ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.095.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 95

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. balandžio 9d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 291/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 292/2009, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas nuo 2009 m. kovo 27 d. iki balandžio 3 d. pateiktoms paraiškoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1067/2008 leistos pradėti naudoti paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės, tarifinės importo kvotos III dalies importo licencijai gauti

3

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 293/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

4

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 294/2009, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

6

 

*

2009 m. kovo 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 295/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

7

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 296/2009 dėl išsamių administracinės pagalbos eksportuojant tam tikrus sūrius, kuriems taikomi kvotų apribojimai ir kuriems gali būti taikoma speciali tvarka importuojant į Jungtines Amerikos Valstijas, teikimo taisyklių (Nauja redakcija)

9

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 297/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles

13

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos Reglamentas (EB) Nr. 298/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą ( 1 )

16

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 299/2009 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

37

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 300/2009, kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas nuo 2009 m. kovo 27 d. iki balandžio 3 d. pateiktoms importo licencijų paraiškoms pagal Reglamentu (EB) Nr. 955/2005 leistą pradėti naudoti Egipto kilmės ryžių tarifinę kvotą

39

 

 

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 301/2009, kuriuo nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 pradėto vykdyti konkurso didžiausia sviesto supirkimo kaina antruoju etapu

40

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/320/EB

 

*

2009 m. kovo 30 d. Tarybos sprendimas, patvirtinantis Bendro Europos dangaus ATM tyrimų (SESAR) projekto pagrindinį oro eismo vadybos Europoje planą

41

 

 

Komisija

 

 

2009/321/EB

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomas naujas tam tikrų medžiagų, kurios turi būti įvertintos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2564)  ( 1 )

42

 

 

2009/322/EB

 

*

2009 m. balandžio 8 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2593)  ( 1 )

44

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/323/TVR, patikslinantis Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas

46

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 291/2009

2009 m. balandžio 8 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

88,9

MA

58,0

SN

208,5

TN

129,8

TR

109,6

ZZ

119,0

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

125,0

ZZ

110,5

0709 90 70

JO

220,7

MA

64,6

TR

104,7

ZZ

130,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

42,7

IL

60,9

MA

47,0

TN

57,2

TR

70,5

ZZ

53,0

0805 50 10

TR

48,3

ZZ

48,3

0808 10 80

AR

98,0

BR

78,3

CA

110,7

CL

85,8

CN

75,3

MK

24,7

NZ

118,5

US

130,5

UY

69,8

ZA

81,0

ZZ

87,3

0808 20 50

AR

80,5

CL

73,4

CN

59,2

UY

46,7

ZA

96,3

ZZ

71,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 292/2009

2009 m. balandžio 8 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas nuo 2009 m. kovo 27 d. iki balandžio 3 d. pateiktoms paraiškoms pagal Reglamentą (EB) Nr. 1067/2008 leistos pradėti naudoti paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės, tarifinės importo kvotos III dalies importo licencijai gauti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1067/2008 (3) leidžiama pradėti naudoti metinę visą tarifinę 2 989 240 tonų paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, importo kvotą. Ši kvota yra suskirstyta į tris dalis.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 3 straipsnio 3 dalį, III kvotos dalis (eilės numeris 09.4125) padalinama į keturias trijų mėnesių dalis, 2 daliai skiriant 594 597 tonų, 2009 m. balandžio 1 d. – birželio 30 d. laikotarpiu.

(3)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 1067/2008 4 straipsnio 3 dalimi, paaiškėjo, kad kiekis, nurodytas pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalies 2 pastraipą nuo 2009 m. kovo 27 d. iki balandžio 3 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktose paraiškose importo licencijai gauti, viršija turimą kiekį. Todėl kiekį, kuriam galima išduoti importo licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą.

(4)

Taip pat reikia nutraukti tarifinės kvotos III dalies importo licencijų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1067/2008 išdavimą esamai kvotos daliai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal kiekvieną nuo 2009 m. kovo 27 d. iki balandžio 3 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktą paraišką, Reglamente (EB) Nr. 1067/2002 nustatytos kvotos III dalies importo licencijai gauti, išduodama licencija prašomam kiekiui, pritaikius 18,527184 % paskirstymo koeficientą.

2.   Reglamente (EB) Nr. 1067/2008 nustatytos kvotos III dalies importo licencijų išdavimas nuo 2009 m. balandžio 3 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktose paraiškose nurodytiems kiekiams yra sustabdomas esamai kvotos daliai.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 290, 2008 10 31, p. 3.


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 293/2009

2009 m. balandžio 8 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už sviestą suma

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3) 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, reikėtų nustatyti didžiausią grąžinamosios išmokos sumą, skirtiną pagal iki 2009 m. balandžio 7 d. pateiktas paraiškas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2004 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2009 m. balandžio 7 d. pateiktas paraiškas didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už minėto reglamento 1 straipsnio a ir b dalyse ir 2 straipsnyje minimus produktus ir paskirties vietas suma yra pateikta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


PRIEDAS

(EUR/100 kg)

Produktas

Grąžinamosios išmokos nomenklatūros kodas

Didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos suma už Reglamento (EB) Nr. 619/2008 2 straipsnyje minimus produktus

Sviestas

ex ex 0405 10 19 9700

60,00

Lydytas sviestas

ex ex 0405 90 10 9000

73,00


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 294/2009

2009 m. balandžio 8 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą nustatoma didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už nugriebto pieno miltelius suma

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), nustatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1454/2007, nustatančio eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), 6 straipsniu ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, reikėtų nustatyti didžiausią grąžinamosios išmokos sumą, skirtiną pagal iki 2009 m. balandžio 7 d. pateiktas paraiškas.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2009 m. balandžio 7 d. pateiktas paraiškas didžiausia eksporto grąžinamosios išmokos už minėto reglamento 1 straipsnio c dalyje ir 2 straipsnyje minimus produktus ir paskirties vietas suma yra 22,00 EUR/100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 295/2009

2009 m. kovo 18 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros bendrosios aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą, remiantis šios lentelės 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 18 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Mažmeninei prekybai skirtas rinkinys, kurį sudaro korpuse sumontuotas skaitmeninis aparatas, skirtas įvairių formatų garsui ir vaizdui įrašyti ir atkurti, galintis priimti duomenis iš įvairių šaltinių (pavyzdžiui, palydovinės televizijos imtuvų, automatinio duomenų apdorojimo mašinų, vaizdo kamerų su vaizdo magnetofonu), ir įvairios dalys, kaip antai jungiamieji kabeliai, CD-ROM diskas, instrukcija, varžtai ir atsuktuvas.

Aparate įmontuota spausdintinė plokštė, kurią sudaro aktyvieji ir pasyvieji elementai (reikalingi garsui ir vaizdui įrašyti ir atkurti), įskaitant mikroprocesorių.

Jame įmontuoti šie sietuvai:

USB prievadas,

VGA prievadas,

vaizdo ir garso prievadai.

Aparate taip pat įmontuoti valdymo mygtukai (įjungimo, skaitymo, sustabdymo ir garso) ir infraraudonųjų spindulių imtuvas, skirtas nuotoliniam valdymui.

Aparatas sukurtas taip, kad jame būtų galima įmontuoti kietąjį diską.

8521 90 00

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 2 (a punktu), 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei XVI skyriaus 1 papildomąja pastaba ir KN kodus 8521 ir 8521 90 00 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi aparatą sudaro visi 8521 pozicijoje išvardytoms funkcijoms atlikti būtinos sudedamosios dalys (išskyrus kietąjį diską) kurios, net ir be kietojo disko, gali būti naudojamos tik garsui ir vaizdui įrašyti bei atkurti, vadovaujantis 2 bendrosios aiškinimo taisyklės a punktu, jis turi būti pripažintas turįs sukomplektuoto arba gatavo gaminio, priskiriamo 8521 pozicijai, pagrindines savybes. Todėl tai, kad aparatas yra be kietojo disko, nekliudo jį klasifikuoti kaip sukomplektuotą arba gatavą gaminį.

Gaminys nepriskirtinas KN 8522 pozicijai kaip dalis, tinkama naudoti vien tik arba daugiausia su aparatu, priskiriamu KN 8521 pozicijai.

Todėl aparatas priskirtinas 8521 pozicijai kaip vaizdo įrašymo arba atkūrimo aparatas.

Vadovaujantis XVI skyriaus 1 papildomąja pastaba atsuktuvas, skirtas aparatui surinkti ir taisyti, klasifikuotinas kartu su aparatu.


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 296/2009

2009 m. balandžio 8 d.

dėl išsamių administracinės pagalbos eksportuojant tam tikrus sūrius, kuriems taikomi kvotų apribojimai ir kuriems gali būti taikoma speciali tvarka importuojant į Jungtines Amerikos Valstijas, teikimo taisyklių

(Nauja redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 172 straipsnio 2 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

1985 m. liepos 25 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2248/85 dėl išsamių administracinės pagalbos eksportuojant Emmentaler sūrį, kuriam taikomi kvotų apribojimai ir kuriam gali būti taikomos specialiosios priemonės importuojant į Jungtines Amerikos Valstijas, teikimo taisyklių (2), buvo keletą kartų iš esmės pakeistas (3). Kadangi reikia atlikti naujų pakeitimų, siekiant aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija.

(2)

Remdamosi GATT Bendrija ir Jungtinės Amerikos Valstijos susitarė leisti į Jungtines Amerikos Valstijas importuoti Bendrijos kilmės sūrį, kuriam taikomi nuo 1980 m. sausio 1 d. galiojantys kvotų apribojimai. Šis susitarimas buvo patvirtintas Tarybos sprendimu 80/272/EEB (4).

(3)

Jungtinės Amerikos Valstijos įsipareigojo imtis visų būtinų priemonių, kad kvota būtų valdoma taip, kad ją būtų galima maksimaliai išnaudoti. Atsižvelgiant į patirtį atrodo, kad reikėtų glaudžiau administraciškai bendradarbiauti su Jungtinėmis Amerikos Valstijomis siekiant užtikrinti, kad būtų išnaudotos visos tam tikrų Bendrijos kilmės sūrių kvotos. Prie šių sūrių turėtų būti pridėtas Bendrijos kompetentingų institucijų išduotas sertifikatas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Eksportuojant Jungtinių Amerikos Valstijų suderinto tarifų sąrašo 0406.90.44–0406.90.48 subpozicijose klasifikuojamus „akytuosius šveicariškus arba Emmentaler sūrius“, kuriems taikomi kvotų apribojimai, į Jungtines Amerikos Valstijas (įskaitant Puerto Riką ir Havajus) eksportuojančiosios valstybės narės kompetentinga institucija eksportuotojo prašymu išduoda sertifikatą, atitinkantį I priede pateiktą pavyzdį.

2 straipsnis

1.   1 straipsnyje nurodytos formos spausdinamos ant balto 210 × 296 milimetrų formato popieriaus anglų kalba. Kiekvienam sertifikatui jį išduodanti institucija suteikia serijos numerį. Eksportuojančiosios valstybės narės gali reikalauti, kad jų teritorijoje išduoti sertifikatai, be anglų kalbos, būtų rašomi ir jų oficialiąja kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų.

2.   Išrašomas sertifikato originalas ir ne mažiau kaip dvi kopijos. Kopijose nurodomas tas pats serijos numeris kaip ir originale. Originalas ir kopijos užpildomi spausdinant arba ranka rašant rašalu didžiosiomis raidėmis.

3 straipsnis

1.   Sertifikatą ir jo kopiją išduoda šiam tikslui eksportuojančios valstybės narės paskirta institucija.

2.   Sertifikatą išduodančioji institucija pasilieka jo kopiją. Originalas ir kita kopija pateikiama Bendrijos muitinei, kurioje teikiama eksporto deklaracija.

3.   2 dalyje minėta muitinė užpildo reikiamą originalo dalį ir atiduoda jį eksportuotojui arba jo atstovui. Ji pasilieka kopiją.

4 straipsnis

Sertifikatas negalioja, kol muitinė jo tinkamai neužantspauduoja. Jame įrašomas nurodytas sūrio kiekis, ir jį reikia pateikti Jungtinių Amerikos Valstijų muitinei. Vis dėlto laikoma, kad sertifikatas galioja ir kiekiui, kuris sertifikate nurodytą kiekį viršija ne daugiau kaip 5 %.

5 straipsnis

Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų patikrinti sūrių, kuriems išduoti sertifikatai, kilmę, rūšį, sudėtį ir kokybę.

6 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2248/85 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikties lentelę.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 210, 1985 8 7, p. 9.

(3)  Žr. II priedą.

(4)  OL L 71, 1980 3 17, p. 129.


I PRIEDAS

EUROPOS BENDRIJA

Image


II PRIEDAS

Panaikintas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2248/85

(OL L 210, 1985 8 7, p. 9)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2651/85

(OL L 251, 1985 9 20, p. 40)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 222/88

(OL L 28, 1988 2 1, p. 1)

Tik 29 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 3450/93

(OL L 316, 1993 12 17, p. 4)

Tik 2 straipsnis


III PRIEDAS

Atitikties lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 2248/85

Šis reglamentas

1–5 straipsniai

1–5 straipsniai

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

I priedas

II priedas

I priedas

II priedas

III priedas


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 297/2009

2009 m. balandžio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1277/2005, nustatantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 273/2004 dėl narkotinių medžiagų pirmtakų (prekursorių) ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 111/2005, nustatančio prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles, įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 111/2005, nustatantį prekybos narkotinių ir psichotropinių medžiagų pirmtakais (prekursoriais) tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių stebėsenos taisykles (1), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį ir 12 straipsnio 1 dalies trečią pastraipą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) 1277/2005 (2) nustatomos trečiosios paskirties šalys, į kurias iš Bendrijos eksportuojant narkotinių medžiagų pirmtakus (prekursorius) reikia taikyti konkrečias stebėsenos priemones. To reglamento IV priede prie kiekvienos į oficialų sąrašą įtrauktos 2 ir 3 kategorijų medžiagos, nurodytos Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, išvardijamos šalys, kurioms reikia pateikti išankstinį pranešimą apie eksportą. Sąrašuose nurodomos trečiosios šalys, kurios paprašė pateikti išankstinį pranešimą apie eksportą pagal 1988 m. Jungtinių Tautų Organizacijos konvencijos dėl kovos su neteisėta narkotinių priemonių ir psichotropinių medžiagų apyvarta 12 straipsnio 10 dalį.

