ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 338

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 17d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. gruodžio 4 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1257/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1579/2007, kuriuo nustatomos 2008 m. Juodojoje jūroje taikomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos

1

 

 

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1258/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

3

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1259/2008, kuriuo patvirtinami neesminiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai [Bleu d'Auvergne (SKVN)]

5

 

*

2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1260/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 23-iuoju tarptautiniu apskaitos standartu (TAS) ( 1 )

10

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1261/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 2-uoju tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu (TFAS) ( 1 )

17

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1262/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 13-uoju aiškinimu ( 1 )

21

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1263/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 14-uoju aiškinimu ( 1 )

25

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1264/2008, kuriuo nustatomas standartinis ūkių apskaitos duomenų tinklo mokestis už 2009 ataskaitinių metų ūkio pelno ataskaitą

31

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1265/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1859/82 dėl respondentinių valdų atrankos žemės ūkio valdų pajamoms nustatyti

32

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1266/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

34

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1267/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2172/2005, nustatantį išsamias Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų importo tarifinės kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles

37

 

*

2008 m. gruodžio 12 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1268/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

39

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1269/2008, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes VI zonoje, Vb zonos EB vandenyse, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

46

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1270/2008, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius dygliaryklius I, V, VI, VII, VIII, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

48

 

 

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1271/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1255/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2008 m. gruodžio 16 d.

50

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

AKR ir EB Ministrų Tarybos

 

 

2008/951/EB

 

*

2008 m. lapkričio 18 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimas Nr. 2/2008 dėl lėšų iš dešimtojo Europos plėtros fondo skyrimo Somaliui

53

 

 

Komisija

 

 

2008/952/EB

 

*

2008 m. lapkričio 19 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomos išsamios rekomendacijos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/8/EB II priedui įgyvendinti ir taikyti (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7294)  ( 1 )

55

 

 

2008/953/EB

 

*

2008 m. gruodžio 8 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš esmės pripažįstama, kad išsamiam tyrimui atlikti pateikti dokumentų rinkiniai dėl Aureobasidium pullulans ir dinatrio fosfonato įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą yra išsamūs (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7709)  ( 1 )

62

 

 

2008/954/EB

 

*

2008 m. gruodžio 15 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/133/EB, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės laikinai imtųsi papildomų priemonių dėl Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušinio stiebinio nematodo) plitimo Portugalijos rajonuose, išskyrus tuos, kuriuose jis nepasitaikė (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8298)

64

 

 

2008/955/EB

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/410/EB, nustatantis sumas, kurios, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnio 2 dalimi, 143d ir 143e straipsniais, Tarybos reglamento (EB) Nr. 378/2007 4 straipsnio 1 dalimi ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 23 straipsnio 2 dalimi yra skiriamos EŽŪFKP, ir sumas, skiriamas EŽŪGF išlaidoms

67

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2008/956/Euratomas

 

*

2008 m. gruodžio 4 d. Komisijos rekomendacija dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro eksporto į trečiąsias šalis kriterijų (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7570)

69

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2008/957/EB

 

*

2008 m. lapkričio 20 d. EB ir Danijos bei Farerų salų jungtinio komiteto sprendimas Nr. 2/2008, iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų salų vietos valdžios susitarimo 1 protokolo priedo I ir II lenteles

72

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/958/BUSP, iš dalies keičiantys Tarybos bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose

75

 

*

2008 m. gruodžio 16 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/959/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2008/586/BUSP, atnaujinančią Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu

77

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2007 m. gruodžio 13 d. Komisijos direktyvos 2007/72/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 66/01/EEB dėl Galega orientalis Lam. rūšies įtraukimo, klaidų ištaisymas (OL L 329, 2007 12 14)

79

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1257/2008

2008 m. gruodžio 4 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1579/2007, kuriuo nustatomos 2008 m. Juodojoje jūroje taikomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 20 straipsnį,

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (2), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Reglamente (EB) Nr. 1579/2007 (3) nustatytos 2008 m. Juodojoje jūroje taikomos tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos.

(2)

Nors Reglamente (EB) Nr. 1579/2007 numatyta, kad Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas paprastųjų otų žvejybos kvotai Juodojoje jūroje 2008 m., atsižvelgiant į dabartinę paprastųjų otų išteklių būklę tą straipsnį būtų galima taikyti.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1579/2007 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Atsižvelgiant į klausimo skubumą ir į tai, kad 2008 kvotos metai greitai baigsis, šis reglamentas turėtų įsigalioti jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

(5)

Atsižvelgiant į klausimo skubumą, būtina padaryti šešių savaičių termino, nurodyto Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties bei Europos Bendrijų steigimo sutarties, I(3) punkte, išimtį,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1579/2007 pakeitimas

Reglamento (EB) Nr. 1579/2007 I priedo įrašo „Paprastasis otas“ žodžiai „Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis netaikomas“ pakeičiami žodžiais „Taikomas Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis“.

2 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininké

N. KOSCIUSKO-MORIZET


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(3)  OL L 346, 2007 12 29, p. 1.


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1258/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gruodžio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

82,8

TR

81,9

ZZ

82,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,5

TR

116,0

ZZ

112,9

0709 90 70

MA

111,5

TR

133,8

ZZ

122,7

0805 10 20

AR

17,0

BR

44,6

CL

52,1

MA

75,7

TR

84,2

ZA

43,7

ZZ

52,9

0805 20 10

MA

73,5

TR

72,0

ZZ

72,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,7

HR

54,2

IL

75,7

TR

54,1

ZZ

59,7

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,8

ZZ

63,9

0808 10 80

CA

82,7

CN

71,3

MK

34,6

US

100,1

ZZ

72,2

0808 20 50

CN

45,6

TR

104,0

US

114,4

ZZ

88,0


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1259/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

kuriuo patvirtinami neesminiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai [Bleu d'Auvergne (SKVN)]

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalies antrą sakinį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą ir jo 17 straipsnio 2 dalį Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos Bleu d'Auvergne, įregistruotos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2), specifikacijos pakeitimų paraišką.

(2)

Paraiška siekiama iš dalies pakeisti specifikaciją – patikslinti pieno apdorojimo ir priedų naudojimo gaminant Bleu d'Auvergne sūrį sąlygas. Taikant šiuos metodus siekiama užtikrinti, kad būtų išsaugotos svarbiausios SKVN žymimo produkto savybės.

(3)

Komisija išnagrinėjo šį pakeitimą ir nusprendė, kad jis pagrįstas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnį pakeitimas nėra esminis; Komisija gali jį patvirtinti netaikydama minėto reglamento 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytos procedūros.

(4)

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2006 (3) 18 straipsnio 2 dalį ir Reglamento (EB) Nr. 510/2006 17 straipsnio 2 dalį reikia paskelbti pagrindinę produkto specifikacijos informaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Saugomos kilmės vietos nuorodos Bleu d'Auvergne specifikacija iš dalies keičiama pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Pagrindinių specifikacijos duomenų konsoliduota santrauka pateikiama šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1.

(3)  OL L 369, 2006 12 23, p. 1.


I PRIEDAS

Patvirtinami tokie saugomos vietos kilmės nuorodos Bleu d'Auvergne specifikacijos pakeitimai:

„Gamybos būdas“

Specifikacijos 5 punktas, kuriame aprašomas produkto gamybos būdas, papildomas šiomis nuostatomis:

„(…) Pienas fermentuojamas tik naudojant šliužo fermentą.

Prieš koaguliaciją tirštinti pieną iš dalies pašalinant dalį skystųjų medžiagų draudžiama.

Be pieno žaliavos, vieninteliai ingredientai, pagalbinės gamybos medžiagos ar gamybos metu leistini pieno priedai yra šliužo fermentas, nekenksmingų bakterijų kultūros, mielės, pelėsiai, kalcio chloridas ir druska.

(…) Pieno žaliavą, gaminamus produktus, varškę ir šviežią sūrį laikyti minusinėje temperatūroje draudžiama.

(…) Šviežią ir nokinamą sūrį laikyti modifikuotoje atmosferoje draudžiama.“


II PRIEDAS

SANTRAUKA

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų

„BLEU D'AUVERGNE“

EB Nr.: FR-PDO-0117-0107/29.3.2006

SKVN (X) SGN ( )

Šioje santraukoje informacijos tikslais pateikiama pagrindinė produkto specifikacijos informacija.

1.   Kompetentinga valstybės narės įstaiga

Pavadinimas

:

Institut National de l’Origine et de la Qualité

Adresas

:

51 rue d’Anjou 75008 Paris

Telefonas

:

+ 33 (0) 1 53 89 80 00

Faksas

:

+ 33 (0) 1 53 89 80 60

El. paštas

:

info@inao.gouv.fr

2.   Grupė

Pavadinimas

:

Syndicat Interprofessionnel Régional du Bleu d'Auvergne

Adresas

:

Mairie – 15400 Riom-ès-Montagnes

Telefonas

:

+33 (0) 4 71 78 11 98

Faksas

:

+33 (0) 4 71 78 11 98

El. paštas

:

bleudauvergne@wanadoo.fr

Sudėtis

:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai (X) kiti ( )

3.   Produkto rūšis

1.3 klasė.

Sūriai

4.   Sspecifikacija (Reglamento (EB) Nr. 510/2006 4 straipsnio 2 dalyje pateiktų reikalavimų santrauka)

4.1.   Pavadinimas

„Bleu d'Auvergne“

4.2.   Apibūdinimas

Pelėsinis plokščio cilindro formos sūris iš karvės pieno su pelėsio pluta. Didelių sūrio galvų svoris 2–3 kg, o skersmuo siekia 20 cm. Mažesnės galvos sveria 1 kg, 500 g arba 350 g.

Ne mažiau kaip 50 % riebumo ir ne mažiau 52 % sausųjų medžiagų.

4.3.   Vietovė

Vietovei priklauso šios Centrinio Masyvo komunos:

 

Piui de Domo departamentas: visos komunos

 

Kantalio departamentas: visos komunos

 

Aukštutinės Luaros departamentas

Briudo apylinkė: visos komunos

 

Averono departamentas

Mur-de-Barrez ir Sainte-Geneviève-sur-Argence kantonai: visos komunos

 

Korezo departamentas

Argentat, Beaulieu-sur-Dordogne, Bort-les-Orgues, Eygurande, Lapleau, la Roche-Canillac, Mercoeur, Meyssac, Neuvic, Saint-Privat, Ussel-Est et Ussel-Ouest kantonai: visos komunos

 

Lo departamentas

 

Bretenoux, Figeac-Est, Figeac-Ouest, Gramat, Lacapelle-Marival, Latronquière, Martel, Saint-Céré, Sousceyrac ir Vayrac kantonai: visos komunos

 

Livernon kantonas: Assier, Issepts, Reyrevignes, Saint-Simon ir Sonac komunos.

 

Sujako kantonas: Lacave, Mayrac, Meyronne, Pinsac ir Saint-Sozy komunos

 

Lozero departamentas

Aumont-Aubrac, Fournels, Grandieu, Langogne, Le Malzieu, Nasbinals, Saint-Alban-sur-Limagnole, Saint-Amans-la-Lozère ir Saint-Chély-d'Apcher kantonai: visos komunos

4.4.   Kilmės įrodymas

Kiekvienas pieno gamintojas, perdirbimo ir nokinimo įmonė užpildo tinkamumo deklaraciją, kurią užregistruoja INAO ir pagal kurią ši gali nustatyti visus ūkio subjektus. Visi ūkio subjektai privalo INAO pateikti apskaitos knygas ir kitus pieno bei sūrių kilmei, kokybei ir gamybos sąlygoms patikrinti reikalingus dokumentus.

Siekiant patikrinti SKVN žymimo produkto savybes, atliekamas analitinis ir organoleptinis tyrimas, skirtas užtikrinti šiam tyrimui pateiktų produktų kokybę ir tipiškumą.

4.5.   Gamybos metodas

Pienas turi būti gaunamas, o sūriai gaminami ir brandinami tik nustatytoje geografinėje vietovėje.

Gamybos procesai liko tokie pat kaip praeityje: varškė nuvarvinama, sudedama į formas, du kartus sūdoma rankomis, naudojant sausą rupią druską. Sūris keletą kartų apverčiamas, vėliau badomas ilgomis adatomis, taip oras patenka į sūrį ir susidaro penicillium glaucum pelėsis. Vėliau sūris brandinamas rūsiuose: didelės sūrio galvos ne trumpiau kaip 4 savaites, o mažos – 2 savaites.

4.6.   Ryšys

Šis sūris pradėtas gaminti XIX amžiaus pradžioje Centrinio Masyvo vulkaninėse aukštumose. Garsas apie jį greitai pasiekė ir Paryžių – 1879 m. populiarus dainininkas Francisque’as Bethol’as dainose jį išaukštino. 1975 m. kovo mėnesį Bleu d'Auvergne sūriui suteikta saugomos kilmės vietos nuoroda pagal 1972 m. pateiktą paraišką.

Bleu d'Auvergne sūrio gamybos zona yra unikali dėl vulkaninio ir granitinio dirvožemio, turinčio daug mikroelementų, atšiauraus klimato, dėl kurių išsivystė itin specifinė augmenija. Augmenija prisideda prie specifinių Bleu d’Auvergne savybių, kurios dar labiau sustiprinamos naudojant tam tikras SKVN Bleu d’Auvergne zonoje išvestas pénicillium kultūras. Dėl naudojamų varškės nuvarvinimo ir sūdymo rankomis būdų Bleu d’Auvergne sūris labai smulkiai margas. Kitaip nei kitų mėlynųjų sūrių, margumas sūryje pasiskirstęs tolygiai.

4.7.   Kontrolės institucija

Pavadinimas

:

Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO)

Adresas

:

51 rue d'Anjou 75008 PARIS

Telefonas

:

+33 (0) 1 53 89 80 00

Faksas

:

+33 (0) 1 53 89 80 60

El. paštas

:

info@inao.gouv.fr

INAO yra juridinio asmens statusą turinti viešoji administracinė įstaiga, pavaldi Žemės ūkio ministerijai.

INAO atsako už kilmės nuoroda žymimų produktų gamybos sąlygų kontrolę.

Pavadinimas

:

Direction Générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des Fraudes (DGCCRF)

Adresas

:

59, Boulevard Vincent Auriol 75703 PARIS Cedex 13

Telefonas

:

+33 (0) 1 44 87 17 17

Faksas

:

+33 (0) 1 44 97 30 37

El. paštas

:

info@inao.gouv.fr

DGCCRF yra Ekonomikos, pramonės ir darbo ministerijos tarnyba.

4.8.   Ženklinimas

Sūrį būtina supakuoti į aliuminio foliją.

Privaloma nurodyti SKVN pavadinimą.


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1260/2008

2008 m. gruodžio 10 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 23-iuoju tarptautiniu apskaitos standartu (TAS)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.

(2)

2007 m. kovo 29 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė persvarstytą 23-iąjį tarptautinį apskaitos standartą (TAS) „Skolinimosi išlaidos“ (toliau – persvarstytas 23-iasis TAS). Persvarstytame 23-iajame TAS pašalinta 23-iojo TAS galimybė nedelsiant pripažinti skolinimosi išlaidas sąnaudomis tokiu mastu, kiek jos yra tiesiogiai priskirtinos ilgo parengimo turto įgijimui, statybai arba gamybai. Visos tokios skolinimosi išlaidos kapitalizuojamos ir yra turto savikainos dalis. Kitos skolinimosi išlaidos turėtų būti pripažįstamos sąnaudomis. Persvarstytu 23-iuoju TAS pakeičiamas 23-iasis TAS „Skolinimosi išlaidos“, persvarstytas 1993 m.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad persvarstytas 23-iasis TAS atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė EFAPG nuomonę dėl standarto tvirtinimo ir Europos Komisiją informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objektyvi.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede 23-iasis tarptautinis apskaitos standartas (persvarstytas 1993 m.) „Skolinimosi išlaidos“ pakeičiamas 23-iuoju tarptautiniu apskaitos standartu (persvarstytu 2007 m.) „Skolinimosi išlaidos“, pateiktu šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės šio reglamento priede pateiktą 23-iąjį TAS (persvarstytą 2007 m.) taiko ne vėliau kaip nuo pirmųjų joms taikomų finansinių metų, prasidedančių po 2008 m. gruodžio 31 d., pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

(3)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI

23-iasis TAS

23-iasis TAS Skolinimosi išlaidos (persvarstytas 2007 m.)

Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org

23-ASIS TARPTAUTINIS APSKAITOS STANDARTAS

Skolinimosi išlaidos

PAGRINDINIS PRINCIPAS

1

Skolinimosi išlaidos, kurios yra tiesiogiai priskirtinos ilgo parengimo turto įsigijimui, statybai ar gamybai, sudaro to turto savikainos dalį. Kitos skolinimosi išlaidos pripažįstamos sąnaudomis.

TAIKYMAS

2

Įmonė turi taikyti šį standartą skolinimosi išlaidų apskaitai.

3

Šis standartas netaikomas faktinei ar priskiriamai nuosavybės vertei, taip pat privilegijuotosioms akcijoms, kurios nepriskiriamos įsipareigojimams.

4

Įmonei nereikia taikyti šio standarto skolinimosi išlaidoms, tiesiogiai priskirtinoms šių objektų įsigijimui, statybai ar gamybai:

a)

ilgo parengimo turto, vertinamo tikrąja verte, pavyzdžiui, biologinio turto, arba

b)

dideliais kiekiais dažnai gaminamų ar kitaip sukuriamų atsargų.

APIBRĖŽIMAI

5

Šiame standarte vartojami tokie terminai su nurodytomis reikšmėmis:

Skolinimosi išlaidos – palūkanos ir kitos išlaidos, kurias patiria įmonė skolindamasi lėšas.

Ilgo parengimo turtas – turtas, kurio parengimas numatomam naudojimui ar pardavimui trunka ilgai.

6

Skolinimosi išlaidas gali sudaryti:

a)

banko sąskaitos pereikvojimo, trumpalaikių bei ilgalaikių paskolų palūkanos;

b)

su skolinimusi susijusių nuolaidų ar priemokų amortizacija;

c)

papildomų skolinimosi išlaidų amortizacija;

d)

finansiniai mokesčiai (įmokos), susiję su finansine nuoma, pripažinta pagal 17-ąjį TAS „Nuoma“;

e)

valiutos keitimo skirtumai, kurie atsiranda skolinantis užsienio valiuta ir kurie naudojami palūkanų išlaidoms tikslinti.

7

Pagal aplinkybes, ilgo parengimo turtas gali būti:

a)

atsargos

b)

gamybos įranga

c)

elektros energijos gamybos įrenginiai

d)

nematerialusis turtas

e)

investicinis turtas.

Finansinis turtas ir per trumpą laikotarpį pagamintos ar kitaip sukurtos atsargos nėra ilgo parengimo turtas. Turtas, kuris įsigyjamas jau parengtas naudoti pagal numatytą paskirtį ar parduoti, nėra ilgo parengimo turtas.

PRIPAŽINIMAS

8

Įmonė turi kapitalizuoti skolinimosi išlaidas, kurios yra tiesiogiai priskirtinos ilgo parengimo turto įsigijimui, statybai ar gamybai, kaip to turto savikainos dalį. Kitas skolinimosi išlaidas įmonė turi pripažinti to laikotarpio, per kurį jos patiriamos, sąnaudomis.

9

Skolinimosi išlaidos, kurios yra tiesiogiai priskirtinos ilgo parengimo turto įsigijimui, statybai ar gamybai, įtraukiamos į to turto savikainą. Tokios skolinimosi išlaidos kapitalizuojamos kaip to turto savikainos dalis, kai tikėtina, kad jos teiks įmonei būsimos ekonominės naudos ir jas galima patikimai įvertinti. Kai įmonė taiko 29-ąjį TAS „Finansinė atskaitomybė hiperinfliacijos sąlygomis“, ji pripažįsta sąnaudomis tą skolinimosi išlaidų dalį, kuria tikslinama to paties laikotarpio infliacija pagal šio standarto 21 straipsnį.

Kapitalizuoti tinkamos skolinimosi išlaidos

10

Skolinimosi išlaidos, tiesiogiai priskirtinos ilgo parengimo turto įsigijimui, statybai ar gamybai, yra tokios išlaidos, kurių būtų buvę galima išvengti, jei nebūtų buvę padaryta išlaidų ilgo parengimo turtui. Kai įmonė skolinasi lėšas tik dėl to, kad įsigytų tam tikrą ilgo parengimo turtą, nesunkiai galima nustatyti skolinimosi išlaidas, tiesiogiai susijusias su tuo turtu.

