ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 87

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. kovo 31d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 216/2009 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (nauja redakcija)  ( 1 )

1

 

*

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 217/2009 dėl Šiaurės Vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (nauja redakcija)  ( 1 )

42

 

*

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 218/2009 dėl valstybių narių, žvejojančių Šiaurės Rytų Atlante, nominalių sugavimų statistinių duomenų pateikimo (nauja redakcija)  ( 1 )

70

 

*

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 219/2009 dėl kai kurių teisės aktų, kuriems galioja Sutarties 251 straipsnyje nustatyta tvarka, nuostatų, susijusių su reguliavimo procedūra su tikrinimu, suderinimo su Tarybos sprendimu 1999/468/EB – Suderinimas su reguliavimo procedūra su tikrinimu. Antroji dalis

109

 

*

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 220/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais

155

 

*

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 221/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 2150/2002 dėl atliekų statistikos nuostatas, susijusias su Komisijai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais  ( 1 )

157

 

*

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 222/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 638/2004 dėl prekybos prekėmis tarp valstybių narių Bendrijos statistinių duomenų

160

 

*

2009 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 223/2009 dėl Europos statistikos, panaikinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB, Euratomas) Nr. 1101/2008 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai, Tarybos reglamentą (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos ir Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas, įsteigiantį Europos Bendrijų statistikos programų komitetą  ( 2 )

164

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. lapkričio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1394/2007 dėl pažangiosios terapijos vaistinių preparatų, iš dalies keičiančio Direktyvą 2001/83/EB ir Reglamentą (EB) Nr. 726/2004, klaidų ištaisymas (OL L 324, 2007 12 10)

174

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

 

(2)   Tekstas svarbus EEE ir Šveicarijai

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

31.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/1


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 216/2009

2009 m. kovo 11 d.

dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

1995 m. spalio 23 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2597/95 dėl tam tikruose ne Šiaurės Atlanto rajonuose žvejojančių valstybių narių statistikos duomenų pateikimo apie nominalius sugavimus (2) buvo keletą kartų iš esmės pakeistas (3). Kadangi bus daromi nauji pakeitimai, siekiant aiškumo pageidautina, kad jis būtų išdėstytas nauja redakcija.

(2)

Europos bendrija tapo Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) nare.

(3)

Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Bendrijų Komisijos protokolu nustatyta, kad reikalaujamus statistinius duomenis FAO teikia Komisija.

(4)

Pagal subsidiarumo principą pasiūlyto veiksmo tikslai gali būti pasiekti tiktai remiantis Bendrijos teisės aktu, nes tik Komisija gali koordinuoti būtiną statistinės informacijos derinimą Bendrijos lygmeniu, o už žuvininkystės statistinių duomenų rinkimą ir infrastruktūrą, kurios reikia tų statistinių duomenų patikimumui užtikrinti ir stebėti, pirmiausia ir labiausiai atsakingos yra valstybės narės.

(5)

Keletas valstybių narių paprašė, kad duomenys būtų teikiami kita nei V priede nustatyta forma arba kitokioje laikmenoje (Statlant klausimynų atitikmuo).

(6)

Turėtų būti patvirtintos priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (4).

(7)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus pritaikyti statistinių žvejybos rajonų arba jų pakvadračių ir žuvų rūšių sąrašus. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena valstybė narė pateikia Komisijai duomenis apie toje valstybėje narėje registruotų arba su jos vėliava plaukiojančių ir tam tikrose ne Šiaurės Atlanto zonose žvejojančių laivų nominalius sugavimus, deramai atsižvelgdama į 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (5).

Nominalūs sugavimų duomenys apima visus žvejybos produktus, iškrautus ar perkrautus jūroje bet kokiu būdu, išskyrus tuos kiekius, kurie sugauti yra išmetami į jūrą, suvartojami laivuose arba naudojami laivuose kaip masalas. Duomenys registruojami pagal gyvąjį svorį, atitinkantį iškrautų arba perkrautų žuvų kiekius, suapvalintus iki artimiausios tonos.

2 straipsnis

1.   Pateiktini duomenys – tai nominalūs sugavimai kiekviename iš pagrindinių žvejybos rajonų ir pakvadračių, kurie yra išvardyti I priede, aprašyti II priede ir iliustruoti III priede. Kiekvienam iš pagrindinių žvejybos rajonų žuvų rūšys, apie kurias reikia pateikti duomenis, yra išvardytos IV priede.

2.   Kiekvienų kalendorinių metų duomenys pateikiami per šešis mėnesius nuo tų metų pabaigos.

3.   Jei valstybės narės laivai pagal 1 straipsnį kuriame nors pagrindiniame žvejybos rajone tais kalendoriniais metais nežvejojo, valstybė narė apie tai informuoja Komisiją. Tačiau, jei pagrindiniame žvejybos rajone buvo žvejojama, duomenis reikia pateikti tik pagal žuvų rūšies/pakvadračio derinius, kurių sugavimai buvo registruojami duomenų kasmetiniam teikimui.

4.   Duomenų apie valstybės narės laivais pagautas mažiau svarbias žuvų rūšis atskirai pagal rūšis skirstyti nereikia, jie gali būti pateikti bendru įrašu, jei tų produktų svoris neviršija 5 % bendrų metinių sugavimų tame pagrindiniame žvejybos rajone.

5.   Komisija gali keisti statistinių žvejybos rajonų arba jų pakvadračių ir žuvų rūšių sąrašus.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 5 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3 straipsnis

Išskyrus atvejus, kai pagal bendrą žuvininkystės politiką priimtose nuostatose numatyta kitaip, valstybei narei leidžiama taikyti mėginių ėmimo metodus duomenims apie sugavimus gauti toms žvejybos laivyno dalims, kurių išsamių duomenų pateikimui prireiktų pernelyg daug administracinių procedūrų. Mėginių ėmimo procedūrų detales kartu su tiksliais paaiškinimais, kuri duomenų dalis buvo gauta tais metodais, valstybės narės turi įtraukti į pranešimą, pateikiamą pagal 6 straipsnio 1 dalį.

4 straipsnis

Valstybės narės savo įsipareigojimus pagal 1 ir 2 straipsnius vykdo pateikdamos duomenis magnetinėje informacijos laikmenoje, kurios formatas yra apibūdintas V priede.

Valstybės narės gali pateikti duomenis pagal formą, kuri išsamiau nurodyta VI priede.

Gavusios išankstinį Komisijos pritarimą, valstybės narės gali pateikti duomenis kitokia forma arba kitokioje laikmenoje.

5 straipsnis

1.   Komisijai padeda Tarybos sprendimu 72/279/EEB (6) įsteigtas Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1-4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

6 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 1996 m. lapkričio 14 d. pateikia Komisijai išsamų pranešimą, apibūdindamos, kaip yra gaunami duomenys apie sugavimus ir nurodydamos tų duomenų reprezentatyvumo ir patikimumo laipsnį. Komisija parengia tų pranešimų santrauką diskusijoms Komiteto kompetentingoje darbo grupėje.

2.   Valstybės narės apie bet kokius informacijos, pateiktos pagal 1 dalį, pakeitimus Komisiją informuoja per tris mėnesius nuo jų įvedimo.

3.   Metodologiniai pranešimai, duomenų prieinamumas ir duomenų patikimumas, nurodytas 1 dalyje, bei kitos problemos, tiesiogiai susijusios su šio reglamento taikymu, kartą per metus nagrinėjami Komiteto kompetentingoje darbo grupėje.

7 straipsnis

1.   Reglamentas (EB) Nr. 2597/95 yra panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VIII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 270, 1995 11 13, p. 1.

(3)  Žr. VII priedą.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

(6)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.


I PRIEDAS

FAO PAGRINDINIŲ ŽVEJYBOS RAJONŲ IR JŲ PAKVADRAČIŲ, APIE KURIUOS REIKIA TEIKTI DUOMENIS, SĄRAŠAS

(Šių rajonų ir pakvadračių aprašymas pateikiamas II priede)

RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

34.1.1.

Maroko pakrančių kvadratas

34.1.2.

Kanarų/Madeiros salų kvadratas

34.1.3.

Sacharos pakrančių kvadratas

34.2.

Šiaurinis vandenyno parajonis

34.3.1.

Žaliojo kyšulio pakrančių kvadratas

34.3.2.

Žaliojo kyšulio salų kvadratas

34.3.3.

Šerbro kvadratas

34.3.4.

Vakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas

34.3.5.

Centrinis Gvinėjos įlankos kvadratas

34.3.6.

Pietinis Gvinėjos įlankos kvadratas

34.4.1.

Pietvakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas

34.4.2.

Pietvakarinis vandenyno kvadratas

VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

37.1.1.

Balearų kvadratas

37.1.2.

Liono įlankos kvadratas

37.1.3.

Sardinijos kvadratas

37.2.1.

Adrijos kvadratas

37.2.2.

Jonijos kvadratas

37.3.1.

Egėjo kvadratas

37.3.2.

Levanto kvadratas

37.4.1.

Marmuro jūros kvadratas

37.4.2.

Juodosios jūros kvadratas

37.4.3.

Azovo jūros kvadratas

PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

41.1.1.

Amazonės kvadratas

41.1.2.

Natalio kvadratas

41.1.3.

Salvadoro kvadratas

41.1.4.

Šiaurinis vandenyno kvadratas

41.2.1.

Santo kvadratas

41.2.2.

Rio Grande kvadratas

41.2.3.

Platenzės kvadratas

41.2.4.

Centrinis vandenyno kvadratas

41.3.1.

Šiaurinis Patagonijos kvadratas

41.3.2.

Pietinis Patagonijos kvadratas

41.3.3.

Pietinis vandenyno kvadratas

PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

47.1.1.

Palmeirinjo kyšulio kvadratas

47.1.2.

Salino kyšulio kvadratas

47.1.3.

Kunenės kvadratas

47.1.4.

Kryžiaus kyšulio kvadratas

47.1.5.

Oranžinės upės kvadratas

47.1.6.

Gerosios Vilties kyšulio kvadratas

47.2.1.

Vidurinis Aguljo kyšulio kvadratas

47.2.2.

Rytinis Aguljo kyšulio kvadratas

47.3.

Pietinis vandenyno parajonis

47.4.

Tristano da Kunijos parajonis

47.5.

Šv. Elenos ir Dangun Žengimo salų parajonis

VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

51.1.

Raudonosios jūros parajonis

51.2.

Persijos įlankos parajonis

51.3.

Vakarinis Arabijos jūros parajonis

51.4.

Rytinis Arabijos jūros, Lakadyvų ir Šri Lankos parajonis

51.5.

Somalio, Kenijos ir Tanzanijos parajonis

51.6.

Madagaskaro ir Mozambiko sąsiaurio parajonis

51.7.

Vandenyno parajonis

51.8.1.

Marion-Edvardo kvadratas

51.8.2.

Zambezės kvadratas


II PRIEDAS

RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

III A priede nurodytos Rytų Vidurio Atlanto (34-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir parajoniai, kvadratai ir pakvadračiai. Toliau pateikiamas šio rajono ir jo parajonių, kvadratų ir pakvadračių aprašymas. Rytų Vidurio Atlantas apima Atlanto vandenis, ribojamus linija, kuri yra brėžiama taip:

iš Šiaurės Afrikos aukščiausio vandens pakilimo žymės taško 5o36′ vakarų ilgumos pietvakarių kryptimi pagal aukščiausio vandens pakilimo žymę palei krantą iki Ponta do Padrão (6o04′36″ pietų platumos ir 12o19′48″ rytų ilgumos); iš ten rumbo linija šiaurės vakarų kryptimi į tašką 6o00′ pietų platumos ir 12o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 6o00′ pietų platumos iki 20o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pusiaujo; iš ten tiesiai į vakarus iki 30o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 5o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 40o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 36o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki Punta Marroqui 5o36′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pradinio taško Afrikos krante.

Rytų Vidurio Atlantas yra dalijamas taip:

Šiaurinis priekrantės parajonis (parajonis 34.1)

a)   Maroko priekrantės kvadratas (kvadratas 34.1.1)

Vandenys, esantys tarp 36o00′ šiaurės platumos ir 26o00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo linijos, nubrėžtos tiesiai į pietus iš 36o00′ šiaurės platumos išilgai 13o00′ vakarų ilgumos iki 29o00′ šiaurės platumos, iš ten pietvakarių kryptimi rumbo linija iki taško 26o00′ šiaurės platumos ir 16o00′ vakarų ilgumos.

b)   Kanarų/Madeiros salos (kvadratas 34.1.2)

Vandenys, esantys tarp 36o00′ šiaurės platumos ir 26o00′ šiaurės platumos ir tarp 20o00′ vakarų ilgumos ir linijos, nubrėžtos nuo 36o00′ šiaurės platumos išilgai 13o00′ vakarų ilgumos iki 29o00′ šiaurės platumos, o iš ten rumbo linija iki taško 26o00′ šiaurės platumos ir 16o00′ vakarų ilgumos.

c)   Sacharos priekrantės kvadratas (kvadratas 34.1.3)

Vandenys, esantys tarp 26o00′ šiaurės platumos ir 19o00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo 20o00′ vakarų ilgumos.

Šiaurinis vandenyno parajonis (parajonis 34.2)

Vandenys, esantys tarp 36o00′ šiaurės platumos ir 20o00′ šiaurės platumos ir tarp 40o00′ vakarų ilgumos ir 20o00′ vakarų ilgumos.

Pietinis priekrantės parajonis (parajonis 34.3)

a)   Žaliojo kyšulio priekrantės kvadratas (kvadratas 34.3.1)

Vandenys, esantys tarp 19o00′ ir 9o00′ šiaurės platumos ir į rytus nuo 20o00′ vakarų ilgumos.

b)   Žaliojo kyšulio salų kvadratas (kvadratas 34.3.2)

Vandenys, esantys tarp 20o00′ šiaurės platumos ir 10o00′ šiaurės platumos ir tarp 30o00′ vakarų ilgumos ir 20o00′ vakarų ilgumos.

c)   Šerbro kvadratas (kvadratas 34.3.3)

Vandenys, esantys tarp 9o00′ šiaurės platumos ir pusiaujo ir tarp 20o00′ vakarų ilgumos ir 8o00′ vakarų ilgumos.

d)   Vakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.4)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo pusiaujo ir tarp 8o00′ vakarų ilgumos ir 3o00′ rytų ilgumos.

e)   Centrinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.5)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo pusiaujo ir į rytus nuo 3o00′ rytų ilgumos.

f)   Pietinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.3.6)

Vandenys, esantys tarp pusiaujo ir 6o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 3o00′ rytų ilgumos. Šis kvadratas taip pat apima Kongo upės žiočių vandenis, esančius į pietus nuo 6o00′ pietų platumos, kuriuos aprėpia linija, nubrėžta iš taško Ponta do Padrão (6o04′36″ pietų platumos ir 12o19′48″ rytų ilgumos) išilgai rumbo linijos šiaurės vakarų kryptimi iki taško 6o00′ pietų platumos ir 12o00′ rytų ilgumos, o iš ten tiesiai į rytus išilgai 6o00′ pietų platumos iki Afrikos kranto ir iš ten pagal Afrikos krantą iki pradinio taško Ponta do Padrão.

