ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 81

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. kovo 27d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 255/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 256/2009, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedus dėl didžiausio leidžiamojo azoksistrobino ir fludioksonilo likučių kiekio tam tikruose produktuose arba ant jų ( 1 )

3

 

*

2009 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 257/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 794/2004 nuostatas dėl papildomos informacijos lapo, naudojamo pranešti apie pagalbą žuvininkystei ir akvakultūrai ( 1 )

15

 

*

2009 m. kovo 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 258/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 595/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, taikymo taisykles

19

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/297/EB

 

*

2009 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/866/EB dėl jo galiojimo laikotarpio (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1876)  ( 1 )

22

 

 

2009/298/EB

 

*

2009 m. kovo 26 d. Komisijos sprendimas, pratęsiantis Sprendimo 2006/502/EB, reikalaujančio, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius, galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2078)  ( 1 )

23

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2009/299/TVR, iš dalies keičiantis Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantis asmenų procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime

24

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

27.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 255/2009

2009 m. kovo 26 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. kovo 27 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 26 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

82,5

JO

68,6

MA

57,6

TN

134,4

TR

91,7

ZZ

87,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

151,3

ZZ

129,3

0709 90 70

MA

43,6

TR

84,4

ZZ

64,0

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

41,2

IL

61,0

MA

42,8

TN

57,1

TR

76,0

ZZ

55,6

0805 50 10

TR

53,9

ZZ

53,9

0808 10 80

AR

75,7

BR

79,2

CA

78,6

CL

84,5

CN

70,5

MK

23,7

US

112,0

UY

57,1

ZA

83,6

ZZ

73,9

0808 20 50

AR

97,3

CL

136,2

CN

48,8

US

194,4

ZA

89,6

ZZ

113,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


27.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 256/2009

2009 m. kovo 23 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedus dėl didžiausio leidžiamojo azoksistrobino ir fludioksonilo likučių kiekio tam tikruose produktuose arba ant jų

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 14 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Didžiausi leidžiamieji azoksistrobino ir fludioksonilo likučių kiekiai (toliau – DLK) nustatyti atitinkamai Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III prieduose. Kalbant apie azoksistrobiną, atsižvelgiant į naują leidimą naudoti šį augalų apsaugos produktą ropėms pagal 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (2) pateiktas prašymas dėl nustatyto DLK pakeitimo pagal to reglamento 6 straipsnio 1 dalį. Kalbant apie fludioksonilą, trečiosios šalies (JAV), kurioje leidžiamo naudoti augalų apsaugos produkto likučių kiekis didesnis už granatams nustatytą DLK, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 396/2005 III priede, prašymo teikėjas pagal to reglamento 6 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį pateikė prašymą dėl leistino importo nuokrypio.

(2)

Abu prašymai įvertinti pagal to reglamento 8 straipsnį. Įvertinimo ataskaitas Portugalija ir Danija išsiuntė Komisijai.

(3)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) atsižvelgdama į prašymuose pateiktą informaciją ir įvertinimo ataskaitas įvertino, ar siūlomas DLK yra saugus, ir pateikė pagrįstas nuomones. Ji šias nuomones [pagal reglamento 10 straipsnį] perdavė Komisijai ir valstybėms narėms bei jas paskelbė viešai (3).

(4)

Tarnyba pagrįstose nuomonėse padarė išvadą, kad įgyvendinti visi teikiamos informacijos reikalavimai ir padaryti du prašymų teikėjų prašomų DLK pakeitimai yra priimtini vartotojų saugos atžvilgiu, remiantis poveikio vartotojui vertinimu, atliktu 27 tam tikroms Europos vartotojų grupėms. Tarnyba atsižvelgė į naujausią informaciją apie toksikologines medžiagų savybes. Nei visą gyvenimą trunkantis abiejų medžiagų, gaunamų vartojant visus šias dvi medžiagas galinčius turėti maisto produktus, poveikis, nei trumpalaikis poveikis vartojant daug ropių arba granatų neparodė, kad yra rizika, jog būtų viršijama leistina paros norma arba ūmi referencinė dozė.

(5)

Remiantis pagrįsta Tarnybos nuomone ir atsižvelgiant į su svarstomu klausimu susijusius veiksnius, prašomi DLK pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 396/2005 14 straipsnio 2 dalį.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 396/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame reglamente pateiktos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę ir joms pritaria Europos Parlamentas bei Taryba,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(3)  EMST mokslinės ataskaitos (2008) 199 ir 200 (http://efsa.europa.eu)


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 396/2005 II ir III priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priedas iš dalies keičiamas taip:

Azoksistrobinui skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„Pesticidų likutis ir didžiausias likučių kiekis (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas DLK, grupės ir pavyzdžiai (1)

Azoksistrobinas

100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

110000

i)

Citrusiniai vaisiai

1

110010

Greipfrutai

 

110020

Apelsinai

 

110030

Citrinos

 

110040

Žaliosios citrinos

 

110050

Mandarinai

 

110990

Kita

 

120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

0,1 (2)

120010

Migdolai

 

120020

Bertoletijos

 

120030

Anakardžiai

 

120040

Kaštainiai

 

120050

Kokosai

 

120060

Lazdyno riešutai

 

120070

Makadamijos

 

120080

Karijos

 

120090

Pinijos

 

120100

Pistacijos

 

120110

Graikiniai riešutai

 

120990

Kita

 

130000

iii)

Sėklavaisiai

0,05 (2)

130010

Obuoliai

 

130020

Kriaušės

 

130030

Svarainiai

 

130040

Šliandros

 (3)

130050

Lokvos

 (3)

130990

Kita

 

140000

iv)

Kaulavaisiai

0,05 (2)

140010

Abrikosai

 

140020

Vyšnios

 

140030

Persikai

 

140040

Slyvos

 

140990

Kita

 

150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

2

151010

Valgomosios vynuogės

 

151020

Vynuogės vynui gaminti

 

152000

b)

Braškės (žemuogės)

2

153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

 

153010

Raukšlėtosios gervuogės

3

153020

Paprastosios gervuogės

0,05 (2)

153030

Avietės

3

153990

Kita

0,05 (2)

154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

0,05 (2)

154010

Amerikiniai vaivorai

 

154020

Spanguolės

 

154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

 

154040

Agrastai

 

154050

Erškėtuogės

 (3)

154060

Šilkmedžio uogos

 (3)

154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė)

 (3)

154080

Šeivamedžio uogos

 (3)

154990

Kita

 

160000

vi)

Kiti vaisiai

 

161000

a)

Valgoma luoba

0,05 (2)

161010

Datulės

 

161020

Figos

 

161030

Valgomosios alyvuogės

 

161040

Kinkanai

 

161050

Karambolos

 (3)

161060

Persimonai

 (3)

161070

Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis)

 (3)

161990

Kita

 

162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

0,05 (2)

162010

Kiviai

 

162020

Ličiai

 

162030

Kvapiosios pasifloros

 

162040

Opuncijos

 (3)

162050

Gelčiai

 (3)

162060

Virgininiai persimonai

 (3)

162990

Kita

 

163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

163010

Avokadai

0,05 (2)

163020

Bananai

2

163030

Mangai

0,2

163040

Papajos

0,2

163050

Granatai

0,05 (2)

163060

Peruvinės anonos

 (3)

163070

Gvajavos

 (3)

163080

Ananasai

0,05 (2)

163090

Duonvaisiai

 (3)

163100

Durijai

 (3)

163110

Dygliuotosios anonos

 (3)

163990

Kita

0,05 (2)

200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

211000

a)

Bulvės

0,05 (2)

212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,05 (2)

212010

Manijokai

 

212020

Valgomieji batatai

 

212030

Diaskorėjos

 

212040

Sparnuotosios dioskorėjos

 (3)

212990

Kita

 

213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

 

213010

Burokėliai

0,05 (2)

213020

Morkos

0,2

213030

Salierai

0,3

213040

Valgomieji krienai

0,2

213050

Topinambai

0,05 (2)

213060

Pastarnokai

0,2

213070

Petražolių šaknys

0,2

213080

Ridikai

0,2

213090

Gelteklės

0,2

213100

Griežčiai

0,05 (2)

213110

Ropės

0,2

213990

Kita

0,05 (2)

220000

ii)

Svogūninės daržovės

 

220010

Česnakai

0,05 (2)

220020

Svogūnai

0,05 (2)

220030

Svogūnėliai

0,05 (2)

220040

Svogūnlaiškiai

2

220990

Kita

0,05 (2)

230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

231000

a)

Bulvinių šeimos

2

231010

Pomidorai

 

231020

Paprikos

 

231030

Baklažanai (paprastasis baklažanas)

 

231040

Valgomosios ybiškės

 

231990

Kita

 

232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luoba)

1

232010

Agurkai

 

232020

Kornišonai

 

232030

Cukinijos

 

232990

Kita

 

233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

0,5

233010

Melionai

 

233020

Moliūgai

 

233030

Arbūzai

 

233990

Kita

 

234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,05 (2)

239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,05 (2)

240000

iv)

Kopūstinės daržovės

 

241000

a)

Žiedinės

0,5

241010

Brokoliniai kopūstai

 

241020

Žiediniai kopūstai

 

241990

Kita

 

242000

b)

Gūžinės

0,3

242010

Briuselio kopūstai

 

242020

Gūžiniai kopūstai

 

242990

Kita

 

243000

c)

Lapinės

5

243010

Kininiai bastučiai

 

243020

Lapiniai kopūstai

 

243990

Kita

 

244000

d)

Kaliaropės

0,2

250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

3

251010

Sultenės

 

251020

Salotos

 

251030

Salotinės trūkažolės

 

251040

Pipirnės

 

251050

Ankstyvosios barborytės

 (3)

251060

Sėjamosios gražgarstės

 

251070

Raukšlėtieji bastučiai

 (3)

251080

Brassica spp lapai ir daigai

 

251990

Kita

 

252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

252010

Špinatai

0,05 (2)

252020

Paprastosios portulakos

 (3)

252030

Mangoldai

0,05 (2)

252990

Kita

0,05 (2)

253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai)

 (3)

254000

d)

Rėžiukai

0,05 (2)

255000

e)

Salotinės cikorijos

0,2

256000

f)

Prieskoninės žolės

3

256010

Builiai

 

256020

Laiškiniai česnakai

 

256030

Salierų lapai

 

256040

Petražolės

 

256050

Vaistiniai šalavijai

 (3)

256060

Kvapieji rozmarinai

 (3)

256070

Čiobreliai

 (3)

256080

Bazilikai

 (3)

256090

Kilniojo lauro lapai (lauras)

 (3)

256100

Vaistiniai kiečiai

 (3)

256990

Kita

 

260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

 

260010

Pupelės (su ankštimis)

1

260020

Pupelės (be ankščių)

0,2

260030

Žirniai (su ankštimis)

0,5

260040

Žirniai (be ankščių)

0,2

260050

Lęšiai

0,05 (2)

260990

Kita

0,05 (2)

270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

 

270010

Šparagai

0,05 (2)

270020

Dygieji artišokai

0,05 (2)

270030

Salierai

5

270040

Pankoliai

5

270050

Artišokai

1

270060

Porai

2

270070

Rabarbarai

0,05 (2)

270080

Bambuko ūgliai

 (3)

270090

Palmių šerdys

 (3)

270990

Kita

0,05 (2)

280000

viii)

Grybai

0,05 (2)

280010

Išauginti

 

280020

Miško

 

280990

Kita

 (3)

290000

ix)

Jūros dumbliai

 

300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,1

300010

Pupos

 

300020

Lęšiai

 

300030

Žirniai

 

300040

Lubinai

 

300990

Kita

 

400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

 

401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

401010

Sėmenys

0,05 (2)

401020

Žemės riešutai

0,05 (2)

401030

Aguonos

0,05 (2)

401040

Sezamų sėklos

0,05 (2)

401050

Saulėgrąžos

0,05 (2)

401060

Rapsų sėklos

0,5

401070

Sojų pupelės

0,5

401080

Garstyčių sėklos

0,05 (2)

401090

Medvilnės sėklos

0,05 (2)

401100

Moliūgų sėklos

0,05 (2)

401110

Dažiniai dygminai

 (3)

401120

Agurkliai

 (3)

401130

Sėjamosios judros

 (3)

401140

Kanapių sėklos

0,05 (2)

401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 (3)

401990

Kita

0,05 (2)

402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

0,05 (2)

402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 (3)

402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 (3)

402040

Tikrojo kapokmedžio vaisiai

 (3)

402990

Kita

 

500000

5.

