ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 14

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

52 tomas
2009m. sausio 20d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 37/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, susijusiu su sandoriais Bendrijos viduje

1

 

 

2009 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 38/2009, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

3

 

 

2009 m. sausio 19 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 39/2009 dėl grybų konservų importo licencijų išdavimo 2009 m.

5

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyva 2008/117/EB, iš dalies keičianti Direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, susijusiu su sandoriais Bendrijos viduje

7

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2009/39/EB

 

*

2008 m. gruodžio 22 d. Komisijos rekomendacija dėl metalinio gyvsidabrio, nebenaudojamo chloro ir šarmų pramonėje, saugaus saugojimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8422)

10

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

20.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 37/2009

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 dėl administracinio bendradarbiavimo pridėtinės vertės mokesčio srityje, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, susijusiu su sandoriais Bendrijos viduje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Siekiant veiksmingai kovoti su sukčiavimu pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje, būtina, kad valstybės narės informaciją apie sandorius Bendrijos viduje surinktų ir ja pasikeistų per kuo trumpesnį laikotarpį. Atsižvelgiant į įmonių apskaitos ir finansinius laikotarpius, taip pat į tikslus sumažinti įmonėms tenkančią administracinę naštą, tam geriausiai tiktų vieno mėnesio laikotarpis.

(2)

Atsižvelgiant į 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2008/117/EB, iš dalies keičiančią Direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, susijusiu su sandoriais Bendrijos viduje (3), padarytus pakeitimus, susijusius su sandorių Bendrijos viduje deklaravimo laikotarpiu, būtina pakeisti nuorodas į minėtą laikotarpį Tarybos reglamente (EB) Nr. 1798/2003 (4).

(3)

Kadangi siūlomų kovos su sukčiavimu PVM srityje veiksmų tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, nes jų veikla šioje srityje priklauso nuo kitų valstybių narių surinktos informacijos, o atsižvelgiant į tai, kad būtinas visų valstybių narių dalyvavimas, tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo reglamentu neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti.

(4)

Atsižvelgiant į tai, kad šiame reglamente numatyti pakeitimai yra būtini siekiant suderinti Reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 su Direktyvoje 2008/117/EB numatytomis priemonėmis, kurių valstybės narės turi laikytis nuo 2010 m. sausio 1 d., šis reglamentas turi įsigalioti tą pačią dieną.

(5)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1798/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1798/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

23 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmos pastraipos 2 punkte minimos vertės nurodomos informaciją teikiančios valstybės narės valiuta ir yra susijusios su kiekvienam apmokestinamajam asmeniui atskirai taikomu sumuojančių ataskaitų teikimo laikotarpiu, nustatytu pagal Direktyvos 2006/112/EB 263 straipsnį.“

2.

24 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Pirmos pastraipos 2 punkte minimos vertės nurodomos informaciją teikiančios valstybės narės valiuta ir yra susijusios su kiekvienam apmokestinamajam asmeniui atskirai taikomu sumuojančių ataskaitų teikimo laikotarpiu, nustatytu pagal Direktyvos 2006/112/EB 263 straipsnį.“

3.

25 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   Kai valstybės narės kompetentinga institucija yra įpareigota leisti susipažinti su informacija pagal 23 ir 24 straipsnius, ji tai atlieka kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo laikotarpio, apie kurį pateikiama informacija, pabaigos.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, jei esant 22 straipsnyje numatytoms aplinkybėms duomenų bazė yra papildoma tam tikra informacija, leidimas susipažinti su tokia papildoma informacija suteikiamas kuo greičiau, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo laikotarpio, kurį ji buvo surinkta, pabaigos.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  2008 m. gruodžio 4 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2008 m. spalio 22 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 7.

(4)  OL L 264, 2003 10 15, p. 1.


