ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 290

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. spalio 31d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1066/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1067/2008, atidarantis trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą bei nukrypstantis nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007 (kodifikuota redakcija)

3

 

*

2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1068/2008, kuriuo patvirtinami neesminiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Taureau de Camargue (SKVN))

8

 

*

2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1069/2008, kuriuo patvirtinami neesminiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Veau d’Aveyron et du Ségala (SGN))

12

 

*

2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1070/2008, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Rogal świętomarciński (SGN))

16

 

 

2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1071/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

18

 

 

2008 m. spalio 30 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1072/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1003/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2008 m. spalio 16 d.

20

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/825/EB

 

*

2008 m. spalio 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/241/EB nuostatas dėl tam tikrų rūšių valgomųjų sraigių importo iš Madagaskaro (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6083)  ( 1 )

23

 

 

2008/826/EB

 

*

2008 m. spalio 30 d. Komisijos sprendimas dėl Sprendimo 2002/887/EB dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. rūšių augalų iš Japonijos galiojimo pratęsimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6269)

25

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

31.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1066/2008

2008 m. spalio 30 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

40,4

MK

43,0

TR

70,0

ZZ

51,1

0707 00 05

JO

168,2

MA

28,7

TR

104,3

ZZ

100,4

0709 90 70

MA

43,6

TR

128,5

ZZ

86,1

0805 50 10

AR

80,6

MA

81,6

TR

88,1

ZA

92,7

ZZ

85,8

0806 10 10

BR

234,0

TR

129,0

US

264,6

ZZ

209,2

0808 10 80

CA

96,2

CL

68,1

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,6

US

105,9

ZA

82,9

ZZ

79,4

0808 20 50

CN

60,5

ZA

94,6

ZZ

77,6


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


31.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1067/2008

2008 m. spalio 30 d.

atidarantis trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą bei nukrypstantis nuo Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendrą bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentą“) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 dalį kartu su jo 4 straipsniu,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos sprendimą 2006/333/EB dėl Europos bendrijos ir Jungtinių Amerikos Valstijų susitarimo pasikeičiant laiškais pagal 1994 m. Bendrojo susitarimo dėl muitų tarifų ir prekybos (GATT) XXIV straipsnio 6 dalį ir XXVIII straipsnį, susijusio su nuolaidų pakeitimu Čekijos Respublikos, Estijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Maltos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos ir Vengrijos Respublikos įsipareigojimų sąraše, joms stojant į Europos Sąjungą, sudarymo (2), ypač į jo 2 straipsnį,

atsižvelgdama į 2007 m. vasario 22 d. Tarybos sprendimą 2007/444/EB dėl Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimo dėl derybų užbaigimo pagal 1994 m. GATT XXIV straipsnio 6 dalį sudarymo (3), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

2002 m. gruodžio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2375/2002, atidarantis trečiųjų šalių kilmės paprastųjų kviečių, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, Bendrijos tarifines kvotas ir numatantis jų administravimą bei nukrypstantis nuo Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 (4), buvo keletą kartų iš esmės keičiamas (5). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Pasibaigus prekybos deryboms Bendrija, įvesdama importo kvotą, pakeitė sąlygas, kuriomis importuojami žemos ir vidutinės kokybės paprastieji kviečiai, t. y. paprastieji kviečiai, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, kaip apibrėžta 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų srityje) (6) I priede.

(3)

Didžiausias kiekis, kurį galima per metus įvežti pagal šią importo kvotą, yra 2 989 240 tonų, iš kurių 572 000 tonų skiriama Jungtinių Valstijų kilmės importui ir 38 853 tonų – Kanados kilmės importui.

(4)

2006 m. rugpjūčio 31 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1301/2006, nustatantis žemės ūkio produktų importo tarifinių kvotų, kurioms taikoma importo licencijų sistema, administravimo bendrąsias taisykles (7), yra taikomas importo licencijoms, skirtoms tarifinių kvotų laikotarpiams, prasidedantiems nuo 2007 m. sausio 1 d.

(5)

Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 nuostatos taikomos nepažeidžiant papildomų sąlygų arba leidžiančių nukrypti nuostatų, kurios galėtų būti numatytos šiame reglamente.

(6)

Siekiant užtikrinti, kad paprastųjų kviečių importas, kuriam taikomos šios tarifinės kvotos, vyktų nustatyta tvarka, o ne spekuliatyviai, turėtų būti nustatytas reikalavimas pateikti importo licenciją.

(7)

Siekiant užtikrinti tinkamą šių kvotų tvarkymą, reikėtų nustatyti licencijos paraiškų pateikimo terminus ir nurodyti informaciją, kuri turi būti pateikta paraiškose ir licencijose.

(8)

Siekiant atsižvelgti į tiekimo sąlygas, licencijų galiojimo laikui turėtų būti nustatyta leidžianti nukrypti nuostata.

