ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 328

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. gruodžio 6d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. lapkričio 20 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1210/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 55/2008, įvedantį autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai

1

 

 

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1211/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

5

 

 

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1212/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

7

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1213/2008 dėl 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. suderintos daugiametės Bendrijos kontrolės programos, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų neviršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose produktuose bei ant jų, ir siekiama įvertinti jų poveikį vartotojams ( 1 )

9

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1214/2008, kuriuo 2008–2009 metams nustatomi koeficientai, taikytini eksportuojant iš grūdų pagamintą airišką viskį

18

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1215/2008, atidarantis salyklinių miežių įvežimo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinę kvotą bei numatantis jos administravimą ir leidžiantis nukrypti nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (kodifikuota redakcija)

20

 

*

2008 m. gruodžio 5 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1216/2008, iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai

26

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/99/EB dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę ( 1 )

28

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/910/EB

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) 1 ir 2 dalis

38

 

 

Komisija

 

 

2008/911/EB

 

*

2008 m. lapkričio 21 d. Komisijos sprendimas, nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6933)  ( 1 )

42

 

 

2008/912/EB

 

*

2008 m. lapkričio 28 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos 2009 m. finansinio įnašo tam tikroms Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms pašarų ir maisto kontrolės srityje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7283)

49

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. lapkričio 28 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/913/TVR dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis

55

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1210/2008

2008 m. lapkričio 20 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 55/2008, įvedantį autonomines prekybos lengvatas Moldovos Respublikai

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2008 m. sausio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 55/2008 (1) (toliau – Reglamentas) įsigaliojo 2008 m. sausio 31 d. ir taikomas nuo 2008 m. kovo 1 d. Reglamentu suteikiama galimybė laisvai teikti Bendrijos rinkai visus Moldovos Respublikos (toliau – Moldova) kilmės produktus, išskyrus tam tikrus žemės ūkio produktus, išvardytus reglamento I priede, kuriems suteiktos ribotos lengvatos atleidžiant nuo muitų, tačiau laikantis tarifinių kvotų, arba sumažinant muitus.

(2)

Dėl Reglamento 14 straipsnio formuluotės atsirado neatitikimas tarp bendrosios lengvatų sistemos (toliau – BLS), kuria Moldova turėjo teisę naudotis, kol įsigaliojo Reglamentas (EB) Nr. 55/2008, ir autonominių prekybos lengvatų (toliau – APL) taikymo, nors buvo siekiama užtikrinti, kad BLS lengvatos bus taikomos visoms reikalavimus atitinkančioms eksportuojamoms prekėms, kol bus pradėtos taikyti APL. Pagal 14 straipsnį, nuo APL įsigaliojimo dienos iki režimo taikymo dienos į Bendriją eksportuotoms prekėms, kurioms taikomos BLS lengvatos, nebūtų taikomas nė vienas iš režimų, jei iki 2008 m. sausio 31 d. nebuvo sudaryta pirkimo sutartis ir galėtų būti įrodyta, kad prekės buvo išvežtos iš Moldovos ne vėliau kaip 2008 m. sausio 31 d. Siekiant ištaisyti šią padėtį, 14 straipsnis turi būti iš dalies keičiamas taip, kad jame vietoj reglamento įsigaliojimo dienos būtų minima jo taikymo diena.

(3)

Rengiantis taikyti Reglamentą (EB) Nr. 55/2008 ir administruoti reglamento I priede nurodytas kvotas, nustatyta keletas kvotos aprašymo ir taikytino KN kodo neatitikimų. Kad šios klaidos būtų ištaisytos, žodį „naminis“ (jei toks yra) reikėtų išbraukti iš kvotos Nr. 09.0504 aprašymo, KN kodą 1001 90 99 reikėtų įtraukti į kvotą Nr. 09.0509, o aprašymą „kurio alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ne didesnė kaip 15 % tūrio“ reikėtų išbraukti iš kvotos Nr. 09.0514 aprašymo. Siūlomos pataisos neprieštarauja kiekvienai produktų grupei skirtų kvotų dydžio nustatymo metodikai, paremtai geriausiais 2004–2006 m. eksporto rezultatais – metinis kvotų didinimas atitinka potencialų Moldovos gamybos ir eksporto pajėgumų didėjimą iki 2012 m., ir nereikalauja jos keisti.

(4)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 55/2008 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(5)

Siekiant užtikrinti, kad šiame reglamente numatytos priemonės bus taikomos nepagrįstai nedelsiant, šis reglamentas turėtų įsigalioti kitą dieną po jo paskelbimo,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 55/2008 iš dalies keičiamas taip:

1.

14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

14 straipsnio 1 dalies įvadiniame sakinyje žodžiai „įsigaliojimas“ pakeičiami „taikymo diena“;

b)

14 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose, 2 dalies a, b, c ir d punktuose žodžiai „įsigaliojimo diena“ pakeičiami žodžiais „taikymo diena“.

2.

I priedas pakeičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. LAPORTE


(1)  OL L 20, 2008 1 24, p. 1.


PRIEDAS

„I PRIEDAS

PRODUKTAI, KURIEMS TAIKOMOS KIEKYBINĖS NORMOS ARBA 3 STRAIPSNYJE NURODYTOS KAINŲ RIBOS

Nepaisant Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklių, laikoma, kad produktų aprašymo formuluotė turi tik nurodomąją reikšmę, o lengvatų sistema šiame priede nustatoma pagal KN kodus. Kai nurodomi ex KN kodai, lengvatų sistemą nulemia KN kodas ir atitinkamas aprašymas, kartu paėmus.

1.   Produktai, kuriems taikomos naujos metinės neapmokestinamos tarifinės kvotos

Eilės Nr.

KN kodas

Aprašymas

2008 (1)

2009 (1)

2010 (1)

2011 (1)

2012 (1)

09.0504

0201–0204

Šviežia, atšaldyta arba sušaldyta galvijiena, kiauliena, aviena arba ožkiena

3 000 (2)

3 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

4 000 (2)

09.0505

ex 0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti, išskyrus 0207 34 pozicijoje nurodytas riebiąsias kepenis

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.0506

ex 0210

Mėsa ir valgomieji kiaulienos ir galvijienos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji naminių kiaulių mėsos ir galvijienos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

400 (2)

400 (2)

500 (2)

500 (2)

500 (2)

09.4210

0401–0406

Pieno produktai

1 000 (2)

1 000 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

1 500 (2)

09.0507

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais

90 (3)

95 (3)

100 (3)

110 (3)

120 (3)

09.0508

ex 0408

Paukščių kiaušiniai be lukštų ir kiaušinių tryniai, išskyrus netinkamus vartoti žmonių maistui

200 (2)

200 (2)

300 (2)

300 (2)

300 (2)

09.0509

1001 90 91

1001 90 99

Kiti kviečiai spelta (išskyrus skirtus sėjai), paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

40 000 (2)

50 000 (2)

09.0510

1003 00 90

Miežiai

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

35 000 (2)

45 000 (2)

09.0511

1005 90

Kukurūzai

15 000 (2)

20 000 (2)

25 000 (2)

30 000 (2)

40 000 (2)

09.0512

1601 00 91 ir 1601 00 99

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

500 (2)

500 (2)

600 (2)

600 (2)

600 (2)

ex 1602

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo:

Gallus domesticus rūšies vištų (naminių vištų), nevirti,

iš naminių kiaulių,

iš galvijienos, nevirti

09.0513

1701 99 10

Baltasis cukrus

15 000 (2)

18 000 (2)

22 000 (2)

26 000 (2)

34 000 (2)

09.0514

2204 21 ir 2204 29

Šviežių vynuogių vynas, išskyrus putojantį vyną

60 000 (4)

70 000 (4)

80 000 (4)

100 000 (4)

120 000 (4)


2.   Produktai, kuriems netaikoma ad valorem importo muito dalis

KN kodas

Aprašymas

0702

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

0703 20

Česnakai, švieži arba atšaldyti

0707

Agurkai ir dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti

0709 90 70

Cukinijos, šviežios arba atšaldytos

0709 90 80

Artišokai

0806

Vynuogės, šviežios arba džiovintos

0808 10

Obuoliai, švieži

0808 20

Kriaušės ir svarainiai

0809 10

Abrikosai

0809 20

Vyšnios

0809 30

Persikai, įskaitant nektarinus (nectarines)

0809 40

Slyvos ir dygiųjų slyvų vaisiai“


(1)  Nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., išskyrus 2008 m. – nuo pirmosios Reglamento taikymo dienos iki gruodžio 31 d.

(2)  tonos (grynojo svorio).

(3)  milijonai vienetų.

(4)  hektolitrai.


6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1211/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gruodžio 6 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

71,4

TR

76,9

ZZ

74,2

0707 00 05

JO

167,2

MA

58,0

TR

91,5

ZZ

105,6

0709 90 70

JO

230,6

MA

83,9

TR

107,2

ZZ

140,6

0805 10 20

BR

44,6

EG

30,5

MA

76,3

TR

55,3

UY

34,6

ZA

43,1

ZW

28,4

ZZ

44,7

0805 20 10

MA

66,9

TR

73,0

ZZ

70,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

62,9

CN

52,4

HR

17,0

IL

74,8

TR

59,7

ZZ

53,4

0805 50 10

MA

64,0

TR

63,4

ZA

79,4

ZZ

68,9

0808 10 80

CA

89,4

CL

67,1

CN

76,6

MK

34,8

US

104,1

ZA

113,0

ZZ

80,8

0808 20 50

AR

73,4

CL

48,4

CN

50,1

TR

104,0

US

126,1

ZZ

80,4


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1212/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2008–2009 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 945/2008 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1209/2008 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 945/2008, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. gruodžio 6 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 258, 2008 9 26, p. 56.

(4)  OL L 327, 2008 12 5, p. 5.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2008 m. gruodžio 6 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

23,24

4,68

1701 11 90 (1)

23,24

9,91

1701 12 10 (1)

23,24

4,49

1701 12 90 (1)

23,24

9,48

1701 91 00 (2)

24,46

13,28

1701 99 10 (2)

24,46

8,48

1701 99 90 (2)

24,46

8,48

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1213/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

dėl 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. suderintos daugiametės Bendrijos kontrolės programos, kuria siekiama užtikrinti, kad būtų neviršijama didžiausia leidžiamoji pesticidų liekanų koncentracija augaliniuose ir gyvūniniuose produktuose bei ant jų, ir siekiama įvertinti jų poveikį vartotojams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. vasario 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 396/2005 dėl didžiausių pesticidų likučių kiekių augalinės ir gyvūninės kilmės maiste ir pašaruose ar ant jų ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 91/414/EEB (1), ypač į jo 29 straipsnį,

kadangi:

(1)

Remdamasi direktyvomis 76/895/EEB, 86/362/EEB, 86/363/EEB ir 90/642/EEB Komisija priėmė rekomendacijas dėl suderintos pesticidų liekanų koncentracijos grūduose ir kai kuriuose kituose augaliniuose produktuose ir ant jų stebėsenos Bendrijos programos. 2008 m. rugsėjo 1 d. tos direktyvos pakeistos Reglamentu (EB) Nr. 396/2005. Pagal tą reglamentą Bendrijos pesticidų liekanų kontrolės programa be augalinio maisto turi apimti ir gyvūninį maistą, ir ji turi būti išdėstyta kaip privalomas teisės aktas. Todėl ją reikėtų priimti kaip reglamentą. Jis turėtų nepažeisti 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvos 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių, panaikinančios Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB bei Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (2).

(2)

Trisdešimt maisto produktų sudaro pagrindinę mitybos dalį Bendrijoje. Kadangi pesticidų naudojimas per trejus metus labai pasikeičia, pesticidai tuose trisdešimtyje maisto produktų turėtų būti stebimi keletą trimečių laikotarpių, kad būtų galima įvertinti poveikį vartotojams ir Bendrijos teisės aktų taikymą.

(3)

Remiantis binominio paskirstymo tikimybe galima suskaičiuoti, kad 642 mėginių analizė didesniu nei 99 % patikimumu leidžia aptikti mėginį, kuriame pesticidų liekanų kiekis viršija nustatymo ribą, jei pesticidų liekanų kiekis viršijamas ne mažiau kaip 1 % produktų. Šių mėginių surinkimas turėtų būti proporcingai paskirstytas valstybėms narėms pagal gyventojų skaičių, per vienerius metus turėtų būti paimta mažiausiai 12 kiekvieno maisto produkto mėginių.

(4)

Kai pesticidų liekanų apibrėžtis apima kitas veikliąsias medžiagas, metabolitus arba irimo produktus, apie tuos metabolitus turėtų būti pranešta atskirai.

(5)

„Metodo įteisinimo ir pesticidų liekanų maiste ir pašaruose tyrimų kokybės kontrolės tvarkos“ aprašas paskelbtas Komisijos interneto svetainėje (3).

(6)

Imant mėginius turėtų būti taikoma 2002 m. liepos 11 d. Komisijos direktyva 2002/63/EB, nustatanti Bendrijos mėginių ėmimo metodus oficialiai kontroliuojant pesticidų likučius augalinės ir gyvūninės kilmės produktuose ir ant jų bei panaikinanti Direktyvą 79/700/EEB (4), kurioje pateikti Codex Alimentarius komisijos rekomenduojami mėginių ėmimo metodai ir darbo tvarka.

(7)

Taip pat būtina įvertinti, ar neviršijamas didžiausios likučių koncentracijos lygis kūdikių maiste, nustatytas 2006 m. gruodžio 22 d. Komisijos direktyvos 2006/141/EB dėl pradinių mišinių kūdikiams ir tolesnio maitinimo mišinių, keičiančios Direktyvą 1999/21/EB (5), 10 straipsnyje ir 2006 m. gruodžio 5 d. Komisijos direktyvos 2006/125/EB dėl perdirbtų grūdinių maisto produktų ir maisto kūdikiams bei mažiems vaikams (6) 7 straipsnyje.

(8)

Būtina įvertinti bendrąjį, kaupiamąjį ir sinergetinį pesticidų poveikį. Pirmiausia reikėtų įvertinti kai kuriuos organofosfatus, karbamatus, triazolusų ir piretroidus, kaip nurodyta I priede.

(9)

Valstybės narės kasmet iki rugpjūčio 31 d. turėtų pateikti informaciją apie ankstesnius kalendorinius metus.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. ima mėginius ir atlieka I priede nurodytų produktų ir (arba) pesticidų liekanų derinių analizę.

Kiekvieno produkto mėginių skaičius nurodytas II priede.

2 straipsnis

1.   Partija, iš kurios turi būti imami mėginiai, parenkama atsitiktinės atrankos būdu.

Mėginių ėmimo tvarka, įskaitant vienetų skaičių, atitinka Direktyvos 2002/63/EB nuostatas.

2.   Paimami ir ištiriami bent tokie mėginiai:

a)

dešimt kūdikių maisto, daugiausia sudaryto iš daržovių, vaisių ir javų, mėginių;

b)

jeigu yra, vienas ekologiškų produktų mėginys, atspindintis ekologiškų produktų rinkos dalį kiekvienoje valstybėje narėje.

3 straipsnis

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m., 2011 m. ir 2012 m. rugpjūčio 31 d. pateikia atitinkamai 2009 m., 2010 m. ir 2011 m. tirtų mėginių tyrimų rezultatų ataskaitą.

Be šių rezultatų valstybės narės pateikia šią informaciją:

a)

pagal „Metodo įteisinimo ir pesticidų liekanų maiste ir pašaruose tyrimų kokybės kontrolės tvarkos“ aprašą taikytus analizės metodus ir pasiektus ribinius kiekius, apie kuriuos reikia pranešti;

b)

nacionalinėse ir Bendrijos kontrolės programose taikomą nustatymo ribą;

c)

informaciją apie analitinių, kontrolėje dalyvaujančių laboratorijų akreditavimą;

d)

kai tai leidžia nacionalinė teisė, informaciją apie taikytas vykdymo užtikrinimo priemones;

e)

viršijus DLK, paaiškinimą apie galimas DLK viršijimo priežastis, kartu pateikiant atitinkamas pastabas apie rizikos valdymo galimybes.

