ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 46

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. vasario 17d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 133/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2009 m. vasario 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 134/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XI priedas ( 1 )

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/127/EB

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo susitarimo dėl kovos su sukčiavimu ir visa kita nusikalstama veikla, keliančia grėsmę jų finansiniams interesams, sudarymo

6

Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo susitarimas dėl kovos su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, keliančia grėsmę jų finansiniams interesams

8

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/128/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos didžiųjų ežerų regionui įgaliojimus

36

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/129/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM) įgaliojimus

40

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/130/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje įgaliojimus

43

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/131/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio krizės Gruzijoje klausimais įgaliojimus

47

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/132/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovos Respublikoje įgaliojimų terminą

50

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/133/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze įgaliojimus

53

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/134/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sudane įgaliojimus

57

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/135/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimus

61

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/136/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese įgaliojimų terminą

65

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2009/137/BUSP, pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimus

69

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendroji pozicija 2009/138/BUSP dėl ribojančių priemonių Somaliui, kuria panaikinama Bendroji pozicija 2002/960/BUSP

73

 

*

2009 m. vasario 16 d. Tarybos bendroji pozicija 2009/139/BUSP dėl ribojančių priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei, pratęsimo

76

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 77/2009, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei, klaidų ištaisymas (OL L 23, 2009 1 27)

79

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 133/2009

2009 m. vasario 16 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. vasario 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

129,4

JO

68,6

MA

43,2

TN

134,4

TR

87,8

ZZ

92,7

0707 00 05

JO

170,1

MA

134,2

TR

164,1

ZZ

156,1

0709 90 70

MA

85,2

TR

128,4

ZZ

106,8

0709 90 80

EG

164,4

ZZ

164,4

0805 10 20

EG

49,2

IL

51,8

MA

64,3

TN

46,4

TR

71,0

ZZ

56,5

0805 20 10

IL

144,4

MA

91,8

ZZ

118,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

IL

88,6

JM

85,4

MA

150,0

PK

47,6

TR

65,9

ZZ

87,5

0805 50 10

EG

44,9

MA

55,8

TR

52,5

ZZ

51,1

0808 10 80

CN

71,6

MK

32,6

US

105,7

ZZ

70,0

0808 20 50

AR

113,7

CL

79,6

CN

84,1

US

107,3

ZA

115,2

ZZ

100,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 134/2009

2009 m. vasario 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) XI priedas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 131 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatomi registravimo įpareigojimai cheminių medžiagų – atskirų, esančių preparatų ir gaminių sudėtyje – Bendrijos gamintojams ir importuotojams, kuriuos vykdydami registruotojai privalo registracijos dokumentuose nurodyti VI–XI prieduose reikalaujamą informaciją.

(2)

Pagal XI priedą registruotojams leidžiama laikantis tam tikrų sąlygų bandymų neatlikti, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VIII priedo 8.6 ir 8.7 skirsniais ir IX bei X priedais.

(3)

Siekiant išvengti abejonių reikėtų aiškiau nustatyti, kad 3.1 skirsnyje nuoroda daroma tik į VIII priedo 8.6 ir 8.7 skirsnius.

(4)

Turi būti nustatyti kriterijai, kuriais apibrėžiama, kas yra pakankamas pagrindas, kuriuo remiantis leidžiama bandymų neatlikti, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 VIII priedo 8.6 ir 8.7 skirsniais ir IX bei X priedais.

(5)

Remiantis patirtimi, įgyta rengiant cheminių medžiagų saugumo vertinimo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 gaires, nustatyti trys cheminių medžiagų poveikiu grindžiamo bandymų atsisakymo kriterijai. Pirmuoju kriterijumi reikalaujama, kad būtų įrodyta ir dokumentais patvirtinta, jog cheminės medžiagos poveikio scenarijus yra gerokai mažesnis už specialiomis sąlygomis gautas atitinkamas DNEL ar PNEC vertes. Antruoju kriterijumi reikalaujama, kad būtų įrodyta ir dokumentais patvirtinta, jog griežtai kontroliuojamos sąlygos taikomos per visą gyvavimo ciklą. Trečiuoju kriterijumi reikalaujama, kad, jei cheminė medžiaga yra panaudota gaminyje, ji turi būti panaudota taip, kad per visą gyvavimo ciklą nedarytų jokio poveikio bei nebūtų išleista į aplinką ir visais gamybos etapais būtų tvarkoma pagal griežtai kontroliuojamas sąlygas. Taigi, šie kriterijai, kuriais remiantis leidžiama bandymų neatlikti, turėtų būti įtraukti į Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1. Klaidų ištaisymas OL L 136, 2007 5 29, p. 3.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 XI priedo 3 skirsnis pakeičiamas taip:

„3.   INDIVIDUALŪS CHEMINĖS MEDŽIAGOS BANDYMAI ATSIŽVELGIANT Į JOS POVEIKĮ

3.1.   VIII priedo 8.6 ir 8.7 skirsniuose ir IX bei X prieduose aprašytų bandymų galima neatlikti remiantis cheminės saugos ataskaitoje pateiktu (-ais) cheminės medžiagos poveikio scenarijumi (-ais).

3.2.   Visais atvejais pateikiami atitinkami įrodymai ir dokumentai. Įrodymai grindžiami išsamiu ir tiksliu poveikio vertinimu pagal I priedo 5 skirsnį ir turi atitikti bet kurį iš šių kriterijų:

a)

gamintojas arba importuotojas įrodo ir dokumentais patvirtina, kad įvykdytos visos šios sąlygos:

i)

cheminės medžiagos poveikio, t. y. visų susijusių poveikio scenarijų per visą jos gyvavimo ciklą, vertinimo rezultatais įrodyta, kad cheminės medžiaga nedaro jokio poveikio visais gamybos scenarijais ir visais VI priedo 3.5 skirsnyje minimais nustatytais jos naudojimo būdais arba tas poveikis yra labai mažas;

ii)

DNEL arba PNEC vertę galima nustatyti pagal turimų atitinkamos cheminės medžiagos bandymų duomenų rezultatus, atsižvelgiant į neapibrėžtį, padidėjusią dėl to, kad leista nesilaikyti informacijos reikalavimo; taip pat DNEL arba PNEC vertės yra tiesiogiai susijusios su informacijos reikalavimu, kurio norima netaikyti, ir tinkamos, kad būtų galima jo netaikyti; jos taip pat turi būti tinkamos rizikos vertinimo tikslais (1);

iii)

gautas DNEL arba PNEC vertes sulyginus su cheminės medžiagos poveikio vertinimo rezultatais, matyti, kad cheminės medžiagos poveikis visais atvejais yra gerokai mažesnis už gautas DNEL arba PNEC vertes;

b)

jei cheminė medžiaga nepanaudota gaminyje, gamintojas arba importuotojas įrodo ir dokumentais patvirtina, kad per visą cheminės medžiagos gyvavimo ciklą visais atitinkamais scenarijais taikomos 18 straipsnio 4 dalies a–f punktuose išdėstytos griežtai kontroliuojamos sąlygos;

c)

jei cheminė medžiaga yra panaudota gaminyje, kurio rišamojoje medžiagoje ji įtvirtinta visam laikui arba naudojantis techninėmis priemonėmis yra griežtai izoliuota kitu būdu, įrodoma ir dokumentais patvirtinama, kad įvykdytos visos šios sąlygos:

i)

cheminė medžiaga nebus išleista į aplinką per visą jos gyvavimo ciklą;

ii)

tikimybė, kad darbuotojai, visuomenė ar aplinka įprastomis ar pagrįstai numanomomis naudojimo sąlygomis galėtų patirti tos cheminės medžiagos poveikį, yra labai maža; ir

iii)

visais gamybos etapais, įskaitant cheminės medžiagos apdorojimą tvarkant atliekas šiais etapais, cheminė medžiaga naudojama ir apdorojama laikantis 18 straipsnio 4 dalies a–f punktuose išdėstytų sąlygų.

3.3.   Specialiosios naudojimo sąlygos kiekvienu atveju turi būti išplatintos visoje tiekimo grandinėje, kaip nurodyta 31 arba 32 straipsniuose.


(1)  Nepažeidžiant IX ir X priedų 8.7 skirsnio 2 stulpelyje pateiktų taisyklių, taikant 3.2 dalies a punkto ii papunktį, po toksiškumo reprodukcijai ir vystymuisi tyrimo gauta DNEL vertė laikoma netinkama, kad būtų galima neatlikti toksiškumo prenataliniam vystymuisi tyrimo arba toksiškumo reprodukcijai dviejų kartų tyrimo. Nepažeidžiant IX ir X priedų 8.6 skirsnio, taikant 3.2 dalies a punkto ii papunktį, 2 stulpelyje pateiktų taisyklių, po 28 dienų kartotinių dozių toksiškumo tyrimo gauta DNEL vertė laikoma netinkama, kad būtų galima neatlikti 90 dienų kartotinių dozių toksiškumo tyrimo.“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/6


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo susitarimo dėl kovos su sukčiavimu ir visa kita nusikalstama veikla, keliančia grėsmę jų finansiniams interesams, sudarymo

(2009/127/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 280 straipsnį, siejant su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2000 m. gruodžio 14 d. Taryba įgaliojo Komisiją vesti derybas su Šveicarijos Konfederacija dėl susitarimo dėl kovos su sukčiavimu ir visa kita nusikalstama veikla, keliančią grėsmę Bendrijos ir jos valstybių narių finansiniams interesams, įskaitant pridėtinės vertės mokestį ir akcizus.

(2)

Vadovaujantis 2004 m. spalio 26 d. Tarybos sprendimu dėl Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo susitarimo dėl kovos su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, keliančia grėsmę jų finansiniams interesams, pasirašymo Europos bendrijos susitarimas buvo pasirašytas 2004 m. spalio 26 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau, ir vadovaujantis Europos bendrijos vardu susitarimas buvo pasirašytas 2004 m. spalio 26 d. su sąlyga, kad jis bus sudarytas vėliau.

(3)

Susitarimu įsteigiamas mišrus komitetas, turintis įgaliojimus priimti sprendimus tam tikrose srityse, todėl reikia nurodyti, kas šiame komitete atstovaus Bendrijai.

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo susitarimas dėl kovos su sukčiavimu ir visa kita nusikalstama veikla, keliančia grėsmę jų finansiniams interesams (toliau – Susitarimas), ir prie Susitarimo pridėtas Baigiamasis aktas.

Susitarimo ir Baigiamojo akto tekstai pridedami prie šio sprendimo (2).

2 straipsnis

Sprendžiant Bendrijos kompetencijai priklausančius klausimus Susitarimo 39 straipsniu įsteigtame mišriame komitete Bendrijai atstovauja Komisija.

Bendrijos poziciją, kurios turi būti laikomasi įgyvendinant Susitarimą mišraus komiteto sprendimų ar rekomendacijų atžvilgiu, remdamasi Komisijos pasiūlymu, kvalifikuota balsų dauguma, nustato Taryba. Taryba sprendžia vieningai, kai pozicija susijusi su sritimi, kurios vidaus taisyklių priėmimui reikalingas balsų vieningumas.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas Europos bendrijos vardu pateikia Susitarimo 44 straipsnio 2 dalyje numatytą pranešimą (3).

Tarybos pirmininkas pateikia Europos bendrijos pareiškimą, pagal kurį iki Susitarimo įsigaliojimo pagal Susitarimo 44 straipsnio 3 dalį santykiuose su kitomis Susitariančiosiomis Šalimis, pateikusiomis tokį patį pareiškimą, Bendrija, neviršydama savo kompetencijos, laiko, kad šis Susitarimas yra jai privalomas (4).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  OL C 304 E, 2005 12 1, p. 106.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 8.

(3)  Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia Tarybos Generalinis sekretoriatas.

(4)  Pagal Susitarimo 44 straipsnio 3 dalį Bendrijos ir Šveicarijos susitarimo taikymo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje skelbia Tarybos Generalinis sekretoriatas.


Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo

SUSITARIMAS

dėl kovos su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, keliančia grėsmę jų finansiniams interesams

EUROPOS BENDRIJA,

BELGIJOS KARALYSTĖ,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTOS RESPUBLIKA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJA,

toliau – Susitariančiosios Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į glaudžius ryšius tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos,

SIEKDAMOS efektyviai kovoti su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, keliančia grėsmę finansiniams Susitariančiųjų Šalių interesams,

ATSIŽVELGDAMOS į būtinybę stiprinti administracinę pagalbą šiose srityse,

ĮSITIKINUSIOS, kad teisminė pagalba, apimanti paiešką ir areštą, turi būti teikiama visais kontrabandos ir netiesioginių mokesčių, pirmiausia pridėtinės vertės mokesčio ir akcizų, vengimo atvejais,

PRIPAŽINDAMOS kovos su pinigų plovimu svarbą,

NUSPRENDĖ SUDARYTI ŠĮ SUSITARIMĄ:

I   ANTRAŠTINĖ DALIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas

Šio Susitarimo tikslas yra stiprinti administracinę ir teisminę pagalbą tarp Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos baudžiamosiose bylose siekiant kovoti su neteisėta veikla numatyta 2 straipsnyje.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis Susitarimas taikomas:

a)

administracinei ar baudžiamajai prevencijai, išaiškinimui, tyrimui, persekiojimui ir baudimui už sukčiavimą ir kitą neteisėtą veiklą, keliančią grėsmę Susitariančiųjų Šalių finansiniams interesams, susijusią su:

prekyba pažeidžiant muitų ir žemės ūkio įstatymus,

prekyba pažeidžiant mokesčių įstatymus, reguliuojančius pridėtinės vertės mokestį, specialiuosius vartojimo mokesčius ir akcizus,

reikalavimu ar sulaikymu lėšų (įskaitant jų naudojimą kitiems tikslams nei jos buvo iš pradžių suteiktos), paskirtų iš Susitariančiųjų Šalių biudžetų arba jų ar jų vardu jų valdomų biudžetų, pavyzdžiui, išmokų ir grąžinimų,

Susitariančiųjų Šalių sutarčių sudarymo procedūromis;

b)

dėl a punkte nurodytos neteisėtos veiklos mokėtinų ar nepagrįstai gautų lėšų areštui ir išieškojimui.

2.   Bendradarbiauti, kaip apibrėžta II (administracinė pagalba) ir III (teisminė pagalba) antraštinėse dalyse, negali būti atsisakyta vien dėl tos priežasties, kad prašymas susijęs su teisės pažeidimu, kurį prašomoji Susitariančioji Šalis laiko mokesčių teisės pažeidimu arba kai prašomosios Susitariančiosios Šalies įstatymai nenumato tokios pačios rinkliavos ar išlaidų, arba neturi tokios pačios rūšies taisyklių ar tokios pačios teisinės faktų charakteristikos kaip prašančiosios Susitariančiosios Šalies įstatymai.

3.   Šis Susitarimas taip pat taikomas lėšų, įgytų iš veiklos, kuriai taikomas šis Susitarimas, plovimas, su sąlyga, kad veikla, sudaranti pirminį teisės pažeidimą pagal dviejų Susitariančiųjų Šalių teisę yra baudžiama didesne nei maksimalaus dydžio šešių mėnesių laisvės atėmimo ar laisvės apribojimo bausme.

4.   Tiesioginiai mokesčiai nėra įtraukti į šio Susitarimo taikymo sritį.

3 straipsnis

Mažareikšmiai atvejai

1.   Prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija gali atsisakyti bendradarbiauti tais atvejais, kai neteisėtai sumažinta ar nesumokėta įmokos suma yra mažesnė kaip 25 000 eurų arba be leidimo eksportuotų ar importuotų prekių apytikrė vertė yra mažesnė kaip 100 000 eurų, nebent dėl konkrečių aplinkybių arba kaltinamojo tapatybės prašymą pateikusi Susitariančioji Šalis bylą laiko ypatingai rimta.

2.   Prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija nedelsdama informuoja prašančiosios Susitariančiosios Šalies instituciją apie priežastis, dėl kurių nepriimamas bendradarbiavimo prašymas.

4 straipsnis

Viešoji tvarka

Bendradarbiauti gali būti atsisakyta, jei prašomoji Susitariančioji Šalis mano, kad prašymo vykdymas prieštarautų jos suverenitetui, saugumui, viešajai tvarkai ar kitiems esminiams interesams.

5 straipsnis

Informacijos ir įrodymų perdavimas

1.   Bet kokios formos įrodymai ir informacija, gauti ar perduoti pagal šį Susitarimą, yra laikomi profesine paslaptimi ir saugomi kaip analogiška informacija pagal ją gavusios Susitariančiosios Šalies nacionalinę teisę ir pagal atitinkamas nuostatas, taikomas Bendrijos institucijoms.

Pirmiausia, ši informacija ir įrodymai negali būti perduodami asmenims, išskyrus tuos, kurie vykdydami savo funkcijas Bendrijos institucijose, valstybėse narėse ar Šveicarijos Konfederacijoje turi būti su jais susipažinę, taip pat negali būti tų asmenų naudojami tikslams, esantiems už šio Susitarimo taikymo srities ribų.

2.   Pagal šį Susitarimą prašančiosios Susitariančiosios Šalies gauta informacija ir įrodymai gali būti perduoti bet kuriai kitai Susitariančiajai Šaliai, jei pastaroji atlieka tyrimą, dėl kurio įmanomas bendradarbiavimas ar jei yra konkrečių duomenų, jog ši Susitariančioji Šalis galėtų naudingai atlikti tokį tyrimą. Tokio perdavimo tikslai negali būti kitokie, nei numatyti šiame Susitarime.

3.   Susitariančiosios Šalies pagal šį Susitarimą gautos informacijos ir įrodymų perdavimas kitai Susitariančiajai Šaliai ar daugiau nei vienai Susitariančiajai Šaliai negali būti skundžiamas pradinį prašymą gavusioje Susitariančiojoje Šalyje.

4.   Kiekviena Susitariančioji Šalis, kuriai informacija ar įrodymai perduoti laikantis 2 dalies nuostatų, laikosi naudojimosi informacija apribojimų, nustatytų pirmąjį tokį perdavimą atlikusios prašančiosios Susitariančiosios Šalies.

5.   Susitariančioji Šalis, norėdama trečiajai šaliai perduoti informaciją ir įrodymus, gautus pagal šį Susitarimą, turi gauti Susitariančiosios Šalies, iš kurios buvo pateikta ši informacija ar įrodymai, leidimą.

6 straipsnis

Konfidencialumas

Prašančioji Susitariančioji Šalis gali prašyti prašomosios Susitariančiosios Šalies užtikrinti, kad prašymas ir jo turinys liktų konfidencialūs, išskyrus atvejus, kai tai nesuderinama su prašymo vykdymu. Jei prašomoji Susitariančioji Šalis negali laikytis konfidencialumo reikalavimų, ji apie tai iš anksto informuoja prašančiosios Susitariančiosios Šalies instituciją.

II   ANTRAŠTINĖ DALIS

ADMINISTRACINĖ PAGALBA

1   SKYRIUS

Bendrosios nuostatos

7 straipsnis

Ryšys su kitais susitarimais

Ši antraštinė dalis neturi įtakos nuostatoms, taikomoms teisminei pagalbai baudžiamosiose bylose, ar platesnės apimties pareigoms administracinės pagalbos srityje, ar palankesnėms dvišaliams ar daugiašaliams bendradarbiavimo susitarimams tarp Susitariančiųjų Šalių, pirmiausia 1997 m. birželio 9 d. Papildomam protokolui dėl muitinių bendradarbiavimo ir tarpusavio administracinės pagalbos muitinių veiklos srityje.

