ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 33

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. vasario 3d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2009 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 95/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2009 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 96/2009, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 93/2009, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2009 m. vasario 1 d.

3

 

*

2009 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 97/2009, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos nuostatos, susijusios su lanksčiojo modulio taikymu ( 1 )

6

 

*

2009 m. vasario 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 98/2009, kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (Aceite de La Alcarria (SKVN), Radicchio di Verona (SGN), Zafferano di Sardegna (SKVN), Huîtres Marennes Oléron (SGN))

8

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2009 m. sausio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/122/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais ( 1 )

10

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2009/85/EB

 

*

2009 m. sausio 27 d. Komisijos sprendimas dėl Estijos mokėjimo agentūrų 2007 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis kaimo plėtros priemonėms, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 150)

31

 

 

2009/86/EB

 

*

2009 m. sausio 28 d. Komisijos sprendimas dėl kai kurių Austrijos, Belgijos ir Vokietijos mokėjimo agentūrų 2007 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 420)

35

 

 

2009/87/EB

 

*

2009 m. sausio 29 d. Komisijos sprendimas dėl kai kurių Estijos, Nyderlandų ir Portugalijos mokėjimo agentūrų 2007 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 414)

38

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimas 2009/88/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Džibučio Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Džibučio Respublikoje vykdant Europos Sąjungos karinę operaciją Atalanta sudarymo

41

Europos Sąjungos ir Džibučio Respublikos susitarimas dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Džibučio Respublikoje vykdant Europos Sąjungos karinę operaciją Atalanta

43

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 85/2009, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras nuostatas dėl finansų valdymo, klaidų ištaisymas (OL L 25, 2009 1 29)

49

 

*

2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo klaidų ištaisymas (OL L 255, 2005 9 30)

49

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 95/2009

2009 m. vasario 2 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. vasario 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

71,2

MA

46,7

TN

129,8

TR

113,5

ZZ

90,3

0707 00 05

JO

167,2

MA

105,6

TR

177,5

ZZ

150,1

0709 90 70

MA

126,0

TR

118,0

ZZ

122,0

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

51,5

IL

50,4

MA

56,1

TN

42,1

TR

58,1

ZZ

51,6

0805 20 10

IL

190,1

MA

88,0

TR

63,0

ZZ

113,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

70,2

IL

78,6

JM

75,5

PK

73,9

TR

64,2

ZZ

72,5

0805 50 10

MA

51,7

TR

49,1

ZZ

50,4

0808 10 80

CA

86,3

CL

67,8

CN

66,2

MK

31,6

US

109,3

ZZ

72,2

0808 20 50

CL

71,6

CN

33,7

TR

40,0

US

105,6

ZA

88,5

ZZ

67,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 96/2009

2009 m. vasario 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 93/2009, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2009 m. vasario 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 93/2009 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, galiojantys nuo 2009 m. vasario 1 d.

(2)

Apskaičiuotas importo muitų vidurkis ir nustatytas mokestis skiriasi 5 EUR/t, daromas atitinkamas Reglamente (EB) Nr. 93/2009 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 93/2009 reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 93/2009 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2009 m. vasario 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(3)  OL L 29, 2009 1 31, p. 38.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2009 m. vasario 3 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

20,60

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

16,72

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

16,72

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

20,60


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

30.1.2009

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

198,21

116,02

FOB kaina JAV

240,07

230,07

210,07

128,75

Meksikos įlankos priedas

58,31

17,18

Didžiųjų ežerų priedas

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

10,53 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

8,00 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 97/2009

2009 m. vasario 2 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos nuostatos, susijusios su lanksčiojo modulio taikymu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 295/2008 dėl verslo struktūros statistikos (1), ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 295/2008 nustatyta bendra Bendrijos statistinių duomenų apie verslo struktūrą, veiklos rūšis, konkurencingumą ir veiklos rezultatus Bendrijoje rinkimo, rengimo, perdavimo ir vertinimo sistema.

(2)

Šio reglamento 3 straipsnio 2 dalies j punkte nurodyto lanksčiojo modulio taikymą būtina planuoti glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis ir būtina nustatyti jo taikymo sritį, rodiklių sąrašą, ataskaitinį laikotarpį, tirtinos veiklos rūšis ir kokybės reikalavimus.

(3)

Finansavimo galimybės yra pagrindinis politinis suvaržymas daugumoje valstybių narių ir Bendrijoje. Yra svarių įrodymų, kad Europos įmonės, ypač sparčiai augančios arba tos, kurios apibūdinamos kaip naujos įmonės, patiria finansavimo trūkumą. Todėl reikalingi statistiniai duomenys, kad būtų galima analizuoti šių įmonių padėtį, lyginant jas su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis. Jei įmanoma, šie duomenys turėtų būti renkami iš turimų šaltinių.

(4)

Visa kita reikalinga techninė informacija bus nurodyta Komisijos (Eurostato) gairėse ir rekomendacijose, parengtose glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Statistikos programų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 295/2008 3 straipsnio 2 dalies j punkte nurodytas lankstusis modulis taikomas įmonių finansavimo galimybių statistiniams duomenims rengti. Duomenys renkami apie ne finansų verslo bendruomenės įmones, kuriose 2005 m. dirbo nuo 10 iki 249 darbuotojų, kurios vis dar veikia 2008 m. ir kuriose ataskaitiniu laikotarpiu dirba 10 ar daugiau darbuotojų, kaip nurodyta 6 straipsnyje, taip pat apie sparčiai augančių įmonių (kurių užimtumas 2005–2008 m. vidutiniškai augo daugiau kaip 20 % per metus) ir 2003 m. arba 2004 m. įsteigtų sparčiai augančių įmonių, kurioms ne daugiau kaip penkeri metai, pogrupį.

2 straipsnis

Siekiant lengvinti įmonių naštą ir mažinti valstybių narių išlaidas, jei įmanoma, naudojami duomenys iš administracinių šaltinių.

3 straipsnis

Renkant duomenis atsižvelgiama į šiuos rodiklius:

a)

nuosavybės formos tinkamumą, atsižvelgiant į galimybes gauti finansavimą, įmonės veiklos pradžioje ir duomenų rinkimo metu;

b)

visų pastangų gauti įvairų vidaus ir išorės finansavimą mastą ir rezultatyvumą;

c)

verslo paskolų garantijų mastą;

d)

savininko ir (arba) vadovo numatomas su verslo paskolų gavimu susijusias išlaidas ir naštą bei įmonės finansinę padėtį;

e)

finansų įstaigų pasirinkimo svarbą (geografinį artumą, ypač tarpvalstybiniais atvejais, užsienio ar vietos nuosavybę, ankstesnę kliento padėtį ir kt.);

f)

skolos ir apyvartos santykį bei kitas finansinių rodiklių sąsajas įmonės sąskaitose ir jų svarbą verslo augimui ateityje;

g)

numatomą būsimo finansavimo poreikį ir jo formas bei šio poreikio priežastis;

h)

numatomą finansavimo galimybių bei jų prieinamumo ryšį ir užimtumo augimo perspektyvas;

i)

numatomą bendrą įmonių administracinę naštą;

j)

pastangas, būtinas atsakant į klausimyno dėl finansavimo galimybių (jei toks pateikiamas) klausimus.

4 straipsnis

Tirtinos veiklos rūšys – tai bendro Europos bendrijos statistinio ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus suvestiniai rodikliai, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1893/2006 (2) (NACE 2 red.), jei jie apima rinkos veiklos rūšis:

a)

nuo B iki E (pramonė);

b)

F (statyba);

c)

nuo G iki N (paslaugos, suvestiniai, išskyrus J, K (finansinė veikla) ir M);

d)

J (informacija ir ryšiai);

e)

M (profesinė, mokslinė ir techninė veikla).

5 straipsnis

Kompetentingos nacionalinės valstybių narių institucijos Komisijai (Eurostatui) perduoda su šio reglamento 3 straipsnyje nurodytais rodikliais susijusius rezultatus, įskaitant konfidencialius duomenis, laikydamosi Bendrijoje taikomas konfidencialių statistinių duomenų perdavimo nuostatų, visų pirma 1990 m. birželio 11 d. Tarybos reglamento (Euratomas, EEB) Nr. 1588/90 dėl konfidencialių statistinių duomenų perdavimo Europos Bendrijų statistikos tarnybai (3).

Šios Bendrijos nuostatos taikomos apdorojant rezultatus, jei juose yra konfidencialių duomenų. Duomenys perduodami elektronine forma. Perdavimo formatas turi atitikti Komisijos (Eurostato) nustatytus keitimosi duomenimis standartus. Duomenys perduodami arba įkeliami elektroniniu būdu į bendrą duomenų prieigą, kurią prižiūri Komisija (Eurostatas).

6 straipsnis

Ataskaitinis laikotarpis – tai 2010 m. laikotarpis, per kurį duomenys renkami iš turimų šaltinių arba iš įmonių.

7 straipsnis

Kokybės reikalavimas – pateikti duomenų rinkinius, kuriuos sudaro toks dalyvaujančiai valstybei narei tenkančių statistinių vienetų skaičius:

Vokietijai, Ispanijai, Prancūzijai, Italijai ir Jungtinei Karalystei: po 1 800 įmonių respondenčių arba turimų duomenų ekvivalentas iš kiekvienos;

Belgijai, Bulgarijai, Airijai, Graikijai, Nyderlandams, Lenkijai, Slovakijai ir Švedijai: po 900 įmonių respondenčių arba turimų duomenų ekvivalentas iš kiekvienos;

Danijai ir Suomijai: po 500 įmonių respondenčių arba turimų duomenų ekvivalentas iš kiekvienos;

Latvijai ir Lietuvai: po 300 įmonių respondenčių arba turimų duomenų ekvivalentas iš kiekvienos;

Kiprui ir Maltai: po 233 įmones respondentes arba turimų duomenų ekvivalentas iš kiekvienos.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 13.

(2)  OL L 393, 2006 12 30, p. 1.

(3)  OL L 151, 1990 6 15, p. 1.


3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 98/2009

2009 m. vasario 2 d.

kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (Aceite de La Alcarria (SKVN), Radicchio di Verona (SGN), Zafferano di Sardegna (SKVN), Huîtres Marennes Oléron (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa, Ispanijos paraiška įregistruoti pavadinimą Aceite de La Alcarria, Italijos paraiškos įregistruoti pavadinimus Radicchio di Verona bei Zafferano di Sardegna ir Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą Huîtres Marennes Oléron paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, todėl šie pavadinimai turi būti įregistruoti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyti pavadinimai įregistruojami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. vasario 2 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 112, 2008 5 7, p. 39 (Aceite de La Alcarria), OL C 114, 2008 5 9, p. 11 (Radicchio di Verona), OL C 117, 2008 5 14, p. 39 (Zafferano di Sardegna), OL C 118, 2008 5 15, p. 35 (Huîtres Marennes Oléron).


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai

1.5. klasė.   Aliejus ir riebalai (sviestas, margarinas, aliejus ir kt.)

ISPANIJA

Aceite de La Alcarria (SKVN)

1.6. klasė.   Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

ITALIJA

Radicchio di Verona (SGN)

1.7. klasė.   Šviežia žuvis, moliuskai ir vėžiagyviai bei iš jų pagaminti produktai

PRANCŪZIJA

Huîtres Marennes Oléron (SGN)

1.8. klasė.   Kiti Sutarties I priede išvardyti produktai (prieskoniai ir kt.)

ITALIJA

Zafferano di Sardegna (SKVN)


DIREKTYVOS

3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/10


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/122/EB

2009 m. sausio 14 d.

dėl vartotojų apsaugos, susijusios su kai kuriais pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių aspektais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Nuo 1994 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 94/47/EB dėl pirkėjų apsaugos, susijusios su teisės tam tikru laiku naudotis nekilnojamaisiais daiktais pirkimo sutarčių tam tikrais aspektais (3), priėmimo pakaitinio naudojimosi sąvoka išsiplėtė, o rinkoje atsirado nauji į tai panašūs atostogų produktai. Direktyva 94/47/EB netaikoma šiems naujiems atostogų produktams ir kai kuriems sandoriams, susijusiems su pakaitiniu naudojimusi, pavyzdžiui, perpardavimo ir keitimosi sutartims. Be to, taikant Direktyvą 94/47/EB įgyta patirtis parodė, kad kai kurie klausimai, kuriems direktyva jau taikoma, turi būti atnaujinti ar išaiškinti, kad būtų užkirstas kelias produktų, kuriais siekiama apeiti šią direktyvą, kūrimui.

(2)

Dėl esamų reglamentavimo spragų atsiranda pastebimas konkurencijos iškraipymas bei kyla rimtų problemų vartotojams, ir taip sudaromos kliūtys sklandžiam vidaus rinkos veikimui. Todėl Direktyva 94/47/EB turėtų būti pakeista nauja ir aktualia direktyva. Kadangi turizmui tenka vis didesnis vaidmuo valstybių narių ekonomikoje, pakaitinio naudojimosi ir ilgalaikių atostogų produktų sektoriaus augimas ir jo našumo didėjimas turėtų būti skatinamas priimant tam tikras bendras taisykles.

