ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 348

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1340/2008 dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais

1

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1341/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

19

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1342/2008, nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 423/2004

20

 

 

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1343/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

34

 

*

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1344/2008, kuriuo skelbiama žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, 2009 m. nomenklatūra, nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87

36

 

*

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1345/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2136/89, nustatantį bendruosius konservuotų sardinių pardavimo standartus ir konservuotų sardinių ir sardinių tipo produktų prekių aprašymus

76

 

*

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1346/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles

79

 

 

2008 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1347/2008, kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.

81

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/105/EB dėl aplinkos kokybės standartų vandens politikos srityje, iš dalies keičianti ir panaikinanti Tarybos direktyvas 82/176/EEB, 83/513/EEB, 84/156/EEB, 84/491/EEB, 86/280/EEB ir iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/60/EB

84

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/115/EB dėl bendrų nelegaliai esančių trečiųjų šalių piliečių grąžinimo standartų ir tvarkos valstybėse narėse

98

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1348/2008/EB, iš dalies keičiantis Tarybos direktyvą 76/769/EEB dėl 2-(2-metoksietoksi)etanolio, 2-(2-butoksietoksi)etanolio, metilendifenil diizocianato, cikloheksano ir amonio nitrato pardavimo ir naudojimo ribojimų ( 1 )

108

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1349/2008/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1719/2006/EB, nustatantį 2007–2013 m. programą Veiklus jaunimas ( 1 )

113

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1350/2008/EB dėl Europos kūrybiškumo ir novatoriškumo metų (2009 m.) ( 1 )

115

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1351/2008/EB, nustatantis daugiametę internetu ir kitomis ryšių technologijomis besinaudojančių vaikų apsaugos Bendrijos programą ( 1 )

118

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1352/2008/EB, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 1855/2006/EB, nustatantį programą Kultūra (2007–2013 m.) ( 1 )

128

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas 2008/976/TVR dėl Europos teisminio tinklo

130

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

24.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1340/2008

2008 m. gruodžio 8 d.

dėl Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos prekybos tam tikrais plieno gaminiais

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo (1) 17 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad prekybą tam tikrais plieno gaminiais reglamentuoja specialus susitarimas dėl kiekybinių priemonių.

(2)

2005 m. liepos 19 d. sudarytas dvišalis susitarimas tarp Europos bendrijos ir Kazachstano Respublikos dėl prekybos tam tikrais plieno gaminiais (2) nustojo galioti 2006 m. gruodžio 31 d. Europos bendrijos ir Kazachstano prekybai tam tikrais plieno gaminiais nuo 2007 ir 2008 m. buvo taikomos atitinkamai Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1870/2006 (3) ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1531/2007 (4) nustatytos autonominės priemonės.

(3)

Iki bus pasirašytas ir įsigalios naujas susitarimas arba Kazachstanas įstos į Pasaulio prekybos organizaciją (PPO), nuo 2009 m. turėtų būti nustatytos kiekybinės normos.

(4)

Atsižvelgiant į tai, kad sąlygos, pagal kurias 2007 ir 2008 metams buvo nustatytos kiekybinės normos, iš esmės nepasikeitė, tikslinga 2009 metams nustatyti 2007 ir 2008 metų dydžio kiekybines normas.

(5)

Būtina numatyti šio režimo administravimo Bendrijoje priemones taip, kad būtų lengviau įgyvendinti naują susitarimą, numatant kiek įmanoma panašesnes nuostatas.

(6)

Būtina užtikrinti, kad atitinkamų gaminių kilmė būtų tikrinama, ir tam būtų sukurti tinkami administracinio bendradarbiavimo metodai.

(7)

Gaminiai, laikomi laisvojoje zonoje arba importuojami įforminant jiems muitinio sandėliavimo, laikinojo įvežimo arba laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą (sąlyginio neapmokestinimo sistema), neturėtų būti atimami iš atitinkamiems gaminiams nustatytų normų.

(8)

Kad šis reglamentas būtų veiksmingai taikomas, būtina įvesti reikalavimą pateikti Bendrijos importo licenciją, kai atitinkami gaminiai išleidžiami į laisvą apyvartą Bendrijoje.

(9)

Siekiant užtikrinti, kad šios kiekybinės normos nebūtų viršijamos, būtina nustatyti valdymo procedūrą, pagal kurią valstybių narių kompetentingos institucijos išduos importo licencijas tik gavusios išankstinį Komisijos patvirtinimą, kad atitinkami kiekiai neviršys pagal tas kiekybines normas nustatytų kiekių,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šis reglamentas taikomas I priede išvardytiems į Bendriją importuojamiems Kazachstano Respublikos kilmės plieno gaminiams.

2.   Plieno gaminiai skirstomi į gaminių grupes, kaip nustatyta I priede.

3.   I priede išvardyti gaminiai klasifikuojami pagal Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (5) nustatytą Kombinuotąją nomenklatūrą (KN).

4.   1 dalyje nurodytų gaminių kilmė nustatoma pagal Bendrijoje galiojančias taisykles.

2 straipsnis

1.   I priede išvardytų Kazachstano Respublikos kilmės plieno gaminių importui į Bendriją taikomos V priede nustatytos kiekybinės normos. I priede nustatyti Kazachstano Respublikos kilmės gaminiai į laisvą apyvartą Bendrijoje išleidžiami tik pateikus II priede nustatytą kilmės sertifikatą ir valstybių narių valdžios institucijų pagal 4 straipsnį išduotą importo licenciją.

2.   Siekdamos užtikrinti, kad kiekiai, kuriems išduotos importo licencijos, bet kuriuo metu neviršytų kiekvienai gaminių grupei nustatytų bendrų kiekybinių normų, IV priede išvardytos kompetentingos institucijos išduoda importo licencijas tik gavusios Komisijos patvirtinimą, kad dar yra nepanaudotų kiekių, neviršijančių konkrečiai plieno gaminių grupei pagal šalį tiekėją nustatytų kiekybinių normų, dėl kurių importuotojas arba importuotojai pateikė paraiškas minėtoms institucijoms.

3.   Leidžiamų importuoti gaminių kiekis atimamas iš V priede nustatytos konkrečios kiekybinės normos. Gaminiai išsiunčiami tą dieną, kurią jie pakraunami į eksportuojančią transporto priemonę.

3 straipsnis

1.   V priede nurodytos kiekybinės normos netaikomos gaminiams, įvežtiems į laisvąją zoną ar padėtiems į laisvąjį sandėlį arba importuotiems pagal tvarką, reglamentuojančią muitinės sandėlius, laikiną importą ar laikiną įvežimą perdirbti (sąlyginio neapmokestinimo sistema).

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyti gaminiai vėliau išleidžiami į laisvą apyvartą nepakeitus jų pavidalo arba juos apdorojus ar perdirbus, taikoma 2 straipsnio 2 dalis, o taip išleistų gaminių kiekis atimamas iš atitinkamos V priede nustatytos kiekybinės normos.

4 straipsnis

1.   2 straipsnio 2 dalies taikymo tikslais IV priede išvardytos kompetentingos institucijos, prieš išduodamos importo licencijas, praneša Komisijai apie jų gautuose importo licencijų prašymuose, pateiktuose kartu su eksporto licencijų originalais, nurodytus kiekius. Atsakydama Komisija chronologine tvarka, kuria buvo gauti valstybių narių pranešimai (eiliškumo principas), praneša, ar prašomas (-i) importuoti kiekis (-iai) dar neišnaudotas (-i).

2.   Prašymai, apie kuriuos pranešama Komisijai, galioja, jeigu kiekviename jų yra aiškiai nurodyta šalis eksportuotoja, atitinkamas gaminio kodas, numatomi importuoti kiekiai, eksporto licencijos numeris, kvotos metai ir valstybė narė, kurioje gaminius ketinama išleisti į laisvą apyvartą.

3.   Visada, jei įmanoma, Komisija valstybių narių institucijoms patvirtina visą kiekį, nurodytą prašymuose, apie kuriuos pranešta, kiekvienai gaminių grupei.

4.   Gavusios informaciją kompetentingos institucijos nedelsdamos praneša Komisijai apie visus kiekius, kurie buvo nepanaudoti per importo licencijos galiojimo laikotarpį. Tokie nepanaudoti kiekiai automatiškai perkeliami į likusius kiekvienos gaminių grupės bendros Bendrijos kiekybinės normos kiekius.

5.   1–4 dalyse nurodyti pranešimai perduodami elektroniniu būdu per šiuo tikslu sukurtą integruotą tinklą, išskyrus atvejus, kai dėl svarbių techninių priežasčių reikia laikinai naudotis kitomis ryšių priemonėmis.

6.   Importo licencijos arba lygiaverčiai dokumentai išduodami vadovaujantis 12–16 straipsniais.

7.   Valstybių narių kompetentingos institucijos praneša Komisijai apie bet kokį jau išduotų importo licencijų arba lygiaverčių dokumentų anuliavimą tuo atveju, kai Kazachstano Respublikos kompetentingos institucijos panaikina arba anuliuoja atitinkamas eksporto licencijas. Tačiau, jeigu Kazachstano Respublikos kompetentingos institucijos Komisijai arba valstybių narių kompetentingoms institucijoms praneša apie eksporto licencijos panaikinimą arba anuliavimą po atitinkamų gaminių importo į Bendriją, joje nurodyti kiekiai atimami iš atitinkamos V priede nustatytos kiekybinės normos.

5 straipsnis

1.   Jei Komisija turi nurodymų, kad I priede išvardyti Kazachstano Respublikos kilmės gaminiai buvo perkrauti į kitą transporto priemonę, pakeistas jų maršrutas ar jie buvo importuoti į Bendriją nesilaikant 2 straipsnyje nurodytų kiekybinių normų, ir kad reikia atlikti būtinus koregavimus, ji prašo pradėti konsultacijas, kad būtų pasiektas susitarimas dėl būtino atitinkamų kiekybinių normų koregavimo.

2.   Kol laukiama 1 dalyje nurodytų konsultacijų rezultato, Komisija gali paprašyti, kad Kazachstano Respublika imtųsi būtinų atsargumo priemonių siekdama užtikrinti, jog po tokių konsultacijų sutartas kiekybinių normų koregavimas galėtų būti atliktas.

3.   Jei Bendrija ir Kazachstano Respublika neranda tinkamo sprendimo, ir jei Komisija pažymi, kad yra pakankamai nuostatų apėjimo įrodymų, ji iš kiekybinės normos atima lygiavertį Kazachstano Respublikos kilmės gaminių kiekį.

6 straipsnis

1.   Reikalaujama pateikti visų plieno gaminių krovinių, kuriems taikomos V priede nustatytos kiekybinės normos, eksporto licenciją, kurią turi išduoti Kazachstano Respublikos kompetentingos institucijos, neviršijančią nustatytų apribojimų dydžio.

2.   Norėdamas gauti 12 straipsnyje nurodytą importo licenciją, importuotojas pateikia eksporto licencijos originalą.

7 straipsnis

1.   Kiekybinių normų eksporto licencija atitinka II priede nustatytą pavyzdį ir patvirtina, inter alia, kad atitinkamų prekių kiekis buvo atimtas iš atitinkamai gaminių grupei nustatytos kiekybinės normos.

2.   Kiekviena eksporto licencija išduodama tik vienai iš I priede išvardytų gaminių grupių.

8 straipsnis

Eksportuojami kiekiai atimami iš atitinkamų V priede nustatytų kiekybinių normų ir išsiunčiami, kaip apibrėžta 2 straipsnio 3 dalyje.

9 straipsnis

1.   Gali būti ne vienas, o daugiau 6 straipsnyje nurodytų eksporto licencijų egzempliorių, bet turi būti aiškiai nurodyta, kad tai kopijos. Eksporto licencija ir kilmės sertifikatas bei jų kopijos surašomos anglų kalba.

2.   Jeigu 1 dalyje nurodyti dokumentai pildomi ranka, rašyti reikia rašalu spausdintinėmis raidėmis.

3.   Eksporto licencijų arba lygiaverčių dokumentų matmenys yra 210 × 297 mm. Jų popierius yra baltas rašomasis, nustatyto dydžio, kurio sudėtyje nėra mechaninių priemaišų ir kuris sveria ne mažiau kaip 25 g/m2. Abiejų lapo pusių fone turi būti atspausdintas apsauginis tinklelis, leidžiantis aiškiai pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

4.   Bendrijos kompetentingos institucijos priima tik originalą kaip dokumentą, tinkamą importui pagal šio reglamento nuostatas.

5.   Kiekviena eksporto licencija ar lygiavertis dokumentas pažymimas atspausdintu arba neatspausdintu standartiniu serijos numeriu, pagal kurį dokumentas gali būti atpažintas.

6.   Serijos numerį sudaro šios sudedamosios dalys:

dvi raidės, nurodančios šalį eksportuotoją:

KZ

=

Kazachstano Respublika,

dvi raidės, nurodančios numatomos paskirties valstybę narę:

BE

=

Belgija

BG

=

Bulgarija

CZ

=

Čekija

DK

=

Danija

DE

=

Vokietija

EE

=

Estija

IE

=

Airija

GR

=

Graikija

ES

=

Ispanija

FR

=

Prancūzija

IT

=

Italija

CY

=

Kipras

LV

=

Latvija

LT

=

Lietuva

LU

=

Liuksemburgas

HU

=

Vengrija

MT

=

Malta

NL

=

Nyderlandai

AT

=

Austrija

PL

=

Lenkija

PT

=

Portugalija

RO

=

Rumunija

SI

=

Slovėnija

SK

=

Slovakija

FI

=

Suomija

SE

=

Švedija

GB

=

Jungtinė Karalystė,

vienaženklis skaičius, nurodantis kvotos metus ir atitinkantis paskutinį atitinkamų metų skaičių, pvz., skaičius „9“ žymi 2009 metus,

dviženklis skaičius, nurodantis šalies eksportuotojos dokumentus išduodančią įstaigą,

penkiaženklis skaičius nuo 00 001 iki 99 999, paskirtas konkrečiai paskirties valstybei narei.

10 straipsnis

Eksporto licencija gali būti išduota jau išsiuntus joje nurodytus gaminius. Tokiais atvejais juose įrašoma „retrospektyvusis išdavimas“.

11 straipsnis

Eksporto licencijos vagystės, praradimo arba sunaikinimo atveju eksportuotojas gali kreiptis į dokumentą išdavusią kompetentingą instituciją prašydamas išduoti dublikatą jo turimų eksporto dokumentų pagrindu.

Taip išduotame licencijos dublikate turi būti žyma „dublikatas“. Dublikate nurodoma pirminės licencijos data.

12 straipsnis

1.   Jei Komisija, vadovaudamasi 4 straipsniu, patvirtino, kad prašomą kiekį galima gauti remiantis atitinkama kiekybine norma, valstybių narių kompetentingos institucijos išduoda importo licenciją ne vėliau kaip per penkias darbo dienas nuo tos dienos, kai importuotojas pateikė atitinkamos eksporto licencijos originalą. Šį originalą reikia pateikti ne vėliau kaip iki kitų metų kovo 31 d. po to, kai buvo išsiųstos prekės, kurioms taikoma licencija. Importo licencijas išduoda bet kurios valstybės narės kompetentingos institucijos, neatsižvelgiant į tai, kuri valstybė narė yra nurodyta eksporto licencijoje, jeigu Komisija 4 straipsnyje nustatyta tvarka patvirtino, kad prašomas kiekis neviršys atitinkamos kiekybinės normos.

2.   Importo licencijos galioja keturis mėnesius nuo jų išdavimo dienos. Jeigu importuotojas pateikia tinkamai motyvuotą prašymą, valstybės narės kompetentingos institucijos gali pratęsti galiojimo laiką, bet ne ilgiau kaip dar keturiems mėnesiams.

3.   Importo licencijos parengiamos pagal III priede nustatytą pavyzdį ir galioja visoje Bendrijos muitų teritorijoje.

4.   Norėdamas gauti importo licenciją, importuotojas savo deklaracijoje arba prašyme nurodo:

a)

visą eksportuotojo vardą ir pavardę (pavadinimą) bei adresą;

b)

visą importuotojo vardą ir pavardę (pavadinimą) bei adresą;

c)

tikslų prekių aprašymą ir jų TARIC kodą (-us);

d)

prekių kilmės šalį;

e)

išsiuntimo šalį;

f)

atitinkamą gaminių grupę ir atitinkamų gaminių kiekį;

g)

neto masę pagal TARIC poziciją;

h)

gaminių CIF vertę prie Bendrijos sienos pagal TARIC poziciją;

i)

ar atitinkami gaminiai yra antrarūšiai arba neatitinka kokybės standartų;

j)

jei reikia, apmokėjimo ir pristatymo datas ir važtaraščio bei pirkimo sutarties kopiją;

k)

eksporto licencijos datą ir numerį;

l)

visus vidaus kodus, naudojamus administravimo tikslais;

m)

datą ir importuotojo parašą.

5.   Importuotojai neprivalo visą importo licencijoje nurodytą kiekį importuoti vienoje siuntoje.

13 straipsnis

Valstybių narių institucijų išduotų importo licencijų galiojimas priklauso nuo eksporto licencijų galiojimo ir nuo kiekių, nurodytų Kazachstano Respublikos kompetentingų institucijų išduotose eksporto licencijose, kurių pagrindu buvo išduotos importo licencijos.

14 straipsnis

Nepažeidžiant kitų galiojančių taisyklių nustatytų sąlygų, importo licencijas ar lygiaverčius dokumentus valstybių narių kompetentingos institucijos išduoda pagal 2 straipsnio 2 dalį nediskriminuodamos nė vieno Bendrijos importuotojo dėl jo įsisteigimo Bendrijoje vietos.

15 straipsnis

1.   Jeigu Komisija nustato, kad bendri kiekiai, nurodyti Kazachstano Respublikos tam tikrai gaminių grupei išduotose eksporto licencijose, kuriais nors metais viršija tai gaminių grupei nustatytą kiekybinę normą, apie tai nedelsiant pranešama valstybių narių kompetentingoms licencijas išduodančioms institucijoms, kad būtų sustabdytas tolesnis importo licencijų išdavimas. Šiuo atveju Komisija nedelsdama pradeda konsultacijas.

2.   Valstybės narės kompetentingos institucijos atsisako išduoti importo licencijas tiems Kazachstano Respublikos kilmės gaminiams, kuriems pagal 6–11 straipsnius nebuvo išduotos eksporto licencijos.

16 straipsnis

1.   Blankai, kuriuos turi naudoti valstybių narių kompetentingos institucijos, išduodamos 12 straipsnyje nurodytas importo licencijas, atitinka III priede nustatytą importo licencijos pavyzdį.

2.   Importo licencijų blankai ir jų išrašai parengiami dviem egzemplioriais; vienas egzempliorius su užrašu „Turėtojo egzempliorius“ ir pažymėtas numeriu 1 išduodamas pareiškėjui, o kitą egzempliorių su užrašu „Dokumentą išdavusios institucijos egzempliorius“ su numeriu 2 saugo licenciją išdavusi institucija. Administraciniais tikslais kompetentingos institucijos prie 2 blanko gali pridėti papildomus egzempliorius.

3.   Blankams spausdinti naudojamas baltas rašomasis popierius, kurio sudėtyje nėra mechaninių priemaišų ir kuris sveria 55-65 g/m2. Jų matmenys – 210 × 297 mm; tarpas tarp eilučių 4,24 mm (viena šeštoji colio); griežtai laikomasi blankų formato. Egzempliorius Nr. 1, tai yra pati licencija, iš abiejų pusių turi būti padengta raudonai atspausdintu apsauginiu tinkleliu, leidžiančiu pastebėti bet kokią klastotę, atliktą mechaninėmis ar cheminėmis priemonėmis.

4.   Už blankų spausdinimą atsako valstybės narės. Blankus taip pat gali spausdinti spaustuvės, kurias paskiria valstybė narė, kurioje jos yra įsisteigusios. Pastaruoju atveju ant kiekvieno blanko turi būti nuoroda, kad spaustuvę paskyrė valstybė narė. Kiekviename blanke turi būti nurodytas spaustuvės pavadinimas bei adresas arba skiriamasis spaustuvės atpažinimo ženklas.

5.   Juos išduodant, importo licencijoms ar jų išrašams suteikiamas išdavimo numeris, kurį nustato valstybės narės kompetentingos institucijos. Importo licencijos numeris pranešamas Komisijai elektroninėmis priemonėmis integruotu tinklu, sukurtu pagal 4 straipsnį.

6.   Licencijos ir išrašai užpildomi išduodančiosios valstybės narės oficialia kalba arba viena iš jos oficialių kalbų.

7.   10 langelyje atsakingos institucijos nurodo atitinkamą plieno gaminių grupę.

8.   Dokumentą išdavusios įstaigos ir kiekius išskaitančios institucijos jį patvirtina dėdamos antspaudą. Tačiau vietoj išduodančiosios institucijos antspaudo gali būti naudojamas reljefinis įspaudimas kartu su raidėmis arba skaičiais, gautais performavimo būdu, arba spausdinimas ant licencijos. Dokumentą išduodančios institucijos pasitelkia bet kokį apsaugos nuo suklastojimo būdą paskirtam kiekiui užfiksuoti taip, kad nebūtų įmanoma įterpti skaičių arba nuorodų.

9.   Kitoje egzemplioriaus Nr. 1 ir egzemplioriaus Nr. 2 pusėje turi būti langelis, kuriame muitinės, atlikdamos importo formalumus, arba kompetentingos administracijos institucijos, išduodamos išrašą, galėtų įrašyti kiekius. Jei kiekiams išskaityti skirtos vietos licencijoje arba jos išraše nepakanka, kompetentingos institucijos gali pridėti vieną arba kelis papildomus lapus, kuriuose būtų langeliai, atitinkantys kitoje licencijos arba išrašo egzemplioriaus Nr. 1 ir egzemplioriaus Nr. 2 pusėje esančius langelius. Kiekius išskaitančios institucijos antspaudą deda taip, kad pusė jo būtų ant licencijos ar išrašo, o kita pusė – ant papildomo lapo. Jei papildomi lapai yra keli, panašiu būdu toliau antspauduojamas kiekvienas lapas ir prieš tai einantis lapas.

10.   Vienos valstybės narės institucijų išduotos importo licencijos ir išrašai, taip pat jų padaryti įrašai ir žymos turi tokią pačią teisinę galią visose kitose valstybėse narėse kaip tų kitų valstybių narių institucijų išduoti dokumentai ir padaryti įrašai bei žymos.

11.   Atitinkamų valstybių narių kompetentingos institucijos gali, jei būtina, reikalauti išversti licencijos arba išrašo turinį į tos valstybės narės oficialią kalbą arba į vieną iš jos oficialių kalbų.

17 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną. Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d. Jeigu Kazachstanas įstos į PPO, šis reglamentas nustos galioti nuo įstojimo dienos (6).

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 196, 1999 7 28, p. 3.

(2)  OL L 232, 2005 9 8, p. 64.

(3)  OL L 360, 2006 12 19, p. 1.

(4)  OL L 337, 2007 12 21, p. 2.

