ISSN 1725-5120

doi:10.3000/17255120.L_2009.093.lit

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 93

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. balandžio 7d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 277/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 278/2009, kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimo be apkrovos ir vidutinio efektyvumo aktyviuoju režimu ekologinio projektavimo reikalavimai ( 1 )

3

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 279/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo II priedas ( 1 )

11

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 280/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo I, II, III ir IV priedus

13

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 281/2009 dėl laikino importo muitų netaikymo tam tikram pramoninio cukraus kiekiui 2009–2010 prekybos metais

20

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos bendroji pozicija 2009/314/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2006/276/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2008/844/BUSP

21

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio

23

 

*

2009 m. balandžio 6 d. Tarybos sprendimas 2009/316/TVR dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį

33

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 277/2009

2009 m. balandžio 6 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. balandžio 7 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

88,9

MA

46,8

SN

208,5

TN

134,4

TR

105,6

ZZ

116,8

0707 00 05

JO

155,5

MA

51,1

TR

137,9

ZZ

114,8

0709 90 70

JO

249,0

MA

85,2

TR

107,3

ZZ

147,2

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

CN

39,7

EG

41,3

IL

58,5

MA

48,9

TN

48,8

TR

63,8

ZZ

50,2

0805 50 10

TR

64,3

ZZ

64,3

0808 10 80

AR

86,7

BR

78,8

CA

110,7

CL

88,3

CN

81,0

MK

24,7

NZ

93,9

US

122,4

UY

57,0

ZA

77,2

ZZ

82,1

0808 20 50

AR

90,5

CL

100,4

CN

59,2

UY

52,8

ZA

102,2

ZZ

81,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 278/2009

2009 m. balandžio 6 d.

kuriuo įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB nustatomi išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimo be apkrovos ir vidutinio efektyvumo aktyviuoju režimu ekologinio projektavimo reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/32/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų energiją vartojantiems gaminiams nustatymo sistemą ir iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 92/42/EEB bei Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 96/57/EB ir 2000/55/EB (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

pasikonsultavusi su Ekologinio projektavimo konsultacijų forumu,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvą 2005/32/EB Komisija nustato ekologinio projektavimo reikalavimus energiją vartojantiems gaminiams, kurių pardavimų bei prekybos apimtis yra didelė ir kurie turi didelį poveikį aplinkai ir didelį poveikio aplinkai gerinimo potencialą be pernelyg didelių sąnaudų.

(2)

Direktyvos 2005/32/EB 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad laikydamasi 19 straipsnio 3 dalyje numatytos tvarkos, 15 straipsnio 2 dalyje nurodytų kriterijų ir pasikonsultavusi su Konsultacijų forumu, Komisija prireikus priima įgyvendinimo priemonę, susijusią su biuro įranga ir vartotojų elektronine įranga.

(3)

Biuro įrangai ir vartotojų elektroninei įrangai elektros energija dažnai tiekiama naudojant išorinius maitinimo šaltinius (IMŠ), kurie konvertuoja iš elektros energijos tinklo teikiamą elektros energiją. Išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos konvertavimo efektyvumas – svarbus tokių gaminių energinio naudingumo aspektas, todėl išoriniai maitinimo šaltiniai – viena iš prioritetinių gaminių grupių, kurioms reikėtų nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimus.

(4)

Komisija atliko parengiamąjį tyrimą, kad išanalizuotų išorinių maitinimo šaltinių techninius, aplinkosauginius ir ekonominius aspektus. Tyrimas atliktas kartu su Bendrijos ir trečiųjų šalių suinteresuotosiomis šalimis ir interesų grupėmis, o jo rezultatai paskelbti viešai.

(5)

Parengiamajame tyrime nustatyta, kad į Bendrijos rinką tiekiama daug išorinių maitinimo šaltinių, jų metinis energijos suvartojimas visais gyvavimo ciklo etapais turi labai didelį poveikį aplinkai, ir per metus dėl elektros energijos konvertavimo ir darbo be apkrovos nuostolių jie suvartoja 17 TWh elektros energijos, o į aplinką atitinkamai išmetama 6,8 Mt CO2. Numatoma, kad nesiėmus specialių priemonių, 2020 m. suvartojamos energijos kiekis padidėtų iki 31 TWh. Padaryta išvada, kad energijos suvartojimą per gyvavimo ciklą ir elektros energijos suvartojimą naudojimo etapu galima gerokai sumažinti.

(6)

Išorinių maitinimo šaltinių suvartojamą elektros energijos kiekį reikėtų mažinti pasitelkus esamas nepatentuotas rentabilias technologijas, kurias naudojant sumažėja bendros išorinių maitinimo šaltinių pirkimo ir jų eksploatavimo sąnaudos.

(7)

Nustačius ekologinio projektavimo reikalavimus, visoje Bendrijoje turėtų būti suderinti elektros energijos suvartojimo be apkrovos reikalavimai ir vidutinio efektyvumo aktyviuoju režimu reikalavimai, taip siekiant užtikrinti vidaus rinkos veikimą ir pagerinti šių gaminių aplinkosauginį veiksmingumą.

(8)

Ekologinio projektavimo reikalavimai neturėtų daryti neigiamos įtakos nei gaminio funkcionalumui, nei naudotojų sveikatai, saugai ir aplinkai. Visų pirma nauda, gauta sumažinus per gaminio naudojimo laikotarpį suvartotą elektros energijos kiekį, turėtų būti gerokai didesnė už galimą papildomą poveikį aplinkai gamybos etapu.

(9)

Jei ekologinio projektavimo reikalavimai įsigaliotų dviem etapais, gamintojai turėtų pakankamai laiko gaminiams perprojektuoti. Etapų įgyvendinimo laikas turėtų būti pasirenkamas taip, kad nesumažėtų į rinką pateiktos įrangos funkcionalumas ir būtų atsižvelgta į poveikį gamintojų (ypač mažųjų ir vidutinių įmonių) sąnaudoms, kartu užtikrinant, kad šio reglamento tikslai būtų pasiekti laiku. Suvartojama elektros energija turėtų būti matuojama atsižvelgiant į visuotinai pripažintas pažangiausias matavimo technologijas. Gamintojai gali taikyti darniuosius standartus, nustatytus pagal Direktyvos 2005/32/EB 10 straipsnį.

(10)

Taikant šį reglamentą į rinką turėtų patekti daugiau technologijų, kurias naudojant mažėja išorinių maitinimo šaltinių poveikis aplinkai per visą jų gyvavimo ciklą, ir dėl to iki 2020 m. būtų galima sutaupyti 118 PJ energijos per gyvavimo ciklą ir 9 TWh elektros energijos, palyginti su tuo atveju, jeigu nebūtų imtasi jokių priemonių.

(11)

Laikantis Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnio, šiame reglamente turėtų būti nustatyta, kad taikytina atitikties vertinimo tvarka yra Direktyvos 2005/32/EB IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolė arba Direktyvos 2005/32/EB V priede nustatyta valdymo sistema.

(12)

Kad būtų lengviau atlikti atitikties patikras, turėtų būti prašoma, kad Direktyvos 2005/32/EB IV ir V prieduose nurodytuose techniniuose dokumentuose gamintojai pateiktų informaciją apie gaminių vidutinį efektyvumą aktyviuoju režimu ir elektros energijos suvartojimą be apkrovos.

(13)

Reikėtų nustatyti šiuo metu egzistuojančių technologijų, kurių efektyvumas aktyviuoju režimu didelis, o elektros energijos suvartojimas be apkrovos mažas, etalonus. Tai padės užtikrinti, kad informacija, kuri praverstų toliau diegiant geriausias projektavimo technologijas energijos suvartojimui mažinti, būtų visiems, ypač mažosioms ir vidutinėms įmonėms ir labai mažoms įmonėms, lengvai prieinama.

(14)

Ekologinio projektavimo reikalavimai be apkrovos veikiantiems žemos įtampos išoriniams maitinimo šaltiniams yra skirti tam pačiam poveikio aplinkai aspektui, kaip ir ekologinio projektavimo reikalavimai išjungtai buitinei ir biuro elektros ir elektroninei įrangai, kuri į rinką teikiama su žemos įtampos išoriniu maitinimo šaltiniu. Kadangi ekologinio projektavimo reikalavimai be apkrovos veikiantiems žemos įtampos išoriniams maitinimo šaltiniams turėtų būti griežtesni, nei ekologinio projektavimo reikalavimai išjungtai buitinei ir biuro elektros ir elektroninei įrangai, kuri į rinką teikiama su žemos įtampos išoriniu maitinimo šaltiniu, 2008 m. gruodžio 17 d. Reglamente (EB) Nr. 1275/2008, kuriuo įgyvendinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/32/EB, nustatant išjungtos ir budėjimo režimu veikiančios elektros ir elektroninės buitinės ir biuro įrangos elektros energijos suvartojimo ekologinio projektavimo reikalavimus (2), nustatyti reikalavimai neturėtų būti taikomi buitinei ir biuro elektros ir elektroninei įrangai, kuri į rinką teikiama su žemos įtampos išoriniu maitinimo šaltiniu. Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1275/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(15)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2005/32/EB 19 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiuo reglamentu nustatomi ekologinio projektavimo reikalavimai, susiję su išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimu be apkrovos ir vidutiniu efektyvumu aktyviuoju režimu.

2.   Šis reglamentas netaikomas:

a)

įtampos keitikliams;

b)

nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniams;

c)

baterijų krovikliams;

d)

halogeninių apšvietimo įrenginių keitikliams;

e)

medicinos prietaisų išoriniams maitinimo šaltiniams;

f)

išoriniams maitinimo šaltiniams, kurie ne vėliau kaip 2015 m. birželio 30 d. į rinką pateikiami kaip identiško išorinio maitinimo šaltinio, pateikto į rinką ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams nuo šio reglamento įsigaliojimo, atsarginė dalis, su sąlyga, kad ant tos atsarginės dalies ar jos pakuotės aiškiai nurodyti gaminiai, kuriems būtinas pirminis įkrovimas, su kuriais ta atsarginė dalis skirta naudoti.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami Direktyvoje 2005/32/EB apibrėžti terminai.

Taip pat vartojami šie terminai:

1)   išorinis maitinimo šaltinis– įrenginys, atitinkantis visus šiuos kriterijus:

2)   žemos įtampos išorinis maitinimo šaltinis– išorinis maitinimo šaltinis, kurio vardinė išėjimo įtampa mažesnė nei 6 voltai, o vardinė išėjimo srovė – 550 miliamperų arba didesnė;

3)   halogeninių apšvietimo įrenginių keitiklis– išorinis maitinimo šaltinis, skirtas labai žemos įtampos volframo halogeninėms lempoms;

4)   nepertraukiamojo maitinimo šaltinis– įrenginys, automatiškai tiekiantis atsarginę elektros energiją, kai elektros energijos tinklo įtampa sumažėja iki nepriimtino lygio;

5)   baterijos kroviklis– įrenginys, per išvesties sąsają tiesiogiai jungiamas prie išimamos baterijos;

6)   įtampos keitiklis– įrenginys, konvertuojantis 230 V elektros energijos tinklo išėjimo įtampą į 110 V išėjimo įtampą, kurios savybės panašios į elektros energijos tinklo įtampos;

7)   vardinė išėjimo galia (PO)– gamintojo nurodyta išėjimo galia;

8)   būsena be apkrovos– būsena, kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo, tačiau neprijungtas prie jokio įrenginio, kuriam būtinas pirminis įkrovimas;

9)   aktyvusis režimas– būsena, kai išorinis maitinimo šaltinis yra prijungtas prie elektros energijos tinklo ir prie apkrovos;

10)   efektyvumas aktyviuoju režimu– aktyviuoju režimu veikiančio išorinio maitinimo šaltinio pagamintos galios ir jai pagaminti būtinos įėjimo galios santykis;

11)   vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu– aktyviuoju režimu veikiančio prietaiso efektyvumo rezultatų, kai vardinė išėjimo galia yra 25 %, 50 %, 75 % ir 100 %, vidurkis.

3 straipsnis

Ekologinio projektavimo reikalavimai

I priede nustatyti ekologinio projektavimo reikalavimai, susiję su išorinių maitinimo šaltinių, teikiamų į rinką, elektros energijos suvartojimu be apkrovos ir vidutiniu efektyvumu aktyviuoju režimu.

4 straipsnis

Atitikties vertinimas

Direktyvos 2005/32/EB 8 straipsnyje nurodyta atitikties vertinimo tvarka yra Direktyvos 2005/32/EB IV priede nustatyta projektavimo vidaus kontrolės sistema arba Direktyvos 2005/32/EB V priede nustatyta atitikties įvertinimo valdymo sistema.

5 straipsnis

Rinkos priežiūros tikslais taikoma patikros procedūra

Priežiūros patikros atliekamos remiantis II priede nustatyta patikros tvarka.

6 straipsnis

Orientaciniai etalonai

Šiuo metu rinkoje esančių efektyviausių gaminių ir technologijų orientaciniai etalonai pateikti III priede.

7 straipsnis

Persvarstymas

Ne vėliau nei po 4 metų nuo šio reglamento įsigaliojimo Komisija, atsižvelgdama į technologijų pažangą, persvarsto šį reglamentą ir persvarstymo rezultatus pateikia Konsultacijų forumui.

8 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1275/2008 pakeitimai

Reglamentas (EB) Nr. 1275/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis papildomas antra pastraipa:

„Šis reglamentas netaikomas buitinei ir biuro elektros ir elektroninei įrangai, kuri į rinką teikiama su žemos įtampos išoriniu maitinimo šaltiniu.“

2)

2 straipsnyje pridedama 9 dalis:

„9.   „žemos įtampos išorinis maitinimo šaltinis“– išorinis maitinimo šaltinis, kurio vardinė išėjimo įtampa mažesnė nei 6 voltai, o vardinė išėjimo srovė – 550 miliamperų arba didesnė.“

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 20 dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

I priedo 1 dalies a punktas taikomas praėjus vieneriems metams nuo pirmoje pastraipoje nurodytos datos.

I priedo 1 dalies b punktas taikomas praėjus dvejiems metams nuo pirmoje pastraipoje nurodytos datos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Andris PIEBALGS

Komisijos narys


(1)  OL L 191, 2005 7 22, p. 29.

(2)  OL L 339, 2008 12 18, p. 45.


I PRIEDAS

EKOLOGINIO PROJEKTAVIMO REIKALAVIMAI

1.   IŠORINIŲ MAITINIMO ŠALTINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS SUVARTOJIMAS BE APKROVOS IR VIDUTINIS EFEKTYVUMAS AKTYVIUOJU REŽIMU

a)

Po vienerių metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

Elektros energijos suvartojimas be apkrovos neturi viršyti 0,50 W.

Vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu neturi būti mažesnis nei:

 

0,500 · PO, kai PO < 1,0 W;

 

0,090 · ln(PO) + 0,500, kai 1,0 W ≤ PO ≤ 51,0 W;

 

0,850, kai PO > 51,0 W.

b)

Po dvejų metų nuo šio reglamento įsigaliojimo:

 

Elektros energijos suvartojimas be apkrovos neturi viršyti šių ribų:

 

AC-AC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius

AC-DC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius

Žemos įtampos išoriniai maitinimo šaltiniai

PO ≤ 51,0 W

0,50 W

0,30 W

0,30 W

PO > 51,0 W

0,50 W

0,50 W

netaikoma

 

Vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu neturi būti mažesnis už šias ribas:

 

AC-AC ir AC-DC išoriniai maitinimo šaltiniai, išskyrus žemos įtampos išorinius maitinimo šaltinius

Žemos įtampos išoriniai maitinimo šaltiniai

PO ≤ 1,0 W

0,480 · PO + 0,140

0,497 · PO + 0,067

1,0 W < PO ≤ 51,0 vato

0,063 · ln(PO) + 0,622

0,075 · ln(PO) + 0,561

PO > 51,0 W

0,870

0,860

2.   MATAVIMAI

1 punkte nurodytas elektros energijos suvartojimas be apkrovos ir vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu nustatomi taikant patikimą, tikslią ir atkuriamą matavimo procedūrą, atsižvelgiant į visuotinai pripažintas pažangiausias technologijas.

Matuojant 0,50 W arba didesnę galią neapibrėžtis turi būti mažesnė nei 2 % arba lygi 2 %, kai patikimumo lygis – 95 %. Matuojant mažesnę nei 0,50 W galią neapibrėžtis turi būti mažesnė nei 0,01 W arba lygi 0,01 W, kai patikimumo lygis – 95 %.

3.   GAMINTOJŲ TEIKIAMA INFORMACIJA

Atitikčiai įvertinti pagal 4 straipsnį techniniuose dokumentuose pateikiama ši informacija:

Nurodyta vertė

Aprašas

Išėjimo srovės (mA) kvadratinis vidurkis (Rms)

Matuojama esant 1–4 apkrovos būsenai

Rms išėjimo įtampa (V)

Išėjimo galia (W) aktyviuoju režimu

Rms įėjimo įtampa (V)

Matuojama esant 1–5 apkrovos būsenai

Rms įėjimo galia (V)

Bendras harmoninis iškraipymas (THD)

Tikrosios galios faktorius

Suvartota galia (W)

Skaičiuojama esant 1–4 apkrovos būsenai, matuojama esant 5 apkrovos būsenai

Efektyvumas

Skaičiuojama esant 1–4 apkrovos būsenai

Vidutinis efektyvumas

Efektyvumo esant 1–4 apkrovos būsenai aritmetinis vidurkis

Atitinkamos apkrovos būsenos:

Vardinės išėjimo srovės procentas:

1 apkrovos būsena

100 % ± 2 %

2 apkrovos būsena

75 % ± 2 %

3 apkrovos būsena

50 % ± 2 %

4 apkrovos būsena

25 % ± 2 %

5 apkrovos būsena

0 % (būsena be apkrovos)


II PRIEDAS

PATIKROS PROCEDŪRA

Valstybės narės valdžios institucijos, atlikdamos Direktyvos 2005/32/EB 3 straipsnio 2 dalyje nurodytas rinkos priežiūros patikras, taiko toliau pateiktą patikros procedūrą, kad būtų nustatyta, ar laikomasi I priede nustatytų reikalavimų.

1.

Valstybės narės valdžios institucijos išbando vieną gaminį.

2.

Laikoma, kad modelis atitinka I priedo nuostatas, jei:

a)

būsenos be apkrovos bandymų rezultatai I priede nustatytos taikomos ribinės vertės neviršija daugiau kaip 0,10 W; ir

b)

efektyvumo esant 1–4 apkrovos būsenoms, apibrėžtoms I priede, aritmetinis vidurkis nėra mažesnis už taikomą vidutinio efektyvumo aktyviuoju režimu ribinę vertę daugiau kaip 5 %.

3.

Jei 2 dalies a ir b punktuose nurodyti rezultatai neatitinka reikalavimų, išbandomi dar trys to paties modelio gaminiai.

4.

Išbandžius tris papildomus to paties modelio gaminius, laikoma, kad modelis atitinka reikalavimus, jei:

a)

būsenos be apkrovos bandymų rezultatų vidurkis I priede nustatytos taikomos ribinės vertės neviršija daugiau kaip 0,10 W; ir

b)

efektyvumo esant 1–4 apkrovos būsenoms, apibrėžtoms I priede, aritmetinių vidurkių vidurkis už taikomą vidutinio efektyvumo aktyviuoju režimu ribinę vertę nėra mažesnis daugiau kaip 5 %.

5.

Jei 4 dalies a ir b punktuose nurodyti rezultatai nepasiekti, laikoma, kad modelis reikalavimų neatitinka.


III PRIEDAS

6 STRAIPSNYJE NURODYTI ORIENTACINIAI ETALONAI

a)   Būsena be apkrovos

Mažiausias be apkrovos veikiančių išorinių maitinimo šaltinių elektros energijos suvartojimas gali būti maždaug:

0,1 W arba mažiau, kai PO ≤ 90 W,

0,2 W arba mažiau, kai 90 vatų < PO ≤ 150 W,

0,4 W arba mažiau, kai 150 vatų < PO ≤ 180 W,

0,5 W arba mažiau, kai PO > 180 W.

b)   Vidutinis efektyvumas aktyviuoju režimu

Remiantis naujausiais duomenimis (2008 m. sausio mėn.), geriausias įmanomas aktyviuoju režimu veikiančių išorinių maitinimo šaltinių vidutinis efektyvumas gali būti maždaug:

0,090·· ln(PO) + 0,680, kai 1,0 W ≤ PO ≤ 10,0 W,

0,890, kai PO > 10,0 W.


7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 279/2009

2009 m. balandžio 6 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo II priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo (1), ypač į jos 11 straipsnio c punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Slovakija pateikė pagrįstą prašymą dėl Direktyvos 2005/36/EB II priedo pakeitimo. Ji paprašė įtraukti dantų techniko profesiją (zubný technik), kuri atitinka Direktyvos 2005/36/EB 11 straipsnio c punkto ii dalyje nurodytas sąlygas, kaip nurodyta Vyriausybės reglamente Nr. 742/2004 Aktas dėl sveikatos priežiūros specialistų kvalifikacijų.

(2)

Danija pateikė pagrįstą prašymą dėl Direktyvos 2005/36/EB II priedo pakeitimo. Ji paprašė iš Direktyvos 2005/36/EB II priedo išbraukti optiko profesiją (optometrist), kurios kvalifikaciniai reikalavimai padidinti iki diplomo, kaip nurodyta Direktyvos 2005/36/EB 11 straipsnio d punkte, ir todėl ji nebeatitinka tos direktyvos 11 straipsnio c punkto ii papunkčio reikalavimų. Danija taip pat paprašė iš Direktyvos 2005/36/EB II priedo išbraukti ortopedijos techniko (ortopædimekaniker) ir ortopedinės avalynės siuvėjo ir batsiuvio (ortopædiskomager) profesijas, nes jos Danijoje nebereglamentuojamos.

(3)

Todėl Direktyvą 2005/36/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Profesinių kvalifikacijų pripažinimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2005/36/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 255, 2005 9 30, p. 22.


PRIEDAS

Direktyvos 2005/36/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

1 punkte skiltis „Slovakijoje“ papildoma taip:

„—

dantų technikas (zubný technik),

kurio lavinimas ir mokymas truko ne mažiau nei keturiolika metų, įskaitant 8 ar 9 metus pradinio mokymo mokykloje, 4 metus vidurinio mokymo mokykloje, o įsigijęs vidurinį išsilavinimą 2 metus mokėsi vidurinėje sveikatos priežiūros mokykloje ir išlaikė teorinius ir praktinius Bendrojo lavinimo pažymėjimo egzaminus (maturitné vysvedčenie).“

2)

2 punkte skiltis „Danijoje“ ir prie jos nurodyti įrašai išbraukiami.


7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 280/2009

2009 m. balandžio 6 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo I, II, III ir IV priedus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (1), ypač į jo 74 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 44/2001 I priede išvardytos nacionalinės jurisdikcijos taisyklės, nurodytos reglamento 3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje. II priede išvardyti valstybių narių teismai arba kompetentingos institucijos, kurių jurisdikcijai priklauso prašymų dėl teismo sprendimų paskelbimo vykdytinais nagrinėjimas. III priede išvardyti teismai, kuriems galima apskųsti sprendimus dėl paskelbimo vykdytinais, ir IV priede išvardytos galutinės tokių sprendimų apskundimo procedūros.

(2)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 I, II, III ir IV priedai buvo iš dalies pakeisti keletą kartų, paskutinį kartą – Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (2), kuriuo buvo įtraukti Bulgarijos bei Rumunijos nacionalinės jurisdikcijos taisyklės, teismų arba kompetentingų institucijų sąrašai ir teisių gynimo priemonės.

(3)

Valstybės narės pranešė Komisijai apie papildomus I, II, III ir IV priedų sąrašų pakeitimus. Todėl atrodo tikslinga paskelbti šiuose prieduose esančių sąrašų konsoliduotas versijas.

(4)

Remiantis Europos bendrijos ir Danijos Karalystės susitarimo dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (3) 3 straipsniu, Danija neturėtų dalyvauti priimant Briuselio I reglamento pakeitimus, ir jokie pakeitimai Danijai neturėtų būti privalomi ar Danijoje taikomi.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 44/2001 reikėtų atitinkamai iš dalies keisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 44/2001 I–IV priedai pakeičiami atitinkamais šio reglamento priedais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

(2)  OL L 363, 2006 12 20, p. 1.

(3)  OL L 299, 2005 11 16, p. 62.


I PRIEDAS

3 straipsnio 2 dalyje ir 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos jurisdikcijos taisyklės

Belgijoje: 2004 m. liepos 16 d. Tarptautinės privatinės teisės įstatymo 5–14 straipsniai,

Bulgarijoje: Tarptautinės privatinės teisės kodekso 4 straipsnio 1 ir 2 dalys,

Čekijoje: Akto Nr. 99/1963 rink. 86 straipsnis, Civilinio proceso kodeksas (občanský soudní řád) su pakeitimais,

Vokietijoje: Civilinio proceso kodekso (Zivilprozeßordnung) 23 straipsnis,

Estijoje: Civilinio proceso kodekso (tsiviilkohtumenetluse seadustik) 86 straipsnis,

Graikijoje: Civilinio proceso kodekso (Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας) 40 straipsnis,

Prancūzijoje: Civilinio kodekso (Code civil) 14 ir 15 straipsniai,

Airijoje: taisyklės, pagal kurias jurisdikcijos pagrindu gali būti bylos iškėlimo dokumentas, pateiktas atsakovui jo laikino buvimo Airijoje metu,

Italijoje: 1995 m. gegužės 31 d. Įstatymo Nr. 218 3 ir 4 straipsniai,

Kipre: 1960 m. Teismų įstatymo Nr. 14 su pakeitimais 21 skirsnio 2 punktas,

Latvijoje: Civilinio proceso įstatymo (Civilprocesa likums) 27 skirsnis ir 28 skirsnio 3, 5, 6 ir 9 dalys,

Lietuvoje: Civilinio proceso kodekso 31 straipsnis,

Liuksemburge: Civilinio kodekso (Code civil) 14 ir 15 straipsniai,

Vengrijoje: 1979 m. Įstatyminio dekreto Nr. 13 dėl tarptautinės privatinės teisės (a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet) 57 straipsnis,

Maltoje: Organizacinio ir civilinio proceso kodekso 12 skyriaus (Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap. 12) 742, 743 ir 744 straipsniai ir Komercinio kodekso 13 skyriaus (Kodiċi tal-kummerċ- Kap. 13) 549 straipsnis,

Austrijoje: Teismų jurisdikcijos įstatymo (Jurisdiktionsnorm) 99 straipsnis,

Lenkijoje: Civilinio proceso kodekso (Kodeks postępowania cywilnego) 1103 ir 1110 straipsniai, kiek jais nustatoma jurisdikcija pagal atsakovo gyvenamąją vietą Lenkijoje, atsakovo valdomą turtą arba jo nuosavybės teises Lenkijoje, faktą, kad ginčo dalykas yra Lenkijoje, ir faktą, kad viena iš ginčo šalių yra Lenkijos pilietis,

Portugalijoje: Civilinio proceso kodekso (Código de Processo Civil) 65 ir 65A straipsniai ir Darbo tvarkos kodekso (Código de Processo de Trabalho) 11 straipsnis,

Rumunijoje: Įstatymo Nr. 105/1992 dėl privatinės tarptautinės teisės santykių 148–157 straipsniai,

Slovėnijoje: Tarptautinės privatinės teisės ir proceso įstatymo (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) 48 straipsnio 2 dalis, susijusi su Civilinio proceso įstatymo (Zakon o pravdnem postopku) 47 straipsnio 2 dalimi, ir Tarptautinės privatinės teisės ir proceso įstatymo (Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku) 58 straipsnis, susijęs su Civilinio proceso įstatymo (Zakon o pravdnem postopku) 59 straipsniu,

Slovakijoje: Akto Nr. 97/1963 dėl tarptautinės privatinės teisės ir su ja susijusių proceso taisyklių 37 ir 37e straipsniai,

Suomijoje: Teismo proceso kodekso (oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken) 10 skyriaus 1 skirsnio pirmos dalies antrasis, trečiasis ir ketvirtasis sakiniai,

Švedijoje: Teismo proceso kodekso (rättegångsbalken) 10 skyriaus 3 skirsnio pirmos dalies pirmasis sakinys,

Jungtinėje Karalystėje: taisyklės, pagal kurias jurisdikcijos pagrindu gali būti:

a)

bylos iškėlimo dokumentas, pateiktas atsakovui jo laikino buvimo Jungtinėje Karalystėje metu; arba

b)

atsakovui priklausančia nuosavybe, esančia Jungtinėje Karalystėje; arba

c)

ieškovo areštuota atsakovui priklausančia nuosavybe, esančia Jungtinėje Karalystėje.


II PRIEDAS

Teismai arba kompetentingos institucijos, kurioms gali būti pateiktas 39 straipsnyje nurodytas prašymas, yra:

Belgijoje: tribunal de première instance arba rechtbank van eerste aanleg arba erstinstanzliches Gericht,

Bulgarijoje: окръжния съд,

Čekijoje: okresní soud arba soudní exekutor,

Vokietijoje:

a)

Landgericht teismo rūmams pirmininkaujantis teisėjas;

b)

notaras skelbiant autentišką dokumentą vykdytinu,

Estijoje: maakohus (apygardos teismas),

Graikijoje: Μονομελές Πρωτοδικείο,

Ispanijoje: Juzgado de Primera Instancia,

Prancūzijoje:

a)

greffier en chef du tribunal de grande instance;

b)

président de la chambre départementale des notaires tuo atveju, kai yra nagrinėjami prašymai dėl autentiško notarinio dokumento pripažinimo vykdytinu,

Airijoje: High Court,

Italijoje: corte d’appello,

Kipre: Επαρχιακό Δικαστήριο arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Οικογενειακό Δικαστήριο,

Latvijoje: rajona (pilsētas) tiesa,

Lietuvoje: Lietuvos apeliacinis teismas,

Liuksemburge: tribunal d’arrondissement pirmininkaujantis teisėjas,

Vengrijoje: megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság, o Budapešte Budai Központi Kerületi Bíróság,

Maltoje: Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili, arba Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha, arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Reġistratur tal-Qorti, kuriam bylą perduoda Ministru responsabbli għall-Ġustizzja,

Nyderlanduose: voorzieningenrechter van de rechtbank,

Austrijoje: Bezirksgericht,

Lenkijoje: sąd okręgowy,

Portugalijoje: Tribunal de Comarca,

Rumunijoje: Tribunal,

Slovėnijoje: okrožno sodišče,

Slovakijoje: okresný súd,

Suomijoje: käräjäoikeus/tingsrätt,

Švedijoje: Svea hovrätt,

Jungtinėje Karalystėje:

a)

Anglijoje ir Velse: High Court of Justice arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrate’s Court, kuriam bylą perduoda Secretary of State;

b)

Škotijoje: Court of Session, arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Sheriff Court, kuriam bylą perduoda Secretary of State;

c)

Šiaurės Airijoje: High Court of Justice arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrate’s Court, kuriam bylą perduoda Secretary of State;

d)

Gibraltare: Supreme Court of Gibraltar arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrate’s Court, kuriam bylą perduoda Attorney General of Gibraltar.