(3)

Siekiant padidinti teisinį tikrumą ir pasiekti, kad vartotojai bei įmonės galėtų visiškai pasinaudoti vidaus rinkos teikiama nauda, reikia, kad atitinkami valstybių narių įstatymai būtų toliau derinami. Todėl tam tikri pakaitinio naudojimosi ir ilgalaikių atostogų produktų sutarčių rinkodaros, pardavimo ir perpardavimo bei keitimosi aspektai, taip pat keitimasis teisėmis, atsirandančiomis iš pakaitinio naudojimosi sutarčių, turėtų būti visiškai suderinti. Valstybėms narėms neturėtų būti leidžiama toliau taikyti arba priimti nuo šios direktyvos nukrypstančių nacionalinės teisės aktų nuostatų. Tais atvejais, kai nėra nustatyta tokių suderintų nuostatų, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama toliau taikyti arba priimti Bendrijos teisę atitinkančius nacionalinės teisės aktus. Todėl valstybės narės turėtų, pavyzdžiui, toliau taikyti arba priimti nuostatas dėl naudojimosi teise atsisakyti sutarties teisiniuose santykiuose, kuriems netaikoma ši direktyva, pasekmių arba priimti nuostatas, pagal kurias negali būti prisiimtas joks vartotojo ir pakaitinio naudojimosi paslaugų ar ilgalaikio atostogų produkto prekybininko tarpusavio įsipareigojimas arba negali būti atliekami jokie šių asmenų tarpusavio mokėjimai, jei vartotojas nėra pasirašęs šių paslaugų pirkimui finansuoti skirtos kredito sutarties.

(4)

Ši direktyva neturėtų trukdyti valstybėms narėms, laikantis Bendrijos teisės, taikyti šios direktyvos nuostatas į jos taikymo sritį nepatenkančiose srityse. Tokiu būdu valstybė narė galėtų toliau taikyti šios direktyvos nuostatas ar tam tikras jos nuostatas atitinkančius galiojančius nacionalinės teisės aktus arba priimti naujus teisės aktus dėl sandorių, kuriems netaikoma ši direktyva.

(5)

Atskiros sutartys, kurioms taikoma ši direktyva, turėtų būti aiškiai apibrėžtos taip, kad būtų užkirstas kelias apeiti direktyvos nuostatas.

(6)

Šioje direktyvoje vartojama pakaitinio naudojimosi sutarčių sąvokos apibrėžtis neturėtų būti suprantama kaip apimanti daugkartinių gyvenamojo būsto, įskaitant viešbučių kambarius, rezervacijų, jei daugkartinėmis rezervacijomis nenumatoma daugiau teisių ir pareigų nei pavienėmis rezervacijomis. Pakaitinio naudojimosi sutartis taip pat neturėtų būti suprantama kaip apimanti įprastinės nuomos sutartis, kadangi pastarosiose nurodomas vienas nepertraukiamas gyvenimo laikotarpis, o ne keletas laikotarpių.

(7)

Šioje direktyvoje ilgalaikių atostogų produktų sutarčių sąvokos apibrėžtis neturėtų būti suprantama kaip apimanti įprastines lojalumo programas, kurios suteikia nuolaidas būsimiems apsilankymams tinklui priklausančiuose viešbučiuose, kadangi programos narystė nėra gaunama už atlygį arba vartotojas mokėdamas atlygį visų pirma nesiekia gauti nuolaidų ar kitų palankių su gyvenamuoju būstu susijusių sąlygų.

(8)

Ši direktyva neturėtų daryti įtakos 1990 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvos 90/314/EEB dėl kelionių, atostogų ir organizuotų išvykų paketų (4) nuostatoms.

(9)

2005 m. gegužės 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2005/29/EB dėl nesąžiningos įmonių komercinės veiklos vartotojų atžvilgiu vidaus rinkoje (Direktyva dėl nesąžiningos komercinės praktikos) (5) draudžiama klaidinanti, agresyvi ir kita nesąžininga įmonių komercinė veikla vartotojų atžvilgiu. Atsižvelgiant į produktų ir komercinės veiklos, susijusios su pakaitiniu naudojimusi, ilgalaikiais atostogų produktais, perpardavimu bei keitimusi, pobūdį tikslinga priimti išsamesnes ir konkretesnes nuostatas dėl informavimo reikalavimų ir prekybos renginių. Vartotojams turėtų būti aiškiai nurodytas kvietimų į prekybos renginius komercinis tikslas. Nuostatos, susijusios su prieš sudarant sutartį pateikiama informacija bei sutartimi, turėtų būti patikslintos ir atnaujintos. Siekiant suteikti vartotojui galimybę patiems susipažinti su informacija iki sutarties sudarymo, ši informacija turėtų būti pateikiama tuo metu jam lengvai prieinama forma.

(10)

Vartotojai turėtų turėti teisę, kurios prekybininkas negalėtų paneigti, gauti prieš sudarydami sutartį informaciją ir sutartį jų pasirinkta bei jiems suprantama kalba. Be to, siekiant sudaryti palankesnes sąlygas vykdyti sutartį ir užtikrinti jos vykdymą, valstybėms narėms turėtų būti leidžiama nustatyti, kad sutartis turėtų būti pateikiama vartotojams ir kitomis kalbomis.

(11)

Siekiant vartotojams suteikti galimybę visiškai suprasti sutartyje numatytas jų teises ir pareigas, jiems turėtų būti suteiktas laikotarpis, per kurį jie gali atsisakyti sutarties nepagrįsdami tokio atsisakymo ir nepatirdami jokių išlaidų. Šiuo metu šio laikotarpio trukmė įvairiose valstybėse narėse yra skirtinga, o patirtis rodo, kad Direktyvoje 94/47/EB nustatyta trukmė yra nepakankamai ilga ir todėl šis laikotarpis turėtų būti prailgintas siekiant aukštesnio vartotojų apsaugos lygio ir didesnio aiškumo vartotojams bei prekybininkams. Naudojimosi teise atsisakyti sutarties laikotarpio trukmė, sąlygos ir pasekmės turėtų būti suderintos.

(12)

Vartotojai turėtų turėti veiksmingų teisės gynimo priemonių tuo atveju, jei prekybininkai nesilaiko nuostatų, susijusių su informacijos pateikimu prieš sudarant sutartį ar nevykdo pačios sutarties nuostatų, visų pirma numatančių, kad sutartyje turėtų būti pateikiama visa reikalinga informacija ir kad sutarties sudarymo metu vartotojui pateikiama sutarties kopija. Šalia nacionaliniuose teisės aktuose nustatytų teisės gynimo priemonių, vartotojams turėtų būti užtikrinta galimybė pasinaudoti pratęstu atsisakymo periodu, jei prekybininkai nepateikė informacijos. Vartotojams šiuo pratęstu periodu turėtų būti suteikta galimybė nemokamai naudotis atsisakymo teise, nepaisant to, kokios paslaugos jau buvo suteiktos. NET ir pasibaigus laikotarpiui, kuriuo galima naudotis atsisakymo teise, vartotojams neužkertamas kelias ieškoti kitų teisės gynimo priemonių pagal nacionalinius teisės aktus, jei buvo pažeisti reikalavimai dėl informacijos.

(13)

Terminų, numatytų šioje direktyvoje, apskaičiavimui turėtų būti taikomas 1971 m. birželio 3 d. Tarybos reglamentas (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71, nustatantis terminams, datoms ir laikotarpiams taikytinas taisykles (6).

(14)

Draudimas atlikti išankstinius mokėjimus, skirtus prekybininkams ar bet kuriai kitai trečiajai šaliai iki atsisakymo laikotarpio pabaigos turėtų būti paaiškintas, siekiant pagerinti vartotojų apsaugą. Perpardavimo sutartims draudimas atlikti išankstinius mokėjimus turėtų būti taikomas iki faktinio pardavimo atlikimo arba perpardavimo sutarties nutraukimo, tačiau valstybės narės turėtų galėti laisvai reglamentuoti tarpininkams taikomas galutinių mokėjimų galimybes ir sąlygas tuo atveju, kai perpardavimo sutartys yra nutraukiamos.

(15)

Ilgalaikių atostogų produktų sutarčių atveju kaina, kuri turi būti sumokėta pagal paskirstytų mokėjimų tvarkaraštį, galėtų būti atsižvelgiama į galimybę, kad po pirmųjų metų likusios sumos dalys gali būti patikslintos, siekiant užtikrinti, kad išliktų reali tų įmokų vertė, pvz., atsižvelgiant į infliaciją.

(16)

Tuo atveju, jei vartotojas atsisako sutarties, kurios visa kaina arba jos dalis mokama kreditu, kurį vartotojui suteikia prekybininkas arba trečioji šalis pagal susitarimą tarp trečiosios šalies ir prekybininko, susitarimas dėl kredito turėtų būti nutrauktas vartotojui nepatiriant išlaidų. Tos pačios nuostatos turėtų būti taikomos sutartims dėl kitų susijusių paslaugų, kurias teikia prekybininkas arba trečioji šalis tos trečiosios šalies ir prekybininko nustatyta tvarka.

(17)

Iš vartotojų neturėtų būti atimama šia direktyva suteikta apsauga, jei sutarčiai taikytina teisė yra valstybės narės teisė. Sutarčiai taikytina teisė turėtų būti nustatyta pagal Bendrijos taisykles dėl tarptautinės privatinės teisės, visų pirma pagal 2008 m. birželio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 593/2008 dėl sutartinėms prievolėms taikytinos teisės (Roma I) (7). Pagal šį reglamentą trečiosios šalies teisė gali būti taikoma visų pirma tais atvejais, kai vartotojai susiduria su prekybininkais atostogų ne savo nuolatinės gyvenamosios vietos šalyje metu. Atsižvelgiant į tai, kad tokia komercinė praktika yra dažna srityje, kuriai taikoma ši direktyva, ir į tai, kad šios sutartys susijusios su didelėmis pinigų sumomis, turėtų būti numatytos papildomos apsaugos priemonės siekiant užtikrinti, kad iš vartotojo tam tikrais konkrečiais atvejais, visų pirma kai sutartis priklauso bet kurios valstybės narės teismo jurisdikcijai, nebūtų atimta šia direktyva suteikta apsauga. Ši koncepcija atspindi ypatingą vartotojų apsaugos poreikį, atsirandantį dėl sutartims, kurioms taikoma ši direktyva, būdingo sudėtingumo, ilgalaikio pobūdžio ir finansinės svarbos.

(18)

Kurie teismai turi jurisdikciją bylose, kurių objektui taikoma ši direktyva, turėtų būti nustatoma pagal 2000 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 44/2001 dėl jurisdikcijos ir teismo sprendimų civilinėse ir komercinėse bylose pripažinimo ir vykdymo (8).

(19)

Siekiant užtikrinti, kad pagal šią direktyvą vartotojams nustatyta apsauga būtų visapusiškai veiksminga, visų pirma kalbant apie prekybininkų įsipareigojimą laikytis reikalavimų dėl informacijos pateikimo prieš sudarant sutartį ir sutarties vykdymo metu, būtina, kad valstybės narės nustatytų veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias sankcijas, taikomas už šios direktyvos pažeidimus.

(20)

Reikia užtikrinti, kad asmenys ar organizacijos, pagal nacionalinę teisę turinčios teisėtų interesų šioje srityje, turėtų teisines priemones iškelti bylą už šios direktyvos nuostatų pažeidimus.

(21)

Valstybėse narėse būtina sukurti tinkamą ir veiksmingą teisių gynimo tvarką, skirtą vartotojų ir prekybininkų ginčams nagrinėti. Šiuo tikslu valstybės narės turėtų skatinti steigti valstybines ar privačias įstaigas ginčams nagrinėti ne teismo tvarka.

(22)

Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad vartotojai būtų veiksmingai informuojami apie šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančias nuostatas, ir skatinti prekybininkus ir už kodeksą atsakingus subjektus informuoti vartotojus apie šioje srityje taikomus elgesio kodeksus. Siekiant sukurti aukšto lygio vartotojų apsaugą, vartotojų organizacijos galėtų būti informuojamos ir dalyvauti rengiant elgesio kodeksus.

(23)

Kadangi valstybės narės negali deramai pasiekti šios direktyvos tikslų, ir kadangi tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Atsižvelgiant į minėtame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą, ši direktyva nenumato nieko, kas nėra būtina siekiant pašalinti kliūtis vidaus rinkai ir pasiekti aukštą bendrą vartotojų apsaugos lygį.

(24)

Šioje direktyvoje gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų visų pirma Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje.

(25)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (9) 34 punktą valstybės narės raginamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių koreliaciją, bei viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo apimtis

1.   Šios direktyvos tikslas – prisidėti prie tinkamo vidaus rinkos funkcionavimo ir pasiekti aukštą vartotojų apsaugos lygį suderinant valstybių narių įstatymus ir kitus teisės aktus, susijusius su tam tikrais pakaitinio naudojimosi ir ilgalaikių atostogų produktų rinkodaros, pardavimo ir perpardavimo bei keitimosi sutarčių aspektais.

2.   Ši direktyva taikoma prekybininko ir vartotojo sandoriams.

Ši direktyva neturi įtakos nacionalinės teisės aktams:

a)

kuriuose yra nustatytos bendros sutarčių teisės gynimo priemonės;

b)

kurie yra susiję su nekilnojamojo ar kilnojamojo turto registracija ir nekilnojamojo turto nuosavybės teisės perdavimu;

c)

kurie yra susiję su įsisteigimo sąlygomis, leidimų suteikimo tvarka ar licencijavimo reikalavimais; ir

d)

kurie yra susiję su teisių, kurios yra sutarčių, kurioms taikoma ši direktyva, dalykas, teisinio pobūdžio nustatymo.