11

Kartais būna sunku nustatyti tiesioginį ryšį tarp konkretaus skolinimosi ir ilgo parengimo turto ir numatyti, kurio skolinimosi buvo galima išvengti. Kyla sunkumų, pavyzdžiui, kai įmonės finansinė veikla koordinuojama centralizuotai. Taip pat kyla sunkumų, kai įmonių grupė naudoja įvairias skolos priemones skolindamasi lėšas skirtingomis palūkanų normomis ir įvairiu pagrindu skolindama šias lėšas kitoms tos grupės įmonėms. Kitokių sunkumų atsiranda, kai naudojamos paskolos, kurios gautos užsienio valiuta ar kurios su ja yra susietos, kai grupė veikia didelės infliacijos ekonomikos sąlygomis, o keitimo kursai svyruoja. Todėl būna sudėtinga nustatyti skolinimosi išlaidų, tiesiogiai priskirtinų ilgo parengimo turtui įsigyti, sumą, ir todėl reikia ją įvertinti.

12

Jei įmonė skolinasi lėšas specialiai ilgo parengimo turtui įsigyti, ji turi nustatyti, kokia kapitalizuoti tinkama skolinimosi išlaidų suma turi būti faktinės skolinimosi išlaidos, susijusios su to laikotarpio skolinimusi, atėmus visas investicines pajamas, gaunamas laikinai investavus pasiskolintą sumą.

13

Finansiniai susitarimai dėl ilgo parengimo turto gali būti tokie, kad įmonė gauna pasiskolintas lėšas ir patiria susijusias skolinimosi išlaidas anksčiau nei visos lėšos (ar jų dalis) išleidžiamos turtui. Tokiomis aplinkybėmis gautos lėšos dažnai laikinai investuojamos prieš jas išleidžiant šiam turtui. Nustatant skolinimosi išlaidų, tinkamų kapitalizuoti per tam tikrą laikotarpį, sumą, iš patirtų skolinimosi išlaidų turi būti atimamos visos investicinės pajamos, gautos investavus šias lėšas.

14

Jei įmonė paprastai skolinasi lėšas ir naudoja jas ilgo parengimo turtui įsigyti, ji turi nustatyti kapitalizuoti tinkamų skolinimosi išlaidų sumą, taikydama kapitalizacijos normą išlaidoms, patirtoms įsigyjant tą turtą. Kapitalizacijos norma turi būti skolinimosi išlaidų, susijusių su įmonės skolomis, kurios tuo laikotarpiu lieka negrąžintos, svertinis vidurkis, išskyrus skolinimąsi, kuris buvo skirtas konkrečiai ilgo parengimo turtui įsigyti. Per laikotarpį įmonės kapitalizuotų skolinimosi išlaidų suma neturi viršyti per tą laikotarpį jos patirtų skolinimosi išlaidų sumos.

15

Kai kuriomis aplinkybėmis visą patronuojančios įmonės ir jos dukterinių įmonių skolinimąsi galima įtraukti apskaičiuojant skolinimosi išlaidų svertinį vidurkį, kitomis aplinkybėmis kiekviena dukterinė įmonė gali taikyti skolinimosi išlaidų, susijusių su jos pačios skolinimusi, svertinį vidurkį.

Suma, kuria ilgo parengimo turto balansinė vertė viršija jo atsiperkamąją vertę

16

Kai ilgo parengimo turto balansinė vertė ar laukiama galutinė kaina viršija to turto atsiperkamąją ar grynąją galimo realizavimo vertę, balansinė vertė nurašoma arba sumažinama pagal kitų standartų reikalavimus. Tam tikromis aplinkybėmis nurašymo ar sumažinimo suma atkuriama pagal tuos kitus standartus.

Kapitalizavimo pradžia

17

Skolinimosi išlaidas, kurios sudaro ilgo parengimo turto savikainos dalį, įmonė turi pradėti kapitalizuoti nuo kapitalizavimo pradžios. Kapitalizavimo pradžia yra laikoma diena, kai įmonė pirmą kartą įvykdo visas šias sąlygas:

a)

ji patiria išlaidas tam turtui;

b)

ji patiria skolinimosi išlaidas;

c)

ji vykdo veiklą, reikalingą parengti turtą numatomam naudojimui ar pardavimui.

18

Į ilgo parengimo turto išlaidas įtraukiamos tik tos išlaidos, kurios sudaro grynųjų pinigų mokėjimus, kito turto perdavimą ar įsipareigojimų, kuriems skaičiuojamos palūkanos, prisiėmimą. Iš išlaidų atimami visi gauti su tuo turtu susiję tarpiniai mokėjimai ir gautos subsidijos (žr. 20-ąjį TAS „Valstybės dotacijų apskaita ir valstybės paramos atskleidimas“). Vidutinė turto tam tikro laikotarpio balansinė vertė, įskaitant anksčiau kapitalizuotas skolinimosi išlaidas, paprastai yra apytikriai apskaičiuotos išlaidos, kurioms tą laikotarpį taikoma kapitalizacijos norma.

19

Veikla, reikalinga paruošti turtą numatomam naudojimui ar pardavimui, yra daugiau nei fizinė turto statyba. Į ją įtraukiamas techninis ir administravimo darbas, atliekamas iki fizinės turto statybos pradžios, pavyzdžiui, veikla siekiant gauti leidimus iki fizinės turto statybos pradžios. Tačiau tokiai veiklai nepriskiriamas turto laikymas, kai nevyksta jokia turto būklę keičianti gamyba ar plėtra. Pavyzdžiui, skolinimosi išlaidos, patirtos žemę rengiant statyboms, kapitalizuojamos tą laikotarpį, kai vyko su tuo žemės parengimu statyboms susijusi veikla. Tačiau kapitalizuoti negalima tų skolinimosi išlaidų, kurios buvo patirtos, kai statybai įsigyta žemė buvo laikoma nevykdant su statybomis susijusios veiklos.

Laikinas kapitalizavimo sustabdymas

20

Įmonė turi laikinai sustabdyti skolinimosi išlaidų kapitalizavimą, kai ji ilgam laikotarpiui sustabdo aktyvią ilgo parengimo turto plėtrą.

21

Įmonė ilgą laiką gali patirti skolinimosi išlaidų, kai ji sustabdo veiklą, reikalingą parengti turtą numatomam naudojimui ar pardavimui. Tokios išlaidos yra beveik užbaigto turto išlaikymo sąnaudos ir kapitalizuoti jų negalima. Tačiau įmonė paprastai nesustabdo skolinimosi išlaidų kapitalizavimo tą laikotarpį, kai ji atlieka didelį techninį ir administravimo darbą. Taip pat įmonė nesustabdo skolinimosi išlaidų kapitalizavimo tą laikotarpį, kai, rengiant turtą naudoti pagal numatytą paskirtį ar parduoti, laikinas delsimas būtinas. Pavyzdžiui, kapitalizavimas tęsiamas, kai dėl aukšto vandens lygio, įprasto vykdant statybas tame geografiniame regione, ilgą laiką sulaikoma tilto statyba.

Kapitalizavimo nutraukimas

22

Įmonė turi nutraukti skolinimosi išlaidų kapitalizavimą, kai iš esmės visa veikla, būtina ilgo parengimo turtui parengti numatomam naudojimui ar pardavimui, yra baigta.

23

Paprastai turtas numatomam naudojimui ar pardavimui yra parengtas, kai baigiama fizinė jo statyba, net jei įprastas administravimo darbas dar tęsiamas. Nors ir lieka mažų pakeitimų, pavyzdžiui, turto apdaila pagal pirkėjo ar naudotojo nurodymus, tai rodo, kad iš esmės visa veikla jau yra baigta.

24

Jei įmonė ilgo parengimo turto statybą vykdo dalimis ir kiekviena dalis gali būti naudojama, kol kita statoma, skolinimosi išlaidų kapitalizavimą ji turi nutraukti iš esmės užbaigusi visą veiklą, būtiną tos dalies parengimui numatomam naudojimui ar pardavimui.

25

Verslo kompleksas, sudarytas iš kelių pastatų, kurių kiekvienas gali būti naudojamas atskirai, yra ilgo parengimo turto, kurio kiekviena dalis yra tinkama naudoti vykdant kitų dalių statybą, pavyzdys. Ilgo parengimo turto, kuris visas privalo būti baigtas norint panaudoti kurią nors jo dalį, pavyzdys yra pramonės įmonė, kurios veikla sudaryta iš kelių procesų, paeiliui atliekamų skirtingose įmonės dalyse, esančiose toje pačioje vietoje, pavyzdžiui, plieno gamykla.

ATSKLEIDIMAS

26

Įmonė turi atskleisti:

a)

per ataskaitinį laikotarpį kapitalizuotų skolinimosi išlaidų sumą;

b)

kapitalizacijos normą, taikomą nustatant kapitalizuoti tinkamų skolinimosi išlaidų sumą.

PEREINAMOSIOS NUOSTATOS

27

Jei šio standarto taikymas lemia apskaitos politikos pokyčius, įmonė turi taikyti šį standartą toms su ilgo parengimo turtu susijusioms skolinimosi išlaidoms, kurių kapitalizacijos pradžia yra standarto įsigaliojimo diena arba vėliau.

28

Tačiau įmonė gali nustatyti bet kurią ankstesnę nei standarto įsigaliojimo diena datą ir taikyti standartą toms su visu ilgo parengimo turtu susijusioms skolinimosi išlaidoms, kurių kapitalizacijos pradžia yra ta diena arba vėliau.

ĮSIGALIOJIMO DATA

29

Įmonė turi taikyti šį standartą metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, kurie prasideda 2009 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jei įmonė pradeda taikyti šį standartą anksčiau nei nuo 2009 m. sausio 1 d., ji turi tai atskleisti.

23-OJO TAS (PERSVARSTYTO 1993 M.) PANAIKINIMAS

30

Šis standartas pakeičia 23-ąjį TAS „Skolinimosi išlaidos“, persvarstytą 1993 m.

Priedas

Kitų nutarimų pataisos

Šio priedo pataisos taikomos metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau. Jei įmonė pradeda taikyti šį standartą ankstesniam laikotarpiui, šio priedo pataisos irgi turi būti taikomos tam laikotarpiui. Pakeistuose straipsniuose naujas tekstas yra pabrauktas, o panaikinamas tekstas yra perbrauktas.

A1   1-asis TFAS „Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų taikymas pirmąjį kartą“ pakeistas kaip nurodyta toliau.

9, 12 ir 13 straipsniai yra pakeisti, po 25H straipsnio įterpta antraštė ir 25I straipsnis bei pridėtas 47G straipsnis:

„9

Kituose TFAS nurodytos pereinamojo laikotarpio nuostatos taikomos apskaitos politikos pakeitimams, atliekamiems TFAS jau taikančioje įmonėje, netaikomos įmonių, kurios pirmą kartą taiko TFAS, perėjimui prie TFAS, išskyrus atvejus, nurodytus 25D, 25H, 25I, 34A ir 34B straipsniuose.

12

Šiame TFAS numatytos dvi principo, pagal kurį įmonės pradinis pagal TFAS sudarytas balansas turėtų atitikti kiekvieną TFAS, išimčių kategorijos:

a)

13–25I ir 36A–36C straipsniuose numatytos leistinos kai kurių kitų TFAS reikalavimų taikymo išimtys.

b)

26–34B straipsniuose numatytas kai kurių kitų TFAS retrospektyvaus taikymo draudimas.

13

Įmonė gali pasirinkti taikyti vieną ar daugiau iš šių išimčių:

a)

l)

finansinio turto arba finansinių įsipareigojimų tikrosios vertės vertinimas per pirminį pripažinimą (25G straipsnis);

m)

finansinis turtas arba nematerialusis turtas, apskaitomas pagal TFAAK 12-ąjį aiškinimą „Koncesijų sutartys dėl paslaugų“ (25H straipsnis);

n)

skolinimosi išlaidos (25I straipsnis).

Įmonė negali taikyti šių išimčių kitiems straipsniams analogiškai.

Skolinimosi išlaidos

25I

Pirmą kartą standartus taikanti įmonė gali taikyti 23-ojo TAS „Skolinimosi išlaidos“, persvarstyto 2007 m., 27 ir 28 straipsnių pereinamąsias nuostatas. Šiuose straipsniuose nuorodos į įsigaliojimo datą turi būti suprantamos kaip 2009 m. sausio 1 d. arba perėjimo prie TFAS data, žiūrint kuri yra vėlesnė.

47G

Įmonė turi taikyti 13 straipsnio n punkto ir 25I straipsnio pataisas metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau. Jei įmonė pradeda taikyti 23-ąjį TAS ankstesniam laikotarpiui, šios pataisos irgi turi būti taikomos tam laikotarpiui.“

A2   1-ojo TAS „Finansinių ataskaitų pateikimas110 straipsnio paskutinis sakinys išbraukiamas.

A3   7-ojo TAS „Pinigų srautų ataskaitos“ 32 straipsnis keičiamas taip:

„32

Bendra per laikotarpį sumokėtų palūkanų suma atskleidžiama pinigų srautų ataskaitoje, nepaisant to, ar ji buvo pripažinta sąnaudomis pelno (nuostolių) ataskaitoje, ar kapitalizuota pagal 23-ąjį TAS „Skolinimosi išlaidos“.“

A4   11-ojo TAS „Statybos sutartys“ 18 straipsnio paskutinis sakinys keičiamas taip:

„18

Išlaidoms, kurios gali būti priskirtos sutarčių veiklai apskritai ir konkrečioms sutartims, priskiriamos ir skolinimosi išlaidos.“

A5   16-ojo TAS „Nekilnojamasis turtas, įranga ir įrengimai“ 23 straipsnis keičiamas taip:

„23

Nekilnojamojo turto, įrangos ir įrengimų savikaina yra piniginės kainos ekvivalentas pripažinimo dieną. Jei mokėjimas atidedamas laikui, kuris viršija įprastą kredito terminą, skirtumas tarp piniginės kainos ekvivalento ir bendros mokėjimo sumos pripažįstamas palūkanų sąnaudomis kredito laikotarpiu, išskyrus tuos atvejus, kai jis kapitalizuojamas pagal 23-ąjį TAS.“

A6   38-ojo TAS „Nematerialusis turtas“ 32 straipsnis keičiamas taip:

„32

Jei mokėjimas už nematerialųjį turtą atidedamas laikui, kuris viršija įprastą kredito terminą, jo įsigijimo vertė yra piniginės kainos ekvivalentas. Skirtumas tarp šios sumos ir visų mokėjimų sumos pripažįstamas kaip palūkanų išlaidos per kredito laikotarpį, išskyrus tuos atvejus, kai jis kapitalizuotas pagal 23-ąjį TAS „Skolinimosi išlaidos“.“

A7   TFAAK 1-ojo aiškinimo „Prisiimtų nutraukimo, atnaujinimo ir panašių įsipareigojimų pokyčiai“ 8 straipsnis keičiamas taip:

„8

Periodiškas diskonto padengimas yra pripažįstamas pelno (nuostolių) ataskaitoje kaip finansinės sąnaudos tuo metu, kai jis taikomas. Kapitalizavimas pagal 23-ąjį TAS neleidžiamas.“


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1261/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 2-uoju tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu (TFAS)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.

(2)

2008 m. sausio 17 d. Tarptautinių apskaitos standartų valdyba (TASV) paskelbė 2-ojo tarptautinio finansinės atskaitomybės standarto (TFAS) „Mokėjimas akcijomis“ pakeitimus (toliau – 2-ojo TFAS pakeitimai). 2-ojo TFAS pakeitimuose patikslinama, kas yra teisių suteikimo sąlygos, kaip apskaityti kitas nei teisių suteikimo sąlygas ir ūkio subjekto ar sutarties šalies susitarimo dėl mokėjimo akcijomis atšaukimą.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad 2-ojo TFAS pakeitimai atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė EFAPG nuomonę dėl pakeitimų tvirtinimo ir Europos Komisiją informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objektyvi.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede 2-asis tarptautinis finansinės atskaitomybės standartas (TFAS) „Mokėjimas akcijomis“ iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priede pateiktus 2-ojo TFAS „Mokėjimas akcijomis“ pakeitimus (toliau – 2-ojo TFAS pakeitimai).

2 straipsnis

Visos įmonės šio reglamento priede pateiktus 2-ojo TFAS pakeitimus taiko ne vėliau kaip nuo pirmųjų joms taikomų finansinių metų, prasidedančių po 2008 m. gruodžio 31 d., pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

(3)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI APSKAITOS STANDARTAI

2-asis TFAS

„2-ojo TFAS Mokėjimas akcijomis pakeitimai“

Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org

2-OJO TFAS

„Mokėjimas akcijomis“ pakeitimai

Šiame dokumente išdėstomi 2-ojo TFAS „Mokėjimas akcijomis“ pakeitimai. Pakeitimuose įforminami pasiūlymai, pateikti pasiūlytų 2-ojo TFAS pakeitimų diskusijų projekte „Teisių suteikimo sąlygos ir atšaukimai“, paskelbtame 2006 m. vasarį.

Ūkio subjektai šiuos pakeitimus turi taikyti visiems metinių laikotarpių, prasidedančių 2009 m. sausio 1 d. ar vėliau, mokėjimams akcijomis, kuriems taikomas 2-asis TFAS. Leidžiama taikyti anksčiau.

KITOS NEI TEISIŲ SUTEIKIMO SĄLYGOS

Po standarto 21 straipsnio įtraukiama antraštė ir 21A straipsnis, kaip nurodyta toliau.

Kitų nei teisių suteikimo sąlygų traktavimas

21A.

Taip pat ūkio subjektas turi atsižvelgti į visas kitas nei teisių suteikimo sąlygas, įvertindamas suteiktų nuosavybės priemonių tikrąją vertę. Taigi, suteiktoms nuosavybės priemonėms, kuriose numatytos kitos nei teisių suteikimo sąlygos, ūkio subjektas turi pripažinti prekes ar paslaugas, gautas iš sutarties šalies, tiek, kiek yra įvykdytos visos teisių suteikimo sąlygos, kurios nėra rinkos sąlygos (pvz., gautas paslaugas iš darbuotojo, teikusio savo paslaugas per nustatytą paslaugų teikimo laikotarpį), neatsižvelgiant į tai, ar minėtos kitos nei teisių suteikimo sąlygos buvo įvykdytos.

ATŠAUKIMAI

Standarto 28 straipsnis taisomas, kaip nurodyta toliau.

„28

Jeigu nuosavybės priemonių suteikimas atšaukiamas arba padengiamas per teisių suteikimo laikotarpį (kitaip, negu suteikimo atšaukimas konfiskuojant, jei nevykdomos teisių suteikimo sąlygos)…“

Standarto 28 straipsnio b punktas taisomas, kaip nurodyta toliau.

„28

b)

… Bet koks panašus perviršis turi būti pripažįstamas sąnaudomis. Visgi jei susitarime dėl mokėjimo akcijomis buvo įsipareigojimo komponentų, ūkio subjektas turi iš naujo įvertinti tikrąją įsipareigojimo vertę atšaukimo arba padengimo dieną. Bet koks mokėjimas, atliktas įsipareigojimo komponentui padengti, turi būti pateikiamas kaip įsipareigojimo apmokėjimas.“

Po standarto 28 straipsnio įtraukiamas 28A straipsnis, kaip nurodyta toliau.

„28A

Jei ūkio subjektas arba sutarties šalis gali pasirinkti, ar vykdyti kitas nei teisių suteikimo sąlygas, ūkio subjektas turi traktuoti ūkio subjekto arba sutarties šalies kitų nei teisių suteikimo sąlygų nevykdymą teisių suteikimo laikotarpiu kaip atšaukimą.“

ĮSIGALIOJIMO DATA

Įtraukiamas standarto 62 straipsnis, kaip nurodyta toliau.

„62

Ūkio subjektas toliau nurodytus pakeitimus turi taikyti retrospektyviai metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2009 m. sausio 1 d. ar vėliau:

a)

21A straipsnio reikalavimus dėl kitų nei teisių suteikimo sąlygų traktavimo;

b)

pataisytus „suteikti teisę“ ir „teisių suteikimo sąlygos“ apibrėžimus, pateikiamus A priede;

c)

28 ir 28A straipsnių pakeitimus, susijusius su atšaukimais.

Leidžiamas ankstesnis taikymas. Jei ūkio subjektas šiuos pakeitimus taiko laikotarpiui, prasidedančiam anksčiau nei 2009 m. sausio 1 d., jis turi atskleisti šį faktą.“

APIBRĖŽIMAI

A priede „suteikti teisę“ ir „teisių suteikimo sąlygos“ apibrėžimai taisomi, kaip nurodyta toliau.

