ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 86

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. kovo 31d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

11. maaliskuu 2009 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 250/2009 kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rodiklių apibrėžčių, duomenų perdavimo techninio formato, dvigubo rezultatų pateikimo pagal NACE 1.1 red. bei NACE 2 red. reikalavimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo verslo struktūros statistikai  ( 1 )

1

 

*

11. maaliskuu 2009 Komisijos reglamentas (EB) Nr. 251/2009 kuriuo įgyvendinamos ir iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rengiant verslo struktūros statistiką teiktinų duomenų eilučių, priderinant jas prie pakeisto produktų statistinio klasifikatoriaus pagal veiklos rūšis (CPA)  ( 1 )

170

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

31.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 86/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 250/2009

11. maaliskuu 2009

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatos dėl rodiklių apibrėžčių, duomenų perdavimo techninio formato, dvigubo rezultatų pateikimo pagal NACE 1.1 red. bei NACE 2 red. reikalavimų ir leidžiančių nukrypti nuostatų taikymo verslo struktūros statistikai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (1) ir ypač į jo 11 straipsnio 1 dalies a, c, d ir e punktus,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB, Euratomas) Nr. 58/97 (2) nustatyta bendra Bendrijos statistinių duomenų apie verslo struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus Bendrijoje rengimo sistema. Siekiant aiškumo ir racionalumo, parengta naujoji to reglamento redakcija, gerokai iš dalies pakeičiant įvairias jo nuostatas.

(2)

Siekiant atsižvelgti į tuos pakeitimus, būtina pataisyti Komisijos reglamentus (EB) Nr. 2700/98 dėl verslo struktūros statistikos rodiklių apibrėžimų (3) ir (EB) Nr. 2702/98 dėl verslo struktūros statistikos teikimo techninio formato (4). Siekiant aiškumo, juos turėtų pakeisti šis reglamentas.

(3)

Būtina apibrėžti verslo struktūros statistikos rodiklius siekiant rengti palyginamus ir suderinamus valstybių narių duomenis.

(4)

Taip pat būtina nustatyti Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IX prieduose išvardytos verslo struktūros statistikos perdavimo techninį formatą ir tvarką, kad būtų įmanoma rengti palyginamus ir suderinamus valstybių narių duomenis, mažinti klaidų perduodant duomenis pavojų ir pagreitinti surinktų duomenų tvarkymą ir pateikimą naudotojams.

(5)

Be to, be statistikos, reikalaujamos pagal NACE 2 red., būtina nustatyti reikalavimus dėl verslo struktūros statistikos duomenų pateikimo pagal NACE 1.1 red. 2008 ataskaitiniams metams.

(6)

Reglamento (EB) Nr. 295/2008 10 straipsnyje nustatyta, kad pereinamaisiais laikotarpiais gali būti leidžiama nukrypti nuo to reglamento priedų nuostatų.

(7)

Kelios valstybės narės paprašė pereinamaisiais laikotarpiais leisti nukrypti nuo tam tikrų Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I, II, III, VIII ir IX priedų nuostatų, kad būtų įmanoma pradėti taikyti būtinas duomenų rinkimo sistemas arba pakeisti esamas sistemas taip, kad iki pereinamojo laikotarpio pabaigos būtų įvykdytos to reglamento nuostatos.

(8)

Būtų pagrįsta leisti taikyti tas leidžiančias nukrypti nuostatas, nes valstybių narių prašymai pagrįsti teisėtu poreikiu ir toliau derinti savo duomenų rinkimo sistemas.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 295/2008 3 straipsnio 3 dalyje nurodyti rodikliai apibrėžti šio reglamento I priede.

Kai šiose apibrėžtyse daroma nuoroda į įmonių finansinę atskaitomybę, tokia nuoroda laikoma nuoroda į pozicijas, nustatytas Ketvirtosios Tarybos direktyvos 78/660/EEB dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių (5) 9 straipsnyje (balansas), 23 straipsnyje (pelno (nuostolio) ataskaita) arba 43 straipsnyje (aiškinamasis raštas), taip pat į pozicijas, nustatytas Komisijos reglamento (EB) Nr. 1725/2003 (6) priede.

2 straipsnis

Duomenų perdavimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 295/2008 techninis formatas nustatytas šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Kompetentingos nacionalinės institucijos (nacionalinės statistikos tarnybos ir valdžios institucijos, prižiūrinčios tam tikras finansų įstaigas) siunčia Komisijai (Eurostatui) pagal šį reglamentą perduodamus duomenis ir metaduomenis elektronine forma. Perdavimo formatas atitinka Komisijos (Eurostato) nustatytus tinkamus keitimosi duomenimis standartus. Duomenys perduodami arba įkeliami elektroniniu būdu į bendrą duomenų prieigą, kurią prižiūri Komisija (Eurostatas).

Valstybės narės įgyvendina keitimosi duomenimis standartus ir Komisijos (Eurostato) pateiktas gaires laikydamosi šio reglamento reikalavimų.

4 straipsnis

Reikalavimai dėl dvigubo rezultatų pateikimo, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I priedo 9 skirsnio 2 punkte, nustatyti šio reglamento III priede.

5 straipsnis

Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 295/2008 nuostatų, kaip nurodyta to reglamento I priedo 11 skirsnyje, II priedo 10 skirsnyje, III priedo 9 skirsnyje, VIII priedo 8 skirsnyje ir IX priedo 13 skirsnyje, taikomos, kaip nurodyta šio reglamento IV priede.

6 straipsnis

Reglamentai (EB) Nr. 2700/98 ir (EB) Nr. 2702/98 panaikinami.

Tačiau jie toliau taikomi ataskaitinių metų iki 2007 m. ir įskaitant 2007 m. duomenų rinkimui, rengimui ir perdavimui.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 11. maaliskuu 2009

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 13–59.

(2)  OL L 14, 1997 1 17, p. 1.

(3)  OL L 344, 1998 12 18, p. 49.

(4)  OL L 344, 1998 12 18, p. 102.

(5)  OL L 222, 1978 8 14, p. 11.

(6)  OL L 261, 2003 10 13, p. 1.


I PRIEDAS

RODIKLIŲ APIBRĖŽTYS

Kodas

:

11 11 0

Pavadinimas

:

Įmonių skaičius

Priedai

:

I–VIII

Apibrėžtis

Verslo registre, pakoreguotame atsižvelgiant į klaidas, ypač į kadravimo klaidas, atitinkamoje grupėje įregistruotų rinkos įmonių, kaip apibrėžta Tarybos reglamente Nr. 696/93 (1), skaičius. Čia reikėtų nurodyti tik veiklą vykdančius vienetus, kurie bet kuriuo metu ataskaitiniu laikotarpiu turėjo apyvartą arba darbuotojų. Laikinai arba iš viso veiklos nevykdantys vienetai neįtraukiami. Šie statistiniai duomenys turėtų apimti visus vienetus, kurie veikia bent jau dalį ataskaitinio laikotarpio. Jie taip pat apima vietinius vienetus (filialus), kurie nėra atskiri juridiniai asmenys ir kurie priklauso nuo užsienio įmonių, išskyrus veiklos rūšis, kurias apima Reglamento Nr. 295/2008 V priedas. Rengiant statistinius duomenis apie Reglamento (EB) Nr. 295/2008 V priedo 3 skirsnyje apibrėžtas veiklos rūšis, šis rodiklis apima tik įmones, įsteigtas pagal duomenis teikiančios valstybės teisę, ir įmonių, kurių buveinė yra Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių teritorijose, filialus. Perdraudimo įmonių, kurių buveinė yra Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių teritorijoje, filialai neįtraukiami. Rengiant statistinius duomenis apie Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VII priedo 3 skirsnyje apibrėžtas veiklos rūšis, šis rodiklis taip pat apima pensijų fondus, kurie nesamdo darbuotojų. Į šį rodiklį taip pat įtraukiami pensijų fondai, kurie nėra įsteigti kaip juridiniai asmenys ir kuriuos administruoja pensijų fondų valdymo įmonės, draudimo įmonės arba kitos finansų įstaigos (tačiau jie neįtraukiami į šių įstaigų metinę finansinę atskaitomybę). Tačiau į šį rodiklį neįtraukiamas pensijų fondų, kurie nėra įsteigti atskirai nuo remiančiųjų įmonių ar verslo, skaičius (t. y. nesavarankiški pensijų fondai ar apskaitoje numatytų rezervų sistema, darbdavio paprastai administruojami kaip pagalbinė veikla).

Kodas

:

11 11 1

Pavadinimas

:

Įmonių skaičius pagal juridinį statusą

Priedai

:

V ir VI

Apibrėžtis

Įmonių skaičius (žr. kintamąjį 11 11 0) suskirstomas pagal juridinį statusą.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Įmonių skaičius pagal juridinį statusą – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

11 11 2

Pavadinimas

:

Įmonių skaičius pagal bendros pasirašytų įmokų sumos dydžio kategorijas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Įmonių skaičius (žr. kintamąjį 11 11 0) pagal bendros pasirašytų įmokų sumos dydžio kategorijas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Įmonių skaičius pagal bendros pasirašytų įmokų sumos dydžio kategorijas – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

11 11 3

Pavadinimas

:

Įmonių skaičius pagal techninių atidėjinių dydžio kategorijas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Įmonių skaičius (žr. kintamąjį 11 11 0) pagal techninių atidėjinių dydžio kategorijas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Įmonių skaičius pagal techninių atidėjinių dydžio kategorijas – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

11 11 4

Pavadinimas

:

Įmonių skaičius pagal patronuojančiosios įmonės buveinę

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Patronuojančioji įmonė – įmonė, kaip apibrėžta 1983 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 83/349/EEB, pagrįstos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl konsoliduotos atskaitomybės (2) 1 ir 2 straipsniuose, taip pat bet kuri įmonė, kuri, atitinkamos priežiūros institucijos nuomone, daro veiksmingą ir vyraujantį poveikį kredito įstaigai.

Naudojamas šis geografinis patronuojančiųjų įmonių suskirstymas: patronuojančioji įmonė, esanti buveinės valstybės narės teritorijoje (gali būti tariama, kad stebima įmonė kontroliuojama nacionaliniu lygmeniu), patronuojančioji įmonė, esanti kitose valstybėse (tariama, kad stebima įmonė kontroliuojama iš kitos valstybės). Kredito įstaigų, kurių pagrindinė buveinė yra kitoje valstybėje nei duomenis teikiančioje valstybėje, filialai, neturi patronuojančiosios įmonės. Šios įmonės čia neįtraukiamos. Pirmenybė teikiama pagrindinio kontroliuojančio institucinio vieneto, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 716/2007 (3), sampratai, kurios turėtų būti kiek galima tiksliau laikomasi.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Įmonių skaičius pagal patronuojančiosios įmonės buveinę – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) dalis.

Kodas

:

11 11 5

Pavadinimas

:

Įmonių skaičius pagal valstybę, kurioje yra patronuojančioji įmonė

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Patronuojančioji įmonė – įmonė, kaip apibrėžta 1983 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 83/349/EEB, pagrįstos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl konsoliduotos atskaitomybės, 1 straipsnio 1 dalyje, taip pat bet kuri įmonė, kuri, atitinkamos priežiūros institucijos nuomone, daro veiksmingą ir vyraujantį poveikį draudimo įmonei.

Naudojamas šis geografinis patronuojančiųjų įmonių suskirstymas: patronuojančioji įmonė, esanti buveinės valstybės narės teritorijoje (gali būti tariama, kad stebima įmonė kontroliuojama nacionaliniu lygmeniu), patronuojančioji įmonė, esanti kitose valstybėse (tariama, kad stebima įmonė kontroliuojama iš kitos valstybės). Savidraudos draugijos ir draudimo įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių teritorijose, filialai neturi patronuojančiosios įmonės, todėl šios įmonės čia neįtraukiamos. Pirmenybė teikiama pagrindinio kontroliuojančio institucinio vieneto, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 716/2007, sampratai, kurios turėtų būti kiek galima tiksliau laikomasi.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Įmonių skaičius pagal valstybę, kurioje yra patronuojančioji įmonė – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) dalis.

Kodas

:

11 11 6

Pavadinimas

:

Įmonių skaičius pagal balanso bendros sumos dydžio kategorijas

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Įmonių skaičius (žr. kintamąjį 11 11 0) suskirstomas pagal balanso bendros sumos dydžio kategorijas. Atsižvelgiama į balanso bendrą sumą ataskaitinių metų pabaigoje (žr. kintamąjį 43 30 0).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Įmonių skaičius pagal balanso bendros sumos dydžio kategorijas – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

11 11 7

Pavadinimas

:

Įmonių skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Įmonių skaičius (žr. kintamąjį 11 11 0) suskirstomas pagal kredito įstaigų kategorijas taip: bankai, turintys veiklos licenciją, specializuotos kreditus teikiančios įstaigos, kitos kredito įstaigos.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Įmonių skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

11 11 8

Pavadinimas

:

Įmonių skaičius pagal investicijų dydį

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Įmonių skaičius, kaip apibrėžta pagal kintamąjį 11 11 0, suskirstytas pagal investicijų dydį; tai investicijos, kurias apima kintamasis 48 10 0 arba 48 10 4, t. y. bendros investicijos rinkos kainomis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Įmonių skaičiaus pagal investicijų dydį (11 11 8) kintamasis – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) kintamojo tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

11 11 9

Pavadinimas

:

Įmonių skaičius pagal dalyvių dydžio kategorijas

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Įmonių skaičius, kaip apibrėžta pagal kintamąjį 11 11 0, suskirstytas pagal dalyvių dydžio kategorijas; šie dalyviai apibrėžiami pagal dalyvių skaičiaus (48 70 0) kintamąjį.

Pastaba.

Reikėtų atsižvelgti į dalyvių skaičių ataskaitinių metų pabaigoje.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Įmonių skaičiaus pagal dalyvių dydžio kategorijas (11 11 9) kintamasis – tai įmonių skaičiaus (11 11 0) kintamojo tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

11 15 0

Pavadinimas

:

Įmonių su nesavarankiškais pensijų fondais skaičius

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima įmonių, kurių apskaitoje numatomi rezervai, skirti išmokėti pensijas jų darbuotojams, skaičių. Nesavarankiško pensijų fondo administravimas yra šių įmonių pagalbinė veikla.

Kodas

:

11 21 0

Pavadinimas

:

Vietinių vienetų skaičius

Priedai

:

I–IV ir VI

Apibrėžtis

Verslo registre, pakoreguotame atsižvelgiant į klaidas, ypač į kadravimo klaidas, atitinkamoje grupėje įregistruotų vietinių vienetų, kaip apibrėžta Tarybos reglamente Nr. 696/93, skaičius. Vietiniai vienetai turi būti įtraukti net ir tuo atveju, jeigu neturi apmokamų darbuotojų. Šie statistiniai duomenys turėtų apimti visus vienetus, kurie veikia bent jau dalį ataskaitinio laikotarpio.

Kodas

:

11 31 0

Pavadinimas

:

Vienetų pagal veiklos rūšis skaičius

Priedai

:

II ir IV

Apibrėžtis

Verslo registre, pakoreguotame atsižvelgiant į klaidas, ypač į kadravimo klaidas, atitinkamoje grupėje įregistruotų vienetų pagal veiklos rūšį, kaip apibrėžta Tarybos reglamente Nr. 696/93, skaičius, arba įvertis, jeigu tokia vieneto rūšis neįregistruota. Šie statistiniai duomenys turėtų apimti visus vienetus, kurie veikia bent jau dalį ataskaitinio laikotarpio.

Kodas

:

11 41 0

Pavadinimas

:

Bendras filialų skaičius kitose valstybėse ir jų buvimo vieta

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Filialas, kaip apibrėžta 1992 m. birželio 18 d. Tarybos direktyvos 92/49/EEB (Trečiosios ne gyvybės draudimo direktyvos) (4) 1 straipsnyje ir 1992 m. lapkričio 10 d. Tarybos direktyvos 92/96/EEB (Trečiosios gyvybės draudimo direktyvos) (5) 1 straipsnyje. Naudojamas šis geografinis filialų, esančių kitose valstybėse, skaičiaus suskirstymas: kiekviena atskira kita valstybė narė, kitos Europos ekonominei erdvei priklausančios valstybės, Šveicarija, JAV, Japonija, kitos trečiosios šalys (kitos pasaulio valstybės).

Kodas

:

11 41 1

Pavadinimas

:

Bendras filialų skaičius pagal buvimo vietą EEE nepriklausančiose valstybėse

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Filialo apibrėžtis pateikta 1989 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvos 89/646/EEB (6) 1 straipsnyje ir išsamiai išdėstyta Komisijos komunikate dėl laisvės teikti paslaugas ir visuotinės gerovės interesų Antrojoje bankininkystės direktyvoje (95/C 291/06).

Naudojamas šis geografinis filialų, esančių kitose valstybėse, skaičiaus suskirstymas: Šveicarija, JAV, Japonija, trečiosios šalys (kitos pasaulio valstybės).

Pastaba.

Atsižvelgiama į visus Europos ekonominei erdvei nepriklausančiose valstybėse veikiančius filialus, apie kuriuos pranešama kredito įstaigos buveinės valstybėje narėje.

Kodas

:

11 51 0

Pavadinimas

:

Bendras finansinių patronuojamųjų įmonių skaičius pagal buvimo vietą kitose valstybėse

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Patronuojamoji įmonė – patronuojamoji įmonė, kaip apibrėžta 1983 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 83/349/EEB, pagrįstos Sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu dėl konsoliduotos atskaitomybės 1 ir 2 straipsniuose. Įtraukiamos visos įmonės, kurios priskiriamos prie finansinių paslaugų įmonių (kaip apibrėžta kredito įstaigų statistikos metodologinių rekomendacijų 1.3 skyriuje).

Pastaba.

Naudojamas šis geografinis patronuojamųjų įmonių suskirstymas: kiekviena atskira kita valstybė narė, kitos Europos ekonominei erdvei priklausančios valstybės, Šveicarija, JAV, Japonija, trečiosios šalys (kitos pasaulio valstybės). Atsižvelgiama tik į pirmą patronuojamųjų įmonių lygį.

Kodas

:

11 61 0

Pavadinimas

:

Pensijų sistemų skaičius

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visą pensijų sistemų, kurias administruoja pensijų fondai, skaičių. Pensijų sistema grindžiama sutartimi, paprastai sudaryta socialinių partnerių, kurioje nustatytos pensijų išmokos ir jų mokėjimo sąlygos.

Kodas

:

11 91 0

Pavadinimas

:

Visos veikiančios įmonės per t

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Rinkos įmonių, kurios bet kuriuo metu per tam tikrą ataskaitinį laikotarpį turėjo apyvartą arba darbuotojų, skaičius.

Kodas

:

11 92 0

Pavadinimas

:

Įsteigtų įmonių skaičius per t

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Verslo registre, pakoreguotame atsižvelgiant į klaidas, atitinkamoje grupėje įregistruotų įsteigtų rinkos įmonių skaičius. Įsteigimas – tai gamybos veiksnių derinio sukūrimas, taikant apribojimą, jog su šiuo įvykiu nėra susijusios jokios kitos įmonės. Į atvejus, kai įmonės įtraukiamos į verslo registro grupę dėl įmonių susijungimo, padalijimo, atsiskyrimo arba restruktūrizavimo, čia neatsižvelgiama. Taip pat neįtraukiami ir atvejai, kai įmonės įrašomos į pogrupį tik dėl veiklos rūšies pasikeitimo.

Kodas

:

11 93 0

Pavadinimas

:

Likviduotų įmonių skaičius per t

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Verslo registre, pakoreguotame atsižvelgiant į klaidas, atitinkamoje grupėje įregistruotų likviduotų rinkos įmonių skaičius. Likvidavimas – tai gamybos veiksnių derinio likvidavimas, taikant apribojimą, jog su šiuo įvykiu nėra susijusios jokios kitos įmonės. Į atvejus, kai įmonės išregistruojamos iš verslo registro grupės dėl įmonių susijungimo, perėmimo, padalijimo arba restruktūrizavimo, čia neatsižvelgiama. Taip pat neįtraukiami ir atvejai, kai įmonės išregistruojamos iš pogrupio tik dėl veiklos rūšies pakeitimo.

Kodas

:

11 94 1

Pavadinimas

:

Per t-1 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius

Kodas

:

11 94 2

Pavadinimas

:

Per t-2 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius

Kodas

:

11 94 3

Pavadinimas

:

Per t-3 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius

Kodas

:

11 94 4

Pavadinimas

:

Per t-4 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius

Kodas

:

11 94 5

Pavadinimas

:

Per t-5 įsteigtų įmonių, kurios išliko iki t, skaičius

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Įmonė išlieka, kaip nurodyta šiuose rodikliuose, jeigu yra veikianti darbuotojų ir (arba) apyvartos atžvilgiu įsteigimo ir paskesniais metais. Galima išskirti dviejų rūšių išlikimą:

1)

per t-1 metus įsteigta įmonė laikoma išlikusia t metais, jeigu yra veikianti apyvartos ir (arba) darbuotojų atžvilgiu bet kuriuo t metų metu (= išlikimas be pokyčių);

2)

įmonė taip pat laikoma išlikusia, jeigu susijęs (-ę) juridinis (-iai) vienetas (-ai) nustoja veikti, bet jų veiklą perėmė naujas juridinis vienetas, specialiai įsteigtas perimti tos įmonės gamybos veiksnius (= išlikimas per perėmimą).

Kodas

:

12 11 0

Pavadinimas

:

Apyvarta

Priedai

:

I–V, VII ir VIII

Apibrėžtis

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV ir VIII priedų 3 skirsniuose, išskyrus veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. K sekcijai, apyvartą sudaro ataskaitinio laikotarpio metu stebimo vieneto į sąskaitas faktūras įtrauktos sumos, kurios turi atitikti prekių pardavimą rinkoje arba tretiesiems asmenims suteiktas paslaugas. Prekių pardavimas apima įmonės pagamintas prekes, taip pat mažmenininko įsigytas prekes arba žemę ir kitą turtą, laikomą perparduoti (jeigu žemė ir kitas turtas iš pradžių įsigytas investiciniais tikslais, jis neturėtų būti įtrauktas į apyvartą). Teikiant paslaugas, įmonė paprastai per sutartą laikotarpį atlieka sutartyje sutartą užduotį. Įplaukos iš ilgalaikių sutarčių (pvz., statybos sutarčių) turėtų būti įtraukiamos atsižvelgiant į sutarties įvykdymo etapą, o ne taikant užbaigtų sutarčių metodą. Prekės, pagamintos savo vartojimui arba investicijoms, neturėtų būti įtraukiamos į apyvartą.

Į apyvartą įeina visi prekėms ir paslaugoms, kurias vienetas įrašo į sąskaitas faktūras, taikomi muitai ir mokesčiai, išskyrus pridėtinės vertės tipo mokesčius (PVM). Įmonė renka PVM etapais, ir juos visiškai padengia galutinis pirkėjas.

Į apyvartą taip pat įeina kiti kliento mokėtini mokesčiai (vežimo, pakavimo ir kt.), net jei šie mokesčiai sąskaitoje faktūroje išvardyti atskirai. Turi būti išskaityti kainų sumažinimai, grąžinamos sumos ir nuolaidos bei sugrąžintos pakuotės vertė.

Į apyvartą neįtraukiamos pajamos, kurios įmonių finansinėje atskaitomybėje priskiriamos prie kitų veiklos pajamų, finansinių ir ypatingųjų pajamų pagal 4-ąją atskaitomybės direktyvą, ir įplaukos, gaunamos kitiems naudojant įmonės turtą, iš kurio gaunamos palūkanos, autorinis atlyginimas ir dividendai bei kitos pajamos pagal TAS/TFAS. Neįtraukiamos ir iš valdžios institucijų arba Europos Sąjungos institucijų gautos subsidijos veiklai.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 V priedo 3 skirsnyje, šį rodiklį atitinka straipsnis „Bendra pasirašytų įmokų suma“. Šis rodiklis apibrėžtas Direktyvos 91/674/EEB (7) 35 straipsnyje. Pastaba dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 1 punkto a papunktis, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 1 punkto a papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VII priedo 3 skirsnyje, šį rodiklį atitinka straipsnis „Bendros pensijų įmokos“. Šis rodiklis apima visas finansiniais metais pagal pensijų sutartis mokėtinas pensijų įmokas, kaip antai visos privalomos įmokos, kitos periodinės įmokos, savanoriškos papildomos įmokos, gaunami pervedimai, kitos įmokos.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV ir VIII priedų 3 skirsniuose, išskyrus veiklos rūšis, priskiriamas NACE 2 red. K sekcijai:

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Apyvarta, kaip statistiniais tikslais apibrėžta pirmiau, apima šią atskaitomybės poziciją:

Grynoji apyvarta, įskaitant kitus produktų mokesčius, kurie susiję su apyvarta, bet neišskaitytini.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002  (8) ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Apyvarta, kaip statistiniais tikslais apibrėžta pirmiau, apima šias atskaitomybės pozicijas:

įplaukos iš prekių pardavimo ir paslaugų teikimo (TAS 18.35). Jeigu į šį straipsnį įtrauktos įplaukos iš palūkanų, dividendų ir autorinio atlyginimo, šios sumos turėtų būti atimtos.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV ir VIII priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai:

Apyvarta naudojama apskaičiuojant produkcijos vertę (12 12 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Apyvartą galima suskirstyti pagal veiklos rūšis: i) pagrindinės veiklos, ii) pramoninės veiklos, iii) prekybinės veiklos, būtent pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo, iv) tarpininkavimo (agentų) veiklos, v) kitos paslaugų veiklos apyvarta (18 11 0–18 16 0).

Apyvartą galima suskirstyti pagal produktus: apyvartos suskirstymas pagal produktus (18 21 0).

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 V priedo 3 skirsnyje, bendra pasirašytų įmokų suma (12 11 0) apskaičiuojama taip:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1),

+

Bendra prisiimto perdraudimo įmokų suma, pasirašytos įmokos (12 11 2).

Bendra pasirašytų įmokų suma naudojama apskaičiuojant bendrą uždirbtų įmokų sumą (32 11 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VII priedo 3 skirsnyje, apyvarta (Bendros pensijų įmokos) apskaičiuojama taip:

Iš dalyvių gautinos pensijų įmokos (48 00 1),

+

Iš darbdavių gautinos pensijų įmokos (48 00 2),

+

Gaunami pervedimai (48 00 3),

+

Kitos pensijų įmokos (48 00 4)

arba:

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas (48 00 5),

+

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio įmokų sistemas (48 00 6),

+

Pensijų įmokos į mišrias sistemas (48 00 7).

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VIII priedo 3 skirsnyje, apyvarta toliau suskirstoma pagal produktus ir kliento nuolatinę gyvenamąją vietą.

Kodas

:

12 11 1

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis. Taikoma tik tiesioginio draudimo įmokoms.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 1 punkto a papunktis, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 1 punkto a papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1)

+

Bendra prisiimto perdraudimo įmokų suma, pasirašytos įmokos (12 11 2)

=

Bendra pasirašytų įmokų suma (12 11 0)

Kodas

:

12 11 2

Pavadinimas

:

Bendra prisiimto perdraudimo įmokų suma, pasirašytos įmokos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis – bendra prisiimto perdraudimo įmokų suma, pasirašytos įmokos, įtraukiamos į pelno (nuostolio) ataskaitos techninę dalį. Taikoma tik prisiimto perdraudimo pasirašytoms įmokoms.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 1 punkto a papunktis, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 1 punkto a papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1)

+

Bendra prisiimto perdraudimo įmokų suma, pasirašytos įmokos (12 11 2)

=

Bendra pasirašytų įmokų suma (12 11 0)

Kodas

:

12 11 3

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, individualios įmokos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis – bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, individualios įmokos, įtraukiamos į pelno (nuostolio) ataskaitos techninę dalį.

Pastaba

Dėl individualių įmokų suskirstymo: Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, individualios įmokos (12 11 3)

+

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal grupines sutartis (12 11 4)

=

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1)

Kodas

:

12 11 4

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal grupines sutartis

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis – bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal grupines sutartis, įtraukiamos į pelno (nuostolio) ataskaitos techninę dalį.

Pastaba

Dėl įmokų pagal grupines sutartis suskirstymo: Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, individualios įmokos (12 11 3)

+

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal grupines sutartis (12 11 4)

=

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1)

Kodas

:

12 11 5

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, periodinės įmokos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis – bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, periodinės įmokos įtraukiamos į pelno (nuostolio) ataskaitos techninę dalį.

Pastaba

Dėl periodinių įmokų suskirstymo: Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, periodinės įmokos (12 11 5)

+

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, vienkartinės įmokos (12 11 6)

=

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1)

Kodas

:

12 11 6

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, vienkartinės įmokos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis – bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, vienkartinės įmokos įtraukiamos į pelno (nuostolio) ataskaitos techninę dalį.

Pastaba

Dėl vienkartinių įmokų suskirstymo: Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, periodinės įmokos (12 11 5)

+

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, vienkartinės įmokos (12 11 6)

=

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1)

Kodas

:

12 11 7

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis be priemokų

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis – bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis be priemokų įtraukiamos į pelno (nuostolio) ataskaitos techninę dalį.

Pastaba

Dėl įmokų pagal sutartis be priemokų suskirstymo: Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis be priemokų (12 11 7)

+

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis su priemokomis (12 11 8)

+

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis, kai investavimo rizika tenka draudėjams (12 11 9)

=

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1)

Kodas

:

12 11 8

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis su priemokomis

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis – bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis su priemokomis įtraukiamos į pelno (nuostolio) ataskaitos techninę dalį.

Pastaba

Dėl įmokų pagal sutartis su priemokomis suskirstymo: Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis be priemokų (12 11 7)

+

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis su priemokomis (12 11 8)

+

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis, kai investavimo rizika tenka draudėjams (12 11 9)

=

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1)

Kodas

:

12 11 9

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis, kai investavimo rizika tenka draudėjams

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis – bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis, kai investavimo rizika tenka draudėjams, įtraukiamos į pelno (nuostolio) ataskaitos techninę dalį.

Pastaba

Dėl įmokų pagal sutartis, kai investavimo rizika tenka draudėjams, suskirstymo: Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis be priemokų (12 11 7)

+

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis su priemokomis (12 11 8)

+

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, įmokos pagal sutartis, kai investavimo rizika tenka draudėjams (12 11 9)

=

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma (12 11 1)

Kodas

:

12 12 0

Pavadinimas

:

Produkcijos vertė

Priedai

:

I–V, VI ir VII

Apibrėžtis

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai:

Produkcijos vertė parodo vieneto faktiškai pagamintos produkcijos kiekį, atsižvelgiant į pardavimą, įskaitant atsargų pokyčius ir prekių bei paslaugų perpardavimą.

Produkcijos vertė apibrėžiama kaip apyvarta arba įplaukos iš prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, pridedant arba atimant pagamintų prekių, nebaigtos gamybos, prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, atsargų pokyčius, atimant prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, pirkimą (taikoma tik prekėms ir paslaugoms, parduotoms per ataskaitinį laikotarpį, ir neįskaitant perparduoti įsigytų prekių sandėliavimo ir vežimo sąnaudų), pridedant kapitalizuotą produkciją, pridedant kitas (įprastinės ir ypatingosios veiklos) pajamas (išskyrus subsidijas). Į produkcijos vertę neįtraukiamos pajamos ir sąnaudos, kurios įmonių finansinėje atskaitomybėje priskiriamos finansinėms pajamoms ir sąnaudoms arba palūkanų ir dividendų pavidalo įplaukoms. Į perparduoti skirtų prekių ir paslaugų pirkimą įeina paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės trečiosioms šalims, pirkimas.

