ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 78

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. kovo 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 207/2009 dėl Bendrijos prekių ženklo (Kodifikuota redakcija)  ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

24.3.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 78/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 207/2009

2009 m. vasario 26 d.

dėl Bendrijos prekių ženklo

(Kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 308 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1993 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Pageidautina visoje Bendrijoje skatinti sklandžią ekonominės veiklos plėtotę ir nenutrūkstamą bei suderintą plėtojimąsi, tuo tikslu baigiant kurti vidaus rinką, kuri veiks tinkamai ir sudarys sąlygas, panašias į nacionalinėje rinkoje esančiąsias sąlygas. Norint sukurti tokią rinką ir pagaliau ją paversti bendrąja rinka, reikia ne tik pašalinti kliūtis laisvam prekių ar paslaugų judėjimui bei įdiegti konkurencijos neiškreipiančią tvarką, bet ir sudaryti teisines sąlygas prekių gamybos ir jų paskirstymo bei paslaugų teikimo įmonėms pritaikyti savo veiklą prie Bendrijos mastų. Dėl to tarp įmonių turimų teisinių priemonių turi būti prekių ženklai, leidžiantys visoje Bendrijoje, neatsižvelgiant į valstybių sienas, tapačiomis priemonėmis atskirti įmonių gaminamas prekes ir teikiamas paslaugas.

(3)

Minėtiems Bendrijos tikslams pasiekti būtina numatyti Bendrijoje tokią prekių ženklams skirtą tvarką, kuri, taikant vieną procedūrų sistemą, leistų įmonėms gauti vienodą apsaugą suteikiantį Bendrijos prekių ženklą, galiojantį visoje Bendrijos teritorijoje. Išskyrus šiame reglamente numatytus atvejus, Bendrijos prekių ženklui turėtų būti taikomas jo vieningumo principas.

(4)

Derinant teisės aktus neįmanoma panaikinti prekių ženklų savininkams valstybių narių teisės aktais suteiktų teisių teritorinių apribojimų. Norint įmonėms sudaryti sąlygas nevaržomai ekonominei veiklai visoje vidaus rinkoje, prekių ženklai turi būti kuriami vadovaujantis vienu Bendrijos teisės aktu, kuris būtų tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

(5)

Kadangi tokiai teisinei priemonei priimti Sutartis nenumato konkrečių įgaliojimų, turi būti taikomas Sutarties 308 straipsnis.

(6)

Vis dėlto Bendrijos teisės aktai, susiję su prekių ženklais, nepakeičia valstybių narių prekių ženklus reguliuojančių teisės aktų. Iš tiesų reikalavimas, kad įmonės padavinėtų paraiškas registruoti savo prekių ženklus kaip Bendrijos prekių ženklus, neturėtų būti laikomas pagrįstu. Nacionaliniai prekių ženklai ir toliau išlieka būtini toms įmonėms, kurios nenori apsaugoti savo prekių ženklų Bendrijos lygiu.

(7)

Teisių į Bendrijos prekių ženklą negalima įgyti kitaip nei registruojantis ir pirmiausia turi būti atsisakoma registruoti, jeigu prekių ženklas neturi skiriamųjų požymių, jeigu yra neteisėtas arba jeigu prieštarauja jau esamoms teisėms.

(8)

Bendrijos prekių ženklo, kurio svarbiausia paskirtis – garantuoti, kad prekių ženklas taps kilmės nuoroda, suteikiama apsauga ženklo, žymens ir prekių ar paslaugų tapatumo atvejais turi būti absoliuti. Ši apsauga taip pat turėtų galioti ženklo, žymens ir prekių ar paslaugų panašumo atvejais. Panašumo koncepcija turėtų būti aiškinama susietai su suklaidinimo galimybe. Suklaidinimo galimybė, kurios įvertinimas priklauso nuo daugelio veiksnių ir ypač nuo prekių ženklo pripažinimo rinkoje, galimas susiejimas su vartojamu ar registruotu žymeniu, tarp prekių ženklo ar žymens ir tarp nurodytų prekių ar paslaugų egzistuojantis panašumas turėtų sudaryti ypatingas aplinkybes, dėl kurių būtina suteikti tokią apsaugą.

(9)

Laisvo prekių judėjimo principas reiškia, kad Bendrijos prekių ženklo savininkas neturi turėti teisės uždrausti trečiajai šaliai vartoti prekių ženklą žymėti prekėms, kurios jo paties ar jo sutikimu buvo išleistos cirkuliuoti Bendrijoje pažymėtos tuo prekių ženklu, išskyrus atvejus, kai dėl pagrįstų priežasčių savininkas nesutinka su tolesniu prekių komercializavimu.

(10)

Nėra jokių Bendrijos prekių ženklų arba bet kokio jiems prieštaraujančio anksčiau registruoto prekių ženklo apsaugos pateisinimo, išskyrus atvejus, kai prekių ženklai yra iš tikrųjų naudojami.

(11)

Bendrijos prekių ženklas turėtų būti vertinamas kaip nuosavybės objektas, egzistuojantis atskirai nuo įmonių, kurių prekės ar paslaugos yra juo žymimos. Dėl to turėtų būti sudaryta galimybė jį perduoti, išskyrus atvejus, kai labiau reikia apsaugoti visuomenę nuo dėl perdavimo atsirandančio suklaidinimo. Taip pat turėtų būti sudaryta galimybė pateikti jį trečiajai šaliai kaip užtikrinimą ir naudoti kaip licencijų dalyką.

(12)

Bendrijos lygiu būtina imtis administracinių priemonių, kad pagal šį reglamentą sukurti prekių ženklams skirti teisės aktai būtų įgyvendinti kiekvienam prekių ženklui. Dėl to labai svarbu, išlaikant esamą Bendrijos organizacinę struktūrą bei valdžios pasidalijimą, numatyti Vidaus rinkos derinimo tarnybą (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) įsteigimą, kuri galėtų nepriklausomai spręsti techninius klausimus ir turėtų teisinį, administracinį ir finansinį savarankiškumą. Dėl to būtina ir tinkama, kad minėta tarnyba būtų juridinio asmens statusą turinti Bendrijos organizacija, kuri galėtų naudotis šiuo reglamentu suteiktais vykdomaisiais įgalinimais ir veiktų pagal Bendrijos teisės aktus, neperžengdama Bendrijos institucijų kompetencijos ribų.

(13)

Būtina užtikrinti, kad šalys, kurioms turi įtakos Tarnybos priimami sprendimai, būtų teisiškai apsaugotos ypatingą prekių ženklų teisės pobūdį atitinkančiu būdu. Dėl to yra numatyta galimybė apskųsti įvairių Tarnybos skyrių ir tyrėjų priimtus sprendimus. Jeigu tas departamentas, kurio sprendimas ginčijamas, savo sprendimo nepakeičia, jis turi perduoti skundą Tarnybos Apeliacinei tarybai, kuriai reikia priimti sprendimą tuo klausimu. Apeliacinės tarybos sprendimai gali būti apskundžiami Europos Bendrijų Teisingumo Teismui, turinčiam teisę panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą.

(14)

Pagal EB sutarties 225 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo jurisdikcijai priklauso kaip pirmajai instancijai nagrinėti EB sutarties 230 straipsnyje nurodytus ieškinius, išskyrus tas, kurios yra skirtos teisėjų kolegijai, ir tas, kurios pagal Statutą yra paliktos Teisingumo Teismui. Šiuo reglamentu Teisingumo Teismui suteikiamą kompetenciją panaikinti ar pakeisti apeliacinių tarybų sprendimus atitinkamai pirmąja instancija vykdo Pirmosios instancijos teismas.

(15)

Norėdamos sustiprinti Bendrijos prekių ženklų apsaugą, valstybės narės, atsižvelgdamos į savo nacionalinę sistemą, turėtų nustatyti kuo mažiau nacionalinių pirmosios ir antrosios instancijos teismų, kompetentingų spręsti Bendrijos prekių ženklų pažeidimo ir jų galiojimo klausimus.

(16)

Sprendimai Bendrijos prekių ženklų pažeidimo ir galiojimo klausimais turi galioti ir aprėpti visą Bendrijos teritoriją, nes tai yra vienintelis būdas išvengti vienas kitam prieštaraujančių teismų bei Tarnybos sprendimų ir pasiekti, kad nebūtų pakenkta vieningam Bendrijos prekių ženklų pobūdžiui. Visiems su Bendrijos prekių ženklais susijusiems ieškiniams turėtų būti taikomos 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (4) nuostatos, išskyrus atvejus, kai šis reglamentas nuo jų nukrypsta.

(17)

Teismo procesuose dėl tų pačių faktų ir dalyvaujant toms pačioms šalims, pradėtuose Bendrijos prekių ženklo ir lygiagrečiai egzistuojančių nacionalinių prekių ženklų pagrindu, reikia vengti prieštaringų sprendimų. Tuo tikslu, kai ieškiniai pateikiami toje pačioje valstybėje narėje, to siekiama pagal nacionalines procesines taisykles, kurioms šis reglamentas nėra taikomas, o kai ieškiniai pateikiami skirtingose valstybėse narėse, tiktų pagal lis pendens ir susijusių ieškinių sprendimo Reglamente (EB) Nr. 44/2001 nurodytas taisykles sukurtos nuostatos.

(18)

Kad būtų užtikrintas visiškas Tarnybos savarankiškumas ir nepriklausomumas, derėtų jai skirti atskirą biudžetą, kurio pajamas iš esmės sudarytų sistemos vartotojų mokamos įmokos. Vis dėlto visais subsidijų atskaitymų į bendrą Europos Bendrijų biudžetą atvejais taikoma Bendrijos biudžetinė procedūra. Be to, buhalterinių ataskaitų auditą turėtų atlikti Audito Rūmai.

(19)

Priemonės, būtinos šiam reglamentui įgyvendinti, pirmiausia įmokų mokėjimo taisyklių bei įgyvendinimo reglamentui, turėtų būti priimamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Bendrijos prekių ženklas

1.   Prekėms arba paslaugoms skirtas prekių ženklas, įregistruotas laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų ir tvarkos (toliau – „Bendrijos prekių ženklas“).

2.   Bendrijos prekių ženklas turi vieningą statusą. Jis turi vienodą galią visoje Bendrijoje: jis gali būti registruojamas, perleidžiamas, nuo jo atsisakoma, jis gali būti savininko teises panaikinančio ar paskelbiančio negaliojančiu sprendimo dalyku, jo naudojimas gali būti uždraustas tik visos Bendrijos mastu. Šis principas yra taikomas, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.

2 straipsnis

Tarnyba

Įsteigiama Vidaus rinkos derinimo tarnyba (prekių ženklams ir pramoniniam dizainui) (toliau – Tarnyba).

3 straipsnis

Teisnumas

Taikant šį reglamentą bendrovės, firmos ir kitos teisinės organizacijos laikomos juridiniais asmenimis, jeigu jų veiklą reguliuojančių įstatymų joms leidžiama savo vardu turėti visų rūšių teises ir pareigas, sudaryti sutartis arba atlikti kitus teisinius veiksmus ir būti ieškovu bei atsakovu.

II DALIS

TAISYKLĖS, SUSIJUSIOS SU PREKIŲ ŽENKLAIS

1 SKYRIUS

Bendrijos prekių ženklo sąvoka ir jo įgijimo būdai

4 straipsnis

Žymenys, galintys sudaryti Bendrijos prekių ženklą

Bendrijos prekių ženklą gali sudaryti bet kokie žymenys, kuriuos galima pavaizduoti grafiškai, būtent: žodžiai, tarp jų asmenų pavardės, dizainas, raidės, skaitmenys, išorinis prekių arba jų įpakavimo vaizdas, jeigu jie leidžia atskirti vienos įmonės prekes ar paslaugas nuo kitų įmonių prekių ar paslaugų.

5 straipsnis

Bendrijos prekių ženklų savininkais galintys būti asmenys

Bendrijos prekių ženklų savininkais gali būti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, tarp jų ir pagal viešosios teisės reikalavimus įsteigtos institucijos.

6 straipsnis

Bendrijos prekių ženklo įgijimo būdai

Bendrijos prekių ženklas įgyjamas jį įregistravus.

7 straipsnis

Absoliutūs atsisakymo registruoti pagrindai

1.   Neregistruojami šie žymenys:

a)

4 straipsnio reikalavimų neatitinkantys žymenys;

b)

neturintys jokio skiriamojo požymio prekių ženklai;

c)

prekių ženklai, sudaryti tiktai iš žymenų arba nuorodų, kurie prekyboje gali būti naudojami žymėti rūšiai, kokybei, kiekiui, paskirčiai, vertei, geografinei kilmei arba prekių pagaminimo ar paslaugų suteikimo laikui, ar kitoms prekių ar paslaugų charakteristikoms;

d)

prekių ženklai, sudaryti tiktai iš tokių žymenų ar nuorodų, kurie dabartinėje kalboje arba sąžiningoje ir nusistovėjusioje prekybos praktikoje yra tapę bendriniais;

e)

žymenys, kurie yra vien:

i)

forma, kurią lemia pačių prekių rūšis; arba

ii)

prekių forma, būtina techniniam rezultatui gauti; arba

iii)

forma, suteikianti prekėms esminę vertę;

f)

prekių ženklai, prieštaraujantys viešajai tvarkai arba nusistovėjusiems moralės principams;

g)

prekių ženklai, kurie gali suklaidinti visuomenę, pavyzdžiui, dėl prekių ar paslaugų rūšies, kokybės ar geografinės kilmės;

h)

prekių ženklai, kurių registruoti kompetentingos institucijos nėra davusios sutikimo ir kuriuos pagal Paryžiaus konvencija dėl pramoninės nuosavybės apsaugos (toliau – Paryžiaus konvencija) 6 ter straipsnį turi būti atsisakyta registruoti;

i)

prekių ženklai, sudaryti iš Paryžiaus konvencijos 6 ter straipsnyje nenurodytų ir reikšmingų visuomenei turinčių ženkliukų, emblemų ir herbų, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos yra davusios sutikimą jų įregistravimui;

j)

vynų prekių ženklai, kuriuose yra arba kurie sudaryti iš vynus identifikuojančios geografinės nuorodos, arba stiprių alkoholinių gėrimų prekių ženklai, kuriuose yra arba kurie sudaryti iš stiprius alkoholinius gėrimus identifikuojančios geografinės nuorodos, kuriuos siekiama įregistruoti kaip tos kilmės vietos neturinčių vynų ar stiprių alkoholinių gėrimų prekių ženklus;

k)

prekių ženklai, kuriuose yra arba kuriuos sudaro kilmės nuoroda arba geografinė nuoroda, įregistruoti pagal 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (6) reikalavimus, kai jie atitinka kurį nors minėto reglamento 13 straipsnyje numatytą atvejį ir yra susiję su tos pačios rūšies produktais, su sąlyga, kad paraiška įregistruoti prekių ženklą buvo paduota po paraiškos įregistruoti kilmės nuorodą arba geografinę nuorodą pateikimo Komisijai dienos.

2.   1 dalies nuostatos taikomos, net jeigu prekių ženklo neregistravimo pagrindai galioja tiktai dalyje Bendrijos.

3.   1 dalies b, c ir d punktų nuostatos netaikomos, jeigu dėl prekių ženklo naudojimo jis yra tapęs atskiriamu nuo tų prekių ar paslaugų, kurioms prašoma registracijos.

8 straipsnis

Santykiniai atsisakymo registruoti prekių ženklą pagrindai

1.   Ankstesnio prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas, kurį įregistruoti buvo paduota paraiška, neregistruojamas:

a)

jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui, o prekės ar paslaugos, kurioms prašoma jį įregistruoti, yra tapačios prekėms ar paslaugoms, kurioms ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas;

b)

jeigu dėl savo panašumo į ankstesnį prekių ženklą ar tapatumo jam arba dėl prekių ar paslaugų, kurioms prekių ženklai yra skirti, panašumo ar tapatumo yra galimybė suklaidinti visuomenę toje teritorijoje, kurioje ankstesnis prekių ženklas yra apsaugotas; suklaidinimo galimybė apima ir galimybę sieti su ankstesniu prekių ženklu.

2.   1 dalyje nurodyti „ankstesni prekių ženklai“ reiškia:

a)

tokius prekių ženklus, kurių įregistravimo paraiškos padavimo data yra ankstesnė už Bendrijos prekių ženklo įregistravimo paraiškos padavimo datą, prireikus atsižvelgiant į šiems prekių ženklams prašomus suteikti prioritetus:

i)

Bendrijos prekių ženklus;

ii)

prekių ženklus, įregistruotus valstybėje narėje, o Belgijos, Nyderlandų ar Liuksemburgo atvejais – Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje;

iii)

prekių ženklus, įregistruotus pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus;

iv)

pagal Bendrijoje galiojančius tarptautinius susitarimus įregistruoti prekių ženklai;

b)

a punkte nurodytos prekių ženklų paraiškos atsižvelgiant į jų įregistravimą;

c)

prekių ženklai, kurie paraiškų įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo dieną arba atitinkamais atvejais – prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti Bendrijos prekių ženklą pateikimo dieną Paryžiaus konvencijos 6 bis straipsnyje vartojamų žodžių „plačiai žinomi“ prasme valstybėje narėje yra plačiai žinomi.

3.   Prekių ženklo savininkui užprotestavus, prekių ženklas neregistruojamas, jeigu prekių ženklo savininko atstovas ar patikėtinis savo vardu be savininko sutikimo paduoda paraišką įregistruoti prekių ženklą, išskyrus atvejus, kai atstovas ar patikėtinis pagrindžia savo veiksmus.

4.   Neregistruoto prekių ženklo arba kito prekyboje naudojamo didesnę negu vietinę reikšmę turinčio žymens savininkui užprotestavus, pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, kai ir jeigu pagal to žymens naudojimą reglamentuojančius Bendrijos ir valstybės narės teisės aktus:

a)

teisės į tą žymenį buvo įgytos iki paraiškos įregistruoti Bendrijos prekių ženklą padavimo dienos arba iki prašymo suteikti prioritetą paraiškai įregistruoti Bendrijos prekių ženklą pateikimo dienos;

b)

tas žymuo jo savininkui suteikia teisę uždrausti naudoti vėlesnį prekių ženklą.

5.   Be to, ankstesnio prekių ženklo, kaip apibrėžta 2 dalyje, savininkui užprotestavus pareikštas registruoti prekių ženklas neregistruojamas, jeigu jis yra tapatus ankstesniam prekių ženklui arba panašus į jį, ir turi būti registruojamas prekėms arba paslaugoms, kurios nėra panašios į tas, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, jeigu, kalbant apie ankstesnį Bendrijos prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą Bendrijoje arba, kalbant apie ankstesnį nacionalinį prekių ženklą, pareikštas registruoti prekių ženklas turi gerą vardą toje valstybėje narėje ir jeigu dėl prekių ženklo vartojimo be rimtos priežasties gali atsirasti galimybė nesąžiningai įgyti pranašumą arba pakenkti ankstesnio prekių ženklo išskirtinumui ar jo geram vardui.

2 SKYRIUS

Bendrijos prekių ženklų veikimas

9 straipsnis

Bendrijos prekių ženklų suteikiamos teisės

1.   Bendrijos prekių ženklas suteikia savininkui išimtines teises į jį. Savininkas turi teisę uždrausti visoms trečiosioms šalims be jo sutikimo komercinėje veikloje naudoti:

a)

bet kokį žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui, kuriuo ženklinamos prekės ar paslaugos yra tapačios toms prekėms ar paslaugoms, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas;

b)

bet kokį žymenį, kai dėl savo tapatumo Bendrijos prekių ženklui ar panašumo į jį ir dėl Bendrijos prekių ženklu ir tuo žymeniu ženklinamų prekių ar paslaugų tapatumo ar panašumo yra tikimybė, kad visuomenė bus suklaidinta; tikimybė suklaidinti apima galimybę susieti žymenį su prekių ženklu;

c)

bet kokį žymenį, tapatų Bendrijos prekių ženklui arba panašų į jį, kai juo žymimos prekės arba paslaugos yra nepanašios į tas, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, jeigu šis Bendrijoje turi gerą vardą ir jeigu dėl neteisėto žymens naudojimo įgyjamas nesąžiningas pranašumas arba pakenkiama Bendrijos prekių ženklo skiriamajam požymiui ar jo geram vardui.

2.   Vadovaujantis 1 dalies nuostatomis galima, inter alia, uždrausti:

a)

tokiu žymeniu žymėti prekes arba jų pakuotes;

b)

siūlyti tokiu žymeniu pažymėtas prekes, išleisti jas į rinką arba tuo tikslu jas sandėliuoti, taip pat siūlyti ar teikti juo pažymėtas paslaugas;

c)

importuoti arba eksportuoti tokiu žymeniu pažymėtas prekes;

d)

naudoti tokį žymenį komercinės veiklos dokumentuose arba reklamoje.

3.   Bendrijos prekių ženklo suteikiamos teisės nuo paskelbimo apie prekių ženklo įregistravimo dienos turi pirmenybę trečiųjų šalių atžvilgiu. Tačiau galima reikalauti pagrįsto dydžio kompensacijos už po Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo dienos atliekamus veiksmus, kurie dėl paskelbimo nuo tada tampa draudžiamais. Iki paskelbimo apie registraciją teismas negali byloje priimti sprendimo nagrinėjant bylą iš esmės.

10 straipsnis

Bendrijos prekių ženklo atgaminimas žodynuose

Jeigu Bendrijos prekių ženklą atgaminus žodyne, enciklopedijoje arba kitokiame informaciniame leidinyje susidaro įspūdis, kad tai yra bendrinis prekių ar paslaugų, kurioms ženklas yra įregistruotas, pavadinimas, Bendrijos prekių ženklo savininko prašymu leidėjas ne vėlesniame kaip kitame leidime privalo ženklą atgaminti su nuoroda, kad tai yra įregistruotas prekių ženklas.

11 straipsnis

Draudimas naudoti atstovo ar patikėtinio vardu registruotą Bendrijos prekių ženklą

Jeigu Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas šio prekių ženklo savininko atstovo ar patikėtinio vardu be savininko leidimo, savininkas turi teisę prieštarauti tam, kad atstovas ar patikėtinis naudotų jo ženklą, jeigu jis nebuvo davęs sutikimo tokiam naudojimui, nebent atstovas ar patikėtinis pateisintų savo veiksmus.

12 straipsnis

Bendrijos prekių ženklo veikimo apribojimas

Bendrijos prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims komercinėje veikloje naudoti:

a)

savo vardą, pavardę ir adresą;

b)

prekių ar teikiamų paslaugų rūšies, kokybės, kiekio, paskirties, vertės, geografinės kilmės, pagaminimo laiko nuorodas arba kitas jų charakteristikas;

c)

prekių ženklą, kai būtina nurodyti prekių ar paslaugų, pavyzdžiui, priedų ar atsarginių dalių, paskirtį;

jeigu toks naudojimas neprieštarauja sąžiningai pramoninės ir komercinės veiklos praktikai.

13 straipsnis

Bendrijos prekių ženklo suteikiamų teisių pasibaigimas

1.   Bendrijos prekių ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti naudoti šį ženklą prekėms, kurios paties ženklo savininko arba jo sutikimu yra išleistos į Bendrijos rinką pažymėtos tuo ženklu.

2.   1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu dėl pagrįstų priežasčių savininkas nesutinka su tolesniu prekių komercializavimu, ypač jeigu išleidus jas į rinką pasikeitė arba pablogėjo jų kokybė.

14 straipsnis

Papildomas nacionalinių įstatymų taikymas pažeidimų atvejais

1.   Bendrijos prekių ženklo suteikiamas teises reglamentuoja tik šio reglamento nuostatos. Visais kitais atvejais Bendrijos prekių ženklo pažeidimo klausimus X dalyje nustatyta tvarka reglamentuoja nacionalinių prekių ženklų pažeidimams skirti nacionaliniai įstatymai.

2.   Šis reglamentas nekliudo imtis valstybių narių įstatymų numatytų veiksmų prieš Bendrijos prekių ženklą, ypač civilinės atsakomybės ir nesąžiningos konkurencijos atvejais.