20.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 38/2009

2009 m. sausio 19 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. sausio 20 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

147,8

JO

75,8

MA

42,0

TN

134,4

TR

131,8

ZZ

106,4

0707 00 05

JO

155,5

MA

108,6

TR

158,0

ZZ

140,7

0709 90 70

MA

162,4

TR

170,8

ZZ

166,6

0805 10 20

EG

47,5

IL

56,1

MA

62,3

TN

50,2

TR

61,6

ZZ

55,5

0805 20 10

MA

77,8

TR

58,0

ZZ

67,9

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,0

EG

96,8

IL

65,6

JM

95,1

TR

88,6

ZZ

81,8

0805 50 10

MA

67,1

TR

51,9

ZZ

59,5

0808 10 80

CN

64,7

MK

32,6

TR

67,5

US

109,6

ZZ

68,6

0808 20 50

CN

71,5

KR

148,7

TR

97,0

US

114,6

ZZ

108,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


20.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 39/2009

2009 m. sausio 19 d.

dėl grybų konservų importo licencijų išdavimo 2009 m.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1301/2006, nustatantį žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (2), ypač į jo 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2009 m. sausio 2–8 d. pateiktų paraiškose išduoti importo licencijas pagal 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1979/2006, nustatančio iš trečiųjų šalių importuotų konservuotų grybų tarifines kvotas ir numatančio jų administravimą (3) 8 straipsnį, kurias pateikė tradiciniai ir (arba) naujieji importuotojai, nurodytas kiekis viršija kiekį, skirtą produktams, kurių kilmės šalis yra Kinija ir kitos šalys.

(2)

Todėl reikėtų nustatyti, kiek iki 2009 m. sausio 15 d. Komisijai perduotų licencijų paraiškų galima patenkinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1979/2006 8 straipsnį 2009 m. sausio 2–8 d. pateiktos ir iki 2009 m. sausio 15 d. Komisijai perduotos importo licencijų paraiškos patenkinamos atsižvelgiant į prašomų kiekių procentinę dalį, kaip numatyta priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2009 m. sausio 19 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(3)  OL L 368, 2006 12 23, p. 91.


PRIEDAS

Produktų kilmės šalis

Skirta procentinė dalis

Kinija

Trečiosios šalys, išskyrus Kiniją

Tradiciniai importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 1979/2006 4 straipsnio 1 dalis)

57,547896 %

Nauji importuotojai

(Reglamento (EB) Nr. 1979/2006 4 straipsnio 2 dalis)

5,656152 %

100 %

„—“

:

Komisija negavo paraiškų licencijai gauti.


DIREKTYVOS

20.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/7


TARYBOS DIREKTYVA 2008/117/EB

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičianti Direktyvą 2006/112/EB dėl pridėtinės vertės mokesčio bendros sistemos, siekiant kovoti su mokestiniu sukčiavimu, susijusiu su sandoriais Bendrijos viduje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 93 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Sukčiavimas pridėtinės vertės mokesčio (PVM) srityje turi didelę įtaką valstybių narių mokestinėms pajamoms bei trikdo ekonominę veiklą vidaus rinkoje, dėl jo susidaro nepagrįsti prekių srautai ir prekės į rinką tiekiamos už neįprastai žemą kainą.

(2)

Viena iš sukčiavimo priežasčių yra Bendrijos vidaus PVM sistemos, ypač informacijos apie prekių tiekimą Bendrijoje mainų sistemos, įdiegtos Tarybos direktyva 2006/112/EB (3), trūkumai. Visų pirma, laiko tarpas nuo sandorio iki atitinkamos informacijos apie jį perdavimo į PVM informacijos mainų sistemą kliudo veiksmingai panaudoti šią informaciją kovojant su sukčiavimu.

(3)

Norint veiksmingai kovoti su tokiu sukčiavimu, būtina, kad valstybės narės, kurioje privaloma mokėti PVM, administracija per ne ilgesnį kaip vieno mėnesio laikotarpį gautų informaciją apie prekių tiekimą Bendrijos viduje.

