ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 333

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 11d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1228/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1229/2008, kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (San Simón da Costa (SKVN), Ail blanc de Lomagne (SGN), Steirischer Kren (SGN))

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/932/EB

 

*

2008 m. gruodžio 2 d. Komisijos sprendimas dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79/EB 8 straipsnio taikymo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7378)

5

 

 

2008/933/EB

 

*

2008 m. gruodžio 4 d. Komisijos sprendimas dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių MON89788 (MON-89788–1), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7517)  ( 1 )

7

 

 

2008/934/EB

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7637)  ( 1 )

11

 

 

2008/935/EB

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas dėl 2009 m. Bendrijos finansinės paramos Komisijos jungtinio tyrimų centro tam tikrai veiklai Belgijoje ir Italijoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7702)

15

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

11.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1228/2008

2008 m. gruodžio 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gruodžio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

81,5

TR

75,2

ZZ

78,4

0707 00 05

JO

167,2

MA

56,7

TR

84,0

ZZ

102,6

0709 90 70

MA

128,5

TR

133,8

ZZ

131,2

0805 10 20

AR

18,1

BR

44,6

CL

36,4

EG

30,5

MA

76,3

TR

62,7

ZA

43,2

ZW

43,9

ZZ

44,5

0805 20 10

MA

72,3

TR

73,0

ZZ

72,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

52,4

HR

54,6

IL

71,9

TR

57,3

ZZ

59,1

0805 50 10

MA

59,0

TR

64,6

ZZ

61,8

0808 10 80

CA

89,2

CL

43,7

CN

71,7

MK

34,8

US

106,7

ZA

123,2

ZZ

78,2

0808 20 50

CN

56,2

TR

97,0

US

133,9

ZZ

95,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


11.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1229/2008

2008 m. gruodžio 10 d.

kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (San Simón da Costa (SKVN), Ail blanc de Lomagne (SGN), Steirischer Kren (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Ispanijos paraiška registruoti pavadinimą San Simón da Costa, Prancūzijos paraiška registruoti pavadinimą Ail blanc de Lomagne ir Austrijos paraiška registruoti pavadinimą Steirischer Kren paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, todėl šie pavadinimai turi būti įregistruoti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyti pavadinimai įregistruojami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 85, 2008 4 4, p. 13 (San Simón da Costa), OL C 87, 2008 4 8, p. 8 (Ail blanc de Lomagne), OL C 91, 2008 4 12, p. 26 (Steirischer Kren).


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.3. klasė.   Sūriai

ISPANIJA

San Simón da Costa (SKVN)

1.6. klasė.   Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

PRANCŪZIJA

Ail blanc de Lomagne (SGN)

AUSTRIJA

Steirischer Kren (SGN)


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

11.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/5


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 2 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/79/EB 8 straipsnio taikymo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7378)

(Tekstas autentiškas tik portugalų kalba)

(2008/932/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. spalio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/79/EB dėl in vitro diagnostikos medicinos prietaisų (1) ir ypač jos 8 straipsnį,

kadangi:

(1)

Portugalijos medicinos prietaisų kontrolės įstaiga INFARMED 2005 m. liepos 29 d. raštu (2) Italijos bendrovei „Medical Biological Service S.R.L.“ (toliau – MBS), uždraudė prekiauti jų ŽIV diagnostikos in vitro rinkiniu „HIV 1&2 Ab“ (toliau – ŽIV diagnostikos rinkinys). INFARMED taip pat įpareigojo platintoją Portugalijoje „Prestifarma Lda.“ MBS vardu atšaukti šį gaminį.

(2)

Pagal Direktyvos 98/79/EB 13 straipsnį INFARMED apie šias priemones pranešė 2005 m. rugsėjo 1 d. raštu (3). Kaip šios priemonės pagrindimą Portugalija nurodė Vokietijos Paul-Ehrlich instituto sveikatos stebėsenos ataskaitą „NCAR DE-2005-07-30“ (PEI byla Nr. PEI0026/05). Vėliau, apsikeitus raštais paaiškėjo, kad NCAR nuoroda buvo netiksli ir teisingas NCAR ataskaitos numeris buvo DE-2005-07-07-30, ir kad ši ataskaita yra tapati NCAR ataskaitai DE-2005-07-27-30.

