ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 307

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 18d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1135/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. lapkričio 17 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1136/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 810/2008, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

3

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/864/EB

 

*

2008 m. liepos 30 d. Komisijos sprendimas dėl Čekijos Respublikos dekreto, kuriuo nustatomi maisto papildų ir maisto produktų papildymo reikalavimai, projekto (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3963)  ( 1 )

4

 

 

2008/865/EB

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Komisijos sprendimas dėl chlorato neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6587)  ( 1 )

7

 

 

2008/866/EB

 

*

2008 m. lapkričio 12 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6732)  ( 1 )

9

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2008/867/EB

 

*

2008 m. spalio 3 d. Komisijos rekomendacija dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5737)

11

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. spalio 13 d. Tarybos sprendimas 2008/868/BUSP dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA) sudarymo

15

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA)

16

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2001 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 807/2001, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I, II ir III priedus, klaidų ištaisymas (OL L 118, 2001 4 27) (2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 32 tomas, p. 135)

21

 

*

2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1182/2007, nustatančio konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, iš dalies keičiančio direktyvas 2001/112/EB bei 2001/113/EB ir reglamentus (EEB) Nr. 827/68, (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 2826/2000, (EB) Nr. 1782/2003 bei (EB) Nr. 318/2006 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2202/96, klaidų ištaisymas (OL L 273, 2007 10 17)

22

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1135/2008

2008 m. lapkričio 17 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. lapkričio 18 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

25,7

MA

62,6

TR

79,8

ZZ

56,0

0707 00 05

JO

167,2

MA

60,8

TR

78,7

ZZ

102,2

0709 90 70

MA

63,2

TR

122,8

ZZ

93,0

0805 20 10

MA

82,4

ZZ

82,4

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

59,5

HR

50,3

MA

82,1

TR

68,4

ZZ

65,1

0805 50 10

MA

60,4

TR

85,9

ZA

63,6

ZZ

70,0

0806 10 10

BR

210,5

TR

123,1

US

272,9

ZA

78,7

ZZ

171,3

0808 10 80

CA

87,1

CL

60,5

CN

55,8

MK

37,6

US

102,9

ZA

76,5

ZZ

70,1

0808 20 50

CL

58,0

CN

52,6

TR

109,0

ZZ

73,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1136/2008

2008 m. lapkričio 17 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 810/2008, kuriuo skiriamos aukštos kokybės šviežios, atšaldytos ir sušaldytos jautienos bei sušaldytos buivolienos tarifinės kvotos ir numatomas jų administravimas

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 18 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1095/96 dėl nuolaidų, numatytų CXL sąraše, sudarytame pasibaigus deryboms dėl GATT XXIV.6 straipsnio, įgyvendinimo (1), ypač į jo 1 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 810/2008 (2), autentiškumo sertifikatai turi būti išduoti prieš įvežant jautieną ir veršieną į Bendriją. Eksportuojančių šalių valdžios institucijų, kurioms suteikta teisė išduoti minėtuosius sertifikatus, sąrašas pateiktas to reglamento priede.

(2)

Paragvajus pakeitė autentiškumo sertifikatus išduodančios institucijos pavadinimą. Todėl, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 810/2008 7 straipsnio 2 dalimi, reglamento II priede nurodytas sąrašas turėtų būti atitinkamai pakeistas.

(3)

Siekiant, kad neseniai išduotuose autentiškumo sertifikatuose nurodytos institucijos pavadinimas nesiskirtų nuo Reglamente (EB) Nr. 810/2008 nurodytos institucijos pavadinimo, pastarojo reglamento pakeitimas turėtų būti taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d. – datos, nuo kurios skaičiuojami einamieji tarifinės kvotos taikymo metai. Kalbant apie praėjusius tarifinės kvotos taikymo metus, pasibaigusius 2008 m. birželio 30 d., Komisija negavo jokios informacijos apie kompetentingų Paragvajaus valdžios institucijų išduotus autentiškumo sertifikatus.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 810/2008 II priede įrašas, susijęs su leidimus išduodančia Paragvajaus institucija, keičiamas taip:

„—

SERVICIO NACIONAL DE CALIDAD Y SALUD ANIMAL, Dirección General de Calidad e Inocuidad de Productos de Origen Animal:“.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 17 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 146, 1996 6 20, p. 1.

(2)  OL L 219, 2008 2 14, p. 3.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/4


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 30 d.

dėl Čekijos Respublikos dekreto, kuriuo nustatomi maisto papildų ir maisto produktų papildymo reikalavimai, projekto

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3963)

(Tekstas autentiškas tik čekų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/864/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis (1), ypač į jo 11 straipsnio 2 dalies b punktą ir 12 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1925/2006 dėl maisto produktų papildymo vitaminais ir mineralais bei tam tikromis kitomis medžiagomis nustatyta, kad jei nėra Bendrijos nuostatų, pranešama apie naujas nuostatas, susijusias, inter alia, su draudimu naudoti tam tikras kitas medžiagas arba jų naudojimo ribojimu gaminant konkrečius maisto produktus, ir šios nuostatos vertinamos.

(2)

Laikydamosi tvarkos, nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 12 straipsniu, kuris taikomas kartu su 11 straipsnio 2 dalies b punktu, 2007 m. lapkričio 30 d. Čekijos valdžios institucijos pranešė Komisijai apie dekreto, kuriuo nustatomi maisto papildų ir maisto produktų papildymo reikalavimai, projektą, visų prima dekreto 2 straipsnio 3 dalį, 4 straipsnį ir 4 bei 5 priedus.

(3)

Dekreto projekto 2 straipsnio 3 dalyje nurodoma, kad dekreto projekto 4 priede nustatomas kitų medžiagų pagal Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 2 straipsnio 2 dalies apibrėžtį sąrašas bei atitinkamos šių medžiagų naudojimo gaminant maisto papildus sąlygos.

(4)

Dekreto projekto 2 straipsnio 3 dalyje ir 4 straipsnyje nurodoma, kad dekreto projekto 5 priede nustatomas augalų ir kitų medžiagų, kurias draudžiama naudoti gaminant maisto papildus ir bendrai maisto produktus, sąrašas.

(5)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 12 straipsnio 2 dalį Komisija Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete pasitarė su kitomis valstybėmis narėmis.

(6)

Dabartiniame dekreto projekte nenurodoma, kodėl į 4 priedą įtrauktos medžiagos turi atitikti dekreto projekte nurodytas ribas, pagrįstas visuomenės sveikatos priežastimis.

(7)

Jeigu nėra Bendrijos nuostatų, valstybės narės turi kompetenciją reglamentuoti produktų gamybą ir ženklinimą savo teritorijose, nepažeisdamos EB sutarties 28 ir 30 straipsnių.

(8)

Dekreto projekto 2 straipsnio 3 dalimi, taikoma kartu su šio dekreto 4 priedu, atrodo, teigiama, kad gaminant maisto papildus draudžiama naudoti medžiagas, neįtrauktas į čia minimą sąrašą.

(9)

Nors ir įrodyta, kad 4 priedas pagrįstas visuomenės sveikatos priežastimis, dekreto projekte nenurodoma, kaip bus traktuojami dekreto 2 straipsnio 33 dalies ir 4 straipsnio reikalavimų neatitinkantys produktai, teisėtai gaminami ir (arba) parduodami kitose valstybėse narėse.