„suteikti teisę

Įgyti teisę. Pagal susitarimą dėl mokėjimo akcijomis sutarties šalies teisė gauti pinigus, kitą turtą ar ūkio subjekto nuosavybės priemones suteikiama, kai sutarties šalies teisė nebepriklauso nuo jokių teisių suteikimo sąlygų įvykdymo.

teisių suteikimo sąlygos

Sąlygos, nustatančios, ar ūkio subjektas gauna paslaugas, kurios suteikia sutarties šaliai teisę gauti pinigus, kitą turtą ar ūkio subjekto nuosavybės priemones, remiantis susitarimu dėl mokėjimo akcijomis. Teisių suteikimo sąlygos yra paslaugų teikimo sąlygos arba veiklos sąlygos. Paslaugų teikimo sąlygos įpareigoja sutarties šalį teikti paslaugas nurodytą laikotarpį. Veiklos sąlygos įpareigoja sutarties šalį teikti paslaugas nurodytą laikotarpį ir pasiekti nurodytus veiklos rezultatus (pvz., nurodytą ūkio subjekto pelno padidėjimą per konkretų laikotarpį). Veiklos sąlygos gali apimti rinkos sąlygas.“


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/21


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1262/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 13-uoju aiškinimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai apskaitos standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.

(2)

2007 m. liepos 5 d. Tarptautinis finansinės atskaitomybės aiškinimo komitetas (TFAAK) paskelbė TFAAK 13-ąjį aiškinimą „Klientų lojalumo programos“ (toliau – TFAAK 13-asis aiškinimas). TFAAK 13-ajame aiškinime panaikinami nenuoseklumai, susiję su apskaitos tvarka, kurią taikant apskaitomos nemokamos ar su nuolaida parduodamos prekės ar paslaugos, teikiamos pagal klientų lojalumo programas, kurias įmonės naudoja, kad suteiktų savo klientams taškų, mylių ar kitokių kreditų jiems perkant prekes ar paslaugas.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad TFAAK 13-asis aiškinimas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė EFAPG nuomonę dėl aiškinimo tvirtinimo ir Europos Komisiją informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objektyvi.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede įterpiamas Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 13-asis aiškinimas „Klientų lojalumo programos“, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės šio reglamento priede pateiktą TFAAK 13-ąjį aiškinimą taiko ne vėliau kaip nuo pirmųjų joms taikomų finansinių metų, prasidedančių po 2008 m. gruodžio 31 d., pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

(3)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI

TFAAK 13-asis aiškinimas

TFAAK 13-asis aiškinimas Klientų lojalumo programos

Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org

13 TFAAK AIŠKINIMAS

Klientų lojalumo programos

NUORODOS

8-asis TAS Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos

18-asis TAS Pajamos

37-asis TAS Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1.

Įmonės klientų lojalumo programas naudoja, kad paskatintų klientus pirkti savo prekes ar paslaugas. Jei klientas perka prekių arba paslaugų, įmonė suteikia klientui lojalumo taškų (dažnai vadinamų tiesiog taškais). Klientas gali iškeisti lojalumo taškus į prizus, pvz., nemokamas arba su nuolaida parduodamas prekes ar paslaugas.

2.

Programos taikomos įvairiais būdais. Iš klientų gali būti reikalaujama sukaupti nustatytą mažiausią lojalumo taškų skaičių ar vertę, ir tik tada leidžiama juos iškeisti. Lojalumo taškai gali būti susieti su atskirais pirkiniais, pirkinių grupėmis ar su nustatytą laikotarpį pasikartojančiais pirkimo įpročiais. Įmonė gali pati vykdyti klientų lojalumo programą arba dalyvauti trečiosios šalies vykdomoje programoje. Siūlomi prizai gali būti pačios įmonės tiekiamos prekės ar paslaugos ir (arba) teisės kreiptis dėl prekių ar paslaugų į trečiąją šalį.

TAIKYMAS

3.

Šis aiškinimas taikomas klientų lojalumo taškams, kuriuos:

a)

įmonė suteikia savo klientams kaip pardavimo sandorio, t. y. prekių pardavimo, paslaugų teikimo arba kliento naudojimosi įmonės turtu, dalį;

b)

įvykdęs visas papildomas nustatytas sąlygas, klientas gali ateityje iškeisti į nemokamas ar su nuolaida parduodamas prekes ar paslaugas.

Aiškinimas skirtas įmonės, kuri suteikia lojalumo taškus savo klientams, apskaitai.

KLAUSIMAI

4.

Šiame aiškinime nagrinėjami klausimai:

a)

ar įmonės įsipareigojimas teikti nemokamas arba su nuolaida parduodamas prekes ar paslaugas („prizus“) ateityje turėtų būti pripažįstamas ir vertinamas:

i)

priskiriant tam tikrą iš pardavimo sandorių gauto ar gautino atlygio dalį lojalumo taškams ir atidedant pajamų pripažinimą (taikant 18-ojo TAS 13 straipsnį),

ii)

arba numatant apskaičiuotas ateities išlaidas prizams teikti (taikant 18-ojo TAS 19 straipsnį); ir

b)

jei atlygis priskiriamas lojalumo taškams:

i)

kiek taškams turėtų būti skiriama;

ii)

kada turėtų būti pripažįstamos pajamos;

iii)

jei prizus teikia trečioji šalis, kaip turėtų būti įvertinamos pajamos.

BENDRA NUOMONĖ

5.

Įmonė taiko 18-ojo TAS 13 straipsnį ir apskaito lojalumo taškus kaip atskirą pardavimo sandorio (-ių), už kurį (-iuos) jie suteikiami, komponentą („pradinis pardavimas“). Tikroji atlygio, kuris yra gautas arba gautinas pradinio pardavimo metu, vertė paskirstoma pagal lojalumo taškus ir kitus pardavimo komponentus.

6.

Lojalumo taškams priskirtas atlygis įvertinamas remiantis jų tikrąja verte, t. y. suma, už kurią lojalumo taškai galėtų būti realizuoti atskirai.

7.

Jei įmonė prizus teikia pati, ji lojalumo taškams priskirtą atlygį pripažįsta pajamomis tada, kai lojalumo taškai panaudojami, ir įmonė įvykdo savo įsipareigojimus teikti prizus. Pripažintų pajamų suma turi būti pagrįsta lojalumo taškų, kurie iškeisti į prizus, skaičiumi, atsižvelgiant į bendrą numatytų iškeisti taškų skaičių.

8.

Jei prizus teikia trečioji šalis, įmonė įvertina, ar lojalumo taškams priskirtą atlygį gauna ji pati (t. y. kaip pagrindinė sandorio šalis), ar trečiosios šalies vardu (t. y. kaip trečiosios šalies atstovas):

a)

Jei įmonė gauna atlygį trečiosios šalies vardu, ji:

i)

įvertina pajamas kaip savo sąskaitoje laikomą grynąją sumą, t. y. lojalumo taškams priskirto atlygio ir sumos, kuri mokama trečiajai šaliai už prizų teikimą, skirtumą;

ii)

pripažįsta šią grynąją sumą pajamomis, kai trečioji šalis įpareigojama teikti prizus ir turi teisę gauti už tai atlygį. Šie įvykiai gali įvykti tuojau pat suteikus lojalumo taškus, arba, jei klientas gali pasirinkti prašyti prizų iš įmonės arba iš trečiosios šalies, šie įvykiai gali įvykti tik tada, kai klientas pasirenka prašyti prizų iš trečiosios šalies.

b)

Jei atlygį gauna pati įmonė, ji įvertina savo pajamas kaip bendrą atlygį, priskirtą lojalumo taškams, ir pripažįsta pajamas, kai įvykdo įsipareigojimus dėl prizų.

9.

Jeigu bet kuriuo metu numatoma, kad neišvengiamos išlaidos, reikalingos įvykdyti su prizų teikimu susijusius įsipareigojimus, viršys gautą ir gautiną atlygį (t. y. atlygį, kuris buvo priskirtas lojalumo taškams pradinio pardavimo metu ir kuris dar nebuvo pripažintas pajamomis, ir visą papildomą atlygį, kuris bus gautas, kai klientas panaudos lojalumo taškus), įmonei sutartys bus nuostolingos. Įsipareigojimas pripažįstamas perviršiniu pagal 37-ąjį TAS. Poreikis pripažinti tokį įsipareigojimą galėtų atsirasti, jei numatomos prizų teikimo išlaidos didės, pavyzdžiui, jei įmonė persvarsto savo lūkesčius dėl lojalumo taškų, kurie bus panaudoti, skaičiaus.

ĮSIGALIOJIMO DATA IR PEREINAMASIS LAIKOTARPIS

10.

Įmonė taiko šį aiškinimą metiniams ataskaitiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2008 m. liepos 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau. Jeigu įmonė taiko aiškinimą laikotarpiui, kuris prasideda anksčiau nei 2008 m. liepos 1 d., ji nurodo šį faktą.

11.

Apskaitos politikos pakeitimai turi būti paaiškinti pagal 8-ąjį TAS.

Priedas

Taikymo nurodymai

Šis priedas yra neatskiriama aiškinimo dalis.

Tikrosios lojalumo taškų vertės įvertinimas

1TN.

Bendros nuomonės 6 straipsnyje reikalaujama, kad lojalumo taškams priskirtas atlygis būtų apskaičiuojamas atsižvelgiant į jų tikrąją vertę, t. y. į sumą, už kurią lojalumo taškai galėtų būti realizuoti atskirai. Jei tikroji vertė nėra tiesiogiai nustatoma, ją reikia apskaičiuoti apytiksliai.

2TN.

Įmonė gali apytiksliai apskaičiuoti lojalumo taškų tikrąją vertę pagal prizų, į kuriuos taškai galėtų būti iškeičiami, tikrąją vertę. Šių prizų tikroji vertė būtų sumažinta, atsižvelgiant į:

a)

prizų, kurie būtų siūlomi klientams, dar negavusiems lojalumo taškų pirminio pardavimo metu, tikrąją vertę; ir

b)

lojalumo taškų, kurių tikimasi, kad klientai nepanaudos, dalį.

Jei klientai gali pasirinkti iš įvairių prizų, tikroji lojalumo taškų vertė atspindės įvairių galimų prizų tikrąsias vertes proporcingai tikėtinam kiekvieno prizo pasirinkimo dažnumui.

3TN.

Kai kuriomis aplinkybėmis gali būti taikomi kiti vertinimo metodai. Pavyzdžiui, jei prizus teiks trečioji šalis, o įmonė mokės trečiajai šaliai už kiekvieną suteiktą lojalumo tašką, įmonė galėtų apskaičiuoti tikrąją lojalumo taškų vertę pagal sumą, kurią moka trečiajai šaliai, pridėdama pagrįstą pelno maržą. Renkantis ir taikant vertinimo metodą, reikia nuspręsti, koks metodas atitinka bendros nuomonės 6 straipsnio reikalavimus ir labiausiai tinka esamoms aplinkybėms.


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1263/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 14-uoju aiškinimu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (1), ypač į jo 3 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1126/2008 (2) priimti tam tikri tarptautiniai standartai ir aiškinimai, galioję 2008 m. spalio 15 d.

(2)

2007 m. liepos 5 d. Tarptautinis finansinės atskaitomybės aiškinimo komitetas (TFAAK) paskelbė TFAAK 14-ąjį aiškinimą „19-asis TAS. Nustatytų išmokų turto apribojimas, minimalūs finansavimo reikalavimai ir jų sąveika“ (toliau – TFAAK 14-asis aiškinimas). TFAAK 14-ajame aiškinime patikslinamos 19-ojo tarptautinio apskaitos standarto nuostatos dėl nustatytų išmokų turto, susijusio su nustatytų išmokų planais po išėjimo į pensiją, vertinimo, kai nustatyti minimalūs finansavimo reikalavimai. Nustatytų išmokų turtas – perviršis, kuriuo plane numatyto turto tikroji vertė viršija nustatytų išmokų įsipareigojimo dabartinę vertę. 19-ajame TAS jis vertinamas tik pagal ekonominės naudos, gaunamos iš plano grąžinamų lėšų arba būsimų plano įmokų sumažinimo forma, dabartinę vertę, kuriai poveikį gali daryti minimalūs finansavimo reikalavimai.

(3)

Pasikonsultavus su Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) techninių ekspertų grupe (TEG) patvirtinama, kad TFAAK 14-asis aiškinimas atitinka Reglamento (EB) Nr. 1606/2002 3 straipsnio 2 dalyje išdėstytus techninius priėmimo kriterijus. Pagal 2006 m. liepos 14 d. Komisijos sprendimą 2006/505/EB, įsteigiantį Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupę, kuri konsultuotų Komisiją Europos finansinės atskaitomybės patariamosios grupės (EFAPG) nuomonių objektyvumo ir neutralumo klausimais (3), Nuomonės apie apskaitos standartus vertinimo grupė apsvarstė EFAPG nuomonę dėl aiškinimo tvirtinimo ir Europos Komisiją informavo, kad ta nuomonė gerai subalansuota ir objektyvi.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Apskaitos reguliavimo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1126/2008 priede Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 14-asis aiškinimas „19-asis TAS. Nustatytų išmokų turto apribojimas, minimalūs finansavimo reikalavimai ir jų sąveika“ įterpiamas, kaip nustatyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Visos įmonės šio reglamento priede pateiktą TFAAK 14-ąjį aiškinimą taiko ne vėliau kaip nuo pirmųjų joms taikomų finansinių metų, prasidedančių po 2008 m. gruodžio 31 d., pradžios.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  OL L 243, 2002 9 11, p. 1.

(2)  OL L 320, 2008 11 29, p. 1.

(3)  OL L 199, 2006 7 21, p. 33.


PRIEDAS

TARPTAUTINIAI FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTAI

TFAAK 14-asis aiškinimas

„TFAAK 14-asis aiškinimas 19-asis TAS. Nustatytų išmokų turto apribojimas, minimalūs finansavimo reikalavimai ir jų sąveika“

Galima platinti Europos ekonominėje erdvėje. Visos už Europos ekonominės erdvės ribų esančios teisės, išskyrus teises platinti asmeniniam ar kitam teisingam naudojimui, saugomos. Išsamesnės informacijos galima rasti TASV tinklalapyje www.iasb.org

14 TFAAK AIŠKINIMAS

19 TAS. Apibrėžtų išmokų turto apribojimas, minimalūs finansavimo reikalavimai ir jų sąveika

NUORODOS

1 TAS Finansinių ataskaitų pateikimas

8 TAS Apskaitos politika, apskaitinių įvertinimų keitimas ir klaidos

19 TAS Išmokos darbuotojams

37 TAS Atidėjiniai, neapibrėžtieji įsipareigojimai ir neapibrėžtasis turtas

PAGRINDINĖ INFORMACIJA

1.

19 TAS 58 paragrafe apibrėžtų išmokų turto įvertinimas apribojamas iki „ekonominės naudos, gaunamos iš plano grąžinamų lėšų arba būsimųjų plano įmokų sumažinimo forma, dabartinės vertės“, nepripažinto pelno ir nuostolių. Kilo klausimų dėl to, kada grąžinamos lėšos arba būsimųjų įmokų sumažinimas turėtų būti laikomas galimu, visų pirma esant minimaliam finansavimo reikalavimui.

2.

Minimalūs finansavimo reikalavimai taikomi daugelyje šalių, kad būtų padidintas sutartų išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, mokėjimo patikimumas išmokų darbuotojams plano dalyviams. Tokie reikalavimai paprastai nustato minimalią įmokų sumą ar lygį, kuris turi būti išlaikomas nustatytą plano laikotarpį. Todėl minimalus finansavimo reikalavimas gali apriboti įmonės galimybę sumažinti būsimąsias įmokas.

3.

Be to, apibrėžtų išmokų turto įvertinimo apribojimas gali lemti, kad minimalus finansavimo reikalavimas bus nuostolingas. Paprastai reikalavimas mokėti plano įmokas nedarytų poveikio apibrėžtų išmokų turto ar įsipareigojimo įvertinimui. Taip yra todėl, kad įmokėtos įmokos taps plano turtu, ir papildomas grynasis įsipareigojimas bus lygus nuliui. Tačiau jei reikiamos įmokos nebus pasiekiamos įmonei po to, kai jos įmokamos, dėl minimalaus finansavimo reikalavimo gali atsirasti įsipareigojimas.

TAIKYMAS

4.

Šis aiškinimas taikomas visoms apibrėžtoms išmokoms, mokamoms pasibaigus tarnybos laikui, ir kitoms ilgalaikėms apibrėžtoms darbuotojams mokamoms išmokoms.

5.

Šiame aiškinime minimalūs finansavimo reikalavimai yra bet kokie reikalavimai finansuoti išmokų, mokamų pasibaigus tarnybos laikui, arba kitokių ilgalaikių apibrėžtų išmokų planą.

KLAUSIMAI

6.

Šiame aiškinime nagrinėjami klausimai:

a)

kada lėšų grąžinimas arba būsimųjų įmokų sumažinimas turėtų būti laikomas galimu pagal 19 TAS 58 paragrafą;

b)

kaip minimalus finansavimo reikalavimas galėtų paveikti būsimųjų įmokų sumažinimo galimybę;

c)

kada dėl minimalaus finansavimo reikalavimo galėtų atsirasti įsipareigojimas.

BENDRA NUOMONĖ

Lėšų grąžinimo arba būsimųjų įmokų sumažinimo galimybė

7.

Įmonė nustato lėšų grąžinimo arba būsimųjų įmokų sumažinimo galimybes pagal plano terminus bei sąlygas ir visus valstybės, kurios jurisdikcijai priklauso planas, teisės aktų reikalavimus.

8.

Ekonominė nauda lėšų grąžinimo ar būsimųjų įmokų sumažinimo forma gaunama, jei įmonė gali ją realizuoti tam tikru plano vykdymo metu arba įvykdžiusi plano įsipareigojimus. Visų pirma, tokia ekonominė nauda gali būti gaunama, net jei balanso datą iš karto ir nerealizuojama.

9.

Gaunama ekonominė nauda nepriklauso nuo to, kaip įmonė ketina naudoti perviršį. Įmonė nustato maksimalią ekonominę naudą, kuri gaunama dėl lėšų grąžinimo, būsimųjų įmokų sumažinimo ar abiejų šių priemonių derinio. Įmonė nepripažįsta ekonominės naudos, gaunamos iš lėšų grąžinimo ar būsimųjų įmokų sumažinimo derinio, remdamasi prielaidomis, kurios tarpusavyje yra nesuderinamos.

10.

Pagal 1 TAS balanso datą įmonė atskleidžia informaciją apie pagrindinius vertinimo neapibrėžtumo šaltinius, dėl kurių reikėtų atlikti reikšmingą grynojo balansinio turto ar įsipareigojimo balansinės vertės koregavimą. Todėl gali reikėti atskleisti visus dabartinio perviršio realizavimo apribojimus arba pagrindą, naudotą gaunamos ekonominės naudos dydžiui nustatyti.

Ekonominė nauda, gaunama lėšų grąžinimo forma

Teisė į lėšų grąžinimą

11.

Įmonė gali susigrąžinti lėšas tik tuo atveju, jei ji turi besąlygišką teisę į lėšų grąžinimą:

a)

plano vykdymo metu, nelaikant, kad plano įsipareigojimai turi būti įvykdyti tam, kad būtų galima susigrąžinti lėšas (pvz., kai kuriose jurisdikcijose įmonė gali turėti teisę į lėšų grąžinimą plano vykdymo metu neatsižvelgiant į tai, ar įvykdyti plano įsipareigojimai),

b)

arba laikant, kad plano įsipareigojimai bus laipsniškai vykdomi tam tikrą laiką, kol visi nariai pasitrauks iš plano,

c)

arba laikant, kad visi plano įsipareigojimai bus įvykdyti vienu kartu (t. y. kaip plano užbaigimas).

Besąlygiška teisė į lėšų grąžinimą gali nepriklausyti nuo plano finansavimo lygio balanso datą.

12.

Jeigu įmonės teisė į perteklinių lėšų grąžinimą priklauso nuo vieno ar kelių neapibrėžtų, įmonės nevisiškai kontroliuojamų ateities įvykių buvimo arba nebuvimo, tai įmonė neturi besąlygiškos teisės ir neturi pripažinti turto.

13.

Įmonė įvertina susigrąžinant lėšas gaunamą ekonominę naudą perteklinių lėšų, kurias ji turi teisę gauti kaip grąžinamas lėšas, atėmus visas susijusias išlaidas, suma balanso datą (tikroji plano turto vertė atėmus dabartinę apibrėžtų išmokų prievolės vertę). Pavyzdžiui, jei grąžinamoms lėšoms būtų taikomas ne tik pajamų mokestis, įmonė turėtų apskaičiuoti grynosios grąžinamos sumos dydį atėmus mokesčius.

