ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 286

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. spalio 29d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1005/2008 nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999

1

 

*

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1006/2008 dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94

33

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

*

2008 m. liepos 8 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

45

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo PROTOKOLAS, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

46

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

29.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1005/2008

2008 m. rugsėjo 29 d.

nustatantis Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1936/2001 ir (EB) Nr. 601/2004 bei panaikinantis reglamentus (EB) Nr. 1093/94 ir (EB) Nr. 1447/1999

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

atsižvelgdama į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (2),

pasikonsultavusi su Regionų komitetu,

kadangi:

(1)

Bendrija yra 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų Jūrų teisės konvencijos (toliau – UNCLOS) Susitariančioji Šalis, ratifikavo 1995 m. rugpjūčio 4 d. Jungtinių Tautų Susitarimą dėl 1982 m. gruodžio 10 d. Jungtinių Tautų jūrų teisės konvencijos nuostatų, susijusių su vienos valstybės ribas viršijančių žuvų išteklių bei toli migruojančių žuvų išteklių išsaugojimu ir valdymu, įgyvendinimo (toliau – JT susitarimas dėl žuvų išteklių) ir priėmė 1993 m. lapkričio 24 d. Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos Susitarimą dėl žvejybos laivų skatinimo laikytis tarptautinių išsaugojimo ir valdymo priemonių atviroje jūroje (toliau – FAO priemonių laikymosi susitarimas). Šiose nuostatose daugiausia išdėstytas principas, kad visos valstybės privalo patvirtinti atitinkamas priemones, užtikrinančias tvarų jūrų išteklių valdymą, ir bendradarbiauti tarpusavyje siekiant šio tikslo.

(2)

Bendrosios žuvininkystės politikos tikslas, kaip nurodyta 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (3), yra užtikrinti, kad gyvieji vandens ištekliai būtų naudojami užtikrinant tvarias ekonomines, aplinkos ir socialines sąlygas.

(3)

Neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama (NNN) žvejyba yra viena iš didžiausių grėsmių tausiam gyvųjų vandens išteklių naudojimui, ir dėl jos kyla pavojus pačiam bendrosios žuvininkystės politikos pagrindui ir tarptautinėms pastangoms skatinti geresnį vandenynų valdymą; NNN žvejyba taip pat kelia didelę grėsmę jūrų biologinei įvairovei, ir šią problemą reikia spręsti atsižvelgiant į Komisijos komunikate „Biologinės įvairovės mažėjimo sustabdymas iki 2010 m. ir jos išsaugojimas ateityje“ nustatytus tikslus.

(4)

2001 m. FAO priėmė tarptautinį veiksmų planą, kuriuo siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti; Bendrija patvirtino šį veiksmų planą. Be to, regioninės žvejybos valdymo organizacijos, aktyviai padedant Bendrijai, nustatė įvairias priemones, skirtas kovoti su neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba.

(5)

Laikydamasi tarptautinių įsipareigojimų ir atsižvelgdama į problemos mastą bei aktualumą, Bendrija turėtų iš esmės sustiprinti savo veiksmus prieš NNN žvejybą ir patvirtinti naujas reglamentavimo priemones, apimančias visus šio reiškinio aspektus.

(6)

Bendrijos veiksmai visų pirma turėtų būti nukreipti į veiksmus, kurie apibrėžti kaip NNN žvejyba ir kelia didžiausią žalą jūrų aplinkai, žuvininkystės išteklių tvarumui ir žvejų, kurie laikosi žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo taisyklių, socialinei bei ekonominei padėčiai.

(7)

Pagal NNN žvejybos sąvokos apibrėžtį šio reglamento taikymo sritis turėtų apimti žvejybos veiklą, vykdomą atviroje jūroje bei jūrų vandenyse, kurie priklauso pakrantės valstybių jurisdikcijai ar į kuriuos jos turi suverenias teises, įskaitant valstybių narių jurisdikcijai priklausančius jūrų vandenis arba vandenis, į kuriuos jos turi suverenias teises.

(8)

Siekiant tinkamai atsižvelgti į NNN žvejybos vidaus aspektą, Bendrijai itin svarbu patvirtinti būtinas priemones, kad būtų geriau laikomasi bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių. Kol bus peržiūrėtas 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 2847/93, nustatantis bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (4), tam tikslui skirtas nuostatas reikėtų įtraukti į šį reglamentą.

(9)

Bendrijos taisyklėse, ypač Reglamento Nr. 2847/93 II antraštinėje dalyje, yra numatyta išsami sistema, skirta stebėti Bendrijos žvejybos laivų sugautų žuvų kiekių teisėtumą. Dabartinė sistema, taikoma trečiųjų šalių žvejybos laivų sužvejotiems ir į Bendriją importuojamiems žuvininkystės produktams, neužtikrina lygiaverčio kontrolės lygio. Šis trūkumas yra svarbi paskata užsienio operatoriams, užsiimantiems NNN žvejyba, prekiauti savo produktais Bendrijoje ir didinti pelną iš šios veiklos. Bendrijai, kuri yra didžiausia pasaulyje žuvininkystės produktų rinka ir šių produktų importuotoja, tenka ypatinga atsakomybė – įsitikinti, kad į jos teritoriją importuojami žuvininkystės produktai nebūtų gauti vykdant NNN žvejybą. Todėl turėtų būti įvesta nauja tvarka į Bendriją importuojamų žuvininkystės produktų tiekimo grandinės tinkamai kontrolei užtikrinti.

(10)

Bendrijos taisyklės, reglamentuojančios su trečiųjų šalių vėliava plaukiojančių žvejybos laivų teisę įplaukti į Bendrijos uostus, turėtų būti sugriežtintos siekiant užtikrinti tinkamą žuvininkystės produktų, kuriuos iškrauna su trečiosios šalies vėliava plaukiojantys žvejybos laivai, teisėtumo kontrolę. Tai visų pirma turėtų reikšti, kad teisė įplaukti į Bendrijos uostus suteikiama tik tiems žvejybos laivams, kurie plaukioja su trečiosios šalies vėliava ir gali pateikti tikslią informaciją apie sugautų žuvų kiekių teisėtumą, o šią informaciją gali patvirtinti jų vėliavos valstybė.

(11)

Perkraunant jūroje išvengiama deramos vėliavos arba pakrantės valstybių kontrolės, ir tai yra įprastas būdas NNN žvejyba užsiimantiems operatoriams nuslėpti jų sugautų žuvų kiekių neteisėtą pobūdį. Todėl pateisinama, kad Bendrija leidžia perkrauti tik valstybių narių paskirtuosiuose uostuose, trečiųjų šalių uostuose – tarp Bendrijos žvejybos laivų, arba už Bendrijos vandenų – tarp Bendrijos žvejybos laivų ir žvejybos laivų, kurie regioninei žvejybos valdymo organizacijai prižiūrint registruoti kaip krovininiai laivai.

(12)

Tikslinga nustatyti valstybių narių remiantis rizikos valdymo principais atliekamų patikrinimų, inspektavimo ir tikrinimo sąlygas, tvarką ir dažnumą.

(13)

Turėtų būti draudžiama prekiauti su Bendrija iš NNN žvejybos gautais žuvininkystės produktais. Siekiant, kad šis draudimas būtų veiksmingas, ir siekiant užtikrinti, kad visi žuvininkystės produktai, kuriais prekiaujama ir kurie importuojami į Bendriją ar eksportuojami iš jos, būtų gauti laikantis tarptautinių išsaugojimo ir valdymo priemonių, o reikiamais atvejais – ir kitų tiesiogiai susijusių atitinkamiems žvejybos laivams taikomų taisyklių, diegiama sertifikavimo sistema, taikoma visiems žuvininkystės produktams, kuriais prekiaujama su Bendrija.

(14)

Įgyvendindama sertifikavimo sistemą Bendrija turėtų atsižvelgti į besivystančių šalių pajėgumų apribojimus.

(15)

Tikslinga, kad pagal šią sistemą žuvininkystės produktų importui į Bendriją būtų keliama išankstinė sąlyga – pateikti sertifikatą. Tokiame sertifikate turėtų būti nurodyta informacija, įrodanti atitinkamų produktų teisėtumą. Jį turėtų patvirtinti atitinkamą žuvį sugavusių žvejybos laivų vėliavos valstybė, laikydamasi tarptautinėje teisėje numatytos pareigos užtikrinti, kad su jos vėliava plaukiojantys žvejybos laivai laikytųsi tarptautinių žuvų išteklių išsaugojimo ir valdymo taisyklių.

(16)

Labai svarbu, kad ši sertifikavimo sistema būtų taikoma visiems į Bendriją importuojamiems ir iš Bendrijos eksportuojamiems jūrų žuvininkystės produktams. Ši sistema taip pat turėtų būti taikoma tiems žuvininkystės produktams, kurie, prieš patekdami į Bendrijos teritoriją, buvo transportuojami arba perdirbami kitoje šalyje nei vėliavos valstybė. Todėl tiems produktams turėtų būti taikomi specialūs reikalavimai, siekiant užtikrinti, kad į Bendrijos teritoriją įvežami produktai nesiskirtų nuo tų, kurių teisėtumą patvirtino vėliavos valstybė.

(17)

Svarbu užtikrinti visų importuojamų žuvininkystės produktų vienodo lygio kontrolę, nedarant įtakos prekybos apimčiai ar prekybos operacijų dažnumui, nustatant specialias procedūras, pagal kurias suteikiamas patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statusas.

(18)

Su valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų sugautų žuvų kiekių eksportui taip pat turėtų būti taikoma sertifikavimo sistema, vykdant bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis.

(19)

Valstybėms narėms, į kurias ketinama importuoti produktus, turėtų būti suteikta galimybė patikrinti prie siuntos pridėtų sugautų žuvų kiekio sertifikatų galiojimą ir teisė atsisakyti importo, jei nesilaikoma šiame reglamente nustatytų sugautų žuvų kiekio sertifikatams taikomų reikalavimų;

(20)

Svarbu, kad patikrinimus, inspektavimą ir tikrinimą, susijusius su tranzitu vežamais ar perkraunamais žuvininkystės produktais, visų pirma vykdytų galutinės paskirties valstybės narės, kad būtų padidintas tokios veiklos veiksmingumas.

(21)

Siekiant padėti valstybių narių kontrolės institucijoms vykdyti savo užduotis stebint žuvininkystės produktų, kuriais prekiaujama su Bendrija, teisėtumą ir įspėti Bendrijos operatorius, turėtų būti sukurta Bendrijos įspėjimo sistema, skirta reikiamais atvejais platinti informaciją apie pagrįstas abejones dėl to, kaip tam tikros trečiosios šalys laikosi taikomų išsaugojimo ir valdymo taisyklių.

(22)

Labai svarbu, kad Bendrija patvirtintų atgrasomąsias priemones, skirtas žvejybos laivams, užsiimantiems NNN žvejyba, ir kurių atžvilgiu jų vėliavos valstybės nesiėmė tinkamų veiksmų reaguodamos į tokią NNN žvejybą.

(23)

Šiuo tikslu Komisija, bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, Bendrijos Žvejybos kontrolės agentūra, trečiosiomis valstybėmis ir kitais organais, turėtų nustatyti, kokie žvejybos laivai įtariami vykdantys NNN žvejybą, remiantis rizikos valdymo principais, ir Komisija turėtų prašyti kompetentingos vėliavos valstybės informacijos, susijusios su nustatytų duomenų tikslumu.

(24)

Siekiant sudaryti palankesnes sąlygas tyrimams, susijusiems su žvejybos laivais, kurių atveju preziumuojama, kad jie vykdė NNN žvejybą, ir užkirsti kelią tolesniam įtariamam pažeidinėjimui, tiems žvejybos laivams turėtų būti taikomi specialūs valstybių narių kontrolės ir inspektavimo reikalavimai.

(25)

Kai, remiantis gauta informacija, yra pakankamas pagrindas manyti, kad žvejybos laivai, plaukiojantys su trečiosios šalies vėliava, vykdė NNN žvejybą ir kad kompetentingos vėliavos valstybės nesiėmė veiksmingų veiksmų reaguodamos į tokią NNN žvejybą, Komisija šiuos laivus turėtų įtraukti į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą.

(26)

Kai, remiantis gauta informacija, yra pakankamas pagrindas manyti, kad Bendrijos žvejybos laivai vykdė NNN žvejybą ir kad kompetentingos vėliavos valstybės narės nesiėmė veiksmingų veiksmų pagal šį reglamentą ir Reglamentą (EEB) Nr. 2874/93 reaguodamos į tokią NNN žvejybą, Komisija šiuos laivus turėtų įtraukti į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą.

(27)

Siekdamos ištaisyti padėtį, susidariusią dėl to, kad vėliavos valstybės nesiėmė veiksmingų veiksmų prieš žvejybos laivus, plaukiojančius su jų vėliavomis ir įtrauktus į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą, ir apriboti tolesnę šių laivų vykdomą žvejybos veiklą, valstybės narės šiems laivams turėtų taikyti atitinkamas priemones.

(28)

Kad būtų apsaugotos į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą įtrauktų žvejybos laivų ir jų vėliavos valstybių teisės, pagal įtraukimo į sąrašą procedūrą vėliavos valstybei turėtų būti suteikta galimybė informuoti Komisiją apie priemones, kurių imtasi, ir, jei įmanoma, savininkui ar atitinkamiems operatoriams turėtų būti suteikta galimybė būti išklausytiems kiekviename tos procedūros etape, ir reikėtų numatyti, kad žvejybos laivas būtų išbrauktas iš sąrašo, kai jis jau nebeatitinka įtraukimo į sąrašą kriterijų.

(29)

Siekiant nustatyti bendrą sistemą Bendrijoje ir išvengti per didelio sąrašų, į kuriuos įtraukiami NNN žvejybą vykdantys žvejybos laivai, skaičiaus, žvejybos laivai, įtraukti į regioninių žvejybos valdymo organizacijų patvirtintus NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašus, turėtų būti automatiškai įtraukti į atitinkamus Komisijos sudarytus sąrašus.

(30)

Tai, kad kai kurios valstybės nevykdo tarptautinėje teisėje joms kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybėms numatytos pareigos imtis atitinkamų priemonių, užtikrinančių, kad jų žvejybos laivai arba piliečiai laikytųsi žuvininkystės išteklių išsaugojimo ir valdymo taisyklių, yra vienas iš pagrindinių NNN žvejybą skatinančių veiksnių, ir Bendrija turėtų spręsti šį klausimą.

(31)

Šiuo tikslu Bendrijai, papildant jos veiklą tarptautiniu ir regioniniu lygiais, turėtų būti suteikta teisė nustatyti tas nebendradarbiaujančias valstybes vadovaujantis skaidriais, aiškiais ir objektyviais kriterijais, pagrįstais tarptautiniais standartais, ir, suteikus toms valstybėms pakankamai laiko ir galimybių reaguoti į išankstinį pranešimą, taikyti joms nediskriminuojančias, teisėtas ir proporcingas priemones, įskaitant priemones prekybos srityje.

(32)

Kitoms valstybėms taikomas priemones prekybos srityje patvirtina Taryba. Kadangi nebendradarbiaujančių valstybių sąrašo sudarymas reikštų, kad atitinkamoms valstybėms būtų taikomos atsakomosios priemonės prekybos srityje, tikslinga, kad Taryba pasiliktų teisę šiuo konkrečiu atveju tiesiogiai naudotis įgyvendinimo įgaliojimais.

(33)

Labai svarbu, kad valstybių narių piliečiai būtų veiksmingai atgrasomi nuo dalyvavimo NNN žvejyboje su trečiųjų šalių vėliava plaukiojančiais ir už Bendrijos teritorijos ribų veiklą vykdančiais žvejybos laivais arba nuo tokios žvejybos rėmimo; nedarant poveikio vėliavos valstybės atsakomybės pirmumui. Todėl valstybės narės turėtų imtis būtinų priemonių ir bendradarbiauti tarpusavyje ir su trečiosiomis šalimis, kad nustatytų, kurie jų piliečiai vykdo NNN žvejybą, įsitikintų, kad jie yra pakankamai nubausti, ir patikrintų savo piliečių, susijusių su trečiosios šalies žvejybos laivais, plaukiojančiais už Bendrijos teritorijos ribų, veiklą.