(5)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(6)  Nustojimo galioti datą Europos Komisija paskelbs Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


I PRIEDAS

SA PLOKŠTI VALCAVIMO GAMINIAI

SA1. Ritiniai

 

7208100000

 

7208250000

 

7208260000

 

7208270000

 

7208360000

 

7208370010

 

7208370090

 

7208380010

 

7208380090

 

7208390010

 

7208390090

 

7211140010

 

7211190010

 

7219110000

 

7219121000

 

7219129000

 

7219131000

 

7219139000

 

7219141000

 

7219149000

 

7225301000

 

7225303010

 

7225309000

 

7225401510

 

7225502010

SA2. Sunkioji plokštė

 

7208400010

 

7208512000

 

7208519100

 

7208519800

 

7208529100

 

7208521000

 

7208529900

 

7208531000

 

7211130000

SA3. Kiti plokšti valcavimo gaminiai

 

7208400090

 

7208539000

 

7208540000

 

7208908010

 

7209150000

 

7209161000

 

7209169000

 

7209171000

 

7209179000

 

7209181000

 

7209189100

 

7209189900

 

7209250000

 

7209261000

 

7209269000

 

7209271000

 

7209279000

 

7209281000

 

7209289000

 

7209908010

 

7210110010

 

7210122010

 

7210128010

 

7210200010

 

7210300010

 

7210410010

 

7210490010

 

7210500010

 

7210610010

 

7210690010

 

7210701010

 

7210708010

 

7210903010

 

7210904010

 

7210908091

 

7211140090

 

7211190090

 

7211232010

 

7211233010

 

7211233091

 

7211238010

 

7211238091

 

7211290010

 

7211908010

 

7212101000

 

7212109011

 

7212200011

 

7212300011

 

7212402010

 

7212402091

 

7212408011

 

7212502011

 

7212503011

 

7212504011

 

7212506111

 

7212506911

 

7212509013

 

7212600011

 

7212600091

 

7219211000

 

7219219000

 

7219221000

 

7219229000

 

7219230000

 

7219240000

 

7219310000

 

7219321000

 

7219329000

 

7219331000

 

7219339000

 

7219341000

 

7219349000

 

7219351000

 

7219359000

 

7225401290

 

7225409000


II PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


III PRIEDAS

Image

Image

Image

Image


IV PRIEDAS

СПИСЪК НА КОМПЕТЕНТНИТЕ НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИ

LISTA DE LAS AUTORIDADES NACIONALES COMPETENTES

SEZNAM PŘÍSLUŠNÝCH VNITROSTÁTNÍCH ORGÁNŮ

LISTE OVER KOMPETENTE NATIONALE MYNDIGHEDER

LISTE DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DER MITGLIEDSTAATEN

PÄDEVATE RIIKLIKE ASUTUSTE NIMEKIRI

ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΕΚΔΟΣΗΣ ΑΔΕΙΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

LIST OF THE COMPETENT NATIONAL AUTHORITIES

LISTE DES AUTORITÉS NATIONALES COMPÉTENTES

ELENCO DELLE COMPETENTI AUTORITÀ NAZIONALI

VALSTU KOMPETENTO IESTĀŽU SARAKSTS

ATSAKINGŲ NACIONALINIŲ INSTITUCIJŲ SĄRAŠAS

AZ ILLETÉKES NEMZETI HATÓSÁGOK LISTÁJA

LISTA TAL-AWTORITAJIET NAZZJONALI KOMPETENTI

LIJST VAN BEVOEGDE NATIONALE INSTANTIES

WYKAZ WŁAŚCIWYCH ORGANÓW KRAJOWYCH

LISTA DAS AUTORIDADES NACIONAIS COMPETENTES

LISTA AUTORITĂȚILOR NAȚIONALE COMPETENTE

ZOZNAM PRÍSLUŠNÝCH ŠTÁTNYCH ORGÁNOV

SEZNAM PRISTOJNIH NACIONALNIH ORGANOV

LUETTELO TOIMIVALTAISISTA KANSALLISISTA VIRANOMAISISTA

FÖRTECKNING ÖVER BEHÖRIGA NATIONELLA MYNDIGHETER

 

BELGIQUE/BELGIË

Service public fédéral de l'économie, des PME, des classes moyennes et de l'énergie

Direction générale du potentiel économique

Service des licences

Rue de Louvain 44

B-1000 Bruxelles

Fax (32-2) 277 50 63

Federale Overheidsdienst Economie, KMO,

Middenstand & Energie

Algemene Directie Economisch Potentieel

Dienst Vergunningen

Leuvenseweg 44

B-1000 Brussel

Fax (32-2) 277 50 63

 

DANMARK

Erhvervs- og Byggestyrelsen

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Langelinie Allé 17

DK-2100 København Ø

Fax: (45) 35 46 60 01

 

DEUTSCHLAND

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle,

(BAFA)

Frankfurter Straße 29—35

D-65760 Eschborn 1

Fax: (49) 6196 90 88 00

 

БЪЛГАРИЯ

Министерство на икономиката и енергетиката

дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“

ул. „Славянска“ № 8

1052 София

Факс: (359-2) 981 50 41

Fax (359-2) 980 47 10

 

ČESKÁ REPUBLIKA

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Licenční správa

Na Františku 32

CZ-110 15 Praha 1

Fax: (420) 224 21 21 33

 

FRANCE

Ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Direction générale des entreprises

Sous-direction des biens de consommation

Bureau textile-importations

Le Bervil

12, rue Villiot

F-75572 Paris Cedex 12

Fax (33) 153 44 91 81

 

ITALIA

Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per la Politica Commerciale

DIV. III

Viale America, 341

I-00144 Roma

Tel. (39) 06 59 64 24 71/59 64 22 79

Fax (39) 06 59 93 22 35/59 93 26 36

E-mail: polcom3@mincomes.it

 

EESTI

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium

Harju 11

EE-15072 Tallinn

Faks: +372 631 3660

 

IRELAND

Department of Enterprise, Trade and Employment

Import/Export Licensing, Block C

Earlsfort Centre

Hatch Street

IE-Dublin 2

Fax: +353-1-631 25 62

 

ΕΛΛΑΣ

Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών

Γενική Διεύθυνση Διεθνούς Οικονομικής Πολιτικής

Διεύθυνση Καθεστώτων Εισαγωγών-Εξαγωγών,

Εμπορικής Άμυνας

Κορνάρου 1

GR-105 63 Αθήνα

Φαξ (30-210) 328 60 94

 

ESPAÑA

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Secretaría General de Comercio Exterior

Subdirección General de Comercio Exterior de Productos Industriales

Paseo de la Castellana 162

E-28046 Madrid

Fax: +34-91 349 38 31

 

ΚΥΠΡΟΣ

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Υπηρεσία Εμπορίου

Μονάδα Έκδοσης Αδειών Εισαγωγής/Εξαγωγής

Οδός Ανδρέα Αραούζου Αρ. 6

CY-1421 Λευκωσία

Φαξ (357) 22 37 51 20

 

LATVIJA

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija

Brīvības iela 55

LV-1519 Rīga

Fakss: +371-728 08 82

 

LIETUVA

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

Prekybos departamentas

Gedimino pr. 38/2

LT-01104 Vilnius

Faks. +370-5-26 23 974

 

LUXEMBOURG

Ministère de l’économie et du commerce extérieur

Office des licences

BP 113

L-2011 Luxembourg

Fax (352) 46 61 38

 

MAGYARORSZÁG

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal

Margit krt. 85.

HU-1024 Budapest

Fax: (36-1) 336 73 02

 

MALTA

Diviżjoni għall-Kummerċ

Servizzi Kummerċjali

Lascaris

MT-Valletta CMR02

Fax: (356) 25 69 02 99

 

NEDERLAND

Belastingdienst/Douane centrale dienst voor in- en uitvoer

Postbus 30003, Engelse Kamp 2

NL-9700 RD Groningen

Fax (31-50) 523 23 41

 

ÖSTERREICH

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Außenwirtschaftsadministration

Abteilung C2/2

Stubenring 1

A-1011 Wien

Fax: (43-1) 7 11 00/83 86

 

ROMÂNIA

Ministerul pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii, Comerț, Turism și Profesii Liberale

Direcția Generală Politici Comerciale

Str. Ion Câmpineanu, nr. 16

București, sector 1

Cod poștal 010036

Tel. (40-21) 315 00 81

Fax (40-21) 315 04 54

e-mail: clc@dce.gov.ro

 

SLOVENIJA

Ministrstvo za finance

Carinska uprava Republike Slovenije

Carinski urad Jesenice

Spodnji plavž 6C

SI-4270 Jesenice

Faks (386-4) 297 44 72

 

SLOVENSKO

Odbor obchodnej politiky

Ministerstvo hospodárstva

Mierová 19

827 15 Bratislava 212

Slovenská republika

Fax: (421-2) 48 54 31 16

 

SUOMI/FINLAND

Tullihallitus

PL 512

FI-00101 Helsinki

Faksi +358-20-492 28 52

Tullstyrelsen

PB 512

FI-00101 Helsingfors

Fax +358-20-492 28 52

 

POLSKA

Ministerstwo Gospodarki

Plac Trzech Krzyży 3/5

00-507 Warszawa

Polska

Fax: (48-22) 693 40 21/693 40 22

 

PORTUGAL

Ministério das Finanças e da Administração Pública

Direcção-Geral das Alfândegas e dos Impostos

Especiais sobre o Consumo

Rua da Alfândega, n.o 5, r/c

P-1149-006 Lisboa

Fax: (+351) 218 81 39 90

 

SVERIGE

Kommerskollegium

Box 6803

S-113 86 Stockholm

Fax (46-8) 30 67 59

 

UNITED KINGDOM

Department of Trade and Industry

Import Licensing Branch

Queensway House — West Precinct

Billingham

UK-TS23 2NF

Fax (44-1642) 36 42 69


V PRIEDAS

KIEKYBINĖS NORMOS

Gaminiai

Tonos per metus

SA. Plokšti gaminiai

SA1. Ritiniai

87 125

SA2. Sunkioji plokštė

0

SA3. Kiti plokšti gaminiai

117 875


24.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/19


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1341/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo, nuostatos, susijusios su projektais, iš kurių gaunamos pajamos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 161 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento pritarimą (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

atsižvelgdami į Regionų komiteto nuomonę,

kadangi:

(1)

2007–2013 m. programavimo laikotarpiui taikyta reglamentavimo sistema buvo perengta ir suderinta, siekiant paskatinti fondų veiklos programavimo ir valdymo supaprastinimą, jų teikiamos paramos veiksmingumą ir įgyvendinimo subsidiarumą.

(2)

Nustatytas tikslesnis ir griežtesnis projektų, iš kurių gaunamos pajamos, kuriems taikomos Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 (3), 55 straipsnio nuostatos, nagrinėjimo būdas, pagrįstas didžiausių tinkamų finansuoti išlaidų apskaičiavimu.

(3)

Taikant 55 straipsnio nuostatas, išryškėjo daug sunkumų (įskaitant neproporcingai didelę administracinę naštą), kurios kyla visų pirma administruojant Europos socialinio fondo bendrai finansuojamus veiksmus ir Europos regioninės plėtros fondo (ERPF) arba Sanglaudos fondo finansuojamus smulkius veiksmus.

(4)

Šie sunkumai gali neigiamai paveikti veiklos valdymą, ypač vykdant Bendrijos prioritetinių sričių, tokių kaip aplinkosauga, socialinė įtrauktis, moksliniai tyrimai, inovacijos ar energetika, projektus, ir administracinės naštos aspektu. Todėl 55 straipsnis turėtų būti supaprastintas.

(5)

Supaprastinimas turėtų būti taikomas visiems projektams, kuriems struktūrinių fondų arba Sanglaudos fondo parama teikiama iš 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu. Todėl turėtų būti numatytas jo taikymas atgal.

(6)

Todėl Reglamentas (EB) Nr. 1083/2006 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 5 dalis pakeičiama taip:

„5.   Šio straipsnio 1–4 dalių nuostatos taikomos tik ERPF arba Sanglaudos fondo bendrai finansuojamiems veiksmams, kurių bendrosios išlaidos viršija 1 000 000 EUR.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2006 m. rugpjūčio 1 d. visiems veiksmams, kuriems struktūrinių fondų arba Sanglaudos fondo parama teikiama 2007–2013 m.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  2008 m. gruodžio 16 d. pritarimas (dar nepaskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(2)  2008 m. gruodžio 17 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.


24.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/20


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1342/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

nustatantis menkių išteklių ir šių išteklių žvejybos būdų daugiametį planą ir panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 423/2004

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2004 m. vasario 26 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 423/2004, nustatantis menkių išteklių atkūrimo priemones (2), skirtas menkių ištekliams Kategato sąsiauryje, Šiaurės jūroje, įskaitant Skagerako sąsiaurį ir rytinę Lamanšo sąsiaurio dalį, į vakarus nuo Škotijos ir Airijos jūroje saugiai atkurti, kad jie per penkerių–dešimties metų laikotarpį pasiektų mokslininkų rekomenduojamą prevencinį dydį.

(2)

Naujausioje Tarptautinės jūrų tyrinėjimo tarybos (ICES) mokslinėje rekomendacijoje nurodyta, kad sugaunamų menkių kiekio sumažinimas, kurį lėmė bendros pastangos, susijusios su bendru leidžiamu sugauti kiekiu (BLSK), techninėmis priemonėmis ir papildomomis žvejybos pastangų valdymo priemonėmis, įskaitant stebėseną ir kontrolę siekiant užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, nėra pakankamas, kad mirtingumas dėl žvejybos sumažėtų iki lygio, kuris būtinas menkių ištekliams atkurti; nėra aiškių kurio nors iš keturių menkių išteklių grupių, kurioms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 423/2004, atkūrimo požymių, nors atrodo, kad išteklių Šiaurės jūroje padėtis šiek tiek pagerėjo.

(3)

Būtina sugriežtinti priemones ir nustatyti ilgalaikį planą, kad būtų pasiektas tausus menkių išteklių naudojimas, atsižvelgiant į tausią žvejybą užtikrinantį didžiausią sugavimų kiekį.

(4)

Remiantis naujausia pateikta moksline informacija, visų pirma duomenimis apie ilgalaikes jūrų ekosistemų tendencijas, negalima tiksliai nustatyti pageidaujamų ilgalaikių biomasės lygių. Todėl bet kuriame ilgalaikiame plane biomase grindžiamas tikslas turėtų būti pakeistas mirtingumu dėl žvejybos grindžiamu tikslu, kuris turėtų būti taikomas ir leidžiamiems žvejybos pastangų lygiams.

(5)

Šiaurės jūros menkių ištekliumi dalijamasi su Norvegija; jis yra bendrai valdomas. Priemonėmis, numatytomis šiame reglamente, turėtų būti deramai atsižvelgiama į konsultacijas su Norvegija pagal Europos ekonominės bendrijos ir Norvegijos Karalystės Susitarimą dėl žvejybos (3).

(6)

Jei Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komitetas (STECF), neturėdamas pakankamai tikslios ir reprezentatyvios informacijos, negali patarti dėl BLSK, turėtų būti priimtos nuostatos, užtikrinančios, kad BLSK būtų nustatomi nuolat, net jei trūksta kokybiškų duomenų.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad būtų įgyvendinti tikslai, susiję su mirtingumo dėl žvejybos koeficientu, ir sudaryti sąlygas sumažinti į jūrą išmetamų žuvų kiekį, reikia nustatyti ir daugiametę strategiją atitinkančias žvejybos galimybes, išreikštas žvejybos pastangomis. Tokias žvejybos galimybes, kiek įmanoma, reikėtų apibrėžti pagal žvejybos įrankių rūšis, atsižvelgiant į dabartinę žvejybos praktiką. Tikslinga numatyti periodinę valdymo sistemos veiksmingumo peržiūrą ir užtikrinti, kad žvejybos pastangų reguliavimo sistema būtų peržiūrima visų pirma tada, kai pasiekiamas menkių išteklių lygis, kuriam esant galimas išteklių naudojimas atsižvelgiant į didžiausią tausojamąją žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį.

(8)

Turėtų būti įdiegti nauji mechanizmai, skatinantys žvejus dalyvauti menkių žvejybos vengimo programose. Tokios programos, pagal kurias vengiama gaudyti menkes ar skatinama mažinti išmetimą į jūrą, būtų sėkmingesnės, jeigu jos būtų rengiamos bendradarbiaujant su žvejybos pramone; vadinasi, tokios programos, parengtos su valstybėmis narėmis, turėtų būti laikomos veiksminga priemone tausumui skatinti; todėl turėtų būti skatinama tokias programas rengti. Be to, valstybės narės turėtų naudotis savo galiomis taip paskirstyti galimybes žvejoti menkių išteklius, kad jų žvejai būtų skatinami žvejoti selektyvesniais ir mažiau aplinkai kenkiančiais būdais.

(9)

Sugautų kiekių apribojimų nustatymas ir paskirstymas, mažiausių ir prevencinių išteklių kiekių bei mirtingumo dėl žvejybos koeficientų nustatymas, taip pat didžiausių leidžiamų žvejybos pastangų nustatymas kiekvienai valstybei narei bei kiekvienai žvejybos pastangų grupei ir šiame reglamente nustatytos žvejybos pastangų sistemos netaikymas tam tikroms laivų grupėms yra bendrai žuvininkystės politikai labai svarbios priemonės. Reikia, kad Taryba pati turėtų teisę tiesiogiai naudotis įgyvendinamosiomis galiomis šiose specifinėse srityse.

(10)

Priemonės, kurios yra būtinos norint įgyvendinti tam tikras šio reglamento nuostatas, visų pirma susijusias su žvejybos pastangų apribojimų patikslinimu atsižvelgiant į Tarybos nustatytas didžiausias leidžiamas žvejybos pastangas, turėtų būti tvirtinamos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgaliojimais tvarką (4).

(11)

Be 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2847/93, nustatančiame bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (5), nustatytų kontrolės priemonių, turėtų būti nustatytos ir kitos kontrolės priemonės, kad būtų užtikrintas šiame reglamente nustatytų priemonių laikymasis.

(12)

Turėtų būti nustatytos taisyklės, kuriomis būtų atsižvelgta į atitinkamų išteklių būklę ir pagal kurias šiame reglamente numatytas ilgalaikis planas būtų laikomas atkūrimo planu, kaip apibrėžta 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (6) 5 straipsnyje, ir 2006 m. liepos 27 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1198/2006 dėl Europos žuvininkystės fondo (7) 21 straipsnio a dalies i punkto tikslais arba, kaip alternatyva, valdymo planu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 6 straipsnyje, ir Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 1 straipsnio a dalies iv punkto tikslais.

(13)

Reglamentas (EB) Nr. 423/2004 turėtų būti panaikintas ir pakeistas šiuo reglamentu,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS IR SĄVOKOS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomas keturių menkių išteklių grupių, atitinkančių šiuos geografinius rajonus, planas:

a)

Kategato sąsiauris;

b)

Šiaurės jūra, Skagerako sąsiauris ir rytinė Lamanšo sąsiaurio dalis;

c)

rajonas į vakarus nuo Škotijos;

d)

Airijos jūra.

2 straipsnis

Sąvokos

Šio reglamento tikslais, greta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnyje nustatytų sąvokų, taikomos šios sąvokos:

a)

žvejybos pastangų grupė – valstybės narės, kuriai nustatytos didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos, valdymo vienetas. Ji apibrėžiama pagal I priede išvardytas žvejybos įrankių grupes ir rajonus;

b)

sudėtinė žvejybos pastangų grupė – visos valstybių narių žvejybos pastangų grupės, kurioms priskiriama ta pati žvejybos įrankių grupė ir rajonas;

c)

sugautų žuvų kiekis pastangų vienetui (CPUE) – sugautų menkių kiekis, išreikštas gyvu svoriu, tenkantis vienam žvejybos pastangų, išreikštų laivo pajėgumo, matuojamo kilovatais, ir žvejybos dienų per metus skaičiaus sandauga, vienetui per metus;

d)

atitinkamos amžiaus grupės – 3, 4 ir 5 metų amžiaus menkės Kategato sąsiauryje; 2, 3 ir 4 metų amžiaus menkės Airijos jūroje, Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje; 2, 3, 4 ir 5 metų amžiaus menkės rajone į vakarus nuo Škotijos; ar kitos amžiaus grupės, kurios yra tinkamos pagal STECF rekomendaciją.

3 straipsnis

Geografinių rajonų ribos

Šiame reglamente taikomos šios geografinių rajonų ribų geografinės apibrėžtys:

a)

Kategato sąsiauris – ta ICES pažymėto IIIa kvadrato dalis, kuri šiaurėje apribota linija, brėžiama nuo Skagen švyturio iki Tistlarna švyturio ir nuo šio taško iki artimiausio taško Švedijos pakrantėje, o pietuose – nuo Hasenore iki Gnibens Spids, nuo Korshage iki Spodsbjerg ir nuo Gilbjerg Hoved iki Kullen brėžiama linija;

b)

Šiaurės jūra – ICES IV parajonis ir ta ICES IIIa kvadrato dalis, kuri yra už Skagerako ir Kategato sąsiaurio ribų, bei ta ICES IIa kvadrato dalis, kuri yra vandenyse, į kuriuos valstybės narės turi suverenias teises arba kuriuose jos turi jurisdikciją;

c)

Skagerako sąsiauris – ta ICES IIIa kvadrato dalis, kuri vakaruose apribota linija, brėžiama nuo Hanstholm švyturio iki Lindesnes švyturio, o pietuose – nuo Skagen švyturio iki Tistlarna švyturio ir nuo šio taško iki artimiausio taško Švedijos pakrantėje brėžiama linija;

d)

rytinė Lamanšo sąsiaurio dalis – ICES VIId kvadratas;

e)

Airijos jūra – ICES VIIa kvadratas;

f)

rajonas į vakarus nuo Škotijos – ICES VIa kvadratas ir ta ICES Vb kvadrato dalis, kuri yra vandenyse, į kuriuos valstybės narės turi suverenias teises arba kuriuose jos turi jurisdikciją.

4 straipsnis

Žvejybos pastangų apskaičiavimas

Šiame reglamente žvejybos pastangos, kuriomis naudojasi laivų grupė, apskaičiuojamos kaip kiekvieno laivo pajėgumo, matuojamo kilovatais, verčių ir dienų, kurias kiekvienas laivas buvo I priede nurodytame rajone, sandaugų suma. Diena, kurią laivas būna rajone – bet koks 24 valandų tęstinis laikotarpis (arba jo dalis), kurį laivas būna tame rajone ir nebūna uoste.

5 straipsnis

Plano tikslas

1.   1 straipsnyje nurodytu planu užtikrinama, kad menkių ištekliai būtų tausiai naudojami taikant didžiausio tausojamąją žvejybą užtikrinančio sužvejotų žuvų kiekio principą.

2.   1 dalyje nustatytas tikslas pasiekiamas išlaikant tokį atitinkamų amžiaus grupių menkių mirtingumo dėl žvejybos koeficientą:

Ištekliai

Mirtingumo dėl žvejybos koeficientas

Menkės Kategato sąsiauryje

0,4

Menkės rajone į vakarus nuo Škotijos

0,4

Menkės Airijos jūroje

0,4

3.   Menkių išteklių Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje atveju 1 dalyje nustatytas tikslas pasiekiamas išlaikant atitinkamų amžiaus grupių menkių mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, nurodytą 8 straipsnyje.

II   SKYRIUS

BENDRAS LEIDŽIAMAS SUGAUTI KIEKIS

6 straipsnis

Mažiausios ir prevencinės normos

Kiekvienos iš menkių išteklių grupės mažiausios ir prevencinės neršiančių žuvų biomasės normos yra šios:

Ištekliai

Mažiausios neršiančių žuvų biomasės normos

(tonomis)

Prevencinės neršiančių žuvų biomasės normos

(tonomis)

Menkės Kategato sąsiauryje

6 400

10 500

Menkės Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje

70 000

150 000

Menkės rajone į vakarus nuo Škotijos

14 000

22 000

Menkės Airijos jūroje

6 000

10 000

7 straipsnis

Menkių išteklių BLSK Kategato sąsiauryje, rajone į vakarus nuo Škotijos ir Airijos jūroje nustatymo tvarka

1.   Taryba kasmet priima sprendimą dėl kiekvieno iš menkių išteklių kitų metų BLSK Kategato sąsiauryje, rajone į vakarus nuo Škotijos ir Airijos jūroje. BLSK apskaičiuojamas iš viso sugaunamo menkių kiekio, kuris pagal ICES prognozes laikomas atitinkančiu 2 ir 3 dalyse nurodytus mirtingumo dėl žvejybos koeficientus, atėmus toliau nurodytus kiekius:

a)

žuvų kiekį, kuris lygus numatomam į jūrą išmetamų menkių, priklausančių atitinkamai išteklių grupei, kiekiui;

b)

tam tikrais atvejais kiekį, kuris atitinka kitus menkių mirtingumo dėl žvejybos dėl kitų susijusių priežasčių mastą; šis kiekis nustatomas remiantis Komisijos pasiūlymu.