2.   Kai pesticidų liekanų apibrėžtis apima veikliąsias medžiagas, metabolitus ir (arba) irimo arba reakcijos produktus, valstybės narės praneša apie tyrimo rezultatus pagal teisinę tų liekanų apibrėžtį. Tam tikrais atvejais, visų liekanų apibrėžtyje minėtų pagrindinių izomerų arba metabolitų analizės rezultatai pateikiami atskirai.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 70, 2005 3 16, p. 1.

(2)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(3)  2007 m. spalio 31 d. dokumentas SANCO/3131/2007,

http://ec.europa.eu/food/plant/protection/resources/qualcontrol_en.pdf

(4)  OL L 187, 2002 7 16, p. 30.

(5)  OL L 401, 2006 12 30, p. 1.

(6)  OL L 339, 2006 12 6, p. 16.


I PRIEDAS

Pesticidų ir (arba) produktų deriniai, kurie turi būti stebimi

 

2009

2010

2011

2,4-D (2,4-D ir jo esterių bendras kiekis, išreikštas 2,4-D)

 

 (3)

 (1)

4,4′-Metoksichloras

 (4)

 (5)

 (6)

Abamektinas (avermektino B1a, avermektino B1b ir avermektino B1a delta 8,9 izomero bendras kiekis)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Acefatas

 (2)

 (3)

 (1)

Acetamipridas

 (2)

 (3)

 (1)

Akrinatrinas

 

 (3)

 (1)

Aldikarbas (aldikarbo, jo sulfoksido ir jo sulfono bendras kiekis, išreikštas aldikarbu)

 (2)

 (3)

 (1)

Amitrazas (amitrazas, įskaitant metabolitus, kuriuose yra 2,4-dimetilanilino dalis, išreikšta amitrazu)

 

 (3)

 (1)

Amitrolas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Etilazinfosas (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Metilazinfosas

 (2)

 (3)

 (1)

Azoksistrobinas

 (2)

 (3)

 (1)

Benfurakarbas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bifentrinas

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Bitertanolis

 

 (3)

 (1)

Boskalidas

 (2)

 (3)

 (1)

Bromidų jonai

 

 (3)

 (1)

Brompropilatas

 (2)

 (3)

 (1)

Bromukonazolas (bendras diasteroizomerų kiekis) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Bupirimatas

 (2)

 (3)

 (1)

Buprofezinas

 (2)

 (3)

 (1)

Kadusafosas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Kamfechloras (parlarų Nr. 26, 50 ir 62 bendras kiekis) (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Kaptanas

 (2)

 (3)

 (1)

Karbarilas

 (2)

 (3)

 (1)

Karbendazimas (benomilo ir karbendazimo bendras kiekis, išreikštas karbendazimu)

 (2)

 (3)

 (1)

Karbofuranas (karbofurano ir 3-hidroksikarbofurano bendras kiekis, išreikštas karbofuranu)

 (2)

 (3)

 (1)

Karbosulfanas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlordanas (cis- ir trans-izomerų bei oksichlordano bendras kiekis, išreikštas chlordanu)

 (4)

 (5)

 (6)

Chlorfenapiras

 

 (3)

 (1)

Chlorfenvinfosas

 (2)

 (3)

 (1)

Chlormekvatas (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorbenzilatas (9)

 (4)

 (5)

 (6)

Chlortalonilas

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorprofamas (chlorprofamas ir 3-chloranilinas, išreikštas chlorprofamu)

 (2)

 (3)

 (1)

Chlorpirifosas

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metilchlorpirifosas

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Klofentezinas (visų junginių, turinčių 2-chlorbenzoilo grupę, bendras kiekis, išreikštas klofentezinu)

 (2)

 (3)

 (1)

Klotianidinas (tiametoksamo ir klotianidino bendras kiekis, išreikštas tiametoksamu)

 

 (3)

 (1)

Ciflutrinas (ciflutrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Cipermetrinas (cipermetrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis))

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Ciprokonazolas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Ciprodinilas

 (2)

 (3)

 (1)

DDT (p,p-DDT, o,p-DDT, p,p-DDE ir p,p -DDD (TDE) bendras kiekis, išreikštas DDT)

 (4)

 (5)

 (6)

Deltametrinas (cis-deltametrinas)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Diazinonas

 (2)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Dichlofluanidas

 (2)

 (3)

 (1)

Dichlorvosas

 (2)

 (3)

 (1)

Dikloranas

 

 (3)

 (1)

Dikofolis (p,p′-ir o,p′- izomerų bendras kiekis)

 (2)

 (3)

 (1)

Dieldrinas (aldrino ir dieldrino bendras kiekis, išreikštas dieldrinu)

 (4)

 (5)

 (6)

Difenokonazolas

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetoatas (dimetoato ir ometoato bendras kiekis, išreikštas dimetoatu)

 (2)

 (3)

 (1)

Dimetomorfas

 (2)

 (3)

 (1)

Dinokapas (dinokapo izomerų ir jų atitinkamų fenolių bendras kiekis, išreikštas dinokapu)

 

 (3)

 (1)

Difenilaminas

 (2)

 (3)

 (1)

Endosulfanas (α- ir β-izomerų bei endosulfano sulfato bendras kiekis, išreikštas endosulfanu)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Endrinas

 (4)

 (5)

 (6)

Epoksikonazolas

 

 (3)

 (1)

Etionas

 (2)

 (3)

 (1)

Etoprofosas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenamifosas (fenamifoso, jo sulfoksido ir sulfono bendras kiekis, išreikštas fenamifosu) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenarimolis

 (2)

 (3)

 (1)

Fenazakvinas

 

 (3)

 (1)

Fenbukonazolas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenheksamidas

 (2)

 (3)

 (1)

Fenitrotionas

 (2)

 (3)

 (1)

Fenoksikarbas

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropatrinas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Fenpropimorfas

 

 (3)

 (1)

Fentionas (fentiono ir jo deguoninio analogo, jų sulfoksidų ir sulfonų bendras kiekis, išreikštas bepakaičiais junginiais)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fenvaleratas/esfenvaleratas (bendras kiekis) (RS/SR ir RR/SS izomerų bendras kiekis)

 (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Fipronilas (fipronilo ir sulfono metabolito (MB46136) bendras kiekis, išreikštas fipronilu)

 (2)

 (3)

 (1)

Fluazifopas (p-butilfluazifopas ((laisvoji ir konjuguotoji) fluazifopo rūgštis))

 

 (3)

 (1)

Fludioksonilas

 (2)

 (3)

 (1)

Flufenoksuronas

 (2)

 (3)

 (1)

Flukvinkonazolas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Flusilazolas

 (2)

 (3)

 (1)

Flutriafolas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Folpetas

 (2)

 (3)

 (1)

Formetanatas (formetanato ir jo druskų bendras kiekis, išreikštas formetanato hidrochloridu)

 (2)

 (3)

 (1)

Fostiazatas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Glifosatas (8)

 

 (3)

 (1)

Haloksifopas, įskaitant haloksifopą-R (haloksifop-R-metilo esterį, haloksifopą-R ir haloksifopo-R konjugatus, išreikštus haloksifopu-R) (F) (R)

 

 (3)

 (1)

HCB

 (4)

 (5)

 (6)

Heptachloras (heptachloro ir heptachloro epoksido bendras kiekis, išreikštas heptachloru)

 (4)

 (5)

 (6)

Heksachlorcikloheksanas (HCH), α-izomeras

 (4)

 (5)

 (6)

Heksachlorcikloheksanas (HCH), β-izomeras

 (4)

 (5)

 (6)

Heksachlorcikloheksanas (HCH), (γ-izomeras) (lindanas)

 (4)

 (5)

 (6)

Heksakonazolas

 (2)

 (3)

 (1)

Heksitiazoksas

 (2)

 (3)

 (1)

Imazalilas

 (2)

 (3)

 (1)

Imidaklopridas

 (2)

 (3)

 (1)

Indoksakarbas (indoksakarbas kaip izomerų S ir R bendras kiekis)

 (2)

 (3)

 (1)

Iprodionas

 (2)

 (3)

 (1)

Iprovalikarbas

 (2)

 (3)

 (1)

Metilkrezoksimas

 (2)

 (3)

 (1)

λ-cihalotrinas (λ-cihalotrinas, įskaitant kitus jo izomerų mišinius (bendras izomerų kiekis))

 (2)

 (3)

 (1)

Linuronas

 (2)

 (3)

 (1)

Lufenuronas

 

 (3)

 (1)

Malationas (malationo ir malaoksono bendras kiekis, išreikštas malationu)

 (2)

 (3)

 (1)

Manebo grupė (bendras kiekis, išreikštas CS2: manebas, mankozebas, metiramas, propinebas, tiramas, ziramas)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepanipirimas ir jo metabolitas (2-anilino-4-(2- hidroksipropil)-6-metilpirimidinas, išreikštas mepanipirimu)

 (2)

 (3)

 (1)

Mepikvatas (7)

 (2)

 (3)

 (1)

Metalaksilas (metalaksilas, įskaitant jo izomerų mišinius, įskaitant metalaksilą-M (bendras izomerų kiekis))

 (2)

 (3)

 (1)

Metkonazolas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Metamidofosas

 (2)

 (3)

 (1)

Metidationas

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metiokarbas (metiokarbo ir metiokarbo sulfoksido bendras kiekis, išreikštas metiokarbu)

 (2)

 (3)

 (1)

Metomilas (metomilo ir tiodikarbo bendras kiekis, išreikštas metomilu)

 (2)

 (3)

 (1)

Metoksifenozidas

 

 (3)

 (1)

Monokrotofosas

 (2)

 (3)

 (1)

Miklobutanilas

 (2)

 (3)

 (1)

Oksadiksilas

 

 (3)

 (1)

Oksamilas

 (2)

 (3)

 (1)

Metiloksidemetonas (metiloksidemetono ir demeton-S-metilsulfono bendras kiekis, išreikštas metiloksidemetonu)

 (2)

 (3)

 (1)

Paklobutrazolas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Parationas

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Metilparationas (metilparationo ir metilparaoksono bendras kiekis, išreikštas metilparationu)

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Penkonazolas

 (2)

 (3)

 (1)

Pendimetalinas

 

 (3)

 (1)

Permetrinas (bendras cis- ir trans-permetrino kiekis)

 (4)

 (5)

 (6)

Fentoatas

 

 (3)

 (1)

Fozalonas

 (2)

 (3)

 (1)

Fosmetas (fosmetas ir fosmetoksonas, išreikšti fosmetu)

 (2)

 (3)

 (1)

Foksimas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimikarbas (pirimikarbo ir desmetil-pirimikarbo bendras kiekis, išreikštas pirimikarbu)

 (2)

 (3)

 (1)

Metilpirimifosas

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Prochlorazas (prochlorazo ir jo metabolitų, turinčių 2,4,6-trichlorfenolio grupę, bendras kiekis, išreikštas prochlorazu)

 (2)

 (3)

 (1)

Procimidonas

 (2)

 (3)

 (1)

Profenofosas

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Propamokarbas (propamokarbo ir jo druskų bendras kiekis, išreikštas propamokarbu)

 (2)

 (3)

 (1)

Propargitas

 (2)

 (3)

 (1)

Propikonazolas

 

 (3)

 (1)

Propizamidas

 

 (3)

 (1)

Protiokonazolas (protiokonazolas-destio) (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Pirazofosas

 (4)

 (5)

 (6)

Piretrinai

 

 

 (1)

Piridabenas

 (2)

 (3)

 (1)

Pirimetanilas

 (2)

 (3)

 (1)

Piriproksifenas

 (2)

 (3)

 (1)

Chinoksifenas

 (2)

 (3)

 (1)

Chintozenas (chintozeno ir pentachloranilino bendras kiekis, išreikštas chintozenu)

 

 (5)

 (6)

Resmetrinas (bendras izomerų kiekis)

 (4)

 (5)

 (6)

Spinosadas (spinosino A ir spinosino B bendras kiekis, išreikštas spinosadu)

 

 (3)

 (1)

Spiroksaminas

 (2)

 (3)

 (1)

Tebukonazolas

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenozidas

 (2)

 (3)

 (1)

Tebufenpiradas

 (2)

 (3)

 (1)

Teknazenas

 

 (5)

 (6)

Teflubenzuronas

 (2)

 (3)

 (1)

Teflutrinas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Tetrakonazolas

 

 (3)

 (1)

Tetradifonas

 (2)

 (3)

 (1)

Tiabendazolas

 (2)

 (3)

 (1)

Tiaklopridas

 (2)

 (3)

 (1)

Metiltiofanatas

 (2)

 (3)

 (1)

Metiltolklofosas

 (2)

 (3)

 (1)

Tolilfluanidas (tolilfluanido ir dimetilaminosulfotoluidido bendras kiekis, išreikštas tolilfluanidu)

 (2)

 (3)

 (1)

Triadimefonas ir triadimenolis (triadimefono ir triadimenolio bendras kiekis)

 (2)

 (3)

 (1)

Triazofosas

 (2)  (4)

 (3)  (5)

 (1)  (6)

Trichlorfonas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Trifloksistrobinas

 (2)

 (3)

 (1)

Trifluralinas

 

 (3)

 (1)

Tritikonazolas (9)

 (2)

 (3)

 (1)

Vinklozolinas (vinklozolino ir visų metabolitų, turinčių 3,5-dichloranilino grupę, bendras kiekis, išreikštas vinklozolinu)

 (2)

 (3)

 (1)


(1)  Pupelės (šviežios arba užšaldytos, be ankščių), morkos, agurkai, apelsinai arba mandarinai, kriaušės, bulvės, ryžiai ir špinatai (švieži arba užšaldyti).

(2)  Baklažanai, bananai, žiediniai kopūstai, vynuogės, apelsinų sultys (valstybės narės turi nurodyti sulčių kilmę (iš koncentrato ar šviežių vaisių), žirniai (švieži ir (arba) užšaldyti, be ankščių), pipirai (saldieji) ir kviečiai.

(3)  Obuoliai, gūžiniai kopūstai, porai, salotos, pomidorai, persikai, įskaitant nektarinus ir panašius hibridus; rugiai arba avižos ir braškės.

(4)  Sviestas, kiaušiniai.

(5)  Pienas, kiauliena.

(6)  Paukštiena ir kepenys (galvijų ir kitų atrajotojų, kiaulių ir paukščių).

(7)  Chlormekvatas ir mepikvatas tiriami grūduose (išskyrus ryžius), morkose, vaisinėse daržovėse ir kriaušėse.

(8)  Tik grūduose.

(9)  Turėtų būti savanoriškai tiriama 2009 m.


II PRIEDAS

Kiekvieno produkto imtinų ir analizuotinų mėginių skaičius kiekvienoje valstybėje narėje.

Valstybė narė

Ėminiai

BE

12 (1)

15 (2)

BG

12 (1)

15 (2)

CZ

12 (1)

15 (2)

DK

12 (1)

15 (2)

DE

93

EE

12 (1)

15 (2)

EL

12 (1)

15 (2)

ES

45

FR

66

IE

12 (1)

15 (2)

IT

65

CY

12 (1)

15 (2)

LV

12 (1)

15 (2)

LT

12 (1)

15 (2)

LU

12 (1)

15 (2)

HU

12 (1)

15 (2)

MT

12 (1)

15 (2)

NL

17

AT

12 (1)

15 (2)

PL

45

PT

12 (1)

15 (2)

RO

17

SI

12 (1)

15 (2)

SK

12 (1)

15 (2)

FI

12 (1)

15 (2)

SE

12 (1)

15 (2)

UK

66

BENDRAS MAŽIAUSIAS MĖGINIŲ SKAIČIUS: 642


(1)  Minimalus mėginių skaičius kiekvieno taikyto atskiros medžiagos liekanų nustatymo metodo atveju.

(2)  Minimalus mėginių skaičius kiekvieno taikyto kelių medžiagų liekanų nustatymo vienu metu metodo atveju.


