedūrą nesuabejojo dėl LBBW ir bankų grupės atlikto refinansavimo. Su tuo susiję Komisijos teiginiai bus paaiškinti šio skyriaus pabaigoje.

7.1.1.   LIKVIDUMO PRIEMONĖ

(71)

Bankas DekaBank, kaip ir dauguma Landesbanken, yra viešosios teisės reglamentuojama įstaiga. Landesbanken ir regioninės taupomųjų bankų sąjungos lygiomis dalimis yra DekaBank savininkai. Apskritai, Landesbanken yra federalinių žemių ir atitinkamų regioninių taupomųjų bankų sąjungų nuosavybė. Todėl 17,1 mlrd. EUR kredito linija, kurią bankų grupė suteikė Sachsen LB, priskirtina valstybei ir gali būti laikoma „valstybės narės arba iš jos valstybinių išteklių […] suteikta pagalba“, kaip nurodoma EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje (26). Be to, iš valstybinių išteklių suteikta pagalba, ja palaikant įmonę, taip pat darytų įtaką konkurencijai bankų sektoriuje ir turėtų poveikį prekybai Bendrijoje, nes Sachsen LB veikia tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu.

(72)

Komisija taip pat konstatuoja, kad Sachsen LB veikia tarpvalstybiniu ir tarptautiniu mastu, todėl iš valstybinių išteklių suteikta pagalba, ja palaikant įmonę, darytų įtaką konkurencijai bankų sektoriuje ir turėtų poveikį prekybai Bendrijos viduje (27).

(73)

Vokietija ginčija, kad ši priemonė Sachsen LB suteikia atrankinį pranašumą. Komisija primena, jog bet kokios iš valstybinių išteklių finansuotos intervencijos, kuriomis palaikoma tam tikra įmonė, remiantis EB sutarties 87 straipsnio 1 dalimi, paprastai yra valstybės pagalba, nebent įprastomis rinkos ekonomikos sąlygomis veikiantis investuotojas taip pat būtų ėmęsis tokios priemonės. Kad būtų galima tvirtinti, jog nėra valstybės pagalbos elementų, bankų grupės sprendimas suteikti minėtas lėšas turi būti suderinamas su rinkos ekonomikos investuotojo principu. Todėl tikslinga ištirti, ar rinkos ekonomikos investuotojas būtų suteikęs bankui Sachsen LB kredito liniją tokiomis pačiomis sąlygomis kaip bankų grupė.

(74)

Komisija konstatuoja, kad grupės sutarties sudarymo metu beveik nebuvo hipoteka užtikrintų komercinių popierių paklausos, o kartu ir veiksmingos tokios rūšies investicijų rinkos. Tačiau toks paklausos susilpnėjimas nereiškia, kad nėra referencinių rinkos verčių. Referencinę rinkos vertę sudarė tai, kad minėti komerciniai popieriai tuo metu neturėjo jokios deramos ekonominės vertės, o tai reiškia, kad, kaip ir anksčiau, nebuvo jokio ekonominio susidomėjimo Ormond Quay išleistais komerciniais popieriais, nors jiems buvo suteiktas AAA reitingas, kad už juos buvo atlyginta nustatyta tvarka ir jie buvo susiję tik su maža įsipareigojimų nevykdymo rizika. Todėl Komisija prieina prie išvados, kad rinkos ekonomikos investuotojas Sachsen LB nebūtų suteikęs likvidumo priemonės. Vadinasi, minėta priemonė yra valstybės pagalba.

7.1.2.   SACHSEN LB PARDAVIMAS

(75)

Vokietija neigia, kad Sachsen LB pardavimas bankui LBBW galėtų būti valstybės pagalba. Komisija laikosi savo nuomonės, kad Saksonijos federalinė žemė, parduodama Sachsen LB, nesielgė kaip rinkos ekonomikos investuotojas. Sachsen LB pardavimas bankui LBBW galėtų būti laikomas valstybės pagalba dviem aspektais: pirma, pagalba pirkėjui (t. y. LBBW), jei buvo sutikta su per maža pardavimo kaina, ir, antra, pagalba Sachsen LB, jei jį likviduoti būtų atsiėję pigiau, negu parduoti suteikiant garantiją.

(76)

Komisija mano, kad LBBW sumokėta pirkimo kaina atitinka Sachsen LB rinkos vertę, ir konstatuoja, kad Saksonijos federalinė žemė derėjosi su keliais potencialiais pirkėjais ir pagaliau nusprendė Sachsen LB parduoti bankui LBBW. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad pirkimo kaina laikoma rinkos kaina tada, kai parduodama viešojo ir su jokiomis kitomis sąlygomis nesusieto konkurso būdu, o turtas atitenka didžiausią kainą pasiūliusiam arba vieninteliam konkurso dalyviui. Valstybės pagalbos buvimą galima atmesti, kai konkursas rengiamas nustatyta tvarka, tačiau jei rengti konkursą atsisakoma, tai savaime nereiškia, kad teikiama valstybės pagalba. Šiuo atveju pirkimo ir pardavimo sutarties šalys nusprendė pavesti atlikti Sachsen LB vertinimą pasirinktą atskaitos dieną – 2007 m. gruodžio 31 d., manydamos, kad tuo metu finansų rinka bus stabilizavusi ir bus galima atlikti „normalesnį“ rinkos vertinimą. Tiesa, toks vertinimas neleidžia savaime atmesti galimybės, kad yra valstybės pagalbos elementų, Komisija minėtu atveju neturėjo įrodymų, kurie leistų suabejoti sandorio orientavimusi į rinką. Remdamasi turima informacija, Komisija neturėjo pagrindo manyti, jog įmonė buvo parduota už mažesnę negu rinkos kainą. Kaip paaiškinta 37 punkte, 2007 m. gruodžio mėnesį apskaičiuota Sachsen LB vertė siekė 328 mln. EUR (28), o tai yra LBBW sumokėta pirkimo kaina. Be to, per oficialią tyrimo procedūrą nė viena trečioji šalis nepateikė pastabų dėl pardavimo kainos teisingumo, ir Komisijai nėra žinoma apie jokią trečiąją šalį, kuri būtų buvusi suinteresuota įsigyti Sachsen LB ir pasirengusi mokėti didesnę kainą. Todėl Komisija laikosi savo nuomonės, kad bankas buvo parduotas rinkos kaina, o, parduodant Sachsen LB, bankui LBBW nebuvo suteikta valstybės pagalba.

(77)

Be to, Komisija tyrė, ar Sachsen LB pranašumą įgijo dėl to, kad jį likviduoti būtų atsiėję pigiau negu parduoti suteikiant garantiją. Komisija negalėjo patvirtinti, kad Saksonijos federalinė žemė įmonę pardavė už teigiamą kainą, t. y. už pardavimo kainą, kuri yra didesnė už Saksonijos federalinės žemės suteiktas lėšas. Neginčytina, kad pagal 2007 m. rugpjūčio mėnesį sudarytą pirminę pirkimo ir pardavimo sutartį, kuria remiantis LBBW turėjo sumokėti bankui Sachsen LB ne mažiau kaip 300 mln. EUR bei išankstinę kompensaciją grynaisiais pinigais, pirkimo kaina buvo teigiama, bet taip nebebuvo gruodžio mėnesį pasibaigus papildomoms deryboms, kadangi Saksonijos federalinė žemė suteikė 2,75 mlrd. EUR garantiją ir už tai gavo […] procentų pardavimo kainos, kuri siekė 328 mln. EUR, (t. y. […] mln. EUR) grynaisiais pinigais, ir pajamas iš komisinių už garantijos suteikimą (buhalterinė vertė [...(> 90)] mln. EUR) (29).

(78)

Tyrimas nepakeitė Komisijos nuomonės, kad savininkai, lygindami likvidavimo ir pardavimo su garantija išlaidas, nebūtų atsižvelgę į 2007 m. rugpjūčio mėnesį sumokėtą 250 mln. EUR išankstinę kompensaciją grynaisiais pinigais, nes neįvykus pardavimui ši suma nebūtų grąžinta. Kitaip tariant, kadangi ankstesnieji Sachsen LB savininkai, neįvykus pardavimui, neprivalėjo šios išankstinės kompensacijos grynaisiais pinigais grąžinti LBBW, rinkos ekonomikos investuotojas, esant hipotetiniam priešingosios padėties scenarijui, šios kompensacijos grynaisiais pinigais nebūtų laikęs papildomomis išlaidomis.

