ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 300

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 11d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1110/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui

1

 

 

2008 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1111/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

29

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1112/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1731/2006, nustatantį specialias išsamias taisykles, reglamentuojančias eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus konservuotus galvijienos produktus taikymą

31

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1113/2008, kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIIa ir b zonose

32

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1114/2008, kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius IIIa zonoje, IIIb, IIIc ir IIId zonų EB vandenyse

34

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/840/EB

 

*

2008 m. lapkričio 7 d. Komisijos sprendimas dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6631)

36

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinis sprendimas 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu

42

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos sprendimas 2008/842/BUSP, iš dalies keičiantis Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui III ir IV priedus

46

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/843/BUSP, kuria iš dalies keičiama Bendroji pozicija 2007/734/BUSP dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui ir pratęsiamas jos galiojimas

55

 

*

2008 m. lapkričio 10 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/844/BUSP, iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2006/276/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

56

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1110/2008

2008 m. lapkričio 10 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 60 ir 301 straipsnius,

atsižvelgdama į 2008 m. rugpjūčio 7 d. Bendrąją poziciją 2008/652/BUSP, iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui (1),

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

Bendrojoje pozicijoje 2008/652/BUSP numatomos papildomos ribojamosios priemonės dėl, inter alia, asmenų ir subjektų, kurių turtas yra įšaldytas, kuriems taikomi apribojimai valstybės finansinės paramos srityje, visų pirma dėl eksporto kreditų, garantijų ir draudimo, siekiant užkirsti kelią teikti bet kokią finansinę paramą, kuria būtų remiama branduolinė veikla, susijusi su branduolinių ginklų platinimo rizika arba branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimu, ir dėl į Iraną ir iš jo orlaiviais ir laivais, kurie kontroliuojami Iran Air Cargo ir Islamic Republic of Iran Shipping Line ar kurie juos eksploatuoja, vežamų krovinių patikrinimo, jei yra pagrįstų priežasčių manyti, kad tokiu orlaiviu ar laivu vežamos minėta bendrąja pozicija draudžiamos prekės. Bendrojoje pozicijoje 2008/652/BUSP taip pat numatytas draudimas tiekti, parduoti arba perduoti tam tikrus objektus, medžiagas, įrangą, prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti remiama branduolinė veikla, susijusi su padidinta platinimo rizika, arba branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimas.

(2)

Bendrąja pozicija 2008/652/BUSP nustatyta, kad visos valstybės narės turi, be kita ko, atidžiai stebėti jų jurisdikcijai priklausančių finansų įstaigų veiklą su Irane įsisteigusiais bankais, jų filialais bei dukterinėms įmonėms užsienyje, siekiant išvengti, kad šia veikla būtų remiama branduolinė veikla, susijusi su platinimo rizika, arba branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimas. Tuo tikslu minėtos bendrosios pozicijos tam tikros nuostatos yra susijusios su 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui (2).

(3)

Turėtų būti patikslinta, kad reikalingų dokumentų bankui pateikimas ir jų perdavimas siekiant atlikti galutinį pervedimą, skirtą nenurodytam sąraše asmeniui, subjektui ar organizacijai, kad būtų įvykdyti pagal Reglamento (EB) Nr. 423/2007 (3) reglamento 9 straipsnį leistini mokėjimai, nereiškia naudojimosi lėšomis, kaip apibrėžta to reglamento 7 straipsnio 3 dalyje.

(4)

Reglamentu (EB) Nr. 423/2007 nustatytos tam tikros ribojamosios priemonės Iranui, atsižvelgiant į Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP. Todėl kyla pavojus, kad ūkio subjektams kyla reikalavimų rizika, todėl būtina nuolat apsaugoti šiuos subjektus nuo reikalavimų, susijusių su sutartimi ar sandoriu, kurio vykdymui poveikio turėjo tuo Reglamentu nustatytos priemonės.

(5)

Šios priemonės patenka į Europos bendrijos steigimo sutarties taikymo sritį, todėl siekiant, kad ūkio subjektai visose valstybėse narėse jas taikytų vienodai, būtina priimti Bendrijos teisės aktą joms įgyvendinti Bendrijoje.

(6)

Nuoroda į 5 straipsnio 1 dalies c punktą, esanti Reglamento (EB) Nr. 423/2007 12 straipsnio 2 dalyje, turėtų būti pataisyta, kad būtų atsižvelgta į 2007 m. birželio 5 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 618/2007, iš dalies keičiančiu Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 dėl ribojančių priemonių Iranui (4) padarytą pakeitimą.

(7)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 423/2007 reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Siekiant užtikrinti, kad šiuo reglamentu nustatytos priemonės būtų veiksmingos, jis turėtų įsigalioti nedelsiant,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 423/2007 iš dalies keičiamas taip:

a)

1 straipsnis papildomas šiais punktais:

„l)

sutartis arba sandoris – neatsižvelgiant į taikytiną teisę sudaryti visų formų sandoriai, susidedantys iš vienos arba daugiau tarp tų pačių ar skirtingų šalių sudarytų sutarčių arba panašių įsipareigojimų; šiuo tikslu sudaryta sutartis apima teisiškai atskirus ar neatskirtus: įsipareigojimą, garantiją, žalos atlyginimo įsipareigojimą ar kreditą ir visas susijusias nuostatas, kylančias pagal sandorį ar susijusias su juo;

m)

reikalavimas – reikalavimas dėl žalos atlyginimo ir kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimas dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, neatsižvelgiant į tai, kokia būtų jų forma;

n)

asmuo, subjektas arba organizacija Irane:

i)

Irano valstybė ar bet kuri šios valstybės viešosios valdžios institucija;

ii)

bet kuris Irano fizinis asmuo arba gyventojas;

iii)

bet kuris juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, kurio pagrindinė buveinė yra Irane;

iv)

bet kuris juridinis asmuo, subjektas arba organizacija, kurią tiesiogiai arba netiesiogiai kontroliuoja vienas ar daugiau paminėtų asmenų ar organizacijų.“.

b)

2 straipsnio 1 dalies a punktas papildomas šiuo papunkčiu:

„iii)

tam tikras kitas prekes ir technologijas, kuriomis galėtų būti remiama veikla, susijusi su sodrinimu, perdirbimu arba sunkiuoju vandeniu, arba branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimas, arba veiklos, susijusios su kitomis sritimis, dėl kurių Tarptautinė atominės energijos agentūra (TATENA) išreiškė nuogąstavimus arba dar nepriėmė sprendimo, vykdymas. Šios prekės ir technologijos išvardytos IA priede.“.

c)

3 straipsnis papildomas šia dalimi:

„1a.   Eksportui, kuris leidžiamas pagal šį reglamentą, leidimą suteikia valstybės narės, kurioje yra įsisteigęs eksportuotojas, kompetentingos institucijos laikydamosi Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 7 straipsnyje nustatytų sąlygų. Leidimas galioja visoje Bendrijoje.“.

d)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„Draudžiama iš Irano įsigyti, importuoti ar transportuoti prekes ir technologijas, išvardytas I ir IA prieduose, neatsižvelgiant į tai, ar atitinkami objektai yra Irano kilmės ar ne.“.

e)

Įterpiamas šis straipsnis:

„4a straipsnis

Siekiant užkirsti kelią I ir IA prieduose išvardytų prekių ir technologijų perdavimui, parašoma, kad prieš krovininių orlaivių ir prekybinių laivų, kuriuos kontroliuoja ar eksploatuoja Iran Air Cargo ir Islamic Republic of Iran Shipping Line, atvykimą ar prieš jų išvykimą atitinkamos valstybės narės kompetentingoms muitinės institucijoms būtų pateikta informacija apie visas į Bendriją įvežamas ar iš jos išvežamas prekes.

Prievolę prieš atvykimą ir prieš išvykimą pateikti informaciją, visų pirma terminus, kurių turi būti laikomasi, ir duomenis, kurie turi būti pateikti, reglamentuojančios taisyklės nustatytos 2005 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 648/2005, iš dalies keičiančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2913/92, nustatantį Bendrijos muitinės kodeksą (5) ir 2006 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1875/2006, iš dalies keičiančio Reglamentą (EEB) Nr. 2454/93, išdėstantį Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (6), atitinkamose nuostatose dėl įvežimo ir išvežimo bendrųjų deklaracijų ir muitinės deklaracijų.

Be to, Iran Air Cargo ir Islamic Republic of Iran Shipping Line ar jų atstovai deklaruoja, ar prekėms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1334/2000 arba šis reglamentas, o jei reikalaujama pateikti šių prekių eksporto licenciją – nurodo šioms prekėms išduotos eksporto licencijos duomenis.

Iki 2009 m. birželio 30 d. įvažiavimo ir išvažiavimo bendrosios deklaracijos ir pirmiau nurodyti reikalaujami papildomi duomenys gali būti pateikti raštu naudojant verslo, uostų arba transporto informaciją, jeigu joje yra reikalingi duomenys. Jei pateikiama eksporto deklaracija, iki 2009 m. birželio 30 d. nereikalaujama pateikti duomenų, nustatytų Reglamento (EB) Nr. 1875/2006 30A priede.

Nuo 2009 m. liepos 1 d. pirmiau nurodyti reikalaujami papildomi duomenys pateikiami raštu arba naudojant atitinkamai įvežimo ir išvežimo bendrąsias deklaracijas.

f)

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Draudžiama:

a)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą, susijusią su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše nurodytomis prekėmis ir technologijomis bei su tame sąraše nurodytų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, bet kuriam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai, arba jei visa tai skirta naudoti Irane;

b)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti techninę pagalbą arba tarpininkavimo paslaugas, susijusias su I ar IA prieduose nurodytomis prekėmis ir technologijomis bei su I ar IA prieduose nurodytų prekių tiekimu, gamyba, technine priežiūra ir naudojimu, bet kuriam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai, arba jei visa tai skirta naudoti Irane;

c)

teikti investicijas Irane esančioms įmonėms, gaminančioms Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše arba I priede nurodytas prekes ir technologijas;

d)

tiesiogiai arba netiesiogiai teikti finansavimą arba finansinę pagalbą, susijusią su Europos Sąjungos bendrajame karinės įrangos sąraše ir I ar IA prieduose nurodytomis prekėmis ir technologijomis, visų pirma įskaitant dotacijas, paskolas ir eksporto kredito draudimą, skirtą jų pardavimui, tiekimui, perdavimui ar eksportui arba susijusios techninės pagalbos tiekimui bet kuriam Irane esančiam fiziniam arba juridiniam asmeniui, subjektui arba organizacijai, arba jei visa tai skirta naudoti Irane;

e)

sąmoningai ir apgalvotai dalyvauti veikloje, kurios tikslas arba poveikis yra išvengti a–d punktuose nurodytų draudimų.“.

g)

7 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Įšaldomos visos IV priede nurodytiems asmenims, subjektams ir organizacijoms priklausančios, jų turimos, jų valdomos arba kontroliuojamos lėšos ir ekonominiai ištekliai. Į IV priedą įtraukiami asmenys, subjektai ir organizacijos, kuriuos nurodė JT Saugumo Taryba arba Sankcijų komitetas pagal JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1737 (2006) 12 dalį ir JT Saugumo Tarybos rezoliucijos 1803 (2008) 7 dalį.“.

h)

Įterpiami šie straipsniai:

„11a straipsnis

1.   Kredito ir finansų įstaigos, kurioms taikomas 18 straipsnis, vykdydamos veiklą su 2 dalyje nurodytomis kredito bei finansų įstaigomis, ir siekdamos išvengti, kad tokia veikla būtų remiama branduolinė veikla, kelianti platinimo riziką, arba branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimas:

a)

nuolat budriai stebi sąskaitų operacijas, visų pirma vykdydamos programas dėl klientų patikros ir laikydamosi įsipareigojimų, susijusių su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu;

b)

reikalauja, kad visi mokėjimo pavedimų informacijos laukeliai, susiję su atitinkamo sandorio iniciatoriumi ir lėšų gavėju, būtų užpildyti; jei tokia informacija nepateikta, atsisako vykdyti sandorį;

c)

penkerius metus saugo įrašus apie visus sandorius ir pareikalavus juos pateikia nacionalinės valdžios institucijoms;

d)

jei mano ar turi pagrįstų priežasčių įtarti, kad lėšos susijusios su platinimo finansavimu, skubiai perduoda savo įtarimus finansinės žvalgybos padaliniui (FŽP) arba kitai kompetentingai institucijai, kurią paskyrė atitinkama valstybė narė, kaip nurodyta III priede išvardytose interneto svetainėse, nepažeisdamos 5 ir 7 straipsnių. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga institucija veikia kaip nacionalinis centras įtartinų sandorių ataskaitoms dėl galimo platinimo finansavimo gauti ir analizuoti. FŽP arba kita atitinkama kompetentinga institucija turi tiesioginę ar netiesioginę galimybę laiku pasinaudoti finansine, administracine ar teisėsaugos informacija, reikalinga tinkamam jo funkcijų vykdymui, įskaitant įtartinų sandorių ataskaitų analizę.

2.   1 dalyje nurodytos priemonės taikomos finansų ir kredito įstaigoms vykdant veiklą su:

a)

Irane įsisteigusiomis kredito ir finansų įstaigomis visų pirma Bank Saderat;

b)

Irane įsisteigusių kredito ir finansų įstaigų filialais bei dukterinėmis įmonėmis, kurioms taikomas 18 straipsnis, išvardytomis VI priede;

c)

Irane įsisteigusių kredito ir finansų įstaigų filialais bei dukterinėmis įmonėmis, kurioms netaikomas 18 straipsnis, išvardytomis VI priede;

d)

kredito ir finansų įstaigomis, kurios nėra įsisteigusios Irane ir kurioms netaikomas 18 straipsnis, tačiau kontroliuojamos Irane gyvenančių asmenų ir įsisteigusių subjektų, išvardytomis VI priede.

11b straipsnis

1.   Bank Saderat filialai ir dukterinės įmonės, kuriems taikomas 8 straipsnis, per penkias darbo dienas nuo atitinkamo lėšų pervedimo ar gavimo dienos praneša valstybės narės, kurioje yra įsisteigę, kompetentingai institucijai, kaip nurodyta III priede išvardytose interneto svetainėse, apie visas pervestas arba gautas lėšas, lėšas pervedusių ir gavusių asmenų vardus ir pavardes arba pavadinimus, lėšų sumą ir sandorio datą. Jei turima informacijos, deklaracijoje turi būti nurodytas sandorio pobūdis, tinkamais atvejais – prekių, su kuriomis yra susijęs sandoris, pobūdis, ir, ypač, nurodyta, ar šioms prekėms taikomas Reglamentas (EB) Nr. 1334/2000 ar šis reglamentas, taip pat, jei jų eksportui būtina pateikti leidimą, nurodytas išduotos licencijos numeris.

