ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 308

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 19d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. spalio 13 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1138/2008 dėl Europos bendrijos ir Kubos Respublikos susitarimo, sudaryto pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį pasikeičiant laiškais, įgyvendinimo, kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

1

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1139/2008, kuriuo nustatomos 2009 m. taikomos Juodosios jūros tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos

3

 

 

2008 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1140/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

7

 

*

2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1141/2008 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

9

 

*

2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1142/2008 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

11

 

*

2008 m. lapkričio 13 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1143/2008 dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

13

 

*

2008 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1144/2008, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedą dėl Kroatijos ( 1 )

15

 

*

2008 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1145/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 637/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su medvilnės sektoriaus restruktūrizavimo nacionalinėmis programomis

17

 

*

2008 m. lapkričio 18 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1146/2008, kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius beriksus III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

25

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/870/EB

 

*

2008 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas dėl Europos bendrijos ir Kubos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo

27

Europos bendrijos ir Kubos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą

29

 

 

2008/871/EB

 

*

2008 m. spalio 20 d. Tarybos sprendimas dėl 1991 m. JT EEK Espo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio aplinkos vertinimo protokolo patvirtinimo Bendrijos vardu

33

Konvencijos Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolas

35

 

 

2008/872/EB

 

*

2008 m. lapkričio 18 d. Tarybos sprendimas dėl Regiono komiteto Vokietijai atstovaujančių dviejų pakaitinių narių skyrimo

50

 

 

SUSITARIMAI

 

 

Taryba

 

*

Informacija, susijusi su Europos bendrijos ir Kubos Vyriausybės susitarimo dėl derybų užbaigimo pagal GATT XXIV straipsnio 6 dalį įsigaliojimu

51

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. lapkričio 18 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/873/BUSP, atnaujinanti ribojamąsias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

52

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1138/2008

2008 m. spalio 13 d.

dėl Europos bendrijos ir Kubos Respublikos susitarimo, sudaryto pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį pasikeičiant laiškais, įgyvendinimo, kuriuo iš dalies keičiamas ir papildomas Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo I priedas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamentu (EEB) Nr. 2658/87 (1) buvo sudaryta prekių nomenklatūra (toliau – Kombinuotoji nomenklatūra) ir nustatytos Bendrojo muitų tarifo konvencinių muitų normos.

(2)

Sprendimu 2008/870/EB (2) Taryba Bendrijos vardu patvirtino Europos bendrijos ir Kubos Respublikos susitarimą pasikeičiant laiškais (toliau – Susitarimas), taip baigdama pagal 1994 m. XXIV straipsnio 6 dalį pradėtas derybas.

(3)

Todėl Reglamentas (EEB) Nr. 2658/87 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas ir papildytas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo trečios dalies III skirsnio 7 priedas „PPO tarifinės kvotos, kurias turės leisti naudoti kompetentingos Bendrijos institucijos“ papildomas šio reglamento priede nurodytais kiekiais.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo Susitarimo įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 27.


PRIEDAS

Neatsižvelgiant į Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisykles, ši produktų aprašymo formuluotė yra tik nurodomojo pobūdžio, o šiame priede pateikiamos nuolaidos nustatomos pagal KN kodus, galiojančius šio reglamento priėmimo metu. Kai nurodomi ex KN kodai, nuolaidos turi būti nustatomos pagal KN kodą ir atitinkamą aprašymą kartu.

Kitos Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 I priedo trečios dalies III skirsnio 7 priedo „PPO tarifinės kvotos, kurias turės leisti naudoti kompetentingos Bendrijos institucijos“ nuostatos yra šios:

KN kodas

Aprašymas

Kitos sąlygos

Tarifo pozicija

1701 11 10

Rafinuoti skirtas žaliavinis cukranendrių cukrus

2008–2009 m. prekybos metais Kubai skirtas kiekis – 20 000 t, taikant 98 EUR už grynosios masės toną muito normą.

Nuo 2009–2010 m. prekybos metų Kubai skirtas kiekis – 10 000 t, taikant 98 EUR už grynosios masės toną muito normą.


19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/3


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1139/2008

2008 m. lapkričio 10 d.

kuriuo nustatomos 2009 m. taikomos Juodosios jūros tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybės ir susijusios sąlygos

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 20 straipsnį,

atsižvelgdama į 1996 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 847/96, nustatantį bendrų leistinų sugavimų ir kvotų kasmetinio valdymo papildomas sąlygas (2), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 4 straipsnį Taryba, atsižvelgdama į turimas mokslines rekomendacijas, ypač į Žuvininkystės mokslo, technikos ir ekonomikos komiteto parengtą ataskaitą, nustato naudojimosi vandenimis bei ištekliais ir tausios žvejybos valdymo priemones.

(2)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnį Taryba nustato atskirų išteklių arba išteklių grupių žvejybos galimybes ir paskirsto jas valstybėms narėms.

(3)

Siekiant užtikrinti veiksmingą žvejybos galimybių valdymą, turėtų būti nustatytos konkrečios žvejybos operacijų vykdymo sąlygos.

(4)

Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnyje pateiktos apibrėžtys, kurios yra svarbios paskirstant žvejybos galimybes.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 2 straipsnį privaloma nustatyti išteklius, kuriems taikomos įvairios tame reglamente nustatytos priemonės.

(6)

Siekiant prisidėti prie žuvų išteklių išsaugojimo, 2009 m. turėtų būti įgyvendintos tam tikros papildomos su žvejybos techninėmis sąlygomis susijusios priemonės.

(7)

Šprotų bendro leidžiamo sugauti kiekio (BLSK) apribojimas neturėtų turėti poveikio būsimam išteklių lygiui, kuriais turėtų būti atsižvelgta į kitų pakrantės valstybių žvejybinę veiklą Juodojoje jūroje.

(8)

Žvejybos galimybės turėtų būti naudojamos pagal šios srities Bendrijos teisės aktus, ypač pagal 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (3), ir 1998 m. kovo 30 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 850/98 dėl žuvininkystės išteklių apsaugos, taikant technines priemones jūrų gyvūnų jaunikliams apsaugoti (4).

(9)

Atsižvelgiant į tai, kad vienoje valstybėje narėje iki šio reglamento įsigaliojimo žvejojant paprastuosius otus tradiciškai buvo naudojami tinklai, kurių akių dydis yra mažesnis nei 400 mm, ir siekiant leisti tinkamai prisitaikyti prie šiuo reglamentu įvedamų techninių priemonių, reikia leisti su tos valstybės narės vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius otus tinklais, kurių mažiausias akių dydis yra 360 mm.

(10)

Siekiant užtikrinti tinkamą teisės aktų laikymąsi ir kontrolę, tinklų akių dydis turėtų būti matuojamas pagal 2008 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 517/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 850/98 įgyvendinimo taisyklės, taikomos nustatant žvejybos tinklų akių dydį ir vertinant gijų storį (5).

(11)

Atsižvelgiant į klausimo skubumą, būtina suteikti išimtį dėl šešių savaičių termino, nurodyto Protokolo dėl nacionalinių parlamentų vaidmens Europos Sąjungoje, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties bei Europos Bendrijų steigimo sutarties, I dalies 3 punkte,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo reglamentu nustatomos Juodosios jūros tam tikrų žuvų išteklių žvejybos galimybės ir specifinės tų žvejybos galimybių naudojimo sąlygos 2009 m.

2 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas Bendrijos žvejybos laivams (toliau – Bendrijos laivai), vykdantiems veiklą Juodojoje jūroje.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, šis reglamentas netaikomas žvejybos operacijoms, vykdomoms tik mokslinių tyrimų, kurie atliekami gavus leidimą bei atitinkamai valstybei narei prižiūrint ir apie kuriuos Komisijai bei valstybei narei, kurios vandenyse atliekami tie moksliniai tyrimai, buvo pranešta iš anksto, tikslais.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente greta Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnyje nustatytų apibrėžčių taikomos šios apibrėžtys:

a)

VJVŽK – Viduržemio jūros Vyriausioji žvejybos komisija (angl. GFCM);

b)

Juodoji jūra – geografinis VJVŽK reguliuojamas parajonis, apibrėžtas GFCM/31/2007/2 rezoliucijoje;

c)

bendras leidžiamas sugauti kiekis (BLSK) – kasmet leidžiamas sužvejoti ir iškrauti kiekvienų išteklių kiekis;

d)

kvota – Bendrijai, valstybei narei arba trečiajai šaliai skirto BLSK dalis.

II   SKYRIUS

ŽVEJYBOS GALIMYBĖS IR SUSIJUSIOS SĄLYGOS

4 straipsnis

Leidžiamo sugauti kiekio apribojimai ir jo paskirstymas

Leidžiamo sugauti žuvų kiekio apribojimai, šių apribojimų nustatymas valstybėms narėms ir papildomos sąlygos, taikomos pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 2 straipsnį, yra nurodytos šio reglamento I priede.

5 straipsnis

Specialiosios paskirstymo nuostatos

I priede nustatyti leidžiamo sugauti kiekio apribojimai valstybėms narėms nustatomi nepažeidžiant:

1)

žvejybos galimybių, kuriomis buvo pasikeista pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnio 5 dalį;

2)

perskirstymo pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 4 dalį, 23 straipsnio 1 dalį ir 32 straipsnio 2 dalį bei Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 23 straipsnio 4 dalies antrą pastraipą;

3)

papildomų iškrovimų, numatytų Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnyje;

4)

pagal Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnį ir Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 23 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą atliktų išskaitymų.

6 straipsnis

Leidžiamam sugauti žuvų kiekiui ir priegaudai taikomos sąlygos

1.   Išteklių, kuriems yra nustatyti sužvejojimo apribojimai, žuvis galima laikyti laive arba iškrauti tik tais atvejais, jei jas sugavo valstybės narės, kuriai paskirta ir dar neišnaudota tų išteklių kvota, laivas.

2.   Visi iškrovimai yra vertinami pagal kvotą arba, jeigu Bendrijos dalis valstybėms narėms nebuvo paskirstyta kvotomis, pagal Bendrijos dalį.

7 straipsnis

Techninės pereinamojo laikotarpio priemonės

Techninės pereinamojo laikotarpio priemonės nustatytos II priede.

III   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8 straipsnis

Duomenų perdavimas

Valstybės narės, siųsdamos Komisijai duomenis apie iškrautus sugautų žuvų kiekius pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 15 straipsnio 1 dalį, naudoja šio reglamento I priede nustatytus išteklių kodus.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 115, 1996 5 9, p. 3.

(3)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(4)  OL L 125, 1998 4 27, p. 1.

(5)  OL L 151, 2008 6 11, p. 5.


I PRIEDAS

Leidžiamo sugauti kiekio apribojimai ir sąlygos (pagal rūšį ir zoną), susijusios su tokių apribojimų, taikomų Bendrijos laivams rajonuose, kuriuose nustatyti leidžiamo sugauti kiekio apribojimai, kasmetiniu valdymu

Šiose lentelėse nustatyti kiekvienų išteklių BLSK ir kvotos (tonomis gyvojo svorio, išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip), jų paskirstymas valstybėms narėms ir susijusios sąlygos vykdant kasmetinį kvotų valdymą.

Kiekvienos zonos žuvų ištekliai nurodomi pagal lotyniškus abėcėlės tvarka išdėstytus rūšių pavadinimus. Šiose lentelėse naudojami tokie skirtingų rūšių kodai:

Mokslinis pavadinimas

Alpha-3 kodas

Bendrinis pavadinimas

Psetta maxima

TUR

Paprastasis otas

Sprattus sprattus

SPR

Atlantinis šprotas


Rūšis

:

Paprastasis otas

Psetta maxima

Zona

:

Juodoji jūra

Bulgarija

50

Prevencinis BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis taikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnis taikomas.

Rumunija

50

EB

100 (1)

BLSK

Netaikoma


Rūšis

:

Atlantinis šprotas

Sprattus sprattus

Zona

:

Juodoji jūra

EB

12 750 (2)

Prevencinis BLSK

Reglamento (EB) Nr. 847/96 3 straipsnis taikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 4 straipsnis netaikomas.

Reglamento (EB) Nr. 847/96 5 straipsnis taikomas.

BLSK

Netaikoma


(1)  Preliminarus BLSK. Galutinis BLSK bus nustatytas laiku, 2009 m. pirmąjį pusmetį, atsižvelgiant į naujas mokslines rekomendacijas.

(2)  Gali būti žvejojama tik laivų, plaukiojančių su Bulgarijos arba su Rumunijos vėliava.


II PRIEDAS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO TECHNINĖS PRIEMONĖS

1.

Paprastųjų otų žvejyba draudžiama Juodosios jūros Europos bendrijos vandenyse nuo balandžio 15 d. iki birželio 15 d.

2.

Paprastiesiems otams žvejoti naudojamų dugninių statomų tinklų mažiausias leistinas akių dydis yra 400 mm.

Valstybėje narėje, kurioje iki šio reglamento įsigaliojimo paprastųjų otų žvejybai nustatytas dugninių statomų tinklų mažiausias akių dydis buvo mažesnis nei 400 mm, tokiai žvejybai gali būti naudojami tinklai, kurių mažiausias akių dydis yra bent 360 mm. Tačiau tokia valstybė narė užtikrina, kad iki 2009 m. pabaigos ne daugiau kaip 40 % visų žvejybos laivų, kuriems leidžiama žvejoti paprastuosius otus su dugniniais statomais tinklais toliau naudotų tinklus, kurių akių dydis mažesnis nei 400 mm.

3.

Tinklo akių dydis matuojamas pagal 2008 m. birželio 10 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 517/2008, nustatantį, inter alia, išsamias susijusias taisykles tinklų akies dydžiui nustatyti.

4.

Mažiausias iškrauti leidžiamų paprastųjų otų ilgis yra 45 cm, matuojant pagal Reglamento (EB) Nr. 850/98 18 straipsnio nuostatas.


19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1140/2008

2008 m. lapkričio 18 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. lapkričio 19 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

25,7

MA

60,8

TR

77,1

ZZ

54,5

0707 00 05

JO

167,2

MA

55,4

TR

91,2

ZZ

104,6

0709 90 70

MA

59,8

TR

103,0

ZZ

81,4

0805 20 10

MA

66,1

ZZ

66,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

60,0

HR

49,0

IL

74,6

MA

82,1

TR

67,2

ZZ

66,6

0805 50 10

MA

65,5

TR

69,9

ZA

47,3

ZZ

60,9

0806 10 10

BR

214,2

TR

133,6

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

174,9

0808 10 80

CA

87,1

CL

67,1

CN

55,8

MK

37,6

US

103,2

ZA

75,3

ZZ

71,0

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

103,0

ZZ

71,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/9


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1141/2008

2008 m. lapkričio 13 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros bendrosios aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą, remiantis šios lentelės 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės klasifikuojamos Kombinuotojoje nomenklatūroje priskiriant tos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Tiesiaeigio judesio sistema, kurią sudaro slankusis mechanizmas su dviem grioveliais ir stačiakampio formos korpusas su rutulinių guolių rutuliukais.