2.   Remiantis STECF rekomendacija BLSK turi atitikti visas toliau nurodytas sąlygas:

a)

jei STECF prognozuojamas išteklių dydis metų, kuriems nustatomas BLSK, sausio 1 d. yra mažesnis nei 6 straipsnyje nustatyta mažiausia neršiančių žuvų biomasės norma, tais metais, kuriems nustatomas specialus BLSK, taikomas 25 % mažesnis mirtingumo dėl žvejybos koeficientas nei praėjusiais metais taikytas mirtingumo dėl žvejybos koeficientas;

b)

jei STECF prognozuojamas išteklių dydis metų, kuriems nustatomas BLSK, sausio 1 d. yra mažesnis nei 6 straipsnyje nustatyta mažiausia neršiančių žuvų biomasės norma arba yra didesnis ar lygus 6 straipsnyje nustatytai mažiausiai neršiančių žuvų biomasės normai, tais metais, kuriems nustatomas specialus BLSK, taikomas 15 % mažesnis mirtingumo dėl žvejybos koeficientas nei praėjusiais metais taikytas mirtingumo dėl žvejybos koeficientas; ir

c)

jei STECF prognozuojamas išteklių dydis metų, kuriems nustatomas BLSK, sausio 1 d. yra didesnis nei 6 straipsnyje nustatyta prevencinė neršiančių žuvų biomasės norma arba jai lygus, tais metais, kuriems nustatomas specialus BLSK, taikomas 10 % mažesnis mirtingumo dėl žvejybos koeficientas nei praėjusiais metais taikytas mirtingumo dėl žvejybos koeficientas.

3.   Jei taikant 2 dalies b ir c punktus, remiantis STECF rekomendacija, mirtingumo dėl žvejybos koeficientas būtų mažesnis nei 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas mirtingumo dėl žvejybos koeficientas, Taryba nustato tokį BLSK, kurį taikant mirtingumo dėl žvejybos koeficientas pasiektų tame straipsnyje nurodytą koeficientą.

4.   Pateikdamas rekomendaciją pagal šio straipsnio 2 ir 3 dalis, STECF daro prielaidą, kad metais, ėjusiais prieš tuos metus, kuriems nustatomas specialus BLSK, ištekliai buvo žvejojami taip, kad mirtingumo dėl žvejybos koeficientas patikslintas tiek, kiek sumažėjo tais metais taikytos didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos.

5.   Nepaisydama 2 dalies a, b ir c punktų ir 3 dalies, Taryba nenustato tokio BLSK, kuris būtų daugiau nei 20 % mažesnis ar didesnis nei praėjusiais metais nustatytas BLSK.

8 straipsnis

Menkių išteklių BLSK Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje nustatymo tvarka

1.   Taryba kasmet priima sprendimą dėl kiekvieno iš menkių išteklių kitų metų BLSK Šiaurės jūroje, Skagerako sąsiauryje ir rytinėje Lamanšo sąsiaurio dalyje. BLSK apskaičiuojamas taikant 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose išdėstytas mažinimo taisykles.

2.   Visų pirma BLSK apskaičiuojamas pagal 3 ir 5 dalis. Nuo tų metų, kuriais BLSK, gautas taikant 3 ir 5 dalis, būtų mažesnis nei BLSK, gautas taikant 4 ir 5 dalis, BLSK apskaičiuojamas pagal 4 ir 5 dalis.

3.   Pradinis BLSK neviršija lygio, atitinkančio mirtingumą dėl žvejybos, kuris yra numatomo atitinkamo amžiaus grupių mirtingumo dėl žvejybos 2008 m. dalis, taip: 75 % BLSK 2009 m., 65 % BLSK 2010 m. ir tolesniais metais taikant tolesnį mažinimą po 10 %;

4.   Vėliau, jei išteklių dydis metų, ėjusių prieš tuos metus, kuriais taikomas BLSK, sausio 1 d. yra:

a)

didesnis nei neršiančių žuvų biomasės norma, BLSK atitinka atitinkamų amžiaus grupių mirtingumo dėl žvejybos koeficientą 0,4;

b)

didesnis nei mažiausia neršiančių žuvų biomasės norma ir mažesnis nei prevencinė neršiančių žuvų biomasės norma, BLSK neviršija lygio, dėl kurio atitinkamų amžiaus grupių mirtingumo dėl žvejybos koeficientas būtų lygus šiai formulei:

0,4 – (0,2* (prevencinė neršiančių žuvų biomasės norma – neršiančių žuvų biomasė) / (prevencinė neršiančių žuvų biomasės norma – mažiausia neršiančių žuvų biomasės norma));

c)

lygus neršiančių žuvų biomasės normai ar mažesnis už ją, BLSK neviršija atitinkamų amžiaus grupių mirtingumo dėl žvejybos koeficientą 0,2 atitinkančio lygio.

5.   Nepaisant 3 ir 4 dalių, Taryba nenustato tokio 2010 m. ir vėlesnių metų BLSK, kurie būtų daugiau nei 20 % mažesnis ar didesnis nei praėjusiais metais nustatyti BLSK.

6.   Jei trejus metus iš eilės 1 dalyje nurodyti menkių ištekliai naudojami taikant mirtingumo dėl žvejybos koeficientą, kuris yra artimas 0,4, Komisija įvertina šio straipsnio taikymą ir prireikus pasiūlo atitinkamas priemones dėl jo dalinio pakeitimo siekdama užtikrinti naudojimą, atsižvelgiant į didžiausią tausojamąją žvejybą užtikrinantį sužvejotų žuvų kiekį.

9 straipsnis

BLSK nustatymo tvarka, kai trūksta kokybiškų duomenų

Jei STECF neturėdamas pakankamai tikslios ir reprezentatyvios informacijos negali pateikti rekomendacijos, kuria remdamasi Taryba galėtų pagal 7 ar 8 straipsnį nustatyti BLSK, Taryba nusprendžia taip:

a)

jei STECF rekomenduoja, kad sugaunamų menkių kiekį reikėtų sumažinti iki kuo mažesnio lygio, nustatomas BLSK, kuris yra 25 % mažesnis nei praėjusių metų BLSK;

b)

visais kitais atvejais nustatomas BLSK, kuris yra 15 % mažesnis nei praėjusių metų BLSK, nebent STECF nurodo, jog tai netikslinga.

10 straipsnis

Priemonių koregavimas

1.   Kai pasiektas 5 straipsnio 2 dalyje nurodytas siektinas mirtingumo dėl žvejybos koeficientas arba tuo atveju, jei STECF rekomenduoja, kad šis siektinas koeficientas arba 6 straipsnyje nurodytos mažiausios ir prevencinės neršiančių žuvų biomasės normos arba 7 straipsnio 2 dalyje nurodyti mirtingumo dėl žvejybos koeficientai nebegali užtikrinti, kad išliktų nedidelė išteklių išeikvojimo rizika ir būtų išlaikytas didžiausias tausojamąją žvejybą užtikrinantis sužvejotų žuvų kiekis, Taryba priima sprendimą, nustatantį kitas šių normų ir koeficientų vertes.

2.   Kai, STECF vertinimu, kurių nors menkių išteklių nepavyksta tinkamai atkurti, Taryba priima sprendimą:

a)

kuriuo atitinkamiems ištekliams nustatomas mažesnis nei 7, 8 ir 9 straipsniuose numatytas BLSK;

b)

kuriuo nustatomos mažesnės nei 12 straipsnyje numatytos didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos;

c)

kuriuo atitinkamai nustatomos susijusios sąlygos.

III   SKYRIUS

ŽVEJYBOS PASTANGŲ RIBOJIMAS

11 straipsnis

Žvejybos pastangų sistema

1.   Be 7, 8 ir 9 straipsniuose numatytų BLSK, dar nustatoma žvejybos pastangų sistema, pagal kurią valstybėms narėms kasmet kaip žvejybos pastangos paskirstomos žvejybos galimybės.

2.   Taryba, remdamasi Komisijos pasiūlymu ir 3 dalyje nurodyta valstybių narių pateikta informacija bei STECF rekomendacijomis gali neįtraukti kai kurių laivų grupių taikant žvejybos pastangų sistemą, jei:

a)

turimi tinkami duomenys apie sugaunamus ir į jūrą išmetamus menkių kiekius, kad STECF galėtų įvertinti kiekvienos atitinkamos laivų grupės sugaunamo menkių kiekio procentinę dalį;

b)

STECF įvertinta sugaunamų menkių kiekių procentinė dalis neviršija 1,5 % viso kiekvienos atitinkamos laivų grupės sugaunamų kiekių; ir

c)

šių laivų grupių įtraukimas į žvejybos pastangų sistemą būtų jų bendram poveikiui menkių ištekliams neproporcinga administracinė našta.

Jei STECF negali įvertinti, ar šios sąlygos toliau tenkinamos, Taryba įtraukia kiekvieną atitinkamą laivų grupę į žvejybos pastangų sistemą.

3.   Valstybės narės kasmet teikia Komisijai ir STECF informaciją, kurios reikia norint nustatyti, kad laikantis išsamių taisyklių, kurias turi patvirtinti Komisija, yra ir tebėra tenkinamos pirmiau nurodytos sąlygos.

12 straipsnis

Žvejybos pastangų paskirstymas

1.   Taryba kasmet priima sprendimą dėl didžiausių kiekvienai valstybei narei leidžiamų žvejybos pastangų kiekvienai žvejybos pastangų grupei.

2.   Didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos apskaičiuojamos remiantis bazine verte, kuri nustatoma taip:

a)

pirmaisiais šio reglamento taikymo metais kiekvienai pastangų grupei bazinė vertė nustatoma imant 2004–2006 m. arba 2005–2007 m., atsižvelgiant į atitinkamos valstybės narės pageidavimą, STECF rekomendacija pagrįstą vidutinį žvejybos pastangų lygį, išreikštą kW-dienomis;

b)

vėlesniais šio reglamento taikymo metais bazinė vertė yra lygi ankstesnių metų didžiausioms leidžiamoms žvejybos pastangoms.

3.   Žvejybos pastangų grupės, kurioms taikomas metinis didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos patikslinimas, tvirtinamos tokiu būdu:

a)

laivų sugaunamų menkių kiekis kiekvienoje žvejybos pastangų grupėje vertinamas remiantis valstybių narių pateiktais duomenimis pagal 2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (8) 18, 19 ir 20 straipsnius;

b)

kiekvienam iš šio reglamento I priede apibrėžtų rajonų parengiamas sudėtinių žvejybos pastangų grupių sąrašas nurodant atitinkamą jų sugaunamų menkių kiekį, įskaitant į jūrą išmetamų sugautų žuvų kiekį. Šis sąrašas išdėstomas didėjančia tvarka pagal sugaunamų menkių kiekį kiekvienoje žvejybos pastangų grupėje;

c)

pagal b punktą rengiamuose sąrašuose bendras sugaunamų menkių kiekis apskaičiuojamas, kaip išdėstyta toliau. Kiekvienai sudėtinei žvejybos pastangų grupei suma apskaičiuojama remiantis tos žvejybos pastangų grupės sugaunamų menkių kiekiu bei visų sudėtinių pastangų grupių sugaunamų menkių kiekiu, nurodytu pirmesniuose sąrašo įrašuose;

d)

pagal c punktą apskaičiuojamas bendras sugaunamų menkių kiekis apskaičiuojamas kaip procentinė bendro sugaunamų menkių kiekio, tenkančio visoms sudėtinėms žvejybos pastangų grupėms tame pačiame rajone, dalis.

4.   Sudėtinėms žvejybos pastangų grupėms, kurių bendro sugaunamo menkių kiekio procentinė dalis pagal 3 dalies b punktą yra lygi 20 % arba yra didesnė, taikomi metiniai patikslinimai pagal atitinkamas žvejybos pastangų grupes. Atitinkamų grupių didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos apskaičiuojamos taip:

a)

jei taikomas 7 ar 8 straipsnis, bazinė vertė sumažinama tokia procentine verte, kuria yra patikslintas pagal šiuos straipsnius taikomas mirtingumo dėl žvejybos koeficientas;

b)

jei taikomas 9 straipsnis, bazinė žvejybos pastangų vertė patikslinama tokia procentine verte, kuria yra sumažintas BLSK.

5.   Kitoms 4 dalyje nenurodytoms žvejybos pastangų grupėms taikomas didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos nekeičiamos ir paliekamos bazinės vertės dydžio.

13 straipsnis

Papildomų žvejybos pastangų paskirstymas didelio selektyvumo žvejybos įrankiams ir žvejybos reisams, kurių metu vengiama žvejoti menkes

1.   Valstybės narės gali padidinti didžiausias leidžiamas žvejybos pastangas žvejybos pastangų grupėms, kurioms žvejybos pastangos buvo patikslintos pagal 12 straipsnio 4 dalį bei laikantis 2–7 dalyse išdėstytų sąlygų.

2.   Didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos gali būti didinamos žvejybos pastangų grupėse, kuriose vienas ar daugiau laivų žvejybos veiklą:

a)

vykdo laive turimu tik vienu reglamentuojamu žvejybos įrankiu, dėl kurio techninių savybių remiantis STECF įvertintu moksliniu tyrimu joms sudaroma galimybė sugauti mažiau nei 1 % menkių (didelio selektyvumo žvejybos įrankis);

b)

sudaro galimybę sugauti tokį menkių kiekį, kuris mažesnis nei 5 % bendro sugaunamo žuvų kiekio per vieną žvejybos reisą (žvejybos reisai, kurių metu vengiama žvejoti menkes);

c)

vyk pagal menkių vengimo arba išmetamų sugautų žuvų kiekio mažinimo planą, tokiu būdu dalyvaujantiems laivams sumažinant menkių mirtingumą dėl žvejybos bent tokiu lygiu, kuris atitinka 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą žvejybos pastangų patikslinimą; arba

d)

vykdo rajone į vakarus nuo Škotijos, į vakarus nuo linijos, nubrėžtos nuosekliai sujungiant rumbo linijomis pozicijas, nurodytas IV priede, nustatytas pagal WGS84 koordinačių sistemą, jei dalyvaujantys laivai turi palydovinio ryšio laivų stebėjimo sistemas (LSS).

3.   2 dalyje nurodyti laivai turi būti stebimi dažniau, visų pirma dėl:

a)

išimtinio didelio selektyvumo žvejybos įrankių naudojimo atitinkamų žvejybos reisų metu pagal 2 dalies a punktą;

b)

į jūrą išmetamų sugautų žuvų kiekio pagal 2 dalies b punktą;

c)

mirtingumo dėl žvejybos mažinimo pagal 2 dalies c punktą;

d)

sugautų ir išmetamų žuvų kiekio, kuris atsiranda į vakarus nuo linijos, nurodytos 2 dalies d punkte,

laikantis nuostatų dėl reguliaraus duomenų teikimo valstybei narei apie tuose punktuose nustatytų specialių sąlygų laikymąsi.

4.   Žvejybos pastangų padidėjimas pagal šį straipsnį apskaičiuojamas kiekvienam iš laivų atitinkamose žvejybos pastangų grupėse, vykdančiose veiklą laikantis 2 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytų specialių sąlygų, ir jis neturi viršyti kiekio, būtino kompensuoti 12 straipsnio 4 dalyje nurodytą žvejybos pastangų patikslinimą dėl tokiai veiklai naudojamų žvejybos įrankių.

5.   Apie visus paskirstytų žvejybos pastangų padidinimus, kuriuos padaro valstybės narės, pranešama Komisija iki metų, kuriais žvejybos pastangų patikslinimo kompensavimas turi įvykti, balandžio 30 d. Pranešime nurodoma išsami informacija apie laivus, vykdančius veiklą laikantis 2 dalies a, b, c ir d punktuose nurodytų specialių sąlygų, vienai žvejybos pastangų grupei tenkančias žvejybos pastangas, kurias, valstybės narės skaičiavimu, tie laivai turi vykdyti tais metais, taip pat sąlygos, kuriomis laivų pastangos stebimos, įskaitant kontrolės nuostatas.

6.   Valstybės narės ne vėliau kaip kiekvienų metų kovo 1 d. praneša Komisijai pastangų kiekius, panaudotus vykdant veiklą per praėjusius metus.

7.   Komisija kasmet prašo STECF palyginti menkių mirtingumo dėl žvejybos mažėjimą, kuris atsirastų taikant 2 dalies c punktą, su mažėjimu, kurio būtų tikimasi patikslinant žvejybos pastangas, kaip nurodyta 12 straipsnio 4 dalyje. Atsižvelgdama į šį vertinimą Komisija gali pasiūlyti žvejybos pastangų patikslinimą, kuris gali būti taikomas kitais metais atitinkamai žvejybos įrankių grupei.

14 straipsnis

Valstybių narių įsipareigojimai

1.   Kiekviena valstybė pasirenka didžiausių leidžiamų žvejybos pastangų paskirstymo atskiriems su jos vėliava plaukiojantiems laivams ar laivų grupei metodą, remdamasi tam tikrais kriterijais, įskaitant, pavyzdžiui:

a)

geros žvejybos praktikos skatinimą, be kita ko, duomenų rinkimo intensyvinimą, į jūrą išmetamų sugautų žuvų kiekio mažinimą ir poveikio žuvų jaunikliams mažinimą;

b)

dalyvavimą bendrose programose, siekiant išvengti bereikalingos menkių priegaudos;

c)

nedidelį poveikį aplinkai, įskaitant suvartojamo kuro ir išmetamą šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį;

d)

proporcingą žvejybos galimybių paskirstymą žvejybos kvotų forma.

2.   Kiekviename iš šio reglamento I priede nurodytų rajonų kiekviena valstybė narė, remdamasi 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1627/94, nustatančiu bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (9), išduoda specialius žvejybos leidimus laivams, plaukiojantiems su jos vėliava ir žvejojantiems tuose rajonuose bei naudojantiems žvejybos įrankius, priklausančius vienai iš šio reglamento I priede nurodytų žvejybos įrankių grupių.

3.   Kiekviename iš I priede nurodytų rajonų bendras laivų, turinčių pagal 2 dalį išduotus specialius žvejybos leidimus, didžiausias pajėgumas, matuojamas kilovatais, neturi viršyti laivų, kurie 2006 m. ar 2007 m. vykdė veiklą naudodami reglamentuojamus žvejybos įrankius ir žvejojo atitinkamame geografiniame rajone, pajėgumo.

4.   Kiekviena valstybė narė sudaro ir tvarko laivų, turinčių 2 dalyje nurodytą specialų leidimą, sąrašą ir paskelbia jį savo oficialioje tinklavietėje, kad su juo galėtų susipažinti Komisija ir kitos valstybės narės.

15 straipsnis

Žvejybos pastangų reguliavimas

Valstybė narės stebi savo laivynų pajėgumus ir veiklą pagal žvejybos pastangų grupes ir imasi atitinkamų veiksmų, jei artėjama prie didžiausių leidžiamų žvejybos pastangų, nustatytų pagal 12 straipsnį, siekdamos užtikrinti, kad pastangos neviršys nustatytų ribų.

16 straipsnis

Keitimasis didžiausiomis leidžiamomis žvejybos pastangomis tarp valstybių narių ir pastangų sugrąžinimas

1.   Pagal 11 straipsnį nustatytas didžiausias leidžiamas žvejybos pastangas atitinkamos valstybės narės gali patikslinti atsižvelgdamos į:

a)

keitimąsi kvotomis, atliekamą pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį; ir

b)

žvejybos galimybių perskirstymą ir (arba) sumažinimą, atliekamą pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 23 straipsnio 4 dalį ir Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 1 dalį ir 32 straipsnio 2 dalį.

2.   Pagal 12 straipsnį nustatytos didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos gali būti patikslintos valstybės narės, kuri nutraukia keitimąsi kvotomis bet kuriame iš 3 straipsnyje paminėtų rajonų, tiek, kiek kvotų ši valstybė narė pasikeitė ataskaitiniu laikotarpiu, kad nustatytų 12 straipsnio 2 dalyje nurodytą bazinę vertę, ir jai reikia papildomų pastangų bet kurioje iš atitinkamų žvejybos pastangų grupių, kad ji pasinaudotų susigrąžintomis kvotomis. Pastangų sugrąžinimą kartu su bendrų leidžiamų žvejybos pastangų sumažinimu turi vykdyti valstybė narė, grąžinusi kvotą susigrąžinančiai valstybei narei, atsižvelgdama į tai, kiek sumažėjo jos žvejybos pastangų grupių turimų menkių žvejybos kvotų kiekis, išskyrus tuo atveju, kai kvotą grąžinanti valstybė narė nepasinaudojo atitinkamomis pastangomis pirmiau nurodytoms bazinėms vertėms nustatyti.

3.   Nepaisant 17 straipsnio 2 dalies, 2009 m. valstybės narės gali pakeisti savo žvejybos pastangų paskirstymą perkeldamos žvejybos pastangas ir pajėgumus iš vieno 3 straipsnyje nurodyto geografinio rajono į kitą, jei šis perkėlimas susijęs su 13 straipsnio 2 dalies a ir b punktuose nurodyta žvejybos veikla. Apie tokius perkėlimus pranešama Komisijai. Atitinkamai pakeičiamos 12 straipsnio 2 dalies a punkte nurodytos didžiausios leidžiamos žvejybos pastangos.

17 straipsnis

Keitimasis didžiausiomis leidžiamomis žvejybos pastangomis tarp žvejybos pastangų grupių

1.   Valstybė narė gali pakeisti jai paskirtų žvejybos pastangų paskirstymą 2–5 dalyse nustatytomis sąlygomis perkeldama žvejybos pajėgumus tarp žvejybos pastangų grupių.

2.   Perkėlimas leidžiamas tarp žvejybos įrankių grupių, bet ne tarp geografinių rajonų, jei atitinkama valstybė narė suteikia Komisijai informaciją apie tos valstybės narės žvejybos pastangas perleidžiančios ir gaunančios įrankių grupių vidutinį sugautų žuvų kiekį pastangų vienetui (CPUE) per pastaruosius trejus metus.

3.   Jei žvejybos pastangas perleidžiančios žvejybos įrankių grupės CPUE yra didesnis nei žvejybos pastangas perimančios žvejybos įrankių grupės CPUE, žvejybos pastangų perleidimas paprastai turi būti vykdomas pagal 1 kW-dienos už 1 kW-dieną principą.

4.   Jei žvejybos pastangas perleidžiančios žvejybos įrankių grupės CPUE yra mažesnis nei žvejybos pastangas gaunančios žvejybos įrankių grupės CPUE, valstybė narė turi taikyti korekcijos koeficientą žvejybos pastangas gaunančios žvejybos įrankių grupės pastangų kiekiui taip, kad pastarosios didesnis CPUE būtų kompensuotas.

5.   Komisija prašo STECF parengti standartinius korekcinius koeficientus, kurie galėtų būti naudojami tam, kad būtų sudarytos palankesnės sąlygos žvejybos pastangų perleidimui tarp skirtingą CPUE turinčių žvejybos įrankių grupių.

IV   SKYRIUS

STEBĖSENA, INSPEKTAVIMAS IR PRIEŽIŪRA

18 straipsnis

Ryšys su Reglamentu (EEB) Nr. 2847/93

Šiame skyriuje numatytos kontrolės priemonės taikomos kartu su Reglamente (EEB) Nr. 2847/93 nurodytomis priemonėmis.

19 straipsnis

Laivo žurnalo patikrinimai

1.   Naudodamosi laivų stebėjimo sistemos (LSS) duomenimis valstybės narės patikrina, ar žvejybos stebėjimo centruose (ŽSC) gauta informacija iš laivų, kuriuose įrengta LSS, atitinka laivo žurnale užregistruotą veiklą. Tokie kryžminiai patikrinimai registruojami kompiuterių nuskaitoma forma ir saugomi trejus metus.

2.   Kiekviena valstybė narė tvarko ir savo oficialioje tinklavietėje skelbia kontaktinius adresus, kuriais pateikiami laivo žurnalai ir iškrovimo deklaracijos.

20 straipsnis

Pirmą kartą iškrautų menkių svėrimas

1.   Žvejybos laivo kapitonas užtikrina, kad visas didesnis nei 300 kg 3 straipsnyje nurodytuose rajonuose sugautas ir Bendrijos uoste iškrautas menkių kiekis būtų sveriamas laive arba iškrovimo uoste prieš parduodant arba prieš išvežant jį į kitą vietą. Svėrimui naudojamas svarstykles patvirtina kompetentingos nacionalinės institucijos. Pasvėrus nustatytas svoris pateikiamas pildant Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 8 straipsnyje nurodytą deklaraciją.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, valstybės narės gali leisti, kad menkės būtų sveriamos valstybės narės teritorijoje vykstančiame žuvų aukcione, jei iškraunant buvo atliktas fizinis inspektavimas, o talpykla, kurioje žuvys tiesiogiai vežamos į žuvų aukcioną, prieš vežant buvo užplombuota ir lieka užplombuota iki pat svėrimo. Transporto dokumente išsamiai pateikiami iškraunant atlikto inspektavimo duomenys.