(4)

Siekiant, kad kovojant su sukčiavimu priešpriešinė informacijos patikra būtų naudinga, reikėtų užtikrinti, kad Bendrijos vidaus sandorius tiekėjas ir pirkėjas ar paslaugas įsigijęs asmuo deklaruotų tuo pačiu mokestiniu laikotarpiu.

(5)

Atsižvelgiant į ūkio subjektų verslo aplinkos ir naudojamų priemonių raidą bei norint maksimaliai sumažinti administracinę naštą, reikėtų užtikrinti, kad šios deklaracijos galėtų būti pateiktos naudojantis paprastomis elektroninėmis priemonėmis.

(6)

Siekiant išlaikyti Bendrijos tikslų kovos su mokestiniu sukčiavimu ir ūkio subjektams tenkančios administracinės naštos mažinimo tikslų pusiausvyrą, reikėtų numatyti galimybę valstybėms narėms leisti ūkio subjektams kas ketvirtį pateikti sumuojančias ataskaitas dėl prekių tiekimo Bendrijos viduje tais atvejais, kai sandorių suma yra nedidelė. Valstybės narės, pageidaujančios organizuoti laipsnišką šios galimybės taikymą, turėtų galėti pereinamajam laikotarpiui nustatyti didesnę sumą. Taip pat reikėtų numatyti galimybę valstybėms narėms leisti ūkio subjektams kas ketvirtį pateikti informaciją apie paslaugų teikimą Bendrijos viduje.

(7)

Spartesnio keitimosi informacija poveikį valstybių narių gebėjimui kovoti su sukčiavimu PVM srityje ir numatytas galimybes Komisija turėtų įvertinti praėjus vieneriems metams nuo naujų nuostatų taikymo pradžios, visų pirma siekdama nustatyti, ar reikėtų toliau taikyti šias galimybes.

(8)

Kadangi numatomų kovos su sukčiavimu PVM srityje veiksmų tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, nes jų veikla šioje srityje priklauso nuo kitų valstybių narių surinktos informacijos, o atsižvelgiant į tai, kad būtinas visų valstybių narių dalyvavimas, tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina tiems tikslams pasiekti.

(9)

Todėl Direktyvą 2006/112/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (4) 34 punktą valstybės narės raginamos savo ir Bendrijos interesų labui parengti lenteles, kurios kuo geriau iliustruotų šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 2006/112/EB iš dalies keičiama taip:

1.

64 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Paslaugos, už kurias pagal 196 straipsnį PVM turi mokėti paslaugas įsigyjantis asmuo, nepertraukiamai teikiamos ilgesnį nei vienerių metų laikotarpį, kurio metu sąskaitos nepateikiamos ar neatliekami mokėjimai, laikomos suteiktomis pasibaigus kiekvieniems kalendoriniams metams tol, kol paslaugos baigiamos teikti.

Valstybės narės gali numatyti, kad pirmoje pastraipoje nenumatytais tam tikrais atvejais nepertraukiamas prekių tiekimas ar paslaugų teikimas tam tikrą laikotarpį būtų laikomas užbaigtu bent pasibaigus vienerių metų laikotarpiui.“

2.

66 straipsnis papildomas šia pastraipa:

„Tačiau pirmoje pastraipoje numatyta leidžianti nukrypti nuostata netaikoma teikiant paslaugas, už kurias pagal 196 straipsnį PVM turi mokėti paslaugas įsigyjantis asmuo.“

3.

263 straipsnis pakeičiamas taip:

„263 straipsnis

1.   Sumuojanti ataskaita parengiama už kiekvieną kalendorinį mėnesį per ne ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį, laikantis tvarkos, kurią nustatys valstybės narės.