GRŪDAI

 

500010

Miežiai

0,3

500020

Grikiai

0,05 (2)

500030

Kukurūzai

0,05 (2)

500040

Soros

0,05 (2)

500050

Avižos

0,3

500060

Ryžiai

5

500070

Rugiai

0,3

500080

Dvispalviai sorgai

0,05 (2)

500090

Kviečiai

0,3

500990

Kita

0,05 (2)

600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

 

610000

i)

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

0,1 (2)

620000

ii)

Kavos pupelės

 (3)

630000

iii)

Žolelių užpilai (džiovinti)

 (3)

631000

a)

Žiedai

 (3)

631010

Ramunėlių žiedai

 (3)

631020

Jamaikinės kinrožės žiedai

 (3)

631030

Rožių žiedlapiai

 (3)

631040

Jazmino žiedai

 (3)

631050

Liepų žiedai

 (3)

631990

Kita

 (3)

632000

b)

Lapai

 (3)

632010

Braškių lapai

 (3)

632020

Siauralapio raibsteglio lapai

 (3)

632030

Paragvajinio bugienio lapai

 (3)

632990

Kita

 (3)

633000

c)

Šaknys

 (3)

633010

Valerijono šaknys

 (3)

633020

Ženšenio šaknys

 (3)

633990

Kita

 (3)

639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 (3)

640000

iv)

Kakava (fermentuotos pupelės)

 (3)

650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija)

 (3)

700000

7.

APYNIAI (DŽIOVINTI), ĮSKAITANT APYNIŲ GRANULES IR NEKONCENTRUOTUS MILTELIUS

20

800000

8.

PRIESKONIAI

 (3)

810000

i)

Sėklos

 (3)

810010

Anyžiai

 (3)

810020

Persiniai gumbakmyniai

 (3)

810030

Salierų sėklos

 (3)

810040

Blakinės kalendros sėklos

 (3)

810050

Kmynų sėklos

 (3)

810060

Krapų sėklos

 (3)

810070

Pankolių sėklos

 (3)

810080

Vaistinės ožragės sėklos

 (3)

810090

Muskatai

 (3)

810990

Kita

 (3)

820000

ii)

Vaisiai ir uogos

 (3)

820010

Kvapieji pipirai

 (3)

820020

Pipirinės uosrūtės

 (3)

820030

Kmynai

 (3)

820040

Kardamonai

 (3)

820050

Kadagio uogos

 (3)

820060

Pipirai (juodieji ir baltieji)

 (3)

820070

Vanilės ankštys

 (3)

820080

Tamarindas

 (3)

820990

Kita

 (3)

830000

iii)

Žievės

 (3)

830010

Cinamonai

 (3)

830990

Kita

 (3)

840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 (3)

840010

Paprastasis saldymedis

 (3)

840020

Imbieras

 (3)

840030

Daržinės ciberžolės

 (3)

840040

Krienai

 (3)

840990

Kita

 (3)

850000

v)

Pumpurai

 (3)

850010

Gvazdikėliai

 (3)

850020

Kaparėliai

 (3)

850990

Kita

 (3)

860000

vi)

Žiedų purkos

 (3)

860010

Krokai

 (3)

860990

Kita

 (3)

870000

vii)

Kevalai

 (3)

870010

Muskatai

 (3)

870990

Kita

 (3)

900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI

 (3)

900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 (3)

900020

Cukranendrės

 (3)

900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 (3)

900990

Kita

 (3)

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

 

1010000

i)

Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūniniai riebalai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą; kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

0,05 (2)

1011000

a)

Kiauliena

 

1011010

Mėsa

 

1011020

Riebalai be liesos mėsos

 

1011030

Kepenys

 

1011040

Inkstai

 

1011050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1011990

Kita

 

1012000

b)

Galvijiena

 

1012010

Mėsa

 

1012020

Riebalai

 

1012030

Kepenys

 

1012040

Inkstai

 

1012050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1012990

Kita

 

1013000

c)

Aviena

 

1013010

Mėsa

 

1013020

Riebalai

 

1013030

Kepenys

 

1013040

Inkstai

 

1013050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1013990

Kita

 

1014000

d)

Ožkiena

 

1014010

Mėsa

 

1014020

Riebalai

 

1014030

Kepenys

 

1014040

Inkstai

 

1014050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1014990

Kita

 

1015000

e)

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

 (3)

1015010

Mėsa

 (3)

1015020

Riebalai

 (3)

1015030

Kepenys

 (3)

1015040

Inkstai

 (3)

1015050

Valgomieji mėsos subproduktai

 (3)

1015990

Kita

 (3)

1016000

f)

Paukštiena – vištiena, žąsiena, antiena, kalakutiena, perlinių vištų, stručių ir balanžių mėsa

 

1016010

Mėsa

 

1016020

Riebalai

 

1016030

Kepenys

 

1016040

Inkstai

 

1016050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1016990

Kita

 

1017000

g)

Kiti ūkinės paskirties gyvūnai

 (3)

1017010

Mėsa

 (3)

1017020

Riebalai

 (3)

1017030

Kepenys

 (3)

1017040

Inkstai

 (3)

1017050

Valgomieji mėsos subproduktai

 (3)

1017990

Kita

 (3)

1020000

ii)

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, sviestas ir kiti iš pieno pagaminti riebalai, sūris ir varškė

0,01 (2)

1020010

Galvijai

 

1020020

Avys

 

1020030

Ožkos

 

1020040

Arkliai

 

1020990

Kita

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai, švieži konservuoti arba virti; Kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar saldiklių

0,05 (2)

1030010

Viščiukai

 (3)

1030020

Antys

 (3)

1030030

Žąsys

 (3)

1030040

Putpelės

 (3)

1030990

Kita

 (3)

1040000

iv)

Medus

 (3)

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai

 (3)

1060000

vi)

Sraigės

 (3)

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų

 (3)

2)

III priedas iš dalies keičiamas taip:

Fludioksonilui skirtos eilutės pakeičiamos taip:

„Pesticidų likutis ir didžiausias likučių kiekis (mg/kg)

Kodo Nr.

Atskirų produktų, kuriems nustatomas DLK, grupės ir pavyzdžiai (4)

Fludioksonilas

100000

1.

ŠVIEŽI ARBA ŠALDYTI VAISIAI; RIEŠUTAI

 

110000

i)

Citrusiniai vaisiai

 

110010

Greipfrutai

10

110020

Apelsinai

7

110030

Citrinos

7

110040

Žaliosios citrinos

7

110050

Mandarinai

7

110990

Kita

7

120000

ii)

Medžių riešutai (su kevalais arba be kevalų)

0,05 (5)

120010

Migdolai

 

120020

Bertoletijos

 

120030

Anakardžiai

 

120040

Kaštainiai

 

120050

Kokosai

 

120060

Lazdyno riešutai

 

120070

Makadamijos

 

120080

Karijos

 

120090

Pinijos

 

120100

Pistacijos

 

120110

Graikiniai riešutai

 

120990

Kita

 

130000

iii)

Sėklavaisiai

5

130010

Obuoliai

 

130020

Kriaušės

 

130030

Svarainiai

 

130040

Šliandros

 

130050

Lokvos

 

130990

Kita

 

140000

iv)

Kaulavaisiai

 

140010

Abrikosai

5

140020

Vyšnios

5

140030

Persikai

5

140040

Slyvos

0,5

140990

Kita

0,05 (5)

150000

v)

Uogos ir smulkūs vaisiai

 

151000

a)

Valgomosios vynuogės ir vynuogės vynui gaminti

2

151010

Valgomosios vynuogės

2

151020

Vynuogės vynui gaminti

2

152000

b)

Braškės (žemuogės)

3

153000

c)

Uogos, augančios ant stiebų

 

153010

Raukšlėtosios gervuogės

5

153020

Paprastosios gervuogės

0,05 (5)

153030

Avietės

5

153990

Kita

0,05 (5)

154000

d)

Kiti smulkūs vaisiai ir uogos

 

154010

Amerikiniai vaivorai

3

154020

Spanguolės

1

154030

Serbentai (raudonieji, juodieji, baltieji)

3

154040

Agrastai

3

154050

Erškėtuogės

1

154060

Šilkmedžio uogos

1

154070

Gudobelės vaisiai (pietinė gudobelė)

1

154080

Šeivamedžio uogos

2

154990

Kita

1

160000

vi)

Kiti vaisiai

 

161000

a)

Valgoma luoba

0,05 (5)

161010

Datulės

 

161020

Figos

 

161030

Valgomosios alyvuogės

 

161040

Kinkanai

 

161050

Karambolos

 

161060

Persimonai

 

161070

Gvazdikmedžio vaisiai (Slyvinis gvazdikmedis)

 

161990

Kita

 

162000

b)

Nevalgoma luoba, smulkūs

 

162010

Kiviai

20

162020

Ličiai

0,05 (5)

162030

Kvapiosios pasifloros

0,05 (5)

162040

Opuncijos

0,05 (5)

162050

Gelčiai

0,05 (5)

162060

Virgininiai persimonai

0,05 (5)

162990

Kita

0,05 (5)

163000

c)

Nevalgoma luoba, stambūs

 

163010

Avokadai

0,05 (5)

163020

Bananai

0,05 (5)

163030

Mangai

0,05 (5)

163040

Papajos

0,05 (5)

163050

Granatai

3

163060

Peruvinės anonos

0,05 (5)

163070

Gvajavos

0,05 (5)

163080

Ananasai

0,05 (5)

163090

Duonvaisiai

0,05 (5)

163100

Durijai

0,05 (5)

163110

Dygliuotosios anonos

0,05 (5)

163990

Kita

0,05 (5)

200000

2.