Pietinis vandenyno parajonis (parajonis 34.4)

a)   Pietvakarinis Gvinėjos įlankos kvadratas (kvadratas 34.4.1)

Vandenys, esantys tarp pusiaujo ir 6o00′ pietų platumos ir tarp 20o00′ vakarų ilgumos ir 3o00′ rytų ilgumos.

b)   Pietvakarinis vandenyno kvadratas (kvadratas 34.4.2)

Vandenys, esantys tarp 20o00′ šiaurės platumos ir 5o00′ šiaurės platumos ir tarp 40o00′ vakarų ilgumos ir 30o00′ vakarų ilgumos; vandenys, esantys tarp 10o00′ šiaurės platumos ir pusiaujo ir tarp 30o00′ vakarų ilgumos ir 20o00′ vakarų ilgumos.

VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

III B priede parodytos Viduržemio ir Juodosios jūros (37-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir jo parajoniai bei kvadratai. Toliau pateikiamas šio rajono ir jo pakvadračių aprašymas.

Viduržemio ir Juodosios jūros statistinis rajonas apima visus a) Viduržemio jūros, b) Marmuro jūros, c) Juodosios jūros ir d) Azovo jūros vandenis. Į jūrų vandenis įeina ir sūroko vandens lagūnos bei visi kiti vandens plotai, kuriuose vyrauja jūrinės kilmės žuvys ir kiti organizmai. Vakarinės ir pietrytinės ribos yra apibrėžiamos taip:

a)

vakarinė riba: linija, einanti tiesiai į pietus išilgai 5o36′ vakarų ilgumos nuo Punta Marroqui iki Afrikos kranto;

b)

pietrytinė riba: šiaurinė (iš Viduržemio jūros) įplauka į Sueco kanalą.

VIDURŽEMIO JŪROS STATISTINIO RAJONO PARAJONIAI IR KVADRATAI

Vakarinį Viduržemio jūros parajonį (parajonį 37.1) sudaro šie kvadratai:

a)   Balearų (kvadratas 37.1.1)

Vakarinės Viduržemio jūros vandenys, apriboti linija, prasidedančia Afrikos krante nuo Alžyro ir Tuniso sienos, einančia tiesiai į šiaurę iki 38o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 41o20′ šiaurės platumos; iš ten į vakarus rumbo linija iki žemyno kranto rytiniame Prancūzijos ir Ispanijos sienos gale; iš ten Ispanijos pakrante iki Punta Marroqui; iš ten tiesiai į pietus išilgai 5o36′ vakarų ilgumos iki Afrikos kranto; iš ten rytų kryptimi Afrikos pakrante iki pradinio taško.

b)   Liono įlankos (kvadratas 37.1.2)

Šiaurės vakarų Viduržemio jūros vandenys, apriboti linija, prasidedančia žemyno krante nuo Prancūzijos ir Ispanijos sienos rytinio galo, einančia į rytus rumbo linija iki 8o00′ rytų ilgumos ir 41o20′ šiaurės platumos; iš ten į šiaurę rumbo linija iki žemyno kranto prie Prancūzijos ir Italijos sienos; iš ten pietvakarių kryptimi Prancūzijos pakrante iki pradinio taško.

c)   Sardinijos (kvadratas 37.1.3)

Tirėnų jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia Afrikos krante prie Alžyro ir Tuniso sienos, einančia tiesiai į šiaurę iki 38o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 8o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki 41o20′ šiaurės platumos; iš ten į šiaurę rumbo linija iki žemyno kranto prie Prancūzijos ir Italijos sienos; iš ten Italijos pakrante iki 38o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 38o00′ šiaurės platumos iki Sicilijos pakrantės; iš ten šiaurine Sicilijos pakrante iki Trapanio; iš ten rumbo linija iki Bono kyšulio; iš ten į vakarus Tuniso pakrante iki pradinio taško.

Centrinį Viduržemio jūros parajonį (parajonį 37.2) sudaro šie kvadratai:

a)   Adrijos (kvadratas 37.2.1)

Adrijos jūros vandenys į šiaurę nuo linijos, einančios nuo Albanijos ir Juodkalnijos sienos rytinėje Adrijos jūros pakrantėje tiesiai į vakarus iki Gargano kyšulio Italijos pakrantėje.

b)   Jonijos (kvadratas 37.2.2)

Centrinės Viduržemio jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia 25o00′ rytų ilgumos šiaurinės Afrikos krante, einančia tiesiai į šiaurę iki 34o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki 23o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Graikijos kranto; iš ten vakarine Graikijos ir Albanijos pakrante iki Albanijos ir Juodkalnijos sienos; iš ten tiesiai į vakarus iki Gargano kyšulio Italijos krante; iš ten Italijos pakrante iki 38o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus išilgai 38o00′ šiaurės platumos iki Sicilijos kranto; iš ten šiaurine Sicilijos pakrante iki Trapanio; iš ten rumbo linija iki Bono kyšulio; iš ten į rytus šiaurinės Afrikos pakrante iki pradinio taško.

Rytinį Viduržemio jūros parajonį (parajonį 37.3) sudaro šie kvadratai:

a)   Egėjo (kvadratas 37.3.1)

Egėjo jūros vandenys ir gretimi vandenys, apriboti linija, prasidedančia pietiniame Graikijos krante 23o00′ rytų ilgumos, einančia tiesiai į pietus iki 34o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 29o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Turkijos kranto; iš ten vakarine Turkijos pakrante iki Kum Kale; iš ten rumbo linija, einančia iš Kum Kale iki Hellas kyšulio; iš ten Turkijos ir Graikijos pakrantėmis iki pradinio taško.

b)   Levanto (kvadratas 37.3.2)

Viduržemio jūros vandenys į rytus nuo linijos, prasidedančios 25o00′ rytų ilgumos šiaurinės Afrikos krante, einančios tiesiai į šiaurę iki 34o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į rytus iki 29o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki Turkijos kranto; iš ten Turkijos ir kitų rytinės Viduržemio jūros šalių pakrantėmis iki pradinio taško.

Juodosios jūros parajonį (parajonį 37.4) sudaro šie kvadratai:

a)   Marmuro jūros (kvadratas 37.4.1)

Marmuro jūros vandenys, vakaruose apriboti linija, einančia nuo Hellas kyšulio iki Kum Kale Dardanelų sąsiaurio įplaukoje; ir rytuose linija, einančia per Bosforo sąsiaurį nuo Kumdere.

b)   Juodosios jūros (kvadratas 37.4.2)

Juodosios jūros vandenys ir gretimi vandenys, pietvakariuose apriboti linija, einančia per Bosforo sąsiaurį nuo Kumdere, ir šiaurės rytuose atskirti linija, einančia nuo Takilo taško Kerčės pusiasalyje iki Panagijos taško Tamanės pusiasalyje.

c)   Azovo jūros (kvadratas 37.4.3)

Azovo jūros vandenys į šiaurę nuo linijos, einančios per pietinę Kerčės sąsiaurio įplauką nuo Takilo taško 45o06′ šiaurės platumos ir 36o27′ rytų ilgumos Kerčės pusiasalyje ir toliau per sąsiaurį iki Panagijos taško 45o08′ šiaurės platumos ir 36o28′ rytų ilgumos Tamanės pusiasalyje.

PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

III C priede nurodomos Pietvakarių Atlanto (41-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir jo pakvadračiai.

Toliau pateikiamas šio regiono aprašymas.

Pietvakarių Atlantas (41 pagrindinis žvejybos rajonas) – tai vandenys, apriboti linija, prasidedančia nuo Pietų Amerikos kranto išilgai lygiagretės 5o00′ šiaurės platumos iki dienovidinio 30o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pusiaujo; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 20o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 50o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 50o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 60o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 67o16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško 56o22′ pietų platumos 67o16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į rytus linija 56o22′ pietų platumos iki taško 65o43′ vakarų ilgumos; toliau einanti linija jungia taškus 55o22′ pietų platumos 65o43′ vakarų ilgumos, 55o11′ pietų platumos 66o04′ vakarų ilgumos, 55o07′ pietų platumos 66o25′ vakarų ilgumos; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietvakarių Atlantas yra dalijamas į tokius kvadratus:

Amazonės kvadratas (kvadratas 41.1.1)

Visi vandenys, apriboti linija, prasidedančia nuo Pietų Amerikos kranto 5o00′ šiaurės platumos, einančia šia lygiagrete iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 40o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki taško, kuriame šis dienovidinis kerta Brazilijos krantą; iš ten šiaurės vakarų kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Natalio kvadratas (kvadratas 41.1.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į šiaurę nuo Brazilijos kranto išilgai dienovidinio 40o00′ vakarų ilgumos iki taško, kuriame jis pasiekia pusiaują; iš ten tiesiai į rytus pusiauju iki 32o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 10o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki taško, kuriame lygiagretė 10o00′ pietų platumos pasiekia Pietų Amerikos krantą; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Salvadoro kvadratas (kvadratas 41.1.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 10o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 35o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 20o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Šiaurės vandenyno kvadratas (kvadratas 41.1.4)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 5o00′ šiaurės platumos 40o00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 30o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki pusiaujo; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 20o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 20o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 35o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 10o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 32o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pusiaujo; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 40o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

Santo kvadratas (kvadratas 41.2.1)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 20o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 39o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 29o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Rio Grande kvadratas (kvadratas 41.2.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 29o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 45o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 34o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Platenzės kvadratas (kvadratas 41.2.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 34o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 40o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Centrinis vandenyno kvadratas (kvadratas 41.2.4)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 20o00′ pietų platumos 39o00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 20o00′ vakarų platumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 40o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 50o00′ vakarų platumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 34o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 45o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki lygiagretės 29o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į rytus iki dienovidinio 39o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

Šiaurinis Patagonijos kvadratas (kvadratas 41.3.1)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 40o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 48o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki Pietų Amerikos kranto; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietinis Patagonijos kvadratas (kvadratas 41.3.2)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo Pietų Amerikos kranto 48o00′ pietų platumos iki taško, kuriame ji pasiekia dienovidinį 50o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 60o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki dienovidinio 67o16′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki taško 56o22′ pietų platumos 67o16′ vakarų ilgumos; iš ten loksodromine linija pasiekia taškus 56o22′ pietų platumos 65o43′ vakarų ilgumos; 55o22′ pietų platumos 65o43′ vakarų ilgumos; 55o11′ pietų platumos 66o04′ vakarų ilgumos; 55o07′ pietų platumos 66o25′ vakarų ilgumos; iš ten šiaurės kryptimi Pietų Amerikos pakrante iki pradinio taško.

Pietinis vandenyno kvadratas (kvadratas 41.3.3)

Vandenys, apriboti linija, einančia tiesiai į rytus nuo 40o00′ pietų platumos 50o00′ vakarų ilgumos iki dienovidinio 20o00′ vakarų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 50o00′ pietų platumos; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško.

PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

III D priede nurodytos Pietryčių Atlanto ribos ir pakvadračiai. Toliau pateikiamas ICSEAF konvencijos akvatorijos aprašymas.

Pietryčių Atlantą (47-ą pagrindinį žvejybos regioną) sudaro vandenys, apriboti linija, prasidedančia taške 6o04′36″ pietų platumos ir 12o19′48″ rytų ilgumos; iš ten šiaurės vakarų kryptimi rumbo linija iki taško, kuriame kertasi 12o rytų dienovidinis ir 6o pietų lygiagretė; iš ten tiesiai į vakarus šia lygiagrete iki 20 o vakarų dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus šiuo dienovidiniu iki 50 o pietų lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus šia lygiagrete iki 30 o rytų dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę šiuo dienovidiniu iki Afrikos žemyno; iš ten vakarų kryptimi šia pakrante iki pradinio taško.

Pietryčių Atlantas (47 pagrindinis žvejybos rajonas) yra dalijamas taip:

Vakarinis pakrantės parajonis (parajonis 47.1)

a)   Palmeirinjo kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.1)

Vandenys, esantys tarp 6o00′ pietų platumos ir 10o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10o00′ rytų ilgumos. Į šį kvadratą neįeina Kongo upės žiočių vandenys, t. y. vandenys, esantys į šiaurės rytus nuo linijos, brėžiamos nuo Ponta do Padrão (6o04′36″ pietų platumos ir 12o19′48″ rytų ilgumos) iki taško 6o00′ pietų platumos ir 12o00′ rytų ilgumos.

b)   Salino kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.2)

Vandenys, esantys tarp 10o00′ pietų platumos ir 15o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10o00′ rytų ilgumos.

c)   Kunenės kvadratas (kvadratas 47.1.3)

Vandenys, esantys tarp 15o00′ pietų platumos ir 20o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10o00′ rytų ilgumos.

d)   Kryžiaus kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.4)

Vandenys, esantys tarp 20o00′ pietų platumos ir 25o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10o00′ rytų ilgumos.

e)   Oranžinės upės kvadratas (kvadratas 47.1.5)

Vandenys, esantys tarp 25o00′ pietų platumos ir 30o00′ pietų platumos ir į rytus nuo 10o00′ rytų ilgumos.

f)   Gerosios Vilties kyšulio kvadratas (kvadratas 47.1.6)

Vandenys, esantys tarp 30o00′ pietų platumos ir 40o00′ pietų platumos ir tarp 10o00′ rytų ilgumos ir 20o00′ rytų ilgumos.

Aguljo pakrantės parajonis (parajonis 47.2)

a)   Vidurinis Aguljo kvadratas (kvadratas 47.2.1)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40o00′ pietų platumos ir tarp 20o00′ rytų ilgumos ir 25o00′ rytų ilgumos.

b)   Rytinis Aguljo kvadratas (kvadratas 47.2.2)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40o00′ pietų platumos ir tarp 25o00′ rytų ilgumos ir 30o00′ rytų ilgumos.

Pietinis vandenyno parajonis (parajonis 47.3)

Vandenys, esantys tarp 40o00′ pietų platumos ir 50o00′ pietų platumos ir tarp 10o00′ rytų ilgumos ir 30o00′ rytų ilgumos.

Tristano da Kunijos parajonis (parajonis 47.4)

Vandenys, esantys tarp 20o00′ pietų platumos ir 50o00′ pietų platumos ir tarp 20o00′ vakarų ilgumos ir 10o00′ rytų ilgumos.

Šv. Elenos ir Dangun Žengimo salų parajonis (parajonis 47.5)

Vandenys, esantys tarp 6o00′ pietų platumos ir 20o00′ pietų platumos ir tarp 20o00′ vakarų ilgumos ir 10o00′ rytų ilgumos.

VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

Vakarų Indijos vandenyną bendrai sudaro:

a)

Raudonoji jūra;

b)

Adeno įlanka;

c)

įlanka tarp Irano pakrantės ir Arabijos pusiasalio;

d)

Arabijos jūra;

e)

Indijos vandenyno dalis, įskaitant Mozambiko sąsiaurį, kuri yra tarp dienovidinių 30o00′ rytų ilgumos ir 80o00′ rytų ilgumos ir į šiaurę nuo Antarkties konvergencijos linijos ir įskaitant Šri Lankos aplinkinius vandenis.

III E priede parodytos vakarinio Indijos vandenyno (51-o pagrindinio žvejybos rajono) ribos ir pakvadračiai.

Vakarų Indijos vandenyno ribos apibrėžiamos taip:

riba, skirianti nuo Viduržemio jūros: šiaurinė Sueco kanalo įplauka,

vakarinė jūrinė riba: linija, prasidedanti nuo rytinio Afrikos kranto 30o00′ rytų ilgumos ir einanti tiesiai į pietus iki 45o00′ pietų platumos,

rytinė jūrinė riba: rumbo linija, prasidedanti nuo Indijos pietvakarinio kranto (Point Calimere) ir einanti šiaurės rytų kryptimi iki taško 82o00′ rytų ilgumos 11o00′ šiaurės platumos; iš ten einanti tiesiai į rytus iki dienovidinio 85o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 3o00′ šiaurės platumos; iš ten tiesiai į vakarus iki dienovidinio 80o00′ rytų ilgumos; iš ten tiesiai į pietus iki lygiagretės 45o00′ pietų platumos,

pietinė riba: linija, einanti lygiagrete 45o00′ pietų platumos nuo 30o00′ rytų ilgumos iki 80o00′ rytų ilgumos.