2 straipsnis

Sąvokos

1.   Šioje direktyvoje vartojamos šios sąvokų apibrėžtys:

a)

„pakaitinio naudojimosi sutartis“ – sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį įgyja teisę naudotis vienu ar keliais nakvynei skirtais gyvenamaisiais būstais daugiau nei vienam apsilankymui;

b)

„ilgalaikio atostogų produkto sutartis“ – sutartis, galiojanti ilgiau nei vienerius metus, pagal kurią vartotojas už atlygį visų pirma įgyja teisę gauti nuolaidas ar kitas palankias su gyvenamuoju būstu susijusias sąlygas, atskirai ar kartu su kelione arba kitomis paslaugomis;

c)

„perpardavimo sutartis“ – sutartis, pagal kurią prekybininkas už atlygį padeda vartotojui parduoti arba nusipirkti pakaitinio naudojimosi teisę arba ilgalaikį atostogų produktą;

d)

„keitimosi sutartis“ – sutartis, pagal kurią vartotojas už atlygį prisijungia prie keitimosi sistemos, suteikiančios šiam vartotojui galimybę naudotis nakvynei skirtu gyvenamuoju būstu ar kitomis paslaugomis mainais suteikiant laikiną galimybę kitiems asmenims naudotis pakaitinio naudojimosi sutartyje numatytomis teisėmis;

e)

„prekybininkas“ – fizinis ar juridinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, susijusių su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija, ir bet kuris asmuo, veikiantis prekybininko vardu ar jo naudai;

f)

„vartotojas“ – fizinis asmuo, kuris veikia siekdamas tikslų, kurie nėra susiję su jo prekyba, verslu, amatu ar profesija;

g)

„papildoma sutartis“ – sutartis, pagal kurią vartotojas gauna paslaugas, susijusias su pakaitinio naudojimosi sutartimi ar ilgalaikio atostogų produkto sutartimi, kurias teikia prekybininkas arba trečioji šalis pagal tos trečiosios šalies ir prekybininko susitarimą;

h)

„patvarioji laikmena“ – bet kuri priemonė, kuri vartotojui ar prekybininkui suteikia galimybę saugoti jam asmeniškai skirtą informaciją taip, kad informacija reikiamą laiką atsižvelgiant į informacijos tikslą būtų prieinama ir kad nepakitusią saugomą informaciją būtų galima atgaminti;

i)

„elgesio kodeksas“ – susitarimas arba taisyklių rinkinys, kurio nenustato valstybės narės įstatymai ir kiti teisės aktai ar kuris apibrėžia prekybininkų, kurie įsipareigoja būti saistomi šio kodekso vienoje arba keliose konkrečiose komercinės veiklos srityse arba verslo sektoriuose, elgesį;

j)

„už kodeksą atsakingas subjektas“ – bet kuris subjektas, įskaitant prekybininką arba prekybininkų grupę, kuris atsakingas už elgesio kodekso sudarymą ir peržiūrą ir (arba) asmenų, įsipareigojusių būti saistomais kodekso, jo laikymosi stebėseną.

2.   Apskaičiuojant pakaitinio naudojimosi sutarties arba ilgalaikio atostogų produkto sutarties, kaip atitinkamai apibrėžta 1 dalies a ir b punktuose, trukmę atsižvelgiama į bet kurią sutarties nuostatą, pagal kurią galima numanomai atnaujinti ar pratęsti sutartį.

3 straipsnis

Reklama

1.   Valstybės narės užtikrina, kad reklamoje būtų nurodyta galimybė gauti 4 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją ir kur ją galima gauti.

2.   Jei vartotojui akcijos ar prekybos renginio metu siūloma kokia nors pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutartis, prekybininkas kvietime aiškiai nurodo šio renginio komercinį tikslą ir pobūdį.

3.   4 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją vartotojas bet kada gali gauti renginio metu.

4.   Pakaitinio naudojimosi teisė arba ilgalaikis atostogų produktas negali būti pateikiami rinkoje ar parduodami kaip investicijos.

4 straipsnis

Prieš sudarant sutartį pateikiama informacija

1.   Likus pakankamai laiko iki tol, kol vartotojas įsipareigoja pagal kokią nors sutartį ar pasiūlymą, prekybininkas vartotojui aiškiai ir suprantamai pateikia tokią tikslią ir išsamią informaciją:

a)

pakaitinio naudojimosi sutarties atveju – I priede nustatytą standartinės formos informaciją ir informaciją, kaip reikalaujama tos formos 3 dalyje;

b)

ilgalaikio atostogų produkto sutarties atveju – II priede nustatytą standartinės formos informaciją ir informaciją, kaip reikalaujama tos formos 3 dalyje;

c)

perpardavimo sutarties atveju – III priede nustatytą standartinės formos informaciją ir informaciją, kaip reikalaujama tos formos 3 dalyje;

d)

keitimosi sutarties atveju – IV priede nustatytą standartinės formos informaciją ir informaciją, kaip reikalaujama tos formos 3 dalyje.

2.   Prekybininkas pateikia 1 dalyje nurodytą informaciją nemokamai ir raštu arba naudodamas kitą patvariąją laikmeną, kuri vartotojui yra lengvai prieinama

3.   Valstybės narės užtikrina, kad 1 dalyje nurodyta informacija vartotojo pasirinkimu būtų parengiama valstybės narės, kurioje vartotojas gyvena, arba valstybės narės, kurios pilietybę turi vartotojas, valstybine kalba arba viena iš keleto valstybinių kalbų, jei ji yra ir Bendrijos oficiali kalba.

5 straipsnis

Pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutartis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad sutartis būtų raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje vartojo pasirinkimu valstybės narės, kurioje vartotojas gyvena, arba valstybės narės, kurios pilietybę turi vartotojas, valstybine kalba arba viena iš keleto valstybinių kalbų, jei ji yra ir Bendrijos oficiali kalba.

Tačiau valstybė narė, kurioje vartotojas gyvena, gali papildomai reikalauti, kad:

a)

vartotojui sutartis visais atvejais būtų pateikiama jos valstybine kalba arba viena iš šios valstybės narės valstybinių kalbų, jei tik ji yra ir Bendrijos oficiali kalba;

b)

pakaitinio naudojimosi sutarties, susijusios su viena konkrečia nekilnojama nuosavybe, atveju – prekybininkas pateiktų vartotojui patvirtintą sutarties vertimą į valstybės narės, kurioje yra tas nekilnojamasis turtas, valstybinę kalbą arba vieną iš jos valstybinių kalbų, jei tik ji yra ir Bendrijos oficiali kalba.

Valstybė narė, kurios teritorijoje prekybininkas vykdo savo pardavimo veiklą, gali reikalauti, kad sutartis vartotojui visais atvejais būtų pateikiama valstybine kalba arba viena iš keleto tos valstybės narės valstybinių kalbų, jei tik ji yra ir Bendrijos oficiali kalba.

2.   4 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija yra sutarties sudedamoji dalis ir yra nekeičiama, jei šalys aiškiai nesusitaria kitaip arba pakeitimai daromi dėl nuo prekybininko valios nepriklausančių neįprastų ir nenumatytų aplinkybių, kurių pasekmių nebuvo galima išvengti net ir imantis visų rūpestingų veiksmų.

Apie šiuos pakeitimus vartotojui prieš sudarant sutartį pranešama raštu arba naudojant kitą lengvai prieinamą patvariąją laikmeną.

Sutartyje aiškiai nurodomi visi tokie pakeitimai.

3.   Be 4 straipsnio 1 dalyje nurodytos informacijos sutartyje pateikiama:

a)

kiekvienos šalies tapatybė, gyvenamoji vieta (buveinė) ir parašas; bei

b)

sutarties sudarymo data ir vieta.

4.   Prieš sudarant sutartį prekybininkas aiškiai atkreipia vartotojo dėmesį į jo teisę atsisakyti sutarties, į 6 straipsnyje nurodytą atsisakymo laikotarpio trukmę ir į 9 straipsnyje nurodytą draudimą atlikti išankstinius mokėjimus atsisakymo laikotarpiu.

Dėl atitinkamų sutarties sąlygų vartotojas pasirašo atskirai.

Sutartyje įtraukiama atskira standartinė sutarties atsisakymo forma, kaip nurodyta V priede, kuria siekiama sudaryti paprastesnes sąlygas pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal 6 straipsnį.

5.   Sutarties sudarymo metu vartotojui pateikiama sutarties kopija ar kopijos.

6 straipsnis

Teisė atsisakyti sutarties

1.   Šalia nacionalinės teisės aktuose nustatytų teisės gynimo priemonių, kuriomis vartotojas gali pasinaudoti, kai pažeidžiamos šios direktyvos nuostatos, valstybės narės užtikrina, kad vartotojui būtų suteiktas keturiolikos kalendorinių dienų laikotarpis atsisakyti pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarties nenurodant jokios priežasties.

2.   Laikotarpis atsisakyti sutarties skaičiuojamas:

a)

nuo sutarties arba bet kurios privalomos preliminarios sutarties sudarymo dienos; arba

b)

nuo dienos, kurią vartotojas gauna sutartį arba bet kurią privalomą preliminarią sutartį, jei ji yra vėlesnė nei nurodyta šios pastraipos a punkte.

3.   Laikotarpis atsisakyti sutarties pasibaigia:

a)

po vienų metų ir keturiolikos kalendorinių dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos, jeigu užpildyta atskira standartinė sutarties atsisakymo forma, kaip reikalaujama pagal 5 straipsnio 4 dalį, nebuvo užpildyta prekybininko ir pateikta vartotojui raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje;

b)

po trijų mėnesių ir keturiolikos kalendorinių dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos dienos, jeigu 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, įskaitant taikomą I–IV prieduose nustatytą standartine forma pateikiamą informaciją, nebuvo pateikta vartotojui raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje.

Be to, valstybės narės nustato tinkamas sankcijas pagal 15 straipsnį visų pirma tuo atveju, jei pasibaigus atsisakymo laikotarpiui prekybininkas nesilaiko šioje direktyvoje numatytų informacijos pateikimo reikalavimų.

4.   Jeigu prekybininkas užpildė atskirą standartinę sutarties atsisakymo formą, kaip numatyta 5 straipsnio 4 dalyje, ir pateikė ją vartotoju raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje per vienerius metus nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, atsisakymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią vartotojas gauna formą. Panašiai, jeigu 4 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija, įskaitant taikomą I–IV prieduose nustatytą standartine forma pateikiamą informaciją buvo pateikta vartotojui raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje per tris mėnesius nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytos datos, atsisakymo laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo tos dienos, kurią vartotojas gauna tokią informaciją.

5.   Tuo atveju, kai keitimosi sutartis vartotojui siūloma tuo pačiu metu kartu su pakaitinio naudojimosi sutartimi, abiem sutartims taikomas vienas laikotarpis atsisakyti sutarties pagal 1 dalį. Laikotarpis atsisakyti sutarties abiem sutartims skaičiuojamas pagal 2 dalies nuostatas taip, kaip jos taikomos pakaitinio naudojimosi sutarčiai.

7 straipsnis

Teisės atsisakyti sutarties naudojimosi sąlygos

Jei vartotojas ketina pasinaudoti teise atsisakyti sutarties, iki atsisakymo laikotarpio pabaigos jis praneša prekybininkui apie savo sprendimą atsisakyti sutarties raštu ar naudodamasis kita patvariąja laikmena. Vartotojas gali pasinaudoti V priede nustatyta standartine sutarties atsisakymo forma, kurią prekybininkas pateikia pagal 5 straipsnio 4 dalį. Termino laikomasi, jei pranešimas išsiunčiamas iki atsisakymo laikotarpio pabaigos.

8 straipsnis

Teisės atsisakyti sutarties naudojimosi padariniai

1.   Vartotojui pasinaudojus teise atsisakyti sutarties, šalių pareigos vykdyti sutartį pasibaigia.

2.   Jeigu vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti sutarties, vartotojas neturi patirti jokių išlaidų ir būti atsakingas už jokią su paslaugomis, kurios gali būti suteiktos iki atsisakymo, susijusią vertę.

9 straipsnis

Išankstinis mokėjimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto ir keitimosi sutarčių atvejais būtų draudžiami bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai mokėjimai, garantijos suteikimas, pinigų rezervavimas sąskaitose, aiškus skolos pripažinimas ar bet koks kitas atlygis prekybininkui ar kitai trečiajai šaliai iki laikotarpio, kuriuo vartotojas gali pasinaudoti teise atsisakyti sutarties pagal 6 straipsnį, pabaigos.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad perpardavimo sutarties atveju būtų uždrausti bet kokie vartotojo atliekami išankstiniai mokėjimai, garantijos suteikimas, pinigų rezervavimas sąskaitose, aiškus skolos patvirtinimas ar bet koks kitas atlygis prekybininkui ar bet kuriai trečiajai šaliai iki faktiškai įvyksta pardavimas arba jei perpardavimo sutartis pasibaigia kitais būdais.