(79)

Todėl Komisija turėjo ištirti, ar dėl garantijos suteikimo Sachsen LB patirtos išlaidos yra didesnės už Sachsen LB pardavimo kainą. Taip būtų bent jau tuo atveju, jei tikėtini nuostoliai, įskaitant 2,75 mlrd. EUR dydžio garantiją, būtų didesni už gautą […] mln. EUR sumą (ir komisinius už garantijos suteikimą, kurių buhalterinė vertė galėjo siekti […] mln. EUR).

(80)

Tikėtinus nuostolius, įskaitant garantiją, Vokietija įvertino maždaug [...(> 800)] mln. EUR (pesimistiniu atveju), [...(< 500)] mln. EUR (paprastu (baziniu) atveju) ir [...(< 200)] mln. EUR (optimistiniu atveju). Komisijos abejonė, ar LBBW taikytame tikėtinų nuostolių, įskaitant garantiją, vertinimo modelyje tikrai pakankamai atsižvelgiama į garantiją sudarančius pagalbos elementus, nebuvo išsklaidyta. Komisija nurodo, kad, remiantis nuolatine teismų praktika, garantiją, suteiktą sunkumus patiriančiai įmonei, sudarantis pagalbos elementas gali būti lygiai tokio paties dydžio kaip ir suma, kurią visiškai padengia garantija (šiuo atveju 2,75 mlrd. EUR). Be to, Komisija pabrėžia, kad Saksonijos federalinė žemė net ir paprastu (baziniu) atveju, kuris buvo paremtas prielaida, jog rinkos greitai pagyvės, dėl tikėtinų nuostolių būtų gavusi neigiamą pardavimo kainą.

(81)

Tyrimo metu taip pat pasitvirtino Komisijos prielaida, kad rinkos ekonomikos investuotojas tokiomis neprognozuojamomis sąlygomis būtų rėmęsis bent jau pesimistiniu scenarijumi, pagal kurį tikėtini nuostoliai siekė [...(> 800)] mln. EUR. Komisija atkreipia dėmesį į tai, kad jos išvados sutampa su ankstesnės bylos Bankgesellschaft Berlin  (30) išvadomis. Be to, priešingai negu teigia Vokietija, taikyti paprastą (bazinį) scenarijų nėra įprasta praktika (31).

(82)

Tačiau Komisija pripažįsta, jog išimtiniais atvejais rinkos ekonomikos investuotojas gali sutikti su neigiama pirkimo kaina, jei pardavėjo patiriamos likvidavimo išlaidos būtų didesnės. Apskaičiuojant likvidavimo išlaidas, galima atsižvelgti tik į tuos įsipareigojimus, kuriuos būtų prisiėmęs rinkos ekonomikos investuotojas (32). Į su valstybės pagalba susijusius įsipareigojimus neatsižvelgiama, nes rinkos ekonomikos investuotojas jų nebūtų prisiėmęs (33). Garanto atsakomybė (Gewährträgerhaftung) yra toks įsipareigojimas, į kurį neatsižvelgiama (34). Komisija laikosi nuomonės, kad garanto atsakomybė (Gewährträgerhaftung) yra esama pagalba, ir pasiūlė atitinkamas priemones jai panaikinti (35). Saksonijos federalinė žemė, kuri veikia kaip rinkos ekonomikos investuotojas, parduodama Sachsen LB, negali remtis galimomis išlaidomis, atsirandančiomis dėl garanto atsakomybės (Gewährträgerhaftung). Vokietija nepaminėjo jokių kitų įsipareigojimų, į kuriuos rinkos ekonomikos investuotojas galėtų atsižvelgti įvertindamas likvidavimo išlaidas.

(83)

Komisija patvirtina, kad negali sutikti su Vokietijos argumentu, jog 880 mln. EUR nuosavo kapitalo netekimas Saksonijos federalinei žemei tebėra reikšmingas, nes ji Sachsen LB jau pardavė, o galimo likvidavimo atveju atsižvelgtų ne į nuostolius, o tik į papildomai atsirandančias išlaidas.

(84)

Komisija atsižvelgia į tai, kad Saksonijos federalinė žemė, būdama tik dalinė savininkė, suteikė visą garantiją, o kiti savininkai prie jos neprisidėjo. Mainais už garantiją, kuri geriausiu (nors neįtikėtinu) atveju buvo ne mažesnė kaip […] mln. EUR ir galėjo siekti 2,75 mlrd. EUR, Saksonijos federalinė žemė Sachsen LB pardavė tik už […] mln. EUR.

(85)

Todėl Komisija daro išvadą, kad Saksonijos federalinė žemė Sachsen LB pardavė už neigiamą kainą ir dėl to suteikė Sachsen LB valstybės pagalbą.

7.1.3.   SUPER-SIV REFINANSAVIMAS

(86)

Komisijai nekilo abejonių dėl to, ar LBBW ir kitų Landesbanken atliktas Super-SIV refinansavimas neprieštarauja konkurencijos teisei. Baigusi tyrimo procedūrą, Komisija tebėra tos pačios nuomonės, kad šios priemonės nėra valstybės pagalba.

(87)

Super-SIV įsteigimas yra aiškiai susijęs su Sachsen LB restruktūrizavimu ir pardavimu bankui LBBW. Neįsteigus Super-SIV, Sachsen LB būtų turėjęs padengti apie [...(0,5–1,5)] mlrd. EUR nuostolių atsižvelgiant į aktualią rinkos vertę. Todėl Super-SIV įsteigimas yra glaudžiai susijęs su Sachsen LB restruktūrizavimu ir pardavimu. LBBW sumokėta pirkimo kaina ir banko įvertinimu atsižvelgta į jau įsteigtą Super-SIV ir LBBW bei Landesbanken užtikrintą likvidumą.

(88)

Tačiau Super-SIV refinansavimas būtų valstybės pagalba, jei LBBW ir kiti Landesbanken už suteiktas lėšas būtų gavę neproporcingai didelį atlygį ir jei LBBW ir kiti Landesbanken, suteikdami Super-SIV lėšų, būtų elgęsi ne kaip rinkos ekonomikos investuotojai.

(89)

Lėšų ir refinansavimo priemonių suteikimas yra bet kurio banko pagrindinė veikla. Bankai rinkos dalyviams suteikia lėšų, kurias jie refinansuoja skolindamiesi panašias sumas. Atsižvelgdamas į savo turto ir įsipareigojimų struktūrą, kiekvienas bankas pasirenka sau tinkamą refinansavimo strategiją (atsižvelgiant į turto galiojimo laiką ir kilmę), siekdamas optimizuoti savo bendrąsias refinansavimo išlaidas ir kuo labiau apriboti su tuo susijusią riziką. Refinansuojant galima sutrumpinti arba pratęsti įsipareigojimų vykdymo terminus, išsiderėti mažesnes naujų įsipareigojimų palūkanų normas arba susitarti derinti įvairias galimybes. Iš skirtumo tarp pajamų, gaunamų iš (pvz., ilgalaikio) lėšų suteikimo, ir (pvz., trumpalaikio) paskolos paėmimo išlaidų atsiranda galimybė uždirbti pelno.