(2)

Į Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 IV priedo sąrašą yra įtraukta Rumunija. Kadangi Rumunija tapo ES valstybe nare, būtina ją išbraukti iš šių sąrašų.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 IV priede išvardytos ne visos trečiosios šalys, kurios nuo Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 įsigaliojimo paprašė pateikti išankstinį pranešimą apie eksportą. Kadangi nuo 2005 m. tokius prašymus pateikė Kanada, Maldyvai, Omanas ir Korėjos Respublika, jos turėtų būti įtrauktos į šį sąrašą.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1277/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 111/2005 30 straipsnio 1 dalį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1277/2005 IV priedas pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 22, 2005 1 26, p. 1.

(2)  OL L 202, 2005 8 3, p. 7.


PRIEDAS

„IV PRIEDAS

1.

20 straipsnyje nurodytų šalių, kurioms reikia pateikti išankstinį pranešimą apie eksportą, eksportuojant į oficialų sąrašą įtrauktas 2 kategorijos medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, sąrašas.

Medžiaga

Paskirties vieta

Acto rūgšties anhidridas

Kalio permanganatas

Bet kuri trečioji šalis

Antranilo rūgštis

Antigva ir Barbuda

Beninas

Bolivija

Brazilija

Kanada

Kaimanų salos

Čilė

Kolumbija

Kosta Rika

Dominikos Respublika

Ekvadoras

Etiopija

Haitis

Indija

Indonezija

Jordanija

Kazachstanas

Libanas

Madagaskaras

Malaizija

Maldyvai

Meksika

Nigerija

Omanas

Paragvajus

Peru

Filipinai

Moldovos Respublika

Rusijos Federacija

Saudo Arabija

Pietų Afrika

Tadžikistanas

Turkija

Jungtiniai Arabų Emyratai

Tanzanijos Jungtinė Respublika

Venesuela

Fenilacto rūgštis

Piperidinas

Antigva ir Barbuda

Beninas

Bolivija

Brazilija

Kanada

Kaimanų salos

Čilė

Kolumbija

Kosta Rika

Dominikos Respublika

Ekvadoras

Etiopija

Haitis

Indija

Indonezija

Jordanija

Kazachstanas

Libanas

Madagaskaras

Malaizija

Maldyvai

Meksika

Nigerija

Omanas

Paragvajus

Peru

Filipinai

Moldovos Respublika

Rusijos Federacija

Saudo Arabija

Tadžikistanas

Turkija

Jungtiniai Arabų Emyratai

Tanzanijos Jungtinė Respublika

Junginės Amerikos Valstijos

Venesuela

2.

20 ir 22 straipsniuose nurodytų šalių, kurioms reikia pateikti išankstinį pranešimą apie eksportą ir eksporto leidimą, eksportuojant į oficialų sąrašą įtrauktas 3 kategorijos medžiagas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 111/2005 priede, sąrašas

Medžiaga

Paskirties vieta

Metiletilketonas (MEK)  (1)

Toluenas  (1)

Acetonas  (1)

Etileteris  (1)

Antigva ir Barbuda

Argentina

Beninas

Bolivija

Brazilija

Kanada

Kaimanų salos

Čilė

Kolumbija

Kosta Rika

Dominikos Respublika

Ekvadoras

Egiptas

Salvadoras

Etiopija

Gvatemala

Haitis

Hondūras

Indija

Jordanija

Kazachstanas

Libanas

Madagaskaras

Malaizija

Maldyvai

Meksika

Nigerija

Omanas

Pakistanas

Paragvajus

Peru

Filipinai

Moldovos Respublika

Korėjos Respublika

Rusijos Federacija

Saudo Arabija

Tadžikistanas

Turkija

Jungtiniai Arabų Emyratai

Tanzanijos Jungtinė Respublika

Urugvajus

Venesuela

Druskos rūgštis

Sulfato rūgštis

Bolivija

Čilė

Kolumbija

Ekvadoras

Peru

Turkija

Venesuela


(1)  Įskaitant šių medžiagų druskas, jeigu jos gali egzistuoti.“


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 298/2009

2009 m. balandžio 8 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 474/2006, sudarantis oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2111/2005 dėl oro vežėjų, kuriems taikomas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašo sudarymo ir oro transporto keleivių informavimo apie skrydį vykdančio oro vežėjo tapatybę bei panaikinantį Direktyvos 2004/36/EB 9 straipsnį (1), ypač į jo 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. kovo 22 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 474/2006 nustatytas oro vežėjų, kuriems taikomas Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 II skyriuje nurodytas draudimas vykdyti veiklą Bendrijoje, Bendrijos sąrašas (2).

(2)

Vadovaudamosi Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 4 straipsnio 3 dalimi, kai kurios valstybės narės pateikė Komisijai informacijos, kuri svarbi atnaujinant Bendrijos sąrašą. Susijusios informacijos pateikė ir trečiosios valstybės. Todėl Bendrijos sąrašas turėtų būti atnaujintas.

(3)

Komisija tiesiogiai arba, jei tai buvo neįmanoma, per valdžios institucijas, atsakingas už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, visiems susijusiems oro vežėjams pranešė pagrindinius faktus ir priežastis, dėl kurių bus priimtas sprendimas jiems drausti vykdyti veiklą Bendrijoje arba į Bendrijos sąrašą įtrauktam oro vežėjui pakeisti nustatyto veiklos draudimo sąlygas.

(4)

Komisija suinteresuotiems oro vežėjams suteikė galimybę susipažinti su valstybių narių pateiktais dokumentais, raštu pateikti pastabas ir per 10 darbo dienų pateikti informaciją žodžiu Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui, įsteigtam 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3922/91 dėl techninių reikalavimų ir administracinės tvarkos suderinimo civilinės aviacijos srityje (3).

(5)

Komisija, o tam tikrais atvejais ir kai kurios valstybės narės, konsultavosi su valdžios institucijomis, atsakingomis už teisės aktais nustatytą susijusių oro vežėjų priežiūrą.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 474/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Remdamosi informacija, gauta pagal SAFA programą (angl. SAFEty Assessment of Foreign Aircraft, Užsienio valstybių orlaivių saugos įvertinimas) patikrinus kai kurių Bendrijos oro vežėjų orlaivius perone, ir nacionalinių aviacijos institucijų atliktų šios srities specialių patikrinimų ir audito rezultatais, kai kurios valstybės narės ėmėsi priemonių reikalavimų vykdymui užtikrinti. Komisiją ir Skrydžių saugos komitetą jos informavo apie šias priemones: Švedijos kompetentingos institucijos atšaukė oro vežėjui „Nordic Regional“ išduotą oro vežėjo pažymėjimą (OVP) ir sustabdė oro vežėjams „Fly Excellent“ ir „Aero Syncro“ išduotų OVP galiojimą; Ispanijos kompetentingos institucijos atšaukė oro vežėjo „Bravo Airlines“ OVP ir jo oro susisiekimo licenciją; patikrinusios, ar oro vežėjas sėkmingai įgyvendino taisomuosius veiksmus, 2009 m. sausio 22 d. Portugalijos kompetentingos institucijos atšaukė sprendimą laikinai sustabdyti oro vežėjui „Luzair“ išduoto OVP galiojimą; patikrinusios, ar oro vežėjas sėkmingai įgyvendino taisomuosius veiksmus, 2008 m. gruodžio 18 d. Graikijos kompetentingos institucijos atšaukė sprendimą laikinai sustabdyti oro vežėjui „Hellenic Imperial Airways“ išduoto OVP galiojimą, o oro vežėjui „Euroair Ltd“ paprašius 2009 m. sausio 28 d. sustabdė šiam oro vežėjui išduoto OVP galiojimą, po to, kai buvo sustabdytas oro vežėjo nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimas.

(8)

Yra įtikinamų įrodymų, kad vežėjo „Starline KZ“, kuriam oro vežėjo pažymėjimas išduotas Kazachstane, veikloje esama didelių saugos trūkumų. Šiuos trūkumus nustatė Bulgarija ir kitos Europos civilinės aviacijos konferencijos valstybės (angl. ECAC), pagal SAFA programą atlikusios patikrinimus perone (4). Tokie besikartojantys neatitikties reikalavimams atvejai reiškia, kad naudojimo ir techninės priežiūros srities saugos trūkumai sisteminiai.

(9)

Oro vežėjas „Starline KZ“ tinkamai ir laiku neatsakė į Bulgarijos civilinės aviacijos administracijos paklausimą apie jo veiklos saugą; tai nepakankamo informavimo požymis, nes tinkamo atsakymo į šios valstybės narės siųstus raštus negauta. Paaiškėjo, kad „Starline KZ“ nepajėgia imtis priemonių dėl šių vis dar nepašalintų saugos trūkumų.

(10)

Atsižvelgusi į pirmiau minėtus trūkumus, 2009 m. sausio 27 d. Komisija pradėjo konsultacijas su kompetentingomis Kazachstano institucijomis, pareiškė rimtai susirūpinusi dėl „Starline KZ“ vykdomų skrydžių saugos ir pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 7 straipsnį paprašė paaiškinti, kokių veiksmų kompetentingos institucijos ir oro vežėjas ėmėsi šiems trūkumams pašalinti.

(11)

Komisijos paklaustos apie „Starline KZ“ saugos priežiūrą, šios kompetentingos institucijos tinkamai ir laiku neatsakė, nes iki nustatytos dienos Komisija negavo prašytos informacijos, visų pirma oro vežėjo OVP ir išsamių veiklos specifikacijų, prie to OVP pridėtų reikalavimų ir apribojimų.

(12)

„Starline KZ“ atstovai paprašė leidimo pasisakyti Skrydžių saugos komiteto svarstyme ir buvo išklausyti 2009 m. kovo 24 d. Tačiau svarstyme nepateikta pakankamų įrodymų, kad taisomieji veiksmai tinkamai įgyvendinti. Svarstyme kompetentingų Kazachstano institucijų atstovai Komisijai pranešė, kad 2009 m. vasario 4 d. nusprendė leisti „Starline KZ“ skrydžius vykdyti tik už Europos oro erdvės ribų.

(13)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjas „Starline KZ“ neatitinka susijusių saugos standartų, todėl turėtų būti įrašytas į A priedą.

(14)

Yra įtikinamų įrodymų, kad vežėjo „East Wing“, kuriam oro vežėjo pažymėjimas išduotas Kazachstane, veikloje esama didelių saugos trūkumų. Šiuos trūkumus nustatė Prancūzija ir Rumunija, pagal SAFA programą atlikusios patikrinimus perone (5). Tokie rezultatai tikrinant gauti pakartotinai, vadinasi, saugos trūkumai sisteminiai.

(15)

Oro vežėjas „East Wing“ tinkamai ir laiku neatsakė į Prancūzijos civilinės aviacijos administracijos paklausimus apie jo veiklos saugą; tai nepakankamo informavimo požymis, nes tinkamo atsakymo į šios valstybės narės siųstus raštus negauta. Paaiškėjo, kad „East Wing“ nepajėgia imtis priemonių dėl šių vis dar nepašalintų saugos trūkumų.

(16)

Atsižvelgusi į pirmiau minėtus trūkumus, Komisija pradėjo konsultacijas su kompetentingomis Kazachstano institucijomis, pareiškė rimtai susirūpinusi dėl „East Wing“ vykdomų skrydžių saugos ir paprašė paaiškinti, kokių veiksmų kompetentingos institucijos ir oro vežėjas ėmėsi šiems trūkumams pašalinti.

(17)

Yra įrodymų, kad „East Wing“ perėmė skrydžius iš oro vežėjo „GST Aero“, kuris 2006 m. kovo 22 d. (6) įrašytas į A priedą ir iš ten išbrauktas, kai kompetentingos Kazachstano institucijos 2007 m. kovo mėn. (7) Komisijai pranešė, kad panaikino jo OVP.

(18)

Kompetentingos Kazachstano institucijos pranešė, kad 2009 m. vasario 4 d. leido oro vežėjui „East Wing“ skrydžius vykdyti tik už Europos oro erdvės ribų. Tačiau Komisijos paklaustos apie „East Wing“ saugos priežiūrą šios kompetentingos institucijos tinkamai ir laiku neatsakė ir nepateikė tinkamų įrodymų, susijusių su oro vežėjo OVP ir išsamiomis veiklos specifikacijomis, prie to OVP pridėtais reikalavimais ir apribojimais.

(19)

„East Wing“ atstovai paprašė leidimo pasisakyti Skrydžių saugos komiteto svarstyme ir buvo išklausyti 2009 m. kovo 24 d. Tačiau svarstyme nepateikta pakankamų įrodymų, kad taisomieji veiksmai tinkamai įgyvendinti, ir paaiškėjo, kad apie jam nustatytus skrydžių į Europos oro erdvę apribojimus oro vežėjas nežino. Atsižvelgiant į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad oro vežėjas „East Wing“ neatitinka susijusių saugos standartų, todėl turėtų būti įrašytas į A priedą.

(20)

Yra įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „ATMA Airlines“, kuriam oro vežėjo pažymėjimas išduotas Kazachstane, veikloje esama didelių saugos trūkumų. Šiuos trūkumus nustatė Vokietija, Norvegija ir Turkija, pagal SAFA programą atlikusios patikrinimus perone (8). Tokie rezultatai tikrinant gauti pakartotinai, vadinasi, saugos trūkumai sisteminiai.