2.   Laikydamosi nustatytos keitimosi informacija tvarkos ir į ją atsižvelgdamos, informaciją gavusios kompetentingos institucijos prireikus nedelsdamos perduoda šiuos duomenis kitų valstybių narių, kuriose įsisteigusios kitos tokių sandorių šalys, institucijoms, kad būtų užkirstas kelias sandoriams, kuriais būtų remiama branduolinė veikla, susijusi su platinimo rizika, arba branduolinių ginklų tiekimo sistemų kūrimas.“.

i)

12 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Atitinkami fiziniai ar juridiniai asmenys arba subjektai nėra atsakingi, jei jie nežinojo ir neturėjo pagrįstos priežasties įtarti, kad jų veiksmai pažeis 5 straipsnio 1 dalies d punkte ir 7 straipsnio 3 dalyje nurodytus draudimus.“.

j)

12 straipsnis papildomas šia dalimi:

„3.   Kai pagal šios direktyvos reikalavimus institucija ar asmuo, kuriam taikoma šis reglamentas, arba tokios institucijos ar asmens darbuotojas ar direktorius gera valia, kaip tai numatyta 11a ir 11b straipsniuose, atskleidžia 11a ir 11b straipsniuose nurodytą informaciją, tokia institucija ar asmuo arba jų direktorius ar darbuotojas nėra traukiami jokion atsakomybėn.“.

k)

Įterpiamas šis straipsnis:

„12a straipsnis

1.   Nepatenkinami jokie reikalavimai dėl žalos atlyginimo ir kiti šios rūšies reikalavimai, pavyzdžiui, reikalavimai dėl kompensacijos ar dėl garantijos suteikimo, visų pirma reikalavimai pratęsti arba apmokėti įsipareigojimą, garantiją ar žalos atlyginimo įsipareigojimą, pirmiausia – finansinę garantiją ar finansinį žalos atlyginimo įsipareigojimą, neatsižvelgiant į tai, kokia būtų jų forma, pateikti:

a)

IV, V ir VI išvardytų atitinkamų asmenų, subjektų ir organizacijų;

b)

kitų Irano asmenų, subjektų arba organizacijų, įskaitant Irano vyriausybę;

c)

asmenų, subjektų arba organizacijų, veikiančių vieno šių asmenų ar subjektų vardu arba jų naudai;

jei šiuo reglamentu nustatytomis priemonėmis būtų padarytas tiesioginis ar netiesioginis poveikis visų sutarčių ar operacijų ar jų dalies vykdymui.

2.   Turi būti laikoma, kad sutarties ar sandorio vykdymui turėjo poveikio šiuo reglamentu nustatytos priemonės, jei reikalavimo taikymas ar jo turinys yra tiesioginis ar netiesioginis tų priemonių rezultatas.

3.   Visuose procesiniuose veiksmuose dėl reikalavimo taikymo pareiga įrodyti, kad šio straipsnio 1 dalis nedraudžia tenkinti reikalavimą, tenka asmeniui, siekiančiam to reikalavimo taikymo.“.

l)

15 straipsnio 1 dalis papildoma šiuo punktu:

„d)

iš dalies pakeisti VI priedą, remiantis sprendimais, priimtais dėl Bendrosios pozicijos 2008/652/BUSP III ir IV priedų.“.

m)

Šio reglamento I priedo tekstas pridedamas kaip IA priedas.

n)

II priedas pakeičiamas šio reglamento II priedo tekstu.

o)

III priedas pakeičiamas šio reglamento III priedo tekstu.

p)

Šio reglamento IV priedo tekstas įrašomas kaip VI priedas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. lapkričio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 213, 2008 8 8, p. 58.

(2)  OL L 309, 2005 11 25, p. 15.

(3)  OL L 103, 2007 4 20, p. 1.

(4)  OL L 143, 2007 6 6, p. 1.

(5)  OL L 117, 2005 5 4, p. 13.

(6)  OL L 360, 2006 12 19, p. 64.“


I PRIEDAS

„IA PRIEDAS

2 straipsnio 1 dalies a punkto iii papunktyje nurodytos prekės ir technologijos

ĮVADINĖS PASTABOS

1.

Jeigu nenurodyta kitaip, skiltyje „Aprašymas“ naudojamais identifikavimo numeriais nurodomi dvejopo naudojimo objektų ir technologijų aprašymai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 I priede.

2.

Identifikavimo numeris skiltyje „Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede“ reiškia, kad skiltyje „Aprašymas“ apibūdinto objekto charakteristikos neatitinka dvejopo naudojimo objekto, į kurį daroma nuoroda, aprašyme nustatytų parametrų.

3.

‘Viengubose kabutėse‘ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4.

„Dvigubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede.

Bendros pastabos

1.

Šiame priede nurodytų prekių draudimas negali būti panaikintas eksportuojant bet kurias kitas nedraudžiamas prekes (įskaitant agregatus), turinčias vieną ar daugiau draudžiamų komponentų, kai draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

Pastaba:

Sprendžiant, ar draudžiamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad draudžiamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

2.

Šiame priede nurodytos prekės apima ir naujas, ir naudotas prekes.

Bendra pastaba dėl technologijų pastaba

(Turi būti skaitoma kartu su IA.B skirsniu)

1.

„Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas toliau pateiktoje A dalyje (Prekės), „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas draudžiamas pagal IA.B skirsnio nuostatas.

2.

„Technologijos“, „reikalingos“ draudžiamoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, išlieka draudžiamos netgi tada, kai jos taikomos nedraudžiamoms prekėms.

3.

Draudimai netaikomi tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra uždraustos ar kurių eksportas buvo leistas pagal Reglamentą (EB) Nr. 423/2007, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

4.

„Technologijų“ perdavimo draudimas netaikomas „viešųjų sričių“ informacijai, „fundamentaliesiems moksliniams tyrimams“ arba patentų paraiškoms būtiniausiai informacijai.

IA.A.   PREKĖS

A0.   Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

IA.A0.001

Lempos su tuščiaviduriu katodu, išvardytos toliau:

a.

Lempos su jodo tuščiaviduriu katodu, su gryno silicio ar kvarciniais langeliais

b.

Lempos su urano tuščiaviduriu katodu

IA.A0.005

0A001 nenurodyti branduolinio reaktoriaus korpuso komponentai ir bandymo įranga, išvardyti toliau:

1.

Uždoriai

2.

Vidaus komponentai

3.

Sandarinimo, bandymo ir matavimo įranga

0A001

IA.A0.006

Branduolinės aptikimo sistemos, skirtos aptikti, atpažinti ar kiekybiškai įvertinti radioaktyviąsias medžiagas bei jonizuojančiąją spinduliuotę, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išskyrus nurodytus 0A001.j ar 1A004.c punktuose.

0A001.j

1A004.c

IA.A0.007

Iš aliuminio lydinio arba nerūdijančio plieno (plieno tipas 304, 304L arba 316L) pagaminti silfoniniai vožtuvai.

Pastaba: Šis punktas netaikomas silfoniniams vožtuvams, apibrėžtiems 0B001.c.6 ir 2A226 punktuose.

0B001.c.6

2A226

IA.A0.012

Ekranuoti apgaubai, skirti radioaktyviųjų medžiagų manipuliavimui, laikymui ir tvarkymui (Karštosios kameros).

0B006

IA.A0.013

„Gamtinis uranas“ arba „nusodrintasis uranas“ ar toris metalų, lydinių, cheminių junginių ar koncentratų pavidalu ir bet kurios kitos medžiagos, kurių sudėtyje yra vienos ar kelių pirmiau minėtų medžiagų, išskyrus nurodytas 0C001.

0C001


A1.   Medžiagos, cheminės medžiagos, „mikroorganizmai“ ir „toksinai“

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

IA.A1.001

Bet kurio kiekio bi(2-etilheksil) fosfato rūgšties (HDEHP ar D2HPA) CAS 298-07-7 tirpiklis, kurio grynumas didesnis nei 90 %.

IA.A1.002

Fluoro dujos (Cheminių medžiagų santrumpų numeris (CAS) 7782-41-4), kurio grynumas didesnis nei 95 %

IA.A1.005

Fluoro gamybos elektrolitinės celės, kurių našumas didesnis negu 100 g fluoro per valandą.

Pastaba: Šis punktas netaikomas 1B225 punkte apibrėžtoms elektrolitinėms celėms.

1B225

IA.A1.008

Visų tipų bet kokio pavidalo magnetiniai metalai, kurių pradinė santykinė magnetinė skvarba yra 120 000 arba didesnė, o storis – 0,05–0,1 mm.

1C003.a

IA.A1.009

„Pluoštinės ar gijinės medžiagos“ arba prepregai, išvardyti toliau:

a.

anglies ar aramidinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

„savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 10 × 106 m; arba

2.

„savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 17 × 104 m;

b.

stiklinės „pluoštinės ar gijinės medžiagos“, turinčios bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

„savitasis tampros modulis“ didesnis kaip 3,18 × 106 m; arba

2.

„savitasis tempiamasis stipris“ didesnis kaip 76,2 × 103 m;

c.

termoreaktingosiomis dervomis impregnuoti ištisiniai „verpalai“, „pusverpaliai“, „grįžtės“ arba „juostos“, kurių plotis ne didesnis kaip 15 mm (prepregai), pagaminti iš anglinių arba stiklinių „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, išskyrus nurodytas II.A1.010.a arba b.

Pastaba: Šis punktas netaikomas pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms, apibrėžtoms 1C010.a, 1C010.b, 1C210.a ir 1C210.b punktuose.

1C010.a

1C010.b

1C210.a

1C210.b

IA.A1.010

Derva arba pikiu impregnuoti pluoštai (prepregai), metalu ar anglimi padengti pluoštai (ruošiniai) ar „anglies pluošto ruošiniai“, išvardyti toliau:

a.

pagaminti iš „pluoštinių ar gijinių medžiagų“, kaip nurodyta IIA1.009;

b.

epoksidinės dervos „rišikliu“ impregnuotos anglies „pluoštinės ar gijinės medžiagos“ (prepregai), nurodytos 1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c punktuose, skirtos orlaivių konstrukcijoms taisyti, arba sluoksniuotosioms medžiagoms, kuriose atskiri prepregų lakštai ne didesni kaip 50 cm × 90 cm;

c.

1C010.a, 1C010.b arba 1C010.c punktuose nurodyti prepregai, impregnuoti fenoline ar epoksidine derva, kurių stiklėjimo temperatūra (Tg) yra mažesnė nei 433 K (160 °C) ir kurių kietėjimo temperatūra yra žemesnė nei stiklėjimo temperatūra.

Pastaba: Šis punktas netaikomas pluoštinėms ar gijinėms medžiagoms, apibrėžtoms 1C010.e punkte.

1C010.e

1C210

IA.A1.011

Sustiprintos silicio karbido kompozicinės keraminės medžiagos, naudojamos antgaliuose, daugkartinio naudojimo skraidymo aparatuose, tūtos užsklandose, naudojamos „raketose“, išskyrus nurodytas 1C107.

1C107

IA.A1.012

Kitas nei 1C116 ar 1C216 nurodytas martensitiškai senėjantis plienas, kurio didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai „gali būti“ ne mažesnis kaip 2 050 MPa.

Techninė pastaba: Čia kalbama apie „martensitiškai senėjantį plieną“ prieš arba po terminio apdorojimo.

1C216

IA.A1.013

Volframas, tantalas, volframo karbidas, tantalo karbidas ir lydiniai su volframu ir tantalu, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

tuščiavidurio ritinio arba sferos simetrijos formos (įskaitant ritininius segmentus), kurių vidinis skersmuo yra 50–300 mm; ir

b.

masė yra didesnė kaip 5 kg.

Pastaba: Šis punktas netaikomas volframui, volframo karbidui ir lydiniams, apibrėžtiems 1C226 punkte.

1C226


A2.   Medžiagų perdirbimas

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

IA. A2.001

Vibracijos bandymo sistemos, įranga ir jų komponentai, išskyrus nurodytus 2B116:

a.

vibracijos bandymo sistemos su skaitmeniniais valdikliais, kuriose taikoma grįžtamojo ryšio arba uždarosios kilpos technika, galinčios dirbti 0,1g ar didesnės vid. kv. vertės vibracijos pagreičio ir 0,1 Hz–2 kHz dažnio sąlygomis, esant 50 kN ar didesnei perdavimo galiai (matuojant ‧ant pliko stalo‧);

b.

skaitmeniniai valdikliai kartu su specialiai sukurta vibracijos bandymo „programine įranga“, turintys didesnį negu 5 kHz tikralaikį dažnių juostos plotį, sukurti naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

c.

vibraciniai įrenginiai (kratytuvai) su stiprintuvais ar be stiprintuvų, galintys sukurti 50 kN arba didesnę galią (matuojant ‧ant pliko stalo‧) ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos bandymo sistemose;

d.

pagalbinės bandinio struktūros ir elektroniniai blokai, sukurti siekiant sujungti vibratorius į vibracinį stendą, galintį užtikrinti 50 kN arba didesnę bendrą efektyviąją galią (matuojant ‘ant pliko stalo‘), ir tinkami naudoti a punkte nurodytose vibracijos sistemose.

Techninė pastaba: ‧Ant pliko stalo‧ reiškia plokščią stalą ar kitą plokštumą be jokių tvirtinimo įtaisų ar elementų.

2B116

IA.A2.004

Nuotoliniai manipuliatoriai, kurie gali būti naudojami atlikti nuotolinius veiksmus per radiocheminio atskyrimo operacijas ar karštosiose kamerose, išskyrus nurodytas 2B225 punkte, turintys vieną iš toliau išvardytų charakteristikų:

a.

geba prasiskverbti per 0,3 m ar storesnę karštosios kameros sieną (valdymas per sieną); arba

b.

geba manipuliuoti per 0,3 m ar storesnės karštosios kameros sienos viršų (valdymas per sienos viršų).

Techninė pastaba: Nuotoliniai manipuliatoriai, kuriais žmogaus operatoriaus veiksmai perkeliami į nuotolinę valdymo rankeną ir galinę įrangą. Jie gali būti valdančiojo – pavaldžiojo tipo ar valdomi vairasvirte ar klaviatūra.

2B225

IA.A2.011

Centrifuginiai separatoriai, gebantys nepertraukiamai separuoti be aerozolinės sklidos ir pagaminti iš:

1.

lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

2.

fluoropolimerų;

3.

stiklo (įskaitant glazūruotą arba emalinę dangą ar apdailą stiklu);

4.

nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

5.

tantalo ar tantalo lydinių;

6.

titano ar titano lydinių; arba

7.

cirkonio ar cirkonio lydinių.

Pastaba: Šis punktas netaikomas 2B352.c punkte apibrėžtiems centrifuginiams separatoriams.

