ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 79

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. kovo 25d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 246/2009 dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos kompanijų (konsorciumų) rūšims (kodifikuota redakcija)

1

 

 

2009 m. kovo 24 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 247/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

5

 

*

2009 m. kovo 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 248/2009, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 nuostatų, susijusių su pranešimais apie gamintojų organizacijų pripažinimą, kainų nustatymą ir intervenciją bendrai organizuojant žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinką, taikymo taisyklės (nauja redakcija)

7

 

*

2009 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 249/2009, iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 297/95 nuostatas dėl Europos vaistų agentūros mokesčių tikslinimo atsižvelgiant į infliacijos lygį

34

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/289/EB

 

*

2009 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimas dėl tarpusavio pagalbos Latvijai suteikimo

37

 

 

2009/290/EB

 

*

2009 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos skyrimo Latvijai

39

 

 

Komisija

 

 

2009/291/EB

 

*

2009 m. kovo 20 d. Komisijos sprendimas dėl Airijos reglamentų dėl paukštienos, kiaulienos ir avienos kilmės šalies ženklinimo projektų (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1931)  ( 1 )

42

 

 

2009/292/EB

 

*

2009 m. kovo 24 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos leidžiančių nukrypti nuostatų, taikomų sunkiųjų metalų koncentracijos plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose lygiui, nustatytam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, sąlygos (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1959)  ( 1 )

44

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos sprendimas 2009/293/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Kenijos Vyriausybės pasikeitimo laiškais dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR), ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygų bei tvarkos ir dėl perduotiems asmenimis ir turtui taikytinų sąlygų

47

Europos Sąjungos ir Kenijos Vyriausybės pasikeitimas laiškais dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė EUNAVFOR, ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygų bei tvarkos ir dėl perduotiems asmenims ir turtui taikytinų sąlygų

49

 

*

2009 m. kovo 23 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/294/BUSP, iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2008/736/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia)

60

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

25.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 246/2009

2009 m. vasario 26 d.

dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos kompanijų (konsorciumų) rūšims

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 83 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1992 m. vasario 25 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 479/92 dėl Sutarties 85 straipsnio 3 dalies taikymo tam tikroms susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų tarp linijinės laivybos (konsorciumų) rūšims (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Sutarties 81 straipsnio 1 dalis pagal jos 81 straipsnio 3 dalies reikalavimus gali būti skelbiama netaikytina susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims, kurios atitinka Sutarties 81 straipsnio 3 dalyje numatytas sąlygas.

(3)

Pagal Sutarties 83 straipsnį nuostatos dėl Sutarties 81 straipsnio 3 dalies taikymo turėtų būti priimtos reglamentu arba direktyva. Pagal 83 straipsnio 2 dalies b punktą minėtomis nuostatomis turėtų būti nustatomos išsamios taisyklės dėl 81 straipsnio 3 dalies taikymo, atsižvelgiant į tai, kad būtina garantuoti veiksmingą priežiūrą, o kita vertus, ir kiek įmanoma supaprastinti administracinę kontrolę. Pagal Sutarties 83 straipsnio 2 dalies d punktą tokios nuostatos reikalingos, siekiant apibrėžti atitinkamas Komisijos ir Teisingumo Teismo funkcijas.

(4)

Linijinė laivyba yra intensyvaus kapitalo pramonė. Dėl konteinerizavimo išaugo kooperacijos ir racionalizacijos poreikis. Valstybių narių laivybos pramonė turėtų pasiekti būtiną masto ekonomiją, kad galėtų sėkmingai konkuruoti pasaulinėje linijinės laivybos rinkoje.

(5)

Bendrų paslaugų teikimo susitarimai tarp linijinės laivybos kompanijų, kurių tikslas racionalizuoti savo veiklą techninėmis, operacinėmis ir (arba) komercinėmis priemonėmis (laivybos sluoksniuose apibūdinamos konsorciumais) gali suteikti reikalingas priemones, siekiant gerinti linijinės laivybos teikiamas paslaugas bei skatinti technikos ir ekonomikos pažangą.

(6)

Jūrų laivybos transportas svarbus Bendrijos prekybos plėtrai ir vaidmeniui, kurį šiuo atžvilgiu gali atlikti susitarimai tarp konsorciumų, atkreipiant dėmesį į ypatingus tarptautinės linijinės laivybos bruožus. Šių susitarimų įteisinimas yra priemonė, kuri padėtų pagerinti laivybos Bendrijoje konkurencingumą.

(7)

Konsorciumų siūlomų laivybos paslaugų vartotojai gali gauti dalį naudos, gaunamos dėl našumo didinimo ir paslaugų gerinimo, inter alia, dėl reguliarumo, mažesnių sąnaudų didinant gamybinių pajėgumų panaudojimo koeficientą bei geresnės paslaugų kokybės, gaunamos pagerinus laivus ir įrangą.

(8)

Komisija turėtų paskelbti reglamentu, kad Sutarties 81 straipsnio 1 dalis netaikoma konsorciumų sudaromiems tam tikrų rūšių susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, siekiant lengvesnio įmonių bendradarbiavimo tokiu būdu, kad tai būtų ekonomiškai patrauklu ir nesukeltų neigiamo poveikio konkurencinės politikos atžvilgiu. Komisija, nuolat ir glaudžiai bendradarbiaudama su valstybių narių kompetentingomis institucijomis, turėtų turėti galimybę tiksliai apibrėžti tokių išimčių taikymo sritis bei joms taikomas sąlygas.

(9)

Konsorciumas linijinėje laivyboje yra specializuota ir kompleksinė bendrosios įmonės rūšis. Sutartys tarp konsorciumų gali būti labai įvairios ir veikti skirtingomis aplinkybėmis. Konsorciumo dydis, šalys, veikla arba sąlygos dažnai keičiasi. Dėl tos priežasties Komisija turėtų būti įpareigota laikas nuo laiko apibrėžti konsorciumą, kuriam turėtų būti taikoma bendroji išimtis.

(10)

Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi visų Sutarties 81 straipsnio 3 dalyje nurodytų sąlygų, turėtų būti nustatomos bendrųjų išimčių taikymo sąlygos, ypač užtikrinant, kad teisinga gaunamos naudos dalis bus perduodama vežėjams ir kad nebūtų eliminuojama konkurencija,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Komisija gali reglamentu bei laikydamasi Sutarties 81 straipsnio 3 dalies reikalavimų paskelbti, kad Sutarties 81 straipsnio 1 dalis netaikoma tam tikroms linijinės laivybos kompanijų susitarimų tarp įmonių, įmonių asociacijų sprendimų ir suderintų veiksmų rūšims, kuriomis siekiama skatinti arba įsteigti bendrų veiksmų jūrų transporto paslaugų kooperaciją, kurios tikslas racionalizuoti jų veiklą techninių, operacinių arba komercijos priemonių pagalba, išskyrus kainų nustatymą (konsorciumai).

2.   Toks reglamentas, priimtas pagal šio straipsnio 1 dalies reikalavimą, apibrėžia tas susitarimų, sprendimų ir suderintų veiksmų rūšis, kurioms jis yra taikomas, bei apibrėžia sąlygas, pagal kurias, laikantis Sutarties 81 straipsnio 3 dalies reikalavimų, joms galima netaikyti Sutarties 85 straipsnio 1 dalies reikalavimų.

2 straipsnis

1.   Reglamentas, priimtas pagal 1 straipsnio reikalavimus, taikomas penkerius metus nuo jo įsigaliojimo dienos.

2.   Taikant 1 straipsnį priimtas reglamentas gali būti pripažintas netekusiu galios arba iš dalies pakeistas, jei pasikeičia aplinkybės, susijusios su svarbiais veiksniais, dėl kurių jis buvo priimtas.

3 straipsnis

Į reglamentą, priimtą pagal 1 straipsnio reikalavimus, gali būti įtraukta nuostata, kurioje nurodoma, kad jis atgaline data taikomas susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, galiojantiems tokio reglamento įsigaliojimo dieną, jei jie atitinka tame reglamente nustatytas sąlygas.

4 straipsnis

Reglamente, numatytame priimti pagal 1 straipsnį, gali būti nustatyta, kad Sutarties 81 straipsnio 1 dalyje nurodytas draudimas nėra taikomas minėtame reglamente nustatytu laikotarpiu 1995 m. sausio 1 d. jau galiojusiems susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kuriems taikoma 81 straipsnio 1 dalis dėl Austrijos, Suomijos ir Švedijos stojimo ir kurie netenkina 81 straipsnio 3 dalies sąlygų. Tačiau šis straipsnis netaikomas susitarimams, sprendimams ir suderintiems veiksmams, kurie 1995 m. sausio 1 d. jau pateko į EEE sutarties 53 straipsnio 1 dalies taikymo sritį.

5 straipsnis

Komisija, prieš priimdama reglamentą, numatytą 1 straipsnyje, paskelbia jo projektą, siekdama, kad visi suinteresuoti asmenys ir organizacijos galėtų pateikti savo pastabas per pagrįstą laikotarpį, kurį nustato Komisija, bet kuris jokiu būdu negali būti trumpesnis negu vienas mėnuo.

6 straipsnis

Komisija, prieš skelbdama taikant 1 straipsnį priimto reglamento projektą ir prieš priimdama reglamentą, konsultuojasi su Patariamuoju komitetu konkurenciją ribojančių veiksmų ir dominuojančios padėties klausimais, minimu 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1/2003 dėl konkurencijos taisyklių, nustatytų Sutarties 81 ir 82 straipsniuose, įgyvendinimo (4) 14 straipsnyje.

7 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 479/92 su pakeitimais, nurodytais I priede, yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LANGER


(1)  2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 55, 1992 2 29, p. 3.

(3)  Žr. I priedą.

(4)  OL L 1, 2003 1 4, p. 1.


I PRIEDAS

Panaikintas reglamentas su vėlesnių pakeitimų sąrašu

(numatyta 7 straipsnyje)

Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 479/92

(OL L 55, 1992 2 29, p. 3)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1/2003

(OL L 1, 2003 1 4, p. 1)

Tik 42 straipsnis

1994 m. Stojimo akto 29 str. ir I priedo IIIA.4 punktas

(OL C 241, 1994 8 29, p. 56)

 


II PRIEDAS

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Reglamentas (EEB) Nr. 479/92

Šis reglamentas

1, 2 ir 3 straipsniai

1, 2 ir 3 straipsniai

3a straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

I priedas

II priedas


25.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 247/2009

2009 m. kovo 24 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. kovo 25 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

82,5

JO

64,0

MA

61,5

TN

134,4

TR

101,8

ZZ

88,8

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,5

TR

146,8

ZZ

127,8

0709 90 70

MA

52,9

TR

139,7

ZZ

96,3

0709 90 80

EG

60,4

ZZ

60,4

0805 10 20

EG

44,2

IL

60,0

MA

44,2

TN

49,5

TR

70,6

ZZ

53,7

0805 50 10

TR

53,5

ZZ

53,5

0808 10 80

AR

91,7

BR

75,3

CA

110,4

CL

84,2

CN

68,6

MK

21,2

US

115,4

UY

67,9

ZA

82,7

ZZ

79,7

0808 20 50

AR

81,3

CL

96,6

CN

66,7

ZA

91,6

ZZ

84,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


25.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 248/2009

2009 m. kovo 19 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 nuostatų, susijusių su pranešimais apie gamintojų organizacijų pripažinimą, kainų nustatymą ir intervenciją bendrai organizuojant žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinką, taikymo taisyklės (nauja redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos ekonominės bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač į jo 34 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2001 m. sausio 16 d. Komisijos reglamentas, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 104/2000 dėl pranešimų apie gamintojų organizacijų pripažinimą, kainų nustatymą ir intervenciją bendrai organizuojant žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinką taikymo taisykles (2), kelis kartus iš esmės keistas (3). Kadangi dėl valstybių narių regionų sąrašo ir valiutų kodų, vartojamų šiame reglamente, patikslinimo reglamentą reikia keisti dar kartą, siekiant aiškumo jis turėtų būti išdėstytas nauja redakcija.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 13 straipsnio 6 dalį Komisija kiekvienais metais skelbia pripažintų gamintojų organizacijų ir jų asociacijų sąrašą. Dėl to valstybės narės Komisijai turi pateikti atitinkamą informaciją.

(3)

Komisija turi sugebėti kontroliuoti kainos stabilizavimo veiksmus, kurių imasi gamintojų organizacijos, bei būdus, kuriais tos organizacijos taiko finansinio kompensavimo bei išmokų už perkėlimą į pereinamąjį likutį sistemas.

(4)

Tam, kad Bendrija pagal Reglamento (EB) Nr. 104/2000 21–26 straipsnius galėtų imtis intervencinių priemonių, yra būtina informacija apie aiškiai apibrėžtuose regionuose reguliariai registruojamas kainas.

(5)

Įgyvendinant bendrąją žuvininkystės politiką buvo įdiegta elektroninė duomenų perdavimo tarp valstybių narių ir Komisijos sistema (FIDES II sistema). Ta sistema turėtų būti naudojama šiame reglamente nurodytai informacijai rinkti.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės produktų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

Pranešimai apie gamintojų organizacijų ir jų asociacijų pripažinimą

1 straipsnis

Valstybės narės Reglamento (EB) Nr. 104/2000 6 straipsnio 1 dalies c punkte ir 13 straipsnio 3 dalies d punkte nurodytą informaciją Komisijai perduoda ne vėliau kaip per du mėnesius nuo sprendimo priėmimo.

Ta informacija ir formatas, kuriuo ji turi būti siunčiama, nustatyti šio reglamento I priede.

II   SKYRIUS

Kainos ir intervencija

2 straipsnis

Valstybės narės Reglamento (EB) Nr. 104/2000 17 straipsnio 4 dalyje nurodytą informaciją Komisijai perduoda ne vėliau kaip per du mėnesius nuo kiekvienų žvejybos metų pradžios.

Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie bet kokį šio straipsnio pirmoje dalyje nurodytos informacijos pasikeitimą.

Ta informacija ir formatas, kuriuo ji turi būti siunčiama, nustatyti šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Valstybės narės kiekvieną ketvirtį ne vėliau kaip per septynias savaites nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos praneša Komisijai apie jų teritorijoje šio reglamento VIII priedo 1 lentelėje apibrėžtuose įvairiuose regionuose iškrautus, parduotus, pašalintus iš rinkos ir perkeltus į pereinamąjį likutį žuvų kiekius bei parduotų kiekių vertę.

Jei vienai arba daugiau Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardytų rūšių iškyla grėsmė, valstybės narės kas dvi savaites ne vėliau kaip per dvi savaites nuo atitinkamų dviejų savaičių pabaigos praneša Komisijai apie šio reglamento VIII priedo 1 lentelėje apibrėžtuose įvairiuose regionuose iškrautus, parduotus, pašalintus iš rinkos ir jų teritorija vežtus kiekius bei parduotų kiekių vertę.