(21)

„ATMA Airlines“ tinkamai ir laiku neatsakė į Vokietijos ir Norvegijos civilinės aviacijos administracijų paklausimus apie jo veiklos saugą; tai nepakankamo informavimo požymis, nes tinkamo atsakymo į šių valstybių siųstus raštus negauta. Paaiškėjo, kad „ATMA Airlines“ nepajėgia imtis priemonių dėl šių vis dar nepašalintų saugos trūkumų.

(22)

Atsižvelgusi į pirmiau minėtus trūkumus, Komisija pradėjo konsultacijas su kompetentingomis Kazachstano institucijomis, pareiškė rimtai susirūpinusi dėl „ATMA Airlines“ vykdomų skrydžių saugos ir paprašė paaiškinti, kokių veiksmų kompetentingos institucijos ir oro vežėjas ėmėsi šiems trūkumams pašalinti.

(23)

Kompetentingos Kazachstano institucijos pranešė, kad 2009 m. vasario 4 d. leido oro vežėjui „ATMA Airlines“ skrydžius vykdyti tik už Europos oro erdvės ribų. Tačiau Komisijos paklaustos apie „ATMA Airlines“ saugos priežiūrą šios kompetentingos institucijos tinkamai ir laiku neatsakė ir nepateikė tinkamų įrodymų, susijusių su oro vežėjo OVP ir išsamiomis veiklos specifikacijomis, prie to OVP pridėtais reikalavimais ir apribojimais.

(24)

„ATMA Airlines“ atstovai paprašė leidimo pasisakyti Skrydžių saugos komiteto svarstyme ir buvo išklausyti 2009 m. kovo 24 d. Tačiau svarstyme nepateikta pakankamų įrodymų, kad taisomieji veiksmai tinkamai įgyvendinti.

(25)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad oro vežėjas „ATMA Airlines“ neatitinka susijusių saugos standartų, todėl turėtų būti įrašytas į A priedą.

(26)

Yra įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „Berkut Air“, kuriam oro vežėjo pažymėjimas išduotas Kazachstane, veikloje esama didelių saugos trūkumų. Šiuos trūkumus nustatė Prancūzija ir Rumunija, pagal SAFA programą atlikusios patikrinimus perone (9). Tokie rezultatai tikrinant gauti pakartotinai, vadinasi, saugos trūkumai sisteminiai.

(27)

Oro vežėjas „Berkut Air“ tinkamai ir laiku neatsakė į Rumunijos civilinės aviacijos administracijos paklausimą apie jo veiklos saugą; tai nepakankamo informavimo požymis, nes tinkamo atsakymo į šios valstybės narės siųstus raštus negauta. Paaiškėjo, kad „Berkut Air“ nepajėgia imtis priemonių dėl šių vis dar nepašalintų saugos trūkumų.

(28)

Atsižvelgusi į pirmiau minėtus trūkumus, Komisija pradėjo konsultacijas su kompetentingomis Kazachstano institucijomis, pareiškė rimtai susirūpinusi dėl „Berkut Air“ vykdomų skrydžių saugos ir paprašė paaiškinti, kokių veiksmų kompetentingos institucijos ėmėsi šiems trūkumams pašalinti.

(29)

Kompetentingos Kazachstano institucijos informavo, kad 2009 m. vasario mėn. sustabdė OVP, išduoto oro vežėjui „BEK Air“ (pirmiau „Berkut Air“), galiojimą. Tačiau Komisijos paklaustos apie „Berkut Air“ saugos priežiūrą šios kompetentingos institucijos tinkamai ir laiku neatsakė, nes prašytų dokumentų nepateikė ir neperdavė rašytinių įrodymų, kad imtasi veiksmų reikalavimų laikymuisi užtikrinti.

(30)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad oro vežėjas „Berkut Air“ neatitinka susijusių saugos standartų, todėl turėtų būti įrašytas į A priedą.

(31)

Yra įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „Air Company Kokshetau“, kuriam oro vežėjo pažymėjimas išduotas Kazachstane, veikloje esama didelių saugos trūkumų. Šiuos trūkumus nustatė Italija, pagal SAFA programą atlikusi patikrinimus perone (10). Šie trūkumai susiję su IL-62 tipo orlaiviais, kuriuose neįrengta TAWS (E-GPWS), nėra saugos diržų, greitai uždedamų deguonies kaukių skrydžiams virš FL 250 ir neįrengta tinkama avarinio gelbėjimosi tako apšvietimo sistema.

(32)

Oro vežėjas „Air Company Kokshetau“ tinkamai ir laiku neatsakė į Italijos civilinės aviacijos administracijos paklausimą apie jo veiklos saugą; tai nepakankamo informavimo požymis, nes tinkamo atsakymo į šios valstybės narės siųstus raštus negauta. Paaiškėjo, kad „Air Company Kokshetau“ nepajėgia imtis priemonių dėl šių vis dar nepašalintų saugos trūkumų.

(33)

Atsižvelgusi į pirmiau minėtus trūkumus, Komisija pradėjo konsultacijas su kompetentingomis Kazachstano institucijomis, pareiškė rimtai susirūpinusi dėl „Air Company Kokshetau“ vykdomų skrydžių saugos ir paprašė paaiškinti, kokių veiksmų kompetentingos institucijos ėmėsi šiems trūkumams pašalinti.

(34)

Kompetentingos Kazachstano institucijos pranešė Komisijai, kad 2009 m. vasario 13 d. nutarė iš „Air Company Kokshetau“ išduoto OVP išbraukti IL-62M tipo orlaivius, kurių serijos numeriai 1138234 ir 1748445, ir kad, be to, nuo kovo 24 d. ketina dėl oro vežėjo bankroto atšaukti jam išduotą OVP. Tačiau šios kompetentingos institucijos tinkamai neatsakė į Komisijos pateiktą užklausą dėl rašytinių įrodymų, kad OVP atšauktas.

(35)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad oro vežėjas „Air Company Kokshetau“ neatitinka susijusių saugos standartų, todėl turėtų būti įrašytas į A priedą.

(36)

Yra įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „Sayat Air“, kuriam oro vežėjo pažymėjimas išduotas Kazachstane, veikloje esama didelių saugos trūkumų. Šiuos trūkumus nustatė viena Europos civilinės aviacijos konferencijos valstybė, pagal SAFA programą atlikusi patikrinimus perone (11). Šie trūkumai susiję su IL-62 tipo orlaiviais, kuriuose: a) neįrengta TAWS (E-GPWS), b) nėra greitai uždedamų deguonies kaukių įgulai, c) nėra plaukiojamųjų priemonių ir d) neįrengta avarinio gelbėjimosi tako apšvietimo sistema. Be to, orlaivis naudotas, nors jame nebuvo avarijos kontrolinių sąrašų, techninio aptarnavimo pažymėjimo, o NAV duomenų bazė neatnaujinta daugiau kaip dvejus metus.

(37)

Paaiškėjo, kad „Sayat Air“ nepajėgia imtis priemonių dėl šių vis dar nepašalintų saugos trūkumų.

(38)

Kazachstano kompetentingų institucijų Komisija paklausė apie „Sayat Air“ saugos priežiūrą, tačiau jos tinkamai ir laiku neatsakė; tai nepakankamo informavimo požymis, nes tinkamo atsakymo į Komisijos raštus, visų pirma dėl oro vežėjo OVP ir išsamių veiklos specifikacijų, prie OVP pridėtų reikalavimų ir apribojimų, negauta.

(39)

Kompetentingos Kazachstano institucijos neįrodė, kad tinkamą šio oro vežėjo priežiūrą vykdė taip, kaip įsipareigojusios pagal Čikagos konvenciją.

(40)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjas „Sayat Air“ neatitinka susijusių saugos standartų, todėl turėtų būti įrašytas į A priedą.

(41)

Yra įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „Scat“, kuriam oro vežėjo pažymėjimas išduotas Kazachstane, veikloje esama didelių saugos trūkumų. Svarbiausia, kad YAK-42 tipo orlaivyje, kurio registracijos ženklas UP-Y4205, neįrengta TAWS (E-GPWS), kaip reikalaujama TCAO (Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija) nuostatose. Šiuos trūkumus nustatė viena Europos civilinės aviacijos konferencijos valstybė, pagal SAFA programą atlikusi patikrinimus perone (12).

(42)

Atsižvelgusi į pirmiau minėtus trūkumus, Komisija pradėjo konsultacijas su kompetentingomis Kazachstano institucijomis, pareiškė rimtai susirūpinusi dėl „Scat“ vykdomų skrydžių saugos ir paprašė paaiškinti, kokių veiksmų kompetentingos institucijos ėmėsi šiems trūkumams pašalinti.

(43)

Kompetentingos Kazachstano institucijos pateikė įrodymus, kad jos iš registro išbraukė YAK-42 tipo orlaivį, kurio registracijos ženklas UP-Y4205.

(44)

Oro vežėjo „Scat“ atstovai paprašė leidimo pasisakyti Skrydžių saugos komitete ir 2009 m. kovo 24 d. to komiteto svarstyme patvirtino, kad šis orlaivis nebenaudojamas.

(45)

Atsižvelgdama į tai Komisija mano, kad imtis tolesnių veiksmų dėl šio oro vežėjo nereikia.

(46)

Kaip Komisija nurodė kompetentingoms Kazachstano institucijoms, kelių Kazachstane išduotus leidimus turinčių oro vežėjų veiklos kontrolės, vykdomos atliekant patikrinimus perone, rezultatai kelia nerimą. Kompetentingos Kazachstano institucijos paragintos pateikti paaiškinimus ir prireikus imtis būtinų priemonių.

(47)

Kompetentingos Kazachstano institucijos pranešė apie keletą priemonių reikalavimų laikymuisi užtikrinti, kurių jos ėmėsi dėl kelių Kazachstano oro vežėjų. Visų pirma šios institucijos pranešė, kad 2009 m. vasario 4 d. leido oro vežėjams „Investavia“, „Skybus“ ir „Aytirau Aye Zholy“ skrydžius vykdyti tik už Europos oro erdvės ribų. Komisija skubiai konsultuosis su kompetentingomis Kazachstano institucijomis ir dėl tų oro vežėjų pradės Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 7 straipsnyje numatytą procedūrą.

(48)

Kompetentingų Kazachstano institucijų Komisija primygtinai prašo sutelkti daugiau pastangų civilinės aviacijos sistemai pertvarkyti ir stiprinti visų oro vežėjų, kuriems leidimai išduoti toje šalyje, saugos priežiūrą. Komisija tęs konsultacijas su šiomis institucijomis, kad apsvarstytų Kazachstano oro vežėjų situaciją, ir yra pasirengusi drauge su valstybėmis narėmis įvertinti visus su tuo susijusius laiku pateiktus įrodymus.

(49)

Po avarijos, patirtos Pukete 2007 m. rugsėjo 16 d., vykdant „One Two Go“ skrydį Nr. OG 269, kai sudužus MD-80 tipo orlaiviui žuvo 90 žmonių, įskaitant daug keleivių iš Europos, Komisija pradėjo konsultuotis su kompetentingomis Tailando institucijomis, atsakingomis už šio oro vežėjo saugos priežiūrą.

(50)

2009 m. kovo 5 d. šiems oro vežėjams Komisija išsiuntė raštą pagal Reglamento (EB) Nr. 2111/2005 7 straipsnį.

(51)

Kompetentingos Tailando institucijos (Tailando civilinės aviacijos departamentas, toliau Tailando CAD) pranešė Komisijai, kad po avarijos atliktus tyrimą paaiškėjo, kad ir „Orient Thai“, ir jo kontroliuojamoji bendrovė „One Two Go“ pažeidė Oro navigacijos įstatymą, visų pirma falsifikavo šių oro vežėjų devynių lakūnų kvalifikacijos patikrinimus. Todėl Tailando CAD sustabdė oro vežėjų „One Two Go“ ir „Orient Thai“ veiklą, vykdomą MD-80 tipo orlaiviais, ir paprašė jų įgyvendinti kelis taisomuosius veiksmus.

(52)

Tailando CAD taip pat pranešė Komisijai, kad 2008 m. lapkričio 25 d. nusprendė oro vežėjo „One Two Go“ OVP galiojimą atnaujinti. To oro vežėjo kontroliuojamajai bendrovei „Orient Thai“ jau anksčiau buvo leista nuo 2008 m. spalio 7 d. atnaujinti veiklą, vykdomą MD-80 tipo orlaiviais.

(53)

2009 m. kovo 10–13 d. Europos ekspertų grupė lankėsi Tailando Karalystėje ir rinko su skrydžių vykdymu ir skrydžio įgulų licencijomis susijusius faktus, kad patikrintų, kaip oro vežėjai įgyvendina taisomuosius veiksmus, siekdami pašalinti Tailando CAD pirmiau aptiktus saugos trūkumus. Ekspertų grupė nustatė, kad „One Two Go“ pati orlaivių nenaudoja. „One Two Go“ atsako už mažmeninį bilietų pardavimą skrydžiams, kuriuos iš tiesų vykdo „Orient Thai“ pagal orlaivių nuomos su įgula susitarimą, kuriame numatyta, kad „One Two Go“ yra nuomininkas, o „Orient Thai“ – nuomotojas. „Orient Thai“ suteikia bendrovei „One Two Go“ orlaivius, visą įgulą, techninę priežiūrą ir draudimą. Oro vežėjas „Orient Thai“ samdo visą personalą, susijusį su skrydžiais, kuriuos jis vykdo bendrovės „One Two Go“ vardu.

(54)

Faktų rinkimo ataskaitoje taip pat nurodyta, kad, siekdami pašalinti anksčiau aptiktus saugos trūkumus, taisomųjų veiksmų ir priemonių jau ėmėsi atitinkamai ir oro vežėjas „Orient Thai“, ir Tailando CAD. Komisija įdėmiai stebės „Orient Thai“ saugos situaciją. Todėl Tailando CAD ne vėliau kaip per du mėnesius turėtų pateikti Komisijai visą būtiną informaciją apie pirmiau minėtų priemonių veiksmingumą.