(3)

NCAR ataskaitoje DE-2005-07-07-30 rašoma, kad tyrimu, atliekamu šiuo ŽIV diagnostikos rinkiniu netrukus po užsikrėtimo ŽIV, infekcija nustatoma 10–18 dienų vėliau nei kitais panašiais tyrimais (mažas jautris ankstyvuoju serokonversijos etapu). Dėl tos pačios priežasties Slovakijos medicinos universitetas 2004 m. spalio 28 d. ataskaitoje (4) rekomendavo Slovakijos notifikuotajai įstaigai EVPÚ ŽIV diagnostikos rinkinio nesertifikuoti. Šis ŽIV diagnostikos rinkinys neatitiko visuotinai pripažinto technikos lygio, kaip apibrėžta Direktyvos 98/79/EB I priedo (esminiai reikalavimai) A dalies 2 skirsnyje ir in vitro diagnostikos medicinos prietaisų bendrųjų techninių specifikacijų, pridedamų prie Komisijos sprendimo 2002/364/EB (5), 3.1.8 punkto trečiame sakinyje.

(4)

Be to, kaip nurodė Paul-Ehrlich institutas 2005 m. gruodžio 12 d. (6) rašte Vokietijos sveikatos ministerijai, gamintojo pateikti dokumentai rodo, kad šiuo ŽIV diagnostikos rinkiniu atlikus tyrimą, juo nenustatyti visi teisingai teigiami mėginiai, kaip reikalaujama bendrųjų techninių specifikacijų 3.1.8 punkto pirmame sakinyje. Nei gamintojas, nei jo notifikuotoji įstaiga nepaaiškino, kodėl šis tyrimas nepavyko, kaip to reikalaujama bendrųjų techninių specifikacijų 3.1.5 punkte. Todėl šis ŽIV diagnostikos rinkinys netenkina bendrųjų techninių specifikacijų 3.1.8 punkto pirmo sakinio ir 3.1.5 punkto nuostatų.

(5)

MBS, atsižvelgusi į NCAR ataskaitą DE-2005-07-07-30, šį ŽIV diagnostikos rinkinį pakeitė. Tačiau pakeitus šį ŽIV diagnostikos rinkinį, jo jautris ankstyvuoju serokonversijos etapu nepagerėjo, kaip nurodyta vėlesnėje Paul-Ehrlich instituto 2007 m. rugpjūčio 23 d. ataskaitoje (7). Kaip nurodyta šios ataskaitos 10 puslapyje, šiuo pakeistu ŽIV diagnostikos rinkiniu atlikus tyrimą taip pat nepavyksta nustatyti mėginių, kurie teisingai teigiamais jau pripažinti Western blot arba immunoblot tyrimais.

(6)

Komisija konsultavosi su valstybėmis narėmis 2007 m. kovo 22 d. raštu (D(2007)7800), su susijusiomis notifikuotosiomis įstaigomis ir institutais – 2007 m. kovo 21 d. raštu (D(2007)7817) ir su MBS – 2007 m. birželio 11 d. raštu (D(2007)16597). Be to, Komisija įvairiomis aplinkybėmis konsultavosi su diagnostikos in vitro medicininių prietaisų srities ekspertais ir, inter alia, 2008 m. sausio 31 d. posėdyje.

(7)

Direktyvos 98/79/EB 13 straipsnio (ypatingosios sveikatos kontrolės priemonės) reikalavimai yra platesni nei nurodyti šios direktyvos 8 straipsnyje (apsaugos priemonių sąlyga). Direktyvos 98/79/EB 13 straipsnyje nereikalaujama tokio pat veikiančios institucijos tikrumo dėl galimo pavojaus.

(8)

Išanalizavus pradinį pranešimą ir tolesnį susirašinėjimą su INFARMED ir surengus konsultacijas su susijusiomis šalimis paaiškėjo, jog galima užtikrinti, kad tinkamai prižiūrimas bei pagal paskirtį naudojamas tiriamasis prietaisas gali pakenkti pacientų, vartotojų arba kitų asmenų sveikatai ir (arba) saugai, kaip apibrėžta Direktyvos 98/79/EB 8 straipsnyje, nes neatitinka esminio reikalavimo atitikti visuotinai pripažintą technikos lygį.