(9)

Siekiant užtikrinti tinkamą kvotų tvarkymą, nukrypstant nuo 2003 m. liepos 28 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1342/2003, nustatančio specialias išsamias grūdų ir ryžių importo ir eksporto licencijų sistemos taikymo taisykles (8), 12 straipsnio turėtų būti nustatyta palyginti didelė importo licencijų garantija.

(10)

Reikėtų užtikrinti greitą abipusį informacijos, kuria keičiasi Komisija ir valstybės narės apie paraiškose nurodytus kiekius ir importuotus kiekius, perdavimą.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 135 straipsnio ir 136 straipsnio 1 dalies, paprastųjų kviečių, kurių kodas pagal KN yra 1001 90 99, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1249/96 I priede, importo muitas nustatomas atsižvelgiant į šiuo reglamentu atidarytą kvotą.

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 135 straipsnis taikomas šiame reglamente nurodytų produktų importui, kuris viršija šio reglamento 3 straipsnyje numatytus kiekius.

2 straipsnis

1.   Kiekvienų metų sausio 1 d. atidaroma 2 989 240 tonų paprastųjų kviečių, kurių KN kodas 1001 90 99, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, tarifinė kvota.

2.   Pagal tarifinę kvotą importuojamų produktų muito norma yra 12 EUR už toną.

3.   Taikomi Komisijos reglamentas (EB) Nr. 376/2008 (9) ir reglamentai (EB) Nr. 1342/2003 ir (EB) Nr. 1301/2006, jeigu šiame reglamente nenumatyta kitaip.

3 straipsnis

1.   Visa importo tarifinė kvota padalijama į tris dalis:

I kvotos dalis (eilės numeris 09.4123): 572 000 tonų skiriama Jungtinėms Amerikos Valstijoms,

II kvotos dalis (eilės numeris 09.4124): 38 853 tonų skiriama Kanadai,

III kvotos dalis (eilės numeris 09.4125): 2 378 387 tonų skiriama kitoms trečiosioms šalims.

2.   Jeigu per vienerius metus paaiškėja, jog pagal I ir II kvotos dalis turimi kiekiai naudojami nepakankamai, Komisija gali, jei atitinkama trečioji šalis sutinka, imtis priemonių, kad nepanaudoti kiekiai Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka būtų perkelti į kitas kvotos dalis.

3.   III kvotos dalis yra padalijama į keturis mažesnius trijų mėnesių laikotarpius, atitinkančius šias datas ir šiuos kiekius:

a)

1-asis laikotarpis: nuo sausio 1 d. iki kovo 31 d. – 594 597 tonos;

b)

2-asis laikotarpis: – nuo balandžio 1 d. iki birželio 30 d. – 594 597 tonos;

c)

3-iasis laikotarpis: – nuo liepos 1 d. iki rugsėjo 30 d. – 594 597 tonos;

d)

4-asis laikotarpis: – nuo spalio 1 d. iki gruodžio 31 d. – 594 596 tonos.

4.   Jei kurio nors iš 1–3 laikotarpių kiekiai išnaudojami, Komisija, laikydamasi Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnio 2 dalies nurodytos tvarkos, gali leisti kitą dalį pradėti naudoti anksčiau.

4 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 6 straipsnio 1 dalies, pareiškėjas per savaitę gali pateikti tik vieną paraišką gauti licenciją ir tik vienam eilės numeriui. Kai pareiškėjas pateikia daugiau kaip vieną paraišką, nepriimama nė viena iš jo paraiškų, ir užstatai, pateikti teikiant paraiškas, lieka atitinkamai valstybei narei.

Paraiškos gauti importo licencijas valstybių narių kompetentingoms institucijoms teikiamos kiekvieną savaitę, ne vėliau kaip penktadienio 13 valandą Briuselio laiku.

2.   Kiekvienoje paraiškoje gauti licenciją nurodomas kiekis kilogramais be dešimtųjų dalių, kuris negali viršyti:

I ir II kvotos dalims – bendras kiekis, kurį leidžiama išnaudoti per metus pagal atitinkamą kvotos dalį,

III daliai – bendras kiekis, kurį leidžiama išnaudoti per tą laikotarpį pagal atitinkamą kvotos dalį.

Paraiškoje gauti importo licenciją ir importo licencijoje nurodoma tik viena kilmės šalis.

3.   Ne vėliau kaip iki pirmadienio po paskutinės licencijų paraiškų pateikimo savaitės 18 val. Briuselio laiku kompetentingos institucijos elektroniniu būdu siunčia Komisijai pranešimą, kuriame pagal kvotos eilės numerį nurodomos visos paraiškos, taip pat produkto kilmė ir prašomas kiekis, įskaitant nulinius duomenis.

4.   Licencijos išduodamos ketvirtą darbo dieną nuo 3 dalyje nurodytos galutinės pranešimo pateikimo dienos.

Importo licencijų išdavimo dieną valstybės narės elektroniniu būdu pateikia Komisijai informaciją apie išduotas licencijas, nurodytas Reglamento (EB) Nr. 1301/2006 11 straipsnio 1 dalies b punkte, ir visus kiekius, kuriems buvo išduotos importo licencijos.