10 straipsnis

Konkrečios nuostatos, susijusios su ilgalaikių atostogų produktų sutartimis

1.   Ilgalaikių atostogų produktų sutarčių atveju apmokėjimas atliekamas pagal paskirstytų mokėjimų tvarkaraštį. Bet koks kitas, išskyrus pagal paskirstytų mokėjimų tvarkaraštį, sutartyje nurodytos kainos apmokėjimas yra draudžiamas. Mokėjimai, įskaitant visus narystės mokesčius, paskirstomi į vienodos vertės kasmetines įmokas. Prekybininkas išsiunčia raštišką prašymą sumokėti, pateikiamą raštu ar kitoje patvarioje laikmenoje, likus ne mažiau kaip keturiolikai kalendorinių dienų iki kiekvienos nustatytos mokėjimo dienos.

2.   Nuo antros įmokos sumokėjimo ir vėliau vartotojas gali nutraukti sutartį, nepatirdamas sankcijų, apie tai įspėdamas prekybininką per keturiolika kalendorinių dienų nuo prašymo sumokėti kiekvieną įmoką gavimo. Ši teisė neturi įtakos sutarties nutraukimo teisėms pagal galiojančius nacionalinės teisės aktus.

11 straipsnis

Papildomų sutarčių pabaiga

1.   Valstybės narės užtikrina, kad vartotojui pasinaudojus teise atsisakyti pakaitinio naudojimosi arba ilgalaikio atostogų produkto sutarties, visos papildomos keitimosi sutartys ar kitos papildomos sutartys būtų nutrauktos automatiškai, vartotojui nepatiriant jokių išlaidų.

2.   Nepažeidžiant 2008 m. balandžio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/48/EB dėl vartojimo kredito sutarčių (10) 15 straipsnio, jei visa kaina arba jos dalis mokama kreditu, kurį vartotojui suteikia prekybininkas arba trečioji šalis pagal tos trečiosios šalies ir prekybininko susitarimą, kredito sutartis nutraukiama, vartotojui nepatiriant jokių išlaidų, jei vartotojas pasinaudoja teise atsisakyti pakaitinio naudojimosi, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo arba keitimosi sutarties.

3.   Valstybės narės nustato išsamias tokių sutarčių nutraukimo taisykles.

12 straipsnis

Privalomasis direktyvos pobūdis ir taikymas tarptautinėse bylose

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jei sutarčiai taikytina teisė yra valstybės narės teisė, tai vartotojai negali atsisakyti pagal šią direktyvą jiems suteiktų teisių.

2.   Jei taikytina teisė yra trečiosios šalies teisė, iš vartotojų neatimama šia direktyva, kaip įgyvendinta teismo vietos valstybės narės, suteikta apsauga, jeigu:

atitinkamas nekilnojamasis turtas yra valstybės narės teritorijoje; arba

sutarties, tiesiogiai nesusijusios su nekilnojamuoju turtu, atveju – prekybininkas vykdo savo komercinę ar profesinę veiklą valstybėje narėje arba bet kokiomis priemonėmis nukreipia šią veiklą į valstybę narę, o sutartis patenka į tokios veiklos sritį.

13 straipsnis

Teisių gynimas teismine ir administracine tvarka

1.   Valstybės narės užtikrina, kad vartotojų interesams apsaugoti būtų nustatytos tinkamos ir veiksmingos priemonės, skirtos užtikrinti, kad prekybininkai laikytųsi šios direktyvos.

2.   1 dalyje nurodytos priemonės apima nuostatas, kurių pagrindu viena ar kelios toliau paminėtos nacionalinės teisės aktais nustatytos įstaigos, vadovaudamosi nacionalinės teisės aktais turi teisę kreiptis į teismus ar kompetentingas administracines įstaigas, kad užtikrintų šią direktyvą įgyvendinančių nacionalinės teisės nuostatų taikymą:

a)

valstybės įstaigos ir institucijos ar jų atstovai;

b)

vartotojų organizacijos, turinčios teisėtą interesą ginti vartotojus;

c)

profesinės organizacijos, turinčios teisėtų interesų imtis tokių veiksmų.

14 straipsnis

Vartotojų informavimas ir teisių gynimas ne teismo tvarka

1.   Valstybės narės imasi tinkamų priemonių vartotojams informuoti apie šią direktyvą į nacionalinę teisę perkeliančius teisės aktus ir prireikus skatina prekybininkus ir už kodeksą atsakingus subjektus informuoti vartotojus apie savo elgesio kodeksus.

Komisija skatina Bendrijos lygmeniu, visų pirma profesinius susivienijimus, organizacijas ir asociacijas, laikantis Bendrijos teisės rengti elgesio kodeksus, kuriais būtų sudaromos palankesnės sąlygos šios direktyvos įgyvendinimui. Ji taip pat skatina prekybininkus ir jų šakines organizacijas informuoti vartotojus apie tokius kodeksus, jei reikia, pasitelkiant specialų žymėjimą.

2.   Valstybės narės skatina kurti arba tobulinti tinkamas ir veiksmingas skundų nagrinėjimo ir teisių gynimo ne teismo tvarka procedūras vartotojų ginčams pagal šią direktyvą nagrinėti ir, prireikus, skatina prekybininkus ir jų šakines organizacijas informuoti vartotojus apie tokių procedūrų buvimą.

15 straipsnis

Sankcijos

1.   Valstybės narės nustato tinkamas sankcijas, jei prekybininkai nesilaiko nacionalinės teisės nuostatų, priimtų laikantis šios direktyvos.

2.   Šios sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.

16 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės iki 2011 m. vasario 23 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie būtini šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos perduoda Komisijai šių nuostatų tekstus.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2011 m. vasario 23 d.

Priimdamos tas nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės nuostatų tekstus.

17 straipsnis

Peržiūra

Komisija peržiūri šią direktyvą ir pateikia ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai ne vėliau kaip iki 2014 m. vasario 23 d.

Prireikus ji pateikia naujus pasiūlymus ją suderinti su šioje srityje vykstančiais pokyčiais.

Komisija gali prašyti valstybių narių ir nacionalinių reguliavimo institucijų pateikti informaciją.

18 straipsnis

Panaikinimas

Direktyva 94/47/EB panaikinama.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal VI priedo atitikmenų lentelę.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

20 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2009 m. sausio 14 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

A. VONDRA


(1)  OL C 44, 2008 2 16, p. 27.

(2)  2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. gruodžio mėn. 18 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 280, 1994 10 29, p. 83.

(4)  OL L 158, 1990 6 23, p. 59.

(5)  OL L 149, 2005 6 11, p. 22.

(6)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1.

(7)  OL L 177, 2008 7 4, p. 6.

(8)  OL L 12, 2001 1 16, p. 1.

(9)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(10)  OL L 133, 2008 5 22, p. 66.


I PRIEDAS

PAKAITINIO NAUDOJIMOSI SUTARTIES STANDARTINĖ INFORMACIJOS FORMA

Image

Image

Image


II PRIEDAS

ILGALAIKIO ATOSTOGŲ PRODUKTO SUTARTIES STANDARTINĖ INFORMACIJOS FORMA

Image

Image


III PRIEDAS

PERPARDAVIMO SUTARTIES STANDARTINĖ INFORMACIJOS FORMA

Image

Image


IV PRIEDAS

KEITIMOSI SUTARTIES STANDARTINĖ INFORMACIJOS FORMA

Image

Image


V PRIEDAS

ATSKIRA STANDARTINĖ ATSISAKYMO FORMA, KURIA SIEKIAMA SUPAPRASTINTI TEISĖS ATSISAKYTI SUTARTIES ĮGYVENDINIMĄ

Image


VI PRIEDAS

ŠIOS DIREKTYVOS IR DIREKTYVOS 94/47/EB NUOSTATŲ ATITIKMENŲ LENTELĖ

Direktyva 94/47/EB

Ši direktyva

1 straipsnio pirma pastraipa

1 straipsnio 1 dalis ir 1 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio antra pastraipa

1 straipsnio trečia pastraipa

1 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio pirma įtrauka

2 straipsnio 1 dalies a punktas

2 straipsnio 1 dalies b punktas (naujas)

2 straipsnio 1 dalies c punktas (naujas)

2 straipsnio 1 dalies d punktas (naujas)

2 straipsnio antra įtrauka

2 straipsnio trečioji įtrauka

2 straipsnio 1 dalies e punktas

2 straipsnio ketvirta įtrauka

2 straipsnio 1 dalies f punktas

2 straipsnio 1 dalies g punktas (naujas)

2 straipsnio 1 dalies h punktas (naujas)

2 straipsnio 1 dalies i punktas (naujas)

2 straipsnio 1 dalies j punktas (naujas)

2 straipsnio 2 dalis (nauja)

3 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 1 dalis

3 straipsnio 2 dalis (nauja)

3 straipsnio 3 dalis (nauja)

3 straipsnio 4 dalis (nauja)

4 straipsnio pirma įtrauka

5 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir 5 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

4 straipsnio antra įtrauka

4 straipsnio 3 dalis ir 5 straipsnio 1 dalis

4 straipsnio 2 dalis (nauja)

5 straipsnio 4 dalis (nauja)

5 straipsnio 5 dalis (nauja)

5 straipsnio 1 dalies įvadinis sakinys

6 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

6 straipsnio 1 dalis ir 6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

6 straipsnio 3 dalis ir 6 straipsnio 4 dalis

5 straipsnio 1 dalies trečia įtrauka

6 straipsnio 3 dalis

6 straipsnio 5 dalis (nauja)

5 straipsnio 2 dalis

7 straipsnis

8 straipsnio 1 dalis (nauja)

5 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 4 dalis

8 straipsnio 2 dalis

6 straipsnis

9 straipsnio 1 dalis

9 straipsnio 2 dalis (nauja)

10 straipsnio 1 dalis (nauja)

10 straipsnio 2 dalis (nauja)

11 straipsnio 1 dalis (nauja)

7 straipsnio pirma pastraipa

11 straipsnio 2 dalis

7 straipsnio antra pastraipa

11 straipsnio 3 dalis

8 straipsnis

12 straipsnio 1 dalis

9 straipsnis

12 straipsnio 2 dalis

10 straipsnis

13 ir 15 straipsniai

11 straipsnis

14 straipsnio 1 dalis (nauja)

14 straipsnio 2 dalis (nauja)

12 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis (naujas)

18 straipsnis (naujas)

19 straipsnis (naujas)

13 straipsnis

20 straipsnis

Priedas

I priedas

Priedo a punktas

5 straipsnio 3 dalies a punktas ir I priedo 1 dalies pirma lentelė

Priedo b punktas

I priedo 1 dalies trečia lentelė ir I priedo 3 dalies 1 punkto pirma įtrauka

Priedo c punktas

I priedo 1 dalies antra lentelė ir I priedo 3 dalies 2 punkto pirma įtrauka

Priedo d punkto 1 papunktis

I priedo 3 dalies 3 punkto pirma įtrauka

Priedo d punkto 2 papunktis

I priedo 1 dalies ketvirta lentelė ir I priedo 3 dalies 3 punkto antra įtrauka

Priedo d punkto 3 papunktis

I priedo 3 dalies 3 punkto trečia įtrauka

Priedo d punkto 4 papunktis

I priedo 3 dalies 3 punkto pirma įtrauka

Priedo d punkto 5 papunktis

I priedo 3 dalies 3 punkto ketvirta įtrauka

Priedo e punktas

I priedo 1 dalies šešta lentelė ir I priedo 3 dalies 2 punkto antra įtrauka

Priedo f punktas

I priedo 1 dalies šešta lentelė ir I priedo 3 dalies 2 punkto trečia įtrauka

Priedo g punktas

I priedo 3 dalies 6 punkto pirma įtrauka

Priedo h punktas

I priedo 1 dalies ketvirta lentelė

Priedo i punktas

I priedo 1 dalies penkta ir šešta lentelės ir I priedo 3 dalies 4 punkto pirma įtrauka

Priedo j punktas

I priedo 2 dalies trečia įtrauka

Priedo k punktas

I priedo 2 dalies septinta lentelė ir I priedo 3 dalies 6 punkto antra įtrauka

Priedo l punktas

I priedo 2 dalies pirma ir trečia įtraukos ir I priedo 3 dalies 5 punkto pirma įtrauka ir V priedas (naujas)

Priedo m punktas

5 straipsnio 3 dalies b punktas

I priedo 1 dalies aštunta lentelė (nauja)

I priedo 2 dalies antra įtrauka (nauja)

I priedo 2 dalies ketvirta įtrauka (nauja)

I priedo 3 dalies 1 punkto antra įtrauka (nauja)

I priedo 3 dalies 4 punkto antra įtrauka (nauja)

I priedo 3 dalies 5 punkto antra įtrauka (nauja)

I priedo 3 dalies 6 punkto trečia įtrauka (nauja)

I priedo 3 dalies 6 punkto ketvirta įtrauka (nauja)

II–V priedai (nauji)


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 27 d.

dėl Estijos mokėjimo agentūrų 2007 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis kaimo plėtros priemonėms, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 150)

(Tekstas autentiškas tik estų kalba)

(2009/85/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 30 ir 39 straipsnius,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2008/395/EB (2) patvirtintos visų mokėjimo agentūrų, išskyrus Estijos mokėjimo agentūrą PRIA ir Maltos mokėjimo agentūrą MRAE, 2007 finansinių metų sąskaitos.