14.

Vertindama gaunamą grąžinamų lėšų sumą, kai planas baigiamas vykdyti (11 paragrafo c punktas), įmonė įtraukia plano įsipareigojimų vykdymo ir lėšų grąžinimo išlaidas. Pavyzdžiui, įmonė išskaičiuoja mokesčius už profesines paslaugas, jeigu jie sumokėti pagal planą, o ne iš įmonės lėšų, ir išlaidas visoms draudimo premijoms, kurių gali prireikti norint užtikrinti įsipareigojimų įvykdymą užbaigiant planą.

15.

Jei grąžinamų lėšų suma apskaičiuojama kaip visa perviršio suma arba jos dalis, bet ne kaip nustatyta suma, įmonė pinigų vertės atžvilgiu ateityje neturi atlikti jokių koregavimų, net jei lėšos bus grąžinamos tik ateityje.

Ekonominė nauda, gaunama sumažinus įmokas

16.

Jei nėra minimalaus finansavimo reikalavimo, įmonė įvertina ekonominę naudą, gaunamą dėl būsimųjų įmokų sumažinimo, mažesniąja iš šių sumų:

a)

plano perviršio suma;

b)

dabartine įmonės ateities paslaugų savikaina, t. y. atėmus visas ateities išlaidų dalis, kurias padengs darbuotojai kiekvienais metais per trumpesnį iš šių dviejų laikotarpių: numatytą plano vykdymo laiką ir numatytą įmonės gyvavimo laiką.

17.

Įmonė nustato ateities paslaugų savikainą remdamasi prielaidomis, kurios suderinamos su prielaidomis, taikytomis nustatant apibrėžtų išmokų prievolę, ir su situacija, kuri yra balanso datą, kaip nustatyta 19 TAS. Todėl įmonė ateityje nenumato keisti pagal planą mokamų išmokų, kol planas nebus pakeistas, ir laiko, kad ateityje turės pastovią darbo jėgą, nebent įmonė aiškiai įsipareigojo balanso datą sumažinti darbuotojų, kuriems taikomas planas, skaičių. Pastaruoju atveju į prielaidą įtraukiamas darbo jėgos sumažinimas ateityje. Dabartinę ateities paslaugų savikainą įmonė nustato taikydama tokią pačią diskonto normą, kokia taikoma skaičiuojant apibrėžtų išmokų prievolę balanso datą.

Minimalaus finansavimo reikalavimo poveikis ekonominei naudai, gaunamai sumažinus būsimąsias įmokas

18.

Nustatytą datą įmonė išanalizuoja bet kokį minimalų finansavimo reikalavimą, susijusį su įmokomis, kurios reikalingos norint padengti: a) bet kokius esamus praeities paslaugų trūkumus minimaliu finansavimu ir b) būsimą naudos kaupimą.

19.

Įmokos, skirtos padengti bet kokį esamą minimalaus finansavimo trūkumą, atsižvelgiant į jau gautas paslaugas, nedaro įtakos būsimosioms įmokoms už ateities paslaugas. Dėl jų gali atsirasti įsipareigojimas pagal 23–26 paragrafus.

20.

Jei minimalus finansavimo reikalavimas taikomas įmokoms, susijusioms su būsimu naudos kaupimu, įmonė gali įvertinti ekonominę naudą, gaunamą sumažinus būsimąsias įmokas:

a)

kiekvienais metais apskaičiuotos ateities paslaugų savikainos pagal 16 ir 17 paragrafus dabartine verte, atėmus

b)

apskaičiuotas minimalias finansavimo įmokas, kurios reikalingos atsižvelgiant į būsimą naudos kaupimą tais metais.

21.

Įmonė apskaičiuoja minimalias būsimąsias finansavimo įmokas, kurios reikalingos atsižvelgiant į būsimą naudos kaupimą ir atsižvelgiant į bet kokio esamo perviršio poveikį minimaliems finansavimo reikalavimams. Įmonė taiko prielaidas, kurios būtinos pagal minimalų finansavimo reikalavimą, o dėl visų veiksnių, kurie nenustatyti pagal minimalaus finansavimo reikalavimą, prielaidas, suderintas su prielaidomis, naudotomis apibrėžtų išmokų prievolei nustatyti, ir suderintas su situacija, kuri yra balanso datą, kaip nustatyta 19 TAS. Į skaičiavimą įtraukiami visi numatyti pakeitimai, atsirandantys įmonei mokant minimalias įmokas. Tačiau į skaičiavimą neįtraukiamas numatytų minimalaus finansavimo reikalavimo terminų ir sąlygų pakeitimų, kurie iš esmės nėra priimti arba įteisinti sutartimi balanso datą, poveikis.

22.

Jei minimalios būsimosios finansavimo įmokos, reikalingos atsižvelgiant į būsimą naudos kaupimą, viršija ateities paslaugų savikainą pagal 19 TAS bet kuriais nurodytais metais, dabartinė to pertekliaus vertė sumažina turto, kurį galima gauti sumažinus būsimąsias įmokas balanso datą, sumą. Tačiau turto vertės suma, kurią galima gauti sumažinus būsimąsias įmokas, niekada negali būti mažesnė už nulį.

Kada minimalus finansavimo reikalavimas gali tapti įsipareigojimo priežastimi

23.

Jeigu įmonė turi įsipareigojimą pagal minimalų finansavimo reikalavimą mokėti įmokas, kad padengtų esamą jau gautų paslaugų minimalaus finansavimo trūkumą, įmonė nustato, ar mokėtinos įmokos ateityje galės būti grąžinamos ar sumažinamos po to, kai jos įmokamos pagal planą.

24.

Jei pagal planą mokėtinomis įmokomis nebus galima naudotis po to, kai jos bus įmokėtos, įmonė pripažįsta įsipareigojimą, kai atsiranda prievolė. Įsipareigojimo suma sumažinamas apibrėžtų išmokų turtas arba padidinami apibrėžtų išmokų įsipareigojimai taip, kad nebūtų numatomas pelnas ar nuostolis taikant 19 TAS 58 paragrafą, kai įmokamos įmokos.

25.

Prieš nustatydama įsipareigojimą pagal 24 paragrafą, įmonė taiko 19 TAS 58A paragrafą.

26.

Įsipareigojimas, susijęs su minimaliu finansavimo reikalavimu, ir bet koks vėlesnis pakartotinis to įsipareigojimo įvertinimas nedelsiant pripažįstamas vadovaujantis įmonės priimta apribojimo pagal 19 TAS 58 paragrafą poveikio pripažinimo politika vertinant apibrėžtų išmokų turtą. Visų pirma:

a)

įmonė, kuri pripažįsta 58 paragrafe nurodyto apribojimo poveikį pelno ar nuostolio ataskaitoje pagal 19 TAS 61 paragrafo g punktą, turi nedelsdama koreguoti pelno ar nuostolio ataskaitą;

b)

įmonė, kuri pripažįsta 58 paragrafe nurodyto apribojimo poveikį pripažintų pajamų ir sąnaudų ataskaitoje pagal 19 TAS 93C paragrafą, turi nedelsdama koreguoti pripažintų pajamų ir sąnaudų ataskaitą.

ĮSIGALIOJIMO DATA

27.

Įmonė šį aiškinimą taiko metiniams laikotarpiams, prasidedantiems 2008 m. sausio 1 d. arba vėliau. Leidžiama taikyti anksčiau.

PEREINAMASIS LAIKOTARPIS

28.

Įmonė šį aiškinimą taiko nuo pirmojo laikotarpio, nurodyto pirmose finansinėse ataskaitose, kurioms taikomas šis aiškinimas, pradžios. Įmonė pripažįsta bet kokį nepaskirstytojo pelno pradinį koregavimą, kuris atliekamas taikant šį aiškinimą, to laikotarpio pradžioje.


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1264/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

kuriuo nustatomas standartinis ūkių apskaitos duomenų tinklo mokestis už 2009 ataskaitinių metų ūkio pelno ataskaitą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą Nr. 79/65/EEB, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (1),

atsižvelgdama į 1983 m. liepos 13 d. Komisijos reglamentą (EEB) Nr. 1915/83 dėl tam tikrų išsamių apskaitos tvarkymo įgyvendinimo taisyklių, siekiant nustatyti žemės ūkio valdų pajamas (2), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EEB) Nr. 1915/83 5 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad Komisija valstybėms narėms sumoka standartinį mokestį už kiekvieną tinkamai užpildytą ūkio ataskaitą, atsiųstą per to reglamento 3 straipsnyje nurodytą laikotarpį.

(2)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1453/2007 (3) nustatytas standartinis 2008 ataskaitinių metų mokestis yra 151 EUR už kiekvieną ūkio pelno ataskaitą. Dėl kainų tendencijų ir jų poveikio ūkio pelno ataskaitos užpildymo išlaidoms mokestį būtina patikslinti.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1915/83 5 straipsnio 1 dalyje numatytas standartinis mokestis yra 155 EUR.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 ataskaitinių metų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65.

(2)  OL L 190, 1983 7 14, p. 25.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 68.


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1265/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1859/82 dėl respondentinių valdų atrankos žemės ūkio valdų pajamoms nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1965 m. birželio 15 d. Tarybos reglamentą 79/65/EEB, sukuriantį žemės ūkio valdų pajamų ir ūkinės veiklos apskaitos duomenų rinkimo tinklą Europos ekonominėje bendrijoje (1), ypač į jo 4 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EEB) Nr. 1859/82 (2) 2 straipsniu valstybėms narėms nustatytas respondentinių valdų, kurioms taikytini ūkių apskaitos duomenų tinklo tyrimai, minimalus ekonominis dydis.

(2)

Ispanijoje dėl struktūrinių pokyčių sumažėjo mažesniųjų valdų skaičius ir jų bendras įnašas į visą žemės ūkio gamybą. Ūkiai, kurių ekonominis dydis mažesnis nei 4 EDV (435 307 ūkių), sudaro tik 4,04 % standartinio bendrojo pelno. Todėl svarbiausia žemės ūkio veiklos dalis ūkių apskaitos duomenų tinklo tyrimuose atsispindi mažiausių valdų į tyrimus neįtraukiant. Dėl to tyrimų apatinė riba nuo 2 EDV turėtų būti padidinta iki 4 EDV.

(3)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 1859/82 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendrijos ūkių apskaitos duomenų tinklo komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 1859/82 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

2008 ataskaitinių metų – 12 mėnesių iš eilės, prasidedančių tarp 2008 m. sausio 1 d. ir 2008 m. liepos 1 d. – ir vėlesnių ataskaitinių metų, europiniais dydžio vienetais (EDV) išreikštas minimalus ekonominis dydis, nurodytas Reglamento 79/65/EEB 4 straipsnyje, yra šis:

Belgijos – 16 EDV

Bulgarijos – 1 EDV

Čekijos – 4 EDV

Danijos – 8 EDV

Vokietijos – 16 EDV

Estijos – 2 EDV

Airijos – 2 EDV

Graikijos – 2 EDV

Ispanijos – 4 EDV

Prancūzijos – 8 EDV

Italijos – 4 EDV

Kipro – 2 EDV

Latvijos – 2 EDV

Lietuvos – 2 EDV

Liuksemburgo – 8 EDV

Vengrijos – 2 EDV

Maltos – 8 EDV

Nyderlandų – 16 EDV

Austrijos – 8 EDV

Lenkijos – 2 EDV

Portugalijos – 2 EDV

Rumunijos – 1 EDV

Slovėnijos – 2 EDV

Slovakijos – 8 EDV

Suomijos – 8 EDV

Švedijos – 8 EDV

Jungtinės Karalystės (išskyrus Šiaurės Airiją) – 16 EDV

Jungtinės Karalystės (tik Šiaurės Airijos) – 8 EDV.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 ataskaitinių metų.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL 109, 1965 6 23, p. 1859/65.

(2)  OL L 205, 1982 7 13, p. 5.


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1266/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, nustatantį išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantį reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 145 straipsnio c, j, k, l, m, n ir p punktus ir n punkto a papunktį,

kadangi:

(1)

2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo, iš dalies keičiančiu Reglamentus (EB) Nr. 1493/1999, (EB) Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 3/2008 ir panaikinančiu Reglamentus (EEB) Nr. 2392/86 bei (EB) Nr. 1493/1999 (2) visų pirma nustatyta parama vynininkystės sektoriaus perplanavimui ir konversijai, neprinokusių vynuogių derliaus nuėmimui ir vynmedžių išnaikinimui. Jame taip pat numatyta, kad ūkininkai, gaunantys išmokas pagal tas priemones privalo atitikti kompleksinio paramos susiejimo įpareigojimus, nurodytus Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 3–7 straipsniuose. Todėl tiems ūkininkams turėtų būti taikomos Komisijos reglamente (EB) Nr. 796/2004 (3) numatytos išsamios kompleksinio paramos susiejimo taisyklės. Todėl turėtų būti pakeistas to reglamento pavadinimas.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsniais įvedami su paramos teikimu vyno sektoriuje susiję įpareigojimai, kurie turėtų būti taikomi nustatytą laikotarpį nuo paramos išmokėjimo. Turėtų būti patikslinta tų įpareigojimų taikymo pradžia.

(3)

Kad būtų galima taikyti kompleksinio paramos susiejimo įpareigojimus, ūkininkas turėtų deklaruoti visą ūkio plotą. Todėl ūkininkai, kurie kreipiasi tik dėl paramos priemonių, kurioms pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsnius taikomas kompleksinis paramos susiejimas ir dėl jokių kitų tiesioginių išmokų, turėtų būti įpareigoti kasmet bendrosios paraiškos formoje deklaruoti visą savo žemės ūkio paskirties plotą, išskyrus atvejus, kai kompetentingos institucijos šią informaciją jau turi.

(4)

Tiesiogines išmokas gaunantiems ūkininkams galiojančios nuostatos dėl visų žemės ūkio paskirties plotų nedeklaravimo ir vėlesnio paraiškų teikimo, netaikomos ūkininkams, prašantiems paramos priemonių pagal vyno sektoriaus reformą. Būtina įgyvendinti nuostatas, pagal kurias ūkininkai, prašantys paramos priemonių pagal vyno sektoriaus reformą, pateiktų bendrąją paraiškos formą ir deklaruotų visus savo žemės ūkio paskirties plotus. Todėl jeigu pagalbos pagal vyno sektoriaus reformą gavėjas nesilaiko nuostatos pateikti bendrąją paraiškos formą arba nedeklaruoja visų savo žemės ūkio paskirties plotų, išmokos turėtų būti sumažintos.

(5)

Ūkininkams, kuriems pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsnius taikomas kompleksinis paramos susiejimas vyno sektoriuje, turėtų būti nustatytas mažiausias dėl kompleksinio paramos susiejimo įpareigojimo laikymosi tikrintinų subjektų skaičius. Atsižvelgiant į dabartines kompleksinio paramos susiejimo taisykles, nustatytas mažiausias tikrintinų subjektų skaičius turėtų būti 1 % susijusių ūkininkų.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad, taikant Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsnius, Reglamente (EB) Nr. 796/2004 numatytų įpareigojimų laikymasis būtų kontroliuojamas tinkamai, iš ūkininkų, kuriems taikomi minėti straipsniaij turėtų būti sudaryta kontrolinė imtis.

(7)

Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 paaiškinamos taisyklės, kuriomis reglamentuojama kompleksinio paramos susiejimo įsipareigojimų įgyvendinimo atsakomybė, ypač žemės perkėlimo tais kalendoriniais metais atveju. Šios taisyklės taip pat turėtų būti taikomos ūkininkams, kurie kasmet pateikia paraiškas paramai gauti pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11, 12 ir 98 straipsnius.

(8)

Taisyklės dėl neatitikimo atveju taikomo sumažinimo taip pat turėtų būti taikomos Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11, 12 ir 98 straipsniuose numatytoms išmokoms, gautoms tais kalendoriniais metais, kuriais tokie neatitikimai nustatyti. Tais atvejais, kai vyno sektoriui numatytos paramos priemonės neteikiamos kasmet, turėtų būti numatyta konkreti nuostata, skirta apskaičiuoti sumažinimo sumai. Joje turėtų būti atsižvelgta į metų, kuriais buvo taikomi kompleksinio paramos susiejimo įpareigojimai, skaičių.

(9)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 796/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 796/2004 iš dalies keičiamas taip:

1)

Reglamento (EB) Nr. 796/2004 pavadinimas pakeičiamas taip:

2)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiuo reglamentu nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 II antraštinėje dalyje numatyto kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos (toliau – integruota sistema), įgyvendinimo taisyklės ir išsamios kompleksinio paramos susiejimo, numatyto Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 (4) 20 ir 103 straipsniuose, įgyvendinimo taisyklės. Juo nepažeidžiamos konkrečios atskiroms pagalbos schemoms skirti reglamentų nuostatos.

3)

2 straipsnyje po pirmos pastraipos įterpiama tokia pastraipa:

„Taikant kompleksinio paramos susiejimo įpareigojimus, apibrėžtus Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsniuose, „nuo mokėjimo“ reiškia nuo metų, einančių po kalendorinių metų, kuriais buvo pirmą kartą sumokėta, sausio 1 d.“

4)

11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Besikreipiantis dėl pagalbos pagal bet kurią su plotu susijusią pagalbos schemą ūkininkas per metus gali pateikti tiktai vieną paraišką.

Ūkininkas, kuris kreipiasi ne dėl su plotu susijusios pagalbos schemos, o dėl pagalbos pagal kitokią Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 I priede nurodytą pagalbos schemą arba paramai pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11, 12 ir 98 straipsnius gauti, paduoda bendrosios paraiškos formą, jei jie turi Reglamento (EB) Nr. 795/2004 2 straipsnio a punkte apibrėžtų žemės ūkio paskirties žemės plotų, bendrosios paraiškos formoje jis išvardija šiuos plotus pagal 14 straipsnį.

Ūkininkas, kuriam taikomi tik Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsniuose numatyti kompleksinio paramos susiejimo įpareigojimai, kiekvienais kalendoriniais metais, kuriais minėti įpareigojimai taikomi, pateikia bendrosios paraiškos formą.

Tačiau valstybės narės gali atleisti ūkininkus nuo antroje ir trečioje pastraipoje numatytų įpareigojimų, jei atitinkama informacija kompetentingoms institucijoms yra žinoma iš kitų administravimo ir kontrolės sistemų, garantuojančių suderinamumą su integruota sistema pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 26 straipsnį.“

5)

14 straipsnio 1a dalis papildoma šia pastraipa:

„Jei ūkininkui pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsnius taikomi kompleksinio paramos susiejimo įpareigojimai, pirmoji pastraipa taip pat taikoma to reglamento 11, 12 ir 98 straipsniuose numatytoms išmokoms. Išmokos sumažinimo procentinis dydis taikomas visai išmokėtinai sumai, padalytai iš metų skaičiaus, nurodyto to reglamento 20 ir 103 straipsniuose.“

6)

44 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa papildoma antru sakiniu:

„Kompetentinga kontrolės institucija taip pat tikrina ne mažiau kaip 1 % visų ūkininkų, kuriems atitinkamais kalendoriniais metais pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2003 20 ir 103 straipsnius taikomi kompleksinio paramos susiejimo įpareigojimai, atitiktį konkretiems reikalavimams ir standartams, už kurių tikrinimą ta kompetentinga kontrolės institucija yra atsakinga.“

7)

45 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Nepažeisdama 44 straipsnio 1 dalies valstybė narė gali nuspręsti tai pačiai rizikos analizei atrinkti ūkininkus, gaunančius tiesiogines išmokas, ir ūkininkus, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsniuose nurodyti kompleksinio paramos susiejimo įpareigojimai.“

b)

2 dalis papildoma antru sakiniu:

„Tačiau 44 straipsnio 1 dalies pirmos pastraipos antrame sakinyje nurodyta imtis atrenkama iš ūkininkų, kuriems atitinkamais kalendoriniais metais taikomi Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsniai.“

c)

3 dalies pirma pastraipa pakeičiama taip:

„3.   Nukrypstant nuo 2 dalies, pagal 44 straipsnį tikrintinų ūkininkų imtys gali būti atrinktos iš ūkininkų, kurie pagal paramos schemas teikia pagalbos paraiškas dėl tiesioginių išmokų, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 2 straipsnio d dalyje, iš ūkininkų, kuriems taikomi Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsniai ir kurie įpareigoti laikytis atitinkamų reikalavimų ar standartų.“

8)

65 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

Įterpiama ši dalis:

„2a.   Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 6 straipsnio 1 dalį taikant ūkininkams, kuriems taikomas kompleksinis paramos susiejimas pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsnius, Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 6 straipsnio 1 dalyje minimos paraiškos pateikimas pagalbai gauti reiškia, kad kasmet pateikiama bendroji paraiškos forma.“

b)

Straipsnis papildomas šia dalimi:

„5.   Išskyrus 72 straipsnyje nurodytus force majeure atvejus ir išimtines aplinkybes, jeigu ūkininkas, kuriam pagal Reglamento (EB) Nr. 479/2008 20 ir 103 straipsnius taikomi kompleksinio paramos susiejimo įpareigojimai, bendrosios paraiškos formos per šio reglamento 11 straipsnyje nurodytą laikotarpį nepateikia, parama sumažinama 1 % už kiekvieną darbo dieną. Parama gali būti sumažinta ne daugiau kaip 25 %. Paramos sumažinimas taikomas visai Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11, 12 ir 98 straipsniuose nurodytai išmokėtinai sumai, padalytai iš metų skaičiaus, nurodyto to reglamento 20 ir 103 straipsniuose.“

9)

66 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Mažinant Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11, 12 ir 98 straipsniuose numatytas išmokas, mažinimo procentinis dydis taikomas visai išmokėtinai sumai, padalytai iš metų skaičiaus, nurodyto to reglamento 20 ir 103 straipsniuose.“

10)

67 straipsnio 1 dalis papildoma šia pastraipa:

„Mažinant Reglamento (EB) Nr. 479/2008 11, 12 ir 98 straipsniuose numatytas išmokas, mažinimo procentinis dydis taikomas visai išmokėtinai sumai, padalytai iš metų skaičiaus, nurodyto to reglamento 20 ir 103 straipsniuose.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.