2B352.c

IA.A2.012

Sukepinto metalo filtrai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, turinčio daugiau nei 40 % nikelio pagal masę.

Pastaba: Šis punktas netaikomas 2B352.d punkte apibrėžtiems filtrams.

2B352.d


A3.   Elektronika

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

IA.A3.001

Aukštos įtampos nuolatinės srovės maitinimo šaltiniai, turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

galintys nuolat 8 valandas tiekti 10 kV arba didesnę įtampą esant 5 kW arba didesnei išėjimo galiai, su švytavimu arba be jo; ir

b.

srovės arba įtampos nepastovumą per 4 valandas, mažesnį kaip 0,1 %.

Pastaba: Šis punktas netaikomas maitinimo šaltiniams, apibrėžtiems 0B001.j.5 ir 3A227 punktuose.

3A227

IA.A3.002

Masių spektrometrai, išvardyti toliau, išskyrus nurodytus 3A233 arba 0B002.g, galintys matuoti jonų masę, lygią arba didesnę kaip 200 atominių masės vienetų, ir turintys skiriamąją gebą, geresnę kaip 2 dalys iš 200, ir jiems skirtų jonų šaltinių:

a.

induktyviuoju būdu išlaikomos plazmos masės spektrometrai (ICP/MS);

b.

rusenančiojo išlydžio masės spektrometrai (GDMS);

c.

šiluminio jonizavimo masių spektrometrai (TIMS);

d.

elektronpluoščiai masių spektrometrai, kurių šaltinio kamera pagaminta iš „UF6 korozijai atsparių medžiagų (UF6)“, jomis iš vidaus apkalta arba padengta;

e.

molekulpluoščiai masių spektrometrai, turintys bet kurią iš šių charakteristikų:

1.

iš nerūdijančio plieno arba molibdeno pagamintą, jais iš vidaus apkaltą arba padengtą šaltinio kamerą, kurioje įrengta šaldomoji gaudyklė, galinti atšaldyti iki 193 K (– 80 °C) ir žemesnės temperatūros; arba

2.

šaltinio kamerą, pagamintą iš „UF6 korozijai atsparių medžiagų (UF6)“, jomis iš vidaus apkaltą arba padengtą;

f.

masių spektrometrai su įrengtu mikrofluorinamų jonų šaltiniu, skirtu aktinidams arba aktinidų fluoridams.

3A233


A6.   Jutikliai ir lazeriai

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

IA.A6.001

Itrio-aliuminio granato strypai

IA.A6.003

IA.A6.003 Bangos fronto koregavimo sistemos, skirtos naudoti su lazerio spinduliu, kurio skersmuo viršija 4 mm, ir specialiai suprojektuoti jų komponentai, įskaitant kontrolės sistemas, fazinio fronto jutiklius ir „deformuojamuosius veidrodžius“, įskaitant bimorfinius veidrodžius.

Pastaba: Šis punktas netaikomas veidrodžiams, apibrėžtiems 6A004.a, 6A005.e ir 6A005.f punktuose.

6A003

IA.A6.004

Argono jonų „lazeriai“, kurių vidutinė išėjimo galia yra 5W arba didesnė.

Pastaba: Šis punktas netaikomas argono jonų „lazeriams“, apibrėžtiems 0B001.g.5, 6A005 ir 6A205.a punktuose.

6A005.a.6

6A205.a

IA.A6.006

Derinami puslaidininkiniai „lazeriai“ ir derinamų puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių bangos ilgis yra 9–17 μm, taip pat puslaidininkinių „lazerių“ matricų paketai, kuriuose yra bent viena tokio bangos ilgio derinama puslaidininkinių „lazerių“ matrica.

1.

Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais.

2.

Šis punktas netaikomas puslaidininkiniams „lazeriams“, apibrėžtiems 0B001.h.6 ir 6A005.b punktuose.

6A005.b.

IA.A6.008

Neodimiu legiruoti (kitokie nei stiklo) „lazeriai“, kurių išėjimo bangos ilgis didesnis nei 1 000 nm, tačiau neviršija 1 100 nm, o vieno impulso išėjimo energija yra didesnė nei 10 J.

Pastaba: Šis punktas netaikomas neodimiu legiruotiems (kitokiems nei stiklo) „lazeriams“, apibrėžtiems 6A005.c.2.b punkte.

6A005.c.2

IA.A6.010

Jonizuojančiajai spinduliuotei atsparios kameros arba joms skirti lęšiai, išskyrus nurodytus 6A203c, specialiai sukurti arba klasifikuojami kaip jonizuojančiajai spinduliuotei atsparūs ir skirti išlaikyti visuminę spinduliuotės dozę, didesnę kaip 50 × 103 Gy (Si) (5 × 106 rad (Si)) be jokio veikimo pablogėjimo.

Techninė pastaba: Žymuo Gy (Si) nurodo sugeriamą energiją (J), tenkančią vieno kilogramo neekranuotam silicio bandiniui, kai jis yra veikiamas jonizuojančiąja spinduliuote.

6A203.c

IA.A6.011

Derinamųjų impulsinių dažų lazerių stiprintuvai ir osciliatoriai, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

darbiniai bangos ilgiai yra 300–800 nm;

2.

vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 10 W, bet neviršija 30 W;

3.

impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 1 kHz; ir

4.

impulsų trukmė mažesnė kaip 100 ns.

1.

Šis punktas netaikomas vienmodžiams osciliatoriams.

2.

Šis punktas netaikomas 6A205.c, 0B001.g.5 ir 6A005 punktuose apibrėžtiems derinamiesiems impulsiniams dažiklio lazeriniams stiprintuvams ir osciliatoriams.

6A205.c

IA.A6.012

Impulsiniai anglies dioksido „lazeriai“, turintys visas toliau išvardytas charakteristikas:

1.

darbiniai bangos ilgiai yra 9 000–11 000 nm;

2.

impulsų pasikartojimo dažnis didesnis kaip 250 Hz;

3.

vidutinė išėjimo galia didesnė kaip 100 W, bet neviršija 500 W; ir

4.

impulsų trukmė mažesnė kaip 200 ns.

Pastaba: Šis punktas netaikomas 6A205.d, 0B001.h.6 ir 6A005.d punktuose apibrėžtiems impulsiniams anglies dioksido lazeriniams stiprintuvams ir osciliatoriams.

6A205.d

IA.B.   TECHNOLOGIJOS

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

IA.B.001

Technologijos, kurių reikia IA.A dalyje (Prekės) išvardytų objektų kūrimui, gamybai ar naudojimui.

–“


II PRIEDAS

„II PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytos prekės ir technologijos

ĮVADINĖS PASTABOS

1.

Jeigu nenurodyta kitaip, skiltyje „Aprašymas“ naudojamais identifikavimo numeriais nurodomi dvejopo naudojimo objektų ir technologijų aprašymai, nustatyti Reglamento (EB) Nr. 1334/2000 I priede.

2.

Identifikavimo numeris skiltyje „Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede“ reiškia, kad skiltyje „Aprašymas“ apibūdinto objekto charakteristikos neatitinka dvejopo naudojimo objekto, į kurį daroma nuoroda, aprašyme nustatytų parametrų.

3.

„Viengubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos techninėje pastaboje dėl atitinkamo punkto.

4.

„Dvigubose kabutėse“ rašomų terminų apibrėžtys pateikiamos Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede.

Bendros pastabos

1.

Šiame priede nurodytų prekių kontrolė negali būti panaikinta eksportuojant bet kurias kitas nekontroliuojamas prekes (įskaitant agregatus), turinčias vieną ar daugiau kontroliuojamų komponentų, kai kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis prekės elementas, kurį įmanoma pašalinti arba panaudoti kitais tikslais.

Pastaba:

Sprendžiant, ar kontroliuojamas komponentas ar komponentai gali būti laikomi pagrindiniu elementu, būtina įvertinti kiekio, vertės ir technologinės pažangos veiksnius ir kitas specialias aplinkybes, kurioms esant būtų galima nustatyti, kad kontroliuojamas komponentas ar komponentai yra pagrindinis perkamų prekių elementas.

2.

Šiame priede nurodytos prekės apima ir naujas, ir naudotas prekes.

Bendra pastaba dėl technologijų pastaba

(Turi būti skaitoma kartu su II.B skirsniu)

1.

„Technologijų“, „reikalingų“ prekėms, kurių pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas kontroliuojamas toliau pateiktoje A dalyje (Prekės), „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, pardavimas, tiekimas, perdavimas ar eksportas kontroliuojamas pagal II.B skirsnio nuostatas.

2.

„Technologijos“, „reikalingos“ draudžiamoms prekėms „kurti“, „gaminti“ ar „naudoti“, išlieka kontroliuojamos netgi tada, kai jos taikomos nekontroliuojamoms prekėms.

3.

Kontrolė netaikoma tokioms „technologijoms“, kurios yra būtiniausios tokioms prekėms, kurios nėra kontroliuojamos ar kurių eksportas buvo leistas pagal Reglamentą (EB) Nr. 423/2007, įrengti, eksploatuoti, prižiūrėti (tikrinti) ir taisyti.

4.

„Technologijų“ perdavimo kontrolė netaikoma „viešųjų sričių“ informacijai arba „fundamentaliesiems moksliniams tyrimams“ arba patentų paraiškoms būtiniausiai informacijai.

II.A.   PREKĖS

A0.   Branduolinės medžiagos, įrenginiai ir įranga

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

II.A0.002

Faradėjaus izoliatoriai, veikiantys 500–650 nm bangos ilgio diapazone

II.A0.003

Optinės gardelės, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone

II.A0.004

Optinės skaidulos, veikiančios 500–650 nm bangos ilgio diapazone, padengtos antirefleksiniais sluoksniais, veikiančiais 500–650 nm bangos ilgio diapazone; optinių skaidulų šerdies skersmuo didesnis nei 0,4 mm, bet neviršija 2 mm.

II.A0.008

Paprasti, išgaubti ir įgaubti veidrodžiai, padengti keliais didelės atspindimosios gebos ar kontroliuojamais sluoksniais, veikiančiais 500–650 nm bangos ilgio diapazone.

0B001.g.5

II.A0.009

Lęšiai, poliarizatoriai, pusbangės lėtintuvų plokštelės (λ/2 plokštelės), ketvirčio bangos lėtintuvų plokštelės (λ/4 plokštelės), silicio ar kvarciniai lazerio langeliai ir rotatoriai, padengti antirefleksiniais sluoksniais, veikiančiais 500–650 nm bangos ilgio diapazone

0B001.g

II.A0.010

Vamzdžiai, vamzdynai, flanšai, tvirtinimo elementai, pagaminti iš nikelio arba nikelio lydinio, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 40 % nikelio pagal masę, arba juo padengti, išskyrus nurodytus 2B350.h.1.

2B350

II.A0.011

Vakuuminiai siurbliai, išskyrus nurodytus 0B002.f.2 arba 2B231, išvardyti toliau:

turbomolekuliniai siurbliai, kurių srautas 400 l/s arba didesnis;

rūtso tipo pirminio išretinimo vakuuminiai siurbliai, kurių tūrinis siurbimo veikimo greitis didesnis negu 200 m3/h.

Silfoninio tipo sraigtiniai su bealyviais kompresoriais ir silfoninio tipo sraigtiniai bealyviai vakuuminiai siurbliai

0B002.f.2

2B231


A1.   Medžiagos, cheminės medžiagos, „mikroorganizmai“ ir „toksinai“

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

II.A1.003

Riebokšliai ir tarpikliai, pagaminti iš bet kurios iš išvardytų medžiagų:

a.

netemptieji vinilidenfluorido kopolimerai, turintys 75 % ar didesnę beta kristalinės sandaros dalį;

b.

fluorinti poliimidai, masės sudėtyje turintys 10 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

c.

fluorinti fosfazeno elastomerai, masės sudėtyje turintys 30 % ar daugiau sujungtojo fluoro;

d.

polichlortrifluoretilenas (PCTFE, pvz., Kel-F®);

e.

vitono fluoro elastomerai;

f.

politetrafluoretilenas (PTFE).

 

II.A1.004

Asmeninė įranga branduolinei spinduliuotei aptikti, įskaitant asmeninius dozimetrus.

Pastaba: Šis punktas netaikomas branduolinėms aptikimo sistemoms, apibrėžtoms 1A004.c punkte.

1A004.c

II.A1.006

Platina padengti katalizatoriai, išskyrus nurodytus 1A225, specialiai sukurti arba parengti vandenilio izotopo mainų reakcijai tarp vandenilio ir vandens paspartinti, išgaunant tritį iš sunkiojo vandens, arba naudoti sunkiojo vandens ir jo pakaitalų gamybai.

1B231, 1A225

II.A1.007

Aliuminis ir jo lydiniai, išskyrus nurodytus 1C002b.4 ar 1C202.a, žaliavų ar pusgaminių pavidalo, turintys bet kurią iš išvardytų charakteristikų:

a.

didžiausias tempiamasis stipris esant 293 K (20 °C) temperatūrai yra 460 MPa arba didesnis; arba

b.

tempiamasis stipris esant 298 K (25 °C) temperatūrai yra 415 MPa arba didesnis.

1C002.b.4

1C202.a


A2.   Medžiagų perdirbimas

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

II.A2.002

Šlifavimo staklės, kurių pagal ISO 230/2 (1988) (1) standartą ar atitinkamus nacionalinius standartus įvertintas padėties nustatymo tikslumas su „visomis leidžiamomis pataisomis“ išilgai bet kurios tiesinės ašies yra lygus 15 μm arba mažesnis (geresnis).

Pastaba: Šis punktas netaikomas šlifavimo staklėms, apibrėžtoms 2B201.b ir 2B001.c punktuose.

2B201.b

2B001.c

II.A2.002a

Komponentai ir skaitmeninio valdymo įtaisai, specialiai suprojektuoti pirmiau minėto sąrašo 2B001, 2B201 ar II.A2.002 punktuose nurodytoms staklėms.

 

II.A2.003

Balansavimo mašinos ir susijusi įranga, išvardyta toliau:

a.

stomatologinei arba kitai medicininei įrangai skirtos arba pritaikytos balansavimo mašinos, kurioms būdingos visos šios charakteristikos:

1)

nepritaikytos balansuoti didesnės nei 3 kg masės rotorių ir (arba) sąrankų;

2)

tinkamos didesniu nei 12 500 sūkių per minutę greičiu balansuoti rotorius ir (arba) sąrankas;

3)

tinkamos ištaisyti disbalansą dviejose ar daugiau plokštumų; ir

4)

galinčios subalansuoti iki 0,2 g mm liekamojo specifinio disbalanso vienam rotoriaus masės kilogramui;

b.

indikatorių galvutės, skirtos arba pritaikytos naudoti a punkte nurodytose mašinose.

Techninė pastaba: Kartais indikatorių galvutės yra vadinamos balansavimo darbo įrankiais.