(90)

Komisija laikosi nuomonės, kad LBBW ir kitiems Landesbanken skiriant Super-SIV reikalingų lėšų, jam nebuvo suteiktas pranašumas. Nacionalinėje ir tarptautinėje kapitalo rinkoje buvo daugybė galimybių investuoti, todėl LBBW ir Landesbanken tikrai būtų galėję kitur investuoti Super-SIV suteiktas lėšas. Refinansuojant Super-SIV jų bendroji refinansavimo apimtis nepadidėjo. Be to, refinansuojant nebuvo gauta už aktualią rinkos vertę didesnių kapitalo grąžos normų, ypač dėl to, kad buvo sumokėtas mokestis už riziką, sumažėjusią dėl valstybės garantijos. Super-SIV tikslas – laikyti portfelį iki termino pabaigos. Pajamos gaunamos iš atlygio už turtą, kuriuo padengiami portfelio vertybiniai popieriai ir kurio terminai yra skirtingi. Tačiau buvo sutarta, kad pajamos iš Super-SIV bus naudojamos tik garantijos mokesčiui, kurį Super-SIV turėjo mokėti Saksonijos federalinei žemei, Super-SIV administravimo mokesčiams ir deramam atlygiui bankui LBBW bei kitiems LandesbankenSuper-SIV refinansavimui reikalingų lėšų suteikimą.

(91)

Be to, Komisija tebėra tos nuomonės, kad LBBW ir kiti Landesbanken lėšas Super-SIV suteikė įprastomis rinkos sąlygomis ir kad rinkos ekonomikos investuotojas, būdamas šių kredito įstaigų vietoje, būtų pasielgęs lygiai taip pat, todėl valstybės pagalba, susijusi su Super-SIV, nepadidėjo. Kaip minėta pirmiau, bankams iš SIV pajamų buvo sumokėtas deramas atlygis. Be to, 17,5 mlrd. EUR struktūrizuotų portfelio investicijų buvo perleista Super-SIV ir turėjo būti laikoma iki jų termino pabaigos. Todėl lemiamas su šiuo perleidimu susijusios rizikos įvertinimo kriterijus yra įsipareigojimų vykdymo „terminų nesilaikymas“, o ne „nuostoliai atsižvelgiant į aktualią rinkos vertę“ dėl laikinai neegzistuojančios rinkos. Tikėtini nuostoliai (įsipareigojimų nevykdymo rizika) pesimistiniu atveju buvo įvertinti [...(> 800)] mln. EUR, todėl LBBW dar turėjo rezervinių […] mlrd. EUR. Taigi komerciniu požiūriu LBBW ir kitų Landesbanken prisiimtą riziką galima laikyti ribota; tai galioja ir valstybės prisiimtai rizikai, kuri viršija 2,75 mlrd. EUR Saksonijos federalinės žemės garantiją. Kadangi LBBW ir kitiems Landesbanken buvo mokamos įprastos rinkos palūkanos, šiuo labai specifiniu atveju nėra pagrindo laikyti, kad refinansuota nesilaikant rinkos ekonomikos principų.

(92)

Be to, Super-SIV refinansavimo LBBW ir Landesbanken lėšomis negalima lyginti su pirmąja priemone, kuri yra pagalba Sachsen LB. Rinkos sąlygos 2007 m. gruodžio mėnesį, palyginti su 2007 m. rugpjūčio mėnesiu, buvo gerokai pasikeitusios. 2007 m. rugpjūčio mėnesį praktiškai nebuvo investuotojų, pasirengusių investuoti į specialųjį investicinį fondą, kaip antai Super-SIV. Bankų grupės prisiimta rizika už […] bazinių punktų atlygį, atsižvelgiant į faktą, kad tuo metu tikrai nebebuvo susidomėjusių investuoti į specialųjį investicinį fondą, buvo nesuderinama su rinka. O gruodžio mėnesį, pagerėjus rinkos sąlygoms, investuotojai vėl pradėjo pirkti turtu garantuojamus komercinius popierius. Be to, Super-SIV tikslas buvo portfelius laikyti iki termino pabaigos, o grupės bankai pirko tuos komercinius popierius, kurie buvo terminuoti ir paprastai nebuvo laikomi iki sueis vertybinių popierių terminas. Atlygis pagal grupės sutartį buvo labai mažas, todėl nuo 2007 m. spalio mėnesio investuotojai vėl pradėjo pirkti komercinius popierius ne pagal grupės sutartį. Rinkos pagyvėjimas reiškė, kad investuotojai vėl domisi vertybiniais popieriais, nors ir nebuvo pasirengę mokėti nominaliosios vertės. Atsižvelgiant į preliminarią įsipareigojimų nevykdymo riziką, galima daryti išvadą, kad refinansavimas LBBW ir kitų Landesbanken lėšomis būtų buvęs priimtinas rinkos ekonomikos investuotojui, jei jis būtų buvęs tokioje pačioje padėtyje kaip šios kredito įstaigos, ir todėl jis nėra valstybės pagalba, viršijanti Saksonijos federalinės žemės suteiktos garantijos vertę. Dėl pirmiau minėtų priežasčių Komisija daro išvadą, kad Super-SIV refinansavimas neturi kitų valstybės pagalbos aspektų.

7.2.   SUDERINAMUMAS SU BENDRĄJA RINKA

(93)

Komisijos nuomone, minėtas priemones, kurios, kaip pirmiau išdėstyta, yra valstybės pagalba, galima laikyti suderinamomis su bendrąja rinka tik remiantis EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b ir c punktais, nes visos kitos šio straipsnio nuostatos visiškai netaikytinos.

7.2.1.   EB SUTARTIES 87 STRAIPSNIO 3 DALIES B PUNKTAS: PAGALBA, SKIRTA KURIOS NORS VALSTYBĖS NARĖS DIDELIEMS EKONOMIKOS SUTRIKIMAMS ATITAISYTI

(94)

Pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b punktą pagalba, skirta kurios nors valstybės narės dideliems ekonomikos sutrikimams atitaisyti, laikoma suderinama su bendrąja rinka. Tačiau Komisija pirmiausia nori atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismas pabrėžė, jog EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b punktas turi būti taikomas griežtai, kad pagalba būtų naudinga ne tik vienai įmonei ar ekonomikos šakai, o padėtų atitaisyti tam tikros valstybės narės visos ekonomikos sutrikimus. Todėl Komisija nusprendė, kad pagalba, kurios tikslas „pašalinti vienintelio pagalbos gavėjo […], o ne visos ekonomikos šakos sunkumus“, neatitaiso didelių ekonomikos sutrikimų. Be to, Komisija iki šiol nė vienu atveju, kai sunkumus patyrė bankai, nesirėmė šia EB sutarties nuostata.

(95)

Tyrimas patvirtino Komisijos pastebėjimą, kad Sachsen LB sunkumai kilo dėl specifinių su įmone susijusių įvykių. Be to, Vokietijos pateikta informacija Komisijos neįtikino, kad dėl Sachsen LB bankroto galėję atsirasti sisteminiai padariniai būtų galėję pasiekti tokį lygį, kad taptų Vokietijos „ekonomikos dideliais sutrikimais“ pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b punktą (36). Šis atvejis kilo būtent dėl specifinių Sachsen LB sunkumų, o tam reikalingos tikslingos pagalbos priemonės, kurių gali būti imamasi laikantis sunkumus patiriančioms įmonėms taikomų taisyklių. Todėl Komisija nemato pagrindo šias priemones laikyti suderinamomis su bendrąja rinka pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies b punktą.

7.2.2.   EB SUTARTIES 87 STRAIPSNIO 3 DALIES C PUNKTAS: PAGALBA SUNKUMUS PATIRIANČIOMS ĮMONĖMS

(96)

Komisijos manymu, yra didelė tikimybė, kad Sachsen LB, remiantis gairių 9 punktu, be grupės bankų suteiktos likvidumo priemonės ir 250 mln. EUR išankstinės kompensacijos grynaisiais pinigais nebūtų buvęs pajėgus ilgai ištverti likvidumo krizę. Dėl gresiančių nuostolių bankas būtų buvęs uždarytas, o tai būtų atitikę gairių 10 punkto c papunkčio sąlygas. Vokietija neginčijo šios nuomonės, kuri buvo pateikta jau sprendime pradėti procedūrą.

7.2.2.1.    Sanavimo pagalba

(97)

Tyrimas patvirtino sprendime pradėti procedūrą Komisijos išsakytą nuomonę, kad pirmąją (bet ne antrąją) priemonę galima laikyti su bendrąja rinka suderinama sanavimo pagalba, nes ji atitinka visas gairių 25 punkte numatytas sąlygas, ypač išdėstytas toliau.