ŠVIEŽIOS ARBA ŠALDYTOS DARŽOVĖS

 

210000

i)

Šakniavaisiai ir gumbavaisiai

 

211000

a)

Bulvės

1

212000

b)

Tropiniai šakniavaisiai ir gumbavaisiai

0,05 (5)

212010

Manijokai

 

212020

Valgomieji batatai

 

212030

Diaskorėjos

 

212040

Sparnuotosios dioskorėjos

 

212990

Kita

 

213000

c)

Kiti šakniavaisiai ir gumbavaisiai, išskyrus cukrinius runkelius

0,05 (5)

213010

Burokėliai

 

213020

Morkos

 

213030

Salierai

 

213040

Valgomieji krienai

 

213050

Topinambai

 

213060

Pastarnokai

 

213070

Petražolių šaknys

 

213080

Ridikai

 

213090

Gelteklės

 

213100

Griežčiai

 

213110

Ropės

 

213990

Kita

 

220000

ii)

Svogūninės daržovės

 

220010

Česnakai

0,05 (5)

220020

Svogūnai

0,1

220030

Svogūnėliai

0,05 (5)

220040

Svogūnlaiškiai

0,3

220990

Kita

0,05 (5)

230000

iii)

Vaisinės daržovės

 

231000

a)

Bulvinių šeimos

 

231010

Pomidorai

1

231020

Paprikos

2

231030

Baklažanai (paprastasis baklažanas)

1

231040

Valgomosios ybiškės

0,5

231990

Kita

0,5

232000

b)

Moliūginių šeimos (valgoma luoba)

 

232010

Agurkai

1

232020

Kornišonai

0,5

232030

Cukinijos

1

232990

Kita

0,5

233000

c)

Moliūginių šeimos (nevalgoma luoba)

0,05 (5)

233010

Melionai

 

233020

Moliūgai

 

233030

Arbūzai

 

233990

Kita

 

234000

d)

Cukriniai kukurūzai

0,05 (5)

239000

e)

Kitos vaisinės daržovės

0,05 (5)

240000

iv)

Kopūstinės daržovės

0,05 (5)

241000

a)

Žiedinės

0,05 (5)

241010

Brokoliniai kopūstai

 

241020

Žiediniai kopūstai

 

241990

Kita

 

242000

b)

Gūžinės

0,05 (5)

242010

Briuselio kopūstai

 

242020

Gūžiniai kopūstai

 

242990

Kita

 

243000

c)

Lapinės

0,05 (5)

243010

Kininiai bastučiai

 

243020

Lapiniai kopūstai

 

243990

Kita

 

244000

d)

Kaliaropės

0,05 (5)

250000

v)

Lapinės daržovės ir šviežios prieskoninės žolės

 

251000

a)

Salotos ir kiti salotiniai augalai, įskaitant Brassicacea

10

251010

Sultenės

 

251020

Salotos

 

251030

Salotinės trūkažolės

 

251040

Pipirnės

 

251050

Ankstyvosios barborytės

 

251060

Sėjamosios gražgarstės

 

251070

Raukšlėtieji bastučiai

 

251080

Brassica spp lapai ir daigai

 

251990

Kita

 

252000

b)

Špinatai ir panašūs (lapai)

 

252010

Špinatai

0,05 (5)

252020

Paprastosios portulakos

10

252030

Mangoldai

0,05 (5)

252990

Kita

0,05 (5)

253000

c)

Vynmedžių lapai (vynuogių lapai)

0,05 (5)

254000

d)

Rėžiukai

0,05 (5)

255000

e)

Salotinės cikorijos

0,05 (5)

256000

f)

Prieskoninės žolės

1

256010

Builiai

 

256020

Laiškiniai česnakai

 

256030

Salierų lapai

 

256040

Petražolės

 

256050

Vaistiniai šalavijai

 

256060

Kvapieji rozmarinai

 

256070

Čiobreliai

 

256080

Bazilikai

 

256090

Kilniojo lauro lapai (lauras)

 

256100

Vaistiniai kiečiai

 

256990

Kita

 

260000

vi)

Ankštinės daržovės (šviežios)

 

260010

Pupelės (su ankštimis)

1

260020

Pupelės (be ankščių)

0,2

260030

Žirniai (su ankštimis)

0,2

260040

Žirniai (be ankščių)

0,05 (5)

260050

Lęšiai

0,05 (5)

260990

Kita

0,05 (5)

270000

vii)

Stiebinės daržovės (šviežios)

 

270010

Šparagai

0,05 (5)

270020

Dygieji artišokai

0,05 (5)

270030

Salierai

0,05 (5)

270040

Pankoliai

0,1

270050

Artišokai

0,05 (5)

270060

Porai

0,05 (5)

270070

Rabarbarai

0,05 (5)

270080

Bambuko ūgliai

0,05 (5)

270090

Palmių šerdys

0,05 (5)

270990

Kita

0,05 (5)

280000

viii)

Grybai

0,05 (5)

280010

Išauginti

 

280020

Miško

 

280990

Kita

 

290000

ix)

Jūros dumbliai

0,05 (5)

300000

3.

ANKŠTINIAI, DŽIOVINTI

0,05 (5)

300010

Pupos

 

300020

Lęšiai

 

300030

Žirniai

 

300040

Lubinai

 

300990

Kita

 

400000

4.

ALIEJINIŲ AUGALŲ SĖKLOS IR ALIEJINIAI VAISIAI

0,05 (5)

401000

i)

Aliejinių augalų sėklos

 

401010

Sėmenys

 

401020

Žemės riešutai

 

401030

Aguonos

 

401040

Sezamų sėklos

 

401050

Saulėgrąžos

 

401060

Rapsų sėklos

 

401070

Sojų pupelės

 

401080

Garstyčių sėklos

 

401090

Medvilnės sėklos

 

401100

Moliūgų sėklos

 

401110

Dažiniai dygminai

 

401120

Agurkliai

 

401130

Sėjamosios judros

 

401140

Kanapių sėklos

 

401150

Paprastųjų ricinmedžių sėklos

 

401990

Kita

 

402000

ii)

Aliejiniai vaisiai

 

402010

Aliejaus gamybai skirtos alyvuogės

 

402020

Gvinėjinės alyvpalmės riešutai

 

402030

Gvinėjinės alyvpalmės vaisiai

 

402040

Tikrojo kapokmedžio vaisiai

 

402990

Kita

 

500000

5.

GRŪDAI

 

500010

Miežiai

0,05 (5)

500020

Grikiai

0,05 (5)

500030

Kukurūzai

0,1

500040

Soros

0,05 (5)

500050

Avižos

0,05 (5)

500060

Ryžiai

0,05 (5)

500070

Rugiai

0,05 (5)

500080

Dvispalviai sorgai

0,05 (5)

500090

Kviečiai

0,2

500990

Kita

0,05 (5)

600000

6.

ARBATA, KAVA, ŽOLELIŲ UŽPILAI IR KAKAVA

0,05 (5)

610000

i)

Arbatžolės (džiovinti lapeliai ir stiebeliai, fermentuoti arba kitaip apdoroti, Camellia sinensis)

 

620000

ii)

Kavos pupelės

 

630000

iii)

Žolelių užpilai (džiovinti)

 

631000

a)

Žiedai

 

631010

Ramunėlių žiedai

 

631020

Jamaikinės kinrožės žiedai

 

631030

Rožių žiedlapiai

 

631040

Jazmino žiedai

 

631050

Liepų žiedai

 

631990

Kita

 

632000

b)

Lapai

 

632010

Braškių lapai

 

632020

Siauralapio raibsteglio lapai

 

632030

Paragvajinio bugienio lapai

 

632990

Kita

 

633000

c)

Šaknys

 

633010

Valerijono šaknys

 

633020

Ženšenio šaknys

 

633990

Kita

 

639000

d)

Kiti žolelių užpilai

 

640000

iv)

Kakava (fermentuotos pupelės)

 

650000

v)

Saldžiavaisis pupmedis (saldžioji ceratonija)

 

700000

7.

APYNIAI (DŽIOVINTI), ĮSKAITANT APYNIŲ GRANULES IR NEKONCENTRUOTUS MILTELIUS

0,05 (5)

800000

8.

PRIESKONIAI

0,05 (5)

810000

i)

Sėklos

 

810010

Anyžiai

 

810020

Persiniai gumbakmyniai

 

810030

Salierų sėklos

 

810040

Blakinės kalendros sėklos

 

810050

Kmynų sėklos

 

810060

Krapų sėklos

 

810070

Pankolių sėklos

 

810080

Vaistinės ožragės sėklos

 

810090

Muskatai

 

810990

Kita

 

820000

ii)

Vaisiai ir uogos

 

820010

Kvapieji pipirai

 

820020

Pipirinės uosrūtės

 

820030

Kmynai

 

820040

Kardamonai

 

820050

Kadagio uogos

 

820060

Pipirai (juodieji ir baltieji)

 

820070

Vanilės ankštys

 

820080

Tamarindas

 

820990

Kita

 

830000

iii)

Žievės

 

830010

Cinamonai

 

830990

Kita

 

840000

iv)

Šaknys arba šakniastiebiai

 

840010

Paprastasis saldymedis

 

840020

Imbieras

 

840030

Daržinės ciberžolės

 

840040

Krienai

 

840990

Kita

 

850000

v)

Pumpurai

 

850010

Gvazdikėliai

 

850020

Kaparėliai

 

850990

Kita

 

860000

vi)

Žiedų purkos

 

860010

Krokai

 

860990

Kita

 

870000

vii)

Kevalai

 

870010

Muskatai

 

870990

Kita

 

900000

9.

CUKRINIAI AUGALAI

0,05 (5)

900010

Cukriniai runkeliai (šaknys)

 

900020

Cukranendrės

 

900030

Paprastosios trūkažolės šaknys

 

900990

Kita

 

1000000

10.

