ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 301

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 12d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1115/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1116/2008, kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (Bœuf de Bazas (SGN), Kainuun rönttönen (SGN))

3

 

*

2008 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1117/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

5

 

 

2008 m. lapkričio 11 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1118/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1075/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2008 m. lapkričio 1 d.

8

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/845/EB, Euratomas

 

*

2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas dėl išmokų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariams ir jų pakaitiniams nariams patikslinimo

11

 

 

2008/846/EB

 

*

2008 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimas dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio nario skyrimo

12

 

 

2008/847/EB

 

*

2008 m. lapkričio 4 d. Tarybos sprendimas dėl Centrinės Azijos šalių atitikties reikalavimams pagal Sprendimą 2006/1016/EB, suteikiantį Europos investicijų bankui Bendrijos garantiją paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Bendrijoje, nuostoliams atlyginti

13

 

 

Komisija

 

 

2008/848/EB

 

*

2008 m. liepos 16 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 14/07 (ex NN 15/07), kurią Italija suteikė NGP/SIMPE (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3528)  ( 1 )

14

 

 

2008/849/EB

 

*

2008 m. lapkričio 6 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos 2009 m. finansinio įnašo Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) gyvūnų tapatybės nustatymo ir atsekamumo srities veiksmams

22

 

 

REKOMENDACIJOS

 

 

Komisija

 

 

2008/850/EB

 

*

2008 m. spalio 15 d. Komisijos rekomendacija dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje numatytų pranešimų, terminų ir konsultacijų (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5925)  ( 1 )

23

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendrieji veiksmai 2008/851/BUSP dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

33

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. spalio 24 d. Tarybos sprendimas 2008/852/TVR dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo

38

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, klaidų ištaisymas (OL L 210, 2006 7 31)

40

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1115/2008

2008 m. lapkričio 11 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. lapkričio 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

34,6

MA

56,3

MK

46,2

TR

89,1

ZZ

56,6

0707 00 05

JO

175,9

MA

30,8

TR

85,3

ZZ

97,3

0709 90 70

MA

62,9

TR

129,3

ZZ

96,1

0805 20 10

MA

83,7

ZZ

83,7

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

21,1

MA

75,0

TR

83,5

ZZ

59,9

0805 50 10

MA

103,9

TR

100,1

ZA

88,0

ZZ

97,3

0806 10 10

BR

227,1

TR

122,8

US

241,5

ZA

197,4

ZZ

197,2

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

US

102,2

ZA

89,5

ZZ

70,9

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1116/2008

2008 m. lapkričio 11 d.

kuriuo į Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiami tam tikri pavadinimai (Bœuf de Bazas (SGN), Kainuun rönttönen (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Prancūzijos paraiška įregistruoti pavadinimą Bœuf de Bazas ir Suomijos paraiška įregistruoti pavadinimą Kainuun rönttönen paskelbtos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, todėl šie pavadinimai turi būti įregistruoti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodyti pavadinimai įregistruojami.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 73, 2008 3 19, p. 26 (Bœuf de Bazas), OL C 74, 2008 3 20, p. 72 (Kainuun rönttönen).


PRIEDAS

1.

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

1.1. klasė.

Šviežia mėsa ir subproduktai

PRANCŪZIJA

Bœuf de Bazas (SGN)

2.

Reglamento I priede nurodyti maisto produktai:

2.4. klasė.

Duona, pyragaičiai, pyragai, sausainiai ir kiti kepiniai

SUOMIJA

Kainuun rönttönen (SGN)


12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1117/2008

2008 m. lapkričio 11 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1782/2003 nuostatų dėl to reglamento IV ir IVa antraštinėse dalyse numatytų paramos schemų ir atidėtos žemės naudojimo žaliavoms auginti taikymo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1782/2003, nustatantį bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatantį tam tikras paramos schemas ūkininkams bei iš dalies keičiantį reglamentus (EEB) Nr. 2019/93, (EB) Nr. 1452/2001, (EB) Nr. 1453/2001, (EB) Nr. 1454/2001, (EB) Nr. 1868/94, (EB) Nr. 1251/1999, (EB) Nr. 1254/1999, (EB) Nr. 1673/2000, (EEB) Nr. 2358/71 ir (EB) Nr. 2529/2001 (1), ypač į jo 110b straipsnio 2 dalį ir 145 straipsnio r punkto antrą įtrauką,

kadangi:

(1)

Atsižvelgiant į Teismo sprendimą byloje C-310/04, Reglamentu (EB) Nr. 1782/2003 su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 637/2008 (2), nustatytos susietosios paramos už medvilnę taisyklės.

(2)

Visų pirma Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10a skyriuje numatyta galimybė suteikti tiesioginę pagalbą už medvilnės auginimą. Todėl būtina priimti atitinkamas išsamias taisykles, išdėstytas Komisijos reglamente (EB) Nr. 1973/2004 (3).

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110b straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pagalba už hektarą suteikiama, jeigu ūkininkas įsipareiga nustatytą plotą apsėti patvirtintų veislių medvilne ir ją auginti valstybių narių patvirtintoje žemėje. Taigi reikėtų nustatyti medvilnės auginimui tinkamos žemės ir veislių patvirtinimo kriterijus.

(4)

Kad gautų pagalbą už medvilnės hektarą, ūkininkai turi apsėti patvirtintą žemę. Reikėtų nustatyti kriterijų, kuriuo apibrėžiama sėja. Valstybių narių nustatytas minimalus plotų apsėjimo tankumas pagal dirvos bei klimato sąlygas ir regioninius ypatumus turi būti vertinamas kaip objektyvus kriterijus nustatyti, ar sėja buvo atlikta teisingai.

(5)

Valstybės narės turėtų pripažinti medvilnės auginimo tarpšakines organizacijas pagal objektyvius kriterijus, susijusius su tarpšakinių organizacijų dydžiu ir vidaus struktūra. Tarpšakinės organizacijos dydis turėtų būti nustatomas atsižvelgiant į reikalavimą, kad medvilnės valymo įmonė narė turi būti pajėgi priimti pakankamus nevalytos medvilnės kiekius.

(6)

Kad būtų išvengta pagalbos schemos valdymo problemų, tas pats augintojas gali priklausyti tik vienai tarpšakinei organizacijai. Dėl tos pačios priežasties, kai augintojas – tarpšakinės organizacijos narys – įsipareigoja tiekti savo užaugintą medvilnę, jis ją turėtų tiekti tik tai medvilnės valymo įmonei, kuri yra tos pačios organizacijos narė.

(7)

Pagal pagalbos už medvilnę schemą valstybės narės praneša savo augintojams tam tikrą su medvilnės auginimu susijusią informaciją, pvz., apie patvirtintas veisles, objektyvius žemės patvirtinimo kriterijus ir minimalų augalų tankumą. Siekdama laiku informuoti ūkininkus, valstybė narė šią informaciją turėtų jiems perduoti iki nustatytos datos.

(8)

Dėl šių priežasčių Reglamentą (EB) Nr. 1973/2004 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Kadangi Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 IV antraštinės dalies 10a skyriaus taisyklės bus taikomos nuo 2009 m. sausio 1 d., šiuo reglamentu nustatomos išsamios taisyklės turėtų būti taikomos nuo tos pačios dienos.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Tiesioginių išmokų vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1973/2004 17a skyrius pakeičiamas taip:

„17A   SKYRIUS

SPECIALIOJI IŠMOKA UŽ MEDVILNĘ

171a straipsnis

Žemės ūkio paskirties žemės patvirtinimas medvilnės auginimui

Valstybės narės nustato objektyvius kriterijus, kuriais remiantis yra patvirtinama žemė medvilnei, už kurią skiriama Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110a straipsnyje numatyta speciali išmoka, auginti.

Šie kriterijai grindžiami vienu ar keliais iš šių elementų:

a)

regionų, kuriuose medvilnė yra viena iš svarbiausių auginamų kultūrų, žemės ūkio ekonomika;

b)

aptariamų plotų dirvos ir klimato sąlygos;

c)

laistymui skirto vandens tvarkymas;

d)

rotacijos sistemos ir auginimo būdai, nedarantys žalos aplinkai.

171aa straipsnis

Sėjai skirtų veislių patvirtinimas

Valstybės narės tvirtina „Bendrajame žemės ūkio augalų rūšių veislių kataloge“ įregistruotas veisles, kurios pritaikomos prie rinkos poreikių.

171ab straipsnis

Tinkamumo pagalbai gauti reikalavimai

Laikoma, kad sėja atliekama pagal Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110b straipsnio 1 dalį, jei sėjama laikantis minimalaus augalų tankumo reikalavimo, kurį nustato valstybė narė pagal dirvos ir klimato sąlygas, o tam tikrais atvejais – pagal regioninius ypatumus.

171ac straipsnis

Agronominiai metodai

Valstybėms narėms leidžiama nustatyti konkrečias agronominių metodų taikymo augalams prižiūrėti ir derliui nuimti įprastomis auginimo sąlygomis taisykles.

171ad straipsnis

Tarpšakinių organizacijų patvirtinimas

1.   Kiekvienais metais iki gruodžio 31 d. valstybės narės patvirtina kitiems sėjos metams bet kurią prašymą auginti medvilnę pateikusią medvilnės auginimo tarpšakinę organizaciją ir:

a)

kurios visas turimas plotas sudaro bent 4 000 ha, kaip nustatyta valstybės narės, ir kuri atitinka 171a straipsnyje nurodytus patvirtinimo kriterijus bei turi nors vieną medvilnės valymo įmonę;

b)

kuri pagal nacionalines ir Bendrijos taisykles priėmė vidaus darbo tvarkos taisykles, visų pirma susijusias su narystės ir nario mokesčio sąlygomis.

Tačiau 2009 metams medvilnės augintojų tarpšakines organizacijas valstybės narės patvirtina iki 2009 m. vasario 28 d.

2.   Jeigu nustatoma, kad patvirtinta tarpšakinė organizacija neatitinka 1 dalyje numatytų patvirtinimo kriterijų, valstybė narė panaikina patvirtinimą, nebent per nustatytą laiką vėl užtikrinama atitinkamo kriterijaus atitiktis. Kai valstybė narė planuoja panaikinti patvirtinimą, ji apie savo ketinimą praneša tarpšakinei organizacijai ir pateikia tokio panaikinimo priežastis. Valstybė narė per nustatytą laikotarpį leidžia tarpšakinei organizacijai pateikti savo pastabas. Panaikinimo atveju valstybės narės numato taikyti atitinkamas sankcijas.

Patvirtintos tarpšakinės organizacijos, kurios patvirtinimas panaikinamas pagal šios dalies pirmą pastraipą, nariais esantys ūkininkai praranda teisę į Reglamento (EB) Nr. 1782/2003 110e straipsnio 2 dalyje numatytą pagalbos padidinimą.

171ae straipsnis

Augintojų įsipareigojimai

1.   Tas pats augintojas negali būti kelių tarpšakinių organizacijų narys.

2.   Tarpšakinei organizacijai priklausantis augintojas savo užaugintą medvilnę tiekia tai medvilnės valymo įmonei, kuri yra tos pačios organizacijos narė.

3.   Patvirtintos tarpšakinės organizacijos nariais augintojai tampa tik savanoriškai.

171af straipsnis

Pranešimai augintojams

1.   Iki atitinkamų metų sausio 31 d. valstybės narės praneša medvilnės augintojams apie:

a)

patvirtintas veisles; tačiau apie veisles, patvirtintas pagal 171aa straipsnį, po šios datos augintojams turi būti pranešta iki tų pačių metų kovo 15 d.;

b)

žemės patvirtinimo kriterijus;

c)

minimalų augalų tankumą, nurodytą 171ab straipsnyje;

d)

reikalaujamus agronominius metodus.

2.   Atšaukusios vienos veislės patvirtinimą, valstybės narės ne vėliau kaip iki sausio 31 d. apie tai praneša augintojams, kad jie į tai atsižvelgtų per kitų metų sėją.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 270, 2003 10 21, p. 1.

(2)  OL L 178, 2008 7 5, p. 1.

(3)  OL L 345, 2004 11 20, p. 1.


12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1118/2008

2008 m. lapkričio 11 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1075/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2008 m. lapkričio 1 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1075/2008 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, galiojantys nuo 2008 m. lapkričio 1 d.

(2)

Apskaičiuotas importo muitų vidurkis ir nustatytas mokestis skiriasi 5 EUR/t, daromas atitinkamas Reglamente (EB) Nr. 1075/2008 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1075/2008 reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1075/2008 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2008 m. lapkričio 12 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 11 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(3)  OL L 294, 2008 11 1, p. 6.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2008 m. lapkričio 12 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00

vidutinės kokybės

0,00

žemos kokybės

0,00

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00

1002 00 00

RUGIAI

28,01

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

8,12

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (2)

8,12

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

28,01


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

31.10.2008-10.11.2008

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

192,55

120,48

FOB kaina JAV

237,49

227,49

207,49

116,94

Meksikos įlankos priedas

16,03

Didžiųjų ežerų priedas

14,92

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

13,10 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

12,79 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/11


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 24 d.

dėl išmokų Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariams ir jų pakaitiniams nariams patikslinimo

(2008/845/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 258 straipsnio ketvirtą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 166 straipsnio ketvirtą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto 2008 m. rugsėjo 9 d. prašymą,

kadangi reikėtų patikslinti Sprendimu 81/121/EEB (1), nustatytą dienpinigių sumą, mokamą Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nariams ir jų pakaitiniams nariams,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimo 81/121/EEB 2 straipsnis pakeičiamas taip:

„2 straipsnis

1.   Dienpinigiai už vieną kelionės dieną:

145 EUR nariams ir pakaitiniams nariams.

2.   Dienpinigiai už vieną posėdžio dieną:

233 EUR nariams ir pakaitiniams nariams.

3.   Išmokos gavėjui pateikus tinkamą įrodymą, kad jis patyrė išlaidų dėl nakvynės darbo vietoje, jam išmokama papildoma 34 EUR dienpinigių suma.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. spalio 24 d.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. spalio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. ALLIOT-MARIE


(1)  OL L 67, 1981 3 12, p. 29.


12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/12


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 4 d.

dėl Regionų komiteto Italijai atstovaujančio nario skyrimo

(2008/846/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Italijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB (1) dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d.

(2)

Pasibaigus Fabio GAVA įgaliojimams, tapo laisva viena Regionų komiteto nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2010 m. sausio 25 d. Regionų komiteto nare skiriama:

Maria Luisa COPPOLA, Consigliere regionale – Assessore, Regione Veneto.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. LAGARDE


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/13


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 4 d.

dėl Centrinės Azijos šalių atitikties reikalavimams pagal Sprendimą 2006/1016/EB, suteikiantį Europos investicijų bankui Bendrijos garantiją paskolų ir paskolų garantijų, suteiktų projektams ne Bendrijoje, nuostoliams atlyginti

(2008/847/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 181a straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

Pagal Tarybos sprendimo 2006/1016/EB (1), 2 straipsnį dėl I priede išvardytų šalių, kurios pažymėtos žvaigždute („*“), ir kitų šalių, kurios neišvardytos I priede, atitikties reikalavimams Europos investicijų banko (EIB) finansavimui pagal Bendrijos garantiją gauti sprendžia Taryba kiekvienu konkrečiu atveju taikydama Sutarties 181a straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą.

(2)

Sprendimo 2006/1016/EB I priede tarp šalių, pažymėtų *, nurodytos penkios Centrinės Azijos šalys, būtent Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas ir Uzbekistanas.

