ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 340

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1286/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 193/2007, nustatantį galutinį kompensacinį muitą Indijos kilmės importuojamam polietileno tereftalatui, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 192/2007, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikram, inter alia, Indijos kilmės importuojamam polietileno tereftalatui

1

 

 

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1287/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

13

 

 

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1288/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

15

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1289/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl elementų, susijusių su prospektais ir reklama ( 1 )

17

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1290/2008 dėl leidimo naudoti Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ir Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) preparatą kaip pašarų priedą ( 1 )

20

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1291/2008 dėl salmonelių kontrolės programų tam tikrose trečiosiose šalyse patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir paukščių gripo stebėjimo programų tam tikrose trečiosiose šalyse sąrašo, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedą ( 1 )

22

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1292/2008 dėl leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol ir Ecobiol plus) kaip pašarų priedą ( 1 )

36

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1293/2008 dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 ir Levucell SC10 ME) kaip pašarų priedą ( 1 )

38

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1294/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas ( 1 )

41

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1295/2008 dėl apynių importo iš trečiųjų šalių (kodifikuota redakcija)

45

 

*

2008 m. gruodis 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1296/2008, nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (kodifikuota redakcija)

57

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyva 2008/123/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir VII priedus su technikos pažanga ( 1 )

71

 

*

2008 m. gruodžio 18 d. Komisijos direktyva 2008/124/EB, apribojanti tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota elitine sėkla arba sertifikuota sėkla (kodifikuota redakcija) ( 1 )

73

 

 

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1297/2008/EB dėl Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo (EĮPSM) programos ( 1 )

76

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1298/2008/EB, įkuriantis programą Erasmus Mundus (2009–2013 m.), skirtą gerinti aukštojo mokslo kokybę ir skatinti kultūrų tarpusavio supratimą bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis ( 1 )

83

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/960/EB

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7820)

99

 

 

2008/961/EB

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos sprendimas dėl trečiųjų šalių vertybinių popierių emitentų naudojimosi tam tikros trečiosios šalies nacionaliniais apskaitos standartais ir tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais rengiant konsoliduotas finansines ataskaitas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8218)  ( 1 )

112

 

 

2008/962/EB

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis sprendimus 2001/405/EB, 2002/255/EB, 2002/371/EB, 2002/740/EB, 2002/741/EB, 2005/341/EB ir 2005/343/EB, kad būtų pratęstas ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8442)  ( 1 )

115

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1286/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 193/2007, nustatantį galutinį kompensacinį muitą Indijos kilmės importuojamam polietileno tereftalatui, ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 192/2007, nustatantį galutinį antidempingo muitą tam tikram, inter alia, Indijos kilmės importuojamam polietileno tereftalatui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. spalio 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2026/97 dėl apsaugos nuo subsidijuoto importo iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 15 ir 19 straipsnius,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   PROCEDŪRA

I.   ANKSTESNIS TYRIMAS IR GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

2000 m. lapkričio 30 d. Reglamentu (EB) Nr. 2603/2000 (2) Taryba nustatė galutinius kompensacinius muitus tam tikram importuojamam, inter alia, Indijos (toliau – nagrinėjamoji šalis) kilmės polietileno tereftalatui (PET) (toliau – pirminis tyrimas).

(2)

Po priemonių galiojimo termino peržiūros Taryba Reglamentu (EB) Nr. 193/2007 (3) (toliau – antisubsidijų reglamentas) tam tikram importuojamam Indijos kilmės polietileno tereftalatui nustatė galutinį kompensacinį muitą dar penkerių metų laikotarpiui. Nagrinėjamojo produkto KN kodas yra 3907 60 20. Fiksuoto muito norma išvardytiems eksportuotojams yra 0–106,5 EUR/t, o visų kitų eksportuotojų nagrinėjamajam produktui nustatyta 41,3 EUR/t muito norma.

(3)

Be to, Taryba Reglamentu (EB) Nr. 192/2007 (4) (toliau – antidempingo reglamentas) tam pačiam Indijos kilmės produktui nustatė galutinį antidempingo muitą. Pagal tą reglamentą fiksuoto muito norma išvardytiems eksportuotojams yra 88,9–200,9 EUR/t, o visų kitų eksportuotojų nagrinėjamajam produktui nustatyta 181,7 EUR/t muito norma.

(4)

Laikantis principo, kad jokiam produktui nėra taikomos kartu ir antidempingo, ir kompensacinės priemonės, skirtos atkurti tą pačią dėl dempingo ar eksporto subsidijavimo susidariusią padėtį, vadovaujantis pagrindinio reglamento 14 straipsnio 1 dalimi, antidempingo reglamente antidempingo muitų dydžiai nustatyti atsižvelgiant į antisubsidijų reglamentu nustatytą kompensacinių muitų dydį.

II.   DALINĖS TARPINĖS PERŽIŪROS INICIJAVIMAS

(5)

Nustačius galutinį kompensacinį muitą Indijos Vyriausybė (toliau – IV) pateikė informacijos, kad aplinkybės, susijusios su dviem subsidijavimo schemomis (Muito sumažinimo leidimo schema ir Atleidimo nuo pajamų mokesčio schema pagal Pajamų mokesčio įstatymo 80 HHC skirsnį) pasikeitė ir kad pokyčiai yra ilgalaikiai. Taigi tvirtinta, kad subsidijavimo lygis veikiausiai sumažėjo, todėl reikėtų peržiūrėti priemones, kurios buvo nustatytos iš dalies remiantis tomis schemomis.

(6)

Komisija išnagrinėjo IV pateiktus įrodymus ir nusprendė, kad jų pakanka pagal pagrindinio reglamento 19 straipsnį pagrįstai inicijuoti peržiūrą, kurią atliekant būtų nagrinėjamas tik importuojamo Indijos kilmės polietileno tereftalato subsidijavimo lygis. Komisija, pasikonsultavusi su Patariamuoju komitetu ir paskelbusi pranešimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (5), inicijavo ex officio dalinę tarpinę Reglamento (EB) Nr. 193/2007 peržiūrą.

(7)

Dalinės tarpinės peržiūros tyrimu siekiama nustatyti, ar bendrovėms, kurios naudojosi viena ar abiem pasikeitusiomis subsidijavimo schemomis, taikomos galiojančios priemonės turi būti toliau taikomos, panaikintos ar iš dalies pakeistos, jei pagal atitinkamas pranešimo apie inicijavimą nuostatas pateikta pakankamai įrodymų. Atliekant dalinės tarpinės peržiūros tyrimą taip pat vertinama, ar, atsižvelgiant į peržiūros išvadas, reikia peržiūrėti kitoms bendrovėms, kurios bendradarbiavo tyrime, po kurio buvo nustatytas galiojančių priemonių dydis, taikomas priemones ir (arba) priemones kitoms nagrinėjamosios šalies bendrovėms.

III.   TIRIAMASIS LAIKOTARPIS

(8)

Atliekant tyrimą nagrinėtas 2006 m. balandžio 1 d.–2007 m. kovo 31 d. laikotarpis (toliau – peržiūros tiriamasis laikotarpis arba PTL).

IV.   SU TYRIMU SUSIJUSIOS ŠALYS

(9)

Komisija oficialiai pranešė apie dalinės tarpinės peržiūros tyrimo inicijavimą Indijos Vyriausybei ir tiems Indijos eksportuojantiems gamintojams, kurie bendradarbiavo ankstesniame tyrime ir Reglamente (EB) Nr. 193/2007 buvo nurodyti, kaip besinaudojantys viena iš dviejų tariamai pasikeitusių subsidijavimo schemų, ir kurie buvo išvardyti Pranešimo apie inicijavimą priede, bei Bendrijos gamintojams. Suinteresuotosioms šalims buvo sudaryta galimybė raštu pareikšti savo nuomonę ir pateikti prašymą išklausyti. Komisija nagrinėjo šalių raštu ir žodžiu pateiktas pastabas ir prireikus į jas atsižvelgė.

(10)

Atsižvelgiant į su šia peržiūra susijusių šalių skaičių pagal pagrindinio reglamento 27 straipsnį numatyta tiriant subsidijavimą taikyti atranką.

(11)

Apie save pranešė ir atrankai reikalingą informaciją pateikė du eksportuojantys gamintojai. Todėl nuspręsta, kad atrankos taikyti nereikia. Vienas iš dviejų eksportuojančių gamintojų, pateikęs atrankos formą, vėliau Komisijai pranešė, kad neketina pateikti išsamių klausimyno atsakymų ir tyrimui reikalingų duomenų.

(12)

Todėl Komisija siuntė klausimyną tik vienam gamintojui, kuris atitiko šios peržiūros kriterijus, t. y. Pearl Engineering Polymers Ltd (toliau – bendrovė) ir kuris pateikė klausimyno atsakymus. Klausimynas nusiųstas ir Indijos Vyriausybei. Atsakymus pateikė ir bendrovė, ir IV.

(13)

Komisija surinko ir patikrino visą, jos manymu, subsidijavimui nustatyti būtiną informaciją. Tikrinamieji vizitai surengti šių suinteresuotųjų šalių patalpose:

1.

Indijos Vyriausybė

Prekybos ministerija, New Delhi.

2.

Indijos eksportuojantys gamintojai

Pearl Engineering Polymers Ltd, New Delhi.

V.   INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS IR PASTABOS DĖL PROCEDŪROS

(14)

IV ir kitoms suinteresuotosioms šalims pranešta apie pagrindinius faktus ir aplinkybes, kuriomis remiantis ketinta siūlyti patikslinti vieninteliam bendradarbiaujančiam Indijos gamintojui ir Pranešimo apie inicijavimą priede nurodytam nebendradarbiaujančiam eksportuojančiam gamintojui taikomą muito normą ir nekeisti galiojančių priemonių visoms kitoms bendrovėms, kurios nebendradarbiavo atliekant šią dalinę tarpinę peržiūrą. Joms taip pat buvo duota pakankamai laiko pateikti pastabas. Į visą pateiktą informaciją ir pastabas deramai atsižvelgta, kaip nurodyta toliau.

B.   NAGRINĖJAMASIS PRODUKTAS

(15)

Nagrinėjamasis produktas yra toks pat, kaip nagrinėtas Reglamente (EB) Nr. 193/2007, t. y. nagrinėjamosios šalies kilmės PET, kurio klampos skaičius pagal ISO standartą 1628–5 yra 78 ml/g arba didesnis. Jis šiuo metu klasifikuojamas KN kodu 3907 60 20.

C.   SUBSIDIJOS

I.   ĮŽANGA

(16)

Remiantis IV ir vienintelio bendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo pateikta informacija bei Komisijos klausimyno atsakymuose nurodyta informacija tirtos šios schemos, kurios yra laikomos susijusiomis su subsidijų skyrimu:

a)

Išankstinių leidimų schema (anksčiau Išankstinių licencijų schema) (ILS);

b)

Muito sumažinimo leidimo schema (MSLS);

c)

Gamybos priemonių eksportui skatinti schema (GPESS);

d)

Atleidimo nuo pajamų mokesčio schema (APMS);

e)

Tikslinių rinkų schema (TRS);

f)

Įvykdytų tikslų schema (ĮTS).

(17)

Pirmiau nurodytos a, b, c, e ir f schemos yra pagrįstos 1992 m. Užsienio prekybos (plėtros ir reguliavimo) įstatymu (1992 m. Nr. 22), kuris įsigaliojo 1992 m. rugpjūčio 7 d. (toliau – Užsienio prekybos įstatymas). Pagal Užsienio prekybos įstatymą IV įgaliojama skelbti su eksporto ir importo politika susijusius pranešimus. Jie apibendrinami „Eksporto ir importo politikos“ dokumentuose, kuriuos kas penkerius metus leidžia ir reguliariai atnaujina Prekybos ministerija. Su šio atvejo PTL susijęs vienas „Eksporto ir importo politikos“ dokumentas, t. y. penkerių metų planas laikotarpiui nuo 2004 m. rugsėjo 1 d. iki 2009 m. kovo 31 d. (toliau – EXIM politika 2004–2009 m.). Be to, EXIM politiką 2004–2009 m. reglamentuojančias procedūras IV nustato „2004 m. rugsėjo 1 d.–2009 m. kovo 31 d. procedūrų vadovo I tome“ (toliau – PV I 2004–2009 m.). Procedūrų vadovas taip pat reguliariai atnaujinamas.

(18)

d punkte nurodytos pajamų mokesčio schemos yra pagrįstos 1961 m. Pajamų mokesčio įstatymu, kuris kiekvienais metais iš dalies keičiamas Finansų įstatymu.

(19)

Komisija, remdamasi pagrindinio reglamento 11 straipsnio 10 dalimi, kvietė IV į papildomas konsultacijas dėl pasikeitusių ir nepasikeitusių schemų, kad išsiaiškintų su tariamomis schemomis susijusią esamą padėtį ir priimtų abiem šalims priimtiną sprendimą. Po šių konsultacijų ir abiem šalims dėl šių schemų nepriėmus priimtino sprendimo, Komisija visas minėtas schemas įtraukė į subsidijavimo tyrimą.

(20)

Viena Bendrijos pramonę atstovaujanti suinteresuotoji šalis teigė, kad Indijos eksportuotojai toliau gali naudotis įvairiomis kitomis schemomis ir subsidijomis. Tačiau su informacija nebuvo pateikta galutinių įrodymų, kad bendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas naudojosi tomis schemomis. Todėl minėti klausimai atliekant šį konkretų tyrimą toliau nagrinėti nebuvo.

II.   SPECIALIOS SCHEMOS

1.   Išankstinių leidimų schema (ILS)

a)   Teisinis pagrindas

(21)

Išsamus schemos apibūdinimas pateiktas EXIM politikos 2004–2009 m. 4.1.1–4.1.14 dalyse ir PV I 2004–2009 m. 4.1–4.30 skyriuose. Ankstesniame peržiūros tyrime, po kurio Reglamentu (EB) Nr. 193/2007 nustatytas šiuo metu galiojantis galutinis kompensacinis muitas, schema vadinta Išankstinių licencijų schema.

b)   Teisė pasinaudoti

(22)

ILS sudaro šešios poschemės, kurios išsamiau apibūdinamos 23 konstatuojamojoje dalyje. Šios poschemės, inter alia, skiriasi teisės pasinaudoti lengvatomis taikymo sritimi. ILS fiziniam eksportui ir metiniam reikalavimui teisę naudotis turi su finansuojančiais gamintojais susieti gamintojai eksportuotojai ir prekybininkai eksportuotojai. ILS tarpiniam tiekimui teisę naudotis turi galutiniam eksportuotojui produktus tiekiantys gamintojai eksportuotojai. ILS tariamam eksportui teisę naudotis turi pagrindiniai rangovai, tiekiantys produktus EXIM politikos 2004–2009 m. 8.2 dalyje nurodytoms „tariamo eksporto“ kategorijoms, tokie kaip į eksportą orientuotos įmonės (toliau – EOĮ). Pagaliau „tariamo eksporto“ lengvatomis pagal Išankstinio išleidimo įsakymo (IIĮ) ir Kompensacinio vidaus akredityvo poschemes teisę naudotis turi tarpiniai gamintojų eksportuotojų tiekėjai.

c)   Praktinis įgyvendinimas

(23)

Išankstinai leidimai gali būti išduodami:

i)

Fiziniam eksportui: tai pagrindinė poschemė. Pagal ją leidžiama be muito importuoti žaliavas, naudojamas gaminant galutinį eksportuojamą produktą. Šiuo atveju „fizinis“ reiškia, kad eksportuojamas produktas turi būti išvežtas iš Indijos teritorijos. Licencijoje nurodoma leistina importo apimtis ir eksporto įsipareigojimas, įskaitant eksportuojamo produkto rūšį;

ii)

Metiniams poreikiams: toks leidimas susijęs su platesne produktų grupe (pvz., cheminiai ir susiję produktai), o ne konkrečiu eksportuojamu produktu. Licencijos turėtojas, neviršydamas tam tikros ribinės vertės, nustatytos atsižvelgiant į jo ankstesnės eksporto veiklos rezultatus, gali be muito importuoti visas žaliavas, kurios turi būti naudojamos bet kuriems tokiai grupei priklausantiems produktams gaminti. Jis gali pasirinkti eksportuoti bet kurį tai produktų grupei priskiriamą galutinį produktą, pagamintą naudojant tokią muitu neapmokestinamą medžiagą;

iii)

Tarpiniam tiekimui: ši poschemė taikoma tokiais atvejais, kai du gamintojai ketina gaminti vieną eksportuojamą produktą ir pasiskirstyti gamybos procesą. Tarpinį produktą gaminantis gamintojas eksportuotojas gali be muito importuoti žaliavas ir tam gali pasinaudoti tarpiniam tiekimui taikoma ILS. Galutinis eksportuotojas baigia gamybos procesą ir privalo eksportuoti galutinį produktą;

iv)

Tariamam eksportui: pagal šią poschemę pagrindinis rangovas gali be muito importuoti žaliavas, reikalingas gaminti produktus, kuriuos ketinama parduoti EXIM politikos 2004–2009 m. 8.2. dalies b–f, g, i ir j punktuose nurodytų kategorijų pirkėjams kaip „tariamą eksportą“. IV nuomone, tariamas eksportas reiškia tuos sandorius, pagal kuriuos tiekiami produktai yra neišgabenami iš šalies. Tam tikros tiekimo kategorijos laikomos tariamu eksportu, jei produktai pagaminti Indijoje, pvz., produktų tiekimas EOĮ arba specialiojoje ekonominėje zonoje (SEZ) esančiai bendrovei;

v)

IIĮ: ILS turėtojas, ketinantis gauti žaliavų iš vietos šaltinių ir nesinaudoti tiesioginiu importu, turi galimybę jas gauti pateikdamas IIĮ. Tokiais atvejais išankstiniai leidimai pripažįstami kaip IIĮ ir patvirtinami vietos tiekėjui pristačius jame nurodytus produktus. Patvirtinus IIĮ vietos tiekėjui sudaromos sąlygos naudotis tariamo eksporto lengvatomis, nurodytomis EXIM politikos 2004–2009 m. 8.3 dalyje (t. y. tarpiniam tiekimui ir (arba) tariamam eksportui, tariamo eksporto atleidimui nuo muitų ir galutinio akcizo grąžinimui taikoma ILS). Pagal IIĮ mechanizmą mokesčiai ir muitai atleidimo nuo muitų ir (arba) muitų grąžinimo forma grąžinami tiekėjui, o ne galutiniam eksportuotojui. Mokesčiai ir (arba) muitai gali būti grąžinami už vietos ir importuotas žaliavas;

vi)

Kompensaciniam vidaus akredityvui: ši poschemė taip pat apima vietos tiekimą išankstinio leidimo turėtojui. Išankstinio leidimo turėtojas gali kreiptis į banką dėl akredityvo atidarymo vietos tiekėjui. Bankas panaikina tiesioginio importo leidimą tik produktų, kurie ne importuojami, o įsigyjami šalies viduje, vertei ir kiekiui. Vietos tiekėjas turi teisę naudotis tariamo eksporto lengvatomis, nurodytomis EXIM politikos 2004–2009 m. 8.3 dalyje (t. y. tarpiniam tiekimui ir (arba) tariamam eksportui, tariamo eksporto atleidimui nuo muitų ir galutinio akcizo grąžinimui taikoma ILS).

(24)

Nustatyta, kad per PTL bendradarbiaujančiam gamintojui nuolaidos taikytos tik pagal dvi su nagrinėjamuoju produktu susijusias poschemes, t. y. i) fiziniam eksportui taikoma ILS ir iv) tariamam eksportui taikoma ILS. Todėl kompensavimo pagal kitas nepanaudotas poschemes nustatyti nereikia.

(25)

Reglamentu (EB) Nr. 193/2007 nustačius šiuo metu galiojantį galutinį kompensacinį muitą IV pakeitė ILS taikomą tikrinimo sistemą. Tiksliau, Indijos valdžios institucijų atliekamo tikrinimo tikslais išankstinio leidimo turėtojas teisiškai privalo „teisingai ir tinkamai tvarkyti importuotų ir (arba) šalies viduje be muitų įsigytų produktų suvartojamo ir naudojamo kiekio apskaitą“ ir naudoti specialią formą (PV I 2004–2009 m. 4.26 ir 4.30 skyriai bei 23 priedėlis), t. y. pildyti faktinį suvartojamo kiekio registrą. Registrą turi tikrinti nepriklausomas atestuotas apskaitininkas ir (arba) darbo ir sąnaudų apskaitininkas, išduodantis sertifikatą, kuriame nurodoma, kad nurodyti registrai ir susiję įrašai patikrinti, o pagal 23 priedėlį pateikta informacija visais atžvilgiais tikra ir teisinga. Tačiau minėtos nuostatos taikomos tik išankstiniams leidimams, kurie buvo išduoti 2005 m. gegužės 13 d. arba vėliau. Iki minėtos datos išduotų išankstinių licencijų arba išankstinių leidimų turėtojai turi laikytis pirmiau taikytų tikrinimo nuostatų, t. y. teisingai ir tinkamai tvarkyti licencijuoto importuotų produktų suvartojimo ir naudojimo apskaitą ir naudoti specialią 18 priedėlyje nurodytą formą (PV I 2002–2007 m. 4.30 skyrius ir 18 priedėlis).

(26)

Dėl poschemių, kuriomis per PTL naudojosi vienintelis bendradarbiaujantis vienas eksportuojantis gamintojas, t. y. fizinio eksporto ir tariamo eksporto poschemių: IV nustato leistinos importo apimties ir įsipareigojimo eksportuoti kiekį ir vertę bei įrašo ją leidime. Be to, importuojant ir eksportuojant Vyriausybės pareigūnai atitinkamus sandorius turi įrašyti leidime. Pagal šią schemą leistiną importo apimtį nustato IV, remdamasi standartinėmis išeigos normomis (SIN). SIN nustatytos iš esmės visiems produktams, įskaitant nagrinėjamąjį produktą, ir skelbiamos PV II 2004–2009 m.

(27)

Dėl to reikėtų pažymėti, kad SIN yra nuolat peržiūrimos. Kadangi vienas bendradarbiaujantis eksportuotojas naudojosi skirtingu metu išduotomis licencijomis, tai reiškia, kad per PTL šiai bendrovei taikytos skirtingos SIN.

(28)

Importuotos žaliavos neperduodamos, jos turi būti naudojamos galutiniam eksportuojamam produktui gaminti. Eksporto įsipareigojimą reikia įvykdyti per nustatytą laikotarpį nuo licencijos išdavimo (per 24 mėnesius su galimybe pratęsti laikotarpį du kartus po 6 mėnesius).

(29)

Atlikus peržiūros tyrimą nustatyta, kad bendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas galėjo nustatyti, kiek iš viso suvartojo žaliavų, tačiau nebuvo jokio faktinio nagrinėjamojo produkto suvartojamo kiekio registro. Manyta, kad suvartojimas atitinka SIN. Todėl buvo neįmanoma nustatyti, ar pagal konkrečiuose leidimuose ir (arba) licencijose nurodytus SIN reikalavimus dėl žaliavų, kurios importuojamos be muito, tokių žaliavų buvo sunaudota daugiau, nei reikėjo, norint pagaminti orientacinį galutinio eksportuojamo produkto kiekį.

(30)

Be to, per peržiūros tyrimą nustatyta, kad žaliavos importuotos pagal tris skirtingus leidimus ir (arba) licencijas ir taikant skirtingas SIN normas, po to buvo sumaišytos ir fiziškai panaudotos gaminant tą patį eksportuojamą produktą. Tai, kad yra trys skirtingos SIN ir trys skirtingos kiekvienos žaliavos suvartojimo normos, įrodo, kad sunku nustatyti faktinį bendradarbiaujančio eksportuotojo suvartojamą kiekį. Todėl akivaizdu, kad norint patikrinti, ar be muito neimportuota daugiau žaliavų, nei reikia galutinio eksportuojamo produkto orientaciniam kiekiui pagaminti, būtina turėti faktinio suvartojamo kiekio registrą.

(31)

Be to, per peržiūros tyrimą nustatyta, kad Indijos valdžios institucijų nurodytų tikrinimo reikalavimų praktikoje nebuvo laikomasi arba dar neišbandyta. Išankstinių licencijų, išduotų iki 2005 m. gegužės 13 d., atveju faktinio suvartojamo kiekio ir atsargų registrai (t. y. 18 priedėlis) atitinkamoms valdžios institucijoms nebuvo siunčiami, taigi Indijos Vyriausybės nepatikrinti. Po 2005 m. gegužės 13 d. išduotų išankstinių leidimų atveju reikalaujama pranešti apie faktinio suvartojamo kiekio ir atsargų registrus, tačiau IV dar netikrino, ar minėti registrai atitinka EXIM politikos reikalavimus. Visų pirma, kaip reikalaujama atitinkamuose 25 konstatuojamojoje dalyje nurodytuose Indijos teisės aktuose, registrus patikrino nepriklausomi atestuoti apskaitininkai, tačiau nei bendrovė, nei atestuotas apskaitininkas neturi jokių įrašų apie tai, kaip vyko minėtas patvirtinimo procesas. Nebuvo audito plano ar kito dokumento, įrodančio, kad atliktas auditas, nepateikta jokios informacijos apie taikytą metodiką ir konkrečius tokiam kruopščiam darbui taikomus reikalavimus, kaip antai išsamios techninės žinios apie gamybos procesą, EXIM politikos reikalavimus ir apskaitos procedūras. Atsižvelgiant į šią padėtį manoma, kad nagrinėtas eksportuotojas nesugebėjo įrodyti, kad laikėsi susijusių EXIM nuostatų.

d)   Pastabos po informacijos atskleidimo

(32)

Bendradarbiaujantis eksportuotojas suabejojo nustatytais faktais, visų pirma susijusiais su išvadomis dėl atestuoto apskaitininko, kaip išsamiai išdėstyta 31 konstatuojamojoje dalyje. Dėl to jis teigė, kad nėra nei nacionalinės, nei tarptautinės nuostatos, pagal kurią būtų reikalaujama, kad audito patikrinta bendrovė turėtų įrašą apie tai, kaip buvo atliekamas auditas. Priešingai, Indijos teisės aktuose nustatyta, kad darbiniai dokumentai yra auditoriaus nuosavybė. Tokiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į tai, kad prieš tikrinamąjį vizitą nebuvo pateiktas prašymas susitikti su atestuotu apskaitininku, audito patikrintai bendrovei neturėtų būti priekaištaujama už tai, kad vizito metu ji neturėjo tokių patvirtinamųjų dokumentų. Be to, teigta, kad Komisijos tarnybos jokiais atvejais nėra pagrindiniu reglamentu įgaliojamos tikrinti dokumentus, kurie saugomi ne tiriamoje bendrovėje, kaip yra nepriklausomo apskaitininko atveju. Taip pat tvirtinta, kad faktinis vienintelio bendradarbiaujančio gamintojo suvartojamas kiekis viršijo kiekvienos žaliavos SIN normas ir kad nebuvo grąžinta per didelė muitų suma.

(33)

Šiuo atveju primenama, kad atestuoto apskaitininko atliekamas tikrinimas ir atitinkamo pažymėjimo išdavimas yra Indijos Vyriausybės į EXIM politiką įtrauktos tikrinimo sistemos dalis. Dėl to EXIM politikoje atestuotas apskaitininkas įtrauktas kaip sistemos įgyvendinimo dalyvis, o Komisija turėjo nagrinėti, ar minėta tikrinimo sistema taikoma veiksmingai. Tai, kad bendrovė negalėjo įrodyti, kad ji ar paskirtas atestuotas apskaitininkas turėtų pagal EXIM politiką nurodyto pažymėjimo išdavimui būtinų atliktų patikrinimų įrašų, rodo, kad bendrovė negalėjo įrodyti, kad laikėsi susijusių EXIM politikos nuostatų. Dėl bendrovės tvirtinimo, kad bet kokiu atveju nebuvo grąžinta per didelė muitų suma, primenama, kad vietoje nustatyta faktinė padėtis (t. y. maišomos žaliavos ir gaminami produktai, taikomos skirtingos SIN normos, nėra pagal EXIM politiką reikalaujamų faktinio suvartojamo kiekio registrų) ir nebaigti būtini galutiniai IV atliekamo patikrinimo etapai rodo, kad nebuvo įmanoma apskaičiuoti su vienu leidimu ir (arba) licencija bei SIN norma susijusio faktinio suvartojamo kiekio ir dėl to grąžinamų per didelių muito sumų.

e)   Išvada

(34)

Atleidimas nuo importo muitų, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje ir 2 straipsnio 2 dalyje, yra subsidija, t. y. IV finansinė parama, kuria nagrinėjamajam eksportuotojui suteikta lengvata.

(35)

Be to, teisės aktais aiškiai nustatyta, kad fiziniam eksportui ir tariamam eksportui taikomos ILS priklauso nuo eksporto veiklos rezultatų, todėl laikomos individualia ir kompensuotina priemone pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 4 dalies a punktą. Neprisiimdama eksporto įsipareigojimo bendrovė negali naudotis pagal šias schemas teikiamomis lengvatomis.