(9)

Kadangi šiuo ŽIV diagnostikos rinkiniu tyrimas atliekamas lėčiau ir yra mažiau patikimas už atliekamą kitais ŽIV diagnostikos rinkiniais, jį atlikus bus nustatyta mažiau ŽIV infekcijos atvejų nei kitais ŽIV diagnostikos rinkiniais ir dėl to tinkama retrovirusinė terapija gali būti pradėta vėliau. Dėl šio ŽIV diagnostikos rinkinio galėtų padidėti pavojus nenustatyti ŽIV užsikrėtusių kraujo donorų. Jis taip pat turi neigiamo poveikio sveikatai, nes jį atliekant ŽIV infekcija nustatoma vėliau arba ji nustatoma nepatikimai – dėl to gali padidėti pavojus, kad šia infekcija užsikrės tretieji asmenys, pvz., lytiniu būdu.

(10)

Remiantis Europos Teisingumo teismu (8), Europos Komisijos pareikšta nuomonė pagal Direktyvos 98/79/EB 8 straipsnio 2 dalį yra įpareigojanti valstybėms narėms, kurios ėmėsi veiksmų. Todėl šis teisės aktas pagal analogiją laikytinas sprendimu,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Portugalijos įstaigos INFARMED veiksmai, kurių ji ėmėsi 2005 m. liepos 29 d. raštu (DGREE/VPS/086/05. Byla Nr. 9.5.1.–329/2005), nutraukdama prekybą Italijos bendrovės „Medical Biological Service S.R.L.“ diagnostikos in vitro rinkiniu „HIV 1&2 Ab“ yra teisėti.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Portugalijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 2 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 331, 1998 12 7, p. 1.

(2)  DGREE/VPS/086/05. Byla Nr. 9.5.1.-329/2005.

(3)  DGREE/VPS/094/05.

(4)  Tyrimo ataskaita Nr. E–650/04 208600.

(5)  OL L 131, 2002 5 16, p. 17.

(6)  Nuorodos numeris A2.

(7)  Austrijos valdžios institucijos, konfiskavusios pakeistus ŽIV diagnostikos rinkinius, vežamus iš MBS į Austrijos bendrovę DIALAB GmbH, kuri ketino šiais ŽIV diagnostikos rinkiniais prekiauti savo vardu, paprašė Paul-Ehrlich instituto pateikti ataskaitą.

(8)  Žr. analogišką 2007 m. birželio 14 d. Teisingumo teismo (pirmoji kolegija) sprendimą, byla C–6/05, ECR 2007, p. I–4557 Nr. 58, 59.


11.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/7


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 4 d.

dėl leidimo pateikti rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš genetiškai modifikuotų sojos pupelių MON89788 (MON-89788–1), pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7517)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų ir olandų kalbomis)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/933/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 31 d.Monsanto Europe S.A. pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 ir 17 straipsnius pateikė kompetentingai Nyderlandų institucijai prašymą dėl maisto produktų, maisto ingredientų ir pašarų, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš sojos pupelių MON89788, pateikimo rinkai (toliau – prašymas).

(2)

Prašymas taikomas ir kitų produktų, kurių sudėtyje yra arba kurie yra sudaryti iš sojos pupelių MON89788, pateikimui rinkai naudoti ta pačia paskirtimi kaip ir bet kurias kitas sojos pupeles, išskyrus auginimą. Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 5 straipsnio 5 dalį ir 17 straipsnio 5 dalį jame pateikiami duomenys ir informacija, kurių reikalaujama pagal 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką ir panaikinančios Tarybos direktyvą 90/220/EEB (2) III ir IV priedus, taip pat informacija apie pagal Direktyvos 2001/18/EB II priedo principus atliktą rizikos vertinimą ir jo išvados.

(3)

2008 m. liepos 11 d. Europos maisto saugos tarnyba (toliau – EMST) pateikė palankią nuomonę pagal Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 ir 18 straipsnius ir padarė išvadą, kad nėra tikėtina, jog pateikus rinkai produktus, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš prašyme aprašytų sojos pupelių MON89788, būtų padarytas neigiamas poveikis žmonių ar gyvūnų sveikatai arba aplinkai, produktus naudojant pagal numatytą paskirtį (3). Pateikdama nuomonę EMST apsvarstė visus konsultuojantis su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis valstybių narių iškeltus konkrečius klausimus ir problemas, kaip nustatyta šio reglamento 6 straipsnio 4 dalyje ir 18 straipsnio 4 dalyje.