(2)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(3)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18.

(4)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.“


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/37


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1267/2008

2008 m. gruodžio 12 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2172/2005, nustatantį išsamias Šveicarijos kilmės daugiau kaip 160 kg masės gyvų galvijų importo tarifinės kvotos, numatytos Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl prekybos žemės ūkio produktais, taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 2172/2005 (2) 8 straipsnyje numatyta, kad 2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (3), taikomas Reglamentui (EB) Nr. 2172/2005, jeigu nenumatyta kitaip.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2172/2005 3 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą, kai paraiškose įgyti importo teises nurodytas kiekis 5 % viršija visą kvotos kiekį, tokiam perviršiui importo teisės nesuteikiamos. Siekiant Reglamento (EB) Nr. 2172/2005 nuostatas suderinti su Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 5 dalies nuostatomis, minėtą nuostatą tikslinga išbraukti.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 2172/2005 4 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad gavusi valstybių narių pranešimą apie prašomą importo teisių kiekį, Komisija turi nedelsdama priimti sprendimą, kokiu mastu tos paraiškos gali būti patenkintos. Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 7 straipsnio 2 dalyje numatyta, kad paskirstymo koeficientas gali būti nustatomas tik tais atvejais, jeigu paraiškose minimi kiekiai viršija kiekius, galimus importuoti atitinkamu importo tarifinės kvotos laikotarpiu. Kadangi Reglamentas (EB) Nr. 1301/2006 yra horizontalusis reglamentas, dabartinė Reglamento (EB) Nr. 2172/2005 4 straipsnio 1 dalies nuostata turėtų būti panaikinta. Be to, būtina nustatyti laikotarpį, per kurį importo teisės turėtų būti paskirtos.

(4)

Tais atvejais, kai toks paskirstymo koeficientas nustatomas, būtina nurodyti, kad yra grąžinama atitinkama dalis užstato, pateikto kartu su paraiška įgyti importo teises pagal Reglamentą (EB) Nr. 2172/2005.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 2172/2005 6 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje numatyta, kad išdavus importo licenciją atitinkamai sumažinamas kiekis, kurį leidžiama importuoti. Tikslinga nurodyti, kad išdavus importo licenciją, atitinkama kartu su paraiška įgyti importo teises pateikto užstato dalis grąžinama.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2172/2005 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2172/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 2 dalies antra pastraipa išbraukiama.

2)

4 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Importo teisės suteikiamos ne anksčiau kaip septintą darbo dieną po 3 straipsnio 5 dalies pirmoje pastraipoje nurodyto paraiškų pateikimo laikotarpio ir ne vėliau kaip šešioliktą darbo dieną po to laikotarpio galiojimo pabaigos.“

b)

įterpiama 3 dalis:

„3.   Jei pritaikius 2 dalį yra skiriama mažiau importo teisių, nei buvo prašoma paraiškoje, atitinkama pagal 5 straipsnio 1 dalį pateikta užstato dalis nedelsiant grąžinama.“

3)

6 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kiekvieną kartą išdavus importo licencijas atitinkamai sumažinamas kiekis, kurį leidžiama importuoti ir nedelsiant grąžinama atitinkama pagal 5 straipsnio 1 dalį pateikto užstato dalis.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 346, 2005 12 29, p. 10.

(3)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/39


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1268/2008

2008 m. gruodžio 12 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įgyvendinantį Kimberley proceso sertifikavimo schemą dėl tarptautinės prekybos neapdorotais deimantais (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Per Kimberley proceso plenarinį posėdį Delyje peržiūrėtas Kimberley proceso sertifikavimo schemos minimalius reikalavimus atitinkančių dalyvių sąrašas.

(2)

Reikia atnaujinti kai kurių dalyvių Kimberley proceso institucijų adresus.

(3)

Reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti II priedą,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 2368/2002 II priedas yra pakeičiamas šio reglamento I priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 12 d.

Komisijos vardu

Benita FERRERO-WALDNER

Komisijos narė


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 28.


I PRIEDAS

„II PRIEDAS

Kimberley proceso sertifikavimo schemos dalyvių ir jų paskirtų kompetentingų institucijų sąrašas, nurodytas 2, 3, 8, 9, 12, 17, 18, 19 ir 20 straipsniuose

ANGOLA

Ministry of Geology and Mines

Rua Hochi Min

C.P # 1260

Luanda

Angola

ARMĖNIJA

Department of Gemstones and Jewellery

Ministry of Trade and Economic Development

M. Mkrtchyan 5

Yerevan

Armenia

AUSTRALIJA

Department of Foreign Affairs and Trade

Trade Development Division

R.G. Casey Building

John McEwen Crescent

Barton ACT 0221

Australia

BANGLADEŠAS

Export Promotion Bureau

TCB Bhaban

1, Karwan Bazaar

Dhaka

Bangladesh

BALTARUSIJA

Ministry of Finance

Department for Precious Metals and Precious Stones

Sovetskaja Str., 7

220010 Minsk

Republic of Belarus

BOTSVANA

Ministry of Minerals, Energy & Water Resources

PI Bag 0018

Gaborone

Botswana

BRAZILIJA

Ministry of Mines and Energy

Esplanada dos Ministérios — Bloco „U“ — 4o andar

70065 — 900 Brasilia — DF

Brazil

KANADA

 

Tarptautiniai klausimai:

Department of Foreign Affairs and International Trade

Peace Building and Human Security Division

Lester B Pearson Tower B - Room: B4-120

125 Sussex Drive Ottawa, Ontario K1A 0G2

Canada

 

Bendro pobūdžio klausimai:

Kimberley Process Office

Minerals and Metals Sector (MMS)

Natural Resources Canada (NRCan)

580 Booth Street, 9th floor

Ottawa, Ontario

Canada K1A 0E4

CENTRINĖS AFRIKOS RESPUBLIKA

Secrétariat Permanent du Processus de Kimberley

BP 26

Bangui

Central African Republic

KINIJOS LIAUDIES RESPUBLIKA

Department of Inspection and Quarantine Clearance

General Administration of Quality Supervision, Inspection and Quarantine (AQSIQ)

9 Madiandonglu

Haidian District, Beijing 100088

People's Republic of China

HONKONGAS, Kinijos Liaudies Respublikos specialusis administracinis regionas

Department of Trade and Industry

Hong Kong Special Administrative Region

Peoples Republic of China

Room 703, Trade and Industry Tower

700 Nathan Road

Kowloon

Hong Kong

China

KONGO DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

Centre d'Evaluation, d'Expertise et de Certification (CEEC)

17th floor, BCDC Tower

30th June Avenue

Kinshasa

Democratic Republic of Congo

KONGO RESPUBLIKA

Bureau d'expertise, d'évaluation et de certification (BEEC)

Ministère des Mines, des Industries Minières et de la Géologie

BP 2474

Brazzaville

Republic of Congo

KROATIJA

Ministry of Economy, Labour and Entrepreneurship of the Republic of Croatia

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb

Croatia

EUROPOS BENDRIJA

European Commission

DG External Relations/A/2

170, rue de la Loi

B-1049 Brussels

Belgium

GANA

Precious Minerals Marketing Company (Ltd.)

Diamond House,

Kinbu Road,

P.O. Box M. 108

Accra

Ghana

GVINĖJA

Ministry of Mines and Geology

BP 2696

Conakry

Guinea

GAJANA

Geology and Mines Commission

P O Box 1028

Upper Brickdam

Stabroek

Georgetown

Guyana

INDIJA

The Gem & Jewellery Export Promotion Council

Diamond Plaza, 5th Floor 391-A

Mumbai 400004

India

INDONEZIJA

Directorate-General of Foreign Trade

Ministry of Trade

JI M.I. Ridwan Rais No. 5

Blok I Iantai 4

Jakarta Pusat Kotak Pos. 10110

Jakarta

Indonesia

IZRAELIS

Ministry of Industry, Trade and Labor

Office of the Diamond Controller

3 Jabotinsky Road

Ramat Gan 52520

Israel

JAPONIJA

United Nations Policy Division

Foreign Policy Bureau

Ministry of Foreign Affairs

2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku

100-8919 Tokyo, Japan

Japan

KORĖJOS RESPUBLIKA

Export Control Policy Division

Ministry of Knowledge Economy

Government Complex

Jungang-dong 1, Gwacheon-si

Gyeonggi-do 427-723

Seoul

Korea

LAOSO LIAUDIES DEMOKRATINĖ RESPUBLIKA

Department of Import and Export

Ministry of Industry and Commerce

Vientiane

Laos

LIBANAS

Ministry of Economy and Trade

Lazariah Building

Down Town

Beirut

Lebanon

LESOTAS

Department of Mines and Geology

P.O. Box 750

Maseru 100

Lesotho

LIBERIJA

Government Diamond Office

Ministry of Lands, Mines and Energy

Capitol Hill

P.O. Box 10-9024

1000 Monrovia 10

Liberia

MALAIZIJA

Ministry of International Trade and Industry

Trade Cooperation and Industry Coordination Section

Blok 10

Komplek Kerajaan Jalan Duta

50622 Kuala Lumpur

Malaysia

MEKSIKA

Secretaría de Economía

Dirección General de Política Comercial

Alfonso Reyes No 30, Colonia Hipódromo Condesa, Piso 16.

Delegación Cuactemoc, Código Postal: 06140 México, D.F.

México

MAURICIJUS

Import Division

Ministry of Industry, Small & Medium Enterprises, Commerce & Cooperatives

4th Floor, Anglo Mauritius Building

Intendance Street

Port Louis

Mauritius

NAMIBIJA

Diamond Commission

Ministry of Mines and Energy

Private Bag 13297

Windhoek

Namibia

NAUJOJI ZELANDIJA

 

Sertifikatus išduodanti institucija:

Middle East and Africa Division

Ministry of Foreign Affairs and Trade

Private Bag 18901

Wellington

New Zealand

 

Importo ir eksporto institucija:

New Zealand Customs Service

PO Box 2218

Wellington

New Zealand

NORVEGIJA

Section for Public International Law

Department for Legal Affairs

Royal Ministry of Foreign Affairs

P.O. Box 8114

0032 Oslo

Norway

RUSIJOS FEDERACIJA

Gokhran of Russia

14, 1812 Goda St.

121170 Moscow

Russia

SIERA LEONĖ

Ministry of Mineral Resources

Gold and Diamond Office (GDO)

Youyi Building

Brookfields

Freetown

Sierra Leone

SINGAPŪRAS

Ministry of Trade and Industry

100 High Street

#0901, The Treasury,

Singapore 179434

PIETŲ AFRIKA

South African Diamond and Precious Metals Regulator

SA Diamond Centre

240 Commissioner Street

Johannesburg 2000

South Africa

ŠRI LANKA

National Gem and Jewellery Authority

25, Galleface Terrace

Colombo 03

Sri Lanka

ŠVEICARIJA

State Secretariat for Economic Affairs (SECO)

Task Force Sanctions

Effingerstrasse 27

3003 Berne

Switzerland

TAIVANAS, PENGHU, KINMENIS IR MATSU, ATSKIROJI MUITŲ TERITORIJA

Export/Import Administration Division

Bureau of Foreign Trade

Ministry of Economic Affairs

1, Hu Kou Street

Taipei, 100

Taiwan

TANZANIJA

Commission for Minerals

Ministry of Energy and Minerals

PO Box 2000

Dar es Salaam

Tanzania

TAILANDAS

Department of Foreign Trade

Ministry of Commerce

44/100 Nonthaburi 1 Road

Muang District, Nonthaburi 11000

Thailand

TOGAS

Ministry of Mine, Energy and Water

Head Office of Mines and Geology

B.P. 356

216, Avenue Sarakawa

Lomé

Togo

TURKIJA

 

Foreign Exchange Department

Undersecretariat of Treasury

T.C. Bașbakanlık Hazine

Müsteșarlığı İnönü Bulvarı No:36

06510 Emek — Ankara

Turkey

 

Importo ir eksporto institucija:

Istanbul Gold Exchange

Rıhtım Cad. No:81

34425 Karaköy — İstanbul

Turkey

UKRAINA

Ministry of Finance

State Gemological Center

Degtyarivska St. 38-44

Kiev 04119

Ukraine

JUNGTINIAI ARABŲ EMYRATAI

U.A.E Kimberley Process Office

Dubai Multi Commodities Center

Dubai Airport Free Zone

Emirates Security Building

Block B, 2nd Floor, Office # 20

Dubai

United Arab Emirates

JUNGTINĖS AMERIKOS VALSTIJOS

United States Kimberley Process Authority

11 West 47 Street 11th floor

New York, NY 10036

United States of America

U.S. Department of State

Room 4843 EB/ESC

2201 C Street, NW

Washington D.C. 20520

United States of America

VIETNAMAS

Ministry of Industry and Trade

Import Export Management Department

54 Hai Ba Trung

Hanoi

Vietnam

ZIMBABVĖ

Principal Minerals Development Office

Ministry of Mines and Mining Development

Private Bag 7709, Causeway

Harare

Zimbabwe“


II PRIEDAS

„III PRIEDAS

Valstybių narių kompetentingų institucijų ir jų užduočių, kaip nurodyta 2 ir 19 straipsniuose, sąrašas

BELGIJA

Federale Overheidsdienst Economie, KMO, Middenstand en Energie, Dienst Vergunningen / Service Public Fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie, Service Licence,

Italiëlei 124, bus 71

B-2000 Antwerpen

Tel. (32-3) 206 94 72

Faksas (32-3) 206 94 90

E. paštas kpcs-belgiumdiamonds@economie.fgov.be

Belgijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolę, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, ir muitinės procedūras kompetentinga atlikti tik:

The Diamond Office,

Hovenierstraat 22

B-2018 Antwerpen

BULGARIJA

Ministry of Finance,

External Finance Directorate

102, G. Rakovski str.

Sofia, 1040

Bulgaria

Tel. (359.2) 985.924.01/985.924.10/985.924.15

Faksas (359.2).981.2498

E. paštas feedback@minfin.bg

ČEKIJA

Čekijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolę, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, ir muitinės procedūras kompetentinga atlikti tik:

Generální ředitelství cel

Budějovická 7

140 96 Praha 4

Česká republika

Tel. (420-2) 61 33 38 41, (420-2) 61 33 38 59, cell (420-737) 213 793

Faksas (420-2) 61 33 38 70

E. paštas diamond@cs.mfcr.cz

VOKIETIJA

Vokietijoje neapdorotų deimantų importo ir eksporto kontrolę, kaip reikalaujama pagal Reglamentą (EB) Nr. 2368/2002, įskaitant Bendrijos sertifikatų išdavimą, kompetentinga atlikti tik ši institucija:

Hauptzollamt Koblenz

Zollamt Idar-Oberstein

Zertifizierungsstelle für Rohdiamanten

Hauptstraße 197

D-55743 Idar-Oberstein

Tel. (49-6781) 56 27-31

Faksas (49-6781) 56 27-19

E. paštas poststelle@zabir.bfinv.de

Siekiant įgyvendinti šio reglamento 5 straipsnio 3 dalyje, 6, 9, 10 straipsniuose, 14 straipsnio 3 dalyje, 15 ir 17 straipsniuose numatytus įsipareigojimus, visų pirma prievolę teikti ataskaitas Komisijai, ši institucija veikia kaip kompetentinga Vokietijos institucija:

Bundesfinanzdirektion Südost

Krelingstraβe 50

D-90408 Nürnberg

Tel.: (49-911) 376-3429, 376-3586, 376-3582

Faksas (49-911) 376-2270

E. paštas diamond.cert@ofdn.bfinv.de

RUMUNIJA

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor

(National Authority for Consumer Protection)

Precious Metals and Precious Stones Department

24 Gral Berthelot, Sect. 1

010164, Bucharest

Tel. (40-21) 318 46 35/312 98 90/312 12 75

Faksas (40-21) 318 46 35/314 34 62

www.anpc.ro

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

Government Diamond Office

Global Business Group

Room W 3.111.B

Foreign and Commonwealth Office

King Charles Street

London SW1A 2AH

Tel. (44-207) 008 6903

Faksas (44-207) 008 3905

GDO@gtnet.gov.uk“


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/46


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1269/2008

2008 m. gruodžio 15 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti ledjūrio menkes VI zonoje, Vb zonos EB vandenyse, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2015/2006, Bendrijos žvejybos laivams nustatančiame tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais (3), nustatytos kvotos 2007 ir 2008 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, žvejodami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje registruoti, išnaudojo 2008 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2008 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(3)  OL L 19, 2008 1 23, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

65/T&Q

Valstybė narė

ESP

Ištekliai

POK/561214

Rūšis

Ledjūrio menkė (Pollachius virens)

Zona

VI zona, Vb zonos EB vandenys, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniai vandenys

Data

2008 10 13


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/48


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1270/2008

2008 m. gruodžio 15 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius dygliaryklius I, V, VI, VII, VIII, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniuose vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2015/2006, Bendrijos žvejybos laivams nustatančiame tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais (3), nustatytos kvotos 2007 ir 2008 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje registruoti, išnaudojo 2008 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2008 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(3)  OL L 19, 2008 1 23, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

66/T&Q

Valstybė narė

ESP

Ištekliai

DGS/15X14

Rūšis

Paprastasis dygliaryklis (Squalus acanthias)

Zona

I, V, VI, VII, VIII, XII ir XIV zonų EB ir tarptautiniai vandenys

Data

2008 10 25


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/50


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1271/2008

2008 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1255/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2008 m. gruodžio 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1255/2008 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, galiojantys nuo 2008 m. gruodžio 16 d.

(2)

Apskaičiuotas importo muitų vidurkis ir nustatytas mokestis skiriasi 5 EUR/t, daromas atitinkamas Reglamente (EB) Nr. 1255/2008 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1255/2008 reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1255/2008 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2008 m. gruodžio 17 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(3)  OL L 337, 2008 12 16, p. 83.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2008 m. gruodžio 17 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

51,69

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

27,51

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

27,51

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

51,69


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

15.12.2008

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

179,80

109,35

FOB kaina JAV

233,65

223,65

203,65

98,82

Meksikos įlankos priedas

12,17

Didžiųjų ežerų priedas

26,95

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

9,44 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

7,96 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

AKR ir EB Ministrų Tarybos

17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/53


AKR IR EB MINISTRŲ TARYBOS SPRENDIMAS Nr. 2/2008

2008 m. lapkričio 18 d.

dėl lėšų iš dešimtojo Europos plėtros fondo skyrimo Somaliui

(2008/951/EB)

AKR IR EB MINISTRŲ TARYBA,

atsižvelgdama į 2000 m. birželio 23 d. Kotonu pasirašytą ir 2005 m. birželio 25 d. Liuksemburge peržiūrėtą AKR ir EB partnerystės susitarimą (1), ypač į jo 93 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimu Nr. 3/2001 (2) finansinio bendradarbiavimo su Somaliu vystymuisi iki 2007 m. pabaigos skirta 149 mln. EUR iš 8-ojo ir 9-ojo Europos plėtros fondų (EPF) pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 93 straipsnio 6 dalį. Ta nuostata leidžia AKR ir EB Ministrų Tarybai skirti specialią paramą AKR šalims, pasirašiusioms ankstesnes AKR ir EB konvencijas, kurios dėl jose paprastai neįsteigtų Vyriausybinių institucijų, negalėjo pasirašyti ar ratifikuoti AKR ir EB partnerystės susitarimo.