6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1214/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

kuriuo 2008–2009 metams nustatomi koeficientai, taikytini eksportuojant iš grūdų pagamintą airišką viskį

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 162 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į 2006 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1670/2006, nustatantį tam tikras išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1784/2003 taikymo taisykles dėl patikslintų grąžinamųjų išmokų eksportuojamiems iš grūdų gaunamiems spiritiniams gėrimams (2), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1670/2006 4 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad grąžinamosios išmokos skiriamos už patikrinimui pristatytus ir distiliavimui panaudotą grūdų kiekį, kuriam taikomas koeficientas, kiekvienais metais nustatomas visoms atitinkamoms valstybėms narėms. Šiuo koeficientu išreiškiamas bendro eksportuoto nurodytų spiritinių gėrimų kiekio santykis su bendru parduotu jų kiekiu, remiantis šio kiekio pokyčių tendencija per tam tikrą metų skaičių, atitinkantį vidutinį atitinkamo spiritinio gėrimo brandinimo laikotarpį.

(2)

Remiantis Airijos pateikta informacija apie 2007 m. sausio 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpį, vidutinis airiško viskio brandinimo laikotarpis 2007 m. buvo penkeri metai.

(3)

Todėl 2008 m. spalio 1 d.–2009 m. rugsėjo 30 d. laikotarpiui turėtų būti nustatyti koeficientai.

(4)

Pagal Europos ekonominės erdvės susitarimo 3 protokolo 10 straipsnį grąžinamųjų išmokų už eksportą į Lichtenšteiną, Islandiją ir Norvegiją skirti neleidžiama. Be to, Komisija su tam tikromis trečiosiomis šalimis sudarė susitarimus, kuriais eksporto grąžinamosios išmokos panaikinamos. Pagal Reglamento (EB) Nr. 1670/2006 7 straipsnio 2 dalį į tai reikėtų atsižvelgti, apskaičiuojant koeficientus 2008–2009 m. laikotarpiui,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1670/2006 4 straipsnyje numatyti koeficientai, taikytini 2008 m. spalio 1 d.–2009 m. rugsėjo 30 d. grūdams, Airijoje naudojamiems airiško viskio gamybai, nustatyti šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2008 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 312, 2006 11 11, p. 33.


PRIEDAS

Airijoje taikomi koeficientai

Taikymo laikotarpis

Taikomas koeficientas

B kategorijos miežiams (1), naudojamiems airiško viskio gamybai

A kategorijos grūdams, naudojamiems airiško viskio gamybai

Nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2009 m. rugsėjo 30 d.

0,086

0,150


(1)  Įskaitant į salyklą perdirbtus miežius.


6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1215/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

atidarantis salyklinių miežių įvežimo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinę kvotą bei numatantis jos administravimą ir leidžiantis nukrypti nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį kartu su 4 straipsniu,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimą 2006/333/EB dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo (2), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į 2007 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimą 2007/444/EB dėl Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl derybų užbaigimo pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį sudarymo (3), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2377/2002, atidarantis salyklinių miežių įvežimo iš trečiųjų šalių Bendrijos tarifinę kvotą bei numatantis jos administravimą ir leidžiantis nukrypti nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1766/92 (4), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (5). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Pasibaigus deryboms dėl prekybos, Bendrija pakeitė žemos ir vidutinės kokybės paprastųjų kviečių ir miežių importo sąlygas atidarydama importo kvotas. Vietoje miežiams taikytos „preferencinių garantinių įmokų“ sistemos buvo nuspręsta atidaryti dvi tarifines kvotas: vieną 50 000 tonų salyklinių miežių tarifinę kvotą ir vieną 300 000 tonų miežių tarifinę kvotą. Šis reglamentas taikomas 50 000 tonų salyklinių miežių tarifinei kvotai.

(3)

Importuojami salykliniai miežiai pagal Bendrijos tarptautinius įsipareigojimus turi būti naudojami alaus, kuris brandinamas bukmedžio statinėse, gamybai. Atsižvelgiant į tai, reikia priimti nuostatas, nustatančias miežių kokybės kriterijus ir perdirbimo reikalavimus, panašius į nustatytuosius 2001 m. birželio 22 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1234/2001, nustatančiame išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 822/2001 taikymo taisykles bei numatančiame salyklinių miežių kvotai taikomų importo muitų dalinį kompensavimą (6).

(4)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (7), yra taikomas importo licencijoms, skirtoms tarifinių kvotų laikotarpiams, prasidedantiems nuo 2007 m. sausio 1 d.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos taikomos nepažeidžiant papildomų sąlygų arba leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios galėtų būti numatytos šiame reglamente.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad miežių importas pagal šią kvotą būtų reguliarus ir nebūtų spekuliuojama, reikia nustatyti, kad jie būtų importuojami turint importo licencijas.

(7)

Siekiant užtikrinti tinkamą šios kvotos valdymą, reikia nustatyti paraiškų gauti licencijas pateikimo terminą bei nurodyti, kokią informaciją reikia pateikti paraiškose.

(8)

Siekiant atsižvelgti į tiekimo sąlygas, reikia priimti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl licencijų galiojimo laikotarpio.

(9)

Atsižvelgiant į įsipareigojimą taikyti aukšto lygio garantiją, užtikrinančią tinkamą kvotos įgyvendinimą, taip pat į tai, kad šios garantijos turi būti laikomasi visą perdirbimo laikotarpį, tikslinga, kad importuotojai, kurių salyklinių miežių siuntas lydi atitikties pažymėjimas pagal 1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (8) 63–65 straipsniuose nustatytą administracinio bendradarbiavimo procedūrą suderintas su Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybe, būtų atleidžiami nuo šio reikalavimo.

(10)

Nukrypstant nuo Komisijos reglamento (EB) Nr. 1342/2003, nustatančio specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles, 12 straipsnio (9), siekiant užtikrinti kvotos valdymo patikimumą, reikia, kad importo licencijų užstatas būtų palyginti didelis.

(11)

Reikia nustatyti spartų dvikryptį bendradarbiavimą tarp Komisijos ir valstybių narių, keičiantis informacija apie paraiškose nurodytuosius ir importuotuosius kiekius.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 135 straipsnio importo muitas salykliniams miežiams, klasifikuojamiems pagal 1003 00 KN kodą, nustatomas šiuo reglamentu atidarytos kvotos pagrindu.

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 135 straipsnis taikomas šiame reglamente minimų produktų importui, viršijančiam 2 straipsnyje nustatytą kiekį.

2 straipsnis

1.   Leidžiama naudoti 50 000 tonų salyklinių miežių, kurių kodas KN 1003 00 ir skirtų naudoti bukmedžio statinėse brandinamo alaus gamybai, tarifinę kvotą nuo kiekvienų metų sausio 1 d. Jos eilės numeris 09.4061.

2.   Muitas, kuriuo apmokestinamas tarifinės kvotos importas, yra 8 eurai už vieną toną.

3.   Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008 (10) ir Reglamentas (EB) Nr. 1342/2003 bei Reglamentas (EB) Nr. 1301/2006 taikomi, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.

3 straipsnis

Taikant šį reglamentą:

a)

pažeisti grūdai – tai pažeisti miežių ir kitų javų ar laukinių avižų grūdai, įskaitant gedimą, kurį sukėlė liga, šaltis, karštis, vabzdžiai ar grybelis, blogas oras, taip pat kitas fizinio pažeidimo formas;

b)

sveiki ir tinkamos prekinės kokybės miežiai – tai miežių grūdai ar grūdų gabalėliai, neturintys a punkte apibrėžtų pakenkimų, išskyrus šalčio ar grybelio pažeistus grūdus.

4 straipsnis

1.   Tarifinės kvotos lengvatos taikomos tik tada, jei importuoti miežiai atitinka šiuos kriterijus:

a)

specifinis svoris: mažiausiai 60,5 kg/hl;

b)

pažeisti grūdai: daugiausiai 1 %;

c)

drėgnumas: daugiausiai 13,5 %;

d)

sveiki ir tinkamos prekinės kokybės miežiai: mažiausiai 96 %.

2.   Atitiktis atsižvelgiant į 1 dalyje pateiktus kriterijus patvirtinama vienu iš šių dokumentų:

a)

analizės, kurią importuotojo prašymu atliko muitinės tarnyba, išleidžianti į laisvą apyvartą, pažymėjimas;

b)

kilmės šalies valdžios institucijos išduotas importuotų miežių atitikties pažymėjimas, kurį pripažįsta Komisija.

5 straipsnis

1.   Galimybė naudotis šia kvota suteikiama tik tada, jei įvykdytos šios sąlygos:

a)

importuoti miežiai turi būti perdirbti į salyklą per šešis mėnesius nuo išleidimo į laisvą apyvartą dienos;

b)

ne vėliau kaip per 150 dienų nuo to laiko, kai miežiai perdirbami į salyklą, pagamintasis salyklas turi būti panaudotas alaus, kuris brandinamas bukmedžio statinėse, gamybai.

2.   Paraiškos gauti licencijas importuoti pagal tarifinę kvotą priimamos tik tuo atveju, jei kartu pateikiami šie dokumentai:

a)

įrodymas ar įrodymai, numatyti Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 5 straipsnyje;

b)

įrodymas, kad pareiškėjas valstybės narės, išleidusios į laisvą apyvartą, kompetentingai institucijai yra sumokėjęs 85 eurų užstatą už vieną toną. Kai salyklinių miežių siuntą lydi Federal Grain Inspection Service (Federalinės grūdų inspekcijos tarnybos), toliau – FGIS, išduotas 7 straipsnyje minimas atitikties pažymėjimas, užstato dydis mažinamas 10 eurų už toną;

c)

raštu įformintas pareiškėjo įsipareigojimas per šešis mėnesius nuo išleidimo į laisvą apyvartą dienos importuotas prekes perdirbti į salyklą, skirtą per 150 dienų nuo šių miežių perdirbimo į salyklą dienos panaudoti bukmedžio statinėse brandinamo alaus gamybai. Pareiškėjas nurodo vietą, kurioje bus atliekamas perdirbimas, t. y. nurodo perdirbimo įmonę ir valstybę narę arba ne daugiau kaip penkias perdirbimo įmones. Laikantis Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93 nustatytos tvarkos, prieš išsiunčiant siuntas perdirbti, išmuitinimą atlikusi tarnyba užpildo T5 kontrolinį egzempliorių. T5 blanko 104 skiltyje pateikiama informacija, kurią reikia nurodyti pagal šio c punkto pirmo sakinio reikalavimus, ir įrašomas perdirbimo įmonės pavadinimas ir vieta.

3.   Laikoma, kad importuoti miežiai perdirbti į salyklą, kai salykliniai miežiai išmirkomi. Faktą, kad bukmedžio statinėse brandinamo alaus gamybai skirtas salyklas ne vėliau kaip per 150 dienų nuo miežių perdirbimo į salyklą dienos buvo panaudotas pagal paskirtį, patvirtina kompetentinga institucija.

6 straipsnis

1.   5 straipsnio 2 dalies b punkte minimas užstatas grąžinamas įvykdžius šias sąlygas:

a)

miežių kokybė, nustatyta remiantis atitikties ar analizės pažymėjimu, atitinka 4 straipsnio 1 dalyje pateiktus kriterijus;

b)

pareiškėjas pateikia įrodymų, kad per laikotarpį, nustatytą 5 straipsnio 2 dalies c punkte minimame raštu įformintame įsipareigojime, produktai buvo panaudoti pagal 5 straipsnio 1 dalyje nustatytą konkrečią galutinę paskirtį. Šis įrodymas, kurio funkciją gali atlikti T5 kontrolinis egzempliorius, turi būti pakankamas, kad importo valstybės narės kompetentingos institucijos įsitikintų, jog visas importuotas kiekis buvo perdirbtas į 5 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytą produktą.

2.   Kai nesilaikoma šio reglamento 4 ir 5 straipsniuose nustatytų kokybės kriterijų ir (arba) perdirbimo sąlygų, Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 12 straipsnio a punkte minimas importo licencijų užstatas ir šio reglamento 5 straipsnio 2 dalies b punkte minimas papildomas užstatas konfiskuojami.

7 straipsnis

FGIS išduodamų pažymėjimų pavyzdys pateiktas I priede. FGIS išduotus salyklinių miežių, skirtų naudoti bukmedžio statinėse brandinamo alaus gamybai, pažymėjimus Komisija oficialiai pripažįsta pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 63–65 straipsniuose nustatytą administracinio bendradarbiavimo procedūrą. Kai FGIS išduotame atitikties pažymėjime pateikti analizės parametrai liudija, kad salyklinių miežių kokybės standartai atitinka pateiktuosius šio reglamento 4 straipsnyje, bandiniai imami bent iš 3 % siuntų, kurios tais prekybos metais atgabenamos į kiekvieną atvykimo uostą. Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės patvirtinto antspaudo kopijos skelbiamos C serijos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

8 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies, pareiškėjas gali pateikti tik vieną paraišką licencijai gauti per mėnesį. Jei pareiškėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką, nepriimama nė viena iš jo paraiškų, ir užstatai, pateikti teikiant paraiškas, lieka atitinkamai valstybei narei.

Paraiškos importo licencijoms gauti valstybių narių kompetentingoms institucijoms pateikiamos ne vėliau kaip antrą kiekvieno mėnesio penktadienio 13 valandą Briuselio laiku.

2.   Kiekvienoje paraiškoje licencijai gauti nurodomas kiekis kilogramais be dešimtųjų dalių.

3.   Ne vėliau kaip iki pirmadienio po paskutinės licencijų paraiškų pateikimo savaitės 18 val. Briuselio laiku kompetentingos institucijos elektroniniu būdu siunčia Komisijai pranešimą, kuriame nurodomos visos paraiškos ir prašomas kiekis, įskaitant nulinius duomenis.

4.   Licencijos išduodamos ketvirtą darbo dieną nuo 3 dalyje nurodytos galutinės pranešimo pateikimo dienos.

Importo licencijų išdavimo dieną valstybės narės elektroniniu būdu pateikia Komisijai informaciją apie išduotas licencijas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies b punkte, ir visus kiekius, kuriems buvo išduotos importo licencijos.

9 straipsnis

Importo licencijos galioja 60 dienų nuo išdavimo dienos. Remiantis Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalimi, licencijos galiojimo laikotarpis skaičiuojamas nuo faktinės išdavimo datos.

10 straipsnis

Paraiškos importo licencijai gauti ir importo licencijos 20 laukelyje nurodomas perdirbtas produktas, kuris turi būti pagamintas iš atitinkamų grūdų.

11 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2377/2002 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

12 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 124, 2006 5 11, p. 13.

(3)  OL L 169, 2007 6 29, p. 53.

(4)  OL L 358, 2002 12 31, p. 95.

(5)  Žr. II priedą.

(6)  OL L 168, 2001 6 23, p. 12.

(7)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(8)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.

(9)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12.

(10)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.


I PRIEDAS

Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės patvirtinto bukmedžio statinėse brandinamo alaus gamybai skirtų salyklinių miežių atitikties pažymėjimo pavyzdys

Image


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2377/2002

(OL L 358, 2002 12 31, p. 95)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 159/2003

(OL L 25, 2003 1 30, p. 37)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 626/2003

(OL L 90, 2003 4 8, p. 32)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1112/2003

(OL L 158, 2003 6 27, p. 23)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 777/2004

(OL L 123, 2004 4 27, p. 50)

tik 13 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2022/2006

(OL L 384, 2006 12 29, p. 70)

tik 2 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1456/2007

(OL L 325, 2007 12 11, p. 76)

tik 3 straipsnis


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2377/2002

Šis reglamentas

1 ir 2 straipsniai

1 ir 2 straipsniai

4 straipsnis

3 straipsnis

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

7 straipsnis

6 straipsnis

8 straipsnis

7 straipsnis

9 straipsnis

8 straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

13 straipsnis

10 straipsnis

11 straipsnis

14 straipsnio pirma pastraipa

12 straipsnis

14 straipsnis antra pastraipa

I priedas

I priedas

II priedas

III priedas


6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/26


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1216/2008

2008 m. gruodžio 5 d.

iš dalies keičiantis Tarybos reglamentą (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į Tarybos reglamentą (EB) Nr. 872/2004 dėl papildomų ribojančių priemonių Liberijai (1), ypač į jo 11 straipsnio a punktą,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 872/2004 I priede nurodyti fiziniai ir juridiniai asmenys, įstaigos ir subjektai, kurių lėšos ir ekonominiai ištekliai pagal tą reglamentą yra įšaldomi.