(10)

Dekreto projekte nėra nuostatų, kuriomis būtų užtikrinamas laisvas kitose valstybėse narėse teisėtai pagamintų ir (arba) parduodamų maisto papildų, kuriuose yra medžiagų, įtrauktų į 4 dekreto priedą, tačiau nesilaikant šiame priede nustatytų sąlygų, arba kuriuose yra medžiagų, neįtrauktų į 4 priedą, judėjimas, kaip antai nuostatų dėl abipusio pripažinimo arba nuostatų dėl tvirtinimo procedūrų, pagal kurias ekonominės veiklos subjektai galėtų tokias medžiagas įtraukti į nacionalinį leidžiamų medžiagų sąrašą.

(11)

Vadovaujantis minėto dekreto 2 straipsnio 3 dalimi ir 4 straipsniu, taikomais kartu su 5 dekreto priedu, maisto papilduose ir bendrai maisto produktuose negali būti narkotinių ar psichotropinių medžiagų, 1 kategorijos prekursorių ir bet kurių kitų medžiagų turinčių toksinį, genotoksinį, teratogeninį, haliucinogeninį, narkotinį arba kitą nepageidaujamą poveikį žmogaus kūnui bei medžiagų, įtrauktų į dekreto 5 priedą. Draudimas naudoti tam tikras kitas medžiagas gaminant maisto papildus arba bendrai maisto produktus gali būti pagrįstas žmogaus sveikatos ir žmogaus gyvybės apsaugos motyvais pagal EB sutarties 30 straipsnį.

(12)

Kadangi šiame straipsnyje numatoma laisvo prekių judėjimo Bendrijoje taisyklės išimtis, kurią reikia labai griežtai taikyti, nacionalinės valdžios institucijos, norinčios ja pasinaudoti, kiekvienu atveju turi įrodyti, kad, atsižvelgiant į nacionalinius maitinimosi ypatumus ir tarptautinių mokslinių tyrimų rezultatus, taisyklės būtinos norint tinkamai apsaugoti šioje nuostatoje nurodytus interesus, visų pirma tai, kad produktų prekyba sukeltų realų pavojų visuomenės sveikatai.

(13)

Čekijos valdžios institucijos nepateikė įrodymų, kuriais būtų galima pagrįsti medžiagų, draudžiamų naudoti gaminant maisto papildus arba bendrai maisto produktus, sąrašo sudarymą.

(14)

Net jei tokių įrodymų būtų pateikta, dekrete nėra jokių nuostatų, kuriomis būtų užtikrinamas laisvas kitose valstybėse narėse teisėtai pagamintų ir (arba) parduodamų maisto papildų arba bendrai maisto produktų, kuriuose yra šiuo dekretu draudžiamų naudoti medžiagų, medžiagų, judėjimas.

(15)

Todėl dekreto projektu nenustatomos tinkamos garantijos, kad bus užtikrintos iš EB sutarties 28 ir 30 straipsniais nustatytos ekonominės veiklos subjektų teisės.

(16)

Atsižvelgdama į šias pastabas Komisija, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1925/2006 12 straipsnio 3 dalimi, pareiškė neigiamą nuomonę.

(17)

Atitinkamai reikėtų pareikalauti, kad Čekijos valdžios institucijų nepriimtų aptariamo dekreto projekto ir jį iš dalies pakeistų pagal EB sutarties 28 ir 30 straipsnius, vadovaujantis šioje Komisijos neigiamoje nuomonėje išdėstytomis pastabomis.

(18)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Reikalaujame, kad Čekijos Respublika susilaikytų nuo dekreto, kuriuo nustatomi maisto papildų ir maisto produktų papildymo reikalavimai, projekto priėmimo, nebent jis būtų iš dalies pakeistas pagal 2 dalį.

2.   Reikalaujame, kad Čekijos Respublika iš dalies pakeistų dekreto projektą ir įtrauktų aiškias nuorodas dėl produktų, kurie neatitinka dekreto, apie kurį pranešta, reikalavimų, tačiau yra teisėtai pagaminti ir (arba) parduodami kitose ES valstybėse narėse, Turkijoje ir EEE šalyse, traktavimo.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Čekijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 404, 2006 12 30, p. 26.


18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/7


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 10 d.

dėl chlorato neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kuriuose yra tos medžiagos, registracijos panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6587)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/865/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybė narė gali 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos leisti teikti rinkai augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbų programą.

(2)

Komisijos reglamentais (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 1490/2002 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos išsamios trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti dėl to, ar reikia įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra chloratas.

(3)

Chlorato poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais buvo įvertintas pagal reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 1490/2002 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos ataskaitas rengiančios valstybės narės, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 451/2000 8 straipsnio 1 dalies nuostatas Europos maisto saugos tarnybai (EMST) privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas. Prancūzija paskirta valstybe nare, rengiančia ataskaitą apie chloratą, o visa atitinkama informacija pateikta 2007 m. liepos 26 d.

(4)

Komisija atliko su chloratu susijusį tyrimą pagal Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 11a straipsnį. Šios medžiagos peržiūros ataskaitos projektą valstybės narės ir Komisija apsvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2008 m. liepos 11 d. pateikė kaip Komisijos peržiūros ataskaitą.

(5)

Komitetui atliekant šios veikliosios medžiagos tyrimą, atsižvelgiant į valstybių narių pastabas, prieita prie išvados, kad yra aiškių požymių, jog medžiaga gali turėti žalingą poveikį žmonių, ir ypač nepriimtiną poveikį operatorių, sveikatai, atsižvelgiant į numatomą laikiną LOSL. Nepakako informacijos nustatyti galutinį LOSL ir įvertinti atitinkamo metabolito išplovimą į gruntinį vandenį. Be to, veikliosios medžiagos peržiūros ataskaitoje pateiktos kitos problemos, kurias ataskaitą rengiančios valstybės narės nurodė savo vertinimo ataskaitose.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti pastabas apie chlorato nagrinėjimo rezultatus ir nurodyti, ar jis ketina toliau pasisakyti už šios medžiagos įtraukimą. Pranešėjas pateikė pastabas, kurios buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau, nepaisant pranešėjo argumentų, nustatyta, kad minėtosios problemos negali būti išspręstos, o remiantis pateikta informacija atliktas vertinimas neparodė, jog galima tikėtis, kad augalų apsaugos produktai, kuriuose yra chlorato, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitiktų Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl chlorato nereikėtų įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojanti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra chlorato, registracija per nustatytą laikotarpį būtų panaikinta, nebūtų atnaujinama ir kad nebūtų registruojami nauji produktai.

(9)

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra chlorato, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti rinkai ir sunaudoti yra ribojamas iki dvylikos mėnesių, kad turimas atsargas būtų galima naudoti dar vieną auginimo sezoną, kartu užtikrinant, kad ūkininkai galės naudoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra chlorato, 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo.

(10)

Šiuo sprendimu neapribojama galimybė teikti paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalį ir 2008 m. sausio 17 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 33/2008, nustatantį išsamias Tarybos direktyvos 91/414/EEB nuostatų taikymo taisykles, susijusias su veikliųjų medžiagų, įtrauktų į šios direktyvos 8 straipsnio 2 dalyje nurodytą darbų programą, bet neįtrauktų į jos I priedą (4), vertinimo įprasta ir skubos tvarka, siekiant įtraukti chloratą į tos direktyvos I priedą.