(3)

Europos Vadovų Tarybos 2007 m. birželio 21–22 d. posėdyje patvirtintoje ES naujos partnerystės su Centrine Azija strategijoje pažymima, kad EIB turėtų atlikti svarbų vaidmenį finansavimo projektuose, kurie yra ES svarbūs Centrinėje Azijoje.

(4)

Centrinės Azijos šalių makroekonominės sąlygos, ypač išorės finansų ir skolos tvarumo padėtis, pastaraisiais metais pagerėjo dėl didelio ekonomikos augimo ir protingos makroekonominės politikos, todėl toms šalims turėtų būti suteikta galimybė gauti EIB finansavimą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Kazachstanas, Kirgizija, Tadžikistanas, Turkmėnistanas ir Uzbekistanas atitinka reikalavimus EIB gauti finansavimą pagal Bendrijos garantiją pagal Sprendimą 2006/1016/EB.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Oficialiajame Europos Sąjungos leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 4 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. LAGARDE


(1)  OL L 414, 2006 12 30, p. 95.


Komisija

12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 16 d.

dėl valstybės pagalbos C 14/07 (ex NN 15/07), kurią Italija suteikė NGP/SIMPE

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3528)

(Tekstas autentiškas tik italų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/848/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač į jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

pakvietusi suinteresuotąsias šalis pateikti savo pastabas (1) pagal nurodytus straipsnius ir atsižvelgdama į šias pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2006 m. liepos 14 d. Italija pranešė apie ketinimą suteikti pagalbą bendrovei NGP S.p.A. (toliau – NGP) restruktūrizuoti. Trūkstami priedai buvo išsiųsti 2006 m. liepos 28 d. rašte. Anksčiau Komisija buvo gavusi tris skundus, pagal kuriuos pagalba, kurią Italija ketino suteikti NGP, būtų dariusi įtaką sintetinio pluošto rinkai.

(2)

2006 m. rugpjūčio 22 d. Komisija paprašė papildomos informacijos, kurią Italija pateikė 2006 m. gruodžio 14 d. rašte. 2007 m. vasario 12 d. Komisija paprašė papildomų duomenų, kuriuos Italija atsiuntė 2007 m. kovo 7 d. rašte, užregistruotame 2007 m. kovo 8 d.

(3)

2007 m. gegužės 10 d. rašte Komisija informavo Italiją apie savo sprendimą pradėti Sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą dėl nagrinėjamos pagalbos.

(4)

2007 m. liepos 16 d. rašte Italija pateikė savo pastabas dėl minėtos procedūros. 2007 m. spalio 25 d. Komisija paprašė papildomos informacijos, Italija atsakė 2007 m. lapkričio 23 d. raštu. 2007 m. gruodžio 13 d. įvyko Italijos valdžios institucijų ir Komisijos tarnybų susirinkimas. 2008 m. vasario 8 d. rašte Komisija paprašė papildomų patikslinimų, Italija atsakė 2008 m. vasario 25 d. rašte. Vėliau 2008 m. gegužės 22 d. el. pašto žinutėje Italija pateikė galutines pastabas.

(5)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2). Komisija pakvietė suinteresuotąsias šalis pateikti pastabas.

(6)

Komisija gavo susijusias suinteresuotųjų šalių pastabas. Ji jas perdavė Italijai, suteikdama galimybę šias pakomentuoti, ir 2007 m. rugsėjo 21 d. rašte gavo atitinkamas pastabas.

2.   APRAŠYMAS

2.1.   Pagalbos gavėjas

(7)

Pranešime nurodyta, kad pagalbos gavėjas yra bendrovė NGP, veikianti Ačeroje, Kampanijos regione (Italija). NGP buvo įkurta 2003 m. vasario mėn., nuo bendrovės „Montefibre“, kuri yra poliesterių pluošto gamintoja, taip pat veikianti Ačeroje, atskyrus poliesterio polimero gamybą (polimerizaciją). Poliesterio polimeras yra tarpinis produktas, naudojamas, be kita ko, poliesterio pluošto gamyboje.

(8)

NGP nekilnojamąjį turtą sudarė du gamybos įrenginiai ir kombinuoto šilumos ir elektros energijos gamybos ciklo elektrinė, keletas antrinių įrenginių ir tyrimų centras. Pirmasis įrenginys gamino tarpinį produktą dimetiltereftalatą (angl. dimethylterephthalate, DMT). DMT buvo žaliava, skirta antrajam polimerizacijos įrenginiui, kuris gamino „Montefibre“ gamybos įrenginiui tiekiamą išlydytą polimerą arba kietą, t. y. granulių pavidalo, polimerą užsienio rinkai.

(9)

Polimerizacijos įrenginys veikė trimis gamybos linijomis: CP1, CP2 ir CP3, paskutinioji buvo sukurta 2003 m. Italija buvo suteikusi 13,7 mln. EUR regioninę pagalbą, skirtą investicijoms į polimerizacijos įrenginį CP3. Pagalba buvo suteikta remiantis Komisijos patvirtinta regioninės pagalbos schema (3).

2.2.   Finansiniai NGP sunkumai

(10)

NGP nuo pat savo įsikūrimo dėl įvairių priežasčių patyrė sunkumų. 2003 m. aušinimo sistemos gedimas privertė sustabdyti gamybą. Nors nukentėjusi įranga buvo pakeista laikinąja, gamybos įrenginys neatgavo viso pajėgumo. NGP būklė dar pablogėjo dėl didelio spaudimo kainų srityje, susijusio su susilpnėjusiu dolerio kursu, dėl kurio euro zonai nepriklausantys gamintojai tapo konkurencingesniais.

(11)

Be to, didžioji dalis DMT gamybos išlaidų būdavo pastovios ir nepriklausė nuo pagamintų produktų kiekio. Sumažėjęs išlydyto polimero ir polimero granulių pardavimo kiekis nulėmė sumažėjusią gamybą DMT įrenginiu. Vis dėlto toks gamybos apribojimas leido tik šiek tiek sumažinti bendras gamybos išlaidas dėl didelės pastoviųjų išlaidų dalies. Todėl DMT įrenginio vieneto gamybos išlaidos savo ruožtu labai padidėjo.

(12)

2003 m., paskutiniaisiais gamybos visu pajėgumu metais, NGP užregistravo 29,68 mln. EUR nuostolių, o 2004 m. – virš 17,87 mln. EUR. Tačiau 2005 m. įmonė užregistravo virš 5,27 mln. EUR pelno, susidariusio daugiausia dėl neeilinių įplaukų.

2.3.   Restruktūrizavimo planas

(13)

2004 m. sausio mėn. įmonės administracijos taryba nusprendė sustabdyti gamybinę veiklą ir imtis projekto pakeisti esamus pramoninius įrenginius. Tikslas buvo pakeisti polimerizacijos įrenginio žaliavą, siekiant vietoj pačių gaminamos DMT žaliavos naudoti grynos tereftalio rūgšties (angl. pure terephtalic acid, PTA) žaliavą, kad būtų lankstesnė išlaidų sistema. Buvo apskaičiuota, kad norint pereiti prie kitos žaliavos naudojimo reikėjo dar 22 mln. EUR. Neturėdama pakankamų finansinių priemonių, NGP nebūtų galėjusi įgyvendinti šių investicijų.

(14)

2004 m. gegužės mėn. buvo pasirašytas įvairių valdžios institucijų, „Montefibre“, NGP ir kitų įmonių susitarimo memorandumas, pagal kurį visos šalys sutarė dėl būtinybės išsaugoti jau atliktas investicijas į įrenginį CP3 ir jas baigti.

(15)

2005 m. liepos mėn. nacionalinės ir regioninės valdžios institucijos, bendrovės NGP, „Montefibre“ ir „Edison“ (dar viena įmonė, veikianti Ačeroje) pasirašė programinį susitarimą dėl NGP, taip pat dėl kitos Ačeroje vykdomos veiklos. Pagrindinės su NGP susijusios šio susitarimo nuostatos buvo šios:

(16)

Naujos įmonės, SIMPE S.p.A., įsteigimas 2005 m. liepos mėn.; didžioji jos akcijų paketo dalis priklausytų NGP, o likusioji – „Montefibre“ (19,1 % akcinio kapitalo) ir nacionalinei plėtros agentūrai „Sviluppo Italia“ (9,8 % akcinio kapitalo). SIMPE būtų perėmusi NGP polimerizacijos veiklą (t. y. nekilnojamąjį turtą ir susijusius įsipareigojimus) ir dalį personalo. NGP būtų vykdžiusi veiklą tik kaip paslaugų teikėja (4);

(17)

Naujosios įmonės SIMPE vykdomas DMT gamybos įrenginio uždarymas ir numatytų investicijų į CP3 liniją įgyvendinimas, siekiant pakeisti pradinį pačių gaminamą DMT nauja žaliava – gryna tereftalio rūgštimi (PTA), kuri būtų perkama iš išorės šaltinių (5);

(18)

Italijos finansinės pagalbos priemonių suteikimas už bendrą 20,87 mln. EUR sumą investicijoms, susijusioms su perėjimu prie naujosios žaliavos naudojimo, paremti. Šios priemonės yra aprašytos toliau.

2.4.   Finansinė parama

(19)

Pirmąją priemonę sudaro 10,75 mln. EUR subsidija, iš kurių 5 mln. skirti Kampanijos regionui, o likusioji dalis – Gamybos veiklos ministerijai. Priemonė buvo įgyvendinta 2006 m. gegužės 18 d.

(20)

Antrąją priemonę sudaro 6,523 mln. EUR lengvatinė paskola, suteikta Gamybos veiklos ministerijos taikant sumažintą palūkanų normą, kuri lygi 36 % orientacinės palūkanų normos. Paskola buvo suteikta 2006 m. gegužės 18 d.

(21)

Trečiąją priemonę sudaro laikinas „Sviluppo Italia“ dalyvavimas SIMPE rizikos kapitale, įnešant 3,6 mln. EUR (9,8 % įmonės akcinio kapitalo). Įnašas padarytas 2006 m. gegužės 5 d. Kiti du SIMPE akcininkai, t. y. bendrovės NGP ir „Montefibre“, buvo įpareigoti „Sviluppo Italia“ dalį nupirkti per trejus-penkerius metus už kainą, atitinkančią nominaliąją vertę su metinėmis palūkanomis pagal oficialią orientacinę palūkanų normą, taikomą vykdant vidutinės ir ilgos trukmės operacijas, padidintą bent 2 procentais.

(22)

Visos trys priemonės SIMPE buvo suteiktos.

2.5.   Tolimesnė raida

(23)

2007 m. vasario mėn. tarptautinė Ispanijos bendrovė „La Seda de Barcelona“, veikianti chemijos pramonės sektoriuje, įsigijo „Montefibre“ priklausančias SIMPE akcijas ir investavo į įmonės papildomą kapitalą daugiau kaip 20,7 mln. EUR, taip tapdama didžiosios akcijų dalies savininke, turinčia 50,1 % akcijų. Kiti SIMPE akcininkai yra NGP su 43,6 % akcijų ir „Sviluppo Italia“ su 6,3 % akcijų.

(24)

Tai, kad „La Seda de Barcelona“ įsigijo SIMPE, nulėmė ir pradinio restruktūrizavimo plano pakeitimus. Iš tiesų jei pagal 2005 m. liepos mėn. sudarytą planą (žr. pirmiau) SIMPE būtų tęsusi tą pačią NGP veiklos liniją, t. y. daugiausia būtų gaminusi tekstilėje taikytinus polimerus, tai dabartinis projektas buvo skirtas produkcijai sukoncentruoti, visų pirma, į plastikinės medžiagos PET (polietileno tereftalatas) rinkai skirtų polimerų sektorių, kuriame „La Seda de Barcelona“ veikia kaip vienas didžiausių šios medžiagos gamintojų Europos Sąjungoje.

3.   PAGRINDAS PRADĖTI OFICIALIĄ TYRIMO PROCEDŪRĄ

3.1.   Pagalba restruktūrizavimui

(25)

Italija pranešė apie pagalbą, remdamasi Bendrijos gairėmis dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (6). Sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą pagal Sutarties 88 straipsnio 2 dalį Komisija nurodė abejojanti dėl fakto, kad yra patenkintos šiose gairėse nustatytos sąlygos.

(26)

Komisija išreiškė abejones dėl faktinio pagalbos gavėjo ir dėl jos suderinamumo. Italija buvo pranešusi, kad pagalbos gavėjas yra NGP. Vis dėlto visos trys priemonės buvo skirtos SIMPE, kuri, kaip neseniai įsteigta įmonė, neatitinka reikalavimų gauti pagalbą restruktūrizavimui (Gairių dėl sunkumus patiriančių įmonių sanavimo ir restruktūrizavimo 12 punktas). Todėl Komisija išreiškė abejones dėl fakto, kad NGP ir SIMPE galėjo gauti pagalbą kaip grupė. SIMPE buvo sukurta atlikus NGP polimerizacijos įrenginių restruktūrizavimą, kuriam buvo skirtos nagrinėjamos pagalbos priemonės. Antra vertus, NGP nebuvo neseniai įsteigta įmonė pagal sanavimo ir restruktūrizavimo gaires, be to, buvo sunkumus patirianti įmonė, ir dėl to atitiko reikalavimus gauti pagalbą restruktūrizavimui.

(27)

Vis dėlto netgi tuo atveju, jei bendrovės NGP ir SIMPE galėtų būti laikomos grupe, atitinkančia reikalavimus pagalbai gauti, Komisija išreiškė abejones dėl fakto, ar yra patenkinti likusieji kriterijai, nustatyti Gairėse dėl sunkumus patiriančių įmonių sanavimo ir restruktūrizavimo. Visų pirma Italija nepateikė nei SIMPE, nei NGP restruktūrizavimo planų, kurie atitiktų visus šių gairių 3.2.2 skirsnyje numatytus kriterijus. Kiek tai susiję su SIMPE, Italijos pateiktame įmonės plane nebuvo išsamaus rinkos tyrimo ir įmonės stipriųjų bei specifiškai silpnųjų vietų analizės. Vis dėlto Komisija pastebėjo, kad tuo metu SIMPE buvo perduota kitai įmonei ir, esant tokiai padėčiai, negalėjo įvertinti tokios operacijos pasekmių. Dėl NGP Italija nebuvo pateikusi jokios nuorodos apie išlaidas vykdytinoms restruktūrizavimo priemonėms ir apie tikslų jų finansavimą. Remdamasi turima informacija, Komisija abejojo, kad buvo patenkintos su įmonės ekonominio gyvybingumo atstatymu susijusios sąlygos.

(28)

Italija nebuvo nurodžiusi, kad būtų imtasi kokių nors kompensacinių priemonių nei dėl SIMPE, nei dėl NGP, o tai vertė Komisiją abejoti, ar buvo patenkinta sąlyga dėl nepagrįsto konkurencijos iškraipymo vengimo. Analogiškai Komisija neturėjo jokios informacijos apie bendras restruktūrizavimo sąnaudas ir apie pagalbos gavėjo indėlį, būtiną sprendžiant, ar pagalba apsiribojo mažiausia suma, nustatyta Gairėse dėl sunkumus patiriančių įmonių sanavimo ir restruktūrizavimo.

(29)

Galiausiai Italija apie „Sviluppo Italia“ kapitalo injekciją iš pradžių buvo pranešusi kaip apie pagalbą, tačiau vėliau pareiškė, kad ji atitiko rinkos dėsnius ir nebuvo pagalba. Vis dėlto Komisija turėjo abejonių šiuo klausimu.