(98)

Sanavimo pagalba turi atitikti gairių 25 punkto a papunktyje numatytą sąlygą, pagal kurią sanavimo pagalba gali būti suteikta paskolų garantijų ar paskolų forma ir visos paskolos turi būti grąžintos, o visos garantijos turi baigtis ne vėliau kaip per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai įmonei buvo išmokėta pirmoji išmoka (37).

(99)

Šiuo atveju bankų grupė suteikė Sachsen LB likvidumo priemonę, nupirkdama Ormond Quay išleistus komercinius popierius. Atsižvelgiant į Vokietijos patvirtinimą, kad pagrindinių kapitalo rinkos pozicijų kredito rizika ir toliau susijusi su Sachsen LB, likvidumo priemonę galima laikyti 17,1 mlrd. EUR dydžio šešių mėnesių atnaujinamuoju kreditu. Kitaip tariant, lėšų suteikimas gali būti palyginamas su bankų grupės suteikta paskola Sachsen LB. Be to, parama yra terminuota ir suteiktos lėšos grąžinamos per trumpiau kaip šešis mėnesius nuo pirmosios dalies išmokėjimo įmonei dienos. Priemonės nesudaro struktūriniai elementai, ji apima vien tik lėšų suteikimą ir yra grįžtamoji paramos priemonė, nes ribojama šešiems mėnesiams.

(100)

Be to, Sachsen LB refinansavimo išlaidos dėl likvidumo priemonės nesumažinamos iki tokio lygio, kuris būtų mažesnis už įprastą rinkos normą. Kaip minėta 21 ir 22 punktuose, atlygį bankas Sachsen LB sumokėjo pagal EURIBOR, kuris 2007 m. rugpjūčio 6 d. buvo lygus 4,112 (38) plius […] bazinių punktų, t. y. buvo sumokėtas […] dydžio atlygis, kuris viršijo tuo metu (2007 m. rugpjūčio mėnesį) Vokietijoje galiojusią 4,62 dydžio orientacinę palūkanų normą.

(101)

Pagal 25 punkto d papunktį sanavimo pagalba turi apsiriboti tokia suma, kurios reikia, kad įmonė nenutrauktų veiklos per šešis mėnesius, per kuriuos leista teikti pagalbą. Atsižvelgdama į tai, Komisija atkreipia dėmesį, kad bankų grupės įsipareigojimas pirkti galiojo tik tiems komerciniams popieriams, kurių nebuvo galima išleisti į rinką. Taigi bankų grupė privalėjo nupirkti tik tuos Ormond Quay išleistus komercinius popierius, kurių nebuvo galima pateikti kitiems nei grupės bankai investuotojams. Atsižvelgdama į tai, Komisija daro išvadą, kad suteikta likvidumo priemonė yra Sachsen LB veiklai tęsti būtinas minimumas.

(102)

Kadangi komercinių popierių galiojimo laikas negalėjo būti ilgesnis kaip vienas mėnuo, kiekvieną mėnesį buvo išleidžiami nauji komerciniai. Tačiau nuo 2007 m. spalio mėnesio kai kurie investuotojai (pirmiausia [...(bankai, priklausantys viešajam sektoriui)]) vėl pradėjo pirkti komercinius popierius, išleistus į rinką ir todėl nesusijusius su grupės sutartimi, tad grupės sutartis neteko savo pirminio tikslo.

(103)

Gairių 25 punkto b papunktyje numatyta, kad sanavimo pagalba gali būti pateisinama esant rimtiems socialiniams sunkumams, tačiau negali daryti netinkamo ir neigiamo plintančio poveikio kitoms valstybėms narėms. Minėtą priemonę galima pateisinti rimtais socialiniais sunkumais, nes be jos Sachsen LB būtų reikėję likviduoti, o tai būtų susiję su didelio darbuotojų skaičiaus mažinimu. Priemonė nedaro netinkamo ir neigiamo plintančio poveikio kitoms valstybėms narėms, nes bankas grupės sutartyje nustatytomis finansinėmis sąlygomis yra nepajėgus aktyviai dalyvauti rinkoje.

(104)

Vienkartinio pagalbos principo laikomasi, nes Sachsen LB iki šiol nebuvo suteikta sanavimo ar restruktūrizavimo pagalba.

7.2.2.2.    Restruktūrizavimo pagalba

(105)

Remdamasi tyrimo rezultatais, Komisija galėjo padaryti išvadą, kad antrąją priemonę, kuri nėra sanavimo pagalba, galima laikyti su bendrąja rinka suderinama restruktūrizavimo pagalba, nes ji atitinka visas gairių sąlygas.

(106)

Pirma, šis tyrimas patvirtina, kad restruktūrizavimas padės atkurti ilgalaikį Sachsen LB gyvybingumą. Komisijos manymu, Sachsen LB pardavimas bankui LBBW yra labai svarbus elementas, kuris leidžia išspręsti kilusias problemas ir teigiama linkme ekonomiškai plėtoti banką kaip LBBW-Gruppe dalį. Sachsen LB taikomą naują verslo modelį LBBW jau sėkmingai pritaikė Reino krašto-Pfalco žemėje. Be to, Vokietija atkreipė dėmesį į tai, kad Sachsen Bank nuosavo kapitalo grąža pasieks privačių konkurentų kapitalo grąžą.

(107)

Tyrimas taip pat patvirtino, kad LBBW perorientavo banko veiklos sritis Saksonijoje ir atsisakė nuostolingos veiklos, nesudarydamas Saksonijoje naujų struktūrizuotų investicijų sandorių.

(108)

Iš naujojo LBBW verslo modelio pirmiausia matyti, kad buvusio Sachsen LB būsima veikla bus mažinama ir koncentruojama į verslo ir privačią bankininkystę Saksonijoje ir gretimuose regionuose, o centrinės funkcijos bus integruojamos LBBW ir šio banko atliekamos. Komisijos manymu, kaip matyti iš perduotų dokumentų, Sachsen LB veiklos orientavimas į verslo klientus ir pasiturinčius privačius klientus yra tvarus verslo modelis. Ši veikla papildo taupomųjų bankų verslo modelį; LBBW jau įrodė šio modelio tvarumą Badeno-Viurtembergo ir Reino krašto-Pfalco žemėse. Komisija ištyrė rinkos dinamikos prognozę, kuria buvo remtasi, ir laiko ją įtikinama; apskaičiuotos pajamos, Komisijos manymu, yra realistiškos. Remiantis minėtais rezultatais, Sachsen Bank turėtų būti pajėgus savo jėgomis įsitvirtinti Saksonijos ir tarpvalstybinėje finansų rinkoje. Antra, kaip matyti iš konjunktūros ypatumų, dėl kurių bankas patyrė sunkumų, išsamaus aprašo, kapitalo rinkos verslą ir prekybą savo sąskaita būtina perduoti LBBW ir apriboti Sachsen LB Europe veiklą, kaip numatyta restruktūrizavimo plane, kad nepasikartotų praeities klaidos.

(109)

Išsamumo dėlei Komisija atsižvelgia į tai, kad Sachsen LB restruktūrizavimo plane taip pat aptariamas tvarus sprendimas atkurti Sachsen LB, kaip savarankiško subjekto, ilgalaikį gyvybingumą, banko pardavimo metu, nors, integravus banką į LBBW ir tuo užtikrinus Sachsen LB išlikimą, šis modelis nebuvo įgyvendintas. Iš restruktūrizavimo plano, prie kurio buvo pridėta rinkos analizė ir kuris buvo paremtas rimtomis rinkos dinamikos prognozėmis, aiškiai matyti, kad pasirinktas verslo modelis pasitvirtintų. Tai galima spręsti iš pirmiau pateiktų veiklos rodiklių, iš kurių matyti, kad net ir pesimistiniu atveju („worst case“) Sachsen LB bendrosios pajamos ir veiklos rezultatai nuo 2007 iki 2012 m. […] būtų teigiami. Bendrosios pajamos iš verslo bankininkystės (angl. Corporate Finance) didės nuo […] mln. EUR iki […] mln. EUR, o tai atitinka […] bendrą metinio augimo koeficientą. Iš viso tai sudaro […] padidėjimą prieš sinergiją ir […] padidėjimą esant pajamų sinergijai. […] atsiranda dėl restruktūrizavimo išlaidų ir mažės nuo […] mln. EUR iki […] mln. EUR. Komisija taip pat ištyrė prielaidas, kuriomis buvo grindžiamas restruktūrizavimo planas, ir nemato pagrindo jas laikyti nerealistiškomis.