Ta informacija ir formatas, kuriuo ji turi būti siunčiama, nustatyti šio reglamento III priede.

4 straipsnis

Valstybės narės kiekvieną ketvirtį ne vėliau kaip per aštuonias savaites nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos praneša Komisijai apie Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardytų produktų, kurie buvo pašalinti iš rinkos, vertę ir kiekius, suskirstytus pagal Reglamento (EB) Nr. 2493/2001 (4) 1 straipsnyje nustatytus realizavimo būdus.

Ta informacija ir formatas, kuriuo ji turi būti siunčiama, nustatyti šio reglamento IV priede.

5 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip per šešias savaites nuo atitinkamo ketvirčio pabaigos praneša Komisijai apie visų Reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede išvardytų produktų kiekvieną ketvirtį šio reglamento VIII priedo 1 lentelėje apibrėžtuose įvairiuose regionuose iškrautus, parduotus ir sandėliuojamus kiekius bei parduotų kiekių vertę.

Ta informacija ir formatas, kuriuo ji turi būti siunčiama, nustatyti šio reglamento V priede.

6 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip per šešias savaites nuo atitinkamo mėnesio pabaigos praneša Komisijai apie visų Reglamento (EB) Nr. 104/2000 III priede išvardytų produktų kiekvieną mėnesį šio reglamento VIII priedo 1 lentelėje apibrėžtuose įvairiuose regionuose gamintojų organizacijų iškrautus, parduotus ir pramonei pateiktus kiekius bei pramonei pateiktų kiekių vertę.

Ta informacija ir formatas, kuriuo ji turi būti siunčiama, nustatyti šio reglamento VI priede.

7 straipsnis

Valstybės narės kiekvienais metais per tris mėnesius nuo atitinkamų metų pabaigos pateikia Komisijai informaciją, leidžiančią nustatyti Reglamento (EB) Nr. 104/2000 23 ir 25 straipsniuose numatytų stabilizavimui ir sandėliavimui užtikrinti būtinų operacijų technines išlaidas.

Ta informacija ir formatas, kuriuo ji turi būti siunčiama, nustatyti šio reglamento VII priede.

III   SKYRIUS

Bendrosios ir baigiamosios nuostatos

8 straipsnis

Valstybės narės Komisijai informaciją perduoda elektroninėmis priemonėmis, naudodamos perdavimo sistemas, kurios šiuo metu naudojamos duomenų mainams įgyvendinant bendrąją žuvininkystės politiką (FIDES II sistema).

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 80/2001 panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą pagal X priede pateiktą atitikmenų lentelę.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 19 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

(2)  OL L 13, 2001 1 17, p. 3.

(3)  Žr. IX priedą.

(4)  OL L 337, 2001 12 20, p. 20.


I PRIEDAS

Informacija apie gamintojų organizacijas ir jų asociacijas

Įrašo Nr.

Skilties pavadinimas

Tipas

Formatas

Dydis

Kodas

1

Pranešimo identifikavimas

<REQUEST.NAME>

Tekstas

 

MK-PO

2

Valstybė narė

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekstas

3

1 lentelė

3

Perdavimo data

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

4

Pranešimo tipas

<TYP>

Tekstas

3

INS = naujas

MOD = pakeitimas

DEL = pripažinimo panaikinimas

5

Gamintojų organizacijos arba jų asociacijos Nr.

<NOP>

Tekstas

7

Tik „MOD“ arba „DEL“ tipo pranešimams

6

Pavadinimas

<NOM>

Tekstas

 

 

7

Oficialus sutrumpinimas

<ABB>

 

 

Jei toks yra

8

Nacionalinis Nr.

<NID>

 

 

Jei toks yra

9

Kompetencijos sritis

<ARE>

Tekstas

 

 

10

Veikla

<ACT>

Tekstas

6

10 lentelė

11

Įsteigimo data

<DCE>

YYYYMMDD

 

 

12

Įstatų parengimo data

<DST>

YYYYMMDD

 

 

13

Pripažinimo suteikimo data

<DRE>

YYYYMMDD

 

 

14

Pripažinimo panaikinimo data

<DRA>

YYYYMMDD

 

Tik „DEL“ tipo pranešimams

15

1 adresas

<ADR1>

Tekstas

 

 

16

2 adresas

<ADR2>

Tekstas

 

 

17

3 adresas

<ADR3>

 

 

 

18

Pašto kodas

<CPO>

Tekstas

 

 

19

Vieta

<LOC>

Tekstas

 

 

20

Telefonas Nr. 1

<TEL1>

Tekstas

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

21

Telefonas Nr. 2

<TEL2>

Tekstas

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

22

Fakso Nr.

<FAX>

Tekstas

 

+ nn(nn)nnn.nnn.nnn

23

El. paštas

<MEL>

Tekstas

 

 

24

Interneto svetainės adresas

<WEB>

Tekstas

 

 

25 ir t. t.

Gamintojų organizacijos Nr.

<ADH>

Tekstas

 

Jei tai yra gamintojų asociacija, pateikiamas gamintojų organizacijų narių sąrašas


II PRIEDAS

Gamintojų organizacijų taikomos pašalinimo iš rinkos kainos

Siunčiamos po dviejų mėnesių nuo žvejybos metų pradžios


Įrašo Nr.

Atitinkami duomenys

Duomenų tipo identifikavimas

Formatas

Dydis

Kodas

1

Pranešimo identifikavimas

<REQUEST.NAME>

Tekstas

 

MK-PO-WP

2

Valstybė narė

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekstas

3

1 lentelė

3

Eilės Nr.

<LOT>

Skaitmenys

4

Valstybės narės suteiktas eilės Nr.

4

Pranešimo tipas

<MTYP>

 

19

INS PRANEŠIMAS

SUP PRANEŠIMAS

REP PRANEŠIMAS

INS PRANEŠIME

MOD PRANEŠIME

SUP PRANEŠIME

5

Perdavimo data

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Laikotarpio tipas

<PTYP>

Y

1

Y = metinis

7

Laikotarpio identifikavimas

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = seka

YYYY = metai

8

Naudota valiuta

<MON>

Tekstas

3

6 lentelė

9 ir t. t.

Gamintojų organizacijos kodas

<DAT>

Tekstas

7

CCC-999

 

Rūšies kodas

 

Tekstas

3

7 lentelė

 

Produkto konservavimo kodas

 

Tekstas

3

4 lentelė

 

Produkto pateikimo kodas

 

Tekstas

2

3 lentelė

 

Šviežumo kodas

 

Tekstas

2

5 lentelė

 

Dydžio kodas

 

Tekstas

3

2 lentelė

 

Pašalinimo iš rinkos kaina

 

Sveikas skaičius

 

Laikantis įraše Nr. 8 nurodytos valiutos, už 1 000 kg

 

Regionas, kuriame pašalinimo iš rinkos kaina yra reguliuojama naudojant regioninį koeficientą

 

Tekstas

 

8 lentelė


III PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I ir IV prieduose išvardyti produktai

Kas ketvirtį perduodamas pranešimas


Įrašo Nr.

Atitinkami duomenys

Duomenų tipo identifikavimas

Formatas

Dydis

Kodas

1

Pranešimo identifikavimas

<REQUEST.NAME>

Tekstas

 

MK-FRESH

2

Valstybė narė

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekstas

3

1 lentelė

3

Eilės Nr.

<LOT>

Skaitmenys

4

Valstybės narės suteiktas eilės Nr.

4

Pranešimo tipas

<MTYP>

 

19

INS PRANEŠIMAS

SUP PRANEŠIMAS

REP PRANEŠIMAS

INS PRANEŠIME

MOD PRANEŠIME

SUP PRANEŠIME

5

Perdavimo data

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Laikotarpio tipas

<PTYP>

Q arba C

1

Q = ketvirtis

C = krizė

7

Laikotarpio identifikavimas

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = seka

1–4 ketvirčiui,

1–24 dviem savaitėms

YYYY = metai

8

Naudota valiuta

<MON>

Tekstas

3

6 lentelė

9 ir t. t.

Iškrovimo regionas (Teritorinių vienetų statistinės nomenklatūros (NUTS) kodas)

<DAT>

Tekstas

7

1 lentelė

 

Rūšies kodas

 

Tekstas

3

7 lentelė

 

Produkto konservavimo kodas

 

Tekstas

3

4 lentelė

 

Produkto pateikimo kodas

 

Tekstas

2

3 lentelė

 

Šviežumo kodas

 

Tekstas

2

5 lentelė

 

Dydžio kodas

 

Tekstas

3

2 lentelė

 

Parduotų kiekių vertė

 

Sveikas skaičius

 

Laikantis įraše Nr. 8 nurodytos valiutos

 

Parduoti kiekiai

 

Sveikas skaičius

 

kg

 

Bendrijos kaina iš rinkos pašalinti kiekiai

 

Sveikas skaičius

 

kg

 

Atskirąja kaina iš rinkos pašalinti kiekiai

 

Sveikas skaičius

 

kg

 

Vežti kiekiai

 

Sveikas skaičius

 

kg


IV PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I priede išvardyti produktai

Pašalintų iš rinkos produktų naudojimas

Kas ketvirtį perduodamas pranešimas


Įrašo Nr.

Atitinkami duomenys

Duomenų tipo identifikavimas

Formatas

Dydis

Kodas

1

Pranešimo identifikavimas

<REQUEST.NAME>

Tekstas

 

MK-STD-VAL

2

Valstybė narė

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekstas

3

1 lentelė

3

Eilės Nr.

<LOT>

Skaitmenys

4

Valstybės narės suteiktas eilės Nr.

4

Pranešimo tipas

<MTYP>

 

19

INS PRANEŠIMAS

SUP PRANEŠIMAS

REP PRANEŠIMAS

INS PRANEŠIME

MOD PRANEŠIME

SUP PRANEŠIME

5

Perdavimo data

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Laikotarpio tipas

<PTYP>

Q

1

Q = ketvirtis

7

Laikotarpio identifikavimas

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = 1-4 seka

YYYY = metai

8

Naudota valiuta

<MON>

Tekstas

3

6 lentelė

9 ir t. t.

Rūšies kodas

<DAT>

Tekstas

3

7 lentelė

 

Paskirties vietos kodas

 

Tekstas

6

9 lentelė

 

Parduotų arba perduotų kiekių vertė

 

Sveikas skaičius

 

Laikantis įraše Nr. 8 nurodytos valiutos

„0“ leidžiama naudoti, jei tai yra perduoti kiekiai

 

Parduoti arba perduoti kiekiai

 

Sveikas skaičius

 

kg


V PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 II priede išvardyti produktai (kas ketvirtį perduodamas pranešimas)

Įrašo Nr.

Atitinkami duomenys

Duomenų tipo identifikavimas

Formatas

Dydis

Kodas

1

Pranešimo identifikavimas

<REQUEST.NAME>

Tekstas

 

MK-FROZEN

2

Valstybė narė

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekstas

3

1 lentelė

3

Eilės Nr.

<LOT>

Skaitmenys

4

Valstybės narės suteiktas eilės Nr.

4

Pranešimo tipas

<MTYP>

 

19

INS PRANEŠIMAS

SUP PRANEŠIMAS

REP PRANEŠIMAS

INS PRANEŠIME

MOD PRANEŠIME

SUP PRANEŠIME

5

Perdavimo data

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Laikotarpio tipas

<PTYP>

Q

1

Q = ketvirtis

7

Laikotarpio identifikavimas

<IDP>

PPP/YYYY

8

PPP = 1–4 seka

YYYY = metai

8

Naudota valiuta

<MON>

Tekstas

3

6 lentelė

9 ir t. t.

Iškrovimo regionas (Teritorinių vienetų statistinės nomenklatūros (NUTS) kodas)

<DAT>

Tekstas

7

1 lentelė

 

Rūšies kodas

<DAT>

Tekstas

3

7 lentelė

 

Produkto konservavimo kodas

 

Tekstas

3

4 lentelė

 

Produkto pateikimo kodas

 

Tekstas

2

3 lentelė

 

Šviežumo kodas

 

Tekstas

2

5 lentelė

 

Dydžio kodas

 

Tekstas

3

2 lentelė

 

Parduotų kiekių vertė

 

Sveikas skaičius

 

Laikantis įraše Nr. 8 nurodytos valiutos

 

Iki sandėliavimo pradžios parduoti kiekiai

 

Sveikas skaičius

 

kg

 

Sandėliuojami kiekiai

 

Sveikas skaičius

 

kg

 

Iš sandėlių paimti kiekiai

 

Sveikas skaičius

 

kg


VI PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 III priede išvardyti produktai

Dažnumas: kartą per mėnesį


Įrašo Nr.

Atitinkami duomenys

Duomenų tipo identifikavimas

Formatas

Dydis

Kodas

1

Pranešimo identifikavimas

<REQUEST.NAME>

Tekstas

 

MK-TUNA

2

Valstybė narė

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekstas

3

1 lentelė

3

Eilės Nr.

<LOT>

Skaitmenys

4

Valstybės narės suteiktas eilės Nr.

4

Pranešimo tipas

<MTYP>

 

19

INS PRANEŠIMAS

SUP PRANEŠIMAS

REP PRANEŠIMAS

INS PRANEŠIME

MOD PRANEŠIME

SUP PRANEŠIME

5

Perdavimo data

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Laikotarpio tipas

<PTYP>

M

1

M = kas mėnesį

7

Laikotarpio identifikavimas

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1–12 seka

YYYY = metai

8

Naudota valiuta

<MON>

Tekstas

3

6 lentelė

9 ir t. t.

Gamintojų organizacija

<DAT>

Tekstas

7

CCC-999

 

Rūšies kodas

 

Tekstas

3

7 lentelė

 

Produkto konservavimo kodas

 

Tekstas

3

4 lentelė

 

Produkto pateikimo kodas

 

Tekstas

2

3 lentelė

 

Dydžio kodas

 

Tekstas

3

2 lentelė

 

Parduotų ir pramonei pateiktų kiekių vertė

 

Sveikas skaičius

 

Laikantis įraše Nr. 8 nurodytos valiutos

 

Parduoti ir pramonei pateikti kiekiai

 

Sveikas skaičius

 

kg


VII PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 104/2000 I ir II prieduose išvardyti produktai

Dažnumas: kartą per metus


Įrašo Nr.

Atitinkami duomenys

Duomenų tipo identifikavimas

Formatas

Dydis

Kodas

1

Pranešimo identifikavimas

<REQUEST.NAME>

Tekstas

 

MK-TECH

2

Valstybė narė

<REQUEST.COUNTRY.ISO_A3>

Tekstas

3

1 lentelė

3

Eilės Nr.

<LOT>

Skaitmenys

4

Valstybės narės suteiktas eilės Nr.