Pastaba.

Kapitalizuotą produkciją sudaro visos savo reikmėms pagamintos prekės, kurias jų gamintojai pasilieka sau kaip investiciją. Pastarajai priklauso ilgalaikio materialiojo (pastatai ir kt.) ir nematerialiojo (programinės įrangos kūrimas ir kt.) turto gamyba. Kapitalizuota produkcija yra neparduota produkcija, kurios vertė nustatoma pagal gamybos sąnaudas. Reikia atkreipti dėmesį į tai, kad šios gamybos priemonės taip pat turi būti įtrauktos į investicijas.

Pastaba.

Kitos (įprastinės ir ypatingosios veiklos) pajamos yra įmonių apskaitos pozicija. Šios pozicijos turinys gali būti skirtingas įvairiuose sektoriuose ir laikui bėgant, todėl negali būti tiksliai apibrėžtas statistiniais tikslais.

Rengiant statistinius duomenis apie NACE 2 red. 65.1 ir 65.2 grupėse nustatytas veiklos rūšis, produkcijos vertė apibrėžiama kaip bendra uždirbtų įmokų suma plius visos pajamos iš investicijų portfelio, plius kitos teikiamos paslaugos minus bendra išmokų sąnaudų suma, išskyrus žalos valdymo išlaidas, plius kapitalo prieaugis ir atidėjiniai.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VI priedo 3 skirsnyje, produkcijos vertė apibrėžiama kaip gautinos palūkanos ir panašios pajamos minus mokėtinos palūkanos ir panašios išlaidos plius gautini komisiniai, plius pajamos iš akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių, plius grynasis pelnas (nuostolis) iš finansinių operacijų, plius kitos veiklos pajamos.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VII priedo 3 skirsnyje, produkcijos vertė apibrėžiama kaip apyvarta minus mokėtinos draudimo įmokos, plius pajamos iš investicijų, plius kitos pajamos, plius gautinos draudimo išmokos, minus bendros išlaidos pensijoms, minus grynasis techninių atidėjinių pokytis.

NACE 2 red. 64.11 klasės įmonėms (centriniams bankams) produkcijos vertė apibrėžiama kaip gautinos palūkanos ir panašios pajamos, minus mokėtinos palūkanos ir panašios išlaidos, plius gautini komisiniai, plius pajamos iš akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių, plius grynasis pelnas (nuostolis) iš finansinių operacijų, plius kitos veiklos pajamos.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai:

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Produkcijos vertės komponentai įrašomi tokiose atskaitomybės pozicijose:

Grynoji apyvarta

Kitos veiklos pajamų dalis – išskyrus subsidijas

Ypatingosios veiklos pajamų dalis – išskyrus subsidijas

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokyčiai

Žaliavų ir medžiagų dalis, susijusi su prekių, skirtų perparduoti, pirkimais ir atsargų pokyčiu

Savo reikmėms įmonės atliktas ir kapitalizuotas darbas

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Produkcijos vertės komponentai įrašomi tokiose atskaitomybės pozicijose (sąnaudų paskirties metodas):

Įplaukos iš prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, pajamos iš autorinio atlyginimo (išskyrus įplaukas iš palūkanų ir dividendų, jeigu įtraukti į įplaukas)

Kitos pajamos – išskyrus subsidijas

+

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokytis

Žaliavų ir medžiagų dalis, susijusi su prekių, skirtų perparduoti, pirkimais ir atsargų pokyčiu

+

Savo reikmėms įmonės atliktas ir kapitalizuotas darbas (įtraukta į kitas pajamas)

Produkcijos vertės komponentai įrašomi tokiose atskaitomybės pozicijose (sąnaudų pobūdžio metodas):

Įplaukos iš prekių pardavimo ir paslaugų teikimo, pajamos iš autorinio atlyginimo (išskyrus įplaukas iš palūkanų ir dividendų, jeigu įtraukti į įplaukas)

Kitos pajamos – išskyrus subsidijas

Pardavimo sąnaudos, išskyrus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas

+

Savo reikmėms įmonės atliktas ir kapitalizuotas darbas (įtraukta į kitas pajamas)

Ryšys su kitais kintamaisiais

Rengiant duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai, produkcijos vertę sudaro:

Apyvarta (12 11 0),

+/-

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokytis (13 21 3)

+/-

Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargų pokytis (13 21 1)

-

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai (13 12 0)

+

Kapitalizuota produkcija

+

Kitos veiklos pajamos (išskyrus subsidijas)

Produkcijos vertė naudojama apskaičiuojant pridėtinę vertę faktorinėmis kainomis (12 15 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Rengiant statistinius duomenis apie NACE 2 red. 65.1 ir 65.2 grupėse nurodytas veiklos rūšis, produkcijos vertė apskaičiuojama taip:

Gyvybės draudimui:

Bendra pasirašytų įmokų suma (12 11 0),

+

Bendras perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytis (32 11 2)

+

Investicinės veiklos pajamos (32 22 0)

-

Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5)

-

Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6)

-

Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale (32 71 1)

+

[(Visi bendrieji techniniai atidėjiniai (37 30 0) – Visi grynieji techniniai atidėjiniai (37 30 1))/Visi grynieji techniniai atidėjiniai (37 30 1)] x (Investicinės veiklos pajamos (32 22 0) – Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5) – Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6) – Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale (32 71 1)),

+

Kitos techninės pajamos, grynoji suma (32 16 1)

+

Kitos pajamos (32 46 0)

-

Bendra draudimo išmokų suma (32 13 1)

-

Bendras numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokytis (32 13 4)

+

Išorinės bei vidinės žalos sureguliavimo išlaidos (32 61 5)

+

Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6)

+

Nerealizuotas pelnas iš investicijų (32 23 0)

-

Investicijų realizavimo nuostolis (32 72 3)

-

Nerealizuotas nuostolis iš investicijų (32 28 0)

-

Bendras gyvybės draudimo techninio atidėjinio pokytis (32 25 0)

-

Draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai, grynoji suma (32 16 3)

-

Būsimų asignavimų fondo pokytis (32 29 0 dalis)

-

Kitų techninių atidėjinių grynieji pokyčiai, nepateikti kitose pozicijose (32 16 2).

Ne gyvybės draudimui ir perdraudimui:

Bendra pasirašytų įmokų suma (12 11 0)

+

Bendras perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytis (32 11 2)

+

Investicinės veiklos pajamos (32 42 0)

-

Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5)

-

Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6)

-

Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale (32 71 1)

+

[(Visi bendrieji techniniai atidėjiniai (37 30 0) – Visi grynieji techniniai atidėjiniai (37 30 1))/Visi grynieji techniniai atidėjiniai (37 30 1)] x (Investicinės veiklos pajamos (32 42 0) – Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5) – Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6) – Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale (32 71 1))

+

Kitos techninės pajamos, grynoji suma (32 16 1)

+

Kitos pajamos (32 46 0)

-

Bendra draudimo išmokų suma (32 13 1)

-

Bendras numatomų išmokų techninio atidėjinio pokytis (32 13 4)

+

Išorinės bei vidinės žalos sureguliavimo išlaidos (32 61 5)

+

Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6)

-

Investicijų realizavimo nuostolis (32 72 3)

-

Draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai, grynoji suma (32 16 3)

-

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninio atidėjinio pokytis (32 15 0)

-

Kitų techninių atidėjinių grynieji pokyčiai, nepateikti kitose pozicijose (32 16 2).

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VI priedo 3 skirsnyje, produkcijos vertė apskaičiuojama taip:

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos (42 11 0)

-

Mokėtinos palūkanos ir panašios išlaidos (42 12 0)

+

Gautini komisiniai (42 14 0)

+

Pajamos iš akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių (42 13 1)

+

Grynasis pelnas (nuostolis) iš finansinių operacijų (42 20 0)

+

Kitos veiklos pajamos (42 31 0)

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VII priedo 3 skirsnyje, produkcijos vertė apskaičiuojama taip:

Apyvarta (12 11 0),

-

Mokėtinos draudimo įmokos (48 05 0)

+

Pajamos iš investicijų (48 01 0)

+

Kitos pajamos (48 02 2)

+

Gautinos draudimo išmokos (48 02 1)

-

Bendros išlaidos pensijoms (48 03 0)

-

Grynasis techninių atidėjinių pokytis (48 04 0)

Kodas

:

12 13 0

Pavadinimas

:

Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo

Priedai

:

II–IV

Apibrėžtis

Atitinka pirkimo ir perpardavimo neperdirbant veiklos pelningumą. Apskaičiuojama pagal apyvartą, prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimą bei atsargų pokyčius.

Į apyvartą, prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti, pirkimą ir atsargų pokyčius įeina paslaugų, skirtų teikti tokios pat būklės trečiosioms šalims, pardavimas, pirkimas ir atsargų pokyčiai.

Taip pat vadinama bendrąja prekybos marža.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai:

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Šių duomenų įmonių finansinėje atskaitomybėje negalima pateikti atskirai. Atskaitomybėje jie sudaro grynosios apyvartos ir žaliavų bei medžiagų dalį pagal Ketvirtąją atskaitomybės direktyvą (78/660).

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Šių duomenų įmonių finansinėje atskaitomybėje negalima pateikti atskirai. Taikant sąnaudų pobūdžio metodą, jie yra įplaukų ir panaudotų žaliavų bei medžiagų dalis. Taikant sąnaudų paskirties metodą, jie yra įplaukų ir pardavimo sąnaudų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendrąją maržą, gautą iš prekių perpardavimo, sudaro:

Pirkimo ir perpardavimo veiklos apyvarta (18 16 0)

-

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai (13 12 0)

+/-

Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargų pokytis (13 21 1)

Bendroji marža, gauta iš prekių perpardavimo – tai produkcijos vertės (12 12 0) dalis.

Kodas

:

12 15 0

Pavadinimas

:

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis

Priedai

:

I–IV, VI ir VII

Apibrėžtis

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai, pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis – tai bendrosios pajamos iš gamybinės veiklos, patikslintos atsižvelgiant į veiklos subsidijas ir netiesioginius mokesčius.

Ji gali būti apskaičiuojama pagal apyvartą, plius kapitalizuota produkcija, plius kitos veiklos pajamos (įskaitant veiklos subsidijas), plius arba minus atsargų pokyčiai, minus prekių ir paslaugų pirkimas, minus kiti su apyvarta susiję, bet neišskaitytini produktų mokesčiai, minus su gamyba susiję muitai ir mokesčiai. Su produkcija susiję muitai ir mokesčiai – tai privalomi neatlygintiniai mokėjimai, kuriuos grynaisiais pinigais arba natūra nustato valdžios sektorius arba Europos Sąjungos institucijos už prekių ir paslaugų gamybą ir importą, darbo jėgos įdarbinimą, žemės, pastatų nuosavybę arba naudojimą arba kitą gamyboje naudojamą turtą, neatsižvelgiant į pagamintų arba parduotų prekių ir paslaugų kiekį arba vertę. Kitaip ją galima apskaičiuoti pagal bendrąjį likutinį perteklių pridėjus personalo išlaikymo sąnaudas.

Į pridėtinę vertę neįtraukiamos įmonių finansinėje atskaitomybėje finansinėms pajamoms ir sąnaudoms pagal Ketvirtąją atskaitomybės direktyvą (78/660) priskiriamos pajamos ir sąnaudos. Į pridėtinę vertę neįtraukiamos pajamos ir sąnaudos, klasifikuojamos kaip palūkanų pajamos, pajamos iš dividendų, užsienio valiutos keitimo pelnas skolinantis užsienio valiuta, susijęs su palūkanų sąnaudomis, pelnas iš išpirkimo ir skolos sumokėjimo, pelnas arba finansinės sąnaudos pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1725/2003.

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis apskaičiuojama kaip „bendroji“, nes vertės patikslinimai (pvz., nusidėvėjimas ir vertės sumažėjimo nuostoliai) neatimami.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, nustatytas NACE 2 red. 65.1 ir 65.2 grupėse, pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis apibrėžiama kaip produkcijos vertė minus bendra gautų perdraudimo paslaugų vertė, minus komisiniai, minus kitos išorinės išlaidos už įsigytas prekes bei paslaugas.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VI priedo 3 skirsnyje, pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis apibrėžiama kaip produkcijos vertė minus prekių ir paslaugų pirkimas.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VII priedo 3 skirsnyje, pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis apibrėžiama kaip produkcijos vertė minus prekių ir paslaugų pirkimas.

NACE 2 red. 64.11 klasės įmonėms pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis apibrėžiama kaip produkcijos vertė minus prekių ir paslaugų pirkimas.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai:

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Pridėtinę vertę faktorinėmis kainomis galima tiesiogiai apskaičiuoti pagal tokias apskaitos pozicijas:

Grynoji apyvarta

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokyčiai

Savo reikmėms įmonės atliktas ir kapitalizuotas darbas

Žaliavos ir medžiagos

Kitos išorinės sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos pajamos

Ypatingosios veiklos sąnaudos

Ypatingosios veiklos pajamos

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Pridėtinę vertę faktorinėmis kainomis galima tiesiogiai apskaičiuoti pagal tokias apskaitos pozicijas taikant sąnaudų pobūdžio metodą:

Įplaukos (atėmus įplaukas iš palūkanų ir dividendų, jeigu įtraukti į įplaukas)

+/-

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokyčiai

-

Panaudotos žaliavos ir medžiagos

-

Kitos sąnaudos

+

Kitos pajamos

Pridėtinę vertę faktorinėmis kainomis galima tiesiogiai apskaičiuoti pagal tokias apskaitos pozicijas taikant sąnaudų paskirties metodą:

Įplaukos (atėmus įplaukas iš palūkanų ir dividendų, jeigu įtraukti į įplaukas)

-

Pardavimo sąnaudos (išskyrus išmokų darbuotojams sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas)

-

Paskirstymo išlaidos (išskyrus išmokų darbuotojams sąnaudas)

-

Administracinės išlaidos (išskyrus išmokų darbuotojams sąnaudas)

-

Kitos sąnaudos

+

Kitos pajamos

Ryšys su kitais kintamaisiais

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai.

Pridėtinę vertę faktorinėmis kainomis sudaro:

Apyvarta (12 11 0)

+/-

Prekių ir paslaugų atsargų pokytis (13 21 0)

+

Kapitalizuota produkcija

+

Kitos veiklos pajamos

-

Prekių ir paslaugų pirkimai (13 11 0)

-

Kiti su apyvarta susiję, bet neišskaitytini produktų mokesčiai

-

Su produkcija susiję muitai ir mokesčiai

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis naudojama apskaičiuojant bendrąjį likutinį perteklių (12 17 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, nustatytas NACE 2 red. 65.1 ir 65.2 grupėse, pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis apskaičiuojama taip:

Produkcijos vertė (12 12 0),

-

Prekių ir paslaugų pirkimai (13 11 0).

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VI priedo 3 skirsnyje, pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis apskaičiuojama taip:

Produkcijos vertė (12 12 0),

-

Prekių ir paslaugų pirkimai (13 11 0).

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VII priedo 3 skirsnyje, pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis apskaičiuojama taip:

Produkcijos vertė (12 12 0),

-

Prekių ir paslaugų pirkimai (13 11 0).

Kodas

:

12 17 0

Pavadinimas

:

Bendrasis likutinis perteklius

Priedai

:

I–IV

Apibrėžtis

Bendrasis likutinis perteklius – pelnas, gautas iš gamybinės veiklos, apmokėjus darbo jėgos faktorines sąnaudas. Jį galima apskaičiuoti pagal pridėtinę vertę faktorinėmis kainomis atėmus personalo išlaikymo sąnaudas. Tai vieneto turimas likutis, iš kurio jis gali atsiskaityti su nuosavų lėšų teikėjais ir skolintojais, sumokėti mokesčius ir galų gale finansuoti visas arba dalį savo investicijų.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai:

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Bendrasis likutinis perteklius gali būti apskaičiuotas pagal tokias apskaitos pozicijas:

Grynoji apyvarta

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokyčiai

Savo reikmėms įmonės atliktas ir kapitalizuotas darbas

Žaliavos ir medžiagos

Kitos išorinės sąnaudos

Kitos veiklos sąnaudos

Kitos veiklos pajamos

Ypatingosios veiklos sąnaudos

Ypatingosios veiklos pajamos

Personalo sąnaudos

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Bendrąjį likutinį perteklių galima tiesiogiai apskaičiuoti pagal tokias apskaitos pozicijas taikant sąnaudų pobūdžio metodą:

Įplaukos (atėmus įplaukas iš palūkanų ir dividendų, jeigu įtraukti į įplaukas)

+/-

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokyčiai

-

Panaudotos žaliavos ir medžiagos

-

Kitos sąnaudos

-

Kitos pajamos

-

Išmokų darbuotojams sąnaudos

Bendrąjį likutinį perteklių galima tiesiogiai apskaičiuoti pagal tokias apskaitos pozicijas taikant sąnaudų paskirties metodą:

Įplaukos (atėmus įplaukas iš palūkanų ir dividendų, jeigu įtraukti į įplaukas)

-

Pardavimo sąnaudos (išskyrus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas)

-

Paskirstymo išlaidos (išskyrus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas)

-

Administracinės išlaidos (išskyrus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas)

-

Kitos sąnaudos (išskyrus nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas)

-

Kitos pajamos

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendrąjį likutinį perteklių sudaro:

Pridėtinė vertė faktorinėmis kainomis (12 15 0)

-

Personalo išlaikymo sąnaudos (13 31 0)

Kodas

:

13 11 0

Pavadinimas

:

Prekių ir paslaugų pirkimai

Priedai

:

I–IV, VI ir VII

Apibrėžtis

Prekių ir paslaugų pirkimus sudaro visos prekės ir paslaugos, pirktos per ataskaitinį laikotarpį perparduoti arba vartoti gamyboje, išskyrus gamybos priemones, kurių vartojimas registruojamas kaip pagrindinio kapitalo vartojimas. Atitinkamos prekės ir paslaugos gali būti perparduotos su kokiais nors pakeitimais arba be jų, visiškai sunaudotos gamyboje arba, galiausiai, kaupiamos.

Į šiuos pirkimus įeina medžiagos, kurios tiesiogiai naudojamos prekėms gaminti (žaliavos, tarpiniai produktai, komponentai), kartu su nekapitalizuotais smulkiais įrankiais ir įrenginiais. Į juos taip pat įeina pagalbinės medžiagos (tepalai, vanduo, pakuotė, medžiagos priežiūrai ir remontui, biuro reikmenys) ir energetikos produktai. Į šį kintamąjį taip pat įeina vieneto gaminamoms gamybos priemonėms reikalingų medžiagų pirkimas.

Per ataskaitinį laikotarpį apmokėtos paslaugos taip pat įtraukiamos, nepaisant to, ar jos yra pramoninės, ar nepramoninės. Į šį skaičių įeina mokėjimai už visą darbą, kurį vieneto vardu atliko trečiosios šalys, įskaitant einamąjį remontą ir priežiūrą, įrengimo darbus ir techninius tyrimus. Už gamybos priemonių įrengimą sumokėtos sumos ir kapitalizuotų prekių vertė neįtraukiama.

Taip pat įtraukiami mokėjimai už nepramonines paslaugas, kaip antai teisinės išlaidos ir apskaitos išlaidos, mokesčiai už patentus ir licencijas (jeigu jie nekapitalizuoti), draudimo įmokos, akcininkų susirinkimų ir valdymo organų susirinkimų išlaidos, įmokos verslo ir profesinėms asociacijoms, pašto, telefono, elektroninių ryšių, telegrafo ir fakso mokesčiai, prekių ir personalo vežimo išlaidos, reklamos išlaidos, komisiniai (jeigu jie neįtraukti į darbo užmokestį), nuoma, banko mokesčiai (išskyrus palūkanų mokėjimą) ir visos kitos trečiųjų šalių teikiamos verslo paslaugos. Įtraukiamos paslaugos, kurias vienetas pakeičia ir kapitalizuoja kaip kapitalizuotą produkciją.

Į prekių ir paslaugų pirkimus neįtraukiamos išlaidos, klasifikuojamos kaip finansinės išlaidos arba kaip palūkanų ir dividendų pavidalo įplaukos.

Prekių ir paslaugų pirkimai vertinami pagal pirkimo kainą, t. y. kainą, kurią pirkėjas faktiškai sumoka už produktus, įskaitant visus mokesčius be pirktiems produktams taikomų subsidijų, tačiau išskyrus pridėtinės vertės tipo mokesčius.

Dėl to visi kiti produktų mokesčiai ir muitai iš prekių ir paslaugų pirkimo vertės neišskaitomi. Vertinant šiuos pirkimus į gamybos mokesčius galima neatsižvelgti.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai, išlaidos, kurios įmonių finansinėje atskaitomybėje priskiriamos prie finansinių išlaidų, į prekių ir paslaugų pirkimus neįtraukiamos.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, nustatytas NACE 2 red. 65.1 ir 65.2 grupėse, prekių ir paslaugų pirkimai apibrėžiami kaip bendra gautų perdraudimo paslaugų vertė plius bendra komisinių suma, kaip nurodyta Tarybos direktyvos 91/674 64 straipsnyje, plius visos kitos išorinės išlaidos už įsigytas prekes ir paslaugas (išskyrus personalo išlaikymo sąnaudas).

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VI priedo 3 skirsnyje, prekių ir paslaugų pirkimai apibrėžiami kaip mokėtini komisiniai plius kitos administracinės išlaidos, plius kitos veiklos sąnaudos.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai:

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Prekių ir paslaugų pirkimai gali būti apskaičiuoti pagal šias apskaitos pozicijas:

Žaliavos ir medžiagos (prieš atsižvelgiant į prekių ir paslaugų atsargų pokyčius)

Kitos išorinės sąnaudos (prieš atsižvelgiant į prekių ir paslaugų atsargų pokyčius)

Kitos veiklos sąnaudų dalis – ši dalis apima mokėjimus už prekes ir paslaugas, neįtrauktas į dvi pirmiau pateiktas pozicijas (žaliavos ir medžiagos bei kitos išorinės sąnaudos). Čia neįtraukta dalis yra susijusi su gamybos mokesčių mokėjimu.

Ypatingosios veiklos sąnaudos

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Prekių ir paslaugų pirkimai gali būti apskaičiuoti pagal šias apskaitos pozicijas taikant sąnaudų pobūdžio metodą:

Panaudotos žaliavos ir medžiagos

Kitos sąnaudos (prieš atsižvelgiant į prekių ir paslaugų atsargų pokyčius)

Prekių ir paslaugų pirkimai gali būti apskaičiuoti pagal šias apskaitos pozicijas taikant sąnaudų paskirties metodą:

Pardavimo sąnaudos (prieš atsižvelgiant į prekių ir paslaugų pokyčius ir išskyrus išmokų darbuotojams sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas)

Paskirstymo išlaidos (patirtos ataskaitiniu laikotarpiu ir išskyrus išmokų darbuotojams sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas)

Administracinės išlaidos (patirtos ataskaitiniu laikotarpiu ir išskyrus išmokų darbuotojams sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas)

Kitos sąnaudos

Ryšys su kitais kintamaisiais

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai, prekių ir paslaugų pirkimai naudojami apskaičiuojant pridėtinę vertę faktorinėmis kainomis (12 15 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Daug straipsnių, įeinančių į prekių ir paslaugų pirkimus, nurodomi atskirai.

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai (13 12 0)

Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas (13 13 1)

Ilgalaikės prekių nuomos ir veiklos nuomos mokesčiai (13 41 1)

Energetikos produktų pirkimas (20 11 0)

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, nustatytas NACE 2 red. 65.1 ir 65.2 grupėse, prekių ir paslaugų pirkimai apskaičiuojami taip:

Gyvybės draudimui:

Perdraudimo likutis (32 18 0),

+

[(Visi bendrieji techniniai atidėjiniai (37 30 0) – Visi grynieji techniniai atidėjiniai (37 30 1))/Visi grynieji techniniai atidėjiniai (37 30 1)] x (Investicinės veiklos pajamos (32 22 0) – Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5) – Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6) – Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale (32 71 1)),

+

Komisiniai (32 61 1),

+

Išorinės išlaidos už įsigytas prekes bei paslaugas (32 61 4)

Ne gyvybės draudimui ir perdraudimui:

Perdraudimo likutis (32 18 0),

+

[(Visi bendrieji techniniai atidėjiniai (37 30 0) – Visi grynieji techniniai atidėjiniai (37 30 1))/Visi grynieji techniniai atidėjiniai (37 30 1)] x (investicinės veiklos pajamos (32 42 0) – Investicijų vertės padidėjimas (32 71 5) – Investicijų realizavimo pelnas (32 71 6) – Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale (32 71 1)),

+

Komisiniai (32 61 1),

+

Išorinės išlaidos už įsigytas prekes bei paslaugas (32 61 4)

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VI priedo 3 skirsnyje, prekių ir paslaugų pirkimai apskaičiuojami taip:

Mokėtini komisiniai (42 15 0),

+

Kitos administracinės išlaidos (42 32 2),

+

Kitos veiklos sąnaudos (42 33 0).

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VII priedo 3 skirsnyje, prekių ir paslaugų pirkimų (13 11 0) kintamasis naudojamas apskaičiuojant bendrų veiklos išlaidų (48 06 0) kintamąjį.

Kodas

:

13 12 0

Pavadinimas

:

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai

Priedai

:

I–IV

Apibrėžtis

Pirkimas perparduoti – prekių, skirtų perparduoti trečiosioms šalims, pirkimas neperdirbant. Į jį taip pat įeina paslaugų pirkimas, kur į sąskaitas faktūras įtraukia paslaugų bendrovės, t. y. tos, kurių apyvartą sudaro ne tik komisiniai, mokami agentūroms už paslaugų sandorį (pavyzdžiui, nekilnojamojo turto agentų), bet taip pat ir faktinė su paslaugų sandoriu susijusi suma, pavyzdžiui, kelionių agentų transporto pirkimas. Prekių ir paslaugų, kurios parduodamos trečiosioms šalims už komisinius, vertė neįtraukiama, nes komisinius gaunantis agentas šių prekių neperka ir neparduoda.

Jeigu čia priskiriamos perpardavimo paslaugos, tokios paslaugos yra paslaugų teikimo veiklos, teisės pasinaudoti iš anksto numatytomis paslaugomis arba fizinės pagalbos paslaugomis rezultatas. Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai įvertinami pagal pirkimo kainą, išskyrus išskaitytiną PVM ir kitus išskaitytinus tiesiogiai su apyvarta susijusius mokesčius. Todėl visi kiti produktų mokesčiai ir muitai neįskaitomi įvertinant prekių ir paslaugų pirkimus.

Įvertinant šiuos pirkimus, į gamybos mokesčius galima neatsižvelgti.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai:

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomi atskirai. Jos sudaro dalį:

Žaliavų ir medžiagų

Kitų išorinių sąnaudų

Kitos veiklos sąnaudų

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomi atskirai. Jos sudaro šių apskaitos pozicijų dalį taikant sąnaudų pobūdžio metodą:

Panaudotos žaliavos ir medžiagos (prieš atsižvelgiant į prekių ir paslaugų atsargų pokyčius)

Kitos sąnaudos

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimas įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomas atskirai. Jos sudaro šių apskaitos pozicijų dalį taikant sąnaudų paskirties metodą:

Pardavimo sąnaudos (prieš atsižvelgiant į prekių ir paslaugų pokyčius ir išskyrus išmokų darbuotojams sąnaudas, nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudas)

Kitos sąnaudos

Ryšys su kitais kintamaisiais

Prekių ir paslaugų pirkimų (13 11 0) dalis

Prekių ir paslaugų, skirtų perparduoti tokios pat būklės, pirkimai naudojami apskaičiuojant bendrąją maržą, gautą iš prekių perpardavimo (12 13 0), produkcijos vertę (12 12 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Kodas

:

13 13 1

Pavadinimas

:

Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas

Priedai

:

I–IV

Apibrėžtis

Į šį skaičių įeina mokėjimai laikino užimtumo agentūroms ir panašioms organizacijoms, kurios ribotiems laikotarpiams teikia darbininkus klientų įmonėms siekiant papildyti arba laikinai pakeisti kliento darbo jėgą, kai parūpinti asmenys yra laikinosios pagalbos paslaugų vieneto darbuotojai. Tačiau šios agentūros ir organizacijos neužtikrina tiesioginės savo darbuotojų priežiūros klientų darbo vietose. Įtraukiami tik mokėjimai už aprūpinimą personalu, kuris nesusijęs su konkrečių pramoninių arba kitų nepramoninių paslaugų teikimu.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 I–IV priedų 3 skirsniuose, išskyrus įmones, kurių veikla priskiriama NACE 2 red. K sekcijai:

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomas atskirai. Jis yra kitų išorinių sąnaudų ir kitos veiklos sąnaudų dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomas atskirai. Jis yra kitų sąnaudų pozicijos dalis arba panaudotų žaliavų ir medžiagų pozicijos dalis (tam tikrais atvejais, kai per agentūrą samdomi darbuotojai susiję su gamybine veikla) taikant sąnaudų pobūdžio metodą.

Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomas atskirai. Jis yra šių pozicijų dalis taikant sąnaudų paskirties metodą: pardavimo sąnaudos, paskirstymo išlaidos, administracinės išlaidos ir (arba) kitos sąnaudos.

Rengiant statistinius duomenis apie NACE 2 red. 65.1 ir 65.2 grupių veiklos rūšis:

Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomas atskirai, kaip apibūdinta Tarybos direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 16 punkte.

Rengiant statistinius duomenis apie NACE 2 red. 64.19 ir 64.92 klasių kredito įstaigų veiklos rūšis:

Per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas kitų administracinių išlaidų straipsnyje negali būti nurodomas atskirai, kaip nurodyta Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 8 punkto b papunktyje ir 28 straipsnio A dalies 4 punkto b papunktyje.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Prekių ir paslaugų pirkimų (13 11 0) dalis.

Kodas

:

13 21 0

Pavadinimas

:

Prekių ir paslaugų atsargų pokytis

Priedas

:

III

Apibrėžtis

Atsargų pokytis (teigiamas arba neigiamas) – atsargų vertės ataskaitinio laikotarpio pradžioje ir pabaigoje skirtumas. Atsargų pokytis gali būti skaičiuojamas pagal atsargų papildymo vertę, atėmus išėmimų vertę ir prekių atsargų pasikartojančių nuostolių vertę. Atsargos įrašomos pirkimo kainomis be PVM, jeigu perkamos iš kito vieneto, kitais atvejais – gamybos kainomis.

Atsargos (ir jų pokytis) gali būti suskirstomos taip:

pagamintos produkcijos atsargos,

nebaigtos gamybos atsargos,

prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargos,

žaliavų ir medžiagų atsargos.

Įtraukiamos vieneto pagamintų, bet dar neparduotų gatavų arba gaminamų produktų atsargos. Šiems produktams priskiriama vieneto nebaigta gamyba, net ir tuo atveju, jeigu atitinkami produktai priklauso trečiosioms šalims. Trečiosioms šalims priklausantys vieneto turimi produktai neįtraukiami.

Įtraukiamos prekių ir paslaugų, perkamų tik perparduoti tokios pat būklės, atsargos. Neįtraukiamos trečiosioms šalims komisinių pagrindu teikiamų prekių ir paslaugų atsargos. Perparduoti pirkti ir paslaugų įmonėse laikomi produktai gali būti prekės (pramoniniai įrenginiai galutinio įvykdymo inžinerinių sutarčių atveju arba pastatai teritorijos užstatymo atveju ir kt.) ir paslaugos (teisės naudotis reklamos plotu, transportu, apgyvendinimo patalpomis ir kt.).