3.2.   Gairės dėl valstybės regioninės pagalbos

(30)

Komisija įvertino ir pagalbos suderinamumą pagal Gaires dėl valstybės regioninės pagalbos (7). SIMPE veikia vietovėje, atitinkančioje reikalavimus regioninei pagalbai gauti pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą, kuriame nustatyta didžiausio regioninės pagalbos intensyvumo riba yra 35 % reikalavimus atitinkančių išlaidų GSE (grynosios subsidijos ekvivalento). Nagrinėjamų priemonių tikslas buvo leisti SIMPE įgyvendinti su CP3 linija susijusius investicinius projektus. Vis dėlto Komisija neturėjo informacijos, kuri būtų leidusi įvertinti, ar su investicijomis į CP3 liniją susijusios išlaidos galėjo būti laikomos atitinkančiomis reikalavimus regioninei pagalbai investicijoms gauti ir ar buvo laikytasi didžiausio regioninės pagalbos intensyvumo ribos – 35 %.

4.   ITALIJOS PASTABOS

(31)

Dėl pagalbos priemonių Italija patvirtino, kad laikinas „Sviluppo Italia“ dalyvavimas SIMPE kapitale nebuvo valstybės pagalba, nes yra suderinamas su pagal rinkos ekonomikos dėsnius veikiančio investuotojo principu. Italija pareiškė, kad kiti du SIMPE akcininkai (NGP ir „La Seda de Barcelona“) yra įsipareigoję įsigyti „Sviluppo Italia“ dalį per trejus–penkerius metus už kainą, atitinkančią nominaliąją vertę su metinėmis palūkanomis pagal oficialią orientacinę palūkanų normą, taikomą vykdant vidutinės ir ilgos trukmės operacijas ir padidintą bent 2 procentais. Be to, šis įsipareigojimas yra užtikrintas NGP pateikta nekilnojamojo turto garantija. Italijos teigimu, bet kuris privatus subjektas būtų atlikęs panašias investicijas, turėdamas tokias kapitalo grąžos garantijas.

(32)

Be to, Italija teigė, kad kitos dvi priemonės SIMPE buvo suteiktos remiantis Komisijos patvirtinta pagalbos schema (N 214/2003) (8), numatyta Italijos įstatyme Nr. 181/89, ir kad tiek reikalavimus atitinkančios išlaidos, tiek pagalbos intensyvumas atitiko šioje schemoje nustatytas sąlygas, t. y. neviršijo didžiausio regioninės pagalbos intensyvumo – 35 % (GSE). Italija argumentuoja, kad net jei ji apie pagalbą ir pranešė kaip apie pagalbą NGP restruktūrizuoti, ji manė, kad ją vis dėlto bus galima laikyti pagal šią schemą taikoma regionine pagalba SIMPE.

(33)

Italija teigė, kad tuo atveju, jei Komisija nesutiktų su faktu, jog pagalba patenka į schemą N 214/2003, ji pagalbą alternatyviai turėtų laikyti suderinama kaip pagalbą restruktūrizavimui.

(34)

Italija tvirtina, kad pagalbos gavėjas yra NGP, kuri gali būti laikoma sunkumus patiriančia įmone.

(35)

Italija taip pat pateikė iš dalies pakeistą tiek NGP, tiek SIMPE restruktūrizavimo planą, atsižvelgdama į naują „La Seda de Barcelona“ strategiją.

(36)

Kaip paaiškinta pirmiau, pagal šį planą SIMPE CP3 linija daugiausia gamins poliesterio polimerą PET rinkai. Italija pateikė rinkos tyrimą, kuris rodo, jog pakuotėms skirtos plastikinės medžiagos rinka nuolat plečiasi, kiekvienais metais paklausai išaugant 7 % (9). Be to, SIMPE tęs poliesterio polimero gamybą CP1 ir CP2 linijomis ir aprūpins juo „Fidion“ – įmonę, į kurią „Montefibre“ perkėlė savąją poliesterio pluošto gamybą.

(37)

NGP toliau vykdys veiklą kaip minėtų ir kitų paslaugų, pavyzdžiui, susijusių su tyrimais, laboratorija ir pramoninių įmonių nuotekų valymu Ačeroje, teikėja, bet nutrauks bet kokią su pramonine gamyba susijusią veiklą. Įmonė išlaikytų 54 iš savo 270 pradinių darbuotojų, o 76 būtų perkelti į SIMPE.

(38)

Naujajame restruktūrizavimo plane numatyta virš 8,5 mln. EUR NGP investicijų į jos teikiamų paslaugų infrastruktūros modernizavimą. SIMPE įmonė investuos virš 40,4 mln. EUR, iš kurių 22 mln. skirti perėjimui prie naujosios žaliavos (PTA) naudojimo CP3 linijoje, kaip numatyta pradiniame plane, o likusioji suma – plėsti naują postpolimerizacijos procesą, būtiną norint užbaigti PET gamybos ciklą bei taip pat pritaikyti CP1 ir CP2 linijas prie PTA naudojimo.

(39)

Italija pateikė lentelę su išsamiomis restruktūrizavimo sąnaudomis ir finansavimo šaltiniais tiek NGP, tiek SIMPE. Remiantis šia lentele bendros restruktūrizavimo sąnaudos siekia 103,5 mln. EUR.

(40)

Naujajame plane bendrovėms NGP ir SIMPE yra pateikiama keletas prognozių – optimistiškų, nuosaikių ir pesimistiškų. Net ir pagal pesimistinę prognozę NGP taps pelninga jau 2009 m. Pagal pesimistinę prognozę bendrovės SIMPE rezultatai bus teigiami tik 2011 m., pagal nuosaikią prognozę – 2010 m. ir pagal optimistinę – jau 2009 m.

5.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(41)

NGP pritaria Italijos pateiktoms pastaboms. „Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques“ (CIRFS), vienas iš pradinių skundėjų, atstovaujantis sintetinio pluošto pramonei, pastebėjo, kad jei pagalba daugiausia yra skirta PET rinkai, tai nėra svarbu sintetinio pluošto gamybos sektoriui.

6.   ĮVERTINIMAS

6.1.   Valstybės pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį

(42)

Pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį valstybės bet kokia forma iš valstybinių išteklių suteikta pagalba, kuri, palaikydama tam tikras įmones ar tam tikras gamybos rūšis, iškraipo arba kelia pavojų iškraipyti konkurenciją, yra nesuderinama su bendrąja rinka tuo atveju, jei ji daro įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai. Pagal nusistovėjusią Teismo praktiką į tarpusavio prekybai poveikį darančios pagalbos kriterijų atsižvelgiama, jei pagalbą gaunanti įmonė užsiima ekonomine veikla, į kurią įeina prekyba tarp valstybių narių.

(43)

Subsidiją ir paskolą SIMPE suteikė Gamybos veiklos ministerija ir Kampanijos regionas – dvi valdžios institucijos. Todėl priemonės yra finansuotos iš valstybinių išteklių ir yra priskirtinos valstybei. Subsidija suteikia įmonei pranašumą taip pat kaip ir paskola, kuri buvo suteikta su mažesne palūkanų norma nei perspektyvioms įmonėms suteikiama orientacinė palūkanų norma ir kurios joks investuotojas, veikiantis pagal rinkos ekonomikos dėsnius, nebūtų suteikęs tokiomis sąlygomis.

(44)

Apie SIMPE suteiktą „Sviluppo Italia“ kapitalo injekciją Italija iš pradžių pranešė kaip apie valstybės pagalbą, tačiau vėliau pareiškė, kad toji nebuvo pagalba, nes buvo suderinama su pagal rinkos ekonomikos dėsnius veikiančio investuotojo principu ir nesuteikė įmonei jokio pranašumo.

(45)

Vis dėlto priešingai nei teigia Italijos valdžios institucijos, Komisija laikosi nuomonės, kad „Sviluppo Italia“ laikinas įnašas į SIMPE kapitalą yra pagalba pagal Sutarties 87 straipsnio 1 dalį. „Sviluppo Italia“ yra valstybinė agentūra, todėl jos kapitalo injekcijos yra priskirtinos valstybei ir yra valstybės pagalba, nebent būtų galima įrodyti, kad „Sviluppo Italia“ veikė kaip privatus investuotojas, veikiantis pagal rinkos ekonomikos dėsnius.

(46)

Šiuo atžvilgiu Komisija pastebi, kad „Sviluppo Italia“ dalyvavimas SIMPE kapitale buvo NGP restruktūrizavimo plano dalis. Kadangi NGP buvo sunkumus patirianti įmonė, o SIMPE įkurta tik siekiant restruktūrizuoti NGP, galima manyti, jog „Sviluppo Italia“ nusprendė įsigyti sunkumus patiriančios įmonės akcijų. Be to, „Sviluppo Italia“ kapitalo injekcija buvo dalis tos pačios operacijos, į kurią įėjo kitos dvi priemonės, laikomos valstybės pagalba pagal Sutarties 87 straipsnio 1 dalį, t. y. tiesioginė Kampanijos regiono ir Gamybos veiklos ministerijos subsidija bei Gamybos veiklos ministerijos suteikta lengvatinė paskola.

(47)

Ankstesniuose sprendimuose (10) Komisija laikėsi nuomonės, kad privataus investuotojo principo yra laikomasi tuo atveju, jei valstybinė kapitalo injekcija yra skiriama perspektyviai įmonei. Privataus investuotojo principo gali būti laikomasi net tuomet, jei įmonė yra patirianti sunkumus: vis dėlto tokiu atveju valstybinė kapitalo injekcija turi vykti tokiomis pat sąlygomis, kokias keltų privatus investuotojas tokiai rizikingai įmonei – t. y. taikytų daug didesnę palūkanų normą nei perspektyvioms įmonėms ir turėtų aiškią įmonės ekonominio gyvybingumo atstatymo perspektyvą.

(48)

Italijos valdžios institucijos neįrodė, kad privatus investuotojas būtų buvęs pasirengęs įsigyti akcijas tokiomis pat aplinkybėmis. Iš tikrųjų nėra įrodyta, kad kapitalo grąža „Sviluppo Italia“ nustatytomis sąlygomis (t. y. bent 2 procentais didesnė palyginti su orientacine norma) būtų pakankama siekiant sudominti privatų investuotoją, atsižvelgiant į tai, kad NGP nutraukė veiklą ir nebuvo jokio tikrumo (neskaitant fakto, kad investicijos buvo remiamos valstybės pagalba), jog įmonės ekonominis gyvybingumas bus atstatytas. Šiuo atžvilgiu taip pat reikia pastebėti, kad „La Seda de Barcelona“ įsigijo SIMPE akcijas ne tik praėjus devyniems mėnesiams po „Sviluppo Italia“ indėlio, bet ir po to, kai jau buvo suteikta pagalba kitokiomis formomis.

(49)

Todėl Komisija daro išvadą, kad „Sviluppo Italia“ kapitalo injekcija suteikė įmonei pranašumą.

(50)

NGP ir jos perėmėja SIMPE gamina poliesterio polimerus. Kadangi šiuo produktu yra plačiai prekiaujama visoje Europos Sąjungoje, priemonė kelia pavojų iškraipyti konkurenciją ir daryti įtaką valstybių narių tarpusavio prekybai. Todėl Komisija daro išvadą, kad subsidija, paskola ir „Sviluppo Italia“ kapitalo injekcija yra valstybės pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį, todėl turi būti įvertintas jos suderinamumas.

6.2.   Teisinis pagrindas

(51)

Sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą Komisija išreiškė abejones dėl pagalbos suderinamumo su Bendrijos gairėmis dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti ir su Gairėmis dėl valstybės regioninės pagalbos.

(52)

Vis dėlto remdamasi Italijos pateiktomis pastabomis Komisija pastebėjo, kad šiuo atveju atrodo, jog yra visi su restruktūrizavimo planu susiję elementai. Tuo metu, kai pagalba buvo suteikta, NGP buvo sunkumus patirianti įmonė. Pagalba buvo suteikta įmonės ekonominiam gyvybingumui atstatyti pagal restruktūrizavimo planą, kurį Italijos valdžios institucijos įsipareigojo įgyvendinti (žr. programinio susitarimo sąlygų 15 punktą). Be to, net jei, Italijos valdžios institucijų teigimu, pagalba buvo suteikta SIMPE (o ne NGP), SIMPE buvo sukurta tik NGP restruktūrizavimo tikslais, todėl yra restruktūrizavimo plano dalis. Galiausiai tiek NGP, tiek SIMPE naudojasi pagalba.

(53)

Komisija dėl galimo konkurencijos iškraipymo poveikio suteikiant pagalbą sunkumus patiriančioms įmonėms restruktūrizuoti taip pat pastebi, kad į Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti įeina specialūs kriterijai, kurių tikslas yra užtikrinti, kad pagalba būtų suteikiama tik būtino mažiausio dydžio įmonės ekonominiam gyvybingumui atstatyti, kiek įmanoma sumažinant konkurencijos iškraipymą dėl pagalbos gavėjui nustatyto įpareigojimo imtis kompensacinių priemonių. Tačiau šie kriterijai galėtų būti apeiti, jei priemonės būtų vertinamos pagal Gaires dėl valstybės regioninės pagalbos, kurios bet kokiu atveju negali būti taikomos sunkumus patiriančioms įmonėms (11).

(54)

Dėl pirmiau išdėstytų priežasčių Komisija daro išvadą, kad pagalbos suderinamumas turi būti įvertintas pagal Bendrijos gaires dėl valstybės pagalbos sunkumus patiriančioms įmonėms sanuoti ir restruktūrizuoti (toliau – gairės).

6.3.   Įmonės tinkamumas

(55)

Remdamasi gairių 2.1 skirsniu Komisija laikosi nuomonės, kad įmonė patiria sunkumus, jei nėra pajėgi savais ištekliais arba lėšomis, kurių gali gauti iš savininkų ir (arba) akcininkų, arba kreditorių, padengti nuostolius, dėl kurių be valdžios institucijų įsikišimo beveik užtikrintai tektų nutraukti ekonominę veiklą per trumpą ar vidutinės trukmės laikotarpį. Įprasti sunkumus patiriančios įmonės bruožai: augantys nuostoliai, mažėjanti apyvarta, didėjančios atsargos, pajėgumo perteklius, mažėjantys grynųjų pinigų srautai, augančios skolos, didėjančios palūkanos ir mažėjanti arba nulinė grynojo turto vertė. Ypač sudėtingais atvejais įmonė gali jau būti nemoki arba jai gali būti pradėta kolektyvinė nemokumo procedūra.

(56)

Neseniai įsteigta įmonė neatitinka reikalavimų gauti pagalbą sanavimui ar restruktūrizavimui net ir tuo atveju, jei jos finansinė padėtis yra prasta. Iš esmės įmonė yra laikoma neseniai įsteigta pirmaisiais 3 metais nuo veiklos pradėjimo atitinkamame sektoriuje.

(57)

Antra vertus, gairių 13 punkte nustatyta, kad „jei sunkumus patirianti įmonė įsteigia dukterinę įmonę, dukterinė įmonė kartu su ją kontroliuojančia įmone, patiriančia sunkumus, yra laikomos grupe ir gali gauti pagalbą pagal šiame punkte nustatytas sąlygas“.