21 straipsnis

Inspektavimo standartai

Kiekviena valstybė narė, turinti laivų, kuriems taikomas šis reglamentas, nustato specialius inspektavimo standartus. Šie standartai reguliariai peržiūrimi, išnagrinėjus pasiektus rezultatus. Inspektavimo standartai palaipsniui plėtojami tol, kol pasiekiami II priede apibrėžti siektini standartai.

22 straipsnis

Perkrovimo į kitą laivą draudimas

Perkrauti menkes jūroje į kitą laivą 3 straipsnyje nurodytuose geografiniuose rajonuose draudžiama.

23 straipsnis

Nacionalinės kontrolės veiksmų programos

1.   Valstybės narės, turinčios laivų, kuriems taikomas šis reglamentas, pagal III priedą parengia nacionalines kontrolės veiksmų programas.

2.   Iki kiekvienų metų sausio 31 d. valstybės narės, turinčios laivų, kuriems taikomas šis reglamentas, savo oficialiose tinklavietėse paskelbia savo nacionalines kontrolės veiksmų programas ir jų įgyvendinimo tvarkaraštį, kad su jais galėtų susipažinti Komisija ir kitos valstybės narės, kurioms taikomas šis reglamentas.

3.   Komisija bent vieną kartą per metus sušaukia Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto posėdį, kad šis įvertintų, ar laikomasi nacionalinių kontrolės veiksmų programų, skirtų menkių ištekliams, kuriems taikomas šis reglamentas, ir jų rezultatus.

24 straipsnis

Išankstinis pranešimas

1.   Bendrijos žvejybos laivo, kuriame vežama daugiau nei viena menkių tona, kapitonas arba jo atstovas ne vėliau kaip prieš keturias valandas prieš jo laivui įplaukiant į valstybės narės uostą ar iškrovos vietą praneša kompetentingoms tos valstybės narės:

a)

uosto arba iškrovimo vietos pavadinimą;

b)

numatomą atvykimo į tą uostą arba iškrovimo vietą arba laiką;

c)

visų žuvų rūšių, kurių laive laikoma daugiau nei 50 kg, gyvo svorio kiekį kilogramais.

2.   Valstybės narės, kurioje bus iškrauta daugiau nei viena tona menkių, kompetentingos institucijos gali pareikalauti, kad laive laikoma sugauta žuvis nebūtų iškraunama, kol nebus gautas tų institucijų leidimas.

3.   Norėdamas bet kokį laive laikomos žuvies kiekį perkrauti arba išmesti į jūrą arba iškrauti trečiosios šalies uoste arba iškrovimo vietoje Bendrijos žvejybos laivo kapitonas arba jo atstovas vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms praneša 1 dalyje nurodytą informaciją ne vėliau kaip prieš 24 valandas iki perkrovimo arba išmetimo į jūrą arba iškrovimo trečiojoje šalyje.

25 straipsnis

Patvirtinti uostai

1.   Kai numatoma Bendrijoje iš Bendrijos žvejybos laivo iškrauti daugiau nei dvi tonas menkių, laivo kapitonas užtikrina, kad tokie iškrovimai vyktų tik patvirtintuose uostuose.

2.   Kiekviena valstybė narė patvirtina uostus, kuriuose iškraunamas visi dvi tonas viršijantys menkių kiekiai.

3.   Kiekviena valstybė narė savo viešoje tinklavietėje skelbia patvirtintų uostų ir susijusių tuose uostuose atliekamų inspektavimo ir priežiūros procedūrų sąrašą, įskaitant kiekvieno iškrauto menkių kiekio registravimo ir pranešimo apie jį sąlygas.

Komisija šią informaciją perduoda visoms valstybėms narėms.

26 straipsnis

Leistinas nuokrypis apskaičiuojant į laivo žurnalą įrašomus kiekius

Nukrypstant nuo 1983 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2807/83, nustatančio išsamias informacijos apie valstybių narių žuvies sugavimus registravimo taisykles (10) 5 straipsnio 10 dalies nuostatas leidžiamas nuokrypis apskaičiuojant į laivo žurnalą įrašomus laive laikomų menkių kiekius kilogramais yra 8 % nuo į laivo žurnalą įrašyto skaičiaus.

27 straipsnis

Menkių laikymas atskirai

Bendrijos žvejybos laive draudžiama laikyti menkės kiekį vienoje taroje kartu su kitomis jūros gyvūnų rūšimis. Tara su menkėmis sandėliavimo vietoje laikoma taip, kad ji būtų atskirta nuo kitos taros.

28 straipsnis

Menkių pervežimas

1.   Valstybės narės kompetentingos institucijos gali reikalauti, kad 3 straipsnyje apibrėžtuose geografiniuose rajonuose sugautų ir pirmą kartą iškrautų toje valstybėje narėje menkių kiekis būtų pasvertas dalyvaujant kontrolieriams prieš išvežant jį kitur iš pirmo iškrovimo uosto. Menkių, kurios pirmąkart iškrautos pagal 24 straipsnį patvirtintame uoste, tipinės imtys, kurios sudaro ne mažiau kaip 20 % iškrovimų skaičiaus, sveriamos dalyvaujant valstybių narių patvirtintiems kontrolieriams prieš pirmąkart pateikiant menkes prekybai ir jas parduodant. Šiuo tikslu valstybės narės per mėnesį nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos Komisijai pateikia išsamią informaciją apie taikytiną imčių ėmimo tvarką.

2.   Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 13 straipsnyje nustatytų sąlygų, visiems didesniems nei 50 kg menkių kiekiams, kurie vežami į kitą vietą nei pirmojo iškrovimo ar importo vieta, reikia turėti vienos iš to reglamento 8 straipsnio 1 dalyje numatytų deklaracijų, susijusių su vežamų menkių kiekiu, kopiją. To reglamento 13 straipsnio 4 dalies b punkte numatyta išimtis netaikoma.

29 straipsnis

Specialios stebėsenos programos

Nukrypstant nuo Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 34c straipsnio 1 dalies, specialios atitinkamų menkių išteklių stebėsenos programos gali trukti ilgiau nei dvejus metus nuo jų įsigaliojimo.

V   SKYRIUS

SPRENDIMŲ PRIĖMIMAS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

30 straipsnis

Sprendimų priėmimo tvarka

Jei šiame reglamente numatyta, kad sprendimus priima Taryba, ji tai daro kvalifikuota balsų dauguma, remdamasi Komisijos pasiūlymu.

31 straipsnis

I priedo pakeitimai

Remdamasi STECF rekomendacija, Komisija gali Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka iš dalies keisti šio reglamento I priedą laikydamasi šių principų:

a)

žvejybos pastangų grupės nustatomos kuo tolygiau atsižvelgiant į sugaunamus biologinių išteklių individus, tikslinių arba kaip priegauda sugaunamų žuvų dydžius ir su šiomis žvejybos pastangų grupėmis susijusios žvejybos veiklos poveikį aplinkai;

b)

žvejybos pastangų grupių skaičius ir dydis turi būti ekonomiškai efektyvus valdymo naštos, susijusios su išteklių išsaugojimo poreikiais, požiūriu.

32 straipsnis

Išsamios taisyklės

Išsamios šio reglamento 11 straipsnio 3 dalies, 14, 16 ir 17 straipsnių taikymo taisyklės gali būti patvirtintos Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnio 2 dalyje išdėstyta tvarka.

33 straipsnis

Parama iš Europos žuvininkystės fondo

1.   Kiekvieno iš 1 straipsnyje nurodytų keturių menkių išteklių grupių atveju tais metais, kuriais išteklių dydis yra mažesnis už 6 straipsnyje nustatytą atitinkamą prevencinę neršiančių žuvų biomasės normą, ilgalaikis planas laikomas atkūrimo planu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 5 straipsnyje, ir Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 21 straipsnio a dalies i punkto tikslais.

2.   Kiekvieno iš 1 straipsnyje nurodytų keturių menkių išteklių grupių atveju 1 dalyje nenurodytais metais ilgalaikis planas laikomas atkūrimo planu, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 6 straipsnyje, ir Reglamento (EB) Nr. 1198/2006 21 straipsnio a dalies iv punkto tikslais.

34 straipsnis

Peržiūra

Remdamasi STECF rekomendacijomis ir pasikonsultavusi su atitinkama regionine patariamąja taryba, Komisija įvertina atitinkamų menkių išteklių ir tų išteklių žvejybos valdymo priemonių poveikį ne vėliau nei trečiaisiais šio reglamento taikymo metais, o vėliau kas trejus šio reglamento taikymo metus ir prireikus pasiūlo atitinkamas priemones jam iš dalies pakeisti.

35 straipsnis

Panaikinimas

Reglamentas (EB) Nr. 423/2004 panaikinamas.

36 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  2008 m. spalio 21 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 70, 2004 3 9, p. 8.

(3)  OL L 226, 1980 8 29, p. 48.

(4)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(5)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(6)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(7)  OL L 223, 2006 8 15, p. 1.

(8)  OL L 60, 2008 2 5, p. 1.

(9)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(10)  OL L 276, 1983 10 10, p. 1.


I PRIEDAS

Žvejybos pastangų grupės apibrėžiamos pagal vieną iš 1 punkte nurodytų žvejybos įrankių grupių ir vieną iš 2 punkte nurodytų geografinių rajonų.

1.   Žvejybos įrankių grupės

a)

Dugniniai tralai ir velkamieji tinklai (OTB, OTT, PTB, SDN, SSC, SPR), kurių tinklo akies dydis:

 

TR1 100 mm arba didesnis

 

TR2 70 mm arba didesnis ir mažesnis nei 100 mm

 

TR3 16 mm arba didesnis ir mažesnis nei 32 mm

b)

Sijiniai tralai (TBB), kurių tinklinio audeklo akies dydis:

 

BT1 120 mm arba didesnis

 

BT2 80 mm arba didesnis ir mažesnis nei 120 mm

c)

Žiauniniai tinklaičiai, pinklieji tinklai (GN)

d)

Sieniniai tinklai (GT)

e)

Ūdos (LL)

2.   Geografinių rajonų grupės:

Šiame priede geografiniai rajonai skirstomi į šias grupes:

a)

Kategato sąsiauris;

b)

i)

Skagerako sąsiauris;

ii)

ta ICES IIIa zonos dalis, kuri yra už Skagerako sąsiaurio ir Kategato sąsiaurio ribų;

ICES IV zona ir ICES IIa zonos EB vandenys;

iii)

ICES VIId zona;

c)

ICES VIIa zona;

d)

ICES VIa zona.


II PRIEDAS

SPECIALŪS INSPEKTAVIMO STANDARTAI

Tikslas

1.

Kiekviena valstybė narė pagal šį priedą nustato specialius inspektavimo standartus.

Strategija

2.

Vykdant žvejybos veiklos inspektavimą ir priežiūrą daugiausia dėmesio skiriama laivams, kurie, tikėtina, žvejoja menkes. Inspektavimo ir priežiūros veiksmingumui patikrinti taikomas papildomas kryžminio patikrinimo mechanizmas – atsitiktinės atrankos imčių vežamų ir parduodamų menkių patikrinimai.

Prioritetai

3.

Skirtingoms žvejybos įrankių rūšims taikomi skirtingo lygio prioritetai, atsižvelgiant į tai, kokį poveikį laivynams turi žvejybos galimybių apribojimai. Dėl to kiekviena valstybė narė nustato specialius prioritetus.

Siektini standartai

4.

Nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos praėjus ne daugiau kaip mėnesiui valstybės narės įgyvendina inspektavimo tvarkaraščius, atsižvelgdamos į toliau nurodytus tikslus.

Valstybės narės nurodo, kuri imčių ėmimo strategija bus taikoma, ir ją apibūdina.

Komisijos prašymu valstybės narės turi jai pateikti taikomą imčių ėmimo planą.

a)

Inspektavimo uostuose lygis

Siektinas tikslumas paprastai turėtų būti bent ne mažesnis už tikslumą, kuris būtų pasiektas taikant paprastą atsitiktinio imčių ėmimo metodą, kai valstybėje narėje patikrinama 20 % visų iškrautų menkių.

b)

Pardavimo inspektavimo lygis

Patikrinami 5 % menkių, pasiūlytų parduoti aukcione.

c)

Inspektavimo jūroje lygis

Lankstus standartas: turi būti nustatomas atlikus išsamią kiekviename rajone vykdytos žvejybos veiklos analizę. Standartai jūroje nurodo patruliavimo dienų jūroje skaičių menkių išteklių valdymo rajonuose; gali būti nustatyti atskiri standartai toms dienoms, kai patruliuojama tam tikruose žvejybos rajonuose.

d)

Iš oro atliekamos priežiūros lygis

Lankstus standartas: turi būti nustatomas atlikus išsamią kiekviename rajone vykdytos žvejybos veiklos analizę ir atsižvelgiant į valstybės narės turimus išteklius.


III PRIEDAS

NACIONALINIŲ KONTROLĖS VEIKSMŲ PROGRAMŲ TURINYS

Nacionalinėse kontrolės veiksmų programose siekiama, inter alia, tiksliai apibrėžti:

1.   Kontrolės priemones

Žmogiškieji ištekliai

a)

Krante ir jūroje dirbančių inspektorių skaičius, jų darbo laikotarpiai ir žvejybos zonos, kuriose jie turi dirbti.

Techniniai ištekliai

b)

Patruliuojančių laivų ir orlaivių skaičius, jų naudojimo laikotarpiai ir zonos.

Finansiniai ištekliai

c)

Biudžeto asignavimai, skirti žmogiškųjų išteklių, patruliuojančių laivų ir orlaivių naudojimui.

2.   Su žvejybos veikla susijusios informacijos elektroninį registravimą ir perdavimą

Sistemų, įdiegtų siekiant užtikrinti 19, 23, 24 ir 25 straipsnių laikymąsi, aprašymas.

3.   Uostų patvirtinimą

Atitinkamais atvejais uostų, kurie pagal 26 straipsnį patvirtinti menkėms iškrauti, sąrašas.

4.   Pranešimą prieš iškrovimą

Sistemų, kurios įdiegtos siekiant užtikrinti 24 straipsnio laikymąsi, aprašymas.

5.   Iškrovimų kontrolę

Visų priemonių ir (arba) sistemų, kurios įdiegtos siekiant užtikrinti 19, 20, 21 ir 28 straipsnių nuostatų laikymąsi, aprašymas.

6.   Inspektavimo procedūras

Nacionalinėse kontrolės veiksmų programose nustatomos procedūros, kurių bus laikomasi:

a)

vykdant inspektavimus jūroje ir sausumoje;

b)

teikiant informaciją kompetentingoms institucijoms, kurias kitos valstybės narės paskyrė atsakingomis už nacionalines menkių išteklių kontrolės veiksmų programas;

c)

bendrai vykdant priežiūrą ir keičiantis inspektoriais, įskaitant nuostatas dėl kitų valstybių narių vandenyse veikiančių inspektorių įgaliojimų ir kompetencijos.


IV PRIEDAS

13 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta linija

13 straipsnio 2 dalies d punkte nurodyta linija apibrėžiama nuosekliai sujungiant rombo linijomis šias pozicijas pagal WGS84 koordinačių sistemą:

 

54 °30′ šiaurės platumos, 10 °35′ vakarų ilgumos

 

55 °20′ šiaurės platumos, 9 °50′ vakarų ilgumos

 

55 °30′ šiaurės platumos, 9 °20′ vakarų ilgumos

 

56 °40′ šiaurės platumos, 8 °55′ vakarų ilgumos

 

57 °0′ šiaurės platumos, 9 °0′ vakarų ilgumos

 

57 °20′ šiaurės platumos, 9 °20′ vakarų ilgumos

 

57 °50′ šiaurės platumos, 9 °20′ vakarų ilgumos

 

58 °10′ šiaurės platumos, 9 °0′ vakarų ilgumos

 

58 °40′ šiaurės platumos, 7 °40′ vakarų ilgumos

 

59 °0′ šiaurės platumos, 7 °30′ vakarų ilgumos

 

59 °20′ šiaurės platumos, 6 °30′ vakarų ilgumos

 

59 °40′ šiaurės platumos, 6 °5′ vakarų ilgumos

 

59 °40′ šiaurės platumos, 5 °30′ vakarų ilgumos

 

60 °0′ šiaurės platumos, 4 °50′ vakarų ilgumos

 

60 °15′ šiaurės platumos, 4 °0′ vakarų ilgumos.


24.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1343/2008

2008 m. gruodžio 23 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gruodžio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

CR

110,3

MA

71,6

TR

99,2

ZZ

93,7

0707 00 05

JO

167,2

MA

69,8

TR

134,4

ZZ

123,8

0709 90 70

MA

140,8

TR

110,0

ZZ

125,4

0805 10 20

AR

13,6

BR

44,6

EG

51,8

MA

70,1

TR

83,0

UY

30,6

ZA

57,3

ZW

31,4

ZZ

47,8

0805 20 10

MA

74,9

TR

64,0

ZZ

69,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

66,4

MA

78,8

TR

63,9

ZZ

64,9

0805 50 10

MA

64,0

TR

52,1

ZZ

58,1

0808 10 80

CA

79,3

CN

75,1

MK

37,6

US

93,0

ZA

118,0

ZZ

80,6

0808 20 50

CN

73,2

TR

35,0

US

121,1

ZZ

76,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


24.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1344/2008

2008 m. gruodžio 23 d.

kuriuo skelbiama žemės ūkio produktų, už kuriuos skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, 2009 m. nomenklatūra, nustatyta Reglamentu (EEB) Nr. 3846/87

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1987 m. gruodžio 17 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 3846/87, nustatantį žemės ūkio produktų, kuriems skiriamos eksporto grąžinamosios išmokos, nomenklatūrą (2), ypač į jo 3 straipsnio ketvirtą pastraipą,

kadangi:

Laikantis teisės aktų dėl žemės ūkio produktų eksporto tvarkos, reikėtų paskelbti visą grąžinamųjų išmokų nomenklatūros redakciją, galiojančią nuo 2009 m. sausio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 3846/87 iš dalies keičiamas taip:

1)

I priedas pakeičiamas šio reglamento I priedo tekstu.

2)

II priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 366, 1987 12 24, p. 1.


I PRIEDAS

„I PRIEDAS

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTŲ, UŽ KURIUOS SKIRIAMOS EKSPORTO GRĄŽINAMOSIOS IŠMOKOS, NOMENKLATŪRA

1.   Javai ir kviečių bei rugių miltai, kruopos arba rupiniai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

1001

Kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys):

 

1001 10 00

– Kietieji kviečiai:

 

– – Sėkla

1001 10 00 9200

– – Kiti

1001 10 00 9400

ex 1001 90

– Kiti:

 

– – Kiti kviečių spelta, paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių ir rugių mišinys)

 

1001 90 91

– – – Paprastųjų kviečių ir meslino (kviečių ir rugių mišinio) sėkla

1001 90 91 9000

1001 90 99

– – – Kiti

1001 90 99 9000

1002 00 00

Rugiai

1002 00 00 9000

1003 00

Miežiai:

 

1003 00 10

– Sėkla

1003 00 10 9000

1003 00 90

– Kiti

1003 00 90 9000

1004 00 00

Avižos:

 

– Sėkla

1004 00 00 9200

– Kiti

1004 00 00 9400

1005

Kukurūzai:

 

ex 1005 10

– Sėkla:

 

1005 10 90

– – Kiti

1005 10 90 9000

1005 90 00

– Kiti

1005 90 00 9000

1007 00

Grūdinis sorgas:

 

1007 00 90

– Kiti

1007 00 90 9000

ex 1008

Grikiai, soros ir kanarėlių lesalas (strypainio sėklos); kiti javai:

 

1008 20 00

– Soros

1008 20 00 9000

1101 00

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

 

– Kvietiniai miltai:

 

1101 00 11

– – Iš kietųjų kviečių

1101 00 11 9000

1101 00 15

– – Iš paprastųjų kviečių ir kviečių spelta:

 

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 0 iki 600 mg/100 g

1101 00 15 9100

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 601 iki 900 mg/100 g

1101 00 15 9130

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 901 iki 1 100 mg/100 g

1101 00 15 9150

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 1 101 iki 1 650 mg/100 g

1101 00 15 9170

– – – Kurių pelenų kiekis nuo 1 651 iki 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9180

– – – Kurių pelenų kiekis didesnis kaip 1 900 mg/100 g

1101 00 15 9190

1101 00 90

– Meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

1101 00 90 9000

ex 1102

Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai:

 

1102 10 00

– Ruginiai miltai:

 

– – Kurių pelenų kiekis nuo 0 iki 1 400 mg/100 g

1102 10 00 9500

– – Kurių pelenų kiekis nuo 1 400 iki 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9700

– – Kurių pelenų kiekis didesnis kaip 2 000 mg/100 g

1102 10 00 9900

ex 1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės:

 

– Kruopos ir rupiniai:

 

1103 11

– – Kviečių:

 

1103 11 10

– – – Kietųjų kviečių:

 

– – – – Kurių pelenų kiekis nuo 0 iki 1 300 mg/100 g:

 

– – – – – Rupiniai, kurių mažiau kaip 10 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 0,160 mm

1103 11 10 9200

– – – – – Kiti

1103 11 10 9400

– – – – Kurių pelenų kiekis didesnis kaip 1 300 mg/100 g

1103 11 10 9900

1103 11 90

– – – Paprastųjų kviečių ir kviečių spelta:

 

– – – – Kurių pelenų kiekis nuo 0 iki 600 mg/100 g

1103 11 90 9200

– – – – Kurių pelenų kiekis daugiau kaip de 600 mg/100 g

1103 11 90 9800


2.   Ryžiai ir skaldyti ryžiai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

1006

Ryžiai:

 

1006 20

– Lukštenti (rudieji) ryžiai:

 

– – Plikyti:

 

1006 20 11

– – – Trumpagrūdžiai

1006 20 11 9000

1006 20 13

– – – Vidutinių grūdų ryžiai

1006 20 13 9000

– – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 20 15

– – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3

1006 20 15 9000

1006 20 17

– – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3

1006 20 17 9000

– – Kiti:

 

1006 20 92

– – – Trumpagrūdžiai

1006 20 92 9000

1006 20 94

– – – Vidutinių grūdų ryžiai

1006 20 94 9000

– – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 20 96

– – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3

1006 20 96 9000

1006 20 98

– – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3

1006 20 98 9000

1006 30

– Iš dalies arba visiškai nulukštenti ryžiai, poliruoti arba nepoliruoti, glazūruoti arba neglazūruoti:

 

– – Iš dalies nulukštenti ryžiai:

 

– – – Plikyti:

 

1006 30 21

– – – – Trumpagrūdžiai

1006 30 21 9000

1006 30 23

– – – – Vidutinių grūdų ryžiai

1006 30 23 9000

– – – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 30 25

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3

1006 30 25 9000

1006 30 27

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3

1006 30 27 9000

– – – Kiti:

 

1006 30 42

– – – – Trumpagrūdžiai

1006 30 42 9000

1006 30 44

– – – – Vidutinių grūdų ryžiai

1006 30 44 9000

– – – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 30 46

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3

1006 30 46 9000

1006 30 48

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3

1006 30 48 9000

– – Visiškai nulukštenti ryžiai:

 

– – – Plikyti:

 

1006 30 61

– – – – Trumpagrūdžiai:

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės masės pakuotes

1006 30 61 9100

– – – – – Kiti

1006 30 61 9900

1006 30 63

– – – – Vidutinių grūdų ryžiai:

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės masės pakuotes

1006 30 63 9100

– – – – – Kiti

1006 30 63 9900

– – – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 30 65

– – – – – Kurių ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3:

 

– – – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės masės pakuotes

1006 30 65 9100

– – – – – – Kiti

1006 30 65 9900

1006 30 67

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3:

 

– – – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės masės pakuotes

1006 30 67 9100

– – – – – – Kiti

1006 30 67 9900

– – – Kiti:

 

1006 30 92

– – – – Trumpagrūdžiai:

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės masės pakuotes

1006 30 92 9100

– – – – – Kiti

1006 30 92 9900

1006 30 94

– – – – Vidutinių grūdų ryžiai:

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės masės pakuotes

1006 30 94 9100

– – – – – Kiti

1006 30 94 9900

– – – – Ilgagrūdžiai:

 

1006 30 96

– – – – – Kurių ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 2, bet mažesnis kaip 3:

 

– – – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės masės pakuotes

1006 30 96 9100

– – – – – – Kiti

1006 30 96 9900

1006 30 98

– – – – – Kurių grūdo ilgio ir pločio santykis didesnis kaip 3 arba lygus 3:

