ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.098.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 98

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. balandžio 17d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 311/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 312/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

3

 

*

2009 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 313/2009, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatos, susijusios su papildomų muitų agurkams ir vyšnioms, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

24

 

*

2009 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 314/2009, kuriuo priimama laikina išskirtinė tam tikros Jungtinės Karalystės dalies kiaulienos ir jautienos rinkos rėmimo priemonė – šalinimo programa

26

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. balandžio 16 d. Komisijos direktyva 2009/36/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga ( 1 )

31

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Europos Parlamentas ir Taryba

 

 

2009/326/EB

 

*

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

38

 

 

Komisija

 

 

2009/327/EB

 

*

2009 m. balandžio 16 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos, Korėjos Respublikos ir Taivano kilmės plokščių šaltai valcuotų nerūdijančio plieno produktų

39

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

17.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 311/2009

2009 m. balandžio 16 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

93,2

MA

79,9

TN

139,0

TR

111,9

ZZ

106,0

0707 00 05

MA

51,1

TR

147,5

ZZ

99,3

0709 90 70

MA

47,9

TR

92,5

ZZ

70,2

0805 10 20

EG

44,4

IL

63,9

MA

44,9

TN

51,8

TR

55,3

ZZ

52,1

0805 50 10

TR

63,2

ZA

79,4

ZZ

71,3

0808 10 80

AR

98,1

BR

77,1

CA

124,7

CL

83,4

CN

70,7

MK

22,1

NZ

118,7

US

131,0

UY

28,2

ZA

84,1

ZZ

83,8

0808 20 50

AR

79,5

CL

88,1

CN

64,3

ZA

89,4

ZZ

80,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


17.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 312/2009

2009 m. balandžio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (1), ypač į jo 247 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (2) 37 priede nustatyta, kad tam tikrais atvejais muitinės deklaracijoje įrašomas suinteresuotojo asmens identifikavimo kodas. Vis dėlto, kokio tipo identifikavimo kodą naudoti, nustato valstybės narės ir valstybės narės reikalauja, kad suinteresuotasis asmuo būtų registruojamas jų nacionalinėse sistemose. Todėl ekonominių operacijų vykdytojai ir kiti asmenys, pageidaujantys importuoti prekes, gabenti prekes taikant tranzito procedūrą, eksportuoti prekes arba prašyti leidimo skirtingose valstybėse narėse taikyti muitinės procedūrų supaprastinimus arba muitinės procedūras, priversti registruotis ir gauti skirtingus identifikavimo kodus kiekvienoje iš šių valstybių narių.

(2)

Reglamentu (EEB) Nr. 2913/92 su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 648/2005 (3), nustatytos priemonės saugumui stiprinti numato, kad turi būti atliekama rizikos analizė ir vykdomas muitinių keitimasis su rizika susijusia informacija elektroniniu būdu tarpusavyje ir su Europos Komisija, naudojantis bendra rizikos valdymo schema, numato, kad muitinė gautų išankstinę atvykimo ir išvykimo informaciją apie visas į Bendrijos muitų teritoriją įvežamas arba iš jos išvežamas prekes, ir kad įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo statusas būtų suteikiamas tam tikrus reikalavimus atitinkantiems patikimiems ekonominių operacijų vykdytojams. Siekiant padidinti šių priemonių veiksmingumą, turėtų būti galima identifikuoti suinteresuotuosius asmenis pagal nuorodą į bendrą kiekvienam iš tų asmenų suteiktą unikalų kodą.

(3)

Todėl būtina numatyti, kad visiems ekonominių operacijų vykdytojams ir, atitinkamais atvejais, kitiems asmenims turi būti suteiktas ekonominių operacijų vykdytojo registracijos ir identifikavimo kodas (toliau – EORI kodas), kuris būtų naudojamas kaip bendra nuoroda tvarkant reikalus su muitinėmis visoje Bendrijoje ir muitinėms keičiantis informacija tarpusavyje ir su kitomis institucijoms. Reikėtų naudoti tik vieną kodą vienam asmeniui, kad jis būtų unikalus.

(4)

Pagal tam tikras Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 nuostatas asmenims, kurie nėra ekonominių operacijų vykdytojai, gali būti nustatytas reikalavimas nurodyti EORI kodą tais atvejais, kai jie tvarko reikalus su muitinėmis. Todėl valstybėms narėms turi būti leidžiama registruoti ir tokius asmenis.

(5)

Siekiant apriboti poreikį iš esmės keisti esamas nacionalines registravimo sistemas bei teisės aktų nuostatas ir palengvinti centrinės sistemos ir nacionalinių sistemų integraciją, reikėtų nustatyti, kad ekonominių operacijų vykdytojai ir, atitinkamais atvejais, kiti asmenys prašymus, kad jiems būtų suteikti EORI kodai, teiktų valstybėse narėse, o jos suteiktų šiuos kodus.

(6)

Atsižvelgiant į ekonominių operacijų vykdytojus ir kitus asmenis registruojančių institucijų įvairovę valstybėse narėse, kiekviena valstybė narė turėtų paskirti instituciją arba institucijas, suteikiančias EORI kodus ir registruojančias operacijų vykdytojus ir kitus suinteresuotuosius asmenis.

(7)

Siekiant sumažinti administracinę ekonominių operacijų vykdytojų ir kitų asmenų naštą, jiems turėtų būti suteikta galimybė, registruojantis vienoje valstybėje narėje, gauti EORI kodą, galiojantį ir kitose valstybėse narėse. Siekiant supaprastinti informacijos apdorojimą ir sudaryti palankesnes sąlygas palaikyti ryšius su muitinėmis, ekonominių operacijų vykdytojai ir kiti asmenys turėtų būti įpareigoti bendraudami su muitine visada naudoti suteiktą unikalų kodą, kai reikia jų identifikatoriaus.

(8)

Siekiant supaprastinti administravimą ir suteikti muitinėms patogią ir patikimą prieigą prie duomenų, reikėtų sukurti centrinę elektroninę sistemą su ekonominių operacijų vykdytojų ir kitų asmenų registracija bei su EORI kodais susijusiems duomenims kaupti ir jais keistis.

(9)

Siekiant sukurti centrinę elektroninę sistemą ir užtikrinti, kad ji veiktų sklandžiai ir saugiai, valstybės narės ir Komisija turėtų glaudžiai bendradarbiauti.

(10)

Centrinės sistemos duomenys turėtų būtų naudojami muitinės vykdomiems informacijos mainams su kitomis nacionalinėmis institucijomis tik tokia apimtimi, kiek prieiga prie tokių duomenų būtina šių institucijų teisinėms prievolėms, susijusioms su prekių, kurioms taikoma muitinės procedūra, judėjimu.

(11)

Ekonominių operacijų vykdytojų ir kitų asmenų EORI kodų ir ribotos apimties registracijos duomenų skelbimas – tai priemonė, kuria kitoms šalims suteikiama galimybė tikrinti šiuos duomenis. Todėl EORI kodus ir kai kuriuos ribotos apimties registracijos duomenis reikėtų skelbti. Tačiau, atsižvelgiant į galimus skelbimo padarinius, duomenys turėtų būti skelbiami tik tais atvejais, kai ekonominių operacijų vykdytojas arba kitas asmuo, turėdamas išsamią informaciją, laisva valia davė tiesioginį raštišką sutikimą juos paskelbti.

(12)

Asmenų apsauga valstybėms narėms tvarkant asmens duomenis reglamentuojama 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (4), o asmenų apsauga asmens duomenis tvarkant Komisijai reglamentuojama 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (5).

(13)

Vadovaujantis Direktyvos 95/46/EB 28 straipsniu, nacionalinės priežiūros institucijos turėtų prižiūrėti, ar asmens duomenys valstybėse narėse tvarkomi teisėtai, o pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 46 straipsnį Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas turėtų prižiūrėti Bendrijos institucijų ir įstaigų veiklą, susijusią su asmens duomenų tvarkymu, atsižvelgdamas į Bendrijos institucijų ir įstaigų ribotas duomenų tvarkymo funkcijas; šios institucijos pagal savo atitinkamą kompetenciją turėtų aktyviai bendradarbiauti ir užtikrinti suderintą pagal šį reglamentą atliekamo duomenų tvarkymo priežiūrą.

(14)

Atsižvelgiant į nuo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1875/2006 (6), iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, priėmimo įgytą patirtį, būtina pritaikyti ir patikslinti tam tikras nuostatas, susijusias su išankstinėmis įvežimo ir išvežimo deklaracijomis, kurias reikia pateikti muitinėms, į Bendrijos muitų teritoriją įvežant ir iš jos išvežant prekes.

(15)

Išsamesnių taisyklių ypač reikia dėl transporto priemonės naudotojo ir įvežimo muitinės įstaigos keitimosi informacija tais atvejais, kai transporto priemonė atvyksta į kitą, nei nurodyta įvežimo bendrojoje deklaracijoje, uostą ar oro uostą.

(16)

Be to, turėtų būti nurodyta, kokiais atvejais ir kokiu būdu transporto priemonės naudotojas turėtų pranešti įvežimo muitinės įstaigai apie transporto priemonės atvykimą.

(17)

Būtinos išsamesnės taisyklės, kurios apibrėžtų asmenį, atsakingą už informacijos apie ne Bendrijos prekes, kurios laikinai saugomos po jų įvežimo į Bendrijos muitų teritoriją, pateikimą. Kuo daugiau tokios informacijos turėtų būti gaunama iš muitinei jau prieinamų duomenų.

(18)

Buvo nustatyta daugiau atvejų, kuriais nereikia išankstinių įvežimo arba išankstinių išvežimo deklaracijų, visų pirma susijusių su prekėmis, gabenamomis į gręžimo ar gavybos platformas arba iš jų, taip pat susijusių su ginklais ir karine įranga, kurie gabenami valstybės narės kariuomenės institucijų arba jų vardu. Be to, siekiant riboti ekonominių operacijų vykdytojų naštą, prekių siuntoms, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, tam tikromis sąlygomis turėtų būti netaikomas reikalavimas pateikti išankstines įvežimo ir išankstines išvežimo deklaracijas. Taikant šias išimtis, reikėtų atlikti rizikos analizę prekių įvežimo arba išvežimo metu, naudojantis bendrąja deklaracija laikinajam saugojimui ar muitinės deklaracija, pateikta deklaruojant atitinkamas prekes.

(19)

Taip pat būtina nurodyti, ką reikėtų daryti su išankstinio išvykimo deklaracijomis, kai išvežimo muitinės įstaiga neatsiunčia eksporto muitinės įstaigai jose nurodytų prekių išvežimo patvirtinimo, ir numatyti, kad eksporto ir išvežimo muitinės įstaigos tarpusavyje taikytų tyrimų ir informavimo procedūrą. Be to, eksporto muitinės įstaigai turėtų būti suteikta galimybė užbaigti eksportuojamų prekių gabenimus, kai iš išvežimo muitinės įstaigos negaunamas atitinkamų prekių išvežimo patvirtinimas, arba remiantis eksportuotojo ar deklaranto pateiktais įrodymais, arba pasibaigus nurodytam terminui.

(20)

Reglamentu (EB) Nr. 1875/2006 Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 papildytas priemonėmis, susijusiomis su duomenimis, nurodomais įvežimo ir išvežimo bendrosiose deklaracijose. Tam tikri techniniai pokyčiai informacinėse technologijose, būtinose įgyvendinant tas priemones, rodo, kad Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 30A priede pateiktus duomenų elementus būtina patikslinti.

(21)

Siekiant aiškiau apibrėžti atvejus, kuriais supaprastinti duomenų rinkiniai gali būti naudojami tam tikrų rūšių deklaracijose, duomenų elementas „Transporto rūšis“ turėtų būti privalomas.

(22)

Geriausias vienareikšmiško transporto priemonės identifikavimo būdas – IMO laivo identifikavimo kodo (unikalaus Europos laivo identifikavimo kodo) ir unikalaus Europos laivo identifikavimo kodo (toliau – ENI kodo) naudojimas. Todėl, užuot nurodžius laivo pavadinimą, reikėtų nurodyti minėtus duomenis.

(23)

Kadangi vežėjui reikia pranešti, kai įvežimo bendrąją deklaraciją pateikia kitas asmuo, būtina žinoti vežėjo suteiktą transporto dokumento numerį.

(24)

Dėl galimų tarptautinių transporto operacijų eigos pokyčių būtina numatyti galimybę teikti prašymus pakeisti maršrutą. Šiuo tikslu reikėtų įterpti naują lentelę, išdėstančią duomenų reikalavimus, taikomus prašymams pakeisti maršrutą.

(25)

Įtvirtinus reikalavimą pateikti EORI kodą nebebus poreikio naudoti kodus, identifikuojančius sandorio šalis, o nuorodas į pašto deklaracijas, pateikiamas gabenant pašto siuntas, reikėtų pakeisti nuorodomis į pašto tarnybų pateikiamus duomenis.

(26)

Patikslinus duomenų reikalavimus, atitinkamai reikėtų patikslinti ir atitinkamų duomenų elementų paaiškinimus.

(27)

Todėl Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(28)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2454/93 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas šiais 16 ir 17 punktais:

„16.   EORI kodas (ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas): Europos bendrijoje unikalus kodas, kurį ekonominių operacijų vykdytojams ir kitiems asmenims suteikia valstybės narės muitinė arba paskirtoji institucija ar institucijos vadovaudamosi 6 skyriuje nustatytomis taisyklėmis.

17.   Įvežimo bendroji deklaracija: Kodekso 36a straipsnyje nurodyta bendroji deklaracija, kurią reikia pateikti į Bendrijos muitų teritoriją įvežamoms prekėms, išskyrus atvejus, kai šiame reglamente nustatyta kitaip.“

2)

I dalies I antraštinė dalis papildoma šiuo 6 skyriumi:

6   SKYRIUS

Registravimo ir identifikavimo sistema

4k straipsnis

1.   EORI kodas naudojamas ekonominių operacijų vykdytojams ir kitiems asmenims identifikuoti jiems tvarkant reikalus su muitine.

EORI kodo struktūra turi atitikti 38 priede nustatytus reikalavimus.

2.   Jeigu už EORI kodo suteikimą atsakinga institucija yra ne muitinė, kiekviena valstybė narė paskiria instituciją arba institucijas, atsakingas už ekonominių operacijų vykdytojų ir kitų asmenų registravimą ir EORI kodų suteikimą.

Valstybės narės muitinė praneša Komisijai institucijos ar institucijų, atsakingų už EORI kodų suteikimą, pavadinimus ir adresus. Komisija skelbia šią informaciją internete.

3.   Laikydamosi 1 dalies nuostatų, valstybės narės kaip EORI kodą gali naudoti ekonominių operacijų vykdytojui ar kitam asmeniui mokesčių administravimo, statistiniais ar kitais tikslais kompetentingos institucijos jau suteiktą kodą.

4l straipsnis

1.   Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigusį ekonominių operacijų vykdytoją registruoja tos valstybės narės, kurioje jis įsisteigęs, muitinė arba paskirtoji institucija. Ekonominių operacijų vykdytojai prašymą užregistruoti pateikia prieš pradėdami veiklą, kaip minėta 1 straipsnio 12 punkte. Tačiau ekonominių operacijų vykdytojai, kurie nebuvo pateikę prašymo juos užregistruoti, gali tai padaryti vykdydami pirmąją operaciją.