3.   Taikytinos procesinės taisyklės nustatomos vadovaujantis X dalies nuostatomis.

3 SKYRIUS

Bendrijos prekių ženklų naudojimas

15 straipsnis

Bendrijos prekių ženklų naudojimas

1.   Jeigu per penkerius metus nuo įregistravimo savininkas nepradėjo iš tikrųjų naudoti Bendrijos prekių ženklo Bendrijoje juo žymėdamas prekes arba paslaugas, kurioms jis buvo įregistruotas, arba jeigu ženklas nebuvo naudojamas penkerius metus iš eilės, Bendrijos prekių ženklui taikomos šiame reglamente numatytos sankcijos, išskyrus atvejus, kai ženklas nebuvo naudojamas dėl tinkamų priežasčių.

Taikant pirmą pastraipą naudojimas taip pat yra:

a)

Bendrijos prekių ženklo naudojimas tokia forma, kurios skiriasi elementai, jeigu jie nepakeičia ženklo skiriamojo pobūdžio, kuris buvo ženklo įregistravimo metu;

b)

Bendrijos prekių ženklo pritvirtinimas ant prekių arba jų pakuočių Bendrijoje išimtinai eksporto tikslais.

2.   Bendrijos prekių ženklo naudojimas savininko leidimu laikomas savininko naudojimu.

4 SKYRIUS

Bendrijos prekių ženklai kaip nuosavybės objektai

16 straipsnis

Bendrijos prekių ženklų vertinimas kaip nacionalinių prekių ženklų

1.   Jeigu 17–24 straipsniuose nenumatyta kitaip, Bendrijos prekių ženklas, kaip nuosavybės objektas, yra vertinamas visa apimtimi ir visai Bendrijos teritorijai taip, kaip ir nacionalinis prekių ženklas, įregistruotas valstybėje narėje, kurioje, sprendžiant iš Bendrijos prekių ženklų registro:

a)

savininkas atitinkamą dieną turi savo būstinę ar gyvenamąją vietą; arba

b)

jeigu a punkto nuostatos netaikomos, savininkas atitinkamą dieną yra įsisteigęs.

2.   1 dalyje nenurodytais atvejais joje minima valstybė narė yra ta valstybė narė, kurioje yra įsikūrusi Tarnybos būstinė.

3.   Jeigu Bendrijos prekių ženklų registre bendrasavininkiais nurodyti du ar daugiau asmenų, 1 dalies nuostatos taikomos pirmuoju nurodytam bendrasavininkiui; jeigu taip nėra, nuostatos taikomos kitiems bendrasavininkiams ta eilės tvarka, kuria jie nurodyti. Jeigu 1 dalies nuostatos negali būti pritaikytos nė vienam iš bendrasavininkių, taikomos 2 dalies nuostatos.

17 straipsnis

Perdavimas

1.   Bendrijos prekių ženklas gali būti perduotas atskirai nuo bet kokio įmonės perdavimo visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo registruotas, arba jų daliai.

2.   Visos įmonės perdavimas apima ir Bendrijos prekių ženklo perdavimą, išskyrus atvejus, kai sutinkamai su perdavimą reglamentuojančiais įstatymais yra priešingai nustatantis susitarimas arba kai aplinkybės akivaizdžiai rodo kitaip. Ši nuostata taikoma sutartiniam įsipareigojimui perduoti įmonę.

3.   Nepažeidžiant 2 dalies, Bendrijos prekių ženklo perdavimas atliekamas raštu ir turi būti sutarties šalių pasirašytas, išskyrus atvejus, kai tai atliekama teismo sprendimu; priešingu atveju perdavimas laikomas negaliojančiu.

4.   Kai iš perdavimo dokumentų aišku, kad perdavus Bendrijos prekių ženklą visuomenė gali būti klaidinama dėl prekių ar paslaugų, kurioms jis įregistruotas, kilmės, kokybės ar geografinės kilmės vietos, Tarnyba perdavimo neregistruoja, nebent teisių perėmėjas sutinka apriboti Bendrijos prekių ženklo registravimą prekėms ar paslaugoms, kurios neturėtų klaidinti.

5.   Vienos iš šalių prašymu perdavimas pažymimas registre ir apie jį paskelbiama.

6.   Kol registre nėra įrašo apie perdavimą, teisių perėmėjas negali remtis Bendrijos prekių ženklo registravimu suteikiamomis teisėmis.

7.   Jeigu Tarnyba reikalauja laikytis terminų ir jau yra gavusi prašymą įregistruoti perdavimą, teisių perėmėjas gali pateikti jai atitinkamus pareiškimus.

8.   Visi dokumentai, apie kuriuos 79 straipsnyje nurodytomis sąlygomis turi būti pranešta Bendrijos prekių ženklo savininkui, skiriami savininku registruotam asmeniui.

18 straipsnis

Atstovo vardu įregistruoto prekių ženklo perdavimas

Jeigu Bendrijos prekių ženklas be šio ženklo savininko leidimo yra įregistruotas savininko patikėtinio arba atstovo vardu, savininkas turi teisę reikalauti minėtą registraciją perduoti jam, išskyrus atvejus, kai patikėtinis arba atstovas pateisina savo veiksmus.

19 straipsnis

Daiktinės teisės

1.   Kad ir kokia būtų įmonė, Bendrijos prekių ženklas gali būti suteikiamas kaip užtikrinimas arba gali būti daiktinių teisių dalyku.

2.   Vienos iš šalių prašymu 1 dalyje nurodytos teisės įrašomos į registrą ir paskelbiamos.

20 straipsnis

Išieškojimai vykdymo procese

1.   Bendrijos prekių ženklas gali būti išieškotas vykdymo metu.

2.   16 straipsnyje nurodyti teismai ir valstybių narių institucijos turi išimtinę kompetenciją Bendrijos prekių ženklo išieškojimo vykdymo metu procese.

3.   Vienos iš šalių prašymu registre padaromas įrašas apie išieškojimą vykdymo metu ir apie tai paskelbiama.

21 straipsnis

Nemokumo procedūros

1.   Bendrijos prekių ženklas gali būti įtraukiamas tik į toje valstybėje narėje, kurios teritorijoje yra skolininko pagrindinių interesų centras, pradėtas nemokumo procedūras.

Tačiau jei skolininkas yra draudimo įmonė arba kredito įstaiga, kaip apibrėžta atitinkamai 2001 m. kovo 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/17/EB dėl draudimo įmonių reorganizavimo ir likvidavimo (7) ir 2001 m. balandžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/24/EB dėl kredito įstaigų reorganizavimo ir likvidavimo (8), vienintelės nemokumo procedūros, į kurias gali būti įtraukiamas Bendrijos prekių ženklas, yra tos, kurios pradėtos toje valstybėje narėje, kur ta įmonė arba įstaiga yra įregistruota.

2.   Bendrijos prekių ženklo bendrosios nuosavybės atveju 1 dalis taikoma bendrasavininkio daliai.

3.   Jeigu Bendrijos prekių ženklas yra įtraukiamas į nemokumo procedūras, kompetentingos nacionalinės institucijos prašymu Registre padaromas atitinkamas įrašas ir apie tai skelbiama 89 straipsnyje minimame Bendrijos prekių ženklų biuletenyje.

22 straipsnis

Licencijavimas

1.   Teisė naudotis Bendrijos prekių ženklu gali būti suteikiama visoms ar daliai prekių ar paslaugų, kurioms šis ženklas yra įregistruotas, taip pat visoje Bendrijoje arba jos dalyje. Licencija gali būti išimtinė arba neišimtinė.

2.   Bendrijos prekių ženklo savininkas gali to prekių ženklo suteikiamas teises panaudoti prieš licenciatą, pažeidžiantį bet kurią licencinės sutarties nuostatą dėl jos:

a)

trukmės;

b)

registracijos leidžiamos prekių ženklo naudojimo formos;

c)

prekių ar paslaugų, kurioms suteikta licencija, visumos;

d)

teritorijos, kurioje galima naudoti prekių ženklą; arba

e)

licenciato gaminamų prekių ar teikiamų paslaugų kokybės.

3.   Nepažeidžiant licencinės sutarties nuostatų, licenciatas tiktai gavęs savininko sutikimą gali pradėti teisminį procesą dėl teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo. Tačiau išimtinės licencijos savininkas gali tokį procesą pradėti, jeigu prekių ženklo savininkas, gavęs oficialų pranešimą, per atitinkamą laiką pats neiškelia bylos dėl teisių į prekių ženklą pažeidimo.

4.   Norėdamas gauti atlyginimą už jam padarytą žalą, licenciatas turi teisę įstoti į Bendrijos prekių ženklo savininko pradėtą teisminį procesą dėl teisių pažeidimo.

5.   Vienos iš šalių prašymu registre padaromas įrašas apie Bendrijos prekių ženklo licencijos suteikimą arba perdavimą ir apie tai paskelbiama.

23 straipsnis

Galiojimas trečiosioms šalims

1.   17, 19 ir 22 straipsniuose nurodyti teisiniai veiksmai, susiję su Bendrijos prekių ženklu, visoms valstybėse narėse esančioms trečiosioms šalims įsigalioja tiktai juos įrašius į registrą. Nepaisant to, šie veiksmai iki jų įrašymo į registrą galioja trečiosioms šalims, kurios teises į prekių ženklą įgijo po tokio veiksmo atlikimo dienos, tačiau teisių įgijimo dieną žinojo apie tokį veiksmą.

2.   1 dalies nuostatos netaikomos asmeniui, kuris Bendrijos prekių ženklą arba su Bendrijos prekių ženklu susijusią teisę įgyja perdavus visą įmonę arba kitokiu universaliu perėmimo būdu.

3.   20 straipsnyje nurodytų teisinių veiksmų galiojimą trečiosioms šalims reglamentuoja pagal 16 straipsnį nustatytos valstybės narės įstatymai.

4.   Iki bendrų valstybėms narėms taisyklių bankroto klausimais įsigaliojimo bankroto arba panašių procesų galiojimą trečiosioms šalims reglamentuoja tos valstybės narės, kurioje tokie procesai pagal nacionalinę teisę arba šioje srityje taikomas konvencijas pradedami pirmiausia.

24 straipsnis

Paraiška Bendrijos prekių ženklui kaip nuosavybės objektui

Paraiškoms Bendrijos prekių ženklams taikomos 16–23 straipsnių nuostatos.

III DALIS

PARAIŠKA BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLAMS

1 SKYRIUS

Paraiškų padavimas ir jas reglamentuojančios nuostatos

25 straipsnis

Paraiškų padavimas

1.   Paraiška Bendrijos prekių ženklui pareiškėjo nuožiūra paduodama:

a)

Tarnybai; arba

b)

centrinei valstybės narės pramoninės nuosavybės tarnybai arba Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybai. Taip paduota paraiška turi tokią pat galią, kaip ir tą pačią dieną Tarnybai paduota paraiška.

2.   Jeigu paraiška paduodama centrinei valstybės narės pramoninės nuosavybės tarnybai arba Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybai, ta tarnyba turi imtis visų reikiamų priemonių, kad per dvi savaites nuo paraiškos padavimo dienos paraiška būtų perduota Tarnybai. Ji gali imti iš pareiškėjo mokestį, kurio dydis neturi viršyti administracinių paraiškos priėmimo ir perdavimo Tarnybai išlaidų.

3.   2 dalyje minimos paraiškos, kurios į Tarnybą patenka vėliau nei po dviejų mėnesių nuo paraiškos padavimo dienos, laikomos paduotomis tą dieną, kai paraiška pasiekė Tarnybą.

4.   Praėjus dešimčiai metų nuo Reglamento (EB) Nr. 40/94 įsigaliojimo Komisija parengia ataskaitą apie paraiškų Bendrijos prekių ženklams padavimo sistemos taikymą kartu su bet kokiais pasiūlymais pertvarkyti šią sistemą.

26 straipsnis

Reikalavimai, kuriuos paraiškos turi atitikti

1.   Paraiškoje Bendrijos prekių ženklui turi būti:

a)

prašymas įregistruoti Bendrijos prekių ženklą;

b)

pareiškėją identifikuojanti informacija;

c)

prekių ir paslaugų, kurioms prašoma įregistruoti ženklą, sąrašas;

d)

prekių ženklo vaizdas.

2.   Už paraiškos Bendrijos prekių ženklui padavimą imamas paraiškos padavimo mokestis ir prireikus mokestis už vieną ar daugiau prekių arba paslaugų klasių.

3.   Paraiška Bendrijos prekių ženklui turi atitikti 162 straipsnyje minimo Įgyvendinimo reglamento (toliau – Įgyvendinimo reglamentas) reikalavimus.

27 straipsnis

Padavimo data

Paraiškos Bendrijos prekių ženklui padavimo diena laikoma ta diena, kurią pareiškėjas Tarnybai arba, jeigu paraiška paduodama centrinei valstybės narės pramoninės nuosavybės tarnybai arba Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnybai, pristato joms dokumentus su 26 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, jeigu per vieną mėnesį nuo aukščiau paminėtų dokumentų padavimo sumokami paraiškos padavimo mokesčiai.

28 straipsnis

Klasifikacija

Prekės ir paslaugos, kurioms paduodama paraiška Bendrijos prekių ženklui, klasifikuojamos pagal Įgyvendinimo reglamente nurodytą klasifikavimo sistemą.

2 SKYRIUS

Prioritetas

29 straipsnis

Teisė į prioritetą

1.   Tinkamai padavęs paraišką prekių ženklui bet kurioje ar bet kuriai valstybei, esančiai Paryžiaus konvencijos ar Pasaulinės Prekybos Organizacijos steigimo sutarties šalimi, asmuo arba jo teisių perėmėjai, paduodami paraišką Bendrijos prekių ženklui tam pačiam prekių ženklui bei prekėms arba paslaugoms, kurios yra tapačios toms, kurioms buvo paduota paraiška, arba priskiriamos prie jų, šešis mėnesius nuo pirmosios paraiškos padavimo dienos turi teisę į prioritetą.

2.   Kiekvienas paraiškos padavimas, kuris yra tolygus normaliam nacionaliniam paraiškos padavimui pagal nacionalinius valstybės, kurioje paduota paraiška, įstatymus arba dvišales ar daugiašales sutartis, pripažįstamas suteikiančiu teisę į prioritetą.

3.   Normalus nacionalinis paraiškos padavimas – tai bet koks paraiškos padavimas, kurio pakanka paraiškos padavimo datai nustatyti, neatsižvelgiant į paraiškos padavimo rezultatą.

4.   Kiekviena vėlesnė paraiška prekių ženklui, buvusi ankstesnės pirmosios paraiškos toms pačioms prekėms ar paslaugoms subjektu ir paduota toje pačioje ar tai pačiai valstybei, siekiant nustatyti prioritetą, laikoma pirmąja paraiška, jeigu vėlesnės paraiškos padavimo dieną ankstesnė paraiška buvo atšaukta, nuo jos buvo atsisakyta arba ji buvo atmesta nesudarius visuomenei galimybių su ja susipažinti ir nepalikus jokių kitų teisių ir jeigu ja nebuvo pasinaudota kaip pagrindu prašyti suteikti teisę į prioritetą. Po to ankstesnė paraiška nebegali būti panaudota kaip pagrindas suteikti teisę į prioritetą.

5.   Jeigu pirmą kartą paraiška buvo paduota valstybėje, kuri nėra Paryžiaus konvencijos arba Pasaulio prekybos organizacijos steigimo sutarties narė, 1–4 dalių nuostatos taikomos tiktai tiek, kiek ta valstybė, sprendžiant iš paskelbtų duomenų, pirmosios paraiškos padavimo Tarnybai pagrindu ir tolygiomis šiame reglamente numatytomis sąlygomis suteikia tokį pat poveikį turinčią teisę į prioritetą.

30 straipsnis

Prašymas pripažinti prioritetą

Pareiškėjas, norintis pasinaudoti ankstesnės paraiškos prioritetu, paduoda pareiškimą dėl prioriteto ir ankstesnės paraiškos kopiją. Jeigu ji parašyta ne viena iš Tarnybos kalbų, pareiškėjas pateikia ankstesnės paraiškos vertimą į vieną iš jos kalbų.

31 straipsnis

Teisės į prioritetą veikimas

Teisė į prioritetą reiškia, kad nustatant teisių pirmenybę prioriteto data yra laikoma Bendrijos prekių ženklo paraiškos padavimo data.

32 straipsnis

Bendrijos ir nacionalinės paraiškos prekių ženklui lygiavertiškumas

Paraiška Bendrijos prekių ženklui, kuriai buvo suteikta padavimo data, valstybėse narėse prilyginama įprastu būdu paduotai nacionalinei paraiškai, kur reikia – kartu su paraiškai Bendrijos prekių ženklui prašomu prioritetu.

3 SKYRIUS

Parodos prioritetas

33 straipsnis

Parodos prioritetas

1.   Jeigu pareiškėjas Bendrijos prekių ženklui eksponavo pareikštu ženklu pažymėtas prekes ar paslaugas oficialioje arba oficialiai pripažintoje tarptautinėje parodoje, atitinkančioje 1928 m. lapkričio 22 d. Paryžiuje pasirašytos Konvencijos dėl tarptautinių parodų, paskutinį kartą pataisytos 1972 m. lapkričio 30 d., sąlygas, padavęs paraišką per šešis mėnesius nuo pirmojo pareikštu ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų eksponavimo, ji gali prašyti nuo tos dienos suteikti 31 straipsnyje minimą teisę į prioritetą.

2.   Pareiškėjas, norintis prašyti pripažinti prioritetą pagal 1 dalį, privalo Įgyvendinimo reglamente nurodytomis sąlygomis pateikti pareikštu ženklu pažymėtų prekių ar paslaugų eksponavimo įrodymus.

3.   Valstybėje narėje arba trečiojoje šalyje suteiktas parodos prioritetas nepratęsia 29 straipsnyje nurodyto prioriteto laikotarpio.

4 SKYRIUS

Prašymas pripažinti nacionalinio prekių ženklo pirmenybę

34 straipsnis

Prašymas pripažinti nacionalinio prekių ženklo pirmenybę

1.   Ankstesnio prekių ženklo, įregistruoto valstybėje narėje, taip pat įregistruoto ir Beniliukso šalyse, arba įregistruoto pagal valstybėje narėje galiojančius tarptautinius susitarimus, savininkas, padavęs paraišką tapatų prekių ženklą įregistruoti kaip Bendrijos prekių ženklą tapačioms prekėms ar paslaugoms arba priskiriamoms prie tų prekių ar paslaugų, kurioms yra įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, gali prašyti Bendrijos prekių ženklui pripažinti ankstesnio prekių ženklo pirmenybę toje valstybėje narėje, kurioje arba kuriai jis yra įregistruotas.

2.   Pagal šį reglamentą pirmenybė reiškia vien tai, kad jeigu Bendrijos prekių ženklo savininkas atsisako nuo ankstesnio prekių ženklo arba leidžia pasibaigti jo galiojimo laikui, yra laikoma, jog jis ir toliau naudojasi tokiomis teisėmis, kokias būtų turėjęs, jeigu būtų išlikusi ankstesnio prekių ženklo registracija.

3.   Bendrijos prekių ženklui prašoma pripažinti pirmenybė nustoja galioti, jeigu paskelbiama, kad ankstesnis prekių ženklas, kurio pirmenybę prašoma pripažinti, iki Bendrijos prekių ženklo įregistravimo buvo panaikintas, paskelbtas negaliojančiu arba nuo jo buvo atsisakyta.

35 straipsnis

Prašymas pripažinti pirmenybę įregistravus Bendrijos prekių ženklą

1.   Bendrijos prekių ženklo prekėms ir paslaugoms, kurios yra tapačios prekėms ir paslaugoms, kurių atžvilgiu buvo įregistruotas ankstesnis prekių ženklas, arba kurios įeina į jų sudėtį, savininkas, kuris kartu yra ir ankstesnio tapataus prekių ženklo, įregistruoto valstybėje narėje, taip pat įregistruoto ir Beniliukso šalyse, arba įregistruoto pagal valstybėje narėje galiojančią tarptautinę registraciją, savininkas, gali prašyti ankstesnio prekių ženklo pirmenybę pripažinti valstybėje narėje, kurioje arba kuriai jis yra įregistruotas.

2.   Taikomos 34 straipsnio 2 ir 3 dalys.

IV DALIS

REGISTRAVIMO PROCEDŪRA

1 SKYRIUS

Paraiškų ekspertizė

36 straipsnis

Paraiškos padavimui keliamų reikalavimų nagrinėjimas

1.   Tarnyba patikrina, ar:

a)

paraiška Bendrijos prekių ženklui atitinka 27 straipsnyje nurodytus padavimo datos suteikimui keliamus reikalavimus;

b)

paraiška Bendrijos prekių ženklui atitinka šiame reglamente ir Įgyvendinimo reglamente įtvirtintas nuostatas;

c)

jeigu reikia, per nurodytą laiką buvo sumokėti mokesčiai už prekių ir paslaugų klases.

2.   Jeigu paraiška Bendrijos prekių ženklui neatitinka 1 dalyje nurodytų reikalavimų, Tarnyba pareikalauja, kad pareiškėjas per nurodytą laiką pašalintų trūkumus arba sumokėtų trūkstamus mokesčius.

3.   Jeigu per šį laiką nepašalinami 1 dalies a punkte nurodyti trūkumai arba nesumokėti mokesčiai, tokia paraiška nenagrinėjama kaip paraiška Bendrijos prekių ženklui. Jeigu pareiškėjas įvykdo Tarnybos reikalavimus, ji suteikia paraiškai tokią paraiškos padavimo datą, kurią buvo pašalinti trūkumai arba sumokėti mokesčiai.

4.   Jeigu per nurodytą laiką nepašalinami 1 dalies b punkte nurodyti trūkumai, Tarnyba paraišką atmeta.

5.   Jeigu per nurodytą laiką nesumokami 1 dalies c punkte paminėti mokesčiai, paraiška laikoma atšaukta, nebent būtų aišku, kokioms prekių ar paslaugų klasėms skirta sumokėtoji pinigų suma.

6.   Jeigu nesilaikoma prašymui pripažinti prioritetą keliamų reikalavimų, paraiška netenka teisės į prašomą pripažinti prioritetą.

7.   Jeigu nesilaikoma prašymui nacionaliniam prekių ženklui suteikti pirmenybę keliamų reikalavimų, paraiška netenka šios teisės.

37 straipsnis

Absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų nagrinėjimas

1.   Jeigu pagal 7 straipsnį negalima įregistruoti prekių ženklo kai kurioms arba visoms Bendrijos prekių ženklo paraiškoje nurodytoms prekėms ar paslaugoms, joms skirta paraiškos dalis atmetama.

2.   Jeigu prekių ženkle yra neturintis skiriamojo požymio elementas ir jeigu tokio elemento įtraukimas į prekių ženklą gali sukelti abejonių dėl prekių ženklo apsaugos apimties, Tarnyba kaip šio prekių ženklų registravimo sąlygos gali pareikalauti, kad pareiškėjas atsisakytų nuo išimtinės teisės į tokį elementą. Apie bet kokį atsisakymą, priklausomai nuo situacijos, skelbiama kartu su paraiška Bendrijos prekių ženklui arba su pranešimu apie jo įregistravimą.

3.   Paraiška neatmetama iki pareiškėjui bus sudaryta galimybė atšaukti ar pataisyti paraišką arba pateikti savo pastabas.

2 SKYRIUS

Paieška

38 straipsnis

Paieška

1.   Suteikusi paraiškai dėl Bendrijos prekių ženklo padavimo datą, Tarnyba parengia Bendrijos paieškos atskaitą, kurioje nurodo tuos pastebėtus ankstesnius Bendrijos prekių ženklus arba tas paraiškas Bendrijos prekių ženklams, kurios 8 straipsnio pagrindu gali būti panaudotos sukliudant pareikšto Bendrijos prekių ženklo įregistravimą.

2.   Jei pareiškėjas, paduodamas paraišką dėl Bendrijos prekių ženklo, pageidauja, kad valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos taip pat parengtų paieškos ataskaitą ir jei per paraiškos padavimo mokesčio mokėjimo terminą buvo sumokėtas atitinkamas paieškos mokestis, Tarnyba, suteikusi paraiškai dėl Bendrijos prekių ženklo padavimo datą, vieną jos kopiją perduoda centrinei kiekvienos valstybės narės, kuri Tarnybai pranešė apie savo sprendimą atlikti paiešką savo prekių ženklų registre pagal paraiškas Bendrijos prekių ženklams, pramoninės nuosavybės tarnybai.

