ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 25

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. sausio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2009 m. sausio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 85/2009, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras nuostatas dėl finansų valdymo

1

 

 

2009 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 86/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

4

 

 

2009 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 87/2009 dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2009 m. sausio mėn.

6

 

 

2009 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 88/2009, kuriuo nustatomas pagal tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinio režimo cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, kurių paraiškos pateiktos nuo 19 d. iki 2009 m. sausio 23 d., paskirstymo koeficientas

9

 

*

2009 m. sausio 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 89/2009, leidžiantis naudoti 2009 m. tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, nurodytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms

14

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2009/75/EB

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos sprendimas dėl keturių Europos vaistų agentūros (EMEA) Valdančiosios tarybos narių skyrimo

16

 

 

2009/76/EB

 

*

2009 m. sausio 20 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatas dėl Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta išorės auditoriaus

17

 

 

Komisija

 

 

2009/77/EB

 

*

2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiamas Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas ( 1 )

18

 

 

2009/78/EB

 

*

2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiamas Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas ( 1 )

23

 

 

2009/79/EB

 

*

2009 m. sausio 23 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas ( 1 )

28

 

 

IV   Kiti aktai

 

 

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

 

 

EEE jungtinis komitetas

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 127/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo VII priedą (Abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas)

33

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 128/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

35

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 129/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

36

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 130/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

38

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 131/2008, iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 85/2009

2009 m. sausio 19 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, tam tikras nuostatas dėl finansų valdymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 161 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdamos į Europos Parlamento pritarimą,

atsižvelgdama į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę,

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

Dėl precedento neturinčios tarptautines finansų rinkas sukrėtusios krizės Bendrijai kilo sudėtingų uždavinių, kuriuos spręsti reikia greitai, siekiant neutralizuoti neigiamą poveikį visai ekonomikai, ir pirmiausia – remti investicijas, siekiant paskatinti ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą.

(2)

2007–2013 m. programavimo laikotarpio reglamentavimo sistema buvo priimta siekiant labiau supaprastinti Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo veiklos programavimą ir valdymą, padidinti iš šių fondų teikiamos paramos veiksmingumą ir jų valdymo subsidiarumą.

(3)

Būtina adaptuoti tam tikras 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo (1), nuostatas, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos skirti Bendrijos finansinius išteklius veiksmų programoms ir pagal tas programas remiamiems projektams inicijuoti, kad būtų paspartintas tokių investicijų įgyvendinimas ir užtikrinama jų nauda ekonomikai.

(4)

Reikia sustiprinti galimybę Europos investicijų bankui (EIB) ir Europos investicijų fondui (EIF) padėti valstybėms narėms rengti ir vykdyti veiksmų programas.

(5)

Atsižvelgiant į EIB ir EIF, kaip pagal Sutartį pripažintų finansų įstaigų, statusą, organizuojant finansų inžinerijos veiksmus, kuriuose jie dalyvauja kaip holdingo fondai, jiems turėtų būti sudarytos galimybės tiesiogiai sudaryti sutartį.

(6)

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas naudotis finansų inžinerijos priemonėmis, visų pirma tvarios miestų plėtros srityje, reikia numatyti galimybę įnašus natūra laikyti reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis formuojant fondus ar darant įnašus į juos.

(7)

Siekiant paremti įmones, visų pirma mažąsias ir vidutines įmones, taip pat reikia nustatyti lankstesnes sąlygas avansinėms išmokoms valstybės pagalbos teikimo srityje, kaip apibrėžta Sutarties 87 straipsnyje.

(8)

Siekiant paspartinti didelės apimties projektų įgyvendinimą, reikia leisti į išlaidų deklaracijas įtraukti išlaidas, susijusias su didelės apimties projektais, kurių Komisija dar nepatvirtino.

(9)

Siekiant užtikrinti valstybių narių finansinius išteklius ir taip sudaryti palankesnes sąlygas sparčiam veiksmų programų inicijavimui krizės laikotarpiu, reikia iš dalies pakeisti su išankstiniu finansavimu susijusias nuostatas.

(10)

Mokėjimas į sąskaitą veiksmų programų pradžioje turėtų užtikrinti nuolatinį pinigų srautą ir sudaryti palankesnes sąlygas atlikti mokėjimus paramos gavėjams įgyvendinant programą. Todėl struktūriniams fondams turėtų būti patvirtintos nuostatos dėl tokių mokėjimų į sąskaitą: 7,5 % (valstybėms narėms, į Europos Sąjungą įstojusioms anksčiau nei 2004 m. gegužės 1 d.) ir 9 % (valstybėms narėms, į Europos Sąjungą įstojusioms 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau), siekiant paspartinti veiksmų programų įgyvendinimą.

(11)

Laikantis lygybės ir teisinio saugumo principų, su 56 straipsnio 2 dalimi ir 78 straipsnio 1 dalimi susiję pakeitimai turėtų galioti visą 2007–2013 m. programavimo laikotarpį. Todėl reglamentą būtina taikyti atgal – nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d., t. y. Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 įsigaliojimo dienos. Dėl precedento neturinčios tarptautines finansų rinkas sukrėtusios krizės būtina greitai reaguoti, kad būtų neutralizuotas poveikis visai ekonomikai, todėl likę pakeitimai turėtų įsigalioti kitą dieną po reglamento paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

(12)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

44 straipsnio antra pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

kai pagal taikytinus viešųjų pirkimų teisės aktus sutartis nėra viešųjų paslaugų sutartis – suteikdama dotaciją, kuri šiuo tikslu apibrėžiama kaip tiesioginis negrąžintinas finansinis įnašas finansų įstaigai neskelbiant kvietimo teikti pasiūlymus, jei tai neprieštarauja nacionaliniams teisei, atitinkančiai Sutarties nuostatas.“

b)

Įrašomas c punktas:

„c)

suteikdama sutartį tiesiogiai EIB arba EIF.“

2.

46 straipsnio 1 dalis papildoma tokia antra pastraipa:

„Valstybių narių prašymu EIB arba EIF gali dalyvauti pirmoje pastraipoje nurodytoje techninės pagalbos teikimo veikloje.“

3.

56 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, įnašai natūra, nusidėvėjimo išlaidos ir pridėtinės išlaidos gali būti laikomos paramos gavėjų įgyvendinant veiksmus patirtomis išlaidomis, jai laikomais šios dalies trečioje pastraipoje nurodytų sąlygų.

Nukrypstant nuo 1 dalies, įnašai natūra, susiję su 78 straipsnio 6 dalies pirmoje pastraipoje apibrėžtomis finansų inžinerijos priemonėmis, jei laikomasi šios dalies trečioje pastraipoje nurodytų sąlygų, gali būti laikomi išlaidomis, patiriamomis formuojant fondus arba holdingo fondus arba darant įnašus į tuso fondus ar holdingo fondus.

Pirmoje ir antroje pastraipose nurodytos išlaidos turi atitikti šias sąlygas:

a)

pagal 4 dalį priimtos finansavimo reikalavimų taisyklės numato, kad tokios išlaidos atitinka finansavimo reikalavimus;

b)

išlaidų dydis tinkamai pagrįstas patvirtinančiaisiais dokumentais, turinčiais sąskaitoms lygiavertę įrodomąją vertę, nedarant poveikio specifinių reglamentų nuostatų taikymui;

c)

įnašų natūra atveju, bendras finansavimas iš fondų neviršija visos finansavimo reikalavimus, iš atitinkančios sumos atėmus tokių įnašų vertę.“

4.

78 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

78 straipsnio 1 dalies pirmosios pastraipos paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Paramos gavėjų apmokėtos išlaidos turi būti pagrįstos pasirašytomis sąskaitomis arba lygiavertės įrodomosios vertės apskaitos dokumentais, nebent specifiniuose reglamentuose dėl kiekvieno fondo nurodyta kitaip.“;

b)

78 straipsnio 2 dalies b punktas išbraukiamas;

c)

78 straipsnio 4 dalis pakeičiama taip:

„4.   Kai taikant 41 straipsnio 3 dalį Komisija atsisako didelės apimties projektui skirti finansinę paramą, išlaidų deklaracija atitinkamai pataisoma laikantis atitinkamo Komisijos sprendimo.“

5.

82 straipsnio 1 dalies antros pastraipos a, b ir c punktai pakeičiami taip:

„a)

valstybėms narėms, įstojusioms į Europos Sąjungą anksčiau nei 2004 m. gegužės 1 d.: 2 % struktūrinių fondų įnašo veiksmų programai 2007 m., 3 % struktūrinių fondų įnašo veiksmų programai 2008 m. ir 2,5 % struktūrinių fondų įnašo veiksmų programai 2009 m.;

b)

valstybėms narėms, įstojusioms į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau: 2 % struktūrinių fondų įnašo veiksmų programai 2007 m., 3 % struktūrinių fondų įnašo veiksmų programai 2008 m. ir 4 % struktūrinių fondų įnašo veiksmų programai 2009 m.;

c)

jei veiksmų programą apima Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslas ir bent vienas iš dalyvių yra valstybė narė, įstojusi į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau – 2 % ERPF įnašo veiksmų programai 2007 m., 3 % ERPF įnašo veiksmų programai 2008 m. ir 4 % ERPF įnašo veiksmų programai 2009 m.“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau 1 straipsnio 3 dalis ir 4 dalies a punktas taikomi nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 19 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

P. GANDALOVIČ


(1)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/4


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 86/2009

2009 m. sausio 28 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. sausio 29 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

JO

78,3

MA

48,5

TN

134,4

TR

97,0

ZZ

89,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

116,0

TR

131,2

ZZ

138,1

0709 90 70

MA

146,2

TR

112,5

ZZ

129,4

0709 90 80

EG

82,9

ZZ

82,9

0805 10 20

EG

50,5

IL

62,4

MA

63,7

TN

43,2

TR

55,0

ZZ

55,0

0805 20 10

IL

144,6

MA

85,8

TR

54,0

ZZ

94,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

66,3

EG

88,5

IL

74,9

JM

93,7

PK

46,6

TR

61,0

ZZ

71,8

0805 50 10

EG

48,1

MA

67,1

TR

62,8

ZZ

59,3

0808 10 80

CA

84,9

CN

65,1

MK

32,6

US

101,9

ZZ

71,1

0808 20 50

CL

115,7

CN

34,8

TR

40,0

US

110,3

ZA

119,5

ZZ

84,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 87/2009

2009 m. sausio 28 d.

dėl ryžių importo licencijų išdavimo laikantis tarifinių kvotų, kurias Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti 2009 m. sausio mėn.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 327/98, atidarantį tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas ir numatantį jų administravimą (3), ypač į jo 5 straipsnio pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 327/98 leista naudoti tam tikras ryžių ir skaldytų ryžių importo tarifines kvotas, suskirstytas pagal kilmės šalis ir pagal laikotarpius remiantis to reglamento IX priedu, ir nustatyta tų kvotų administravimo tvarka.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a, b, c, d punktuose nurodytų tarifinių kvotų pirmoji laikotarpio dalis yra sausio mėnuo.

(3)

Iš pranešimo, pateikto remiantis Reglamento (EB) Nr. 327/98 8 straipsnio a punktu, paaiškėjo, kad pagal to paties reglamento 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2009 m. sausio mėn. darbo dienų pateiktose kvotos (-ų), kurios (-ių) eilės numeris (-iai) yra 09.4148 – 09.4154 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 – paraiškose nurodytas kiekis viršija tam laikotarpiui likusį nepanaudotą kiekį. Todėl kiekį, kuriam importuoti galima išduoti licencijas, reikėtų nustatyti pagal paskirstymo koeficientą, taikomą pagal atitinkamą (-as) kvotą (-as) prašomam kiekiui.