Jeigu paslaugos kaupiamos, jas sudaro paslaugų teikimo veiklos, teisės pasinaudoti iš anksto numatytomis paslaugomis arba fizinės pagalbos paslaugomis rezultatas.

Taip pat įtraukiamos žaliavų ir pagalbinių medžiagų atsargos, tarpiniai produktai, komponentai, energija, nekapitalizuoti smulkūs įrankiai ir paslaugos, kurios priklauso vienetui.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Prekių ir paslaugų atsargų pokytis gali būti apskaičiuotas pagal šias pozicijas:

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokyčiai

Žaliavų ir medžiagų dalis

Kitų išorinių sąnaudų dalis

Kitos veiklos sąnaudų dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Prekių ir paslaugų atsargų pokytis gali būti apskaičiuotas pagal šias pelno (nuostolio) ataskaitos pozicijas taikant sąnaudų pobūdžio metodą:

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokyčiai

Panaudotų žaliavų ir medžiagų dalis

Kitų sąnaudų dalis.

Prekių ir paslaugų atsargų pokytis gali būti apskaičiuotas pagal šias pelno (nuostolio) ataskaitos pozicijas taikant sąnaudų paskirties metodą:

Pardavimo sąnaudų dalis

Paskirstymo išlaidų dalis

Administracinių išlaidų dalis

Kitų sąnaudų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Prekių ir paslaugų atsargų pokytis naudojamas apskaičiuojant pridėtinę vertę faktorinėmis kainomis (12 15 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Prekių ir paslaugų atsargų pokytį galima suskirstyti pagal atsargų rūšį: i) prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargų pokytis (13 21 1), ii) pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokytis (13 21 3) ir iii) žaliavų ir medžiagų atsargų pokytis.

Kodas

:

13 21 1

Pavadinimas

:

Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargų pokytis

Priedas

:

III

Apibrėžtis

Šis kintamasis apibrėžiamas kaip atsargų pirkimo kainomis pokytis be PVM nuo ataskaitinio laikotarpio pradžios iki pabaigos. Atsargų pokytis gali būti skaičiuojamas pagal produktų, pirktų perparduoti, įtraukimo į atsargas vertę, atėmus išėmimų vertę ir prekių atsargų pasikartojančių nuostolių vertę.

Į šias atsargas įeina prekės ir paslaugos, perkamos tik perparduoti tokios pat būklės. Neįtraukiamos trečiosioms šalims komisinių pagrindu teikiamų prekių ir paslaugų atsargos.

Perparduoti pirkti ir paslaugų įmonėse laikomi produktai gali būti prekės (pramoniniai įrenginiai galutinio įvykdymo inžinerinių sutarčių atveju arba pastatai teritorijos užstatymo atveju ir kt.) ir paslaugos (teisės naudotis reklamos plotu, transportu, apgyvendinimo patalpomis ir kt.).

Jeigu paslaugos kaupiamos, jas sudaro paslaugų teikimo veiklos, teisės pasinaudoti iš anksto numatytomis paslaugomis arba fizinės pagalbos paslaugomis rezultatas.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargų pokytis įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomas atskirai. Tai yra žaliavų ir medžiagų, kitų išorinių sąnaudų bei kitos veiklos sąnaudų dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargų pokytis įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomas atskirai. Pelno (nuostolio) ataskaitoje taikant sąnaudų pobūdžio metodą tai yra panaudotų žaliavų bei medžiagų ir kitų sąnaudų dalis.

Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargų pokytis įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomas atskirai. Pelno (nuostolio) ataskaitoje taikant sąnaudų paskirties metodą tai yra pardavimo sąnaudų ir kitų sąnaudų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, atsargų pokytis naudojamas apskaičiuojant bendrąją maržą, gautą iš prekių perpardavimo (12 13 0), produkcijos vertę (12 12 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Prekių ir paslaugų atsargų pokyčio (13 21 0) dalis

Kodas

:

13 21 3

Pavadinimas

:

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokytis

Priedai

:

II ir IV

Apibrėžtis

Šis kintamasis apibrėžiamas kaip vieneto pagamintų, bet dar neparduotų gatavų arba gaminamų produktų atsargų vertės pokytis nuo pirmos iki paskutinės ataskaitinio laikotarpio dienos.

Šiems produktams priskiriama vieneto nebaigta gamybą, net ir tuo atveju, jeigu atitinkami produktai priklauso trečiosioms šalims. Trečiosioms šalims priklausantys vieneto turimi produktai neįtraukiami.

Atsargos įvertinamos pagal gamybos sąnaudas prieš atliekant vertės patikslinimus (kaip antai nusidėvėjimas).

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokytis įmonių finansinėje atskaitomybėje įrašomas pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokyčių pozicijoje.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokytis pelno (nuostolio) ataskaitoje taikant sąnaudų pobūdžio metodą įrašomas pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokyčių pozicijoje.

Pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokytis pelno (nuostolio) ataskaitoje taikant sąnaudų paskirties metodą yra pardavimo sąnaudų pozicijos dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Vieneto pagamintos produkcijos ir nebaigtos gamybos atsargų pokytis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (12 12 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Prekių ir paslaugų atsargų pokyčio (13 21 0) dalis.

Kodas

:

13 31 0

Pavadinimas

:

Personalo išlaikymo sąnaudos

Priedai

:

I–VII

Apibrėžtis

Personalo išlaikymo sąnaudos apibrėžiamos kaip visas užmokestis grynaisiais pinigais arba natūra, kurį darbdavys moka darbuotojui (nuolatiniams ir laikiniems darbuotojams bei namudininkams) už per ataskaitinį laikotarpį atliktą darbą. Į personalo išlaikymo sąnaudas taip pat įeina vieneto išskaitomi mokesčiai ir darbuotojų socialinio draudimo įmokos, taip pat darbdavio privalomo ir savanoriško socialinio draudimo įmokos.

Personalo išlaikymo sąnaudas sudaro:

darbo užmokestis,

darbdavių socialinio draudimo sąnaudos.

Įtraukiamas visas per ataskaitinį laikotarpį išmokėtas užmokestis, neatsižvelgiant į tai, ar jis mokamas pagal darbo laiką, produkciją arba pagamintus vienetus, ir neatsižvelgiant į tai, ar jis mokamas reguliariai. Įtraukiamos visos piniginės dovanos, premijos už darbą bei darbo rezultatus, priemokos, „tryliktasis“ atlyginimas (ir panašios nustatyto dydžio premijos), išeitinės išmokos, būsto, transporto, pragyvenimo ir šeimos pašalpos, komisiniai atlyginimai, nario mokesčiai, mokėjimai už viršvalandžius, naktinį darbą ir kt., taip pat mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kitos darbdavio iš atlyginimo išskaitytos darbuotojų mokamos sumos.

Taip pat įtraukiamos darbdavio socialinio draudimo sąnaudos. Pastarąsias sudaro socialinio draudimo įmokos pagal pensijų sistemas, taip pat pagal ligos, motinystės, neįgalumo, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, šeimos pašalpų bei kitas sistemas. Tokios išlaidos įtraukiamos, neatsižvelgiant į tai, ar jos numatytos įstatymo, kolektyvinio susitarimo, sutarties ar yra savanoriško pobūdžio.

Į personalo išlaikymo sąnaudas neįtraukiamas per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Personalo išlaikymo sąnaudas galima tiesiogiai apskaičiuoti pagal šias apskaitos pozicijas:

Personalo sąnaudos, kurios yra darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudų pozicijų suma.

Reglamentas dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Personalo išlaikymo sąnaudos gali būti tiesiogiai apskaičiuotos pagal pelno (nuostolio) ataskaitos išmokų darbuotojams sąnaudų poziciją taikant sąnaudų pobūdžio metodą.

Be pelno (nuostolio) ataskaitos, taikant sąnaudų paskirties metodą, išmokų darbuotojams sąnaudos atskleidžiamos papildomai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Personalo išlaikymo sąnaudas sudaro:

Darbo užmokestis (13 32 0)

+

Socialinio draudimo sąnaudos (13 33 0)

Personalo išlaikymo sąnaudos naudojamos apskaičiuojant bendrąjį likutinį perteklių (12 17 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Kodas

:

13 32 0

Pavadinimas

:

Darbo užmokestis

Priedai

:

I–IV

Apibrėžtis

Darbo užmokestis apibrėžiamas kaip „visiems į mokėjimo žiniaraštį įtrauktiems asmenims (įskaitant namudininkus) už per ataskaitinį laikotarpį atliktą darbą grynaisiais pinigais arba natūra mokamas užmokestis“, neatsižvelgiant į tai, ar jis mokamas pagal darbo laiką, produkciją arba pagamintus vienetus, ir neatsižvelgiant į tai, ar jis mokamas reguliariai.

Darbo užmokestis apima darbuotojo mokamų socialinio draudimo įmokų, pajamų mokesčių ir kitas sumas, net jei darbdavys faktiškai jas išskaito ir pats jas už darbuotojus moka atitinkamoms socialinio draudimo sistemoms, mokesčių administravimo institucijoms ir kt. Į darbo užmokestį neįtraukiamos darbdavio mokamos socialinio draudimo įmokos.

Darbo užmokesčiui priskiriamos visos darbuotojų gautos piniginės dovanos, premijos, priemokos, „tryliktieji“ atlyginimai, išeitinės išmokos, būsto, transporto, pragyvenimo ir šeimos pašalpos, arbatpinigiai, komisiniai atlyginimai, nario mokesčiai ir kt., taip pat mokesčiai, socialinio draudimo įmokos ir kitos darbdavio iš atlyginimo išskaitytos darbuotojų mokamos sumos. Darbo užmokestis, kurį ir toliau moka darbdavys ligos, nelaimingo atsitikimo darbe, motinystės atostogų arba sutrumpinto darbo laiko atveju gali būti įrašomas čia arba įtraukiamas į socialinio draudimo sąnaudas, atsižvelgiant į vieneto apskaitos tvarką.

Į darbo užmokestį neįtraukiamas per agentūrą samdomų darbuotojų darbo apmokėjimas.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Darbo užmokestis įrašomas įmonių finansinės atskaitomybės darbo užmokesčio pozicijoje.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Pelno (nuostolio) ataskaitoje taikant sąnaudų pobūdžio metodą darbo užmokestis yra išmokų darbuotojams sąnaudų pozicijos dalis.

Darbo užmokestis yra išmokų darbuotojams sąnaudų pozicijos, kuri, be pelno (nuostolio) ataskaitos, taikant sąnaudų paskirties metodą, atskleidžiama papildomai, dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Darbo užmokestis naudojamas apskaičiuojant personalo išlaikymo sąnaudas (13 31 0).

Kodas

:

13 33 0

Pavadinimas

:

Socialinio draudimo sąnaudos

Priedai

:

I–IV

Apibrėžtis

Darbdavio socialinio draudimo sąnaudos yra suma, lygi socialinio draudimo įmokų, kurias moka darbdaviai, kad užtikrintų savo darbuotojams teisę į socialines išmokas, vertei.

Į darbdavio socialinio draudimo sąnaudas įeina darbdavio socialinio draudimo įmokos pagal pensijų sistemas, taip pat pagal ligos, motinystės, neįgalumo, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų, šeimos pašalpų bei kitas sistemas.

Įtraukiamos sąnaudos visiems darbuotojams, įskaitant namudininkus ir praktikantus.

Įtraukiami mokesčiai pagal visas sistemas, neatsižvelgiant į tai, ar jie numatyti įstatymo, kolektyvinio susitarimo, sutarties ar yra savanoriško pobūdžio. Darbo užmokestis, kurį darbdavys ir toliau moka ligos, nelaimingo atsitikimo darbe, motinystės atostogų arba sutrumpinto darbo laiko atveju, gali būti įrašomas čia arba įtraukiamas į darbo užmokestį, atsižvelgiant į vieneto apskaitos tvarką.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Socialinio draudimo sąnaudos įrašomos įmonių finansinės atskaitomybės socialinio draudimo sąnaudų pozicijoje.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Pelno (nuostolio) ataskaitoje taikant sąnaudų pobūdžio metodą socialinio draudimo sąnaudos yra išmokų darbuotojams sąnaudų pozicijos dalis.

Socialinio draudimo sąnaudos yra išmokų darbuotojams sąnaudų pozicijos, kuri, be pelno (nuostolio) ataskaitos, taikant sąnaudų paskirties metodą, atskleidžiama papildomai, dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Socialinio draudimo sąnaudos naudojamos apskaičiuojant personalo išlaikymo sąnaudas (13 31 0).

Kodas

:

13 41 1

Pavadinimas

:

Ilgalaikės prekių nuomos ir veiklos nuomos mokesčiai

Priedai

:

II ir IV

Apibrėžtis

Į ilgalaikės prekių nuomos mokesčius įeina visi mokesčiai, susiję su materialiojo turto nuoma ilgesniam kaip vienerių metų laikotarpiui.

Veiklos nuoma – tokia nuoma, kuria nuomininkui neperduodama visa rizika ir atlygiai, susiję su teisėta nuosavybe. Pagal veiklos nuomą nuomininkas įgyja teisę ilgalaikio naudojimo prekę naudoti tam tikrą laikotarpį, kuris gali būti ilgas arba trumpas, ir nebūtinai turi būti nustatomas iš anksto. Kai veiklos nuomos terminas baigiasi, nuomotojas tikisi savo prekę atgauti beveik tokios pat būklės, kokios ji buvo išnuomojant, išskyrus įprastą nusidėvėjimą. Taigi, nuomos laikotarpis neapima viso prekės ekonominio naudingumo laikotarpio arba didesnės jo dalies. Mokėjimai už prekių veiklos nuomą susiję su materialiojo turto, kuriuo vienetas gali naudotis pagal šias sutartis, naudojimo sąnaudomis.

Jeigu nuomotojas perduoda nuomininkui visą riziką ir atlygius, susijusius su nuosavybe, nuoma de facto, nors ir ne de jure, yra finansinė. Pagal finansinę nuomą nuomos laikotarpis apima visą ilgalaikio naudojimo prekės ekonominio naudingumo laikotarpį arba didžiąją jo dalį. Finansinės nuomos termino pabaigoje nuomininkas dažnai turi galimybę įsigyti prekę už nominalią kainą. Nuomotojas neprivalo turėti jokios patirties dėl aptariamos prekės. Jis neteikia nuomininkui jokių remonto, priežiūros arba pakeitimo paslaugų. Paprastai prekę pasirenka nuomotojas, ir gamintojas arba pardavėjas tiesiogiai ją jam pristato. Taigi nuomotojui tenka tik finansinis vaidmuo. Visi mokėjimai, susiję su finansine nuoma, neturėtų būti įtraukiami į 13 41 1 kintamąjį. Aptariamos prekės pirkimo kaina turėtų būti įtraukta į bendrąsias investicijas prekės įsigijimo metu.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Ilgalaikės prekių nuomos ir veiklos nuomos mokesčiai įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomi atskirai. Jie yra kitų išorinių sąnaudų ir kitos veiklos sąnaudų dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Ilgalaikės prekių nuomos ir veiklos nuomos mokesčiai įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomi atskirai. Taikant sąnaudų pobūdžio metodą, pelno (nuostolio) ataskaitoje jie yra kitų sąnaudų dalis.

Ilgalaikės prekių nuomos ir veiklos nuomos mokesčiai įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomi atskirai. Taikant sąnaudų paskirties metodą, pelno (nuostolio) ataskaitoje jie yra kitų sąnaudų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Prekių ir paslaugų pirkimų (13 11 0) dalis

Kodas

:

15 11 0

Pavadinimas

:

Bendrosios investicijos į materialųjį turtą

Priedai

:

I–IV, VI ir VII

Apibrėžtis

Investicijos į visą materialųjį turtą per ataskaitinį laikotarpį. Įtraukiamos naujos ir esamos materialios gamybos priemonės, pirktos iš trečiųjų šalių, įgytos pagal finansinės nuomos sutartį (t. y. teisė naudoti ilgalaikio naudojimo prekę už nuomos mokesčius per ilgą, iš anksto nustatytą terminą) arba pagamintos savo reikmėms (t. y. materialių pagrindinių priemonių kapitalizuota produkcija), kurių naudingo eksploatavimo laikas yra ilgesnis kaip vieneri metai, įskaitant negaminamą materialųjį turtą, kaip antai žemė. Produkcijos, kuri gali būti kapitalizuota, naudingo eksploatavimo laiką galima pailginti, atsižvelgiant į įmonės apskaitos tvarką, jeigu pastaroji numato ilgesnį numatomo eksploatavimo laiką nei pirmiau nurodyti vieneri metai.

Visos investicijos įvertinamos prieš vertės patikslinimus (t. y. bendrai) ir prieš pajamų iš pardavimo išskaitymą. Pirktos prekės įvertinamos pagal pirkimo kainą, t. y. įtraukiami transporto ir įrengimo mokesčiai, rinkliavos, mokesčiai ir kitos nuosavybės perdavimo išlaidos. Finansinės nuomos būdu įsigytų prekių vertė atitinka prekės rinkos kainą, tik jeigu prekė nupirkta įgijimo metais. Ši vertė iš esmės yra nurodoma sutartyje arba gali būti nustatyta susumuojant dalines įmokas, kurios atitinka kapitalo apmokėjimą. Palūkanų mokėjimus atitinkančios dalinės įmokos neįtraukiamos. Savo reikmėms pagamintos materialiosios prekės įvertinamos pagal gamybos sąnaudas. Neįtraukiamos prekės, įgytos dėl restruktūrizavimo (kaip antai susijungimai, perėmimai, padalijimai ir atsiskyrimai). Nekapitalizuojamų smulkių įrankių pirkimas įtraukiamas į einamąsias išlaidas.

Taip pat įtraukiami visi papildymai, pakeitimai, patobulinimai ir atnaujinimai, kurie pailgina gamybos priemonių eksploatavimo laiką arba padidina jų gamybinį pajėgumą.

Neįtraukiamos einamosios priežiūros išlaidos ir pagal nuomojimo ir veiklos nuomos sutartis naudojamų gamybos priemonių vertė ir einamosios išlaidos. Metiniai mokėjimai už turtą, įsigytą finansinės nuomos būdu, neturėtų būti įtraukiami. Neįtraukiamos investicijos į nematerialųjį ir finansinį turtą.

Finansinei nuomai būdinga tai, kad nuomotojas perduoda nuomininkui visą su nuosavybe susijusią riziką ir atlygius de facto, nors ne de jure. Nuomos laikotarpis apima visą ilgalaikio naudojimo prekės ekonominio naudingumo laikotarpį arba didžiąją jo dalį. Finansinės nuomos laikotarpio pabaigoje nuomininkas dažnai turi galimybę įsigyti prekę už nominalią kainą. Nuomotojui tenka tik finansinis vaidmuo.

Įtraukiant į apskaitą investicijas, jeigu sąskaitos faktūros išrašymas, prekės pristatymas, apmokėjimas ir jos panaudojimas pirmą kartą gali būti atliekamas skirtingais ataskaitiniais laikotarpiais, siūlomas toks metodas:

Investicijos įrašomos tada, kai nuosavybė perduodama investicijas naudoti ketinančiam vienetui. Kai prekės perkamos finansinės nuomos būdu, ši vertė įrašoma tada, kai prekė pristatoma nuomininkui. Kapitalizuota produkcija įtraukiama į apskaitą tada, kai ji pagaminama. Kalbant apie investicijų, padarytų aiškiai apibrėžtais etapais, įtraukimą į apskaitą, kiekviena investicijų dalis turėtų būti įrašoma tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo ji padaryta.

Praktiškai tai gali būti neįmanoma, o įmonės apskaitos praktika gali reikšti, kad reikia naudoti toliau nurodytus šio metodo aproksimacijos būdus:

i)

investicijos įrašomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos gaunamos,

ii)

investicijos įrašomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo jos patenka į gamybos procesą,

iii)

investicijos įrašomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo už jas pateikiama sąskaita faktūra,

iv)

investicijos įrašomos tuo ataskaitiniu laikotarpiu, kuriuo už jas atsiskaitoma.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Investicijos į balansą neįrašomos. Tačiau viso ilgalaikio turto papildymai, pardavimas ir pervedimai, taip pat šio turto vertės patikslinimai pateikiami balanse arba aiškinamajame rašte.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Materialusis turtas įrašomas į įmonių finansinės atskaitomybės ilgalaikio turto – materialiojo turto poziciją. Finansinės nuomos būdu įgyto materialiojo turto vertė Ketvirtojoje finansinės atskaitomybės direktyvoje nenurodyta. Tačiau kai kurių šalių apskaitos standartai leidžia kapitalizuoti šias prekes balanse.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Materialusis turtas įrašomas į įmonių finansinės atskaitomybės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių poziciją. Informacija apie finansinę nuomą įmonės finansinėje atskaitomybėje turi būti pateikta atskirai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendrąsias investicijas į materialųjį turtą sudaro:

Bendrosios investicijos į žemę (15 12 0)

+

Bendrosios investicijos į esamus pastatus ir statinius (15 13 0)

+

Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir pakeitimus (15 14 0)

+

Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius (15 15 0)

Bendrosios investicijos į materialųjį turtą gali būti didesnės kaip 15 12 0 + 15 13 0 + 15 14 0 + 15 15 0 kintamųjų suma, nes yra tokių turto straipsnių kaip meno kūriniai, miškai, vaismedžių sodai, galvijai ir kt., kurių negalima priskirti prie jokios materialiojo turto kategorijos.

Kodas

:

15 12 0

Pavadinimas

:

Bendrosios investicijos į žemę

Priedai

:

II–IV

Apibrėžtis

Į šį kintamąjį įeina žemė, požeminiai telkiniai, miškai ir vidaus vandenys. Jeigu žemė perkama kartu su joje esančiais pastatais, ir abiejų komponentų vertės negalima atskirti, bendra suma įrašoma į šią poziciją, jeigu nustatoma, kad žemės vertė viršija joje esančių pastatų vertę. Jeigu nustatoma, kad esančių pastatų vertė yra didesnė už žemės vertę, bendra suma įrašoma į bendrąsias investicijas į esamus pastatus ir statinius (15 13 0). Taip pat čia įtraukiama žemė, kuri tikrai pagerinta ją išlyginant, nutiesiant vamzdžius arba nutiesiant takus ar kelius. Neįtraukiama žemė, įgyta dėl restruktūrizavimo (kaip antai susijungimai, perėmimai, padalijimai ir atsiskyrimai).

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Investicijos į balansą neįrašomos. Tačiau viso ilgalaikio turto papildymai, pardavimas ir pervedimai, taip pat šio turto vertės patikslinimai pateikiami balanse arba aiškinamajame rašte.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Materialiojo turto, kuris įtraukiamas į įmonių finansinės atskaitomybės ilgalaikio turto – materialiojo turto – žemės ir pastatų poziciją, sąraše žemė nepateikiama atskirai. Čia neturėtų būti įtraukta dalis, susijusi su pastatais. Mokėjimų pagal sąskaitą ir materialiojo turto statybos laikotarpiu dalį reikėtų įtraukti, jeigu ji yra susijusi su žeme.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Bendrosios investicijos į žemę įmonių finansinėje atskaitomybėje nepateikiamos atskirai, jos įtraukiamos į nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių poziciją.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendrųjų investicijų į materialųjį turtą (15 11 0) dalis

Kodas

:

15 13 0

Pavadinimas

:

Bendrosios investicijos į esamus pastatus ir statinius

Priedai

:

II–IV

Apibrėžtis

Investicijos apima esamų pastatų (kurie buvo naudoti anksčiau) ir statinių, įsigytų per ataskaitinį laikotarpį, vertę. Jeigu žemė perkama su joje esančiais pastatais, ir abiejų komponentų vertės negalima atskirti, bendra suma įrašoma į šią poziciją, jeigu nustatoma, kad esamų pastatų vertė viršija žemės vertę. Jeigu nustatoma, kad žemės vertė yra didesnė už esančių pastatų vertę, bendra suma įrašoma į bendrąsias investicijas į žemę (15 12 0). Neįtraukiamas niekada nenaudotų naujų pastatų pirkimas. Neįtraukiami esami pastatai ir statiniai, įsigyti dėl restruktūrizavimo (kaip antai susijungimai, perėmimai, padalijimai ir atsiskyrimai).

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Investicijos į balansą neįrašomos. Tačiau viso ilgalaikio turto papildymai, pardavimas ir pervedimai, taip pat šio turto vertės patikslinimai pateikiami balanse arba aiškinamajame rašte.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Materialiojo turto, kuris įtraukiamas į įmonių finansinės atskaitomybės ilgalaikio turto – materialiojo turto – žemės ir pastatų poziciją, sąraše bendrosios investicijos į turimus pastatus ir statinius nepateikiamos atskirai. Čia neturėtų būti įtrauktos su žeme ir statyba bei pastatų pakeitimais susijusios dalys. Mokėjimų pagal sąskaitą ir materialiojo turto statybos laikotarpiu dalį reikėtų įtraukti, jeigu ji yra susijusi su esamais pastatais ir statiniais.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Bendrosios investicijos į esamus pastatus ir statinius įmonių finansinėje atskaitomybėje nepateikiamos atskirai, jos įtraukiamos į nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių poziciją.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendrųjų investicijų į materialųjį turtą (15 11 0) dalis

Kodas

:

15 14 0

Pavadinimas

:

Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir pakeitimus

Priedai

:

II–IV

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima ataskaitinio laikotarpio išlaidas statybai ar pastatų pertvarkymui. Įtraukiamas niekada nenaudotų naujų pastatų pirkimas. Taip pat įtraukiami visi papildymai, pakeitimai, patobulinimai ir atnaujinimai, kurie pailgina pastatų eksploatavimo laiką arba padidina jų gamybinį pajėgumą.

Į šiuos duomenis įeina tokie nuolatiniai įrenginiai, kaip vandens tiekimo, centrinio šildymo, oro kondicionavimo, apšvietimo ir kt., taip pat statybos išlaidos, susijusios su naftos šuliniais (gręžiniais), veikiančiomis kasyklomis, vamzdynais, elektros perdavimo linijomis, dujotiekiais, geležinkeliais, uostų įrenginiais, keliais, tiltais, viadukais, drenažu ir kitais sklypo pagerinimais. Neįtraukiamos einamosios priežiūros sąnaudos.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Investicijos į balansą neįrašomos. Tačiau viso ilgalaikio turto papildymai, pardavimas ir pervedimai, taip pat šio turto vertės patikslinimai pateikiami balanse arba aiškinamajame rašte.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Materialiojo turto, kuris įtraukiamas į įmonių finansinę atskaitomybę ilgalaikio turto – materialiojo turto – žemės ir pastatų pozicijoje, sąraše bendrosios investicijos į pastatų statybą ir pakeitimus nepateikiamos atskirai. Čia neturėtų būti įtrauktos su žeme ir esamais pastatais bei statiniais susijusios dalys. Mokėjimų pagal sąskaitą ir materialiojo turto statybos laikotarpiu dalį reikėtų įtraukti, jeigu ji yra susijusi su pastatų statyba ir pakeitimais.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Bendrosios investicijos į pastatų statybą ir pakeitimus įmonių finansinėje atskaitomybėje nepateikiamos atskirai, jos įtraukiamos į nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių poziciją.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendrųjų investicijų į materialųjį turtą (15 11 0) dalis.

Kodas

:

15 15 0

Pavadinimas

:

Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius

Priedai

:

II–IV

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima per ataskaitinį laikotarpį įsigytas naujas arba naudotas mašinas (biuro įrangą ir kt.), patalpose naudojamas specialiąsias transporto priemones, kitas mašinas ir įrenginius, visas ne patalpose naudojamas transporto priemones ir laivus, t. y. automobilius, komercines transporto priemones ir sunkvežimius, taip pat visų rūšių specialiąsias transporto priemones, laivus, geležinkelio vagonus ir kt. Neįtraukiamos mašinos ir įrenginiai, įsigyti dėl restruktūrizavimo (kaip antai susijungimai, perėmimai, padalijimai, atsiskyrimai). Taip pat įtraukiami visi papildymai, pakeitimai, patobulinimai ir atnaujinimai, kurie pailgina eksploatavimo laiką arba padidina minėto materialiojo turto gamybinį pajėgumą. Einamosios priežiūros sąnaudos neįtraukiamos.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Investicijos į balansą neįrašomos. Tačiau viso ilgalaikio turto papildymai, pardavimas ir pervedimai, taip pat šio turto vertės patikslinimai pateikiami balanse arba aiškinamajame rašte.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius įtraukiamos į materialiojo turto sąrašą, pateikiamą įmonių finansinės atskaitomybės ilgalaikio turto – materialiojo turto – mašinų ir įrenginių, kitos įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių pozicijoje. Mokėjimų pagal sąskaitą ir materialiojo turto statybos laikotarpiu dalį reikėtų įtraukti, jeigu ji yra susijusi su mašinomis ir įrenginiais.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Bendrosios investicijos į mašinas ir įrenginius įmonių finansinėje atskaitomybėje nepateikiamos atskirai, jos įtraukiamos į nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių poziciją. Mokėjimų pagal sąskaitą ir materialiojo turto statybos laikotarpiu dalį reikėtų įtraukti, jeigu ji yra susijusi su mašinomis ir įrenginiais.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendrųjų investicijų į materialųjį turtą (15 11 0) dalis

Kodas

:

15 21 0

Pavadinimas

:

Parduotas materialusis investicinis turtas

Priedai

:

II–IV

Apibrėžtis

Į parduotą materialųjį turtą įeina trečiosioms šalims parduotų esamų materialiųjų gamybos priemonių vertė. Materialiosios gamybos priemonės įvertinamos pagal faktiškai gautą kainą (be PVM), o ne pagal buhalterinę vertę, atskaičius visas pardavėjo patirtas išlaidas, susijusias su nuosavybės perdavimu. Vertės patikslinimai ir perdavimas, išskyrus pardavimą, neįtraukiami.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Parduotas investicinis turtas į balansą neįtraukiamas. Tačiau viso ilgalaikio turto papildymai, pardavimas ir pervedimai pateikiami balanse arba aiškinamajame rašte.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Materialusis investicinis turtas – tai turtas, įrašomas įmonių finansinės atskaitomybės ilgalaikio turto – materialiojo turto pozicijoje.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Materialusis investicinis turtas – tai turtas, įrašytas įmonių finansinės atskaitomybės nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių pozicijoje.

Kodas

:

15 42 0

Pavadinimas

:

Bendrosios investicijos į koncesijas, patentus, licencijas, prekių ženklus ir panašias teises

Priedas

:

II

Apibrėžtis

Investicijos į koncesijas, patentus, licencijas, prekių ženklus ir panašias teises pripažįstamos nematerialiuoju turtu tada ir tik tada, jei tikėtina, kad įmonė gaus su šiuo turtu susijusios būsimos ekonominės naudos ir turto savikaina gali būti patikimai nustatyta. Šis reikalavimas taikomas nepaisant to, ar nematerialusis turtas įsigytas iš kitų šalių, ar sukurtas viduje.

Koncesija – tai veikla, vykdoma pagal sutartį ar licenciją, susijusią su tam tikru išimtinumo laipsniu plėtojant veiklą tam tikroje geografinėje srityje. Pvz., sporto arenose ar viešuosiuose parkuose gali būti koncesijos pagrindu veikiančių kioskų; koncesijos pagrindu gali būti valdomos ir viešosios paslaugos, pvz., vandens tiekimas. Koncesijos turėtojas – koncesininkas – veikia kaip nepriklausomas verslininkas ir moka subjektui, galinčiam suteikti išimtinių teisių į plotą ar patalpą, nustatyto dydžio mokestį ir (arba) įplaukų ar pelno procentinę dalį. Pagal koncesiją koncesininkui gali būti perduota teisė naudoti tam tikrą esamą infrastruktūrą, kuri reikalinga veiklai vykdyti (pvz., vandens tiekimo sistema mieste).