Korpusas rutulinių guolių rutuliukais juda slankiojo mechanizmo grioveliais.

Tiesiaeigio judesio sistema naudojama įvairiose mašinose, pavyzdžiui, prekių kėlimo arba pernešimo įtaisuose, staklėse ar DVD leistuvuose.

8482 10 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis, XVI skyriaus 2 pastabos a punktu bei KN kodus 8482, 8482 10 ir 8482 10 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Kadangi tiesiaeigio judesio sistemą galima naudoti įvairioms mašinoms, ji nelaikytina dalimi, skirta naudoti vien tik arba daugiausiai tam tikros rūšies mašinoms, kaip apibrėžta XVI skyriaus 2 pastabos b punkte. Todėl ši sistema nepriskirtina 8431, 8466 arba 8522 pozicijai kaip mašinos dalis.

Laikoma, kad tiesiaeigio judesio sistema yra slankusis mechanizmas su 8482 pozicijai priskiriamais laisvosios eigos tipo rutulinių guolių rutuliukais (taip pat žr. Suderintosios sistemos paaiškinimų 8482 pozicijos paaiškinimų A dalies 3 punktą).

Kadangi tiesiaeigio judesio sistema yra 8482 pozicijoje apibrėžtas gaminys, ji priskirtina tai pozicijai pagal XVI skyriaus 2 pastabos a punktą.


19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/11


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1142/2008

2008 m. lapkričio 13 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos Kombinuotosios nomenklatūros bendrosios aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą, remiantis šios lentelės 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi.

(5)

Muitinės kodekso komitetas per pirmininko nustatytą laikotarpį nepateikė savo nuomonės,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant tos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Kabelis, maždaug 250 cm ilgio, tinkamas naudoti vien tik su vaizdo žaidimų mašina, priskiriama 9504 pozicijai.

Prie vieno kabelio galo pritvirtinta specialiai vaizdo žaidimų mašinai pritaikyta jungtis, o prie kito galo pritvirtintos penkios jungtys, kurias galima prijungti prie monitoriaus arba televizoriaus.

Iš vaizdo žaidimų mašinos duomenys kabeliu gali būti perkeliami į monitorių arba televizorių ir, priklausomai nuo turinio, atvaizduojami kaip vaizdo žaidimas, vaizdo įrašas ar nejudantis vaizdas arba atkuriami kaip garsas.

8544 42 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1 ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 8544, 8544 42 ir 8544 42 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Gaminys nepriskirtinas 9504 pozicijai kaip vaizdo žaidimų mašinos reikmuo, nes 8544 pozicijoje pateikiamas pats tiksliausias kabelių ir kitų elektros laidininkų aprašymas.

Todėl gaminiui, kaip elektros laidininkui su pritvirtintomis jungtimis, priskirtinas KN 8544 42 90 kodas.


19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1143/2008

2008 m. lapkričio 13 d.

dėl tam tikrų prekių klasifikavimo Kombinuotojoje nomenklatūroje

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (1), ypač į jo 9 straipsnio 1 dalies a punktą,

kadangi:

(1)

Siekiant užtikrinti, kad Reglamento (EEB) Nr. 2658/87 priede pateikta Kombinuotoji nomenklatūra būtų taikoma vienodai, būtina patvirtinti priemones, susijusias su šio reglamento priede nurodytų prekių klasifikavimu.

(2)

Reglamente (EEB) Nr. 2658/87 nustatytos bendrosios Kombinuotosios nomenklatūros aiškinimo taisyklės. Šios taisyklės taip pat taikomos bet kuriai kitai specialiomis Bendrijos teisės aktų nuostatomis įteisintai nomenklatūrai, kuri visiškai ar iš dalies parengta pagal Kombinuotąją nomenklatūrą arba pagal kurią ji papildomai detalizuojama atsižvelgiant į tarifų ir kitų su prekyba susijusių priemonių taikymo poreikius.

(3)

Laikantis minėtų bendrųjų taisyklių, šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės turėtų būti klasifikuojamos priskiriant 2 skiltyje nurodytą KN kodą, remiantis šios lentelės 3 skiltyje išdėstytais motyvais.

(4)

Reikėtų numatyti, kad valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija apie prekių klasifikavimą Kombinuotojoje nomenklatūroje, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, jos turėtojas galėtų remtis dar tris mėnesius, vadovaudamasis 1992 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), 12 straipsnio 6 dalimi.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede pateiktos lentelės 1 skiltyje aprašytos prekės Kombinuotojoje nomenklatūroje klasifikuojamos priskiriant tos lentelės 2 skiltyje nurodytą KN kodą.

2 straipsnis

Valstybių narių muitinių išduota privalomąja tarifine informacija, neatitinkančia šio reglamento nuostatų, dar galima remtis tris mėnesius, vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2913/92 12 straipsnio 6 dalimi.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 13 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.

(2)  OL L 302, 1992 10 19, p. 1.


PRIEDAS

Prekių aprašymas

Klasifikavimas

(KN kodas)

Motyvai

(1)

(2)

(3)

Mažmeninei prekybai skirtas rinkinys, kurį sudaro:

cigaretės pavidalo įtaisas su elektroniniais komponentais,

dvi kasetės,

dvi pakartotinai įkraunamos ličio baterijos, ir

baterijų įkroviklis.

Įtaisą sudaro nerūdijančio plieno korpusas, kuriame yra mikroelektroninis grandynas, didelio jautrio jutiklis, baterijų skyrelis ir skyrelis kasetėms įdėti.

Kiekvieną kasetę sudaro inhaliatorius ir ampulė. Ampulė pripildyta nikotino, uostomojo mišinio cigaretėms ir įprastų maisto priedų. Ir inhaliatorius, ir ampulė yra vienkartiniai.

Įkvepiant sužadinamas elektroninis grandynas, kuris sukelia nikotino skiediklio atomizaciją ir atomų „dūmus“, kuriuos įkvepia rūkalius.

8543 70 90

Klasifikuojama vadovaujantis Kombinuotosios nomenklatūros 1, 3 (b punktu) ir 6 bendrosiomis aiškinimo taisyklėmis bei KN kodus 8543, 8543 70 ir 8543 70 90 atitinkančiais prekių aprašymais.

Elektroninis įtaisas yra sudedamoji dalis, lemianti aparato esminį požymį, nes būtent elektroninė grandinė sukelia nikotino skiediklio atomizaciją ir atomų „dūmus“, kuriuos įkvepia rūkalius.

Įtaisas nepriskirtinas 8424 pozicijai, nes jis nėra laikytinas mechaniniu įrenginiu, skirtu skysčiams paskleisti arba purkšti.

Šis elektroninis įtaisas laikomas tik jam būdingas funkcijas atliekančiu elektros aparatu, nenurodytu kitoje 85 skirsnio vietoje.

Todėl, remiantis 3 bendrosios taisyklės b punktu, rinkinys priskirtinas 8543 pozicijai (taip pat žr. Suderintosios sistemos paaiškinimų 8543 pozicijos paaiškinimų trečiąją pastraipą).


19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/15


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1144/2008

2008 m. lapkričio 18 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedą dėl Kroatijos

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. gegužės 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 998/2003 dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų nekomerciniam naminių gyvūnėlių judėjimui, ir iš dalies keičiantį Tarybos direktyvą 92/65/EEB (1), ypač į jo 8 straipsnio 3 dalies a punktą ir 19 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 998/2003 nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi nekomercinio gyvūnų augintinių judėjimui, ir tokio judėjimo patikrų taisyklės.

(2)

Šie reikalavimai skiriasi atsižvelgiant į tai, ar gyvūnai augintiniai vežami iš vienos valstybės narės į kitą, ar iš trečiųjų šalių į valstybes nares. Be to, skiriasi vežimo iš minėto reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje išvardytų trečiųjų šalių ir iš priedo C dalyje išvardytų trečiųjų šalių reikalavimai.

(3)

Trečiosios šalys, nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui taikančios bent lygiavertes Bendrijos taisyklėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 998/2003 III skyriuje, taisykles yra išvardytos to reglamento II priedo B dalies 2 skirsnyje. Šiose taisyklėse numatyta galimybė toms trečiosioms šalims vietoj sertifikato naudoti pasą, kuris atitinka Komisijos sprendimu 2003/803/EB (2) nustatytą pavyzdį.

(4)

Nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui iš šių trečiųjų šalių į Bendriją taikomos tokios pačios taisyklės, kaip ir gyvūnų judėjimui iš vienos valstybės narės į kitą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II skyriuje.

(5)

Į Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo C dalies sąrašą įtrauktos trečiosios šalys ir teritorijos, kuriose pasiutligės atvejų nenustatyta, ir trečiosios šalys ir teritorijos, įskaitant Kroatiją, kuriose keliama pasiutligės patekimo į Bendriją dėl gyvūnų vežimo iš tų trečiųjų šalių ir teritorijų rizika nėra didesnė už vežimo iš vienos valstybės narės į kitą riziką.

(6)

Kroatija pateikė prašymą įtraukti ją į Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo B dalies 2 skirsnį, siekdama supaprastinti gyvūnų augintinių judėjimą tarp Kroatijos ir ES.

(7)

Atsižvelgiant į Kroatijos pateiktą informaciją apie jos nacionalinius teisės aktus, nustatyta, kad Kroatija nekomerciniam gyvūnų augintinių judėjimui taiko bent lygiavertes Bendrijos taisyklėms, nurodytoms Reglamento (EB) Nr. 998/2003 III skyriuje, taisykles.

(8)

Todėl tikslinga Kroatiją išbraukti iš Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedo C dalies sąrašo ir ją įtraukti į to priedo B dalies 2 skirsnio sąrašą.

(9)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 998/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 998/2003 II priedas iš dalies keičiamas taip:

1)

B dalies 2 skirsnyje tarp Šveicarijai ir Islandijai skirtų įrašų įterpiamas šis įrašas:

„HR Kroatija“.

2)

C dalyje išbraukiamas šis įrašas:

„HR Kroatija“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 146, 2003 6 13, p. 1.

(2)  OL L 312, 2003 11 27, p. 1.


19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/17


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1145/2008

2008 m. lapkričio 18 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 637/2008 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su medvilnės sektoriaus restruktūrizavimo nacionalinėmis programomis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. birželio 23 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 637/2008, iš dalies keičiantį Reglamentą (EB) Nr. 1782/2003 ir nustatantį medvilnės sektoriaus restruktūrizavimo nacionalines programas (1), ypač į jo 9 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 637/2008 II skyriuje pateiktos nuostatos dėl restruktūrizavimo programų, kurias turi priimti valstybės narės ir kurios skirtos finansuoti konkrečias medvilnės sektoriaus rėmimo priemones. Tos sistemos kūrimą reikėtų užbaigti priimant įgyvendinimo taisykles.

(2)

Reikėtų nustatyti, iš kokių dalių turi būti sudarytos valstybių narių pateiktinos restruktūrizavimo programos. Be to, turėtų būti apibrėžtos restruktūrizavimo programų pakeitimų taisyklės, kad būtų galima pakoreguoti šias programas siekiant atsižvelgti į naujas sąlygas, kurių nebuvo įmanoma numatyti pirmą kartą pateikiant programas.

(3)

Siekiant užtikrinti tinkamą restruktūrizavimo programų stebėjimą ir vertinimą, privalu reikalauti, kad būtų pateiktos vertinimo ataskaitos, o jose nurodyta išsami informacija apie veiklą ir finansus, susijusius su restruktūrizavimo programų įgyvendinimu.

(4)

Be to, reikėtų užtikrinti, kad su restruktūrizavimo programomis susijusi informacija būtų prieinama visoms suinteresuotosioms šalims.

(5)

Reikėtų nustatyti būtiniausius paramos skyrimo ir mokėjimo valdymo reikalavimus. Be to, įgyvendinant priemones, kurios gali būti susijusios su nemažomis išlaidomis, turėtų būti leidžiama mokėti vieną arba daugiau avansinių išmokų.

(6)

Reikėtų priimti nuostatas, įpareigojančias valstybes nares kontroliuoti sąnaudas, visų pirma susijusias su įrenginių išmontavimo ir investavimo priemonių patikrinimų vietoje laiko nustatymu ir pobūdžiu. Siekiant apsaugoti Bendrijos finansinius interesus, būtina nustatyti konkrečias nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimo ir sankcijų taikymo taisykles. Tuo tikslu turėtų būti taikomas 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (2) ir 2004 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 796/2004, nustatantis išsamias kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos, numatytų Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003 (3), nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrąją žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams, įgyvendinimo taisykles.

(7)

Būtina apibrėžti Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies a punkte numatyto visiško ir negrįžtamo medvilnės valymo įrenginių išmontavimo išsamius kriterijus. Kadangi pagalbos išmontavimui sumą valstybės narės turi nustatyti remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, reikia nustatyti didžiausią pagalbos dydį, kad kompensacija nebūtų pernelyg didelė.

(8)

Būtina tiksliai apibrėžti paramos Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies b punkte numatytam medvilnės apdorojimo pagerinimui remiant investicijas į medvilnės valymo pramonę dydį ir nustatyti tinkamas finansuoti išlaidas. Be to, siekiant užtikrinti finansinį paramos gavėjų dalyvavimą investuojant ir su tuo susijusius įsipareigojimus, reikia nustatyti didžiausią Bendrijos pagalbos dydį.

(9)

Dėl paramos teikimo ūkininkams, dalyvaujantiems medvilnės kokybės schemose, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies c punkte, būtina nustatyti atitinkamas Bendrijos kokybės schemas, nacionalinių kokybės schemų kriterijus, pagalbos dydį ir tinkamas finansuoti išlaidas.

(10)

Norint užtikrinti Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytų propagavimo priemonių ir 2007 m. gruodžio 17 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 3/2008 dėl žemės ūkio produktams skirtų informavimo ir skatinimo priemonių vidaus rinkoje ir trečiosiose šalyse (4) taisyklių dėl informavimo ir propagavimo veiksmų tarpusavio papildomumą, reikėtų nustatyti išsamius produktų kokybės propagavimo rėmimo reikalavimus, susijusius visų pirma su paramos gavėjais ir tinkama finansuoti veikla.