(4)

Iš minėto pranešimo taip pat paaiškėjo, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 327/98 4 straipsnio 1 dalį per dešimt pirmųjų 2009 m. sausio mėn. darbo dienų pateiktose kvotos (-ų), kurių eilės numeris (-iai) yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153, paraiškose nurodytas kiekis yra mažesni už (arba atitinka) tam laikotarpiui likusį nepanaudotą kiekį.

(5)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 327/98 5 straipsnio pirma pastraipa taip pat reikėtų nustatyti visą likusį nepanaudotą kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 kiekį, priskiriamą kitai kvotos laikotarpio daliai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Pagal ryžių importo licencijų paraiškas, pateiktas per dešimt pirmųjų 2009 m. sausio mėn. darbo dienų, laikantis Reglamente (EB) Nr. 327/98 nustatytos (-ų) ryžių kvotos (-ų), kurios (-ių) eilės numeris (-iai) yra 09.4148 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166 licencijos prašomam kiekiui importuoti išduodamos pritaikius šio reglamento priede nurodytus paskirstymo koeficientus.

2.   Visas likęs nepanaudotas Reglamente (EB) Nr. 327/98 numatytų kvotų, kurių eilės numeriai yra 09.4127 – 09.4128 – 09.4148 – 09.4149 – 09.4150 – 09.4152 – 09.4153 – 09.4154 – 09.4112 – 09.4116 – 09.4117 – 09.4118 – 09.4119 – 09.4166, kitai laikotarpio daliai priskirtas kiekis nustatytas šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 37, 1998 2 11, p. 5.


PRIEDAS

Kiekis, skiriamas 2009 m. sausio mėnesiui ir kiekis, numatytas kitai kvotos laikotarpio daliai remiantis Reglamentu (EB) Nr. 327/98:

a)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 30, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2009 m. sausio mėnesio kvotos laikotarpio daliai nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2009 m. balandžio mėnesio kvotos laikotarpio daliai likęs nepanaudotas kiekis

(kg)

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4127

 (2)

22 545 000

Tailandas

09.4128

 (2)

8 738 852

Australija

09.4129

 (3)

1 019 000

Kitos kilmės šalys

09.4130

 (3)

1 805 000


b)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytų lukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 20, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2009 m. sausio mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2009 m. liepos mėnesio kvotos laikotarpio daliai numatytas kiekis

(kg)

Visos šalys

09.4148

1,690006 %

0


c)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų skaldytų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 40, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2009 m. sausio mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2009 m. liepos mėnesiui numatytas kiekis

(kg)

Tailandas

09.4149

 (2)

31 370 790

Australija

09.4150

 (1)

16 000 000

Gajana

09.4152

 (1)

11 000 000

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4153

 (2)

6 215 000

Kitos kilmės šalys

09.4154

1,449194 %

6 000 010


d)   Reglamento (EB) Nr. 327/98 1 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų visiškai arba iš dalies nulukštentų ryžių, kurių KN kodas yra 1006 30, kvota:

Kilmės šalis

Eilės Nr.

2009 m. sausio mėnesiui nustatytas paskirstymo koeficientas

Visas 2009 m. liepos mėnesio kvotos laikotarpio daliai numatytas kiekis

(kg)

Tailandas

09.4112

1,298370 %

0

Jungtinės Amerikos Valstijos

09.4116

2,081253 %

0

Indija

09.4117

1,315789 %

0

Pakistanas

09.4118

1,072615 %

0

Kitos kilmės šalys

09.4119

1,092084 %

0

Visos šalys

09.4166

1,002539 %

17 011 012


(1)  Šiai kvotos laikotarpio daliai paskirstymo koeficientas netaikomas: Komisijai licencijų paraiškų pateikta nebuvo.

(2)  Paraiškose nurodytas kiekis yra mažesnis už tai kvotos laikotarpio daliai likusį kiekį arba jam lygus, todėl visos paraiškos patenkinamos.

(3)  Šiai kvotos laikotarpio daliai kiekio neskirta.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 88/2009

2009 m. sausio 28 d.

kuriuo nustatomas pagal tarifines kvotas ir susitarimus dėl lengvatinio režimo cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, kurių paraiškos pateiktos nuo 19 d. iki 2009 m. sausio 23 d., paskirstymo koeficientas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles (2), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Importo licencijų paraiškose, kompetentingoms valdžios institucijoms pateiktose nuo 19 d. iki 2009 m. sausio 23 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 950/2006 ir (arba) 2007 m. gegužės 7 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 508/2006 dėl rafinavimo įmonėms skirto žaliavinio cukranendrių cukraus importo į Bulgariją ir Rumuniją 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais tarifinių kvotų atidarymo (3), pagal 09.4332 (2008–2009) eilės numerį nurodomas kiekis yra lygus arba didesnis nei skirtas kiekis.

(2)

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija turėtų nustatyti paskirstymo koeficientą, leidžiantį proporcingai turimam kiekiui išduoti licencijas ir pranešti valstybėms narėms, kad nustatyta riba pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal importo licencijų paraiškas, pateiktas nuo 19 d. iki 2009 m. sausio 23 d., remiantis Reglamento (EB) Nr. 950/2006 4 straipsnio 2 dalimi ir (arba) Reglamento (EB) Nr. 508/2007 3 straipsniu, licencijos išduodamos šio reglamento priede nurodytam kiekiui.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1.

(3)  OL L 122, 2007 5 11, p. 1.


PRIEDAS

Iš AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV skyrius

2008–2009 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 19.1.2009-23.1.2009 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

100

 

09.4332

Belizas

100

Pasiekta

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

09.4334

Kongo Respublika

100

 

09.4335

Fidžis

100

 

09.4336

Gajana

100

 

09.4337

Indija

0

Pasiekta

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskaras

100

 

09.4341

Malavis

100

 

09.4342

Mauricijus

100

 

09.4343

Mozambikas

0

Pasiekta

09.4344

Sent Kitsas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

0

Pasiekta

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidadas ir Tobagas

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabvė

100

 


Iš AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV skyrius

2009 liepos–rugsėjo prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 19.1.2009-23.1.2009 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

 

09.4332

Belizas

 

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

 

09.4334

Kongo Respublika

 

09.4335

Fidžis

 

09.4336

Gajana

 

09.4337

Indija

0

Pasiekta

09.4338

Jamaika

 

09.4339

Kenija

 

09.4340

Madagaskaras

 

09.4341

Malavis

 

09.4342

Mauricijus

 

09.4343

Mozambikas

100

 

09.4344

Sent Kitsas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

100

 

09.4347

Tanzanija

 

09.4348

Trinidadas ir Tobagas

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

 

09.4351

Zimbabvė

 


Papildomas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 V skyrius

2008–2009 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 19.1.2009-23.1.2009 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4315

Indija

 

09.4316

AKR protokolą pasirašiusios šalys

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VI skyrius

2008–2009 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 19.1.2009-23.1.2009 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4317

Australija

0

Pasiekta

09.4318

Brazilija

0

Pasiekta

09.4319

Kuba

0

Pasiekta

09.4320

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


Balkanų cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VII skyrius

2008–2009 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 19.1.2009-23.1.2009 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4324

Albanija

100

 

09.4325

Bosnija ir Hercegovina

0

Pasiekta

09.4326

Serbija ir Kosovas (1)

100

 

09.4327

Buvusi Jugoslavijos Respublika Makedonija

100

 

09.4328

Kroatija

100

 


Išskirtinis ir pramoninis cukraus importas

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VIII skyrius

2008–2009 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 19.1.2009-23.1.2009 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4380

Išskirtinis

 

09.4390

Pramoninis

100

 


Papildomas EPS cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VIIIa skyrius

2008–2009 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 19.1.2009-23.1.2009 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4431

Komorai, Madagaskaras, Mauricijus, Seišeliai, Zambija, Zimbabvė

100

 

09.4432

Burundis, Kenija, Ruanda, Tanzanija, Uganda

100

 

09.4433

Svazilandas

100

 

09.4434

Mozambikas

0

Pasiekta

09.4435

Antigva ir Barbuda, Bahamos, Barbadosas, Belizas, Dominika, Dominikos Respublika, Grenada, Gajana, Haitis, Jamaika, Sent Kitsas ir Nevis, Sent Lusija, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Surinamas, ir Trinidadas ir Tobagas

0

Pasiekta

09.4436

Dominikos Respublika

0

Pasiekta

09.4437

Fidžis ir Papua Naujoji Gvinėja

100

 


Cukraus importas pagal Bulgarijai ir Rumunijai skirtas pereinamojo laikotarpio tarifines kvotas

Reglamento (EB) Nr. 508/2007 1 straipsnis

2008–2009 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 19.1.2009-23.1.2009 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4365

Bulgarija

0

Pasiekta

09.4366

Rumunija

100

 


(1)  Kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 89/2009

2009 m. sausio 28 d.

leidžiantis naudoti 2009 m. tarifinę kvotą, taikomą tam tikroms į Europos bendriją importuojamoms iš perdirbtų žemės ūkio produktų, nurodytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 3448/93, pagamintoms Norvegijos kilmės prekėms

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 3448/93, nustatantį prekybos tvarką, taikomą tam tikroms iš perdirbtų žemės ūkio produktų pagamintoms prekėms (1), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. spalio 25 d. Tarybos sprendimą 2004/859/EB dėl Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimo pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo sudarymo (2), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokole (3) ir EEE susitarimo 3 protokole (4) nustatoma prekybos tvarka, kurią susitariančiosios šalys taiko tam tikriems žemės ūkio ir perdirbtiems žemės ūkio produktams.

(2)

EEE susitarimo 3 protokole, iš dalies pakeistame EEE jungtinio komiteto sprendimu 138/2004 (5), nustatytas nulinis muitas, taikomas tam tikriems vandenims, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, priskiriamiems prie KN klasifikacinio kodo 2202 10 00, ir kitiems nealkoholiniams gėrimams, į kuriuos pridėta cukraus, priskiriamiems prie KN klasifikacinio kodo ex 2202 90 10.

(3)

Nulinio muito taikymas vandenims ir kitiems atitinkamiems gėrimams buvo laikinai sustabdytas Norvegijai Europos bendrijos ir Norvegijos Karalystės susitarimu pasikeičiant laiškais dėl Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 2 protokolo (6) (toliau – susitarimas), patvirtintu Sprendimu 2004/859/EB. Pagal šio susitarimo suderinto protokolo IV punktą be muito importuoti Norvegijos kilmės prekes, kurių KN kodas 2202 10 00 ir ex 2202 90 10, leidžiama tik neapmuitinamos kvotos ribose, o viršijus kvotą mokamas muitas.

(4)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 93/2008 (7) panaikintas laikinas bemuičio režimo sustabdymas 2008 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiu tam tikroms į Bendriją importuojamoms Norvegijos kilmės prekėms, kurių KN kodai yra 2202 10 00 ir ex 2202 90 10.

(5)

Yra būtina leisti naudoti 2009 metų tarifinę kvotą atitinkamiems nealkoholiniams gėrimams. Paskutinę metinę kvotą 2007 metais atitinkamiems produktams leista naudoti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1795/2006 (8). 2008 metais metinės kvotos nebuvo leista naudoti. Todėl 2009 metų kvota turėtų būti tokia pati kaip ir 2007 m.

(6)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (9), nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Tikslinga nustatyti, kad šiuo reglamentu leidžiama naudoti tarifinė kvota būtų administruojama vadovaujantis šiomis taisyklėmis.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Horizontaliųjų klausimų dėl prekybos perdirbtais žemės ūkio produktais, neišvardytais I priede, valdymo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   2009 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. priede nustatyta Bendrijos tarifinė kvota leidžiama naudoti priede išvardytoms Norvegijos kilmės prekėms, jame nurodytomis sąlygomis.

2.   Priede išdėstytoms abiejų šalių prekėms taikomos kilmės taisyklės yra pateikiamos Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės dvišalio laisvosios prekybos susitarimo 3 protokole.