8 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Susitariančiosios Šalys teikia tarpusavio pagalbą kovojant su neteisėta veikla, kuriai taikomas šis Susitarimas, pirmiausia užkertant kelią ir išaiškinant operacijas ir kitokį veikimą ar neveikimą, kurie prieštarauja atitinkamiems įstatymams, ir atliekant su tuo susijusius tyrimus.

2.   Šioje antraštinėje dalyje apibrėžta pagalba taikoma visoms Susitariančiųjų Šalių administracinėms institucijoms, vykdančioms administracinio tyrimo ar baudžiamojo persekiojimo įgaliojimus, įskaitant atvejus, kai šios institucijos vykdo įgaliojimus teisminių institucijų prašymu.

Jeigu nusikalstamos veikos tyrimą atlieka teisminė institucija arba jis atliekamas jai vadovaujant, ši institucija sprendžia, ar susiję prašymai dėl tarpusavio pagalbos arba bendradarbiavimo buvo pateikti vadovaujantis teisės aktų nuostatomis, reglamentuojančiomis teisminę pagalbą baudžiamosiose bylose, ar vadovaujantis šios antraštinės dalies nuostatomis.

9 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Susitariančiųjų Šalių institucijos taiko šios antraštinės dalies nuostatas neviršydamos įgaliojimų, kurie joms suteikti pagal nacionalinę teisę. Jokios šios antraštinės dalies nuostatos negali būti aiškinamos kaip turinčios įtaką įgaliojimams, kuriuos institucijoms, kaip jos apibrėžtos šioje Konvencijoje, suteikia nacionalinių teisės aktų nuostatos.

Šios institucijos veikia taip lyg veiktų savo vardu ar tos Susitariančiosios Šalies kitos institucijos prašymu. Prašymui įvykdyti tuo tikslu jos naudoja visus teisinius įgalinimus, kuriuos turi pagal nacionalinę teisę.

2.   Prašymai, adresuoti nekompetentingoms institucijoms, yra nedelsiant perduodami kompetentingoms institucijoms.

10 straipsnis

Proporcingumas

Prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija gali atmesti bendradarbiavimo prašymą, jei aišku, kad:

a)

per tam tikrą laikotarpį prašančiosios Susitariančiosios Šalies pateiktų prašymų kiekis ir pobūdis sukelia prašomosios Susitariančiosios Šalies institucijai neproporcingą administracinę naštą;

b)

prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucija neišnaudojo įprastinių informacijos šaltinių, kuriais tomis aplinkybėmis ji galėjo pasinaudoti, kad gautų prašomą informaciją, nesukeldama pavojaus, kad apsunkins pageidaujamo rezultato pasiekimą.

11 straipsnis

Centrinės tarnybos

1.   Kiekviena Susitariančioji Šalis nurodo vieną ar kelias centrines tarnybas, įgaliotas nagrinėti administracinės pagalbos prašymus pagal šią antraštinę dalį.

Šios tarnybos kreipiasi į visas kompetentingas administracines institucijas, kad būtų vykdomas pagalbos prašymas.

2.   Centrinės tarnybos tiesiogiai susižino viena su kita.

3.   Centrinių tarnybų veikla, ypač skubiais atvejais, neužkerta kelio tiesioginiam bendradarbiavimui tarp Susitariančiųjų Šalių kitų institucijų, turinčių įgaliojimus veikti tais atvejais, kuriems taikomas šis Susitarimas. Centrinės tarnybos yra informuojamos apie visus veiksmus, dėl kurių kreiptasi taip tiesiogiai bendradarbiauti.

4.   Susitariančiosios Šalys, pateikdamos pranešimą, numatytą 44 straipsnio 2 dalyje, praneša apie institucijas, kurios bus pagal šį straipsnį laikomos centrinėmis tarnybomis.

2   SKYRIUS

Pagalba, teikiama gavus prašymą

12 straipsnis

Prašymai pateikti informaciją

1.   Gavusi prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos prašymą, prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija pateikia pastarajai, šio Susitarimo taikymo srities ribose, visą jos ar kitų tos Susitariančiosios Šalies institucijų turimą informaciją, kuri padėtų prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai užkirsti kelią, išaiškinti ir nubausti už neteisėtą veiklą, kuriai taikomas šis Susitarimas, ar informaciją, kuri yra būtina reikalavimui išieškoti. Prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija imasi visų reikiamų administracinių tyrimų tokiai informacijai surinkti.

2.   Prie pateikiamos informacijos pridedamos ataskaitos ir kiti dokumentai, ar jų patvirtintos kopijos, ar ataskaitų arba dokumentų išrašai, kuriais pagrįsta perduodama informacija, ir kurie buvo prašomosios Susitariančiosios Šalies institucijos turimi, paruošti ar gauti siekiant įvykdyti prašymą.

3.   Vadovaudamasis susitarimu tarp prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos ir prašomosios Susitariančiosios Šalies institucijos ir pastarosios parengtais išsamiais nurodymais, prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos tam tikslui įgaliotas personalas turi teisę susipažinti su dokumentais ir informacija, kuriai taikoma 1 dalis ir kuri laikoma prašomosios Susitariančiosios Šalies institucijų biuruose bei yra susijusi su konkrečia neteisėta veikla, patenkančia į šio Susitarimo taikymo sritį. Šiam personalui suteikiama teisė kopijuoti tokius dokumentus.

13 straipsnis

Prašymai vykdyti stebėjimą

Gavusi prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos prašymą, prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija visais galimais atvejais vykdo 2 straipsnyje nurodytus įstatymus pažeidžiančios prekybos stebėjimą. Toks stebėjimas gali būti susijęs su asmeniu, pagrįstai įtariamu dalyvavus ar dalyvaujant vykdant tokią neteisėtą veiklą, ar vykdant paruošiamuosius veiksmus vykdyti tokią neteisėtą veiklą, arba toks stebėjimas gali būti susijęs patalpomis, transporto priemonėmis ir prekėmis, susijusiomis su tokia veikla.

14 straipsnis

Pranešimas ir perdavimas paštu

1.   Gavusi prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos prašymą, prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija pati ar per kitą asmenį praneša adresatui pagal prašomosios Susitariančiosios Šalies nacionalines taisykles apie visas priemones ir sprendimus, priimtus prašančiosios Susitariančiosios Šalies atitinkamų institucijų, kurie patenka į šio Susitarimo taikymo sritį.

2.   Prašymai dėl pranešimų, kuriuose turi būti nurodyta priemonė ar sprendimas, apie kurį reikia pranešti, pateikiami kartu su vertimu į oficialią prašomosios Susitariančiosios Šalies kalbą ar šiai Susitariančiajai Šaliai priimtiną kalbą.

3.   Susitariančiosios Šalys pranešimų aktus ir prašymus pateikti informaciją ir dokumentus gali siųsti tiesiogiai paštu atitinkamiems subjektams, kuriems taikomos 2 straipsnio 1 dalies a punkto trečioji ir ketvirtoji įtraukos, ir kurie reziduoja kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje.

Šie asmenys gali pateikti atsakymus ir reikiamus dokumentus ir informaciją tokia forma, kurią numato taisyklės ir tvarka, kuriais vadovaujantis buvo skirtos lėšos.

15 straipsnis

Prašymai atlikti tyrimus

1.   Susitariančiajai Šaliai prašant, prašomoji Susitariančioji Šalis imasi visų naudingų tyrimų ar nurodo imtis tokių tyrimų, pradėti reikiamus tyrimus dėl operacijų ar veikos formų, sudarančių neteisėtą veiklą, kuriai taikomas šis Susitarimas, ar kurie prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai kelia pagrįstus įtarimus, kad tokia neteisėta veikla buvo įvykdyta.

2.   Prašomoji Susitariančioji Šalis naudojasi visomis tyrimo priemonėmis, kurias leidžia jos teisinė sistema, taip pat, kaip ji veiktų savo vardu ar kitos vidaus institucijos prašymu, įskaitant teisminių institucijų dalyvavimą ar jų leidimo suteikimą, kai to reikia.

Ši nuostata neriboja ūkio subjektų pareigos bendradarbiauti pagal 17 straipsnį.

Prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija perduoda prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai šių tyrimų rezultatus. Tokiais atvejais mutatis mutandis taikoma 12 straipsnio 2 dalis.

3.   Prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija be jokio papildomo prašymo turi teikti pagalbą taip, kad ši atsižvelgtų į visas aplinkybes, objektus ir asmenis, susijusius su pagalbos prašymo objektu. Jei kyla abejonių, prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija pirmiausia susisiekia su prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucija.

16 straipsnis

Prašančiosios Susitariančiosios Šalies įgalioto personalo dalyvavimas

1.   Prašančiajai Susitariančiajai Šaliai ir prašomajai Susitariančiajai Šaliai susitarus, prašančiosios Susitariančiosios Šalies paskirtas personalas gali dalyvauti tyrimuose, nurodytuose pirmesniame straipsnyje. Tam, kad jie dalyvautų, tiriamo asmens ar ūkio subjekto sutikimas nereikalingas.

2.   Visais atvejais tyrimus vykdo prašomosios Susitariančiosios Šalies institucijos personalas. Prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos personalo nariai negali patys vykdyti įgaliojimų, kurie suteikti prašomosios Susitariančiosios Šalies institucijos personalui.

Tačiau prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos personalas turi teisę įeiti į tas pačias patalpas ir susipažinti su tais pačiais dokumentais kaip ir prašomosios Susitariančiosios Šalies institucijos personalas, pastarajam tarpininkaujant, ir tik vykdomo tyrimo tikslais.

3.   Toks leidimas gali būti suteikiamas nustatant tam tikras sąlygas.

4.   Informacija, pateikta prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai, negali būti naudojama kaip įrodymai tol, kol nėra leidimo dokumentų, susijusių su vykdymu, perdavimui.

17 straipsnis

Pareiga bendradarbiauti

Ūkio subjektai privalo bendradarbiauti vykdant administracinės pagalbos prašymą, suteikdami teisę patekti į jų patalpas, transporto priemones, susipažinti su dokumentais ir pateikti visą reikiamą informaciją.

18 straipsnis

Pagalbos prašymų forma ir turinys

1.   Pagalbos prašymai pateikiami raštu. Prie jų pridedami dokumentai, galintys būti naudingi pateikiant atsakymą.

Skubiais atvejais priimami žodiniai prašymai, tačiau jie kai tik įmanoma turi būti patvirtinti raštu.

2.   Su prašymais pateikiama tokia informacija:

a)

prašančioji institucija;

b)

priemonė, kurios prašoma;

c)

prašymo objektas ir jo pateikimo pagrindai;

d)

įstatymai, taisyklės ir kita susijusi teisinė medžiaga;

e)

kuo aiškesnis ir tikslesnis tirtinų fizinių ar juridinių asmenų įvardijimas;

f)

susijusių faktų ir atliktų tyrimų santrauka, išskyrus 14 straipsnyje nurodytus atvejus.

3.   Prašymai pateikiami prašomosios Susitariančiosios Šalies oficialia kalba ar šiai Susitariančiajai Šaliai priimtina kalba.

4.   Netikslūs ar neišsamūs prašymai gali būti taisomi ar pildomi. Tuo tarpu galima imtis priemonių, būtinų vykdyti prašymą.

19 straipsnis

Informacijos naudojimas

1.   Gauta informacija gali būti naudojama tik šio Susitarimo tikslais. Jeigu Susitariančioji Šalis prašo naudoti tokią informaciją kitais tikslais, ji turi prašyti išankstinio informaciją pateikusios institucijos sutikimo. Informacija naudotis galima laikantis pastarosios institucijos nustatytų apribojimų.

2.   Šio straipsnio 1 dalis neužkerta kelio naudoti informaciją teismo ar administraciniuose procesuose dėl įstatymų, apie kuriuos kalbama administracinės pagalbos prašyme, pažeidimo, jeigu tokios pačios pagalbos formos galimos tokiuose procesuose. Pateikusiai informaciją Susitariančiosios Šalies institucijai nedelsiant pranešama apie tokį naudojimą.

3.   Susitariančiosios Šalys gali naudoti pagal šį Susitarimą gautą informaciją ir dokumentus, su kuriais susipažino, kaip įrodymus savo ataskaitose ir liudijimuose bei teismo procesuose ir vykdant teisminį baudžiamąjį persekiojimą.

3   SKYRIUS

Savo iniciatyva teikiama pagalba

20 straipsnis

Savo iniciatyva teikiama pagalba

1.   Bendradarbiavimo formos, numatytos 2 skyriuje, galimos ir be išankstinio kitos Susitariančiosios Šalies prašymo.

2.   Perduodama informaciją Susitariančiosios Šalies institucija, laikydamasi nacionalinės teisės, gali nustatyti sąlygas, kaip tą informaciją turi naudoti gaunančiosios Susitariančiosios Šalies institucija.

3.   Visos Susitariančiųjų Šalių institucijos laikosi tokių sąlygų.

4   SKYRIUS

Specialios bendradarbiavimo formos

21 straipsnis

Bendros operacijos

1.   Prekių importo, eksporto ir tranzito atvejais, kai sandorių apimtis ir dėl to kylanti mokesčių ir išmokų rizika gali padaryti didelių nuostolių Susitariančiųjų Šalių biudžetui, tos Susitariančiosios Šalys gali susitarti vykdyti bendras tarpvalstybines operacijas, siekdamos užkardyti ir bausti už neteisėtą veiklą, kuriai taikomas šis Susitarimas.

2.   Už tokių tarpvalstybinių operacijų koordinavimą ir planavimą yra atsakinga centrinė tarnyba ar jos nurodytas biuras.

22 straipsnis

Jungtinės tyrimo grupės

1.   Kelių Susitariančiųjų Šalių institucijos tarpusavyje susitarusios gali Susitariančiojoje Šalyje įkurti jungtinę specialiųjų tyrimų grupę.

2.   Jungtinė grupė vykdo sudėtingus tyrimus, kuriems reikalingi dideli ištekliai, ir koordinuoja bendrus veiksmus.

3.   Dalyvavimas tokioje grupėje nesuteikia dalyvaujančių Susitariančiosios Šalies institucijų atstovams teisės veikti Susitariančiosios Šalies, kurioje vykdomi tyrimai, teritorijoje.

23 straipsnis

Ryšių palaikymo pareigūnai

1.   Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos gali ribotam ar neapibrėžtam laikui komandiruoti Susitariančiosios Šalies ryšių palaikymo pareigūnus į kitos Susitariančiosios Šalies kompetentingas tarnybas, siekiant teikti tarpusavio paramą teikiant administracinę pagalbą.

2.   Ryšių palaikymo pareigūnų užduotis yra teikti konsultacijas ir pagalbą. Jie neturi savarankiškos teisės veikti priimančiosios Susitariančiosios Šalies teritorijoje. Susitariančiosios Šalies sutikimu ar jos kompetentingų institucijų prašymu jie gali:

a)

palengvinti ir spartinti keitimąsi informacija;

b)

teikti pagalbą atliekant tyrimus;

c)

teikti paramą nagrinėjant pagalbos prašymus;

d)

patarti ir padėti priimančiajai šaliai, kai ji rengia ir vykdo tarpvalstybines operacijas;

e)

atlikti bet kurią kitą užduotį, dėl kurios Susitariančiosios Šalys gali tarpusavyje susitarti.

3.   Susitariančiųjų Šalių kompetentingos institucijos išsamesnes taisykles nustato bendru susitarimu.

4.   Ryšių palaikymo pareigūnai gali atstovauti vienos ar daugiau Susitariančiųjų Šalių interesams.

5   SKYRIUS

Išieškojimas

24 straipsnis

Išieškojimas

1.   Susitariančiajai Šaliai prašant, prašomoji Susitariančioji Šalis vykdo reikalavimų išieškojimą taip pat, kaip ir savo reikalavimų.

2.   Prie prašymo išieškoti reikalavimą pridedama Susitariančiosios Šalies išduota oficiali ar patvirtinta vykdymo teisę suteikiančio dokumento kopija ir prireikus kitų išieškojimui reikalingų dokumentų originalai ar kopijos.

3.   Prašomoji Susitariančioji Šalis imasi prevencinių priemonių užtikrinti reikalavimo išieškojimą.

4.   Prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija perduoda prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai reikalavimo sumą, kurią ji išieškojo. Esant susitarimui su prašančiąja Susitariančiąja Šalimi, ji gali atskaityti procentinį dydį, atitinkantį jos patirtas administracines išlaidas.

5.   Neatsižvelgiant į 1 dalies nuostatas, išieškotini reikalavimai nebūtinai turi turėti tokį pačią pirmenybę kaip panašūs reikalavimai, kylantys prašomojoje Susitariančiojoje Šalyje.

III   ANTRAŠTINĖ DALIS

TEISMINĖ PAGALBA

25 straipsnis

Ryšys su kitais susitarimais

1.   Šio straipsnio tikslas yra papildyti 1959 m. balandžio 20 d. Europos konvenciją dėl savitarpio pagalbos baudžiamosiose bylose ir 1990 m. lapkričio 8 d. konvenciją dėl pinigų išplovimo ir nusikalstamu būdu įgytų pajamų paieškos, arešto bei konfiskavimo bei palengvinti jų taikymą tarp Susitariančiųjų Šalių.

2.   Palankesnėms dvišalių ar daugiašalių susitarimų tarp Susitariančiųjų Šalių nuostatoms poveikis nedaromas.

26 straipsnis

Procedūros, kuriose teikiama pagalba

1.   Teisminė pagalba taip pat teikiama:

a)

procesuose dėl teisės pažeidimų, kurie yra baudžiami vienoje iš dviejų Susitariančiųjų Šalių ar abiejose Susitariančiosiose Šalyse kaip teisės normų pažeidimai, už kuriuos atsakomybėn traukia administracinės institucijos ir dėl kurio gali būti priimtas sprendimas nagrinėti bylą teisme, teismingame visų pirma baudžiamosioms byloms;

b)

civilinėse bylose, prijungtose prie baudžiamųjų procesų, kol teismas nepriėmė galutinio sprendimo;

c)

dėl faktų ar teisės pažeidimų, dėl kurių Susitariančiosios Šalies juridinis asmuo gali būti atsakingas.

2.   Pagalba teikiama tyrimų tikslais ir procesuose dėl šios neteisėtos veiklos priemonių ar rezultatų arešto ar konfiskavimo.

27 straipsnis

Prašymų perdavimas

1.   Prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucija prašymus pagal šią antraštinę dalį pateikia arba prašomosios Susitariančiosios Šalies centrinei institucijai ar tiesiogiai Susitariančiosios Šalies institucijai, įgaliotai vykdyti prašančiosios Susitariančiosios Šalies prašymą. Prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucija ir prireikus prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija siunčia prašymo kopiją pastarosios Šalies centrinei institucijai susipažinti.

2.   Visi su prašymais ar jų vykdymu susiję dokumentai gali būti siunčiami tokiais pat būdais. Dokumentai, ar bent jų kopijos, turi būti siunčiami prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai tiesiogiai.

3.   Jei prašymą gavusi Susitariančiosios Šalies institucija neturi įgaliojimų teikti pagalbą, ji nedelsiant persiunčia prašymą kompetentingai institucijai.