(58)

Sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą Komisija išreiškė abejones dėl fakto, ar NGP gali būti pagalbos gavėja, nes pagalba buvo suteikta SIMPE. Be to, SIMPE, kaip neseniai įsteigta įmonė, neatitiko reikalavimų gauti pagalbai restruktūrizavimui pagal minėtą 2.1 skirsnį. Vis dėlto Komisija patikrino, ar dvi įmonės kartu galėtų būti laikomos grupe ir taip atitiktų reikalavimus pagalbai gauti.

(59)

SIMPE buvo sukurta atlikus NGP polimerizacijos įrenginių restruktūrizavimą, kuriam buvo skirtos aptariamos pagalbos priemonės, todėl yra NGP tąsa. Antra vertus, NGP buvo įkurta 2003 m. vasario mėn. ir pradėjo veiklą 2003 m. kovo mėn., t. y. prieš trejus metus iki pagalbos priemonės suteikimo 2006 m. gegužės mėn. Todėl pagal Bendrijos gaires ji nėra laikoma neseniai įsteigta įmone. Be to, NGP turi sunkumus patiriančios įmonės bruožų: 2003 m., paskutiniaisiais gamybos visu pajėgumu metais, ji užregistravo virš 29,68 mln. EUR nuostolių, o 2004 m. – virš 17,87 mln. EUR nuostolių. Tačiau 2005 m. įmonė užregistravo virš 5,27 mln. EUR pelno, susidariusio daugiausia dėl neeilinių įplaukų.

(60)

Be to, suteikiant pagalbą NGP buvo didžiosios SIMPE akcijų dalies savininkė. Todėl Komisija daro išvadą, kad NGP ir SIMPE gali būti laikomos grupe, atitinkančia reikalavimus pagalbai gauti pagal gaires.

6.4.   Ekonominio gyvybingumo atstatymas

(61)

Pagalba suteikiama su sąlyga, kas bus įgyvendintas restruktūrizavimo planas, kurio trukmė turi būti kiek įmanoma apribota. Jis turi leisti įmonės ilgalaikį ekonominį gyvybingumą atstatyti per pagrįstą laikotarpį ir remiantis realiomis prielaidomis, susijusiomis su būsimomis veiklos sąlygomis. Tarp kitų dalykų į restruktūrizacijos planą turi įeiti rinkos tyrimas, o ekonominis įmonės gyvybingumas turi būti didinamas daugiausiai pasinaudojant sanavimo plane nurodytomis vidaus priemonėmis (gairių 35 punktas).

(62)

Komisija laikosi nuomonės, kad iš dalies pakeistas restruktūrizavimo planas, atspindintis „La Seda de Barcelona“ nustatytus pakeitimus, atitinka gairių reikalavimus. Italija pateikė rinkos analizę, kuri rodo, jog PET skirto polimero rinka labai plečiasi. Kad būtų išspręstos praeities problemos (perėjimas prie naujos žaliavos), restruktūrizavimo plane numatytos tinkamos vidaus sanavimo priemonės, suderintos su naujo savininko „La Seda de Barcelona“ naujomis reikšmingomis investicijomis, kurios leis SIMPE veikti PET skirto polimero rinkoje, nenutraukiant bendrovės „Fidion“ aprūpinimo tekstilėje taikytinu išlydytu polimeru. Be to, Italija, priklausomai nuo gamybos kiekio kitimo, pateikė optimistiškas, pesimistiškas ir nuosaikias prognozes, kurios rodo, kad NGP ir SIMPE ekonominio gyvybingumo atstatymas yra numatytas per pagrįstą laikotarpį. Todėl Komisija laikosi nuomonės, kad su ekonominiu gyvybingumu susijusios sąlygos yra patenkintos.

6.5.   Mažiausia pagalba: faktinis indėlis be pagalbos elementų

(63)

Pagalbos suma turi apsiriboti restruktūrizavimui būtinu mažiausiu dydžiu, atsižvelgiant į įmonės ir jos akcininkų finansines galimybes. Be to, pagalbos gavėjai turi reikšmingai prisidėti prie restruktūrizavimo išlaidų tiek savo lėšomis, tiek pasitelkdami išorinius rinkos sąlygomis prieinamus finansavimo būdus. Didelėms įmonėms Komisija tinkamais paprastai laiko indėlius, siekiančius bent 50 %.

(64)

Remiantis Italijos pateikta informacija, maždaug 80 % restruktūrizavimo išlaidų yra finansuotos iš savų grupės lėšų: taip yra patenkintos gairių 44 punkte nustatytos sąlygos.

6.6.   Dėl pagalbos susidariusio nepagrįsto konkurencijos iškraipymo prevencija

(65)

Turi būti imtasi kompensacinių priemonių, siekiant kuo labiau sumažinti neigiamą poveikį tarpusavio prekybos sąlygoms, kad jį nusvertų teigiamas poveikis. Priešingu atveju pagalba bus laikoma „prieštaraujančia bendrajam interesui“, todėl nesuderinama su bendrąja rinka (gairių 38 punktas).

(66)

Italija siūlo tokias kompensacines priemones:

SIMPE nuo pagalbą patvirtinančio Komisijos sprendimo priėmimo iki 2012 m. gruodžio 31 d. apribos savo metinę PET rinkai skirto poliesterio polimero gamybą iki 110 000 tonų,

Italija suteiks Komisijai informaciją apie metinį SIMPE pagaminto ir parduoto poliesterio polimero kiekį iki kitų metų vasario pabaigos, ir taip iki 2012 m. gruodžio 31 d.,

be to, Italija įsipareigoja nuo pagalbą patvirtinančio Komisijos sprendimo priėmimo iki 2012 m. gruodžio 31 d. nesuteikti jokios rūšies valstybės pagalbos nei SIMPE, nei „NPG“, nei kitai kokiai įmonei ar veiklai, pradėtai, kontroliuojamai arba priklausančiai tai pačiai grupei.

(67)

Italija paaiškino, jog restruktūrizavimo plane yra numatyta, kad NGP (arba jos perėmėja SIMPE) visiškai išeis iš tekstilėje taikyti skirto poliesterio polimero, gaminamo granulių pavidalu, taip pat iš specialaus polimero rinkos, taip atsisakydama 20 % šios rinkos. Savo ruožtu SIMPE tikisi pasiekti 4 % Europos Sąjungos PET rinkos.

(68)

Gairių 40 punkte nustatyta, kad „Priemonės turi būti proporcingos pagalbos sukeltam iškraipymo poveikiui ir ypač (…) įmonės padėčiai jos rinkose. Priemonės turėtų būti taikomos ypač tose rinkose, kuriose po restruktūrizavimo įmonė užims svarbią vietą.“

(69)

Šiuo klausimu Komisija pastebi, kad pagrindinė SIMPE rinka yra PET skirto poliesterio rinka. Be to, „La Seda de Barcelona“ – didžiosios SIMPE akcijų dalies savininkė – yra vienas didžiausių Europos poliesterio polimero, skirto PET rinkai, gamintojų. Todėl pagalba labai iškreipia konkurenciją šioje rinkoje. Dėl šios priežasties didžiausias produkcijos kiekis – 110 000 tonų – yra svarbus dalyvavimo rinkoje apribojimas palyginti su faktiniu PET rinkai skirto SIMPE poliesterio gamybos pajėgumu, kuris yra 160 000 tonų per metus. Atsižvelgiant į tai, kad PET rinka yra besiplečianti, taip pat reikšmingas yra faktas, jog šis produkcijos apribojimas galioja iki 2012 m. Pagal Italijos pateiktą rinkos analizę šio produkto paklausa 2004 m. išaugo 6,9 %, ir numatoma, jog ši tendencija nesikeis ir ateinančiais metais.

(70)

Dėl išlydyto poliesterio polimero gamybos, kuri bus tęsiama CP1 ir CP2 linijomis, pastebima, kad šio produkto gamybos kiekiai jau buvo smarkiai sumažinti atlikus restruktūrizavimą – nuo 105 000 tonų per metus iki 60 000 tonų per metus – ir kad ši produkcija bus išskirtinai skirta aprūpinti „Fidion“ (buvusioji „Montefibre“). Papildomas pajėgumo sumažinimas šiame sektoriuje būtų nerealus ir galėtų kelti grėsmę įmonės ekonominiam gyvybingumui.

(71)

Galiausiai Komisija pastebi, kad Italija įsipareigojo nuo pagalbą patvirtinančio Komisijos sprendimo priėmimo iki 2012 m. gruodžio 31 d. nesuteikti jokios rūšies valstybės pagalbos nei SIMPE, nei NGP, nei kitai kokiai įmonei ar veiklai, pradėtai, kontroliuojamai arba priklausančiai tai pačiai grupei, kad būtų išvengta galimo konkurencijos iškraipymo, sukelto šios pagalbos, padidėjimo dėl būsimos pagalbos.

(72)

Atsižvelgdama į išdėstytus faktus, Komisija laikosi nuomonės, kad Italijos pasiūlytų kompensacinių priemonių pakanka neigiamam pagalbos poveikiui sušvelninti.

(73)

Komisija daro išvadą, kad NGP ir SIMPE skirta valstybės pagalba minėtam restruktūrizavimo planui įgyvendinti, apie kurią buvo pranešta, gali būti laikoma suderinama su bendrąja rinka,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

NGP ir SIMPE bendrovėms Italijos suteikta 20,87 mln. EUR valstybės pagalba restruktūrizavimo planui įgyvendinti yra suderinama su bendrąja rinka pagal Sutarties 87 straipsnio 3 dalies c punktą, jei yra laikomasi 2 straipsnyje nurodytų sąlygų.

2 straipsnis

Italija užtikrina, kad bus laikomasi šių sąlygų:

a)

SIMPE nuo pagalbą patvirtinančio Komisijos sprendimo priėmimo iki 2012 m. gruodžio 31 d. apribos savo metinę PET rinkai skirto poliesterio polimero gamybą iki 110 000 tonų;

b)

Italija suteiks Komisijai informaciją apie metinį SIMPE pagaminto ir parduoto poliesterio polimero kiekį iki kitų metų vasario pabaigos, ir taip iki 2012 m. gruodžio 31 d.;

c)

be to, Italija įsipareigoja nuo pagalbą patvirtinančio Komisijos sprendimo priėmimo iki 2012 m. gruodžio 31 d. nesuteikti jokios rūšies valstybės pagalbos nei SIMPE, nei „NPG“, nei kitai kokiai įmonei ar veiklai, pradėtai, kontroliuojamai arba priklausančiai tai pačiai grupei.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Italijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 16 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 131, 2007 6 13, p. 22.

(2)  Žr. 1 išnašą.

(3)  N 715/1999, OL C 278, 2000 9 30, p. 26.

(4)  „NGP“ būtų tapusi technologijos, aplinkosaugos ir energetinių paslaugų teikėja ir toliau būtų valdžiusi tyrimų centrą.

(5)  Iš pradžių „NGP“ gamintos ir naudotos žaliavos (DMT) pastoviosios išlaidos buvo labai didelės, o tai sumažėjusios paklausos laikotarpiu lemdavo dideles vienetines išlaidas. Italijos teigimu, nauja žaliava (PTA) gamybos išlaidų sistemą daro lankstesnę ir leidžia platesnį pramoninio taikymo pasirinkimą.

(6)  OL C 244, 2004 10 1, p. 2.

(7)  OL C 74, 1998 3 10, p. 9.

(8)  OL C 284, 2003 11 27, p. 2.

(9)  Žr. 2004 m. duomenis.

(10)  N 132/1999 Parco Navi, N 191/1998 Pomella, N 652/1999 Granarolo.

(11)  Šiuo klausimu žr. gairių dėl valstybės regioninės pagalbos 4.4 punktą (žr. 7 išnašą).


12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 6 d.

dėl Bendrijos 2009 m. finansinio įnašo Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) gyvūnų tapatybės nustatymo ir atsekamumo srities veiksmams

(2008/849/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 20 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Sprendimą 90/424/EEB Bendrija gali taikyti arba padėti valstybei narei ar tarptautinei organizacijai taikyti technines ir mokslines priemones, būtinas Bendrijos veterinarijos teisės aktams rengti bei veterinariniam švietimui arba mokymui tobulinti.

(2)

Pasaulinė gyvūnų sveikatos organizacija (toliau – OIE) yra tarpvyriausybinė organizacija, atsakinga už gyvūnų sveikatos gerinimą visame pasaulyje ir už tarptautinės prekybos gyvūnais bei gyvūninės kilmės produktais standartų nustatymą. Šiuo metu OIE rengia gyvūnų tapatybės nustatymo ir atsekamumo gaires. Jei gairės bus priimtos, jos taps tarptautiniu pamatiniu standartu, remiantis Pasaulio prekybos organizacijos (PPO) susitarimu dėl sanitarinių ir fitosanitarinių priemonių (SPS). Šiomis gairėmis bus grindžiami visi atitinkami OIE šalių narių, taip pat ir ES valstybių narių, įgyvendinami teisės aktai. Todėl jos turės didelį tiesioginį poveikį rengiant Bendrijos veterinarijos teisės aktus. Atsižvelgiant į prekybos gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais reikšmę, ES svarbu, kad būsimi OIE standartai kuo labiau atitiktų dabartinius ir būsimus Bendrijos teisės aktus.

(3)

Komisijos komunikate Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui dėl naujos Europos Sąjungos gyvūnų sveikatos strategijos (2007–2013 m.) atsekamumas vadinamas vienu pagrindinių naujos gyvūnų sveikatos strategijos priemonių. Todėl tikslinga aktyviai skatinti tarptautiniu lygmeniu laikytis Bendrijos standartų.

(4)

OIE planuoja rengti gyvūnų tapatybės nustatymui ir atsekamumui skirtą konferenciją, kuria siekiama skatinti tarptautinių tapatybės nustatymo ir atsekamumo standartų laikymąsi visame pasaulyje. Konferencija turės didelės įtakos rengiant būsimus tarptautinius gyvūnų tapatybės nustatymo ir atsekamumo standartus. Todėl tikslinga OIE konferencijai skirti Bendrijos finansinį įnašą.

(5)

Kaip minėta 2002 m. gruodžio 23 d. Komisijos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 2342/2002 , nustatančio išsamias Tarybos reglamento (EB, Euratomas) Nr. 1605/2002 dėl Europos Bendrijų bendrajam biudžetui taikomo Finansinio reglamento įgyvendinimo taisykles (2), 168 straipsnio 1 dalies c punkte, OIE turi de facto monopolį šiame sektoriuje; šiuo atveju nėra reikalaujama skelbti kvietimą teikti paraiškas.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Patvirtinamas 2009 m. OIE rengiamai OIE Gyvūnų tapatybės nustatymo ir atsekamumo konferencijai finansuoti skiriamas 150 000 EUR Bendrijos finansinis įnašas, kuriuo Bendrija bendrai finansuoja ne daugiau kaip 33 % visų finansuotinų išlaidų.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatytas finansinis įnašas skiriamas pagal 2009 m. Europos Bendrijų biudžeto eilutę 17 04 02 01.

Susitarimas, kuriuo skiriami 1 straipsnyje numatyti finansiniai įnašai, su OIE sudaromas neskelbiant kvietimo teikti paraiškas, nes OIE yra tarpvyriausybinė organizacija, atsakinga už gyvūnų sveikatos gerinimą visame pasaulyje, turinti de facto monopolį.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 6 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(2)  OL L 357, 2002 12 31, p. 1.