Patentas – tai pramoninio turto nuosavybės teisės dokumentas, suteikiantis jo savininkui išimtinę teisę komerciškai naudoti išradimą ribotoje teritorijoje ir ribotą laiką. Patentas suteikia jo savininkui teisę neleisti kitiems, be kita ko, gaminti, naudoti ar parduoti tokį išradimą be leidimo. Mainais už išimtinę teisę naudoti išradimą skelbiamos techninės jo detalės. Išradimo patentabilumo reikalavimai – naujumas, išradimo lygis ir pramoninis pritaikomumas.

Licencijos davėjas gali suteikti intelektinės nuosavybės licenciją ką nors daryti (pvz., kopijuoti programinę įrangą ar naudoti patentuotą išradimą) nesibaiminant licencijos davėjo kaltinimų intelektinės nuosavybės teisių pažeidimu. Licencija intelektinei nuosavybei paprastai turi kelias sudedamąsias dalis, įskaitant terminą, teritoriją, atnaujinimą ir kitus apribojimus, kurie laikomi itin svarbiais licencijos davėjui.

Prekės ženklas – tai atskirtinis ženklas, kuris gali būti pavaizduotas grafiškai. Prekės ženklas – tai konkurencinė priemonė, būdas gamybos ir kitų veiklos rūšių įmonėms pritraukti pirkėjų ir juos išlaikyti atskiriant savo prekes ir paslaugas nuo konkurentų prekių ir paslaugų.

Prekės ženklas naudojamas produktui ar paslaugai atskirti. Prekių ženklai gali būti dvimačiai ar trimačiai, gali būti sudaryti iš žodžių, vaizdų, spalvų ir (arba) garsų ir t. t.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Investicijos į balansą neįrašomos. Tačiau viso ilgalaikio turto papildymai, pardavimas ir pervedimai, taip pat šio turto vertės patikslinimai pateikiami balanse arba aiškinamajame rašte.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės – tai turtas, įrašomas įmonių finansinės atskaitomybės ilgalaikio turto – nematerialiojo turto pozicijoje.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Koncesijos, patentai, licencijos, prekių ženklai ir panašios teisės – tai turtas, įrašomas įmonių finansinės atskaitomybės nematerialiojo turto pozicijoje.

Kodas

:

15 44 1

Pavadinimas

:

Investicijos į programinės įrangos pirkimą

Priedai

:

II, IV

Apibrėžtis

Investicijos į programinės įrangos pirkimą pripažįstamos nematerialiuoju turtu tada ir tik tada, jeigu tikėtina, kad įmonė ateityje gaus ekonominės naudos, siejamos su šiuo turtu, ir turto savikaina gali būti patikimai įvertinta. Jeigu programinės įrangos pirkimas neatitinka šių sąlygų, jo išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tų išlaidų susidarymo metu ir įtraukiamos į prekių ir paslaugų pirkimų (13 11 0) kintamojo vertę.

Investicijas į programinės įrangos pirkimą sudaro jos pirkimo kaina, įskaitant importo mokesčius ir negrąžinamus pirkimo mokesčius, ir bet kokios išlaidos, tiesiogiai priskiriamos programinės įrangos paruošimui numatomam naudojimui. Tiesiogiai priskirtinos išlaidos, pvz., apima mokėjimus specialistams už jos įdiegimą. Skaičiuojant kainą, prekybos nuolaidos ir kitos lengvatos atimamos.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Investicijos į balansą neįrašomos. Tačiau viso ilgalaikio turto papildymai, pardavimas ir pervedimai, taip pat šio turto vertės patikslinimai pateikiami balanse arba aiškinamajame rašte.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Investicijos į programinę įrangą įrašomos įmonių finansinės atskaitomybės ilgalaikio turto – nematerialiojo turto pozicijoje.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Investicijos į programinę įrangą – tai turtas, įrašomas įmonių finansinės atskaitomybės nematerialiojo turto pozicijoje.

Kodas

:

16 11 0

Pavadinimas

:

Dirbančių asmenų skaičius

Priedai

:

I–VII

Apibrėžtis

Dirbančių asmenų skaičius – visi asmenys, kurie nuolat dirba stebimame vienete (įskaitant dirbančius savininkus, nuolat vienete dirbančius partnerius ir nuolat vienete dirbančius neapmokamus šeimos narius), taip pat ne vienete dirbantys, bet jam priklausantys ir jo apmokami asmenys (pvz., prekybos atstovai, pristatantis personalas, remonto ir priežiūros grupės). Čia priskiriami trumpą laikotarpį nedirbantys asmenys (pvz., dėl ligos, išėję atostogų arba specialių atostogų) bei streikuojantieji, bet ne neapibrėžtą laikotarpį nedirbantys asmenys. Taip pat priklauso ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai, kurie tokiais laikomi pagal atitinkamos šalies įstatymus, ir kurie yra įtraukti į mokėjimo žiniaraštį, taip pat į mokėjimo žiniaraštį įtraukti sezoniniai darbuotojai, praktikantai ir namudininkai.

Į dirbančių asmenų skaičių neįeina darbo jėga, kuria vienetą aprūpina kitos įmonės, kitų įmonių vardu stebimame vienete remonto ir priežiūros darbus atliekantys asmenys bei privalomąją karinę tarnybą atliekantys asmenys.

Neapmokami šeimos nariai – asmenys, kurie gyvena su vieneto savininku ir nuolat dirba vienete, tačiau neturi sudarę darbo sutarties ir už savo atliekamą darbą negauna pastovaus užmokesčio. Tai taikoma tik tiems asmenims, kurių pagrindinė veikla nėra įtraukta į kito vieneto mokėjimo žiniaraštį.

Pastaba.

Norint patikrinti duomenų palyginamumą būtina nurodyti, ar savanoriškai dirbantys asmenys įrašyti šioje pozicijoje, ar ne.

Dirbančių asmenų skaičius – darbo vietų skaičius, apskaičiuojamas kaip metinis vidurkis naudojant bent kiekvieno metų ketvirčio duomenis, išskyrus atvejus, kai rengiami statistiniai duomenys apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 V, VI ir VII priedų 3 skirsniuose, kurioms šis rodiklis gali būti apskaičiuojamas remiantis ilgesnių laikotarpių duomenimis.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Dirbančių asmenų skaičius įrašomas aiškinamajame rašte (43 straipsnio 9 dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Dirbančių asmenų skaičių galima suskirstyti į darbuotojus (16 13 0) ir dirbančius asmenis, kuriems nemokamas darbo užmokestis (16 12 0).

Kodas

:

16 11 1

Pavadinimas

:

Dirbančių asmenų skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Dirbančių asmenų skaičius (žr. kintamąjį 16 11 0) suskirstomas pagal kredito įstaigų kategorijas: bankai, turintys veiklos licenciją, specializuotos kreditus teikiančios įstaigos, kitos kredito įstaigos. Šis suskirstymas leidžia priskirti kredito įstaigų kategorijas atitinkamoms NACE 2 red. klasėms.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Dirbančių asmenų skaičius pagal kredito įstaigų kategorijas – tai dirbančių asmenų skaičiaus (16 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

16 11 2

Pavadinimas

:

Dirbančių moterų skaičius

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Dirbančių moteriškosios lyties asmenų skaičius (žr. kintamąjį 16 11 0).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Dirbančių moterų skaičius – tai dirbančių asmenų skaičiaus (16 11 0) dalis.

Kodas

:

16 12 0

Pavadinimas

:

Dirbančių asmenų, kuriems nemokamas darbo užmokestis, skaičius

Priedai

:

I–IV ir VI

Apibrėžtis

Dirbančių asmenų, kuriems nemokamas darbo užmokestis, skaičius – tai asmenys, kurie nuolat dirba stebimame vienete ir negauna užmokesčio alga, atlyginimu, honoraru, piniginėmis dovanomis, užmokesčiu už pagamintus vienetus arba užmokesčiu natūra (neapmokami dirbantys šeimos nariai, dirbantys savininkai, negaunantys užmokesčio alga, atlyginimu ir t. t.).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Dirbančių asmenų, kuriems nemokamas darbo užmokestis, skaičius (16 12 0) apskaičiuojamas kaip skirtumas tarp dirbančių asmenų skaičiaus (16 11 0) ir darbuotojų skaičiaus (16 13 0).

Kodas

:

16 13 0

Pavadinimas

:

Darbuotojų skaičius

Priedai

:

I–IV ir VI

Apibrėžtis

Darbuotojų skaičius – tai darbdaviui dirbantys asmenys, kurie yra sudarę darbo sutartį ir gauna užmokestį alga, atlyginimu, honoraru, piniginėmis dovanomis, užmokesčiu už pagamintus vienetus arba užmokesčiu natūra. (Čia turėtų būti įtraukti visi asmenys, užmokestis kuriems įmonės pelno (nuostolio) ataskaitoje įrašomas personalo išlaikymo sąnaudų pozicijoje, net jei tam tikrais atvejais nėra sudarytos darbo sutarties.)

Darbdavio ir darbuotojo santykiai susiformuoja sudarius formalią arba neformalią įmonės ir darbuotojo sutartį, kurią paprastai abi šalys sudaro savanoriškai ir pagal kurią asmuo įmonėje dirba už užmokestį grynaisiais pinigais arba natūra.

Darbuotojas laikomas iš konkretaus vieneto uždirbančiu algą arba atlyginimą, jei jis arba ji iš šio vieneto gauna algą arba atlyginimą, neatsižvelgiant į tai, kur padarytas darbas (gamybos vienete arba už jo ribų). Laikino užimtumo agentūros siųstas darbuotojas laikomas laikino užimtumo agentūros darbuotoju, o ne vieneto (kliento), kuriame jis dirba, darbuotoju.

Darbuotojais visų pirma laikomi tokie asmenys:

už užmokestį dirbantys savininkai;

studentai, formaliai įsipareigoję dalyvauti vieneto gamybos procese už užmokestį ir (arba) mokymo paslaugas;

darbuotojai, dirbantys pagal specialiai sudarytą sutartį nedirbančių asmenų užimtumui skatinti;

namudininkai, jeigu yra aiškiai susitarta, kad jiems bus atlyginta už padarytą darbą ir jie įtraukti į mokėjimo žiniaraštį.

Į darbuotojų skaičių įtraukiami ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai, sezoniniai darbuotojai, streikuojantys arba trumpalaikes atostogas turintys asmenys, tačiau neįtraukiami ilgalaikes atostogas turintys asmenys.

Į darbuotojų skaičių neįtraukiami savanoriškai dirbantys darbuotojai.

Darbuotojų skaičius nustatomas taip pat, kaip ir dirbančių asmenų skaičius, tai yra kaip darbo vietų skaičius, ir apskaičiuojamas kaip metinis vidurkis naudojant bent kiekvieno metų ketvirčio duomenis, išskyrus atvejus, kai rengiami statistiniai duomenys apie veiklos rūšis, apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 295/2008 VI priedo 3 skirsnyje, kurioms šis rodiklis gali būti apskaičiuojamas remiantis ilgesnių laikotarpių duomenimis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Dirbančių asmenų skaičiaus (16 11 0) dalis

Kodas

:

16 13 6

Pavadinimas

:

Moterų darbuotojų skaičius

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Moteriškosios lyties darbuotojų skaičius (žr. kintamąjį 16 13 0).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Moterų darbuotojų skaičius – tai darbuotojų skaičiaus (16 13 0) dalis.

Kodas

:

16 14 0

Pavadinimas

:

Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais

Priedai

:

I–IV ir VI

Apibrėžtis

Darbuotojų skaičius, išreikštas visos darbo dienos ekvivalentais (angl. FTE).

Duomenis apie asmenis, kurie dirba trumpiau negu standartinį visus metus ir visą darbo dieną dirbančio darbuotojo darbo laiką, reikėtų išreikšti visos dienos ekvivalentais, atsižvelgiant į visus metus ir visą darbo dieną vienete dirbančio darbuotojo darbo laiką. Tai bendras dirbtų valandų skaičius, padalytas iš per metus visą darbo dieną dirbtų darbų vidutinio valandų skaičiaus toje ekonominėje teritorijoje. Visos darbo dienos trukmė ilgainiui keitėsi ir yra skirtinga, atsižvelgiant į įvairias ekonominės veiklos rūšis, todėl kiekvienoje tokioje grupėje turi būti taikomi metodai, kuriais nustatomos vidutinės proporcijos ir valandų vidurkis, kurį turi dirbti dirbantys mažiau nei visą darbo dieną. Kiekvienoje grupėje pirmiausia apskaičiuojama normalios darbo savaitės trukmė. Jeigu įmanoma, kiekvienoje ekonominės veiklos rūšyje kiekviena grupė apibrėžiama pagal lytį ir (arba) darbo pobūdį. Valandų skaičius, dėl kurio susitarta su darbdaviu ir kuris įrašytas sutartyje, ir yra tas kriterijus, kuriuo vadovaujamasi nustatant tuos skaičius. Visos darbo dienos ekvivalentas apskaičiuojamas atskirai kiekvienai darbo grupei, o tada sudedamas.

Prie šios kategorijos priskiriami asmenys, kurie dirba trumpesnę nei įprastą darbo dieną, mažesnį nei įprastą darbo dienų skaičių per savaitę arba mažesnį nei įprastą savaičių/mėnesių skaičių per metus. Perskaičiavimą reikėtų atlikti pagal dirbtų valandų, dienų, savaičių arba mėnesių skaičių.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Išreiškiant darbuotojų skaičių (16 13 0) visos darbo dienos ekvivalentais gali būti naudojamas darbuotojų dirbtų valandų skaičius (16 15 0).

Kodas

:

16 15 0

Pavadinimas

:

Darbuotojų dirbtų valandų skaičius

Priedai

:

II ir IV

Apibrėžtis

Visos darbuotojų dirbtos valandos – tai bendras per ataskaitinį laikotarpį stebimojo vieneto produkcijai pagaminti faktiškai dirbtų valandų skaičius.

Į šį kintamąjį neįeina apmokėtos, bet faktiškai nedirbtos valandos, kaip antai metinės atostogos, šventės ir nedarbingumo atostogos. Į minėtas valandas taip pat neįeina pietų pertraukos ir kelionės į darbą ir iš darbo.

Įtraukiamos per įprastą darbo laiką faktiškai dirbtos valandos; papildomai dirbti viršvalandžiai; laikas, kuris praleidžiamas darbo vietoje atliekant tokias užduotis kaip darbo vietos paruošimas, ir trumpo poilsio darbo vietoje laikas.

Jeigu tikslus faktiškai dirbtų valandų skaičius nežinomas, jį galima nustatyti pagal teorinį darbo valandų skaičių ir nebuvimo darbe trukmės vidurkį (liga, motinystės atostogos ir kt.).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Darbuotojų dirbtų valandų skaičius gali būti naudojamas darbuotojų skaičiui (16 13 0) išreikšti darbuotojų skaičiumi, išreikštu visos darbo dienos ekvivalentais (16 14 0).

Kodas

:

16 91 0

Pavadinimas

:

Dirbančių asmenų skaičius visose veikiančiose įmonėse per t

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Dirbančių asmenų skaičius – visi asmenys, kurie nuolat dirba stebimame vienete (įskaitant dirbančius savininkus, nuolat vienete dirbančius partnerius ir nuolat vienete dirbančius neapmokamus šeimos narius), taip pat ne vienete dirbantys, bet jam priklausantys ir jo apmokami asmenys (pvz., prekybos atstovai, pristatantis personalas, remonto ir priežiūros grupės). Čia priskiriami trumpą laikotarpį nedirbantys asmenys (pvz., dėl ligos, išėję atostogų arba specialių atostogų) bei streikuojantieji, bet ne neapibrėžtą laikotarpį nedirbantys asmenys. Taip pat priklauso ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai, kurie tokiais laikomi pagal atitinkamos šalies įstatymus ir kurie yra įtraukti į mokėjimo žiniaraštį, taip pat į mokėjimo žiniaraštį įtraukti sezoniniai darbuotojai, praktikantai ir namudininkai.

Į dirbančių asmenų skaičių neįeina darbo jėga, kuria vienetą aprūpina kitos įmonės, kitų įmonių vardu stebimame vienete remonto ir priežiūros darbus atliekantys asmenys bei privalomąją karinę tarnybą atliekantys asmenys.

Neapmokami šeimos nariai – asmenys, kurie gyvena su vieneto savininku ir nuolat dirba vienete, tačiau neturi sudarę darbo sutarties ir už savo atliekamą darbą negauna pastovaus užmokesčio. Tai taikoma tik tiems asmenims, kurių pagrindinė veikla nėra įtraukta į kito vieneto mokėjimo žiniaraštį.

Pastaba.

Norint patikrinti duomenų palyginamumą būtina nurodyti, ar savanoriškai dirbantys asmenys įrašyti šioje pozicijoje, ar ne.

Kodas

:

16 91 1

Pavadinimas

:

Darbuotojų skaičius visose veikiančiose įmonėse per t

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Darbuotojų skaičius – darbdaviui dirbantys asmenys, kurie yra sudarę darbo sutartį bei gauna užmokestį alga, atlyginimu, honoraru, piniginėmis dovanomis, užmokesčiu už pagamintus vienetus arba užmokesčiu natūra.

Darbdavio ir darbuotojo santykiai susiformuoja sudarius formalią arba neformalią įmonės ir darbuotojo sutartį, kurią paprastai abi šalys sudaro savanoriškai ir pagal kurią asmuo įmonėje dirba už užmokestį grynaisiais pinigais arba natūra.

Darbuotojas yra laikomas iš konkretaus vieneto uždirbančiu algą arba atlyginimą, jei jis arba ji iš šio vieneto gauna algą arba atlyginimą, neatsižvelgiant į tai, kur yra padarytas darbas (gamybos vienete arba už jo ribų). Laikino užimtumo agentūros siųstas darbuotojas yra laikomas laikino užimtumo agentūros darbuotoju, o ne vieneto (kliento), kuriame jis dirba, darbuotoju.

Darbuotojais visų pirma laikomi tokie asmenys:

už užmokestį dirbantys savininkai;

studentai, formaliai įsipareigoję dalyvauti vieneto gamybos procese už užmokestį ir (arba) mokymo paslaugas;

darbuotojai, dirbantys pagal specialiai sudarytą sutartį nedirbančių asmenų užimtumui skatinti;

namudininkai, jeigu yra aiškiai susitarta, kad jiems bus atlyginta už padarytą darbą ir jie įtraukti į mokėjimo žiniaraštį.

Į darbuotojų skaičių įtraukiami ne visą darbo dieną dirbantys darbuotojai, sezoniniai darbuotojai, streikuojantys arba trumpalaikių atostogų išėję asmenys, tačiau neįtraukiami ilgalaikių atostogų išėję asmenys.

Į darbuotojų skaičių neįtraukiami savanoriškai dirbantys darbuotojai.

Darbuotojų skaičius nustatomas taip pat, kaip ir dirbančių asmenų skaičius, tai yra kaip darbo vietų skaičius, ir apskaičiuojamas kaip metinis vidurkis.

Kodas

:

16 92 0

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t įsteigtose įmonėse

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Dirbančiųjų asmenų skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 16 91 0. Įsteigtų įmonių skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 11 92 0.

Kodas

:

16 92 1

Pavadinimas

:

Darbuotojų skaičius visose per t įsteigtose įmonėse

Apibrėžtis

Darbuotojų skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 16 91 1. Įsteigtų įmonių skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 11 92 0.

Kodas

:

16 93 0

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t likviduotose įmonėse

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Dirbančiųjų asmenų skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 16 91 0. Likviduotų įmonių skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 11 93 0.

Kodas

:

16 93 1

Pavadinimas

:

Darbuotojų skaičius visose per t likviduotose įmonėse

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Darbuotojų skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 16 91 1. Likviduotų įmonių skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 11 93 0.

Kodas

:

16 94 1

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-1 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

Kodas

:

16 94 2

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-2 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

Kodas

:

16 94 3

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-3 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

Kodas

:

16 94 4

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-4 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

Kodas

:

16 94 5

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius visose per t-5 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Dirbančiųjų asmenų skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 16 91 0. Įsteigtų įmonių skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 11 92 0. Išlikusių įmonių skaičius apibrėžiamas kaip kintamuosiuose 11 94 1–11 94 5.

Kodas

:

16 95 1

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-1 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

Kodas

:

16 95 2

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-2 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

Kodas

:

16 95 3

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-3 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

Kodas

:

16 95 4

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-4 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

Kodas

:

16 95 5

Pavadinimas

:

Dirbančiųjų asmenų skaičius steigimo metais visose per t-5 įsteigtose įmonėse, kurios išliko iki t

Priedas

:

IX

Apibrėžtis

Dirbančiųjų asmenų skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 16 91 0. Įsteigtų įmonių skaičius apibrėžiamas kaip kintamajame 11 92 0. Išlikusių įmonių skaičius apibrėžiamas kaip kintamuosiuose 11 94 1–11 94 5.

Kodas

:

17 32 0

Pavadinimas

:

Mažmeninių parduotuvių skaičius

Priedas

:

III

Apibrėžtis

Tai yra bendras įmonės valdomų ir jai nuosavybės teise priklausančių arba jos nuomojamų mažmeninių parduotuvių skaičius. Parduotuvės apibrėžiamos kaip nuolatinės prekybos patalpos, į kurias klientai ateina pirkti. Mažmeninės parduotuvės turi būti priskiriamos NACE 2 red. 47.1–47.7 grupėms.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Vietinių vienetų skaičiaus (11 21 0) dalis.

Kodas

:

17 33 1

Pavadinimas

:

Prekybos plotas

Priedas

:

III

Apibrėžtis

Prekybos plotas reiškia skirtą prekybai ir prekėms išdėstyti apskaičiuotą įmonės patalpos dalies grindų plotą (m2), t. y.:

bendrą plotą, į kurį gali patekti klientai, įskaitant persirengimo kambarius;

prekystalių ir langų plotą;

pardavėjų naudojamą plotą už prekystalių.

Į prekybos plotą neįeina kabinetai, prekių laikymo ir paruošimo kambariai, dirbtuvės, laiptai, rūbinės ir kitos patogumams skirtos patalpos.

Kodas

:

18 10 0

Pavadinimas

:

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvarta

Priedas

:

III

Apibrėžtis

NACE 2 red. A–F sekcijoms priskiriamos veiklos apyvartos dalis.

Apyvarta, gauta perpardavus prekes ir paslaugas, perkamas perparduoti tokios pat būklės, neįtraukiama.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvarta įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodoma atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Grynosios apyvartos dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Įplaukų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Apyvartos (12 11 0) dalis.

Kodas

:

18 11 0

Pavadinimas

:

Pagrindinės veiklos, priskiriamos NACE 2 red. 3 ženklų lygiui, apyvarta

Priedai

:

II ir IV

Apibrėžtis

Pagrindinės vieneto veiklos apyvartos dalis. Pagrindinė vieneto veikla nustatoma pagal taisykles, išdėstytas 1993 m. kovo 15 d. Tarybos reglamente Nr. 696/93 dėl statistinių vienetų.

Įtraukiama prekių ir paslaugų pardavimo pagal subrangos sutartis apyvarta. Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, perpardavimo apyvarta neįtraukiama.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Pagrindinės veiklos, priskiriamos NACE 2 red. 3 ženklų lygiui, apyvarta įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodoma atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Grynosios apyvartos dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Įplaukų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Apyvartos (12 11 0) dalis.

Kodas

:

18 12 0

Pavadinimas

:

Pramoninės veiklos apyvarta

Priedas

:

II

Apibrėžtis

NACE 2 red. B–F sekcijoms priskiriamos veiklos apyvartos dalis.

Įtraukiama prekių ir paslaugų pardavimo pagal subrangos sutartis apyvarta. Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, perpardavimo apyvarta neįtraukiama.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Pramoninės veiklos apyvarta įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodoma atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Grynosios apyvartos dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Įplaukų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Apyvartos (12 11 0) dalis.

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvartos (18 10 0) dalis.

Kodas

:

18 12 1

Pavadinimas

:

Pramoninės veiklos, išskyrus statybos darbus, apyvarta

Priedas

:

IV

Apibrėžtis

NACE 2 red. B–E sekcijoms priskiriamos veiklos apyvartos dalis.

Įtraukiama prekių ir paslaugų pardavimo pagal subrangos sutartis apyvarta. Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, perpardavimo apyvarta neįtraukiama.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Pramoninės veiklos, išskyrus statybos darbus, apyvarta įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodoma atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Grynosios apyvartos dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Įplaukų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Apyvartos (12 11 0) dalis.

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvartos (18 10 0) dalis.

Pramoninės veiklos apyvartos (18 12 0) dalis.

Kodas

:

18 12 2

Pavadinimas

:

Statybos darbų apyvarta

Priedas

:

IV

Apibrėžtis

NACE 2 red. F sekcijai priskiriamos veiklos apyvartos dalis.

Įtraukiama prekių ir paslaugų pardavimo pagal subrangos sutartis apyvarta. Prekių ir paslaugų, pirktų perparduoti tokios pat būklės, perpardavimo apyvarta neįtraukiama.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Statybos darbų apyvarta įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodoma atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Grynosios apyvartos dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Įplaukų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Apyvartos (12 11 0) dalis.

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvartos (18 10 0) dalis.

Pramoninės veiklos apyvartos (18 12 0) dalis.

Kodas

:

18 15 0

Pavadinimas

:

Paslaugų veiklos apyvarta

Priedai

:

II–IV

Apibrėžtis

Pajamos iš visų teikiamų paslaugų (banko ir draudimo paslaugų, verslo ir asmeninių paslaugų).

Šis kintamasis apima pagrindinės arba nepagrindinės paslaugų veiklos apyvartą; kai kurias paslaugas gali teikti pramoniniai vienetai. Tokia veikla priskiriama NACE 2 red. H–N ir P–S sekcijoms, taip pat G sekcijos techninės priežiūros ir remonto grupėms 45.2 ir 45.4.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Paslaugų veiklos apyvarta įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodoma atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Grynosios apyvartos dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Įplaukų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Apyvartos (12 11 0) dalis

Kodas

:

18 16 0

Pavadinimas

:

Pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos apyvarta

Priedai

:

II–IV

Apibrėžtis

Vieneto pirkimo ir perpardavimo prekybinės veiklos ir vieneto tarpininkavimo veiklos apyvartos dalis. Tai atitinka prekių, kurias vienetas pirko savo vardu ir savo reikmėms ir perpardavė tokios pat būklės arba jas paženklinęs etiketėmis, įpakavęs ir suvyniojęs, kaip paprastai daroma paskirstomosios prekybos įmonėse, pardavimą, taip pat komisinį pirkimą ir pardavimą, atliktus trečiųjų šalių vardu ir jų naudai, ir panašią veiklą.

Perpardavimą galima suskirstyti į:

perpardavimą kitiems prekybininkams, profesionaliems vartotojams ir kt. (didmeninė prekyba);

perpardavimą namų ūkiams arba smulkiems vartotojams (mažmeninė prekyba).

Šios veiklos rūšys priskiriamos NACE 2 red. G sekcijai (išskyrus techninės priežiūros ir remonto grupes 45.2 ir 45.4).

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Prekybinės ir tarpininkavimo veiklos apyvarta įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodoma atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Grynosios apyvartos dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Įplaukų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Apyvartos (12 11 0) dalis

Kodas

:

18 21 0

Pavadinimas

:

Apyvartos suskirstymas pagal produktus (pagal CPA (Produktų klasifikatorius pagal veiklos rūšis) G sekciją)

Priedas

:

III

Apibrėžtis

Suskirstytina apyvartos dalis – vieneto pirkimo ir perpardavimo prekybinės veiklos ir vieneto tarpininkavimo veiklos apyvarta (kaip apibrėžta pagal kintamąjį 18 16 0).

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Apyvartos suskirstymas pagal produktus įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomas atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Grynosios apyvartos dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Įplaukų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Visų produktų apyvartos suma turi atitikti pirkimo, perpardavimo ir tarpininkavimo veiklos apyvartą (18 16 0).

Kodas

:

18 31 0

Pavadinimas

:

Pastatų statybos darbų apyvarta

Priedas

:

IV

Apibrėžtis

Veiklos, priskiriamos NACE 2 red. F sekcijai ir susijusios su statiniais, kurie Statinių pagal tipą klasifikatoriuje (CC) priskiriami prie pastatų, apyvartos dalis.

Įtraukiama prekių ir paslaugų pardavimo pagal subrangos sutartis apyvarta. Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, perpardavimo apyvarta neįtraukiama.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Pastatų statybos darbų apyvarta įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodoma atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Grynosios apyvartos dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Įplaukų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Apyvartos (12 11 0) dalis

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvartos (18 10 0) dalis.

Pramoninės veiklos apyvartos (18 12 0) dalis.

Statybos darbų apyvartos (18 12 2) dalis.

Kodas

:

18 32 0

Pavadinimas

:

Inžinerinių statinių statybos apyvarta

Priedas

:

IV

Apibrėžtis

Veiklos, priskiriamos NACE 2 red. F sekcijai ir susijusios su statyba, kuri statinių pagal tipą klasifikatoriuje (CC) priskiriama prie inžinerinių statinių statybos, apyvartos dalis.

Įtraukiama prekių ir paslaugų pardavimo pagal subrangos sutartis apyvarta. Prekių ir paslaugų, perkamų perparduoti tokios pat būklės, perpardavimo apyvarta neįtraukiama.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Inžinerinių statinių statybos apyvarta įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodoma atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Grynosios apyvartos dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Įplaukų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Apyvartos (12 11 0) dalis.

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvartos (18 10 0) dalis.

Pramoninės veiklos apyvartos (18 12 0) dalis.

Statybos darbų apyvartos dalis (18 12 2) dalis.

Kodas

:

20 11 0

Pavadinimas

:

Energetikos produktų pirkimas (vertė)

Priedai

:

II ir IV

Apibrėžtis

Energetikos produktų pirkimas per ataskaitinį laikotarpį turėtų būti įtraukiamas į šį kintamąjį tik tuo atveju, kai jie perkami kaip kuras. Energetikos produktai, perkami kaip žaliava arba perparduoti jų neperdirbant, neturėtų būti įtraukiami. Šis skaičius turėtų būti išreikštas tiktai verte.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Energetikos produktų pirkimas įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti nurodomas atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Žaliavų ir medžiagų dalis.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Taikant sąnaudų pobūdžio metodą, tai panaudotų žaliavų ir medžiagų dalis.

Taikant sąnaudų paskirties metodą, tai pardavimo sąnaudų, paskirstymo išlaidų ir administracinių išlaidų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Prekių ir paslaugų pirkimo (13 11 0) dalis.

Kodas

:

21 11 0

Pavadinimas

:

Investicijos į taršos kontrolės įrangą bei įrenginius ir specialius tokios kontrolės priedus (daugiausia naudojamus teršalų išleidimo vietoje)

Priedas

:

II

Apibrėžtis

Kapitalo išlaidos metodams, technologijoms, procesams arba įrangai, skirtai surinkti ir pašalinti taršą ir teršalus (pvz., oro teršalus, nuotekas ar kietąsias atliekas) jiems susidarius, taršos pasklidimui išvengti ir lygiui nustatyti, taip pat apdoroti bei pašalinti teršalus, atsiradusius dėl įmonės gamybinės veiklos.