5 straipsnis

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 376/2008 22 straipsnio 2 dalimi, licencijos galiojimo laikas skaičiuojamas nuo faktinės jos išdavimo dienos.

6 straipsnis

Paraiškos gauti importo licenciją ir importo licencijos 8 laukelyje nurodoma produkto kilmės šalis ir langelyje „taip“ pažymimas kryželis. Licencijos galioja tik tiems produktams, kurių kilmės šalis nurodyta 8 laukelyje.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1342/2003 12 straipsnio a ir b punktų, garantija, kuri turi būti pateikta dėl šiame reglamente numatytų importo licencijų, yra 30 EUR už toną.

8 straipsnis

Trečiosios šalies kilmės paprastuosius kviečius, išskyrus aukštos kokybės paprastuosius kviečius, išleisti į laisvą apyvartą Bendrijoje pagal tarifinę kvotą galima tik tuo atveju, jei pateikiamas tos šalies kompetentingų nacionalinių institucijų pagal Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2454/93 (10) 47 straipsnį išduotas kilmės sertifikatas.

9 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2375/2002 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

10 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 124, 2006 5 11, p. 13.

(3)  OL L 169, 2007 6 29, p. 53.

(4)  OL L 358, 2002 12 31, p. 88.

(5)  Žr. I priedą.

(6)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(7)  OL L 238, 2006 9 1, p. 13.

(8)  OL L 189, 2003 7 29, p. 12.

(9)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(10)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


I PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo vėlesni pakeitimai

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2375/2002

(OL L 358, 2002 12 31, p. 88)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 531/2003

(OL L 79, 2003 3 26, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1111/2003

(OL L 158, 2003 6 27, p. 21)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 777/2004

(OL L 123, 2004 4 27, p. 50)

tik 12 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 491/2006

(OL L 89, 2006 3 28, p. 3)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 971/2006

(OL L 176, 2006 6 30, p. 51)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2022/2006

(OL L 384, 2006 12 29, p. 70)

tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 932/2007

(OL L 204, 2007 8 4, p. 3)

tik 1 straipsnis

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1456/2007

(OL L 325, 2007 12 11, p. 76)

tik 2 straipsnis


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2375/2002

Šis reglamentas

1, 2 ir 3 straipsniai

1, 2 ir 3 straipsniai

5 straipsnis

4 straipsnis

6 straipsnis

5 straipsnis

9 straipsnis

6 straipsnis

10 straipsnis

7 straipsnis

11 straipsnis

8 straipsnis

9 straipsnis

12 straipsnio pirma pastraipa

10 straipsnis

12 straipsnio antra pastraipa

I priedas

II priedas


31.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1068/2008

2008 m. spalio 30 d.

kuriuo patvirtinami neesminiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Taureau de Camargue (SKVN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalies antrą sakinį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą ir jo 17 straipsnio 2 dalį Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos „Taureau de Camargue“, įregistruotos Komisijos reglamentu (EB) Nr. 2036/2001 (2), specifikacijos pakeitimų paraišką.

(2)

Prašymu siekiama iš dalies pakeisti specifikacijos duomenis, susijusius su kilmės vietos įrodymu ir gavimo metodu. Siekiant pagerinti atsekamumą ir kontrolės bei nuorodos gerinimo tikslais, gyvulininkystės ūkiai privalo užpildyti gebėjimo gaminti saugomos kilmės vietos nuorodos produktą deklaraciją. Produkto gavimo metodo požiūriu paaiškėjo, kad šiai saugomos kilmės nuorodai atrinktos veislės telyčių, auginamų laikantis specifikacijos, svoris nesiekia 100 kg, nors jų skerdenos atitinka specifikaciją ir todėl priskiriamos saugomos kilmės vietos nuorodai. Paaiškėjo būtinybė nustatyti, kad 15–30 mėnesių amžiaus telyčių svoris būtų ne mažiau 85 kg.

(3)

Komisija išnagrinėjo šį pakeitimą ir nusprendė, kad jis pagrįstas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnį pakeitimas nėra esminis; Komisija gali jį patvirtinti netaikydama minėto reglamento 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytos procedūros.

(4)

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2006 18 straipsnio 2 dalį (3) ir Reglamento (EB) Nr. 510/2006 17 straipsnio 2 dalį reikia paskelbti pagrindinę produkto specifikacijos informaciją,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Kilmės vietos nuorodos „Taureau de Camargue“ specifikacija iš dalies keičiama pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Pagrindinių specifikacijos duomenų santrauka pateikiama šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL L 275, 2001 10 18, p. 9.

(3)  OL L 369, 2006 12 23, p. 1.