 

– – – – – – Tiesiogiai išfasuoti į 5 kg ar mažesnės masės pakuotes

1006 30 98 9100

– – – – – – Kiti

1006 30 98 9900

1006 40 00

– Skaldyti ryžiai

1006 40 00 9000


3.   Iš javų pagaminti produktai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 1102

Kitų javų, išskyrus kviečius ir mesliną (kviečių ir rugių mišinį), miltai:

 

ex 1102 20

– Kukurūziniai miltai:

 

ex 1102 20 10

– – Kurių riebalų kiekis ne didesnis kaip 1,5 % masės:

 

– – – Kurių riebalų kiekis sudaro mažiau kaip 1,3 % masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro mažiau kaip 0,8 % sausosios medžiagos masės (2)

1102 20 10 9200

– – – Kurių riebalų kiekis sudaro ne mažiau kaip 1,3 %, bet mažiau kaip 1,5 % masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro mažiau kaip 1 sausosios medžiagos masės (2)

1102 20 10 9400

ex 1102 20 90

– – Kiti:

 

– – – Kurių riebalų kiekis sudaro ne mažiau kaip 1,5 %, bet mažiau kaip 1,7 % masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro mažiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės (2)

1102 20 90 9200

ex 1102 90

– Kiti:

 

1102 90 10

– – Miežiniai miltai:

 

– – – Kurių pelenų kiekis sudaro mažiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro mažiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės

1102 90 10 9100

– – – Kiti

1102 90 10 9900

ex 1102 90 30

– – Avižiniai miltai:

 

– – – Kurių pelenų kiekis sudaro mažiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro mažiau kaip 1,8 % sausosios medžiagos masės, drėgmės kiekis ne didesnis kaip 11 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta

1102 90 30 9100

ex 1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės:

 

– Kruopos ir rupiniai:

 

ex 1103 13

– – Kukurūzų:

 

ex 1103 13 10

– – – Kurių riebalų kiekis ne didesnis kaip 1,5 % masės:

 

– – – – Kurių riebalų kiekis ne didesnis kaip 0,9 % masės, o žalios ląstelienos kiekis ne didesnis kaip 0,6 % sausosios medžiagos masės, iš kurių ne daugiau kaip 30 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 315 mikronų, iš kurių ne daugiau kaip 5 % masės išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 150 mikronų (3)

1103 13 10 9100

– – – – Kurių riebalų kiekis sudaro daugiau kaip 0,9 % masės, bet ne daugiau kaip 1,3 % masės, o žalios ląstelienos kiekis mažesnis kaip 0,8 % sausosios medžiagos masės, iš kurių ne daugiau kaip 30 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 315 mikronų, iš kurių ne daugiau kaip 5 %išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 150 mikronų (3)

1103 13 10 9300

– – – – Kurių riebalų kiekis sudaro daugiau kaip 1,3 % masės, bet ne daugiau kaip 1,5 % masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės, iš kurių ne daugiau kaip 30 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 315 mikronų, iš kurių ne daugiau kaip 5 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 150 mikronų (3)

1103 13 10 9500

ex 1103 13 90

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių riebalų kiekis sudaro daugiau kaip 1,5 % masės, bet ne daugiau kaip 1,7 % masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės, iš kurių ne daugiau kaip 30 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis 315 mikronų, iš kurių ne daugiau kaip 5 % išsisijoja pro sietą, kurio akučių dydis – 150 mikronų (3)

1103 13 90 9100

ex 1103 19

– – Kitų javų:

 

1103 19 10

– – – Rugių

1103 19 10 9000

ex 1103 19 30

– – – Miežių:

 

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro mažiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro mažiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės

1103 19 30 9100

ex 1103 19 40

– – – Avižų:

 

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro mažiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, apvalkalo kiekis ne didesnis kaip 0,1 %, drėgmės kiekis ne didesnis kaip 11 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta

1103 19 40 9100

ex 1103 20

– Granulės:

 

1103 20 20

– – Miežių

1103 20 20 9000

1103 20 60

– – Kviečių

1103 20 60 9000

ex 1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, klasifikuojamus 1006 pozicijoje; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti:

 

– Grūdai, traiškyti arba perdirbti į dribsnius:

 

ex 1104 12

– – Avižų:

 

ex 1104 12 90

– – – Perdirbti į dribsnius:

 

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro mažiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, apvalkalo kiekis didesnis kaip 0,1 %, bet ne didesnis kaip 1,5 %, drėgmės kiekis ne didesnis kaip 12 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta

1104 12 90 9100

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro mažiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, apvalkalo kiekis didesnis kaip 0,1 %, bet ne didesnis kaip 1,5 %, drėgmės kiekis ne didesnis kaip 12 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta

1104 12 90 9300

ex 1104 19

– – Kitų javų:

 

1104 19 10

– – – Kviečių

1104 19 10 9000

ex 1104 19 50

– – – Kukurūzų:

 

– – – – Perdirbti į dribsnius:

 

– – – – – Kurių riebalų kiekis sudaro mažiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro mažiau kaip 0,7 % sausosios medžiagos masės (3)

1104 19 50 9110

– – – – – Kurių riebalų kiekis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet mažiau kaip 1,3 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro mažiau kaip 0,8 % sausosios medžiagos masės (3)

1104 19 50 9130

– – – Miežių:

 

ex 1104 19 69

– – – – Perdirbti į dribsnius

 

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro mažiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro mažiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės

1104 19 69 9100

– Grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, gludinti, skaldyti arba smulkinti):

 

ex 1104 22

– – Avižų:

 

ex 1104 22 20

– – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė):

 

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, apvalkalo kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,5 %, drėgmės kiekis ne daugiau kaip 11 % ir peroksidazė iš esmės neaktyvinta pagal Reglamento (EEB) Nr. 821/68 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 22 20 9100

ex 1104 22 30

– – – Lukštenti ir skaldyti arba smulkinti („Grütze“ arba „grutten“):

 

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 2,3 % sausosios medžiagos masės, apvalkalo kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,1 %, drėgmės kiekis sudaro ne daugiau kaip 11 % ir peroksidazė būtų iš esmės neaktyvinta pagal Reglamento (EEB) Nr. 821/68 priede pateiktus apibrėžimus (1)

1104 22 30 9100

ex 1104 23

– – Kukurūzų:

 

ex 1104 23 10

– – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti:

 

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,6 % sausosios medžiagos masės („Grütze“ arba „grutten“) pagal Reglamento (EEB) Nr. 821/68 priede pateiktą apibrėžimą (1)  (3)

1104 23 10 9100

– – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne mažiau kaip 0,9 %, bet ne daugiau kaip 1,3 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,8 % sausosios medžiagos masės („Grütze“ arba „grutten“) pagal Reglamento (EEB) Nr. 821/68 priede pateiktą apibrėžimą (1)  (3)

1104 23 10 9300

1104 29

– – Kitų javų:

 

– – – Miežių:

 

ex 1104 29 01

– – – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė):

 

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės pagal Reglamento (EEB) Nr. 821/68 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 29 01 9100

ex 1104 29 03

– – – – Lukštenti ir skaldyti arba smulkinti („Grütze“ arba „grutten“):

 

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės, o žalios ląstelienos kiekis sudaro ne daugiau kaip 0,9 % sausosios medžiagos masės pagal Reglamento (EEB) Nr. 821/68 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 29 03 9100

ex 1104 29 05

– – – – Gludinti:

 

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės (be talko):

 

– – – – – – Pirmos kategorijos, atitinkantys Reglamento (EEB) Nr. 821/68 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 29 05 9100

– – – – – Kurių pelenų kiekis sudaro ne daugiau kaip 1 % sausosios medžiagos masės (be talko):

 

– – – – – – Antros kategorijos, atitinkantys Reglamento (EEB) Nr. 821/68 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 29 05 9300

– – – Kiti:

 

– – – – Lukštenti (pašalinta grūdo luobelė), skaldyti arba neskaldyti, smulkinti arba nesmulkinti:

 

ex 1104 29 11

– – – – – Kviečiai, neskaldyti arba nesmulkinti, atitinkantys Reglamento (EEB) Nr. 821/68 priede pateiktą apibrėžimą (1)

1104 29 11 9000

– – – – Apdirbti tiktai smulkinant:

 

1104 29 51

– – – – – Kviečių

1104 29 51 9000

1104 29 55

– – – – – Rugių

1104 29 55 9000

1104 30

– Javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti:

 

1104 30 10

– – Kviečių

1104 30 10 9000

1104 30 90

– – Kitų javų

1104 30 90 9000

1107

Salyklas, skrudintas arba neskrudintas:

 

1107 10

– Neskrudintas:

 

– – Kviečių:

 

1107 10 11

– – – Miltų pavidalo

1107 10 11 9000

1107 10 19

– – – Kitas:

1107 10 19 9000

– – Kitas:

 

1107 10 91

– – – Miltų pavidalo

1107 10 91 9000

1107 10 99

– – – Kitas

1107 10 99 9000

1107 20 00

– Skrudintas

1107 20 00 9000

ex 1108

Krakmolas, inulinas:

 

– Krakmolas (4):

 

ex 1108 11 00

– – Kviečių krakmolas:

 

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 87 % ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 %

1108 11 00 9200

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 84 %, bet mažesnis kaip 87 %, ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 % (5)

1108 11 00 9300

ex 1108 12 00

– – Kukurūzų krakmolas:

 

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 87 % ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 %

1108 12 00 9200

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 84 %, bet mažesnis kaip 87 %, ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 % (5)

1108 12 00 9300

ex 1108 13 00

– – Bulvių krakmolas:

 

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 80 % ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 %

1108 13 00 9200

– – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 77 %, bet mažesnis kaip 80 %, ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 % (5)

1108 13 00 9300

ex 1108 19

– – Kiti krakmolai:

 

ex 1108 19 10

– – – Ryžių krakmolas:

 

– – – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 87 % ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 %

1108 19 10 9200

– – – – Kuriame esančios sausosios medžiagos kiekis ne mažesnis kaip 84 %, bet mažesnis kaip 87 %, ir grynumas sausojoje medžiagoje ne mažesnis kaip 97 % (5)

1108 19 10 9300

ex 1109 00 00

Kviečių glitimas, džiovintas arba nedžiovintas:

 

– Džiovintas kviečių glitimas, kurio baltymų kiekis sudaro ne mažiau kaip 82 % sausosios medžiagos masės (N × 6,25)

1109 00 00 9100

ex 1702

Kitas cukrus, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

 

ex 1702 30

– Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje nėra fruktozės arba fruktozė sudaro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės:

 

– – Kiti:

 

1702 30 50

– – – Turintys baltų kristalinių miltelių, aglomeruotų arba neaglomeruotų, pavidalą

1702 30 50 9000

1702 30 90

– – – Kiti (6)

1702 30 90 9000

ex 1702 40

– Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 % bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų:

 

1702 40 90

– – Kiti (6)

1702 40 90 9000

ex 1702 90

– Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų, bei kiti cukraus ir cukraus sirupo mišiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos masės:

 

1702 90 50

– – Maltodekstrinas ir maltodekstrino sirupas:

 

– – – Maltodekstrinas, turintis baltų kristalinių miltelių, aglomeruotų arba neaglomeruotų, pavidalą

1702 90 50 9100

– – – Kiti (6)

1702 90 50 9900

– – Karamelė (degintas cukrus):

 

– – – Kita:

 

1702 90 75

– – – – Turinti aglomeruotų arba neaglomeruotų miltelių pavidalą

1702 90 75 9000

1702 90 79

– – – – Kiti

1702 90 79 9000

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

ex 2106 90

– Kiti:

 

– – Aromatiniai arba dažyti cukraus sirupai:

 

– – – Kiti:

 

2106 90 55

– – – – Gliukozės sirupas ir maltodekstrino sirupas (6)

2106 90 55 9000


4.   Grūdiniai kombinuotieji pašarai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams (7):

 

ex 2309 10

– Kačių ir šunų maistas, supakuotas į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes:

 

– – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų:

 

– – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo:

 

– – – – Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip 10 % masės (8)  (9):

 

2309 10 11

– – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 10 11 9000

2309 10 13

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 10 13 9000

– – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo (8):

 

2309 10 31

– – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 10 31 9000

2309 10 33

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 10 33 9000

– – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo (8):

 

2309 10 51

– – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 10 51 9000

2309 10 53

– – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 10 53 9000

ex 2309 90

– Kiti:

 

– – Kiti, įskaitant premiksus:

 

– – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo, klasifikuojamų 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 ir 2106 90 55 subpozicijose, arba pieno produktų:

 

– – – – Kurių sudėtyje yra krakmolo, gliukozės, gliukozės sirupo, maltodekstrino arba maltodekstrino sirupo:

 

– – – – – Kurių sudėtyje nėra krakmolo arba jo yra ne daugiau kaip 10 % masės (8)  (9):

 

2309 90 31

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 90 31 9000

2309 90 33

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 90 33 9000

– – – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 30 % masės krakmolo (8):

 

2309 90 41

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 90 41 9000

2309 90 43

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 90 43 9000

– – – – – Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 30 % masės krakmolo (8):

 

2309 90 51

– – – – – – Kurių sudėtyje nėra pieno produktų arba jų yra mažiau kaip 10 % masės

2309 90 51 9000

2309 90 53

– – – – – – Kurių sudėtyje yra ne mažiau kaip 10 %, bet mažiau kaip 50 % masės pieno produktų

2309 90 53 9000


5.   Galvijiena

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 0102

Gyvi galvijai:

 

ex 0102 10

– Grynaveisliai veisliniai gyvuliai:

 

ex 0102 10 10

– – Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi):

 

– – – 250 kg arba didesnės kaip 250 kg masės

 

– – – – Iki 30 mėnesių amžiaus

0102 10 10 9140

– – – – Kiti

0102 10 10 9150

ex 0102 10 30

– – Karvės:

 

– – – 250 kg arba didesnės kaip 250 kg masės:

 

– – – – Ne vyresnės kaip 30 mėnesių amžiaus

0102 10 30 9140

– – – – Kiti

0102 10 30 9150

ex 0102 10 90

– – Kiti:

 

– – – 300 kg arba didesnės nei 300 kg masės

0102 10 90 9120

ex 0102 90

– Kiti:

 

– – Naminės rūšys:

 

– – – Didesnės kaip 160 kg, bet ne didesnės kaip 300 kg masės:

 

ex 0102 90 41

– – – – Skerstinos:

 

– – – – – Didesnės kaip 220 kg masės

0102 90 41 9100

– – – Didesnės kaip 300 kg masės:

 

– – – – Telyčios (galvijų patelės iki pirmo veršiavimosi):

 

0102 90 51

– – – – – Skerstinos

0102 90 51 9000

0102 90 59

– – – – – Kiti

0102 90 59 9000

– – – – Karvės:

 

0102 90 61

– – – – – Skerstinos

0102 90 61 9000

0102 90 69

– – – – – Kitos

0102 90 69 9000

– – – – Kiti:

 

0102 90 71

– – – – – Skerstini

0102 90 71 9000

0102 90 79

– – – – – Kiti

0102 90 79 9000

0201

Jautiena, šviežia ir atšaldyta:

 

0201 10 00

– Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

– – Skerdenos arba „skerdenos pusės“ priekinėje dalyje turi būti visi kaulai ir sprandas, taip pat kaklas ir mentė su daugiau kaip 10 šonkaulių;

 

– – – Jautienos (10)

0201 10 00 9110

– – – Kita

0201 10 00 9120

– – Kiti:

 

– – – Jautienos (10)

0201 10 00 9130

– – – Kita

0201 10 00 9140

0201 20

– Kiti gabalai su kaulais:

 

0201 20 20

– – „Kompensuoti“ ketvirčiai:

 

– – – Jautienos (10)

0201 20 20 9110

– – – Kiti

0201 20 20 9120

0201 20 30

– – Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai:

 

– – – Jautienos (10)

0201 20 30 9110

– – – Kiti

0201 20 30 9120

0201 20 50

– – Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai:

 

– – – Turintys ne daugiau kaip 8 šonkaulius arba 8 poras šonkaulių:

 

– – – – Jautienos (10)

0201 20 50 9110

– – – – Kiti

0201 20 50 9120

– – – Turintys daugiau kaip 8 šonkaulius arba 8 poras šonkaulių:

 

– – – – Jautienos (10)

0201 20 50 9130

– – – – Kiti

0201 20 50 9140

ex 0201 20 90

– – Kiti:

 

– – – Kaulo masė ne didesnė kaip trečdalis mėsos gabalo masės

0201 20 90 9700

0201 30 00

– Be kaulų:

 

– – Mėsos gabalai be kaulų eksportuojami į JAV pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1643/2006 (12) sąlygas arba į Kanadą pagal Reglamento (EB) Nr. 1041/2008 (13) sąlygas

0201 30 00 9050

– – Mėsos gabalai be kaulų, įskaitant maltą mėsą, kurių sudėtyje esantis vidutinis liesos galvijienos kiekis (be riebalų) sudaro 78 % ar daugiau (15)

0201 30 00 9060

– – Kita, supakuota atskirais gabalais, kurios sudėtyje esantis vidutinis liesos galvijienos kiekis (be riebalų) sudaro 55 % ar daugiau (15):

 

– – – Suaugusių galvijų patinų užpakalinių ketvirčių mėsa, turinti ne daugiau kaip 8 šonkaulius ar 8 poras šonkaulių, sukapota tiesiai arba „Pistola“ pjūviu (11)

0201 30 00 9100

– – – Perskirtų ar neperskirtų suaugusių galvijų patinų priekinių ketvirčių mėsa, sukapota tiesiai arba „Pistola“ pjūviu (11)

0201 30 00 9120

– – Kita

0201 30 00 9140

ex 0202

Galvijiena, sušaldyta:

 

0202 10 00

– Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

– – Skerdenos arba „skerdenos pusės“ priekinėje dalyje turi būti visi kaulai ir sprandas, taip pat kaklas ir mentė su daugiau kaip 10 šonkaulių

0202 10 00 9100

– – Kita

0202 10 00 9900

ex 0202 20

– Kiti gabalai su kaulais:

 

0202 20 10

– – „Kompensuoti“ ketvirčiai

0202 20 10 9000

0202 20 30

– – Neperskirti arba perskirti priekiniai ketvirčiai

0202 20 30 9000

0202 20 50

– – Neperskirti arba perskirti užpakaliniai ketvirčiai:

 

– – – Turintys ne daugiau kaip 8 šonkaulius ar 8 poras šonkaulių

0202 20 50 9100

– – – Turintys daugiau kaip 8 šonkaulius ar 8 poras šonkaulių:

0202 20 50 9900

ex 0202 20 90

– – Kiti:

 

– – – Kaulo masė ne didesnė kaip trečdalis mėsos gabalo masės

0202 20 90 9100

0202 30

– Be kaulų:

 

0202 30 90

– – Kiti:

 

– – – Mėsos gabalai be kaulų, eksportuojami į JAV pagal Reglamento (EB) Nr. 1643/2006 (12) sąlygas arba į Kanadą pagal Reglamento (EB) Nr. 1041/2008 (13) sąlygas

0202 30 90 9100

– – – Kita, įskaitant maltą mėsą, kurios sudėtyje esantis vidutinis liesos galvijienos kiekis (be riebalų) sudaro 78 % ar daugiau (15)

0202 30 90 9200

– – – Kita

0202 30 90 9900

0206

Galvijienos, kiaulienos, avienos, ožkienos, arklienos, asilų, mulų arba arklėnų valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti:

 

0206 10

– Galvijienos, švieži arba atšaldyti:

 

– – Kiti:

 

0206 10 95

– – – Storosios ir plonosios diafragmos

0206 10 95 9000

– Galvijienos, sušaldyti:

 

0206 29

– – Kiti:

 

– – – Kiti:

 

0206 29 91

– – – – Storosios ir plonosios diafragmos

0206 29 91 9000

ex 0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai:

 

ex 0210 20

– Galvijiena:

 

ex 0210 20 90

– – Be kaulų:

 

– – – Sūdyta ir džiovinta

0210 20 90 9100

ex 1602

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo:

 

ex 1602 50

– Iš galvijienos:

 

– – Kiti:

 

ex 1602 50 31

– – – Sūdyta jautiena, sandariai įpakuota; turinti tik galvijų rūšių mėsos:

 

– – – – Kurios kolageno arba baltymų santykis ne didesnis kaip 0,35 (16) ir turinti tokį procentą galvijienos (be subproduktų ir riebalų):

 

– – – – – 90 % masės ar daugiau:

 

– – – – – – Produktai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1731/2006 (14) reikalavimus

1602 50 31 9125

– – – – – Ne mažiau kaip 80 %, bet mažiau kaip 90 % masės:

 

– – – – – – Produktai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1731/2006 (14) reikalavimus

1602 50 31 9325

ex 1602 50 95

– – – Kiti sandariai įpakuota:

 

– – – – Turintys tik galvijų rūšių mėsos:

 

– – – – – Kurios kolageno arba baltymų santykis ne didesnis kaip 0,35 (16) ir turinti tokį procentą galvijienos (be subproduktų ir riebalų):

 

– – – – – – 90 % masės ar daugiau:

 

– – – – – – – Produktai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1731/2006 (14) reikalavimus

1602 50 95 9125

– – – – – – Ne mažiau kaip 80 %, bet mažiau kaip 90 % masės:

 

– – – – – – – Produktai, atitinkantys Reglamento (EB) Nr. 1731/2006 (14) reikalavimus

1602 50 95 9325


6.   Kiauliena

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 0103

Gyvos kiaulės:

 

– Kitos:

 

ex 0103 91

– – Mažesnės kaip 50 kg masės:

 

0103 91 10

– – – Naminės rūšys

0103 91 10 9000

ex 0103 92

– – Mažesnės kaip 50 kg masės:

 

– – – Naminės rūšys:

 

0103 92 19

– – – – Kitos

0103 92 19 9000

ex 0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta:

 

– Šviežia arba atšaldyta:

 

ex 0203 11

– – Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

0203 11 10

– – – Naminių kiaulių (28)

0203 11 10 9000

ex 0203 12

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

ex 0203 12 11

– – – – Kumpiai ir jų dalys:

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0203 12 11 9100

ex 0203 12 19

– – – – Mentės ir jų dalys (29):

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0203 12 19 9100

ex 0203 19

– – Kiti:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

ex 0203 19 11

– – – – Priekinės nuokartos ir jų dalys (30):

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0203 19 11 9100

ex 0203 19 13

– – – – Nugarinė ir jos dalys:

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0203 19 13 9100

ex 0203 19 15

– – – – Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys:

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % masės

0203 19 15 9100

– – – – Kita:

 

ex 0203 19 55

– – – – – Be kaulų:

 

– – – – – – Kumpiai, priekinės nuokartos, mentės, nugarinės bei jų dalys (17)  (27)  (29)  (30)  (31)

0203 19 55 9110

– – – – – – Papilvė ir jos dalys, kurių bendras kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % masės (17)  (27)

0203 19 55 9310

– Sušaldyta:

 

ex 0203 21

– – Skerdenos ir skerdenų pusės:

 

0203 21 10

– – – Naminių kiaulių (28)

0203 21 10 9000

ex 0203 22

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais:

 

– – – Naminių kiaulių

 

ex 0203 22 11

– – – – Kumpiai ir jų dalys:

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0203 22 11 9100

ex 0203 22 19

– – – – Mentės ir jų dalys (29):

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0203 22 19 9100

ex 0203 29

– – Kita:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

ex 0203 29 11

– – – – Priekinės nuokartos ir jų dalys (30):

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0203 29 11 9100

ex 0203 29 13

– – – – Nugarinė ir jos dalys:

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0203 29 13 9100

ex 0203 29 15

– – – – Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys:

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % masės

0203 29 15 9100

– – – – Kita:

 

ex 0203 29 55

– – – – – Be kaulų:

 

– – – – – – Kumpiai, priekinės nuokartos, mentės ir jų dalys (17)  (29)  (30)  (31)  (32)

0203 29 55 9110

ex 0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai:

 

– Kiaulienos:

 

ex 0210 11

– – Kumpiai, mentės ir jų dalys, su kaulais:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

– – – – Sūdyti arba užpilti sūrymu:

 

ex 0210 11 11

– – – – – Kumpiai ir jų dalys:

 

– – – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0210 11 11 9100

– – – – Džiovinti arba rūkyti

 

ex 0210 11 31

– – – – – Kumpiai ir jų dalys:

 

– – – – – – Prosciutto di Parma, Prosciutto di San Daniele  (18):

 

– – – – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0210 11 31 9110

– – – – – – Kita:

 

– – – – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0210 11 31 9910

ex 0210 12

– – Papilvė su raumenų sluoksneliais ir jos dalys:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

ex 0210 12 11

– – – – Sūdyti arba užpilti sūrymu:

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % masės

0210 12 11 9100

ex 0210 12 19

– – – – Džiovinti arba rūkyti:

 

– – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % masės

0210 12 19 9100

ex 0210 19

– – Kiti:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

– – – – Sūdyti arba užpilti sūrymu:

 

ex 0210 19 40

– – – – – Nugarinė ir jos dalys:

 

– – – – – – Bendras kaulų ir kremzlių kiekis mažesnis kaip 25 % masės

0210 19 40 9100

ex 0210 19 50

– – – – – Kiti:

 

– – – – – – Be kaulų:

 

– – – – – – – Kumpiai, priekinės nuokartos, mentės, nugarinės bei jų dalys (17)

0210 19 50 9100

– – – – – – – Papilvė ir jos gabalai, be odos (17):

 

– – – – – – – – Bendras kremzlių kiekis mažesnis kaip 15 % masės

0210 19 50 9310

– – – – Džiovinti arba rūkyti:

 

– – – – – Kiti:

 

ex 0210 19 81

– – – – – – Be kaulų:

 

– – – – – – – „Prosciutto di Parma“, „Prosciutto di San Daniele“ ir jų dalys (18)

0210 19 81 9100

– – – – – – – Kumpiai, priekinės nuokartos, mentės, nugarinės bei jų dalys (17)

0210 19 81 9300

ex 1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų:

 

– Kiti (24):

 

1601 00 91

– – Dešros, sausos arba supjaustytos (skirtos išdėlioti), nevirtos ir nekeptos (20)  (22):

 

– – – Be paukštienos ar jos subproduktų

1601 00 91 9120

– – – Kiti

1601 00 91 9190

1601 00 99

– – Kiti (19)  (22):

 

– – – Be paukštienos ar jos subproduktų

1601 00 99 9110

– – – Kiti

1601 00 99 9190

ex 1602

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo:

 

– Iš kiaulių:

 

ex 1602 41

– – Kumpiai ir jų dalys:

 

ex 1602 41 10

– – – Naminių kiaulių (23):

 

– – – – Virti, kurių ne mažiau kaip 80 % masės yra mėsa ir riebalai (24)  (25):

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg (33)

1602 41 10 9110

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė mažesnė kaip 1 kg

1602 41 10 9130

ex 1602 42

– – Mentės ir jų dalys:

 

ex 1602 42 10

– – – Naminių kiaulių (23):

 

– – – – Virtos, kurių ne mažiau kaip 80 % masės yra mėsa ir riebalai (24)  (25):

 

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne mažesnė kaip 1 kg (34)

1602 42 10 9110

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė mažesnė kaip 1 kg

1602 42 10 9130

ex 1602 49

– – Kiti, įskaitant mišinius:

 

– – – Naminių kiaulių:

 

– – – – Kurių ne mažiau kaip 80 % masės yra bet kurios rūšies mėsa arba mėsos subproduktai, įskaitant bet kurios rūšies arba kilmės riebalus:

 

ex 1602 49 19

– – – – – Kiti (23)  (26):

 

– – – – – – Virti, kurių ne mažiau kaip 80 % masės yra mėsa ir riebalai (24)  (25):

 

– – – – – – – Kurių sudėtyje nėra paukštienos arba jos subproduktų:

 

– – – – – – – – Kurių sudėtyje yra produktas, sudarytas iš aiškiai matomų raumenų mėsos gabalėlių, kurių dydis neleidžia nustatyti, ar jie pagaminti iš kumpio, mentės, nugarinės ar kaklinės, kartu su nedideliais matomais riebalų gabalėliais ir nedideliais kiekiais drebučių.

1602 49 19 9130


7.   Paukštiena

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos:

 

– Ne didesnės kaip 185 g masės:

 

0105 11

– – Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos):

 

– – – Vištelės, kurių pirmos ir antros kartos protėviai

 

0105 11 11

– – – – Dedeklių rūšys

0105 11 11 9000

0105 11 19

– – – – Kitos

0105 11 19 9000

– – – Kitos:

 

0105 11 91

– – – – Dedeklių rūšys

0105 11 91 9000

0105 11 99

– – – – Kitos

0105 11 99 9000

0105 12 00

– – Kalakutai

0105 12 00 9000

ex 0105 19

– – Kiti:

 

0105 19 20

– – – Žąsys

0105 19 20 9000

ex 0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti:

 

– Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų):

 

ex 0207 12

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos:

 

ex 0207 12 10

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ :

 

– – – – Su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – Kiti

0207 12 10 9900

ex 0207 12 90

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą:

 

– – – – Vadinamos „65 % viščiukais“:

 

– – – – – Su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – – Kiti

0207 12 90 9190

– – – – Gallus domesticus rūšies vištos, nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais:

 

– – – – – Gallus domesticus rūšies vištos su visais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – – Kiti

0207 12 90 9990

ex 0207 14

– – Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti:

 

– – – Gabalai:

 

– – – – Su kaulais:

 

ex 0207 14 20

– – – – – Pusės arba ketvirčiai:

 

– – – – – – Gallus domesticus rūšies vištų su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – – – Kiti

0207 14 20 9900

ex 0207 14 60

– – – – – Kojos ir jų dalys:

 

– – – – – – Gallus domesticus rūšies vištų su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – – – Kiti

0207 14 60 9900

ex 0207 14 70

– – – – – Kiti:

 

– – – – – – Pusės arba ketvirčiai be sturplio:

 

– – – – – – – Gallus domesticus rūšies vištų su visiškai sukaulėjusiais krūtinkaulio plongaliais, šlaunikauliais ir blauzdikauliais

 

– – – – – – – Kiti

0207 14 70 9190

– – – – – – Gabalai, kuriuos sudaro visa koja ar jos dalys ir nugaros dalis, kai nugaros masė neviršija 25 % visos masės:

 

– – – – – – – Gallus domesticus rūšies vištų su visiškai sukaulėjusiais šlaunikauliais

 

– – – – – – – Kiti

0207 14 70 9290

– Kalakutų:

 

0207 25

– – Skerdenos, nesukapotos į gabalus, sušaldytos:

 

0207 25 10

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

0207 25 10 9000

0207 25 90

– – – Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „73 % kalakutais“ bei turinčios kitą pavidalą

0207 25 90 9000

ex 0207 27

– – Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti:

 

– – – Gabalai:

 

ex 0207 27 10

– – – – Be kaulų:

 

– – – – – Homogenizuota mėsa, įskaitant mechaniškai atskirtą nuo kaulų mėsą

 

– – – – – Kiti:

 

– – – – – – Kiti nei sturpliai

0207 27 10 9990

– – – – Su kaulais:

 

– – – – – Kojos ir jų dalys:

 

0207 27 60

– – – – – – Kojos be kulšių ir jų gabalai

0207 27 60 9000

0207 27 70

– – – – – – Kiti

0207 27 70 9000


8.   Kiaušiniai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti:

 

– Naminių paukščių:

 

– – Skirti inkubacijai (perinimui) (35):

 

0407 00 11

– – – Kalakučių arba žąsų

0407 00 11 9000

0407 00 19

– – – Kiti

0407 00 19 9000

0407 00 30

– – Kiti

0407 00 30 9000

0408

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, švieži, džiovinti, virti vandenyje arba garuose, formuoti, užšaldyti arba konservuoti kitu būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

– Kiaušinių tryniai:

 

ex 0408 11

– – Džiovinti:

 

ex 0408 11 80

– – – Kiti:

 

– – – – Tinkami vartoti žmonių maistui

0408 11 80 9100

ex 0408 19

– – Kiti:

 

– – – Kiti:

 

ex 0408 19 81

– – – – Skysti:

 

– – – – – Tinkami vartoti žmonių maistui

0408 19 81 9100

ex 0408 19 89

– – – – Kiti, įskaitant sušaldytus:

 

– – – – – Tinkami vartoti žmonių maistui

0408 19 89 9100

– Kiti:

 

ex 0408 91

– – Džiovinti:

 

ex 0408 91 80

– – – Kiti:

 

– – – – Tinkami vartoti žmonių maistui

0408 91 80 9100

ex 0408 99

– – Kiti:

 

ex 0408 99 80

– – – Kiti:

 

– – – – Tinkami vartoti žmonių maistui

0408 99 80 9100

9.   Pienas ir pieno produktai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (50):

 

0401 10

– Kurių riebumas ne didesnis kaip 1 % masės:

 

0401 10 10

– – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

0401 10 10 9000

0401 10 90

– – Kiti

0401 10 90 9000

0401 20

– Kurių riebumas didesnis kaip 1 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės:

 

– – Ne didesnis kaip 3 % masės:

 

0401 20 11

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai:

 

– – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės:

0401 20 11 9100

– – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

0401 20 11 9500

0401 20 19

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

0401 20 19 9100

– – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės

0401 20 19 9500

– – Didesnis kaip 3 %:

 

0401 20 91

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai

0401 20 91 9000

0401 20 99

– – – Kiti

0401 20 99 9000

0401 30

– Kurių riebumas didesnis kaip 6 % masės:

 

– – Ne didesnis kaip 21 % masės:

 

0401 30 11

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai:

 

– – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – Didesnis kaip 10 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0401 30 11 9400

– – – – – Didesnis kaip 17 % masės

0401 30 11 9700

0401 30 19

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių riebumas didesnis kaip 17 % masės

0401 30 19 9700

– – Didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės:

 

0401 30 31

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai:

 

– – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 35 % masės

0401 30 31 9100

– – – – – Didesnis kaip 35 %, bet ne didesnis kaip 39 % masės

0401 30 31 9400

– – – – – Didesnis kaip 39 % masės

0401 30 31 9700

0401 30 39

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 35 % masės

0401 30 39 9100

– – – – – Didesnis kaip 35 %, bet ne didesnis kaip 39 % masės

0401 30 39 9400

– – – – – Didesnis kaip 39 % masės

0401 30 39 9700

– – Didesnis kaip 45 % masės:

 

0401 30 91

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto tūris ne didesnis kaip 2 litrai:

 

– – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 68 % masės

0401 30 91 9100

– – – – – Didesnis kaip 68 % masės

0401 30 91 9500

0401 30 99

– – – Kiti:

 

– – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 68 % masės

0401 30 99 9100

– – – – – Didesnis kaip 68 % masės

0401 30 99 9500

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių (43):

 

ex 0402 10

– Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas ne didesnis kaip 1,5 % masės (46):

 

– – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (48):

 

0402 10 11

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

0402 10 11 9000

0402 10 19

– – – Kiti

0402 10 19 9000

– – Kiti (49):

 

0402 10 91

– – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

0402 10 91 9000

0402 10 99

– – – Kiti

0402 10 99 9000

– Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas didesnis kaip 1,5 % masės (46):

 

ex 0402 21

– – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (48):

 

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 27 % masės:

 

0402 21 11

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0402 21 11 9200

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0402 21 11 9300

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0402 21 11 9500

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0402 21 11 9900

– – – – Kiti:

 

0402 21 17

– – – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 11 % masės

0402 21 17 9000

0402 21 19

– – – – – Kurių riebumas didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 17 % masės

0402 21 19 9300

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0402 21 19 9500

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0402 21 19 9900

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės:

 

0402 21 91

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 28 % masės

0402 21 91 9100

– – – – – – Didesnis kaip 28 %, bet ne didesnis kaip 29 % masės

0402 21 91 9200

– – – – – – Didesnis kaip 29 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

0402 21 91 9350

– – – – – – Didesnis kaip 45 % masės

0402 21 91 9500

0402 21 99

– – – – Kiti:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 28 % masės

0402 21 99 9100

– – – – – – Didesnis kaip 28 %, bet ne didesnis kaip 29 % masės

0402 21 99 9200

– – – – – – Didesnis kaip 29 %, bet ne didesnis kaip 41 % masės

0402 21 99 9300

– – – – – – Didesnis kaip 41 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

0402 21 99 9400

– – – – – – Didesnis kaip 45 %, bet ne didesnis kaip 59 % masės

0402 21 99 9500

– – – – – – Didesnis kaip 59 %, bet ne didesnis kaip 69 % masės

0402 21 99 9600

– – – – – – Didesnis kaip 69 %, bet ne didesnis kaip 79 % masės

0402 21 99 9700

– – – – – – Didesnis kaip 79 % masės

0402 21 99 9900

ex 0402 29

– – Kiti (49):

 

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 27 % masės:

 

– – – – Kiti:

 

0402 29 15

– – – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg:

 

– – – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0402 29 15 9200

– – – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0402 29 15 9300

– – – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0402 29 15 9500

– – – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0402 29 15 9900

0402 29 19

– – – – – Kiti:

 

– – – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0402 29 19 9300

– – – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0402 29 19 9500

– – – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0402 29 19 9900

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 27 % masės:

 

0402 29 91

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg

0402 29 91 9000

0402 29 99

– – – – Kiti:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 41 % masės

0402 29 99 9100

– – – – – – Didesnis kaip 41 % masės

0402 29 99 9500

– Kiti:

 

0402 91

– – Į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių (48):

 

0402 91 10

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 8 % masės:

 

– – – – Kurių sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis didesnis kaip 15 %, o riebumas didesnis kaip 7,4 % masės

0402 91 10 9370

0402 91 30

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 8 %, bet ne didesnis kaip 10 % masės:

 

– – – – Kurių sausųjų neriebalinių medžiagų kiekis didesnis kaip 15 %

0402 91 30 9300

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 45 % masės:

 

0402 91 99

– – – – Kiti

0402 91 99 9000

0402 99

– – Kiti (49):

 

0402 99 10

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 9,5 % masės:

 

– – – – Kurių sacharozės kiekis didesnis kaip 40 %, sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis didesnis kaip 15 %, o riebumas didesnis kaip 6,9 % masės

0402 99 10 9350

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 9,5 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės:

 

0402 99 31

– – – – Tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 2,5 kg:

 

– – – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 21 % masės:

 

– – – – – – Kurių sacharozės kiekis didesnis kaip 40 %, o sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis didesnis kaip 15 % masės

0402 99 31 9150

– – – – – Kurių riebumas didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis kaip 39 % masės

0402 99 31 9300

– – – – – Kurių riebumas didesnis kaip 39 % masės

0402 99 31 9500

0402 99 39

– – – – Kiti:

 

– – – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 21 %, sacharozės kiekis didesnis kaip 40 %, o sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis didesnis kaip 15 % masės

0402 99 39 9150

ex 0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

ex 0403 90

– Kiti:

 

– – Nearomatinti, į kuriuos nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

– – – Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai (43)  (47):

 

– – – – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas (36):

 

0403 90 11

– – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0403 90 11 9000

0403 90 13

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0403 90 13 9200

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0403 90 13 9300

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0403 90 13 9500

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0403 90 13 9900

0403 90 19

– – – – – Didesnis kaip 27 % masės

0403 90 19 9000

– – – – Kiti, kurių riebumas (39):

 

0403 90 33

– – – – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės:

 

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0403 90 33 9400

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0403 90 33 9900

– – – Kiti:

 

– – – – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas (36):

 

0403 90 51

– – – – – Ne didesnis kaip 3 % masės:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0403 90 51 9100

0403 90 59

– – – – – Didesnis kaip 6 % masės:

 

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 21 % masės

0403 90 59 9170

– – – – – – Didesnis kaip 21 %, bet ne didesnis kaip 35 % masės

0403 90 59 9310

– – – – – – Didesnis kaip 35 %, bet ne didesnis kaip 39 % masės

0403 90 59 9340

– – – – – – Didesnis kaip 39 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

0403 90 59 9370

– – – – – – Didesnis kaip 45 % masės

0403 90 59 9510

ex 0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, nenurodyti kitoje vietoje:

 

0404 90

– Kiti:

 

– – Į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių, kurių riebumas (36):

 

ex 0404 90 21

– – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės:

 

– – – – Miltelių arba granulių pavidalo, kurių vandens kiekis ne didesnis kaip 5 % masės, o pieno baltymų kiekis pieno neriebalinėje medžiagoje:

 

– – – – – Ne mažesnis kaip 29 % masės, bet mažesnis kaip 34 % masės

0404 90 21 9120

– – – – – Ne mažesnis kaip 34 % masės

0404 90 21 9160

0404 90 23

– – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės (43):

 

– – – – Miltelių arba granulių pavidalo:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0404 90 23 9120

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0404 90 23 9130

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0404 90 23 9140

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0404 90 23 9150

ex 0404 90 29

– – – Didesnis kaip 27 % masės (43):

 

– – – – Miltelių arba granulių pavidalo, kurių riebumas:

 

– – – – – Ne didesnis kaip 28 % masės

0404 90 29 9110

– – – – – Didesnis kaip 28 %, bet ne didesnis kaip 29 % masės

0404 90 29 9115

– – – – – Didesnis kaip 29 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

0404 90 29 9125

– – – – – Didesnis kaip 45 % masės

0404 90 29 9140

– – Kiti, kurių riebumas (39)  (43):

 

0404 90 81

– – – Ne didesnis kaip 1,5 % masės:

 

– – – – Miltelių ar granulių pavidalo

0404 90 81 9100

ex 0404 90 83

– – – Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės:

 

– – – – Miltelių arba granulių pavidalo:

 

– – – – – Kurių riebumas:

 

– – – – – – Ne didesnis kaip 11 % masės

0404 90 83 9110

– – – – – – Didesnis kaip 11 %, bet ne didesnis kaip 17 % masės

0404 90 83 9130

– – – – – – Didesnis kaip 17 %, bet ne didesnis kaip 25 % masės

0404 90 83 9150

– – – – – – Didesnis kaip 25 % masės

0404 90 83 9170

– – – – Kiti nei miltelių ar granulių pavidalo:

 

– – – – – Kurių sacharozės kiekis didesnis kaip 40 %, sausosios pieno neriebalinės medžiagos kiekis didesnis kaip 15 %, o riebumas didesnis kaip 6,9 % masės

0404 90 83 9936

ex 0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

 

0405 10

– Sviestas:

 

– – Kurio riebumas ne didesnis kaip 85 % masės:

 

– – – Natūralus svietas:

 

0405 10 11

– – – – Tiesiogiai išfasuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 11 9500

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 11 9700

0405 10 19

– – – – Kitas:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 19 9500

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 19 9700

0405 10 30

– – – Atgamintas sviestas:

 

– – – – Tiesiogiai išfasuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 30 9100

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 30 9300

– – – – Kitas:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 30 9700

0405 10 50

– – – Išrūgų sviestas:

 

– – – – Tiesiogiai išfasuotas į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 50 9300

– – – – Kitas:

 

– – – – – Kurio riebumas:

 

– – – – – – Ne mažesnis kaip 80 %, bet mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 50 9500

– – – – – – Ne mažesnis kaip 82 % masės

0405 10 50 9700

0405 10 90

– – Kitas

0405 10 90 9000

ex 0405 20

– Pieno pastos:

 

0405 20 90

– – Kurių riebumas didesnis kaip 75 %, bet mažesnis kaip 80 % masės:

 

– – – Kurių riebumas:

 

– – – – Didesnis kaip 75 %, bet mažesnis kaip 78 % masės

0405 20 90 9500

– – – – Ne mažesnis kaip 78 % masės

0405 20 90 9700

0405 90

– Kiti:

 

0405 90 10

– – Kurių riebumas ne mažesnis kaip 99,3 % masės, o vandens kiekis ne didesnis kaip 0,5 % masės

0405 90 10 9000

0405 90 90

– – Kiti

0405 90 90 9000


KN kodas

Prekės aprašymas

Papildomi reikalavimai naudojant prekės kodą

Prekės kodas

Didžiausias vandens kiekis prekės svoryje

(%)

Mažiausias riebalų kiekis sausojoje medžiagoje

(%)

ex 0406

Sūriai ir varškė (42)  (45):

 

 

 

ex 0406 10

– Švieži (nenokinami arba nekonservuojami) sūriai, įskaitant išrūgų sūrius, ir varškė:

 

 

 

ex 0406 10 20

– – Kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės:

 

 

 

– – – FIšrūgų sūris, išskyrus sūdytą Ricotta sūrį

 

 

0406 10 20 9100

– – – Kiti:

 

 

 

– – – – Kurių vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje didesnis kaip 47 %, bet ne didesnis kaip 72 % masės:

 

 

 

– – – – – Sūdytas Ricotta sūris:

 

 

 

– – – – – – Pagamintas tik iš avių pieno

55

45

0406 10 20 9230

– – – – – – Kiti

55

39

0406 10 20 9290

– – – – – Kaimiškas sūris

60

 

0406 10 20 9300

– – – – – Kiti:

 

 

 

– – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – Ne didesnis kaip 5 % masės

60

 

0406 10 20 9610

– – – – – – – Ne mažesnis kaip 5 %, bet ne didesnis kaip 19 % masės

60

5

0406 10 20 9620

– – – – – – – Ne mažesnis kaip 19 %, bet ne didesnis kaip 39 % masės

57

19

0406 10 20 9630

– – – – – – – Kiti, kurių vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – – Didesnis kaip 47 %, bet ne didesnis kaip 52 % masės

40

39

0406 10 20 9640

– – – – – – – – Didesnis kaip 52 %, bet ne didesnis kaip 62 % masės

50

39

0406 10 20 9650

– – – – – – – – Didesnis kaip 62 % masės

 

 

0406 10 20 9660

– – – – Kurių vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje didesnis kaip 72 % masės:

 

 

 

– – – – – Baltasis sūris, kurio vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje didesnis kaip 77 %, bet ne didesnis kaip 83 % masės, o sausosios medžiagos riebumas:

 

 

 

– – – – – – Didesnis kaip 60 %, bet ne didesnis kaip 69 %

60

60

0406 10 20 9830

– – – – – – Didesnis kaip 69 %

59

69

0406 10 20 9850

– – – – – Kiti

 

 

0406 10 20 9870

– – – – Kiti

 

 

0406 10 20 9900

ex 0406 20

– Visų rūšių trinti arba miltelių pavidalo sūriai:

 

 

 

ex 0406 20 90

– – Kiti:

 

 

 

– – – Sūriai, pagaminti iš išrūgų

 

 

0406 20 90 9100

– – – Kiti:

 

 

 

– – – – Kurių riebumas didesnis kaip 20 % masės, laktozės kiekis mažesnis kaip 5 % masės ir kurių sausosios medžiagos kiekis:

 

 

 

– – – – – Didesnis kaip 60 %, bet ne didesnis kaip 80 % masės

40

34

0406 20 90 9913

– – – – – Didesnis kaip 80 %, bet ne didesnis kaip 85 % masės

20

30

0406 20 90 9915

– – – – – Didesnis kaip 85 %, bet ne didesnis kaip 95 % masės

15

30

0406 20 90 9917

– – – – – Didesnis kaip 95 % masės

5

30

0406 20 90 9919

– – – – Kiti

 

 

0406 20 90 9990

ex 0406 30

– Lydyti sūriai, išskyrus trintus arba miltelių pavidalo sūrius:

 

 

 

– – Kiti:

 

 

 

– – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 36 % masės, o sausosios medžiagos riebumas:

 

 

 

ex 0406 30 31

– – – – Ne didesnis kaip 48 % masės:

 

 

 

– – – – – Kuriuose esančios sausosios medžiagos kiekis:

 

 

 

– – – – – – Didesnis kaip 40 %, bet mažesnis kaip 43 %,o sausosios medžiagos riebumas:

 

 

 

– – – – – – – Mažesnis kaip 20 % masės

60

 

0406 30 31 9710

– – – – – – – Didesnis kaip 20 % masės

60

20

0406 30 31 9730

– – – – – – Didesnis kaip 43 % masės, o riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – Mažesnis kaip 20 % masės

57

 

0406 30 31 9910

– – – – – – – Didesnis kaip 20 %, bet mažesnis kaip 40 % masės

57

20

0406 30 31 9930

– – – – – – – Didesnis kaip 40 % masės

57

40

0406 30 31 9950

ex 0406 30 39

– – – – Didesnis kaip 48 % masės:

 