Vakarų Indijos vandenynas yra dalijamas taip:

Raudonosios jūros parajonis (parajonis 51.1)

šiaurinė riba: šiaurinė Sueco kanalo įplauka,

pietinė riba: rumbo linija nuo Etiopijos ir Džibučio Respublikos sienos Afrikos krante per Raudonosios jūros sąsmauką iki Buvusiosios Jemeno Arabų Respublikos ir Buvusiosios Jemeno Liaudies Demokratinės Respublikos sienos Arabijos pusiasalyje.

Persijos įlankos parajonis (parajonis 51.2)

Persijos įlankos sąsmauka yra uždaroma linija, prasidedančia šiauriniame Ra Musandamo smaigalyje ir einančia tiesiai į rytus iki Irano kranto.

Vakarinis Arabijos jūros parajonis (parajonis 51.3)

Rytinės ir pietinės ribos yra linija, einanti nuo Irano ir Pakistano sienos Azijos krante tiesiai į pietus iki 20o00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 65o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10o00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki Afrikos kranto; kitos jūrinės ribos yra bendros su parajoniais 51.1 ir 51.2 (žr. pirmiau).

Rytinis Arabijos jūros, Lakadyvų ir Šri Lankos parajonis (parajonis 51.4)

Jūrinė riba yra linija, prasidedanti nuo Irano ir Pakistano sienos Azijos krante, einanti tiesiai į pietus iki 20o00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 65o00′rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 80o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 3o00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 85o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 11o00′ šiaurės platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 82o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten rumbo linija pietvakarių kryptimi iki Indijos pietvakarinio kranto.

Somalio, Kenijos ir Tanzanijos parajonis (parajonis 51.5)

Linija, prasidedanti Somalio krante 10o00′ šiaurės platumos, einanti tiesiai į rytus iki 65o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 45o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 10o28′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki rytinio Afrikos kranto tarp Ras Mwambo (į šiaurę) ir Mwambo kaimo (į pietus).

Madagaskaro ir Mozambiko sąsiaurio parajonis (parajonis 51.6)

Linija, prasidedanti rytiniame Afrikos krante tarp Ras Mwambo (į šiaurę) ir Mwambo kaimo (į pietus) 10o28′ pietų platumos, einanti tiesiai į rytus iki 45o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki 10o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 55o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 30o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 40o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki Mozambiko kranto.

Vandenyno (Vakarų Indijos vandenyno) parajonis (parajonis 51.7)

Linija, prasidedanti taške 10o00′ pietų platumos ir 55o00′ rytų ilgumos, einanti tiesiai į rytus iki 80o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į pietus iki 45o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į vakarus iki 40o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten į šiaurę iki 30o00′ pietų platumos lygiagretės; iš ten tiesiai į rytus iki 55o00′ rytų ilgumos dienovidinio; iš ten tiesiai į šiaurę iki pradinio taško 10o00′ pietų platumos lygiagretėje.

Mozambiko parajonis (parajonis 51.8)

Parajonį sudaro vandenys, esantys į šiaurę nuo 45o00′ pietų platumos lygiagretės ir tarp 30o00′ rytų ilgumos ir 40o00′ rytų ilgumos dienovidinių. Jis yra dar dalijamas į du kvadratus.

Marion-Edvardo kvadratas (kvadratas 51.8.1)

Vandenys, esantys tarp 40o00′ pietų platumos ir 50o00′ pietų platumos lygiagrečių ir 30o00′ rytų ilgumos ir 40o00′ rytų ilgumos dienovidinių.

Zambezės kvadratas (kvadratas 51.8.2)

Vandenys, esantys į šiaurę nuo 40o00′ pietų platumos lygiagretės ir tarp 30o00′ rytų ilgumos ir 40o00′ rytų ilgumos dienovidinių.


III PRIEDAS

A: RYTŲ VIDURIO ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

Image

B: VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

Image

C: PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

Image

D: PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

Image

E: VAKARŲ INDIJOS VANDENYNAS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

Image


IV PRIEDAS

KIEKVIENO PAGRINDINIO ŽVEJYBOS REGIONO ŽUVŲ RŪŠYS, APIE KURIAS REIKIA TEIKTI DUOMENIS

Toliau išvardytos rūšys – tai tos rūšys, kurių sužvejojami kiekiai buvo nurodyti oficialiuose statistiniuose duomenyse. Valstybės narės turėtų pateikti duomenis, jeigu jie yra, apie kiekvieną iš identifikuotų rūšių. Jeigu atskirų rūšių identifikuoti negalima, duomenis reikėtų apibendrinti ir pateikti kuo tiksliau pagal sąraše nurodytus klasifikatorius.

Pastaba: „t. n.“ („n.e.i.“) – tai trumpinys, reiškiantis „toliau neapibūdinami“.

CENTRINIS RYTŲ ATLANTAS (34 pagrindinis žvejybos rajonas)

Lietuviškas pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Angliškas pavadinimas

Europinis ungurys

ELE

Anguilla anguilla

European eel

Perpelės t. n.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Afrikinė iliša

ILI

Ilisha africana

West African ilisha

Plekšninės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Rombinės plekšnės

LEF

Bothidae

Lefteye flounders

Jūrų liežuvis

SOL

Solea solea

Common sole

Išverstakis jūrų liežuvis

CET

Dicologlossa cuneata

Wedge (= Senegal) sole

Jūros liežuviai t. n.

SOX

Soleidae

Soles n.e.i.

Kairiaakiai jūrų liežuviai t. n.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Dėmėtasis otas

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Otinės t. n.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Didžioji siūlauodegė menkė

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Prancūzijos menkutė

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Putasu

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Europinė paprastoji jūrinė lydeka

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Senegalinė jūrinė lydeka

HKM

Merluccius senegalensis

Senegalese hake

Jūrų lydekos t. n.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Jūriniai šamai t. n.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Jūrų ungurys

COE

Conger conger

European conger

Atlantinis jūrų ungurys t. n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Paprastasis bekasas

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Beriksai

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Saulenė

JOD

Zeus faber

John Dory

Sidabrinė saulėžuvė

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Smulkiadyglės saulėžuvės

BOR

Caproidae

Boar fishes

Ešeržuvės t. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Rudasis gruperis

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Baltadryžis gruperis

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Gruperiai t. n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Amerikinis akmeninis ešerys

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Akmeniniai ešeriai, garupos t. n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Dėmėtasis vilkešeris

SPU

Dicentrarchus punctatus

Spotted seabass

Labrakas

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Didžiaakiai ešeriai t. n.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Europinis kardinolas t. n.

APO

Apogonidae

Cardinal fishes n.e.i.

...

TIS

Branchiostegidae

Tilefishes

Raudonakiai ešeriai ir t. t.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Paprastieji rifešeriai t. n.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Rifešeriai t. n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, iobfishes, n.e.i.

Viduržemio saldžialūpis

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Gelsvoji nernė

BGR

Pomadasys incisus

Bastard grunt

Ilgapelekė nernė

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Afrikinė nernė

GRB

Brachydeuterus auritus

Big-eye grunt

Nerninės (= Pomedasyidae) t. n.

GRX

Haemulidae (= Pomedasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Tikrieji kupriai

DRU

Sciaena spp.

Drums

Šviesioji umbrina

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Paprastasis sidabrinis kuprys

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Gvinėjinis kuprys

DRS

Pteroscion peli

Boe drum

Sidabrinis jūrų kapitonas

CKL

Pseudotolithus brachygnatus

Law croaker

Senegalo jūrų kapitonas

PSS

Pseudotolithus senegalensis

Cassava croaker

Ilgauodegis jūrų kapitonas

PSE

Pseudotolithus elongatus

Bobo croaker

Jūrų kapitonai

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Kupriniai t. n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Raudonpelekis pagelas

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Raudonasis pagelas

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Sidabrinis pagelas

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Raudonasis pagelas

PAR

Pagellus bellottii

Red pandora

Pagelai t. n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

..., t. n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Didžiaakė dančiažuvė

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Paprastoji dančiažuvė

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Angolos dančius

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kongo dančius

DNC

Dentex congoensis

Congo dentex

Dančiažuvės t. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Daugiadantis karosas

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Juodauodegė oblada

SBS

Oblada melanura

Saddled seabream

Ausagalvis porgas

BSC

Pagrus caeruleostictus

Bluespotted seabream

Rausvasis jūrų karšis

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Auksinis jūrų karosas

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Pagrai t. n.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Dryžuotasis jūrų karosas

BOG

Boops boops

Bogue

Jūrų karosai t. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Smaridės spikaros

PIC

Spicara spp.

Picarels

Paprastosios barzdotės

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Mauritaninė barzdotė

GOA

Pseudopeneus prayensis

West African goatfish

Barzdotinės t. n.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Afrikinė drepana

SIC

Drepane africana

African sicklefish

Drepaninės

SPA

Ephippidae

Spadefishes

... t. n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Ūsuotoji brotulė

BRD

Brotula barbata

Bearded brotula

Chirurgžuvinės

SUR

Acanthuridae

Surgeonfishes

Jūrų gaidžiai t. n.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Raguotinės

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Jūrų velnias

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Velniažuvinės t. n.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Vėjažuvinės t. n.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

Žuvys skraiduolės t. n.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barakudos

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

...

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Afrikinė siūlapelekė

TGA

Polydactylus quadrifilis

Giant African threadfin

...

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Karališkoji kefalė

PET

Pentanemus quinquarius

Royal threadfin

Siūlapelekinės kefalės, pirštapelekinės kefalės t. n.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Pelaginės ešeržuvės t. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Melsvažuvė

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Karališkasis ešerys

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Atlanto stauridė

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Paprastosios stauridės t. n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Dešimtpelekės stauridės;

SDX

Decapterus spp.

Scads

Didysis karanksas

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

...

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Paprastosios karanksės; paprastosios karangės t. n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Afrikinė selenė

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompanos

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Geltonuodegės (seriolos) t. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Paprastoji lichija

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Atlantinė kasaba

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Didžioji auksinė skumbrė

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Fiatola

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Medūznaminės, veidrodiniai pampai

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

Paprastoji albulė

BOF

Albula vulpes

Bonefish

Apvalioji sardinėlė

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Madeiros sardinėlė

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Sardinelės

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas

Bonga

BOA

Ethmalosa fimbriata

Bonga shad

Europinė sardinė

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (sardine)

Europinis ančiuvis

ANE

Engraulis encrasicolus

European anchovy

Silkinės t. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Paprastoji pelamidė

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Vienspalvė bonita

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

Vachė

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Afrikinė karališkoji skumbrė

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

...

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Geltonpelekis tunas

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Tunas t. n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Pjūklažuvės

SAW

Pristidae

Sawfishes

Atlanto buriažuvė

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Mėlynasis merlinas

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Baltasis merlinas

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Buriažuvinės

BIL

Istiophoridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Paprastoji siūlauodegė kalavija

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Didžioji juostažuvė

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Juodoji juostažuvė

BSF

Aphanopus carbo

Black scabbardfish

Kardžuvinės t. n.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Japoninė skumbrė

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Atlanto skumbrė

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

... t. n.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Skumbrės (tik makrelės) t. n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Paprastoji jūrų lapė

ALV

Alopias vulpinus

Thresher shark

Didžiaakė jūrų lapė

BTH

Alopias superciliosus

Big-eye thresher

Mako rykliai

MAK

Isurus spp.

Mako sharks

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Blue shark

...

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

Kūjaryklys

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Bronzinis kūjaryklis

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Kūjarykliai t. n.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. nei

Šokoladinis dygliaryklis

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Gitaržuvės ir t. t. t. n.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. nei

Kiauniarykliai;

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

... t. n.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

... t. n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, n.e.i.

... t. n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

... t. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Dygliuotieji langustai t. n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

... t. n.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Norveginis omaras

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Europinis omaras

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Raukšlėtoji krevetė

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Pietinė rožinė krevetė

SOP

Farfantepenaeus notialis

Southern pink shrimp

... t. n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Gėliavandenė rožinė krevetė

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Gvinėjinė krevetė

GUS

Parapenaeopsis atlantica

Guinea shrimp

Atlantinė raudonoji krevetė

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Palemonidai

PAL

Palaemonidae

Palaemonid shrimps

Plaukiojantieji vėžiai t. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Jūrų vėžiagyviai

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Pilvakojai t. n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Austrės

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Midijos t. n.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

Galvakojai t. n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sepija

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

...

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmarai

SQC

Loligo spp.

Common squids

Aštuonkojis

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Aštuonkojiniai

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmariniai t. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

... t. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

... t. n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


VIDURŽEMIO IR JUODOJI JŪRA (37 pagrindinis žvejybos rajonas)

Lietuviškas pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Angliškas pavadinimas

Eršketinės t. n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Europinis ungurys

ELE

Anguilla anguilla

European eel

...

SHC

Alosa immaculata

Pontic shad

Perpelės t. n.

SHD

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Juodosios jūros kilkė

CLA

Clupeonella cultriventris

Azov tyulka

Plekšninės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Jūrų plekšnė

PLE

Pleuronectes platessa

European plaice

Europinė upinė plekšnė

FLE

Platichthys flesus

European flounder

Jūros liežuvis

SOL

Solea solea

Common sole

Jūros liežuviai t. n.

SOX

Solea spp.

Soles n.e.i.

Dėmėtasis otas

MEG

Lepidorhombus whiffiagonis

Megrim

Otinės t. n.

LEZ

Lepidorhombus spp.

Megrims n.e.i.

Otas

TUR

Psetta maxima

Turbot

Juodosios jūros otas

TUB

Psetta maeotica

Black Sea turbot

Didžioji siūlauodegė menkė

GFB

Phycis blennoides

Greater forkbeard

Viduržemio jūros menkutė

POD

Trisopterus minutus

Poor cod

Prancūzijos menkutė

BIB

Trisopterus luscus

Pouting (= Bib)

Putasu

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= Poutassou)

Merlangas

WHG

Merlangius merlangus

Whiting

Europinė jūrų lydeka

HKE

Merluccius merluccius

European hake

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Sidabražuvės

ARG

Argentina spp.

Argentines

Didžiažvynė driežagalvė

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Driežagalvinės t. n.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Jūrų ungurys

COE

Conger conger

European conger

Atlantiniai jūrų unguriai t. n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Saulenė

JOD

Zeus faber

John Dory

Priedugnio ešeržuvės t. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Rudasis akmeninis ešerys

GPD

Epinephelus marginatus

Dusky grouper

Baltadryžis gruperis

GPW

Epinephelus aeneus

White grouper

Gruperiai t. n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Amerikinis akmeninis ešerys

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Akmeninis stirnešeris

CBR

Serranus cabrilla

Comber

Akmeniniai ešeriai, garupos t. n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Labrakas

BSS

Dicentrarchus labrax

Seabass

Jūrų ešeriai

BSE

Dicentrarchus spp.

Seabasses

Viduržemio saldžialūpis

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Tikrieji kupriai

DRU

Sciaena spp.