(11)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veiklioji medžiaga chloratas neįtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra chlorato, registracija būtų panaikinta iki 2009 m. gegužės 10 d.;

b)

nuo šio sprendimo paskelbimo dienos augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra chlorato, nebūtų registruojami arba perregistruojami.

3 straipsnis

Bet koks valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2010 m. gegužės 10 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(4)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.


18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/9


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 12 d.

dėl tam tikrų dvigeldžių moliuskų, skirtų žmonių maistui, importo iš Peru laikino sustabdymo skubių priemonių

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6732)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/866/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 178/2002, nustatantį maistui skirtų teisės aktų bendruosius principus ir reikalavimus, įsteigiantį Europos maisto saugos tarnybą ir nustatantį su maisto saugos klausimais susijusias procedūras (1), ypač į jo 53 straipsnio 1 dalies b punkto ii papunktį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 178/2002 nustatyti bendrieji Bendrijos ir nacionaliniai maisto bei pašarų principai, ypač bendrieji jų saugos reguliavimo principai. Reglamente numatytos padarinių likvidavimo priemonės, kai akivaizdu, kad iš trečiųjų šalių importuotas maistas arba pašarai gali kelti rimtą pavojų žmonių bei gyvūnų sveikatai ar aplinkai ir kad šio pavojaus konkrečios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) taikomomis priemonėmis sėkmingai išvengti neįmanoma.

(2)

Bendrijoje patvirtintas hepatito A protrūkis. Ligos kilmė susieta su tam tikrų iš Peru importuotų dvigeldžių moliuskų, kurie buvo užkrėsti hepatito A virusu (HAV), vartojimu.

(3)

Užkrėsti Donax rūšies (Donax spp) dvigeldžiai moliuskai, o užkrato kilmė tikriausiai yra virusinė auginimo plotų vandens tarša. Todėl kiti dvigeldžiai moliuskai taip pat gali būti užkrėsti.

(4)

Kadangi tokių dvigeldžių moliuskų vartojimas kelia rimtą pavojų žmonių sveikatai, tikslinga laikinai sustabdyti dvigeldžių moliuskų iš Peru importą į Bendriją.

(5)

Atsižvelgiant į užkrato stiprumą, turėtų būti laikinai sustabdytas dvigeldžių moliuskų, kurie į Bendriją buvo išsiųsti prieš įsigaliojant šiam sprendimui, tačiau atvežami į Bendrijos pasienio kontrolės postus po jo įsigaliojimo dienos, importas.

(6)

Galimybė laikinai sustabdyti šį importą turėtų būti numatyta Bendrijos lygmeniu, kad būtų užtikrinta veiksminga ir vienoda vartotojų sveikatos apsauga visose valstybėse narėse.

(7)

Didžiųjų šukučių (Pectinidae) akvakultūros auginimas Peru vykdoma izoliuotose mažai gyventojų turinčiose auginimo vietose toli nuo galimų užkrato šaltinių. Be to, Pectinidae yra apdorojamos pašalinant vidaus organus ir taip sumažinant virusinio užkrato pavojų valgomojoje produkto dalyje. Todėl tikslinga leisti importuoti iš Peru šiuo būdu apdorotas Pectinidae.

(8)

Be to, apdorojant termiškai, virusai tampa negyvybingi. Todėl tikslinga leisti importuoti iš Peru dvigeldžius moliuskus, kurie buvo termiškai apdoroti laikantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2), III priedo VII skirsnio II skyriaus A.5 punkto b papunktyje nustatytų reikalavimų.

(9)

Peru valdžios institucijos įsipareigojo imtis neatidėliotinų taisomųjų priemonių ir, jei reikia, ateinančiais mėnesiais leisti Komisijai atlikti patikrinimus. Todėl tikslinga šiame sprendime nustatytas priemones taikyti ribotai – iki 2009 m. kovo 31 d., nepažeidžiant Komisijos įgaliojimų keisti, panaikinti ar pratęsti šių priemonių galiojimą atsižvelgiant į bet kokius naujus duomenis, susijusius su besikeičiančia padėtimi Peru ar į Komisijos tarnybų tikrinimų rezultatus.

(10)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas dvigeldžiams moliuskams, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 853/2004 I priedo 2.1 punkte, importuotiems iš Peru ir skirtiems žmonių maistui („dvigeldžiai moliuskai“).

2 straipsnis

Valstybės narės nesuteikia leidimo importuoti į Bendriją dvigeldžių moliuskų iš Peru.

Draudimas taikomas visoms dvigeldžių moliuskų siuntoms, gautoms Bendrijos pasienio kontrolės punktuose, ir tai nepriklauso nuo to, ar siuntų produktai buvo paruošti, saugoti ar sertifikuoti kilmės šalyje dar prieš įsigaliojant šiam sprendimui.

3 straipsnis

Nukrypstant nuo 2 straipsnio nuostatų, valstybės narės suteikia leidimą importuoti į Bendriją šiuos produktus:

a)

išdarinėtus akvakultūros kilmės Pectinidae;

b)

dvigeldžius moliuskus, kurie buvo termiškai apdoroti pagal Reglamento (EB) Nr. 853/2004 III priedo VII skirsnio II skyriaus A.5 punkto b papunktį.

4 straipsnis

Visos išlaidos, patirtos taikant šį sprendimą, priskaičiuojamos gavėjui arba jo atstovui.

5 straipsnis

Šis sprendimas galioja iki 2009 m. kovo 31 d.

6 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 12 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 31, 2002 2 1, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55.


REKOMENDACIJOS

Komisija

18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/11


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2008 m. spalio 3 d.

dėl iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5737)

(2008/867/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 211 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagarba žmogaus orumui – vienas iš Europos Sąjungos, tarp kurios tikslų yra visiško užimtumo ir socialinės pažangos skatinimas, kova su socialine atskirtimi ir diskriminacija ir socialinio teisingumo bei socialinės apsaugos skatinimas, kūrimo principų. Pagal Sutarties 137 straipsnio 1 dalies h punktą Bendrija remia ir papildo valstybių narių veiklą […] iš darbo rinkos išstumtų asmenų integracijos srityje. Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 34 straipsnyje numatyta teisė į socialinę pagalbą ir pagalbą aprūpinant būstu, kad būtų užtikrintos tinkamos gyvenimo sąlygos visiems neturintiems pakankamai lėšų.

(2)

1992 m. birželio 24 d. Tarybos rekomendacija 92/441/EEB dėl pakankamų išteklių ir socialinės paramos socialinės apsaugos sistemose (1) tebelaikoma Bendrijos kovos su skurdu ir socialine atskirtimi politikos orientaciniu dokumentu, kurio svarba nesumažėjo, nors dar ne viskas padaryta, kad būtų įgyvendintos visos jo nuostatos.

(3)

Nuo 1992 m. sukurta naujų politikos priemonių. Viena iš jų – atvirasis socialinės apsaugos ir socialinės įtraukties koordinavimo metodas (AKM), kurio tikslas taip pat yra visų asmenų aktyvi socialinė įtrauktis, kuri turi būti užtikrinta skatinant dalyvauti darbo rinkoje ir kovojant su labiausiai nuo visuomenės atskirtų asmenų bei grupių skurdu bei atskirtimi (2). Kita priemonė – Europos užimtumo strategija, kuria siekiama, inter alia, stiprinti socialinę įtrauktį, kovoti su skurdu, užkirsti kelią tam, kad sunkumų patiriantys asmenys būtų išskirti iš darbo rinkos, ir padėti jiems integruotis į darbo rinką (3).