REKOMENDACIJOS

Komisija

12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/23


KOMISIJOS REKOMENDACIJA

2008 m. spalio 15 d.

dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje numatytų pranešimų, terminų ir konsultacijų

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5925)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/850/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (1), ypač į jos 19 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliavimo sistemą nacionalinės reguliavimo institucijos privalo prisidėti prie vidaus rinkos plėtros skaidriai bendradarbiaudamos tarpusavyje ir su Komisija, kad būtų užtikrintas nuoseklus reguliavimo praktikos vystymasis ir nuoseklus direktyvų, kurios sudaro reguliavimo sistemą, taikymas.

(2)

Siekiant užtikrinti, kad nacionaliniu lygmeniu priimti sprendimai nedarytų neigiamo poveikio bendrajai rinkai arba numatytiems reguliavimo sistemos tikslams, nacionalinės reguliavimo institucijos privalo pranešti Komisijai ir kitoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms apie Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 3 dalyje nurodytas planuojamas priemones.

(3)

Be to, nacionalinės reguliavimo institucijos privalo gauti Komisijos leidimą skirti įpareigojimus, kuriems taikomas 2002 m. kovo 7 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/19/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir susijusių priemonių sujungimo ir prieigos prie jų (2) 8 straipsnio 3 dalies antroji pastraipa, o tai yra atskiras procesas.

(4)

Nacionalinėms reguliavimo institucijoms paprašius, Komisija suteiks joms galimybę aptarti visas planuojamas priemones prieš pateikiant oficialų pranešimą apie tokias priemones pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnį ir Direktyvos 2002/19/EB 8 straipsnio 3 dalį. Jei pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 4 dalį Komisija nurodė nacionalinei reguliavimo institucijai laikanti, kad planuojama priemonė būtų kliūtis bendrajai rinkai, arba jeigu Komisija turi rimtų abejonių dėl priemonės suderinamumo su Bendrijos teise, atitinkamai nacionalinei reguliavimo institucijai turėtų būti iš anksto suteikta galimybė pareikšti savo nuomonę Komisijos iškeltais klausimais.

(5)

Direktyvoje 2002/21/EB nustatyti tam tikri privalomi terminai pranešimams pagal 7 straipsnį nagrinėti.

(6)

Siekiant užtikrinti Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnyje nustatyto bendradarbiavimo ir konsultavimosi mechanizmo veiksmingumą ir garantuoti teisinį tikrumą, 2003 m. liepos 23 d. Komisijos rekomendacijoje 2003/561/EB dėl pranešimų, terminų ir konsultacijų, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos 7 straipsnyje (3), nustatytos aiškios taisyklės, taikomos pagrindiniams pagal 7 straipsnį teikiamų pranešimų procedūriniams aspektams. Ši Rekomendacija turėtų pakeisti Rekomendaciją 2003/561/EB, kad pranešimo teikimo tvarka būtų dar labiau supaprastinta ir patobulinta.

(7)

Siekiant nacionalinėms reguliavimo institucijoms pateikti tolesnes gaires dėl planuojamų priemonių turinio ir padidinti teisinį tikrumą dėl pranešimo išsamumo, reikėtų pateikti tam tikrą būtiniausią informaciją apie tai, kas turėtų būti įtraukta į planuojamą priemonę, kad ji būtų tinkamai įvertinta.

(8)

Viena vertus, turi būti atsižvelgta į būtinybę užtikrinti veiksmingą vertinimą, kita vertus – į būtinybę kuo labiau supaprastinti administravimą. Šiuo atžvilgiu pranešimų teikimo mechanizmas neturėtų būti nacionalinėms reguliavimo institucijoms nereikalinga administracinė našta. Taip pat būtų naudinga išaiškinti procedūrų tvarką pagal Direktyvos 2002/19/EB 8 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą.

(9)

Kad padėtų supaprastinti planuojamos priemonės, apie kurią buvo pranešta, nagrinėjimą ir paspartinti procesą, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų naudotis standartinėmis pranešimų formomis.

(10)

Kad būtų padidintas pranešimų teikimo mechanizmo veiksmingumas, nacionalinių reguliavimo institucijų ir rinkos dalyvių teisinis tikrumas ir užtikrintas reguliavimo priemonių įgyvendinimas laiku, nacionalinės reguliavimo institucijos pranešime apie rinkos tyrimą pageidaujama nurodyti ir nacionalinės reguliavimo institucijos siūlomas taisomąsias priemones, skirtas nustatytiems rinkos trūkumams pašalinti. Jeigu planuojama priemonė susijusi su rinka, kuri, kaip nustatyta, yra konkurencinga, ir tai rinkai jau nustatytos taisomosios priemonės, pranešime taip pat turėtų būti pasiūlymai dėl tų įpareigojimų panaikinimo.

(11)

Paprastai tam tikroms planuojamų priemonių kategorijoms turėtų būti naudojamas trumposios formos pranešimas siekiant sumažinti administracinę naštą, tenkančią nacionalinėms reguliavimo institucijoms ir Komisijai. Tačiau šių kategorijų pranešimus taip pat galima teikti ir standartine pranešimo procedūra.

(12)

Jei nacionalinė reguliavimo institucija ketina panaikinti reguliavimo įpareigojimus rinkoms, kurios nenurodytos 2007 m. gruodžio 17 d. Komisijos rekomendacijoje 2007/879/EB dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex ante reguliavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos (4), apie tokią planuojamą priemonę pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnį turėtų būti pranešta trumposios formos pranešimu.

(13)

Jei nacionalinė reguliavimo institucija, rengdama naują rinkos, kuri ankstesniame tyrime buvo nustatyta kaip veiksmingai konkurencinga, tyrimą vėl nustato, kad ta rinka yra veiksmingai konkurencinga, turėtų būti teikiamas trumposios formos pranešimas.

(14)

Nacionalinės reguliavimo institucijos dažnai iš dalies keičia techninius nustatytų taisomųjų priemonių aspektus siekdamos atsižvelgti į ekonominių rodiklių pokyčius (pavyzdžiui, įrangos, darbo, infliacijos, kapitalo sąnaudų, nuosavybės nuomos tarifų ir t. t.) arba atnaujinti prognozes ar prielaidas. Informacija apie detalių pakeitimus arba atnaujinimą, kurie nekeičia taisomųjų priemonių pobūdžio ar bendrosios taikymo srities (pavyzdžiui, įpareigojimo teikti ataskaitas pratęsimas, išsami informacija apie reikalaujamą draudimo apsaugą, baudų dydžiai ar paslaugos suteikimo laikas), turėtų būti pateikiama trumposios formos pranešimu. Standartinė pranešimų teikimo tvarka turėtų būti taikoma tik pranešant apie esminius taisomųjų priemonių pobūdžio ar taikymo srities pakeitimus, kurie daro akivaizdų poveikį rinkai (pavyzdžiui, kainų lygiai, išlaidų ar kainų skaičiavimo būdų pakeitimai, pereinamojo laikotarpio nustatymas).

(15)

Tirdamos tam tikras rinkas (visų pirma, balso skambučių užbaigimo rinkas) nacionalinės reguliavimo institucijos gali padaryti tokią pačią išvadą kaip ir ankstesniame tyrime ir norėti nustatyti taisomąsias priemones kitiems operatoriams (pavyzdžiui, naujiems dalyviams), turintiems panašius klientus arba panašią bendrąją apyvartą kaip ir ankstesniame tyrime nurodyti operatoriai, kurios iš esmės nesiskiria nuo planuojamų priemonių, apie kurias jau buvo pranešta. Apie tokias planuojamas priemones reikėtų pranešti trumposios formos pranešimu.

(16)

Trumpąja forma notifikuotos planuojamos priemonės neturėtų kelti Komisijai pastabų nacionalinės reguliavimo institucijos atžvilgiu pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 3 dalį.

(17)

Kad būtų padidintas planuojamos priemonės, apie kurią pranešama, skaidrumas ir palengvintas apsikeitimas informacija dėl šių priemonių tarp nacionalinių reguliavimo institucijų, ir standartinės, ir trumposios formų pranešimai privalo turėti pagrindinių planuojamos priemonės elementų aprašymo santrauką.

(18)

2002 m. liepos 29 d. Komisijos sprendimu 2002/627/EB (5) įsteigta Europos elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų reguliuotojų grupė pripažino tokios tvarkos būtinybę.

(19)

Kad būtų pasiekti Direktyvos 2002/21/EB 8 straipsnyje nustatyti tikslai, ypač užtikrinta nuosekli reguliavimo praktika ir nuoseklus tos direktyvos taikymas, nepaprastai svarbu, kad būtų visapusiškai laikomasi 7 straipsnyje nustatyto pranešimų teikimo mechanizmo.

(20)

Ryšių komitetas pateikė nuomonę pagal Direktyvos 2002/21/EB 22 straipsnio 2 dalį,

REKOMENDUOJA:

1.

Direktyvoje 2002/21/EB ir specialiosiose direktyvose apibrėžti terminai šioje rekomendacijoje vartojami ta pačia reikšme. Be to:

a)

rekomendacija dėl atitinkamų rinkų – Rekomendacija 2007/879/EB ir visos vėlesnės rekomendacijos dėl atitinkamų rinkų;

b)

pranešimas – nacionalinės reguliavimo institucijos Komisijai pateiktas pranešimas apie planuojamą priemonę pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 3 dalį arba prašymas pagal Direktyvos 2002/19/EB 8 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą, prie kurio pridėtas standartinės formos pranešimas arba trumposios formos pranešimas, kaip numatyta šioje rekomendacijoje (I ir II priedai).

2.

Pranešimai turėtų būti siunčiami elektroniniu paštu su prašymu patvirtinti jų gavimą.

Laikoma, kad elektroniniu paštu siųstus dokumentus adresatas gavo tą dieną, kurią jie buvo išsiųsti.

Pranešimai bus registruojami ta tvarka, kokia jie gaunami.

3.

Pranešimai įsigalios tą dieną, kurią Komisija juos užregistruos („registracijos data“). Registracijos data bus ta diena, kurią Komisija gaus išsamų pranešimą.

Komisija pateiks savo interneto svetainėje ir elektroniniu būdu praneš visoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms informaciją apie pranešimo registravimo datą, pranešimo dalyką ir visus gautus patvirtinamuosius dokumentus.

4.

Pranešimai turėtų būti teikiami bet kuria oficialiąja Bendrijos kalba. Siekiant palengvinti visų kitų nacionalinių reguliavimo institucijų konsultavimąsi, standartinės formos pranešimas (I priedas) arba trumposios formos pranešimas (II priedas) gali būti pateikti kita negu planuojamos priemonės oficialiąja kalba.

Bet kokios Komisijos pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnį pateiktos pastabos arba priimti sprendimai bus pateikiami planuojamos priemonės, apie kurią pranešta, kalba ir, jei įmanoma, išversti į tą kalbą, kuria užpildyta standartinė pranešimo forma.

5.

Nacionalinė reguliavimo institucija, pranešdama apie planuojamas priemones, turėtų pateikti ir dokumentus, kurių reikia Komisijai užduotims atlikti. Tų planuojamų priemonių, kurios patenka į 6 punkto taikymo sritį ir apie kurias pranešama trumposios formos pranešimu, atveju Komisijai iš esmės nereikia papildomų dokumentų užduotims atlikti.

Planuojamos priemonės turi būti tinkamai pagrįstos.

6.

Komisijai trumposios formos pranešimu, nurodytu II priede, turėtų būti pranešta apie tokias planuojamas priemones:

a)

planuojamas priemones rinkoms, išbrauktoms iš Rekomendacijos dėl atitinkamų rinkų arba anksčiau nebuvusioms Rekomendacijos sąraše, kai nacionalinė reguliavimo institucija nustato tą rinką esant konkurencinga arba kai nacionalinė reguliavimo institucija mano, kad rinka toliau nebeatitinka trijų suvestinių kriterijų, nurodytų Rekomendacijos dėl atitinkamų rinkų 2 punkte ir taikomų nustatant rinkas, kurioms taikomas ex ante reguliavimas;

b)

planuojamas priemones rinkoms, kurios įtrauktos į galiojančią Rekomendaciją dėl atitinkamų rinkų, tačiau ankstesniame rinkos tyrime nustatytos kaip konkurencingos ir tebėra konkurencingos;

c)

planuojamas priemones, keičiančias techninius anksčiau nustatytų reguliavimo taisomųjų priemonių aspektus ir nedarančias akivaizdaus poveikio rinkai (pavyzdžiui, kasmetiniai apskaitos modelių kaštų ir sąmatų papildymai, ataskaitų teikimo laikotarpiai, pristatymo laikotarpiai); ir

d)

planuojamas priemones atitinkamai rinkai, kuri jau buvo analizuota ir apie kurią jau pranešta kalbant apie kitus ūkio subjektus, kai nacionalinės reguliavimo institucijos nustato panašias taisomąsias priemones kitiems ūkio subjektams, iš esmės nekeisdamos ankstesniame pranešime taikytų principų.

7.

Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis, stebės praktinius trumposios formos pranešimo procedūros taikymo padarinius, kad prireikus galėtų ją koreguoti arba papildyti kitomis planuojamų priemonių kategorijomis, apie kurias turėtų būti pranešama trumposios formos pranešimu.

8.

Apie planuojamas priemones, kurios nepatenka į 6 punkto taikymo sritį, Komisijai turėtų būti pranešama I priede nustatytu standartinės formos pranešimu. Pranešant apie planuojamas priemones reikėtų, jei taikoma, nurodyti visus šiuos dalykus:

a)

atitinkamą produktų ar paslaugų rinką, ypač apibūdinimą tų produktų ir paslaugų, kurios bus įtrauktos arba pašalintos iš atitinkamos rinkos remiantis paklausos ir pasiūlos pakeičiamumu;

b)

atitinkamą geografinę rinką, įskaitant pagrįstą konkurencijos sąlygų analizę remiantis paklausos ir pasiūlos pakeičiamumu;

c)

pagrindinius ūkio subjektus, vykdančius veiklą atitinkamoje rinkoje;

d)

atitinkamos rinkos tyrimo rezultatus, ypač išvadas apie veiksmingos konkurencijos buvimą ar nebuvimą, nurodant to priežastis. Šiais tikslais planuojama priemonė turėtų apimti rinkos dalių, tenkančių įvairiems ūkio subjektams, tyrimą ir prireikus būti pagrįsta kitais susijusiais kriterijais, pavyzdžiui, kliūtimis patekti į rinką, masto ir įvairovės ekonomija, vertikaliąja integracija, infrastruktūros kontrole, kuri nėra lengvai dubliuojama, technologiniais privalumais ar pranašumu, maža pirkėjų derybine galia ar jos nebuvimu, gera ar privilegijuota galimybe naudotis kapitalo rinkomis (finansiniais ištekliais), bendruoju įmonės dydžiu, produktų (paslaugų) įvairove, gerai išplėtotu platinimo ir prekybos tinklu, potencialios konkurencijos nebuvimu ir kliūtimis plėtrai;

e)

jei tinka, ūkio subjektus, kurie bus nurodyti kaip individualiai ar kartu turintys didelę įtaką rinkoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2002/21/EB 14 straipsnyje, ir tokį nurodymą pagrindžiančias priežastis, įrodymus ir visą kitą susijusią faktinę informaciją;

f)

nacionalinės reguliavimo institucijos vykdytos viešosios konsultacijos, rezultatus tuo atveju, jei nacionalinė konsultacija vykdyta prieš pranešimo pateikimą;

g)

nacionalinės konkurencijos institucijos nuomonę, jeigu ji buvo pateikta;

h)

įrodymus, kad tuo metu, kai pranešimas buvo pateiktas Komisijai, buvo imtasi tinkamų veiksmų, kad apie planuojamas priemones būtų pranešta visų kitų valstybių narių nacionalinėms reguliavimo institucijoms;

i)

specialius reguliavimo įpareigojimus, pasiūlytus veiksmingos konkurencijos stokai susijusioje atitinkamoje rinkoje ištaisyti, jei pranešama apie planuojamas priemones, kurios patenka į Direktyvos 2002/19/EB 5 arba 8 straipsnių arba Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/22/EB (6) 16 straipsnio taikymo sritį; tais atvejais, kai nustatoma, kad atitinkama rinka yra veiksmingai konkurencinga ir tokie įpareigojimai dėl tos rinkos jau buvo nustatyti, turi būti pranešta apie planuojamas priemones, pasiūlytas tiems įpareigojimams panaikinti.