Drums

Šviesioji umbrina

COB

Umbrina cirrosa

Shi drum (= Corb)

Raudonpelekis jūrų karšis

MGR

Argyrosomus regius

Meagre

Kupriniai t. n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Rausvasis jūrų karosas

SBR

Pagellus bogaraveo

Red (= Blackspot) seabream

Pandora

PAC

Pagellus erythrinus

Common pandora

Sidabrinis jūrų karšis

SBA

Pagellus acarne

Axillary seabream

Pandoros t. n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Baltasis sargas

SWA

Diplodus sargus

White seabream

, t. n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams, n.e.i.

Didžiaakė dančiažuvė

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Dančiažuvė

DEC

Dentex dentex

Common dentex

Dančiažuvės t. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Black seabream

BRB

Spondyliosoma cantharus

 

Juodauodegė oblada

SBS

Oblada melanura

Saddled sea bream

Rausvasis jūrų karšis

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Auksinis jūrų karosas

SBG

Sparus aurata

Gilthead seabream

Pagrai, t. n.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams, n.e.i.

Dryžuotasis jūrų karosas

BOG

Boops boops

Bogue

Sand steenbras

SSB

Lithognathus mormyrus

 

Sarpa

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

Jūrų karosai t. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Viduržemio smaridė

BPI

Spicara maena

Blotched picarel

Smaridės spikaros

PIC

Spicara spp.

Picarels

Rausvosios sultonžuvės

MUR

Mullus surmuletus

Red mullet

Europinė barzdotė

MUT

Mullus barbatus

Striped mullet

Paprastosios barzdotės

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Redmullets)

Jūrų drakonas

WEG

Trachinus draco

Greater weever

... t. n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Paprastieji tobiai

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= Sandlances)

Paprastosios triušiažuvės

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Grundalai

GOB

Gobius spp.

Atlantic gobies

Grundalinės t. n.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Skorpeninės t. n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Lyrinė triglė

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Jūrų gaidžiai t. n.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Jūrų velnias

MON

Lophius piscatorius

Angler (= Monk)

Velniažuvinės t. n.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

Vėjažuvė

GAR

Belone belone

Garfish

Barakudos

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

...

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

Aterinos

SIL

Atherinidae

Silversides (Sandsmelts)

Pekaginės ešeržuvės t. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Melsvažuvė

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Atlanto stauridė

HOM

Trachurus trachurus

Atlantic horse mackerel

Viduržemio stauridė

HMM

Trachurus mediterraneus

Mediterranean horse mackerel

Paprastosios stauridės t. n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Paprastosios karanksės; paprastosios karangės t. n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles n.e.i.

Kininė seriolė

AMB

Seriola dumerili

Greater amberjack

Geltonuodegės (seriolos)

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Paprastoji lichija

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Stauridinės t. n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Jūrų karšis

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Didžioji korifena

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Sardinelės t. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Sardinė

PIL

Sardina pilchardus

European pilchard (= Sardine)

Brėtlingis

SPR

Sprattus sprattus

European sprat

Europinis ančiuvis

ANE

Engraulis ancrasicolus

European anchovy

Silkinės t. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Paprastoji pelamidė

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Vienspalvė bonita

BOP

Orcynopsis unicolor

Plain bonito

...

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Vakarinis tuniukas

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Dryžuotasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Tunas t. n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlanto buriažuvė

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Buriažuvinės

BIL

Istiopboridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Swordfishes

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Didžioji juostažuvė

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Japoninė skumbrė

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Atlanto skumbrė

MAC

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

... t. n.

MAZ

Scomber spp.

Scomber mackerels n.e.i.

Skumbrės (tik makrelės)

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Milžinryklys

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Jūrų lapė

ALV

Alopias vulpinus

Thresher

...

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

...

SHO

Galeus melastomus

Blackmouth catshark

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Mažasis melsvasis ryklys

CCP

Carcharhinus plumbeus

Sandbar shark

Kūjaryklys

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Bronzinis kūjaryklys

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

...

QUB

Squalus blainville

Longnose spurdog

Rudasis trumpadyglis ryklys

GUP

Centrophorus granulosus

Gulper shark

Šokoladinis dygliaryklis

SCK

Dalatias licha

Kitefin shark

Naktinis juodasis dygliaryklis

ETX

Etmopterus spinax

Velvet belly

Dyglioji raja

RJC

Raja clavata

Thornback ray

...

JDP

Dasyatis pastinaca

Common stingray

Atlantinis silkiaryklis

POR

Lamna nasus

Porbeagle

Paprastieji katrykliai

SCL

Scyliorhinus spp.

Catsharks, nursehound

Europiniai kiauniarykliai

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

Spygliuotasis ryklys

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

Spygliuotieji rykliai t. n.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Jūros angelas

AGN

Squatina squatina

Angelshark

Plokščiakūniai rykliai

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils

... t. n.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Gitaržuvės

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Paprastosios rombinės rajos

SKA

Raja spp.

Skates

... t. n.

SRX

Rajiformes

Skates and rays n.e.i.

... ir t. t.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays and skates etc.

... t. n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Valgomasis krabas

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

...

CMR

Carcinus aestuarii

Mediterranean shore crab

Didysis vorinis krabas

SCR

Maja squinado

Spinous spider crab

Ropojantieji vėžiagyviai t. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Mauritaninis dygliuotasis langustas

PSL

Palinurus mauritanicus

Pink spiny lobster

Europinis dygliuotasis langustas

SLO

Palinurus elephas

Common spiny lobster

... t. n.

CRW

Palinurus spp.

Palinurid spiny lobsters n.e.i.

Norveginis omaras

NEP

Nephrops norvegicus

Norway lobster

Europinis omaras

LBE

Homarus gammarus

European lobster

Raukšlėtoji krevetė

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

Gėliavandenė rožinė krevetė

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

Atlantinė raudonoji krevetė

SSH

Aristaeopsis edwardsiana

Scarlet shrimp

Afrikinė gelmių krevetė

ARA

Aristeus antennatus

Blue and red shrimp

Gėlavandenė pjūklinė krevetė

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

Paprastoji krevetė

CSH

Crangon crangon

Common shrimp

... t. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

Vėžys maldininkas

MTS

Squilla mantis

Mantis squillid

... t. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

... t. n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Litorina

PEE

Littorina littorea

Periwinkle

Europinė valgomoji austrė

OYF

Ostrea edulis

European flat oyster

Portugalijos didžioji austrė

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Viduržemio midija

MSM

Mytilus galloprovincialis

Mediterranean mussel

Jakobo šukutė

SJA

Pecten jacobaeus

Great scallop

Mureksai

MUE

Murex spp.

Murex

Valgomoji širdutė

COC

Cerastoderma edule

Common cockle

Paprastoji Veneros geldutė

SVE

Chamelea gallina

Striped Venus

Puošnioji geldutė

CTG

Ruditapes decussatus

Grooved carpetshell

Geldutė

CTS

Venerupis pullastra

Carpetshell

... t. n.

TPS

Tapes spp.

Carpetshells n.e.i.

Jūrų drugeliai

DON

Donax spp.

Donax clams

Peiliakriaunės geldutės

RAZ

Solen spp.

Razor clams

Dvigeldžiai t. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Galvakojai t. n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

Sepija

CTC

Sepia officinalis

Common cuttlefish

...

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmarai

SQC

Loligo spp.

Common squids

Europinis plasnojantis kalmaras

SQE

Todarodes sagittatus

European flying squid

Aštuonkojis

OCC

Octopus vulgaris

Common octopus

Baltieji aštuonkojai

OCM

Eledone spp.

Horned and musky octopuses

Aštuonkojai n.e.i.

OCT

Octopodidae

Octopuses n.e.i.

Kalmariniai t. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

... t. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

... t. n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

...

SSG

Microcosmus sulcatus

Grooved sea-squirt

Akmeninis jūrų ežys

URM

Paracentrotus lividus

Stony sea-urchin

Medūzos

JEL

Rhopilema spp.

Jellyfishes


PIETVAKARIŲ ATLANTAS (41 pagrindinis žvejybos rajonas)

Lietuviškas pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Angliškas pavadinimas

Perpelės t. n.

SHZ

Alosa spp.

Shads n.e.i.

Plekšninės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Azijinės paltusžuvės

BAX

Paralichthys spp.

Bastard halibuts

Kairiaakiai jūrų liežuviai t. n.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

...

SAO

Salilota australis

Tadpole codling

...

MOR

Moridae

Moras

Brazilinė siūlapelekė vėgėlė

HKU

Urophycis brasiliensis

Brazilian codling

Žydrasis merlangas

POS

Micromesistius australis

Southern blue whiting

Argentininė jūrų lydeka

HKP

Merluccius hubbsi

Argentine hake

...

HKN

Merluccius australis

Patagonian hake

Jūrų lydekos t. n.

HKX

Merluccius spp.

Hakes n.e.i.

Amerikinė ilgauodegė jūrų lydeka

GRM

Macruronus magellanicus

Patagonian grenadier

Ilgauodegės jūrų lydekos

GRS

Macruronus spp.

Blue grenadiers

Grenadierinės

GRV

Macrourus spp.

Grenadiers

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Jūriniai šamai t. n.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Gelsvadryžė driežagalvė

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Argentininis ungurys

COS

Conger orbignyanus

Argentine conger

... t. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Robalinės t. n.

ROB

Centropomus spp.

Snooks (= Robalos) n.e.i.

Uoliniai gruperiai

GPB

Mycteroperca spp.

Brazilian groupers

Raudonasis gruperis

GPR

Epinephelus morio

Red grouper

Gruperiai t. n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Brazilinė mera

BSZ

Acanthistius brasilianus

Argentine seabass

Akmeniniai ešeriai; garupos t. n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Purpurinis rifešeris

SNC

Lutjanus purpureus

Southern red snapper

Gelsvapilvis rifešeris

SNY

Ocyurus chrysurus

Yellowtail snapper

..., t. n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Dryžuotasis konodonas

BRG

Conodon nobilis

Barred grunt

Nerninės, t. n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Dryžuotoji korvina

WKS

Cynoscion striatus

Striped weakfish

Starkiniai kupriai t. n.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Paprastoji kuprotė

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Amerikinis karališkasis kuprys

KGB

Menticirrhus americanus

Southern kingcroaker

Argentininė umbrina

CKY

Umbrina canasai

Argentine croaker

Didžiadantis kuprys

WKK

Macrodon ancylodon

King weakfish

Barzdotasis tamsusis kuprys

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Kupriniai t. n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

... t. n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Dančiažuvės t. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

Rausvasis jūrų karšis

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Jūrų karosai

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Rausvosios sultonžuvės

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Redmullets)

Pilkoji sakalžuvė

CTA

Nemadactylus bergi

Castaneta

Smėliašeriai

SPB

Pinguipes spp.

Brazilian sandperches

Brazilinis palas

FLA

Percophis brasiliensis

Brazilian flathead

Maklovina

BLP

Eleginops maclovinus

Patagonian blennie

...

TOP

Dissostichus eleginoides

Patagonian toothfish

...

NOG

Gobiotothen gibberifrons

Humped rockcod

Pilkoji nototenija

NOS

Notothenia squamifrons

Grey rockcod

Patagoninė trumpauodegė nototenija

NOT

Patagonotothen brevicauda

Patagonian rockcod

...

PAT

Patagonotothenramsayi

Cod icefish

... t. n.

NOX

Nototheniidae

Antarctic rockcods, noties n.e.i.

Krokodilinė ledžuvė

SSI

Chaenocephalus aceratus

Blackfin icefish

Lydžiasnukė ledžuvė

ANI

Chamsocephalus gunnari

Mackerel icefish

Ledžuvinės t. n.

ICX

Channichthyidae

Icefishes n.e.i.

... t. n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Rausvasis ungurys

CUS

Genypterus blacodes

Pink cusk-eel

Ešeriai slapukai t. n.

CEN

Centrolophidae

Ruffs, barrelfishes n.e.i.

Melsvažiotis ešerys

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Skorpioninės t. n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes n.e.i.

Amerikiniai jūrgaidžiai

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Brazilinis pusžiomenis

BAL

Hemiramphus brasiliensis

Ballyhoo halfbeak

Žuvys skraiduolės t. n.

FLY

Exocoetidae

Flying fishes n.e.i.

Barakudos

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Kefalinės t. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Aterinos

SIL

Atherinidae

Silversides (= Sandsmelts)

Pelaginės ešeržuvės t. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Melsvažuvė

BLU

Pometomus saltatrix

Bluefish

Margoji stauridė

JAA

Trachurus picturatus

Blue jack mackerel

Paprastosios stauridės t. n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Paprastosios karanksės; paprastosios karangės, t. n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Geltonuodegės (seriolos) t. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Parona

PAO

Parona signata

Parona leatherjack

Stauridinės t. n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Didžioji korifena

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Amerikinės medūznamės, amerikinės pompanos

BTG

Peprilus spp.

Gulf butterfish, harvestfishes

Medūznaminės, veidrodiniai pampai

BUX

Stromateidae

Butterfishes silver pomfrets

Didžiaakė lervasilkė

LAD

Elops saurus

Ladyfish

Atlanto tarpūnas

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

...

BSR

Sardinella janeiro

Brazilian sardinella

Sardinelės t. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

...

MHS

Brevoortia aurea

Brazilian menhaden

...

MHP

Brevoortia pectinata

Argentine menhaden

Paprastosios silkutės

SAS

Harengula spp.

Scaled sardines

...

FAS

Sprattus fuegensis

Falkland sprat

Argentinos ančiuvis

ANA

Engraulis anchoita

Argentine anchoita

Ančiuviniai t. n.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Silkinės t. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Paprastoji pelamidė

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Vachė

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Karališkoji makrelė

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Ispaninė dėmėtoji skumbrė

SSM

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Karališkosios skumbrės t. n.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

...

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Vakarinis tuniukas

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Dryžuotasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Atlantinis juodapelekis tunas

BLF

Thunnus atlanticus

Blackfin tuna

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Australinis tunas

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Geltonpelekis tunas

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Tunas t. n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Atlanto buriažuvė

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Mėlynasis merlinas

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Baltasis merlinas

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Buriažuvinės

BIL

Istiopboridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Baltoji gyvatinė skumbrė

WSM

Thyrsitops lepidopoides

White snake mackerel

Paprastoji siūlauodegė kalavija

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Japoninė skumbrė

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Didžiaakė jūrų lapė

BTH

Alopias superciliosus

Big-eye thresher

...

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Blue shark

...

FAL

Carcharchinus falciformis

Silky shark

Trumpauodegis variaspalvis ryklys

BRO

Carcharhinus brachyurus

Copper shark

Kūjaryklys

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Bronzinis kūjaryklys

SPL

Sphyrna lewini

Scalloped hammerhead

Paprastasis sriubinis ryklys

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Spygliuotasis ryklys

DGS

Squalus acanthias

Picked dogfish

Plokščiakūniai rykliai t. n.

ASK

Squatinidae

Angel sharks, sand devils n.e.i.

Dėmėtoji gitaržuvė

GUD

Rhinobatos percellens

Chola guitarfish

Pjūklažuvės

SAW

Pristidae

Sawfishes

... t. n.

CAH

Callorhinchida

Elephantfishes n.e.i.

Patagonijos kiauniaryklis

SDP

Mustelus schmitti

Patagonian smoothhound

Kiauniarykliai

SDV

Mustelus spp.

Smoothhounds

...

LSK

Galeorhinus spp.

Liveroil sharks

..., t. n.

SRX

Rajiformes

Skates and rays, n.e.i.

..., ir t. t.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc.

... t. n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Danos melsvasis krabas plaukikas

CRZ

Callinectes danae

Dana swimcrab

Pietinis karališkasis krabas

KCR

Lithodes santolla

Southern kingcrab

...