1a.   Tačiau valstybės narės, laikydamosi sąlygų ir apribojimų, kuriuos jos gali nustatyti, gali leisti apmokestinamiesiems asmenims teikti sumuojančias ataskaitas už kiekvieną kalendorinį ketvirtį per ne ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį nuo ketvirčio pabaigos tais atvejais, kai bendra per atitinkamą ketvirtį ir per kiekvieną iš keturių ankstesnių ketvirčių tiektų 264 straipsnio 1 dalies d punkte ir 265 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų prekių vertė be PVM neviršija 50 000 EUR arba lygiavertės sumos nacionaline valiuta.

Pirmoje pastraipoje numatyta galimybė nebetaikoma pasibaigus mėnesiui, kurį 264 straipsnio 1 dalies d punkte ir 265 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytų tiektų prekių bendra vertė be PVM einamąjį ketvirtį viršija 50 000 EUR arba lygiavertę sumą nacionaline valiuta. Šiuo atveju sumuojanti ataskaita parengiama už praėjusį mėnesį arba mėnesius nuo ketvirčio pradžios, per ne ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį.

1b.   Iki 2011 m. gruodžio 31 d. valstybės narės gali nustatyti, kad 1a dalyje numatyta suma yra 100 000 EUR arba jai lygiavertė suma nacionaline valiuta.

1c.   Valstybės narės, laikydamosi sąlygų ir apribojimų, kuriuos jos gali nustatyti, 264 straipsnio 1 dalies d punkte nurodyto paslaugų teikimo atveju gali leisti apmokestinamiesiems asmenims teikti sumuojančias ataskaitas už kiekvieną kalendorinį ketvirtį per ne ilgesnį nei vieno mėnesio laikotarpį nuo ketvirčio pabaigos.

Valstybės narės gali visų pirma reikalauti, kad apmokestinamieji asmenys, tiekiantys prekes ir teikiantys paslaugas, nurodytas 264 straipsnio 1 dalies d punkte, sumuojančią ataskaitą pateiktų per laikotarpį, nustatytą taikant 1–1b dalis.

2.   Valstybės narės leidžia ir gali reikalauti, kad 1 dalyje nurodyta sumuojanti ataskaita būtų pateikiama elektroninėmis priemonėmis laikantis jų nustatytų sąlygų.“

4.

264 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalies d punkte nurodyta vertė deklaruojama remiantis pateikimo laikotarpio, nustatyto pagal 263 straipsnio 1–1c dalis, kurį atsirado prievolė apskaičiuoti PVM, duomenimis.

1 dalies f punkte nurodyta vertė deklaruojama remiantis pateikimo laikotarpio, nustatyto pagal 263 straipsnio 1–1c dalis, kurį prekes įsigyjantis asmuo buvo informuotas apie patikslinimą, duomenimis.“

5.

265 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   1 dalies c punkte nurodyta vertė deklaruojama remiantis pateikimo laikotarpio, nustatyto pagal 263 straipsnio 1–1b dalis, kurį atsirado prievolė apskaičiuoti PVM, duomenimis.“

2 straipsnis

Remdamasi valstybių narių pateikta informacija Komisija ne vėliau kaip 2011 m. birželio 30 d. pateikia ataskaitą, kurioje įvertina, kokį poveikį Direktyvos 2006/112/EB 263 straipsnio 1 dalis turi valstybių narių gebėjimams kovoti su sukčiavimu PVM srityje, susijusiu su prekių tiekimu ir paslaugų teikimu Bendrijos viduje, ir tai, ar minėto straipsnio 1a–1c dalyse numatytos galimybės yra naudingos; kartu su ataskaita, atsižvelgiant į jos išvadas, turėtų būti pateikiami atitinkami pasiūlymai.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą nuo 2010 m. sausio 1 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Priimdamos šias nuostatas, valstybės narės daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja kitą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  2008 m. gruodžio 4 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2008 m. spalio 22 d. pateikta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 347, 2006 12 11, p. 1.