(34)

Tai, kad didelis sunkių bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimų, padarytų Bendrijos vandenyse arba Bendrijos operatorių, skaičius nemažėja, nemažu mastu lemia tai, kad valstybių narių teisės aktuose už sunkius minėtų taisyklių pažeidimus numatytos sankcijos yra nepakankamai atgrasančios; šį trūkumą didina didelė valstybių narių sankcijų lygių įvairovė, skatinanti nelegalius operatorius vykdyti veiklą tų valstybių narių, kuriose sankcijos yra mažiausios, jūros vandenyse ar teritorijoje; šiam trūkumui pašalinti, remiantis reglamentuose (EB) Nr. 2371/2002 ir (EEB) Nr. 2847/93 išdėstytomis nuostatomis šioje srityje, tikslinga Bendrijoje suderinti už sunkius bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimus numatytų administracinių sankcijų didžiausius lygius, atsižvelgiant į padarant sunkų pažeidimą gautų žuvininkystės produktų vertę, sunkių pažeidimų pasikartojimą ir žuvininkystės ištekliams bei atitinkamai jūrų aplinkai padarytą žalą, ir numatyti neatidėliotinas vykdymo priemones bei papildomas priemones.

(35)

Sunkiu pažeidimu, dėl kurio valstybės narės turėtų priimti suderintus maksimalius administracinių sankcijų dydžius, turėtų būti laikomi ne tik veiksmai, kuriais šiurkščiai pažeidžiamos žvejybos taisyklės, bet ir tiesiogiai su NNN žvejyba susijusios veiklos vykdymas, įskaitant prekybą iš NNN žvejybos gautais žuvininkystės produktais ar jų importą, arba dokumentų klastojimą.

(36)

Sankcijos už šio reglamento pažeidimus turėtų būti taikomos ir juridiniams asmenims, nes tie pažeidimai labai dažnai padaromi vadovaujantis juridinių asmenų interesais arba jų naudai.

(37)

Tam tikrų regioninių žvejybos valdymo organizacijų priimtos nuostatos dėl žvejybos laivų stebėjimo jūrose turėtų būti įgyvendinamos vienodai visoje Bendrijoje.

(38)

Valstybių narių bei Komisijos bendradarbiavimas ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis yra būtinas siekiant užtikrinti, kad NNN žvejyba būtų tinkamai tiriama ir už ją būtų taikomos tinkamos sankcijos, ir kad būtų galima taikyti šiame reglamente nustatytas priemones. Šiam bendradarbiavimui paskatinti reikėtų sukurti tarpusavio pagalbos sistemą.

(39)

Laikantis proporcingumo principo būtina ir tikslinga nustatyti šiame reglamente numatytų priemonių įgyvendinimo taisykles, kad būtų pasiektas pagrindinis tikslas – panaikinti NNN žvejybą. Laikantis Sutarties 5 straipsnio trečios pastraipos, šiuo reglamentu nenumatoma nieko, kas nėra būtina siekiant šių tikslų.

(40)

Šio reglamento įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(41)

Šiame reglamente NNN žvejyba pripažįstama ypač sunkiu galiojančių įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimu, nes tai labai trukdo siekti pažeistų taisyklių tikslų ir kelia pavojų atitinkamų išteklių tvarumui arba jūrinės aplinkos, kuriai kyla pavojus, išsaugojimui. Atsižvelgiant į ribotą šio reglamento taikymo sritį, jį įgyvendinant būtina remtis Reglamento (EEB) Nr. 2847/93, nustatančio pagrindinę žvejybos kontrolės ir stebėsenos pagal bendrąją žuvininkystės politiką sistemą, įgyvendinimu ir jį papildyti. Todėl šiuo reglamentu sustiprinamos Reglamente (EEB) Nr. 2847/93 nustatytos taisyklės, taikomos trečiųjų šalių žvejybos laivų inspektavimams uostuose, kurios dabar panaikintos ir pakeistos šio reglamento II skyriuje nustatyta inspektavimų uostuose tvarka. Be to, šio reglamento IX skyriuje yra numatyta specialiai NNN žvejybos veiklai skirtų sankcijų taikymo tvarka. Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 nuostatos dėl sankcijų tebetaikomos bendrosios žuvininkystės politikos taisyklių pažeidimams, išskyrus nurodytus šiame reglamente.

(42)

Asmenų apsaugą tvarkant asmens duomenis reglamentuoja 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (6), kurio visos nuostatos taikomos šiame reglamente nurodytam asmens duomenų tvarkymui, ypač susijusiam su duomenų subjektų teise naudotis duomenimis, juos ištaisyti, sustabdyti jų tvarkymą bei ištrinti, ir pranešimui trečiosioms šalims, kurios toliau šiame reglamente konkrečiai nenurodytos.

(43)

Įsigaliojus šio reglamento nuostatoms, susijusioms su klausimais, kuriems taikomi Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 2847/93, (EB) Nr. 1093/94 (7), (EB) Nr. 1447/1999 (8), (EB) Nr. 1936/2001 (9) ir (EB) Nr. 601/2004 (10), tų reglamentų dalys arba visas tekstas turėtų būti panaikinti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatyta Bendrijos sistema, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai (NNN) žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti.

2.   1 dalies tikslu kiekviena valstybė narė, laikydamasi Bendrijos teisės, imasi tinkamų priemonių tos sistemos veiksmingumui užtikrinti. Ji suteikia savo kompetentingoms institucijoms pakankamai priemonių, kad jos galėtų įvykdyti šiame reglamente joms nustatytus uždavinius.

3.   1 dalyje nurodyta sistema taikoma visai NNN žvejybai ir susijusiai veiklai, vykdomai valstybių narių teritorijose, kurioms taikoma Sutartis, arba Bendrijos vandenyse, jūrų vandenyse, kurie priklauso trečiųjų šalių jurisdikcijai arba į kuriuos jos turi suverenias teises, ir atviroje jūroje. NNN žvejybos veikla Sutarties II priede nurodytų užjūrio teritorijų ir šalių jūrų vandenyse prilyginama veiklai, vykdomai trečiųjų šalių jūrų vandenyse.

2 straipsnis

Sąvokos

Šio reglamento tikslais:

1)

neteisėta, nedeklaruojama ir nereglamentuojama žvejyba arba „NNN žvejyba“ – žvejybos veikla, kuri yra neteisėta, nedeklaruojama ar nereglamentuojama;

2)

neteisėta žvejyba – žvejybos veikla:

a)

kurią nacionaliniai arba užsienio žvejybos laivai valstybės jurisdikcijai priklausančiuose jūrų vandenyse vykdo neturėdami tos valstybės leidimo arba pažeisdami jos įstatymus ir teisės aktus;

b)

kurią vykdo žvejybos laivai, plaukiojantys su valstybių, kurios yra atitinkamos regioninės žvejybos valdymo organizacijos susitariančios šalys, vėliavomis, bet tai daro pažeisdami išsaugojimo ir valdymo priemones, kurias minėtos organizacijos patvirtino ir kurių laikytis valstybės yra įsipareigojusios, arba atitinkamas galiojančių tarptautinių teisės aktų nuostatas; arba

c)

vykdoma žvejybos laivų, kuria pažeidžiami nacionaliniai įstatymai arba tarptautiniai įsipareigojimai, įskaitant bendradarbiaujančių valstybių įsipareigojimus atitinkamai regioninei žvejybos valdymo organizacijai;

3)

nedeklaruojama žvejyba – žvejybos veikla:

a)

apie kurią atitinkamai nacionalinei institucijai nepranešta arba pranešta neteisingai, pažeidžiant nacionalinius įstatymus ir teisės aktus; arba

b)

kuri vykdoma atitinkamos regioninės žvejybos valdymo organizacijos kompetencijai priklausančiame rajone ir apie ją nepranešta ar pranešta neteisingai, pažeidžiant tos organizacijos pranešimų teikimo tvarką;

4)

nereglamentuojama žvejyba – žvejybos veikla:

a)

kurią atitinkamos regioninės žvejybos valdymo organizacijos kompetencijai priklausančiame rajone jokioje valstybėje neregistruoti žvejybos laivai arba žvejybos laivai, plaukiojantys su valstybės, kuri nėra tos organizacijos narė, vėliava, arba bet kuris žvejybos subjektas vykdo nesilaikydami tos organizacijos išsaugojimo ir valdymo priemonių arba jas pažeisdami; arba

b)

kuri žvejybos laivų vykdoma rajonuose arba gaudant žuvų išteklius, kuriems netaikomos išsaugojimo ar valdymo priemonės, ir kai ji vykdoma prieštaraujant valstybės įsipareigojimams išsaugoti gyvuosius jūrų išteklius, numatytiems tarptautiniuose teisės aktuose;

5)

žvejybos laivas – bet kokio dydžio laivas, naudojamas arba skirtas naudoti komercinio žuvininkystės išteklių naudojimo tikslais, įskaitant pagalbinius laivus, žuvų perdirbimo laivus, perkrovime dalyvaujančius laivus ir krovininius laivus su žuvininkystės produktų gabenimo įranga, išskyrus konteinerius gabenančius laivus;

6)

Bendrijos žvejybos laivas – žvejybos laivas, plaukiojantis su valstybės narės vėliava ir registruotas Bendrijoje;

7)

žvejybos leidimas – teisė nustatytą laikotarpį užsiimti žvejybos veikla tam tikrame rajone arba taikant tam tikrą žvejybos būdą;

8)

žuvininkystės produktai – produktai, klasifikuojami 1987 m. liepos 23 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2658/87 dėl tarifų ir statistinės nomenklatūros bei dėl Bendrojo muitų tarifo (11) nustatytos kombinuotosios nomenklatūros 3 skirsnyje ir 1604 bei 1605 tarifinėse pozicijose, išskyrus šio reglamento I priede išvardintus produktus;

9)

išsaugojimo ir valdymo priemonės – priemonės, skirtos išsaugoti ir valdyti vieną arba daugiau gyvųjų jūros išteklių rūšių, patvirtintos ir galiojančios pagal atitinkamas tarptautines ir (arba) Bendrijos teisės normas;

10)

perkrovimas – visų arba kai kurių žvejybos laive esančių žuvininkystės produktų perkrovimas į kitą žvejybos laivą;

11)

importas – žuvininkystės produktų įvežimas į Bendrijos teritoriją, įskaitant įvežimą tam, kad jie būtų perkrauti jos teritorijoje esančiuose uostuose;

12)

netiesioginis importas – importas iš trečiosios šalies, kuri nėra laimikį sugavusio laivo vėliavos valstybė, teritorijos;

13)

eksportas – žuvininkystės produktų, sužvejotų su valstybės narės vėliava plaukiojančiais laivais, bet koks judėjimas į trečiąją šalį, įskaitant išvežimą iš Bendrijos teritorijos, trečiųjų šalių arba žvejybos plotų;

14)

reeksportas – žuvininkystės produktų, kurie anksčiau buvo importuoti į Bendrijos teritoriją, bet koks judėjimas iš Europos bendrijos teritorijos;

15)

regioninė žvejybos valdymo organizacija – subregioninė, regioninė ar panaši organizacija, turinti pagal tarptautinę teisę pripažįstamą kompetenciją nustatyti gyvųjų jūrų išteklių, kurie jai buvo priskirti ją įkuriančia konvencija arba susitarimu, išsaugojimo ir valdymo priemones;

16)

Susitariančioji Šalis – tarptautinės konvencijos arba susitarimo, įsteigusio regioninę žvejybos valdymo organizaciją, susitariančioji šalis, taip pat su tokia organizacija bendradarbiaujančios valstybės, žvejybos subjektai ar bet kokie kiti subjektai, kuriems ji suteikė bendradarbiaujančios, bet susitarimo nepasirašiusios šalies tokios organizacijos atžvilgiu statusą;

17)

stebėjimas – žvejybos laivo, kuriam gali būti pritaikytas vienas arba keletas iš 3 straipsnio 1 dalyje nurodytų kriterijų, sekimas, kurį vykdo valstybės narės už inspektavimą jūroje atsakinga kompetentinga institucija arba Bendrijos ar trečiosios šalies žvejybos laivo kapitonas;

18)

jungtinė žvejybos operacija – dviejų arba daugiau žvejybos laivų vykdoma operacija, kurios metu sugautų žuvų kiekis iš vieno laivo žvejybos įrankių perkeliamas į kitą arba kai tų žvejybos laivų naudojamam metodui reikia vieno bendro žvejybos įrankio;

19)

juridinis asmuo – juridinis subjektas, turintis tokį statusą pagal taikomus nacionalinės teisės aktus, išskyrus valstybes arba viešąsias įstaigas, vykdančias valstybės įgaliojimus, ir visuomenines organizacijas;

20)

rizika – tikimybė, kad įvyks tam tikras įvykis, susijęs su į Bendrijos teritoriją importuojamais arba iš jos eksportuojamais žuvininkystės produktais, kuris kliudytų teisingai taikyti šį reglamentą arba išsaugojimo ir valdymo priemones;

21)

rizikos valdymas – sistemingas rizikos nustatymas ir visų tokiai rizikai riboti būtinų priemonių įgyvendinimas. Tai apima įvairią veiklą, pavyzdžiui, duomenų ir informacijos rinkimą, rizikos analizę ir vertinimą, nurodymą, kokių veiksmų reikia imtis, ir jų vykdymą, taip pat reguliarią procesų bei jų rezultatų stebėseną ir peržiūrą remiantis tarptautiniais, Bendrijos ar nacionaliniais šaltiniais ar strategijomis;

22)

atvira jūra – visos jūros dalys, apibrėžtos Jungtinių Tautų jūros teisės konvencijos (UNCLOS) 86 straipsnyje;

23)

siunta – produktai, kuriuos vienu metu siunčia vienas eksportuotojas vienam gavėjui arba kuriems naudojamas vienas vežimo dokumentas, kuriame nurodytas maršrutas nuo eksportuotojo iki gavėjo.

3 straipsnis

Žvejybos laivai, vykdantys NNN žvejybą

1.   Preziumuojama, kad žvejybos laivas vykdo NNN žvejybą, jei matyti, kad, pažeisdamas teritorijoje, kurioje jis tą veiklą vykdė, taikomas išsaugojimo ir valdymo priemones, tas žvejybos laivas:

a)

žvejojo neturėdamas galiojančios licencijos, įgaliojimo arba leidimo, išduoto vėliavos valstybės arba atitinkamos pakrantės valstybės; arba

b)

neįvykdė savo pareigos registruoti sugautų žuvų kiekius arba su jais susijusius duomenis, įskaitant duomenis, kurie turi būti perduoti naudojantis palydovine laivų stebėsenos sistema, ir juos pranešti arba neįvykdė pareigos perduoti išankstinį pranešimą vadovaujantis 6 straipsniu; arba

c)

žvejojo draudžiamame rajone, žvejybos draudimo laikotarpiu arba neturėdamas kvotos ar po to, kai išnaudojo kvotą ir (arba) neleistiname gylyje; arba

d)

vykdė specializuotą žvejybą ir gaudė žuvis, kurių gaudymui paskelbtas moratoriumas arba kurias žvejoti uždrausta; arba

e)

naudojo draudžiamus arba reikalavimų neatitinkančius žvejybos įrankius; arba

f)

suklastojo arba nuslėpė laivo ženklus, tapatybės arba registracijos duomenis; arba

g)

nuslėpė, pakeitė arba sunaikino su tyrimu susijusius įrodymus; arba

h)

trukdė dirbti pareigūnams, šiems atliekant savo pareigas – inspektuoti, kaip laikomasi taikytinų išsaugojimo ir valdymo priemonių, arba trukdė dirbti stebėtojams, šiems atliekant savo pareigas – stebėti, kaip laikomasi taikomų Bendrijos taisyklių; arba

i)

pakrovė į laivą, perkrovė ar iškrovė neverslinio dydžio žuvis pažeisdamas galiojančius teisės aktus; arba

j)

perkrovė arba kartu su kitais laivais dalyvavo jungtinėje žvejybos operacijoje, rėmė arba aprūpino kitus žvejybos laivus, kurie pagal šį reglamentą laikomi vykdančiais NNN žvejybą, visų pirma tuos, kurie įtraukti į Bendrijos sudarytą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą arba į kurios nors regioninės žvejybos valdymo organizacijos sudarytą NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašą; arba

k)

vykdė žvejybos veiklą regioninės žvejybos valdymo organizacijos rajone nesilaikydamas tos organizacijos taikomų išsaugojimo ir valdymo priemonių arba šias priemones pažeisdamas ir plaukiodamas su valstybės, kuri nėra minėtos organizacijos narė arba, kaip nustatė ta organizacija, nebendradarbiauja su ta organizacija, vėliava; arba

l)

neturi jokios nacionalinės priklausomybės ir todėl pagal tarptautinę teisę yra jokiai valstybei nepriklausantis laivas.