2B119

II.A2.005

Kontroliuojamos aplinkos terminio apdorojimo krosnys, išvardytos toliau:

krosnys, galinčios veikti esant didesnei kaip 400 °C temperatūrai.

2B226, 2B227

II.A2.006

Oksidavimo krosnys, galinčios veikti esant didesnei kaip 400 °C temperatūrai.

2B226, 2B227

II.A2.007

„Slėgio keitliai“, išskyrus apibrėžtus 2B230 punkte, galintys matuoti absoliutųjį slėgį bet kuriame 0–200 kPa intervalo taške ir turintys abi išvardytas charakteristikas:

a.

slėgio jutikliai, pagaminti iš „UF6 korozijai atsparių medžiagų (UF6)“ ar jomis apsaugoti; ir

b.

turintys vieną iš išvardytų charakteristikų:

1)

visa matavimo skalė mažesnė kaip 200 kPa, o ‘tikslumas‘ geresnis kaip ± 1 % visos skalės atžvilgiu; arba

2)

visa matavimo skalė ne mažesnė kaip 200 kPa, o ‘tikslumas‘ geresnis kaip ± 2 kPa.

Techninė pastaba: 2B230 vartojama ‘tikslumo‘ sąvoka apima netiesiškumą, histerezę ir pakartojamumą aplinkos temperatūroje.

2B230

II.A2.008

Skysčių maišymo įranga (maišytuvai-nusodintuvai, impulsinės kolonos, išcentriniai maišytuvai); ir šiai įrangai suprojektuoti skysčio ar garų skirstytuvai ar skysčių surinkėjai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1)

lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

2)

fluoropolimerų;

3)

stiklo (įskaitant glazūruotą arba emalinę dangą ar apdailą stiklu);

4)

grafito ar ‘anglies grafito‘;

5)

nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

6)

tantalo ar tantalo lydinių;

7)

titano ar titano lydinių;

8)

cirkonio ar cirkonio lydinių; arba

9)

nerūdijančio plieno.

Techninė pastaba: ‘Anglies grafitas‘ yra amorfiškos anglies ir grafito darinys, kuriame grafito kiekis sudaro ne mažiau kaip 8 % masės.

2B350.e

II.A2.009

Pramoninė įranga ir komponentai, išskyrus nurodytus 2B350.d, išvardyti toliau:

šilumokaičiai ar kondensatoriai, kurių šilumos perdavimo paviršiaus plotas didesnis nei 0,05 m2, bet mažesnis nei 30 m2; ir šiems šilumokaičiams ar kondensatoriams suprojektuoti vamzdžiai, plokštės, ritės ar blokai, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su skysčiu (-ais), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1)

lydinių, kurių daugiau nei 25 % masės sudaro nikelis ir daugiau nei 20 % – chromas;

2)

fluoropolimerų;

3)

stiklo (įskaitant glazūruotą arba emalinę dangą ar apdailą stiklu);

4)

grafito ar ‧anglies grafito‧;

5)

nikelio ar lydinių, kurių daugiau nei 40 % masės sudaro nikelis;

6)

tantalo ar tantalo lydinių;

7)

titano ar titano lydinių;

8)

cirkonio ar cirkonio lydinių;

9)

silicio karbido;

10)

titano karbido; arba

11)

nerūdijančio plieno.

Pastaba: Šis punktas netaikomas transporto priemonių radiatoriams.

2B350.d

II.A2.010

Siurbliai su daugialypiais sandarikliais ir be sandariklių, išskyrus nurodytuosius 2B350.i, tinkamus koroziją sukeliantiems skysčiams, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 0,6 m3/h maksimalią tėkmės spartą, ar vakuuminiai siurbliai, kuriems gamintojas nurodo didesnę nei 5 m3/h maksimalią tėkmės spartą, išmatuotą esant normalios temperatūros (273 K (0 °C)) ir slėgio (101,3 kPa) sąlygoms; ir korpusai (siurblių futliarai), iš anksto tokiems siurbliams suformuoti korpusų įdėklai, sparnuotės, rotoriai ar srautinės siurblių tūtos, kurių visi paviršiai, tiesiogiai susiliečiantys su apdorojama (-omis) chemine (-ėmis) medžiaga (-omis), yra pagaminti iš bet kurios iš šių medžiagų:

1)

nerūdijančio plieno,

2)

aliuminio lydinio.

 


A6.   Jutikliai ir lazeriai

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

II.A6.002

Infraraudonųjų spindulių optika, veikianti 9–17 μm bangos ilgio diapazone, ir jų komponentai, įskaitant komponentus iš kadmio teliūrido (CdTe).

Pastaba: Šis punktas netaikomas kameroms ir komponentams, apibrėžtiems 6A003 punkte.

6A003

II.A6.005

Puslaidininkiniai „lazeriai“ ir jų komponentai, išvardyti toliau:

a.

atskiri puslaidininkiniai „lazeriai“, kurių kiekvieno išėjimo galia yra didesnė kaip 200 mW, didesniais kiekiais nei 100;

b.

puslaidininkinių „lazerių“ matricos, kurių išėjimo galia yra didesnė kaip 20 W.

1.

Puslaidininkiniai „lazeriai“ dažnai vadinami „lazeriniais“ diodais.

2.

Šis punktas netaikomas „lazeriams“, apibrėžtiems 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005.b punktuose.

3.

Šis punktas netaikomas „lazeriniams“ diodams, kurių bangos ilgis yra 1 200–2 000 nm diapazone.

6A005.b

II.A6.007

Kietojo kūno„derinami“„lazeriai“ ir specialiai jiems suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

a.

titano-safyro lazeriai,

b.

aleksandrito lazeriai.

Pastaba: Šis punktas netaikomas titano-safyro ir aleksandrito lazeriams, apibrėžtiems 0B001.g.5, 0B001.h.6 ir 6A005.c.1 punktuose.

6A005.c.1

II.A6.009

Akusto-optinių prietaisų komponentai, išvardyti toliau:

a.

kadravimo vamzdžiai ir kietojo kūno vizualizavimo įtaisai, kurių pasikartojimo dažnis lygus 1 kHz arba didesnis;

b.

pasikartojimo dažnio šaltiniai;

c.

pokelso ląstelės.

6A203.b.4.c


A7.   Navigacija ir avionika

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

II.A7.001

Inercinės sistemos ir specialiai joms sukurti komponentai, išvardyti toliau:

I.

Inercinės navigacijos sistemos, kurios yra Vasenaro susitarime dalyvaujančių valstybių civilinių institucijų patvirtintos naudoti „civiliniuose orlaiviuose“, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai, išvardyti toliau:

a.

inercinės (kardaninės ar beplatformės) navigacijos sistemos (INS) ir inercinė įranga, skirtos „orlaivių“, antžeminių transporto priemonių, laivų (antvandeninių arba povandeninių) ar „erdvėlaivių“ erdvinei padėčiai išlaikyti, jiems vesti ar valdyti, turinčios kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai:

1)

kurių navigacinė paklaida (neskaitant inertiškumo) lygi 0,8 jūrmylės per valandą (nm/h) ‘tikimajai apskritiminei paklaidai‘ (CEP) ar mažesnė (geresnė), normaliai suderinus; arba

2)

skirti veikti esant linijinio pagreičio lygiams, didesniems kaip 10 g;

b.

mišriosios inercinės navigacijos sistemos, kuriose yra įmontuota viena ar kelios pasaulinės palydovinės navigacijos sistemos (GNSS) arba viena ar kelios „Duomenų bazėmis pagrįstos navigacijos sistemos“ (DBRN), kūno erdvinės padėties nustatymui, valdymui arba kontrolei, normaliai suderinus, esant navigacijos padėties tikslumui INS, atitinkančiam mažesnę kaip 10 metrų ‘tikimąją apskritiminę paklaidą‘ (ECP), kai ne daugiau kaip 4 minutėms prarandama GNSS arba DBRN;

c.

inercinė įranga, skirta azimuto, kurso ar šiaurės nustatymui, turinti kurią nors iš išvardytų charakteristikų, ir specialiai jai suprojektuoti komponentai:

1)

Suprojektuoti taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45° platumos; arba

2)

Suprojektuoti taip, kad nedarbiniu režimu atlaikytų ne mažesnius kaip 900 g ir ne trumpesnius kaip 1 ms smūgius.

Pastaba: I.a ir I.b įvardyti parametrai taikomi esant bet kuriai iš šių aplinkos sąlygų:

1)

Atsitiktinė vibracija įėjime turi visuminę 7,7 g vidutinę kvadratinę vertę per pirmąjį pusvalandį, o visa bandymo trukmė yra pusantros valandos kiekvienai ašiai iš trijų tarpusavyje statmenų ašių, kai atsitiktinė vibracija apibūdinama taip:

a.

pastovus 0,04 g2/Hz galios spektrinis tankis dažnių diapazone nuo 15 iki 1 000 Hz; ir

b.

galios spektrinis tankis silpsta nuo 0,04 g2/Hz iki 0,01 g2/Hz dažniui kintant nuo 1 000 iki 2 000 Hz;

2)

Posvyrio ir kampinio nuokrypio sparta ne mažesnė negu + 2,62 rad/s (150 laipsnių/s); arba

3)

Pagal pirmiau išvardytiems 1 ar 2 punktams tapačius šalies standartus.

1.

I.b nurodo sistemas, kuriose INS ir kitos nepriklausomos navigacijos pagalbinės priemonės yra įmontuotos į vieną įrenginį, kad būtų pagerintas jo veikimas.

2.

‧Tikimoji apskritiminė paklaida‧ apskritiminio normaliojo pasiskirstymo atveju – tai apskritimo plotas, apimantis 50 % visų padarytų atskirų matavimų rezultatų, arba apskritimo plotas, apimantis 50 % aptikimo tikimybę.

II.

Fototeodolitinės sistemos, apimančios inercinę įrangą, specialiai suprojektuotos civilinio žvalgymo tikslais taip, kad azimuto, kurso ar šiaurės krypties tikslumas būtų ne blogesnis kaip 6 kampo minutės (vidutinė kvadratinė vertė) ties 45° platumos, ir specialiai joms suprojektuoti komponentai.

III.

Inercinė ar kita įranga, kurioje naudojami 7A001 arba 7A101 nurodyti akselerometrai, kai tokie akselerometrai yra specialiai suprojektuoti ir sukurti kaip MWD (matavimo gręžiant) jutikliai, naudojami eksploatuojant gręžinius.

7A003, 7A103

II.B.   TECHNOLOGIJOS

Nr.:

Aprašymas

Susijęs punktas Reglamento (EB) Nr. 1183/2007 I priede

II.B.001

Technologijos, kurių reikia II.A dalyje (Prekės) išvardytų objektų kūrimui, gamybai ar naudojimui.“

 


III PRIEDAS

„III PRIEDAS

Interneto svetainės, kuriose galima sužinoti 3 straipsnio 4 ir 5 dalyse, 4a straipsnyje, 5 straipsnio 3 dalyje, 6, 8, 9 straipsniuose, 10 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 11a straipsnyje, 11b straipsnyje, 13 straipsnio 1 dalyje ir 17 straipsnyje nurodytas kompetentingas institucijas, ir adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai

BELGIJA

http://www.diplomatie.be/eusanctions

BULGARIJA

http://www.mfa.government.bg

ČEKIJA

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

DANIJA

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

VOKIETIJA

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

ESTIJA

http://www.vm.ee/est/kat_622/

AIRIJA

http://foreign-affairs.net/home/index.aspx?id=28519

GRAIKIJA

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

ISPANIJA

http://www.maec.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones%20Internacionales/Paginas/Sanciones_%20Internacionales.aspx

PRANCŪZIJA

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

ITALIJA

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

KIPRAS

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

LATVIJA

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

LIETUVA

http://www.urm.lt

LIUKSEMBURGAS

http://www.mae.lu/sanctions

VENGRIJA

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/Kulpolitikank/nemzetkozi_szankciok/

MALTA

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

NYDERLANDAI

http://www.minbuza.nl/sancties

AUSTRIJA

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

LENKIJA

http://www.msz.gov.pl

PORTUGALIJA

http://www.min-nestrangeiros.pt

RUMUNIJA

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

SLOVĖNIJA

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

SLOVAKIJA

http://www.foreign.gov.sk

SUOMIJA

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

ŠVEDIJA

http://www.ud.se/sanktioner

JUNGTINĖ KARALYSTĖ

www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresas, kuriuo turėtų būti siunčiami pranešimai Europos Komisijai:

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A - Plateforme de crises – Coordination politique dans la Politique extérieure et de sécurité commune (PESC)

Unité A.2. Gestion de crises et consolidation de la paix

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgique)

El. pašto adresas: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tel.: (32-2) 295 55 85

Faks. (32-2) 299 08 73“


IV PRIEDAS

„VI PRIEDAS

11a straipsnio 2 dalyje nurodytų finansų ir kredito įstaigų sąrašas

11a straipsnio 2 dalies b punkte paminėti Irane įsisteigusių kredito ir finansų įstaigų filialai bei dukterinės įmonės, kuriems taikomas 18 straipsnis (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Prancūzija

43, Avenue Montaigne, 75008 Paris

Code BIC: MELIFRPP

Vokietija

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg

Code BIC: MELIDEHH

Jungtinė Karalystė

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

Code BIC: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Prancūzija

64 rue de Miromesnil, 75008 Paris

Code BIC: SEPBFRPP

Vokietija

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

Code BIC: SEPBDEFF

Italija

Via Barberini 50, 00187 Rome

Code BIC: SEPBITR1

Jungtinė Karalystė

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

Code BIC: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Prancūzija

Bank Saderat Iran

16 Rue de la Paix, 75002 Paris

Code BIC: BSIRFRPP

TELEX: 220287 SADER A / SADER B

Vokietija

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

Code BIC: BSIRDEHH

TELEX: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

Code BIC: BSIRDEFF

Graikija

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

Code BIC: BSIRGRAA

TX: 218385 SABK GR

Jungtinė Karalystė

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

Code BIC: BSPLGB2L

TX: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Prancūzija

Bank Tejarat

124-126 Rue de Provence, 75008 Paris

Code BIC: BTEJFRPP

TELEX: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Jungtinė Karalystė

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

Code BIC: PIBPGB2L

TX: 885426

11a straipsnio 2 dalies c ir d punktuose išvardyti Irane įsisteigusių kredito ir finansų įstaigų filialai bei dukterinės įmonės, kuriems netaikomas 18 straipsnis, bei Irane neįsisteigusios kredito ir finansų įstaigos, kurioms netaikomas 18 straipsnis, tačiau kuriuos kontroliuoja Irane gyvenantys asmenys ir įsisteigę subjektai (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbaidžanas

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

Code BIC: MELIAZ22

Irakas

No 111-27 Alley – 929 District – Arasat street, Baghdad

Code BIC: MELIIQBA

Omanas

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8 /

P.O. BOX 2643 PC 112

Code BIC: MELIOMR

Kinija

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

Code BIC: MELIHKHH

Egiptas

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi.