4.   Prašymai, kurie yra su trūkumais ar neišsamūs, vykdomi, jei juose yra informacija, kurios pakanka jiems vykdyti, neribojant prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos galimybės juos vėliau sutvarkyti. Susitariančiosios Šalies institucija, kuriai pateiktas prašymas, informuoja prašančiąją Susitariančiąją Šalį apie trūkumus ir nurodo terminą jų sutvarkymui.

Prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija nedelsiant siunčia prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai visus kitus nurodymus, kurie jai galėtų padėti užbaigti prašymą ar praplėsti jį, kad jis apimtų ir kitas priemones.

5.   Susitariančiosios Šalys, pateikdamos pranešimą, numatytą 44 straipsnio 2 dalyje, praneša apie institucijas, kurios bus pagal šį straipsnį laikomos kompetentingomis centrinėmis institucijomis.

28 straipsnis

Įteikimas paštu

1.   Susitariančiosios Šalys procesuose dėl neteisėtos veiklos, kuriai taikomas šis Susitarimas, paprastai procesinius dokumentus siunčia paštu tiesiogiai asmenims, kurie yra kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje.

2.   Jeigu išdavusi dokumentus Susitariančiosios Šalies institucija žino ar turi pagrindą manyti, kad adresatas supranta tik kokią nors kitą kalbą, dokumentai ar tik svarbiausios jų ištraukos yra išverčiamos į tą kitą kalbą.

3.   Siunčiančios Susitariančiosios Šalies institucija praneša adresatui, kad jokie apribojimai ar sankcijos negali būti tos institucijos tiesiogiai taikomi kitos Susitariančiosios Šalies teritorijoje.

4.   Prie visų procesinių dokumentų pridedama ataskaita, kurioje nurodoma, kad adresatas iš ataskaitoje nurodytos institucijos gali gauti informaciją apie savo teises ir pareigas, susijusias su dokumentais.

29 straipsnis

Laikinosios priemonės

1.   Laikydamasi nacionalinės teisės ir atitinkamų įgaliojimų ribų, Susitariančiajai Šaliai prašant, atitinkama prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija nustato būtinas laikinąsias priemones siekdama išsaugoti esamą situaciją, apsaugodama teisinius interesus, kuriems kyla pavojus ar įrodymus, jei tarpusavio pagalbos prašymas nėra akivaizdžiai nepriimtinas.

2.   Prevencinis turto ar pajamų iš teisės pažeidimų įšaldymas ar areštas skiriamas tais atvejais, kai prašoma pagalbos. Jei pajamų iš teisės pažeidimo visai nėra ar yra tik dalis, tokios pačios priemonės skiriamos prašomosios Susitariančiosios Šalies teritorijoje esančiam turtui, kurio vertė atitinka tas pajamas.

30 straipsnis

Prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijų dalyvavimas

1.   Prašomoji Susitariančioji Šalis, Susitariančiajai Šaliai prašant, leidžia pastarosios Šalies atstovams dalyvauti vykdant teisminės pagalbos prašymą. Tam, kad jie dalyvautų, asmens, su kuriuo susijusi priemonė, sutikimas nereikalingas.

Toks leidimas gali būti suteikiamas nustatant tam tikras sąlygas.

2.   Dalyvaujantys asmenys turi teisę patekti į tas pačias patalpas ir susipažinti su tais pačiais dokumentais kaip ir prašomosios Susitariančiosios Šalies atstovai, pastariesiems tarpininkaujant, ir tik teisminės pagalbos prašymo vykdymo tikslais. Pirmiausia jiems gali būti suteiktas leidimas užduoti ar siūlyti klausimus ar siūlyti tyrimo priemones.

3.   Vykstant tokiam dalyvavimui faktai neatskleidžiami jokiems asmenims, išskyrus tuos, kuriems suteiktas leidimas pagal pirmesnes dalis, siekiant nepažeisti susijusio asmens teisminio konfidencialumo ar teisių. Informacija, pateikta prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai, negali būti naudojama kaip įrodymai tol, kol sprendimas dėl su vykdymu susijusių dokumentų perdavimo neįgyja res iudicata galios.

31 straipsnis

Paieška ir areštas

1.   Susitariančiosios Šalys teismo pavedimams paieškai atlikti ar areštui uždėti gali kelti tik šias sąlygas:

a)

už teismo pavedimuose nurodytą veiką pagal abiejų Susitariančiųjų Šalių įstatymus baudžiama ne mažesne kaip maksimalaus dydžio šešių mėnesių laisvės atėmimo ar laisvės apribojimo bausme arba pagal vienos iš Susitariančiųjų Šalių įstatymus baudžiama lygiaverte bausme, o pagal kitos Susitariančiosios Šalies įstatymus laikoma teisės normų pažeidimu, už kurį atsakomybėn traukia administracinės institucijos ir dėl kurio gali būti priimtas sprendimas nagrinėti bylą teisme, teismingame visų pirma baudžiamosioms byloms;

b)

teismo pavedimų vykdymas neprieštarauja prašančiosios Susitariančiosios Šalies įstatymams.

2.   Teismo pavedimai atlikti kratą ir uždėti areštą dėl plovimo pažeidimų, kuriems taikomas šis Susitarimas, taip pat gali būti priimami, jeigu veikla, sudaranti pirminį teisės pažeidimą, yra pagal dviejų Susitariančiųjų Šalių įstatymus baudžiama maksimalaus dydžio didesne nei šešių mėnesių laisvės atėmimo ar laisvės apribojimo bausme.

32 straipsnis

Bankų ir finansinės informacijos prašymai

1.   Kai įgyvendinamos 31 straipsnio sąlygos, prašomoji Susitariančioji Šalis vykdo prašymus gauti ir perduoti banko ir finansinius duomenis, įskaitant:

a)

duomenis apie ir informaciją, susijusią su jos teritorijoje įsteigtuose bankuose atidarytomis sąskaitomis, kurias tiriami asmenys turi, yra įgalioti pasirašyti ar faktiškai kontroliuoja;

b)

duomenis apie ir informaciją, susijusią su naudojantis viena ar daugiau banko sąskaitų atliktais banko sandoriais ar operacijomis, ar nurodytų asmenų per nurodytą laikotarpį atliktais banko sandoriais ir operacijomis.

2.   Tiek, kiek leidžia įstatymai, reguliuojantys baudžiamąjį procesą panašiose vidaus bylose, prašomoji Susitariančioji Šalis gali paskirti banko operacijų, vykdomų iš vienos ar daugiau banko sąskaitų, per jas, į jas ar banko operacijų, kurias vykdo nurodyti asmenys per nurodytą laikotarpį, stebėjimą ir perduoti duomenis prašančiajai Susitariančiajai Šaliai. Sprendimą stebėti sandorius ir perduoti duomenis priima prašomosios Susitariančiosios Šalies atitinkamos institucijos dėl konkrečių atvejų ir toks sprendimas turi neprieštarauti tos Susitariančiosios Šalies nacionaliniams įstatymams. Praktinės stebėsenos priemonės nustatomos prašančiosios ir prašomosios Susitariančiųjų Šalių institucijų susitarimu.

3.   Kiekviena Susitariančioji Šalis imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad finansų institucijos neatskleistų susijusiems asmenims ar tretiesiems asmenims, kad prašančiosios Susitariančiosios Šalies prašymu vykdomos priemonės ar kad vyksta tyrimas tiek laiko, kiek reikia apsaugoti duomenis.

4.   Prašymą išduodanti Susitariančiosios Šalies institucija:

a)

nurodo priežastis, kodėl ji mano, kad prašoma informacija yra esminė teisės pažeidimo tyrimui;

b)

nurodo priežastis, kodėl ji įtaria, kad bankai Susitariančiojoje Šalyje tvarko atitinkamas sąskaitas ir, jeigu turi įrodymų, nurodo, kurie bankai gali būti su tuo susiję;

c)

perduoda visą informaciją, galinčią padėti įvykdyti prašymą.

5.   Susitariančioji Šalis nesiremia banko paslaptimi atsisakydama bendradarbiauti pagal tarpusavio pagalbos prašymą iš kitos Susitariančiosios Šalies.

33 straipsnis

Kontroliuojamieji gabenimai

1.   Prašomosios Susitariančiosios Šalies kompetentinga institucija įsipareigoja prašomosios Susitariančiosios Šalies institucijos prašymu užtikrinti, kad jos teritorijoje gali būti leidžiama vykdyti kontroliuojamuosius gabenimus, kai tiriami nusikaltimai, kuriuos padarius taikoma ekstradicija.

2.   Sprendimus vykdyti kontroliuojamuosius gabenimus kiekvienu atveju atskirai priima prašomosios Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos, deramai atsižvelgdamos į nacionalinę teisę.

3.   Kontroliuojamieji gabenimai vykdomi pagal taisykles, numatytas prašomosios Susitariančiosios Šalies įstatymuose. Pastarosios Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos turi teisę atlikti operacijas, joms vadovauti ir jas kontroliuoti.

34 straipsnis

Perdavimas siekiant konfiskuoti ar grąžinti

1.   Susitariančiajai Šaliai prašant, visi daiktai, dokumentai, lėšos ar kiti vertę turintys dalykai, kurie buvo areštuoti prevencijos tikslais, gali būti perduoti siekiant konfiskuoti ar grąžinti teisėtam savininkui.

2.   Prašomoji Susitariančioji Šalis negali atsisakyti grąžinti lėšų tik tuo pagrindu, kad jos atitinka mokesčio ar muito skolą.

3.   Trečiosios šalies sąžiningai pareikštos teisės lieka apsaugotos.

35 straipsnis

Pagalbos spartinimas

1.   Prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija teisminės pagalbos prašymą vykdo kuo greičiau, kaip galima tiksliau laikydamasi procesinių ir kitų prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos nurodytų terminų. Susitariančiosios Šalys paaiškina terminų nustatymo priežastis.

2.   Jei prašymo neįmanoma įvykdyti arba neįmanoma jo visiškai įvykdyti laikantis prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos reikalavimų, prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija nedelsdama praneša apie tai prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai ir nurodo, kokiomis sąlygomis prašymas galėtų būti įvykdytas. Prašančiosios Susitariančiosios Šalies ir prašomosios Susitariančiosios Šalies institucijos gali vėliau susitarti dėl tolesnių su prašymu susijusių veiksmų, prireikus nustatydamos, kad šie veiksmai bus vykdomi tik patenkinus minėtas sąlygas.

Jei galima numatyti, kad nebus įmanoma iki prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijos nustatyto termino įvykdyti jos prašymo, ir jei atsižvelgiant į 1 dalies antrajame sakinyje nurodytas priežastis galima spręsti, kad bet koks delsimas sudarys esmines kliūtis tai institucijai pradėti teisinį procesą, prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija nedelsdama nurodo, kiek apytikriai reikia laiko, kad prašymas būtų įvykdytas. Prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucija turi nedelsdama pranešti, ar jų prašymas vis dėlto lieka galioti. Prašančiosios Susitariančiosios Šalies ir prašomosios Susitariančiosios Šalies institucijos gali vėliau susitarti, kokių veiksmų bus toliau imamasi dėl minėto prašymo.

36 straipsnis

Informacijos ir įrodymų naudojimas

Informacija ir įrodymai perduoti teikiant pagalbą, greta pagalbos procedūros tikslų, kuriais jie buvo perduoti, gali būti naudojami tokiais tikslais:

a)

baudžiamuosiuose procesuose Susitariančiojoje Šalyje prieš kitus asmenis, kurie bendrininkavo vykdant teisės pažeidimą, dėl kurio suteikta pagalba;

b)

jei faktai, kuriais grindžiamas prašymas, sudaro kitą teisės pažeidimą, dėl kurio galėtų būti teikiama pagalba;

c)

procesuose dėl teisės pažeidimų priemonių ir pajamų iš pažeidimų konfiskavimo, jei dėl tų pažeidimų gali būti teikiama pagalba ir procesuose dėl nuostolių, kylančių iš faktų, dėl kurių buvo suteikta pagalba.

37 straipsnis

Perdavimas savo iniciatyva

1.   Laikydamosi nacionalinės teisės ir neviršydamos savo įgaliojimų Susitariančiosios Šalies teisminės institucijos gali savo iniciatyva perduoti informaciją ar įrodymus kitos Susitariančiosios Šalies teisminei institucijai, kai jos mano, kad tokia informacija ar įrodymai gali padėti gaunančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai pradėti ar baigti tyrimus ar procesus, arba gavusi tokią informaciją ar įrodymus ta institucija teiks teisminės pagalbos prašymą.

2.   Perduodama informaciją ir įrodymus Susitariančiosios Šalies institucija, laikydamasi nacionalinės teisės, gali nustatyti sąlygas, kaip tą informaciją ir įrodymus turi naudoti gaunančiosios Susitariančiosios Šalies institucija.

3.   Visos Susitariančiųjų Šalių institucijos turi pareigą laikytis tokių sąlygų.

38 straipsnis

Procedūros prašomojoje Susitariančiojoje Šalyje

Pagalbos prašymas neriboja Susitariančiosios Šalies teisių, kurias ji gali turėti dėl šalies civilinio statuso vidaus teisminiame baudžiamajame procese, pradėtame prašomosios Šalies institucijose.

IV   ANTRAŠTINĖ DALIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

39 straipsnis

Mišrus komitetas

1.   Įkuriamas mišrus komitetas, kurį sudaro Susitariančiųjų Šalių atstovai, ir kuris yra atsakingas už teisingą šio Susitarimo taikymą. Tuo tikslu jis teikia rekomendacijas ir priima sprendimus Susitarime nurodytais atvejais. Jis veikia tarpusavio susitarimu.

2.   Mišrus komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles, kurias sudaro nuostatos, reglamentuojančios posėdžių sušaukimą, pirmininko paskyrimą ir jo funkcijų nustatymą.

3.   Mišrus komitetas posėdžiauja prireikus, tačiau ne rečiau nei vieną kartą per metus. Bet kuri Susitariančioji Šalis gali prašyti sušaukti posėdį.

4.   Mišrus komitetas gali nuspręsti įkurti darbo ar ekspertų grupes, skirtas padėti vykdyti jo užduotis.

40 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Kiekviena Susitariančioji Šalis gali pateikti mišriam komitetui spręsti ginčą dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo, pirmiausia jei ji mano, kad kita Susitariančioji Šalis pakartotinai nesiima veiksmų dėl jai pateiktų bendradarbiavimo prašymų.

2.   Mišrus komitetas stengiasi ginčą išspręsti kuo greičiau. Mišriam komitetui pateikiama visa reikiama informacija, galinti jam padėti detaliai išnagrinėti situaciją, siekiant rasti priimtiną sprendimą. Tuo tikslu mišrus komitetas nagrinėja visas galimybes išsaugoti teisingą šio Susitarimo taikymą.

41 straipsnis

Abipusiškumas

1.   Prašomosios Susitariančiosios Šalies institucija gali atsisakyti bendradarbiauti, kai prašančioji Susitariančioji Šalis pakartotinai nesiima veiksmų dėl bendradarbiavimo prašymo panašiais atvejais.

2.   Prieš atsisakant bendradarbiauti abipusiškumo pagrindu, informuojamas mišrus komitetas, siekiant suteikti jam galimybę pateikti savo nuomonę šiuo klausimu.

42 straipsnis

Peržiūra

Jei Susitariančioji Šalis pageidauja, kad šis Susitarimas būtų peržiūrėtas, ji pateikia pasiūlymą mišriam komitetui, kuris pateikia rekomendacijas, pirmiausia dėl derybų pradžios.

43 straipsnis

Teritorinė taikymo sritis

Šis Susitarimas taikomas Šveicarijos Konfederacijos teritorijai ir teritorijoms, kuriose taikoma Europos bendrijos steigimo sutartis tomis sąlygomis, kurios numatytos toje sutartyje.

44 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas sudarytas neribotam laikui.

2.   Susitariančiosios Šalys šį Susitarimą ratifikuoja arba tvirtina pagal savo atitinkamas procedūras. Jis įsigalioja pirmąją antro mėnesio dieną po paskutinio pranešimo apie ratifikavimo ar patvirtinimo dokumentą.

3.   Iki šio Susitarimo įsigaliojimo, kiekviena Susitariančioji Šalis, pateikdama 2 dalyje nurodytą pranešimą ar bet kuriuo vėlesniu metu, gali pareikšti, kad ji laikysis Susitarimo santykiuose su bet kuria kita Susitariančiąja Šalimi, padariusia tokią pačią deklaraciją. Šios deklaracijos įsigalioja praėjus devyniasdešimčiai dienų po pranešimo gavimo.

45 straipsnis

Išstojimas

Europos bendrija ir Šveicarijos Konfederacija gali denonsuoti šį Susitarimą pranešdama kitai Susitariančiajai Šaliai apie savo sprendimą. Denonsavimas įsigalioja praėjus šešiems mėnesiams po denonsavimo pranešimo gavimo dienos.

46 straipsnis

Taikymas laiko atžvilgiu

Šio Susitarimo nuostatos taikomos prašymams, susijusiems su neteisėtomis veikomis, įvykdytomis ne anksčiau kaip šeši mėnesiai po jo pasirašymo.

47 straipsnis

Susitarimo taikymas naujoms ES valstybėms narėms

1.   Bet kuri valstybė, tapusi Europos Sąjungos valstybe nare, pateikusi rašytinį pranešimą, gali tapti šio Susitarimo Susitariančiąja Šalimi.

2.   Susitarimo teksto naujų prisijungiančių valstybių narių kalbomis, kaip nustatyta Europos Sąjungos Tarybos, autentiškumas patvirtinamas pasikeičiant laiškais tarp Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos. Jis bus laikomas autentišku pagal 48 straipsnį.

3.   Šis Susitarimas prisijungiančios prie jo naujos valstybės narės atžvilgiu įsigalioja praėjus devyniasdešimčiai dienų po prisijungimo dokumento gavimo ar šio Susitarimo įsigaliojimo dieną, jei šis Susitarimas neįsigaliojo suėjus devyniasdešimties dienų terminui.

4.   Jei šis Susitarimas dar negalioja, kai naujai prisijungianti valstybė narė praneša apie prisijungimo dokumentą, tai taikoma 44 straipsnio 3 dalis.

48 straipsnis

Kalbos

1.   Šis Susitarimas sudarytas dviem egzemplioriais, kurių tekstai anglų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, ir vokiečių kalbomis yra autentiški.

2.   Šio protokolo teksto maltiečių kalba autentiškumą Susitariančiosios šalys patvirtina pasikeisdamos laiškais. Jis yra autentiškas kaip ir tekstai 1 dalyje nurodytomis kalbomis.

TAI PATVIRTINDAMI, tinkamai įgalioti atstovai pasirašė šį Susitarimą.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussembourgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image


BAIGIAMASIS AKTAS

BELGIJOS KARALYSTĖS,

ČEKIJOS RESPUBLIKOS,

DANIJOS KARALYSTĖS,

VOKIETIJOS FEDERACINĖS RESPUBLIKOS,

ESTIJOS RESPUBLIKOS,

GRAIKIJOS RESPUBLIKOS,

ISPANIJOS KARALYSTĖS,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKOS,

AIRIJOS,

ITALIJOS RESPUBLIKOS,

KIPRO RESPUBLIKOS,

LATVIJOS RESPUBLIKOS,

LIETUVOS RESPUBLIKOS,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOSIOS HERCOGYSTĖS,

VENGRIJOS RESPUBLIKOS,

MALTOS RESPUBLIKOS,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖS,

AUSTRIJOS RESPUBLIKOS,

LENKIJOS RESPUBLIKOS,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKOS,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKOS,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKOS,

SUOMIJOS RESPUBLIKOS,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖS,

JUNGTINĖS DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖS,

EUROPOS BENDRIJOS

ir

ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS

įgaliotieji atstovai,

susitikę 2004 m. spalio 26 d. pasirašyti Europos bendrijos bei jos valstybių narių ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo susitarimą dėl kovos su sukčiavimu ir kita neteisėta veikla, keliančia grėsmę jų finansiniams interesams, priėmė toliau išvardintas bendras deklaracijas, pridedamas prie šio Baigiamojo akto:

1.