(4)

EMST savo nuomonėje padarė išvadą, kad pareiškėjo pateiktas aplinkos stebėsenos planas, kurį sudaro bendrosios priežiūros planas, atitinka numatomą produktų naudojimo paskirtį.

(5)

Atsižvelgiant į šias aplinkybes reikėtų suteikti leidimą pateikti šiuos produktus rinkai.

(6)

Kaip numatyta 2004 m. sausio 14 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 65/2004, nustatančiame genetiškai modifikuotų organizmų unikalių identifikatorių sudarymo ir priskyrimo sistemą (4), kiekvienam GMO turėtų būti priskirtas unikalus identifikatorius.

(7)

Remiantis EMST nuomone, maisto produktams, maisto ingredientams ir pašarams, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš sojos pupelių MON89788, netaikomi jokie specialūs ženklinimo reikalavimai, išskyrus nustatytuosius Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje. Tačiau, siekiant užtikrinti, kad produktai būtų naudojami pagal paskirtį, kuri leidžiama šiuo sprendimu, ženklinant pašarus, kurių sudėtyje yra arba kurie yra sudaryti iš GMO, ir kitus nei maistas ir pašarai produktus, kurių sudėtyje yra arba kurie yra sudaryti iš GMO, kuriuos prašoma leisti pateikti rinkai, reikėtų papildyti aiškiu nurodymu, kad svarstomi produktai neturi būti naudojami auginimui.

(8)

EMST nuomonė taip pat negali būti pagrindas taikyti specialias teikimo rinkai ir (arba) specialias naudojimo ir tvarkymo sąlygas ar apribojimus, įskaitant jau pateiktų rinkai produktų stebėsenos reikalavimus, ar specialias Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 6 straipsnio 5 dalies e punkte ir 18 straipsnio 5 dalies e punkte nurodytas konkrečių ekosistemų (aplinkos) ir (arba) geografinių regionų apsaugos sąlygas.

(9)

Visa reikiama informacija dėl produktų leidimų turėtų būti įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1829/2003.

(10)

2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1830/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų ir iš jų pagamintų maisto produktų ir pašarų susekamumo ir ženklinimo ir iš dalies pakeičiančio Direktyvą 2001/18/EB (5) 4 straipsnio 6 dalyje nustatyti produktų, kurių sudėtyje yra arba kurie yra sudaryti iš GMO, ženklinimo reikalavimai.

(11)

Pagal 2003 m. liepos 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1946/2003 dėl genetiškai modifikuotų organizmų tarpvalstybinio judėjimo (6) 9 straipsnio 1 dalį ir 15 straipsnio 2 dalies c punktą apie šį sprendimą per Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir skleidimo centrą turėtų būti pranešta Biologinės įvairovės konvencijos Kartagenos biosaugos protokolą pasirašiusioms šalims.

(12)

Dėl šiuo sprendimu nustatomų priemonių konsultuotasi su pareiškėju.

(13)

Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinis komitetas per jo pirmininko nustatytą terminą nuomonės nepateikė.

(14)

2008 m. lapkričio 19 d. posėdyje Tarybai nepavyko kvalifikuota balsų dauguma priimti sprendimo pritarti pasiūlymui arba jį atmesti. Taryba nurodė, kad ji baigė nagrinėti šiuos dokumentus. Todėl šias priemones priima Komisija,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Genetiškai modifikuotas organizmas ir unikalus identifikatorius

Šio sprendimo priedo b punkte nurodytoms genetiškai modifikuotoms sojos pupelėms (Glycine max) MON89788 yra priskiriamas unikalus identifikatorius MON-89788–1, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 65/2004.

2 straipsnis

Leidimai

Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 4 straipsnio 2 dalyje ir 16 straipsnio 2 dalyje nurodytais tikslais ir laikantis šiame sprendime nurodytų sąlygų suteikiami toliau nurodytų produktų leidimai:

a)

maisto produktų ir maisto ingredientų, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš sojos pupelių MON-89788–1;

b)

pašarų, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš sojos pupelių MON-89788–1;

c)

kitų nei maistas ir pašarai produktų, kurių sudėtyje yra arba jie yra sudaryti iš sojos pupelių MON-89788–1, naudojamų ta pačia paskirtimi kaip bet kurios kitos sojos pupelės, išskyrus auginimą.