2.   1 dalyje nurodyta veikla laikoma sunkiu pažeidimu, kaip numatyta 42 straipsnyje, atsižvelgiant į atitinkamo pažeidimo sunkumą, kurį turi nustatyti valstybės narės kompetentinga institucija, atsižvelgdama į tam tikrus kriterijus, pavyzdžiui, padarytos žalos mastą, vertę, pažeidimo mastą ar pasikartojantį pobūdį.

II SKYRIUS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ INSPEKTAVIMAS VALSTYBIŲ NARIŲ UOSTUOSE

I SKIRSNIS

Trečiųjų šalių žvejybos laivų įplaukimo į uostą sąlygos

4 straipsnis

Inspektavimo uoste sistemos

1.   Siekiant užkirsti kelią NNN žvejybai, nuo jos atgrasyti ir ją panaikinti, turi būti išlaikoma veiksminga į valstybių narių uostus įplaukiančių trečiųjų šalių žvejybos laivų inspektavimo uoste sistema.

2.   Trečiųjų šalių žvejybos laivams draudžiama įplaukti į valstybių narių uostus, naudotis uostų paslaugomis, tokiuose uostuose vykdyti iškrovimo arba perkrovimo operacijas, jei nesilaikoma šio reglamento nuostatų, išskyrus nenugalimos jėgos arba nelaimės atvejus, kaip apibrėžta UNCLOS 18 straipsnyje („nenugalima jėga ar nelaimė“), kad būtų suteiktos paslaugos, kurių būtinai reikia padėčiai ištaisyti.

3.   Perkrovimai iš vieno trečiosios šalies žvejybos laivo į kitą arba iš trečiosios šalies žvejybos laivo į žvejybos laivus, plaukiojančius su valstybės narės vėliava, draudžiami Bendrijos vandenyse; tai leidžiama daryti tik uoste, laikantis šio skyriaus nuostatų.

4.   Su valstybės narės vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams neleidžiama ne Bendrijos vandenyse jūroje perkrauti sugautus žuvų kiekius iš trečiųjų šalių žvejybos laivų, išskyrus atvejus, kai tie žvejybos laivai regioninės žuvininkystės valdymo organizacijos yra įregistruoti kaip krovininiai laivai.

5 straipsnis

Paskirtieji uostai

1.   Valstybės narės paskiria uostus arba netoli kranto esančias vietas, kuriose yra leidžiamos 4 straipsnio 2 dalyje nurodytos žuvininkystės produktų iškrovimo bei perkrovimo operacijos ir galimybė naudotis uosto paslaugomis.

2.   Trečiųjų šalių žvejybos laivams naudotis uosto paslaugomis ir vykdyti iškrovimo ar perkrovimo operacijas leidžiama tik paskirtuosiuose uostuose.

3.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki kiekvienų metų sausio 15 d. perduoda Komisijai paskirtųjų uostų sąrašą. Apie visus vėlesnius šio sąrašo pakeitimus Komisijai pranešama ne vėliau kaip prieš 15 dienų iki pakeitimo įsigaliojimo dienos.

4.   Komisija nedelsdama paskelbia paskirtųjų uostų sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir savo tinklavietėje.

6 straipsnis

Išankstinis pranešimas

1.   Trečiųjų šalių žvejybos laivų kapitonai arba jų atstovai valstybės narės, kurios paskirtuoju uostu arba iškrovimo įrenginiais jie nori pasinaudoti, kompetentingai institucijai ne mažiau kaip prieš 3 darbo dienas iki numatomo atvykimo į uostą perduoda šią informaciją:

a)

laivo identifikavimo duomenis;

b)

paskirtojo uosto pavadinimą ir įplaukimo, iškrovimo, perkrovimo ar naudojimosi paslaugomis tikslą;

c)

žvejybos leidimą arba reikiamais atvejais – leidimą teikti pagalbą žvejybos operacijoms arba perkrauti žuvininkystės produktus;

d)

žvejybos reiso datas;

e)

numatomą atplaukimo į uostą datą ir laiką;

f)

laive laikomus kiekvienos rūšies kiekius arba reikiamais atvejais nurodo, kad sugautų žuvų kiekių nėra;

g)

zoną arba zonas, kuriose žuvys buvo sugautos arba įvyko perkrovimas, neatsižvelgiant į tai, ar tai Bendrijos vandenys, zonos, kurios priklauso trečiosios šalies jurisdikcijai arba į kurias ji turi suverenias teises, ar atvira jūra;

h)

kiekvienos rūšies kiekius, kurie turi būti iškraunami arba perkraunami.

Trečiųjų šalių žvejybos laivų kapitonai ar jų atstovai atleidžiami nuo pareigos perduoti a, c, d, g ir h punktuose nurodytą informaciją, jeigu viso sugautų žuvų kiekio, kuris turi būti iškrautas arba perkrautas Bendrijos teritorijoje, atveju pagal III skyrių buvo patvirtintas sugautų žuvų kiekio sertifikatas.

2.   Jei trečiosios šalies laive yra žuvininkystės produktų, kartu su 1 dalyje nurodytu pranešimu siunčiamas sugautų žuvų kiekio sertifikatas, patvirtintas pagal III skyriaus reikalavimus. 14 straipsnio nuostatos dėl sugavimo dokumentų arba uosto valstybės kontrolės formų, kurie yra regioninių žvejybos valdymo organizacijų patvirtintų sugautų žuvų kiekio dokumentų arba uosto valstybės kontrolės sistemų dalis, pripažinimo taikomos mutatis mutandis.

3.   Komisija, laikydamasi 54 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos, gali tam tikrą ribotą ir pratęsiamą laikotarpį netaikyti tam tikrų kategorijų trečiųjų šalių žvejybos laivams 1 dalyje nustatytos pareigos arba numatyti kitą pranešimo laikotarpį, atsižvelgdama, inter alia, į žuvininkystės produktų tipą, atstumą tarp žvejybos plotų, iškrovimo vietų ir uostų, kuriuose tie laivai yra registruoti arba įtraukti į sąrašus.

4.   Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant specialiųjų nuostatų, išdėstytų Bendrijos ir trečiųjų šalių žuvininkystės susitarimuose.

7 straipsnis

Leidimai

1.   Nepažeidžiant 37 straipsnio 5 punkto, trečiosios šalies žvejybos laivui leidžiama įplaukti į uostą tik tada, kai pagal 6 straipsnio 1 dalį pateikta informacija yra išsami ir, jei trečiosios šalies laive gabenami žuvininkystės produktai, kartu pateikiamas 6 straipsnio 2 dalyje nurodytas sugautų žuvų kiekio sertifikatas.

2.   Leidimas uoste pradėti iškrovimo ar perkrovimo operacijas suteikiamas patikrinus 1 dalyje nustatytos pateiktos informacijos išsamumą, o reikiamais atvejais – užbaigus inspektavimą, kuris atliekamas pagal 2 skirsnio nuostatas.

3.   Nukrypstant nuo šio straipsnio 1 ir 2 dalių, uosto valstybė narė gali leisti įplaukti į uostą ir iškrauti visą žuvį arba jos dalį tada, kai 6 straipsnio 1 dalyje nurodyta informacija yra neišsami arba dar nebaigtas jos patikrinimas, bet tokiais atvejais žuvininkystės produktai sandėliuojami prižiūrint kompetentingoms institucijoms. Žuvininkystės produktai gali būti atiduodami parduoti, perimti arba vežti tik gavus 6 straipsnio 1 dalyje nurodytą informaciją arba užbaigus patikrinimų procesą. Jei šis procedūra neužbaigiama per 14 dienų nuo iškrovimo, uosto valstybė narė gali konfiskuoti ir sunaikinti šiuos žuvininkystės produktus laikydamasi nacionalinių taisyklių. Sandėliavimo išlaidas apmoka ekonominės veiklos vykdytojai.

8 straipsnis

Iškrovimo ar perkrovimo operacijų registravimas

1.   Trečiųjų šalių žvejybos laivų kapitonai ir jų atstovai prieš pradedant iškrovimą ar perkrovimo operacijas, jei įmanoma, elektroninėmis priemonėmis, pateikia valstybės narės, kurios paskirtaisiais uostais arba iškrovimo ar perkrovimo vietomis jie naudojasi, valdžios institucijoms deklaraciją, kurioje nurodomi pagal rūšis suskirstyti žuvininkystės produktų kiekiai, kurie turi būti iškraunami arba perkraunami, ir kiekvieno sugautų žuvų kiekio sugavimo data ir vieta. Kapitonai ir jų atstovai laikomi atsakingais už tokių deklaracijų tikslumą.

2.   Valstybės narės saugo 1 dalyje nurodytų deklaracijų originalus arba, jei deklaracijos perduotos elektroninėmis priemonėmis, jų fizinio formato kopijas, trejus metus arba ilgiau pagal nacionalines taisykles.

3.   Iškrovimo ir perkrovimo deklaracijų pateikimo tvarka ir formos nustatomos 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4.   Valstybės narės iki kiekvieno kalendorinio ketvirčio pirmojo mėnesio pabaigos kompiuterinio ryšio priemonėmis praneša Komisijai kiekius, kuriuos praėjusį ketvirtį jų uostuose iškrovė ir (arba) perkrovė trečiųjų šalių žvejybos laivai.

II SKIRSNIS

Inspektavimai uostuose

9 straipsnis

Bendrieji principai

1.   Valstybės narės savo paskirtuosiuose uostuose kasmet inspektuoja bent 5 % trečiųjų šalių žvejybos laivų iškrovimo ir perkrovimo operacijų, laikydamosi standartų, nustatytų 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka ir grindžiamų rizikos valdymu, nepažeisdamos regioninių žuvininkystės valdymo organizacijų nustatytų aukštesnių ribų.

2.   Visais atvejais inspektuojami šie žvejybos laivai:

a)

pastebėti pagal 48 straipsnį;

b)

apie kuriuos pranešta pranešime, pateiktame pagal IV skyriuje numatytą Bendrijos įspėjimo sistemą;

c)

kuriuos Komisija preziumuoja vykdančiais 25 straipsnyje nurodytą NNN žvejybą;

d)

esantys regioninės žvejybos valdymo organizacijos patvirtintame valstybėms narėms praneštame NNN žvejybą vykdančių laivų sąraše, kaip nurodyta 30 straipsnyje.

10 straipsnis

Inspektavimo procedūra

1.   Už inspektavimus atsakingi pareigūnai (toliau – pareigūnai) gali tikrinti visas atitinkamas žvejybos laivo vietas, denius ir patalpas, sugautų žuvų kiekius (perdirbtus ar neperdirbtus), tinklus ar kitus įrankius, įrangą ir visus atitinkamus dokumentus, kuriuos pareigūnai mano esant būtina patikrinti, laikydamiesi taikomų įstatymų, kitų teisės aktų ar tarptautinių valdymo ir išsaugojimo priemonių. Pareigūnai taip pat gali apklausti asmenis, kurie, kaip manoma, turi inspektavimui svarbios informacijos.

2.   Inspektavimo metu stebimos visos iškrovimo ar perkrovimo operacijos ir atliekamas kryžminis išankstiniame pranešime apie iškrovimą nurodyto žuvų kiekio pagal rūšis ir iškrautų arba perkrautų žuvų kiekio pagal rūšis patikrinimas.

3.   Pareigūnai pasirašo inspektavimo ataskaitą dalyvaujant žvejybos laivo kapitonui, kuris turi teisę ją papildyti ar nurodyti ją papildyti bet kokia informacija, kurią jis laiko svarbia. Pareigūnai laivo žurnale nurodo, kad laivas buvo inspektuotas.

4.   Inspektavimo ataskaitos kopija įteikiama žvejybos laivo kapitonui, kuris gali ją perduoti savininkui.

5.   Kapitonas bendradarbiauja bei padeda atlikti žvejybos laivo inspektavimą ir nekliudo bei nesikiša pareigūnams vykdant jų pareigas ar nemėgina jų įbauginti.

11 straipsnis

Pažeidimų atveju taikoma procedūra

1.   Jeigu iš inspektavimo metu surinktos informacijos pareigūnas gauna įrodymų, leidžiančių manyti, kad žvejybos laivas vykdė NNN žvejybą, atitinkančią 3 straipsnyje nustatytus kriterijus, pareigūnas:

a)

įrašo įtariamą pažeidimą inspektavimo ataskaitoje;

b)

imasi visų būtinų veiksmų siekdamas užtikrinti, kad tokio įtariamo pažeidimo įrodymai būtų saugomi;

c)

nedelsdamas perduoda kompetentingai institucijai inspektavimo ataskaitą.

2.   Jei inspektavimo rezultatai suteikia įrodymų, kad trečiosios šalies žvejybos laivas vykdė 3 straipsnio kriterijus atitinkančią NNN žvejybą, uosto valstybės narės kompetentinga institucija neduoda tokiems laivams leidimo iškrauti arba perkrauti jo sugautas žuvis.

3.   Inspektuojanti valstybė narė nedelsdama praneša Komisijai arba jos paskirtai įstaigai apie savo sprendimą neleisti atlikti iškrovimo ar perkrovimo operacijų, priimtą remiantis 2 dalimi, ir kartu perduoda inspektavimo ataskaitos kopiją, kurią šios tuoj pat perduoda inspektuojamo žvejybos laivo vėliavos valstybės kompetentingai institucijai, o jei inspektuojamas žvejybos laivas vykdė perkrovimo operacijas – jos kopiją ir laivų, iš kurių perkraunamos žuvys, vėliavos valstybei arba valstybėms. Reikiamais atvejais pranešimo kopija taip pat siunčiama ir regioninės žvejybos valdymo organizacijos, kurios kompetencijai priklausančiame rajone buvo sugautas atitinkamas žuvų kiekis, vykdomajam sekretoriui.

4.   Jei įtariamas pažeidimas buvo padarytas atviroje jūroje, uosto valstybė narė, tirdama įtariamą pažeidimą, bendradarbiauja su kompetentinga vėliavos valstybe ir reikiamais atvejais taiko uosto valstybės narės teisės aktuose numatytas sankcijas, su sąlyga, kad, vadovaujantis tarptautine teise, ta vėliavos valstybė aiškiai sutiko perduoti savo jurisdikciją. Be to, jei įtariamas pažeidimas buvo padarytas trečiosios šalies jūrų vandenyse, uosto valstybė narė, atlikdama tyrimą, bendradarbiauja ir su pakrantės valstybe, o reikiamais atvejais taiko tos uosto valstybės narės teisės aktuose numatytas sankcijas, su sąlyga, kad, vadovaujantis tarptautine teise, ta pakrantės valstybė aiškiai sutiko perduoti savo jurisdikciją.

III SKYRIUS

SUGAUTŲ ŽUVŲ KIEKIO SERTIFIKAVIMO SISTEMA, TAIKOMA ŽUVININKYSTĖS PRODUKTŲ IMPORTUI IR EKSPORTUI

12 straipsnis

Sugautų žuvų kiekio sertifikatai

1.   NNN žvejybos būdu gautų žuvininkystės produktų importas į Bendriją yra draudžiamas.

2.   Kad 1 dalyje nustatytas draudimas būtų veiksmingas, žuvininkystės produktai į Bendriją importuojami tik pateikiant šio reglamento reikalavimus atitinkantį sugautų žuvų kiekio sertifikatą.

3.   2 dalyje nurodytą sugautų žuvų kiekio sertifikatą patvirtina žvejybos laivo arba žvejybos laivų, vykdžiusių žvejybą, kurios metu buvo sugauti žuvininkystės produktai, vėliavos valstybė. Jis yra skirtas patvirtinti, kad atitinkami žuvų kiekiai buvo sugauti pagal galiojančius įstatymus ir kitus teisės aktus bei tarptautines išsaugojimo ir valdymo priemones.