(2)

2008 m. spalio 2 ir 24 d. bei 2008 m. lapkričio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sankcijų komitetas nusprendė iš dalies pakeisti asmenų, grupių ir organizacijų, kuriems turėtų būti taikomas lėšų ir ekonominių išteklių įšaldymas, sąrašą. Todėl I priedas turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 872/2004 I priedas iš dalies keičiamas taip, kaip išdėstyta šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. gruodžio 5 d.

Komisijos vardu

Eneko LANDÁBURU

Ryšių su užsieniu generalinis direktorius


(1)  OL L 162, 2004 4 30, p. 32.


PRIEDAS

Tarybos reglamento (EB) Nr. 872/2004 I priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

Išbraukiamas šis fizinis asmuo:

„Charles R. Bright. Gimimo data: 1948.8.29. Kita informacija: buvęs finansų ministras.“

(2)

Įrašas „Ali Kleilat. Gimimo data: 1970.7.10. Gimimo vieta: Beirutas. Pilietybė: Libano.“ pakeičiamas taip:

„Ali Kleilat (alias a) Ali Qoleilat, b) Ali Koleilat Delbi). Gimimo data: 1970.7.10. Gimimo vieta: Beirutas. Pilietybė: Libano. Paso Nr.: 0508734. Nacionalinio registro Nr.: 2016, Mazraa. Kita informacija: verslininkas, 2003 m. dalyvavo teikiant ginklus Charles Taylor. Vis dar palaiko ryšius su buvusiu Liberijos prezidentu Charles Taylor.“

(3)

Įrašas „Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Gimimo data: 1965.9.27. Pilietybė: Liberijos. Kita informacija: buvusi buvusio prezidento Charles Taylor žmona. Buvęs Liberijos nuolatinis atstovas prie Tarptautinės jūrų organizacijos. Buvęs Liberijos vyriausybės vyresnysis narys.“ pakeičiamas taip:

„Agnes Reeves Taylor (alias Agnes Reeves-Taylor). Gimimo data: 1965.9.27. Pilietybė: Liberijos. Kita informacija: a) buvusi buvusio prezidento Charles Taylor žmona, vis dar turinti ryšių su juo; b) buvusi Liberijos nuolatinė atstovė Tarptautinėje jūrų organizacijoje; buvusi Liberijos vyriausybės vyresnioji narė. c) Šiuo metu gyvena Jungtinėje Karalystėje.“

(4)

Įrašas „Charles Ghankay Taylor (alias Charles MacArthur Taylor). Gimimo data: a) 1947.9.1, b) 1948.1.28. Kita informacija: buvęs Liberijos Prezidentas.“ pakeičiamas taip:

„Charles Ghankay Taylor (alias a) Charles MacArthur Taylor, b) Jean-Paul Some, c) Jean-Paul Sone). Gimimo data: a) 1947.9.1, b) 1948.1.28. Kita informacija: a) buvęs Liberijos Prezidentas, b) šiuo metu teisiamas Hagoje.“

(5)

„Charles „Chuckie“ Taylor (jaunesnysis). Kita informacija: buvusio prezidento Charles Taylor sūnus.“ pakeičiamas taip:

„Charles Taylor (jaunesnysis) (alias a) Chuckie Taylor b) Charles McArthur Emmanuel Roy M. Belfast, c) Junior Charles Taylor II). Kita informacija: a) buvusio Liberijos prezidento Charles Taylor bendrininkas, patarėjas ir sūnus, vis dar turintis ryšių su juo, b) šiuo metu teisiamas Jungtinėse Amerikos Valstijose).“


DIREKTYVOS

6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/28


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/99/EB

2008 m. lapkričio 19 d.

dėl aplinkos apsaugos pagal baudžiamąją teisę

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Remiantis Sutarties 174 straipsnio 2 dalimi, Bendrijos aplinkos politika turi būti siekiama aukšto apsaugos lygio.

(2)

Bendrija yra susirūpinusi nusikaltimų aplinkai skaičiaus didėjimu ir jų padariniais, kurie vis dažniau peržengia valstybių, kuriose tie nusikaltimai buvo padaryti, sienas. Tokie nusikaltimai kelia grėsmę aplinkai ir dėl to reikėtų imtis atsakomųjų priemonių.

(3)

Patirtis parodė, kad šiuo metu taikomų sankcijų sistemų nepakanka tam, kad būtų visapusiškai laikomasi aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų. Teisės aktų laikymąsi galima ir reikėtų stiprinti numatant baudžiamąsias sankcijas, nes tai parodo socialinį nepritarimą, kuris kokybės požiūriu yra visai kitokio pobūdžio, palyginti su administracinėmis sankcijomis arba civilinėje teisėje taikomu kompensaciniu mechanizmu.

(4)

Bendros nusikaltimus reglamentuojančios taisyklės leidžia taikyti veiksmingesnius nusikaltimų tyrimo ir pagalbos būdus valstybėje narėje ir tarp valstybių narių.

(5)

Norint veiksmingai apsaugoti aplinką, visų pirma reikėtų nustatyti labiau atgrasančias sankcijas už žalą aplinkai darančią veiklą, dėl kurios paprastai padaroma arba gali būti padaroma didelė žala orui, įskaitant stratosferą, dirvožemiui, vandeniui, gyvūnams arba augalams, taip pat rūšių išsaugojimui.

(6)

Teisinės prievolės imtis veiksmų nesilaikymas gali daryti tokį pat poveikį kaip aktyvus elgesys ir todėl tam taip pat turėtų būti taikomos atitinkamos sankcijos.

(7)

Taigi visoje Bendrijoje tokią veiką reikėtų laikyti nusikaltimu, jei ji yra daroma tyčia arba dėl didelio neatsargumo.

(8)

Šios direktyvos priede išvardytuose teisės aktuose yra nuostatų, pagal kurias turėtų būti taikomos baudžiamosios teisės priemonės siekiant užtikrinti, kad aplinkos apsaugą reglamentuojančios taisyklės būtų visiškai veiksmingos.

(9)

Įpareigojimai pagal šią direktyvą yra susiję tik su šios direktyvos prieduose išvardytų teisės aktų nuostatomis, pagal kurias valstybės narės, įgyvendindamos tuos teisės aktus, įpareigojamos numatyti draudimo priemones.

(10)

Pagal šią direktyvą valstybės narės privalo savo nacionalinės teisės aktuose numatyti baudžiamąsias sankcijas už rimtus Bendrijos teisės aktų dėl aplinkos apsaugos nuostatų pažeidimus. Šioje direktyvoje nenustatoma įpareigojimų, kaip tokias sankcijas ar kitą galimą teisėsaugos sistemą taikyti konkrečiais atvejais.

(11)

Šia direktyva nepažeidžiamos kitos su atsakomybe už žalą gamtai susijusios sistemos, numatytos pagal Bendrijos ar nacionalinės teisės aktus.

(12)

Kadangi šioje direktyvoje nustatomos esminės normos, valstybės narės gali nustatyti arba toliau taikyti griežtesnes priemones veiksmingai aplinkos apsaugai pagal baudžiamąją teisę. Tokios priemonės turi būti suderinamos su Sutartimi.

(13)

Tam, kad Komisija galėtų įvertinti šios direktyvos daromą poveikį, valstybės narės turėtų informuoti ją apie direktyvos įgyvendinimą.

(14)

Kadangi šios direktyvos tikslo, t. y. veiksmingesnės aplinkos apsaugos užtikrinimo, valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi dėl šios direktyvos masto ir poveikio to tikslo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(15)

Priimant vėlesnius teisės aktus aplinkos apsaugos klausimais tam tikrais atvejais reikėtų nurodyti, kad bus taikoma ši direktyva. Kai būtina, reikėtų iš dalies pakeisti 3 straipsnį.

(16)

Šioje direktyvoje atsižvelgiama į pagrindines teises ir laikomasi principų, kurie visų pirma pripažinti Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šioje direktyvoje nustatomos su baudžiamąja teise susijusios priemonės siekiant veiksmingiau saugoti aplinką.

2 straipsnis

Apibrėžimai

Šioje direktyvoje:

a)

neteisėtas – pažeidžiantis:

i)

teisės aktus, priimtus remiantis EB sutartimi ir išvardytus A priede; arba

ii)

veiklos, kuriai taikoma Euratomo sutartis, požiūriu – teisės aktus, priimtus remiantis Euratomo sutartimi ir išvardytus B priede; arba

iii)

valstybės narės įstatymą, administracinį potvarkį arba valstybės narės kompetentingos institucijos priimtą sprendimą, kuriuo remiantis įgyvendinami i ir ii punktuose nurodyti Bendrijos teisės aktai;

b)

„saugomos laukinės faunos ir floros rūšys“:

i)

3 straipsnio f punkte – rūšys, kurios išvardytos:

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (3) IV priede,

1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyvos 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (4) I priede bei nurodytos jos 4 straipsnio 2 dalyje;

ii)

3 straipsnio g punkte – rūšys, kurios išvardytos 1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (5) A arba B priede;

c)

saugomoje teritorijoje esanti buveinė – bet kokia tam tikros rūšies augalo ar gyvūno buveinė, dėl kurios teritorija klasifikuota kaip speciali apsaugos teritorija pagal Direktyvos 79/409/EEB 4 straipsnio 1 ar 2 dalį, arba bet kuri natūrali buveinė ar tam tikros rūšies augalo ar gyvūno buveinė, dėl kurios vietovėje įsteigta speciali saugoma teritorija pagal Direktyvos 92/43/EEB 4 straipsnio 4 dalį;

d)

juridinis asmuo – bet kuris juridinis asmuo, turintis šį statusą pagal taikomą nacionalinę teisę, išskyrus valstybes arba kitas valdžios funkcijas vykdančias viešąsias institucijas ir viešąsias tarptautines organizacijas.

3 straipsnis

Nusikaltimai

Valstybės narės užtikrina, kad toliau nurodyta veika, kuri yra neteisėta ir padaryta tyčia arba bent jau dėl didelio neatsargumo, yra nusikaltimas:

a)

kokio nors kiekio medžiagų ar jonizuojančiosios spinduliuotės išleidimas, išmetimas arba išpylimas į orą, dirvožemį ar vandenį, kuris sukelia ar gali sukelti asmeniui mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą, arba didelę žalą oro kokybei, dirvožemio kokybei ar vandens kokybei arba gyvūnams ar augalams;

b)

atliekų, kurios asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro kokybei, dirvožemio kokybei ar vandens kokybei arba gyvūnams ar augalams, surinkimas, vežimas, naudojimas ar šalinimas, taip pat tokių operacijų priežiūra ir šalinimo vietų vėlesnė priežiūra, įskaitant prekiautojo ar tarpininko tokio pobūdžio veiksmus (atliekų tvarkymas);

c)

atliekų vežimas, kai šiai veiklai taikoma 2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (6) 2 straipsnio 35 dalis ir kai ši veikla vykdoma dideliais kiekiais, nepriklausomai nuo to, ar tai yra vienkartinis vežimas, ar keli susiję vežimai;

d)

gamyklos, kurioje vykdoma pavojinga veikla arba kurioje laikomos arba naudojamos pavojingosios medžiagos ar preparatai ir kuri už gamyklos ribų asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro kokybei, dirvožemio kokybei ar vandens kokybei arba gyvūnams ar augalams, eksploatavimas;

e)

branduolinių medžiagų arba kitų pavojingų radioaktyviųjų medžiagų gamyba, apdirbimas, tvarkymas, naudojimas, laikymas, saugojimas, vežimas, importas, eksportas ar šalinimas, kuris asmeniui sukelia ar gali sukelti mirtį ar sunkų sveikatos sutrikimą arba didelę žalą oro kokybei, dirvožemio kokybei ar vandens kokybei arba gyvūnams ar augalams;

f)

saugomų laukinės faunos ar floros rūšių individų naikinimas, žudymas, laikymas ar ėmimas, išskyrus atvejus, kai veika susijusi su nedideliu tokių individų kiekiu ir daro nedidelį poveikį rūšies išsaugojimo būklei;

g)

prekyba saugomų laukinės faunos ar floros rūšių individais, jų dalimis ar gaminiais iš jų, išskyrus atvejus, kai veika susijusi su nedideliu tokių individų kiekiu ir daro nedidelį poveikį rūšies išsaugojimo būklei;

h)

bet kokia veika, kuria labai nuniokojamos saugomoje teritorijoje esančios buveinės;

i)

ozono sluoksnį ardančių medžiagų gamyba, importas, eksportas, teikimas į rinką arba naudojimas.

4 straipsnis

Kurstymas ir padėjimas

Valstybės narės užtikrina, kad 3 straipsnyje nurodytos tyčinės veikos kurstymas ir padėjimas ją vykdyti yra nusikaltimas.

5 straipsnis

Sankcijos

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog už 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios baudžiamosios sankcijos.

6 straipsnis

Juridinių asmenų atsakomybė

1.   Valstybės narės užtikrina, kad juridiniai asmenys gali būti traukiami atsakomybėn už 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus, jeigu juos jų naudai padarė vadovaujamas pareigas juridiniame asmenyje einantis asmuo, veikęs individualiai arba kaip juridinio asmens organo narys, jeigu jis turėjo teisę:

a)

atstovauti juridiniam asmeniui;

b)

priimti sprendimus juridinio asmens vardu; arba

c)

kontroliuoti juridinį asmenį.

2.   Be to, valstybės narės užtikrina, kad juridiniai asmenys atsakytų tais atvejais, jeigu 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus juridinio asmens naudai padarė jam pavaldus asmuo dėl 1 dalyje nurodyto asmens nepakankamos priežiūros ar kontrolės.

3.   Juridinių asmenų atsakomybė remiantis 1 ir 2 dalimis apima galimybę kelti baudžiamąsias bylas fiziniams asmenims, kurie padarė, kurstė arba padėjo padaryti 3 ir 4 straipsniuose nurodytus nusikaltimus.

7 straipsnis

Sankcijos, taikomos juridiniams asmenims

Valstybės narės imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų, jog juridiniams asmenims, laikomiems atsakingais pagal 6 straipsnį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

8 straipsnis

Perkėlimas

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti iki 2010 m. gruodžio 26 d.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų pagrindinių nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus ir tų nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

10 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. lapkričio 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  OL C 10, 2008 1 15, p. 47.

(2)  2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

(4)  OL L 103, 1979 4 25, p. 1.

(5)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(6)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.