Tél.: 2700605 / Fax: 92633

Jungtiniai Arabų Emyratai

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

Code BIC: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box No 2656 Street name: Hamdan Street

Code BIC: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box No 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

Code BIC: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Post box No 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

Code BIC: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box No 1894 Street name: Beniyas Street

Code BIC: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box No 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

Code BIC: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box No 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

Code BIC: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box No 459 Street name: Al Burj Street

Code BIC: MELIAEADSHJ

Rusijos Federacija

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

Code BIC: MELIRUMM

Japonija

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku.

Tel.: 332162631. Fax (3)32162638. Telex: J296687.

2.   BANK MELLAT

Pietų Korėja

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong Gangnam-Ku, 135 280, Seoul

Code BIC: BKMTKRSE

TX: K36019 MELLAT

Turkija

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent -Istanbul

Code BIC: BKMTTRIS

TX: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

Code BIC: BKMTTRIS100

TX: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

Code BIC: BKMTTRIS 200

TX: 53053 BMIZ TR

Armėnija

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

Code BIC: BKMTAM 22

TX: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Jungtiniai Arabų Emyratai

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

Code BIC: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanas

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

Code BIC: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O. BOX 6717 Hamra

Code BIC: BSIRLBBE

TELEX: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

No 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

Code BIC: BSIRLBBE

Baalbak Branch

No 3418, Ras Elein str., Baalbak

Code BIC: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

No 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

Code BIC: BSIRLBBE

Saida Branch

No 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG.

Code BIC: BSIRLBBE

Omanas

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

Code BIC: BSIROMR

TLX: 3146

Kataras

Doha branch

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

Code BIC: BSIR QA QA

TELEX: 4225

Turkmėnistanas

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., No 181, Ashkhabad

TELEX: 1161134-86278

Jungtiniai Arabų Emyratai

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

TX: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O.Box 4182 Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

Code BIC: BSIRAEAD

TELEX: 45456 SADERBANK

Bahreinas

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825, Block No 316; Entrance No 3; Manama Center; Manama

TELEX: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 – Manama

TELEX: 8688 SADER BANK

Uzbekistanas

Bank Saderat Iran Tashkent

10 Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

Code BIC: BSIRUZ21

TELEX: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadžikistanas

No 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

Code BIC: BTEJTJ22XXX

TX: 201135 BTDIR TJ

Kinija

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No 50 Liangmaqiao Road Chaoyang District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (taip pat vadinamas Aryan Bank)

Afganistanas

Head Office

House No 2, Street No 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

Code BIC: AFABAFKA

Harat branch

No 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

Code BIC: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahreinas

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block No 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road No 4203, Sitra

Code BIC: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venesuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

Code BIC: IDUNVECAXXX“


(1)  Žvaigždute pažymėtų subjektų turtas taip pat įšaldomas pagal Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktus.

(2)  Žr. 1 išnašą.


11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/29


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1111/2008

2008 m. lapkričio 10 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. lapkričio 11 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

AL

34,6

MA

50,9

MK

46,2

TR

69,0

ZZ

50,2

0707 00 05

JO

175,3

MA

30,8

TR

130,0

ZZ

112,0

0709 90 70

MA

62,9

TR

128,3

ZZ

95,6

0805 20 10

MA

83,8

ZZ

83,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

24,7

MA

81,0

TR

82,3

ZZ

62,7

0805 50 10

AR

82,1

MA

88,3

TR

82,2

ZA

90,0

ZZ

85,7

0806 10 10

BR

226,4

TR

109,7

US

256,2

ZA

197,4

ZZ

197,4

0808 10 80

AL

32,1

AR

75,0

CA

96,0

CL

64,2

MK

37,6

NZ

104,3

US

103,1

ZA

95,8

ZZ

76,0

0808 20 50

CN

53,6

TR

124,9

ZZ

89,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/31


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1112/2008

2008 m. lapkričio 10 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1731/2006, nustatantį specialias išsamias taisykles, reglamentuojančias eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus konservuotus galvijienos produktus taikymą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 170 ir 4 straipsnius,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1731/2006 (2) nustatomos būtinos priemonės ir sąlygos, kuriomis siekiama užtikrinti, kad konservai, už kuriuos gali būti skiriama eksporto grąžinamoji išmoka, būtų pagaminti tik iš galvijienos ir kad ši galvijiena būtų Bendrijos kilmės.

(2)

Paaiškėjo, kad Reglamentu (EB) Nr. 1731/2006 nustatyti apribojimai, susiję su mėsos pateikimu muitinei, suinteresuotiems veiklos vykdytojams sukėlė realių ir nereikalingų problemų. Be to, minėtu reglamentu nustatyti apribojimai, susiję su eksporto formalumais, apsunkina muitinės darbą valstybėse narėse, kuriose jau taikomos elektroninės muitinės sistemos.

(3)

Siekiant palengvinti Reglamento (EB) Nr. 1731/2006 įgyvendinimą, turėtų būti supaprastintos mėsos pateikimo muitinei sąlygos bei muitinėje atliekami eksporto formalumai ir taip užtikrintas muitinės kontrolės veiksmingumas bei skaidrumas.

(4)

Taigi Reglamentas (EB) Nr. 1731/2006 turėtų būti iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1731/2006 iš dalies keičiamas taip:

1)

3 straipsnio 1 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Mėsa pateikiama ir paženklinama taip, kad ją būtų galima lengvai identifikuoti ir susieti su kartu esančiu pareiškimu.“

2)

6 straipsnio pirma pastraipa pakeičiama taip:

„1.   Eksporto deklaracijoje (-ose), minimoje (-ose) Reglamento (EB) Nr. 800/1999 5 straipsnyje, veiklos vykdytojai nurodo pareiškimo (-ų), minimo (-ų) šio reglamento 3 straipsnio 1 dalyje, numerį (-ius) ir pateikia kiekviename atitinkamame pareiškime nurodytų eksportuojamų konservų kiekio ir atpažinimo duomenis.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 325, 2006 11 24, p. 12.


11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1113/2008

2008 m. lapkričio 10 d.

kuriuo uždraudžiama su Ispanijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius VIIIa ir b zonose

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. sausio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/2008, nustatančiu 2008 metams Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2008 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje registruoti, išnaudojo 2008 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2008 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(3)  OL L 19, 2008 1 23, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

55/T&Q

Valstybė narė

Ispanija

Ištekliai

SOL/8AB.

Rūšis

Europinis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

VIIIa ir b zonos

Data

2008 9 2


11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1114/2008

2008 m. lapkričio 10 d.

kuriuo uždraudžiama su Švedijos vėliava plaukiojantiems laivams žvejoti europinius jūrų liežuvius IIIa zonoje, IIIb, IIIc ir IIId zonų EB vandenyse

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 20 d. Reglamentą (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal bendrąją žuvininkystės politiką (1), ypač į jo 26 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (2), ypač į jo 21 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. sausio 16 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 40/2008, nustatančiu 2008 metams Bendrijos vandenyse ir Bendrijos laivams vandenyse, kuriuose reikalaujama nustatyti žvejybos apribojimus, taikomas tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos galimybes ir susijusias sąlygas (3), nustatomos kvotos 2008 metams.

(2)

Pagal Komisijai pateiktą informaciją, gaudydami šio reglamento priede nurodytų išteklių žuvis, laivai, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje registruoti, išnaudojo 2008 metams skirtą kvotą.

(3)

Todėl būtina uždrausti žvejoti, laikyti laivuose, perkrauti ir iškrauti tų išteklių žuvis,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kvotos išnaudojimas

Šio reglamento priede nurodytai valstybei narei 2008 metams skirta tame priede nurodytų išteklių žvejybos kvota laikoma išnaudota nuo tame priede nustatytos dienos.

2 straipsnis

Draudimas

Nuo šio reglamento priede nustatytos dienos laivams, kurie plaukioja su tame priede nurodytos valstybės narės vėliava arba yra toje valstybėje registruoti, uždraudžiama žvejoti tame priede nurodytų išteklių žuvis. Draudžiama laivuose laikyti, perkrauti arba iškrauti tokių laivų po nurodytos dienos sužvejotas minėtų išteklių žuvis.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 10 d.

Komisijos vardu

Fokion FOTIADIS

Jūrų reikalų ir žuvininkystės generalinis direktorius


(1)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(2)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(3)  OL L 19, 2008 1 23, p. 1.


PRIEDAS

Nr.

56/T&Q

Valstybė narė

SWE

Ištekliai

SOL/3A/BCD

Rūšis

Europinis jūrų liežuvis (Solea solea)

Zona

IIIa zona; IIIb, IIIc ir IIId zonų EB vandenys

Data

2008 9 22


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/36


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 7 d.

dėl neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6631)

(2008/840/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams arba augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 16 straipsnio 3 dalies trečiąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Direktyvos 2000/29/EB I priedo A dalies I skirsnyje nurodyti Anoplophora malasiaca (Forster) ir Anoplophora chinensis (Thomson). Naujausi tyrimai parodė, kad šiais dviem pavadinimais iš tikrųjų pavadinti vienos rūšies kenksmingieji organizmai. Todėl šiame sprendime tikslinga naudoti vieną persvarstytą mokslinį pavadinimą Anoplophora chinensis (Forster) tame priede nurodytiems Anoplophora malasiaca (Forster) ir Anoplophora chinensis (Thomson) pavadinti.

(2)

Remiantis Direktyva 2000/29/EB, jei, valstybės narės nuomone, kyla pavojus, kad į jos teritoriją gali būti įvežtas ir joje gali išplisti šios direktyvos I arba II priede nurodytas arba nenurodytas kenksmingasis organizmas, ji laikinai gali imtis papildomų priemonių apsisaugoti nuo gresiančio pavojaus.

(3)

Italijos Lombardijos regione ant įvairių augalų šeimininkų aptikus Anoplophora chinensis (Forster), 2007 m. lapkričio 23 d. Italija pranešė Komisijai ir kitoms valstybėms narėms, kad 2007 m. lapkričio 9 d. ji priėmė papildomas priemones, skirtas užkirsti kelią tolesniam šio organizmo įvežimui į jos teritoriją ir išplitimui joje.

(4)

Nyderlanduose ant įvairių augalų šeimininkų aptikus Anoplophora chinensis (Forster), 2008 m. sausio 21 d. Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešta apie taikomas priemones tam organizmui Nyderlanduose likviduoti.

(5)

Neseniai Anoplophora chinensis (Forster) buvo aptiktas ant daugybės trečiųjų šalių kilmės Acer spp. augalų, skirtų sodinimui, siuntų. Šiuo metu jokie specialūs su šiuo kenksminguoju organizmu susiję reikalavimai netaikomi nei trečiųjų šalių arba Bendrijos kilmės Acer spp., nei kitiems šios kilmės neatspariausiems augalams šeimininkams.

(6)

2008 m. Nyderlandai pateikė Anoplophora chinensis (Forster) kenkėjų rizikos analizę, kurios išvada buvo ta, kad yra didelė organizmo išplitimo Bendrijoje tikimybė ir labai tikėtina ekonominė žala keliems augalams šeimininkams.

(7)

Todėl būtina imtis neatidėliotinų priemonių, skirtų užkirsti kelią Anoplophora chinensis (Forster) įvežimui į Bendriją ir išplitimui joje. Priemonės turėtų būti taikomos bet kokios kilmės augalams, „nurodytiems augalams“, kurie yra Anoplophora chinensis (Forster) augalai šeimininkai ir kurie kelia didžiausią užkrėtimo pavojų.

(8)

Turėtų būti nustatytos nurodytų augalų importo priemonės, susijusios su jų auginimu trečiosiose šalyse ir patikrinimu prieš juos įvežant į Bendriją. Taip pat turėtų būti nustatytos Bendrijos vietovių, kuriose nustatytas Anoplophora chinensis (Forster), kilmės nurodytų augalų auginimo, vežimo ir kontrolės priemonės.

(9)

Bendrijos vietovėse, kuriose aptiktas Anoplophora chinensis (Forster), t. y. užkrėstose zonose, turėtų būti nustatytos išsamios priemonės. Tose zonose turėtų būti taikomos tinkamos priemonės organizmui likviduoti ir jo buvimui intensyviai stebėti. Vietovėse, esančiose aplink tokias zonas, t. y. buferinėse zonose, turėtų būti atliekama intensyvi organizmo buvimo stebėsena. Tam tikroje Bendrijos vietovėje pirmą kartą aptikus organizmą, atitinkamos buferinės zonos plotas gali būti sumažintas siekiant aiškiau parodyti, kad išplitimo pavojus yra mažesnis.

(10)

Visose valstybėse narėse turėtų būti atliekama augalų šeimininkų apžiūra Anoplophora chinensis (Forster) buvimui ar ilgalaikiam išnykimui nustatyti.

(11)

Iki 2009 m. gegužės 31 d. po vieno augimo sezono reikėtų persvarstyti priemones atsižvelgiant į valstybių narių atliktų oficialių importuojamų ir Bendrijoje vežamų taikant neatidėliotinas priemones nurodytų augalų apžiūrų ir tyrimų rezultatus, jei jų yra.

(12)

Jei būtina, valstybės narės turėtų pritaikyti savo teisės aktus, kad jie atitiktų šio sprendimo reikalavimus.

(13)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame sprendime vartojamų terminų apibrėžtys:

a)

„nurodyti augalai“ – Acer spp., Aesculus hippocastanum, Alnus spp., Betula spp., Carpinus spp., Citrus spp., Corylus spp., Cotoneaster spp., Fagus spp., Lagerstroemia spp., Malus spp., Platanus spp., Populus spp., Prunus spp., Pyrus spp., Salix spp. ir Ulmus spp. augalai, skirti sodinimui, išskyrus sėklas.

b)

„auginimo vieta“ – tai auginimo vieta, kaip apibrėžta Maisto ir žemės ūkio organizacijos Tarptautiniame fitosanitarinių priemonių standarte Nr. 5 (2).

2 straipsnis

Nurodytų augalų importas

Iš trečiųjų šalių, kuriose aptiktas Anoplophora chinensis (Forster), importuojami nurodyti augalai į Bendriją gali būti įvežami, tik jei:

a)

jie atitinka specialius I priedo 1 skirsnio 1 punkte nustatytus importo reikalavimus;

b)

nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 13a straipsnio 1 dalies, juos įvežant į Bendriją, jie yra patikrinti atsakingos oficialios institucijos pagal šio sprendimo I priedo I skirsnio 2 punktą siekiant nustatyti Anoplophora chinensis (Forster) ir neaptikta jokių to organizmo požymių.