(2)

Gavusi naujos informacijos ir atlikusi papildomus patikrinimus, Komisija dabar gali priimti su išlaidomis kaimo plėtros priemonėms susijusį sprendimą dėl Estijos mokėjimo agentūros PRIA pateiktų sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalimi, šiuo sprendimu nepažeidžiamos Komisijos vėlesnių sprendimų nuostatos, pagal kurias Bendrija nefinansuoja išlaidų, patirtų nesilaikant Bendrijos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu patvirtinamos Estijos mokėjimo agentūros PRIA 2007 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis kaimo plėtros priemonėms.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos ar jai mokėtinos sumos pagal Estijoje taikomas kaimo plėtros priemones yra nurodytos I ir II prieduose.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Estijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 139, 2008 5 29, p. 25.


I PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2007 FINANSINIAI METAI – EŽŪGF KAIMO PLĖTROS IŠLAIDOS NAUJOSIOSE VALSTYBĖSE NARĖSE

IŠ VALSTYBĖS NARĖS SUSIGRĄŽINTINA ARBA JAI MOKĖTINA SUMA

VN

 

2007 m. mokėjimo agentūrų išlaidos, dėl kurių pateiktos sąskaitos:

Iš viso a + b

Sumažinimai

Iš viso

Už finansinius metus valstybei narei grąžinta tarpinių mokėjimų suma

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba jai mokėtina (+) suma (1))

patvirtinamos

atskiriamos

= metinėje deklaracijoje nurodytos išlaidos

= bendra už finansinius metus valstybei narei grąžinta tarpinių mokėjimų suma

 

 

a

b

c = a + b

d

e = c + d

f

g = e – f

EE

EUR

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48

36 236 291,00

4 483 902,48


(1)  Kadangi mokėjimai pasiekė 95 % finansinio plano ribą, EE priklausantis likutis bus išmokėtas užbaigiant programą.


II PRIEDAS

PATVIRTINTOS IŠLAIDOS PAGAL EŽŪGF KAIMO PLĖTROS PRIEMONES, 2007 M. ĮGYVENDINTAS NAUJOSIOSE VALSTYBĖSE NARĖSE

METINIŲ SĄSKAITŲ IR IŠLAIDŲ DEKLARACIJŲ SKIRTUMAI

VN

Nr.

Priemonės

2007 m. išlaidos

I priedo a skiltis

Sumažinimai

I priedo d skiltis

Patvirtinta 2007 m. suma

I priedo e skiltis

EE

Nr.

Priemonės

i

ii

iii = i + ii

 

1

Parama investicijoms į gyvūninių atliekų tvarkymą

6 551 632,40

0,00

6 551 632,40

 

2

Veiklos gerinimo ir plėtros skatinimas

20 321 752,46

0,00

20 321 752,46

 

3

Gamintojų grupių kūrimosi skatinimas

101 134,83

0,00

101 134,83

 

4

Ūkininkų profesinio mokymo skatinimas

2 566 539,21

0,00

2 566 539,21

 

5

Techninės ir konsultacinės paslaugos ūkininkams

6 225 307,60

0,00

6 225 307,60

 

6

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

4 021 137,22

0,00

4 021 137,22

 

7

Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui

932 689,76

0,00

932 689,76

 

8

ES standartų laikymasis

0,00

0,00

0,00

 

9

Agrarinės aplinkosaugos priemonių taikymas

0,00

0,00

0,00

 

10

Agrarinės aplinkosaugos veiksmai gamtinei vertei išsaugoti

0,00

0,00

0,00

 

11

Apželdinimas mišku

0,00

0,00

0,00

 

12

Infrastruktūros gerinimas siekiant plėsti gyvulininkystę

0,00

0,00

0,00

 

13

Mažiau palankios ūkininkauti vietovės

0,00

0,00

0,00

 

14

Parama kokybės schemoms

0,00

0,00

0,00

 

15

Parama mažos apimties tradiciniam perdirbimui

0,00

0,00

0,00

 

16

Agrarinio ir tradicinio kraštovaizdžio apsauga

0,00

0,00

0,00

 

17

Apsauga nuo miško gaisrų ir kitų stichinių nelaimių

0,00

0,00

0,00

 

18

Ne žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku

0,00

0,00

0,00

 

19

Derliaus nuėmimo gerinimas

0,00

0,00

0,00

 

20

Techninė pagalba įgyvendinant priemones ir atliekant stebėseną

0,00

0,00

0,00

 

21

Techninė pagalba bendruomenės iniciatyvoms vietos lygmeniu

0,00

0,00

0,00

Iš viso

40 720 193,48

0,00

40 720 193,48


3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/35


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 28 d.

dėl kai kurių Austrijos, Belgijos ir Vokietijos mokėjimo agentūrų 2007 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 420)

(Tekstas autentiškas tik vokiečių, olandų ir prancūzų kalbomis)

(2009/86/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 30 ir 33 straipsnius,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2008/397/EB (2) patvirtintos visų mokėjimo agentūrų, išskyrus Austrijos mokėjimo agentūrą AMA, Belgijos mokėjimo agentūras ALV ir „Région wallonne“, Vokietijos mokėjimo agentūras „Baden-Württemberg“ ir „Bayern“, Graikijos mokėjimo agentūrą OPEKEPE, Suomijos mokėjimo agentūrą MAVI ir Portugalijos mokėjimo agentūrą IFAP, 2007 m. finansinių metų sąskaitos.

(2)

Gavusi papildomos informacijos ir atlikusi papildomus patikrinimus, Komisija dabar gali priimti su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis finansuojamomis išlaidomis susijusį sprendimą dėl Austrijos mokėjimo agentūros AMA, Belgijos mokėjimo agentūrų ALV bei „Région wallonne“ ir Vokietijos mokėjimo agentūrų „Baden-Württemberg“ bei „Bayern“ pateiktų sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalimi, šiuo sprendimu nepažeidžiamos Komisijos vėliau priimtų sprendimų nuostatos, pagal kurias Bendrija nefinansuoja išlaidų, patirtų nesilaikant Bendrijos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu patvirtinamos toliau išvardytų mokėjimo agentūrų 2007 finansinių metų sąskaitos, susijusios su Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) lėšomis finansuojamomis išlaidomis: Austrijos mokėjimo agentūros AMA, Belgijos mokėjimo agentūrų ALV bei „Région wallonne“ ir Vokietijos mokėjimo agentūrų „Baden-Württemberg“ bei „Bayern“.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos atitinkamos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos pagal kiekvieną kaimo plėtros programą, įskaitant sumas, susidariusias taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 33 straipsnio 8 dalį, yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Austrijos Federacinei Respublikai, Belgijos Karalystei ir Vokietijos Federacinei Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 139, 2008 5 29, p. 40.


PRIEDAS

2007 FINANSINIŲ METŲ ATSKIRTŲ EŽŪFKP IŠLAIDŲ PAGAL KAIMO PLĖTROS PROGRAMĄ IR PRIEMONĘ PATVIRTINIMAS

IŠ VALSTYBĖS NARĖS SUSIGRĄŽINTINA ARBA JAI MOKĖTINA SUMA PAGAL KIEKVIENĄ PROGRAMĄ

(EUR)

CCI: programa/priemonė

2007 m. išlaidos

Koregavimai

Iš viso

Vienkartinės sumos

Patvirtinta 2007 finansinių metų suma, kuriai buvo pritarta

Už finansinius metus valstybei narei grąžinta tarpinių mokėjimų suma

Kitoje deklaracijoje iš valstybės narės susigrąžintina (-) ar jai mokėtina (+) suma

AT: 2007AT06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

0,00

3 158 372,63

3 158 372,63

0,00

112

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

0,00

3 908 233,15

3 908 233,15

0,00

121

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

0,00

9 235 304,14

9 235 304,14

0,00

122

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

0,00

3 294 281,45

3 294 281,45

0,00

123

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

0,00

2 191 695,41

2 191 695,41

0,00

125

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

0,00

5 401 861,15

5 401 861,15

0,00

211

298 848,34

0,00

298 848,34

0,00

298 848,34

298 848,34

0,00

212

131 066,58

0,00

131 066,58

0,00

131 066,58

131 066,58

0,00

214

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

0,00

37 084 625,03

37 084 625,03

0,00

221

149 747,87

0,00

149 747,87

0,00

149 747,87

149 747,87

0,00

226

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

0,00

2 085 551,36

2 085 551,36

0,00

311

827 659,84

0,00

827 659,84

0,00

827 659,84

827 659,84

0,00

321

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

0,00

6 898 491,47

6 898 491,47

0,00

322

223 025,38

0,00

223 025,38

0,00

223 025,38

223 025,38

0,00

323

934 078,97

0,00

934 078,97

0,00

934 078,97

934 078,97

0,00

511

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

0,00

3 663 758,63

3 663 758,63

0,00

Iš viso

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

0,00

79 486 601,40

79 486 601,40

0,00

BE: 2007BE06RPO001

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

111

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

0,00

1 301 988,20

1 301 988,20

0,00

112

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

0,00

2 273 234,91

2 273 234,86

0,05

114

209 790,00

0,00

209 790,00

0,00

209 790,00

209 790,00

0,00

121

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

0,00

11 929 557,45

11 929 554,14

3,31

123

35 905,58

0,00

35 905,58

0,00

35 905,58

35 905,58

0,00

213

311 355,00

0,00

311 355,00

0,00

311 355,00

311 355,00

0,00

214

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

0,00

8 017 687,58

8 017 670,58

17,00

221

186 511,63

0,00

186 511,63

0,00

186 511,63

186 511,40

0,23

227

34 254,60

0,00

34 254,60

0,00

34 254,60

34 254,60

0,00

311

355 114,08

0,00

355 114,08

0,00

355 114,08

355 113,99

0,09

511

23 346,27

0,00

23 346,27

0,00

23 346,27

23 346,26

0,01

Iš viso

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

0,00

24 678 745,30

24 678 724,61

20,69

BE: 2007BE06RPO002

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

112

568 902,71

0,00

568 902,71

0,00

568 902,71

568 902,30

0,41

121

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

0,00

1 001 347,40

1 001 345,70

1,70

214

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

0,00

12 388 593,98

12 388 595,00

–1,02

511

9 099,20

0,00

9 099,20

0,00

9 099,20

9 099,00

0,20

Iš viso

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

0,00

13 967 943,29

13 967 942,00

1,29

DE: 2007DE06RPO003

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

123

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

0,00

1 125 569,50

1 125 569,50

0,00

212

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

0,00

1 828 100,21

1 828 100,21

0,00

214

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

0,00

47 585 258,80

47 585 258,80

0,00

225

202 164,16

0,00

202 164,16

0,00

202 164,16

202 164,16

0,00

313

397 179,32

0,00

397 179,32

0,00

397 179,32

397 179,32

0,00

323

175 079,31

0,00

175 079,31

0,00

175 079,31

175 079,31

0,00

331

15 000,00

0,00

15 000,00

0,00

15 000,00

15 000,00

0,00

341

454 059,46

0,00

454 059,46

0,00

454 059,46

454 059,46

0,00

511

1 268,10

0,00

1 268,10

0,00

1 268,10

1 268,10

0,00

Iš viso

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

0,00

51 783 678,86

51 783 678,86

0,00

DE: 2007DE06RPO004

i

ii

iii = i + ii

iv

v = iii – iv

vi

vii = v – vi

125

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

0,00

10 354 885,93

10 354 885,93

0,00

211

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

0,00

12 533 554,12

12 533 554,12

0,00

212

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

0,00

43 732 465,69

43 732 465,69

0,00

214

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

0,00

74 414 645,47

74 414 645,47

0,00

221

716 592,00

0,00

716 592,00

0,00

716 592,00

716 592,00

0,00

225

120 299,00

0,00

120 299,00

0,00

120 299,00

120 299,00

0,00

227

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

0,00

1 512 681,00

1 512 681,00

0,00

322

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

0,00

13 601 799,43

13 601 799,43

0,00

323

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

0,00

1 933 637,50

1 933 637,50

0,00

511

106 380,88

0,00

106 380,88

0,00

106 380,88

106 380,88

0,00

Iš viso

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

0,00

159 026 941,02

159 026 941,02

0,00


3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/38


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 29 d.

dėl kai kurių Estijos, Nyderlandų ir Portugalijos mokėjimo agentūrų 2007 finansinių metų sąskaitų, susijusių su Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuojamomis išlaidomis, patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2009) 414)

(Tekstas autentiškas tik estų, olandų ir portugalų kalbomis)

(2009/87/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 30 ir 32 straipsnius,

pasikonsultavusi su Žemės ūkio fondų komitetu,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2008/396/EB (2) buvo patvirtintos visų mokėjimo agentūrų, išskyrus Estijos mokėjimo agentūrą PRIA, Graikijos mokėjimo agentūrą OPEKEPE, Suomijos mokėjimo agentūrą MAVI, Italijos mokėjimo agentūrą ARBEA, Maltos mokėjimo agentūrą MRAE, Nyderlandų mokėjimo agentūrą „Dienst Regelingen“ ir Portugalijos mokėjimo agentūras IFADAP, INGA ir IFAP, 2007 finansinių metų sąskaitos.

(2)

Gavusi naują informaciją ir atlikusi papildomus patikrinimus, dabar Komisija gali priimti sprendimą dėl Estijos mokėjimo agentūros PRIA, Nyderlandų mokėjimo agentūros „Dienst Regelingen“ ir Portugalijos mokėjimo agentūros INGA pateiktų sąskaitų išsamumo, tikslumo ir teisingumo.