(4)

Kadangi skurdo, nedarbo ir daugialypių sunkumų vis daugiau, būtina formuoti nuoseklią ir integruotą politiką (4). Norint modernizuoti socialinės apsaugos sistemas, integruotoje aktyvios įtraukties strategijoje turi būti numatyta tinkama finansinė parama, susieta su darbo rinka ir galimybe naudotis kokybiškomis paslaugomis (5). Ši strategija išsamiai papildo darbo rinkos lankstumo ir užimtumo garantijų pusiausvyros metodą ir yra orientuota į iš darbo rinkos išstumtus asmenis. Ji padeda įgyvendinti Lisabonos strategiją, nes leidžia mobilizuoti darbuotojus bei padidinti jų judumą ir yra ES tvaraus vystymosi strategijos socialinio aspekto esmė (6).

(5)

Palaipsniui įgyvendinant šią rekomendaciją reikėtų atsižvelgti į nacionalinius prioritetus ir turimus finansinius išteklius.

(6)

Nei šia rekomendacija, nei įgyvendinant joje nustatytus bendruosius principus nepažeidžiama Bendrijos teisės taikymo sistema, taisyklės dėl valstybės pagalbos, Bendrojo bendrosios išimties reglamento (7) nuostatos ir Bendrijos taisyklės dėl viešųjų sutarčių sudarymo.

(7)

Pagal subsidiarumo principą valstybės narės nustato finansinės paramos lygį ir, atsižvelgdamos į įvairias vietos, regionines ir nacionalines situacijas bei poreikius, formuoja tinkamą politiką,

REKOMENDUOJA:

1.   Valstybėms narėms sukurti ir įgyvendinti integruotą nuoseklią iš darbo rinkos išstumtų asmenų aktyvios įtraukties strategiją derinant tinkamą pajamų rėmimą, įtraukiąsias darbo rinkas ir galimybes naudotis kokybiškomis paslaugomis. Aktyvios įtraukties politika turėtų numatyti, kad galintys dirbti asmenys galėtų lengviau integruotis į darbo rinką ir rasti kokybišką bei ilgalaikę darbo vietą, suteikti žmogaus orumo nemenkinančiam gyvenimui reikalingus išteklius, ir remti tų, kurie negali dirbti, socialinį aktyvumą.

2.   Užtikrinti integruotos aktyvios įtraukties politikos veiksmingumą vadovaujantis šiomis gairėmis:

a)

išsamiai formuoti politiką apibrėžiant trijų aktyvios įtraukties strategijos krypčių svarumą ir atsižvelgiant į jų bendrą poveikį sunkumų patiriančių asmenų socialinei bei ekonominei integracijai ir į galimus jų tarpusavio ryšius, sinergiją bei galimus kompromisus;

b)

integruotai įgyvendinti trijų aktyvios įtraukties strategijos krypčių nuostatas, siekiant veiksmingai šalinti daugialypes skurdo ir socialinės atskirties priežastis ir labiau koordinuoti viešąsias įstaigas ir tarnybas, įgyvendinančias aktyvios įtraukties politikos uždavinius;

c)

koordinuoti vietos, regioninių, nacionalinių ir ES institucijų politiką atsižvelgiant į konkretų vaidmenį, kompetenciją ir prioritetus;

d)

kuriant, įgyvendinant ir vertinant strategijas turi aktyviai dalyvauti visi kiti susiję subjektai: nuo skurdo ir socialinės atskirties kenčiantys asmenys, socialiniai partneriai, nevyriausybinės organizacijos ir paslaugų teikėjai.

3.   Užtikrinti, kad aktyvios įtraukties politika:

a)

padėtų užtikrinti pagrindines teises;

b)

skatintų lyčių lygybę ir visų vienodas galimybes;

c)

atsižvelgtų į įvairių pažeidžiamų grupių daugialypių sunkumų sudėtingumą ir konkrečią padėtį bei poreikius;

d)

tinkamai atsižvelgtų į vietos bei regionines aplinkybes ir gerina teritorinę sanglaudą;

e)

derėtų su požiūriu į socialinę ir užimtumo politiką kaip į visą gyvenimą trunkantį ciklą, kad ja būtų galima remti kartų tarpusavio solidarumą ir neleisti skurdui plisti iš vienos kartos į kitą.

4.   Integruotos aktyvios įtraukties politiką organizuoti ir įgyvendinti laikantis kiekvienos krypties bendrųjų principų bei gairių, vadovaujantis subsidiarumo principu ir atsižvelgiant į skirtingas aplinkybes, poreikius ir prioritetus, nepažeidžiant Bendrijos teisės taikymo sistemos, taisyklių dėl valstybės pagalbos ir Bendrijos taisyklių dėl viešųjų sutarčių sudarymo.

a)   Tinkama finansinė parama

Pripažinti visų žmonių pagrindinę teisę naudotis ištekliais ir gauti socialinę paramą, kad galėtų gyventi žmogaus orumo nemenkinantį gyvenimą, siekiant visapusiškai ir nuosekliai kovoti su socialine atskirtimi;

i)

prireikus peržiūrėti savo socialinės apsaugos sistemas atsižvelgiant į Rekomendacijos 92/441/EEB B dalyje išvardytus bendruosius principus. Pagal aktyvios įtraukties strategiją teisė į pakankamus išteklius visų pirma turėtų būti:

derinama su sąlyga, kad asmenys, kurių būklė tai leidžia, būtų aktyviai pasirengę darbui arba profesiniam mokymui, jei nori gauti darbą, arba, jei tai kiti asmenys, prireikus, taikomos ekonominės ir socialinės integracijos priemonės,

derinama su politinėmis sistemomis, kurios nacionaliniu lygmeniu laikomos reikalingomis atitinkamų asmenų ekonominei ir socialinei integracijai.

ii)

užtikrinti šią teisę pagal Tarybos rekomendacijos 92/441/EEB C(1), C(2) ir C(3) dalyse pateiktas praktines gaires. Visų pirma, nustačius pajamas, būtinas žmogaus orumo nemenkinančiam gyvenimui, reikėtų atsižvelgti į atitinkamos valstybės narės pragyvenimo lygį ir kainas pagal namų ūkio rūšį ir dydį, naudojant atitinkamus nacionalinius rodiklius. Pagal aktyvios įtraukties strategiją reikėtų užtikrinti, kad asmenys, kurių būklė yra tinkama darbui, būtų skatinami dirbti, o sumos būtų suderintos arba papildytos konkretiems poreikiams patenkinti.

b)   Įtraukiosios darbo rinkos

Nustatyti tvarką, kurios laikantis asmenims, kurių būklė yra tinkama darbui, būtų užtikrinta veiksminga pagalba ieškant darbo, grįžtant į darbą arba tęsiant darbą, atitinkantį jų gebėjimą dirbti.

i)

Skatinti šiuos aktyvios įtraukties strategijos bendruosius principus:

atsižvelgti į iš darbo rinkos išstumtų asmenų poreikius, norint palengvinti jų laipsnišką reintegraciją į visuomenę bei į darbo rinką ir sudaryti jiems daugiau galimybių įsidarbinti,

imtis priemonių įtraukiosioms darbo rinkoms skatinti, siekiant užtikrinti, kad užimtumas būtų prieinamas visiems,

skatinti kurti kokybiškas darbo vietas, įskaitant darbo užmokestį ir lengvatas, darbo sąlygas, sveikatą ir saugą, galimybes mokytis visą gyvenimą ir karjeros perspektyvas, visų pirma, siekiant neleisti skursti dirbantiems asmenims,

spręsti darbo rinkos segmentacijos problemą skatinant darbuotojus išlaikyti darbo vietą ir siekti paaukštinimo.