3.   Kiekviena 2 dalyje paminėta centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba per du mėnesius nuo paraiškos Bendrijos prekių ženklui gavimo dienos perduoda Tarnybai paieškos ataskaitą, kurioje arba nurodo joje pastebėtus ankstesnius nacionalinius prekių ženklus arba paraiškas prekių ženklams, kurios 8 straipsnio pagrindu gali būti panaudotos sukliudant pareikšto Bendrijos prekių ženklo įregistravimą, arba nurodo, kad atliekant paiešką tokių teisių nerasta.

4.   3 dalyje minimos ataskaitos rengiamos ant standartinės formos, kurią nustato Tarnyba pasitarusi su Administracine taryba, nurodyta 126 straipsnio 1 dalyje (toliau – Administracinė taryba). Esminis šios formos turinys pateikiamas Įgyvendinimo reglamente.

5.   Už kiekvieną pagal 3 dalies reikalavimus pateiktą kiekvienos centrinės pramoninės nuosavybės tarnybos paieškos ataskaitą Tarnyba moka jai tam tikrą pinigų sumą. Ši suma, kuri turi būti vienoda kiekvienai tarnybai, nustatoma Biudžeto komiteto sprendimu, kuris priimamas trijų ketvirtadalių valstybių narių atstovų balsų dauguma.

6.   Tarnyba Bendrijos prekių ženklo pareiškėjui nedelsdama perduoda per 3 dalyje nurodytą laiką gautas Bendrijos ir prašomas nacionalines paieškų ataskaitas.

7.   Paskelbus apie paraišką Bendrijos prekių ženklui, – tai negali įvykti anksčiau nei praėjus ne mažiau kaip vienam mėnesiui nuo tos dienos, kai Tarnyba pareiškėjui perduoda paieškų ataskaitas, – Tarnyba bet kokio Bendrijos paieškos ataskaitoje nurodyto ankstesnio Bendrijos prekių ženklo ar paraiškos Bendrijos prekių ženklui savininkui praneša apie paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimą.

3 SKYRIUS

Paraiškos skelbimas

39 straipsnis

Paraiškos skelbimas

1.   Jeigu paraiškai dėl Bendrijos prekių ženklo keliami reikalavimai yra patenkinti ir pasibaigė 38 straipsnio 7 dalyje nurodytas laikotarpis, skelbiama pagal 37 straipsnį neatmesta paraiškos dalis.

2.   Jeigu paskelbus paraišką ji atmetama 37 straipsnio pagrindu, sprendimas atmesti paraišką paskelbiamas tik tapęs galutiniu.

4 SKYRIUS

Trečiųjų šalių pastabos ir protestas

40 straipsnis

Trečiųjų šalių pastabos

1.   Paskelbus paraišką Bendrijos prekių ženklui, kiekvienas fizinis arba juridinis asmuo ir kiekviena gamintojams, paslaugų teikėjams, prekybininkams ar vartotojams atstovaujanti grupė ar institucija gali pateikti Tarnybai savo rašytines pastabas, jose konkrečiai nurodydami, dėl kurių 7 straipsnyje paminėtų pagrindų prekių ženklas negali būti įregistruotas ex officio. Jie nėra Tarnybos procedūrų šalys.

2.   Apie 1 dalyje nurodytas pastabas pranešama pareiškėjui, kuris gali pateikti savo komentarą apie jas.

41 straipsnis

Protestas

1.   Per tris mėnesius nuo paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo dienos, remdamiesi tuo, kad 8 straipsnio pagrindu prekių ženklas negali būti įregistruotas, šie asmenys gali paduoti protestą dėl prekių ženklo įregistravimo:

a)

8 straipsnio 2 dalyje nurodyti ankstesnių prekių ženklų savininkai, o dėl 8 straipsnio 1 ir 5 dalyse nurodytų priežasčių – ir tokių prekių ženklų savininkų leidimą turintys licenciatai;

b)

8 straipsnio 3 dalyje nurodytų prekių ženklų savininkai;

c)

8 straipsnio 4 dalyje nurodytų ankstesnių ženklų ar žymenų savininkai ir asmenys, nacionalinių įstatymų pagrindu galintys naudotis tokiomis teisėmis.

2.   1 dalyje nurodytomis sąlygomis protestą prieš prekių ženklo registravimą taip pat galima paduoti, jeigu pagal 43 straipsnio 2 dalies antrąjį sakinį paskelbiama apie pakeistą paraišką.

3.   Protestas privalo būti paduotas raštu ir turi būti nurodomi jo pagrindai. Jis nelaikomas tinkamai paduotu, kol nesumokami mokesčiai už protesto padavimą. Per Tarnybos nustatytą laiką protestą pareiškęs asmuo savo teiginiams paremti gali pateikti faktus, įrodymus ir argumentus.

42 straipsnis

Protesto nagrinėjimas

1.   Nagrinėdama protestą, Tarnyba tiek kartų, kiek reikia, pasiūlo šalims per jos nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pačios pastabas.

2.   Pareiškėjo prašymu padavęs protestą ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki paraiškos Bendrijos prekių ženklui paskelbimo ankstesnis Bendrijos prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų buvo naudojamas žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir kurias savininkas mini pagrįsdamas protestą, arba kad buvo rimtų priežasčių ženklo nenaudoti, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra buvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, protestas atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymint tiktai dalį prekių ar paslaugų, kurioms jis yra įregistruotas, nagrinėjant protestą prekių ženklas laikomas įregistruotu tiktai tai prekių ar paslaugų daliai.

3.   2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje.

4.   Jeigu Tarnyba mano, kad tai yra tinkama, ji gali pasiūlyti šalims draugiškai susitarti.

5.   Jeigu nagrinėjant protestą nustatoma, kad negalima įregistruoti prekių ženklo daliai ar visoms paraiškoje Bendrijos prekių ženklui nurodytoms prekėms ar paslaugoms, paraiška atmetama toms prekėms ar paslaugoms. Priešingu atveju protestas atmetamas.

6.   Sprendimas dėl paraiškos atmetimo paskelbiamas tuomet, kai tampa galutinis.

5 SKYRIUS

Paraiškos atšaukimas, apribojimas, pakeitimas ir dalijimas

43 straipsnis

Paraiškos atšaukimas, apribojimas ir pakeitimas

1.   Pareiškėjas gali bet kada atšaukti savo paraišką Bendrijos prekių ženklui arba apriboti joje nurodytų prekių ar paslaugų sąrašą. Jeigu paraiška jau paskelbta, turi būti skelbiama apie jos atšaukimą arba apribojimą.

2.   Visais kitais atvejais pareiškėjo prašymu Bendrijos prekių ženklo paraiška gali būti pakeista tiktai pataisant pareiškėjo pavardę ir adresą, formulavimo arba dauginimo klaidas arba akivaizdžias klaidas, jeigu dėl tokių pataisymų iš esmės nepasikeičia prekių ženklas ir nėra išplečiamas prekių ar paslaugų sąrašas. Jeigu pakeitimai turi įtakos prekių ženklo vaizdui arba prekių ar paslaugų sąrašui ir yra daromi paraišką jau paskelbus, skelbiama pakeista prekių ženklo paraiška.

44 straipsnis

Paraiškos dalijimas

1.   Pareiškėjas gali padalyti paraišką, pareikšdamas, kad kai kurioms į pagrindinę paraišką įtrauktoms prekėms ir paslaugoms bus pateikiamos viena arba kelios atskirosios paraiškos. Atskirojoje paraiškoje nurodytos prekės ar paslaugos negali sutapti su pagrindinėje paraiškoje paliktomis arba į kitas atskirąsias paraiškas įtrauktomis prekėmis ar paslaugomis.

2.   Pareiškimas dėl paraiškos dalijimo nepriimamas:

a)

jei padavus protestą dėl pagrindinės paraiškos, tokioje atskirojoje paraiškoje atskiriamos prekės arba paslaugos, dėl kurių buvo paduotas protestas, tol, kol Protestų skyrius priima galutinį sprendimą ar kitaip užbaigiamos protesto nagrinėjimo procedūros;

b)

Įgyvendinimo reglamente nustatytais laikotarpiais.

3.   Pareiškimas dėl paraiškos dalijimo turi atitikti Įgyvendinimo reglamento nuostatas.

4.   Už pareiškimo dėl paraiškos dalijimo padavimą imamas mokestis. Paraiška laikoma nepaduota, kol už ją nesumokamas nustatytas mokestis.

5.   Padalijimas įsigalioja tą dieną, kai jis įregistruojamas Tarnybos saugomose pagrindinės paraiškos bylose.

6.   Visi su pagrindine paraiška susiję prašymai ir paraiškos bei mokesčiai, paduoti ir sumokėti iki tos dienos, kai Tarnyba gavo pareiškimą dėl paraiškos dalijimo, laikomi paduotais arba sumokėtais ir atskirosios paraiškos (paraiškų) atžvilgiu. Mokesčiai už pagrindinę paraišką, sumokėti iki atskirosios paraiškos gavimo dienos, negrąžinami.

7.   Ant atskirosios paraiškos užrašoma pagrindinės paraiškos registravimo data ir visos prioriteto bei pirmenybės datos.

6 SKYRIUS

Įregistravimas

45 straipsnis

Įregistravimas

Kai paraiška atitinka šio reglamento reikalavimus ir jei per 41 straipsnio 1 dalyje nurodytą laiką nepaduodamas protestas arba galutiniu sprendimu protestas atmetamas, prekių ženklas registruojamas kaip Bendrijos prekių ženklas, jeigu per nurodytą laiką sumokamas registravimo mokestis. Per šį laiką mokesčio nesumokėjus, paraiška laikoma atšaukta.

V DALIS

BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLŲ REGISTRACIJOS PAKEITIMAS, DALIJIMAS, GALIOJIMO TRUKMĖ IR JOS PRATĘSIMAS

46 straipsnis

Registracijos galiojimo trukmė

Bendrijos prekių ženklai registruojami dešimčiai metų nuo paraiškos padavimo dienos. Vadovaujantis 47 straipsniu, registracijos galiojimas toliau gali būti pratęstas kitiems dešimties metų laikotarpiams.

47 straipsnis

Registracijos galiojimo pratęsimas

1.   Prekių ženklo savininko arba bet kurio jo įgalioto asmens prašymu Bendrijos prekių ženklo registracija pratęsiama, jeigu už tai sumokami mokesčiai.

2.   Tarnyba iš anksto, likus pakankamai laiko, Bendrijos prekių ženklo savininkui ir bet kuriam turinčiam registruotas teises į jį asmeniui praneša apie registracijos galiojimo pabaigą. Tarnyba netenka atsakomybė už tokios informacijos nepateikimą.

3.   Prašymas pratęsti galiojimo laiką turi būti paduotas per šešių mėnesių laikotarpį, kuris pasibaigia paskutinę to mėnesio, kurį nutrūksta apsaugos galiojimas, dieną. Per šį laikotarpį turi būti sumokėti ir mokesčiai. To neatlikus, galima paduoti prašymą ir mokesčius sumokėti per kitą šešių mėnesių laikotarpį, kuris prasideda po pirmajame sakinyje nurodytos dienos, jeigu per šį vėlesnį laikotarpį sumokamas ir papildomas mokestis.

4.   Jeigu prašymas paduodamas arba mokesčiai sumokami tiktai už prekių ar paslaugų, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, dalį, registracijos galiojimas pratęsiamas tiktai toms prekėms ar paslaugoms.

5.   Galiojimo pratęsimas įsigalioja kitą dieną po esamos registracijos galiojimo pabaigos. Pratęsimas įregistruojamas.

48 straipsnis

Pakeitimas

1.   Per įregistravimo laiką arba pratęsus registracijos galiojimą nedaroma jokių registre įrašyto Bendrijos prekių ženklo pakeitimų.

2.   Nepaisant to, jeigu Bendrijos prekių ženkle yra nurodyta savininko vardas arba adresas, jo prašymu gali būti registruojami bet kokie pakeitimai, iš esmės nekeičiantys pradiniu pavidalu įregistruoto prekių ženklo tapatumo.

3.   Skelbiant apie pakeitimo įregistravimą paskelbiamas pakeisto ženklo vaizdas. Trečiosios šalys, kurių teisėms pakeitimas gali turėti įtakos, per tris mėnesius nuo paskelbimo gali užginčyti pakeitimo įregistravimą.

49 straipsnis

Registracijos dalijimas

1.   Bendrijos prekių ženklo savininkas gali padalyti registraciją, pareikšdamas, kad kai kurioms į pagrindinę registraciją įtrauktoms prekėms ir paslaugoms bus taikomos viena arba kelios atskirosios registracijos. Atskirojoje registracijoje nurodytos prekės ir paslaugos negali sutapti su pagrindinėje registracijoje paliktomis arba į kitas atskirąsias registracijas įtrauktomis prekėmis ar paslaugomis.

2.   Pareiškimas dėl registracijos padalijimo nepriimamas:

a)

jei padavus prašymą dėl teisių panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, tokiu pareiškimu dėl dalijimo atskiriamos prekės arba paslaugos, dėl kurių buvo paduotas prašymas dėl teisių panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, tol, kol Protestų skyrius priima galutinį sprendimą ar kitaip užbaigiamos procedūros;

b)

jei Bendrijos prekių ženklų teismo nagrinėjamoje byloje iškėlus priešieškinį dėl teisių panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, tokiu pareiškimu dėl dalijimo atskiriamos prekės arba paslaugos, kurių atžvilgiu buvo pareikštas priešieškinis, tol, kol Bendrijos prekių ženklo teismo sprendimas įrašomas į Registrą remiantis 100 straipsnio 6 dalimi.

3.   Pareiškimas dėl dalijimo turi atitikti Įgyvendinimo reglamento nuostatas.

4.   Už pareiškimo dėl dalijimo padavimą imamas mokestis. Pareiškimas laikomas nepaduotu, kol už jį nesumokamas nustatytas mokestis.

5.   Dalijimas įsigalioja tą dieną, kai jis įrašomas į Registrą.

6.   Visi su pagrindine registracija susiję prašymai ir paraiškos bei mokesčiai, paduoti ir sumokėti iki tos dienos, kai Tarnyba gavo pareiškimą dėl registracijos dalijimo, laikomi paduotais arba sumokėtais ir atskirosios registracijos (registracijų) atžvilgiu. Mokesčiai už pagrindinę registraciją, sumokėti iki pareiškimo dėl dalijimo gavimo dienos, negrąžinami.

7.   Į atskirąją registraciją įrašoma pagrindinės registracijos data ir visos prioriteto bei pirmenybės datos.

VI DALIS

ATSISAKYMAS NUO TEISINĖS APSAUGOS, PANAIKINIMAS IR NEGALIOJIMAS

1 SKYRIUS

Atsisakymas nuo teisinės apsaugos

50 straipsnis

Atsisakymas nuo teisinės apsaugos

1.   Galima atsisakyti nuo Bendrijos prekių ženklo apsaugos kai kurioms arba visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas.

2.   Apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos prekių ženklo savininkas Tarnybai praneša raštu. Atsisakymas neturi galios iki jo įrašymo į registrą.

3.   Apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos į registrą įrašoma tiktai turint jame nurodyto teisių savininko sutikimą. Jeigu buvo įregistruota licencija, apie atsisakymą nuo teisinės apsaugos įrašoma tiktai prekių ženklo savininkui įrodžius, jog jis yra licenciatui pranešęs apie savo ketinimą atsisakyti nuo teisinės apsaugos. Šis įrašas padaromas pasibaigus Įgyvendinimo reglamente nurodytam laikui.

2 SKYRIUS

Panaikinimo pagrindai

51 straipsnis

Panaikinimo pagrindai

1.   Bendrijos prekių ženklo savininko teisės paskelbiamos panaikintomis padavus Tarnybai prašymą arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje:

a)

jeigu penkerius metus iš eilės prekių ženklas Bendrijoje iš tikrųjų nebuvo naudojamas žymėti prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, ir nėra rimtų priežasčių jo nenaudoti; tačiau niekas negali reikalauti panaikinti savininko teises į Bendrijos prekių ženklą, jeigu laikotarpiu tarp penkerių metų laikotarpio pabaigos ir prašymo ar priešieškinio padavimo buvo pradėta arba vėl imta iš tikrųjų naudoti prekių ženklą; į naudojimo pradėjimą arba atnaujinimą neatsižvelgiama, jei tai įvyko per tris mėnesius iki prašymo arba priešieškinio padavimo dienos, prasidėjusius ne anksčiau kaip pasibaigus penkerių metų trukmės nenaudojimo laikui, jeigu buvo pasiruošimas naudojimo pradėjimui arba atnaujinimui prasidėjo tik po to, kai savininkas sužinojo, kad gali būti paduotas prašymas arba priešieškinis;

b)

jeigu dėl savininko veiksmų arba neveikimo prekių ženklas tapo bendriniu pavadinimu produktų ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, versle;

c)

jeigu dėl to, kad savininkas naudojo ženklą arba su savininko sutikimu jis buvo naudojamas žymėti toms prekėms arba paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas, prekių ženklas gali suklaidinti visuomenę, ypač dėl tų prekių ar paslaugų kilmės, kokybės ar geografinės kilmės vietos.

2.   Jeigu yra pagrindas panaikinti teises tiktai į tam tikras prekes ar paslaugas, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, paskelbiama apie savininko teisių panaikinimą tiktai į tokias prekes ar paslaugas.

3 SKYRIUS

Negaliojimo pagrindai

52 straipsnis

Absoliutūs negaliojimo pagrindai

1.   Padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu:

a)

jeigu Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas nesilaikant 7 straipsnio reikalavimų;

b)

jeigu pareiškėjas, paduodamas paraišką prekių ženklui, buvo nesąžiningas.

2.   Jeigu Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas pažeidžiant 7 straipsnio 1 dalies b, c arba d punktų reikalavimus, įregistravimo vis dėlto negalima paskelbti negaliojančiu, kai ženklas, naudojamas po įregistravimo, įgyja skiriamąjį požymį toms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis buvo įregistruotas.

3.   Jeigu negaliojimo pagrindai yra tiktai tam tikroms prekėms ar paslaugoms, kurioms Bendrijos prekių ženklas yra įregistruotas, prekių ženklas paskelbiamas negaliojančiu tiktai šioms prekėms ar paslaugoms.

53 straipsnis

Santykiniai negaliojimo pagrindai

1.   Padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, Bendrijos prekių ženklo įregistravimas paskelbiamas negaliojančiu:

a)

jeigu yra 8 straipsnio 2 dalyje minėtas ankstesnis prekių ženklas ir tenkinamos to straipsnio 1 arba 5 dalyje keliamos sąlygos;

b)

jeigu yra 8 straipsnio 3 dalyje nurodytas prekių ženklas ir tenkinamos toje dalyje keliamos sąlygos;

c)

jeigu yra 8 straipsnio 4 dalyje nurodytos ankstesnės teisės ir tenkinamos toje dalyje keliamos sąlygos.

2.   Bendrijos prekių ženklas taip pat gali būti paskelbiamas negaliojančiu padavus prašymą Tarnybai arba priešieškinį teisių pažeidimo byloje, jeigu tokio prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas vadovaujantis bet kokiomis ankstesnėmis teisėmis, vadovaujantis apsaugą reglamentuojančiais Bendrijos arba nacionaliniais teisės aktais; prie tokių teisių priskiriamos:

a)

teisė į vardą;

b)

teisė į asmens atvaizdą;

c)

autoriaus teisė;

d)

pramoninės nuosavybės teisė.

3.   Bendrijos prekių ženklas negali būti paskelbtas negaliojančiu, jeigu 1 arba 2 dalyje nurodytų teisių savininkas prieš paduodant prašymą pripažinti negaliojančiu arba priešieškinį aiškiai sutinka su Bendrijos prekių ženklo įregistravimu.

4.   Jeigu vienos iš 1 ar 2 dalyje nurodytų teisių savininkas buvo anksčiau padavęs prašymą Bendrijos prekių ženklą paskelbti negaliojančiu arba teisių pažeidimo byloje padavęs priešieškinį, jis negali paduoti naujo prašymo pripažinti negaliojančiu arba paduoti priešieškinio, remdamasis kitomis minėtomis teisėmis, kuriomis galėjo pasiremti pagrįsdamas savo pirmąjį pareiškimą ar priešieškinį.

5.   Taikomos 52 straipsnio 3 dalies nuostatos.

54 straipsnis

Apribojimai dėl neprieštaravimo pasekmės

1.   Jeigu Bendrijos prekių ženklo savininkas, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus iš eilės neprieštaravo dėl vėlesnio prekių ženklo naudojimo Bendrijoje, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu ženklu, prašyti paskelbti vėlesnio prekių ženklo įregistravimą negaliojančiu arba paduoti protestą prieš prekių ar paslaugų, kurioms vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas, žymėjimą juo, išskyrus atvejus, kai paraiška registruoti vėlesnį Bendrijos prekių ženklą buvo paduota nesąžiningai.

2.   Jeigu 8 straipsnio 2 dalyje nurodyto ankstesnio nacionalinio prekių ženklo arba kito 8 straipsnio 4 dalyje minimo ankstesnio prekių ženklo savininkas, nors apie tai ir žinodamas, penkerius metus iš eilės neprieštaravo dėl vėlesnio Bendrijos prekių ženklo naudojimo valstybėje narėje, kurioje ankstesnis prekių ženklas ar kitas ankstesnis žymuo buvo teisiškai apsaugoti, jis netenka teisės, remdamasis ankstesniu prekių ženklu ar kitokiu ankstesniu žymeniu, prašyti paskelbti vėlesnio prekių ženklo įregistravimą negaliojančiu arba paduoti protestą prieš prekių ir paslaugų, kuriomis vėlesnis prekių ženklas buvo naudojamas, žymėjimą juo, išskyrus atvejus, kai paraiška registruoti vėlesnį Bendrijos prekių ženklą buvo paduota nesąžiningai.

3.   1 ir 2 dalyse nurodytais atvejais vėlesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas neturi teisės protestuoti prieš naudojimąsi iš anksčiau turima teise, net jeigu pasinaudoti šia teise prieš vėlesnį Bendrijos prekių ženklą jau negalima.

4 SKYRIUS

Panaikinimo ir negaliojimo pasekmės

55 straipsnis

Panaikinimo ir negaliojimo pasekmės

1.   Laikoma, kad Bendrijos prekių ženklas nuo prašymo panaikinti arba priešieškinio padavimo dienos neturėjo tokios šiame reglamente nurodytos savo galios dalies, kokia buvo panaikintos jo savininko teisės. Vienos iš šalių prašymu sprendime gali būti nurodyta ta ankstesnė data, kurią atsirado viena iš panaikinimo priežasčių.

2.   Laikoma, kad Bendrijos prekių ženklas nuo pat pradžios neturėjo tokios šiame reglamente nurodytos savo galios dalies, kokia prekių ženklas buvo paskelbtas negaliojančiu.

3.   Išskyrus nacionalinių įstatymų nuostatas, susijusias arba su reikalavimais atlyginti dėl prekių ženklo savininko aplaidumo ar nesąžiningumo padarytus nuostolius, arba su neteisėtu praturtėjimu, retroaktyvus panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu veikimas neturi įtakos:

a)

jokiems dėl teisių pažeidimų priimtiems sprendimams, įgijusiems galutinio sprendimo galią ir priverstinai įvykdytiems iki sprendimo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu priėmimo;

b)

bet kokiai sutarčiai, sudarytai iki sprendimo panaikinti arba paskelbti negaliojančiu priėmimo, jeigu iki tokio sprendimo ji buvo įvykdyta; nepaisant to, atsižvelgiant į aplinkybes, remiantis teisingumu galima reikalauti grąžinti pagal atitinkamą sutartį sumokėtų sumų dalį.

5 SKYRIUS

Tarnybos procedūros, susijusios su panaikinimu ir paskelbimu negaliojančiu

56 straipsnis

Prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu

1.   Prašymą panaikinti Bendrijos prekių ženklo savininko teises arba paskelbti prekių ženklą negaliojančiu Tarnybai gali paduoti:

a)

jeigu taikytini 51 ir 52 straipsniai, kiekvienas juridinis ar fizinis asmuo arba kiekviena grupė ar organizacija, įsteigti, kad atstovautų gamintojų, paslaugų teikėjų, prekybininkų ar vartotojų interesus, kurie pagal jų veiklą reglamentuojančius įstatymus gali būti ieškovai ir atsakovai teisme;

b)

jeigu taikytina 53 straipsnio 1 dalis – 41 straipsnio 1 dalyje nurodyti asmenys;

c)

jeigu taikytina 53 straipsnio 2 dalis – toje nuostatoje nurodyti ankstesnių teisių savininkai arba asmenys, pagal valstybės narės įstatymus galintys naudotis šiomis teisėmis.