4

Pranešimo tipas

<MTYP>

 

19

INS PRANEŠIMAS

SUP PRANEŠIMAS

REP PRANEŠIMAS

INS PRANEŠIME

MOD PRANEŠIME

SUP PRANEŠIME

5

Perdavimo data

<DSE>

YYYYMMDD

8

 

6

Laikotarpio tipas

<PTYP>

Y

1

Y = metinis

7

Laikotarpio identifikavimas

<IDP>

PPP/YYYY

7

PPP = 1

YYYY = metai

8

Naudota valiuta

<MON>

Tekstas

3

6 lentelė

9 ir t. t.

Produkto kodas

<DAT>

Tekstas

3

1AB = I priedo produktas, AB

1C = I priedo produktas, C

2 = II priedo produktas

 

Techninių išlaidų kodas

 

Tekstas

2

11 lentelė

 

Darbo išlaidos

 

Sveikas skaičius

 

Laikantis įraše Nr. 8 nurodytos valiutos

 

Energijos išlaidos

 

Sveikas skaičius

 

Laikantis įraše Nr. 8 nurodytos valiutos

 

Transporto išlaidos

 

Sveikas skaičius

 

Laikantis įraše Nr. 8 nurodytos valiutos

 

Kitos išlaidos (pakavimas, marinavimas, įvyniojimas ir t. t.)

 

Sveikas skaičius

 

Laikantis įraše Nr. 8 nurodytos valiutos


VIII PRIEDAS

1   lentelė

Teritorinių vienetų statistinės nomenklatūros (NUTS) kodai „ISO-A3“

ŠALIS

NUTS pavadinimas

BE

BELGIQUE-BELGIE

 

BE10

REG.BRUXELLES-CAP./BRUSSELS HFDST.GEW.

BE21

PROV. ANTWERPEN

BE22

PROV. LIMBURG (B)

BE23

PROV. OOST-VLAANDEREN

BE24

PROV. VLAAMS BRABANT

BE25

PROV. WEST-VLAANDEREN

BE31

PROV. BRABANT WALLON

BE32

PROV. HAINAUT

BE33

PROV. LIEGE

BE34

PROV. LUXEMBOURG (B)

BE35

PROV. NAMUR

BG

България

 

BG01

SEVEROZAPADEN

BG02

SEVEREN TSENTRALEN

BG03

SEVEROIZTOCHEN

BG04

YUGOZAPADEN

BG05

YUZHEN TSENTRALEN

BG06

YUGOIZTOCHEN

CZ

ČESKÁ REPUBLIKA

 

CZ01

PRAHA

DK

DANMARK

 

DK011

BYEN KØBENHAVN

DK012

KØBENHAVNS OMEGN

DK013

NORDSJÆLLAND

DK014

BORNHOLM

DK021

ØSTSJÆLLAND

DK022

VEST – OG SYDSJÆLLAND

DK031

FYN

DK032

SYDJYLLAND

DK041

VESTJYLLAND

DK042

ØSTJYLLAND

DK050

NORDJYLLAND

DE

DEUTSCHLAND

 

DE11

STUTTGART

DE12

KARLSRUHE

DE13

FREIBURG

DE14

TÜBINGEN

DE21

OBERBAYERN

DE22

NIEDERBAYERN

DE23

OBERPFALZ

DE24

OBERFRANKEN

DE25

MITTELFRANKEN

DE26

UNTERFRANKEN

DE27

SCHWABEN

DE30

BERLIN

DE41

BRANDENBURG - NORDOST

DE42

BRANDENBURG - SÜDWEST

DE50

BREMEN

DE60

HAMBURG

DE71

DARMSTADT

DE72

GIEßEN

DE73

KASSEL

DE80

MECKLENBURG-VORPOMMERN

DE91

BRAUNSCHWEIG

DE92

HANNOVER

DE93

LÜNEBURG

DE94

WESER-EMS

DEA1

DÜSSELDORF

DEA2

KÖLN

DEA3

MÜNSTER

DEA4

DETMOLD

DEA5

ARNSBERG

DEB1

KOBLENZ

DEB2

TRIER

DEB3

RHEINHESSEN-PFALZ

DEC0

SAARLAND

DED1

CHEMNITZ

DED2

DRESDEN

DED3

LEIPZIG

DEE0

SACHSEN-ANHALT

DEF0

SCHLESWIG-HOLSTEIN

DEG0

THÜRINGEN

EE

EESTI

 

EE001

PÕHJA-EESTI

EE004

LÄÄNE-EESTI

EE006

KESK-EESTI

EE007

KIRDE-EESTI

EE008

LÕUNA-EESTI

GR

ΕΛΛΑΔΑ

 

GR11

Aνατολική Μακεδονία, Θράκη

GR12

Κεντρική Μακεδονία

GR13

Δυτική Μακεδονία

GR14

Θεσσαλία

GR21

Ήπειρος

GR22

Ιόνια Νησιά

GR23

Δυτική Ελλάδα

GR24

Στερεά Ελλάδα

GR25

Πελοπόννησος

GR30

Aττική

GR41

Βόρειο Αιγαίο

GR42

Νότιο Αιγαίο

GR43

Κρήτη

ES

ESPAÑA

 

ES11

GALICIA

ES12

PRINCIPADO DE ASTURIAS

ES13

CANTABRIA

ES21

PAÍS VASCO

ES22

COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA

ES23

LA RIOJA

ES24

ARAGÓN

ES30

COMUNIDAD DE MADRID

ES41

CASTILLA Y LEÓN

ES42

CASTILLA-LA MANCHA

ES43

EXTREMADURA

ES51

CATALUÑA

ES52

COMUNIDAD VALENCIANA

ES53

ILLES BALEARS

ES61

ANDALUCÍA

ES62

REGIÓN DE MURCIA

ES63

CIUDAD AUTÓNOMA DE CEUTA

ES64

CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA

ES70

CANARIAS

FR

FRANCE

 

FR1

ÎLE DE FRANCE

FR21

CHAMPAGNE-ARDENNE

FR22

PICARDIE

FR23

HAUTE-NORMANDIE

FR24

CENTRE

FR25

BASSE-NORMANDIE

FR26

BOURGOGNE

FR30

NORD-PAS-DE-CALAIS

FR41

LORRAINE

FR42

ALSACE

FR43

FRANCHE-COMTÉ

FR51

PAYS DE LA LOIRE

FR521

CÔTES-D’ARMOR

FR522

FINISTÈRE

FR523

ILLE-ET-VILAINE

FR524

MORBIHAN

FR53

POITOU-CHARENTES

FR61

AQUITAINE

FR62

MIDI-PYRÉNÉES

FR63

LIMOUSIN

FR71

RHÔNE-ALPES

FR72

AUVERGNE

FR81

LANGUEDOC-ROUSSILLON

FR82

PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR

FR83

CORSE

FR91

GUADELOUPE

FR92

MARTINIQUE

FR93

GUYANE

FR94

RÉUNION

IE

IRELAND

 

IE011

BORDER

IE012

MIDLAND

IE013

WEST

IE021

DUBLIN

IE022

MID-EAST

IE023

MID-WEST

IE024

SOUTH-EAST (IRL)

IE025

SOUTH-WEST (IRL)

IT

ITALIA

 

ITC1

PIEMONTE

ITC2

VALLE D’AOSTA/VALLEE D'AOSTE

ITC3

LIGURIA

ITC4

LOMBARDIA

ITD1

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO/BOZEN

ITD2

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

ITD3

VENETO

ITD4

FRIULI-VENEZIA GIULIA

ITD5

EMILIA-ROMAGNA

ITE1

TOSCANA

ITE2

UMBRIA

ITE3

MARCHE

ITE4

LAZIO

ITF1

ABRUZZO

ITF2

MOLISE

ITF3

CAMPANIA

ITF4

PUGLIA

ITF5

BASILICATA

ITF6

CALABRIA

ITG1

SICILIA

ITG2

SARDEGNA

CY

ΚΥΠΡΟΣ/KIBRIS

 

LV

LATVIJA

 

LV003

KURZEME

LV005

LATGALE

LV006

RĪGA

LV007

PIERĪGA

LV008

VIDZEME

LV009

ZEMGALE

LT

LIETUVA

 

LT001

ALYTAUS APSKRITIS

LT002

KAUNO APSKRITIS

LT003

KLAIPĖDOS APSKRITIS

LT004

MARIJAMPOLĖS APSKRITIS

LT005

PANEVĖŽIO APSKRITIS

LT006

ŠIAULIŲ APSKRITIS

LT007

TAURAGĖS APSKRITIS

LT008

TELŠIŲ APSKRITIS

LT009

UTENOS APSKRITIS

LT00A

VILNIAUS APSKRITIS

LU

LUXEMBOURG (GRAND-DUCHÉ)

 

HU

MAGYARORSZÁG

 

HU10

KÖZÉP-MAGYARORSZÁG

HU21

KÖZÉP-DUNÁNTÚL

HU22

NYUGAT-DUNÁNTÚL

HU23

DÉL-DUNÁNTÚL

HU31

ÉSZAK-MAGYARORSZÁG

HU32

ÉSZAK-ALFÖLD

HU33

DÉL-ALFÖLD

MT

MALTA

 

NL

NEDERLAND

 

NL11

GRONINGEN

NL12

FRIESLAND (NL)

NL13

DRENTHE

NL21

OVERIJSSEL

NL22

GELDERLAND

NL23

FLEVOLAND

NL31

UTRECHT

NL32

NOORD-HOLLAND

NL33

ZUID-HOLLAND

NL34

ZEELAND

NL41

NOORD-BRABANT

NL42

LIMBURG (NL)

AT

ÖSTERREICH

 

AT11

BURGENLAND (A)

AT12

NIEDERÖSTERREICH

AT13

WIEN

AT21

KÄRNTEN

AT22

STEIERMARK

AT31

OBERÖSTERREICH

AT32

SALZBURG

AT33

TIROL

AT34

VORARLBERG

PL

POLSKA

 

PL11

ŁÓDZKIE

PL12

MAZOWIECKIE

PL21

MAŁOPOLSKIE

PL22

ŚLĄSKIE

PL31

LUBELSKIE

PL32

PODKARPACKIE

PL33

ŚWIĘTOKRZYSKIE

PL34

PODLASKIE

PL41

WIELKOPOLSKIE

PL42

ZACHODNIOPOMORSKIE

PL43

LUBUSKIE

PL51

DOLNOŚLĄSKIE

PL52

OPOLSKIE

PL61

KUJAWSKO-POMORSKIE

PL62

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

PL63

POMORSKIE

PT

PORTUGAL

 

PT11

NORTE

PT15

ALGARVE

PT16

CENTRO (P)

PT17

LISBOA

PT18

ALENTEJO

PT20

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES

PT30

REGIÃO AUTÓNOMA DA MADEIRA

RO

ROMÂNIA

 

RO01

NORD-EST

RO02

SUD-EST

RO03

SUD

RO04

SUD-VEST

RO05

VEST

RO06

NORD-VEST

RO07

CENTRU

RO08

BUCUREȘTI

SI

SLOVENIJA

 

SK

SLOVENSKÁ REPUBLIKA

 

FI

SUOMI/FINLAND

 

FI13

ITÄ-SUOMI

FI18

ETELÄ-SUOMI

FI19

LÄNSI-SUOMI

FI1A

POHJOIS-SUOMI

FI20

ÅLAND

SE

SVERIGE

 

SE11

STOCKHOLM

SE12

ÖSTRA MELLANSVERIGE

SE21

SMÅLAND MED ÖARNA

SE22

SYDSVERIGE

SE23

VÄSTSVERIGE

SE31

NORRA MELLANSVERIGE

SE32

MELLERSTA NORRLAND

SE33

ÖVRE NORRLAND

UK

UNITED KINGDOM

 

UKC1

TEES VALLEY AND DURHAM

UKC2

NORTHUMBERLAND AND TYNE AND WEAR

UKD1

CUMBRIA

UKD2

CHESHIRE

UKD3

GREATER MANCHESTER

UKD4

LANCASHIRE

UKD5

MERSEYSIDE

UKE1

EAST YORKSHIRE AND NORTHERN LINCOLNSHIRE

UKE2

NORTH YORKSHIRE

UKE3

SOUTH YORKSHIRE

UKE4

WEST YORKSHIRE

UKF1

DERBYSHIRE AND NOTTINGHAMSHIRE

UKF2

LEICESTERSHIRE, RUTLAND AND NORTHAMPTONSHIRE

UKF3

LINCOLNSHIRE

UKG1

HEREFORDSHIRE, WORCESTERSHIRE AND WARWICKSHIRE

UKG2

SHROPSHIRE AND STAFFORDSHIRE

UKG3

WEST MIDLANDS

UKH1

EAST ANGLIA

UKH2

BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE

UKH3

ESSEX

UKI1

INNER LONDON

UKI2

OUTER LONDON

UKJ1

BERKSHIRE, BUCKINGHAMSHIRE AND OXFORDSHIRE

UKJ2

SURREY, EAST AND WEST SUSSEX

UKJ3

HAMPSHIRE AND ISLE OF WIGHT

UKJ4

KENT

UKK1

GLOUCESTERSHIRE, WILTSHIRE AND BRISTOL/BATH AREA

UKK2

DORSET AND SOMERSET

UKK3

CORNWALL AND ISLES OF SCILLY

UKK4

DEVON

UKL1

WEST WALES AND THE VALLEYS

UKL2

EAST WALES

UKM2

EASTERN SCOTLAND

UKM3

SOUTH WESTERN SCOTLAND

UKM50

ABERDEEN CITY AND ABERDEENSHIRE

UKM61

CAITHNESS & SUTHERLAND AND ROSS & CROMARTY

UKM62

INVERNESS & NAIRN AND MORAY, BADENOCH & STRATHSPEY

UKM63

LOCHABER, SKYE & LOCHALSH, ARRAN & CUMBRAE AND ARGYLL & BUTE

UKM64

EILAN SIAR (WESTERN ISLES)

UKM65

ORKNEY ISLANDS

UKM66

SHETLAND ISLANDS

UKN

NORTHERN IRELAND


2   lentelė

Dydžių kodai

Kodas

Pavadinimas

1

1 dydis

2

2 dydis

3

3 dydis

4

4 dydis

5

5 dydis

6

6 dydis

M10

≤ 10 kg

P10

> 10 kg

M4

≤ 4 kg

M1

≤ 1,1 kg

50

> 1,8 kg

51

≤ 1,8 kg

SO

Netaikoma

M11

< 1,1 kg

M13

< 1,33 kg

B21

≥ 1,1 kg < 2,1 kg

B27

≥ 1,33 kg < 2,7 kg

P21

≥ 2,1 kg

P27

≥ 2,7 kg


3   lentelė

Produkto pateikimo kodai

Kodas

Produkto pateikimas

1

Visas

12

Be galvos

3

Išdarinėtas, su galva

31

Išdarinėtas ir be žiaunų

32

Išdarinėtas ir be galvos

61

Išvalytas

25

Šonas

2

Filė

62

Susuktas cilindru

63

Vamzdžio formos

21

Standartinė filė, su kaulais

22

Filė, be kaulo

23

Filė, su oda

24

Filė, be odos

51

Maltos žuvienos blokai

5

Gabalėliai ir kita žuviena

11

Su galvomis arba be galvų

9

Galima pateikti kitus produktus, išskyrus neapdorotus produktus arba išdarinėtus, su žiaunomis

26

Maltos filė blokai < 4 kg

70

Išvalytas, su galva arba neapdorotas

71

Visi priimtini šios rūšies žuvų pateikimo būdai

72

Visi priimtini pateikimo būdai, išskyrus filė, gabalėlius ir kitą žuvieną

6

Išvalytas, pateikiamas susuktas į cilindrą, vamzdžio formos

7

Kiti pateikimo būdai

SO

Netaikoma


4   lentelė

Konservavimo kodai

Kodas

Konservavimo būdas

SO

Netaikoma

V

Gyvos žuvys

C

Užšaldytos

CU

Virtos vandenyje

S

Sūdytos

FC

Šviežios arba užšaldytos

FR

Šviežios arba šaldytos

PRE

Pirminis apdorojimas

CSR

Žuvies konservai

F

Šviežios žuvys

R

Šaldytos


5   lentelė

Šviežumo kodai

Kodas

Šviežumo laipsnis

E

Ekstra

A

A

B

B

V

Gyvos

SO

Netaikoma


6   lentelė

Valiutų kodai

Kodas

Valiuta

EUR

Euras

BGN

Bulgarijos levas

CZK

Čekijos krona

DKK

Danijos krona

EEK

Estijos krona

GBP

Svaras sterlingų

HUF

Vengrijos forintas

LTL

Lietuvos litas

LVL

Latvijos latas

PLN

Lenkijos zlotas

RON

Naujoji Rumunijos lėja

SEK

Švedijos krona


7   lentelė

Kodas

Rūšis

ALB

Thunnus alalunga

ALK

Theragra chalcogramma

BFT

Thunnus thynnus

BIB

Trisopterus luscus

BOG

Boops boops

BRA

Brama spp.