(11)

Reikia nustatyti tikslų Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies e punkte numatytos pagalbos žemės ūkio technikos paslaugų rangovams apibrėžimą. Valstybės narės turėtų nustatyti pagalbos, kuri turi būti skiriama remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, sumą, tačiau reikia nustatyti didžiausią pagalbos dydį, kad kompensacija nebūtų pernelyg didelė.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS TAISYKLĖS

1 straipsnis

Taikymo sritis

Šiame reglamente nustatomos Reglamente (EB) Nr. 637/2008 nurodytų restruktūrizavimo programų, kurias sudaro penkios to reglamento 7 straipsnyje nurodytos paramos reikalavimus atitinkančios priemonės, įgyvendinimo nuostatos.

2 straipsnis

Restruktūrizavimo programų turinys

Valstybių narių pagal Reglamento (EB) Nr. 637/2008 4 straipsnio 1 dalį pateikiamas restruktūrizavimo programas sudaro:

a)

išsamus siūlomų priemonių aprašymas ir jomis siekiami kiekybiniai tikslai;

b)

pagal Reglamento (EB) Nr. 637/2008 4 straipsnio 1 dalį surengtų konsultacijų rezultatai;

c)

įvertinimas, kuriame numatomas techninis, ekonominis, ekologinis ir socialinis poveikis;

d)

valstybių narių turimų medvilnės valymo įrenginių ir nuo 2005 m. naudojamų pajėgumų aprašymas, jei į restruktūrizavimo programas įtraukiamos Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytos priemonės;

e)

kiekvienos priemonės įgyvendinimo tvarkaraštis;

f)

šio reglamento priede nurodytą pavyzdį atitinkanti bendra finansavimo lentelė, kurioje nurodomi naudotini ištekliai ir numatytas išteklių paskirstymas priemonėms atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 637/2008 5 straipsnio 1 dalyje nustatytus biudžeto asignavimus;

g)

restruktūrizavimo programos priemonės stebėjimui ir vertinimui taikytini kriterijai bei kiekybiniai rodikliai, taip pat veiksmai, kuriais būtų užtikrinamas tinkamas ir veiksmingas paramos programų vykdymas;

h)

už paramos programos vykdymą atsakingų kompetentingų institucijų ir organizacijų paskyrimas.

3 straipsnis

Restruktūrizavimo programų pakeitimai

Reglamento (EB) Nr. 637/2008 4 straipsnio 3 dalyje nurodyti restruktūrizavimo programų pakeitimai teikiami ne dažniau kaip kartą per metus.

Keičiamose programose aiškiai ir tiksliai nurodomi siūlomi pakeitimai, šių pakeitimų priežastys ir jų finansiniai padariniai, be to, prireikus pateikiama pataisyta finansavimo lentelė, atitinkanti šio reglamento priede pateiktą pavyzdį.

Išlaidos, atsirandančios dėl restruktūrizavimo programų keitimo, yra kompensuotinos nuo tos dienos, kurią pataisyta programa pateikiama Komisijai. Išlaidos, patirtos nuo Reglamento (EB) Nr. 637/2008 4 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytos taikymo dienos, iki tos dienos, kurią Komisiją gauna pakeistą restruktūrizavimo programą, tenka valstybėms narėms.

4 straipsnis

Ataskaitų teikimas ir jų vertinimas

1.   Valstybės narės, pateikdamos kiekvieną naują restruktūrizavimo programą, išskyrus pirmąją, kuri turi būti pateikta iki 2009 m., kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 637/2008 4 straipsnio 1 dalyje, kartu pateikia Komisijai restruktūrizavimo programos įgyvendinimo ataskaitą.

2.   Pagal šio straipsnio 1 dalį pateiktoje ataskaitoje ir ataskaitoje, teikiamoje kartu su pranešimu, kuriame prašoma leisti užbaigti programą, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 637/2008 5 straipsnio 2 dalyje:

a)

išvardijamos ir aprašomos kiekvienų programavimo laikotarpio metų priemonės, kurioms suteikta Bendrijos parama pagal restruktūrizavimo programas;

b)

aprašomi visi restruktūrizavimo programų pakeitimai, jei jie buvo atliekami, jų atlikimo priežastys ir reikšmė ateičiai;

c)

aprašomi kiekviena priemone pasiekti rezultatai, atsižvelgiant į restruktūrizavimo programoje nustatytus kiekybinius tikslus;

d)

pateikiama kiekvienais programavimo laikotarpio finansiniais metais jau patirtų išlaidų ataskaita, kurioje nurodytos išlaidos jokiu būdu negali viršyti bendros valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 637/2008 5 straipsnio 1 dalį skirtos asignavimų sumos;

e)

pateikiama paramos išlaidų prognozė iki numatyto restruktūrizavimo programos įgyvendinimo laikotarpio pabaigos, kurioje nustatytos išlaidos neviršija bendros valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 637/2008 5 straipsnio 1 dalį skirtos asignavimų sumos;

f)

jei aktualu, pateikiama pagalbos iš kitų Bendrijos fondų ir jų suderinamumo su pagalba, finansuojama pagal restruktūrizavimo programą, analizė.

3.   Valstybės narės registruoja visų pakeistų ar nepakeistų restruktūrizavimo programų ir visų pagal šias programas taikomų priemonių išsamius duomenis.

5 straipsnis

Informacijos apie restruktūrizavimo programas viešumas

Valstybės narės interneto svetainėje viešai skelbia restruktūrizavimo programą, jos pakeitimus, programos įgyvendinimo ataskaitą ir visus su šia programa susijusius nacionalinius teisės aktus.

6 straipsnis

Paraiškų teikimo ir mokėjimo reikalavimai

1.   Valstybės narės kiekvienos Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalyje nurodytos restruktūrizavimo programos priemonės atveju:

a)

nustato paramos paraiškos sudedamąsias dalis;

b)

nustato paraiškos teikimo laikotarpio pradžią ir pabaigą;

c)

patvirtina išsamias ir visus reikalavimus atitinkančias paraiškas, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, atsižvelgdamos į Reglamento (EB) Nr. 637/2008 5 straipsnio 1 dalyje numatytas finansinių išteklių metines viršutines ribas;

d)

užbaigus priemonę ir ją patikrinus, kaip nurodyta šio reglamento 7 straipsnyje, išmoka tinkamo dydžio paramą arba šios paramos likutį, jei avansas jau išmokėtas.

2.   Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies a, b, d ir e punktuose išvardytų priemonių atveju valstybės narės paramos gavėjui gali išmokėti vieną arba daugiau avansinių išmokų. Visų avansinių išmokų suma neturi būti didesnė kaip 75 % tinkamų finansuoti išlaidų.

Avansas išmokamas pateikus užstatą, kurio suma sudaro 120 % tos avansinės išmokos.

Įgyvendinus priemonę ir atlikus 7 straipsnyje nurodytą kontrolę, užstatai grąžinami.

3.   Visi šio straipsnio 1 ir 2 dalyje nurodyti mokėjimai, susiję su konkrečia paraiška, atliekami vėliausiai iki ketvirtų metų, skaičiuojant nuo tų metų, kuriais turėjo būti pateiktas restruktūrizavimo programos projektas, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 637/2008 4 straipsnio 1 dalyje, birželio 30 d. Pirmaisiais pirmojo programavimo laikotarpio metais išmokos pradedamos mokėti nuo 2009 m. spalio 16 d.

4.   Valstybės narės nustato konkrečias šio straipsnio įgyvendinimo taisykles.

7 straipsnis

Stebėjimas ir kontrolė

1.   Nepriklausomai nuo Reglamente (EB) Nr. 1290/2005 nurodytų kontrolės įpareigojimų valstybės narės stebi, kontroliuoja ir tikrina, kaip įgyvendinama taikoma restruktūrizavimo programa.

Įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nurodytas priemones, valstybės narės, prieš išmokėdamos paskutinę išmoką, kiekvienoje paramą pagal restruktūrizavimo programą gaunančioje įmonėje ar gamybos vietoje tikrina, ar įvykdytos visos paramos suteikimo sąlygos.

Įgyvendinant Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies a punkte nurodytą priemonę, per tris mėnesius nuo šio reglamento 10 straipsnio 1 dalies b punkte nurodyto laikotarpio pabaigos visose gamyklose ir gamybos vietose turi būti patikrinta, kaip laikomasi minėtoje dalyje nurodytų reikalavimų.

2.   Per vieną mėnesį nuo kiekvieno patikrinimo vietoje dienos parengiama ataskaita, kurioje išsamiai aprašomi atlikti darbai, pateikiamos pagrindinės išvados ir nurodomi tolesni veiksmai, kurių būtina imtis. Tikrinimo ataskaitose visų pirma:

a)

nurodoma informacija apie naudos gavėją, patikrintą gamybos vietą ir dalyvavusius asmenis;

b)

nurodoma, ar paramos gavėjui buvo pranešta apie tikrinimą, ir, jei taip, nurodoma, prieš kiek laiko pranešta;

c)

nurodoma, kokių reikalavimų ir standartų laikymasis tikrintas;

d)

aprašomas atliktų patikrinimų pobūdis ir apimtis;

e)

pateikiamos išvados;

f)

nurodoma, su kokiais elementais yra susiję nustatyti neatitikimai;

g)

pateikiamas kiekvieno neatitikimo svarbos įvertinimas, atliktas atsižvelgiant, be kita ko, ir į šiuos kriterijus: neatitikimo reikšmingumą, mastą, pastovumą ir istoriją.

Paramos gavėjui pranešama apie visus nustatytus neatitikimus.

8 straipsnis

Nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas

Paramos gavėjai turi grąžinti nepagrįstai išmokėtas sumas ir sumokėti palūkanas. Mutatis mutandis taikomos Komisijos reglamento (EB) Nr. 796/2004 73 straipsnyje nustatytos taisyklės.

Administracinių baudų skyrimas ir nepagrįstai išmokėtų sumų susigrąžinimas netrukdo Komisijai pranešti apie pažeidimus, kaip nustatyta Komisijos reglamente (EB) Nr. 1848/2006 (5).

9 straipsnis

Sankcijos

1.   Jei paramos gavėjas nesilaiko vienos arba daugiau paramos, skiriamos pagal restruktūrizavimo programos priemonę, suteikimo sąlygų, jis turi sumokėti sumą, kuri sudaro 10 % pagal 8 straipsnį grąžintinos sumos.

2.   Sankcijos pagal šio straipsnio 1 dalį netaikomos, jei įmonė gali kompetentingai institucijai patenkinamai įrodyti, kad sąlygų nebuvo laikomasi dėl nenugalimos jėgos aplinkybių ir jei šį neatitikimą ji rašytine forma aiškiai ir laiku nurodė kompetentingai institucijai.

3.   1 dalyje minėtos sankcijos netaikomos, jei mokėjimo klaidą padarė pačios valstybių narių kompetentingos institucijos ar kita panaši įstaiga ir paramos gavėjas pagrįstai negalėjo tos klaidos pastebėti, tad elgėsi sąžiningai.

4.   Jei sąlygų buvo nesilaikoma sąmoningai arba iš didelio aplaidumo, paramos gavėjas privalo sumokėti 30 % pagal 8 straipsnį grąžintinos sumos.

II   SKYRIUS

TINKAMOS FINANSUOTI PRIEMONĖS

1   SKIRSNIS

Medvilnės valymo įrenginių išmontavimas

10 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Visiškai ir negrįžtamai išmontuojant medvilnės valymo įrenginius, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies a punkte, būtina:

a)

galutinai ir visiškai nutraukti medvilnės valymą gamykloje arba gamyklose;

b)

per vienerius metus nuo tos dienos, kai valstybė narė patvirtina paraišką, išmontuoti visus medvilnės valymo įrenginius ir išvežti juos iš vietos ar vietų;

c)

visiškai pašalinti medvilnės valymo įrenginius iš Bendrijos medvilnės apdorojimo pramonės, t. y.:

i)

išvežti įrenginius į trečiąją šalį;

ii)

užtikrinti įrenginių naudojimą kitame sektoriuje arba

iii)

įrenginius sunaikinti;

d)

įmonės vietoje ar vietose atkurti geras aplinkos sąlygas ir palengvinti darbo jėgos įdarbinimo kitur procesą ir

e)

raštu įsipareigoti 10 metų toje gamybos vietoje ar vietose nevalyti medvilnės.

Medvilnės valymo įrenginiai – tai visi įrenginiai, kaip antai tiektuvai, džiovintuvai, valytuvai, valdymo mechanizmai, medvilnės valytuvai, kondensatoriai, medvilnės pluošto valytuvai ir ryšulių presai, naudojami nevalytai medvilnei paversti išvalyta medvilne ir jos šalutiniais produktais.

2.   1 dalyje nurodytam išmontavimui valstybės narės gali nustatyti papildomų reikalavimų.

3.   1 dalyje nurodyti medvilnės valymo įrenginiai turi gerai veikti – tik tada paraiška bus laikoma tinkama.

4.   Įmonių pastatai ir teritorija gali būti ir toliau naudojami su medvilnės gamyba, apdorojimu ar prekyba nesusijusiai veiklai vykdyti.

11 straipsnis

Bendrijos parama

1.   Valstybės narės, remdamosi objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais, nustato pagalbos, skiriamos pagal 10 straipsnyje nurodytą priemonę, dydį.

2.   Pagalba kiekvienai medvilnės valymo įmonei negali būti didesnė kaip 100 EUR už toną neišvalytos medvilnės ir gali būti skiriama už tokį medvilnės kiekį, koks buvo 2005–2006 prekybos metais apdorotas toje įmonėje, atitinkančioje Tarybos reglamento (EB) Nr. 1051/2001 (6) V skyriuje nustatytus paramos reikalavimus.

2   SKIRSNIS

Investavimas į medvilnės valymo pramonę

12 straipsnis

Taikymo sritis

Parama Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies b punkte nurodytai priemonei skiriama investicijoms į materialųjį ir nematerialųjį turtą, padidinančioms bendrą įmonės našumą ir susijusioms su:

a)

medvilnės apdorojimu ir (arba) pardavimu ir (arba)

b)

su medvilne susijusių naujų procesų bei technologijų kūrimu.