3 straipsnis

Ženklinimas

1.   Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje bei Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „sojos pupelės“.

2.   Žodžiai „neskirti auginimui“ turi būti įrašyti 2 straipsnio b ir c punktuose nurodytų produktų, kurių sudėtyje yra arba kurie yra sudaryti iš sojos pupelių MON-89788–1, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

4 straipsnis

Poveikio aplinkai stebėsena

1.   Leidimo turėtojas užtikrina, kad būtų parengtas ir įgyvendintas priedo h punkte nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas.

2.   Leidimo turėtojas pateikia Komisijai metines stebėsenos plane nustatytas veiklos įgyvendinimo ir rezultatų ataskaitas.

5 straipsnis

Bendrijos registras

Šio sprendimo priede nurodyta informacija įrašoma į Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registrą, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 28 straipsnyje.

6 straipsnis

Leidimo turėtojas

Leidimo turėtojas yra Monsanto Europe S.A (Belgija), atstovaujantis Monsanto Company (Jungtinės Amerikos Valstijos).

7 straipsnis

Galiojimas

Šis sprendimas taikomas 10 metų nuo pranešimo apie jį dienos.

8 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas Monsanto Europe S.A., Avenue de Tervuren 270–272, B-1150, Briuselis, Belgija.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 4 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(2)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753816_1178620787358.htm

(4)  OL L 10, 2004 1 16, p. 5.

(5)  OL L 268, 2003 10 18, p. 24.

(6)  OL L 287, 2003 11 5, p. 1.


PRIEDAS

a)   Pareiškėjas ir leidimo turėtojas

Pavadinimas

:

Monsanto Europe S.A.

Adresas

:

Avenue de Tervuren 270–272, B-1150 Briuselis, Belgija.

Veikia Monsanto Company (adresas: 800 N. Lindbergh Boulevard, St. Louis, Missouri 63167 Jungtinės Amerikos Valstijos) vardu.

b)   Produktų kilmė ir specifikacija

1)

Maisto produktai ir maisto ingredientai, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš sojos pupelių MON-89788–1;

2)

pašarai, kurių sudėtyje yra, kurie yra sudaryti ar pagaminti iš sojos pupelių MON-89788–1;

3)

kiti nei maistas ir pašarai produktai, kurių sudėtyje yra arba kurie yra sudaryti iš sojos pupelių MON-89788–1, naudojamų ta pačia paskirtimi kaip bet kurios kitos sojos pupelės, išskyrus auginimą.

Prašyme aprašytos genetiškai modifikuotos sojos pupelės MON-89788–1 išreiškia EPSPS baltymą, kuris suteikia toleranciją herbicidui glifozatui.

c)   Ženklinimas

1)

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 13 straipsnio 1 dalyje ir 25 straipsnio 2 dalyje bei Reglamento (EB) Nr. 1830/2003 4 straipsnio 6 dalyje nustatytų specialių ženklinimo reikalavimų, „organizmo pavadinimas“ yra „sojos pupelės“.

2)

Žodžiai „neskirti auginimui“ turi būti įrašyti šio sprendimo 2 straipsnio b ir c punktuose nurodytų produktų, kurių sudėtyje yra arba kurie yra sudaryti iš sojos pupelių MON-89788–1, etiketėje ir prie tokių produktų pridedamuose dokumentuose.

d)   Aptikimo metodas

Konkretaus įvykio realiojo laiko PGR pagrįstas metodas, taikomas sojos pupelių MON-89788–1 kiekybiniam vertinimui atlikti,

Bendrijos etaloninės laboratorijos, įkurtos Reglamentu (EB) Nr. 1829/2003, įteisintas sėkloms ir paskelbtas adresu http://gmo-crl.jrc.ec.europa.eu/statusofdoss.htm

etaloninės medžiagos – AOCS 0906-A ir AOCS 0906–B, kurias galima rasti American Oil Chemists Society (AOCS) interneto svetainėje http://www.aocs.org/tech/crm/soybean.cfm

e)   Unikalus identifikatorius

MON-89788–1

f)   Informacija, kurios reikalaujama pagal Biologinės įvairovės konvencijos Kartagenos biosaugos protokolo II priedą