 

 

– – – – – Kuriuose esančios sausosios medžiagos kiekis:

 

 

 

– – – – – – Didesnis kaip 40 %, bet mažesnis kaip 43 % masės

60

48

0406 30 39 9500

– – – – – – Didesnis kaip 43 %, bet mažesnis kaip 46 % masės

57

48

0406 30 39 9700

– – – – – – Didesnis kaip 46 % masės, o sausosios medžiagos riebumas:

 

 

 

– – – – – – – Mažesnis kaip 55 % masės

54

48

0406 30 39 9930

– – – – – – – Didesnis kaip 55 % masės

54

55

0406 30 39 9950

ex 0406 30 90

– – – Kurių riebumas didesnis kaip 36 % masės

54

79

0406 30 90 9000

ex 0406 40

– Pelėsiniai sūriai ir kiti sūriai su Penicillium roqueforti pelėsių gijomis:

 

 

 

ex 0406 40 50

– – Gorgonzola

53

48

0406 40 50 9000

ex 0406 40 90

– – Kiti

50

40

0406 40 90 9000

ex 0406 90

– Kiti sūriai:

 

 

 

– – Kiti:

 

 

 

ex 0406 90 13

– – – Emmentaler

40

45

0406 90 13 9000

ex 0406 90 15

– – – Gruyère, Sbrinz:

 

 

 

– – – – Gruyère

38

45

0406 90 15 9100

ex 0406 90 17

– – – Bergkäse, Appenzell:

 

 

 

– – – – Bergkäse

38

45

0406 90 17 9100

ex 0406 90 21

– – – Cheddar

39

48

0406 90 21 9900

ex 0406 90 23

– – – Edam

47

40

0406 90 23 9900

ex 0406 90 25

– – – Tilsit

47

45

0406 90 25 9900

ex 0406 90 27

– – – Butterkäse

52

45

0406 90 27 9900

ex 0406 90 32

– – – Feta  (38):

 

 

 

– – – – pagaminti tik iš avių arba avių ir ožkų pieno:

 

 

 

– – – – – Kurių vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje ne didesnis kaip 72 % masės

56

43

0406 90 32 9119

ex 0406 90 35

– – – Kefalo-Tyri:

 

 

 

– – – – pagaminti tik iš avių arba avių ir ožkų pieno

38

40

0406 90 35 9190

– – – – Kiti

38

40

0406 90 35 9990

ex 0406 90 37

– – – Finlandia

40

45

0406 90 37 9000

– – – Kiti:

 

 

 

– – – – Kiti:

 

 

 

– – – – – Kurių riebumas ne didesnis kaip 40 % masės, o vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – ne didesnis kaip 47 % masės:

 

 

 

ex 0406 90 61

– – – – – – – Grana Padano, Parmigiano Reggiano

35

32

0406 90 61 9000

ex 0406 90 63

– – – – – – – Fiore Sardo, Pecorino:

 

 

 

– – – – – – – – pagaminti tik iš avių pieno

35

36

0406 90 63 9100

– – – – – – – – Kiti

35

36

0406 90 63 9900

ex 0406 90 69

– – – – – – – Kiti:

 

 

 

– – – – – – – – Sūriai, pagaminti iš išrūgų

 

 

0406 90 69 9100

– – – – – – – – Kiti

38

30

0406 90 69 9910

– – – – – – Didesnis kaip 47 %, bet ne didesnis kaip 72 % masės:

 

 

 

ex 0406 90 73

– – – – – – – Provolone

45

44

0406 90 73 9900

ex 0406 90 75

– – – – – – – Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano

45

39

0406 90 75 9900

ex 0406 90 76

– – – – – – – Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Havarti, Maribo, Samsø:

 

 

 

– – – – – – – – Kurių sausosios medžiagos riebumas didesnis kaip 45 %, bet mažesnis kaip 55 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – Kurių sausosios medžiagos kiekis didesnis kaip 50 %, bet mažesnis kaip 56 % masės

50

45

0406 90 76 9300

– – – – – – – – – Kurių sausosios medžiagos kiekis didesnis kaip 56 % masės

44

45

0406 90 76 9400

– – – – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje didesnis kaip 55 % masės

46

55

0406 90 76 9500

ex 0406 90 78

– – – – – – – Gouda:

 

 

 

– – – – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje mažesnis kaip 48 % masės

50

20

0406 90 78 9100

– – – – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje didesnis kaip 48 %, bet mažesnis kaip 55 % masės

45

48

0406 90 78 9300

– – – – – – – – Kiti:

45

55

0406 90 78 9500

ex 0406 90 79

– – – – – – – Esrom, Italico, Kernhem, Saint Nectaire, Saint Paulin, Taleggio

56

40

0406 90 79 9900

ex 0406 90 81

– – – – – – – Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire, Double Gloucester, Blarney, Colby, Monterey

44

45

0406 90 81 9900

ex 0406 90 85

– – – – – – – Kefalograviera, Kasseri:

 

 

 

– – – – – – – – Kurių vandens kiekis ne didesnis kaip 40 % masės

40

39

0406 90 85 9930

– – – – – – – – Kurių vandens kiekis didesnis kaip 40 %, bet ne didesnis kaip 45 % masės

45

39

0406 90 85 9970

– – – – – – – – Kiti

 

 

0406 90 85 9999

– – – – – – – Kiti sūriai, kurių vandens kiekis neriebalinėje medžiagoje:

 

 

 

ex 0406 90 86

– – – – – – – – Didesnis kaip 47 %, bet ne didesnis kaip 52 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – sūriai, pagaminti iš išrūgų

 

 

0406 90 86 9100

– – – – – – – – – Kiti sūriai, kurių sausosios medžiagos riebumas:

 

 

 

– – – – – – – – – – Mažesnis kaip 5 % masės

52

 

0406 90 86 9200

– – – – – – – – – – Didesnis kaip 5 %, bet ne didesnis kaip 19 % masės

51

5

0406 90 86 9300

– – – – – – – – – – Didesnis kaip 19 %, bet ne didesnis kaip 39 % masės

47

19

0406 90 86 9400

– – – – – – – – – – Didesnis kaip 39 % masės

40

39

0406 90 86 9900

ex 0406 90 87

– – – – – – – – Didesnis kaip 52 %, bet ne didesnis kaip 62 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – Sūriai, pagaminti iš išrūgų, išskyrus Manouri

 

 

0406 90 87 9100

– – – – – – – – – Kiti sūriai, kurių riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – – – – Mažesnis kaip 5 % masės

60

 

0406 90 87 9200

– – – – – – – – – – Didesnis kaip 5 %, bet ne didesnis kaip 19 % masės

55

5

0406 90 87 9300

– – – – – – – – – – Didesnis kaip 19 %, bet ne didesnis kaip 40 % masės

53

19

0406 90 87 9400

– – – – – – – – – – Didesnis kaip 40 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Idiazabal, Manchego ir Roncal, pagaminti tik iš avių pieno

45

45

0406 90 87 9951

– – – – – – – – – – – Maasdam

45

45

0406 90 87 9971

– – – – – – – – – – – Manouri

43

53

0406 90 87 9972

– – – – – – – – – – – Hushallsost

46

45

0406 90 87 9973

– – – – – – – – – – – Murukoloinen

41

50

0406 90 87 9974

– – – – – – – – – – – Gräddost

39

60

0406 90 87 9975

– – – – – – – – – – – Kiti

47

40

0406 90 87 9979

ex 0406 90 88

– – – – – – – – Didesnis kaip 62 %, bet ne didesnis kaip 72 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – sūriai, pagaminti iš išrūgų

 

 

0406 90 88 9100

– – – – – – – – – Kiti:

 

 

 

– – – – – – – – – – Kurių riebumas sausojoje medžiagoje:

 

 

 

– – – – – – – – – – – Didesnis kaip 10 %, bet ne didesnis kaip 19 % masės

60

10

0406 90 88 9300

– – – – – – – – – – – Didesnis kaip 40 % masės:

 

 

 

– – – – – – – – – – – – Akawi

55

40

0406 90 88 9500

10.   Baltasis ir žaliavinis cukrus be tolesnio perdirbimo

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas:

 

– Žaliavinis cukrus (pusgaminis), į kurį nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų:

 

ex 1701 11

– – Cukranendrių cukrus:

 

ex 1701 11 90

– – – Kitas:

 

– – – – Karamelinis cukrus

1701 11 90 9100

– – – – Kitas žaliavinis cukrus:

 

– – – – – Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 5 kg produkto neto masės

1701 11 90 9910

ex 1701 12

– – Cukrinių runkelių cukrus:

 

ex 1701 12 90

– – – Kitas:

 

– – – – Karamelinis cukrus

1701 12 90 9100

– – – – Kitas žaliavinis cukrus:

 

– – – – – Tiesiogiai supakuotas į pakuotes, kurių masė ne didesnė kaip 5 kg produkto neto masės

1701 12 90 9910

– Kitas:

 

1701 91 00

– – Į kurį pridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

1701 91 00 9000

ex 1701 99

– – Kitas:

 

1701 99 10

– – – Baltasis cukrus:

 

– – – – Karamelinis cukrus

1701 99 10 9100

– – – – Kitas:

 

– – – – – Kurio bendras kiekis ne didesnis kaip 10 tonų

1701 99 10 9910

– – – – – Kitas

1701 99 10 9950

ex 1701 99 90

– – – Kitas:

 

– – – – Į kurį pridėta kitų nei aromatinių arba dažančiųjų medžiagų

1701 99 90 9100


11.   Sirupai ir kiti cukraus produktai

KN kodas

Prekės aprašymas

Prekės kodas

ex 1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

 

ex 1702 40

– Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų:

 

ex 1702 40 10

– – Izogliukozė:

 

– – – Kurios sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 41 % sausosios medžiagos masės

1702 40 10 9100

1702 60

– Kita fruktozė ir fruktozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro daugiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų:

 

1702 60 10

– – Izogliukozė

1702 60 10 9000

1702 60 95

– – Kiti

1702 60 95 9000

ex 1702 90

– Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų, bei kiti cukraus ir cukraus sirupo mišiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos masės:

 

1702 90 30

– – Izogliukozė

1702 90 30 9000

– – Karamelė (degintas cukrus):

 

1702 90 71

– – – Kurios sudėtyje esanti sacharozė sudaro ne mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės

1702 90 71 9000

ex 1702 90 95

– – Kiti:

 

– – – Dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi

1702 90 95 9100

– – – Kiti, išskyrus sorbozę

1702 90 95 9900

2106

Maisto produktai, nenurodyti kitoje vietoje:

 

ex 2106 90

– Kiti:

 

– – Aromatinti arba dažyti cukraus sirupai:

 

2106 90 30

– – – Izogliukozės sirupai

2106 90 30 9000

– – – Kiti:“

 

2106 90 59

– – – – Kiti

2106 90 59 9000


(1)  OL L 149, 1968 6 29, p. 46.

(2)  Nustatant riebalinės medžiagos kiekį, naudojamas Komisijos direktyvos 84/4/EEB (OL L 15, 1984 1 18, p. 28) I priede nurodytas analizės metodas (A metodas).

(3)  Nustatant riebalinės medžiagos kiekį, taikoma tokia procedūra:

ėminys susmulkinamas taip, kad ne mažiau kaip 90 % masės išsisijotų pro sietą, kurio akučių dydis 500 mikronų, ir kad 100 % išsisijotų pro sietą, kurio akučių dydis 1 000 mikronų,

tada taikomas analizės metodas, aprašytas Direktyvos 84/4/EEB I priede (A metodas).

(4)  Krakmolo sudėtyje esančios sausosios medžiagos kiekis nustatomas Komisijos reglamento (EB) Nr. 687/2008 (OL L 192 , 2008 7 19 , p. 20) VI priede nurodytu metodu. Krakmolo grynumas nustatomas Ewerso modifikuotu poliarimetriniu būdu, kaip paskelbta trečiosios Komisijos direktyvos 72/199/EEB (OL L 123, 1972 5 29, p. 6) I priede.

(5)  Eksporto grąžinamoji išmoka krakmolui yra nustatoma pagal šią formulę:

1.

Bulvių krakmolas: (faktinis sausosios medžiagos kiekis %/80) × eksporto grąžinamoji išmoka

2.

Kitos krakmolo rūšys: (faktinis sausosios medžiagos kiekis %/87) × eksporto grąžinamoji išmoka

Užpildydamas muitinės dokumentus, pareiškėjas tuo tikslu pateiktoje deklaracijoje nurodo produkto sausosios medžiagos kiekį.

(6)  Eksporto grąžinamoji išmoka mokama už produktus, kurių sudėtyje esantis sausosios medžiagos kiekis yra ne mažesnis kaip 78 %. Eksporto grąžinamoji išmoka už produktus, kurių sudėtyje esančios sausosios medžiagos kiekis yra mažesnis kaip 78 %, yra nustatoma pagal šią formulę:

(faktinis sausosios medžiagos kiekis %/78) × eksporto grąžinamoji išmoka

Sausosios medžiagos kiekis nustatomas Komisijos direktyvos 79/796/EEB (OL L 239, 1979 9 22, p. 24) II priede nurodytu 2 metodu arba kitu tinkamu, bent jau tas pačias garantijas teikiančiu, analizės metodu.

(7)  Kuriems taikomas Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1517/95 (OL L 147, 1995 6 30, p. 51).

(8)  Skiriant grąžinamąsias išmokas, atsižvelgiama tik į grūdų produktų krakmolą. Grūdų produktai yra produktai, klasifikuojami kombinuotosios nomenklatūros 0709 90 60 ir 0712 90 19 subpozicijose, 10 skyriuje bei pozicijose Nr. 1101, 1102, 1103 ir 1104 (neperdirbti ir neatgaminti), išskyrus 1104 30 subpoziciją, ir grūdų kiekis produktuose, klasifikuojamuose kombinuotosios nomenklatūros 1904 10 10 ir 1904 10 90 subpozicijose. Grūdų kiekis produktuose, klasifikuojamuose kombinuotosios nomenklatūros 1904 10 10 ir 1904 10 90 subpozicijose, yra laikomas lygiu galutinio produkto masei. Grąžinamoji išmoka neskiriama už javus, kurių krakmolo kilmė nėra aiškiai nustatyta analize.

(9)  Grąžinamoji išmoka bus mokama tik už produktus, kurių sudėtyje esantis krakmolo kiekis sudaro daugiau kaip 5 % masės.

(10)  Tam, kad būtų įtraukta į šią subpoziciją, būtina pateikti Komisijos reglamento (EB) Nr. 433/2007 (OL L 104, 2007 4 21 , p. 3) priede nurodytą sertifikatą.

(11)  Grąžinamoji išmoka suteikiama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1359/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 21).

(12)  OL L 308, 2006 11 8, p. 7.

(13)  OL L 281, 2008 10 24 , p. 3.

(14)  OL L 325, 2006 11 24, p. 12.

(15)  Liesos galvijienos kiekis be riebalų nustatomas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (OL L 210, 1986 8 1, p. 39) priede nustatyta tvarka. Terminas „vidutinis kiekis“ – tai Reglamento (EB) Nr. 765/2002 (OL L 117, 2002 5 4, p. 6) 2 straipsnio 1 dalyje nurodytas ėminio dydis. Ėminys imamas iš didžiausią riziką keliančios siuntos dalies.

(16)  Kolageno kiekio nustatymas:

Kolageno kiekis nustatomas hidroksiprolino kiekį padauginus iš 8. Hidroksiprolino kiekis turi būti nustatytas pagal ISO 3496-1978 metodą.

(17)  Produktai ir jų gabalai gali būti klasifikuojami šioje subpozicijoje tik tuo atveju, jei raumens audinio dydis ir savybės leidžia juos identifikuoti kaip minėtus pradinius gabalus. Išraiška „jų dalys“ taikoma produktams, kurių vieneto masė neto ne mažesnė kaip 100 gramų, arba produktams, supjaustytiems vienodomis dalimis, kurias aiškiai galima identifikuoti kaip gautas iš minėtų pradinių gabalų ir kurių kartu supakuotų bendra neto masė yra ne mažesnė kaip 100 gramų.

(18)  Ši grąžinamoji išmoka gali būti skiriama tik už tuos produktus, kurių pavadinimus patvirtino valstybės narės gamintojos kompetentingos institucijos.

(19)  Grąžinamoji išmoka už dešras, pateiktas konteineriuose su apsauginiu skysčiu, skiriama už neto masę, atėmus skysčio masę.

(20)  Prekyboje įprastinėmis sąlygomis naudojamos parafino dangos masė yra laikoma dešros neto masės dalimi.

(21)  Išbraukta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2333/97 (OL L 323, 1997 11 26, p. 25).

(22)  Jei sudėtiniai maisto gaminiai (įskaitant paruoštus patiekalus), kurių sudėtyje yra dešros, dėl savo sudėties yra klasifikuojami pozicijoje Nr. 1601, grąžinamoji išmoka skiriama tik už dešrų, mėsos ir subproduktų, įskaitant bet kurios rūšies ir kilmės riebalus, kurie yra šių gaminių sudėtyje, neto masę.

(23)  Grąžinamoji produktų su kaulais išmoka skiriama už produkto neto masę, atėmus kaulų masę.

(24)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 903/2008 (OL L 249, 2008 9 18, p. 3) nustatytų reikalavimų. Užpildant muitinės dokumentus dėl eksporto, eksportuotojas raštu pareiškia, kad konkretūs produktai atitinka nustatytus reikalavimus.

(25)  Mėsos ir riebalų kiekis turi būti nustatomas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 2004/2002 (OL L 308, 2002 11 9, p. 22) priede nustatytą analizinę procedūrą.

(26)  Bet kurios rūšies mėsos ar mėsos subproduktų, įskaitant bet kurios rūšies ar kilmės riebalus, kiekis turi būti nustatomas pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 226/89 (OL L 29, 1989 1 31, p. 11) priede nustatytą analizinę procedūrą.

(27)  Draudžiama sušaldyti produktus pagal Reglamento (EB) Nr. 800/1999 7 straipsnio 3 dalies pirmąją pastraipą.

(28)  Skerdenų pusės gali būti pateikiamos su žandikauliais arba be jų.

(29)  Mentės gali būti pateikiamos su žandikauliais arba be jų.

(30)  Priekinės nuokartos gali būti pateikiamos su žandikauliais arba be jų.

(31)  Ši grąžinamoji išmoka neskiriama už atskirai pateiktas pažandes, žandikaulius arba kartu pateiktas pažandes ir žandikaulius.

(32)  Ši grąžinamoji išmoka neskiriama už atskirai pateiktas kaklines be kaulų.

(33)  Jeigu negalima prekių klasifikuoti 1602 41 10 9110 pozicijos kumpiais ir jų dalis negalima pagal KN 16 skyriaus 2 papildomą pastabą, grąžinamoji išmoka už kodu 1602 42 10 9110 pažymėtą produktą arba, jeigu tinka, už 1602 49 19 9130 kodu pažymėtą produktą, gali būti skiriama nepažeidžiant Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (OL L 102, 1999 4 17, p. 11) 51 straipsnio taikymo.

(34)  Jeigu negalima prekių klasifikuoti 1602 42 10 9110 pozicijos mentėmis ar jų dalis negalima pagal KN 16 skyriaus 2 papildomą pastabą, grąžinamoji išmoka už kodu 1602 49 19 9130 pažymėtą produktą gali būti skiriama nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 800/1999 51 straipsnio taikymo.

(35)  Taikoma tik naminių paukščių kiaušiniams, kurie atitinka Europos Bendrijų kompetentingų institucijų nustatytus reikalavimus ir ant kurių yra įspaustas gamintojo įmonės atpažinimo numeris ir (arba) kita informacija, numatyta Tarybos reglamento (EB) Nr. 617/2008 3 straipsnio 5 dalyje (OL L 168, 2008 6 28, p. 5).

(36)  Jei į šioje subpozicijoje klasifikuojamą produktą yra pridėta išrūgų ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos, ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, į pridėtąsias išrūgas ir (arba) produktus, gautus iš išrūgų ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos, ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką.

Nurodytų produktų sudėtyje gali būti maži pridėtosios medžiagos be pieno, reikalingos gamybai arba konservavimui, kiekiai. Jei šie priedai nesudaro daugiau kaip 0,5 % viso produkto masės, į juos atsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Tačiau, jei šie priedai sudaro daugiau kaip 0,5 % bendros viso produkto masės, į juos neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką.

Jei šioje subpozicijoje klasifikuojamo produkto sudėtyje yra membraninio filtravimo medžiagos, eksporto grąžinamoji išmoka nemokama.

Užpildydamas muitinės dokumentus, pareiškėjas tam tikslui skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar produkto sudėtyje yra membraninio filtravimo medžiagos, ar buvo pridėta arba nepridėta medžiagų be pieno ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos, ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, ir šiuo atveju:

100 galutinio produkto kilogramų pridėtą maksimalų medžiagų be pieno ir (arba) išrūgų, ir/arba produktų, gautų iš išrūgų ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos, ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, masės kiekį, ypač

pridėtų išrūgų laktozės kiekį.

(37)  Išbraukta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2287/2000 (OL L 260, 2000 10 14, p. 22).

(38)  Jei produkto sudėtyje yra kazeino ir (arba) kazeinatų, pridėtų prieš arba perdirbimo metu, grąžinamoji išmoka nemokama. Užpildydamas muitinės dokumentus, pareiškėjas tam tikslui skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar buvo pridėta ar nepridėta kazeino ir (arba) kazeinatų.

(39)  Grąžinamoji išmoka už 100 kg šioje subpozicijoje klasifikuojamo produkto yra lygi šių komponentų sumai:

a)

kiekis 100 kg produkto, padaugintas iš 100 kg produkto esančios pieno medžiagos masės procentinio kiekio. Nurodytų produktų sudėtyje gali būti maži pridėtosios medžiagos be pieno, reikalingos gamybai arba konservavimui, kiekiai. Jei šie priedai nesudaro daugiau kaip 0,5 % viso produkto masės, į juos atsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Tačiau jei šie priedai sudaro daugiau kaip 0,5 % bendros viso produkto masės, į juos neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką.

Jei produkto sudėtyje yra išrūgų ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos, ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, kiekis viename kilograme dauginamas iš 100 produkto kilogramų pridėtos pieno medžiagos, kitos nei išrūgos ir (arba) produktai, gauti iš išrūgų ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos, ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, masės;

b)

komponentas, apskaičiuotas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1282/2006 (OL L 234, 2006 8 29, p. 4) 16 straipsnio 3 dalį.

Užpildydamas muitinės dokumentus, pareiškėjas tam tikslui skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar produkto sudėtyje yra membraninio filtravimo medžiagos, ar buvo pridėta arba nepridėta medžiagų be pieno ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos, ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, ir šiuo atveju:

 

100 galutinio produkto kilogramų pridėtą maksimalų sacharozės ir (arba) medžiagų be pieno, ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų ir (arba) laktozės, ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos, ir (arba) produktų, nurodytų KN 3504 kode, masės kiekį,

o ypač

 

pridėtų išrūgų laktozės kiekį.

Jei produkte pieno medžiagos sudėtyje yra membraninio filtravimo medžiagos, eksporto kompensacija nemokama.

(40)  Panaikinta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 707/98 (OL L 98, 1998 3 31, p. 11).

(41)  Panaikinta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 823/96 (OL L 111, 1996 5 4, p. 9).

(42)  

a)

Jei sūriai tiesiogiai išfasuoti į pakuotes, kuriose taip pat yra konservavimo skysčio, visų pirma sūrymo, grąžinamoji išmoka suteikiama už neto masę, atėmus skysčio masę.

b)

Apskaičiuojant grąžinamąją išmoką plastikinė plėvelė, parafinas, pelenai ir vaškas, naudojami gaminiui supakuoti, į gaminio neto svorį neįskaičiuojami.

c)

Jei sūriai supakuoti į plastikinę plėvelę ir jei neto masė nurodyta su plastikine plėvele, grąžinamosios išmokos suma sumažinama 0,5 %.

Pildydamas muitinės formalumus pareiškėjas turi nurodyti, kad sūriai supakuoti į plastikinę plėvelę ir taip pat nurodyti, ar į nurodytą neto masę įskaičiuota plastikinės plėvelės masė.

d)

Jei sūriai laikomi parafino arba pelenų apvalkale ir jei į nurodytą neto masę įskaičiuota parafino arba pelenų masė, grąžinamosios išmokos suma sumažinama 2 %.