3.   Importuojant kvotą viršijančius kiekius taikomas preferencinis 0,047 EUR/l muitas.

2 straipsnis

1 straipsnio 1 dalyje nurodytą Bendrijos tarifinę kvotą administruoja Komisija, remdamasi Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsniais.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 28 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 318, 1993 12 20, p. 18.

(2)  OL L 370, 2004 12 17, p. 70.

(3)  OL L 171, 1973 6 27, p. 2.

(4)  OL L 22, 2002 1 24, p. 34.

(5)  OL L 342, 2004 11 18, p. 30.

(6)  OL L 370, 2004 12 17, p. 72.

(7)  OL L 28, 2008 2 1, p. 12.

(8)  OL L 341, 2006 12 7, p. 17.

(9)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


PRIEDAS

2009 m. tarifinė kvota, taikoma į Bendriją importuojamoms Norvegijos kilmės prekėms

Eilės Nr.

KN kodas

Produkto aprašymas

Metinės kvotos dydis 2009 m.

Kvotos ribose taikomas muitas

Muitas, taikomas viršijus kvotą

09.0709

2202 10 00

Vandenys, įskaitant mineralinius vandenis ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba kvapiųjų medžiagų

17,303 mln. litrų

Išlyga

0,047 EUR/l

ex 2202 90 10

Kiti nealkoholiniai gėrimai, į kuriuos pridėta cukraus (sacharozės arba invertuotojo cukraus)


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/16


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl keturių Europos vaistų agentūros (EMEA) Valdančiosios tarybos narių skyrimo

(2009/75/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 726/2004, nustatantį Bendrijos leidimų dėl žmonėms skirtų ir veterinarinių vaistų išdavimo ir priežiūros tvarką ir įsteigiantį Europos vaistų agentūrą (1), ypač į jo 65 straipsnio 1 ir 4 dalis,

atsižvelgdama į 2008 m. rugsėjo 16 d. Komisijos sudarytą kandidatų sąrašą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

 

Mary G. BAKER, gimusi 1936 m. spalio 27 d. Londone (Jungtinė Karalystė),

 

Mike O'DONOVAN, gimęs 1946 m. rugsėjo 26 d. Londone (Jungtinė Karalystė),

 

Lisette TIDDENS-ENGWIRDA, gimusi 1950 m. birželio 25 d. Amsterdame (Nyderlandai),

ir

 

Henk VAARKAMP, gimęs 1950 m. birželio 22 d. Terschiūre (Nyderlandai),

skiriami Europos vaistų agentūros (EMEA) Valdančiosios tarybos nariais trejų metų laikotarpiui.

2 straipsnis

1 straipsnyje nurodyto trejų metų laikotarpio pradžios datą nustato Europos vaistų agentūros (EMEA) Valdančioji taryba.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  OL L 136, 2004 4 30, p. 1.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/17


TARYBOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 20 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 1999/70/EB dėl nacionalinių centrinių bankų išorės auditorių nuostatas dėl Bank Ċentrali ta’ Malta/Central Bank of Malta išorės auditoriaus

(2009/76/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Protokolą dėl Europos centrinių bankų sistemos ir Europos centrinio banko statuto, pridėtą prie Europos bendrijos steigimo sutarties, ypač į jo 27 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. gruodžio 5 d. Europos centrinio banko rekomendaciją ECB/2008/19, skirtą Europos Sąjungos Tarybai dėl Maltos centrinio banko išorės auditorių paskyrimo (1),

kadangi:

(1)

Europos centrinio banko (ECB) ir Eurosistemos nacionalinių centrinių bankų sąskaitų auditą atlieka nepriklausomi išorės auditoriai, kuriuos rekomenduoja ECB valdančioji taryba ir tvirtina Europos Sąjungos Taryba.

(2)

Dabartinių Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta išorės auditorių įgaliojimai baigsis atlikus 2008 finansinių metų auditą. Todėl būtina paskirti išorės auditorių nuo 2009 finansinių metų.

(3)

Europos centrinio banko valdančioji taryba rekomendavo 2009–2013 finansiniais metais išorės auditoriumi paskirti KPMG.

(4)

Reikėtų vadovautis ECB valdančiosios tarybos rekomendacija ir atitinkamai iš dalies pakeisti Tarybos sprendimą 1999/70/EB (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 1999/70/EB 1 straipsnio 15 dalis pakeičiama taip:

„15.   KPMG patvirtinama Bank Ċentrali ta' Malta/Central Bank of Malta išorės auditoriumi 2009–2013 finansiniais metais.“

2 straipsnis

Apie šį sprendimą pranešama ECB.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. KALOUSEK


(1)  OL C 322, 2008 12 17, p. 1.

(2)  OL L 22, 1999 1 29, p. 69.


Komisija

29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/18


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 23 d.

kuriuo įsteigiamas Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/77/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Įgyvendindama vadinamąjį Lamfalussy procesą 2001 m. birželio 6 d. Komisija priėmė Sprendimą 2001/527/EB dėl Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto įsteigimo (1) (toliau – Komitetas). Komitetas – nepriklausoma institucija, kuri svarsto klausimus, diskutuoja ir pataria Komisijai vertybinių popierių klausimais, – pradėjo veikti 2001 m. birželio 7 d.

(2)

Įgyvendindama 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/1/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB bei 93/6/EEB, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB, siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą (2), 2007 m. Komisija atliko Lamfalussy proceso peržiūrą ir 2007 m. lapkričio 20 d. komunikate „Lamfalussy proceso peržiūra. Priežiūros konvergencijos stiprinimas“ (3) pateikė savo vertinimą.

(3)

Komunikate Komisija pažymėjo Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto, Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto (toliau – priežiūros institucijų komitetai) svarbą vis labiau integruojamai Europos finansų rinkai. Manyta, jog būtina aiški šių komitetų veiklos priežiūros konvergencijos ir bendradarbiavimo srityse sistema.

(4)

Peržiūrėdama, kaip veikia Lamfalussy procesas, Taryba pasiūlė Komisijai patikslinti priežiūros institucijų komitetų vaidmenį ir apsvarstyti įvairias galimybes, kaip pagerinti šių komitetų darbą, nesutrikdant dabartinės institucijų struktūros pusiausvyros ir nesumažinant priežiūros institucijų atskaitomybės (4).

(5)

2008 m. kovo 13–14 d. posėdyje Europos Vadovų Taryba paragino operatyviai tobulinti priežiūros institucijų komitetų veiklą (5).

(6)

2008 m. gegužės 14 d. (6) Taryba pasiūlė Komisijai patikslinti Komisijos sprendimus dėl priežiūros institucijų komitetų įsteigimo, kad būtų užtikrintas jų įgaliojimų ir užduočių darnumas bei nuoseklumas ir kad jie labiau prisidėtų prie bendradarbiavimo priežiūros srityje bei priežiūros konvergencijos. Taryba pažymėjo, kad komitetams galėtų būti aiškiai pavestos konkrečios užduotys skatinti bendradarbiavimą priežiūros srityje ir priežiūros konvergenciją ir stiprinti savo vaidmenį vertinant riziką finansiniam stabilumui. Todėl reikėtų parengti tikslesnius Komiteto vaidmenį ir užduotis reglamentuojančius teisės aktus.

(7)

Komitetas turėtų veikti kaip nepriklausoma patariamoji grupė, teikianti konsultacijas Komisijai vertybinių popierių klausimais.

(8)

Komitetas taip pat turėtų padėti priežiūros institucijoms bendrai ir vienodai įgyvendinti Bendrijos teisės aktus bei juos nuosekliai taikyti.

(9)

Komitetas Bendrijos lygiu neturi jokių reguliavimo galių. Jis turėtų atlikti tarpusavio peržiūras, skatinti pažangiausią praktiką ir skelbti neprivalomo pobūdžio gaires, rekomendacijas ir standartus, kad sustiprintų konvergenciją visoje Bendrijoje.

(10)

Glaudesnis dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas priežiūros srityje priklauso nuo priežiūros institucijų savitarpio supratimo ir pasitikėjimo. Komitetas turėtų padėti stiprinti tokį bendradarbiavimą.

(11)

Komitetas taip pat turėtų skatinti priežiūros konvergenciją visoje Bendrijoje. Kad šis uždavinys būtų konkretesnis, turėtų būti sudarytas orientacinis nebaigtinis Komiteto vykdytinų užduočių sąrašas.

(12)

Priežiūros institucijų tarpvalstybinio pobūdžio ginčams, ypač su priežiūros institucijų kolegijomis, spręsti Komitetas turėtų sukurti savanoriško ir neprivalomo tarpininkavimo mechanizmą.

(13)

Kad priežiūros institucijos galėtų pasinaudoti Komiteto sukaupta patirtimi nepažeisdamos priežiūros institucijų įgaliojimų, joms turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Komitetą ir gauti neprivalomo pobūdžio nuomonę.

(14)

Priežiūros institucijoms vykdant savo funkcijas itin svarbu keistis informacija. Tai labai svarbu veiksmingai vertybinių popierių rinkos priežiūrai ir finansiniam stabilumui. Nors vertybinių popierių teisės aktuose nustatytos aiškios teisinės priežiūros institucijų pareigos bendradarbiauti ir keistis informacija, Komitetas turėtų padėti nuolat praktiškai keistis informacija, kartu laikantis atitinkamų galiojančiuose teisės aktuose nustatytų konfidencialumo reikalavimų.

(15)

Siekiant sumažinti priežiūros funkcijų dubliavimą ir taip racionalizuoti priežiūros procesą, taip pat sumažinti rinkos dalyviams tenkančią naštą, Komitetas turėtų padėti priežiūros institucijoms perduoti savo funkcijas, ypač atitinkamuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

(16)

Siekiant paskatinti konvergenciją ir nuoseklumą tarp priežiūros institucijų kolegijų ir taip užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, Komitetas turėtų stebėti jų veiklą, tačiau neriboti kolegijų narių nepriklausomumo.

(17)

Tam, kad Bendrijos priežiūros sistema būtų ekonomiškai veiksminga ir kad tarpvalstybinės institucijos laikytųsi nustatytų reikalavimų, labai svarbi priežiūros ataskaitų kokybė, palyginamumas ir nuoseklumas. Komitetas turėtų padėti užtikrinti, kad darbas nebūtų kartojamas ir dubliuojamas ir kad ataskaitų duomenys būtų palyginami ir tinkamos kokybės.

(18)

Bendrijos finansinės sistemos yra glaudžiai susijusios, todėl įvykiai vienoje valstybėje narėje gali smarkiai paveikti finansines institucijas ir rinkas kitose. Vis didėjantis finansinių konglomeratų skaičius ir nykstančios ribos tarp bankų, vertybinių popierių ir draudimo sektorių įmonių veiklos kelia naujų priežiūros uždavinių ir nacionaliniu, ir Bendrijos lygiu. Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą Komiteto, Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto lygiu reikia sukurti sistemą, pagal kurią būtų galima kuo anksčiau nustatyti galimą riziką ir tarpvalstybiniu lygiu, ir tarp sektorių, ir, jei reikia, informuoti Komisiją bei kitus komitetus. Be to, labai svarbu, kad Komitetas užtikrintų, kad būtų informuotos valstybių narių finansų ministerijos ir nacionaliniai centriniai bankai. Komitetas šioje srityje turėtų atlikti savo vaidmenį – nustatyti vertybinių popierių sektorių riziką ir reguliariai pranešti apie rezultatus Komisijai. Apie šiuos vertinimus turėtų būti informuojama ir Taryba. Komitetas taip pat turėtų bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir jam periodiškai teikti informaciją apie padėtį vertybinių popierių sektoriuje. Tačiau tokiu atveju Komitetas neturėtų atskleisti informacijos apie konkrečius prižiūrimus subjektus.

