ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 318

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 28d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1173/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1174/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1134/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2008 m. lapkričio 16 d.

3

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1175/2008, iš dalies keičiantis ir taisantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

6

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. lapkričio 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/97/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta agonistus ( 1 )

9

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/889/EB

 

*

2008 m. lapkričio 18 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2002/747/EB, 2003/31/EB, 2005/342/EB, 2005/344/EB ir 2005/360/EB, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6941)  ( 1 )

12

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2008/890/BUSP

 

*

2008 m. lapkričio 27 d. Tarybos sprendimas dėl Bendrųjų veiksmų 2007/749/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje įgyvendinimo

14

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

28.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1173/2008

2008 m. lapkričio 27 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. lapkričio 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

25,7

MA

57,3

TR

85,2

ZZ

56,1

0707 00 05

EG

188,1

JO

167,2

MA

72,1

TR

90,0

ZZ

129,4

0709 90 70

MA

67,0

TR

107,1

ZZ

87,1

0805 20 10

MA

62,3

TR

70,0

ZZ

66,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

54,3

HR

54,6

IL

76,8

TR

60,7

ZZ

61,6

0805 50 10

MA

64,0

TR

69,5

ZA

117,7

ZZ

83,7

0808 10 80

CA

88,7

CL

67,1

CN

54,0

MK

32,9

US

109,7

ZA

110,9

ZZ

77,2

0808 20 50

CN

92,9

TR

43,6

ZZ

68,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


28.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1174/2008

2008 m. lapkričio 27 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1134/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2008 m. lapkričio 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1134/2008 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, galiojantys nuo 2008 m. lapkričio 16 d.

(2)

Apskaičiuotas importo muitų vidurkis ir nustatytas mokestis skiriasi 5 EUR/t, daromas atitinkamas Reglamente (EB) Nr. 1134/2008 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1134/2008 reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1134/2008 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2008 m. lapkričio 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(3)  OL L 306, 2008 11 15, p. 63.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2008 m. lapkričio 28 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

24,22

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

20,22

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

20,22

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

24,22


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

14.11.2008-26.11.2008

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

200,85

113,32

FOB kaina JAV

239,24

229,24

209,24

123,19

Meksikos įlankos priedas

12,14

Didžiųjų ežerų priedas

23,58

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

12,06 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

10,09 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


28.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1175/2008

2008 m. lapkričio 27 d.

iš dalies keičiantis ir taisantis Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. rugsėjo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1698/2005 dėl Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos kaimo plėtrai (1), ypač į jo 91 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1698/2005 nustatyta bendra teisinė EŽŪFKP paramos kaimo plėtrai sistema visoje Bendrijoje. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1974/2006 (2) ši sistema papildyta išsamiomis įgyvendinimo taisyklėmis.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 57 straipsnio 2 dalyje pateikiama išsamesnė informacija apie Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 88 straipsnio (dėl taisyklių taikymo valstybės pagalbai valstybių narių finansinių įnašų, kurie yra Bendrijos paramą kaimo plėtrai papildanti dalis, atveju) ir Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 89 straipsnio (dėl papildomo nacionalinio finansavimo, kuriam netaikomas Sutarties 36 straipsnis) įgyvendinimą. Į šį straipsnį tikslinga įtraukti tam tikras su miškų ūkiu susijusias priemones. Be to, turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 II priedo 9 dalies B punktas.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 63 straipsnio 8 dalyje pateikiama išsamesnė informacija apie valstybėms narėms suteikiamą galimybę Komisijai perduoti popierinius dokumentus force major ar išimtinių aplinkybių atveju, o ypač sistemai sugedus ar ilgam laikui nutrūkus ryšiui. Siekiant visapusiškai pasinaudoti prieinamomis techninėmis priemonėmis, naudinga sudaryti sąlygas pateikti dokumentus ne tik spausdintiniu, bet ir kitais priimtinais elektroniniais pavidalais.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 V priede nustatytos gyvūnų perskaičiavimo gyvulių vienetais normos, minimos Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 27 straipsnio 13 dalyje. Dėl perskaičiavimo normos, pažymėtos „kiti naminiai paukščiai“, pastebėta spausdinimo klaida. Kad būtų atsižvelgiama į tam tikrų naminių paukščių specifiškumą, turėtų būti sudaryta galimybė padidinti šią perskaičiavimo normą. Todėl V priedas turėtų būti pakeistas.