2.   Prašymas turi būti motyvuotas ir pateikiamas raštu. Iki mokesčio sumokėjimo jis laikomas nepaduotu.

3.   Prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu nepriimamas, jeigu ieškinys dėl tokio pat dalyko ir tokiu pat pagrindu, dalyvaujant toms pačioms šalims, buvo išnagrinėtas valstybės narės teisme ir įgijo galutinio sprendimo galią.

57 straipsnis

Prašymo nagrinėjimas

1.   Nagrinėdama prašymą panaikinti teises arba paskelbti negaliojančiu, Tarnyba tiek kartų, kiek reikia, pasiūlo šalims per savo nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pastabas.

2.   Bendrijos prekių ženklo savininko prašymu procedūros dėl prekių ženklo paskelbimo negaliojančiu šalimi esantis ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad penkerius metus iki prašymo paskelbti prekių ženklą negaliojančiu padavimo dienos ankstesnis Bendrijos prekių ženklas iš tikrųjų buvo naudojamas Bendrijoje žymint prekes ar paslaugas, kurioms jis įregistruotas, ir kad tuo savininkas pateisina savo prašymo padavimą, arba kad buvo rimtų priežasčių nenaudoti ženklo, jeigu tą dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo įregistruotas kaip nenaudojamas ir jeigu jis yra išbuvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus. Jeigu Bendrijos prekių ženklo paraiškos paskelbimo dieną ankstesnis Bendrijos prekių ženklas yra išbuvęs registruotas ne mažiau kaip penkerius metus, ankstesnio Bendrijos prekių ženklo savininkas turi pateikti įrodymus, kad, be kita ko, tą dieną buvo patenkinti visi 42 straipsnio 2 dalyje nurodyti reikalavimai. Nepateikus tai patvirtinančių įrodymų, prašymas paskelbti prekių ženklą negaliojančiu atmetamas. Jeigu ankstesnis Bendrijos prekių ženklas buvo naudojamas žymėti tik daliai prekių ar paslaugų, kurioms jis buvo įregistruotas, nagrinėjant prašymą paskelbti prekių ženklą negaliojančiu prekių ženklas laikomas įregistruotu tiktai tai prekių ar paslaugų daliai.

3.   2 dalies nuostatos taikomos 8 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytiems ankstesniems nacionaliniams prekių ženklams naudojimą valstybėje narėje, kurioje ankstesnis nacionalinis prekių ženklas yra saugomas, pakeičiant naudojimu Bendrijoje.

4.   Jeigu Tarnyba mano, kad tai yra tinkama, ji gali pasiūlyti šalims draugiškai susitarti.

5.   Kai nagrinėjant prašymą panaikinti teises arba paskelbti negaliojančiu nustatoma, kad prekių ženklas neturėjo būti įregistruotas kai kurioms arba visoms prekėms ar paslaugoms, kurioms jis yra įregistruotas, Bendrijos prekių ženklo savininko teisės panaikinamos arba ženklas paskelbiamas negaliojančiu toms prekėms ar paslaugoms. Priešingu atveju prašymas panaikinti savininko teises arba pripažinti prekių ženklą negaliojančiu atmetamas.

6.   Tarnybos sprendimas dėl prašymo panaikinti teises arba dėl paskelbimo negaliojančiu įrašomas į registrą tuomet, kai tampa galutinis.

VII DALIS

APELIACIJOS

58 straipsnis

Sprendimai, kuriems galima apeliacija

1.   Apeliacija gali būti paduodama dėl ekspertų, Protestų skyrių, Prekių ženklų administravimo ir Teisinio skyriaus bei Panaikinimo skyriaus sprendimų. Ji turi suspenduojantį poveikį.

2.   Paduoti apeliaciją dėl sprendimo, kuriuo nagrinėjimas vienos iš šalių atžvilgiu nėra baigiamas, galima tiktai kartu su galutiniu sprendimu, išskyrus atvejus, kai tokiame sprendime yra numatyta atskiros apeliacijos galimybė.

59 straipsnis

Asmenys, turintys teisę paduoti apeliaciją ir būti apeliacinės procedūros šalimis

Paduoti apeliaciją gali bet kuri klausimo nagrinėjime dalyvavusi šalis, kuriai priimtas sprendimas turi neigiamą reikšmę. Kiekviena klausimo nagrinėjime dalyvavusi šalis turi neatimamą teisę būti apeliacinio nagrinėjimo šalimi.

60 straipsnis

Apeliacijos terminai ir jos forma

Pranešimas apie apeliaciją Tarnybai turi būti paduodamas raštu per du mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą, dėl kurio buvo paduota apeliacija, dienos. Prašymas laikomas paduotu tik po to, kai sumokamas apeliacijos mokestis. Per keturis mėnesius nuo pranešimo apie sprendimą dienos turi būti paduodamas rašytinis prašymas, kuriame nurodomi apeliacijos pagrindai.

61 straipsnis

Sprendimų peržiūrėjimas ex parte bylose

1.   Jei apeliaciją padavusi šalis yra vienintelė procedūrų šalis ir jei tas skyrius, kurio sprendimas ginčijamas, mano, kad apeliacija turi būti priimta ir yra tinkamai pagrįsta, jis pataiso savo sprendimą.

2.   Jeigu per vieną mėnesį nuo dokumento, nurodančio pagrindus, gavimo dienos sprendimas nepataisomas, apeliacija nedelsiant ir neaptarinėjant jos pagrįstumo perduodama Apeliacinei tarybai.

62 straipsnis

Sprendimų peržiūrėjimas inter partes bylose

1.   Jei apeliaciją padavusiai šaliai prieštarauja kita šalis ir jei tas skyrius, kurio sprendimas ginčijamas, mano, kad apeliacija turi būti priimta ir yra tinkamai pagrįsta, jis pataiso savo sprendimą.

2.   Sprendimas gali būti taisomas tik tuomet, jei tas skyrius, kurio sprendimas ginčijamas, praneša kitai šaliai apie savo ketinimą jį taisyti, o ta šalis priima jį per du mėnesius nuo pranešimo gavimo dienos.

3.   Jei per du mėnesius nuo 2 dalyje minimo pranešimo gavimo dienos kita šalis nesutinka, kad sprendimą reikia taisyti ir tuo tikslu padaro pareiškimą arba per nustatytą laikotarpį nepadaro jokio pareiškimo, apeliacija nedelsiant ir neaptarinėjant jos pagrįstumo perduodama Apeliacinei tarybai.

4.   Tačiau, jei per vieną mėnesį nuo dokumento, nurodančio pagrindus, gavimo dienos, tas skyrius, kurio sprendimas ginčijamas, nenusprendžia, kad apeliacija yra priimtina ir tinkamai pagrįsta, jis, užuot ėmęsis 2 ir 3 dalyse numatytų priemonių, nedelsdamas ir neaptarinėdamas apeliacijos pagrįstumo, perduoda ją Apeliacinei tarybai.

63 straipsnis

Apeliacijų nagrinėjimas

1.   Jeigu apeliacija yra priimtina, Apeliacinė taryba patikrina jos leistinumą.

2.   Nagrinėdama apeliaciją, Apeliacinė taryba tiek kartų, kiek reikia, pasiūlo šalims per savo nustatytą laiką pateikti atsiliepimus į kitų šalių arba jos pačios pastabas.

64 straipsnis

Sprendimai dėl apeliacijų

1.   Išnagrinėjusi apeliacijos leistinumą, Apeliacinė taryba priima sprendimą dėl apeliacijos. Apeliacinė taryba gali arba pasinaudoti kokiais nors skyriaus, atsakingo už sprendimą, kuriam pateikta apeliacija, kompetencijai priklausančiais įgaliojimais, arba perduoti bylą tam skyriui nagrinėti toliau.

2.   Jeigu Apeliacinė taryba perduoda bylą nagrinėti toliau tam skyriui, kurio sprendimas buvo apskųstas, šis skyrius privalo vadovautis Apeliacinės tarybos ratio decidendi tol, kol nepasikeičia faktai.

3.   Apeliacinės tarybos sprendimai įsigalioja tiktai kai pasibaigia 65 straipsnio 5 dalyje nurodytas laikotarpis arba, jeigu per tą laiką buvo paduotas skundas Teisingumo Teismui, nuo tokio ieškinio atmetimo dienos.

65 straipsnis

Skundai Teisingumo Teismui

1.   Teisingumo Teismui galima skųsti Apeliacinės tarybos sprendimus dėl apeliacijų.

2.   Skundą galima pateikti dėl kompetencijos stokos, dėl esminio procedūrinio reikalavimo pažeidimo, dėl Sutarties, šio reglamento arba bet kurios su jos taikymu susijusios teisės normos pažeidimo ar piktnaudžiavimo įgaliojimais.

3.   Teisingumo Teismas turi teisę panaikinti arba pakeisti ginčijamą sprendimą.

4.   Byloje gali dalyvauti bet kuri Apeliacinėje taryboje vykusios procedūros šalis, kuriai jos sprendimas turėjo neigiamų padarinių.

5.   Skundas Teisingumo Teisme gali būti paduotas per du mėnesius nuo pranešimo apie Apeliacinės tarybos priimtą sprendimą dienos.

6.   Reikalaujama, kad Tarnyba imtųsi Teisingumo Teismo sprendimams vykdyti būtinų priemonių.

VIII DALIS

BENDRIJOS KOLEKTYVINIAI ŽENKLAI

66 straipsnis

Bendrijos kolektyviniai ženklai

1.   Bendrijos kolektyvinis ženklas yra Bendrijos prekių ženklas, kurio paraiškoje buvo nurodyta, kad jis yra toks, ir dėl kurio galima ženklo savininke esančios asociacijos narių prekes arba paslaugas atskirti nuo kitoms įmonėms priklausančių prekių arba paslaugų. Bendrijos kolektyvinių ženklų paraiškas gali paduoti gamintojų, paslaugų teikėjų ar prekybininkų asociacijos, kurios pagal jų veiklą reglamentuojančius įstatymus gali savo vardu turėti visų rūšių teises ir pareigas, sudaryti sutartis arba atlikti kitus teisinius veiksmus, būti ieškovu ir atsakovu teisme, taip pat ir kiti juridiniai asmenys, kurių veiklą reglamentuoja viešoji teisė.

2.   Nukrypstant nuo 7 straipsnio 1 dalies c punkto, pagal 1 dalį Bendrijos kolektyviniais ženklais gali būti žymenys arba nuorodos, kuriais prekyboje galima nurodyti geografinę prekių ar paslaugų kilmės vietą. Kolektyvinis ženklas nesuteikia jo savininkui teisės uždrausti trečiosioms šalims be jo sutikimo prekyboje naudoti tokius ženklus arba nuorodas, jeigu jie naudojami laikantis sąžiningos pramoninės ir komercinės veiklos praktikos; konkrečiai kalbant, tokiu ženklu negalima pasinaudoti prieš trečiąją šalį, turinčią teisę vartoti geografinį pavadinimą.

3.   Šis reglamentas galioja Bendrijos kolektyviniams ženklams tiek, kiek 67–74 straipsnių nuostatos nenustato kitaip.

67 straipsnis

Prekių ženklo naudojimą reglamentuojančios taisyklės

1.   Pareiškėjas Bendrijos kolektyviniam ženklui privalo per nurodytą laiką pateikti jo naudojimą reglamentuojančias taisykles.

2.   Naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse nurodomi asmenys, kuriems leidžiama naudoti ženklą, narystės asociacijoje sąlygos ir, jei jos yra, ženklo naudojimo sąlygos kartu su sankcijomis. 66 straipsnio 2 dalyje minimos prekių ženklo naudojimo taisyklės privalo leisti kiekvienam asmeniui, kurio prekės arba paslaugos yra kilusios iš aptariamos geografinės vietovės, tapti asociacijos, kuri yra ženklo savininkė, nariu.

68 straipsnis

Atsisakymas registruoti paraišką

1.   Be 36 ir 37 straipsniuose nurodytų paraiškos Bendrijos prekių ženklui atmetimo pagrindų, paraiška Bendrijos kolektyviniam ženklui gali būti atmetama, jeigu ji neatitinka 66 arba 67 straipsnio reikalavimų arba jeigu naudojimo taisyklės prieštarauja viešajai tvarkai ar pripažintiems moralės principams.

2.   Paraiška Bendrijos kolektyviniam ženklui taip pat atmetama tada, kai dėl jo pobūdžio ar reikšmės gali būti suklaidinta visuomenė ir ypač jeigu atrodo, kad jis gali būti palaikytas kuo nors kitu nei kolektyviniu ženklu.

3.   Paraiška neatmetama, jeigu pareiškėjas, vykdydamas 1 ir 2 dalių reikalavimus, iš dalies pakeičia naudojimą reglamentuojančias taisykles.

69 straipsnis

Trečiųjų šalių pastabos

Be 40 straipsnyje nurodytų atvejų, kiekvienas tame straipsnyje minimas asmuo, grupė arba institucija gali paduoti Tarnybai rašytines pastabas, paremtas konkrečiais pagrindais, dėl kurių pagal 68 straipsnį turėtų būti atsisakyta registruoti Bendrijos kolektyvinį ženklą.

70 straipsnis

Ženklų naudojimas

Kiekvienas asmuo, turintis teisę naudoti Bendrijos kolektyvinį ženklą, privalo jį naudoti taip, kaip yra reikalaujama šiame reglamente, jeigu yra tenkinamos ir kitos šiame reglamente Bendrijos prekių ženklų naudojimui keliamos sąlygos.

71 straipsnis

Ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pataisos

1.   Bendrijos kolektyvinio ženklo savininkas privalo pranešti Tarnybai apie visas jo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pataisas.

2.   Pataisa nenurodoma registre, jeigu pataisytos taisyklės neatitinka 67 straipsnyje keliamų reikalavimų arba jeigu jose yra vienas iš 68 straipsnyje nurodytų atsisakymo registruoti paraišką pagrindų.

3.   69 straipsnio nuostatos taikomos pataisytoms ženklo naudojimą reglamentuojančioms taisyklėms.

4.   Pagal šį reglamentą ženklo naudojimą reglamentuojančios pataisytos taisyklės įsigalioja tiktai nuo pataisos įrašymo į registrą datos.

72 straipsnis

Asmenys, turintys teisę iškelti bylą dėl teisių pažeidimo

1.   22 straipsnio 3 ir 4 dalių nuostatos, kuriose kalbama apie licenciatų teises, taikomos kiekvienam asmeniui, turinčiam teisę naudoti Bendrijos kolektyvinį ženklą.

2.   Bendrijos kolektyvinio ženklo savininkas asmenų, turinčių teisę naudoti ženklą, vardu turi teisę reikalauti kompensacijos, jeigu šie asmenys dėl neteisėto ženklo naudojimo patyrė nuostolių.

73 straipsnis

Panaikinimo pagrindai

Be 51 straipsnyje nurodytų panaikinimo pagrindų, Bendrijos kolektyvinio ženklo savininko teisės panaikinamos gavus prašymą Tarnyboje arba padavus priešieškinį teisių pažeidimo byloje, jeigu:

a)

savininkas nesiima reikiamų priemonių neleisti ženklo naudoti tokiu būdu, kuris nesuderinamas su jo naudojimo sąlygomis, jeigu šios egzistuoja ir yra nurodytos naudojimą reglamentuojančiose taisyklėse, kur reikia, su registre nurodytomis pataisomis;

b)

dėl savininko naudojimosi ženklu būdo visuomenė buvo pradėta klaidinti taip, kaip nurodyta 68 straipsnio 2 dalyje;

c)

ženklo naudojimą reglamentuojančių taisyklių pataisos registre buvo įrašytos nesilaikant 71 straipsnio 2 dalies reikalavimų, išskyrus atvejus, kai, ženklo savininkui vėl iš dalies pakeitus ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles, šie reikalavimai yra įvykdomi.

74 straipsnis

Paskelbimo negaliojančiu pagrindai

Be 52 ir 53 straipsniuose nurodytų paskelbimo negaliojančiu pagrindų, Bendrijos kolektyvinis ženklas paskelbiamas negaliojančiu gavus prašymą Tarnyboje arba padavus priešieškinį teisių pažeidimo byloje, jeigu jis įregistruotas nesilaikant 68 straipsnio reikalavimų, išskyrus atvejus, kai, ženklo savininkui iš dalies pakeitus ženklo naudojimą reglamentuojančias taisykles, šie reikalavimai yra įvykdomi.

IX DALIS

PROCEDŪRA

1 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

75 straipsnis

Sprendimus pagrindžiančių motyvų nurodymas

Tarnybos sprendimuose nurodomi juos pagrindžiantys motyvai. Sprendimai grindžiami tiktai tokiais motyvais ar įrodymais, apie kuriuos šalys galėjo pateikti savo atsiliepimus.

76 straipsnis

Faktų nagrinėjimas Tarnybos iniciatyva

1.   Procedūrų metu Tarnyba faktus nagrinėja savo iniciatyva; tačiau procedūros dėl atsisakymo registruoti paraiškas santykinių pagrindų atveju Tarnyba nagrinėja tiktai šalių nurodytus faktus, įrodymus bei argumentus bei siekiamą reikalavimų patenkinimo būdą.

2.   Tarnyba gali neatsižvelgti į faktus ar įrodymus, kurie nebuvo pateikti laiku.

77 straipsnis

Žodinis procesas

1.   Jeigu Tarnyba laiko, kad tikslingas žodinis procesas, žodžiu nagrinėjama Tarnybos reikalavimu arba kurios nors nagrinėjime dalyvaujančios šalies prašymu.

2.   Žodinis nagrinėjimas pas ekspertus, Protestų skyriuje ir Prekių ženklų administravimo ir Teisiniame skyriuje yra uždaras.

3.   Žodinis nagrinėjimas Anuliavimo skyriuje ir Apeliacinėje taryboje, taip pat ir sprendimo paskelbimas, yra vieši, jeigu tas skyrius, kuriame vyksta nagrinėjimas, nenusprendžia, kad dėl viešo posėdžio gali atsirasti didelių ir nepateisinamų sunkumų, ypač vienai iš byloje dalyvaujančių šalių.

78 straipsnis

Įrodymų pateikimas

1.   Kiekviename Tarnybos nagrinėjime įrodymų pateikimo ir gavimo priemonės yra:

a)

šalių paaiškinimai;

b)

prašymai pateikti informaciją;

c)

dokumentų ir įrodymų pateikimas;

d)

liudytojų parodymai;

e)

ekspertų nuomonės;

f)

pareiškimai, padaryti raštu prisiekus ar iškilmingai patvirtinus, arba turintys panašią galią pagal tos valstybės, kurioje pareiškimas padaromas, įstatymus.

2.   Atitinkamas byloje dalyvaujantis skyrius gali paskirti vieną savo atstovą pateiktiems įrodymams tirti.

3.   Jeigu Tarnyba mano, kad šalis, liudytojas ar ekspertas privalo duoti parodymus žodžiu, ji išsiunčia tokiam asmeniui šaukimą atvykti.

4.   Šalims pranešama, kad liudytojas arba ekspertas duoda parodymus Tarnyboje. Jos turi teisę dalyvauti liudytojui ar ekspertui duodant parodymus ir užduoti jiems klausimus.

79 straipsnis

Pranešimas

Vadovaudamasi nusistovėjusia praktika, Tarnyba suinteresuotoms šalims praneša apie sprendimus, šaukimus ir apie kiekvieną pranešimą ar kitokį informacijos pateikimą, nuo kurių pradedamas skaičiuoti terminas arba apie kuriuos šiems suinteresuotiems asmenims turi būti pranešta vadovaujantis kitomis šio reglamento arba Įgyvendinimo reglamento nuostatomis, arba apie kuriuos pranešti nurodė Tarnybos pirmininkas.

80 straipsnis

Sprendimų panaikinimas

1.   Jei Tarnyba padarė įrašą Registre arba priėmė sprendimą, kuriuose yra akivaizdi procedūrinė klaida, priskirtina Tarnybai, ši užtikrina, kad įrašas būtų anuliuotas, o sprendimas –panaikintas. Jei yra tik viena procedūrų šalis, kurios teisėms daro poveikį įrašas arba veiksmas, šie anuliuojami arba panaikinami net jei šalis klaidos nepastebėjo.

2.   1 dalyje minimą anuliavimą arba panaikinimą ex officio arba vienos iš procedūrų šalių prašymu nustato tas skyrius, kuris padarė įrašą arba priėmė sprendimą. Anuliavimas arba panaikinimas nustatomas per šešis mėnesius nuo tos dienos, kai registre buvo padarytas įrašas arba buvo priimtas sprendimas, pasitarus su procedūrų šalimis arba visais į registrą įrašytais teisių į atitinkamą Bendrijos prekių ženklą savininkais.

3.   Šis straipsnis neatima iš šalių teisės paduoti apeliaciją remiantis 58 ir 65 straipsnių nuostatomis arba galimybės Įgyvendinimo reglamente nustatyta tvarka ir sąlygomis ištaisyti visas kalbos, transkripcijos arba akivaizdžias klaidas Tarnybos sprendimuose arba Tarnybai priskirtinas klaidas registruojant prekių ženklą arba skelbiant apie registraciją.

81 straipsnis

Restitutio in integrum

1.   Pareiškėjo Bendrijos prekių ženklui ar savininko arba kitos Tarnybos nagrinėjamo šalies, kuri, nors ir, atsižvelgdama į aplinkybes, ėmėsi visų reikalingų priemonių, neįstengė laikytis Tarnybos nustatytų terminų ir kuri padavė dėl to prašymą, teisės atkuriamos, jeigu dėl minimo termino nesilaikymo atsirado tiesioginių šio reglamento nuostatų sąlygojamų padarinių, susijusių su kokių nors teisių į atlyginimą ar atlyginimo praradimu.

2.   Prašymas turi būti paduotas raštu per du mėnesius nuo termino nesilaikymo priežasties pašalinimo dienos. Per šį laiką turi būti baigtas neatliktas veiksmas. Prašymas priimamas tiktai vienus metus nuo tos dienos, kai sueina nesilaikytas terminas. Nepadavus prašymo pratęsti registracijos galiojimą arba nesumokėjus mokesčio už registracijos galiojimo pratęsimą, vienų metų laikotarpis, minimas 47 straipsnio 3 dalies trečiajame sakinyje, sutrumpinamas šešiais mėnesiais.

3.   Prašyme turi būti nurodyti jo padavimo pagrindai ir jį pagrindžiantys faktai. Prašymas laikomas nepaduotu, kol nesumokamas mokestis už teisių atkūrimą.

4.   Sprendimą dėl pareiškimo priima skyrius, kompetentingas priimti sprendimą dėl neatliktų veiksmų.

5.   Šio straipsnio nuostatos netaikomos 2 dalyje, 41 straipsnio 1 ir 3 dalyse bei 82 straipsnyje minimiems terminams.

6.   Jeigu pareiškėjo Bendrijos prekių ženklui ar savininko teisės yra atkuriamos, jis negali vis-a-vis pasinaudoti šiomis teisėmis prieš trečiąją šalį, kuri per laiką nuo teisių į paraišką arba į Bendrijos prekių ženklą netekimo iki paskelbimo apie šių teisių atkūrimą gera valia išleido į rinką prekes arba suteikė paslaugas, pažymėtas žymeniu, tapačiu Bendrijos prekių ženklui arba panašiu į jį.

7.   Trečioji šalis, galinti pasinaudoti 6 dalies nuostatomis, per du mėnesius nuo paskelbimo apie šių teisių atkūrimą gali trečiosios šalies teisėmis iškelti bylą dėl sprendimo atkurti Bendrijos prekių ženklo pareiškėjo ar savininko teises.

8.   Niekas šiame straipsnyje neapriboja valstybės narės teisės atlikti restitutio in integrum šiame reglamente numatytiems terminams ir valstybės institucijų teisės šių terminų laikytis.