BRB

Spondyliosoma cantharus

BSF

Aphanopus carbo

CDZ

Gadus spp.

COD

Gadus morhua

COE

Conger conger

CRE

Cancer pagurus

CSH

Crangon crangon

CTC

Sepia officinalis

CTR

Sepiola rondeleti

DAB

Limanda limanda

DEC

Dentex dentex

DGS

Squalus acanthias

DOL

Coryphaena hippurus

DPS

Parapenaeus longirostris

ENR

Engraulis spp.

FLE

Platichthys flesus

GHL

Rheinhardtius hippoglossoides

GRC

Gadus ogac

GUY

Triga spp.

HAD

Melanogrammus aeglefinus

HER

Clupea harengus

HKE

Merluccius merluccius

HKP

Merluccius hubbsi

HKX

Merluccius spp.

ILL

Illex spp.

JAX

Trachurus spp.

LEM

Mircostomus kitt

LEZ

Lepidorhombus spp.

LNZ

Molva spp.

MAC

Scomber scombrus

MAS

Scomber japonicus

MAZ

Scomber scombrus, japonicus, Orcynopsis unicolor

MGS

Mugil spp.

MNZ

Lophius spp.

MUR

Mullus surmulettus

MUT

Mullus barbatus

NEP

Nephrops norvegicus

OCZ

Octopus spp.

PAX

Pagellus spp.

PCO

Gadus macrocephalus

PEN

Penaeus spp.

PIL

Sardina pilchardus

PLE

Pleuronectes platessa

POC

Boreogadus saida

POK

Pollachius virens

POL

Pollachius pollachius

PRA

Pandalus borealis

RED

Sebastes spp.

ROA

Rossia macrosoma

SCE

Pecten maximus

SCL

Scyliorhinus spp.

SFS

Lepidopus caudatus

SKA

Raja spp.

SKJ

Katsuwonus pelamis

SOO

Solea spp.

SPC

Spicara smaris

SPR

Sprattus sprattus

SQA

Illex argentinus

SQC

Loligo spp.

SQE

Ommastrephes sagittatus

SQE

Todarodes sagittatus sagittatus

SQI

Illex illecebrosus

SQL

Loligo pealei

SQN

Loligo patagonica

SQO

Loligo opalescens

SQR

Loligo vulgaris

SWO

Xiphias gladius

TUS

Thunnus spp. ir Euthynnus spp., išskyrus Thunnus thunnus ir T. obesus

WHB

Micromesistius poutassou

WHE

Buccinum undatum

WHG

Merlangius merlangus

YFT

Thunnus albacares


8   lentelė

Regionai, kuriuose pašalinimo iš rinkos kaina reguliuojama taikant regioninį koeficientą

Kodas

Regionas

Regiono aprašymas

MADER

Azorų salos ir Madeiros sala

Azorų ir Madeiros salos

BALNOR

Šiaurinė Baltijos jūros dalis

Baltijos jūra į šiaurę nuo 59° 30′

CANA

Kanarų salos

Kanarų salos

CORN

Kornvalis

Jungtinės Karalystės Kornvalio ir Devono grafysčių pakrantės regionai ir salos

ECOS

Škotija

Šiaurės rytų Škotijos pakrantės regionai nuo Viko iki Aberdyno

ECOIRL

Škotija ir Šiaurės Airija

Pakrantės regionai nuo Portpatriko Škotijos pietvakariuose iki Viko Škotijos šiaurės rytuose bei salos į vakarus ir šiaurę nuo tų regionų. Šiaurės Airijos pakrantės regionai ir salos

ESTECO

Škotija (rytinė dalis)

Škotijos pakrantės regionai nuo Portpatriko iki Aimuto ir salos į vakarus bei šiaurę nuo tų regionų

ESPATL

Ispanija (Atlanto pakrantė)

Ispanijos Atlanto pakrantės regionai (išskyrus Kanarų salas)

ESTANG

Rytų Anglija

Rytų Anglijos pakrantės regionai nuo Beriko iki Doverio. Škotijos pakrantės regionai nuo Portpatriko iki Aimuto bei sala į vakarus ir šiaurę nuo tų regionų. Dauno grafystės pakrantės regionai

FRAATL

Prancūzija (Atlanto pakrantė, Lamanšo sąsiauris, Šiaurė)

Prancūzijos Atlanto pakrantės, Lamanšo sąsiaurio ir Šiaurės jūros pakrančių regionai

IRL

Airija

Airijos pakrantės regionai ir salos

NIRL

Šiaurės Airija

Dauno grafystės pakrantės regionai (Šiaurės Airija)

PRT

Portugalija

Portugalijos Atlanto pakrantės regionai

UER

Likusi Europos Sąjungos dalis

Europos Sąjunga, išskyrus regionus, kuriems taikomas regioninis koeficientas

EU

Europos Sąjunga

Visa Europos Sąjunga

WECO

Škotija (vakarinė dalis)

Pakrantės regionai nuo Trūno (pietvakarių Škotija) iki Viko (šiaurės rytų Škotija) bei salos į vakarus ir šiaurę nuo tų regionų

BALSUD

Baltijos jūra

Baltijos jūra į šiaurę nuo 59° 30′


9   lentelė

Pašalintų produktų realizavimo būdai

Kodas

Pašalintų produktų realizavimo būdai

FMEAL

Sunaudoti, perdirbus į miltus (pašaras gyvuliams)

OTHER

Sunaudoti šviežią ar konservuotą (pašaras gyvuliams)

NOALIM

Sunaudoti ne pašarui

DIST

Laisvas platinimas

BAIT

Masalas


10   lentelė

Žvejybos tipas

Kodas

Žvejybos tipas

D

Giliavandenių žuvų žvejyba

H

Žvejyba atviroje jūroje

C

Pakrantės žvejyba

L

Vietinė mažo masto žvejyba

O

Kiti žvejybos tipai

A

Akvakultūra


11   lentelė

Techninių išlaidų tipas

Kodas

Techninių išlaidų tipas

CO

Užšaldymas

ST

Sandėliavimas

FL

Filė gamyba

SL

Sūdymas ir vytinimas

MA

Marinavimas

CU

Virimas ir pasterizavimas

VV

Sandėliavimas stacionariose saugyklose


IX PRIEDAS

Panaikintas reglamentas ir paskesnių jo pakeitimų sąrašas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 80/2001 (OL L 13, 2001 1 17, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2494/2001 (OL L 337, 2001 12 20, p. 22)

2003 m. Stojimo aktas (II priedo 7.4 punktas, p. 445)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1792/2006 (OL L 362, 2006 12 20, p. 1)

Tik susijęs su nuoroda 1 straipsnio 1 dalies ketvirtoje įtraukoje į Komisijos reglamentą (EB) Nr. 80/2001 ir susijęs su priedo 5 punkto 1 dalimi


X PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 80/2001

Šis reglamentas

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnis

10 straipsnis

10 straipsnis

I priedas

I priedas

II priedas

II priedas

III priedas

III priedas

IV priedas

IV priedas

V priedas

V priedas

VI priedas

VI priedas

VII priedas

VII priedas

VIII priedas

VIII priedas

IX priedas

X priedas


25.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 249/2009

2009 m. kovo 23 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 297/95 nuostatas dėl Europos vaistų agentūros mokesčių tikslinimo atsižvelgiant į infliacijos lygį

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. vasario 10 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 297/95 dėl mokesčių, mokėtinų Europos vaistų įvertinimo agentūrai (1), ypač į jo 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 726/2004, nustatančio Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiančio Europos vaistų agentūrą (2), 67 straipsnio 3 dalyje nustatyta, kad Europos vaistų agentūros (toliau – Agentūros) pajamas sudaro Bendrijos įnašas ir mokesčiai, kuriuos Agentūrai moka įmonės. Reglamentu (EB) Nr. 297/95 nustatytos tokių mokesčių kategorijos ir dydžiai.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 297/95 12 straipsniu nustatyta, kad, atsižvelgdama į infliacijos lygį, Komisija peržiūri Agentūros mokesčius ir juos atnaujina nuo kiekvienų metų balandžio 1 d.

(3)

Todėl šiuos mokesčius reikėtų atnaujinti atsižvelgiant į infliacijos lygį 2008 m. Europos Bendrijų statistikos tarnybos (Eurostato) skelbtas infliacijos lygis Bendrijoje 2008 m. buvo 3,7 %.

(4)

Dėl paprastumo patikslintus mokesčių dydžius reikėtų suapvalinti iki artimiausio 100 EUR.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 297/95 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Dėl teisinio tikrumo šis reglamentas neturėtų būti taikomas patvirtintoms paraiškoms, kurios 2009 m. balandžio 1 d. tebesvarstomos.

(7)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 297/95 12 straipsniu, atnaujinti mokesčiai turi įsigalioti nuo 2009 m. balandžio 1 d. Todėl šis Reglamentas turėtų įsigalioti skubos tvarka ir turėtų būti taikomas nuo minėtos datos,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 297/95 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „242 600 EUR“ keičiama į „251 600 EUR“,

antroje pastraipoje „24 300 EUR“ keičiama į „25 200 EUR“,

trečioje pastraipoje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

ii)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „94 100 EUR“ keičiama į „97 600 EUR“,

antroje pastraipoje „156 800 EUR“ keičiama į „162 600 EUR“,

trečioje pastraipoje „9 400 EUR“ keičiama į „9 700 EUR“,

ketvirtoje pastraipoje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

iii)

c punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „72 800 EUR“ keičiama į „75 500 EUR“,

antroje pastraipoje „18 200–54 600 EUR“ keičiama į „18 900–56 600 EUR“,

trečioje pastraipoje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkto pirmoji pastraipa iš dalies keičiama taip:

„2 600 EUR“ keičiama į „2 700 EUR“,

„6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

ii)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „72 800 EUR“ keičiama į „75 500 EUR“,

antroje pastraipoje „18 200–54 600 EUR“ keičiama į „18 900–56 600 EUR“;

c)

3 dalyje „12 100 EUR“ keičiama į „12 500 EUR“;

d)

4 dalyje „18 200 EUR“ keičiama į „18 900 EUR“;

e)

5 dalyje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

f)

6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirmoje pastraipoje „87 000 EUR“ keičiama į „90 200 EUR“;

ii)

antroje pastraipoje „21 700–65 200 EUR“ keičiama į „22 500–67 600 EUR“;

2)

4 straipsnyje „60 600 EUR“ keičiama į „62 800 EUR“;

3)

5 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „121 300 EUR“ keičiama į „125 800 EUR“,

antroje pastraipoje „12 100 EUR“ keičiama į „12 500 EUR“,

trečioje pastraipoje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“,

ketvirta pastraipa iš dalies keičiama taip:

„60 600 EUR“ keičiama į „62 800 EUR“,

„6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

ii)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „60 600 EUR“ keičiama į „62 800 EUR“,

antroje pastraipoje „102 500 EUR“ keičiama į „106 300 EUR“,

trečioje pastraipoje „12 100 EUR“ keičiama į „12 500 EUR“,

ketvirtoje pastraipoje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“,

penkta pastraipa iš dalies keičiama taip:

„30 300 EUR“ keičiama į „31 400 EUR“,

„6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

iii)

c punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „30 300 EUR“ keičiama į „31 400 EUR“,

antroje pastraipoje „7 500–22 700 EUR“ keičiama į „7 800 EUR–23 500 EUR“,

trečioje pastraipoje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkte „2 600 EUR“ keičiama į „2 700 EUR“, o „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

ii)

b punktas iš dalies keičiamas taip:

pirmoje pastraipoje „36 400 EUR“ keičiama į „37 700 EUR“,

antroje pastraipoje „9 100–27 300 EUR“ keičiama į „9 400–28 300 EUR“,

trečioje pastraipoje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

c)

3 dalyje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

d)

4 dalyje „18 200 EUR“ keičiama į „18 900 EUR“;

e)

5 dalyje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“;

f)

6 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirmoje pastraipoje „29 000 EUR“ keičiama į „30 100 EUR“,

ii)

antroje pastraipoje „7 200–21 700 EUR“ keičiama į „7 500–22 500 EUR“;

4)

6 straipsnyje „36 400 EUR“ keičiama į „37 700 EUR“;

5)

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

pirmoje pastraipoje „60 600 EUR“ keičiama į „62 800 EUR“,

b)

antroje pastraipoje „18 200 EUR“ keičiama į „18 900 EUR“;

6)

8 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

antroje pastraipoje „72 800 EUR“ keičiama į „75 500 EUR“,

ii)

trečioje pastraipoje „36 400 EUR“ keičiama į „37 700 EUR“,

iii)

ketvirtoje pastraipoje „18 200–54 600 EUR“ keičiama į „18 900–56 600 EUR“,

iv)

penktoje pastraipoje „9 100–27 300 EUR“ keičiama į „9 400–28 300 EUR“;

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

antroje pastraipoje „242 600 EUR“ keičiama į „251 600 EUR“,

ii)

trečioje pastraipoje „121 300 EUR“ keičiama į „125 800 EUR“,

iii)

penktoje pastraipoje „2 600–209 100 EUR“ keičiama į „2 700–216 800 EUR“;

iv)

šeštoje pastraipoje „104 600 EUR“ keičiama į „108 500 EUR“;

c)

3 dalyje „6 100 EUR“ keičiama į „6 300 EUR“.