GYVŪNINIAI PRODUKTAI – SAUSUMOS GYVŪNAI

0,05 (5)

1010000

i)

Mėsa, mėsos gaminiai, mėsos subproduktai, kraujas, gyvūniniai riebalai, švieži, atšaldyti arba užšaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti ar perdirbti į miltus arba maistą; kiti perdirbti produktai, pvz., dešros ir maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

 

1011000

a)

Kiauliena

 

1011010

Mėsa

 

1011020

Riebalai be liesos mėsos

 

1011030

Kepenys

 

1011040

Inkstai

 

1011050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1011990

Kita

 

1012000

b)

Galvijiena

 

1012010

Mėsa

 

1012020

Riebalai

 

1012030

Kepenys

 

1012040

Inkstai

 

1012050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1012990

Kita

 

1013000

c)

Aviena

 

1013010

Mėsa

 

1013020

Riebalai

 

1013030

Kepenys

 

1013040

Inkstai

 

1013050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1013990

Kita

 

1014000

d)

Ožkiena

 

1014010

Mėsa

 

1014020

Riebalai

 

1014030

Kepenys

 

1014040

Inkstai

 

1014050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1014990

Kita

 

1015000

e)

Arkliena, asilų, mulų arba arklėnų mėsa

 

1015010

Mėsa

 

1015020

Riebalai

 

1015030

Kepenys

 

1015040

Inkstai

 

1015050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1015990

Kita

 

1016000

f)

Paukštiena – vištiena, žąsiena, antiena, kalakutiena, perlinių vištų, stručių ir balanžių mėsa

 

1016010

Mėsa

 

1016020

Riebalai

 

1016030

Kepenys

 

1016040

Inkstai

 

1016050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1016990

Kita

 

1017000

g)

Kiti ūkinės paskirties gyvūnai

 

1017010

Mėsa

 

1017020

Riebalai

 

1017030

Kepenys

 

1017040

Inkstai

 

1017050

Valgomieji mėsos subproduktai

 

1017990

Kita

 

1020000

ii)

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, sviestas ir kiti iš pieno pagaminti riebalai, sūris ir varškė

 

1020010

Galvijai

 

1020020

Avys

 

1020030

Ožkos

 

1020040

Arkliai

 

1020990

Kita

 

1030000

iii)

Paukščių kiaušiniai, švieži konservuoti arba virti; Kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar saldiklių

 

1030010

Viščiukai

 

1030020

Antys

 

1030030

Žąsys

 

1030040

Putpelės

 

1030990

Kita

 

1040000

iv)

Medus

 

1050000

v)

Varliagyviai ir ropliai

 

1060000

vi)

Sraigės

 

1070000

vii)

Kiti produktai iš sausumos gyvūnų

 


(1)  Dėl išsamaus augalinės ir gyvūninės kilmės produktų, kuriems taikomas DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.

(2)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.

(3)  Pesticidų kodo derinys, kuriam taikomas III priedo B dalyje nustatytas DLK. “

(4)  Dėl išsamaus augalinės ir gyvūninės kilmės produktų, kuriems taikomas DLK, sąrašo žiūrėti I priedą.

(5)  Rodo žemutinę analizinio nustatymo ribą.“


27.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 257/2009

2009 m. kovo 24 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 794/2004 nuostatas dėl papildomos informacijos lapo, naudojamo pranešti apie pagalbą žuvininkystei ir akvakultūrai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB Sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (1), ypač į jo 27 straipsnį,

pasikonsultavusi su Valstybės pagalbos patariamuoju komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijai priėmus naujas Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos žuvininkystei ir akvakultūrai tikrinimo (2), papildomos informacijos lapas, įtrauktas į 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 794/2004, įgyvendinančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 659/1999, nustatantį išsamias EB sutarties 93 straipsnio taikymo taisykles (3), I priedo III.14 dalį, turėtų būti pakeistas nauju papildomos informacijos lapu, atitinkančiu galiojančią sistemą.

(2)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 794/2004 turėtų būti iš dalies atitinkamai pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 794/2004 I priedo III.14 dalis pakeičiama šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(2)  OL C 84, 2008 4 3, p. 10.

(3)  OL L 140, 2004 4 30, p. 1.


PRIEDAS

„III.14   DALIS

PAPILDOMOS INFORMACIJOS APIE PAGALBĄ ŽUVININKYSTEI IR AKVAKULTŪRAI LAPAS

Šis papildomos informacijos lapas turi būti naudojamas pranešti apie visas pagalbos schemas arba individualią pagalbą, kurioms taikomos Gairės dėl valstybės pagalbos žuvininkystei ir akvakultūrai tikrinimo (toliau – Gairės).

SCHEMOS arba PAGALBOS TIKSLAI (pažymėkite reikiamą langelį ir įrašykite reikiamą informaciją):

Ši dalis išdėstyta ta pačia tvarka, kaip Gairių 4 skirsnio „Pagalba, kuri gali būti pripažinta suderinama su bendrąja rinka“ punktai.

   Gairių 4.1 punktas. Pagalba priemonių kategorijoms, kurioms taikomas bendrosios išimties reglamentas

Bendrosios pastabos dėl šios kategorijos pagalbos

Galioja du bendrosios išimties reglamentai: Komisijos reglamentas (EB) Nr. 736/2008 (1), taikomas žuvininkystės ir akvakultūros sektoriui, ir Reglamentas (EB) Nr. 800/2008 (2), kuris yra bendrasis išimties reglamentas, taikomas visiems sektoriams.

Todėl apie tokią pagalbą iš esmės nereikėtų pranešti.

Tačiau Reglamento (EB) Nr. 736/2008 6 konstatuojamojoje dalyje ir Reglamento (EB) Nr. 800/2008 7 konstatuojamojoje dalyje nurodyta, kad šiais reglamentais neturėtų būti pažeidžiama valstybių narių galimybė pranešti apie valstybės pagalbą, kurios tikslai atitinka šių reglamentų tikslus.

Be to, Reglamentais (EB) Nr. 736/2008 ir (EB) Nr. 800/2008 suteikiamos išimtys negali būti taikomos tokioms pagalbos kategorijoms: pagalbai, viršijančiai nustatytas ribas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 736/2008 1 straipsnio 3 dalyje arba Reglamento (EB) Nr. 800/2008 6 straipsnyje, arba turinčiai specifines savybes, visų pirma pagalbai, skiriamai įmonėms, išskyrus MVĮ, pagalbai sunkumus patiriančioms įmonėms, neskaidriai pagalbai, pagalbai įmonei, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti pagal Komisijos sprendimą, kuriuo pagalba skelbiama nesuderinama su bendrąja rinka.

Pagalbos, apie kurią pranešama, ypatybės:

tokios pačios kategorijos pagalba, kaip pagalba, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 736/2008

tokios pačios kategorijos pagalba, kaip pagalba, kuriai taikomas Reglamentas (EB) Nr. 800/2008

pagalba, viršijanti nustatytas ribas

pagalba, skiriama įmonėms, išskyrus VMĮ

pagalba, kuri nėra skaidri

pagalba, kuriai išduotas vykdomasis raštas sumoms išieškoti

kitos ypatybės: nurodykite

Suderinamumas su bendrąja rinka

Prašoma, kad valstybė narė pateiktų išsamų ir pagrįstą paaiškinimą, kodėl manoma, kad pagalba gali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka.

   Gairių 4.2 punktas. Pagalba, kuriai taikomos kai kurios horizontalaus pobūdžio gairės

Prašoma, kad valstybė narė pateiktų nuorodą į atitinkamas gaires, kurios, kaip manoma, gali būti taikomos tai pagalbos priemonei, bei išsamų ir pagrįstą paaiškinimą, kodėl manoma, kad pagalba gali būti laikoma atitinkančia tas gaires.

Prašoma, kad valstybė narė taip pat užpildytų kitus prie šio reglamento pridedamus atitinkamus informacijos santraukos lapus:

informacijos apie pagalbą mokymui lapas III.2 dalyje,

informacijos apie pagalbą užimtumui lapas III.3 dalyje,

informacijos apie pagalbą moksliniams tyrimams lapas atitinkamai III.6.A arba III.6.B dalyse,

informacijos apie pagalbą sunkumus patiriančioms įmonėms gelbėti ir pertvarkyti lapas atitinkamai III.7 arba III.8 dalyse,

informacijos apie pagalbą aplinkosaugai lapas III.10 dalyje.

   Gairių 4.3 punktas. Pagalba investicijoms į žvejybos laivus

Prašoma, kad valstybė narė pateiktų informaciją, iš kurios matyti, kad pagalba atitinka 2006 m. liepos mėn. 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (3) 25 straipsnio 2 ir 6 dalių sąlygas.

Be to, prašoma pateikti paaiškinimą, kodėl ši pagalba nėra bendrai šio fondo lėšomis finansuojamos veiklos programos dalis.

   Gairių 4.4 punktas. Pagalba, skirta gaivalinių nelaimių, kitų ypatingų įvykių ar tam tikrų nepalankių oro sąlygų padarytai žalai atlyginti

Prašoma, kad valstybė narė pateiktų tokią informaciją, iš kurios matyti, kad pagalba yra suderinama:

išsamią informaciją, įskaitant technines ir (arba) mokslines ataskaitas, apie įvykusią gaivalinę nelaimę ar kitą ypatingą įvykį,

priežastinio ryšio įrodymus, kad įvykis sukėlė žalą,

žalos apskaičiavimo metodą,

kitus įrodymus.

   Gairių 4.5 punktas. Mokesčių lengvatos ir darbo kaštai, susiję su Bendrijos žvejybos laivais, žvejojančiais ne Bendrijos vandenyse

Prašoma, kad valstybė narė pateiktų informaciją, iš kurios matyti, kad pagalba atitinka Gairių 4.5 punkto sąlygas.

Pateikiant informaciją visų pirma reikia įtraukti tokią informaciją, iš kurios matyti rizika, kad laivai, kuriems taikoma ši schema, bus išbraukti iš žvejybos laivyno registro.

   Gairių 4.6 punktas. Pagalba, finansuojama parafiskaliniais privalomaisiais mokėjimais

Prašoma, kad valstybė narė:

nurodytų, kaip bus panaudotos lėšos, gautos iš parafiskalinių privalomųjų mokėjimų, ir

nurodytų, kaip ir kokiu pagrindu jų naudojimas atitinka valstybės pagalbos taisykles.

Be to, reikia nurodyti schemos naudą tiek vietiniams, tiek importuojamiems produktams.

   Gairių 4.7 punktas. Pagalba prekybai iš atokiausių regionų kilusiais žuvininkystės produktais

Prašoma, kad valstybė narė pateiktų informaciją, iš kurios matyti, kad pagalba atitinka punkto sąlygas bei atitinkamas 2007 m. gegužės 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 791/2007, nustatančio papildomų išlaidų, patirtų prekiaujant tam tikrais žuvininkystės produktais iš atokiausių Azorų, Madeiros, Kanarų salų, Prancūzijos Gvianos bei Reuniono regionų, kompensavimo schemą (4), sąlygas.

   Gairių 4.8 punktas. Pagalba atokiausiuose regionuose registruotam žvejybos laivynui

Prašoma, kad valstybė narė pateiktų informaciją, iš kurios matyti, kad pagalba atitinka šio punkto sąlygas bei atitinkamas 2004 m. kovo 30 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 639/2004 dėl atokiausiuose Bendrijos regionuose registruoto žvejybos laivyno valdymo (5) ir 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2792/1999, nustatančio išsamias Bendrijos struktūrinės paramos žuvininkystės sektoriui taisykles ir tvarką (6).

   Gairių 4.9 punktas. Pagalba kitoms priemonėms

Prašoma, kad valstybė narė labai tiksliai aprašytų pagalbos kategoriją ir jos tikslus.

Be to, prašoma pateikti išsamų ir pagrįstą paaiškinimą, kodėl manoma, kad pagalba atitinka Gairių 3 punkto sąlygas, bei kaip ši pagalba padės pasiekti bendrosios žuvininkystės politikos tikslus.