2.   4k straipsnio 3 dalyje nurodytais atvejais valstybės narės gali atleisti ekonominių operacijų vykdytojus arba kitus asmenis nuo prievolės pateikti prašymą, kad jiems būtų suteiktas EORI kodas.

3.   Jeigu ekonominių operacijų vykdytojas nėra įsisteigęs Bendrijos muitų teritorijoje ir neturi EORI kodo, jis muitinės arba paskirtosios institucijos užregistruojamas toje valstybėje narėje, kurioje jis pirmą kartą atlieka vieną iš šių veiksmų:

a)

pateikia Bendrijoje bendrąją arba muitinės deklaraciją, išskyrus:

i)

muitinės deklaraciją, pateikiamą pagal 225–238 straipsnius; arba

ii)

muitinės deklaraciją, pateikiamą laikinojo įvežimo procedūrai įforminti;

b)

pateikia Bendrijoje išvežimo arba įvežimo bendrąją deklaraciją;

c)

turi laikinąją saugyklą, naudojamą vadovaujantis 185 straipsnio 1 dalimi;

d)

teikia prašymą išduoti leidimą vadovaujantis 324a arba 372 straipsniu;

e)

teikia prašymą išduoti įgaliotojo ekonominių operacijų vykdytojo sertifikatą vadovaujantis 14a straipsniu.

4.   Asmenys, kurie nėra ekonominių operacijų vykdytojai, neregistruojami, išskyrus atvejus, kai atitinkamos visos toliau nurodytos sąlygos:

a)

toks registravimas būtinas pagal valstybės narės teisės aktus;

b)

asmeniui anksčiau nebuvo suteiktas EORI kodas;

c)

asmuo vykdo operacijas, kurias vykdant, vadovaujantis 30A priedu arba 37 priedo I antraštine dalimi, būtina nurodyti EORI kodą.

5.   4 dalyje nurodytais atvejais:

a)

Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigusį asmenį, kuris nėra 1 dalyje nurodytas ekonominių operacijų vykdytojas, užregistruoja valstybės narės, kurioje jis įsisteigęs, muitinė arba paskirtoji institucija;

b)

Bendrijos muitų teritorijoje neįsisteigusį asmenį, kuris nėra 3 dalyje nurodytas ekonominių operacijų vykdytojas, užregistruoja valstybės narės, kurioje jis vykdo muitų teisės aktais reglamentuojamą veiklą, muitinė arba paskirtoji institucija.

6.   Ekonominių operacijų vykdytojai ir kiti asmenys gali turėti tik vieną EORI kodą.

7.   Kai šiame skyriuje nurodytais atvejais reikia nustatyti, ar asmuo įsisteigęs valstybėje narėje, Kodekso 4 straipsnio 2 dalis taikoma mutatis mutandis.

4m straipsnis

1.   4o straipsnyje nurodytoje sistemoje apdorojami ekonominių operacijų vykdytojų arba, atitinkamais atvejais, kitų asmenų registracijos ir identifikavimo duomenys apima 38d priede nurodytus duomenis, atsižvelgiant į 4o straipsnio 4 ir 5 dalyse išdėstytas specialiąsias nuostatas.

2.   Registruodamos ekonominių operacijų vykdytojus ir kitus asmenis, pageidaujančius, kad jiems būtų suteiktas EORI kodas, valstybės narės gali reikalauti, kad jie pateiktų ir kitus duomenis, nenurodytus 38d priede, jei tai būtina dėl nacionaliniuose įstatymuose nustatytų tikslų.

3.   Valstybės narės gali reikalauti, kad ekonominių operacijų vykdytojai arba, atitinkamais atvejais, kiti asmenys 1 ir 2 dalyse nurodytus duomenis teiktų elektroninėmis priemonėmis.

4n straipsnis

Jeigu reikalaujama, EORI kodas visada naudojamas ekonominių operacijų vykdytojams ir kitiems asmenims bendraujant su muitine. Jis taip pat naudojamas muitinėms keičiantis informacija tarpusavyje ir su kitoms institucijoms 4p ir 4q straipsniuose nustatytomis sąlygomis.

4o straipsnis

1.   Valstybės narės bendradarbiauja su Komisija siekdamos sukurti centrinę elektroninę informacijos ir ryšių sistemą, kurioje kaupiami visų valstybių narių pateikti duomenys, nurodyti 38d priede.

2.   Muitinės, bendradarbiaudamos su Komisija, naudoja 1 dalyje nurodytą sistemą ekonominių operacijų vykdytojų ir kitų asmenų registracijos ir identifikavimo duomenims, išvardytiems 38d priede, apdoroti arba keistis jais tarpusavyje ir su Komisija.

38d priede nenurodyti duomenys centrinėje sistemoje neapdorojami.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad jų nacionalinėse sistemose saugomi duomenys būtų reguliariai atnaujinami, išsamūs ir tikslūs.

4.   Valstybės narės reguliariai įkelia į centrinę sistemą ekonominių operacijų vykdytojų ir kitų asmenų duomenis, nurodytus 38d priedo 1–4 punktuose, kai asmenims suteikiami nauji EORI kodai arba pakeičiami jų duomenys.

5.   Valstybės narės taip pat reguliariai įkelia į centrinę sistemą 38d priedo 5–12 punktuose nurodytus ekonominių operacijų vykdytojų ir kitų asmenų duomenis, kurie kaupiami nacionalinėse sistemose, kai asmenims suteikiami nauji EORI kodai arba pakeičiami jų duomenys.

6.   Į centrinę sistemą kartu su kitais 38d priede nurodytais duomenimis įkeliami tik EORI kodai, suteikti vadovaujantis 4l straipsnio 1–5 dalimis.

7.   Jeigu nustatoma, kad ekonominių operacijų vykdytojai arba kiti asmenys nei ekonominių operacijų vykdytojai nutraukia veiklą, nurodytą 1 straipsnio 12 punkte, valstybės narės atitinkamai pakeičia duomenis, nurodytus 38d priedo 11 punkte.

4p straipsnis

Kiekvienoje valstybėje narėje institucija, paskirta vadovaujantis 4k straipsnio 2 dalimi, suteikia tos valstybės narės muitinei tiesioginę prieigą prie duomenų, išvardytų 38d priede.

4q straipsnis

1.   Toliau nurodytos kiekvienos valstybės narės institucijos gali viena kitai konkrečiais atvejais suteikti tiesioginę prieigą prie jų turimų duomenų, nurodytų 38d priedo 1–4 punktuose:

a)

muitinė;

b)

veterinarijos institucija;

c)

sanitarijos institucija;

d)

statistikos institucija;

e)

mokesčių institucija;

f)

už kovą su sukčiavimu atsakinga institucija;

g)

už prekybos politiką atsakinga institucija, įskaitant, atitinkamais atvejais, žemės ūkio instituciją;

h)

už sienos apsaugą atsakinga institucija.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos gali kaupti toje dalyje nurodytus duomenis arba jais keistis tarpusavyje tik tuomet, jei toks duomenų tvarkymas būtinas šių institucijų teisinėms prievolėms, susijusioms su prekių, kurioms taikoma muitinės procedūra, gabenimu, vykdyti.

3.   Valstybių narių muitinės praneša Komisijai 1 dalyje nurodytų institucijų adresus. Komisija skelbia šią informaciją internete.

4r straipsnis

EORI kodas ir 38d priede nurodyti duomenys centrinėje sistemoje tvarkomi valstybių narių, kurios įkėlusių 4o straipsnio 4 ir 5 dalyse nurodytus duomenis, įstatymuose nustatytą laiką.

4s straipsnis

1.   Šiuo reglamentu nepakeičiamas asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis pagal Bendrijos ir nacionalinės teisės nuostatas lygis ir jam nedaromas joks poveikis, visų pirma juo nekeičiamos nei valstybių narių pareigos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu pagal Direktyvą 95/46/EB, nei Bendrijos institucijų arba įstaigų pareigos, susijusios su asmens duomenų tvarkymu pagal Reglamentą (EB) Nr. 45/2001, kai jos atlieka savo funkcijas.

2.   Ekonominių operacijų vykdytojų ir kitų asmenų registravimo ir identifikavimo duomenis, sudarančius 38d priedo 1, 2 ir 3 punktuose išvardytų duomenų rinkinį, Komisija gali skelbti internete tik tuomet, jei šie asmenys, turėdami išsamią informaciją, laisva valia davė tiesioginį raštišką sutikimą juos skelbti. Apie duotą sutikimą, vadovaujantis valstybių narių nacionaliniais teisės aktais, pranešama valstybių narių institucijoms, paskirtoms vadovaujantis 4k straipsnio 2 dalimi, arba muitinei.

3.   Asmenų teisės, susijusios su jų registracijos duomenų, nurodytų 38d priede, apdorojimu nacionalinėse sistemose, įgyvendinamos vadovaujantis tos valstybės narės, kurioje saugomi jų asmens duomenys, įstatymais ir, visų pirma, kai taikoma, Direktyvos 95/46/EB įgyvendinimo nuostatomis.

4t straipsnis

Nacionalinės duomenų apsaugos priežiūros institucijos ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas, veikdami pagal savo kompetenciją, aktyviai bendradarbiauja ir užtikrina suderintą 4o straipsnio 1 dalyje nurodytos sistemos priežiūrą.“

3)

181b straipsnis pakeičiamas taip:

„181b straipsnis

Šiame skyriuje ir 30A priede:

Vežėjas– asmuo, kuris įveža prekes į Bendrijos muitų teritoriją arba prisiima atsakomybę už tokį prekių gabenimą Bendrijos muitų teritorijoje, kaip nurodyta Kodekso 36b straipsnio 3 dalyje. Tačiau:

jeigu prekės gabenamos kombinuotuoju transportu, kaip nurodyta 183b straipsnyje, vežėjas yra asmuo, kuris naudos transporto priemonę, kuri, atgabenta į Bendrijos muitų teritoriją, pati judės kaip aktyvioji transporto priemonė,

jeigu prekės gabenamos jūrų arba oro transportu pagal bendro laivo ar orlaivio naudojimo arba nuomos sutartį, kaip nurodyta 183c straipsnyje, vežėjas yra asmuo, kuris sudarė sutartį ir išrašė konosamentąar oro važtaraštį už faktinį prekių atgabenimą į Bendrijos muitų teritoriją.“

4)

181c straipsnio pirmoji pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

prekėms, nurodytoms muitinės deklaracijose, pateiktose bet kuriuo kitu veiksmu pagal 230, 232 ir 233 straipsnius, išskyrus padėklus, konteinerius ir kelių, geležinkelių, oro, jūrų bei vidaus vandenų transporto priemones, gabenamas pagal vežimo sutartį;“

b)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

prekėms, kurioms leidžiama pateikti žodinę muitinės deklaraciją pagal 225 ir 227 straipsnius ir 229 straipsnio 1 dalį, išskyrus padėklus, konteinerius ir kelių, geležinkelių, oro, jūros ir vidaus vandenų transporto priemones, gabenamas pagal vežimo sutartį;“

c)

j punktas pakeičiamas taip:

„j)

prekėms, gabenamoms laivais reguliariosiomis laivybos linijomis, atitinkamai patvirtintoms pagal 313b straipsnį, ir prekėms, gabenamoms laivais ir orlaiviais tarp Bendrijos uostų ir oro uostų neužsukant į jokį už Bendrijos muitų teritorijos ribų esantį uostą ar oro uostą;“

d)

papildoma šiais l–n punktais:

„l)

ginklams ir karinei įrangai, kuriuos į Bendrijos muitų teritoriją įveža valstybės narės institucijos, atsakingos už jos karinę gynybą, kariniu transportu arba tik kariuomenės institucijų naudojamu transportu;

m)

toliau nurodytoms prekėms, įvežtoms į Bendrijos muitų teritoriją tiesiogiai iš gręžimo ar gavybos platformų, kurias naudoja Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo:

i)

prekėms, kurios buvo sumontuotos tose platformose jas statant, remontuojant, atliekant jų techninę priežiūrą ar konversiją;

ii)

prekėms, panaudotoms toms platformoms įrengti;

iii)

į nurodytas platformas tiekiamoms prekėms, kurios ten naudojamos arba vartojamos; ir

iv)

nekenksmingoms atliekoms iš tų platformų;

n)

prekėms, gabenamoms siuntomis, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, su sąlyga, kad muitinė, susitarusi su ekonominių operacijų vykdytoju, sutinka atlikti rizikos analizę remdamasi ekonominių operacijų vykdytojo naudojamoje sistemoje kaupiama arba šios sistemos teikiama informacija.“

e)

antra pastraipa išbraukiama.

5)

183 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalyje įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Muitinė leidžia pateikti popieriuje surašytą įvežimo bendrąją deklaraciją arba muitinių tarpusavio susitarimu taikyti bet kurią kitą ją pakeičiančią procedūrą tik susidarius kurioms nors iš šių aplinkybių:“

b)

Papildoma šioms 6–9 dalimis:

„6.   Muitinė nedelsdama praneša asmeniui, pateikusiam įvežimo bendrąją deklaraciją, apie jos įregistravimą. Jeigu įvežimo bendrąją deklaraciją pateikia asmuo, nurodytas Kodekso 36b straipsnio 4 dalyje, muitinė apie deklaracijos įregistravimą taip pat praneša vežėjui, jeigu jis prisijungęs prie muitinės sistemos.

7.   Jeigu įvežimo bendrąją deklaraciją pateikia asmuo, nurodytas Kodekso 36b straipsnio 4 dalyje, muitinė gali laikyti, kad vežėjas davė savo sutikimą ją pateikti pagal sutartį arba kad deklaracija buvo pateikta jam žinant, išskyrus atvejus, kai yra tam prieštaraujančių įrodymų.

8.   Muitinė nedelsdama praneša asmeniui, pateikusiam įvežimo bendrosios deklaracijos pakeitimus, apie tokių pakeitimų įregistravimą. Jeigu įvežimo bendrosios deklaracijos pakeitimus pateikia asmuo, nurodytas Kodekso 36b straipsnio 4 dalyje, muitinė apie jų registraciją taip pat praneša vežėjui, jeigu vežėjas prašė muitinės siųsti tokius pranešimus ir yra prisijungęs prie muitinės sistemos.

9.   Jeigu praėjus 200 dienų laikotarpiui nuo įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, apie transporto priemonės atvykimą muitinei nebuvo pranešta pagal 184g straipsnį arba prekės nebuvo pateiktos muitinei pagal 186 straipsnį, laikoma, kad įvežimo bendroji deklaracija nebuvo pateikta.“

6)

183b straipsnis pakeičiamas taip:

„183b straipsnis

Jeigu prekės gabenamos kombinuotuoju transportu, kai į Bendrijos muitų teritoriją atvykstanti aktyvioji transporto priemonė tik gabena kitą aktyviąją transporto priemonę, kuri, įvežta į Bendrijos muitų teritoriją, judės pati kaip aktyvioji transporto priemonė, prievolė pateikti įvežimo bendrąją deklaraciją tenka tos kitos transporto priemonės naudotojui.

Įvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo terminas atitinka 184a straipsnyje nurodytą terminą, taikomą į Bendrijos muitų teritoriją atvykstančiai aktyviajai transporto priemonei.“

7)

183d straipsnis pakeičiamas taip:

„183d straipsnis

1.   Kai į Bendrijos muitų teritoriją įvažiuojanti atvykstanti transporto priemonė pirmiausia atvyksta į valstybės narės, kuri nenurodyta įvežimo bendrojoje deklaracijoje, muitinės įstaigą, šios transporto priemonės naudotojas arba jo atstovas apie tai informuoja deklaracijoje nurodytą įvežimo muitinės įstaigą, pateikdamas „prašymo pakeisti maršrutą“ pranešimą. Šiame pranešime nurodomi 30A priede nustatyti duomenys, ir jis surašomas vadovaujantis tame priede pateiktais paaiškinimais. Ši dalis netaikoma 183a straipsnyje nurodytais atvejais.

2.   Deklaruotoji įvežimo muitinės įstaiga nedelsdama praneša faktinei įvežimo muitinės įstaigai apie maršruto pakeitimą ir apie saugos bei saugumo rizikos analizės rezultatus.“

8)

184a straipsnio 1 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

gabenant birius ir (arba) palaidus krovinius, išskyrus atvejus, kai taikomas c ar d punktas, – ne vėliau kaip prieš keturias valandas iki atvykimo į pirmąjį Bendrijos muitų teritorijoje esantį uostą.“

9)

184d straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies antros pastraipos antrasis sakinys pakeičiamas taip:

„Jeigu įvertinusi šios analizės rezultatus muitinė turi rimto pagrindo manyti, kad prekių įvežimas į Bendrijos muitų teritoriją sukeltų tokią didelę grėsmę Bendrijos saugumui ir saugai, kad reikėtų neatidėliotino įsikišimo, muitinė praneša įvežimo bendrąją deklaraciją pateikusiam asmeniui arba vežėjui, jeigu vežėjas nėra tas pats asmuo ir jeigu jis prisijungęs prie muitinės sistemos, kad prekės neturėtų būti kraunamos.“

b)

3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Kai į Bendrijos muitų teritoriją įvežamos prekės, kurios nenurodomos įvežimo bendrojoje deklaracijoje vadovaujantis 181c straipsnio c–i ir l-n punktais, rizikos analizė atliekama pateikus tokias prekes muitinei, jeigu įmanoma, naudojantis bendrąja muitinės deklaracija laikinajam saugojimui arba muitinės deklaracija, pateikta deklaruojant tas prekes.“

10)

184e straipsnio antroji ir trečioji pastraipa pakeičiamos taip:

„Nustačiusi riziką, pirmojo įvežimo uosto ar oro uosto muitinės įstaiga imasi prevencinių priemonių tuo atveju, jei laiko, kad prekių siuntų keliama grėsmė yra tokia didelė, kad būtina nedelsiant įsikišti, ir visais atvejais perduoda rizikos analizės rezultatus kitiems uostams ar oro uostams.

Kituose Bendrijos muitų teritorijoje esančiuose uostuose ar oro uostuose 186 straipsnis taikomas toms prekėms, kurios pateiktos muitinei tame uoste ar oro uoste.“

11)

184f straipsnis išbraukiamas.

12)

I dalies VI antraštinės dalies I skyriuje įterpiamas šis 5 skirsnis:

„5   skirsnis

Pranešimas apie atvykimą

184g straipsnis

Aktyviosios transporto priemonės, atvykstančios į Bendrijos muitų teritoriją, naudotojas arba jo atstovas praneša muitinei pirmojoje įvežimo muitinės įstaigoje apie transporto priemonės atvykimą. Pranešime apie atvykimą nurodomi duomenys, būtini įvežimo bendrosioms deklaracijoms, pateiktoms deklaruojant visas ta transporto priemone gabenamas prekes, identifikuoti. Jeigu įmanoma, naudojami prieinami pranešimo apie atvykimą būdai.“

13)

186 straipsnis pakeičiamas taip:

„186 straipsnis

1.   Muitinei pateiktos ne Bendrijos prekės muitinės nustatyta tvarka nurodomos bendrojoje deklaracijoje laikinajam saugojimui.

Bendrąją deklaraciją laikinajam saugojimui pateikia asmuo, kuris pateikia prekes, arba asmuo, veikiantis jo vardu, ne vėliau kaip prekių pateikimo metu. Jeigu bendrąją deklaraciją laikinajam saugojimui pateikiantis asmuo nėra laikinosios saugyklos eksploatuotojas, muitinė tam eksploatuotojui praneša apie deklaracijos pateikimą, jei šis asmuo nurodytas bendrojoje deklaracijoje laikinajam saugojimui ir yra prisijungęs prie muitinės sistemos.

2.   Bendroji deklaracija laikinajam saugojimui gali būti pateikiama viena iš toliau nurodytų formų, nustatytų muitinės:

a)

nuoroda į bet kurią atitinkamų prekių įvežimo bendrąją deklaraciją, papildyta bendrosios deklaracijos laikinajam saugojimui duomenimis;

b)

bendroji deklaracija laikinajam saugojimui, kurioje yra nuoroda į bet kurią atitinkamų prekių įvežimo bendrąją deklaraciją;

c)

manifestas arba kitas transporto dokumentas, jeigu jame nurodyti bendrosios deklaracijos laikinajam saugojimui, duomenys, įskaitant nuorodą į bet kurią atitinkamų prekių įvežimo bendrąją deklaraciją.

3.   Nuorodos į bet kurią įvežimo bendrąją deklaraciją pateikti nereikia, jeigu prekės jau buvo laikinai saugomos arba joms jau įforminti muitinės sankcionuoti veiksmai ir jos nebuvo išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos.

4.   Galima naudoti komercines uosto arba transporto prekių apskaitos sistemas, jeigu jos yra patvirtintos muitinės.

5.   Bendroji deklaracija laikinajam saugojimui gali būti pateikiama kartu su 184g straipsnyje nurodytu pranešimu apie atvykimą arba šis pranešimas gali būti į ją įtrauktas.

6.   Taikant Kodekso 49 straipsnį laikoma, kad bendroji deklaracija laikinajam saugojimui buvo pateikta prekių pateikimo dieną.

7.   Bendroji deklaracija laikinajam saugojimui lieka muitinėje, kad būtų galima patikrinti, ar toje deklaracijoje nurodytoms prekėms yra įforminti muitinės sankcionuoti veiksmai.

8.   Bendrosios deklaracijos laikinajam saugojimui pateikti nereikia, jeigu, vėliausiai prekių pateikimo muitinei metu:

a)

prekės deklaruojamos muitinės procedūrai įforminti arba joms kitu būdu įforminami muitinės sankcionuoti veiksmai; arba

b)

įrodoma, kad prekės turi Bendrijos statusą pagal 314b–336 straipsnius.

9.   Kai pagal Kodekso 36c straipsnį muitinės deklaracija įvežimo muitinės įstaigai buvo pateikta kaip įvežimo bendroji deklaracija, muitinė šią deklaraciją priima iš karto, kai pateikiamos prekės, o prekėms iš karto įforminama deklaruota procedūra laikantis tai procedūrai nustatytų sąlygų.

10.   Taikant 1–9 dalis, kai ne Bendrijos prekės, gabentos iš išvykimo muitinės įstaigos taikant tranzito procedūrą, pateikiamos Bendrijos muitų teritorijoje esančiai paskirties muitinės įstaigai, bendrąja deklaracija laikinajam saugojimui laikoma paskirties muitinės įstaigai skirta tranzito deklaracija.“

14)

189 straipsnis pakeičiamas taip:

„189 straipsnis

Prekės, atgabentos į Bendrijos muitų teritoriją jūrų arba oro transportu ir toliau be perkrovimo gabenamos ta pačia transporto priemone, pateikiamos muitinei vadovaujantis Kodekso 40 straipsniu tik tame Bendrijos uoste ar oro uoste, kuriame jos iškraunamos arba perkraunamos.“

15)

251 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kitų prekių gabenimo atveju eksporto muitinės įstaigai vadovaujantis 792a straipsnio 1 dalimi buvo pranešta arba ji vadovaudamasi 796e straipsnio 2 dalimi laiko, kad deklaruotos prekės nebuvo išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos.“

16)

592a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

prekėms, nurodytoms muitinės deklaracijoje, pateiktoje bet kuriuo kitu veiksmu vadovaujantis 231 straipsniu, 232 straipsnio 2 dalimi ir 233 straipsniu, išskyrus padėklus, konteinerius ir kelių, geležinkelių, oro, jūrų bei vidaus vandenų transporto priemones, gabenamas pagal vežimo sutartį;“

b)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

prekėms, kurias deklaruojant vadovaujantis 226 ir 227 straipsniais bei 229 straipsnio 2 dalimi leidžiama pateikti žodinę deklaraciją, išskyrus padėklus, konteinerius ir kelių, geležinkelių, oro, jūrų bei vidaus vandenų transporto priemones, gabenamas pagal vežimo sutartį;“

c)

j punktas pakeičiamas taip:

„j)

prekėms, gabenamoms laivais reguliariosiomis laivybos linijomis, tinkamai patvirtintoms vadovaujantis 313b straipsniu; ir prekėms, gabenamoms laivais ir orlaiviais, tarp Bendrijos uostų ir oro uostų neužsukant į jokį už Bendrijos muitų teritorijos ribų esantį uostą ar oro uostą;“

d)

pridedami k–m punktai:

„k)

ginklams ir karinei įrangai, kuriuos iš Bendrijos muitų teritorijos išveža valstybės narės institucijos, atsakingos už jos karinę gynybą, kariniu transportu arba tik kariuomenės institucijų naudojamu transportu;

l)

toliau nurodytoms prekėms, išvežamoms iš Bendrijos muitų teritorijos tiesiogiai į gręžimo ar gavybos platformas, kurias valdo Bendrijos muitų teritorijoje įsisteigęs asmuo:

i)

prekėms, kurias numatoma naudoti tokių platformų statybai, remontui, atliekant techninę priežiūrą ar konversiją;

ii)

prekėms, kurias numatoma naudoti toms platformoms įrengti;

iii)

į tokias platformas tiekiamoms prekėms, kurias numatoma ten naudoti arba vartoti;

m)

prekėms, gabenamoms siuntomis, kurių tikroji vertė neviršija 22 EUR, su sąlyga, kad muitinė, susitarusi su ekonominių operacijų vykdytoju, sutinka atlikti rizikos analizę remdamasi ekonominių operacijų vykdytojo naudojamoje sistemoje kaupiama arba šios sistemos teikiama informacija.“

17)

592b straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktis pakeičiamas taip:

„ii)

gabenant birius ir (arba) palaidus krovinius, išskyrus atvejus, kai taikomas iii arba iv papunktis, – ne vėliau kaip prieš keturias valandas iki išvykimo iš Bendrijos muitų teritorijoje esančio uosto;“

18)

592g straipsnis pakeičiamas taip:

„592g straipsnis

Kai iš Bendrijos muitų teritorijos išvežamos prekės, kurioms pagal 592a straipsnio c–m punktus netaikomas reikalavimas laikantis 592b ir 592c straipsniuose nustatytų terminų pateikti muitinės deklaraciją, rizikos analizė atliekama pateikus tokias prekes muitinei pagal jas deklaruojant pateiktą muitinės deklaraciją.“

19)

792a straipsnio 1 dalies trečiasis sakinys išbraukiamas.

20)

792b straipsnis pakeičiamas taip:

„792b straipsnis

Tais atvejais, kai pateikiama popieriuje surašyta eksporto deklaracija, 796da ir 796e straipsniai taikomi mutatis mutandis.“

21)

Po 796d straipsnio įterpiamas šis 796da straipsnis:

„796da straipsnis

1.   Jeigu praėjus 90 dienų nuo prekių išleidimo eksportuoti eksporto muitinės įstaiga nėra gavusi 796d straipsnio 2 dalyje nurodyto „išvežimo rezultatų“ pranešimo, eksporto muitinės įstaiga gali, prireikus, prašyti eksportuotojo arba deklaranto nurodyti prekių išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos datą, ir muitinės įstaigą, iš kurios jos išvežtos.

2.   Eksportuotojas arba deklarantas, savo iniciatyva arba gavęs prašymą, pateiktą vadovaujantis 1 dalimi, gali informuoti eksporto muitinės įstaigą, kad prekės buvo išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos, nurodydamas prekių išvežimo iš Bendrijos muitų teritorijos datą, ir prašyti eksporto muitinės įstaigos patvirtinti išvežimo faktą. Šiuo atveju eksporto muitinės įstaiga prašo išvežimo muitinės įstaigos atsiųsti „išvežimo rezultatų“ pranešimą, o pastaroji atsako per 10 dienų.

3.   Jeigu 2 dalyje nurodytais atvejais išvežimo muitinės įstaiga nepatvirtina prekių išvežimo fakto per laikotarpį, nurodytą 2 dalyje, eksporto muitinės įstaiga informuoja apie tai eksportuotoją arba deklarantą.

Eksportuotojas arba deklarantas eksporto muitinės įstaigai gali pateikti įrodymų, kad prekės buvo išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos.

4.   3 dalyje nurodyti įrodymai visų pirma gali būti pateikiami vienu ar keliais iš toliau nurodytų būdų:

a)

pranešimo apie prekių pristatymą kopija, pasirašyta ar patvirtinta gavėjo ne Bendrijos muitų teritorijoje;

b)

mokėjimo įrodymas, sąskaita-faktūra arba pranešimas apie prekių pristatymą, tinkamai pasirašyti ar patvirtinti ekonominių operacijų vykdytojo, išvežusio prekes iš Bendrijos muitų teritorijos;

c)

deklaracija, pasirašyta ir patvirtinta bendrovės, kuri išgabeno prekes iš Bendrijos muitų teritorijos;

d)

dokumentas, patvirtintas valstybės narės muitinės arba ne Bendrijos muitų teritorijoje esančios šalies muitinės;

e)

ekonominių operacijų vykdytojų tvarkomi prekių, tiekiamų į naftos ir dujų gręžimo ir gavybos platformas, apskaitos registrai.“

22)

796e straipsnis pakeičiamas taip:

„796e straipsnis

1.   Eksporto muitinės įstaiga eksportuotojui arba deklarantui išvežimo faktą patvirtina šiais atvejais:

a)

gavusi „išvežimo rezultatų“ pranešimą iš išvežimo muitinės įstaigos;

b)

796da straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais negavusi išvežimo rezultatų pranešimo iš išvežimo muitinės įstaigos per 10 dienų, tačiau manydama, kad pakanka įrodymų, pateiktų vadovaujantis 796da straipsnio 4 dalimi.

2.   Jeigu eksporto muitinės įstaiga, praėjus 150 dienų nuo prekių išleidimo eksportuoti datos, nėra gavusi nei „išvežimo rezultatų“ pranešimo iš išvežimo muitinės įstaigos, nei priimtinų įrodymų, pateiktų vadovaujantis 796da straipsnio 4 dalimi, eksporto muitinės įstaiga gali laikyti tai informacija, kad prekės nebuvo išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos.

3.   Eksporto muitinės įstaiga informuoja eksportuotoją arba deklarantą ir deklaruotą išvežimo muitinės įstaigą apie eksporto deklaracijos pripažinimą negaliojančia. Tais atvejais, kai eksporto muitinės įstaiga priima įrodymus vadovaudamasi 1 dalies b punktu, ji apie tai informuoja deklaruotą išvežimo muitinės įstaigą.“

23)

842a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

592a straipsnio a–m punktuose išvardytais atvejais“;

b)

b punktas išbraukiamas.