(2)

2007 m. gegužės 25 d. AKR ir EB Ministrų Tarybos sprendimu Nr. 3/2007 (3), iš dalies keičiančiu Sprendimą Nr. 3/2001, šios Somaliui skirtos lėšos buvo padidintos iš 9-ojo EPF skiriant 36 144 798 EUR.

(3)

Peržiūrėtas AKR ir EB partnerystės susitarimas, įskaitant Ib priede pateiktą 2008–2013 m. daugiametę finansavimo programą (4), įsigaliojo 2008 m. liepos 1 d. Todėl susitarimo 93 straipsnio 6 dalis vis dar taikoma Somaliui.

(4)

Siekiant užtikrinti paramos tęstinumą Somalio gyventojams, tikslinga skirti lėšų iš 10-ojo EPF, kuris apima 2008–2013 m. laikotarpį.

(5)

Somaliui turėtų būti skiriama parama iš 10-ojo EPF, kuri būtų panaši į paramą, kurią gauna AKR ir EB partnerystės susitarimą ratifikavusios AKR grupės šalys. Jei Somalis būtų buvęs įtrauktas į 10-ojo EPF paramos paskirstymo modelį, kuris pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo IV priedo 3 straipsnį paremtas su reikmėmis ir veiklos rezultatais susijusiais kriterijais, tai gautinos sumos makroekonominei paramai, sektorių politikos sritims, programoms ir projektams, kuriais siekiama teikti Bendrijos paramą pagrindinėms ir nepagrindinėms sritims būtų siekusios 212 mln. EUR, o nenumatytoms reikmėms, kaip apibrėžta tame pačiame straipsnyje, – 3,8 mln. EUR. Todėl specialiajai paramai reikėtų skirti lygiavertes sumas.

(6)

2007 m. gegužės 25 d. AKR ir EB Ministrų Taryba susitarė perduoti savo įgaliojimus užbaigti specialiosios paramos Somaliui iš 10-ojo EPF peržiūros darbą Ambasadorių komitetui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo 93 straipsnio 6 dalį iš dešimtojo Europos plėtros fondo lėšų nacionaliniam ir regioniniam bendradarbiavimui 215,8 mln. EUR skiriama Somalio specialiajai paramai. Ši suma paskirstoma taip:

a)

212 mln. EUR – institucijų stiprinimui ir ekonominiam bei socialiniam vystymuisi, ypač atsižvelgiant į labiausiai pažeidžiamų gyventojų grupių poreikius. Ši parama programuojama pagal specialiosios paramos strategiją;

b)

3,8 mln. EUR – nenumatytoms reikmėms, tokioms kaip skubi pagalba, kai tokia parama negali būti finansuojama iš ES biudžeto.

2.   Komisija vykdo valstybės įgaliotojo funkcijas šiai paramai programuoti ir įgyvendinti pagal AKR ir EB partnerystės susitarimo IV priedo 4 straipsnio 5 dalį.

2 straipsnis

Europos Komisijos prašoma imtis reikalingų priemonių, kad šis sprendimas įsigaliotų.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 18 d.

AKR šalių ir EB Ministrų Tarybos vardu

AKR ir EB delegacijų ambasadorių komiteto pirmininkas

P. SELLAL


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 27.

(2)  OL L 56, 2002 2 27, p. 23.

(3)  OL L 175, 2007 7 5, p. 36.

(4)  OL L 247, 2006 9 9, p. 22.


Komisija

17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/55


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 19 d.

kuriuo nustatomos išsamios rekomendacijos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/8/EB II priedui įgyvendinti ir taikyti

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7294)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/952/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. vasario 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/8/EB dėl termofikacijos skatinimo, remiantis naudingosios šilumos paklausa vidaus energetikos rinkoje, ir iš dalies keičiančią Direktyvą 92/42/EEB (1), ypač į jos II priedo e punktą,

kadangi:

(1)

Direktyva 2004/8/EB numatyta, kad valstybės narės privalo sukurti didelio naudingumo termofikacijos būdu gaminamos elektros energijos kilmės garantijų sistemą.

(2)

Ši elektros energija turėtų būti gaminama proceso, susijusio su naudingosios šilumos gamyba, metu ir skaičiuojama pagal Direktyvos 2004/8/EB II priede pateiktą metodiką.

(3)

Siekiant užtikrinti darnią termofikacijos būdu pagaminto elektros energijos kiekio skaičiavimo metodiką, būtina patvirtinti rekomendacijas, kuriose būtų paaiškintos Direktyvos 2004/8/EB II priede pateiktos procedūros ir apibrėžtys.

(4)

Be to, šiomis rekomendacijomis valstybėms narėms turėtų būti sudarytos sąlygos visiškai perkelti esmines Direktyvos 2004/8/EB nuostatas, pvz., kilmės garantijų ir didelio naudingumo termofikacijos rėmimo programų. Jomis turėtų būti užtikrintas papildomas teisinis tikrumas Bendrijos energijos rinkoje, ir taip būtų padedama šalinti kliūtis naujoms investicijoms. Pasitelkus rekomendacijas taip pat būtų lengviau nustatyti aiškius kriterijus, taikomus atrenkant valstybės pagalbos ir finansinės paramos, teikiamos Bendrijos lėšomis, termofikacijai paraiškas.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka pagal Direktyvos 2004/8/EB 14 straipsnio 1 dalį įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede išdėstytos išsamios rekomendacijos, kuriose aiškinamos procedūros ir apibrėžtys, būtinos Direktyvos 2004/8/EB II priede nustatytai termofikacijos būdu pagamintos elektros energijos kiekio apskaičiavimo metodikai taikyti.

Rekomendacijomis nustatoma darni šios elektros energijos kiekio skaičiavimo metodika.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 19 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 52, 2004 2 21, p. 50.


PRIEDAS

Išsamios Direktyvos 2004/8/EB II priedo įgyvendinimo ir taikymo rekomendacijos

I.   Termofikacijos būdu pagamintos elektros energijos kiekio skaičiavimas

1.   Laikoma, kad termofikacijos įrenginys veikia visu termofikacijos režimu, jei užtikrinamas maksimalus techniniu požiūriu įmanomas šilumos atgavimas iš paties termofikacijos įrenginio. Šiluma turi būti gaminama esant tokiam slėgiui ir temperatūrai, kokių reikia atsižvelgiant į konkrečią naudingosios šilumos paklausą arba rinką. Veikiant visu termofikacijos režimu, visa elektros energija laikoma bendrai šilumą ir elektros energiją gaminant (CHP) gauta elektros energija (žr. 1 schemą).

2.   Tais atvejais, kai įprastomis naudojimo sąlygomis įrenginys neveikia visu termofikacijos režimu, būtina nustatyti netermofikacijos režimu gaminamą elektros ir šilumos energiją, ir tokią energiją atskirti nuo bendros šilumos ir elektros energijos gamybos. Tą reikia daryti remiantis principais, pagal kuriuos nustatomos II skirsnyje apibūdintos bendros šilumos ir elektros energijos gamybos ribos. Neįtraukiama tik šilumai gaminti skirtų katilų (papildomų ir atsarginių katilų), kurie daugeliu atvejų yra objekto techninių įrenginių dalis, suvartota ir pagaminta energija, kaip parodyta 1 schemoje. „Termofikacijos įrenginio“ langelyje rodyklėmis parodytas energijos srautas už sistemos ribų.

1   schema

Bendros šilumos ir elektros energijos dalis, atskiros šilumos ir elektros energijos dalis ir tik šilumai gaminti skirti katilai jėgainėje.

Image

3.   Mikrotermofikacijos įrenginių atveju, patvirtintąsias vertes suteikia, tvirtina ir kontroliuoja nacionalinės institucijos arba valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos, kaip nurodyta Direktyvos 2004/8/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

4.   Termofikacijos būdu pagaminta elektros energija skaičiuojama laikantis šio eiliškumo:

5.   1 veiksmas

5.1.

Norint atskirti, kuri pagamintos elektros energijos dalis nėra laikoma termofikacijos būdu gauta elektros energija, pirmiausia reikia apskaičiuoti bendrą termofikacijos įrenginio naudingumą.

5.2.

Bendras termofikacijos įrenginio naudingumas nustatomas taip: per apibrėžtą ataskaitinį laikotarpį bendros šilumos ir elektros energijos jėgainės pagaminta energija (elektros energija, mechaninė energija (1) ir naudingoji šiluma) dalijama iš per tą patį ataskaitinį laikotarpį termofikacijos įrenginyje suvartoto kuro kiekio, t. y.

bendras naudingumas = (pagamintos energijos kiekis)/(suvartoto kurio kiekis)

5.3.

Bendras naudingumas turi būti skaičiuojamas remiantis faktiniais per ataskaitinį laikotarpį surinktais darbiniais duomenimis, grindžiamais konkretaus termofikacijos įrenginio tikrosiomis arba užregistruotomis išmatuotosiomis vertėmis. Gamintojo nurodytos bendrosios arba patvirtintosios vertės (pagal konkrečią technologiją) (2) negali būti naudojamos.

5.4.

Ataskaitinis laikotarpis – tai termofikacijos įrenginio eksploatavimo laikotarpis, per kurį pagamintą elektros energiją reikia apskaičiuoti. Paprastai ataskaitos rengiamos kiekvienais metais. Tačiau gali būti leista nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius. Ilgiausias laikotarpis – vieneri metai, trumpiausias – 1 val. Ataskaitiniai laikotarpiai gali skirtis nuo matavimų dažnumo.

5.5.

Pagamintos energijos kiekis – per ataskaitinį laikotarpį bendroje šilumos ir elektros energijos jėgainėje pagaminta visa elektros energija (gauta bendrai ir atskirai gaminant šilumą ir elektros energiją) ir naudingoji šiluma (HCHP).

5.6.

Remiantis Direktyvos 2004/8/EB 3 straipsnio b ir c punktų apibrėžtimis, naudingąja šiluma (HCHP) galima laikyti: technologiniam procesui ar patalpoms šildyti naudojamą šilumą ir (arba) aušinimui skirtą šilumą; šilumą, tiekiamą į centrinio šildymo ir (arba) aušinimo tinklus; termofikacijos proceso metu gautas išmetamąsias dujas, naudojamas tiesiogiai šildymui ir džiovinimui.

5.7.

Šilumos, kuri nėra naudingoji šiluma, pavyzdžiai: į aplinką išleista naudingai nepanaudota šiluma (3), šiluma, prarasta per kaminus ar išmetamuosius vamzdžius; šiluma, išleista veikiant įrangai, pvz., kondensatoriams arba šilumos šalinimo radiatoriams; viduje naudojama šiluma deaeracijai, kondensato šildymas, papildomo vandens ir katilams tiekiamo vandens, kuris naudojamas eksploatuojant katilus termofikacijos įrenginio ribose (pvz., šilumos atgavimo įrangą), šildymas. Į termofikacijos įrenginį grąžinamo (pvz., panaudojus centrinio šildymo sistemoje arba pramonės procese) kondensato šilumos kiekis nelaikomas naudingąja šiluma, ir jį galima atimti iš šilumos srauto, susijusio su garo gamyba, pagal valstybių narių taikomą praktiką.

5.8.

Elektros energijai kitur gaminti eksportuota šiluma nelaikoma naudingąja šiluma. Laikoma, kad tai šilumos perdavimas termofikacijos įrenginio viduje. Šiuo atveju iš šios eksportuotos šilumos pagaminta elektros energija įtraukiama į bendrą pagamintos elektros energijos kiekį (žr. 4 schemą).

5.9.

Atskirai pagaminta elektros energija – tai per ataskaitinį laikotarpį termofikacijos įrenginyje pagaminta elektros energija tuo metu, kai buvo viena iš toliau išvardytų sąlygų: termofikacijos proceso metu nebuvo gaminama šiluma arba dalis pagamintos šilumos negali būti laikoma naudingąja šiluma.

5.10.

Elektros energija gali būti gaminama atskirai toliau išvardytais atvejais:

a)

vykstant procesams, kai nėra pakankama naudingosios šilumos paklausa arba negaminama naudingoji šiluma (pvz., dujų turbinos, vidaus degimo varikliai ir kuro elementai, kuriuose šiluma nenaudojama arba naudojama nepakankamai);

b)

vykstant procesams, kai naudojama šilumos išleidimo įranga (pvz., jėgainių, kuriose naudojamas garų ciklas, ir kombinuotojo ciklo jėgainių, kuriose įrengtos garų išgavimo kondensacinės turbinos, kondensavimo įrangoje).

5.11.

Suvartoto kuro kiekis – bendra (bendrai ir atskirai gaminant šilumą ir elektros energiją) kuro energija, grindžiama apatine šilumingumo verte, reikalinga elektros energijai (bendrai ir atskirai gaminant šilumą ir elektros energiją) gaminti, ir šiluma, pagaminta termofikacijos proceso metu per ataskaitinį laikotarpį. Suvartoto kuro pavyzdžiai: bet kokie degalai, garai ir kita importuota šiluma, taip pat procesų metu prarasta šiluma, kuri buvo naudojama termofikacijos įrenginyje elektros energijai gaminti (4). Po termofikacijos proceso grąžintas kondensatas (suvartoto garų kiekio atveju) nelaikomas suvartotu kuru.

5.12.

Bendrai šilumą ir elektros energiją gaminant gauta kuro energija – kuro energija, grindžiama apatine šilumingumo verte, reikalinga termofikacijos proceso metu gaminti bendrai gaunamą elektros energiją ir naudingąją šilumą per ataskaitinį laikotarpį (žr. 1 schemą).

5.13.

Atskirai šilumą ir elektros energiją gaminant gauta kuro energija – kuro energija, grindžiama apatine šilumingumo verte, reikalinga bendros šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginyje šilumai, kuri nelaikoma naudingąja šiluma, ir (arba) atskirai gaunamai elektros energijai gaminti per ataskaitinį laikotarpį (žr. 1 schemą.).

6.   2 veiksmas

6.1.

Į visą išmatuotą pagamintos elektros energijos ir naudingosios šilumos kiekį galima atsižvelgti taikant metodiką, kuri skirta termofikacijos proceso naudingumui įvertinti, jei bendras termofikacijos įrenginio našumas yra lygus arba didesnis kaip:

a)

80 % – kombinuotojo ciklo dujų turbinų su šilumos atgavimu ir jėgainių, kuriose įrengtos garų išgavimo kondensacinės turbinos; ir

b)

75 % – kitokio tipo termofikacijos įrenginių,

kaip nurodyta direktyvos II priede.

6.2.

Mikrotermofikacijos įrenginių (iki 50 kW), kurie faktiškai veikia termofikacijos režimu, atveju leidžiama apskaičiuotą bendrą naudingumą (pagal 1 veiksmą) lyginti su gamintojo nurodytomis patvirtintomis vertėmis, jei sutaupytos pirminės energijos kiekis, kaip apibrėžta Direktyvos 2004/8/EB III priedo b punkte, yra daugiau negu nulis.

7.   3 veiksmas

7.1.

Jei bendras termofikacijos įrenginio naudingumas yra mažesnis negu ribinės vertės (75 % – 80 %), elektros energija gali būti gaminama atskirai, o įrenginys gali būti padalintas į dvi virtualias dalis: kur vyksta bendra šilumos ir elektros energijos gamyba ir kur vyksta atskira šilumos ir elektros energijos gamyba.

7.2.

Toje dalyje, kur vyksta bendra šilumos ir elektros energijos gamyba, įrenginio operatorius tikrina apkrovos modelį (naudingosios šilumos paklausą) ir vertina, ar tam tikrais ciklais įrenginys veikia visu termofikacijos režimu. Jei taip, jėgainės operatorius nustato faktinį termofikacijos įrenginyje pagamintos šilumos ir elektros energijos kiekį esant tokioms sąlygoms ir tam tikrais ciklais. Turint šiuos duomenis bus galima nustatyti faktinį elektros energijos ir šilumos santykį (Cfaktinis) (5).

7.3.

Žinodamas faktinį elektros energijos ir šilumos santykį, operatorius galės apskaičiuoti, kokia elektros energijos dalis per ataskaitinį laikotarpį yra laikoma bendrai šilumą ir elektros energiją gaminant gauta elektros energija, taikydamas formulę ECHP = HCHP * Cfaktinis.

7.4.

Termofikacijos įrenginių, kurie yra tobulinami, arba kurie eksploatuojami pirmus metus, atveju (kai negalima gauti matavimų), galima naudoti modelį „elektros energijos ir šilumos santykis“ (Cmodelis) veikiant visu termofikacijos režimu. Bendrai šilumą ir elektros energiją gaminant gauta elektros energija skaičiuojama pagal tokią formulę: ECHP = HCHP * Cmodelis.

8.   4 veiksmas

8.1.

Jei termofikacijos įrenginio faktinis elektros energijos ir šilumos santykis nėra žinomas, bendrai šilumą ir elektros energiją gaminant gautam elektros energijos kiekiui skaičiuoti jėgainės operatorius gali naudoti nustatytąjį (angl. default) elektros energijos ir šilumos santykį (Cnustatytasis), kaip nurodyta Direktyvos 2004/8/EB II priede. Bendrai šilumą ir elektros energiją gaminant gauta elektros energija skaičiuojama pagal tokią formulę: ECHP = HCHP * Cnustatytasis.

8.2.

Tačiau tokiu atveju operatorius turi pranešti nacionalinei institucijai arba valstybės narės paskirtai kompetentingai institucijai, nurodytai Direktyvos 5 straipsnyje, priežastis, kodėl nebuvo žinomas faktinis elektros energijos ir šilumos santykis, nurodyti laikotarpį, kurio duomenų nėra, ir priemones, kurių buvo imtasi padėčiai taisyti.

9.   5 veiksmas

9.1.

Į elektros energiją, apskaičiuotą per 3 ir 4 veiksmus, bus atsižvelgta taikant metodiką termofikacijos proceso naudingumui nustatyti, taip pat skaičiuojant termofikacijos procese sutaupytos pirminės energijos kiekį.

9.2.

Norint apskaičiuoti sutaupytos pirminės energijos kiekį, būtina nustatyti, kiek kuro suvartojama gaminant energiją atskirai. Suvartotas kuro kiekis gaminant energiją atskirai skaičiuojamas atskirai pagamintos elektros energijos kiekį dalijant iš įrenginio naudingumo vertės, susijusios su elektros energijos gamyba.

II.   Termofikacijos sistemos ribos

1.   Termofikacijos sistema turi apimti patį termofikacijos procesą. Kad būtų galima kontroliuoti suvartotą ir pagamintą energiją, ties ribomis turi būti įrengti matavimo prietaisai.

2.   Termofikacijos įrenginiu energijos produktai tiekiami į vartojimo zoną. Vartojimo zona nepriklauso termofikacijos įrenginiui, tačiau joje vartojama termofikacijos įrenginio pagaminta energija. Šios abi zonos nebūtinai yra atskiros geografinės zonos, esančios toje pačioje teritorijoje. Greičiau tai zonos, kurias galima būtų pavaizduoti taip, kaip parodyta toliau. Vartojimo zona gali būti gamybos procesas, individualus šilumos ir elektros energijos vartotojas, centrinio šildymo ir aušinimo sistema ir (arba) elektros energijos tinklas. Visais atvejais vartojimo zonoje naudojama termofikacijos įrenginyje pagaminta elektros energija (žr. 2 schemą).

2   schema

Termofikacijos įrenginio zona

Image

3.   Bendrai šilumą ir elektros energiją gaminant gautos elektros energijos kiekis matuojamas ties generatoriaus galine riba, ir turi būti įtrauktas termofikacijos įrenginio eksploatavimo metu suvartotas kiekis. Iš pagamintos elektros energijos kiekio nereikia atimti įrenginio viduje suvartotos elektros energijos.

4.   Kiti šilumos ir elektros energijos gamybos įrenginiai (pvz., tik šilumai gaminti skirti katilai ir tik elektros energijai gaminti skirti įrenginiai), kurie nėra eksploatuojami termofikacijos procese, neturi būti priskiriami termofikacijos įrenginiui, kaip pavaizduota 3 schemoje.