(19)

Siekiant tinkamai spręsti horizontalius sektorių klausimus Komiteto veiklą reikėtų derinti su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto ir Europos centrinių bankų sistemos bankų priežiūros komiteto veikla. Tai ypač svarbu šalinant galimus horizontalios sektorių rizikos finansiniam stabilumui veiksnius.

(20)

Tam, kad būtų išvengta darbo dubliavimo ir nesuderintos veiklos, kad Komitetas galėtų neatsilikti nuo pažangos ir turėtų galimybę keistis informacija dėl finansinių konglomeratų priežiūros su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu, Komitetas gali dalyvauti Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto veikloje.

(21)

Atsižvelgdamas į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Komitetas taip pat turėtų skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su priežiūros institucijomis už Bendrijos ribų.

(22)

Komiteto atskaitingumas Bendrijos institucijoms yra labai svarbus ir turėtų atitikti aiškius standartus, kartu užtikrinant priežiūros institucijų nepriklausomumą.

(23)

Komitetas turėtų parengti savo darbo tvarkos taisykles ir visiškai atsižvelgti į Sutartyje nustatytas institucijų prerogatyvas bei institucijų pusiausvyrą. Patobulinus Komiteto veiklos modelį turėtų būti tobulinami jo darbo procesai. Šiuo tikslu nepavykus pasiekti bendro sutarimo, sprendimai turėtų būti priimami kvalifikuotąja balsų dauguma, laikantis Sutartyje nustatytų taisyklių.

(24)

Siekiant teisinio saugumo ir aiškumo Sprendimas 2001/527/EB turėtų būti panaikintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Vertybinių popierių klausimams Bendrijoje nagrinėti įsteigiama nepriklausoma patariamoji grupė – Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetas (toliau – Komitetas).

2 straipsnis

Komitetas savo iniciatyva arba Komisijos prašymu konsultuoja Komisiją, ypač dėl įgyvendinimo priemonių projektų rengimo vertybinių popierių srityje, taip pat klausimais, susijusiais su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS).

Jeigu Komisija prašo Komiteto konsultacijos, ji gali nustatyti terminą, iki kurio Komitetas tokią konsultaciją privalo suteikti. Toks terminas nustatomas atsižvelgiant į klausimo skubumą.

3 straipsnis

Komitetas vykdo jam pavestas užduotis ir padeda bendrai ir vienodai įgyvendinti bei nuosekliai taikyti Bendrijos teisės aktus, skelbdamas neprivalomo pobūdžio gaires, rekomendacijas ir standartus.

4 straipsnis

1.   Komitetas skatina nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimą vertybinių popierių srityje ir stiprina valstybių narių priežiūros praktikos konvergenciją bei metodus visoje Bendrijoje. Tuo tikslu jis atlieka šias būtiniausias užduotis:

a)

atitinkamuose teisės aktuose nurodytais atvejais arba kurios nors priežiūros institucijos prašymu tarpininkauja arba sudaro sąlygas tarpininkauti priežiūros institucijoms;

b)

atitinkamuose teisės aktuose nustatytais atvejais arba priežiūros institucijų prašymu teikia nuomonę priežiūros institucijoms;

c)

skatina veiksmingą dvišalį ir daugiašalį priežiūros institucijų keitimąsi informacija, laikantis taikomų konfidencialumo reikalavimų;

d)

padeda perduoti užduotis tarp priežiūros institucijų, ypač nustatydamas užduotis, kurios gali būti perduotos, ir skatindamas vadovautis pažangiausia praktika;

e)

rengdamas kolegijų veiklos gaires, stebėdamas, ar skirtingų kolegijų praktika yra darni, ir skatindamas keistis pažangiausia patirtimi, padeda užtikrinti, kad priežiūros institucijų kolegijos dirbtų veiksmingai ir nuosekliai;

f)

padeda plėtoti aukštos kokybės bendrus priežiūros ataskaitų standartus;

g)

tikrina, kaip praktiškai taikomos Komiteto paskelbtos neprivalomo pobūdžio gairės, rekomendacijos ir standartai.

2.   Komitetas reguliariai svarsto valstybių narių priežiūros praktiką ir vertina jų konvergenciją. Komitetas kasmet praneša apie padarytą pažangą ir nustato tebesančias kliūtis.

3.   Komitetas kuria naujas praktines konvergencijos priemones, kuriomis skatinamas bendrų priežiūros metodų taikymas.

5 straipsnis

1.   Komitetas stebi ir vertina pokyčius vertybinių popierių sektoriuje ir, jei reikia, informuoja Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetą, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetą ir Komisiją. Komitetas užtikrina, kad valstybių narių finansų ministerijos ir nacionaliniai centriniai bankai būtų informuoti apie galimas arba neišvengiamas problemas.

2.   Komitetas ne rečiau kaip du kartus per metus pateikia Komisijai vertybinių popierių sektoriaus rizikos mažinimo tendencijų mikro lygiu, galimos rizikos ir silpnųjų pusių vertinimą.

Komitetas į šiuos vertinimus įtraukia pagrindinių rizikos veiksnių ir silpnųjų pusių klasifikaciją, nurodo, kiek tokie rizikos veiksniai ir silpnosios pusės kelia rizikos finansiniam stabilumui ir, jei reikia, siūlo prevencines arba taisomąsias priemones.

Apie šiuos vertinimus informuojama Taryba.

3.   Komitetas nustato tvarką, pagal kurią priežiūros institucijos gali operatyviai reaguoti. Jei reikia, Komitetas Bendrijos priežiūros institucijoms sudaro sąlygas atlikti jungtinį rizikos veiksnių ir silpnųjų pusių, kurie gali neigiamai paveikti Bendrijos finansų sistemos stabilumą, vertinimą.

4.   Glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu ir Europos centrinių bankų sistemos bankų priežiūros komitetu Komitetas užtikrina, kad į horizontalius sektorių pokyčius, rizikos veiksnius ir silpnąsias puses būtų tinkamai atsižvelgiama.

6 straipsnis

1.   Komitetas padeda plėtoti bendrą vertybinių popierių sektoriaus, taip pat horizontalių sektorių aspektų priežiūros praktiką, glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu.

2.   Tam jis visų pirma rengia konkrečių sektorių ir horizontalias įvairiems sektoriams skirtas mokymo programas, sudaro sąlygas keistis darbuotojais ir skatina kompetentingas institucijas intensyvinti komandiruočių programas, burti jungtines tikrinimo grupes, organizuoti priežiūros vizitus, imtis kitų priemonių.

3.   Jei reikia, Komitetas kuria naujas priemones bendrai priežiūros praktikai plėtoti.

4.   Komitetas skatina bendradarbiauti su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis, visų pirma skatindamas jas dalyvauti bendrose mokymo programose.

7 straipsnis

1.   Komitetas sudaromas iš vertybinių popierių srityje kompetentingų nacionalinių valdžios institucijų, įskaitant KIPVPS, aukšto lygio atstovų. Kiekviena valstybė narė paskiria savo kompetentingos institucijos aukšto lygio atstovą dalyvauti Komiteto posėdžiuose.

2.   Komiteto posėdžiuose dalyvauja Komisija ir paskiria aukšto lygio atstovą dalyvauti jo svarstymuose.

3.   Komitetas iš savo narių išsirenka pirmininką.

4.   Komitetas į posėdžius gali pakviesti ekspertų ir stebėtojų.

8 straipsnis

1.   Komiteto nariai negali atskleisti informacijos, kuri turi būti saugoma kaip profesinė paslaptis. Visi diskusijų dalyviai įpareigojami laikytis taikomų profesinės paslapties taisyklių.

2.   Jeigu aptariant kurį nors darbotvarkės klausimą reikia keistis konfidencialia informacija apie prižiūrimą instituciją, tokiose diskusijose dalyvauti gali būti leidžiama tik tiesiogiai su tuo susijusiems nariams.

9 straipsnis

1.   Komitetas reguliariai informuoja Komisiją apie savo veiklos rezultatus. Jis palaiko reguliarius ryšius su Europos vertybinių popierių komitetu, įsteigtu pagal Komisijos sprendimą 2001/528/EB (7), ir kompetentingu Europos Parlamento komitetu.

2.   Glaudžiai ir nuolat bendradarbiaudamas su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu Komitetas užtikrina, kad darbas visuose finansinių paslaugų sektoriuose būtų atliekamas nuosekliai.

3.   Komiteto pirmininkas reguliariai, ne rečiau kaip kartą per mėnesį, susisiekia su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto pirmininkais.

10 straipsnis

Komitetas gali sudaryti darbo grupes. Komisijos atstovai kviečiami į darbo grupių posėdžius kaip stebėtojai.

11 straipsnis

Komitetas gali dalyvauti Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto veikloje.

12 straipsnis

Prieš pateikdamas savo nuomonę Komisijai, Komitetas nuodugniai ir iš anksto, taip pat atvirai ir viešai konsultuojasi su rinkos dalyviais, vartotojais ir galutiniais vartotojais. Komitetas skelbia konsultacijų rezultatus, nebent respondentas prašo jų neskelbti.

13 straipsnis

Komitetas parengia metinę darbo programą ir iki kiekvienų metų spalio mėnesio pabaigos pateikia ją Tarybai, Europos Parlamentui ir Komisijai. Komitetas periodiškai ir ne rečiau kaip kartą per metus informuoja Tarybą, Europos Parlamentą ir Komisiją apie pasiektus darbo programoje nustatytos veiklos rezultatus.

14 straipsnis

Komitetas veikia savo narių sutarimu. Jeigu bendrai sutarti nepavyksta, sprendimai priimami kvalifikuotąja balsų dauguma. Komiteto narių atstovų balsai atitinka valstybių narių balsus taip, kaip numatyta Sutarties 205 straipsnio 2 ir 4 dalyse.

Komiteto nariai, kurie nesilaiko Komiteto suderintų gairių, rekomendacijų, standartų ir kitų priemonių, turi būti pasirengę nurodyti tokio sprendimo priežastis.

15 straipsnis

Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles ir organizuoja savo veiklos procedūras.

Darbo tvarkos taisyklėse gali būti nustatyta kitokia nei 14 straipsnyje sprendimų priėmimo tvarka, kai sprendimai priimami dėl darbo tvarkos taisyklių keitimo ir Komiteto valdybos narių išrinkimo ir atleidimo.

16 straipsnis

Sprendimas 2001/527/EB panaikinamas.

17 straipsnis

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 191, 2001 7 13, p. 43.

(2)  OL L 79, 2005 3 24, p. 9.

(3)  COM(2007) 727 galutinis.

(4)  2007 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvados 15698/07.

(5)  Tarybos išvados 7652/1/08 1 red.

(6)  Tarybos išvados 8515/3/08 3 red.

(7)  OL L 191, 2001 7 13, p. 45.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 23 d.

kuriuo įsteigiamas Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/78/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Įgyvendindama vadinamąjį Lamfalussy procesą 2003 m. lapkričio 5 d. Komisija priėmė Sprendimą 2004/5/EB, įsteigiantį Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetą (1) (toliau – Komitetas). Komitetas – nepriklausoma institucija, kuri svarsto klausimus, diskutuoja ir pataria Komisijai bankų reguliavimo ir priežiūros klausimais, – pradėjo veikti 2004 m. sausio 1 d.

(2)

Įgyvendindama 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/1/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB bei 93/6/EEB, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB, siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą (2), 2007 m. Komisija atliko Lamfalussy proceso peržiūrą ir 2007 m. lapkričio 20 d. komunikate „Lamfalussy proceso peržiūra. Priežiūros konvergencijos stiprinimas“ (3) pateikė savo vertinimą.

(3)

Komunikate Komisija pažymėjo Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto, Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto (toliau – priežiūros institucijų komitetai) svarbą vis labiau integruojamai Europos finansų rinkai. Manyta, jog būtina aiški šių komitetų veiklos priežiūros konvergencijos ir bendradarbiavimo srityse sistema.