PAG

Paralomis granulosa

Softshell red crab

... t. n.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

... t. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Karibų dygliuotasis langustas

SLC

Panulirus argus

Caribbean spiny lobster

Dygliuotieji langustai t. n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Actekinė krevetė

ABS

Penaeus aztecus

Northern brown shrimp

...

PNB

Penaeus brasiliensis

Redspotted shrimp

Plonaūsės krevetės t. n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Atlantinė trumpauodegė krevetė

BOB

Xiphopenaeus kroyeri

Atlantic seabob

Argentininė plonoji krevetė

ASH

Artemesia longinaris

Argentine stiletto shrimp

Argentininė raudonoji krevetė

LAA

Pleoticus muelleri

Argentine red shrimp

... t. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

antarktinis krilius t. n.

KRI

Euphausia spp.

Antarctic krill n.e.i.

... t. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

... t. n.

GAS

Gastropoda

Gastropods n.e.i.

Austrės t. n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Platos midija

MSR

Mytilus platensis

River Plata mussel

Juodoji midija

MSC

Aulacomya ater

Magellan mussel

Didžiosios šukutės t. n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Jūrų drugeliai

DON

Donax spp.

Donax clams

Dvigeldžiai t. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

...

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

...

SQP

Loligo gahi

Patagonian squid

Kalmarai

SQC

Loligo spp.

Common squids

Argentininis trumpačiuopiklis kalmaras

SQA

Illex argentinus

Argentine shortfin squid

...

SQS

Martialia hyadesii

Sevenstar flying squid

Aštuonkojai

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmariniai t. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

... t. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

... t. n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.


PIETRYČIŲ ATLANTAS (47 pagrindinis žvejybos rajonas)

Lietuviškas pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Angliškas pavadinimas

Plekšninės

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Smulkiažvynis jūrų liežuvis

SOW

Austroglossus microlepis

West coast sole

Sparnapelekis jūrų liežuvis

SOE

Austroglossus pectoralis

Mud sole

Didieji jūrų liežuviai t. n.

SOA

Austroglossus spp.

Southeast Atlantic soles n.e.i.

Kairiaakiai jūrų liežuviai t. n.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Afrikinė jūrų lydeka

HKB

Merluccius polli

Benguela hake

Afrikinė jūrų lydeka

HKK

Merluccius capensis

Shallow-water Cape hake

Afrikinė gelmių jūrų lydeka

HKO

Merluccius paradoxus

Deepwater Cape hake

...

HKC

Merluccius capensis, M. paradoxus

Cape hakes

...

HKZ

Merlucciidae

Merluccid hakes

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Gadiforms n.e.i.

...

HAF

Sternoptychidae

Hatchetfishes

... t. n.

MAU

Maurolicus spp.

Lightfishes n.e.i.

...

MAV

Maurolicus muelleri

Silver lightfish

Žaliaakinės

GRE

Chlorophthalmidae

Greeneyes

...

GAT

Galeichthyes feliceps

White barbel

Švelniasnukis arijus

SMC

Arius heudelotii

Smoothmouth sea catfish

Jūriniai šamai t. n.

CAX

Ariidae

Sea catfishes n.e.i.

Gelsvadryžė driežagalvė

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Driežagalvinės t. n.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Atlantinis jūrų ungurys t. n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Paprastasis bekasas

SNS

Macroramphosus scolopax

Slender snipefish

Paprastieji bekasai

SNI

Macroramphosidae

Snipefishes

Beriksai

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Alfonsinos t. n.

BRX

Berycidae

Alfonsinos n.e.i.

Saulenė

JOD

Zeus faber

John Dory

Sidabrinė saulėžuvė

JOS

Zenopsis conchifer

Silvery John Dory

Saulėžuvinės t. n.

ZEX

Zeidae

Dories n.e.i.

Smulkiadyglės saulėžuvės

BOR

Caproidae

Boarfishes

Aksominė saulėžuvė

BOC

Capros aper

Boarfish

... t. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Gruperiai t. n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Amerikinis akmeninis ešerys

WRF

Polyprion americanus

Wreckfish

Akmeniniai ešeriai, garupos t. n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Didžiaakiai ešeriai t. n.

BIG

Priacanthus spp.

Big-eyes n.e.i.

...

PRI

Priacanthidae

Big-eyes, glasseyes, bulleyes

Europinis kardinolas t. n.

APO

Apogonidae

Cardinalfishes n.e.i.

...

ACR

Acropomatidae

Glow-bellies, splitfins

SYN

Synagrops japonicus

Blackmouth splitfin

... t. n.

SYS

Synagrops spp.

Splitfins n.e.i.

Pietinis raudonakis ešerys

EMM

Emmelichthys nitidus

Cape bonnetmouth

Raudonakiai ešeriai, ir t. t.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Rifiniai ešeriai, t. n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

Siūlauodegiai jūrkaršiai

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

Siūlauodegiai jūrkaršiai

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle, dwarf breams

Afrikinė nernė

GRB

Brachydeuterus auritus

Big-eye grunt

Viduržemio saldžialūpis

GBR

Plectorhinchus mediterraneus

Rubberlip grunt

Ilgapelekė nernė

BUR

Pomadasys jubelini

Sompat grunt

Nerninės, t. n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Australinis sidabrinis kuprys

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= kob)

...

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Raudonasis tigrinis kuprys

LKR

Otolithes ruber

Tigertooth croaker

Jūrų kapitonai

CKW

Pseudotolithus spp.

West African croakers

Kupriniai t. n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

...

UCA

Umbrina canariensis

Canary drum (= baardman)

Starkiniai kupriai t. n.

WKX

Cynoscion spp.

Weakfishes n.e.i.

Natalio pandora

TJO

Pagellus natalensis

Natal pandora

Jūrų karosai t. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams n.e.i.

Pandoros t. n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

... t. n.

SRG

Diplodus spp.

Sargo breams n.e.i.

Didžiaakė dančiažuvė

DEL

Dentex macrophthalmus

Large-eye dentex

Angolos dančius

DEA

Dentex angolensis

Angolan dentex

Kanarų dančius

DEN

Dentex canariensis

Canary dentex

Dančiažuvės t. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

...

BRB

Spondyliosoma cantharus

Black seabream

Sidabrinis dančius

SLF

Argyrozona argyrozona

Carpenter seabream

Mėnulinis porgas

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Gelsvasis akmeninis dančius

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

Vaivorykštinis karosas

PGA

Pterogymnus laniarius

Panga seabream

Baltasis bukasnukis karosas

WSN

Rhabdosargus globiceps

White stumpnose

Pagrai t. n.

SBP

Pagrus spp.

Pargo breams n.e.i.

Dryžuotasis jūrų karosas

BOG

Boops boops

Bogue

Durklasnukiai porgai, t. n.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraadbreams, n.e.i.

Baltasis dumblarausis karosas

SNW

Lithognathus lithognathus

Whitesteenbras

..., t. n.

STW

Lithognathus spp.

Steenbrasses, n.e.i.

...

SSB

Lithognathus mormyrus

Sand steenbras

Bronziniai jūrų karosai

CPP

Pachymetopon spp.

Copper breams

Sarpa

SLM

Sarpa salpa

Salema (= Strepie)

... t. n.

PLY

Polysteganus spp.

Polystegan seabreams n.e.i.

Natalio dančius

SCM

Polysteganus praeorbitalis

Scotsman seabream

Dryžuotasis dančius

SEV

Polysteganus undulosus

Seventyfour seabream

...

SBU

Polysteganus coeruleopunctatus

Blueskin seabream

Jūrų karosai t. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Smaridinės

PIC

Spicara spp.

Picarels

Barzdotinės t. n.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Rausvosios sultonžuvės

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

... t. n.

COT

Dichistiidae

Galjoens n.e.i.

...

GAJ

Dichistius capensis

Galjoen

Kastuvžuvinės

SPA

Ephippidae

Spadefishes

Afrikinė drepana

SIC

Drepane africana

African sicklefish

... t. n.

OPH

Ophidiidae

Cuskeels, brotulas n.e.i.

Afrikinė kongrija

KCP

Genypterus capensis

Kingclip

Grundalai t. n.

GPA

Gobiidae

Gobies n.e.i.

Kapo ešerys

REC

Sebastes capensis

Cape redfish

Bepūsliai ešeriai t. n.

ROK

Helicolenus spp.

Rosefishes n.e.i.

Melsvažiotis ešerys

BRF

Helicolenus dactylopterus

Blackbelly rosefish

Skorpeninės t. n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Lyrinis jūrgaidis

GUN

Trigla lyra

Piper gurnard

Kapo kregždinė triglė

GUC

Chelidonichthys capensis

Cape gurnard

... t. n.

GUX

Triglidae

Gurnards, searobins n.e.i.

Jūrų gaidžiai

GUY

Trigla spp.

Gurnards

...

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

P.Afrikos jūrų velnias

MOK

Lophius upsicephalus

Cape monk

Velniažuvinės t. n.

ANF

Lophiidae

Anglerfishes n.e.i.

...

LAN

Lampanyctodes hectoris

Lanternfish

...

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Vėjažuvinės t. n.

BEN

Belonidae

Needlefishes n.e.i.

...

NED

Tylosuru spp.

Needlefishes

Lydekinės skumbrės t. n.

SAX

Scomberesocidae

Sauries n.e.i.

Atlantinė lydekinė skumbrė

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Barakudos

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

Barakudinės

BAZ

Sphyraenidae

Barracudas

Kefalinės t. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Siūlapelekinės kefalės t. n.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

...

GAL

Galeoides decadactylus

Lesser African threadfin

Pelaginės ešeršuvės t. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Melsvažuvė

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Melsvažuvinės t. n.

POT

Pomatomidae

Bluefishes n.e.i.

Kobija

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

... t. n.

CBX

Rachycentridae

Cobias n.e.i.

Kapo stauridė

HMC

Trachurus capensis

Cape horse mackerel

Juodoji stauridė

HMZ

Trachurus trecae

Cunene horse mackerel

Paprastosios stauridės t. n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Dešimtpelekės stauridės

SDX

Decapterus spp.

Scads

Didžioji karangė

CVJ

Caranx hippos

Crevalle jack

...

HMY

Caranx rhonchus

False scad

Paprastosios karanksės; paprastosios karangės, t. n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Afrikinė selenė

LUK

Selene dorsalis

Lookdown fish

Pompanos

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Kaliforninė seriolė

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Geltonuodegės t. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Paprastoji lichija

LEE

Lichia amia

Leerfish (= Garrick)

Atlantinė kasaba

BUA

Chloroscombrus chrysurus

Atlantic bumper

Stauridinės t. n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

... t. n.

BRZ

Bramidae

Pomfrets, ocean breams n.e.i.

Jūrų karšis

POA

Brama brama

Atlantic pomfret

Didžioji korifena

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

... t. n.

DOX

Coryphaenidae

Dolphinfishes n.e.i.

Fiatola

BLB

Stromateus fiatola

Blue butterfish

Medūznaminės, veidrodiniai pampai

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silverpomfrets

Albulinės

ALU

Albulidae

Bonefishes

Afrikinė gisa

BNF

Pterothrissus belloci

Longfin bonefish

Apvalioji sardinėlė

SAA

Sardinella aurita

Round sardinella

Madeiros sardinėlė

SAE

Sardinella maderensis

Madeiran sardinella

Pietų Afrikos sardinė

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

...

WRR

Etrumeus whiteheadi

Whitehead's round herring

Kapo ančiuvis

ANC

Engraulis capensis

Southern African anchovy

Ančiuviniai t. n.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Silkinės t. n.

CLP

Clupeidae

Herrings, sardines n.e.i.

Sardinėlės t. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Silkinės t. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Paprastoji pelamidė

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Vachė

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Makrelinis tunas

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

...

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Siauradryžė karališkoji skumbrė

COM

Scomberomorus commerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Atlantinė karališkoji skumbrė

SSM

Scomberomorus maculatus

King mackerel

Afrikinė karališkoji skumbrė

MAW

Scomberomorus tritor

West African Spanish mackerel

Madagaskaro skumbrė

KAK

Scomberomorus plurilineatus

Kanadi kingfish

Karališkosios skumbrės t. n.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

Vakarinis tuniukas

LTA

Euthynnus alletteratus

Atlantic black skipjack

Rytinis tuniukas

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Dryžuotasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefin tuna

Ilgapeleklis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Australinis tunas

SBF

Thunnus maccoyji

Southern bluefin tuna

Geltonpelekis tunas

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Atlanto buriažuvė

SAI

Istiophorus albicans

Atlantic sailfish

Mėlynasis merlinas

BUM

Makaira nigricans

Atlantic blue marlin

Juodoji marlina

BLM

Makaira indica

Black marlin

Baltasis merlinas

WHM

Tetrapturus albidus

Atlantic white marlin

Buriažuvinės

BIL

Istiopboridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Durklažuvinės

XIP

Xiphiidae

Swordfishes

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Gyvatinės skumbrės t. n.

GEP

Gempylidae

Snake mackerels, escolars n.e.i.

Snekas

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Paprastoji siūlauodegė kalavija

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Kardžuvinės t. n.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes n.e.i.

Didžioji juostažuvė

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Japoninė skumbrė

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Skumbriažuvės t. n.

MAX

Scombridae

Mackerels n.e.i.

Skumbrės (tik makrelės) t. n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

...

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Kūjaryklys

SPZ

Sphyrna zygaena

Smooth hammerhead

Europinis kiauniaryklis t. n.

SDV

Mustelus spp.

Smooth-hounds n.e.i.

Paprastasis sriubinis ryklys

GAG

Galeorhinus galeus

Tope shark

Plokščiakūniai rykliai t. n.

ASK

Squatinidae

Angelsharks, sand devils n.e.i.

... t. n.

SKA

Raja spp.

Raja rays n.e.i.

... t. n.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

Kapo lenktasnukė chimera

CHM

Callorhinchus capensis

Cape elephantfish

..., ir t. t. t. n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

...

MSK

Lamnidae

Mackerel sharks, porbeagles

Paprastieji katrykliai

SYX

Scyliorhinidae

Catsharks

Pilkieji rykliai

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks

Kūjarykliai; kūjagalviai rykliai

SPY

Sphyridae

Bonnethead, hammerhead sharks

Europinis kiauniaryklis

SMD

Mustelus mustelus

Smoothhound

Spygliuotieji rykliai t. n.

DGX

Squalidae

Dogfish sharks n.e.i.

Spygliuotasis ryklys

DGS

Squalus acanthias

Picked (= Spiny) dogfish

...

DOP

Squalus megalops

Shortnose dogfish

Gitaržuvės

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes

Pjūklažuvinės

SAW

Pristidae

Sawfishes

Paprastosios rombinės rajos t. n.

RAJ

Rajidae

Skates n.e.i.

Paprastosios rombinės rajos

SKA

Raja spp.

Skates

Dygliauodegės rajos

STT

Dasyatididae (= Trygonidae)

Stingrays, butterfly rays

Rajos jūrų ereliai

EAG

Myliobatidae

Eagle rays

Raguotosios rajos

MAN

Mobulidae

Mantas

Elektrinės rajos

TOD

Torpedinidae

Torpedo (= Electric) rays

... t. n.

CAH

Callorhinchidae

Elephantfishes n.e.i.

... t. n.

BAI

Batoidimorpha (Hypotremata)

Rays, skates, mantas n.e.i.

... t. n.

SKH

Selachimorpha (Pleurotremata)

Various sharks n.e.i.

... ir t. t.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates etc.

... t. n.

CAR

Chondrichthyes

Cartilaginous fishes n.e.i.

... t. n.

HOL

Chimaeriformes

Chimaeras n.e.i.