ii)

Įgyvendinti šiuos principus vadovaujantis šiomis praktinėmis gairėmis:

daugiau investuoti į žmogiškąjį kapitalą tobulinant įtraukiojo švietimo ir mokymo politiką bei veiksmingas mokymosi visą gyvenimą strategijas; švietimo ir mokymo sistemas pritaikyti prie naujų gebėjimų reikalavimų bei būtinybės turėti darbo su kompiuteriu įgūdžių,

skatinti aktyvias ir prevencines darbo rinkos priemones, įskaitant tikslines, individualiems poreikiams pritaikytas ir nuo poreikių priklausančias paslaugas bei paramą iš anksto nustatant poreikius, pagalbą ieškant darbo, rekomendacijas ir mokymą bei skatinimą aktyviai ieškoti darbo,

nuolat peržiūrėti mokesčių ir lengvatų sistemomis nustatytas paskatas ir esamas kliūtis, įskaitant lengvatų valdymą ir jų teikimo sąlygas, taip pat gerokai sumažinant dideles mažiausiai veiksmingas mokesčių normas, ypač gaunantiems mažas pajamas, ir taip užtikrinant proporcingus socialinės apsaugos lygius,

remti socialinę ekonomiką ir užimtumo garantijas, nes tai labai svarbu tose darbo vietose, kuriose pradeda dirbti socialiai remtini asmenys, skatinti finansinę įtrauktį ir mikropaskolas, finansines paskatas darbdaviams įdarbinti darbuotojus, naujų, visų pirma vietos lygmens, darbo vietų kūrimą paslaugų srityje ir geriau informuoti apie įtraukiąją darbo rinką,

skatinti gebėjimą prisitaikyti, teikti paramą dirbantiems asmenims ir sukurti palankią aplinką, skirti dėmesio sveikatai ir gerovei, skatinti nediskriminavimą ir taikyti darbo teisę kartu vykdant socialinį dialogą.

c)   Galimybė naudotis kokybiškomis paslaugomis

Imtis visų būtinų priemonių, kad visi susiję asmenys pagal nacionalines nuostatas galėtų gauti tinkamą socialinę paramą, naudodamiesi kokybiškomis paslaugomis. Visų pirma reikėtų imtis priemonių, kad būtų galima:

laikantis toliau nurodytų bendrųjų principų teikti kokybiškas paslaugas, kurios yra būtinos aktyvios socialinės ir ekonominės įtraukties politikai remti, įskaitant socialinės paramos paslaugas, užimtumo ir mokymo paslaugas, paslaugas būsto ir socialinio būsto, vaiko priežiūros, ilgalaikės priežiūros ir sveikatos priežiūros srityse, atsižvelgiant į vietos, regioninių ir nacionalinių valdžios institucijų vaidmenį, taikomas Bendrijos taisykles bei skirtingas valstybių narių aplinkybes, poreikius ir prioritetus:

teritorinis ir fizinis paslaugų prieinamumas, galimybės jomis naudotis,

solidarumas, lygios asmenų, kurie naudojasi paslaugomis, ir darbuotojų galimybės bei tinkamas naudotojų įvairovės vertinimas,

investicijos į žmogiškąjį kapitalą, darbo sąlygas ir tinkamą fizinę infrastruktūrą,

visapusės ir koordinuotos paslaugos, kuriamos ir teikiamos integruotai,

naudotojo dalyvavimas ir individualiems poreikiams pritaikytas metodas, siekiant tenkinti daugybę atskirų asmenų poreikių,

stebėti ir vertinti veiklą bei dalytis gerąja patirtimi.

5.   Pagal socialinės apsaugos nuostatas užtikrinti atitinkamus išteklius ir išmokas. Aktyvios įtraukties priemonėms skatinti naudoti struktūrinių fondų, ypač Europos socialinio fondo, nuostatas ir lėšas.

Nustatyti išsamias nuostatas ir joms skirtas finansines sąnaudas, organizuoti jų valdymą ir įgyvendinimą vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais ir (arba) praktika.

Atsižvelgti į ekonominius ir biudžeto apribojimus, nacionalinių valdžios institucijų nustatytus prioritetus ir viešųjų finansų būklę norint nustatyti paskatų dirbti, skurdo mažinimo ir ilgalaikių biudžeto sąnaudų pusiausvyrą.

Imtis būtinų priemonių užtikrinti (pvz., informacijos technologijų priemonėmis), kad visi, įskaitant nepalankiausiose sąlygose esančius asmenis, būtų informuoti apie savo teises ir paramą, kurią gali gauti.

Kuo labiau supaprastinti administracines išteklių ir padėties tikrinimo procedūras bei tvarką.

Jei įmanoma, laikantis nacionalinių nuostatų, susijusiems asmenims nustatyti nesudėtingą tvarką pateikti skundą kompetentingoms administracinėms institucijoms, o prireikus ir nepriklausomoms trečiosioms šalims, pvz., teismams.

6.   Patobulinti rodiklius ir informacines sistemas, kad būtų galima teikti daugiau naujos ir palyginamos informacijos visuose aktyvios įtraukties ramsčiuose.

Stebėti ir vertinti aktyvios įtraukties politiką pagal atvirąjį koordinavimo metodą, glaudžiai bendradarbiaujant Socialinės apsaugos komitetui ir Užimtumo komitetui bei remiantis programa PROGRESS.

Užtikrinti derėjimą su bendra Lisabonos strategijos politika siekiant socialinės sanglaudos tikslų.

Rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 3 d.

Komisijos vardu

Vladimír ŠPIDLA

Komisijos narys


(1)  OL L 245, 1992 8 26, p. 46.

(2)  Komunikatas COM(2005) 706: Dirbti kartu, dirbti geriau: naujoji Europos Sąjungos socialinės apsaugos ir integracijos politikos atvirojo koordinavimo sistema.

(3)  2008 m. liepos 7 d. Tarybos sprendimas dėl Valstybių narių užimtumo politikos gairių. Tarybos dokumentas 10614/2/082008 (dar neskelbtas Oficialiajame leidinyje).

(4)  Komunikatai COM(2007) 620: Socialinės apsaugos modernizavimas siekiant didesnio socialinio teisingumo ir ekonominės sanglaudos: mažiausiai galimybių dalyvauti darbo rinkoje turinčių asmenų aktyvios integracijos skatinimas ir COM(2005) 33 dėl Socialinės darbotvarkės.

(5)  Komunikatas COM(2006) 44 – Dėl konsultavimosi dėl veiksmų Europos lygmeniu, siekiant skatinti aktyvų žmonių, labiausiai nutolusių nuo darbo rinkos, integravimą.

(6)  Komunikatas COM(2007) 620, 2007 m. gruodžio 14 d. Briuselio Europos Vadovų Tarybos pirmininkaujančios valstybės narės išvados ir 2008 m. liepos 3 d. Socialinės apsaugos komiteto orientacinis pranešimas apie socialinę įtrauktį. Taip pat žr.: 2007 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvados, dokumentas 16139/07; 2008 m. birželio 18 d. Regionų komiteto nuomonė dėl aktyviosios įtraukties (Dok. CdR 344/2007); 2007 m. spalio 27 d. Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl būtiniausių socialinių standartų (Dok. CESE 892/2007).