(4)

Peržiūrėdama, kaip veikia Lamfalussy procesas, Taryba pasiūlė Komisijai patikslinti priežiūros institucijų komitetų vaidmenį ir apsvarstyti įvairias galimybes, kaip pagerinti šių komitetų darbą, nesutrikdant dabartinės institucijų struktūros pusiausvyros ir nesumažinant priežiūros institucijų atskaitomybės (4).

(5)

2008 m. kovo 13–14 d. posėdyje Europos Vadovų Taryba paragino operatyviai tobulinti priežiūros institucijų komitetų veiklą (5).

(6)

2008 m. gegužės 14 d. (6) Taryba pasiūlė Komisijai patikslinti Komisijos sprendimus dėl priežiūros institucijų komitetų įsteigimo, kad būtų užtikrintas jų įgaliojimų ir užduočių darnumas bei nuoseklumas ir kad jie labiau prisidėtų prie bendradarbiavimo priežiūros srityje bei priežiūros konvergencijos. Taryba pažymėjo, kad komitetams galėtų būti aiškiai pavestos konkrečios užduotys skatinti bendradarbiavimą priežiūros srityje ir priežiūros konvergenciją ir stiprinti savo vaidmenį vertinant riziką finansiniam stabilumui. Todėl reikėtų parengti tikslesnius Komiteto vaidmenį ir užduotis reglamentuojančius teisės aktus.

(7)

Sudarant Komitetą turėtų būti atsižvelgta į bankininkystės priežiūros organizavimą ir į centrinių bankų vaidmenį išlaikant bankų sektoriaus bendrą stabilumą nacionaliniu ir Bendrijos mastu. Turėtų būti aiškiai nustatytos atitinkamos įvairių kategorijų dalyvių teisės. Visų pirma teisė pirmininkauti ir balsavimo teisės turėtų būti suteiktos tik kiekvienos valstybės narės kompetentingoms priežiūros institucijoms. Jei vyksta konfidencialios diskusijos apie konkrečias prižiūrimas institucijas, dalyvauti tokiose diskusijose, jei reikia, turėtų būti leidžiama tik kompetentingoms priežiūros institucijoms ir nacionaliniams centriniams bankams, turintiems konkrečius veiklos įgaliojimus prižiūrėti atitinkamas prižiūrimas institucijas.

(8)

Komitetas turėtų veikti kaip nepriklausoma patariamoji grupė, teikianti konsultacijas Komisijai bankų priežiūros klausimais.

(9)

Komiteto įgaliojimai taip pat turėtų apimti finansinių konglomeratų priežiūrą. Tam, kad būtų išvengta darbo dubliavimo ir nesuderintos veiklos, kad Komitetas galėtų neatsilikti nuo pažangos ir turėtų galimybę keistis informacija, finansinių konglomeratų priežiūros klausimais Komitetas turėtų bendradarbiauti su Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu, dalyvaudamas Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto veikloje.

(10)

Komitetas taip pat turėtų padėti priežiūros institucijoms bendrai ir vienodai įgyvendinti Bendrijos teisės aktus bei juos nuosekliai taikyti.

(11)

Komitetas Bendrijos lygiu neturi jokių reguliavimo galių. Jis turėtų atlikti tarpusavio peržiūras, skatinti pažangiausią praktiką ir skelbti neprivalomo pobūdžio gaires, rekomendacijas ir standartus, kad sustiprintų konvergenciją visoje Bendrijoje.

(12)

Glaudesnis dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas priežiūros srityje priklauso nuo priežiūros institucijų savitarpio supratimo ir pasitikėjimo. Komitetas turėtų padėti stiprinti tokį bendradarbiavimą.

(13)

Komitetas taip pat turėtų skatinti priežiūros konvergenciją visoje Bendrijoje. Kad šis uždavinys būtų konkretesnis, turėtų būti sudarytas orientacinis nebaigtinis Komiteto vykdytinų užduočių sąrašas.

(14)

Priežiūros institucijų tarpvalstybinio pobūdžio ginčams, ypač su priežiūros institucijų kolegijomis, spręsti Komitetas turėtų sukurti savanoriško ir neprivalomo tarpininkavimo mechanizmą.

(15)

Kad priežiūros institucijos galėtų pasinaudoti Komiteto sukaupta patirtimi nepažeisdamos priežiūros institucijų įgaliojimų, joms turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Komitetą ir gauti neprivalomo pobūdžio nuomonę.

(16)

Priežiūros institucijoms vykdant savo funkcijas itin svarbu keistis informacija. Tai labai svarbu veiksmingai bankų grupių priežiūrai ir finansiniam stabilumui. Nors bankų teisės aktuose nustatytos aiškios teisinės priežiūros institucijų pareigos bendradarbiauti ir keistis informacija, Komitetas turėtų padėti nuolat praktiškai keistis informacija, kartu laikantis atitinkamų galiojančiuose teisės aktuose nustatytų konfidencialumo reikalavimų.

(17)

Siekiant sumažinti priežiūros funkcijų dubliavimą ir taip racionalizuoti priežiūros procesą, taip pat sumažinti bankų grupėms tenkančią naštą, Komitetas turėtų padėti priežiūros institucijoms perduoti savo funkcijas, ypač atitinkamuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

(18)

Siekiant paskatinti konvergenciją ir nuoseklumą tarp priežiūros institucijų kolegijų ir taip užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, Komitetas turėti stebėti jų veiklą, tačiau neriboti kolegijų narių nepriklausomumo.

(19)

Tam, kad Bendrijos priežiūros sistema būtų ekonomiškai veiksminga ir kad tarpvalstybinės institucijos laikytųsi nustatytų reikalavimų, labai svarbi priežiūros ataskaitų kokybė, palyginamumas ir nuoseklumas. Komitetas turėtų padėti užtikrinti, kad darbas nebūtų kartojamas ir dubliuojamas ir kad ataskaitų duomenys būtų palyginami ir tinkamos kokybės.

(20)

Bendrijos finansinės sistemos yra glaudžiai susijusios, todėl įvykiai vienoje valstybėje narėje gali smarkiai paveikti finansines institucijas ir rinkas kitose. Vis didėjantis finansinių konglomeratų skaičius ir nykstančios ribos tarp bankų, vertybinių popierių ir draudimo sektorių įmonių veiklos kelia papildomų priežiūros uždavinių ir nacionaliniu, ir Bendrijos lygiu. Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą Komiteto, Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto lygiu reikia sukurti sistemą, pagal kurią būtų galima kuo anksčiau nustatyti galimą riziką ir tarpvalstybiniu lygiu, ir tarp sektorių, ir, jei reikia, informuoti Komisiją ir kitus komitetus. Be to, labai svarbu, kad Komitetas užtikrintų, kad būtų informuotos valstybių narių finansų ministerijos ir nacionaliniai centriniai bankai. Komitetas šioje srityje turėtų atlikti savo vaidmenį – nustatyti bankų sektoriaus riziką ir reguliariai pranešti apie rezultatus Komisijai. Apie šiuos vertinimus turėtų būti informuojama ir Taryba. Komitetas taip pat turėtų bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir jam periodiškai teikti informaciją apie padėtį bankų sektoriuje. Tačiau šiuo atveju Komitetas neturėtų atskleisti informacijos apie konkrečius prižiūrimus subjektus.

(21)

Siekiant tinkamai spręsti horizontalius sektorių klausimus Komiteto veiklą reikėtų derinti su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto ir Europos centrinių bankų sistemos bankų priežiūros komiteto veikla. Tai ypač svarbu šalinant galimus horizontalios sektorių rizikos finansiniam stabilumui veiksnius.

(22)

Atsižvelgdamas į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Komitetas taip pat turėtų skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su priežiūros institucijomis už Bendrijos ribų.

(23)

Komiteto atskaitingumas Bendrijos institucijoms yra labai svarbus ir turėtų atitikti aiškius standartus, kartu užtikrinant priežiūros institucijų nepriklausomumą.

(24)

Komitetas turėtų parengti savo darbo tvarkos taisykles ir visiškai atsižvelgti į Sutartyje nustatytas institucijų prerogatyvas bei institucijų pusiausvyrą. Patobulinus Komiteto veiklos modelį turėtų būti tobulinami jo darbo procesai. Šiuo tikslu nepavykus pasiekti bendro sutarimo, sprendimai turėtų būti priimami kvalifikuotąja balsų dauguma, laikantis Sutartyje nustatytų taisyklių.

(25)

Siekiant teisinio saugumo ir aiškumo Sprendimas 2004/5/EB turėtų būti panaikintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Įsteigiama bankininkystės priežiūros Bendrijoje nepriklausoma patariamoji grupė – Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetas (toliau – Komitetas).

2 straipsnis

Komitetas savo iniciatyva arba Komisijos prašymu konsultuoja Komisiją, ypač dėl įgyvendinimo priemonių projektų rengimo bankų veiklos ir finansinių konglomeratų srityse.

Jeigu Komisija prašo Komiteto konsultacijos, ji gali nustatyti terminą, iki kurio Komitetas tokią konsultaciją privalo suteikti. Toks terminas nustatomas atsižvelgiant į klausimo skubumą.

3 straipsnis

Komitetas vykdo jam pavestas užduotis ir padeda bendrai ir vienodai įgyvendinti bei nuosekliai taikyti Bendrijos teisės aktus, skelbdamas neprivalomo pobūdžio gaires, rekomendacijas ir standartus.

4 straipsnis

1.   Komitetas skatina nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimą bankų srityje ir stiprina valstybių narių priežiūros praktikos konvergenciją bei metodus visoje Bendrijoje. Tuo tikslu jis atlieka šias būtiniausias užduotis:

a)

atitinkamuose teisės aktuose nurodytais atvejais arba priežiūros institucijos prašymu tarpininkauja arba sudaro sąlygas tarpininkauti priežiūros institucijoms;

b)

atitinkamuose teisės aktuose nustatytais atvejais arba priežiūros institucijų prašymu teikia nuomonę priežiūros institucijoms;

c)

skatina veiksmingą dvišalį ir daugiašalį priežiūros institucijų keitimąsi informacija, laikantis taikomų konfidencialumo reikalavimų;

d)

padeda perduoti užduotis tarp priežiūros institucijų, ypač nustatydamas užduotis, kurios gali būti perduotos, ir skatindamas vadovautis pažangiausia praktika;

e)

rengdamas priežiūros institucijų kolegijų veiklos gaires, stebėdamas, ar skirtingų kolegijų praktika yra darni, ir skatindamas keistis pažangiausia patirtimi, padeda užtikrinti, kad priežiūros institucijų kolegijos dirbtų veiksmingai ir nuosekliai;

f)

padeda plėtoti aukštos kokybės bendrus priežiūros ataskaitų standartus;

g)

tikrina, kaip praktiškai taikomos Komiteto paskelbtos neprivalomo pobūdžio gairės, rekomendacijos ir standartai.

2.   Komitetas reguliariai svarsto valstybių narių priežiūros praktiką ir vertina jų konvergenciją. Komitetas kasmet praneša apie padarytą pažangą ir nustato tebesančias kliūtis.

3.   Komitetas kuria naujas praktines konvergencijos priemones, kuriomis skatinamas bendrų priežiūros metodų taikymas.

5 straipsnis

1.   Komitetas stebi ir vertina pokyčius bankų sektoriuje ir, jei reikia, informuoja Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetą ir Komisiją. Komitetas užtikrina, kad valstybių narių finansų ministerijos ir nacionaliniai centriniai bankai būtų informuoti apie galimas arba neišvengiamas problemas.

2.   Komitetas ne rečiau kaip du kartus per metus pateikia Komisijai bankų sektoriaus rizikos mažinimo tendencijų mikro lygiu, galimos rizikos ir silpnųjų pusių vertinimą.