4.   Sugautų žuvų kiekio sertifikate pateikiama visa II priede pateiktame pavyzdyje nurodyta informacija, o jį patvirtina vėliavos valstybės valdžios institucija, kuriai suteikti būtini įgaliojimai patvirtinti informacijos tikslumą. Susitarus su vėliavos valstybėmis, vykdant 20 straipsnio 4 dalyje nustatytą bendradarbiavimą, sugautų žuvų kiekio sertifikatas gali būti surašomas, patvirtinamas arba pateikiamas elektroninėmis priemonėmis arba jį gali pakeisti elektroninės atsekamumo sistemos, kuriomis užtikrinamas toks pat valdžios institucijų kontrolės lygis.

5.   I priede pateikiamas produktų, kurie neįtraukti į sugautų žuvų kiekio sertifikato įgyvendinimo sritį, sąrašas gali būti kasmet peržiūrimas remiantis pagal II, III, IV, V, VIII, X ir XII skyrius surinktos informacijos rezultatais ir iš dalies keičiamas 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

13 straipsnis

Sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistemos, dėl kurių susitarta ir kurios galioja regioninėje žvejybos valdymo organizacijoje

1.   Sugautų žuvų kiekių dokumentai ir bet kurie susiję dokumentai, patvirtinti pagal regioninės žvejybos valdymo organizacijos priimtas sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistemas, kurios pripažįstamos atitinkančiomis šiame reglamente išdėstytus reikalavimus, žuvininkystės produktų iš rūšių, kurioms tokios sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistemos yra taikomos, atžvilgiu pripažįstami sugautų žuvų kiekio sertifikatais, ir jiems taikomi patikrinimų ir tikrinimo reikalavimai, kurių importuojančioms valstybėms narėms privalu laikytis pagal 16 ir 17 straipsnius ir 18 straipsnio nuostatas dėl importo draudimo. Tokių sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistemų sąrašas nustatomas 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

2.   1 dalis taikoma nedarant poveikio galiojančių specialiųjų reglamentų, kuriais tokios sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistemos įgyvendinamos Bendrijos teisėje, taikymui.

14 straipsnis

Netiesioginis žuvininkystės produktų importas

1.   Kad vieną siuntą sudarantys žuvininkystės produktai, ta pačia forma vežami į Bendriją iš trečiosios šalies, kuri nėra vėliavos valstybė, būtų importuoti, importuotojas turi pateikti importuojančios valstybės narės valdžios institucijoms:

a)

vėliavos valstybės patvirtintą (-us) sugautų žuvų kiekio sertifikatą (-us) ir

b)

dokumentais pagrįstus įrodymus, kad su žuvininkystės produktais nebuvo atliktos jokios operacijos, išskyrus iškrovimo, perkrovimo ar kitas operacijas, skirtas gerai pradinei jų būklei užtikrinti, ir kad jie toje trečiojoje šalyje buvo prižiūrimi kompetentingų institucijų.

Dokumentiniai įrodymai pateikiami tokiais būdais:

i)

tinkamais atvejais, vienas bendras transporto dokumentas, išduotas vežimui iš vėliavos valstybės teritorijos per tą trečiąją šalį; arba

ii)

tos trečiosios šalies kompetentingų institucijų išduotas dokumentas, kuriame:

pateikiamas tikslus žuvininkystės produktų aprašymas, nurodomos produktų iškrovimo ir perkrovimo datos, o atitinkamais atvejais – laivų pavadinimai arba naudotas kitų rūšių transportas,

nurodomos sąlygos, kuriomis žuvininkystės produktai buvo saugomi toje trečiojoje šalyje.

Jeigu atitinkamai rūšiai taikoma regioninės žvejybos valdymo organizacijos sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistema, pripažinta pagal 13 straipsnį, vietoje pirmiau nurodytų dokumentų gali būti pateiktas šios sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistemos reeksporto sertifikatas, su sąlyga, kad trečioji šalis atitinkamai įvykdė reikalavimus pranešti.

2.   Siekdamas importuoti vieną siuntą sudarančius žuvininkystės produktus, perdirbtus trečiojoje šalyje, kuri nėra vėliavos valstybė, importuotojas turi pateikti importuojančios valstybės narės valdžios institucijoms perdirbimo įmonės toje trečiojoje šalyje parengtą ir tos trečiosios šalies kompetentingos institucijos patvirtintą pareiškimą pagal IV priede pateiktą formą, kuriame:

a)

pateikiamas tikslus neperdirbtų ir perdirbtų produktų aprašymas bei nurodomi jų kiekiai;

b)

nurodoma, kad perdirbti produktai toje trečiojoje šalyje buvo pagaminti iš vėliavos valstybės patvirtintame (-uose) sugautų žuvų kiekio sertifikate (-uose) nurodytų sugautų žuvų kiekių; ir

c)

kartu pateikiami:

i)

originalus (-ūs) sugautų žuvų kiekio sertifikatas (-ai), jeigu visi atitinkami sugautų žuvų kiekiai buvo panaudoti perdirbant viena siunta eksportuotus žuvininkystės produktus; arba

ii)

originalaus (-ių) sugautų žuvų kiekio sertifikato (-ų) kopija (-os), jeigu atitinkamo sugautų žuvų kiekio dalys buvo panaudotos perdirbant viena siunta eksportuotus žuvininkystės produktus.

Jeigu atitinkamai rūšiai taikoma regioninės žvejybos valdymo organizacijos sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistema, pripažinta pagal 13 straipsnį, vietoje pareiškimo gali būti pateiktas tos sugautų žuvų kiekių dokumentavimo sistemos reeksporto sertifikatas, su sąlyga, kad perdirbimo trečioji šalis atitinkamai įvykdė reikalavimus pranešti.

3.   Šio straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalyje nurodyti dokumentai ir pareiškimas atitinkamai gali būti perduodami elektroninėmis priemonėmis, vykdant 20 straipsnio 4 dalyje nustatytą bendradarbiavimą.

15 straipsnis

Su valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų sugautų žuvų kiekių eksportas

1.   Su valstybės narės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų sugautų žuvų kiekių eksportas vykdomas tik vėliavos valstybės narės kompetentingoms institucijoms patvirtinus sugautų žuvų kiekio sertifikatą, kaip nustatyta 12 straipsnio 4 dalyje, jeigu tai reikalaujama vykdant 20 straipsnio 4 dalyje nustatytą bendradarbiavimą.

2.   Vėliavos valstybės narės praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, kurios tvirtina 1 dalyje nurodytus sugautų žuvų kiekio sertifikatus.

16 straipsnis

Sugautų žuvų kiekio sertifikatų pateikimas ir patikrinimai

1.   Patvirtintą sugautų žuvų kiekio sertifikatą importuotojas valstybės narės, į kurią ketinama importuoti produktą, kompetentingoms institucijoms pateikia ne vėliau kaip prieš tris darbo dienas iki to laiko, kai numatoma atvykti į įvežimo į Bendrijos teritoriją vietą. Trijų darbo dienų terminas gali būti adaptuotas atsižvelgiant į žuvininkystės produkto rūšį, atstumą iki įvežimo į Bendrijos teritoriją vietos arba naudojamą transporto priemonę. Tos kompetentingos institucijos, remdamosi rizikos valdymo principais, patikrina sugautų žuvų kiekio sertifikatą atsižvelgdamos į pranešime, kuris iš vėliavos valstybės gaunamas pagal 20 ir 22 straipsnius, pateiktą informaciją.

2.   Nukrypstant nuo 1 dalies, importuotojai, kuriems suteiktas patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statusas, gali per 1 dalyje nurodytą terminą pranešti valstybės narės kompetentingoms institucijoms apie produktų atvežimą ir saugoti patvirtintą sugautų žuvų kiekio sertifikatą ir 14 straipsnyje nurodytus susijusius dokumentus, kad galėtų pateikti juos toms institucijoms patikrinti pagal šio straipsnio 1 dalį arba pagal 17 straipsnį.

3.   Kriterijai, pagal kuriuos valstybės narės kompetentingos institucijos gali suteikti patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statusą, gali būti šie:

a)

importuotojas yra įsisteigęs tos valstybės narės teritorijoje;

b)

pakankamas importo operacijų skaičius bei apimtis pateisina 2 dalyje nurodytos procedūros įgyvendinimą;

c)

yra tinkama informacija, kad laikomasi išsaugojimo ir valdymo priemonių reikalavimų;

d)

yra patenkinama komercinių ir reikiamais atvejais – transporto bei perdirbimo duomenų valdymo sistema, kuri sudaro sąlygas atlikti tinkamus patikrinimus pagal šį reglamentą;

e)

yra sąlygos atlikti tuos patikrinimus;

f)

reikiamais atvejais – su vykdoma veikla tiesiogiai susiję kompetencijos praktiniai standartai ar profesinės kvalifikacijos; ir

g)

reikiamais atvejais – yra įrodytas mokumas.

Valstybės narės praneša Komisijai „patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų“ pavadinimą ir adresą kuo greičiau po šio statuso suteikimo. Komisija pasirūpina, kad ši informacija valstybėms narėms būtų prieinama naudojantis elektroninėmis priemonėmis.

Su patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statusu susijusios taisyklės gali būti nustatytos 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

17 straipsnis

Patikrinimai

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos gali atlikti visus, jų manymu, būtinus patikrinimus, kad užtikrintų teisingą šio reglamento nuostatų taikymą.

2.   Be žvejybos laivų inspektavimo uoste pagal II skyriaus nuostatas, šiuos patikrinimus visų pirma gali sudaryti produktų tikrinimas, deklaracijoje pateiktų duomenų tikrinimas, gali būti aiškinamasi, ar yra dokumentai, ir nustatomas jų autentiškumas, tikrinamos ekonominės veiklos vykdytojų sąskaitos ir kiti įrašai, transporto priemonės, įskaitant konteinerius, ir sandėliavimo vietos.

3.   Atliekant patikrinimus daugiausia dėmesio skiriama rizikai, nustatytai remiantis nacionaliniu arba Bendrijos lygiu parengtais rizikos valdymo kriterijais. Valstybės narės savo nacionalinius kriterijus Komisijai praneša per 30 darbo dienų po 2008 m. spalio 29 d. ir atnaujina šią informaciją. Bendrijos kriterijai nustatomi 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

4.   Patikrinimai bet kuriuo atveju atliekami, kai:

a)

valstybės narės tikrinančioji institucija turi pagrindo abejoti paties sugautų žuvų kiekio sertifikato autentiškumu arba vėliavos valstybės atitinkamos institucijos tvirtinančio antspaudo arba parašo autentiškumu; arba

b)

valstybės narės tikrinančioji institucija turi informacijos, kuri kelia abejonių dėl to, ar žvejybos laivas laikosi galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų ar taiko išsaugojimo ir valdymo priemones arba vykdo kitus šiame reglamente išdėstytus reikalavimus; arba

c)

apie žvejybos laivus, žvejybos įmones ar kitus ekonominės veiklos vykdytojus buvo pranešta siejant juos su preziumuojama NNN žvejyba, įskaitant žvejybos laivus, apie kuriuos regioninei žvejybos valdymo organizacijai buvo pranešta pagal nuostatas, numatytas tos organizacijos dokumente, priimtame siekiant sudaryti laivų, kurių atveju preziumuojama, kad jie vykdo NNN žvejybą, sąrašus; arba

d)

apie vėliavos valstybes arba reeksporto šalis buvo pranešta regioninei žvejybos valdymo organizacijai pagal tos organizacijos dokumento, priimto siekiant įgyvendinti prekybos priemones vėliavos valstybių atžvilgiu, nuostatas; arba

e)

yra paskelbtas įspėjimas pagal 23 straipsnio 1 dalį.

5.   Be 3 ir 4 dalyse nurodytų patikrinimų, valstybės narės gali nuspręsti atlikti patikrinimus pasirinktinai.

6.   Patikrinimo tikslais valstybių narių kompetentingos institucijos gali prašyti vėliavos valstybės arba 14 straipsnyje nurodytos trečiosios šalies, kuri nėra vėliavos valstybė, kompetentingų institucijų pagalbos, ir tokiu atveju:

a)

pagalbos prašyme nurodomos priežastys, dėl kurių atitinkamos valstybės narės kompetentingos institucijos pagrįstai abejoja sertifikato, jame pateiktų teiginių galiojimu ir (arba) produktų atitikimu išsaugojimo bei valdymo priemonėms. Pagalbos prašymui pagrįsti išsiunčiama sugautų žuvų kiekio sertifikato kopija ir visa informacija arba dokumentai, leidžiantys daryti prielaidą, kad sertifikate pateikta informacija yra netiksli. Toks prašymas nedelsiant siunčiamas vėliavos valstybės arba 14 straipsnyje nurodytos trečiosios šalies, kuri nėra vėliavos valstybė, kompetentingoms institucijoms;

b)

patikrinimo procedūra užbaigiama per 15 dienų nuo prašymo patikrinti pateikimo dienos. Tuo atveju, kai atitinkamos vėliavos valstybės kompetentingos institucijos negali laikytis termino, valstybės narės tikrinančios institucijos gali, vėliavos valstybės arba 14 straipsnyje nurodytos trečiosios šalies, kuri nėra vėliavos valstybė, prašymu, tą atsakymo terminą pratęsti ne daugiau kaip 15 dienų.

7.   Produktų išleidimas į rinką sustabdomas iki to laiko, kol bus gauti 1–6 dalyse nurodytų tikrinimo procedūrų rezultatai. Sandėliavimo išlaidas apmoka ekonominės veiklos vykdytojas.

8.   Valstybės narės praneša Komisijai apie jų institucijas, kompetentingas atlikti sugautų žuvų kiekio sertifikatų patikrinimus pagal 16 straipsnį ir šio straipsnio 1–6 dalis.

18 straipsnis

Importo neleidimas

1.   Valstybių narių kompetentingos institucijos reikiamais atvejais neleidžia importuoti į Bendriją žuvininkystės produktų neprašydamos papildomų įrodymų arba nesiųsdamos vėliavos valstybei pagalbos prašymo, jei sužino, kad:

a)

importuotojas negalėjo pateikti atitinkamų produktų sugautų žuvų kiekio sertifikato arba įvykdyti savo pareigų pagal 16 straipsnio 1 ar 2 dalį;

b)

ketinami importuoti produktai nėra tie patys, kurie nurodyti sugautų žuvų kiekio sertifikate;

c)

sugautų žuvų kiekio sertifikato nėra patvirtinusi 12 straipsnio 3 dalyje nurodyta vėliavos valstybės valdžios institucija;

d)

sugautų žuvų kiekio sertifikate nenurodyta visa reikalaujama informacija;

e)

importuotojas negali įrodyti, kad žuvininkystės produktai atitinka 14 straipsnio 1 arba 2 dalyje numatytas sąlygas;

f)

žvejybos laivas, sugautų žuvų kiekio sertifikate nurodytas kaip sugautų kiekių kilmės laivas, yra įtrauktas į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą arba į 30 straipsnyje nurodytus NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašus;

g)

sugautų žuvų kiekio sertifikatą patvirtino vėliavos valstybės, kuri pagal 31 straipsnį laikoma nebendradarbiaujančia valstybe, valdžios institucijos.

2.   Valstybių narių kompetentingos institucijos reikiamais atvejais neleidžia importuoti bet kokių žuvininkystės produktų į Bendriją po to, kai pagal 17 straipsnio 6 dalį buvo išsiųstas pagalbos prašymas, jei:

a)

jos gavo atsakymą, kuriame nurodyta, kad eksportuotojas neturėjo teisės prašyti patvirtinti sugautų žuvų kiekio sertifikatą; arba

b)

jos gavo atsakymą, kuriame nurodyta, kad produktai neatitinka išsaugojimo ir valdymo priemonių arba netenkina kitų šiame skyriuje numatytų sąlygų; arba

c)

jos negavo atsakymo per nustatytą terminą; arba

d)

jos gavo atsakymą, kuriame tinkamai neatsakyta į prašyme iškeltus klausimus.

3.   Jei pagal 1 ar 2 dalį neleidžiama importuoti žuvininkystės produktų, valstybės narės gali konfiskuoti ir sunaikinti, pašalinti arba parduoti tokius žuvininkystės produktus laikydamosi nacionalinės teisės. Pardavus gautas pelnas gali būti naudojamas labdarai.