82 straipsnis

Procedūrų pratęsimas

1.   Pareiškėjas Bendrijos prekių ženklui, jo savininkas arba bet kuri kita procedūrų, nukreiptų vis-à-vis Tarnybą, šalis, kuri nesilaikė jai Tarnybos nustatyto termino, gali pateikusi prašymą pratęsti procedūras, jei prašymo padavimo metu trūkstamas veiksmas jau yra atliktas. Prašymas pratęsti procedūras priimamas tik tuomet, kai jis paduodamas per du mėnesius po nesilaikyto termino pabaigos. Prašymas laikomas nepaduotu, kol nesumokamas mokestis už procedūrų pratęsimą.

2.   Šio straipsnio nuostatos netaikomos terminams, minimiems 25 straipsnio 3 dalyje, 27 straipsnyje, 29 straipsnio 1 dalyje, 33 straipsnio 1 dalyje, 36 straipsnio 2 dalyje, 41 ir 42 straipsniuose, 47 straipsnio 3 dalyje, 60 ir 62 straipsniuose, 65 straipsnio 5 dalyje, 81 ir 112 straipsniuose arba šiame straipsnyje arba Įgyvendinimo reglamente, po paraiškos padavimo prašant pripažinti prioritetą, kaip apibrėžta 30 straipsnyje, parodos prioritetą, kaip apibrėžta 33 straipsnyje, arba pirmenybę, kaip apibrėžta 34 straipsnyje.

3.   Padalinys, kompetentingas priimti sprendimą dėl trūkstamo veiksmo, priima sprendimą ir dėl paraiškos.

4.   Tarnybai priėmus paraišką, laikoma, kad aplinkybių, kuriomis nesilaikoma termino, neiškilo.

5.   Tarnybai atmetus paraišką, mokestis grąžinamas.

83 straipsnis

Nuoroda į bendruosius principus

Jeigu šiame reglamente, Įgyvendinimo reglamente, mokesčių taisyklėse arba Apeliacinės tarybos darbo tvarkos taisyklėse nėra procedūrinių nuostatų, Tarnyba atsižvelgia į valstybėse narėse visuotinai pripažintus proceso teisės principus.

84 straipsnis

Finansinių įsipareigojimų galiojimo pabaiga

1.   Tarnybos teisės į mokesčio sumokėjimą galiojimas pasibaigia praėjus ketveriems metams nuo tų kalendorinių metų, kuriais turėjo būti sumokėtas mokestis, pabaigos.

2.   Teisės reikalauti, kad Tarnyba grąžintų mokesčius arba sumokėtų mokesčių dydį viršijančias pinigų sumas, galiojimas pasibaigia praėjus ketveriems metams nuo tų kalendorinių metų, kuriais šios teisės atsirado, pabaigos.

3.   1 ir 2 dalyse nustatytas laikotarpis 1 dalyje nurodytu atveju pertraukiamas, kai paduodamas prašymas sumokėti mokesčius, o 2 dalyje nurodytu atveju – raštu pareiškus pagrįstas pretenzijas. Po pertraukimo jis vėl nedelsiant prasideda ir pasibaigia ne vėliau kaip praėjus šešeriems metams nuo tų metų, kuriais jis prasidėjo, pabaigos, išskyrus atvejus, kai tuo metu jau būna prasidėjęs teismo procesas dėl teisių įgyvendinimo; tokiu atveju šis laikotarpis pasibaigia ne anksčiau kaip po vienų metų nuo to momento, kai sprendimas tampa galutiniu.

2 SKYRIUS

Išlaidos

85 straipsnis

Išlaidos

1.   Pralaimėjusi protesto, panaikinimo, paskelbimo negaliojančiu arba apeliacijos bylos šalis atlygina kitos šalies sumokėtus mokesčius ir, neatsižvelgiant į tai, nepažeidžiant 119 straipsnio 6 dalies, padengia visas kitas dėl bylos turėtas išlaidas, taip pat kelionės išlaidas, dienpinigius ir patikėtinio, konsultanto ar advokato bei atlyginimą; kiekvienos išlaidų kategorijos dydžio ribos nustatomos vadovaujantis Įgyvendinimo reglamente nurodytais reikalavimais.

2.   Tačiau jeigu kiekviena šalis laimi vienais, tačiau pralaimi kitais klausimais, arba jeigu to reikalauja teisingumas, Protestų skyrius, Anuliavimo skyrius arba Apeliacinė taryba priima sprendimą išlaidas paskirstyti skirtingai.

3.   Šalis, kuri nutraukia bylos nagrinėjimą, atsiimdama paraišką Bendrijos prekių ženklui, protestą, prašymą panaikinti teises, prašymą paskelbti negaliojančiu ar apeliaciją, arba nepratęsia Bendrijos prekių ženklo registracijos galiojimo, arba atsisako nuo teisinės Bendrijos prekių ženklo apsaugos, turi atlyginti kitos pusės sumokėtus mokesčius ir jos patirtas išlaidas taip, kaip nurodyta 1 ir 2 dalyse.

4.   Jeigu byloje sprendimas nepriimamas, išlaidų paskirstymo klausimas sprendžiamas Protestų skyriaus, Anuliavimo skyriaus arba Apeliacinės tarybos nuožiūra.

5.   Jeigu šalys Protestų skyriuje, Anuliavimo skyriuje arba Apeliacinėje taryboje dėl išlaidų atlyginimo susitaria kitaip negu nurodyta pirmesnėse šio straipsnio dalyse, klausimą sprendžiantis skyrius į tai atsižvelgia.

6.   Protestų skyrius, Anuliavimo skyrius arba Apeliacinė taryba nustato pagal šio straipsnio pirmesnes dalis reikalingas sumokėti išlaidų atlyginimo sumas, kai šias sudaro tik Tarnybai sumokėti mokesčiai ir reprezentacinės išlaidos. Visais kitais atvejais reikalingas sumokėti išlaidų atlyginimo sumas paprašyti nustato Apeliacinės tarybos raštinė arba Protestų skyriaus ar Anuliavimo skyriaus darbuotojas. Prašymai priimami per du mėnesius po to, kai sprendimas, dėl kurio buvo paduotas prašymas nustatyti išlaidas, tapo galutinis. Per nurodytą laiką padavus prašymą, taip nustatyta suma Protestų skyriaus, Anuliavimo skyriaus arba Apeliacinės tarybos sprendimu gali būti iš naujo įvertinta.

86 straipsnis

Atlyginamų išlaidų dydį nustatančių sprendimų priverstinis vykdymas

1.   Kiekvienas galutinis atlyginamų išlaidų dydį nustatantis Tarnybos sprendimas yra privalomas vykdyti.

2.   Priverstinį sprendimo vykdymą valstybėje narėje reglamentuoja joje galiojančios civilinio proceso taisyklės. Prie sprendimo pridedamas potvarkis dėl jo priverstinio vykdymo, kuriame nereikalaujama jokių kitų formalumų, išskyrus priimto sprendimo autentiškumo patvirtinimą nacionalinėje įstaigoje, kurią tuo tikslu paskiria ir apie kurią Tarnybai bei Teisingumo Teismui praneša kiekvienos valstybės narės Vyriausybė.

3.   Atlikus šiuos formalumus dėl suinteresuotos šalies prašymo, ta šalis gali pereiti prie priverstinio vykdymo nacionalinių įstatymų nustatyta tvarka, tiesiogiai perduodama šį klausimą kompetentingai institucijai.

4.   Priverstinis sprendimo vykdymas gali būti sustabdytas tiktai Teisingumo Teismo sprendimu. Tačiau tokios valstybės teismai yra teismingi spręsti skundus dėl neteisingo priverstinio sprendimų vykdymo.

3 SKYRIUS

Visuomenės ir oficialių valstybės narės institucijų informavimas

87 straipsnis

Bendrijos prekių ženklų registras

Tarnyba veda registrą, kuris yra žinomas kaip Bendrijos prekių ženklų registras; ji pateikia jame informaciją, kurią užregistruoti arba įrašyti numato šis reglamentas arba Įgyvendinimo reglamentas. Visuomenė gali susipažinti su registre esančia medžiaga.

88 straipsnis

Susipažinimas su bylomis

1.   Be pareiškėjo sutikimo negalima susipažinti su dar nepaskelbtų paraiškų dėl Bendrijos prekių ženklų bylomis.

2.   Kiekvienas asmuo, galintis įrodyti, kad pareiškėjas Bendrijos prekių ženklui yra pareiškęs, jog įregistravus prekių ženklą registracijos suteikiamos teisės bus panaudotos prieš jį, gali susipažinti su bylomis iki tos paraiškos paskelbimo ir be pareiškėjo sutikimo.

3.   Po to, kai paraiška Bendrijos prekių ženklui paskelbiama, padavus prašymą galima susipažinti su paraiškos ir pagal ją įregistruoto prekių ženklo bylomis.

4.   Tačiau jeigu su bylomis susipažįstama 2 arba 3 dalyse nurodytomis sąlygomis, vadovaujantis Įgyvendinimo reglamentu galima neleisti susipažinti su tam tikrais jose esančiais dokumentais.

89 straipsnis

Periodiniai leidiniai

Tarnyba periodiškai leidžia:

a)

Bendrijos prekių ženklų biuletenį, kuriame paskelbia įrašus į Bendrijos prekių ženklų registrą ir kitokią informaciją, numatytą skelbti šiuo reglamentu arba Įgyvendinimo reglamentu;

b)

Oficialųjį leidinį, kuriame skelbiami pranešimai ir Tarnybos pirmininko pateikta bendro pobūdžio informacija, taip pat bet kuri kita šiam reglamentui arba jo įgyvendinimui svarbi informacija.

90 straipsnis

Administracinis bendradarbiavimas

Jeigu šiame reglamente arba nacionaliniuose įstatymuose nenumatyta kitaip, Tarnyba ir valstybių narių teismai arba institucijos paprašyti padeda vieni kitiems, suteikdami informaciją arba leisdami susipažinti su bylomis. Jeigu Tarnyba leidžia susipažinti su bylomis teismams, prokuroro priežiūros įstaigoms arba centrinėms pramoninės nuosavybės žinyboms, tokiam susipažinimui 88 straipsnyje nustatyti reikalavimai netaikomi.

91 straipsnis

Keitimasis leidiniais

1.   Tarnyba ir valstybių narių centrinės pramoninės nuosavybės žinybos paprašytos nemokamai siunčia viena kitai jų pačių naudojimui vieną arba daugiau atitinkamų savo leidinių egzempliorių.

2.   Tarnyba gali sudaryti sutartis dėl keitimosi arba aprūpinimo leidiniais.

4 SKYRIUS

Atstovavimas

92 straipsnis

Bendrieji atstovavimo principai

1.   Pagal 2 dalies nuostatas niekas nėra verčiamas būti atstovaujamas Tarnyboje.

2.   Neapribojant 3 dalies antrojo sakinio teisinės galios, fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Bendrijoje neturi savo gyvenamosios ar pagrindinio verslo vietos arba neturi faktiškų ir veikiančių pramoninių ir komercinių steiginių, sutinkamai su 93 straipsnio 1 dalimi privalo būti atstovaujami Tarnyboje atliekant visus šiame reglamente nurodytus veiksmus, išskyrus paraiškos Bendrijos prekių ženklui padavimą; Įgyvendinimo reglamente gali būti numatytos ir kitokios išimtys.

3.   Fiziniai arba juridiniai asmenys, kurie Bendrijoje turi savo gyvenamąją arba pagrindinio verslo vietą, arba faktiškus ir veikiančius pramoninius ir komercinius steiginius, gali būti atstovaujami Tarnyboje darbuotojo. Įgyvendinimo reglamente. Juridinio asmens darbuotojas, kuriam taikomos šios straipsnio dalies nuostatos, gali atstovauti ir kitiems juridiniams asmenims, palaikantiems ekonominius ryšius su pirmuoju juridiniu asmeniu, net jeigu tie kiti juridiniai asmenys Bendrijoje nei turi savo gyvenamąją ar pagrindinę verslo vietą, nei turi faktiškų ir veikiančių pramoninių ir komercinių steiginių.

4.   Įgyvendinimo reglamente nustatoma, ar ir jei taip, – kokiomis sąlygomis darbuotojas turi pateikti Tarnybai pasirašytą prie bylos pridedamą įgaliojimą.

93 straipsnis

Profesionalūs atstovai

1.   Atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims Tarnyboje gali tiktai:

a)

praktikuojantys teisininkai, kurių kvalifikacija pripažįstama vienoje iš valstybių narių ir kurie turi savo verslo vietą Bendrijoje, – tiek, kiek jie turi teisę būti atstovais prekių ženklų klausimais tokioje valstybėje; arba

b)

profesionalūs atstovai, kurių vardai yra tuo tikslu Tarnybos sudarytuose sąrašuose. Įgyvendinimo reglamente nustatoma, ar ir jei taip, – kokiomis sąlygomis Tarnyboje atstovaujantys asmenys turi pateikti Tarnybai pasirašytą prie bylos pridedamą įgaliojimą.

Tarnyboje atstovaujantys asmenys privalo pateikti prie bylos pridedamą pasirašytą įgaliojimą, išsamiau apibūdintą Įgyvendinimo reglamente.

2.   Į profesionalių atstovų sąrašą gali būti įtrauktas kiekvienas fizinis asmuo, atitinkantis tokius reikalavimus:

a)

jis privalo būti vienos iš valstybių narių pilietis;

b)

jo verslo vieta ar darbo vieta privalo būti Bendrijoje;

c)

jis privalo turėti teisę atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims prekių ženklų klausimais valstybės narės centrinėje pramoninės nuosavybės tarnyboje. Jeigu toje valstybėje šios teisės suteikimui nėra būtina turėti specialią profesinę kvalifikaciją, asmenys, pareiškusieji norą būti įtraukti į sąrašą asmenų, galinčių atlikti su prekių ženklais susijusius veiksmus tokios valstybės centrinėje pramoninės nuosavybės žinyboje, privalo būti tuo nuolat vertęsi ne mažiau kaip penkerius metus. Tačiau tiems asmenims, kurių profesinis pasirengimas atstovauti fiziniams arba juridiniams asmenims prekių ženklų klausimais vienos iš valstybių narių centrinėje pramoninės nuosavybės žinyboje yra oficialiai pripažįstamas pagal tokios valstybės taisykles, reikalavimas būti dirbusiam pagal profesiją netaikomas.

3.   Į sąrašą įtraukiama, jeigu yra paduotas prašymas ir pateiktas tos valstybės narės centrinės pramoninės nuosavybės žinybos išduotas pažymėjimas, kuriame nurodyta, kad yra tenkinamos 2 dalyje nurodytos sąlygos.

4.   Tarnybos pirmininkas gali padaryti išimtis:

a)

2 dalies c punkto antrajame sakinyje išdėstytam reikalavimui, jeigu kandidatas pateikia įrodymų, kad jis reikalaujamą kvalifikaciją yra įgijęs kitu būdu;

b)

esant ypatingoms aplinkybėms –2 dalies a punkte išdėstytam reikalavimui.

5.   Aplinkybės, kurioms esant asmuo gali būti išbrauktas iš profesionalių atstovų sąrašo, nurodytos Įgyvendinimo reglamente.

X DALIS

SU BENDRIJOS PREKIŲ ŽENKLAIS SUSIJUSIŲ TEISINIŲ GINČŲ TEISMINGUMAS IR PROCESAS

1 SKYRIUS

Reglamento (EB) Nr. 44/2001 taikymas

94 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 44/2001 taikymas

1.   Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, byloms dėl Bendrijos prekių ženklų ir dėl paraiškų Bendrijos prekių ženklams, taip pat Bendrijos prekių ženklais ir nacionaliniais prekių ženklais grindžiamoms tuo pat metu ar vėlesniu laiku keliamoms byloms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 44/2001.

2.   Bylų, susijusių su 96 straipsnyje nurodytais ieškiniais ir pretenzijomis, atveju:

a)

netaikomi Reglamento (EB) Nr. 44/2001 2, 4 straipsniai, 5 straipsnio 1, 3, 4 bei 5 punktai ir 31 straipsnis;

b)

Reglamento (EB) Nr. 44/2001 23 ir 24 straipsniai taikomi atsižvelgiant į šio reglamento 97 straipsnio 4 dalyje nurodytus apribojimus;

c)

Reglamento (EB) Nr. 44/2001 II skyriaus nuostatos, taikomos valstybėse narėse gyvenantiems asmenims, taikomos ir tokiems asmenims, kurie negyvena nė vienoje iš valstybių narių, tačiau yra įsisteigę joje.

2 SKYRIUS

Ginčai dėl bendrijos prekių ženklų pažeidimo ir galiojimo

95 straipsnis

Bendrijos prekių ženklų teismai

1.   Valstybės narės šiame reglamente jiems numatytoms funkcijoms vykdyti paskiria kaip galima mažiau jų teritorijoje esančių pirmosios ir antrosios instancijų nacionalinių bendrosios kompetencijos ir specializuotų teismų (toliau – Bendrijos prekių ženklų teismai).

2.   Kiekviena valstybė narė per trejus metus nuo Reglamento (EB) Nr. 40/94 įsigaliojimo perduoda Komisijai Bendrijos prekių ženklų teismų sąrašą, kuriame nurodo jų pavadinimus ir teritorinį teismingumą.

3.   Apie kiekvieną po 2 dalyje nurodyto sąrašo perdavimo padarytą teismų skaičiaus, pavadinimo ar teritorinio teismingumo pasikeitimą valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai.

4.   2 ir 3 dalyse nurodytą informaciją Komisija perduoda valstybėms narėms ir paskelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5.   Iki valstybė narė perduoda 2 dalyje nurodytą sąrašą, visos pagal 96 straipsnyje nurodytus ieškinius iškeltos bylos, kurios pagal 97 straipsnį yra teismingos tos valstybės teismams, sprendžiamos tame konkrečios valstybės teisme, kuriam byla ratione loci ir ratione materiae būtų teisminga tuo atveju, jei byla būtų keliama dėl toje valstybėje registruoto nacionalinio prekių ženklo.

96 straipsnis

Teismingumas teisių pažeidimo ir galiojimo atvejais

Išskirtinai Bendrijos prekių ženklų teismams teismingos:

a)

visos teisių pažeidimo bylos ir, jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai, gresiančio teisių į Bendrijos prekių ženklus pažeidimo bylos;

b)

jeigu tai leidžia nacionaliniai įstatymai, bylos dėl pripažinimo, jog teisių pažeidimo nebuvo;

c)

visos bylos, iškeltos dėl 9 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje nurodytų veiksmų;

d)

priešieškiniai dėl Bendrijos prekių ženklo panaikinimo arba jų paskelbimo negaliojančiais 100 straipsnyje nurodytomis sąlygomis.

97 straipsnis

Tarptautinis teismingumas

1.   Jeigu kitaip nenurodyta šiame reglamente, o taip pat ir bet kurioje pagal 94 straipsnį taikomo Reglamento (EB) Nr. 44/2001 nuostatoje, 96 straipsnyje nurodytos bylos ir pretenzijos keliamos tos valstybės narės, kurioje gyvena atsakovas, teismuose arba, jeigu jis negyvena nė vienoje valstybėje narėje, tos valstybės, kurioje jis yra įsisteigęs, teismuose.

2.   Jeigu atsakovas negyvena ir nėra įsisteigęs jokioje valstybėje narėje, tokios bylos keliamos valstybės narės, kurioje gyvena ieškovas, teismuose arba, jeigu jis negyvena nė vienoje valstybėje narėje, tos valstybės, kurioje jis įsisteigęs, teismuose.

3.   Jeigu nei atsakovas, nei ieškovas neturi tokios gyvenamosios vietos ar nėra taip įsisteigęs, tokios bylos nagrinėjamos valstybės narės, kurioje yra Tarnybos būstinė, teismuose.

4.   Nepaisant 1, 2 ir 3 dalių nuostatų:

a)

jeigu šalys susitaria, kad ginčas teismingas kitam Bendrijos prekių ženklų teismui, taikomas Reglamento (EB) Nr. 44/2001 23 straipsnis;

b)

jeigu atsakovas praneša apie ketinimą gintis kitame Bendrijos prekių ženklų teisme, taikomas Reglamento (EB) Nr. 44/2001 24 straipsnis.

5.   96 straipsnyje nurodytos bylos ir ieškiniai, išskyrus bylas dėl pripažinimo, kad Bendrijos prekių ženklo teisių pažeidimo nebuvo, taip pat gali būti keliamos tos valstybės narės, kurioje įvyko ar grėsė įvykti teisių pažeidimas arba kurioje 9 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje numatyta prasme buvo atlikti veiksmai, teismuose.

98 straipsnis

Teismingumo apimtis

1.   Bendrijos prekių ženklų teismams, kurių teismingumas grindžiamas 97 straipsnio 1–4 dalių reikalavimais, yra teismingos:

a)

bet kurioje valstybėje narėje atlikti ar grėsę būti atlikti teisių pažeidimai;

b)

9 straipsnio 3 dalies antrajame sakinyje apibrėžti bet kurioje valstybėje narėje atlikti veiksmai.

2.   Bendrijos prekių ženklų teismui, kurio teismingumas yra grindžiamas 97 straipsnio 5 dalies reikalavimais, yra teismingi tik tie veiksmai, kurie buvo atlikti ar grėsė būti atlikti toje valstybėje narėje, kurioje įsikūręs teismas.

99 straipsnis

Galiojimo prezumpcija – Atsakovo argumentai dėl bylos esmės

1.   Bendrijos prekių ženklų teismai Bendrijos prekių ženklą laiko galiojančiu, nebent atsakovas iškelia jo galiojimo klausimą, paduodamas priešieškinį dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančia.

2.   Bendrijos prekių ženklo galiojimo klausimas negali būti keliamas bylose dėl pripažinimo, kad teisių pažeidimo nebuvo.

3.   96 straipsnio a ir c punktuose nurodytose bylose pareiškimai, susiję su Bendrijos prekių ženklo panaikinimu arba paskelbimu negaliojančiu, paduoti ne kaip priešieškiniai, priimami tik tuo atveju, jei atsakovas nurodo, kad Bendrijos prekių ženklo savininko teises galima panaikinti dėl ženklo nenaudojimo arba kad Bendrijos prekių ženklą galima paskelbti negaliojančiu dėl atsakovo turimų ankstesnių teisių į jį.

100 straipsnis

Priešieškinis

1.   Priešieškinis dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu gali būti paduodamas tik remiantis šiame reglamente nurodytais panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu pagrindais.

2.   Bendrijos prekių ženklų teismas atmeta priešieškinį dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, jeigu tuo pačiu pagrindu, dėl to paties dalyko ir dalyvaujant toms pačioms šalims Tarnybos priimtas sprendimas jau yra tapęs galutiniu.

3.   Jeigu priešieškinis yra pareiškiamas byloje, kurioje prekių ženklo savininkas jau nėra šalis, jam apie tai pranešama, ir jis gali nacionalinio įstatymo numatytomis sąlygomis įstoti į bylą šalies teisėmis.

4.   Bendrijos prekių ženklų teismas, kuriam buvo pareikštas priešieškinis dėl Bendrijos prekių ženklo panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu, Tarnybai praneša priešieškinio padavimo datą. Tarnyba šį faktą įrašo Bendrijos prekių ženklų registre.

5.   Taikomos 57 straipsnio 2–5 dalys.

6.   Jeigu Bendrijos prekių ženklų teismas priešieškinio panaikinti Bendrijos prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu atžvilgiu yra priėmęs sprendimą, kuris tapo galutiniu, sprendimo kopija nusiunčiama Tarnybai. Kiekviena šalis gali paprašyti informacijos apie tokį persiuntimą. Vadovaudamasi Įgyvendinimo reglamentu, Tarnyba šį sprendimą įrašo Bendrijos prekių ženklų registre.

7.   Priešieškinį dėl panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu nagrinėjantis Bendrijos prekių ženklų teismas teisių į Bendrijos prekių ženklą savininko prašymu ir išklausęs kitas šalis gali sustabdyti bylos nagrinėjimą ir pasiūlyti atsakovui per Tarnybos nustatytą laiką prašymą panaikinti arba paskelbti negaliojančiu paduoti jai. Jei per šį laiką prašymas nepaduodamas, byla nagrinėjama toliau, o priešieškinis laikomas atšauktu. Taikoma 104 straipsnio 3 dalis.