Komitetas į šiuos vertinimus įtraukia pagrindinių rizikos veiksnių ir silpnųjų pusių klasifikaciją ir nurodo, kiek tokie rizikos veiksniai ir silpnosios pusės kelia rizikos finansiniam stabilumui ir, jei reikia, siūlo prevencines arba taisomąsias priemones.

Apie šiuos vertinimus informuojama Taryba.

3.   Komitetas nustato tvarką, pagal kurią priežiūros institucijos gali operatyviai reaguoti. Jei reikia, Komitetas Bendrijos priežiūros institucijoms sudaro sąlygas atlikti jungtinį rizikos veiksnių ir silpnųjų pusių, kurie gali neigiamai paveikti Bendrijos finansų sistemos stabilumą, vertinimą.

4.   Glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu, Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu ir Europos centrinių bankų sistemos bankų priežiūros komitetu Komitetas užtikrina, kad į horizontalius sektorių pokyčius, rizikos veiksnius ir silpnąsias puses būtų tinkamai atsižvelgiama.

6 straipsnis

1.   Komitetas padeda plėtoti bendrą bankų sektoriaus, taip pat horizontalių sektorių aspektų priežiūros praktiką, glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu.

2.   Tam jis visų pirma rengia konkrečių sektorių ir horizontalias įvairiems sektoriams skirtas mokymo programas, sudaro sąlygas keistis darbuotojais ir skatina kompetentingas institucijas intensyvinti komandiruočių programas, burti jungtines tikrinimo grupes, organizuoti priežiūros vizitus, imtis kitų priemonių.

3.   Jei reikia, Komitetas kuria naujas priemones bendrai priežiūros praktikai plėtoti.

4.   Komitetas skatina bendradarbiauti su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis, visų pirma skatindamas jas dalyvauti bendrose mokymo programose.

7 straipsnis

1.   Komitetą sudaro aukšto lygio atstovai iš tokių organizacijų:

a)

nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų prižiūrėti kredito įstaigas (toliau – kompetentingos priežiūros institucijos);

b)

nacionalinių centrinių bankų, kuriems suteikti konkretūs veiklos įgaliojimai kartu su kompetentinga priežiūros institucija vykdyti atskirų kredito įstaigų priežiūrą;

c)

centrinių bankų, kurie tiesiogiai nedalyvauja prižiūrint atskiras kredito įstaigas, taip pat ir iš Europos centrinio banko.

2.   Kiekviena valstybė narė paskiria aukšto lygio atstovus dalyvauti Komiteto posėdžiuose. Europos centrinis bankas paskiria aukšto lygio atstovą dalyvauti Komitete.

3.   Komiteto posėdžiuose dalyvauja Komisija ir paskiria aukšto lygio atstovą dalyvauti jo svarstymuose.

4.   Komitetas renka pirmininką iš kompetentingų priežiūros institucijų atstovų.

5.   Komitetas į posėdžius gali pakviesti ekspertų ir stebėtojų.

8 straipsnis

1.   Komiteto nariai negali atskleisti informacijos, kuri turi būti saugoma kaip profesinė paslaptis. Visi diskusijų dalyviai įpareigojami laikytis taikomų profesinės paslapties taisyklių.

2.   Jeigu aptariant kurį nors darbotvarkės klausimą reikia keistis konfidencialia informacija apie prižiūrimą instituciją, dalyvauti tokiose diskusijose gali būti leidžiama tik tiesiogiai su tuo susijusioms kompetentingoms priežiūros institucijoms ir nacionaliniams centriniams bankams, turintiems konkrečius veiklos įgaliojimus prižiūrėti atskiras kredito įstaigas.

9 straipsnis

1.   Komitetas reguliariai informuoja Komisiją apie savo veiklos rezultatus. Jis reguliariai palaiko ryšius su Europos bankininkystės komitetu, įsteigtu pagal Komisijos sprendimą 2004/10/EB (7), ir kompetentingu Europos Parlamento komitetu.

2.   Glaudžiai ir nuolat bendradarbiaudamas su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu Komitetas užtikrina, kad darbas visuose finansinių paslaugų sektoriuose būtų atliekamas nuosekliai.

3.   Komiteto pirmininkas reguliariai, ne rečiau kaip kartą per mėnesį, susisiekia su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto pirmininkais.

10 straipsnis

Komitetas gali sudaryti darbo grupes. Komisijos atstovai kviečiami į darbo grupių posėdžius kaip stebėtojai.

11 straipsnis

Finansinių konglomeratų priežiūros srityje Komitetas bendradarbiauja su Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetu, dalyvaudamas Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto veikloje.

Komisijos ir Europos centrinio banko atstovai kviečiami į Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto posėdžius kaip stebėtojai.

12 straipsnis

Prieš pateikdamas savo nuomonę Komisijai, Komitetas nuodugniai ir iš anksto, taip pat atvirai ir viešai konsultuojasi su rinkos dalyviais, vartotojais ir galutiniais vartotojais. Komitetas skelbia konsultacijų rezultatus, nebent respondentas prašo jų neskelbti.

Teikdamas konsultacijas dėl nuostatų, taikomų ir kredito įstaigoms, ir investicinėms įmonėms, Komitetas pasitaria su visomis institucijomis, kurioms yra pavesta prižiūrėti investicines įmones ir kurioms nėra atstovaujama Komitete.

13 straipsnis

Komitetas parengia metinę darbo programą ir iki kiekvienų metų spalio mėnesio pabaigos pateikia ją Tarybai, Europos Parlamentui ir Komisijai. Komitetas periodiškai ir ne rečiau kaip kartą per metus informuoja Tarybą, Europos Parlamentą ir Komisiją apie pasiektus darbo programoje nustatytos veiklos rezultatus.

14 straipsnis

Komitetas veikia savo narių sutarimu. Jeigu bendrai sutarti nepavyksta, sprendimai priimami kvalifikuotąja balsų dauguma. Komiteto narių atstovų balsai atitinka valstybių narių balsus taip, kaip numatyta Sutarties 205 straipsnio 2 ir 4 dalyse.

Komiteto nariai, kurie nesilaiko Komiteto suderintų gairių, rekomendacijų, standartų ir kitų priemonių, turi būti pasirengę nurodyti tokio sprendimo priežastis.

15 straipsnis

Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles ir organizuoja savo veiklos procedūras.

Darbo tvarkos taisyklėse gali būti nustatyta kitokia nei 14 straipsnyje sprendimo priėmimo tvarka, kai sprendimai priimami dėl darbo tvarkos taisyklių keitimo ir Komiteto valdybos narių išrinkimo ir atleidimo.

16 straipsnis

Sprendimas 2004/5/EB panaikinamas.

17 straipsnis

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 3, 2004 1 7, p. 28.

(2)  OL L 79, 2005 3 24, p. 9.

(3)  COM(2007) 727 galutinis.

(4)  2007 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvados 15698/07.

(5)  Tarybos išvados 7652/1/08 1 red.

(6)  Tarybos išvados 8515/3/08 3 red.

(7)  OL L 3, 2004 1 7, p. 36.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/28


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2009 m. sausio 23 d.

kuriuo įsteigiamas Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas

(Tekstas svarbus EEE)

(2009/79/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Įgyvendindama vadinamąjį Lamfalussy procesą 2003 m. lapkričio 5 d. Komisija priėmė Sprendimą 2004/6/EB, įsteigiantį Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetą (1) (toliau – Komitetas). Komitetas – nepriklausoma institucija, kuri svarsto klausimus, diskutuoja ir pataria Komisijai draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų klausimais, – pradėjo veikti 2003 m. lapkričio 24 d.

(2)

Įgyvendindama 2005 m. kovo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/1/EB, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvas 73/239/EEB, 85/611/EEB, 91/675/EEB, 92/49/EEB bei 93/6/EEB, taip pat Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 94/19/EB, 98/78/EB, 2000/12/EB, 2001/34/EB, 2002/83/EB ir 2002/87/EB, siekiant sukurti naują finansinių paslaugų komitetų organizacinę struktūrą (2), 2007 m. Komisija atliko Lamfalussy proceso peržiūrą ir 2007 m. lapkričio 20 d. komunikate „Lamfalussy proceso peržiūra. Priežiūros konvergencijos stiprinimas“ (3) pateikė savo vertinimą.

(3)

Komunikate Komisija pažymėjo Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto, Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto ir Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komiteto (toliau – priežiūros institucijų komitetai) svarbą vis labiau integruojamai Europos finansų rinkai. Manyta, jog būtina aiški šių komitetų veiklos priežiūros konvergencijos ir bendradarbiavimo srityje sistema.

(4)

Peržiūrėdama, kaip veikia Lamfalussy procesas, Taryba pasiūlė Komisijai patikslinti priežiūros institucijų komitetų vaidmenį ir apsvarstyti įvairias galimybes, kaip pagerinti šių komitetų darbą, nesutrikdant dabartinės institucijų struktūros pusiausvyros ir nesumažinant priežiūros institucijų atskaitomybės (4).

(5)

2008 m. kovo 13–14 d. posėdyje Europos Vadovų Taryba paragino operatyviai tobulinti priežiūros institucijų komitetų veiklą (5).

(6)

2008 m. gegužės 14 d. (6) Taryba pasiūlė Komisijai patikslinti Komisijos sprendimus dėl priežiūros institucijų komitetų įsteigimo, kad būtų užtikrintas jų įgaliojimų ir užduočių darnumas bei nuoseklumas ir kad jie labiau prisidėtų prie bendradarbiavimo priežiūros srityje bei priežiūros konvergencijos. Taryba pažymėjo, kad komitetams galėtų būti aiškiai pavestos konkrečios užduotys skatinti bendradarbiavimą priežiūros srityje ir priežiūros konvergenciją ir stiprinti savo vaidmenį vertinant riziką finansiniam stabilumui. Todėl reikėtų parengti tikslesnius Komiteto vaidmenį ir užduotis reglamentuojančius teisės aktus.

(7)

Komitetas turėtų veikti kaip nepriklausoma patariamoji grupė, teikianti konsultacijas Komisijai draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų klausimais. Tačiau, nors profesinių pensijų srityje Komitetas turėtų nagrinėti šios sistemos reguliavimo ir priežiūros aspektus, jis neturėtų spręsti darbo ir socialinės teisės klausimų, pavyzdžiui, dėl darbo režimo organizavimo, ypač klausimų dėl privalomos narystės (priklausymo organizacijoms) arba kolektyvinių susitarimų.

(8)

Komiteto įgaliojimai turėtų apimti finansinių konglomeratų priežiūrą. Tam, kad būtų išvengta darbo dubliavimo ir nesuderintos veiklos, kad Komitetas galėtų neatsilikti nuo pažangos ir turėtų galimybę keistis informacija, finansinių konglomeratų priežiūros klausimais Komitetas turėtų bendradarbiauti su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu, dalyvaudamas Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto veikloje.

(9)

Komitetas taip pat turėtų padėti priežiūros institucijoms bendrai ir vienodai įgyvendinti Bendrijos teisės aktus bei juos nuosekliai taikyti.

(10)

Komitetas Bendrijos lygiu neturi jokių reguliavimo galių. Jis turėtų atlikti tarpusavio peržiūras, skatinti pažangiausią praktiką ir skelbti neprivalomo pobūdžio gaires, rekomendacijas ir standartus, kad sustiprintų konvergenciją visoje Bendrijoje.

(11)

Glaudesnis dvišalis ir daugiašalis bendradarbiavimas priežiūros srityje priklauso nuo priežiūros institucijų savitarpio supratimo ir pasitikėjimo. Komitetas turėtų padėti stiprinti tokį bendradarbiavimą.

(12)

Komitetas taip pat turėtų skatinti priežiūros konvergenciją visoje Bendrijoje. Kad šis uždavinys būtų konkretesnis, turėtų būti sudarytas orientacinis nebaigtinis Komiteto vykdytinų užduočių sąrašas.