2 straipsnis

Šis reglamentas netaikomas patvirtintoms paraiškoms, kurios 2009 m. balandžio 1 d. tebesvarstomos.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. balandžio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 23 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 35, 1995 2 15, p. 1.

(2)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

25.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/37


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 20 d.

dėl tarpusavio pagalbos Latvijai suteikimo

(2009/289/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 119 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos rekomendaciją, pateiktą pasikonsultavus su Ekonomikos ir finansų komitetu (EFK),

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į labai didelius išorės finansavimo poreikius, Latvijos kapitalo ir finansų rinkose pastaruoju metu patiriama įtampa, atspindinti apskritai blogesnes nuotaikas rinkoje ir vis didesnį susirūpinimą Latvijos ekonomikos veiksmingumu turint omenyje didelį disbalansą: didelį išorės deficitą ir labai didelę išorės skolą, prastėjančią viešųjų finansų padėtį ir didelę sąnaudų bei kainų infliaciją. Latvijos bankų sektoriuje kilo rimtų likvidumo ir pasitikėjimo problemų. Užsienio valiutos atsargų lygis sumažėjo, nes centrinis bankas ėmėsi veiksmų fiksuotam valiutos kursui išsaugoti.

(2)

Taryba reguliariai peržiūri Latvijos įgyvendinamą ekonominę politiką, visų pirma, kiek tai susiję su Latvijos konvergencijos programa bei nacionaline reformų programa ir konvergencijos ataskaitomis.

(3)

Bendras Latvijos išorės finansavimo poreikis iki 2011 m. pirmojo ketvirčio įvertintas 7,5 mlrd. EUR.

(4)

Latvijos valdžios institucijos iš ES ir kitų tarptautinių finansų institucijų bei šalių paprašė reikšmingos finansinės pagalbos mokėjimų balanso tvarumui paremti.

(5)

Latvijos mokėjimų balansui kyla rimta grėsmė, kuria pateisinama, kad Bendrija kartu su TVF ir kitais paramos teikėjais skubiai suteiktų tarpusavio pagalbą. Be to, atsižvelgiant į šio klausimo skubumą, privalu numatyti Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, I(3) dalyje numatyto šešių savaičių termino išimtį.

(6)

Finansinės pagalbos paketas būtų suteiktas, jei Latvijos valdžios institucijos tvirtai įsipareigotų įgyvendinti plataus užmojo biudžeto, finansų sistemos ir struktūrinės reformos programą siekiant palengvinti būtiną išorės ir vidaus koregavimą, stabilizuoti ekonomiką ir atkurti ekonominės politikos patikimumą. Komisija, bendradarbiaudama su EFK, reguliariai ir atidžiai tikrins, kad su pagalba susietos ekonominės politikos sąlygos būtų iki galo įgyvendintos,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrija Latvijai suteikia tarpusavio pagalbą.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KALOUSEK


25.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/39


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 20 d.

dėl Bendrijos vidutinės trukmės finansinės pagalbos skyrimo Latvijai

(2009/290/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. vasario 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 332/2002 dėl priemonės, teikiančios vidutinės trukmės finansinę pagalbą valstybių narių mokėjimų balansams, sukūrimo (1), ypač į jo 3 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Ekonomikos ir finansų komitetu (EFK),

kadangi:

(1)

Sprendimu 2009/289/EB (2) Taryba nusprendė Latvijai suteikti tarpusavio pagalbą.

(2)

Atsižvelgiant į labai didelius išorės finansavimo poreikius, Latvijos kapitalo ir finansų rinkose pastaruoju metu patiriama įtampa, atspindinti apskritai blogesnes nuotaikas rinkoje ir vis didesnį susirūpinimą Latvijos ekonomikos veiksmingumu turint omenyje didelį disbalansą: didelį išorės deficitą, prastėjančią viešųjų finansų padėtį ir didelę sąnaudų bei kainų infliaciją. Latvijos bankų sektoriuje kilo rimtų likvidumo ir pasitikėjimo problemų. Užsienio valiutos atsargų lygis sumažėjo, nes centrinis bankas ėmėsi veiksmų fiksuotam valiutos kursui išsaugoti.

(3)

Bendras Latvijos išorės finansavimo poreikis iki 2011 m. pirmojo ketvirčio įvertintas 7,5 mlrd. EUR.

(4)

Reikėtų Latvijai skirti iki 3,1 mlrd. EUR dydžio Bendrijos paramą pagal vidutinės trukmės finansinės pagalbos valstybių narių mokėjimų balansui priemonę, nustatytą Reglamentu (EB) Nr. 332/2002. Ta pagalba turėtų būti suteikta kartu su Tarptautinio valiutos fondo (TVF) 1,5 mlrd. SST paskola (1 200 % Latvijos TVF kvotos, maždaug 1,7 mlrd. EUR) pagal 2008 m. gruodžio 23 d. patvirtintą rezervinį TVF susitarimą. Šiaurės šalys (Švedija, Danija, Suomija Estija ir Norvegija) kartu suteiks 1,9 mlrd. EUR, Pasaulio bankas – 0,4 mlrd. EUR, Europos rekonstrukcijos ir plėtros bankas, Čekija ir Lenkija – iš viso 0,4 mlrd. EUR, taip iš viso iki 2011 m. pirmojo ketvirčio susidarys 7,5 mlrd. EUR.

(5)

Bendrijos pagalbą administruoti turėtų Komisija. Specialios ekonominės politikos sąlygos, dėl kurių susitarta su Latvijos valdžios institucijomis, pasikonsultavus su EFK, turėtų būti išdėstytos susitarimo memorandume. Tarp jų, inter alia, turėtų būti priemonės, skirtos likvidumo įtampai artimiausiu metu mažinti, ilgalaikiam stabilumui atkurti stiprinant bankų sektorių, fiskaliniam disbalansui ištaisyti ir šalies politikos kryptims, kurios padėtų didinti konkurencingumą, priimti. Tarp priemonių turėtų būti neatidėliotinas ir tvarus fiskalinis konsolidavimas, visapusiška bankų problemų sprendimo strategija, didesni priežiūros institucijų krizių valdymo gebėjimai, visapusiškos struktūrinės reformos ir kitos svarbios priemonės. Išsamias finansines sąlygas Komisija turėtų išdėstyti paskolos susitarime.

(6)

Reikėtų suteikti pagalbą, kad būtų mažinama likvidumo įtampa artimiausiu metu ir su sąlyga, kad būtų vykdoma politika ilgalaikiam stabilumui atkurti stiprinant bankų sektorių, fiskaliniam disbalansui ištaisyti ir šalies politikos kryptims, kurios padėtų didinti konkurencingumą, priimti išlaikant mažai nuo esamo centrinio kurso svyruojantį valiutos kursą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Bendrija Latvijai suteikia vidutinės trukmės paskolą, kuri neviršija 3,1 mlrd. EUR ir kurios ilgiausias vidutinis grąžinimo terminas yra septyneri metai.

2.   Bendrijos finansinė pagalba teikiama trejus metus nuo pirmosios dienos po šio sprendimo įsigaliojimo.

2 straipsnis

1.   Pagalbą administruoja Komisija taip, kad atitiktų Latvijos įsipareigojimus ir Tarybos rekomendacijas. Šios sąlygos išdėstomos susitarimo memorandume. Išsamias finansines sąlygas Komisija išdėsto paskolos susitarime.

2.   Bendradarbiaudama su EFK, Komisija reguliariai tikrina, kad su pagalba susietos ekonominės politikos sąlygos būtų įgyvendintos. Komisija informuoja EFK apie galimą pasiskolintų lėšų refinansavimą arba finansinių sąlygų restruktūrizavimą.

3.   Latvija pasirengia priimti ir įgyvendinti papildomas konsolidavimo priemones ekonomikai stabilizuoti, jei tokių priemonių prireiktų vykdant pagalbos programą. Prieš priimdamos bet kokias tokias papildomas priemones, Latvijos valdžios institucijos konsultuojasi su Komisija.

3 straipsnis

1.   Bendrijos finansinę pagalbą Komisija Latvijai suteikia ne daugiau kaip šešiomis dalimis, kurių dydis bus nustatytas susitarimo memorandume.

2.   Pirmąją dalį leidžiama naudoti įsigaliojus paskolos susitarimui ir susitarimo memorandumui.

3.   Jei tai reikalinga paskolos finansavimo tikslu, leidžiama atlikti protingus apsikeitimo palūkanų normomis sandorius su didžiausią kredito kokybės vertinimą turinčiomis sandorio šalimis.

4.   Dėl leidimo naudoti tolesnes paskolos dalis Komisija sprendžia gavusi EFK nuomonę.

5.   Kiekviena tolesnė dalis išmokama remiantis tuo, kad būtų tinkamai vykdoma naujoji Latvijos Vyriausybės ekonomikos programa (Ekonomikos stabilizavimo ir augimo atgaivinimo programa), įtraukta į konvergencijos programą, ir konkrečiai specialios ekonominės politikos sąlygos, išdėstytos susitarimo memorandume, inter alia, tai yra:

a)

priimti aiškiai apibrėžtą vidutinės trukmės fiskalinę programą, skirtą iki 2011 m. sumažinti valdžios sektoriaus biudžeto deficitą iki žemesnio už Sutartyje nustatytą pamatinę vertę (3 % BVP) lygio;

b)

vykdyti 2009 m. biudžetą, kuris pataisytas 2008 m. gruodžio 12 d. priėmus papildomą biudžetą (ir turi būti pateiktas išsamus, iki 2009 m. kovo 30 d. pabaigos), kuriuo siekiama, kad valdžios sektoriaus pinigų srauto deficitas būtų ne didesnis kaip 5 % BVP ar 5,3 % ESA 95 sąlygomis;

c)

vidutinį nominalųjį viešojo sektoriaus darbo užmokestį 2009 m. sumažinti mažiausiai 15 % (palyginti su pradiniu 2008 m. lapkričio 14 d. biudžetu), o 2010–2011 m. – dar 2 %;

d)

tęsti 2008 m. pradėtas priemones, kuriomis siekiama sumažinti centrinės valdžios darbuotojų skaičių 5 % iki 2008 m. pabaigos, o iki 2009 m. birželio 30 d. –10 %;

e)

sugriežtinti biudžetinių procedūrų nustatymą ir vykdymą priimant fiskalinę sistemą ir biudžeto reformą, pakeičiant esamą Biudžeto ir finansų valdymo įstatymą;

f)

įvesti aiškią ir skaidrią tiesioginio viešojo administravimo darbuotojų darbo užmokesčio mokėjimo sistemą ir nustatyti bendrą viešojo administravimo institucijų žmogiškųjų išteklių planavimo ir valdymo sistemą;

g)

nustatyti didesnio bankų sektoriaus stabilumo vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu užtikrinimo mechanizmus, įskaitant įvairias priežiūros, rizikos ribojimo ir monetarinės politikos priemones. Šiomis priemonėmis reikėtų apriboti kreditavimo augimą iki priimtino lygmens ir išvengti didelės priklausomybės nuo neužtikrinto finansavimo iš užsienio. Bankų sistemoje reikia atlikti tikslingus tyrimus siekiant užtikrinti, kad visi bankai būtų mokūs ir turėtų pakankamai kapitalo;

h)

imtis tinkamų privačiojo sektoriaus skolos restruktūrizavimo priemonių. Turi būti sutvirtintas tinkamas esamos skolos restruktūrizavimo, kiek jis susijęs su skolos terminais ir valiuta, teisinis pagrindas. Prioritetu taip pat reikia laikyti nemokumo procedūrų palengvinimą ir spartų sanavimo planų įgyvendinimą;

i)

užtikrinti, kad likę smulkieji „Parex“ banko akcininkai nepasinaudotų banko problemų sprendimu ir finansinio stabilumo didinimo priemonėmis, ir tam visiškai nacionalizuoti „Parex“ banką;

j)

imtis struktūrinių reformos priemonių, kurios remiamos Lisabonos strategijoje ir įgyvendinamos pagal Latvijos nacionalinę reformų programą, įskaitant aktyvią darbo rinką ir mokymosi visą gyvenimą politiką, aktyvesnį privačiojo sektoriaus atstovų dalyvavimą mokslinių tyrimų bei plėtros ir inovacijų diegimo veikloje, eksporto skatinimo priemones ir administracinių kliūčių verslui šalinimą;

k)

įgyvendinti ES lėšomis finansuojamus projektus tokiu mastu, kaip planuota, siekiant padėti padidinti atviro užsienio prekybai sektoriaus įtaką ekonomikos augimui;

l)

imtis priemonių, kad būtų pagerintos galimybės gauti finansavimą įmonėms ir verslininkams, kurių paraiškos struktūriniams fondams patvirtintos arba kurie ketina teikti paraišką struktūriniams fondams.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Latvijos Respublikai.

5 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KALOUSEK


(1)  OL L 53, 2002 2 23, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 37.


Komisija

25.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 20 d.

dėl Airijos reglamentų dėl paukštienos, kiaulienos ir avienos kilmės šalies ženklinimo projektų

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1931)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/291/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2003/89/EB (2), ypač į jos 19 ir 20 straipsnius,

kadangi:

(1)

Laikydamosi Direktyvos 2000/13/EB 19 straipsnio antroje pastraipoje nustatytos tvarkos, 2008 m. birželio 25 d. Airijos valdžios institucijos Komisijai pranešė apie sveikatos reglamentų dėl paukštienos, kiaulienos ir avienos kilmės šalies ženklinimo projektus.

(2)

Pagal reglamentų projektus reikalaujama, kad visa paukštiena, kiauliena ir aviena, ir produktai, kurių ne mažiau kaip 70 % masės sudaro atitinkamos rūšies mėsa, turi būti paženklinti, nurodant jų kilmės šalį aiškiomis įskaitomomis raidėmis airių ir (arba) anglų kalba. „Kilmės šalis“ – tai šalis, kurioje gyvulys buvo augintas daugiausiai laiko ir, jeigu skiriasi, šalis, kurioje jis buvo paskerstas.