I PRIEDAS

Patvirtinami tokie saugomos vietos kilmės nuorodos „Taureau de Camargue“ specifikacijos pakeitimai:

 

Kilmės įrodymas

Po antro sakinio įterpiamas toks sakinys:

„Gyvulininkystės ūkiai (manades arba ganaderías tipo), kuriuose turi būti gimę ir išauginti mėsiniai galvijai, skirti saugomos kilmės vietos nuorodos produkcijai gaminti, privalo užpildyti gebėjimo gaminti saugomos kilmės vietos nuorodos produktą deklaraciją.“

 

Gamybos metodas

Po sakinio „Skerdenos turi būti ne mažesnio nei 100 kg fiskalinio svorio“ įterpiama:

„išskyrus 18–30 mėnesių amžiaus telyčių skerdenas, kurioms keliamas 85 kg svorio reikalavimas.“


II PRIEDAS

SANTRAUKA

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006

„TAUREAU DE CAMARGUE“

EB Nr.: FR-PDO-105–0041/30.3.2006

SKVN (X) SGN ( )

Šioje santraukoje informacijos tikslais pateikiama pagrindinė produkto specifikacijos informacija.

1.   Kompetentinga valstybės narės įstaiga

Pavadinimas

:

„Institut National des Appellations d’Origine“

Adresas

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Telefonas

:

(33) 1 53 89 80 00

Faksas

:

(33) 1 42 25 57 97

El. paštas

:

info@inao.gouv.fr

2.   Grupė

Pavadinimas

:

„Syndicat de défense et de Promotion de la viande AOC Taureau de Camargue“ (Saugomos kilmės vietos nuorodos „Taureau de Camargue“ mėsos apsaugos ir skatinimo susivienijimas)

Adresas

:

Mas du Pont de Rousty, F-13200 ARLES

Telefonas

:

(33) 4 90 97 10 40

Faksas

:

(33) 4 90 97 12 07

El. paštas

:

Sudėtis

:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai (X) kiti ( )

3.   Produkto rūšis

1.1. klasė.

Šviežia mėsa ir subproduktai

4.   Specifikacija [Reglamento (EB) Nr. 510/2006 4 straipsnio 2 dalyje pateiktų reikalavimų santrauka]

4.1.   Pavadinimas

„Taureau de Camargue“

4.2.   Apibūdinimas

Šviežia vietos veislių galvijų (vyriškos ir moteriškos lyties), gimusių, išaugintų, paskerstų ir išpjaustytų geografinėje vietovėje, mėsa. Taureau de Camargue mėsai būdinga sodriai raudona spalva, mėsa švelni ir neriebi.

4.3.   Vietovė

Camargue regionui priklauso trys teritoriniai departamentai: Bouches du Rhône, Gard ir Hérault. Minėtoje vietovėje išskirta „drėgnoji zona“, kurioje galvijai turi išbūti ne mažiau nei 6 mėnesius.

4.4.   Kilmės įrodymas

Paties seniausio rašto (1551 m.), kuriame kalbama apie Camargue jaučius, autorius yra Senès vyskupas Quiqueran de Beaujeu. Nuo tada daugelyje raštų buvo kalbama apie šios jaučių rūšies originalumą ir auginimo būdą bei pagrindinį jų auginimo tikslą – jaučių žaidynes. Gyvulininkystės ūkiai (manades arba ganaderías tipo), kuriuose turi būti gimę ir išauginti mėsiniai galvijai, skirti saugomos kilmės vietos nuorodos produkcijai gaminti, privalo užpildyti gebėjimo gaminti saugomos kilmės vietos nuorodos produktą deklaraciją. Kiekvienas galvijas identifikuojamas ir įtraukiamas į fermos inventorizacijos arba registracijos knygą. Skerdyklos ir išpjaustymo cechai privalo nuolatos pildyti galvijų įvežimo ir išvežimo atsekamumo iki vartotojo registracijos knygas.

4.5.   Gamybos būdas

Vietos veislių (raço di biou, de combat arba tų veislių mišrūnai) galvijai turi būti gimę, išauginti, paskersti ir išpjaustyti geografinėje vietovėje. Galvijai auginami laisvėje, ganyklose, ekstensyviuoju būdu, siekiant išsaugoti būdingas laukines sąlygas. Galvijai daugiausia minta ganyklų žole. Jie ne mažiau kaip 6 mėnesius išbūna drėgnojoje zonoje. Galvijai skerdžiami iš karto juos atvežus į skerdyklą. Skerdenos turi būti ne mažesnio nei 100 kg fiskalinio svorio, išskyrus 18–30 mėnesių amžiaus telyčių skerdenas, kurioms keliamas 85 kg svorio reikalavimas. Skerdenos turi būti sodrios raudonos spalvos. Jos lengvai nusausinamos ir po skerdimo brandinamos ne trumpiau nei 48 valandas ir ne ilgiau nei 5 dienas.

4.6.   Ryšys su vietove

Camargue jaučiai yra išvesti iš tradicinių vietinių veislių, kurioms puikiai tinka Camargue vietovės, pasižyminčios lygumomis ir vandeningumu, sąlygos. Camargue jaučiai auginami laisvėje, jie minta ganyklų žole ir ne mažiau kaip 6 mėnesius praleidžia drėgnojoje zonoje, kuriai būdinga ypatinga ekosistema. Šioms veislėms būdingas nervingas ir agresyvus būdas visiškai atitinka tų galvijų paskirtį ir suteikia jų mėsai būdingas savybes.