(36)

Nė vienos iš šiuo atveju nagrinėjamų minėtų dviejų poschemių negalima laikyti leistinomis muitų grąžinimo sistemomis arba pakaitinėmis muitų grąžinimo sistemomis, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje. Minėtos poschemės neatitinka taisyklių, nustatytų pagrindinio reglamento I priedo i punkte, II priede (muitų grąžinimo sistemos apibrėžimas ir taisyklės) ir III priede (pakaitinės muitų grąžinimo sistemos apibrėžimas ir taisyklės). IV veiksmingai netaikė tikrinimo sistemos arba tvarkos, kad nustatytų, ar žaliavos buvo sunaudotos eksportuojamam produktui gaminti ir kokiais kiekiais (pagrindinio reglamento II priedo II dalies 4 punktas, o pakaitinių muitų grąžinimo schemų atveju – pagrindinio reglamento III priedo II dalies 2 punktas). Pačių SIN negalima vadinti faktinio suvartojamo kiekio tikrinimo sistema, nes be muito pagal leidimus ir (arba) licencijas importuotos žaliavos su nustatytomis skirtingomis SIN naudojamos tame pačiame eksportuojamo produkto gamybos procese. Toks procesas nepadeda IV visai tiksliai nustatyti, koks kiekis žaliavų buvo sunaudotas eksportuojamam produktui gaminti ir pagal kokias orientacines SIN būtų galima kiekį palyginti. Be to, IV nevykdė veiksmingos faktinio suvartojamo kiekio registro tvarkymo kontrolės arba ji dar nėra baigta. Be to, IV neatliko papildomo patikrinimo atsižvelgiant į panaudotas faktines žaliavas, nors paprastai tokį patikrinimą reikia atlikti, kai netaikoma veiksminga tikrinimo sistema (pagrindinio reglamento II priedo II dalies 5 punktas ir III priedo II dalies 3 punktas). Taip pat primenama, kad tiriama bendrovė neturėjo suvartojamo kiekio registro, kuriuo naudojantis būtų galima patikrinti, koks faktinis žaliavos kiekis suvartotas konkrečios rūšies produktui pagaminti. Taigi, net jei būtų buvusi taikoma veiksminga kontrolės sistema, IV nebūtų galėjusi įvertinti, koks žaliavų kiekis sunaudotas gaminant eksportuojamą produktą. Pagaliau tai, kad tikrinime dalyvavo atestuoti apskaitininkai, tikrinimo sistemos nepagerino, nes nėra išsamių taisyklių, kuriomis būtų nustatyta, kaip atestuoti apskaitininkai turi atlikti jiems skirtas užduotis, o per tyrimą pateikta informacija neužtikrina, kad laikytasi pagrindiniu reglamentu nustatytų pirmiau minėtų taisyklių.

(37)

Todėl minėtosios dvi poschemės yra kompensuotinos.

f)   Subsidijos sumos apskaičiavimas

(38)

Jeigu netaikomos leistinos muitų grąžinimo sistemos arba pakaitinės grąžinimo sistemos, kompensuotina lengvata – tai visų importo muitų, paprastai mokamų už importuojamas žaliavas, grąžinimas. Dėl to pažymima, kad pagrindiniame reglamente ne tik numatyta kompensuoti per didelę muitų grąžinimo sumą. Pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje ir I priedo i punkte nustatyta, kad gali būti kompensuojama tik per didelė muitų grąžinimo suma, jeigu įvykdomos pagrindinio reglamento II ir III priedų sąlygos. Tačiau šiuo atveju šios sąlygos nebuvo įvykdytos. Tai reiškia, kad nustačius, jog stebėsena nepakankama, pirmiau nurodyta išimtis muitų grąžinimo schemoms netaikoma. Tokiu atveju taikoma įprastinė taisyklė dėl nesumokėtų muitų (prarastų pajamų) sumos kompensavimo, o ne dėl tariamai per didelės muitų grąžinimo sumos. Kaip nurodyta pagrindinio reglamento II priedo II dalyje ir III priedo II dalyje, tokią per didelę grąžinimo sumą apskaičiuoja ne tyrimą atliekanti institucija. Priešingai, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktį minėtosios institucijos užduotis – tik surinkti pakankamai įrodymų, patvirtinančių, kad tariama tikrinimo sistema yra netinkama.

(39)

Subsidijos suma eksportuotojui, kuris naudojosi ILS, apskaičiuota remiantis nesurinktais importo muitais (pagrindiniu muitu ir specialiu papildomu muitu) už nagrinėjamojo produkto medžiagas, importuotas pagal dvi poschemes per PTL (skaitiklis). Vadovaujantis pagrindinio reglamento 7 straipsnio 1 dalies a punktu, iš subsidijos sumos išskaičiuoti mokesčiai, kuriuos reikėjo būtinai sumokėti, norint gauti subsidiją, jeigu tokie išskaitų prašymai buvo pagrįsti. Vadovaujantis pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 dalimi, ši subsidijos suma buvo paskirstyta nagrinėjamojo produkto eksporto apyvartai per PTL, kaip atitinkamas vardiklis, nes subsidija priklauso nuo eksporto veiklos rezultatų ir ją skiriant neatsižvelgta į perdirbtą, pagamintą, eksportuotą arba vežtą kiekį.

(40)

Vieninteliam bendradarbiaujančiam gamintojui pagal šią schemą per PTL nustatyta 12,8 % subsidijų norma.

2.   Muito sumažinimo leidimo schema (MSLS)

a)   Teisinis pagrindas

(41)

Išsamus MSLS apibūdinimas pateiktas EXIM politikos 2004–2009 m. 4.3 dalyje ir PV I 2004–2009 m. 4 skyriuje.

(42)

Nustatyta, kad bendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas pagal MSLS negavo jokių kompensuotinų lengvatų. Todėl nuspręsta, kad šios schemos toliau šiame tyrime nagrinėti nereikia.

3.   Gamybos priemonių eksportui skatinti schema (GPESS)

a)   Teisinis pagrindas

(43)

Išsamus GPESS apibūdinimas pateiktas EXIM politikos 2004–2009 m. 5 skyriuje ir PV I 2004–2009 m. 5 skyriuje.

b)   Teisė pasinaudoti

(44)

Teisę naudotis šia schema turi gamintojai eksportuotojai ir prekybininkai eksportuotojai, kurie yra susiję su remiančiais gamintojais ir paslaugų teikėjais.

c)   Praktinis įgyvendinimas

(45)

Pagal eksporto įsipareigojimo sąlygą bendrovė gali importuoti pagrindines gamybos priemones (naujas pagrindines gamybos priemones, o nuo 2003 m. balandžio mėn. – ir panaudotas iki 10 metų senumo pagrindines gamybos priemones), mokėdama už jas sumažintą muitą. Todėl pateikus prašymą ir sumokėjus mokestį, IV išduoda GPESS licenciją. Nuo 2000 m. balandžio mėn. pagal šią schemą numatyta taikyti sumažintą 5 % muito normą visoms pagal šią schemą importuojamoms pagrindinėms gamybos priemonėms. Iki 2000 m. kovo 31 d. taikyta faktinė 11 % muito norma (įskaitant 10 % papildomą mokestį), o importuojamiems vertingiems produktams – nulinė muito norma. Vykdant eksporto įsipareigojimą importuotos pagrindinės gamybos priemonės turi būti panaudotos tam tikram eksportuojamų produktų kiekiui pagaminti per tam tikrą laikotarpį.

(46)

GPESS licencijos turėtojas pagrindines gamybos priemones gali įsigyti ir iš vietos šaltinių. Tokiu atveju vietos pagrindinių gamybos priemonių gamintojas gali pasinaudoti muitais neapmokestinamų komponentų, reikalingų tokioms pagrindinėms gamybos priemonėms pagaminti, importo lengvatomis. Arba toks vietos gamintojas gali prašyti, kad už pagrindinių gamybos priemonių tiekimą GPESS licencijos turėtojui jam būtų taikomos tariamo eksporto lengvatos.

d)   Pastabos po informacijos atskleidimo

(47)

Atskleidus informaciją pastabų dėl GPESS negauta.

e)   Išvada dėl GPESS schemos

(48)

GPESS yra subsidija, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje ir 2 straipsnio 2 dalyje. Muito sumažinimas laikomas IV finansine parama, nes ši lengvata sumažina IV pajamas iš muitų, kurias ji turėtų gauti, jeigu minėtoji schema nebūtų taikoma. Be to, muito sumažinimas naudingas eksportuotojui, nes importuojant sutaupyti muitai pagerina jo likvidumą.

(49)

Be to, GPESS pagal teisės aktus priklauso nuo eksporto veiklos rezultatų, nes neįsipareigojus eksportuoti negalima gauti šių licencijų. Todėl pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 4 dalies a punktą ji laikoma individualia ir kompensuotina.

(50)

Pagaliau šios schemos negalima laikyti leistina muitų grąžinimo sistema arba pakaitine muitų grąžinimo sistema, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje. Tokios leistinos sistemos, kaip nurodyta pagrindinio reglamento I priedo i punkte, neapima pagrindinių gamybos priemonių, nes šios nėra sunaudojamos gaminant eksportuojamus produktus.

f)   Subsidijos sumos apskaičiavimas

(51)

Per TL vienintelis bendradarbiaujantis eksportuotojas nepirko jokių pagrindinių gamybos priemonių. Tačiau bendrovė toliau buvo atleidžiama nuo muito už pagrindines gamybos priemones, pirktas prieš TL už sumą, nustatytą per pirminį tyrimą. Kaip nustatyta per pirminį tyrimą, per PTL gauta subsidijos suma pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 3 dalį apskaičiuota remiantis už importuotas pagrindines gamybos priemones nesumokėtu muitu, paskirstytu per laikotarpį, kuris atspindi tokių eksportuojančio gamintojo pagrindinių gamybos priemonių faktinį nusidėvėjimo laikotarpį. Pagal nusistovėjusią praktiką tokiu būdu apskaičiuota suma, priskiriama PTL, buvo koreguojama, pridedant šio laikotarpio palūkanas, kad būtų atspindėta visa gautos naudos vertė per tam tikrą laikotarpį. Siekiant apskaičiuoti subsidijos sumą, kaip skaitiklį, iš minėtos sumos pagal pagrindinio reglamento 7 straipsnio 1 dalies a punktą buvo išskaičiuoti mokesčiai, kuriuos būtina sumokėti, norint gauti subsidiją. Vadovaujantis pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 ir 3 dalimis, subsidijos suma paskirstyta eksporto apyvartai peržiūros tiriamuoju laikotarpiu kaip atitinkamas vardiklis, nes subsidija priklauso nuo eksporto veiklos rezultatų ir ją skiriant neatsižvelgta į perdirbtą, pagamintą, eksportuotą arba vežtą kiekį. Atsižvelgiant į bendrovės per PTL gautą naudą nustatyta 0,3 % subsidijos norma.

4.   Atleidimo nuo pajamų mokesčio schema (APMS)

a)   Teisinis pagrindas

(52)

Pagal šią schemą eksportuotojai galėjo naudotis dalinio atleidimo nuo pajamų mokesčio už pelną, gautą iš pardavimo eksportui, lengvata. Tokios lengvatos teisinis pagrindas nustatytas ITA 80HHC skirsnyje.

(53)

Ši nuostata panaikinta 2005–2006 ataskaitiniais metais (t. y. 2004 m. balandžio 1 d.–2005 m. kovo 31 d. finansiniais metais) ir vėliau, taigi po 2004 m. kovo 31 d. pagal ITA 80HHC nesuteikta jokių lengvatų. Vienintelis bendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas per PTL nesinaudojo jokiomis lengvatomis pagal šią schemą. Kadangi ši schema panaikinta, pagal pagrindinio reglamento 15 straipsnio 1 dalį ji nėra kompensuotina.

5.   Tikslinių rinkų schema (TRS)

a)   Teisinis pagrindas

(54)

Išsamus TRS apibūdinimas pateiktas EXIM politikos 2004–2009 m. 3.9 skyriuje ir PV I 2004–2009 m. 3.20 skyriuje. Bendrovė pranešė apie šią schemą, tačiau atlikus tyrimą nustatyta, kad per PTL lengvatų negauta. Nustatyta, kad bendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas pagal šią schemą negavo jokių kompensuotinų lengvatų, todėl nuspręsta, kad atliekant šį tyrimą šios schemos išsamiau nagrinėti nereikia.

6.   Įvykdytų tikslų schema (ĮTS)

a)   Teisinis pagrindas

(55)

Išsamus ĮTS apibūdinimas pateiktas EXIM politikos 2004–2009 m. 3.7 skyriuje ir PV I 2004–2009 m. 3.2 skyriuje.

b)   Teisė pasinaudoti

(56)

Bet kuris gamintojas eksportuotojas turi teisę pasinaudoti šia schema.

c)   Praktinis įgyvendinimas

(57)

Šios schemos tikslas – mokėti premiją bendrovėms, kurios padidina eksporto apyvartą. Todėl teisę šia schema pasinaudoti turinčios bendrovės gali pasinaudoti muito kreditu, kurio dydis yra 5–15 % nuo sumos, kuri yra pagrįsta eksporto per dvejus iš eilės finansinius metus FOB verčių skirtumu.

(58)

Šia schema norinčios pasinaudoti bendrovės Prekybos ir pramonės ministerijai turi pateikti paraišką. Jei suteikiamas leidimas pasinaudoti schema, atitinkamos valdžios institucijos išduoda licenciją, kurioje nurodoma muito kredito suma.

(59)

Šią schemą nustota taikyti 2006 m. kovo mėn., ją ilgainiui pakeitė dvi naujos schemos – Tikslinių rinkų schema ir Tikslinių produktų schema. Tačiau teikti paraišką dėl ĮTS licencijos buvo galima iki 2007 m. kovo mėn., o schema besinaudojančios bendrovės teise į atitinkamą muito kreditą gali naudotis iki 2009 m. kovo mėn.

d)   Pastabos po informacijos atskleidimo

(60)

Bendradarbiaujančio gamintojo teigimu, per PTL bendrovė lengvatų pagal šią schemą negavo, o atsižvelgiant į tai, kad schema 2006 m. buvo panaikinta, ji neturėtų būti kompensuojama. Tačiau, kaip išsamiai nurodyta pirmiau, atlikus tyrimą nustatyta, kad bendrovė per PTL lengvatą gavo, be to, nors schema jau panaikinta, bendrovės ja naudotis gali iki 2009 m.

e)   Išvada dėl Įvykdytų tikslų schemos

(61)

Pagal ĮTS subsidijos skiriamos, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje ir 2 straipsnio 2 dalyje. ĮTS muito kreditas yra IV finansinė parama, nes jis galiausiai bus naudojamas kompensuoti importo muitus, taip sumažinant IV pajamas iš muitų, kurias kitu atveju ji turėtų gauti. Be to, ĮTS muito kreditas yra naudingas eksportuotojui, nes padidina jo likvidumą.

(62)

Be to, pagal teisės aktus ĮTS priklauso nuo eksporto veiklos rezultatų ir todėl pagal pagrindinio reglamento 3 straipsnio 4 dalies a punktą yra laikoma individualia ir kompensuotina.

(63)

Šios schemos negalima laikyti leistina muitų grąžinimo sistema arba pakaitine muitų grąžinimo sistema, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento 2 straipsnio 1 dalies a punkto ii papunktyje. Ji neatitinka griežtų taisyklių, nustatytų pagrindinio reglamento I priedo i punkte, II priede (muitų grąžinimo sistemos apibrėžimas ir taisyklės) ir III priede (pakaitinio muitų grąžinimo sistemos apibrėžimas ir taisyklės). Eksportuotojas gamybos proceso metu neprivalo faktiškai sunaudoti be muito importuotų produktų, o kredito suma skaičiuojama neatsižvelgiant į faktines panaudotas žaliavas. Nėra jokios sistemos arba tvarkos, kurias taikant būtų patvirtinta, kokios žaliavos naudojamos gaminant eksportuojamą produktą, arba nustatyta, ar nebuvo sumokėti per dideli importo muitai, kaip apibrėžta pagrindinio reglamento I priedo i punkte, II ir III prieduose. Eksportuotojas turi teisę naudotis ĮTS net ir tuo atveju, kai iš viso neimportuoja žaliavų. Norint gauti lengvatą eksportuotojui pakanka paprasčiausiai padidinti eksporto apyvartą neįrodant, kad buvo importuotos kokios nors žaliavos. Tai reiškia, kad net tie eksportuotojai, kurie visas žaliavas įsigyja vietoje ir neimportuoja jokių produktų, kurie gali būti naudojami kaip žaliavos, taip pat turi teisę naudotis ĮTS.

f)   Subsidijos sumos apskaičiavimas

(64)

Kompensuotinų subsidijų suma apskaičiuota atsižvelgiant į gavėjui suteiktą lengvatą, kuri, kaip nustatyta, buvo teikta per PTL ir bendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo eksporto sandorio metu kaupiamuoju pagrindu įtraukta kaip pajamos. Vadovaujantis pagrindinio reglamento 7 straipsnio 2 ir 3 dalimis, subsidijos suma (skaitiklis) buvo paskirstyta eksporto apyvartai per PTL kaip atitinkamas vardiklis, nes subsidija priklauso nuo eksporto veiklos rezultatų ir ją suteikiant neatsižvelgta į perdirbtą, pagamintą, eksportuotą arba vežtą kiekį.

(65)

Vieninteliam bendradarbiaujančiam eksportuojančiam gamintojui pagal šią schemą per PTL nustatyta 0,7 % subsidijų norma.

III.   KOMPENSUOTINŲ SUBSIDIJŲ SUMA

(66)

Primenama, kad per pirminį tyrimą vieninteliam eksportuojančiam gamintojui, kuris bendradarbiauja atliekant dabartinę dalinę tarpinę peržiūrą, nustatytas 5,8 % subsidijų skirtumas.

(67)

Atliekant šią dalinę tarpinę peržiūrą nustatytas ad valorem išreikštas 13,8 % kompensuotinų subsidijų dydis, kaip išvardyta toliau:

Schema

Bendrovė

ILS

MSLS

GPESS

ITIRAD

TRS

ĮTS

Iš viso

%

%

%

%

%

%

%

Pearl Engineering Polymers Ltd

12,8

0

0,3

0

0

0,7

13,8

(68)

Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, daroma išvada, kad vienintelio bendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo subsidijavimo lygis padidėjo.

D.   KOMPENSACINĖS IR ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

I.   KOMPENSACINĖS PRIEMONĖS

(69)

Vadovaujantis pagrindinio reglamento 19 straipsnio nuostatomis ir Pranešimo apie inicijavimą 3 punkte nurodytu šios dalinės tarpinės peržiūros pagrindu, nustatyta, kad vieninteliam bendradarbiaujančiam gamintojui nustatytas subsidijavimo skirtumas padidėjo nuo 5,8 iki 13,8 %, todėl Reglamentu (EB) Nr. 193/2007 šiam eksportuojančiam gamintojui nustatytas kompensacinis muitas turi būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(70)

Reliance Industries Ltd – antrai bendrovei, susijusiai su šia daline tarpine peržiūra, per pirminį tyrimą nustatytas didžiausias subsidijų skirtumas, tačiau atliekant šią peržiūrą minėta bendrovė nebendradarbiavo. Kadangi bendrovė nebendradarbiavo, pagal pagrindinio reglamento 28 straipsnį vertinant reikėjo remtis geriausiais turimais faktais. Tokiomis aplinkybėmis ir atsižvelgiant į išvadas dėl vienintelio bendradarbiaujančio eksportuotojo tikėtina, kad šis nebendradarbiaujantis eksportuojantis gamintojas toliau naudosis pagal nagrinėjamas subsidijavimo schemas teikiamomis lengvatomis bent jau tokiu pačiu lygiu, kuris nustatytas bendradarbiaujančiam gamintojui. Todėl reikia daryti išvadą, kad su šia peržiūra susijusio vienintelio nebendradarbiaujančio eksportuojančio gamintojo subsidijavimo lygis taip pat padidėjo iki 13,8 %, todėl Reglamentu (EB) Nr. 193/2007 šiam eksportuojančiam gamintojui nustatyta kompensacinio muito norma turi būti atitinkamai iš dalies pakeista.

(71)

Nebuvo jokių požymių, kad bendrovėms, kurios bendradarbiavo per pirminį tyrimą, tačiau Pranešimo apie inicijavimą priede nebuvo įvardytos kaip susijusios su tyrimu, taikomos kompensacinio ir dempingo muito normos turi būti perskaičiuotos. Todėl visoms kitoms Reglamento (EB) Nr. 193/2007 1 straipsnio 2 dalyje išvardytoms šalims, išskyrus Pearl Engineering ir Reliance Industries, taikomos individualios muito normos nekeičiamos.

(72)

Tačiau bendrovių, kurios nebendradarbiavo nei atliekant šią peržiūrą, nei pirminį tyrimą, atveju turi būti laikoma, kad jos ir toliau naudojasi pagal nagrinėtas subsidijavimo schemas teikiamomis lengvatomis ne mažesniu nei vieninteliam bendradarbiaujančiam gamintojui nustatytu lygiu. Kad nebūtų skatinamas vengimas bendradarbiauti, manoma, kad visoms kitoms bendrovėms tikslinga nustatyti tokią subsidijavimo normą, kuri atitiktų didžiausią bet kuriai per pirminį tyrimą bendradarbiavusiai bendrovei nustatytą normą – t. y. 13,8 %.

(73)

Iš dalies pakeistos kompensacinio muito normos turėtų būti nustatytos remiantis per šią peržiūrą nustatytomis naujomis subsidijavimo normomis, nes per pirminį antisubsidijų tyrimą apskaičiuoti žalos skirtumai ir toliau yra didesni.

(74)

Šiame reglamente bendrovėms nustatytos individualios kompensacinio muito normos rodo padėtį dalinės tarpinės peržiūros metu. Dėl to jos taikomos tik šių bendrovių pagamintam importuojamam nagrinėjamajam produktui. Bet kurios kitos šio reglamento rezoliucinėje dalyje konkrečiai nepaminėtos bendrovės, įskaitant įmones, susijusias su konkrečiai paminėtomis, pagamintam importuojamam nagrinėjamajam produktui šios normos negali būti taikomos, todėl tokiems produktams taikoma visoms kitoms bendrovėms nustatyta muito norma.

(75)

Siekiant išvengti, kad dėl PET kainų svyravimo, kuris atsiranda dėl skirtingų žaliavinės naftos kainų, nebūtų surenkami didesni muitai, primenama, kad šiuo tikslu taikomos priemonės – tai konkretus muitas už toną. Ši suma gaunama taikant kompensacinio muito normą CIF eksporto kainoms, kurios per pirminį tyrimą buvo naudojamos žalos pašalinimo lygiui apskaičiuoti. Toks pat metodas naudotas per šią peržiūrą nustatant iš dalies pakeistą konkretaus muito dydį.

(76)

Todėl taikytini skirtumai ir muito normos turėtų būti apskaičiuotos, kaip nurodyta lentelėje:

 

Kompensacinio muito norma

Siūloma kompensacinio muito norma

(EUR/tonos)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

69,4

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

74,6

Senpet Ltd

4,43 %

22,0

Futura Polyesters Ltd

0 %

0,0

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

106,5

Visoms kitoms bendrovėms

13,8 %

69,4

(77)

Visus prašymus taikyti šias individualias kompensacinio muito normas (pvz., pasikeitus įmonės pavadinimui arba įsteigus naujas gamybos ar pardavimo įmones) iš karto reikėtų siųsti Komisijai (6) kartu su visa svarbia informacija, ypač apie bendrovės veiklos pasikeitimus, susijusius su gamyba, vidaus ir eksporto pardavimu, kuris, pavyzdžiui, yra susijęs su tokiu pavadinimo arba gamybos ir pardavimo įmonių pasikeitimu. Prireikus ir pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu, šis reglamentas bus atitinkamai iš dalies keičiamas atnaujinant bendrovių, kurioms taikomos individualios muitų normos, sąrašą.

II.   ANTIDEMPINGO PRIEMONĖS

(78)

Iš dalies pakeitus kompensacinio muito normą bus padarytas poveikis Reglamentu (EB) Nr. 192/2007 Indijos gamintojams nustatytam galutiniam antidempingo muitui.

(79)

Per pirminį antidempingo tyrimą antidempingo muitas buvo koreguotas, siekiant išvengti dvigubos eksporto subsidijų lengvatų poveikio naudos apskaitos. Todėl 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (7) 14 straipsnio 1 dalyje ir pagrindinio antisubsidijų reglamento 24 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad jokiam produktui nėra taikomos kartu ir antidempingo, ir kompensacinės priemonės, skirtos atstatyti tą pačią dėl dempingo ar eksporto subsidijavimo susidariusią padėtį. Per pirminį antisubsidijų tyrimą ir šią dalinę tarpinę peržiūrą nustatyta, kad tam tikros tirtos subsidijavimo schemos, kurios, kaip nustatyta, buvo kompensacinės, buvo eksporto subsidijos, kaip apibrėžta pagrindinio antisubsidijų reglamento 3 straipsnio 4 dalies a punkte. Iš esmės šios subsidijos turėjo įtakos eksportuojančių Indijos gamintojų eksporto kainai, taip padidindamos dempingo skirtumą. Kitaip tariant, per pirminį antidempingo tyrimą nustatyti galutiniai dempingo skirtumai iš dalies susidarė dėl to, kad buvo taikomos eksporto subsidijos.

(80)

Todėl galutinio antidempingo muito normos nagrinėjamiesiems eksportuojantiems gamintojams dabar turi būti pakoreguotos atsižvelgiant į šioje dalinėje tarpinėje peržiūroje patikslintą lengvatų, gautų iš eksporto subsidijų per PTL, dydį, kad būtų atspindėtas faktinis dempingo skirtumas, likęs po to, kai buvo nustatytas pakoreguotas eksporto subsidijų poveikį kompensuojantis galutinis kompensacinis muitas.

(81)

Kitaip tariant, koreguojant anksčiau nustatytus dempingo skirtumus reikės atsižvelgti į naujus subsidijų lygius.

(82)

Todėl nagrinėjamosioms bendrovėms taikytini skirtumai ir muito normos turėtų būti apskaičiuotos, kaip nurodyta lentelėje.

 

Kompensacinio muito norma

(nustatyta dėl eksporto subsidijų)

Žalos pašalinimo lygis

Antidempingo muito norma

Siūlomas antidempingo muitas

(EUR/tonos)

Reliance Industries Ltd

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

Pearl Engineering Polymers Ltd

13,8 %

33,6 %

16,2 %

87,5

Senpet Ltd

4,43 %

44,3 %

39,9 %

200,9

Futura Polyesters Ltd

0 %

44,3 %

14,7 %

161,2

South Asian Petrochem Ltd

13,9 %

44,3 %

11,6 %

88,9

Visoms kitoms bendrovėms

13,8 %

44,3 %

30,5 %

153,6

(83)

Siekiant užtikrinti tinkamą kompensacinio ir antidempingo muitų taikymą, muito kitiems eksportuotojams dydis turėtų būti taikomas ne tik nebendradarbiaujantiems eksportuotojams, bet ir toms bendrovėms, kurios per PTL nevykdė jokio eksporto. Tačiau pastarosios bendrovės, joms įvykdžius pagrindinio reglamento 20 straipsnyje nustatytus reikalavimus, kviečiamos pagal tą straipsnį pateikti prašymą atlikti peržiūrą, kad jų padėtis būtų patikrinta individualiai,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 193/2007 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Išskyrus 2 straipsnyje numatytus atvejus, kompensacinio muito, taikomo toliau išvardytų bendrovių pagamintų produktų neto kainai Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą, norma yra tokia:

Šalis

Bendrovė

Kompensacinis muitas

(EUR/tonos)

Papildomas TARIC kodas

Indija

Reliance Industries Ltd

69,4

A181

Indija

Pearl Engineering Polymers Ltd

74,6

A182

Indija

Senpet Ltd

22,0

A183

Indija

Futura Polyesters Ltd

0,0

A184

Indija

South Asian Petrochem Ltd

106,5

A585

Indija

Visoms kitoms bendrovėms

69,4

A999“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 192/2007 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Išskyrus 2 straipsnyje numatytus atvejus, antidempingo muito, taikomo toliau išvardytų bendrovių pagamintų produktų neto kainai Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą, norma yra tokia:

Šalis

Bendrovė

Antidempingo muitas

(EUR/tonos)

Papildomas TARIC kodas

Indija

Reliance Industries Ltd

153,6

A181

Indija

Pearl Engineering Polymers Ltd

87,5

A182

Indija

Senpet Ltd

200,9

A183

Indija

Futura Polyesters Ltd

161,2

A184

Indija

South Asian Petrochem Ltd

88,9

A585

Indija

Visoms kitoms bendrovėms

153,6

A999

Indonezija

P.T. Mitsubishi Chemical Indonesia

187,7

A191

Indonezija

P.T. Indorama Synthetics Tbk

92,1

A192

Indonezija

P.T. Polypet Karyapersada

178,9

A193

Indonezija

Visoms kitoms bendrovėms

187,7

A999

Malaizija

Hualon Corp. (M) Sdn. Bhd.

36,0

A186

Malaizija

MpI Polyester Industries Sdn. Bhd.

160,1

A185

Malaizija

Visoms kitoms bendrovėms

160,1

A999

Korėjos Respublika

SK Chemicals Group:

 

A196

SK Chemicals Co. Ltd

0

A196

Huvis Corp.

0

 

Korėjos Respublika

KP Chemical Group:

 

A195

Honam Petrochemicals Corp.

0

A195

KP Chemical Corp.

0

 

Korėjos Respublika

Visoms kitoms bendrovėms

148,3

A999

Taivanas

Far Eastern Textile Ltd

36,3

A808

Taivanas

Shinkong Synthetic Fibers Corp.

67,0

A809

Taivanas

Visoms kitoms bendrovėms

143,4

A999

Tailandas

Thai Shingkong Industry Corp. Ltd

83,2

A190

Tailandas

Indo Pet (Thailand) Ltd

83,2

A468

Tailandas

Visoms kitoms bendrovėms

83,2

A999“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  OL L 288, 1997 10 21, p. 1.