A PRIEDAS

Remiantis EB sutartimi priimtų bendrijos teisės aktų, kurių pažeidimas laikomas neteisėta veika pagal šios direktyvos 2 straipsnio a dalies i punktą, sąrašas

1970 m. kovo 20 d. Tarybos direktyva 70/220/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis oro apsaugai nuo motorinių transporto priemonių išmetamųjų teršalų, suderinimo (1),

1972 m. rugpjūčio 2 d. Tarybos direktyva 72/306/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių turi būti imamasi prieš oro taršą transporto priemonių dyzelinių variklių išmetamosiomis dujomis, suderinimo (2),

1975 m. birželio 16 d. Tarybos direktyva 75/439/EEB dėl naudotų alyvų šalinimo (3),

1975 m. gruodžio 8 d. Tarybos direktyva 76/160/EEB dėl maudyklų vandens kokybės (4),

1976 m. liepos 27 d. Tarybos direktyva 76/769/EEB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su tam tikrų pavojingų medžiagų ir preparatų pardavimo ir naudojimo apribojimais, suderinimo (5),

1977 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 77/537/EEB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių reikia imtis dėl ratiniuose žemės ūkio ir miškų ūkio traktoriuose naudojamų dyzelinių variklių išmetamų teršalų, suderinimo (6),

1978 m. vasario 20 d. Tarybos direktyva 78/176/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų (7),

1978 m. gruodžio 21 d. Tarybos direktyva 79/117/EEB, draudžianti pateikti į rinką ir naudoti augalų apsaugos produktus, turinčius tam tikrų veikliųjų medžiagų (8),

1979 m. balandžio 2 d. Tarybos direktyva 79/409/EEB dėl laukinių paukščių apsaugos (9),

1982 m. kovo 22 d. Tarybos direktyva 82/176/EEB dėl gyvsidabrio išleidimo iš chloro šarminės elektrolizės pramonės ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (10),

1983 m. rugsėjo 26 d. Tarybos direktyva 83/513/EEB dėl kadmio išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (11),

1984 m. kovo 8 d. Tarybos direktyva 84/156/EEB dėl pramonės sektorių, išskyrus chloro šarminės elektrolizės pramonę, gyvsidabrio teršalų išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (12),

1984 m. birželio 28 d. Tarybos direktyva 84/360/EEB dėl kovos su pramonės įmonių keliama oro tarša (13),

1984 m. spalio 9 d. Tarybos direktyva 84/491/EEB dėl heksachlorcikloheksano išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (14),

1985 m. kovo 7 d. Tarybos direktyva 85/203/EEB dėl azoto dioksidui nustatytų oro kokybės normų (15),

1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/278/EEB dėl aplinkos, ypač dirvožemio, apsaugos naudojant žemės ūkyje nuotėkų dumblą (16),

1986 m. birželio 12 d. Tarybos direktyva 86/280/EEB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų, įtrauktų į Direktyvos 76/464/EEB priedo I sąrašą, išleidimo ribinių verčių ir kokybės siektinų normų (17),

1987 kovo 19 d. Tarybos direktyva 87/217/EEB dėl aplinkos taršos asbestu prevencijos ir mažinimo (18),

1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (19),

1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 91/271/EEB dėl miesto nuotėkų valymo (20),

1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyva 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (21),

1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio šaltinių (22),

1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos direktyva 91/689/EEB dėl pavojingų atliekų (23),

1992 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyva 92/43/EEB dėl natūralių buveinių ir laukinės faunos bei floros apsaugos (24),

1992 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyva 92/112/EEB dėl titano dioksido pramonės atliekų sukeltos taršos mažinimo ir galutinio panaikinimo programų derinimo tvarkos (25),

1994 m. birželio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/25/EB dėl valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su pramoginiais laivais, suderinimo: nuostatos, iš dalies pakeistos Direktyva 2003/44/EB (26),

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/62/EB dėl pakuočių ir pakuočių atliekų (27),

1994 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 94/63/EB dėl lakiųjų organinių junginių išsiskyrimo į aplinką laikant benziną ir tiekiant jį iš terminalų į degalines kontrolės (28),

1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimo (29),

1996 m. rugsėjo 16 d. Tarybos direktyva 96/59/EB dėl polichlorintų bifenilų ir polichlorintų terfenilų šalinimo (PCB/PCT) (30),

1996 m. rugsėjo 27 d. Tarybos direktyva 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo (31),

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos direktyva 96/82/EB dėl didelių, su pavojingomis medžiagomis susijusių avarijų pavojaus kontrolės (32),

1997 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 97/68/EB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su priemonėmis, mažinančiomis vidaus degimo variklių, įrengiamų ne kelių mobiliosiose mašinose, dujinių ir kietųjų dalelių teršalų kiekį, suderinimo (33),

1996 m. gruodžio 9 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 338/97 dėl laukinės faunos ir floros rūšių apsaugos kontroliuojant jų prekybą (34),

1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (35),

1998 m. spalio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 98/70/EB dėl benzino ir dyzelinių degalų (dyzelino) kokybės (36),

1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos direktyva 98/83/EB dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės (37),

1999 m. kovo 11 d. Tarybos direktyva 1999/13/EB dėl tam tikrų veiklos rūšių ir tam tikrų įrenginių lakiųjų organinių junginių, susidarančių naudojant organinius tirpiklius, emisijų apribojimo (38),

1999 m. balandžio 22 d. Tarybos direktyva 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore (39),

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/31/EB dėl atliekų sąvartynų (40),

1999 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 1999/32/EB dėl sieros kiekio sumažinimo tam tikrose skystojo kuro rūšyse (41),

2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (42),

2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus (43),

2000 m. lapkričio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/69/EB dėl benzeno ir anglies monoksido aplinkos ore ribinių verčių (44),

2000 m. gruodžio 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/76/EB dėl atliekų deginimo (45),

2000 m. birželio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 2037/2000 dėl ozono sluoksnį ardančių medžiagų (46),

2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (47),

2001 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/80/EB dėl tam tikrų teršalų, išmetamų į orą iš didelių kurą deginančių įrenginių, kiekio apribojimo (48),

2002 m. vasario 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/3/EB dėl ozono aplinkos ore (49),

2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/95/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo (50),

2003 m. sausio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (51),

2004 m. gruodžio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/107/EB dėl arseno, kadmio, gyvsidabrio, nikelio ir policiklinių aromatinių angliavandenilių aplinkos ore (52),

2004 m. kovo 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 648/2004 dėl ploviklių (53),

2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 850/2004 dėl patvariųjų organinių teršalų (54),

2005 m. rugsėjo 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų priverstinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo (55),

2005 m. lapkričio 14 d. Komisijos direktyva 2005/78/EB, įgyvendinanti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2005/55/EB dėl valstybių narių įstatymų, reglamentuojančių priemones, kurių būtina imtis mažinant transporto priemonėse naudojamų uždegimo suspaudimu variklių išmetamuosius dujinius bei kietųjų dalelių teršalus ir transporto priemonėse naudojamų kibirkštinio uždegimo variklių, degalams naudojančių gamtines dujas ir suskystintas naftos dujas, išmetamuosius dujinius teršalus, suderinimo, ir iš dalies keičianti jos I, II, III, IV ir VI priedus (56),

2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/7/EB dėl maudyklų vandens kokybės valdymo (57),

2006 m. vasario 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/11/EB dėl tam tikrų į Bendrijos vandenis išleidžiamų pavojingų medžiagų sukeltos taršos (58),

2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/12/EB dėl atliekų (59),

2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/21/EB dėl kasybos pramonės atliekų tvarkymo (60),

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/40/EB dėl dujų, išmetamų iš motorinių transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų (61),

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/44/EB dėl gėlojo vandens, kuriam reikalinga apsauga arba kurį reikia gerinti, kad jame galėtų gyventi žuvys, kokybės (62),

2006 m. rugsėjo 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/66/EB dėl baterijų ir akumuliatorių bei baterijų ir akumuliatorių atliekų (63),

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo (64),

2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 842/2006 dėl tam tikrų fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (65),

2006 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1013/2006 dėl atliekų vežimo (66),

2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto bei priežiūros informacijos prieigos (67),

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1418/2007 dėl tam tikrų Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1013/2006 III arba IIIA priede išvardytų naudojimui skirtų atliekų eksporto į tam tikras šalis, kurioms netaikomas EBPO sprendimas dėl atliekų tarpvalstybinio vežimo kontrolės (68),

2008 m. sausio 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/1/EB dėl taršos integruotos prevencijos ir kontrolės (69).


(1)  OL L 76, 1970 4 6, p. 1.

(2)  OL L 190, 1972 8 20, p. 1.

(3)  OL L 194, 1975 7 25, p. 23.

(4)  OL L 31, 1976 2 5, p. 1.

(5)  OL L 262, 1976 9 27, p. 201.

(6)  OL L 220, 1977 8 29, p. 38.

(7)  OL L 54, 1978 2 25, p. 19.

(8)  OL L 33, 1979 2 8, p. 36.

(9)  OL L 103, 1979 4 25, p. 1.

(10)  OL L 81, 1982 3 27, p. 29.

(11)  OL L 291, 1983 10 24, p. 1.

(12)  OL L 74, 1984 3 17, p. 49.

(13)  OL L 188, 1984 7 16, p. 20.

(14)  OL L 274, 1984 10 17, p. 11.

(15)  OL L 87, 1985 3 27, p. 1.

(16)  OL L 181, 1986 7 4, p. 6.

(17)  OL L 181, 1986 7 4, p. 16.

(18)  OL L 85, 1987 3 28, p. 40.

(19)  OL L 117, 1990 5 8, p. 1.

(20)  OL L 135, 1991 5 30, p. 40.

(21)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(22)  OL L 375, 1991 12 31, p. 1.

(23)  OL L 377, 1991 12 31, p. 20.

(24)  OL L 206, 1992 7 22, p. 7.

(25)  OL L 409, 1992 12 31, p. 11.

(26)  OL L 214, 2003 8 26, p. 18.

(27)  OL L 365, 1994 12 31, p. 10.

(28)  OL L 365, 1994 12 31, p. 24.

(29)  OL L 235, 1996 9 17, p. 25.

(30)  OL L 243, 1996 9 24, p. 31.

(31)  OL L 296, 1996 11 21, p. 55.

(32)  OL L 10, 1997 1 14, p. 13.

(33)  OL L 59, 1998 2 27, p. 1.

(34)  OL L 61, 1997 3 3, p. 1.

(35)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(36)  OL L 350, 1998 12 28, p. 58.

(37)  OL L 330, 1998 12 5, p. 32.

(38)  OL L 85, 1999 3 29, p. 1.

(39)  OL L 163, 1999 6 29, p. 41.

(40)  OL L 182, 1999 7 16, p. 1.

(41)  OL L 121, 1999 5 11, p. 13.

(42)  OL L 269, 2000 10 21, p. 34.

(43)  OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

(44)  OL L 313, 2000 12 13, p. 12.

(45)  OL L 332, 2000 12 28, p. 91.

(46)  OL L 244, 2000 9 29, p. 1.

(47)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(48)  OL L 309, 2001 11 27, p. 1.

(49)  OL L 67, 2002 3 9, p. 14.

(50)  OL L 37, 2003 2 13, p. 19.

(51)  OL L 37, 2003 2 13, p. 24.

(52)  OL L 23, 2005 1 26, p. 3.

(53)  OL L 104, 2004 4 8, p. 1.

(54)  OL L 158, 2004 4 30, p. 7.

(55)  OL L 275, 2005 10 20, p. 1.

(56)  OL L 313, 2005 11 29, p. 1.

(57)  OL L 64, 2006 3 4, p. 37.

(58)  OL L 64, 2006 3 4, p. 52.

(59)  OL L 114, 2006 4 27, p. 9.

(60)  OL L 102, 2006 4 11, p. 15.

(61)  OL L 161, 2006 6 14, p. 12.

(62)  OL L 264, 2006 9 25, p. 20.

(63)  OL L 266, 2006 9 26, p. 1.

(64)  OL L 372, 2006 12 27, p. 19.

(65)  OL L 161, 2006 6 14, p. 1.

(66)  OL L 190, 2006 7 12, p. 1.

(67)  OL L 171, 2007 6 29, p. 1.

(68)  OL L 316, 2007 12 4, p. 6.

(69)  OL L 24, 2008 1 29, p. 8.


B PRIEDAS

Remiantis Euratomo sutartimi priimtų bendrijos teisės aktų, kurių pažeidimas laikomas neteisėta veika pagal šios direktyvos 2 straipsnio a dalies ii punktą, sąrašas

1996 m. gegužės 13 d. Tarybos direktyva 96/29/Euratomas, nustatanti pagrindinius darbuotojų ir gyventojų sveikatos apsaugos nuo jonizuojančiosios spinduliuotės saugos standartus (1),

2003 m. gruodžio 22 d. Tarybos direktyva 2003/122/Euratomas dėl didelio aktyvumo uždarųjų radioaktyviųjų šaltinių ir paliktųjų šaltinių kontrolės (2),

2006 m. lapkričio 20 d. Tarybos direktyva 2006/117/Euratomas dėl radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto kuro vežimo priežiūros ir kontrolės (3).


(1)  OL L 159, 1996 6 29, p. 1.

(2)  OL L 346, 2003 12 31, p. 57.

(3)  OL L 337, 2006 12 5, p. 21.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/38


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 27 d.

iš dalies keičiantis Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) 1 ir 2 dalis

(2008/910/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2001 m. balandžio 24 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 789/2001, paliekantį Tarybai įgyvendinimo įgaliojimus dėl tam tikrų išsamių nuostatų ir praktinės tvarkos nagrinėjant prašymus išduoti vizą (1), ypač į jo 1 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Slovėnijos Respublikos iniciatyvą,

kadangi:

(1)

Vision tinklas buvo sukurtas siekiant sudaryti galimybes valstybių partnerių centrinėms valdžios institucijoms tarpusavyje konsultuotis dėl prašymų išduoti vizą, kuriuos pateikia padidintos rizikos šalių piliečiai.

(2)

Siekiant užtikrinti pragmatišką metodą ir išvengti Šengeno konsultavimosi tinklo perkrovimo, kai laikinai neveikia šalies Pranešimų siuntimo programa (MTA) ir dėl to siunčiama daug klaidos pranešimų, turėtų būti iš dalies pakeista pakartotinio siuntimo procedūra.

(3)

Siekiant išvengti nenuoseklaus skirtingų vizų tipų kodų naudojimo, dėl kurio Šengeno konsultavimosi procedūroje gali atsirasti klaidingų aiškinimų, reikalingas bendras metodas, kai D + C vizoms būtina taikyti konsultavimosi procedūrą.

(4)

Atsižvelgiant į įvairių valstybių narių pastabas ir siekiant supaprastinti Šengeno konsultavimosi procedūrą, kiekvienam vizos tipui turėtų būti naudojamas vienas kodas.

(5)

Būtina atnaujinti Šengeno konsultavimosi tinklo technines specifikacijas, siekiant užtikrinti, kad jos atspindėtų šiuos pakeitimus.

(6)

Pagal Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridedamo prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 1 ir 2 straipsnius Danija nedalyvauja priimant šį sprendimą ir jis nėra jai privalomas ar taikomas. Kadangi šis sprendimas grindžiamas Šengeno acquis reikalavimais pagal Europos bendrijos steigimo sutarties trečios dalies IV antraštinės dalies nuostatas, Danija pagal minėto protokolo 5 straipsnį per šešis mėnesius nuo šio sprendimo priėmimo dienos nusprendžia, ar ji įgyvendins jį savo nacionalinėje teisėje.

(7)

Islandijos ir Norvegijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos ir Islandijos Respublikos bei Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų šalių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (2), nuostatos, kurios patenka į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant tą susitarimą (3) 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį.

(8)

Šveicarijos atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarime dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (4), kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su 2008 m. sausio 28 d. Tarybos sprendimo 2008/146/EB dėl to susitarimo sudarymo Europos bendrijos vardu (5) 3 straipsniu.

(9)

Lichtenšteino atžvilgiu šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios patenka į Sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio A punkte nurodytą sritį, minėtą sprendimą siejant su 2008 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2008/261/EB dėl pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų to protokolo nuostatų taikymo (6) 3 straipsniu.

(10)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, ir jas plėtojant Jungtinė Karalystė nedalyvauja pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (7); todėl Jungtinė Karalystė nedalyvauja jį priimant, jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(11)

Šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, ir jas plėtojant Airija nedalyvauja pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (8); todėl Airija nedalyvauja jį priimant, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

(12)

Kipro atžvilgiu šis sprendimas yra teisės aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2003 m. Stojimo akto 3 straipsnio 2 dalyje.

(13)

Šis sprendimas yra teisės aktas, grindžiamas Šengeno acquis ar kitaip su ja susijęs, kaip apibrėžta 2005 m. Stojimo akto 4 straipsnio 2 dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) 1 dalis iš dalies keičiama taip, kaip nurodyta I priede.