(4)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

REKOMENDACIJOS

Komisija

20.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/10


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2008 m. gruodžio 22 d.

dėl metalinio gyvsidabrio, nebenaudojamo chloro ir šarmų pramonėje, saugaus saugojimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8422)

(Tekstas autentiškas tik anglų kalba)

(2009/39/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 211 straipsnio antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Komisija yra priėmusi Bendrijos strategiją dėl gyvsidabrio (1).

(2)

Strategijos 9 veiksmu numatytas chloro ir šarmų pramonės nebenaudojamo gyvsidabrio saugojimas ir Komisija įpareigojama ištirti susitarimo su pramonės sektoriumi galimybes.

(3)

2005 m. birželio 24 d. Taryba priėmė teigiamas išvadas strategijos atžvilgiu ir paragino Komisiją ieškoti galimybių saugiai saugoti arba pašalinti gyvsidabrį, inter alia, iš chloro ir šarmų pramonės, laikantis numatyto laipsniško gyvsidabrio eksporto nutraukimo grafiko.

(4)

2006 m. kovo 14 d. Europos Parlamentas priėmė strategijos atžvilgiu palankią rezoliuciją ir paprašė Komisijos imtis priemonių, užtikrinančių, kad visas gyvsidabris iš chloro ir šarmų pramonės būtų saugiai saugomas.

(5)

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamentas ir Taryba priėmė reglamentą (EB) Nr. 1102/2008 dėl metalinio gyvsidabrio ir tam tikrų gyvsidabrio junginių ir mišinių eksporto uždraudimo bei metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo (2).

(6)

ES chloro ir šarmų pramonės federacija („euro Chlor“), savo narių bendrovių padedama, priėmė savanorišką susitarimą dėl chloro ir šarmų pramonės gamybos procesams nebereikalingo gyvsidabrio (nebenaudojamo gyvsidabrio) saugaus saugojimo. Visos Bendrijoje veikiančios chloro ir šarmų pramonės bendrovės gali objektyviai ir nediskriminuojamos pasirašyti šį savanorišką susitarimą.

(7)

Komisija palankiai vertina „euro Chlor“ organizacijos šiame susitarime prisiimtus įsipareigojimus, kurie papildo reglamento nuostatas.

(8)

Savanoriškas susitarimas atitinka Komisijos komunikate dėl aplinkos apsaugos susitarimų Bendrijos lygmeniu pagal reguliavimo aplinkos supaprastinimo ir tobulinimo veiksmų planą (3) nustatytus kriterijus,

REKOMENDUOJA:

1.   „euro Chlor“ narės ir kitos Bendrijoje veikiančios chloro ir šarmų pramonės bendrovės, pasirašiusios „euro Chlor“ savanorišką susitarimą dėl nebenaudojamo metalinio gyvsidabrio saugaus saugojimo, turėtų itin atidžiai pasirinkti nebenaudojamo gyvsidabrio (t. y. metalinio gyvsidabrio, kurio nereikia gamykloms, veikiančioms gyvsidabrio elementų procesų pagrindu, toliau veikti) saugyklas ir įsipareigoti sudaryti sutartis su tokių saugyklų, kurios yra priskirtos pavojingų atliekų šalinimo saugykloms ir turi tokios veiklos leidimą, veiklos vykdytojais. Minėtos sutartys turėtų būti sudaromos remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais reikalavimais.

2.   „euro Chlor“ narės turėtų įsipareigoti laikytis griežtų techninių reikalavimų, keliamų gyvsidabrio sulaikymo, paruošimo ir užpildymo operacijoms bei talpų pakrovimui ir iškrovimui.

3.   „euro Chlor“ kasmet turėtų teikti atitinkamus duomenis apie nebenaudojamą gyvsidabrį.

Ši rekomendacija skirta „euro Chlor“ organizacijai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 22 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  COM(2005) 20 galutinis, 2005 1 28.

(2)  OL L 304, 2008 11 14, p. 75.

(3)  COM(2002) 412 galutinis, 2002 7 17.


20.1.2009   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 14/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.