3 straipsnis

Nurodytų augalų vežimas Bendrijos teritorijoje

Bendrijos demarkacinių zonų, nustatytų pagal 5 straipsnį, kilmės nurodyti augalai Bendrijoje gali būti vežami tik tuo atveju, jei jie atitinka I priedo II skirsnio 1 punkte nustatytas sąlygas.

Iš trečiųjų šalių, kuriose aptiktas Anoplophora chinensis (Forster), pagal 2 straipsnį importuoti nurodyti augalai gali būti vežami Bendrijoje tik tuo atveju, jei jie atitinka I priedo II skirsnio 2 punkte nustatytas sąlygas.

4 straipsnis

Apžiūra

Valstybės narės kasmet savo teritorijoje atlieka oficialias augalų šeimininkų apžiūras siekdamos nustatyti Anoplophora chinensis (Forster) ir apsikrėtimo šiuo organizmu įrodymus.

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB 16 straipsnio 1 dalies iki kiekvienų metų balandžio 30 d. Komisijai ir kitoms valstybėms narėms pranešami apžiūros rezultatai, kartu pateikiant šio sprendimo 5 straipsnyje minimų nustatytų demarkacinių zonų sąrašą.

5 straipsnis

Demarkacinės zonos

Jei Anoplophora chinensis (Forster) buvimas tam tikroje vietovėje patvirtinamas 4 straipsnyje nurodytos apžiūros rezultatais arba įrodomas kitais būdais, valstybės narės nustato demarkacines zonas, kurias pagal II priedo 1 skirsnį sudaro užkrėsta ir buferinė zonos.

Valstybės narės demarkacinėse zonose imasi II priedo 2 skirsnyje nustatytų oficialių priemonių.

6 straipsnis

Atitiktis

Valstybės narės imasi visų priemonių šiam sprendimui įgyvendinti ir, jei būtina, iš dalies pakeičia priemones, kurias jos priėmė siekdamos apsisaugoti nuo Anoplophora chinensis (Forster) įvežimo ir išplitimo, tam, kad jos atitiktų šio sprendimo reikalavimus. Apie šias priemones jos nedelsdamos praneša Komisijai.

7 straipsnis

Peržiūra

Šis sprendimas peržiūrimas ne vėliau kaip iki 2009 m. gegužės 31 d.

8 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 7 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  Fitosanitarijos terminų žodynas – nuoroda į standartą ISPM Nr. 5, Tarptautinės augalų apsaugos konvencijos sekretoriatas, Roma.


I PRIEDAS

2 IR 3 STRAIPSNIUOSE NURODYTOS NEATIDĖLIOTINOS PRIEMONĖS

I.   Specialūs importo reikalavimai

(1)

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB III priedo A dalies 9, 16 ir 18 punktų ir IV priedo A dalies I skirsnio 14, 15, 17, 18, 19.2, 20, 22.1, 22.2, 23.1, 23.2, 32.1, 32.3, 33, 34, 36.1, 39, 40, 43, 44 ir 46 punktų nuostatų, nurodyti augalai kilę prie trečiųjų šalių, kuriose aptiktas Anoplophora chinensis (Forster), kilmės augalų pridedamas sertifikatas, kaip nurodyta šios direktyvos 13 straipsnio 1 dalyje, kurio skyrelyje „Papildoma deklaracija“ nurodoma, kad:

a)

visą augimo laikotarpį augalai buvo auginami kenkėjais neužkrėstoje vietovėje, kurią nustatė nacionalinė augalų apsaugos organizacija kilmės šalyje laikydamasi atitinkamų tarptautinių fitosanitarinių priemonių standartų. Kenkėjais neužkrėstos vietovės pavadinimas nurodomas sertifikato skiltyje „kilmės vieta“; arba

b)

mažiausiai dvejus metus prieš juos eksportuojant augalai buvo auginami Anoplophora chinensis (Forster) neužkrėstoje vietovėje, nustatytoje pagal tarptautinius fitosanitarinių priemonių standartus:

i)

kuri yra įregistruota ir prižiūrima kilmės šalies nacionalinės augalų apsaugos organizacijos; ir

ii)

kurioje du kartus per metus atitinkamu laiku atlikti oficialūs tikrinimai bet kokiems Anoplophora chinensis (Forster) požymiams nustatyti ir neaptikta jokių organizmo požymių; ir

iii)

jei augalai užauginti vietoje:

kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota nuo užkrėtimo Anoplophora chinensis (Forster) arba

kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurią mažiausiai 2 km spinduliu supo buferinė zona, kurioje kasmet atitinkamu laiku atliekamos oficialios apžiūros Anoplophora chinensis (Forster) arba jo požymiams nustatyti. Aptikus Anoplophora chinensis (Forster) požymių nedelsiant imamasi likvidavimo priemonių tam, kad buferinėje zonoje būtų sunaikinti kenkėjai; ir

iv)

kurioje prieš pat eksportą augalų siuntos buvo oficialiai kruopščiai patikrintos siekiant nustatyti Anoplophora chinensis (Forster), ypač augalų šaknyse ir stiebuose. Prireikus per šį tikrinimą turėtų būti panaudotas ardomasis mėginių ėmimo metodas.

(2)

Nurodyti augalai, importuojami laikantis 1 punkto, yra kruopščiai patikrinami įvežimo arba paskirties vietoje, nustatytoje pagal Komisijos direktyvą 2004/103/EB (1). Taikomais tikrinimo metodais užtikrinama, kad bus nustatyti bet kokie Anoplophora chinensis (Forster) požymiai, ypač augalų šaknyse ir stiebuose. Prireikus per šį tikrinimą turėtų būti panaudotas ardomasis mėginių ėmimo metodas.

II.   Vežimo sąlygos

(1)

Bendrijos demarkacinių zonų kilmės nurodyti augalai gali būti vežami Bendrijoje, jei jie turi augalo pasą, paruoštą ir išduotą pagal Komisijos direktyvą 92/105/EEB (2), ir mažiausiai dvejus metus prieš vežimą augo auginimo vietoje:

i)

kuri yra įregistruota pagal Komisijos direktyvą 92/90/EEB (3), ir

ii)

kurioje du kartus per metus atitinkamu laiku atlikti oficialūs kruopštūs tikrinimai Anoplophora chinensis (Forster) požymiams nustatyti ir neaptikta jokių organizmo požymių. Prireikus per šį tikrinimą turėtų būti panaudotas ardomasis mėginių ėmimo metodas;

iii)

jei augalai buvo laikomi vietoje:

kuri buvo visiškai fiziškai apsaugota nuo užkrėtimo Anoplophora chinensis (Forster) arba

kurioje buvo taikomos atitinkamos prevencinės priemonės ir kurią mažiausiai 2 km spinduliu nuo užkrėstos zonos ribų supo buferinė zona, kurioje kasmet atitinkamu laiku atliekamos oficialios apžiūros Anoplophora chinensis (Forster) arba jo požymiams nustatyti. Aptikus Anoplophora chinensis (Forster) požymių nedelsiant imamasi likvidavimo priemonių tam, kad buferinėje zonoje būtų sunaikinti kenkėjai.

(2)

Pagal I skirsnį iš trečiųjų šalių, kuriose aptiktas Anoplophora chinensis (Forster), importuojami nurodyti augalai gali būti vežami Bendrijoje, tik jei jie turi 1 punkte nurodytą augalo pasą.


(1)  OL L 313, 2004 10 12, p. 16.

(2)  OL L 4, 1993 1 8, p. 22.

(3)  OL L 344, 1992 11 26, p. 38.


II PRIEDAS

5 STRAIPSNYJE NURODYTOS NEATIDĖLIOTINOS PRIEMONĖS

1.   Demarkacinių zonų nustatymas

a)

5 straipsnyje nurodytas demarkacines zonas sudaro šios dalys:

i)

užkrėsta teritorija, kurioje buvo patvirtintas Anoplophora chinensis (Forster) ir kurioje auga visi Anoplophora chinensis (Forster) sukeltus požymius turintys augalai ir, jei reikia, visi iš to paties sklypo tuo pat metu pasodinti augalai;

ii)

buferinė zona, besitęsianti mažiausia 2 km už užkrėstos zonos ribų.

b)

Nustatant tikslias a punkte nurodytų zonų ribas, atsižvelgiama į pagrįstus mokslinius principus, Anoplophora chinensis (Forster) biologinius ypatumus, užkrato išplitimo lygį, konkretų nurodytų augalų pasiskirstymą susijusioje vietovėje ir žalingo organizmo nustatymo įrodymus. Pirmą kartą aptikus organizmą tam tikroje vietovėje ir atlikus ribų nustatymo apžiūrą buferinės zonos spindulys gali būti sumažintas mažiausiai iki 1 km už užkrėstos zonos ribų.

c)

Jei Anoplophora chinensis (Forster) aptinkamas už užkrėstos zonos ribų, atitinkamai keičiamos demarkacinių zonų ribos arba nedelsiant imamasi kenkėjų likvidavimo priemonių buferinėje zonoje.

d)

Jei atlikus 2 straipsnio b dalyje nurodytas kasmetines apžiūras kurioje nors demarkacinėje zonoje Anoplophora chinensis (Forster) neaptinkamas ketverius metus iš eilės, šios zonos atskyrimas panaikinamas, o 2 punkte nurodytos priemonės nebetaikomos.

2.   Demarkacinėse zonose taikomos priemonės

5 straipsnyje nurodytos oficialios priemonės, kurių reikia imtis demarkacinėse zonose, apima mažiausiai:

a)

atitinkamas priemones, skirtas kasmet iki balandžio 30 d. Anoplophora chinensis (Forster) likviduoti, įskaitant užkrėstų augalų ir augalų, turinčių Anoplophora chinensis (Forster) požymių, iškirtimą ir sunaikinimą, užkrėstoje zonoje, įskaitant jų šaknis;

b)

intensyvią Anoplophora chinensis (Forster) stebėseną, vykdomą kasmet atitinkamu laiku atliekant augalų šeimininkų patikrinimus organizmui nustatyti, užkrėstoje ir buferinėje zonose.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/42


TARYBOS PAMATINIS SPRENDIMAS 2008/841/TVR

2008 m. spalio 24 d.

dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 29 straipsnį, 31 straipsnio 1 dalies e punktą ir 34 straipsnio 2 dalies b punktą,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Hagos programos tikslas yra pagerinti Sąjungos ir valstybių narių bendrą gebėjimą siekiant, be kita ko, kovoti su tarptautiniu organizuotu nusikalstamumu. Šio tikslo reikia siekti visų pirma suderinant teisės aktus. Reikia glaudesnio Europos Sąjungos valstybių narių bendradarbiavimo siekiant kovoti su nusikalstamų organizacijų keliama grėsme ir jų plėtimusi bei veiksmingai reaguoti į piliečių lūkesčius ir valstybių narių poreikius. 2004 m. lapkričio 4–5 d. Briuselio Europos Vadovų Taryba savo išvadų 14 punkte šiuo klausimu nurodo, kad Europos piliečiai tikisi, jog Europos Sąjunga, užtikrindama pagarbą pagrindinėms teisėms ir laisvėms, priims bendrą veiksmingesnį tarpvalstybinių problemų, pavyzdžiui, organizuoto nusikalstamumo, sprendimo būdą.

(2)

2004 m. kovo 29 d. Komunikate dėl priemonių, kurių reikia imtis kovojant su terorizmu ir kitokiomis sunkių nusikaltimų formomis, Komisija atkreipė dėmesį į tai, kad Europos Sąjungoje turi būti stiprinamos kovos su organizuotu nusikalstamumu priemonės, ir nurodė parengsianti pamatinį sprendimą, pakeičiantį 1998 m. gruodžio 21 d. Bendruosius veiksmus 98/733/TVR, prilyginančius dalyvavimą nusikalstamoje organizacijoje Europos Sąjungos valstybėse narėse baudžiamajam nusikaltimui (2).

(3)

Hagos programos 3.3.2. punkte sakoma, kad materialinės baudžiamosios teisės derinimu siekiama palengvinti nuosprendžių ir teismų sprendimų abipusį pripažinimą bei policijos ir teismų bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose, ir tas derinimas yra susijęs su ypač sunkiomis tarpvalstybinio pobūdžio nusikalstamumo rūšimis, ir kad prioritetas turėtų būti teikiamas toms nusikalstamumo rūšims, kurios yra konkrečiai nurodytos sutartyse. Todėl visose valstybėse narėse turėtų būti suderintas nusikalstamų veikų, susijusių su dalyvavimu nusikalstamos organizacijos veikloje, sąvokos apibrėžimas. Taigi šis pamatinis sprendimas turėtų apimti nusikaltimus, kurie paprastai įvykdomi dalyvaujant nusikalstamoje organizacijoje. Be to, fiziniams ir juridiniams asmenims, įvykdžiusiems tokias nusikalstamas veikas arba už jas atsakingiems, turėtų būti numatytas tų veikų sunkumą atitinkančių bausmių skyrimas.

(4)

Iš 2 straipsnio a punkto kylančios pareigos neturėtų pažeisti valstybių narių galimybės savo nuožiūra nusikalstamoms organizacijoms priskirti kitas asmenų grupes, pavyzdžiui, grupes, kurių tikslas nėra finansinė ar kitokia materialinė nauda.

(5)

Iš 2 straipsnio a punkto kylančios pareigos neturėtų pažeisti valstybių narių galimybės savo nuožiūra nusikalstamos veiklos sąvoką aiškinti kaip realių veikų įvykdymą.

(6)

Europos Sąjunga turėtų prisidėti prie reikšmingo darbo, kurį atliko tarptautinės organizacijos, ypač priimdamos Jungtinių Tautų Konvenciją prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą (Palermo konvencija), kuri Tarybos sprendimu 2004/579/EB (3) buvo sudaryta Europos bendrijos vardu.

(7)

Kadangi šio pamatinio sprendimo tikslų valstybės narės negali deramai pasiekti ir todėl dėl veiksmo masto tų tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje, taikomame pagal Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnio 2 dalį, nustatyto subsidiarumo principo Sąjunga gali patvirtinti priemones. Pagal proporcingumo principą šiuo pamatiniu sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(8)

Šiame pamatiniame sprendime laikomasi pagrindinių teisių ir principų, pripažintų Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje, ypač jos 6 ir 49 straipsnių. Jokia šio pamatinio sprendimo nuostata nesiekiama susilpninti ar apriboti nacionalines taisykles, susijusias su pagrindinėmis teisėmis ar laisvėmis, pavyzdžiui, su teise į tinkamą teismo procesą, teise streikuoti, susirinkimų laisve ir laisve jungtis į asociacijas, spaudos laisve ar laisve reikšti savo mintis ir įsitikinimus, įskaitant teisę steigti profesines sąjungas ir stoti į jas siekiant ginti savo interesus ir su ja susijusią demonstracijų laisvę.