(2)  OL L 301, 2000 11 30, p. 1.

(3)  OL L 59, 2007 2 27, p. 34.

(4)  OL L 59, 2007 2 27, p. 1.

(5)  OL C 227, 2007 9 27, p. 16.

(6)  European Commission, Directorate General for Trade, Directorate H, N-105 B-1049 Brussels.

(7)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1.


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1287/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gruodžio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

CR

110,3

MA

82,5

TR

72,9

ZZ

88,6

0707 00 05

JO

167,2

MA

66,0

TR

124,5

ZZ

119,2

0709 90 70

MA

111,8

TR

82,6

ZZ

97,2

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

EG

51,1

MA

76,3

TR

68,4

UY

30,6

ZA

42,4

ZW

25,4

ZZ

45,3

0805 20 10

MA

76,3

TR

64,0

ZZ

70,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

50,3

IL

74,7

TR

52,1

ZZ

59,0

0805 50 10

MA

64,0

TR

57,5

ZZ

60,8

0808 10 80

CA

82,7

CN

83,1

MK

37,6

US

101,1

ZA

118,0

ZZ

84,5

0808 20 50

CN

82,8

TR

42,4

US

117,7

ZZ

81,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1288/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2008–2009 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 945/2008 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1212/2008 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 945/2008, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gruodžio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 258, 2008 9 26, p. 56.

(4)  OL L 328, 2008 12 6, p. 7.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2008 m. gruodžio 19 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

21,68

5,46

1701 11 90 (1)

21,68

10,77

1701 12 10 (1)

21,68

5,27

1701 12 90 (1)

21,68

10,26

1701 91 00 (2)

23,03

14,29

1701 99 10 (2)

23,03

9,20

1701 99 90 (2)

23,03

9,20

1702 90 95 (3)

0,23

0,41


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1289/2008

2008 m. gruodžio 12 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinantį Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl elementų, susijusių su prospektais ir reklama

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2003/71/EB dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi visuomenei ar įtraukiami į prekybos sąrašą, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 2001/43/EB (1), ypač į jos 7 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (2) reikalaujama, kad bendrovės, kurių veiklą reglamentuoja valstybės narės teisė ir kurių vertybiniais popieriais leidžiama prekiauti reguliuojamoje bet kurios valstybės narės rinkoje, kiekvienais finansiniais metais, pradedant 2005 m. sausio 1 d. ar vėliau, sudarytų konsoliduotas finansines ataskaitas pagal tarptautinius apskaitos standartus, dabar įprastai vadinamus tarptautiniais finansinės atskaitomybės standartais, priimtais pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (toliau – priimti TFAS).

(2)

2004 m. balandžio 29 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 809/2004, įgyvendinančiame Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/71/EB nuostatas dėl prospektuose pateikiamos informacijos bei šių prospektų formato įtraukimo nuorodos būdu ir paskelbimo bei reklamos skleidimo (3) reikalaujama, kad trečiųjų šalių emitentai parengtų ankstesnių laikotarpių finansinę informaciją, pateikiamą prospektuose, skirtuose vertybiniams popieriams siūlyti visuomenei arba leidimui prekiauti vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje gauti, pagal priimtus TFAS arba pagal šiems standartams lygiaverčius trečiosios šalies nacionalinius apskaitos standartus.

(3)

Siekiant įvertinti trečiosios šalies bendrųjų apskaitos principų (BAP) lygiavertiškumą priimtiems TFAS, 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1569/2007, nustatančiame trečiosios šalies vertybinių popierių emitentų taikomų apskaitos standartų lygiavertiškumo nustatymo mechanizmą pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas 2003/71/EB ir 2004/109/EB (4) pateikiama lygiavertiškumo apibrėžtis ir numatomas trečiosios šalies BAP lygiavertiškumo nustatymo mechanizmas. Reglamente (EB) Nr. 1569/2007 taip pat reikalaujama, kad Komisijos sprendimu Bendrijos emitentams būtų leidžiama naudoti TFAS, priimtus pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, atitinkamoje trečiojoje šalyje.

(4)

Finansinės ataskaitos, sudarytos pagal Tarptautinių apskaitos standartų valdybos (TASV) išleistus TFAS, suteikia šios atskaitomybės naudotojams pakankamai informacijos, kad šie galėtų motyvuotai įvertinti emitento turtą ir įsipareigojimus, finansinę padėtį, pelną ir nuostolius bei perspektyvas. Todėl būtų tinkama leisti trečiųjų šalių emitentams Bendrijoje naudoti TFAS, kuriuos išleido TASV.

(5)

2007 m. gruodžio mėn. Komisija konsultavosi su Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komitetu (CESR) dėl Jungtinių Amerikos Valstijų, Kinijos ir Japonijos bendrųjų apskaitos principų (BAP) lygiavertiškumo techninio įvertinimo. 2008 m. kovo mėn. Komisija į konsultaciją įtraukė Pietų Korėjos, Kanados ir Indijos BAP.

(6)

Savo rekomendacijose, pateiktose atitinkamai 2008 m. kovo, gegužės ir spalio mėn., CESR siūlė pripažinti JAV BAP ir Japonijos BAP lygiaverčiais TFAS ir naudotinais Bendrijoje. Be to, CESR rekomendavo laikinai, ne ilgiau kaip iki 2011 m. gruodžio 31 d., priimti finansines ataskaitas, parengtas naudojant Kinijos, Kanados, Pietų Korėjos ir Indijos BAP.

(7)

2006 m. Jungtinių Amerikos Valstijų finansinės atskaitomybės standartų valdyba ir TASV sudarė susitarimo memorandumą, kuriuo dar kartą patvirtino savo tikslą suartinti JAV BAP ir TFAS ir tam numatė darbo programą. Vykdant šią darbo programą, daug pagrindinių skirtumų tarp JAV BAP ir TFAS buvo panaikinta. Be to, po Komisijos ir JAV Vertybinių popierių ir biržos komisijos dialogo Bendrijos emitentams, rengiantiems finansines ataskaitas pagal TASV išleistus TFAS, nebereikalingas suderinimas. Todėl būtų tinkama laikyti, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. JAV BAP bus lygiaverčiai priimtiems TFAS.

(8)

2007 m. rugpjūčio mėn. Japonijos apskaitos standartų valdyba ir TASV paskelbė apie susitarimą paspartinti konvergenciją iki 2008 m. panaikinant pagrindinius skirtumus tarp Japonijos BAP ir TFAS, o iki 2011 m. pabaigos – likusius skirtumus. Japonijos institucijos nereikalauja iš Bendrijos emitentų, rengiančių finansines ataskaitas pagal TFAS, jokio suderinimo. Todėl būtų tinkama laikyti, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. Japonijos BAP bus lygiaverčiai priimtiems TFAS.

(9)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1569/2007 4 straipsnį trečiųjų šalių emitentams gali būti leidžiama naudoti kitos trečiosios šalies BAP, jei ši juos priartina prie TFAS arba yra įsipareigojusi priimti TFAS, arba iki 2008 m. gruodžio 31 d. yra sudariusi abipusio pripažinimo susitarimą su Bendrija pereinamuoju laikotarpiu, kuris baigiasi ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d.

(10)

Kinijoje verslo įmonių apskaitos standartai yra didele dalimi priartinti prie TFAS ir apima beveik visas dabartinių TFAS temas. Tačiau, kadangi verslo įmonių apskaitos standartai taikomi tik nuo 2007 m., reikia daugiau tinkamo jų taikymo įrodymų.

(11)

Kanados apskaitos standartų valdyba 2006 m. sausio mėn. viešai įsipareigojo iki 2011 m. gruodžio 31 d. priimti TFAS ir imasi veiksmingų priemonių, kad laiku užtikrintų visišką perėjimą prie TFAS iki tos datos.

(12)

Korėjos finansinės priežiūros komisija ir Korėjos apskaitos institutas 2007 m. kovo mėn. viešai įsipareigojo iki 2011 m. gruodžio 31 d. priimti TFAS ir imasi veiksmingų priemonių, kad laiku užtikrintų visišką perėjimą prie TFAS iki tos datos.

(13)

Indijos Vyriausybė ir Indijos licencijuotų apskaitininkų institutas 2007 m. liepos mėn. viešai įsipareigojo iki 2011 m. gruodžio 31 d. priimti TFAS ir imasi veiksmingų priemonių, kad laiku užtikrintų visišką perėjimą prie TFAS iki tos datos.

(14)

Nors galutinis sprendimas dėl apskaitos standartų, priartinamų prie TFAS, lygiavertiškumo neturi būti priimtas, kol įmonės ir auditoriai neįvertins tų apskaitos standartų įgyvendinimo, svarbu paremti šalių, kurios įsipareigojo priartinti savo apskaitos standartus prie TFAS, ir šalių, kurios įsipareigojo priimti TFAS, pastangas. Atitinkamai derėtų leisti trečiųjų šalių emitentams Bendrijoje rengti metines ir pusmečio finansines ataskaitas pagal Kinijos, Kanados, Pietų Korėjos ar Indijos BAP ne ilgesniu kaip 3 metų pereinamuoju laikotarpiu. Todėl Reglamentas (EB) Nr. 809/2004 turėtų būti atitinkamai pakeistas, kad atspindėtų pakeitimus, susijusius su Jungtinių Amerikos Valstijų, Japonijos, Kinijos, Kanados, Pietų Korėjos ir Indijos BAP naudojimu trečiųjų šalių emitentams rengiant ankstesnių laikotarpių finansinę informaciją, o kai kurios pasenusios jo nuostatos turėtų būti išbrauktos.

(15)

Komisija turėtų toliau stebėti, pasinaudodama technine CESR parama, tų trečiųjų šalių BAP raidą priimtų TFAS atžvilgiu.

(16)

Šalys turėtų būti skatinamos priimti TFAS. ES gali nuspręsti, kad nacionaliniai standartai, kurie buvo pripažinti lygiaverčiais, nebegali būti naudojami rengiant informaciją, kurios reikalaujama pagal Direktyvą 2004/109/EB arba Reglamentą (EB) Nr. 809/2004, kuriuo įgyvendinama Direktyva 2003/71/EB, kai tos atitinkamos šalys priima TFAS kaip vienintelius apskaitos standartus.

(17)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Europos vertybinių popierių komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 809/2004 35 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

1)

5 ir 5a dalys pakeičiamos taip:

„5.   Nuo 2009 m. sausio 1 d. trečiųjų šalių emitentai pateikia ankstesnių laikotarpių (istorinę) finansinę informaciją, parengtą pagal bet kuriuos iš šių apskaitos standartų:

a)

tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, priimti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002;

b)

tarptautiniai finansinės atskaitomybės standartai, su sąlyga, kad audituotų finansinių ataskaitų paaiškinimuose, sudarančiuose ankstesnių laikotarpių finansinės informacijos dalį, būtų aiškus ir besąlyginis pareiškimas, kad šios finansinės ataskaitos atitinka tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus pagal 1-ąjį TAS Finansinių ataskaitų pateikimas;

c)

Japonijos bendrieji apskaitos principai;

d)

Jungtinių Amerikos Valstijų bendrieji apskaitos principai.

5a.   Trečiųjų šalių emitentams netaikomas reikalavimas pagal I priedo 20.1 punktą, IV priedo 13.1 punktą, VII priedo 8.2 punktą, X priedo 20.1 punktą arba XI priedo 11.1 punktą iš naujo pateikti ankstesnių laikotarpių finansinę informaciją, įtrauktą į prospektą ir susijusią su finansiniais metais prieš finansinius metus, prasidėjusius 2012 m. sausio 1 d. arba vėliau, arba reikalavimas pagal VII priedo 8.2bis punktą, IX priedo 11.1 punktą arba X priedo 20.1bis punktą pateikti tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų, priimtų pagal Reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, ir apskaitos principų, pagal kuriuos tokia informacija, susijusi su finansiniais metais prieš finansinius metus, prasidėjusius 2012 m. sausio 1 d. arba vėliau, yra parengta, skirtumų aprašymą, su sąlyga, kad ankstesnių laikotarpių finansinė informacija būtų parengta pagal Kinijos Liaudies Respublikos, Kanados, Korėjos Respublikos arba Indijos Respublikos bendruosius apskaitos principus.“

2)

5b–5e dalys išbraukiamos.

2 straipsnis

Komisija, pasinaudodama Europos vertybinių popierių rinkos priežiūros institucijų komiteto (CESR) technine pagalba, toliau stebi trečiųjų šalių pastangas pereiti prie TFAS ir aktyviai bendradarbiauja su valdžios institucijomis konvergencijos procese. 2009 m. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Europos vertybinių popierių komitetui šiuo klausimu pasiektos pažangos ataskaitą. Komisija taip pat kuo skubiau praneša Tarybai ir Europos Parlamentui, jei susiklosto tokios aplinkybės, kad iš ES emitentų reikalaujama finansines ataskaitas suderinti su susijusios užsienio jurisdikcijos nacionaliniais BAP.

3 straipsnis

Viešai paskelbtos datos, nuo kurių trečiosios šalys pradeda taikyti TFAS, laikomos atskaitos datomis, nuo kurių nutraukiamas tų trečiųjų šalių lygiavertiškumo pripažinimas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 345, 2003 12 31, p. 64.

(2)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(3)  OL L 149, 2004 4 30, p. 1.

(4)  OL L 340, 2007 12 22, p. 66.


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1290/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl leidimo naudoti Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ir Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) preparatą kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl naujo leidimo naudoti Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ir Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) preparatą kaip paršeliams skirtą pašarų priedą, kuris priskirtinas priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2008 m. liepos 15 d. pateiktoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad, remiantis gamintojo pateiktais duomenimis, Lactobacillus rhamnosus (CNCM-I-3698) ir Lactobacillus farciminis (CNCM-I-3699) (Sorbiflore) preparatas nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir veiksmingai didina prieaugį. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad šis preparatas gali sąlygoti kvėpavimo takų jautrumą. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji įvertino pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaitą, kurią pateikė Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nurodyta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(5)

Šio preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „kiti zootechniniai priedai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje tame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  Europos Komisijos prašymu parengta Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės (FEEDAP) nuomonė dėl produkto Sorbiflore (Lactobacillus rhamnosus ir Lactobacillus farciminis preparato) kaip paršeliams skirto pašarų priedo saugumo ir veiksmingumo. EMST leidinys (2008 m.) 771, p. 1–13.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(Prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūno rūšys arba kategorija

Ne vyresni kaip

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

Aktyvumo vienetai kilogramui visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: kiti zootechniniai priedai (didinantys prieaugį)

„4d2

Sorbial SAS

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 ir Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 (Sorbiflore)

Priedo sudėtis:

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 ir Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 preparatas, kurio koncentracija ne mažesnė kaip 1 × 108 AV (1)/g

(santykis 1:1)

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Lactobacillus rhamnosus CNCM-I-3698 ir Lactobacillus farciminis CNCM-I-3699 mikrobų biomasė ir pieno fermentavimo terpė.

Analizės metodas (2)

Tiesioginė epifluorescencinė filtravimo technika (TEFT), naudojant tinkamus dažus, kuriais dažomos greitos medžiagų apykaitos ląstelės (aktyvumo vienetai, AV).

Paršeliai

5 × 108

9 × 108

1.

Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laikymo laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Rekomenduojama dozė vienam kilogramui visaverčio pašaro: 5 g.

3.

Sauga: dirbant reikia dėvėti kvėpavimo takų apsaugą, saugos akinius ir pirštines.

2019 1 8


(1)  AV – aktyvumo vienetai.

(2)  Išsamus analizės metodų aprašymas pateikiamas Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/22


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1291/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl salmonelių kontrolės programų tam tikrose trečiosiose šalyse patvirtinimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 ir paukščių gripo stebėjimo programų tam tikrose trečiosiose šalyse sąrašo, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvą 90/539/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jos 21 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 3 dalį, 23 straipsnį, 24 straipsnio 2 dalį ir 26 bei 27a straipsnius,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (2), ypač į jos 8 straipsnio 4 dalį ir 9 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (3), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis 2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai (4), tame reglamente nurodytas prekes importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją galima tik iš to reglamento I priedo 1 dalyje nurodytų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių. Tame reglamente taip pat išdėstyti veterinarijos sertifikatų reikalavimai, taikomi tokioms prekėms ir to paties priedo 2 dalyje pateikti prie jų pridedamų veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai. Reglamentas (EB) Nr. 798/2008 taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

(2)

Vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 798/2008 10 straipsniu, jei sertifikate nurodyta, kad būtina įgyvendinti paukščių gripo stebėjimo programą, prekės importuojamos į Bendriją tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kuriose tokia programa buvo vykdoma ne trumpiau kaip šešis mėnesius ir atitinka tame straipsnyje nurodytą ir to reglamento I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 7 skiltyje nurodytą reikalavimą.

(3)

Brazilija, Kanada, Čilė, Kroatija, Pietų Afrika, Šveicarija ir Junginės Amerikos Valstijos pateikė paukščių gripo stebėjimo programas Komisijai, kad ši jas įvertintų. Komisija išnagrinėjo šias programas ir padarė išvadą, kad jos atitinka Reglamento (EB) Nr. 798/2008 10 straipsnyje nurodytus reikalavimus. Todėl šios programos turėtų būti nurodytos to reglamento I priedo 1 dalies 7 skiltyje.

(4)

Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nustatytos salmonelių ir kitų zoonozių sukėlėjų kontrolės įvairiose naminių paukščių populiacijose Bendrijoje taisyklės. Šiame reglamente numatyta siekti sumažinti visuomenės sveikatai pavojingų salmonelių serotipų kiekį įvairiose naminių paukščių populiacijose. Nuo to reglamento I priedo 5 skiltyje nurodytų datų, trečiosioms šalims, norinčioms būti įtrauktoms į su atitinkamomis rūšimis arba kategorijomis susijusiuose Bendrijos teisės aktuose numatytą trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti tame reglamente nurodytų rūšių gyvūnus ar perinius kiaušinius, sąrašą arba jame likti, būtina pateikti Komisijai kontrolės programą. Tokia programa turėtų atitikti valstybių narių pateiktas programas ir ją turi patvirtinti Komisija.

(5)

Kroatija Komisijai pateikė veislinių Gallus gallus rūšies naminių paukščių ir jų perinių kiaušinių, Gallus gallus rūšies vištų dedeklių, jų maistinių kiaušinių ir vienadienių Gallus gallus rūšies jauniklių, skirtų veisti ir dėti kiaušinius, salmonelių kontrolės programas. Šiose programose nurodytos garantijos atitinka Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nurodytas garantijas. Todėl šias programas reikėtų patvirtinti.

(6)

Komisijos sprendimu 2007/843/EB (5) patvirtintos Jungtinių Amerikos Valstijų, Izraelio, Kanados ir Tuniso veislinių vištų pulkų salmonelių kontrolės programos. Jungtinės Amerikos Valstijos šiuo metu Komisijai pateikė papildomą vienadienių Gallus gallus rūšies jauniklių, skirtų veisti ir penėti, salmonelių kontrolės programą. Toje programoje nurodytos garantijos atitinka Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 nurodytas garantijas. Todėl ji turėtų būti patvirtinta. Izraelis paaiškino, kad jo salmonelių kontrolės programa taikoma tik broilerių mėsos gamybos grandinei.

(7)

Pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos konfederacijos prekybos žemės ūkio produktais susitarimą (6), Šveicarija Komisijai pateikė Gallus gallus rūšies veislinių naminių paukščių, perinių jų kiaušinių, Gallus gallus rūšies vištų dedeklių, jų maistinių kiaušinių, Gallus gallus rūšies vienadienių jauniklių, skirtų veisti arba dėti kiaušinius, ir broilerių salmonelių kontrolės programas. Tose programose nurodytos garantijos atitinka Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 numatytas garantijas. Dėl aiškumo, tai turėtų būti atitinkamai nurodyta Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalies 9 skiltyje.

(8)

Tam tikros kitos Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje išvardytos trečiosios šalys Komisijai dar nepateikė jokių salmonelių kontrolės programų arba jų pateiktose programose nurodytos garantijos neatitiko Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 numatytų garantijų. Kadangi Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 išdėstyti reikalavimai dėl veislinių ir produkcinių Gallus gallus rūšies naminių paukščių, jų kiaušinių ir vienadienių Gallus gallus rūšies jauniklių nuo 2009 m. sausio 1 d. bus taikomi Bendrijos teritorijoje, po tos dienos tokių naminių paukščių ir kiaušinių importas iš tų trečiųjų šalių turėtų būti uždraustas. Todėl Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 1 dalyje išvardytų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(9)

Siekiant suteikti garantijas, atitinkančias Reglamente (EB) Nr. 2160/2003 numatytas garantijas, trečiosios šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti Gallus gallus rūšies skerstinus naminius paukščius, turėtų patvirtinti, kad salmonelių kontrolės programa buvo taikoma kilmės pulkui ir kad šis pulkas buvo patikrintas dėl visuomenės sveikatai pavojingų salmonelių serotipų.

(10)

2006 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1777/2006, kuriuo įgyvendinamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2160/2003 dėl reikalavimų taikyti specialius kontrolės metodus, nurodytus nacionalinėse salmonelių kontrolės naminiuose paukščiuose programose (7), nustatytos tam tikros taisyklės dėl antimikrobinių medžiagų ir vakcinų naudojimo pagal nacionalines kontrolės programas.

(11)

Trečiosios šalys, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti Gallus gallus rūšies skerstinus naminius paukščius, turėtų patvirtinti, kad taikomi Reglamente (EB) Nr. 1177/2006 numatyti konkretūs antimikrobinių medžiagų ir vakcinų naudojimo reikalavimai. Jei antimikrobinės medžiagos buvo naudojamos kitais nei salmonelių kontrolės tikslais, tai turėtų būti nurodyta veterinarijos sertifikate, nes jų naudojimas gali turėti poveikio atliekant tyrimus dėl salmonelių importo metu. Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedo 2 dalyje pateiktą importuojamų skerstinų naminių paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtų naminių paukščių, išskyrus Ratitae genties paukščius, veterinarijos sertifikato pavyzdį.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

2008 m. kovo 11 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 10 straipsnio 1 dalį Kroatijos Komisijai pateiktos Gallus gallus rūšies veislinių naminių paukščių, perinių jų kiaušinių, Gallus gallus rūšies vištų dedeklių, jų maistinių kiaušinių ir Gallus gallus vienadienių jauniklių, skirtu, veisti arba dėti kiaušinius, salmonelių kontrolės programos yra patvirtinamos.

2 straipsnis

2006 m. birželio 6 d. pagal Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 10 straipsnio 1 dalį Jungtinių Amerikos Valstijų Komisijai pateiktos Gallus gallus rūšies vienadienių jauniklių, skirtų dėti kiaušinius arba penėti, salmonelių kontrolės programos yra patvirtinamos.

3 straipsnis

2008 m. spalio 6 d. Šveicarijos Komisijai pateiktose Gallus gallus rūšies veislinių naminių paukščių, perinių jų kiaušinių, Gallus gallus rūšies vištų dedeklių, jų maistinių kiaušinių, Gallus gallus rūšies vienadienių jauniklių, skirtų veisti arba dėti kiaušinius, ir broilerių salmonelių kontrolės programose numatytos garantijos atitinka Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 10 straipsnio 1 dalyje numatytas garantijas.

4 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

5 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 303, 1990 10 31, p. 6.

(2)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(3)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1.

(4)  OL L 226, 2008 8 23, p. 1.

(5)  OL L 332, 2007 12 18, p. 81.

(6)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(7)  OL L 212, 2006 8 2, p. 3.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 798/2008 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

1 dalis pakeičiama taip:

„1   DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių sąrašas

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Specialiosios sąlygos

Specialiosios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Skiepijimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonelių kontrolės statusas

Salmonelių kontrolės statusas

Papildomos garantijos

Papildomos garantijos (1)

Papildomos garantijos (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albanija

AL-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

AR – Argentina

AR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

A

 

S4

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

AU – Australija

AU-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Šios valstijos:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ir Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

A

 

 

BR-2

Šios valstijos:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ir São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

S0

BR-3

Distrito Federal ir šios valstijos:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ir São Paulo valstijos

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

S4

BW – Botsvana

BW-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalies teritorija

 (3)

 

 

 

 

A

 

 (3)

CL – Čilė

CL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CN – Kinija

CN-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Šendongo provincija

POU, E

VI

P2

2004 02 06

 

 

S4

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Honkongas

HK-0

Visa Honkongo specialiojo administracinio regiono teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Kroatija

HR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S2

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

 

IL – Izraelis

IL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

 

 

 

 

A

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

IN – Indija

IN-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

KR – Korėjos Respublika

KR-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

ME - Juodkalnija

ME-O

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskaras

MG-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

S4

MY – Malaizija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Vakarų pusiasalis

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

2004 02 06

 

 

 

S4

MK – Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

MK-0 (4)

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

S4

NC – Naujoji Kaledonija

NC-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

S0

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

PM – Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Visa teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbija (5)

RS-0 (5)

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Rusijos Federacija

RU-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapūras

SG-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tailandas

TH-0

Visa šalies teritorija

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

2004 01 23

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

2004 01 23

 

 

 

S4

TN – Tunisas

TN-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

 

 

 

 

 

 

S1

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

TR – Turkija

TR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

S4

US – Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

A

 

S3

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

UY – Urugvajus

UY-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

S4

ZA – Pietų Afrika

ZA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

BPR

I

 

 

 

A

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabvė

ZW-0

Visa šalies teritorija

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

S4

(2)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

skirsnyje „Papildomos garantijos (PG)“ išbraukiamas IV punktas.

b)

skirsnis „salmonelių kontrolės programa“ pakeičiamas taip:

„Salmonelių kontrolės programa:

„S0“

Draudimas eksportuoti į Bendriją Gallus gallus rūšies naminius veislinius arba produkcinius paukščius (BPP), vienadienius Gallus gallus rūšies jauniklius (DOC), skerstinus ir paukščių atsargoms papildyti skirtus Gallus gallus rūšies naminius paukščius (SRP) ir perinius Gallus gallus rūšies kiaušinius (HEP) dėl to, kad Komisijai nebuvo pateikta atitinkama salmonelių kontrolės programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003, arba ji nebuvo patvirtinta.

„S1“

Draudimas eksportuoti į Bendriją Gallus gallus rūšies naminius veislinius arba produkcinius paukščius (BPP), vienadienius Gallus gallus rūšies jauniklius (DOC) ir skerstinus bei paukščių atsargoms papildyti skirtus Gallus gallus rūšies naminius paukščius (SRP), skirtus kitiems tikslams nei veisti, dėl to, kad Komisijai nebuvo pateikta atitinkama salmonelių kontrolės programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003, arba ji nebuvo patvirtinta.

„S2“

Draudimas eksportuoti į Bendriją Gallus gallus rūšies naminius veislinius arba produkcinius paukščius (BPP), vienadienius Gallus gallus rūšies jauniklius (DOC) ir skerstinus bei paukščių atsargoms papildyti skirtus Gallus gallus rūšies naminius paukščius (SRP), skirtus kitiems tikslams nei veisti arba dėti kiaušinius, dėl to, kad Komisijai nebuvo pateikta atitinkama salmonelių kontrolės programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003, arba ji nebuvo patvirtinta.

„S3“

Draudimas eksportuoti į Bendriją Gallus gallus rūšies naminius veislinius arba produkcinius paukščius (BPP) ir skerstinus bei paukščių atsargoms papildyti skirtus Gallus gallus rūšies naminius paukščius (SRP), skirtus kitiems tikslams nei veisti, dėl to, kad Komisijai nebuvo pateikta atitinkama salmonelių kontrolės programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003, arba ji nebuvo patvirtinta.

„S4“

Draudimas eksportuoti į Bendriją Gallus gallus rūšies kiaušinius (E), išskyrus Reglamente (EB) Nr. 557/2007 nurodytus B klasės kiaušinius, dėl to, kad Komisijai nebuvo pateikta atitinkama salmonelių kontrolės programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003, arba ji nebuvo patvirtinta.“

c)

skerstinų naminių paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtų naminių paukščių, išskyrus Ratitae genties paukščius, veterinarijos sertifikato pavyzdys (SRP) pakeičiamas taip:

„Skerstinų naminių paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtų naminių paukščių, išskyrus Ratitae genties paukščius, veterinarijos sertifikato pavyzdys (SRP)

Image

Image

Image

Image

Image


(1)  Prekes, taip pat ir vežamas atviroje jūroje, pagamintas iki šios datos, galima importuoti į Bendriją 90 dienų nuo šios datos.

(2)  Į Bendriją galima importuoti tik po šios datos pagamintas prekes.

(3)  Pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132).

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; laikinasis kodas, neturintis jokios įtakos galutinei šalies nomenklatūrai, kuri bus suderinta pasibaigus šiuo metu Jungtinėse Tautose vykstančioms deryboms.

(5)  Neįskaitant Kosovo, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.“


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/36


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1292/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol ir Ecobiol plus) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naudoti Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 preparatą (Ecobiol ir Ecobiol plus) kaip mėsiniams viščiukams skirtą pašarų priedą, kuris priskirtinas priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2008 m. liepos 16 d. pateiktoje nuomonėje (2) padarė išvadą, kad, remiantis gamintojo pateiktais duomenimis, Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol ir Ecobiol plus) nedaro nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai ar aplinkai ir veiksmingai stabilizuoja žarnyno florą. Tarnyba taip pat padarė išvadą, kad Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol ir Ecobiol plus) nekelia jokio kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Remiantis šia nuomone, preparato naudojimas nedaro nepageidaujamo poveikio mėsiniams viščiukams. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji įvertino pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaitą, kurią pateikė Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nurodyta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(5)

Šio preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šiame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  Europos Komisijos prašymu parengta Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės (FEEDAP) nuomonė dėl Ecobiol® (Bacillus amyloliquefaciens) kaip mėsiniams viščiukams skirto pašarų priedo saugumo ir veiksmingumo. EMST leidinys (2008 m.) 773, p. 1–13.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(Prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūnų rūšys arba kategorija

Ne vyresni kaip

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai.