13 straipsnis

Tinkamos finansuoti išlaidos

1.   Remiamos investicijos turi atitikti konkrečiai investicijai nustatytus Bendrijos standartus.

2.   Tinkamos finansuoti išlaidos yra šios:

a)

skirtos nekilnojamojo turto gerinimui;

b)

naujų mašinų ir įrangos, įskaitant kompiuterių programinę įrangą, įsigijimo arba išperkamosios nuomos už ne didesnę kaip rinkos vertę, išskyrus kitas išlaidas, susijusias su nuomos sutartimi, pavyzdžiui, nuomotojo pelnas, palūkanų refinansavimo išlaidos, pridėtinės išlaidos, draudimo išlaidos;

c)

bendrosios išlaidos, susijusios su a ir b punktuose nurodytomis išlaidomis, pavyzdžiui, atlygiai architektams, inžinieriams ir konsultantams, galimybių studijų, patentų ir licencijų įsigijimo išlaidos.

3.   Išlaidos 12 straipsnyje nurodytiems naujiems procesams ir technologijoms kurti siejamos su parengiamaisiais darbais, pavyzdžiui, projekto, proceso ar technologijos kūrimas ir išbandymas bei su jais susijusios investicijos į materialųjį ir (arba) nematerialųjį turtą prieš naudojant šiuos naujus procesus ir technologijas komerciniais tikslais.

4.   Investicijos, kuriomis sena įranga pakeičiama nauja, nelaikomos tinkamomis finansuoti išlaidomis.

14 straipsnis

Bendrijos parama

1.   12 straipsnyje nurodytos paramos Bendrijos dalis turi būti ne didesnė kaip:

a)

50 % regionams, kurie pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1083/2006 (7) priskiriami konvergencijos regionams;

b)

40 % regionams, kurie nėra konvergencijos regionai.

2.   Parama neskiriama sunkumų patiriančioms įmonėms, kaip apibrėžta Bendrijos gairėse dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (8) 2 skirsnio 1 poskirsnyje.

3.   12 straipsnyje nurodytai paramai mutatis mutandis taikomas Tarybos reglamento (EB) Nr. 1698/2005 (9) 72 straipsnis.

3   SKIRSNIS

Ūkininkų dalyvavimas medvilnės kokybės schemose

15 straipsnis

Taikymo sritis

Parama Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies c punkte nurodytai priemonei skiriama:

a)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 834/2007 (10) arba Tarybos reglamente (EB) Nr. 510/2006 (11) nustatytų Bendrijos medvilnės kokybės schemų arba valstybių narių pripažintų kokybės schemų atveju;

b)

kaip metinė skatinamoji išmoka, kurios dydis nustatomas pagal fiksuotų dalyvavimo remiamose schemose išlaidų sumą, ne ilgiau kaip ketverius metus.

Schemos, kurių vienintelis tikslas yra geriau kontroliuoti privalomų standartų pagal Bendrijos arba nacionalinės teisės aktus laikymąsi, neatitinka šiame skirsnyje nurodytų paramos skyrimo reikalavimų.

16 straipsnis

Tinkamumo kriterijai

1.   Kad atitiktų tinkamumo finansuoti reikalavimus, 15 straipsnio pirmos pastraipos a punkte nurodytos valstybių narių pripažintos kokybės schemos turi atitikti šiuos kriterijus:

a)

galutinio produkto, pagaminto pagal tokias schemas, specifiškumą lemia išsamūs įpareigojimai, susiję su ūkininkavimo ir apdorojimo metodais, kuriais užtikrinama:

i)

specifinės savybės, įskaitant susijusios su gamybos procesu, arba

ii)

galutinio produkto kokybė, labai pranokstanti komercinius plataus vartojimo prekių standartus, susijusius su augalų sveikata arba aplinkosauga;

b)

schemose nurodomos privalomos produktų specifikacijos, o atitiktį joms tikrina nepriklausoma kontrolės įstaiga;

c)

schemos prieinamos visiems gamintojams;

d)

schemos yra skaidrios ir užtikrina visišką produktų atsekamumą;

e)

schemos atitinka esamas ir numatomas rinkos galimybes.

2.   Kokybės schemoje dalyvaujantiems ūkininkams parama gali būti skiriama, tik jeigu kokybiškas produktas oficialiai pripažintas pagal 15 straipsnio pirmos pastraipos a punkte numatytus reglamentus ar Bendrijos schemų nuostatas arba pagal valstybės narės pripažintas kokybės schemas.

Parama pagal Reglamente (EB) Nr. 510/2006 nurodytas kokybės schemas gali būti skiriama tik produktams, kurių pavadinimai įrašyti Bendrijos registre.

3.   Kai parama dalyvauti kokybės schemoje pagal Reglamentą (EB) Nr. 834/2007 yra įtraukta į restruktūrizavimo programą, fiksuotos tokio dalyvavimo išlaidos neįskaičiuojamos nustatant paramos sumą pagal ekologinio ūkininkavimo rėmimo agrarinės aplinkosaugos priemonę.

4.   15 straipsnio pirmos pastraipos b punkte „fiksuotos išlaidos“ – tai įsitraukimo į kokybės schemą išlaidos ir metinis įnašas už dalyvavimą tokioje schemoje, įskaitant, kai reikia, išlaidas patikrinimams, reikalingiems atitikčiai tos schemos sąlygoms patikrinti.

17 straipsnis

Bendrijos parama

Parama 15 straipsnyje nurodytai priemonei negali būti didesnė kaip 3 000 EUR vienam ūkiui per metus.

4   SKIRSNIS

Informavimas ir propagavimas

18 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Parama Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies d punkte nurodytai priemonei skiriama už medvilnę, kuriai taikomos 15 straipsnyje nurodytos kokybės schemos, ir produktus, kurie iš esmės yra pagaminti iš tokios medvilnės.

2.   Parama neteikiama pagal Reglamentą (EB) Nr. 3/2008 remiamai informavimo ir propagavimo veiklai.

19 straipsnis

Tinkama finansuoti veikla

1.   Tinkama finansuoti informavimo ir skatinimo veikla yra veikla, skirta paskatinti vartotojus pirkti medvilnę, kuriai taikomos 15 straipsnyje išvardytos kokybės schemos, arba daugiausia iš tos medvilnės pagamintus produktus.

Šia veikla atkreipiamas dėmesys į konkrečias atitinkamų produktų, kuriems taikoma kokybės schema, savybes ar pranašumus, ypač į kokybę, konkrečius gamybos būdus, aplinkosaugą, ir gali aprėpti mokslinių bei techninių žinių apie šiuos produktus skleidimą. Tokią veiklą, pavyzdžiui, apima mugių ir parodų organizavimas ir (arba) dalyvavimas jose, panašios viešųjų ryšių kampanijos ir reklama įvairiais ryšių kanalais arba pardavimo vietose.

2.   Parama gali būti skiriama tik informavimo, skatinimo ir reklamavimo veiklai vidaus rinkoje.

Tokia veikla neturi skatinti vartotojų pirkti produktą dėl jo ypatingos kilmės, išskyrus produktus, kuriems taikoma kokybės schema, įdiegta Reglamentu (EB) Nr. 510/2006. Produkto kilmė vis dėlto gali būti nurodyta, jei kilmės nuoroda nepateikiama kaip pagrindinė informacija.

Parama negali būti skiriama veiklai, susijusiai su komercinių prekių ženklų propagavimu.

3.   Kai 1 dalyje nurodyta veikla yra susijusi su produktu, įtrauktu į Reglamente (EB) Nr. 834/2007 arba Reglamente (EB) Nr. 510/2006 nustatytas Bendrijos kokybės schemas, informacinė, skatinimo ir (arba) reklaminė medžiaga ženklinama toms schemoms nustatytu Bendrijos logotipu.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad visa parengiamoji informacijos, skatinimo ir reklaminė medžiaga, parengta vykdant remiamą veiklą, atitiktų Bendrijos teisės aktus. Todėl gavėjai visą tokią parengiamąją medžiagą perduoda kompetentingai valstybės narės institucijai.

20 straipsnis

Bendrijos parama

18 straipsnyje nurodytai priemonei skiriama parama turi būti ne didesnė kaip 70 % veiklos išlaidų.

5   SKIRSNIS

Pagalba žemės ūkio technikos paslaugų rangovams

21 straipsnis

Taikymo sritis

Pagalba Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 1 dalies e punkte nurodytai priemonei skiriama remiantis objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais patirtiems nuostoliams, įskaitant specialias medvilnės derliaus rinkimo mašinas, kurios negali būti panaudotos kitiems tikslams, padengti.

22 straipsnis

Bendrijos parama

1.   Valstybės narės nustato pagalbos, suteikiamos pagal 21 straipsnyje nurodytą priemonę, dydį. Ši pagalba neturi viršyti patirtų nuostolių ir negali būti didesnė kaip 10 EUR už toną ir skiriama už ne didesnį kiekį negu kad 2005–2006 prekybos metais pagal sutartį surinkta nevalytos medvilnės ir pristatyta į pagal 10 straipsnį išmontuojamą valymo įmonę.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad paramos gavėjai atitiktų Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnio 2 dalies d punkte išvardytus kriterijus.

III   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 178, 2008 7 5, p. 1.

(2)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.

(3)  OL L 141, 2004 4 30, p. 18.

(4)  OL L 3, 2008 1 5, p. 1.

(5)  OL L 355, 2006 12 15, p. 56.

(6)  OL L 148, 2001 6 1, p. 3. Reglamentas, 2005 m. gruodžio 31 d. panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 (OL L 270, 2003 10 21, p. 1).

(7)  OL L 210, 2006 7 31, p. 25.

(8)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.

(9)  OL L 277, 2005 10 21, p. 1.

(10)  OL L 189, 2007 7 20, p. 1.

(11)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 637/2008 7 straipsnyje numatytos restruktūrizavimo programos bendroji finansavimo lentelė

(tūkstančiais EUR)

Valstybė narė:

Pranešimo data:

Pakeista lentelė: Taip/Ne

Jei taip, nurodyti pakeitimo numerį:

 

Finansiniai metai

Priemonės

Reglamentas (EB) Nr. 637/2008

1 metai (2010)

2 metai (2011)

3 metai (2012)

4 metai (2013)

Iš viso

Išmontavimas

7 straipsnio 1 dalies a punktas

 

 

 

 

 

Investicijos

7 straipsnio 1 dalies b punktas

 

 

 

 

 

Kokybės schemos

7 straipsnio 1 dalies c punktas

 

 

 

 

 

Informavimo ir propagavimo veikla

7 straipsnio 1 dalies d punktas

 

 

 

 

 

Žemės ūkio technika

7 straipsnio 1 dalies e punktas

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 


19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/25


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1146/2008

2008 m. lapkričio 18 d.

kuriuo uždraudžiama su Portugalijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti paprastuosius beriksus III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Bendrijos vandenyse ir vandenyse, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 2015/2006, Bendrijos žvejybos laivams nustatančiu tam tikrų giliavandenių žuvų išteklių žvejybos galimybes 2007 ir 2008 metais (3), nustatomos kvotos 2007 ir 2008 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje registruoti, išnaudojo 2008 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytoms valstybėms narėms 2008 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 18 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(3)  OL L 384, 2006 12 29, p. 28.


PRIEDAS

Nr.

08/DSS

Valstybė narė

PRT

Ištekliai

ALF/3X14-

Rūšis

Paprastieji beriksai (Beryx spp.)

Zona

III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII ir XIV zonų Bendrijos vandenys ir vandenys, į kuriuos trečiosios valstybės neturi suverenių teisių arba kurie nepriklauso jų jurisdikcijai

Data

2008 9 30


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/27


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 13 d.

dėl Europos bendrijos ir Kubos Respublikos susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą sudarymo

(2008/870/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 133 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmuoju sakiniu,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2007 m. sausio 29 d. Taryba įgaliojo Komisiją pradėti derybas su tam tikromis kitomis PPO narėmis pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį, į Europos bendriją stojant Bulgarijos Respublikai ir Rumunijai.

(2)

Komisija vedė derybas konsultuodamasi su komitetu, įsteigtu pagal Sutarties 133 straipsnį ir vadovaudamasi Tarybos pateiktais derybų nurodymais.

(3)

Komisija baigė derybas Europos bendrijos ir Kubos Respublikos susitarimo sudarymu pasikeičiant laiškais. Susitarimas turėtų būti patvirtintas.

(4)

Šio sprendimo įgyvendinimui būtinų priemonių turėtų būti imamasi pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (1),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrijos vardu patvirtinamas Europos Bendrijos ir Kubos Respublikos susitarimas pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą.

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

2007 m. spalio 22 d. Reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (2), 195 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priimamos išsamios Susitarimo įgyvendinimo taisykles.

3 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti 1 straipsnyje nurodytą Susitarimą, kad jis taptų privalomas Bendrijai (3).

Priimta Liuksemburge, 2008 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(2)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(3)  Tarybos Generalinis sekretoriatas paskelbs Susitarimo įsigaliojimo datą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.


Europos bendrijos ir Kubos Respublikos

SUSITARIMAS

pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl nuolaidų pakeitimų Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašuose joms stojant į Europos Sąjungą

Ženeva, 2008 m. spalio 24 d.

Gerbiamasis pone,

Po derybų, pradėtų pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašų pakeitimų joms stojant į Europos Sąjungą, Europos bendrija ir Kubos Respublika susitarė:

Europos bendrija į savo 27 EB valstybių narių muitų teritorijoje galiojantį įsipareigojimų sąrašą įtrauks šiuos pakeitimus:

 

Dabartinė Kubai skirta 106 925 tonų EB tarifinė kvota žaliaviniam cukranendrių cukrui, skirtam rafinuoti (KN kodas 1701 11 10), padidinama 10 000 tonų, paliekant taikomą 98 EUR už grynosios masės toną muito normą.

 

2008–2009 m. prekybos metais Kubai bus skirta 20 000 tonų. Nuo 2009–2010 m. prekybos metų Kubai bus skirta 10 000 tonų.

Kubos Respublika pritaria Europos bendrijos metodui išlyginti tarifines kvotas kaip būdui po paskutinės Europos bendrijos plėtros 25 EB valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos GATT įsipareigojimams suderinti.

Šis susitarimas įsigalioja po dviejų mėnesių nuo Kubos Respublikos pasirašyto laiško datos.

Europos bendrijos vardu

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στις Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

 

Ženeva, 2008 m. spalio 24 d.