4.   Kiekvienas asmuo turi teisę pateikti skundą dėl kompetentingų institucijų pagal 1, 2 arba 3 dalį priimtų su juo susijusių sprendimų. Teise pateikti skundą naudojamasi pagal atitinkamoje valstybėje narėje galiojančias nuostatas.

5.   Valstybių narių kompetentingos institucijos apie neleidimą importuoti praneša vėliavos valstybei ir reikiamais atvejais – 14 straipsnyje nurodytai trečiajai šaliai, kuri nėra vėliavos valstybė. Komisijai nusiunčiama pranešimo kopija.

19 straipsnis

Vežimas tranzitu ir perkrovimas

1.   Kai įvežimo į Bendrijos teritoriją vietoje žuvininkystės produktams įforminama tranzito procedūra ir jie vežami į kitą valstybę narę, kurioje jiems įforminama kita muitinės procedūra, 17 ir 18 straipsnių nuostatos įgyvendinamos toje valstybėje narėje.

2.   Kai įvežimo į Bendrijos teritoriją vietoje žuvininkystės produktams įforminama tranzito procedūra ir jie vežami į kitą vietą toje pačioje valstybėje narėje, kur jiems įforminama kita muitinės procedūra, valstybės narės gali 16, 17 ir 18 straipsnių nuostatas įgyvendinti įvežimo vietoje arba paskirties vietoje. Valstybės narės kuo greičiau praneša Komisijai apie šiai daliai įgyvendinti patvirtintas priemones ir atnaujina šią informaciją. Komisija skelbia šiuos pranešimus savo tinklavietėje.

3.   Kai įvežimo į Bendrijos teritoriją vietoje žvejybos produktai perkraunami ir jūra vežami į kitą valstybę narę, 17 ir 18 straipsnių nuostatos įgyvendinamos toje valstybėje narėje.

4.   Perkrovimo valstybės narės praneša paskirties vietos valstybėms narėms transporto dokumentuose pateiktą informaciją apie žuvininkystės produktų pobūdį, jų svorį, pakrovimo uostą ir trečiosios šalies vežėjo pavadinimą, transporto laivų pavadinimus ir perkrovimo bei paskirties uostus kuo greičiau po to, kai ši informacija gaunama, ir iki numatomos atvykimo į paskirties uostą datos.

20 straipsnis

Vėliavos valstybės pranešimai ir bendradarbiavimas su trečiosiomis šalimis

1.   Tam tikros vėliavos valstybės pagal šį reglamentą patvirtinti sugautų žuvų kiekio sertifikatai pripažįstami, jei Komisija gavo atitinkamos vėliavos valstybės pranešimą, patvirtinantį, kad:

a)

taikomos nacionalinės priemonės dėl įstatymų ir kitų teisės aktų ir išsaugojimo bei valdymo priemonių, kurių turi laikytis valstybės narės žvejybos laivai, įgyvendinimo, kontrolės ir vykdymo;

b)

jos valdžios institucijos yra įgaliotos patvirtinti sugautų žuvų kiekio sertifikatuose pateiktos informacijos teisingumą ir valstybių narių prašymu patikrinti šiuos sertifikatus. Pranešime taip pat nurodoma būtina informacija tų institucijų tapatybei nustatyti.

2.   Informacija, kurią būtina pateikti 1 dalyje numatytame pranešime, nurodyta III priede.

3.   Komisija praneša vėliavos valstybei apie pagal 1 dalį išsiųsto pranešimo gavimą. Jei vėliavos valstybė Komisijai pateikia ne visą 1 dalyje nurodytą informaciją, Komisija vėliavos valstybei nurodo, ko trūksta ir paprašo pateikti naują pranešimą.

4.   Komisija reikiamais atvejais vykdo administracinį bendradarbiavimą su trečiosiomis šalimis srityse, susijusiose su šiame reglamente numatytų nuostatų dėl sugauto kiekio sertifikavimo įgyvendinimu, įskaitant elektroninių priemonių naudojimą surašant, patvirtinant arba pateikiant sugautų žuvų kiekio sertifikatus ir reikiamais atvejais – 14 straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytus dokumentus.

Tokiu bendradarbiavimu siekiama:

a)

užtikrinti, kad į Bendriją importuojami žuvininkystės produktai būtų kilę iš žuvų kiekių, sugautų laikantis taikytinų įstatymų, kitų teisės aktų ar išsaugojimo bei valdymo priemonių;

b)

sudaryti palankesnes sąlygas vėliavos valstybėms atlikti formalumus, susijusius su žvejybos laivų leidimu į uostus, su žuvininkystės produktų importu ir II skyriuje bei šiame skyriuje nustatytais žuvų kiekio sertifikatų patikrinimo reikalavimais;

c)

numatyti Komisijos ar jos paskirtosios įstaigos vietoje atliekamą auditą, kuriuo siekiama patikrinti, ar veiksmingai įgyvendinamos bendradarbiavimo priemonės;

d)

sukurti sistemą, skirtą dviejų šalių keitimuisi informacija stiprinant bendradarbiavimo susitarimo įgyvendinimą;

5.   4 dalyje numatytas bendradarbiavimas nėra laikomas išankstine sąlyga siekiant šį skyrių taikyti importui, kurio kilmė – su bet kurios valstybės vėliava plaukiojančių žvejybos laivų sugauti žuvų kiekiai.

21 straipsnis

Reeksportas

1.   Remiantis šiuo skyriumi, reeksportuoti pagal sugautų žuvų kiekio sertifikatą importuotus produktus leidžiama valstybės narės, iš kurios jie bus reeksportuojami, kompetentingoms institucijoms patvirtinus sugautų žuvų kiekio sertifikato arba jo kopijos, jei reeksportuotini žuvininkystės produktai yra importuotų produktų dalis, reeksporto skiltį.

2.   Tais atvejais, kai žuvininkystės produktus reeksportuoja patvirtintas ekonominės veiklos vykdytojas, mutatis mutandis taikoma 16 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka.

3.   Valstybės narės praneša Komisijai apie savo kompetentingas institucijas, kurios 15 straipsnyje nustatyta tvarka tvirtina ir tikrina sugautų žuvų kiekio sertifikatų reeksporto skiltį.

22 straipsnis

Duomenų registravimas ir platinimas

1.   Komisija registruoja valstybes ir jų kompetentingas institucijas, apie kurias pranešta pagal šio skyriaus nuostatas, įskaitant:

a)

valstybes nares, pranešusias apie savo kompetentingas institucijas, kurios tvirtina ir tikrina sugautų žuvų kiekio sertifikatus ir reeksporto sertifikatus pagal 15, 16, 17 ir 21 straipsnius;

b)

vėliavos valstybes, kurios pateikė pranešimus pagal 20 straipsnio 1 dalį, nurodant tas vėliavos valstybes, su kuriomis pagal 20 straipsnio 4 dalį yra numatytos bendradarbiavimo su trečiosiomis šalimis priemonės.

2.   Komisija savo tinklavietėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia 1 dalyje nurodytų valstybių ir jų kompetentingų institucijų sąrašą ir šią informaciją nuolat atnaujina. Komisija pasirūpina, kad už sugautų žuvų kiekio sertifikatų tvirtinimą ir tikrinimą atsakingoms valstybių narių institucijoms elektroninėmis priemonėmis būtų prieinama išsami informacija apie vėliavos valstybių institucijas, atsakingas už sugautų žuvų kiekio sertifikatų tvirtinimą ir tikrinimą.

3.   Komisija savo tinklavietėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia pagal 13 straipsnį pripažintų sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemų sąrašą ir jį reguliariai atnaujina.

4.   Valstybės narės saugo importuojant pateiktų sugautų žuvų kiekio sertifikatų originalus, eksportui patvirtintus sugautų žuvų kiekio sertifikatus ir sugautų žuvų kiekio sertifikatų patvirtintas reeksporto skiltis trejus metus arba ilgiau, laikydamosi nacionalinių taisyklių.

5.   Patvirtinti ekonominės veiklos vykdytojai 4 dalyje nurodytus originalus saugo trejus metus arba ilgiau, laikydamiesi nacionalinių taisyklių.

IV SKYRIUS

BENDRIJOS ĮSPĖJIMO SISTEMA

23 straipsnis

Įspėjimų paskelbimas

1.   Jei pagal II, III, V, VI, VII, VIII, X arba XI skyriaus nuostatas gauta informacija kelia tinkamai pagrįstų abejonių dėl to, ar tam tikrų trečiųjų šalių žvejybos laivai arba žuvininkystės produktai atitinka galiojančius įstatymus ar kitus teisės aktus, įskaitant pagal 20 straipsnio 4 dalyje nurodytą administracinį bendradarbiavimą trečiųjų šalių praneštus galiojančius įstatymus arba kitus teisės aktus, arba tarptautines išsaugojimo ir valdymo priemones, Komisija savo tinklavietėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia įspėjimą, kuriuo siekiama įspėti operatorius ir užtikrinti, kad valstybės narės pagal šio skyriaus nuostatas imtųsi atitinkamų priemonių susijusių trečiųjų šalių atžvilgiu.

2.   Komisija nedelsdama perduoda 1 dalyje nurodytą informaciją valstybių narių valdžios institucijoms ir atitinkamai vėliavos valstybei, ir reikiamais atvejais – 14 straipsnyje nurodytai trečiajai šaliai, kuri nėra vėliavos valstybė.

24 straipsnis

Veiksmai paskelbus įspėjimus

1.   Valstybės narės, gavusios pagal 23 straipsnio 2 dalį pateiktą informaciją, reikiamais atvejais, laikydamosi rizikos valdymo taisyklių:

a)

nustato esamas importuoti skirtas žuvininkystės produktų siuntas, dėl kurių buvo paskelbtas įspėjimas, ir pagal 17 straipsnio nuostatas atlieka sugautų žuvų kiekio sertifikato, o reikiamais atvejais – ir 14 straipsnyje nurodytų dokumentų patikrinimą;

b)

imasi priemonių užtikrinti, kad būsimoms importui skirtų žuvininkystės produktų siuntoms, dėl kurių buvo paskelbtas įspėjimas, pagal 17 straipsnio nuostatas būtų taikomas sugautų žuvų kiekio sertifikato, o reikiamais atvejais – ir 14 straipsnyje nurodytų dokumentų patikrinimas;

c)

nustato ankstesnes žuvininkystės produktų siuntas, dėl kurių buvo paskelbtas įspėjimas, ir atlieka atitinkamus patikrinimus, įskaitant anksčiau pateiktų sugautų žuvų kiekio sertifikatų patikrinimą;

d)

laikydamosi tarptautinės teisės normų atlieka būtinus paklausimus apie žvejybos laivus, dėl kurių buvo paskelbtas įspėjimas, su jais susijusius tyrimus bei žvejybos laivų inspektavimą jūroje, uostuose arba kitose iškrovimo vietose.

2.   Valstybės narės kuo greičiau pateikia Komisijai jų atliktų patikrinimų išvadas, praneša apie prašymus patikrinti ir apie veiksmus, kurių buvo imtasi nustačius, kad nesilaikoma galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba tarptautinių išsaugojimo ir valdymo priemonių.

3.   Jei Komisija nusprendžia, kad, atsižvelgus į pagal 1 dalį atliktų patikrinimų išvadas, nebėra tinkamai pagrįstų abejonių, dėl kurių buvo paskelbtas įspėjimas, ji nedelsdama:

a)

savo tinklavietėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje paskelbia apie tai pranešimą, kuriuo panaikinamas ankstesnis įspėjimas;

b)

apie šį panaikinimą informuoja vėliavos valstybę ir reikiamais atvejais – 14 straipsnyje nurodytą trečiąją šalį, kuri nėra vėliavos valstybė; ir

c)

atitinkamais kanalais informuoja valstybes nares.

4.   Jei Komisija nusprendžia, kad, atsižvelgus į pagal 1 dalį atliktų patikrinimų išvadas tebėra tinkamai pagrįstų abejonių kuriomis buvo grindžiamas įspėjimas, ji nedelsdama:

a)

atnaujina įspėjimą paskelbdama jį savo tinklavietėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

b)

informuoja vėliavos valstybę ir reikiamais atvejais – 14 straipsnyje nurodytą trečiąją šalį, kuri nėra vėliavos valstybė;

c)

atitinkamais kanalais informuoja valstybes nares; ir

d)

atitinkamais atvejais perduoda šį klausimą regioninei žvejybos valdymo organizacijai, kurios išsaugojimo ir valdymo priemonės galėjo būti pažeistos.

5.   Jei Komisija nusprendžia, kad, atsižvelgus į pagal 1 dalį atliktų patikrinimų išvadas, yra pakankamas pagrindas manyti, kad nustatyti faktai galėtų būti galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų ar tarptautinių išsaugojimo ir valdymo priemonių nesilaikymo atvejis, ji nedelsdama:

a)

tuo tikslu paskelbia naują pranešimą savo tinklavietėje ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

b)

informuoja vėliavos valstybę ir pagal V bei VI skyrius imasi atitinkamų procesinių ir kitų veiksmų;

c)

reikiamais atvejais informuoja 14 straipsnyje nurodytą trečiąją šalį, kuri nėra vėliavos valstybė;

d)

atitinkamais kanalais informuoja valstybes nares; ir

e)

atitinkamais atvejais perduoda šį klausimą regioninei žvejybos valdymo organizacijai, kurios išsaugojimo ir valdymo priemonės galėjo būti pažeistos.

V SKYRIUS

NNN ŽVEJYBĄ VYKDANČIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ IDENTIFIKAVIMAS

25 straipsnis

Įtariama NNN žvejyba

1.   Komisija arba jos paskirtoji įstaiga kaupia ir tiria visą apie NNN žvejybą turimą informaciją:

a)

visą informaciją apie NNN žvejybą, gautą pagal II, III, IV, VIII, X ir XI skyrių nuostatas; ir (arba)

b)

prireikus – visą kitą susijusią informaciją, pavyzdžiui:

i)

duomenis apie sugautų žuvų kiekius;

ii)

iš nacionalinės statistikos ir kitų patikimų šaltinių gautą informaciją apie prekybą;

iii)

laivų registrus ir duomenų bazes;

iv)

regioninės žvejybos valdymo organizacijos sugautų žuvų kiekių dokumentus arba statistikos dokumentų programas;

v)

ataskaitas apie pastebėtus žvejybos laivus, kurių atveju preziumuojama, kad jie vykdo NNN žvejybą, kaip nurodyta 3 straipsnyje, ar kitokią jų veiklą, ir regioninių žvejybos valdymo organizacijų perduotus ar patvirtintus NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašus;

vi)

pagal Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 nuostatas parengtas ataskaitas dėl žvejybos laivų, kurių atveju preziumuojama, kad jie vykdo NNN žvejybą, kaip nurodyta 3 straipsnyje;

vii)

visą kitą susijusią informaciją, gautą, inter alia, uostuose ir žvejybos rajonuose.

2.   Valstybės narės gali bet kuriuo metu pateikti Komisijai visą papildomą informaciją, kuri gali būti reikalinga sudarant NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą. Komisija arba jos paskirtoji įstaiga išplatina šią informaciją ir gautus įrodymus valstybėms narėms bei atitinkamoms vėliavos valstybėms.

3.   Komisija arba jos paskirtoji įstaiga parengia kiekvieno žvejybos laivo, kuris, kaip pranešta, yra įtariamas vykdęs NNN žvejybą, bylą, kuri patikslinama gavus naujos informacijos.

26 straipsnis

Preziumuojama NNN žvejyba

1.   Komisija identifikuoja žvejybos laivus, apie kuriuos pagal 25 straipsnį yra gauta pakankamai informacijos, kad būtų galima preziumuoti, jog tokie žvejybos laivai gali vykdyti NNN žvejybą, todėl yra pagrindas atlikti oficialų tyrimą su atitinkama vėliavos valstybe.