„4b1822

NOREL SA

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol ir Ecobiol plus)

Priedo sudėtis:

Ecobiol:

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 preparatas, kurio koncentracija ne mažesnė kaip 1 × 109 KSV/g.

Ecobiol plus:

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 preparatas, kurio koncentracija ne mažesnė kaip 1 × 1010 KSV/g.

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 sporos.

Analizės metodas (1)

Skaičiavimas taikant paskleidimo ant plokštelės metodą, naudojant triptono sojos agarą po terminio apdorojimo.

Nustatymas: pulsuojančio lauko gelio elektroforezė (PFGE).

Mėsiniai viščiukai

1 × 109

1 × 109

1.

Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laikymo laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Sauga: rekomenduojama maišant naudoti apsauginę kaukę.

3.

Naudoti kartu su kokcidiostatais neleidžiama.

2019 1 8


(1)  Išsamus analizės metodų aprašymas pateikiamas Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/38


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1293/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 ir Levucell SC10 ME) kaip pašarų priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1831/2003 dėl priedų, skirtų naudoti gyvūnų mityboje (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 numatytas leidimas priedams, skirtiems naudoti gyvūnų mityboje, ir tokio leidimo suteikimo pagrindas bei tvarka.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 7 straipsnį buvo pateiktas prašymas išduoti leidimą priede nurodytam preparatui. Kartu su prašymu buvo pateikti duomenys ir dokumentai, kurių reikalaujama pagal to reglamento 7 straipsnio 3 dalį.

(3)

Prašymas pateiktas dėl leidimo naujai paskirčiai naudoti Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 preparatą (Levucell SC20, Levucell SC10 ME) kaip ėriukams skirtą pašarų priedą, kuris priskirtinas priedų kategorijai „zootechniniai priedai“.

(4)

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 buvo leista naudoti neribotą laiką melžiamoms karvėms ir mėsiniams galvijams Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1200/2005 (2) ir iki 2017 m. kovo 22 d. melžiamoms ožkoms ir melžiamoms avims Komisijos reglamentu (EB) Nr. 226/2007 (3).

(5)

Buvo pateikti nauji duomenys, pagrindžiantys prašymą leisti naudoti šį preparatą ėriukams. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – Tarnyba) 2008 m. liepos 16 d. pateiktoje nuomonėje (4) padarė išvadą, kad Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 ir (arba) Levucell SC10 ME) neturi nepageidaujamo poveikio gyvūnų sveikatai, žmonių sveikatai arba aplinkai. Ji taip pat padarė išvadą, kad Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20 ir (arba) Levucell SC10 ME) nekelia jokio kito pavojaus, dėl kurio pagal Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnio 2 dalį būtų galima atsisakyti išduoti leidimą. Remiantis šia nuomone, šį preparatą naudoti ėriukams yra saugu. Joje taip pat tvirtinama, kad preparatas gali turėti teigiamo poveikio galutiniam svoriui ir vidutiniam paros prieaugiui. Tarnyba nemano, kad reikia nustatyti konkrečius stebėsenos po pateikimo rinkai reikalavimus. Be to, ji įvertino pašarų priedo kiekio pašaruose analizės metodo ataskaitą, kurią pateikė Reglamente (EB) Nr. 1831/2003 nurodyta Bendrijos etaloninė laboratorija.

(6)

Šio preparato vertinimas rodo, kad laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1831/2003 5 straipsnyje nustatytų leidimo išdavimo sąlygų. Todėl reikėtų leisti naudoti šį preparatą, kaip nurodyta šio reglamento priede.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Priede nurodytą preparatą, priklausantį priedų kategorijai „zootechniniai priedai“ ir funkcinei grupei „žarnyno floros stabilizatoriai“, leidžiama naudoti kaip priedą gyvūnų mityboje šiame priede nustatytomis sąlygomis.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 29.

(2)  OL L 195, 2005 7 27, p. 6.

(3)  OL L 64, 2007 3 2, p. 26.

(4)  Europos Komisijos prašymu parengta Gyvūnų pašaruose naudojamų priedų, produktų ar medžiagų mokslinės grupės (FEEDAP) nuomonė dėl Saccharomyces cerevisiae preparato Levucell SC20 ir (arba) Levucell SC10ME kaip mėsiniams ėriukams skirto pašarų priedo saugumo ir veiksmingumo. EMST leidinys (2008 m.) 772, p. 1–11.


PRIEDAS

Priedo identifikavimo numeris

Leidimo turėtojo pavadinimas

Priedas

(Prekinis pavadinimas)

Sudėtis, cheminė formulė, aprašymas, analizės metodas

Gyvūnų rūšys arba kategorija

Ne vyresni kaip

Mažiausias kiekis

Didžiausias kiekis

Kitos nuostatos

Leidimo galiojimo terminas

KSV/kg visaverčio 12 % drėgnio pašaro

Zootechninių priedų kategorija. Funkcinė grupė: žarnyno floros stabilizatoriai

„4b1711

LALLEMAND SAS

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 (Levucell SC20, Levucell SC10 ME)

 

Priedo sudėtis:

 

Kieto pavidalo:

gyvybingų bevandenių ląstelių Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 preparatas, kurio garantuota mažiausia koncentracija yra 2 × 1010 KSV/g.

 

Dengto pavidalo:

gyvybingų bevandenių ląstelių Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 preparatas, kurio garantuota mažiausia koncentracija yra 1 × 1010 KSV/g.

 

Veikliosios medžiagos apibūdinimas:

Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077: 80 % gyvybingų bevandenių ląstelių ir 14 % negyvybingų ląstelių.

 

Analizės metodas (1):

Išpylimo ant plokštelės metodas ir molekulių nustatymas (PCR).

Ėriukai

3,0 × 109

7,3 × 109

1.

Priedo ir premiksų naudojimo instrukcijose nurodyti laikymo temperatūrą, laikymo laiką ir stabilumą granuliuojant.

2.

Pašarų papilduose naudojant Levucell SC20, neviršijama 50 °C temperatūra, o naudojant Levucell SC10ME – 80 °C temperatūra.

3.

Dengto pavidalo skirtas naudoti tik su granuliuotais pašarais.

4.

Rekomenduojama dozė: 7,3 × 109 KSV/kg visaverčio pašaro.

5.

Jeigu produktas yra tvarkomas arba maišomas uždaroje patalpoje, maišant rekomenduojama naudoti apsauginius akinius ir kaukes (jei maišytuvuose nėra įrengtos ventiliacijos sistemos).

2019 1 8


(1)  Išsamus analizės metodų aprašymas pateikiamas Bendrijos etaloninės laboratorijos svetainėje www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives“


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/41


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1294/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 318/2007, nustatantį gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 10 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą ir 10 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje, bei jų importą į Bendriją (2), ypač į jos 18 straipsnio 1 dalies ketvirtą įtrauką,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 318/2007 (3) nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams, išskyrus naminius, ir jų karantino sąlygos, taikomos tiems paukščiams juos įvežus.

(2)

To reglamento V priede pateiktas valstybių narių kompetentingų institucijų patvirtintų karantino patalpų ir centrų, per kuriuos įvežami tam tikri paukščiai, išskyrus naminius, sąrašas.

(3)

Prancūzija, Vokietija ir Jungtinė Karalystė persvarstė jų patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašą bei atsiuntė Komisijai atnaujintą tų karantino patalpų ir centrų sąrašą. Todėl Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priede pateiktas patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 318/2007.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 318/2007 V priedas pakeičiamas šio reglamento priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56.

(2)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54.

(3)  OL L 84, 2007 3 24, p. 7.


PRIEDAS

„V PRIEDAS

Patvirtintų karantino patalpų ir centrų sąrašas pagal 6 straipsnio 1 dalį

ISO šalies kodas

Šalies pavadinimas

Karantino patalpos ar centro patvirtinimo numeris

AT

AUSTRIJA

AT OP Q1

AT

AUSTRIJA

AT-KO-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-KO-Q2

AT

AUSTRIJA

AT-3-ME-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-3-HO-Q-1

AT

AUSTRIJA

AT3-KR-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-KI-Q1

AT

AUSTRIJA

AT-4-VB-Q1

AT

AUSTRIJA

AT 6 10 Q 1

AT

AUSTRIJA

AT 6 04 Q 1

BE

BELGIJA

BE VQ 1003

BE

BELGIJA

BE VQ 1010

BE

BELGIJA

BE VQ 1011

BE

BELGIJA

BE VQ 1012

BE

BELGIJA

BE VQ 1013

BE

BELGIJA

BE VQ 1016

BE

BELGIJA

BE VQ 1017

BE

BELGIJA

BE VQ 3001

BE

BELGIJA

BE VQ 3008

BE

BELGIJA

BE VQ 3014

BE

BELGIJA

BE VQ 3015

BE

BELGIJA

BE VQ 4009

BE

BELGIJA

BE VQ 4017

BE

BELGIJA

BE VQ 7015

CZ

ČEKIJA

21750016

CZ

ČEKIJA

21750027

CZ

ČEKIJA

21750050

CZ

ČEKIJA

61750009

DE

VOKIETIJA

BB-1

DE

VOKIETIJA

BW-1

DE

VOKIETIJA

BY-1

DE

VOKIETIJA

BY-2

DE

VOKIETIJA

BY-3

DE

VOKIETIJA

BY-4

DE

VOKIETIJA

HE-2

DE

VOKIETIJA

NI-1

DE

VOKIETIJA

NI-2

DE

VOKIETIJA

NI-3

DE

VOKIETIJA

NW-1

DE

VOKIETIJA

NW-2

DE

VOKIETIJA

NW-3

DE

VOKIETIJA

NW-4

DE

VOKIETIJA

NW-5

DE

VOKIETIJA

NW-6

DE

VOKIETIJA

NW-7

DE

VOKIETIJA

NW-8

DE

VOKIETIJA

NW-9

DE

VOKIETIJA

RP-1

DE

VOKIETIJA

SN-1

DE

VOKIETIJA

SN-2

DE

VOKIETIJA

TH-1

DE

VOKIETIJA

TH-2

ES

ISPANIJA

ES/01/02/05

ES

ISPANIJA

ES/05/02/12

ES

ISPANIJA

ES/05/03/13

ES

ISPANIJA

ES/09/02/10

ES

ISPANIJA

ES/17/02/07

ES

ISPANIJA

ES/04/03/11

ES

ISPANIJA

ES/04/03/14

ES

ISPANIJA

ES/09/03/15

ES

ISPANIJA

ES/09/06/18

ES

ISPANIJA

ES/10/07/20

FR

PRANCŪZIJA

38.193.01

FR

PRANCŪZIJA

32.162.004

GR

GRAIKIJA

GR.1

GR

GRAIKIJA

GR.2

IE

AIRIJA

IRL-HBQ-1-2003 Unit A

IT

ITALIJA

003AL707

IT

ITALIJA

305/B/743

IT

ITALIJA

132BG603

IT

ITALIJA

170BG601

IT

ITALIJA

068CR003

IT

ITALIJA

006FR601

IT

ITALIJA

054LCO22

IT

ITALIJA

I – 19/ME/01

IT

ITALIJA

119RM013

IT

ITALIJA

006TS139

IT

ITALIJA

133VA023

IT

ITALIJA

015RM168

MT

MALTA

BQ 001

NL

NYDERLANDAI

NL-13000

NL

NYDERLANDAI

NL-13001

NL

NYDERLANDAI

NL-13002

NL

NYDERLANDAI

NL-13003

NL

NYDERLANDAI

NL-13004

NL

NYDERLANDAI

NL-13005

NL

NYDERLANDAI

NL-13006

NL

NYDERLANDAI

NL-13007

NL

NYDERLANDAI

NL-13008

NL

NYDERLANDAI

NL-13009

NL

NYDERLANDAI

NL-13010

PL

LENKIJA

14084501

PT

PORTUGALIJA

05 01 CQA

PT

PORTUGALIJA

01 02 CQA

PT

PORTUGALIJA

03 01 CQAR

PT

PORTUGALIJA

05 07 CQAA

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/07/01

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/07/02

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

01/08/01

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

21/08/01

UK

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

24/08/01“


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/45


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1295/2008

2008 m. gruodžio 18 d.

dėl apynių importo iš trečiųjų šalių

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ir ypač į jo 192 straipsnio 2 dalį ir 195 straipsnio 2 dalį kartu su jo 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

1978 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3076/78 dėl apynių importo iš šalių, kurios nėra narės (2), ir 1978 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3077/78 dėl patvirtinimų, lydinčių iš šalių, kurios nėra Bendrijos narės, importuotus apynius, atitikimo Bendrijos sertifikatams (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiami (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėti reglamentai turėtų būti kodifikuoti, sujungiant juos į vieną tekstą.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 158 straipsnio 1 dalis numato, kad apyniai ir apynių produktai iš trečiųjų šalių gali būti importuojami tik tuo atveju, jei jų kokybės standartai atitinka bent reikalavimus, nustatytus panašiems produktams, išaugintiems Bendrijoje arba gautiems iš jų. Minėto straipsnio 2 dalyje, kita vertus, numatyta, kad šie produktai turėtų būti laikomi atitinkančiais minėtus standartus, jei juos lydi jų kilmės šalies atsakingų institucijų išduotas atestavimo dokumentas, pripažįstamas lygiaverčiu Bendrijos kilmės apynių ir apynių produktų pardavimui reikalaujamam sertifikatui.

(3)

2006 m. gruodžio 14 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1850/2006, nustatantis išsamias apynių ir apynių produktų sertifikavimo taisykles (5), nustato labai griežtus pardavimo reikalavimus apynių produktams ir ypač mišiniams. Šiuo metu nėra veiksmingo būdo prie sienų tikrinti, kad šių reikalavimų yra laikomasi. Tokį tikrinimą gali atstoti tiktai eksportuojančių šalių įsipareigojimas laikytis šiems produktams Bendrijos taikomų pardavimo reikalavimų. Dėl to būtina reikalauti, kad tokius produktus lydėtų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 158 straipsnyje 2 dalį nurodytas atestavimo dokumentas.

(4)

Siekiant užtikrinti, kad Bendrijos apynių sertifikavimo taisyklių būtų laikomasi, valstybės narės turėtų tikrinti, ar importuoti apyniai atitinka minimalius pardavimo reikalavimus, nustatytus Reglamentu (EB) Nr. 1850/2006.

(5)

Tam tikros trečiosios šalys įsipareigojo laikytis apynių ir apynių produktų pardavimui nustatytų reikalavimų ir įgaliojo atitinkamas įstaigas išduoti atitikties atestatus. Dėl to šie atestatai turėtų būti pripažinti lygiaverčiais Bendrijos sertifikatams, o jais patvirtinti produktai turėtų būti išleidžiami į laisvą apyvartą.

(6)

Būtent trečiųjų šalių atitinkamų įstaigų pareiga yra atnaujinti I priede esamą informaciją ir palaikyti glaudžius ryšius su Komisija teikiant jai atitinkamą informaciją.

(7)

Siekiant palengvinti valstybių narių kompetentingų institucijų atliekamą funkciją, svarbu nustatyti atestavimo dokumento formą ir, jei reikia, atestavimo dokumento turinį bei jo naudojimo taisykles.

(8)

Siekiant atsižvelgti į verslo praktiką, kompetentingos institucijos, tais atvejais, kai siunta daloma, turi būti įgaliotos prižiūrėti, kad kiekvienai naujai padalijus susidariusiai siuntai būtų parengtas atestavimo dokumento išrašas.

(9)

Pagal analogiją su Bendrijos sertifikavimo sistema tam tikriems produktams dėl jų paskirties nereikėtų taikyti šiame reglamente numatyto reikalavimo pateikti atestavimo dokumentus.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 1 straipsnio f punkte išvardyti produktai iš trečiųjų šalių pateikiami į laisvą apyvartą Bendrijoje tik pateikus įrodymus, kad laikomasi to reglamento 158 straipsnio 1 dalyje nurodytų reikalavimų.

2.   Šio reglamento 1 straipsnio 1 dalyje minėti įrodymai teikiami pateikiant Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 158 straipsnio 2 dalyje numatytą pažymėjimą, toliau vadinamą „atitikties atestatu“.

2 straipsnis

Šiame reglamente „siunta“ – tai tas pačias savybes turinčio ir to paties siuntėjo tuo pačiu metu tam pačiam gavėjui išsiųsto produkto kiekis.

3 straipsnis

Iš trečiųjų šalių importuotus apynius ir apynių produktus lydintys atestavimo dokumentai, kuriuos yra išdavusi I priede nurodyta trečiosios šalies kilmės įgaliota įstaiga, pripažįstami atitikties atestatais.

I priedas keičiamas remiantis trečiųjų šalių pateikta informacija.

4 straipsnis

1.   Atitikties atestatas yra reikalingas kiekvienai siuntai ir jį sudaro originalas ir dvi kopijos, parengtos pagal formą, atitinkančią II priede nustatytą pavyzdį, ir pagal IV priede pateiktus nurodymus.

2.   Atitikties atestatas galioja tik tinkamai užpildytas ir patvirtintas vienos iš institucijų, nurodytų I priede.

3.   Tinkamai patvirtintas atitikties atestatas yra tas, kuriame nurodyta išdavimo vieta ir data ir kuris yra pasirašytas ir patvirtintas išduodančios institucijos antspaudu.

5 straipsnis

1.   Ant visų pakuočių, kuriems išduotas atitikties atestatas, viena iš oficialių Bendrijos kalbų nurodomi šie duomenys:

a)

produkto aprašymas,

b)

veislė ar veislės,

c)

kilmės šalis,

d)

žymos ir numeriai, nurodyti atitikties atestato arba išrašo 9 skyrelyje.

2.   1 dalyje numatyti duomenys pateikiami pakuotės išorėje įskaitomais, neištrinamais, vienodo dydžio rašmenimis.

6 straipsnis

1.   Tais atvejais, kai siunta, kuriai išduotas atitikties atestatas, yra dalijama ir prieš patekdama į laisvą apyvartą toliau siunčiama įvairiais adresais, kiekvienai naujai po tokio padalijimo sudarytai siuntai parengiamas atestato išrašas.

Atestatą pakeičia tiek jo išrašų, kiek yra reikalinga.

Suinteresuotas asmuo parengia kiekvieno išrašo originalą ir dvi kopijas pagal formą, atitinkančią III priede pateiktą pavyzdį, ir pagal IV priede išdėstytas nuostatas.

2.   Muitinės institucijos atitinkamai patvirtina atitikties atestato originalą bei dvi kopijas ir parašu patvirtina kiekvieno išrašo originalą ir dvi kopijas.

Jos pasilieka atitikties atestato originalą, nusiunčia dvi kopijas Reglamento (EB) Nr. 1850/2006 21 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai ir suinteresuotam asmeniui grąžina kiekvieno originalo išrašą bei dvi kopijas.

7 straipsnis

Atlikus reikiamus muitinės formalumus, kad produktas, kuriam išduotas atitikties atestatas arba išrašas, galėtų patekti į laisvą apyvartą Bendrijoje, originalas ir dvi kopijos pateikiami muitinės institucijoms, kurios juos patvirtina parašu ir pasilieka originalą. Vieną kopiją muitinės institucijos siunčia valstybės narės, kurioje produktas patenka į laisvą apyvartą, Reglamento (EB) Nr. 1850/2006 21 straipsnyje nurodytai kompetentingai institucijai. Antra kopija grąžinama importuotojui, kuris privalo saugoti ją ne trumpiau kaip trejus metus.

8 straipsnis

Jei į laisvą apyvartą išleista siunta perparduodama arba padalijama, produktą turi lydėti pardavėjo faktūra arba kitas prekybos dokumentas, kuriuose nurodomas atitikties atestato arba išrašo numeris ir juos išdavusios institucijos pavadinimas.

Prekybos dokumente arba pardavėjo faktūroje iš atitikties atestato arba išrašo, atsižvelgiant į konkretų atvejį, taip pat turėtų būti perrašyta ši informacija:

a)

apie apynių spurgus:

i)

produkto aprašymas,

ii)

bendrasis svoris,

iii)

auginimo vieta,

iv)

derliaus metai,

v)

veislė,

vi)

kilmės šalis,

vii)

atestato 9 skyrelyje pateiktos žymos ir atpažinimo numeriai;

b)

apie iš apynių pagamintus produktus, papildant a punkte nurodytus duomenis – perdirbimo vieta ir data.

9 straipsnis

1.   Valstybės narės atsitiktinės atrankos būdu reguliariai tikrina, ar apyniai, importuoti pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 158 straipsnį, atitinka Reglamento (EB) Nr. 1850/2006 I priede išdėstytus minimalius pardavimo reikalavimus.

2.   Kasmet iki birželio 30 d. valstybės narės praneša Komisijai apie praėjusiais metais iki minėtos datos atliktų patikrinimų dažnumą, pobūdį ir rezultatus. Patikrinimai turi apimti ne mažiau kaip 5 % per tuos metus iš trečiosios šalies į valstybę narę importuoti numatytų apynių siuntų skaičiaus.

3.   Jei valstybių narių kompetentingos institucijos nustato, kad ištirti prekės pavyzdžiai neatitinka 1 dalyje nurodytų pardavimo reikalavimų, atitinkamos siuntos negali būti parduodamos Bendrijoje.

4.   Jei valstybė narė nustato, kad produkto savybės neatitinka tą produktą lydinčiame atitikties atestate nurodytų duomenų, ji apie tai praneša Komisijai.

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti priimtas sprendimas tokiems produktams atitikties atestatą išdavusią įstaigą išbraukti iš šio reglamento I priede pateikto sąrašo.

10 straipsnis

Nukrypstant nuo šio reglamento pateikti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytą atitikties atestatą ir laikytis 5 straipsnio nuostatų nereikalaujama išleidžiant į laisvą apyvartą toliau išvardytus apynius ir apynių produktus, jei jų svoris atskiroje pakuotėje neviršija 1 kilogramo apynių spurgų ir apynių miltelių bei 300 gramų apynių ekstraktų:

a)

mažas pakuotes, skirtas parduoti privatiems fiziniams asmenims jų pačių reikmėms;

b)

moksliniams ir techniniams bandymams;

c)

parodoms pagal specialius susitarimus su muitine.

Ant pakuotės turi būti pateikiamas produkto aprašymas, svoris ir galutinio panaudojimo būdas.

11 straipsnis

Reglamentai (EEB) Nr. 3076/78 ir (EEB) Nr. 3077/78 yra panaikinami.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 367, 1978 12 28, p. 17.

(3)  OL L 367, 1978 12 28, p. 28.

(4)  Žr. V priedą.

(5)  OL L 355, 2006 12 15, p. 72.


I PRIEDAS

ĮSTAIGOS, ĮGALIOTOS IŠDUOTI TOLIAU IŠVARDYTŲ PRODUKTŲ ATESTAVIMO DOKUMENTUS

Apynių spurgai (KN kodas: ex 1210

Apynių milteliai (KN kodas: ex 1210

Apynių syvai ir ekstraktai (KN kodas: 1302 13 00

Kilmės šalis

Įgaliotos įstaigos

Adresas

Kodas

Telefonas

Faksas

E. paštas (neprivaloma)

Australija

Quarantine Services

Department of Primary Industries & Water

Macquarie Wharf No 1

Hunter Street, Hobart

Tasmania 7000

(61-3)

6233 3352

6234 6785

 

Kanada

Plant Protection Division, Animal and Plant Health Directorate, Food Production and Inspection Branch, Agriculture and Agri-food Canada

Floor 2, West Wing 59,

Camelot Drive

Napean, Ontario,

K1A OY9

(1-613)

952 8000

991 5612

 

Kinija

Tianjin Airport Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 33 Youyi Road,

Hexi District,

Tianjin 300201

(86-22)

2813 4078

28 13 40 78

ciqtj2002@163.com

Tianjin Economic and Technical Development Zone Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 8, Zhaofaxincun

2nd Avenue, TEDA

Tianjin 300457

(86-22)

662 98343

662 98245

zhujw@tjciq.gov.cn

Inner Mongolia Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 12 Erdos Street,

Saihan District, Huhhot City

Inner Mongolia 010020

(86-471)

434 1943

434 2163

zhaoxb@nmciq.gov.cn

Xinjiang Entry-Exit Inspection and Quarantine Bureau of the People's Republic of China

No. 116 North Nanhu Road,

Urumqi City

Xinjiang 830063

(86-991)

464 0057

464 0050

xjciq_jw@xjciq.gov.cn

Naujoji Zelandija

Ministry of Agriculture and Fisheries

PO Box 2526

Wellington

(64-4)

472 0367

474 424

472-9071

 

Gawthorn Institute

Private Bag

Nelson

(64-3)

548 2319

546 9464

 

Serbija

Naucni Institute za Ratarstvo/Zavod za Hmelj sirak I lekovito bilje

21470 Backi Petrovac

(38-21)

780 365

621 212

berenji@eunet.yu

Pietų Afrika

CSIR Food Science and Technology

PO Box 395

0001 Pretoria

(27-12)

841 3172

841 3594

 

Switzerland

Labor Veritas

Engimattstrasse 11

Postfach 353

CH-8027 Zürich

(41-44)

283 2930

201 4249

admin@laborveritas.ch

Ukraina

Productional-Technical Centre (PTZ)

Ukrhmel

Hlebnaja 27

262028 Zhtiomie

(380)

37 2111

36 7331

 

Jungtinės Valstijos

Washington Department of Agriculture

State Chemical and Hop Lab

21 N. 1st Ave. Suite 106

Yakima, WA 98902

(1-509)

225 7626

454 7699

 

Idaho Department of Agriculture

Division of Plant Industries

Hop Inspection Lab

2270 Old Penitentiary Road

P.O. Box 790

Boise, ID 83701

(1-208)

332 8620

334 2283

 

Oregon Department of Agriculture

Commodity Inspection Division

635 Capital Street NE

Salem, OR 97310-2532

(1-503)

986 4620

986 4737

 

California Department of Food and Agriculture (CDFA-CAC)

Division of Inspection Services

Analytical Chemistry Laboratory

3292 Meadowview Road

Sacramento, CA 95832

(1-916)

445 0029 ou 262 1434

262 1572

 

USDA, GIPSA, FGIS

1100 NW Naito Parkway

Portland, OR 97209-2818

(1-503)

326 7887

326 7896

 

USDA, GIPSA, TSD, Tech Service Division, Technical Testing Laboratory

10383 Nth Ambassador Drive

Kansas City, MO 64153-1394

(1-816)

891 0401

891 0478

 

Zimbabvė

Standards Association of Zimbabwe (SAZ)

Northend Close,

Northridge Park Borrowdale,

P.O. Box 2259 Harare

(263-4)

88 2017, 88 2021, 88 5511

88 2020

info@saz.org.zw

saz.org.zw


II PRIEDAS

ATITIKTIES ATESTATO FORMA

Image


III PRIEDAS

ATESTATO IŠRAŠO FORMA

Image


IV PRIEDAS

4 IR 6 STRAIPSNIUOSE NURODYTAS FORMAS REGLAMENTUOJANČIOS TAISYKLĖS

I.   POPIERIUS

Naudojamas baltas popierius, ne mažesnio kaip 40 g/m2 svorio.

II.   DYDIS

Dydis: 210 × 297 mm.

III.   KALBOS

A.

Atitikties atestatas turi būti išspausdintas viena iš Bendrijos oficialių kalbų; jis taip pat gali būti išspausdintas išduodančios šalies oficialia kalba arba viena iš oficialių kalbų.

B.

Atitikties atestato išrašas turi būti išspausdintas viena iš Bendrijos oficialių kalbų, nustatyta išduodančios valstybės narės atsakingos institucijos.

IV.   FORMŲ UŽPILDYMAS

A.

Formos užpildomos rašomąja mašinėle arba ranka; antruoju atveju užpildoma įskaitomai, rašalu ir spausdintomis raidėmis.

B.

Kiekviena forma žymima išduodančios institucijos suteiktu numeriu, o originalo ir jo dviejų kopijų numeris turi būti tas pats.

C.

Atitikties atestatuose ir jų išrašuose:

1)

5 skyrelis nepildomas iš apynių mišinių pagamintiems produktams;

2)

7 ir 8 skyreliai nepildomi visiems iš apynių pagamintiems produktams;

3)

produktų aprašymas (9 skyrelis) yra vienas iš šių:

a)

„neparuošti apyniai“, t. y. apyniai, kurie yra tik apdžiovinti ir supakuoti;

b)

„paruošti apyniai“, t. y. apyniai, kurie yra visiškai išdžiovinti ir supakuoti;

c)

„apynių milteliai“ (kuriuose yra apynių granulių ir praturtintų apynių miltelių);

d)

„izomerizuotas apynių ekstraktas“, t. y. ekstraktas, kuriame beveik visiškai izomerizuotos alfa rūgštys;

e)

„apynių ekstraktas“, t. y. kiti, neizomerizuoti apynių ekstraktai;

f)

„mišrūs apynių produktai“, t. y. c, d ir e punktuose nurodytų produktų, išskyrus apynius, mišiniai;

4)

po aprašymo „neparuošti apyniai“ arba „paruošti apyniai“ pridedami žodžiai „be sėklų“, jei sėklos sudaro mažiau kaip 2 % apynių svorio, ir žodžiai „su sėklomis“ kitais atvejais;

5)

tais atvejais, kai apynių produktai yra pagaminti iš skirtingų apynių veislių ir (arba) yra iš skirtingų auginimo vietų, tos skirtingos veislės ir (arba) auginimo vietos nurodomos 9 skyrelyje, pažymint kiekvienos veislės iš kiekvieno auginimo rajono procentinį svorio dydį tame mišinyje.


V PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3076/78

(OL L 367, 1978 12 28, p. 17)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1465/79

(OL L 177, 1979 7 14, p. 35)

tik 2 straipsnis ir 3 straipsnio nuoroda į Reglamentą (EEB) Nr. 3076/78

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 4060/88

(OL L 356, 1988 12 24, p. 42)

tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2264/91

(OL L 208, 1991 7 30, p. 20)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2940/92

(OL L 294, 1992 10 10, p. 8)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 717/93

(OL L 74, 1993 3 27, p. 45)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2918/93

(OL L 264, 1993 10 23, p. 37)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3077/78

(OL L 367, 1978 12 28, p. 28)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 673/79

(OL L 85, 1979 4 5, p. 25)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1105/79

(OL L 138, 1979 6 6, p. 9)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1466/79

(OL L 177, 1979 7 14, p. 37)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3042/79

(OL L 343, 1979 12 31, p. 5)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3093/81

(OL L 310, 1981 10 30, p. 17)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 541/85

(OL L 62, 1985 3 1, p. 57)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3261/85

(OL L 311, 1985 11 22, p. 20)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3589/85

(OL L 343, 1985 12 20, p. 19)

tik 1 straipsnio 2 dalis

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 1835/87

(OL L 174, 1987 7 1, p. 14)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 3975/88

(OL L 351, 1988 12 21, p. 23)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 4060/88

(OL L 356, 1988 12 24, p. 42)

tik 2 straipsnis

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2835/90

(OL L 268, 1990 9 29, p. 88)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2238/91

(OL L 204, 1991 7 27, p. 13)

 

Komisijos reglamentas (EEB) Nr. 2915/93

(OL L 264, 1993 10 23, p. 29)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 812/94

(OL L 94, 1994 4 13, p. 4)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1757/94

(OL L 183, 1994 7 19, p. 11)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 201/95

(OL L 24, 1995 2 1, p. 121)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 972/95

(OL L 97, 1995 4 29, p. 62)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2132/95

(OL L 214, 1995 9 8, p. 7)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 539/98

(OL L 70, 1998 3 10, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 81/2005

(OL L 16, 2005 1 20, p. 52)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 495/2007

(OL L 117, 2007 5 5, p. 6)

 


VI PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EEB) Nr. 3076/78

Reglamentas (EEB) Nr. 3077/78

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

 

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 3 dalis

 

2 straipsnis

 

1 straipsnio pirmas sakinys

3 straipsnio pirma pastraipa

 

1 straipsnio antras sakinys

3 straipsnio antra pastraipa

2 straipsnis

 

4 straipsnis

3 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

 

5 straipsnio 1 dalies įžanginė formuluotė

3 straipsnio 1 dalies pirma–ketvirta įtraukos

 

5 straipsnio 1 dalies a–d punktai

3 straipsnio 2 dalis

 

5 straipsnio 2 dalis

4 straipsnis

 

5 straipsnio 1 dalies pirmas sakinys

 

6 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 1 dalies antras sakinys

 

6 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnio 1 dalies trečias sakinys

 

6 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa

5 straipsnio 2 dalies pirmas sakinys

 

6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa

5 straipsnio 2 dalies antras sakinys

 

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

6 straipsnis

 

7 straipsnis

7 straipsnio pirmos pastraipos pirmas sakinys

 

8 straipsnio pirma pastraipa

7 straipsnio pirmos pastraipos antras sakinys ir 1 punktas

 

8 straipsnio antros pastraipos įžanginiai žodžiai

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio įžanginiai žodžiai

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto įžanginiai žodžiai

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio pirma įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto i papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio antra įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto ii papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio trečia įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto iii papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio ketvirta įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto iv papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio penkta įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto v papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio šešta įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto vi papunktis

7 straipsnio 1 punkto a papunkčio septinta įtrauka

 

8 straipsnio antros pastraipos a punkto vii papunktis

7 straipsnio 1 punkto b papunktis

 

8 straipsnio antros pastraipos b punktas

7 straipsnio 2 punktas

 

7b straipsnio pirmos pastraipos pirmas sakinys

 

9 straipsnio 1 dalis

7b straipsnio pirmos pastraipos antras ir trečias sakiniai

 

9 straipsnio 2 dalis

7b straipsnio antra pastraipa

 

9 straipsnio 3 dalis

7b straipsnio trečios pastraipos pirmas sakinys

 

9 straipsnio 4 dalies pirma pastraipa

7b straipsnio trečios pastraipos antras sakinys

 

9 straipsnio 4 dalies antra pastraipa

8 straipsnis

 

10 straipsnis

9 straipsnis

 

10 straipsnis

 

11 straipsnis

12 straipsnis

 

Priedas

I priedas

I priedas

 

II priedas

II priedas

 

III priedas

III priedas

 

IV priedas

 

IV priedas

V priedas

VI priedas


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/57


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1296/2008

2008 m. gruodis 18 d.

nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007 dėl bendro žemės ūkio rinkos organizavimo ir konkrečių tam tikriems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį, kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

1995 m. liepos 26 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1839/95 nustatantis išsamias tarifinių kvotų taikymo kukurūzų bei sorgų importui į Ispaniją ir kukurūzų importui į Portugaliją taisykles (2) buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Pagal daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde sudarytas sutartis Bendrija įsipareigojo nuo 1995–1996 prekybos rinkoje metų nustatyti sumažintas 500 000 tonų kukurūzų importo į Portugaliją ir dviejų milijonų tonų kukurūzų bei 300 000 tonų sorgų importo į Ispaniją kvotas. Pagal importo į Ispaniją kvotą turi būti atimtas tam tikrų į Ispaniją importuojamų grūdų pakaitalų kiekis, proporcingas bendram importuojamam kiekiui. Pagal nustatytą kukurūzų importo į Portugaliją kvotą iš tikrųjų sumokėtas importo mokestis neturi būti didesnis kaip 50 eurų už toną.

(3)

Siekiant užtikrinti patikimą šių kvotų valdymą, reikia numatyti panašią Ispanijoje ir Poetugalijoje vykdomo kukurūzų arba sorgų importo įtraukimo į apskaitą tvarką.

(4)

Norint pasiekti šį tikslą ir užtikrinti, kad Komisija veiksmingai prižiūrėtų sistemą ir Bendrijos tarptautinių įsipareigojimų vykdymą, reikia tiksliai apibrėžti šias į apskaitą įtrauktino importo kvotas numatyti, kad Ispanija ir Portugalija kiekvieną mėnesį praneštų Komisijai faktinį impotuotą aptariamų produktų kiekį ir nurodytų taikytą apskaitos tvarką.

(5)

Kukurūzų importui į Portugaliją ir kukurūzų ir sorgo importui į Ispaniją, taip pat atsižvelgiant į galimą produktų pakaitalų importą pagal tarifines kvotas nustatytas laikotarpis yra kalendorinių metų laikotarpis.

(6)

Į Portugaliją per tam tikrus metus importuotinas kukurūzų ir į Ispaniją importuotinas kukurūzų ir sorgo kiekis, sumažėjęs tiek, kiek per tuos pačius metus į Ispaniją buvo įvežta kai kurių grūdų pakaitalų, neleidžia nustatyti, kokį kukurūzų ir sorgo kiekį dar liko įvežti į Ispaniją minėtais metais. Taigi, laikotarpis, per kurį galima registruoti importą kiekvieniems metams, turi būti pratęsiamas, jeigu reikia, iki ateinančių metų gegužės mėnesio.

(7)

Bendrijos ūkio subjektai turi būti suinteresuoti užtikrinti, kad į Bendrijos rinką būtų tiekiamas pakankamas kiekis svarstomų produktų stabiliomis kainomis, siekiant išvengti nereikalingos per didelės rizikos ar netgi rinkos trikdymų dėl didelių kainų pokyčių. Komisija, atsižvelgdama į pokyčius tarptautinėse rinkose, tiekimo sąlygas Ispanijoje ir Portugalijoje bei Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus, turėtų nuspręsti, ar reikia sumažinti 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (4) nustatytus taikomus importo muitus, siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai panaudotos svarstomų produktų importo kvotos.

(8)

Siekiant užtikrinti, kad tos kvotos būtų taikomos, reikia priimti nuostatas dėl tiesioginio pirkimo pasaulinėje rinkoje arba taikyti importo mokesčio sumažinimo sistemą, įdiegtą Reglamentu (EB) Nr. 1249/96.

(9)

Privalumai, numatyti Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1528/2007 (5) nustatytomis priemonėmis, taikomi importuojant į Bendriją sorgus ir kukurūzus iš tam tikrų valstybių, prioklausančių Afrikos, Karibų ir Ramiojo vandenyno regiono valstybių (AKR) grupei, ir šiuo reglamentu, gali sutrikdyti Ispanijos ar Portugalijos grūdų rinką. Šiuos sunkumus galima įveikti nustačius specialaus mokesčio už kukurūzus ir sorgus, importuojamus laikantis šio reglamento nuostatų, sumažinimą.

(10)

Tam, kad pasaulinėje rinkoje būtų perkama geriausiomis sąlygomis, ypač už žemiausią pirkimo ir vežimo kainą, reikėtų organizuoti kvietimą dalyvauti konkurse dėl tiekimo ir pristatymo į atitinkamos mokėjimo agentūros ar intervencinės agentūros nurodytą sandėlį. Reikia priimti nuostatą, kad paraiškos būtų teikiamos dėl atskirų partijų, atitinkančių tam tikrose atitinkamos valstybės narės srityse esančių sandėlių talpą, nurodytą pranešime dėl kvietimo dalyvauti konkurse.

(11)

Turi būti priimtos išsamios kvietimo dalyvauti konkurse taisyklės dėl importo mokesčio sumažinimo ir tiesioginio pirkimo pasaulinėje rinkoje, apibrėžtos paraiškų teikimo ir užstato, garantuojančio konkurso laimėtojo įsipareigojimų vykdymą, pateikimo ir grąžinimo sąlygos.

(12)

Siekiant patikimai ekonomiškai ir finansiškai valdyti aptariamas pirkimo operacijas ir ypač išvengti neproporcingo bei pernelyg didelio pavojaus operatoriams, atsižvelgiant į galimas numatyti kainas Ispanijos ir Portugalijos rinkose, reikia priimti nuostatą dėl grūdų, neatitinkančių kvietimo dalyvauti konkurse sąlygose nustatytų kokybės reikalavimų, importo į rinką taikant sumažintą mokestį. Tokiu atveju mokestis negali būti sumažintas daugiau kaip iki paskutinės tam sumažinimui nustatytos sumos.

(13)

Šiuo reglamentu vadovaujantis, reikia priimti nuostatą dėl operacijų, vykdomų pagal 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo (6).

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendros žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

1.   Importo iš trečiųjų šalių laisvai apyvartai Ispanijoje skirtos kvotos, sudarančios daugiausiai 2 mln. tonų kukurūzų ir 300 000 tonų sorgo kasmet, skiriamos kiekvienų metų sausio 1 d. Importas pagal šias kvotas turi vykti taip, kaip numatyta šiame reglamente.

2.   Kiekvieną metų sausio 1 d. pradedama naudoti į laisvą apyvartą pateikiama 0,5 mln. tonų neviršijanti kukurūzų importo į Portugaliją kvota. Pagal šią tarifinę kvotą importuojama laikantis šiame reglamente nustatytų sąlygų.

3.   Atsiradus techninių sunkumų, kuriuos tinkamai nurodys Komisija, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka galima pratęsti importo laikotarpį ilgiau nustatytos ribos.

4.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje numatytas titnaginių kukurūzų importo muito mokesčio sumažinimas netaikomas importuojant pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nustatytas kvotas.

2 straipsnis

1.   1 straipsnio 1 dalyje minimas importo į Ispaniją kiekis kasmet mažinamas proporcingai per minimus metus iš trečiųjų šalių importuotam į Ispaniją kukurūzų krakmolo gamybos liekanų (KN kodai 2303 10 19 ir 2309 90 20) kiekiui, žlaugtų ir kitų alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos atliekų (KN kodas 2303 30 00) kiekiui ir citrusinių vaisių minkštimo liekanų (KN kodas ex 2308 00 40 ) kiekiui.

2.   Komisija į apskaitą įtraukia pagal 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas kvotas:

a)

per kiekvienus kalendorinius metus ir, prireikus, iki kitų metų balandžio mėnesio pabaigos į Ispaniją importuotų kukurūzų (KN kodas 1005 90 00) bei sorgų (KN kodas 1007 00 90) ir į Portugaliją importuotų kukurūzų (KN kodas 1005 90 00) kiekį;

b)

per kiekvienus kalendorinius metus į Ispaniją importuotų kukurūzų krakmolo gamybos liekanų, žliaugtų ir kitų alaus arba alkoholinių gėrimų gamybos atliekų, taip pat citrusinių vaisių minkštinimo liekanų, nurodytų šio straispnio 1 dalyje, kiekį;

Jei kiekis įtraukiamas į po ataskaitinių kalendorinių metų einanačių mėnesių apskaitą, kaip numatyta pirmos pastraipos a punkte, tuomet tas kiekis nebegali būti įtraukiamas į kitų kalendorinių metų apskaitą.

3.   2 dalyje numatyto įtraukimo į apskaitą tikslu, į apskaitą neįtraukiamas kukurūzų importas į Ispaniją ir Portugaliją, vykdomas taikant šiuos teisės aktus:

a)

Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2007/2000 (7);

b)

Tarybos ir Komisijos sprendimą 2005/40/EB, Euroatomas (8);

c)

Tarybos sprendimą 2006/580/EB (9);

d)

Komisijos reglamentą (EB) Nr. 969/2006 (10).

3 straipsnis

Ispanijos ir Portugalijos kompetetingos institucijos ne vėliau kaip iki kiekvieno mėnesio 15 d. elektroniniu būdu praneša Komisijai apie 2 straipsnio 2 dalyje nurodytų produktų kiekį, importuotą per antrąjį mėnesį prieš tą 15 d., remdamosi I priede nurodytu pavyzdžiu.

4 straipsnis

1.   1 straipsnio 1 dalyje nurodytas kviečių ir sorgų kiekis turi būti skirtas perdirbti arba suvartoti Ispanijoje.

2.   1 straipsnio 2 dalyje nurodytas kviečių kiekis turi būti skirtas perdirbti arba suvartoti Portugalijoje.

5 straipsnis

Importuojant pagal 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nustatytas kvotas ir laikantis tose dalyse numatytų dydžių, į Ispaniją ir Portugaliją importuojama taikant 6 straipsnyje numatytą importo muito sumažinimo sistemą arba tiesiogiai perkant pasaulinėje rinkoje.

II   SKYRIUS

IMPORTAVIMAS MOKANT SUMAŽINTĄ IMPORTO MOKESTĮ

6 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 15 straipsnio, importuojant kukurūzus ir sorgus į Ispaniją ir kukurūzus į Portugaliją ir neviršijant 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse numatyto kiekio, taikomas Reglamentu (EB) Nr. 1249/96 nustatyto importo muito mažinimas.

2.   Komisija, atsižvelgdama į egzistuojančias rinkos sąlygas, nusprendžia, ar taikyti 1 dalyje numatytą sumažinimą siekiant užtikrinti, kad importo kvotos būtų visiškai panaudotos.

3.   Jeigu Komisija nusprendžia taikyti 1 dalyje nurodytą sumažinimą, mažinimo dydis nustatomas fiksuotai arba konkurso tvarka. Jis turi būti toks, kad Ispanijos ir Portugalijos rinkos nebūtų sutrikdytos dėl importo į šias šalis ir būtų importuojamas tik 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytas kiekis.

4.   Fiksuoto sumažinimo dydis arba, jei sumažinimas nustatomas 8 straipsnio 1 dalyje nurodyta konkurso tvarka, sumažinimo pagal šią procedūrą dydis nustatomas Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

Importui į Portugaliją taikomo sumažinimo, paminėto 3 dalyje, dydis turi būti toks, kad mokamas mokestis nebūtų didesnis kaip 50 eurų už toną.

Kukurūzų ir (arba) sorgų importo pagal Reglamentą (EB) Nr. 1528/2007 mokestis gali būti įvairiai sumažintas.

5.   1 dalyje numatytas importo mokesčio sumažinimas taikomas į Ispaniją importuojamiems kukurūzams, žymimiems KN kodu 1005 90 00, ir sorgams, žymimiems KN kodu 1007 00 90, ir į Portugaliją importuojamiems kukurūzams, žymimiems KN kodu 1005 90 00, kurie importuojami pagal Ispanijos ir Portugalijos kompetentingų valdžios institucijų išduotas licencijas ir pritarus Komisijai. Licencijos galioja tik jas išdavusiose valstybėse narėse.

7 straipsnis

1.   Importo muito mokesčiui mažinti gali būti rengiamas konkursas. Tokiais atvejais suinteresuotos šalys atsako į kvietimą dalyvauti konkurse, arba pateikdamos raštišką pasiūlymą nurodytai kompetentingai institucijai mainais į patvirtinimą apie gavimą, arba persiųsdamos pastarajai šį pasiūlymą registruotu laišku, teleksu, faksu ar telegrama.

2.   Paraiškose turi būti nurodyta:

a)

kvietimo dalyvauti konkurse žymuo;

b)

pareiškėjo pavadinimas ir tikslus adresas, telekso arba telefakso numeris;

c)

norimo importuoti produkto pavadinimas ir kiekis;

d)

siūlomo importo mokesčio sumažinimo suma eurais už toną;

e)

norimų importuoti grūdų kilmės šalis.

3.   Su paraiškomis turi būti pateikta:

a)

įrodymas, kad pareiškėjas sumokėjo 20 eurų už toną dydžio užstatą,

b)

pareiškėjo įsipareigojimas raštu, kad per dvi dienas nuo pranešimo apie konkurso laimėjimą gavimo jis pateiks atitinkamai kompetentingai institucijai paraišką gauti priskirto kiekio importo licenciją ir kad jis importuos iš konkurso paraiškoje nurodytos kilmės šalies.

4.   Paraiškose galima nurodyti tik vieną kilmės šalį; jose negalima nurodyti didesnio už didžiausią galimą kiekvienam laikotarpiui kiekį.

5.   Paraiškos, kurios pateikiamos nesilaikant 1– 4 dalių reikalavimų arba kuriose nurodytos skirtingos nei kvietime dalyvauti konkurse nurodytos sąlygos, nėra svarstomos.

6.   Paraiškų atsiimti negalima.

7.   Kompetentinga institucija ne vėliau kaip po dviejų valandų nuo galutinio paraiškų pateikimo termino, nurodyto kvietime dalyvauti konkurse, turi perduoti paraiškas Komisijai. Paraiškos turi būti pateiktos II priede nurodyta forma.

Jei paraiškų nepateikta, atitinkama valstybė informuoja Komisiją per tą patį laiką.

8 straipsnis

1.   Komisija Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, atsižvelgdama į paraiškas, pateiktas ir persiųstas pagal importo mokesčio sumažinimo procedūrą, nusprendžia:

a)

nustatyti didžiausią importo mokesčio sumažinimą;

b)

konkurso nevykdyti.

Kai nusprendžiama nustatyti didžiausią importo mokesčio sumažinimo dydį, priimamos visos paraiškos, kuriose nurodyta ne didesnė už didžiausią importo mokesčio sumažinimą suma. Tačiau jei, konkurso tvarka nustačius didžiausią importo mokesčio sumažinimo dydį, tam tikrą savaitę paraiškos, kuriose nurodytas bendras kiekis viršytų likusį leistiną importuoti kiekį, būtų priimtinos, pareiškėjui, pateikusiam paraišką, kurioje būtų nurodytas didžiausias siūlomas sumažinimo dydis, skiriamas kiekis, lygus kitose priimtinose paraiškose nurodytų kiekių sumos ir galimo skirti kiekio skirtumui. Kai nustatytas didžiausias sumažinimo dydis atitinka keletą paraiškų, priskiriamas kiekis dalijamas tarp pareiškėjų proporcingai pagal jų prašytus kiekius.

2.   Kai tik pagal 1 dalies nuostatas Komisija priima sprendimą, kompetentingos Ispanijos ir Portugalijos institucijos raštu iškart informuoja visus pareiškėjus apie sprendimus dėl jų paraiškų.

9 straipsnis

1.   Paraiškos gauti licenciją teikiamos spausdintose ir (arba) ranka užpildytose formose, atitinkančiose Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008 (11) 17 straipsnyje pateiktą pavyzdį. Kai Komisija nustato fiksuotą sumažinimo dydį, paraiškos teikiamos pirmąsias dvi kiekvienos savaitės darbo dienas. Kai mokesčio sumažinimo dydis nustatomas konkurso tvarka, paraiškos dėl skiriamo kiekio teikiamos per dvi dienas nuo pranešimo apie konkurso laimėjimą, kuriame nurodytas paraiškoje siūlytas sumažinimo dydis, gavimo.

2.   Paraiškų gauti licencijas ir licencijų 24 punkte įrašomas vienas iš III priede nurodytų įrašų.

3.   Kai taikomas fiksuotas sumažinimo dydis, paraiškos licencijai gauti svarstomos tik tuomet, kai pateikiamas įrodymas, kad atitinkamos kompetentingos institucijos naudai sumokėtas 20 eurų už toną dydžio užstatas.

10 straipsnis

1.   Kartu su paraiškomis gauti licenciją pareiškėjai pateikia įsipareigojimą raštu ne vėliau kaip licencijos išdavimo dieną sumokėti tęsybų užstatą, kurio dydis lygus suteiktam fiksuotajam mokesčio sumažinimo dydžiui arba paraiškoje pasiūlytam sumažinimo dydžiui.

2.   Komisijos reglamento (EB) Nr. 1342/2003 (12) 12 straipsnio a punkte numatytas užstatas galioja pagal šį reglamentą išduodamoms importo licencijoms.

3.   Komisijai nustačius fiksuotą sumažinimo dydį, to sumažinimo ir importo mokesčio dydis yra toks, koks galioja tą dieną, kai muitinės tarnyba patvirtino atidavimo į laisvą apyvartą pažymėjimą.

4.   Kai sumažinimo dydis nustatomas konkurso tvarka, jis yra toks, koks galioja tą dieną, kai muitinės tarnyba patvirtino atidavimo į laisvą apyvartą pažymėjimą. Be to, suteiktojo sumažinimo dydis turi būti nurodytas licencijos 24 punkte.

Tačiau jei importuojama pasibaigus mėnesiui, kurį buvo išduota importo licencija, jei tas mėnuo yra nuo spalio iki gegužės imtinai, sumažinimo suma padidinama suma, kuri lygi 55 % padidintos intervencinės kainos, galiojusios licencijos išdavimo mėnesį, ir tiek pat padidintos kainos, galiojusios išleidimo į laisvą apyvartą pažymėjimo patvirtinimo mėnesį, skirtumui. Jei licencijos išduotos iki spalio 1 d., o naudojamos vėliau, sumažinimo suma sumažinama tokiu pat būdu apskaičiuotu dydžiu.

5.   Paraiškos galioja tik tuomet, jei:

a)

jose nurodytas kiekis nėra didesnis už didžiausią galimą kiekį kiekvienam paraiškų pateikimo laikotarpiui;

b)

kartu su jomis pateikiami įrodymai, kad pareiškėjas užsiima ir tarptautinės prekybos grūdais verslo veikla importuojančioje valstybėje narėje. Šio straipsnio reikalavimas laikomas įvykdytu, jei kompetentingai institucijai pateikiama pridėtinės vertės mokesčio sumokėjimo atitinkamoje valstybėje narėje pažymėjimo kopija arba atitinkamos valstybės narės išduoto muito mokesčių sumokėjimo pažymėjimo kopija arba faktūra pareiškėjo vardu, susijusi su prekyba Bendrijoje, patvirtinanti bet kuriuo metu per pastaruosius trejus metus atliktą operaciją.

6.   Importuojančios valstybės narės muitinės tarnybos pagal Komisijos direktyvos 76/371/EEB (13) priedą iš kiekvienos importuotos siuntos paima pavyzdinius mėginius, siekdamos nustatyti stikliškų grūdų dalį pagal Reglamento (EB) Nr. 1249/96 6 straipsnio 2 dalyje nurodytus metodus ir kriterijus.

11 straipsnis

1.   Komisijai nustačius fiksuotą sumažinimo dydį, licencijos turimam kiekiui išduodamos ne vėliau kaip pirmąjį penktadienį po paskutinės paraiškų pateikimo dienos, nurodytos 9 straipsnio 1 dalyje. Jei tas penktadienis yra ne darbo diena, licencijos išduodamos pirmą darbo dieną po jo.

Jei savaitei pateiktose paraiškose nurodytas kiekis, viršijantis likusį leistiną importuoti į Ispaniją kukurūzų ir sorgų kiekį bei leistiną importuoti į Portugaliją kukurūzų kiekį, licencijos išduodamos proporcingai sumažintam paraiškose nurodytam kiekiui.

2.   Kai mokesčio sumažinimo dydis nustatomas konkurso tvarka, jei pareiškėjas pateikė paraišką gauti importo licenciją, kaip nurodyta 7 straipsnio 3 dalies b punkte, iki nustatyto termino, licencijos skirtam kiekiui išduodamos ne vėliau kaip trečią darbo dieną po galutinės paraiškų licencijai gauti pateikimo datos, kaip nurodyta 9 straipsnio 1 dalyje.

3.   Kompetentinga institucija praneša Komisijai kiekį, kuriam buvo išduotos licencijos, ne vėliau kaip kitos savaitės trečią darbo dieną.

4.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 1 dalies, importo licencijų galiojimo laikotarpio pradžia laikoma konkurso paraiškų arba paraiškų gauti licenciją pateikimo termino pabaigos data.

12 straipsnis

1.   Licencijos galiojimo laikotarpis yra:

a)

jei Komisija nustato fiksuotą sumažinimo dydį – Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 6 straipsnyje nurodytas laikotarpis;

b)

jei mokesčio sumažinimo dydis nustatomas konkurso tvarka — kvietimą dalyvauti konkurse paskelbiančiame Reglamente nurodytas laikotarpis.

2.   Importo licencijos 8 punkte kryžiuku reikia pažymėti langelį ties žodžiu «taip». Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 7 straipsnio 4 dalies, į laisvą apyvartą pateikiamas kiekis neturi viršyti importo licencijos 17 ir 18 punktuose nurodyto kiekio, bet gali būti ne daugiau kaip 5 % už jį mažesnis. Licencijos 19 punkte reikia įrašyti skaitmenį «0».

3.   Nepaisant Reglamento (EB) Nr. 376/2008 8 straipsnio, pagal šio reglamento nuostatas išduotų licencijų suteikiamos teisės negali būti perduodamos.

13 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 14 straipsnyje numatytų priežiūros priemonių, 7 straipsnio 3 dalies a punkte nurodytas užstatas grąžinamas taip:

a)

nedelsiant, jei paraiška atmetama,

b)

jei paraiška dalyvauti konkurse priimta – išdavus importo licenciją. Neįvykdžius 7 straipsnio 3 dalies b punkte nurodyto įsipareigojimo užstatas nebegrąžinamas.

2.   Nepažeidžiant 14 straipsnyje numatytų priežiūros priemonių, 9 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas taip:

a)

užstato dalis, atitinkanti kiekį, kuriam licencija nebuvo išduota, — nedelsiant,

b)

užstato dalis, atitinkanti kiekį, kuriam licencija buvo išduota, — išdavus importo licenciją.

3.   Nepaisant stebėjimo priemonių, kurių imamasi pagal 14 straipsnį, 10 straipsnio 1 dalyje minimas užstatas grąžinamas, kai konkurso dalyvis pateikia įrodymą, kad:

a)

importuoti kukurūzai, kuriuose stikliškų grūdų dalis pasak tyrimų, atliktų pagal 10 straipsnio 6 dalyje nurodytas nuostatas, sudaro daugiau nei 60 %, buvo perdirbti išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje į kitus produktus, kurie nepriskiriami KN kodams 1904 10 10, 1103 13 arba 1104 23. Minėto įrodymo pateikimo forma — kontrolinis egzempliorius T5, kurį prieš išgabenant prekes perdirbimui pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (14) nuostatus išduoda muitinės formalumus tvarkanti tarnyba;

b)

importuoti kukurūzai, kuriuose stikliškų grūdų dalis pasak tyrimų, atliktų pagal 10 straipsnio 6 dalyje nurodytas nuostatas, sudaro 60 % ar mažiau, ir importuotas sorgas buvo perdirbti ar panaudoti išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje Minėto įrodymo pateikimo forma — pardavimo perdirbėjui ar vartotojui sąskaita, kai pastarojo buveinė yra išleidimo į laisvą apyvartą valstybėje narėje;

c)

minėtas produktas negalėjo būti importuotas, perdirbtas ar panaudotas dėl force majeure;

d)

importuotas produktas tapo apskritai netinkamas naudoti.

Užstato dalis, atitinkanti kiekį, dėl kurio pirmiau minėtas įrodymas nebuvo pateiktas per 18 mėnesių nuo pateikimo į laisvą apyvartą deklaracijos patvirtinimo, negrąžinama, užskaitant ją kaip mokestį.

Pagal šio straipsnio nuostatas importuotas produktas laikomas perdirbtu ar suvartotu, jei yra perdirbta ar suvartota 95 % į laisvą apyvartą pateikto kiekio.