Tai išlaidų suma šiose aplinkos apsaugos srityse: aplinkos oro ir klimato apsaugos, nuotekų tvarkymo, atliekų tvarkymo ir kitos aplinkos apsaugos veiklos. Kitai aplinkos apsaugos veiklai priskiriama dirvožemio, gruntinio ir paviršinio vandens apsauga ir valymas, triukšmo ir vibracijos mažinimas, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, radiacinė sauga, moksliniai tyrimai ir plėtra, bendras aplinkos administravimas ir vadyba, švietimas, mokymas ir informavimas, veikla, kurios išlaidos neskaidomos, ir kitur nepriskirta veikla.

Čia įtraukiamos:

investicijos į atskirus, identifikuojamus įrangos komponentus, kurie įrengiami gamybos linijos gale arba visiškai atskirai nuo gamybos linijos (naudojamus teršalų išleidimo vietoje),

investicijos į įrenginius (pvz., filtrus arba atskirus valymo etapus), kurie kompostuoja ar ekstrahuoja teršalus gamybos linijoje, jeigu tokių papildomų įrenginių išmontavimas iš esmės neturės įtakos gamybos linijos veikimui.

Šių kapitalo išlaidų pagrindinis tikslas ar paskirtis – aplinkos apsauga ir tokios bendros išlaidos turėtų būti įrašomos.

Išlaidos turėtų būti įrašomos įskaitant bet kokį sąnaudų padengimą, susijusį su tinkamų parduoti šalutinių produktų gamyba ir pardavimu, sutaupytomis lėšomis arba gautomis subsidijomis.

Įsigytos prekės įvertinamos pirkimo kaina, neįtraukiant išskaitytino PVM ir kitų išskaitytinų mokesčių, tiesiogiai susijusių su apyvarta.

Neįtraukiama:

aplinkai naudingi veiksmai ir veikla, kurių būtų imtasi neatsižvelgiant į priežastis, susijusias su aplinkos apsauga, įskaitant priemones, kurios daugiausia skirtos saugai ir sveikatos apsaugai darbe ir gamybos saugumui,

priemonės, skirtos taršai mažinti, kai produktai naudojami ar tampa atliekomis (produktų aplinkosauginis pritaikymas), nebent aplinkosaugos politika ir reguliavimas padidina gamintojų teisinę atsakomybę tiek, kad ji apimtų taršą, atsiradusią dėl produktų naudojimo, arba produktų tvarkymą, kai jie tampa atliekomis,

išteklių naudojimas ir taupymo veikla (pvz., vandens tiekimas arba energijos ar žaliavų taupymas), nebent pagrindinis tikslas būtų aplinkos apsauga: pvz., kai tokia veikla siekiama įgyvendinti nacionalinę ar tarptautinę aplinkosaugos politiką ir tokios veiklos nesiimama dėl priežasčių, susijusių su sąnaudų taupymu.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Apibrėžtis pagrįsta apskaitos standartais, kuriuos įmonė taiko tvarkydama savo buhalterinę apskaitą, laikydamasi ES apskaitos standartų, t. y. tokios išlaidos, kurios gali būti laikomos turtu.

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai gali būti įsigyjami saugos ar aplinkosaugos sumetimais. Tokio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių įsigijimas, nors ir tiesiogiai nedidinantis ekonominės naudos iš kurio nors turimo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių būsimais laikotarpiais, gali būti būtinas, kad įmonė būsimais laikotarpiais gautų ekonominės naudos iš kito savo turto. Tokiu atveju šis nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai turi būti pripažįstami turtu, nes suteikia įmonei galimybę būsimais laikotarpiais iš susijusio turto gauti ekonominės naudos, kuri viršytų tą naudą, kurią įmonė galėtų gauti, jei tas turtas nebūtų įsigytas. Tačiau toks turtas pripažįstamas tik tiek, kiek gaunama šio turto ir su juo susijusio turto apskaitinė vertė neviršija šio turto ir su juo susijusio turto bendros atsiperkamosios vertės. Pavyzdžiui, chemikalų gamintojas gali būti priverstas taikyti tam tikrus naujus cheminio apdorojimo procesus tam, kad būtų laikomasi aplinkosaugos reikalavimų dėl pavojingų chemikalų gamybos ir saugojimo. Susiję gamyklos patobulinimai pripažįstami turtu tiek, kiek jie atsiperka, nes be jų įmonė negali gaminti ir parduoti chemikalų.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros investicijos į aplinkos apsaugą – tai kintamųjų 21 11 0 ir 21 12 0 suma. Bendros aplinkos apsaugos išlaidos – kintamųjų 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 suma.

Rodiklių dalis:

15 11 0 Bendrosios investicijos į materialųjį turtą

Kodas

:

21 12 0

Pavadinimas

:

Investicijos į įrangą ir įrenginius siekiant įdiegti švaresnes technologijas (integruotas technologijas)

Priedas

:

II

Apibrėžtis

Kapitalo išlaidos naujiems metodams, technologijoms, procesams, įrangai (ar jų dalims), skirtiems taršai išvengti ar sumažinti teršalų kiekį jų susidarymo vietoje (pvz., oro teršalai, nuotekos ar kietosios atliekos), taip sumažinant poveikį aplinkai, kuris yra susijęs su teršalų išsiskyrimu ir (arba) teršiančia veikla, arba esančių metodų, technologijų, procesų, įrangos (ar jų dalių) pritaikymui.

Tai išlaidų suma šiose aplinkos apsaugos srityse: aplinkos oro ir klimato apsaugos, nuotekų tvarkymo, atliekų tvarkymo ir kitos aplinkos apsaugos veiklos. Kitai aplinkos apsaugos veiklai priskiriama dirvožemio, gruntinio ir paviršinio vandens apsauga ir valymas, triukšmo ir vibracijos mažinimas, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, radiacinė sauga, moksliniai tyrimai ir plėtra, bendras aplinkos administravimas ir vadyba, švietimas, mokymas ir informavimas, veikla, kurios išlaidos neskaidomos, ir kitur nepriskirta veikla.

Čia įtraukiamos:

kapitalo išlaidos, susijusios su atskirais, individualiai identifikuojamais metodais, procesais, technologijomis ir įranga (jų aplinkosaugos dalimis). Jų pagrindinis tikslas ar paskirtis iš esmės yra aplinkos apsauga, ir bendros išlaidos, susijusios su metodais, procesais, technologijomis ir įranga (jų aplinkosaugos dalimis), turėtų būti įrašomos;

kapitalo išlaidos metodams, procesams, technologijoms ir įrangai, tokiu būdu integruotiems į visokeriopą gamybinę veiklą (gamybos procesas/įrengimas), kad sunku atskirai identifikuoti taršai išvengti skirtus komponentus. Tokiais atvejais („integruotos priemonės“) įrašoma tik bendrų investicijų aplinkos apsaugos dalis.

Ši dalis atitinka papildomas investicijas dėl kapitalo išlaidų, kurios būtų patirtos, jeigu būtų neatsižvelgta į priežastis, susijusias su aplinkos apsauga. Todėl palyginimo alternatyvą atitinka pigiausia alternatyva, kuria gali pasinaudoti bendrovė su panašiomis funkcijomis ir rodikliais, išskyrus tuos, kurie yra susiję su aplinkos apsauga.

Tais atvejais, kai pasirinkta galimybė yra standartinė technologija ir nėra pigesnės, aplinkosaugos požiūriu mažiau naudingos alternatyvos, kuria gali pasinaudoti bendrovė, tokia priemonė iš esmės nėra aplinkos apsaugos veikla ir išlaidos neįrašomos.

Išlaidos turėtų būti įrašomos įskaitant bet kokį sąnaudų padengimą, susijusį su tinkamų parduoti šalutinių produktų gamyba ir pardavimu, sutaupytomis lėšomis arba gautomis subsidijomis.

Įsigytos prekės įvertinamos pirkimo kaina, neįtraukiant išskaitytino PVM ir kitų išskaitytinų mokesčių, tiesiogiai susijusių su apyvarta.

Neįtraukiama:

aplinkai naudingi veiksmai ir veikla, kurių būtų imtasi neatsižvelgiant į priežastis, susijusias su aplinkos apsauga, įskaitant priemones, kurios yra daugiausia skirtos saugai ir sveikatos apsaugai darbe ir gamybos saugumui;

priemonės, skirtos taršai mažinti, kai produktai naudojami ar tampa atliekomis (produktų aplinkosauginis pritaikymas), nebent aplinkosaugos politika ir reguliavimas padidina gamintojų teisinę atsakomybę tiek, kad ji apimtų taršą, atsiradusią dėl produktų naudojimo, arba produktų tvarkymą, kai jie tampa atliekomis;

išteklių naudojimas ir taupymo veikla (pvz., vandens tiekimas arba energijos ar žaliavų taupymas), nebent pagrindinis tikslas būtų aplinkos apsauga: pvz., kai tokia veikla siekiama įgyvendinti nacionalinę ar tarptautinę aplinkosaugos politiką ir kai tokios veiklos nesiimama dėl priežasčių, susijusių su sąnaudų taupymu.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Apibrėžtis pagrįsta apskaitos standartais, kuriuos įmonė taiko tvarkydama savo buhalterinę apskaitą, laikydamasi ES apskaitos standartų, t. y. tokios išlaidos, kurios gali būti laikomos turtu.

Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai gali būti įsigyjami saugos ar aplinkosaugos sumetimais. Tokio nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių įsigijimas, nors ir tiesiogiai nedidinantis ekonominės naudos iš kurio nors turimo nekilnojamojo turto, įrangos ir įrenginių būsimais laikotarpiais, gali būti būtinas, kad įmonė būsimais laikotarpiais gautų ekonominės naudos iš kito savo turto. Tokiu atveju šis nekilnojamasis turtas, įranga ir įrenginiai turi būti pripažįstami turtu, nes suteikia įmonei galimybę būsimais laikotarpiais iš susijusio turto gauti ekonominės naudos, kuri viršytų tą naudą, kurią įmonė galėtų gauti, jei tas turtas nebūtų įsigytas. Tačiau toks turtas pripažįstamas tik tiek, kiek gaunama šio turto ir su juo susijusio turto apskaitinė vertė neviršija šio turto ir su juo susijusio turto bendros atsiperkamosios vertės. Pavyzdžiui, chemikalų gamintojas gali būti priverstas taikyti tam tikrus naujus cheminio apdorojimo procesus tam, kad būtų laikomasi aplinkosaugos reikalavimų dėl pavojingų chemikalų gamybos ir saugojimo. Susiję gamyklos patobulinimai pripažįstami turtu tiek, kiek jie atsiperka, nes be jų įmonė negali gaminti ir parduoti chemikalų.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros investicijos į aplinkos apsaugą – kintamųjų 21 11 0 ir 21 12 0 suma. Bendros aplinkos apsaugos išlaidos – kintamųjų 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 suma.

Rodiklių dalis:

15 11 0 Bendrosios investicijos į materialųjį turtą

Kodas

:

21 14 0

Pavadinimas

:

Bendrosios einamosios išlaidos aplinkos apsaugai

Priedas

:

II

Apibrėžtis

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai – išlaidos, susijusios su veiklos, technologijos, proceso, įrangos (ar jų dalių), skirtų teršalams ir taršai (pvz., oro teršalams, nuotekoms ar kietosioms atliekoms) ar bet kurio kito aplinkos alinimo dėl įmonės gamybinės veiklos išvengti, sumažinti, apdoroti ar pašalinti, vykdymu ir palaikymu.

Tai išlaidų suma šiose aplinkos apsaugos srityse: aplinkos oro ir klimato apsaugos, nuotekų tvarkymo, atliekų tvarkymo ir kitos aplinkos apsaugos veiklos. Prie kitos aplinkos apsaugos veiklos priskiriama dirvožemio, gruntinio ir paviršinio vandens apsauga ir valymas, triukšmo ir vibracijos mažinimas, biologinės įvairovės ir kraštovaizdžio apsauga, radiacinė sauga, moksliniai tyrimai ir plėtra, bendras aplinkos administravimas ir vadyba, švietimas, mokymas ir informavimas, veikla, kurios išlaidos neskaidomos, ir kitur nepriskirta veikla.

Bendros einamosios išlaidos aplinkos apsaugai turėtų būti įrašomos įskaitant bet kokį sąnaudų padengimą, susijusį su tinkamų parduoti šalutinių produktų gamyba ir pardavimu, sutaupytomis lėšomis arba gautomis subsidijomis.

Einamosios išlaidos yra „vidaus išlaidų“ ir „aplinkos apsaugos paslaugų pirkimo“ suma:

vidaus išlaidos apima visas einamąsias išlaidas aplinkos apsaugai, išskyrus aplinkos apsaugos paslaugų pirkimą iš kitų vienetų. Tai yra darbo sąnaudų, žaliavų bei medžiagų naudojimo, įskaitant energijos sąnaudas, ir veiklos nuomos mokesčių, pavyzdžiui, susijusių su aplinkosaugos įrangos eksploatavimu ir priežiūra, taršos lygio nustatymu ir stebėjimu, aplinkosaugos valdymu, informacija ir švietimu, aplinkosaugos tyrimais ir plėtra, suma;

aplinkosaugos paslaugų pirkimas apima visus mokesčius ir panašius mokėjimus kitoms valstybinėms ar privačioms organizacijoms (esančioms už duomenis teikiančio vieneto ribų) už aplinkos apsaugos paslaugas, susijusias su įmonės gamybinės veiklos poveikiu aplinkai. Pavyzdžiui, mokėjimai už atliekų ir nuotekų surinkimą bei apdorojimą, mokėjimai, susiję su dirvožemio valymu, reguliavimo mokesčiai, mokėjimai aplinkosaugos konsultantams, teikiantiems, pvz., aplinkosaugos informaciją, patarimus dėl sertifikavimo ar aplinkosaugos įrangos eksploatavimo.

Įsigytos prekės ir paslaugos įvertinamos pirkimo kaina, neįtraukiant išskaitytino PVM ir kitų išskaitytinų mokesčių, tiesiogiai susijusių su apyvarta. Darbo išlaidos apima priskaičiuotą darbo užmokestį, įskaitant darbdavių mokesčius ir socialinio draudimo sąnaudas, bet neįtraukiant bendrų pridėtinių išlaidų.

Neįtraukiama:

aplinkai naudingi veiksmai ir veikla, kurių būtų imtasi neatsižvelgiant į priežastis, susijusias su aplinkos apsauga, įskaitant priemones, kurios daugiausia skirtos saugai ir sveikatos apsaugai darbe ir gamybos saugumui;

priemonės, skirtos taršai mažinti, kai produktai naudojami ar tampa atliekomis (produktų aplinkosauginis pritaikymas), nebent aplinkosaugos politika ir reguliavimas padidina gamintojų teisinę atsakomybę tiek, kad ji apimtų taršą, atsiradusią dėl produktų naudojimo, arba produktų tvarkymą, kai jie tampa atliekomis;

išteklių naudojimas ir taupymo veikla (pvz., vandens tiekimas arba energijos ar žaliavų taupymas), nebent pagrindinis tikslas būtų aplinkos apsauga, pvz., kai tokia veikla siekiama įgyvendinti nacionalinę ar tarptautinę aplinkosaugos politiką ir kai tokios veiklos nesiimama dėl priežasčių, susijusių su sąnaudų taupymu;

duomenis teikiančio vieneto mokesčių ir rinkliavų mokėjimai, kurie nėra susiję su aplinkos apsaugos paslaugų, susijusių su įmonės gamybinės veiklos poveikiu aplinkai, pirkimu, net ir tuo atveju, kai vyriausybės institucijos asignavo pajamas aplinkos apsaugos veiklai finansuoti (pvz., taršos mokesčiai);

apskaičiuotų sąnaudų straipsniai, kaip antai aplinkosaugos įrangos nusidėvėjimas, kapitalo netekimas dėl priverstinio pakeitimo arba bendros pridėtinės išlaidos;

pajamų netekimas, kompensaciniai mokesčiai, delspinigiai, baudos ir kiti netekimai, kurie nėra susiję su aplinkos apsaugos veikla.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Einamųjų išlaidų apibrėžimas grindžiamas apskaitos standartais, kuriuos įmonė taiko tvarkydama savo buhalterinę apskaitą, laikydamasi ES apskaitos standartų, t. y. einamosios išlaidos apima visas nekapitalizuotas išlaidas, kurios įrašomos į pelno (nuostolio) ataskaitą.

Tai yra aplinkos apsaugos veiklai skirtų žaliavų bei medžiagų pirkimo, darbo sąnaudų, viešųjų mokesčių bei rinkliavų, išorinių paslaugų išlaidų, nuomos ir lizingo mokesčių suma.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros investicijos į aplinkos apsaugą – kintamųjų 21 11 0 ir 21 12 0 suma. Bendros aplinkos apsaugos išlaidos – kintamųjų 21 11 0, 21 12 0 ir 21 14 0 suma.

Rodiklių dalis:

13 11 0 Prekių ir paslaugų pirkimai

13 31 0 Personalo išlaikymo sąnaudos

Kodas

:

23 11 0

Pavadinimas

:

Mokėjimai subrangovams

Priedai

:

II ir IV

Apibrėžtis

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas II priedo 3 skirsnyje, mokėjimai subrangovams – tai vieneto mokėjimai trečiosioms šalims už gautas pramonines prekes ir suteiktas paslaugas, kurios sudaro dėl subrangos sutarties atsirandančių santykių dalį:

Dvi įmonės yra susijusios subrangos sutarties santykiais, kai vienu metu įvykdomos A ir B punktuose nurodytos sąlygos:

A.

kliento įmonė, taip pat vadinama pagrindiniu rangovu, dalyvauja kuriant produktą, perduodama, nors ir iš dalies, technines specifikacijas tiekėjo įmonei, kuri taip pat vadinama subrangovu, ir (arba) teikia jam perdirbimui skirtas medžiagas;

B.

kliento įmonė parduoda subrangos sutartyje numatytą produktą kaip tokį arba kaip sudėtingesnio produkto dalį ir prisiima atsakomybę už produktą jį pardavus.

Pastaba.

Vien tik nuoroda apie spalvą, dydį ar katalogo numerį pati savaime nėra techninė specifikacija. Produkto pagaminimas pagal užsakymą nebūtinai reiškia dėl subrangos sutarties atsirandančius santykius.

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas IV priedo 3 skirsnyje, mokėjimai subrangovams – tai vieneto mokėjimai trečiosioms šalims už atliktus statybos darbus, kurie sudaro dėl subrangos sutarties atsirandančių santykių dalį.

Dvi įmonės yra susijusios subrangos sutarties santykiais, kai vienu metu įvykdomos A, B, C ir D punktuose nurodytos sąlygos:

A.

kliento įmonė sudaro su tiekėjo įmone (toliau – subrangovu) sutartį dėl atliktinų darbų ar teiktinų paslaugų, kurios konkrečiai įtrauktos į statybos procesą;

B.

kliento įmonė atsako už galutinį statybos proceso produktą; atsakomybė apima ir proceso dalis, kurias atliko subrangovai; tam tikrais atvejais tam tikra atsakomybė gali tekti ir subrangovui;

C.

kliento įmonė pateikia subrangovui specifikacijas, pvz., kad darbas, kurį turi atlikti subrangovas, ar paslauga, kurią jis turi suteikti, turi būti pritaikyta konkretaus projekto tikslams, taigi negali būti standartinis arba kataloge numatytas darbas ar paslauga;

D.

dvišalei sutarčiai kitaip nėra taikomas joks asociatyvaus pobūdžio susitarimas, kaip antai susijęs su bendru pasiūlymu, pateiktu pagal kvietimą dalyvauti konkurse, konsorciumu arba bendrąja įmone ir kt.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Mokėjimai subrangovams įmonių finansinėje atskaitomybėje nebūtinai nurodomi atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Juos galima įtraukti į kitas išorines sąnaudas ir kitos veiklos sąnaudas.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Taikant sąnaudų pobūdžio metodą, pelno (nuostolio) ataskaitoje jie gali būti įtraukti į kitas sąnaudas.

Taikant sąnaudų paskirties metodą, pelno (nuostolio) ataskaitoje jie gali būti įtraukti į kitas sąnaudas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Prekių ir paslaugų pirkimų (13 11 0) dalis.

Kodas

:

23 12 0

Pavadinimas

:

Pajamos iš subrangos darbų

Priedas

:

IV

Apibrėžtis

Rengiant statistinius duomenis apie veiklos rūšis, apibrėžtas IV priedo 3 skirsnyje, pajamos iš subrangos darbų – tai vieneto trečiajai šaliai pagal santykius, atsirandančius dėl subrangos sutarties, atliktų statybos darbų apyvarta.

Dvi įmonės yra susijusios subrangos sutarties santykiais, kai vienu metu įvykdomos A, B, C ir D punktuose nurodytos sąlygos:

A.

kliento įmonė sudaro su tiekėjo įmone (toliau – subrangovu) sutartį dėl atliktinų darbų ar teiktinų paslaugų, kurios konkrečiai įtrauktos į statybos procesą;

B.

kliento įmonė atsako už galutinį statybos proceso produktą; atsakomybė apima ir proceso dalis, kurias atliko subrangovai; tam tikrais atvejais tam tikra atsakomybė gali tekti ir subrangovui;

C.

kliento įmonė pateikia subrangovui specifikacijas, pvz., kad darbas, kurį turi atlikti subrangovas, ar paslauga, kurią jis turi suteikti, turi būti pritaikyta konkretaus projekto tikslams, taigi negali būti standartinis arba kataloge numatytas darbas ar paslauga;

D.

dvišalei sutarčiai kitaip nėra taikomas joks asociatyvaus pobūdžio susitarimas, kaip antai susijęs su bendru pasiūlymu, pateiktu pagal kvietimą dalyvauti konkurse, konsorciumu arba bendrąja įmone ir kt.

Ryšys su įmonių finansine atskaitomybe

Pajamos iš subrangos darbų įmonių finansinėje atskaitomybėje nebūtinai nurodomos atskirai.

Ketvirtoji finansinės atskaitomybės direktyva: Tarybos direktyva 78/660/EEB

Įtraukiamos į grynąją apyvartą.

Reglamentai dėl TAS: Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 ir Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003

Taikant sąnaudų pobūdžio metodą, pelno (nuostolio) ataskaitoje įtraukiamos į įplaukas.

Taikant sąnaudų paskirties metodą, pelno (nuostolio) ataskaitoje įtraukiamos į įplaukas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Apyvartos (12 11 0) dalis.

Žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystės ir pramoninės veiklos apyvartos (18 10 0) dalis.

Pramoninės veiklos apyvartos (18 12 0) dalis.

Statybos darbų apyvartos (18 12 2) dalis.

Pastatų statybos darbų apyvartos (18 31 0) arba inžinerinių statinių statybos apyvartos (18 32 0) dalis.

Kodas

:

32 11 2

Pavadinimas

:

Bendras perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytis (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 25 ir 37 straipsniai – bendras perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 1 punkto c papunktis, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 1 punkto c papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendras perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytis naudojamas apskaičiuojant bendrą uždirbtų įmokų sumą, taip pat apskaičiuojant techninės dalies likutį (32 17 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Kodas

:

32 11 4

Pavadinimas

:

Bendra pasirašytų įmokų suma, suskirstyta pagal įmonės juridinį statusą

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Bendra pasirašytų įmokų suma (žr. kintamąjį 12 11 0) pagal įmonės juridinį statusą skirstoma taip: ribotos turtinės atsakomybės akcinės bendrovės, savidraudos draugijos, draudimo įmonių, kurių buveinė yra Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių teritorijose, filialai, kitos įmonės.

Pastaba

Perdraudimo įmonių, kurių buveinė yra Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių teritorijose, filialai neįrašomi.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra pasirašytų įmokų suma, suskirstyta pagal įmonės juridinį statusą – tai bendros pasirašytų įmokų sumos (12 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

32 11 5

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma, suskirstyta pagal valstybę, kurioje yra patronuojančioji įmonė

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Remiantis kintamojo 11 11 5 suskirstymu, bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma skirstoma į tą dalį, kuri susijusi su įmonėmis, kontroliuojamomis nacionaliniu lygmeniu, ir tą dalį, kuri susijusi su įmonėmis, kontroliuojamomis iš kitų valstybių.

Kodas

:

32 11 6

Pavadinimas

:

Bendra prisiimto perdraudimo įmokų suma, pasirašytos įmokos, suskirstytos pagal valstybę, kurioje yra patronuojančioji įmonė

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Remiantis kintamojo 11 11 5 suskirstymu, bendra prisiimto perdraudimo įmokų suma, pasirašytos įmokos, skirstomos į tą dalį, kuri susijusi su įmonėmis, kontroliuojamomis nacionaliniu lygmeniu, ir tą dalį, kuri susijusi su įmonėmis, kontroliuojamomis iš kitų valstybių.

Kodas

:

32 12 0

Pavadinimas

:

Paskirstytas investicijų pelnas, perkeltas iš netechninės dalies

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 ir 43 straipsniai: paskirstytas investicijų pelnas, perkeltas iš netechninės dalies, įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 2 punktas. Šie duomenys bus renkami pagal įvairius pajamų iš investicijų paskirstymo techninėje ir netechninėje dalyje metodus. Valstybės, kurios naudojasi Direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnio 4 dalyje nurodytomis galimybėmis, gali pakeisti šį ataskaitos straipsnį kitais straipsniais, remdamosi minėto straipsnio nuostatomis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Paskirstytas investicijų pelnas, perkeltas iš netechninės dalies, naudojamas apskaičiuojant techninės dalies likutį (32 17 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Kodas

:

32 13 1

Pavadinimas

:

Bendra draudimo išmokų suma

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 38 straipsnis: bendra draudimo išmokų suma įtraukiama į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 4 punkto a papunkčio aa pastraipa, skirta ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 5 punkto a papunkčio aa pastraipa, skirta gyvybės draudimo veiklai. Taikoma per finansinius metus išmokėtai bendrai draudimo išmokų sumai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra draudimo išmokų suma naudojama apskaičiuojant bendrą išmokų sąnaudų sumą, taip pat apskaičiuojant techninės dalies likutį (32 17 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Kodas

:

32 13 2

Pavadinimas

:

Bendra išmokų suma einamaisiais ataskaitiniais metais patirtai žalai padengti

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 38 straipsnis: bendra išmokų suma einamaisiais ataskaitiniais metais patirtai žalai padengti įtraukiama į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Taikoma per finansinius metus išmokėtai bendrai išmokų sumai einamaisiais ataskaitiniais metais patirtai žalai padengti.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra išmokų suma einamaisiais ataskaitiniais metais patirtai žalai padengti – tai bendros draudimo išmokų sumos (32 13 1) kintamojo dalis.

Kodas

:

32 13 4

Pavadinimas

:

Bendras numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokytis (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 38 straipsnis: bendras numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 4 punkto b papunkčio aa pastraipa, skirta ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 5 punkto b papunkčio aa pastraipa, skirta gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendras numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokytis naudojamas apskaičiuojant bendrą išmokų sąnaudų sumą, taip pat apskaičiuojant techninės dalies likutį (32 17 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Kodas

:

32 14 0

Pavadinimas

:

Bendra veiklos sąnaudų suma

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis yra įsigijimo sąnaudų, atidėtų įsigijimo sąnaudų ir administracinių sąnaudų suma.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 7 punkto a, b ir c papunkčiai, skirti ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 8 punkto a, b ir c papunkčiai, skirti gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra veiklos sąnaudų suma naudojama apskaičiuojant techninės dalies likutį (32 17 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Kodas

:

32 15 0

Pavadinimas

:

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninio atidėjinio pokytis (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 30 straipsnis: nuostolių svyravimo išlyginimo techninio atidėjinio pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 9 punktas, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninio atidėjinio pokytis naudojamas apskaičiuojant techninės dalies likutį (32 17 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Kodas

:

32 16 0

Pavadinimas

:

Kiti techninės dalies straipsniai, bendra suma (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – kitų techninių pajamų likutis, bendra suma, kitų techninių atidėjinių pokyčiai, nepateikti kitose pozicijose, draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai, bendra suma ir kitos techninės sąnaudos, bendra suma.

Jeigu šio straipsnio bendros ir grynosios sumos skirtumas nedidelis, minėtas straipsnis gali būti pakeistas kitu straipsniu „Kiti techninės dalies straipsniai, grynoji suma“. Šiuo atveju minėtas kintamasis – tai kitų techninių pajamų likutis, grynoji suma (32 16 1), kitų techninių atidėjinių grynieji pokyčiai, nepateikti kitose pozicijose (32 16 2), draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai, grynoji suma (32 16 3) ir kitos techninės sąnaudos, grynoji suma (32 16 4). Jeigu valstybės narės naudoja grynąją sumą, tai būtina nurodyti.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra kitų techninės dalies straipsnių suma naudojama apskaičiuojant techninės dalies likutį (32 17 0), kitus suvestinius rodiklius ir likučius.

Kodas

:

32 16 1

Pavadinimas

:

Kitos techninės pajamos, grynoji suma

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Grynosios techninės pajamos, nepateiktos kitose pozicijose.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 3 punktas, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 4 punktas, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Grynoji kitų techninių pajamų suma naudojama apskaičiuojant bendrą kitų techninės dalies straipsnių sumą (32 16 0).

Kodas

:

32 16 2

Pavadinimas

:

Kitų techninių atidėjinių grynieji pokyčiai, nepateikti kitose pozicijose (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 26 straipsnis: kitų techninių atidėjinių grynieji pokyčiai, nepateikti kitose pozicijose, įtraukiami į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 5 punktas, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 6 punkto b papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Kitų techninių atidėjinių grynieji pokyčiai, nepateikti kitose pozicijose, naudojami apskaičiuojant bendrą kitų techninės dalies straipsnių sumą (32 16 0).

Kodas

:

32 16 3

Pavadinimas

:

Draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai, grynoji suma

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 29 ir 39 straipsniai: draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai, grynoji suma įtraukiami į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 6 punktas, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 7 punktas, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai, grynoji suma naudojami apskaičiuojant bendrą kitų techninės dalies straipsnių sumą (32 16 0).

Kodas

:

32 16 4

Pavadinimas

:

Kitos techninės sąnaudos, grynoji suma

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Grynosios techninės sąnaudos, nepateiktos kitose pozicijose.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 8 punktas, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 11 punktas, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Kitos techninės sąnaudos, grynoji suma naudojamos apskaičiuojant bendrą kitų techninės dalies straipsnių sumą (32 16 0).

Kodas

:

32 17 0

Pavadinimas

:

I bendra suma (= techninės dalies likutis) (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Pelno (nuostolio) ataskaitos techninės dalies likutis.

Pastaba

Bendra suma, atitinkanti Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 10 punkte (techninė dalis, ne gyvybės draudimo veikla) nurodytą bendrą sumą ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 13 punkte (gyvybės draudimo veikla) nurodytą bendrą sumą.

Ryšys su kitais kintamaisiais

I bendra suma ne gyvybės draudimo veiklai apskaičiuojama taip:

Bendra uždirbtų įmokų suma [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

Paskirstytas investicijų pelnas, perkeltas iš netechninės dalies (32 12 0)

-

Bendra išmokų sąnaudų suma [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

-

Bendra veiklos sąnaudų suma (32 14 0)

+

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninio atidėjinio pokytis (32 15 0) (+/-)

+

Kiti techninės dalies straipsniai, bendra suma (32 16 0) (+/-).

Jeigu „kitų techninės dalies straipsnių“ (32 16 0) duomenys įrašomi tik grynąja reikšme, ši grynoji suma naudojama apskaičiuojant I bendrą sumą: techninės dalies likutį.