(9)

Todėl Bendrieji veiksmai 98/733/TVR turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ PAMATINĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sąvokų apibrėžimai

Šiame pamatiniame sprendime:

1.

nusikalstama organizacija – struktūrą turintis susivienijimas, įkurtas per tam tikrą laikotarpį, susidedantis iš daugiau nei dviejų asmenų, sutartinai veikiančių siekiant vykdyti nusikalstamas veikas, už kurias baudžiama laisvės apribojimo arba laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausia trukmė yra bent ketveri metai, arba griežtesne bausme, ir kuriomis siekiama tiesiogiai arba netiesiogiai gauti finansinės ar kitokios materialinės naudos;

2.

struktūrą turintis susivienijimas – susivienijimas, kuris sudarytas neatsitiktinai, siekiant nedelsiant įvykdyti nusikalstamą veiką, kurio narių pareigos nebūtinai turi būti formaliai nustatytos, ir kuriame nebūtinas narystės tęstinumas ar išvystyta struktūra.

2 straipsnis

Nusikalstamos veikos, susijusios su dalyvavimu nusikalstamos organizacijos veikloje

Kiekviena valstybė narė imasi reikalingų priemonių užtikrinti, kad vienas ar abu toliau išvardyti veiksmai, susiję su nusikalstama organizacija, būtų laikomi nusikalstamomis veikomis:

a)

asmens, kuris tyčia bei žinodamas nusikalstamos organizacijos tikslą ir apie bendrą jos organizacijos veiklą arba jos ketinimą vykdyti konkrečias nusikalstamas veikas, aktyviai dalyvauja organizacijos nusikalstamoje veikloje, įskaitant informacijos teikimą ar materialių išteklių tiekimą, naujų narių verbavimą ir bet kokią jos veiklos finansavimo formą, žinodamas, kad dalyvaudamas prisidės prie organizacijos nusikalstamos veiklos, veiksmai;

b)

asmens veiksmai, kuriuos sudaro susitarimas su vienu ar daugiau asmenų, siekiant įvykdyti veiklą, jei įvykdžius tą veiklą ji prilygtų 1 straipsnyje minimų nusikalstamų veikų įvykdymui, net jei tas asmuo realiai nedalyvauja tos veiklos vykdyme.

3 straipsnis

Bausmės

1.   Kiekviena valstybė narė imasi reikalingų priemonių užtikrinti, kad:

a)

už 2 straipsnio a punkte nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausia trukmė būtų bent nuo dvejų iki penkerių metų; arba

b)

už 2 straipsnio b punkte nurodytą nusikalstamą veiką būtų baudžiama tokios pačios ilgiausios trukmės laisvės atėmimo bausme kaip ir už nusikalstamą veiką, kurios siekiama tokiu nusikalstamu susitarimu, arba laisvės atėmimo bausme, kurios ilgiausia trukmė būtų bent nuo dvejų iki penkerių metų.

2.   Kiekviena valstybė narė imasi reikalingų priemonių užtikrinti, kad faktas, jog 2 straipsnyje nurodytos nusikalstamos veikos, kurias nustatė ta valstybė narė, buvo įvykdytos veikiant nusikalstamoje organizacijoje, galėtų būti laikomas sunkinančia aplinkybe.

4 straipsnis

Ypatingos aplinkybės

Kiekviena valstybė narė gali imtis reikalingų priemonių užtikrinti, kad 3 straipsnyje nurodytos bausmės būtų sumažintos arba kad nusikaltusiam asmeniui nebūtų taikomos bausmės, jeigu jis, pavyzdžiui:

a)

atsisako savo nusikalstamos veikos; ir

b)

administracinėms arba teisminėms institucijoms suteikia informaciją, kurios jos kitaip nebūtų galėjusios gauti, padėdamas joms:

i)

užkirsti kelią nusikaltimui arba sušvelninti ar nutraukti jo padarinius;

ii)

nustatyti ar nuteisti kitus nusikaltusius asmenis;

iii)

surasti įrodymų;

iv)

atimti iš nusikalstamos organizacijos neteisėtai įgytus išteklius ar pajamas, gautas iš nusikalstamos veiklos; arba

v)

užkirsti kelią kitoms 2 straipsnyje nurodytoms nusikalstamoms veikoms.

5 straipsnis

Juridinių asmenų atsakomybė

1.   Kiekviena valstybė narė imasi reikalingų priemonių užtikrinti, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn už 2 straipsnyje nurodytas nusikalstamas veikas, kurias jų naudai padarė asmuo, veikęs individualiai arba kaip tokio juridinio asmens struktūros narys ir užimantis to juridinio asmens struktūroje vadovaujančias pareigas, remiantis tuo, kad jis turėjo teisę:

a)

atstovauti juridiniam asmeniui;

b)

priimti sprendimus juridinio asmens vardu; arba

c)

vykdyti kontrolę juridinio asmens struktūroje.

2.   Kiekviena valstybė narė taip pat imasi reikalingų priemonių užtikrinti, kad juridiniai asmenys galėtų būti traukiami atsakomybėn tuo atveju, kai 1 dalyje minimo asmens nepakankama priežiūra arba kontrolė leido jam pavaldžiam asmeniui įvykdyti 2 straipsnyje minimas nusikalstamas veikas šio juridinio asmens naudai.

3.   Juridinių asmenų atsakomybė pagal 1 ir 2 dalis nekliudo iškelti baudžiamosios bylos fiziniams asmenims, įvykdžiusiems ar bendrininkavusiems vykdant 2 straipsnyje minimas nusikalstamas veikas.

4.   Šiame pamatiniame sprendime „juridinis asmuo“ – bet koks subjektas, turintis teisinį subjektiškumą pagal taikytiną teisę, išskyrus valstybės ar valdžios funkcijas vykdančias viešąsias įstaigas bei viešąsias tarptautines organizacijas.

6 straipsnis

Sankcijos juridiniams asmenims

1.   Kiekviena valstybė narė imasi reikalingų priemonių užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn pagal 5 straipsnio 1 dalį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos, kurios apima baudžiamąsias arba ne baudžiamojo pobūdžio baudas ir gali apimti kitas sankcijas, pavyzdžiui:

a)

teisės į valstybės teikiamas lengvatas arba pagalbą atėmimas;

b)

laikinas ar nuolatinis teisės verstis komercine veikla atėmimas;

c)

teisminės priežiūros skyrimas;

d)

teismo nutartis dėl jo likvidavimo;

e)

laikinas ar galutinis įmonių, kurios buvo naudojamos nusikalstamai veikai įvykdyti, uždarymas.

2.   Kiekviena valstybė narė imasi reikalingų priemonių užtikrinti, kad juridiniam asmeniui, patrauktam atsakomybėn pagal 5 straipsnio 2 dalį, būtų taikomos veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios sankcijos arba priemonės.

7 straipsnis

Jurisdikcija ir patraukimo baudžiamojon atsakomybėn koordinavimas

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos jurisdikcija apimtų bent tuos atvejus, kuriais 2 straipsnyje minimos nusikalstamos veikos buvo įvykdytos:

a)

visiškai ar iš dalies jos teritorijoje, neatsižvelgiant į tai, kur nusikalstama organizacija yra įsikūrusi ar vykdo savo nusikalstama veiklą;

b)

jos piliečio; arba

c)

tos valstybės narės teritorijoje įsikūrusio juridinio asmens naudai.

Jei 2 straipsnyje minimos nusikalstamos veikos yra įvykdytos už jos teritorijos ribų, valstybė narė gali nuspręsti netaikyti šio straipsnio b ir c punktuose išdėstytų jurisdikcijos taisyklių arba jas taikyti tik konkrečiais atvejais arba aplinkybėmis.

2.   Jei 2 straipsnyje minima nusikalstama veika patenka į daugiau kaip vienos valstybės narės jurisdikciją ir jei bet kuri iš atitinkamų valstybių gali pagrįstai patraukti baudžiamojon atsakomybėn remdamasi tomis pačiomis aplinkybėmis, atitinkamos valstybės bendradarbiauja, kad nuspręstų, kuri iš jų nusikaltusius asmenis patrauks baudžiamojon atsakomybėn, siekdamos, jeigu įmanoma, sutelkti procesinius veiksmus vienoje valstybėje narėje. Todėl, siekdamos palengvinti teisminių institucijų tarpusavio bendradarbiavimą ir savo veiksmų derinimą, valstybės narės gali kreiptis į Eurojust arba į kitą Europos Sąjungoje įsteigtą įstaigą arba pasinaudoti joje nustatytais mechanizmais. Ypač atsižvelgiama į šiuos veiksnius:

a)

kurios valstybės narės teritorijoje buvo įvykdytos nusikalstamos veikos;

b)

kurios valstybės narės pilietis ar gyventojas yra kaltininkas;

c)

kuri valstybė narė yra aukų kilmės valstybė narė;

d)

kurios valstybės narės teritorijoje buvo surastas kaltininkas.

3.   Valstybė narė, kuri pagal savo teisę dar neišduoda ir neperduoda savo piliečių, imasi reikalingų priemonių nustatyti savo jurisdikciją 2 straipsnyje minimoms nusikalstamoms veikoms ir, prireikus, už jas traukti baudžiamojon atsakomybėn, kai tokias nusikalstamas veikas įvykdo jos piliečiai už jos teritorijos ribų.

4.   Šis straipsnis apima ir jurisdikciją baudžiamosiose bylose, kurią valstybė narė nustato pagal savo nacionalinės teisės aktus.

8 straipsnis

Reikalavimo aukoms pateikti skundą ar kaltinimą nebuvimas

Valstybės narės užtikrina, kad 2 straipsnyje minimų nusikalstamų veikų tyrimas ar traukimas už jas baudžiamojon atsakomybėn nepriklausytų nuo asmens, nukentėjusio nuo veikos, pateikto skundo ar kaltinimo bent tais atvejais, kai tos veikos buvo įvykdytos tos valstybės narės teritorijoje.

9 straipsnis

Esamų nuostatų panaikinimas

Bendrieji veiksmai 98/733/TVR panaikinami.

Priemonėse, priimtose pagal Europos Sąjungos sutarties VI antraštinę dalį ir Europos bendrijos steigimo sutartį, esančios nuorodos į Bendruosiuose veiksmuose 98/733/TVR apibrėžtą dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje laikomos nuorodomis į šiame pamatiniame sprendime apibrėžtą dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje.

10 straipsnis

Įgyvendinimas ir pranešimai

1.   Valstybės narės imasi reikalingų priemonių, kurios, įsigaliojusios iki 2010 m. gegužės mėn., įgyvendina šio pamatinio sprendimo nuostatas.

2.   Valstybės narės iki 2010 m. gegužės mėn. Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir Komisijai perduoda nuostatų, perkeliančių į jų nacionalinę teisę joms pagal šį pamatinį sprendimą nustatytas pareigas, tekstą. Remdamasi naudojant šią informaciją parengtu pranešimu ir rašytiniu Komisijos pranešimu, Taryba iki 2012 m. lapkričio mėn. įvertina, kokiu mastu valstybės narės įgyvendino šio pamatinio sprendimo nuostatas.

11 straipsnis

Teritorinis taikymas

Šis pamatinis sprendimas taikomas Gibraltarui.

12 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis pamatinis sprendimas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Priimta Liuksemburga, 2008 m. spalio 24 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

M. ALLIOT-MARIE


(1)  Pagal neprivalomą konsultaciją pareikšta nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 351, 1998 12 29, p. 1.

(3)  OL L 261, 2004 8 6, p. 69.


11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/46


TARYBOS SPRENDIMAS 2008/842/BUSP

2008 m. lapkričio 10 d.

iš dalies keičiantis Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP dėl ribojančių priemonių Iranui III ir IV priedus

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP (1), ypač į jos 7 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. vasario 27 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP, įgyvendinančią Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1737 (2006).

(2)

2008 m. rugpjūčio 7 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2008/652/BUSP (2), iš dalies keičiančią Bendrąją poziciją 2007/140/BUSP ir įgyvendinančią Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos Rezoliuciją 1803 (2008).

(3)

Bendroji pozicija 2008/652/BUSP, be kita ko, numato, kad valstybės narės atidžiai stebi jų jurisdikcijoje esančių finansų įstaigų veiklą, kurioje dalyvauja visi bankai, kurių buveinė yra Irane, bei jų filialai ir dukterinės įmonės užsienyje, siekiant išvengti, kad tokia veikla būtų prisidedama prie branduolinės veiklos, susijusios su padidinta platinimo rizika, arba branduolinių ginklų pristatymo sistemų kūrimo.

(4)

Taryba nustatė, kuriems bankų, kurių buveinė yra Irane, filialams ir dukterinėms įmonėms užsienyje taikoma Bendroji pozicija 2008/652/BUSP. Reikėtų pažymėti, kad tam tikrų nurodytų subjektų turtas taip pat įšaldomas pagal Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktus.

(5)

Todėl reikėtų patikslinti Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP III ir IV priedus,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP III ir IV priedai pakeičiami šio sprendimo priede esančiu tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje 2008 m. lapkričio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 61, 2007 2 28, p. 49.

(2)  OL L 213, 2008 8 8, p. 58.