Bendrą deklaraciją dėl pinigų plovimo;

2.

Bendrą deklaraciją dėl Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo su Eurojust ir, jei įmanoma, su Europos teisminių institucijų tinklu.

Europos Sąjungos įgaliotieji atstovai ir Šveicarijos Konfederacijos įgaliotieji atstovai taip pat priėmė ir derybų protokolą, pridedamą prie šio baigiamojo akto. Protokolas yra įpareigojantis.

Hecho en Luxemburgo, el veintiseis de octubre del dos mil cuatro.

V Lucemburku dne dvacátého šestého října dva tisíce čtyři.

Udfærdiget i Luxembourg den seksogtyvende oktober to tusind og fire.

Geschehen zu Luxemburg am sechsundzwanzigsten Oktober zweitausendundvier.

Kahe tuhande neljanda aasta oktoobrikuu kahekümne kuuendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στo Λουξεμβούργο, στις είκοσι έξι Οκτωβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.

Done at Luxembourg on the twenty sixth day of October in the year two thousand and four.

Fait à Luxembourg, le vingt six octobre deux mille quatre.

Fatto a Lussemburgo, addì ventisei ottobre duemilaquattro.

Luksemburgā, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit sestajā oktobrī.

Priimta du tũkstančiai ketvirtų metų spalio dvidešimt šeštą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer negyedik év október huszonhatodik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu fis-sitta u għoxrin jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u erbgħa.

Gedaan te Luxemburg, de zesentwintigste oktober tweeduizendvier.

Sporządzono w Luksemburgu, dnia dwudziestego szóstego października roku dwutysięcznego czwartego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e seis de Outubro de dois mil e quatro.

V Luxemburgu dvadsiateho šiesteho októbra dvetisícštyri.

V Luxembourgu, dne šestindvajsetega oktobra leta dva tisoč štiri.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaneljä.

Som skedde i Luxemburg den tjugosjätte oktober tjugohundrafyra.

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage égalerment la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

Za Českou republiku

Image

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

Image

Latvijas Republikas vārdā

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għar-Repubblika ta' Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovinskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Image

Image

BENDRA DEKLARACIJA DĖL PINIGŲ PLOVIMO

Susitariančiosios Šalys susitaria, kad Susitarimo 2 straipsnio 3 dalis dėl bendradarbiavimo kovojant su pinigų plovimu taikoma ir tiems pirminiams teisės pažeidimams, kurie pagal Šveicarijos teisę yra laikomi sukčiavimu dėl mokesčių ar profesionalia kontrabanda. Informacija, gauta atsakant į prašymą dėl plovimo, gali būti naudojama procesuose dėl plovimo, išskyrus procesus prieš Šveicarijos piliečius, jei visos veikos, susijusios su teisės pažeidimu, buvo įvykdytos tik Šveicarijoje.

BENDRA DEKLARACIJA DĖL ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS BENDRADARBIAVIMO SU EUROJUST IR, JEI ĮMANOMA, SU EUROPOS TEISMINIŲ INSTITUCIJŲ TINKLU

Susitariančiosios Šalys atsižvelgia į Šveicarijos Konfederacijos pageidavimą nagrinėti galimybę bendradarbiauti Eurojust ir, jei įmanoma, Europos teisminių institucijų tinklo veikloje.

EUROPOS BENDRIJOS BEI JOS VALSTYBIŲ NARIŲ IR ŠVEICARIJOS KONFEDERACIJOS BENDRADARBIAVIMO SUSITARIMO DĖL KOVOS SU SUKČIAVIMU IR KITA NETEISĖTA VEIKLA, KELIANČIA GRĖSMĘ JŲ FINANSINIAMS INTERESAMS, DERYBŲ PROTOKOLAS

Susitariančiosios Šalys susitarė taip:

Dėl 2 straipsnio 1 dalies a punkto

Sąvoka „sukčiavimas ir kita neteisėta veikla“ apima kontrabandą, kyšininkavimą ir pajamų iš veiklos, kuriai taikomas šis Susitarimas, atsižvelgiant į 2 straipsnio 3 dalį.

Sąvoka „prekyba pažeidžiant muitų ir žemės ūkio įstatymus“ turi būti suprantama nesiejant su prekių vykimu (išvykimu, paskyrimo vieta ar tranzitu) ar nevykimu per kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją.

Sąvoka „prekyba pažeidžiant mokesčių įstatymus, taikomus pridėtinės vertės mokesčiui, specialiesiems vartojimo mokesčiams ir akcizams“ turi būti suprantama nesiejant su prekių vykimu (išvykimu, paskyrimo vieta ar tranzitu) ar nevykimu per kitos Susitariančiosios Šalies teritoriją.

Dėl 15 straipsnio 2 dalies

Terminas „tyrimo priemonės“ apima asmenų apklausą, patalpų ir transporto priemonių kratą, dokumentų kopijavimą, informacijos reikalavimą ir daiktų, dokumentų ar vertę turinčių dalykų areštą.

Dėl 16 straipsnio 2 dalies antrosios pastraipos

Ši pastraipa taip pat reiškia, kad dalyvaujantiems asmenims pirmiausia gali būti leista užduoti klausimus ar siūlyti tyrimo priemones.

Dėl 25 straipsnio 2 dalies

Daugiašalių susitarimų tarp Susitariančiųjų Šalių sąvoka apima pirmiausia Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis.

Dėl 35 straipsnio 1 dalies

„Teisminės pagalbos prašymas“ taip pat reiškia informacijos ir įrodymų perdavimą prašančiosios Susitariančiosios Šalies institucijai.

Dėl 43 straipsnio

Europos Komisija ne vėliau nei pasirašomas šis Susitarimas, atsiųs sąrašą teritorijų, kurioms taikomas šis Susitarimas.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/36


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/128/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afrikos didžiųjų ežerų regionui įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. vasario 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/112/BUSP (1), paskiriančius Roeland VAN DE GEER Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialusis įgaliotinis) Afrikos didžiųjų ežerų regionui.

(2)

2008 m. vasario 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/108/BUSP (2) iš dalies keičiančius ir pratęsiančius įgaliojimus iki 2009 m. vasario 28 d.

(3)

Remiantis peržiūrėtais Bendraisiais veiksmais 2008/108/BUSP ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsti tolimesniam 12 mėnesių laikotarpiui.

(4)

ES specialusis įgaliotinis įgyvendins savo įgaliojimus tokiomis aplinkybėmis, kurios gali pablogėti ir gali pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (ES specialusis įgaliotinis) Afrikos didžiųjų ežerų regionui Roeland VAN DE GEER įgaliojimai pratęsiami iki 2010 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos (ES) politikos tikslais, susijusiais su tolesniu padėties stabilizavimu ir konsolidavimu pasibaigus konfliktui Afrikos didžiųjų ežerų regione, ypač daug dėmesio skiriant atitinkamose šalyse vykstančių pokyčių regioniniam aspektui. Visų pirma skatinant laikytis pagrindinių demokratijos ir gero valdymo normų, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principams, šie tikslai yra:

a)

aktyviai ir veiksmingai prisidėti prie nuoseklios, tvarios ir atsakingos ES politikos Afrikos didžiųjų ežerų regione ir skatinti nuoseklų bendrą ES požiūrį regione. ES specialusis įgaliotinis remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą regione;

b)

užtikrinti, kad ES ir toliau laikytųsi įsipareigojimo siekti stabilizavimo ir rekonstrukcijos procesų regione, aktyviai dalyvaudama vietoje ir atitinkamuose tarptautiniuose forumuose, palaikydama ryšį su pagrindiniais veikėjais ir prisidėdama prie krizių valdymo;

c)

prisidėti prie veiksmų etape po pereinamojo laikotarpio Kongo Demokratinėje Respublikoje (KDR), visų pirma, politinio proceso srityje sustiprinant naujas institucijas ir nustatant platesnę tarptautinę naujos Vyriausybės politinio konsultavimo bei veiksmų derinimo su ja sistemą;

d)

glaudžiai bendradarbiaujant su Jungtinėmis Tautomis/MONUC prisidėti prie tarptautinių pastangų vykdyti visapusišką saugumo sektoriaus reformą KDR, visų pirma, atsižvelgiant į tai, kad ES yra pasirengusi šioje srityje imtis koordinatorės vaidmens;

e)

prisidėti prie atitinkamų tolesnių priemonių, susijusių su Didžiųjų ežerų regiono tarptautine konferencija, visų pirma, užmezgant glaudžius ryšius su Didžiųjų ežerų sekretoriatu ir jo vykdomuoju sekretoriumi bei su tolesnės veiklos mechanizmo troika ir skatinant gerus kaimyninius santykius regione;

f)

spręsti vis dar rimtą tarp valstybių veikiančių ginkluotų grupuočių problemą, dėl kurios kyla rizika destabilizuoti regiono šalis ir paaštrinti jų vidaus problemas;

g)

prisidėti prie padėties stabilizavimo pasibaigus konfliktams Burundyje, Ruandoje ir Ugandoje visų pirma padedant vesti taikos derybas su ginkluotomis grupuotėmis, pavyzdžiui, FNL ir LRA.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti ES politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai:

a)

užmegzti ir palaikyti glaudžius ryšius su Didžiųjų ežerų regiono šalimis, Jungtinėmis Tautomis, Afrikos Sąjunga, pagrindinėmis Afrikos šalimis ir pagrindiniais KDR bei ES partneriais, regioninėmis ir subregioninėmis Afrikos organizacijomis, kitomis atitinkamomis trečiosiomis šalimis ir kitais svarbiausiais regiono lyderiais;

b)

teikti ataskaitas apie ES galimybes remti stabilizavimo bei konsolidavimo procesą ir konsultuoti šiuo klausimu bei patarti, kaip geriau vykdyti ES iniciatyvas;

c)

konsultuoti ir teikti pagalbą saugumo sektoriaus reformai (SSR) Kongo Demokratinėje Respublikoje;

d)

prisidėti prie tolesnės veiklos, susijusios su Didžiųjų ežerų regiono tarptautine konferencija, visų pirma remiant politiką, vykdomą regione siekiant nesmurto ir abipusės gynybos tikslų sprendžiant konfliktus, bei politiką, susijusią su regioniniu bendradarbiavimu, remiant žmogaus teises ir demokratijos stiprinimą, gerą valdymą, vykdant teismų bendradarbiavimą, kovojant su nebaudžiamumu ir su neteisėtu gamtos išteklių naudojimu;

e)

padėti regiono įtakingiems asmenims geriau suprasti ES vaidmenį;

f)

prireikus padėti vesti derybas dėl šalių taikos ir paliaubų susitarimų bei juos įgyvendinti ir diplomatinėmis priemonėmis padėti joms spręsti padėtį, jei nesilaikoma tų susitarimų sąlygų; vedant dabartines derybas su LRA, šie veiksmai turėtų būti vykdomi glaudžiai juos derinant su ES specialiuoju įgaliotiniu Sudane;

g)

prisidėti įgyvendinant ES žmogaus teisių politiką ir ES žmogaus teisių gaires, visų pirma ES gaires dėl vaikų ir ginkluotų konfliktų, ir ES politiką, susijusią su JT Saugumo Tarybos Rezoliucija 1325 (2000) dėl moterų, taikos ir saugumo, be kita ko, stebint pokyčius šioje srityje ir pranešant apie juos.

4 straipsnis

Įgaliojimų įgyvendinimas

1.   ES specialusis įgaliotinis atsako už įgaliojimų įgyvendinimą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines konsultacijas ir politines nuorodas pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 1 425 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos tvarkomos pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir skirtų atitinkamų finansinių priemonių, ES specialusis įgaliotinis, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija, sudaro savo darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis informuoja Generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį, pirmininkaujančią valstybę narę ir Komisiją apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir ES institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą darbuotojams, kuriuos valstybė narė ar ES institucija komandiruoja dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba ES institucija. Valstybių narių į Tarybos Generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos bei imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui bei sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir Komisija šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (3), visų pirma dirbdami su ES įslaptinta informacija.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal ES sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai jam pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas Tarybos Generalinio sekretoriato rekomendacijomis pagrįstą misijai skirtą saugumo planą, į jį įtraukdamas misijai skirtas fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias personalo saugaus atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, o taip pat saugumo incidentų valdymą ir įskaitant misijos nenumatytų atvejų bei evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją visiems jo grupės nariams, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, būtų organizuotas atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos Generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai būtų teikiamos raštiškos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui arba PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis remia Bendrosios užsienio ir saugumo politikos ir Europos saugumo ir gynybos politikos srities subjektų veiksmų nuoseklumą ir visuotinį ES politinių veiksmų koordinavimą. ES specialusis įgaliotinis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės veiksmų vietoje veiktų suderintai siekiant ES politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veiksmai atitinkamai derinami su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veiksmais bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veiksmais. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais veikėjais.

3.   ES specialusis įgaliotinis užtikrina, kad EUSEC RD Congo ir EUPOL RD Congo misijų veikla būtų suderinta bei šių misijų vadovams teikia konsultacijas vietos politiniais klausimais. ES specialusis įgaliotinis prisideda prie veiklos derinimo su kitų tarptautinių veikėjų, dalyvaujančių vykdant saugumo sektoriaus reformą KDR, veikla. ES specialusis įgaliotinis ir civilinės operacijos vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje.

13 straipsnis

Peržiūra

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita ES veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai pažangos ataskaitą, o iki 2009 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Atitinkamos darbo grupės ir PSK, remdamiesi šiomis ataskaitomis, įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti arba nutraukti įgaliojimus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

15 straipsnis

Skelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 46, 2007 2 16, p. 79.

(2)  OL L 38, 2008 2 13, p. 22.

(3)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/40


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/129/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM) įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2005 m. spalio 17 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/724/BUSP (1), paskiriančius Erwan FOUÉRÉ Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialusis įgaliotinis) Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM).

(2)

2008 m. vasario 18 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/129/BUSP (2), pratęsiančius ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus iki 2009 m. vasario 28 d.

(3)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2008/129/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsti iki 2009 m. rugsėjo 30 d.,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Erwan FOUÉRÉ, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM), įgaliojimai pratęsiami iki 2009 m. rugsėjo 30 d.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos politikos tikslais Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM), t. y. prisidėti prie taikaus politinio proceso konsolidavimo ir visiško Ohrido pagrindų susitarimo įgyvendinimo, sudarant sąlygas tolesnei Europos integracijos pažangai vykdant stabilizacijos ir asociacijos procesą.

ES specialusis įgaliotinis remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą regione.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

palaikyti glaudžius ryšius su Buvusiosios Jugoslavijos Respublikos Makedonijos (BJRM) Vyriausybe ir su politiniame procese dalyvaujančiomis šalimis;

b)

teikti Europos Sąjungos konsultacijas ir siūlyti būdus palengvinti politinį procesą;

c)

užtikrinti tarptautinės bendruomenės pastangų koordinavimą siekiant prisidėti prie 2001 m. rugpjūčio 13 d. pagrindų susitarimo nuostatų, išdėstytų susitarime ir jo prieduose, įgyvendinimo ir tvarumo;

d)

įdėmiai sekti su saugumu susijusius ir tarptautinius įvykius, apie juos pranešti bei šiuo tikslu palaikyti ryšius su visomis atitinkamomis įstaigomis;

e)

prisidėti prie pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms plėtojimo ir stiprinimo Buvusiojoje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje (BJRM) laikantis Europos Sąjungos žmogaus teisių politikos ir Europos Sąjungos gairių dėl žmogaus teisių.

4 straipsnis

Įgaliojimų įgyvendinimas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų įgyvendinimą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines konsultacijas ir politines nuorodas pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 305 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos tvarkomos pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės struktūra ir sudėtis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis, sudaro savo darbuotojų grupę konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja Generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį, pirmininkaujančią valstybę narę ir Komisiją apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą personalui, kurį valstybė narė ar ES institucija komandiruoja dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka ta valstybė narė arba ES institucija. Valstybių narių į Tarybos Generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (3), visų pirma dirbdami su ES įslaptinta informacija.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai sau pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas Tarybos Generalinio sekretoriato gairėmis pagrįstą konkrečios misijos saugumo planą, į jį įtraukdamas konkrečios misijos fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias saugaus personalo atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, o taip pat saugumo incidentų valdymą bei įskaitant misijos nenumatytų atvejų ir evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją būtų organizuotas visų jo darbuotojų grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos Generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai būtų teikiamos raštiškos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui vyriausiajam-įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui arba PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

ES specialusis įgaliotinis remia visuotinį ES politinių veiksmų koordinavimą. Jis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės veiksmų vietoje veiktų suderintai siekiant ES politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veiksmai atitinkamai derinami su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veiksmais bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veiksmais. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas.

Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.

13 straipsnis

Peržiūra

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti arba nutraukti įgaliojimus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

15 straipsnis

Skelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 272, 2005 10 18, p. 26.

(2)  OL L 43, 2008 2 19, p. 19.

(3)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/43


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/130/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 5 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/670/BUSP (1), paskiriantį Pierre MOREL Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialusis įgaliotinis) Vidurinėje Azijoje.

(2)

2008 m. vasario 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/107/BUSP (2), iš dalies keičiančius ES specialiojo įgaliotinio Vidurinėje Azijoje įgaliojimus ir pratęsiančius jų terminą iki 2009 m. vasario 28 d.

(3)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2008/107/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsti tolimesniam12 mėnesių laikotarpiui.

(4)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus esant padėčiai, kuri gali pablogėti ir kurios metu gali būti pakenkta bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Pierre MOREL, ES specialiojo įgaliotinio (ES specialusis įgaliotinis) Vidurinėje Azijoje, įgaliojimai pratęsiami iki 2010 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Sąjungos politikos tikslais Vidurinėje Azijoje. Šie tikslai yra:

a)

skatinti gerus ir glaudžius Vidurinės Azijos šalių ir Europos Sąjungos santykius, pagrįstus bendromis vertybėmis bei interesais, kaip nustatyta atitinkamuose susitarimuose;

b)

prisidėti prie stabilumo ir šalių bendradarbiavimo regione stiprinimo;

c)

prisidėti prie demokratijos, teisinės valstybės, gero valdymo ir pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms Vidurinėje Azijoje stiprinimo;

d)

įveikti pagrindines grėsmes, visų pirma konkrečias problemas, turinčias tiesioginės įtakos Europai;

e)

didinti Europos Sąjungos veiksmingumą ir matomumą regione, taip pat glaudžiau koordinuojant veiklą su kitais atitinkamais partneriais bei tarptautinėmis organizacijomis, pavyzdžiui, ESBO.