(5)

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (3) 44a straipsnyje numatyta, jog valstybės narės turi užtikrinti, kad kiekvienais metais būtų ex post skelbiamas Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos gavėjų sąrašas ir kiekvieno gavėjo iš kiekvieno iš šių fondų gauta lėšų suma. 2008 m. kovo 18 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 259/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 nuostatų dėl informacijos apie Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP) paramos gavėjus skelbimo taikymo taisyklės (4), pateikiamos informacijos apie paramos gavėjus skelbimo turinio, formos ir datos taisyklės. Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 VI priedo 2.1 punkto antroje pastraipoje nustatomi tam tikri valdymo institucijos įsipareigojimai skelbti informaciją apie paramos gavėjus, gaunančius paramą pagal kaimo plėtros programas. Siekiant išvengti dalinio nuostatų apie tą patį dalyką sutapimo, tikslinga išbraukti Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 VI priedo 2.1 punkto antrą pastraipą.

(6)

Reglamentą (EB) Nr. 1974/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Kaimo plėtros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1974/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

57 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Kaimo plėtros programose gali būti numatyta valstybės pagalba, skirta padengti valstybių narių finansinius įnašus, papildančius Bendrijos paramą pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 88 straipsnį, priemonėms pagal to reglamento 25, 43–49 ir 52 straipsnius ir veiksmams pagal to reglamento 21, 24, 28, 29 ir 30 straipsniuose nurodytas priemones, arba papildomą nacionalinį finansavimą pagal to paties reglamento 89 straipsnį priemonėms pagal to reglamento 25, 27, 43–49 ir 52 straipsnius bei veiksmams, remiantis to reglamento 21, 24, 28, 29 ir 30 straipsniuose nurodytomis priemonėmis, kuriems netaikomas Sutarties 36 straipsnis, jeigu tik valstybės pagalba yra identifikuota pagal šio reglamento II priedo 9 dalies B punktą.“

2)

63 straipsnio 8 dalis pakeičiama taip:

„8.   Force major ar išimtinių aplinkybių atveju, o ypač sistemai sugedus ar ilgam laikui nutrūkus ryšiui, valstybės narės Komisijai gali perduoti dokumentus spausdintiniu (popierinius dokumentus) arba kitais priimtinais elektroniniais pavidalais. Tai galima padaryti tik iš anksto oficialiai susitarus su Komisija.

Kai tik force major ar išimtinės aplinkybės, dėl kurių negalima naudotis sistema, išnyksta, valstybės narės atitinkamus dokumentus įtraukia į sistemą. Tokiu atveju dokumentų pateikimo data bus laikoma spausdintiniu arba kitais priimtinais elektroniniais pavidalais parengtų dokumentų išsiuntimo diena.“

3)

II, V ir VI priedai iš dalies keičiami remiantis šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(2)  OL L 368, 2006 12 23, p. 15.

(3)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(4)  OL L 76, 2008 3 19, p. 28.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1974/2006 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

II priedo 9 dalies B punkto pirma pastraipa pakeičiama taip:

„Priemonės pagal Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 25, 27 straipsnius (pagal pastarąjį tik dėl papildomo nacionalinio finansavimo, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1698/2005 89 straipsnyje), 43–49 ir 52 straipsnius ir veiksmai pagal priemones, nustatytas to reglamento 21, 24, 28, 29 ir 30 straipsniuose, kuriems netaikomas Sutarties 36 straipsnis:

nurodyti, ar parama bus teikiama pagal Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1998/2006 (1), arba

nurodyti registracijos numerį ir pateikti nuorodą į Komisijos išimties reglamentą, priimtą remiantis Tarybos reglamentu (EB) Nr. 994/98, pagal kurį buvo priimta priemonė, arba

nurodyti bylos, kuria Komisija pripažino priemonę suderinamą su Sutartimi, numerį ar eilės numerį, arba

nurodyti, dėl kokių kitų priežasčių pagalbos schema turėtų būti laikoma esama pagalba, pagal Reglamento (EB) Nr. 659/1999 1 straipsnio b punktą apimanti esamas pagalbos priemones, kaip apibrėžta stojimo sutartyse.