I bendra suma gyvybės draudimo veiklai apskaičiuojama taip:

Bendra uždirbtų įmokų suma [12 11 0 + 32 11 2 (+/-)]

+

Investicinės veiklos pajamos (32 22 0)

+

Nerealizuotas pelnas iš investicijų (32 23 0)

-

Bendra išmokų sąnaudų suma [32 13 1 + 32 13 4 (+/-)]

+

Bendras gyvybės draudimo techninio atidėjinio pokytis (32 25 0) (+/-)

-

Bendra veiklos sąnaudų suma (32 14 0)

-

Investicinės veiklos sąnaudos (32 27 0)

-

Nerealizuotas nuostolis iš investicijų (32 28 0)

-

Paskirstytas pelnas iš investicijų, perkeltas į netechninę dalį (32 29 0)

+

Kiti techninės dalies straipsniai, bendra suma (32 16 0) (+/-).

Jeigu „kitų techninės dalies straipsnių“ (32 16 0) duomenys įrašomi tik grynąja reikšme, ši grynoji suma naudojama apskaičiuojant I bendrą sumą: techninės dalies likutį.

I bendra suma (= techninės dalies likutis) naudojama apskaičiuojant II bendrą sumą (= grynąjį techninės dalies likutį) (32 19 0).

Kodas

:

32 18 0

Pavadinimas

:

Perdraudimo likutis (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Pelno (nuostolio) ataskaitos techninės dalies perdraudimo likutis.

Pastaba

Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis apskaičiuojamas taip:

Perdraudikų dalis bendroje pasirašytų įmokų sumoje (32 18 1)

+

Perdraudikų dalis bendrame perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytyje (32 18 3) (+/-)

-

Perdraudikų dalis bendroje draudimo išmokų sumoje [32 18 5 + 32 18 6 (+/-)]

-

Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis (32 18 7)

+

Bendros kitų techninės dalies straipsnių sumos perdraudikų dalis (32 18 8) (+/-)

+

Gyvybės draudimo techninio atidėjinio perdraudikų dalies pokytis (32 33 4) (+/-)

Perdraudimo likutis naudojamas apskaičiuojant II bendrą sumą (= grynąjį techninės dalies likutį) (32 19 0) (+/-).

Kodas

:

32 18 1

Pavadinimas

:

Perdraudikų dalis bendroje pasirašytų įmokų sumoje

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 36 straipsnis: bendros pasirašytų įmokų sumos perdraudikų dalis įtraukiama į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 1 punkto b papunktis, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 1 punkto b papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros pasirašytų įmokų sumos perdraudikų dalis – tai perdraudimo likučio (32 18 0) dalis.

Kodas

:

32 18 2

Pavadinimas

:

Perdraudikų dalis bendroje pasirašytų įmokų sumoje, suskirstyta pagal valstybę, kurioje yra patronuojančioji įmonė

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Remiantis kintamojo 11 11 5 suskirstymu, bendros pasirašytų įmokų sumos perdraudikų dalis suskirstoma į tą dalį, kuri susijusi su įmonėmis, kontroliuojamomis nacionaliniu lygmeniu, ir tą dalį, kuri susijusi su įmonėmis, kontroliuojamomis iš kitų valstybių.

Kodas

:

32 18 3

Pavadinimas

:

Perdraudikų dalis bendrame perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokytyje (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 25 ir 37 straipsniai: bendro perkeltų įmokų techninio atidėjinio pokyčio perdraudikų dalis įtraukiama į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 1 punkto d papunktis, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 1 punkto c papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai. Čia įrašoma bendros sumos perdraudikų dalis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendro perkeltų įmokų techninio atidėjimo pokyčio perdraudikų dalis – tai perdraudimo likučio (32 18 0) dalis.

Kodas

:

32 18 5

Pavadinimas

:

Perdraudikų dalis bendroje draudimo išmokų sumoje

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 38 straipsnis: bendros draudimo išmokų sumos perdraudikų dalis įtraukiama į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 4 punkto a papunkčio bb pastraipa, skirta ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 5 punkto a papunkčio bb pastraipa, skirta gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros draudimo išmokų sumos perdraudikų dalis – tai perdraudimo likučio (32 18 0) dalis.

Kodas

:

32 18 6

Pavadinimas

:

Perdraudikų dalis bendrame numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokytyje (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 38 straipsnis: bendro numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokyčio perdraudikų dalis įtraukiama į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 4 punkto b papunkčio bb pastraipa, skirta ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 5 punkto b papunkčio bb pastraipa, skirta gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendro numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio pokyčio perdraudikų dalis – tai perdraudimo likučio (32 18 0) dalis.

Kodas

:

32 18 7

Pavadinimas

:

Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Iš perduotos draudimo veiklos gauti perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 7 punkto d papunktis, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 8 punkto d papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Perdraudimo komisiniai ir perdraudikų pelno dalis – tai perdraudimo likučio (32 18 0) dalis.

Kodas

:

32 18 8

Pavadinimas

:

Bendros kitų techninės dalies straipsnių sumos perdraudikų dalis (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – tai perdraudikų dalis, atitinkanti kintamąjį 32 16 0 (jis apima šias sudedamąsias dalis: kitos techninės pajamos; kitų techninių atidėjinių pokyčiai, nepateikti kitose pozicijose; draudimo įmokų priemokos ir grąžinimai; kitos techninės sąnaudos).

Pastaba

Jeigu „kitų techninės dalies straipsnių“ (32 16 0) duomenys įrašomi tik grynąja reikšme, šis kintamasis neturi būti pateikiamas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros kitų techninės dalies straipsnių sumos perdraudikų dalis – tai perdraudimo likučio (32 18 0) dalis.

Kodas

:

32 19 0

Pavadinimas

:

II bendra suma (= grynasis techninės dalies likutis) (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Pelno (nuostolio) ataskaitos techninės dalies grynasis likutis (be perdraudimo).

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 10 punktas (techninė sąskaita), skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 13 punktas (techninė dalis), skirtas gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 1 ir 2 punktai (netechninė dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis apskaičiuojamas taip:

Techninės dalies likutis (32 17 0) (+/-)

-

Perdraudimo likutis (32 18 0) (+/-).

Kodas

:

32 22 0

Pavadinimas

:

Investicinės veiklos pajamos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma investicinės veiklos pajamoms, įtrauktoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 2 punktas, skirtas gyvybės draudimo veiklai. Šis kintamasis parengiamas pagal įvairius pajamų iš investicijų paskirstymo techninėje ir netechninėje dalyje metodus.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Investicinės veiklos pajamos naudojamos apskaičiuojant I bendrą sumą (= techninės dalies likutį) (32 17 0).

Kodas

:

32 23 0

Pavadinimas

:

Nerealizuotas pelnas iš investicijų

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 44 straipsnis: taikoma nerealizuotam pelnui iš investicijų, įtrauktam į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 3 punktas, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Nerealizuotas pelnas iš investicijų naudojamas apskaičiuojant I bendrą sumą (= techninės dalies likutį) (32 17 0).

Kodas

:

32 25 0

Pavadinimas

:

Bendras gyvybės draudimo techninio atidėjinio pokytis (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 27 straipsnis: bendras gyvybės draudimo techninio atidėjinio pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 6 punkto a papunkčio aa pastraipa, skirta gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendras gyvybės draudimo techninio atidėjinio pokytis naudojamas apskaičiuojant I bendrą sumą (= techninės dalies likutį) (32 17 0).

Kodas

:

32 27 0

Pavadinimas

:

Investicinės veiklos sąnaudos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma investicinės veiklos sąnaudoms, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 9 punktas, skirtas gyvybės draudimo veiklai. Šie duomenys bus renkami pagal įvairius pajamų iš investicijų paskirstymo techninėje ir netechninėje dalyje metodus.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Investicinės veiklos sąnaudos naudojamos apskaičiuojant I bendrą sumą (= techninės dalies likutį) (32 17 0).

Kodas

:

32 28 0

Pavadinimas

:

Nerealizuotas nuostolis iš investicijų

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 44 straipsnis: taikomas nerealizuotam nuostoliui iš investicijų, įtraukiamam į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 10 punktas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Nerealizuotas nuostolis iš investicijų naudojamas apskaičiuojant I bendrą sumą (= techninės dalies likutį) (32 17 0).

Kodas

:

32 29 0

Pavadinimas

:

Paskirstytas pelnas iš investicijų, perkeltas į netechninę dalį

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 43 straipsnis: paskirstytas pelnas, perkeltas į netechninę dalį, įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 12 punktas. Šie duomenys bus renkami pagal įvairius pajamų iš investicijų paskirstymo techninėje ir netechninėje dalyje metodus.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Paskirstytas pelnas iš investicijų, perkeltas į netechninę dalį, naudojamas apskaičiuojant I bendrą sumą (= techninės dalies likutį) (32 17 0).

Kodas

:

32 33 4

Pavadinimas

:

Gyvybės draudimo techninio atidėjinio perdraudikų dalies pokytis (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 27 straipsnis: gyvybės draudimo techninio atidėjinio perdraudikų dalies pokytis įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 6 punkto a papunkčio bb pastraipa.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Gyvybės draudimo techninio atidėjinio perdraudikų dalies pokytis – tai perdraudimo likučio (32 18 0) dalis.

Kodas

:

32 42 0

Pavadinimas

:

Investicinės veiklos pajamos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma investicinės veiklos pajamoms, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų netechninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (netechninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 3 punktas. Šis kintamasis parengiamas pagal įvairius pajamų iš investicinės veiklos paskirstymo techninėje ir netechninėje dalyje metodus.

Kodas

:

32 43 0

Pavadinimas

:

Paskirstytas investicijų pelnas, perkeltas iš gyvybės draudimo techninės dalies

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 43 straipsnis: taikoma paskirstytam investicijų pelnui, perkeltam iš gyvybės draudimo techninės dalies, kuris įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitų netechninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (netechninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 4 punktas. Šie duomenys bus renkami pagal įvairius pajamų iš investicijų paskirstymo techninėje ir netechninėje dalyje metodus.

Kodas

:

32 44 0

Pavadinimas

:

Investicinės veiklos sąnaudos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma investicinės veiklos sąnaudoms, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų netechninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (netechninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 5 punktas. Šie duomenys bus renkami pagal įvairius pajamų iš investicijų paskirstymo techninėje ir netechninėje dalyje metodus.

Kodas

:

32 45 0

Pavadinimas

:

Paskirstytas investicijų pelnas, perkeltas į ne gyvybės draudimo techninę dalį

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma paskirstytam investicijų pelnui, perkeltam į ne gyvybės draudimo techninę dalį, kuris įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitų netechninę dalį.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (netechninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 6 punktas. Šie duomenys bus renkami pagal įvairius pajamų iš investicijų paskirstymo techninėje ir netechninėje dalyje metodus.

Kodas

:

32 46 0

Pavadinimas

:

Kitos pajamos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Kitos pajamos, nepateikiamos kitose pozicijose.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (netechninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 7 punktas, skirtas netechninei daliai.

Kodas

:

32 47 0

Pavadinimas

:

Kitos sąnaudos, įskaitant vertės perskaičiavimą

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Kitos sąnaudos, nepateikiamos kitose pozicijose (įskaitant vertės perskaičiavimą).

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (netechninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 8 punktas.

Kodas

:

32 48 0

Pavadinimas

:

Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis) (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikiama Tarybos direktyvos 78/660/EEB 22 ir paskesniuose straipsniuose. Pagal TAS/TFAS ypatingosios veiklos rezultatai įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti pateikiami atskirai. Šis šalių, kuriose TAS/TFAS taikomi individualiai draudimo įmonių atskaitomybei, kintamasis nebeturi būti pateikiamas.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (netechninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 9 ir 10 punktai.

Kodas

:

32 49 0

Pavadinimas

:

Ypatingosios veiklos pelnas (nuostolis) (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikta Tarybos direktyvos 78/660/EEB 22 ir paskesniuose straipsniuose. Pagal TAS/TFAS ypatingosios veiklos rezultatai įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti pateikiami atskirai. Šis šalių, kuriose TAS/TFAS taikomi individualiai draudimo įmonių atskaitomybei, kintamasis nebeturi būti pateikiamas.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (netechninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 13 punktas.

Kodas

:

32 50 0

Pavadinimas

:

Visi mokesčiai (įprastinės veiklos pelno (nuostolio) mokesčiai, ypatingosios veiklos pelno (nuostolio) mokesčiai, kiti mokesčiai)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikta Tarybos direktyvos 78/660/EEB 22 ir paskesniuose straipsniuose.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (netechninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 9, 14 ir 15 punktai.

Kodas

:

32 51 0

Pavadinimas

:

Finansinių metų pelnas (nuostolis) (+/-)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikta Tarybos direktyvos 78/660/EEB 22 ir paskesniuose straipsniuose.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (netechninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 16 punktas.

Kodas

:

32 61 0

Pavadinimas

:

Bendra komisinių suma, išorinės išlaidos už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – tai komisinių už visą draudimo veiklą (32 61 1), išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas (32 61 4) ir personalo išlaikymo sąnaudų (13 31 0) suma.

Kodas

:

32 61 1

Pavadinimas

:

Komisiniai už visą draudimo veiklą

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – tai komisinių už tiesioginio draudimo veiklą (32 61 2) ir prisiimto perdraudimo suma (taip pat žr. Tarybos direktyvos 91/674/EEB 64 straipsnį).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Komisiniai už visą draudimo veiklą naudojami apskaičiuojant išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas (32 61 4) kintamąjį.

Kodas

:

32 61 2

Pavadinimas

:

Komisiniai už tiesioginio draudimo veiklą

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 64 straipsnis. Šis kintamasis apima bendrą komisinių už tiesioginio draudimo veiklą sumą.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Komisiniai už tiesioginio draudimo veiklą – tai komisinių už visą draudimo veiklą (32 61 1) kintamojo dalis.

Kodas

:

32 61 3

Pavadinimas

:

Komisiniai už prisiimtą perdraudimą

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima bendrą komisinių už prisiimtą perdraudimą sumą. Šis kintamasis apskaičiuojamas taip: komisiniai už visą draudimo veiklą (32 61 1) – komisiniai už tiesioginio draudimo veiklą (32 61 2) (taip pat žr. Tarybos direktyvos 91/674/EEB 64 straipsnį).

Kodas

:

32 61 4

Pavadinimas

:

Išorinės išlaidos už įsigytas prekes bei paslaugas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Prekių ir paslaugų pirkimų bendra suma (kintamasis 13 11 0) atėmus komisinius už visą draudimo veiklą (kintamasis 32 61 1), atėmus perdraudimo likutį (kintamasis 32 18 0) ir perdraudikų pajamas iš investicijų portfelio iš jų bendrų įmonės techninių atidėjinių dalies.

Pastaba

Kalbant apie įmonių grupes, paskirstymą įmonės lygmeniu užtikrina paskirstymo metodas.

Kodas

:

32 61 5

Pavadinimas

:

Išorinės bei vidinės žalos sureguliavimo išlaidos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Išorinės ir vidinės žalos reguliavimo išlaidos.

Pastaba

Komisinių, išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudų suma (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) paskirstoma pagal funkcijas. Todėl ji turi būti įtraukta į šiuos kintamuosius: 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 ir 32 61 9 (taip pat žr. Direktyvos 91/674/EEB 38 straipsnį).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Išorinės bei vidinės žalos sureguliavimo išlaidos – tai komisinių, išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudų sumos kintamojo (32 61 0) dalis.

Kodas

:

32 61 6

Pavadinimas

:

Įsigijimo sąnaudos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 40 straipsnis: taikoma įsigijimo sąnaudoms, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Komisinių, išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudų suma (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) paskirstoma pagal funkcijas, todėl ji turi būti įtraukta į šiuos kintamuosius: 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 ir 32 61 9.

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 7 punkto a papunktis, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 8 punkto a papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Įsigijimo sąnaudos – tai komisinių, išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudų sumos kintamojo (32 61 0) dalis.

Kodas

:

32 61 7

Pavadinimas

:

Administracinės sąnaudos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 41 straipsnis – taikomas administracinėms sąnaudoms, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Komisinių, išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudų suma (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) paskirstoma pagal funkcijas, todėl ji turi būti įtraukta į šiuos kintamuosius: 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 ir 32 61 9.

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 7 punkto c papunktis, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 8 punkto c papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Administracinės sąnaudos – tai komisinių, išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudų sumos kintamojo (32 61 0) dalis.

Kodas

:

32 61 8

Pavadinimas

:

Bendra kitų techninių sąnaudų suma

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Bendra kitų techninių sąnaudų suma.

Pastaba

Komisinių, išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudų suma (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) paskirstoma pagal funkcijas, todėl ji turi būti įtraukta į šiuos kintamuosius: 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 ir 32 61 9.

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio I dalies 8 punktas, skirtas ne gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 11 punktas, skirtas gyvybės draudimo veiklai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra kitų techninių sąnaudų suma – tai komisinių, išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudų sumos kintamojo (32 61 0) dalis.

Kodas

:

32 61 9

Pavadinimas

:

Investicijų vadybos sąnaudos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma investicijų vadybos sąnaudoms, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį.

Pastaba

Komisinių, išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudų suma (32 61 1 + 32 61 4 + 13 31 0) paskirstoma pagal funkcijas, todėl ji turi būti įtraukta į šiuos kintamuosius: 32 61 5, 32 61 6, 32 61 7, 32 61 8 ir 32 61 9.

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos (techninės dalies) išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 9 punkto a papunktis, skirtas gyvybės draudimo veiklai (techninė dalis), ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 5 punkto a papunktis (netechninė dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Investicijų vadybos sąnaudos – tai komisinių, išorinių išlaidų už įsigytas prekes bei paslaugas ir personalo išlaikymo sąnaudų sumos kintamojo (32 61 0) dalis.

Kodas

:

32 71 0

Pavadinimas

:

Investicinės veiklos pajamos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma pajamoms iš investicijų, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju.

Šis kintamasis – tai pajamų iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale (32 71 1), pajamų iš žemės, pastatų ir kitų investicijų (32 71 2), investicijų vertės padidėjimo (32 71 5) ir investicijų realizavimo pelno (32 71 6) suma.

Kodas

:

32 71 1

Pavadinimas

:

Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikomas pajamoms iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale, kuris įtraukiamas į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir į netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 2 punkto a papunktis (techninė dalis), skirtas gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 3 punkto a papunktis (netechninė dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Pajamos iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale naudojamos apskaičiuojant investicinės veiklos pajamų kintamąjį (32 71 0).

Kodas

:

32 71 2

Pavadinimas

:

Pajamos iš žemės, pastatų ir kitų investicijų

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma pajamoms iš kitų investicijų, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir į netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju.

Šis kintamasis – tai pajamų iš žemės ir pastatų (32 71 3) ir pajamų iš kitų investicijų (32 71 4) suma.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Pajamos iš žemės, pastatų ir kitų investicijų naudojamos apskaičiuojant investicinės veiklos pajamų kintamąjį (32 71 0).

Kodas

:

32 71 3

Pavadinimas

:

Pajamos iš žemės ir pastatų

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma pajamoms iš žemės ir pastatų, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir į netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 2 punkto b papunkčio aa pastraipa (techninė dalis), skirta gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 3 punkto b papunkčio aa pastraipa (netechninė dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Pajamos iš žemės ir pastatų naudojamos apskaičiuojant investicinės veiklos pajamų kintamąjį (32 71 0) ir pajamas iš žemės, pastatų ir kitų investicijų (32 71 2).

Kodas

:

32 71 4

Pavadinimas

:

Pajamos iš kitų investicijų

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma pajamoms iš kitų investicijų, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir į netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 2 punkto b papunkčio bb pastraipa (techninė dalis), skirta gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 3 punkto b papunkčio bb pastraipa (netechninė dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Pajamos iš kitų investicijų naudojamos apskaičiuojant investicinės veiklos pajamų kintamąjį (32 71 0) ir pajamas iš žemės, pastatų ir kitų investicijų (32 71 2).

Kodas

:

32 71 5

Pavadinimas

:

Investicijų vertės padidėjimas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma investicijų vertės padidėjimui, įtraukiamam į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir į netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 2 punkto c papunktis (techninė dalis), skirtas gyvybės draudimo veiklai Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 3 punkto c papunktis (netechninė dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Investicijų vertės padidėjimas naudojamas apskaičiuojant investicinės veiklos pajamų kintamąjį (32 71 0).

Kodas

:

32 71 6

Pavadinimas

:

Investicijų realizavimo pelnas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikomas investicijų realizavimo pelnui, įtraukiamam į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir į netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 2 punkto d papunktis (techninė dalis), skirtas gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 3 punkto d papunktis (netechninė dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Investicijų realizavimo pelnas naudojamas apskaičiuojant investicinės veiklos pajamų kintamąjį (32 71 0).

Kodas

:

32 72 0

Pavadinimas

:

Investicinės veiklos sąnaudos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma investicinės veiklos sąnaudoms, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir į netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju. Šis kintamasis – tai investicijų vadybos sąnaudų, įskaitant palūkanas (32 72 1), investicijų vertės sumažėjimo (32 72 2) ir investicijų realizavimo nuostolio (32 72 3) suma.

Kodas

:

32 72 1

Pavadinimas

:

Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma investicijų vadybos sąnaudoms, įskaitant palūkanas, įtraukiamoms į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir į netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 9 punkto a papunktis (techninė dalis), skirtas gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 5 punkto a papunktis (netechninė dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Investicijų vadybos sąnaudos, įskaitant palūkanas, naudojamos apskaičiuojant investicinės veiklos sąnaudų kintamąjį (32 72 0).

Kodas

:

32 72 2

Pavadinimas

:

Investicijų vertės sumažėjimas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma investicijų vertės sumažėjimui, įtraukiamam į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir į netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 9 punkto b papunktis (techninė dalis), skirtas gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 5 punkto b papunktis (netechninė dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Investicijų vertės sumažėjimas naudojamas apskaičiuojant investicinės veiklos sąnaudų kintamąjį (32 72 0).

Kodas

:

32 72 3

Pavadinimas

:

Investicijų realizavimo nuostolis

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 42 straipsnis: taikoma investicijų realizavimo nuostoliui, įtraukiamam į pelno (nuostolio) ataskaitų techninę dalį gyvybės draudimo veiklos atveju ir į netechninę dalį ne gyvybės draudimo veiklos atveju.

Pastaba

Dėl pelno (nuostolio) ataskaitos išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio II dalies 9 punkto c papunktis (techninė dalis), skirtas gyvybės draudimo veiklai, ir Direktyvos 91/674/EEB 34 straipsnio III dalies 5 punkto c papunktis (netechninė dalis).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Investicijų realizavimo nuostolis naudojamas apskaičiuojant investicinės veiklos sąnaudų kintamąjį (32 72 0).

Kodas

:

33 11 1

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal draudimo paslaugas (pagal CPA)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis ir draudimo paslaugų klasifikavimas pagal draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklą.

Pastaba

Apie draudimo paslaugų suskirstymą žr. Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnio I dalį.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal draudimo paslaugas (pagal CPA) – tai bendros tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumos (12 11 1) kintamojo tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

33 12 1

Pavadinimas

:

Perdraudikų dalis bendroje tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumoje pagal draudimo paslaugas (pagal CPA)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis ir draudimo paslaugų klasifikavimas pagal draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklą.

Pastaba

Apie draudimo paslaugų suskirstymą žr. Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnio I dalį.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumos perdraudikų dalis pagal draudimo paslaugas (pagal CPA) – tai perdraudikų dalies bendroje pasirašytų įmokų sumoje (32 18 1) kintamojo dalies tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

33 13 1

Pavadinimas

:

Bendra išmokų sąnaudų suma tiesioginiame draudime pagal draudimo paslaugas (pagal CPA)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 38 straipsnis ir draudimo paslaugų klasifikavimas pagal draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklą.

Pastaba

Apie draudimo paslaugų suskirstymą žr. Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnio I dalį.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra išmokų sąnaudų suma tiesioginiame draudime pagal draudimo paslaugas (pagal CPA) – tai bendros išmokų sąnaudų sumos (32 13 0) kintamojo dalies tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

33 14 1

Pavadinimas

:

Bendra veiklos sąnaudų suma tiesioginiame draudime pagal draudimo paslaugas (pagal CPA)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 40 ir 41 straipsniai ir draudimo paslaugų klasifikavimas pagal draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklą.

Pastaba

Apie draudimo paslaugų suskirstymą žr. Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnio I dalį.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra veiklos sąnaudų suma tiesioginiame draudime pagal draudimo paslaugas (pagal CPA) – tai bendros veiklos sąnaudų sumos (32 14 0) kintamojo dalies tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

33 15 1

Pavadinimas

:

Perdraudimo likutis tiesioginiame draudime pagal draudimo paslaugas (pagal CPA)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Žr. kintamąjį 32 18 0 ir draudimo paslaugų klasifikavimą pagal draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklą.

Pastaba

Apie draudimo paslaugų suskirstymą žr. Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnio I dalį.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Perdraudimo likutis tiesioginiame draudime pagal draudimo paslaugas (pagal CPA) – tai perdraudimo likučio (32 18 0) kintamojo dalies tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

34 11 0

Pavadinimas

:

Bendros tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumos geografinis suskirstymas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis. Atsižvelgiant į valstybę narę, kurios teritorijoje yra buveinė, bendra pasirašytų įmokų suma skirstoma taip: buveinės valstybė narė, kitos valstybės narės, kitos Europos ekonominei erdvei priklausančios valstybės, Šveicarija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Japonija, kitos trečiosios valstybės (kitos pasaulio valstybės).

Pastaba

Nuoroda apie tolesnį geografinį suskirstymą pateikiama Direktyvos 91/674/EEB 63 straipsnio IV dalyje.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumos geografinis suskirstymas – tai bendros tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumos (12 11 1) kintamojo tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

34 12 0

Pavadinimas

:

Bendros prisiimto perdraudimo įmokų sumos, pasirašytų įmokų geografinis suskirstymas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis. Atsižvelgiant į valstybę narę, kurios teritorijoje yra buveinė, bendra prisiimto perdraudimo įmokų suma, pasirašytos įmokos skirstomos taip: buveinės valstybė narė, kitos valstybės narės, kitos Europos ekonominei erdvei priklausančios valstybės, Šveicarija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Japonija, kitos trečiosios valstybės (kitos pasaulio valstybės).

Pastaba

Skirstant atsižvelgiama į perdraudėjo įmonės geografinę padėtį.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros prisiimto perdraudimo įmokų sumos, pasirašytų įmokų geografinis suskirstymas – tai bendros prisiimto perdraudimo įmokų sumos, pasirašytų įmokų (12 11 2) kintamojo tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

34 13 0

Pavadinimas

:

Bendros pasirašytų įmokų sumos perdraudikų dalies geografinis suskirstymas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 36 straipsnis. Atsižvelgiant į valstybę narę, kurios teritorijoje yra buveinė, perdraudikų dalis bendroje pasirašytų įmokų sumoje skirstoma taip: buveinės valstybė narė, kitos valstybės narės, kitos Europos ekonominei erdvei priklausančios valstybės, Šveicarija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Japonija, kitos trečiosios valstybės (kitos pasaulio valstybės).

Pastaba

Skirstant atsižvelgiama į draudimą ar perdraudimą prisiimančios įmonės geografinę padėtį.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros pasirašytų įmokų sumos perdraudikų dalies geografinis suskirstymas – tai perdraudikų dalies bendroje pasirašytų įmokų sumoje (32 18 1) kintamojo tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

34 31 1

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal draudimo paslaugas (pagal CPA) ir valstybes nares, geografinis draudimo įmokų, susijusių su verslo steigimo laisve, suskirstymas.

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis. Atsižvelgiant į buveinės valstybę narę (t. y. valstybę narę, kurioje yra buveinė), kitose valstybėse narėse esančių filialų bendra pasirašytų įmokų suma skirstoma pagal kiekvieną Europos ekonominei erdvei priklausančią valstybę ir pagal draudimo paslaugų klasifikavimą draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklos pagrindu.

Pastaba

Nuoroda į Trečiosios gyvybės draudimo direktyvos 43 straipsnį ir Trečiosios ne gyvybės draudimo direktyvos 44 straipsnį. Lentelė, parengta naudojant CPA klasifikatoriaus kategorijų ir užsienio valstybių narių derinį, rodo kiekvienos nacionalinės tiesioginio draudimo veiklos rinkos apimtį.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal draudimo paslaugas (pagal CPA) ir valstybes nares, geografinis draudimo įmokų, susijusių su verslo steigimo laisve, suskirstymas – tai bendros tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumos (12 11 1) kintamojo dalis.

Kodas

:

34 32 1

Pavadinimas

:

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal draudimo paslaugas (pagal CPA) ir valstybes nares, geografinis draudimo įmokų, susijusių su paslaugų teikimo laisve, suskirstymas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 35 straipsnis. Atsižvelgiant į buveinės valstybę narę (t. y. valstybę narę, kurioje yra buveinė), bendra įmokų, pasirašytų remiantis teise laisvai teikti paslaugas kitose valstybėse narėse, suma skirstoma pagal kiekvieną Europos ekonominei erdvei priklausančią valstybę ir pagal draudimo paslaugų klasifikavimą draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklos pagrindu.

Pastaba

Nuoroda į Trečiosios ne gyvybės draudimo direktyvos 44 straipsnį ir Trečiosios gyvybės draudimo direktyvos 43 straipsnį. Lentelė, parengta naudojant CPA klasifikatoriaus kategorijų ir užsienio valstybių narių derinį, rodo kiekvienos nacionalinės tiesioginio draudimo veiklos rinkos apimtį.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendra tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų suma pagal draudimo paslaugas (pagal CPA) ir valstybes nares, geografinis draudimo įmokų, susijusių su paslaugų teikimo laisve, suskirstymas – tai bendros tiesioginio draudimo pasirašytų įmokų sumos (12 11 1) kintamojo dalis.

Kodas

:

36 10 0

Pavadinimas

:

Visos investicijos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – tai žemės ir pastatų (36 11 0), investicijų į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (36 12 0), kitų finansinių investicijų (36 13 0) ir indėlių perdraudėjų įmonėse (36 14 0) suma.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies I punktas. Vadovaujantis Direktyvoje 91/674/EEB nustatytomis vertinimo taisyklėmis, investicijos gali būti vertinamos pagal pirkimo kainą arba dabartinę vertę. Būtina nurodyti kiekvienai valstybei narei taikomas vertinimo taisykles.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Visas investicijas (36 10 0) sudaro:

Žemė ir pastatai (36 11 0)

+

Investicijos į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (36 12 0)

+

Kitos finansinės investicijos (36 13 0)

+

Indėliai perdraudėjų įmonėse (36 14 0)

Kodas

:

36 11 0

Pavadinimas

:

Žemė ir pastatai

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikiama 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių 8 ir paskesniuose straipsniuose.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Žemė ir pastatai naudojami apskaičiuojant visų investicijų (36 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 11 1

Pavadinimas

:

Žemė ir pastatai, kuriais naudojasi draudimo įmonė savo veiklai vykdyti

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – tai kintamojo 36 11 0 dalis. Čia įrašoma tik ta žemė ir pastatai, kuriais naudojasi draudimo įmonė savo veiklai vykdyti.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies I punktas. Vadovaujantis Direktyvoje 91/674/EEB nustatytomis vertinimo taisyklėmis, investicijos gali būti vertinamos pagal pirkimo kainą arba dabartinę vertę. Būtina nurodyti kiekvienai valstybei narei taikomas vertinimo taisykles.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Žemė ir pastatai, kuriais naudojasi draudimo įmonė savo veiklai vykdyti – tai žemės ir pastatų (36 11 0) kintamojo dalis.