(7)  2008 m. rugpjūčio 6 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 800/2008, skelbiantis tam tikrų rūšių pagalbą suderinama su bendrąja rinka taikant Sutarties 87 ir 88 straipsnius (Bendrasis bendrosios išimties reglamentas) (OL L 214, 2008 8 9, p. 3).


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/15


TARYBOS SPRENDIMAS 2008/868/BUSP

2008 m. spalio 13 d.

dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA) sudarymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 24 straipsnį,

atsižvelgdama į pirmininkaujančios valstybės narės rekomendaciją,

kadangi:

(1)

2007 m. spalio 15 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (1) (EUFOR Tchad/RCA).

(2)

Minėtų bendrųjų veiksmų 10 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarime, kuris turi būti sudarytas Sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka.

(3)

2004 m. rugsėjo 13 d. gavusi Tarybos leidimą, pirmininkaujanti valstybė narė, padedama Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio bendrai užsienio ir saugumo politikai, vedė derybas dėl Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimo dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo operacijoje EUFOR Tchad/RCA (toliau – Susitarimas).

(4)

Susitarimas turėtų būti patvirtintas Europos Sąjungos vardu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos Sąjungos vardu patvirtinamas Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos susitarimas dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (operacija EUFOR Tchad/RCA).

Susitarimo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Tarybos pirmininkas įgaliojamas paskirti asmenį (-is), įgaliotą (-us) pasirašyti Susitarimą, kad jis taptų privalomas Europos Sąjungai.

3 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

4 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2008 m. spalio 13 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 279, 2007 10 23, p. 21.


VERTIMAS

Europos Sąjungos ir Rusijos Federacijos

SUSITARIMAS

dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA)

EUROPOS SĄJUNGA (ES)

ir

RUSIJOS FEDERACIJA

toliau – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS Į:

2007 m. rugsėjo 25 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1778 (2007), kuria ES buvo leista dislokuoti pajėgas Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje,

Europos Sąjungos Tarybos priimtus 2007 m. spalio 15 d. Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA),

Politinio ir saugumo komiteto sprendimą CHAD/1/2008 dėl trečiųjų valstybių įnašo į Europos Sąjungos karinę operaciją Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje priėmimo bei Politinio ir saugumo komiteto sprendimą CHAD/2/2008 dėl prie Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje Prisidedančių valstybių komiteto sudarymo, iš dalies pakeistus 2008 m. gegužės 14 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimu CHAD/3/2008,

KADANGI:

(1)

2007 m. gruodžio 7 d. laišku ES Tarybos Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai pasiūlė Rusijos Federacijai apsvarstyti galimybę dalyvauti ES operacijoje Čade ir Centrinės Afrikos Respublikoje.

(2)

2008 m. balandžio 23 d. laišku Rusijos Federacija pareiškė pageidavimą apsvarstyti galimybę dalyvauti tokioje operacijoje.

(3)

2008 m. balandžio 29 d. ES Tarybos Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis bendrai užsienio ir saugumo politikai bei Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministras paskelbė bendrą pareiškimą dėl tarpusavio bendradarbiavimo krizių valdymo operacijose,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Dalyvavimas operacijoje

1.   Rusija dalyvauja operacijoje, kurią Europos Sąjunga vykdo pagal JT Saugumo Tarybos rezoliuciją Nr. 1778 (2007), 2007 m. spalio 15 d. Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA) (toliau – ES operacija) ir 2008 m. sausio 18 d. operacijos planą, suteikdama Rusijos Federacijos karinių pajėgų karinį kontingentą (toliau – Rusijos karinis kontingentas) ES operacijai remti teikiant oro susisiekimo paslaugas, laikydamasi visų šio Susitarimo 6 straipsnyje nurodytuose įgyvendinamuosiuose susitarimuose nustatytų įgyvendinamųjų sąlygų. Oro susisiekimas vykdomas naudojant Rusijos karinio kontingento orlaivius, kad būtų apsaugotos Europos Sąjungos vadovaujamų pajėgų (EUFOR) ir Jungtinių Tautų misijos Centrinės Afrikos Respublikoje ir Čade (MINURCAT) personalo narių gyvybės bei užtikrintas jų saugumas pervežant EUFOR ir MINURCAT personalą bei krovinius, taip pat vykdant EUFOR ir MINURCAT personalo paieškos ir gelbėjimo operacijas.

2.   Rusijai dalyvaujant ES operacijoje nepažeidžiamas Europos Sąjungos savarankiškumas priimti sprendimus.

3.   Rusija užtikrina, kad Rusijos karinis kontingentas vykdytų savo misiją pagal:

Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP, nurodytus šio straipsnio 1 dalyje,

visus įgyvendinamuosius susitarimus, dėl kurių susitars abi Šalys.

4.   Rusijos karinis kontingentas laikysis ES operacijos Veiksmų pradžios taisyklių, jei jos neprieštarauja Rusijos teisės aktams. Apribojimai, kuriuos Rusija gali pareikšti dėl Veiksmų pradžios taisyklių, bus oficialiai pateikiami ES operacijos vadui.

5.   Rusijos karinis kontingentas vykdo savo pareigas ir elgiasi vadovaudamasis ES operacijos tikslais ir įgaliojimais, kaip numatyta JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1778 (2007).

6.   ES operacijos vado prašymu arba Rusijos sprendimu Rusija bet kuriuo metu ir prieš tai Šalims pasikonsultavus gali atšaukti savo dalyvavimą operacijoje. Rusija laiku informuoja ES operacijos vadą apie visus jos dalyvavimo ES operacijoje pasikeitimus.

2 straipsnis

Pajėgų statusas

1.   Rusijos karinio kontingento, jam atvykus į operacijos vietą, statusą reglamentuoja Europos Sąjungos ir Čado Respublikos, Centrinės Afrikos Respublikos bei Kamerūno Respublikos susitarimai dėl pajėgų statuso.

2.   Nepažeidžiant šio straipsnio 1 dalyje nurodytų susitarimų dėl pajėgų statuso, Rusijos karinis kontingentas priklauso Rusijos jurisdikcijai.

3.   Nagrinėjant visas su Rusijos kariniu kontingentu susijusias pretenzijas Rusijos atstovas dalyvauja ginčų sprendimo procedūrose, numatytose šio straipsnio 1 dalyje nurodytuose susitarimuose dėl pajėgų statuso.

4.   Rusija yra atsakinga už visų pretenzijų, susijusių su Rusijos karinio kontingento dalyvavimu ES operacijoje, kurias pateikia Rusijos karinio kontingento karinis personalas arba kurios susijusios su juo, nagrinėjimą. Rusija yra atsakinga už ieškinio, ypač teisinio ar drausminio, bet kuriam Rusijos kontingento karinio personalo nariui pateikimą pagal jos įstatymus ir kitus teisės aktus.

5.   Europos Sąjunga įsipareigoja užtikrinti, kad valstybės narės pareikštų apie pretenzijų Rusijos Federacijai dėl Rusijos Federacijos dalyvavimo ES operacijoje atsisakymą, ir tai padaryti šio Susitarimo pasirašymo metu. Toks pareiškimas pridedamas prie šio Susitarimo.