Gerbiamasis pone,

Dėl jūsų laiško, kuriame teigiama:

„Po derybų, pradėtų pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įsipareigojimų sąrašų pakeitimų joms stojant į Europos Sąjungą, Europos bendrija ir Kubos Respublika susitarė:

Europos bendrija į savo 27 EB valstybių narių muitų teritorijoje galiojantį įsipareigojimų sąrašą įtrauks šiuos pakeitimus:

 

Dabartinė Kubai skirta 106 925 tonų EB tarifinė kvota žaliaviniam cukranendrių cukrui, skirtam rafinuoti (KN kodas 1701 11 10), padidinama 10 000 tonų, paliekant taikomą 98 EUR už grynosios masės toną muito normą.

 

2008–2009 m. prekybos metais Kubai bus skirta 20 000 tonų. Nuo 2009–2010 m. prekybos metų Kubai bus skirta 10 000 tonų.

Kubos Respublika pritaria Europos bendrijos metodui išlyginti tarifines kvotas kaip būdui po paskutinės Europos bendrijos plėtros 25 EB valstybių narių ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos GATT įsipareigojimams suderinti.

Šis susitarimas įsigalioja po dviejų mėnesių nuo Kubos Respublikos pasirašyto laiško datos.“

Turiu garbės pranešti, kad mūsų Vyriausybė tam pritaria.

Kubos Respublikos vardu

Hecho en Ginebra, el veinticuatro de octubre de dos mil ocho.

Съставено в Женева на двадесет и четвърти октомври две хиляди и осма година.

V Ženevě dne dvacátého čtvrtého října dva tisíce osm.

Udfærdiget i Geneve, den fireogtyvende oktober to tusind og otte.

Geschehen zu Genf am vierundzwanzigsten Oktober zweitausendundacht.

Genfis kahe tuhande kaheksanda aasta oktoobrikuu kahekümne neljandal päeval.

Έγινε στη Γενεύη, στις είκοσι τέσσερις Οκτωβρίου δύο χιλιόιδες οκτώ.

Done at Geneva, on the twenty-fourth day of October in the year two thousand and eight.

Fait à Genève, le vingt-quatre octobre deux mille huit.

Fatto a Ginevra, addì ventiquattro ottobre duemilaotto.

Ženēvā, divtūkstoš astotā gada divdesmit ceturtajā oktobrī.

Ženeva, du tūkstančiai aštuntųjų metų spalio dvidešimt ketvirta diena.

Kelt Genfben, a kettőezer nyolcadik év október havának huszonnegyedik napján.

Magħmula f'Ġinevra, fl-erbgħa u għoxrin ta' Ottubru ta' l-elfejn u tmienja.

Gedaan te Genève, de vierentwingtigste oktober tweeduizend acht.

Sporządzono w Genewie, dnia dwudziestego czwartego października dwa tysiące ósmego roku.

Feito em Genebra, em vinte e quatro de Outubro de dois mil e oito.

Încheiat la Geneva la douăzeci și patru octombrie două mii opt.

V Ženeve dvadsiateho štvrtého októbra dvetisícosem.

V Ženevi, štiriindvajsetega oktobra dva tisoč osem.

Tehty Genevessä kahdentenakymmenentenäneljänä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Utfärdat i Genève den tjugofjärde oktober tjugohundraåtta.

Por la República de Cuba

За Република Куба

Za Kubánskou republiku

For Det Republikken Cuba

Für die Republik Kuba

Kuuba Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κούβας

For the Republic of Cuba

Pour la République de Cuba

Per la Repubblica di Cuba

Kubas Republikas vāradā —

Kubos Respublikos vardu

A Kubai Köztársaság résezéről

Għar-Repubblika ta' Kuba

Voor de Republiek Cuba

W imieniu Republiki Kuby

Pela República de Cuba

Pentru Republica Cuba

Za Kubánsku republiku

Za Republiko Kubo

Kuuban tasavallan puolesta

För Republiken Kubas vägnar

Image

 


19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/33


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 20 d.

dėl 1991 m. JT EEK Espo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio aplinkos vertinimo protokolo patvirtinimo Bendrijos vardu

(2008/871/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 175 straipsnio 1 dalį, kartu su jos 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos pirmu sakiniu ir 300 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

2003 m. gegužės 21–23 d. Kijeve (Ukraina) vykusios penktosios ministrų konferencijos „Aplinka Europai“ metu, 2003 m. gegužės 21 d. Komisija Bendrijos vardu pasirašė 1991 m. JT EEK Espo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio aplinkos vertinimo protokolą (toliau – SAV protokolas).

(2)

SAV protokolu prisidedama prie aplinkos apsaugos, nes jame numatytas planų bei programų galimo didelio poveikio aplinkai, įskaitant sveikatą, vertinimas ir stengiamasi užtikrinti, kad su aplinka, įskaitant sveikatą, susiję klausimai būtų svarstomi ir, kiek įmanoma, įtraukiami rengiant pasiūlymus dėl politikos krypčių bei teisės aktų.

(3)

Bendrija ir valstybės narės turėtų imtis visų būtinų priemonių, kad ratifikavimo, patvirtinimo ar priėmimo dokumentai būtų deponuoti, jei įmanoma – vienu metu.

(4)

SEA protokolą Bendrija turėtų patvirtinti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

1.   Espo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio aplinkos vertinimo protokolas (SAV protokolas) patvirtinamas Europos bendrijos vardu.

2.   SAV protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

1.   Tarybos pirmininkas pagal protokolo 22 straipsnį įgaliojamas paskirti asmenį (-is), kuriam (-iems) suteikiami įgaliojimai pritarimo SAV protokolui dokumentą atiduoti saugoti Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, atliekančiam depozitaro funkciją.

2.   Tuo pačiu metu, kaip reikalaujama protokolo 23 straipsnio 5 dalyje, įgaliotas (-i) asmuo (-enys) deponuoja šio sprendimo priede pateiktą pareiškimą dėl kompetencijos.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. spalio 20 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-L. BORLOO


(1)  2008 m. liepos 8 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


PRIEDAS

Europos bendrijos deklaracija pagal 1991 m. JT EEK Espo konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste Strateginio aplinkos vertinimo protokolo 23 straipsnio 5 dalį

Europos bendrija pareiškia, kad remiantis Europos bendrijos steigimo sutartimi, ypač jos 175 straipsnio 1 dalimi, ji yra kompetentinga sudaryti tarptautinius susitarimus ir vykdyti įsipareigojimus pagal tokius susitarimus, kuriais siekiama įgyvendinti šiuos tikslus:

išlaikyti, saugoti ir gerinti aplinkos kokybę,

saugoti žmonių sveikatą,

apdairiai ir racionaliai naudoti gamtos išteklius,

remti tarptautines priemones, skirtas regioninėms ar pasaulinėms aplinkos problemoms spręsti.

Be to, Europos bendrija pareiškia, kad ji jau priėmė teisinius dokumentus, įskaitant valstybėms narėms privalomą Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2001/42/EB dėl tam tikrų planų ir programų pasekmių aplinkai vertinimo, apimančią klausimus, kuriuos reglamentuoja šis protokolas, ir prireikus pagal protokolo 23 straipsnio 5 dalį depozitarui pateiks šių teisinių dokumentų sąrašą ir jį atnaujins.

Europos bendrija yra atsakinga už įsipareigojimų pagal protokolą, kuriems taikoma Bendrijos teisė, vykdymą.

Naudojimasis Bendrijos kompetencija dėl jos pobūdžio yra nuolat tobulinamas.


Konvencijos „Dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste“ strateginio padarinių aplinkai vertinimo

PROTOKOLAS

ŠIO PROTOKOLO ŠALYS,

PRIPAŽINDAMOS aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, aspektų įtraukimo rengiant ir priimant planus, programas ir tam tikru mastu – politiką ir teisės aktus, svarbą,

ĮSIPAREIGODAMOS skatinti darnų vystymąsi ir todėl remdamosi Jungtinių Tautų aplinkos ir plėtros konferencijos (1992 m., Rio de Žaneiras, Brazilija) išvadomis, ypač Rio aplinkos ir plėtros deklaracijos 4 bei 10 principais ir Darbotvarke 21, taip pat Trečiosios aplinkos ir sveikatos ministrų konferencijos (1999 m., Londonas) ir pasaulio valstybių ir Vyriausybių vadovų susitikimo darnaus vystymosi klausimais (2002 m., Johanesburgas, Pietų Afrika) rezultatais,

TURĖDAMOS GALVOJE konvenciją dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste, priimtą 1991 m. vasario 25 d. Espoo (Suomija), ir jos šalių sprendimą ii/9, priimtą 2001 m. vasario 26–27 d. Sofijoje, kuriuo buvo nuspręsta parengti teisiškai įpareigojantį strateginio padarinių aplinkai vertinimo protokolą,

SUTIKDAMOS, kad rengiant ir priimant planus, programas ir tam tikru mastu – politiką bei teisės aktus – strateginis padarinių aplinkai vertinimas turėtų būti svarbus ir kad planams, programoms, politikai ir teisės aktams plačiau taikant poveikio aplinkai vertinimo principus būtų sustiprinta jų reikšmingų padarinių aplinkai sisteminė analizė,

PRIPAŽINDAMOS Konvenciją dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais, priimtą 1998 m. birželio 25 d. Orhuse (Danija), ir atsižvelgdamos į atitinkamas Lukos deklaracijos, priimtos pirmajame Šalių susitikime, dalis,

SUVOKDAMOS, kaip svarbu visuomenei dalyvauti strategiškai vertinant aplinką,

PRIPAŽINDAMOS naudą dabartinės ir būsimųjų kartų sveikatai bei gerovei, jei poreikis saugoti ir gerinti žmonių sveikatą bus laikomas sudedamąja strateginio padarinių aplinkai vertinimo dalimi, ir vertindamos šioje srityje dirbamą darbą, kuriam vadovauja Pasaulio sveikatos organizacija,

ATSIŽVELGDAMOS į poreikį gerinti tarptautinį bendradarbiavimą ir didinti jo svarbą vertinant siūlomų planų, programų ir tam tikru mastu – politikos ir teisės aktų tarpvalstybinius padarinius aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Šio Protokolo tikslas – numatyti aukšto lygio aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, apsaugą:

a)

užtikrinant, kad rengiant planus ir programas būtų kruopščiai atsižvelgiama į visus aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, aspektus;

b)

rengiant politiką ir teisės aktus, kuriais prisidedama prie aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, tausojimo;

c)

nustatant aiškias, skaidrias ir veiksmingas strateginio padarinių aplinkai vertinimo procedūras;

d)

sudarant sąlygas visuomenei dalyvauti strategiškai vertinant aplinką; ir

e)

šiomis priemonėmis aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, apsaugos aspektus įtraukti į priemones ir dokumentus, kuriais siekiama skatinti darnų vystymąsi.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame Protokole:

1)

Konvencija – Konvencija dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste;

2)

Šalis – jei tekste nenurodyta kitaip, šio Protokolo Susitariančioji Šalis;

3)

padarinius sukelianti Šalis – šio Protokolo Šalis ar Šalys, pagal kurių jurisdikciją numatoma rengti planą arba programą;

4)

padarinius patirianti Šalis – šio Protokolo Šalis arba Šalys, kurių aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, gali turėti įtakos tam tikro plano arba programos tarpvalstybiniai padariniai;

5)

planai ir programos – planai, programos ir visi jų pakeitimai:

a)

kurie reikalingi pagal įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatas; ir

b)

kuriuos rengia ir (arba) priima valdžios institucijos arba kurie yra valdžios institucijų parengti, kad juos oficialiai nustatyta tvarka priimtų parlamentas arba Vyriausybė;

6)

strateginis padarinių aplinkai vertinimas – galimų padarinių aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, vertinimas, į kurį įeina padarinių aplinkai ataskaitos apimties nustatymas ir jos rengimas, visuomenės dalyvavimas, konsultacijos, ir atsižvelgimas į padarinių aplinkai ataskaitos, visuomenės dalyvavimo ir konsultacijų rezultatus plane arba programoje;

7)

padariniai aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai – padariniai aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, florai, faunai, biologinei įvairovei, dirvožemiui, klimatui, orui, vandeniui, gamtovaizdžiui, gamtos objektams, materialiajam turtui, kultūros paveldui ir šių padarinių sąveika;

8)

visuomenė – vienas ar daugiau fizinių arba juridinių asmenų ir pagal nacionalinius įstatymus ar praktiką jų asociacijos, organizacijos arba grupės.

3 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Kiekviena Šalis imasi būtinų teisinių, administracinių ir kitų atitinkamų priemonių šio Protokolo nuostatoms įgyvendinti aiškiai ir skaidriai.

2.   Kiekviena Šalis stengiasi užtikrinti, kad pareigūnai ir valdžios institucijos padėtų visuomenei ir teiktų jai konsultacijas šiuo Protokolu reglamentuojamais klausimais.

3.   Kiekviena Šalis numato asociacijų, organizacijų arba grupių, pagal šį Protokolą prisidedančių prie aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, apsaugos, tinkamą pripažinimą ir paramą joms.

4.   Šio Protokolo nuostatos neturi poveikio Šalies teisei taikyti ar pradėti taikyti papildomas priemones šiuo Protokolu reglamentuojamiems klausimams.

5.   Kiekviena Šalis atitinkamuose tarptautiniuose sprendimų priėmimo procesuose ir atitinkamose tarptautinėse organizacijose remia šio Protokolo tikslus.

6.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad asmenys, naudodamiesi savo teisėmis pagal šio Protokolo nuostatas, nebūtų už savo dalyvavimą kaip nors baudžiami, persekiojami ar puolami. Ši nuostata neturi įtakos nacionalinių teismų įgaliojimams teismo proceso metu priimti sprendimus dėl reikalavimo atlyginti pagrįstas išlaidas.

7.   Pagal atitinkamas šio Protokolo nuostatas visuomenė gali naudotis savo teisėmis be jokios diskriminacijos dėl pilietybės, tautybės ar nuolatinės gyvenamosios vietos, o juridiniai asmenys – be jokios diskriminacijos dėl jų registruotosios buveinės arba veiklos centro tikrosios buvimo vietos.

4 straipsnis

Taikymo sritis rengiant planus ir programas

1.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad, rengiant šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse minimus planus ir programas, kurių padariniai gali būti reikšmingi aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, būtų atliktas strateginis padarinių aplinkai vertinimas.

2.   Strateginis padarinių aplinkai vertinimas atliekamas rengiant žemės ūkio, miškų ūkio, žuvininkystės, energetikos, pramonės, įskaitant kasybą, transporto, regioninės plėtros, atliekų tvarkymo, vandens ūkio valdymo, telekomunikacijų, turizmo, miesto ir kaimo planavimo bei žemėtvarkos planus ir programas, kuriais remiantis ateityje bus išduodami leidimai vykdyti I priede išvardytus projektus ir II priede išvardytus kitus projektus, kurių padarinius aplinkai būtina įvertinti pagal nacionalinius įstatymus.