III PRIEDAS

Teismai, kuriems galima pateikti 43 straipsnio 2 dalyje nurodytus skundus, yra:

Belgijoje:

a)

atsakovo apeliacijoms – tribunal de première instance arba rechtbank van eereste aanleg, arba erstinstanzliches Greicht;

b)

ieškovo apeliacijoms – Cour d’appel arba hof van beroep,

Bulgarijoje: Апелативен съд – София,

Čekijoje: apeliacinis teismas per apylinkės teismą,

Vokietijoje: Oberlandesgericht,

Estijoje: ringkonnakohus,

Graikijoje: Εφετείο,

Ispanijoje: Juzgado de Primera Instancia, kurio sprendimas apskųstas apeliacine tvarka, apeliaciją svarsto Audiencia Provincial,

Prancūzijoje:

a)

cour d’appel dėl sprendimų, kuriais prašymas priimamas,

b)

tribunal de grande instance pirmininkaujantis teisėjas dėl sprendimų, kuriais prašymas atmetamas,

Airijoje: High Court,

Islandijoje: heradsdomur,

Italijoje: corte d’appello,

Kipre: Επαρχιακό Δικαστήριο arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Οικογενειακό Δικαστήριο,

Latvijoje: Apgabaltiesa per rajona (pilsētas) tiesa,

Lietuvoje: Lietuvos apeliacinis teismas,

Liuksemburge: Cour supérieure de justice, posėdžiaujantis kaip civilinis apeliacinis teismas,

Vengrijoje: vietos teismas, esantis apygardos teisme (Budapešte – Budos centrinis apygardos teismas); apeliacijas nagrinėja apygardos teismas (Budapešte – Sostinės teismas),

Maltoje: Qorti ta’ l-Appell pagal apeliacijų nagrinėjimo procedūrą, nustatytą Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap.12, arba teismo sprendimo dėl išlaikymo atveju – ċitazzjoni, dalyvaujantis Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’,

Nyderlanduose:

a)

atsakovui: arrondissementsrechtbank;

b)

ieškovui: gerechtshof,

Austrijoje: Landesgericht per Bezirksgericht,

Lenkijoje: sąd apelacyjny per sąd okręgowy,

Portugalijoje: Tribunal da Relação yra kompetentingas teismas. Apeliaciniai skundai pateikiami laikantis galiojančių nacionalinės teisės nuostatų, pateikiant paraišką teismui, kurio sprendimas apskųstas apeliacine tvarka,

Rumunijoje: Curte de Apel,

Slovėnijoje: okrožno sodišče,

Slovakijoje: apeliacinis teismas per apylinkės teismą, kurio sprendimas skundžiamas,

Suomijoje: hovioikeus/hovrätt,

Švedijoje: Svea hovrätt,

Jungtinėje Karalystėje:

a)

Anglijoje ir Velse: High Court of Justice arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrates' Court;

b)

Škotijoje: Court of Session arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Sheriff Court;

c)

Šiaurės Airijoje: High Court of Justice arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrates' Court;

d)

Gibraltare: Supreme Court of Gibraltar arba, kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo, Magistrates' Court.


IV PRIEDAS

Skundai, kuriuos galima pateikti pagal 44 straipsnį, yra:

Belgijoje, Graikijoje, Ispanijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Liuksemburge ir Nyderlanduose – kasacinis skundas,

Bulgarijoje: обжалване пред Върховния касационен съд,

Čekijoje: dovolání ir žaloba pro zmatečnost,

Vokietijoje: Rechtsbeschwerde,

Estijoje: kassatsioonkaebus,

Airijoje: apeliacija dėl teisės klausimo – Supreme Court,

Islandijoje: apeliacinis skundas Hæstiréttur,

Kipre: apeliacinis skundas Aukščiausiajam Teismui,

Latvijoje: apeliacinis skundas Augstākās tiesas Senāts per Apgabaltiesa,

Lietuvoje: Lietuvos Aukščiausiasis Teismas,

Vengrijoje: felülvizsgálati kérelem,

Maltoje: nėra jokių tolesnių apeliacijų jokiam kitam teismui; kai teismas turi priimti sprendimą dėl išlaikymo – Qorti ta’ l-Appell, laikantis kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap.12 apeliacinių skundų pateikimui nustatytos tvarkos.

Austrijoje: Revisionsrekurs,

Lenkijoje: skarga kasacyjna,

Portugalijoje: apeliacija dėl teisės klausimo,

Rumunijoje: contestatie in anulare arba revizuire,

Slovėnijoje: apeliacija Vrhovno sodišče Republike Slovenije,

Slovakijoje: dovolanie,

Suomijoje: apeliacija korkein oikeus/högsta domstolen,

Švedijoje: apeliacija Högsta domstolen,

Jungtinėje Karalystėje: atskira papildoma apeliacija dėl teisės klausimo.


7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 281/2009

2009 m. balandžio 6 d.

dėl laikino importo muitų netaikymo tam tikram pramoninio cukraus kiekiui 2009–2010 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 142 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 142 straipsnyje nustatyta, kad siekdama užtikrinti to reglamento 62 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų gamybai reikalingą tiekimą, Komisija tam tikram cukraus kiekiui gali laikinai iš dalies ar visiškai netaikyti importo muitų.

(2)

Siekiant užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 62 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų gamybai reikalingą tiekimą pasaulinėmis kainomis, Bendrijai tikslinga pusei jai reikalingo pramoninio cukraus, skirto šių produktų gamybai, kiekio 2009–2010 prekybos metais importo muitų netaikyti visiškai.

(3)

Todėl reikėtų atitinkamai nustatyti 2009–2010 prekybos metais importuojamo pramoninio cukraus kiekį.

(4)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2009–2010 prekybos metais importo muitas laikinai netaikomas 400 000 tonų pramoninio cukraus, kurio KN kodas 1701, kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. balandžio 6 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/21


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2009/314/BUSP

2009 m. balandžio 6 d.

iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2006/276/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, ir panaikinanti Bendrąją poziciją 2008/844/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. balandžio 10 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2006/276/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (1).

(2)

2008 m. lapkričio 10 d. Bendrąja pozicija 2008/844/BUSP, iš dalies keičiančia Bendrąją poziciją 2006/276/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams (2), Bendrojoje pozicijoje 2006/276/BUSP numatytų ribojančių priemonių taikymas buvo pratęstas iki 2009 m. spalio 13 d. Tačiau draudimo atvykti, taikomo tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, išskyrus pareigūnus, susijusius su asmenų dingimu 1999 m. ir 2000 m., ir Centrinės rinkimų komisijos pirmininkę, taikymas buvo sustabdytas iki 2009 m. balandžio 13 d.

(3)

Kad paskatintų patvirtinti ir įgyvendinti kitas konkrečias priemones, skirtas demokratijai ir pagarbai žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms Baltarusijoje stiprinti, 2009 m. kovo 16 d. Taryba susitarė Bendrojoje pozicijoje 2006/276/BUSP numatytų ribojančių priemonių taikymą pratęsti vieneriems metams nuo tos dienos, tačiau draudimo atvykti taikymo tam tikriems Baltarusijos pareigūnams sustabdymą pratęsti devyniems mėnesiams. Iki to laikotarpio pabaigos Taryba atliks išsamią ribojančių priemonių peržiūrą atsižvelgdama į padėtį Baltarusijoje, o tolesnių teigiamų pokyčių atveju ji galės svarstyti galimybę panaikinti ribojančias priemones. Bet kuriuo metu Taryba gali nuspręsti vėl taikyti draudimą atvykti, jei tai būtina atsižvelgiant į Baltarusijos valdžios institucijų veiksmus demokratijos ir žmogaus teisių srityje.

(4)

Todėl Bendroji pozicija 2006/276/BUSP turėtų būti iš dalies pakeista, o Bendroji pozicija 2008/844/BUSP panaikinta,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2006/276/BUSP galiojimas pratęsiamas iki 2010 m. kovo 15 d.

2 straipsnis

1.   Bendrosios pozicijos 2006/276/BUSP 1 straipsnio 1 dalies b punkte numatytų priemonių taikymas Yuri Nikolaïevich Podobed sustabdomas iki 2009 m. gruodžio 15 d.

2.   Bendrosios pozicijos 2006/276/BUSP 1 straipsnio 1 dalies c punkte numatytų priemonių taikymas sustabdomas iki 2009 m. gruodžio 15 d.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija peržiūrima iki 2009 m. gruodžio 15 d., atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje.

4 straipsnis

Bendroji pozicija 2008/844/BUSP panaikinama.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2009 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  OL L 101, 2006 4 11, p. 5.

(2)  OL L 300, 2008 11 11, p. 56.


AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/23


TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2009/315/TVR

2009 m. vasario 26 d.

dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą ir į Belgijos Karalystės iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Europos Sąjunga užsibrėžė tikslą suteikti Europos piliečiams aukštą saugumo lygį laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje. Šiam tikslui pasiekti būtina, kad valstybių narių kompetentingos institucijos keistųsi informacija iš nuosprendžių registro.

(2)

Remdamasi 1999 m. spalio 15–16 d. Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadomis, 2000 m. lapkričio 29 d. Taryba priėmė sprendimų baudžiamosiose bylose abipusio pripažinimo principo taikymo įgyvendinimo priemonių programą (2). Šis pamatinis sprendimas padeda siekti tikslų, numatytų programos 3 priemonėje, kuria raginama nustatyti standartinę formą, panašią į Šengeno įstaigoms parengtą blanką, kuri būtų išversta į visas oficialias Sąjungos kalbas ir naudojama teikiant prašymus dėl informacijos iš nuosprendžių registro.

(3)

Galutinėje ataskaitoje dėl pirmojo tarpusavio teisinės pagalbos baudžiamosiose bylose įvertinimo (3) valstybės narės buvo raginamos supaprastinti dokumentų perdavimo iš vienos valstybės į kitą procedūras, prireikus naudojant standartines formas, kad būtų lengviau teikti tarpusavio teisinę pagalbą.

(4)

2004 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos deklaracijoje dėl kovos su terorizmu prioritetas buvo suteiktas keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius gerinimui, ir dar kartą pakartotas 2004 m. lapkričio 4–5 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtoje Hagos programoje (4), kurioje raginama intensyvinti keitimąsi informacija iš nacionalinių apkaltinamųjų nuosprendžių ir teisių atėmimo registrų. Šie tikslai įtraukti į Veiksmų planą, kurį, siekdamos įgyvendinti Hagos programą, 2005 m. birželio 2–3 d. bendrai priėmė Taryba ir Komisija.

(5)

Siekiant gerinti valstybių narių keitimąsi informacija iš nuosprendžių registro, teigiamai vertinami šiam tikslui pasiekti skirti projektai, įskaitant esamą projektą dėl nacionalinių apkaltinamųjų nuosprendžių registrų sujungimo į tinklą. Patirtis, įgyta vykdant šią veiklą, paskatino valstybes nares toliau intensyvinti pastangas ir parodė, kaip svarbu tęsti valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro tvarkos supaprastinimą.

(6)

Šis pamatinis sprendimas yra atsakas į 2005 m. balandžio 14 d. posėdžiavusios Tarybos pageidavimus, išsakytus paskelbus Baltąją knygą dėl keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius ir dėl jų poveikio Europos Sąjungoje, bei į po to įvykusias bendro pobūdžio diskusijas. Pagrindinis sprendimo tikslas – pagerinti keitimąsi informacija apie Sąjungos piliečiams priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius ir apkaltinamuoju nuosprendžiu skirtos teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą, jei tokia bausmė buvo skirta ir įregistruota apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės nuosprendžių registre.

(7)

Tai, kad šiuo pamatiniu sprendimu nustatyti mechanizmai taikomi tik informacijos apie fizinius asmenis iš nuosprendžių registro perdavimui, ateityje neturėtų trukdyti galimybei ateityje išplėsti tų mechanizmų taikymo sritį ir juos taikyti keičiantis informacija apie juridinius asmenis.

(8)

Informaciją apie kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius šiuo metu reglamentuoja 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 ir 22 straipsniai. Tačiau šių nuostatų nepakanka, kad būtų įvykdyti dabartiniai reikalavimai, keliami teisminiam bendradarbiavimui tokioje teritorijoje kaip Europos Sąjunga.

(9)

Valstybių narių santykiuose šis pamatinis sprendimas turėtų pakeisti Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 22 straipsnį. Be pamatiniame sprendime nustatytų ir patikslintų apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės pareigų perduoti asmens pilietybės valstybėms narėms informaciją apie jų nacionalinių subjektų atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, taip pat įdiegiama asmens pilietybės valstybės narės pareiga saugoti taip perduotą informaciją, kad ji galėtų išsamiai atsakyti į kitų valstybių narių prašymus pateikti informaciją.

(10)

Šis pamatinis sprendimas neturėtų kliudyti teisminėms institucijoms tiesiogiai teikti prašymą pateikti informaciją iš nuosprendžių registro ir tokią informaciją perduoti pagal Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 straipsnį, kartu su 15 straipsnio 3 dalimi, ir neturėtų daryti poveikio 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos aktu sudarytos Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (5) 6 straipsnio 1 dalies taikymui.

(11)

Informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius cirkuliavimo gerinimas neduos daug naudos, jei valstybės narės nesugebės atsižvelgti į perduotą informaciją. 2008 m. liepos 24 d. Taryba priėmė pamatinį sprendimą 2008/675/TVR dėl atsižvelgimo į apkaltinamuosius nuosprendžius Europos Sąjungos valstybėse narėse naujose baudžiamosiose bylose (6).