(13)

Priežiūros institucijų tarpvalstybinio pobūdžio ginčams, ypač su priežiūros institucijų kolegijomis, spręsti Komitetas turėtų sukurti savanoriško ir neprivalomo tarpininkavimo mechanizmą.

(14)

Kad priežiūros institucijos galėtų pasinaudoti Komiteto sukaupta patirtimi, nepažeisdamos priežiūros institucijų įgaliojimų, joms turėtų būti suteikta galimybė kreiptis į Komitetą ir gauti neprivalomo pobūdžio nuomonę.

(15)

Priežiūros institucijoms vykdant savo funkcijas itin svarbu keistis informacija. Tai labai svarbu veiksmingai draudimo įmonių grupių priežiūrai ir finansiniam stabilumui. Nors draudimo teisės aktuose nustatytos aiškios teisinės priežiūros institucijų pareigos bendradarbiauti ir keistis informacija, Komitetas turėtų padėti nuolat praktiškai keistis informacija, kartu laikantis atitinkamų galiojančiuose teisės aktuose nustatytų konfidencialumo reikalavimų.

(16)

Siekiant sumažinti priežiūros funkcijų dubliavimą ir taip racionalizuoti priežiūros procesą, taip pat sumažinti draudimo įmonių grupėms tenkančią naštą, Komitetas turėtų padėti priežiūros institucijoms perduoti savo funkcijas, ypač atitinkamuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

(17)

Siekiant paskatinti konvergenciją ir nuoseklumą tarp priežiūros institucijų kolegijų ir taip užtikrinti vienodas veiklos sąlygas, Komitetas turėtų stebėti jų veiklą, tačiau neriboti kolegijų narių nepriklausomumo.

(18)

Tam, kad Bendrijos priežiūros sistema būtų ekonomiškai veiksminga ir kad tarpvalstybinės institucijos laikytųsi nustatytų reikalavimų, labai svarbi priežiūros ataskaitų kokybė, palyginamumas ir nuoseklumas. Komitetas turėtų padėti užtikrinti, kad darbas nebūtų kartojamas ir dubliuojamas ir kad ataskaitų duomenys būtų palyginami ir tinkamos kokybės.

(19)

Bendrijos finansinės sistemos yra glaudžiai susijusios, todėl įvykiai vienoje valstybėje narėje gali smarkiai paveikti finansines institucijas ir rinkas kitose. Vis didėjantis finansinių konglomeratų skaičius ir nykstančios ribos tarp bankų, vertybinių popierių ir draudimo sektorių įmonių veiklos kelia papildomų priežiūros uždavinių ir nacionaliniu, ir Bendrijos lygiu. Siekiant išsaugoti finansinį stabilumą Komiteto, Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto ir Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto lygiu reikia sukurti sistemą, pagal kurią būtų galima kuo anksčiau nustatyti galimą riziką ir tarpvalstybiniu lygiu, ir tarp sektorių, ir, jei reikia, informuoti Komisiją ir kitus komitetus. Be to, labai svarbu, kad Komitetas užtikrintų, kad būtų informuotos valstybių narių finansų ministerijos ir nacionaliniai centriniai bankai. Komitetas šioje srityje turėtų atlikti savo vaidmenį – nustatyti draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų riziką ir reguliariai pranešti apie rezultatus Komisijai. Apie šiuos vertinimus turėtų būti informuojama ir Taryba. Komitetas taip pat turėtų bendradarbiauti su Europos Parlamentu ir jam periodiškai teikti informaciją apie padėtį draudimo sektoriuje. Šiomis aplinkybėmis Komitetas neturėtų atskleisti informacijos apie konkrečius prižiūrimus subjektus.

(20)

Siekiant tinkamai spręsti horizontalius sektorių klausimus Komiteto veiklą reikėtų derinti su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto, Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto ir Europos centrinių bankų sistemos bankų priežiūros komiteto veikla. Tai ypač svarbu šalinant galimus horizontalios sektorių rizikos finansiniam stabilumui veiksnius.

(21)

Atsižvelgdamas į finansinių paslaugų globalizaciją ir didėjančią tarptautinių standartų svarbą, Komitetas taip pat turėtų skatinti dialogą ir bendradarbiavimą su priežiūros institucijomis už Bendrijos ribų.

(22)

Komiteto atskaitingumas Bendrijos institucijoms yra labai svarbus ir turėtų atitikti aiškius standartus, kartu užtikrinant priežiūros institucijų nepriklausomumą.

(23)

Komitetas turėtų parengti savo darbo tvarkos taisykles ir visiškai atsižvelgti į Sutartyje nustatytas institucijų prerogatyvas bei institucijų pusiausvyrą, Patobulinus Komiteto veiklos modelį turėtų būti tobulinami jo darbo procesai. Šiuo tikslu nepavykus pasiekti bendro sutarimo, sprendimai turėtų būti priimami kvalifikuotąja balsų dauguma, laikantis Sutartyje nustatytų taisyklių.

(24)

Siekiant teisinio saugumo ir aiškumo Sprendimas 2004/6/EB turėtų būti panaikintas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Įsteigiama draudimo ir profesinių pensijų Bendrijoje nepriklausoma patariamoji grupė – Europos draudimo ir profesinių pensijų priežiūros institucijų komitetas (toliau – Komitetas).

2 straipsnis

Komitetas savo iniciatyva arba Komisijos prašymu konsultuoja Komisiją, ypač dėl įgyvendinimo priemonių projektų rengimo draudimo, perdraudimo, profesinių pensijų ir finansinių konglomeratų veiklos srityse.

Jeigu Komisija prašo Komiteto konsultacijos, ji gali nustatyti terminą, iki kurio Komitetas tokią konsultaciją privalo suteikti. Toks terminas nustatomas atsižvelgiant į klausimo skubumą.

3 straipsnis

Komitetas vykdo jam pavestas užduotis ir padeda bendrai ir vienodai įgyvendinti bei nuosekliai taikyti Bendrijos teisės aktus, skelbdamas gaires, rekomendacijas ir standartus.

4 straipsnis

1.   Komitetas skatina nacionalinių priežiūros institucijų bendradarbiavimą draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų srityse ir stiprina valstybių narių priežiūros praktikos konvergenciją bei metodus visoje Bendrijoje. Tuo tikslu jis atlieka šias būtiniausias užduotis:

a)

atitinkamuose teisės aktuose nurodytais atvejais arba priežiūros institucijos prašymu tarpininkauja arba sudaro sąlygas tarpininkauti priežiūros institucijoms;

b)

atitinkamuose teisės aktuose nustatytais atvejais arba priežiūros institucijų prašymu teikia nuomonę priežiūros institucijoms;

c)

skatina veiksmingą dvišalį ir daugiašalį priežiūros institucijų keitimąsi informacija, laikantis taikomų konfidencialumo reikalavimų;

d)

padeda perduoti užduotis tarp priežiūros institucijų, ypač nustatydamas užduotis, kurios gali būti perduotos, ir skatindamas vadovautis pažangiausia praktika;

e)

rengdamas kolegijų veiklos gaires, stebėdamas, ar skirtingų kolegijų praktika yra darni, ir skatindamas keistis pažangiausia patirtimi, padeda užtikrinti, kad priežiūros institucijų kolegijos dirbtų veiksmingai ir nuosekliai;

f)

padeda plėtoti aukštos kokybės bendrus priežiūros ataskaitų standartus;

g)

tikrina, kaip praktiškai taikomos Komiteto paskelbtos neprivalomo pobūdžio gairės, rekomendacijos ir standartai.

2.   Komitetas reguliariai svarsto valstybių narių priežiūros praktiką ir vertina jų konvergenciją. Komitetas kasmet praneša apie padarytą pažangą ir nustato tebesančias kliūtis.

3.   Komitetas kuria naujas praktines konvergencijos priemones, kuriomis skatinamas bendrų priežiūros metodų taikymas.

5 straipsnis

1.   Komitetas stebi ir vertina pokyčius draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų sektoriuje ir, jei reikia, informuoja Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetą, Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetą ir Komisiją. Komitetas užtikrina, kad valstybių narių finansų ministerijos ir nacionaliniai centriniai bankai būtų informuoti apie galimas arba neišvengiamas problemas.

2.   Komitetas ne rečiau kaip du kartus per metus pateikia Komisijai draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų sektoriaus rizikos mažinimo tendencijų mikro lygiu, galimos rizikos ir silpnųjų pusių vertinimą.

Komitetas į šiuos vertinimus įtraukia pagrindinių rizikos veiksnių ir silpnųjų pusių klasifikaciją ir nurodo, kiek tokie rizikos veiksniai ir silpnosios pusės kelia rizikos finansiniam stabilumui ir, jei reikia, siūlo prevencines arba taisomąsias priemones.

Apie šiuos vertinimus informuojama Taryba.

3.   Komitetas nustato tvarką, pagal kurią priežiūros institucijos gali operatyviai reaguoti. Jei reikia, Komitetas padeda rengti bendrą Bendrijos poziciją dėl rizikos veiksnių ir silpnųjų pusių, kurie gali neigiamai paveikti Bendrijos finansų sistemos stabilumą.

4.   Glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu, Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu ir Europos centrinių bankų sistemos bankų priežiūros komitetu, Komitetas užtikrina, kad į horizontalius sektorių pokyčius, rizikos veiksnius ir silpnąsias puses būtų tinkamai atsižvelgiama.

6 straipsnis

1.   Komitetas padeda plėtoti bendrą draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų sektoriaus, taip pat horizontalių sektorių aspektų priežiūros praktiką, glaudžiai bendradarbiaudamas su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu ir Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu.

2.   Tam jis visų pirma rengia konkrečių sektorių ir horizontalias įvairiems sektoriams skirtas mokymo programas, sudaro sąlygas keistis darbuotojais ir skatina kompetentingas institucijas intensyvinti komandiruočių programas, burti jungtines tikrinimo grupes, organizuoti priežiūros vizitus, imtis kitų priemonių.

3.   Jei reikia, Komitetas kuria naujas priemones bendrai priežiūros praktikai plėtoti.

4.   Komitetas skatina bendradarbiauti su trečiųjų šalių priežiūros institucijomis, visų pirma skatindama jas dalyvauti bendrose mokymo programose.

7 straipsnis

1.   Komitetą sudaro nacionalinių valdžios institucijų, kompetentingų draudimo, perdraudimo ir profesinių pensijų priežiūros srityje, aukšto lygio atstovai. Kiekviena valstybė narė paskiria savo kompetentingos institucijos aukšto lygio atstovą dalyvauti komiteto posėdžiuose.

2.   Komiteto posėdžiuose dalyvauja Komisija ir paskiria aukšto lygio atstovą dalyvauti jo svarstymuose.

3.   Komitetas iš savo narių išsirenka pirmininką.

4.   Komitetas į posėdžius gali pakviesti ekspertų ir stebėtojų.

5.   Komitetas nesvarsto darbo ir socialinės teisės aspektų, pavyzdžiui, darbo režimo organizavimo, ypač privalomos narystės ir kolektyvinių susitarimų.

8 straipsnis

1.   Komiteto nariai negali atskleisti informacijos, kuri turi būti saugoma kaip profesinė paslaptis. Visi diskusijų dalyviai įpareigojami laikytis taikomų profesinės paslapties taisyklių.

2.   Jeigu aptariant kurį nors darbotvarkės klausimą reikia keistis konfidencialia informacija apie prižiūrimą instituciją, tokiose diskusijose dalyvauti gali būti leidžiama tik tiesiogiai su tuo susijusiems nariams.

9 straipsnis

1.   Komitetas reguliariai informuoja Komisiją apie savo veiklos rezultatus. Jis reguliariai palaiko ryšius su Europos draudimo ir profesinių pensijų komitetu, įsteigtu pagal Komisijos sprendimą 2004/9/EB (7), ir kompetentingu Europos Parlamento komitetu.