3.   Rengiant kitus, nei nurodyta šio straipsnio 2 dalyje, planus ir programas, kuriais remiantis nustatomi ateityje išduodamų leidimų projektams vykdyti pagrindai, strateginis padarinių aplinkai vertinimas atliekamas, kai Šalis taip nusprendžia pagal 5 straipsnio 1 dalį.

4.   Rengiant šio straipsnio 2 dalyje nurodytus planus ir programas, kuriuose nustatomas nedidelių teritorijų naudojimas vietos lygiu ir nedideli šio straipsnio 2 dalyje nurodytų planų ir programų pakeitimai, strateginis padarinių aplinkai vertinimas atliekamas tik tais atvejais, kai Šalis taip nusprendžia pagal 5 straipsnio 1 dalį.

5.   Šis Protokolas netaikomas tokiems planams ir programoms:

a)

planams ir programoms, skirtiems tik nacionalinei gynybai arba civiliniams nepaprastosios padėties atvejams;

b)

finansiniams arba biudžeto planams ir programoms.

5 straipsnis

Atranka

1.   Kiekviena Šalis tai, ar 4 straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodyti planai ir programos gali turėti reikšmingų padarinių aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, nustato arba atlikdama kiekvieno atskirai atvejo tyrimą, arba nustatydama planų ir programų tipus, arba abiem būdais. Šiuo tikslu kiekviena Šalis visais atvejais atsižvelgia į III priede išdėstytus kriterijus.

2.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad taikant šio straipsnio 1 dalyje nurodytą procedūrą būtų konsultuojamasi su 9 straipsnio 1 dalyje nurodytomis aplinkos apsaugos ir sveikatos institucijomis.

3.   Kiek įmanoma, kiekviena Šalis stengiasi sudaryti galimybes suinteresuotiems visuomenės atstovams dalyvauti pagal šį straipsnį atliekant planų ir programų atrankas.

4.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad pagal šio straipsnio 1 dalį padarytos išvados, įskaitant priežastis, dėl kurių nereikia reikalauti strateginio padarinių aplinkai vertinimo, visuomenei būtų prieinamos laiku, jas paskelbus oficialiais pranešimais arba kitomis atitinkamomis priemonėmis, pavyzdžiui, elektroninėmis.

6 straipsnis

Vertinimo apimties nustatymas

1.   Kiekviena Šalis nustato būdus, kuriais, vadovaujantis 7 straipsnio 2 dalimi, nustatoma padarinių aplinkai ataskaitoje nurodytina informacija.

2.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad, nustatant padarinių aplinkai ataskaitoje nurodytiną informaciją, būtų konsultuojamasi su 9 straipsnio 1 dalyje nurodytomis aplinkos apsaugos ir sveikatos institucijomis.

3.   Kiek įmanoma, kiekviena Šalis stengiasi sudaryti galimybes suinteresuotiems visuomenės atstovams dalyvauti nustatant padarinių aplinkai ataskaitoje nurodytiną informaciją.

7 straipsnis

Padarinių aplinkai ataskaita

1.   kiekviena Šalis užtikrina, kad rengiant planus ir programas, kurių padariniai aplinkai turi būti strategiškai įvertinti, būtų parengta padarinių aplinkai ataskaita.

2.   Atsižvelgiant į pagal 6 straipsnį nustatytą informaciją, padarinių aplinkai ataskaitoje nurodomos, apibūdinami ir vertinami galimi plano arba programos ir jo (jos) pagrįstų alternatyvų įgyvendinimo reikšmingi padariniai aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai. Ataskaitoje IV priede nurodyta informacija, kuri pagrįstai gali būti reikalinga, pateikiama atsižvelgiant į:

a)

šiuolaikines žinias ir vertinimo metodus;

b)

plano arba programos turinį, jo išsamumą ir rengimo etapą sprendimų priėmimo procese;

c)

visuomenės interesus; ir

d)

sprendimus priimančios institucijos informacijos poreikius.

3.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad padarinių aplinkai ataskaitos būtų pakankamai kokybiškos ir atitiktų šio Protokolo reikalavimus.

8 straipsnis

Visuomenės dalyvavimas

1.   Kol dar galima pasirinkti bet kurį iš sprendimo variantų, kiekviena Šalis visuomenei užtikrina galimybes pakankamai anksti, laiku ir tinkamai dalyvauti atliekant strateginį planų ir programų padarinių aplinkai vertinimą.

2.   Kiekviena Šalis elektroninėmis ir kitomis atitinkamomis priemonėmis užtikrina, kad visuomenė galėtų laiku susipažinti su planų bei programų projektais ir padarinių aplinkai ataskaita.

3.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad šio straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytoms reikmėms būtų konkrečiai nurodyti atitinkami visuomenės atstovai, įskaitant nevyriausybines organizacijas.

4.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad šio straipsnio 3 dalyje minėti visuomenės atstovai turėtų galimybę per tinkamos trukmės laikotarpį pareikšti savo nuomonę apie plano ar programos projektą ir padarinių aplinkai ataskaitą.

5.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad būtų sukurtos ir viešai prieinamos visos suinteresuotų visuomenės atstovų informavimo ir konsultavimo priemonės. Šiuo tikslu kiekviena Šalis tinkamai atsižvelgia į V priede išvardytus elementus.

9 straipsnis

Konsultavimasis su aplinkos apsaugos ir sveikatos institucijomis

1.   Kiekviena Šalis paskiria institucijas, su kuriomis būtų galima konsultuotis ir kurioms dėl jų konkrečių pareigų aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, srityje gali būti aktualūs plano ar programos įgyvendinimo padariniai aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai.

2.   Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms sudaromos sąlygos susipažinti su plano arba programos projektas ir padarinių aplinkai ataskaita.

3.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad šio straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms pakankamai anksti, laiku ir tinkamai būtų suteikta proga pareikšti savo nuomonę apie plano arba programos projektą ir padarinių aplinkai ataskaitą.

4.   Kiekviena Šalis išsamiai nustato šio straipsnio 1 dalyje minėtų aplinkos apsaugos ir sveikatos institucijų informavimo ir konsultavimo priemones.

10 straipsnis

Tarpvalstybinės konsultacijos

1.   Kai padarinius sukelianti Šalis mano, kad dėl plano ar programos įgyvendinimo gali būti padaryti reikšmingi tarpvalstybiniai padariniai aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, arba kai Šalis, galinti patirti tokius reikšmingus padarinius, to prašo, padarinius sukelianti Šalis kuo anksčiau prieš priimdama planą arba programą praneša apie ją (jį) padarinius patiriančiajai Šaliai.

2.   Tokiame pranešime, inter alia, turi būti:

a)

plano arba programos projektas ir padarinių aplinkai ataskaita, taip pat informacija apie galimus tarpvalstybinius padarinius aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai; ir

b)

informacija apie sprendimų priėmimo procedūrą, kartu nurodomi pagrįsti pastabų perdavimo terminai.

3.   Padarinius patirianti Šalis per pranešime nurodytą laiką padarinius sukeliančiai Šaliai praneša, ar ji nori pradėti konsultacijas prieš priimant planą arba programą, ir, jei ji to pageidauja, atitinkamos Šalys pradeda konsultacijas dėl galimų plano arba programos įgyvendinimo tarpvalstybinių padarinių aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, ir numato priemones, neleidžiančias kilti neigiamiems padariniams, juos sumažinančias ar sušvelninančias.

4.   Vykstant tokioms konsultacijoms, atitinkamos Šalys nuodugniai susitaria dėl priemonių, užtikrinančių, kad padarinius patiriančioje Šalyje atitinkama visuomenės dalis ir 9 straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos būtų informuojamos ir joms būtų suteikta proga per pagrįstos trukmės laikotarpį atsiųsti savo nuomonę dėl plano ar programos projekto ir padarinių aplinkai ataskaitos.

11 straipsnis

Sprendimas

1.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad tvirtinant planą arba programą būtų deramai atsižvelgiama į:

a)

padarinių aplinkai ataskaitos išvadas;

b)

padarinių aplinkai ataskaitoje nurodytas priemones, neleidžiančias kilti neigiamiems padariniams, juos sumažinančias ar sušvelninančias; ir

c)

pagal 8–10 straipsnius gautas pastabas.

2.   Kiekviena Šalis užtikrina, kad, priėmus planą arba programą, apie tai būtų pranešta visuomenei, 9 straipsnio 1 dalyje nurodytoms institucijoms ir Šalims, su kuriomis konsultuotasi pagal 10 straipsnį, ir kad joms būtų prieinamas tas planas arba programa kartu su pareiškimu, kuriame apibendrinama, kaip į jį (ją) yra įtraukti aplinkos apsaugos ir sveikatos klausimai, kaip atsižvelgta į pastabas, gautas pagal 8–10 straipsnius, ir kodėl jie buvo priimti apsvarsčius kitas nagrinėtas pagrįstas alternatyvas.

12 straipsnis

Stebėsena

1.   Kiekviena Šalis vykdo pagal 11 straipsnį priimtų planų ir programų įgyvendinimo reikšmingų padarinių aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, stebėseną, kad, inter alia, galėtų anksti nustatyti nenumatytus neigiamus padarinius ir galėtų imtis atitinkamų taisomųjų veiksmų.

2.   Vadovaujantis nacionaliniais įstatymais, su stebėsenos rezultatais yra supažindamos 9 straipsnio 1 dalyje nurodytos institucijos ir visuomenė.

13 straipsnis

Politika ir teisės aktai

1.   Kiekviena Šalis stengiasi užtikrinti, kad aplinkos apsaugos, taip pat ir žmonių sveikatos, klausimai būtų nagrinėjami ir kad į juos būtų tinkamai atsižvelgiama rengiant politikos ir teisės aktų, kurie gali turėti reikšmingų padarinių aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, pasiūlymus.

2.   Taikydama šio straipsnio 1 dalį, kiekviena Šalis atsižvelgia į atitinkamus šio Protokolo principus ir elementus.

3.   Prireikus kiekviena Šalis nustato, kaip, vadovaujantis šio straipsnio 1 dalimi, praktiškai svarstyti ir politiką bei teisės aktus įtraukti aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, klausimus atsižvelgiant į sprendimų priėmimo proceso skaidrumo būtinybę.

4.   Kiekviena Šalis Konvencijos Šalių susitikimui, kuris atstoja šio Protokolo Šalių susitikimą, pateikia šio straipsnio taikymo ataskaitą.

14 straipsnis

Konvencijos šalių susitikimas, atstojantis šio protokolo šalių susitikimą

1.   Konvencijos Šalių susitikimas atstoja šio Protokolo Šalių susitikimą. Pirmasis Konvencijos Šalių susitikimas, atstojantis šio Protokolo Šalių susitikimą, šaukiamas ne vėliau kaip po metų nuo šio Protokolo įsigaliojimo dienos kartu su Konvencijos Šalių susitikimu, jei toks susitikimas tuo laikotarpiu yra rengiamas. Kiti Konvencijos Šalių susitikimai, atstojantys šio Protokolo Šalių susitikimą, vyksta kartu su Konvencijos Šalių susitikimais, jei Konvencijos Šalių susitikimas, atstojantis šio Protokolo Šalių susitikimą, nenusprendžia kitaip.

2.   Konvencijos Šalys, kurios nėra šio Protokolo Šalys, kaip stebėtojos gali dalyvauti bet kurios Konvencijos Šalių susitikimo, atstojančio šio Protokolo Šalių susitikimą, sesijos darbe. Konvencijos Šalių susitikime, atstojančiame šio Protokolo Šalių susitikimą, sprendimus pagal šį Protokolą priima tik šio Protokolo Šalys.

3.   Kai Konvencijos Šalių susitikimas atstoja šio Protokolo Šalių susitikimą, bet kuris Šalių susitikimo biuro narys, atstovaujantis Konvencijos Šaliai, kuri tuo metu nėra šio Protokolo Šalis, pakeičiamas kitu nariu, kurį kitos šio Protokolo Šalys renka iš savo tarpo.

4.   Konvencijos Šalių susitikimas, atstojantis šio Protokolo Šalių susitikimą, reguliariai prižiūri šio Protokolo įgyvendinimą ir tuo tikslu:

a)

persvarsto strateginio padarinių aplinkai vertinimo politiką ir metodus, kad patobulintų šiame Protokole numatytas procedūras;

b)

keičiasi informacija apie patirtį, įgytą atliekant strateginį padarinių aplinkai vertinimą ir įgyvendinant šį Protokolą;

c)

prireikus prašo kompetentingas įstaigas, išmanančias, kaip siekti šio Protokolo tikslų, teikti paslaugas ir bendradarbiauti;

d)

įsteigia tokias antrines struktūras, kurias mano esant reikalingas įgyvendinant šį Protokolą;

e)

prireikus svarsto ir priima šio Protokolo pakeitimų pasiūlymus; ir

f)

svarsto ir imasi papildomų veiksmų, įskaitant veiksmus, vykdytinus ir pagal šį Protokolą, ir pagal Konvenciją, kurių gali prireikti siekiant šio Protokolo tikslų.

5.   Konvencijos Šalių susitikimo darbo tvarkos taisyklės mutatis mutandis taikomos pagal šį Protokolą, išskyrus atvejus, kai Konvencijos Šalių susitikimas, atstojantis šio Protokolo Šalių susitikimą, vieningai nusprendžia kitaip.

6.   Pirmasis Konvencijos Šalių susitikimas, atstojantis šio Protokolo Šalių susitikimą, svarsto ir tvirtina šio Konvencijos Protokolo laikymosi priežiūros procedūrą.

7.   Kiekviena Šalis Konvencijos Šalių susitikimo, atstojančio šio Protokolo Šalių susitikimą, nustatytu reguliarumu Konvencijos Šalių susitikimui, atstojančiam šio Protokolo Šalių susitikimą, pateikia pranešimą apie priemones, kurių ji ėmėsi šiam Protokolui įgyvendinti.

15 straipsnis

Ryšys su kitais tarptautiniais susitarimais

Šio Protokolo atitinkamos nuostatos taikomos nepažeidžiant JT Europos ekonominės komisijos Konvencijos dėl poveikio aplinkai vertinimo tarpvalstybiniame kontekste ir Konvencijos dėl teisės gauti informaciją, visuomenės dalyvavimo priimant sprendimus ir teisės kreiptis į teismą aplinkosaugos klausimais.