4.   Užstatams galioja Reglamento (EB) Nr. 376/2008 34 straipsnio nuostatos, išskyrus to straipsnio 4 dalyje nurodytą dviejų mėnesių terminą.

14 straipsnis

1.   Sumokėjus sumažintą mokestį į laisvą apyvartą pateikti kukurūzai ir sorgai yra stebimi muitinės arba administraciškai kontroliuojami lygiaverčiu būdu iki yra suvartojami arba perdirbami.

2.   Prireikus atitinkamos valstybės narės imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti, kad būtų vykdoma 1 dalyje nurodyta priežiūra. Tokiomis priemonėmis reikalaujama, kad importuotojai leistų atlikti visus patikrinimus, kuriuos kompetentingos institucijos laiko esant reikalingais, ir tvarkyti specialią apskaitą, kad institucijos galėtų atlikti tokius patikrinius.

3.   Atitinkamos valstybės narės nedelsdamos informuoja Komisiją apie priemones, priimtas laikantis 2 dalies nuostatų.

III   SKYRIUS

TIESIOGINIS PIRKIMAS PASAULINĖJE RINKOJE

15 straipsnis

1.   Norint importuoti pagal 1 straipsnio nuostatas, Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti nuspręsta, kad Ispanijos ar Portugalijos mokėjimo agentūra ar intervencinė agentūra (toliau abi vadinamos intervencine agentūra) įsigyja pasaulinėje rinkoje nustatytą kukurūzų ir (arba) sorgų kiekį ir įveža jį į atitinkamą valstybę narę laikydamasi atidavimo į muitinės sandėlį tvarkos, nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 (15) 98-113 straipsniuose ir Reglamento (EEB) Nr. 2454/93, nustatančio minėtos tvarkos taikymo taisykles, nuostatose.

2.   Pagal 1 dalies nuostatas įsigytas kiekis parduodamas atitinkamos valstybės narės vidaus rinkoje Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, tokiomis sąlygomis, kad rinka nebūtų sutrikdyta, ir laikantis šio reglamento 14 straipsnio.

Kai prekės parduodamos vidaus rinkoje, mokėdamas už prekes pirkėjas sumoka atitinkamos valstybės narės intervencinei agentūrai 15 eurų už toną dydžio užstatą. Užstatas grąžinamas pateikus 13 straipsnio 3 dalyje nurodytą įrodymą. Užstatas grąžinamas laikantis 13 straipsnio 3 dalies antros ir trečios pastraipų bei 13 straipsnio 4 dalies nuostatų.

3.   Kai prekės pateikiamos į laisvą apyvartą, mokamas importo mokestis, kurio dydis lygus mokesčių, nustatytų pagal Reglamento (EB) Nr. 1249/96 nuostatas atitinkamiems grūdams tą mėnesį, kuris buvo prieš pateikimo į laisvą apyvartą deklaracijos patvirtinimo datą, vidurkio ir 55 % to paties mėnesio intervencinės kainos skirtumui.

Į laisvą apyvartą pateikia atitinkamos valstybės narės intervencinė agentūra.

Kai prekių pirkėjai moka intervencinei agentūrai, pardavimo kainos ir pirmoje pastraipoje nurodyto mokesčio skirtumas turi atitikti surinktą sumą, nurodytą Komisijos reglamento (EB) Nr. 884/2006 5 straipsnio 2 dalies f punkte (16).

4.   1 dalyje numatyta pirkimo operacija laikoma intervencija, kuria siekiama stabilizuoti žemės ūkio rinkas laikantis Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalies b punkto nuostatų.

5.   Intervencinės agentūros 1 dalyje nurodytų pirkimų išlaidas iškart padengia Bendrija ir jos laikomos Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 3 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytomis intervencinėmis priemonėmis. Atitinkamos valstybės narės intervencinė agentūra Reglamento (EB) Nr. 884/2006 5 straipsnyje nurodytoje apskaitoje įregistruoja, kad prekes pirko už «nulinę» kainą.

16 straipsnis

1.   Ispanijos arba Portugalijos intervencinė agentūra perka produktus pasaulinėje rinkoje konkurso tvarka pasirašiusi tiekimo sutartį. Tiekimą sudaro produkto pirkimas pasaulinėje rinkoje ir pristatymas neiškraunant į pirmiau minėtos intervencinės agentūros nurodytą sandėlį, kur jos padedamos laikantis atidavimo į muitinės sandėlį tvarkos, nustatytos Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92 98–113 straipsniuose.

15 straipsnio 1 dalyje nurodytame sprendime pirkti pasaulinėje rinkoje nurodomas norimų importuoti grūdų kiekis ir kokybė, konkurso pradžios bei pabaigos datos ir galutinė prekių pristatymo data.

2.   C serijos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbiamas IV priede nurodytos formos pranešimas apie kvietimą dalyvauti konkurse. Kvietimas gali būti susijęs su viena ar daugiau partijų. «Partija» – tai kvietime nurodytas kiekis, kurį reikia pristatyti.

3.   Prireikus atitinkamos valstybės narės intervencinė agentūra imasi papildomų priemonių pirkimo operacijoms pasaulinėje rinkoje vykdyti.

Intervencinė agentūra nedelsdama praneša apie tokias priemones Komisijai ir informuoja apie jas operatorius.

17 straipsnis

1.   Suinteresuotos šalys atsako į kvietimą dalyvauti konkurse: pateikia paraišką raštu ir iš kvietime dalyvauti konkurse nurodytos intervencinės agentūros gauna jos priėmimo patvirtinimą arba nusiunčia paraišką registruotuoju laišku, teleksu, telefaksu ar telegrama.

Intervencinė agentūra turi gauti paraiškas iki kvietime dalyvauti konkurse nurodytos paraiškų teikimo paskutinės dienos 12 valandos (Briuselio laiku).

2.   Paraiškos turi būti teikiamos tik visoms partijoms. Jose turi būti nurodyta:

a)

kvietimo dalyvauti konkurse žymuo;

b)

pareiškėjo pavadinimas ir tikslus adresas, telekso arba telefakso numeris;

c)

informacija apie atitinkamą partiją;

d)

pareiškėjo siūloma kaina eurais už toną produkto;

e)

norimų importuoti grūdų kilmės šalis;

f)

paraišką atitinkanti cif kaina eurais už toną produkto.

3.   Su paraiškomis turi būti pateiktas įrodymas, kad iki pasibaigiant paraiškų teikimo galutiniam terminui yra sumokėtas 18 straipsnio 1 dalyje nurodytas užstatas.

4.   Paraiškos, kurios pateikiamos nesilaikant šio straipsnio reikalavimų arba kuriose nurodytos skirtingos nei kvietime dalyvauti konkurse nurodytos sąlygos, nėra svarstomos.

5.   Paraiškų atsiimti negalima.

18 straipsnis

1.   Pateiktos paraiškos svarstomos tik tuomet, kai pateikiami įrodymai, kad yra sumokėtas 20 eurų už toną dydžio užstatas.

2.   Užstatai sumokami pagal kvietime dalyvauti konkurse atitinkamos valstybės narės nustatytus kriterijus, kaip nurodyta 16 straipsnio 2 dalyje, laikantis Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2220/85 (17).

3.   Užstatai nedelsiant grąžinami tokiais atvejais:

a)

jei paraiška atmetama;

b)

jei pareiškėjas pateikia įrodymą, kad tiekimo sutartis pagal priimtą paraišką įvykdyta laikantis 16 straipsnio reikalavimų;

c)

jei pareiškėjas pateikia įrodymą, kad prekių nebuvo įmanoma importuoti dėl force majeure aplinkybių.

19 straipsnis

Paraiškų vokai turi būti viešai atplėšti ir paraiškos turi būti viešai perskaitytos. Intervencinė agentūra turi tai padaryti iškart pasibaigus paraiškų teikimo terminui.

20 straipsnis

1.   Nepažeidžiant 2 ir 3 dalies nuostatų, apie sprendimą pasirašyti sutartį su palankiausią pasiūlymą pateikusiu pareiškėju raštu pranešama visiems pareiškėjams ne vėliau kaip antrą darbo dieną po dienos, kurią paraiškų vokai atplėšiami ir jos perskaitomos.

2.   Jei tinkamiausiu pripažintą pasiūlymą pateikė daugiau kaip vienas pareiškėjas, intervencinė agentūra pareiškėją išrenka burtų keliu.

3.   Jei pateiktos paraiškos neatitinka paprastai rinkose nusistovėjusių sąlygų, intervencinė agentūra gali nuspręsti nerinkti konkurso laimėtojo. Per vieną savaitę paskelbiamas naujas kvietimas dalyvauti konkurse iki visos partijos bus paskirstytos.

21 straipsnis

1.   Pristačius prekes, intervencinė agentūra patikrina jų kiekį ir kokybę.

Atsižvelgiant į pranešime apie kvietimą dalyvauti konkurse numatytą kainos sumažinimą, jei prekių kokybė yra prastesnė už nustatytąją, jos yra atmetamos. Tačiau prekes galima importuoti mokant mažesnį mokestį, jei taikomas fiksuotas sumažinimas laikantis II skyriaus nuostatų.

2.   Jei, kaip aprašyta 1 dalyje, prekės nepriimamos, 18 straipsnyje nurodytas užstatas negrąžinamas ir gali būti taikomos bet kokios kitos finansinės sankcijos už tiekimo sutarties pažeidimą.

IV   SKYRIUS

GALUTINĖS NUOSTATOS

22 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1839/95 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal VI priede pateiktą atitikmenų lentelę.

23 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 177, 1995 7 28, p. 4.

(3)  Žr. V priedą.

(4)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(5)  OL L 348, 2007 12 31, p. 1.

(6)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(7)  OL L 240, 2000 9 23, p. 1.

(8)  OL L 26, 2005 1 28, p. 1.

(9)  OL L 239, 2006 9 1, p. 1.

(10)  OL L 176, 2006 6 30, p. 44.

(11)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(12)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12.

(13)  OL L 102, 1976 4 15, p. 1.

(14)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(15)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.

(16)  OL L 171, 2006 6 23, p. 35.

(17)  OL L 205, 1985 8 3, p. 5.


I PRIEDAS

Kukurūzų (kodas KN 1005 90 00), sorgų (kodas KN 1007 00 90) ir pakaitalų produktų (kodas KN 2303 10 19, 2303 20 00, 2309 90 20 ir ex 2308 00 40) importas

(forma siunčiama adresu agri-c1@ec.europa.eu)

 

Išleidimas į laisvą apyvartą per (metai ir mėnuo)

 

Valstybė narė: (Valstybė ir nacionalinė kompetentinga institucija)


Reglamentas

KN kodas

Kilmės šalis

Kiekis

(tonomis)

Taikomi muitinės teisės aktai

 

 

 

 

 


II PRIEDAS

Importo iš trečiųjų šalių mokesčių sumažinimo savaitinis konkursas

(Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Paskutinė paraiškų pateikimo diena (data, laikas)

1

2

3

4

5

Pareiškėjo nuorodinis numeris

Kiekis

(tonomis)

Bendras kiekis

(tonomis)

Importo mokesčio sumažinimo dydis

Grūdų kilmė

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

it t. t.

 

 

 

 


III PRIEDAS

9 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai

:

bulgarų kalba

:

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Испания (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

Намаляване ставката на митото: лицензия, валидна единствено в Португалия (Регламент (ЕО) № 1296/2008)

:

ispanų kalba

:

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en España [Reglamento (CE) no 1296/2008]

Reducción del derecho: certificado válido únicamente en Portugal [Reglamento (CE) no 1296/2008]

:

čekų kalba

:

Snížení cla: licence platná pouze ve Španělsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

Snížení cla: licence platná pouze v Portugalsku (nařízení (ES) č. 1296/2008)

:

danų kalba

:

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Spanien (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

Nedsættelse af tolden: licensen er kun gyldig i Portugal (Forordning (EF) nr. 1296/2008)

:

vokiečių kalba

:

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Spanien gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

Ermäßigter Zoll: Lizenz nur in Portugal gültig (Verordnung (EG) Nr. 1296/2008)

:

estų kalba

:

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Hispaanias (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

Tollimaksu vähendamine: litsents kehtib ainult Portugalis (määrus (EÜ) nr 1296/2008)

:

graikų kalba

:

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Iσπανία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

Μείωση τoυ δασμoύ: πιστoπoιητικό πoυ ισχύει μόνo στην Πoρτoγαλία [κανoνισμός (ΕΚ) αριθ. 1296/2008]

:

anglų kalba

:

Duty reduction: licence valid only in Spain (Regulation (EC) No 1296/2008)

Duty reduction: licence valid only in Portugal (Regulation (EC) No 1296/2008)

:

prancūzų kalba

:

Abattement du droit: certificat valable uniquement en Espagne [règlement (CE) no 1296/2008]

Abattement du droit: certificat valable uniquement au Portugal [règlement (CE) no 1296/2008]

:

italų kalba

:

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Spagna [regolamento (CE) n. 1296/2008]

Riduzione del dazio: titolo valido unicamente in Portogallo [regolamento (CE) n. 1296/2008]

:

latvių kalba

:

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Spānijā (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

Muitas samazinājums: licence ir derīga tikai Portugālē (Regula (EK) Nr. 1296/2008)

:

lietuvių kalba

:

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Ispanijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

Muito sumažinimas: licencija galioja tik Portugalijoje (Reglamentas (EB) Nr. 1296/2008)

:

vengrų kalba

:

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Spanyolországban érvényes (1296/2008/EK rendelet)

Vámcsökkentés: az engedély kizárólag Portugáliában érvényes (1296/2008/EK rendelet)

:

maltiečių kalba

:

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fi Spanja (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

Tnaqqis tad-dazju: liċenzja valida biss fil-Portugall (Regolament (KE) Nru 1296/2008)

:

olandų kalba

:

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Spanje (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

Korting op het invoerrecht: certificaat uitsluitend geldig in Portugal (Verordening (EG) nr. 1296/2008)

:

lenkų kalba

:

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Hiszpanii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

Obniżenie stawki celnej: pozwolenie ważne wyłącznie w Portugalii (rozporządzenie (WE) nr 1296/2008)

:

portugalų kalba

:

Redução do direito: certificado válido apenas em Espanha [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

Redução do direito: certificado válido apenas em Portugal [Regulamento (CE) n.o 1296/2008]

:

rumunų kalba

:

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Spania [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

Reducere de taxă vamală: licență valabilă doar în Portugalia [Regulamentul (CE) nr. 1296/2008]

:

slovakų kalba

:

Zníženie cla: licencia platná iba v Španielsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

Zníženie cla: licencia platná iba v Portugalsku [Nariadenie (ES) č. 1296/2008]

:

slovėnų kalba

:

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Španiji (Uredba (ES) št. 1296/2008)

Znižanje dajatve: dovoljenje veljavno samo v Portugalski (Uredba (ES) št. 1296/2008)

:

suomių kalba

:

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Espanjassa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

Tullinalennus: todistus voimassa ainoastaan Portugalissa (Asetus (EY) N:o 1296/2008)

:

švedų kalba

:

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Spanien (Förordning (EG) nr 1296/2008)

Nedsättning av tull: intyg endast gällande i Portugal (Förordning (EG) nr 1296/2008)


IV PRIEDAS

PRANEŠIMO APIE KVIETIMĄ DALYVAUTI KONKURSE PAVYZDYS

Intervencinės agentūros kvietimas dalyvauti konkurse dėl tonų pirkimo pasaulinėje rinkoje

(Reglamento (EB) Nr. 1296/2008 16 straipsnio 2 dalis)

1.

Perkamas produktas: …

2.

Bendras kiekis: …

3.

Partijai skirtų sandėlių sąrašas: …

4.

Prekių savybės (reikiamas kiekis, mažiausias kiekis, kainos sumažinimas): …

5.

Pakuotė (be įpakavimo): …

6.

Pristatymo laikotarpis: …

7.

Paskutinė paraiškų pateikimo diena: …


V PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1839/95

(OL L 177, 1995 7 28, p. 4)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1963/95

(OL L 189, 1995 8 10, p. 22)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2235/2000

(OL L 256, 2000 10 10, p. 13)

tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 777/2004

(OL L 123, 2004 4 27, p. 50)

tik 4 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1558/2005

(OL L 249, 2005 9 24, p. 6)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1996/2006

(OL L 398, 2006 12 30, p. 1)

tik 6 straipsnis ir V priedas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 583/2007

(OL L 138, 2007 5 30, p. 7)

 


VI PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr.1839/95

Šis reglamentas

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 1 ir 2 dalys

1 straipsnio 2a dalis

1 straipsnio 3 ir 4 dalys

1 straipsnio 3 ir 4 dalys

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 1 dalis

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė ir a punkto įvadinė frazė

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto i papunktis

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punktas

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos a punkto ii papunktis

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

2 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos b punktas

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 2 dalies antra pastraipa

2 straipsnio 3 dalis

2 straipsnio 3 dalis

2a straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 1 dalis

5 straipsnio 1a dalis

6 straipsnio 2 dalis

5 straipsnio 2 dalis

6 straipsnio 3 dalis

5 straipsnio 3 dalies pirma, antra, trečia pastraipos

6 straipsnio 4 dalies pirma, antra, trečia pastraipos

5 straipsnio 3 dalies ketvirta pastraipa

5 straipsnio 4 dalis

6 straipsnio 5 dalis

6 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

6 straipsnio 2 dalies įvadiniai žodžiai

7 straipsnio 2 dalies įvadiniai žodžiai

6 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

7 straipsnio 2 dalies a punktas

6 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

7 straipsnio 2 dalies b punktas

6 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

7 straipsnio 2 dalies c punktas

6 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

7 straipsnio 2 dalies d punktas

6 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

7 straipsnio 2 dalies e punktas

6 straipsnio 3–7 dalys

7 straipsnio 3–7 dalys

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos a punktas

7 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

8 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos b punktas

7 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

8 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

7 straipsnio 2 dalis

8 straipsnio 2 dalis

8 straipsnis

9 straipsnis

9 straipsnio 1– dalys

10 straipsnio 1, 2, 3 ir 4 dalys

9 straipsnio 5 dalies įvadinė frazė

10 straipsnio 5 dalies įvadinė frazė

9 straipsnio 5 dalies pirma įtrauka

10 straipsnio 5 dalies a punktas

9 straipsnio 5 dalies antra įtrauka

10 straipsnio 5 dalies b punktas

9 straipsnio 6 dalis

10 straipsnio 6 dalis

10 straipsnis

11 straipsnis

11 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

12 straipsnio 1 dalies įžanginė frazė

11 straipsnio 1 dalies pirma įtrauka

12 straipsnio 1 dalies a punktas

11 straipsnio 1 dalies antra įtrauka

12 straipsnio 1 dalies b punktas

11 straipsnio 2 ir 3 dalys

12 straipsnio 2 ir 3 dalys

12 straipsnio 1 ir 2 dalys

13 straipsnio 1 ir 2 dalys

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos įvadinė frazė

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos pirma įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos a punktas

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos antra įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos b punktas

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos trečia įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos c punktas

12 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos ketvirta įtrauka

13 straipsnio 3 dalies pirmos pastraipos d punktas

12 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos

13 straipsnio 3 dalies antra ir trečia pastraipos

12 straipsnio 4 dalis

13 straipsnio 4 dalis

13 straipsnis

14 straipsnis

14 straipsnis

15 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

16 straipsnio 1 dalis

17 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

17 straipsnio 2 dalies įvadinė frazė

16 straipsnio 2 dalies pirma įtrauka

17 straipsnio 2 dalies a punktas

16 straipsnio 2 dalies antra įtrauka

17 straipsnio 2 dalies b punktas

16 straipsnio 2 dalies trečia įtrauka

17 straipsnio 2 dalies c punktas

16 straipsnio 2 dalies ketvirta įtrauka

17 straipsnio 2 dalies d punktas

16 straipsnio 2 dalies penkta įtrauka

17 straipsnio 2 dalies e punktas

16 straipsnio 2 dalies šešta įtrauka

17 straipsnio 2 dalies f punktas

16 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys

17 straipsnio 3, 4 ir 5 dalys

17 straipsnis

18 straipsnis

18 straipsnis

19 straipsnis

19 straipsnis

20 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

I priedas

II priedas

I priedo bis dalis

III priedas

II priedas

IV priedas

III priedas

I priedas

V priedas

VI priedas


DIREKTYVOS

19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/71


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/123/EB

2008 m. gruodžio 18 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl kosmetikos gaminių, siekiant suderinti jos II ir VII priedus su technikos pažanga

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyvą 76/768/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su kosmetikos gaminiais, suderinimo (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalį,

pasikonsultavusi su Vartotojų produktų moksliniu komitetu,

kadangi:

(1)

Vartotojų produktų mokslinis komitetas (VPMK) 2006 m. birželio 20 d. pateiktoje nuomonėje padarė išvadą, kad „nors 4-aminobenzenkarboksirūgštis (PABA) yra leidžiama ir naudojama nuo saulės poveikio apsaugančiuose gaminiuose, įvertinant dokumentų rinkinį buvo nustatyta, kad didžioji dalis informacijos neatitinka dabartinių standartų ir gairių.“ Siekdamas atlikti tinkamą 4-aminobenzenkarboksirūgšties rizikos vertinimą, VPMK pareikalavo naujo dokumentų rinkinio, kuriame būtų papildomų šiuolaikinius standartus ir VPMK gaires atitinkančių saugos duomenų, kuriuos kosmetikos gamintojai privalo pateikti iki 2007 m. liepos 1 d.

(2)

Kosmetikos gamintojai nepateikė jokių papildomų saugos duomenų, kurių reikalaujama 2006 m. birželio 20 d. pateiktoje Vartotojų produktų mokslinio komiteto nuomonėje.

(3)

Neatlikus tinkamo rizikos vertinimo, 4-aminobenzenkarboksirūgšties, kaip UV filtro, naudojimas kosmetikos gaminiuose negali būti laikomas saugiu, todėl ją reikėtų išbraukti iš VII priedo ir įtraukti į Direktyvos 76/768/EEB II priede išvardytų produktų sąrašą.

(4)

VPMK 2008 m. balandžio 15 d. pateiktoje nuomonėje padarė išvadą, kad Diethylamino Hydroxybenzoyl Hexyl Benzoate (INCI) naudojimas kosmetikos gaminiuose, įskaitant nuo saulės poveikio apsaugančius gaminius, esant ne didesnei nei 10 % koncentracijai nekelia pavojaus vartotojui. Siekiant išplėsti leistino šios medžiagos naudojimo apimtį, Direktyvos 76/768/EEB VII priedo 28 įrašo „c“ stulpelis turėtų būti iš dalies pakeistas.

(5)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Kosmetikos gaminių nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 76/768/EEB II ir VII priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos priedą.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2009 m. liepos 8 d. priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie įsigalioję įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus.

Valstybės narės taiko šios direktyvos priedo 3 punkte nurodytas nuostatas nuo 2009 m. liepos 8 d.

Valstybės narės taiko šios direktyvos priedo 1 ir 2 punktuose nurodytas nuostatas nuo 2009 m. spalio 8 d.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Valstybės narės nustato tokios nuorodos pateikimo tvarką.

2.   Valstybės narės Komisijai pateikia šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 262, 1976 9 27, p. 169.


PRIEDAS

Direktyva 76/768/EEB iš dalies keičiama taip:

1)

II priedo 167 įrašas „4-aminobenzoinės rūgšties esteriai, su laisva aminogrupe, išskyrus nurodytus VII priedo 2 dalyje“ keičiamas įrašu „4-aminobenzoinė rūgštis ir jos esteriai, su laisva aminogrupe“.

2)

VII priedo 1 įrašas išbraukiamas.

3)

VII priedo 28 įrašo žodžiai „nuo saulės poveikio apsaugančiuose gaminiuose“ išbraukiami iš c stulpelio.


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/73


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/124/EB

2008 m. gruodžio 18 d.

apribojanti tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1966 m. birželio 14 d. Tarybos direktyvą 66/401/EEB dėl prekybos pašarinių augalų sėkla (1), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. birželio 13 d. Tarybos direktyvą 2002/57/EB dėl prekybos aliejinių ir pluoštinių augalų sėkla (2), ypač į jos 3 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

1986 m. vasario 27 d. Komisijos direktyva 86/109/EEB dėl apribojanti tam tikrų rūšių pašarinių, aliejinių ir pluoštinių augalų sėklų prekybą oficialiai sertifikuota „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota kartu su 1975 m. liepos 25 d. Komisijos direktyva 75/502/EEB leidžiančia prekiauti tik oficialiai sertifikuota pievinės miglės (Poa pratensis L.) „elitine sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“ (5).

(2)

Direktyva 66/401/EEB leista prekiauti tam tikrų rūšių pašarinių augalų elitine, sertifikuota ir komercine sėkla.

(3)

Direktyva 2002/57/EB leista prekiauti tam tikrų rūšių aliejinių ir pluoštinių augalų elitine, visų rūšių sertifikuota bei komercine sėkla.

(4)

Abiejų direktyvų Komisijai suteikta teisė drausti prekybą sėkla, kuri nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

(5)

Valstybės narės gali užauginti pakankamai elitinės ir sertifikuotos sėklos, kad Bendrijoje būtų patenkintas kai kurių minėtų rūšių sėklos poreikis, užauginant pakankamai tų kategorijų sėklos.

(6)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka Žemės ūkio, sodininkystės, daržininkystės ir miškininkystės sėklos bei dauginamosios medžiagos nuolatinio komiteto nuomonę.

(7)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę terminais, numatytais I priedo B dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės numato, jog nebūtų leidžiama pateikti į rinką:

Poa pratensis L.

pievinių miglių

Vicia faba L. (partim)

pašarinių pupų

Papaver somniferum L.

daržo aguonų

Agrostis gigantea Roth

didžiųjų smilgų

Agrostis stolonifera L.

baltųjų smilgų

Phleum bertolonii DC

Bertolonio motiejukų

Poa palustris L.

pelkinių miglių

Poa trivialis L.

paprastųjų miglių

Lupinus albus L.

baltažiedžių lubinų

Brassica juncea (L.) Czernj. et Cosson

sareptinių bastučių

Agrostis capillaris L.

paprastųjų smilgų

Lotus corniculatus L.

paprastųjų garždenių

Medicago lupulina L.

apyninių liucernų

Trifolium hybridum L.

rausvųjų dobilų

Alopecurus pratensis L.

pievinių pašiaušėlių

Arrhenatherum elatius (L.) Beauv. ex J. S. et K. B. Presl

aukštųjų avižuolių

Bromus catharticus Vahl

paprastųjų ragažolių

Bromus sitchensis Trin.

sitkinių dirsių

Lupinus luteus L.

geltonųjų lubinų

Lupinus angustifolius L.

siauralapių lubinų

Poa nemoralis L.

gojinių miglių

Trisetum flavescens (L.) Beauv.

gelsvųjų visgių

Phacelia tanacetifolia Benth.

bitinių facelijų

Sinapis alba L.

baltųjų garstyčių

Agrostis canina L.

šuninių smilgų

Festuca ovina L.

avinių eraičinų

Trifolium alexandrinum L.

egiptietiškų dobilų

Trifolium incarnatum L.

purpurinių dobilų

Trifolium resupinatum L.

persinių dobilų

Vicia sativa L.

sėjamųjų vikių

Vicia villosa Roth

ruginių vikių

sėklos, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“ arba „sertifikuota sėkla“.

2.   Valstybės narės numato, jog nebūtų leidžiama pateikti į rinką:

Glycine max (L.) Merr.

sojų

Linum usitatissimum L.

sėmeninių ir pluoštinių linų

sėklos, jei ji nėra oficialiai sertifikuota kaip „elitinė sėkla“, „sertifikuota pirmosios reprodukcijos sėkla“ arba „sertifikuota antrosios reprodukcijos sėkla“.

2 straipsnis

Direktyva 75/502/EEB ir Direktyva 86/109/EEB su pakeitimais, padarytais direktyvomis, nurodytomis I priedo A dalyje, yra panaikinamos nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais I priedo B dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 18 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL 125, 1966 7 11, p. 2298/66.

(2)  OL L 193, 2002 7 20, p. 74.

(3)  OL L 93, 1986 4 8, p. 21.

(4)  Žr. I priedo A dalį.

(5)  OL L 228, 1975 8 29, p. 26.


I PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinamos direktyvos su vėlesniais pakeitimais

(nurodyta 2 straipsnyje)

Komisijos direktyva 75/502/EEB

(OL L 228, 1975 8 29, p. 26).

Komisijos direktyva 86/109/EEB

(OL L 93, 1986 4 8, p. 21).

Komisijos direktyva 89/424/EEB

(OL L 196, 1989 7 12, p. 50).

Komisijos direktyva 91/376/EEB

(OL L 203, 1991 7 26, p. 108).

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę terminai

(nurodyta 2 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

75/502/EEB

1976 m. liepos 1 d.

86/109/EEB

1987 m. liepos 1 d. (1 straipsnis)

1989 m. liepos 1 d. (2 straipsnis)

1990 m. liepos 1 d. (2a straipsnis)

1991 m. liepos 1 d. (3 straipsnis ir 3a straipsnis)

89/424/EEB

1990 m. liepos 1 d.

91/376/EEB

1991 m. liepos 1 d.