2.   Komisija informuoja vėliavos valstybes, kurių žvejybos laivai yra identifikuoti pagal 1 dalį, ir oficialiai paprašo, kad būtų atliktas su jų vėliavomis plaukiojančių laivų įtariamos NNN žvejybos tyrimas. Pranešime:

a)

pateikiama visa Komisijos surinkta informacija apie įtariamą NNN žvejybą;

b)

vėliavos valstybei pateikiamas oficialus prašymas laiku imtis visų būtinų priemonių įtariamai NNN žvejybai ištirti ir pasidalyti su Komisija šio tyrimo rezultatais;

c)

vėliavos valstybei pateikiamas oficialus prašymas imtis skubių vykdymo užtikrinimo veiksmų, jei pasitvirtintų, kad dėl laivo suformuluotas įtarimas yra pagrįstas, ir pranešti Komisijai apie taikytas priemones;

d)

vėliavos valstybės prašoma išsamiai pranešti atitinkamų žvejybos laivų savininkams ir, reikiamais atvejais, operatoriams apie motyvus, dėl kurių ketinama įtraukti į sąrašą, ir padarinius, jei žvejybos laivas būtų įtrauktas į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą, kaip nustatyta 37 straipsnyje. Vėliavos valstybių taip pat prašoma pateikti Komisijai informaciją apie žvejybos laivų savininkus ir, reikiamais atvejais, apie operatorius siekiant užtikrinti, kad tie asmenys galėtų būti išklausyti, kaip nurodyta 27 straipsnio 2 dalyje;

e)

vėliavos valstybė informuojama apie VI ir VII skyrių nuostatas.

3.   Komisija informuoja vėliavos valstybes nares, kurių žvejybos laivai yra identifikuoti pagal 1 dalį, ir oficialiai paprašo, kad būtų atliktas su jų vėliavomis plaukiojančių laivų įtariamos NNN žvejybos tyrimas. Pranešime:

a)

pateikiama visa Komisijos surinkta informacija apie įtariamą NNN žvejybą;

b)

vėliavos valstybei narei pateikiamas oficialus prašymas imtis visų būtinų priemonių pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93 įtariamai NNN žvejybai ištirti arba reikiamais atvejais pranešti apie visas jau taikytas tokios veiklos tyrimo priemones ir laiku pasidalyti su Komisija šio tyrimo rezultatais;

c)

vėliavos valstybei narei pateikiamas oficialus prašymas laiku imtis vykdymo užtikrinimo veiksmų, jei pasitvirtintų, kad dėl laivo suformuluotas įtarimas yra pagrįstas, ir pranešti Komisijai apie taikytas priemones;

d)

vėliavos valstybės narės prašoma išsamiai pranešti atitinkamo žvejybos laivo savininkui ir, reikiamais atvejais, operatoriui apie motyvus, dėl kurių ketinama įtraukti į sąrašą, ir padarinius, jei laivas būtų įtrauktas į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą, kaip nustatyta 37 straipsnyje. Vėliavos valstybių narių taip pat prašoma pateikti Komisijai informaciją apie žvejybos laivų savininkus ir, reikiamais atvejais, apie operatorius siekiant užtikrinti, kad tie asmenys galėtų būti išklausyti, kaip nurodyta 27 straipsnio 2 dalyje.

4.   Informaciją apie žvejybos laivus, kurių atveju preziumuojama, kad jie vykdo NNN žvejybą, Komisija išplatina visoms valstybėms narėms siekdama sudaryti palankesnes sąlygas įgyvendinti Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93.

27 straipsnis

NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašo sudarymas

1.   54 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka Komisija sudaro NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą. Į šį sąrašą įtraukiami žvejybos laivai, apie kuriuos (po to, kai buvo imtasi 25 ir 26 straipsniuose numatytų priemonių) pagal šį reglamentą gauta informacija rodo, kad jie užsiima NNN žvejyba ir jų vėliavos valstybės nevykdė 26 straipsnio 2 dalies b ir c punktuose bei 26 straipsnio 3 dalies b ir c punktuose nurodyto oficialaus prašymo reaguoti į tokią NNN žvejybą.

2.   Komisija, prieš įtraukdama žvejybos laivą į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą, atitinkamo žvejybos laivo savininkui ir reikiamais atvejais – operatoriui išsamiai pateikia motyvus, dėl kurių ketinama įtraukti į sąrašą, ir visas detales, pagrindžiančias įtarimą, kad žvejybos laivas vykdė NNN žvejybą. Šiame pareiškime nurodoma teisė prašyti arba suteikti papildomos informacijos ir savininkui bei, reikiamais atvejais, operatoriams suteikiama galimybė būti išklausytiems ir gintis, suteikiant jiems pakankamai laiko ir galimybių tai atlikti.

3.   Kai priimamas sprendimas įtraukti žvejybos laivą į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą, Komisija apie šį sprendimą ir jo motyvus praneša žvejybos laivo savininkui, ir reikiamais atvejais – operatoriui.

4.   Komisijai 2 ir 3 dalyse nustatyti įpareigojimai taikomi nedarant poveikio vėliavos valstybės pagrindinei atsakomybei už žvejybos laivą, ir tik tuo atveju, kai Komisija turi atitinkamos informacijos apie žvejybos laivo savininko ir operatorių identifikavimą.

5.   Komisija informuoja vėliavos valstybę apie žvejybos laivo įtraukimą į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą ir pateikia jai išsamias įtraukimo priežastis.

6.   Komisija vėliavos valstybių, kurių žvejybos laivai įtraukti į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą, prašo:

a)

pranešti žvejybos laivų savininkams apie jų laivų įtraukimą į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą, apie šį įtraukimą pateisinančias priežastis ir apie įtraukimo į šį sąrašą padarinius, kaip nustatyta 37 straipsnyje; ir

b)

imtis visų būtinų priemonių, kad ši NNN žvejyba būtų nutraukta, jei būtina, įskaitant ir šių žvejybos laivų registracijos arba žvejybos licencijų panaikinimą, ir pranešti Komisijai apie taikytas priemones.

7.   Šis straipsnis netaikomas Bendrijos žvejybos laivams, jeigu vėliavos valstybė narė ėmėsi veiksmų pagal šio straipsnio 8 dalį.

8.   Bendrijos žvejybos laivai neįtraukiami į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą, jeigu vėliavos valstybė narė ėmėsi veiksmų pagal šį reglamentą ir pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93, kovodama su 3 straipsnyje nurodytais pažeidimais, kurie laikomi sunkiais pažeidimais, nedarant poveikio regioninių žvejybos valdymo organizacijų taikytiems veiksmams.

28 straipsnis

Laivų išbraukimas iš NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašo

1.   Komisija 54 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka išbraukia laivą iš NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašo, jei žvejybos laivo vėliavos valstybė įrodo, kad:

a)

laivas neužsiėmė jokia NNN žvejyba, dėl kurios jis buvo įtrauktas į sąrašą; arba

b)

reaguojant į atitinkamą NNN žvejybą buvo pritaikytos proporcingos, atgrasomosios ir veiksmingos sankcijos, ypač su valstybės narės vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams, pagal Reglamentą (EEB) Nr. 2847/93.

2.   Į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą įtraukto žvejybos laivo savininkas arba, reikiamais atvejais, operatorius gali pateikti Komisijai prašymą peržiūrėti tokio laivo statusą, jei vėliavos valstybė narė nevykdo 1 dalyje nurodytų veiksmų.

Žvejybos laivo išbraukimo iš sąrašo galimybę Komisija svarsto tik tuo atveju, jei:

a)

savininkas ar operatoriai pateikia įrodymų dėl to, kad žvejybos laivas jau nebevykdo NNN žvejybos; arba

b)

į sąrašą įtrauktas žvejybos laivas nuskendo arba buvo atiduotas į laužą.

3.   Visais kitais atvejais žvejybos laivo pašalinimo iš sąrašo galimybę Komisija svarsto tik tuo atveju, jei įvykdomos šios sąlygos:

a)

nuo žvejybos laivo įtraukimo į sąrašą praėjo ne mažiau kaip dveji metai, per kuriuos Komisija pagal 25 straipsnį daugiau negavo pranešimų apie to laivo įtariamą NNN žvejybą; arba

b)

savininkas pateikia informaciją apie dabartinę žvejybos laivo veiklą, rodančią, kad jis veikia visiškai laikydamasis įstatymų, taisyklių ir (arba) išsaugojimo ir valdymo priemonių, taikomų bet kurių rūšių žvejybai, kurioje jis dalyvauja; arba

c)

atitinkamas žvejybos laivas, jo savininkas arba operatorius nepalaiko nei tiesioginių, nei netiesioginių su veikla susijusių arba finansinių ryšių su bet kuriuo kitu laivu, savininku ar operatoriumi, kurių atveju preziumuojama arba patvirtinta, kad jie vykdo NNN žvejybą.

29 straipsnis

NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašo turinys, viešumas ir tvarkymas

1.   NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąraše apie kiekvieną žvejybos laivą pateikiama ši informacija:

a)

pavadinimas ir ankstesni pavadinimai, jei tokių yra;

b)

vėliava ir ankstesnės vėliavos, jei yra;

c)

savininkas ir atitinkamais atvejais buvę savininkai, įskaitant faktinius savininkus, jei yra;

d)

operatorius ir atitinkamais atvejais buvę operatoriai, jei yra;

e)

šaukinys ir buvę šaukiniai, jei yra;

f)

Lloyds/TJO numeris, jei žinomas;

g)

nuotraukos, jei turima;

h)

pirmojo įtraukimo į sąrašą data;

i)

veiklos, pagrindžiančios laivo įtraukimą į sąrašą, santrauka su nuorodomis į atitinkamus dokumentus, kuriuose informuojama apie šią veiklą ir pateikiami jos įrodymai.

2.   Komisija paskelbia NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir imasi visų būtinų priemonių, kad užtikrintų šio sąrašo viešumą, įskaitant sąrašo paskelbimą savo tinklavietėje.

3.   Komisija kas tris mėnesius atnaujina NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą, ir numato sistemą, pagal kurią valstybės narės, regioninės žvejybos valdymo organizacijos ir pilietinės visuomenės nariai, kurie to prašo, automatiškai informuojami apie pakeitimus. Be to, Komisija sąrašą perduoda FAO bei regioninėms žvejybos valdymo organizacijoms, kad sustiprintų Bendrijos ir tų organizacijų bendradarbiavimą, kurio tikslas – užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti.

30 straipsnis

Regioninių žvejybos valdymo organizacijų patvirtinti NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašai

1.   Be 27 straipsnyje nurodytų žvejybos laivų, į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašus 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka įtraukiami regioninių žvejybos valdymo organizacijų patvirtintuose NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašuose nurodyti žvejybos laivai. Tokių laivų išbraukimą iš NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašo reglamentuoja sprendimai, kuriuos tų laivų atžvilgiu priima atitinkama regioninė žvejybos valdymo organizacija.

2.   Kiekvienais metais Komisija, iš regioninės žvejybos valdymo organizacijos gavusi žvejybos laivų, kurių atveju preziumuojama ar patvirtinta, kad jie vykdo NNN žvejybą, sąrašus, perduoda juos valstybėms narėms.

3.   Komisija skubiai praneša valstybėms narėms apie visus šio straipsnio 2 dalyje nurodytų sąrašų papildymus, išbraukimus iš jų ir (arba) jų pakeitimus, kai tik šie pakeitimai atliekami. Laivams, įtrauktiems į NNN žvejybą vykdančių laivų regioninių žvejybos valdymo organizacijų laivų sąrašus, iš dalies pakeistus nuo tada, kai šie sąrašai buvo pateikti valstybėms narėms, taikomas 37 straipsnis.

VI SKYRIUS

NEBENDRADARBIAUJANČIOS TREČIOSIOS ŠALYS

31 straipsnis

Nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių nustatymas

1.   Komisija 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nustato trečiąsias šalis, kurias ji laiko nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis kovojant su NNN žvejyba.

2.   1 dalyje nurodytas identifikavimas grindžiamas visos pagal II, III, IV, V, VIII, X ir XI skyrių nuostatas gautos informacijos arba, atitinkamai, bet kurios kitos susijusios informacijos, pavyzdžiui, duomenų apie sugautų žuvų kiekius, iš nacionalinės statistikos arba kitų patikimų šaltinių gautos informacijos apie prekybą, laivų registrų ir duomenų bazių, sugautų kiekių dokumentų arba statistikos dokumentų programų ir regioninių žvejybos valdymo organizacijų patvirtintų NNN žvejybą vykdančių laivų sąrašų, taip pat uostuose bei žvejybos plotuose gautos informacijos, apžvalga.

3.   Trečioji šalis gali būti pripažinta nebendradarbiaujančia trečiąja šalimi, jei ji, kaip vėliavos, uosto, pakrantės ar rinkos valstybė, nevykdo tarptautinėje teisėje jai tenkančių pareigų imtis veiksmų siekiant užkirsti kelią NNN žvejybai, atgrasyti nuo jos ar ją panaikinti.

4.   Taikydama 3 dalį Komisija visų pirma patikrina priemones, kurių atitinkama trečioji šalis ėmėsi:

a)

dėl pasikartojančios NNN žvejybos, kurią remiantis dokumentais vykdė arba kurioje kaip pagalbiniai dalyvavo su jos vėliava plaukiojantys žvejybos laivai arba jos nacionaliniai subjektai, arba jos jūrų vandenyse plaukiojantys ar jos uostais besinaudojantys žvejybos laivai; arba

b)

į jos rinką patekus NNN žvejybą vykdant gautiems žuvininkystės produktams.

5.   3 dalies tikslais Komisija atsižvelgia į:

a)

tai, ar atitinkama trečioji šalis veiksmingai bendradarbiauja su Bendrija atsakydama į Komisijos prašymus, kuriuos ji pateikė norėdama ištirti NNN žvejybą ir su ja susijusią veiklą, palaikyti grįžtamąjį ryšį arba vykdyti tolesnes priemones;

b)

tai, ar atitinkama trečioji šalis už NNN žvejybą atsakingų operatorių atžvilgiu ėmėsi veiksmingų vykdymo priemonių, ypač ar taikytos pakankamai griežtos sankcijos, kad pažeidėjai netektų pelno iš NNN žvejybos;

c)

pasireiškusių NNN žvejybos faktų istoriją, pobūdį, aplinkybes, mastą ir rimtumą;

d)

besivystančių šalių atveju – dabartinius jų kompetentingų institucijų gebėjimus.

6.   3 dalies tikslais Komisija taip pat atsižvelgia į šiuos aspektus:

a)

ar atitinkamos trečiosios šalys yra ratifikavusios tarptautinius žvejybos dokumentus, visų pirma UNCLOS, JT susitarimą dėl žuvų išteklių ir FAO priemonių laikymosi susitarimą, arba prie jų prisijungusios;

b)

trečiosios šalies, kaip regioninių žvejybos valdymo organizacijų susitariančiosios šalies statusą arba į jos sutikimą taikyti tokių organizacijų priimtas išsaugojimo ir valdymo priemones;

c)

tos trečiosios šalies veiksmus arba neveikimą, galinčius sumažinti galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų arba tarptautinių išsaugojimo ir valdymo priemonių veiksmingumą.

7.   Įgyvendinant šį straipsnį, reikiamais atvejais deramai atsižvelgiama į konkrečius besivystančių šalių apribojimus, visų pirma susijusius su žvejybos veiklos stebėsena, kontrole ir priežiūra.

32 straipsnis

Veiksmai, kurių imamasi šalių, pripažintų nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis, atžvilgiu

1.   Komisija nedelsdama informuoja atitinkamas šalis apie tai, kad jos pagal 31 straipsnyje nustatytus kriterijus gali būti pripažintos nebendradarbiaujančiomis trečiosiomis šalimis. Komisija į pranešimą įtraukią šią informaciją:

a)

pripažinimo motyvą arba motyvus ir visus turimus pagrindžiančius įrodymus;

b)

galimybę raštu atsakyti Komisijai dėl sprendimo pripažinti ir pateikti kitą susijusią informaciją, pavyzdžiui, pripažinimą paneigiančius įrodymus arba reikiamais atvejais – veiksmų planą bei priemones, kurių imtasi padėčiai pagerinti;

c)

teisę prašyti suteikti papildomos informacijos ar ją pateikti;

d)

jos pripažinimo nebendradarbiaujančia trečiąja šalimi padarinius, kaip numatyta 38 straipsnyje.

2.   Be to, 1 dalyje nurodytame pranešime Komisija prašo, kad ta trečioji šalis imtųsi būtinų priemonių atitinkamai NNN žvejybai nutraukti ir užkirsti kelią bet kokiai panašiai veiklai ateityje bei ištaisyti 31 straipsnio 6 dalies c punkte nurodytą veiksmą arba neveikimą.