7.2.2.3.    Mažiausia pagalba – savo įnašai

(110)

Komisijos abejonė, ar pagalba apsiriboja būtinu minimumu, buvo išsklaidyta. Komisija mano, kad pagalba apsiriboja būtinu minimumu ir kad, laikantis gairių reikalavimų, savo ištekliais buvo daug prisidėta prie restruktūrizavimo plano įgyvendinimo, t. y. daugiau kaip 50 % restruktūrizavimo išlaidų buvo apmokėta iš savo lėšų.

(111)

Prie šios išvados Komisija priėjo atsižvelgdama į toliau pateiktus aspektus.

(112)

Pirma, bankas parduotas naujam savininkui, LBBW, sudarius sandorį, neteikiant pagalbos. LBBW apmoka visas su Super-SIV įsteigimu ir Sachsen LB integravimu susijusias restruktūrizavimo išlaidas, kurios įvertintos nuo […] mln. EUR iki […] mln. EUR.

(113)

Antra, LBBW iš anksto sumokėjo 250 mln. EUR nuostolių kompensaciją. Be to, jis apmokėjo pirmojo portfelio nuostolių ir trūkstamų lėšų dalį. LBBW taip pat įsipareigojo parduoti tam tikrą Sachsen LB turtą. Tačiau, kadangi šiuo metu neįmanoma tiksliai apskaičiuoti pajamų iš šio pardavimo, į jas negalima atsižvelgti kaip į savo įnašą.

(114)

Trečia, Sachsen LB reikėjo 17,5 mlrd. EUR likvidžių lėšų savo specialiosios paskirties bendrovei finansuoti, kuri investavo į struktūrizuotas investicijas. Nors iš tikrųjų tai yra visiškai įprasta banko veikla (su kuria įprastai nebūtų susijusios restruktūrizavimo išlaidos), tačiau šiuo ypatingu atveju, kai Sachsen LB buvo nepajėgus atlikti tokį refinansavimą, susiklostė kitokia padėtis (39).

(115)

Kyla klausimas, ar šį refinansavimą galima laikyti savo įnašu.

(116)

Komisija laikosi nuomonės, kad refinansavimo sąlygos, su kuriomis sutiko LBBW ir kiti Landesbanken, yra verslo sąlygos, su kuriomis palygintinoje situacijoje, atsižvelgiant į Saksonijos federalinės žemės suteiktą 2,75 mlrd. EUR garantiją, būtų sutikęs ir rinkos ekonomikos investuotojas. Nepriklausomų privačių investuotojų atveju turėtų būti refinansuojama įsigyjančio banko nuosavomis lėšomis arba kitų investuojančių bankų rinkos sąlygomis suteiktu finansavimu (žr. 7.1.3 skyrių). Atsižvelgiant į garantiją, 2,75 mlrd. EUR refinansavimo suma akivaizdžiai nėra vien tik išmoka be pagalbos elementų, be to, būtų galima teigti, kad tai gali turėti poveikį visam žemesniajam segmentui, kurį finansuoja pirkėjas (40). Todėl ši priemonė nėra valstybės pagalba, o valstybės pagalbos suteikimas tik palengvino jos įgyvendinimą.

(117)

Tačiau Komisija nemano, kad tokioje situacijoje kitų nepriklausomų rinkos ekonomikos sąlygomis veikiančių bankų antrajam aukštesniajam segmentui suteiktas finansavimas yra pagalba. Tokiu atveju investuojančius bankus apsaugotų 8,54 mlrd. EUR dydžio visas žemesnysis segmentas (neatsižvelgiant į Saksonijos federalinės žemės suteiktą garantiją). Jų sprendimas refinansuoti aukštesnįjį segmentą buvo grįstas aplinkybe, kad jiems taikoma viso pirmojo segmento apsauga. Tokiomis aplinkybėmis bet kokia pagalba apsiribotų pirmuoju segmentu, todėl bent jau antrąjį segmentą galima laikyti turinčiu rinkos ekonomikos elementų, o kartu ir savo įnašu.

(118)

Taigi refinansuojant Super-SIV savo įnašas yra šiek tiek didesnis kaip 8,75 mlrd. EUR.

(119)

Apibendrinant konstatuotina, kad iš […] mlrd. EUR restruktūrizavimo išlaidų […] mlrd. EUR ([…]) galima laikyti savo įnašu. Todėl Komisija daro išvadą, kad savo įnašas iš viso sudaro 51 % restruktūrizavimo išlaidų ir dėl to yra didesnis už gairėse reikalaujamą ne mažesnę kaip 50 % sumą.

7.2.2.4.    Neleistinų konkurencijos iškraipymų vengimas – kompensacinės priemonės

(120)

Po tyrimo ir pokalbių su Vokietija Komisija yra įsitikinusi, kad imamasi pakankamų priemonių, siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą pagalbos poveikį konkurentams. Komisijos nuomone, priemonės yra proporcingos iškreipiamajam pagalbos poveikiui, kuris atsirado daugiausia dėl to, kad buvo tęsiama Sachsen LB – nors ir kaip LBBW dalies – veikla.

(121)

Buvo gerokai sumažintas Sachsen LB kapitalo rinkos verslas. Ypač tai pasakytina apie Sachsen LB Europe likvidavimą arba perleidimą, kas viršija pirminius restruktūrizavimo plane numatytus ketinimus. LBBW ketino toliau plėtoti, nors ir mažesniu mastu, pavaldžiosios bendrovės Dubline veiklą. Sachsen LB Europe, nepaisant fakto, kad kai kurie jo portfelių finansų krizės metu buvo nuostolingi, yra solidus struktūrizuoto finansinio investavimo paslaugų teikėjas, turintis atitinkamą praktinę patirtį. Sachsen LB Europe būtų galėjęs tęsti veiklą tretiesiems asmenims ir taip gauti bankui Sachsen LB (LBBW) pajamų iš komisinių. Iki 2007 m. vasaros įvykių Sachsen LB Europe buvo pagrindinis Sachsen LB-Gruppe pajamų šaltinis. Be to, būtent Sachsen LB Europe verslo sritys nukentėjo dėl iškraipymo, kurį lėmė Sachsen LB konkurenciniai veiksmai. Todėl Komisija Sachsen LB Europe likvidavimą arba perleidimą laiko veiksminga kompensacine priemone.

(122)

Komisijos nuomone, pavaldžiosios bendrovės East Merchant GmbH, kuri struktūrizuotame Sachsen LB finansų rinkos versle vaidino svarbų vaidmenį, akcijų perleidimas taip pat yra veiksminga kompensacinė priemonė. East Merchant veikia įvairiose struktūrizuoto finansų rinkos verslo srityse, tarp jų išperkamosios nuomos versle ir logistikos srityje. Įmonė reguliariai labai gerais rezultatais prisidėdavo prie Sachsen LB pelno.

(123)

Tas pats pasakytina apie […] perleidimą. Kadangi šios bendrovės orientuojasi į […], jų, kaip minėta pirmiau, iš tikrųjų negalima susieti su antrine būsto paskolų rinkos veikla. Be to, kadangi LBBW parengtame Sachsen LB restruktūrizavimo plane nenumatyta perleisti šių abiejų pavaldžiųjų bendrovių, jų pardavimą galima laikyti kompensacine priemone.

(124)

Be to, Vokietija ir LBBW įsipareigojo, kad Sachsen Bank aktyviai neužsiims jokia prekyba savo sąskaita ir nesudarinės jokių tarptautinių nekilnojamojo turto sandorių.