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 75/502/EEB

Direktyva 86/109/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

 

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 2 dalis

 

2 straipsnis

1 straipsnio 1 dalis

 

2a straipsnis

1 straipsnio 1 dalis

 

3 straipsnis

1 straipsnio 1 dalis

 

3a straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

 

3a straipsnio 2–6 dalys

2 straipsnis

4 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnis

I priedas

II priedas


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS BENDRAI PRIIMTI SPRENDIMAI

19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/76


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1297/2008/EB

2008 m. gruodžio 16 d.

dėl Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo (EĮPSM) programos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 285 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (1),

kadangi:

(1)

2005 m. kovo 16 d. Komunikate dėl reglamentavimo gerinimo augimui ir užimtumui Europos Sąjungoje skatinti bei 2007 m. sausio 24 d. Komunikate dėl administracinės naštos mažinimo Europos Sąjungoje veiksmų programos Komisija įsipareigojo užtikrinti geresnę reglamentavimo politiką ir sumažinti biurokratizmą bei per didelį reglamentavimą.

(2)

2006 m. lapkričio 14 d. Komisija paskelbė Komunikatą dėl respondentų naštos mažinimo, reikalavimų supaprastinimo ir prioritetų nustatymo Bendrijos statistikos srityje, kuriame išdėstytas strateginis požiūris toliau mažinti įmonėms tenkančią statistinių duomenų teikimo naštą.

(3)

Per pastaruosius 15 metų, siekiant patenkinti Bendrijos statistinės informacijos poreikius buvo sukurta daug statistikos taisyklių, kuriomis buvo siekiama apibūdinti įmonių veiklą ir kuriose buvo numatyti įmonių duomenų teikimo įpareigojimai. Reikalingas nuodugnus patikrinimas tam, kad būtų užtikrinta, inter alia, taikymo srities, koncepcijų ir apibrėžimų tose statistinėse taisyklėse suderinamumas. Šiose taisyklėse būtina kaip galima labiau siekti paprastumo ir nustatyti prioritetus.

(4)

Artimiausiais metais rengiant įmonių ir prekybos statistiką teks spręsti svarbų uždavinį. Kad būtų galima paremti Bendrijos politikos iniciatyvas, reikia, kad jas pasitelkus būtų galima parodyti besikeičiančios Bendrijos ekonomikos reiškinius, kaip antai globalizaciją, naujas verslumo tendencijas, informacinę visuomenę, prekybą paslaugomis, naujoves, besikeičiantį prekybos pobūdį ir konkurencingumą, atsižvelgiant į atnaujintą Lisabonos strategiją.

(5)

Atnaujinta Lisabonos strategija, kurioje keliami tikslai skatinti Europos ekonomikos konkurencingumą ir pasiekti didelį ir tvarų augimą, labiausiai lėmė įmonių ir prekybos statistikos poreikius.

(6)

Didėjant Europos integracijai daugelyje ekonomikos sričių, įskaitant Europos pinigų sąjungą ir Europos muitinių sistemą, atsiranda naujų statistikos poreikių, susijusių su euro vaidmeniu tarptautiniuose sandoriuose, ir dėl to būtina tikslinti statistikos sistemą. Pasitelkus įmonių ir prekybos statistiką turėtų būti įmanoma tinkamai patenkinti šiuos poreikius ir laiku pateikti aukštos kokybės statistinę informaciją apie Europos ekonomikos ir verslo sektoriaus struktūrinius pokyčius.

(7)

Įmonių ir prekybos statistiniai duomenys apima keletą sričių, kurias būtina patobulinti, t. y. verslo struktūros statistiką, trumpo laikotarpio statistiką, pagamintų prekių statistiką, informacijos ir ryšių technologijų statistiką ir prekybos prekėmis tarp valstybių narių statistiką (Intrastatą).

(8)

Už įmonių ir prekybos statistikos paslaugas atsakingos valdžios institucijos turėtų pertvarkyti statistinių duomenų rengimo metodus, kad būtų galima sumažinti įmonėms tenkančią naštą ir efektyviai pasinaudoti visais turimais šaltiniais ir naujomis technologijomis.

(9)

Naujų rodiklių poreikis gali tapti pastangų modernizuoti statistikos rengimo sistemą rezultatu. Naujus rodiklius, kuriuos pasitelkus galima gauti reikiamą informaciją, būtų galima kurti sujungiant dabartines verslo statistikos rūšis ir nebūtinai didinti įmonėms tenkančią ataskaitų teikimo naštą. Dėl naujų šaltinių ir galimybės gauti duomenis elektroninėmis priemonėmis duomenis rinkti būtų lengviau ir taip pat būtų galima gauti daugiau informacijos. Reikėtų efektyviau pasinaudoti verslo statistikos galimybėmis, ir turėtų pagerėti statistinės informacijos kokybė.

(10)

Siekiant išvengti išlaidų dubliavimosi ir biurokratijos, nacionaliniai statistikos institutai turėtų dalyvauti statistikos duomenų rengimo sistemų tobulinimo procese.

(11)

Intrastato supaprastinimas yra dalis pastangų, kuriomis siekiama sumažinti statistikos reikalavimus ir įmonėms tenkančią naštą. Neseniai priimtas sprendimas sumažinti aprėptį per trumpą laikotarpį prisidės siekiant šio tikslo. Per ilgesnį laikotarpį turėtų būti išnagrinėtos kitos supaprastinimo priemonės, įskaitant vieno srauto sistemą. Galimas tokių supaprastinimo priemonių įgyvendinimas per ilgą laikotarpį priklauso nuo ekonominio pagrįstumo tyrimų ir kitų veiksmų, kurie bus atliekami vadovaujantis šiuo sprendimu. Tačiau reikėtų atsižvelgti į statistikos duomenų kokybę, o taip pat į dideles išlaidas, susijusias su visais pokyčiais.

(12)

Kad šiuo sprendimu sukurtoje programoje daugiausia dėmesio būtų skirta efektyvumo tikslų siekimo poreikiui ir siekiant įtraukti biudžetinius suvaržymus jau programos kūrimo etape, vadovaujantis patikimo finansinio valdymo principu buvo atliktas ex-ante vertinimas.

(13)

Šiame sprendime visam programos trukmės laikotarpiui nustatytas finansinis paketas yra pagrindinis orientyras biudžeto valdymo institucijai per kasmetinę biudžeto sudarymo procedūrą, kaip nurodyta 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto drausmės ir biudžeto vykdymo tvarkos gerinimo (2) 37 punkte.

(14)

Kadangi šio sprendimo tikslo – sukurti Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo programą, valstybės narės negali deramai pasiekti, nes modernizuojant nekoordinuotai būtų dirbamas dvigubas darbas, kartojamos klaidos ir patiriamos didesnės sąnaudos, ir kadangi atsižvelgiant į šių statistinių duomenų mastą to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(15)

Buvo konsultuojamasi su pagal Tarybos sprendimą 89/382/EEB, Euratomas (3), įsteigtu Statistikos programų komitetu, kaip numatyta minėto sprendimo 3 straipsnyje.

(16)

1997 m. vasario 17 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 322/97 dėl Bendrijos statistikos (4) numatytas orientacinis šio sprendimo nuostatų pagrindas.

(17)

Šiam sprendimui įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Programos sukūrimas

1.   Šiuo sprendimu sukuriama Europos įmonių ir prekybos statistikos modernizavimo programa (toliau – EĮPSM programa).

2.   EĮPSM programos pradžia – 2009 m. sausio 1 d., pabaiga – 2013 m. gruodžio 31 d.

2 straipsnis

Taikymo sritis ir bendrieji tikslai

1.   EĮPSM programoje numatytos priemonės yra susijusios su įmonių ir prekybos statistinių duomenų rengimu ir platinimu Bendrijoje.

2.   EĮPSM programos bendrieji tikslai yra šie:

a)

persvarstyti prioritetus ir kurti tikslinius rodiklių rinkinius naujoms sritims (1 tikslas);

b)

turėti supaprastintą verslo statistikos sistemą (2 tikslas);

c)

padėti įgyvendinti efektyvesnį įmonių ir prekybos statistikos duomenų rengimo būdą (3 tikslas); ir

d)

modernizuoti duomenų apie prekybą prekėmis tarp valstybių narių rinkimo sistemą (toliau – Intrastatas) (4 tikslas).

3 straipsnis

Veiksmai

Norint pasiekti 2 straipsnio 2 dalyje nurodytus tikslus, turi būti įgyvendinami šie veiksmai, siekiant:

a)

persvarstyti prioritetus ir kurti tikslinius rodiklių rinkinius naujoms sritims (1 tikslas):

1.1 veiksmas: mažesnės svarbos sričių nustatymas;

1.2 veiksmas: naujų sričių plėtojimas;

b)

supaprastinti verslo statistikos sistemą (2 tikslas):

2.1 veiksmas:: sąvokų ir metodų įtraukimas į teisinę sistemą;

2.2 veiksmas: įmonių grupių statistikos plėtojimas;

2.3 veiksmas: Bendrijos lygmeniu atliekami tyrimai siekiant kiek įmanoma sumažinti įmonėms tenkančią naštą;

c)

padėti įgyvendinti efektyvesnį įmonių ir prekybos statistikos duomenų rengimo būdą (3 tikslas):

3.1 veiksmas: geriau pasinaudoti statistikos sistemoje turimais duomenimis, taip pat galimybe atlikti įvertinimus;

3.2 veiksmas: geriau pasinaudoti turimais duomenimis ekonomikos srityje;

3.3 veiksmas: plėtoti efektyvesnio duomenų gavimo, perdavimo ir tvarkymo priemones;

d)

modernizuoti Intrastatą (4 tikslas):

4.1 veiksmas: metodų derinimas siekiant gerinti supaprastinto Intrastato kokybę;

4.2 veiksmas: geriau pasinaudoti administraciniais duomenimis;

4.3 veiksmas: gerinti ir lengvinti keitimąsi Intrastato duomenimis.

Šiame straipsnyje minimi veiksmai išsamiai aprašomi priede ir dar smulkiau apibūdinti 4 straipsnyje numatytose metinėse programose.

4 straipsnis

Metinės darbo programos

Metinės darbo programos ir jų kiekvieno tikslo, nurodyto 2 straipsnio 2 dalyje, veiksmų prioritetai ir šiuo sprendimu grindžiamos biudžeto lėšos priimamos 5 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

5 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Statistikos programų komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

6 straipsnis

Vertinimas

1.   Bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis Komisija reguliariai vertina pagal EĮPSM programą vykdomą veiklą, siekdama įsitikinti, ar 2 straipsnio 2 dalyje nurodyti tikslai buvo pasiekti, ir pateikti būsimų veiksmų efektyvumo gerinimo rekomendacijas.

2.   Komisija iki 2010 m. gruodžio 31 d., o po to kiekvienais metais iki 2013 m. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai EĮPSM programos įgyvendinimo ataskaitą.

Komisija iki 2014 m. liepos 31 d. pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai galutinę EĮPSM programos įgyvendinimo ataskaitą. Šioje ataskaitoje, atsižvelgiant į Bendrijos patirtas išlaidas, vertinama, kokią naudą dėl šių veiksmų turėjo Bendrija, valstybės narės ir statistinės informacijos teikėjai bei vartotojai, siekiant nustatyti sritis, kurias būtų galima tobulinti.

7 straipsnis

Finansavimas

1.   2009–2013 m. EĮPSM programai įgyvendinti nustatytas 42 500 000 EUR finansinis paketas.

2.   Metinius asignavimus tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinės programos ribų.

8 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre, 2008 m. gruodžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkė

B. LE MAIRE


(1)  2008 m. liepos 9 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimas.

(2)  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(3)  OL L 181, 1989 6 28, p. 47.

(4)  OL L 52, 1997 2 22, p. 1.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


PRIEDAS

3 STRAIPSNYJE IŠVARDYTŲ VEIKSMŲ DETALIZAVIMAS

1 tikslas

:

Persvarstyti prioritetus ir kurti tikslinius rodiklių rinkinius naujoms sritims

1.1 veiksmas: mažesnės svarbos sričių nustatymas

Keičiantis pasauliui, statistinių duomenų poreikiai bus periodiškai persvarstomi, nes ne tik atsiranda naujų statistikos reikmių, bet ir kai kurios kitos reikmės tampa mažiau svarbios arba net neaktualios. Todėl glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis bus reguliariai persvarstomi prioritetai siekiant nustatyti sritis ir rodiklius, kurie tapo mažiau svarbūs ir kurių galima atsisakyti nustatant teisinius reikalavimus. Vykdant tokius persvarstymus bus siekiama supaprastinti statistikos reikalavimus ir sumažinti duomenų teikimo naštą. Komisija gali inicijuoti šių sričių išorinius tyrimus.

1.2 veiksmas: naujų sričių plėtojimas

Keičiantis ekonominei aplinkai, svarbu glaudžiai bendradarbiaujant su valstybėmis narėmis apibrėžti prioritetines statistikos sritis, kaip antai prekyba paslaugomis, globalizacija ir verslumas, ir Bendrijos lygmeniu susitarti dėl kiekvienos prioritetinės srities tikslinio rodiklių rinkinio. Tokius rodiklius, kiek tai įmanoma, reikia suderinti su tarptautiniais statistikos duomenimis.

Statistikos duomenys turi būti rengiami efektyviu būdu ir turi būti palyginami. Todėl Europos statistika bus modernizuojama, griežtai laikantis suderinamumo principo ir užtikrinant galimybę palyginti atitinkamų laikotarpių duomenis. Todėl bus atlikti veiksmai siekiant Europos statistikos sistemoje suderinti naujai nustatytų požymių ir rodiklių apibrėžimus.

Susitarus dėl tikslinio rodiklių rinkinio bei suderintų apibrėžimų, reikės toliau dirbti kuriant ir analizuojant statistikos duomenų rengimo prioritetinėse srityse būdus.

Siekdama prisidėti prie naujų sričių ir tikslinių rodiklių rinkinio kūrimo, Komisija inicijuos tyrimus, rengs seminarus ir teiks finansinę paramą, skirtą naujų statistikos duomenų rinkimo metodų ir būdų kūrimui.

2 tikslas

:

Pasiekti supaprastintą verslo statistikos sistemą

2.1 veiksmas: sąvokų ir metodų įtraukimas į teisinę sistemą

Europos statistiniai duomenys rengiami vadovaujantis per pastaruosius metus parengtais Bendrijos teisės aktais. Siekiant užtikrinti teisės aktų darną, juos reikia nuodugniai patikrinti. Todėl Komisija galėtų pradėti išorinius tyrimus, siekiant persvarstyti galiojančius teisės aktus, kad būtų galima užtikrinti darnią įvairių sričių įmonių ir prekybos statistinių duomenų teisinę sistemą.

Statistikos srityje yra daug bendrų klausimų. Pvz., keliose statistikos srityse teikiama užimtumo informacija, ir tas pats reiškinys gali būti apibūdinamas skirtingais aspektais. Todėl Komisija pradės išorinius tyrimus siekiant svarbių statistikos sričių metodikų suderinamumo. Šioje srityje bus teikiama reikalinga finansinė parama valstybių narių projektams.

Svarbu užtikrinti įmonių ir prekybos statistikos sričių suderinamumą. Suderinamumas gali būti susijęs su prekybos prekėmis statistikos bei mokėjimų balanso statistikos sąryšiu, tai pat su verslo struktūros statistikos bei prekybos statistikos sąryšiu. Siekiant suderinamumo, Komisija turės pradėti išorinius tyrimus ir teikti finansinę paramą valstybių narių projektams šioje srityje.

2.2 veiksmas: Įmonių grupių statistikos plėtojimas

Komisija ėmėsi iniciatyvos nustatyti Bendrijos tarptautinių įmonių grupių registrą. Toks registras yra būtinas suderintų ekonomikos globalizacijos statistinių duomenų rengimo pagrindas. Pagal šį veiksmą vykdoma veikla bus skirta baigti kurti šį registrą. Komisija inicijuos išorinius tyrimus šioje srityje.

Neužtenka vien tik sukurti tokį registrą, todėl bus suteikiama finansinė parama valstybėse narėse įgyvendinant veiksmus, skirtus plėtoti efektyvesnius įmonių grupių duomenų rinkimo metodus bei parodyti jų svarbą tarptautinei prekybai.

Kalbant apie Bendrijos tarptautinių įmonių grupių registro naudojimą, Europos statistikos srityje atsiras nauja perspektyva, todėl bus svarbu organizuoti specialius įmonių grupių Bendrijos tyrimus. Todėl Komisija turės pradėti vykdyti išorinius tyrimus ir šioje srityje bus teikiama reikalinga finansinė parama valstybių narių projektams.

2.3 veiksmas: Bendrijos tyrimų atlikimas, siekiant kiek įmanoma sumažinti įmonėms tenkančią naštą

Siekiant nustatyti naujus ir kylančius Bendrijos statistikos poreikius, ad-hoc pagrindu galėtų būti atliekami specialūs Bendrijos tyrimai. Tokie tyrimai bus atliekami pasitelkus išorinius tyrimus, kuriuos pradės Komisija, arba teikiant finansinę paramą valstybėms narėms.

Panaudojant galimybę taupyti lėšas taikant Bendrijos imčių sistemas reguliariai renkant statistinius duomenis, Komisija pradės išorinius tyrimus nustatyti sritis, kuriose pakaktų turėti Bendrijos suvestinius duomenis, ir naujiems duomenų rinkimo šiose srityse metodams kurti. Valstybėms narėms taip pat bus teikiama finansinė parama, kad jos galėtų pritaikyti savo duomenų rinkimo sistemas. Vis dėlto nėra standartinių Bendrijos imčių sistemų, todėl jos bus pritaikomos atsižvelgiant į aplinkybes.

3 tikslas

:

Remti efektyvesnio įmonių ir prekybos statistikos duomenų rengimo būdo įgyvendinimą

3.1 veiksmas: Geresnis statistinėje sistemoje turimų duomenų panaudojimas, taip pat galimybė atlikti įvertinimus

Galutinis šio veiksmo tikslas yra sukurti visapusiškai integruotus įmonių ir prekybos statistinių duomenų rinkinius mikro lygiu – „duomenų saugyklos“ metodas statistikoje. Kad tai pasiektų, valstybės narės bus finansiškai remiamos, siekiant sujungti įvairių įmonių ir prekybos statistikos sričių, kaip antai prekybos ir verslo registrų, duomenis bei mikro duomenis, ir sujungti verslo struktūros statistinius duomenis su mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos bei informacinės visuomenės statistiniais duomenimis.

Bus atliekami naujų darbo procesų metodiniai tyrimai siekiant pagerinti duomenų, kurių rinkimas tebevyksta, panaudojimą, pvz., siekiant įvertinti informacijos ir ryšių technologijos (IRT) poveikį įmonių veiklos rezultatams sujungiant įvairių šaltinių duomenis.

Efektyvesniu duomenų rinkimo būdu siekiama sumažinti įmonėms tenkančią naštą. Turi būti užtikrinama, kad statistikos tarnybos kiek įmanoma efektyviau pasinaudotų surinkta informacija. Todėl bus skiriama finansinė parama metodiniams optimalių imčių dydžių nustatymo ir jų bendro naudojimo kartu su kitais duomenų šaltiniais ar susijusiais įvertinimo metodais tyrimams. Tokia finansinė parama taip pat gali būti skiriama kokybės tyrimams atlikti tais atvejais, jei kai kurios įmonės (pvz., mažos ir vidutinės įmonės) neįtraukiamos į statistinius tyrimus, ir tinkamų, suderintų įvertinimo metodų kūrimui.

3.2 veiksmas: geresnis pasinaudojimas turimais ekonominiais duomenimis

Statistinė informacija kartais renkama du kartus: vieną kartą – administracijos tikslais, pvz., dėl mokesčių, o paskui – statistikos tikslais atliekant tyrimus. Tokios dvigubos naštos bus kiek įmanoma vengiama. Todėl EĮPSM programa bus finansiškai remiami projektai, susiję su administracinių duomenų, įskaitant bendrovių apskaitą, naudojimu statistikos tikslais, padedant valstybėms narėms pereiti nuo statistinių tyrimų prie administracinių duomenų naudojimo ir tuo pačiu metu užtikrinti aukštą duomenų kokybę.

Įmonėse prasminga skatinti apskaitos sistemų ir statistinės atskaitomybės integravimą, kad statistikai skirtus duomenis būtų galima teikti supaprastintu būdu. Dėl tokio apskaitos sistemų ir statistinės atskaitomybės integravimo Komisijai reikia pradėti išorinius tyrimus ir šioje srityje bus teikiama reikalinga finansinė parama valstybių narių projektams.

3.3 veiksmas: efektyvesnio duomenų gavimo, perdavimo ir tvarkymo priemonių plėtojimas

Naujos IRT atveria galimybes teikti ataskaitas paprasčiau. To gali būti pasiekta naudojantis bendrovių apskaita bei kitomis finansinėmis ataskaitomis, parengtomis pagal tarptautinius apskaitos standartus, taip pat šioms ataskaitoms taikant tinkamus techninius standartus, įskaitant išplėstinę verslo ataskaitų kalbą (XBRL). Bus imtasi priemonių finansiškai remti veiksmus, kuriais palengvinamas duomenų iš įmonių perdavimas nacionalinėms statistikos institucijoms.

Bus remiamas efektyvesnis IRT priemonių naudojimas, siekiant palengvinti keitimąsi informacija tarp Komisijos ir valstybių narių. Be to, reikia ir toliau plėtoti tvirtinimo, klaidų aptikimo, taisymo, analizės ir redagavimo priemones. Šioje srityje bus teikiama reikalinga finansinė parama valstybių narių projektams.

Atsižvelgiant į vykstantį muitinės eksporto ir importo formalumų paprastinimą, finansinė parama bus teikiama veiksmams, kuriais siekiama palengvinti keitimąsi kokybiškais ir išsamiais prekybos statistiniais duomenimis, jų apdorojimą ir platinimą.

4 tikslas

:

Modernizuoti Intrastatą

4.1 veiksmas: metodų derinimas siekiant gerinti supaprastinto Intrastato kokybę

Finansinė parama bus teikiama valstybėse narėse įgyvendinant veiksmus, kuriais siekiama plėtoti duomenų kokybės ir duomenų rinkimo sistemos gerinimo priemones bei metodus.

Finansinė parama bus teikiama įgyvendinti valstybėse narėse veiksmus, kuriais siekiama sumažinti neatitikimus išvengiant neteisingo klasifikavimo ir derinant vertinimo, rinkimo bei apdorojimo sistemas, konfidencialių duomenų tvarkymo taisykles, ribas bei tikslinimo metodus.

4.2 veiksmas: geresnis pasinaudojimas administraciniais duomenimis

Bus skatinama pakartotinai naudoti įmonių kitiems tikslams pateiktus administracinius duomenis (ypač PVM ataskaitas ir apskaitos duomenis). Šioje srityje bus teikiama finansinė parama, apimanti IRT priemonių ir procedūrų plėtojimą.

4.3 veiksmas: Intrastato duomenų keitimosi gerinimas ir lengvinimas

Labai svarbu centralizuotoje sistemoje toliau plėtoti keitimosi duomenimis priemones ir metodus. Reikia plėtoti galiojimo, klaidų aptikimo, taisymo, analizavimo ir redagavimo priemones Bendrijos vidaus prekybos statistikos srityje. Finansinė parama bus teikiama veiksmams, kuriais dėmesys skiriamas teisiniams ir techniniams keitimosi duomenimis tarp valstybių narių aspektams.


19.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 340/83


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 1298/2008/EB

2008 m. gruodžio 16 d.

įkuriantis programą Erasmus Mundus (2009–2013 m.), skirtą gerinti aukštojo mokslo kokybę ir skatinti kultūrų tarpusavio supratimą bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 149 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 2317/2003/EB (3) sukurta aukštojo mokslo kokybės stiprinimo ir kultūrų tarpusavio supratimo stiprinimo, bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, veiksmų programa (Erasmus Mundus) (2004–2008 m.).

(2)

Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1085/2006 (4) nustatyta pasirengimo narystei pagalbos priemonė (PNPN), Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1638/2006 (5) nustatyta Europos kaimynystės ir partnerystės priemonė, Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1905/2006 (6) nustatyta vystomojo bendradarbiavimo finansinė priemonė, Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1934/2006 (7) nustatyta bendradarbiavimo su pramoninėmis ir kitomis dideles pajamas gaunančiomis šalimis ir teritorijomis finansavimo priemonė, ir Europos plėtros fondo veiklą reglamentuoja 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytas Afrikos, Karibų jūros bei Ramiojo vandenyno valstybių ir Europos bendrijos bei jos valstybių narių partnerystės susitarimas (8) (AKR – EB partnerystės susitarimas), bei vidaus susitarimas dėl Bendrijos pagalbos finansavimo pagal 2008–2013 m. daugiametę finansavimo programą vadovaujantis pataisytu AKR ir EB partnerystės susitarimu ir dėl finansinės pagalbos skyrimo užjūrio šalims ir teritorijoms, kurioms taikoma EB sutarties ketvirta dalis (9) (Vidaus susitarimas dėl AKR – EB).

(3)

Naujoji Erasmus Mundus programa atitinka kompetencijos siekius pagal 2004–2008 m. laikotarpio programą. Ji padeda pritraukti geriausius trečiųjų šalių studentus, nes siūlomos aukštos kokybės studijos, kokybiškas priėmimas ir pasauliniu lygiu konkurencingos stipendijos.

(4)

Derybų dėl išorės pagalbos priemonių ir Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžeto vykdymo tvarkos ir patikimo finansų valdymo (10) metu Europos Parlamentui, Tarybai ir Komisijai pavyko pasiekti keletą susitarimų dėl išorės veiksmų demokratinės priežiūros ir jų derinimo, pateikiamų prie Tarpinstitucinio susitarimo pridedamoje 4-ojoje deklaracijoje.

(5)

Bolonijos deklaracijoje, kurią 1999 m. birželio 19 d. pasirašė 29 Europos šalių švietimo ministrai, numatytas tarpvyriausybinis procesas, kurio tikslas – iki 2010 m. sukurti „Europos aukštojo mokslo erdvę“, aktyviai remiamą Bendrijos lygiu. Bolonijos procese dalyvaujančių 45 šalių aukštojo mokslo ministrai susitikime Londone 2007 m. gegužės 17–18 d. patvirtino strategiją „Europos aukštojo mokslo erdvė pasaulinėje arenoje“ ir nustatė, kad 2009 m. prioritetinės sritys bus geresnis informavimas apie Europos aukštojo mokslo erdvę ir geresnis aukštojo mokslo kvalifikacijų pripažinimas visame pasaulyje.

(6)

Specialiame Lisabonoje 2000 m. kovo 23–24 d. vykusiame Europos Vadovų Tarybos susitikime buvo iškeltas strateginis tikslas, kad Europos Sąjunga taptų konkurencingiausia ir dinamiškiausia žiniomis pagrįsta ekonomika pasaulyje, o Švietimo, jaunimo ir kultūros reikalų taryba buvo paraginta apsvarstyti konkrečius švietimo sistemų ateities tikslus, ypač daug dėmesio skiriant bendriems klausimams ir prioritetams ir kartu atsižvelgiant į nacionalinę įvairovę. 2001 m. vasario 12 d. Taryba priėmė ataskaitą dėl konkrečių švietimo ir mokymo sistemų ateities tikslų. Vėliau, 2002 m. birželio 14 d., Taryba priėmė išsamią darbų programą, skirtą toliau siekti šių tikslų, kurią reikėjo paremti Bendrijos lygiu. Barselonos Europos Vadovų Tarybos susitikime 2002 m. kovo 15–16 d. buvo iškeltas tikslas, kad iki 2010 m. Sąjungos švietimo ir mokymo sistemos taptų pasauliniu kokybės standartu.

(7)

2005 m. balandžio 20 d. ir 2006 m. gegužės 10 d. Komisijos komunikatuose „Europos intelektinių gebėjimų sutelkimas: sudaryti universitetams sąlygas visapusiškai prisidėti prie Lisabonos strategijos įgyvendinimo“ ir „Universitetų modernizavimo plano įgyvendinimo rezultatai: švietimas, moksliniai tyrimai ir naujovės“, taip pat 2007 m. lapkričio 23 d. Tarybos rezoliucijoje dėl universitetų modernizavimo siekiant stiprinti Europos konkurencingumą pasaulio žinių ekonomikoje (11) ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 294/2008, kuriuo įsteigiamas Europos inovacijų ir technologijų institutas, pabrėžiama, kad Europos aukštojo mokslo institucijoms reikia įveikti susiskaidymą ir suvienyti jėgas siekiant geresnės mokymo ir mokslinių tyrimų kokybės, taip pat geriau prisitaikyti prie kintančių darbo rinkos poreikių. 2006 m. birželio 15–16 d. Briuselio Europos Vadovų Taryba patvirtino poreikį modernizuoti Europos aukštąjį mokslą.

(8)

Dabartinės Erasmus Mundus programos tarpinio vertinimo ataskaitoje ir viešose konsultacijose su visuomene apie programos ateitį pabrėžiamas dabartinės programos tikslų ir veiksmų aktualumas ir išreiškiamas pageidavimas, kad programa būtų tęsiama ją šiek tiek pakeitus, pvz., išplėtus programą iki doktorantūros lygio, labiau integravus trečiosiose šalyse veikiančias aukštojo mokslo institucijas ir tų šalių poreikius ir užtikrinant daugiau lėšų programos dalyviams iš Europos.