24)

842d straipsnio 1 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„592b straipsnio 2 ir 3 dalys bei 592c straipsnis taikomi mutatis mutandis.“

25)

Įterpiamas 842f straipsnis:

„842f straipsnis

Jeigu, praėjus 150 dienų nuo išvežimo bendrosios deklaracijos pateikimo, toje deklaracijoje nurodytos prekės nėra išvežtos iš Bendrijos muitų teritorijos, laikoma, kad išvežimo bendroji deklaracija nebuvo pateikta.“

26)

30A priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento I priedą.

27)

37 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento II priedą.

28)

38 priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento III priedą.

29)

Įterpiamas 38d priedas, išdėstytas šio reglamento IV priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. liepos 1 d.

Tačiau iki 2010 m. liepos 1 d. 1 straipsnio 2 punktas, kiek jis susijęs su 4o straipsnio 4 dalimi ir 38d priedo 4 punkte nurodytais duomenimis, taikomas tik tais atvejais, kai tie duomenys kaupiami nacionalinėse sistemose.

1 straipsnio 2 punktas, kiek jis susijęs su 4o straipsnio 1 dalimi, taikomas nuo šio reglamento įsigaliojimo datos.

Valstybė narė gali taikyti 1 straipsnio 2 punktą, kiek jis susijęs su 4l straipsniu, prieš 2009 m. liepos 1 d. Tokiu atveju ji praneša Komisijai taikymo datą. Komisija paskelbia viešai tokią informaciją.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(3)  OL L 117, 2005 5 4, p. 13.

(4)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31.

(5)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(6)  OL L 360, 2006 12 19, p. 64.


I PRIEDAS

30A priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1.1 pastaba papildoma šiuo sakiniu:

„Prašyme pakeisti maršrutą, kurį reikia pateikti tais atvejais, kai į Bendrijos muitų teritoriją atvykstanti aktyvioji transporto priemonė pirmiausiai atvyksta į valstybės narės, kuri nenurodyta įvežimo bendrojoje deklaracijoje, muitinės įstaigą, pateikiami 6 lentelėje nurodyti duomenys.“

b)

1.2 pastaba pakeičiama taip:

„1.2.

1–7 lentelėse nurodyti visi atitinkamoms procedūroms, deklaracijoms ir prašymams pakeisti maršrutą būtini duomenų elementai. Jose išsamiai apibūdinti reikalavimai, taikytini įvairioms procedūroms, deklaracijoms ir prašymams pakeisti maršrutą.“

c)

1.6 pastaba pakeičiama taip:

„1.6.

4 skirsnyje pateikti aprašymai ir pastabos, susiję su įvežimo ir išvežimo bendrosiomis deklaracijomis, supaprastintomis procedūromis ir prašymais pakeisti maršrutą, taikomi 1–7 lentelėse nurodytiems duomenų elementams.“

d)

2.1 pastabos antroje pastraipoje vietoj žodžių „6 lentelė“ įrašomi žodžiai „7 lentelė“.

e)

2.2 pastabos antroje pastraipoje vietoj žodžių „6 lentelė“ įrašomi žodžiai „7 lentelė“.

f)

3.1 pastabos antroje pastraipoje vietoj žodžių „6 lentelė“ įrašomi žodžiai „7 lentelė“.

g)

3.2 pastabos antroje pastraipoje vietoj žodžių „6 lentelė“ įrašomi žodžiai „7 lentelė“.

h)

4.1 pastaba pakeičiama taip:

„4.1.

2 lentelės skiltyse „Išvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos“ ir „Įvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos“ nurodyti būtini duomenys, kurie turi būti pateikti muitinei elektroniniu būdu rizikos analizei prieš skubių siuntų išvežimą ar įvežimą atlikti. Pašto tarnybos gali savanoriškai elektroniniu būdu pateikti muitinei tose 2 lentelės skiltyse nurodytus duomenis rizikos analizei prieš pašto siuntų išvežimą ar įvežimą atlikti.“

i)

4.2 pastaba pakeičiama taip:

„4.2.

Šiame priede skubia siunta laikomas atskiras objektas, vežamas teikiant kompleksinę paslaugą, kurią sudaro greitas ir (arba) per nustatytą laiką atliekamas siuntinių surinkimas, vežimas, muitinis įforminimas ir pristatymas, kai visą šios paslaugos teikimo laiką sekama, kurioje vietoje yra siuntos, ir vykdoma jų priežiūra.“

j)

4.3 pastaba pakeičiama taip:

„4.3.

Šiame priede pašto siunta laikomas ne daugiau kaip 50 kg sveriantis atskiras objektas, vežamas naudojantis pašto sistema pagal Pasaulinės pašto sąjungos konvencijos taisykles, kai prekes veža patys tose taisyklėse nustatytų teisių ir prievolių subjektai arba prekės vežamos jų vardu.“

k)

5.1 pastaboje vietoj žodžių „6 lentelėje“ įrašomi žodžiai „7 lentelėje“.

2)

2 skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2.1 punkte 1 lentelėje tarp eilučių „Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)“ ir „Išvežimo muitinės įstaiga“ įterpiama ši eilutė:

„Transporto rūšis pasienyje

 

Z“

b)

2.2 punkte 2 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

antros skilties pavadinime vietoj žodžių „Išvežimo bendroji deklaracija – pašto ir skubios siuntos (žr. 3.1 ir 4.1–4.3 pastabas)“ įrašomi žodžiai „Išvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos“ (žr. 3.1 ir 4.1–4.3 pastabas);

ii)

ketvirtos skilties pavadinime vietoj žodžių „Įvežimo bendroji deklaracija – pašto ir skubios siuntos (žr. 2.1 ir 4.1–4.3 pastabas)“ įrašomi žodžiai „Įvežimo bendroji deklaracija – skubios siuntos (žr. 2.1 ir 4.1.-4.3 pastabas)“;

iii)

tarp eilučių „Vežėjas“ ir „Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)“ įterpiamos šios eilutės:

„Gabenimo registracijos numeris

 

 

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

 

 

Z“

iv)

tarp eilučių „Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)“ ir „Išvežimo muitinės įstaiga“ įterpiama ši eilutė:

„Transporto rūšis pasienyje

 

 

Z“

c)

2.3 punkte 3 lentelėje tarp eilučių „Šalių, per kurių teritoriją vežamos prekės, kodai“ ir „Pakrovimo vieta“ įterpiama ši eilutė:

„Transporto rūšis pasienyje

Z“

d)

2.4 punkte 4 lentelėje tarp eilučių „Šalių, per kurių teritoriją vežamos prekės, kodai“ ir „Pakrovimo vieta“ įterpiama ši eilutė:

„Transporto rūšis pasienyje

Z“

e)

2.5 punkte 5 lentelė iš dalies keičiama taip:

i)

tarp eilučių „Šalies (-ių), per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės, kodas (-ai)“ ir „Išvežimo muitinės įstaiga“ įterpiama ši eilutė:

„Transporto rūšis pasienyje

 

Z“

ii)

tarp eilučių „Įrenginio registracijos numeris, jei prekės gabenamos konteineriais“ ir „Prekės kodas“ įterpiama ši eilutė:

„Prekės Nr.

X

X“

f)

Įterpiamas 2.6 punktas:

„2.6.   Reikalavimai, taikomi prašymams pakeisti maršrutą. 6 lentelė

Pavadinimas

 

Transporto rūšis pasienyje

Z

Per sieną vykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys

Z

Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas

Z

Šalies, kurioje deklaruota pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, kodas

Z

Prašymą pakeisti maršrutą pateikiantis asmuo

Z

MRN

X

Prekės Nr.

X

Pirmosios atvykimo vietos kodas

Z

Faktinės pirmosios atvykimo vietos kodas

Z“

3)

3 skirsnyje „Reikalavimai, taikomi naudojantis supaprastintomis procedūromis“ žodžiai „6 lentelė“ pakeičiami žodžiais „7 lentelė“.

4)

4 skirsnyje „Duomenų elementų paaiškinimai“ iš dalies keičiami taip:

a)

Prieš duomenų elemento „Deklaracija“ paaiškinimą įrašoma:

MRN

Prašymas pakeisti maršrutą: gabenimo registracijos numeris gali būti naudojamas kaip alternatyva vietoj šių dviejų duomenų elementų:

per sieną vykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys,

atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas.“

b)

Duomenų elemento „Transporto dokumento numeris“ paaiškinimo pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Tai nuoroda į transporto dokumentą, su kuriuo prekės įvežamos į muitų teritoriją arba išvežamos iš jos. Jeigu įvežimo bendrąją deklaraciją pateikia ne vežėjas, o kitas asmuo, taip pat nurodomas vežėjo transporto dokumento numeris.“

c)

Duomenų elemento „Siuntėjas“ paaiškinimas iš dalies keičiamas taip:

i)

2 išnaša išbraukiama;

ii)

antra pastraipa pakeičiama taip:

Išvežimo bendrosios deklaracijos: šią informaciją reikia nurodyti, kai siuntėjas ir bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo nėra tas pats asmuo; nurodomas siuntėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Jeigu, vadovaujantis Kodekso 182b straipsnio 3 dalimi ir šio reglamento 216 straipsniu, išvežimo bendrojoje deklaracijoje privalomi nurodyti duomenys pateikti muitinės deklaracijoje, ši informacija atitinka tos muitinės deklaracijos duomenų elementą Siuntėjas/eksportuotojas.

Įvežimo bendrosios deklaracijos: nurodomas siuntėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino.“

d)

Duomenų elemento „Siuntėjas/eksportuotojas“ paaiškinimas iš dalies keičiamas taip:

i)

2 išnaša išbraukiama;

ii)

po pirmos pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Įrašomas 1 straipsnio 16 punkte nurodytas EORI kodas. Jeigu siuntėjui ir (arba) eksportuotojui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikinąjį (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.“

e)

Duomenų elemento „Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo“ paaiškinimas iš dalies keičiamas taip:

i)

1 išnaša išbraukiama;

ii)

po žodžių „Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo“ įterpiama ši pastraipa:

„Nurodomas bendrąją deklaraciją pateikiančio asmens EORI kodas.“

f)

Tarp duomenų elemento „Bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo“ paaiškinimo ir duomenų elemento „Gavėjas“ paaiškinimo įrašoma:

Prašymą pakeisti maršrutą pateikiantis asmuo

Prašymas pakeisti maršrutą: asmuo, pateikiantis prašymą pakeisti maršrutą įvežant prekes. Nurodomas prašymą pakeisti maršrutą pateikiančio asmens EORI kodas.“

g)

Duomenų elemento „Gavėjas“ paaiškinimas iš dalies keičiamas taip:

i)

1 išnaša išbraukiama;

ii)

po lentele įterpiama ši pastraipa:

„Jeigu turi būti pateikta ši informacija, nurodomas gavėjo EORI kodas, žinomas bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino.“

iii)

po pastraipos, pradedamos žodžiais „išvežimo bendrosios deklaracijos“, įrašoma ši pastraipa:

„Nurodomas gavėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino.“

h)

Duomenų elemento „Deklarantas/atstovas“ paaiškinimas iš dalies keičiamas taip:

i)

1 išnaša išbraukiama;

ii)

po pirmos pastraipos įrašomas šis sakinys:

„Nurodomas deklaranto atstovo EORI kodas.“

i)

Duomenų elemento „Vežėjas“ paaiškinimas pakeičiamas taip:

Vežėjas

Ši informacija nurodoma, kai vežėjas ir bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo nėra tas pats asmuo.

Nurodomas vežėjo EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino. Tačiau 183 straipsnio 6 ir 8 dalyse nurodytais atvejais nurodomas vežėjo EORI kodas. Vežėjo EORI kodas taip pat nurodomas 184d straipsnio 2 dalyje nurodytais atvejais.“

j)

Duomenų elemento „Informuotinas asmuo“ paaiškinimas iš dalies keičiamas taip:

i)

1 išnaša išbraukiama;

ii)

po pirmos pastraipos įrašomas šis sakinys:

„Nurodomas informuotino asmens EORI kodas, jeigu bendrąją deklaraciją pateikiantis asmuo šį kodą žino.“

k)

Duomenų elemento „Per sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis“ paaiškinimo pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nurodoma per Bendrijos muitų teritorijos sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis. Nurodant transporto priemonės duomenis, vartojamos sąvokų apibrėžtys, kurios vadovaujantis 37 priedu vartojamos pildant BAD 18 langelį. Pateikiant informaciją apie jūrų ir vidaus vandenų transporto priemones, deklaracijoje nurodomas IMO laivo identifikavimo kodas arba unikalus Europos laivo identifikavimo kodas (ENI). Kai vykstama oro transportu, nenurodoma jokia informacija.

Nurodant registracijos šalį naudojami kodai, kurie vadovaujantis 38 priedu nurodomi BAD 21 langelyje, jeigu ši informacija nenurodyta transporto priemonės identifikavimo duomenyse.“

l)

Tarp duomenų elemento „Per sieną vykstanti aktyvioji transporto priemonė ir jos registracijos šalis“ paaiškinimo ir duomenų elemento „Gabenimo registracijos numeris“ paaiškinimo įterpiama:

Per sieną vykstančios transporto priemonės identifikavimo duomenys

Prašymas pakeisti maršrutą: pateikiant informaciją apie jūrų, vidaus vandenų arba oro transporto priemones, atitinkamai nurodomas IMO laivo identifikavimo kodas, ENI kodas arba IATA reiso numeris.

Kai vykstama oro transportu ir orlaivio naudotojas gabena prekes pagal jungtinio reiso susitarimą su partneriais, turi būti nurodomi jungtinio reiso partnerių reisų numeriai.“

m)

Duomenų elemento „Gabenimo registracijos numeris“ paaiškinimo pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nurodomas transporto priemonės reiso identifikavimo kodas, pavyzdžiui, atitinkamais atvejais, laivo reiso, orlaivio reiso ar kitos transporto priemonės reiso numeris.

Kai vykstama oro transportu ir orlaivio naudotojas gabena prekes pagal jungtinio reiso susitarimą su partneriais, nurodomi jungtinio reiso partnerių reisų numeriai.“

n)

Duomenų elemento „Pirmosios atvykimo vietos kodas“ paaiškinimas papildomas šia pastraipa:

Prašymas pakeisti maršrutą: privaloma nurodyti deklaruotos pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kodą.“

o)

Tarp duomenų elemento „Pirmosios atvykimo vietos kodas“ paaiškinimo ir duomenų elemento „Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas“ paaiškinimo įrašoma:

Faktinės pirmosios atvykimo vietos kodas

Prašymas pakeisti maršrutą: privaloma nurodyti faktinės pirmosios įvežimo muitinės įstaigos kodą.

Šalies, kurioje veikia deklaruota pirmoji įvežimo muitinės įstaiga, kodas

Prašymas pakeisti maršrutą: naudojami kodai, kurie vadovaujantis 38 priedu nurodomi BAD 2 langelyje.“

p)

Duomenų elemento „Atvykimo į pirmąją atvykimo vietą muitų teritorijoje data ir laikas“ paaiškinimas papildomas šia pastraipa:

Prašymas pakeisti maršrutą: pateikiant šią informaciją nurodoma tik data; naudojamas n8 kodas (CCYYMMDD).“

q)

Duomenų elemento „Šalies (-ių) per kurios (-ių) teritoriją vežamos prekės kodas (-ai)“ paaiškinimo antra ir trečia pastraipos pakeičiamos taip:

Skubių siuntų išvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos: nurodoma tik šalis, kurioje yra prekių galutinės paskirties vieta.