101 straipsnis

Taikoma teisė

1.   Bendrijos prekių ženklų teismai taiko šio reglamento nuostatas.

2.   Visais šio reglamento nereglamentuojamais klausimais Bendrijos prekių ženklų teismas taiko savo nacionalinę teisę, taip pat ir savo tarptautinės privatinės teisės normas.

3.   Jeigu šiame reglamente nenurodyta kitaip, Bendrijos prekių ženklų teismas taiko tokias procesines teisės normas, kurios teismo buvimo vietos valstybėje narėje taikomos tokio pat pobūdžio byloms dėl nacionalinio prekių ženklo.

102 straipsnis

Sankcijos

1.   Jeigu Bendrijos prekių ženklų teismas nustato, kad atsakovas pažeidė arba galėjo pažeisti teises į Bendrijos prekių ženklą, jis, išskyrus atvejus, kai dėl ypatingų priežasčių galima nuspręsti kitaip, priima nutarimą uždrausti atsakovui toliau atlikti teises į Bendrijos prekių ženklą pažeidžiančius ar galinčius pažeisti veiksmus. Jis taip pat imasi savo nacionalinių įstatymų nustatytų priemonių, kurios užtikrina šio draudimo laikymąsi.

2.   Visais kitais atvejais Bendrijos prekių ženklų teismas taiko tos valstybės narės, kurioje buvo arba galėjo būti atlikti teisių pažeidimo veiksmai, įstatymus, taip pat ir jos tarptautinės privatinės teisės normas.

103 straipsnis

Laikinosios ir apsaugos priemonės

1.   Valstybių narių teismams, kartu ir Bendrijos prekių ženklų teismams, galima paduoti prašymą Bendrijos prekių ženklui ar paraiškai dėl Bendrijos prekių ženklo pritaikyti tokias laikinąsias, tarp jų ir apsaugos, priemones, kokias pagal tos valstybės įstatymus galima taikyti nacionaliniams prekių ženklams, net jeigu šiame reglamente nustatyta, kad šio klausimo esmė yra teisminga kitos valstybės narės Bendrijos prekių ženklų teismui.

2.   Bendrijos prekių ženklų teismas, kurio teismingumas pagrįstas 97 straipsnio 1, 2, 3 arba 4 dalių reikalavimais, turi teisę taikyti laikinąsias, tarp jų ir apsaugos, priemones, kurios, laikantis Reglamento (EB) Nr. 44/2001 III dalyje nurodytų pripažinimui ir vykdymui privalomų procedūros reikalavimų, yra taikomos bet kurioje valstybėje narėje. Joks kitas teismas tokios teisės neturi.

104 straipsnis

Ypatingos taisyklės dėl susijusių bylų

1.   Bendrijos prekių ženklų teismas, nagrinėjantis 96 straipsnyje minėtą bylą, išskyrus bylą dėl pripažinimo, kad teisių pažeidimo nebuvo, jeigu nėra ypatingų priežasčių toliau ją nagrinėti, išklausęs šalis savo iniciatyva arba vienos iš jų prašymu gali sustabdyti bylos nagrinėjimą, jeigu kitame Bendrijos prekių ženklų teisme, remiantis priešieškiniu, jau yra iškeltas Bendrijos prekių ženklo galiojimo klausimas arba jeigu prašymas panaikinti arba pripažinti negaliojančiu jau yra paduotas Tarnybai.

2.   Tarnyba, nagrinėdama prašymą panaikinti arba pripažinti negaliojančiu, jeigu nėra ypatingų priežasčių toliau nagrinėti bylą, išklausiusi šalis savo iniciatyva arba vienos iš jų prašymu gali sustabdyti jos nagrinėjimą, jeigu Bendrijos prekių ženklų teisme, remiantis priešieškiniu, jau yra iškeltas Bendrijos prekių ženklo galiojimo klausimas. Tačiau vienos iš Bendrijos prekių ženklų teisme nagrinėjamoje byloje dalyvaujančių šalių prašymu teismas, išklausęs kitas dalyvaujančias šalis, gali sustabdyti bylos nagrinėjimą. Tokiu atveju Tarnyba toliau nagrinėja bylą.

3.   Jeigu Bendrijos prekių ženklų teismas sustabdo bylos nagrinėjimą, jis gali nurodyti sustabdymo laikotarpiu taikyti laikinąsias, tarp jų ir apsaugos, priemones.

105 straipsnis

Antrosios instancijos Bendrijos prekių ženklų teismų teismingumas – Tolesnė apeliacija

1.   Apeliacijos antrosios instancijos Bendrijos prekių ženklų teismams paduodamos dėl pirmosios instancijos Bendrijos prekių ženklų teismų sprendimų, priimtų nagrinėjant 96 straipsnyje nurodytas bylas bei ieškinius.

2.   Apeliacijų antrosios instancijos Bendrijos prekių ženklų teismas pateikimo sąlygos nustatomos pagal teismo buvimo vietos valstybės narės nacionalinius įstatymus.

3.   Antrosios instancijos Bendrijos prekių ženklų teismų priimtiems sprendimams taikomos nacionalinės tolesnes apeliacijas reglamentuojančios taisyklės.

3 SKYRIUS

Kiti ginčai dėl bendrijos prekių ženklų

106 straipsnis

Papildomos nacionalinių teismų, kurie nėra Bendrijos prekių ženklų teismai, teismingumo nuostatos

1.   Valstybėje narėje, kurios teismai turi teismingumą pagal 94 straipsnio 1 dalį, kitos bylos, nenurodytos 96 straipsnyje, yra teismingos tiems teismams, kuriems jos būtų teismingos ratione loci ir ratione materiae pagrindu, jeigu tai būtų toje valstybėje registruotų nacionalinių prekių ženklų bylos.

2.   Bylas dėl Bendrijos prekių ženklo, išskyrus nurodytąsias 96 straipsnyje, kurios 94 straipsnio 1 dalies ir šio straipsnio 1 dalies pagrindu nėra teismingos jokiam teismui, gali nagrinėti valstybės narės, kurioje yra Tarnybos būstinė, teismas.

107 straipsnis

Nacionalinio teismo pareiga

Bendrijos prekių ženklų bylas, išskyrus nurodytąsias 96 straipsnyje, nagrinėjantis nacionalinis teismas prekių ženklą laiko galiojančiu.

4 SKYRIUS

Pereinamojo laikotarpio nuostata

108 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostata dėl Reglamento (EB) Nr. 44/2001 taikymo

Bet kurioje valstybėje narėje galioja tiktai tas Reglamento (EB) Nr. 44/2001, kurios nuostatų reikalaujama laikytis pagal pirmesnius straipsnius, tekstas, kuris toje valstybėje galioja atitinkamu metu.

XI DALIS

POVEIKIS VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMAMS

1 SKYRIUS

Civilinės bylos dėl daugiau nei vieno prekių ženklo

109 straipsnis

Vienu metu ir paeiliui nagrinėjamos civilinės bylos dėl Bendrijos ir nacionalinių prekių ženklų

1.   Jeigu skirtingų valstybių narių teismuose tuo pačiu pagrindu ir tarp tų pačių šalių yra iškeltos teisių pažeidimo bylos, viena iš kurių yra iškelta dėl Bendrijos prekių ženklo, o kita – dėl nacionalinio prekių ženklo:

a)

teismas, tačiau ne tas, į kurį buvo kreiptasi pirmiausia, pats atsisako teismingumo pastarojo naudai, jeigu prekių ženklai yra tapatūs ir galioja tapačioms prekėms ar paslaugoms. Teismas, iš kurio reikalaujama atsisakyti teismingumo, gali sustabdyti savo nagrinėjamas bylas, jeigu kito teismo teismingumas yra ginčijamas;

b)

teismas, tačiau ne tas, į kurį buvo kreiptasi pirmiausia, gali sustabdyti savo nagrinėjamas bylas, jeigu prekių ženklai yra tapatūs ir galioja tapačioms prekėms ar paslaugoms ir jeigu jie yra panašūs ir galioja panašioms prekėms ar paslaugoms.

2.   Teismas atsisako nagrinėti teisių į Bendrijos prekių ženklą pažeidimo bylą, jeigu galutinis sprendimas dėl bylos tuo pačiu pagrindu ir dalyvaujant toms pačioms šalims esmės buvo priimtas remiantis tuo, kad tapatus nacionalinis prekių ženklas galioja tapačioms prekėms ar paslaugoms.

3.   Teismas atsisako nagrinėti nacionalinio prekių ženklo teisių pažeidimo bylą, jeigu galutinis sprendimas dėl bylos tuo pačiu pagrindu ir dalyvaujant toms pačioms šalims esmės buvo priimtas remiantis tuo, kad tapatus Bendrijos prekių ženklas galioja tapačioms prekėms arba paslaugoms.

4.   1, 2 ir 3 dalių nuostatos netaikomos laikinosioms, tarp jų ir apsaugos, priemonėms.

2 SKYRIUS

Nacionalinių įstatymų taikymas siekiant uždrausti naudoti bendrijos prekių ženklus

110 straipsnis

Draudimas naudoti Bendrijos prekių ženklus

1.   Jeigu nenumatyta kitaip, šis reglamentas neturi įtakos valstybių narių įstatymuose numatytai teisei reikšti pretenzijas dėl ankstesnių teisių pagal 8 straipsnį arba 53 straipsnio 2 dalį pažeidimo, susijusio su vėlesnio Bendrijos prekių ženklo naudojimu. Tačiau negalima reikšti pretenzijų dėl ankstesnių teisių pagal 8 straipsnio 2 ir 4 dalis pažeidimo, jeigu ankstesnių teisių savininkas jau negali prašyti paskelbti Bendrijos prekių ženklą negaliojančiu 54 straipsnio 2 dalyje nurodytomis sąlygomis.

2.   Jeigu nenumatyta kitaip, šis reglamentas neturi įtakos teisei iškelti bylą pagal valstybės narės civilinius, administracinius ir baudžiamuosius įstatymus arba Bendrijos teisės aktus, kai yra siekiama uždrausti Bendrijos prekių ženklą naudoti taip, kaip pagal tos valstybės narės įstatymus arba Bendrijos teisės aktus būtų uždrausta naudoti nacionalinį prekių ženklą.

111 straipsnis

Konkrečiose vietovėse taikomos ankstesnės teisės

1.   Tiktai konkrečioje vietovėje galiojančių ankstesnių teisių savininkas gali protestuoti prieš Bendrijos prekių ženklo naudojimą toje vietovėje, kurioje jo teisės yra apsaugotos, tiek, kiek tai leidžia tos valstybės narės įstatymai.

2.   1 dalies nuostatos netaikomos, jeigu ankstesnių teisių savininkas, nors apie tai ir žinojo, penkerius metus iš eilės neprieštaravo Bendrijos prekių ženklo naudojimui toje teritorijoje, kurioje jo teisės yra apsaugotos, išskyrus atvejus, kai paraiška Bendrijos prekių ženklui buvo paduota nesąžiningai.

3.   Bendrijos prekių ženklo savininkas neturi teisės protestuoti prieš naudojimąsi 1 dalyje nurodyta teise, nors pasinaudoti ja prieš Bendrijos prekių ženklą jau negalima.

3 SKYRIUS

Pavertimas paraiška nacionaliniam prekių ženklui

112 straipsnis

Prašymas taikyti nacionalinę procedūrą

1.   Pareiškėjas Bendrijos prekių ženklui arba jo savininkas gali prašyti jo paraišką Bendrijos prekių ženklui arba Bendrijos prekių ženklą paversti paraiška nacionaliniam prekių ženklui:

a)

tokia apimtimi, kokia Bendrijos prekių ženklo paraiška buvo atmesta, atšaukta arba laikoma atšaukta;

b)

tokia apimtimi, kokia nustojo galioti Bendrijos prekių ženklas.

2.   Viena paraiška nepaverčiama kita:

a)

jeigu Bendrijos prekių ženklo savininko teisės buvo panaikintos dėl ženklo nenaudojimo, nebent toje valstybėje narėje, kurioje prašoma tokio pavertimo, Bendrijos prekių ženklą buvo imta naudoti taip, kad toks naudojimas pagal šios valstybės narės įstatymus yra laikomas tikru naudojimu;

b)

jeigu norima apsaugą įgyti toje valstybėje narėje, kurioje Tarnybos arba nacionalinio teismo sprendimu paraiškai Bendrijos prekių ženklui arba Bendrijos prekių ženklui yra taikomi atsisakymo registruoti, panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu pagrindai.

3.   Paraišką Bendrijos prekių ženklui arba Bendrijos prekių ženklą pavertus paraiška nacionaliniam prekių ženklui, ši paraiška toje valstybėje narėje turi tos paraiškos ar to prekių ženklo padavimo arba prioriteto datą ir atitinkamais atvejais – 34 arba 35 straipsnyje nurodytą pirmenybę tos valstybės prekių ženklo atžvilgiu.

4.   Jeigu paraiška Bendrijos prekių ženklui laikoma atsiimta, Tarnyba nusiunčia pareiškėjui pranešimą, kuriame nustato nuo tokio pranešimo dienos skaičiuojamą trijų mėnesių laikotarpį, per kurį galima paduoti prašymą atlikti pavertimą.

5.   Jeigu paraiška Bendrijos prekių ženklui atsiimama arba, užregistravus atsisakymą arba nepratęsus Bendrijos prekių ženklo galiojimo laiko, jis netenka galios, prašymas atlikti pavertimą turi būti paduotas per tris mėnesius po tos dienos, kurią paraiška Bendrijos prekių ženklui atsiimama arba kurią baigiasi Bendrijos prekių ženklo registracijos galiojimas.

6.   Jeigu paraiška Bendrijos prekių ženklui atmetama Tarnybos sprendimu arba jei Bendrijos prekių ženklas netenka galios Tarnybos arba Bendrijos prekių ženklų teismo sprendimu, prašymas atlikti pavertimą turi būti paduotas per tris mėnesius po tos dienos, kai toks sprendimas įgauna galutinio sprendimo galią.

7.   Nepadavus prašymo per tam skirtą laiką, pasibaigia 32 straipsnyje nurodytas poveikis.

113 straipsnis

Prašymo atlikti pavertimą padavimas, paskelbimas ir perdavimas

1.   Prašymas atlikti pavertimą paduodamas Tarnybai, ir jame nurodomos valstybės narės, kuriose norima registruoti nacionalinį prekių ženklą. Iki įmokų už pavertimą sumokėjimo prašymas laikomas nepaduotu.

2.   Jeigu paraiška Bendrijos prekių ženklui buvo paskelbta, Bendrijos prekių ženklų registre įrašoma apie kiekvieno tokio prašymo gavimą ir prašymas atlikti pavertimą paskelbiamas.

3.   Tarnyba patikrina, ar šiame reglamente, visų pirma 112 straipsnio 1, 2, 4, 5 ir 6 dalyse ir šio straipsnio 1 dalyje nurodytomis sąlygomis bei Įgyvendinimo reglamente numatytomis formaliomis sąlygomis galima prašyti atlikti pavertimą. Jeigu šių sąlygų buvo laikomasi, Tarnyba prašymą dėl pavertimo perduoda jame nurodytų valstybių narių pramoninės nuosavybės tarnyboms.

114 straipsnis

Formalūs reikalavimai pavertimui

1.   Bet kuri centrinės pramoninės nuosavybės tarnyba, kuriai paduodamas prašymas dėl pavertimo, gali gauti iš Tarnybos visą papildomą informaciją, susijusią su prašymu, leidžiančią tai tarnybai priimti sprendimą dėl atlikus pavertimą atsirasiančio nacionalinio prekių ženklo.

2.   Paraiškai Bendrijos prekių ženklui arba Bendrijos prekių ženklui, perduotiems laikantis 113 straipsnyje nurodytų sąlygų, netaikomi nacionalinės teisės numatyti formalūs reikalavimai, kurie skiriasi nuo šiame reglamente ar Įgyvendinimo reglamente keliamų reikalavimų arba juos papildo.

3.   Kiekviena centrinė pramoninės nuosavybės tarnyba, kuriai buvo perduotas prašymas, gali pareikalauti, kad ne trumpiau kaip per du mėnesius pareiškėjas:

a)

sumokėtų įmoką už nacionalinės paraiškos padavimą;

b)

pristatytų prašymo ir kartu su juo paduodamų dokumentų vertimą į vieną iš valstybinių (oficialiųjų) tos valstybės kalbų;

c)

nurodytų susirašinėjimui skirtą adresą toje valstybėje;

d)

pristatytų tiek prekių ženklo vaizdo kopijų, kiek toje valstybėje yra reikalaujama.

XII DALIS

TARNYBA

1 SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

115 straipsnis

Teisinis statusas

1.   Tarnyba yra Bendrijos įstaiga. Ji yra juridinis asmuo.

2.   Kiekvienoje valstybėje narėje Tarnyba naudojasi plačiausiu jos įstatymuose juridiniams asmenims numatytu teisnumu; konkrečiai ji gali įsigyti kilnojamojo ir nekilnojamojo turto, juo disponuoti ir būti teismo proceso šalimi.

3.   Tarnybai atstovauja jos pirmininkas.

116 straipsnis

Personalas

1.   Nepažeidžiant 136 straipsnio taikymo Apeliacinės tarybos nariams, Tarnybos personalui taikomi Bendrijų pareigūnų tarnybos nuostatai (toliau – Tarnybos nuostatai) ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos ir šiems Pareigūnų tarnybos nuostatams ir įdarbinimo sąlygoms įgyvendinti skirtos Europos Bendrijų institucijų susitarimu priimtos taisyklės.

2.   Nepažeidžiant 125 straipsnio, Tarnyba savo personalo atžvilgiu turi tokias galias, kurios Pareigūnų tarnybos nuostatais ir įdarbinimo sąlygomis numatytos kiekvienai institucijai.

117 straipsnis

Privilegijos ir imunitetai

Tarnybai taikomas Europos Bendrijų privilegijų ir imunitetų protokolas.

118 straipsnis

Atsakomybė

1.   Sutartinę Tarnybos atsakomybę reglamentuoja konkrečiai sutarčiai taikytina teisė.

2.   Teisingumo Teismas kompetentingas priimti sprendimus pagal kiekvieną Tarnybos sudarytoje sutartyje esančią arbitražinę išlygą.

3.   Esant ne sutartinei atsakomybei Tarnyba, vadovaudamasi bendraisiais pagrindiniais valstybių narių teisės principais, atlygina bet kokius savo skyrių arba tarnautojų tarnybinių pareigų atlikimo metu padarytus nuostolius.

4.   Teisingumo Teismui teismingi ginčai dėl 3 dalyje nurodytų nuostolių atlyginimo.

5.   Asmeninę tarnautojų atsakomybę Tarnybai reglamentuoja Pareigūnų tarnybos nuostatai ir jiems taikomų įdarbinimo sąlygų nuostatos.

119 straipsnis

Kalbos

1.   Paraiška Bendrijos prekių ženklui paduodama viena iš oficialiųjų Europos bendrijos kalbų.

2.   Tarnybos kalbos yra anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų kalbos.

3.   Pareiškėjas privalo nurodyti antrąją kalbą, kuri turi būti Tarnybos kalba, ir kuri jam yra tinkama kaip galima protestų, panaikinimo arba paskelbimo negaliojančiu bylų nagrinėjimo kalba.

Jeigu paraiška buvo paduota tokia kalba, kuri nėra viena iš Tarnybos kalbų, Tarnyba pasirūpina, kad, kaip nurodyta 26 straipsnio 1 dalyje, ji būtų išversta į pareiškėjo nurodytą kalbą.

4.   Jeigu pareiškėjas Bendrijos prekių ženklui yra vienintelė prieš Tarnybą pradėtos bylos šalis, proceso kalba yra ta kalba, kuria buvo paduota paraiška Bendrijos prekių ženklui. Jeigu paraiška buvo paduota tokia kalba, kuri nėra viena iš Tarnybos kalbų, Tarnyba rašytinius pranešimus pareiškėjui gali siųsti antrąja pareiškėjo paraiškoje nurodyta kalba.

5.   Pranešimas apie protestą bei prašymas panaikinti arba paskelbti negaliojančiu turi būti paduodami viena iš Tarnybos kalbų.

6.   Jeigu 5 dalyje nustatyta tvarka pasirinkta pranešimo apie protestą arba prašymo panaikinti ar paskelbti negaliojančiu kalba yra pareiškėjo prekių ženklui vartojama kalba arba paraiškos padavimo metu nurodyta antroji kalba, ta kalba yra bylų nagrinėjimo kalba.

Jeigu 5 dalyje nustatyta tvarka pasirinkta pranešimo apie protestą arba prašymo panaikinti ar paskelbti negaliojančiu kalba nėra nei paraiškoje prekių ženklui vartojama kalba, nei paraiškos padavimo metu nurodyta antroji kalba, reikalaujama, kad protestą pateikianti šalis arba panaikinimo ar paskelbimo negaliojančiu siekianti šalis savo lėšomis parengtų savo prašymo vertimą arba į paraiškoje prekių ženklui vartojamą kalbą, jeigu tai yra viena iš Tarnybos kalbų, arba į antrąją kalbą, nurodytą paduodant paraišką. Vertimas turi būti parengtas per Įgyvendinimo reglamente nurodytą laiką. Tada bylos nagrinėjimo kalba tampa ta kalba, į kurią buvo išverstas prašymas.

7.   Protesto, panaikinimo, paskelbimo negaliojančiu arba apeliacinių bylų šalys gali susitarti dėl bylos nagrinėjimo kita oficialiąja Europos bendrijos kalba.

120 straipsnis

Paskelbimas ir įrašymas registre

1.   Paraiška Bendrijos prekių ženklui, kaip nurodyta 26 straipsnio 1 dalyje, ir visa kita informacija, kurią paskelbti numato šis reglamentas arba Įgyvendinimo reglamentas, skelbiama visomis oficialiosiomis Europos bendrijos kalbomis.

2.   Visi įrašai Bendrijos prekių ženklų registre daromi visomis oficialiosiomis Europos bendrijos kalbomis.

3.   Iškilus abejonių, autentišku laikomas tekstas Tarnyboje, kurioje buvo paduota paraiška Bendrijos prekių ženklui, vartojama kalba parengtas tekstas. Jeigu paraiška buvo paduota viena iš oficialiųjų Europos bendrijos kalbų, kuri nėra viena iš Tarnyboje vartojamų kalbų, autentišku laikomas antrąja pareiškėjo nurodyta kalba parengtas tekstas.

121 straipsnis

Tarnybos funkcionavimui reikalingas vertimo paslaugas teikia Europos Sąjungos įstaigų Vertimo centras.

122 straipsnis

Teisėtumo kontrolė

1.   Komisija tikrina Tarnybos pirmininko parengtų dokumentų, kuriems Bendrijos teisė nenumato kitų institucijų vykdomo teisėtumo patikrinimo, teisėtumą, taip pat ji tikrina 138 straipsnyje nurodytomis sąlygomis prie Tarnybos veikiančio Biudžeto komiteto parengtų dokumentų teisėtumą.

2.   Ji reikalauja pakeisti arba panaikinti visus 1 dalyje paminėtus neteisėtus dokumentus.

3.   Valstybės narės ir kiekvienas tiesiogiai ir asmeniškai su jais susijęs asmuo gali nusiųsti Komisijai teisėtumo patikrinimui bet kokius 1 dalyje paminėtus tiek jau esančius, tiek numanomus dokumentus. Dokumentai Komisijai nagrinėti turi būti nusiųsti per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią suinteresuota šalis pirmą kartą sužinojo apie tokį dokumentą. Komisija sprendimą priima per tris mėnesius. Jeigu per šį laiką sprendimas nepriimamas, klausimas laikomas atmestu.

123 straipsnis

Galimybė susipažinti su dokumentais

1.   2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (9) taikomas Tarnybos turimiems dokumentams.

2.   Administracinė taryba patvirtina praktines Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 įgyvendinimo priemones.

3.   Pagal Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 8 straipsnį, Tarnybos priimtus sprendimus galima apskųsti Ombudsmenui arba jie gali būti ieškinio, pateikiamo Europos Bendrijų Teisingumo Teismui, dalyku atitinkamai pagal Sutarties 195 ir 230 straipsniuose išdėstytas sąlygas.