Kodas

:

36 11 2

Pavadinimas

:

Žemė ir pastatai (dabartinė vertė)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 45 ir paskesni straipsniai (remiantis šiais straipsniais, investicijos gali būti vertinamos pagal pirkimo kainą arba dabartinę vertę).

Pastaba

Šie duomenys pateikiami tik tuo atveju, kai kintamajame 36 11 0 žemė ir pastatai įrašomi pagal jų likutinę vertę.

Kodas

:

36 12 0

Pavadinimas

:

Investicijos į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikiama Tarybos direktyvos 78/660/EEB 8 ir paskesniuose straipsniuose. Šis kintamasis – tai kintamųjų 36 12 1 ir 36 12 2 suma.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies II punktas. Vadovaujantis Direktyvoje 91/674/EEB nustatytomis vertinimo taisyklėmis, investicijos gali būti vertinamos pagal pirkimo kainą arba dabartinę vertę. Būtina nurodyti kiekvienai valstybei narei taikomas vertinimo taisykles.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Investicijos į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones naudojamos apskaičiuojant visų investicijų (36 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 12 1

Pavadinimas

:

Patronuojamųjų ir dalyvavimo ryšiais susijusių įmonių akcijos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikta Tarybos direktyvos 78/660/EEB 8 ir paskesniuose straipsniuose.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies II punkto 1 papunktį ir C dalies II punkto 3 papunktį. Vadovaujantis Direktyvoje 91/674/EEB nustatytomis vertinimo taisyklėmis, investicijos gali būti vertinamos pagal pirkimo kainą arba dabartinę vertę. Būtina nurodyti kiekvienai valstybei narei taikomas vertinimo taisykles.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Patronuojamųjų ir dalyvavimo ryšiais susijusių įmonių akcijos naudojamos apskaičiuojant investicijų į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (36 12 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 12 2

Pavadinimas

:

Patronuojamųjų ir dalyvavimo ryšiais susijusių įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikta Tarybos direktyvos 78/660/EEB 8 ir paskesniuose straipsniuose.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies II punkto 2 papunktis ir C dalies II punkto 4 papunktis. Vadovaujantis Direktyvoje 91/674/EEB nustatytomis vertinimo taisyklėmis, investicijos gali būti vertinamos pagal pirkimo kainą arba dabartinę vertę. Būtina nurodyti kiekvienai valstybei narei taikomas vertinimo taisykles.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Patronuojamųjų ir dalyvavimo ryšiais susijusių įmonių skolos vertybiniai popieriai ir šioms įmonėms suteiktos paskolos naudojamos apskaičiuojant investicijų į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (36 12 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 12 3

Pavadinimas

:

Investicijos į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (dabartinė vertė)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 45 ir paskesni straipsniai (remiantis šiais straipsniais investicijos gali būti vertinamos pagal pirkimo kainą arba dabartinę vertę).

Pastaba

Šie duomenys pateikiami tik tuo atveju, kai kintamajame 36 12 0 investicijos į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones įrašomos pagal jų likutinę vertę.

Kodas

:

36 13 0

Pavadinimas

:

Kitos finansinės investicijos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – tai kintamųjų 36 13 1, 36 13 2, 36 13 3, 36 13 4, 36 13 5 ir 36 13 6 suma. Vadovaujantis Tarybos direktyvoje 91/674/EEB nustatytomis vertinimo taisyklėmis, investicijos gali būti vertinamos pagal pirkimo kainą arba dabartinę vertę. Būtina nurodyti kiekvienai valstybei narei taikomas vertinimo taisykles.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Tarybos Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies III punktas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Kitos finansinės investicijos naudojamos apskaičiuojant visų investicijų (36 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 13 1

Pavadinimas

:

Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai bei turtas investiciniuose fonduose

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikta Tarybos direktyvos 78/660/EEB 8 ir paskesniuose straipsniuose.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies III punkto 1 papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai bei turtas investiciniuose fonduose – tai kitų finansinių investicijų (36 13 0) kintamojo dalis.

Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai bei turtas investiciniuose fonduose naudojami apskaičiuojant visų investicijų (36 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 13 2

Pavadinimas

:

Skolos vertybiniai popieriai bei kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 9 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies III punkto 2 papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Skolos vertybiniai popieriai bei kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai – tai kitų finansinių investicijų (36 13 0) kintamojo dalis.

Skolos vertybiniai popieriai bei kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai naudojami apskaičiuojant visų investicijų (36 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 13 3

Pavadinimas

:

Dalyvavimas investiciniuose fonduose

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 10 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies III punkto 3 papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Dalyvavimas investiciniuose fonduose – tai kitų finansinių investicijų (36 13 0) kintamojo dalis.

Dalyvavimas investiciniuose fonduose naudojamas apskaičiuojant visų investicijų (36 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 13 4

Pavadinimas

:

Hipotekos paskolos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 11 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies III punkto 4 papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Hipotekos paskolos – tai kitų finansinių investicijų (36 13 0) kintamojo dalis.

Hipotekos paskolos naudojamos apskaičiuojant visų investicijų (36 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 13 5

Pavadinimas

:

Kitos paskolos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 11 straipsnis ir Tarybos direktyvos 78/660/EEB 8 bei paskesni straipsniai.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies III punkto 5 papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Kitos paskolos – tai kitų finansinių investicijų (36 13 0) kintamojo dalis.

Kitos paskolos naudojamos apskaičiuojant visų investicijų (36 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 13 6

Pavadinimas

:

Kitos investicijos (įskaitant indėlius kredito įstaigose)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 12 ir 13 straipsniai.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies III punkto 6 ir 7 papunkčiai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Kitos investicijos (įskaitant indėlius kredito įstaigose) – tai kitų finansinių investicijų (36 13 0) kintamojo dalis.

Kitos investicijos (įskaitant indėlius kredito įstaigose) naudojamos apskaičiuojant visų investicijų (36 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 13 8

Pavadinimas

:

Kitos finansinės investicijos (dabartinė vertė)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 45 ir paskesni straipsniai (remiantis šiais straipsniais, investicijos gali būti vertinamos pagal pirkimo kainą arba dabartinę vertę).

Pastaba

Šie duomenys pateikiami tik tuo atveju, kai kitos finansinės investicijos įtraukiamos į kintamąjį 36 13 0 pagal jų likutinę vertę.

Kodas

:

36 14 0

Pavadinimas

:

Indėliai perdraudėjų įmonėse

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 14 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) C dalies IV punktas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Indėliai perdraudėjų įmonėse naudojami apskaičiuojant visų investicijų (36 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

36 20 0

Pavadinimas

:

Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo rizika tenka draudėjui

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 15 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (turtas) D dalis.

Kodas

:

36 21 0

Pavadinimas

:

Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo rizika tenka draudėjui – žemė ir pastatai

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikiama Tarybos direktyvos 78/660/EEB 8 ir paskesniuose straipsniuose. Šis kintamasis – tai kintamojo 36 20 0 dalis.

Pastaba

Čia nurodoma kintamąjį 36 11 0 atitinkanti suma.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo rizika tenka draudėjui, žemė ir pastatai – tai gyvybės draudimo investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui (36 20 0), kintamojo dalis.

Kodas

:

36 22 0

Pavadinimas

:

Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo rizika tenka draudėjui – kitos finansinės investicijos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – kintamojo 36 20 0 dalis.

Pastaba

Čia nurodoma kintamąjį 36 13 0 atitinkanti suma.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Gyvybės draudimo investicijos, kai investavimo rizika tenka draudėjui, kitos finansinės investicijos – tai gyvybės draudimo investicijų, kai investavimo rizika tenka draudėjui (36 20 0), kintamojo dalis.

Kodas

:

36 30 0

Pavadinimas

:

Turtas, iš viso

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis susideda iš balanso turto dalies A, B, C, D, E, F, G ir H straipsnių sumos arba iš balanso įsipareigojimų dalies A, B, C, D, E, F, G, H ir I straipsnių sumos, kaip nustatyta Tarybos direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnyje. Bet kuriuo atveju turi būti nurodyta, ar finansinių metų nuostolis įrašomas į balanso turto, ar įsipareigojimų dalį.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnis.

Kodas

:

37 10 0

Pavadinimas

:

Visas kapitalas ir rezervai

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Čia įrašoma visų kapitalo ir rezervų dalių suma (= Tarybos direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnyje nurodyto balanso įsipareigojimų dalies A straipsnis). Čia turėtų būti įrašytas finansinių metų nuostolis (jeigu jis neįrašomas, būtina tai nurodyti).

Kodas

:

37 10 1

Pavadinimas

:

Visas kapitalas ir rezervai, suskirstyti pagal juridinį statusą

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Visas kapitalas ir rezervai (žr. kintamąjį 37 10 0) pagal juridinį statusą skirstomi taip: ribotos turtinės atsakomybės akcinės bendrovės, savidraudos draugijos, draudimo įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra Europos ekonominei erdvei nepriklausančių valstybių teritorijose, filialai, kitos įmonės.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Visas kapitalas ir rezervai, suskirstyti pagal juridinį statusą – tai viso kapitalo ir rezervų (37 10 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

37 11 0

Pavadinimas

:

Pasirašytasis kapitalas arba lygiavertės lėšos

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Direktyvos 91/674/EEB 19 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) A dalies I punktas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Pasirašytasis kapitalas arba lygiavertės lėšos – tai viso kapitalo ir rezervų (37 10 0) kintamojo dalis.

Kodas

:

37 12 0

Pavadinimas

:

Akcijų priedai, perkainojimo rezervas, rezervas

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikiama Tarybos direktyvos 78/660/EEB 8 ir paskesniuose straipsniuose.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) A dalies II, III ir IV punktai.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Akcijų priedai, perkainojimo rezervas, rezervas – tai viso kapitalo ir rezervų (37 10 0) kintamojo dalis.

Kodas

:

37 20 0

Pavadinimas

:

Antraeiliai įsipareigojimai

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 21 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) B dalis.

Kodas

:

37 30 0

Pavadinimas

:

Visi techniniai atidėjiniai

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – tai perkeltų įmokų techninio atidėjinio (37 31 0), gyvybės draudimo techninio atidėjinio (37 32 0), numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio (37 33 0), draudimo įmokų priemokų ir grąžinimo techninio atidėjinio (37 34 0), nuostolių svyravimo išlyginimo techninio atidėjinio (37 35 0), kitų techninių atidėjinių (37 36 0) ir gyvybės draudimo techninio atidėjinio, kai investavimo rizika tenka draudėjams (37 37 0), kintamųjų suma.

Kodas

:

37 30 1

Pavadinimas

:

Visi grynieji techniniai atidėjiniai

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – tai grynuoju pagrindu apskaičiuota kintamųjų 37 31 0, 37 32 0, 37 33 0, 37 34 0, 37 35 0, 37 36 0 ir 37 37 0 suma (= atskaičius perdraudikų dalį).

Pastaba

Šis kintamasis būtinas išsamiai apskaičiuojant makroekonominius kintamuosius draudimo veiklos ataskaitoje.

Kodas

:

37 31 0

Pavadinimas

:

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 25 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) C dalies 1 punkto a papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Perkeltų įmokų techninis atidėjinys naudojamas apskaičiuojant visų techninių atidėjinių (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0) kintamąjį.

Kodas

:

37 32 0

Pavadinimas

:

Gyvybės draudimo techninis atidėjinys

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 27 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) C dalies 2 punkto a papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Gyvybės draudimo techninis atidėjinys naudojamas apskaičiuojant visų techninių atidėjinių (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0) kintamąjį.

Kodas

:

37 33 0

Pavadinimas

:

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 28 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) C dalies 3 punkto a papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys naudojamas apskaičiuojant visų techninių atidėjinių (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0) kintamąjį.

Kodas

:

37 33 1

Pavadinimas

:

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys tiesioginiame draudime

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – kintamojo 37 33 0 dalis (taip pat žr. Tarybos direktyvos 91/674/EEB 28 straipsnį).

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) C dalies 3 punkto a papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys tiesioginiame draudime – numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio (37 33 0) kintamojo dalis.

Kodas

:

37 33 2

Pavadinimas

:

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys prisiimtame perdraudime

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Šis kintamasis – numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio (37 33 0) dalis (taip pat žr. Tarybos direktyvos 91/674/EEB 28 straipsnį).

Kodas

:

37 33 3

Pavadinimas

:

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys tiesioginiame draudime pagal draudimo paslaugas (pagal CPA)

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tai kintamojo 37 33 1 papildomas suskirstymas (taip pat žr. Tarybos direktyvos 91/674/EEB 28 straipsnį). Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys tiesioginiame draudime skirstomas pagal draudimo paslaugas remiantis CPA.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) C dalies 3 punkto a papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys tiesioginiame draudime pagal draudimo paslaugas (pagal CPA) – numatomų išmokėjimų techninio atidėjinio tiesioginiame draudime (37 33 1) kintamojo tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

37 34 0

Pavadinimas

:

Draudimo įmokų priemokų ir grąžinimo techninis atidėjinys

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 29 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) C dalies 4 punkto a papunktis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Draudimo įmokų priemokų ir grąžinimo techninis atidėjinys naudojamas apskaičiuojant visų techninių atidėjinių (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0) kintamąjį.

Kodas

:

37 35 0

Pavadinimas

:

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 30 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) C dalies 5 punktas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Nuostolių svyravimo išlyginimo techninis atidėjinys naudojamas apskaičiuojant visų techninių atidėjinių (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0) kintamąjį.

Kodas

:

37 36 0

Pavadinimas

:

Kiti techniniai atidėjiniai

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 26 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) C dalies 6 punkto a papunktis. Būtina nurodyti šio kintamojo išsamų suskirstymą.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Kiti techniniai atidėjiniai naudojami apskaičiuojant visų techninių atidėjinių (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0) kintamąjį.

Kodas

:

37 37 0

Pavadinimas

:

Gyvybės draudimo techninis atidėjinys, kai investavimo rizika tenka draudėjams

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tarybos direktyvos 91/674/EEB 31 straipsnis.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) D dalies a punktas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Gyvybės draudimo techninis atidėjinys, kai investavimo rizika tenka draudėjams, naudojamas apskaičiuojant visų techninių atidėjinių (37 30 0 = 37 31 0 + 37 32 0 + 37 33 0 + 37 34 0 + 37 35 0 + 37 36 0 + 37 37 0) kintamąjį.

Kodas

:

37 41 0

Pavadinimas

:

Paskolos, padengtos obligacijomis

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikiama Tarybos direktyvos 78/660/EEB 8 ir paskesniuose straipsniuose.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) G dalies III punktas. Šis kintamasis apima konvertuojamas paskolas.

Kodas

:

37 42 0

Pavadinimas

:

Skolos kredito įstaigoms

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Tam tikra informacija pateikiama Tarybos direktyvos 78/660/EEB 8 ir paskesniuose straipsniuose.

Pastaba

Dėl balanso išdėstymo: Direktyvos 91/674/EEB 6 straipsnio (įsipareigojimai) G dalies IV punktas.

Kodas

:

39 10 0

Pavadinimas

:

Neįvykdytų sutarčių, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal visas individualias gyvybės draudimo sutartis ir šiuos produktus: nesusijusias gyvybės draudimo paslaugas ir CPA 65.12.1, 65.12.4 bei 65.12.5 pakategores.

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Čia įrašomas neįvykdytų sutarčių, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal visas individualias gyvybės draudimo sutartis ir šiuos produktus: nesusijusias gyvybės draudimo paslaugas ir CPA 65.12.1, 65.12.4 bei 65.12.5 pakategores.

Pastaba

Atsižvelgiama tik į ataskaitinių metų pabaigoje galiojančias sutartis. Dėl individualių gyvybės draudimo sutarčių – čia nurodyti duomenys atitinka kintamąjį 12 11 3.

Kodas

:

39 20 0

Pavadinimas

:

Apdraustų asmenų, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal visas grupines gyvybės draudimo sutartis ir šį produktą: CPA 65.12.1 pakategorę.

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Čia įrašomas apdraustų asmenų, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal visas grupines gyvybės draudimo sutartis ir grupines draudimo sutartis draudimo paslaugų klasifikavimo pagal draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklą 65.12.1 pakategorėje.

Pastaba

Atsižvelgiama tik į tuos asmenis, kurių sutartys galioja ataskaitinių metų pabaigoje. Dėl grupinių gyvybės draudimo sutarčių – čia nurodyti duomenys atitinka kintamąjį 12 11 4.

Kodas

:

39 30 0

Pavadinimas

:

Apdraustų transporto priemonių, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal šį produktą: CPA 65.12.2 pakategorę.

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Čia įrašomas apdraustų transporto priemonių, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius ataskaitinių metų pabaigoje pagal draudimo paslaugų klasifikavimo pagal draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklą 65.12.2 pakategorę.

Pastaba

Atsižvelgiama tik į tas transporto priemones, kurių draudimo sutartys galioja ataskaitinių metų pabaigoje. Taip pat įtraukiamos visos pavienės transporto priemonės, jeigu jos apdraustos grupinėmis sutartimis.

Kodas

:

39 40 0

Pavadinimas

:

Bendra apdrausta suma, susijusi su tiesioginio draudimo veikla, ataskaitinių metų pabaigoje pagal šiuos produktus: nesusijusias gyvybės draudimo ir kapitalo išpirkimo draudimo paslaugas.

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Čia įrašoma visa bendra apdrausta suma, susijusi su tiesioginio draudimo veikla, ataskaitinių metų pabaigoje pagal šiuos produktus: nesusijusias gyvybės draudimo ir kapitalo išpirkimo draudimo paslaugas.

Pastaba

Atsižvelgiama tik į sumas, įrašytas į ataskaitinių metų pabaigoje galiojančias draudimo sutartis. Periodinių išmokų sutartims taikomas nacionalinis draudimo sumos atitikmuo.

Kodas

:

39 50 0

Pavadinimas

:

Išmokų, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius per ataskaitinius metus pagal šį produktą: CPA 65.12.2 pakategorę.

Priedas

:

V

Apibrėžtis

Čia įrašomas visas išmokų, susijusių su tiesioginio draudimo veikla, skaičius per ataskaitinius metus pagal draudimo paslaugų klasifikavimo pagal draudimo ir pensijų lėšų kaupimo veiklą 65.12.2 pakategorę.

Pastaba

Nuoroda į Tarybos direktyvos 92/49/EEB 44 straipsnį. Atsižvelgiama į visų per ataskaitinius metus atsitikusių draudžiamųjų įvykių, apie kuriuos pranešta tais pačiais metais ir kurie suteikia teisę gauti draudimo išmoką (išskyrus apskaičiuotą žalą, kuri patirta, bet apie kurią nepranešta) skaičių.

Kodas

:

42 11 0

Pavadinimas

:

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima:

1)

visas pajamas iš grynųjų pinigų ir likučių centriniame banke, iždo vekselių ir kitų vekselių, kuriuos superka centriniai bankai, paskolų ir išankstinių mokėjimų kredito įstaigoms, paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams, skolos vertybinių popierių, įskaitant pastoviųjų pajamų vertybinius popierius, nepriklausomai nuo skaičiavimo metodo. Į tokias pajamas įtraukiamos ir pajamos iš turto, įsigyto už mažesnę, ir įsipareigojimų, prisiimtų už didesnę sumą nei mokėtina pasibaigus terminui, diskonto, paskirstyto per tam tikrą laiką;

2)

išvestinių finansinių priemonių pajamas ir išlaidas, paskirstytas per visą faktinį sutarties galiojimo laikotarpį ir savo pobūdžiu panašias į palūkanas.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB (9) 27 straipsnio 1 punktą ir 28 straipsnio B dalies 1 punktą. Nuoroda į 18 TAS 35 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003 (palūkanos ir panašios pajamos) ir į 7 TFAS 20 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006 (10).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (kintamasis 12 12 0).

Kodas

:

42 11 1

Pavadinimas

:

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos iš pastoviųjų pajamų vertybinių popierių

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima:

1)

visas pajamas iš pastoviųjų pajamų vertybinių popierių. Į tokias pajamas įtraukiamos ir pajamos, gaunamos iš turto, įsigyto už mažesnę, ir įsipareigojimų, prisiimtų už didesnę sumą nei mokėtina pasibaigus terminui, diskonto, paskirstyto per tam tikrą laiką;

2)

išvestinių finansinių priemonių pajamas ir išlaidas, paskirstytas per visą faktinį sutarties galiojimo laikotarpį ir savo pobūdžiu panašias į palūkanas.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 1 punktą ir 28 straipsnio B dalies 1 punktą. 18 TAS atskleidimo reikalavimuose, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003, ir 7 TFAS 20 paragrafo atskleidimo reikalavimuose, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006, šis straipsnis atskirai neminimas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis yra kintamojo 42 11 0 dalis.

Kodas

:

42 12 0

Pavadinimas

:

Mokėtinos palūkanos ir panašios išlaidos

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima:

1)

visas išlaidas, susijusias su įsiskolinimu kredito įstaigoms, įsiskolinimu klientams, skolos vertybinių popieriais, kurie yra patvirtinti skolos sertifikatų, ir subordinuotaisiais įsipareigojimais, nepriklausomai nuo skaičiavimo metodo. Į tokias išlaidas įtraukiami ir mokesčiai už turto, įsigyto už didesnę, ir įsipareigojimų, prisiimtų už mažesnę sumą nei mokėtina pasibaigus terminui, premiją, paskirstytą per tam tikrą laiką;

2)

išvestinių finansinių priemonių pajamas ir išlaidas, paskirstytas per visą faktinį sutarties galiojimo laikotarpį ir savo pobūdžiu panašias į palūkanas.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 2 punktą ir 28 straipsnio A dalies 1 punktą. Nuoroda į 18 TAS 35 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003, ir į 7 TFAS 20 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (kintamasis 12 12 0).

Kodas

:

42 12 1

Pavadinimas

:

Mokėtinos palūkanos ir panašios išlaidos, susijusios su išleidžiamais skolos vertybiniais popieriais

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima:

1)

visas išlaidas, susijusias su išleidžiamais skolos vertybiniais popieriais, nepriklausomai nuo skaičiavimo metodo. Į tokias išlaidas įtraukiami ir mokesčiai už turto, įsigyto už didesnę, ir įsipareigojimų, prisiimtų už mažesnę sumą nei mokėtina pasibaigus terminui, premiją, paskirstytą per tam tikrą laiką. Skolos vertybiniai popieriai – tai apyvartiniai skolos vertybiniai popieriai, įskaitant pastoviųjų pajamų vertybinius popierius, kuriuos išleidžia kredito įstaigos; vertybiniai popieriai, kurių palūkanų norma kinta priklausomai nuo specifinių veiksnių, pavyzdžiui, nuo palūkanų normos tarpbankinėje rinkoje arba eurorinkoje, taip pat laikomi skolos vertybiniais popieriais;

2)

išvestinių finansinių priemonių pajamas ir išlaidas, paskirstytas per visą faktinį sutarties galiojimo laikotarpį ir savo pobūdžiu panašias į palūkanas.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnio 3 punkto a papunktį (Įsipareigojimai). 18 TAS atskleidimo reikalavimuose, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003, ir 7 TFAS 20 paragrafo atskleidimo reikalavimuose, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006, šis straipsnis atskirai neminimas.

Ryšys su kitais kintamaisiais:

Šis kintamasis yra kintamojo 42 12 0 dalis.

Kodas

:

42 13 0

Pavadinimas

:

Pajamos iš vertybinių popierių

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visus dividendus ir kitas pajamas iš kintamųjų pajamų vertybinių popierių, dalyvavimo kitų įmonių kapitale ir akcijų susijusiose įmonėse. Į šį straipsnį taip pat įtraukiamos pajamos iš investicinių įmonių akcijų. Kredito įstaigoms, naudojančioms 7 TFAS nustatytą pelno (nuostolio) ataskaitą, į šį kintamąjį gali būti įtraukiamos tik pajamos iš dividendų. Apie tokį atvejį pranešama Eurostatui.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 3 punkto a, b ir c papunkčius kaip suvestinį rodiklį ir 28 straipsnio B dalies 2 punkto a, b ir c papunkčius kaip suvestinį rodiklį. Nuoroda į 18 TAS 35 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003, ir 7 TFAS 20 paragrafo a punktą, kaip nurodyta Komisijos reglamente Nr. 108/2006.

Kodas

:

42 13 1

Pavadinimas

:

Pajamos iš akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visus dividendus ir kitas pajamas iš akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių, išskyrus pajamas iš dalyvavimo kitų įmonių kapitale ir iš akcijų susijusiose įmonėse. Kredito įstaigoms, naudojančioms 30 TAS nustatytą pelno (nuostolio) ataskaitą, į šį kintamąjį gali būti įtraukiamos tik pajamos iš dividendų. Apie tokį atvejį pranešama Eurostatui.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 3 punkto a papunktį ir 28 straipsnio B dalies 2 punkto a papunktį. 7 TFAS atskleidimo reikalavimuose, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006, šis straipsnis atskirai neminimas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis yra kintamojo 42 13 0 dalis ir naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (kintamasis 12 12 0).

Kodas

:

42 14 0

Pavadinimas

:

Gautini komisiniai

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Gautini komisiniai apima pajamas už visas trečiosioms šalims suteiktas paslaugas, visų pirma:

komisinius už garantijas, paskolų administravimą kitiems skolintojams ir vertybinių popierių sandorius trečiųjų šalių naudai,

komisinius ir kitas sąnaudas bei pajamas iš mokėjimo sandorių, sąskaitų administravimo sąnaudas ir komisinius už vertybinių popierių saugojimą ir administravimą,

komisinius už sandorius užsienio valiuta ir už monetų bei brangiųjų metalų pardavimą ir pirkimą trečiosioms šalims,

komisinius už maklerio paslaugas, susijusias su santaupomis ir draudimo sutartimis ir paskolomis.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 4 punktą ir 28 straipsnio B dalies 3 punktą. Nuoroda į 7 TFAS 20 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (kintamasis 12 12 0).

Kodas

:

42 15 0

Pavadinimas

:

Mokėtini komisiniai

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Mokėtini komisiniai apima visas sąnaudas už trečiųjų šalių suteiktas paslaugas, ypač:

komisinius už garantijas, paskolų administravimą kitiems skolintojams ir vertybinių popierių sandorius trečiųjų šalių naudai,

komisinius ir kitas sąnaudas bei pajamas iš mokėjimo sandorių, sąskaitų administravimo sąnaudas ir komisinius už vertybinių popierių saugojimą ir administravimą,

komisinius už sandorius užsienio valiuta ir už monetų bei brangiųjų metalų pardavimą ir pirkimą trečiosioms šalims,

komisinius už maklerio paslaugas, susijusias su santaupomis ir draudimo sutartimis ir paskolomis.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 5 punktą ir 28 straipsnio A dalies 2 punktą. Nuoroda į 7 TFAS 20 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis naudojamas apskaičiuojant prekių ir paslaugų pirkimą (kintamasis 13 11 0).

Kodas

:

42 20 0

Pavadinimas

:

Grynasis pelnas (nuostolis) iš finansinių operacijų

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima:

1.

vertybinių popierių, kurie neapskaitomi kaip ilgalaikis finansinis turtas, sandorių grynąjį pelną ar nuostolį kartu su vertės patikslinimu arba vertės perskaičiavimu dėl tokių vertybinių popierių, atsižvelgiant į skirtumą, kuris susidaro, jei taikoma Direktyvos 86/635 36 straipsnio 2 dalis; tačiau tose valstybėse narėse, kurios pasinaudoja Direktyvos 86/635 37 straipsnyje numatyta galimybe, šis grynasis pelnas ar nuostolis ir vertės patikslinimas bei vertės perskaičiavimas įtraukiamas tik ta dalimi, kuri susijusi su prekiauti skirtų vertybinių popierių portfeliu. Taip pat įtraukiamas vertės patikslinimas ir vertės perskaičiavimas taikant 32 TAS ir 39 TAS, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003;

2.

keitimo veiklos grynąjį pelną ar nuostolį, išskyrus padengtų išankstinių sandorių pajamas ir išlaidas, paskirstytas per visą faktinį sutarties galiojimo laikotarpį ir savo pobūdžiu panašias į palūkanas;

3.

kitų finansinių priemonių, įskaitant brangiuosius metalus, pirkimo ir pardavimo operacijų grynąjį pelną ar nuostolį.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 6 punktą ir 28 straipsnio A dalies 3 punktą arba B dalies 4 punktą. Nuoroda į 7 TFAS 20 paragrafo a punktą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (kintamasis 12 12 0).

Kodas

:

42 31 0

Pavadinimas

:

Kitos veiklos pajamos

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Veiklos pajamos, nenurodytos kitose pozicijose. Ypatingosios veiklos pajamos į šį straipsnį neturėtų būti įtraukiamos.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 7 punktą ir 28 straipsnio B dalies 7 punktą. Nuoroda į 1 TAS 86 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003 (kitos pajamos).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis naudojamas apskaičiuojant produkcijos vertę (kintamasis 12 12 0).

Kodas

:

42 32 0

Pavadinimas

:

Bendrosios administracinės išlaidos

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis – personalo išlaikymo sąnaudų (kintamasis 13 31 0) ir kitų administracinių išlaidų (kintamasis 42 32 2) suma.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 8 punkto a ir b papunkčius kaip suvestinį rodiklį ir 28 straipsnio A dalies 4 punkto a ir b papunkčius kaip suvestinį rodiklį. Jokios nuorodos 7 TFAS 20 paragrafe, kaip nurodyta Komisijos reglamente Nr. 108/2006.

Kodas

:

42 32 2

Pavadinimas

:

Kitos administracinės išlaidos

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Kitos administracinės išlaidos, neįtrauktos į kintamąjį 13 31 0.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 8 punkto b papunktį ir 28 straipsnio A dalies 4 punkto b papunktį. Jokios nuorodos 7 TFAS 20 paragrafe, kaip nurodyta Komisijos reglamente Nr. 108/2006.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis naudojamas apskaičiuojant prekių ir paslaugų pirkimą (kintamasis 13 11 0) ir bendrąsias administracines išlaidas (kintamasis 42 32 0).

Kodas

:

42 33 0

Pavadinimas

:

Kitos veiklos sąnaudos

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Veiklos sąnaudos, neįtrauktos į kitas pozicijas. Į šį straipsnį neturėtų būti įtraukiami jokie mokesčiai ir ypatingosios sąnaudos.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 10 punktą ir 28 straipsnio A dalies 6 punktą. Nuoroda į 1 TAS 91 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Šis kintamasis naudojamas apskaičiuojant prekių ir paslaugų pirkimą (kintamasis 13 11 0).

Kodas

:

42 35 0

Pavadinimas

:

Paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės patikslinimas ir perskaičiavimas bei atidėjiniai sąlyginiams įsipareigojimams ir nebalansiniams įsipareigojimams

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

1.

Šis kintamasis apima, viena vertus, paskolų ir išankstinių mokėjimų vertės patikslinimo sąnaudas ir atidėjinius sąlyginiams įsipareigojimams ir nebalansiniams įsipareigojimams, kurie nurodomi nebalansinės ataskaitos straipsniuose, ir, kita vertus, nurašytų paskolų ir išankstinių mokėjimų atkūrimus, t. y. tų sąskaitų kreditavimą, ir sumas, atkurtas po ankstesnio vertės patikslinimo ir atidėjinių.

2.