(3)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 885/2006, nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl mokėjimo agentūrų ir kitų įstaigų akreditavimo bei EŽŪGF ir EŽŪFKP sąskaitų patikrinimo ir patvirtinimo taikymo taisykles (3), 10 straipsnio 2 dalies pirmoje pastraipoje nustatyta, kad, remiantis to paties reglamento 10 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje minimu sprendimu dėl sąskaitų patvirtinimo, iš kiekvienos valstybės narės susigrąžintinos arba jai mokėtinos sumos nustatomos išskaičiuojant konkrečiais (t. y. 2007-aisiais) finansiniais metais išmokėtus avansus iš pagal 1 dalį tiems patiems finansiniams metams pripažintų išlaidų. Šios sumos turi būti išskaičiuotos iš avansų arba priskaičiuotos prie avansų, susijusių su išlaidomis, patirtomis nuo antrojo mėnesio po to, kai buvo priimtas sprendimas dėl sąskaitų patvirtinimo.

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalį, jeigu išieškojimas neatliekamas per ketverius metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per aštuonerius metus, kai dėl išieškojimo pateiktas ieškinys nacionaliniuose teismuose, 50 % finansinių padarinių dėl neišieškotų sumų atlygina atitinkama valstybė narė, o kiti 50 % atlyginami iš Bendrijos biudžeto. Minėto reglamento 32 straipsnio 3 dalyje valstybės narės įpareigojamos Komisijai pateikti metines sąskaitas kartu su suvestine dėl pažeidimų pradėtų išieškojimo procedūrų ataskaita. Reglamente (EB) Nr. 885/2006 nustatytos išsamios valstybių narių įsipareigojimo pranešti apie susigrąžintinas sumas taikymo taisyklės. Minėto reglamento III priede yra pateikti 1 ir 2 lentelių pavyzdžiai, kuriais remdamosi valstybės narės 2008 m. turi pateikti informaciją. Remdamasi valstybių narių užpildytomis lentelėmis Komisija turėtų priimti sprendimą dėl daugiau kaip atitinkamai per ketverius ar per aštuonerius metus neišieškotų dėl pažeidimų susidariusių sumų finansinių padarinių. Šiuo sprendimu nepažeidžiami būsimi atitikties sprendimai remiantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 8 dalimi.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 6 dalį valstybės narės gali nuspręsti nebetęsti išieškojimo. Tokį sprendimą jos gali priimti tik tais atvejais, jei padarytų ir numatomų padaryti išieškojimo išlaidų suma viršija sumą, kuri turi būti išieškota, arba jei išieškoti neįmanoma dėl skolininko ar už pažeidimą teisiškai atsakingų asmenų nemokumo, nustatyto ir pripažinto pagal atitinkamos valstybės narės nacionalinės teisės aktus. Jei toks sprendimas priimamas per ketverius metus nuo pažeidimo nustatymo per pirminį administracinį ar teisminį nagrinėjimą arba per aštuonerius metus, kai ieškinys dėl išieškojimo pateiktas nacionaliniams teismams, 100 % finansinių padarinių dėl neišieškotų sumų turėtų būti padengiama iš Bendrijos biudžeto. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 3 dalyje minimoje suvestinėje ataskaitoje nurodomos sumos, kurių išieškojimo valstybės narės nusprendė nebetęsti, ir tokio sprendimo priežastys. Tų sumų atitinkamoms valstybėms narėms atlyginti nereikia, todėl jos atlyginamos iš Bendrijos biudžeto. Šiuo sprendimu nepažeidžiami būsimi atitikties sprendimai remiantis minėto reglamento 32 straipsnio 8 dalimi.

(6)

Patvirtindama atitinkamų mokėjimo agentūrų sąskaitas, Komisija privalo atsižvelgti į iš atitinkamų valstybių narių jau atskaitytas sumas remiantis Sprendimu 2008/396/EB.

(7)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 30 straipsnio 2 dalį šis sprendimas neturi poveikio vėliau Komisijos priimamiems sprendimams neskirti Bendrijos finansavimo išlaidoms, patirtoms nesilaikant Bendrijos taisyklių,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Estijos mokėjimo agentūros PRIA, Nyderlandų mokėjimo agentūros „Dienst Regelingen“ ir Portugalijos mokėjimo agentūros INGA 2007 finansinių metų sąskaitos, susijusios su išlaidomis, kurios finansuojamos Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis, patvirtinamos.

Pagal šį sprendimą iš kiekvienos atitinkamos valstybės narės susigrąžintinos arba joms mokėtinos sumos, įskaitant sumas, atsirandančias taikant Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 straipsnio 5 dalį, yra nustatytos priede.

2 straipsnis

Sprendimas skirtas Estijos Respublikai, Nyderlandų Karalystei ir Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 139, 2008 5 29, p. 33.

(3)  OL L 171, 2006 6 23, p. 90.


PRIEDAS

MOKĖJIMO AGENTŪRŲ SĄSKAITŲ PATVIRTINIMAS

2007 FINANSINIAI METAI

IŠ VALSTYBĖS NARĖS SUSIGRĄŽINTINA ARBA JAI MOKĖTINA SUMA

Pastaba: 2009 m. nomenklatūra: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.

VN

 

Išlaidos (asignuotosios įplaukos), 2007 m. patirtos mokėjimo agentūrų, kurių sąskaitos

Iš viso a + b

Sumažinimai ir sustabdymai visais finansiniais metais (1)

Sumažinimai pagal Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 32 str.

Visa suma, įskaitant sumažinimus ir sustabdymus

Finansiniais metais valstybėms narėms išmokėtos sumos (2)

Iš valstybės narės susigrąžintina (–) arba jai sumokėtina (+) suma

Iš valstybės narės susigrąžinta (–) arba jai sumokėta (+) suma pagal Sprendimą 2008/396/EB

Iš valstybės narės pagal šį sprendimą susigrąžintina (–) arba jai sumokėtina (+) suma (3)

patvirtintos

atskirtos

= išlaidos (asignuotosios įplaukos), nurodytos metinėje deklaracijoje

= visos išlaidos (asignuotosios įplaukos), nurodytos mėnesio deklaracijose

 

 

a = xxxxx – A (i stulp.)

b = xxxxx – A (h stulp.)

c = a + b

d = xxxxx – C1 (e stulp.)

e = xxxxx – 32 str.

f = c + d + e

g

h = f – g

i

j = h – i

EE

EEK

48 756 155,26

0,00

48 756 155,26

0,00

0,00

48 756 155,26

43 218 699,70

5 537 455,56

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

35 127 040,45

0,00

35 127 040,45

0,00

0,00

35 127 040,45

35 126 777,91

262,54

0,00

262,54

NL

EUR

1 013 075 985,35

0,00

1 013 075 985,35

– 197 851,62

–99 891,82

1 012 778 241,91

1 014 343 940,20

–1 565 698,29

0,00

–1 565 698,29

PT

EUR

528 151 439,51

189 388 757,34

717 540 196,85

–35 399,52

0,00

717 504 797,33

717 209 444,82

295 352,51

0,00

295 352,51


VN

 

Išlaidos (4)

Asignuotosios įplaukos (4)

Cukraus fondas

32 straipsnis (= e)

Iš viso (= j)

Išlaidos (5)

Asignuotosios įplaukos (5)

05 07 01 06

6701

05 02 16 02

6803

6702

k

l

m

n

o

p = k + l + m + n + o

EE

EEK

5 537 455,56

0,00

0,00

0,00

0,00

5 537 455,56

EE

EUR

262,54

0,00

0,00

0,00

0,00

262,54

NL

EUR

163 611,00

–1 629 417,47

0,00

0,00

–99 891,82

–1 565 698,29

PT

EUR

295 352,51

0,00

0,00

0,00

0,00

295 352,51


(1)  NL atveju sumažinimai, padaryti dėl kitų sumažinimų (–1 338,54 EUR) šios valstybės narės jau įrašyti į sąskaitas. Į sumažinimus ir sustabdymus buvo atsižvelgta mokėjimų sistemoje; prie jų pridedami visų pirma koregavimai, susiję su mokėjimų terminų, nustatytų 2007 m. rugpjūčio, rugsėjo ir spalio mėnesiais, nesilaikymu.

(2)  Eurais atlikti mokėjimai skirstomi atsižvelgiant į deklaracijose nurodytą valiutą. EE atveju visos išlaidos suskirstytos į išlaidas EUR ir nacionaline valiuta (Komisijos reglamento (EB) Nr. 883/2006 2 straipsnis).

(3)  Siekiant apskaičiuoti iš valstybės narės susigrąžintiną arba jai sumokėtiną sumą, atsižvelgiama į visą metinėje deklaracijoje deklaruotą sumą, jei išlaidos patvirtinamos (a stulpelis), arba į visą mėnesio deklaracijose deklaruotą sumą, jei sąskaitos atskiriamos (b stulpelis). Taikomas keitimo kursas: Reglamento (EB) Nr. 883/2006 7 straipsnio 2 dalis.

(4)  Jei asignuotųjų įplaukų dalis tektų valstybei narei, ši suma turi būti deklaruota pagal 05 07 01 06 kodą.

(5)  Jei Cukraus fondo asignuotųjų įplaukų dalis tektų valstybei narei, ši suma turi būti deklaruota pagal 05 02 16 02 kodą.

Pastaba: 2009 m. nomenklatūra: 05 07 01 06, 05 02 16 02, 6701, 6702, 6803.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/41


TARYBOS SPRENDIMAS 2009/88/BUSP

2008 m. gruodžio 22 d.

dėl Europos Sąjungos ir Džibučio Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Džibučio Respublikoje vykdant Europos Sąjungos karinę operaciją „Atalanta“ sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2008 m. gegužės 15 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JTST) priėmė Rezoliuciją 1814 (2008), kurioje prašoma valstybių ir regioninių organizacijų imtis priemonių apsaugoti laivus, kurie transportuoja ir teikia Somaliui ir Jungtinių Tautų leidžiamai veiklai skirtą humanitarinę pagalbą.

(2)

2008 m. birželio 2 d. JTST priėmė Rezoliuciją 1816 (2008), kuria valstybėms, bendradarbiaujančioms su Somalio Laikinąja Federaline Vyriausybe, suteikiamas leidimas šešis mėnesius nuo tos rezoliucijos priėmimo dienos įplaukti į Somalio teritorinius vandenis ir pagal taikomą tarptautinę teisę naudotis visomis būtinomis priemonėmis piratavimo veiksmams ir ginkluotiems plėšimams jūroje sustabdyti. 2008 m. gruodžio 2 d. priimta JTST Rezoliucija 1846 (2008) šių nuostatų galiojimo laikas pratęstas dar 12 mėnesių laikotarpiui.

(3)

2008 m. lapkričio 10 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (1) (operacija „Atalanta“).

(4)

Tų bendrųjų veiksmų 11 straipsnyje numatyta, kad dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų ir jų personalo narių, kurie dislokuoti trečiųjų valstybių sausumos teritorijoje arba veikia trečiųjų valstybių teritoriniuose ar vidaus vandenyse, statuso susitariama Sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka. 2008 m. gruodžio 1 d. laišku Generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui Džibučio Respublikos Vyriausybė pranešė apie savo sutikimą, kad šalies teritorijoje būtų dislokuotos Europos pajėgos, ir apie ketinimą šiuos tikslu sudaryti susitarimą dėl pajėgų statuso.

(5)

2007 m. rugsėjo 18 d. gavusi Tarybos įgaliojimą pagal Sutarties 24 straipsnį, pirmininkaujanti valstybė narė, padedama Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio, vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Džibučio Respublikos susitarimo dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Džibučio Respublikoje.

(6)

Šis Susitarimas turėtų būti patvirtintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Džibučio Respublikos susitarimas dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Džibučio Respublikoje vykdant Europos Sąjungos karinę operaciją „Atalanta“.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos Pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti šį Europos Sąjungą įpareigojantį susitarimą.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 301, 2008 11 12, p. 33.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Džibučio Respublikos

SUSITARIMAS

dėl Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų statuso Džibučio Respublikoje vykdant Europos Sąjungos karinę operaciją „Atalanta“

EUROPOS SĄJUNGA (ES),

ir

DŽIBUČIO RESPUBLIKA, toliau – priimančioji valstybė,

toliau abi vadinamos Šalimis,

būdamos susirūpinusios dėl padažnėjusių piratavimo veiksmų ir ginkluotų apiplėšimų, nukreiptų prieš humanitarinę pagalbą gabenančius laivus ir kitus laivus, plaukiojančius prie Somalio krantų,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas 1814 (2008), 1838 (2008) ir 1846 (2008),

2008 m. gruodžio 1 d. Džibučio Respublikos laišką, kuriame visų pirma sutinkama su ES jūrų pajėgų junginių buvimu šalies teritorijoje,

2008 m. lapkričio 10 d. Europos Sąjungos Tarybos bendruosius veiksmus 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo (operacija „Atalanta“),

tai, kad šis Susitarimas nepažeis Šalių teisių ir įsipareigojimų pagal tarptautinius susitarimus ir kitus tarptautinių teismų ir tribunolų steigimo dokumentus, įskaitant Tarptautinio baudžiamojo teismo statutą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Taikymo sritis ir sąvokų apibrėžtys

1.   Šis Susitarimas taikomas Europos Sąjungos vadovaujamoms pajėgoms ir jų personalui.

2.   Šis Susitarimas taikomas tik priimančiosios valstybės teritorijoje, įskaitant jos vidaus ir teritorinius jūros vandenis bei oro erdvę.