2)

V priedo eilutė, kurioje pažymėta „kiti naminiai paukščiai“, pakeičiama taip:

„Kiti naminiai paukščiai (2)

0,03 GV

3)

VI priedo 2.1 punkto antra pastraipa išbraukiama.


(1)  OL L 379, 2006 12 28, p. 5.“

(2)  Ši perskaičiavimo norma gali būti padidinta atsižvelgiant į mokslinius įrodymus, kurie paaiškinami ir tinkamai pagrindžiami kaimo plėtros programose.“


DIREKTYVOS

28.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/9


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/97/EB

2008 m. lapkričio 19 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 96/22/EB dėl draudimo vartoti gyvulininkystėje tam tikras medžiagas, turinčias hormoninį ar tirostatinį poveikį, bei beta agonistus

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 straipsnio 4 dalies b punktą,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Direktyvos 96/22/EB (3) 2 straipsniu draudžiama, inter alia, pateikti į rinką stilbeną, stilbeno produktus, jų druskas bei eterius ir tirostatines medžiagas, skiriamas visų rūšių gyvūnams.

(2)

Šio visiško draudimo priežastis buvo ta, kad jeigu rinkoje nebūtų pateikta produktų, kuriuos būtų leidžiama naudoti bet kokioms gyvūnų rūšims, šiais produktais būtų sunkiau piktnaudžiauti arba juos netinkamai naudoti.

(3)

Tačiau patirtis, įgyta rengiant nacionalinius likučių planus, pateiktus pagal 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl kai kurių medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvūninės kilmės produktuose monitoringo priemonių (4), parodė, kad piktnaudžiavimas gyvūnams augintiniams skirtomis produktų formomis sudaro tik mažą dalį visų piktnaudžiavimo arba netinkamo naudojimo atvejų. Taip yra iš dalies dėl to, kad nėra ekonominio suinteresuotumo naudoti gyvūnams augintiniams skirtas produktų formas siekiant skatinti maistinių gyvūnų augimą.

(4)

Be to, draudimas naudoti tirostatines medžiagas turi žalingą poveikį gyvūnų augintinių (šunų ir kačių) gerovei, nes nėra alternatyvaus hipertiroze sergančių šių gyvūnų gydymo metodo.

(5)

Protokole dėl gyvūnų apsaugos ir gerovės, pateiktame Sutarties priede, numatyta, kad įgyvendindamos Bendrijos politiką, ypač vidaus rinkos srityje, Bendrija ir valstybės narės turi visiškai atsižvelgti į gyvūnų gerovės reikalavimus.

(6)

Todėl tikslinga į Direktyvos 96/22/EB taikymo sritį įtraukti tik maistinius gyvūnus ir atšaukti gyvūnams augintiniams taikomą draudimą, taip pat patikslinti terapinio gydymo sąvokos apibrėžtį.

(7)

1999 m. balandžio 30 d. Veterinarinių priemonių, susijusių su visuomenės sveikata, mokslinio komiteto nuomonėje dėl hormonų likučių galvijienoje ir jos produktuose galimo neigiamo poveikio žmonių sveikatai (kuri buvo peržiūrėta 2000 m. gegužės 3 d. ir patvirtinta 2002 m. balandžio 10 d.) daroma išvada, kad yra daug naujausių duomenų, rodančių, jog estradiolį 17ß reikia laikyti atskiru kancerogenu, nes jis turi navikų susidarymą ir augimą skatinantį poveikį, ir kad remiantis šiuo metu turimais duomenimis neįmanoma kiekybiškai įvertinti žmonių sveikatai keliamo pavojaus. Todėl Direktyva 96/22/EB buvo iš dalies pakeista Direktyva 2003/74/EB, siekiant, inter alia, visam laikui uždrausti naudoti estradiolį 17ß augimui skatinti ir labai sumažinti atvejų, kuriais galima naudoti šią medžiagą visiems ūkiuose laikomiems gyvūnams terapinio ar zootechninio gydymo tikslais, skaičių laukiant, kol valstybėse narėse bus vėl išnagrinėtos faktinės ir mokslinės aplinkybės ir veterinarinė praktika.