9.

Jeigu rinkos tyrimo tikslais planuojamoje priemonėje apibrėžiama atitinkama rinka, kuri skiriasi nuo Rekomendacijoje dėl atitinkamų rinkų nurodytų rinkų, nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų deramai pagrįsti tokiai rinkai apibrėžti taikomus kriterijus.

10.

Pranešimuose, teikiamuose pagal Direktyvos 2002/19/EB 8 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą, reikėtų tinkamai pagrįsti ir tai, kodėl operatoriams, turintiems didelę įtaką rinkoje, turėtų būti taikomi kiti įpareigojimai negu nustatytieji tos direktyvos 9–13 straipsniuose.

11.

Pranešimuose, patenkančiuose į Direktyvos 2002/19/EB 8 straipsnio 5 dalies taikymo sritį, turėtų būti tinkamai pagrįsta ir tai, kodėl planuojamos priemonės būtinos siekiant laikytis tarptautinių įsipareigojimų.

12.

Bus laikoma, kad standartinės procedūros pranešimai, kuriuose pateikta 8 punkte apibrėžta taikytina informacija, yra išsamūs. Jei pranešimo informacija, įskaitant dokumentus, kuriuo nors esminiu aspektu nebus išsami, Komisija per penkias darbo dienas praneš apie tai susijusiai nacionalinei reguliavimo institucijai ir nurodys, kiek, jos nuomone, pranešimas yra neišsamus. Pranešimas bus registruojamas tik tada, kai susijusi nacionalinė reguliavimo institucija pateiks reikiamą informaciją. Tokiais atvejais pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnį pranešimas įsigalios tą dieną, kurią Komisija gaus išsamią informaciją.

13.

Nepažeisdama 8 punkto, užregistravus pranešimą, Komisija pagal Direktyvos 2002/21/EB 5 straipsnio 2 dalį gali reikalauti, kad susijusi nacionalinė reguliavimo institucija pateiktų daugiau informacijos arba ją patikslintų. Nacionalinės reguliavimo institucijos turėtų stengtis prašomą informaciją, jeigu ji turima, pateikti per tris darbo dienas.

14.

Komisija patikrins, ar planuojama priemonė, apie kurią pranešta trumposios formos pranešimu, priklauso kuriai nors 6 punkte išvardytai kategorijai. Jei Komisija manys, kad taip nėra, ji per penkias darbo dienas apie tai praneš susijusiai nacionalinei reguliavimo institucijai ir prašys, kad pranešimą pateikusi reguliavimo institucija pateiktų planuojamą priemonę standartinės procedūros pranešimu.

15.

Teikdama pastabas pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 3 dalį, Komisija apie tai praneš susijusiai reguliavimo institucijai elektroniniu būdu ir paskelbs tas pastabas savo svetainėje.

16.

Jei nacionalinė reguliavimo institucija teikia pastabas pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 3 dalį, ji turi jas elektroniniu būdu nusiųsti Komisijai ir kitoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms.

17.

Jei taikydama Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 4 dalį Komisija manys, kad planuojama priemonė būtų kliūtis bendrajai rinkai, arba turės rimtų abejonių dėl priemonės suderinamumo su Bendrijos teise, visų pirma su Direktyvos 2002/21/EB 8 straipsnyje nurodytais tikslais, arba vėliau atšauks savo prieštaravimus ar priims sprendimą, kuriuo reikalaus, kad nacionalinė reguliavimo institucija atšauktų planuojamą priemonę, apie tai ji elektroniniu būdu praneš susijusiai nacionalinei reguliavimo institucijai ir paskelbs pranešimą savo svetainėje.

18.

Pranešimų, pateiktų pagal Direktyvos 2002/19/EB 8 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, atveju Komisija, vadovaudamasi tos direktyvos 14 straipsnio 2 dalimi, paprastai per ne ilgesnį kaip trys mėnesiai laikotarpį priims sprendimą, kuriuo nacionalinei reguliavimo institucijai bus leidžiama arba draudžiama priimti pasiūlytą planuojamą priemonę. Komisija, atsižvelgdama į kilusius sunkumus, gali nuspręsti šį laikotarpį pratęsti dar dviem mėnesiais.

19.

Nacionalinė reguliavimo institucija bet kuriuo metu gali nuspręsti atšaukti planuojamą priemonę, apie kurią buvo pranešta, ir ji tokiu atveju bus pašalinta iš registro. Komisija savo svetainėje apie tai paskelbs pranešimą.

20.

Jei nacionalinė reguliavimo institucija priima planuojamą priemonę gavusi Komisijos arba kitos nacionalinės reguliavimo institucijos pastabas pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnio 3 dalį, ji Komisijai ir kitoms nacionalinėms reguliavimo institucijoms turi pranešti, kokiu būdu ji visapusiškai atsižvelgė į pateiktas pastabas.

21.

Nacionalinės reguliavimo institucijos paprašyta Komisija neoficialiai aptars planuojamą priemonę prieš institucijai pateikiant apie ją pranešimą.

22.

Pagal Tarybos reglamentą (EEB, Euratomas) Nr. 1182/71 (7) visi Direktyvoje 2002/21/EB arba šioje rekomendacijoje nurodyti laikotarpiai skaičiuojami taip:

a)

jei dienomis, savaitėmis arba mėnesiais nurodytas laikotarpis skaičiuojamas nuo įvykio momento, ta diena, kurią tas įvykis įvyko, nėra įskaičiuojama į minimą laikotarpį;

b)

savaitėmis arba mėnesiais nurodytas laikotarpis baigiasi pasibaigus bet kuriai paskutinės savaitės ar paskutinio mėnesio dienai, kuri yra tokia pati kaip ir savaitės diena arba mėnesio diena, kurią įvyko įvykis, nuo kurio buvo pradėtas skaičiuoti laikotarpis. Jeigu tos mėnesiais nurodyto laikotarpio dienos, kurią jis turėtų pasibaigti, paskutinį mėnesį nėra, laikotarpis baigiasi pasibaigus paskutinei to mėnesio dienai;

c)

į laikotarpius įeina oficialios nedarbo dienos, šeštadieniai ir sekmadieniai;

d)

darbo dienos yra visos dienos, išskyrus oficialias nedarbo ir (arba) švenčių dienas, šeštadienius ir sekmadienius.

Jei laikotarpis baigiasi šeštadienį, sekmadienį ar oficialią nedarbo dieną, jis pratęsiamas iki pirmos kitos darbo dienos pabaigos. Komisijos nustatytų oficialių nedarbo dienų sąrašas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje prieš kiekvienų metų pradžią.

23.

Komisija kartu su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis įvertins būtinybę peržiūrėti šią Rekomendaciją kaip tinkamą perkelti į šalių narių nacionalinę teisę po reguliavimo sistemoje nustatytos datos.

24.

Ši rekomendacija skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 15 d.

Komisijos vardu

Viviane REDING

Komisijos narė


(1)  OL L 108, 2002 4 24, p. 33.

(2)  OL L 108, 2002 4 24, p. 7.

(3)  OL L 190, 2003 7 30, p. 13.

(4)  OL L 344, 2007 12 28, p. 65.

(5)  OL L 200, 2002 7 30, p. 38.

(6)  OL L 108, 2002 4 24, p. 51.

(7)  OL L 124, 1971 6 8, p. 1.


I PRIEDAS

Standartinė pranešimų apie planuojamas priemones pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnį forma

(„Standartinės formos pranešimas“)

ĮVADAS

Standartinės formos pranešime pateikiama informacijos santrauka, kurią nacionalinės reguliavimo institucijos teikia Komisijai pranešdamos apie planuojamas priemones taikydamos standartinę pranešimo procedūrą pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnį.

Komisija ketina su nacionalinėmis reguliavimo institucijomis aptarti klausimus, susijusius su 7 straipsnio įgyvendinimu, ypač per posėdžius, vykstančius prieš pranešimų teikimą. Todėl nacionalinės reguliavimo institucijos raginamos konsultuotis su Komisija visais su standartinės formos pranešimu susijusiais klausimais, ypač dėl informacijos, kurią prašoma pateikti, pobūdžio, arba, priešingai, dėl galimybės atleisti nuo įpareigojimo teikti tam tikrą informaciją, susijusią su rinkos tyrimu, atliktu pagal Direktyvos 2002/21/EB 15 ir 16 straipsnius.

TEISINGA IR IŠSAMI INFORMACIJA

Visa nacionalinių reguliavimo institucijų teikiama informacija turėtų būti teisinga ir išsami, apibendrinta toliau nurodytoje standartinėje pranešimo formoje. Standartinė pranešimo forma neskirta planuojamai priemonei, apie kurią pranešta, pakeisti, tačiau ji turėtų būti tokia, kad Komisija ir kitų valstybių narių nacionalinės reguliavimo institucijos galėtų remdamosi standartinės formos pranešime nurodyta informacija patikrinti, ar planuojamoje priemonėje, apie kurią pranešta, iš tiesų yra visa informacija, kuri būtina Komisijai užduotims atlikti pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnį per jame nustatytą terminą.

Informacija, kurią prašoma pateikti, turėtų būti pateikta standartinės formos pranešimo skirsniuose ir dalyse pateikiant nuorodas į planuojamos priemonės teksto vietas, kuriose galima rasti tą informaciją.

KALBA

Standartinė pranešimo forma turėtų būti pildoma viena iš oficialiųjų Europos bendrijos kalbų; tai gali būti kita kalba negu ta, kuri naudota planuojamoje priemonėje, apie kurią pranešama. Bet kokia Komisijos pateikta nuomonė arba priimtas sprendimas pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnį bus pateikiami planuojamos priemonės, apie kurią pranešta, kalba, ir, jei įmanoma, išversti į tą kalbą, kuria užpildyta standartinė pranešimo forma.

1   skirsnis

Rinkos apibrėžtis

Prašome nurodyti, jei tinka:

1.1.

Atitinkamą produktų ir paslaugų rinką. Ar ši rinka minima Rekomendacijoje dėl atitinkamų rinkų?

1.2.

Atitinkamą geografinę rinką.

1.3.

Trumpą nacionalinės konkurencijos institucijos nuomonės, jeigu ji pateikta, santrauką.

1.4.

Trumpą viešųjų konsultacijų dėl siūlomos rinkos apibrėžties, ligšiolinių rezultatų apžvalgą (pavyzdžiui, kiek pastabų gauta, kurie respondentai sutiko su pasiūlyta rinkos apibrėžtimi, kurie respondentai nesutiko), jei nacionalinė konsultacija vykdyta prieš pateikiant pranešimą.

1.5.

Jei atitinkama rinka yra kita negu rinkos, nurodytos Rekomendacijoje dėl atitinkamų rinkų, – santrauką pagrindinių priežasčių, dėl kurių pasiūlyta rinkos apibrėžtis, pagal Komisijos rinkos analizės ir didelės įtakos rinkoje vertinimo gairių taikant Bendrijos elektroninių ryšių ir paslaugų reguliavimo sistemą (1) 2 skirsnį ir tris pagrindinius kriterijus, nurodytus Rekomendacijos dėl atitinkamų rinkų 5–13 konstatuojamosiose dalyse bei jos Aiškinamųjų pastabų (2) 2.2 skirsnyje.

2   skirsnis

Įmonių, turinčių didelę įtaką rinkoje, nurodymas

Prašome nurodyti, jei tinka:

2.1.

Ūkio subjektų, kurie nurodyti kaip individualiai arba kartu turintys didelę įtaką rinkoje, pavadinimus.

Jei tinka, ūkio subjektų, kurie laikomi nebeturintys didelės įtakos rinkoje, pavadinimus.

2.2.

Kriterijus, pagal kuriuos ūkio subjektas nustatomas kaip individualiai arba kartu turintys didelę įtaką rinkoje arba jos neturintys.

2.3.

Atitinkamoje rinkoje veiklą vykdančių pagrindinių ūkio subjektų (konkurentų) pavadinimus.

2.4.

Rinkos dalis, kurios tenka minėtiems ūkio subjektams, ir rinkos dalies skaičiavimo pagrindą (pavyzdžiui, apyvarta, abonentų skaičius).

Prašome pateikti trumpą toliau nurodytų dalykų santrauką:

2.5.

Nacionalinės konkurencijos institucijos nuomonės, jei ji pateikta, santrauką.

2.6.

Viešųjų konsultacijų, surengtų pasiūlius nurodyti ūkio subjektus kaip turinčius didelę įtaką rinkoje, ligšiolinių rezultatų santrauką (pavyzdžiui, visų gautų pastabų skaičius, sutinkančių (prieštaraujančių) skaičius), jei nacionalinė konsultacija vykdyta prieš pateikiant pranešimą.

3   skirsnis

Reguliavimo įpareigojimai

Prašome nurodyti, jei tinka:

3.1.

Įpareigojimų, kurie bus nustatyti, palikti, iš dalies keičiami ar atšaukti, teisinį pagrindą (Direktyvos 2002/19/EB 9–13 straipsniai).

3.2.

Priežastis, dėl kurių įpareigojimų ūkio subjektams nustatymas, palikimas galioti ar keitimas laikomas proporcingu ir pateisinamu atsižvelgiant į Direktyvos 2002/21/EB 8 straipsnyje nustatytus tikslus. Arba nurodyti planuojamos priemonės pastraipas, skirsnius ar puslapius, kuriuose galima rasti tą informaciją.

3.3.

Jeigu pasiūlytos taisomosios priemonės yra kitos negu nustatytosios Direktyvos 2002/19/EB 9–13 straipsniuose, prašome nurodyti, kuriomis „išimtinėmis aplinkybėmis“, kaip apibrėžta tos direktyvos 8 straipsnio 3 dalyje, pateisinamas tokių taisomųjų priemonių taikymas. Arba nurodyti planuojamos priemonės pastraipas, skirsnius ar puslapius, kuriuose galima rasti tą informaciją.

4   skirsnis

Tarptautinių įsipareigojimų laikymasis

Atsižvelgiant į Direktyvos 2002/19/EB 8 straipsnio 3 dalies pirmosios pastraipos trečiąją įtrauką, prašome nurodyti, jei tinka:

4.1.

Ar siūloma planuojama priemone rinkos dalyviams ketinama nustatyti, iš dalies pakeisti ar panaikinti įpareigojimus, kaip numatyta Direktyvos 2002/19/EB 8 straipsnio 5 dalyje.

4.2.

Susijusių ūkio subjektų pavadinimus.

4.3.

Kokių tarptautinių įsipareigojimų, kuriuos prisiėmė Bendrija ir valstybės narės, turi būti laikomasi.


(1)  OL C 165, 2002 7 11, p. 6.