2 SKYRIUS

Vadovavimas tarnybai

124 straipsnis

Pirmininko įgaliojimai

1.   Tarnybai vadovauja pirmininkas.

2.   Tuo tikslu pirmininkas vykdo šias funkcijas ir turi šiuos įgaliojimus:

a)

imasi visų priemonių, reikalingų Tarnybos funkcionavimui užtikrinti; prie jų priskiriamas administracinių vidaus tvarkos taisyklių priėmimas ir pranešimų skelbimas;

b)

pasikonsultavęs su Administracine taryba, o mokesčių taisyklių ir šio reglamento nuostatų dėl mokesčių klausimais – su Biudžeto komitetu, gali teikti Komisijai bet kokį pasiūlymą iš dalies pakeisti šį reglamentą, Įgyvendinimo reglamentą, Apeliacinės tarybos darbo tvarkos taisykles, mokesčių taisykles ir bet kokias kitas Bendrijos prekių ženklams taikomas taisykles;

c)

sudaro Tarnybos pajamų ir išlaidų sąmatas ir vykdo biudžetą;

d)

kiekvienais metais pateikia Komisijai, Europos Parlamentui ir Administracinei tarybai vadovavimo ataskaitą;

e)

personalo klausimais naudojasi 116 straipsnio 2 dalyje išvardytais įgaliojimais;

f)

gali deleguoti savo įgaliojimus.

3.   Pirmininkui padeda vienas arba daugiau pirmininko pavaduotojų. Jeigu pirmininko nėra arba jis serga, Administracinės tarybos numatyta tvarka jo vietą užima pirmininko pavaduotojas arba vienas iš pavaduotojų.

125 straipsnis

Vyresniųjų pareigūnų skyrimas

1.   Tarnybos pirmininką skiria Taryba, pasirinkdama jį iš ne daugiau kaip trijų kandidatų sąrašo, kurį parengia Administracinė taryba. Taryba turi teisę Administracinės tarybos teikimu atleisti pirmininką.

2.   Tarnybos pirmininko kadencija yra ne ilgesnė kaip penkeri metai. Ši kadencija yra atnaujinama.

3.   Tarnybos pirmininko pavaduotojas arba pavaduotojai skiriami ar atleidžiami 1 dalyje nurodyta tvarka pasikonsultavus su pirmininku.

4.   1 ir 3 dalyse nurodytų pareigūnų drausmė yra Tarybos kompetencijos sferoje.

3 SKYRIUS

Administracinė taryba

126 straipsnis

Sudarymas ir įgaliojimai

1.   Sudaroma prie Tarnybos veikianti Administracinė taryba. Neapribojant 5 skyriuje minimo Biudžeto komiteto įgaliojimų vykdyti biudžeto ir finansų kontrolę, Administracinė taryba turi toliau nurodytus įgaliojimus.

2.   Administracinė taryba sudaro 125 straipsnyje nurodytus kandidatų sąrašus.

3.   Taryba konsultuoja pirmininką Tarnybos kompetencijoje esančiais klausimais.

4.   Su Taryba tariamasi prieš priimant Tarnyboje atliekamo patikrinimo gaires ir kitais šiame reglamente nurodytais atvejais.

5.   Jei Taryba mano, kad tai yra reikalinga, ji gali reikšti savo nuomonę pirmininkui ir Komisijai ir prašyti juos suteikti informaciją.

127 straipsnis

Sudėtis

1.   Administracinėje taryboje yra po vieną kiekvienos valstybės narės atstovą, vienas Komisijos atstovas ir jų pavaduotojai.

2.   Vadovaujantis Administracinės tarybos darbo tvarkos taisyklėmis, jos nariams gali padėti konsultantai arba ekspertai.

128 straipsnis

Pirmininkavimas

1.   Iš savo narių tarpo Administracinė taryba išsirenka pirmininką ir pirmininko pavaduotoją. Pirmininko pavaduotojas ex officio pakeičia pirmininką, jeigu šis negali atlikti savo pareigų.

2.   Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija yra treji metai. Kadencija yra atnaujinama.

129 straipsnis

Posėdžiai

1.   Administracinės tarybos posėdžius šaukia jos pirmininkas.

2.   Jeigu Administracinė taryba nenusprendžia kitaip, Tarnybos pirmininkas gali dalyvauti svarstant klausimus.

3.   Eiliniai Administracinės Tarybos posėdžiai šaukiami vieną kartą per metus; be to, ji renkasi sušaukta pirmininko iniciatyva arba Komisijos ar vieno trečdalio valstybių narių prašymu.

4.   Administracinė taryba priima darbo tvarkos taisykles.

5.   Administracinė taryba savo sprendimus priima paprasta valstybių narių atstovų balsų dauguma. Tačiau priimti sprendimus, kuriems Administracinė taryba turi 125 straipsnio 1 ir 3 dalyse nurodytus įgaliojimus, reikalinga trijų ketvirtadalių valstybių narių atstovų balsų dauguma. Abiem atvejais kiekviena valstybė narė turi vieną balsą.

6.   Administracinė taryba gali kviesti dalyvauti savo posėdžiuose stebėtojus.

7.   Administracinės tarybos sekretoriato funkcijas vykdo Tarnybos sekretoriatas.

4 SKYRIUS

Procedūrų įgyvendinimas

130 straipsnis

Kompetencija

Priimti sprendimus šiame reglamente nurodytų procedūrų klausimais yra kompetentingi:

a)

ekspertai;

b)

Protestų skyriai;

c)

Prekių ženklų administravimo ir Teisinis skyrius;

d)

Anuliavimo skyriai;

e)

Apeliacinė taryba.

131 straipsnis

Ekspertai

Ekspertas yra atsakingas už Tarnybos vardu priimamus sprendimus dėl paraiškų įregistruoti Bendrijos prekių ženklus, tarp jų ir 36, 37 ir 68 straipsniuose nurodytais klausimais, išskyrus atvejus, kai už tai yra atsakingas Protestų skyrius.

132 straipsnis

Protestų skyriai

1.   Protestų skyrius yra atsakingas už sprendimus, priimamus dėl protestų prieš Bendrijos prekių ženklų registravimą.

2.   Protestų skyrių sprendimai priimami trijų narių grupėmis. Bent vienas iš šių narių privalo turėti teisininko kvalifikaciją. Tam tikrais konkrečiais Įgyvendinimo reglamente numatytais atvejais sprendimus priima vienas narys.

133 straipsnis

Prekių ženklų administravimo ir Teisinis skyrius

1.   Prekių ženklų administravimo ir Teisinis skyrius yra atsakingas už tuos šiame reglamente numatytus sprendimus, kuriuos priimti nėra kompetentingi ekspertai, Protestų skyrius arba Anuliavimo skyrius. Jis konkrečiai yra atsakingas už sprendimus, priimamus dėl įrašymo Bendrijos prekių ženklų registre.

2.   Be to, jis yra atsakingas už 93 straipsnyje nurodyto profesionalių atstovų sąrašo tvarkymą.

3.   Skyriaus sprendimus priima vienas jo narys.

134 straipsnis

Anuliavimo skyriai

1.   Anuliavimo skyrius yra atsakingas už sprendimus, priimamus dėl prašymų panaikinti Bendrijos prekių ženklą arba paskelbti jį negaliojančiu.

2.   Anuliavimo skyrių sprendimai priimami trijų narių grupėmis. Bent vienas iš šių narių privalo turėti teisininko kvalifikaciją. Tam tikrais konkrečiais Įgyvendinimo reglamente numatytais atvejais sprendimus priima vienas narys.

135 straipsnis

Apeliacinės tarybos

1.   Apeliacinės tarybos atsakingos už sprendimus, priimamus dėl apeliacijų, paduotų dėl ekspertų, Protestų skyrių, Prekių ženklų administravimo ir Teisinio skyriaus bei Anuliavimo skyrių sprendimų.

2.   Apeliacinių tarybų sprendimus priima trys nariai, iš kurių bent du privalo turėti teisininko kvalifikaciją. Tam tikrais konkrečiais atvejais sprendimus priima išplėstinė Taryba, kuriai pirmininkauja Apeliacinių tarybų pirmininkas, arba vienas narys, kuris privalo turėti teisininko kvalifikaciją.

3.   Išplėstinės Tarybos jurisdikcijai priklausančios specialios bylos nustatomos, atsižvelgiant į bylos teisinį sudėtingumą ar svarbą arba specifines tai pagrindžiančias aplinkybes. Tokias bylas išplėstinei Tarybai gali perduoti:

a)

Apeliacinių tarybų žinyba, įsteigta pagal 162 straipsnio 3 dalyje minimas Tarybų darbo tvarkos taisykles; arba

b)

bylą nagrinėjanti Taryba.

4.   Išplėstinės Tarybos sudėtis ir bylų perdavimo jai taisyklės nustatomos pagal 162 straipsnio 3 dalyje minimas Tarybų darbo tvarkos taisykles.

5.   Vieno nario kompetencijai priklausantys konkretūs atvejai nustatomi atsižvelgiant į nepakankamą iškeltų teisinių arba faktiškų klausimų sudėtingumą, nedidelę individualaus atvejo svarbą arba kitų konkrečių aplinkybių nebuvimą. Dėl bylos paskyrimo vienam nariui minėtais atvejais sprendžia bylą nagrinėjanti Taryba. Išsamesnės sąlygos numatomos 162 straipsnio 3 dalyje minimose Tarybų darbo tvarkos taisyklėse.

136 straipsnis

Apeliacinių tarybų narių nepriklausomumas

1.   Apeliacinių tarybų pirmininkas ir Tarybų pirmininkai skiriami penkeriems metams 125 straipsnyje, kuriame kalbama apie Tarnybos pirmininko skyrimą, nustatyta tvarka. Per šį laiką jie negali būti be rimtų priežasčių atleisti iš darbo. Tokį sprendimą narius paskyrusios institucijos teikimu priima Teisingumo Teismas. Apeliacinių tarybų pirmininko ir Tarybų pirmininkų kadencija gali būti pratęsiama penkerių metų laikotarpiams, o naujos kadencijos metu sukakus pensiniam amžiui – iki pensinio amžiaus.

Apeliacinių tarybų pirmininkas privalo turėti, inter alia, vadybinių ir organizacinių įgaliojimų, kad iš esmės galėtų:

a)

pirmininkauti Apeliacinių tarybų žinybai, atsakingai už Tarybų darbo tvarkos nustatymą ir darbo organizavimą, kuri yra numatyta 162 straipsnio 3 dalyje minimose Tarybų darbo tvarkos taisyklėse;

b)

užtikrinti žinybos sprendimų vykdymą;

c)

skirti bylas Tarybai remiantis Apeliacinių tarybų žinybos nustatytais objektyviais kriterijais;

d)

Tarnybos pirmininkui perduoti Tarybų išlaidų reikalavimus, kad galima būtų sudaryti išlaidų sąmatas.

Išplėstinei Tarybai pirmininkauja Apeliacinių tarybų pirmininkas.

Smulkesnės sąlygos numatomos 162 straipsnio 3 dalyje minimose Tarybų darbo tvarkos taisyklėse.

2.   Apeliacinių tarybų narius penkerių metų laikotarpiui skiria Administracinė taryba. Jų kadencija gali būti pratęsiama penkerių metų laikotarpiams, o naujos kadencijos metu sukakus pensiniam amžiui – iki pensinio amžiaus.

3.   Per šį laiką Apeliacinių tarybų nariai negali būti be rimtų priežasčių atleisti iš darbo. Tokį sprendimą priima Teisingumo Teismas, kai bylą jam perduoda Administracinė taryba Apeliacinių tarybų pirmininko teikimu, pareikštu pasitarus su Tarybos, kuriai priklauso suinteresuotasis narys, pirmininku.

4.   Apeliacinių tarybų pirmininkas ir Apeliacinių tarybų pirmininkai bei nariai yra nepriklausomi. Priimdami sprendimus jie neprivalo atsižvelgti į jokius nurodymus.

5.   Apeliacinių tarybų pirmininkas ir Apeliacinių tarybų pirmininkai bei nariai negali būti ekspertais arba Protestų skyrių, Prekių ženklų ir dizaino administravimo ir Teisinio skyriaus arba Anuliavimo skyrių nariais.

137 straipsnis

Nušalinimas ir protestas

1.   Ekspertai ir Tarnyboje įsteigtų skyrių nariai ar Apeliacinių tarybų nariai negali dalyvauti procedūroje, jeigu yra kokiu nors būdu asmeniškai suinteresuoti jos eiga arba jeigu anksčiau yra dalyvavę procedūroje kaip vienos iš šalių atstovai. Du iš trijų Protestų skyriaus darbuotojų negali būti dalyvavę atliekant paraiškos ekspertizę. Anuliavimo skyrių darbuotojai negali dalyvauti procedūroje, jeigu jie yra dalyvavę priimant galutinį sprendimą registracijos ar protesto procedūrose. Apeliacinių tarybų nariai negali dalyvauti nagrinėjant apeliacijas, jeigu jie yra dalyvavę priimant sprendimą, kuris buvo apskųstas.

2.   Jeigu dėl vienos iš 1 dalyje nurodytų arba dėl kokių kitų priežasčių skyriaus darbuotojo arba Apeliacinės tarybos nario nuomone, jis neturėtų dalyvauti kokioje nors procedūroje, apie tai jis privalo pranešti atitinkamai skyriui arba Tarybai.

3.   Dėl kurios nors iš 1 dalyje nurodytų priežasčių arba įtarusi šališkumą bet kuri šalis gali pareikšti prieštaravimą dėl skyrių ekspertų arba Apeliacinės tarybos narių dalyvavimo. Prieštaravimas nepriimamas, jeigu šalis, nors ir žinodama jo priežastį, jau yra ėmusis procesinių priemonių. Ekspertų arba narių tautybė negali būti jokių prieštaravimų pagrindu.

4.   Skyriai ir Apeliacinės tarybos suinteresuotiems nariams nedalyvaujant nusprendžia, kokių veiksmų reikia imtis 2 ir 3 dalyse nurodytais atvejais. Priimant tokį sprendimą nusišalinęs narys arba narys, prieš kurio dalyvavimą prieštaraujama, skyriuje arba Apeliacinėje taryboje pakeičiamas jo pavaduotojo.

5 SKYRIUS

Biudžetas ir finansų kontrolė

138 straipsnis

Biudžeto komitetas

1.   Prie Tarnybos sudaromas Biudžeto komitetas. Biudžeto komitetas turi jam šiame skyriuje ir 38 straipsnio 4 dalyje numatytus įgaliojimus.

2.   Biudžeto komitetui mutatis mutandis taikomos 126 straipsnio 6 dalies, 127, 128 straipsnių ir 129 straipsnio 1–4, 6 ir 7 dalių nuostatos.

3.   Biudžeto komitetas savo sprendimus priima paprasta valstybių narių atstovų balsų dauguma. Tačiau priimant sprendimus, kuriuos Biudžeto komitetas turi teisę priimti pagal 38 straipsnio 4 dalį, 140 straipsnio 3 dalį ir 143 straipsnį, reikalinga trijų ketvirtadalių valstybių narių atstovų balsų dauguma. Abiem atvejais kiekviena valstybė narė turi vieną balsą.

139 straipsnis

Biudžetas

1.   Visų Tarnybos pajamų ir išlaidų sąmatos rengiamos kiekvieniems finansiniams metams ir parodomos Tarnybos biudžete, o kiekvieni finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

2.   Biudžete parodytos pajamos ir išlaidos turi būti subalansuotos.

3.   Neatmetant kitų pajamų rūšių, pajamas sudaro visi pagal mokesčius reglamentuojančias taisykles mokėtini mokesčiai, visi pagal šio reglamento 140 straipsnyje nurodytą Madrido protokolą mokėtini mokesčiai už tarptautinę registraciją, kai nurodomos Europos Bendrijos, ir kiti mokėjimai Madrido protokolo Susitariančiosioms Šalims, visi pagal 2001 m. gruodžio 12 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 6/2002 dėl Bendrijos dizaino (10) 106c straipsnyje nurodytą Ženevos aktą mokėtini mokesčiai už tarptautinę registraciją, kai nurodoma Europos bendrija, ir kiti mokėjimai Ženevos akto Susitariančiosioms Šalims bei, jei tai būtina, į Europos Bendrijų bendrojo biudžeto skirsnyje „Komisija“ specialią išlaidų kategoriją įrašyta subsidija.

140 straipsnis

Biudžeto sudarymas

1.   Kiekvienais metais pirmininkas parengia Tarnybos ateinančių metų pajamų ir išlaidų sąmatą ir ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 31 d. kartu su etatų sąrašu nusiunčia ją Biudžeto komitetui.

2.   Jeigu biudžeto sąmatoje numatyta Bendrijos subsidija, Biudžeto komitetas nedelsdamas nusiunčia sąmatą Komisijai, kuri perduoda jį Bendrijos biudžeto institucijai. Komisija gali pridėti savo nuomonę apie sąmatą ar alternatyvią sąmatą.

3.   Biudžeto komitetas biudžetą tvirtina kartu su Tarnybos etatų sąrašu. Jeigu biudžeto sąmatoje numatyta bendrojo Bendrijos biudžeto subsidija, Tarnybos biudžetas prireikus yra koreguojamas.

141 straipsnis

Auditas ir kontrolė

1.   Tarnyboje įsteigiama vidaus audito tarnyba, vykdanti auditą pagal atitinkamus tarptautinius standartus. Pirmininko paskirtas vidaus auditorius atsakingas jam už tinkamą Tarnybos biudžeto įgyvendinimo sistemų ir procedūrų tikrinimą.

2.   Vidaus auditorius pataria pirmininkui, kaip kovoti su grėsmėmis, pateikdamas nešališką nuomonę apie valdymo ir kontrolės sistemų kokybę bei pateikdamas rekomendacijas, kaip pagerinti operacijų vykdymo sąlygas bei stiprinti patikimą finansinį valdymą.

3.   Atsakomybė už jo darbui atlikti tinkamų vidaus kontrolės sistemų ir procedūrų įdiegimą tenka įgaliojimus suteikiančiam pareigūnui.

142 straipsnis

Ataskaitų auditas

1.   Ne vėliau kaip iki kiekvienų metų kovo 31 d. pirmininkas Komisijai, Europos Parlamentui, Biudžeto komitetui ir Audito Rūmams perduoda praėjusių finansinių metų visų Tarnybos pajamų ir išlaidų ataskaitą. Audito Rūmai, vadovaudamiesi Sutarties 248 straipsniu, jį patikrina.

2.   Biudžeto komitetas Tarnybos pirmininkui patvirtina biudžeto įvykdymą.

143 straipsnis

Finansinę veiklą reglamentuojančios nuostatos

Pasikonsultavęs su Europos Bendrijų Audito Rūmais ir su Komisija, Biudžeto komitetas priima finansinės veiklos vidaus tvarką, joje konkrečiai nurodydamas Tarnybos biudžeto sudarymo ir vykdymo tvarką. Kiek tai įmanoma atsižvelgiant į Tarnybos ypatumus, finansinės veiklos tvarka grindžiama tokia pat kitų Bendrijos institucijų naudojama tvarka.

144 straipsnis

Įmokų taisyklės

1.   Įmokų taisyklėse konkrečiai nurodomi įmokų dydžiai ir jų mokėjimo būdai.

2.   Įmokos nustatomos tokio dydžio, kad iš jų gaunamų pajamų iš esmės pakaktų Tarnybos biudžetui subalansuoti.

3.   Įmokų taisyklės priimamos ir keičiamos 163 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

XIII ANTRAŠTINĖ DALIS

TARPTAUTINĖ ŽENKLŲ REGISTRACIJA

1 SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

145 straipsnis

Nuostatų taikymas

Jei kitaip nenurodyta šioje antraštinėje dalyje, šis reglamentas ir jo įgyvendinimo reglamentai taikomi paraiškoms dėl tarptautinės registracijos, vykdomos pagal 1989 m. birželio 27 d. priimto Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos protokolą (toliau atitinkamai – Tarptautinės paraiškos ir Madrido protokolas) remiantis paraiška dėl Bendrijos prekės ženklo arba Bendrijos prekės ženklu; jie taip pat taikomi registruojant Europos bendrijos teritorijos ženklus tarptautiniame registre, kurį tvarko Pasaulinės intelektinės nuosavybės organizacijos tarptautinis biuras (toliau, atitinkamai, – Tarptautinė registracija ir Tarptautinis biuras).

2 SKIRSNIS

Tarptautinė registracija remiantis paraiškomis dėl bendrijos prekės ženklo ir bendrijos prekių ženklais

146 straipsnis

Tarptautinės paraiškos pateikimas

1.   Madrido protokolo 3 straipsnyje numatytos tarptautinės paraiškos, paremtos paraiška dėl Bendrijos prekės ženklo arba Bendrijos prekės ženklu, pateikiamos Tarnyboje.

2.   Kai tarptautinė paraiška pateikiama prieš įregistruojant Bendrijos prekės ženklu tą ženklą, kurio pagrindu bus vykdoma tarptautinė registracija, tarptautinės registracijos pareiškėjas privalo nurodyti, ar tarptautinė registracija bus grindžiama paraiška dėl Bendrijos prekės ženklo ar registracija. Kai numatoma, kad tarptautinė registracija bus grindžiama Bendrijos prekės ženklu jį įregistravus, laikoma, kad tarptautinę paraišką Tarnyba gavo Bendrijos prekės ženklo registracijos dieną.

147 straipsnis

Tarptautinės paraiškos forma ir turinys

1.   Tarptautinė paraiška pateikiama viena iš oficialiųjų Europos bendrijos kalbų pagal Tarnybos nustatytą formą. Jei pareiškėjas pateikdamas tarptautinę paraišką toje formoje nenurodo kitaip, Tarnyba susirašinėja su pareiškėju paraiškos pateikimo kalba standartine forma.

2.   Jei tarptautinė paraiška pateikiama ne viena iš tų kalbų, kurias leidžia naudoti Madrido protokolas, pareiškėjas turi nurodyti antrąją iš minėtųjų kalbų. Tai yra ta kalba, kuria Tarnyba pateikia tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui.

3.   Jei tarptautinė paraiška pateikiama ne viena iš tų kalbų, kurias leidžia naudoti Madrido protokolas pildant tarptautines paraiškas, pareiškėjas gali pateikti prekių ir paslaugų sąrašą, išverstą į tą kalbą, kuria tarptautinė paraiška bus pateikta Tarptautiniam biurui, kaip numatyta 2 dalyje.

4.   Tarnyba kuo greičiau perduoda tarptautinę paraišką Tarptautiniam biurui.

5.   Už tarptautinės paraiškos padavimą Tarnybai sumokamas mokestis. 146 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje nurodytais atvejais, mokestis turi būti sumokamas Bendrijos prekės ženklo registracijos dieną. Laikoma, kad paraiška nepateikta tol, kol nesumokamas nustatytas mokestis.

6.   Tarptautinė paraiška turi atitikti atitinkamas sąlygas, išdėstytas Įgyvendinimo reglamente.

148 straipsnis

Įrašymas į bylas ir į registrą

1.   Remiantis paraiška dėl Bendrijos prekės ženklo vykdomos tarptautinės ženklų registracijos data ir numeris įrašomi į tos paraiškos bylas. Kai pagal paraišką įforminamas Bendrijos prekės ženklas, tarptautinės registracijos data ir numeris įvedami į registrą.

2.   Remiantis Bendrijos prekės ženklu vykdomos tarptautinės registracijos data ir numeris įvedami į registrą.

149 straipsnis

Prašymas išplėsti teritorinį galiojimą atlikus tarptautinę registraciją

Vadovaujantis Madrido protokolo 3 ter straipsnio 2 dalimi, įvykdžius tarptautinę registraciją prašymą išplėsti teritorinį galiojimą galima pateikti per Tarnybos tarpininką. Prašymas turi būti pateiktas ta kalba, kuria, kaip nurodyta 147 straipsnyje, buvo pateikta tarptautinė paraiška.

150 straipsnis

Tarptautiniai mokesčiai

Visi Madrido protokolu nustatyti Tarptautiniam biurui mokėtini mokesčiai sumokami tiesiogiai Tarptautiniam biurui.

3 SKIRSNIS

Tarptautinė ženklų registracija nurodant europos bendrijos teritoriją

151 straipsnis

Tarptautinės ženklų registracijos nurodant Europos bendrijos teritoriją galiojimas

1.   Tarptautinė ženklų registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją nuo jų registravimo dienos, kaip nurodyta Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalyje, arba nuo vėlesnio Europos bendrijos nurodymo dienos, kaip nurodyta Madrido protokolo 3 ter straipsnio 2 dalyje, turi tokią pačią galią kaip ir paraiška dėl Bendrijos prekės ženklo.