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai:

a)

skatinti visapusišką Europos Sąjungos politikos koordinavimą Vidurinėje Azijoje ir užtikrinti Europos Sąjungos išorės veiksmų regione nuoseklumą, nepažeidžiant Bendrijos kompetencijos;

b)

vyriausiojo įgaliotinio vardu, laikantis savo įgaliojimų kartu su Komisija ir pirmininkaujančia valstybe nare bei nepažeidžiant Bendrijos kompetencijos, stebėti ES naujos partnerystės su Vidurine Azija strategijos įgyvendinimo procesą, teikti rekomendacijas ir reguliariai atsiskaityti atitinkamiems Tarybos organams;

c)

padėti Tarybai toliau plėtoti visapusišką politiką Vidurinėje Azijoje;

d)

įdėmiai sekti politinius įvykius Vidurinėje Azijoje plėtojant ir palaikant glaudžius ryšius su Vyriausybėmis, parlamentais, teismais, pilietine visuomene ir žiniasklaida;

e)

raginti Kazachstaną, Kirgiziją, Tadžikistaną, Turkmėniją ir Uzbekiją bendradarbiauti bendro intereso klausimais regione;

f)

plėtoti atitinkamus ryšius ir bendradarbiavimą su pagrindiniais suinteresuotais dalyviais regione ir su visomis atitinkamomis regioninėmis ir tarptautinėmis organizacijomis, įskaitant Šanchajaus bendradarbiavimo organizaciją (SCO), Eurazijos ekonominę bendriją (EURASEC), Bendravimo ir pasitikėjimo stiprinimo Azijoje priemonių konferenciją (CICA), Kolektyvinio saugumo sutarties organizaciją (CSTO), Vidurinės Azijos regioninio ekonominio bendradarbiavimo programą (CAREC) ir Vidurinės Azijos regioninį informacijos ir koordinavimo centrą (CARICC);

g)

prisidėti prie Europos Sąjungos žmogaus teisių politikos ir Europos Sąjungos gairių dėl žmogaus teisių, ypač susijusių su moterimis ir vaikais konfliktų paveiktose teritorijose, įgyvendinimo, visų pirma stebint pokyčius ir sprendžiant problemas šioje srityje;

h)

glaudžiai bendradarbiaujant su ESBO prisidėti prie konfliktų prevencijos ir sprendimo, plėtojant ryšius su valdžios institucijomis ir kitais vietos dalyviais (NVO, politinėmis partijomis, mažumomis, religinėmis grupėmis ir jų vadovais);

i)

prisidėti prie BUSP energijos tiekimo patikimumo, kovos su narkotikais ir vandens šaltinių valdymo aspektų, susijusių su Vidurine Azija, formulavimo.

2.   ES specialusis įgaliotinis remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą ir stebi bendrą visų sričių Europos Sąjungos veiklą šiame regione.

4 straipsnis

Įgaliojimų įgyvendinimas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų įgyvendinimą; jo veiklą prižiūri ir jai vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politiškai jam vadovauja pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų įgyvendinimu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama finansinė orientacinė suma yra 998 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos tvarkomos pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės struktūra ir sudėtis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių priemonių, ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už savo darbuotojų grupės sudarymą konsultuojantis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedant Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir visapusiškai bendradarbiaujant su Komisija. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis nuolat informuoja Generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį, pirmininkaujančią valstybę narę ir Komisiją apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti personalą dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą personalui, kurį valstybė narė ar Europos Sąjungos institucija komandiruoja dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba ES institucija. Valstybių narių į Tarybos Generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai taip pat gali būti paskirti dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdytas tarptautinis personalas turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visas komandiruotas personalas administraciniu požiūriu lieka pavaldus siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų interesais.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai kartu su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) sutariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių vykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (3), visų pirma dirbdami su ES įslaptinta informacija.

9 straipsnis

Galimybė naudotis informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialusis įgaliotinis galėtų naudotis visa reikalinga informacija.

2.   Atitinkamai pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

Laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, ES specialusis įgaliotinis imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai jam pavaldaus personalo saugumui užtikrinti visų pirma:

a)

sudarydamas Tarybos Generalinio sekretoriato gairėmis pagrįstą konkrečios misijos saugumo planą, į jį įtraukdamas konkrečios misijos fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias saugaus personalo atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, o taip pat su saugumu susijusių incidentų valdymą ir įskaitant misijos nenumatytų atvejų bei evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją būtų organizuotas visų grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pagal sutartį pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos Generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai būtų raštu teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ir įgaliojimų įgyvendinimo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis reguliariai žodžiu ir raštu teikia ataskaitas Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniam ir PSK. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliarios ataskaitos raštu pateikiamos per COREU tinklą. Rekomendavus Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniam ar PSK, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

ES specialusis įgaliotinis skatina visapusišką ES politikos koordinavimą. Jis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės veiksmų vietoje būtų taikomos suderintu būdu siekiant ES politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla koordinuojama su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos bei ES specialiojo įgaliotinio Afganistane veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių misijas ir Komisijos delegacijas.

Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių misijų vadovais. Jie deda visas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui įgyvendinti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais ir regioniniais dalyviais veiksmų vietoje.

13 straipsnis

Peržiūra

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai pažangos ataskaitą, o iki 2009 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų įgyvendinimo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į misijos dislokavimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo atnaujinti, pakeisti ar nutraukti įgaliojimus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

15 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 275, 2006 10 6, p. 65.

(2)  OL L 38, 2008 2 13, p. 19.

(3)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/47


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/131/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio krizės Gruzijoje klausimais įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. rugsėjo 25 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/760/BUSP (1), paskiriančius Pierre MOREL Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialusis įgaliotinis) krizės Gruzijoje klausimais iki 2009 m. vasario 28 d.

(2)

Remiantis peržiūrėtais Bendraisiais veiksmais 2008/760/BUSP, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsiami šešių mėnesių laikotarpiui.

(3)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus esant padėčiai, kuri gali pablogėti ir galėtų pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, išdėstytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Pierre MOREL, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (ES specialusis įgaliotinis) krizės Gruzijoje klausimais, įgaliojimai pratęsiami iki 2009 m. rugpjūčio 31 d.

2 straipsnis

Tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai yra grindžiami 2008 m. rugsėjo 1 d. neeilinei Briuselio Europos Vadovų Tarybai pirmininkaujančios valstybės narės išvadose ir 2008 m. rugsėjo 15 d. priimtose Tarybos išvadose dėl Gruzijos apibrėžtais tikslais.

ES specialusis įgaliotinis turi didinti ES veiksmų prisidedant prie konflikto Gruzijoje sureguliavimo veiksmingumą ir informuotumą apie juos.

3 straipsnis

Įgaliojimai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai:

a)

pirma, prisidėti rengiantis tarptautinėms diskusijoms, numatytoms 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimo 6 punkte, kurių metu bus svarstomi visų pirma šie klausimai:

saugumo ir stabilumo regione sąlygos,

pabėgėlių ir šalies viduje perkeltųjų asmenų klausimas, remiantis tarptautiniu lygiu pripažintais principais, ir

kiti šalių bendru susitarimu sutarti klausimai;

antra, prisidėti nustatant ES poziciją bei savo lygiu jai atstovauti minėtų diskusijų metu;

b)

palengvinti 2008 m. rugsėjo 8 d. Maskvoje ir Tbilisyje sudaryto susitarimo bei 2008 m. rugpjūčio 12 d. susitarimo įgyvendinimą, veiklą glaudžiai koordinuojant su Jungtinėmis Tautomis ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija;

vykdant aukščiau minėtą veiklą, prisidėti įgyvendinant ES žmogaus teisių politiką ir ES gaires dėl žmogaus teisių, visų dėl pirma vaikų ir moterų teisių.

4 straipsnis

Įgaliojimų įgyvendinimas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų įgyvendinimą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui politines nuorodas ir strategines konsultacijas pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2009 m. rugpjūčio 31 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 445 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje numatytos sumos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos tvarkomos pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės struktūra ir sudėtis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis sudaro savo darbuotojų grupę konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis praneša Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, pirmininkaujančiai valstybei narei ir Komisijai apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir ES institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą darbuotojams, kuriuos valstybė narė ar ES institucija komandiruoja dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba ES institucija. Valstybių narių į Tarybos Generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir Komisija tam teikia reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (2), visų pirma, dirbdami su ES įslaptinta informacija.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai sau pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

prireikus sudarydamas Tarybos Generalinio sekretoriato rekomendacijomis pagrįstą konkrečios misijos saugumo planą, į jį įtraukdamas konkrečios misijos fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias saugaus personalo atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, saugumo incidentų valdymą, bei misijos nenumatytų atvejų ir evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją visiems jo grupės nariams, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, būtų organizuotas atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos Generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai raštu būtų teikiamos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitos

ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir užsienio santykių tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis sudaro palankias sąlygas ES bendram politiniam koordinavimui. Jis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės būtų naudojamos suderintai siekiant ES vykdomos politikos tikslų. Todėl ES specialiojo įgaliotinio veiksmai bus derinami su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veiksmais bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių, visų pirma, ES specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze, veiksmais, atsižvelgiant į specifinius pastarojo įgaliojimų tikslus. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas.

2.   Glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.

13 straipsnis

Peržiūra

Nuolat peržiūrima, kaip įgyvendinami šie bendrieji veiksmai ir ar jie suderinami su kita ES veikla. ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai iki 2009 m. gegužės mėn. pabaigos pateikia išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šia ataskaita, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgiant į bendrus dislokavimo prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti įgaliojimus, juos keisti arba nutraukti.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

15 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 259, 2008 9 27, p. 16.

(2)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/50


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/132/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovos Respublikoje įgaliojimų terminą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. vasario 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/107/BUSP (1) dėl Kálmán MIZSEI skyrimo Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (toliau – ES specialusis įgaliotinis) Moldovos Respublikoje.

(2)

2008 m. vasario 12 d. Taryba patvirtino Bendruosius veiksmus 2008/106/BUSP (2), pratęsiančius ES specialiojo įgaliotinio mandatą iki 2009 m. vasario 28 d.

(3)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2008/106/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsti tolimesniam 12 mėnesių laikotarpiui.

(4)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokioje situacijoje, kuri gali pablogėti ir kurios metu gali būti pakenkta bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Moldovos Respublikoje Kálmán MIZSEI įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2010 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos (ES) politikos tikslais Moldovos Respublikoje. Šie tikslai yra:

a)

prisidėti taikiai sprendžiant Padnestrės konfliktą ir įgyvendinant tokį susitarimą, remiantis perspektyviu sprendimu, gerbiant Moldovos Respublikos suverenitetą ir teritorinį vientisumą, atsižvelgiant į tarptautiniu mastu pripažintas jos sienas;

b)

prisidėti stiprinant demokratiją, teisinę valstybę ir visų Moldovos Respublikos piliečių pagarbą žmogaus teisėms bei pagrindinėms laisvėms;

c)

skatinti gerus bei glaudžius Moldovos Respublikos ir ES santykius, pagrįstus bendromis vertybėmis ir interesais, kaip numatyta Europos kaimynystės politikos (EKP) veiksmų plane;

d)

padėti kovoti su prekyba žmonėmis, ginklais ir kitomis prekėmis, išvežamomis iš Moldovos Respublikos bei vežamomis per ją;

e)

prisidėti prie stabilumo ir bendradarbiavimo regione stiprinimo;

f)

didinti ES veiksmingumą ir matomumą Moldovos Respublikoje ir regione;

g)

didinti pasienio ir muitinės kontrolės bei pasienio stebėjimo veiklos veiksmingumą Moldovos Respublikoje ir Ukrainoje prie jų bendros sienos, ypatingą dėmesį skiriant Padnestrės regionui, visų pirma pasitelkus ES misiją pasienyje.

2.   ES specialusis įgaliotinis remia Generalinio sekretoriaus vyriausiojo įgaliotinio darbą Moldovos Respublikoje ir regione.

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti ES politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

stiprinti ES paramą sprendžiant Padnestrės konfliktą, remiantis sutartais ES politikos tikslais ir glaudžiai bendradarbiaujant su ESBO, atstovaujant ES tinkamais kanalais ir nustatytuose forumuose bei plėtojant ir palaikant glaudžius ryšius su visais atitinkamais dalyviais;

b)

prireikus padėti rengti ES paramą, skirtą pagaliau išspręsti konfliktą;

c)

įdėmiai sekti politinius įvykius Moldovos Respublikoje, įskaitant Padnestrės regioną, plėtojant ir palaikant glaudžius ryšius su Moldovos Respublikos Vyriausybe ir kitais vietos subjektais, bei siūlyti atitinkamas ES konsultacijas ir pagalbą;

d)

padėti toliau plėtoti ES politiką, susijusią su Moldovos Respublika ir regionu, visų pirma susijusią su konfliktų prevencija ir jų sprendimu;

e)

pasitelkus paramos grupę, kuriai vadovauja ES specialiojo įgaliotinio vyriausiasis patarėjas politikos klausimais:

i)

užtikrinti su Moldovos bei Ukrainos valstybių siena susijusių įvykių ir veiklos politinę apžvalgą;

ii)

analizuoti Moldovos Respublikos ir Ukrainos politinį įsipareigojimą gerinti sienos valdymą;

iii)

skatinti Moldovos Respublikos ir Ukrainos bendradarbiavimą pasienio klausimais, taip pat siekiant sukurti išankstines sąlygas Padnestrės konflikto sprendimui;

f)

prisidėti įgyvendinant ES žmogaus teisių politiką ir ES žmogaus teisių gaires, visų pirma gaires dėl vaikų ir moterų konfliktų paveiktose vietovėse, ypač stebint pokyčius šioje srityje ir į juos reaguojant.

2.   Vykdydamas savo įgaliojimus ES specialusis įgaliotinis nuolat apžvelgia visą ES veiklą, visų pirma, atitinkamus EKP veiksmų plano aspektus.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines gaires ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama finansinė orientacinė suma yra 1 280 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos tvarkomos pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės struktūra ir sudėtis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis sudaro savo darbuotojų grupę konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis praneša Generaliniam sekretoriui vyriausiajam įgaliotiniui, pirmininkaujančiai valstybei narei ir Komisijai apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir ES institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą darbuotojams, kuriuos valstybė narė ar ES institucija komandiruoja dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka ta valstybė narė arba atitinkama ES institucija. Valstybių narių į Tarybos Generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo darbuotojų grupės privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir Komisija šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (3), ypač tvarkydami ES įslaptintą informaciją.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis Europos Sąjungos politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal ES sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai jam pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas Tarybos Generalinio sekretoriato rekomendacijomis pagrįstą konkrečios misijos saugumo planą, į jį įtraukdamas konkrečios misijos fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias personalo saugaus atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, o taip pat saugumo incidentų valdymą ir įskaitant misijos nenumatytų atvejų bei evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją visiems jo grupės nariams, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, būtų organizuotas atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos Generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Generaliniam sekretoriui vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai būtų teikiamos raštiškos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Generaliniam sekretoriui vyriausiajam įgaliotiniui arba PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

ES specialusis įgaliotinis remia visuotinį ES politinių veiksmų koordinavimą. Jis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės veiksmų vietoje veiktų suderintai siekiant ES politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla prireikus derinama su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas.

Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.

13 straipsnis

Peržiūra

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita ES parama regionui yra nuolat peržiūrimi. Iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Generaliniam sekretoriui vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai pažangos ataskaitą, o iki 2009 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Atitinkamos darbo grupės ir PSK, remdamiesi šiomis ataskaitomis, įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrus dislokavimo prioritetus, Generalinis sekretorius vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti arba nutraukti įgaliojimus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

15 straipsnis

Skelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 46, 2007 2 16, p. 59.

(2)  OL L 38, 2008 2 13, p. 15.

(3)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/53


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/133/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. vasario 20 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2006/121/BUSP (1), paskiriančius Peter SEMNEBY Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialusis įgaliotinis) Pietų Kaukaze.

(2)

2008 m. vasario 18 d. Taryba patvirtino Bendruosius veiksmus 2008/132/BUSP (2), iš dalies keičiančius ir pratęsiančius ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus.

(3)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2008/132/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsti tolimesniam 12 mėnesių laikotarpiui.

(4)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokioje situacijoje, kuri gali pablogėti ir kurioje gali būti pakenkta bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Peter SEMNEBY, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Pietų Kaukaze, įgaliojimai pratęsiami iki 2010 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos politikos tikslais Pietų Kaukaze. Šie tikslai yra:

a)

padėti Armėnijai, Azerbaidžanui ir Gruzijai vykdyti politines ir ekonomines reformas, visų pirma teisinės valstybės, demokratijos stiprinimo, žmogaus teisių, gero valdymo, vystymosi ir skurdo mažinimo srityse;

b)

remiantis esamais mechanizmais užkirsti kelią konfliktams regione, padėti juos taikiai spręsti, įskaitant pabėgėlių ir šalies viduje perkeltųjų asmenų sugrįžimo skatinimą;

c)

konstruktyviai bendrauti su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais regione;

d)

skatinti ir remti tolesnį regiono valstybių bendradarbiavimą, visų pirma Pietų Kaukazo valstybių bendradarbiavimą, įskaitant ekonominiais, energetikos ir transporto klausimais;

e)

didinti Europos Sąjungos veiksmingumą ir matomumą regione.

2.   ES specialusis įgaliotinis remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą regione.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai:

a)

plėtoti ryšius regione su Vyriausybėmis, parlamentais, teismais ir pilietine visuomene;

b)

skatinti Armėniją, Azerbaidžaną ir Gruziją bendradarbiauti bendro intereso klausimais regione, pavyzdžiui, bendrų grėsmių saugumui, kovos su terorizmu, nelegalia prekyba ir organizuotu nusikalstamumu klausimais;

c)

prisidėti prie konfliktų prevencijos ir padėti sudarant sąlygas pažangai sprendžiant konfliktus, įskaitant su pilietine visuomene ir teritorijų atkūrimu susijusias rekomendacijas imtis veiksmų, nepažeidžiant EB sutartyje nustatytų Komisijos įgaliojimų;

d)

prisidėti sprendžiant konfliktus ir sudaryti palankesnes sąlygas tokių sprendimų įgyvendinimui aktyviai derinant veiklą su Jungtinių Tautų Generaliniu Sekretoriumi ir jo specialiuoju atstovu Gruzijoje, Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus draugų grupe Gruzijoje, Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacija ir jos Minsko grupe bei Pietų Osetijos konfliktų sprendimo mechanizmu;

e)

suteikti Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) vadovui vietinės politikos gaires;

f)

stiprinti Europos Sąjungos dialogą su pagrindiniais suinteresuotaisiais subjektais regione;

g)

padėti Tarybai toliau plėtoti visapusišką politiką Pietų Kaukaze;

h)

pasitelkiant paramos grupę:

teikti Europos Sąjungai pranešimus ir nuolat vertinti situaciją pasienyje,

prisidėti stiprinant Gruzijos ir Rusijos Federacijos tarpusavio pasitikėjimą, taip užtikrinant veiksmingą bendradarbiavimą ir ryšius su visais atitinkamais subjektais,

užmegzti atitinkamus ryšius konflikto draskomuose regionuose, taip sudarant sąlygas darbuotojų grupei prisidėti stiprinant pasitikėjimą ir įvertinti su pasieniu susijusias problemas tuose regionuose, laikantis įgaliojimų, dėl kurių bus susitarta su Gruzijos Vyriausybe, ir konsultuojantis su visomis susijusiomis šalimis (išskyrus veiksmų vietoje vykdomą operacinę veiklą Abchazijoje ir Pietų Osetijoje),

padėti Gruzijos pasienio policijai ir kitoms atitinkamoms valdžios institucijoms Tbilisyje įgyvendinti išsamią integruoto sienų valdymo strategiją,

siekiant sustiprinti Tbilisio ir pasienio ryšius, dirbti su Gruzijos valdžios institucijomis, įskaitant mokymą. Tai bus daroma palaikant ryšius ir glaudžiai bendradarbiaujant su visų lygių vadovavimo grandinės atstovais tarp Tbilisio ir pasienio (išskyrus veiksmų vietoje vykdomą operacinę veiklą Abchazijoje ir Pietų Osetijoje);

i)

prisidėti įgyvendinant ES žmogaus teisių politiką ir ES žmogaus teisių gaires, visų pirma gaires dėl vaikų ir moterų nuo konfliktų nukentėjusiose vietovėse, ypač stebint pokyčius šioje srityje ir reaguojant į juos.