(8)

Direktyvos 96/22/EB 11a straipsnyje reikalaujama, kad iki 2005 m. spalio 14 d. Komisija pateiktų ataskaitą dėl galimybės skirti alternatyvius, estradiolio 17β arba jo produktų neturinčius, veterinarinius vaistus, maistiniams gyvūnams terapinio gydymo tikslais. Komisija konsultavosi su ekspertais ir parengė atitinkamą mokslinę ataskaitą, kurią 2005 m. spalio 11 d. pateikė Europos Parlamentui ir Tarybai. Ataskaitoje daroma išvada, kad estradiolis 17β nėra svarbus auginant maistinius gyvūnus, nes valstybėse narėse veterinarijos praktika užsiimantys veterinarijos gydytojai jau gana plačiai naudoja alternatyvius vaistus (ypač prostaglandinus), o visiškai uždraudus naudoti estradiolį 17ß maistiniams gyvūnams poveikio ūkininkams ir gyvūnų gerovei nebūtų arba jis būtų labai nežymus.

(9)

Teikiant objektyvią informaciją ir vykdant informavimo kampanijas galima paskatinti tinkamai laikytis susijusių teisės aktų ir išvengti netinkamo neleistinų medžiagų naudojimo.

(10)

Buvo suteiktas laikinas leidimas iki 2006 m. spalio 14 d. naudoti estradiolį 17ß galvijų, arklių, avių arba ožkų rujai skatinti. Kadangi jau naudojami alternatyvūs produktai ir siekiant užtikrinti aukštą sveikatos apsaugos lygį, kurio siekiama Bendrijoje, tas leidimas neturėtų būti atnaujintas.

(11)

Todėl Direktyvą 96/22/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyva 96/22/EB iš dalies keičiama taip:

1.

1 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

terapinis gydymas — veterinarijos gydytojui atlikus apžiūrą, leistinos medžiagos skyrimas pagal šios direktyvos 4 straipsnį tam tikro ūkyje laikomo gyvūno vaisingumo problemoms gydyti, įskaitant ir nepageidaujamo nėštumo nutraukimą, o beta agonistų atveju – tokolizei taikyti karvėms veršiuojantis ir kvėpavimo problemoms, podotrochlitui ir netrauminiam ūmiam šlubumui gydyti bei tokolizei taikyti arklinių šeimos gyvūnams;“.

2.

2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

Valstybės narės neleidžia pateikti į rinką II priede išvardytų medžiagų, naudojamų gyvūnams, kurių mėsa bei jos produktai skirti vartoti žmonėms 4 straipsnio 2 punkte nenumatytais tikslais.“

3.

4 straipsnio 2 punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

alilo trenbolono, skiriamo naudoti per burną, arba beta agonistų arklinių šeimos gyvūnams, su sąlyga, kad šie vaistai bus naudojami laikantis gamintojo nurodymų;“.

4.

5a straipsnis išbraukiamas.

5.

3, 6, 7, 8, 11 ir 14 a straipsnių nuorodos į 5a straipsnį išbraukiamos.

6.

11 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Į pagal Bendrijos teisės aktus sudaromus šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti ūkiuose auginamus ar akvakultūros gyvūnus, arba tokių gyvūnų mėsą ir produktus, sąrašus negali būti įtraukiamos trečiosios šalys, kurių teisės aktai leidžia pateikti į rinką ir skirti stilbeną, stilbeno produktus, jų druskas ir eterius ar tirostatines medžiagas visų rūšių gyvūnams, kurių mėsa ir produktai skirti vartoti žmonėms.“

7.