BENDRIEJI PRINCIPAI

Prašoma, kad valstybė narė paskelbtų, kad pagalba nebus skiriama operacijoms, kurias pagalbos gavėjas jau pradėjo įgyvendinti, ir veiklai, kurią pagalbos gavėjas vykdytų įprastomis rinkos sąlygomis, paremti.

Prašoma, kad valstybė narė paskelbtų, kad jokia pagalba nebus skiriama Bendrijos teisei (visų pirma bendrosios žuvininkystės politikos taisyklėms) prieštaraujančiomis sąlygomis.

Todėl valstybės narės prašoma paskelbti, kad pagalbos priemone aiškiai nurodoma, kad pagalbos teikimo laikotarpiu pagalbos gavėjai laikosi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių ir, jei tuo laikotarpiu nustatoma, kad pagalbos gavėjas nesilaiko bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių, pagalba privalo būti grąžinama proporcingai pažeidimo sunkumui.

Prašoma, kad valstybė narė paskelbtų, kad pagalbos laikotarpis yra ne ilgesnis kaip 10 metų, arba kad kitu atveju ji įsipareigoja apie pagalbą pranešti iš naujo likus ne mažiau kaip 2 mėnesiams iki jos įsigaliojimo dešimtmečio pabaigos.

KITI REIKALAVIMAI

Prašoma, kad valstybė narė pateiktų visų, prie pranešimo pridedamų dokumentų sąrašą bei tų dokumentų santraukas (pavyzdžiui, socialinius ir ekonominius duomenis apie gavėjo regionus, mokslinį ir ekonominį pagrindimą).

Prašoma, kad valstybė narė nurodytų, kad ši pagalba nėra sudedama su kita pagalba toms pačioms teisėtoms išlaidoms padengti arba tai pačiai kompensacijai skirti.

Jei pagalba sudedama, prašoma, kad valstybė narė pateiktų pagalbos (pagalbos schemos ar individualios pagalbos) nuorodas ir įrodytų, kad visa suteikta pagalba atitinka atitinkamas taisykles. Todėl valstybė narė atsižvelgia į visų kategorijų valstybės pagalbą, įskaitant de minimis pagalbą.


(1)  OL L 201, 2008 7 30, p. 16.

(2)  OL L 214, 2008 8 9, p. 3.

(3)  OL L 223, 2006 8 15, p. 1.

(4)  OL L 176, 2007 7 6, p. 1.

(5)  OL L 102, 2004 4 7, p. 9.

(6)  OL L 337, 1999 12 30, p. 10.“


27.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/19


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 258/2009

2009 m. kovo 26 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 595/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1788/2003, nustatančio mokestį pieno ir pieno produktų sektoriuje, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 69 straipsnio 2 dalį, 80 straipsnio 1 dalį ir 85 straipsnį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 595/2004 (2) 10 straipsnyje nustatyta, kaip atsižvelgiama į pieno riebumą rengiant galutinę pristatyto pieno kiekio ataskaitą.

(2)

Nuo 1989 m. taikomi tie patys pristatyto pieno, kurio riebumas yra didesnis arba mažesnis už referencinį riebumą, kiekio tikslinimo koeficientai. Atsižvelgiant į daugelį nuo to laiko padarytų pieno sektoriaus paramos skyrimo tvarkos pakeitimų, tikslinga sumažinti tikslinimo koeficientą, taikomą pristatytam pienui, kurio riebumas yra didesnis už referencinį riebumą. Koeficientas, taikytinas tada, kai tikrasis pristatyto pieno riebumas yra mažesnis už referencinį riebumą, neturėtų būti keičiamas.

(3)

Atsižvelgiant į tuos skirtingus tikslinimo koeficientus, taip pat tikslinga pakeisti valstybių narių Komisijai kasmetiniame klausimyne teikiamą informaciją, kad jame būtų matyti išsamūs duomenys apie pristatyto pieno kiekio tikslinimą, tą kiekį didinant ir mažinant.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 595/2004 2 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija, remdamasi valstybių narių pranešimais, valstybėms narėms nacionalinę kvotą kasmet paskirstytų į pristatomo pieno kvotą ir tiesiogiai parduodamo pieno kvotą. Tie pranešimai susiję su gamintojų pateiktais prašymais perskaičiuoti pieno kiekį. Papildoma valstybėms narėms skirta kvota pirmiausiai priskiriama nacionaliniam rezervui, o po to valstybės narės, atsižvelgdamos į numatomus poreikius, tą kvotą paskirsto į pristatomo pieno kvotą ir tiesiogiai parduodamo pieno kvotą. Tačiau nėra oficialios nuostatos, pagal kurią Komisija turėtų būti informuojama apie šį paskirstymą. Todėl tikslinga nustatyti reikalavimą, kad Komisija į šį paskirstymą atsižvelgtų atlikdama kasmetinį pristatyto pieno kiekio tikslinimą, ir valstybėms narėms nustatyti mechanizmą, pagal kurį jos informuotų Komisiją apie tokios kvotos paskirstymą.

(5)

Kai kuriose valstybėse narėse pristatomo pieno kiekis daugelį metų yra mažesnis už nacionalinės kvotos pristatomo pieno dalies kiekį. Galimybė viršyti kvotą ir toliau mažės, nes nacionalinės kvotos didinamos. Iš patirties matyti, kad, sumažėjus mokesčio mokėjimo rizikai, sumažėtų ir rizika, kad operatoriai gali nurodyti mažesnį pristatyto pieno kiekį arba jį nuslėpti. Todėl, siekiant geriausiai panaudoti kontrolės išteklius, tikslinga atitinkamai sumažinti tokiose valstybėse narėse atliktinos kontrolės intensyvumą.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 595/2004 19 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą reikalaujama, kad valstybės narės per 18 mėnesių nuo atitinkamo 12 mėnesių laikotarpio pabaigos parengtų visas su tuo laikotarpiu susijusias kontrolės ataskaitas. Jei valstybės narės pasinaudoja šiuo metu turima galimybe esant tam tikroms aplinkybėms sumažinti kontrolės intensyvumą, tikslinga sutrumpinti nustatytą ilgiausią laikotarpį, per kurį turi būti parengtos ataskaitos.

(7)

Kad sumažinus kontrolės intensyvumą valstybėms narėms būtų leista pasinaudoti paprastesnėmis sąlygomis ir atsižvelgiant į tai, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 595/2004 19 straipsnio 2 dalį dalis kontrolės atliekama atitinkamu 12 mėnesių laikotarpiu, o dalis – po 12 mėnesių laikotarpio, tikslinga nuo 2008–2009 m. 12 mėnesių laikotarpio, t. y. laikotarpio, kuris prasideda 2008 m. balandžio 1 d. ir baigiasi 2009 m. kovo 31 d., pakeisti kontrolės intensyvumą.

(8)

Kad Komisijai būtų lengviau prižiūrėti kvotų sistemos įgyvendinimą ir visų pirma atsižvelgiant į tai, kad Komisija ataskaitas Tarybai turi pateikti iki 2010 ir 2012 m. pabaigos, tikslinga nustatyti, kad turi būti pateikiama išsamesnė informacija apie kvotos išnaudojimą, neišnaudotos kvotos paskirstymą gamintojams ir, jei tinka, apie gamintojų mokėtino mokesčio rinkimą.

(9)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 595/2004.

(10)

Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komitetas nepateikė savo nuomonės per pirmininko nustatytą laikotarpį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 595/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio pirmoje pastraipoje žodžiai „21 straipsnyje“ pakeičiami žodžiais „25 straipsnyje“.

2)

10 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jei nustatomas teigiamas skirtumas, pristatyto pieno kiekis didinamas 0,09 % už kiekvieną 0,1 gramą papildomų riebalų viename kilograme pieno.“

ii)

penkta pastraipa pakeičiama taip:

„Jei pristatomo pieno kiekis yra skaičiuojamas litrais, patikslintas pristatyto pieno kiekis dauginamas iš koeficiento 0,971.“

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Valstybės narės patikslina pristatyto pieno kiekį nacionaliniu lygmeniu, kaip numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (3) 80 straipsnio 1 dalyje.

3)

19 straipsnio 3 dalies antra pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Tačiau, jei taikomi 22 straipsnio 1 dalies aa ir ba punktai, patikrinimų ataskaitos valstybėse narėse parengiamos ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo atitinkamo laikotarpio pabaigos.“

4)

22 straipsnio 1 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

2 % gamintojų per kiekvieną 12 mėnesių laikotarpį arba

aa)

1 % gamintojų tose valstybėse narėse, kuriose visas patikslintas pristatyto pieno kiekis kiekvienu iš 3 ankstesnių 12 mėnesių laikotarpių sudarė mažiau nei 95 % nacionalinės kvotos pristatomo pieno dalies; ir

b)

40 % pieno kiekio, deklaruoto patikslinus atitinkamo laikotarpio pieno kiekį, arba

ba)

20 % pieno kiekio, deklaruoto patikslinus pieno kiekį tose valstybėse narėse, kuriose visas patikslintas pristatyto pieno kiekis kiekvienu iš 3 ankstesnių 12 mėnesių laikotarpių sudarė mažiau nei 95 % nacionalinės kvotos pristatomo pieno dalies; ir“

5)

25 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 69 straipsnio 2 dalies a punktą valstybės narės kasmet iki vasario 1 d. praneša Komisijai:

a)

kiekius, kurie atskirų gamintojų prašymu buvo galutinai perskaičiuoti ir priskirti individualiai pristatomo pieno kvotai arba individualiai tiesiogiai parduodamo pieno kvotai;

b)

duomenis apie nacionaliniam rezervui pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 71 straipsnio 2 dalį priskirtos kvotos paskirstymo į pristatomo pieno kvotą ir tiesiogiai parduodamo pieno kvotą, taikomą nuo atitinkamo 12 mėnesių laikotarpio balandžio 1 d.“

6)

27 straipsnis papildomas šia 4 dalimi:

„4.   Valstybės narės kasmet iki spalio 1 d. pateikia Komisijai kvotų panaudojimo ir mokesčių mokėjimo 12 mėnesių laikotarpiu, kuris baigiasi tų pačių kalendorinių metų kovo 31 d., ataskaitą. Ataskaitoje pateikiama informacija apie neišnaudotos kvotos perskirstymą, įskaitant gamintojų, kuriems perskirstyta kvota, skaičių ir kvotų skyrimo pagrindą. Jei tinka, ataskaitoje nurodomas gamintojų, kurie mokėjo pertekliaus mokestį, skaičius ir atvejų, kai nustatyta, kad pertekliaus mokesčio surinkti neįmanoma dėl visiško gamintojų nemokumo arba bankroto, skaičius, jei tokių atvejų buvo. Valstybės narės atnaujintą ataskaitą Komisijai pateikia iki gruodžio 1 d., kad į ją būtų įtraukta susijusi naujausia informacija. Kiekvienoje paskesnėje ataskaitoje pateikiama atnaujinta informacija apie pertekliaus mokesčio, kuris, kaip nurodyta ankstesnėje ataskaitoje, dar nesumokėtas, mokėjimą.“

7)

I priedo 1.8 punktas pakeičiamas taip:

„1.8

Pristatyto pieno kiekio tikslinimas atsižvelgiant į riebumą:

a)

pristatyto pieno kiekis, kuris turi būti didinamas (kilogramais);

b)

visas padidintas pristatyto pieno kiekis (kilogramais);

c)

pristatyto pieno kiekis, kuris turi būti mažinamas (kilogramais);

d)

visas sumažintas pristatyto pieno kiekis (kilogramais)“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. balandžio 1 d., išskyrus 1 straipsnio 3 ir 4 dalis, kurios taikomos nuo 2008 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 26 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 94, 2004 3 31, p. 22.