6.   Rusija įsipareigoja pareikšti apie pretenzijų ES operacijoje dalyvaujančioms valstybėms atsisakymą ir tai padaryti šio Susitarimo pasirašymo metu. Toks pareiškimas pridedamas prie šio Susitarimo.

7.   Personalo, kuris suteiktas ES operacijos štabui, esančiam Paryžiuje (Prancūzija), statusą reglamentuoja operacijos Prancūzijos Respublikos ir Rusijos Federacijos kompetentingų institucijų susitarimai.

3 straipsnis

Įslaptinta informacija

1.   Rusija taiko visai ES įslaptintai informacijai, kuri jai teikiama vykdant ES operaciją, apsaugą laikydamasi įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų, nustatytų Rusijos Federacijos teisės aktuose. Šiuo tikslu taikomos tokios atitinkamos Šalių slaptumo žymos:

ES

Rusijos Federacija

SECRET UE

СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО

CONFIDENTIEL UE

СЕКРЕТНО

Rusijos Federacijos taikoma riboto naudojimo žyma „ДЛЯ СЛУЖЕБНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ“ atitinka ES slaptumo žymą RESTREINT UE.

2.   Rusija imasi visų tinkamų priemonių užtikrinti, kad ES įslaptintai informacijai, kuri jai teikiama vykdant ES operaciją, būtų taikoma apsauga, lygiavertė tai, kurios reikalaujama pagal ES taikomus ES įslaptintos informacijos apsaugos pagrindinius principus ir būtinus standartus, t. y. Rusija:

nenaudoja įslaptintos informacijos, kuri jai perduodama, kitais tikslais, nei tie, kuriais ES perdavė tą įslaptintą informaciją,

neatskleidžia tokios informacijos trečiosioms šalims be išankstinio rašytinio ES sutikimo,

užtikrina, kad leidimas naudotis perduodama įslaptinta informacija būtų suteikiamas tik asmenims, kuriems būtina žinoti šią informaciją, kad jie galėtų vykdyti savo oficialias pareigas, o jeigu informacija pažymėta CONFIDENTIEL UE ar aukštesnio slaptumo žyma – asmenims, kurių patikimumas yra patikrintas,

užtikrina, kad prieš leidžiant naudotis įslaptinta informacija visi asmenys, kuriems reikia naudotis tokia informacija, būtų informuojami apie apsaugai nustatytų saugumo taisyklių reikalavimus pagal informacijos, su kuria jie susipažins, slaptumo žymą, ir jie laikytųsi tų reikalavimų,

užtikrina, kad visos patalpos, teritorijos, pastatai, biurai, kambariai, ryšių ir informacinės sistemos, kuriuose saugoma ir (arba) tvarkoma įslaptinta informacija ir dokumentai, būtų apsaugoti tinkamomis fizinio saugumo priemonėmis,

užtikrina, kad jai perduodami įslaptinti dokumentai juos gavus būtų registruojami specialiame registre,

ES praneša apie visus jai perduodamos įslaptintos informacijos faktinio ar įtariamo saugumo nesilaikymo ar atskleidimo atvejus. Tokiu atveju Rusija pradeda tyrimą ir imasi tinkamų priemonių, kad tokie atvejai nepasikartotų.

3.   Atsižvelgiant į slaptumo žymą, įslaptinta informacija perduodama diplomatiniais kanalais, saugiomis pašto tarnybomis arba per kurjerį.

4.   Jei ES ir Rusijos Federacija yra sudariusios susitarimą dėl įslaptintos informacijos apsaugos, to susitarimo nuostatos taikomos ES operacijai.

4 straipsnis

Vadovavimo grandinė

1.   Rusijos karinis kontingentas yra visiškai pavaldus Rusijai.

2.   Rusijos kariniam kontingentui atvykus į operacijos vietą, Rusijos kompetentingos institucijos operacijos vadui perduoda įgaliojimą skirti užduotis Rusijos kariniam kontingentui misijai įvykdyti, kaip apibrėžta šio Susitarimo 1 straipsnio 1 dalyje. Planuojant įsakymą dėl oro operacijos ar bet kurį kitą sprendimą, kuris bus susijęs su Rusijos kariniu kontingentu, užtikrinamas visapusiškas veiksmų koordinavimas su Rusijos karinio kontingento vyresniaisiais kariniais atstovais. Rusijos Federacija turi tokias pačias teises ir pareigas tvarkant kasdienę operacijos veiklą, kaip ir operacijoje dalyvaujančios ES valstybės narės.

3.   Rusija skiria vyresniuosius karinius atstovus, kurie atstovauja Rusijos kariniam kontingentui EUFOR ES operacijos štabe Paryžiuje (Prancūzija) ir ES pajėgų štabe Abeche (Čadas). Kiekvienas vyresnysis karinis atstovas gali turėti padėjėjų. Vyresnieji kariniai atstovai konsultuojasi su ES vadovavimo grandine visais su EUFOR susijusiais klausimais. Už kasdienę kontingento drausmę atsako Rusijos karinio kontingento vadas.

5 straipsnis

Finansiniai aspektai

1.   Rusija įsipareigoja padengti visas savo dalyvavimo ES operacijoje išlaidas, jeigu tokios išlaidos nedengiamos pagal bendrą finansavimą, kaip nurodyta šio Susitarimo 6 straipsnyje nurodytuose įgyvendinamuosiuose susitarimuose.

2.   EUFOR Tchad/RCA teiks Rusijos kontingentui logistinę paramą pagal išlaidų kompensavimo principą laikydamasi šio Susitarimo 6 straipsnyje nurodytuose įgyvendinamuosiuose susitarimuose nustatytų sąlygų.

3.   ES atleidžia Rusiją nuo finansinio įnašo, skirto bendrosioms išlaidoms padengti.

4.   Kompensacija valstybės (-ių), kurioje (-se) vykdoma ES operacija, fizinių arba juridinių asmenų mirties, sužalojimo atveju arba jiems patyrus nuostolius ar žalą, bus tvarkoma laikantis šio Susitarimo 2 straipsnio 1 dalyje nurodytų susitarimų dėl pajėgų statuso nuostatų.

5.   Administracinis išlaidų tvarkymas, kaip nurodyta šio Susitarimo 6 straipsnyje nurodytuose įgyvendinamuosiuose susitarimuose, pavedamas ES mechanizmui, administruojančiam operacijos bendrąsias išlaidas ir šalies dengiamas išlaidas.

6 straipsnis

Susitarimai dėl Susitarimo įgyvendinimo

Rusijos dalyvavimas ES operacijoje įgyvendinamas laikantis techninių ir administracinių sąlygų, nurodytų šio Susitarimo įgyvendinamuosiuose susitarimuose, kuriuos turi sudaryti Rusijos Federacijos Gynybos ministerija ir ES operacijos vadas.

7 straipsnis

Įsipareigojimų nesilaikymas

Jei viena iš Šalių nesilaiko šio Susitarimo 1–6 straipsniuose joms nustatytų pareigų, kita Šalis turi teisę nutraukti šį Susitarimą, pranešusi apie tai prieš vieną mėnesį.

8 straipsnis

Ginčų sprendimas

1.   Šalių ginčus dėl šio Susitarimo bei jo įgyvendinamųjų susitarimų aiškinimo ar taikymo sprendžia atitinkamos Šalių institucijos deramu lygiu arba diplomatinėmis priemonėmis.