(12)

Šiuo pamatiniu sprendimu pasiekiamas pagrindinis Belgijos Karalystės iniciatyvos tikslas, nes juo kiekvienos valstybės narės centrinė institucija, atitinkamo asmens prašymu teikianti informaciją apie teistumą, turėtų prašyti informacijos iš asmens pilietybės valstybės narės nuosprendžių registro ir ją įtraukti į savo išrašą iš nuosprendžių registro. Informacijos apie apkaltinamojo nuosprendžio egzistavimą ir teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą, jei tokia bausmė apkaltinamuoju nuosprendžiu buvo skirta ir įrašyta į nuosprendžių registrą, žinojimas yra jų įsiteisėjimo pagal valstybės narės, kurioje tas asmuo ketina užsiimti profesine veikla, susijusia su vaikų priežiūra, nacionalinę teisę būtina sąlyga. Šiuo pamatiniu sprendimu nustatytu mechanizmu siekiama, inter alia, užtikrinti, kad už seksualinius nusikaltimus prieš vaikus nuteistas asmuo tuo atveju, jei apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės nuosprendžių registre yra įregistruotas to asmens atžvilgiu priimtas apkaltinamasis nuosprendis ir jei tokiu nuosprendžiu buvo skirtas ir įregistruotas nuosprendžių registre teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimas, nebegalėtų nuslėpti tokio nuosprendžio ar draudimo, siekdamas užsiimti profesine veikla, susijusia su vaikų priežiūra kitoje valstybėje narėje.

(13)

Šis pamatinis sprendimas nustato taisykles dėl asmens duomenų, perduodamų tarp valstybių narių įgyvendinant šį pamatinį sprendimą, apsaugos. Galiojančias bendrąsias taisykles dėl asmens duomenų, tvarkomų vykdant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos papildo šiame pamatiniame sprendime nustatytos taisyklės. Be to, asmens duomenims, tvarkomiems vadovaujantis šiuo pamatiniu sprendimu, taikoma 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencija dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu. Į šį pamatinį sprendimą taip pat įtrauktos 2005 m. lapkričio 21 d. Tarybos sprendimo 2005/876/TVR dėl keitimosi informacija iš nuosprendžių registro (7), nuostatos, ribojančios prašančiosios valstybės narės prašomos informacijos panaudojimą. Šis pamatinis sprendimas papildo šias nuostatas specifinėmis taisyklėmis, kurios taikomos jei asmens pilietybės valstybė narė perduoda informaciją apie apkaltinamąjį nuosprendį, kurią ji gavo iš apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės.

(14)

Šis pamatinis sprendimas nekeičia pagal Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose nustatytų pareigų ir praktikos trečiųjų valstybių atžvilgiu tiek, kiek tas teisės aktas išlieka taikomas.

(15)

Remiantis Europos Tarybos rekomendacija Nr. R (84) 10 dėl nuosprendžių registro ir nuteistųjų reabilitavimo, nuosprendžių registrą tvarkančios institucijos pagrindinis tikslas – informuoti už baudžiamojo teisingumo sistemą atsakingas institucijas apie asmens, kurio byla nagrinėjama, ankstesnį teistumą, siekiant priimti sprendimą atsižvelgiant į konkretų atvejį. Kadangi informacijos iš nuosprendžių registro naudojimas kitais tikslais, kuris gali sumažinti nuteistojo socialinės reabilitacijos galimybes, turi būti kuo labiau ribojamas, pagal šį pamatinį sprendimą perduotos informacijos naudojimas kitiems tikslams nei baudžiamoji byla gali būti ribojamas pagal prašančiosios valstybės narės ir prašomosios valstybės narės nacionalinę teisę.

(16)

Šio pamatinio sprendimo nuostatomis dėl informacijos perdavimo asmens pilietybės valstybei narei saugojimo ir tolesnio perdavimo tikslais nesiekiama suderinti valstybių narių nacionalines nuosprendžių registro sistemas. Šis pamatinis sprendimas neįpareigoja apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės pakeisti nuosprendžių registro vidaus sistemos taisykles dėl informacijos naudojimo šalies vidaus tikslams.

(17)

Informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius perdavimo gerinimas duoda mažai naudos, jei informaciją gaunanti valstybė narė jos negali suprasti. Tarpusavio supratimą galima pagerinti sukūrus „europinę standartinę formą“, suteikiančią galimybę keistis informacija, pateiktą vienodoje elektroninėje formoje, kurią galima nesunkiai išversti mašininiu būdu. Informacija apie apkaltinamąjį nuosprendį, kurią siunčią jį priėmusi valstybė narė, pateikiama tos valstybės narės valstybine kalba ar viena iš valstybinių kalbų. Taryba turėtų imtis priemonių šiame pamatiniame sprendime nustatytai keitimosi informacija sistemai sukurti.

(18)

Šiame pamatiniame sprendime gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi pagrindinių principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir atspindėtų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(19)

Šiame pamatiniame sprendime laikomasi Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje bei Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nurodyto subsidiarumo principo, nes valstybės narės vienašališkai negali tinkamai pagerinti valstybių narių informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius perdavimo sistemų, ir dėl to Europos Sąjungoje reikia suderintų veiksmų. Pagal Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje įtvirtintą proporcingumo principą šiame pamatiniame sprendime nenumatoma nieko, kas nebūtina šiam tikslui pasiekti,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tikslas

Šio pamatinio sprendimo tikslas:

a)

apibrėžti būdus, kaip valstybė narė, kurioje priimamas apkaltinamasis nuosprendis kitos valstybės narės piliečio atžvilgiu (toliau – apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė), perduoda informaciją apie tokį apkaltinamąjį nuosprendį nuteisto asmens pilietybės valstybei narei (toliau – asmens pilietybės valstybė narė);

b)

apibrėžti asmens pilietybės valstybės narės pareigas saugoti šią informaciją ir nurodyti būdus, kuriais turi būti atsakoma į prašymą pateikti informaciją iš nuosprendžių registro;

c)

nustatyti pagrindą kompiuterinei valstybių narių keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius sistemai, kuri bus kuriama ir plėtojama pagal šį pamatinį sprendimą ir vėlesnį sprendimą, nurodytą šio pamatinio sprendimo 11 straipsnio 4 dalyje.

2 straipsnis

Sąvokos

Šio pamatinio sprendimo tikslais:

a)   apkaltinamasis nuosprendis– bet koks galutinis baudžiamojo teismo sprendimas, kuriuo fizinis asmuo nuteisiamas už baudžiamąją veiką, jei šie sprendimai įtraukiami į apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės nuosprendžių registrą;

b)   baudžiamoji byla– ikiteisminis tyrimas, pats teisminis nagrinėjimas ir apkaltinamojo nuosprendžio vykdymas;

c)   nuosprendžių registras– nacionalinis registras ar registrai, kuriuose pagal nacionalinę teisę registruojami apkaltinamieji nuosprendžiai.

3 straipsnis

Centrinė institucija

1.   Šio pamatinio sprendimo tikslais kiekviena valstybė narė turi paskirti centrinę instituciją. Tačiau informacijai perduoti pagal 4 straipsnį ir atsakymams pagal 7 straipsnį į 6 straipsnyje nurodytus prašymus pateikti valstybės narės gali paskirti vieną ar daugiau centrinių institucijų.

2.   Kiekviena valstybė narė turi pranešti Tarybos generaliniam sekretoriatui ir Komisijai apie centrinę instituciją ar institucijas, paskirtas pagal 1 dalį. Tarybos generalinis sekretoriatas šią informaciją turi perduoti valstybėms narėms ir Eurojust.

4 straipsnis

Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės pareigos

1.   Kiekviena valstybė narė turi imtis būtinų priemonių, kad užtikrintų, jog visus jos teritorijoje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, kurie perduoti nacionalinį nuosprendžių registrą, būtų įrašyta informacija apie nuteisto asmens pilietybę ar pilietybes, jei nuteistasis yra kitos valstybės narės pilietis.

2.   Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija turi kuo greičiau pranešti kitų valstybių narių centrinėms institucijoms apie jos teritorijoje tų kitų valstybių narių piliečių atžvilgiu priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, įregistruotus nuosprendžių registre.

Jei žinoma, kad nuteistasis yra kelių valstybių narių pilietis, atitinkama informacija perduodama kiekvienai iš šių valstybių narių, net jei nuteistasis yra tos valstybės narės, kurioje jo atžvilgiu buvo priimtas nuosprendis, pilietis.

3.   Apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija asmens pilietybės valstybės narės centrinei institucijai nedelsdama turi perduoti informaciją apie vėlesnius nuosprendžių registre esančios informacijos pakeitimus ar išbraukimus.

4.   Valstybė narė, pateikusi informaciją pagal 2 ir 3 dalis, atskirais atvejais asmens pilietybės valstybės narės centrinės institucijos prašymu pateikia jai apkaltinamųjų nuosprendžių ir tolesnių priemonių kopiją bei kitą su tuo susijusią informaciją, kad ji galėtų įvertinti, ar dėl tų nuosprendžių ir priemonių reikia imtis priemonių nacionaliniu lygiu.

5 straipsnis

Asmens pilietybės valstybės narės pareigos

1.   Asmens pilietybės valstybės narės centrinė institucija turi saugoti visą pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis perduotą 11 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją, kad ją būtų galima toliau perduoti pagal 7 straipsnį.

2.   Pakeitus arba išbraukus pagal 4 straipsnio 3 dalį perduotą informaciją, asmens pilietybės valstybė narė atitinkamai pakeičia arba išbraukia informaciją, saugomą pagal šio straipsnio 1 dalį ir skirtą toliau perduoti pagal 7 straipsnį.

3.   Tolesniam perdavimui pagal 7 straipsnį asmens pilietybės valstybė narė gali naudoti tik pagal šio straipsnio 2 dalį atnaujintą informaciją.

6 straipsnis

Prašymai suteikti informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius

1.   Jei yra pateiktas prašymas pateikti informaciją iš valstybės narės nuosprendžių registro asmens baudžiamosios bylos ar bet kuriais kitais nei baudžiamosios bylos tikslais, tai tos valstybės narės centrinė institucija, laikydamasi savo nacionalinės teisės, kitos valstybės narės centrinei institucijai gali nusiųsti prašymą pateikti informaciją ir susijusius duomenis iš nuosprendžių registro.

2.   Jei asmuo prašo pateikti informaciją apie jo teistumą, valstybės narės, kurioje prašymas yra pateiktas, centrinė institucija, laikydamasi savo nacionalinės teisės, kitos valstybės narės centrinei institucijai gali nusiųsti prašymą pateikti informaciją ir susijusius duomenis iš nuosprendžių registro, jei suinteresuotas asmuo yra ar yra buvęs prašančiosios valstybės narės ar prašomosios valstybės narės gyventojas arba pilietis.

3.   Pasibaigus 11 straipsnio 7 dalyje numatytam terminui, visais atvejais, kai asmuo prašo valstybės narės, kuri nėra asmens pilietybės valstybė narė, centrinės institucijos pateikti informaciją apie jo teistumą, tai valstybės narės, kurioje pateikiamas prašymas, centrinė institucija pateikia prašymą asmens pilietybės valstybės narės centrinei institucijai dėl informacijos ir susijusių duomenų iš nuosprendžių registro, kad galėtų tą informaciją ir susijusius duomenis įrašyti į pažymą apie teistumą, kurią reikia pateikti tam asmeniui.

4.   Visi valstybės narės centrinės institucijos prašymai pateikti informaciją iš nuosprendžių registro turi būti siunčiami naudojant priede pateiktą formą.

7 straipsnis

Atsakymas į prašymą pateikti informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius

1.   Jei asmens pilietybės valstybės narės centrinės institucijos pateikti informaciją iš nuosprendžių registro pagal 6 straipsnį prašoma baudžiamosios bylos tikslais, tai ši centrinė institucija prašančiosios valstybės narės centrinei institucijai turi perduoti informaciją apie:

a)

į nuosprendžių registrą įtrauktus asmens pilietybės valstybėje narėje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius;

b)

kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, kurie taikant 4 straipsnį jai buvo perduoti po 2012 m. kovo 26 d. ir yra saugomi pagal 5 straipsnio 1 ir 2 dalis;

c)

kitose valstybėse narėse priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, kurie jai buvo perduoti ne vėliau kaip 2012 m. kovo 26 d. ir įtraukti į nuosprendžių registrą;

d)

trečiosiose šalyse priimtus ir vėliau jai perduotus bei į nuosprendžių registrą įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius.

2.   Jei asmens pilietybės valstybės narės centrinės institucijos pateikti informaciją iš nuosprendžių registro pagal 6 straipsnį prašoma bet kuriais kitais ne baudžiamosios bylos tikslais, ši centrinė institucija valstybė atsakymą apie asmens pilietybės valstybėje narėje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius ir trečiosiose šalyse priimtus ir vėliau jai perduotus bei į jos nuosprendžių registrą įtrauktus apkaltinamuosius nuosprendžius turi pateikti laikydamasi savo nacionalinės teisės.

Dėl informacijos apie kitoje valstybėje narėje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, kuri buvo perduota asmens pilietybės valstybei narei pastarosios centrinė institucija, laikydamasi savo nacionalinės teisės, perduoda prašančiajai valstybei narei informaciją, kuri išsaugota pagal 5 straipsnio 1 ir 2 dalis, bei informaciją, kuri buvo perduota tai valstybei narei ne vėliau kaip 2012 m. kovo 26 d. ir įtraukta į jos nuosprendžių registrą.

Perduodama informaciją pagal 4 straipsnį, apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija gali informuoti asmens pilietybės valstybės narės centrinę instituciją, kad informacija apie pirmosios valstybės narės priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, perduota pastarajai centrinei institucijai, gali būti perduota tik baudžiamųjų bylų tikslais. Tokiu atveju asmens pilietybės valstybės narės centrinė institucija apie šiuos apkaltinamuosius nuosprendžius informuoja prašančiąją valstybę narę, kuri kita valstybė narė perdavė tokią informaciją, kad prašančioji valstybė narė tiesiogiai pateiktų prašymą apkaltinamąjį nuosprendį priėmusiai valstybei narei, siekdama gauti informaciją apie šiuos apkaltinamuosius nuosprendžius.

3.   Jei trečioji valstybė prašo asmens pilietybės valstybės narės centrinės institucijos pateikti informaciją iš nuosprendžių registro, tai asmens pilietybės valstybė narė informaciją apie kitos valstybės narės jai perduotus apkaltinamuosius nuosprendžius gali pateikti tik laikydamasi informacijos perdavimui kitoms valstybėms narėms taikomų apribojimų pagal 1 ir 2 dalis.

4.   Jei informacijos iš nuosprendžių registro prašoma pagal 6 straipsnį ne asmens pilietybės valstybės narės, o kitos valstybės narės centrinės institucijos, tai prašomoji valstybė narė perduoda jos nuosprendžių registre esančią informaciją apie aprašomojoje valstybėje narėje priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius ir apkaltinamuosius nuosprendžius, priimtus trečiųjų šalių piliečių bei asmenų be pilietybės atžvilgiu, tokios apimties, kaip numatyta Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 straipsnyje.

5.   Kartu su atsakymu, parengiamu naudojant šio pamatinio sprendimo priede pateiktą formą. Prie jos pridedamas apkaltinamųjų nuosprendžių sąrašas, kaip numatyta nacionalinės teisės.

8 straipsnis

Atsakymų pateikimo terminai

1.   Atsakymus į 6 straipsnio 1 dalyje nurodytus prašymus prašomosios valstybės narės centrinė institucija nedelsdama ir bet kokiu atveju ne vėliau kaip per dešimt darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos turi perduoti prašančiosios valstybės narės centrinei institucijai, laikydamasi savo nacionalinės teisės, taisyklių arba praktikos ir naudodama šio pamatinio sprendimo priede pateiktą formą.

Jei prašomajai valstybei narei reikia papildomos informacijos prašyme nurodyto asmens tapatybei nustatyti, ji nedelsdama turi kreiptis į prašančiąją valstybę narę, kad galėtų pateikti atsakymą per dešimt darbo dienų nuo papildomos informacijos gavimo dienos.

2.   Atsakymai į 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą prašymą turi būti pateikiami ne vėliau kaip per dvidešimt darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos.

9 straipsnis

Asmens duomenų naudojimo sąlygos

1.   Pagal 7 straipsnio 1 ir 4 dalis baudžiamosios bylos tikslais perduotus asmens duomenis prašančioji valstybė narė gali naudoti tik baudžiamosios bylos, kuriai buvo prašoma juos pateikti, tikslams, naudodama šio pamatinio sprendimo priede pateiktą formą.

2.   Pagal 7 straipsnio 2 ir 4 dalis ne baudžiamosios bylos tikslais perduotus asmens duomenis prašančioji valstybė narė, laikydamasi savo nacionalinės teisės, gali naudoti tik tuo tikslu, kuriuo buvo prašoma juos pateikti, ir laikydamasi apribojimų, kuriuos prašomoji valstybė narė nurodė priede pateiktoje formoje.

3.   Nepaisant 1 ir 2 dalių, pagal 7 straipsnio 1, 2 ir 4 dalis perduotus asmens duomenis prašančioji valstybė narė gali naudoti siekdama užkirsti kelią iškilus tiesioginei ir didelei grėsmei visuomenės saugumui.

4.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, gauti iš kitos valstybės narės pagal 4 straipsnį, juos perdavus trečiajai šaliai pagal 7 straipsnio 3 dalį, būtų naudojami taikant tuos pačius apribojimus kaip ir prašančiojoje valstybėje narėje pagal šio straipsnio 2 dalį taikomi apribojimai. Valstybės narės nurodo, kad asmens duomenis, juos perdavus trečiajai šaliai baudžiamosios bylos tikslais, pastarosios valstybės galėtų būti toliau naudojami tik baudžiamosios bylos tikslais.

5.   Šis straipsnis netaikomas asmens duomenims, kuriuos pagal šį pamatinį sprendimą valstybė narė surenka savo pačios teritorijoje.

10 straipsnis

Kalbos

Teikdama 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą prašymą, prašančioji valstybė narė perduoda prašomajai valstybei narei priede pateiktą formą, kuri užpildoma pastarosios valstybės valstybine kalba arba viena iš valstybinių kalbų.

Prašomoji valstybė narė atsakymą pateikia viena iš savo valstybinių kalbų arba kita abiems valstybėms narėms priimtina kalba.

Priimant šį pamatinį sprendimą ar vėliau bet kuri valstybė narė Tarybos generaliniam sekretoriatui siunčiamame pareiškime gali nurodyti, kurios Europos Sąjungos institucijų oficialios kalbos jai priimtinos. Tarybos generalinis sekretoriatas šią informaciją turi perduoti valstybėms narėms.

11 straipsnis

Forma ir kiti keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius organizavimo bei supaprastinimo būdai

1.   Perduodant informaciją pagal 4 straipsnio 2 ir 3 dalis, apkaltinamąjį nuosprendį priėmusios valstybės narės centrinė institucija perduoda šią informaciją:

a)

informaciją, kuri turi būti perduodama visada, išskyrus atskirus atvejus, kai tokia informacija yra nežinoma centrinei institucijai (privaloma informacija):

i)

informaciją apie nuteistąjį (vardas ir pavardė, gimimo data, gimimo vieta (miestas ir valstybė), lytis, pilietybė ir, jei yra, ankstesnė (-ės) pavardė (-ės) ir vardas (-ai);

ii)

informaciją apie apkaltinamojo nuosprendžio pobūdį (nuosprendžio data, teismo pavadinimas, data, kad sprendimas tapo galutinis);

iii)

informaciją apie nusikaltimą, kurio pagrindu priimtas apkaltinamasis nuosprendis (nusikaltimo, dėl kurio priimtas apkaltinamasis nuosprendis, data ir nusikaltimo rūšis arba teisinis kvalifikavimas bei nuoroda į taikytinas teisines nuostatas); ir

iv)

informaciją apie apkaltinamojo nuosprendžio turinį, įskaitant visų pirma bausmę ir papildomas bausmes, saugumo priemones ir vėlesnius bausmės vykdymo sąlygas keičiančius sprendimus;

b)

informaciją, kuri turi būti perduodama tais atvejais, jeigu ji yra įtraukta į nuosprendžių registrą (neprivaloma informacija):

i)

nuteistojo tėvų vardus bei pavardes;

ii)

apkaltinamojo nuosprendžio numerį;

iii)

nusikaltimo vietą; ir

iv)

informaciją apie tuo apkaltinamuoju nuosprendžiu skirtą teisės dirbti tam tikrą darbą ar užsiimti tam tikra veikla atėmimą;

c)

informaciją, kuri turi būti perduodama, jeigu ji žinoma centrinei institucijai (papildoma informacija):

i)

nuteistojo asmens kodą arba jo asmens dokumento tipą ir numerį;

ii)

paimtus asmens pirštų atspaudus; ir

iii)

jei taikoma, slapyvardį ir (arba) pravardę (-es).

Be to, centrinė institucija gali perduoti bet kokio pobūdžio kitą informaciją apie apkaltinamuosius nuosprendžius, įtrauktą į nuosprendžių registrą.

2.   Asmens pilietybės valstybės narės centrinė institucija saugo visą šio straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išvardytų rūšių informaciją, kurią ji gavo pagal 5 straipsnio 1 dalį siekiant ją toliau perduoti pagal 7 straipsnį. Tuo pačiu tikslu ji gali saugoti šio straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos c punkte ir antroje pastraipoje išvardytų rūšių informaciją.

3.   Prieš pasibaigiant šio straipsnio 7 dalyje nustatytam terminui, valstybių narių centrinės institucijos, kurios nepateikė šio straipsnio 6 dalyje nurodyto pranešimo, visą informaciją pagal 4 straipsnį, visus prašymus pagal 6 straipsnį, atsakymus pagal 7 straipsnį ir kitą atitinkamą informaciją perduoda bet kokiu būdu, jei tai galima užfiksuoti raštu tokiomis sąlygomis, kad prašymą gavusios valstybės narės centrinė institucija galėtų nustatyti autentiškumą.

Pasibaigus šio straipsnio 7 dalyje nustatytam terminui, valstybių narių centrinės institucijos tokią informaciją perduoda elektroniniu būdu, naudodamos standartinę formą.

4.   3 dalyje nurodytą formą ir kitus valstybių narių nacionalinių institucijų keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius organizavimo bei supaprastinimo būdus nustato Taryba pagal atitinkamas ES sutartyje numatytas procedūras ne vėliau kaip 2012 m. kovo 26 d.

Kiti būdai yra:

a)

visų priemonių, padedančių lengviau suprasti perduotą informaciją ir atlikti automatizuotą jo vertimą, apibrėžimas;

b)

keitimosi informacija elektroniniu būdu apibrėžimas, visų pirma taikytinų techninių specifikacijų ir prireikus taikomų keitimosi informacija procedūrų apibrėžimas;

c)

priede pateiktos formos galimus pakeitimus.

5.   Jei valstybės narės negali naudotis 3 ir 4 dalyse nurodytu perdavimo būdu, tuo laikotarpiu, kai šis būdas joms yra neprieinamas, taikoma 3 dalies pirma pastraipa.

6.   Kiekviena valstybė narė turi atlikti būtinus techninius pakeitimus, kad galėtų naudoti standartinę formą ir elektroniniu būdu ją perduoti kitoms valstybėms narėms. Ji turi pranešti Tarybai datą, nuo kada ji galės vykdyti tokį perdavimą.

7.   Valstybės narės 6 dalyje nurodytus techninius pakeitimus turi būti atlikti per trejus metus nuo formos ir keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius elektroniniu būdu taisyklių patvirtinimo.

12 straipsnis

Ryšys su kitais teisės aktais

1.   Šiuo pamatiniu sprendimu papildomos Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 straipsnio ir jos 1978 m. kovo 17 d. bei 2001 m. lapkričio 8 d. papildomų protokolų, 2000 m. gegužės 29 d. Konvencijos dėl Europos Sąjungos valstybių narių savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose (8) bei jos 2001 m. spalio 16 d. protokolo nuostatos, taikomos valstybių narių santykiuose.

2.   Šio pamatinio sprendimo tikslais, valstybės narės turi atsisakyti teisės savo santykiuose naudotis jų išlygomis dėl Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 13 straipsnio.

3.   Šis pamatinis sprendimas nuo 2012 m. kovo 26 d. valstybių narių santykiuose pakeičia Europos konvencijos dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose 22 straipsnio nuostatas, papildytas Konvencijos 1978 m. kovo 17 d. Papildomo protokolo 4 straipsniu, tačiau neturi įtakos jų taikymui valstybių narių ir trečiųjų šalių santykiuose.

4.   Sprendimas 2005/876/TVR panaikinamas.

5.   Šis pamatinis sprendimas neturi poveikio dvišalėse ar daugiašalėse sutartyse ar susitarimuose tarp valstybių narių numatytų palankesnių nuostatų taikymui.

13 straipsnis

Įgyvendinimas

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad laikytųsi šio pamatinio sprendimo ne vėliau kaip nuo 2012 m. kovo 26 d.

2.   Valstybės narės Tarybos generaliniam sekretoriatui ir Komisijai turi pateikti nuostatų, perkeliančių į nacionalinę teisę joms pagal šį pamatinį sprendimą nustatytas pareigas, tekstus.

3.   Remdamasi šia informacija, Komisija ne vėliau kaip 2012 m. kovo 26 d. Europos Parlamentui ir Tarybai turi pateikti pranešimą apie šio pamatinio sprendimo taikymą, prireikus kartu su teisėkūros pasiūlymais.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2009 m. vasario 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LANGER


(1)  2008 m. birželio 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 12, 2001 1 15, p. 10.

(3)  OL C 216, 2001 8 1, p. 14.

(4)  OL C 53, 2005 3 3, p. 1.

(5)  OL C 197, 2000 7 12, p. 3.

(6)  OL L 220, 2008 8 15, p. 32.

(7)  OL L 322, 2005 12 9, p. 33.

(8)  OL C 326, 2001 11 21, p. 1.


PRIEDAS

Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio 6, 7, 8, 9 ir 10 straipsniuose nurodyta forma

Prašymas pateikti informaciją iš nuosprendžių registro

Kad teisingai užpildytų šią formą, valstybės narės turi susipažinti su procedūrų vadovu

a)

Duomenys apie prašymą pateikusią valstybę narę:

Valstybė narė:

Centrinė(-ės) institucija(-jos):

Asmuo kontaktams:

Telefonas (su tarptautiniu kodu):

Faksas (su tarptautiniu kodu):

Elektroninio pašto adresas:

Pašto adresas:

Bylos numeris, jei žinoma:

b)

Duomenys apie prašyme nurodyto asmens tapatybę (1):

Vardas ir pavardė (vardai ir visos pavardės):

Ankstesnės pavardės, vardai:

Slapyvardis ir (arba) pravardė, jei yra:

Lytis: V  M 

Pilietybė:

Gimimo data (skaitmenimis: diena/mėnuo/metai):

Gimimo vieta (miestas ir valstybė):

Tėvo vardas ir pavardė:

Motinos vardas ir pavardė:

Gyvenamoji vieta arba žinomas adresas:

Asmens kodas arba asmens dokumento tipas ir numeris:

Pirštų atspaudai:

Kiti turimi tapatybės nustatymo duomenys:

c)

Prašymo tikslas:

Pažymėti reikiamą langelį

1)

baudžiamoji byla (nurodyti instituciją, kurioje nagrinėjama byla, ir, jei yra, baudžiamosios bylos numerį) …

2)

su baudžiamąja byla nesusijęs prašymas (pažymint atitinkamą langelį nurodyti instituciją, kurioje nagrinėjama byla, ir, jei yra, baudžiamosios bylos numerį):

i)

teisminės institucijos prašymas …

ii)

kompetentingos administracinės institucijos prašymas …

iii)

asmens, norinčio gauti informaciją apie jo teistumą, prašymas …

Duomenų prašymo tikslas:

Prašymą pateikusi institucija:

šis asmuo nesutinka, kad šie duomenys būtų atskleisti (jeigu buvo paprašyta asmens sutikimo pagal prašančiosios valstybės narės teisę).

Asmuo kontaktams, į kurį kreipiamasi, jei reikia papildomos informacijos:

Pavardė, vardas:

Telefonas:

Elektroninio pašto adresas:

Kita informacija (pvz., prašymo skubumas):

Atsakymas į prašymą

Informacija, susijusi su atitinkamu asmeniu

Pažymėti reikiamą langelį

Toliau pasirašęs institucijos pareigūnas patvirtina:

kad nuosprendžių registre nėra duomenų apie atitinkamam asmeniui priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius

kad nuosprendžių registre yra duomenų apie atitinkamam asmeniui priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius; apkaltinamųjų nuosprendžių išrašas pridedamas

kad nuosprendžių registre yra kitų duomenų apie atitinkamą asmenį; tokie duomenys pridedami (neprivaloma)

kad nuosprendžių registre yra duomenų apie atitinkamam asmeniui priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius, bet apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė informavo, kad duomenis apie šiuos apkaltinamuosius nuosprendžius galima perduoti tik baudžiamosios bylos tikslais. Prašymą pateikti papildomą informaciją galima siųsti tiesiogiai … (nurodyti apkaltinamąjį nuosprendį priėmusią valstybę narę)

kad pagal prašomosios valstybės narės nacionalinę teisę prašymas, pateiktas kitais nei baudžiamosios bylos tikslais, negali būti nagrinėjamas.

Asmuo kontaktams, į kurį kreipiamasi, jei reikia papildomos informacijos:

Pavardė, vardas:

Telefonas:

Elektroninio pašto adresas:

Kita informacija (informacijos naudojimo apribojimai su baudžiamąja byla nesusijusių prašymų atvejais):

Nurodyti prie atsakymo formos pridedamų puslapių skaičių:

Parengta

… m. … … d.

Parašas ir oficialus antspaudas (tinkamais atvejais):

Pavardė, vardas ir pareigos/ organizacija:

Tinkamais atvejais, pridėti apkaltinamųjų nuosprendžių išrašą ir visus dokumentus nusiųsti prašymą pateikusiai valstybei narei. Versti formą ir išrašą į prašymą pateikusios valstybės narės kalbą nebūtina.


(1)  Kad būtų galima lengviau nustatyti asmens tapatybę, reikėtų pateikti kuo išsamesnius duomenis.


7.4.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 93/33


TARYBOS SPRENDIMAS 2009/316/TVR

2009 m. balandžio 6 d.

dėl Europos nuosprendžių registrų informacinės sistemos (ECRIS) sukūrimo pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnį

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į 2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2009/315/TVR dėl valstybių narių keitimosi informacija iš nuosprendžių registro organizavimo ir turinio (1) ir ypač į jo 11 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Europos Sąjungos sutarties 29 straipsnyje teigiama, kad Sąjungos tikslas – laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje suteikti piliečiams aukšto lygio saugumą. Šiam tikslui pasiekti reikia, kad valstybių narių kompetentingos institucijos sistemingai keistųsi informacija iš nuosprendžių registrų ir būtų užtikrinta, kad ji būtų vienodai suprantama ir kad toks keitimasis būtų veiksmingas.

(2)

Šiuo metu remiantis 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvencija dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose, informacija apie valstybių narių piliečiams kitų valstybių narių priimtus apkaltinamuosius nuosprendžius keičiamasi neveiksmingai. Todėl reikia nustatyti veiksmingesnes ir prieinamesnes keitimosi tokia informacija procedūras Europos Sąjungos lygiu.

(3)

2004 m. kovo 25–26 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime priimtoje Deklaracijoje dėl kovos su terorizmu prioritetas buvo suteiktas keitimosi informacija apie nuosprendžius baudžiamosiose bylose gerinimui; tai dar kartą patvirtinta Hagos programoje (3) ir jos įgyvendinimo veiksmų plane (4). Be to, Europos Vadovų Taryba 2007 m. birželio 21–22 d. išvadose kompiuterizuotą nuosprendžių registrų sujungimą į tinklą ES lygiu pripažino politiniu prioritetu.

(4)

Kompiuterizuotas nuosprendžių registrų sujungimas į tinklą yra e. teisingumo projekto, kurį 2007 m. Europos Vadovų Taryba keletą kartų pripažino prioritetu, dalis.

(5)

Šiuo metu rengiamas bandomasis projektas siekiant nuosprendžių registrus sujungti į tinklą. Jo pasiekimai yra vertingas tolesnės su kompiuterizuotu keitimusi informacija Europos lygiu susijusios veiklos pagrindas.

(6)

Šio sprendimo tikslas – įgyvendinti Pamatinį sprendimą 2009/315/TVR siekiant sukurti ir plėtoti kompiuterinę valstybių narių keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius sistemą. Šia sistema turėtų būti užtikrinama, kad informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius perdavimas būtų atliekamas tokiu būdu, kad ši informacija būtų lengvai suprantama. Todėl turėtų būti nustatyta standartinė forma, kurią naudojant informacija būtų galima keistis vienodu, elektroniniu ir lengvai kompiuterizuotai išverčiamu būdu; taip pat turėtų būti nustatyti visi kiti valstybių narių centrinių valdžios institucijų elektroninio keitimosi informacija apie apkaltinamuosius nuosprendžius organizavimo ir supaprastinamo būdai.

(7)

Šis sprendimas grindžiamas Pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR nustatytais principais ir jis taiko bei papildo tuos principus techniniu aspektu.

(8)

Duomenų, kurie turi būti įvesti į sistemą, kategorijos, duomenų įvedimo tikslai, jų įvedimo kriterijai, institucijos, kurioms leidžiama naudotis duomenimis, ir kai kurios konkrečios asmens duomenų apsaugos taisyklės apibrėžiamos Pamatiniame sprendime 2009/315/TVR.

(9)

Nei šiuo Tarybos sprendimu, nei Pamatiniu sprendimu 2009/315/TVR nenustatoma jokia pareiga keistis informacija apie sprendimus nebaudžiamosiose bylose.

(10)

Šiuo sprendimu nesiekiama suderinti nacionalinių nuosprendžių registrų sistemų, todėl apkaltinamąjį nuosprendį priėmusi valstybė narė neprivalo keisti savo nuosprendžių registrų vidaus sistemos, kiek tai susiję su informacijos naudojimu šalies viduje.

(11)

Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS) – tai decentralizuota informacinių technologijų sistema. Nuosprendžių registrų duomenys turėtų būti saugomi tik valstybių narių administruojamose duomenų bazėse; tiesioginė internetinė prieiga prie kitų valstybių nuosprendžių registro duomenų bazių neturėtų būti galima. Valstybėms narėms turėtų tekti atsakomybė už nacionalinių nuosprendžių registrų duomenų bazių veikimą ir už veiksmingą keitimąsi informacija tarpusavyje. ECRIS bendros ryšių infrastruktūros funkciją iš pradžių turėtų atlikti Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų (S-TESTA) tinklas. Visos su bendra ryšių infrastruktūra susijusios išlaidos turėtų būti padengiamos iš Europos Sąjungos bendrojo biudžeto.

(12)

Šiame sprendime pateikiamos nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių kategorijų informacinės lentelės turėtų padėti atlikti automatinį vertimą ir suteikti galimybę vienodai interpretuoti informaciją, perduotą naudojant kodų sistemą. Lentelių turinys – visų 27 valstybių narių poreikių analizės rezultatas. Atliekant analizę atsižvelgta į bandomajame projekte taikytą suskirstymą į kategorijas ir įvairių nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių pagal nacionalines sistemas grupavimo rezultatus. Be to, nusikalstamų veikų lentelėje atsižvelgta į Europos ir tarptautiniu lygiu taikomas suderintas bendras sąvokų apibrėžtis ir Eurojusto bei Europolo duomenų modelius.

(13)

Siekiant užtikrinti, kad bendras suskirstymas į kategorijas būtų interpretuojamas vienodai ir būtų skaidrus, kiekviena valstybė narė turėtų pateikti nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių pagal nacionalinę sistemą, priskirtinų kiekvienai atitinkamos lentelės kategorijai, sąrašą. Valstybės narės gali pateikti nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių aprašus, ir atsižvelgiant į tokių aprašų naudingumą jos turėtų būti skatinamos tai daryti. Tokia informacija turėtų būti prieinama valstybėms narėms.

(14)

Šiame sprendime pateikiamos nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių kategorijų informacinės lentelės nėra skirtos teisiškai lygiavertėms nusikalstamoms veikoms ir sankcijoms bei priemonėms nacionaliniu lygiu nustatyti. Jos yra priemonės, kuriomis siekiama padėti informacijos gavėjui geriau interpretuoti perduotoje informacijoje nurodytą (-us) faktą (-us) ir sankcijos (-ų) bei priemonės (-ių) tipą. Informaciją teikianti valstybė narė negali visapusiškai garantuoti nurodytų kodų tikslumo, ir tai neturėtų užkirsti kelią informaciją gaunančioms valstybės narės kompetentingoms valdžios institucijoms ją savaip interpretuoti.

(15)

Nusikalstamų veikų kategorijų ir sankcijų bei priemonių kategorijų orientacinės lentelės turėtų būti patikslinamos ir atnaujinamos laikantis procedūros, skirtos sprendimų, numatytų Europos Sąjungos sutartyje, įgyvendinamųjų priemonių patvirtinimui.

(16)

Valstybės narės ir Komisija posėdžiaudamos Taryboje turėtų viena kitą informuoti ir tarpusavyje konsultuotis pagal Europos Sąjungos sutartyje nustatytas taisykles, siekiant parengti specialistams skirtą vadovą, kuriame visų pirma būtų apibrėžtos nurodytos keitimąsi informacija reglamentuojančios procedūros, ypač nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų nustatymo būdai, pateiktas vienodas nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių kategorijų interpretavimas, paaiškintos nusikalstamos veikos ir sankcijos bei priemonės bei paaiškinta kurios veikos ir sankcijos pagal nacionalinę sistemą yra problematiškos, ir užtikrinamas būtinas veiksmų koordinavimas, susijęs su ECRIS sukūrimu ir veikimu.

(17)

Siekdama paspartinti ECRIS plėtojimą, Komisija turėtų imtis techninių priemonių ir taip padėti valstybėms narėms parengti techninę infrastruktūrą jų nuosprendžių registrų duomenų bazėms sujungti. Komisija gali suteikti nuorodų įdiegimo programinę įrangą, t. y. tinkamą programinę įrangą, kuri suteiktų valstybėms narėms galimybę atlikti tokį sujungimą, ir kurią jos galėtų pasirinkti taikyti vietoj jų pačių sujungimo į tinklą programinės įrangos įgyvendinant bendrąjį protokolų rinkinį, įgalinantį informacijos tarp nuosprendžių registrų pasikeitimą.

(18)

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/977/TVR dėl asmens duomenų, tvarkomų įgyvendinant policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, apsaugos (5) turėtų būti taikomas vykdant kompiuterizuotą keitimąsi informacija iš valstybių narių nuosprendžių registrų, numatant tinkamą duomenų apsaugos lygį, kai valstybės narės keičiasi informacija, ir tuo pačiu metu sudarant galimybes valstybėms narėms reikalauti aukštesnių apsaugos standartų tvarkant duomenis nacionaliniu lygiu.

(19)

Kadangi šio sprendimo tikslo, t. y. sukurti kompiuterizuotą valstybių narių informacijos apie apkaltinamuosius nuosprendžius pasikeitimo sistemą, valstybės narės negali deramai pasiekti veikdamos atskirai, o dėl būtinybės imtis suderintų veiksmų Europos Sąjungoje to tikslo būtų geriau siekti Europos Sąjungos lygiu, Taryba gali patvirtinti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje minėto ir Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Laikantis Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatyto proporcingumo principo, šiuo sprendimu nenumatoma nieko, kas nėra būtina šiam tikslui pasiekti.

(20)

Šiame sprendime gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie visų pirma pripažinti Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir kuriuos atspindi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartija,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu sukuriama Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS).

Šiuo sprendimu taip pat nustatomi standartinės elektroninio keitimosi informacija tarp valstybių narių iš nuosprendžių registrų formos elementai, visų pirma susiję su informacija apie nusikalstamą veiką, kurios pagrindu priimtas apkaltinamasis nuosprendis, ir informacija apie apkaltinamojo nuosprendžio turinį, taip pat kitais bendraisiais ir techniniais įgyvendinimo būdais, susijusiais su keitimosi informacija organizavimu ir supaprastinimu.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamos Pamatiniame sprendime 2009/315/TVR nustatytos sąvokų apibrėžtys.

3 straipsnis

Europos nuosprendžių registrų informacinė sistema (ECRIS)

1.   ECRIS – tai decentralizuota informacinių technologijų sistema, kuri grindžiama kiekvienos valstybės narės nuosprendžių registrų duomenų baze. Ją sudaro šie elementai:

a)

sujungimo į tinklą programinė įranga, įdiegta suderinus su bendru protokolų, kurie įgalina keitimąsi informacija iš valstybių narių nuosprendžių registrų duomenų bazių, rinkiniu;

b)

bendra ryšių infrastruktūra, užtikrinanti šifruotojo tinklo paslaugas.

2.   Už sujungimo į tinklą programinės įrangos veikimą ir duomenų bazių, kuriose saugoma, iš kurių ir į kurias siunčiama informacija iš nuosprendžių registrų, administravimą atsakingos atitinkamos valstybės narės.

3.   Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 3 straipsnyje nurodytos valstybių narių centrinės institucijos neturi tiesioginės internetinės prieigos prie kitų valstybių narių nuosprendžių registrų duomenų bazių. Kitoms valstybėms narėms siunčiamų duomenų iš nuosprendžių registrų konfidencialumui ir vientisumui užtikrinti taikomos valstybių narių, kurioms padeda Komisija, bendrai nustatytos geriausios turimos technologijos.

4.   Atitinkama valstybė narė yra atsakinga už sujungimo į tinklą programinės įrangos ir duomenų bazių, saugojančių, siunčiančių ir gaunančių informaciją iš nuosprendžių registrų, veikimą.

5.   Bendra ryšių infrastruktūra yra S-TESTA ryšių tinklas. Dar labiau patobulintas šis tinklas arba alternatyvus saugus tinklas užtikrina, kad veikianti bendra ryšių infrastruktūra toliau tenkina 6 dalyje nustatytas sąlygas.

6.   Už bendros ryšių infrastruktūros veikimą atsako Komisija; ši infrastruktūra turi atitikti būtinus saugumo reikalavimus ir visapusiškai tenkinti šiuo sprendimu nustatytus ECRIS poreikius.

7.   Siekdama užtikrinti veiksmingą ECRIS veikimą, Komisija teikia bendrą paramą ir techninę pagalbą, įskaitant 6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje nurodytų statistinių duomenų rinkimą ir rengimą bei nuorodų programinės įrangos įdiegimo atlikimą.

8.   Neatsižvelgiant į galimybę pagal taikytinas taisykles pasinaudoti Europos Sąjungos finansinėmis programomis, kiekviena valstybė narė padengia savo išlaidas, susijusias su nuosprendžių registrų duomenų bazių ir 1 dalyje nurodytos tinklų sujungimo programinės įrangos įdiegimu, administravimu, naudojimu ir eksploatavimu.

Komisija padengia išlaidas, susijusias su ECRIS bendros ryšių infrastruktūros įdiegimu, administravimu, naudojimu, eksploatavimu ir tolesniu tobulinimu, taip pat su nuorodų programinės įrangos įdiegimu ir tolesniu tobulinimu.

4 straipsnis

Informacijos perdavimo forma

1.   Pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 4 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 7 straipsnį perduodamos informaciją, susijusią su nusikalstamos veikos pavadinimu arba jos klasifikavimu teisės sistemoje ir su taikytina teisine nuostata, valstybės narės remiasi A priede pateiktoje nusikalstamų veikų lentelėje nurodytu atitinkamu kodu, kuriuo žymima kiekviena iš nusikalstamų veikų, apie kurią perduodama informacija. Išimties atveju, kai nusikalstama veika neatitinka jokio konkretaus pakategorio, tai konkrečiai nusikalstamai veikai nurodomas atitinkamos ar artimiausios nusikalstamų veikų kategorijos kodas „atvira kategorija“ arba, jei jo nėra, kodas „kitos nusikalstamos veikos“.

Valstybės narės taip pat gali pateikti turimą informaciją, susijusią su nusikalstamos veikos įvykdymo ir dalyvavimo nusikalstamoje veikoje lygiu bei atitinkamais atvejais apie visišką ar dalinį atleidimą nuo baudžiamosios atsakomybės arba apie nusikaltimų recidyvą.

2.   Pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 4 straipsnio 2 ir 3 dalis bei 7 straipsnį perduodamos informaciją, susijusią su apkaltinamojo nuosprendžio turiniu, ypač bausmes ir bet kurias papildomas sankcijas, saugumo priemones ir vėlesnius bausmės vykdymo sąlygas keičiančius sprendimus, valstybės narės nurodo kiekvieną sankciją ir priemonę, apie kurią turi būti perduota informacija, atitinkantį kodą, kaip numatyta B priede pateiktoje sankcijų ir priemonių lentelėje. Išimties tvarka, kai sankcija ar priemonė neatitinka jokio konkretaus pakategorio, tai konkrečiai sankcijai nurodomas atitinkamos ar artimiausios sankcijos ir priemonės kategorijos kodas „atvira kategorija“ arba, jei jo nėra, kodas „kitos sankcijos“.

Atitinkamais atvejais valstybės narės taip pat pateikia turimą informaciją, susijusią su paskirtos sankcijos ar priemonės vykdymo pobūdžiu ir (arba) sąlygomis, kaip numatyta pagal B priedo kriterijus. Kriterijus „sprendimas nebaudžiamosiose bylose“ nurodomas tik tuo atveju, jei atsakydama į prašymą dėl informacijos apie nuosprendžius atitinkamo asmens pilietybės valstybė narė informaciją apie tokį sprendimą pateikia savanoriškai.

5 straipsnis

Informacija apie nacionalines nusikalstamas veikas ir sankcijas bei priemones

1.   Valstybės narės pateikia Tarybos Generaliniam sekretoriatui šią informaciją, visų pirma siekiant parengti 6 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytą specialistams skirtą teisiškai neprivalomą vadovą:

a)

nacionalinių nusikalstamų veikų, nurodomų kiekvienoje A priedo nusikalstamų veikų lentelės kategorijoje, sąrašą. Sąraše nurodomas nusikalstamos veikos pavadinimas ir klasifikavimas teisės sistemoje bei nuoroda į taikytinas teisines nuostatas. Jame taip pat gali būti pateiktas trumpas nusikalstamos veikos sudėties požymių aprašas;

b)

nuosprendžių, galimų papildomų sankcijų, saugumo priemonių ir galimų vėlesnių nuosprendžių vykdymo sąlygas keičiančių sprendimų, apibrėžtų nacionalinėje teisėje, sąrašą kiekvienai kategorijai, nurodytai B priede pateiktoje sankcijų ir priemonių lentelėje. Jame taip pat gali būti pateiktas trumpas konkrečios sankcijos ar priemonės aprašas.

2.   1 dalyje nurodytus sąrašus ir aprašus valstybės narės reguliariai atnaujina. Atnaujinta informacija siunčiama Tarybos Generaliniam sekretoriatui.

3.   Tarybos Generalinis sekretoriatas pateikia valstybėms narėms ir Komisijai pagal šį straipsnį gautą informaciją.

6 straipsnis

Įgyvendinamosios priemonės

1.   Taryba kvalifikuota balsų dauguma ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu prireikus priima A ir B priedų pakeitimus.

2.   Valstybių narių administracijų atitinkamų padalinių atstovai ir Komisijos atstovai, posėdžiaujantys Taryboje, tarpusavyje konsultuojasi:

a)

kad būtų parengtas specialistams skirtas teisiškai neprivalomas vadovas, kuriame būtų nustatyta keitimosi informacija per ECRIS tvarka, visų pirma apibrėžiant nusikalstamą veiką įvykdžiusių asmenų nustatymo sąlygas, taip pat pateikiant informaciją apie tai, kaip vienodai interpretuoti atitinkamai A ir B prieduose pateiktuose sąrašuose nurodytų nusikalstamų veikų ir sankcijų bei priemonių kategorijas;

b)

siekdami koordinuoti savo veiksmus, susijusius su ECRIS sukūrimu ir veikimu, visų pirma:

i)

nustatant registravimo sistemas ir procedūras, suteikiančias galimybę stebėti ECRIS veikimą ir nustatyti su asmenimis nesusijusius statistinius duomenis, susijusius su keitimusi informacija iš nuosprendžių registrų per ECRIS;

ii)

patvirtinant technines keitimosi informacija specifikacijas, įskaitant saugumo reikalavimus, visų pirma bendru protokolų rinkiniu;

iii)

nustatant procedūras, skirtas patvirtinti, kad nacionalinės taikomosios programos atitinka technines specifikacijas.

7 straipsnis

Ataskaita

Komisijos tarnybos reguliariai skelbia ataskaitą dėl keitimosi informacija per ECRIS iš nuosprendžių registrų, kuri visų pirma grindžiama sukauptais statistiniais duomenimis, kaip nurodyta 6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunktyje. Ši ataskaita pirma kartą paskelbiama po vienerių metų nuo Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 13 straipsnio 3 dalyje nurodytos ataskaitos pateikimo.

8 straipsnis

Įgyvendinimas ir terminai

1.   Valstybės narės patvirtina priemones, būtinas šio sprendimo nuostatoms įgyvendinti, iki 2012 m. balandžio 7 d.

2.   Valstybės narės naudoja 4 straipsnyje nustatytą formą ir laikosi šiame sprendime nustatytų keitimosi informacija organizavimo ir supaprastinimo būdų nuo datos, apie kurią pranešta pagal Pamatinio sprendimo 2009/315/TVR 11 straipsnio 6 dalį.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburge 2009 m. balandžio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. POSPÍŠIL


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 23.

(2)  2008 m. spalio 9 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 53, 2005 3 3, p. 1.

(4)  OL C 198, 2005 8 12, p. 1.

(5)  OL L 350, 2008 12 30, p. 60.


A PRIEDAS

Bendra nusikalstamų veikų kategorijų lentelė, nurodyta 4 straipsnyje

Kriterijai

Įvykdymo lygis:

Įvykdyta veika

C

Pasikėsinimas arba rengimasis nusikalstamai veikai

A

Informacija neperduota

Ø

Dalyvavimo lygis:

Vykdytojas

M

Bendrininkas arba kurstytojas/organizatorius, bendrininkas

H

Informacija neperduota

Ø

Atleidimas nuo baudžiamosios atsakomybės:

Psichinė liga arba ribotas pakaltinamumas

S

Nusikaltimų recidyvas

R


Kodas

Nusikalstamų veikų kategorijos ir pakategoriai

0100 00

atvira kategorija

Tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijai priklausantys nusikaltimai

0101 00

Genocidas

0102 00

Nusikaltimai žmonijai

0103 00

Karo nusikaltimai

0200 00

atvira kategorija

Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje

0201 00

Vadovavimas nusikalstamai organizacijai

0202 00

Sąmoningas dalyvavimas nusikalstamos organizacijos nusikalstamoje veikloje

0203 00

Sąmoningas dalyvavimas nusikalstamos organizacijos nenusikalstamoje veikloje

0300 00

atvira kategorija

Terorizmas

0301 00

Vadovavimas teroristinei grupuotei

0302 00

Sąmoningas dalyvavimas teroristinės grupuotės veikloje

0303 00

Terorizmo finansavimas

0304 00

Viešas kurstymas įvykdyti teroristinį nusikaltimą

0305 00

Verbavimas teroristinei veiklai ir teroristų rengimas

0400 00

atvira kategorija

Prekyba žmonėmis

0401 00

Prekyba žmonėmis priverstinio darbo arba paslaugų teikimo tikslais

0402 00

Prekyba žmonėmis prostitucijos arba kitų formų seksualinio išnaudojimo tikslais

0403 00

Prekyba žmonėmis organų arba žmogaus audinių pašalinimo tikslais

0404 00

Prekyba žmonėmis vergijos, į ją panašios veiklos arba priverstinio darbo tikslais

0405 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečio asmens išnaudojimo priverstiniam darbui arba paslaugų teikimui tikslais

0406 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečių asmenų išnaudojimo prostitucijos arba kitų formų seksualinio išnaudojimo tikslais

0407 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečių asmenų organų arba jų audinių pašalinimo tikslais

0408 00

Prekyba žmonėmis nepilnamečių asmenų vergijos, į ją panašios veiklos arba priverstinio darbo tikslais

0500 00

atvira kategorija

Neteisėta prekyba (1) ir kitos nusikalstamos veikos, susijusios su ginklais, šaunamaisiais ginklais, jų dalimis ir komponentais, šaudmenimis ir sprogmenimis

0501 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų gamyba

0502 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų prekyba nacionaliniu lygiu (2)

0503 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų gamyba

0504 00

Neteisėta ginklų, šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų, šaudmenų ir sprogmenų gamyba

0600 00

atvira kategorija

Nusikaltimai aplinkai

0601 00

Saugomų gyvūnijos arba augmenijos rūšių sunaikinimas arba žalos joms padarymas

0602 00

Neteisėtas teršiančių medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas į orą, dirvožemį ar vandenį

0603 00

Su atliekomis, įskaitant pavojingąsias atliekas, susiję nusikaltimai

0604 00

Su neteisėta prekyba (1) saugomų rūšių gyvūnais ir augalais arba jų dalimis susiję nusikaltimai

0605 00

Netyčiniai nusikaltimai aplinkai

0700 00

atvira kategorija

Su narkotinėmis medžiagomis arba prekursoriais susiję nusikaltimai ir kiti nusikaltimai visuomenės sveikatai

0701 00

Su neteisėta prekyba (3) narkotinėmis ir psichotropinėmis medžiagomis bei prekursoriais, skirtais ne tik asmeniniam vartojimui, susiję nusikaltimai

0702 00

Neteisėtas narkotinių medžiagų vartojimas ir įsigijimas, laikymas ir gamyba tik asmeniniam vartojimui

0703 00

Neteisėta pagalba kitiems asmenims, susijusi su narkotinių arba psichotropinių medžiagų vartojimu, arba neteisėtas kurstymas jas vartoti

0704 00

Narkotinių medžiagų gamyba ne tik asmeniniam vartojimui

0800 00

atvira kategorija

Nusikaltimai asmeniui

0801 00

Tyčinis nužudymas

0802 00

Tyčinis nužudymas sunkinančiomis aplinkybėmis (4)

0803 00

Netyčinis nužudymas

0804 00

Motinos įvykdytas tyčinis naujagimio nužudymas

0805 00

Neteisėtas abortas

0806 00

Neteisėta eutanazija

0807 00

Su savižudybe susiję nusikaltimai

0808 00

Smurtinė mirtis

0809 00

Sunkus kūno sužalojimas, subjaurojimas arba visiško nedarbingumo sukėlimas

0810 00

Netyčinis sunkus kūno sužalojimas, subjaurojimas arba visiško nedarbingumo sukėlimas

0811 00

Nesunkus kūno sužalojimas

0812 00

Netyčinis nesunkus kūno sužalojimas

0813 00

Grėsmės gyvybei arba sunkaus kūno sužalojimo grėsmės sukėlimas

0814 00

Kankinimas

0815 00

Palikimas be pagalbos arba paramos

0816 00

Su organų arba audinių pašalinimu negavus leidimo ar sutikimo susiję nusikaltimai

0817 00

Su neteisėta prekyba (3) žmogaus organais ir audiniais susiję nusikaltimai

0818 00

Smurtas ar grasinimai šeimoje

0900 00

atvira kategorija

Nusikaltimai asmens laisvei, orumui ir kitiems saugomiems interesams, įskaitant rasizmą ir ksenofobiją

0901 00

Pagrobimas, pagrobimas reikalaujant išpirkos, neteisėtas laisvės atėmimas

0902 00

Valstybės institucijos įvykdytas neteisėtas suėmimas ar laisvės atėmimas

0903 00

Įkaitų ėmimas

0904 00

Neteisėtas orlaivio ar laivo užgrobimas

0905 00

Įžeidimas, šmeižtas, garbės ir orumo įžeidimas, nepagarba

0906 00

Grasinimai

0907 00

Prievarta, mėginimas paveikti, persekiojimas, priekabiavimas arba psichologinė ar emocinė agresija

0908 00

Turto prievartavimas

0909 00

Turto prievartavimas sunkinančiomis aplinkybėmis

0910 00

Neteisėtas patekimas į privačią valdą

0911 00

Asmens privataus gyvenimo neliečiamumo pažeidimas, išskyrus neteisėtą patekimą į privačią valdą

0912 00

Nusikaltimai asmens duomenų apsaugai

0913 00

Neteisėtas duomenų arba pranešimų perėmimas

0914 00

Diskriminacija dėl lyties, rasės, seksualinės orientacijos, religijos ar etninės kilmės

0915 00

Viešas rasinės diskriminacijos kurstymas

0916 00

Viešas rasinės neapykantos kurstymas

0917 00

Šantažas

1000 00

atvira kategorija

Lytiniai nusikaltimai

1001 00

Išžaginimas

1002 00

Išžaginimas sunkinančiomis aplinkybėmis (5), išskyrus nepilnamečio asmens išžaginimą

1003 00

Seksualinis prievartavimas

1004 00

Sąvadavimas prostitucijai arba lytiniams santykiams

1005 00

Nepadorus apsinuoginimas viešoje vietoje

1006 00

Seksualinis priekabiavimas

1007 00

Prostitucija užsiimančio asmens siūlymasis teikti seksualines paslaugas

1008 00

Seksualinis vaikų išnaudojimas

1009 00

Su vaikų pornografija ar nepadoriais nepilnamečių asmenų atvaizdais susiję nusikaltimai

1010 00

Nepilnamečio asmens išžaginimas

1011 00

Seksualinė prievarta prieš nepilnamečius

1100 00

atvira kategorija

Nusikaltimai šeimai

1101 00

Neteisėti lytiniai santykiai tarp artimų šeimos narių

1102 00

Poligamija

1103 00

Vengimas mokėti alimentus arba vykdyti išlaikymo prievolę

1104 00

Nesirūpinimas nepilnamečiu arba neįgaliu asmeniu arba tokio asmens palikimas

1105 00

Teismo įsakymo dėl nepilnamečio asmens globos nevykdymas arba nepilnamečio asmens pagrobimas

1200 00

atvira kategorija

Nusikaltimai valstybei, viešajai tvarkai, teisingumo vykdymui arba prieš valstybės pareigūnus

1201 00

Šnipinėjimas

1202 00

Valstybės išdavimas

1203 00

Su rinkimais ir referendumais susiję nusikaltimai

1204 00

Pasikėsinimas į valstybės vadovo gyvybę ar sveikatą

1205 00

Valstybės arba tautos įžeidimas arba valstybės simbolių išniekinimas

1206 00

Valstybės pareigūno įžeidimas arba pasipriešinimas jam

1207 00

Valstybės pareigūno turto prievartavimas, jam daromas spaudimas arba mėginimas jį paveikti

1208 00

Valstybės pareigūno užpuolimas arba grasinimas jam

1209 00

Nusikaltimai viešajai tvarkai, visuomenės rimties sutrikdymas

1210 00

Smurtas sporto renginių metu

1211 00

Valstybės ar administracinių dokumentų vagystė

1212 00

Trukdymas vykdyti teisingumą teikiant melagingą informaciją baudžiamojo arba teismo proceso metu, melagingas liudijimas

1213 00

Neteisėtas asmens vardo arba institucijos pavadinimo pasisavinimas

1214 00

Pabėgimas iš teisėtos įkalinimo vietos

1300 00

atvira kategorija

Nusikaltimai valstybės nuosavybei arba visuomenės interesams

1301 00

Sukčiavimas, susijęs su viešojo sektoriaus ir socialinės apsaugos išmokomis ir išmokomis šeimai

1302 00

Sukčiavimas, turintis įtakos Europos išmokoms ar dotacijoms

1303 00

Su azartiniais lošimais susiję nusikaltimai

1304 00

Trukdymas vykdyti viešųjų pirkimų procedūras

1305 00

Aktyvioji arba pasyvioji valstybės tarnautojo, valstybines pareigas einančio ar valstybės įgalioto asmens korupcija

1306 00

Valstybės pareigūno įvykdytas turto išeikvojimas, pasisavinimas arba kitoks nesąžiningas turto panaudojimas

1307 00

Valstybės pareigūno piktnaudžiavimas tarnyba

1400 00

atvira kategorija

Nusikaltimai mokesčių tvarkai ir muitų teisės aktų pažeidimai

1401 00

Nusikaltimai mokesčių tvarkai

1402 00

Muitų teisės aktų pažeidimai

1500 00

atvira kategorija

Ekonominiai ir su prekyba susiję nusikaltimai

1501 00

Bankrotas arba tyčinis nemokumas

1502 00

Apskaitos taisyklių pažeidimas, išeikvojimas, turto nuslėpimas arba neteisėtas bendrovės įsipareigojimų padidinimas

1503 00

Konkurencijos taisyklių pažeidimas

1504 00

Nusikalstamu būdu įgytų pinigų ar turto legalizavimas

1505 00

Aktyvioji arba pasyvioji korupcija privačiajame sektoriuje

1506 00

Paslapties atskleidimas arba įsipareigojimo saugoti paslaptį nevykdymas

1507 00

„Vidinė prekyba“ (sandoriai pasinaudojant konfidencialia informacija)

1600 00

atvira kategorija

Nusikaltimai nuosavybei arba prekių sugadinimas

1601 00

Turto pasisavinimas

1602 00

Neteisėtas elektros energijos naudojimas arba elektros srovės nukreipimas

1603 00

Sukčiavimas, įskaitant apgaulę

1604 00

Prekyba vogtomis prekėmis

1605 00

Neteisėta prekyba (6) kultūros vertybėmis, įskaitant antikvarinius daiktus ir meno kūrinius

1606 00

Tyčinis nuosavybės sugadinimas ar sunaikinimas

1607 00

Netyčinis nuosavybės sugadinimas ar sunaikinimas

1608 00

Sabotažas

1609 00

Nusikaltimai pramoninei ar intelektinei nuosavybei

1610 00

Tyčinis padegimas

1611 00

Tyčinis padegimas, sukeliantis žmonių mirtį ar sužalojimą

1612 00

Tyčinis miško padegimas

1700 00

atvira kategorija

Su vagyste susiję nusikaltimai

1701 00

Vagystė

1702 00

Vagystė po neteisėto patekimo į privačią valdą

1703 00

Vagystė, kurios metu naudojamas smurtas ar ginklai arba asmeniui grasinama smurtu ar ginklais

1704 00

Vagystės sunkinančiomis aplinkybėmis formos, nevartojant smurto, nepasinaudojant ginklais ir asmeniui negrasinant smurtu ar ginklais

1800 00

atvira kategorija

Nusikaltimai informacinėms sistemoms ir kiti kompiuteriniai nusikaltimai

1801 00

Neteisėtas prisijungimas prie informacinių sistemų

1802 00

Neteisėtas informacinės sistemos darbo trikdymas

1803 00

Neteisėtas kišimasis į duomenų vientisumą

1804 00

Kompiuterinės įrangos arba duomenų, kuriais naudojantis galima įvykdyti kompiuterinius nusikaltimus, gamyba (kūrimas), disponavimas, platinimas arba prekyba jais

1900 00

atvira kategorija

Netikrų mokėjimo priemonių gaminimas

1901 00

Valiutos, įskaitant eurą, klastojimas ar padirbinėjimas

1902 00

Negrynųjų mokėjimo priemonių padirbinėjimas

1903 00

Fiduciarinių dokumentų klastojimas ir padirbinėjimas

1904 00

Suklastotos arba padirbtos valiutos, negrynųjų mokėjimo priemonių arba valstybinių fiduciarinių dokumentų išleidimas į apyvartą ir (arba) naudojimas

1905 00

Disponavimas įranga valiutai arba valstybiniams fiduciariniams dokumentams klastoti ir padirbti

2000 00

atvira kategorija

Dokumentų klastojimas

2001 00

Privataus asmens įvykdytas valstybės dokumento arba administracinio dokumento suklastojimas

2002 00

Valstybės tarnautojo arba valstybės institucijos įvykdytas dokumento suklastojimas

2003 00

Aprūpinimas suklastotu valstybės dokumentu arba administraciniu dokumentu arba tokių dokumentų įgijimas; valstybės tarnautojo arba valstybės institucijos vykdomas aprūpinimas suklastotu dokumentu arba tokio dokumento įgijimas

2004 00

Suklastotų valstybės dokumentų arba administracinių dokumentų naudojimas

2005 00

Disponavimas įranga valstybės dokumentams arba administraciniams dokumentams klastoti

2006 00

Privataus asmens įvykdytas privačių dokumentų suklastojimas

2100 00

atvira kategorija

Eismo taisyklių pažeidimai

2101 00

Pavojingas vairavimas

2102 00

Vairavimas neblaiviam arba apsvaigus nuo narkotinių medžiagų

2103 00

Vairavimas neturint vairuotojo pažymėjimo arba kai atimta teisė vairuoti

2104 00

Pasitraukimas iš eismo įvykio vietos

2105 00

Nepaklusimas reikalavimui sustabdyti transporto priemonę

2106 00

Su kelių eismo taisyklėmis susiję pažeidimai

2200 00

atvira kategorija

Darbo teisės pažeidimai

2201 00

Neteisėtas įdarbinimas

2202 00

Su atlyginimais, įskaitant socialinio draudimo įmokas, susiję pažeidimai

2203 00

Su darbo sąlygomis, darbuotojų sauga ir sveikata susiję pažeidimai

2204 00

Su galimybe vykdyti profesinę veiklą ir jos vykdymu susiję pažeidimai

2205 00

Su darbo ir poilsio laiku susiję pažeidimai

2300 00

atvira kategorija

Migracijos teisės pažeidimai

2301 00

Neteisėtas atvykimas į šalį arba gyvenimas joje

2302 00

Pagalba neteisėtai atvykti į šalį ir gyventi joje

2400 00

atvira kategorija

Su karo prievole susiję nusikaltimai

2500 00

atvira kategorija

Nusikaltimai, susiję su hormoninėmis medžiagomis ir kitomis augimą skatinančiomis medžiagomis

2501 00

Neteisėtas hormoninių medžiagų ir kitų augimą skatinančių medžiagų importas, eksportas ar tiekimas

2600 00

atvira kategorija

Nusikaltimai, susiję su branduolinėmis medžiagomis arba kitomis pavojingomis radioaktyviosiomis medžiagomis

2601 00

Neteisėtas branduolinių arba radioaktyvių medžiagų importas, eksportas, tiekimas ar įsigijimas

2700 00

atvira kategorija

Kitos nusikalstamos veikos

2701 00

Kitos tyčinės nusikalstamos veikos

2702 00

Kitos netyčinės nusikalstamos veikos


(1)  Jei šioje kategorijoje nenurodyta kitaip, neteisėta prekyba – tai importas, eksportas, įsigijimas, pardavimas, pristatymas, gabenimas ar perdavimas.

(2)  Šiame pakategoryje neteisėta prekyba – tai įsigijimas, pardavimas, pristatymas, gabenimas ar perdavimas.

(3)  Šiame pakategoryje neteisėta prekyba – tai importas, eksportas, įsigijimas, pardavimas, pristatymas, gabenimas ar perdavimas.

(4)  Pavyzdžiui: ypač sunkinančiomis aplinkybėmis.

(5)  Pavyzdžiui, itin žiauriai.

(6)  Neteisėta prekyba apima importą, eksportą, įsigijimą, pardavimą, pristatymą, gabenimą ar perdavimą.


B PRIEDAS

Bendra sankcijų ir priemonių kategorijų lentelė, nurodyta 4 straipsnyje

Kodas

Sankcijų ir priemonių kategorijos ir pakategoriai

1000

atvira kategorija

Laisvės atėmimas

1001

Laisvės atėmimas

1002

Laisvės atėmimas iki gyvos galvos

2000

atvira kategorija

Asmens laisvės apribojimas

2001

Draudimas lankytis tam tikrose vietose

2002

Teisės išvykti iš šalies suvaržymas

2003

Draudimas apsistoti tam tikrose vietose

2004

Draudimas lankytis masiniuose renginiuose

2005

Draudimas bet kokiu būdu bendrauti su tam tikrais asmenimis

2006

Elektroninės stebėsenos taikymas (1)

2007

Įpareigojimas nustatytu laiku užsiregistruoti konkrečioje institucijoje

2008

Įpareigojimas neišvykti/gyventi tam tikroje vietoje

2009

Įpareigojimas nustatytu laiku būti gyvenamojoje vietoje

2010

Įpareigojimas įgyvendinti teismo nurodytas lygtinio nuteisimo priemones, įskaitant įpareigojimą likti stebimam

3000

atvira kategorija

Draudimas naudotis specialia teise arba statusu

3001

Nušalinimas nuo pareigų

3002

Teisės eiti pareigas valstybės tarnyboje arba būti paskirtam (-ai) į tokias pareigas praradimas arba laikinas tokios teisės sustabdymas

3003

Teisės balsuoti arba būti išrinktam (-ai) praradimas arba tokios teisės sustabdymas

3004

Draudimas sudaryti sutartis su viešojo administravimo institucijomis

3005

Draudimas gauti valstybės subsidijas

3006

Vairuotojo pažymėjimo pripažinimas negaliojančiu (2)

3007

Vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymas

3008

Draudimas vairuoti tam tikras transporto priemones

3009

Tėvystės teisių netekimas arba sustabdymas

3010

Teisės būti ekspertu (-e), liudyti prisiekus, būti prisiekusiuoju (-ąja) nagrinėjant bylą teisme praradimas arba sustabdymas

3011

Teisės būti teisėtu (-a) globėju (-a) (3) praradimas arba sustabdymas

3012

Teisės būti apdovanotam (-ai) arba gauti titulą praradimas arba sustabdymas

3013

Draudimas užsiimti profesine, komercine arba socialine veikla

3014

Draudimas dirbti su nepilnamečiais asmenimis arba vykdyti su jais susijusią veiklą

3015

Įpareigojimas likviduoti juridinį asmenį

3016

Draudimas turėti ar nešioti ginklą

3017

Licencijos medžioti ir (arba) žvejoti panaikinimas

3018

Draudimas išrašyti čekius arba atsiskaityti mokėjimo ir (arba) kreditinėmis kortelėmis

3019

Draudimas laikyti gyvūnus

3020

Draudimas turėti arba naudoti tam tikrus daiktus, išskyrus ginklus

3021

Draudimas žaisti tam tikrus žaidimus ir (arba) užsiimti tam tikra sportine veikla

4000

atvira kategorija

Draudimas būti teritorijoje arba išsiuntimas iš teritorijos

4001

Draudimas būti šalies teritorijoje

4002

Išsiuntimas iš šalies teritorijos

5000

atvira kategorija

Prievolė, susijusi su asmeniu

5001

Sutikimas, kad būtų taikomas gydymas arba kitos terapijos formos

5002

Sutikimas dalyvauti socialinėje–mokomojoje programoje

5003

Įpareigojimas būti globojamam (-ai) ir (arba) prižiūrimam (-ai) šeimos

5004

Švietimo priemonės

5005

Lygtinis atleidimas nuo bausmės, kai sutinkama dalyvauti socialinė-teisminėje programoje

5006

Įpareigojimas mokytis ir (arba) dirbti

5007

Įpareigojimas pateikti teisminėms institucijoms specialią informaciją

5008

Įpareigojimas paskelbti teismo sprendimą

5009

Įpareigojimas finansiškai kompensuoti nusikalstama veika padarytą žalą

6000

atvira kategorija

Su asmeniniu turtu susijusios sankcijos

6001

Konfiskavimas

6002

Statinių nugriovimas

6003

Grąžinimas

7000

atvira kategorija

Patalpinimas į įstaigą

7001

Patalpinimas į psichiatrijos įstaigą

7002

Patalpinimas į detoksikacijos įstaigą

7003

Privalomas mokymasis švietimo įstaigoje

8000

atvira kategorija

Piniginė sankcija

8001

Bauda

8002

Baudos dalis, mokėtina už vieną dieną (4)

8003

Bauda, mokėtina konkrečiam gavėjui (5)

9000

atvira kategorija

Sankcija, pagal kurią įpareigojama atlikti darbą

9001

Viešieji darbai

9002

Viešieji darbai, kuriems taikomos kitos ribojančios priemonės

10000

atvira kategorija

Su karine tarnyba susijusios sankcijos

10001

Karinio rango netekimas (6)

10002

Atleidimas iš profesionaliosios karo tarnybos

10003

Kario laisvės atėmimas

11000

atvira kategorija

Bausmės ir (arba) sankcijos ar įspėjimo vykdymo netaikymas ir (arba) atidėjimas

12000

atvira kategorija

Kitos sankcijos ir priemonės


Kriterijai (nustatomi tam tikrais atvejais)

ø

Sankcija

m

Priemonė

a

Sankcija ir (arba) priemonė, kurios vykdymas atidėtas

b

Sankcija ir (arba) priemonė, kurios vykdymas iš dalies atidėtas

c

Sankcija ir (arba) priemonė, kurios vykdymas atidėtas, tačiau nustatytas bandomasis ir (arba) priežiūros laikotarpis

d

Sankcija ir (arba) priemonė, kurios vykdymas iš dalies atidėtas, tačiau nustatytas bandomasis ir (arba) priežiūros laikotarpis

e

Bausmės ir (arba) priemonės pakeitimas

f

Pakaitinė sankcija ir (arba) priemonė, nustatyta kaip pagrindinė bausmė

g

Pakaitinė sankcija ir (arba) priemonė, iš pradžių taikytina pagrindinės bausmės nevykdymo atveju

h

Bausmės ir (arba) priemonės vykdymo atidėjimo panaikinimas

i

Paskesnis subendrintos sankcijos suformulavimas

j

Sankcijos ir (arba) priemonės vykdymo arba vykdymo atidėjimo sustabdymas (7)

k

Atleidimas nuo bausmės

l

Atleidimas nuo bausmės, kurios vykdymas atidėtas

n

Sankcijos vykdymo pabaiga

o

Malonės suteikimas

p

Amnestija

q

Lygtinis atleidimas nuo bausmės (asmens atleidimas nuo bausmės prieš terminą, taikant tam tikras sąlygas)

r

Reabilitacija (išbraukiant sankciją iš nuosprendžių registro arba jos neišbraukiant)

s

Konkreti sankcija ar priemonė nepilnamečiams

t

Sprendimas nebaudžiamosiose bylose (8)


(1)  Naudojant fiksuotąsias arba mobiliąsias priemones.

(2)  Naujam vairuotojo pažymėjimui gauti būtina pateikti naują prašymą.

(3)  Teisiškai neveiksnaus asmens arba nepilnamečio asmens teisėtas globėjas.

(4)  Piniginiais vienetais už dieną išreikšta bauda.

(5)  Pvz.: institucijai, asociacijai, fondui arba nukentėjusiam asmeniui.

(6)  Karinio rango pažeminimas.

(7)  Nėra susijusi su sankcijos vykdymo išvengimu.

(8)  Šis kriterijus bus nurodytas tik tuo atveju, jei tokia informacija pateikta atsakyme į prašymą, kurį gavo atitinkamo asmens pilietybės valstybė narė.