3.   Komisija savo pranešimą ir prašymą atitinkamai trečiajai šaliai perduoda naudodama daugiau kaip vieną ryšio priemonę. Komisija prašo, kad ta valstybė patvirtintų pranešimo gavimą.

4.   Komisija atitinkamai trečiajai šaliai suteikia pakankamai laiko atsakyti į pranešimą ir suteikia pagrįstą laikotarpį padėčiai ištaisyti.

33 straipsnis

Nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo sudarymas

1.   Komisijos siūlymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma priima sprendimą dėl nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo.

2.   Komisija nedelsdama praneša atitinkamai trečiajai šaliai apie jos pripažinimą nebendradarbiaujančia trečiąja šalimi ir apie priemones, taikomas pagal 38 straipsnį, bei paprašo, kad ji ištaisytų esamą padėtį ir praneštų, kokių ėmėsi priemonių siekdama užtikrinti, kad jos žvejybos laivai laikytųsi išsaugojimo ir valdymo priemonių.

3.   Priėmus 1 šio straipsnio dalyje nurodytą sprendimą, Komisija nedelsdama informuoja suinteresuotas valstybes nares ir prašo jų užtikrinti, kad būtų nedelsiant įgyvendintos 38 straipsnyje nustatytos priemonės. Valstybės narės praneša Komisijai apie visas priemones, kurių jos ėmėsi šiam prašymui įvykdyti.

34 straipsnis

Išbraukimas iš nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo

1.   Komisijos siūlymu Taryba kvalifikuota balsų dauguma išbraukia trečiąją šalį iš nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo, jei atitinkama trečioji šalis įrodo, kad jos įtraukimą į sąrašą lėmusi padėtis yra ištaisyta. Priimant sprendimą dėl išbraukimo taip pat atsižvelgiama į tai, ar atitinkamos nebendradarbiaujančiomis pripažintos trečiosios šalys ėmėsi konkrečių priemonių, kuriomis būtų galima užtikrinti ilgalaikį padėties pagerėjimą.

2.   Priėmusi sprendimą pagal šio straipsnio 1 dalį Komisija nedelsdama praneša valstybėms narėms apie atitinkamai trečiajai šaliai taikytų 38 straipsnyje nustatytų priemonių panaikinimą.

35 straipsnis

Nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašo viešumas

Komisija skelbia nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir imasi visų šio sąrašo viešumui užtikrinti būtinų priemonių, įskaitant jo paskelbimą savo tinklavietėje. Komisija reguliariai atnaujiną šį sąrašą ir parengia sistemą, pagal kurią valstybės narės, regioninės žvejybos valdymo organizacijos ir pilietinės visuomenės nariai, kurie to prašo, automatiškai informuojami apie atnaujinimą. Be to, Komisija nebendradarbiaujančių trečiųjų šalių sąrašą perduoda FAO bei regioninėms žvejybos valdymo organizacijoms, kad sustiprintų Bendrijos ir tų organizacijų bendradarbiavimą, kurio tikslas – NNN žvejybos prevencija, atgrasymas nuo jos ir jos panaikinimas.

36 straipsnis

Neatidėliotinos priemonės

1.   Jei yra įrodymų, kad trečiosios šalies patvirtintos priemonės kenkia regioninės žvejybos valdymo organizacijos patvirtintoms išsaugojimo ir valdymo priemonėms, Komisijai leidžiama, laikantis tarptautinių įsipareigojimų, patvirtinti neatidėliotinas priemones, kurios gali būti taikomos ne ilgiau kaip šešis mėnesius. Komisija gali priimti naują sprendimą pratęsti neatidėliotinų priemonių taikymą ne ilgiau kaip šešiems mėnesiams.

2.   1 dalyje nurodytos neatidėliotinos priemonės gali, inter alia, apimti šias priemones:

a)

su atitinkamos trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams, turintiems leidimą žvejoti, neleidžiama įplaukti į valstybių narių uostus, išskyrus nenugalimos jėgos ar nelaimės atvejus, kaip nurodyta 4 straipsnio 2 dalyje, kad būtų suteiktos paslaugos, kurių būtinai reikia padėčiai ištaisyti;

b)

su valstybės narės vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams neleidžiama vykdyti jungtinių žvejybos operacijų su atitinkamos trečiosios šalies vėliava plaukiojančiais laivais;

c)

nepažeidžiant dvišalių žvejybos susitarimų nuostatų, su valstybės narės vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams neleidžiama žvejoti atitinkamos trečiosios šalies jurisdikcijai priklausančiuose jūrų vandenyse;

d)

neleidžiama tiekti gyvų žuvų, skirtų auginti atitinkamos trečiosios šalies jurisdikcijai priklausančiuose jūrų vandenyse;

e)

neleidžiama atgabenti gyvų žuvų, sugautų su atitinkamos trečiosios šalies vėliava plaukiojančiais žvejybos laivais, auginimo valstybės narės jurisdikcijai priklausančiuose jūrų vandenyse tikslais.

3.   Neatidėliotinos priemonės pradedamos taikyti nedelsiant. Apie jas pranešama valstybėms narėms ir atitinkamai trečiajai šaliai, jos skelbiamos Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4.   Atitinkamos valstybės narės gali 1 dalyje nurodytą Komisijos sprendimą perduoti svarstyti Tarybai per 10 darbo dienų nuo pranešimo gavimo.

5.   Taryba per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai klausimas buvo jai perduotas, kvalifikuota balsų dauguma gali priimti kitokį sprendimą.

VII SKYRIUS

PRIEMONĖS, TAIKOMOS NNN ŽVEJYBĄ VYKDANTIEMS ŽVEJYBOS LAIVAMS IR VALSTYBĖMS

37 straipsnis

Veiksmai, kurių imamasi prieš žvejybos laivus, įtrauktus į NNN žvejybą vykdančių žvejybos laivų Bendrijos sąrašą

Žvejybos laivams, įtrauktiems į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą (toliau – NNN žvejybą vykdantys žvejybos laivai), taikomos šios priemonės:

1)

vėliavos valstybės narės neteikia Komisijai prašymų išduoti žvejybos leidimus NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams;

2)

panaikinami galiojantys žvejybos leidimai arba specialūs žvejybos leidimai, kuriuos vėliavos valstybės narės išdavė NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams;

3)

su trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams neleidžiama žvejoti Bendrijos vandenyse, ir draudžiama juos frachtuoti;

4)

su valstybės narės vėliava plaukiojantys laivai neturi jokiu būdu padėti perdirbti žuvis, vykdyti šią perdirbimo veiklą ar dalyvauti perkrovimuose arba vykdyti jungtines žvejybos operacijas su NNN žvejybą vykdančiais žvejybos laivais;

5)

išskyrus nenugalimos jėgos ar nelaimės atvejus, su valstybės narės vėliava plaukiojantiems NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams neleidžiama įplaukti į jokį Bendrijos uostą, išskyrus registracijos valstybės narės uostus. Su trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams neleidžiama įplaukti į valstybės narės uostą, išskyrus nenugalimos jėgos ar nelaimės atvejus. Tačiau valstybė narė gali leisti įplaukti į savo uostus NNN žvejybą vykdančiam žvejybos laivui su sąlyga, jei laive esantys sugautų žuvų kiekiai ir, reikiamais atvejais, žvejybos įrankiai, draudžiami pagal regioninių žvejybos valdymo organizacijų patvirtintas išsaugojimo ir valdymo priemones, yra konfiskuojami. Valstybės narės konfiskuoja ir tuose NNN žvejybą vykdančiuose žvejybos laivuose, kuriems leista įplaukti į jos uostus dėl nenugalimos jėgos arba nelaimės atvejų, esančius sugautus kiekius ir, reikiamais atvejais, žvejybos įrankius, kuriuos draudžia tos priemonės;

6)

išskyrus nenugalimos jėgos ar nelaimės atvejus, su trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams netiekiamos atsargos, kuras ar kitos paslaugos;

7)

su trečiosios šalies vėliava plaukiojantiems NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams neleidžiama keisti įgulos, išskyrus kai tai būtina dėl nenugalimos jėgos ar nelaimės;

8)

valstybės narės atsisako suteikti savo vėliavą NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams;

9)

draudžiama importuoti NNN žvejybą vykdančių žvejybos laivų sugautus žuvininkystės produktus, todėl ir kartu su šiais produktais pateikiami sugautų žuvų kiekio sertifikatai nepriimami arba nepatvirtinami;

10)

draudžiama eksportuoti arba reeksportuoti NNN žvejybą vykdančių žvejybos laivų žuvininkystės produktus, skirtus perdirbimui;

11)

NNN žvejybą vykdantiems žvejybos laivams, kuriuose nėra žuvies ir įgulos, i leidžiama įplaukti į uostą, kad jie būtų atiduotas į laužą, tačiau tai neturi įtakos baudžiamajam persekiojimui ir sankcijoms, taikomoms tam laivui ir susijusiems juridiniams ar fiziniams asmenims.

38 straipsnis

Nebendradarbiaujančioms trečiosioms šalims taikomi veiksmai

Nebendradarbiaujančioms trečiosioms šalims taikomos šios priemonės:

1)

draudžiama importuoti į Bendriją su tokių šalių vėliavomis plaukiojančių žvejybos laivų sugautus žuvininkystės produktus, todėl kartu su jais pateikiami sugautų žuvų kiekio sertifikatai nepriimami. Jei pagal 31 straipsnį trečioji šalis buvo pripažinta nebendradarbiaujančia dėl to, kad nepakanka jos patvirtintų kovos su NNN žvejyba, turinčia poveikio konkretiems ištekliams arba žuvų rūšims, priemonių, šis draudimas importuoti gali būti taikomas tik tų išteklių ar žuvų rūšių atžvilgiu;

2)

Bendrijos operatoriams draudžiama pirkti su tokių šalių vėliava plaukiojantį žvejybos laivą;

3)

su valstybės narės vėliava plaukiojantį laivą draudžiama perregistruoti tokiose šalyse;

4)

valstybės narės neleidžia su jų vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams sudaryti frachtavimo susitarimų su tokiomis šalimis;

5)

į tokias šalis draudžiama eksportuoti Bendrijos žvejybos laivus;

6)

valstybės narės nacionaliniams subjektams draudžiama su tokiomis šalimis sudaryti privačias prekybos sutartis, pagal kurias su tos valstybės narės vėliava plaukiojantis žvejybos laivas galėtų naudotis tokių šalių žvejybos galimybėmis;

7)

draudžiamos jungtinės žvejybos operacijos, kurias su valstybės narės vėliava plaukiojantys žvejybos laivai vykdo kartu su tokių šalių vėliava plaukiojančiu žvejybos laivu;

8)

Komisija turi pasiūlyti denonsuoti visus galiojančius dvišalius žvejybos susitarimus ar žvejybos partnerystės susitarimus su tokiomis šalimis, kuriuose numatyta, kad susitarimas gali būti nutrauktas tuo atveju, jei trečioji šalis nesilaiko įsipareigojimų dėl kovos su NNN žvejyba;

9)

Komisija negali pradėti derybų dėl dvišalio žvejybos susitarimo arba žvejybos partnerystės susitarimų su tokiomis šalimis sudarymo.

VIII SKYRIUS

NACIONALINIAI SUBJEKTAI

39 straipsnis

NNN žvejybą vykdantys arba ją remiantys nacionaliniai subjektai

1.   Valstybių narių jurisdikcijai priklausantys nacionaliniai subjektai („nacionaliniai subjektai“) neturi teisės remti ar vykdyti NNN žvejybos, taip pat dirbti į NNN žvejybą vykdančių žvejybos laivų Bendrijos sąrašą įtrauktuose žvejybos laivuose, būti tų laivų operatoriais arba faktiniais savininkais.

2.   Nedarydamos poveikio vėliavos valstybės pagrindinei atsakomybei, valstybės narės bendradarbiauja tarpusavyje ir su trečiosiomis šalimis bei imasi visų tinkamų priemonių pagal nacionalinės ir Bendrijos teisės aktus, kad nustatytų nacionalinius subjektus, kurie remia NNN žvejybą arba ja užsiima.

3.   Nedarydamos poveikio vėliavos valstybės pagrindinei atsakomybei, valstybės narės, laikydamosi savo galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų, imasi tinkamų veiksmų savo nacionalinių subjektų, kurie identifikuoti kaip remiantys ar vykdantys NNN žvejybą, atžvilgiu.

4.   Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai kompetentingų institucijų, atsakingų už informacijos apie šiame skyriuje nurodytų nacionalinių subjektų veiklą rinkimo ir tikrinimo koordinavimą bei už pranešimą Komisijai ir bendradarbiavimą su ja, pavadinimus.

40 straipsnis

Prevencija ir sankcijos

1.   Valstybės narės skatina savo nacionalinius subjektus pranešti visą informaciją apie jų turimus teisinius, naudą teikiančius ar finansinius interesus, susijusius su trečiojoje šalyje registruotais žvejybos laivais arba apie jų vykdomą kontrolę, ir tų laivų pavadinimus.

2.   Nacionaliniai subjektai neturi teisės parduoti ar eksportuoti žvejybos laivų operatoriams, susijusiems su į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą įtrauktų žvejybos laivų eksploatavimu, valdymu ar nuosavybės teisėmis.

3.   Nepažeisdamos kitų Bendrijos teisės aktų nuostatų dėl viešųjų lėšų, valstybės narės nesuteikia operatoriams, susijusiems su į NNN žvejybą vykdančių laivų Bendrijos sąrašą įtrauktų žvejybos laivų eksploatavimu, valdymu ar nuosavybės teisėmis, jokios viešosios pagalbos pagal nacionalines pagalbos sistemas arba iš Bendrijos fondų.

4.   Valstybės narės siekia gauti informaciją apie tai, ar yra nacionalinių subjektų ir trečiosios šalies susitarimų, leidžiančių su jų vėliavomis plaukiojančius laivus perregistruoti tokioje trečiojoje šalyje. Jos praneša apie tai Komisijai pateikdamos tokių žvejybos laivų sąrašą.

IX SKYRIUS

NEATIDĖLIOTINOS VYKDYMO PRIEMONĖS, SANKCIJOS IR PAPILDOMOS SANKCIJOS

41 straipsnis

Taikymo sritis

Šis skyrius taikomas:

1)

sunkių pažeidimų, įvykdytų valstybių narių teritorijose, kurioms taikoma Sutartis, arba jūrų vandenyse, į kuriuos valstybės narės turi suverenias teises ar kurie priklauso jų jurisdikcijai, išskyrus vandenis, esančius greta Sutarties II priede išvardytų teritorijų ir šalių, atveju;

2)

sunkių pažeidimų, kuriuos įvykdė Bendrijos žvejybos laivai arba valstybių narių nacionaliniai subjektai, atveju;

3)

sunkių pažeidimų, nustatytų teritorijoje ar vandenyse, nurodytuose šio straipsnio 1 punkte, tačiau kurie buvo įvykdyti atviroje jūroje ar trečiosios šalies jurisdikcijoje ir už kuriuos numatytos sankcijos pagal 11 straipsnio 4 dalį, atveju.

42 straipsnis

Sunkūs pažeidimai

1.   Šiame reglamente sunkus pažeidimas yra:

a)

veikla, kuri pagal 3 straipsnyje nustatytus kriterijus laikoma NNN žvejyba;

b)

tiesiogiai su NNN veikla susijusios komercinės veiklos vykdymas, įskaitant prekybą žuvininkystės produktais arba jų importą;

c)

šiame reglamente nurodytų dokumentų klastojimas arba tokių suklastotų ar negaliojančių dokumentų naudojimas.

2.   Tai, kad pažeidimas yra sunkaus pobūdžio, nustato valstybės narės kompetentinga institucija, atsižvelgdama į 3 straipsnio 2 dalyje nustatytus kriterijus.