2.   Glaudžiai ir nuolat bendradarbiaudamas su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu ir Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu, Komitetas užtikrina, kad darbas visuose finansinių paslaugų sektoriuose būtų atliekamas nuosekliai.

3.   Komiteto pirmininkas reguliariai, ne rečiau kaip kartą per mėnesį, susisiekia su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto ir Europos bankininkystės priežiūros institucijų komiteto pirmininkais.

10 straipsnis

Komitetas gali sudaryti darbo grupes. Komisijos atstovai kviečiami į darbo grupių posėdžius kaip stebėtojai.

11 straipsnis

Finansinių konglomeratų priežiūros srityje Komitetas bendradarbiauja su Europos bankininkystės priežiūros institucijų komitetu, dalyvaudamas Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto veikloje.

Komisijos ir Europos centrinio banko atstovai kviečiami į Jungtinio finansinių konglomeratų komiteto posėdžius kaip stebėtojai.

12 straipsnis

Prieš pateikdamas savo nuomonę Komisijai, komitetas nuodugniai ir iš anksto, taip pat atvirai ir viešai konsultuojasi su rinkos dalyviais, vartotojais ir galutiniais vartotojais. Komitetas skelbia konsultacijų rezultatus, nebent respondentas prašo jų neskelbti.

13 straipsnis

Komitetas parengia metinę darbo programą ir iki kiekvienų metų spalio mėnesio pabaigos pateikia ją Tarybai, Europos Parlamentui ir Komisijai. Komitetas periodiškai ir ne rečiau kaip kartą per metus informuoja Tarybą, Europos Parlamentą ir Komisiją apie pasiektus darbo programoje nustatytos veiklos rezultatus.

14 straipsnis

Komitetas veikia savo narių sutarimu. Jeigu bendrai sutarti nepavyksta, sprendimai priimami kvalifikuotąja balsų dauguma. Komiteto narių atstovų balsai atitinka valstybių narių balsus taip, kaip numatyta Sutarties 205 straipsnio 2 ir 4 dalyse.

Komiteto nariai, kurie nesilaiko Komiteto suderintų gairių, rekomendacijų, standartų ir kitų priemonių, turi būti pasirengę nurodyti tokio sprendimo priežastis.

15 straipsnis

Komitetas patvirtina savo darbo tvarkos taisykles ir organizuoja savo veiklos procedūras.

Darbo tvarkos taisyklėse gali būti nustatyta kitokia nei 14 straipsnyje sprendimo priėmimo tvarka, kai sprendimai priimami dėl darbo tvarkos taisyklių keitimo ir Komiteto valdybos narių išrinkimo ir atleidimo.

16 straipsnis

Sprendimas 2004/6/EB panaikinamas.

17 straipsnis

Sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje 2009 m. sausio 23 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 3, 2004 1 7, p. 30.

(2)  OL L 79, 2005 3 24, p. 9.

(3)  COM(2007) 727 galutinis.

(4)  2007 m. gruodžio 4 d. Tarybos išvados 15698/07.

(5)  Tarybos išvados 7652/1/08 1 red.

(6)  Tarybos išvados 8515/3/08 3 red.

(7)  OL L 3, 2004 1 7, p. 34.


IV Kiti aktai

EUROPOS EKONOMINĖ ERDVĖ

EEE jungtinis komitetas

29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/33


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 127/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo VII priedą (Abipusis profesinių kvalifikacijų pripažinimas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo VII priedas buvo iš dalies pakeistas 2008 m. balandžio 25 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 50/2008 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 755/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/36/EB dėl profesinių kvalifikacijų pripažinimo II priedas (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo VII priedo 1 punktas (Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/36/EB) papildomas šia įtrauka:

„—

32008 R 0755: 2008 m. liepos 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 755/2008 (OL L 205, 2008 8 1, p. 10).“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 755/2008 tekstas islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. gruodžio 6 d., jeigu EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai, kurie numatyti Susitarimo 103 straipsnio 1 dalyje (3), arba tą dieną, kai įsigalioja 2007 m. spalio 26 d. EEE jungtinio komiteto sprendimas Nr. 142/2007, atsižvelgiant į tai, kuri data yra vėlesnė.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

H. S. H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  OL L 223, 2008 8 21, p. 47.

(2)  OL L 205, 2008 8 1, p. 10.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/35


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 128/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2008 m. lapkričio 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 119/2008 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtraukta 2008 m. birželio 27 d. Komisijos direktyva 2008/65/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 91/439/EEB dėl vairuotojo pažymėjimų (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedo 24a punktas (Tarybos direktyva 91/439/EEB) papildomas tokia įtrauka:

„—

32008 L 0065: 2008 m. birželio 27 d. Komisijos direktyva 2008/65/EB (OL L 168, 2008 6 28, p. 36).“

2 straipsnis

Direktyvos 2008/65/EB tekstas islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. gruodžio 6 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai, kurie numatyti Susitarimo 103 straipsnio 1 dalyje (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

H. S. H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  OL L 339, 2008 12 18, p. 110.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 36.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/36


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 129/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XIII priedą (Transportas)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XIII priedas buvo iš dalies pakeistas 2008 m. lapkričio 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 119/2008 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas 2008/217/EB dėl techninės sąveikos, susijusios su transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemiu, specifikacijos (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimas 2008/231/EB dėl techninės sąveikos specifikacijos, susijusios su patvirtintos transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos, nurodytos Tarybos direktyvos 96/48/EB 6 straipsnio 1 dalyje, eksploatavimo posistemiu ir panaikinantis 2002 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimą 2002/734/EB (3).

(4)

Sprendimu 2008/217/EB panaikinamas Komisijos sprendimas 2002/732/EB (4), kuris yra įtrauktas į Susitarimą ir todėl turi būti panaikintas pagal Susitarimą.

(5)

Sprendimu 2008/231/EB panaikinamas Komisijos sprendimas 2002/734/EB (5), kuris yra įtrauktas į Susitarimą ir todėl turi būti panaikintas pagal Susitarimą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XIII priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

37ac punkto tekstas (Komisijos sprendimas 2002/732/EB) pakeičiamas taip:

32008 D 0217: 2007 m. gruodžio 20 d. Komisijos sprendimas 2008/217/EB dėl techninės sąveikos, susijusios su transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos infrastruktūros posistemiu, specifikacijos (OL L 77, 2008 3 19, p. 1).“

2)

37ae punkto tekstas (Komisijos sprendimas 2002/734/EB) pakeičiamas taip:

32008 D 0231: 2008 m. vasario 1 d. Komisijos sprendimas 2008/231/EB dėl techninės sąveikos specifikacijos, susijusios su patvirtintos transeuropinės greitųjų geležinkelių sistemos, nurodytos Tarybos direktyvos 96/48/EB 6 straipsnio 1 dalyje, eksploatavimo posistemiu ir panaikinantis 2002 m. gegužės 30 d. Komisijos sprendimą 2002/734/EB (OL L 84, 2008 3 26, p. 1).“

2 straipsnis

Sprendimų 2008/217/EB ir 2008/231/EB tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. gruodžio 6 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai, kurie numatyti Susitarimo 103 straipsnio 1 dalyje (6).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

H. S. H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  OL L 339, 2008 12 18, p. 110.

(2)  OL L 77, 2008 3 19, p. 1.

(3)  OL L 84, 2008 3 26, p. 1.

(4)  OL L 245, 2002 9 12, p. 143.

(5)  OL L 245, 2002 9 12, p. 370.

(6)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/38


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 130/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XXI priedas buvo iš dalies pakeistas 2008 m. lapkričio 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 126/2008 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 362/2008, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl 2009 m. šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su materialiniais nepritekliais, sąrašo (2).

(3)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 365/2008, patvirtinantis 2010, 2011 ir 2012 metų ad hoc modulių programą dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo, numatyto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 577/98 (3).

(4)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo (4).

(5)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 391/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 102/2007, patvirtinantį migrantų ir jų tiesioginių palikuonių padėties darbo rinkoje 2008 m. ad hoc modulio specifikacijas (5),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XXI priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

Po 18w punkto (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 452/2008) įterpiamas šis punktas:

„18x.

32008 R 0362: 2008 m. balandžio 14 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 362/2008, įgyvendinantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1177/2003 dėl Bendrijos statistikos apie pajamas ir gyvenimo sąlygas (ES-SPGS) nuostatas dėl 2009 m. šalutinių tikslinių kintamųjų, susijusių su materialiniais nepritekliais, sąrašo (OL L 112, 2008 4 24, p. 1).“

2)

Po 18al punkto (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 207/2008) įterpiami šie punktai:

„18am.

32008 R 0365: 2008 m. balandžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 365/2008, patvirtinantis 2010, 2011 ir 2012 metų ad hoc modulių programą dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo, numatyto Tarybos reglamentu (EB) Nr. 577/98 (OL L 112, 2008 4 24, p. 22).

18an.

32008 R 0377: 2008 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 377/2008, įgyvendinantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 577/98 dėl darbo jėgos atrankinio tyrimo organizavimo Bendrijoje nuostatas dėl naudotino kodifikavimo duomenims nuo 2009 m. perduoti, imties dalies naudojimo duomenims apie struktūrinius kintamuosius rinkti ir tiriamųjų ketvirčių apibrėžimo (OL L 114, 2008 4 26, p. 57).“

3)

18ak punktas (Komisijos reglamentas (EB) Nr. 102/2007) papildomas taip:

„ , su pakeitimais, padarytais:

32008 R 0391: 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 391/2008 (OL L 117, 2008 5 1, p. 15).“

2 straipsnis

Reglamentų (EB) Nr. 362/2008, (EB) Nr. 365/2008, (EB) Nr. 377/2008 ir (EB) Nr. 391/2008 tekstai islandų ir norvegų kalbomis, kurie turi būti paskelbti Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiški.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. gruodžio 6 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai, kurie numatyti Susitarimo 103 straipsnio 1 dalyje (6).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

H. S. H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  OL L 339, 2008 12 18, p. 119.

(2)  OL L 112, 2008 4 24, p. 1.

(3)  OL L 112, 2008 4 24, p. 22.

(4)  OL L 114, 2008 4 26, p. 57.

(5)  OL L 117, 2008 5 1, p. 15.

(6)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.


29.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 25/40


EEE JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS

Nr. 131/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičiantis EEE susitarimo XXI priedą (Statistika)

EEE JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos ekonominės erdvės susitarimą su pakeitimais, padarytais Protokolu, patikslinančiu Europos ekonominės erdvės susitarimą (toliau – Susitarimas), ypač į jo 98 straipsnį,

kadangi:

(1)

Susitarimo XXI priedas buvo iš dalies pakeistas 2008 m. lapkričio 7 d. EEE jungtinio komiteto sprendimu Nr. 126/2008 (1).

(2)

Į Susitarimą turi būti įtrauktas 2008 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 747/2008, iš dalies keičiantis 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 716/2007 dėl Bendrijos statistikos apie su užsieniu susijusių įmonių struktūrą ir veiklą nuostatas, susijusias su rodiklių apibrėžtimis ir NACE 2 red. Įgyvendinimu (2),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo XXI priedo 19x punktas (Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 716/2007) papildomas taip:

„su pakeitimais, padarytais:

32008 R 0747: 2008 m. liepos 30 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 747/2008 (OL L 202, 2008 7 31, p. 20).“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 747/2008 tekstas islandų ir norvegų kalbomis, kuris turi būti paskelbtas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE priede, yra autentiškas.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. gruodžio 6 d., jei EEE jungtiniam komitetui buvo pateikti visi pranešimai, kurie numatyti Susitarimo 103 straipsnio 1 dalyje (3).

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiojo leidinio EEE skyriuje ir EEE priede.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

EEE jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

H. S. H. Prinz Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  OL L 339, 2008 12 18, p. 119.

(2)  OL L 202, 2008 7 31, p. 20.

(3)  Konstituciniai reikalavimai nenurodyti.