(55)

2009 m. kovo 19 d. Tailando CAD pranešė Komisijai, kad oro vežėjas „One Two Go“ ketina nuo 2009 m. liepos mėn. skrydžius vykdyti pats. Tačiau ES ekspertų grupės ataskaitos duomenimis, oro vežėjo pažymėjimą oro vežėjui „One Two Go“ Tailando Civilinės aviacijos departamentas išdavė, nors negalėjo tinkamai įvertinti tos bendrovės pajėgumo orlaivius naudoti saugiai, nes ji niekada nepateikė išsamių įrodymų, kurių prašė TCAO standartus įgyvendinantis Tailando CAD. 2009 m. kovo 29 d. Tailando CAD taip pat paskelbė ketinantis atšaukti oro vežėjui „One Two Go“ išduotą OVP; tačiau turėdamas oro vežėjo licenciją oro vežėjas toliau užsakytų „Orient Thai“ reguliariuosius skrydžius.

(56)

Atsižvelgiant į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjas „One Two Go“ neatitinka susijusių saugos standartų. Šiam oro vežėjui turėtų būti uždrausta vykdyti veiklą, todėl jis turėtų būti įrašytas į A priedą.

(57)

Yra įtikinamų įrodymų, kad už oro vežėjų, kuriems oro vežėjo pažymėjimai išduoti Benine, priežiūrą atsakingos institucijos nepajėgia šalinti saugos trūkumų; tuo įsitikinta iš audito, kurį Benine 2007 m. kovo mėn. atliko TCAO pagal Visuotinės saugos priežiūros audito programą (angl. USOAP). Atlikus auditą pranešta apie daug didelių trūkumų, susijusių su Benino civilinės aviacijos institucijų pajėgumu vykdyti skrydžių saugos priežiūros pareigas. Tuo metu, kai TCAO auditas buvo baigiamas, 80,22 % TCAO standartų buvo neįgyvendinta. Veiksmingai neįgyvendinti 98 % TCAO standartų, susijusių ypatingos svarbos dalykais, pavyzdžiui, kvalifikuoto personalo įdarbinimu. Šalinant saugos trūkumus veiksmingai neįgyvendinta daugiau kaip 93 % TCAO standartų.

(58)

Yra įrodymų, kad kompetentingos Benino institucijos nepakankamai pajėgios veiksmingai pašalinti TCAO aptiktus pažeidimus; tuo įsitikinta iš 2007 m. gruodžio mėn. galutinės TCAO ataskaitos, kurioje teigiama, kad daugelis taisomųjų veiksmų, kuriuos pasiūlė arba įgyvendino šios institucijos, iš tiesų netinkami pastebėtiems trūkumams pašalinti. Visiškai TCAO tinkamais nepripažinti 50 % Benino institucijų pasiūlytų veiksmų, visų pirma orlaivių naudojimo srityje.

(59)

Atsižvelgusi į galutinę TCAO ataskaitą, Komisija pradėjo konsultacijas su kompetentingomis Benino institucijomis, pareiškė rimtai susirūpinusi dėl oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti toje šalyje, vykdomų skrydžių saugos ir paprašė paaiškinti, kokių veiksmų kompetentingos Benino institucijos ėmėsi dėl TCAO konstatuotų dalykų ir pastabų dėl taisomųjų veiksmų priimtinumo.

(60)

2009 m. kovo 25 d. Skrydžių saugos komiteto svarstyme kompetentingos Benino institucijos pranešė, kad 2008 m. planuoti įgyvendinti taisomieji veiksmai iš tiesų atidėti iki 2009 m. rugpjūčio–gruodžio mėn.

(61)

Iš kompetentingų Benino institucijų pateiktų dokumentų aiškėja, kad oro vežėjams Benine išduoti OVP neatitinka TCAO tarptautinių skrydžių standartų; tai leidžia teigti, kad TCAO aptikti trūkumai veiksmingai dar nepašalinti. Svarstant situaciją, susijusią su oro vežėjų „Aero Benin“, „Africa Airways“, „Benin Golf Air“, „Benin Littoral Airways“, „Cotair“, „Royal Air“ ir „Trans Air Benin“ pažymėjimais ir prie jų pridėtomis veiklos specifikacijomis, išsiaiškinta rimtai susirūpinti verčiančių dalykų. „Africa Airways“ OVP nepateiktas. Kituose oro vežėjo pažymėjimuose nenurodyta, remiantis kokiais galiojančiais teisės aktų reikalavimais išduoti leidimai ir leista skrydžius vykdyti visame pasaulyje, nors kompetentingos Benino institucijos tvirtina, kad skrydžiai vykdomi tik Benine ir (arba) subregione. Be to, „Aero Benin“, „Benin Golf Air“, „Benin Littoral Airways“, „Cotair“ ir „Trans Air Benin“ skrydžius vykdo tik pagal vizualiųjų skrydžių taisykles, tačiau to nepakanka saugiems skrydžiams Europoje; nė vienas iš tų vežėjų neturi būtinų specialių RVSM (sumažinto vertikaliojo orlaivių skirstymo minimumo), RNAV (radiolokacinės navigacijos) ir RNP (reikalaujamų navigacijos charakteristikų) leidimų, kaip reikalaujama navigacijai į Europos oro erdvę. Kompetentingos Benino institucijos pranešė, kad jos sutrumpino OVP galiojimą iki 6 mėnesių ir ketina kuo skubiau paaiškinti situaciją. Komisija mano, kad kol šiems oro vežėjams nauji leidimai neišduoti visiškai laikantis TCAO standartų, remiantis bendraisiais kriterijais jiems turėtų būti nustatytas draudimas vykdyti veiklą, todėl jie turėtų būti įrašyti į A priedą.

(62)

Oro vežėjo „Alafia JET“ atstovai paprašė leidimo pasisakyti Skrydžių saugos komitete, todėl jiems suteikta galimybė 2009 m. kovo 24 d. Skrydžių saugos komitetui pateikti informaciją žodžiu; jie perdavė rašytinius dokumentus, susijusius su to oro vežėjo veikla. Pranešime žodžiu oro vežėjo atstovai tvirtino, kad oro vežėjas į Europos Sąjungą vykdo skrydžius, susijusius su skubios medicininės pagalbos iškvietimais, ir pateikė informaciją, kokių veiksmų jis ėmėsi, kad pašalintų trūkumus, nustatytus Prancūzijoje pagal SAFA programą atlikus patikrinimus perone (13). Tačiau tikrinant perone orlaivius, kuriais vykdomi skrydžiai į Bendriją, dideli saugos trūkumai nustatyti pakartotinai, vadinasi, yra sisteminių saugos trūkumų, turinčių poveikio oro vežėjo veiklai. Veiksmais, kurių bendrovė ėmėsi iki šiol, šie trūkumai nepašalinti.

(63)

Atsižvelgusi į tai, kad saugos trūkumų yra daug, kad tikrinant „Alafia JET“ naudojamus orlaivius perone tie trūkumai aptinkami pakartotinai ir kad kompetentingos Benino institucijos nėra pakankamai pajėgios tinkamai prižiūrėti oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Benine, Komisija mano, kad oro vežėjui „Alafia JET“ turėtų būti neleista toliau vykdyti skrydžių į Bendriją. Todėl remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjas „Alafia JET“ turėtų būti įrašytas į A priedą.

(64)

Komisija visiškai remia kompetentingų Benino institucijų pastangas gerinti oro vežėjų, už kuriuos jos atsako, saugos priežiūrą ir mano, kad Benino Respublikai skirta svari finansinė parama, apie kurią paskelbė Pasaulio bankas, padės padaryti didelę pažangą siekiant atitikties TCAO standartams.

(65)

„Gabon Airlines“ leista nuo 2008 m. liepos mėn. skrydžius į ES vykdyti tik Boeing 767–200 tipo orlaiviu, kurio registracijos ženklas TR-LHP, Reglamento (EB) Nr. 715/2008 (14) 15 konstatuojamojoje dalyje pateiktomis sąlygomis.

(66)

Po to atsirado įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „Gabon Airlines“, kuriam pažymėjimas išduotas Gabone, veikloje esama didelių saugos trūkumų. Šiuos trūkumus nustatė Prancūzija, pagal SAFA programą atlikusi patikrinimus perone (15).

(67)

Tačiau „Gabon Airlines“ tinkamai ir laiku atsakė į Prancūzijos civilinės aviacijos administracijos paklausimus apie jo veiklos saugą.

(68)

„Gabon Airlines“ atstovai paprašė leidimo pasisakyti Skrydžių saugos komitete ir buvo išklausyti 2009 m. kovo 25 d. Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad kompetentingos Gabono institucijos 2009 m. vasario mėn. atliko „Gabon Airlines“ pakartotinio pažymėjimų išdavimo auditą ir nustatė tam tikrus pažeidimus, tačiau svarstyme tinkamai neįrodyta, kad tie pažeidimai ištaisyti. Kompetentingos Gabono institucijos nurodė, kad skrydžiai tuo orlaiviu šiuo metu nevykdomi, nes atliekami bazinės techninės priežiūros darbai, ir teigė, kad ketina patikrinti, ar tie pažeidimai bus tinkamai ištaisyti prieš pradedant naudoti orlaivį su registracijos ženklu TR-LHP.

(69)

Atsižvelgus į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad „Gabon Airlines“ turėtų likti B priede ir kad tas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame būtų užfiksuota padėtis, susijusi su orlaiviu, kurio registracijos numeris TR-LHP, ir būtų užtikrinta, kad bus išlaikytas dabartinis skrydžių į Bendriją lygis.

(70)

Gabone išduotus pažymėjimus turinčiam „Afrijet“ leista nuo 2008 m. liepos mėn. skrydžius į ES vykdyti tik keliais Falcon 50 orlaiviais, kurių registracijos ženklai TR-LGV ir TR-LGY, ir Falcon 900 tipo orlaiviu, kurio registracijos ženklas TR-AFJ, Reglamento (EB) Nr. 715/2008 (16) 15 konstatuojamojoje dalyje pateiktomis sąlygomis.

(71)

Po to atsirado įtikinamų įrodymų, kad oro vežėjo „Afrijet“ veikloje esama didelių saugos trūkumų. Šiuos trūkumus nustatė Prancūzija, pagal SAFA programą atlikusi patikrinimus perone (17).

(72)

Tačiau „Afrijet“ tinkamai ir laiku atsakė į Prancūzijos civilinės aviacijos administracijos paklausimus apie jo veiklos saugą.

(73)

Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad kompetentingos Gabono institucijos 2009 m. sausio mėn. atliko „Afrijet“ pakartotinio pažymėjimų išdavimo auditą. Patikrinus, ar atliekant auditą aptikti pažeidimai ištaisyti, 2009 m. vasario mėn. oro vežėjui išduotas naujas OVP, į kurį įrašytas dar vienas Falcon 900 tipo orlaivis, kurio registracijos ženklas TR-AFR.

(74)

Atsižvelgus į pirmiau minėtus dalykus ir remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad „Afrijet“ turėtų likti B priede ir kad tas priedas turėtų būti iš dalies pakeistas, kad jame būtų užfiksuotas OVP pakeitimas ir būtų užtikrinta, kad bus išlaikytas dabartinis skrydžių į Bendriją lygis.

(75)

SN2AG atstovai paprašė leidimo pasisakyti Skrydžių saugos komitete ir buvo išklausyti 2009 m. kovo 25 d. Komisija atsižvelgė į tai, kad šis oro vežėjas ėmėsi tolesnės pertvarkos ir taisomųjų veiksmų, kad užtikrintų geresnį tarptautinių standartų laikymąsi. Komisija taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad kompetentingos Gabono institucijos 2009 m. vasario mėn. atliko pakartotinio pažymėjimų išdavimo oro vežėjui SN2AG auditą. Patikrinus, ar atliekant auditą aptikti pažeidimai ištaisyti, 2009 m. vasario mėn. oro vežėjui išduotas naujas OVP.

(76)

Yra įtikinamų įrodymų, kad tam tikrų TCAO reikalavimų nesilaikyta. Pavyzdžiui, svarstymo dieną oro vežėjas dar nebuvo veiksmingai įdiegęs būtinos Fokker 28–0100 (Fokker 100) tipo orlaivių skrydžių duomenų analizės.

(77)

Yra įtikinamų įrodymų, kad į Komisijos paklausimus oro vežėjas SN2AG laiku ir pakankamai aiškiai neatsako. SN2AG teigė, kad pagal SAFA programą patikrinus jo orlaivius perone, apie rimtus trūkumus nepranešta, nors keli trūkumai iš tiesų nustatyti Prancūzijoje pagal SAFA programą atlikus patikrinimus perone (18).

(78)

Todėl remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad oro vežėjas SN2AG turėtų likti A priede.

(79)

Tačiau jei bus kokių nors naujienų, iš kurių galima pakankamai įsitikinti, kad saugos trūkumai pašalinti, Komisija pasirengusi iš naujo nagrinėti šio oro vežėjo aplinkybes.

(80)

Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad 2008 m. liepos mėn. Gabono Respublikos įsteigta naujoji kompetentinga institucija (pranc. Agence Nationale de l’Aviation Civile, toliau – ANAC) faktiškai veiklą pradėjo 2009 m. sausio 23 d. ANAC tik pradedama formuoti, šiuo metu jai ieškoma finansinių išteklių ir įdarbinamas pakankamai kvalifikuotas techninis personalas, kad būtų efektyviai vykdomi agentūros įsipareigojimai Tarptautinei civilinės aviacijos organizacijai.

(81)

Kaip Komisija nurodė kompetentingoms Gabono institucijoms, nepaisant to, kad šios institucijos vykdo griežtesnę priežiūrą, Gabone išduotus leidimus turinčių oro vežėjų veiklos kontrolės, vykdomos atliekant patikrinimus perone, rezultatai kelia nerimą. Kompetentingos Gabono institucijos paragintos pateikti paaiškinimus ir prireikus imtis būtinų priemonių.