Skubių siuntų įvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos: nurodoma tik šalis, kurioje yra pirminė prekių išsiuntimo vieta.“

r)

Tarp duomenų elemento „Valiutos kodas“ paaiškinimo ir duomenų elemento „Išvežimo muitinės įstaiga“ paaiškinimo įterpiama:

Transporto rūšis pasienyje

Įvežimo bendroji deklaracija: nurodoma aktyviosios transporto priemonės, kuria prekes ketinama įvežti į Bendrijos muitų teritoriją, rūšis. Jeigu prekės gabenamos kombinuotuoju transportu, taikomos taisyklės, išdėstytos 37 priedo 21 langelio pildymo paaiškinime.

Jeigu orlaivio krovinys gabenamas ne oro transportu, deklaruojama kita transporto rūšis, kuria jis gabenamas.

Naudojami kodai 1, 2, 3, 4, 7, 8 arba 9, kurie vadovaujantis 38 priedu nurodomi BAD 25 langelyje.

[Nuoroda: BAD 25 langelis]“;

s)

Duomenų elemento „Išvežimo muitinės įstaiga“ paaiškinimo antra pastraipa pakeičiama taip:

Skubių siuntų išvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos: šio duomenų elemento pateikti nereikia, jei jį galima automatiškai ir vienareikšmiškai nustatyti pagal kitus verslininko pateiktus duomenis.“

t)

Duomenų elemento „Pakrovimo vieta“ paaiškinimo antra pastraipa pakeičiama taip:

Skubių siuntų įvežimo bendrosios deklaracijos – pašto siuntos: šio duomenų elemento pateikti nereikia, jei jį galima automatiškai ir vienareikšmiškai nustatyti pagal kitus verslininko pateiktus duomenis.“

u)

Duomenų elemento „Prekės Nr.“ paaiškinimo pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Nurodomas prekių rūšies numeris, nustatytas atsižvelgiant į bendrą deklaracijoje, bendrojoje deklaracijoje arba prašyme pakeisti maršrutą nurodytų prekių rūšių skaičių.

Prašymas pakeisti maršrutą: jeigu nurodytas MRN ir prašyme pakeisti maršrutą nurodytos ne visos įvežimo bendrojoje deklaracijoje nurodytos prekės, prašymą pakeisti maršrutą pateikęs asmuo nurodo atitinkamus prekių rūšių numerius, priskirtus atitinkamoms prekėms pirminėje įvežimo bendrojoje deklaracijoje.“


II PRIEDAS

37 priedo II antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

1)

A skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 langelio „Siuntėjas/eksportuotojas“ pildymo paaiškinimų pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Įrašomas 1 straipsnio 16 punkte nurodytas EORI kodas. Jeigu siuntėjui/eksportuotojui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikiną (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.“

b)

8 langelio „Gavėjas“ pildymo paaiškinimų antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, nurodomas 1 straipsnio 16 punkte nurodytas EORI kodas. Jeigu gavėjui EORI kodas nebuvo suteiktas, nurodomas kodas, reikalaujamas nurodyti pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.“

c)

14 langelio „Deklarantas/atstovas“ pildymo paaiškinimų pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Įrašomas 1 straipsnio 16 punkte nurodytas EORI kodas. Jeigu deklarantui/atstovui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikinąjį (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.“

d)

50 langelio „Vykdytojas“ pildymo paaiškinimų pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Įrašomas tikslus vykdytojo (asmens arba įmonės) vardas ir pavardė arba pavadinimas bei adresas, taip pat 1 straipsnio 16 punkte nurodytas EORI kodas. Jeigu nurodomas EORI kodas, valstybės narės gali atleisti asmenis nuo prievolės nurodyti tikslų vykdytojo (asmens arba įmonės) vardą ir pavardę arba pavadinimą bei adresą.“

2)

C skirsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 langelio „Siuntėjas/eksportuotojas“ pildymo paaiškinimų trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, įrašomas 1 straipsnio 16 punkte nurodytas EORI kodas. Jeigu siuntėjui/eksportuotojui EORI kodas nesuteiktas, nurodomas kodas, reikalaujamas nurodyti pagal atitinkamos valstybės narės teisės aktus.“

b)

8 langelio „Gavėjas“ pildymo paaiškinimų pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Įrašomas 1 straipsnio 16 punkte nurodytas EORI kodas. Jeigu gavėjui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikinąjį (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.“

c)

14 langelio „Deklarantas/atstovas“ pildymo paaiškinimų pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Įrašomas 1 straipsnio 16 punkte nurodytas EORI kodas. Jeigu deklarantui/atstovui EORI kodas nesuteiktas, muitinės administracija gali suteikti jam laikinąjį (ad hoc) kodą atitinkamai deklaracijai užpildyti.“


III PRIEDAS

38 priedo II antraštinė dalis iš dalies keičiama taip:

1)

2 langelio „Siuntėjas/eksportuotojas“ pildymo paaiškinimai pakeičiami taip:

„Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, nurodomas EORI kodas. Jo struktūra:

Laukelis

Turinys

Laukelio tipas

Formatas

Pavyzdžiai

1

Kodą suteikusios valstybės narės identifikatorius (šalies dviraidis ISO šalies kodas)

2 raidės

a2

PL

2

Unikalus identifikatorius, naudojamas valstybėje narėje

15 raidžių ir (arba) skaičių

an..15

1234567890ABCDE

Pavyzdys: PL1234567890ABCDE – Lenkijos eksportuotojas (šalies kodas: PL), kurio unikalus nacionalinis EORI kodas 1234567890ABCDE.

Šalies kodas: Bendrijoje naudojami šalių ir teritorijų raidiniai kodai sudaromi iš dviraidžių (a2) ISO kodų, jeigu jie atitinka 1995 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1172/95 dėl statistinių duomenų apie Bendrijos ir jos valstybių narių prekybą su valstybėmis, kurios nėra narės (1), reikalavimus. Komisija reguliariai skelbia reglamentus, kuriais atnaujinamas šalių kodų sąrašas.

2)

8 langelio „Gavėjas“ pildymo paaiškinimai pakeičiami taip:

„Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, nurodomas EORI kodas, kurio struktūra aprašyta 2 langelio pildymo paaiškinimuose.“

3)

14 langelio „Deklarantas/atstovas“ pildymo paaiškinimų b punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, nurodomas EORI kodas, kurio struktūra aprašyta 2 langelio pildymo paaiškinimuose.“;

b)

antras sakinys išbraukiamas.

4)

Po 49 langelio įterpiamas šis 50 langelis:

50 langelis. Vykdytojas

Jeigu reikia nurodyti identifikavimo kodą, nurodomas EORI kodas, kurio struktūra aprašyta 2 langelio pildymo paaiškinimuose.“


(1)  OL L 118, 1995 5 25, p. 10.“


IV PRIEDAS

„38d PRIEDAS

(nurodytas 4o straipsnyje)

4o straipsnio 1 dalyje nurodytoje centrinėje sistemoje apdorojami duomenys:

1)

1 straipsnio 16 punkte nurodytas EORI kodas.

2)

Tikslus asmens pavadinimas (vardas, pavardė).

3)

Buveinės adresas arba gyvenamosios vietos adresas: tikslus vietos, kurioje yra asmens buveinė arba gyvenamoji vieta, adresas, įskaitant šalies arba teritorijos identifikatorių (dviraidį šalies ISO kodą, jeigu jis žinomas, nurodytą 38 priedo II antraštinės dalies 2 langelio pildymo paaiškinimuose).

4)

PVM mokėtojo kodas (-ai), jeigu valstybės narės yra jį (juos) suteikusios.

5)

Atitinkamais atvejais teisinis statusas, nurodytas steigimo dokumentuose.

6)

Įsteigimo data arba fizinio asmens gimimo data.

7)

Asmens tipo (fizinio asmens, juridinio asmens, Kodekso 4 straipsnio 1 punkte nurodytos asmenų bendrijos) kodas. Naudotini šie kodai:

1)

fizinis asmuo;

2)

juridinis asmuo;

3)

Kodekso 4 straipsnio 1 punkte nurodyta asmenų bendrija.

8)

Kontaktinė informacija: asmens ryšiams vardas ir pavardė, adresas ir bet kurie iš šių duomenų: telefono numeris, fakso numeris, el. pašto adresas.

9)

Jeigu asmuo nėra įsisteigęs Bendrijos muitų teritorijoje: identifikavimo kodas (-ai), jeigu trečiosios šalies, su kuria sudarytas galiojantis susitarimas dėl administracinės savitarpio pagalbos muitinės veiklos srityje, kompetentinga institucija muitinės tikslais suinteresuotajam asmeniui jį (juos) yra suteikusi. Šio (šių) identifikacijos kodo (-ų) struktūroje turi būti šalies arba teritorijos identifikatorius (dviraidis šalies ISO kodas, jeigu jis žinomas, kaip apibrėžta 38 priedo II antraštinės dalies 2 langelio pildymo paaiškinimuose).

10)

Atitinkamais atvejais, 4 skaitmenų lygmens pagrindinės ekonominės veiklos kodas pagal statistinį Europos bendrijos ekonominės veiklos rūšių klasifikatorių (NACE), nurodytas atitinkamos valstybės narės verslo subjektų registre.

11)

EORI kodo galiojimo pabaigos data, kai taikoma.

12)

Sutikimas, kad būtų paskelbti 1, 2 ir 3 punktuose išvardyti asmens duomenys, jeigu jis duotas.“


17.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 313/2009

2009 m. balandžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 nuostatos, susijusios su papildomų muitų agurkams ir vyšnioms, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnio b punktą kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1580/2007, nustatančiu Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), numatyta prižiūrėti jo XVII priede išvardintų produktų importą. Tokia priežiūra turi būti vykdoma pagal taisykles, nustatytas 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), 308d straipsnyje.

(2)

Taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytos Sutarties dėl žemės ūkio (4) 5 straipsnio 4 dalį ir atsižvelgiant į naujausius turimus 2006, 2007 ir 2008 m. duomenis, reikėtų patikslinti papildomų muitų agurkams ir vyšnioms, išskyrus rūgščiąsias vyšnias taikymo lygius.

(3)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 XVII priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(4)  OL L 336, 1994 12 23, p. 22.


PRIEDAS

„XVII PRIEDAS

PAPILDOMI IMPORTO MUITAI: IV ANTRAŠTINĖ DALIS, II SKYRIUS, 2 SKIRSNIS

Nepažeidžiant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, turi būti laikoma, kad produktų aprašymas yra tik nurodomojo pobūdžio. Papildomų muitų taikymo sritis šiame priede nustatoma pagal KN kodų, galiojusių šio reglamento priėmimo metu, taikymo sritį.

Serijos Nr.

KN kodas

Aprašymas

Taikymo laikotarpis

Taikymo lygis

(tonomis)

78.0015

0702 00 00

Pomidorai

Spalio 1 d.–gegužės 31 d.

594 495

78.0020

Birželio 1 d.–rugsėjo 30 d.

108 775

78.0065

0707 00 05

Agurkai

Gegužės 1 d.–spalio 31 d.

19 309

78.0075

Lapkričio 1 d.–balandžio 30 d.

17 223

78.0085

0709 90 80

Artišokai

Lapkričio 1 d.–birželio 30 d.

16 421

78.0100

0709 90 70

Cukinijos

Sausio 1 d.–gruodžio 31 d.

65 893

78.0110

0805 10 20

Apelsinai

Gruodžio 1 d.–gegužės 31 d.

700 277

78.0120

0805 20 10

Klementinos

Lapkričio 1 d.–vasario pabaiga

385 569

78.0130

0805 20 30

0805 20 50

0805 20 70

0805 20 90

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); vilkingai ir panašūs citrusinių hibridai

Lapkričio 1 d.–vasario pabaiga

95 620

78.0155

0805 50 10

Citrinos

Birželio 1 d.–gruodžio 31 d.

335 735

78.0160

Sausio 1 d.–gegužės 31 d.

64 586

78.0170

0806 10 10

Valgomosios vynuogės

Liepos 21 d.–lapkričio 20 d.

89 754

78.0175

0808 10 80

Obuoliai

Sausio 1 d.–rugpjūčio 31 d.

876 665

78.0180

Rugsėjo 1 d.–gruodžio 31 d.

106 465

78.0220

0808 20 50

Kriaušės

Sausio 1 d.–balandžio 30 d.

257 327

78.0235

Liepos 1 d.–gruodžio 31 d.

37 316

78.0250

0809 10 00

Abrikosai

Birželio 1 d.–liepos 31 d.

4 199

78.0265

0809 20 95

Vyšnios, išskyrus rūgščiąsias vyšnias

Gegužės 21 d.–rugpjūčio 10 d.

133 425

78.0270

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus

Birželio 11 d.–rugsėjo 30 d.

39 144

78.0280

0809 40 05

Slyvos

Birželio 11 d.–rugsėjo 30 d.

7 658“


17.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 314/2009

2009 m. balandžio 16 d.

kuriuo priimama laikina išskirtinė tam tikros Jungtinės Karalystės dalies kiaulienos ir jautienos rinkos rėmimo priemonė – šalinimo programa

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 191 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Neseniai atliktų tyrimų duomenimis, Airijos kilmės kiaulienoje nustatytas didelis dioksinų ir polichlorintų bifenilų (PCB) kiekis, taigi padėtis Airijos ir Šiaurės Airijos kiaulienos rinkoje yra ypač sudėtinga. Kompetentingos institucijos ėmėsi gerinti padėtį taikydamos įvairias priemones.

(2)

Į Airijos kiaulių ir galvijų ūkius buvo pristatyta užterštų pašarų. Užteršti pašarai sudaro labai didelę kiaulių pašaro dalį, todėl tokiuose ūkiuose auginamų kiaulių mėsoje yra didelis dioksinų kiekis. Atsižvelgdamos į sunkumus nustatant ūkius, iš kurių kiauliena yra tiekiama, ir į tai, kad užterštoje kiaulienoje nustatytas didelis dioksinų kiekis, Airijos institucijos nusprendė taikyti prevencinę priemonę – išimti iš rinkos visą kiaulieną ir kiaulienos produktus.

(3)

Atsižvelgdama į išskirtines aplinkybes ir praktinius sunkumus, kuriuos šiuo metu patiria Airijos ir Šiaurės Airijos kiaulienos rinka, 2008 m. gruodžio 17 d. Komisija priėmė Reglamentą (EB) Nr. 1278/2008, kuriuo priimamos skubios kiaulienos rinkos paramos, teiktinos privatiems sandėliams Airijoje, priemonės (2), ir 2008 m. gruodžio 22 d. Reglamentą (EB) Nr. 1329/2008, kuriuo priimamos skubios kiaulienos rinkos paramos, teiktinos privatiems sandėliams Jungtinės Karalystės dalyje, priemonės (3).

(4)

Be to, 2008 m. gruodžio 11–12 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime Komisija buvo paraginta paremti Airijos ūkininkus ir skerdyklas bendrai finansuojamomis priemonėmis, kad atitinkami gyvūnai ir produktai būtų pašalinti iš rinkos.