Pildydamas muitinės formalumus pareiškėjas turi nurodyti, kad sūriai laikomi parafino arba pelenų apvalkale ir taip pat nurodyti, ar į nurodytą neto masę įskaičiuota parafino arba pelenų masė.

e)

Jei sūris laikomas vaško apvalkale, pildydamas muitinės formalumus pareiškėjas deklaracijoje turi nurodyti neto sūrio masę be vaško masės.

(43)  Jei šiuo kodu klasifikuojamų produktų pieno baltymų kiekis (azoto kiekis x 6,38) sausojoje pieno neriebalinėje medžiagoje yra mažesnis kaip 34 %, grąžinamoji išmoka nemokama. Jei miltelių pavidalo produktų, klasifikuojamų šiuo kodu, vandens kiekis produkto masėje yra didesnis kaip 5 %, grąžinamoji išmoka nemokama.

Užpildydama muitinės dokumentus, suinteresuotoji šalis atitinkamoje deklaracijoje turi nurodyti minimalų pieno baltymų kiekį sausojoje pieno neriebalinėje medžiagose, o miltelių pavidalo produktams – didžiausią vandens kiekį.

(44)  Išbraukta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2287/2000 (OL L 260, 2000 10 14, p. 22).

(45)  

a)

Jei gaminio sudėtyje yra sudedamųjų dalių be pieno, išskyrus prieskonius ir prieskoninius augalus, tokių kaip, pavyzdžiui, kumpio, riešutų, krevečių, lašišos, alyvuogių, razinų, grąžinamoji suma sumažinama 10 %.

Pildydamas muitinės formalumus pareiškėjas turi tam skirtoje deklaracijoje nurodyti, kad gaminio sudėtyje yra tokių ingredientų be pieno.

b)

Jei gaminio sudėtyje yra prieskoninių augalų arba prieskonių, ypač tokių kaip garstyčios, bazilikas, česnakas, raudonėlis, grąžinamosios išmokos suma sumažinama 1 %.

Pildydamas muitinės formalumus pareiškėjas turi tam skirtoje deklaracijoje nurodyti, kad gaminio sudėtyje yra tokių prieskoninių augalų arba prieskonių.

c)

Jei gaminio sudėtyje yra kazeino ir (arba) kazeinatų, ir (arba) išrūgų, ir (arba) iš išrūgų ir (arba) laktozės, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos gautų produktų ir (arba) produktų, klasifikuojamų KN kodu 3504, į pridėtuosius kazeinus ir (arba) kazeinatus, ir (arba) į pridėtąsias išrūgas, ir (arba) iš išrūgų (išskyrus išrūgų sviestą, klasifikuojamą KN kodu 0405 10 50) ir (arba) laktozės, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos gautus produktus ir (arba) produktus, klasifikuojamus KN kodu 3504, apskaičiuojant grąžinamąją išmoką neatsižvelgiama.

Pildydamas muitinės dokumentus, pareiškėjas tam tikslui skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar buvo pridėta ar nepridėta medžiagų be pieno ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų, ir (arba) laktozės, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos, ir (arba) produktų, klasifikuojamų KN kodu 3504, ir jei taip, į 100 galutinio produkto kilogramų pridėtą maksimalų medžiagų be pieno ir (arba) kazeino, ir (arba) kazeinatų, ir (arba) išrūgų, ir (arba) produktų, gautų iš išrūgų (nurodant atitinkamai išrūgų sviesto kiekį), ir (arba) laktozės, ir (arba) membraninio filtravimo medžiagos, ir (arba) produktų, klasifikuojamų KN kodu 3504, masės kiekį.

d)

Nurodytų gaminių sudėtyje gali būti tam tikri pridėtosios medžiagos be pieno, reikalingos gamybai arba konservavimui, pavyzdžiui, druskos, šliužo fermentų ar pelėsių, kiekiai.

(46)  Grąžinamoji išmoka už šaldytą sutirštintą pieną yra tokia pati, kaip ir produktams, klasifikuojamiems 0402 91 ir 0402 99 pozicijose.

(47)  Grąžinamoji išmoka už šaldytus produktus, nurodytus KN koduose nuo 0403 90 11 iki 0403 90 39, yra tokia pati kaip ir už produktus, atitinkamai nurodytus KN koduose nuo 0403 90 51 iki 0403 90 69.

(48)  Nurodytų produktų sudėtyje gali būti maži pridėtosios ne pieno medžiagos, reikalingos gamybai arba konservavimui, kiekiai. Jei šie priedai nesudaro daugiau kaip 0,5 % viso produkto masės, į juos atsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Tačiau jei šie priedai sudaro daugiau kaip 0,5 % bendros viso produkto masės, į juos neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Užpildydamas muitinės dokumentus, pareiškėjas tam tikslui skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar buvo pridėta arba nepridėta medžiagų be pieno, ir šiuo atveju – 100 kg galutiniam produktui maksimalų pridėtą medžiagų be pieno masės kiekį.

(49)  Grąžinamoji išmoka už 100 kg šioje subpozicijoje klasifikuojamo produkto yra lygi šių komponentų sumai:

a)

kiekis 100 kg produkto, padaugintas iš 100 kg produkto esančios pieno medžiagos masės procentinio kiekio. Nurodytų produktų sudėtyje gali būti maži pridėtosios medžiagos be pieno, reikalingos gamybai arba konservavimui, kiekiai. Jei šie priedai nesudaro daugiau kaip 0,5 % viso produkto masės, į juos atsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Tačiau jei šie priedai sudaro daugiau kaip 0,5 % bendros viso produkto masės, į juos neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką;

b)

komponentas, apskaičiuotas pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1282/2006 (OL L 234, 2006 8 29, p. 4) 16 straipsnio 3 dalį.

Užpildydamas muitinės dokumentus, pareiškėjas tam tikslui skirtoje deklaracijoje turi nurodyti maksimalų sacharozės masės kiekį ir ar buvo pridėta arba nepridėta medžiagų be pieno, šiuo atveju – 100 galutinio produkto kilogramų pridėtą maksimalų medžiagų be pieno kiekį.

(50)  Nurodytų produktų sudėtyje gali būti maži priedų, reikalingų jų gamybai arba konservavimui, kiekiai. Jei šie priedai nesudaro daugiau kaip 0,5 % viso produkto masės, į juos atsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Tačiau jei šie priedai sudaro daugiau kaip 0,5 % bendros viso produkto masės, į juos neatsižvelgiama apskaičiuojant grąžinamąją išmoką. Užpildydamas muitinės dokumentus, pareiškėjas tam tikslui skirtoje deklaracijoje turi nurodyti, ar buvo pridėta arba nepridėta produktų, ir šiuo atveju – maksimalų priedų kiekį.


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

EKSPORTO GRĄŽINAMOSIOMS IŠMOKOMS TAIKYTINI PASKIRTIES VIETŲ KODAI

A00

Visos paskirties vietos (trečiosios šalys, kitos teritorijos, maisto produktų aprūpinimo vietos ir paskirties vietos laikomos eksportu iš Bendrijos).

A01

Kitos paskirties vietos.

A02

Visos paskirties vietos, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas.

A03

Visos paskirties vietos, išskyrus Šveicariją.

A04

Visos trečiosios šalys.

A05

Kitos trečiosios šalys.

A10

ELPA šalys (Europos laisvosios prekybos asociacija)

Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas, Šveicarija.

A11

AKR valstybės (Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno valstybės, kurios yra Lomė konvencijos šalys)

Angola, Antigva ir Barbuda, Bahamos, Barbadosas, Belizas, Beninas, Botsvana, Burkina Fasas, Burundis, Kamerūnas, Žaliojo Kyšulio salos, Centrinės Afrikos Respublika, Komorai (išskyrus Majotą), Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Dramblio Kaulo Krantas, Džibutis, Dominika, Etiopija, Fidžis, Gabonas, Gambija, Gana, Grenada, Gvinėja, Bisau Gvinėja, Pusiaujo Gvinėja, Gajana, Haitis, Jamaika, Kenija, Kiribatis, Lesotas, Liberija, Madagaskaras, Malavis, Malis, Mauricijus, Mauritanija, Mozambikas, Namibija, Nigeris, Nigerija, Uganda, Papua ir Naujoji Gvinėja, Dominikos Respublika, Ruanda, Sent Kristoferis ir Nevis, Sent Vinsentas ir Grenadinai, Sent Lusija, Saliamono salos, Samoa, San Tomė ir Prinsipė, Senegalas, Seišeliai, Siera Leonė, Somalis, Sudanas, Surinamas, Svazilandas, Tanzanija, Čadas, Togas, Tonga, Trinidadas ir Tobagas, Tuvalu, Vanuatu, Zambija, Zimbabvė.

A12

Viduržemio jūros baseino šalys arba teritorijos

Seuta ir Melilija, Gibraltaras, Turkija, Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija bei Kosovas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/99, Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Egiptas, Libanas, Sirija, Izraelis, Vakarų krantas ir Gazos sektorius, Jordanija.

A13

OPEC valstybės (Naftą eksportuojančių šalių organizacija)

Alžyras, Libija, Nigerija, Gabonas, Venesuela, Irakas, Iranas, Saudo Arabija, Kuveitas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Indonezija.

A14

ASEAN šalys (Pietryčių Azijos šalių asociacija)

Mianmaras, Tailandas, Laosas, Vietnamas, Indonezija, Malaizija, Brunėjus, Singapūras, Filipinai.

A15

Lotynų Amerikos šalys

Meksika, Gvatemala, Hondūras, Salvadoras, Nikaragva, Kosta Rika, Haitis, Dominikos Respublika, Kolumbija, Venesuela, Ekvadoras, Peru, Brazilija, Čilė, Bolivija, Paragvajus, Urugvajus, Argentina.

A16

PARBA šalys (Pietų Azijos regioninio bendradarbiavimo asociacija)

Pakistanas, Indija, Bangladešas, Maldyvai, Šri Lanka, Nepalas, Butanas.

A17

EEE šalys (Europos ekonominė erdvė), išskyrus Europos Sąjungos šalis

Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas.

A18

VREŠ šalys arba teritorijos (Vidurio ir Rytų Europos šalys arba teritorijos)

Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija bei Kosovas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/99, Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

A19

NAFTA šalys (Šiaurės Amerikos laisvosios prekybos sutartis)

Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Meksika.

A20

MERCOSUR šalys (Pietų Amerikos bendroji rinka)

Brazilija, Paragvajus, Urugvajus, Argentina.

A21

Naujos pramoninės Azijos šalys

Singapūras, Pietų Korėja, Taivanas, Honkongas.

A22

Dinamiškos Azijos ekonomikos

Tailandas, Malaizija, Singapūras, Pietų Korėja, Taivanas, Honkongas.

A23

APEC šalys (Azijos ir Ramiojo vandenyno ekonominio bendradarbiavimo šalys)

Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Meksika, Čilė, Tailandas, Indonezija, Malaizija, Brunėjus, Singapūras, Filipinai, Kinija, Pietų Korėja, Japonija, Taivanas, Honkongas, Australija, Papua ir Naujoji Gvinėja, Naujoji Zelandija.

A24

Nepriklausomų valstybių sandrauga

Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachija, Turkmėnija, Uzbekija, Tadžikija, Kirgizija.

A25

EBPO šalys, kurios nėra ES narės (Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija)

Islandija, Norvegija, Šveicarija, Turkija, Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Meksika, Pietų Korėja, Japonija, Australija, Australijos Ramiojo vandenyno teritorijos, Naujoji Zelandija, Naujosios Zelandijos Ramiojo vandenyno teritorijos.

A26

Europos šalys arba teritorijos, kurios nepriklauso Europos Sąjungai

Islandija, Norvegija, Lichtenšteinas, Šveicarija, Farerų salos, Andora, Gibraltaras, Šventasis Sostas, Turkija, Albanija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija bei Kosovas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1244/99, Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija.

A27

Afrika (A28) (A29)

Šiaurės Afrikos šalys arba teritorijos, kitos Afrikos šalys.

A28

Šiaurės Afrikos šalys arba teritorijos

Seuta ir Melilija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Egiptas.

A29

kitos Afrikos šalys

Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Fasas, Nigeris, Čadas, Žaliojo Kyšulio salos, Senegalas, Gambija, Bisau Gvinėja, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Krantas, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinės Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Kenija, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Indijos vandenyno Britų sritis, Mozambikas, Madagaskaras, Mauricijus, Komorai, Majotas, Zambija, Zimbabvė, Malavis, Pietų Afrikos Respublika, Namibija, Botsvana, Svazilandas, Lesotas.

A30

Amerika (A31) (A32) (A33)

Šiaurės Amerika, Centrinė Amerika ir Antilai, Pietų Amerika.

A31

Šiaurės Amerika

Jungtinės Amerikos Valstijos, Kanada, Grenlandija, Sent Pjeras ir Mikelonas.

A32

Centrinė Amerika ir Antilai

Meksika, Bermudų salos, Gvatemala, Belizas, Hondūras, Salvadoras, Nikaragva, Kosta Rika, Panama, Angilija, Kuba, Sent Kristoferis ir Nevis, Haitis, Bahamos, Terkso ir Kaikoso salos, Dominikos Respublika, JAV Virdžinijos salos, Antigva ir Barbuda, Dominika, Kaimanų salos, Jamaika, Sent Lusija, Sent Vinsentas, Britų Mergelės salos, Barbadosas, Montseratas, Trinidadas ir Tobagas, Grenada, Aruba, Olandijos Antilai.

A33

Pietų Amerika

Kolumbija, Venesuela, Gajana, Surinamas, Ekvadoras, Peru, Brazilija, Čilė, Bolivija, Paragvajus, Urugvajus, Argentina, Folklendo salos.

A34

Azija (A35) (A36)

Artimieji ir Viduriniai Rytai, kitos Azijos šalys.

A35

Artimieji ir Viduriniai Rytai

Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų krantas ir Gazos sektorius, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas.

A36

Kitos Azijos šalys

Kazachija, Turkmėnija, Uzbekija, Tadžikija, Kirgizija, Afganistanas, Pakistanas, Indija, Bangladešas, Maldyvai, Šri Lanka, Nepalas, Butanas, Mianmaras, Tailandas, Laosas, Vietnamas, Kambodža, Indonezija, Malaizija, Brunėjus, Singapūras, Filipinai, Mongolija, Kinija, Šiaurės Korėja, Pietų Korėja, Japonija, Taivanas, Honkongas, Makao.

A37

Okeanija ir poliariniai regionai (A38) (A39)

Australija ir Naujoji Zelandija, kitos Okeanijos šalys ir poliariniai regionai.

A38

Australija ir Naujoji Zelandija

Australija, Australijos Ramiojo vandenyno teritorijos, Naujoji Zelandija, Naujosios Zelandijos Ramiojo vandenyno teritorijos.

A39

Kitos Okeanijos šalys ir poliariniai regionai

Papua Naujoji Gvinėja, Nauru, Saliamono salos, Tuvalu, Naujoji Kaledonija ir priklausomos teritorijos, Amerikos Ramiojo vandenyno teritorijos, Valis ir Futuna, Kiribatis, Pitkernas, Fidžis, Vanuatu, Tonga, Samoa, Šiaurės Mariana, Prancūzijos Polinezija, Mikronezijos Federacinės Valstijos (Yap, Kosrae, Chunk, Pohnpei), Maršalo salos, Palau, poliariniai regionai.

A40

Užjūrio šalys ir teritorijos (UŠT)

Prancūzijos Polinezija, Naujoji Kaledonija ir priklausomos teritorijos, Valis ir Futuna, Prancūzijos Pietų ir Antarkties sritys, Sent Pjeras ir Mikelonas, Majotas, Olandijos Antilai, Aruba, Grenlandija, Angilija, Kaimanų salos, Folklendo salos, Pietų Sendvičo salos ir priklausomos teritorijos, Terkso ir Kaikoso salos, Britų Mergelės salos, Montseratas, Pitkernas, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Britų Antarkties sritys, Indijos vandenyno Britų sritis.

A96

Livigno ir Campione d’Italia bendruomenės, Heligolandas.

A97

Maisto produktų aprūpinimo vietos ir paskirties vietos, laikomos eksportu iš Bendrijos

Paskirties vietos, minimos Reglamento (EB) Nr. 800/1999 36, 44 ir 45 straipsniuose (OL L 102, 1999 4 17, p. 11).“


24.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/76


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1345/2008

2008 m. gruodžio 23 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2136/89, nustatantį bendruosius konservuotų sardinių pardavimo standartus ir konservuotų sardinių ir sardinių tipo produktų prekių aprašymus

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 104/2000 dėl bendro žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimo (1), ypač jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 104/2000 numatyta galimybė priimti žuvininkystės produktų pardavimo Bendrijoje bendruosius standartus, ypač siekiant palengvinti sąžininga konkurencija grindžiamą prekybą. Šiuos standartus gali, visų pirma, sudaryti ženklinimas etiketėmis.

(2)

Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2136/89 (2) nustatyti bendrieji konservuotų sardinių pardavimo standartai ir konservuotų sardinių ir sardinių tipo produktų prekių aprašymai Bendrijoje.

(3)

Dėl didėjančios konservuotų produktų, parduodamų ir pateikiamų taip pat kaip ir konservuotos sardinės Bendrijoje, pasiūlos įvairovės būtina pateikti vartotojams pakankamai informacijos apie šio produkto identiškumą ir pagrindines savybes. Todėl būtina iš dalies pakeisti dabar galiojančias konservuotų produktų, parduodamų ir pateikiamų taip pat kaip ir konservuotos sardinės Bendrijoje, prekių aprašymų taisykles.

(4)

Todėl turėtų būti atsižvelgiama į 2007 m. atnaujintą Codex Alimentarius standartų Kodeksą STAN94 bei į konkrečias Bendrijos rinkos sąlygas.

(5)

Siekiant rinkos skaidrumo, sąžiningos konkurencijos ir pasirinkimo įvairovės, į leidžiamų rūšių, iš kurių ruošiami konservuoti sardinių tipo produktai, sąrašą būtina įtraukti Strangomera bentincki rūšį.

(6)

Norint pagerinti kiekvieno sardinių tipo produkto atpažinimą, kaip skiriamieji terminai turėtų būti naudojami mokslinis rūšies pavadinimas ir geografinės vietovės pavadinimas.

(7)

Šiame reglamente nustatyti reikalavimai turėtų būti taikomi nepažeidžiant 2000 m. kovo 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2000/13/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių maisto produktų ženklinimą, pateikimą ir reklamavimą, derinimo (3).

(8)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2136/89 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(9)

Kad ūkio veiklos subjektai galėtų prisitaikyti prie naujų reikalavimų, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį, susijusį su produktų, atitinkančių dabartinę Reglamento (EEB) Nr. 2136/89 redakciją, teikimu į rinką.

(10)

Žuvininkystės produktų vadybos komitetas per jo pirmininko nustatytą laikotarpį savo nuomonės nepareiškė,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2136/89 iš dalies keičiamas taip:

1)

1a straipsnio 2 dalis papildoma šiuo punktu:

„k)

Strangomera bentincki“.

2)

7a straipsnis pakeičiamas taip:

„7a straipsnis

1.   Nepažeidžiant Direktyvos 2000/13/EB, konservuoti sardinių tipo produktai gali būti parduodami Bendrijoje pagal prekės aprašymą, kurį sudaro žodis „sardinės“ kartu su moksliniu rūšies pavadinimu ir geografinės vietovės, kur rūšys buvo sužvejotos, pavadinimu.

2.   Jei straipsnio 1 dalyje numatytas prekės aprašymas pateikiamas ant konservuoto sardinių tipo produkto talpyklos, jis pateikiamas aiškiai ir išskirtinai.

3.   Visais atvejais mokslinį pavadinimą sudaro gentiniai ir rūšiniai lotyniški pavadinimai.

4.   Kaip geografinė vietovė nurodomas vienas iš pirmajame priedo stulpelyje pateiktų pavadinimų, atsižvelgiant į atitinkamą vietovės identifikaciją, nurodytą antrajame priedo stulpelyje.

5.   Kiekviena rūšis parduodama pagal atskirą prekės aprašymą.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Vis dėlto produktai, kurie atitiko Reglamento (EEB) Nr. 2136/89 reikalavimus prieš jį iš dalies pakeičiant šiuo reglamentu, gali būti teikiami į rinką iki 2010 m. lapkričio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 23 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 17, 2000 1 21, p. 22.

(2)  OL L 212, 1989 7 22, p. 79.

(3)  OL L 109, 2000 5 6, p. 29.


PRIEDAS

Geografinių vietovių pavadinimai ir identifikacija

Geografinės vietovės pavadinimas, kaip nurodyta 7a straipsnio 1 dalyje

Vietovės identifikacija (1)

Šiaurės vakarų Atlantas

21 FAO zona

Šiaurės rytų Atlantas (2)

27 FAO zona

Baltijos jūra

27.IIId FAO zona

Vidurio vakarų Atlantas

31 FAO zona

Vidurio rytų Atlantas

34 FAO zona

Pietvakarių Atlantas

41 FAO zona

Pietryčių Atlantas

47 FAO zona

Viduržemio jūra

37.1, 37.2 ir 37.3 FAO zonos

Juodoji jūra

37.4 FAO zona

Indijos vandenynas

51 ir 57 FAO zonos

Ramusis vandenynas

61, 67, 71, 77, 81, 87 FAO zonos

Antarktis

48, 58 ir 88 FAO zonos

Arkties vandenynas

18 FAO zona


(1)  Kasmetinis FAO leidinys. Žuvininkystės statistika. Sugavimai. Tomas 86/1. 2000 m.

(2)  Išskyrus Baltijos jūrą.


24.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/79


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1346/2008

2008 m. gruodžio 23 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių susitarimų, taikomų cukraus sektoriaus produktų importui ir rafinavimui 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 148 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Pagal Europos bendrijos ir Kubos Respublikos susitarimą pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą (2), patvirtintą Tarybos sprendimu 2008/870/EB (3), Komisija nusprendė 2008–2009 prekybos metais iki 20 000 tonų padidinti Kubai skirtą tarifinę kvotą rafinuoti skirtam žaliaviniam cukranendrių cukrui, kurio tonai taikomas 98 eurų muitas.

(2)

Ši kvota turėtų būti skiriama ir administruojama pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006 (4) kaip „CXL lengvatinio cukraus“ kvota.

(3)

Siekiant išvengti spekuliacijų šaliai skirtų importo kvotų importo licencijomis, reikėtų nustatyti, kad importo licencijų paraiškas gali teikti tik tie ūkio subjektai, kurie gali pateikti eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos išduotą eksporto sertifikatą.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 950/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 950/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

24 straipsnio 1 ir 2 dalys pakeičiamos taip:

„1.   2008–2009 prekybos metais 126 925 tonų rafinuoti skirto žaliavinio cukranendrių cukraus, kurio KN kodas yra 1701 11 10, tarifinės kvotos skiriamos kaip CXL lengvatiniam cukrui, kurio tonai taikomas 98 eurų muitas.

2.   1 dalyje nurodyti kiekiai pagal kilmės šalis paskirstomi taip:

Kuba

78 969 tonos,

Brazilija

34 054 tonos,

Australija

9 925 tonos,

kitos trečiosios šalys

3 977 tonos.“

2.

25 straipsnis papildomas šia dalimi:

„Kubos, Brazilijos ir Australijos importo licencijos paraiškos pateikiamos kartu su eksportuojančios šalies kompetentingų valdžios institucijų išduotu eksporto sertifikato, kuriame nurodyti kiekiai atitinka licencijos paraiškoje nurodytą kiekį, originalu, atitinkančiu II priede pateiktą pavyzdį.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 23 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 308, 2008 11 19, p. 29.

(3)  OL L 308, 2008 11 19, p. 27.

(4)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1.


24.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 348/81


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1347/2008

2008 m. gruodžio 23 d.

kuriuo nustatatomi grūdų sektoriaus importo muitai, taikomi nuo 2009 m. sausio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad produktams, kurių KN kodai 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (paprastieji kviečiai, aukščiausios kokybės), 1002, ex 1005, išskyrus hibridinę sėklą, ir ex 1007, išskyrus sėjai skirtus hibridus, nustatomas importo muitas yra lygus šių importuotų produktų intervencinei kainai, padidintai 55 % ir atėmus konkrečiai siuntai taikomą CIF importo kainą. Tačiau nurodytas muitas negali viršyti Bendrojo muitų tarifo muito normos.