(82)

Komisija remia kompetentingų Gabono institucijų pastangas pertvarkyti civilinės aviacijos sistemą, visų pirma pakartotinį visų oro vežėjų atestavimą, kad būtų užtikrintas visiškas TCAO standartų laikymasis. Komisija pasirengusi tinkamu laiku svarstyti galimybes apsilankyti vietoje ir patikrinti faktiškai padarytą pažangą.

(83)

Yra įtikinamų įrodymų, kad vežėjo „Motor Sich“, kuriam pažymėjimas išduotas Ukrainoje, veikloje esama didelių saugos trūkumų. Šiuos trūkumus nustatė Prancūzija ir ECAC valstybė (Turkija), pagal SAFA programą atlikusios patikrinimus perone (19). Šie rezultatai tikrinant gauti pakartotinai, vadinasi, saugos trūkumai sisteminiai.

(84)

2008 m. lapkričio 27 d. kompetentingos Turkijos institucijos nutarė nedelsiant uždrausti šio oro vežėjo veiklą.

(85)

Atsakyme į Turkijos civilinės aviacijos administracijos paklausimą „Motor Sich“ pranešė, kad nusprendė nutraukti skrydžius į tą valstybę AN-24 tipo orlaiviu, ir sprendimą įvykdė.

(86)

„Motor Sich“ laiku atsakė į Prancūzijos civilinės aviacijos administracijos paklausimus ir pranešė, kokių taisomųjų veiksmų bendrovė ėmėsi po 2008 m. kovo 12 d. Prancūzijoje atlikto patikrinimo perone. Tačiau atsakymas netinkamas, nes oro vežėjas nepateikė jokių patvirtinamųjų įrodymų.

(87)

Komisija gavo kompetentingų Turkijos institucijų informaciją, kad neplanuotai patikrinus oro vežėją Ukrainos kompetentingos institucijos nusprendė atšaukti šiam oro vežėjui išduotą OVP. Vėliau šios institucijos nusprendė leisti „Motor Sich“ tęsti skrydžius tik toje valstybėje, nustačiusios tam tikrus skrydžių AN-24 tipo orlaiviais apribojimus.

(88)

2009 m. kovo 16 d. Ukrainos kompetentingos institucijos atsakė į Komisijos paklausimą dėl „Motor Sich“ saugos priežiūros ir teigė, kad oro vežėjo OVP atšauktas sausio 22 d. ir kad oro vežėjas įgyvendino taisomuosius veiksmus, todėl Valstybinė aviacijos administracija leido tęsti skrydžius, išskyrus skrydžius jo turimais AN-24 tipo orlaiviais. Nepranešta nei diena, nuo kurios nustatyti tokie OVP apribojimai, nei įrodymai, kad atliktas bendrovės patikrinimas, siekiant užtikrinti, kad susijusių saugos reikalavimų laikomasi visame laivyne. Galiausiai sprendžiant iš pirmiau minėto Valstybinės aviacijos administracijos rašto, šios institucijos atliko patikrinimus ir gavo teigiamus rezultatus, įrodančius, kad oro vežėjas pašalino šio orlaivio trūkumus, todėl jos atnaujino OVP ir leido oro vežėjui naudoti AN-24 tipo orlaivį.

(89)

Nelaikoma, kad šiame rašte pateikta informacija yra tinkamas atsakymas, nes tuo raštu perduota informacija neatitinka informacijos, kurią 2009 m. vasario 2 d. perdavė Ukrainos kompetentingos institucijos, iš kurios aiškėja, kad iki 2010 m. lapkričio 8 d. galiosiantis OVP oro vežėjui „Motor Sich“ išduotas 2008 m. lapkričio 8 d., o veiklos specifikacijos, galiosiančios iki 2010 m. lapkričio 8 d., išduotos 2008 m. gruodžio 23 d.

(90)

„Motor Sich“ atstovai paprašė leidimo pateikti informaciją žodžiu Komisijai ir buvo išklausyti Skrydžių saugos komitete 2009 m. kovo 24 d. Iš pranešimo žodžiu Skrydžių saugos komitetui įsitikinta, kad oro vežėjas „Motor Sich“ nepakankamai pajėgus šalinti aptiktus saugos trūkumus, nes apie savo vykdomus skrydžius į Bendriją neinformavo aiškiai ir tinkamai.

(91)

Atsižvelgusi į pirmiau minėtus dalykus, Komisija mano, kad Ukrainos kompetentingos institucijos nepakankamai pajėgios prižiūrėti šio oro vežėjo veiklą, kaip įsipareigojo pagal Čikagos konvenciją.

(92)

Remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad „Motor Sich“ neįrodė galįs imtis visų būtinų priemonių, kad atitiktų reikiamus saugos standartus, todėl šis oro vežėjas turėtų būti įrašytas į A priedą.

(93)

Oro vežėjo „Ukraine Cargo Airways“ (UCA) atstovai paprašė leidimo pateikti informaciją žodžiu Komisijai ir buvo išklausyti Skrydžių saugos komitete 2009 m. kovo 24 d.

(94)

Iš bendrovės Komisijai 2009 m. kovo 16 d. pateiktų dokumentų aiškėja, kad bendrovė ėmėsi priemonių, siekdama ištaisyti jos orlaiviuose, naudojamuose skrydžiams Bendrijoje, anksčiau aptiktus trūkumus. Bendrovės pateiktais duomenimis, 2008 m. lapkričio mėn. Ukrainos valstybinė aviacijos administracija atliko UCA auditą. Po audito oro vežėjo OVP atnaujintas dvejiems metams iki 2010 m. lapkričio mėn. Tačiau iš kompetentingų Ukrainos institucijų Komisija negavo jokios informacijos apie auditą, kurį jos atliko prieš atnaujindamos oro vežėjo OVP, ir to audito rezultatų.

(95)

Be to, pranešime žodžiu Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui oro vežėjo atstovai teigė, kad oro vežėjas gavo kelių valstybių narių rašytinius patvirtinimus, kad UCA jau tinkamai pašalino saugos trūkumus, kuriuos buvo nustatę tų valstybių narių tikrinančiosios institucijos. Tačiau UCA atstovų teiginių nepatvirtino susijusios valstybės narės, išskyrus vieną valstybę narę, kurioje naudotas vienas AN-12 tipo orlaivis iš OVP išbrauktas.

(96)

Komisija mano, kad būtina atlikti patikrinimą vietoje siekiant visapusiškai įvertinti oro vežėjo pajėgumą sudaryti ir veiksmingai įgyvendinti tinkamą taisomųjų veiksmų planą. Tačiau toks vizitas neįvyko iki Skrydžių saugos komiteto posėdžio 2009 m. kovo 24 d., nes Ukrainos kompetentingos institucijos bendradarbiavo nepakankamai. 2009 m. kovo 24 d. Skrydžių saugos komiteto posėdyje Ukrainos valstybinė aviacijos administracija pareiškė, kad yra pasirengusi tokiam Komisijos ir valstybių narių atstovų vizitui. Remdamasi įrodymais, kurie bus surinkti surengus vizitą, Komisija nuspręs, kaip pakeisti oro vežėjui nustatytą veiklos draudimą.

(97)

Remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad šiuo metu oro vežėjo išbraukti iš A priedo negalima.

(98)

Oro vežėjo „Ukrainian Mediterranean Airlines“ (UMAir) atstovai paprašė leidimo pateikti informaciją žodžiu Komisijai ir buvo išklausyti Skrydžių saugos komitete 2009 m. kovo 24 d.

(99)

Iš bendrovės Komisijai 2009 m. spalio 16 d. pateiktų dokumentų aiškėja, kad bendrovė ėmėsi priemonių, siekdama ištaisyti jos orlaiviuose, naudojamuose skrydžiams Bendrijoje, anksčiau aptiktus trūkumus.

(100)

2008 m. lapkričio 5 d. Ukrainos kompetentingų institucijų Komisijai atsiųstame rašte pranešama, kad oro vežėjui išduoto OVP galiojimas pratęstas iki 2008 m. gruodžio 15 d., kol vykdoma OVP galiojimo pratęsimo procedūra, kurią baigus OVP galiojimas nuo tos dienos bus pratęstas dvejiems metams, iki 2010 m. gruodžio 15 d. Su tuo raštu jos atsiuntė dokumentą, prie kurio pridėtas leidimų išdavimo oro vežėjui „UMAir“ aktas, išduotas 2008 m. spalio 31 d. atlikus auditą. Tačiau nei bendrovė, nei Ukrainos kompetentingos institucijos nepateikė audito ataskaitos, kuria remiantis oro vežėjui išduotas OVP.

(101)

Be to, žodiniame pranešime Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui oro vežėjas teigė, kad įgyvendino būtinas priemones, siekdamas pašalinti visus saugos trūkumus, dėl kurių 2007 m. rugsėjo mėn. jam nustatytas draudimas vykdyti veiklą.

(102)

Komisija mano, kad būtina atlikti patikrinimą vietoje siekiant visapusiškai įvertinti oro vežėjo pajėgumą sudaryti ir veiksmingai įgyvendinti tinkamą taisomųjų veiksmų planą. Tačiau toks vizitas iki Skrydžių saugos komiteto posėdžio 2009 m. kovo 24 d. neįvyko, nes Ukrainos kompetentingos institucijos bendradarbiavo nepakankamai. 2009 m. kovo 24 d. Skrydžių saugos komiteto posėdyje Ukrainos valstybinė aviacijos administracija pareiškė, kad yra pasirengusi tokiam Komisijos ir valstybių narių atstovų vizitui. Remdamasi įrodymais, kurie bus surinkti surengus vizitą, Komisija nuspręs, kaip pakeisti oro vežėjui nustatytą veiklos draudimą.

(103)

Remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad šiuo metu oro vežėjo išbraukti iš A priedo negalima.

(104)

Kaip Komisija nurodė kompetentingoms Ukrainos institucijoms, nepaisant to, kad šios institucijos vykdo griežtesnę priežiūrą, Ukrainoje išduotus leidimus turinčių oro vežėjų veiklos kontrolės, vykdomos atliekant patikrinimus perone, rezultatai kelia nerimą. 2008 m. lapkričio mėn. Skrydžių saugos komiteto posėdyje Ukrainos kompetentingos institucijos pragintos pateikti paaiškinimus ir imtis būtinų priemonių; be to, šios institucijos sutiko, kad Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, organizuotų jų saugos įvertinimą. Tačiau Ukrainos valstybinė aviacijos administracija Komisijai nepateikė pažangos ataskaitos, kaip įgyvendinamas taisomųjų veiksmų planas, sudarytas siekiant pagerinti ir sugriežtinti saugos priežiūrą Ukrainoje, nors pagal Reglamentą (EB) Nr. 715/2008 (20) tokios ataskaitos turi būti teikiamos kas tris mėnesius.

(105)

Be to, rengiant vertinimo vizitą kompetentingos institucijos bendradarbiavo nepakankamai, nes nepateikė būtinų orlaivių tinkamumo skraidyti dokumentų ir nepritarė Komisijos pasiūlytai vizito programai. Todėl Komisija turėjo atšaukti 2009 m. vasario 9–13 d. numatytą saugos vertinimo vizitą.

(106)

Komisija atsižvelgė į kompetentingų Ukrainos institucijų pareiškimus, kad jos sutinka priimti bendrą Komisijos, valstybių narių ir EASA atstovų vizitą, ir pakartotinį patvirtinimą, kad jos pasirengusios bendradarbiauti siekdamos sėkmingai organizuoti tokį saugos vertinimą tam, kad įrodytų savo pajėgumą vykdyti Ukrainoje išduotus pažymėjimus turinčių oro vežėjų priežiūrą, visiškai laikydamosi galiojančių TCAO reikalavimų.

(107)

2009 m. kovo 10–13 d. Europos ekspertų grupė lankėsi Tailando Karalystėje, siekdama gauti konkrečios informacijos apie oro vežėjo „Bangkok Airways“ veiklos standartų dabartinį saugos lygį ir apie oro vežėjo saugos priežiūrą, kurią vykdo Tailando civilinės aviacijos departamentas (CAD). Visų pirma, siekta išsiaiškinti, ar to oro vežėjo orlaivius naudoja oro vežėjas „Siem Reap Airways International“, kuriam leidimus išdavė Kambodžos Karalystės kompetentingos institucijos ir kuris įrašytas į Bendrijos sąrašo A priedą, remiantis 2008 m. lapkričio 14 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1131/2008 (21).

(108)

Ataskaitoje rašoma, kad šiuo metu oro vežėjas faktiškai kontroliuoja savo veiklą ir kad visi personalo nariai turi kompetentingų Tailando institucijų tinkamai išduotus leidimus. Be to, ten pat nurodyta, kad Tailando CAD tinkamai prižiūri oro vežėjo veiklą. Todėl remdamasi bendraisiais kriterijais Komisija mano, kad šiuo metu daugiau priemonių imtis nereikia.

(109)

Kambodžos kompetentingos institucijos Komisijai pranešė, kad jos toliau įgyvendina veiksmų planą, pagal kurį šalinami saugos trūkumai, nurodyti naujausioje TCAO USOAP ataskaitoje, ir skiria dėmesį visų pirma su skrydžių vykdymu susijusiems trūkumams siekdamos užtikrinti, kad oro vežėjų saugos priežiūra Kambodžoje atitiktų TCAO standartus.

(110)

Kambodžos kompetentingos institucijos Komisijai pranešė, kad jos sustabdė šių oro vežėjų OVP galiojimą: „Siem Reap Airways International“ (2008 m. gruodžio mėn.) ir „Cambodia Angkor Airways“ (2009 m. vasario mėn.). Jos taip pat patvirtino, kad visi išduoti OVP, išskyrus „Helicopter Cambodia“ ir „Sokha Airlines“ OVP, arba atšaukti, arba sustabdytas jų galiojimas.

(111)

Oro vežėjas „Siem Reap Airways International“ paprašė, kad jo OVP, kurio galiojimas sustabdytas, vėl būtų laikomas galiojančiu. Tačiau kompetentingoms Kambodžos institucijoms paskelbus, kad jos dar nebaigė atitikties galiojantiems reikalavimams vertinimo, oro vežėjas turėtų likti A priede.