Biologinės saugos informacijos rinkimo, apdorojimo ir skleidimo centras, įrašo Nr.: Žr. [užpildyti gavus pranešimą]

g)   Produktų pateikimo rinkai, naudojimo arba tvarkymo sąlygos arba ribojimai

Nereikalaujama.

h)   Stebėsenos planas

Direktyvos 2001/18/EB VII priede nurodytas poveikio aplinkai stebėsenos planas

[Nuoroda: internete paskelbtas planas]

i)   Rinkai pateikto žmonėms vartoti skirto maisto stebėsenos reikalavimai

Nereikalaujama.

Pastaba. Nuorodos į susijusius dokumentus laikui bėgant gali keistis. Visuomenė su šiais pakeitimais galės susipažinti nuolat atnaujinamame Bendrijos genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų registre.


11.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/11


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 5 d.

dėl tam tikrų veikliųjų medžiagų neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tų medžiagų, registracijos panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7637)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/934/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybė narė gali 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą leisti teikti rinkai augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos laipsniškai tiriamos pagal darbų programą.

(2)

Komisijos reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 1490/2002 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos išsamios darbų programos trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti, siekiant nustatyti, ar jas galima įtraukti į minėtos direktyvos I priedą, sąrašas. Šiame sąraše yra šio sprendimo priede išvardytos medžiagos.

(3)

Praėjus dviem mėnesiams nuo vertinimo ataskaitos projekto gavimo, susiję pranešėjai, pagal Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 11e straipsnį, savanoriškai pareiškė, kad nepritaria šių medžiagų įtraukimui.

(4)

Komisija išnagrinėjo vertinimo ataskaitų projektus, ataskaitas rengiančių valstybių narių rekomendacijas bei kitų valstybių narių pastabas ir priėjo prie išvados, kad 11b ir 11f straipsniai netaikomi. Vadinasi, 11e straipsnis yra taikomas.

(5)

Todėl šio sprendimo priede išvardytos medžiagos neturėtų būti įtrauktos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(6)

Kadangi šių medžiagų neįtraukimas negrindžiamas turimais aiškiais įrodymais apie žalingą poveikį, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 VI priede, valstybėms narėms reikėtų sudaryti galimybę iki 2010 m. gruodžio 31 d. nepanaikinti registracijos pagal minėto reglamento 12 straipsnio 3 dalį.

(7)

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra išvardytų medžiagų, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti rinkai ir sunaudoti yra ribojamas iki dvylikos mėnesių, kad turimas atsargas būtų galima naudoti dar vieną auginimo sezoną.

(8)

Šiuo sprendimu neapribojama galimybė teikti naujas paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį ir 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 33/2008, nustatantį išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą vertinimo įprasta ir skubos tvarka (4), taikant minėto reglamento 13–22 straipsniuose numatytą skubos tvarką.

(9)

Pagal šią tvarką pranešėjai, kurių medžiagos nepritarus buvo neįtrauktos, gali pateikti naujas paraiškas, kuriose nurodytų tik papildomus duomenis, būtinus apsvarstyti konkrečius klausimus, dėl kurių priimtas sprendimas medžiagų neįtraukti. Pranešėjas gavo vertinimo ataskaitos projektą, kuriame nurodyti šie duomenys.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Todėl šio sprendimo priede išvardytos medžiagos neįtraukiamos kaip veikliosios medžiagos į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. gruodžio 31 d. panaikina augalų apsaugos produktų, kuriuose yra viena ar kelios priede išvardytos medžiagos, registraciją.

3 straipsnis

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalies nuostatas baigiasi ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 31 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(4)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodytų veikliųjų medžiagų sąrašas

Veiklioji medžiaga

Vertinimo ataskaitos projekto pateikimo pranešėjui data

Acetochloras

2005 m. gruodžio 14 d.

Akrinatrinas

2007 m. spalio 8 d.

Asulamas

2006 m. liepos 28 d.

Bitertanolis

2006 m. kovo 23 d.

Bupirimatas

2007 m. rugpjūčio 7 d.