4.7.   Kontrolės institucija

Pavadinimas

:

„Institut National des Appellations d’Origine“

Adresas

:

51, rue d’Anjou, F-75008 PARIS

Telefonas

:

(33) 1 53 89 80 00

Faksas

:

(33) 1 42 25 57 97

El. paštas

:

info@inao.gouv.fr

Pavadinimas

:

DGCCRF

Adresas

:

59, Bd V. Auriol, F-75703 PARIS Cedex 13

Telefonas

:

(33) 1 44 87 17 17

Faksas

:

(33) 1 44 97 30 37

DGCCRF yra Ekonomikos, finansų ir pramonės ministerijos tarnyba.

4.8.   Ženklinimas etiketėmis

Prie skerdenos ir iš jos išpjaustytos mėsos pridedama etiketė, kurioje nurodoma: saugomos kilmės vietos nuorodos pavadinimas, skerdimo numeris, aiškiai matomas augintojo pavadinimas, išpjaustymo įmonės arba skerdyklos pavadinimas ir adresas.


31.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1069/2008

2008 m. spalio 30 d.

kuriuo patvirtinami neesminiai saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre įregistruoto pavadinimo specifikacijos pakeitimai (Veau d’Aveyron et du Ségala (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 9 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Remdamasi Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa ir to paties reglamento 17 straipsnio 2 dalimi, Komisija išnagrinėjo Prancūzijos pateiktą saugomos kilmės vietos nuorodos Veau d’Aveyron et du Ségala, kuri buvo įregistruota Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1107/96 (2), specifikacijos pakeitimo paraišką.

(2)

Paraiška siekiama iš dalies pakeisti specifikaciją, padidinant didžiausią vyriškos lyties veršelių skerdenų svorį nuo 250 kg iki 270 kg, o moteriškos lyties veršelių skerdenų svorį – nuo 220 kg iki 250 kg. Šiuo pakeitimu siekiama ištaisyti rengiant pirminę paraišką dėl tuo laiku netikslaus skerdimo našumo įvertinimo padarytą didžiausio skerdenos svorio vertinimo klaidą.

(3)

Komisija išnagrinėjo šį pakeitimą ir nusprendė, kad jis pagrįstas. Pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 9 straipsnį pakeitimas nėra esminis; Komisija gali jį patvirtinti netaikydama minėto reglamento 5, 6 ir 7 straipsniuose nurodytos procedūros.

(4)

Pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2006 18 straipsnio 2 dalį (3) ir Reglamento (EB) Nr. 510/2006 17 straipsnio 2 dalį reikia paskelbti pagrindinę produkto specifikacijos informaciją.

(5)

Komisija taip pat atsižvelgia į tai, kad nuorodos pavadinimas yra Veau d’Aveyron et du Ségala, o ne Veau de l’Aveyron et du Ségala, kaip nurodyta per pirminį registravimą. Todėl įregistruotą pavadinimą reikia iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Saugomos geografinės nuorodos Veau d’Aveyron et du Ségala specifikacija iš dalies keičiama pagal šio reglamento I priedą.

2 straipsnis

Pagrindinių specifikacijos duomenų santrauka pateikiama šio reglamento II priede.

3 straipsnis

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1107/96 A dalies 4 puslapyje:

yra

:

„Veau de l’Aveyron et du Ségala“,

turi būti

:

„Veau d’Aveyron et du Ségala“.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL L 148, 1996 6 21, p. 1.

(3)  OL L 369, 2006 12 23, p. 1.


I PRIEDAS

Patvirtinami tokie saugomos geografinės nuorodos „Veau d’Aveyron et du Ségala“ specifikacijos pakeitimai:

Produkto apibūdinimas

Dalinis pastraipos pakeitimas:

yra

:

Veau d’Aveyron et du Ségala būdingos šios savybės:

sunkieji veršeliai (nuo 250 iki 420 kg gyvojo svorio, t. y. skerdenos nuo 170 iki 250 kg svorio)“,

turi būti

:

Veau d’Aveyron et du Ségala būdingos šios savybės:

sunkieji veršeliai: nuo 250 iki 420 kg gyvojo svorio, t. y. skerdenos nuo 170 iki 270 kg svorio (moteriškos lyties nuo 170 iki 250 kg, vyriškos – nuo 190 iki 270 kg.)“.

Gamybos metodas

Dalinis pastraipos pakeitimas:

yra

:

„Skersti tinkamo veršelio masė yra nuo 250 iki 420 kg gyvojo svorio. Skerdenų svoris nuo 170 iki 220 kg (moteriškos lyties veršelių) ir nuo 190 iki 250 kg (vyriškos lyties veršelių), svorių skirtumas paaiškinamas lytiniu dimorfizmu ir skirtingu pagal lytį augimo greičiu“,

turi būti

:

„Skersti tinkamo veršelio masė yra nuo 250 iki 420 kg gyvojo svorio. Skerdenų svoris nuo 170 iki 250 kg (moteriškos lyties veršelių) ir nuo 190 iki 270 kg (vyriškos lyties veršelių), svorių skirtumas paaiškinamas lytiniu dimorfizmu ir skirtingu pagal lytį augimo greičiu“.