(3)

Direktyvoje 2000/13/EB suderintos maisto produktų ženklinimo taisyklės, visų pirma numatant galimybę suderinti tam tikras nacionalines nuostatas, o taip pat numatant galimybę nustatyti nesuderintų nacionalinių nuostatų sistemą. Derinimo aprėptis yra apibrėžta 3 straipsnio 1 dalyje, kurioje išdėstoma pagrindinė informacija, kurią „remiantis 4–17 straipsniais ir juose pateiktomis išimtimis“ būtina nurodyti maisto produkto etiketėje. Be to, 4 straipsnio 2 dalyje numatyta galimybė, kad apie tam tikrus maisto produktus, be 3 straipsnio 1 dalyje nurodytos pagrindinės informacijos, Bendrijos teisės aktų nuostatose arba, jei tokių nėra, nacionalinėse nuostatose, būtų pateikta ir kitokia informacija.

(4)

Direktyvos 2000/13/EB 18 straipsnio 2 dalyje leidžiama priimti nesuderintas nacionalines nuostatas, kurios pateisinamos viena iš ten išvardytų priežasčių, inter alia, sukčiavimo prevencija ir visuomenės sveikatos apsauga, nebent tokios nuostatos trukdytų taikyti Direktyvoje 2000/13/EB nustatytus apibrėžimus ir taisykles. Todėl, kai valstybė narė pateikia pasiūlymo taikyti nacionalines ženklinimo nuostatas projektą, būtina ištirti, ar jos atitinka pirmiau minėtus reikalavimus ir Europos Bendrijos steigimo sutarties nuostatas.

(5)

Pagal Direktyvos 2000/13/EB 3 straipsnio 1 dalies 8 punktą informacija apie kilmės vietą yra privaloma, „jei tokios informacijos nepateikus pirkėjas būtų iš esmės klaidinamas dėl tikrosios maisto produkto kilmės“. Ši nuostata, įpareigojanti nurodyti maisto produkto kilmės vietą, kai kita informacija to produkto etiketėje galėtų rodyti, kad tokio produkto kilmės vieta yra kita, tinkamai užtikrina, kad vartotojai nebūtų klaidinami.

(6)

Remiantis Airijos valdžios institucijų pateiktais argumentais dėl paukštienos, kiaulienos ir avienos, negalima daryti išvados, kad airių vartotojai iš esmės galėtų klaidingai manyti, kad atitinkamų produktų kilmės vieta yra kita.

(7)

Airijos valdžios institucijos nepateikė jokių įrodymų, kad reglamentų projektai yra būtini vienam iš pirmiau minėtame 18 straipsnyje nurodytų tikslų pasiekti ir kad tokiu būdu sudarytos kliūtys prekybai bus jiems proporcingos. Jos tik pamini tikslą informuoti vartotojus apie atitinkamų produktų kilmės vietą. Vien tik šios priežasties reglamentų projektams pateisinti nepakanka.

(8)

Atsižvelgdama į šias pastabas Komisija, remdamasi Direktyvos 2000/13/EB 19 straipsnio trečia pastraipa, pareiškė neigiamą nuomonę.

(9)

Turėtų būti reikalaujama, kad Airijos valdžios institucijos nepriimtų minėtų reglamentų projektų.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Airija nepriima sveikatos reglamentų (paukštienos, kiaulienos ir avienos kilmės šalis) projektų.

Šis sprendimas skirtas Airijai.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 20 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.

(2)  OL L 308, 2003 11 25, p. 15.


25.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/44


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. kovo 24 d.

kuriuo nustatomos leidžiančių nukrypti nuostatų, taikomų sunkiųjų metalų koncentracijos plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose lygiui, nustatytam Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų, sąlygos

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 1959)

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/292/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (1), ypač į jos 11 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1999 m. vasario 8 d. Komisijos sprendimas 1999/177/EB, nustatantis sąlygas, kuriomis plastikinėms dėžėms bei plastikiniams padėklams gali būti taikomos leidžiančios nukrypti nuostatos, susijusios su Direktyvoje 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekoms nustatytais sunkiųjų metalų koncentracijos lygiais (2), nustojo galioti 2009 m. vasario 9 d.

(2)

Sprendimui 1999/177/EB nustojus galioti rinkoje liko didelis kiekis plastikinių dėžių ir plastikinių padėklų, kuriuose viršijamas Direktyvoje 94/62/EB nustatytas sunkiųjų metalų koncentracijos lygis. Kadangi įmonės nepajėgia pakeisti visų tokių dėžių ir padėklų, kyla didelis pavojus, kad tokios dėžės ir padėklai bus šalinami į atliekų sąvartynus arba deginami. Abu šie būdai darytų žalingą poveikį sveikatai ir aplinkai.

(3)

Direktyva 94/62/EB siekiama apriboti sunkiųjų metalų kiekį pakuotėse ir užtikrinti tinkamą aplinkos apsaugą jas pakartotinai naudojant ir perdirbant.

(4)

Kad įmonėms užtektų laiko tokioms plastikinėms dėžėms ir plastikiniams padėklams pakeisti taikant geriausius prieinamus būdus, tikslinga nustatyti sąlygas, kurioms esant būtų galima taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas plastikinėms dėžėms ir plastikiniams padėklams, esantiems uždaroje ir kontroliuojamoje produktų grandinėje. Komisijai pateiktose mokslinėse ataskaitose rekomenduojama nustatyti tokias leidžiančias nukrypti nuostatas.

(5)

Kadangi po penkerių metų Komisija ketina peržiūrėti, kaip šiame sprendime numatyta sistema veikia ir kokia pažanga padaryta palaipsniui naikinant plastikines dėžes ir plastikinius padėklus, kurių sudėtyje yra sunkiųjų metalų, būtina, kad valstybės narės pateiktų susijusią informaciją. Kad valstybes nares įpareigojus rengti specialias ataskaitas nepadidėtų joms tenkanti administracinė našta, pakanka šią informaciją įtraukti į ataskaitas, teikiamas Komisijai pagal Direktyvos 94/62/EB 17 straipsnį.

(6)

Siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, šis sprendimas turėtų būti taikomas nuo Sprendimo 1999/177/EB galiojimo pabaigos, kad būtų išvengta bet kokių galimų neigiamų pasekmių dėl to sprendimo galiojimo pabaigos.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 94/62/EB 21 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiame sprendime taikomos šios terminų apibrėžtys:

1.

sunkieji metalai – švinas, kadmis, gyvsidabris ir šešiavalentis chromas;

2.

sąmoningas sunkiųjų metalų panaudojimas – tyčinis medžiagos, kurios sudėtyje yra sunkiųjų metalų, panaudojimas gaminant pakuotę arba pakuotės sudedamąją dalį, norint, kad pakuotė arba pakuotės sudedamoji dalis tokiu būdu įgytų reikiamą savybę, išvaizdą ar kokybę;

3.

atsitiktinis sunkiųjų metalų buvimas – nenumatytas medžiagos, kurios sudėtyje yra sunkiųjų metalų, patekimas gaminant pakuotę arba pakuotės sudedamąją dalį.

2 straipsnis

Bendra sunkiųjų metalų koncentracija plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose gali viršyti Direktyvos 94/62/EB 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą lygį tik jei tos dėžės ir padėklai yra naudojami uždaroje ir kontroliuojamoje produktų grandinėje, vadovaujantis 3, 4 ir 5 straipsniuose išdėstytomis sąlygomis.

3 straipsnis

1.   Plastikinės dėžės ir plastikiniai padėklai, kuriuose sunkiųjų metalų koncentracija viršija leistiną lygį, kaip nurodyta 2 straipsnyje, yra gaminami ar taisomi kontroliuojamo perdirbimo proceso metu, vadovaujantis šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis.

2.   Perdirbimui naudojama medžiaga gaunama tik iš kitų plastikinių dėžių ar plastikinių padėklų.

Kita medžiaga naudojama tik jei tai būtina techniniu požiūriu ir visais atvejais neviršija 20 % svorio.

3.   Sąmoningas sunkiųjų metalų panaudojimas perdirbimo proceso metu, priešingai nei atsitiktinio sunkiųjų metalų buvimo atveju, nėra leidžiamas.

Perdirbtų medžiagų kaip žaliavos pakavimo medžiagoms taisyti panaudojimas, kai tų perdirbtų medžiagų sudėtyje gali būti sunkiųjų metalų, nelaikomas sąmoningu sunkiųjų metalų panaudojimu.

4.   Bendra sunkiųjų metalų koncentracija plastikinėse dėžėse ir plastikiniuose padėkluose gali viršyti Direktyvos 94/62/EB 11 straipsnio 1 dalyje nustatytą lygį tik jei šis lygis viršijamas dėl perdirbimo proceso metu naudotų medžiagų, kurių sudėtyje yra sunkiųjų metalų.

4 straipsnis

1.   Plastikinės dėžės ir plastikiniai padėklai, kurių sudėtyje sunkiųjų metalų koncentracija viršija leistiną lygį, kaip nurodyta 2 straipsnyje, yra aiškiai ir visam laikui atitinkamai pažymimi.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad visu atitinkamų plastikinių dėžių ir plastikinių padėklų naudojimo laikotarpiu bent 90 % išsiunčiamų plastikinių dėžių ir plastikinių padėklų, kurių sudėtyje sunkiųjų metalų koncentracija viršija leistiną lygį, kaip nurodyta 2 straipsnyje, grąžinami gamintojui, pakuotojui ar pildytojui arba jų įgaliotajam atstovui.

3.   Nepažeidžiant pagal 6 straipsnį taikomų priemonių, visos plastikinės dėžės ir plastikiniai padėklai, kurie yra nebetinkami naudoti ar kurių nebeketinama naudoti ir kurie pagal šį straipsnį yra grąžinami, turi būti arba šalinami atitinkamos valstybės narės kompetentingų institucijų specialiai nustatyta tvarka, arba perdirbami kontroliuojamo perdirbimo proceso metu, vadovaujantis 3 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis.

5 straipsnis

1.   Valstybės narės numato inventorizavimo ir apskaitos sistemą, taip pat teisinės bei finansinės atskaitomybės būdą, kurie leistų dokumentais patvirtinti atitiktį šiame sprendime nustatytoms sąlygoms.

Ši sistema apima visas atiduodamas naudoti arba daugiau nebenaudojamas plastikines dėžes ir plastikinius padėklus, kurių sudėtyje sunkiųjų metalų koncentracija viršija leistiną lygį, kaip nurodyta 2 straipsnyje.

2.   Jei savanoriškame susitarime nenurodyta kitaip, valstybės narės užtikrina, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas kasmet parengia raštišką atitikties deklaraciją ir metinę ataskaitą, kuriose nurodoma, kaip laikomasi šiame sprendime nustatytų sąlygų. Ataskaitoje pranešama apie galimus su sistema ir įgaliotaisiais atstovais susijusius pasikeitimus.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas ne trumpiau kaip ketverius metus saugotų susijusius techninius dokumentus, kad prireikus kompetentingos institucijos galėtų juos patikrinti.

Jeigu nei gamintojas, nei jo įgaliotasis atstovas nėra įsisteigę Bendrijoje, užtikrinti techninių dokumentų prieinamumą įpareigojamas produktą Bendrijos rinkai pateikęs asmuo.

6 straipsnis

Valstybės narės imasi priemonių, kad paskatintų gamintojus ieškoti būdų leistinam plastikinių dėžių ir plastikinių padėklų sudėtyje esančių sunkiųjų metalų koncentracijos lygiui, nustatytam Direktyvos 94/62/EB 11 straipsnio 1 dalyje, palaipsniui pasiekti, taikant geriausius prieinamus sunkiųjų metalų šalinimo būdus.

7 straipsnis

Kartu su Komisijai pagal Direktyvos 94/62/EB 17 straipsnį teikiamomis ataskaitomis valstybės narės pateikia išsamią šiame sprendime numatytos sistemos veikimo ir pažangos, padarytos palaipsniui naikinant plastikines dėžes ir plastikinius padėklus, neatitinkančius Direktyvos 94/62/EB 11 straipsnio 1 dalies reikalavimų, ataskaitą.

8 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2009 m. vasario 10 d.

9 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 24 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

(2)  OL L 56, 1999 3 4, p. 47.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

25.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/47


TARYBOS SPRENDIMAS 2009/293/BUSP

2009 m. vasario 26 d.

dėl Europos Sąjungos ir Kenijos Vyriausybės pasikeitimo laiškais dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR), ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygų bei tvarkos ir dėl perduotiems asmenimis ir turtui taikytinų sąlygų

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 2 d. JT ST priėmė rezoliuciją 1816 (2008), kurioje visos valstybės raginamos bendradarbiauti nustatant jurisdikciją ir tiriant bei tiriant bei persekiojant asmenis, atsakingus už piratavimo veiksmus ar ginkluotus plėšimus prie Somalio krantų Šios nuostatos dar kartą patvirtintos 2008 m. gruodžio 2 d. priimta JT ST rezoliucija 1846 (2008).

(2)

2008 m. lapkričio 10 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (1) (operacija „Atalanta“).

(3)

Bendrųjų veiksmų 2008/851/BUSP 12 straipsnyje numatyta, kad asmenys, kurie vykdė ar yra įtariami vykdę piratavimo veiksmus ar ginkluotus plėšimus Somalio teritoriniuose vandenyse, kurie yra areštuoti ir sulaikyti siekiant vykdyti jurisdikciją, bei turtas, naudotas tokius veiksmus atlikti, gali būti perduodami trečiajai valstybei, kuri pageidauja vykdyti jurisdikciją pirmiau minėtų asmenų ir turto atžvilgiu, jei su ta trečiąja valstybe susitarta dėl perdavimo sąlygų tokiu būdu, kuris atitinka taikytiną tarptautinę teisę, pirmiausia – žmogaus teises reglamentuojančias tarptautinės teisės normas, kad pirmiausia būtų užtikrinta, jog niekam nebus taikoma mirties bausmė, joks asmuo nebus kankinamas ir nepatirs žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio.

(4)

Pagal Sutarties 24 straipsnį pirmininkaujanti valstybė narė, padedama generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Kenijos Vyriausybės pasikeitimo laiškais dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR), ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygų bei tvarkos ir dėl perduotiems asmenimis ir turtui taikytinų sąlygų.

(5)

Pasikeitimas laiškais turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Kenijos Vyriausybės pasikeitimas laiškais dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė EUNAVFOR, ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygų bei tvarkos ir dėl perduotiems asmenimis ir turtui taikytinų sąlygų pasikeičiant laiškais.

Laiškų, kuriais pasikeista, tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti šį pasikeitimą laiškais, kuris įpareigotų Europos Sąjungą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LANGER


(1)  OL L 301, 2008 11 12, p. 33.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Kenijos Vyriausybės pasikeitimas laiškais dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė EUNAVFOR, ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygų bei tvarkos ir dėl perduotiems asmenims ir turtui taikytinų sąlygų

Nairobi, 2009 m. kovo 6 d. 10 val. 15 min.