Karbetamidas

2006 m. rugpjūčio 31 d.

Karboksinas

2006 m. liepos 28 d.

Chlorpikrinas

2006 m. balandžio 19 d.

Kletodimas

2006 m. balandžio 19 d.

Cikloksidimas

2007 m. vasario 28 d.

Ciprokonazolis

2006 m. rugsėjo 15 d.

Dazometas

2007 m. spalio 8 d.

Diklofopmetilas

2007 m. rugsėjo 10 d.

Dietofenkarbas

2007 m. spalio 24 d.

Ditianonas

2007 m. vasario 5 d.

Dodinas

2007 m. kovo 29 d.

Etalfluralinas

2007 m. spalio 4 d.

Etridiazolas

2007 m. rugpjūčio 7 d.

Fenazakvinas

2006 m. birželio 23 d.

Fenbukonazolas

2006 m. gegužės 12 d.

Fenbutatino oksidas

2007 m. balandžio 20 d.

Fenoksikarbas

2007 m. spalio 4 d.

Fluazifop-P

2007 m. rugsėjo 10 d.

Flufenoksuronas

2007 m. lapkričio 8 d.

Fluometuronas

2007 m. rugpjūčio 31 d.

Flukvinkonazolas

2005 m. gruodžio 22 d.

Flurochloridonas

2006 m. spalio 27 d.

Flutriafolas

2006 m. lapkričio 9 d.

Guazatinas

2007 m. lapkričio 8 d.

Heksitiazoksas

2006 m. gegužės 18 d.

Himeksazolas

2007 m. spalio 8 d.

Izoksabenas

2006 m. lapkričio 9 d.

Metaldehidas

2006 m. rugsėjo 1 d.

Metosulamas

2007 m. spalio 8 d.

Miklobutanilas

2006 m. kovo 29 d.

Orizalinas

2007 m. spalio 4 d.

Oksifluorfenas

2007 m. spalio 4 d.

Paklobutrazolas

2006 m. gruodžio 7 d.

Pencikuronas

2006 m. birželio 1 d.

Prochlorazas

2007 m. birželio 18 d.

Propargitas

2007 m. spalio 8 d.

Piridabenas

2007 m. rugpjūčio 7 d.

Chinmerakas

2007 m. liepos 6 d.

Sintofenas

2007 m. lapkričio 8 d.

Tau-fluvalinatas

2007 m. birželio 18 d.

Tebufenozidas

2006 m. birželio 9 d.

Teflutrinas

2007 m. gegužės 4 d.

Terbutilazinas

2007 m. spalio 8 d.

Tiobenkarbas

2006 m. liepos 21 d.


11.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/15


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. gruodžio 5 d.

dėl 2009 m. Bendrijos finansinės paramos Komisijos jungtinio tyrimų centro tam tikrai veiklai Belgijoje ir Italijoje pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7702)

(Tekstas autentiškas tik prancūzų, italų ir olandų kalbomis)

(2008/935/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 32 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms maisto ir pašarų kontrolės srityje gali būti suteikta Bendrijos finansinė parama pagal 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimo 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje 28 straipsnį (2).

(2)

Europos Komisijos jungtinis tyrimų centras Isproje (Italija) įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedą kaip Bendrijos pavyzdinė laboratorija, tirianti medžiagas, kurios gali liestis su maisto produktais, ir genetiškai modifikuotus organizmus. Europos Komisijos jungtinis tyrimų centras Gelyje (Belgija) įtrauktas į Reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedą kaip Bendrijos pavyzdinė laboratorija, tirianti sunkiuosius metalus pašaruose ir maiste, mikotoksinus ir policiklinius aromatinius angliavandenilius (toliau – PAA).

(3)

Jungtinis tyrimų centras ir Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinis direktoratas yra Komisijos tarnybos, jų santykiai reglamentuojami kasmetiniu administraciniu susitarimu, kartu sudarant darbo programą ir skiriant biudžetą.

(4)

Atliktas Jungtinio tyrimų centro Bendrijos pavyzdinių laboratorijų 2009 m. darbo programos ir biudžeto sąmatos įvertinimas.