2 straipsnis

Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) 2 dalis iš dalies keičiama taip, kaip nurodyta II priede.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2009 m. vasario 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms pagal Europos bendrijos steigimo sutartį.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. ALLIOT-MARIE


(1)  OL L 116, 2001 4 26, p. 2.

(2)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(3)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(4)  OL L 53, 2008 2 27, p. 52.

(5)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(6)  OL L 83, 2008 3 26, p. 3.

(7)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(8)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.


I PRIEDAS

Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) 1 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

1.2. punktas pakeičiamas taip:

„1.2.   AVAILABILITY OF THE TOTAL SYSTEM

As a matter of principle Vision is designed as a system running 24 hours a day, seven days a week. In the event of one of the connections breaking down, the MTA, the user agent, and if necessary, the national application, should have the capacity to store the data to be sent or received via the network for several days. Consequently, bearing in mind the estimated daily traffic and the potential increases in traffic due to political decisions on visa matters, the MTA, the user agent, and where necessary, the national application, must meet the following minimum requirements.

In addition, the MTA, the user agent and the national application must be able to cope with possible breakdowns of other partner systems. They must resend messages which have not been delivered, but not overload other partner systems by, for example, unnecessary repetition of messages which are thought to have been lost.“;

2)

1.2.1 punktas pakeičiamas taip:

„1.2.1.   Strategy to Avoid and Reduce Breakdown-related Disruption

If the system breaks down, operation must be resumed within 24 hours. To ensure that operations are resumed, the following minimum undertakings apply:

The Schengen States are required to have a service contract guaranteeing repairs to, and/or replacement of, hardware and software.

The Schengen States are required to have a backup system.

The Schengen States are required to equip their MTA with a preventative peripheral device to compensate any power malfunctions.

The Schengen States are required to guarantee that MTA and applications hardware and software are not cut off for any reason other than breakdown or maintenance. In case of regular maintenance, such as database backups, the maintenance slot shall not exceed a maximum of two hours.

The Schengen States are to guarantee the availability of sufficient personnel during working hours to ensure operation of the MTA at the best possible rate.

The Schengen States are required to distinguish clearly between the test environment and the operational environment; adapting the test environment should not affect the operational equipment and vice versa.

Adaptations to the Schengen Consultation Network should always be tested in the test environment before being used in the operational environment.

In addition the system must be able to cope with the following amounts of data:

store the equivalent of two days operations, i.e. a maximum of 100 Megabytes;

send up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day;

receive up to 30 000 messages and 30 000 delivery reports per day.

In addition, each Schengen State must distinguish between „retransmitting“ and „resending as a new message“. The term „re-send“ in the next chapters (especially 1.2.2) covers both cases, but the following distinction must be made:

„retransmitting“ means sending again the same message, usually subject to retransmission parameters of the MTA (e.g. sendmail, MS-Exchange, Lotus Notes). After each retransmission there are no more messages in the system, the first message is just transmitted again.

„resending as a new message“ means, that a new message with the same content is prepared. The destination point might receive two different messages, but with the same content, if the first one was held in a queue somewhere.

Schengen States are invited to use the first possibility (retransmitting) wherever possible, to avoid the unnecessary multiplying of messages in the system.“


II PRIEDAS

Šengeno konsultavimosi tinklo (techninės specifikacijos) 2 dalis iš dalies keičiama taip:

1)

Skirsnio Nr. 0262.1.4 punktas pakeičiamas taip:

„Heading No. 026: Type of visa format: code (2)

Codification of the various types of visas defined in the Common Visa Instructions. The entire heading, or part of it, can be used for the visa sticker.

„B“

transit visas

„C“

short-stay visas

„DC“

long-stay visas valid concurrently as short-stay visas“;

2)

2.1.4 (Forma A), 2.1.6 (Forma C), 2.1.7 (Forma F) punktuose 026 eilutes turinys penktame lentelės (Pavyzdžiai/Pastabos) stulpelyje pakeičiamas taip:

„C {′B|′C′|′DC′}“.


Komisija

6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/42


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 21 d.

nustatantis augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6933)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/911/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. lapkričio 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus (1), ypač į jos 16f straipsnį,

atsižvelgdama į Europos vaistų agentūros nuomones, kurias 2007 m. rugsėjo 7 d. suformulavo Augalinių vaistų komitetas,

kadangi:

(1)

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. Vulgare (paprastasis pankolis) ir Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung (paprastojo pankolio saldusis varietetas) atitinka Direktyva 2001/83/EB dėl Bendrijos kodekso, reglamentuojančio žmonėms skirtus vaistus, nustatytus reikalavimus. Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare ir Foeniculum vulgare Miller subsp. Vulgare var. dulce (Miller) Thellung gali būti laikomi augalinėmis (žolinėmis) medžiagomis, augaliniais preparatais ir (arba) jų deriniais.

(2)

Todėl tikslinga sudaryti augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašą ir į jį įtraukti Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare ir Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

(3)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Žmonėms skirtų vaistų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašas pateikiamas I priede ir į jį įtraukiami Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare ir Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

2 straipsnis

Šio sprendimo II priede pateiktos indikacijos, nustatytas stiprumas ir dozavimas, vartojimo būdas ir pateikta kita informacija, būtina tradiciniam vaistui saugiai vartoti ir susijusi su Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare ir Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 21 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 311, 2001 11 28, p. 67.


I PRIEDAS

Augalinių medžiagų, preparatų ir jų derinių, naudojamų tradiciniams augaliniams vaistams, sąrašas, sudarytas pagal Direktyvos 2001/83/EB su pakeitimais, padarytais Direktyva 2004/24/EB, 16f straipsnį

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (paprastasis pankolis, vaisius)

 

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare (saldusis pankolis, vaisius)


II PRIEDAS

A.   ĮTRAUKIMAS Į BENDRIJOS SĄRAŠĄ FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. VULGARE, FRUCTUS

Mokslinis augalo pavadinimas

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. vulgare

Botaninė šeima

Apiaceae

Augalinė medžiaga

Paprastasis pankolis

Bendrinis augalinės medžiagos pavadinimas visomis oficialiosiomis ES kalbomis

 

BG (bălgarski): Горчиво резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného pravého

 

DA (dansk): Fennikel, bitter

 

DE (Deutsch): Bitterer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος πικρός

 

EN (English): Bitter fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo amargo, fruto de

 

ET (eesti keel): Mõru apteegitill, vili

 

FI (suomi): Karvasfenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil amer

 

HU (magyar): Keserűédeskömény-termés

 

IT (italiano): Finocchio amaro (o selvatico), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Karčiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Rūgtā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież morr, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, bitter

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana gorzka)

 

PT (português): Fruto de funcho amargo

 

RO (română): Fruct de fenicul amar

 

SK (slovenčina): Feniklový plod horký

 

SL (slovenščina): Plod grenkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Bitterfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Bitur fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, bitter

Augalinis (-iai) preparatas (-ai)

Džiovinti smulkinti (1) paprastieji pankoliai

Nuoroda į Europos farmakopėjos monografiją

Foeniculi amari fructus (01/2005:0824)

Indikacija (-os)

a)

Tradicinis augalinis vaistas, skirtas nestiprių spazminių virškinamojo trakto sutrikimų (taip pat vidurių pūtimo ir dujų kaupimosi) simptominiam gydymui.

b)

Tradicinis augalinis vaistas, skirtas nestiprių menstruacinių spazmų simptominiam gydymui.

c)

Tradicinis augalinis vaistas, palengvinantis atsikosėjimą peršalus.

Tai tradicinis augalinis vaistas, vartotinas nurodytoms indikacijoms gydyti, ir be išimčių pagrįstas ilgalaikiu vartojimu.

Tradicijos apibūdinimas

Europos, Kinijos

Nustatytas stiprumas

Žr. grafą „Nustatytas dozavimas“.

Nustatytas dozavimas

Suaugusiesiems

Vienkartinė dozė

Augalinę arbatą, paruoštą iš 1,5–2,5 g (ką tik (2) smulkintų pankolių, užplikytų 0,25 l verdančio vandens, (palaikius 15 min.) gerti tris kartus per dieną.

Vyresniems nei 12 metų paaugliams, esant a) indikacijai

Suaugusiųjų dozė

Vaikams nuo 4 iki 12 metų, esant a) indikacijai

Vidutinė paros dozė

Augalinę arbatą, paruoštą iš 3–5 g (ką tik) smulkintų pankolių, padalyti į tris dalis ir gerti trumpą laiką (trumpiau nei vieną savaitę), esant nestipriems laikiniems simptomams.

Jaunesniems nei 4 metų amžiaus vaikams vartoti nerekomenduojama (žr. grafą „Įspėjimas dėl vaisto vartojimo ir atsargumo priemonės“).

Vartojimo būdas

Oralinis.

Vartojimo trukmė arba vartojimo trukmės ribojimas

Suaugusiesiems

Vyresniems nei 12 metų paaugliams, esant a) indikacijai

Nevartoti ilgiau kaip 2 savaites.

Vaikams nuo 4 iki 12 metų, esant a) indikacijai

Skiriamas vartoti trumpą laiką tik esant nestipriems laikiniems simptomams (trumpiau nei vieną savaitę).

Jei vartojant vaistus simptomai neišnyksta, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Kita saugiam vartojimui būtina informacija

Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba Apiaceae (Umbelliferae) šeimos augalams (anyžinėms ožiažolėms, kmynams, salierams, kalendroms ir krapams), arba anetolui.

Įspėjimas dėl vaisto vartojimo ir atsargumo priemonės

Jaunesniems nei 4 metų amžiaus vaikams vartoti nerekomenduojama, nes trūksta atitinkamų duomenų, ir todėl reikėtų pasitarti su pediatru.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nenustatyta

Nėštumo ir maitinimo krūtimi laikotarpis

Nėra jokių duomenų apie pankolių poveikį nėščiosioms.

Nežinoma, ar pankolio sudedamosios medžiagos išsiskiria su motinos pienu.

Nesant pakankamai duomenų, nerekomenduojama vartoti nėštumo ir maitinimo krūtimi laikotarpiu.

Poveikis gebėjimui vairuoti transporto priemonę ir valdyti įrenginius

Poveikis gebėjimui vairuoti transporto priemonę ir valdyti įrenginius netirtas.

Nepageidaujamas poveikis

Gali pasireikšti odos arba kvėpavimo takų alerginė reakcija pankoliams. Dažnis nežinomas.

Jeigu atsiranda kitų čia nepaminėtų šalutinių reiškinių, reikia pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Perdozavimas

Žinių apie perdozavimo atvejus nėra

Farmaciniai duomenys (jeigu būtina)

Netaikytina.

Farmakologinis poveikis ar veiksmingumas, pagrįstas ilgalaikiu vartojimu ir patirtimi (jei būtina saugiam vaisto vartojimui)

Netaikytina.

B.   ĮTRAUKIMAS Į BENDRIJOS SĄRAŠĄ FOENICULUM VULGARE MILLER SUBSP. VULGARE VAR. DULCE (MILLER) THELLUNG, FRUCTUS

Mokslinis augalo pavadinimas

Foeniculum vulgare Miller subsp. vulgare var. dulce (Miller) Thellung

Botaninė šeima

Apiaceae

Augalinė medžiaga

Saldusis pankolis

Bendrinis augalinės medžiagos pavadinimas visomis oficialiosiomis ES kalbomis

 

BG (bălgarski): Сладко резене, плод

 

CS (čeština): Plod fenyklu obecného sladkého

 

DA (dansk): Fennikel, sød

 

DE (Deutsch): Süßer Fenchel

 

EL (elliniká): Μαραθόσπορος γλυκύς

 

EN (English): Sweet fennel, fruit

 

ES (español): Hinojo dulce, fruto de

 

ET (eesti keel): Magus apteegitill, vili

 

FI (suomi): Makea fenkoli, hedelmä

 

FR (français): Fruit de fenouil doux

 

HU (magyar): Édesköménytermés

 

IT (italiano): Finocchio dolce (o romano), frutto

 

LT (lietuvių kalba): Saldžiųjų pankolių vaisiai

 

LV (latviešu valoda): Saldā fenheļa augļi

 

MT (malti): Bużbież ħelu, frotta

 

NL (nederlands): Venkelvrucht, zoet

 

PL (polski): Owoc kopru włoskiego (odmiana słodka)

 

PT (português): Fruto de funcho doce

 

RO (română): Fruct de fenicul dulce

 

SK (slovenčina): Feniklový plod sladký

 

SL (slovenščina): Plod sladkega navadnega komarčka

 

SV (svenska): Sötfänkål, frukt

 

IS (íslenska): Sæt fennel aldin

 

NO (norsk): Fenikkel, søt

Augalinis (-iai) preparatas (-ai)

Džiovinti smulkinti (3) arba miltelių pavidalo saldieji pankoliai

Nuoroda į Europos farmakopėjos monografiją

Foeniculi dulcis fructus (01/2005:0825)

Indikacija (-os)

a)

Tradicinis augalinis vaistas, skirtas nestiprių spazminių virškinamojo trakto sutrikimų (taip pat vidurių pūtimo ir dujų kaupimosi) simptominiam gydymui.

b)

Tradicinis augalinis vaistas, skirtas nestiprių menstruacinių spazmų simptominiam gydymui.

c)

Tradicinis augalinis vaistas, palengvinantis atsikosėjimą peršalus.

Tai tradicinis augalinis vaistas, vartotinas nurodytoms indikacijoms gydyti, ir be išimčių pagrįstas ilgalaikiu vartojimu.

Tradicijos apibūdinimas

Europos, Kinijos

Nustatytas stiprumas

Žr. grafą „Nustatytas dozavimas“.

Nustatytas dozavimas

Suaugusiesiems

Vienkartinė dozė

Augalinę arbatą, paruoštą iš 1,5–2,5 g (kg tik) (4) smulkintų saldžiųjų pankolių, užplikytų 0,25 l verdančio vandens (palaikius 15 min.), gerti tris kartus per dieną.

Pankolių milteliai: po 400 mg tris kartus per dieną (ne daugiau kaip 2 g per dieną)

Vyresniems nei 12 metų paaugliams, esant a) indikacijai

Suaugusiųjų dozė

Vaikams nuo 4 iki 12 metų, esant a) indikacijai

Vidutinė paros dozė

Augalinę arbatą, paruoštą iš 3–5 g (ką tik) smulkintų saldžiųjų pankolių, padalyti į tris dalis ir gerti trumpą laiką (trumpiau nei vieną savaitę), esant nestipriems laikiniems simptomams.

Jaunesniems nei 4 metų amžiaus vaikams vartoti nerekomenduojama (žr. grafą „Įspėjimas dėl vaisto vartojimo ir atsargumo priemonės“).

Vartojimo būdas

Oralinis.

Vartojimo trukmė arba vartojimo trukmės ribojimas

Suaugusiesiems

Vyresniems nei 12 metų paaugliams, esant a) indikacijai

Nevartoti ilgiau kaip 2 savaites.

Vaikams nuo 4 iki 12 metų, esant a) indikacijai

Skiriamas vartoti trumpą laiką tik esant nestipriems laikiniems simptomams (trumpiau nei vieną savaitę).

Jei vartojant vaistus simptomai neišnyksta, būtina pasitarti su gydytoju ar kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Kita saugiam vartojimui būtina informacija

Kontraindikacijos

Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai arba Apiaceae (Umbelliferae) šeimos augalams (anyžinėms ožiažolėms, kmynams, salierams, kalendroms ir krapams) arba anetolui.

Įspėjimas dėl vaisto vartojimo ir atsargumo priemonės

Jaunesniems nei 4 metų amžiaus vaikams vartoti nerekomenduojama, nes trūksta atitinkamų duomenų, todėl reikėtų pasitarti su pediatru.

Sąveika su kitais vaistais ir kitos sąveikos formos

Nenustatyta

Nėštumas ir maitinimo krūtimi laikotarpis

Nėra jokių duomenų apie pankolių poveikį nėščiosioms.

Nežinoma, ar pankolio sudedamosios medžiagos išsiskiria su motinos pienu.