4 straipsnis

Įgaliojimų įgyvendinimas

1.   ES specialusis įgaliotinis atsakingas už įgaliojimų įgyvendinimą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko privilegijuotą ryšį su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines konsultacijas ir politines nuorodas pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 2 510 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos yra tvarkomos pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių priemonių, ES specialusis įgaliotinis, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija, sudaro savo darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja Generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį, pirmininkaujančią valstybę narę ir Komisiją apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą personalui, kurį valstybė narė ar ES institucija komandiruoja dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba ES institucija. Valstybių narių į Tarybos Generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (3), visų pirma dirbdami su ES įslaptinta informacija.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Atitinkamai pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai sau pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas Tarybos Generalinio sekretoriato gairėmis pagrįstą misijai skirtą saugumo planą, į jį įtraukdamas misijai skirtas fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias saugaus personalo atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, o taip pat saugumo incidentų valdymą, bei įskaitant misijos nenumatytų atvejų ir evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją būtų organizuotas visų jo darbuotojų grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos Generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai būtų teikiamos raštiškos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui vyriausiajam-įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui arba PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis remia visuotinį ES politinių veiksmų koordinavimą. Jis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės veiksmų vietoje veiktų suderintai siekiant ES politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla atitinkamai derinama su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla ir ypač ES specialiojo įgaliotinio krizės Gruzijoje klausimais veikla tuo pačiu metu atsižvelgiant į konkrečius pastarojo įgaliojimų tikslus. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis suteikia Europos Sąjungos stebėsenos misijos Gruzijoje (EUMM Georgia) vadovui vietinės politikos gaires. ES specialusis įgaliotinis ir civilinių operacijų vadas konsultuojasi tarpusavyje. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.

13 straipsnis

Peržiūra

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai pažangos ataskaitą, o iki 2009 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti ar nutraukti įgaliojimus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

15 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 49, 2006 2 21, p. 14.

(2)  OL L 43, 2008 2 19, p. 30.

(3)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/57


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/134/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Sudane įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. balandžio 19 d. Taryba priėmė Sprendimą 2007/238/BUSP (1) dėl Torben BRYLLE paskyrimo Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ESSĮ) Sudane.

(2)

2008 m. vasario 12 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/110/BUSP (2), iš dalies pakeičiančius ESSĮ įgaliojimus ir pratęsiančius jų terminą iki 2009 m. vasario 28 d.

(3)

Remiantis Bendraisiais veiksmais 2008/110/BUSP, ESSĮ įgaliojimai turėtų būti pratęsti tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui.

(4)

ESSĮ įgyvendins savo įgaliojimus tokioje situacijoje, kuri gali pablogėti ir dėl kurios gali būti pakenkta bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (ESSĮ) Sudane Torben BRYLLE įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2010 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ESSĮ įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos (ES) politikos tikslais Sudane, pirmiausia susijusiais su tarptautinės bendruomenės ir Afrikos Sąjungos (AS) bei Jungtinių Tautų (JT) pastangomis padėti Sudano šalims, AS ir JT pasiekti politinį Darfūro konflikto sprendimą, įskaitant Darfūro taikos susitarimo (DTS) įgyvendinimą, ir palengvinti Visuotinio taikos susitarimo (VTS) įgyvendinimą bei skatinti Pietų šalių vidaus dialogą, taip pat palengvinti Rytų Sudano taikos susitarimo (RSTS) įgyvendinimą deramai atsižvelgiant į šių problemų padarinius regionui ir Afrikos savarankiškumo principą.

2.   Be to, ESSĮ įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos politikos tikslais pagal 2007 m. spalio 15 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (3) (EUFOR Tchad/RCA).

3 straipsnis

Įgaliojimai

1.   Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ESSĮ suteikiami įgaliojimai:

a)

palaikyti ryšius su AS, Sudano Vyriausybe, pietų Sudano Vyriausybe, Darfūro ginkluotaisiais judėjimais bei kitomis Sudano šalimis ir Darfūro pilietine visuomene bei nevyriausybinėmis organizacijomis ir glaudžiai bendradarbiauti su JT bei kitais susijusiais tarptautiniais veikėjais siekiant Europos Sąjungos politikos tikslų;

b)

atstovauti Europos Sąjungai Darfūro vidaus dialoge, Jungtinės komisijos aukšto lygio susitikimuose ir prireikus – kituose susijusiuose susitikimuose;

c)

kai tik įmanoma, atstovauti Europos Sąjungai VTS ir DTS vertinimo komisijose;

d)

stebėti RSTS įgyvendinimo raidą;

e)

užtikrinti Europos Sąjungos indėlio į krizės valdymą Darfūre ir bendrų Europos Sąjungos bei Sudano politinių santykių darną;

f)

žmogaus teisių, įskaitant vaikų ir moterų teises, ir kovos su nebaudžiamumu Sudane srityse sekti padėtį ir palaikyti nuolatinius ryšius su Sudano valdžios institucijomis, AS ir JT, visų pirma Vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuru, žmogaus teisių stebėtojais regione ir Tarptautinio baudžiamojo teismo prokuratūra;

g)

palaikyti ryšius su pirmininkaujančia valstybe nare, generaliniu sekretoriumi-vyriausiuoju įgaliotiniu, operacijos EUFOR Tchad/RCA ES operacijos vadu ir ES pajėgų vadu, kad būtų užtikrintas jų atitinkamų veiksmų įgyvendinant Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP glaudus koordinavimas; taip pat turėtų būti užtikrintas glaudus bendradarbiavimas su vietos Komisijos delegacijomis;

h)

palaikant ryšius su Jungtinėmis tautomis, Čado valdžios institucijomis, Centrinės Afrikos Respublikos valdžios institucijomis ir kaimyninėmis šalimis, taip pat su kitais atitinkamais dalyviais padėti generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui Bendrųjų veiksmų 2007/677/BUSP įgyvendinimo srityje;

i)

nedarant poveikio karinio pavaldumo tvarkai, teikti operacijos EUFOR Tchad/RCA ES pajėgų vadui politines gaires, visų pirma regioninio politinio pobūdžio klausimais;

j)

konsultuoti ES pajėgų vadą politiniais saugumo klausimais jam įgyvendinant su operacija EUFOR Tchad/RCA susijusias užduotis.

2.   Vykdydamas savo įgaliojimus, ESSĮ, inter alia:

a)

nuolat apžvelgia visą Europos Sąjungos veiklą;

b)

užtikrina Europos Sąjungos veiksmų vykdant operaciją EUFOR Tchad/RCA glaudų koordinavimą ir darną;

c)

remia politinį procesą ir veiklą, susijusią su VTS, DTS bei RSTS įgyvendinimu; ir

d)

stebi, kaip Sudano šalys laikosi atitinkamų JT Saugumo Tarybos rezoliucijų, pirmiausia Rezoliucijų 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006), 1706 (2006), 1769 (2007) bei 1778 (2007), ir praneša apie tai.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ESSĮ yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ESSĮ, o su Taryba bendraujama pirmiausia per šį komitetą. PSK teikia ESSĮ strategines konsultacijas ir politines nuorodas pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ESSĮ įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 1 800 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos tvarkomos pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ESSĮ ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ESSĮ yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės struktūra ir sudėtis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ESSĮ sudaro savo darbuotojų grupę konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ESSĮ reguliariai informuoja generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį, pirmininkaujančią valstybę narę ir Komisiją apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ESSĮ. Atlyginimą personalui, kurį valstybė narė ar ES institucija komandiruoja dirbti su ESSĮ, moka atitinkamai ta valstybė narė arba ES institucija. Valstybių narių į Tarybos generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti ESSĮ. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia ESSĮ labui.

4.   Chartume ir Džuboje lieka ESSĮ biurai, kuriuos sudaro patarėjas politiniais klausimais ir būtinas administracinis bei logistikos personalas. Vykdant 3 straipsnyje nurodytus įgaliojimus taip pat gali būti įsteigtas poskyris Darfūre, jei Chartumo ir Džubos biurai negali suteikti visos reikiamos paramos ESSĮ personalui, dislokuotam Darfūro regione.

7 straipsnis

ESSĮ ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) susitariama dėl ESSĮ misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ESSĮ ir jo grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (4), visų pirma dirbdami su ES įslaptinta informacija.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ESSĮ būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ESSĮ, laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai sau pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas Tarybos generalinio sekretoriato gairėmis pagrįstą konkrečios misijos saugumo planą, į jį įtraukdamas konkrečios misijos fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias saugaus personalo atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, o taip pat saugumo incidentų valdymą ir įskaitant misijos nenumatytų atvejų bei evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją būtų organizuotas visų jo darbuotojų grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai būtų teikiamos raštiškos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

1.   ESSĮ generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ESSĮ taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui arba PSK rekomendavus, ESSĮ gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

2.   ESSĮ reguliariai praneša PSK apie padėtį Darfūre ir apskritai apie padėtį Sudane, taip pat apie padėtį Čado Respublikoje ir Centrinėje Afrikos Respublikoje vykdant operaciją EUFOR Tchad/RCA.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ESSĮ remia visuotinį ES politinių veiksmų koordinavimą. Jis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės veiksmų vietoje būtų naudojamos suderintai siekiant ES politikos tikslų. ESSĮ veiksmai atitinkamai derinami su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veiksmais bei su kitų tame regione veikiančių ESSĮ veiksmais. ESSĮ reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių misijų vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ESSĮ vykdyti savo įgaliojimus. ESSĮ taip pat palaiko ryšius su kitais tarptautiniais ir regioniniais dalyviais šioje srityje.

13 straipsnis

Peržiūra

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos ESSĮ pateikia generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai pažangos ataskaitą, o iki 2009 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti arba nutraukti įgaliojimus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimą dieną.

15 straipsnis

Skelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 103, 2007 4 20, p. 52.

(2)  OL L 38, 2008 2 13, p. 28.

(3)  OL L 279, 2007 10 23, p. 21.

(4)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/61


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/135/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Afganistane įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. liepos 24 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/612/BUSP (1), paskiriančius Ettore F. SEQUI Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialusis įgaliotinis) Afganistane iki 2009 m. vasario 28 d.

(2)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2008/612/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsti 12 mėnesių laikotarpiui.

(3)

ES specialusis įgaliotinis įgyvendins savo įgaliojimus tokioje situacijoje, kuri gali pablogėti ir galėtų pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Ettore F. SEQUI, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (ES specialusis įgaliotinis) Afganistane, įgaliojimai pratęsiami iki 2010 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos politikos tikslais Afganistane. Konkrečiau, ES specialusis įgaliotinis:

a)

prisideda prie ES ir Afganistano bendros deklaracijos bei Afganistano susitarimo, taip pat atitinkamų Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos rezoliucijų ir kitų atitinkamų JT rezoliucijų įgyvendinimo;

b)

skatina regiono veikėjus Afganistane ir kaimyninėse šalyse konstruktyviai prisidėti prie taikos proceso Afganistane ir taip prisidėti prie Afganistano valstybės stiprinimo;

c)

remia JT, joms imantis pagrindinio vaidmens, visų pirma Generalinio Sekretoriaus specialųjį atstovą; ir

d)

remia Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą regione.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

perteikti Europos Sąjungos požiūrį į politinį procesą remiantis Afganistano ir tarptautinės bendruomenės sutartais pagrindiniais principais, visų pirma ES ir Afganistano bendra deklaracija ir Afganistano susitarimu;

b)

užmegzti ir palaikyti glaudžius santykius su Afganistano atstovaujamosiomis institucijomis, visų pirma Vyriausybe ir Parlamentu, bei jas remti. Taip pat reikėtų palaikyti santykius su kitais Afganistano politikos veikėjais ir kitais atitinkamais subjektais šalyje bei už jos ribų;

c)

palaikyti glaudžius santykius su atitinkamomis tarptautinėmis ir regioninėmis organizacijomis, visų pirma JT vietiniais atstovais;

d)

toliau palaikyti glaudžius santykius su kaimyninėmis ir kitomis suinteresuotomis regiono šalimis, kad Europos Sąjungos politikoje būtų atsižvelgta į jų požiūrį į padėtį Afganistane bei į šių šalių ir Afganistano bendradarbiavimo raidą;

e)

informuoti apie pažangą, padarytą siekiant ES ir Afganistano bendroje deklaracijoje bei Afganistano susitarime nustatytų tikslų, visų pirma šiose srityse:

gero valdymo ir teisinės valstybės institucijų sukūrimo,

saugumo sektoriaus reformos, įskaitant teismo institucijų, nacionalinės armijos ir policijos pajėgų sukūrimo,

pagarbos žmogaus teisėms – visų Afganistano žmonių, neatsižvelgiant į jų lytį, etninę priklausomybę ar religiją,

pagarbos demokratijos principams, teisinei valstybei, mažumoms priklausančių asmenų teisėms, moterų ir vaikų teisėms bei tarptautinės teisės principams,

moterų dalyvavimo viešajame valdyme ir pilietinėje visuomenėje skatinimo,

Afganistano tarptautinių įsipareigojimų laikymosi, įskaitant bendradarbiavimą dedant tarptautines pastangas kovoje su terorizmu, neteisėta prekyba narkotikais ir prekyba žmonėmis,

sąlygų humanitarinei pagalbai teikti sudarymo ir tinkamo pabėgėlių bei šalies viduje perkeltųjų asmenų grąžinimo;

f)

konsultuojantis su valstybių narių atstovais ir Komisija, padėti užtikrinti, kad Europos Sąjungos politinis požiūris atsispindėtų jos veiksmuose, kuriais siekiama Afganistano vystymosi;

g)

kartu su Komisija aktyviai dalyvauti Afganistano susitarime nustatytos Jungtinės koordinavimo ir stebėsenos valdybos veikloje;

h)

patarti dėl Europos Sąjungos dalyvavimo ir jos pozicijų tarptautinėse konferencijose Afganistano klausimais.

4 straipsnis

Įgaliojimų įgyvendinimas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų įgyvendinimą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia pasitelkus šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines konsultacijas ir politines nuorodas pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 2 830 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumuos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos tvarkomos pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis yra atskaitingas Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių lėšų, ES specialusis įgaliotinis, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija, sudaro savo darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę turi būti įtraukti darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis praneša Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, pirmininkaujančiai valstybei narei ir Komisijai apie savo darbuotojų grupės galutinę sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą darbuotojams, kuriuos valstybė narė ar ES institucija komandiruoja dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba ES institucija. Valstybių narių į Tarybos Generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai taip pat gali būti priskirti ES specialiajam įgaliotiniui. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir Komisija šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (2), visų pirma dirbdami su ES įslaptinta informacija.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai sau pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas Tarybos Generalinio sekretoriato gairėmis pagrįstą konkrečios misijos saugumo planą, į jį įtraukdamas konkrečios misijos fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias saugaus personalo atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, o taip pat saugumo incidentų valdymą, bei įskaitant misijos nenumatytų atvejų ir evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją visiems jo darbuotojų grupės nariams, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, būtų organizuotas atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos Generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai teikdamas raštiškas jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitas, sudarančias įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui arba PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis remia visuotinį ES politinių veiksmų koordinavimą. Jis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės veiksmų vietoje veiktų suderintai siekiant ES politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veiksmai prireikus derinami su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veiksmais bei su kitų Vidurinėje Azijoje veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veiksmais. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas įmanomas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis konsultuoja Europos Sąjungos policijos misijos Afganistane (EUPOL AFGHANISTAN) vadovą vietos politiniais klausimais. ES specialusis įgaliotinis ir civilinis operacijos vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.

13 straipsnis

Peržiūra

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimas. ES specialusis įgaliotinis pateikia Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai pažangos ataskaitą iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos ir išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą iki 2009 m. lapkričio mėn. vidurio. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK atlieka įgaliojimų vertinimą. Atsižvelgdamas į bendrus dislokavimo prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti arba nutraukti įgaliojimus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

15 straipsnis

Skelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 197, 2008 7 25, p. 60.

(2)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/65


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/136/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese įgaliojimų terminą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2003 m. liepos 21 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2003/537/BUSP (1), paskyrusius Marc OTTE Europos Sąjungos (ES) specialiuoju įgaliotiniu Artimųjų Rytų taikos procese.

(2)

2008 m. vasario 18 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/133/BUSP (2), iš dalies keičiančius ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimus ir pratęsiančius jų terminą iki 2009 m. vasario 28 d.

(3)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2008/133/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų terminas turėtų būti pratęstas tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui.

(4)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokioje situacijoje, kuri gali pablogėti ir galėtų pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Europos Sąjungos (ES) specialiojo įgaliotinio Artimųjų Rytų taikos procese Marc OTTE įgaliojimų terminas pratęsiamas iki 2010 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

Politikos tikslai

1.   ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos politikos tikslais Artimųjų Rytų taikos procese.

2.   Šie tikslai yra:

a)

dviejų valstybių principu pagrįstas sprendimas su Izraeliu ir demokratine, gyvybinga, taikia ir suverenia Palestinos valstybe, sugyvenančiomis viena su kita, turinčiomis saugias ir pripažintas sienas, palaikančiomis normalius santykius su savo kaimyninėmis šalimis pagal Jungtinių Tautų (JT) Saugumo Tarybos Rezoliucijas 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) ir 1402 (2002) bei Madrido konferencijos principus;

b)

sprendimas dėl Izraelio ir Sirijos bei Izraelio ir Libano santykių eigos;

c)

sąžiningas sudėtingo Jeruzalės klausimo sprendimas ir teisingas, perspektyvus bei suderintas Palestinos pabėgėlių problemos sprendimas;

d)

Anapolio proceso tąsa siekiant galutinio susitarimo dėl statuso ir Palestinos valstybės sukūrimo, įskaitant Ketverto, kaip veiksmų plano prižiūrėtojo, vaidmens stiprinimą visų pirma siekiant stebėti abiejų šalių įsipareigojimų pagal veiksmų planą įgyvendinimą ir laikantis visų tarptautinių pastangų visapusiškai taikiai išspręsti arabų ir Izraelio konfliktą;

e)

Palestinai priklausančių ilgalaikių ir veiksmingų viešosios tvarkos palaikymo priemonių sukūrimas laikantis geriausių tarptautinių standartų, bendradarbiaujant su Europos bendrijos institucijų stiprinimo programomis bei kitomis tarptautinėmis pastangomis, dedamomis platesniame saugumo sektoriaus kontekste, įskaitant baudžiamojo teisingumo reformą;

f)

atidaryti Gazos perėjimo punktus, įskaitant Rafah perėjimo punktą, visų pirma siekiant patenkinti rimtus humanitarinius gyventojų poreikius, ir, abiems šalims pritarus, numatyti trečiosios šalies dalyvavimą bendradarbiaujant pasitelkiant Bendrijos institucijų stiprinimo pastangas.