(3)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

27.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 26 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2008/866/EB dėl jo galiojimo laikotarpio

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1876)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/297/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį,

kadangi:

(1)

2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimas Nr. 2008/866/EB dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (2) buvo priimtas dėl tam tikrų iš Peru importuojamų dvigeldžių moliuskų užkrėtimo hepatito A virusu, kuris buvo nustatyta hepatito A protrūkio tarp žmonių priežastis. Šis sprendimas taikomas iki 2009 m. kovo 31 d.

(2)

Peru valdžios institucijos pateikė tam tikrą informaciją apie vykdomas taisomąsias priemones siekiant gerinti dvigeldžių moliuskų, skirtų eksportuoti į Bendriją, gamybos kontrolę.

(3)

Vis dėlto ta informacija nėra pakankama ir Peru turi būti atliktas Komisijos patikrinimas.

(4)

Kol Peru valdžios institucijos pateiks visą reikiamą informaciją ir bus gauti patikrinimo rezultatai, tikslinga pratęsti Sprendimo 2008/866/EB taikymą iki 2009 m. lapkričio 30 d.

(5)

Todėl Sprendimą 2008/866/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2008/866/EB 5 straipsnyje data „2009 m. kovo 31 d.“ pakeičiama data „2009 m. lapkričio 30 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 26 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 307, 2008 11 18, p. 9.


27.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 26 d.

pratęsiantis Sprendimo 2006/502/EB, reikalaujančio, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai ir uždrausti pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius, galiojimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 2078)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/298/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gruodžio 3 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/95/EB dėl bendros gaminių saugos (1), ypač į jos 13 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/502/EB (2) reikalaujama, kad valstybės narės imtųsi priemonių, siekdamos užtikrinti, jog rinkoje būtų platinami tik apsaugą nuo vaikų turintys žiebtuvėliai, ir uždraustų pateikti į rinką suvenyrinius žiebtuvėlius.

(2)

Sprendimas 2006/502/EB buvo priimtas laikantis Direktyvos 2001/95/EB 13 straipsnio nuostatų, pagal kurias sprendimas galioja ne ilgiau kaip vienerius metus, tačiau gali būti ta pačia tvarka patvirtintas papildomiems, ne ilgesniems kaip vieneri metai, laikotarpiams.

(3)

Sprendimas 2006/502/EB buvo pakeistas du kartus – Sprendimu 2007/231/EB (3), kuriuo minėto sprendimo galiojimas pratęstas iki 2008 m. gegužės 11 d., ir Sprendimu 2008/322/EB (4), kuriuo minėto sprendimo galiojimas pratęstas dar vieneriems metams iki 2009 m. gegužės 11 d.

(4)

Atsižvelgiant į tai, kad nenustatyta kitų tinkamų priemonių, susijusių su žiebtuvėlių saugumu vaikams, būtina pratęsti Sprendimo 2006/502/EB galiojimą dar 12 mėnesių ir atitinkamai iš dalies jį pakeisti.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Direktyva 2001/95/EB įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/502/EB 6 straipsnio 2 dalis keičiama taip:

„2.   Šis sprendimas taikomas iki 2010 m. gegužės 11 d.“

2 straipsnis

Valstybės narės imasi šiam sprendimui įgyvendinti reikalingų priemonių ne vėliau kaip iki 2009 m. gegužės 11 d. ir jas paskelbia. Apie tai jos nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 26 d.

Komisijos vardu

Meglena KUNEVA

Komisijos narė


(1)  OL L 11, 2002 1 15, p. 4.

(2)  OL L 198, 2006 7 20, p. 41.

(3)  OL L 99, 2007 4 14, p. 16.

(4)  OL L 109, 2008 4 19, p. 40.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

27.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 81/24


TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2009/299/TVR

2009 m. vasario 26 d.

iš dalies keičiantis Pamatinius sprendimus 2002/584/TVR, 2005/214/TVR, 2006/783/TVR, 2008/909/TVR ir 2008/947/TVR ir stiprinantis asmenų procesines teises bei skatinantis tarpusavio pripažinimo principo taikymą sprendimams, priimtiems atitinkamam asmeniui asmeniškai nedalyvavus teisminiame nagrinėjime

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 31 straipsnio 1 dalies a punktą ir 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Slovėnijos Respublikos, Prancūzijos Respublikos, Čekijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Slovakijos Respublikos, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės ir Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Kaip aiškina Europos žmogaus teisių teismas, kaltinamojo teisė asmeniškai dalyvauti teisminiame nagrinėjime yra teisės į teisingą bylos nagrinėjimą, kuri numatyta Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 6 straipsnyje, dalis. Teismas taip pat paskelbė, kad kaltinamojo teisė asmeniškai dalyvauti teisminiame nagrinėjime nėra absoliuti, ir kad tam tikromis aplinkybėmis kaltinamasis gali laisva valia tiesiogiai arba netiesiogiai, tačiau aiškiai atsisakyti tos teisės.

(2)

Įvairiuose Tarybos pamatiniuose sprendimuose, kuriais įgyvendinamas galutinių teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principas, nėra nuosekliai aptariamas sprendimų, priimtų po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, klausimas. Ši įvairovė galėtų apsunkinti teisės specialistų darbą ir kliudyti teisminiam bendradarbiavimui.

(3)

Šiuose pamatiniuose sprendimuose numatyti klausimo sprendimai nėra tinkami tais atvejais, kai asmeniui negalima pranešti apie bylos nagrinėjimą. Pamatiniais sprendimais 2005/214/TVR dėl abipusio pripažinimo principo taikymo finansinėms baudoms (2), 2006/783/TVR dėl tarpusavio pripažinimo principo taikymo nutarimams konfiskuoti (3), 2008/909/TVR dėl nuosprendžių baudžiamosiose bylose tarpusavio pripažinimo principo taikymo skiriant laisvės atėmimo bausmes ar su laisvės atėmimu susijusias priemones, siekiant jas vykdyti Europos Sąjungoje (4) ir 2008/947/TVR dėl teismo sprendimų ir sprendimų dėl lygtinio nuteisimo tarpusavio pripažinimo principo taikymo siekiant užtikrinti lygtinio atleidimo priemonių ir alternatyvių sankcijų priežiūrą (5) vykdančiajai institucijai leidžiama atsisakyti vykdyti tokius sprendimus. Pagrindų sprendimu 2002/584/TVR dėl Europos arešto orderio ir perdavimo tarp valstybių narių tvarkos (6) vykdančiajai institucijai leidžiama reikalauti, kad išduodančioji institucija asmeniui, dėl kurio yra išduotas Europos arešto orderis, tinkamai užtikrintų galimybę prašyti persvarstyti bylą išduodančiojoje valstybėje narėje ir dalyvauti teismo sprendimo priėmimo metu. Vykdančioji institucija turi nuspręsti, ar toks užtikrinimas yra tinkamas, todėl yra sunku tiksliai suprasti, kuriais atvejais galima atsisakyti vykdyti sprendimą.

(4)

Todėl būtina nustatyti aiškius ir bendrus sprendimų, priimtų po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, nepripažinimo pagrindus. Šiuo pamatiniu sprendimu siekiama nustatyti tokius bendrus pagrindus, sudarančius vykdančiajai institucijai galimybę vykdyti sprendimą nepaisant to, kad asmuo nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, visapusiškai gerbiant asmens teisę į gynybą. Šis pamatinis sprendimas nėra skirtas reglamentuoti formas ir metodus, įskaitant procesinius reikalavimus, kuriais naudojamasi šiame pamatiniame sprendime nurodytiems rezultatams pasiekti, nes tai yra valstybių narių nacionalinės teisės klausimas.

(5)

Siekiant tokių pakeitimų, reikia iš dalies keisti galiojančius pamatinius sprendimus, kuriais įgyvendinamas galutinių teismo sprendimų tarpusavio pripažinimo principas. Naujos nuostatos taip pat turėtų tapti pagrindu toliau rengiant dokumentus šioje srityje.

(6)

Šio pamatinio sprendimo, iš dalies keičiančio kitus pamatinius sprendimus, nuostatomis nustatomos sąlygos, kuriomis neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti sprendimą, priimtą po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo. Šios sąlygos yra alternatyvios; kai tenkinama viena iš sąlygų, užpildydama atitinkamą Europos arešto orderio arba kituose pamatiniuose sprendimuose numatyto atitinkamo liudijimo dalį išduodančioji institucija užtikrina, kad reikalavimai yra arba bus įvykdyti, ir to turėtų užtekti sprendimui vykdyti remiantis tarpusavio pripažinimo principu.

(7)

Neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti sprendimo, priimto po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, jei jam buvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą, arba jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą. Šiuo atveju suprantama, kad asmuo turėjo gauti tokią informaciją „laiku“, t. y. pakankamai iš anksto, kad galėtų dalyvauti teisminiame nagrinėjime ir veiksmingai pasinaudoti teise į gynybą.

(8)

Kaip aiškina Europos žmogaus teisių teismas, kaltinamojo teisę į teisingą bylos nagrinėjimą garantuoja Žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencija. Ši teisė apima atitinkamo asmens teisę asmeniškai dalyvauti teisminiame nagrinėjime. Norėdamas pasinaudoti šia teise, atitinkamas asmuo turi žinoti apie numatytą teisminį nagrinėjimą. Pagal šį pamatinį sprendimą tai, kad asmuo žinotų apie teisminį nagrinėjimą, turėtų užtikrinti kiekviena valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę, laikantis nuostatos, kad turi būti įvykdyti tos konvencijos reikalavimai. Vadovaujantis Europos žmogaus teisių teismo teismine praktika, sprendžiant, ar būdas, kuriuo teikiama informacija, yra tinkamas norint užtikrinti, kad asmuo žinotų apie teisminį nagrinėjimą, tam tikrais atvejais taip pat būtų galima tinkamai atsižvelgti į atitinkamo asmens dėtas pastangas gauti jam skirtą informaciją.

(9)

Dėl praktinių priežasčių numatyta teisminio nagrinėjimo data pirmiausia gali būti nurodyta kaip kelios galimos nedaug viena nuo kitos nutolusios datos.