(2)  Aiškinamoji pastaba prie Komisijos rekomendacijos 2007/789/EB dėl elektroninių ryšių sektoriaus atitinkamų produktų ir paslaugų rinkų, kurioms gali būti taikomas ex ante reguliavimas pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/21/EB dėl elektroninių ryšių tinklų ir paslaugų bendrosios reguliavimo sistemos, C(2007) 5406, paskelbtos http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/implementation_enforcement/article_7/sec_2007_1483_2.pdf


II PRIEDAS

Trumpoji pranešimų apie planuojamas priemones pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnį forma

(„Trumposios formos pranešimas“)

ĮVADAS

Trumposios formos pranešime pateikiama informacijos santrauka, kurią nacionalinės reguliavimo institucijos teikia Komisijai pranešdamos apie planuojamas priemones taikydamos trumpąją pranešimo procedūrą pagal Direktyvos 2002/21/EB 7 straipsnį.

Planuojamos reguliavimo priemonės kopijos pateikti nebūtina; prie trumposios formos pranešimo nereikia pridėti jokio kito dokumento. Tačiau būtina pateikti interneto adresą, kuriuo galima rasti planuojamą priemonę.

Image

Image


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/33


TARYBOS BENDRIEJI VEIKSMAI 2008/851/BUSP

2008 m. lapkričio 10 d.

dėl Europos Sąjungos karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų prevencijos bei sustabdymo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 14 straipsnį, 25 straipsnio trečią pastraipą ir 28 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. gegužės 15 d. priimtoje Rezoliucijoje 1814 (2008) dėl padėties Somalyje Jungtinių Tautų Saugumo Taryba (JTST) prašo valstybių ir regioninių organizacijų, glaudžiai derinant veiksmus tarpusavyje, imtis priemonių apsaugoti laivus, dalyvaujančius transportuojant ir teikiant Somaliui ir JT leidžiamai veiklai skirtą humanitarinę pagalbą.

(2)

2008 m. birželio 2 d. priimtoje Rezoliucijoje 1816 (2008) dėl padėties Somalyje JTST pareiškė susirūpinimą dėl pavojaus, kurį humanitarinės pagalbos teikimui Somalyje, jūrų prekybos maršrutų saugumui ir tarptautinei laivybai kelia piratavimo veiksmai ir ginkluoti laivų plėšimai. JTST paskatino, visų pirma valstybes, suinteresuotas naudoti jūrų prekybos maršrutus prie Somalio krantų, padidinti ir koordinuoti pastangas atgrasant nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje bendradarbiaujant su Somalio Laikinąja Federaline Vyriausybe (LFV). Saugumo Taryba suteikė leidimą šešis mėnesius nuo rezoliucijos priėmimo su LFV bendradarbiaujančioms valstybėms, apie kurias LFV iš anksto pranešė JT Generaliniam Sekretoriui, įplaukti į Somalio teritorinius vandenis ir pagal taikomą tarptautinę teisę naudotis visomis būtinomis priemonėmis piratavimo veiksmams ir ginkluotiems plėšimams jūroje sustabdyti.

(3)

2008 m. spalio 7 d. priimtoje rezoliucijoje 1838 (2008) dėl padėties Somalyje, JTST palankiai įvertino vykstantį Europos Sąjungos (ES) karinės jūrų operacijos planavimą bei kitas tarptautines ir nacionalines iniciatyvas, kurių imtasi siekiant įgyvendinti rezoliucijas 1814 (2008) ir 1816 (2008), ir paprašė visų valstybių, turinčių tam tinkamų priemonių, bendradarbiauti su LFV kovoje prieš piratavimą ir ginkluotus plėšimus jūroje, laikantis rezoliucijos 1816 (2008) nuostatų. Ji taip pat paprašė visų valstybių ir regioninių organizacijų toliau veikti, pagal jos rezoliucijos 1814 (2008) nuostatas, kad būtų apsaugoti Pasaulio maisto programos (PMP) jūriniai konvojai, nes ši programa yra gyvybiškai svarbi teikiant humanitarinę pagalbą Somalio gyventojams.

(4)

2008 m. gegužės 26 d. išvadose Taryba pareiškė susirūpinimą dėl pasikartojančių piratavimo veiksmų jūroje prie Somalio krantų, kurie kenkia humanitarinėms pastangoms ir tarptautiniam laivų eismui regione bei prisideda prie nuolatinių JT nustatyto ginklų embargo pažeidimų. Taryba taip pat pagyrė kelias iniciatyvas suteikti apsaugą PMP laivams, kurių ėmėsi tam tikros valstybės narės. Taryba pabrėžė, kad tarptautinė bendruomenė turi labiau dalyvauti palydint tokius laivus siekiant užtikrinti humanitarinės pagalbos teikimą Somalio gyventojams.

(5)

2008 m. rugpjūčio 5 d. Taryba patvirtino ES veiksmų krizėms valdyti koncepciją siekdama prisidėti prie JT Saugumo Tarybos Rezoliucijos 1816 (2008) įgyvendinimo ir taikos bei tarptautinio saugumo kūrimo regione.

(6)

2008 m. rugsėjo 15 d. Taryba dar kartą patvirtino didelį susirūpinimą dėl piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų, ypač apgailestaudama dėl neseniai pasikartojusių tokių veiksmų. Siekdama užtikrinti Europos Sąjungos indėlį įgyvendinant JTST Rezoliuciją 1816 (2008) dėl kovos su piratavimo veiksmais jūroje prie Somalio krantų ir užtikrinti pagal PMP išnuomotų laivų, plaukiančių į Somalį, apsaugą pagal Rezoliucijas 1814 (2008) ir 1816 (2008), Taryba nusprendė Briuselyje įsteigti koordinavimo padalinį, kuris remtų tam tikrų valstybių narių jūroje prie Somalio krantų vykdomus stebėsenos ir apsaugos veiksmus. Tą pačią dieną Taryba patvirtino šių karinių koordinavimo veiksmų įgyvendinimo planą (EU NAVCO) ir karinę strateginę alternatyvą, susijusią su galima Europos Sąjungos laivyno karine operacija, kurios vykdymui ES valstybės narės, pageidaujančios bendradarbiauti su LFV taikant Rezoliucijos 1816 (2008) nuostatas, suteiks savo karines priemones, skirtas atgrasinti nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir juos sustabdyti.

(7)

2008 m. rugsėjo 19 d. Taryba priėmė Bendruosius veiksmus 2008/749/BUSP dėl Europos Sąjungos karinių koordinavimo veiksmų, kuriais remiama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliucija 1816 (2008) (ES NAVCO) (1).

(8)

Pradėjus karinę operaciją karinių veiksmų koordinavimo grupei tenkančios užduotys bus vykdomos laikantis šių bendrųjų veiksmų. Todėl reikia nutraukti ES koordinavimo grupės veiklą.

(9)

Pagal Sutarties 25 straipsnio trečią pastraipą Politinis ir saugumo komitetas (PSK) turi vykdyti ES karinės operacijos, skirtos prisidėti prie atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų, politinę priežiūrą, strategiškai jiems vadovauti bei priimti atitinkamus sprendimus.

(10)

Vadovaujantis Sutarties 28 straipsnio 3 dalimi, dėl šių karinio ar gynybinio pobūdžio bendrųjų veiksmų atsirandančias einamąsias išlaidas turėtų apmokėti valstybės narės pagal 2007 m. gegužės 14 d. Tarybos sprendimą 2007/384/BUSP, nustatantį Europos Sąjungos karinio ar gynybinio pobūdžio operacijų bendrųjų sąnaudų finansavimo administravimo mechanizmą (Athena) (2) (toliau – Athena).

(11)

Sutarties 14 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad bendruosiuose veiksmuose nustatomos priemonės, kurias ES gali naudoti. Finansinė orientacinė ES karinės operacijos bendrųjų išlaidų suma, skirta 12 mėnesių, yra geriausia turima sąmata ir ji neturi įtakos galutinėms sumoms, įtrauktinoms į biudžetą, kuris turi būti patvirtintas pagal sprendime dėl Athena nustatytas taisykles.

(12)

2008 m. spalio 30 d. laišku ES nusiuntė pasiūlymą SVF pagal Rezoliucijos 1816 (2008) 7 punktą, pateikdama pasiūlymus dėl kitų valstybių teisminės jurisdikcijos vykdymo Somalio teritoriniuose vandenyse pagautų asmenų, vykdžiusių ar įtariamų vykdžius piratavimo veiksmus ar ginkluotus plėšimus, atžvilgiu.

(13)

Pagal prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl Danijos pozicijos 6 straipsnį Danija nedalyvauja rengiant ir įgyvendinant su gynyba susijusius Sąjungos sprendimus bei veiksmus. Danija nedalyvauja įgyvendinant šiuos bendruosius veiksmus ir todėl nedalyvauja finansuojant operaciją,

PRIĖMĖ ŠIUOS BENDRUOSIUS VEIKSMUS:

1 straipsnis

Misija

1.   Europos Sąjunga vykdo karinę operaciją, kuria remiamos Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos (JTST) rezoliucijos 1814 (2008), 1816 (2008) ir 1838 (2008), tokiu būdu, kuris dera su veiksmais, leidžiamais piratavimo atveju, taikant 1982 m. gruodžio 10 d. Montegobėjuje pasirašytos Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencijos (toliau – „Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencija“) 100 ir paskesnius straipsnius, pavadintą „Atalanta“, siekiant prisidėti prie:

pagal PMP dalyvaujančių laivų, kurie perkeltiems asmenims Somalyje gabena pagalbą maistu, apsaugos, laikantis JT Saugumo Tarybos Rezoliucijoje 1814 (2008) nustatytų įgaliojimų.

pažeidžiamų laivų, kurie laisvai plaukioja prie Somalio krantų, apsaugos ir atgrasymo nuo piratavimo veiksmų ir ginkluotų plėšimų jūroje prie Somalio krantų ir jų sustabdymo, laikantis JT Saugumo Tarybos Rezoliucijoje 1816 (2008) nustatytų įgaliojimų.

2.   Tuo tikslu dislokuotos pajėgos veikia iki 500 jūros mylių atstumu nuo Somalio ir kaimyninių valstybių krantų, laikydamosi Europos Sąjungos laivyno operacijos politinio tikslo, kuris nustatytas 2008 m. rugpjūčio 5 d. Tarybos patvirtintoje krizių valdymo koncepcijoje.

2 straipsnis

Įgaliojimai

Atalanta, laikantis taikomos tarptautinėje teisėje ir Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliucijose 1814 (2008) ir 1816 (2008) nustatytų sąlygų ir atsižvelgiant į turimus pajėgumus, skirta šiems veiksmams:

a)

saugoti PMP išnuomotus laivus, įskaitant ginkluotų Atalanta padalinių buvimą šiuose laivuose, ypač – kai kursuojama teritoriniuose Somalio vandenyse;

b)

teikti apsaugą, kiekvienu konkrečiu atveju įvertinus poreikį, prekybiniams laivams, kurie kursuoja pajėgų dislokavimo teritorijose;

c)

stebėti plotus už Somalio krantų, įskaitant Somalio teritorinius vandenis, kuriuose kyla pavojus jūrinei veiklai, pirmiausia – jūrų transportui;

d)

imtis reikiamų priemonių, įskaitant jėgos panaudojimą, siekiant atgrasyti nuo piratavimo veiksmų ir ginkluoto plėšimo veiksmų, kurie gali būti įvykdyti jos pajėgų dislokavimo teritorijose, juos sustabdyti ir vykdyti jų prevenciją;

e)

atsižvelgiant į tai, kad atitinkamose valstybėse pagal 12 straipsnį gali būti pradėti teismo procesai, areštuoti, sulaikyti ir perduoti asmenis, kurie vykdė ar yra įtariami vykdę piratavimo veiksmus ar ginkluotus plėšimus teritorijose, kur ji dislokuota, ir areštuoti piratų ar ginkluotų plėšikų laivus, ar laivus, sugautus stebint piratavimo veiksmus ar ginkluotą plėšimą, ir kurie yra piratų rankose, taip pat laivuose esančias prekes;

f)

siekiant kovoti su piratavimo veiksmais ir ginkluotais plėšimais jūroje prie Somalio krantų, užmegzti ryšius su regione veikiančiomis organizacijomis ir subjektais, įskaitant valstybes, visų pirma su karinėmis jūrų pajėgomis „Combined Task Force 150“, veikiančiomis vykdant operaciją „Tvirta taika“.

3 straipsnis

ES operacijos vado paskyrimas

Viceadmirolas Phillip Jones skiriamas ES operacijos vadu.

4 straipsnis

ES operacijos štabas

ES operacijos štabas įkuriamas Nortvude, Jungtinėje Karalystėje.

5 straipsnis

Operacijos planavimas ir pradžia

Taryba priima sprendimą pradėti ES karinę operaciją po to, kai bus patvirtintas operacijos planas ir veiksmų pradžios taisyklės, ir atsižvelgdama į LFV notą Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui dėl ES pasiūlymo bendradarbiauti pagal JTST Rezoliuciją 1816 (2008).

6 straipsnis

Politinė priežiūra ir strateginis vadovavimas

1.   Tarybos atsakomybe Politinis ir saugumo komitetas (toliau – PSK) vykdo ES karinės operacijos politinę priežiūrą ir strategiškai jai vadovauja. Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal ES sutarties 25 straipsnį. Šis įgaliojimas apima teises iš dalies keisti planavimo dokumentus, įskaitant operacijos planą, pavaldumo tvarką ir veiksmų pradžios taisykles. Jis taip pat apima teises priimti vėlesnius sprendimus dėl ES operacijos vado ir (arba) ES pajėgų vado skyrimo. Tarybai, kuriai padeda generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis, paliekama sprendimų dėl ES karinės operacijos tikslų ir jos nutraukimo priėmimo teisė.

2.   PSK reguliariai atsiskaito Tarybai.

3.   PSK reguliariai gauna ataskaitas iš Europos Sąjungos karinio komiteto (ESKK) pirmininko apie ES karinės operacijos vykdymą. Prireikus PSK į savo posėdžius gali pakviesti ES operacijos vadą ir (arba) ES pajėgų vadą.

7 straipsnis

Karinis vadovavimas

1.   ES karinis komitetas (ESKK) stebi, kad ES karinė operacija, kuriai vadovauja ir už kurią atsako ES operacijos vadas, būtų tinkamai vykdoma.

2.   ESKK reguliariai gauna ES operacijos vado ataskaitas. Tinkamais atvejais ESKK į savo posėdžius gali pakviesti ES operacijos vadą ir (arba) ES pajėgų vadą.

3.   Ryšys su ES operacijos vadu pirmiausia palaikomas per ESKK pirmininką.

8 straipsnis

ES reagavimo veiksmų derinimas

Pirmininkaujanti valstybė narė, generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis, ES operacijos vadas ir ES pajėgų vadas užtikrina savo atitinkamos veiklos, susijusios su šių bendrųjų veiksmų įgyvendinimu, glaudų koordinavimą.

9 straipsnis

Santykiai su Jungtinėmis Tautomis, kaimyninėmis valstybėmis ir kitais subjektais

1.   Su Jungtinėmis Tautomis, Somalio valdžios institucijomis, kaimyninių valstybių valdžios institucijomis bei kitais atitinkamais subjektais ryšys pirmiausia palaikomas per generalinį sekretorių-vyriausiąjį įgaliotinį, kuris glaudžiai bendradarbiauja su pirmininkaujančia valstybe nare. Šių ryšių su Afrikos Sąjunga kontekste, generaliniam sekretoriui-vyriausiajam įgaliotiniui padeda ES specialusis atstovas Afrikos Sąjungai, glaudžiai bendradarbiaudamas su pirmininkaujančia valstybe nare.