(125)

Aprašytas perleidimas susijęs su įmonėmis, kurios pagal 2008 m. planą turėtų uždirbti apie [...(> 25)] procentų Sachsen LB-Gruppe pelno. Todėl tai yra kompensacinė priemonė, kurios apimties ir formos pakanka tokios didelės pagalbos iškreipiamajam poveikiui tinkamai apriboti (41). Tai pasakytina tuo labiau, kad, nors pagalbos suma buvo didelė, Sachsen LB dalis rinkoje palyginti maža, o priemonės, kurių imasi LBBW, taip pat prisideda prie finansų rinkų stabilizavimo.

(126)

Be to, Komisija pripažįsta, kad ankstesnieji banko savininkai ir vadovybė nebedalyvauja Sachsen LB veikloje, o tai yra svarbus signalas įveikiant moralinį neatsakingumą (angl. Moral Hazard).

(127)

Iš esmės Komisija mano, kad kompensacinės priemonės yra proporcingos iškreipiamajam poveikiui, kurį lėmė Sachsen LB suteikta pagalba.

(128)

Komisiją reikia nuolat informuoti apie pirmiau minėtų kompensacinių priemonių tolesnį įgyvendinimą.

8.   PASIŪLYMAS

(129)

Dėl šių priežasčių Komisija daro išvadą, kad abiejų minėtų priemonių – likvidumo priemonės ir garantijos suteikimo – buvo imtasi pažeidžiant EB sutarties 88 straipsnio 3 dalies nuostatas. Tačiau Komisija mano, kad likvidumo priemonė yra sanavimo pagalba, o bankui Sachsen LB suteikta garantija – restruktūrizavimo pagalba, kurios pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalį gali būti laikomos suderinamos su bendrąja rinka, jei paisoma atitinkamų sąlygų,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Likvidumo priemonė ir garantija, kurios buvo suteiktos bankui Landesbank Sachsen Girozentrale (Sachsen LB), susiejant jas su banko perleidimu, yra valstybės pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį, kuri yra suderinama su bendrąja rinka, jei paisoma 2 straipsnyje išvardytų sąlygų.

2 straipsnis

1.   Sachsen LB restruktūrizavimo planas, kurį Vokietija pateikė Komisijai 2008 m. balandžio mėnesį, yra visiškai vykdomas.

2.   Šis turtas perleidžiamas grupei Landesbank Baden-Württemberg (LBBW-Gruppe) nepriklausančiai trečiajai šaliai arba likviduojamas:

a)

Sachsen LB Europe plc bus perleistas arba likviduotas iki […]. LBBW-Gruppe neperims Sachsen LB Europe plc darbuotojų, nebent jis būtų teisiškai įpareigotas tai padaryti, ir dabartiniams Sachsen LB Europe plc darbuotojams nesiūlys sudaryti naujų darbo sutarčių ir jų nesudarys. Šis įsipareigojimas galioja dvejus metus nuo Komisijos sprendimo priėmimo;

b)

East Merchant GmbH akcijos bus perleistos iki […];

c)

[…] perleidžiama.

3.   Taikomi šie įpareigojimai:

a)

Vokietija užtikrina, kad Sachsen LB, atstovaujamas LBBW, nė viename Saksonijos federalinės žemės filiale savo sąskaita ir savo rizika aktyviai nevykdys savarankiškos veiklos, kuri viršytų klientų aptarnavimą pagrindinėse jo verslo srityse. Šis su veikla susijęs įsipareigojimas galioja iki 2011 m. pabaigos;

b)

Vokietija užtikrina, kad Sachsen LB, atstovaujamas LBBW, nė viename Saksonijos federalinės žemės filiale kaip savarankiška veikla aktyviai neužsiims jokiu tarptautiniu nekilnojamojo turto verslu, kuris viršytų klientų aptarnavimo pagrindinėse jo verslo srityse ribas. Šis veiklos įsipareigojimas galioja iki 2011 m. pabaigos.

4.   Iki 2012 m. Vokietija reguliariai teikia ataskaitas apie restruktūrizavimo plano ir šių sąlygų bei įsipareigojimų įgyvendinimą, kad būtų galima stebėti, kaip vykdomos 1, 2 ir 3 dalyse nurodytos sąlygos.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje 2008 m. birželio 4 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 71, 2008 3 18, p. 14.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  Komerciniai popieriai – tai trumpalaikiai neužtikrinti skolos vertybiniai popieriai, kuriuos pinigų rinkoje išleidžia dideli bankai ir didelės įmonės.

(4)  Skubus vertybinių popierių pardavimas, net ir mažesne kaina, ir nuostolingas.

(5)  Išsamiau žr. E 10/2000, OL C 146, 2002 6 19, p. 6, ir OL C 150, 2002 6 22, p. 7, bei http://ec.europa.eu/comm/competition/state_aid/register/ii/by_case_nr_e2000_0000.html#10

(6)  Plg. 1 išnašoje minėtą sprendimą.

(7)  Kai kuriuose šio teksto skirsniuose konfidenciali informacija praleista, vietoj jos rašomi daugtaškiai laužtiniuose skliaustuose.

(8)  Sachsen LB derėjosi su keliais Landesbanken, tarp jų su WestLB ir LBBW.

(9)  Žr. 1 išnašoje minėto sprendimo 16 punktą. Šiame punkte išsamiai aprašytas visas sandoris.

(10)  Sąskaitybos ir finansų srityje aktualia rinkos verte vadinama naujas prekybos savo sąskaita pozicijos, susijusios su tam tikru finansiniu instrumentu, įvertinimas, remiantis atitinkamo finansinio instrumento arba panašaus instrumento tos dienos rinkos kaina. Taigi ateities sandorio, kurio galiojimo laikas baigsis po devynių mėnesių, galutinė vertė bus žinoma tik po devynių mėnesių. Tačiau, jei buhalterinės apskaitos tikslu nustatoma jo aktuali rinkos vertė, atsižvelgiama į tos dienos vertę laisvoje rinkoje.

(11)  Rizikos premijos prieš krizę svyravo nuo 4 iki 5 bazinių punktų, o krizei pasiekus aukščiausią lygį, rinka buvo visiškai sunykusi. Kai rinkos pradėjo atsigauti, normos vėl siekė apie 40 bazinių punktų.

(12)  Portfelį sudaro Ormond Quay, Sachsen Funding ir Synapse ABS.

(13)  LAAM, Georges Quay, Synapse L/S + FI, Omega I + II ir kiti sintetiniai vertybiniai popieriai (CDO, ABS, CDS, CPPI ir kt.).

(14)  Kadangi bankai vis tiek turėtų užtikrinti likvidumą, atsirastų tam tikrų refinansavimo išlaidų.

(15)  Pagrindų susitarime buvo numatyta, kad Sachsen LB pirkimo kainą bankui LBBW galima sumokėti ir vertę atitinkančiomis akcijomis.

(16)  Atsižvelgiant į tai, restruktūrizavimo plane kaip svarbiausios struktūrinės priemonės numatyta sumažinti personalą nuo […] iki […] darbuotojų, įvesti geresnę rizikos kontrolės ir valdymo sistemą bei integruoti į LBBW pagrindines funkcijas (įskaitant elektroninį duomenų tvarkymą).

(17)  CAGR 2007–2012 – bendras metinio augimo koeficientas nuo 2007 iki 2012 m.

(18)  Jau nuspręsta šią sritį perduoti LBBW filialui Saksonijoje.

(19)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.

(20)  2007 m. gruodžio mėnesį nustatyti reitingai.

(21)  Komisijos sprendimas byloje C28/02, Bankgesellschaft Berlin (OL L 116, 2005 5 14, p. 1).

(22)  

„Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bietet der Europäischen Kommission in Abstimmung mit der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) die nachfolgend unter a. - c. abschließend angeführten Ausgleichsmaßnahmen an:

a.

Die folgenden Beteiligungen der Sachsen LB, welche im Zuge der Integration auf die LBBW übergegangen sind, werden nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen veräußert oder liquidiert:

Die Sachsen LB Europe PLC wird bis zum […] veräußert oder liquidiert.

Die Beteiligung an der East Merchant GmbH wird bis zum […] veräußert.