Pone,

Remdamasis savo 2008 m. lapkričio 14 d. laišku ir Jūsų 2008 m. gruodžio 5 d. laišku turiu garbės patvirtinti Europos Sąjungos ketinimą sudaryti pasikeitimą laiškais su Kenijos Vyriausybe siekiant nustatyti asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR), ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygas bei tvarką ir perduotiems asmenimis ir turtui taikytinas sąlygas.

Šis pasikeitimas laiškais sudaromas įgyvendinant 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (operacija „Atalanta“).

Be to, šis pasikeitimas laiškais neturi poveikio Šalių teisėms ir pareigoms pagal tarptautinius susitarimus ir kitus tarptautinių teismų steigimo dokumentus bei atitinkamus nacionalinius įstatymus ir sudaromas visapusiškai laikantis:

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijų 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) ir paskesnių JT ST rezoliucijų,

1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos (UNCLOS), visų pirma 100–107 straipsnių,

tarptautinės žmogaus teisių teisės, įskaitant 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir 1984 m. Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą.

Todėl turiu garbės pasiūlyti šio laiško priede išdėstytas nuostatas, apibrėžiančias asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė EUNAVFOR, ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygas bei tvarką ir perduotiems asmenims ir turtui taikytinas sąlygas.

Būčiau dėkingas, jei Jūs Kenijos Vyriausybės vardu galėtumėte patvirtinti, kad sutinkate su tomis nuostatomis.

Šis teisės aktas bus laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos ir įsigalios, kai abi Šalys bus baigusios savo vidaus procedūras. Šis teisės aktas galios dar šešis mėnesius po to, kai kuri nors Šalis kitoms Pasirašiusiosioms Šalims raštu pateiks pranešimą apie sprendimą nutraukti šio teisės akto galiojimą. Šis teisės aktas gali būti keičiamas bendru Pasirašiusiųjų Šalių susitarimu. Šio teisės akto galiojimo nutraukimas neturės poveikio teisėms ar pareigoms, atsirandančioms taikant šį teisės aktą prieš jo galiojimo nutraukimą, įskaitant perduotiems asmenims taikomas teises tol, kol jie yra kalinami arba yra traukiami baudžiamojon atsakomybėn Kenijoje.

Pasibaigus operacijai, kaip nurodyta šio laiško priede, visomis priede nustatytomis EUNAVFOR teisėmis pagal šio teisės akto priedą gali naudotis ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės paskirtas asmuo arba subjektas. Paskirtas asmuo arba subjektas gali būti, inter alia, tos valstybės Kenijoje akredituotas diplomatas arba konsulinis pareigūnas. Pasibaigus operacijai visi pranešimai, kurie pagal šį dokumentą turėtų būti teikiami EUNAVFOR, bus teikiami ES Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Europos Sąjungos vardu

PRIEDAS

NUOSTATOS DĖL ĮTARIAMŲ PIRATŲ BEI KONFISKUOTO TURTO PERDAVIMO IŠ ES VADOVAUJAMŲ KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ KENIJOS RESPUBLIKAI

1.   Sąvokos

Šio pasikeitimo laiškais tikslais:

a)

Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR) – ES kariniai štabai ir nacionaliniai kontingentai, prisidedantys prie ES operacijos „Atalanta“, jų laivai, orlaiviai ir turtas;

b)

operacija – ES Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/851/BUSP ir (arba) paskesniais bendraisiais veiksmais įsteigtos karinės misijos parengimas, įsteigimas, vykdymas ir rėmimas;

c)

ES operacijos vadas – operacijos vadas;

d)

ES pajėgų vadas – ES operacijos veiksmų vadas, kaip apibrėžta ES Tarybos bendrųjų veiksmų 2008/851/BUSP 1 straipsnio 2 dalyje;

e)

nacionaliniai kontingentai – Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitoms operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausantys daliniai ir laivai;

f)

siunčiančioji valstybė – valstybė, EUNAVFOR suteikianti nacionalinį kontingentą;

g)

piratavimas – piratavimas, kaip apibrėžta UNCLOS 101 straipsnyje;

h)

perduotas asmuo – asmuo, įtariamas ketinimu vykdyti piratavimo veiksmus ar ginkluotus apiplėšimus, jų vykdymu ar įtariamas juos vykdęs, kurį EUNAVFOR perdavė Kenijai pagal šį pasikeitimą laiškais.

2.   Bendrieji principai

a)

EUNAVFOR prašymu Kenija sutinka, kad jai būtų perduoti asmenys, kuriuos EUNAVFOR sulaikė dėl piratavimo, ir EUNAVFOR konfiskuotas susijęs turtas, bei perduoda tokius asmenis ir turtą savo kompetentingoms institucijoms tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais.

b)

Vykdydamos įgaliojimus pagal šį pasikeitimą laiškais EUNAVFOR perduoda asmenis ar turtą tik kompetentingoms Kenijos teisėsaugos institucijoms.

c)

Pasirašiusiosios Šalys patvirtina, kad iki tol, kol bus asmenys perduoti pagal šį pasikeitimą laiškais, ir juos perdavus su jais bus elgiamasi žmoniškai ir laikomasi tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, įskaitant kankinimo ir žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio arba baudimo draudimą, nesankcionuoto sulaikymo draudimą, ir laikomasi reikalavimo užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą.

3.   Elgesys su perduotais asmenimis, jų baudžiamasis persekiojimas ir teismo procesas

a)

Su perduotu asmeniu turi būti elgiamasi žmoniškai, jis negali būti kankinamas, patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiamas, turi būti užtikrintas tinkamas jo apgyvendinimas ir maitinimas, teisė į gydymą ir galimybė atlikti religines apeigas.

b)

Perduotas asmuo skubiai pristatomas teisėjui ar kitam pareigūnui, kuriam pagal įstatymą yra suteikta teisė vykdyti teismines funkcijas ir kuris nedelsdamas nusprendžia dėl sulaikymo teisėtumo bei nurodo sulaikytąjį paleisti, jei sulaikymas yra neteisėtas.

c)

Perduotas asmuo turi teisę į bylos nagrinėjimą per kuo trumpiausią laiką arba teisę būti paleistas.

d)

Kai yra sprendžiamas perduotam asmeniui pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas kompetentingas, nepriklausomas ir nešališkas teismas.

e)

Nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas perduotas asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą.

f)

Kai yra sprendžiamas perduotam asmeniui pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo visiškos lygybės sąlygomis turi bent šias teises:

1)

kad jam suprantama kalba būtų skubiai ir nuodugniai pranešta apie jam pareikšto kaltinimo pobūdį ir pagrindą;

2)

turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai ir bendrauti su savo pasirinktu gynėju;

3)

būti teisiamas be nepateisinamo delsimo;

4)

dalyvauti savo bylos nagrinėjime ir gintis pats arba padedamas savo pasirinkto gynėjo; jeigu neturi gynėjo, jis turi būti informuotas apie teisę turėti gynėją; turėti paskirtą jam gynėją kiekvienu atveju, kai tai reikalinga teisingumo interesais, ir kiekvienu atveju nemokamai, kai jis neturi pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti;

5)

pats išnagrinėti visus kaltinamuosius įrodymus, įskaitant suėmimą vykdžiusių liudytojų raštiškus priesaika patvirtintus pareiškimus, arba turėti galimybę, kad tie įrodymai būtų išnagrinėti; kad gynybos liudytojai būtų iškviesti bei apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;

6)

nemokamai naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nesupranta ar nekalba teismo procese vartojama kalba;

7)

nebūti verčiamas duoti parodymų prieš save arba prisipažinti esąs kaltas.

g)

Perduotam asmeniui, nuteistam už nusikaltimo padarymą, suteikiama teisė, kad jo nuteisimą ir nuosprendį pagal Kenijos įstatymus peržiūrėtų aukštesnė teisminė instancija.

h)

Kenija neperduoda perduoto asmens jokiai kitai valstybei tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais be išankstinio raštiško EUNAVFOR sutikimo.

4.   Mirties bausmė

Jokiam perduotam asmeniui negali būti įvykdyta mirties bausmė. Kenija pagal taikytiną teisę turi imtis veiksmų užtikrinti, kad mirties nuosprendis būtų pakeistas laisvės atėmimu.

5.   Registracijos įrašai ir pranešimai

a)

Kiekvienu perdavimo atveju turi būti parengtas tinkamas dokumentas, kurį pasirašo EUNAVFOR atstovas ir Kenijos kompetentingų teisėsaugos institucijų atstovas.

b)

EUNAVFOR pateikia Kenijai registracijos įrašus apie perduodamo asmens sulaikymą. Šiuose įrašuose pateikiama, kiek įmanoma, ši informacija: perduoto sulaikyto asmens sveikatos būklė, perdavimo Kenijos institucijoms tikslus laikas, sulaikymo priežastis, sulaikymo laikas ir vieta bei sprendimai, priimti dėl sulaikymo.

c)

Kenija yra atsakinga už tikslios informacijos apie visus perduotus asmenis registraciją, be kita ko, už duomenų apie konfiskuotą turtą, asmens sveikatos būklę, kalinimo vietas, pateiktus kaltinimus ir svarbius sprendimus, kurie priimti baudžiamojo persekiojimo ir teisminio nagrinėjimo metu, registravimą.

d)

Pateikę raštišką prašymą Kenijos užsienio reikalų ministerijai, su šiais registracijos įrašais gali susipažinti ES ir EUNAVFOR atstovai.

e)

Be to, Kenija praneša EUNAVFOR apie asmens, perduoto pagal šį pasikeitimą laiškais, kalinimo vietą, jo sveikatos būklės pablogėjimą ir kaltinimus dėl tariamo netinkamo elgesio. ES ir EUNAVFOR turi teisę susitikti su asmenimis, perduotais pagal šį pasikeitimą laiškais, kol šie asmenys yra kalinami, ir turi teisę juos apklausti.

f)

Nacionalinėms ir tarptautinėms humanitarinėms agentūroms paprašius, jų atstovams leidžiama aplankyti asmenis, perduotus pagal šį pasikeitimą laiškais.

g)

Siekdama užtikrinti, kad EUNAVFOR galėtų laiku teikti pagalbą Kenijai, t. y. EUNAVFOR liudytojai dalyvautų teisme ir EUNAVFOR pateiktų svarbius įrodymus, Kenija praneša EUNAVFOR apie ketinimą pradėti baudžiamąjį procesą perduotam asmeniui ir įrodymų pateikimo grafiką bei liudytojų išklausymo datą.

6.   EUNAVFOR pagalba

a)

EUNAVFOR pagal savo galimybes ir pajėgumus teikia visą pagalbą Kenijai tyrimo, vykdomo perduotų asmenų atžvilgiu, ir jų baudžiamojo persekiojimo metu.

b)

Visų pirma EUNAVFOR:

1)

perduoda registracinius įrašus apie sulaikymą, parengtus pagal šio pasikeitimo laiškais 5 dalies b punktą;

2)

nagrinėja įrodymus pagal Kenijos kompetentingoms institucijoms taikomus reikalavimus, kaip sutarta 9 dalyje nurodytuose susitarimuose dėl įgyvendinimo;

3)

stengiasi pateikti su incidentu, dėl kurio asmenys buvo perduoti pagal šį pasikeitimą laiškais, susijusių EUNAVFOR personalo narių parodymus arba raštiška priesaika patvirtintus pareiškimus;

4)

perduoda EUNAVFOR žinioje esantį visą atitinkamą konfiskuotą turtą.

7.   Ryšys su kitomis perduotų asmenų teisėmis

Nė viena šio pasikeitimo laiškais nuostata nesiekiama suvaržyti teisių, kurias perduotas asmuo gali turėti pagal taikomą šalies ar tarptautinę teisę, arba nė viena nuostata negali būti suprantama kaip suvaržanti.

8.   Ryšių palaikymas ir ginčai

a)

Visus klausimus, kylančius dėl šių nuostatų taikymo, bendrai sprendžia Kenijos ir ES kompetentingos institucijos.

b)

Nepavykus iš anksto susitarti, ginčus dėl šių nuostatų aiškinimo ar taikymo vien tik diplomatinėmis priemonėmis tarpusavyje sprendžia Kenija ir ES atstovai.

9.   Susitarimai dėl įgyvendinimo

a)

Taikant šias nuostatas, operatyvinius, administracinius ir techninius klausimus galima reglamentuoti susitarimais dėl įgyvendinimo, kuriuos tvirtintų Kenijos institucijos ir ES kompetentingos institucijos bei siunčiančiųjų valstybių kompetentingos institucijos.

b)

Susitarimuose dėl įgyvendinimo gali, inter alia, būti nagrinėjami šie aspektai:

1)

Kenijos kompetentingų teisėsaugos institucijų, kurioms EUNAVFOR gali perduoti asmenis, paskyrimas;

2)

kalinimo įstaigos, kuriose laikomi perduoti asmenys;

3)

dokumentų tvarkymas, įskaitant dokumentus, susijusius su įrodymų, kurie perdavus asmenį bus perduoti Kenijos kompetentingoms teisėsaugos institucijoms, rinkimu;

4)

kontaktiniai centrai, kuriems turi būti teikiami pranešimai;

5)

perdavimo atveju naudotinos formos;

6)

techninės paramos, ekspertų, mokymo ir kitos pagalbos teikimas Kenijos prašymu, kad būtų pasiekti šio pasikeitimo laiškais tikslai.

Nairobi, 2009 m. kovo 6 d. 10 val. 15 min.

Pone,

Turiu garbės pranešti, kad gavome Jūsų 2009 m. kovo 6 d. laišką ir jo priedą dėl asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR), ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygų bei tvarkos ir perduotiems asmenims ir turtui taikytinų sąlygų, kurio tekstas yra toks:

„Remdamasis savo 2008 m. lapkričio 14 d. laišku ir Jūsų 2008 m. gruodžio 5 d. laišku turiu garbės patvirtinti Europos Sąjungos ketinimą sudaryti pasikeitimą laiškais su Kenijos Vyriausybe siekiant nustatyti asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR), ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygas bei tvarką ir perduotiems asmenims ir turtui taikytinas sąlygas.

Šis pasikeitimas laiškais sudaromas įgyvendinant 2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (operacija „Atalanta“).

Be to, šis pasikeitimas laiškais neturi poveikio Šalių teisėms ir pareigoms pagal tarptautinius susitarimus ir kitus tarptautinių teismų steigimo dokumentus bei atitinkamus nacionalinius įstatymus ir sudaromas visapusiškai laikantis:

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JT ST) rezoliucijų 1814 (2008), 1838 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008) ir paskesnių JT ST rezoliucijų,

1982 m. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos (UNCLOS), visų pirma 100–107 straipsnių,

tarptautinės žmogaus teisių teisės, įskaitant 1966 m. Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą ir 1984 m. Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ir baudimą.

Todėl turiu garbės pasiūlyti šio laiško priede išdėstytas nuostatas, apibrėžiančias asmenų, kurie įtariami vykdę piratavimo veiksmus, ir kuriuos sulaikė EUNAVFOR, ir EUNAVFOR žinioje esančio konfiskuoto turto perdavimo Kenijai sąlygas bei tvarką ir perduotiems asmenims ir turtui taikytinas sąlygas.