11a straipsnis pakeičiamas taip:

„11a straipsnis

Kalbant apie III priede išvardytas medžiagas, Komisija, atsižvelgdama į naujausią visų galimų šaltinių mokslinę informaciją, ieško papildomos informacijos ir nuolat persvarsto taikomas priemones, kad laiku pateiktų Europos Parlamentui ir Tarybai visus reikiamus pasiūlymus.“

8.

Įterpiamas šis straipsnis:

„11b straipsnis

Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, rengia informavimo ir sąmoningumo ugdymo kampanijas, kuriomis siekiama visiškai uždrausti naudoti estradiolį 17ß maistiniams gyvūnams, ir kurios skiriamos ES ūkininkams ir veterinarijos organizacijoms, taip pat susijusioms ne ES organizacijoms, tiesiogiai ar netiesiogiai dalyvaujančioms gyvulinės kilmės maisto, patenkančio į šios direktyvos taikymo sritį, eksporto į ES veikloje.“

9.

II priedas pakeičiamas šios direktyvos priede esančiu tekstu.

2 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad įsigaliotų įstatymai ir kiti teisės aktai, būtini šiai direktyvai įgyvendinti ne vėliau kaip 2009 m. sausio 1 d. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tokių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų tekstus kartu su lentele, pateikiančia atitikmenis tarp jų ir šios direktyvos.

Valstybės narės, priimdamos šias nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Tokios nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. lapkričio 19 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  OL C 10, 2008 1 15, p. 57.

(2)  2008 m. birželio 5 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 125, 1996 5 23, p. 3.

(4)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10.


PRIEDAS

„II PRIEDAS

Uždraustų medžiagų sąrašas:

 

A sąrašas: medžiagos, kurias draudžiama naudoti

Tirostatinės medžiagos,

Stilbenas, stilbeno produktai, jų druskos ir eteriai,

Estradiolis 17β ir esteriams būdingų savybių turintys jo dariniai.

 

B sąrašas: medžiagos, kurias draudžiama naudoti, tačiau taikomos išimtys

Beta agonistai.“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

28.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/12


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 18 d.

kuriuo iš dalies keičiami sprendimai 2002/747/EB, 2003/31/EB, 2005/342/EB, 2005/344/EB ir 2005/360/EB, siekiant pratęsti ekologinių kriterijų, taikomų tam tikriems produktams suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą, galiojimą

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6941)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/889/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. liepos 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 dėl pakeistos Bendrijos ekologinio ženklo suteikimo sistemos (1), ypač į jo 6 straipsnio 1 dalies antrąją pastraipą,

pasikonsultavusi su Europos Sąjungos ekologinio ženklinimo valdyba,

kadangi:

(1)

2009 m. vasario 28 d. baigiasi 2002 m. rugsėjo 9 d. Komisijos sprendimo 2002/747/EB, kuriuo nustatomi patikslinti ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinius ženklus elektros lemputėms, ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 1999/568/EB (2), galiojimas.

(2)

2008 m. gruodžio 31 d. baigiasi 2002 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimo 2003/31/EB, kuriuo nustatomi patikslinti ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą indų plovyklėse naudojamiems plovikliams, ir kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 1999/427/EB (3), galiojimas.

(3)

2008 m. gruodžio 31 d. baigiasi 2005 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimo 2005/342/EB, kuriuo nustatomi patikslinti ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinius ženklus rankomis plaunamų indų plovikliams (4), galiojimas.

(4)

2008 m. gruodžio 31 d. baigiasi 2005 m. kovo 23 d. Komisijos sprendimo 2005/344/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinius ženklus universaliems ir sanitarinės įrangos valikliams (5), galiojimas.

(5)

2009 m. gegužės 31 d. baigiasi 2005 m. balandžio 26 d. Komisijos sprendimo 2005/360/EB, kuriuo nustatomi ekologiniai kriterijai ir susiję vertinimo ir patikros reikalavimai, taikomi suteikiant Bendrijos ekologinį ženklą tepimo priemonėms (6), galiojimas.