[…].

b.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt sicher, dass die Sachsen-Bank, vertreten durch die LBBW, in keiner ihrer Niederlassungen im Freistaat Sachsen über die Betreuung ihrer Kunden in ihren Kerngeschäftsfeldern hinausgehende Eigenhandelsgeschäfte auf eigene Rechnung und eigenes Risiko als eigenständiges Geschäftsfeld aktiv betreibt. Diese Verhaltenszusage gilt für den vorgesehenen Restrukturierungszeitraum von vier Jahren.

c.

Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland stellt sicher, dass die Sachsen-Bank, vertreten durch die LBBW, in keiner ihrer Niederlassungen im Freistaat Sachsen über die Betreuung ihrer Kunden in ihren Kerngeschäftsfeldern hinausgehende internationale Immobiliengeschäfte als eigenständiges Geschäftsfeld aktiv betreibt. Diese Verhaltenszusage gilt für den vorgesehenen Restrukturierungszeitraum von vier Jahren.“

(23)  Komisija mano, kad išlyga, pagal kurią LBBW turėtų perimti darbuotojus, jei jis tai privalės padaryti teisiškai, galioja ne daugiau kaip 10 darbuotojų ir yra susijusi su 11,8 mlrd. EUR LBBW perimtu pirmuoju portfeliu. Negalima atmesti ir to, kad šio portfelio perleidimas laikytinas daliniu veiklos perdavimu, todėl LBBW galėtų būti įpareigojamas perimti tam tikrus darbuotojus. Tačiau tai negali daryti poveikio Sachsen LB Europe uždarymo veiksmingumui.

(24)  […]. Ši verslo sritis yra gyvybinga ir nesusijusi su dabartine antrinės būsto paskolų rinkos krize, kilusia dėl to, kad daugiau paskolų suteikta didesnės rizikos paskolos gavėjams, kurių pajamos ar mokumas mažesnis nei patikimiausių paskolos gavėjų.

(25)  „Die Regierung der Bundesrepublik Deutschland bestätigt, dass […].“

(26)  Tokį priskirtinumą lemia keli rodikliai, atsirandantys dėl specifinių šio atvejo aplinkybių ir konteksto, kuriame buvo imtasi šios priemonės. Pavyzdžiui, Landesbanken stebėtojų tarybas ir valstybę sieja glaudūs asmeniniai ryšiai. Be to, šiuo atveju bankų grupės veiksmai buvo išsamiai suderinti su BaFin (vok. Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Federalinė finansų paslaugų priežiūros tarnyba) ir Bundesbank.

(27)  2007 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimas byloje C 50/06, BAWAG (OL L 83, 2008 3 26, p. 7, 127 punktas).

(28)  […] mlrd. EUR (Sachsen LB įmonės vertė, kurią apskaičiavo […] LBBW užsakymu atliktoje analizėje) minus […] mln. EUR (2007 m. nuostoliai), minus […] mln. EUR (išankstinė kompensacija grynaisiais pinigais) = 328 mln. EUR.

(29)  Komisija konstatuoja, kad Super-SIV refinansavimui užtikrinti suteikta prima facie garantija yra pagalba Sachsen LB, nes suteikus garantiją buvo sudarytos sąlygos parduoti Sachsen LB. Neįsteigus Super-SIV, o tai irgi buvo įmanoma tik suteikus garantiją, Sachsen LB nebūtų parduotas. Tačiau, kadangi garantija susieta su Super-SIV, o Super-SIV neperduotas bankui LBBW, LBBW pranašumas nebuvo suteiktas.

(30)  Komisijos sprendimas byloje C28/02, Bankgesellschaft Berlin (OL L 116, 2005 5 14, p. 1, 140 punktas).

(31)  Plg. 2007 m. birželio 27 d. Komisijos sprendimo byloje C 50/06, BAWAG (dar nepaskelbtas), 155 punktą.

(32)  Sprendimo Hytas sujungtose bylose C-278/92, C-279/92 ir C-280/92, Rink. 1994, p. I-4103, 22 punktas.

(33)  Plg. sprendimo Gröditzer Stahlwerke, C-334/99, Rink. 2003, p. I-1139, 133 ir paskesnius punktus ir 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimą byloje C 56/08, Bank Burgenland (dar nepaskelbtas).

(34)  Plg. 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimą byloje C 56/2008, Bank Burgenland (dar nepaskelbtas).

(35)  Plg. 1 išnašą. Be to, garanto atsakomybė (Gewährträgerhaftung) būtų taikoma tik tada, jei bankas pareikštų negalįs vykdyti savo įsipareigojimų, t. y. paskelbtų bankrotą. Todėl panašu, jog šis sandoris Sachsen LB suteikė dar vieną pranašumą, nes jis saugo ne tik kreditorius, bet ir užtikrina banko išlikimą.

(36)  Plg. 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimą byloje NN 25/08, Sanavimo pagalba WestLB (dar nepaskelbtas).

(37)  Išimtis gali būti padaryta teikiant sanavimo pagalbą bankų sektoriuje. Plg. gairių 25 punkto a papunkčio išnašą, kurioje nurodoma, kad kitos formos nei paskolų garantijos ar paskolos, atitinkančios a punkte numatytas sąlygas, pagalba turėtų atitikti bendruosius gelbėjimo pagalbos principus ir negali sudaryti su banko nuosavomis lėšomis susijusių struktūrinių finansinių priemonių. Plg. 2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimą byloje NN 70/07, Northern Rock, dar nepaskelbtas, 43 punktas, ir 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimą byloje NN 25/08, Sanavimo pagalba WestLB (dar nepaskelbtas).

(38)  Kadangi bankų grupė refinansuoja portfelį mėnesio pagrindu, remiamasi vieno mėnesio EURIBOR.

(39)  Bankų suteiktos lėšos taip pat buvo objektas tyrimo, dėl kurio Komisija priėmė sprendimą byloje C 58/03, Alstom, (OL L 150, 2005 6 10, p. 24, 216 punktas). 2007 m. rugsėjo 12 d. Komisijos sprendimas byloje C 54/06, Bison Bial (OL L 46, 2008 2 21, p. 41, 62 ir paskesni punktai).

(40)  Tačiau ankstesniais refinansavimo atvejais Komisija pripažino, kad paskolos, kuri nedengiama garantija, dalis galima laikyti savo įnašu. Žr. 2007 m. kovo 3 d. Komisijos sprendimą byloje C 10/06, Cyprus Airways Public Ltd. (OL L 49, 2008 2 22, p. 25, 139 punktas).

(41)  Komisijos sprendimas byloje C 58/03, Alstom (OL L 150, 2005 6 10, p. 24, 201 punktas).


24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/51


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 23 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės, tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, o Lenkijoje ir Slovėnijoje oficialiai nenustatyta galvijų tuberkuliozės

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2972)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/342/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ypač į jos A priedo I skyriaus 4 punktą, A priedo II skyriaus 7 punktą ir D priedo I skyriaus E skirsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 64/432/EEB nustatyta, kad gali būti paskelbta, jog valstybėje narėje arba jos dalyje galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta, jeigu galvijų bandos atitinka tam tikras toje direktyvoje nustatytas sąlygas.

(2)

Valstybių narių regionų, kuriuose nenustatyta galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės, sąrašai pateikti 2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendime 2003/467/EB, nustatančiame tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (2).

(3)

Italija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, kad Sardinijos regiono Oristano provincijoje laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, kad būtų galima paskelbti, jog šioje Italijos regiono provincijoje galvijų tuberkuliozės oficialiai nenustatyta.

(4)

Italija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, kad visose Markės regiono provincijose ir Kuneo provincijoje (paskutinėje Pjemonto regiono provincijoje, kuri liko neįtraukta į Sprendimo 2003/467/EB II priedo 2 skyrių) laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, kad būtų galima paskelbti, jog šiuose ištisuose Italijos regionuose galvijų bruceliozės oficialiai nenustatyta.

(5)

Italija taip pat pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, kad visose Sardinijos regiono provincijose laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, kad būtų galima paskelbti, jog šiame Italijos regione enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta.

(6)

Įvertinus Italijos pateiktus dokumentus reikėtų paskelbti, kad minėtoje Italijos provincijoje ir regionuose galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės ir enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta.