(112)

2009 m. kovo 4 d. raštu Kongo Demokratinės Respublikos civilinės aviacijos generalinis direktorius pranešė Komisijai, kad kai kurie į Komisijos reglamento (EB) Nr. 1131/2008 A priedą įrašyti oro vežėjai veiklos nebevykdo ir kad OVP išduoti šiems oro vežėjams: „Air Katanga“, „Busy Bee Congo“, „Entreprise World Airways“ (EWA), „Gilembe Air Soutenance“ (Gisair), „Kin Avia“, „Swala Aviation“. Bus atliktas skrydžius vykdančių oro vežėjų vertinimas, ketinant atnaujinti jiems išduotus OVP.

(113)

Todėl Bendrijos sąrašo A priedas turėtų būti atnaujintas, kad jame būtų įrašyti tie oro vežėjai, kuriems Kongo Demokratinės Respublikos kompetentingos institucijos išdavė OVP. Tačiau įrodymų, kad veiklą nutraukusių oro vežėjų OVP atšaukti, panaikinti arba grąžinti, nėra, todėl nė vienas iš tų oro vežėjų negali būti išbrauktas iš Bendrijos sąrašo.

(114)

Be to, savo rašte Kongo Demokratinės Respublikos civilinės aviacijos generalinis direktorius taip pat paprašė Komisijos iš A priedo į B priedą perkelti oro vežėją „Hewa Bora“, kad šiam būtų leista atnaujinti Boeing 767 tipo orlaiviu, kurio registracijos ženklas 9Q-CJD, vykdomus skrydžius maršrutu Kinšasa–Briuselis. Kadangi neįrodyta, kad oro vežėjas ir už teisės aktuose nustatytą ir saugos priežiūrą atsakingos kompetentingos institucijos laikosi atitinkamų saugos standartų, šiuo metu nepriimtas joks sprendimas, todėl „Hewa Bora Airways“ turėtų likti A priede.

(115)

Angolos kompetentingos institucijos paprašė leidimo Komisijai ir Skrydžių saugos komitetui pateikti pažangos ataskaitą, kaip įgyvendinamas taisomųjų veiksmų planas, kurį tos institucijos sudarė siekdamos pašalinti saugos trūkumus, kuriuos aptiko TCAO vykdydama Visuotinės saugos priežiūros audito programą. 2009 m. kovo 26 d. darydami pranešimą žodžiu Angolos kompetentingų institucijų atstovai papasakojo, visų pirma apie pirminių teisės aktų ir aviacijos teisės aktų pakeitimus, kompetentingos institucijos sandarą, struktūrą, personalą ir standartų, susijusių su oro vežėjų personalo leidimais ir mokymu, orlaivių naudojimu ir tinkamumu skraidyti, nustatymą. Dėl šių priežasčių kompetentingos institucijos jau pradėjo pakartotinio pažymėjimų išdavimo Angoloje įsteigtiems oro vežėjams procedūrą. Be to, šios institucijos informavo apie jų teisės aktų pakeitimus, susijusius su avarijų ir incidentų tyrimu.

(116)

Angolos kompetentingos institucijos taip pat tvirtino, kad toliau vykdoma esminė įvairių lygių oro vežėjo TAAG pertvarka šiose srityse: veikla, valdymas, kokybė ir sąnaudų optimizavimas.

(117)

Komisija atsižvelgė į Angolos kompetentingų institucijų pateiktą pažangos ataskaitą ir kitame Skrydžių saugos komiteto posėdyje nagrinės oro vežėjų, kuriems pažymėjimai išduoti Angoloje, situaciją.

(118)

2009 m. sausio 12 d priėmus naująjį Aviacijos įstatymą, Indonezijos kompetentingos institucijos Komisijai perdavė galiojančias Civilinės aviacijos saugos taisykles, aiškinamąją medžiagą ir išsamią atnaujintą pažangos ataskaitą, kaip įgyvendinamas taisomųjų veiksmų planas, kuriuo siekiama pašalinti trūkumus, kuriuos aptiko TCAO vykdydama Visuotinės saugos priežiūros audito programą.

(119)

Indonezijos civilinės aviacijos generalinio direktorato (CAGD) paprašyta Europos ekspertų grupė 2009 m. vasario 23–27 d. lankėsi Indonezijoje ir rinko faktus. Buvo aplankyti keturi oro vežėjai („Garuda Indonesia“, „Mandala Airlines“, „Airfast Indonesia“ ir „Ekspres Transportasi Antarbenua“) ir patikrintas Indonezijos CAGD pajėgumas jų priežiūrą užtikrinti pagal susijusius standartus.

(120)

Vizito ataskaitoje rašoma, kad CAGD struktūra ir personalo darbas sutvarkytas geriau, todėl tikėtina, kad CAGD gali tinkamai vykdytitas teisinio reguliavimo ir priežiūros užduotis. Tačiau iš atskaitos taip pat aiškėja, kad, nepaisant šių teigiamų dalykų, šiuo metu vykdoma ne visa reikiama priežiūros veikla. Dabartinėje saugos priežiūros sistemoje nėra galimybių imtis tolesnių veiksmų dėl trūkumų, kuriuos tikrindamas Indonezijos oro vežėjus aptinka CAGD. Akivaizdu, kad šiuo metu CAGD negali kontroliuoti terminų, iki kurių trūkumai turi būti pašalinti arba kada tie trūkumai iš tiesų pašalinti, ir negali sekti, ar pratęstas trūkumų pašalinimo terminas. Todėl manoma, kad dabartinis CAGD vykdomos Indonezijos oro vežėjų kontrolės efektyvumo lygis nepakankamas ir turi būti gerinamas.

(121)

Komisija atsižvelgė į neatitikimus, palyginti su Čikagos konvencijos 6 priedu, apie kuriuos 2009 m. vasario 20 d. Indonezija pranešė TCAO. Šie neatitikimai – tai neįgyvendinti TCAO reikalavimai, susiję su 6 priedu, kurie tam tikrais atvejais turi tiesioginį poveikį Indonezijos oro vežėjų veiklos saugai. Tačiau Komisija atsižvelgė ir į tai, kad Europos ekspertų aplankyti oro vežėjai (yra kelios išimtys, susijusios su konkrečiais orlaiviais) savanoriškai pasirūpino įranga pagal TCAO reikalavimus.

(122)

Remiantis bendraisiais kriterijais nustatyta, kad šiuo metu CAGD vykdoma priežiūra nepakankamai veiksminga, kad būtų galima užtikrinti, jog Indonezijoje išduotus pažymėjimus turintys oro vežėjai įgyvendintų saugos standartus ir jų laikytųsi. Todėl šiuo metu nė vienas Indonezijos oro vežėjas iš Bendrijos sąrašo negali būti išbrauktas. Komisija ir Indonezijos kompetentingos institucijos glaudžiai bendradarbiaus, kad kitame Skrydžių saugos komiteto posėdyje priežiūros veiklos efektyvumas būtų įvertintas iš naujo.

(123)

Indonezijos kompetentingos institucijos taip pat pateikė Komisijai atnaujintą OVP turinčių oro vežėjų sąrašą. Šiuo metu Indonezijos išduotus pažymėjimus turi šie oro vežėjai: „Garuda Indonesia“, „Merpati Nusantara“, „Kartika Airlines“, „Mandala Airlines“, „Trigana Air Service“, „Metro Batavia“, „Pelita Air Service“, „Indonesia Air Asia“, „Lion Mentari Airlines“, „Wing Adabi Nusantara“, „Riau Airlines“, „Transwisata Prima Aviation“, „Tri MG Airlines“, „Ekspress Transportasi Antar Benua“, „Manunggal Air Service“, „Megantara Airlines“, „Linus Airways“, „Indonesia Air Transport“, „Sriwijaya Air“, „Cardig Air“, „Travel Ekspress Aviation Service“, „Republic Expres Airlines“, „KAL Star“, „Airfast Indonesia“, „Sayap Garuda Indah“, „Survei Udara Penas“, „Nusantara Buana Air“, „Nyaman Air“, „Travira Utama“, „Derazona Air Service“, „National Utility Helicopter“, „Deraya Air Taxi“, „Dirgantara Air Service“, SMAC, „Kura-Kura Aviation“, „Gatari Air Service“, „Intan Angkasa Air Service“, „Air Pacific Utama“, „Transwisata Prima Aviation“, „Asco Nusa Air“, „Atlas Delta Satya“, „Pura Wisata Baruna“, „Penerbangan Angkasa Semesta“, „ASI Pudjiastuti“, „Aviastar Mandiri“, „Dabi Air“, „Balai Kalibrasi Penerbangan“, „Sampoerna Air Nusantara“, „Mimika Air“, „ALFA Trans Dirgantara“ ir „Eastindo“. Bendrijos sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas, o šie oro vežėjai turėtų būti įrašyti į A priedą.

(124)

Kiti į 2008 m. lapkričio 14 d. atnaujintą Bendrijos sąrašą įrašyti oro vežėjai ir už šių oro vežėjų teisės aktais nustatytą priežiūrą atsakingos kompetentingos institucijos iki šiol nepateikė Komisijai įrodymų, kad atliko visus reikiamus taisomuosius veiksmus, nors Komisija ir pateikė atitinkamus prašymus. Todėl, remiantis bendraisiais kriterijais, nustatyta, kad šiems oro vežėjams ir toliau turėtų būti draudžiama vykdyti veiklą (A priedas) arba, atsižvelgiant į konkretų atvejį, taikomi veiklos apribojimai (B priedas).

(125)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Skrydžių saugos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 474/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

A priedas pakeičiamas šio reglamento A priedu.

2.

B priedas pakeičiamas šio reglamento B priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Komisijos narys


(1)  OL L 344, 2005 12 27, p. 15.

(2)  OL L 84, 2006 3 23, p. 14.

(3)  OL L 373, 1991 12 31, p. 4.

(4)  DGCATR-2007–357, DGCATR-2007–359, DGCATR-2008–166, BUL-2008–8, BUL-2008–9.

(5)  DGAC/F-2007–2509, RCAARO-2008–36, RCAARO-2008–54.

(6)  2006 m. kovo 22 d. Reglamento (EB) Nr. 474/2006 38–43 konstatuojamosios dalys. OL L 84, 2006 3 23, p. 14.

(7)  2007 m. kovo 5 d. Reglamento (EB) Nr. 235/2007 17 konstatuojamoji dalis. OL L 66, 2007 3 6, p. 3.

(8)  LBA/D-2008–13, CAA-N-2007–137, DGCATR-2008–25.

(9)  RCAARO-2008–35, RCAARO-2008–37, RCAARO-2008–75.

(10)  ENAC-IT-2007–785.

(11)  SDAT-2007–36.

(12)  GDCA-2008–10.

(13)  DGAC/F-2008–2143, DGAC/F-2009–368, DGAC/F-2009–434, DGAC/F-2009–582.

(14)  2008 m. liepos 24 d. Reglamentas (EB) Nr. 715/2008, OL L 197, 2008 7 25, p. 36.

(15)  DGAC/F-2008–1757, DGAC/F-2008–2126, DGAC/F-2008–2127, DGAC/F-2008–2451, DGAC/F-2009–140, DGAC/F-2009–161.

(16)  2008 m. liepos 24 d. Reglamentas (EB) Nr. 715/2008, OL L 197, 2008 7 25, p. 36.

(17)  DGAC/F-2008–564, DGATR-2008–572.

(18)  DGAC/F-2007–1325, DGAC/F-2008–174.

(19)  DGAC/F-2008–564, DGCATR-2008–512.

(20)  OL L 197, 2008 7 25, p. 36.

(21)  OL L 306, 2008 11 15, p. 47.


A PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIEMS DRAUDŽIAMA VYKDYTI VEIKLĄ BENDRIJOJE, SĄRAŠAS  (1)

Oro vežėjo pažymėjime nurodyto juridinio asmens pavadinimas (ir įmonės pavadinimas, jeigu skiriasi)

Oro vežėjo pažymėjimo numeris arba licencijos oro susisiekimui vykdyti numeris

Oro vežėjo TCAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

AIR COMPANY KOKSHETAU

AK-0357-08

KRT

Kazachstano Respublika

Air Koryo

Nežinomas

KOR

Korėjos Liaudies Demokratinė Respublika (KLDR)

Air West Co. Ltd

004/A

AWZ

Sudano Respublika

Ariana Afghan Airlines

009

AFG

Afganistano Islamo Respublika

ATMA AIRLINES

AK-0372-08

AMA

Kazachstano Respublika

BERKUT AIR/BEK AIR

AK-0311-07

BKT

Kazachstano Respublika

EAST WING

AK-0332-07

EWZ

Kazachstano Respublika

MOTOR SICH

025

MSI

Ukraina

ONE TWO GO AIRLINES COMPANY LIMITED

15/2549

OTG

Tailando Karalystė

SAYAT AIR

AK-0351-08

SYM

Kazachstano Respublika

SIEM REAP AIRWAYS INTERNATIONAL

AOC/013/00

SRH

Kambodžos Karalystė

Silverback Cargo Freighters

Nežinomas

VRB

Ruandos Respublika

STARLINE KZ

AK-0373-08

LMZ

Kazachstano Respublika

UKRAINE CARGO AIRWAYS

145

UKS

Ukraina

UKRAINIAN MEDITERRANEAN AIRLINES

164

UKM

Ukraina

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraina

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Angolos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Angolos Respublika

AEROJET

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

AIR26

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

AIR GEMINI

02/2008

Nežinomas

Angolos Respublika

Air Gicango

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

AIR JET

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

AIR NAVE

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

ALADA

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

ANGOLA AIR SERVICES

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

Diexim

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

GIRA GLOBO

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

HELIANG

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

HELIMALONGO

11/2008

Nežinomas

Angolos Respublika

MAVEWA

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

RUI & CONCEICAO

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

SAL

Nežinomas

Nežinomas

Angolos Respublika

SONAIR

14/2008

Nežinomas

Angolos Respublika

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angolos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Benino valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Benino Respublika

AERO BENIN

PEA No 014/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

Nežinomas

Benino Respublika

AFRICA AIRWAYS

Nežinomas

Nežinomas

Benino Respublika

ALAFIA JET

PEA No 014/ANAC/MDCTTTATP-PR/DEA/SCS

IGA

Benino Respublika

BENIN GOLF AIR

PEA No 012/MDCTTP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Nežinomas

Benino Respublika

BENIN LITTORAL AIRWAYS

PEA No 013/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

BLA

Benino Respublika

COTAIR

PEA No 015/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS.