Ryšys su geografine vietove

Dalinis pastraipos pakeitimas:

yra

:

Veau d’Aveyron et du Ségala yra sunkieji veršeliai. Jie skerdžiami vidutiniškai 8 mėnesių amžiaus, jų skerdenos sveria nuo 170 iki 250 kg (paprasto veršelio apie 130 kg)“,

turi būti

:

Veau d’Aveyron et du Ségala yra sunkieji veršeliai. Jie skerdžiami vidutiniškai 8 mėnesių amžiaus, jų skerdenos sveria nuo 170 iki 270 kg (paprasto veršelio apie 130 kg)“.


II PRIEDAS

SANTRAUKA

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų

„VEAU D’AVEYRON ET DU SÉGALA“

EB Nr. FR-PGI-0117–0187/27.3.2006

SKVN ( ) SGN (X)

Šioje santraukoje informacijos tikslais pateikiama pagrindinė produkto specifikacijos informacija.

1.   Kompetentinga valstybės narės įstaiga

Pavadinimas

:

Institut national des appellations d’origine (INAO)

Adresas

:

51, rue d’Anjou, F-75008 Paris

Telefonas

:

(33) 153 89 80 00

Teleksas

:

(33) 142 25 57 97

El. paštas

:

info@inao.gouv.fr

2.   Grupė

Pavadinimas

:

Interprofession régionale du veau d’Aveyron et du Ségala (IRVA)

Adresas

:

Carrefour de l’agriculture, F-12026 Rodez Cedex 9

Telefonas

:

(33) 565 73 78 04

Teleksas

:

(33) 565 73 77 16

El. paštas

:

irva@wanadoo.fr

Sudėtis

:

gamintojai ir (arba) perdirbėjai (x) kiti ( )

3.   Produkto rūšis

1.1. klasė –

Šviežia mėsa ir subproduktai

4.   Gaminio specifikacijos aprašymas

(4 straipsnio 2 dalyje pateiktų reikalavimų santrauka)

4.1.   Pavadinimas

Veau d’Aveyron et du Ségala

4.2.   Apibūdinimas

Naminių sunkiųjų veršelių, skerdžiamų ne didesnio nei 10 mėnesių amžiaus, skerdenų (nuo 170 iki 270 kg) mėsa rausvos spalvos, švelni ir minkšta.

4.3.   Vietovė

Veršeliai atvedami ir auginami 75 kantonuose, priklausančiuose Aveyron, Tarn, Lot, Tarn-et-Garonne ir Cantal teritoriniams departamentams:

 

Aveyron: Aubin, Baraqueville, Belmont sur Rance, Bozouls, Capdenac Gare, Cassagnes Begonhes, Conques, Decazeville, Entraygues, Espalion, Estaing, Laissac, La Salvetat Peyrales, Marcillac, Montbazens, Mur de Barrez, Najac, Naucelle, Pont de Salars, Requista, Rieupeyroux, Rignac, Rodez Est, Rodez Ouest, Saint-Affrique, Saint-Amans-des-Cots, Saint-Beauzely, Saint-Rome-de-Tarn, Saint-Sernin-sur-Rance, Salles Curan, Vezins de Levezou, Villefranche de Rouergue, Villeneuve d’Aveyron.

 

Cantal: Maurs, Montsalvy, Saint-Mamet-La-Salvetat.

 

Lot: Bretenoux, Cajarc, Figeac Est, Figeac Ouest, Lacapelle Marival, Latronquiere, Limogne, Livernon, Sousceyrac, Saint Cere, Vayrac.

 

Tarn: Alban, Albi Centre, Albi Nord, Albi Sud, Brassac, Castelnau de Montmiral, Cadalen, Carmaux Nord, Carmaux Sud, Castres, Cordes, Gaillac, Graulhet, Lacaune, Lautrec, Lisle-sur-Tarn, Monesties, Montredon Labessonnie, Pampelone, Realmont, Roquecourbe, Vabre, Valderies, Valence d’Albi, Vaour, Villefranche d’Albi.

 

Tarn-et-Garonne: Caylus, Saint Antonin-Noble-Val.

4.4.   Kilmės įrodymas

Atvesti veršeliai registruojami, jie pažymimi dviem žiedais ausyse, kuriuose atitinkamai nurodomas individualusis numeris ir Veau d’Aveyron et du Ségala užrašas.

Skerdykloje skerdenos identifikuojamos etiketėmis, kuriose nurodomas augintojo pavadinimas.

Ši sistema papildoma dokumentų forminimu visais gamybos etapais.

4.5.   Gamybos metodas

Veršeliai vedami kergiant mėsinius jaučius ir tradicines pienines karves. Jie auginami neatjunkant nuo motinos ir nuo gimimo be motinos pieno papildomai gauna laisvai tiekiamą pašarą, kurio pagrindas – grūdai.

4.6.   Ryšys su vietove

Istorinis ryšys: sunkiųjų veršelių auginimas susijęs su tuo, kad regione nuo seno auginamos galvijų bandos ir grūdai. Būtent iš rugių (pranc. seigle) pavadinimo kilo regiono pavadinimas: Ségala.

Ryšys su vietove: ryšys su geografine vietove grindžiamas:

būdinga tai, kad veršeliai auginami neatjunkant nuo motinos ir nuo gimimo gauna grūdų, todėl užauga sunkūs,

produkto kokybė Prancūzijos pietrytinės dalies ir Paryžiaus regiono vartotojų vertinama nuo XIX a., o Italijos ir Ispanijos vartotojų – nuo XX a.

4.7.   Kontrolės institucija

Pavadinimas

:

QUALISUD

Adresas

:

15, avenue de Bayonne, F-40500 Saint-Sever

Telefonas

:

(33) 558 06 15 21

Teleksas

:

(33) 558 75 13 36

El. paštas

:

qualisud@wanadoo.fr

4.8.   Ženklinimas etiketėmis

Veau d’Aveyron et du Ségala


31.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1070/2008

2008 m. spalio 30 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Rogal świętomarciński (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Lenkijos paraiška įregistruoti pavadinimą Rogal świętomarciński paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 62, 2008 3 7, p. 6.


PRIEDAS

Reglamento I priede nurodyti maisto produktai:

2.4. klasė.   Duona, pyragaičiai, pyragai, konditerijos gaminiai, sausainiai ir kiti kepiniai

LENKIJA

Rogal świętomarciński (SGN)


31.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/18


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1071/2008

2008 m. spalio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2008–2009 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 945/2008 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 996/2008 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 945/2008, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 258, 2008 9 26, p. 56.

(4)  OL L 272, 2008 10 14, p. 3.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2008 m. spalio 31 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

24,58

4,01

1701 11 90 (1)

24,58

9,24

1701 12 10 (1)

24,58

3,82

1701 12 90 (1)

24,58

8,81

1701 91 00 (2)

25,91

12,28

1701 99 10 (2)

25,91

7,76

1701 99 90 (2)

25,91

7,76

1702 90 95 (3)

0,26

0,39


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


31.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/20


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1072/2008

2008 m. spalio 30 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1003/2008, kuriuo nustatomi importo muitai grūdų sektoriuje, galiojantys nuo 2008 m. spalio 16 d.

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 1996 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1249/96 dėl Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1766/92 taikymo taisyklių (grūdų sektoriaus importo muitų mokesčių srityje) (2), ypač į jo 2 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1003/2008 (3) buvo nustatyti grūdų sektoriaus importo muitai, galiojantys nuo 2008 m. spalio 16 d.

(2)

Apskaičiuotas importo muitų vidurkis ir nustatytas mokestis skiriasi 5 EUR/t, daromas atitinkamas Reglamente (EB) Nr. 1003/2008 nustatytų importo muitų patikslinimas.

(3)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 1003/2008 reikėtų iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1003/2008 I ir II priedai pakeičiami šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Jis taikomas nuo 2008 m. spalio 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 161, 1996 6 29, p. 125.

(3)  OL L 275, 2008 10 16, p. 34.


I PRIEDAS

Produktų, išvardytų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 136 straipsnio 1 dalyje, importo muitai, taikomi nuo 2008 m. spalio 31 d.

KN kodas

Prekių pavadinimas

Importo muitas (1)

(EUR/t)

1001 10 00

Kietieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės

0,00 (2)

vidutinės kokybės

0,00 (2)

žemos kokybės

0,00 (2)

1001 90 91

Paprastieji KVIEČIAI, skirti sėjai

0,00

ex 1001 90 99

Paprastieji KVIEČIAI, aukščiausios kokybės, išskyrus skirtus sėjai

0,00 (2)

1002 00 00

RUGIAI

24,16 (2)

1005 10 90

KUKURŪZAI, skirti sėjai, išskyrus hibridus

2,87

1005 90 00

KUKURŪZAI, išskyrus sėklą (3)

2,87 (2)

1007 00 90

Grūdinis SORGAS, išskyrus hibridus, skirtus sėjai

24,16 (2)


(1)  Prekių, kurios į Bendriją atgabenamos per Atlanto vandenyną arba per Sueco kanalą (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 4 dalis), importuotojui muitas gali būti sumažintas:

3 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Viduržemio jūroje,

2 EUR/t, jei iškrovimo uostas yra Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Lenkijoje, Suomijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje arba Iberijos pusiasalio Atlanto vandenyno pakrantėje.

(2)  Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 608/2008, šio muito taikymas sustabdytas.

(3)  Importuotojui muitas gali būti sumažintas vienoda 24 EUR/t suma, jei laikomasi Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 5 dalyje nurodytų sąlygų.


II PRIEDAS

I priede nustatyto muito apskaičiavimo komponentai

16.10.2008-29.10.2008

1.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

(EUR/t)

 

Paprastieji kviečiai (1)

Kukurūzai

Kietieji kviečiai, aukščiausios kokybės

Kietieji kviečiai, vidutinės kokybės (2)

Kietieji kviečiai, žemos kokybės (3)

Miežiai

Prekių birža

Minnéapolis

Chicago

Kotiruojama

195,25

120,46

FOB kaina JAV

281,83

271,83

251,83

115,36

Meksikos įlankos priedas

17,42

Didžiųjų ežerų priedas

4,76

2.

Vidutiniškai per laikotarpį, nurodytą Reglamento (EB) Nr. 1249/96 2 straipsnio 2 dalyje:

Gabenimo išlaidos: Meksikos įlanka–Roterdamas:

16,28 EUR/t

Gabenimo išlaidos: Didieji ežerai–Roterdamas:

13,41 EUR/t


(1)  Įtraukta 14 EUR/t priemoka (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(2)  10 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).

(3)  30 EUR/t nuolaida (Reglamento (EB) Nr. 1249/96 4 straipsnio 3 dalis).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

31.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/23


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 23 d.

iš dalies keičiantis Sprendimo 2006/241/EB nuostatas dėl tam tikrų rūšių valgomųjų sraigių importo iš Madagaskaro

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6083)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/825/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (1), ypač į jos 22 straipsnio 6 dalį,

kadangi:

(1)

2006 m. kovo 24 d. Komisijos sprendimu 2006/241/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, taikomų tam tikriems Madagaskaro kilmės gyvūninės kilmės produktams, išskyrus žuvininkystės produktus (2), uždrausta importuoti Madagaskaro kilmės gyvūninės kilmės produktus, išskyrus žuvininkystės produktus.

(2)

2007 m. kovo mėn. Bendrija, siekdama įvertinti Madagaskaro visuomenės sveikatos kontrolę ir žuvininkystės produktų gamybos sąlygas, šioje trečiojoje šalyje atliko patikrinimą. Atlikus patikrinimą ir Madagaskarui vėliau pateikus informacijos paaiškėjo, kad ši šalis teikia reikiamas garantijas, kad būtų leista iš jos į Bendriją importuoti tam tikrų rūšių valgomąsias sraiges.

(3)

Todėl Sprendimą 2006/241/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(4)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/241/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnis pakeičiamas taip:

„1 straipsnis

Šis sprendimas taikomas Madagaskaro kilmės gyvūninės kilmės produktams, išskyrus žuvininkystės produktus ir sraiges.“

2)

Įterpiamas šis 1a straipsnis:

„1a straipsnis

Šiame sprendime sraigėmis vadinami atšaldyti, sušaldyti, išimti iš kiautų, išvirti, paruošti ar konservuoti Helix pomatia Linné, Helix aspersa Muller, Helix lucorum rūšių ir Achatinidae šeimos rūšių sausumos pilvakojai.“

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9.

(2)  OL L 88, 2006 3 25, p. 63.


31.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 30 d.

dėl Sprendimo 2002/887/EB dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. rūšių augalų iš Japonijos galiojimo pratęsimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6269)

(2008/826/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvą 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (1), ypač į jos 15 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

2002 m. lapkričio 8 d. Komisijos sprendimu 2002/887/EB, leidžiančiu nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2002/29/EB nuostatų dėl natūralių arba dirbtiniu būdu išvestų žemaūgių Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. augalų iš Japonijos (2), valstybėms narėms leidžiama tam tikrą ribotą laiką nukrypti nuo kai kurių Tarybos direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl Chamaecyparis Spach, Juniperus L. ir Pinus L. rūšių augalų iš Japonijos, taikant konkrečius reikalavimus.

(2)

Šis leidimas turėtų būti pratęstas, nes jį pagrindžiančios aplinkybės tebegalioja, o naujos informacijos, kuri skatintų persvarstyti konkrečius reikalavimus, nėra.

(3)

Jungtinė Karalystė paprašė pratęsti šios leidžiančios nukrypti nuostatos galiojimą.

(4)

Todėl Sprendimas 2002/887/EB turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(5)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Augalų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2002/887/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

2 straipsnio pirmoje ir antroje pastraipoje „2007 m. rugpjūčio 1 d. ir 2008 m. rugpjūčio 1 d.“ keičiama į „2009 m. rugpjūčio 1 d. ir 2010 m. rugpjūčio 1 d.“

2)

4 straipsnio lentelė keičiama taip:

„Augalai

Laikotarpis

Chamaecyparis

2008 m. lapkričio 1 d.– 2010 m. gruodžio 31 d.

Juniperus

2008 m. lapkričio 1 d.–2009 m. kovo 31 d. ir 2009 m. lapkričio 1 d.–2010 m. kovo 31 d.

Pinus

2008 m. lapkričio 1 d.–2010 m. gruodžio 31 d.“

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. lapkričio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 30 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(2)  OL L 309, 2002 11 12, p. 8.


31.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 290/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.