(9)

Bendradarbiavimo aukštojo mokslo srityje programos, skirtos trečiosioms šalims, tikslai – gerinti Europos aukštojo mokslo kokybę, skatinti tautų tarpusavio supratimą, prisidėti prie tvarios aukštojo mokslo plėtros trečiosiose šalyse siekiant išvengti „smegenų nutekėjimo“ ir daug dėmesio skirti pažeidžiamoms grupėms. Veiksmingiausios priemonės šiems tikslams pasiekti kompetencijos programoje yra gerai integruotos trečiosios studijų pakopos programos, taip pat Erasmus Mundus partnerysčių (2 veiksmo) atveju – visų studijų pakopų partnerystės su trečiosiomis šalimis, stipendijos talentingiausiems studentams ir parama geriausiems projektams, didinantiems Europos aukštojo mokslo patrauklumą visame pasaulyje. Konkrečiai, su Erasmus Mundus bendromis programomis susijusiais veiksmais (1 veiksmas) ir 2 veiksmu toliau turėtų būti siekiama kompetencijos tikslų, o vystymosi tikslų turėtų būti siekiama tik 2 veiksmu. Atlikdama programos vertinimą, Komisija ypatingą dėmesį turėtų skirti tam, kokį poveikį programa gali turėti protų nutekėjimo reiškiniui.

(10)

Siekiant šios programos dalyviams užtikrinti aukštos kokybės priėmimą ir buvimą, valstybės narės turėtų stengtis vizų išdavimo jiems tvarką padaryti kuo paprastesnę. Komisija turėtų užtikrinti, kad visi atitinkami valstybių narių tinklapiai ir informacija apie asmenis, į kuriuos galima kreiptis, būtų nurodyti programos Erasmus Mundus tinklapyje.

(11)

Reikia pradėti kovoti su visų formų atskirtimi, įskaitant rasizmą, ksenofobiją, ir visų formų diskriminaciją, ir sustiprinti Bendrijos pastangas, skirtas skatinti dialogą ir kultūrų tarpusavio supratimą pasaulio mastu. Atsižvelgiant į socialinę aukštojo mokslo dimensiją, taip pat į demokratijos idealus bei pagarbą žmogaus teisėms, įskaitant vyrų ir moterų lygybės, kurią jis skatina, klausimus, mobilumas šioje srityje leidžia asmenims eksperimentuoti su nauja kultūrine bei socialine aplinka ir palengvina kitų kultūrų supratimą. Siekiant šių tikslų gerbiamos Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje (12), ypač jos 21 straipsnio 1 dalyje, nurodytos teisės ir laikomasi joje atspindimų principų.

(12)

Kalbų mokymo ir mokymosi bei kalbinės įvairovės skatinimas turėtų būti Bendrijos veiksmų prioritetai aukštojo mokslo srityje. Kalbų mokymas ir mokymasis yra ypač aktualus trečiųjų šalių atžvilgiu, taip pat ir Europos studentams, kurie vyksta į šias šalis.

(13)

2004–2008 m. pagal Erasmus Mundus programą teikiamas stipendijas papildė konkrečioms šalims Komisijos pagal išorės bendradarbiavimo priemones skiriamos stipendijos. Taip buvo siekiama padidinti studijoms Europoje stipendijas gaunančių studentų iš konkrečių trečiųjų šalių (pavyzdžiui, Kinijos, Indijos, Vakarų Balkanų šalių ir AKR šalių) skaičių. Būtų galima ir 2009–2013 m. laikotarpiu taikyti panašias priemones vadovaujantis atitinkamų išorės bendradarbiavimo priemonių politiniais prioritetais, taisyklėmis ir darbo tvarka, atsižvelgiant į šiuo sprendimu sukurtos programos akademinės kompetencijos tikslus, užtikrinant kiek įmanoma proporcingesnį dalyvių geografinį atstovavimą.

(14)

Vykdydama bet kokią veiklą, Bendrija turi siekti pašalinti skirtumus ir skatinti vyrų ir moterų lygybę, kaip nustatyta Sutarties 3 straipsnio 2 dalyje.

(15)

Įgyvendinant visas programos dalis, reikia didinti nepalankioje padėtyje esančių grupių galimybes, taip pat aktyviai spręsti klausimus, susijusius su specialiais neįgaliųjų asmenų mokymosi poreikiais, skiriant, be kitų priemonių, didesnes stipendijas, kurios kompensuotų papildomas neįgaliųjų dalyvių išlaidas.

(16)

Pagal sutarties 149 straipsnį šis sprendimas nedaro poveikio nacionalinėms teisinėms struktūroms ir procedūroms, kurios pirmiausia susijusios su aukštojo mokslo institucijų kūrimu ir pripažinimu.

(17)

Siekiant labiau viešinti programą ES ir už jos ribų, pasiekti daugiau jos tikslų ir skleisti programos rezultatus, reikia nuoseklios visuomenės informavimo politikos, kad piliečiai laiku ir išsamiai būtų supažindinami su kiekvienu programos veiksmu ir jos teikiamomis galimybėmis, taip pat reikia išaiškinti taikytinas procedūras. Informavimo politika, kuri turėtų būti vykdoma visų pirma dalyvaujant aukštojo mokslo institucijoms, labai svarbi, ypač tose šalyse, kurios mažai dalyvauja programoje.

(18)

Bendrijos finansinius interesus saugantys 2002 m. birželio 25 d. Tarybos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo finansinio reglamento (13) ir 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamentas (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 įgyvendinimo taisykles (14), turėtų būti taikomi atsižvelgiant į paprastumo ir nuoseklumo principus pasirenkant biudžeto priemones, bei į programos akademinės kompetencijos tikslus ir į būtiną skiriamų išteklių ir administracinės naštos, susijusios su išteklių panaudojimu, proporcingumą.

(19)

Šiuo sprendimu visam programos laikotarpiui nustatomas finansinis paketas, kuris yra svarbiausias orientacinis dydis biudžeto valdymo institucijai kasmetinės biudžeto sudarymo procedūros metu pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo (15) 37 punktą.

(20)

Atsižvelgiant į programos akademinės kompetencijos tikslus, priemonės, būtinos šio sprendimo 1 veiksmui bei veiksmui, susijusio su aukštojo Europos išsilavinimo skatinimu (3 veiksmas), įgyvendinti, turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (16). Priemonės, būtinos 2 veiksmui įgyvendinti, turėtų būti patvirtintos pagal Reglamentus (EB) Nr. 1085/2006, (EB) Nr. 1638/2006, (EB) Nr. 1905/2006, (EB) Nr. 1934/2006, o taip pat pagal AKR ir EB partnerystės susitarimą ir Vidaus susitarimą dėl AKR ir EB.

(21)

Kadangi šio sprendimo tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti, nes tam reikia daugiašalės partnerystės, daugiašalio mobilumo ir keitimosi informacija tarp Bendrijos ir trečiųjų šalių ir kadangi dėl siūlomo veiksmo masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Programos sukūrimas

1.   Šiuo sprendimu sukuriama Erasmus Mundus programa (toliau – programa), skirta, viena vertus, Europos aukštojo mokslo kokybės gerinimui ir kultūrų tarpusavio supratimui skatinti bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis bei skatinti trečiųjų šalių plėtrą aukštojo mokslo srityje. Programa turėtų būti įgyvendinama atsižvelgiant į akademinės kompetencijos tikslus, užtikrinant kiek įmanoma proporcingesnį dalyvių geografinį atstovavimą.

2.   Programa įgyvendinama nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2013 m. gruodžio 31 d. Parengiamosios priemonės, įskaitant Komisijos sprendimus pagal 7 straipsnį, gali būti įgyvendinamos nuo šio sprendimo įsigaliojimo.

3.   Programa remia ir papildo valstybių narių vykdomą arba jose vykdomą veiklą, tuo pat metu visiškai pripažįstant jų atsakomybę už mokymo turinį bei švietimo ir profesinio mokymo sistemų organizavimą, taip pat gerbiant jų kultūrinę ir kalbinę įvairovę.

2 straipsnis

Sąvokos

Šiame sprendime:

1)

„aukštasis mokslas“ – vidurinį išsilavinimą įgijusiems asmenims skirti visų rūšių studijų kursai ar studijų programos, mokymas ar parengimas moksliniams tyrimams, kuriuos atitinkama nacionalinė institucija pripažįsta aukštojo mokslo sistemos dalimi;

2)

„aukštojo mokslo institucija“ – bet kuri įstaiga, teikianti aukštąjį išsilavinimą ir kurią dalyvaujančios šalies atitinkama nacionalinė institucija pripažįsta kaip savo aukštojo mokslo sistemos dalį;

3)

„pirmosios studijų pakopos studentas“ – asmuo, studijuojantis pagal aukštojo mokslo pirmosios studijų pakopos programą, kuris, pabaigęs šią programą, gaus pirmąjį aukštojo mokslo laipsnį;

4)

„magistrantas“ (antrosios studijų pakopos studentas) – asmuo, studijuojantis pagal aukštojo mokslo antrosios studijų pakopos programą, jau turintis pirmąjį aukštojo mokslo laipsnį, arba turintis lygiavertį išsilavinimo lygį, pripažintą pagal nacionalinę teisę ir praktiką;

5)

„doktorantas“ (trečiosios studijų pakopos studentas) – pradedantysis tyrėjas savo mokslinių tyrimų karjeros pradžioje, tokia pradžia laikant laipsnio įgijimą, kuris formaliai suteikia teisę pradėti doktorantūros studijų programą;

6)

„doktorantūros studijas baigęs tyrėjas“ – patyręs tyrėjas, turintis daktaro laipsnį ir mažiausiai trejų metų (dirbant visą darbo dieną) mokslinių tyrimų, įskaitant pasirengimo moksliniams tyrimams laikotarpį mokslinių tyrimų centre, įsteigtame laikantis nacionalinės teisės ir atsižvelgiant į nacionalinę praktiką, patirties, įgytos mokslinių tyrimų centre, įsteigtame pagal nacionalinę teisę ir patirtį, nuo laipsnio, formaliai suteikiančio jam teisę pradėti aukštojo mokslo institucijos arba mokslinių tyrimų centro siūlomas doktorantūros studijas, gavimo;

7)

„akademikas“ – asmuo, turintis išskirtinę akademinę ir (arba) profesinę patirtį, kuris dėsto arba vykdo mokslinius tyrimus aukštojo mokslo institucijoje arba mokslinių tyrimų centre, įsteigtame pagal nacionalinę teisę ir praktiką;

8)

„aukštojo mokslo sistemos darbuotojai“ – asmenys, kurie, atlikdami savo pareigas, tiesiogiai dalyvauja švietimo procese, susijusiame su aukštuoju mokslu;

9)

„Europos šalis“ – šalis, kuri yra valstybė narė arba kuri pagal 9 straipsnį dalyvauja programoje. Kalbant apie fizinį asmenį, „Europos“ reiškia bet kurios Europos valstybės pilietį ar nuolatinį jos gyventoją. Kalbant apie įstaigą, žodis „Europos“ apibūdina įstaigą, kuri yra įsikūrusi bet kurioje Europos valstybėje;

10)

„trečioji šalis“ – šalis, kuri nėra Europos valstybė. Kalbant apie fizinį asmenį, „trečioji šalis“ reiškia asmenį, kuris nėra Europos valstybės pilietis, nei nuolatinis jos gyventojas. Kalbant apie instituciją, „trečioji šalis“ reiškia instituciją, kuri nėra įsikūrusi Europos valstybėje. Valstybės, dalyvaujančios Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1720/2006/EB (17) sukurtoje mokymosi visą gyvenimą veiksmų programoje, nelaikomos trečiosiomis šalimis įgyvendinant 2 veiksmą;

11)

„magistrantūros studijos“ (antroji studijų pakopa) – antrosios studijų pakopos aukštojo mokslo studijų programa po pirmojo laipsnio gavimo, arba lygiavertis aukštojo mokslo institucijos arba mokslinių tyrimų centro siūlomas išsilavinimas, atitinkantis magistro laipsnį;

12)

„doktorantūros studijos“ (trečioji studijų pakopa) – su moksliniais tyrimais susijusi aukštojo mokslo studijų programa, pagal kurią studijuojama gavus aukštojo mokslo laipsnį, ir suteikianti teisę įgyti daktaro laipsnį, kurį teikia aukštoji mokykla arba kai kuriose valstybėse narėse – mokslinių tyrimų centras, įsteigtas pagal nacionalinę teisę ir praktiką;

13)

„mobilumas“ – fizinis persikėlimas į kitą šalį siekiant studijuoti, įgyti darbo patirties, atlikti mokslinius tyrimus, užsiimti kita mokymosi, mokymo, mokslinių tyrimų ar susijusia administracine veikla, jeigu įmanoma, kartu su parengiamuoju mokymu priimančiosios šalies kalba;

14)

„dvigubas ar sudėtinis laipsnis“ – du ar daugiau nacionalinių diplomų, kurie išduoti dviejų ar daugiau aukštojo mokslo institucijų ir oficialiai pripažįstami laipsnį suteikiančių institucijų šalyse;

15)

„jungtinis laipsnis“ – vienas diplomas, išduotas mažiausiai dviejų aukštojo mokslo institucijų, siūlančių integruotą programą, ir oficialiai pripažįstamas laipsnį suteikiančių institucijų šalyse;

16)

„įmonė“ – bet koks subjektas, besiverčiantis ekonomine veikla viešajame ir privačiajame sektoriuje, nesvarbu koks jo dydis, teisinis statusas ar ekonominės veiklos sektorius įskaitant socialinę ekonomiką.

3 straipsnis

Programos tikslai ir specifiniai uždaviniai

1.   Programos tikslai – skatinti Europos aukštąjį mokslą, padėti atverti daugiau ir geresnių karjeros perspektyvų studentams ir skatinti kultūrų tarpusavio supratimą bendradarbiaujant su trečiosiomis šalimis, atsižvelgiant į Europos Sąjungos išorės politikos tikslus siekiant prisidėti prie tvarios trečiųjų šalių plėtros aukštojo mokslo srityje.

2.   Specifiniai programos uždaviniai yra:

a)

skatinti struktūriškai apibrėžtą aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą ir skatinti aukštos kokybės pasiūlą aukštojo mokslo srityje, turinčią savitą europinę pridėtinę vertę ir kuri būtų patraukli Sąjungoje ir už jos ribų, siekiant sukurti kompetencijos centrus;

b)

prisidėti prie abipusio visuomenės turtinimo vystant vyrų ir moterų kvalifikaciją, kad jie turėtų darbo rinkos reikalavimus atitinkančius įgūdžius, bei plačias pažiūras ir tarptautinę patirtį, skatinant ir talentingiausių studentų, ir mokslininkų iš trečiųjų šalių mobilumą, kad šie galėtų įgyti kvalifikaciją ir (arba) patirties Sąjungoje ir talentingiausių Europos studentų ir akademikų mobilumą į trečiąsias šalis;

c)

prisidėti prie žmogiškųjų išteklių ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų tarptautinio bendradarbiavimo galimybių plėtojimo užtikrinant didesnį mobilumą tarp Sąjungos ir trečiųjų šalių;

d)

padaryti aukštąjį mokslą Europoje lengviau prieinamą bei stiprinti jo įvaizdį ir matomumą pasaulyje, taip pat jo patrauklumą trečiųjų šalių ir Europos piliečiams.

3.   Komisija užtikrina, kad jokia trečiųjų šalių ar Europos piliečių grupė nebus atskirta ar diskriminuojama.

4 straipsnis

Programos veiksmai

1.   3 straipsnyje išdėstytų specifinių programos uždavinių siekiama šiais veiksmais:

a)

1 veiksmas: vykdomos labai aukštos akademinės kokybės Erasmus Mundus jungtinės programos (magistrantūros ir doktorantūros studijų), įskaitant stipendijų sistemą;

b)

2 veiksmas: įgyvendinama Europos ir trečiųjų šalių aukštojo mokslo institucijų Erasmus Mundus partnerystė, kaip pagrindas struktūriškai apibrėžtam bendradarbiavimui, mainams ir mobilumui visais aukštojo mokslo lygiais, įskaitant stipendijų sistemą;

c)

3 veiksmas: propaguojamas Europos aukštasis mokslas naudojant priemones, didinančias Europos šalių kaip vietos siekti aukštojo mokslo ir pasaulinio kompetencijos centro, patrauklumą.

Smulkesnė informacija apie šiuos veiksmus pateikiama priede.

2.   Kiek tai susiję su 2 veiksmu, šio sprendimo nuostatos taikomos tik jei jos atitinka teisės aktą, pagal kurį numatomas finansavimas, laikantis 12 straipsnio 2 dalies.

3.   Galima imtis kitokių veiksmų būdų, prireikus panaudojant šiuos derinius:

a)

remti aukštos kokybės jungtinių mokymo programų ir bendradarbiavimo tinklų plėtrą skatinant keitimąsi patirtimi ir gerais pavyzdžiais;

b)

didinti paramą pagal akademinės kompetencijos kriterijus atrinktų asmenų mobilumui aukštojo mokslo srityje, ypač iš trečiųjų šalių į Europos valstybes, atsižvelgiant į vyrų ir moterų lygybės ir kuo proporcingesnio geografinio atstovavimo principus bei, laikantis galimybių lygybės ir nediskriminavimo principų, palengvinant programos prieinamumą;

c)

kiek įmanoma labiau skatinti mokytis kalbų, suteikiant studentams galimybę išmokti mažiausiai dviejų šalių, kuriose įsikūrusios Erasmus Mundus magistrantūros studijas organizuojančios aukštojo mokslo institucijos, kalbas, bei įvairių kultūrų supratimą;

d)

remti tarptautine partneryste paremtus bandomuosius projektus, skirtus plėtoti aukštojo mokslo naujoves bei kelti jo kokybę, ypač galimybei skatinti akademinių ir ekonominių veikėjų bendradarbiavimą;

e)

remti aukštojo mokslo ir tolesnių jo plėtros tendencijų analizę tarptautiniu mastu.

4.   Programoje numatytos techninės pagalbos priemonės, įskaitant tiesiogiai su programos tikslais susijusių tyrimų, ekspertų susitikimų, informacinės ir leidybinės veiklos organizavimą.

5.   Komisija užtikrina kuo platesnę informacijos, susijusios su programos veikla ir raida, sklaidą, visų pirma per Erasmus Mundus tinklapį.

6.   Paramą šiame straipsnyje minimiems veiksmams gali suteikti Komisija, išnagrinėjusi atsakymus, gautus paskelbus kvietimus teikti paraiškas ir (arba) konkursus. 4 dalyje minimas priemones prireikus Komisija gali tiesiogiai įvykdyti remdamasi Reglamentu (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002. Apie tai ji nuolat informuoja Europos Parlamentą ir šio sprendimo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą komitetą.

5 straipsnis

Galimybė dalyvauti programoje

Pagal priede nurodytas sąlygas ir įgyvendinimo tvarką ir atsižvelgiant į 2 straipsnyje pateiktus sąvokų apibrėžimus, programa skiriama:

a)

aukštojo mokslo institucijoms;

b)

visų studijų pakopų aukštojo mokslo studentams, įskaitant doktorantus;

c)

doktorantūros studijas baigusiems tyrėjams;

d)

akademikams;

e)

aukštojo mokslo sistemos darbuotojams;

f)

kitoms viešosios valdžios ar privačioms įstaigoms, pagal nacionalinę teisę ir praktiką veikiančioms aukštojo mokslo srityje;

g)

įmonėms;

h)

mokslinių tyrimų centrams.

6 straipsnis

Komisijos ir valstybių narių užduotys

1.   Komisija:

a)

užtikrina tinkamą ir skaidrų programoje numatytų Bendrijos veiksmų įgyvendinimą pagal priede nustatytą tvarką, o 2 veiksmo atžvilgiu – veiksmų įgyvendinimą taikant 7 straipsnio 1 dalyje minimas teisines priemones bei atsižvelgiant į programos akademinės kompetencijos uždavinius kai atliekama programos dalyvių atranka;

b)

atsižvelgia į valstybių narių dvišalį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis;

c)

siekia suderinamumo ir plėtoja bendrą veiklą su kitomis Bendrijos programomis ir veiksmais aukštojo mokslo ir mokslinių tyrimų srityje;

d)

nustatant fiksuoto dydžio stipendiją stengiasi atsižvelgti į užsirašymo išlaidų dydį ir numatomas studijų sąnaudas;

e)

konsultuojasi su Europos aukštojo mokslo srityje veikiančiomis asociacijomis ir organizacijomis dėl problemų, kilusių įgyvendinant programą, ir informuoja 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą komitetą apie šių konsultacijų rezultatus;

f)

reguliariai informuoja atitinkamose šalyse esančias delegacijas apie visą visuomenei naudingą informaciją, susijusią su programa.

2.   Valstybės narės:

a)

imasi būtinų veiksmų, užtikrinančių veiksmingą programos vykdymą valstybės narės mastu, įtraukdamos visas susijusias švietimo institucijas pagal nacionalinę praktiką, taip pat stengiasi patvirtinti tokias priemones, kurių gali prireikti norint pašalinti visas su Europos šalių ir trečiųjų šalių mainų programomis susijusias teisines ir administracines kliūtis. Valstybės narės turėtų užtikrinti, kad jos studentams ir institucijoms teiktų tikslią ir aiškią informaciją siekdamos palengvinti jų dalyvavimą programoje;

b)

paskiria tinkamas struktūras, kurios glaudžiai bendradarbiautų su Komisija;

c)

skatina potencialią sąveiką su kitomis Bendrijos programomis ir galimomis panašiomis valstybės narės lygiu veikiančiomis nacionalinėmis iniciatyvomis.

3.   Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis:

a)

užtikrina reikiamą informaciją, viešumą ir tolesnę veiklą, susijusią su programos remiamais veiksmais;

b)

užtikrina pagal programą vykdytų veiksmų rezultatų sklaidą;

c)

tobulina komunikacijos strategiją, turėdama mintyje potencialius Europos šalių interesantus, ir skatina universitetų ir socialinių partnerių, taip pat nevyriausybinių organizacijų partnerystę, kad programa būtų plėtojama.

7 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Visos priemonės, kurių reikia 2 veiksmui įgyvendinti, reglamentuojamos reglamentuose (EB) Nr. 1085/2006, (EB) Nr. 1638/2006, (EB) Nr. 1905/2006 ir (EB) Nr. 1934/2006 bei AKR – EB partnerystės susitarime bei vidaus susitarime dėl AKR – EB numatytomis procedūromis. Komisija reguliariai informuoja 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą komitetą apie priemones, kurių imtasi.

2.   Komisija pagal 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą, laikydamasi priede nustatytų principų, bendrųjų gairių ir atrankos kriterijų, patvirtina tokias priemones, būtinas programai ir kitiems šiame sprendime numatytiems veiksmams įgyvendinti:

a)

metinį darbo planą, įskaitant prioritetus;

b)

metinį biudžetą, finansavimo paskirstymą įvairiems programos veiksmams ir orientacines stipendijų sumas;

c)

bendrųjų programos įgyvendinimo gairių, įskaitant priede išdėstytus atrankos kriterijus, taikymą;

d)

atrankos tvarką, įskaitant atrankos tarybos sudėtį ir vidaus darbo tvarkos taisykles;

e)

susitarimus dėl programos stebėsenos ir vertinimo, taip pat rezultatų sklaidos ir perdavimo.

3.   Sprendimus dėl atrankos priima Komisija. Apie tai ji per dvi darbo dienas informuoja Europos Parlamentą ir 8 straipsnio 1 dalyje nurodytą komitetą.

8 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnį.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra du mėnesiai.

9 straipsnis

Kitų šalių dalyvavimas programoje tokiomis pat kaip valstybių narių sąlygomis

Programoje gali dalyvauti:

a)

EFTA šalys, kurios yra EEE narės, pagal EEE susitarime numatytas sąlygas;

b)

šalys kandidatės, kurioms taikoma pasirengimo narystei strategija, pagal bendruosius principus ir šių šalių prisijungimo prie Bendrijos programų susitarimų bendrąsias nuostatas ir sąlygas;

c)

Vakarų Balkanų šalys pagal bendruosius principus ir šių šalių prisijungimo prie Bendrijos programų susitarimų bendrąsias nuostatas ir sąlygas;

d)

Šveicarijos Konfederacija, jei tai numatyta su šia šalimi pasirašytame dvišaliame susitarime.

10 straipsnis

Horizontalieji aspektai

Įgyvendinant programą, daug dėmesio bus skiriama siekiant užtikrinti, kad ji visapusiškai prisidės prie horizontaliųjų Bendrijos politikos krypčių rėmimo, visų pirma:

a)

stiprins žiniomis grįstą Europos ekonomiką ir žinių visuomenę ir prisidės prie to, kad, atsižvelgiant į Lisabonos strategijos tikslus, būtų sukurta daugiau darbo vietų, ir prie bendro Europos Sąjungos konkurencingumo, tvaraus ekonomikos augimo ir didesnės socialinės sanglaudos stiprinimo;

b)

skatins vystyti kultūrą, kaupti žinias ir gebėjimus siekiant taikaus ir tvaraus daugialypės Europos vystymosi;

c)

skatins suvokti kultūrų ir kalbų įvairovės Europoje svarbą, taip pat poreikio kovoti su rasizmu ir ksenofobija būtinumą ir skatins tarpkultūrinį švietimą;

d)

numatys tam tikras priemones specialiųjų poreikių turintiems besimokantiesiems, visų pirma padėdama skatinti jų integraciją į aukštojo mokslo sistemą, ir sudarys lygias galimybes visiems;

e)

skatins vyrų ir moterų lygybę ir prisidės prie kovos su diskriminacija dėl lyties, rasinės ar etninės kilmės, religijos ar tikėjimo, negalios, amžiaus ar seksualinės orientacijos;

f)

skatins trečiųjų šalių vystymąsi.

11 straipsnis

Nuoseklumas ir papildomumas kitų politikos krypčių atžvilgiu

1.   Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, užtikrina bendrą nuoseklumą ir papildomumą kitų susijusių Bendrijos politikos krypčių, priemonių ir veiksmų, visų pirma Mokymosi visą gyvenimą programos, Septintosios bendrosios mokslinių tyrimų programos, vystymosi politikos, išorės bendradarbiavimo programų, asociacijos susitarimų su AKR šalimis ir Europos fondo trečiųjų šalių piliečių integracijai, atžvilgiu.

2.   Komisija reguliariai praneša Europos Parlamentui ir 8 straipsnio 1 dalyje nurodytam Komitetui apie tai, kokių Bendrijos iniciatyvų imtasi atitinkamoje srityse, užtikrina veiksmingas sąsajas ir, atitinkamais atvejais, bendrųjų veiksmų programą tarp šios programos ir programų ir veiksmų švietimo srityje, kurių imamasi pagal Bendrijos bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis programą, įskaitant dvišalius susitarimus, ir kompetentingomis tarptautinėms organizacijomis.

12 straipsnis

Finansavimas

1.   1 ir 3 veiksmui bei 4 straipsnio 4 dalyje nurodytoms susijusioms techninės pagalbos priemonėms įgyvendinti 2009–2013 m. laikotarpiui numatytas 493 690 000 EUR finansinis paketas.

2.   2 veiksmui bei 4 straipsnio 4 dalyje nurodytoms susijusioms techninės pagalbos priemonėms įgyvendinti 1 straipsnio 2 dalyje nurodytu laikotarpiu numatoma skirti finansinį paketą, atitinkantį reglamentuose (EB) Nr. 1085/2006, (EB) Nr. 1638/2006, (EB) Nr. 1905/2006 ir (EB) Nr. 1934/2006 bei AKR – EB partnerystės susitarime ir vidaus susitarime dėl AKR – EB numatytas taisykles, darbo tvarką ir tikslus.

3.   Metinius asignavimus pagal metinio biudžeto procedūrą tvirtina biudžeto valdymo institucija, neviršydama finansinės programos ribų.

13 straipsnis

Stebėsena ir vertinimas

1.   Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, reguliariai stebi, kaip įgyvendinama programa. Įgyvendinant programą atsižvelgiama į programos ir ankstesnės programos stebėsenos ir vertinimo proceso rezultatus. Stebėsena apima programos dalyvių geografinio pasiskirstymo pagal veiksmus ir šalis analizę, straipsnio 3 dalyje minimus pranešimus, komunikatą ir konkrečią veiklą.

2.   Komisija reguliariai vertina programą, atsižvelgdama į 3 straipsnyje nustatytus tikslus, bendrą programos poveikį bei pagal šią programą vykdomų veiksmų, ir kitų, pagal susijusią Bendrijos politiką, priemones ir veiksmus vykdomų veiksmų papildomumą.

3.   Komisija Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui pateikia:

a)

ne vėliau kaip iki antrųjų metų po naujų pagal programą įsteigtų studijų pradžios kovo 31 d. – tarpinę įvertinimo ataskaitą apie gautus rezultatus ir programos įgyvendinimo kokybinius bei kiekybinius aspektus;

b)

iki 2012 m. sausio 30 d. – komunikatą dėl programos tąsos;

c)

iki 2015 m. gruodžio 31 d. – ex post vertinimo ataskaitą.

14 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Veiksmai, kurie pagal Sprendimą Nr. 2317/2003/EB buvo pradėti 2008 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, atliekami laikantis to sprendimo nuostatų, išskyrus tai, kad pagal tą sprendimą įsteigtą Komitetą pakeičia šio sprendimo 8 straipsnio 1 dalyje nurodytas komitetas.

2.   Veiksmai, kurie, laikantis 7 straipsnio 1 dalyje nurodytomis teisinėmis priemonėmis nustatytos tvarkos, buvo pradėti 2008 m. gruodžio 31 d. arba anksčiau, atliekami laikantis tų priemonių nuostatų.

15 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Strasbūre, 2008 m. gruodžio 16 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininke

B. LE MAIRE


(1)  OL C 204, 2008 8 9, p. 85.

(2)  2008 m. spalio 21 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 345, 2003 12 31, p. 1.

(4)  OL L 210, 2006 7 31, p. 82.

(5)  OL L 310, 2006 11 9, p. 1.

(6)  OL L 378, 2006 12 27, p. 41.

(7)