(5)

Tokiomis aplinkybėmis 2009 m. sausio 30 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 94/2009, kuriuo priimama laikina išskirtinė Airijos kiaulienos ir jautienos rinkos rėmimo priemonė – šalinimo programa (4), numatyta tam tikrų kiaulių ir galvijų, išaugintų ūkiuose, kuriuose buvo naudojami užteršti pašarai, bei kiaulienos produktų, kurie yra sulaikyti Airijos skerdyklose arba tokių skerdyklų prižiūrimi arba kontroliuojami, šalinimo programa.

(6)

Be to, 2008 m. gruodžio 23 d. Komisija nusprendė neprieštarauti valstybės pagalbos programai, kuria remiamos specialiosios priemonės, susijusios su gyvūninės kilmės mėsos produktais, pagamintais iš Airijoje dioksinu užterštais pašarais šertų kiaulių (5) (toliau – valstybės pagalba N 643/2008). Toje valstybės pagalbos programoje numatoma tam tikromis sąlygomis teikti kompensacijas už kiaulieną, išimtą iš rinkos kitose valstybėse narėse.

(7)

Didelė Šiaurės Airijoje paskerstų kiaulių dalis yra Airijos kilmės. Taigi akivaizdu, kad Airijoje užteršti pašarai turėjo įtakos Šiaurės Airijos kiaulienos rinkai. Tačiau pagal valstybės pagalbą N 643/2008 kompensacijos gali būti skiriamos tik už Airijoje paskerstų kiaulių mėsą, taigi kompensacijų pagal šią valstybės pagalbą negali būti skiriama už jokią Šiaurės Airijoje paskerstų kiaulių mėsą.

(8)

Airijoje užteršti pašarai turėjo įtakos ir Šiaurės Airijos jautienos sektoriui. Visų pirma, pasak Jungtinės Karalystės institucijų, nustatyta, kad užteršti pašarai buvo pristatyti į kai kuriuos Šiaurės Airijos galvijų ūkius. Dėl to tam tikri galvijai tebėra sulaikyti Šiaurės Airijos ūkiuose, kuriuose iš kitų to ūkio galvijų paimtų mėginių rezultatai rodė didelį dioksinų ir polichlorintų bifenilų (PCB) kiekį. Be to, tam tikras kiekis jautienos iš Šiaurės Airijoje ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 6 d. paskerstų galvijų, sandėliuojamos Jungtinėje Karalystėje, yra iš galvijų, užaugintų bandose, kuriose iš kitų galvijų paimtų mėginių rezultatai rodė didelį dioksinų ir polichlorintų bifenilų (PCB) kiekį.

(9)

Užteršti pašarai ir taikomos kontrolės priemonės, kuriomis, siekiant sušvelninti galimą riziką visuomenės sveikatai, draudžiama atitinkamus galvijus įtraukti į maisto grandinę, kelia rimtą grėsmę Šiaurės Airijos ūkių verslo veiklos tęstinumui. Tebeegzistuoja ir gyvūnų gerovės problemų, nes atitinkami galvijai priaugo per daug svorio. Be to, kai kurie susiję ūkininkai, stengdamiesi grąžinti paskolas už pašarus, patiria didelių finansinių sunkumų.

(10)

Todėl Jungtinė Karalystė paprašė Komisijos Šiaurės Airijos kiaulienos ir jautienos rinkai skirti tolesnes skubias rėmimo priemones.

(11)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 II dalies II skyriaus I skirsnyje numatytos išskirtinės rėmimo priemonės. Konkrečiai, to reglamento 44 straipsnyje numatyta, kad Komisija gali patvirtinti išskirtines rinkos rėmimo priemones gyvūnų ligų atveju, o 45 straipsnyje numatyta, kad Komisija gali patvirtinti išskirtines rinkos rėmimo priemones, taikytinas paukštienos ir kiaušinių sektoriuose, siekdama deramai atsižvelgti į didelius rinkos sutrikimus, tiesiogiai susijusius su vartotojų pasitikėjimo praradimu dėl pavojaus visuomenės ar gyvūnų sveikatai. Siekiant išspręsti praktines problemas, kylančias dėl esamos padėties Šiaurės Airijos kiaulienos ir jautienos rinkoje, tikslinga taikyti laikiną išskirtinę priemonę tai rinkai paremti, panašią į priemones, nustatytas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 I skirsnyje, ir panašią į Airijai skirtas priemones, priimtas pagal Reglamentą (EB) Nr. 94/2009.

(12)

Ši išskirtinė rinkos rėmimo priemonė turėtų būti tam tikrų galvijų, kurie yra sulaikyti Šiaurės Airijos ūkiuose, kuriuose iš kitų to ūkio galvijų paimtų mėginių rezultatai rodė didelį dioksinų ir polichlorintų bifenilų (PCB) kiekį, šalinimo programa. Be to, tikslinga numatyti ir jautienos bei kiaulienos produktų, kurie yra sulaikyti Jungtinės Karalystės skerdyklose arba tokių skerdyklų prižiūrimi bei kontroliuojami ir nėra aišku, ar šie produktai pagaminti iš galvijų ar kiaulių, pristatytų iš ūkių, kuriuose naudoti užteršti pašarai, šalinimo programą.

(13)

Ši išskirtinė rinkos rėmimo priemonė turėtų būti skirta kovai su sparčiai didėjančiu pavojumi gyvūnų sveikatai ir gerovei, be to, ši priemonė turėtų užtikrinti, kad iš gyvūnų, kuriuose gali būti didelis teršalų kiekis, pagaminti produktai nepatektų į maisto ar pašarų grandinę. Be to, dėl šios priemonės Šiaurės Airijos jautienos ir kiaulienos rinka neturėtų patekti į konkurencijos atžvilgiu nepalankią padėtį, palyginti su Airijos rinka, atsižvelgiant į atitiktį šalinimo programos reikalavimams pagal Reglamentą (EB) Nr. 94/2009 ir pagal valstybės pagalbą N 643/2008.

(14)

Šią išskirtinę rinkos rėmimo priemonę turėtų iš dalies finansuoti Bendrija. Bendrijos finansuojama dalis turėtų būti išreikšta didžiausia vidutine už gyvūną arba už toną jautienos ar kiaulienos skiriama suma, kurią galima mokėti už ribotą atitinkamų produktų kiekį, o kompetentingos institucijos turėtų nustatyti kompensacinę kainą ir atitinkamai dalinio finansavimo sumą, remdamosi gyvūnų ir produktų, už kuriuos kompensuojama neviršijant nustatytų kiekių, rinkos kaina.

(15)

Kompetentingos institucijos turėtų taikyti visas kontrolės ir priežiūros priemones, kad šiame reglamente nustatyta išskirtinė priemonė būtų taikoma tinkamai, ir informuoti apie tai Komisiją.

(16)

Atsižvelgiant į tai, kad dėl gyvūnų gerovės, visuomenės sveikatos ir rinkos aprūpinimo kompetentingos institucijos turėjo pradėti šalinti gyvūnus bei atitinkamus produktus nuo 2009 m. vasario 14 d., t. y. nuo tos dienos, kai Jungtinė Karalystė pateikė prašymą, reikia užtikrinti, kad šis reglamentas būtų taikomas nuo tos pačios dienos.

(17)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu tam tikroje Jungtinės Karalystės dalyje pradedama taikyti išskirtinė rinkos rėmimo priemonė – šalinimo programa, pagal kurią šalinami:

a)

galvijai, kurie nuo 2008 m. gruodžio 6 d. liko Šiaurės Airijos ūkiuose, kuriuose iš kitų galvijų paimtų mėginių rezultatai rodė didelį dioksinų ir polichlorintų bifenilų (PCB) kiekį;

b)

šviežia, atšaldyta arba sušaldyta jautiena, gauta iš Šiaurės Airijoje ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 6 d. paskerstų gyvulių ir sandėliuojama Šiaurės Airijoje, kai tie gyvuliai užauginti bandose, kuriose iš kitų galvijų paimtų mėginių rezultatai rodė didelį dioksinų ir polichlorintų bifenilų (PCB) kiekį;

c)

šviežia, atšaldyta arba sušaldyta kiauliena, gauta iš Airijos kilmės gyvulių, kurie buvo paskersti Šiaurės Airijoje ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 6 d. Ta kiauliena sandėliuojama Jungtinėje Karalystėje:

i)

skerdykloje; arba

ii)

ne skerdykloje, tačiau skerdykla yra už tą kiaulieną yra atsakinga, ją kontroliuoja ir tai tinkamai įrodo kompetentingai institucijai.

2 straipsnis

Gyvūnų ir mėsos šalinimas

1.   Kompetentingos Jungtinės Karalystės institucijos įgaliojamos suteikti kompensaciją už 1 straipsnyje nurodytų gyvūnų ir mėsos šalinimą paskerdžiant ir visiškai sunaikinant šiuos gyvūnus bei atitinkamus jų šalutinius produktus ir sunaikinant mėsą laikantis atitinkamų veterinarijos teisės aktų.

Gyvi gyvūnai, kuriuos siekiama sunaikinti, pristatomi į skerdyklą, o suskaičiuotos ir pasvertos skerdenos vežamos į perdirbimo įmonę, kur perdirbamos visos skerdenos sudedamosios dalys.

Jeigu gyvūnai netinkami vežti į skerdyklą, juos galima paskersti ūkyje.

Mėsa sunaikinama ją pasvėrus ir atvežus į perdirbimo įmonę, kur perdirbamos visos skerdenos sudedamosios dalys.

Šią veiklą nuolat prižiūri kompetentingos institucijos; jos naudoja standartinius kontrolinius sąrašus, kuriuose yra svoriui ir skaičiavimo rezultatams registruoti skirtos lentelės.

2.   Kompensacijos, kurias kompetentingos institucijos teikia už pašalintus 1 straipsnio a punkte nurodytus gyvūnus ir pašalintus to straipsnio b ir c punktuose nurodytus produktus, neviršija atitinkamų gyvūnų ir produktų rinkos kainos, galiojusios iki Airijos institucijoms priimant sprendimą taikyti prevencinę priemonę – išimti iš rinkos visą kiaulieną ir kiaulienos produktus.

Kad neišmokėtų per didelių kompensacijų, kompetentingos institucijos mokėdamos kompensacijas atsižvelgia į visas kitas kompensacijų rūšis, į kurias turi teisę gyvūnų tiekėjai ar skerdyklos.

3.   Kompetentingos institucijos kompensacijas už produktus, kuriuos reikia pašalinti pagal šį reglamentą, moka po to, kai perdirbimo įmonė gauna produktus ir kai jie yra patikrinami pagal 4 straipsnio 1 dalies c punktą. Bendrija gali iš dalies finansuoti kompetentingų institucijų pagal šį reglamentą mokamas kompensacijas po to, kai remiantis visais reikiamais dokumentų ir fiziniais patikrinimais nustatoma, kad atitinkami produktai buvo visiškai sunaikinti.

Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006 (6) 5 straipsnio 1 dalies trečios pastraipos a punktas taikomas mutatis mutandis.

Bendrija gali iš dalies finansuoti tik tas išlaidas, kurios deklaruotos ne vėliau kaip už 2009 m. liepos mėn.

3 straipsnis

Finansavimas

1.   Už kiekvieną visiškai sunaikintą gyvūną ir mėsą Bendrija skiria dalinį finansavimą, kuris lygus 50 % pagal 2 straipsnio 1 dalį patirtų išlaidų. Dalinis finansavimas neviršija didžiausios vidutinės sumos:

a)

468,62 EUR už vienetą, mokant ne daugiau kaip už 5 196 galvijus;

b)

3 150,00 EUR už toną jautienos, mokant ne daugiau kaip už 40 tonų jautienos;

c)

1 133,50 EUR už toną kiaulienos, mokant ne daugiau kaip už 1 034 tonas kiaulienos.

2.   Kompetentingos institucijos nustato dalinio finansavimo už gyvūną ir mėsos produktą, už kuriuos buvo kompensuota remiantis 2 straipsnio 2 dalyje nurodyta rinkos kaina ir neviršijant šio straipsnio pirmoje pastraipoje nustatytų didžiausių vidutinių sumų, dydį.

3.   Ne vėliau kaip iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. Jungtinė Karalystė praneša Komisijai bendrą kompensuojamų išlaidų sumą, nurodydama pagal šį reglamentą pašalintų galvijų skaičių bei kategorijas ir jautienos bei kiaulienos kiekį ir rūšis.

4.   Jeigu nustatoma, kad pagal 2 straipsnio 3 dalį išmokėtos sumos gavėjas taip pat gavo kompensaciją pagal draudimo polisą arba trečiosios šalies išmokėtą kompensaciją, Jungtinė Karalystė susigrąžina tą sumą ir 50 % tos sumos perveda į Europos žemės ūkio garantijų fondą kaip iš atitinkamų išlaidų išskaitytą sumą. Jeigu pagal 2 straipsnio 3 dalį išmokėta suma yra didesnė negu gauta kompensacija, Jungtinė Karalystė susigrąžina tos kompensacijos dydžio sumą.

4 straipsnis

Patikrinimas ir informavimas

1.   Jungtinė Karalystė imasi visų priemonių, reikalingų tinkamam šio reglamento taikymui užtikrinti, visų pirma:

a)

užtikrina, kad nė vienas produktas, už kurį buvo kompensuota pagal 2 straipsnį, nepatektų į maisto ar pašarų grandinę, numatydama tinkamą priežiūrą vietoje, jei reikia, naudojant denatūravimo medžiagas ir transporto priemonių plombas;

b)

ne rečiau kaip kartą per kalendorinį mėnesį atlieka administracinį ir apskaitos patikrinimą kiekvienoje programoje dalyvaujančioje perdirbimo įmonėje, siekdama užtikrinti, kad visos nuo programos pradžios arba nuo paskutinio tokio patikrinimo pristatytos skerdenos ir jautiena bei kiauliena yra perdirbtos;

c)

atlieka šviežios, atšaldytos arba sušaldytos jautienos ir kiaulienos, sandėliuojamų ne skerdyklose, kaip nurodyta 1 straipsnio c punkto ii papunktyje, atsargų patikrinimą vietoje, kad nustatytų, kiek jautienos ir kiaulienos gauta iš gyvūnų, paskerstų ne vėliau kaip 2008 m. gruodžio 6 d., o taip pat užtikrina, kad tokia jautiena ir kiauliena būtų saugiai sandėliuojama, lengvai identifikuojama ir laikoma atskirai nuo kitų atsargų ir kad ji būtų išvežama tik atlikus identifikavimo ir svorio patikrinimą;

d)

atlieka patikrinimus vietoje ir pateikia išsamias ataskaitas apie šiuos patikrinimus, kuriose nurodoma:

i)

iš ūkio atvežtų gyvūnų amžiaus skalė, klasifikacija ir bendras skaičius, jų vežimo ir pristatymo į skerdyklą data ir laikas;

ii)

skerdenų, iš skerdyklos vežtų užplombuota transporto priemone ir gautų perdirbimo įmonėje, kiekis, leidimo vežti gyvūną ir plombos numeriai;

iii)

jeigu skerdžiama ūkyje, kaip nurodyta 2 straipsnio 1 dalies trečioje pastraipoje, ūkyje paskerstų gyvūnų skaičius, užplombuota transporto priemone iš skerdyklos vežtų ir perdirbimo įmonėje gautų skerdenų kiekis, leidimo vežti gyvūną ir plombos numeriai;

iv)

gyvūno, iš kurio gautas kiekvienas jautienos ir kiaulienos produktas, paskerdimo data ir to produkto svėrimo kortelė; o šviežios, atšaldytos arba sušaldytos jautienos ir kiaulienos, sandėliuojamų ne skerdykloje, atveju – sandėliavimo vieta ir veiksmai, kurių imtasi siekiant užtikrinti atitinkamo produkto saugumą sandėliuojant ir vežant;

v)

jautienos ir kiaulienos produktų, vežtų užplombuota transporto priemone iš surinkimo vietos ir gautų perdirbimo įmonėje, kiekis ir klasifikacija, leidimo vežti gyvūną ir plombos numeriai;

vi)

kita informacija, įrašai ir dokumentai, patikrinti kaip reikalaujama b punkte, ir ne rečiau kaip kartą per dieną parengiama į perdirbimo įmonę patenkančių skerdenų ir jautienos bei kiaulienos kiekio, perdirbimo datų ir perdirbto kiekio suvestinė.