3.   Šie tikslai grindžiami Europos Sąjungos įsipareigojimu:

a)

dirbti su šalimis ir partneriais tarptautinėje bendruomenėje, visų pirma vykdant Artimųjų Rytų Ketverto veiklą, kad būtų išnaudotos visos galimybės sudaryti taiką ir užtikrinti gerą ateitį visiems regiono žmonėms;

b)

toliau padėti vykdyti Palestinos politines ir administracines reformas, padėti rengti rinkimus bei vykdyti saugumo reformas;

c)

visapusiškai prisidėti prie taikos stiprinimo bei Palestinos ekonomikos atgaivinimo, kuris yra neatsiejama regiono vystymosi dalis.

4.   ES specialusis įgaliotinis remia generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio darbą regione, įskaitant Artimųjų Rytų Ketverto veiklą.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti politikos tikslai, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai:

a)

teikti aktyvią ir veiksmingą Europos Sąjungos paramą veiksmams ir iniciatyvoms, kuriais siekiama galutinio Izraelio ir Palestinos, Izraelio ir Sirijos bei Izraelio ir Libano konfliktų sprendimo;

b)

sudaryti sąlygas glaudiems ryšiams ir juos palaikyti su visomis Artimųjų Rytų taikos proceso šalimis, kitomis regiono valstybėmis, Artimųjų Rytų Ketverto nariais ir kitomis atitinkamomis valstybėmis, taip pat su JT ir kitomis atitinkamomis tarptautinėmis organizacijomis siekiant dirbti su jais stiprinant taikos procesą;

c)

užtikrinti nuolatinį Europos Sąjungos dalyvavimą praktinėje veikloje ir atitinkamuose tarptautiniuose forumuose bei prisidėti prie krizių valdymo ir prevencijos;

d)

stebėti ir remti šalių taikos derybas bei atitinkamai siūlyti Europos Sąjungos konsultacijas ir paramą;

e)

kai prašoma, padėti įgyvendinti šalių pasiektus tarptautinius susitarimus bei diplomatiškai su jomis bendrauti, jei nesilaikoma tų susitarimų sąlygų;

f)

atkreipti ypatingą dėmesį į veiksnius, turinčius įtakos Artimųjų Rytų taikos proceso regioniniam aspektui;

g)

konstruktyviai bendrauti su susitarimus, sudarytus pagal taikos procesą, pasirašiusiomis šalimis, siekiant skatinti laikytis pagrindinių demokratijos normų, įskaitant pagarbą žmogaus teisėms ir teisinei valstybei;

h)

prisidėti įgyvendinant Europos Sąjungos žmogaus teisių politiką ir Europos Sąjungos žmogaus teisių gaires, visų pirma gaires dėl vaikų ir moterų nuo konfliktų nukentėjusiose vietovėse, visų pirma stebint pokyčius šioje srityje ir reaguojant į juos;

i)

pranešti apie galimybes Europos Sąjungai dalyvauti taikos procese ir apie geriausią Europos Sąjungos iniciatyvų bei su vykstančiu Artimųjų Rytų taikos procesu susijusių Europos Sąjungos pastangų, pavyzdžiui, Europos Sąjungos indėlio į Palestinos reformas, įgyvendinimo būdą, įskaitant atitinkamų Europos Sąjungos vystymo projektų politinius aspektus;

j)

stebėti abiejų šalių veiksmus įgyvendinant planą ir sprendžiant klausimus, galinčius pakenkti nuolatinio statuso derybų rezultatams, kad Artimųjų Rytų Ketvertas galėtų geriau įvertinti, kaip šalys laikosi įsipareigojimų;

k)

kartu su Europos Komisija ir JAV saugumo koordinatoriumi dalyvauti glaudžiau bendradarbiaujant saugumo sektoriaus reformos srityje ir sudaryti palankesnes sąlygas bendradarbiavimui saugumo klausimais su visais atitinkamais subjektais;

l)

padėti regiono įtakingiems asmenims geriau suprasti Europos Sąjungos vaidmenį.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia pasitelkus šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines konsultacijas ir politines nuorodas pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama finansinė orientacinė suma yra 1 190 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos yra tvarkomos remiantis Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomomis procedūromis ir taisyklėmis.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės sudarymas ir sudėtis

1.   Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių išteklių, ES specialusis įgaliotinis, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija, sudaro savo darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį, pirmininkaujančią valstybę narę ir Komisiją apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą personalui, kurį valstybė narė ar ES institucija komandiruoja dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba ES institucija. Valstybių narių į Tarybos generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai taip pat gali būti komandiruojami dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai su priimančiąja (-iosiomis) šalimi (-imis) susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir kitų garantijų. Valstybės narės ir Komisija tam teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

ES įslaptintos informacijos saugumas

ES specialusis įgaliotinis ir jo darbuotojų grupės nariai laikosi saugumo principų ir minimalių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (3), visų pirma tvarkydami ES įslaptintą informaciją.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Atitinkamai pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių tiesiogiai sau pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas Tarybos generalinio sekretoriato gairėmis pagrįstą misijai skirtą saugumo planą, į jį įtraukdamas misijai skirtas fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias saugaus personalo atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, o taip pat saugumo incidentų valdymą, bei įskaitant misijos nenumatytų atvejų ir evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu atsižvelgiant į sąlygas misijos teritorijoje;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją būtų organizuotas visų jo darbuotojų grupės narių, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai būtų teikiamos raštiškos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui arba PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis remia visuotinį ES politinių veiksmų koordinavimą. Jis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės veiksmų vietoje veiktų suderintai siekiant ES politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla atitinkamai derinama su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai teikia informaciją valstybių narių atstovybėms ir Komisijos delegacijoms.

2.   Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (EUPOL COPPS) ir Europos Sąjungos pasienio pagalbos misijos Rafah perėjimo punkto (ES PPM Rafah) vadovams teikia politines gaires vietos lygiu. ES specialusis įgaliotinis ir civilinės operacijos vadas prireikus konsultuojasi tarpusavyje. ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais ir regioniniais subjektais.

13 straipsnis

Peržiūra

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. ES specialusis įgaliotinis generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos pateikia pažangos ataskaitą, o iki 2009 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrųjų veiksmų įgyvendinimo bendrus prioritetus, generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti arba nutraukti įgaliojimus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

15 straipsnis

Paskelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 184, 2003 7 23, p. 45.

(2)  OL L 43, 2008 2 19, p. 34.

(3)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/69


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2009/137/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

pratęsiantys Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio Kosove įgaliojimus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 18 straipsnio 5 dalį ir 23 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė Rezoliuciją 1244.

(2)

2006 m. rugsėjo 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2006/623/BUSP (1) dėl grupės įsteigimo siekiant prisidėti prie galimo Tarptautinio civilinio biuro Kosove, įskaitant Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio pareigybę, įsteigimo parengiamųjų darbų (TCB/ES specialiojo įgaliotinio parengiamoji grupė).

(3)

2007 m. gruodžio 13 ir 14 d. susitikime Europos Vadovų Taryba pabrėžė, kad Europos Sąjunga (ES) yra pasirengusi atlikti vieną pagrindinių vaidmenų stiprinant stabilumą regione ir įgyvendinant sprendimą, apibrėžiantį Kosovo ateities statusą. Ji pareiškė, kad ES yra pasirengusi padėti Kosovui siekti tvaraus stabilumo, be kita ko, vykdydama Europos saugumo ir gynybos politikos (ESGP) misiją bei teikdama įnašą, skirtą Tarptautiniam civiliniam biurui, kuris yra dalyvavimo tarptautiniu mastu dalis.

(4)

2008 m. vasario 4 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) (2) ir Bendruosius veiksmus 2008/123/BUSP (3), paskiriančius Pieter FEITH Europos Sąjungos specialiuoju įgaliotiniu (ES specialusis įgaliotinis) Kosove iki 2009 m. vasario 28 d.

(5)

Remiantis Bendrųjų veiksmų 2008/123/BUSP peržiūra, ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti pratęsti 12 mėnesių laikotarpiui.

(6)

Stabilizacijos ir asociacijos procesas yra Vakarų Balkanų regionui skirtos ES politikos strateginė sistema ir Kosovui yra taikomos jo priemonės, įskaitant Europos partnerystę, politinį ir techninį dialogą pagal SAP stebėjimo mechanizmą bei susijusias Bendrijos pagalbos programas.

(7)

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai turėtų būti vykdomi derinant su Komisija, kad būtų užtikrintas suderinamumas su kita Bendrijos kompetencijai priklausančia veikla.

(8)

Taryba numato, kad ES specialiojo įgaliotinio galios ir įgaliojimai, taip pat tarptautinio civilinio įgaliotinio galios ir įgaliojimai suteikiami tam pačiam asmeniui.

(9)

ES specialusis įgaliotinis vykdys savo įgaliojimus tokioje situacijoje, kuri gali pablogėti ir kurios metu gali būti pakenkta bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Europos Sąjungos specialusis įgaliotinis

Pieter FEITH, Europos Sąjungos specialiojo įgaliotinio (ES specialusis įgaliotinis) Kosove, įgaliojimai pratęsiami iki 2010 m. vasario 28 d.

2 straipsnis

Politikos tikslai

ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimai grindžiami Europos Sąjungos (ES) politikos tikslais Kosove. Šie tikslai apima vieno iš svarbiausių vaidmenų atlikimą stiprinant stabilumą regione ir įgyvendinant susitarimą dėl būsimo Kosovo statuso, siekiant sukurti stabilų, perspektyvų, taikų, demokratinį ir daugiatautį Kosovą, kuris prisidėtų prie bendradarbiavimo bei stabilumo regione remiantis gerais kaimyniniais santykiais ir būtų įsipareigojęs laikytis teisinės valstybės principo bei užtikrinti mažumų, taip pat kultūros bei religinio paveldo apsaugą.

3 straipsnis

Įgaliojimai

Kad būtų pasiekti ES politikos tikslai Kosove, ES specialiajam įgaliotiniui suteikiami šie įgaliojimai:

a)

teikti ES rekomendacijas ir paramą politiniame procese;

b)

skatinti bendrą ES politinį koordinavimą Kosove;

c)

vietoje teikti politines rekomendacijas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovui, be kita ko, su vykdomosiomis pareigomis susijusių klausimų politiniais aspektais;

d)

užtikrinti ES veiksmų, skirtų visuomenei, nuoseklumą ir darną. ES specialiojo įgaliotinio atstovas spaudai yra pagrindinis ES kontaktinis asmuo Kosovo žiniasklaidai bendros užsienio ir saugumo politikos ar Europos saugumo ir gynybos politikos (BUSP/ESGP) klausimais. Visa spaudos ir visuomenės informavimo veikla bus vykdoma glaudžiai ir nuolat bendradarbiaujant su Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio atstovu spaudai/Tarybos sekretoriato spaudos tarnyba;

e)

prisidėti prie pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms, įskaitant moterų ir vaikų teises bei laisves, plėtojimo ir stiprinimo Kosove pagal ES žmogaus teisių politiką ir ES gaires dėl žmogaus teisių.

4 straipsnis

Įgaliojimų vykdymas

1.   ES specialusis įgaliotinis yra atsakingas už įgaliojimų vykdymą; jo veiklą prižiūri ir jam vadovauja Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis.

2.   Politinis ir saugumo komitetas (PSK) palaiko ypatingus ryšius su ES specialiuoju įgaliotiniu, o su Taryba bendraujama pirmiausia pasitelkus šį komitetą. PSK teikia ES specialiajam įgaliotiniui strategines rekomendacijas ir politinius nurodymus pagal jo įgaliojimus.

5 straipsnis

Finansavimas

1.   Su ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų vykdymu nuo 2009 m. kovo 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. susijusioms išlaidoms padengti skiriama orientacinė finansavimo suma yra 645 000 EUR.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos padengiamos nuo 2009 m. kovo 1 d. Išlaidos tvarkomos pagal Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles. Konkursuose dėl sutarčių sudarymo leidžiama dalyvauti Vakarų Balkanų regiono šalių piliečiams.

3.   Išlaidos tvarkomos pagal ES specialiojo įgaliotinio ir Komisijos sudarytą sutartį. Už visas išlaidas ES specialusis įgaliotinis atsiskaito Komisijai.

6 straipsnis

Darbuotojų grupės struktūra ir sudėtis

1.   ES specialiajam įgaliotiniui padėti vykdyti savo įgaliojimus ir padėti didinti visų ES veiksmų Kosove darną, matomumą ir veiksmingumą, skiriami atsidavę ES darbuotojai. Neviršydamas savo įgaliojimų ir turimų atitinkamų finansinių lėšų, ES specialusis įgaliotinis, konsultuodamasis su pirmininkaujančia valstybe nare, padedamas Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio ir visapusiškai bendradarbiaudamas su Komisija, sudaro savo darbuotojų grupę. Į darbuotojų grupę įtraukiami darbuotojai, turintys profesinės patirties konkrečiose politikos srityse, kaip reikalaujama įgaliojimuose. ES specialusis įgaliotinis informuoja Generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį, pirmininkaujančią valstybę narę ir Komisiją apie savo darbuotojų grupės sudėtį.

2.   Valstybės narės ir Europos Sąjungos institucijos gali pasiūlyti komandiruoti darbuotojus dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu. Atlyginimą darbuotojams, kuriuos valstybė narė ar Europos Sąjungos institucija komandiruoja dirbti su ES specialiuoju įgaliotiniu, moka atitinkamai ta valstybė narė arba Europos Sąjungos institucija. Į ES specialiojo įgaliotinio tarnybą taip pat gali būti skiriami valstybių narių į Tarybos Generalinį sekretoriatą komandiruoti ekspertai. Pagal sutartį pasamdyti kitų šalių darbuotojai turi turėti vienos iš ES valstybių narių pilietybę.

3.   Visi komandiruoti darbuotojai administraciniu požiūriu lieka pavaldūs siunčiančiajai valstybei narei arba ES institucijai ir vykdo savo pareigas bei veikia ES specialiojo įgaliotinio įgaliojimų labui.

7 straipsnis

ES specialiojo įgaliotinio ir jo personalo privilegijos ir imunitetai

Atitinkamai susitariama dėl ES specialiojo įgaliotinio misijos ir jo personalo narių užduočių įvykdymui ir sklandžiam darbui užtikrinti būtinų privilegijų, imunitetų ir papildomų garantijų. Valstybės narės ir Komisija šiuo tikslu teikia visą reikalingą paramą.

8 straipsnis

Įslaptintos informacijos saugumas

1.   ES specialusis įgaliotinis ir jo grupės nariai laikosi saugumo principų ir būtiniausių standartų, nustatytų 2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimu 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (4), visų pirma, dirbdami su ES įslaptinta informacija.

2.   Laikantis Tarybos saugumo nuostatų Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai NATO/KFOR atskleisti šiems veiksmams parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „CONFIDENTIEL UE“ lygio slaptumo žyma.

3.   Laikantis Tarybos saugumo nuostatų Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai, atsižvelgiant į ES specialiojo įgaliotinio veiklos poreikius, Jungtinėms Tautoms (JT) ir Europos saugumo ir bendradarbiavimo organizacijai (ESBO) atskleisti šiems veiksmams parengtą ES įslaptintą informaciją ir dokumentus, pažymėtus ne aukštesnio kaip „RESTREINT UE“ lygio slaptumo žyma. Šiuo tikslu sudaromi vietos susitarimai.

4.   Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui suteikiami įgaliojimai su šiais bendraisiais veiksmais susijusioms trečiosioms šalims atskleisti neįslaptintus ES dokumentus, susijusius su Tarybos svarstymais dėl šių veiksmų, kuriems pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių (5) 6 straipsnio 1 dalį taikomas profesinės paslapties reikalavimas.

9 straipsnis

Galimybė susipažinti su informacija ir logistinė parama

1.   Valstybės narės, Komisija ir Tarybos Generalinis sekretoriatas užtikrina, kad ES specialiajam įgaliotiniui būtų sudaryta galimybė susipažinti su visa reikiama informacija.

2.   Prireikus pirmininkaujanti valstybė narė, Komisija ir (arba) valstybės narės teikia logistinę paramą regione.

10 straipsnis

Saugumas

ES specialusis įgaliotinis, laikydamasis ES politikos dėl personalo, dislokuoto už ES ribų vykdyti veiksmus pagal Sutarties V antraštinę dalį, saugumo, neviršydamas savo įgaliojimų ir atsižvelgdamas į saugumo padėtį jo atsakomybei priskirtoje geografinėje teritorijoje, imasi visų praktiškai įgyvendinamų priemonių viso tiesiogiai jam pavaldaus personalo saugumui užtikrinti, visų pirma:

a)

sudarydamas Tarybos Generalinio sekretoriato rekomendacijomis pagrįstą konkrečios misijos saugumo planą, į ją įtraukdamas konkrečios misijos fizines, organizacines ir procedūrines saugumo priemones, reglamentuojančias personalo saugaus atvykimo į misijos teritoriją ir judėjimo toje teritorijoje valdymą, taip pat saugumo incidentų valdymą bei misijos nenumatytų atvejų ir evakuacijos planą;

b)

užtikrindamas, kad visi už ES ribų dislokuoti personalo nariai būtų apdrausti didelės rizikos draudimu, būtinu dėl misijos teritorijoje esančių sąlygų;

c)

užtikrindamas, kad prieš atvykstant arba atvykus į misijos teritoriją visiems jo grupės nariams, kurie turi būti dislokuoti už ES ribų, įskaitant vietoje pasamdytus darbuotojus, būtų organizuotas atitinkamas mokymas saugumo klausimais, atsižvelgiant į Tarybos Generalinio sekretoriato nustatytą rizikos lygį misijos teritorijoje;

d)

užtikrindamas, kad būtų įgyvendinamos visos sutartos rekomendacijos, pateiktos remiantis reguliariais saugumo įvertinimais, ir Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai bei Komisijai būtų teikiamos raštiškos jų įgyvendinimo ir kitų saugumo klausimų ataskaitos, sudarančios laikotarpio vidurio ir įgaliojimų vykdymo ataskaitų dalį.

11 straipsnis

Ataskaitų teikimas

ES specialusis įgaliotinis Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui ir PSK reguliariai teikia ataskaitas žodžiu ir raštu. ES specialusis įgaliotinis taip pat prireikus teikia ataskaitas darbo grupėms. Reguliariai teikiamos ataskaitos raštu platinamos per COREU tinklą. Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui arba PSK rekomendavus, ES specialusis įgaliotinis gali teikti ataskaitas Bendrųjų reikalų ir išorės santykių tarybai.

12 straipsnis

Koordinavimas

1.   ES specialusis įgaliotinis remia visuotinį ES politinių veiksmų koordinavimą. Jis padeda užtikrinti, kad visos ES priemonės veiksmų vietoje veiktų suderintai siekiant ES politikos tikslų. ES specialiojo įgaliotinio veikla prireikus derinama su pirmininkaujančios valstybės narės ir Komisijos veikla bei su kitų tame regione veikiančių ES specialiųjų įgaliotinių veikla. ES specialusis įgaliotinis reguliariai informuoja valstybių narių atstovybes ir Komisijos delegacijas.