PRIEDAS

III PRIEDAS

3b straipsnio 1 dalies b punkte nurodyti bankų, kurių buveinė yra Irane, valstybių narių jurisdikcijoje esantys filialai ir dukterinės įmonės (1)

1.   BANK MELLI IRAN*

Prancūzija

43, avenue Montaigne, 75008 Paris

BIC kodas: MELIFRPP

Vokietija

Holzbrücke 2, D-20459, Hamburg,

BIC kodas: MELIDEHH

Jungtinė Karalystė

Melli Bank Plc

One London Wall, 11th Floor, London EC2Y 5EA

BIC kodas: MELIGB2L

2.   BANK SEPAH*

Prancūzija

64, rue de Miromesnil, 75008 Paris

BIC kodas: SEPBFRPP

Vokietija

Hafenstraße 54, D-60327 Frankfurt am Main

BIC kodas: SEPBDEFF

Italija

Via Barberini 50, 00187 Rome

BIC kodas: SEPBITRR

Jungtinė Karalystė

Bank Sepah International plc

5/7 Eastcheap, London EC3M 1JT

BIC kodas: SEPBGB2L

3.   BANK SADERAT IRAN

Prancūzija

Bank Saderat Iran

16, rue de la Paix, 75002 Paris

BIC kodas: BSIRFRPP

Teleks.: 220287 SADER A / SADER B

Vokietija

Hamburg Branch

P.O. Box 112227, Deichstraße 11, D-20459 Hamburg

BIC kodas: BSIRDEHH

Teleks.: 215175 SADBK D

Frankfurt Branch

P.O. Box 160151, Friedensstraße 4, D-60311 Frankfurt am Main

BIC kodas: BSIRDEFF

Graikija

Athens Branch

PO Box 4308, 25-29 Venizelou St, GR 105 64 Athens

BIC kodas: BSIRGRAA

Teleks.: 218385 SABK GR

Jungtinė Karalystė

Bank Saderat plc

5 Lothbury, London EC2R 7HD

BIC kodas: BSPLGB2L

Teleks.: 883382 SADER G

4.   BANK TEJARAT

Prancūzija

Bank Tejarat

124-126, rue de Provence, 75008 Paris

BIC kodas: BTEJFRPP

Teleks.: 281972 F, 281973 F BKTEJ

5.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Jungtinė Karalystė

Head Office and Main Branch

6 Lothbury, London, EC2R 7HH

BIC kodas: PIBPGB2L

Teleks.: 885426

IV PRIEDAS

3b straipsnio 1 dalies c ir d punktuose nurodyti valstybių narių jurisdikcijoje nesantys bankų, kurių buveinės yra Irane, filialai ir dukterinės įmonės bei valstybių narių jurisdikcijoje nesantys finansų subjektai, kurių buveinės yra ne Irane, bet kuriuos kontroliuoja asmenys ir subjektai, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta ar buveinė yra Irane (2)

1.   BANK MELLI*

Azerbaidžanas

Bank Melli Iran Baku Branch

Nobel Ave. 14, Baku

BIC kodas: MELIAZ22

Irakas

No. 111—27 Alley — 929 District — Arasat street, Baghdad

BIC kodas: MELIIQBA

Omanas

Oman Muscat Branch

P.O. Box 5643, Mossa Abdul Rehman Hassan Building, 238 Al Burj St., Ruwi, Muscat, Oman 8/

P.O. BOX 2643 PC 112

BIC kodas: MELIOMR

Kinija

Melli Bank HK (branch of Melli Bank PLC)

Unit 1703-04, Hong Kong Club Building, 3A Chater Road, Central Hong Kong

BIC kodas: MELIHKHH

Egiptas

Representative Office

P.O. Box 2654, First Floor, Flat No 1, Al Sad el Aaly Dokhi

Tel.: 2700605 / Faks. 92633

Jungtiniai Arabų Emyratai

Regional Office

P.O. Box: 1894, Dubai

BIC kodas: MELIAEAD

Abu Dhabi branch

Post box no. 2656 Street name: Hamdan Street

BIC kodas: MELIAEADADH

Al Ain branch

Post box no. 1888 Street name: Clock Tower, Industrial Road

BIC kodas: MELIAEADALN

Bur Dubai branch

Adresas: Post box no. 3093 Street name: Khalid Bin Waleed Street

BIC kodas: MELIAEADBR2

Dubai Main branch

Post box no. 1894 Street name: Beniyas Street

BIC kodas: MELIAEAD

Fujairah branch

Post box no. 248 Street name: Al Marash R/A, Hamad Bin Abdullah Street

BIC kodas: MELIAEADFUJ

Ras al-Khaimah branch

Post box no. 5270 Street name: Oman Street, Al Nakheel

BIC kodas: MELIAEADRAK

Sharjah branch

Post box no. 459 Street name: Al Burj Street

BIC kodas: MELIAEADSHJ

Rusijos Federacija

no 9/1 ul. Mashkova, 103064 Moscow

BIC kodas: MELIRUMM

Japonija

Representative Office

333 New Tokyo Bldg, 3-1 Marunouchi, 3 Chome, Chiyoda-ku

Tel.: 332162631. Faks.: (3)32162638. Teleks.: J296687.

2.   BANK MELLAT

Pietų Korėja

Bank Mellat Seoul Branch

Keumkang Tower 13/14th Floor, Tehran road 889-13, Daechi-dong

Gangnam-Ku, 135-280, Seoul

BIC kodas: BKMTKRSE

Teleks.: K36019 MELLAT

Turkija

Istanbul Branch

1, Binbircicek Sokak, Buyukdere Caddessi Levent-Istanbul

BIC kodas: BKMTTRIS

Teleks.: 26023 MELT TR

Ankara Branch

Ziya Gokalp Bulvari No: 12 06425 Kizilay-Ankara

BIC kodas: BKMTTRIS100

Teleks.: 46915 BMEL TR

Izmir Branch

Cumhuriyet Bulvari No: 88/A P.K 71035210 Konak-Izmir

BIC kodas: BKMTTRIS 200

Teleks.: 53053 BMIZ TR

Armėnija

Yerevan Branch

6 Amiryan Str. P.O. Box: 375010 P/H 24 Yerevan

BIC kodas: BKMTAM 22

Teleks.: 243303 MLTAR AM 243110 BMTRAM

3.   PERSIA INTERNATIONAL BANK plc

Jungtiniai Arabų Emyratai

Dubai Branch

The Gate Building, 4th Floor, P.O.BOX 119871, Dubai

BIC kodas: PIBPAEAD

4.   BANK SADERAT IRAN

Libanas

Regional Office

Mar Elias – Mteco Center, PO BOX 5126, Beirut

BIC kodas: BSIRLBBE

Beirut Main Branch

Verdun street – Alrose building

P.O. BOX 5126 Beirut / P.O.BOX 6717 Hamra

BIC kodas: BSIRLBBE

Teleks.: 48602 – 20738, 21205 – SADBNK

Alghobeiri Branch

NO. 3528, Alghobeiry BLVD, Jawhara BLDG Abdallah El Hajje str. –Ghobeiri BLVD, Alghobeiri

BIC kodas: BSIRLBBE

Baalbak Branch

NO. 3418, Ras Elein str., Baalbak

BIC kodas: BSIRLBBE

Borj al Barajneh Branch

NO. 4280, Al Holam BLDG, Al Kafaat cross, Al Maamoura str., Sahat Mreyjeh, 1st Floor

BIC kodas: BSIRLBBE

Saida Branch

NO. 4338, Saida – Riad Elsoleh BLVD. Ali Ahmad BLG

BIC kodas: BSIRLBBE

Omanas

BLDG 606, Way 4543, 145 Complex, Ruwi High Street, Ruwi, P.O. BOX 1269, Muscat

BIC kodas: BSIROMR

Teleks.: 3146

Kataras

Doha branch

NO. 2623, Grand Hamad ave., P.O. BOX 2256, Doha

BIC kodas: BSIR QA QA

Teleks.: 4225

Turkmėnistanas

Bank Saderat Iran Ashkhabad branch

Makhtoomgholi ave., no 181, Ashkhabad

Teleks.: 1161134-86278

Jungtiniai Arabų Emyratai

Regional office Dubai

Al Maktoum road, PO BOX 4182 Deira, Dubai

BIC kodas: BSIRAEAD / BSIRAEADDLR / BSIRAEADLCD

Teleks.: 45456 SADERBANK

Murshid Bazar Branch

Murshid Bazar P.O. Box 4182

Deira, Dubai

BIC kodas: BSIRAEAD

Teleks.: 45456 SADERBANK

Bur Dubai Branch

Al Fahidi Road

P.O. Box 4182 Dubai

BIC kodas: BSIRAEAD

Teleks.: 45456 SADERBANK

Ajman Branch

No 2900 Liwara street, PO BOX 16, Ajman, Dubai

BIC kodas: BSIRAEAD

Teleks.: 45456 SADERBANK

Shaykh Zayed Road Branch

Shaykh Road, Dubai

BIC kodas: BSIRAEAD

Teleks.: 45456 SADERBANK

Abu Dhabi Branch

No 2690 Hamdan street, PO BOX 2656, Abu Dhabi

BIC kodas: BSIRAEAD

Teleks.: 22263

Al Ein Branch

No 1741, Al Am Road, PO BOX 1140, Al Ein, Abu Dhabi

BIC kodas: BSIRAEAD

Teleks.: 45456 SADERBANK

Sharjah Branch

No 2776 Alaroda road, PO BOX 316, Sharjah

BIC kodas: BSIRAEAD

Teleks.: 45456 SADERBANK

Bahreinas

Bahrein branch

106 Government Road; P.O. Box 825, Block no 316; Entrance no 3; Manama Center;

Manama

Teleks.: 8363 SADER BANK

OBU

P.O. Box 825 - Manama

Teleks.: 8688 SADER BANK

Uzbekistanas

Bank Saderat Iran Tashkent

10, Tchekhov street, Mirabad district, 100060 Tashkent

BIC kodas: BSIRUZ21

Teleks.: 116134 BSITA UZ

5.   TEJARAT BANK

Tadžikistanas

No. 70, Rudaki Ave., Dushanbe

P.O. Box: 734001

BIC kodas: BTEJTJ22XXX

Teleks.: 201135 BTDIR TJ

Kinija

Representative Office China

Office C208 Beijing Lufthansa Center No. 50 Liangmaqiao Road Chaoyang

District Beijing 100016

6.   ARIAN BANK (taip pat vadinamas Aryan Bank)

Afganistanas

Head Office

House No. 2, Street No. 13, Wazir Akbar Khan, Kabul

BIC kodas: AFABAFKA

Harat branch

NO. 14301(2), Business Room Building, Banke Khoon road, Harat

BIC kodas: AFABAFKA

7.   FUTURE BANK

Bahreinas

Future Bank

P.O. Box 785, Government Avenue 304, Manama

Shop 57, Block NO. 624 Shaikh Jaber Al Ahmed Al Sabah Avenue-Road NO 4203, Sitra

BIC kodas: FUBBBHBM / FUBBBHBMOBU / FUBBBHBMXXX / FUBBBHBMSIT

8.   BANCO INTERNACIONAL DE DESARROLLO, SA

Venesuela

Banco internacional de Desarrollo, Banco Universal

Avenida Francisco de Miranda, Torre Dosza, Piso 8, El Rosal, Chacao, Caracas

BIC kodas: IDUNVECAXXX.


(1)  Žvaigždute (*) pažymėtų subjektų turtas taip pat įšaldomas pagal Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktus.

(2)  Žvaigždute (*) pažymėtų subjektų turtas taip pat įšaldomas pagal Bendrosios pozicijos 2007/140/BUSP 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktus.


11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/55


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/843/BUSP

2008 m. lapkričio 10 d.

kuria iš dalies keičiama Bendroji pozicija 2007/734/BUSP dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui ir pratęsiamas jos galiojimas

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2007 m. lapkričio 13 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2007/734/BUSP dėl ribojančių priemonių Uzbekistanui (1).

(2)

2008 m. spalio 13 d. išvadose Taryba palankiai įvertino pažangą, pasiektą Uzbekistane per pastaruosius metus pagarbos teisinės valstybės principams ir žmogaus teisių apsaugos srityje. Ji paragino Uzbekistaną toliau daryti pažangą žmogaus teisių, demokratizacijos ir teisinės valstybės srityje; ji taip pat palankiai įvertino Uzbekistano įsipareigojimą bendradarbiauti su Europos Sąjunga sprendžiant įvairius su žmogaus teisėmis susijusius klausimus. Todėl Taryba nusprendė neatnaujinti apribojimų atvykti, taikomų tam tikriems asmenims, nurodytiems Bendrojoje pozicijoje 2007/734/BUSP.

(3)

Vis dėlto, Taryba pareiškė esanti rimtai susirūpinusi dėl žmogaus teisių padėties tam tikrose srityse Uzbekistane ir primygtinai paragino šios šalies valdžios institucijas visapusiškai įgyvendinti savo tarptautinius įsipareigojimus šiuo atžvilgiu. Todėl Taryba nusprendė, kad 12 mėnesių laikotarpiui reikėtų atnaujinti Bendrojoje pozicijoje 2007/734/BUSP nustatytą ginklų embargą,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2007/734/BUSP galiojimas pratęsiamas iki 2009 m. lapkričio 13 d.

2 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2007/734/BUSP 3 ir 4 straipsniai bei II priedas panaikinami.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

4 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 295, 2007 11 14, p. 34.


11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/56


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/844/BUSP

2008 m. lapkričio 10 d.

iš dalies keičianti Bendrąją poziciją 2006/276/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2006 m. balandžio 10 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2006/276/BUSP dėl ribojančių priemonių tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, panaikinančią Bendrąją poziciją 2004/661/BUSP (1).

(2)

2008 m. spalio 13 d. Taryba susitarė, kad Bendrojoje pozicijoje 2006/276/BUSP numatytos ribojamosios priemonės turi būti pratęstos 12 mėn. laikotarpiui. Tačiau, norėdama paskatinti dialogą su Baltarusijos valdžios institucijomis ir kad būtų imtasi demokratiją ir pagarbą žmogaus teisėms stiprinančių priemonių, Taryba taip pat susitarė, kad draudimas atvykti, taikomas tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, išskyrus pareigūnus, susijusius su asmenų dingimu 1999 ir 2000 m., ir Centrinės rinkimų komisijos pirmininkę, neturėtų būti taikomas šešių mėnesių laikotarpį, kuris gali būti iš naujo svarstomas.

(3)

Pasibaigus pirmiau minėtam šešių mėnesių laikotarpiui, Taryba iš naujo svarstys padėtį Baltarusijoje ir įvertins pažangą, Baltarusijos valdžios institucijų padarytą rinkimų kodekso reformos srityje, siekiant, kad kodeksas atitiktų ESBO prisiimtus įsipareigojimus ir kitus tarptautinius standartus demokratinių rinkimų srityje. Be kita ko, Taryba įvertins visus kitus konkrečius veiksmus, kuriais siekiama, kad būtų labiau gerbiamos demokratinės vertybės, žmogaus teisės ir pagrindinės laisvės, įskaitant saviraiškos ir spaudos laisvę, taip pat susirinkimų laisvę bei teisę laisvai burtis į politines asociacijas, ir būtų sustiprinta teisinė valstybė. Taryba gali nuspręsti taikyti kelionių ribojimus anksčiau, atsižvelgdama į Baltarusijos valdžios institucijų veiksmus demokratijos ir žmogaus teisių srityje.

(4)

2008 m. balandžio 7 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/288/BUSP, iki 2009 m. balandžio 10 d. atnaujinanti ribojančias priemones tam tikriems Baltarusijos pareigūnams, turi būti panaikinta,

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2006/276/BUSP galiojimas pratęsiamas iki 2009 m. spalio 13 d.

2 straipsnis

1.   Bendrosios pozicijos 2006/276/BUSP 1 straipsnio 1 dalies b punkte numatytų priemonių taikymas Yuri Nikolaevich PODOBED sustabdomas iki 2009 m. balandžio 13 d.

2.   Bendrosios pozicijos 2006/276/BUSP 1 straipsnio 1 dalies c punkte numatytų priemonių taikymas sustabdomas iki 2009 m. balandžio 13 d.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija peržiūrima iki 2009 m. balandžio 13 d., atsižvelgiant į padėtį Baltarusijoje.

4 straipsnis

Bendroji pozicija 2008/288/BUSP panaikinama.

5 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

6 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 10 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 101, 2006 4 11, p. 5.


11.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 300/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.