2.   Jungtinė Karalystė Komisijai pateikia:

a)

kuo greičiau nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos – visų susijusių veiksmų patikrinimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašymą;

b)

ne vėliau kaip iki 2009 m. balandžio 30 d. – išsamią pagal pirmą pastraipą atliktų patikrinimų ataskaitą.

5 straipsnis

Intervencinė priemonė

Šiame reglamente nustatytos priemonės laikomos intervencinėmis priemonėmis, skirtomis žemės ūkio rinkoms reguliuoti, kaip apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (7) 3 straipsnio 1 dalies b punkte.

6 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. vasario 14 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 339, 2008 12 18, p. 78.

(3)  OL L 345, 2008 12 23, p. 56.

(4)  OL L 29, 2009 1 31, p. 41.

(5)  OL C 36, 2009 2 13, p. 2.

(6)  OL L 171, 2006 6 23, p. 1.

(7)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.


DIREKTYVOS

17.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/31


KOMISIJOS DIREKTYVA 2009/36/EB

2009 m. balandžio 16 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos III priedą su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Vartotojų produktų moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

2001 m. paskelbus mokslinę studiją „Ilgalaikių plaukų dažų naudojimas ir pūslės vėžio rizika“, Kosmetikos gaminių ir vartotojams skirtų ne maisto produktų mokslinis komitetas, dabar Vartotojų produktų mokslinis komitetas (toliau – VPMK) (2), padarė išvadą, kad galima rizika kelia susirūpinimą. Jis rekomendavo Komisijai imtis tolesnių veiksmų siekiant kontroliuoti, kaip naudojamos plaukų dažų medžiagos.

(2)

VPMK taip pat rekomendavo bendrąją plaukų dažų medžiagų saugos vertinimo strategiją, įskaitant reikalavimus bandyti medžiagas, naudojamas plaukų dažams, ir tirti galimą jų genotoksiškumą ir mutageniškumą.

(3)

Atsižvelgdama į VPMK nuomonę, Komisija drauge su valstybėmis narėmis ir suinteresuotosiomis šalimis susitarė dėl bendrosios strategijos plaukų dažams naudojamoms medžiagoms reglamentuoti, pagal kurią pramonės įmonės buvo įpareigotos pateikti dokumentus su moksliniais duomenimis apie plaukų dažų medžiagas, kad jas galėtų įvertinti VPMK.

(4)

Šiuo metu VPMK vertina medžiagas, apie kurias pateikti atnaujinti saugaus naudojimo dokumentai. VPMK jau pateikė galutinę nuomonę apie 17 plaukų dažų medžiagų. Remiantis šiais vertinimais, galima užbaigti tų plaukų dažų medžiagų reglamentavimą.

(5)

Todėl Direktyvą 76/768/EEB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/768/EEB III priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2009 m. lapkričio 15 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, reikalingus šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės taiko šios direktyvos priede nurodytas nuostatas nuo 2010 m. gegužės 15 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos darymo tvarką.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinių teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.

(2)  Komiteto pavadinimas pakeistas Komisijos sprendimu 2004/210/EB (OL L 66, 2004 3 4, p. 45).


PRIEDAS

Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:

(1)

Į III priedo 1 dalį įrašomi šie nuorodų numeriai 189–205:

Nuorodos numeris

Medžiaga

Apribojimai

Naudojimo sąlygos bei įspėjimai, kurie turi būti išspausdinti etiketėje

Vartojimo ir (arba) naudojimo sritis

Didžiausia leistina koncentracija gatavame kosmetikos gaminyje

Kiti apribojimai ir reikalavimai

a

b

c

d

e

f

„189

Trinatrio 5-hidroksi-1-(4-sulfofenil)-4-(4-sulfofenilazo)pirazol-3-karboksilatas ir aliuminio lakas (1)

Acid Yellow 23

CAS 1934-21-0

EINECS 217-699-5

Acid Yellow 23 Aluminum lake

CAS 12225-21-7

EINECS 235-428-9

CI 19140

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

0,5 %

 

 

190

Benzenmetanaminis, N-etil-N-[4-[[4-[etil[(3-sulfofenil)-metil]-amino]-fenil] [2-sulfofenil)metilen]-2,5-cikloheksadien-1-iliden]-3-sulfo, cviterjonas, dinatrio druska ir jos amonis bei aliuminio druskos (1)

Acid Blue 9

CAS 3844-45-9

EINECS 223-339-8

Acid Blue 9 Ammonium salt

CAS 2650-18-2

EINECS 220-168-0

Acid Blue 9 Aluminum lake

CAS 68921-42-6

EINECS 272-939-6

CI 42090

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

0,5 %

 

 

191

Dinatrio 6-hidroksi-5-[(2-metoksi-4-sulfonato-m-tolil)azo]naftalen-2-sulfonatas (1)

Curry Red

CAS 25956-17-6

EINECS 247-368-0

CI 16035

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

0,4 %

 

 

192

Trinatrio 1-(1-naftilazo)-2-hidroksinaftalen-4′,6,8-trisulfonatas ir aliuminio lakas (1)

Acid Red 18

CAS 2611-82-7

EINECS 220-036-2

Acid Red 18 Aluminum lake

CAS 12227-64-4

EINECS 235-438-3

CI 16255

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

0,5 %

 

 

193

Vandenilio 3,6-bis(dietilamino)-9-(2,4-disulfonatofenil) ksantilinis, natrio druska (1)

Acid Red 52

CAS 3520-42-1

EINECS 222-529-8

CI 45100

a)

Oksidinių plaukų dažų medžiaga

b)

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

b)

0,6 %

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,5 %.

a)

Maišymo santykis turi būti nurodomas etiketėje.

194

Dinatrio 5-amino-4-hidroksi-3-(fenilazo)naftalen-2,7-disulfonatas (1)

Acid Red 33

CAS 3567-66-6

EINECS 222-656-9

CI 17200

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

0,5 %

 

 

195

Natrio 1-amino-4-(cikloheksilamino)-9,10-dihidro-9,10-dioksoantracen-2-sulfonatas (1)

Acid Blue 62

CAS 4368-56-3

EINECS 224-460-9

CI 62045

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

0,5 %

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

196

1-[(2′-metoksietil)amino]-2-nitro-4-[di-(2′-hidroksietil)amino]benzinas (1)

HC Blue No 11

CAS 23920-15-2

EINECS 459-980-7

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

2,0 %

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

197

1,5-di-(ß-hidroksietilamino)-2-nitro-4-chlorbenzenas (1)

HC Yellow No 10

CAS 109023-83-8

EINECS 416-940-3

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

0,1 %

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

198

3-metilamino-4-nitrofenoksietanolis (1)

3-Methylamino-4-nitrophenoxyethanol (INCI)

CAS 59820-63-2

EINECS 261-940-7

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

0,15 %

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

 

199

2,2′-[[4-[(2-hidroksietil)amino]-3-nitrofenil]imino]bioetanolis (1)

HC Blue No 2

CAS 33229-34-4

EINECS 251-410-3

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

2,8 %

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Gali sukelti alergiją

200

1-propanolis, 3-[[4-[bis(2-hidroksietil)amino]-2-nitrofenil]amino] (1)

HC Violet No 2

CAS 104226-19-9

EINECS 410-910-3

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

2,0 %

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Gali sukelti alergiją

201

Fenolis, 2-chlor-6-(etilamino)-4-nitro (1) 2-Chloro-6-ethylamino-4-nitrophenol

CAS 131657-78-8

EINECS 411-440-1

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

3,0 %

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

Gali sukelti alergiją

202

4,4′-[1,3-propandiilbis(oksi)]bisbenzen-1,3-diaminas ir tetrahidrochlorido druska (1)

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane

CAS 81892-72-0

EINECS 279-845-4

1,3-bis-(2,4-Diaminophenoxy)propane HCl

CAS 74918-21-1

EINECS 278-022-7

a)

Oksidinių plaukų dažų medžiaga

b)

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

b)

1,2 % kaip gryna medžiaga (1,8 % kaip tetrahidrochlorido druska)

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 1,2 % perskaičiavus į gryną medžiagą (1,8 % kaip tetrahidrochlorido druska).

a)

Maišymo santykis turi būti nurodomas etiketėje.

Dėl a ir b punktų:

Gali sukelti alergiją

203

6-metoksi-N2-metil-2,3-piridindiamino hidrochloridas ir dihidrochlorido druska (1)

6-Methoxy-2-methylamino-3-aminopyridine HCl

CAS 90817-34-8 (HCl)

CAS 83732-72-3 (2HCl)

EINECS 280-622-9 (2HCl)

a)

Oksidinių plaukų dažų medžiaga

b)

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

b)

0,68 % kaip gryna medžiaga (1,0 % kaip dihidrochloridas)

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 0,68 % perskaičiavus į gryną medžiagą (1,0 % kaip dihidrochloridas).

Dėl a ir b punktų:

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

Laikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Maišymo santykis turi būti nurodomas etiketėje.

Dėl a ir b punktų:

Gali sukelti alergiją

204

2,3-dihidro-1H-indol-5,6-diolis ir jo hidrobromido druska (1)

Dihydroxyindoline

CAS 29539-03-5

Dihydroxyindoline HBr

CAS 138937-28-7

EINECS 421-170-6

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

2,0 %

 

Gali sukelti alergiją

205

4-hidroksipropilamino-3-nitrofenolis (1)

4-Hydroxypropylamino-3-nitrophenol (INCI)

CAS 92952-81-3

EINECS 406-305-9

a)

Oksidinių plaukų dažų medžiaga

b)

Neoksidinių plaukų dažų medžiaga

b)

2,6 %

a)

Sumaišius oksidacijos sąlygomis didžiausia plaukams naudojama koncentracija negali būti didesnė nei 2,6 % perskaičiavus į gryną medžiagą.

Dėl a ir b punktų:

Nenaudoti su nitrozinimo sistemomis

Didžiausias nitrozamino kiekis: 50 μg/kg

aikyti nitritų neturinčiose talpyklose

a)

Maišymo santykis turi būti nurodomas etiketėje.

(2)

III priedo 2 dalies 55 įrašo c ir d skiltyse išbraukiamas b punktas.

(3)

III priedo 2 dalyje išbraukiami nuorodų numeriai 7, 9, 14, 24, 28, 47 ir 58.


(1)  Leidžiama naudoti šio plaukų dažų ingrediento gryną medžiagą ir druskas, jeigu tai neuždrausta pagal II priedą“.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Europos Parlamentas ir Taryba

17.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/38


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 11 d.

dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

(2009/326/EB)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (1), ypač į jo 26 punktą,

atsižvelgdami į 2002 m. lapkričio 11 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2012/2002, įsteigiantį Europos Sąjungos solidarumo fondą (2), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga įsteigė Europos Sąjungos solidarumo fondą (toliau – Fondas), parodydama solidarumą su stichinių nelaimių ištiktų regionų gyventojais.

(2)

2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė panaudoti Fondo lėšas neviršijant viršutinės metinės 1 mlrd. EUR ribos.

(3)

Reglamente (EB) Nr. 2012/2002 numatytos nuostatos, kuriomis remiantis galima panaudoti Fondo lėšas.

(4)

Rumunija pateikė paraišką panaudoti Fondo lėšas dėl potvynių sukeltos stichinės nelaimės. Komisija mano, kad paraiška atitinka Reglamento (EB) Nr. 2012/2002 2 straipsnyje nustatytas sąlygas ir todėl siūlo leisti skirti atitinkamus asignavimus,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos 2009 finansinių metų bendrajame biudžete iš Europos Sąjungos solidarumo fondo skiriama 11 785 377 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre 2009 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 311, 2002 11 14, p. 3.


Komisija

17.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 98/39


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 16 d.

kuriuo nutraukiamas antidempingo tyrimas dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos, Korėjos Respublikos ir Taivano kilmės plokščių šaltai valcuotų nerūdijančio plieno produktų

(2009/327/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį,

pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Tyrimo inicijavimas

(1)

2008 m. vasario 1 d.Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbtu pranešimu (2) (toliau – pranešimas apie inicijavimą) Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 5 straipsniu, paskelbė apie antidempingo tyrimo dėl į Bendriją importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos (toliau – KLR), Korėjos Respublikos ir Taivano (toliau – nagrinėjamosios šalys) kilmės plokščių šaltai valcuotų nerūdijančio plieno produktų (toliau – SSCR) inicijavimą (toliau – pranešimas apie inicijavimą).

(2)

Tyrimas buvo inicijuotas gavus 2007 m. gruodžio 21 d. Europos geležies ir plieno pramonės konfederacijos EUROFER (toliau – skundo pateikėjas) skundą, pateiktą gamintojų, kurie pagamina didžiausią dalį – šiuo atveju daugiau nei 25 % – visų Bendrijoje gaminamų plokščių šaltai valcuotų nerūdijančio plieno produktų, vardu. Skunde buvo pateikta nagrinėjamųjų šalių kilmės plokščių šaltai valcuotų nerūdijančio plieno produktų dempingo ir dėl to patirtos materialinės žalos prima facie įrodymų, kurių pakako pagrįsti tyrimo inicijavimą.

1.2.   Susijusios šalys ir tikrinamieji vizitai

(3)

Komisija apie tyrimo iniciavimą oficialiai pranešė skundo pateikėjui, visiems Bendrijos gamintojams, žinomiems susijusiems importuotojams ir (arba) prekiautojams ir naudotojams ir jų asociacijoms, o taip pat eksportuojantiems gamintojams ir nagrinėjamųjų šalių institucijoms. Suinteresuotosioms šalims buvo sudaryta galimybė per pranešime apie inicijavimą nustatytą laikotarpį raštu pareikšti nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti. Visos suinteresuotosios šalys, pateikusios prašymą išklausyti ir jame nurodžiusios svarbias priežastis, dėl kurių reikėtų jas išklausyti, buvo išklausytos.

(4)

Kad eksportuojantys KLR gamintojai, kurie to pageidauja, galėtų pateikti prašymus dėl rinkos ekonomikos režimo (toliau – RER) arba individualaus režimo (toliau – IR) taikymo, Komisija išsiuntė prašymų formas žinomiems susijusiems eksportuojantiems gamintojams ir KLR valdžios institucijoms. Keturios KLR bendrovių grupės paprašė, kad joms būtų taikomas RER pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 7 dalies b punktą arba IR, jeigu atliekant tyrimą būtų nustatyta, kad jos neatitiko RER sąlygų.