Tose valstybėse narėse, kurios pasinaudoja Direktyvos 86/635 37 straipsnyje numatyta galimybe, šiame straipsnyje įrašomas ir vertybinių popierių, kurie yra įtraukti į skolos vertybinių popierių ir akcijų straipsnius, kurie nėra apskaitomi nei kaip ilgalaikis finansinis turtas, nei įeina į prekiauti skirtų vertybinių popierių portfelio sudėtį, sandorių grynasis pelnas arba nuostolis kartu su tokių vertybinių popierių vertės patikslinimu ir perskaičiavimu, atsižvelgiant į skirtumą, kuris susidaro, jei taikoma Direktyvos 86/635 36 straipsnio 2 dalis.

3.

Gali būti atlikta į šiuos straipsnius įtrauktų pajamų ir išlaidų tarpusavio užskaita, kad būtų nurodytos tik grynosios pajamos arba išlaidos.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 11 bei 12 punktus ir 28 straipsnio A dalies 7 punktą bei B dalies 5 punktą. Nuoroda į 37 TAS 84 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003 (atidėjiniai sąlyginiams įsipareigojimams ir nebalansiniams įsipareigojimams).

Kodas

:

42 36 0

Pavadinimas

:

Kiti vertės patikslinimai ir perskaičiavimai

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

1.

Šis kintamasis apima, viena vertus, skolos vertybinių popierių, įskaitant pastoviųjų pajamų vertybinius popierius ir akcijas, vertės patikslinimo išlaidas, ir, kita vertus, visas kitas, po ankstesnio vertės patikslinimo atkurtas sumas, jei tai yra išlaidos ir pajamos, susijusios su perleidžiamais vertybiniais popieriais, apskaitomais kaip ilgalaikis finansinis turtas, dalyvavimu kitų įmonių kapitale ir susijusių įmonių akcijomis.

2.

Gali būti atlikta į šiuos straipsnius įtrauktų pajamų ir išlaidų tarpusavio užskaita, kad būtų nurodytos tik grynosios pajamos arba išlaidos.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 9, 13 bei 14 punktus ir 28 straipsnio A dalies 5 ir 8 punktus bei B dalies 6 punktą. 30 TAS atskleidimo reikalavimuose, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003, šis straipsnis atskirai neminimas.

Kodas

:

42 40 0

Pavadinimas

:

Įprastinės veiklos pelnas (nuostolis)

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apibrėžtas 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių 22 ir paskesniuose straipsniuose. Pagal TAS/TFAS ypatingosios veiklos rezultatai įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti pateikiami atskirai. Šis šalių, kuriose TAS/TFAS taikomi individualiai kredito įstaigų atskaitomybei, kintamasis nebeturi būti pateikiamas.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 15 bei 16 punktus ir 28 straipsnio A dalies 9 ir 10 punktus bei B dalies 8 punktą. 7 TFAS atskleidimo reikalavimuose, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006, šis straipsnis atskirai neminimas.

Kodas

:

42 50 0

Pavadinimas

:

Ypatingosios veiklos pelnas (nuostolis)

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apibrėžtas 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių 22 ir paskesniuose straipsniuose. Pagal TAS/TFAS ypatingosios veiklos rezultatai įmonių finansinėje atskaitomybėje negali būti pateikiami atskirai. Šis šalių, kuriose TAS/TFAS taikomi individualiai kredito įstaigų atskaitomybei, kintamasis nebeturi būti pateikiamas.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 19 punktą ir 28 straipsnio A dalies 13 punktą bei B dalies 10 punktą. 7 TFAS atskleidimo reikalavimuose, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006, šis straipsnis atskirai neminimas.

Kodas

:

42 51 0

Pavadinimas

:

Visi mokesčiai (įprastinės veiklos pelno (nuostolio) mokesčiai, ypatingosios veiklos pelno (nuostolio) mokesčiai, kiti mokesčiai)

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apibrėžtas 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių 22 ir paskesniuose straipsniuose.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 15, 20 bei 22 punktus ir 28 straipsnio A dalies 9, 12 bei 14 punktus. Nuoroda į 1 TAS 81 paragrafo e punktą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003.

Kodas

:

42 60 0

Pavadinimas

:

Finansinių metų pelnas arba nuostolis

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apibrėžtas 1978 m. liepos 25 d. Tarybos direktyvos 78/660/EEB, grindžiamos Europos ekonominės bendrijos steigimo sutarties 54 straipsnio 3 dalies g punktu, dėl tam tikrų tipų bendrovių metinių atskaitomybių 22 ir paskesniuose straipsniuose.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 23 punktą ir 28 straipsnio A dalies 15 punktą bei B dalies 11 punktą. Nuoroda į 1 TAS 81 paragrafo f punktą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1725/2003.

Kodas

:

43 11 0

Pavadinimas

:

Paskolos ir išankstiniai mokėjimai klientams

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visų rūšių turtą, paskolintą šalies ir užsienio klientams, kurie nėra kredito įstaigos, nepriklausomai nuo jų pavadinimo.

Vienintelė išimtis – paskolos ir išankstiniai mokėjimai skolos vertybiniais popieriais ar bet kokiais kitais vertybiniais popieriais.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnio 4 punktą (turtas) ir 16 straipsnį (turtas: 4 straipsnis). Nuoroda į 7 TFAS 8 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006.

Kodas

:

43 21 0

Pavadinimas

:

Sumos, mokėtinos klientams

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas sumas, kurias įmonė skolinga kreditoriams, kurie nėra kredito įstaigos, nepriklausomai nuo tikrosios jų paskirties.

Vienintelė išimtis – įsipareigojimai skolos vertybiniais popieriais ar bet kokiais kitais vertybiniais popieriais.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnio 2 punkto a ir b papunkčius kaip suvestinį rodiklį (Įsipareigojimai) ir 19 straipsnį (Įsipareigojimai: 2 straipsnis). Nuoroda į 7 TFAS 8 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente Nr. 108/2006.

Kodas

:

43 29 0

Pavadinimas

:

Visas kapitalas ir rezervai

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima pasirašytąjį kapitalą ir rezervus. Pasirašytasis kapitalas apima visas sumas, nepriklausomai nuo jų faktinės paskirties, kurios, atsižvelgiant į teisinę atitinkamos įstaigos struktūrą, pagal nacionalinės teisės aktus laikomos akcininkų arba kitų savininkų pasirašytuoju akciniu kapitalu. Rezervai apima visų rūšių rezervus, nurodytus Direktyvos 78/660/EEB 9 straipsnio Įsipareigojimų A straipsnio IV dalyje pagal ten nurodytą apibrėžimą. Be to, valstybės narės gali nustatyti ir kitokius rezervus, jei tokie reikalingi kredito įstaigoms, kurių teisinė struktūra neaptariama Direktyvoje 78/660/EEB.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnio 7, 9, 10, 11, 12, 13 ir 14 punktus (Įsipareigojimai) ir 16 punktą (Turtas) kaip suvestinį rodiklį. 7 TFAS atskleidimo reikalavimuose, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006, šis straipsnis atskirai neminimas.

Kodas

:

43 30 0

Pavadinimas

:

Balanso bendra suma

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Šis kintamasis susideda iš Direktyvos 86/635 4 straipsnyje nurodyto balanso turto dalies 1–15 straipsnių sumos arba balanso įsipareigojimų dalies 1–14 straipsnių sumos. Paprastai balanso bendra suma atitinka visų balanso turto dalies straipsnių sumą arba visų balanso įsipareigojimų dalies straipsnių sumą.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 4 straipsnį. 7 TFAS atskleidimo reikalavimuose, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006, šis straipsnis atskirai neminimas.

Kodas

:

43 31 0

Pavadinimas

:

Balanso bendra suma, suskirstyta pagal patronuojančiosios įmonės buveinę

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Balanso bendra suma (žr. kintamąjį 43 30 0) suskirstoma pagal patronuojančiosios įmonės buveinę.

Pagal kintamojo 11 11 4 suskirstymą balanso bendra suma turi būti suskirstoma į dalį, susijusią su kredito įstaigomis, kurios kontroliuojamos nacionaliniu lygmeniu, ir į dalį, susijusią su įmonėmis, kurios kontroliuojamos iš kitos valstybės. Patronuojančioji įmonė įrašoma pagal pagrindinį valdomo turto savininką, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente Nr. 716/2007.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Balanso bendra suma, suskirstyta pagal patronuojančiosios įmonės buveinę – balanso bendros sumos (43 30 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

43 32 0

Pavadinimas

:

Balanso bendra suma, suskirstyta pagal juridinį statusą

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Balanso bendra suma (žr. kintamąjį 43 30 0) suskirstoma pagal juridinį statusą taip: ribotos turtinės atsakomybės akcinės bendrovės, kooperatyvinės įmonės, viešosios teisės reglamentuojamos įmonės, įmonių, kurių pagrindinė buveinė yra EEE nepriklausančiose valstybėse, filialai, kita.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Balanso bendra suma, suskirstyta pagal juridinį statusą – balanso bendros sumos (43 30 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

44 11 0

Pavadinimas

:

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos pagal CPA (pa)kategores

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos apibrėžiamos taip:

1)

visos pajamos iš pastoviųjų pajamų vertybinių popierių, nepriklausomai nuo skaičiavimo metodo. Į tokias pajamas įtraukiamos ir pajamos iš turto, įsigyto už mažesnę, ir įsipareigojimų, prisiimtų už didesnę sumą nei mokėtina pasibaigus terminui, diskonto, paskirstyto per tam tikrą laiką;

2)

išvestinių finansinių priemonių pajamos ir išlaidos, paskirstytos per visą faktinį sutarties galiojimo laikotarpį ir savo pobūdžiu panašios į palūkanas.

Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Šis kintamasis suskirstomas pagal CPA (pa)kategores atitinkamu lygiu.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 1 punktą ir 28 straipsnio B dalies 1 punktą. Nuoroda į 7 TFAS 20 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos pagal CPA (pa)kategores – gautinų palūkanų ir panašių pajamų (42 11 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

44 12 0

Pavadinimas

:

Mokėtinos palūkanos ir panašios išlaidos pagal CPA (pa)kategores

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Mokėtinos palūkanos ir panašios išlaidos apibrėžiamos taip:

1)

visos išlaidos, susijusios su įsiskolinimu kredito įstaigoms, įsiskolinimu klientams, skolos vertybinių popieriais, kurie yra patvirtinti skolos sertifikatų, ir subordinuotaisiais įsipareigojimais, nepriklausomai nuo skaičiavimo metodo. Į tokias išlaidas įtraukiami ir mokesčiai už turto, įsigyto už didesnę, ir įsipareigojimų, prisiimtų už mažesnę sumą nei mokėtina pasibaigus terminui, premiją, paskirstytą per tam tikrą laiką;

2)

išvestinių finansinių priemonių pajamos ir išlaidos, paskirstytos per visą faktinį sutarties galiojimo laikotarpį ir savo pobūdžiu panašios į palūkanas.

Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Šis kintamasis suskirstomas pagal CPA (pa)kategores atitinkamu lygiu.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 2 punktą ir 28 straipsnio A dalies 1 punktą. Nuoroda į 7 TFAS 20 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Mokėtinos palūkanos ir panašios išlaidos pagal CPA (pa)kategores – mokėtinų palūkanų ir panašių išlaidų (42 12 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

44 13 0

Pavadinimas

:

Gautini komisiniai pagal CPA (pa)kategores

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Gautini komisiniai apima pajamas už visas trečiosioms šalims suteiktas paslaugas. Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Šis kintamasis suskirstomas pagal CPA (pa)kategores atitinkamu lygiu.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 4 punktą ir 28 straipsnio B dalies 3 punktą. Nuoroda į 7 TFAS 20 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Gautini komisiniai pagal CPA (pa)kategores – gautinų komisinių (42 14 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

44 14 0

Pavadinimas

:

Mokėtini komisiniai pagal CPA (pa)kategores

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Mokėtini komisiniai, kaip apibrėžta Direktyvos 86/635/EEB 31 straipsnyje. Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Šis kintamasis suskirstomas pagal CPA (pa)kategores atitinkamu lygiu.

Pastaba

Nuoroda į Direktyvos 86/635/EEB 27 straipsnio 5 punktą ir 28 straipsnio A dalies 2 punktą. Nuoroda į 7 TFAS 20 paragrafą, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 108/2006.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Mokėtini komisiniai pagal CPA (pa)kategores – mokėtinų komisinių (42 15 0) tolesnis suskirstymas.

Kodas

:

45 11 0

Pavadinimas

:

Bendro EEE filialų skaičiaus geografinis suskirstymas

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Filialo apibrėžtis pateikta 1989 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvos 89/646/EEB 1 straipsnyje ir išsamiai išdėstyta Komisijos komunikate dėl laisvės teikti paslaugas ir visuotinės gerovės interesų antrojoje bankininkystės direktyvoje (95/C/291/06).

Pastaba

Buveinės valstybės narės požiūriu bendras EEE filialų skaičius suskirstomas pagal kiekvieną kitą EEE valstybę.

Kodas

:

45 21 0

Pavadinimas

:

Gautinų palūkanų ir panašių pajamų geografinis suskirstymas

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos (žr. kintamąjį 42 11 0), suskirstytos pagal filialus priimančiojoje šalyje, kurių pagrindinė buveinė yra kiekvienoje kitoje EEE valstybėje.

Kodas

:

45 22 0

Pavadinimas

:

Balanso bendros sumos geografinis suskirstymas

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Filialų, įsteigtų priimančiojoje šalyje, kurių pagrindinė buveinė yra kiekvienoje kitoje EEE valstybėje, balanso bendra suma (žr. kintamąjį 43 30 0).

Kodas

:

45 31 0

Pavadinimas

:

Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš veiklos, susijusios su laisve teikti paslaugas, geografinis suskirstymas (kitose EEE valstybėse)

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos (žr. kintamąjį 42 11 0) iš veiklos, susijusios su laisve teikti paslaugas, suskirstytos pagal kredito įstaigas, turinčias leidimą verstis veikla buveinės valstybėje narėje, kiekvienoje kitoje EEE valstybėje.

Kodas

:

45 41 0

Pavadinimas

:

Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš filialų veiklos geografinis suskirstymas (EEE nepriklausančiose valstybėse)

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos (žr. kintamąjį 42 11 0), suskirstytos pagal kredito įstaigų filialus, turinčius leidimą verstis veikla buveinės valstybėje narėje, EEE nepriklausančiose valstybėse.

Taikomas šis suskirstymas: Šveicarija, JAV, Japonija, trečiosios šalys (likęs pasaulis).

Kodas

:

45 42 0

Pavadinimas

:

Gautinų palūkanų ir panašių pajamų iš veiklos, susijusios su laisve teikti paslaugas, geografinis suskirstymas (EEE nepriklausančiose valstybėse)

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Gautinos palūkanos ir panašios pajamos (žr. kintamąjį 42 11 0) iš veiklos, susijusios su laisve teikti paslaugas, suskirstytos pagal kredito įstaigas, turinčias leidimą verstis veikla buveinės valstybėje narėje, EEE nepriklausančiose valstybėse.

Taikomas šis suskirstymas: Šveicarija, JAV, Japonija, trečiosios šalys (likęs pasaulis).

Kodas

:

47 11 0

Pavadinimas

:

Sąskaitų skaičius pagal CPA (pa)kategores

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Čia įtraukiamas kredito įstaigų sąskaitų skaičius ataskaitinių metų pabaigoje. Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Sąskaitų skaičius susiejamas su CPA (pa)kategorėmis atitinkamu lygiu.

Kodas

:

47 12 0

Pavadinimas

:

Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams skaičius pagal CPA (pa)kategores

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Čia įtraukiamas paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams skaičius ataskaitinių metų pabaigoje. Suskirstymas pagal produktus grindžiamas produktų klasifikacija pagal finansinio tarpininkavimo paslaugas ir finansinio tarpininkavimo pagalbinę veiklą. Paskolų ir išankstinių mokėjimų klientams skaičius susiejamas su CPA (pa)kategorėmis atitinkamu lygiu.

Kodas

:

47 13 0

Pavadinimas

:

Kredito įstaigų turimų bankomatų skaičius

Priedas

:

VI

Apibrėžtis

Bankomatų sąvoka apima daug įvairių automatų, kurie teikia elektroninės bankininkystės paslaugas, pvz., automatai indėliams pasiimti (pinigų išdavimo aparatai), automatai mokėjimams atlikti ir informacijai apie sandorius gauti, automatai valiutai pakeisti, kelių paskirčių kortelei aptarnauti ir kt.

Kodas

:

48 00 1

Pavadinimas

:

Iš dalyvių gautinos pensijų įmokos

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas per finansinius metus pagal pensijų sutartis iš dalyvių gautinas pensijų įmokas, įskaitant visas privalomąsias įmokas, kitas periodines įmokas ir savanoriškas papildomas įmokas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Iš dalyvių gautinų pensijų įmokų (48 00 1) kintamasis naudojamas apskaičiuojant apyvartos (12 11 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 00 2

Pavadinimas

:

Iš darbdavių gautinos pensijų įmokos

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas per finansinius metus pagal pensijų sutartis iš darbdavių gautinas pensijų įmokas, įskaitant visas privalomąsias įmokas, kitas periodines įmokas ir savanoriškas papildomas įmokas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Iš darbdavių gautinų pensijų įmokų (48 00 2) kintamasis naudojamas apskaičiuojant apyvartos (12 11 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 00 3

Pavadinimas

:

Gaunami pervedimai

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visus gaunamus pervedimus. Šie pervedimai paprastai gaunami iš kitų pensijų fondų ar draudimo įmonių. Jeigu darbuotojas pakeičia darbdavį, jis dažnai turi galimybę pervesti pensijų sumas, į kurias jis turi teisę ir kurios yra susijusios su jo buvusio darbdavio pensijų fondu ar draudimo sistema, į naujo darbdavio pensijų fondą.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Gaunamų pervedimų (48 00 3) kintamasis naudojamas apskaičiuojant apyvartos (12 11 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 00 4

Pavadinimas

:

Kitos pensijų įmokos

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas kitas per finansinius metus pagal pensijų sutartis gautinas pensijų įmokas (pvz., centrinės ar vietos valdžios, individualių asmenų ir asociacijų įmokos).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Kitų pensijų įmokų (48 00 4) kintamasis naudojamas apskaičiuojant apyvartos (12 11 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 00 5

Pavadinimas

:

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio išmokų sistemas

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas per finansinius metus pagal pensijų sutartis gautinas pensijų įmokas, susijusias su nustatyto dydžio išmokų sistemomis, įskaitant visas periodines, savanoriškas ir kitas įmokas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Pensijų įmokų į nustatyto dydžio išmokų sistemas (48 00 5) kintamasis naudojamas apskaičiuojant apyvartos (12 11 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 00 6

Pavadinimas

:

Pensijų įmokos į nustatyto dydžio įmokų sistemas

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas per finansinius metus pagal pensijų sutartis gautinas pensijų įmokas, susijusias su nustatyto dydžio įmokų sistemomis, įskaitant visas periodines, savanoriškas ir kitas įmokas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Pensijų įmokų į nustatyto dydžio įmokų sistemas (48 00 6) kintamasis naudojamas apskaičiuojant apyvartos (12 11 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 00 7

Pavadinimas

:

Pensijų įmokos į mišrias sistemas

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas per finansinius metus pagal pensijų sutartis gautinas pensijų įmokas, susijusias su mišriomis sistemomis, įskaitant visas periodines, savanoriškas ir kitas įmokas.

Pastaba

Mišrios sistemos – tai sistemos, turinčios nustatyto dydžio išmokų sistemoms ir nustatyto dydžio įmokų sistemoms būdingų elementų.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Pensijų įmokų į mišrias sistemas (48 00 7) kintamasis naudojamas apskaičiuojant apyvartos (12 11 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 01 0

Pavadinimas

:

Pajamos iš investicijų (PF)

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima pajamas iš investicijų, investicijų vertės padidėjimą bei pajamas iš realizuoto ir nerealizuoto kapitalo prieaugio ir sumažėjimo. Čia įtraukiama gautina nuoma, pajamos iš palūkanų, dividendai bei realizuotas ir nerealizuotas kapitalo prieaugis ir sumažėjimas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Pajamų iš investicijų (PF) (48 01 0) kintamasis apima kapitalo prieaugio ir sumažėjimo (48 01 1) kintamąjį.

Kodas

:

48 01 1

Pavadinimas

:

Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima pajamas iš realizuoto ir nerealizuoto kapitalo prieaugio ir sumažėjimo, įrašyto į pelno (nuostolio) ataskaitą. Kapitalo prieaugis ir sumažėjimas atsiranda dėl investicijų įvertinimo ataskaitinio laikotarpio pradžioje (arba perkant, jei vėliau) ir jų įvertinimo ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (arba parduodant, jeigu vėliau) pokyčio.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Kapitalo prieaugio ir sumažėjimo (48 01 1) kintamasis naudojamas apskaičiuojant pajamų iš investicijų (PF) (48 01 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 02 1

Pavadinimas

:

Gautinos draudimo išmokos

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima išmokas, gautinas iš draudimo ir perdraudimo įmonių, susijusių su perduota rizika.

Kodas

:

48 02 2

Pavadinimas

:

Kitos pajamos (PF)

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Kitos pajamos apima visas kitas pensijų fondų pajamas, išskyrus pensijų įmokas ir pensijų fondų pajamas iš investicijų, kaip antai pajamos iš komisinių bei kitos pajamos.

Kodas

:

48 03 0

Pavadinimas

:

Bendros išlaidos pensijoms

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima įvairias išlaidas, susijusias su pensijų sistemų dalyviais ir jų išlaikomais asmenimis, mokamais pervedimais ir kt. Čia įtraukiamos išlaidos, kurios taip pat yra pajamos, susijusios su draudimo įmonėms perduotomis rizikomis.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros išlaidos pensijoms (48 03 0) apskaičiuojamos taip:

Periodinės pensijų išmokos (48 03 1)

+

Vienkartinės pensijų išmokos (48 03 2)

+

Mokami pervedimai (48 03 3).

Kodas

:

48 03 1

Pavadinimas

:

Periodinės pensijų išmokos

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas pensijų išmokas, kurios yra periodinės (t. y. anuitetus).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Periodinių pensijų išmokų (48 03 1) kintamasis naudojamas apskaičiuojant bendrų išlaidų pensijoms (48 03 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 03 2

Pavadinimas

:

Vienkartinės pensijų išmokos

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas pensijų išmokas, kurios yra vienkartinės.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Vienkartinių pensijų išmokų (48 03 2) kintamasis naudojamas apskaičiuojant bendrų išlaidų pensijoms (48 03 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 03 3

Pavadinimas

:

Mokami pervedimai

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visus mokamus pervedimus (paprastai pensijų sumas, pervedamas į kitus pensijų fondus ar draudimo įmones tais atvejais, kai darbuotojas pakeičia darbdavį ir taip pereina į savo naujo darbdavio pensijų fondą ar draudimo sistemą).

Ryšys su kitais kintamaisiais

Mokamų pervedimų (48 03 3) kintamasis naudojamas apskaičiuojant bendrų išlaidų pensijoms (48 03 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 04 0

Pavadinimas

:

Grynasis techninių atidėjinių (rezervų) pokytis

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visus techninių atidėjinių pokyčius be perdraudimo. Jis apima gaunamus ir išmokamus techninių atidėjinių pervedimus tarp pensijų fondų.

Kodas

:

48 05 0

Pavadinimas

:

Mokėtinos draudimo įmokos

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima bendrą draudimo įmokų sumą, mokėtiną už visų rūšių rizikas, perleistas draudimo arba perdraudimo įmonėms.

Kodas

:

48 06 0

Pavadinimas

:

Bendros veiklos išlaidos

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas sąnaudas, susijusias su pensijų įmokų surinkimu, portfelio valdymu, pensijų mokėjimų tvarkymu, taip pat komisinius, kitas išorines išlaidas, susijusias su prekėmis ir paslaugomis, ir personalo išlaikymo sąnaudas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendros veiklos išlaidos (48 06 0) apskaičiuojamos taip:

Personalo išlaikymo sąnaudos (13 31 0)

+

Prekių ir paslaugų pirkimai (13 11 0).

Kodas

:

48 07 0

Pavadinimas

:

Visi mokesčiai

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visus tiesioginius mokesčius (pvz., pajamų iš investicijų ir kt.), kuriuos turi mokėti pensijų fondas ir kurie neįtraukiami į išorines išlaidas, susijusias su prekėmis ir paslaugomis, arba personalo išlaikymo sąnaudas.

Kodas

:

48 08 0

Pavadinimas

:

Nesavarankiškų pensijų fondų apyvarta

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas pensijų įmokas pagal pensijų sutartis, per finansinius metus mokamas į apskaitoje numatytus rezervus.

Kodas

:

48 10 0

Pavadinimas

:

Bendros pensijų fondų investicijos

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis – suma šių kintamųjų: Žemė ir pastatai (PF) (48 11 0) + Investicijos į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF) (48 12 0) + Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 13 0) + Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investiciniai vienetai (48 14 0) + Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 15 0) + Dalyvavimas investiciniuose fonduose (48 16 0) + Hipotekos paskolos ir kitos kitur nenurodytos paskolos (48 17 0) + Kitos investicijos (48 18 0).

Kodas

:

48 10 1

Pavadinimas

:

Bendros investicijos į „finansinės paramos įmonę“

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas investicijas į finansinės paramos įmones, tokias kaip finansinės paramos įmonių akcijos, finansinės paramos įmonių išleisti skolos vertybiniai popieriai ir joms suteiktos paskolos ir kt. Finansinės paramos įmonės yra darbdaviai, kurie moka įmokas už savo darbuotojus į pensijų fondus.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Bendrų investicijų į „finansinės paramos įmonę“ kintamasis – bendrų pensijų fondų investicijų (48 10 0) kintamojo dalis.

Kodas

:

48 10 4

Pavadinimas

:

Bendros investicijos rinkos kainomis

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima bendras investicijas (= šių kintamųjų suma: Žemė ir pastatai (PF) (48 11 0) + Investicijos į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF) (48 12 0) + Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 13 0) + Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investiciniai vienetai (48 14 0) + Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 15 0) + Dalyvavimas investiciniuose fonduose (48 16 0) + Hipotekos paskolos ir kitos kitur nenurodytos paskolos (48 17 0) + Kitos investicijos (48 18 0)) rinkos kaina.

Pastaba

Bendrų investicijų rinkos kainomis (48 10 4) kintamasis turi būti pateiktas tik tais atvejais, kai bendros pensijų fondų investicijos (48 10 0) nepateikiamos rinkos kainomis.

Kodas

:

48 11 0

Pavadinimas

:

Žemė ir pastatai (PF)

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visą žemę ir pastatus, nuosavybės teise priklausančius pensijų fondui.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Žemės ir pastatų (PF) (48 11 0) kintamasis naudojamas apskaičiuojant bendrų pensijų fondų investicijų (48 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 12 0

Pavadinimas

:

Investicijos į patronuojamąsias įmones ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF)

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima susijusių įmonių akcijas, susijusių įmonių išleistus skolos vertybinius popierius ir joms suteiktas paskolas, dalyvavimą kapitale ir įmonių, su kuriomis pensijų fondas yra susijęs dalyvavimo ryšiais, išleistus vertybinius popierius bei joms suteiktas paskolas. Čia neįtraukiamos investicijos, priskiriamos 48 10 1 straipsniui.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Investicijų į patronuojamąsias ir dalyvavimo ryšiais susijusias įmones (PF) (48 12 0) kintamasis naudojamas apskaičiuojant bendrų pensijų fondų investicijų (48 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 13 0

Pavadinimas

:

Akcijos ir kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visų rūšių kotiruojamąsias ir nekotiruojamąsias akcijas bei kitus kintamųjų pajamų vertybinius popierius, išskyrus tuos, kurie priskiriami 48 12 0 ir 48 14 0 straipsniams.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių (48 13 0) kintamasis naudojamas apskaičiuojant bendrų pensijų fondų investicijų (48 10 0) kintamąjį ir jį sudaro:

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje (48 13 1)

+

Viešai neplatinami vertybiniai popieriai (48 13 3)

+

Kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 13 4).

Kodas

:

48 13 1

Pavadinimas

:

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas vertybinių popierių biržoje kotiruojamas akcijas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Akcijų, platinamų reguliuojamoje rinkoje (48 13 1) kintamasis – akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių (48 13 0) kintamojo dalis.

Kodas

:

48 13 2

Pavadinimas

:

Akcijos, platinamos reguliuojamoje rinkoje, kuri specializuojasi mažųjų ir vidutinių įmonių srityje

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas akcijas, kotiruojamas reguliuojamose rinkose, kurios specializuojasi pažangių, greitai besiplečiančių bendrovių ir mažųjų bei vidutinių įmonių srityje. Šios rinkos taip pat vadinamos mažųjų ir vidutinių įmonių rinkomis (MVĮ rinkomis) arba lygiagrečiomis rinkomis. Šios rinkos susijusios su birža, kurios sąrašuose esantys mažųjų ir vidutinių įmonių vertybiniai popieriai gali būti veiksmingai ir konkurencingai platinami.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Akcijų, platinamų reguliuojamoje rinkoje, kuri specializuojasi mažųjų ir vidutinių įmonių srityje (48 13 2), kintamasis – akcijų, platinamų reguliuojamoje rinkoje (48 13 1), kintamojo dalis.

Kodas

:

48 13 3

Pavadinimas

:

Viešai neplatinami vertybiniai popieriai

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visas vertybinių popierių biržoje nekotiruojamas akcijas.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Viešai neplatinamų vertybinių popierių (48 13 3) kintamasis – akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių (48 13 0) kintamojo dalis.

Kodas

:

48 13 4

Pavadinimas

:

Kiti kintamųjų pajamų vertybiniai popieriai

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima visus kitus kintamųjų pajamų vertybinius popierius, nepateiktus kitose pozicijose.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių (48 13 4) kintamasis – akcijų ir kitų kintamųjų pajamų vertybinių popierių (48 13 0) kintamojo dalis.

Kodas

:

48 14 0

Pavadinimas

:

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investiciniai vienetai

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima įvairius kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investicinius vienetus, kaip apibrėžta Tarybos direktyvoje 85/611/EEB (11). Čia taip pat įtraukiami atviro tipo investiciniai fondai ir panašios kolektyvinio investavimo įmonės.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektų investicinių vienetų (48 14 0) kintamasis naudojamas apskaičiuojant bendrų pensijų fondų investicijų (48 10 0) kintamąjį.

Kodas

:

48 15 0

Pavadinimas

:

Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai

Priedas

:

VII

Apibrėžtis

Šis kintamasis apima kredito įstaigų, kitų įmonių arba valstybės įstaigų išleistus apyvarčiuosius skolos vertybinius popierius ir kitus pastoviųjų pajamų vertybinius popierius, išskyrus tuos, kurie priskiriami 48 12 0 straipsniui. Vertybiniai popieriai, kurių palūkanų norma keičiasi atsižvelgiant į specifinius veiksnius, pavyzdžiui, tarpbankines arba eurorinkos palūkanų normas, taip pat laikomi skolos vertybiniais popieriais ir kitais pastoviųjų pajamų vertybiniais popieriais.

Ryšys su kitais kintamaisiais

Skolos vertybinių popierių ir kitų pastoviųjų pajamų vertybinių popierių (48 15 0) kintamasis naudojamas apskaičiuojant bendrų pensijų fondų investicijų (48 10 0) kintamąjį ir jį sudaro:

Skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai, kuriuos išleidžia viešojo administravimo institucijos (48 15 1)

+

Kiti skolos vertybiniai popieriai ir kiti pastoviųjų pajamų vertybiniai popieriai (48 15 2).

Kodas

:

48 15 1

Pavadinimas

: