ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 295

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. lapkričio 4d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1076/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1077/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007

3

 

*

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1078/2008, kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisyklės dėl valstybių narių išlaidų, patirtų renkant ir tvarkant pagrindinius žuvininkystės duomenis

24

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/830/EB

 

*

2008 m. balandžio 30 d. Komisijos sprendimas dėl valstybės pagalbos C 21/07 (ex N 578/06), kurią Vengrija ketina suteikti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1342)  ( 1 )

34

 

 

2008/831/EB

 

*

2008 m. spalio 31 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatomas naujas tam tikrų medžiagų, kurios turi būti įvertintos pagal Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6266)  ( 1 )

50

 

 

2008/832/EB

 

*

2008 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendimas dėl bromukonazolo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6290)  ( 1 )

53

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

4.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1076/2008

2008 m. lapkričio 3 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. lapkričio 4 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

36,3

MK

43,0

TR

81,0

ZZ

53,4

0707 00 05

JO

168,2

MA

26,4

TR

143,3

ZZ

112,6

0709 90 70

MA

39,5

TR

127,4

ZZ

83,5

0805 50 10

AR

82,2

MA

81,6

TR

93,5

ZA

91,9

ZZ

87,3

0806 10 10

BR

232,0

TR

127,8

US

242,1

ZA

218,0

ZZ

205,0

0808 10 80

CA

96,3

CL

64,4

CN

66,8

MK

37,6

NZ

82,2

US

112,0

ZA

91,2

ZZ

78,6

0808 20 50

CN

55,9

US

208,3

ZZ

132,1


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


4.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1077/2008

2008 m. lapkričio 3 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisyklės ir panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių (1), ypač į jo 5 straipsnį,

kadangi:

(1)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 (2) 22 straipsnio 1 dalies c punkte nustatyta, kad veikla, kuriai taikoma bendroji žuvininkystės politika, yra draudžiama, jei laivo kapitonas nedelsdamas neregistruoja ir nepraneša informacijos apie žvejybą, įskaitant iškrovimus bei perkrovimus, o dokumentų kopijos nepateikiamos atsakingoms institucijoms.

(2)

Pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1966/2006 žvejybos laivų, kurių bendras ilgis yra daugiau kaip 24 metrai, kapitonams taikomas įpareigojimas per 24 mėnesius nuo įgyvendinimo taisyklių įsigaliojimo datos elektroniniu būdu registruoti ir perduoti laivo žurnalo, iškrovimo deklaracijos ir perkrovimo deklaracijos duomenis, o žvejybos laivų, kurių bendras ilgis yra daugiau kaip 15 metrų, kapitonai tai turi padaryti per 42 mėnesius nuo įgyvendinimo taisyklių įsigaliojimo.

(3)

Kasdienis žvejybos informacijos pranešimas suteikia galimybę gerokai padidinti stebėjimo, kontrolės ir priežiūros ir jūroje, ir sausumoje naudingumą bei veiksmingumą.

(4)

1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (3), 6 straipsnyje nustatyta, kad Bendrijos žvejybos laivų kapitonai tvarko laivo žurnalą, kuriame registruoja savo veiklą.

(5)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 8 straipsnyje nustatyta, kad kiekvieno Bendrijos žvejybos laivo, kurio bendras ilgis yra 10 ar daugiau metrų, kapitonas arba jo atstovas po kiekvieno žvejybos reiso per 48 valandas nuo iškrovimo valstybės narės, kurioje iškraunama žuvis, kompetentingoms institucijoms pateikia deklaraciją.

(6)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 9 straipsnyje nustatyta, kad aukcionai ar kitos valstybių narių įgaliotos įstaigos arba asmenys, atsakingi už pirminę prekybą žuvininkystės produktais, po pirminio pardavimo pateikia pardavimo pažymą valstybių narių, kurių teritorijoje vykdoma pirminė prekyba, kompetentingoms institucijoms.

(7)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 9 straipsnyje nustatyta ir tai, kad jeigu žuvininkystės produktų pirminė prekyba vykdoma ne toje valstybėje narėje, kurioje iškrauti produktai, už pirminės prekybos stebėjimą atsakinga valstybė narė užtikrina, kad už produktų iškrovimo stebėjimą atsakingoms institucijoms būtų kuo greičiau pateikta pardavimo pažyma.

(8)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 19 straipsnyje reikalaujama, kad valstybės narės sukurtų kompiuterizuotas duomenų bazes ir nustatytų patvirtinimo sistemą, kurią visų pirma sudarytų kryžminiai patikrinimai bei sutikrinimo duomenys.

(9)

Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2847/93 19b ir 19e straipsniuose reikalaujama, kad Bendrijos žvejybos laivų kapitonai rengtų žvejybos pastangų ataskaitas ir jas registruotų laivo žurnale.

(10)

Tarybos reglamento (EB) Nr. 2347/2002 (4) 5 straipsnyje reikalaujama, kad Bendrijos žvejybos laivo, kuriam išduotas leidimas gelminei žvejybai, kapitonas laivo žurnale arba laivo vėliavos valstybės narės nustatytoje formoje įrašytų informaciją apie žvejybos įrankių savybes ir žvejybos operacijas.

(11)

Tarybos reglamente (EB) Nr. 768/2005 (5), įsteigiančiame Bendrijos žuvininkystės kontrolės agentūrą ir iš dalies keičiančiame Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, nustatantį bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą, numatyta įgyvendinti jungtinės veiklos planus.

(12)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1566/2007 (6) nustatytos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su duomenų apie žvejybos veiklą elektroniniu registravimu ir perdavimu.

(13)

Šiuo metu būtina dar labiau detalizuoti ir išaiškinti kai kurias Reglamento (EB) Nr. 1566/2007 nuostatas.

Tam reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 1566/2007 ir pakeisti jį nauju reglamentu.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Šis reglamentas taikomas:

a)

nuo 2010 m. sausio 1 d. – Bendrijos žvejybos laivams, kurių bendras ilgis didesnis kaip 24 m;

b)

nuo 2011 m. liepos 1 d. – Bendrijos žvejybos laivams, kurių bendras ilgis didesnis kaip 15 m;

c)

nuo 2009 m. sausio 1 d. – valstybių narių įgaliotiems registruotiems pirkėjams, registruotiems aukcionams ar kitoms įstaigoms arba asmenims, kurie yra atsakingi už pirminį žuvininkystės produktų pardavimą ir kurių metinė finansinė pirminio žuvininkystės produktų pardavimo apyvarta viršija 400 000 EUR.

2.   Nepaisant 1 dalies a punkto, šis reglamentas taikomas nuo ankstesnės datos nei 2010 m. sausio 1 d. Bendrijos žvejybos laivams, plaukiojantiems su atitinkamos valstybės narės vėliava, kurių bendras ilgis didesnis kaip 24 m, jei taip numato ta valstybė.

3.   Nepaisant 1 dalies b punkto, šis reglamentas taikomas nuo ankstesnės datos nei 2011 m. liepos 1 d. Bendrijos žvejybos laivams, plaukiojantiems su atitinkamos valstybės narės vėliava, kurių bendras ilgis didesnis kaip 15 m, jei taip numato ta valstybė.

4.   Nepaisant 1 dalies a ir b punktuose nustatytų datų, valstybės narės gali nuspręsti su jų vėliava plaukiojantiems laivams, kurių ilgis 15 m arba mažesnis, šį reglamentą taikyti ir iki tų datų pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 3 straipsnio 2 dalį.

5.   Valstybės narės gali sudaryti dvišalius susitarimus dėl elektroninio duomenų perdavimo sistemų naudojimo su jų vėliava jų suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse plaukiojančiuose laivuose, jei tie laivai atitinka visas šiame reglamente nustatytas taisykles.

6.   Šis reglamentas Bendrijos žvejybos laivams taikomas neatsižvelgiant į tai, kokiuose vandenyse jie žvejoja arba kokiuose uostuose iškrauna žuvį.

7.   Šis reglamentas netaikomas Bendrijos žvejybos laivams, naudojamiems tik akvakultūros sektoriuje.

2 straipsnis

Operatorių ir laivų sąrašas

1.   Visos valstybės narės sudaro įgaliotų registruotų pirkėjų, registruotų aukcionų ir kitų įstaigų arba asmenų, kurie yra atsakingi už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą ir kurių metinė finansinė žuvininkystės produktų apyvarta viršija 400 000 EUR, sąrašą. Pirmi ataskaitiniai metai yra 2007 m., o sąrašas atnaujinamas einamųjų metų (n metai) sausio 1 d. remiantis metine finansine žuvininkystės produktų apyvarta, kuri n–2 metais viršijo 400 000 EUR. Šis sąrašas skelbiamas valstybės narės oficialioje interneto svetainėje.

2.   Visos valstybės narės sudaro ir nuolat atnaujina su jų vėliava plaukiojančių Bendrijos žvejybos laivų, kuriems pagal 1 straipsnio 2, 3, 4 ir 5 dalis taikomos šio reglamento nuostatos, sąrašus. Šie sąrašai skelbiami valstybės narės oficialioje interneto svetainėje forma, dėl kurios turi būti nuspręsta valstybių narių ir Komisijos konsultacijose.

3 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente taikomos tokios apibrėžtys:

1.

žvejybos operacija – visų rūšių veikla, susijusi su žuvų ieškojimu, žvejybos įrankio metimu, statymu bei traukimu ir sužvejotų žuvų surinkimu iš jo;

2.

jungtinės veiklos planas – planas, kuriame nustatyta turimų kontrolės ir inspektavimo priemonių taikymo tvarka.

II   SKYRIUS

ELEKTRONINIS DUOMENŲ PERDAVIMAS

4 straipsnis

Informacija, kurią turi perduoti laivų kapitonai arba jų atstovai

1.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonai vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms elektroniniu būdu perduoda laivo žurnalo ir perkrovimo į kitą laivą duomenis.

2.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonai arba jų atstovai vėliavos valstybės kompetentingoms institucijoms elektroniniu būdu perduoda iškrovimo deklaracijos duomenis.

3.   Kai Bendrijos žvejybos laivas žuvininkystės produktus iškrauna valstybėje narėje, kuri nėra jo vėliavos valstybė narė, vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos, gavusios iškrovimo deklaracijos duomenis, nedelsdamos elektroniniu būdu perduoda juos valstybės narės, kurioje iškrautos sužvejotos žuvys, kompetentingoms institucijoms.

4.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonai, kai reikalaujama pagal Bendrijos taisykles, vėliavos valstybės narės kompetentingai institucijai elektroniniu būdu taisyklėse nurodytu laiku perduoda išankstinį pranešimą apie įplaukimą į uostą.

5.   Kai laivas ketina įplaukti į valstybės narės, kuri nėra jo vėliavos valstybė narė, uostą, vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos, gavusios 4 dalyje nurodytą išankstinį pranešimą, elektroniniu būdu perduoda jį pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

5 straipsnis

Informacija, kurią turi perduoti už pirminį pardavimą arba perėmimą atsakingos įstaigos arba asmenys

1.   Valstybių narių įgalioti registruoti pirkėjai, registruoti aukcionai arba kitos įstaigos arba asmenys, atsakingi už žuvininkystės produktų pirminį pardavimą, informaciją, kurią reikalaujama įrašyti pardavimo pažymoje, elektroniniu būdu perduoda valstybės narės, kurios teritorijoje vyksta pirminė prekyba, kompetentingoms institucijoms.

2.   Kai pirminė prekyba vykdoma valstybėje narėje, kuri nėra vėliavos valstybė narė, valstybės narės, kurioje ji vykdoma, kompetentingos institucijos, gavusios minėtą informaciją, užtikrina, kad pardavimo pažymos duomenų kopija elektroniniu būdu būtų perduota vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3.   Jei žuvininkystės produktų pirminė prekyba vykdoma ne toje valstybėje narėje, kurioje jie iškrauti, valstybė narė, kurioje vyksta pirminė prekyba, gavusi atitinkamą informaciją užtikrina, kad pardavimo pažymos duomenų kopija elektroniniu būdu būtų perduota šioms institucijoms:

a)

valstybės narės, kurioje iškrauti žuvininkystės produktai, kompetentingoms institucijoms; ir

b)

laivo, iš kurio iškrauti žuvininkystės produktai, vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

4.   Perėmimo deklaracijos turėtojas elektroniniu būdu perduoda informaciją, kurią reikalaujama įrašyti perėmimo deklaracijoje, valstybės narės, kurios teritorijoje buvo vykdomas fizinis perėmimas, kompetentingoms institucijoms.

6 straipsnis

Duomenų perdavimo dažnumas

1.   Kapitonas elektroninę laivo žurnalo informaciją vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms perduoda ne rečiau kaip kartą per dieną, ne vėliau kaip 24.00 val., net jei nebuvo nieko sužvejota. Šiuos duomenis jis taip pat persiunčia:

a)

vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu;

b)

iškart po to, kai buvo baigta paskutinė žvejybos operacija;

c)

prieš įplaukiant į uostą;

d)

per bet kokį patikrinimą jūroje;

e)

Bendrijos teisės aktuose arba vėliavos valstybės nustatytais atvejais.

2.   Elektroninio laivo žurnalo ir perkrovimo deklaracijų pataisymus kapitonas gali perduoti iki paskutinio duomenų perdavimo žvejybos operacijos pabaigoje ir prieš įplaukiant į uostą. Pataisymai turi būti lengvai identifikuojami. Visus pirminius elektroninio laivo žurnalo duomenis ir tų duomenų pataisymus saugo vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos.

3.   Kapitonas arba jo atstovai iškrovimo deklaraciją elektroniniu būdu perduoda iš karto, kai tik parengiama iškrovimo deklaracija.

4.   Laivų, iš kurių ir į kuriuos perkraunama, kapitonai perkrovimo į kitą laivą duomenis elektroniniu būdu perduoda iš karto po perkrovimo.

5.   Tą laiką, kai laivas kiekvienąkart nebūna uoste, ir kol pateikiama iškrovimo deklaracija, kapitonas 1 dalyje nurodytos informacijos kopiją saugo žvejybos laive.

6.   Kai žvejybos laivas yra uoste, žuvų jame nėra, o kapitonas yra pateikęs iškrovimo deklaraciją, informacijos perdavimas pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti sustabdytas, prieš tai pranešus vėliavos valstybės narės žvejybos stebėjimo centrui. Perdavimas atnaujinamas, kai laivas išplaukia iš uosto. Pranešti iš anksto nebūtina tiems laivams, kuriuose įrengta LSS (laivų stebėjimo sistema) ir duomenys perduodami ja.

7 straipsnis

Formatas, naudojamas duomenis iš laivo perduodant laivo vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms

Kiekviena valstybė narė nustato formatą, kuriuo duomenys iš laivo, plaukiojančio su jos vėliava, perduodami tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

8 straipsnis

Duomenų gavimo patvirtinimas

Valstybės narės užtikrina, kad kiekvienąkart, kai gaunami laivo žurnalo, perkrovimo į kitą laivą ir iškrovimo duomenys, su jų vėliava plaukiojantiems laivams būtų išsiunčiamas duomenų gavimo patvirtinimas. Jame patvirtinama, kad informacija gauta.

III   SKYRIUS

IŠIMTYS

9 straipsnis

Išimtys

1.   Valstybė narė gali atleisti su jos vėliava plaukiojančių laivų kapitonus nuo 4 straipsnio 1 dalyje nurodytų įpareigojimų ir nuo įpareigojimo laive turėti elektroninio duomenų perdavimo priemonių, nurodyto Reglamento (EB) Nr. 1966/2006 1 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kai jie išplaukia iš uosto į jos suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančius vandenis ne ilgiau kaip 24 valandoms, jei sužvejotos žuvys nebus iškraunamos už vėliavos valstybės narės teritorijos ribų.

2.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonai, duomenis apie žvejybos veiklą registruojantys ir perduodantys elektroniniu būdu, atleidžiami nuo įpareigojimo pildyti neelektroninį laivo žurnalą, iškrovimo ir perkrovimo deklaracijas.

3.   Bendrijos žvejybos laivų kapitonai arba jų atstovai, sužvejotas žuvis iškraunantys valstybėje narėje, kuri nėra jų vėliavos valstybė narė, atleidžiami nuo reikalavimo perduoti neelektroninę iškrovimo deklaraciją pakrantės valstybei narei.

4.   Valstybės narės gali sudaryti dvišalius susitarimus dėl elektroninio duomenų perdavimo sistemų naudojimo su jų vėliava jų suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse plaukiojančiuose laivuose. Laivams, kuriems taikomi tokie susitarimai, tuose vandenyse netaikomas reikalavimas pildyti neelektroninį laivo žurnalą.

5.   Bendrijos laivų kapitonams, kurie elektroniniuose laivo žurnaluose registruoja pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 19b straipsnį reikalaujamą informaciją apie žvejybos pastangas, netaikomas įpareigojimas perduoti žvejybos pastangų ataskaitas teleksu, LSS, faksu, telefonu arba radijo ryšiu.

IV   SKYRIUS

ELEKTRONINIO DUOMENŲ REGISTRAVIMO IR PERDAVIMO SISTEMŲ VEIKIMAS

10 straipsnis

Nuostatos, taikomos elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemų techninio gedimo arba neveikimo atveju

1.   Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos techninio gedimo arba neveikimo atveju laivo kapitonas ar savininkas arba jų atstovas laivo žurnalą, iškrovimo deklaraciją ir perkrovimo į kitą laivą duomenis perduoda vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms vėliavos valstybės narės nustatyta tvarka kasdien ne vėliau kaip 24.00 val., net jei nieko nebuvo sužvejota. Duomenys dar siunčiami:

a)

vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos prašymu,

b)

iškart po to, kai buvo baigta paskutinė žvejybos operacija,

c)

prieš įplaukiant į uostą,

d)

per bet kokį patikrinimą jūroje,

e)

Bendrijos teisės aktuose arba vėliavos valstybės nustatytais atvejais.

2.   Vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos, gavusios 1 dalyje nurodytus duomenis, nedelsdamos atnaujina elektroninį laivo žurnalą.

3.   Elektroninio duomenų registravimo ir perdavimo sistemos techninio gedimo arba neveikimo atveju Bendrijos žvejybos laivas nepalieka uosto tol, kol sistema nepataisyta taip, kad tenkintų vėliavos valstybės narės kompetentingas institucijas, arba kol jam nesuteiktas kitoks vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų leidimas išplaukti. Suteikusi leidimą su jos vėliava plaukiojančiam laivui išplaukti iš pakrantės valstybės narės uosto, vėliavos valstybė narė nedelsdama apie tai praneša pakrantės valstybei narei.

11 straipsnis

Duomenų negavimas

1.   Jei valstybės narės kompetentingos institucijos negauna pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalis perduodamų duomenų, jos apie tai kuo skubiau praneša laivo kapitonui, savininkui arba jų atstovui. Jei tam pačiam laivui taip nutinka daugiau kaip tris kartus per metus, vėliavos valstybė narė užtikrina, kad laivo elektroninė duomenų perdavimo sistema būtų patikrinta. Valstybė narė ištiria aplinkybes, kad nustatytų, kodėl duomenys nebuvo gauti.

2.   Jei vėliavos valstybės narės kompetentingos institucijos negauna pagal 4 straipsnio 1 ir 2 dalis perduodamų duomenų, o paskutinis per laivų stebėjimo sistemą perduotas pranešimas apie buvimo vietą buvo iš pakrantės valstybės narės vandenų, jos apie tai kuo skubiau praneša pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

3.   Laivo kapitonas ar savininkas arba jų atstovas siunčia visus duomenis, dėl kurių gautas pranešimas pagal 1 dalį, vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms, vos tik gavęs pranešimą.

12 straipsnis

Duomenų neprieinamumas

1.   Jei pakrantės valstybės narės kompetentingos institucijos pastebi savo vandenyse su kitos valstybės narės vėliava plaukiojantį laivą ir negali pagal 15 straipsnį gauti jo laivo žurnalo arba perkrovimo duomenų, jos paprašo vėliavos valstybės narės kompetentingų institucijų užtikrinti, kad tie duomenys būtų prieinami.

2.   Jei po keturių valandų nuo prašymo pateikimo 1 dalyje nurodyti duomenys vis dar neprieinami, pakrantės valstybė narė apie tai praneša vėliavos valstybei narei. Gavusi pranešimą, vėliavos valstybė narė nedelsdama bet kokiomis elektroninėmis priemonėmis persiunčia duomenis pakrantės valstybei narei.

3.   Jei pakrantės valstybė narė negauna 2 dalyje nurodytų duomenų, laivo kapitonas ar savininkas arba jų atstovas jos prašymu bet kokiomis turimomis elektroninėmis priemonėmis siunčia duomenis ir 8 straipsnyje nurodyto duomenų gavimo patvirtinimo kopiją pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

4.   Jei laivo kapitonas ar savininkas arba jų atstovas pakrantės valstybės narės kompetentingoms institucijoms negali pateikti 8 straipsnyje nurodyto duomenų gavimo patvirtinimo kopijos, atitinkamo laivo žvejybos veikla jos vandenyse uždraudžiama, kol kapitonas ar jo atstovas galės pateikti duomenų gavimo patvirtinimo kopiją arba 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją minėtoms valdžios institucijoms.

13 straipsnis

Elektroninės duomenų perdavimo sistemos veikimo duomenys

1.   Valstybės narės turi savo elektroninės duomenų perdavimo sistemos veikimo duomenų bazę. Joje būtinai pateikiama ši informacija:

a)

su jos vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, kurių elektroninės sistemos buvo sugedusios arba neveikiančios, sąrašas;

b)

elektroninių laivo žurnalo duomenų gavimo skaičius per dieną ir vidutinis duomenų gavimo iš vieno laivo skaičius pagal vėliavos valstybes nares;

c)

iškrovimo deklaracijų, perkrovimo į kitą laivą deklaracijų, perėmimo deklaracijų ir pardavimo pažymų gavimų skaičius pagal vėliavos valstybes nares.

2.   Informacijos apie valstybių narių elektroninio duomenų perdavimo sistemų veikimą santraukos siunčiamos Komisijai jos prašymu, valstybių narių ir Komisijos konsultacijose sutartais formatais ir laiko intervalais.

V   SKYRIUS

DUOMENŲ MAINAI IR PRIEIGA PRIE JŲ

14 straipsnis

Valstybių narių informacijos mainų formatas

1.   Valstybės narės keičiasi informacija, naudodamos priede nustatytą formatą, paremtą XML kalba (angl. extensible mark-up language).

2.   1 dalyje nurodytos informacijos pataisymai aiškiai pažymimi.

3.   Kai valstybė narė gauna elektroninę informaciją iš kitos valstybės narės, ji užtikrina, kad būtų išsiųstas duomenų gavimo patvirtinimas tos valstybės narės kompetentingoms institucijoms. Jame patvirtinama, kad informacija gauta.

4.   Priede nurodyti duomenys, kuriuos kapitonai pagal Bendrijos taisykles privalo registruoti savo laivo žurnaluose, yra privalomi ir valstybėms narėms keičiantis duomenimis.

15 straipsnis

Prieiga prie duomenų

1.   Vėliavos valstybė narė užtikrina, kad pakrantės valstybė narė turėtų interneto ryšio prieigą realiuoju laiku prie su jos vėliava plaukiojančių ir pakrantės valstybės narės suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse žvejybos operacijas vykdančių ar į jos uostą įplaukiančių laivų elektroninio laivo žurnalo ir iškrovimo deklaracijos duomenų.

2.   1 dalyje nurodyti duomenys apima bent jau nuo paskutinio išplaukimo iš uosto iki iškrovimo pabaigos užregistruotus duomenis. Paprašius turi būti prieinami ir praėjusių 12 mėnesių žvejybos operacijų duomenys.

3.   Bendrijos žvejybos laivo kapitonas bet kuriuo metu (septynias dienas per savaitę 24 valandas per parą) turi saugią prieigą prie savo elektroninio laivo žurnalo informacijos, saugomos vėliavos valstybės narės duomenų bazėje.

4.   Pagal jungtinės veiklos planą pakrantės valstybė narė kitos valstybės narės žvejybos laivui patruliui užtikrina interneto ryšio prieigą prie savo laivo žurnalų duomenų bazės.

16 straipsnis

Valstybių narių informacijos mainai

1.   Prieiga prie 15 straipsnio 1 dalyje nurodytų duomenų užtikrinama saugiu interneto ryšiu bet kuriuo metu.

2.   Valstybės narės keičiasi atitinkama technine informacija, kad užtikrintų dvišalę prieigą prie elektroninių laivo žurnalų.

3.   Valstybės narės:

a)

užtikrina, kad pagal šį reglamentą gauti duomenys būtų saugiai laikomi kompiuterinėse duomenų bazėse, ir imasi visų būtinų priemonių užtikrinti, kad jie išliktų konfidencialūs;

b)

imasi visų būtinų techninių priemonių tokiems duomenims apsaugoti nuo netyčinio arba neteisėto sunaikinimo, netyčinio praradimo, jų būklės pablogėjimo, platinimo ar naudojimosi jais be leidimo.

17 straipsnis

Viena institucija

1.   Kiekvienoje valstybėje narėje už visų šiame reglamente nurodytų duomenų perdavimą, gavimą, tvarkymą ir apdorojimą atsako viena institucija.

2.   Valstybės narės pateikia viena kitai 1 dalyje nurodytų institucijų sąrašus ir kontaktinius duomenis ir apie juos praneša Komisijai.

3.   Apie visus 1 ir 2 dalyse nurodytos informacijos pakeitimus kuo skubiau pranešama Komisijai ir kitoms valstybėms narėms.

VI   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Panaikinimas

1.   Reglamentas (EB) Nr. 1566/2007 panaikinamas.

2.   Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

19 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 409, 2006 12 30, p. 1. Pataisyta OL L 36, 2007 2 8, p. 3.

(2)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(3)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(4)  OL L 351, 2002 12 28, p. 6.

(5)  OL L 128, 2005 5 21, p. 1.

(6)  OL L 340, 2007 12 22, p. 46.


PRIEDAS (1)

ELEKTRONINIŲ INFORMACIJOS MAINŲ FORMATAS

Nr.

Duomenys arba požymiai

Kodas

Aprašymas ir turinys

Privaloma (P)/Privaloma, jei (2)/Neprivaloma (N) (3)

1

ERS pranešimas

 

 

 

2

Pranešimo pradžia

ERS

Žyma, nurodanti ERS pranešimo pradžią

P

3

Adresas

AD

Kam siunčiamas pranešimas (triraidis šalies ISO kodas)

P

4

Siuntėjas

FR

Duomenis siunčianti valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

P

5

Pranešimo (įrašo) numeris

RN

Pranešimo eilės numeris (formatas CCC99999999)

P

6

Pranešimo (įrašo) data

RD

Pranešimo perdavimo data (MMMM-MM-DD)

P

7

Pranešimo (įrašo) laikas

RT

Pranešimo perdavimo laikas (VV:MM UTC)

P

8

Pranešimo tipas

TM

Pranešimo tipas (Laivo žurnalas: tipas = LOG, Patvirtinimas: tipas = RET, Pataisa: tipas = COR arba Pardavimo pažymos: tipas = SAL)

P

9

Bandomasis pranešimas

TS

Rodo, kad pranešimas yra bandomasis

Privaloma, jei siunčiamas bandomasis pranešimas

10

 

 

 

 

11

Kai pranešimo tipas yra RET

(TM=RET)

 

RET yra patvirtinimo pranešimas

 

12

Reikia nurodyti šiuos duomenis

 

Pranešimas patvirtina, kad RN pranešimas buvo gautas sėkmingai arba ne

 

13

Išsiųsto pranešimo numeris

RN

Pranešimo, kurio gavimą patvirtina gavėjo žvejybos stebėjimo centras (ŽSC), eilės numeris (CCC99999999)

P

14

Gauto pranešimo statusas

RS

Nurodo gauto pranešimo arba ataskaitos statusą. Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas.

P

15

Atmetimo priežastis (jei tinka)

RE

Laisvo pobūdžio tekstas, kuriuo paaiškinamos atmetimo priežastys.

N

16

 

 

 

 

17

Kai pranešimas yra COR tipo

(TM=COR)

 

COR yra taisymo pranešimas

 

18

Reikia nurodyti šiuos duomenis

 

Šiuo pranešimu taisomas ankstesnis pranešimas; šį pranešimą sudaranti informacija visiškai pakeičia ankstesnį pranešimą, identifikuojamą pagal RN

 

19

Pirminio pranešimo numeris

RN

Taisomo pranešimo numeris (formatas CCC99999999)

P

20

Taisymo priežastis

RE

Kodų sąrašas pateikiamas http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm

N

21

 

 

 

 

22

Kai pranešimo tipas LOG

(TM=LOG)

 

LOG yra laivo žurnalo deklaracija

 

23

Reikia nurodyti šiuos duomenis

 

LOG pateikiama viena arba daugiau šių deklaracijų: DEP, FAR, TRA, COE, COX, ENT, EXI, CRO, TRZ, (INS), DIS, PRN, EOF, RTP, LAN

 

24

Laivo žurnalo įrašo pradžia

LOG

Žyma, nurodanti laivo žurnalo įrašo pradžią

P

25

Laivo numeris pagal Bendrijos laivų registrą (BLR)

IR

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmos registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius

P

26

Pagrindiniai laivo identifikavimo ženklai

RC

Tarptautinis radijo šaukinys

Privaloma, jei BLR neatnaujintas

27

Išoriniai laivo identifikavimo ženklai

XR

Laivo registracijos numeris ant jo šono (korpuso)

N

28

Laivo pavadinimas

NA

Laivo pavadinimas

N

29

Laivo kapitono pavardė, vardas

MA

Laivo kapitono pavardė, vardas (apie visus pasikeitimus reiso metu pranešama perduodant kitą LOG pranešimą)

P

30

Laivo kapitono adresas

MD

Laivo kapitono adresas (apie visus pasikeitimus reiso metu pranešama perduodant kitą LOG pranešimą)

P

31

Registracijos valstybė

FS

Laivo registracijos (vėliavos) valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

P

32

 

 

 

 

33

DEP: deklaracijos dalis

 

Būtina pateikti kiekvienąkart išplaukiant iš uosto, siunčiama su kitu pranešimu

 

34

Išplaukimo deklaracijos pradžia

DEP

Žyma, nurodanti išplaukimo iš uosto deklaracijos pradžią

P

35

Data

DA

Išplaukimo data (MMMM-MM-DD)

P

36

Laikas

TI

Išplaukimo laikas (VV:MM UTC)

P

37

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

38

Planuojama veikla

AA

Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

Privaloma, jei reikalaujama, nurodyti su planuojama veikla susijusias žvejybos pastangas

39

Žvejybos įrankių rūšis

GE

MŽŪO (angl. FAO) tarptautinio žvejybos įrankių klasifikavimo statistikos standarto raidinis kodas

Privaloma, jei planuojama žvejybos veikla

40

Laive esančių sužvejotų žuvų sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei laive yra sužvejotų žuvų

41

 

 

 

 

42

FAR: žvejybos veiklos deklaracija

 

Reikalaujama pateikti iki vidurnakčio apie kiekvieną jūroje praleistą dieną arba vėliavos valstybei paprašius

 

43

Žvejybos veiklos ataskaitos deklaracijos pradžia

FAR

Žyma, nurodanti žvejybos veiklos ataskaitos deklaracijos pradžią

P

44

Paskutinės ataskaitos žyma

LR

Žyma, nurodanti, kad tai yra paskutinė siunčiama FAR ataskaita (LR=1)

Privaloma, jei tai paskutinė ataskaita

45

Inspektavimo žyma

IS

Žyma, nurodanti, kad žvejybos veiklos ataskaita gauta po laive atlikto inspektavimo (IS=1)

Privaloma, jei atliktas inspektavimas

46

Data

DA

Laikotarpis, už kuri teikiama žvejybos veiklos ataskaita, kai laivas jūroje (MMMM-MM-DD)

P

47

Laikas

TI

Laikas, kai pradedama žvejybos veikla (VV:MM UTC)

N

48

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Nurodoma, jei žuvų nesužvejota (nurodoma žvejybos pastangų tikslais). Žvejybos ir žvejybos pastangų ir (arba) apsaugos zonų kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei

49

Žvejybos operacijos

FO

Žvejybos operacijų skaičius

N

50

Žvejybos trukmė

DU

Žvejybos veiklos trukmė (min.) apibrėžiama kaip žvejybos laikas, lygus jūroje praleistų valandų skaičiui, iš jo atėmus laiką, kurį tranzitu buvo plaukiama iš vieno žvejybos rajono į kitą, nukrypta nuo maršruto, nevykdoma veikla, laukiama remonto

Privaloma, jei reikalaujama (3)

51

Žvejybos įrankių sudedamoji deklaracija

GEA

(Žr. išsamią informaciją apie GEA sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei tokių įrankių turima

52

Prarastų įrankių sudedamoji deklaracija

GLS

(Žr. išsamią informaciją apie GLS sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

53

Sužvejotų žuvų sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei sužvejota žuvų

54

 

 

 

 

55

RLC: vietos pakeitimo deklaracija

 

Naudojama, kai sužvejotos žuvys (visos arba dalis) perkeliamos arba pervežamos iš bendrų žvejybos įrankių į laivą arba iš laivo triumo ar jo žvejybos įrankių į laikymo tinklą, konteinerį ar narvą (ne laive), kuriame iki iškrovimo laikoma gyva žuvis

 

56

Perkėlimo deklaracijos pradžia

RLC

Žyma, nurodanti perkėlimo deklaracijos pradžią

P

57

Data

DA

Sužvejotų žuvų perkėlimo laikas, kol laivas jūroje (MMMM-MM-DD)

Privaloma, jei

58

Laikas

TI

Perkėlimo laikas (VV:MM UTC)

Privaloma, jei

59

Laivo, į kurį perkraunama žuvis, BLR numeris

IR

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmos registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija, kurioje dalyvauja ES laivas

60

Laivo, į kurį perkraunama žuvis, radijo šaukinys

TT

Laivo, į kurį perkraunama žuvis, tarptautinis radijo šaukinys

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija

61

Laivo, į kurį perkraunama žuvis, vėliavos valstybė

TC

Sužvejotas žuvis paimančio laivo vėliavos valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija

62

Kito laivo partnerio BLR numeris (kitų laivų partnerių BLR numeriai)

RF

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmos registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija, kurioje dalyvauja ES laivas

63

Kito laivo partnerio radijo šaukinys (kitų laivų partnerių radijo šaukiniai)

TF

Laivo partnerio tarptautinis radijo šaukinys (laivų partnerių tarptautiniai radijo šaukiniai)

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija, kurioje dalyvauja kiti partneriai

64

Kito laivo partnerio vėliavos valstybė (kitų laivų partnerių vėliavos valstybės)

FC

Laivo partnerio vėliavos valstybė (laivų partnerių vėliavos valstybės) (triraidis šalies ISO kodas)

Privaloma, jei vykdoma jungtinė žvejybos operacija, kurioje dalyvauja kiti partneriai

65

Perkelta į

RT

Vietos, į kurią perkelta, triraidis kodas (Laikymo tinklas – KNE, narvas – CGE ir t. t.). Kodai bus pateikti EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

Privaloma, jei

66

POS sudedamoji deklaracija

POS

Perkėlimo vieta (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei

67

Sužvejotų žuvų sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

Perkeltų žuvų kiekis (Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei

68

 

 

 

 

69

TRA: perkrovimo deklaracija

 

Reikalaujama, kad laivas, iš kurio perkraunama, ir laivas, į kurį perkraunama, pateiktų kiekvieno perkrauto laimikio deklaraciją

 

70

Perkrovimo deklaracijos pradžia

TRA

Žyma, nurodanti perkrovimo deklaracijos pradžią

P

71

Data

DA

TRA pradžia (MMMM-MM-DD)

P

72

Laikas

TI

TRA pradžia (VV:MM UTC)

P

73

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Geografinis rajonas, kuriame vyko perkrovimas. Žvejybos ir žvejybos pastangų ir (arba) apsaugos zonų kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius duomenis ir požymius).

Privaloma, jei žuvis perkrauta jūroje

74

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

Privaloma, jei žuvis perkrauta uoste

75

Laivo, į kurį perkraunama žuvis, BLR numeris

IR

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

Privaloma, jei tai žvejybos laivas

76

Perkrovimas: laivas, į kurį perkraunama žuvis

TT

Jei tai laivas, iš kurio perkraunama žuvis, – tarptautinis laivo, į kurį perkraunama, radijo šaukinys

P

77

Perkrovimas: laivo, į kurį perkraunama žuvis, vėliavos valstybė

TC

Jei tai laivas, iš kurio perkraunama žuvis – laivo, į kurį perkraunama, vėliavos valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

P

78

Laivo, iš kurio perkraunama žuvis, BLR numeris

RF

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

Privaloma, jei tai Bendrijos laivas

79

Perkrovimas: laivas, iš kurio perkraunama žuvis

TF

Jei tai laivas, į kurį perkraunama žuvis, – tarptautinis laivo, iš kurio perkraunama, radijo šaukinys

P

80

Perkrovimas: laivo, iš kurio perkraunama žuvis, vėliavos valstybė

FC

Jei tai laivas, į kurį perkraunama žuvis – laivo, iš kurio perkraunama, vėliavos valstybė (triraidis šalies ISO kodas)

P

81

POS sudedamoji deklaracija

POS

(Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama (3) (NEAFC arba NAFO vandenys)

82

Perkrautos sužvejotos žuvys (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

83

 

 

 

 

84

COE: įplaukimo į zoną deklaracija

 

Jei žvejojama rajone, kur atkuriami ištekliai, arba Vakarų vandenyse

 

85

Žvejybos pastangų deklaracijos pradžia: įplaukimas į zoną

COE

Žyma, nurodanti įplaukimo į žvejybos pastangų zoną deklaracijos pradžią

P

86

Data

DA

Įplaukimo data (MMMM-MM-DD)

P

87

Laikas

TI

Įplaukimo laikas (VV:MM UTC)

P

88

Leistina (-os) žvejoti žuvų rūšis (-ys)

TS

Žuvų rūšys, kurias leidžiama žvejoti zonoje (priedugnio, pelaginės, didžiosios šukutės, krabai).

Išsamus sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

89

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Laivo geografinė buvimo vieta.

Žvejybos ir žvejybos pastangų ir (arba) apsaugos zonų kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

90

Laive esančių sužvejotų žuvų sudedamoji deklaracija (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

(Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius duomenis ir požymius)

N

91

COX: išvykimo iš zonos deklaracija

 

Jei žvejojama rajone, kuriame atkuriami ištekliai, arba Vakarų vandenyse

 

92

Žvejybos pastangų deklaracijos pradžia: išplaukimas iš zonos

COX

Žyma, nurodanti išlaukimo iš žvejybos pastangų zonos deklaracijos pradžią

P

93

Data

DA

Išplaukimo data (MMMMMMDD)

P

94

Laikas

TI

Išplaukimo laikas (VVMM UTC)

P

95

Leistina (-os) žvejoti žuvų rūšis (-ys)

TS

Žuvų rūšys, kurias leidžiama žvejoti zonoje (priedugnio, pelaginės, didžiosios šukutės, krabai).

Išsamus sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

Privaloma, jei nevykdoma kita žvejybos veikla

96

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Laivo geografinė buvimo vieta. Žvejybos ir žvejybos pastangų ir (arba) apsaugos zonų kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei nevykdoma kita žvejybos veikla

97

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta išplaukiant (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

98

Sužvejotų žuvų sudedamoji deklaracija

SPE

Zonoje sužvejota žuvis (Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius duomenis ir požymius)

N

99

 

 

 

 

100

CRO: zonos perplaukimo deklaracija

 

Jei perplaukiamos žuvų išteklių atkūrimo arba Vakarų vandenų zonos

 

101

Žvejybos pastangų deklaracijos pradžia: zonos perplaukimas

CRO

Žyma, nurodanti žvejybos pastangų zonos perplaukimo deklaracijos pradžią (nežvejojant). COE ir COX deklaracijose reikia nurodyti tik DA TI POS duomenis.

P

102

Įplaukimo į zoną deklaracija

COE

(Žr. išsamią informaciją apie COE sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

103

Išplaukimo iš zonos deklaracija

COX

(Žr. išsamią informaciją apie COX sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

104

 

 

 

 

105

TRZ: žvejybos perplaukiant zoną deklaracija

 

Jei perplaukiant zoną žvejojama

 

106

Žvejybos pastangų deklaracijos pradžia: žvejyba perplaukiant zoną

TRZ

Žyma, nurodanti žvejybos perplaukiant zoną deklaracijos pradžią

P

107

Įplaukimo deklaracija

COE

Pirmas įplaukimas (Žr. išsamią informaciją apie COE sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

108

Išplaukimo deklaracija

COX

Paskutinis išplaukimas (Žr. išsamią informaciją apie COX sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

109

 

 

 

 

110

INS: inspektavimo deklaracija

 

 

 

111

Inspektavimo deklaracijos pradžia

INS

Žyma, nurodanti inspektavimo sudedamosios deklaracijos pradžią

N

112

Inspektavimo šalis

IC

Triraidis šalies ISO kodas

N

113

Paskirtas inspektorius

IA

Nurodyti kiekvienos valstybės keturių skaitmenų numerį, identifikuojantį jos inspektorių

N

114

Data

DA

Inspektavimo data (MMMM-MM-DD)

N

115

Laikas

TI

Inspektavimo laikas (VV:MM UTC)

N

116

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Inspektavimo vieta (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

N

117

 

 

 

 

118

DIS: žuvų išmetimo deklaracija

 

 

Privaloma, jei reikalaujama (3) (NEAFC, NAFO)

119

Išmetimo deklaracijos pradžia

DIS

Žyma, nurodanti išsamią informaciją apie išmestas žuvis

P

120

Data

DA

Išmetimo data (MMMM-MM-DD)

P

121

Laikas

TI

Išmetimo laikas (VV:MM UTC)

P

122

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Žuvų išmetimo vieta (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

123

Išmestos žuvies sudedamoji deklaracija

SPE

Išmesta žuvis (Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

124

 

 

 

 

125

PRN: išankstinio pranešimo apie grįžimą deklaracija

 

Turi būti perduodama prieš grįžtant į uostą arba jei reikalaujama pagal Bendrijos taisykles

Privaloma, jei reikalaujama (3)

126

Išankstinio pranešimo pradžia

PRN

Žyma, nurodanti išankstinio pranešimo deklaracijos pradžią

P

127

Numatyta data

PD

Numatyta atplaukimo ir (arba) perplaukimo data (MMMM-MM-DD)

P

128

Numatytas laikas

PT

Numatytas atplaukimo ir (arba) perplaukimo laikas (VV:MM UTC)

P

129

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies kodas (dviraidis šalies ISO kodas) + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

130

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Žvejybos rajonas, kuris turi būti nurodytas išankstiniame pranešime apie menkių žvejybą. Žvejybos ir žvejybos pastangų ir (arba) apsaugos zonų kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei žvejojama Baltijos jūroje

131

Numatyta iškrovimo data

DA

Numatyta iškrovimo Baltijos jūroje data (MMMM-MM-DD)

Privaloma, jei žvejojama Baltijos jūroje

132

Numatytas iškrovimo laikas

TI

Numatytas iškrovimo Baltijos jūroje laikas (VV:MM UTC)

Privaloma, jei žvejojama Baltijos jūroje

133

Laive esančių sužvejotų žuvų sudedamosios deklaracijos (žuvų rūšių SPE sudedamųjų deklaracijų sąrašas)

SPE

Laive esantis sužvejotų žuvų kiekis (jei žuvys pelaginės, reikia nurodyti TJTT zoną) (išsamesnės informacijos zr. SPE sudedamojoje deklaracijoje)

P

134

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

Įplaukimo į rajoną ir (arba) zoną arba išplaukimo iš jų vieta (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei

135

 

 

 

 

136

EOF: žvejybos pabaigos deklaracija

 

Būtina perduoti iš karto po paskutinės žvejybos operacijos ir prieš grįžtant į uostą bei iškraunant žuvis

 

137

Žvejybos pabaigos deklaracijos pradžia

EOF

Žyma, nurodanti žvejybos operacijų pabaigą prieš grįžtant į uostą

P

138

Data

DA

Pasirašymo data (MMMM-MM-DD)

P

139

Laikas

TI

Pasirašymo laikas (VV:MM UTC)

P

140

 

 

 

 

141

RTP: grįžimo į uostą deklaracija

 

Turi būti perduodama įplaukiant į uostą, pateikus PRN deklaraciją ir prieš iškraunant žuvį

 

142

Grįžimo į uostą deklaracijos pradžia

RTP

Žyma, nurodanti grįžimą į uostą pasibaigus žvejybos reisui

P

143

Data

DA

Grįžimo data (MMMM-MM-DD)

P

144

Laikas

TI

Grįžimo laikas (VV:MM UTC)

P

145

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies ISO kodas + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

146

Grįžimo priežastis

RE

Grįžimo į uostą priežastis (pvz., apsisaugojimas nuo audros, aprūpinimas atsargomis, iškrovimas). Priežasčių kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

Privaloma, jei

147

 

 

 

 

148

LAN: iškrovimo deklaracija

 

Turi būti perduodama iškrovus laimikį

 

149

Iškrovimo deklaracijos pradžia

LAN

Žyma, nurodanti iškrovimo deklaracijos pradžią

P

150

Data

DA

Grįžimo data (MMMM-MM-DD) – iškrovimo data

P

151

Laikas

TI

Grįžimo laikas (VV:MM UTC) – iškrovimo laikas

P

152

Siuntėjo tipas

TS

3 raidžių kodas (MAS – laivo kapitonas, REP – jo atstovas, AGE – agentas

P

153

Uosto pavadinimas

PO

Uosto kodas (dviraidis šalies kodas (ISO dviraidis šalies kodas) + triraidis uosto kodas). Uostų kodų sąrašas (CCPPP) pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

154

Iškrauto laimikio sudedamoji deklaracija (SPE sąrašas ir PRO sudedamosios deklaracijos)

SPE

Žuvų rūšys, žvejybos rajonai, iškrautų žuvų svoris, naudoti žvejybos įrankiai ir pateikimo forma (Žr. išsamią informaciją apie SPE sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

155

 

 

 

 

156

POS: buvimo vietos sudedamoji deklaracija

 

 

 

157

Buvimo vietos sudedamosios deklaracijos pradžia

POS

Žyma, nurodanti geografinės padėties koordinates

P

158

Platuma (dešimtainė)

LT

Platuma, nurodyta laikantis WGS84 formato, naudojamo LSS

P

159

Ilguma (dešimtainė)

LG

Ilguma, nurodyta laikantis WGS84 formato, naudojamo LSS

P

160

 

 

 

 

161

GEA: žvejybos įrankių statymo sudedamoji deklaracija

 

 

 

162

Žvejybos įrankių statymo sudedamoji deklaracija

GEA

Žyma, nurodanti geografinės padėties koordinates

P

163

Žvejybos įrankių tipas

GE

Žvejybos įrankio kodas pagal MŽŪO tarptautinio žvejybos įrankių klasifikavimo statistikos standartą

P

164

Tinklinio audeklo akies dydis

ME

Tinklinio audeklo akies dydis (milimetrais)

Privaloma, jei žvejybos įrankio tinklinio audeklo akims taikomi dydžio reikalavimai

165

Žvejybos įrankio pajėgumas

GC

Žvejybos įrankių dydis ir skaičius

Privaloma, jei taikoma tos rūšies žvejybos įrankiui

166

Žvejybos operacijos

FO

Žvejybos operacijų (valksmų) skaičius per 24 val. laikotarpį

Privaloma, jei laivas turi licenciją žvejoti giliavandenes žuvis

167

Žvejybos laikas

DU

Valandų, kuriomis buvo naudojamas žvejybos įrankis, skaičius

Privaloma, jei laivas turi licenciją žvejoti giliavandenes žuvis

168

Žvejybos įrankių metimo sudedamoji deklaracija

GES

Žvejybos įrankių metimo sudedamoji deklaracija (Žr. išsamią informaciją apie GES sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama (3) (laivas naudoja stacionarius arba statomus žvejybos įrankius)

169

Žvejybos įrankių ištraukimo sudedamoji deklaracija

GER

Žvejybos įrankių ištraukimo sudedamoji deklaracija (Žr. išsamią informaciją apie GER sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei reikalaujama (3) (laivas naudoja stacionarius arba statomus žvejybos įrankius)

170

Žiauninių tinklų statymo sudedamoji deklaracija

GIL

Žiauninių tinklų statymo sudedamoji deklaracija (Žr. išsamią informaciją apie GIL sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei laivas turi leidimus žvejoti TJTT IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k ir XII zonose

171

Žvejybos gylis

FD

Atstumas nuo vandens paviršiaus iki žemiausios žvejybos įrankio dalies (metrais). Taikoma laivams, naudojantiems velkamuosius žvejybos įrankius, ūdas ir statomuosius tinklus

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba ir žvejojama Norvegijos vandenyse

172

Vidutinis ūdose naudojamų kabliukų skaičius

NH

Vidutinis ūdose naudojamų kabliukų skaičius

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

173

Vidutinis tinklų ilgis

GL

Vidutinis tinklų ilgis, kai naudojami statomieji tinklai (metrais)

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

174

Vidutinis tinklų aukštis

GD

Vidutinis tinklų aukštis, kai naudojami statomieji tinklai (metrais)

Privaloma, jei vykdoma gelminė žvejyba arba žvejojama Norvegijos vandenyse

175

 

 

 

 

176

GES: žvejybos įrankių metimo sudedamoji deklaracija

 

 

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

177

Buvimo vietos sudedamosios deklaracijos pradžia

GES

Žyma, nurodanti informaciją apie žvejybos įrankių metimą

P

178

Data

DA

Žvejybos įrankių metimo data (MMMM-MM-DD)

P

179

Laikas

TI

Žvejybos įrankių metimo laikas (VV:MM UTC)

P

180

POS sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta metant žvejybos įrankius (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

181

 

 

 

 

182

GER: žvejybos įrankių ištraukimo sudedamoji deklaracija

 

 

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

183

Buvimo vietos sudedamosios deklaracijos pradžia

GER

Žyma, nurodanti informaciją apie žvejybos įrankių traukimą

P

184

Data

DA

Žvejybos įrankių traukimo data (MMMM-MM-DD)

P

185

Laikas

TI

Žvejybos įrankių traukimo laikas (VV:MM UTC)

P

186

POS sudedamoji deklaracija

POS

Buvimo vieta traukiant žvejybos įrankius (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

187

GIL: žiauninių tinklų statymo sudedamoji deklaracija

 

 

Privaloma, jei laivas turi leidimus žvejoti TJTT IIIa, IVa, IVb, Vb, VIa, VIb, VIIb, c, j, k ir XII zonose

188

Žiauninių tinklų sudedamosios deklaracijos pradžia

GIL

Žyma, nurodanti žiauninių tinklų statymo pradžią

 

189

Nominalus vieno tinklo ilgis

NL

Informacija, kurią būtina užregistruoti kiekvieno žvejybos reiso metu (metrais)

P

190

Tinklų skaičius

NN

Sujungtų tinklų grupėje esančių tinklų skaičius

P

191

Tinklų grupių skaičius

FL

Bendras naudojamų tinklų grupių skaičius

P

192

POS sudedamoji deklaracija

POS

Kiekvienos naudojamos tinklų grupės buvimo vieta (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

193

Kiekvienos naudojamos tinklų grupės statymo gylis

FD

Kiekvienos naudojamos tinklų grupės statymo gylis (atstumas nuo vandens paviršiaus iki žemiausios žvejybos įrankio dalies)

P

194

Kiekvienos tinklų grupės panaudojimo operacijos trukmė

ST

Kiekvienos tinklų grupės panaudojimo operacijos trukmė

P

195

 

 

 

 

196

GLS: prarastų įrankių sudedamoji deklaracija

 

Statomųjų įrankių praradimas

Privaloma, jei reikalaujama pagal taisykles (3)

197

GLS sudedamosios deklaracijos pradžia

GLS

Statomojo įrankio praradimo duomenys

 

198

Įrankio praradimo data

DA

Įrankio praradimo data (MMMM-MM-DD)

P

199

Vienetų skaičius

NN

Prarastų įrankių skaičius

Privaloma, jei

200

POS sudedamoji deklaracija

POS

Paskutinė žinoma įrankio buvimo vieta (Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei

201

 

 

 

 

202

RAS: susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Susijęs rajonas, atsižvelgiant į taikomus ataskaitų teikimo reikalavimus; turi būti užpildytas bent vienas laukelis. Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

Privaloma, jei

203

MŽŪO rajonas

FA

MŽŪO rajonas (pvz., 27)

Privaloma, jei

204

MŽŪO (TJTT) parajonis

SA

MŽŪO (TJTT) parajonis (pvz., 3)

Privaloma, jei

205

MŽŪO (TJTT) kvadratas

ID

MŽŪO (TJTT) kvadratas (pvz., d)

Privaloma, jei

206

MŽŪO (TJTT) pakvadratis

SD

MŽŪO (TJTT) pakvadratis (pvz., 24) (kartu su pirmiau nurodytais pavyzdžiais – 27.3.d.24)

Privaloma, jei

207

Ekonominė zona

EZ

Ekonominė zona

Privaloma, jei

208

TJTT statistinis stačiakampis

SR

TJTT statistinis stačiakampis (pvz., 49E6)

Privaloma, jei

209

Žvejybos pastangų zona

FE

Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

Privaloma, jei

210

Buvimo vietos sudedamoji deklaracija

POS

(Žr. išsamią informaciją apie POS sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei

211

 

 

 

 

212

SPE: žuvų rūšių sudedamoji deklaracija

 

Bendras kiekis pagal rūšis

 

213

SPE sudedamosios deklaracijos pradžia

SPE

Išsami informacija apie sužvejotas žuvis pagal rūšis

P

214

Žuvų rūšių pavadinimai

SN

Rūšies pavadinimas (MŽŪO triraidis kodas)

P

215

Žuvų svoris

WT

Atsižvelgiant į aplinkybes, šiame punkte nurodoma:

1.

Bendras žvejybos laikotarpiu sužvejotų žuvų svoris (kilogramais)

2.

Bendras laive esančių žuvų (visų) svoris (kilogramais) arba

3.

Bendras iškrautų žuvų svoris (kilogramais)

Privaloma, jei žuvų rūšys nesuskaičiuotos

216

Žuvų skaičius

NF

Žuvų skaičius (kai registruojamas sužvejotų žuvų, pvz., lašišų, tunų, skaičius)

Privaloma, jei

217

Tinkluose laikomų žuvų kiekis

NQ

Apytikslis tinkluose (t. y. ne triume) laikomų žuvų kiekis

N

218

Tinkluose laikomų žuvų skaičius

NB

Apytikslis tinkluose (t. y. ne triume) laikomų žuvų skaičius

N

219

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Geografinis rajonas, kuriame sužvejota daugiausia žuvų.

Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

220

Žvejybos įrankių rūšis

GE

MŽŪO tarptautinio žvejybos įrankių klasifikavimo statistikos standarto raidinis kodas

Privaloma, jei iškrovimo deklaracijoje nurodytos tik tam tikros žuvų rūšys ir tam tikri žvejybos rajonai

221

Žuvų perdirbimo sudedamoji deklaracija

PRO

(Žr. išsamią informaciją apie PRO sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei pateikiama iškrovimo (perkrovimo) deklaracija

222

 

 

 

 

223

PRO: žuvų perdirbimo sudedamoji deklaracija

 

Kiekvienos iškrautos žuvų rūšies perdirbimas ir (arba) pateikimas

 

224

Perdirbimo sudedamosios deklaracijos pradžia

PRO

Žyma, nurodanti išsamią informaciją apie žuvų perdirbimą

P

225

Žuvų šviežumo kategorija

FF

Žuvų šviežumo kategorija (A, B, E)

P

226

Išlaikymo būdas

PS

Raidinis kodas, nurodantis žuvų išlaikymo būdą, pvz., gyva, šaldyta, sūdyta žuvis. Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

227

Žuvų pateikimas

PR

Raidinis kodas, nurodantis produkto pateikimo būdą (perdirbimo būdą). Naudoti kodus, pateiktus EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

228

Perdirbtos žuvies pakuotės tipas

TY

Triraidis kodas (kartono pakuotėse – CRT, dėžėse – BOX, maišuose – BGS, blokais – BLC)

Privaloma, jei (LAN arba TRA)

229

Pakuočių skaičius

NN

Pakuočių skaičius: kartono pakuočių, dėžių, maišų, konteinerių, blokų ir kt.

LAN

230

Vidutinis kiekvienos pakuotės svoris

AW

Produkto svoris (kg)

Privaloma, jei (LAN arba TRA)

231

Perskaičiavimo koeficientas

CF

Skaitmeninis koeficientas, taikomas perskaičiuojant perdirbtų žuvų svorį į gyvų žuvų svorį

N

232

 

 

 

 

233

Kai pranešimo tipas yra SAL

(TM=SAL)

 

SAL yra pranešimas apie pardavimą

 

234

Reikia nurodyti šiuos duomenis

 

Pranešimas apie pardavimą gali būti pardavimo pažymos eilutė arba perėmimo pažymos eilutė

 

235

Įrašo apie pardavimą pradžia

SAL

Žyma, nurodanti įrašo apie pardavimą pradžią

P

236

Laivo Bendrijos laivyno registro numeris

IR

AAAXXXXXXXXX formatu (A – didžioji raidė, žyminti pirmos registracijos ES valstybę, o X – raidė arba skaičius)

P

237

Laivo radijo šaukinys

RC

Tarptautinis radijo šaukinys

Privaloma, jei BLR neatnaujintas

238

Išoriniai laivo identifikavimo ženklai

XR

Žuvį iškrovusio laivo registracijos numeris ant jo šono (korpuso)

N

239

Registracijos valstybė

FS

Triraidis šalies ISO kodas

P

240

Laivo pavadinimas

NA

Žuvį iškrovusio laivo pavadinimas

N

241

SLI deklaracija

SLI

(Žr. išsamią informaciją apie SLI sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei parduota

242

TLI deklaracija

TLI

(Žr. išsamią informaciją apie TLI sudedamuosius duomenis ir požymius)

Privaloma, jei perimta

243

 

 

 

 

244

SLI: pardavimo duomenų eilutės deklaracija

 

 

 

245

Pardavimo duomenų eilutės deklaracijos pradžia

SLI

Žyma, nurodanti išsamią informaciją apie krovinio pardavimą

P

246

Data

DA

Pardavimo data (MMMM-MM-DD)

P

247

Pardavimo šalis

SC

Šalis, kurioje parduotos žuvys (triraidis šalies ISO kodas)

P

248

Pardavimo vieta

SL

Uostų kodų sąrašas (CCPPP) bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

249

Pardavėjo pavadinimas (vardas, pavardė)

NS

Žuvį parduodančio aukcionų centro, kitos įstaigos pavadinimas arba asmens vardas ir pavardė

P

250

Pirkėjo pavadinimas (vardas, pavardė)

NB

Žuvį perkančios įstaigos pavadinimas arba asmens vardas ir pavardė

P

251

Pardavimo sutarties numeris

CN

Pardavimo sutarties numeris

P

252

Pirminio dokumento sudedamoji deklaracija

SRC

(Žr. išsamią informaciją apie SRC sudedamąją deklaraciją ir požymius)

P

253

Parduotos siuntos sudedamoji deklaracija

CSS

(Žr. išsamią informaciją apie CSS sudedamąją deklaraciją ir požymius)

P

254

 

 

 

 

255

SRC sudedamoji deklaracija

 

Vėliavos valstybės valdžios institucijos pirminį dokumentą atseka pagal laivo žurnalo duomenis ir duomenis apie iškrautas žuvis

 

256

Pirminio dokumento sudedamosios deklaracijos pradžia

SRC

Žyma, nurodanti parduotos siuntos pirminio dokumento duomenis

P

257

Iškrovimo data

DL

Iškrovimo data (MMMM-MM-DD)

P

258

Šalis ir uosto pavadinimas

PO

Šalis ir uosto, kuriame iškraunama, pavadinimas. Šalių uostų kodų sąrašas (CCPPP) bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

259

 

 

 

 

260

CSS sudedamoji deklaracija

 

 

 

261

Parduotos siuntos sudedamosios deklaracijos pradžia

CSS

Žyma, nurodanti išsamią informaciją apie parduotą prekę

P

262

Rūšies pavadinimas

SN

Parduotų žuvų rūšių pavadinimai (MŽŪO triraidis kodas)

P

263

Parduotų žuvų svoris

WT

Parduotų žuvų svoris (kilogramais)

P

264

Parduotų žuvų skaičius

NF

Žuvų skaičius (kai registruojamas sužvejotų žuvų, pvz., lašišų, tunų, skaičius)

Privaloma, jei

265

Žuvų kaina

FP

Kilogramo kaina

P

266

Pardavimo valiuta

CR

Valiuta, kuria nustatoma pardavimo kaina. Valiutos simbolių ir (arba) kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

P

267

Žuvų dydžio kategorija

SF

Žuvų dydis (atitinkamai nuo 1 iki 8, vienas dydis arba svoris kg, g, ilgis cm, mm arba žuvų skaičius 1 kg)

Privaloma, jei

268

Produkto paskirtis

PP

Kodai, žymintys, kad produktai skirti žmonėms vartoti, perkelti arba naudoti pramoniniais tikslais

Privaloma, jei

269

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Žvejybos ir žvejybos pastangų ir (arba) apsaugos zonų kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

270

PRO perdirbimo sudedamoji deklaracija

PRO

(Žr. išsamią informaciją apie PRO sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

271

Sužvejotos žuvys pašalintos iš rinkos

WD

Sužvejotos žuvys pašalintos iš rinkos per gamintojų organizaciją (Y – taip, N – ne, T – laikinai)

P

272

Gamintojų organizacijos kodas

OP

Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

N

273

Išlaikymo būklė

PS

Žuvų, pvz., gyvų, šaldytų, sūdytų, išlaikymo būklės raidinis kodas. Kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas

Privaloma, jei sužvejotos žuvys laikinai pašalintos iš rinkos pašalintos laikinai

274

 

 

 

 

275

TLI: perėmimo deklaracija

 

 

 

276

TLI deklaracijos pradžia

TLI

Žyma, nurodanti išsamią informaciją apie perėmimą

P

277

Data

DA

Perėmimo data (MMMM-MM-DD).

P

278

Perėmimo šalis

SC

Šalis, kurioje vyko perėmimas (triraidis šalies ISO kodas)

P

279

Perėmimo vieta

SL

Uosto, kuriame vyko perėmimas, kodas arba vietos pavadinimas (jei perimama ne uoste). Sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; vieta bus patikslinta

P

280

Perėmimo organizacijos pavadinimas

NT

Žuvis perėmusios organizacijos pavadinimas

P

281

Perėmimo sutarties numeris

CN

Perėmimo sutarties numeris

N

282

SRC sudedamoji deklaracija

SRC

(Žr. išsamią informaciją apie SRC sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

283

Perimtos siuntos sudedamoji deklaracija

CST

(Žr. išsamią informaciją apie CST sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

284

 

 

 

 

285

CST sudedamoji deklaracija

 

 

 

286

Kiekvienos perimtos siuntos duomenų eilutės pradžia

CST

Žyma, nurodanti duomenų apie visas perimtų žuvų rūšis eilutę

P

287

Žuvų rūšies pavadinimas

SN

Parduotų žuvų rūšių pavadinimai (MŽŪO triraidis kodas)

P

288

Perimtų žuvų svoris

WT

Perimtų žuvų svoris (kilogramais)

P

289

Perimtų žuvų skaičius

NF

Perimtų žuvų skaičius (kai registruojamas sužvejotų žuvų, pvz., lašišų, tunų, skaičius)

Privaloma, jei

290

Žuvų dydžio kategorijos

SF

Žuvų dydis (atitinkamai nuo 1 iki 8; vienas dydis arba svoris kg, g, ilgis cm, mm arba žuvų skaičius 1 kg)

P

291

Susijusio rajono sudedamoji deklaracija

RAS

Žvejybos ir žvejybos pastangų ir (arba) apsaugos zonų kodų sąrašas bus pateiktas EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas (Žr. išsamią informaciją apie RAS sudedamuosius duomenis ir požymius)

N

292

PRO perdirbimo sudedamoji deklaracija

PRO

(Žr. išsamią informaciją apie PRO sudedamuosius duomenis ir požymius)

P

1.

Šriftų apibrėžtys pateikiamos http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556; ERS pranešime turėtų būti naudojamas „Western“ šriftas (UTF-8).

2.

Visų kodų (įskaitant koregavimo, uostų, žvejybos rajonų, ketinimo išvykti iš uosto, grįžimo į uostą priežasčių, žvejybos tipo ir (arba) žvejojamų žuvų rūšių, įplaukimo į apsaugos arba pastangų zonas ir kitus kodus ar nuorodas) ar atitinkamų nuorodų sąrašas bus pateiktas EK žuvininkystės interneto svetainėje http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm; adresas bus patikslintas.

3.

Visi triženkliai kodai yra XML elementai (3 ženklų kodai), o visi dviženkliai kodai yra XML požymiai.

4.

Visi XML rinkmenų pavyzdžiai ir pirmiau nurodyto priedo nuoroda (XSD byla) bus pateikti EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas.

5.

Visos lentelėje nurodytos svorio vertės išreikštos kilogramais; jei reikia, svoris nurodomas šimtųjų tikslumu.


(1)  Šiuo priedu pakeičiamas visas Reglamento (EB) Nr. 1566/2007, nustatančio išsamias Reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisykles, priedas.

(2)  Privaloma, jei reikalaujama pagal Bendrijos taisykles, tarptautinius arba dvišalius susitarimus

(3)  Kai „privaloma, jei“ netaikoma, nurodyti požymį nebūtina.

1.

Šriftų apibrėžtys pateikiamos http://europa.eu.int/idabc/en/chapter/556; ERS pranešime turėtų būti naudojamas „Western“ šriftas (UTF-8).

2.

Visų kodų (įskaitant koregavimo, uostų, žvejybos rajonų, ketinimo išvykti iš uosto, grįžimo į uostą priežasčių, žvejybos tipo ir (arba) žvejojamų žuvų rūšių, įplaukimo į apsaugos arba pastangų zonas ir kitus kodus ar nuorodas) ar atitinkamų nuorodų sąrašas bus pateiktas EK žuvininkystės interneto svetainėje http://ec.europa.eu/fisheries/cfp/control_enforcement_en.htm; adresas bus patikslintas.

3.

Visi triženkliai kodai yra XML elementai (3 ženklų kodai), o visi dviženkliai kodai yra XML požymiai.

4.

Visi XML rinkmenų pavyzdžiai ir pirmiau nurodyto priedo nuoroda (XSD byla) bus pateikti EK interneto svetainėje; adresas bus patikslintas.

5.

Visos lentelėje nurodytos svorio vertės išreikštos kilogramais; jei reikia, svoris nurodomas šimtųjų tikslumu.


4.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/24


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1078/2008

2008 m. lapkričio 3 d.

kuriuo nustatomos išsamios Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisyklės dėl valstybių narių išlaidų, patirtų renkant ir tvarkant pagrindinius žuvininkystės duomenis

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gegužės 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 861/2006, nustatantį Bendrijos finansines priemones, skirtas bendrai žuvininkystės politikai ir jūrų teisei įgyvendinti (1), ypač į jo 31 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 25 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 199/2008 dėl Bendrijos sistemos, skirtos duomenų rinkimui, tvarkymui ir naudojimui žuvininkystės sektoriuje bei paramai mokslinėms rekomendacijoms dėl bendros žuvininkystės politikos, sukūrimo (2) nustatytas žuvininkystės mokslinės analizės ir pagrįstų mokslinių rekomendacijų bendrai žuvininkystės politikai įgyvendinti teikimo pagrindas.

(2)

Komisija ketina priimti daugiametę Bendrijos programą pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 199/2008, kuria remdamosi valstybės narės turėtų parengti daugiametes nacionalines duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo programas.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 861/2006 9 straipsnyje, be kitų veiksmų, nustatomas Bendrijos finansinis įnašas į priemones pagrindinių duomenų rinkimo srityje. Be to, minėto reglamento 24 straipsnyje reikalaujama, kad Komisija kasmet priimtų sprendimą dėl metinio Bendrijos įnašo į tas priemones.

(4)

Atsižvelgiant į gero finansinio valdymo principą, būtina nustatyti taisykles ir procedūras, kurių valstybės narės privalo laikytis, kad galėtų gauti Bendrijos finansinę paramą išlaidoms, patirtoms duomenų rinkimo srityje. Taip pat reikėtų nustatyti, kad dėl tokių taisyklių ir procedūrų nepaisymo parama išlaidoms neteikiama.

(5)

Metinis Bendrijos įnašas turėtų būti grindžiamas metinėmis biudžeto prognozėmis, kurios turėtų būti įvertintos, atsižvelgiant į valstybių narių parengtas nacionalines programas.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad Bendrijos lėšos būtų paskirstomos veiksmingai, metinės biudžeto prognozės turėtų atitikti nacionalinėje programoje numatytas veiklos rūšis.

(7)

Siekiant supaprastinti procedūras, būtina nustatyti valstybių narių metinių biudžeto prognozių, susijusių su nacionalinių programų vykdymu, pateikimo taisykles ir formą. Finansavimo reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis turėtų būti laikomos tik tos išlaidos, kurios tiesiogiai susijusios su nacionalinių programų įgyvendinimu, tinkamai pagrįstos ir iš tiesų patirtos valstybių narių. Šiuo atžvilgiu taip pat svarbu patikslinti partnerių ir subrangovų vaidmenį ir įsipareigojimus įgyvendinant nacionalines programas.

(8)

Dėl Tarybos reglamento Nr. 199/2008 5 straipsnio 2 dalyje nustatytos galimybės pakeisti daugiamečių programų techninius aspektus reikėtų nustatyti taisykles, pagal kurias valstybės narės galėtų tinkamai pakeisti tinkamam nacionalinių programų įgyvendinimui būtinas lėšas. Valstybėms narėms turėtų būti leidžiama perskirstyti lėšas tarp įvairių išlaidų kategorijų, jei manoma, kad tai naudinga įgyvendinant nacionalinę programą.

(9)

Reikėtų nustatyti taisykles, siekiant užtikrinti, kad paraiškos kompensuoti išlaidas atitiktų Komisijos sprendimą, kuriuo patvirtinamas metinis Bendrijos įnašas. Tos taisyklės turėtų apimti tokių prašymų pateikimo ir patvirtinimo tvarką. Prireikus tų taisyklių neatitinkantys prašymai turėtų būti atmetami.

(10)

Mokėjimai turėtų būti atliekami dviem dalimis. Tai leistų valstybėms narėms pasinaudoti Bendrijos finansiniu įnašu pačiu programos įgyvendinimo laikotarpiu.

(11)

Siekiant užtikrinti, kad Bendrijos lėšos būtų naudojamos teisingai, Komisija ir Audito Rūmai turėtų turėti galimybę patikrinti, ar laikomasi šio reglamento nuostatų, ir tuo tikslu jiems turėtų būti teikiama visa informacija, reikšminga atliekant auditą ir finansines pataisas, numatytas Reglamento (EB) Nr. 861/2006 28 straipsnyje.

(12)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Žuvininkystės ir akvakultūros komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiame reglamente nustatomos išsamios Reglamento (EB) Nr. 861/2006 įgyvendinimo taisyklės dėl Bendrijos finansinio įnašo į valstybių narių išlaidas, patirtas renkant ir tvarkant pagrindinius žuvininkystės duomenis.

2 straipsnis

Metinės biudžeto prognozės pateikimas

1.   Valstybės narės, norinčios gauti Bendrijos finansinį įnašą, kad įgyvendintų savo daugiametę programą (toliau – nacionalinė programa), kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 4 straipsnyje, iki metų, einančių prieš tos programos įgyvendinimo laikotarpį, kovo 31 d. turi pateikti Komisijai:

a)

metinę pirmųjų nacionalinės programos įgyvendinimo metų biudžeto prognozę; ir

b)

orientacines kiekvienų kitų nacionalinės programos įgyvendinimo metų biudžeto prognozes.

2.   Valstybės narės, pateikusios pirmųjų metų prognozę, pateikia galutines metines kiekvienų jų nacionalinės programos įgyvendinimo metų biudžeto prognozes, jei jos skiriasi nuo jau pateiktų orientacinių biudžeto prognozių. Galutinės metinės biudžeto prognozės pateikiamos iki spalio 31 d. metų, einančių prieš atitinkamus įgyvendinimo metus.

3.   Pirmosios nacionalinės programos, apimančios 2009–2010 m. laikotarpį, metinės biudžeto prognozės pateikiamos iki 2008 m. spalio 15 d.

3 straipsnis

Metinės biudžeto prognozės turinys

1.   Metinėje biudžeto prognozėje turi būti planuojamos metinės išlaidos, kurias valstybė narė planuoja patirti įgyvendindama savo nacionalinę programą.

2.   Metinė biudžeto prognozė pateikiama:

a)

pagal išlaidų kategorijas, kaip nurodyta šio reglamento I priede;

b)

pagal modulį, kaip apibrėžta Komisijos sprendime, kuriuo nustatoma daugiametė Bendrijos žuvininkystės ir akvakultūros sektorių duomenų rinkimo, tvarkymo ir naudojimo programa; ir

c)

prireikus pagal regioną, kaip apibrėžta Komisijos reglamento (EB) Nr. 665/2008 (3) 1 straipsnio a punkte.

3.   Valstybės narės pateikia metinę biudžeto prognozę elektroninėmis priemonėmis, naudodamos Komisijos nustatytas ir joms pateiktas finansines formas.

4 straipsnis

Metinės biudžeto prognozės vertinimas

1.   Komisija įvertina metines biudžeto prognozes, atsižvelgdama į nacionalines programas, patvirtintas pagal Reglamento (EB) Nr. 199/2008 6 straipsnio 3 dalį.

2.   Kad įvertintų metinę biudžeto prognozę, Komisija gali paprašyti valstybės narės pateikti papildomų atitinkamų išlaidų paaiškinimų. Valstybė narė pateikia tokį paaiškinimą per 15 kalendorinių dienų nuo Komisijos prašymo gavimo.

3.   Jei valstybės narės per šio straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą nepateikia pakankamų paaiškinimų, Komisija gali atsisakyti įtraukti atitinkamas išlaidas kaip tinkamas į atitinkamą metinę biudžeto prognozę, kuri turi būti patvirtinta.

5 straipsnis

Bendrijos finansinis įnašas

Komisija tvirtina metinę biudžeto prognozę ir priima sprendimą dėl metinio Bendrijos finansinio įnašo į kiekvieną nacionalinę finansinę programą Reglamento (EB) Nr. 861/2006 24 straipsnyje nustatyta tvarka ir remdamasi šio reglamento 4 straipsnyje nurodytu metinių biudžeto prognozių įvertinimo rezultatu.

6 straipsnis

Patvirtintos metinės biudžeto prognozės pakeitimai

1.   Valstybės narės turi teisę perkelti pagal šio reglamento 5 straipsnį patvirtintoje metinėje biudžeto prognozėje nurodytas sumas tik į to paties regiono modulius ir išlaidų kategorijas su sąlyga, kad:

a)

perkeltos sumos neviršija 50 000 EUR arba 10 % viso regionui patvirtinto biudžeto, jei to biudžeto suma yra mažesnė nei 500 000 EUR;

b)

atsiradus tokiam perkėlimo poreikiui jos praneša apie tai Komisijai.

2.   Visi kiti pagal šio reglamento 5 straipsnį patvirtintos metinės biudžeto prognozės pakeitimai turi būti tinkamai pagrįsti ir patvirtinti Komisijos prieš patiriant atitinkamas išlaidas.

7 straipsnis

Finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos

1.   Siekiant, kad išlaidos atitiktų Bendrijos finansinio įnašo reikalavimus, jos turi būti:

a)

iš tiesų patirtos tos valstybės narės;

b)

susijusios su nacionalinėje programoje numatyta veikla;

c)

nurodytos metinėje biudžeto prognozėje;

d)

vienos iš I priede išvardytų kategorijų;

e)

susijusios su veikla, vykdoma laikantis Reglamente (EB) Nr. 199/2008 ir jo įgyvendinimo nuostatose nustatytų sąlygų;

f)

identifikuotinos ir patikrinamos, visų pirma įtrauktos į valstybės narės ir jos partnerių apskaitą;

g)

nustatytos pagal galiojančius apskaitos standartus ir atitikti nacionalinės teisės aktų reikalavimus;

h)

racionalios, pagrįstos ir atitikti gero finansinio valdymo, visų pirma ekonomiškumo ir veiksmingumo reikalavimus;

i)

patirtos veiklos įgyvendinimo laikotarpiu, kaip numatyta nacionalinėje programoje.

2.   Finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos turi būti susijusios su:

a)

tokia duomenų rinkimo veikla:

tiesioginio stebėjimo ar interviu bei klausimų duomenų rinkimu duomenų atrankos vietose, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 10 straipsnyje,

verslinės ir pramoginės žvejybos stebėjimu jūroje, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 11 straipsnyje,

jūroje atliekamais moksliniais tyrimais, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 12 straipsnyje;

b)

tokia duomenų tvarkymo veikla, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 3 straipsnyje nurodytoje daugiametėje Bendrijos programoje:

duomenų bazių ir interneto svetainių kūrimo,

duomenų įkėlimo (saugojimo),

duomenų kokybės kontrolės ir patvirtinimo,

duomenų tvarkymo, pirminius duomenis suskirstant į išsamius ar suvestinius duomenis,

pirminių socialinių ir ekonominių duomenų pavertimo metaduomenimis;

c)

tokia duomenų naudojimo veikla, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 199/2008 3 straipsnyje nurodytoje daugiametėje Bendrijos programoje:

duomenų grupių sudarymo ir jų naudojimo mokslinei analizei kaip žuvininkystės valdymo rekomendacijų pagrindo,

biologinių parametrų nustatymo (amžius, svoris, lytis, branda ir vaisingumas),

duomenų grupių parengimo išteklių įvertinimui, bioekonominiam modeliavimui ir atitinkamai mokslinei analizei.

8 straipsnis

Finansavimo reikalavimų neatitinkančios išlaidos

Bendrijos finansinio įnašo reikalavimų neatitinka toliau nurodytos išlaidos:

a)

pelno maržos, rezervinės sumos ir beviltiškos skolos;

b)

mokėtinos palūkanos ir banko mokesčiai;

c)

vidutinės darbo sąnaudos;

d)

netiesioginės sąnaudos, pavyzdžiui: pastatų ir teritorijos, administravimo, pagalbinio personalo, kanceliarinių prekių, infrastruktūros, eksploatacinės ir techninės priežiūros išlaidos, pvz., telekomunikacijų išlaidos, prekės ir paslaugos;

e)

įranga, kuri nenaudojama duomenų rinkimui ir tvarkymui, pvz., skaitytuvai, spausdintuvai, mobilieji telefonai, nešiojamieji radijo imtuvai, vaizdo grotuvai ir kameros;

f)

transporto priemonių pirkimas;

g)

reklaminių produktų platinimo, rinkodaros ir reklamos bei komercinės veiklos sąnaudos;

h)

laisvalaikio išlaidos, išskyrus tas, kurias Komisija laiko griežtai būtinomis vykdant nacionalinę programą;

i)

išlaidos prabangos prekėms ir viešinimui;

j)

visos išlaidos kitoms trečiųjų asmenų finansuojamoms programoms ir (arba) projektams;

k)

visos pagal nacionalinę programą atlikto darbo rezultatų apsaugos išlaidos;

l)

visi grąžinami mokesčiai (įskaitant PVM);

m)

valstybėms narėms nemokamai suteikti ištekliai;

n)

įnašų natūra vertė;

o)

nebūtinos ar neapgalvotos išlaidos.

9 straipsnis

Programų įgyvendinimas

1.   Įgyvendinant nacionalinę programą valstybėms narėms gali padėti partneriai. Partneriai turi būti nacionalinėje programoje aiškiai įvardytos organizacijos, padėsiančios valstybėms narėms įgyvendinti visą nacionalinę programą arba jos didelę dalį. Partneriai turi tiesiogiai dalyvauti techniškai įgyvendinant vieną ar daugiau nacionalinės programos uždavinių ir jiems taikomi tie patys įpareigojimai, kaip ir valstybėms narėms dėl nacionalinių programų įgyvendinimo.

2.   Įgyvendinant programą partneriai neturi būti valstybės narės ar kitų partnerių subrangovai.

3.   Per nustatytą terminą konkrečius nacionalinės programos uždavinius gali įgyvendinti subrangovai, kurie nelaikomi partneriais. Subrangovai turi būti fiziniai ar juridiniai asmenys, teikiantys paslaugas valstybėms narėms ir (arba) partneriams. Dėl bet kokio subrangos panaudojimo pradėjus vykdyti veiklą, jei toks panaudojimas nenumatytas pradiniame programos pasiūlyme, būtina gauti išankstinį rašytinį Komisijos leidimą.

10 straipsnis

Paraiškų kompensuoti išlaidas pateikimas

1.   Valstybės narės pateikia Komisijai paraiškas kompensuoti išlaidas, patirtas įgyvendinant nacionalinę programą, iki kiekvienų metų, einančių po atitinkamų kalendorinių metų, kovo 31 d. Tuos prašymus sudaro:

a)

raštas, kuriame nurodoma visa prašoma kompensuoti suma, aiškiai nurodant II priede išvardytus dalykus;

b)

finansinė ataskaita, pateikta pagal išlaidų kategorijas, modulį ir, kai taikytina, regioną, kaip nurodyta 3 straipsnio 3 dalyje minėtose finansinėse formose. Finansinė ataskaita pateikiama Komisijos nustatyta ir valstybėms narėms pateikta forma;

c)

išlaidų suvestinė, kaip apibrėžta III priede; ir

d)

atitinkami patvirtinamieji dokumentai, kaip nurodyta I priede.

2.   Paraiškos kompensuoti išlaidas pateikiamos Komisijai elektroninėmis priemonėmis.

3.   Pateikdamos paraiškas kompensuoti išlaidas, valstybės narės imasi atitinkamų priemonių patikrinti ir įsitikinti, kad:

a)

atlikti veiksmai ir patirtų išlaidų suvestinė pagal 5 straipsnyje nurodytą sprendimą atitinka Komisijos patvirtintą nacionalinę programą;

b)

paraiška kompensuoti išlaidas atitinka 7 ir 8 straipsnių sąlygas;

c)

išlaidos patirtos laikantis Reglamente (EB) Nr. 861/2006, šiame reglamente, 5 straipsnyje nurodytame sprendime ir Bendrijos teisės aktuose dėl viešųjų sutarčių skyrimo nustatytų sąlygų.

11 straipsnis

Paraiškų kompensuoti išlaidas vertinimas

1.   Komisija vertina paraiškas kompensuoti išlaidas atsižvelgdama į jų suderinamumą su šiuo reglamentu.

2.   Kad įvertintų paraišką kompensuoti išlaidas, Komisija valstybės narės gali paprašyti pateikti papildomų paaiškinimų. Valstybė narė pateikia tokių paaiškinimų per 15 kalendorinių dienų nuo Komisijos prašymo gavimo.

12 straipsnis

Atsisakymas kompensuoti išlaidas

Jei valstybės narės nepateikia tinkamo paaiškinimo per 11 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą ir Komisija mano, kad paraiška kompensuoti išlaidas neatitinka šio reglamento sąlygų, ji paprašo valstybės narės per 15 kalendorinių dienų pateikti savo pastabas. Jei jas išnagrinėjus patvirtinamas reikalavimų neatitikimas, Komisija atsisako kompensuoti visas ar dalį atitinkamų išlaidų, susijusių su reikalavimų neatitikimu, ir prireikus paprašo grąžinti netinkamus mokėjimus ar panaikina įsipareigojimą išmokėti dar nesumokėtas sumas.

13 straipsnis

Paraiškų kompensuoti išlaidas patvirtinimas

Komisija tvirtina paraiškas kompensuoti išlaidas remdamasi 11 ir 12 straipsniuose nustatytos procedūros rezultatais.

14 straipsnis

Mokėjimai

1.   Bendrijos valstybei narei pagal 8 straipsnį už kiekvienus nacionalinės programos įgyvendinimo metus suteiktas finansinis įnašas išmokamas dviem dalimis tokia tvarka:

a)

išankstinis mokėjimas, sudarantis 50 % Bendrijos įnašo. Šis mokėjimas atliekamas pranešus valstybei narei apie 5 straipsnyje nurodytą sprendimą ir gavus raštą, kuriame prašoma išankstinio mokėjimo ir aiškiai nurodomi II priede išvardyti dalykai;

b)

metinis likučio išmokėjimas, remiantis 10 straipsnyje nurodyta paraiška kompensuoti išlaidas. Toks mokėjimas atliekamas per 45 dienas nuo tada, kai Komisija patvirtina 12 straipsnyje nurodytą paraišką kompensuoti išlaidas.

2.   Reglamento (EB) Nr. 199/2008 8 straipsnyje nurodyti sumažinimai taikomi šio straipsnio 1 dalies b punkte nurodytam metiniam likučio išmokėjimui.

3.   Išmokėjus likutį, papildomos paraiškos dėl išlaidų ir patvirtinamieji dokumentai nepriimami.

15 straipsnis

Valiuta

1.   Metinės biudžeto prognozės ir paraiškos kompensuoti išlaidas išreiškiamos eurais.

2.   Pirmaisiais nacionalinės programos įgyvendinimo metais trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape nedalyvaujančios valstybės narės taiko metų, einančių prieš tos programos įgyvendinimo laikotarpį, kovo 1 d. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbtą keitimo kursą. Pirmosios nacionalinės programos, apimančios 2009–2010 m. laikotarpį, atveju ta data yra 2008 m. spalio 1 d.

3.   Kiekvienais nacionalinės programos įgyvendinimo metais, einančiais po pirmųjų metų, trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape nedalyvaujančios valstybės narės taiko metų, ėjusių prieš atitinkamus įgyvendinimo metus, spalio 1 d. Europos Sąjungos oficialiojo leidinio C serijoje paskelbtą keitimo kursą.

4.   Trečiajame Ekonominės ir pinigų sąjungos etape nedalyvaujančios valstybės narės nurodo metinėje biudžeto prognozėje ir paraiškoje kompensuoti išlaidas naudotą keitimo kursą.

16 straipsnis

Auditas ir finansinės pataisos

Valstybės narės pateikia Komisijai ir Audito Rūmams visą informaciją, kurios tos institucijos gali prašyti Reglamento (EB) Nr. 861/2006 28 straipsnyje nurodytam auditui ir finansinėms pataisoms atlikti.

17 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas išlaidoms, patirtoms nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Joe BORG

Komisijos narys


(1)  OL L 160, 2006 6 14, p. 1.

(2)  OL L 60, 2008 3 5, p. 1.

(3)  OL L 186, 2008 7 15, p. 3.


I PRIEDAS

Išlaidų, patirtų įgyvendinant nacionalines programas, atitikimas finansavimo reikalavimus

Finansavimo reikalavimus atitinkančių išlaidų kategorijos apima visas arba kai kurias toliau nurodytas išlaidas:

a)

personalo sąnaudos:

personalo išlaidos už laiką, tik mokslinių ar techninių darbuotojų iš tikrųjų skirtą nacionalinei programai,

personalo sąnaudos nustatomos pagal darbo laiką, iš tikrųjų skirtą nacionalinei programai, ir apskaičiuojamos pagal faktines darbo sąnaudas (atlyginimus, socialines sąnaudas, socialinio draudimo ir pensijų įmokas), tačiau neįtraukiant jokių kitų sąnaudų,

valandiniai ir (arba) dienos tarifai apskaičiuojami remiantis 210 darbo dienų per metus,

darbuotojų programai skirtas laikas turi būti visas matomas apskaitoje (darbo grafikuose) ir jį bent kartą per mėnesį turi patvirtinti atsakingas asmuo. Grafikai turi būti pateikti Komisijai jai to paprašius;

b)

kelionių išlaidos:

kelionių išlaidos nustatomos pagal valstybės narės ar partnerių vidaus taisykles. Kelionėms už Bendrijos ribų, jei jos nenumatytos nacionalinėje programoje, būtinas išankstinis Komisijos sutikimas;

c)

ilgalaikio vartojimo prekės:

ilgalaikio vartojimo prekių naudojimo laikas turi būti ne trumpesnis nei darbo pagal programą laikas. Jos įtraukiamos į ilgalaikio vartojimo prekių aprašą ar laikomos aktyvais pagal atitinkamos valstybės narės ar partnerių apskaitos metodus, taisykles ir procedūras,

siekiant apskaičiuoti finansavimo reikalavimus atitinkančias išlaidas, laikoma, kad ilgalaikio vartojimo prekių tikėtinas naudojimo laikas yra 36 mėnesiai kompiuterių įrangos, kurios vertė neviršija 25 000 EUR, atveju ir 60 mėnesių kitų prekių atveju. Finansavimo reikalavimus atitinkanti suma priklausys nuo numatomo prekių naudojimo laiko programos trukmės atžvilgiu su sąlyga, kad šiai sumai apskaičiuoti naudojamas laikotarpis prasideda faktinę programos pradžios dieną arba prekių pirkimo dieną, jei jos perkamos po programos pradžios dienos, ir pasibaigia programos pabaigos dieną. Taip pat reikėtų atsižvelgti į prekių panaudojimą per tą laikotarpį,

taikant išimtį, ilgalaikio naudojimo įranga gali būti nupirkta ar įsigyta išperkamosios nuomos būdu per 6 mėnesius iki nacionalinės programos pradžios dienos,

galiojančios viešųjų pirkimų taisyklės taip pat taikomos ilgalaikio vartojimo prekių pirkimo atveju,

su ilgalaikio vartojimo prekėmis susijusios išlaidos pagrindžiamos patvirtintomis sąskaitomis, patvirtinančiomis pristatymo datą, ir jos turi būti pateiktos Komisijai kartu su išlaidų suvestine;

d)

sunaudojamos medžiagos ir prekės, įskaitant skaičiavimo sąnaudas:

sunaudojamų medžiagų ir prekių išlaidos yra sunaudojamos žaliavos bet kokių prekių ar įrangos, kurių naudojimo laikas trumpesnis nei darbo pagal programą trukmė, pirkimui, gamybai, taisymui ar naudojimui. Jos neįtraukiamos į atitinkamos valstybės narės ar partnerių ilgalaikio vartojimo prekių aprašą ir nelaikomos aktyvais pagal atitinkamos valstybės narės ar partnerių apskaitos principus, taisykles ir metodus,

jų aprašymas turi būti pakankamai išsamus, kad būtų galima priimti sprendimus dėl jų atitikties finansavimo reikalavimams,

finansavimo reikalavimus atitinkančios skaičiavimo sąnaudos susijusios su programinės įrangos, skirtos duomenų bazėms tvarkyti ir paieškai jose vykdyti, parengimu ir pristatymu valstybėms narėms;

e)

laivų sąnaudos:

Reglamento (EB) Nr. 199/2008 12 straipsnyje nurodytiems jūroje atliekamiems moksliniams tyrimams, įskaitant atliekamus iš frachtuojamų laivų, atitinkančiomis finansavimo reikalavimus laikomos tik nuomos sąnaudos ir kitos veiklos sąnaudos. Komisijai kartu su išlaidų suvestine turi būti pateikta patvirtina sąskaitos kopija,

jei laivas priklauso valstybei narei ar partneriui, Komisijai kartu su išlaidų suvestine pateikiamas išsami išklotinė, rodanti, kaip buvo apskaičiuotos patirtos veiklos sąnaudos;

f)

subrangos ir (arba) išorinės pagalbos sąnaudos:

subranga ir (arba) išorinė pagalba susijusi su tipinėmis ir nenaujoviškomis paslaugomis, teikiamomis valstybei narei ir (arba) partneriams, kurie patys negali suteikti tų paslaugų. Šios sąnaudos turi sudaryti ne daugiau kaip 20 % viso patvirtinto metinio biudžeto. Jei bendra subrangos sutarčių suma pagal nacionalinę programą viršija minėtą ribą, būtinas išankstinis rašytinis Komisijos sutikimas,

subrangos sutartis turi skirti valstybė narė ir (arba) partneris pagal galiojančias viešųjų konkursų taisykles, laikantis Bendrijos direktyvų dėl viešųjų pirkimų procedūrų,

visose subrangovų sąskaitose turi būti aiški nuoroda į nacionalinę programą ir modulį (t. y. numeris ir pavadinimas arba sutrumpintas pavadinimas). Visos sąskaitos turi būti pakankamai išsamios, kad galima būtų nustatyti konkrečius punktus, susijusius su suteikta paslauga (t. y. kiekvienas punktas turi būti aiškiai aprašytas, nurodant kainą),

valstybės narės ir partneriai privalo užtikrinti, kad kiekvienoje subrangos sutartyje būtų aiškiai numatyta, jog Komisija ir Audito Rūmai vykdys Bendrijos lėšų gavusio subrangovo dokumentų ir patalpų patikros įgaliojimus,

ne Bendrijos valstybės, jei jų įnašas laikomas būtinu Bendrijos programoms įgyvendinti, gali dalyvauti nacionalinėje programoje kaip subrangovės, gavus išankstinį rašytinį Komisijos sutikimą,

Komisijai kartu su išlaidų suvestine būtina pateikti patvirtintą sutarties su subrangovu kopiją ir vėlesnius mokėjimo įrodymus;

g)

kitos specialiosios sąnaudos:

visos kitos papildomos arba nenumatytosios išlaidos, nepatenkančios į pirmiau išvardytas kategorijas, gali būti įtrauktos į programą tik Komisijai iš anksto sutikus, nebent jos jau numatytos metinėje biudžeto prognozėje;

h)

parama mokslinėms rekomendacijoms:

dienpinigiai ir kelionės sąnaudos yra finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos Reglamento (EB) Nr. 665/2008 10 straipsnio 2 dalyje nurodytų susitikimų laikotarpiu, remiantis Reglamento (EB) Nr. 665/2008 10 straipsnio 3 dalyje nustatyta taisykle,

Komisijai kartu su išlaidų suvestine būtina pateikti patvirtintą patvirtinamųjų kelionės dokumentų kopiją.


II PRIEDAS

Rašto, kuriame nurodoma kompensuotina suma ar prašoma išankstinio mokėjimo, turinys

Rašte, kuriame nurodoma kompensuotina suma ar prašoma išankstinio mokėjimo, turi būti aiškiai nurodyta:

1.

Komisijos sprendimas, kuriuo remiamasi (atitinkamas straipsnis ir priedas).

2.

Nuoroda į nacionalinę programą.

3.

Iš Komisijos prašoma suma, išreikšta eurais, be PVM.

4.

Paraiškos pobūdis (išankstinis finansavimas, likučio išmokėjimas).

5.

Banko sąskaita, į kurią turi būti atliktas pervedimas.


III PRIEDAS

IŠLAIDŲ SUVESTINĖ

(siunčiama MARE.C4 skyriui oficialiais kanalais)

VIEŠOSIOS IŠLAIDOS, PATIRTOS ĮGYVENDINANT NACIONALINĘ DUOMENŲ RINKIMO PROGRAMĄ

… Komisijos sprendimas Nr. …

Nacionalinė nuoroda (jei yra) …

PAŽYMA

Aš, toliau pasirašęs …, atstovaujantis … (institucija), atsakingai už atitinkamoms finansinėms ir kontrolės procedūroms, atlikęs patikrą patvirtinu, kad visos finansavimo reikalavimus atitinkančios išlaidos, įtrauktos į pridėtus dokumentus, sudarančios visą kainą, sumokėtos 200… m., sudaro … EUR (tiksli suma šimtųjų tikslumu), susijusių su 200… m. nacionaline duomenų rinkimo programa; Europos Komisijos įnašas yra 50 %.

… EUR mokėjimo dalis jau gauta pagal minėtą programą.

Taip pat patvirtinu, kad išlaidų suvestinė tiksli ir mokėjimo paraiškoje atsižvelgiama į visas jau kompensuotas išlaidas.

Operacijos atliktos, laikantis sprendime nustatytų tikslų ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 199/2008 bei Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2006 nuostatų, visų pirma susijusių su:

Bendrijos teisės ir pagal ją priimtų aktų, visų pirma konkurenciją ir viešųjų sutarčių skyrimą reglamentuojančių taisyklių, paisymu,

valdymo ir kontrolės procedūrų taikymu finansinei paramai, visų pirma siekiant patikrinti bendrai finansuojamų produktų pristatymą ir paslaugų suteikimą ir prašomų kompensuoti išlaidų realumą bei užkirsti kelią pažeidimams, juos ištaisyti, užkardyti sukčiavimą ir susigrąžinti netinkamai sumokėtas sumas.

Pridėtose lentelėse nurodytos patirtos išlaidos. Kaip priedai pridedamos patvirtintos ilgalaikio vartojimo prekių ir laivų sąnaudų sąskaitų kopijos. Visų patvirtinamųjų dokumentų ir sąskaitų originalus bus galima gauti mažiausiai trejus metus nuo tada, kai Komisija išmokės likutį.

Data: …

Kompetentingos institucijos pavadinimas didžiosiomis raidėmis, antspaudas, pareigos ir parašas

Priedų sąrašas:


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

4.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/34


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 30 d.

dėl valstybės pagalbos C 21/07 (ex N 578/06), kurią Vengrija ketina suteikti IBIDEN Hungary Gyártó Kft.

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1342)

(Tekstas autentiškas tik vengrų kalba)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/830/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač jos 88 straipsnio 2 dalies pirmąją pastraipą,

atsižvelgdama į Europos ekonominės erdvės susitarimą, ypač jo 62 straipsnio 1 dalies a punktą,

paprašiusi suinteresuotųjų šalių pateikti savo pastabas pagal pirmiau nurodytas nuostatas (1) ir atsižvelgusi į jų pastabas,

kadangi:

1.   PROCEDŪRA

(1)

2006 m. rugpjūčio 30 d. elektroniniu pranešimu, Komisijos užregistruotu tą pačią dieną, Vengrijos valdžios institucijos pranešė apie esamų regioninės pagalbos schemų taikymą IBIDEN Hungary Gyártó Kft. pradinių investicijų projektui. Pranešimas buvo parengtas pagal 2002 m. Daugiasektorinės regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams programos (2) (toliau – 2002 m. DSP) 24 dalyje nustatytą reikalavimą dėl individualaus pranešimo.

(2)

2006 m. spalio 13 d. (D/58881) ir 2007 m. kovo 13 d. (D/51161) raštais Komisija paprašė papildomos informacijos.

(3)

2006 m. lapkričio 14 d. (A/39085), 2007 m. sausio 3 d. (A/30004), 2007 m. sausio 15 d. (A/30441) ir 2007 m. kovo 27 d. (A/32641) Komisijos įregistruotais raštais Vengrijos valdžios institucijos paprašė Komisijos pratęsti papildomos informacijos pateikimo terminą, ir Komisija sutiko tai padaryti.

(4)

Papildomą informaciją Vengrijos valdžios institucijos pateikė Komisijos 2007 m. sausio 31 d. (A/30990) ir 2007 m. gegužės 15 d. (A/34072) įregistruotuose raštuose.

(5)

2006 m. gruodžio 11 d. ir 2007 m. balandžio 25 d. buvo surengti Vengrijos valdžios institucijų ir Komisijos tarnybų susitikimai, kuriuose dalyvavo ir IBIDEN Hungary Gyártó Kft. atstovai.

(6)

2007 m. liepos 10 d. raštu Komisija Vengrijai pranešė apie sprendimą pradėti EB sutarties 88 straipsnio 2 dalyje nustatytą procedūrą dėl pagalbos.

(7)

Komisijos sprendimas pradėti procedūrą buvo paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (3). Komisija paprašė suinteresuotųjų šalių pateikti savo pastabas dėl pagalbos priemonės.

(8)

Komisija gavo keturis suinteresuotųjų šalių raštus su pastabomis:

a)

2007 m. spalio 25 d. raštą, Komisijos įregistruotą tą pačią dieną (A/38842);

b)

2007 m. lapkričio 22 d. raštą, Komisijos įregistruotą 2007 m. lapkričio 24 d. (A/39732);

c)

2007 m. lapkričio 23 d. raštą, Komisijos įregistruotą tą pačią dieną (A/39711);

d)

2007 m. lapkričio 26 d. raštą, Komisijos įregistruotą 2007 m. lapkričio 27 d. (A/39740).

(9)

2007 m. gruodžio 4 d. rašte (D/54826) Komisija gautas pastabas perdavė Vengrijai, kuriai buvo suteikta galimybė pateikti atsakomąsias pastabas.

(10)

Vengrijos nuomonė dėl suinteresuotųjų šalių pastabų buvo gauta 2008 m. sausio 4 d. rašte, Komisijos įregistruotame tą pačią dieną (A/151).

2.   IŠSAMUS PAGALBOS APIBŪDINIMAS

2.1.   Priemonės tikslas

(11)

Vengrijos valdžios institucijos ketina remti regioninę plėtrą, IBIDEN Hungary Gyártó Kft. teikdamos regioninę investicinę pagalbą, skirtą dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminių šerdžių gamyklos atidarymui Dunavarsány pramoniniame parke, esančiame Vidurio Vengrijos regione (Pešto apygardoje) – vietovėje, remiamoje pagal EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktą, – 2004–2006 m. taikydamos 40 % pagalbos intensyvumo aukščiausią ribą, išreikštą grynosios subsidijos ekvivalentu (GSE) (4).

2.2.   Gavėjas

(12)

Pagalbos gavėjas – IBIDEN Hungary Gyártó Kft. (toliau – IBIDEN HU). Remiamu projektu siekiama atidaryti antrąjį Europos Sąjungoje, be jau Prancūzijoje esančios IBIDEN DPF France S.A.S. (atidarytos 2001 m.), IBIDEN keramikos gamybos padalinį, kuriame būtų gaminamos dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminės šerdys.

(13)

IBIDEN HU buvo įsteigta 2004 m. gegužės 5 d.; ją įsteigė IBIDEN European Holdings B.V. (Nyderlandai) ir IBIDEN Co., Ltd. (Japonija). Visos IBIDEN European Holdings B.V. akcijos priklauso IBIDEN Co., Ltd., kuri savo ruožtu yra akcinė bendrovė, valdoma daugelio savininkų – bendrovių (pvz., bankų) ir privačių subjektų. 99 % IBIDEN HU akcijų priklauso IBIDEN European Holdings B.V., 1 % – IBIDEN Co., Ltd. Nuo 2005 m. pabaigos visos IBIDEN DPF France S.A.S. akcijos priklauso IBIDEN European Holdings B.V.

Image

(14)

Patronuojančioji bendrovė IBIDEN Co., Ltd. yra tarptautinė bendrovė, 1912 m. įsteigta kaip elektros energijos gamybos įmonė, turinti savo būstinę Gifu (Japonija). Šios bendrovės veikla padalyta į penkis segmentus, kurių dalys pagal 2005 m. pardavimų apyvartą buvo tokios: 50 % – elektronikos padalinys, 22 % – keramikos padalinys, 16 % – būsto medžiagų padalinys, 4 % – statybinių medžiagų padalinys ir 8 % – kiti smulkūs padaliniai (pvz., naftos produktų, informacinių paslaugų, sintetinės dervos, žemės ūkio, gyvulių ir žuvies produktų perdirbimo padaliniai). Remiantis 2006 m. metine ataskaita (5), IBIDEN grupę sudaro 47 patronuojamosios bendrovės ir vienas filialas, kuris keramikos srityje veiklos nevykdo. 2006 m. konsoliduotos grynosios pajamos buvo 319,0 mlrd. jenų, veiklos pajamos – 43,6 mlrd. jenų, o grynosios pajamos – 27,2 mlrd. jenų. Tais metais visame pasaulyje esančiose grupės verslo atstovybėse ir gamyklose dirbo 10 115 darbuotojų.

2.3.   Investicinis projektas

2.3.1.   Naujasis investicinis IBIDEN HU projektas Dunavarsány mieste

(15)

Pranešimas yra susijęs su antruoju investicinio projekto įgyvendinimo etapu, per kurį Dunavarsány pramoniniame parke siekiama atidaryti dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminių šerdžių gamyklą.

(16)

2005 m. balandžio 1 d. rašte Vengrijos valdžios institucijos pagal 2002 m. DSP 36 dalį (6) pranešė Komisijai apie valstybės pagalbą, suteiktą IBIDEN HU pirmajam investicinio projekto etapui įgyvendinti.

(17)

Vengrijos valdžios institucijos nurodo, kad abu IBIDEN HU investicijų į Dunavarsány pramoninį parką etapai turi būti laikomi vienu investiciniu projektu, kaip apibrėžta 2002 m. DSP 49 dalyje: abu investicijų etapai yra susiję su ta pačia gamybos vieta, ta pačia bendrove, tuo pačiu produktu ir buvo pradėti per trejus metus.

(18)

Remiantis Vengrijos valdžios institucijų pateikta informacija apie minėtus du investicijų etapus, dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminės šerdys bus gaminamos dviejuose Dunavarsány pramoniniame parke naujai pastatytuose pastatuose, kurių plotai yra atitinkamai 24 000 m2 ir 30 900 m2. Iki 2007 m. pirmajame pastate bus įrengtos keturios gamybos linijos, o antrajame – penkios.

(19)

Iki 2007 m. Dunavarsány mieste pagal projektą bus sukurta 1 100 naujų tiesioginių darbo vietų.

(20)

Vengrijos valdžios institucijos patvirtina, kad penkerius metus nuo investicijų pabaigos remiamoje gamykloje nebus gaminami jokie su investiciniu projektu nesusiję produktai.

(21)

Be to, Vengrijos valdžios institucijos patvirtina, kad pagalbos gavėjas sutiko išlaikyti investicijas ne mažiau kaip penkerius metus nuo investicijų pabaigos.

2.3.2.   Dunavarsány mieste IBIDEN HU įgyvendinamo investicinio projekto eiga

(22)

Investicinio projekto darbai pradėti jau 2004 m. spalio mėn. Su projektu susijusi gamyba pirmajame pastate pradėta 2005 m. rugpjūčio mėn., antrajame – 2006 m. gegužės mėn. Visą su projektu susijusį pajėgumą tikimasi išvystyti iki 2007 m. balandžio mėn. I lentelėje pateikta išsamesnė informacija apie projekto eigą:

I   lentelė

Investicinio projekto eiga

 

Projekto pradžia

Gamybos pradžia

Projekto pabaiga

Viso gamybos pajėgumo išvystymo data

I etapas

2004 10 6

2005 8 1

2006 1 1

2006 5 1

(1,2 mln. vnt. per metus)

II etapas

2005 6 20

2006 5 3

2007 3 31

2007 4 1

(dar 1,2 mln. vnt. per metus)

2.4.   Investicinio projekto išlaidos

(23)

Visos finansuoti tinkamos projekto investicinės išlaidos, išreikštos nominalia verte, yra 47 570 933 882 HUF (190,83 mln. EUR). Dabartinė šios sumos vertė yra 41 953 072 670 HUF (168,30 mln. EUR) (7). II lentelėje visos finansuoti tinkamos išlaidos išskaidytos pagal metus ir rūšį.

II   lentelė

Finansuoti tinkamos investicinės išlaidos (I ir II etapai), išreikštos nominalia verte, mln. HUF

 

2004 m.

2005 m.

2006 m.

2007 m.

Iš viso

Žemė

[…] (8)

[…]

[…]

[…]

[…]

Infrastruktūra

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Pastatai

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Komunalinė įranga

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Technika

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

Reikalavimus atitinkančios investicijos

[…]

[…]

[…]

[…]

47 571

I etapas

II etapas

I etapas

II etapas

I etapas

II etapas

I etapas

II etapas

 

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

[…]

2.5.   Projekto finansavimas

(24)

Vengrijos valdžios institucijos patvirtino, kad paties pagalbos gavėjo indėlis viršija 25 % finansuoti tinkamų išlaidų, ir šiai išlaidų daliai valstybės parama neteikiama.

2.6.   Teisinis pagrindas

(25)

Finansinė parama IBIDEN HU teikiama remiantis šiais dviem teisiniais pagrindais:

a)

Ekonomikos ir transporto ministerija suteiks subsidiją pagal schemą „HU 1/2003 – Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ (9). Šios schemos teisiniai pagrindai – Ekonomikos ministro potvarkis Nr. 1/2001 (sausio 5 d.) dėl paskirtosios verslumo skatinimo schemos ir Ekonomikos ir transporto ministro potvarkis Nr. 19/2004 (vasario 27 d.) dėl išsamių tam tikrų ministerijos pagalbos schemų taisyklių;

b)

Finansų ministerija, remdamasi schema „Mokesčių lengvata plėtrai“, suteiks mokesčių lengvatą (10). Ši schema buvo priimta 1996 m. aktu Nr. LXXXI dėl bendrovių pelno mokesčio ir dividendų mokesčio ir Vyriausybės potvarkiu Nr. 275/2003 (gruodžio 24 d.) dėl mokesčių lengvatų plėtrai.

2.7.   Pagalbos dydis ir intensyvumas

(26)

Visa nominali pagalbos suma yra 15 591 223 750 HUF (62,55 mln. EUR); dabartinė jos vertė – 9 793 809 933 HUF (39,29 mln. EUR). Remiantis finansuoti tinkamomis išlaidomis, pirmiau nurodytomis 23 dalyje, tai atitinka 22,44 % pagalbos intensyvumą, išreikštą grynosios subsidijos ekvivalentu (GSE) (11).

(27)

Pagalba teikiama dvejomis pagalbos priemonėmis. Pirma, Ekonomikos ir Transporto ministerija teikia subsidiją, kurios bendra suma, išreikšta nominalia verte, yra 3 592 000 000 HUF (14,41 mln. EUR); ši suma paskirstoma 2005–2007 metams. Antra, Finansų ministerija suteikia bendrovių pelno mokesčio lengvatą (12), kurios apskaičiuotas dydis, išreikštas nominalia verte, yra 11 999 223 750 HUF (48,14 mln. EUR); ši suma išmokama per 2007–2016 metus. Dabartinė subsidijos vertė – 3 118 450 763 HUF (12,51 mln. EUR), o dabartinė mokesčio lengvatos vertė – 6 675 359 170 HUF (26,78 mln. EUR).

(28)

Vengrijos valdžios institucijos nurodė, kad, remiantis esamomis regioninės pagalbos schemomis (13) ir neviršijant individualaus pranešimo ribos, nustatytos 2002 m. DSP 24 dalyje, IBIDEN HU jau skirta 7 411 828 735 HUF (29,73 mln. EUR) pagalba, skaičiuojant dabartine verte (11 745 422 640 HUF arba 47,12 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte). 2005 m. vasario 25 d. pirmajam investicinio projekto etapui Finansų ministerija suteikė 4 832 595 058 HUF (19,39 mln. EUR) pagalbą, skaičiuojant dabartine verte (8 773 422 640 HUF arba 35,20 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte), o 2005 m. kovo 3 d. Ekonomikos ir transporto ministerija suteikė 1 875 354 000 HUF (7,52 mln. EUR) pagalbą, skaičiuojant dabartine verte (2 142 000 000 HUF arba 8,60 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte). 2006 m. gruodžio 22 d. antrajam investicijų etapui Ekonomikos ir Transporto ministerija suteikė 703 879 677 HUF (2,82 mln. EUR) pagalbą, skaičiuojant dabartine verte (830 000 000 HUF arba 3,33 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte).

(29)

Taigi, pasak Vengrijos valdžios institucijų, pagalbos suma, apie kurią reikia pranešti, yra visos pagalbos sumos ir jau suteiktos pagalbos sumos, t. y. 2 381 981 198 HUF (9,56 mln. EUR), skaičiuojant dabartine verte (3 845 801 110 HUF arba 15,43 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte), skirtumas.

(30)

Sprendimo dėl likusios pagalbos sumos, kuri bus suteikta antrajam investicijų etapui, priėmimo procedūrą Vengrijos valdžios institucijos sustabdė, kol bus priimtas Europos Komisijos sprendimas. Taigi suteikti pagalbą, apie kurią pranešta, bus leista, jei tam pritars Komisija.

(31)

Vengrijos valdžios institucijos patvirtina, kad projektui skiriama pagalba negali būti sumuojama pridedant pagalbą, gautą iš kitų vietos, regioninių, nacionalinių arba Bendrijos šaltinių ir skirta toms pačioms finansuoti tinkamoms išlaidoms padengti.

(32)

Vengrijos valdžios institucijos patvirtina, kad paraiškos dėl pagalbos pirmajam investicinio projekto etapui Ekonomikos ir transporto ministerijai buvo pateiktos 2003 m. gruodžio 5 d., o Finansų ministerijai – 2004 m. rugsėjo 16 d. Paraiškos dėl pagalbos antrajam investicinio projekto etapui atitinkamai buvo pateiktos 2005 m. kovo 28 d. ir 2005 m. gegužės 31 d. Taigi susijusios paraiškos dėl pagalbos buvo pateiktos prieš pradedant darbus pagal pirmąjį projekto etapą (2004 m. spalio 6 d.) ir pagal antrąjį projekto etapą (2005 m. birželio 20 d.).

2.8.   Bendri įsipareigojimai

(33)

Vengrijos valdžios institucijos įsipareigojo Komisijai pateikti:

per du mėnesius nuo pagalbos suteikimo – pagalbą teikiančios institucijos ir pagalbos gavėjo pasirašytos (-ų) pagalbos ir (arba) investicijų sutarties (-čių) kopiją (-as),

kas penkerius metus, pradedant nuo Komisijos pagalbos patvirtinimo dienos, – tarpinę ataskaitą (įskaitant informaciją apie išmokėtas pagalbos sumas, pagalbos sutarties vykdymą ir apie kitus investicinius projektus, pradėtus įgyvendinti toje pačioje įmonėje ar gamykloje),

per šešis mėnesius nuo paskutinės pagalbos išmokos – remiantis mokėjimų grafiku parengtą išsamią finansinę ataskaitą.

3.   OFICIALIOS TYRIMO PROCEDŪROS INICIJAVIMO PAGRINDIMAS

(34)

Projektas, apie kurį pranešta, yra susijęs su „dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminių šerdžių“ (toliau – DVKDF), kurios yra montuojamos į lengvuosius automobilius ir lengvuosius sunkvežimius su dyzeliniais varikliais, gamyba. IBIDEN HU gaminama keraminė dalis yra tarpinis produktas (3 pakopos), kuris vėliau rinkos sąlygomis parduodamas nepriklausomoms įmonėms. Pastarosios įmonės dengia šerdis brangiojo metalo sluoksniu – taip gaunamos padengtos DVKDF (2 pakopos). Tuomet padengtos DVKDF parduodamos išmetimo vamzdžių gamintojams (1 pakopa), kurie yra tiesioginiai automobilių surinkimo gamyklų tiekėjai.

(35)

Sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą Komisija nurodė, kad Vengrijos valdžios institucijos pateikė platų susijusios rinkos apibrėžimą, apimantį abi pagrindines dyzelinių transporto priemonių išmetamųjų dujų valymo sistemos dalis, t. y. tiek dyzeliniams varikliams skirtus oksidacijos katalizatorius (toliau – DVSOK), kurie valo dujas (t. y. CO ir HC) bei iš dalies – kietųjų dalelių (KD) tirpią organinę frakciją (TOF), tiek dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrus (toliau – DVKDF) (14), kurie veiksmingai valo kietųjų dalelių netirpią frakciją, t. y. suodžius. Vengrijos valdžios institucijos tvirtina, kad šie įtaisai yra labai panašūs, kadangi abu mažina kenksmingų medžiagų kiekį išmetamosiose dujose, ir todėl priklauso tai pačiai susijusiai rinkai. Be to, jos tvirtina, kad abiejų sudedamųjų dalių gamybos procesai ir technologijos yra labai panašūs.

(36)

Komisija sprendime pradėti šios bylos oficialią tyrimo procedūrą pažymėjo, kad, remdamasi EB sutarties 87 straipsnio 3 dalies a punktu ir 2002 m. DSP, ji suabejojo pagalbos suderinamumu su bendrąja rinka. Be to, Komisija pažymėjo, kad Vengrijos valdžios institucijų požiūris į susijusią rinką taip pat nebuvo pagrįstas dviem nepriklausomais rinkos tyrimais (kuriuos atliko Frost & Sullivan Ltd (toliau – F&S)  (15) ir AVL List GMBH (toliau – AVL)) (16), kuriuos pateikė Vengrijos valdžios institucijos.

(37)

Pirmiausia Komisija pareiškė abejojanti, ar DVSOK ir DVKDF galima laikyti pakaitalais, priklausančiais tai pačiai susijusiai produktų – papildomo apdorojimo įtaisų – rinkai; inicijuodama oficialią tyrimo procedūrą, Komisija manė, kad susijusi produktų rinka yra siauresnė ir apima tik dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų šerdis, montuojamas dyzelinių transporto priemonių išmetimo sistemose.

(38)

Pirma, Komisija pažymėjo, kad pagrindinė DVKDF funkcija – valyti kietas neorganines ir netirpias kietąsias daleles (t. y. suodžius), o DVSOK valo kenksmingas dujas ir tirpią organinę frakciją (TOF), kuri yra kietosiose dalelėse, tačiau nesurenka suodžių. Nors abi šios funkcijos iš tikrųjų šiek tiek sutampa, kadangi padengti DVKDF iš dalies valo ir kenksmingas dujas, vis tiek išlieka poreikis išmetamųjų dujų valymo sistemoje atskirai įrengti ir DVSOK. Svarstomu laikotarpiu (t. y. iki 2008 m.) abi sudedamosios dalys toliau bus naudojamos ir montuojamos kartu. Būsimose technologijose, atitinkančiose „euro 5“ ir „euro 6“ standartus, DVSOK toliau bus naudojami CO, HC ir TOF oksidacijai atlikti. Todėl Komisija pažymėjo, kad nėra paklausos pakeičiamumo, kadangi tai yra du skirtingi įtaisai, papildantys vienas kito funkcijas.

(39)

Be to, Komisija sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą pažymėjo, kad, remiantis vienu tyrimu, bendrovė Eberspächer neseniai pateikė rinkai tikrai daugiafunkcinį produktą, kuris viename vientisame keraminiame gaminyje sujungia DVSOK ir DVKDF funkcijas ir buvo naudojamas Volkswagen Passat. Tačiau Komisijai kilo abejonių, ar IBIDEN HU produktas yra tinkamas tokiam visiškam daugiafunkcionalumui užtikrinti.

(40)

Antra, Komisija pažymėjo, kad pasiūlos pakeičiamumas taip pat abejotinas. Nepateikta jokių konkrečių įrodymų, kad yra DVSOK šerdžių gamintojų, kurie ta pačia įranga be didelių papildomų investicinių išlaidų būtų pajėgūs gaminti ir DVKDF šerdis, arba atvirkščiai. Be to, pakeičiamumo galimybė yra abejotina ir dėl to, kad DVKDF yra maždaug keturis kartus brangesni už DVSOK.

(41)

Be to, Komisija pažymėjo, kad nors pagalba iš pažiūros ir atitinka 1998 m. nacionalinės regioninės pagalbos gairių (17) reikalavimus, Komisija abejoja, ar pagalbos gavėjo susijusios rinkos dalis yra mažesnė kaip 25 %, kaip reikalaujama 2002 m. DSP 24 dalies a punkte. Vengrijos valdžios institucijų pateikti rinkos tyrimai rodo, kad IBIDEN tenkanti DVKDF rinkos dalis, skaičiuojant pagal kiekį, Europoje gerokai viršija 25 % ribą ir prieš, ir po investicijų. Todėl, jei DVKDF laikomi susijusia rinka, pažeidžiama 2002 m. DSP 24 dalies a punkto sąlyga. Kita vertus, bendroje DVKDF ir DVSOK rinkoje, kurią Vengrijos valdžios institucijos laiko susijusia rinka, IBIDEN rinkos dalis, skaičiuojant pagal kiekį, ir prieš, ir po investicijų būtų mažesnė nei 25 %.

4.   SUINTERESUOTŲJŲ ŠALIŲ PASTABOS

(42)

Sprendimą pradėti oficialią tyrimo procedūrą paskelbusi Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, Komisija gavo pastabų iš šių suinteresuotųjų šalių:

a)

pagalbos gavėjo – IBIDEN Hungary Gyártó Kft.;

b)

mokslinių tyrimų ir technologijų centro Aerosol & Particle Technology Laboratory (Aerozolių ir kietųjų dalelių technologijų laboratorija), Termė Salonikai, Graikija;

c)

konkurento Saint-Gobain Industrie Keramik Rödental GmbH, (toliau – Saint-Gobain), Riodentalis, Vokietija;

d)

suinteresuotosios šalies, kuri pagal Tarybos reglamento (EB) Nr. 659/1999 (18) 6 straipsnio 2 dalį paprašė, kad Komisija neatskleistų jos tapatybės.

(43)

Toliau pateikiama pirmiau nurodytų suinteresuotųjų šalių pateiktų argumentų santrauka.

4.1.   IBIDEN HU ir Aerosol & Particle Technology Laboratory nurodyta susijusi produktų rinka

(44)

Pagalbos gavėjas IBIDEN HU ir Aerosol & Particle Technology Laboratory linkę taikyti platų rinkos apibrėžimą, apimantį visas sudedamąsias dalis (daugiausia DVSOK ir DVKDF), naudojamas dyzelinių transporto priemonių išmetamųjų dujų valymo sistemoje. Jos pažymi, kad DVSOK ir DVKDF yra labai panašūs, kadangi abu mažina kenksmingų medžiagų kiekį išmetamosiose dujose, ir todėl priklauso tai pačiai susijusiai produktų rinkai.

(45)

Remiantis šia nuomone, DVSOK ir DVKDF turėtų būti laikomi KD šalinimo sudedamosiomis dalimis, nors IBIDEN HU ir pripažįsta, kad DVSOK negali išvalyti netirpiosios KD dalies (t. y. suodžių). Šios suinteresuotosios šalys teigia, jog dėl to, kad IBIDEN HU produktas, be pagrindinės funkcijos – suodžių filtravimo, taip pat gali filtruoti HC ir CO, jis priklauso tai pačiai rinkai kaip ir DVSOK. Automobilių gamintojams paliekama spręsti, ar išmetamųjų dujų valymo dalį surinkti iš atskirų sudedamųjų dalių, skirtų kenksmingoms dujinėms medžiagoms nukenksminti ir kietosioms dalelėms valyti, ar naudoti daugiafunkcinę sudedamąją dalį.

(46)

Nepaisant to, IBIDEN HU savo pareiškime pripažįsta, kad norint IBIDEN HU gaminamą DVKDF papildyti funkcija, kuri padėtų veiksmingiau valyti dujas (HC ir CO), ir laikytis išmetamųjų dujų reikalavimų, būtina kartu naudoti ir DVKDF, ir DVSOK. Naudojant aukštos kokybės tinkamai sukonstruotą DVKDF, automobilių gamintojams jų gaminamuose automobiliuose gali pakakti įrengti mažesnį ir paprastesnį DVSOK, taigi, DVKDF turi labai didelės įtakos DVSOK ir atvirkščiai, o tai reiškia, kad naudojamas vienas įtaisas yra sudėtingesnis, o kitas įtaisas turi atitikti šiuos pakeitimus.

(47)

IBIDEN HU ir Aerosol & Particle Technology Laboratory nurodo, kad DVSOK ir DVKDF technologijos plėtojamos siekiant sukurti naujos kartos filtrus, kuriuose, kaip viename gaminyje, galėtų būti suderinti tam tikri pranašumai, charakteristikos ir ankstesnės technologijos, taip DVSOK ir DVKDF sujungiant į vieną monolitinę šerdį (pavyzdžiui, Volkswagen jau pradėjo naudoti ketvirtosios kartos papildomo apdorojimo sudedamąsias dalis Passat modelyje, kuriame naudojamas tik DVKDF, o DVSOK nenaudojamas). Tačiau IBIDEN HU nurodė, kad šiuo metu ji gamina trečiosios kartos (19) DVKDF ir nuolat tobulina gaminį, kad jis galėtų tapti ketvirtosios kartos DVKDF, su visomis DVSOK funkcijomis.

(48)

Be to, IBIDEN HU nurodė, kad nors sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą Komisija teigia priešingai, iš tikrųjų IBIDEN produktas nėra keturis kartus brangesnis už DVSOK. IBIDEN HU gamina pusgaminį, todėl baigtas gaminti produktas (padengtas DVKDF) yra gerokai brangesnis už IBIDEN HU pusgaminį. Dabartinė pramoninė praktika rodo, kad padengto, plakiruoto ir matinės apdailos įtaiso kaina yra 2,5 karto didesnė už šerdies – IBIDEN grupės produkto – kainą: pavyzdžiui, 2007 m. DVKDF rinkos kaina buvo 453 EUR, o šerdies (pusgaminio) – tik […] EUR; 2007 m. DVSOK rinkos kaina buvo 102 EUR (20).

(49)

Be to, dėl pasiūlos pakeičiamumo IBIDEN HU nurodo, kad DVSOK ir DVKDF gamybos technologijos yra labai panašios: vienintelis esminis skirtumas yra tas, kad gaminant DVKDF atliekama sandarinimo procedūra, kuri netaikoma gaminant DVSOK, o pjovimo procedūra atliekama anksčiau nei gaminant DVSOK.

(50)

Be to, IBIDEN HU, remdamasi keliais tyrimais, įskaitant Johnson Matthey Japan pateiktą dokumentą, tvirtina, kad yra gamintojų, kurie gamina ir DVSOK, ir DVKDF, taigi DVSOK ir DVKDF gamintojai iš esmės nesiskiria.

4.2.   Saint-Gobain ir suinteresuotosios šalies, kurios tapatybė neatskleidžiama, nurodyta susijusi produktų rinka

(51)

Dvi suinteresuotosios šalys iš keturių – Saint-Gobain ir šalis, kurios tapatybė neatskleidžiama, pritaria Komisijos abejonėms, išreikštoms sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą. Šios šalys teigia, kad DVSOK ir DVKDF negalima laikyti pakaitalais, taigi jie nepriklauso tai pačiai susijusiai produktų rinkai. Todėl jos tvirtina, kad šiuo atveju susijusi produktų rinka yra tik DVKDF rinka. Šių šalių teigimu, pagrindinės priežastys taip manyti yra šios:

4.2.1.   Nėra paklausos pakeičiamumo

(52)

Suinteresuotosios šalys nurodo, kad pagrindinės DVSOK ir DVKDF šerdžių charakteristikos skiriasi: DVSOK šerdis paprastai gaminama iš neakytojo kordierito, atsparaus 400 °C temperatūrai, arba iš nerūdijančio metalo folijos. DVKDF šerdis dažniausiai gaminama iš akytojo silicio karbido, atsparaus 1 000 °C temperatūrai (atsparumas šiai temperatūrai reikalingas tam, kad būtų galima sudeginti suodžius ir neleisti užsikimšti padengtam filtrui). Taigi, santykinai pakilus kurio nors produkto kainai, dėl labai skirtingų šiluminių savybių pirkėjai DVKDF šerdžių negali pakeisti DVSOK šerdimis.

(53)

Saint-Gobain teigimu, kadangi DVKDF šerdims naudojamos geresnių eksploatacinių savybių medžiagos, skiriasi ir abiejų sudedamųjų dalių kainos: DVKDF šerdis (neįskaičiuojant katalizatoriaus padengimo ir plakiravimo išlaidų) vidutiniškai kainuoja 120 EUR, o DVSOK šerdis vidutiniškai kainuoja 12–20 EUR (taip pat neįskaitant katalizatoriaus padengimo ir plakiravimo išlaidų). Todėl, kaip tvirtina Saint-Gobain, akivaizdu, kad dėl techninių priežasčių DVKDF gamintojai negali šio produkto gamybos pakeisti DVSOK šerdžių gamyba (jei galėtų, jie taip padarytų dėl kainų skirtumo), o DVSOK gamintojas DVSOK šerdies negali pakeisti DVKDF šerdimi, nes pagamintų produktą, kuris būtų brangesnis už DVSOK ir negalėtų atlikti oksidavimo funkcijos, kurią atlieka DVSOK.

(54)

Be to, Saint-Gobain ir šalis, kurios tapatybė neatskleidžiama, pabrėžia DVSOK ir DVKDF naudojimo skirtumus (21): pagrindinė DVSOK paskirtis – cheminės reakcijos būdu oksiduoti tam tikras dujas, o pagrindinė DVKDF funkcija – mechaniniu būdu filtruoti suodžius. Nors tam tikromis aplinkybėmis DVKDF (papildomai) iš dalies atlieka DVSOK funkciją, neįrengus abiejų įtaisų, visiškos oksidacijos užtikrinti neįmanoma. NET ir padengtas DVKDF, su IBIDEN HU pagaminta šerdimi, neturi visų DVSOK funkcijų, nes yra skirtas tik tam tikrai temperatūrai, reikalingai suodžiams sudeginti, užtikrinti, tačiau neišvalo taip pat veiksmingai kaip visas funkcijas turintis DVSOK. Jos nurodo, kad atsižvelgiant į daugelio automobilių gamintojų ir tiekėjų lūkesčius, DVSOK ir DVKDF išliks atskiri įtaisai, vienas šalia kito įrengiami dujų išmetimo sistemoje.

4.2.2.   Nėra pasiūlos pakeičiamumo

(55)

Be to, Saint-Gobain ir šalis, kurios tapatybė neatskleidžiama, nurodo, kad DVSOK ir DVKDF šerdžių gamybos procesai yra labai skirtingi: DVSOK šerdžių gamyboje naudojamas neakytasis kordieritas aglomeruojamas 400 °C temperatūroje. Silicio karbidas, DVKDF gamyboje naudojama medžiaga (kuri yra ir IBIDEN HU šerdžių gamybos medžiaga), turi būti ruošiama labai aukštoje temperatūroje (virš 2 000 °C), bedeguonėje aplinkoje. Vien temperatūrų skirtumas yra toks didelis, kad svarbiausi ir brangiausi gamybos elementai negali būti naudojami abiejų rūšių produktams gaminti.

(56)

Be to, DVSOK šerdis visuomet yra vientisas korinis cilindras, kurio kanalai atviri. DVKDF šerdis paprastai formuojama sujungiant keletą filtravimo elementų, be to, DVKDF kanalai yra užsandarinti. DVKDF šerdims gaminti reikalinga aukštos temperatūros bedeguonė aglomeravimo krosnis, sujungimo ir sandarinimo įranga, tačiau šie įrenginiai nereikalingi DVSOK šerdims gaminti. Taigi suinteresuotosios šalys teigia, kad DVKDF neįmanoma gaminti DVSOK gamybos linijose, ir atvirkščiai.

5.   VENGRIJOS VALDŽIOS INSTITUCIJŲ PASTABOS

(57)

Dėl susijusio produkto, rinkos, kainos, paklausos ir pasiūlos ypatumų Vengrijos valdžios institucijos pritaria Aerosol & Particle Technology Laboratory ir IBIDEN Hungary Gyártó Kft. nuomonei.

(58)

Pasak Vengrijos valdžios institucijų, pažangi dyzelinių variklių išmetamųjų dujų kontrolė grindžiama skirtingų funkcijų integravimu sistemoje. Dėl didelės visų dyzelinių variklių išmetamųjų dujų kontrolės sistemos sudedamųjų dalių (pvz., DVSOK ir DVKDF) tarpusavio priklausomybės, susidarė daug grandžių turinčios tiekimo grandinės, jungiančios šerdžių, dangos ir išmetimo sistemų gamintojus, o kiekvienos sudedamosios dalies techninės savybės turi įtakos visai tiekimo grandinei. Todėl susijusiu produktu turėtų būti laikoma dyzelinių variklių išmetamųjų dujų kontrolės sistema arba dyzelinių variklių išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistema.

(59)

Be to, jos teigia, kad IBIDEN HU produktas yra daugiafunkcinis elementas, įrengiamas išmetamųjų dujų sistemoje. Šį produktą naudojant kartu su DVSOK, sukuriamas trečiosios kartos papildomo apdorojimo įtaisas. Be to, IBIDEN HU produktas yra pusgaminis, nes jis padengiamas kitoje gamybos pakopoje. Be dangos šis produktas neturi visų funkcijų ir jo negalima laikyti pagamintu produktu, t. y. trečiosios kartos DVKDF. Tai patvirtina faktas, kad galutinis produktas yra gerokai brangesnis už IBIDEN HU pusgaminį: šiuo metu baigto gaminti įtaiso rinkos kaina yra 2,5 karto didesnė už IBIDEN HU gaminamo filtro kainą.

(60)

Be to, Vengrijos valdžios institucijos nurodo, kad iš tikrųjų DVKDF įrengiami daugelyje dyzelinių automobilių ir kad gamintojams, kuriems reikia DVSOK, reikia ir DVKDF. Paklausa sukuria bendrą produktų rinką, nes tie patys gamintojai, kad gautų produktus, taiko tuos pačius metodus, naudoja tą pačią infrastruktūrą ir deda tas pačias pastangas. Pasiūlos požiūriu DVSOK ir DVKDF gamintojai paprastai taiko tuos pačius gamybos procesus, tas pačias gamybos technologijas ir naudoja tas pačias medžiagas. Ir DVSOK, ir DVKDF gaminti naudojama ta pati medžiaga – kordieritas. Gamybos metu atliekami tie patys procesai, pvz., medžiagų paruošimo, maišymo, grūdinimo, liejimo, džiovinimo, galutinio apdorojimo ir išdeginimo. Vieninteliai šių dviejų produktų gamybos procesų skirtumai yra papildomas etapas ir (sandarinimas) ir kitoks vieno etapo (pjovimo) laikas. Todėl produktus tiekia tie patys gamintojai, o išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo produktų rinkoje DVSOK ir DVKDF konkuruoja tarpusavyje.

(61)

Vengrijos valdžios institucijos pabrėžia, kad IBIDEN HU kietųjų dalelių filtrų šerdis sugeba gaminti naudodama tą pačią įrangą ir be didelių investicijų, kaip tai galėtų daryti bet kuris kitas gamintojas, taikantis tokią pačią gamybos technologiją. Kadangi DVKDF yra patobulintas DVSOK, modifikavimo išlaidos nelaikomos pradinėmis investicijomis į kitą gamybos liniją, o esminis gamybos įrenginių patobulinimas.

(62)

Be to, Vengrijos valdžios institucijos nurodo, jog aiškiai matyti, kad DVSOK ir DVKDF technologijos plėtojamos siekiant sukurti naujos kartos filtrus, kuriuose, kaip viename gaminyje, galėtų būti suderinti tam tikri pranašumai, savybės ir ankstesnės technologijos, taip sujungiant DVSOK ir DVKDF. Nustatant susijusią rinką ir skaičiuojant rinkos dalį, turėtų būti įtraukiami ir DVSOK, nes kartu su DVKDF jis sudaro papildomo apdorojimo įtaisą ir kurį naudojant užtikrinama, kad laikomasi teisės aktų nuostatų.

(63)

Remdamosi pirmiau pateiktais argumentais, Vengrijos valdžios institucijos mano, kad vienintelis priimtinas susijusios rinkos apibrėžimas yra tas, kad tai visa dyzelinių variklių išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo įtaisų rinka, apimanti DVKDF ir DVSOK. Remiantis nepriklausomos rinkos tyrimų bendrovės AVL atliktu tyrimu, IBIDEN rinkos dalis dyzelinių variklių išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo įtaisų rinkoje yra mažesnė kaip 25 % ir prieš investicijas, ir po jų, taigi 2002 m. DSP 24 dalies a punkte nustatyta sąlyga yra tenkinama. Todėl Vengrijos valdžios institucijos mano, kad Komisija turėtų baigti 88 straipsnio 2 dalyje numatytą procedūrą, priimdama palankų sprendimą.

6.   PAGALBOS VERTINIMAS

6.1.   Valstybės pagalba pagal EB sutarties 87 straipsnio 1 dalį

(64)

Sprendime inicijuoti oficialią tyrimo procedūrą Komisija padarė išvadą, kad finansinė parama, kurią Vengrijos valdžios institucijos pagal esamas regioninės pagalbos schemas (HU 1/2003 „Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ ir N 504/2004 „Mokesčių lengvata plėtrai“) subsidijos ir mokesčių lengvatos forma suteikė IBIDEN Hungary Gyártó Kft., yra valstybės pagalba, apibrėžta EB sutarties 87 straipsnio 1 dalyje. Vengrijos valdžios institucijos dėl tokios išvados neprieštaravo.

6.2.   Reikalavimas pranešti, pagalbos teisėtumas ir taikytini teisės aktai

(65)

Vengrijos valdžios institucijos, pranešusios apie priemonę 2006 m., patenkino 2002 m. DSP 24 dalyje nustatytos sąlygos dėl individualaus pranešimo.

(66)

Laikydamasi 2007–1013 m. nacionalinės regioninės pagalbos gairių 63 dalies ir 58 išnašos (22), Komisija įvertino pagalbos priemonę pagal 1998 m. nacionalinės regioninės pagalbos gaires (toliau – RPG) ir 2002 m. DSP.

6.3.   Pagalbos suderinamumas su RPG

(67)

Sprendime inicijuoti oficialią tyrimo procedūrą Komisija nurodė, kad pagalba teikiama pagal esamas regioninės pagalbos schemas (23), ir padarė išvadą, kad buvo laikomasi RPG nustatytų standartinių suderinamumo kriterijų (pvz., suderinamumo kriterijų, susijusių su pradinėmis investicijomis į regioninės pagalbos reikalavimus atitinkantį regioną, finansuoti tinkamomis išlaidomis, nuosavu indėliu, skatinamuoju poveikiu, investicijų palaikymu, kaupimu).

6.4.   Pagalbos suderinamumas su 2002 m. DSP nuostatomis

6.4.1.   Vienas investicinis projektas

(68)

2002 m. DSP 49 dalyje nustatyta, kad investicinis projektas neturėtų būti dirbtinai suskaidytas į smulkesnius projektus, kad nereikėtų laikytis programos nuostatų. „Vienas investicinis projektas“ apima visas investicijas į pagrindinį kapitalą gamybos vietoje per trejus metus (24). Gamybos vieta yra ekonominiu požiūriu nedalytina pagrindinio kapitalo elementų grupė, atliekanti aiškią techninę funkciją, susijusią fiziniu arba funkciniu ryšiu, ir turinti aiškius tikslus, pvz., nustatyto produkto gamyba.

(69)

Kadangi IBIDEN HU praeityje jau yra gavusi regioninę pagalbą, skirtą pirmajam su ta pačia vieta susijusio investicinio projekto etapui, ir kadangi pranešime kalbama apie antrąjį investicinio projekto etapą, būtina nustatyti, ar šie du etapai yra vieno ir to paties investicinio projekto dalis.

(70)

Šiuo požiūriu Komisija pažymi, kad abu investicijų etapai yra susiję su ta pačia gamybos vieta (Dunavarsány pramoniniu parku, esančiu Vidurio Vengrijos regione), ta pačia bendrove (IBIDEN HU), tuo pačiu produktu (DVKDF keraminės šerdys), ir abiejų projektų darbai pradėti per trejus metus (pirmasis etapas pradėtas 2004 m., antrasis – 2005 m.). Todėl Komisija mano, kad 2002 m. DSP 49 dalyje nustatyto „gamybos vietos“ apibrėžimo kriterijų yra laikomasi ir kad abu investicijų etapai yra vieno ir to paties investicinio projekto dalis.

(71)

Be to, Komisija pažymi, jog Vengrijos valdžios institucijos sutinka, kad abu IBIDEN HU investicijų į Dunavarsány pramoninį parką etapai turi būti laikomi vienu investiciniu projektu.

6.4.2.   Pagalbos intensyvumas

(72)

Kadangi tariama, kad pirmasis ir antrasis investicijų etapai sudaro vieną investicijų projektą, skaičiuojant projekto didžiausią leidžiamą pagalbos intensyvumą, įtraukiami jie abu.

(73)

Kadangi planuojamos finansuoti tinkamos išlaidos, skaičiuojant dabartine verte, yra 41 953 072 670 HUF (168,30 mln. EUR), o taikytina įprasta regioninės pagalbos viršutinė riba yra 40 % (GSE), pakoreguotas didžiausias leidžiamas pagalbos intensyvumas, išreikštas GSE ir apskaičiuotas remiantis mažinimo mechanizmu, nustatytu 2002 m. DSP 21 ir 22 dalyse, yra 23,34 %.

(74)

Kadangi projekto pagalbos intensyvumas yra 22,44 % GSE, t. y. mažesnis už didžiausią pagalbos intensyvumą, leidžiamą pagal mažinimo mechanizmą (23,34 % GSE), siūlomas viso pagalbos paketo intensyvumas neviršija pakoreguotos regioninės pagalbos viršutinės ribos.

6.4.3.   Suderinamumas su 2002 m. DSP 24 dalies a ir b punktuose nustatytomis taisyklėmis

(75)

Kadangi bendra pagalbos suma, t. y. 9 793 809 933 HUF (39,29 mln. EUR), skaičiuojant dabartine verte, viršija individualaus pranešimo ribą, kuri yra 30 mln. EUR, reikia įvertinti, ar pagalba, apie kurią pranešta, atitinka 2002 m. DSP 24 dalies a ir b punktų reikalavimus.

(76)

Komisijos sprendimas, ar regioninę pagalbą leisti teikti dideliems investiciniams projektams, kuriems taikoma 2002 m. DSP 24 dalis, priklauso nuo pagalbos gavėjo rinkos dalies prieš investicijas ir po jų bei nuo investicijomis sukurtų pajėgumų. Siekdama, kad pagal 2002 m. DSP 24 dalies a ir b punktus atliktų susijusius patikrinimus, Komisija pirmiausia turi įvardyti su investicijomis susijusį (-ius) produktą (-us), nustatyti susijusį produktą ir geografines rinkas.

6.4.3.1.   Su investiciniu projektu susijęs produktas

(77)

Pagal 2002 m. DSP 52 dalį „susijęs produktas“ – tai investiciniame projekte numatytas produktas ir, tam tikrais atvejais, jo pakaitalai, kuriuos tokiais laiko vartotojas (dėl produkto savybių, kainos ir paskirties) arba gamintojas (dėl alternatyvaus gamybos įrenginių panaudojimo galimybių). Jei projektas yra susijęs su tarpiniu produktu ir jei didelė produkcijos dalis nėra parduodama rinkoje, tariama, kad susijęs produktas apima tolesnių gamintojų produktus.

(78)

Projektas, apie kurį pranešta, yra susijęs su „dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų keraminių šerdžių“ (DVKDF) gamyba. DVKDF yra automobilio dalis, montuojama dyzelinių transporto priemonių išmetamųjų dujų valymo sistemoje ir valanti variklio degimo procese susidarančias išmetamąsias dujas (25).

(79)

Keraminė dalis, kurią gamina IBIDEN HU, yra tarpinis produktas. Gamykloje pagamintas produktas (3 pakopa) per IBIDEN Deutschland GmbH  (26) rinkos sąlygomis parduodamas nepriklausomoms bendrovėms (pagrindiniai pirkėjai yra […], […] ir […]), kurie šerdį padengia brangiuoju metalu; taip DVKDF tampa padengtu DVKDF (2 pakopa). Tuomet padengtos DVKDF parduodamos išmetimo vamzdžių gamintojams (1 pakopa), kurie yra tiesioginiai automobilių surinkimo gamyklų tiekėjai. Galutiniai keraminių šerdžių vartotojai yra dyzelinių keleivinių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių gamintojai.

(80)

Investicinis projektas nebus naudingas jokiems kitiems rinkoje parduodamiems arba kitų IBIDEN grupės gamyklų naudojamiems produktams. Vengrijos valdžios institucijos patvirtino, kad penkerius metus nuo projekto įgyvendinimo (gamybos visa apimtimi) pabaigos remiamoje gamykloje nebus gaminami jokie kiti produktai, išskyrus tuos, apie kuriuos pranešta ir kurie buvo įvertinti.

(81)

Remdamasi pirmiau pateikta informacija, Komisija manys, kad produktas, kuriam skirtas investicinis projektas, yra keraminė DVKDF šerdis, montuojama dyzeliniuose keleiviniuose automobiliuose ir lengvuosiuose sunkvežimiuose.

6.4.3.2.   Susijęs produktas ir geografinės rinkos

(82)

Norint apibrėžti susijusią produkto rinką, reikia ištirti, kokie kiti produktai gali būti laikomi produkto, kuriam skirtas investicinis projektas, pakaitalais, kaip apibrėžta 2002 m. DSP 52 dalyje. Šiuo tikslu, atsižvelgdama į suinteresuotųjų šalių ir Vengrijos valdžios institucijų pastabas, Komisija išnagrinėjo, kuriuos produktus būtų galima laikyti DVKDF pakaitalais. Šio tyrimo santrauka pateikiama toliau.

1)   Bendra išmetamųjų dujų valymo sistemos apžvalga

(83)

Išmetamųjų teršalų kiekio mažinimas yra sudėtinga sritis, kuriai būdinga daugybė sąsajų tarp technologijų, poveikio degalų sąnaudoms, vairavimo savybių, patvarumo ir išlaidų. Išmetamųjų teršalų mažinimo priemones galima padalyti į dvi pagrindines sritis:

a)

degimo sistemos tobulinimas, siekiant sumažinti variklio išmetamų teršalų kiekį; ir

b)

išmetamųjų teršalų kiekio kontrolės technologijos, naudojant variklių išmetamųjų dujų „papildomo apdorojimo“ metodiką (šioje byloje svarbi tik ši sritis).

(84)

Dyzelinių variklių išmetamosiose dujose yra kenksmingų medžiagų: didelis kietųjų dalelių (KD, pvz., suodžių ir tirpių organinių frakcijų (TOF) (27)) ir kenksmingų dujų (pvz., angliavandenilių (HC), anglies oksidų (COx), azoto oksidų (NOx)) kiekis. Šias medžiagas valo transporto priemonių išmetamųjų dujų valymo sistema.

(85)

Todėl sistemoje yra tam tikros sudedamosios dalys, kurios valo kenksmingas medžiagas. Paprastai būna šie įtaisai: 1) valantys dujines sudedamąsias dalis ir 2) valantys kietąsias daleles (įskaitant suodžius). Toliau aprašyti du išmetamųjų teršalų papildomo apdorojimo įtaisai, kurie yra susiję su šia byla ir yra naudojami dyzeliniuose keleiviniuose automobiliuose ir lengvuosiuose sunkvežimiuose:

a)

DVSOK – dyzeliniams varikliams skirtas oksidacijos katalizatorius, naudojamas kenksmingoms dujoms (daugiausiai angliavandeniliams (HC) ir anglies oksidams (COx) sulaikyti, o taip pat (šalutinė funkcija) tam tikram TOF (kietųjų dalelių tirpios organinės frakcijos) kiekiui pašalinti, tačiau negalintis išvalyti suodžių. DVSOK, panašiai kaip ir DVKDF, yra sudarytas iš vidinės vientisos šerdies, per kurią nukreipiamos išmetamosios dujos. Tekėdamos per kanalus, išmetamosios dujos chemiškai reaguoja su katalizatoriais (platina ir paladžiu), esančiais ant šerdies sienelės. Siekiant laikytis griežtesnių taršos normų, susijusių su ribiniu kenksmingų dujų kiekiu išmetamuosiuose teršaluose, nuo 2000 m. DVSOK pradėti montuoti beveik visuose EEE rinkai skirtuose dyzelinių keleivinių automobilių modeliuose.

b)

DVKDF – dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtras, skirtas netirpioms kietųjų dalelių frakcijoms, t. y. suodžiams, sulaikyti. Tai atliekama mechaninio filtravimo būdu. Išmetamosios dujos patenka į korinę DVKDF konstrukciją ir stumiamos pro sieneles, nes kanalai yra uždari. Šerdis naudojama kaip filtras; suodžiai nusėda ant sienelių. Tačiau ilgainiui DVKDF prisipildo suodžių ir, norint, kad filtras išliktų veiksmingas, suodžius reikia pašalinti sudeginant (filtro atnaujinimas).

(86)

Serijiniu būdu DVKDF pradėti gaminti 2000 m. ir buvo naudojami Peugeot 607 automobiliuose su dyzeliniais varikliais; nuo to laiko jie buvo naudojami vis dažniau, o per pastaruosius 3–4 metus smarkiai paplito. Tokį paplitimą iš dalies lėmė tai, kad kai kuriuose šalyse dyzelinėms transporto priemonėms su DVKDF imtos taikyti mokesčių lengvatos, iš dalies didėjantis vartotojų sąmoningumas aplinkosaugos srityje, taip pat nuojauta, kad bus griežtinamos taršos normos, ypač susijusios su KD ribinėmis vertėmis (EEE taršos mažinimas reguliuojamas taikant „euro“ taršos standartus). Manoma, kad dar iki to laiko, kai įsigalios „euro 5“ standartas (28), t. y. 2009 m., vis daugiau dyzelinių automobilių jau bus sumontuoti DVKDF. Dėl šios tendencijos DVKDF rinka artimiausiais metais ir toliau augs.

(87)

Pagal medžiagą, iš kurios gaminamas filtras (pvz., keramika, kordieritas arba metalas), ir filtro atnaujinimo strategiją galima išskirti įvairias DVKDF rūšis. Atnaujinimas reikalingas tam, kad būtų pašalintos (t. y. sudegintos) susikaupusios kietosios dalelės Praktiškai tai pasiekiama dedant priedą, kuris, sumaišytas su degalais, mažina oksidacijos temperatūrą (šis įtaisas vadinamas nepadengtu DVKDF su degalų veikiamu katalizatoriumi) arba šerdies sienelę padengiant brangiuoju metalu, kuris skatina sudeginimo procesą (šis įtaisas vadinamas „padengtu DVKDF“ arba „impregnuotu katalizuojamu DVKDF“).

(88)

Dėl brangiojo metalo dangos šios rūšies DVKDF cheminės oksidacijos būdu iš dalies taip pat valo HC ir CO dujas. IBIDEN HU produktas yra būtent šios kategorijos. Tai keraminė šerdis, kuri 2 pakopoje padengiama tam tikra danga, o tada, 1 pakopoje, įtaisoma išmetimo sistemoje.

2)   Susijusios produkto rinkos apibrėžimas, remiantis suinteresuotųjų šalių ir Vengrijos valdžios institucijų pastabomis

(89)

Sprendime pradėti oficialią tyrimo procedūrą Komisija išreiškė keletą pirmiau apibendrintų abejonių, ar DVSOK ir DVKDF galima laikyti pakaitalais, priklausančiais tai pačiai susijusiai produkto rinkai.

(90)

Komisija mano, kad pagalbos gavėjo IBIDEN HU, suinteresuotosios šalies Aerosol & Particle Technology Laboratory ir Vengrijos valdžios institucijų pateikti argumentai neišsklaido pradinių Komisijos abejonių, kurias patvirtino Saint-Gobain ir šalis, kurios tapatybė neatskleidžiama. Pirmiausia Komisija pažymi, kad:

(91)

DVKDF ir DVSOK šerdys nepriklauso tai pačiai susijusiai produkto rinkai, kadangi šių produktų savybės yra skirtingos, todėl nėra šių dviejų produktų nei pasiūlos, nei paklausos pakeičiamumo.

(92)

Paklausos požiūriu Komisija pažymi, kad labai skiriasi produktų – DVKDF ir DVSOK šerdžių – charakteristikos, paskirtis ir kaina:

a)

Suinteresuotosios šalys nurodė, kad DVSOK šerdys daugiausia gaminamos iš neakytojo kordierito. Medžiaga, iš kurios gaminama DVSOK šerdis, turi būti atspari maždaug 400 °C temperatūrai, kuri susidaro DVSOK viduje. Tuo tarpu DVKDF šerdys paprastai gaminamos iš silicio karbido. Kad būtų galima filtruoti suodžius, DVKDF šerdis turi būti akyta. Kadangi būtina užtikrinti DVKDF atsinaujinimą, šerdis turi būti gaminama iš medžiagos, kuri būtų atspari labai aukštai temperatūrai (apie 1 000 °C, jei tai padengtas DVKDF) ir kartotiniams šiluminiams smūgiams. Taigi, pakilus kurio nors produkto kainai, dėl skirtingų šiluminių savybių pirkėjai DVKDF šerdžių negalės pakeisti DVSOK šerdimis.

b)

Dėl kainos Komisija pritaria Saint-Gobain ir šalies, kurios tapatybė neatskleidžiama, nuomonei ir pažymi, kad DVSOK ir DVKDF šerdžių kainos labai skiriasi, nes DVKDF gaminti skirtos medžiagos yra geresnių eksploatacinių savybių, todėl jų gamyba yra brangesnė (pavyzdžiui, būtina naudoti aukštos temperatūros bedeguonę aglomeravimo krosnį). Remiantis suinteresuotųjų šalių pateikta informacija, vidutinė vienos DVKDF šerdies kaina yra 120–180 EUR (neįtraukiant katalizatoriaus padengimo ir plakiravimo išlaidų), o DVSOK šerdies kaina yra 12–20 EUR (taip pat neįtraukiant katalizatoriaus padengimo ir plakiravimo išlaidų). Iš tokio didelio kainų skirtumo galima spręsti, kad DVKDF šerdys nepriklauso tai pačiai rinkai kaip DVSOK, nes DVKDF 2 pakopos gamintojai dėl techninių priežasčių negali vietoje DVKDF pradėti pirkti DVSOK (jei galėtų, jie taip darytų dėl didelio kainų skirtumo), o DVSOK gamintojas negali DVSOK šerdies pakeisti DVKDF šerdimi, nes pagamintų produktą, kuris būtų brangesnis už DVSOK ir negalėtų atlikti oksidavimo funkcijos, kurią atlieka DVSOK.

c)

Dėl paskirties Komisija, remdamasi suinteresuotųjų šalių pateikta informacija, pažymi, kad pagrindinė DVSOK paskirtis – cheminės reakcijos būdu oksiduoti tam tikras dujas, esančias dyzelinės transporto priemonės išmetimo sistemoje, ir paversti jas ne tokiomis kenksmingomis medžiagomis. Pagrindinė DVKDF funkcija – mechaniniu būdu filtruoti suodžius. Nors tam tikromis aplinkybėmis DVKDF (papildomai) iš dalies atlieka DVSOK funkciją, neįrengus abiejų įtaisų, visiškos oksidacijos užtikrinti neįmanoma. Be to, DVSOK įtaisas neatlieka jokių DVKDF funkcijų, nes nefiltruoja suodžių. Atsižvelgiant į automobilių gamintojų ir tiekėjų lūkesčius, DVSOK ir DVKDF išliks atskiri įtaisai, vienas šalia kito įrengiami dujų išmetimo sistemoje (29).

d)

Oksidacijos, kurią atlieka IBIDEN HU gaminami DVKDF katalizatoriai, paskirtis – užtikrinti pakankamą temperatūrą suodžiams sudeginti, tačiau jos valomasis poveikis nėra toks, kokį užtikrina visas funkcijas atliekantis DVSOK. Kaip savo pareiškimuose nurodė suinteresuotosios šalys, naudojant vadinamąjį daugiafunkcinį produktą, kurį gamina IBIDEN HU, išmetamųjų dujų valymo sistemoje vis vien reikia naudoti atskirą DVSOK. Be to, Vengrijos valdžios institucijos ir pagalbos gavėjas pripažįsta, kad pagal galiojančius teisės aktus IBIDEN HU gaminamas vadinamasis daugiafunkcinis produktas vis tiek turi būti montuojamas kartu su DVSOK.

e)

Komisija pažymi, kad IBIDEN HU ir Vengrijos valdžios institucijų pareikšta nuomonė dėl tendencijos bendrai naudoti DVSOK ir DVKDF gal ir atitinka būsimus taršos kontrolės technologijų pokyčius, tačiau ji neatitinka dabartinės padėties, kurią Komisija nagrinėja. Taigi svarstomu laikotarpiu (2003–2008 m., t. y. metai iki investicinio laikotarpio pradžios–metai po visiško investicinio projekto įgyvendinimo pabaigos) DVKDF ir DVSOK ir toliau bus naudojami bei montuojami kartu. Kaip rodo viename tyrime pateikti rinkos duomenų skaičiavimai, svarstomu laikotarpiu DVSOK išlieka pagrindinė sudedamoji taršos kontrolės dalis, montuojama visuose dyzeliniuose automobiliuose. Be to, tyrimas patvirtina, kad būsimose technologijose, atitinkančiose „euro 5“ ir „euro 6“ standartus, DVSOK toliau bus naudojami CO, HC ir TOF oksidacijai atlikti.

f)

Be to, Komisija pažymi, kad Frost & Sullivan, nepriklausomų pramonės konsultacijų ir tyrimų įmonės, atliktame rinkos tyrime nagrinėjamas tik DVKDF, kaip atskiras produktas, skirtas kietosioms dalelėms valyti, o DVSOK nenagrinėjamas.

(93)

Be to, DVSOK ir DVKDF gamybos procesai skiriasi pasiūlos požiūriu. Kadangi DVKDF šerdis turi būti atspari aukštai temperatūrai, jos medžiaga (daugiausia silicio karbidas) turi būti ruošiama labai aukštoje temperatūroje ir bedeguonėje aplinkoje. Kordieritas, kuris daugiausia naudojamas gaminant DVSOK, aglomeruojamas ore ir gerokai mažesnėje temperatūroje. Be to, DVSOK šerdis yra vientisas korinis cilindras, o DVKDF šerdis formuojama sujungiant keletą filtravimo elementų; DVKDF kanalai uždari, o DVSOK – atviri. Taigi DVKDF gamybai reikalinga bedeguonė aukštos temperatūros aglomeravimo krosnis, klijavimo sistema ir sandarinimo įranga, tačiau ši įranga nereikalinga gaminant DVSOK šerdis. Taigi matyti, kad naudojant tą pačią gamybos liniją ir nepatiriant didelių papildomų išlaidų, gaminti ir DVKDF, ir DVSOK šerdis yra neįmanoma.

(94)

Dėl IBIDEN HU ir Vengrijos valdžios institucijų argumento, kad yra gamintojų, kurie gamina ir DVSOK, ir DVKDF, ir kad tai reiškia, jog DVSOK gamintojai iš esmės nesiskiria nuo DVKDF gamintojų, Komisija mano, kad nesvarbu, ar tas pats gamintojas gali gaminti abu produktus, ar ne. Svarbu tai, ar, nepatiriant didelių papildomų išlaidų, tą pačią įrangą galima naudoti abiejų šerdžių gamybai. Nei suinteresuotosios šalys, nei Vengrijos valdžios institucijos to neįrodė. Pirmiausia nepateikta jokių konkrečių įrodymų, kad yra DVSOK šerdžių gamintojų, kurie ta pačia įranga be didelių papildomų investicinių išlaidų būtų pajėgūs gaminti ir DVKDF šerdis, arba atvirkščiai.

(95)

Komisija, remdamasi pirmiau pateiktais argumentais, mano, kad nors DVSOK ir DVKDF, kaip ir kitos sudedamosios dalys (pavyzdžiui, pasyvioji NOx gaudyklė, kurios paskirtis – mažinti NOx kiekį išmetamosiose dujose), priklauso dyzelinių keleivinių automobilių arba lengvųjų sunkvežimių papildomo apdorojimo ir (arba) dyzelinių variklių taršos kontrolės sistemai, vien tai, kad jos greta įrengiamos toje pačioje išmetimo sistemoje arba kad viena iš jų kuriama atsižvelgiant į kitos konstrukciją, nereiškia, kad šios sudedamosios dalys yra pakaitalai paklausos ir (arba) pasiūlos požiūriu, nes tai yra dvi atskiros sudedamosios dalys, kurių savybės, kaina ir paskirtis yra skirtingos. Be to, dėl pasiūlos pakeičiamumo reikia pasakyti, kad yra tam tikrų DVSOK ir DVKDF šerdžių gamybos procesų skirtumų, kurie leidžia daryti išvadą, kad DVSOK ir DVKDF pasiūlos pakeičiamumo nėra.

(96)

Remdamasi pirmiau pateikta informacija šio sprendimu tikslais Komisija mano, kad susijusi produkto rinka apima tik dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų šerdis, montuojamas dyzelinių keleivinių automobilių ir lengvųjų sunkvežimių išmetimo sistemose.

3)   Susijusi geografinė rinka

(97)

Sprendime inicijuoti oficialią tyrimo procedūrą Komisija nusprendė, kad, atsižvelgiant į taršos reguliavimo ir degalų kokybės standartų skirtumus, palyginti su trečiosiomis šalimis, ir mažesnę dyzelinių transporto priemonių dalį kitose pagrindinėse automobilių rinkose, susijusi geografinė rinka turėtų būti visa EEE (30). Nustatyta, kad šiuo metu dyzeliniams lengviesiems automobiliams skirtų papildomo apdorojimo įtaisų paklausa ne EEE rinkose yra labai maža. Manoma, kad sukūrus tobulesnius dyzelinėms transporto priemonėms skirtus papildomo apdorojimo įtaisus, kurie atitiks kai kuriose trečiosiose šalyse taikomus išmetamųjų dujų kiekio reikalavimus, papildomo apdorojimo įtaisų rinka geografiškai išsiplės tik po 2008 m.

(98)

Nė viena suinteresuotoji šalis ir Vengrijos valdžios institucijos dėl šios išvados neprieštaravo. Remdamasi pirmiau pateikta informacija šio sprendimo tikslais Komisija mano, kad susijusi DVKDF geografinė rinka yra visa EEE.

6.4.3.3.   Rinkos dalis

(99)

Pagal 2002 m. DSP 24 dalies a punktą investicinis projektas, apie kurį reikia pranešti individualiai, neatitinka investicinės pagalbos reikalavimų, jei pagalbos gavėjo parduodamo susijusio produkto dalis rinkoje prieš investicijas yra didesnė kaip 25 % arba jei po investicijų ši dalis bus didesnė kaip 25 %.

(100)

Norint patikrinti, ar projektas atitinka 2002 m. DSP 24 dalies a punkto reikalavimus, reikia ištirti pagalbos gavėjo grupės lygmeniu užimamą rinkos dalį prieš investicijas ir po jų. Kadangi IBIDEN HU investicijos buvo pradėtos 2004 m., o visą gamybos pajėgumą – 2,4 mln. vnt. per metus – buvo tikimasi pasiekti 2007 m., Komisija ištyrė rinkos dalis 2003 m. ir 2008 m.

(101)

Vengrijos valdžios institucijos patvirtino, kad IBIDEN nėra įsteigusi bendrų įmonių su kitomis keramikos sektoriaus bendrovėmis ir nėra sudariusi su šio sektoriaus bendrovėmis jokių ilgalaikių sutarčių.

(102)

Vengrijos valdžios institucijos pateikė rinkos duomenis, gautus iš šių šaltinių: Frost & Sullivan Ltd. ir AVL List GmbH. IBIDEN grupės rinkos dalys DVKDF rinkoje prieš pradedant projektą ir jį baigus, skaičiuojant pagal Europai skirtą kiekį, toliau pateiktos III lentelėje.

III   lentelė

IBIDEN grupės rinkos dalis Europoje

(Duomenys pateikti vienetais)

 

2003 m.

2008 m.

IBIDEN grupės pardavimo apimtys

[…]

[…]

Visa DVKDF rinka

702 000

6 340 000

Dalis DVKDF rinkoje

[…] %

[…] %

Šaltinis: Frost & Sullivan Ltd.  ().

(103)

Vengrijos valdžios institucijų pateikti tyrimai rodo, kad IBIDEN grupės rinkos dalis DVKDF rinkoje ir prieš investicijas, ir po jų Europoje, skaičiuojant pagal kiekį, sudaro […]–[…] % (32), todėl gerokai viršija 25 % ribą (33). Vadinasi, 2002 m. DSP 24 dalies a punkte nustatytos sąlygos nesilaikoma.

6.4.3.4.   Gamybos pajėgumo padidėjimo ir rinkos augimo tyrimas

(104)

2002 m. DSP 24 dalyje nustatyta, kad projektai, apie kuriuos turi būti pranešta individualiai, neatitinka investicinės pagalbos reikalavimų, jei nesilaikoma kurios nors iš 24 dalyje nustatytų sąlygų. Nors, kaip nurodyta pirmiau, ir nesilaikoma 2002 m. DSP 24 dalies a punkte nustatytos sąlygos, Komisija taip pat ištyrė, ar investicinis projektas atitinka kitą sąlygą, nustatytą 2002 m. DSP 24 dalies b punkte. Pagal 2002 m. DSP 24 dalies b punktą investicinis projektas, apie kurį reikia pranešti individualiai, neatitinka investicinės pagalbos reikalavimų, jei projektu sukurtas pajėgumas yra didesnis kaip 5 % rinkos, skaičiuojant pagal tariamus susijusio produkto vartojimo duomenis, išskyrus atvejus, kai vidutinis metinis šio tariamo vartojimo augimo tempas per paskutinius penkerius metus viršija vidutinį metinį Europos ekonominės erdvės BVP augimo tempą per tą patį laikotarpį.

(105)

Šiomis aplinkybėmis Komisija pažymi, kad, kaip toliau parodyta IV lentelėje, vidutinis metinis tariamo DVKDF vartojimo (skaičiuojamo kaip visas pardavimas) augimo tempas Europoje per paskutinius 5 metus gerokai viršija vidutinį metinį EEE BVP augimo tempą (34).

IV   lentelė

Rinkos augimo tyrimas

(Pardavimo apimtys vienetais)

 

2001 m.

2002 m.

2003 m.

2004 m.

2005 m.

2006 m.

BMAT (35)

DVKDF

29 000

290 000

702 000

1 169 000

1 791 000

2 957 000

152,17 %

BVP (mln. EUR fiksuotomis 1995 m. kainomis) (ES–27)

8 197 605,0

8 295 193,5

8 402 482,6

8 610 427,6

8 765 680,7

9 027 663,9

1,95 %

(106)

Todėl Komisija daro išvadą, kad nagrinėjama pagalba atitinka 2002 m. DSP 24 dalies b punktą, tačiau, kaip parodyta pirmiau, pagalba neatitinka 2002 m. DSP 24 dalies a punkto.

6.5.   Neigiamas pagalbos poveikis ir išvada

(107)

Pagal regioninės pagalbos taisykles, remiantis esamomis regioninės pagalbos schemomis (36) ir neviršijant 2002 m. DSP 24 dalyje nustatytos individualaus pranešimo ribos, IBIDEN HU jau buvo suteikta 7 411 828 735 HUF (29,73 mln. EUR) pagalba, skaičiuojant dabartine verte (11 745 422 640 HUF arba 47,12 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte). Pagalbos suma, apie kurią pranešama svarstomame pranešime, yra visos pagalbos ir jau suteiktos paramos, t. y. 2 381 981 198 HUF (9,56 mln. EUR), skaičiuojant dabartine verte (3 845 801 110 HUF arba 15,43 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte) skirtumas.

(108)

2002 m. DSP 24 dalyje nustatyta, kad projektai, apie kuriuos turi būti pranešta individualiai, neatitinka investicinės pagalbos reikalavimų, jei nesilaikoma kurios nors iš 24 dalyje nustatytų sąlygų. Kaip įrodyta pirmiau, nagrinėjama pagalba neatitinka 2002 m. DSP 24 dalies a punkto, nes IBIDEN grupės rinkos dalis DVKDF rinkoje Europoje prieš investicijas ir po jų gerokai viršija 25 % ribą.