Nežinomas

Benino Respublika

ROYAL AIR

PEA No 11/ANAC/MDCTTP-PR/DEA/SCS

Nežinomas

Benino Respublika

TRANS AIR BENIN

PEA No 016/MDCTTTATP-PR/ANAC/DEA/SCS

TNB

Benino Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kongo Demokratinės Respublikos (KDR) valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Africa One

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/051/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/036/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/031/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/029/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/028/08

BUL

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUSINESS AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/048/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/052/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TVC/026/08

CER

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/035/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0032/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ENTREPRISE WORLD AIRWAYS (EWA)

409/CAB/MIN/TVC/003/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

FilaIR

409/CAB/MIN/TVC/037/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GALAXY KAVATSI

409/CAB/MIN/TVC/027/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GILEMBE AIR SOUTENANCE (GISAIR)

409/CAB/MIN/TVC/053/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/045/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

HEWA BORA AIRWAYS (HBA)

409/CAB/MIN/TVC/038/08

ALX

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

International Trans Air Business (ITAB)

409/CAB/MIN/TVC/033/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/042/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Lignes Aériennes Congolaises (LAC)

Ministerijos atstovo parašas (potvarkis Nr. 78/205)

LCG

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/04008

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Malila Airlift

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

MANGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/034/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TVC/025/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TVC/030/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/050/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Thom’s airways

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TVC/044/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRACEP CONGO AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/046/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRANS AIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/024/08

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TVC/039/08

WDA

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TVC/049/09

Nežinomas

Kongo Demokratinė Respublika (KDR)

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Pusiaujo Gvinėjos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Pusiaujo Gvinėja

Cronos AIRLINES

Nežinomas

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

CEIBA INTERCONTINENTAL

Nežinomas

CEL

Pusiaujo Gvinėja

EGAMS

Nežinomas

EGM

Pusiaujo Gvinėja

EUROGUINEANA DE AVIACION y transportes

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Pusiaujo Gvinėja

General work aviacion

002/ANAC

n/a

Pusiaujo Gvinėja

GETRA – Guinea Ecuatorial de Transportes Aereos

739

GET

Pusiaujo Gvinėja

GUINEA AIRWAYS

738

n/a

Pusiaujo Gvinėja

STAR EQUATORIAL AIRLINES

Nežinomas

Nežinomas

Pusiaujo Gvinėja

UTAGE – Union de Transport Aereo de Guinea Ecuatorial

737

UTG

Pusiaujo Gvinėja

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Indonezijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Indonezijos Respublika

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Nežinomas

Indonezijos Respublika

AIRFAST INDONESIA

135-002

AFE

Indonezijos Respublika

ALFA TRANS DIRGANTATA

135-012

Nežinomas

Indonezijos Respublika

ASCO NUSA AIR TRANSPORT

135-022

Nežinomas

Indonezijos Respublika

ASI PUDJIASTUTI

135-028

Nežinomas

Indonezijos Respublika

ATLAS DELTA SATYA

135-023

Nežinomas

Indonezijos Respublika

AVIASTAR MANDIRI

135-029

Nežinomas

Indonezijos Respublika

BALAI KALIBRASI FASITAS PENERBANGAN

135-031

Nežinomas

Indonezijos Respublika

CARDIG AIR

121-013

Nežinomas

Indonezijos Respublika

DABI AIR

135-030

Nežinomas

Indonezijos Respublika

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Indonezijos Respublika

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

Nežinomas

Indonezijos Respublika

DIRGANTARA AIR SERVICE

135-014

DIR

Indonezijos Respublika

EASTINDO

135-038

Nežinomas

Indonezijos Respublika

EKSPRESS

TRANSPORTASI ANTAR BENUA

135-032

Nežinomas

Indonezijos Respublika

GARUDA INDONESIA

121-001

GIA

Indonezijos Respublika

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Indonezijos Respublika

INDONESIA AIR ASIA

121-009

AWQ

Indonezijos Respublika

INDONESIA AIR TRANSPORT

135-017

IDA

Indonezijos Respublika

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Nežinomas

Indonezijos Respublika

KAL STAR

121-037

Nežinomas

Indonezijos Respublika

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Indonezijos Respublika

KURA-KURA AVIATION

135-016

Nežinomas

Indonezijos Respublika

LION MENTARI ARILINES

121-010

LNI

Indonezijos Respublika

LINUS AIRWAYS

121-029

Nežinomas

Indonezijos Respublika

MANDALA AIRLINES

121-005

MDL

Indonezijos Respublika

MANUNGGAL AIR SERVICE

121-020

Nežinomas

Indonezijos Respublika

MEGANTARA AIRLINES

121-025

Nežinomas

Indonezijos Respublika

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

121-002

MNA

Indonezijos Respublika

METRO BATAVIA

121-007

BTV

Indonezijos Respublika

MIMIKA AIR

135-007

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NUSANTARA BUANA AIR

135-041

Nežinomas

Indonezijos Respublika

NYAMAN AIR

135-042

Nežinomas

Indonezijos Respublika

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Indonezijos Respublika

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Nežinomas

Indonezijos Respublika

PURA WISATA BARUNA

135-025

Nežinomas

Indonezijos Respublika

REPUBLIC EKSPRESS

121-040

RPH

Indonezijos Respublika

RIAU AIRLINES

121-017

RIU

Indonezijos Respublika

SAMPOERNA AIR NUSANTARA

135-036

Nežinomas

Indonezijos Respublika

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Nežinomas

Indonezijos Respublika

SMAC

135-015

SMC

Indonezijos Respublika

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Indonezijos Respublika

SURVEI UDARA PENAS

135-006

Nežinomas

Indonezijos Respublika

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

Nežinomas

Indonezijos Respublika

TRAVEL EKSPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Indonezijos Respublika

TRAVIRA UTAMA

135-009

Nežinomas

Indonezijos Respublika

TRI MG INTRA AIRLINES

121-018

TMG

Indonezijos Respublika

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Indonezijos Respublika

WING ABADI NUSANTARA

121-012

WON

Indonezijos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Kirgizijos Respublikos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Kirgizijos Respublika

AIR MANAS

17

MBB

Kirgizijos Respublika

Avia Traffic Company

23

AVJ

Kirgizijos Respublika

AEROSTAN (buvęs Bistair-FEZ Bishkek)

08

BSC

Kirgizijos Respublika

Click Airways

11

CGK

Kirgizijos Respublika

DAMES

20

DAM

Kirgizijos Respublika

EASTOK AVIA

15

Nežinomas

Kirgizijos Respublika

Golden Rule Airlines

22

GRS

Kirgizijos Respublika

ITEK Air

04

IKA

Kirgizijos Respublika

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

Kirgizijos Respublika

Kyrgyzstan

03

LYN

Kirgizijos Respublika

MAX Avia

33

MAI

Kirgizijos Respublika

S GROUP AVIATION

6

Nežinomas

Kirgizijos Respublika

Sky Gate International Aviation

14

SGD

Kirgizijos Respublika

Sky Way air

21

SAB

Kirgizijos Respublika

Tenir Airlines

26

TEB

Kirgizijos Respublika

Trast Aero

05

TSJ

Kirgizijos Respublika

VALOR AIR

07

Nežinomas

Kirgizijos Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Liberijos valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą

 

 

Liberija

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Gabono Respublikos institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, išskyrus „Gabon Airlines“ ir įskaitant

 

 

Gabono Respublika

AIR SERVICES SA

0002/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nežinomas

Gabono Respublika

AIR TOURIST (ALLEGIANCE)

0026/MTACCMDH/SGACC/DTA

NIL

Gabono Respublika

NATIONALE ET REGIONALE TRANSPORT (NATIONALE)

0020/MTACCMDH/SGACC/DTA

NRT

Gabono Respublika

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

CTA 0003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Gabono Respublika

SCD AVIATION

0022/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nežinomas

Gabono Respublika

SKY GABON

0043/MTACCMDH/SGACC/DTA

SKG

Gabono Respublika

SOLENTA AVIATION GABON

0023/MTACCMDH/SGACC/DTA

Nežinomas

Gabono Respublika

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Siera Leonės institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Siera Leonė

AIR RUM, Ltd

Nežinomas

RUM

Siera Leonė

DESTINY AIR SERVICES, Ltd

Nežinomas

DTY

Siera Leonė

HEAVYLIFT CARGO

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

Nežinomas

ORJ

Siera Leonė

PARAMOUNT AIRLINES, Ltd

Nežinomas

PRR

Siera Leonė

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

Nežinomas

SVT

Siera Leonė

TEEBAH AIRWAYS

Nežinomas

Nežinomas

Siera Leonė

Visi oro vežėjai, kuriems pažymėjimus išdavė Svazilando valdžios institucijos, atsakingos už teisės aktais nustatytą oro vežėjų priežiūrą, įskaitant

 

 

Svazilandas

AERO AFRICA (PTY) LTD

Nežinomas

RFC

Svazilandas

JET Africa Swaziland

Nežinomas

OSW

Svazilandas

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

Nežinomas

RSN

Svazilandas

SCAN AIR CHARTER, Ltd

Nežinomas

Nežinomas

Svazilandas

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

Nežinomas

SWX

Svazilandas

SWAZILAND AIRLINK

Nežinomas

SZL

Svazilandas


(1)  A priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leidžiama naudotis skrydžių teisėmis, nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jeigu jie laikosi reikiamų saugos standartų.


B PRIEDAS

ORO VEŽĖJŲ, KURIŲ VEIKLAI BENDRIJOJE TAIKOMI APRIBOJIMAI, SĄRAŠAS  (1)

Oro vežėjo pažymėjime nurodyto juridinio asmens pavadinimas (ir įmonės pavadinimas, jeigu skiriasi)

Oro vežėjo pažymėjimo numeris

Oro vežėjo TCAO paskyrimo kodas

Oro vežėjo valstybė

Orlaivių tipai

Registracijos ženklas (-ai) ir, jei žinomas, orlaivio serijos numeris (-iai)

Registracijos valstybė

AFRIJET (2)

CTA 0002/MTAC/ANAC-G/DSA

 

Gabono Respublika

Visas laivynas, išskyrus: 2 Falcon 50 tipo orlaivius; 1 Falcon 900 tipo orlaivį

Visas laivynas, išskyrus: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ

Gabono Respublika

Air Bangladesh

17

BGD

Bangladešas

B747-269B

S2-ADT

Bangladešas

Air Service Comores

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Komorai

Visas laivynas, išskyrus: LET 410 UVP

Visas laivynas, išskyrus: D6-CAM (851336)

Komorai

GABON AIRLINES (3)

CTA 0001/MTAC/ANAC

GBK

Gabono Respublika

Visas laivynas, išskyrus: vieną Boeing B-767–200 tipo orlaivį

Visas laivynas, išskyrus: TR-LHP

Gabono Respublika


(1)  Visiems B priede išvardytiems oro vežėjams gali būti leista naudotis skrydžių teisėmis, nuomojant oro vežėjo, kuriam draudimas vykdyti veiklą netaikomas, orlaivį su įgula, jei jie laikosi reikiamų saugos standartų.

(2)  Skrydžius Europos bendrijoje oro vežėjui „Afrijet“ leidžiama vykdyti tik pirmiau nurodytais orlaiviais.

(3)  Skrydžius Europos bendrijoje oro vežėjui „Gabon Airlines“ leidžiama vykdyti tik pirmiau nurodytais orlaiviais.


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 299/2009

2009 m. balandžio 8 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą, remiantis šios lentelės 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, išduota valstybių narių muitinių remiantis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalies nuostatomis, bet neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant minėtos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Pagal Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalies nuostatas valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Į kartoninę dėžutę supakuotas mažmeninei prekybai skirtas rinkinys, kurį sudaro:

įvairūs veriami plastikiniai karoliukai ir bižuterijos detalės,

iš sintetinių siūlų suvytos virvelės ritinėlis,

magnetiniai kubeliai,

naudojimo instrukcija,

medžiaginis užrišamas maišelis.

Tai vaikams skirtas rinkinys, naudojamas magnetiniais kubeliais keičiamos formos dirbtinei bižuterijai komponuoti.

Maišelyje galima kartu laikyti rinkinio sudedamąsias dalis ir jau suvertą dirbtinę bižuteriją.

9503 00 70

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 9503 00 ir 9503 00 70 atitinkančiais prekių aprašymais.

Iš gaminio pateikimo formos ir atskirų sudedamųjų dalių vertės aiškiai matyti, kad šis rinkinys naudotinas kaip žaislas (taip pat žr. SS paaiškinimų 9503 pozicijos paaiškinimų priešpaskutinę pastraipą).

Jis nelaikytinas 7117 pozicijai priskiriama „dirbtine bižuterija“, nes suverto dirbinio išvaizda ir savybės būdingos žaislui.

Todėl rinkinys klasifikuotinas priskiriant KN 9503 00 70 kodą kaip kiti žaislai, sukomplektuoti į rinkinius arba komplektus.


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 300/2009

2009 m. balandžio 8 d.

kuriuo nustatomas paskirstymo koeficientas, taikytinas nuo 2009 m. kovo 27 d. iki balandžio 3 d. pateiktoms importo licencijų paraiškoms pagal Reglamentu (EB) Nr. 955/2005 leistą pradėti naudoti Egipto kilmės ryžių tarifinę kvotą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 955/2005 (3) leidžiama pradėti naudoti metinę tarifinę 5 605 tonų ryžių, kurių kilmės šalis yra Egiptas (eilės numeris 09.4097), o KN kodas 1006, importo kvotą.