(7)

Lenkija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, kad visoje šalies teritorijoje laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, kad būtų galima paskelbti, jog šioje valstybėje narėje galvijų tuberkuliozės oficialiai nenustatyta.

(8)

Lenkija taip pat pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, kad Palenkės ir Pamario aukštesnių administracinių vienetų (vaivadijų) vienuolikoje administracinių regionų (apskritys) laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, kad būtų galima paskelbti, jog šiuose Lenkijos regionuose enzootinės galvijų leukozės oficialiai nenustatyta.

(9)

Įvertinus Lenkijos pateiktus dokumentus reikėtų paskelbti, kad visoje Lenkijos teritorijoje galvijų tuberkuliozės oficialiai nenustatyta, o Lenkijos regionuose (apskrityse) oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės.

(10)

Slovėnija pateikė Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, jog visoje šalyje laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, kad būtų galima paskelbti, jog šioje valstybėje narėje galvijų tuberkuliozės oficialiai nenustatyta.

(11)

Įvertinus Slovėnijos pateiktus dokumentus reikėtų paskelbti, kad visoje Slovėnijos teritorijoje galvijų tuberkuliozės oficialiai nenustatyta.

(12)

Todėl Sprendimas 2003/467/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/467/EB I, II ir III priedai iš dalies pakeičiami pagal šio sprendimo priedą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 23 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(2)  OL L 156, 2003 6 25, p. 74.


PRIEDAS

Sprendimo 2003/467/EB I, II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

1   SKYRIUS

Valstybės narės, kuriose oficialiai nenustatyta tuberkuliozės

ISO kodas

Valstybė narė

BE

Belgija

CZ

Čekija

DK

Danija

DE

Vokietija

FR

Prancūzija

LU

Liuksemburgas

NL

Nyderlandai

AT

Austrija

PL

Lenkija

SI

Slovėnija

SK

Slovakija

FI

Suomija

SE

Švedija

2   SKYRIUS

Valstybių narių regionai, kuriuose oficialiai nenustatyta tuberkuliozės

Italijoje:

Abrucų regionas: Peskaros provincija,

Emilijos Romanijos regionas,

Friulio Venecijos Džulijos regionas,

Lombardijos regionas: Bergamo, Komo, Leko, Sondrijaus provincijos,

Markės regionas: Askoli Pičeno provincija,

Pjemonto regionas: Novaros, Verbanijos, Verčelio provincijos,

Sardinijos regionas: Oristano provincija,

Toskanos regionas: Groseto, Livorno, Lukos, Prato, Pizos, Pistojos ir Sienos provincijos.

Trentino Alto Adidžės regionas: Bolcano, Trento provincijos,

Veneto regionas.“

2)

II priedo 2 skyrius pakeičiamas taip:

2   SKYRIUS

Valstybių narių regionai, kuriuose oficialiai nenustatyta bruceliozės

Italijoje:

Abrucų regionas: Peskaros provincija,

Emilijos Romanijos regionas: Bolonijos, Feraros, Forlio Čezenos, Modenos, Parmos, Pjačencos, Ravenos, Emilijos Redžo, Riminio provincijos,

Friulio Venecijos Džulijos regionas,

Lacijaus regionas: Riečio provincija,

Ligūrijos regionas: Imperijos, Savonos provincijos,

Lombardijos regionas: Bergamo, Brešos, Komo, Kremonos, Leko, Lodžio, Mantujos, Milano, Pavijos, Sondrijaus, Varezės provincijos,

Markės regionas,

Pjemonto regionas,

Apulijos regionas: Brindizio provincija,

Sardinijos regionas: Kaljario, Nuoro, Oristano, Sasario provincijos,

Toskanos regionas,

Trentino Alto Adidžės regionas: Bolcano, Trento provincijos,

Umbrijos regionas: Perudžos, Ternio provincijos,

Veneto regionas.

Portugalijoje:

Azorų salų autonominis regionas: Piko, Grasiozos, Flores, Korvo salos.

Jungtinėje Karalystėje:

Didžioji Britanija: Anglija, Škotija, Velsas.“

3)

III priedo 2 skyrius pakeičiamas taip:

2   SKYRIUS

Valstybių narių regionai, kuriuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės

Italijoje:

Abrucų regionas: Peskaros provincija,

Emilijos Romanijos regionas: Bolonijos, Feraros, Forlio Čezenos, Modenos, Parmos, Pjačencos, Ravenos, Emilijos Redžo, Riminio provincijos,

Friulio Venecijos Džulijos regionas,

Lacijaus regionas: Frozinonės, Riečio provincijos,

Ligūrijos regionas: Imperijos, Savonos provincijos,

Lombardijos regionas: Bergamo, Brešos, Komo, Kremonos, Leko, Lodžio, Mantujos, Milano, Pavijos, Sondrijaus, Varezės provincijos,

Markės regionas: Ankonos, Askoli Pičeno, Mačeratos, Pezaro provincijos,

Molizės regionas,

Pjemonto regionas: Alesandrijos, Asčio, Bjelos, Kuneo, Novaros, Turino, Verbanijos, Verčelio provincijos,

Sardinijos regionas,

Toskanos regionas: Areco, Florencijos, Groseto, Livorno, Lukos, Masa Kararos, Pizos, Pistojos, Prato, Sienos provincijos,

Trentino Alto Adidžės regionas: Bolcano, Trento provincijos,

Umbrijos regionas: Perudžos, Ternio provincijos,

Aostos slėnio regionas: Aostos provincija,

Veneto regionas.

Lenkijoje:

Žemutinės Silezijos (dolnośląskie) vaivadija

Apskritys:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Liublino (lubelskie) vaivadija

Apskritys:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Kujavijos Pamario (kujawsko-pomorskie) vaivadija

Apskritys:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Lodzės (łódzkie) vaivadija

Apskritys:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Mažosios Lenkijos (małopolskie) vaivadija

Apskritys:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Mazovijos (mazowieckie) vaivadija

Apskritys:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Opolės (opolskie) vaivadija

Apskritys:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Pakarpatės (podkarpackie) vaivadija

Apskritys:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Palenkės (podlaskie) vaivadija

Apskritys:

augustowski, białostocki, Białystok, bielski, hajnowski, sejneński, siemiatycki, sokólski, suwalski, Suwałki, wysokomazowiecki, zambrowski.

Pamario (pomorskie) vaivadija

Apskritys:

Gdańsk, gdański, Gdynia, lęborski, Sopot, wejherowski.

Silezijos (śląskie) vaivadija

Apskritys:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Švento Kryžiaus (świętokrzyskie) vaivadija

Apskritys:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Varmijos Mozūrų (warmińsko-mazurskie) vaivadija

Apskritys:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Didžiosios Lenkijos (wielkopolskie) vaivadija

Apskritys:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.“


SUSITARIMAI

Taryba

24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/57


INFORMACIJA APIE EUROPOS BENDRIJŲ BEI JŲ VALSTYBIŲ NARIŲ IR ALBANIJOS RESPUBLIKOS STABILIZACIJOS IR ASOCIACIJOS SUSITARIMO ĮSIGALIOJIMO DATĄ

Atitinkamai 2006 m. lapkričio 9 d. ir 2009 m. vasario 26 d. Albanijos Respublikos Vyriausybė ir Europos Bendrijos pranešė viena kitai apie Susitarimui įsigalioti būtinų procedūrų užbaigimą (1).

Pagal Susitarimo 135 straipsnį jis įsigaliojo 2009 m. balandžio 1 d.


(1)  OL L 107, 2009 4 28, p. 166.


Klaidų ištaisymas

24.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 104/58


2009 m. sausio 16 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 29/2009, nustatančio bendro Europos dangaus duomenų ryšio paslaugų reikalavimus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 13, 2009 m. sausio 17 d. )

1.

11 puslapis, I priedo A dalies pirma pastraipa:

yra:

„1 straipsnio 3 dalies a punkte …“

turi būti:

„1 straipsnio 3 dalies pirmoje pastraipoje …“.

2.

11 puslapis, I priedo B dalies pirma pastraipa:

yra:

„1 straipsnio 3 dalies b punkte …“

turi būti:

„1 straipsnio 3 dalies antroje pastraipoje …“.