(5)

Dėl akivaizdžiai didelio eksportuojančių KLR, Korėjos Respublikos ir Taivano gamintojų, importuotojų į Bendriją ir Bendrijos gamintojų skaičiaus, remiantis pagrindinio reglamento 17 straipsniu, pranešime apie tyrimo inicijavimą buvo numatyta atlikti atranką.

(6)

Tačiau, atsižvelgiant į tai, kad manyta, kad visų bendradarbiaujančių bendrovių ir bendrovių grupių tyrimą galima atlikti per nustatytą laikotarpį ir tyrimas nėra pernelyg apsunkintas, galiausiai nuspręsta, kad KLR ir Korėjos Respublikai atranka nėra būtina. Iš dešimties į atrankos klausimus atsakiusių Taivano bendrovių ar bendrovių grupių (vieną grupę sudarė dvi bendrovės) atrinktos keturios bendrovės ar bendrovių grupės. Tačiau vėliau viena bendrovė atsisakė bendradarbiauti. Dėl to galiausiai atrinktos trys bendrovės ar bendrovių grupės. Galiausiai, viena neatrinkta Taivano bendrovė paprašė atlikti individualų nagrinėjimą pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 dalį. Kadangi bendrovė nepateikė pakankamai informacijos, ji laikyta nebendradarbiaujančia.

(7)

Komisija visų žinomų plokščių šaltai valcuotų nerūdijančio plieno produktų importuotojų paprašė pateikti informacijos apie importuojamą nagrinėjamąjį produktą ir jo pardavimą. Bendradarbiauti pasiūlė daug importuotojų. Buvo atrinkti penki importuotojai, importavę didžiausią kiekį. Šie importuotojai importuoja apytikriai 16 % visų į Bendriją iš nagrinėjamųjų šalių importuojamų produktų. Vadovaujantis pagrindinio reglamento 17 straipsnio 2 dalimi konsultuotasi su susijusiomis šalimis ir prieštaravimų negauta. Tačiau galiausiai trys atrinkti importuotojai nepateikė klausimyno atsakymų ir nusprendė nebendradarbiauti toliau atliekant tyrimą. Du likę importuotojai tiriamuoju laikotarpiu importavo 2–4 % visų į Bendriją iš nagrinėjamųjų šalių importuojamų produktų. Kadangi, įtraukus keletą kitų bendradarbiauti pasiūliusių importuotojų, atrinktų bendrovių tipiškumas pasikeistų labai nežymiai, vietoj trijų atrinktų importuotojų, kurie per tyrimą bendradarbiavimą nutraukė, buvo nuspręsta kitų bendrovių neįtraukti.

(8)

Pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnį Bendrijos importuotojai buvo atrinkti remiantis didžiausiu tipišku EB pagamintu ir Bendrijos rinkoje parduotu plokščių šaltai valcuotų nerūdijančio plieno produktų kiekiu, kurį galima pagrįstai išnagrinėti per turimą laikotarpį. Remdamasi Bendrijos gamintojų pateikta informacija Komisija atrinko keturias bendroves (dvi susijusių bendrovių grupes), kurių gamybos ir pardavimo Bendrijoje kiekis buvo didžiausias. Atrinktų bendrovių gaminamas kiekis sudarė 62 % viso apskaičiuoto Bendrijoje gaminamo plokščių šaltai valcuotų nerūdijančio plieno produktų kiekio ir 99 % bendradarbiauti siūliusių gamintojų Bendrijoje parduoto kiekio. Vadovaujantis pagrindinio reglamento 17 straipsnio 2 dalimi konsultuotasi su susijusiomis šalimis ir prieštaravimų negauta. Be to, likę Bendrijos gamintojai turėjo pateikti tam tikrus bendruosius duomenis žalos analizei atlikti.

(9)

Komisija išsiuntė klausimynus atrinktiems eksportuojantiems gamintojams, Bendrijos gamintojams ir importuotojams, visiems žinomiems naudotojams ir naudotojų asociacijoms. Keturi Bendrijos gamintojai, keturioms KLR bendrovių grupėms priklausiančios 25 bendrovės, trims Korėjos Respublikos bendrovių grupėms priklausiančios aštuonios bendrovės, trys atrinkti eksportuojantys Taivano gamintojai, viena Taivano bendrovė, paprašiusi atlikti individualų nagrinėjimą, du Bendrijos importuotojai ir penki Bendrijos naudotojai pateikė išsamius klausimyno atsakymus. Be to, šeši likę Bendrijos gamintojai pateikė reikalaujamus bendruosius duomenis.

(10)

Komisija rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, yra reikalinga siekiant tirti KLR RER ir (arba) IR prašymus ir nagrinėjamųjų šalių dempingui, jo daromai žalai ir Bendrijos interesams nustatyti. Tikrinamieji vizitai surengti šių bendrovių patalpose:

a)

Bendrijos gamintojai:

ArcelorMittal, Genkas, Belgija,

ArcelorMittal, Paryžius, Prancūzija,

ThyssenKrupp Nirosta, Krėfeldas, Vokietija,

ThyssenKrupp Terni, Ternis, Italija;

b)

eksportuojantys Taivano gamintojai:

Chia Far Industrial Factory Co., Ltd., Taipėjus,

Jie Jin Material Science Technology Co. Ltd., Yung Kang City,

Yeun Chyang Industrial Co., Ltd., Shijou Shiang, Chang-Hwa,

Grupė YUSCO (Yieh United Steel Corporation ir susijusios bendrovės), Kaohsiung;

c)

eksportuojantys Korėjos Respublikos gamintojai:

Daiyang Metal Co., Ltd., Seulas,

Grupė BNG Steel Co., Ltd ir bendrovė Hyundai Steel; Čangvonas ir Seulas,

Grupė POSCO ir Daimyung TMS CO., Ltd.; Seulas;

d)

eksportuojantys KLR gamintojai:

Lianzhong Stainless Steel Corp. (LISCO), Guangzhou,

Ningbo Qiyi Precision Metals Co., Ltd; Ningbo,

Grupė POSCO China, (8 bendrovių grupė); Zhangjiagang, Qingdao ir Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas,

Grupė STSS (Shanxi Taigang Stainless Steel Co. Ltd. ir 14 susijusių bendrovių); Taiyuan, Tianjin, Wuxi, Foshan, Ypatingasis Administracinis Kinijos Regionas Honkongas ir Vilichas, Vokietija;

e)

nesusiję Bendrijos importuotojai:

Minmetals Germany GmbH, Diuseldorfas, Vokietija,

Nord Est Metalli Srl, San Vito al Taljamentas, Italija;

f)

Bendrijos naudotojai:

BSH Bosch Siemens Hausgeräte GmbH, Miunchenas, Vokietija,

Eberspächer GmbH & Co. KG, Noikirchenas, Vokietija,

Lowara Srl, Montekjo Madžorė, Italija.

(11)

Kadangi eksportuojantiems KLR gamintojams, kuriems negali būti taikomas RER, reikia nustatyti normaliąją vertę, toliau nurodytų gamintojų patalpose JAV (preliminariai atrinktoje panašioje šalyje) atliktas patikrinimas:

AK Steel; Vest Česteris, Ohajas, Košoktonas, Ohajas ir Batleris, Pensilvanija,

Theis Precision Metal; Bristolis, Konektikutas.

1.3.   Tiriamasis laikotarpis

(12)

Atliekant dempingo ir žalos tyrimą nagrinėtas 2007 m. sausio 1 d. – 2007 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL). Tiriant žalai įvertinti svarbias tendencijas buvo nagrinėjamas laikotarpis nuo 2004 m. sausio 1 d. iki tiriamojo laikotarpio pabaigos (toliau – nagrinėjamasis laikotarpis).

1.4.   Nagrinėjamasis produktas

(13)

Tariamai dempingo kaina importuojamas produktas – Kinijos Liaudies Respublikos, Korėjos Respublikos ir Taivano kilmės plokšti valcavimo produktai iš nerūdijančiojo plieno po šaltojo valcavimo toliau neapdoroti (toliau – nagrinėjamasis produktas), paprastai deklaruojami nurodant KN kodus 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ir 7220 20 89.

(14)

plokšti šaltai valcuoti nerūdijančio plieno produktai plačiai naudojami vartotojų pramonėje ir įvairioms reikmėms. Pavyzdžiai:

automobilių gamybai: išmetimo sistemoms, puošybos, saugos ir konstrukciniams elementams,

chemijos ir naftos chemijos, popieriaus gamybos, maisto perdirbimo ir farmacijos pramonės įrenginiams,

buitiniams prietaisams, virtuvės reikmenims, stalo indams ir įrankiams,

medicinos įrenginių gamybai,

viešojo apšvietimo ir gatvės įrengimams,

vamzdžių, skirtų skysčiams transportuoti, puošybos, konstrukcinių detalių ir šilumokaičių gamybai,

laivų statybai,

vandens gėlinimo įrenginiams,

geležinkelio vežimėlių ir vagonų, automobilinių cisternų, šaldomųjų konteinerių gamybai,

statybos pramonės puošybos ir konstrukcinėms detalėms.

1.5.   Tarpinė ataskaita ir tolesnė procedūra

(15)

2008 m. lapkričio 4 d. Komisija suinteresuotosioms šalims pateikė tarpinę ataskaitą, kurioje išdėstė su šiuo tyrimu susijusias preliminarias išvadas, kaip antai faktą, kad atliekant tyrimą preliminariai nustatytas dempingas, tačiau nenustatytas esminis importo dempingo kaina ir bet kokios Bendrijos pramonei daromos žalos ryšys, ir pabrėžė būtinybę toliau tirti galimą grėsmę kelti žalą bei jos aspektus. Remiantis preliminariomis išvadomis buvo nuspręsta, jog yra tikslinga jokių laikinųjų priemonių netaikyti ir tęsti tyrimą. Visoms šalims buvo suteikta galimybė pateikti svarbių įrodymų ir teikti pastabas dėl preliminarių išvadų. Toms šalims, kurios to pageidavo, taip pat buvo suteikta galimybė būti išklausytoms. Komisija toliau rinko ir tikrino visą informaciją, kuri, jos manymu, buvo būtina, norint padaryti galutines išvadas.

2.   SKUNDO ATSIĖMIMAS IR TYRIMO NUTRAUKIMAS

(16)

2009 m. kovo 4 d. Komisijai skirtu laišku skundo pateikėjas oficialiai atsiėmė skundą. Skundo pateikėjo teigimu, faktas, kad dabartinė Bendrijos pramonės padėtis rinkoje ir ta rinkos padėtis, kai skundas buvo pateiktas, labai skiriasi, paskatino atsiimti skundą, atsižvelgiant į tai, kad neseniai tikra ir akivaizdi šio produkto paklausa ES sumažėjo ir dėl to sumažėjo importuojamo produkto kiekis. Atsižvelgdamas į šiuos pokyčius rinkoje skundo pateikėjas nenori tęsti dabartinės bylos, kuri paremta išsamiai dabartinės rinkos sąlygų nebeparodančia istorinių duomenų analize. Skundo pateikėjo teigimu, tokiomis aplinkybėmis geriau reaguoti į visus nesąžiningos ir žalingos prekybos atvejus pateikiant, jei ateityje to reiktų, naują skundą, kuriuo būtų galima galutinai išspręsti visas iškilusias problemas.

(17)

Be to, skundo pateikėjas teigė, kad, jei produkto vėl būtų importuojama daugiau, šioje situacijoje dėl tokio importuojamo produkto kiekio galėtų būti suabejota Bendrijos pramonės perspektyvumu.

(18)

Reikia pastebėti, kad dabartinei ES ir nagrinėjamųjų šalių padėčiai, susijusiai su nagrinėjamuoju produktu, būdingi precedento neturintys pagrindinių ekonominių kriterijų pokyčiai. Šiomis aplinkybėmis sunku daryti pagrįstas prielaidas dėl rinkos plėtros trumpu ir vidutiniu laikotarpiu, be to, ekonominė padėtis yra nepastovi ir žalingo dempingo galimybės negalima atmesti. Atsižvelgiant į tai, kad nors per tiriamojo laikotarpio dalį nustatytas atitinkamas nagrinėjamų importuojamų produktų kiekio padidėjimas per santykinai trumpą laikotarpį ir atsižvelgiant į nustatytą priverstinį kainų mažinimą, laikoma, kad tikslinga stebėti į ES importuojamą nagrinėjamąjį produktą. Komisija, vadovaudamasi atlikus šią stebėseną gautais duomenimis, esant reikalui galės greitai reaguoti. Pavyzdžiui, duomenis būtų galima panaudoti inicijuojant naują tyrimą, jei būtų patenkintos pagrindinio reglamento 5 straipsnyje išdėstytos sąlygos, t. y. jei būtų pakankamai prima facie žalingo dempingo įrodymų.

(19)

Be to, Komisija pažymi, kad, jei dėl šio produkto būtų pradėtas naujas tyrimas ir susidarytų tinkamos aplinkybės, gali būti tikslinga atlikti skubų tyrimą. Pagrindinio reglamento 7 straipsnio 1 dalyje ši galimybė išties suteikiama, nes gana greitai po tyrimo iniciavimo galima pradėti taikyti laikinąsias priemones.

(20)

Stebėjimo laikotarpis neturėtų trukti ilgiau nei 24 mėnesius nuo paskelbimo apie dabartinio tyrimo nutraukimą.

(21)

Remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 1 dalimi, tyrimas gali būti nutrauktas, jei skundas atsiimamas ir jeigu toks nutraukimas neprieštarauja Bendrijos interesams.

(22)

Komisija nusprendė, kad dabartinį tyrimą reikėtų nutraukti, nes, atliekant tyrimą, nebuvo nustatyta jokių aplinkybių, įrodančių, kad, nutraukus tyrimą, būtų pažeisti Bendrijos interesai. Apie tai buvo pranešta suinteresuotosioms šalims ir suteikta galimybė teikti pastabas. Tačiau negauta jokių pastabų, kurios galėtų turėti įtakos šiam sprendimui.

(23)

Todėl Komisija daro išvadą, kad antidempingo tyrimas dėl į Bendriją importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos, Korėjos Respublikos ir Taivano kilmės plokščių šaltai valcuotų nerūdijančio plieno produktų turėtų būti nutrauktas nenustatant antidempingo priemonių,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Antidempingo tyrimas dėl importuojamų Kinijos Liaudies Respublikos, Korėjos Respublikos ir Taivano kilmės plokščių valcavimo produktų iš nerūdijančiojo plieno po šaltojo valcavimo toliau neapdorotų, paprastai deklaruojamų nurodant KN kodus 7219 31 00, 7219 32 10, 7219 32 90, 7219 33 10, 7219 33 90, 7219 34 10, 7219 34 90, 7219 35 10, 7219 35 90, 7220 20 21, 7220 20 29, 7220 20 41, 7220 20 49, 7220 20 81 ir 7220 20 89, nutraukiamas.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 16 d.

Komisijos vardu

Catherine ASHTON

Komisijos narė


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1.

(2)  OL C 29, 2008 2 1, p. 13.