(10)

Neturėtų būti atsisakoma pripažinti ir vykdyti sprendimo, priimto po teisminio nagrinėjimo, kuriame atitinkamas asmuo asmeniškai nedalyvavo, jei atitinkamą asmenį, žinantį apie numatytą teisminį nagrinėjimą, teisminio nagrinėjimo metu gynė advokatas, kurį jis įgaliojo tai daryti, užtikrindamas, kad teisinė pagalba būtų reali ir veiksminga. Šiuo atveju neturėtų būti svarbu, ar advokatą pasirinko, paskyrė ir jam mokėjo atitinkamas asmuo, ar šį advokatą paskyrė ir jam mokėjo valstybė, laikantis nuostatos, kad atitinkamas asmuo turėtų būti sąmoningai pasirinkęs, kad jam atstovaus advokatas, o jis pats asmeniškai teisminiame nagrinėjime nedalyvaus. Advokato skyrimo tvarką ir susijusius klausimus reglamentuoja nacionalinė teisė.

(11)

Atitinkamuose galiojančiuose pamatiniuose sprendimuose pateiktais bendrai taikomais klausimų, susijusių su nepripažinimo pagrindais, sprendimais turėtų būti atsižvelgta į įvairias situacijas, susijusias su atitinkamo asmens teise į bylos persvarstymą arba teise pateikti apeliacinį skundą. Tokiu bylos persvarstymu arba apeliacija siekiama garantuoti teises į gynybą ir jiems būdingos šios savybės: atitinkamas asmuo turi teisę dalyvauti, byla bus (pakartotinai) nagrinėjama iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o atlikus teisminį nagrinėjimą pirminis sprendimas gali būti panaikintas.

(12)

Teisė į bylos persvarstymą arba teisė pateikti apeliacinį skundą turėtų būti garantuojama, jei sprendimas jau buvo įteiktas, o Europos arešto orderio atveju – jei jis dar nebuvo įteiktas, bet bus įteiktas nedelsiant po perdavimo. Pastarasis atvejis susijęs su situacija, kai institucijoms nepavyko susisiekti su asmeniu, visų pirma dėl to, kad jis siekė išvengti teisingumo.

(13)

Tuo atveju, jei Europos arešto orderis išduodamas siekiant vykdyti laisvės atėmimo bausmę arba nutartį paskirti suėmimą, o atitinkamas asmuo prieš tai negavo jokios oficialios informacijos apie jo atžvilgiu pradėtą baudžiamąjį procesą ir jam nebuvo įteiktas teismo sprendimas, šis asmuo pagal vykdančiojoje valstybėje narėje pateiktą prašymą turėtų gauti teismo sprendimo kopiją tik informavimo tikslais. Išduodančioji ir vykdančioji teisminės institucijos atitinkamais atvejais turėtų konsultuotis, ar reikia ir ar yra galimybių pateikti suinteresuotam asmeniui teismo sprendimo arba esminių jo dalių vertimą į kalbą, kurią tas asmuo supranta. Dėl šio teismo sprendimo pateikimo neturėtų būti uždelsiama nei perdavimo procedūra, nei sprendimo vykdyti Europos arešto orderį priėmimas.

(14)

Šiame pamatiniame sprendime apsiribojama nepripažinimo pagrindų apibrėžimu tuose dokumentuose, kuriais įgyvendinamas tarpusavio pripažinimo principas. Todėl nuostatos, pavyzdžiui, susijusios su teise į bylos persvarstymą, taikomos tik šių nepripažinimo pagrindų apibrėžčiai. Jos nėra skirtos nacionalinės teisės aktams suderinti. Šis pamatinis sprendimas neturi įtakos būsimiems Europos Sąjungos teisės aktams, kuriais būtų siekiama suderinti valstybių narių įstatymus baudžiamosios teisės srityje.

(15)

Nepripažinimo pagrindai yra neprivalomi. Tačiau valstybių narių teisę savo nuožiūra spręsti dėl šių nepripažinimo pagrindų nuostatų perkėlimo į nacionalinę teisę reglamentuoja teisė į teisingą bylos nagrinėjimą, atsižvelgiant į bendrą šio pamatinio sprendimo tikslą – stiprinti asmenų procesines teises ir sudaryti palankesnes sąlygas teisminiam bendradarbiavimui baudžiamosiose bylose,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Tikslai ir taikymo sritis

1.   Šio pamatinio sprendimo tikslai – stiprinti asmenų, dėl kurių pradėtos baudžiamosios bylos, procesines teises, palengvinti teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose ir visų pirma pagerinti valstybių narių teismo sprendimų tarpusavio pripažinimą.

2.   Šis pamatinis sprendimas nepakeičia pareigos gerbti pagrindines teises ir laikytis pagrindinių teisės principų, įtvirtintų Sutarties 6 straipsnyje, įskaitant asmenų, dėl kurių pradėtos baudžiamosios bylos, teisę į gynybą, ir neturi įtakos jokioms teisminių institucijų pareigoms šioje srityje.

3.   Šis pamatinis sprendimas nustato bendras taisykles, reglamentuojančias vienoje valstybėje narėje (sprendimą priėmusioje valstybėje narėje) priimtų teismo sprendimų, kurie buvo priimti suinteresuotam asmeniui nedalyvaujant, pripažinimą ir (arba) vykdymą kitoje valstybėje narėje (vykdančiojoje valstybėje narėje), laikantis Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR 5 straipsnio 1 dalies, Pamatinio sprendimo 2005/214/TVR 7 straipsnio 2 dalies g punkto, Pamatinio sprendimo 2006/783/TVR 8 straipsnio 2 dalies e punkto, Pamatinio sprendimo 2008/909/TVR 9 straipsnio 1 dalies i punkto ir Pamatinio sprendimo 2008/97/TVR 11 straipsnio 1 dalies h punkto nuostatų.

2 straipsnis

Pagrindų sprendimo 2002/584/TVR pakeitimai

Pagrindų sprendimas 2002/584/TVR iš dalies keičiamas taip:

1.

Įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Sprendimai, priimti po teisminio nagrinėjimo, kuriame asmuo asmeniškai nedalyvavo

1.   Vykdančioji teisminė institucija taip pat gali atsisakyti vykdyti Europos arešto orderį, išduotą siekiant vykdyti laisvės atėmimo bausmę arba nutartį paskirti suėmimą, jeigu asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas tas sprendimas, išskyrus atvejus, kai Europos arešto orderyje nurodyta, kad pagal kitus išduodančiosios valstybės narės nacionalinėje teisėje nustatytus procesinius reikalavimus:

a)

laiku:

i)

asmeniui buvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą, arba jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą;

ir

ii)

asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

arba

b)

žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

arba

c)

jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

i)

aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo;

arba

ii)

per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo;

arba

d)

sprendimas asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas, tačiau:

i)

po perdavimo jis bus nedelsiant asmeniškai įteiktas ir tas asmuo bus aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas;

ir

ii)

bus informuotas apie laikotarpį, per kurį jis turi reikalauti persvarstyti bylą arba pateikti apeliacinį skundą, kaip nurodyta atitinkamame Europos arešto orderyje.

2.   Tuo atveju, jei Europos arešto orderis išduodamas siekiant vykdyti laisvės atėmimo bausmę arba nutartį paskirti suėmimą 1 dalies d punkte nustatytomis sąlygomis, o atitinkamas asmuo prieš tai negavo jokios oficialios informacijos apie jo atžvilgiu pradėtą baudžiamąjį procesą, šis asmuo, pranešus jam Europos arešto orderio turinį, gali prašyti prieš jį perduodant pateikti jam teismo sprendimo kopiją. Nedelsiant po to, kai išduodančiajai institucijai pranešama apie prašymą, ji per vykdančiąją instituciją pateikia prašomam išduoti asmeniui teismo sprendimo kopiją. Dėl prašomo išduoti asmens prašymo neuždelsiama nei perdavimo procedūra, nei sprendimo vykdyti Europos arešto orderį priėmimas. Teismo sprendimas atitinkamam asmeniui pateikiamas tik informavimo tikslais; tai nelaikoma oficialiu teismo sprendimo įteikimu ir nepradedami skaičiuoti terminai, taikomi reikalavimui persvarstyti bylą arba apeliacinio skundo pateikimui.

3.   Tuo atveju, jei asmuo perduodamas 1 dalies d punkte nustatytomis sąlygomis ir šis asmuo yra pareikalavęs persvarstyti bylą arba pateikęs apeliacinį skundą, tokio bylos persvarstymo arba apeliacinio skundo nagrinėjimo laukiančio asmens suėmimas iki šio proceso pabaigos reguliariai arba atitinkamo asmens prašymu peržiūrimas pagal išduodančios valstybės teisę. Toks peržiūrėjimas visų pirma apima galimybę nutraukti arba sustabdyti suėmimą. Bylos persvarstymas arba apeliacinio skundo nagrinėjimas pradedamas tinkamu laiku po perdavimo.“

2.

5 straipsnio 1 dalis išbraukiama.

3.

Priedo („EUROPOS AREŠTO ORDERIS“) d punktas pakeičiamas taip:

„d)

Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas:

1.

Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas

2.

Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas

3.

Jei pažymėjote 2 punkto langelį, patvirtinkite vieną iš šių papunkčių:

3.1a.

asmeniui buvo asmeniškai … … (metai / mėnuo / diena) įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

3.1b.

asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

3.2.

žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu, ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

ARBA

3.3.

… m. … … d. (metai / mėnuo / diena) asmeniui įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant pasitelkus naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

aiškiai nurodė, kad jis neginčija šio sprendimo;

ARBA

per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo;

ARBA

3.4.

sprendimas asmeniui nebuvo įteiktas asmeniškai, tačiau

sprendimas asmeniui bus asmeniškai įteiktas nedelsiant po perdavimo, ir

asmeniui įteikus sprendimą, jis bus aiškiai informuotas apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, ir

asmuo bus informuotas apie laikotarpį, per kurį jis turi prašyti persvarstyti bylą arba pateikti apeliacinį skundą; šis laikotarpis yra … dienų.

4.

Jei pažymėjote 3.1b, 3.2 ar 3.3 papunkčio langelį, prašau pateikite informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga:

…“

3 straipsnis

Pamatinio sprendimo 2005/214/TVR pakeitimai

Pamatinis sprendimas 2005/214/TVR iš dalies keičiamas taip:

1.

7 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

g punktas pakeičiamas taip:

„g)

pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą atitinkamas asmuo rašytinės procedūros atveju pagal sprendimą priėmusios valstybės teisę nebuvo asmeniškai ar per atstovą, kompetentingą pagal nacionalinę teisę, informuotas apie savo teisę ginčyti bylą ir pasinaudojimo tokia teisių gynimo priemone terminus;“;

b)

įterpiami šie punktai:

„i)

pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad pagal kitus sprendimą priėmusios valstybės nacionalinėje teisėje nustatytus procesinius reikalavimus:

i)

laiku:

asmeniui buvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą, arba jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą,

ir

asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

arba

ii)

žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

arba

iii)

jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo,

arba

per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo;

j)

pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo, nebent liudijime nurodyta, kad asmuo, aiškiai informuotas apie procesą ir galimybę asmeniškai dalyvauti teisminiame nagrinėjime, aiškiai pareiškė, kad atsisako teisės dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime, ir aiškiai nurodė, kad jis neginčija bylos.“

2.