2.   Visos finansinės pretenzijos ar ginčai, kurie nebuvo išspręsti pagal šio straipsnio 1 dalį, gali būti pateikiami abipusiai paskirtam taikintojui ar tarpininkui.

Visas pretenzijas ar ginčus, kurių nepavyko išspręsti tokio taikinimo ar tarpininkavimo būdu, bet kuri Šalis gali pateikti arbitražo teismui. Kiekviena Šalis į arbitražo teismą paskiria po vieną arbitrą. Taip paskirti du arbitrai skiria trečiąjį arbitrą, kuris tampa pirmininku. Jei viena iš Šalių arbitro nepaskiria per du mėnesius nuo kitų Šalių pranešimo apie ginčo sprendimo perdavimą arbitražo teismui gavimo arba jei per du mėnesius nuo jų paskyrimo du arbitrai negali susitarti dėl trečiojo arbitro skyrimo, bet kuri Šalis gali prašyti Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininko paskirti tokį arbitrą. Jei Tarptautinio Teisingumo Teismo pirmininkas yra kurios nors iš Šalių pilietis arba dėl kurios nors kitos priežasties negali atlikti minėtos funkcijos, reikiamus asmenis paskiria kitas vyriausias pagal pareigas Tarptautinio Teisingumo Teismo narys, kuris nėra kurios nors iš Šalių pilietis. Arbitražo teismas priima sprendimą ex aequo et bono. Arbitrai neturi įgaliojimų priteisti atlyginti baudinius nuostolius. Arbitrai susitaria dėl arbitražo procedūrų. Arbitražo buveinė yra Briuselis, arbitražo kalba – anglų kalba. Arbitražo sprendime išdėstomi argumentai, kuriais jis grindžiamas ir su juo, kaip su galutiniu ginčo sprendimu, sutinka Šalys. Kiekviena Šalis padengia savo išlaidas, o bendrąsias išlaidas Šalys pasidalija lygiomis dalimis.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis Susitarimas įsigalioja pirmojo mėnesio po to, kai Šalys praneša viena kitai apie šiam tikslui būtinų vidaus procedūrų užbaigimą, pirmąją dieną.

2.   Šis Susitarimas laikinai taikomas nuo jo pasirašymo dienos.

3.   Šis Susitarimas galioja visą Rusijos dalyvavimo ES operacijoje laiką. Šio Susitarimo nutraukimas neturi įtakos teisėms ar pareigoms, susijusioms su šio Susitarimo vykdymu iki jo nutraukimo.

Priimta Briuselyje 2008 m. lapkričio 5 d. dviem egzemplioriais anglų ir rusų kalbomis; abu tekstai yra autentiški.

Europos Sąjungos vardu

Rusijos Federacijos vardu

PRIEDAS

PAREIŠKIMAI,

nurodyti Susitarimo 2 straipsnio 5 ir 6 dalyse

ES valstybių narių pareiškimas:

„2007 m. spalio 15 d. Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA) taikančios ES valstybės narės stengsis, kiek joms tai leidžia jų vidaus teisės sistemos, kiek galima atsisakyti galimų pretenzijų Rusijos Federacijai ir reaguoti į pretenzijas dėl jų personalo sužalojimo, mirties arba ES operacijos metu naudojamam joms priklausančiam turtui padarytos žalos ar praradimo, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė Rusijos Federacijos personalas, vykdantis su ES operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

sukėlė Rusijos Federacijai priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant ES operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio Rusijos Federacijos ES operacijos personalo didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“

Rusijos Federacijos pareiškimas:

„Rusija, dalyvaujanti Europos Sąjungos karinėje operacijoje Čado Respublikoje ir Centrinės Afrikos Respublikoje (EUFOR Tchad/RCA), vykdomoje pagal 2007 m. spalio 15 d. Bendruosius veiksmus 2007/677/BUSP, stengsis, kiek jai tai leidžia jos vidaus teisės sistema, kiek galima atsisakyti galimų pretenzijų kitai ES operacijoje dalyvaujančiai valstybei dėl savo personalo sužalojimo, mirties arba ES operacijos metu naudojamam jai priklausančiam turtui padarytos žalos ar praradimo, kai sužalojimą, mirtį, žalą arba praradimą:

sukėlė personalas, vykdantis su ES operacija susijusias pareigas, išskyrus didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus, arba

sukėlė ES operacijoje dalyvaujančioms valstybėms priklausančio turto naudojimas, jeigu tas turtas buvo naudotas vykdant operaciją, išskyrus šį turtą naudojusio ES operacijos personalo didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo atvejus.“


Klaidų ištaisymas

18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/21


2001 m. balandžio 25 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 807/2001, iš dalies keičiančio Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2377/90, nustatančio veterinarinių vaistų likučių gyvūninės kilmės maisto produktuose didžiausių kiekių nustatymo tvarką Bendrijoje, I, II ir III priedus, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 118, 2001 m. balandžio 27 d. )

(2004 m. specialusis leidimas, 3 skyrius, 32 tomas, p. 135)

10 puslapis, priedo A punktas, iš dalies keičiantis Reglamento (EEB) Nr. 2377/90 I priedą, lentelė 2.2.3. „Piretroidai“ keičiama taip:

Farmakologiškai aktyvi (-ios) medžiaga (-os)

Nustatomasis likutis

Gyvūnų rūšys

DLK

Tiriamieji audiniai

Kitos nuostatos

„Ciflutrinas

Ciflutrinas (izomerų suma)

Galvijai

50 μg/kg

Riebalai

 

10 μg/kg

Kepenys

10 μg/kg

Inkstai

20 μg/kg

Pienas

Turi būti laikomasi Tarybos direktyvos 94/29/EB papildomų nuostatų“


18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/22


2007 m. rugsėjo 26 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1182/2007, nustatančio konkrečias taisykles vaisių ir daržovių sektoriui, iš dalies keičiančio direktyvas 2001/112/EB bei 2001/113/EB ir reglamentus (EEB) Nr. 827/68, (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96, (EB) Nr. 2826/2000, (EB) Nr. 1782/2003 bei (EB) Nr. 318/2006 ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 2202/96, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 273, 2007 m. spalio 17 d. )

22 puslapis, 52 straipsnis, 13 punktas (naujas 68b straipsnis, 4 dalis, lentelė, Portugalijai skirta eilutė):

yra:

„Portugalija

2,400“

turi būti:

„Portugalija

2,900“.

25 puslapis, 53 straipsnis:

yra:

„Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

32 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse po skaičiaus „VII“ įrašoma „arba VIII“.

2.

Po VII priedo įterpiamas šis priedas:

(…)“;“

turi būti:

„Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

32 straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse po skaičiaus „VII“ įrašoma „arba VIIa“.

2.

Po VII priedo įterpiamas šis priedas:

(…)“.“

25 puslapis, 55 straipsnio 4 dalies paskutinis sakinys:

yra:

„Valstybių narių, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau, gamintojų grupių atveju 7 straipsnio 4 dalies a punkte nustatytos pagalbos normos pripažinimo planams taikomos nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.“

turi būti:

„Valstybių narių, kurios įstojo į Europos Sąjungą 2004 m. gegužės 1 d. ar vėliau, gamintojų grupių atveju 7 straipsnio 5 dalies a punkte nustatytos pagalbos normos pripažinimo planams taikomos nuo šio reglamento taikymo pradžios dienos.“


18.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 307/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.