Nesant pakankamai duomenų, nerekomenduojama vartoti nėštumo ir maitinimo krūtimi laikotarpiu.

Poveikis gebėjimui vairuoti transporto priemonę ir valdyti įrenginius

Poveikis gebėjimui vairuoti transporto priemonę ir valdyti įrenginius netirtas.

Nepageidaujamas poveikis

Gali pasireikšti odos arba kvėpavimo takų alerginė reakcija pankoliams. Dažnis nežinomas.

Jeigu atsiranda kitų čia nepaminėtų šalutinių reiškinių, reikia pasitarti su gydytoju arba kvalifikuotu sveikatos priežiūros specialistu.

Perdozavimas

Žinių apie perdozavimo atvejus nėra.

Farmaciniai duomenys (jeigu būtina)

Netaikytina.

Farmakologinis poveikis ar veiksmingumas, pagrįstas ilgalaikiu vartojimu ir patirtimi (jei būtina saugiam vaisto vartojimui)

Netaikytina.


(1)  Smulkinti vaisiai taip pat apima trintus vaisius.

(2)  Pareiškėjai, ketinantys ruošti smulkintus pankolius komercinėms reikmėms, privalo atlikti atitinkamą eterinių aliejų komponentų sudėties stabilumo tyrimą.

(3)  Smulkinti vaisiai taip pat apima trintus vaisius.

(4)  Pareiškėjai, ketinantys ruošti smulkintus arba trintus pankolius komercinėms reikmėms, privalo atlikti atitinkamą eterinių aliejų komponentų sudėties stabilumo tyrimą.


6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 28 d.

dėl Bendrijos 2009 m. finansinio įnašo tam tikroms Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms pašarų ir maisto kontrolės srityje

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 7283)

(Tekstas autentiškas tik ispanų, danų, vokiečių, anglų, prancūzų, italų, olandų ir švedų kalbomis)

(2008/912/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (1), ypač į jo 32 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms maisto ir pašarų kontrolės srityje gali būti suteiktas Bendrijos finansinis įnašas pagal 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimo 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (2) 28 straipsnį.

(2)

2006 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1754/2006, nustatančiame taisykles, pagal kurias teikiama Bendrijos finansinė pagalba Bendrijos pavyzdinėms maisto ir pašarų tyrimo bei gyvūnų sveikatos sektoriaus laboratorijoms (3), nustatyta, kad Bendrijos finansinis įnašas yra teikiamas, jei patvirtintos darbo programos yra veiksmingai įvykdytos ir įnašo gavėjai visą reikalingą informaciją pateikia per nustatytą laiką.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 2 straipsnį Komisijos ir kiekvienos Bendrijos pavyzdinės laboratorijos santykiai nustatyti partnerystės susitarime, kuris įtvirtinamas daugiamete darbo programa.

(4)

Komisija įvertino Bendrijos pavyzdinių laboratorijų pateiktas 2009 m. darbo programas ir atitinkamas biudžeto sąmatas.

(5)

Todėl Bendrijos finansinis įnašas turėtų būti suteiktas Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms, siekiant bendrai finansuoti jų veiklą, skirtą vykdyti funkcijas ir pareigas, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 882/2004. Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansiniu įnašu turėtų būti finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

(6)

Reglamentu (EB) Nr. 1754/2006 nustatomos atitikimo reikalavimams taisyklės Bendrijos pavyzdinių laboratorijų rengiamiems praktiniams seminarams. Juo taip pat apribojama finansinė parama, kuri teikiama ne daugiau kaip 32 praktinio seminaro dalyviams. Nuo šio apribojimo leidžianti nukrypti nuostata pagal Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 13 straipsnio 3 dalį turėtų būti taikoma tam tikrai Bendrijos pavyzdinei laboratorijai, kuriai, kad rengiami praktiniai seminarai duotų geriausius rezultatus, reikalinga parama, norint į praktinius seminarus priimti daugiau nei 32 dalyvius.

(7)

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 (4) dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, kad gyvūnų ligų likvidavimo ir kontrolės programos (veterinarijos priemonės) finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (toliau – EŽŪGF). Be to, to reglamento 13 straipsnio antroje pastraipoje numatyta, kad išimtiniais pagrįstais atvejais įgyvendinant Sprendime 90/424/EEB nurodytas priemones ir programas valstybių narių ir EŽŪGF išmokų gavėjų patirtos administravimo ir darbuotojų išlaidos finansuojamos iš fondo lėšų. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 9, 36 ir 37 straipsniai taikomi finansinės kontrolės tikslais.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę paramą Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), priklausančiai Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) (Mezon Alforas, Prancūzija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač pieno ir pieno produktų analizei ir tyrimui.

Ši finansinė parama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 223 031 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę paramą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši parama neviršija 23 000 EUR.

2 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę paramą Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) (Bilthovenas, Nyderlandai) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač zoonozės (salmonelių) analizei ir tyrimui.

Ši finansinė parama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 337 509 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę paramą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši parama neviršija 31 072 EUR.

3 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę paramą Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo) (Vigas, Ispanija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač jūrinių biotoksinų stebėsenai.

Ši finansinė parama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 325 000 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę paramą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši parama neviršija 42 560 EUR.

4 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę paramą Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (Veimutas, Jungtinė Karalystė) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač virusinio ir bakteriologinio dvigeldžių moliuskų užkrėtimo stebėsenai.

Ši finansinė parama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 304 772 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę paramą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši parama neviršija 36 505 EUR.

5 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinį įnašą Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), priklausančiai Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) (Mezon Alforas, Prancūzija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač Listeria monocytogenes analizei ir tyrimui.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 277 377 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinį įnašą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 23 000 EUR.

6 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę paramą Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), priklausančiai Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA) (Mezon Alforas, Prancūzija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač koaguliazę gaminančių Staphylococci, tarp jų ir Staphylococccus aureus, analizei ir tyrimui.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 245 406 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinį įnašą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 23 000 EUR.

7 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinį įnašą Istituto Superiore di Sanita (ISS) (Roma, Italija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač Escherichia coli, o taip pat ir verotoksiną gaminančių E. Coli (VTEC), analizei ir tyrimui.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 235 891 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinį įnašą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 32 000 EUR.

8 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinį įnašą Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA) (Upsala, Švedija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač Campylobacter stebėsenai.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 278 570 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinį įnašą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 40 000 EUR.

9 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinį įnašą Istituto Superiore di Sanita (ISS) (Roma, Italija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, atsižvelgiant į parazitų (ypač Trichinella, Echinococcus ir Anisakis) analizę ir tyrimą.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 299 584 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinį įnašą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 32 000 EUR.

10 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinį įnašą Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Kopenhaga, Danija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač atsparumo mikrobams stebėsenai.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 436 345 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinį įnašą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 24 000 EUR.

11 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinį įnašą Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W) (Žanblu, Belgija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač gyvulinių baltymų pašaruose analizei ir tyrimui.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 566 999 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinį įnašą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 30 000 EUR.

12 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę paramą Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) (Bilthovenas, Nyderlandai) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač susijusioms su tam tikrų cheminių medžiagų, išvardytų Tarybos direktyvos 96/23/EB (5) I priede, liekanomis.

Ši finansinė parama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 447 000 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę paramą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši parama neviršija 30 000 EUR.

13 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę paramą Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (Fužeras, Prancūzija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač susijusioms su tam tikrų cheminių medžiagų, išvardytų Direktyvos 96/23/EB I priede, liekanomis.

Ši finansinė parama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 447 000 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę paramą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši parama neviršija 30 000 EUR.

14 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę paramą Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) (Berlynas, Vokietija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač susijusioms su tam tikrų cheminių medžiagų, išvardytų Direktyvos 96/23/EB I priede, liekanomis.

Ši finansinė parama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 447 000 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę paramą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši parama neviršija 30 000 EUR.

15 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę paramą Istituto Superiore di Sanità (Roma, Italija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač susijusioms su tam tikrų cheminių medžiagų, išvardytų Direktyvos 96/23/EB I priede, liekanomis.

Ši finansinė parama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 260 000 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę paramą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši parama neviršija 26 000 EUR.

16 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinę paramą Veterinary Laboratories Agency (Adlstonas, Jungtinė Karalystė) Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 (6) X priedo B dalies numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų stebėsenai.

Ši finansinė parama 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 605 608 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę paramą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Ši parama neviršija 68 995 EUR.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 13 straipsnio 1 dalies, 1 pastraipoje nurodyta laboratorija turi teisę rengiamiems praktiniams seminarams prašyti finansinės pagalbos, kai šio straipsnio 2 pastraipoje nurodytame viename iš rengiamų seminarų norima priimti iki 50 dalyvių.

17 straipsnis

Bendrija suteikia finansinį įnašą Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) (Freiburgas, Vokietija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač pesticidų liekanų gyvūninės kilmės maiste ir daug riebalų turinčiuose gaminiuose, analizei ir tyrimui.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 198 900 EUR.

18 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinį įnašą Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU) (Kopenhaga, Danija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač pesticidų liekanų grūdinėse kultūrose ir pašaruose analizei ir tyrimui.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 198 900 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinį įnašą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 110 000 EUR.

3.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 13 straipsnio 1 dalies, 1 pastraipoje nurodyta laboratorija turi teisę rengiamiems praktiniams seminarams prašyti finansinės pagalbos, kai šio straipsnio 2 pastraipoje nurodytuose seminaruose norima priimti iki 110 dalyvių.

19 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinį įnašą Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almeria (PRRG) (Ispanija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač pesticidų liekanų vaisiuose ir daržovėse, tarp jų ir daug vandens ir rūgščių turinčiuose produktuose, analizei ir tyrimui.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 440 840 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinį įnašą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 10 000 EUR.

20 straipsnis

Bendrija suteikia finansinį įnašą Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) (Štutgartas, Vokietija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač pesticidų liekanų analizei ir tyrimui, taikant pavienių pesticidų liekanų nustatymo metodus.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 332 000 EUR.

21 straipsnis

1.   Bendrija suteikia finansinį įnašą Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA) (Freiburgas, Vokietija) Reglamento (EB) Nr. 882/2004 32 straipsnyje numatytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti, ypač dioksinų ir PCB pašaruose ir maisto produktuose analize ir tyrimu.

Šis finansinis įnašas 2009 m. sausio 1 d.–2009 m. gruodžio 31 d. laikotarpiui neviršija 432 000 EUR.

2.   Be 1 pastraipoje numatytos didžiausios sumos, Bendrija suteikia finansinę paramą 1 pastraipoje nurodytai laboratorijai praktiniams seminarams rengti. Šis įnašas neviršija 55 410 EUR.

22 straipsnis

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, 1–21 straipsniuose nurodytu Bendrijos finansiniu įnašu finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų.

23 straipsnis

Šis sprendimas skirtas:

pieno ir pieno produktų tyrimui: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires, Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

zoonozės (salmonelių) analizei ir tyrimui: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands,

jūrinių biotoksinų stebėsenai: Laboratorio de Biotoxinas Marinas, Agencia Española de Seguridad Alimentaria (Ministerio de Sanidad y Consumo), Estacion Maritima, s/n, 36200 Vigo, Spain,

Virusinio ir bakteriologinio dvigeldžių moliuskų užkrėtimo stebėsenai: Laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS), Weymouth laboratory, Barrack Road, The Nothe, Weymouth, Dorset, DT4 8UB, United Kingdom,

Listeria monocytogenes tyrimui: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

koaguliazę gaminančių Staphylococci, tarp jų ir Staphylococccus aureus tyrimui: Laboratoire d’Etudes et de Recherches sur la Qualité des Aliments et sur les Procédés Agro-alimentaires (LERQAP), Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments (AFSSA), 23 avenue du Général de Gaulle, 94700 Maisons-Alfort, France,

Escherichia coli, o taip pat ir verotoksiną gaminančių E. Coli (VTEC), tyrimui: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy,

Campylobacter stebėsenai: Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA), Ulls väg 2 B, 751 89 Uppsala, Sweden,

parazitų Trichinella, Echinococcus ir Anisakis tyrimui: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy,

atsparumo mikrobams stebėsenai: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Bülowsvej 27, 1790 Copenhagen V, Denmark,

gyvulinių baltymų pašaruose tyrimui: Centre Wallon de Recherches agronomiques (CRA-W), Chaussée de Namur 24, 5030 Gembloux, Belgiuk,

liekanų tyrimui: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM), Postbus 1, Anthony van Leeuwenhoeklaan 9, 3720 BA Bilthoven, The Netherlands,

liekanų tyrimui: Laboratoire d’études et de recherches sur les médicaments vétérinaires et les désinfectants de L’Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA), Site de Fougères, BP 90203, 35302 Fougères, France,

liekanų tyrimui: Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit, Postfach 100214, Mauerstrasse 39–42, 10562 Berlin, Germany,

liekanų tyrimui: Istituto Superiore di Sanità (ISS), Viale Regina Elena 299, 00161 Roma, Italy,

užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų stebėsenai: Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane, New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB, United Kingdom,

pesticidų liekanų gyvūninės kilmės maiste analizei ir tyrimui: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germany,

pesticidų liekanų grūdinėse kultūrose analizei ir tyrimui: Fødevareinstituttet, Danmarks Tekniske Universitet (DTU), Department of Food Chemistry, Moerkhoej Bygade 19, 2860 Soeborg, Denmark,

pesticidų liekanų vaisiuose ir daržovėse analizei ir tyrimui: Laboratorio Agrario de la Generalitat Valenciana (LAGV)/Grupo de Residuos de Plaguicidas de la Universidad de Almería (PRRG), Ctra. Sacramento s/n, La Canada de San Urbano, 04120 Almeria, Spain,

pesticidų liekanų analizei ir tyrimui taikant pavienių pesticidų liekanų nustatymo metodus: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 1206, Schaflandstrasse 3/2, 70736 Stuttgart, Germany,

dioksinų ir PCB pašaruose ir maisto produktuose analize ir tyrimu: Chemisches und Veterinäruntersuchungsamt (CVUA), Postfach 100462, Bissierstrasse 5, 79114 Freiburg, Germany.,

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 28 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(3)  OL L 331, 2006 11 29, p. 8.

(4)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(5)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.

(6)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/55


TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2008/913/TVR

2008 m. lapkričio 28 d.

dėl kovos su tam tikromis rasizmo ir ksenofobijos formomis bei apraiškomis baudžiamosios teisės priemonėmis

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 ir 31 straipsnius bei 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Rasizmas ir ksenofobija tiesiogiai pažeidžia laisvės, demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir pagrindinėms laisvėms bei teisinės valstybės principus, t. y. principus, kuriais grindžiama Europos Sąjunga ir kurie yra bendri valstybėms narėms.

(2)

Tarybos ir Komisijos veiksmų plane, kaip geriausiai įgyvendinti Amsterdamo sutarties nuostatas dėl laisvės, saugumo ir teisingumo erdvės (2), 1999 m. spalio 15 ir 16 d. Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadose, 2000 m. rugsėjo 20 d. Europos Parlamento rezoliucijoje dėl Europos Sąjungos pozicijos Pasaulio konferencijoje dėl kovos prieš rasizmą ir dabartinę padėtį Sąjungoje (3) ir Komisijos komunikate Tarybai ir Europos Parlamentui dėl vertinimo sistemos atnaujinimo kas dvejus metus, kad būtų įvertinta pažanga, pasiekta kuriant „laisvės, saugumo ir teisingumo“ erdvę Europos Sąjungoje (2000 m. antrasis pusmetis), raginama imtis veiksmų šioje srityje. 2004 m. lapkričio 4 ir 5 d. Hagos programoje Taryba primena, kad ji tvirtai įsipareigojusi priešintis bet kokio pobūdžio rasizmui, antisemitizmui ir ksenofobijai, kaip Europos Vadovų Taryba jau yra pareiškusi 2003 m. gruodžio mėn.