(6)

Šiais sprendimais nustatyti ekologiniai kriterijai ir atitinkami vertinimo bei tikrinimo reikalavimai laiku persvarstyti pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000.

(7)

Atsižvelgiant į skirtingus šių sprendimų persvarstymo proceso etapus, reikėtų pratęsti ekologinių kriterijų ir reikalavimų galiojimą 24 mėnesiams sprendimų 2003/31/EB, 2005/342/EB ir 2005/344/EB atveju ir 14 mėnesių Sprendimo 2002/747/EB ir Sprendimo 2005/360/EB atveju.

(8)

Kadangi pagal Reglamentą (EB) Nr. 1980/2000 reikalavimas persvarstyti taikomas tik ekologiniams kriterijams ir vertinimo bei tikrinimo reikalavimams, sprendimai 2002/747/EB, 2003/31/EB, 2005/342/EB, 2005/344/EB ir 2005/260/EB lieka galioti.

(9)

Dėl to reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti sprendimus 2002/747/EB, 2003/31/EB, 2005/342/EB, 2005/344/EB ir 2005/360/EB.

(10)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 1980/2000 17 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2002/747/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Produktų grupės „elektros lemputės“ ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2010 m. balandžio 30 d.“

2 straipsnis

Sprendimo 2003/31/EB 5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti indų plovyklėse naudojamų ploviklių produktų grupei, galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d.“

3 straipsnis

Sprendimo 2005/342/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti rankomis plaunamų indų ploviklių produktų grupei, galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d.“

4 straipsnis

Sprendimo 2005/344/EB 3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Ekologiniai kriterijai ir atitinkami vertinimo bei patikros reikalavimai, nustatyti universalių ir sanitarinės įrangos valiklių produktų grupei, galioja iki 2010 m. gruodžio 31 d.“

5 straipsnis

Sprendimo 2005/360/EB 4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Produktų grupės „tepimo priemonės“ ekologiniai kriterijai ir su jais susiję vertinimo bei patikros reikalavimai galioja iki 2010 m. liepos 31 d.“

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 237, 2000 9 21, p. 1.

(2)  OL L 242, 2002 9 10, p. 44.

(3)  OL L 9, 2003 1 15, p. 11.

(4)  OL L 115, 2005 5 4, p. 9.

(5)  OL L 115, 2005 5 4, p. 42.

(6)  OL L 118, 2005 5 5, p. 26.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

28.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/14


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 27 d.

dėl Bendrųjų veiksmų 2007/749/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje įgyvendinimo

(2008/890/BUSP)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į 2007 m. lapkričio 19 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2007/749/BUSP dėl Europos Sąjungos policijos misijos (ESPM) Bosnijoje ir Hercegovinoje (1), ypač į jų 12 straipsnio 1 dalį, siejant su Europos Sąjungos 23 straipsnio 2 dalies antra įtrauka,

kadangi:

(1)

2007 m. lapkričio 19 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/749/BUSP, kuriuose numatyta, kad ESPM veikla turi būti vykdoma iki 2009 m. gruodžio 31 d. Orientacinė finansavimo suma 2008 m. ir 2009 m. tvirtinama kasmet.

(2)

ESPM įgaliojimai bus vykdomi esant padėčiai, kuri gali pablogėti bei pakenkti bendros užsienio ir saugumo politikos tikslams, nustatytiems Sutarties 11 straipsnyje,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Su Bendrųjų veiksmų 2007/749/BUSP įgyvendinimu susijusioms išlaidoms padengti 2009 m. skiriama 12 400 000 EUR orientacinė finansavimo suma.

2.   Iš 1 dalyje nurodytos sumos finansuojamos išlaidos tvarkomos pagal Europos Sąjungos bendrajam biudžetui taikomas procedūras ir taisykles.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 27 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. ALLIOT-MARIE


(1)  OL L 303, 2007 11 21, p. 40.


28.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 318/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.