3.   Šiame Susitarime:

a)

Europos Sąjungos vadovaujamos pajėgos (EUNAVFOR) – ES kariniai štabai ir nacionaliniai kontingentai, prisidedantys prie operacijos, jų laivai, jų orlaiviai, jų įranga ir jų transporto priemonės;

b)

operacija – karinės misijos parengimas, įsteigimas, vykdymas ir rėmimas laikantis įgaliojimų, suteiktų pagal Rezoliucijas 1814 (2008) ir 1816 (2008), taip pat visas atitinkamas paskesnes Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijas bei 1982 m. gruodžio 10 d. pasirašytą Jungtinių Tautų jūrų teisės konvenciją;

c)

operacijos vadas – šios operacijos vadas;

d)

ES pajėgų vadas – operacijos veiksmų vadas;

e)

ES karinis štabas – kariniai štabai ir jų junginiai, nepriklausomai nuo jų vietos, kurie yra pavaldūs ES kariniams vadams, vadovaujantiems karinei operacijai ar vykdantiems jos priežiūrą;

f)

nacionaliniai kontingentai – Europos Sąjungos valstybėms narėms ir kitoms operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausantys daliniai, laivai, orlaiviai ir junginiai, visų pirma laivų apsaugos padaliniai ir prekybos laivuose dislokuotos karinės pajėgos;

g)

EUNAVFOR personalas – EUNAVFOR priskirtas civilinis ir karinis personalas, taip pat personalas, dislokuotas operacijai parengti, bei personalas, taip pat EUNAVFOR areštuotus asmenis lydintis policijos personalas, atliekantis su operacija susijusią siunčiančiosios valstybės ar ES institucijos misiją, esantis, jeigu šiame Susitarime nenumatyta kitaip, priimančiosios valstybės teritorijoje, išskyrus vietoje įdarbintą personalą bei tarptautinių komercinių rangovų įdarbintą personalą;

h)

vietoje įdarbintas personalas – priimančiosios valstybės pilietybę turintys arba nuolat joje gyvenantys personalo nariai;

i)

infrastruktūra – visos patalpos, būstai ir žemė, reikalingi EUNAVFOR ir jų personalui;

j)

siunčiančioji valstybė – valstybė, EUNAVFOR suteikianti nacionalinį kontingentą;

k)

vandenys – priimančiosios valstybės vidaus ir teritoriniai jūros vandenys bei oro erdvė virš šių vandenų;

l)

oficiali korespondencija – visa su operacija ir jos funkcijomis susijusi korespondencija.

2 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   EUNAVFOR ir jų personalas laikosi priimančiosios valstybės įstatymų ir kitų teisės aktų bei nesiima veiksmų ar veiklos, kurie nesuderinami su operacijos tikslais.

2.   EUNAVFOR iš anksto ir reguliariai praneša priimančiosios valstybės Vyriausybei per priimančiosios valstybės teritoriją tranzitu vykstančių arba joje dislokuotų personalų narių skaičių, taip pat informaciją apie priimančiosios valstybės vandenyse veikiančių ar jos uostuose sustojančių laivų, orlaivių ir dalinių tapatybę.

3 straipsnis

Identifikavimas

1.   EUNAVFOR personalo, esančio priimančiosios valstybės sausumos teritorijoje, nariai visą laiką turi nešiotis pasus ar karinius bilietus.

2.   EUNAVFOR automobiliai, orlaiviai, laivai ir kitos transporto priemonės aiškiai paženklinamos EUNAVFOR skiriamaisiais ženklais ir (arba) registracijos numeriais, apie kuriuos iš anksto informuojamos kompetentingos priimančiosios valstybės institucijos.

3.   EUNAVFOR turi teisę savo infrastruktūroje, automobiliuose ir kitose transporto priemonėse iškelti Europos Sąjungos vėliavą bei juos paženklinti kariniais skiriamaisiais ženklais, pavadinimais ir oficialiais simboliais. EUNAVFOR personalo narių uniformos aiškiai paženklinamos EUNAVFOR emblema. Nacionalines vėliavas ar operacijoje dalyvaujančių nacionalinių kontingentų skiriamuosius ženklus galima naudoti EUNAVFOR infrastruktūroje, ant automobilių ir kitų transporto priemonių bei ant uniformų ES pajėgų vado sprendimu.

4 straipsnis

Sienų kirtimas ir judėjimas priimančiosios valstybės teritorijoje

1.   EUNAVFOR personalo nariai atvyksta į priimančiosios valstybės teritoriją tik pateikę galiojantį pasą ir, jeigu atvykstama pirmą kartą, išskyrus EUNAVFOR laivų ir orlaivių ekipažus, EUNAVFOR išduotą asmeninį ar kolektyvinį judėjimo įsakymą. Jiems atvykstant į priimančiosios valstybės teritoriją, išvykstant iš jos ar esant joje netaikomas imigracinis tikrinimas ir muitinės tikrinimas. EUNAVFOR laivų ir orlaivių ekipažams netaikomos vizų taisyklės.

2.   EUNAVFOR personalo nariams netaikomos priimančiosios valstybės taisyklės dėl užsieniečių registravimo ir kontrolės, tačiau jiems nesuteikiama teisė nuolat būti ar gyventi priimančiosios valstybės teritorijoje.

3.   Priimančiajai valstybei informaciniais tikslais pateikiamas bendras EUNAVFOR išteklių, atvykstančių į jos teritoriją, sąrašas. Šie ištekliai žymimi EUNAVFOR skiriamaisiais ženklais. EUNAVFOR netaikomas reikalavimas pateikti kitus muitinės dokumentus ir jos netikrinamos.

4.   EUNAVFOR personalo nariai priimančiosios valstybės teritorijoje gali vairuoti motorines transporto priemones, vesti laivus ir pilotuoti orlaivius, jeigu jie atitinkamai turi galiojančius nacionalinius, tarptautinius ar karinius vairuotojo pažymėjimus, laivo kapitono pažymėjimus ar piloto pažymėjimus, išduotus vienos iš siunčiančiųjų valstybių.

5.   Šioje operacijoje priimančioji valstybė suteikia EUNAVFOR ir jų personalui judėjimo laisvę ir laisvę keliauti jos teritorijoje, įskaitant jos vandenis ir oro erdvę. Judėjimo laisvė priimančiosios valstybės teritoriniuose vandenyse apima laisvę sustoti ir nuleisti inkarą.

6.   Šioje operacijoje EUNAVFOR priimančiosios valstybės vandenyse gali atlikti orlaivių ar karinių prietaisų paleidimo, nutupdymo ant lėktuvnešių denių ar pakrovimo veiksmus.

7.   Šioje operacijoje EUNAVFOR ir transporto priemonės, kurias jos nuomojasi, gali naudotis viešaisiais keliais, tiltais, keltais, oro uostais ir uostais nemokėdamos mokesčių ar panašaus pobūdžio privalomųjų mokėjimų. EUNAVFOR neatleidžiamos nuo finansinių mokėjimų už jų prašymu joms teikiamas paslaugas.

5 straipsnis

Priimančiosios valstybės EUNAVFOR suteikiamos privilegijos ir imunitetai

1.   EUNAVFOR infrastruktūra ir jų laivai bei orlaiviai yra neliečiami. Tačiau priimančiosios valstybės atstovai gali į juos patekti gavę ES pajėgų vado sutikimą.

2.   EUNAVFOR, jų nuosavybei ir turtui, kur jie bebūtų ir kas juos turėtų, taikomas imunitetas nuo bet kokių teisinių procesinių veiksmų.

3.   EUNAVFOR infrastruktūrai, joje esantiems baldams ir kitam turtui bei EUNAVFOR transporto priemonėms negali būti taikoma krata, rekvizavimas, areštas ar išieškojimas.

4.   EUNAVFOR archyvai ir dokumentai turi neliečiamybę bet kuriuo metu, kad ir kur jie būtų.

5.   Oficiali EUNAVFOR korespondencija yra neliečiama.

6.   Priimančioji valstybė leidžia įvežti prekes operacijos tikslams ir atleidžia nuo visų muitų, mokesčių ir panašaus pobūdžio privalomųjų mokėjimų, išskyrus mokesčius už sandėliavimą, pervežimą ir kitas suteiktas paslaugas.

7.   EUNAVFOR atleidžiamos nuo visų nacionalinių, regioninių ir komunalinių mokesčių ar panašaus pobūdžio privalomųjų mokėjimų už įsigytas ir importuojamas prekes, suteiktas paslaugas ir EUNAVFOR naudojamą infrastruktūrą, jeigu visa tai skirta operacijos tikslams. EUNAVFOR neatleidžiamos nuo įsiskolinimų ar kitų privalomųjų mokėjimų, mokamų už suteiktas paslaugas.

6 straipsnis

Priimančiosios valstybės EUNAVFOR personalui suteikiamos privilegijos ir imunitetai

1.   EUNAVFOR personalo narių negalima suimti ar sulaikyti. Priimančiosios valstybės viešosios tvarkos priežiūros institucijai užklupus personalo narį viešoje vietoje darant nusikaltimą, jeigu pažeidėjas kėsinosi į fizinę priimančiosios valstybės piliečio neliečiamybę, jai leidžiama iki kompetentingų EUNAVFOR institucijų atvykimo sulaikyti personalo narį siekiant apsaugoti savo pilietį.

2.   EUNAVFOR personalo narių dokumentai, korespondencija ir nuosavybė turi neliečiamybę, išskyrus tuos atvejus, kai taikomos pagal 6 dalį leidžiamos vykdymo priemonės.

3.   EUNAVFOR personalo nariai turi imunitetą priimančiosios valstybės baudžiamosios jurisdikcijos atžvilgiu.

EUNAVFOR personalo narių imunitetą baudžiamosios jurisdikcijos atžvilgiu atitinkamais atvejais gali panaikinti siunčiančioji valstybė ar atitinkama ES institucija. Toks panaikinimas visada turi būti išdėstytas raštu.

4.   EUNAVFOR personalo nariai turi imunitetą priimančiosios valstybės civilinės ir administracinės jurisdikcijos atžvilgiu dėl visko, kas jų pasakyta ar parašyta ir dėl visų veiksmų, padarytų atliekant savo oficialias funkcijas.

Jeigu prieš EUNAVFOR personalo narius pradedama civilinė byla priimančiosios valstybės teisme, apie tai nedelsiant pranešama ES pajėgų vadui ir siunčiančiosios valstybės kompetentingai institucijai ar atitinkamai ES institucijai. ES pajėgų vadas ir siunčiančiosios valstybės kompetentinga institucija ar atitinkama ES institucija prieš teisminio bylos nagrinėjimo pradžią teismui patvirtina, kad atitinkamą veiksmą EUNAVFOR personalo nariai padarė atlikdami savo oficialias funkcijas.

Jeigu veiksmas buvo padarytas atliekant oficialias funkcijas, teisminis procesas nepradedamas ir taikomos 15 straipsnio nuostatos. Jeigu veiksmas buvo padarytas neatliekant oficialių funkcijų, galima tęsti teisminį procesą. Priimančioji valstybė užtikrina, kad kompetentingi teismai pripažintų ES pajėgų vado ir siunčiančiosios valstybės kompetentingos institucijos ar atitinkamos ES institucijos patvirtinimus.

EUNAVFOR personalo narių pradėtas civilinis teismo procesas kliudo jiems remtis imunitetu jurisdikcijos atžvilgiu dėl priešieškinio, tiesiogiai susijusio su pagrindiniu ieškiniu.

5.   EUNAVFOR personalo nariai nėra įpareigoti duoti liudytojo parodymus.

6.   EUNAVFOR personalo nariams negalima taikyti jokių vykdymo priemonių, išskyrus tuos atvejus, kai jiems iškeliama su jų oficialiomis funkcijomis nesusijusi civilinė byla. Kai ES pajėgų vadas patvirtina, kad EUNAVFOR personalo narių nuosavybė yra reikalinga jų oficialioms funkcijoms atlikti, ji negali būti konfiskuojama vykdant teismo sprendimą, sprendimą ar nutartį. Civilinėse bylose netaikomi jokie apribojimai EUNAVFOR personalo narių asmens laisvei ar kitos suvaržymo priemonės.

7.   Tai, kad EUNAVFOR personalo nariai turi imunitetą priimančiosios valstybės jurisdikcijos atžvilgiu, nereiškia, kad atitinkamos siunčiančiosios valstybės jiems neturi jurisdikcijos.

8.   EUNAVFOR personalo narių tarnybinės pajamos ir atlyginimai, kuriuos jiems moka EUNAVFOR arba siunčiančiosios valstybės, bei pajamos, gaunamos ne priimančiojoje valstybėje, neapmokestinamos priimančiosios valstybės mokesčiais.

9.   Priimančioji valstybė, laikydamasi tų įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriuos ji gali priimti, leidžia įvežti EUNAVFOR personalo narių asmeniniam naudojimui skirtus daiktus ir atleidžia nuo visų muitų, mokesčių ir susijusių privalomųjų mokėjimų, išskyrus mokesčius už sandėliavimo, pervežimo ir panašias paslaugas.

EUNAVFOR personalo narių asmeninis bagažas netikrinamas, išskyrus atvejus, kai yra rimtų priežasčių manyti, kad jame yra daiktų, kurie nėra skirti EUNAVFOR personalo narių asmeninam naudojimui, arba daiktų, kuriuos įvežti ar išvežti draudžiama įstatymu arba kuriuos įvežant ar išvežant atliekamas patikrinimas pagal priimančiosios valstybės karantino taisykles. Toks patikrinimas turi būti atliekamas tik dalyvaujant atitinkamam EUNAVFOR personalo nariui arba EUNAVFOR įgaliotajam atstovui.