Būčiau dėkingas, jei Jūs Kenijos Vyriausybės vardu galėtumėte patvirtinti, kad sutinkate su tomis nuostatomis.

Šis teisės aktas bus laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos ir įsigalios, kai abi Šalys bus baigusios savo vidaus procedūras. Šis teisės aktas galios dar šešis mėnesius po to, kai kuri nors Šalis kitoms Pasirašiusiosioms Šalims raštu pateiks pranešimą apie sprendimą nutraukti šio teisės akto galiojimą. Šis teisės aktas gali būti keičiamas bendru Pasirašiusiųjų Šalių susitarimu. Šio teisės akto galiojimo nutraukimas neturės poveikio teisėms ar pareigoms, atsirandančioms taikant šį teisės aktą prieš jo galiojimo nutraukimą, įskaitant perduotiems asmenims taikomas teises tol, kol jie yra kalinami arba yra traukiami baudžiamojon atsakomybėn Kenijoje.

Pasibaigus operacijai, kaip nurodyta šio laiško priede, visomis priede nustatytomis EUNAVFOR teisėmis pagal šio teisės akto priedą gali naudotis ES Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės paskirtas asmuo arba subjektas. Paskirtas asmuo arba subjektas gali būti, inter alia, tos valstybės Kenijoje akredituotas diplomatas arba konsulinis pareigūnas. Pasibaigus operacijai visi pranešimai, kurie pagal šį dokumentą turėtų būti teikiami EUNAVFOR, bus teikiami ES Tarybai pirmininkaujančiai valstybei narei.

PRIEDAS

NUOSTATOS DĖL ĮTARIAMŲ PIRATŲ BEI KONFISKUOTO TURTO PERDAVIMO IŠ ES VADOVAUJAMŲ KARINIŲ JŪRŲ PAJĖGŲ KENIJOS RESPUBLIKAI

1.   Sąvokos

Šio pasikeitimo laiškais tikslais:

a)

Europos Sąjungos vadovaujamos karinės jūrų pajėgos (EUNAVFOR) – ES kariniai štabai ir nacionaliniai kontingentai, prisidedantys prie ES operacijos „Atalanta“, jų laivai, orlaiviai ir turtas;

b)

operacija – ES Tarybos bendraisiais veiksmais 2008/851/BUSP ir (arba) paskesniais bendraisiais veiksmais įsteigtos karinės misijos parengimas, įsteigimas, vykdymas ir rėmimas;

c)

ES operacijos vadas – operacijos vadas;

d)

ES pajėgų vadas – ES operacijos veiksmų vadas, kaip apibrėžta ES Tarybos bendrųjų veiksmų 2008/851/BUSP 1 straipsnio 2 dalyje;

e)

nacionaliniai kontingentai – Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitoms operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausantys daliniai ir laivai;

f)

siunčiančioji valstybė – valstybė, EUNAVFOR suteikianti nacionalinį kontingentą;

g)

piratavimas – piratavimas, kaip apibrėžta UNCLOS 101 straipsnyje;

h)

perduotas asmuo – asmuo, įtariamas ketinimu vykdyti piratavimo veiksmus ar ginkluotus apiplėšimus, jų vykdymu ar įtariamas juos vykdęs, kurį EUNAVFOR perdavė Kenijai pagal šį pasikeitimą laiškais.

2.   Bendrieji principai

a)

EUNAVFOR prašymu Kenija sutinka, kad jai būtų perduoti asmenys, kuriuos EUNAVFOR sulaikė dėl piratavimo, ir EUNAVFOR konfiskuotas susijęs turtas, bei perduoda tokius asmenis ir turtą savo kompetentingoms institucijoms tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais.

b)

Vykdydamos įgaliojimus pagal šį pasikeitimą laiškais EUNAVFOR perduoda asmenis ar turtą tik kompetentingoms Kenijos teisėsaugos institucijoms.

c)

Pasirašiusiosios Šalys patvirtina, kad iki tol, kol bus asmenys perduoti pagal šį pasikeitimą laiškais, ir juos perdavus su jais bus elgiamasi žmoniškai ir laikomasi tarptautinių įsipareigojimų žmogaus teisių srityje, įskaitant kankinimo ir žiauraus, nežmoniško ir žeminančio elgesio arba baudimo draudimą, nesankcionuoto sulaikymo draudimą, ir laikomasi reikalavimo užtikrinti teisingą bylos nagrinėjimą.

3.   Elgesys su perduotais asmenimis, jų baudžiamasis persekiojimas ir teismo procesas

a)

Su perduotu asmeniu turi būti elgiamasi žmoniškai, jis negali būti kankinamas, patirti žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį arba būti taip baudžiamas, turi būti užtikrintas tinkamas jo apgyvendinimas ir maitinimas, teisė į gydymą ir galimybė atlikti religines apeigas.

b)

Perduotas asmuo skubiai pristatomas teisėjui ar kitam pareigūnui, kuriam pagal įstatymą yra suteikta teisė vykdyti teismines funkcijas ir kuris nedelsdamas nusprendžia dėl sulaikymo teisėtumo bei nurodo sulaikytąjį paleisti, jei sulaikymas yra neteisėtas.

c)

Perduotas asmuo turi teisę į bylos nagrinėjimą per kuo trumpiausią laiką arba teisę būti paleistas.

d)

Kai yra sprendžiamas perduotam asmeniui pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo turi teisę, kad jo bylą viešai ir teisingai išnagrinėtų pagal įstatymą įsteigtas kompetentingas, nepriklausomas ir nešališkas teismas.

e)

Nusikalstamos veikos padarymu kaltinamas perduotas asmuo laikomas nekaltu tol, kol jo kaltė neįrodyta pagal įstatymą.

f)

Kai yra sprendžiamas perduotam asmeniui pareikšto baudžiamojo kaltinimo klausimas, toks asmuo visiškos lygybės sąlygomis turi bent šias teises:

1)

kad jam suprantama kalba būtų skubiai ir nuodugniai pranešta apie jam pareikšto kaltinimo pobūdį ir pagrindą;

2)

turėti pakankamai laiko ir galimybių pasirengti savo gynybai ir bendrauti su savo pasirinktu gynėju;

3)

būti teisiamas be nepateisinamo delsimo;

4)

dalyvauti savo bylos nagrinėjime ir gintis pats arba padedamas savo pasirinkto gynėjo; jeigu neturi gynėjo, jis turi būti informuotas apie teisę turėti gynėją; turėti paskirtą jam gynėją kiekvienu atveju, kai tai reikalinga teisingumo interesais, ir kiekvienu atveju nemokamai, kai jis neturi pakankamai lėšų gynėjui atsilyginti;

5)

pats išnagrinėti visus kaltinamuosius įrodymus, įskaitant suėmimą vykdžiusių liudytojų raštiškus priesaika patvirtintus pareiškimus, arba turėti galimybę, kad tie įrodymai būtų išnagrinėti; kad gynybos liudytojai būtų iškviesti bei apklausti tokiomis pat sąlygomis, kokios taikomos kaltinimo liudytojams;

6)

nemokamai naudotis vertėjo paslaugomis, jeigu nesupranta ar nekalba teismo procese vartojama kalba;

7)

nebūti verčiamas duoti parodymų prieš save arba prisipažinti esąs kaltas.

g)

Perduotam asmeniui, nuteistam už nusikaltimo padarymą, suteikiama teisė, kad jo nuteisimą ir nuosprendį pagal Kenijos įstatymus peržiūrėtų aukštesnė teisminė instancija.

h)

Kenija neperduoda perduoto asmens jokiai kitai valstybei tyrimo ir baudžiamojo persekiojimo tikslais be išankstinio raštiško EUNAVFOR sutikimo.

4.   Mirties bausmė

Jokiam perduotam asmeniui negali būti įvykdyta mirties bausmė. Kenija pagal taikytiną teisę turi imtis veiksmų užtikrinti, kad mirties nuosprendis būtų pakeistas laisvės atėmimu.

5.   Registracijos įrašai ir pranešimai

a)

Kiekvienu perdavimo atveju turi būti parengtas tinkamas dokumentas, kurį pasirašo EUNAVFOR atstovas ir Kenijos kompetentingų teisėsaugos institucijų atstovas.

b)

EUNAVFOR pateikia Kenijai registracijos įrašus apie perduodamo asmens sulaikymą. Šiuose įrašuose pateikiama, kiek įmanoma, ši informacija: perduoto sulaikyto asmens sveikatos būklė, perdavimo Kenijos institucijoms tikslus laikas, sulaikymo priežastis, sulaikymo laikas ir vieta bei sprendimai, priimti dėl sulaikymo.

c)

Kenija yra atsakinga už tikslios informacijos apie visus perduotus asmenis registraciją, be kita ko, už duomenų apie konfiskuotą turtą, asmens sveikatos būklę, kalinimo vietas, pateiktus kaltinimus ir svarbius sprendimus, kurie priimti baudžiamojo persekiojimo ir teisminio nagrinėjimo metu, registravimą.

d)

Pateikę raštišką prašymą Kenijos užsienio reikalų ministerijai, su šiais registracijos įrašais gali susipažinti ES ir EUNAVFOR atstovai.

e)

Be to, Kenija praneša EUNAVFOR apie asmens, perduoto pagal šį pasikeitimą laiškais, kalinimo vietą, jo sveikatos būklės pablogėjimą ir kaltinimus dėl tariamo netinkamo elgesio. ES ir EUNAVFOR turi teisę susitikti su asmenimis, perduotais pagal šį pasikeitimą laiškais, kol šie asmenys yra kalinami, ir turi teisę juos apklausti.

f)

Nacionalinėms ir tarptautinėms humanitarinėms agentūroms paprašius, jų atstovams leidžiama aplankyti asmenis, perduotus pagal šį pasikeitimą laiškais.

g)

Siekdama užtikrinti, kad EUNAVFOR galėtų laiku teikti pagalbą Kenijai, t. y. EUNAVFOR liudytojai dalyvautų teisme ir EUNAVFOR pateiktų svarbius įrodymus, Kenija praneša EUNAVFOR apie ketinimą pradėti baudžiamąjį procesą perduotam asmeniui ir įrodymų pateikimo grafiką bei liudytojų išklausymo datą.

6.   EUNAVFOR pagalba

a)

EUNAVFOR pagal savo galimybes ir pajėgumus teikia visą pagalbą Kenijai tyrimo, vykdomo perduotų asmenų atžvilgiu, ir jų baudžiamojo persekiojimo metu.

b)

Visų pirma EUNAVFOR:

1)

perduoda registracinius įrašus apie sulaikymą, parengtus pagal šio pasikeitimo laiškais 5 dalies b punktą;

2)

nagrinėja įrodymus pagal Kenijos kompetentingoms institucijoms taikomus reikalavimus, kaip sutarta 9 dalyje nurodytuose susitarimuose dėl įgyvendinimo;

3)

stengiasi pateikti su incidentu, dėl kurio asmenys buvo perduoti pagal šį pasikeitimą laiškais, susijusių EUNAVFOR personalo narių parodymus arba raštiška priesaika patvirtintus pareiškimus;

4)

perduoda EUNAVFOR žinioje esantį visą atitinkamą konfiskuotą turtą.

7.   Ryšys su kitomis perduotų asmenų teisėmis

Nė viena šio pasikeitimo laiškais nuostata nesiekiama suvaržyti teisių, kurias perduotas asmuo gali turėti pagal taikomą šalies ar tarptautinę teisę, arba nė viena nuostata negali būti suprantama kaip suvaržanti.

8.   Ryšių palaikymas ir ginčai

a)

Visus klausimus, kylančius dėl šių nuostatų taikymo, bendrai sprendžia Kenijos ir ES kompetentingos institucijos.

b)

Nepavykus iš anksto susitarti, ginčus dėl šių nuostatų aiškinimo ar taikymo vien tik diplomatinėmis priemonėmis tarpusavyje sprendžia Kenija ir ES atstovai.

9.   Susitarimai dėl įgyvendinimo

a)

Taikant šias nuostatas, operatyvinius, administracinius ir techninius klausimus galima reglamentuoti susitarimais dėl įgyvendinimo, kuriuos tvirtintų Kenijos institucijos ir ES kompetentingos institucijos bei siunčiančiųjų valstybių kompetentingos institucijos.

b)

Susitarimuose dėl įgyvendinimo gali, inter alia, būti nagrinėjami šie aspektai:

1)

Kenijos kompetentingų teisėsaugos institucijų, kurioms EUNAVFOR gali perduoti asmenis, paskyrimas;

2)

kalinimo įstaigos, kuriose laikomi perduoti asmenys;

3)

dokumentų tvarkymas, įskaitant dokumentus, susijusius su įrodymų, kurie perdavus asmenį bus perduoti Kenijos kompetentingoms teisėsaugos institucijoms, rinkimu;

4)

kontaktiniai centrai, kuriems turi būti teikiami pranešimai;

5)

perdavimo atveju naudotinos formos;

6)

techninės paramos, ekspertų, mokymo ir kitos pagalbos teikimas Kenijos prašymu, kad būtų pasiekti šio pasikeitimo laiškais tikslai.

Turiu garbės Kenijos Respublikos Vyriausybės vardu patvirtinti, kad Jūsų laiško ir jo priedo turinys yra priimtinas Kenijos Respublikos Vyriausybei. Kaip nurodyta Jūsų laiške, šis teisės aktas įsigalios laikinai, nuo šio laiško pasirašymo dienos, ir įsigalios, kai abi Signatarės užbaigs savo vidaus procedūras.

Reiškiu Jums savo didžią pagarbą.

Kenijos Respublikos Vyriausybės vardu


25.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 79/60


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/294/BUSP

2009 m. kovo 23 d.

iš dalies keičiantys Bendruosius veiksmus 2008/736/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. rugsėjo 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/736/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) (1), kuriai skirta orientacinė finansavimo suma – 31 000 000 EUR.

(2)

2008 m. rugsėjo 25 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/759/BUSP, iš dalies keičiančius Bendruosius veiksmus 2008/736/BUSP dėl Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) (2), siekdama padidinti orientacinę finansavimo sumą iki 35 000 000 EUR.

(3)

EUMM Georgia skirta orientacinė finansavimo suma nuo 2009 m. vasario 1 d. turėtų būti dar padidinta, siekiant atsižvelgti į papildomas misijos reikmes,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrųjų veiksmų 2008/736/BUSP 14 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Orientacinė finansavimo suma, skirta su misija susijusioms išlaidoms padengti, yra 37 100 000 EUR.“

2 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

Jie taikomi nuo 2009 m. vasario 1 d.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. kovo 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. GANDALOVIČ


(1)  OL L 248, 2008 9 17, p. 26.

(2)  OL L 259, 2008 9 27, p. 15.