(5)

Taigi Bendrijos finansinė parama turėtų būti skirta Europos Komisijos jungtinio tyrimų centro Gelyje (Belgija) ir Isproje (Italija) tam tikrai veiklai vykdyti, kaip numatyta Reglamente (EB) Nr. 882/2004. Bendrijos finansinė parama turėtų sudaryti 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kaip nurodyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1754/2006 (3).

(6)

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (4) 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, kad gyvūnų ligų likvidavimo ir kontrolės programos (veterinarijos priemonės) turi būti finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF). Be to, reglamento 13 straipsnio antroje pastraipoje numatyta, kad išimtiniais pagrįstais atvejais įgyvendinant Sprendime 90/424/EEB nurodytas priemones ir programas valstybių narių ir EŽŪGF išmokų gavėjų patirtos administravimo ir personalo išlaidos finansuojamos iš fondo lėšų. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 9, 36 ir 37 straipsniai taikomi finansinės kontrolės tikslais.

(7)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Bendrijos finansinė parama skiriama toliau nurodytai Europos Komisijos jungtinio tyrimų centro, esančio Isproje (Italija), (toliau – laboratorija) pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnio 1 dalį vykdomai veiklai ir su ja susijusių seminarų rengimui nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.:

1)

veikla, susijusi su medžiaga, kuri gali liestis su maisto produktais; ši parama neviršija 180 003 EUR;

2)

šios laboratorijos rengiamiems seminarams, susijusiems su 1 punkte nurodyta veikla; ši parama neviršija 75 947 EUR;

3)

su genetiškai modifikuotais organizmais susijusi veikla; ši parama neviršija 13 388 EUR;

4)

šios laboratorijos rengiamiems seminarams, susijusiems su 3 punkte nurodyta veikla; ši parama neviršija 61 440 EUR.

2 straipsnis

Bendrijos finansinė parama skiriama toliau nurodytai Europos Komisijos jungtinio tyrimų centro, esančio Gelyje (Belgija), (toliau – laboratorija) pagal Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnio 1 dalį vykdomai veiklai ir su ja susijusių seminarų rengimui nuo 2009 m. sausio 1 d. iki 2009 m. gruodžio 31 d.:

1)

veikla, susijusi su sunkiaisiais metalais pašaruose ir maiste; ši parama neviršija 250 000 EUR;

2)

šios laboratorijos rengiamiems seminarams, susijusiems su 1 punkte nurodyta veikla; ši parama neviršija 25 000 EUR;

3)

su mikotoksinais susijusi veikla; ši parama neviršija 230 000 EUR;

4)

šios laboratorijos rengiamiems seminarams, susijusiems su 3 punkte nurodyta veikla; ši parama neviršija 22 000 EUR;

5)

su policikliniais aromatiniais angliavandeniliais (PAA) susijusi veikla; ši parama neviršija 232 000 EUR;

6)

šios laboratorijos rengiamiems seminarams, susijusiems su 5 punkte nurodyta veikla; ši parama neviršija 22 000 EUR.

3 straipsnis

Bendrijos finansinė parama, nurodyta 1 ir 2 straipsniuose, sudaro 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kaip nurodyta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas:

Jeigu vykdoma veikla, susijusi su medžiagomis, besiliečiančiomis su maistu, – Jungtiniam tyrimų centrui, Sveikatos ir vartotojų apsaugos institutui, Fizinio ir cheminio poveikio skyriui, TP 260, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Italija).

Jeigu vykdoma veikla, susijusi su genetiškai modifikuotais organizmais, – Jungtiniam tyrimų centrui, Sveikatos ir vartotojų apsaugos institutui, Biotechnologijos ir genetiškai modifikuotų organizmų skyriui, Via E. Fermi, 1, 21020 Ispra (Italija).

Jeigu vykdoma veikla, susijusi su sunkiaisiais metalais, – Jungtiniam tyrimų centrui, Retieseweg 111, 2440 Gelis (Belgija).

Jeigu vykdoma veikla, susijusi su mikotoksinais, – Jungtiniam tyrimų centrui, Retieseweg 111, 2440 Gelis (Belgija).

Jeigu vykdoma veikla, susijusi su PAA, – Jungtiniam tyrimų centrui, Retieseweg 111, 2440 Gelis (Belgija).

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(3)  OL L 331, 2006 11 29, p. 8.

(4)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.


11.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 333/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.