2.   Operaciniu lygiu ES operacijos vadas yra kontaktinis asmuo ryšiams visų pirma su laivų savininkų organizacijomis, atitinkamais JT Generalinio Sekretoriato departamentais, PMP ir Tarptautine jūrų organizacija palaikyti.

10 straipsnis

Trečiųjų valstybių dalyvavimas

1.   Nedarant poveikio Europos Sąjungos sprendimų priėmimo autonomiškumui ir bendros institucinės struktūros bei vadovaujantis atitinkamomis Europos Vadovų Tarybos gairėmis, trečiosios valstybės gali būti kviečiamos dalyvauti operacijoje.

2.   Taryba įgalioja PSK paprašyti trečiųjų valstybių siūlyti prisidėti prie operacijos ir pagal ES operacijos vado bei ESKK rekomendacijas priimti atitinkamus sprendimus dėl pritarimo siūlomam indėliui į operaciją.

3.   Išsami trečiųjų valstybių dalyvavimo tvarka nustatoma susitarimuose, kurie sudaromi ES sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmininkaujančiai valstybei narei padedantis generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis gali jos vardu derėtis dėl tokių susitarimų. Jei ES ir trečioji valstybė buvo sudariusios susitarimą, nustatantį pastarosios dalyvavimo ES krizių valdymo operacijose sąlygas, tokio susitarimo nuostatos taikomos vykdant šią operaciją.

4.   Trečiosios valstybės, kurių kariniai indėliai į ES karinę operaciją yra svarbūs, kasdieninio operacijos valdymo klausimais turi tas pačias teises ir pareigas, kaip operacijoje dalyvaujančios ES valstybės narės.

5.   Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus dėl Prisidedančių šalių komiteto įsteigimo, jei trečiųjų valstybių kariniai indėliai yra svarbūs.

6.   Sąlygos, kuriomis areštuoti ar sulaikyti asmenys perduodami valstybei, dalyvaujančiai operacijoje, kad ta valstybė vykdytų savo jurisdikciją, nustatomos bus sudaryti ar įgyvendinti 3 dalyje nurodyti dalyvavimo susitarimai.

11 straipsnis

ES vadovaujamų pajėgų statusas

Dėl ES vadovaujamų pajėgų ir jų personalo statuso, įskaitant privilegijas, imunitetus ir kitas garantijas, reikalingas misijai įvykdyti ir sklandžiai funkcionuoti, kurios:

dislokuotos trečiųjų valstybių teritorijose,

veikia trečiųjų valstybių teritoriniuose ar vidaus vandenyse,

susitariama ES sutarties 24 straipsnyje nustatyta tvarka. Pirmininkaujančiai valstybei narei padedantis generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis gali jos vardu derėtis dėl tokių susitarimų.

12 straipsnis

Areštuotų ir sulaikytų asmenų perdavimas siekiant vykdyti jurisdikciją

1.   Remiantis tuo, kad Somalis pritarė, kad valstybės narės ar trečiosios valstybės vykdytų jurisdikciją, ir Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencijos 105 straipsniu, asmenys, kurie vykdė ar yra įtariami vykdę piratavimo veiksmus ar ginkluotus plėšimus Somalio teritoriniuose vandenyse ar atviroje jūroje, kurie yra areštuoti ir sulaikyti siekiant vykdyti jurisdikciją, bei turtas, naudotas tokius veiksmus atlikti, perduodami:

laivo, kuris juos sugavo vėliavos valstybės narės ar trečiosios valstybės narės, dalyvaujančios operacijoje, kompetentingoms institucijoms, arba

jei ta valstybė negali ar nenori vykdyti savo jurisdikcijos, – valstybei narei ar bet kuriai trečiajai valstybei, kuri nori vykdyti savo jurisdikciją tų asmenų ir turto atžvilgiu.

2.   Joks 1 ir 2 dalyse nurodytas sulaikytas asmuo negali būti perduotas trečiajai valstybei, jei su ta trečiąja valstybe nesusitarta dėl perdavimo sąlygų tokiu būdu, kuris atitinka taikytiną tarptautinę teisę, pirmiausia – žmogaus teises reglamentuojančias tarptautinės teisės normas, kad būtų garantuota, pirmiausia, jog niekam nebus taikoma mirties bausmė, joms asmuo nebus kankinamas ir nepatirs žiauraus, nežmoniško ar žeminančio elgesio.

13 straipsnis

Santykiai su saugomų laivų vėliavų valstybėmis

Dėl padalinių, priklausančių Atalanta, buvimo PMP išnuomotuose prekiniuose laivuose sąlygų bei privilegijų, imunitetų bei kitų garantijų, reikalingų tinkamam operacijos vykdymui, susitariama su tų laivų vėliavos valstybėmis.

14 straipsnis

Finansinės nuostatos

1.   Bendrąsias ES karinės operacijos išlaidas valdo Athena.

2.   ES karinės operacijos bendrųjų išlaidų finansavimo orientacinė suma yra 8 300 000 EUR. Sprendimo dėl Athena 33 straipsnio 3 dalyje nurodytos orientacinės sumos dalis yra 30 %.

15 straipsnis

Informacijos teikimas Jungtinėms Tautoms ir kitoms trečiosioms šalims

1.   Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas pagal Tarybos saugumo nuostatus (3) teikti Jungtinėms Tautoms ir kitoms trečiosioms šalims, susijusioms su šiais bendraisiais veiksmais, ES įslaptintą informaciją ir ES karinės operacijos tikslams priimtus dokumentus kiekvienai iš jų atitinkamu įslaptinimo lygiu.

2.   Generalinis sekretorius-vyriausiasis įgaliotinis įgaliojamas teikti Jungtinėms Tautoms ir kitoms trečiosioms šalims, susijusioms su šiais bendraisiais veiksmais, ES neįslaptintus dokumentus, susijusius su operacijos svarstymu Taryboje, kuriems taikomas profesinės paslapties laikymosi reikalavimas pagal Tarybos darbo tvarkos taisyklių (4) 6 straipsnio 1 dalį.

16 straipsnis

Įsigaliojimas ir užbaigimas

1.   Šie bendrieji veiksmai įsigalioja jų priėmimo dieną.

2.   2008 m. rugsėjo 19 d. Bendrieji veiksmai 2008/749/BUSP dėl karinių koordinavimo veiksmų, kuriais remiama Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliucija 1816 (2008), panaikinami tais bendraisiais veiksmais įsteigtos koordinavimo grupės veiklos nutraukimo dieną. Ši veikla nutraukiama šių bendrųjų veiksmų 6 straipsnyje nurodytos operacijos pradžios dieną.

3.   ES karinė operacija baigiasi praėjus 12 mėnesių nuo dienos, kurią paskelbiama apie jos pradinių operacijos gebėjimų buvimą, atsižvelgiant į tai, ar pratęsiamos JTST Rezoliucijos 1814 (2008) ir 1816 (2008).

4.   Šie bendrieji veiksmai panaikinami atsitraukus ES pajėgoms, laikantis patvirtinto ES karinės operacijos nutraukimo plano ir nepažeidžiant atitinkamų sprendimo dėl Athena nuostatų.

17 straipsnis

Paskelbimas

1.   Šie bendrieji veiksmai skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   PSK sprendimai dėl ES operacijos vado ir (arba) ES pajėgų vado paskyrimų bei PSK sprendimai dėl pritarimo trečiųjų valstybių indėliams ir Prisidedančių šalių komiteto įsteigimo taip pat bus skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 252, 2008 9 20, p. 39.

(2)  OL L 152, 2007 6 13, p. 14.

(3)  2001 m. kovo 19 d. Tarybos sprendimas 2001/264/EB dėl Tarybos saugumo nuostatų patvirtinimo (OL L 101, 2001 4 11, p. 1).

(4)  2004 m. kovo 22 d. Tarybos sprendimas 2004/338/EB, Euratomas, patvirtinantis Tarybos darbo tvarkos taisykles (OL L 106, 2004 4 15, p. 22).


AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/38


TARYBOS SPRENDIMAS 2008/852/TVR

2008 m. spalio 24 d.

dėl kovos su korupcija kontaktinių punktų tinklo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį, 30 straipsnio 1 dalį, 31 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Sutarties 29 straipsnyje nurodoma, kad Sąjungos tikslo – suteikti piliečiams aukšto lygio saugumą laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje siekiama užkardant organizuotą ir kitokį nusikalstamumą, įskaitant korupciją bei sukčiavimą, ir kovojant su jais.

(2)

Naujojo tūkstantmečio pradžiai skirtoje Europos Sąjungos organizuoto nusikalstamumo prevencijos ir kontrolės strategijoje pabrėžiamas poreikis plėtoti visapusišką ES kovos su korupcija politiką.

(3)

2005 m. balandžio 14 d. rezoliucijoje dėl išsamios ES kovos su korupcija politikos, kurioje nurodomas 2003 m. gegužės 28 d. Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui bei Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui dėl išsamios ES kovos su korupcija politikos, Taryba dar kartą patvirtina valstybių narių vaidmens ir darbo kuriant išsamią, įvairias sritis apimančią kovos su korupcija viešajame ir privačiajame sektoriuose politiką, bendradarbiaujant su visais susijusiais pilietinės visuomenės ir verslo veikėjais, svarbą.

(4)

Hagos programoje (3) (2.7 punktas) Europos Vadovų Taryba palankiai įvertino strateginės koncepcijos dėl tarpvalstybinio organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos ES lygiu kūrimą bei paprašė Tarybos ir Komisijos toliau vystyti šią koncepciją bei ją įgyvendinti.

(5)

ES valstybių narių nacionalinių policijos stebėsenos ir tikrinimo organų bei jų kovos su korupcija agentūrų, turinčių platesnius įgaliojimus, vadovai ir svarbiausi atstovai 2004 m. lapkričio mėn. susitiko Vienoje vykusioje Pagrindų programos dėl policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose (AGIS) konferencijoje operatyvinio bendradarbiavimo kovojant su korupcija Europos Sąjungoje stiprinimo klausimu. Jie pabrėžė, kad svarbu toliau stiprinti jų bendradarbiavimą, inter alia, organizuojant metinius susitikimus ir palankiai įvertino esamomis struktūromis pagrįsto Europos kovos su korupcija tinklo idėją. Po Vienos konferencijos šie Europos partneriai prieš korupciją (EPAC) 2006 m. lapkričio mėn. susitiko Budapešte, šeštajame metiniame susitikime, kuriame didžioji jų dauguma patvirtino savo įsipareigojimą remti iniciatyvą dėl oficialesnio kovos su korupcija tinklo sukūrimo.

(6)

Siekiant remtis esamomis struktūromis, valdžios institucijoms ir agentūroms, kurios sudarys Europos kovos su korupcija tinklą, galėtų priklausyti organizacijos, esančios EPAC narėmis.

(7)

Visuotinai (4) pripažįstama, kad tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimas yra pagrindinis kovos su korupcija veiksnys. Kova su visų rūšių korupcija turėtų būti sustiprinta veiksmingai bendradarbiaujant, nustatant veiksmų galimybes, keičiantis gera praktika ir plėtojant aukštus profesinius standartus. Kovos su korupcija tinklo sukūrimas ES lygiu labai padės pagerinti šį bendradarbiavimą,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tikslas

Siekiant pagerinti valdžios institucijų ir agentūrų bendradarbiavimą tam, kad būtų užkirstas kelias korupcijai Europoje ir su ja kovojama, įkuriamas Europos Sąjungos valstybių narių kontaktinių punktų tinklas (toliau – tinklas). Europos Komisija, Europolas ir Eurojustas visapusiškai dalyvauja tinklo veikloje.

2 straipsnis

Tinklo sudėtis

Tinklą sudaro Europos Sąjungos valstybių narių valdžios institucijos ir agentūros, kurioms pavesta užduotis užkirsti kelią korupcijai ar kovoti su ja. Narius skiria valstybės narės. Kiekviena valstybė narė skiria bent vieną, tačiau ne daugiau kaip tris organizacijas. Europos Komisija paskiria savo atstovus. Europolas ir Eurojustas pagal atitinkamą savo kompetenciją gali dalyvauti tinklo veikloje.

3 straipsnis

Tinklo užduotys

1.   Tinklo užduotys visų pirma yra šios:

1)

sukuriamas forumas keistis informacija visoje ES apie veiksmingas priemones ir patirtį korupcijos prevencijos bei kovos su ja srityje;

2)

sudaromos sąlygos užmegzti jo narių tarpusavio ryšius ir aktyviai juos palaikyti.

Šiais tikslias, inter alia, nuolat atnaujinamas kontaktinių punktų sąrašas ir tvarkoma tinklavietė.

2.   Tinklo nariai, siekdami įvykdyti savo užduotis, susirenka taip dažnai kiek reikia, tačiau ne rečiau kaip kartą per metus.

4 straipsnis

Taikymo sritis

Valstybių narių policijos ir teisminį bendradarbiavimą reglamentuoja atitinkamos taisyklės. Tinklo sukūrimas nepažeidžia tokių taisyklių ir nedaro įtakos CEPOL vaidmeniui.

5 straipsnis

Tinklo veiklos organizavimas

1.   Tinklas savarankiškai organizuoja savo veiklą, remdamasis esamu neoficialiu EPAC bendradarbiavimu.

2.   Valstybės narės ir Europos Komisija padengia visas jų paskirtų narių ar atstovų išlaidas. Ta pati taisyklė taikoma Europolui ir Eurojustui.

6 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo priėmimo.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. spalio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. ALLIOT-MARIE


(1)  OL C 173, 2007 7 26, p. 3.

(2)  2008 m. birželio 5 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  Hagos programa: laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimas Europos Sąjungoje (OL C 53, 2005 3 3, p. 1).

(4)  2003 m. spalio 31 d. Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucija 58/04 priimta Jungtinių Tautų konvencija prieš korupciją.


Klaidų ištaisymas

12.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 301/40


2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 210, 2006 m. liepos 31 d. )

64 puslapis, 90 straipsnio 1 dalies a punktas:

yra:

„a)

trejus metus nuo veiksmų programos užbaigimo, kaip apibrėžta 89 straipsnio 3 dalyje;“,

turi būti:

„a)

trejus metus nuo veiksmų programos užbaigimo, kaip apibrėžta 89 straipsnio 5 dalyje;“;

65 puslapis, 93 straipsnio 2 dalis:

yra:

„2.   Valstybėms narėms, kurių BVP 2001–2003 metais nesiekė 85 % 25 ES valstybių narių vidurkio tuo pačiu laikotarpiu, kaip išvardyta II priede, …“,

turi būti:

„2.   Valstybėms narėms, kurių BVP 2001–2003 metais nesiekė 85 % 25 ES valstybių narių vidurkio tuo pačiu laikotarpiu, kaip išvardyta III priede, …“.

65 puslapis, 95 straipsnio antra pastraipa:

yra:

„93 straipsnio 2 dalyje nurodytas laikotarpis įsipareigojimams, kurie vis dar atviri 2015 m. gruodžio 31 d., nutraukiamas tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos su atitinkamais veiksmais susijusiai sumai.“,

turi būti:

„93 straipsnio 3 dalyje nurodytas laikotarpis įsipareigojimams, kurie vis dar atviri 2015 m. gruodžio 31 d., nutraukiamas tomis pačiomis sąlygomis, kokios taikomos su atitinkamais veiksmais susijusiai sumai.“.