(2)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 955/2005 5 straipsnio a punktu, paaiškėjo, kad kiekis, nurodytas pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį nuo 2009 m. kovo 27 d. 13 val. iki balandžio 3 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktose importo licencijų paraiškose, viršija skirtą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal prašomam kiekiui taikomą paskirstymo koeficientą.

(3)

Taip pat reikia sustabdyti naujų importo licencijos paraiškų pagal Reglamentą (EB) Nr. 955/2005 teikimą iki einamojo kvotos laikotarpio pabaigos remiantis to paties reglamento 4 straipsnio 2 dalimi,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal kiekvieną nuo 2009 m. kovo 27 d. 13 val. iki balandžio 3 d. 13 val. Briuselio laiku pateiktą licencijos paraišką Egipto kilmės ryžiams importuoti pagal Reglamente (EB) Nr. 955/2005 nustatytą kvotą licencija išduodama prašomam kiekiui pritaikius 23,68421 % paskirstymo koeficientą.

2.   Naujų importo licencijų paraiškų pateikimas yra sustabdomas nuo penktadienio, 2009 m. balandžio 3 d. 13 val. Briuselio laiku, iki einamojo kvotos laikotarpio pabaigos.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 164, 2005 6 24, p. 5.


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/40


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 301/2009

2009 m. balandžio 8 d.

kuriuo nustatoma Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 pradėto vykdyti konkurso didžiausia sviesto supirkimo kaina antruoju etapu

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 43 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 186/2009 (2) leista konkurso tvarka laikotarpiu, kuris baigiasi 2009 m. rugpjūčio 31 d., pradėti supirkti sviestą, laikantis 2008 m. vasario 5 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 105/2008, nustatančiu išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1255/1999 taikymo taisykles dėl intervencijos sviesto rinkoje (3), nustatytų sąlygų.

(2)

Atsižvelgiant į kiekvienu konkurso etapu gautas paraiškas, laikantis Reglamento (EB) Nr. 105/2008 16 straipsnio 2 dalies, nustatoma didžiausia supirkimo kaina arba nutariama konkurso laimėtojo neskirti.

(3)

Atsižvelgiant į antruoju konkurso etapu gautas paraiškas, nustatoma didžiausia supirkimo kaina.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Antruoju sviesto supirkimo konkurso etapu, pagal Reglamentu (EB) Nr. 186/2009 vykdomą konkursą, kurio paraiškų teikimo terminas baigėsi 2009 m. balandžio 7 d., nustatoma didžiausia pirkimo kaina yra 220,00 EUR už 100 kg.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 9 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 64, 2009 3 10, p. 3.

(3)  OL L 32, 2008 2 6, p. 3.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/41


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 30 d.

patvirtinantis Bendro Europos dangaus ATM tyrimų (SESAR) projekto pagrindinį oro eismo vadybos Europoje planą

(2009/320/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2007 m. vasario 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 219/2007 dėl bendros įmonės naujos kartos Europos oro eismo vadybos sistemai (SESAR) sukurti įsteigimo (1) 1 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į 2009 m. kovo 30 d. Tarybos rezoliuciją dėl Bendro Europos dangaus ATM tyrimų (SESAR) projekto pagrindinio oro eismo vadybos Europoje plano patvirtinimo,

kadangi pagrindinis oro eismo vadybos Europoje planas, parengtas SESAR projekto apibrėžimo etapo metu, su svarbiais suinteresuotų privačių subjektų indėliais, yra pagrindas SESAR bendros įmonės darbo programai parengti ir SESAR projekto rengimo etapui su sąlyga, kad bus sudaryta pakankamai narystės susitarimų,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Šiuo sprendimu patvirtinamas Bendro Europos dangaus oro eismo vadybos tyrimų (SESAR) projekto pagrindinis oro eismo vadybos Europoje planas.

Priimta Briuselyje 2009 m. kovo 30 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. BENDL


(1)  OL L 64, 2007 3 2, p. 1.


Komisija

9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 8 d.

kuriuo nustatomas naujas tam tikrų medžiagų, kurios turi būti įvertintos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2564)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/321/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad būtų galima įtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas.

(2)

Tam tikri į tą sąrašą įtrauktų medžiagų ir (arba) produktų tipų deriniai nebuvo įvertinti, nes arba visi dalyviai atsisakė dalyvauti, arba per Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 9 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytą laikotarpį vertinimo ataskaitą rengianti valstybė narė negavo reikiamų dokumentų.

(3)

Todėl, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 11 straipsnio 2 dalimi, Komisija apie tai informavo valstybes nares. Ši informacija 2008 m. sausio 18 d. taip pat buvo paskelbta elektroninėmis priemonėmis.

(4)

Per tris mėnesius nuo tos informacijos paskelbimo elektroniniu būdu pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 12 straipsnio 1 dalį pareikštas noras tapti dalyviais, atsakingais už atitinkamas medžiagas ir produktų tipus.

(5)

Todėl pagal to reglamento 12 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą turėtų būti nustatytas naujas tų medžiagų ir produktų tipų dokumentų pateikimo terminas.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nustatomas naujas priede nurodytų medžiagų ir produktų tipų dokumentų pateikimo terminas – 2010 m. gegužės 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  OL L 325, 2007 12 11, p. 3.


PRIEDAS

MEDŽIAGOS IR PRODUKTŲ TIPAI, KURIEMS NUSTATYTAS NAUJAS DOKUMENTŲ PATEIKIMO TERMINAS – 2010 M. GEGUŽĖS 31 D.

Pavadinimas

EB numeris

CAS numeris

Produkto tipas

Ataskaitą teikianti valstybė narė

Indinių mangų ekstr.

283–644–7

84696–25–3

19

DE

Dimetiladipato, dimetilglutarato, dimetilsukcinato reakcijos su vandenilio peroksidu produktas/perestanas

432–790–1

4

HU


9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. balandžio 8 d.

dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2593)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/322/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (2) yra nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad būtų galima įtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas.

(2)

Tam tikri į tą sąrašą įtrauktų medžiagų ir (arba) produktų tipų deriniai nebuvo įvertinti, nes arba visi dalyviai pasitraukė iš peržiūros programos, arba per Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 9 straipsnyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nustatytą laikotarpį vertinimo ataskaitą rengianti valstybė narė negavo visų reikiamų dokumentų.

(3)

Todėl, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 11 straipsnio 2 dalimi, 12 straipsnio 1 dalimi ir 13 straipsnio 5 dalimi, Komisija apie tai informavo valstybes nares. Ši informacija 2008 m. sausio 18 d. taip pat buvo paskelbta elektroninėmis priemonėmis.

(4)

Per tris mėnesius nuo minėtos informacijos paskelbimo joks asmuo ar valstybė narė nepareiškė noro dalyvauti atitinkamų medžiagų ir produktų tipų peržiūros programoje.

(5)

Todėl, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 12 straipsnio 5 dalimi, atitinkamų medžiagų ir produktų tipų reikėtų neįtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA ir IB priedus.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede nurodytos medžiagos ir produktų tipai į Direktyvos 98/8/EB I, IA ir IB priedus neįtraukiami.

2 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 4 straipsnio 2 dalį šis sprendimas taikomas nuo 2009 m. kovo 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  OL L 325, 2007 12 11, p. 3.


PRIEDAS

Medžiagos ir produktų tipai, kurie neįtraukiami į Direktyvos 98/8/EB I, IA ir IB priedus

Pavadinimas

EB numeris

CAS numeris

Produkto tipas

Ataskaitą teikianti valstybė narė

Etanolis

200-578-6

64-17-5

3

EL

N-(trichlormetiltio)ftalimidas/folpetas

205-088-6

133-07-3

6

IT

Fluometuronas

218-500-4

2164-17-2

6

EL

Fluometuronas

218-500-4

2164-17-2

13

EL

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

1

EL

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

2

EL

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

3

EL

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

4

EL

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

6

EL

Ligninas

232-682-2

9005-53-2

13

EL

Dimetiladipato, dimetilglutarato, dimetilsukcinato reakcijos su vandenilio peroksidu produktas/perestanas

432-790-1

-

3

HU

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas

Polimeras

214710-34-6

2

EL

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas

Polimeras

214710-34-6

6

EL

N-didecil-N-dipolietoksiamonio boratas/didecilpolioksetilamonio boratas

Polimeras

214710-34-6

13

EL

Polivinilpirolidonjodas

Polimeras

25655-41-8

2

SE

Polivinilpirolidonjodas

Polimeras

25655-41-8

4

SE

Polivinilpirolidonjodas

Polimeras

25655-41-8

5

SE

Polivinilpirolidonjodas

Polimeras

25655-41-8

6

SE


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

9.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 95/46


TARYBOS SPRENDIMAS 2009/323/TVR

2009 m. balandžio 6 d.

patikslinantis Europolo darbuotojams mokamus bazinius atlyginimus ir išmokas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 1998 m. gruodžio 3 d. Tarybos aktą, nustatantį Europolo darbuotojų tarnybos nuostatus (1), (toliau – Tarnybos nuostatai), ir ypač į jo 44 straipsnį,

atsižvelgdama į Prancūzijos Respublikos iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

atsižvelgdama į Europolo valdybos atliktą Europolo pareigūnų atlyginimų peržiūrą,

kadangi:

(1)

Atlikdama Europolo darbuotojų atlyginimų peržiūrą Valdyba atsižvelgė į pasikeitusias pragyvenimo išlaidas Nyderlanduose, taip pat ir į pasikeitusius atlyginimus valstybių narių valstybės tarnyboje.

(2)

2006 m. liepos 1 d.–2007 m. birželio 30 d. laikotarpio peržiūra parodė, kad 2007 m. liepos 1 d.–2008 m. birželio 30 d. laikotarpiu atlyginimą tikslinga padidinti 1,7 %.

(3)

Europolo pareigūnų baziniai atlyginimai ir išmokos turi būti patikslinti vieningu Tarybos sprendimu, remiantis peržiūra,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tarnybos nuostatai iš dalies keičiami taip:

Nuo 2007 m. liepos 1 d.:

a)

45 straipsnyje pateikta bazinių mėnesinių atlyginimų lentelė pakeičiama taip:

 

„1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 394,26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 823,39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 487,89

9 732,93

9 977,99

10 241,90

10 505,80

10 782,24

11 057,44

11 347,77

11 639,94

11 947,84

12 252,56

4

8 262,62

8 482,54

8 699,33

8 928,67

9 158,01

9 399,91

9 638,68

9 893,17

10 147,63

10 414,69

10 681,73

5

6 808,03

6 987,10

7 163,03

7 351,54

7 540,05

7 741,11

7 939,03

8 149,53

8 356,88

8 576,79

8 796,72

6

5 834,13

5 988,03

6 142,00

6 305,37

6 465,58

6 635,24

6 804,89

6 983,97

7 163,03

7 351,54

7 540,05

7

4 863,32

4 992,14

5 117,80

5 252,90

5 387,97

5 529,37

5 670,73

5 821,54

5 969,20

6 126,29

6 283,37

8

4 134,46

4 244,42

4 351,22

4 467,48

4 580,56

4 699,96

4 819,34

4 948,16

5 073,82

5 208,91

5 340,85

9

3 644,36

3 741,74

3 839,15

3 939,65

4 040,21

4 147,02

4 253,84

4 366,94

4 476,94

4 596,29

4 712,53

10

3 160,54

3 245,38

3 327,04

3 414,99

3 499,84

3 594,09

3 688,33

3 785,72

3 879,97

3 983,66

4 084,19

11

3 063,15

3 144,84

3 223,36

3 308,20

3 393,01

3 484,12

3 572,10

3 666,35

3 760,60

3 861,15

3 958,50

12

2 431,69

2 497,62

2 560,45

2 626,45

2 692,43

2 764,67

2 836,94

2 912,34

2 984,59

3 063,15

3 141,69

13

2 089,21

2 145,77

2 199,18

2 258,88

2 315,43

2 378,25

2 437,95

2 503,92

2 566,78

2 635,88

2 701,84“

b)

59 straipsnio 3 dalyje „1 019,43 EUR“ suma pakeičiama „1 036,76 EUR“;

c)

59 straipsnio 3 dalyje „2 038,85 EUR“ suma pakeičiama „2 073,51 EUR“;

d)

60 straipsnio 1 dalyje „271,86 EUR“ suma pakeičiama „276,48 EUR“;

e)

5 priedėlio 2 straipsnio 1 dalyje „284,20 EUR“ suma pakeičiama „289,03 EUR“;

f)

5 priedėlio 3 straipsnio 1 dalyje „12 356,67 EUR“ suma pakeičiama „12 566,73 EUR“;

g)

5 priedėlio 3 straipsnio 1 dalyje „2 780,26 EUR“ suma pakeičiama „2 827,52 EUR“;

h)

5 priedėlio 3 straipsnio 2 dalyje „16 681,50 EUR“ suma pakeičiama „16 965,09 EUR“;

i)

5 priedėlio 4 straipsnio 1 dalyje „1 235,67 EUR“ suma pakeičiama „1 256,68 EUR“;

j)

5 priedėlio 4 straipsnio 1 dalyje „926,77 EUR“ suma pakeičiama „942,53 EUR“;

k)

5 priedėlio 4 straipsnio 1 dalyje „617,83 EUR“ suma pakeičiama „628,33 EUR“;

l)

5 priedėlio 4 straipsnio 1 dalyje „494,26 EUR“ suma pakeičiama „502,66 EUR“;

m)

5 priedėlio 5 straipsnio 3 dalyje „1 743,78 EUR“ suma pakeičiama „1 773,42 EUR“;

n)

5 priedėlio 5 straipsnio 3 dalyje „2 325,04 EUR“ suma pakeičiama „2 364,57 EUR“;

o)

5 priedėlio 5 straipsnio 3 dalyje „2 906,29 EUR“ suma pakeičiama „2 955,70 EUR“.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Liuksemburge 2009 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  OL C 26, 1999 1 30, p. 23.