3   schema

Teisingų sistemos ribų nustatymas, jei yra papildomi arba pagalbiniai katilai (GT – dujų turbina; G – generatorius; FB – kuro katilas; HRB – šilumos atgavimo katilas)

NETEISINGAI

TEISINGAI

Image

Image

5.   Papildomos garo turbinos (žr. 4 schemą) turi būti priskiriamos termofikacijos įrenginiui. Papildomos garo turbinos pagamintos elektros energijos kiekis yra termofikacijos įrenginio pagamintos energijos dalis. Šiluminė energija, kuri reikalinga šiems papildomiems elektros energijos kiekiams pagaminti, nepriskiriama termofikacijos įrenginio pagamintam naudingos šilumos kiekiui.

4   schema

Teisingų sistemos ribų nustatymas, jei yra papildomos garo turbinos (ST – garo turbina)

NETEISINGAI

TEISINGAI

Image

Image

6.   Tais atvejais, kai pagrindiniai varomieji įrenginiai (t. y. variklis arba turbina) yra sujungti nuosekliai (kai šiluma iš vieno pagrindinio varomojo įrenginio konvertuojama į garus, kurie tiekiami į garo turbiną), jų negalima traktuoti atskirai, net jei garo turbina yra atskiroje teritorijoje (žr. 5 schemą).

5   schema

Termofikacijos įrenginio riba, kai pagrindiniai varomieji įrenginiai sujungti.

Image

7.   Jei pirmajame pagrindiniame varomajame įrenginyje negaminama elektros arba mechaninė energija, termofikacijos įrenginio riba yra aplink antrąjį pagrindinį varomąjį įrenginį. Antrajame pagrindiniame varomajame įrenginyje suvartotas kuro kiekis yra lygus pirmajame pagrindiniame varomajame įrenginyje pagamintos šilumos kiekiui.


(1)  Termodinamikoje mechaninė energija laikoma ekvivalentine elektros energijai (taikomas koeficientas – 1).

(2)  Iškyrus mikrotermofikacijos įrenginių, žr. 2 veiksmą (6.2 punktą).

(3)  Įskaitant neišvengiamus šiluminės energijos nuostolius ir termofikacijos įrenginio pagamintą šilumą, „kurios paklausa nėra ekonomiškai pagrįsta“.

(4)  Suvartoto kuro kiekiai turi būti matuojami ekvivalento vienetais, susijusiais su pagrindiniu kuru, kuris naudojamas to suvartoto kuro kiekiui skaičiuoti.

(5)  Elektros energijos ir šilumos santykis, naudojamas bendro ciklo energijai skaičiuoti, taip pat gali būti naudojamas bendrai su šilumos energija gaminamos elektros energijos gamybos pajėgumui skaičiuoti, jei įrenginys negali būti eksploatuojamas visu termofikacijos režimu: PCHP = QCHP* C, kai PCHP – bendrai gaminamos elektros energijos gamybos pajėgumas, QCHP – bendrai gaminamos šilumos gamybos pajėgumas, o C – elektros energijos ir šilumos santykis.


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/62


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 8 d.

kuriuo iš esmės pripažįstama, kad išsamiam tyrimui atlikti pateikti dokumentų rinkiniai dėl Aureobasidium pullulans ir dinatrio fosfonato įtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą yra išsamūs

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7709)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/953/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 6 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 91/414/EEB numatyta parengti Bendrijos veikliųjų medžiagų, kurias leidžiama naudoti augalų apsaugos produktuose, sąrašą.

(2)

2008 m. balandžio 17 d.Bio-ferm GmbH pateikė Austrijos valdžios institucijoms dokumentų rinkinį dėl veikliosios medžiagos Aureobasidium pullulans ir paraišką įtraukti šią medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą. 2008 m. gegužės 21 d.ISK Biosciences Europe S.A. pateikė Prancūzijos valdžios institucijoms dokumentų rinkinį dėl veikliosios medžiagos dinatrio fosfonato ir paraišką įtraukti šią medžiagą į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(3)

Austrijos ir Prancūzijos valdžios institucijos Komisijai nurodė, kad remiantis pradiniu tyrimu galima manyti, jog veikliųjų medžiagų dokumentų rinkiniai atitinka duomenų ir informacijos reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB II priede. Be to, manoma, kad pateikti dokumentų rinkiniai atitinka Direktyvos 91/414/EEB III priede nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus dėl vieno augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos. Remiantis Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalimi vėliau atitinkami pareiškėjai nusiuntė dokumentų rinkinius Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, jie taip pat buvo perduoti Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniam komitetui.

(4)

Šiuo sprendimu Bendrijos lygmeniu turėtų būti oficialiai patvirtinta, kad dokumentų rinkiniai laikomi iš esmės atitinkančiais duomenų ir informacijos reikalavimus, nustatytus Direktyvos 91/414/EEB II priede, ir tos direktyvos III priede nustatytus reikalavimus dėl bent vieno augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra atitinkamos veikliosios medžiagos.

(5)

Šiuo sprendimu neturėtų būti pažeidžiama Komisijos teisė prašyti pareiškėjo pateikti papildomų duomenų arba informacijos, siekiant išsiaiškinti tam tikrus su pateiktu dokumentų rinkiniu susijusius klausimus.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nepažeidžiant Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 4 dalies, Komisijai ir valstybėms narėms pateikti šio sprendimo priede nurodytų veikliųjų medžiagų dokumentų rinkiniai siekiant, kad tos medžiagos būtų įtrauktos į šios direktyvos I priedą, iš esmės atitinka šios direktyvos II priede nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus.

Atsižvelgiant į siūlomas naudojimo paskirtis, dokumentų rinkiniai taip pat atitinka šios direktyvos III priede nustatytus duomenų ir informacijos reikalavimus dėl vieno augalų apsaugos produkto, kurio sudėtyje yra šios veikliosios medžiagos.

2 straipsnis

Ataskaitas rengiančios valstybės narės toliau išsamiai nagrinėja 1 straipsnyje nurodytus dokumentų rinkinius ir praneša Komisijai apie tyrimų rezultatus pridėdamos rekomendaciją įtraukti arba neįtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą 1 straipsnyje nurodytą veikliąją medžiagą bei pateikia visas įtraukimo sąlygas kaip galima greičiau, bet ne vėliau kaip per vienerius metus nuo šio sprendimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 8 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.


PRIEDAS

VEIKLIOSIOS MEDŽIAGOS, KURIOMS TAIKOMAS ŠIS SPRENDIMAS

Bendrinis pavadinimas, CIPAC identifikavimo numeris

Pareiškėjas

Paraiškos data

Ataskaitą rengianti valstybė narė

Aureobasidium pullulans

CIPAC Nr.: netaikoma

Bio-ferm GmbH

2008 m. balandžio 17 d.

AT

Dinatrio fosfonatas

CIPAC Nr.: 808

ISK Biosciences Europa S.A.

2008 m. gegužės 21 d.

FR


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/64


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 15 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/133/EB, kuriuo reikalaujama, kad valstybės narės laikinai imtųsi papildomų priemonių dėl Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (pušinio stiebinio nematodo) plitimo Portugalijos rajonuose, išskyrus tuos, kuriuose jis nepasitaikė

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 8298)

(2008/954/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Laikydamasi Komisijos sprendimo 2006/133/EB (2) Portugalija įgyvendina planą, kad pušinis stiebinis nematodas (toliau – PSN) neplistų į kitas valstybes nares ir jos pačios teritorijoje.

(2)

2008 m. rugpjūčio–spalio mėn. Švedija ir Suomija Komisijai pranešė, kad Portugalijos kroviniuose buvo nustatyti keli PSN užsikrėtusios medienos atvejai. Todėl 2008 m. rugsėjo 18 d. Švedija Komisijai pranešė, kad imasi papildomų priemonių, skirtų užkirsti kelią PSN įvežimui į jos teritoriją ir išplitimui joje.

(3)

2008 m. lapkričio 12, 14 ir 18 d. Ispanija Komisijai pranešė apie atvejus, kai neatspari mediena ir medienos gaminiai, įskaitant medines pakavimo medžiagas, neseniai buvo vežamos iš Portugalijos į Ispaniją nepaisant to, kad nebuvo įgyvendinti Sprendime 2006/133/EB nustatyti reikalavimai. Kai kuriais iš šių atvejų buvo nustatytas PSN.

(4)

2008 m. lapkričio 20 d. Portugalija priėmė ministro įsakymą (Portaria Nr. 1339-A/2008), kuriame numatytas FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarte Nr. 15 nustatytų priemonių taikymas medinei pakavimo medžiagai iš žemyninės Portugalijos dalies, skirtos prekybai ar eksportui Bendrijoje.

(5)

Atsižvelgiant į pateiktą informaciją būtina, kad ne tik neseniai pagamintos medžiagos, bet ir neatspari demarkacinių zonų kilmės mediena (iš jos pagamintos pakavimo dėžės, dėžutės, apkalos, statinės ir panaši tara, padėklai, dėžių padėklai ir kiti krovimo skydai, padėklų lankai, paklotai po kroviniu, tarpikliai ir atramos), įskaitant tą, kuri neišlaikė natūralaus apvalaus medienos paviršiaus, prieš ją išvežant iš demarkacinių zonų būtų apdorota ir paženklinta.

(6)

Toje informacijoje taip pat nurodyta, kad visų rūšių neatsparios medienos, išskyrus tą, kuri nurodyta 5 konstatuojamojoje dalyje ir kuri yra demarkacinių zonų kilmės, vežimui galiojantys reikalavimai yra taikomi tik iš dalies. Todėl šiomis aplinkybėmis reikėtų nustatyti bendrą tokios medienos vežimo iš demarkacinių zonų draudimą. Šio bendro draudimo išimtys turėtų būti numatytos neatsparios medienos iš įgaliotų perdirbimo įmonių vežimui. Šias įmones turėtų įgalioti ir tikrinti oficiali atsakinga institucija, kad būtų užtikrintas veiksmingas medienos apdorojimas. Jos turėtų būti įtrauktos į Komisijos sudarytą ir atnaujintą sąrašą. Atsekamumas turėtų būti užtikrintas augalo pasu ar ženklu, kaip nustatyta taikomame FAO standarte.

(7)

Valstybės narės turėtų turėti galimybę imtis priemonių, kad nustatytų, ar į jų teritoriją vežami neatspari mediena, žievė ar augalai neužkrėsti PSN.

(8)

Todėl Sprendimą 2006/133/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2006/133/EB 3 straipsnio tekstas pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Paskirties valstybės narės, išskyrus Portugaliją, gali:

a)

tikrinti iš Portugalijos į jos teritoriją įvežamus neatsparios medienos, žievės ir augalų krovinius, siekdamos nustatyti, ar juose nėra PSN;

b)

imtis tolesnių tinkamų veiksmų, susijusių su oficialia tokių krovinių stebėsena siekiant nustatyti, ar laikomasi tam tikrų šio sprendimo priede nurodytų reikalavimų. Nustačius pažeidimus imamasi atitinkamų priemonių, kaip numatyta Tarybos direktyvos 2000/29/EB 11 straipsnyje.“

2 straipsnis

Sprendimo 2006/133/EB priedas iš dalies keičiamas pagal šio sprendimo priedą.

3 straipsnis

Valstybės narės imasi visų priemonių šiam sprendimui įgyvendinti ir, jei būtina, iš dalies pakeičia priemones, kurias jos priėmė siekdamos apsisaugoti nuo PSN įvežimo ir išplitimo, tam, kad jos atitiktų šio sprendimo reikalavimus. Apie šias priemones jos nedelsdamos praneša Komisijai.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 15 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 52, 2006 2 23, p. 34.


PRIEDAS

Sprendimo 2006/133/EB priede 1 punktas pakeičiamas taip:

1.   Nepažeidžiant 2 punkto nuostatų vežant iš demarkacinių zonų į visus kitus valstybių narių rajonus, išskyrus demarkacines zonas, arba į trečiąsias šalis ir vežant iš demarkacinių zonų dalies, kurioje aptiktas PSN, į demarkacinių zonų dalį, pavadintą buferine zona:

a)

neatsparius augalus, kurių paskirties vieta yra Bendrijoje, kartu su jais teikiamas augalo pasas, parengtas ir išduotas pagal Komisijos direktyvos 92/105/EEB (1) nuostatas po to, kai:

augalai yra oficialiai patikrinti ir PSN požymių juose nerasta, ir

PSN požymių nepastebėta auginimo vietoje ar artimiausioje kaimynystėje nuo paskutinio viso vegetacijos ciklo pradžios;

b)

neatsparią medieną ir atskirtą žievę, išskyrus šių pavidalų medieną:

drožles, daleles, medienos atliekas arba likučius, gautus vien tik iš šių spygliuočių ir ne vien iš jų,

dėžes, dėžutes, grotelines dėžes, būgnus ir panašią tarą,

padėklus, padėklų apvadus, dėžių padėklus ir kitus krovimo skydus,

paklotus po kroviniu, tarpiklius ir atramas,

bet įskaitant tą, kuri neišlaikė natūralaus apvalaus medienos paviršiaus, draudžiama išvežti iš demarkacinės zonos; oficiali atsakinga institucija gali taikyti šio draudimo išimtį, jei kartu su ta mediena arba atskirta žieve, kurių paskirties vieta yra Bendrijoje, teikiamas a papunktyje nurodytas augalo pasas po to, kai mediena arba atskirta žievė tinkamai termiškai apdorotos 30 min. išlaikant ne mažesnę kaip 56 °C medienos šerdies temperatūrą, taip užtikrinant, kad gyvi PSN būtų sunaikinti;

c)

neatsparią medieną (iš jos gautas drožles, daleles, medžio atliekas arba likučius, gautus vien tik iš šių spygliuočių ir ne vien iš jų) draudžiama išvežti iš demarkacinės zonos; oficiali atsakinga institucija gali taikyti šio draudimo išimtį, jei su ta mediena, kurios paskirties vieta yra Bendrijoje, po tinkamo fumigacinio apdorojimo, užtikrinančio, kad gyvi PSN būtų sunaikinti teikiamas a papunktyje nurodytas augalo pasas;

d)

demarkacinių zonų kilmės neatsparią medieną (iš jos pagamintus paklotus po kroviniu, tarpiklius ir atramas), įskaitant tą, kuri neišlaikė natūralaus apvalaus medienos paviršiaus, iš neatsparios medienos pagamintų pakavimo dėžių, dėžučių, apkalų, statinių ir panašios taros, padėklų, dėžių padėklų ir kitų krovimo skydų, padėklų lankų, faktiškai naudojamų arba nenaudojamų vežant visų rūšių objektus, draudžiama išvežti iš demarkacinės zonos; oficiali atsakinga institucija gali taikyti šio draudimo išimtį, jei ta mediena apdorota vienu iš patvirtintų apdorojimo būdų, nustatytų FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 dėl medinės pakavimo medžiagos reguliavimo tarptautinėje prekybos gairių I priede ir paženklinta pagal minėto standarto II priedą.

Oficiali atsakinga institucija įgalioja perdirbimo įmones atlikti b, c ir d papunkčiuose nurodytą medienos apdorojimą ir b bei c papunkčiuose nurodytai neatspariai medienai išduoti a papunktyje nurodytus augalo pasus arba d papunktyje nurodytą neatsparią medieną ženklinti laikantis FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15. Įgaliotos perdirbimo įmonės nuolat atlieka oficialus patikrinimus, kad būtų patvirtintas medienos apdorojimo veiksmingumas ir medienos atsekamumas.

Komisija sudaro oficialios atsakingos institucijos įgaliotų perdirbimo įmonių sąrašą, kurį perduoda Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui ir valstybėms narėms. Tas sąrašas atnaujinamas atsižvelgiant į oficialių patikrinimų, atliekamų siekiant patvirtinti medienos apdorojimo veiksmingumą ir medienos atsekamumą, rezultatus bei duomenis, perduotus pagal Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 dalį.

Portugalija užtikrina, kad tik į tą sąrašą įtrauktos perdirbimo įmonės gali išduoti b ir c papunkčiuose nurodytai neatspariai medienai a papunktyje nurodytus augalo pasus arba ženklinti d papunktyje nurodytą neatsparią medieną FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 nuostatas atitinkančiu ženklu.

Įgaliota perdirbimo įmonė visoms vežamoms neatsparios medienos, žievės ir augalų siuntų sudedamosioms dalims teikia a papunktyje nurodytą augalo pasą arba jas ženklina FAO Tarptautinio fitosanitarijos priemonių standarto Nr. 15 nuostatas atitinkančiu ženklu.


(1)  OL L 4, 1993 1 8, p. 22.“


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/67


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 16 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2006/410/EB, nustatantis sumas, kurios, remiantis Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnio 2 dalimi, 143d ir 143e straipsniais, Tarybos reglamento (EB) Nr. 378/2007 4 straipsnio 1 dalimi ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 23 straipsnio 2 dalimi yra skiriamos EŽŪFKP, ir sumas, skiriamas EŽŪGF išlaidoms

(2008/955/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 12 straipsnio 2 ir 3 dalis,

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2006/410/EB (2) nustatomos sumos, kurios pagal 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003, nustatančio bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančio tam tikras paramos schemas ūkininkams (3) 10 straipsnio 2 dalį bei 143d straipsnį ir 143e straipsnį, pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 378/2007 (4), nustatančio tiesioginių išmokų, numatytų Reglamente (EB) Nr. 479/2008, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, savanoriško moduliavimo taisykles 4 straipsnio 1 dalį ir pagal 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (5) 23 straipsnio 2 dalį yra skiriamos EŽŪFKP, ir grynąjį likutį, skiriamą EŽŪGF išlaidoms.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 23 straipsnio 2 dalyje bei II ir III prieduose numatyto lėšų iš paramos vyno sektoriui pervedimo kaimo plėtrai sumos buvo iš dalies pakeistos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1246/2008 (6).

(3)

Todėl Sprendimą 2006/410/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Sprendimo 2006/410/EB priedas pakeičiamas šio Sprendimo priede pateiktu tekstu.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(2)  OL L 163, 2006 6 15, p. 10.

(3)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.

(4)  OL L 95, 2007 4 5, p. 1.

(5)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(6)  OL L 335, 2008 12 13, p. 32.


PRIEDAS

„PRIEDAS

(mln. EUR)

Finansiniai metai

EŽŪFKP skiriamos sumos

EŽŪGF išlaidoms skiriamas grynasis likutis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 10 straipsnio 2 dalis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143d straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 143e straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 378/2007 4 straipsnio 1 dalis

Reglamento (EB) Nr. 479/2008 23 straipsnio 2 dalis

2007 m.

984

22

 

 

 

44 753

2008 m.

1 241

22

 

362

 

44 592

2009 m.

1 305,7

22

 

424

40,66

44 886,64

2010 m.

1 310,8

22

 

506

82,11

45 225,09

2011 m.

1 290,8

22

484

516,3

122,61

45 181,29

2012 m.

1 292,3

22

484

522,4

122,61

45 649,69

2013 m.

1 293

22

484

522,4

122,61

46 129,99“


REKOMENDACIJOS

Komisija

17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/69


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2008 m. gruodžio 4 d.

dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro eksporto į trečiąsias šalis kriterijų

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7570)

(2008/956/Euratomas)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 33 straipsnio antrą dalį ir 124 straipsnio antrą įtrauką,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyvą 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro vežimo priežiūros ir kontrolės (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Priemonės, skirtos apsaugoti nuo radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro skleidžiamos jonizuojančiosios spinduliuotės pavojaus, yra grindžiamos tarptautiniu lygiu suderintais radiacinės saugos principais.

(2)

Kad tokie principai būtų veiksmingi, jie turi būti įtraukti į nacionalinę reglamentavimo sistemą.

(3)

Atsižvelgiant į Bendrijoje vyraujančią saugos kultūrą, susijusią su radioaktyviųjų medžiagų naudojimu, reikia veiksmingai atskirti reguliavimo institucijų ir ūkio subjektų funkcijas, kad būtų užtikrintas tinkamas radioaktyviųjų medžiagų ir panaudoto kuro tvarkymas.

(4)

Sprendimą patvirtinti radioaktyviųjų medžiagų ar panaudoto kuro vežimą į trečiąsias šalis priima eksportuojančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos.

(5)

Eksportuojančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos, remdamosi Direktyvos 2006/117/Euratomas 16 straipsnio 1 dalies c punktu, turėtų parengti nuomonę apie trečiųjų šalių administracinį ir techninį pajėgumą saugiai tvarkyti radioaktyviąsias atliekas bei panaudotą kurą ir apie jų reguliavimo sistemų tinkamumą.

(6)

Įgyvendindamos tuos kriterijus valstybės narės turėtų taikyti trečiųjų šalių hierarchijos principą.

(7)

Jungtinė panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija yra pagrindinė tarptautinė teisinė priemonė, susijusi su panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga.