2.   Veiksmų vietoje glaudus ryšys palaikomas su pirmininkaujančia valstybe nare, Komisija ir valstybių narių atstovybių vadovais. Jie deda visas pastangas padėdami ES specialiajam įgaliotiniui vykdyti savo įgaliojimus. ES specialusis įgaliotinis vietoje teikia politines rekomendacijas Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) vadovui, be kita ko, su vykdomosiomis pareigomis susijusių klausimų politiniais aspektais. ES specialusis įgaliotinis ir civilinių operacijų vadas prireikus konsultuosis tarpusavyje.

3.   ES specialusis įgaliotinis taip pat palaiko ryšius su atitinkamais vietos organais ir kitais veiksmų vietoje esančiais tarptautiniais bei regioniniais subjektais.

4.   ES specialusis įgaliotinis kartu su kitais veiksmų vietoje esančiais ES subjektais užtikrina informacijos skleidimą ir veiksmų vietoje esančių ES subjektų keitimąsi informacija, kad padėtis būtų kuo labiau vienodai suprantama ir vertinama.

13 straipsnis

Peržiūra

Šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimas ir jų suderinamumas su kita Europos Sąjungos veikla regione yra nuolat peržiūrimi. Iki 2009 m. birželio mėn. pabaigos ES specialusis įgaliotinis pateikia Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui, Tarybai ir Komisijai pažangos ataskaitą, o iki 2009 m. lapkričio mėn. vidurio – išsamią įgaliojimų vykdymo ataskaitą. Remdamiesi šiomis ataskaitomis, atitinkamos darbo grupės ir PSK įvertina šiuos bendruosius veiksmus. Atsižvelgdamas į bendrus dislokavimo prioritetus, Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis teikia rekomendacijas PSK dėl Tarybos sprendimo pratęsti, iš dalies pakeisti arba nutraukti įgaliojimus.

14 straipsnis

Įsigaliojimas

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

15 straipsnis

Skelbimas

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 253, 2006 9 16, p. 29.

(2)  OL L 42, 2008 2 16, p. 92.

(3)  OL L 42, 2008 2 16, p. 88.

(4)  OL L 101, 2001 4 11, p. 1.

(5)  2006 m. rugsėjo 15 d. Sprendimas 2006/683/EB, Euratomas, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 285, 2006 10 16, p. 47).


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/73


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2009/138/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

dėl ribojančių priemonių Somaliui, kuria panaikinama Bendroji pozicija 2002/960/BUSP

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 10 d. pagal Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) rezoliucijas 733 (1992), 1356 (2001) ir 1425 (2002), susijusias su ginklų embargu Somaliui, Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2002/960/BUSP (1).

(2)

2008 m. lapkričio 20 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė JTST Rezoliuciją 1844 (2008), kuria nustatomos ribojančios priemonės tiems, kurie siekia užkirsti kelią ar sutrukdyti taikiam politiniam procesui, arba tiems, kurie pasitelkę jėgą grasina Somalio pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms ar Afrikos Sąjungos misijai Somalyje (AMISOM) ar imasi veiksmų, kenkiančių stabilumui Somalyje ar regione.

(3)

Siekiant aiškumo, Bendrąja pozicija 2002/960/BUSP nustatytos priemonės ir priemonės, kurios turi būti nustatytos pagal JTST Rezoliuciją 1844 (2008), turėtų būti integruotos į vieną teisinį dokumentą.

(4)

Todėl Bendroji pozicija 2002/960/BUSP turėtų būti panaikinta.

(5)

Tam tikroms priemonėms įgyvendinti reikalingi Bendrijos veiksmai,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams ar iš valstybių narių teritorijų draudžiama tiekti ar pardavinėti Somaliui visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą, įskaitant šaunamuosius ginklus ir šaudmenis, karines transporto priemones ir įrangą, sukarintą įrangą bei šios technikos atsargines dalis, nepaisant to, ar valstybių narių teritorija yra jų kilmės vieta.

2.   Valstybių narių nacionaliniams subjektams ar iš valstybių narių teritorijų draudžiama tiesiogiai ar netiesiogiai teikti Somaliui su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, įskaitant visų pirma techninį mokymą ir pagalbą, susijusią su 1 dalyje minėtų daiktų tiekimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu.

3.   1 ir 2 dalys netaikomos:

a)

tiekiant ar pardavinėjant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant su karine veikla susijusias technines konsultacijas, finansinę paramą bei kitokią pagalbą ir mokymą, skirtus tik remti AMISOM misiją arba tik pastarosios naudojimui, kaip nustatyta JTST Rezoliucijos 1744 (2007) 4 dalyje, arba tik valstybių ir regioninių organizacijų, taikančių priemones pagal JTST Rezoliucijos 1851 (2008) 6 dalį ir JTST Rezoliucijos 1846 (2008) 10 dalį, naudojimui;

b)

tiekiant ar pardavinėjant visų rūšių ginklus ir su jais susijusią įrangą bei tiesiogiai ar netiesiogiai teikiant technines konsultacijas, skirtus tik padėti plėtoti saugumo sektoriaus institucijas, laikantis JTST Rezoliucijos 1744 (2007) 1, 2 ir 3 dalyse numatyto politinio proceso ir pagal JTST Rezoliucijos 751 (1992) 11 dalį įsteigtam Komitetui (toliau – Sankcijų komitetas) per penkias darbo dienas nuo atitinkamo pranešimo gavimo nepriėmus neigiamo sprendimo;

c)

žudyti neskirtai karinei įrangai, skirtai tik humanitariniams tikslams ar apsaugai, taip pat įrangai, skirtai Sąjungos, Bendrijos ar valstybių narių taikos ir susitaikymo procese įgyvendinamoms institucijų kūrimo, įskaitant saugumo srityje, programoms, kurias iš anksto patvirtino Sankcijų komitetas; jos netaikomos ir apsauginiams drabužiams, įskaitant neperšaunamas liemenes ir karinius šalmus, kuriuos laikinai į Somalį tik asmeniniam naudojimui įveža Jungtinių Tautų personalas, žiniasklaidos atstovai, humanitarinę bei vystomąją pagalbą teikiantys darbuotojai bei su jais susijęs personalas.

2 straipsnis

3 straipsnyje, 4 straipsnio 1 dalyje ir 5 straipsnio 1 bei 2 dalyse nustatytos ribojančios priemonės taikomos Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims ir subjektams:

kurie dalyvauja veiksmuose, keliančiuose grėsmę taikai, saugumui ar stabilumui Somalyje, įskaitant veiksmus, keliančius grėsmę 2008 m. rugpjūčio 18 d. Džibučio susitarimo ar politinio proceso įgyvendinimui, ar veiksmuose, kuriais pasitelkus jėgą grasinama pereinamojo laikotarpio federalinėms institucijoms ar AMISOM, arba remia šiuos veiksmus,

kurie savo veiksmais pažeidė ginklų embargą ir nesilaikė 1 straipsnyje nurodytų susijusių priemonių,

kurie trukdo teikti Somaliui humanitarinę pagalbą arba ją gauti ar platinti Somalyje.

Atitinkami asmenys ir subjektai išvardyti priede.

3 straipsnis

Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad nebūtų leidžiama tiesiogiai ar netiesiogiai tiekti, pardavinėti ar perduoti ginklus ir karinę įrangą ir tiesiogiai ar netiesiogiai teikti su karine veikla arba su ginklų ir karinės įrangos tiekimu, pardavinėjimu, perdavimu, gamyba, priežiūra ar naudojimu susijusią techninę pagalbą ar mokymą, finansinę paramą bei kitokią pagalbą, įskaitant investicijas, tarpininkavimą ar kitas finansines paslaugas, 2 straipsnyje nurodytiems asmenims ar subjektams.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių tam, kad nebūtų leidžiama įvažiuoti į jų teritoriją ar vykti per ją tranzitu 2 straipsnyje nurodytiems asmenims.

2.   1 dalies nuostatos neįpareigoja valstybės narės neleisti savo piliečiams atvykti į jos teritoriją.

3.   1 dalis netaikoma tais atvejais, kai Sankcijų komitetas:

a)

spręsdamas kiekvienu konkrečiu atveju, nustato, kad toks įvažiavimas ar vykimas tranzitu yra pateisinamas dėl humanitarinio poreikio, įskaitant religines pareigas;

b)

spręsdamas kiekvienu konkrečiu atveju, nustato, kad taikant išimtį būtų prisidėta siekiant taikos ir nacionalinio susitaikymo Somalyje bei stabilumo regione.

4.   Tais atvejais, kai pagal 3 dalį valstybė narė leidžia Sankcijų komiteto nurodytiems asmenims įvažiuoti į jos teritoriją ar vykti per ją tranzitu, šis leidimas galioja tik tuo tikslu, kuriam jis suteiktas, ir tik tiems asmenims, kuriems jis suteiktas.

5 straipsnis

1.   Visos lėšos ir ekonominiai ištekliai, kurie nuosavybės teise priklauso 2 straipsnyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba yra jų tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami, ar kuriuos turi subjektai, kurie nuosavybės teise priklauso šiems asmenims bei subjektams arba yra tiesiogiai ar netiesiogiai kontroliuojami šių asmenų ar subjektų arba bet kokių asmenų ar subjektų, veikiančių 2 straipsnyje nurodytų asmenų ar subjektų vardu arba jų nurodymu, kaip nurodyta Sankcijų komiteto, yra įšaldomi. Atitinkami asmenys ir subjektai nurodyti priede.

2.   1 dalyje nurodytiems asmenims ar subjektams arba jų naudai draudžiama leisti tiesiogiai ar netiesiogiai naudotis lėšomis ar ekonominiais ištekliais.

3.   Valstybės narės gali išimties tvarka leisti netaikyti 1 ir 2 dalyse nurodytų priemonių, kai lėšos ir ekonominiai ištekliai:

a)

reikalingi pagrindinėms išlaidoms, įskaitant mokėjimus už maisto produktus, nuomą arba hipoteką, vaistus ir medicininį gydymą, mokesčius, draudimo įmokas ir komunalines paslaugas;

b)

skirti išimtinai apmokėti pagrįstus honorarus ir kompensuoti patirtas išlaidas, susijusias su teisinių paslaugų teikimu;

c)

skirti išimtinai apmokėti mokesčius arba paslaugų mokesčius pagal nacionalinius įstatymus už kasdieninį įšaldytų lėšų ir ekonominių išteklių laikymą ar aptarnavimą;

d)

būtini ypatingoms išlaidoms padengti, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui ir gavus jo pritarimą;

e)

yra teismo, administracine ar arbitražo tvarka suvaržyti ar yra teismo sprendimo objektas; šiuo atveju lėšos ir ekonominiai ištekliai gali būti naudojami to suvaržymo ar teismo sprendimo vykdymui, jeigu toks suvaržymas arba teismo sprendimas buvo priimti prieš Sankcijų komitetui priimant sprendimą dėl atitinkamo asmens ar subjekto ir nėra 2 straipsnyje nurodyto asmens ar subjekto naudai, atitinkamai valstybei narei apie tai pranešus Sankcijų komitetui.

4.   3 dalies a, b ir c punktuose minėtos išimtys gali būti taikomos po to, kai atitinkama valstybė narė Sankcijų komitetui praneša apie savo ketinimą atitinkamu atveju leisti naudotis tokiomis lėšomis ir ekonominiais ištekliais, o Sankcijų komitetas per tris darbo dienas nuo tokio pranešimo nepriima neigiamo sprendimo.

5.   2 dalis netaikoma į įšaldytas sąskaitas pervedamoms:

a)

palūkanoms iš šių sąskaitų arba kitoms dėl šių sąskaitų atsirandančioms pajamoms; arba

b)

mokėjimams pagal sutartis, susitarimus ar įsipareigojimus, sudarytus arba prisiimtus iki tos datos, nuo kurios šioms sąskaitoms pradedamos taikyti ribojančios priemonės,

jeigu tokioms palūkanoms, kitoms pajamoms ir mokėjimams yra toliau taikoma 1 dalis.

6 straipsnis

Taryba sudaro priede pateikiamą sąrašą ir daro jo pakeitimus remdamasi tuo, ką nustato Sankcijų komitetas.

7 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

8 straipsnis

Vadovaujantis atitinkamais Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimais, ši bendroji pozicija prireikus peržiūrima, iš dalies keičiama arba panaikinama.

9 straipsnis

Bendroji pozicija 2002/960/BUSP panaikinama.

10 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 334, 2002 12 11, p. 1.


PRIEDAS

2, 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytų asmenų ir subjektų sąrašas


17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/76


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2009/139/BUSP

2009 m. vasario 16 d.

dėl ribojančių priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei, pratęsimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 25 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/160/BUSP dėl ribojančių priemonių, taikomų Moldovos Respublikos Padnestrės regiono vadovybei (1). Bendroji pozicija taikoma iki 2009 m. vasario 27 d.

(2)

Iš naujo išnagrinėjus Bendrąją poziciją 2008/160/BUSP, nuspręsta, kad ribojančios priemonės turėtų būti pratęstos tolesniam 12 mėnesių laikotarpiui.

(3)

Bendrosios pozicijos 2008/160/BUSP I ir II priedai turėtų būti iš dalies pakeisti, atsižvelgiant į kai kurių asmenų, kuriems taikomos ribojančios priemonės, funkcijų pasikeitimą,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2008/160/BUSP galiojimas pratęsiamas iki 2010 m. vasario 27 d.

2 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2008/160/BUSP I ir II priedai pakeičiami šios bendrosios pozicijos I ir II prieduose pateiktu tekstu.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

O. LIŠKA


(1)  OL L 51, 2008 2 26, p. 23.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies i punkte nurodytų asmenų sąrašas

1.

SMIRNOV, Igor Nikolayevich, „Prezidentas“, gimęs 1941 m. spalio 23 d. Chabarovske, Rusijos Federacijoje, Rusijos piliečio paso Nr. 50 No0337530.

2.

SMIRNOV, Vladimir Igorevich, „Prezidento“ sūnus ir „Nacionalinio muitinės komiteto pirmininkas“, gimęs 1961 m. balandžio 3 d. Kupianske, Charkovo srityje arba Novaja Kachovkoje, Chersono srityje, Ukrainoje, Rusijos piliečio paso Nr. 50 No00337016.

3.

SMIRNOV, Oleg Igorevich, „Prezidento“ sūnus ir „Nacionalinio muitinės komiteto patarėjas“, „Aukščiausiosios tarybos narys“, gimęs 1967 m. rugpjūčio 8 d. Novaja Kachovkoje, Chersono srityje, Ukrainoje, Rusijos piliečio paso Nr. 60No1907537.

4.

MARAKUTSA, Grigory Stepanovich, „Aukščiausiosios tarybos narys“, „Aukščiausiosios tarybos specialus atstovas tarpparlamentiniams ryšiams“, gimęs 1942 m. spalio 15 d. Tejoje, Grigoriopolio rajone, Moldovos Respublikoje, seno pavyzdžio sovietinio paso Nr. 8BM724835.

5.

LITSKAI, Valery Anatolyevich, buvęs „Užsienio reikalų ministras“, gimęs 1949 m. vasario 13 d. Tverėje, Rusijos Federacijoje, Rusijos piliečio paso Nr. 51No0076099, išduotas 2000 m. rugpjūčio 9 d.

6.

KHAZHEYEV, Stanislav Galimovich, „Gynybos ministras“, gimęs 1941 m. gruodžio 28 d. Čeliabinske, Rusijos Federacijoje.

7.

ANTYUFEYEV, Vladimir Yuryevich, dar žinomas kaip SHEVTSOV, Vadim, „Valstybės saugumo ministras“, gimęs 1951 m. Novosibirske, Rusijos Federacijoje, Rusijos piliečio pasas.

8.

KOROLYOV, Alexandr Ivanovich, „Viceprezidentas“, gimęs 1958 m. spalio 24 d. Vroclave, Lenkijoje, Rusijos piliečio pasas.

9.

BALALA, Viktor Alekseyevich, buvęs „Teisingumo ministras“, gimęs 1961 m. Vinicoje, Ukrainoje.

10.

ZAKHAROV, Viktor Pavlovich, buvęs „Padnestrės prokuroras“, gimęs 1948 m. Kamenkoje, Moldovos Respublikoje.

11.

GUDYMO, Oleg Andreyevich, „Aukščiausiosios tarybos narys“, „Aukščiausiosios tarybos saugumo, gynybos ir taikos palaikymo komiteto pirmininkas“, buvęs „Saugumo ministro pavaduotojas“, gimęs 1944 m. rugsėjo 11 d. Almatoje, Kazachstane, Rusijos piliečio paso Nr. 51No0592094.

12.

KRASNOSELSKY, Vadim Nikolayevich, „Vidaus reikalų ministras“, gimęs 1970 m. balandžio 14 d. Daurijoje, Užbaikalės rajone, Čitos srityje, Rusijos Federacijoje.

13.

ATAMANIUK, Vladimir, „Gynybos ministro pavaduotojas.“ “


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

1 straipsnio 1 dalies ii punkte nurodytų asmenų sąrašas

1.

URSKAYA, Galina Vasilyevna, buvusi „Gynybos ministrė“, gimusi 1957 m. gruodžio 10 d. Piatiletkos kaime, Briansko rajone, Briansko srityje, Rusijos Federacijoje.

2.

MAZUR, Igor Leonidovich, „Dubesario rajono administracijos vadovas“, gimęs 1967 m. sausio 29 d. Dubesaryje, Moldovos Respublikoje.

3.

PLATONOV, Yuri Mikhailovich, žinomas kaip Yury PLATONOV, „Ribnicos rajono ir Ribnicos miesto administracijos vadovas“, gimęs 1948 m. sausio 16 d. Klimkove, Podorės rajone, Novgorodo srityje, Rusijos piliečio paso Nr. 51No0527002, išduotas Rusijos ambasadoje Kišiniove 2001 m. gegužės 4 d.

4.

CHERBULENKO, Alla Viktorovna, „Ribnicos administracijos vadovo pavaduotoja“, atsakinga už švietimo klausimus.

5.

KOGUT, Vecheslav Vasyilevich, „Benderų administracijos vadovas“, gimęs 1950 m. vasario 16 d. Taraklijoje, Čadir Lungos rajone, Moldovos Respublikoje.

6.

KOSTIRKO, Viktor Ivanovich, „Tiraspolio administracijos vadovas“, gimęs 1948 m. gegužės 24 d., Komsomolske prie Amūro, Chabarovsko krašte, Rusijos Federacijoje.“


Klaidų ištaisymas

17.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 46/79


2009 m. sausio 26 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 77/2009, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EB) Nr. 314/2004 dėl tam tikrų ribojančių priemonių Zimbabvei, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 23, 2009 m. sausio 27 d. )

8 puslapis, priedo 24 punktas:

yra:

„Įtraukimo į sąrašą pagal 7 straipsnio 2 dalį data: 2005 06 16“,

turi būti:

„Įtraukimo į sąrašą pagal 7 straipsnio 2 dalį data: 2009 01 27“;

15 puslapis, priedo 122 punktas:

yra:

„Pareigos / Priežastis, dėl kurios įtraukta į sąrašą; su tapatybe susiję duomenys: Zimbavės nacionalinės armijos inspektoriaus padėjėjas“,

turi būti:

„Pareigos / Priežastis, dėl kurios įtraukta į sąrašą; su tapatybe susiję duomenys: Zimbabvės Respublikos policijos inspektoriaus padėjėjas“.