16 straipsnis

Balsavimo teisė

1.   Išskyrus atvejus, numatytus šio straipsnio 2 dalyje, kiekviena šio Protokolo Šalis turi vieną balsą.

2.   Regioninės ekonominės integracijos organizacijos savo kompetencijos klausimais įgyvendindamos savo balso teisę turi tiek balsų, kiek yra jų valstybių narių, kurios yra šio Protokolo Šalys. Tokios organizacijos nesinaudoja balso teise, jei savo balso teise naudojasi jų valstybės narės, ir atvirkščiai.

17 straipsnis

Sekretoriatas

Konvencijos 13 straipsniu įsteigtas sekretoriatas veikia kaip šio Protokolo sekretoriatas, ir šiame Protokole mutatis mutandis taikomi Konvencijos 13 straipsnio a–c punktai dėl sekretoriato funkcijų.

18 straipsnis

Priedai

Šio Protokolo priedai yra jo sudedamoji dalis.

19 straipsnis

Protokolo pakeitimai

1.   Bet kuri Šalis gali siūlyti šio Protokolo pakeitimus.

2.   Vadovaujantis šio straipsnio 3 dalimi, Konvencijos 14 straipsnio 2–5 dalyse nustatyta Konvencijos pakeitimų siūlymo, priėmimo ir įsigaliojimo procedūra mutatis mutandis taikoma atliekant šio Protokolo pakeitimus.

3.   Taikant šį Protokolą, trys ketvirtadaliai Šalių, kurių reikia, kad pakeitimas įsigaliotų jį ratifikavusioms, patvirtinusioms ar priėmusioms Šalims, skaičiuojami atsižvelgiant į pakeitimo priėmimo metu buvusių Šalių skaičių.

20 straipsnis

Ginčų sprendimas

Konvencijos 15 straipsnio nuostatos dėl ginčų sprendimo mutatis mutandis taikomos šiam Protokolui.

21 straipsnis

Pasirašymas

Šis Protokolas pateikiamas pasirašyti Europos ekonominės komisijos valstybėms narėms ir valstybėms, pagal 1947 m. kovo 28 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų Tarybos rezoliucijos 36 (IV) 8 ir 11 dalis Europos ekonomikos reikalų komisijoje turinčioms konsultantės statusą, bei regioninėms ekonominės integracijos organizacijoms, kurias sudaro Europos ekonominės komisijos nepriklausomos valstybės narės ir kurioms jų valstybės narės yra perleidusios kompetenciją šiuo Protokolu reglamentuojamais klausimais, įskaitant kompetenciją šiais klausimais sudaryti sutartis, 2003 m. gegužės 21–23 d. Kijeve (Ukraina), o po to – iki 2003 m. gruodžio 31 d. Jungtinių Tautų būstinėje Niujorke.

22 straipsnis

Depozitaras

Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius yra šio Protokolo depozitaras.

23 straipsnis

Ratifikavimas, priėmimas, patvirtinimas ir prisijungimas

1.   Šį Protokolą pasirašiusios valstybės ir 21 straipsnyje nurodytos regioninės ekonominės integracijos organizacijos jį ratifikuoja, priima arba patvirtina.

2.   Valstybės ir 21 straipsnyje minėtos regioninės ekonominės integracijos organizacijos gali prie šio Protokolo prisijungti nuo 2004 m. sausio 1 d.

3.   Kiekviena šio straipsnio 2 dalyje nenurodyta valstybė, kuri yra Jungtinių Tautų narė, gali prisijungti prie šio Protokolo, jeigu tokiam prisijungimui pritaria Konvencijos Šalių susitikimas, atstojantis šio Protokolo Šalių susitikimą.

4.   Kiekviena 21 straipsnyje minėta regioninė ekonominės integracijos organizacija, kuri tampa šio Protokolo Šalimi, net jeigu nė viena jos valstybė narė nėra šio Protokolo Šalis, privalo laikytis visų įsipareigojimų pagal šį Protokolą. Jei viena arba kelios tokios organizacijos valstybės narės yra šio Protokolo Šalys, organizacija ir jos valstybės narės sprendžia dėl savo atitinkamos atsakomybės vykdant įsipareigojimus pagal šį Protokolą. Tokiais atvejais organizacija ir jos valstybės narės neturi teisės vienu metu naudotis teisėmis pagal šį Protokolą.

5.   Savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentuose 21 straipsnyje minėtos regioninės ekonominės integracijos organizacijos pareiškimu nurodo savo kompetenciją šiuo Protokolu reglamentuojamais klausimais. Šios organizacijos taip pat praneša depozitarui apie visus svarbius jų kompetencijos pasikeitimus.

24 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Protokolas įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai deponuojamas šešioliktasis ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentas.

2.   Taikant šio straipsnio 1 dalį, kurios nors 21 straipsnyje minėtos regioninės ekonominės integracijos organizacijos deponuojamas dokumentas, nelaikomas papildomu prie tokios organizacijos valstybių narių deponuotų dokumentų.

3.   Kiekvienai 21 straipsnyje minėtai valstybei arba regioninei ekonominės integracijos organizacijai, kuri ratifikuoja, priima, patvirtina šį Protokolą arba prisijungia prie jo deponavus šešioliktą ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo ar prisijungimo dokumentą, Protokolas įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai tokia valstybė ar organizacija deponuoja savo ratifikavimo, priėmimo, patvirtinimo arba prisijungimo dokumentą.

4.   Šis Protokolas taikomas planams, programoms, politikai ir teisėms aktams, kurių pirmasis oficialus parengtinis aktas priimamas po šio Protokolo įsigaliojimo dienos. Kai Šaliai, kuri turi jurisdikciją rengti planą, programą, politiką ar teisės aktą, taikoma šio straipsnio 3 dalis, šis Protokolas taikomas planams, programoms, politikai ir teisėms aktams, kurių pirmasis oficialus parengtinis aktas priimamas po to, kai šis Protokolas įsigalioja tai Šaliai.

25 straipsnis

Denonsavimas

Po ketverių metų nuo tos dienos, kai šis Protokolas įsigaliojo kuriai nors Šaliai, toji Šalis bet kuriuo metu gali denonsuoti šį Protokolą raštišku pranešimu depozitarui. Denonsavimas įsigalioja devyniasdešimtą dieną nuo tos dienos, kai depozitaras gauna tokį pranešimą. Toks denonsavimas neturi įtakos 5–9, 11 ir 13 straipsnių taikymui jau pradėtam strateginiam padarinių aplinkai vertinimui pagal šį Protokolą arba 10 straipsnio taikymui prieš įsigaliojant tokiam denonsavimui jau pateiktam pranešimui arba prašymui.

26 straipsnis

Autentiški tekstai

Šio Protokolo originalas, kurio tekstai anglų, prancūzų ir rusų kalbomis yra autentiški, deponuojamas Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui.

TAI patvirtindami, toliau nurodyti tinkamai įgalioti asmenys pasirašė šį Protokolą.

PRIIMTA du tūkstančiai trečiųjų metų gegužės dvidešimt pirmą dieną Kijeve (Ukraina).

I PRIEDAS

4 straipsnio 2 dalyje minėtų projektų sąrašas

1.

Naftos perdirbimo gamyklos (išskyrus įmones, gaminančias tiktai tepalus iš žalios naftos) ir anglies arba bitumuotų skalūnų dujofikacijos ir suskystinimo įrenginiai, kurių pajėgumas yra 500 daugiau metrinių tonų per dieną.

2.

300 megavatų arba didesnės galios šiluminės elektrinės ir kiti deginimo įrenginiai, taip pat branduolinės elektrinės ir kiti įrenginiai su branduoliniais reaktoriais (išskyrus mokslinių tyrimų įrenginius skylančių ir reprodukuojamų medžiagų gamybai ir konversijai, kurių didžiausioji galia neviršija vieno kilovato, esant pastoviai šiluminei apkrovai).

3.

Įrenginiai, skirti tik branduoliniam kurui gaminti arba prisodrinti, panaudotam branduoliniam kurui regeneruoti arba radioaktyviosioms atliekoms surinkti, pašalinti ir perdirbti.

4.

Stambūs pirminio ketaus ir plieno lydymo ir spalvotųjų metalų gamybos įrenginiai.

5.

Asbesto gavybos ir perdirbimo, asbesto ir gaminių, kurių sudėtyje yra asbesto, perdarymo įrenginiai: asbesto-cemento gaminiai – kai pagaminama daugiau kaip 20 000 metrinių tonų per metus; frikcinės medžiagos – kai per metus pagaminama daugiau kaip 50 metrinių tonų produkcijos; kitų asbesto panaudojimo būdų – naudojant daugiau kaip 200 metrinių tonų per metus.

6.

Integruoti (viso ciklo) chemijos kombinatai.

7.

Automagistralių, greitkelių (1), tolimojo susisiekimo geležinkelių ir oro uostų (2), turinčių pagrindinį 2 100 metrų ilgio ir ilgesnį kilimo ir tūpimo taką, statyba.

8.

Naftotiekiai ir dujotiekiai, kurių vamzdžiai yra didelio skersmens.

9.

Prekybiniai uostai, taip pat vietiniai vandens keliai ir vietiniai laivybos uostai, kurie gali priimti daugiau kaip 1 350 metrinių tonų vandentalpos laivus.

10.

Atliekų šalinimo įrenginiai – atliekų deginimo, cheminio perdirbimo arba toksinių bei pavojingų atliekų deponavimo (sąvartyne) įrenginiai.

11.

Stambios užtvankos ir vandens saugyklos.

12.

Požeminių vandenų išgavimas, kai per metus išgaunama 10 milijonų kubinių metrų ar daugiau vandens.

13.

Celiuliozės ir popieriaus gamyba, kai per dieną pagaminama 200 metrinių tonų arba daugiau oru išdžiovinamos produkcijos.

14.

Metalų rūdų ir anglių didelio masto gavyba ir prisodrinimas vietoje.

15.

Angliavandenilių gavyba kontinentiniame šelfe.

16.

Stambūs naftos, naftos cheminių ir cheminių produktų sandėliai.

17.

Miškų kirtimas dideliuose plotuose.


(1)  Šiame Protokole:

Automagistralė - kelias, specialiai suprojektuotas ir nutiestas variklinių transporto priemonių eismui ir neskirtas pakelės valdoms pasiekti, kuris:

a)

turi, išskyrus atskirus ruožus arba laikinai, atskiras važiuojamąsias abipusio eismo dalis, atskirtas viena nuo kitos eismui nenaudojama skiriamąja juosta, arba išimtiniais atvejais atskirtas kitokiomis priemonėmis;

b)

neturi tame pačiame lygyje sankirtų su keliais, geležinkelio arba tramvajaus bėgiais ir pėsčiųjų perėjomis;

c)

yra specialiai pažymėtas automagistralės ženklu.

Greitkelis - kelias, skirtas variklinių transporto priemonių eismui, į kurį įmanoma įvažiuoti tik nuo sankirtos arba reguliuojamais kelių susikirtimais ir, svarbiausia, kurio važiuojamojoje dalyje (važiuojamosiose dalyse) uždrausta sustoti bei stovėti.

(2)  Šiame Protokole „oro uostas“ – oro uostas, kuris atitinka apibrėžimą 1944 m. Čikagos konvencijoje, įsteigiančioje Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (14 priedas).

II PRIEDAS

Visi kiti 4 straipsnio 2 dalyje minėti projektai

1.

Kaimo žemės valdų pertvarkos projektai.

2.

Nedirbamos žemės ar pusiau natūralių plotų panaudojimo intensyviems žemės ūkio tikslams projektai.

3.

Vandens tvarkymo žemės ūkio tikslais, įskaitant drėkinimą ir žemės drenažą, projektai.

4.

Intensyviosios gyvulininkystės (įskaitant paukštininkystę) įrenginiai.

5.

Pradinis miškų apsodinimas ir kirtimas, kai siekiama pakeisti žemės panaudojimą.

6.

Intensyvus žuvų auginimas.

7.

Branduolinės jėgainės ir kiti branduoliniai reaktoriai (1), įskaitant tokių jėgainių ir reaktorių išmontavimą ir eksploatacijos nutraukimą (išskyrus mokslinių tyrimų įrenginius skylančių ir reprodukuojamų medžiagų gamybai ir konversijai, kurių didžiausia galia neviršija vieno kilovato, esant pastoviai šiluminei apkrovai), neįtraukti į I priedą.

8.

15 kilometrų ir ilgesnių elektros linijų (220 kilovoltų įtampos ar daugiau) bei kiti elektros perdavimo laidais ore statybos projektai.

9.

Elektros, garų ir karšto vandens gamybos pramoniniai įrenginiai.

10.

Dujų, garų ir karšto vandens transportavimo pramoniniai įrenginiai.

11.

Antžeminės iškastinio kuro ir gamtinių dujų saugyklos.

12.

Požeminės degių dujų saugyklos.

13.

Pramoninis akmens anglių ir lignito briketavimas.

14.

Hidroelektrinių įrenginiai.

15.

Vėjo energijos panaudojimas elektros gamybai (vėjo jėgainių parkai).

16.

Įrenginiai, neįtraukti į I priedą, skirti:

branduoliniam kurui gaminti ir sodrinti,

panaudotam branduoliniam kurui apdoroti,

galutiniam panaudoto branduolinio kuro šalinimui,

tik galutiniam radioaktyviųjų atliekų šalinimui,

tik panaudoto branduolinio kuro saugojimui (ilgiau kaip 10 metų) ne toje vietoje, kur vyksta gamyba, arba

radioaktyviųjų atliekų apdorojimui ir saugojimui.

17.

Akmens skaldyklos, atvira kasyba ir durpių gavyba, neįtrauktos į I priedą.

18.

Požeminė kasyba, neįtraukta į I priedą.

19.

Mineralų gavyba iš jūros ar upių dugno.

20.

Gilūs gręžiniai (ypač geoterminiai, branduolinėms atliekoms saugoti, vandens tiekimo gręžiniai), išskyrus gręžinius grunto stabilumui tirti.

21.

Antžeminiai pramonės įrenginiai akmens anglių, naftos, gamtinių dujų ir rūdų, taip pat bituminių skalūnų gavybai.

22.

Integruotos ketaus ir plieno pradinio lydymo gamyklos, neįtrauktos į I priedą.

23.