(3)

1996 m. liepos 15 d. Tarybos Bendruosius veiksmus 96/443/TVR dėl veiksmų kovojant su rasizmu ir ksenofobija (4) reikėtų papildyti tolesnėmis teisinėmis priemonėmis, kurios padėtų toliau derinti valstybių narių įstatymus bei kitus teisės aktus ir įveikti veiksmingam teisminiam bendradarbiavimui trukdančias kliūtis, dažniausiai kylančias dėl skirtingo teisinio požiūrio valstybėse narėse.

(4)

Pagal Bendrųjų veiksmų 96/443/TVR įvertinimą ir kituose tarptautiniuose forumuose, pavyzdžiui, Europos Taryboje, atliktą darbą vis dar patiriama sunkumų teisminio bendradarbiavimo srityje, todėl reikia toliau derinti valstybių narių baudžiamuosius įstatymus, kad būtų užtikrintas visapusiškų ir aiškių įstatymų, skirtų kovoti su rasizmu ir ksenofobija, veiksmingas įgyvendinimas.

(5)

Rasizmas ir ksenofobija kelia grėsmę asmenų grupėms, prieš kurias nukreiptas toks elgesys. Būtina apibrėžti bendrą baudžiamosios teisės požiūrį Europos Sąjungoje į šį reiškinį, siekiant užtikrinti, kad toks pats elgesys būtų laikomas nusikalstama veika visose valstybėse narėse ir kad tokias veikas atlikusiems ar už jas atsakingiems fiziniams ir juridiniams asmenims būtų numatytos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos.

(6)

Valstybės narės pripažįsta, kad kovojant su rasizmu ir ksenofobija reikalingos įvairaus pobūdžio priemonės pagal išsamią programą ir jos negali būti apribojamos baudžiamosiomis bylomis. Šis pamatinis sprendimas skirtas kovoti tik su ypač sunkiomis rasizmo ir ksenofobijos formomis baudžiamosios teisės priemonėmis. Kadangi valstybių narių kultūrinės ir teisinės tradicijos, ypač šioje srityje, tam tikru mastu yra skirtingos, šiuo metu neįmanoma visiškai suderinti baudžiamųjų įstatymų.

(7)

Šiame pamatiniame sprendime terminas „kilmė“ turėtų būti suprantamas, kaip iš esmės susijęs su asmenimis ar asmenų grupėmis, kilusiomis iš asmenų, kurie galėtų būti atpažinti pagal tam tikrus požymius (pavyzdžiui, rasę ar odos spalvą), nors nebūtinai visi tie požymiai tebėra akivaizdūs. Nepaisant to, dėl savo kilmės tokie asmenys ar asmenų grupės gali tapti neapykantos ar smurto objektais.

(8)

Terminas „religija“ turėtų būti suprantamas plačiąja prasme, susijusia su asmenimis, apibūdinamus pagal jų religinius įsitikinimus ar tikėjimą.

(9)

Terminas „neapykanta“ turėtų būti suprantamas kaip rase, odos spalva, religija, kilme ar tautine arba etnine kilme pagrįsta neapykanta.

(10)

Šis pamatinis sprendimas neužkerta kelio valstybei narei priimti nacionalinės teisės nuostatas, pagal kurias 1 straipsnio 1 dalies c ir d punktai būtų taip pat taikomi nusikaltimams, nukreiptiems prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal kitus kriterijus nei rasė, odos spalva, religija, kilmė ar tautinė arba etninė kilmė, pavyzdžiui, pagal socialinę padėtį ar politinius įsitikinimus.

(11)

Reikėtų užtikrinti, kad su rasizmu ir ksenofobija susijusių veikų tyrimas ir baudžiamasis persekiojimas nepriklausytų nuo nukentėjusiųjų, kurie dažnai yra ypač pažeidžiami ir nenori pradėti teisminio proceso, pareiškimų ar kaltinimų.

(12)

Baudžiamosios teisės derinimas turėtų padėti veiksmingiau kovoti su rasizmo ir ksenofobijos veikomis pasitelkiant visapusišką ir veiksmingą valstybių narių teisminį bendradarbiavimą. Taryba, atlikdama šio pamatinio sprendimo peržiūrą, turėtų atsižvelgti į šioje srityje esančius galimus sunkumus, kad galėtų išnagrinėti, ar reikalingi tolesni veiksmai šioje srityje.

(13)

Kadangi šio pamatinio sprendimo tikslo, t. y. užtikrinti, kad rasizmo ir ksenofobijos veikos būtų baudžiamos visose valstybėse narėse taikant bent minimalias veiksmingas, proporcingas ir atgrasančias kriminalines sankcijas, valstybės narės atskirai negali deramai pasiekti, nes taisyklės turi būti bendros ir suderinamos, ir kadangi šį tikslą galima geriau pasiekti Europos Sąjungos lygiu, Sąjunga gali patvirtinti priemones laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje nurodyto ir Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo pamatiniu sprendimu neviršijama to, kas būtina tam tikslui pasiekti.

(14)

Šiame pamatiniame sprendime gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, pripažintų Europos Sąjungos sutarties 6 straipsnyje ir Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijoje, ypač jos 10 ir 11 straipsniuose, bei atspindėtų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos II ir VI skyriuose.

(15)

Atsižvelgiant į klausimus, susijusius su asociacijų ir saviraiškos laisve, visų pirma spaudos laisve ir saviraiškos laisve kitose žiniasklaidos priemonėse, daugelio valstybių narių nacionalinėje teisėje buvo priimtos procedūrinės garantijos bei specialios taisyklės dėl atsakomybės nustatymo ar apribojimo.

(16)

Bendrieji veiksmai 96/443/TVR turėtų būti panaikinti, kadangi, įsigaliojus Amsterdamo sutarčiai, 2000 m. birželio 29 d. Tarybos direktyvai 2000/43/EB, įgyvendinančiai vienodo požiūrio principą asmenims nepriklausomai nuo jų rasės arba etninės priklausomybės (5), ir šiam pamatiniam sprendimui, jie paseno,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Su rasizmu ir ksenofobija susijusios nusikalstamos veikos

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti baudžiamumą už tokias tyčines veikas:

a)

viešą smurto ar neapykantos, nukreiptos prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją, kilmę ar tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, kurstymą;

b)

a punkte nurodytą veiką viešai skleidžiant ar platinant rašytinę, vaizdinę ar kitokią medžiagą;

c)

viešą pritarimą genocido nusikaltimams, nusikaltimams žmoniškumui ir karo nusikaltimams, kaip apibrėžta Tarptautinio Baudžiamojo Teismo Statuto 6, 7 ir 8 straipsniuose, nukreiptiems prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją, kilmę ar tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, atsisakymą šiuos nusikaltimus pripažinti ar didelį jų menkinimą, kai veikos gali kurstyti smurtą ar neapykantą prieš tokią grupę ar tokiai grupei priklausantį asmenį;

d)

viešą pritarimą nusikaltimams, apibrėžtiems Tarptautinio karo tribunolo įstatų, pridedamų prie 1945 m. rugpjūčio 8 d. Londono susitarimo, 6 straipsnyje, nukreiptiems prieš asmenų grupę, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, religiją, kilmę ar tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį, atsisakymą šiuos nusikaltimus pripažinti ar didelį jų menkinimą, arba kai veikos gali kurstyti smurtą ar neapykantą prieš tokią grupę ar tokiai grupei priklausantį asmenį.

2.   Taikydamos 1 dalį, valstybės narės gali pasirinkti, ar bausti tik už tas veikas, kurios arba gali trikdyti viešąją tvarką, arba už tas veikas, kurios yra grasinančios, užgaulios arba įžeidžiančios.

3.   1 dalyje nuoroda į religiją turėtų būti taikoma bent tokioms veikoms, kurios yra pretekstas veikti prieš asmenų grupę ar tokiai grupei priklausantį asmenį, apibūdinamą pagal rasę, odos spalvą, kilmę ar tautinę arba etninę kilmę, ar tokiai grupei priklausantį asmenį.

4.   Bet kuri valstybė narė, priimant šį pamatinį sprendimą arba vėliau, gali padaryti pareiškimą, kad atsisakymas pripažinti nusikaltimus, nurodytus 1 dalies c punkte ir (arba) d punkte, ar didelis jų menkinimas, bus baudžiamas tik tokiu atveju, jei tokie nusikaltimai nustatyti galutiniu šios valstybės narės nacionalinio teismo ir (ar) tarptautinio teismo sprendimu arba tik tarptautinio teismo sprendimu.

2 straipsnis

Kurstymas, pagalba ir bendrininkavimas

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti baudžiamumą už 1 straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodytų veiksmų kurstymą.

2.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti baudžiamumą už pagalbą ir bendrininkavimą atliekant 1 straipsnyje nurodytus veiksmus.

3 straipsnis

Kriminalinės sankcijos

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 1 ir 2 straipsniuose nurodytas veikas būtų baudžiama veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasančiomis kriminalinėmis sankcijomis.

2.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad už 1 straipsnyje nurodytas veikas būtų baudžiama kriminalinėmis sankcijomis, kurias sudarytų laisvės atėmimas, trunkantis ilgiausiai bent 1–3 metus.

4 straipsnis

Rasistiniai ir ksenofobiniai motyvai

Kitų nei 1 ir 2 straipsniuose nurodytų veikų atveju, valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad rasistiniai ir ksenofobiniai motyvai būtų laikomi sunkinančiomis aplinkybėmis arba, kad skirdami sankcijas teismai galėtų atsižvelgti į tokius motyvus.

5 straipsnis

Juridinių asmenų atsakomybė

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad juridinis asmuo galėtų būti traukiamas atsakomybėn už 1 ir 2 straipsniuose nurodytas veiksmus, kurias jo naudai atliko bet kuris asmuo, veikęs individualiai arba kaip tokio juridinio asmens organo narys, užimantis tame juridiniame asmenyje vadovaujančias pareigas remiantis tuo, kad jis:

a)

turi teisę atstovauti juridiniam asmeniui,

b)

turi teisę juridinio asmens vardu priimti sprendimus; arba

c)

turi teisę vykdyti juridinio asmens vidaus kontrolę.

2.   Be šio straipsnio 1 dalyje numatytų atvejų, kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad juridinis asmuo galėtų būti traukiamas atsakomybėn tuo atveju, jei 1 ir 2 straipsniuose nurodytus veiksmus to juridinio asmens naudai jam pavaldus asmuo padarė dėl šio straipsnio 1 dalyje nurodyto asmens atliekamos priežiūros ar kontrolės trūkumo.

3.   Juridinio asmens atsakomybė pagal šio straipsnio 1 ir 2 dalis nešalina fizinių asmenų baudžiamosios atsakomybės, kurie yra 1 ir 2 straipsniuose nurodytų veikų vykdytojai ar bendrininkai.

4.   Juridinis asmuo – tokį statusą pagal taikytiną nacionalinę teisę turintis subjektas, išskyrus valstybes ar kitas valdžios funkcijas vykdančias viešąsias institucijas, taip pat viešąsias tarptautines organizacijas.

6 straipsnis

Juridiniams asmenims taikomos sankcijos

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn pagal 5 straipsnio 1 dalį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, kurios apima baudžiamąsias ar ne baudžiamojo pobūdžio baudas ir gali apimti kitas sankcijas, pavyzdžiui:

a)

uždraudimą turėti teisę gauti viešąsias išmokas ar paramą;

b)

laikiną ar nuolatinį teisės verstis komercine veikla atėmimą;

c)

teisminės priežiūros skyrimą;

d)

teismo įsakymą dėl likvidavimo.

2.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn pagal 5 straipsnio 2 dalį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos arba priemonės.

7 straipsnis

Konstitucinės nuostatos ir pagrindiniai principai

1.   Šis pamatinis sprendimas nekeičia įsipareigojimo gerbti pagrindines teises ir pagrindinius teisės principus, įskaitant saviraiškos laisvę ir asociacijų laisvę, įtvirtintus Europos Sąjungos steigimo sutarties 6 straipsnyje.

2.   Šis pamatinis sprendimas nereikalauja iš valstybių narių imtis priemonių, prieštaraujančių pagrindiniams principams, susijusiems su asociacijų laisve ir saviraiškos laisve, ypač spaudos laisve ir saviraiškos laisve kitose žiniasklaidos priemonėse, kylantiems iš konstitucinių tradicijų, arba taisyklėms, reglamentuojančioms spaudos ar kitų žiniasklaidos priemonių teises ir pareigas bei procedūrines garantijas, jei šios taisyklės susijusios su atsakomybės nustatymu ar apribojimu.

8 straipsnis

Baudžiamojo tyrimo ar persekiojimo pradėjimas

Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad 1 ir 2 straipsniuose nurodytų veikų tyrimas arba baudžiamasis persekiojimas nepriklausytų nuo nukentėjusiojo pareiškimo ar kaltinimo, bent jau rimčiausiais atvejais, kai tokios veikos padarytos jos teritorijoje.

9 straipsnis

Jurisdikcija

1.   Kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių savo jurisdikcijai nustatyti 1 ir 2 straipsniuose nurodytų veikų atžvilgiu, kai šios veikos:

a)

visiškai arba iš dalies įvykdomos jos teritorijoje;

b)

įvykdomos jos piliečio; arba

c)

įvykdomos juridinio asmens, kurio pagrindinė buveinė yra tos valstybės narės teritorijoje, naudai.

2.   Nustatydama jurisdikciją pagal 1 dalies a punktą, kiekviena valstybė narė imasi būtinų priemonių užtikrinti, kad jos jurisdikcijai priklausytų atvejai, kai veikos įvykdomos naudojant informacinę sistemą ir:

a)

nusikaltėlis įvykdo veikas fiziškai būdamas jos teritorijoje, neatsižvelgiant į tai, ar tos veikos yra susijusios su medžiaga, kuri laikoma jos teritorijoje esančioje informacinėje sistemoje;

b)

veikos yra susijusios su medžiaga, kuri laikoma jos teritorijoje esančioje informacinėje sistemoje, neatsižvelgiant į tai, ar nusikaltėlis veikas atlieka fiziškai būdamas jos teritorijoje.

3.   Valstybė narė gali nuspręsti netaikyti 1 dalies b ir c punktuose nustatytų jurisdikcijos taisyklių arba jas taikyti tik konkrečiais atvejais ar aplinkybėmis.

10 straipsnis

Įgyvendinimas ir peržiūra

1.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad šio pamatinio sprendimo nuostatos būtų įgyvendintos iki 2010 m. lapkričio 28 d.

2.   Iki tos pačios datos valstybės narės pateikia Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir Komisijai nuostatų, į jų nacionalinę teisę perkeliančių pagal šį pamatinį sprendimą joms taikomus įpareigojimus, tekstą. Remdamasi pagal šią informaciją parengtu Tarybos pranešimu ir Komisijos rašytiniu pranešimu, Taryba iki 2013 m. lapkričio 28 d. įvertina, kaip valstybės narės laikosi šio pamatinio sprendimo nuostatų.

3.   Iki 2013 m. lapkričio 28 d. Taryba peržiūri šį pamatinį sprendimą. Rengdamasi šiai peržiūrai Taryba pasiteirauja valstybių narių, ar jos patyrė sunkumų teisminio bendradarbiavimo dėl 1 straipsnio 1 dalyje nurodytų veikų srityje. Be to, Taryba gali paprašyti Eurojusto pateikti ataskaitą, atskleidžiančią, ar dėl nacionalinių teisės aktų skirtumų iškilo sunkumų, susijusių su valstybių narių teisminiu bendradarbiavimu šioje srityje.

11 straipsnis

Bendrųjų veiksmų 96/443/TVR panaikinimas

Bendrieji veiksmai 96/443/TVR panaikinami.

12 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis pamatinis sprendimas taikomas Gibraltarui.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 28 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. ALLIOT-MARIE


(1)  2007 11 29 nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL C 19, 1999 1 23, p. 1.

(3)  OL C 146, 2001 5 17, p. 110.

(4)  OL L 185, 1996 7 24, p. 5.

(5)  OL L 180, 2000 7 19, p. 22.


6.12.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 328/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.