2.   Jei pagal Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis nebuvo pranešta apie atsisakymą registruoti arba jei bet kokie tokio pobūdžio atsisakymai buvo atšaukti, tarptautinė ženklų registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją nuo 1 dalyje nurodytos datos turi tokią pačią galią kaip ir ženklo, įregistruoto Bendrijos prekės ženklu, registracija.

3.   Taikant 9 straipsnio 3 dalį, pagal 152 straipsnio 1 dalį tarptautinės ženklų registracijos nurodant Europos bendrijos teritoriją išsamūs duomenys skelbiami vietoj paraiškos dėl Bendrijos prekės ženklo, o pagal 152 straipsnio 2 dalį, jie skelbiami vietoj įregistruoto Bendrijos prekės ženklo.

152 straipsnis

Paskelbimas

1.   Tarnyba skelbia ženklo, nurodančio Europos bendrijos teritoriją, registracijos datą, kaip numatyta Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalyje, arba vėlesnio Europos bendrijos nurodymo datą, kaip numatyta Madrido protokolo 3 ter straipsnio 2 dalyje, tarptautinės paraiškos pateikimo kalbą ir antrąją pareiškėjo nurodytą kalbą, tarptautinės registracijos numerį ir tokios registracijos paskelbimo datą Tarptautinio biuro leidžiamame oficialiame leidinyje, ženklo atvaizdą ir prekių ir paslaugų klasių, kurių atžvilgiu reikalaujama apsaugos, numerius.

2.   Jei pagal Madrido protokolo 5 straipsnio 1 ir 2 dalis nebuvo pranešta apie atsisakymą suteikti tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo nurodant Europos bendrijos teritoriją apsaugą arba jei bet kokie tokio pobūdžio atsisakymai buvo atšaukti, Tarnyba paskelbia šį faktą kartu su tarptautinės registracijos numeriu ir, atitinkamais atvejais, šios registracijos paskelbimo datą Tarptautinio biuro leidžiamame oficialiajame leidinyje.

153 straipsnis

Viršenybė

1.   Ženklo tarptautinės registracijos nurodant Europos bendrijos teritoriją pareiškėjas tarptautinėje paraiškoje gali reikalauti viršenybės ankstesniojo valstybėje narėje įregistruoto prekės ženklo atžvilgiu, taip pat Beniliukso šalyse įregistruoto prekės ženklo arba prekės ženklo, įregistruoto pagal tarptautinius valstybėje narėje galiojančius susitarimus, kaip numatyta 34 straipsnyje, atžvilgiu.

2.   Tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo nurodant Europos bendrijos teritoriją savininkas nuo šios registracijos įsigaliojimo paskelbimo datos pagal 152 straipsnio 2 dalį gali reikalauti Tarnyboje viršenybės ankstesniojo valstybėje narėje įregistruoto prekės ženklo atžvilgiu, taip pat Beniliukso šalyse įregistruoto prekės ženklo arba prekės ženklo, įregistruoto pagal tarptautinius valstybėje narėje galiojančius susitarimus, kaip numatyta 35 straipsnyje, atžvilgiu. Tarnyba atitinkamai informuoja Tarptautinį biurą.

154 straipsnis

Absoliučių atsisakymo registruoti pagrindų nagrinėjimas

1.   Absoliutūs atsisakymo atlikti ženklų tarptautinę registraciją nurodant Europos bendrijos teritoriją pagrindai nagrinėjami taip pat, kaip ir paraiškos dėl Bendrijos prekių ženklų.

2.   Neatsisakoma suteikti tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo apsaugos tol, kol tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo savininkui nesudaroma galimybė atšaukti ar apriboti Europos bendrijoje taikomą apsaugą arba pateikti savo pastabas.

3.   Vietoj paraiškos dėl Bendrijos prekės ženklo atmetimo atsisakoma suteikti apsaugą.

4.   Kai atsisakoma suteikti tarptautinės ženklų registracijos apsaugą pagal šį straipsnį priimtu galutiniu sprendimu arba kai tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo savininkas atsisakė apsaugos Europos bendrijos atžvilgiu kaip nurodyta 2 dalyje, Tarnyba grąžina tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo savininkui konkretaus mokesčio dalį, kuri bus nustatyta įgyvendinimo reglamentu.

155 straipsnis

Paieška

1.   Kai Tarnyba gauna pranešimą apie tarptautinę ženklo registraciją nurodant Europos bendrijos teritoriją, Tarnyba parengia 38 straipsnio 1 dalyje nurodytą Bendrijos paieškos ataskaitą.

2.   Gavusi pranešimą apie tarptautinę ženklo registraciją nurodant Europos bendrijos teritoriją, Tarnyba perduoda šio pranešimo kopiją kiekvienos valstybės narės, kuri informavo Tarnybą apie sprendimą vykdyti paiešką savo prekių ženklų registre, centrinei pramoninės nuosavybės tarnybai, kaip numatyta 38 straipsnio 2 dalyje.

3.   Mutatis mutandis taikomos 38 straipsnio 3–6 dalys.

4.   Tarnyba informuoja visų ankstesniųjų Europos bendrijos prekių ženklų arba paraiškų dėl Bendrijos prekių ženklų savininkus, nurodytus Bendrijos paieškos ataskaitoje, apie tarptautinės ženklų registracijos nurodant Europos bendrijos teritoriją paskelbimą, kaip numatyta 152 straipsnio 1 dalyje.

156 straipsnis

Protestas

1.   Protestas prieš tarptautinę ženklų registraciją nurodant Europos bendrijos teritoriją pateikiamas taip pat kaip ir paskelbtoms Bendrijos prekės ženklo paraiškoms.

2.   Protesto pareiškimas pateikiamas per tris mėnesius, prasidedančiu po šešių mėnesių nuo 152 straipsnio 1 dalyje nurodytos paskelbimo datos. Nelaikoma, kad protestas tinkamai pateiktas, kol nesumokamas protesto pateikimo mokestis.

3.   Atsisakymą patenkinti paraišką dėl Bendrijos prekės ženklo pakeičia atsisakymas suteikti apsaugą.

4.   Kai atsisakoma suteikti tarptautinės ženklo registracijos apsaugą pagal šį straipsnį priimtu sprendimu, kuris yra galutinis, arba kai tarptautinės ženklo registracijos savininkas atsisakė ženklo apsaugos Europos bendrijos teritorijoje prieš priimant galutinį sprendimą pagal šį straipsnį, Tarnyba grąžina tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo savininkui dalį konkretaus mokesčio, kuris nustatomas įgyvendinimo reglamentu.

157 straipsnis

Bendrijos prekės ženklo pakeitimas tarptautine registracija

Gavusi prašymą Tarnyba padaro registre įrašą apie tai, jog Bendrijos prekės ženklas laikomas pakeistu tarptautine registracija pagal Madrido protokolo 4 bis straipsnį.

158 straipsnis

Tarptautinės ženklo registracijos paskelbimas netekusiu galios

1.   Tarptautinė ženklo registracija nurodant Europos bendrijos teritoriją gali būti paskelbta netekusia galios.

2.   51 straipsnyje numatytą paraišką dėl paskelbimo apie registracijos atšaukimą arba 52 ir 53 straipsniuose numatytą pripažinimą netekus galios pakeičia paraiška dėl tarptautinės ženklo registracijos nurodant Europos bendrijos teritoriją paskelbimo negaliojančia.

159 straipsnis

Atliekant tarptautinę registraciją nuorodos į Europos bendriją pakeitimas paraiška nacionaliniam prekės ženklui arba nuoroda į valstybes nares

1.   Kai atliekant tarptautinę ženklo registraciją buvo atsisakyta nurodyti Europos bendriją arba kai nuoroda nustoja galioti, tarptautiniu mastu įregistruoto ženklo savininkas gali prašyti pakeisti nuorodą į Europos bendrijos teritoriją:

a)

į nacionalinio prekės ženklo paraišką, kaip numatyta 112–114 straipsniuose; arba

b)

į nuorodą į valstybės narės teritoriją, kuri yra Madrido protokolo arba 1891 m. balandžio 14 d. Madride priimto Madrido susitarimo dėl tarptautinės ženklų registracijos, su pataisymais ir pakeitimais (toliau – Madrido susitarimas), šalis, jei tą dieną, kai buvo kreiptasi su pakeitimo prašymu, buvo galima nurodyti tą valstybę narę tiesiogiai pagal Madrido protokolą arba Madrido susitarimą. Taikomi 112–114 straipsniai.

2.   Nacionalinio prekės ženklo paraiškai arba nuorodai į valstybę narę, kuri yra Madrido protokolo arba Madrido susitarimo šalis, pakeistoms iš nuorodos į Europos bendriją atliekant tarptautinę ženklo registraciją, atitinkamoje valstybėje narėje taikoma tarptautinės registracijos data pagal Madrido protokolo 3 straipsnio 4 dalį arba pratęsto taikymo Europos bendrijoje data pagal Madrido protokolo 3 ter straipsnio 2 dalį, jei pastaroji yra vėlesnė negu tarptautinės registracijos data, arba šios registracijos pirmenybės data ir, atitinkamais atvejais, tos valstybės prekės ženklo viršenybė, kuriam reikalavimas pareikštas pagal 153 straipsnį.

3.   Prašymas dėl pakeitimo skelbiamas.

160 straipsnis

Tarptautinės registracijos ženklo naudojimas

Taikant 15 straipsnio 1 dalį, 42 straipsnio 2 dalį, 51 straipsnio 1 dalies a punktą ir 57 straipsnio 2 dalį, vietoj registracijos datos taikoma 152 straipsnio 2 dalyje nurodyta paskelbimo data siekiant nustatyti datą, nuo kurios tarptautiniu mastu įregistruotas ženklas nurodant Europos bendriją turi būti pradėtas autentiškai vartoti Bendrijoje.

161 straipsnis

Transformavimas

1.   Pagal 2 dalį paraiškoms dėl Bendrijos prekės ženklo taikomos nuostatos taikomos mutatis mutandis paraiškoms dėl tarptautinės registracijos pakeitimo į Bendrijos prekės ženklo paraišką pagal Madrido protokolo 9 quinquies straipsnį.

2.   Kai paraiška dėl pakeitimo skirta tarptautinei ženklų registracijai nurodant Europos bendrijos teritoriją, kurios išsamūs duomenys buvo paskelbti pagal 152 straipsnio 2 dalį, 37–42 straipsniai netaikomi.

XIV DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

162 straipsnis

Įgyvendinimo Bendrijoje nuostatos

1.   Šio reglamento įgyvendinimo taisyklės nustatomos Įgyvendinimo reglamente.

2.   Be ankstesniuose straipsniuose nurodytų įmokų, toliau nurodytais atvejais, vadovaujantis Įgyvendinimo reglamente nurodytomis detaliomis taisyklėmis, imamos įmokos už:

a)

pavėlavimą sumokėti mokestį už registravimą;

b)

registravimo pažymėjimo kopijos išdavimą;

c)

licencijos ar kitų teisių į Bendrijos prekių ženklą registravimą;

d)

licencijos ar kitų teisių į paraišką Bendrijos prekių ženklui registravimą;

e)

licencijos registravimo ar kitų teisių panaikinimą;

f)

registruoto Bendrijos prekių ženklo pakeitimą;

g)

išrašo iš registro išdavimą;

h)

susipažinimą su bylomis;

i)

bylose esančių dokumentų kopijų išdavimą;

j)

patvirtintų paraiškos kopijų išdavimą;

k)

byloje esančios informacijos suteikimą;

l)

sprendimo sugrąžinti procesines išlaidas peržiūrėjimą.

3.   Įgyvendinimo reglamentas ir Apeliacinių tarybų darbo tvarkos taisyklės priimamos ir keičiamos 163 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

163 straipsnis

Komiteto įkūrimas ir įgyvendinančių reglamentų priėmimo tvarka

1.   Komisijai padeda komitetas – Vidaus rinkos suderinimo tarnybos (prekių ženklų ir dizaino) Apeliacinės tarybos mokesčių, taisyklių įgyvendinimo ir darbo tvarkos komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

164 straipsnis

Suderinamumas su kitomis teisinėmis Bendrijos nuostatomis

Šis reglamentas neturi poveikio Tarybos reglamentui (EB) Nr. 510/2006, ypač jo 14 straipsniui.

165 straipsnis

Nuostatos, susijusios su Bendrijos plėtra

1.   Nuo Bulgarijos, Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Rumunijos, Slovėnijos ir Slovakijos (toliau – naujoji (-sios) valstybė (-ės) narė (-ės)) įstojimo dienos Bendrijos prekių ženklo, įregistruoto arba dėl kurio paraiška buvo paduota pagal šį reglamentą iki atitinkamos įstojimo dienos, galiojimas išplečiamas tų valstybių narių teritorijos atžvilgiu, siekiant užtikrinti vienodą galiojimą visoje Bendrijoje.

2.   Bendrijos prekių ženklo, kuris taikomas nuo įstojimo dienos, negalima atsisakyti registruoti remiantis nė vienu iš 7 straipsnio 1 dalyje išvardytų absoliučių atsisakymo pagrindų, jei šie pagrindai taikomi tik dėl naujosios valstybės narės įstojimo.

3.   Jei paraiška registruoti Bendrijos prekių ženklą pateikta per šešerius mėnesius iki nuo įstojimo dienos, gali būti paduotas protestas pagal 41 straipsnį, jei ankstesnis prekių ženklas ar kita ankstesnė teisė pagal 8 straipsnį buvo įgyta naujojoje valstybėje narėje iki įstojimo dienos, su sąlyga, kad ji buvo įgyta sąžiningai ir kad ankstesnio prekių ženklo ar kitos ankstesnės teisės naujojoje valstybėje narėje padavimo ar, atitinkamais atvejais, prioriteto data ar įgijimo data yra ankstesnė nei prašomo Bendrijos prekių ženklo padavimo ar, atitinkamais atvejais, prioriteto data.

4.   1 dalyje nurodytas Bendrijos prekių ženklas negali būti paskelbtas negaliojančiu:

a)

pagal 52 straipsnį, jei paskelbimo negaliojančiu pagrindai taikomi tik dėl naujosios valstybės narės įstojimo;

b)

pagal 53 straipsnio 1 ir 2 dalį, jei ankstesnė nacionalinė teisė buvo registruota, taikoma ar įgyta naujojoje valstybėje narėje iki įstojimo dienos.

5.   1 dalyje nurodyto Bendrijos prekių ženklo naudojimas gali būti uždraustas pagal 110 ir 111 straipsnius, jei ankstesnis prekių ženklas ar kita ankstesnė teisė buvo registruota, taikoma ar įgyta naujojoje valstybėje narėje sąžiningai iki tos valstybės įstojimo dienos ar, atitinkamais atvejais, prioriteto data yra ankstesnė nei tos valstybės įstojimo data.

166 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 40/94, su pakeitimais, padarytais I priede nurodytais teisės aktais, panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą koreliacijos lentelę.

167 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Oficialiajame leidinyje dienos.

2.   Valstybės narės per trejus metus nuo Reglamento (EB) Nr. 40/94 įsigaliojimo imasi priemonių, reikalingų 95 ir 114 straipsniams įgyvendinti.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2009 m. vasario 26 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. LANGER


(1)  OL C 146 E, 2008 6 12, p. 79.

(2)  OL L 11, 1994 1 14, p. 1.

(3)  Žr. I priedą.

(4)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(7)  OL L 110, 2001 4 20, p. 28.

(8)  OL L 125, 2001 5 5, p. 15.

(9)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.

(10)  OL L 3, 2002 1 5, p. 1.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas su vėlesniais pakeitimais

(nurodytas 166 straipsnyje)

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 40/94

(OL L 11, 1994 1 14, p. 1).

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 3288/94

(OL L 349, 1994 12 31, p. 83).

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 807/2003

(OL L 122, 2003 5 16, p. 36).

Tik III priedo 48 punktas

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1653/2003

(OL L 245,.2003 9 29, p. 36)

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1992/2003

(OL L 296, 2003 11 14, p. 1).

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 422/2004

(OL L 70, 2004 3 9, p. 1).

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1891/2006

(OL L 386, 2006 12 29, p. 14).

Tik 1 straipsnis

2003 m. Stojimo akto II priedo 4 C I dalis

(OL L 236, 2003 9 23, p. 342).

 

2005 m. Stojimo akto III priedo 1.I punktas

(OL L 157, 2005 6 21, p. 231).

 


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 40/94

Šis reglamentas

1–14 straipsniai

1–14 straipsniai

15 straipsnio 1 dalis

15 straipsnio 1 dalies 1 pastraipa

15 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos įžanginiai žodžiai

15 straipsnio 2 dalies a punktas

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos a punktas

15 straipsnio 2 dalies b punktas

15 straipsnio 1 dalies 2 pastraipos b punktas

15 straipsnio 3 dalis

15 straipsnio 2 dalis

16–36 straipsniai

16–36 straipsniai

37 straipsnis

38 straipsnis

37 straipsnis

39 straipsnis

38 straipsnis

40 straipsnis

39 straipsnis

41 straipsnis

40 straipsnis

42 straipsnis

41 straipsnis

43 straipsnis

42 straipsnis

44 straipsnis

43 straipsnis

44a straipsnis

44 straipsnis

45–48 straipsniai

45–48 straipsniai

48a straipsnis

49 straipsnis

49 straipsnis

50 straipsnis

50 straipsnis

51 straipsnis

51 straipsnis

52 straipsnis

52 straipsnis

53 straipsnis

53 straipsnis

54 straipsnis

54 straipsnis

55 straipsnis

55 straipsnis

56 straipsnis

56 straipsnis

57 straipsnis

57 straipsnis

58 straipsnis

58 straipsnis

59 straipsnis

59 straipsnis

60 straipsnis

60 straipsnis

61 straipsnis

60a straipsnis

62 straipsnis

61 straipsnis

63 straipsnis

62 straipsnis

64 straipsnis

63 straipsnis

65 straipsnis

64 straipsnis

66 straipsnis

65 straipsnis

67 straipsnis

66 straipsnis

68 straipsnis

67 straipsnis

69 straipsnis

68 straipsnis

70 straipsnis

69 straipsnis

71 straipsnis

70 straipsnis

72 straipsnis

71 straipsnis

73 straipsnis

72 straipsnis

74 straipsnis

73 straipsnis

75 straipsnis

74 straipsnis

76 straipsnis

75 straipsnis

77 straipsnis

76 straipsnis

78 straipsnis

77 straipsnis

79 straipsnis

77a straipsnis

80 straipsnis

78 straipsnis

81 straipsnis

78a straipsnis

82 straipsnis

79 straipsnis

83 straipsnis

80 straipsnis

84 straipsnis

81 straipsnis

85 straipsnis

82 straipsnis

86 straipsnis

83 straipsnis

87 straipsnis

84 straipsnis

88 straipsnis

85 straipsnis

89 straipsnis

86 straipsnis

90 straipsnis

87 straipsnis

91 straipsnis

88 straipsnis

92 straipsnis

89 straipsnis

93 straipsnis

90 straipsnis

94 straipsnis

91 straipsnis

95 straipsnis

92 straipsnis

96 straipsnis

93 straipsnis

97 straipsnis

94 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

98 straipsnio 1 dalies įžanginiai žodžiai

94 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

98 straipsnio 1 dalies a punktas

94 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

98 straipsnio 1 dalies b punktas

94 straipsnio 2 dalis

98 straipsnio 2 dalis

95 straipsnis

99 straipsnis

96 straipsnis

100 straipsnis

97 straipsnis

101 straipsnis

98 straipsnis

102 straipsnis

99 straipsnis

103 straipsnis

100 straipsnis

104 straipsnis

101 straipsnis

105 straipsnis

102 straipsnis

106 straipsnis

103 straipsnis

107 straipsnis

104 straipsnis

108 straipsnis

105 straipsnis

109 straipsnis

106 straipsnis

110 straipsnis

107 straipsnis

111 straipsnis

108 straipsnis

112 straipsnis

109 straipsnis

113 straipsnis

110 straipsnis

114 straipsnis

111 straipsnis

115 straipsnis

112 straipsnis

116 straipsnis

113 straipsnis

117 straipsnis

114 straipsnis

118 straipsnis

115 straipsnis

119 straipsnis

116 straipsnis

120 straipsnis

117 straipsnis

121 straipsnis

118 straipsnis

122 straipsnis

118a straipsnis

123 straipsnis

119 straipsnis

124 straipsnis

120 straipsnis

125 straipsnis

121 straipsnio 1 ir 2 dalys

126 straipsnio 1 ir 2 dalys

121 straipsnio 3 dalis

121 straipsnio 4 dalis

126 straipsnio 3 dalis

121 straipsnio 5 dalis

126 straipsnio 4 dalis

121 straipsnio 6 dalis

126 straipsnio 5 dalis

122 straipsnis

127 straipsnis

123 straipsnis

128 straipsnis

124 straipsnis

129 straipsnis

125 straipsnis

130 straipsnis

126 straipsnis

131 straipsnis

127 straipsnis

132 straipsnis

128 straipsnis

133 straipsnis

129 straipsnis

134 straipsnis

130 straipsnis

135 straipsnis

131 straipsnis

136 straipsnis

132 straipsnis

137 straipsnis

133 straipsnis

138 straipsnis

134 straipsnis

139 straipsnis

135 straipsnis

140 straipsnis

136 straipsnis

141 straipsnis

137 straipsnis

142 straipsnis

138 straipsnis

143 straipsnis

139 straipsnis

144 straipsnis

140 straipsnis

145 straipsnis

141 straipsnis

146 straipsnis

142 straipsnis

147 straipsnis

143 straipsnis

148 straipsnis

144 straipsnis

149 straipsnis

145 straipsnis

150 straipsnis

146 straipsnis

151 straipsnis

147 straipsnis

152 straipsnis

148 straipsnis

153 straipsnis

149 straipsnis

154 straipsnis

150 straipsnis

155 straipsnis

151 straipsnis

156 straipsnis

152 straipsnis

157 straipsnis

153 straipsnis

158 straipsnis

154 straipsnis

159 straipsnis

155 straipsnis

160 straipsnis

156 straipsnis

161 straipsnis

157 straipsnio 1 dalis

162 straipsnio 1 dalis

157 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

162 straipsnio 2 dalies įžanginiai žodžiai

157 straipsnio 2 dalies 2 punktas

162 straipsnio 2 dalies a punktas

157 straipsnio 2 dalies 3 punktas

162 straipsnio 2 dalies b punktas

157 straipsnio 2 dalies 5 punktas

162 straipsnio 2 dalies c punktas

157 straipsnio 2 dalies 6 punktas

162 straipsnio 2 dalies d punktas

157 straipsnio 2 dalies 7 punktas

162 straipsnio 2 dalies e punktas

157 straipsnio 2 dalies 8 punktas

162 straipsnio 2 dalies f punktas

157 straipsnio 2 dalies 9 punktas

162 straipsnio 2 dalies g punktas

157 straipsnio 2 dalies 10 punktas

162 straipsnio 2 dalies h punktas

157 straipsnio 2 dalies 11 punktas

162 straipsnio 2 dalies i punktas

157 straipsnio 2 dalies 12 punktas

162 straipsnio 2 dalies j punktas

157 straipsnio 2 dalies 13 punktas

162 straipsnio 2 dalies k punktas

157 straipsnio 2 dalies 14 punktas

162 straipsnio 2 dalies l punktas

157 straipsnio 3 dalis

162 straipsnio 3 dalis

158 straipsnis

163 straipsnis

159 straipsnis

164 straipsnis

159a straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

165 straipsnio 1, 2 ir 3 dalys

159a straipsnio 4 dalies įžanginiai žodžiai

165 straipsnio 4 dalies įžanginiai žodžiai

159a straipsnio 4 dalies pirma įtrauka

165 straipsnio 4 dalies a punktas

159a straipsnio 4 dalies antra įtrauka

165 straipsnio 4 dalies b punktas

159a straipsnio 5 dalis

165 straipsnio 5 dalis

166 straipsnis

160 straipsnio 1 dalis

167 straipsnio 1 dalis

160 straipsnio 2 dalis

167 straipsnio 2 dalis

160 straipsnio 3 ir 4 dalys

I priedas

II priedas