7 straipsnis

Vietoje įdarbintas personalas

Vietoje įdarbintas personalas nesinaudoja privilegijomis ir imunitetais. Tačiau priimančioji valstybė naudojasi jurisdikcija to personalo atžvilgiu pernelyg nekliudydama vykdyti operacijos funkcijų.

8 straipsnis

Baudžiamoji jurisdikcija

Siunčiančiosios valstybės kompetentingos institucijos gali priimančiosios valstybės teritorijoje, bendradarbiaudamos su jos kompetentingomis institucijomis, pagal atitinkamą siunčiančiosios valstybės teisę viso EUNAVFOR personalo atžvilgiu naudotis baudžiamąja jurisdikcija ir taikyti drausmines priemones, suteiktas pagal siunčiančiosios valstybės teisę.

9 straipsnis

Uniforma ir ginklai

1.   Uniformos nešiojimas reglamentuojamas ES pajėgų vado priimtose taisyklėse.

2.   Šioje operacijoje EUNAVFOR karinio personalo nariai, taip pat EUNAVFOR areštuotus asmenis lydintis policijos personalas, gali nešiotis arba pervežti ginklus ir amuniciją, jeigu jie yra įgalioti tai daryti pagal jiems duotus nurodymus.

10 straipsnis

Priimančiosios valstybės parama ir sutarčių sudarymas

1.   Priimančioji valstybė sutinka padėti EUNAVFOR surasti tinkamą infrastruktūrą, jei to buvo paprašyta.

2.   Atsižvelgdama į turimas priemones ir galimybes priimančioji valstybė padeda rengti, įsteigti, vykdyti ir remti operaciją.

3.   Priimančiojoje valstybėje EUNAVFOR sudarytoms sutartims taikytina teisė nustatoma tomis sutartimis.

4.   Sutartyje galima numatyti, kad 15 straipsnio 3 ir 4 dalyse numatyta ginčų sprendimo tvarka taikoma ginčams, kylantiems dėl sutarties taikymo.

5.   Priimančioji valstybė sudaro palankias sąlygas sutarčių, kurias EUNAVFOR sudaro su komerciniais subjektais operacijos tikslais, įgyvendinimui.

11 straipsnis

Infrastruktūros keitimas

EUNAVFOR turi teisę statyti arba keisti infrastruktūrą, jei to prašoma dėl jų operatyvinių reikalavimų, iš anksto sutikus priimančiajai valstybei.

12 straipsnis

EUNAVFOR personalo narių mirties atvejai

1.   ES pajėgų vadas turi teisę pasirūpinti visais reikalingais formalumais dėl EUNAVFOR personalo nario palaikų ir asmeninės velionio nuosavybės pargabenimo į tėvynę bei juos sutvarkyti.

2.   EUNAVFOR personalo nario mirties atveju autopsija atliekama tik gavus atitinkamos valstybės sutikimą ir dalyvaujant EUNAVFOR ir (arba) atitinkamos valstybės atstovui.

3.   Priimančioji valstybė ir EUNAVFOR visapusiškai bendradarbiauja siekdamos kuo anksčiau pargabenti EUNAVFOR personalo nario palaikus į tėvynę.

13 straipsnis

EUNAVFOR ir karo policijos saugumas

1.   Priimančioji valstybė imasi visų tinkamų priemonių, kad užtikrintų EUNAVFOR ir jų personalo saugumą ir apsaugą už jų infrastruktūros ribų.

2.   EUNAVFOR yra įgaliotos, bendradarbiaujant su priimančiosios valstybės kompetentingomis institucijomis, priimančiosios valstybės sausumos teritorijoje bei jos vandenyse imtis reikiamų priemonių, kad apsaugotų savo infrastruktūrą, laivus, orlaivius bei jų saugomus laivus nuo užpuolimo ar įsibrovimo iš išorės.

3.   Tvarkos palaikymui EUNAVFOR infrastruktūroje ES pajėgų vadas gali įsteigti karo policijos padalinį.

4.   Karo policijos padalinys, konsultuodamasis ir bendradarbiaudamas su priimančiosios valstybės karo policija arba policija, gali veikti ir už tos infrastruktūros ribų, kad būtų užtikrintas tvarkos ir EUNAVFOR personalo drausmės palaikymas.

5.   EUNAVFOR personalas, tranzitu vykstantis per Džibučio teritoriją lydėdamas EUNAVFOR areštuotus asmenis, gali šių asmenų atžvilgiu naudoti būtinas visiško asmens laisvės suvaržymo priemones.

14 straipsnis

Komunikacijos

1.   EUNAVFOR gali įrengti ir naudotis radijo dažnių siuntimo ir priėmimo stotimis bei palydovinėmis sistemomis. Siekdamos išvengti konfliktų dėl atitinkamų dažnių naudojimo, jos bendradarbiauja su priimančiosios valstybės kompetentingomis institucijomis. Priimančioji valstybė narė pagal savo galiojančius teisės aktus suteikia prieigą prie dažnių spektro.

2.   EUNAVFOR operacijos tikslais turi teisę be jokių apribojimų naudotis radijo (įskaitant palydovinį, mobilųjį ir portatyvinį radiją), telefono, telegrafo ir faksimiliniu ryšiu bei kitomis priemonėmis, taip pat teisę sumontuoti įrangą, būtiną tokių komunikacijų palaikymui EUNAVFOR infrastruktūroje arba tarp šių infrastruktūrų, įskaitant kabelių ir antžeminių linijų tiesimą.

3.   Joms priklausančioje infrastruktūroje EUNAVFOR turi teisę pasirūpinti būtinomis priemonėmis dėl pašto, adresuoto EUNAVFOR ar jų personalui arba kurį siunčia EUNAVFOR ar jų personalas, perdavimo.

4.   Šio straipsnio taikymo taisyklės bus nustatytos susitarimais su kompetentingomis priimančiosios valstybės institucijomis.

15 straipsnis

Ieškiniai mirties, sužalojimo, patirtos žalos ar praradimo atveju

1.   Ieškiniai dėl žalos civilių gyventojų ar valdžios turtui arba dėl tokio turto praradimo, taip pat ieškiniai asmenų mirties ar sužalojimo atveju ir dėl žalos EUNAVFOR turtui arba dėl tokio turto praradimo sprendžiami abipusiu sutarimu.

2.   Šie ieškiniai persiunčiami EUNAVFOR per priimančiosios valstybės kompetentingas institucijas, jei tai yra priimančiosios valstybės fizinių ar juridinių asmenų iškelti ieškiniai, arba priimančiosios valstybės kompetentingoms institucijoms, jei tai yra ieškiniai, kuriuos iškėlė EUNAVFOR.

3.   Nepavykus ginčo išspręsti taikiai, ieškinys perduodamas ieškinių nagrinėjimo komisijai, kurią vienodu pagrindu sudaro EUNAVFOR ir priimančiosios valstybės atstovai. Ginčas išsprendžiamas bendru susitarimu.

4.   Tuo atveju, jei ieškinių nagrinėjimo komisija ginčo negali išspręsti:

a)

ginčą dėl ieškinių iki ne daugiau kaip 80 000 EUR diplomatinėmis priemonėmis sprendžia priimančioji valstybė ir ES atstovai;

b)

ginčas dėl ieškinių, viršijančių a punkte nustatytą sumą, perduodamas arbitražui, kurio sprendimas yra privalomas.

5.   Arbitražą sudaro trys arbitrai, kurių vieną skiria priimančioji valstybė narė, antrą – EUNAVFOR, o trečią – bendrai priimančioji valstybė ir EUNAVFOR. Tais atvejais, kai viena iš Šalių nepaskiria arbitro per dviejų mėnesių laikotarpį, arba kai priimančioji valstybė ir EUNAVFOR negali susitarti dėl trečiojo arbitro paskyrimo, tą arbitrą skiria Džibučio Respublikos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.

6.   EUNAVFOR ir priimančiosios valstybės administracinės institucijos sudaro administracinį susitarimą siekdamos nustatyti ieškinių nagrinėjimo komisijos ir arbitražo įgaliojimus, šiose institucijose taikytiną tvarką ir ieškinių padavimo sąlygas.

16 straipsnis

Ryšiai ir ginčai

1.   Visus klausimus, kylančius dėl šio Susitarimo taikymo, bendrai svarsto EUNAVFOR atstovai ir priimančiosios valstybės kompetentingos institucijos.

2.   Nepavykus iš anksto susitarti, ginčus dėl šio Susitarimo aiškinimo ar taikymo vien tik diplomatinėmis priemonėmis tarpusavyje sprendžia priimančioji valstybė ir ES atstovai.

17 straipsnis

Kitos nuostatos

1.   Šiame Susitarime darant nuorodą į EUNAVFOR ir jų personalo privilegijas, imunitetus ir teises, priimančiosios valstybės Vyriausybė yra atsakinga už jų įgyvendinimą ir vykdymą kompetentingų priimančiosios valstybės vietos valdžios institucijų vardu.

2.   Nė viena šio Susitarimo nuostata nesiekiama ir ji negali būti aiškinama kaip leidžianti nukrypti nuo teisių, kurios gali būti suteiktos ES valstybei narei arba bet kuriai kitai valstybei, prisidedančiai prie EUNAVFOR pagal kitus susitarimus.

18 straipsnis

Taikymo susitarimai

Taikant šį Susitarimą, operatyvinius, administracinius, finansinius ar techninius klausimus galima reglamentuoti atskirais susitarimais, sudarytinais tarp ES pajėgų vado ir priimančiosios valstybės administracinės valdžios institucijų.

19 straipsnis

Įsigaliojimas ir nutraukimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja jo pasirašymo dieną ir galioja dvylika mėnesių. Jis savaime pratęsiamas tolesniems trijų mėnesių laikotarpiams. Bent prieš vieną mėnesį viena Šalis praneša kitai Šaliai apie savo ketinimą neatnaujinti šio Susitarimo.

2.   Nepaisant 1 dalies nuostatų, laikoma, kad 4 straipsnio 7 dalies, 5 straipsnio 1–3 dalių, 5 straipsnio 6 ir 7 dalių, 6 straipsnio 1, 3, 4, 6, 8 ir 9 dalių, 11 ir 15 straipsnių nuostatos taikomos nuo pirmojo EUNAVFOR personalo nario dislokavimo datos, jeigu pastaroji data yra ankstesnė už šio Susitarimo įsigaliojimo datą.

3.   Šis Susitarimas gali būti iš dalies keičiamas rašytiniu Šalių susitarimu.

4.   Šio Susitarimo nutraukimas neturi įtakos teisėms ar įsipareigojimams, atsirandantiems vykdant šį Susitarimą iki tokio nutraukimo.

Priimta Džibutyje, 2009 m. sausio 5 d. dviem originaliais egzemplioriais prancūzų kalba.

Europos Sąjungos vardu

Priimančiosios valstybės vardu


Klaidų ištaisymas

3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/49


2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 85/2009, iš dalies keičiančio Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras nuostatas dėl finansų valdymo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 25, 2009 m. sausio 29 d. )

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 85/2009, išspausdintas 2009 m. sausio 29 d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje L 25, p. 1, laikomas negaliojančiu.


3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/49


2005 m. rugsėjo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 255, 2005 m. rugsėjo 30 d. )

50 puslapis, 54 straipsnis:

yra:

„54 straipsnis

Mokslinių vardų naudojimas

Nepažeisdama 7 ir 52 straipsnių, priimančioji valstybė narė užtikrina, kad suinteresuotiems asmenims būtų suteikta atitinkama teisė naudoti mokslinius vardus, jiems suteiktus kilmės valstybėje narėje, ir galbūt sutrumpinta forma, kilmės valstybės narės kalba. Priimančioji valstybė narė gali reikalauti, kad po profesinio vardo būtų nurodomas jį suteikusios institucijos ar egzaminavimo tarybos pavadinimas ir adresas. Kai kilmės valstybės narės mokslinis vardas priimančiojoje valstybėje narėje gali būti supainiotas su profesiniu vardu, kuriam reikia papildomo rengimo, kurio asmuo neturi, priimančioji valstybė narė gali reikalauti, kad asmuo naudotų kilmės valstybės narės mokslinį vardą atitinkama forma, kurią nustato priimančioji valstybė narė.“;

turi būti:

„54 straipsnis

Mokslo vardų naudojimas

Nepažeisdama 7 ir 52 straipsnių, priimančioji valstybė narė užtikrina, kad suinteresuotiems asmenims būtų suteikta atitinkama teisė naudoti mokslo vardus, jiems suteiktus kilmės valstybėje narėje, ir galbūt sutrumpinta forma, kilmės valstybės narės kalba. Priimančioji valstybė narė gali reikalauti, kad po vardo būtų nurodomas jį suteikusios institucijos ar egzaminavimo tarybos pavadinimas ir adresas. Kai kilmės valstybės narės mokslo vardas priimančiojoje valstybėje narėje gali būti supainiotas su vardu, kuriam reikia papildomo rengimo, kurio asmuo neturi, priimančioji valstybė narė gali reikalauti, kad asmuo naudotų kilmės valstybės narės mokslo vardą atitinkama forma, kurią nustato priimančioji valstybė narė.“.


3.2.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 33/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.