(109)

Didelė IBIDEN rinkos dalis yra šios bendrovės vyraujančios padėties DVKDF rinkoje požymis. Remiantis Frost & Sullivan Ltd (F&S) (37) tyrimu ir suinteresuotųjų šalių pastabomis, Europos DVKDF rinkoje IBIDEN užima išskirtinę padėtį ir yra viena iš dviejų didžiausių filtrų šerdžių gamintojų pasaulyje (kitas pagrindinis gamintojas yra NGK). Komisija pažymi, kad Europos DVKDF rinka per paskutinius kelerius metus labai išaugo, nes visi transporto priemonių gamintojai pradeda taikyti technologiją, atitinkančią „Euro“ taršos standartus. Tai labai pelninga rinka, ir atrodo, jog ateityje jai garantuotas didelis augimas. Pagalba, apie kurią pranešama, dar labiau sustiprintų vyraujančią IBIDEN padėtį rinkoje ir taip apsunkintų naujų dalyvių galimybes įsitvirtinti rinkoje. Todėl pagalba, apie kurią pranešama, gali gerokai iškraipyti konkurenciją.

(110)

Komisija, remdamasi pirmiau pateiktais motyvais, daro išvadą, kad pagalba, apie kurią pranešama, yra nesuderinama su bendrąja rinka. Kadangi 2 381 981 198 HUF (9,56 mln. EUR) pagalba, skaičiuojant dabartine verte (3 845 801 110 HUF arba 15,43 mln. EUR, skaičiuojant nominalia verte), nebuvo suteikta, grąžinti jos nereikia,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės pagalba, kurią Vengrijos Respublika ketina suteikti IBIDEN Hungary Gyártó Kft. ir kurios suma, skaičiuojant dabartine verte, yra 2 381 981 198 HUF (skaičiuojant nominalia verte – 3 845 801 110 HUF), yra nesuderinama su bendrąja rinka.

Todėl pagalbos suteikti negalima.

2 straipsnis

Vengrijos Respublika per du mėnesius nuo šio sprendimo paskelbimo turi pranešti Komisijai apie priemones, kurių ėmėsi šiam sprendimui įgyvendinti.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Vengrijos Respublikai.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 30 d.

Komisijos vardu

Neelie KROES

Komisijos narė


(1)  OL C 224, 2007 9 25, p. 2.

(2)  Komisijos komunikatas „Daugiasektorinė regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams programa“ (OL C 70, 2002 3 19, p. 8), su pakeitimais, padarytais Komisijos komunikatu dėl Daugiasektorinės regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams programos (2002 m.) pakeitimų, susijusių su sektorių, susiduriančių su struktūriniais sunkumais, sąrašo sudarymu, ir dėl pasiūlymo imtis reikiamų priemonių variklinių transporto priemonių sektoriuje ir sintetinio pluošto sektoriuje pagal EB sutarties 88 straipsnio 1 dalį, (OL C 263, 2003 11 1, p. 3).

(3)  Plg. su 1 išnaša.

(4)  2004 m. liepos 9 d. Komisijos raštas C(2004) 2773/5 dėl HU 12/2003 – Vengrijos regioninės pagalbos žemėlapis, apimantis laikotarpį nuo 2004 m. gegužės 1 d. iki 2006 m. gruodžio 31 d.

(5)  Finansiniai metai baigėsi 2006 m. kovo 31 d.

(6)  Kad būtų užtikrintas regioninės pagalbos dideliems investiciniams projektams skaidrumas ir veiksmingas šios pagalbos stebėjimas, 2002 m. DSP 36 dalyje nustatytas specialus „skaidrumo užtikrinimo mechanizmas“. Pagal šį skaidrumo užtikrinimo mechanizmą valstybės narės standartine forma privalo teikti informaciją apie kiekvieną pagal 2002 m. DSP teikiamą pagalbą, skirtą projektams, apie kuriuos nereikia pranešti, jei finansuoti tinkamos išlaidos viršija 50 mln. EUR.

(7)  Apskaičiuota pagal pagalbos schemos pamatines taisykles, remiantis valiutos kursu, lygiu 249,28 HUF/EUR (taikoma 2004 m. rugpjūčio 31 d.), ir orientacine 8,59 % palūkanų norma.

(8)  Taikoma pareiga saugoti kaip tarnybinę paslaptį.

(9)  HU 1/2003 „Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ buvo pateikta pagal laikinąją procedūrą ir Komisijos pripažinta pagal Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties IV priedo 3 skyriaus 1 dalies c punktą (22 straipsnį).

(10)  HU 3/2004 „Mokesčių lengvatų plėtrai schema“ buvo pateikta pagal laikinąją procedūrą ir Komisijos patvirtinta pagal Čekijos, Estijos, Kipro, Latvijos, Lietuvos, Vengrijos, Maltos, Lenkijos, Slovėnijos ir Slovakijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties IV priedo 3 skyriaus 1 dalies c punktą (22 straipsnį). Komisijai buvo pranešta apie šios schemos pakeitimą (byla Nr. N 504/2004); šį pakeitimą Komisija patvirtino 2004 m. gruodžio 23 d. (dok. Nr. C(2004) 5652).

(11)  Šiame sprendime grynasis subsidijos ekvivalentas (GSE) apskaičiuotas remiantis standartiniu Vengrijoje taikoma bendrovių pelno mokesčio tarifu (16 %).

(12)  Didžiausias galimas mokesčio lengvatos dydis nustatytas kaip bendra jos dabartinė vertė.

(13)  HU 1/2003 „Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ ir N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Mokesčių lengvatų plėtrai schema“.

(14)  Galutinių produktų, DVKDF ir DVSOK, paskirtis skiriasi dėl skirtingo atitinkamų šerdžių naudojimo. Todėl toliau šiame sprendime „DVKDF“ ir „DVKDF šerdis“ vartojama kaip sinonimai.

(15)  „Europos dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų strateginė analizė“, 2006 m. spalio mėn. Įmonė Frost & Sullivan dirba rinkos bei pramonės konsultacijų ir tyrimų srityje.

(16)  „KD kiekį mažinančių papildomo apdorojimo įtaisų rinkos tyrimas“, 2007 m. kovo mėn. AVL List aktyviai dirba vidaus degimo variklių projektavimo ir tobulinimo srityje. AVL tyrime, kurį šioje byloje užsakė IBIDEN HU, teigiama, kad DVSOK ir DVKDF priklauso tai pačiai susijusių produktų rinkai, tačiau AVL tyrime pateikti duomenys ir analizė to nepatvirtina, t. y. įvairios tyrimo detalės ir (arba) įvairi jame pateikta informacija rodo, kad minėti produktai nėra pakaitalai, o ne priešingai.

(17)  OL C 74, 1998 3 10, p. 9.

(18)  OL L 83, 1999 3 27, p. 1.

(19)  Paskesnių gaminio kartų sąvoką IBIDEN HU vartoja technologijų raidai apibrėžti.

(20)  Tačiau dėl AVL tyrime nurodytos DVSOK kainos (102 EUR), reikia pasakyti, jog veikiausiai ši kaina yra DVSOK kaina po padengimo 2 pakopoje, todėl DVSOK šerdies kainą reikėtų sumažinti tiek, kiek IBIDEN pakoregavo DVKDF šerdies kainą.

(21)  Galutinių produktų, DVKDF ir DVSOK, paskirtis skiriasi dėl skirtingo atitinkamų šerdžių naudojimo.

(22)  OL C 54, 2006 3 4, p. 13.

(23)  HU 1/2003 „Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ ir N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Mokesčių lengvatų plėtrai schema“.

(24)  Kadangi investiciniai projektai gali trukti keletą metų, trejų metų laikotarpis iš esmės skaičiuojamas nuo kiekvieno projekto darbų pradžios.

(25)  Pagal Europos teisės aktus kol kas nereikalaujama įrengti DVKDF, tačiau kai kuriose variklinėse transporto priemonėse jie jau montuojami. Nuo 2009 m. naujų rūšių dyzeliniams keleiviniams automobiliams (M1 kategorijos) ir lengvosioms komercinėms transporto priemonėms (N1 kategorijos I klasės), kurių etaloninė masė neviršija 2 610 kg, taps privalomos naujos ribinės vertės (N1 ir N2 kategorijų I ir II klasių transporto priemonėms šios ribinės vertės bus taikomos nuo 2010 m. rugsėjo mėn.). Iš esmės tai reikš, kad, norint laikytis šių ribinių verčių, reikės montuoti DVKDF.

(26)  Vengrijos valdžios institucijos patvirtino, kad IBIDEN Deutschland GmbH yra prekybos ir rinkodaros bendrovė; išmetamųjų dujų valymo dalių ji negamina. Jokia kita IBIDEN grupės bendrovė neužsiima tolesniu IBIDEN HU pagamintų dalių apdorojimu.

(27)  TOF: tirpi organinė frakcija, pvz., organinė medžiaga, susidariusi iš variklio alyvos ir degalų.

(28)  2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (euro 5 ir euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL L 171, 2007 6 29, p. 1).

(29)  Kaip paaiškino Saint-Gobain, šią tendenciją patvirtina įvairios demonstracijos, atliktos per įvairius ekspertų susitikimus, kuriuos 2007 m. surengė General Motors, DaimlerChrysler, Johnson Matthey, Hyundai ir Arvin Meritor.

(30)  Remiantis AVL atliktu rinkos tyrimu, kad būtų užtikrinta veiksminga ir ilgalaikė eksploatacija, pažangioms papildomo apdorojimo sistemoms reikalingi dyzeliniai degalai be sieros. Dyzeliniai degalai, kuriuose yra mažai sieros, ES pradėti naudoti 2005 m., o 2009 m. tai taps privaloma.

(31)  Remiantis AVL surinktais duomenimis, rinka yra šiek tiek mažesnė nei pagal F&S duomenis, todėl pastebimas tam tikras nenuoseklumas: pagalbos gavėjo pardavimo apimtys Europoje prieš investicijas (t. y. 2003 m.) yra didesnės nei visas AVL apskaičiuotas pardavimas. Todėl buvo naudojami F&S tyrime pateikti DVKDF rinkos rodikliai, dėl kurių nekilo tokių nenuoseklumo problemų. Be to, F&S duomenys yra palankesni pagalbos gavėjui, tačiau net ir tokiu atveju rinkos dalys yra gerokai didesnės kaip 25 %. F&S tyrime aiškiai parodytas parduotas DVKDF kiekis arba DVKDF kiekis, kurį tikimasi parduoti rinkoje, atsižvelgiant į visus DVKDF gamintojus. Be to, reikia pažymėti, kad nors tyrimuose nurodyti DVKDF, t. y. tolesnėje grandyje baigti gaminti produktai, iš tikrųjų parduotų šerdžių kiekis atitinka parduotų DVKDF kiekį.

(32)  IBIDEN HU keraminė šerdis yra tarpinis produktas, kurį dar reikia papildomai apdoroti (t. y. padengti, plakiruoti) tolesnėse vertės kūrimo grandyse (tai atlieka nepriklausomos bendrovės). Kadangi pateiktuose tyrimuose verte išreikšti duomenys yra susiję tik su baigtais gaminti DVKDF, kurių kaina yra gerokai didesnė nei IBIDEN produkto, ir kadangi dėl tarpinio produkto kainų patikimų duomenų nebuvo pateikta, Komisija mano, kad svarstomu atveju reikėtu remtis kiekiu išreikštais duomenimis. Bet kuriuo atveju, jei IBIDEN DVKDF šerdis parduoda kaina, kuri nedaug skiriasi nuo vidutinės rinkos kainos, rinkos dalys skaičiuojant pagal vertę turėtų būti panašios.

(33)  Remiantis Saint-Gobain pateiktais duomenimis, netgi tariamoje rinkoje, kurią sudaro DVKDF ir DVSOK šerdys (bendroje DVKDF ir DVSOK rinkoje), IBIDEN rinkos dalis EEE, skaičiuojant pagal vertę, yra didesnė kaip 25 %. Tačiau šio argumento nepatvirtina AVL tyrimas (kurį užsakė pagalbos gavėjas), nes jame nurodytos gerokai didesnės DVSOK kainos; todėl ir bendros rinkos dalis, skaičiuojant pagal vertę, išlieka mažesnė kaip 25 % (tačiau atrodo, kad AVL tyrime nurodyta DVSOK rinkos kaina yra 2 pakopoje padengto DVSOK kaina; dėl to tampa aišku, kodėl ši kaina yra gerokai didesnė, palyginti su Saint-Gobain nurodyta šerdies kaina). Todėl, remiantis turima informacija, negalima galutinai nuspręsti, ar tokioje tariamoje rinkoje IBIDEN rinkos dalis EEE, skaičiuojant pagal vertę, būtų didesnė kaip 25 %, ar mažesnė.

(34)  Praktiniais sumetimais remtasi ES–27 BVP skaičiais.

(35)  BMAT: bendras metinis augimo tempas.

(36)  HU 1/2003 „Paskirtoji investicijų rėmimo schema“ ir N 504/2004 (ex HU 3/2004) „Mokesčių lengvatų plėtrai schema“.

(37)  „Europos dyzelinių variklių kietųjų dalelių filtrų strateginė analizė“, 2006 m. spalio mėn. Įmonė Frost & Sullivan dirba rinkos bei pramonės konsultacijų ir tyrimų srityje.


4.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/50


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 31 d.

kuriuo nustatomas naujas tam tikrų medžiagų, kurios turi būti įvertintos pagal Direktyvos 98/8/EB 16 straipsnio 2 dalyje nurodytą 10 metų darbo programą, dokumentų pateikimo terminas

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6266)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/831/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (2) 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad būtų galima įtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas.

(2)

Tam tikri į sąrašą įtrauktų medžiagų ir produktų tipų deriniai nebuvo įvertinti, nes arba visi dalyviai atsisakė dalyvauti, arba per Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 9 straipsnio 2 dalies c punkte nustatytą laikotarpį vertinimo ataskaitą rengianti valstybė narė negavo išsamaus dokumentų rinkinio.

(3)

Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 11 straipsnio 2 dalį Komisija apie tai informavo valstybes nares. Ši informacija 2007 m. lapkričio 8 d. taip pat buvo paskelbta elektroninėmis priemonėmis.

(4)

Per tris mėnesius nuo tokios informacijos paskelbimo elektroniniu būdu bendrovės pagal Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 12 straipsnio 1 dalį išreiškė norą tapti dalyviais, atsakingais už atitinkamas medžiagas ir produktų tipus.

(5)

Todėl pagal to reglamento 12 straipsnio 3 dalies antrąją pastraipą turėtų būti nustatytas naujas dokumentų apie tas medžiagas ir produktų tipus pateikimo terminas.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nustatomas naujas dokumentų apie priede nurodytas medžiagas ir produktų tipus pateikimo terminas – 2009 m. gruodžio 1 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 31 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  OL L 325, 2007 12 11, p. 3.


PRIEDAS

Medžiagos ir produktų tipai, apie kuriuos turi būti pateikti dokumentai iki naujo termino – 2009 m. gruodžio 1 d.

Pavadinimas

EB numeris

CAS numeris

Produkto tipas

Ataskaitą teikianti valstybė narė

1,2-benzizotiazol-3(2H)-onas

220-120-9

2634-33-5

2

ES

2,2′-ditiobis[N-metilbenzamidas]

219-768-5

2527-58-4

6

PL

2,2′-ditiobis[N-metilbenzamidas]

219-768-5

2527-58-4

13

PL

2-butanonas, peroksidas

215-661-2

1338-23-4

1

HU

2-butanonas, peroksidas

215-661-2

1338-23-4

2

HU

2-butanonas, peroksidas

215-661-2

1338-23-4

3

HU

2-butanonas, peroksidas

215-661-2

1338-23-4

6

HU

2-chloracetamidas

201-174-2

79-07-2

3

EE

2-chloracetamidas

201-174-2

79-07-2

6

EE

2-chloracetamidas

201-174-2

79-07-2

13

EE

Dodecilguanidino monohidrochloridas

237-030-0

13590-97-1

6

ES

Etileno oksidas

200-849-9

75-21-8

2

NO

Glioksalis

203-474-9

107-22-2

2

FR

Glioksalis

203-474-9

107-22-2

3

FR

Glioksalis

203-474-9

107-22-2

4

FR

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

203-768-7

110-44-1

6

DE

cis- ir trans-p-mentan-3,8 diolių mišinys/citriodiolis

255-953-7

42822-86-6

1

JK

cis- ir trans-p-mentan-3,8 diolių mišinys/citriodiolis

255-953-7

42822-86-6

2

JK

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidinio chloridas)

Polimeras

374572-91-5

1

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidinio chloridas)

Polimeras

374572-91-5

5

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidinio chloridas)

Polimeras

374572-91-5

6

FR

Oligo(2-(2-etoksi)etoksietilguanidinio chloridas)

Polimeras

374572-91-5

13

FR

Poli(heksametilendiaminguanidinio chloridas)

Polimeras

57028-96-3

1

FR

Poli(heksametilendiaminguanidinio chloridas)

Polimeras

57028-96-3

5

FR

Poli(heksametilendiaminguanidinio chloridas)

Polimeras

57028-96-3

6

FR

Poli(heksametilendiaminguanidinio chloridas)

Polimeras

57028-96-3

13

FR

Polivinilpirolidonjodas

Polimeras

25655-41-8

1

SE

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246-376-1

24634-61-5

6

DE

Piridin-2-tiolio 1-oksidas, natrio druska

223-296-5

3811-73-2

2

SE

Piridin-2-tiolio 1-oksidas, natrio druska

223-296-5

3811-73-2

3

SE

Salicilo rūgštis

200-712-3

69-72-7

1

LT

Salicilo rūgštis

200-712-3

69-72-7

2

LT

Salicilo rūgštis

200-712-3

69-72-7

3

LT

Salicilo rūgštis

200-712-3

69-72-7

4

LT

Silicio dioksidas, amorfinis

231-545-4

7631-86-9

3

FR

Sidabro chloridas

232-033-3

7783-90-6

3

SE

Sidabro chloridas

232-033-3

7783-90-6

4

SE

Sidabro chloridas

232-033-3

7783-90-6

5

SE

Sidabro chloridas

232-033-3

7783-90-6

13

SE

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

1

DE

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

2

DE

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

4

DE

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

5

DE

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

6

DE

Sieros dioksidas

231-195-2

7446-09-5

13

DE

Tiabendazolas

205-725-8

148-79-8

2

ES

Tiabendazolas

205-725-8

148-79-8

13

ES

Triklozanas

222-182-2

3380-34-5

3

DK

Formaldehido ir akroleino polimeras

Polimeras

26781-23-7

3

HU


4.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/53


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. lapkričio 3 d.

dėl bromukonazolo neįtraukimo į Tarybos direktyvos 91/414/EEB I priedą ir augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra šios medžiagos, registracijos panaikinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6290)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/832/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/414/EEB dėl augalų apsaugos produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 8 straipsnio 2 dalies ketvirtą pastraipą,

kadangi:

(1)

Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nustatyta, kad valstybė narė gali per 12 metų nuo pranešimo apie šią direktyvą leisti teikti rinkai augalų apsaugos produktus, kuriuose yra veikliųjų medžiagų, neįrašytų į šios direktyvos I priedą, ir kurie dvejus metus nuo pranešimo apie šią direktyvą dienos yra rinkoje, kol šios medžiagos bus laipsniškai tiriamos pagal darbų programą.

(2)

Komisijos reglamentais (EB) Nr. 451/2000 (2) ir (EB) Nr. 1490/2002 (3) nustatytos Direktyvos 91/414/EEB 8 straipsnio 2 dalyje nurodytos darbo programos išsamios trečiojo etapo įgyvendinimo taisyklės ir nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikia įvertinti dėl to, ar reikia įtraukti į Direktyvos 91/414/EEB I priedą, sąrašas. Tame sąraše yra bromukonazolas.

(3)

Bromukonazolo poveikis žmonių sveikatai ir aplinkai pranešėjo pasiūlytais naudojimo atvejais įvertintas pagal reglamentuose (EB) Nr. 451/2000 ir (EB) Nr. 1490/2002 išdėstytas nuostatas. Be to, šiais reglamentais skiriamos valstybės narės ataskaitų rengėjos, kurios pagal Reglamento (EB) Nr. 1490/2002 10 straipsnio 1 dalies nuostatas privalo pateikti atitinkamas vertinimo ataskaitas ir rekomendacijas Europos maisto saugos tarnybai (EMST). Belgija paskirta valstybe nare, rengiančia ataskaitą apie bromukonazolą, o visa atitinkama informacija buvo pateikta 2005 m. lapkričio 14 d.

(4)

Valstybės narės ir EMST darbo grupės posėdyje kartu persvarstė šią vertinimo ataskaitą ir 2008 m. kovo 26 d. pateikė Komisijai EMST vertinimo peržiūros išvadas dėl veikliosios medžiagos bromukonazolo (4) keliamos rizikos. Šią ataskaitą valstybės narės ir Komisija apsvarstė Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatiniame komitete ir 2008 m. liepos 11 d. pateikė kaip Komisijos bromukonazolo peržiūros ataskaitą.

(5)

Vertinant šią veikliąją medžiagą nustatytos tam tikros problemos. Visų pirma, remiantis turima informacija nebuvo įmanoma įvertinti galimo paviršinio vandens arba požeminio vandens užteršimo. Be to, susirūpinimą kelia ekotoksikologinės problemos dėl vandens organizmams keliamo didelio pavojaus. Todėl remiantis turima informacija nebuvo galima daryti išvados, kad bromukonazolas atitinka įtraukimo į Direktyvos 91/414/EEB I priedą kriterijus.

(6)

Komisija paragino pranešėją pateikti pastabų apie bendros peržiūros rezultatus ir apie tai, ar jis ketina toliau pritarti, kad ši medžiaga būtų įtraukta į priedą. Pranešėjas pateikė pastabas ir jos buvo atidžiai išnagrinėtos. Tačiau nepaisant pranešėjo argumentų, nustatyta, kad minėtosios problemos negali būti išspręstos, o remiantis pateikta informacija atlikti ir per EMST ekspertų posėdžius apsvarstyti vertinimai neparodė, kad galima tikėtis, jog augalų apsaugos produktai, kuriuose yra bromukonazolo, siūlomomis naudojimo sąlygomis iš esmės atitinka Direktyvos 91/414/EEB 5 straipsnio 1 dalies a ir b punktuose nustatytus reikalavimus.

(7)

Todėl bromukonazolas neturėtų būti įtrauktas į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

(8)

Reikėtų imtis priemonių siekiant užtikrinti, kad galiojanti augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra bromukonazolo, registracija per nustatytą laikotarpį būtų panaikinta, nebūtų atnaujinama ir kad nebūtų registruojami nauji produktai.

(9)

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis turimoms augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra bromukonazolo, atsargoms sunaikinti, sandėliuoti, pateikti rinkai ir sunaudoti yra ribojamas iki dvylikos mėnesių, kad turimas atsargas būtų galima naudoti dar vieną auginimo sezoną, kartu užtikrinant, kad ūkininkai galės naudoti augalų apsaugos produktus, kurių sudėtyje yra bromukonazolo, 18 mėnesių nuo šio sprendimo priėmimo.

(10)

Šiuo sprendimu neapribojama galimybė teikti paraiškas pagal Direktyvos 91/414/EEB 6 straipsnio 2 dalies nuostatas, kurių išsamios įgyvendinimo taisyklės numatytos Komisijos reglamente (EB) Nr. 33/2008 (5), siekiant įtraukti bromukonazolą į tos direktyvos I priedą.

(11)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Veiklioji medžiaga bromukonazolas neįtraukiama į Direktyvos 91/414/EEB I priedą.

2 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad:

a)

augalų apsaugos produktų, kurių sudėtyje yra bromukonazolo, registracija būtų panaikinta iki 2009 m. gegužės 3 d.;

b)

nuo šio sprendimo paskelbimo dienos augalų apsaugos produktai, kurių sudėtyje yra bromukonazolo, nebūtų registruojami arba perregistruojami.

3 straipsnis

Valstybės narės suteikiamas lengvatinis laikotarpis pagal Direktyvos 91/414/EEB 4 straipsnio 6 dalį yra kuo trumpesnis ir baigiasi ne vėliau kaip 2010 m. gegužės 3 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. lapkričio 3 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 230, 1991 8 19, p. 1.

(2)  OL L 55, 2000 2 29, p. 25.

(3)  OL L 224, 2002 8 21, p. 23.

(4)  EMST mokslinė ataskaita (2008) 136, Veikliosios medžiagos pesticido bromukonazolo keliamo pavojaus vertinimo svarstymo išvados (pateikta 2008 m. kovo 26 d.).

(5)  OL L 15, 2008 1 18, p. 5.


4.11.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 295/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.