(8)

Tvirtinant radioaktyviųjų atliekų ar panaudoto kuro vežimą į trečiąją šalį, be nustatytų kriterijų laikymosi, galima atsižvelgti į kitus dalykus, pvz., politinius, ekonominius, socialinius, etinius, mokslinius ir visuomenės saugumo aspektus.

(9)

Direktyvos 2006/117/Euratomas 2 straipsnis yra susijęs su valstybės narės ar valstybės narės įmonės, į kurią turi būti vežamos radioaktyviosios atliekos perdirbti arba kitos medžiagos siekiant atskirti radioaktyviąsias atliekas, teise po apdorojimo radioaktyviąsias atliekas grąžinti į jų kilmės šalį. Jame taip pat nustatyta, kad Direktyva 2006/117/Euratomas neturi įtakos valstybės narės arba toje valstybėje narėje esančios įmonės, į kurią perdirbimo tikslais turi būti vežamas panaudotas kuras, teisei grąžinti į jo kilmės šalį perdirbimo metu gautas radioaktyviąsias atliekas.

(10)

Šia rekomendacija nustatyti kriterijai atitinka pagal Direktyvos 2006/117/Euratomas 21 straipsnį įsteigto patariamojo komiteto nuomonę,

REKOMENDUOJA:

1.

Laikytis šių pagrindinių reikalavimų, susijusių su radioaktyviųjų medžiagų arba panaudoto kuro eksportu į trečiąsias šalis, nurodytas Direktyvos 2006/117/Euratomas 16 straipsnio 1 dalies c punkte:

a)

parengti ir įgyvendinti nacionalines darbuotojų ir visuomenės radiologinės saugos nuostatas; jos turėtų derėti su atitinkamais tarptautiniu lygiu patvirtintais radiacinės saugos standartais;

b)

nustatyti darnią teisėkūros sistemą su radioaktyviųjų medžiagų (įskaitant radioaktyviąsias atliekas ir panaudotą kurą) keliamu pavojumi susijusiai veiklai reglamentuoti;

c)

sukurti veiksmingas nepriklausomas reguliavimo institucijas, kurios būtų kompetentingos išduoti licencijas, jas persvarstyti ir vertinti poreikius, taip pat būtų atsakingos už patikrinimo bei vykdymo funkcijas ir turėtų pakankamai išteklių;

d)

aiškiai atskirti įvairiuose panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo etapuose dalyvaujančių įstaigų, ypač ūkio subjektų ir reguliavimo institucijų, atsakomybę;

e)

įdiegti sistemą, kuria naudodamosi radioaktyviąsias atliekas ar panaudotą kurą tvarkančios organizacijos teiktų ataskaitas minėtoms institucijoms arba gautų pastarųjų leidimus;

f)

užtikrinti, kad už panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugą pirmiausia būtų atsakingas atitinkamos licencijos turėtojas ir kad kiekvienas licencijos turėtojas vykdytų įsipareigojimus;

g)

užtikrinti, kad būtų pakankamai kvalifikuotų darbuotojų su sauga susijusiai veiklai vykdyti per panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginio eksploatavimo laikotarpį; taip pat turi būti pakankamai finansinių išteklių siekiant užtikrinti saugą eksploatuojant panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įrenginius ir nutraukiant jų eksploatavimą;

h)

sukurti ir įgyvendinti tinkamą nacionalinę atsakomybės trečiajai šaliai sistemą;

i)

sukurti ir įgyvendinti tinkamas kokybės užtikrinimo programas, susijusias su panaudoto kuro ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga;

j)

parengti tinkamas apsaugos ir korekcines priemones, įskaitant informacijos susijusioms gyventojų grupėms teikimą ir avarinių planų rengimą bei bandymą, kurios bus taikomos radiologinės avarijos atveju radiacijos patekimui į aplinką kontroliuoti ir avarijos pasekmėms švelninti.

2.

Kad įvertintų, ar įvykdyti pirmiau išvardyti reikalavimai, susiję su radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro eksportu į trečiąsias šalis, valstybės narės turėtų atsižvelgti į tai, kaip trečiosios šalys laikosi toliau pateiktų kriterijų:

a)

pagrindiniai kriterijai:

priklausymas Tarptautinei atominės energijos agentūrai (TATENA) ir susijusių saugos standartų laikymasis,

Jungtinės panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencijos pasirašymas, ratifikavimas ir jos laikymasis taip išreiškiant norą vykdyti su Jungtine panaudoto kuro tvarkymo saugos ir radioaktyviųjų atliekų tvarkymo saugos konvencija susijusius įsipareigojimus,

Branduolinių medžiagų fizinės saugos konvencijos ir jos dalinių pakeitimų pasirašymas ir ratifikavimas taip įsipareigojant prisidėti prie pažeidimų, susijusių su branduolinėmis medžiagomis, prevencijos, nustatymo ir baudimo už juos,

Branduolinės saugos konvencijos, kaip svarbiausios branduolinės saugos teisinės priemonės, kurioje pateiktos svarbios avarinės parengties ir radiacinės saugos nuostatos, pasirašymas, ratifikavimas ir laikymasis,

sutikimas, kad panaudoto kuro įrenginiams būtų taikomas vienas iš TATENA saugos garantijų susitarimų, pasirašius ir ratifikavus Branduolinio ginklo neplatinimo sutartį ir susijusius papildomus protokolus, siekiant parodyti, kad panaudoto branduolinio kuro paskirtis nesikeičia, t. y. kad jis naudojamas taikiems tikslams,

Vienos konvencijos dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą, Protokolo, kuriuo iš dalies keičiama Vienos konvencija dėl civilinės atsakomybės už branduolinę žalą, Konvencijos dėl papildomos kompensacijos už branduolinę žalą arba 1960 m. liepos 29 d. Konvencijos dėl atsakomybės prieš trečiąją šalį atominės energijos srityje su pakeitimais, padarytais 1964 m. sausio 28 d. papildomu protokolu ir 1982 m. lapkričio 16 d. protokolu (Paryžiaus konvencija) pasirašymas, ratifikavimas ir laikymasis, siekiant parodyti, kad pagrindinė atsakomybė dėl branduolinės žalos tenka licencijos turėtojui.

b)

Papildomi kriterijai:

Konvencijos dėl pagalbos įvykus branduolinei avarijai arba kilus radiologiniam pavojui ir Konvencijos dėl ankstyvo pranešimo apie branduolinę avariją pasirašymas, ratifikavimas ir laikymasis, siekiant parodyti, kad radiologinės avarijos atveju nukentėjusiems gyventojams bus suteikta tinkama informacija ir kad bus taikomos tinkamos apsaugos ir korekcinės priemonės, įskaitant avarinių planų rengimą ir bandymą, radiacijos patekimui į aplinką kontroliuoti ir švelninti tokios avarijos pasekmes,

tarptautinių dokumentų, susijusių su pavojingų prekių gabenimo sauga, visų pirma SOLAS (Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje) ir Čikagos konvencijos, reikalavimų laikymasis, siekiant parodyti, kad iš tiesų vykdomi veiksmingi pavojingų prekių gabenimo jūra ir oru patikrinimai.

3.

Nepažeidžiant 1 dalies, svarstydamos, ar patvirtinti radioaktyviųjų atliekų ar panaudoto kuro išvežimą į trečiąsias šalis, valstybių narių kompetentingos institucijos gali atsižvelgti į kitas aplinkybes, pvz., susijusias su politiniais, ekonominiais, socialiniais, etiniais, moksliniais ar visuomeniniais aspektais.

4.

Valstybių narių kompetentingos institucijos bendradarbiauja, kad būtų keičiamasi informacija apie tai, kaip taikoma ši rekomendacija.

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu

Andris PIEBALGS

Komisijos narys


(1)  OL L 337, 2006 12 5, p. 21.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/72


EB IR DANIJOS BEI FARERŲ SALŲ JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2008

2008 m. lapkričio 20 d.

iš dalies keičiantis Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų salų vietos valdžios susitarimo 1 protokolo priedo I ir II lenteles

(2008/957/EB)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Danijos Vyriausybės bei Farerų salų vietos valdžios susitarimą (1) (toliau – susitarimas), ypač į jo 34 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Susitarimo 1 protokolo priede nurodomi muitai ir kitos sąlygos, taikytini į Bendriją importuojamiems Farerų salų kilmės ir iš Farerų salų atvežamiems tam tikriems žuvų ir žuvininkystės produktams.

(2)

Pagal šį priedą Bendrija suteikė nuolaidas keletui Farerų salų kilmės žuvininkystės produktų.

(3)

Farerų salų valdžios institucijos paprašė į 1 protokolo priedo I lentelėje pateiktą žuvininkystės produktų sąrašą įtraukti sūdytą ir vytintą amerikinį polaką (Pollachius virens), bukciną (Buccinum undatum) ir krabus (Geryon affinis), kuriuos į Bendriją būtų galima importuoti be muito.

(4)

Šiuos žuvininkystės produktus galima pagrįstai įtraukti į šią lentelę. Tačiau jiems reikėtų taikyti tarifines kvotas, kurios turi būti įtrauktos į 1 protokolo priedo II lentelę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Susitarimo 1 protokolo priedo I lentelė iš dalies keičiama į ją įtraukiant šias eilutes:

„0305

Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu; rūkytos žuvys, virtos ar keptos arba nevirtos ir nekeptos prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

– Vytintos žuvys, sūdytos arba nesūdytos, išskyrus rūkytas:

 

 

0305 59

– – Kitos:

 

 

0305 59 80

– – – Kitos:

 

 

ex 0305 59 80

– – – – Amerikinis polakas (Pollachius virens)

0

TK Nr. 5

0306

Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba garuose, atšaldyti arba neatšaldyti, sušaldyti arba nesušaldyti, vytinti arba nevytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu arba nesūdyti ir neužpilti sūrymu; vėžiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

– Sušaldyti:

 

 

0306 14

– – Krabai:

 

 

0306 14 90

– – – Kiti:

 

 

ex 0306 14 90

– – – – Geryon affinis rūšies krabai

0

TK Nr. 6

0307

Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; kiti vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

– Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

0307 91 00

– – Gyvi, švieži arba atšaldyti:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Bukcina (Buccinum undatum)

0

TK Nr. 7

0307 99

– – Kiti:

 

 

– – – Sušaldyti:

 

 

0307 99 18

– – – – Kiti:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Bukcina (Buccinum undatum)

0

TK Nr. 7

1605

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai gyvūnai, paruošti arba konservuoti:

 

 

1605 90

– Kiti

 

 

– – Moliuskai:

 

 

1605 90 30

– – – Kiti:

 

 

ex 1605 90 30

– – – – Bukcina (Buccinum undatum)

0

TK Nr. 7“

2 straipsnis

Susitarimo 1 protokolo priedo II lentelė iš dalies keičiama į ją įtraukiant šias eilutes:

„0305

Žuvys, vytintos, sūdytos arba užpiltos sūrymu; rūkytos žuvys, virtos ar keptos arba nevirtos ir nekeptos prieš rūkymą arba rūkymo proceso metu; žuvų miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

– Vytintos žuvys, sūdytos arba nesūdytos, išskyrus rūkytas:

 

 

0305 59

– – Kitos:

 

 

0305 59 80

– – – Kitos:

 

 

ex 0305 59 80

– – – – Amerikinis polakas (Pollachius virens)

0

TK Nr. 5 (2)

750

0306

Vėžiagyviai, su kiautais arba be kiautų, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; vėžiagyviai su kiautais, virti vandenyje arba garuose, atšaldyti arba neatšaldyti, sušaldyti arba nesušaldyti, vytinti arba nevytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu arba nesūdyti ir neužpilti sūrymu; vėžiagyvių miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

– Sušaldyti:

 

 

0306 14

– – Krabai:

 

 

0306 14 90

– – – Kiti:

 

 

ex 0306 14 90

– – – – Geryon affinis rūšies krabai

0

TK Nr. 6 (2)

750

0307

Moliuskai, su geldelėmis arba be geldelių, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; kiti vandens bestuburiai, išskyrus vėžiagyvius ir moliuskus, gyvi, švieži, atšaldyti, sušaldyti, vytinti, sūdyti arba užpilti sūrymu; vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

– Kiti, įskaitant miltus, rupinius ir granules iš vandens bestuburių, išskyrus vėžiagyvius, tinkami vartoti žmonių maistui:

 

 

0307 91 00

– – Gyvi, švieži arba atšaldyti:

 

 

ex 0307 91 00

– – – Bukcina (Buccinum undatum)

0

TK Nr. 7 (2)

1 200

0307 99

– – Kiti:

 

 

– – – sušaldyti:

 

 

0307 99 18

– – – – Kiti:

 

 

ex 0307 99 18

– – – – – Bukcina (Buccinum undatum)

0

TK Nr. 7 (2)

1 200

1605

Vėžiagyviai, moliuskai ir kiti vandens bestuburiai gyvūnai, paruošti arba konservuoti:

 

 

1605 90

– Kiti

 

 

– – moliuskai:

 

 

1605 90 30

– – – Kiti:

 

 

ex 1605 90 30

– – – – Bukcina (Buccinum undatum)

0

TK Nr. 7 (2)

1 200

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Jis taikomas nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

Priimta Tórshavn, 2008 m. lapkričio 5 d.

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Herluf SIGVALDSSON


(1)  OL L 53, 1997 2 22, p. 2.

(2)  2008 m. tarifinių kvotų dydžiai turėtų būti apskaičiuoti proporcingai pagrindiniams dydžiams ir proporcingai tai metų daliai, kuri praėjo dar nepradėjus taikyti tarifinės kvotos.“


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/75


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2008/958/BUSP

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičiantys Tarybos bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį,

kadangi:

(1)

2005 m. lapkričio 14 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2005/797/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos Palestinos teritorijose (1) (EUPOL COPPS) trejų metų laikotarpiui. EUPOL COPPS veiklos etapas prasidėjo 2006 m. sausio 1 d.

(2)

Finansinė orientacinė suma su EUPOL COPPS susijusioms išlaidoms nuo 2005 m. lapkričio 14 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. padengti yra 14 900 000 EUR.

(3)

Reikėtų pratęsti EUPOL COPPS įgaliojimus dvejiem metams ir nustatyti finansinę orientacinę sumą su EUPOL COPPS susijusioms išlaidoms nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. padengti.

(4)

Taip pat reikėtų patikslinti misijos struktūrą atsižvelgiant į sustiprintus veiksmus teisinės valstybės srityje,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Bendrieji veiksmai 2005/797/BUSP iš dalies keičiami taip:

1)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Trukmė

Misijos trukmės laikotarpis – penkeri metai.“;

2)

5 straipsnis papildomas šiuo punktu:

„5.

Teisinės valstybės skyrius.“;

3)

14 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Finansinę orientacinę sumą išlaidoms, susijusioms su EUPOL COPPS veikla 2006 m., 2007 m., 2008 m., 2009 m. ir 2010 m., padengti kasmet nustato Taryba.“;

4)

17 straipsnio antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jie netenka galios 2010 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Su EUPOL COPPS susijusioms išlaidoms nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d. padengti skiriama finansinė orientacinė suma yra 6 200 000 EUR.

3 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  OL L 300, 2005 11 17, p. 65.


17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/77


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/959/BUSP

2008 m. gruodžio 16 d.

iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2008/586/BUSP, atnaujinančią Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 ir 34 straipsnius,

kadangi:

(1)

2001 m. gruodžio 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP dėl konkrečių priemonių taikymo kovojant su terorizmu (1).

(2)

2008 m. liepos 15 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/586/BUSP, atnaujinančią Bendrąją poziciją 2001/931/BUSP (2).

(3)

Taryba padarė išvadą, kad keletas kitų asmenų yra susiję su teroro aktais, kaip apibrėžta Bendrojoje pozicijoje 2001/931/BUSP, ir todėl vadovaujantis tos Bendrosios pozicijos 2001/931/BUSP 1 straipsnio 4 dalyje nustatytais kriterijais juos reikėtų įtraukti į asmenų, grupių ir subjektų sąrašą (toliau – „sąrašas“).

(4)

Taryba taip pat padarė išvadą, kad sąraše reikėtų papildyti su viena grupe susijusius įrašus.

(5)

Sąrašas turėtų būti atitinkamai atnaujintas,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Asmenų, grupių ir subjektų, kuriems taikoma Bendroji pozicija 2001/931/BUSP, sąrašas papildomas priede nurodytais asmenimis.

2 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2008/586/BUSP priedo 2 punkto 13 įrašas pakeičiamas taip:

„13.

Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad (Baskų tėvynė ir laisvė) – E.T.A. (Šios organizacijos yra E.T.A. teroristinės grupės dalys: K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (dar žinoma kaip Herri Batasuna, dar žinoma kaip Euskal Herritarrok), Acción Nacionalista Vasca/Euskal Abertzale Ekintza (ANV/EAE), Partido Comunista de las Tierras Vascas/Euskal Herrialdeetako Alderdi Komunista (PCTV/EHAK)).“.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 16 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

R. BACHELOT-NARQUIN


(1)  OL L 344, 2001 12 28, p. 93.

(2)  OL L 188, 2008 7 16, p. 71.


PRIEDAS

1 straipsnyje minimų asmenų sąrašas

1.   ASMENYS

1.

* ALEGRÍA LOINAZ, Xavier, gimęs 1958 m. lapkričio 26 d. San Sebastián (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.239.620 – E.T.A. aktyvistas, „K.a.s.“/„Ekin“ narys

2.

* ASPIAZU RUBINA, Miguel de Garikoitz, gimęs 1973 m. liepos 6 d. Bilbao (Vizcaya), asmens tapatybės kortelės Nr. 14.257.455 – E.T.A. aktyvistas

3.

* BELOQUI RESA, María Elena, gimusi 1961 m. birželio 12 d. Areta (Álava), asmens tapatybės kortelės Nr. 14.956.327 – E.T.A. aktyvistė, „Xaki“ narė

4.

* CAMPOS ALONSO, Miriam, gimusi 1971 m. rugsėjo 2 d. Bilbao (Vizcaya), asmens tapatybės kortelės Nr. 30.652.316 – E.T.A. aktyvistė, „Xaki“ narė

5.

* CORTA CARRION, Mikel, gimęs 1959 m. gegužės 15 d. Villafranca de Ordicia (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 08.902.967 – E.T.A. aktyvistas, „Xaki“ narys

6.

* EGUIBAR MICHELENA, Mikel, gimęs 1963 m. lapkričio 14 d. San Sebastián (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 44.151.825 – E.T.A. aktyvistas, „Xaki“ narys

7.

* IRIONDO YARZA, Aitzol, gimęs 1977 m. kovo 8 d. San Sebastián (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 72.467.565 – E.T.A. aktyvistas

8.

* MARTITEGUI LIZASO, Jurdan, gimęs 1980 m. gegužės 10 d. Durango (Vizcaya), asmens tapatybės kortelės Nr. 45.626.584 – E.T.A. aktyvistas

9.

* OLANO OLANO, Juan Mariá, gimęs 1955 m. kovo 25 d. Gainza (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 15.919.168 – E.T.A. aktyvistas, „Gestoras Pro-amnistía“/„Askatasuna“ narys

10.

* OLARRA AGUIRIANO, José María, gimęs 1957 m. liepos 27 d. Tolosa (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 72.428.996 – E.T.A. aktyvistas, „Xaki“ narys

11.

* RETA DE FRUTOS, José Ignacio, gimęs 1959 m. liepos 3 d. Elorrio (Vizcaya), asmens tapatybės kortelės Nr. 72.253.056 – E.T.A. aktyvistas, „Gestoras Pro-amnistía“/„Askatasuna“ narys

12.

* TXAPARTEGI NIEVES, Nekane, gimęs 1973 m. sausio 8 d. Asteasu (Guipúzcoa), asmens tapatybės kortelės Nr. 44.140.578 – E.T.A. aktyvistas, „Xaki“ narys

13.

* URRUTICOECHEA BENGOECHEA, José Antonio, gimęs 1950 m. gruodžio 24 d. Miravalles (Vizcaya), asmens tapatybės kortelės Nr. 14.884.849 – E.T.A. aktyvistas


Klaidų ištaisymas

17.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 338/79


2007 m. gruodžio 13 d. Komisijos direktyvos 2007/72/EB, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 66/01/EEB dėl Galega orientalis Lam. rūšies įtraukimo, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 329, 2007 m. gruodžio 14 d. )

38 puslapis, priedas, 1 punkto a papunktis, 14 skiltis:

yra:

„10 (e)“,

turi būti:

„10 (n)“;

39 puslapis, priedas, 1 punkto b papunktis, 7 skiltis:

yra:

„(e)“,

turi būti:

„10 (e)“.