Ketaus luitų ir plieno gamybos (pirminio arba antrinio lydymo) įrenginiai, įskaitant nepertraukiamą liejimą.

24.

Juodųjų metalų apdorojimo įrenginiai (karšto valcavimo staklės, kūjus turinčios kalvės, dengimo apsaugine lydyto metalo danga įrenginiai).

25.

Juodųjų metalų liejyklos.

26.

Spalvotųjų metalų žaliavos iš rūdos, koncentratų ar antrinių žaliavų gamybos, taikant metalurginius, cheminius ar elektrolizės procesus, įrenginiai, neįtraukti į I priedą.

27.

Spalvotųjų metalų, išskyrus brangiuosius metalus, įskaitant regeneruotus produktus (rafinavimas, liejimas ir t. t.) lydymo, įskaitant legiravimą, įrenginiai, neįtraukti į I priedą.

28.

Metalų ir plastikų paviršiaus apdorojimo taikant elektrolizės arba cheminius procesus įrenginiai.

29.

Variklinių transporto priemonių gamyba ir surinkimas bei jų variklių gamyba.

30.

Laivų statyklos.

31.

Orlaivių gamybos ir remonto įrenginiai.

32.

Geležinkelių įrangos gamyba.

33.

Kalimas panaudojant sprogstamąsias medžiagas.

34.

Metalo rūdų deginimo ir aglomeracijos įrenginiai.

35.

Kokso krosnys (sausas akmens anglių distiliavimas).

36.

Cemento gamybos įrenginiai.

37.

Stiklo, įskaitant stiklo pluoštą, gamybos įrenginiai.

38.

Mineralinių medžiagų lydymo, įskaitant mineralinio pluošto gamybą, įrenginiai.

39.

Keramikos gaminių, ypač stoginių čerpių, plytų, ugniai atsparių plytų, plytelių, keramikos ir porceliano, degimas.

40.

Chemikalų gamybos ir tarpinių produktų apdorojimo įrenginiai, neįtraukti į I priedą.

41.

Pesticidų, farmacijos produktų, dažų ir lakų, elastomerų ir peroksidų gamyba.

42.

Naftos, naftos cheminių arba cheminių produktų saugyklos, neįtrauktos į I priedą.

43.

Augalinių ir gyvūninių aliejų bei riebalų gamyba.

44.

Gyvūninių ir augalinių produktų pakavimas ir konservavimas.

45.

Pieno produktų gamyba.

46.

Alaus ir salyklo gamyba.

47.

Konditerijos gaminių ir sirupo gamyba.

48.

Gyvulių skerdyklos.

49.

Krakmolo gamybos pramoniniai įrenginiai.

50.

Žuvų miltų ir žuvų taukų fabrikai.

51.

Cukraus fabrikai.

52.

Celiuliozės, popieriaus ir kartono gamybos įmonės, neįtrauktos į I priedą.

53.

Pluošto ar tekstilės gaminių pirminio apdorojimo ir dažymo įmonės.

54.

Kailių ir odų raugyklos.

55.

Celiuliozės perdirbimo ir gamybos įrenginiai.

56.

Elastomerinių gaminių gamyba ir apdorojimas.

57.

Dirbtinio mineralinio pluošto gamybos įrenginiai.

58.

Sprogstamųjų medžiagų rekuperacijos ir sunaikinimo įrenginiai.

59.

Asbesto ir asbesto gaminių gamybos įrenginiai, neįtraukti į I priedą.

60.

Kailių lupyklos.

61.

Variklių, turbinų ir reaktorių bandymo stendai.

62.

Nuolatinės variklinių transporto priemonių lenktynių ir bandymų trasos.

63.

Dujų ir naftos transportavimo vamzdynai, neįtraukti į I priedą.

64.

Chemikalų transportavimo vamzdynai, kurių skersmuo didesnis kaip 800 mm, o ilgis – daugiau kaip 40 km.

65.

Geležinkelių ir krovinių perkrovimo į kitos rūšies transporto priemonę įrenginių ir transporto rūšies keitimo terminalų statyba, neįtraukta į I priedą.

66.

Tramvajų linijų, pakeltų ir požeminių geležinkelių, kabančių ar panašių linijų, naudojamų tik keleivių vežimui arba daugiausia keleivių vežimui, statyba.

67.

Kelių statyba, įskaitant esamų kelių rekonstrukciją ir (arba) platinimą, neįtraukta į I priedą.

68.

Uostų ir uostų įrenginių, įskaitant žvejybos uostus, statyba, neįtraukta į I priedą.

69.

Vidaus vandens kelių ir vidaus vandens kelių uostų statyba, neįtraukta į I priedą.

70.

Prekybos uostai, pakrovimo ir iškrovimo prieplaukos, sujungtos su sausuma ir išoriniais uostais, neįtrauktos į I priedą.

71.

Kanalų tiesimas ir potvynių tvarkymo darbai.

72.

Oro uostų (2) ir aerodromų statyba, neįtraukta į I priedą.

73.

Atliekų šalinimo įrenginiai (įskaitant sąvartynus), neįtraukti į I priedą.

74.

Nepavojingų atliekų deginimo ar cheminio apdorojimo įrenginiai.

75.

Metalo laužo, įskaitant į metalo laužą išmestus automobilius, saugyklos.

76.

Dumblo šalinimo vietos.

77.

Gruntinio vandens išgavimas ir dirbtinis gruntinio vandens papildymas, neįtrauktas į I priedą.

78.

Darbai, susiję su vandens išteklių perkėlimu tarp upių baseinų.

79.

Nuotekų valymo įrenginiai.

80.

Užtvankos ir kiti įrenginiai, skirti vandeniui sulaikyti ar ilgalaikiam arba nuolatiniam vandens saugojimui, neįtrauktas į I priedą.

81.

Pakrantės darbai erozijai sustabdyti, ir jūros darbai, galintys pakeisti krantą, statant, pavyzdžiui, užtvankas, dambas, molus ir kitus jūros apsaugos įrenginius, išskyrus tokių įrenginių eksploataciją ir remontą.

82.

Ilgų akvedukų įrenginiai.

83.

Slidinėjimo trasos, slidininkų keltuvai ir lynų kelio vagonai bei su tuo susiję įrenginiai.

84.

Jachtų prieplaukos.

85.

Poilsinės gyvenvietės ir viešbučių kompleksai už miesto ribų bei su tuo susiję įrenginiai.

86.

Nuolatinės stovyklavietės ir namelių-autopriekabų stovyklavietės.

87.

Teminiai parkai.

88.

Pramoninės objektų statybos projektai.

89.

Miesto plėtros projektai, įskaitant prekybos centrų ir automobilių stovėjimo aikštelių statybą.

90.

Iš jūros atgautos žemės regeneracija.


(1)  Šiame Protokole branduolinės jėgainės ir kiti branduoliniai reaktoriai nelaikomi tokiais įrenginiais, kai visas branduolinis kuras ir kiti radioaktyviosiomis medžiagomis užteršti elementai yra visam laikui pašalinti iš tokių įrenginių.

(2)  Šiame Protokole „oro uostas“ – oro uostas, kuris atitinka apibrėžimą, pateiktą 1944 m. Čikagos konvencijoje, įsteigiančioje Tarptautinę civilinės aviacijos organizaciją (14 priedas).

III PRIEDAS

Galimų reikšmingų padarinių aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, minėtų 5 straipsnio 1 dalyje, nustatymo kriterijai

1.

Plano arba programos reikšmė aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, klausimų integravimui, ypač siekiant skatinti darnų vystymąsi.

2.

Kokiu mastu planu arba programa nustatomi projektų ir kitos veiklos vieta, pobūdis, dydis, naudojimo sąlygos ir išteklių skyrimas.

3.

Kokio masto poveikį planas arba programa turi kitiems planams ir programoms, įskaitant planus ir programas pagal jų hierarchiją.

4.

Su planu arba programa susijusios aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos problemos.

5.

Padarinių aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, pobūdis, pavyzdžiui, tikimybė, trukmė, dažnumas, galimybės atstatyti pirminę būklę, dydis ir mastas (kokio dydžio geografinį plotą ir kokį gyventojų skaičių gali apimti padariniai).

6.

Pavojai aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai.

7.

Padarinių tarpvalstybinis pobūdis.

8.

Kokius padarinius planas arba programa turės vertingoms ir pažeidžiamoms teritorijoms, įskaitant gamtovaizdį, kurios yra pripažintos saugojamomis nacionaliniu arba tarptautiniu mastu.

IV PRIEDAS

7 straipsnio 2 dalyje minėta informacija

1.

Plano arba programos turinys, svarbiausi tikslai ir ryšys su kitais planais arba programomis.

2.

Svarbūs dabartinės aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, aspektai ir tikėtini jų pokyčiai, jei planas arba programa nebūtų įgyvendinti.

3.

Aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, būklės savybės tose teritorijose, kuriose bus jaučiami reikšmingi padariniai.

4.

Su planu arba programa susijusios svarbios aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, problemos.

5.

Tarptautiniu, nacionaliniu ir kitokiu lygiu nustatyti aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, tikslai, kurie yra susiję su planu arba programa, ir tai, kaip rengiant planą arba programą buvo atsižvelgta į šiuos ir kitus aplinkos, taip pat ir žmonių sveikatos, tikslus.

6.

Tikėtini reikšmingi padariniai (1) aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, apibrėžti 2 straipsnio 7 dalyje.

7.

Priemonės, mažinančios ir švelninančios reikšmingus neigiamus padarinius aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, atsirandančius dėl plano arba programos įgyvendinimo, bei priemonės, neleidžiančios jiems atsirasti.

8.

Priežasčių, dėl kurių pasirinktos būtent tokios alternatyvos, apibendrinimas ir aprašymas, kaip buvo atliekamas vertinimas, įskaitant pasitaikiusius reikalaujamos informacijos pateikimo sunkumus, tokius kaip techniniai sunkumai ar žinių trūkumas.

9.

Numatytos plano arba programos įgyvendinimo padarinių aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai, stebėsenos priemonės.

10.

Tikėtini reikšmingi tarpvalstybiniai padariniai aplinkai, taip pat ir žmonių sveikatai.

11.

Netechninė pateiktos informacijos santrauka.


(1)  Tai antriniai, kaupiamieji, sinerginiai, trumpalaikiai, vidutinės trukmės, ilgalaikiai, nuolatiniai ir laikini, teigiami bei neigiami padariniai.

V PRIEDAS

8 straipsnio 5 dalyje minėta informacija

1.

Siūlomas planas arba programa ir jo (jos) pobūdis.

2.

Už plano arba programos priėmimą atsakinga institucija.

3.

Numatyta procedūra, įskaitant:

a)

procedūros pradžią;

b)

galimybes dalyvauti visuomenei;

c)

numatyto viešo svarstymo posėdžio laikas ir vieta;

d)

institucija, iš kurios galima gauti atitinkamos informacijos ir kur atitinkama informacija laikoma visuomenei susipažinti;

e)

institucija, kuriai galima pateikti pastabas ar klausimus, ir tokių pastabų ar klausimų perdavimo terminai; ir

f)

kokios jau turima informacijos apie aplinką, taip pat ir žmonių sveikatą, susijusios su siūlomu planu arba programa.

4.

Ar planui arba programai bus taikoma tarpvalstybinio vertinimo procedūra.


19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/50


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 18 d.

dėl Regiono komiteto Vokietijai atstovaujančių dviejų pakaitinių narių skyrimo

(2008/872/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Vokietijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Pasibaigus Stefan KRAXNER ir Ulrike KUHLO įgaliojimams tapo laisvos dvi Regionų komiteto pakaitinių narių vietos,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui, iki 2010 m. sausio 25 d., Regionų komiteto pakaitiniais nariais skiriami:

Roland HEINTZE, Mitglied der Hamburger Bürgerschaft,

Roland RIESE, Mitglied des Niedersächsischen Landtages.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje 2008 m. lapkričio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


SUSITARIMAI

Taryba

19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/51


Informacija, susijusi su Europos bendrijos ir Kubos Vyriausybės susitarimo dėl derybų užbaigimo pagal GATT XXIV straipsnio 6 dalį įsigaliojimu

Pirmiau minėtas Europos bendrijos ir Kubos Vyriausybės susitarimas (OL L 308, 2008 11 19) įsigalios 2008 m. gruodžio 24 d.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

19.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 308/52


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/873/BUSP

2008 m. lapkričio 18 d.

atnaujinanti ribojamąsias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. gruodžio 13 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/852/BUSP dėl ribojančių priemonių Dramblio Kaulo Krantui (1), siekdama įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucija 1572 (2004) Dramblio Kaulo Krantui nustatytas priemones.

(2)

2006 m. sausio 23 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2006/30/BUSP (2), atnaujinančią ribojamąsias priemones, nustatytas Dramblio Kaulo Krantui Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP, tolesniam dvylikos mėnesių laikotarpiui ir papildančią jas Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijos 1643 (2005) 6 punkte nustatytomis ribojamosiomis priemonėmis. 2007 m. vasario 12 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/92/BUSP (3), pratęsiančią šių ribojamųjų priemonių taikymą iki 2007 m. spalio 31 d.

(3)

2007 m. lapkričio 22 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/761/BUSP (4), pratęsiančią ribojamųjų priemonių, nustatytų Dramblio Kaulo Krantui, taikymą iki 2008 m. spalio 31 d.

(4)

Atlikus JTST rezoliucija 1572 (2004) ir JTST rezoliucija 1643 (2005) nustatytų priemonių peržiūrą, 2008 m. spalio 29 d. Jungtinių Tautų Saugumo Taryba priėmė rezoliuciją 1842 (2008), kuria ribojamųjų priemonių Dramblio Kaulo Krantui taikymas pratęsiamas iki 2009 m. spalio 31 d.

(5)

Todėl siekiant įgyvendinti Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją 1842 (2008), Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP ir Bendrąja pozicija 2006/30/BUSP nustatytų priemonių taikymas turėtų būti pratęstas nuo 2008 m. lapkričio 1 d.,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrąja pozicija 2004/852/BUSP ir Bendrąja pozicija 2006/30/BUSP nustatytų priemonių taikymas pratęsiamas nuo 2008 m. lapkričio 1 d.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną. Prireikus ji iš dalies keičiama arba panaikinama, visų pirma atsižvelgiant į Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos sprendimus.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 18 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  OL L 368, 2004 12 15, p. 50.

(2)  OL L 19, 2006 1 24, p. 36.

(3)  OL L 41, 2007 2 13, p. 16.

(4)  OL L 305, 2007 11 23, p. 61.