7 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   1 dalyje ir 2 dalies c, g, i ir j punktuose nurodytais atvejais, prieš nuspręsdama visiškai ar iš dalies nepripažinti ir nevykdyti sprendimo, vykdančiosios valstybės kompetentinga institucija bet kuriuo tinkamu būdu konsultuojasi su sprendimą priėmusios valstybės kompetentinga institucija ir atitinkamais atvejais prašo jos nedelsiant pateikti visą būtiną informaciją.“

3.

Priedo („LIUDIJIMAS“) h punkto 3 punktas pakeičiamas taip:

„3.

Nurodoma, ar suinteresuotas asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas:

1.

Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas

2.

Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas

3.

Jei pažymėjote 2 punkto langelį, patvirtinkite vieną iš šių papunkčių:

3.1a.

asmeniui buvo asmeniškai … … (metai / mėnuo / diena) įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

3.1b.

asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

3.2

žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu, ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

ARBA

3.3

… … (metai / mėnuo / diena) asmeniui įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo;

ARBA

per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo;

ARBA

3.4

asmuo, aiškiai informuotas apie procesą ir galimybę asmeniškai dalyvauti teisminiame nagrinėjime, aiškiai pareiškė, kad atsisako teisės dalyvauti žodiniame bylos nagrinėjime, ir aiškiai nurodė, kad jis neginčija bylos.

4.

Jei pažymėjote 3.1b, 3.2 ar 3.3 papunkčio langelį, prašau pateikite informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga:

…“

4 straipsnis

Pamatinio sprendimo 2006/783/TVR pakeitimai

Pamatinis sprendimas 2006/783/TVR iš dalies keičiamas taip:

1.

8 straipsnio 2 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

pagal 4 straipsnio 2 dalyje numatytą liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad pagal kitus sprendimą priėmusiosios valstybės nacionalinėje teisėje nustatytus procesinius reikalavimus:

i)

laiku:

asmeniui buvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, laiką ir vietą, arba jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą,

ir

buvo informuotas, kad nutarimas konfiskuoti gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

arba

ii)

žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

arba

iii)

jam įteikus nutarimą konfiskuoti ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

aiškiai nurodė, kad jis neginčija nutarimo konfiskuoti,

arba

per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo.“

2.

Priede („LIUDIJIMAS“) j punktas pakeičiamas taip:

„j)

Teisminis nagrinėjimas, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti

Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti:

1.

Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti.

2.

Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti.

3.

Jei pažymėjote 2 punkto langelį, patvirtinkite vieną iš šių papunkčių:

3.1a.

asmeniui buvo asmeniškai … … (metai / mėnuo / diena) įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, laiką ir vietą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

3.1b.

asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas nutarimas konfiskuoti, laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

3.2.

žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu, ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

ARBA

3.3.

… … (metai / mėnuo / diena) asmeniui įteikus nutarimą konfiskuoti ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo;

ARBA

per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo.

4.

Jei pažymėjote 3.1b, 3.2 ar 3.3 papunkčio langelį, prašau pateikite informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga:

…“

5 straipsnis

Pamatinio sprendimo 2008/909/TVR pakeitimai

Pamatinis sprendimas 2008/909/TVR iš dalies keičiamas taip:

1.

9 straipsnio 1 dalies i punktas pakeičiamas taip:

„i)

pagal 4 straipsnyje numatytą liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad pagal kitus išduodančios valstybės nacionalinėje teisėje nustatytus procesinius reikalavimus:

i)

laiku:

asmeniui buvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą, arba jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą,

ir

asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

arba

ii)

žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

arba

iii)

jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo,

arba

per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo.“

2.

I priedo („Liudijimas“) i punkto 1 punktas pakeičiamas taip:

„1.

Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas:

1.

Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas

2.

Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas

3.

Jei pažymėjote 2 punkto langelį, patvirtinkite vieną iš šių papunkčių:

3.1a.

asmeniui buvo asmeniškai … … (metai / mėnuo / diena) įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

3.1b.

asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

3.2.

žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu, ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

ARBA

3.3.

… m. … … d. (metai / mėnuo / diena) asmeniui įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo;

ARBA

per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo.

4.

Jei pažymėjote 3.1b, 3.2 ar 3.3 papunkčio langelį, prašau pateikite informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga:

…“

6 straipsnis

Pamatinio sprendimo 2008/947/TVR pakeitimai

Pamatinis sprendimas 2008/947/TVR iš dalies keičiamas taip:

1.

11 straipsnio 1 dalies h punktas pakeičiamas taip:

„h)

pagal 6 straipsnyje numatytą liudijimą asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas, išskyrus atvejus, kai liudijime nurodyta, kad pagal kitus sprendimą priėmusios valstybės nacionalinėje teisėje nustatytus procesinius reikalavimus:

i)

laiku:

asmeniui buvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą, arba jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą,

ir

asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

arba

ii)

žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

arba

iii)

jam įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, o po šio proceso pirminis sprendimas gali būti panaikintas, asmuo:

aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo,

arba

per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo.“

2.

I priedo („Liudijimas“) h punktas pakeičiamas taip:

„h)

Nurodoma, ar asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas:

1.

Taip, asmuo asmeniškai dalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas

2.

Ne, asmuo asmeniškai nedalyvavo teisminiame nagrinėjime, po kurio buvo priimtas sprendimas

3.

Jei pažymėjote 2 punkto langelį, patvirtinkite vieną iš šių papunkčių:

3.1a.

asmeniui buvo asmeniškai … … (metai / mėnuo / diena) įteiktas teismo šaukimas ir tokiu būdu jis buvo informuotas apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

3.1b.

asmeniui nebuvo asmeniškai įteiktas teismo šaukimas, tačiau jis kitomis priemonėmis faktiškai gavo oficialią informaciją apie numatytą teisminio nagrinėjimo, po kurio buvo priimtas sprendimas, laiką ir vietą tokiu būdu, kad buvo aiškiai nustatyta, jog jis žinojo apie numatytą teisminį nagrinėjimą, ir asmuo buvo informuotas, kad sprendimas gali būti priimtas, jei jis neatvyks į teisminį nagrinėjimą;

ARBA

3.2.

žinodamas apie numatomą teisminį nagrinėjimą, asmuo įgaliojo advokatą, kurį paskyrė atitinkamas asmuo arba valstybė, jį ginti teisminio nagrinėjimo metu, ir tas advokatas iš tiesų jį gynė teisminio nagrinėjimo metu;

ARBA

3.3.

… … (metai / mėnuo / diena) asmeniui įteikus sprendimą ir jį aiškiai informavus apie teisę į bylos persvarstymą arba teisę pateikti apeliacinį skundą, kurių nagrinėjimo procese šis asmuo turi teisę dalyvauti ir kurie suteikia galimybę bylą pakartotinai nagrinėti iš esmės, įskaitant naujus įrodymus, asmuo:

aiškiai nurodė, kad jis neginčija sprendimo;

ARBA

per taikomą laikotarpį nepareikalavo persvarstyti bylą arba nepateikė apeliacinio skundo.

4.

Jei pažymėjote 3.1b, 3.2 ar 3.3 papunkčio langelį, prašau pateikite informaciją apie tai, kaip buvo įvykdyta atitinkama sąlyga:

…“

7 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis pamatinis sprendimas taikomas Gibraltarui.

8 straipsnis

Įgyvendinimas ir pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių, kurios įsigaliojusios įgyvendina šio pamatinio sprendimo nuostatas nuo 2011 m. kovo 28 d.

2.   Šis pamatinis sprendimas nuo 1 dalyje nurodytos datos taikomas sprendimų, priimtų atitinkamam asmeniui nedalyvaujant teisminiame nagrinėjime, pripažinimui ir vykdymui.

3.   Jei valstybė narė priimant šį pamatinį sprendimą yra pareiškusi, kad turi rimtų priežasčių manyti, jog iki 1 dalyje nurodytos datos ji negalės laikytis šio pamatinio sprendimo nuostatų, šis pamatinis sprendimas tos valstybės narės kompetentingų institucijų sprendimų, priimtų atitinkamam asmeniui nedalyvaujant teisminiame nagrinėjime, pripažinimui ir vykdymui pradedamas taikyti ne vėliau kaip 2014 m. sausio 1 d. Bet kuri kita valstybė narė gali reikalauti, kad tokį pareiškimą padariusi valstybė narė taikytų 2, 3, 4, 5 ir 6 straipsnyje nurodytų pamatinių sprendimų atitinkamas nuostatas, vadovaudamosi tokia jų redakcija, kokia jos buvo priimtos, tos kitos valstybės narės sprendimų, priimtų atitinkamam asmeniui nedalyvaujant teisminiame nagrinėjime, pripažinimui ir vykdymui.

4.   Iki 1 ir 3 dalyse nurodytų datų 2, 3, 4, 5 ir 6 straipsniuose nurodytų pamatinių sprendimų atitinkamų nuostatų redakcija toliau taikoma tokia, kokia ji buvo priimta.

5.   Pagal 3 dalį padarytas pareiškimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Jis gali būti bet kuriuo metu panaikintas.

6.   Valstybės narės Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir Komisijai perduoda nuostatų, kuriomis į jų nacionalinės teisės aktus perkeliamos šiuo pamatiniu sprendimu joms nustatytos pareigos, tekstą.

9 straipsnis

Peržiūra

1.   Iki 2014 m. kovo 28 d. Komisija parengia ataskaitą, remdamasi iš valstybių narių pagal 8 straipsnio 6 dalį gauta informacija.

2.   Remdamasi 1 dalyje nurodyta ataskaita Taryba įvertina:

a)

kokiu mastu valstybės narės ėmėsi šiam pamatiniam sprendimui įgyvendinti būtinų priemonių; ir

b)

šio pamatinio sprendimo taikymą.

3.   Kartu su 1 dalyje nurodyta ataskaita prireikus pateikiami pasiūlymai dėl teisės aktų.

10 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LANGER


(1)  OL C 52, 2008 2 26, p. 1.

(2)  2005 m. vasario 24 d. Pamatinis sprendimas (OL L 76, 2005 3 22, p. 16).

(3)  2006 m. spalio 6 d. Pamatinis sprendimas (OL L 328, 2006 11 24, p. 59).

(4)  2008 m. lapkričio 27 d. Pamatinis sprendimas (OL L 327, 2008 12 5, p. 27).

(5)  2008 m. lapkričio 27 d. Pamatinis sprendimas (OL L 337, 2008 12 16, p. 102).

(6)  2002 m. birželio 13 d. Pagrindų sprendimas (OL L 190, 2002 7 18, p. 1).