... t. n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Valgomasis krabas

CRE

Cancer pagurus

Edible crab

...

CAD

Cancridae

Jonah crabs, rock crabs

... t. n.

SWM

Portunidae

Swimming crabs n.e.i.

... t. n.

KCX

Lithodidae

King crabs n.e.i.

Pietinis karališkasis krabas

KCR

Lithodes santolla

Southern king crabs

...

KCA

Lithodes ferox

King crab

...

CGE

Chaceon maritae

West African geryon

... t. n.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

...

GEY

Geryonidae

Deep-sea crabs, geryons

... t. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Dygliuotieji langustai t. n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Karališkasis dygliuotasis langustas

LOY

Panulirus regius

Royal spiny lobster

Transkei dygliuotasis langustas

LOK

Panulirus homarus

Scalloped spiny lobster

Kapo uolinis langustas

LBC

Jasus lalandii

Cape rock lobster

Tristano uolinis langustas

LBT

Jasus tristani

Tristan da Cunha rock lobster

Natalio dygliuotasis langustas

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Pietinis dygliuotasis langustas

SLS

Palinurus gilchristi

South coast spiny lobster

Langustai t. n.

VLO

Palinuridae

Spiny lobsters n.e.i.

Lokiškieji vėžiai

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

...

NES

Nephropsis stewarti

Indian Ocean lobsterette

...

NEX

Nephropidae

True lobsters, lobsterettes

Raukšlėtoji krevetė

TGS

Melicertus kerathurus

Caramote prawn

...

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

Pietinė rožinė krevetė

SOP

Penaeus notialis

Southern pink shrimp

... t. n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Gėliavandenė rožinė krevetė

DPS

Parapenaeus longirostris

Deepwater rose shrimp

...

PEZ

Penaeidae

Penaeid shrimps

...

ARV

Aristeus varidens

Striped red shrimp

Aristidinės

ARI

Aristeidae

Aristeid shrimps

Gėlavandenė pjūklinė krevetė

CPR

Palaemon serratus

Common prawn

...

SOZ

Solenoceridae

Solenocerid shrimps

Peilinės krevetės

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

...

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

...

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

... t. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

... t. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Pietų Afrikos jūrų ausytė

ABP

Haliotis midae

Perlemoen abalone

...

GIW

Turbo sarmaticus

Giant periwinkle

Plokščiosios austrės t. n.

OYX

Ostrea spp.

Flat oysters n.e.i.

Dantytoji plokščioji austrė

ODE

Ostrea denticulata

Denticulate rock oyster

Portugalijos didžioji austrė

OYG

Crassostrea gigas

Pacific cupped oyster

Uolinės austrės t. n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

...

MSL

Perna perna

Rock mussel

Midijos t. n.

MSX

Mytilidae

Sea mussels n.e.i.

PSU

Pecten sulcicostatus

Šukutės t. n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Lygioji maktra

MAG

Mactra glabrata

Smooth mactra

...

MAT

Mactridae

Mactra surf clams

Veneridinės

CLV

Veneridae

Venus clams

DOR

Dosinia orbignyi

Jūrų drugeliai

DON

Donax spp.

Donax clams

Kapo peiliakriaunė geldutė

RAC

Solen capensis

Cape razor clams

...

SOI

Solenidae

Razor clams, knife clams

Dvigeldžiai t. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

...

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

...

CHO

Loligo reynaudi

Chokker squid

...

SQG

Todarodes angolensis

Angolan flying squid

Kalmarai

SQC

Loligo spp.

Common squids

Aštuonkojiniai

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmariniai t. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

... t. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

...

SEK

Arctocephalus pusillus

South African fur seal

Viduržemio ascidija

SSR

Pyura stolonifera

Red bait

URR

Parechinus angulosus

... t. n.

CUX

Holothuroidea

Sea-cucumbers n.e.i.

... t. n.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


VAKARINĖ INDIJOS VANDENYNO DALIS (51 pagrindinis žvejybos rajonas)

Lietuviškas pavadinimas

3 raidžių kodas

Mokslinis pavadinimas

Angliškas pavadinimas

Indinė hilza

HIX

Hilsa kelee

Kelee shad

Šedinė iliša

HIL

Tenualosa ilisha

Hilsa shad

Pienžuvė

MIL

Chanos chanos

Milkfish

...

GIP

Lates calcarifer

Giant seaperch (= Barramundi)

Plekšninės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Indinis psetodas

HAI

Psettodes erumei

Indian halibut

Kairiaakiai jūrų liežuviai t. n.

TOX

Cynoglossidae

Tonguefishes n.e.i.

Dėmėtoji vienaragė menkė

UNC

Bregmaceros mcclellandi

Unicorn cod

Menkiažuvės t. n.

GAD

Gadiformes

Gadiformes n.e.i.

Indinis bombilis

BUC

Harpadon nehereus

Bombay duck

Jūriniai šamai t. n.

CAX

Ariidae

Seacatfishes n.e.i.

Gelsvadryžė driežagalvė

LIG

Saurida tumbil

Greater lizardfish

Didžiažvynė driežagalvė

LIB

Saurida undosquamis

Brushtooth lizardfish

Driežagalvinės t. n.

LIX

Synodontidae

Lizardfishes n.e.i.

Murenlydžiai t. n.

PCX

Muraenesox spp.

Pike congers n.e.i.

Atlantinis jūrų ungurys t. n.

COX

Congridae

Conger eels n.e.i.

Beriksai

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

...

JOD

Zeus faber

Japanese John Dory

... t. n.

DPX

Perciformes

Demersal percomorphs n.e.i.

Gruperiai t. n.

GPX

Epinephelus spp.

Groupers n.e.i.

Akmeniniai ešeriai, garupos t. n.

BSX

Serranidae

Groupers, seabasses n.e.i.

Didžiaakiai ešeriai t. n.

BIG

Priacanthus spp.

Bigeyes n.e.i.

Šviesešerinės

WHS

Sillaginidae

Sillago whitings

Baltažuvė

TRF

Lactarius lactarius

False trevally

Raudonakiai ešeriai, ir t. t.

EMT

Emmelichthyidae

Bonnetmouths, rubyfishes, etc.

Mangrovinis raudonasis ešerys

RES

Lutjanus argentimaculatus

Mangrove red snapper

Paprastieji rifešeriai t. n.

SNA

Lutjanus spp.

Snappers n.e.i.

Rifiniai ešeriai, t. n.

SNX

Lutjanidae

Snappers, jobfishes, n.e.i.

...

THB

Nemipterus spp.

Threadfin breams

...

THD

Nemipteridae

Threadfin, monocle dwarf breams

Sidabrapilviai ešeriai t. n.

POY

Leiognathus spp.

Ponyfishes (= Slipmouths) n.e.i.

Nerninės, t. n.

GRX

Haemulidae (= Pomadasyidae)

Grunts, sweetlips, n.e.i.

Australinė erelžuvė

KOB

Argyrosomus hololepidotus

Southern meagre (= Kob)

...

AWE

Atractoscion aequidens

Geelbek croaker

Kupriniai t. n.

CDX

Sciaenidae

Croakers, drums n.e.i.

Kiauliasnukiai ešeriai

EMP

Lethrinidae

Emperors (Scavengers)

Pandoros t. n.

PAX

Pagellus spp.

Pandoras n.e.i.

Dančiažuvės t. n.

DEX

Dentex spp.

Dentex n.e.i.

...

KBR

Argyrops spinifer

King soldier bream

Mėnulinis dančius

SLD

Cheimerius nufar

Santer seabream

Gelsvasis akmeninis dančius

RER

Petrus rupestris

Red steenbras

..., t. n.

RSX

Chrysoblephus spp.

Stumpnose, dageraad breams, n.e.i.

..., t. n.

SBX

Sparidae

Porgies, seabreams, n.e.i.

Rausvosios sultonžuvės

MUX

Mullus spp.

Surmullets (= Red mullets)

Ožkabarzdės

GOX

Upeneus spp.

Goatfishes

Barzdotinės t. n.

MUM

Mullidae

Goatfishes, red mullets n.e.i.

Dėmėtoji drepana

SPS

Drepane punctata

Spotted sicklefish

Lūpažuvinės, ir t. t.

WRA

Labridae

Wrasses, hogfishes, etc.

Gerės

MOJ

Gerres spp.

Mojarras (= Silver-biddies)

... t. n.

PRC

Percoidei

Percoids n.e.i.

Paprastosios triušiažuvės

SPI

Siganus spp.

Spinefeet (= Rabbitfishes)

Skorpeninės t. n.

SCO

Scorpaenidae

Scorpionfishes, n.e.i.

Opalžuvinės

FLH

Platycephalidae

Flatheads

...

TRI

Balistidae

Triggerfishes, durgons

Žibintūnės

LXX

Myctophidae

Lanternfishes

Krokodilinės vėjažuvės

NED

Tylosurus spp.

Needlefishes

... t. n.

HAX

Hemiramphus spp.

Halfbeaks n.e.i.

Žuvys skraiduolės t. n.

FLY

Exocoetidae

Flyingfishes n.e.i.

Barakudos

BAR

Sphyraena spp.

Barracudas

...

MUF

Mugil cephalus

Flathead grey mullet

... t. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Keturpirštė siūlapelekė

FOT

Eleutheronema tetradactylum

Fourfinger threadfin

Siūlapelekinės kefalės t. n.

THF

Polynemidae

Threadfins, tasselfishes n.e.i.

Pelaginės ešeržuvės t. n.

PPX

Perciformes

Pelagic percomorphs n.e.i.

Melsvažuvė

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Kobija

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

..., t. n.

CBX

Rachycentridae

Cobias, n.e.i.

Paprastosios stauridės t. n.

JAX

Trachurus spp.

Jack and horse mackerels n.e.i.

Indinė cigarinė stauridė

RUS

Decapterus russelli

Indian scad

Dešimtpelekės stauridės

SDX

Decapterus spp.

Scads

Paprastosios karanksės; paprastosios karangės, t. n.

TRE

Caranx spp.

Jacks, crevalles, n.e.i.

Pompanos

POX

Trachinotus spp.

Pompanos

Kaliforninė seriolė

YTC

Seriola lalandi

Yellowtail amberjack

Geltonuodegės (seriolos) t. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Vaivorykštinė stauridė

RRU

Elagatis bipinnulata

Rainbow runner

...

GLT

Gnathanodon speciosus

Golden trevally

Skumbrinė stauridė

HAS

Megalaspis cordyla

Torpedo scad

Talos

QUE

Scomberoides (= Chorinemus) spp.

Queenfishes

Didžiaakė stauridė

BIS

Selar crumenophthalmus

Big-eye scad

Geltondryžis selaras

TRY

Selaroides leptolepis

Yellowstripe scad

Stauridinės t. n.

CGX

Carangidae

Carangids n.e.i.

Varnažuvė

POB

Parastromateus niger

Black pomfret

Didžioji korifena

DOL

Coryphaena hippurus

Common dolphinfish

Veidrodinis pampas

SIP

Pampus argenteus

Silver pomfret

Medūznaminės, veidrodiniai pampai

BUX

Stromateidae

Butterfishes, silver pomfrets

...

SAG

Sardinella gibbosa

Goldstripe sardinella

...

IOS

Sardinelle longiceps

Indian oil sardine

Sardinelės t. n.

SIX

Sardinella spp.

Sardinellas n.e.i.

Pietų Afrikos sardinė

PIA

Sardinops ocellatus

Southern African pilchard

...

RRH

Etrumeus teres

Redeye round herring

Rytiniai ančiuviai

STO

Stolephorus spp.

Stolephorus anchovies

Ančiuviniai t. n.

ANX

Engraulidae

Anchovies n.e.i.

Silkinės t. n.

CLU

Clupeoidei

Clupeoids n.e.i.

Paprastoji vilkasilkė

DOB

Chirocentrus dorab

Dorab wolf-herring

Vilkasilkinės

DOS

Chirocentrus spp.

Wolf-herrings

Vachė

WAH

Acanthocybium solandri

Wahoo

Siauradryžė karališkoji skumbrė

COM

Scomberomorus ommerson

Narrow-barred Spanish mackerel

Indinė karališkoji skumbrė

GUT

Scomberomorus guttatus

Indo-Pacific king mackerel

Juostuotoji skumbrė

STS

Scomberomorus lineolatus

Streaked seerfish

Karališkosios skumbrės t. n.

KGX

Scomberomorus spp.

Seerfishes n.e.i.

...

FRZ

Auxis thazard, A. rochei

Frigate and bullet tunas

Rytinis tuniukas

KAW

Euthynnus affinis

Kawakawa

Dryžuotasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Ilgauodegis tunas

LOT

Thunnus tonggol

Longtail tuna

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Albacore

Australinis tunas

SBF

Thunnus maccoyii

Southern bluefin tuna

Geltonpelekis tunas

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Big-eye tuna

Ramiojo-Indijos vandenynų buriažuvė

SFA

Istiophorus platypterus

Indo-Pacific sailfish

...

BLZ

Makaira mazara

Indo-Pacific blue marlin

Juodoji marlina

BLM

Makaira indica

Black marlin

Dryžuotoji marlina

MLS

Tetrapturus audax

Striped marlin

Buriažuvinės

BIL

Istiopboridae

Marlins, sailfishes, spearfishes

Skumbrinės (tik tunai) t. n.

TUX

Scombroidei

Tuna-like fishes n.e.i.

Snekas

SNK

Thyrsites atun

Snoek

Paprastoji siūlauodegė kalavija

LHT

Trichiurus lepturus

Largehead hairtail

Didžioji juostažuvė

SFS

Lepidopus caudatus

Silver scabbardfish

Kardžuvinės, t. n.

CUT

Trichiuridae

Hairtails, cutlassfishes, n.e.i.

...

MAS

Scomber japonicus

Chub mackerel

Azijinė tropinė skumbrė

RAG

Rastrelliger kanagurta

Indian mackerel

Tropinės skumbrės t. n.

RAX

Rastrelliger spp.

Indian mackerels n.e.i.

Skumbrės (tik makrelės) t. n.

MKX

Scombroidei

Mackerel-like fishes n.e.i.

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

...

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako

Mėlynasis ryklys

BSH

Prionace glauca

Blue shark

Ilgapelekis pilkasis ryklys

OCS

Carcharhinus longimanus

Oceanic whitetip shark

...

CCQ

Carcharhinus sorrah

Spot-tail shark

Prietemų pilkasis ryklys

DUS

Carcharhinus obscurus

Dusky shark

...

FAL

Carcharhinus falciformis

Silky shark

...

RHA

Rhizoprionodon acutus

Milk shark

Pilkieji rykliai t. n.

RSK

Carcharhinidae

Requiem sharks n.e.i.

Kūjarykliai t. n.

SPY

Sphyrnidae

Hammerhead sharks, etc. n.e.i.

Gitaržuvės, ir t. t. t. n.

GTF

Rhinobatidae

Guitarfishes, etc. n.e.i.

Pjūklažuvės

SAW

Pristidae

Sawfishes

... t. n.

SRX

Rajiformes

Rays, stingrays, mantas n.e.i.

..., ir t. t. t. n.

SKX

Elasmobranchii

Sharks, rays, skates, etc. n.e.i.

... t. n.

MZZ

Osteichthyes

Marine fishes n.e.i.

Krabai plaukikai

CRS

Portunus spp.

Swimcrabs

Australinis krabas

MUD

Scylla serrata

Mud crab

... t. n.

GER

Geryon spp.

Geryons n.e.i.

... t. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Dygliuotieji langustai t. n.

SLV

Panulirus spp.

Tropical spiny lobsters n.e.i.

Natalio dygliuotasis langustas

SLN

Palinurus delagoae

Natal spiny lobster

Lokiškieji vėžiai

LOS

Scyllaridae

Slipper lobsters

Indijos vandenyno plonasis omaras

NEA

Metanephrops andamanicus

Andaman lobster

Didžioji tigrinė krevetė

GIT

Penaeus monodon

Giant tiger prawn

Žalioji tigrinė krevetė

TIP

Penaeus semisulcatus

Green tiger prawn

...

PNI

Penaeus indicus

Indian white prawn

... t. n.

PEN

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Peilinė krevetė

KNS

Haliporoides triarthrus

Knife shrimp

...

JAQ

Haliporoides sibogae

Jack-knife shrimp

Peilinės krevetės

KNI

Haliporoides spp.

Knife shrimps

... t. n.

DCP

Natantia

Natantian decapods n.e.i.

... t. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Jūrų ausytės t. n.

ABX

Haliotis spp.

Abalones n.e.i.

...

CSC

Saccostrea cucullata

Rock-cupped oyster

Uolinės austrės t. n.

OYC

Crassostrea spp.

Cupped oysters n.e.i.

Galvakojai t. n.

CEP

Cephalopoda

Cephalopods n.e.i.

...

CTL

Sepiidae, Sepiolidae

Cuttlefishes, bobtail squids

Kalmarai

SQC

Loligo spp.

Common squids

Aštuokojai

OCT

Octopodidae

Octopuses

Kalmariniai t. n.

SQU

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

... t. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Žaliasis jūrvėžlis

TUG

Chelonia mydas

Green turtle

... t. n.

TTX

Testudinata

Marine turtles n.e.i.

... t. n.

CUX

Holothuroidea

Sea cucumbers n.e.i.

... t. n.

INV

Invertebrata

Aquatic invertebrates n.e.i.


V PRIEDAS

NE ŠIAURĖS ATLANTO REGIONE SUGAUTŲ ŽUVŲ DUOMENŲ PATEIKIMO FORMATAS

Magnetinė laikmena

Kompiuterio juostos: devynių takelių 1 600 arba 6 250 BPI tankio ir EBCDIC arba ASCII kodavimo sistemos, geriau neženklintos. Jei ženklintos, turėtų būti pateiktas rinkmenos pabaigos kodas.

Lankstieji diskeliai: MS-DOS 3,5″ 720 K formato arba 1,4 megabaito diskeliai arba 5,25″ 360 K arba 1,2 megabaito diskeliai.

Įrašo formatas

Baitų numeriai

Punktai

Pastabos

nuo 1 iki 4

šalis (ISO 3 raidžių kodas)

pvz., FRA = Prancūzija

nuo 5 iki 6

metai

pvz., 93 = 1993

nuo 7 iki 8

pagrindinis žvejybos rajonas

34 = Rytų Vidurio Atlantas

nuo 9 iki 15

kvadratas

3.3 = kvadratas 3.3

nuo 16 iki 18

žuvų rūšis

3 raidžių kodas

nuo 19 iki 26

sugautų žuvų kiekis

metrinės tonos

Pastabos:

a)

Sugavimų laukelis (nuo 19 iki 26 baito) turėtų būti dešiniosios lygiuotės su priekiniais tarpais. Visi kiti laukeliai turėtų būti kairiosios lygiuotės su galiniais tarpais.

b)

Sugavimai įrašomi pagal gyvąjį svorį, atitinkantį iškrovimus, suapvalintus iki artimiausios metrinės tonos.

c)

Kiekiai (nuo 19 iki 26 baito), mažesni negu pusė vieneto, turėtų būti įrašomi kaip „– 1“.

d)

Nežinomi kiekiai (nuo 19 iki 26 baito) turėtų būti įrašomi kaip „– 2“.


VI PRIEDAS

DUOMENŲ PERDAVIMO MAGNETINĖJE LAIKMENOJE FORMA APIE KITUOSE NEI ŠIAURĖS ATLANTAS RAJONUOSE SUGAVIMUS

A.   KODAVIMO BLANKAS

Duomenys turėtų būti pateikiami kaip skirtingo ilgio įrašai, tarp kurių sudėtinių dalių dedamas dvitaškis. Kiekviename įraše turėtų būti nurodomos tokios sudėtinės dalys:

Sudėtinė dalis

Pastabos

Šalis

3 raidžių kodas (pvz., FRA = Prancūzija)

Metai

Pvz., 2001 arba 01

Pagrindiniai FAO žvejybos rajonai

Pvz., 34 = Rytų Vidurio Atlantas

Kvadratas

Pvz., 3.3 = 3.3 kvadratas

Rūšys

3 raidžių FAO kodas

Sugavimas

Tonos

a)

Turi būti nurodytas gyvasis sugautų žuvų rūšių svoris, suapvalintas iki artimiausios metrinės tonos.

b)

Mažesni kaip pusės vieneto kiekiai turėtų būti žymimi „– 1“.

c)

Šalių kodai:

Austrija

AUT

Belgija

BEL

Bulgarija

BGR

Kipras

CYP

Čekija

CZE

Vokietija

DEU

Danija

DNK

Ispanija

ESP

Estija

EST

Suomija

FIN

Prancūzija

FRA

Jungtinė Karalystė

GBR

Anglija ir Velsas

GBRA

Škotija

GBRB

Šiaurės Airija

GBRC

Graikija

GRC

Vengrija

HUN

Airija

IRL

Islandija

ISL

Italija

ITA

Lietuva

LTU

Liuksemburgas

LUX

Latvija

LVA

Malta

MLT

Nyderlandai

NLD

Norvegija

NOR

Lenkija

POL

Portugalija

PRT

Rumunija

ROU

Slovakija

SVK

Slovėnija

SVN

Švedija

SWE

Turkija

TUR

B.   DUOMENŲ PERDAVIMO EUROPOS KOMISIJAI METODAS

Pagal galimybes duomenys turėtų būti perduodami elektronine forma (pavyzdžiui, kaip elektroniniu paštu perduodamo pranešimo priedėlis). Jeigu pirmiau minėtu būdu duomenų perduoti negalima, bus priimama 3,5 HD lanksčiame diskelyje pateikta rinkmena.


VII PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesnių pakeitimų sąrašas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2597/95

(OL L 270, 1995 11 13, p. 1)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1638/2001

(OL L 222, 2001 8 17, p. 29)

 

Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1882/2003

(OL L 284, 2003 10 31, p. 1)

Tik III priedo 57 punktas


VIII PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2597/95

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnio pirma pastraipa

4 straipsnio pirma pastraipa

4 straipsnio antra pastraipa

4 straipsnio antra pastraipa

4 straipsnio trečia pastraipa

5 straipsnio 1 ir 2 dalys

5 straipsnio 1 ir 2 dalys

5 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 3 dalis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

1 priedas

I priedas

2 priedas

II priedas

3 priedas

III priedas

4 priedas

IV priedas

5 priedas

V priedas

VI priedas

VII priedas

VIII priedas


31.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 87/42


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 217/2009

2009 m. kovo 11 d.

dėl Šiaurės Vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (nauja redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį ir ypač į jos 285 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

1993 m. birželio 30 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2018/93 dėl Šiaurės Vakarų Atlante žvejojančių valstybių narių, statistinių duomenų apie sugavimus ir žvejybą pateikimo (2) buvo keletą kartų iš esmės pakeistas (3). Kadangi bus daromi nauji pakeitimai, siekiant aiškumo pageidautina, kad jis būtų išdėstytas nauja redakcija.

(2)

Konvencija dėl būsimo daugiašalio bendradarbiavimo žvejyboje Šiaurės Vakarų Atlante, patvirtinta Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 3179/78 (4), ir įsteigianti Žvejybos Šiaurės Vakarų Atlante organizaciją (NAFO) reikalauja, kad Bendrija teiktų NAFO Mokslinei tarybai visokią turimą statistinę ir mokslinę informaciją, reikalingą, kad Mokslinė taryba galėtų atlikti savo darbą.

(3)

NAFO Mokslinė taryba pareiškė, jog sugavimų ir žvejybos veiklos statistiniai duomenys yra reikalingi tarybai, kad ji įvertintų Šiaurės Vakarų Atlanto žuvų išteklius.

(4)

Keletas valstybių narių paprašė, kad duomenys būtų teikiami kitokia nei V priede nustatyta forma arba kitokioje laikmenoje (pirmiau minėtų Statlant klausimynų forma).

(5)

Priemonės, reikalingos šio reglamento įgyvendinimui turėtų būti priimamos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(6)

Visų pirma, Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus pritaikyti žuvų rūšių ir statistinių žvejybos rajonų sąrašus, šių rajonų aprašymus bei priemones, kodus ir apibrėžimus, taikomus žvejybai, žvejybos įrankiams, laivų dydžiams ir žvejybos būdams. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir yra skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kiekviena valstybė narė, deramai atsižvelgdama į 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamentą (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (6), pateikia Komisijai duomenis apie laivų, įregistruotų atitinkamoje valstybėje narėje arba plaukiojančių su jos vėliava ir žvejojančių Šiaurės Vakarų Atlante, sugavimus.

Duomenys apie nominalius sugavimus – tai duomenys apie visus iškrautus arba perkrautus jūroje bet kokios būklės žuvininkystės produktus, išskyrus žuvis, kurios po sugavimo buvo išmestos į jūrą, suvartotos laive arba panaudotos kaip masalas. Pateikti duomenų apie akvakultūros produktus nereikia. Iškrautų arba perkrautų jūroje žuvų kiekiai nurodomi gyvuoju svoriu suapvalinant iki artimiausios tonos.

2 straipsnis

1.   Pateikiami dviejų rūšių duomenys:

a)

metiniai nominalūs kiekvienos rūšies žuvų, išvardytų I priede kiekviename Šiaurės Vakarų Atlanto statistiniame žvejybos rajone, nurodytame II priede ir apibrėžtame III priede sugavimai, išreikšti gyvuoju svoriu tonomis ir atitinkantys iškrovimus;

b)

a punkte nurodyti sugavimai ir atitinkama žvejybos veikla, išskaidžius pagal kalendorinius mėnesius, žvejybos įrankius, laivo dydį ir pagrindines žvejotų žuvų rūšis.

2.   1 dalies a punkte nurodyti duomenys pateikiami iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, gegužės 31 d. ir gali būti negalutiniai. 1 dalies b punkte nurodyti duomenys pateikiami iki kitų metų, einančių po ataskaitinių metų, rugpjūčio 31 d. ir yra galutiniai.

Reikėtų aiškiai pažymėti, kad 1 dalies a punkte nurodyti ir pateikti kaip preliminarūs duomenys nėra galutiniai.

Nereikalaujama pateikti duomenų apie žuvų rūšis ir žvejybos rajonus, kuriuose per ataskaitinį duomenų pateikimo laikotarpį duomenys apie tokių žuvų rūšių sugavimus nebuvo užregistruoti.

Jeigu susijusi valstybė narė ankstesniais kalendoriniais metais Šiaurės Vakarų Atlante nežvejojo, ji iki kitų metų gegužės 31 d. apie tai praneša Komisijai.

3.   Apibrėžimai ir kodai, kuriais reikia naudotis pateikiant informaciją apie žvejybą, žvejybos įrankius, laivų dydžius ir žvejybos būdus, yra išvardyti IV priede.

4.   Komisija gali keisti žuvų rūšių ir statistinių žvejybos rajonų sąrašus, šių rajonų aprašymus bei priemones, kodus ir apibrėžimus, taikomus žvejybai, žvejybos įrankiams, laivų dydžiams ir žvejybos būdams.

Šios priemonės, skirtos iš dalies pakeisti neesmines šio reglamento nuostatas, tvirtinamos pagal 6 straipsnio 2 dalyje nurodytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

3 straipsnis

Jeigu nuostatose, priimtose laikantis bendrosios žuvininkystės politikos, nenumatyta kitaip, valstybei narei leidžiama naudotis mėginių ėmimo metodais apskaičiuojant išsamius sugavimų duomenis, žvejojant tokiais laivais, kada norint surinkti pilnus duomenis reikėtų pernelyg dažnai taikyti administracines procedūras. Valstybė narė pagal 7 straipsnio 1 dalies nuostatas pateiktoje ataskaitoje turi nurodyti mėginių ėmimo tvarkos detales ir informaciją apie tai, kokią bendro kiekio dalį sudaro duomenys, apskaičiuoti tokiais mėginių ėmimo metodais.

4 straipsnis

Valstybės narės 1 ir 2 straipsniuose išdėstytus įsipareigojimus Komisijai vykdo duomenis pateikdamos V priede nurodytu formatu.

Valstybės narės gali pateikti duomenis VI priede nustatytu formatu.

Jeigu iš anksto yra gautas Komisijos sutikimas, valstybės narės gali pateikti duomenis kitokia forma ar kitokioje laikmenoje.

5 straipsnis

Per 24 valandas nuo ataskaitų gavimo, kai tik įmanoma, Komisija ataskaitose esančią informaciją perduoda NAFO atsakingajam sekretoriui.

6 straipsnis

1.   Komisijai padeda Tarybos sprendimu 72/279/EEB (7) įsteigtas Žemės ūkio statistikos nuolatinis komitetas (toliau – Komitetas).

2.   Jeigu yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

7 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip 1994 m. liepos 28 d. pateikia Komisijai išsamią ataskaitą apie tai, kaip renkami duomenys apie sugavimus ir žvejybinę veiklą, ir nurodo tų duomenų reprezentatyvumą ir patikimumą. Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, rengia tų ataskaitų santrauką.

2.   Valstybės narės Komisijai praneša apie bet kokius informacijos, pateiktos pagal šio straipsnio 1 dalies nuostatas, pasikeitimus per tris mėnesius nuo jų įvedimo.

3.   Metodologines ataskaitas, duomenų prieinamumą ir 1 dalyje nurodytą duomenų patikimumą ir kitus svarbius klausimus, susijusius su šio reglamento taikymu, kartą per metus nagrinėja kompetentinga Komiteto darbo grupė.

8 straipsnis

1.   Reglamentas (EEB) Nr. 2018/93 yra panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

9 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Strasbūre 2009 m. kovo 11 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2009 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL L 186, 1993 7 28, p. 1.

(3)  Žr. VI priedą.

(4)  OL L 378, 1978 12 30, p. 1.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 151, 1990 6 15, p. 1.

(7)  OL L 179, 1972 8 7, p. 1.


I PRIEDAS

ŽUVŲ RŪŠIŲ, APIE KURIAS TURI BŪTI PRANEŠAMA KOMERCINIŲ SUGAVIMŲ ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTE STATISTINIUOSE DUOMENYSE, SĄRAŠAS

Valstybės narės turi pranešti apie žvaigždute (*) pažymėtų žuvų rūšių nominalius sugavimus. Teikiant duomenis apie nominalius kitų žuvų rūšių sugavimus, nurodyti žuvų rūšis neprivaloma. Tačiau jeigu duomenys apie atskirų rūšių žuvis nėra pateikiami, jie įtraukiami į bendrąsias kategorijas. Valstybės narės gali pateikti duomenis apie į sąrašą neįtrauktų žuvų rūšis, jeigu rūšys yra aiškiai identifikuojamos.

Pastaba

:

„t. n.“ („n.e.i.“) – tai trumpinys, reiškiantis „toliau neapibūdinami“.

Lietuviškas pavadinimas

3-alfa kodas

Mokslinis pavadinimas

Angliškas pavadinimas

PRIEDUGNIO ŽUVYS

Atlantinė menkė

COD (*)

Gadus morhua

Atlantic cod

Juodadėmė menkė

HAD (*)

Melanogrammus aeglefinus

Haddock

Paprastieji jūriniai ešeriai t. n.

RED (*)

Sebastes spp.

Atlantic redfishes n.e.i.

Sidabrinė jūrinė lydeka

HKS (*)

Merluccius bilinearis

Silver hake

Rausvoji siūlapelekė vėgėlė

HKR (*)

Urophycis chuss

Red hake

Ledjūrio menkė

POK (*)

Pollachius virens

Saithe (= pollock)

Didysis jūrinis ešerys

REG (*)

Sebastes marinus

Golden redfish

Gelminis ilgažiomenis ešerys

REB (*)

Sebastes mentella

Beaked redfish

Amerikinė paltusinė plekšnė

PLA (*)

Hippoglossoides platessoides

American plaice (L. R. dab)

Raudonoji plekšnė

WIT

Glyptocephalus cynoglossus

Witch flounder

Geltonuodegė plekšnė

YEL (*)

Limanda ferruginea

Yellowtail flounder

Juodasis paltusas

GHL (*)

Reinhardtius hippoglossoides

Greenland halibut

Atlantinis paltusas

HAL (*)

Hippoglossus hippoglossus

Atlantic halibut

Žieminė plekšnė

FLW (*)

Pseudopleuronectes americanus

Winter flounder

Dantytoji paltusžuvė

FLS (*)

Paralichthys dentatus

Summer flounder

Veidrodinis otas

FLD (*)

Scophthalmus aquosus

Windowpane flounder

Plekšniažuvės t. n.

FLX

Pleuronectiformes

Flatfishes n.e.i.

Amerikinis jūrų velnias

ANG (*)

Lophius americanus

American angler

Amerikiniai jūrgaidžiai

SRA

Prionotus spp.

Atlantic searobins

Atlantinė menkytė

TOM

Microgadus tomcod

Atlantic tomcod

Melsvoji antimora

ANT

Antimora rostrata

Blue antimora

Šiaurinis žydrasis merlangas

WHB

Micromesistius poutassou

Blue whiting (= poutassou)

Kuneris

CUN

Tautogolabrus adspersus

Cunner

Paprastoji brosmė

USK

Brosme brosme

Cusk (= tusk)

Grenlandinė menkė

GRC

Gadus ogac

Greenland cod

Melsvoji molva

BLI

Molva dypterygia

Blue ling

Paprastoji molva

LIN (*)

Molva molva

Ling

Jūrų rupūžė

LUM (*)

Cyclopterus lumpus

Lumpfish (= lumpsucker)

Akmenyninis karališkas kuprys

KGF

Menticirrhus saxatilis

Northern kingfish

Dėmėtasis jūrų rutulėlis

PUF

Sphoeroides maculatus

Northern puffer

Paprastieji likodonai t. n.

ELZ

Lycodes spp.

Eelpouts n.e.i.

Amerikinė vandenyninė vėgėlė

OPT

Zoarces americanus

Ocean pout

Poliarinė menkė

POC

Boreogadus saida

Polar cod

Bukasnukis ilgauodegis grenadierius

RNG

Coryphaenoides rupestris

Roundnose grenadier

Šiaurinis grenadierius

RHG

Macrourus berglax

Roughhead grenadier

Paprastieji tobiai

SAN

Ammodytes spp.

Sandeels (= sand lances)

Builiai t. n.

SCU

Myoxocephalus spp.

Sculpins n.e.i.

Šiaurinis skapas

SCP

Stenotomus chrysops

Scup

Tautoga

TAU

Tautoga onitis

Tautog

Šiaurinis skiauterėtasis ešerys

TIL

Lopholatilus chamaeleonticeps

Tilefish

Baltoji siūlapelekė vėgėlė

HKW (*)

Urophycis tenuis

White hake

Vilkžuvės t. n.

CAT (*)

Anarchichas spp.

Wolf-fishes n.e.i.

Paprastoji vilkžuvė

CAA (*)

Anarchichas lupus

Atlantic wolf-fish

Dėmėtoji vilkžuvė

CAS (*)

Anarchichas minor

Spotted wolf-fish

Kaulinės žuvys t. n.

GRO

Osteichthyes

Groundfishes n.e.i.

PELAGINĖS ŽUVYS

Atlantinė silkė

HER (*)

Clupea harengus

Atlantic herring

Atlantinė skumbrė

MAC (*)

Scomber scombrus

Atlantic mackerel

Tridyglė medūznamė

BUT

Peprilus triacanthus

Atlantic butterfish

Atlantinis menhedenas

MHA (*)

Brevoortia tyrannus

Atlantic menhaden

Atlantinė lydekinė skumbrė

SAU

Scomberesox saurus

Atlantic saury

Amerikinė ančioja

ANB

Anchoa mitchilli

Bay anchovy

Melsvasis ešerys

BLU

Pomatomus saltatrix

Bluefish

Didžioji karangė

CVJ

Caranx hippos

Crevalle Jack

Paprastasis skumbrinis tunas

FRI

Auxis thazard

Frigate tuna

Atlantinė karališkoji skumbrė

KGM

Scomberomorus cavalla

King mackerel

Ispaninė dėmėtoji skumbrė

SSM (*)

Scomberomorus maculatus

Atlantic Spanish mackerel

Atlantinė buriažuvė

SAI

Istiophorus albicans

Sailfish

Atlantinis baltasis marlinas

WHM

Tetrapturus albidus

White marlin

Atlantinis marlinas

BUM

Makaira nigicans

Blue marlin

Durklažuvė

SWO

Xiphias gladius

Swordfish

Ilgapelekis tunas

ALB

Thunnus alalunga

Albacore tuna

Atlantinė pelamidė

BON

Sarda sarda

Atlantic bonito

Vakarinis tuniukas

LTA

Euthynnus alletteratus

Little tunny

Didžiaakis tunas

BET

Thunnus obesus

Bigeye tuna

Paprastasis tunas

BFT

Thunnus thynnus

Northern bluefish tuna

Dryžasis tunas

SKJ

Katsuwonus pelamis

Skipjack tuna

Gelsvauodegis tunas

YFT

Thunnus albacares

Yellowfin tuna

Skumbrinės t. n.

TUN

Thunnini

Tunas n.e.i.

Kaulinės žuvys t. n.

PEL

Osteichthyes

Pelagic fishes n.e.i.

KITOS ŽUVYS

Silkinė perpelė

ALE

Alosa pseudoharengus

Alewife

Geltonuodegės t. n.

AMX

Seriola spp.

Amberjacks n.e.i.

Amerikinis jūrinis ungurys

COA

Conger oceanicus

American conger

Amerikinis upinis ungurys

ELA

Anguilla rostrata

American eel

Amerikinė perpelė

SHA

Alosa sapidissima

American shad

Argentinos t. n.

ARG

Argentina spp.

Argentines n.e.i.

Paprastasis krokeris

CKA

Micropogonias undulatus

Atlantic croaker

Sidabrinė vėjažuvė

NFA

Strongylura marina

Atlantic needlefish

Atlantinė siūlasilkė

THA

Opisthonema oglinum

Atlantic thread herring

Berdo švelniagalvė

ALC

Alepocephalus bairdii

Baird's slickhead

Barzdotasis tamsusis kuprys

BDM

Pogonias cromis

Black drum

Juodasis akmeninis ešerys

BSB

Centropristis striata

Black sea bass

Melsvanugaris šedas

BBH

Alosa aestivalis

Blueback herring

Paprastoji stintenė

CAP (*)

Mallotus villosus

Capelin

Palijos t. n.

CHR

Salvelinus spp.

Char n.e.i.

Karališkasis ešerys

CBA

Rachycentron canadum

Cobia

Paprastasis pompanas

POM

Trachinotus carolinus

Common (= Florida) pompano

Šiaurinė bukasnukė perpelė

SHG

Dorosoma cepedianum

Gizzard shad

Ešeriai kriuksiai t. n.

GRX

Haemulidae

Grunts n.e.i.

Rudeninė perpelė

SHH

Alosa mediocris

Hickory shad

Dygliauodegės švytenės

LAX

Notoscopelus spp.

Lanternfish

Kefalinės t. n.

MUL

Mugilidae

Mullets n.e.i.

Šiaurės Amerikos taukžuvė

HVF

Peprilus alepidotus

North Atlantic harvestfish

Auksapelekė nernė

PIG

Orthopristis chrysoptera

Pigfish

Azijinė stinta

SMR

Osmerus mordax

Rainbow smelt

Raudonasis kuprys

RDM

Sciaenops ocellatus

Red drum

Paprastasis pagras

RPG

Pagrus pagrus

Red porgy

Plienagalvė lašiša

RSC

Trachurus lathami

Rough shad

Smėlinis ešerys

PES

Diplectrum formosum

Sand perch

Avingalvis karosas

SPH

Archosargus probatocephalus

Sheepshead

Spotas

SPT

Leiostomus xanthurus

Spot croaker

Dėmėtasis sterkinis kuprys

SWF

Cynoscion nebulosus

Spotted weakfish

Pilkasis sterkinis kuprys

STG

Cynoscion regalis

Squeteague

Paprastasis dryžasis ešerys

STB

Morone saxatilis

Striped bass

Eršketinės t. n.

STU

Acipenseridae

Sturgeons n.e.i.

Atlantinis tarpūnas

TAR

Megalops atlanticus

Tarpon

Paprastosios lašišos t. n.

TRO

Salmo spp.

Trout n.e.i.

Sidabrinis dryžasis ešerys

PEW

Morone americana

White perch

Paprastieji beriksai

ALF

Beryx spp.

Alfonsinos

Paprastasis dygliaryklis

DGS (*)

Squalus acanthias

Spiny (= picked) dogfish

Paprastieji dygliarykliai t. n.

DGX (*)

Squalidae

Dogfishes n.e.i.

Atlantinis silkiaryklis

POR (*)

Lamna nasus

Porbeagle

Dygliarykliai t. n.

SHX

Squaliformes

Large sharks n.e.i.

Atlantinis pilkšvasis ryklys

SMA

Isurus oxyrinchus

Shortfin mako shark

Amerikinis ilgašnipis ryklys

RHT

Rhizoprionodon terraenovae

Atlantic sharpnose shark

Paprastasis juodasis šunryklis

CFB

Centroscyllium fabricii

Black dogfish

Arktinis ryklys

GSK

Somniosus microcephalus

Boreal (Greenland) shark

Milžinryklis

BSK

Cetorhinus maximus

Basking shark

Baltoji dygliarajė

RJD

Leucoraja erinacea

Little skate

Dvisparnė raja

RJL

Dipturus laevis

Barndoor skate

Akiniuotoji raja

RJT

Leucoraja ocellata

Winter skate

Spindulinė iguanrajė

RJR

Amblyraja radiata

Thorny skate

Lygiaodė raja

RJS

Malacoraja senta

Smooth skate

Dygliauodegė raja

RJQ

Bathyraja spinicauda

Spinytail (spinetail) skate

Šiaurinė iguanrajė

RJG

Amblyraja hyperborea

Arctic skate

Paprastosios rombinės rajos t. n.

SKA (*)

Raja spp.

Skates n.e.i.

Kaulinės žuvys t. n.

FIN

Osteichthyes

Finfishes n.e.i.

BESTUBURIAI GYVŪNAI

Ilgačiuptuvis kalmaras

SQL (*)

Loligo pealeii

Long-finned squid

Šiaurinis trumpačiuptuvis kalmaras

SQI (*)

Illex illecebrosus

Short-finned squid

Kalmarai t. n.

SQU (*)

Loliginidae, Ommastrephidae

Squids n.e.i.

Peiliakriaunė geldutė

CLR

Ensis directus

Atlantic razor clam

Kietoji venera

CLH

Mercenaria mercenaria

Hard clam

Islandijos geldutė

CLQ

Arctica islandica

Occean quahog

Smėlinė mija

CLS

Mya arenaria

Soft clam

Didžioji spisula

CLB

Spisula solidissima

Surf clam

Moliuskai t. n.

CLX

Bivalvia

Clams n.e.i.

Įlankinė akiniuotoji šukutė

SCB

Argopecten irradians

Bay scallop

Akiniuotoji šukutė

SCC

Argopecten gibbus

Calico scallop

Islandijos šukutė

ISC

Chlamys islandica

Icelandic scallop

Magelano šukutė

SCA

Placopecten magellanicus

Sea scallop

Šukutės t. n.

SCX

Pectinidae

Scallops n.e.i.

Amerikos austrė

OYA

Crassostrea virginica

American cupped oyster

Paprastoji midija

MUS

Mytilus edulis

Blue mussel

Moliuskai t. n.

WHX

Busycon spp.

Whelks n.e.i.

Litorina t. n.

PER

Littorina spp.

Periwinkles n.e.i.

Jūrų moliuskai t. n.

MOL

Mollusca

Marine molluscs n.e.i.

Atlanto uolinis krabas

CRK

Cancer irroratus

Atlantic rock crab

Melsvasis krabas

CRB

Callinectes sapidus

Blue crab

Pakrantės krabas

CRG

Carcinus maenus

Green crab

Šiaurės krabas

CRJ

Cancer borealis

Jonah crab

Plokščiasis krabas

CRQ

Chionoecetes opilio

Queen crab

Penkiadantis krabas

CRR

Geryon quinquedens

Red crab

Didysis uolinis krabas

KCT

Lithodes maja

Stone king crab

Ropojantieji vėžiagyviai t. n.

CRA

Brachyura

Marine crabs n.e.i.

Amerikos omaras

LBA

Homarus americanus

American lobster

Paprastoji šiaurinė krevetė

PRA (*)

Pandalus borealis

Northern prawn

Krevetė

AES

Pandalus montagui

Aesop shrimp

Plonaūsės krevetės t. n.

PEN (*)

Penaeus spp.

Penaeus shrimps n.e.i.

Bežnyplė krevetė

PAN (*)

Pandalus spp.

Pink (= pandalid) shrimps

Vėžiagyviai t. n.

CRU

Crustacea

Marine crustaceans n.e.i.

Smėlinis jūrų ežys

URC

Strongylocentrotus spp.

Sea urchin

Daugiašerės kirmėlės t. n.

WOR

Polychaeta

Marine worms n.e.i.

Kardauodegis krabas

HSC

Limulus polyphemus

Horseshoe crab

Bestuburiai t. n.

INV

Invertebrata

Marine invertebrates n.e.i.

JŪRŲ DUMBLIAI

Rudieji jūrų dumbliai

SWB

Phaeophyceae

Brown seaweeds

Raudonieji jūrų dumbliai

SWR

Rhodophyceae

Red seaweeds

Jūrų dumbliai t. n.

SWX

Algae

Seaweeds n.e.i.

RUONIAI

Grenlandijos ruonis

SEH

Pagophilius groenlandicus

Harp seal

Pūsliasnukis ruonis

SEZ

Cystophora cristata

Hooded seal


II PRIEDAS

STATISTINIAI ŠIAURĖS VAKARŲ ATLANTO ŽVEJYBOS RAJONAI, APIE KURIUOS DUOMENYS TURI BŪTI PATEIKTI

0 rajonas

 

0 A parajonis

 

0 B parajonis

1 rajonas

 

1 A parajonis

 

1 B parajonis

 

1 C parajonis

 

1 D parajonis

 

1 E parajonis

 

1 F parajonis

 

1 NK parajonis (nežinomas)

2 rajonas

 

2 G parajonis

 

2 H parajonis

 

2 J parajonis

 

2 NK parajonis (nežinomas)

3 rajonas