43 straipsnis

Neatidėliotinos vykdymo priemonės

1.   Jei fizinis asmuo yra įtariamas padaręs arba yra pagautas darant sunkų pažeidimą, arba įtariama, kad juridinis asmuo gali būti traukiamas atsakomybėn už tokį pažeidimą, valstybės narės pradeda išsamų šio pažeidimo tyrimą ir, laikydamosi nacionalinės teisės aktų bei atsižvelgdamos į pažeidimo sunkumą, imasi neatidėliotinų vykdymo priemonių, visų pirma:

a)

skubiai nutraukia žvejybą;

b)

nukreipia žvejybos laivą į uostą;

c)

nukreipia transporto priemonę į kitą vietą inspektavimui;

d)

pareikalauja garantijos;

e)

konfiskuoja žvejybos įrankius, sugautas žuvis arba žuvininkystės produktus;

f)

laikinai sulaiko atitinkamą žvejybos laivą arba transporto priemonę;

g)

sustabdo žvejybos leidimo galiojimą.

2.   Vykdymo priemonės turi būti tokio pobūdžio, kad užkirstų kelią tolesnei to sunkaus pažeidimo eigai ir sudarytų galimybes kompetentingoms institucijoms užbaigti jo tyrimą.

44 straipsnis

Sankcijos už sunkius pažeidimus

1.   Valstybės narės užtikrina, kad sunkų pažeidimą padaręs fizinis asmuo arba atsakingu už sunkų pažeidimą pripažintas juridinis asmuo būtų baudžiamas veiksmingomis, proporcingomis ir atgrasomosiomis administracinėmis sankcijomis.

2.   Valstybės narės turi taikyti maksimalią sankciją, kuri būtų bent penkis kartus didesnė už sunkaus pažeidimo metu gautų žuvininkystės produktų vertę.

Pakartotinio sunkaus pažeidimo, įvykdyto per 5 metų laikotarpį, atveju valstybės narės turi taikyti maksimalią sankciją, kuri būtų bent aštuonis kartus didesnė už sunkaus pažeidimo metu gautų žuvininkystės produktų vertę.

Taikydamos šias sankcijas, valstybės narės taip pat atsižvelgia į atitinkamiems žuvininkystės ištekliams ir jūrų aplinkai padarytą žalą.

3.   Valstybės narės taip pat gali taikyti veiksmingas, proporcingas ir atgrasomąsias baudžiamąsias sankcijas arba jas taikyti kaip alternatyvą.

45 straipsnis

Papildomos sankcijos

Kartu su šiame skyriuje numatytomis sankcijomis gali būti taikomos kitos sankcijos arba priemonės, visų pirma:

1)

pažeidime dalyvavusio žvejybos laivo laikinas areštas;

2)

laikinas žvejybos laivo sulaikymas;

3)

uždraustų žvejybos įrankių, sugautų žuvų, žuvininkystės produktų konfiskavimas;

4)

žvejybos leidimo galiojimo laikinas sustabdymas arba jo panaikinimas;

5)

teisės žvejoti apribojimas arba atėmimas;

6)

laikinas arba nuolatinis teisės gauti naujas žvejybos teises atėmimas;

7)

laikinas arba nuolatinis draudimas gauti viešąją paramą arba subsidijas;

8)

patvirtinto ekonominės veiklos vykdytojo statuso, suteikto pagal 16 straipsnio 3 dalį, galiojimo laikinas sustabdymas arba panaikinimas.

46 straipsnis

Bendras sankcijų ir papildomų sankcijų dydis

Apskaičiuojamas toks bendras sankcijų ir papildomų sankcijų dydis, kad būtų užtikrinta, jog už sunkius pažeidimus atsakingi asmenys netektų šiuos pažeidimus įvykdžius gautos ekonominės naudos, nepažeidžiant teisėtos teisės vykdyti profesinę veiklą. Šiuo tikslu taip pat turi būti atsižvelgta į neatidėliotino vykdymo priemones, kurių imtasi pagal 43 straipsnį.

47 straipsnis

Juridinių asmenų atsakomybė

1.   Juridiniai asmenys laikomi atsakingais už sunkius pažeidimus, jei tokių pažeidimų jų naudai padarė fizinis asmuo, veikiantis vienas arba kaip juridinio asmens organo dalis, ir juridinio asmens struktūroje einantis apibrėžtas pareigas, pagrįstas:

a)

įgaliojimu atstovauti juridiniam asmeniui; arba

b)

įgaliojimu priimti sprendimus juridinio asmens vardu; arba

c)

įgaliojimu vykdyti to juridinio asmens kontrolę.

2.   Juridinis asmuo gali būti laikomas atsakingu už 1 dalyje nurodyto fizinio asmens nevykdytą priežiūrą ir kontrolę, sudariusią sąlygas juridiniam asmeniui pavaldžiam fiziniam asmeniui juridinio asmens naudai padaryti sunkų pažeidimą.

3.   Juridinio asmens atsakomybė nepašalina galimybės pradėti procesą prieš fizinius asmenis, kurie yra minėtų pažeidimų vykdytojai, kurstytojai arba bendrininkai.

X SKYRIUS

TAM TIKRŲ REGIONINIŲ ŽVEJYBOS VALDYMO ORGANIZACIJŲ PRIIMTŲ NUOSTATŲ DĖL ŽVEJYBOS LAIVŲ STEBĖJIMO ĮGYVENDINIMAS

48 straipsnis

Stebėjimas jūroje

1.   Šio skyriaus nuostatos taikomos žvejybai, kuriai taikomos regioninių žvejybos valdymo organizacijų priimtos stebėjimo jūroje taisyklės, kurios privalomos Bendrijai.

2.   Tuo atveju, kai už inspektavimą jūroje atsakinga valstybės narės kompetentinga institucija pastebi žvejybos laivą, užsiimantį veikla, kuri gali būti laikoma NNN žvejyba, ji nedelsdama siunčia pranešimą apie šį pastebėjimą. Toks pranešimas ir tyrimų, kuriuos ta valstybė narė atliko tame žvejybos laive, rezultatai laikomi įrodymais, kurie naudojami įgyvendinant įvairius šiame reglamente numatytus identifikavimo ir priežiūros mechanizmus.

3.   Jei Bendrijos ar trečiosios šalies žvejybos laivo kapitonas pastebi žvejybos laivą, vykdantį 2 dalyje nurodytą veiklą, jis apie tokį pastebėjimą gali užfiksuoti kuo daugiau informacijos, pavyzdžiui:

a)

žvejybos laivo pavadinimą ir aprašymą;

b)

žvejybos laivo radijo šaukinį;

c)

žvejybos laivo registracijos numerį ir, reikiamais atvejais, Lloyds TJO numerį;

d)

žvejybos laivo vėliavos valstybę;

e)

padėtį (platuma, ilguma) tuo metu, kai laivas buvo pastebėtas pirmą kartą;

f)

pirmojo pastebėjimo datą (laiką) (UTC);

g)

žvejybos laivo nuotrauką ar nuotraukas pastebėjimui pagrįsti;

h)

visą kitą su stebėta minėto žvejybos laivo veikla susijusią informaciją.

4.   Stebėjimo pranešimai nedelsiant siunčiami stebėjusio žvejybos laivo vėliavos valstybės narės kompetentingai institucijai, kuri kuo greičiau juos perduoda Komisijai arba jos paskirtajai įstaigai. Komisija arba jos paskirtoji įstaiga nedelsdama informuoja stebėto žvejybos laivo vėliavos valstybę. Po to stebėjimo pranešimą Komisija arba jos paskirtoji įstaiga perduoda visoms valstybėms narėms ir prireikus atitinkamos regioninės žvejybos valdymo organizacijos vykdomajam sekretoriui, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų pagal tų organizacijų patvirtintas priemones.

5.   Valstybė narė, iš regioninės žvejybos valdymo organizacijos Susitariančiosios Šalies kompetentingos institucijos gavusi stebėjimo pranešimą apie su jos vėliava plaukiojančio žvejybos laivo veiklą, šį pranešimą ir visą susijusią informaciją kuo greičiau perduoda Komisijai arba jos paskirtajai įstaigai, kuri šią informaciją perduoda atitinkamos regioninės žvejybos valdymo organizacijos vykdomajam sekretoriui, kad būtų imamasi tolesnių veiksmų pagal tų organizacijų patvirtintas priemones.

6.   Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant griežtesnių nuostatų, priimtų regioninių žvejybos valdymo organizacijų, kurių susitariančioji šalis yra Bendrija.

49 straipsnis

Informacijos apie pastebėtus žvejybos laivus pateikimas

1.   Valstybės narės, kurioms pateikiama tinkamai dokumentais pagrįsta informacija apie pastebėtus žvejybos laivus, šią informaciją nustatyta forma, kuri nustatoma 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, nedelsdamos perduoda Komisijai arba jos paskirtajai įstaigai.

2.   Be to, Komisija arba jos paskirtoji įstaiga išnagrinėja tinkamai dokumentais pagristą informaciją apie pastebėtus žvejybos laivus, kurią jai pateikia piliečiai, pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant aplinkosaugos organizacijas, taip pat ir žvejybos ar žuvų prekybos sektoriaus suinteresuotųjų subjektų atstovai.

50 straipsnis

Pastebėtų žvejybos laivų tyrimas

1.   Valstybės narės kuo greičiau inicijuoja su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų, kurie buvo pastebėti pagal 49 straipsnio nuostatas, veiklos tyrimą.

2.   Valstybės narės kuo greičiau ir visada ne vėliau kaip per du mėnesius nuo 48 straipsnio 4 dalyje numatyto pranešimo perdavimo, jei įmanoma – elektroninėmis priemonėmis, pateikia Komisijai arba jos paskirtajai įstaigai išsamią informaciją apie pradėtą tyrimą ir visus veiksmus, kurių imtasi arba ketinama imtis pastebėtų su jų vėliava plaukiojančių žvejybos laivų atžvilgiu. Stebėto žvejybos laivo veiklos tyrimo pažangos atskaitos reguliariai pateikiamos Komisijai arba jos paskirtajai įstaigai. Užbaigus tyrimą, Komisijai arba jos paskirtajai įstaigai pateikiamas galutinis pranešimas apie rezultatus.

3.   Valstybės narės, kurios nėra atitinkama vėliavos valstybė narė, reikiamais atvejais patikrina, ar pastebėti žvejybos laivai, apie kuriuos buvo pranešta, vykdė veiklą jų jurisdikcijai priklausančiuose jūrų vandenyse arba ar šių laivų žvejybos produktai buvo iškrauti arba importuoti į jų teritoriją, ir ištiria jų duomenis, susijusius su atitinkamų išsaugojimo ir valdymo priemonių laikymusi. Valstybės narės nedelsdamos perduoda Komisijai arba jos paskirtajai įstaigai ir atitinkamai vėliavos valstybei narei jų atliktų patikrinimų bei tyrimų rezultatus.

4.   Komisija arba jos paskirtoji įstaiga pagal 2 ir 3 dalis gautą informaciją praneša visoms valstybėms narėms.

5.   Šis straipsnis taikomas nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 V skyriaus nuostatų ir regioninių žvejybos valdymo organizacijų, kurių susitariančioji šalis yra Bendrija, priimtų nuostatų.

XI SKYRIUS

TARPUSAVIO PAGALBA

51 straipsnis

Tarpusavio pagalba

1.   Už šio reglamento įgyvendinimą valstybėse narėse atsakingos administracinės valdžios institucijos bendradarbiauja tarpusavyje, su trečiųjų šalių administracinėmis valdžios institucijomis ir su Komisija siekdamos užtikrinti šio reglamento laikymąsi.

2.   1 dalyje nurodytu tikslu turi būti sukurta tarpusavio pagalbos sistema, kurią sudaro automatinė informacinė sistema – „Informavimo apie NNN žvejybą sistema“, kurią valdo Komisija ar jos paskirtoji įstaiga ir kuri skirta padėti kompetentingoms institucijoms vykdyti NNN žvejybos prevencijos, tyrimo veiksmus ar patraukti baudžiamojon atsakomybėn už šią veiklą.

3.   Išsamios šio skyriaus taikymo taisyklės patvirtinamos 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

XII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52 straipsnis

Įgyvendinimas

Šio reglamento nuostatoms įgyvendinti būtinos priemonės priimamos 54 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

53 straipsnis

Finansinė parama

Valstybės narės gali reikalauti, kad atitinkami ekonominės veiklos vykdytojai prisidėtų padengiant su šio reglamento įgyvendinimu susijusias išlaidas.

54 straipsnis

Komitologijos procedūra

1.   Komisijai padeda pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsnį įkurtas komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šį straipsnį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra vienas mėnuo.

55 straipsnis

Įsipareigojimai teikti ataskaitas

1.   Kas dveji metai, ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų balandžio 30 d., valstybės narės pateikia Komisijai šio reglamento taikymo ataskaitą.

2.   Komisija, remdamasi iš valstybių narių gautomis ataskaitomis ir savo pastebėjimais, kas treji metai rengia ataskaitą, kuri pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai.

3.   Šio reglamento poveikio NNN žvejybai įvertinimą Komisija turi atlikti ne vėliau kaip 2013 m. spalio 29 d.

56 straipsnis

Panaikinimas

Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 28b straipsnio 2 dalis, 28e, 28f, 28g straipsniai ir 31 straipsnio 2 dalies a punktas, Reglamentas (EB) Nr. 1093/94, Reglamentas (EB) Nr. 1447/1999, Reglamento (EB) Nr. 1936/2001 8, 19a, 19b, 19c, 21, 21b, 21c straipsniai ir Reglamento (EB) Nr. 601/2004 26a, 28, 29, 30 ir 31 straipsniai panaikinami nuo 2010 m. sausio 1 d.

Nuorodos į panaikintus reglamentus laikomos nuorodomis į šį reglamentą.

57 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas taikomas nuo 2010 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. rugsėjo 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  2008 m. gegužės 23 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  2008 m. gegužės 29 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(4)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(7)  1994 m. gegužės 6 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1093/94, nustatantis taisykles, pagal kurias trečiųjų šalių žvejybos laivai gali iškrauti ir parduoti sugautą žuvį Bendrijos uostuose (OL L 121, 1994 5 12, p. 3).

(8)  1999 m. birželio 24 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1447/1999, nustatantis bendrosios žuvininkystės politikos taisykles šiurkščiai pažeidžiančių veikimo būdų sąrašą (OL L 167, 1999 7 2, p. 5).

(9)  2001 m. rugsėjo 27 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1936/2001, nustatantis tam tikrų tolimos migracijos žuvų rūšių žvejybos kontrolės priemones (OL L 263, 2001 10 3, p. 1).

(10)  2004 m. kovo 22 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 601/2004, nustatantis tam tikras žvejybos kontrolės priemones pagal Konvenciją dėl Antarkties jūrų gyvųjų išteklių apsaugos (OL L 97, 2004 4 1, p. 16).

(11)  OL L 256, 1987 9 7, p. 1.


I PRIEDAS

Produktų, nepatenkančių į 2 straipsnio 8 punkte pateiktos sąvokos „žuvininkystės produktai“ apibrėžtį, sąrašas

Gėlųjų vandenų žuvininkystės produktai

Akvakultūros produktai, gauti iš mailiaus ar lervų

Dekoratyvinės žuvys

Gyvos austrės

Gyvos, šviežios arba atšaldytos Pecten, Chlamys arba Placopecten genties šukutės, įskaitant didžiąsias šukutes

Šaldytos didžiosios šukutės (Pecten maximus)

Kitos šviežios arba atšaldytos šukutės

Midijos

Sraigės, išskyrus gautas iš jūros

Moliuskų gaminiai ir konservai


II PRIEDAS

Europos bendrijos sugautų žuvų kiekio sertifikatas ir reeksporto sertifikatas

Image

Image

Image

Priedėlis

Transportavimo duomenys

Image


III PRIEDAS

Vėliavos valstybės pranešimai

1.

Vėliavos valstybės pranešimų pagal 20 straipsnį turinys

Komisija prašo, kad vėliavos valstybės perduotų jų teritorijoje esančių valdžios institucijų. kurios įgaliotos vykdyti toliau nurodytus veiksmus, pavadinimus, adresus ir oficialių antspaudų atspaudus:

a)

registruoti su jų vėliavomis plaukiojančius žvejybos laivus;

b)

suteikti, sustabdyti ir panaikinti žvejybos licencijas jų laivams;

c)

paliudyti 13 straipsnyje nurodytuose sugautų žuvų kiekio sertifikatuose pateiktos informacijos teisingumą ir patvirtinti šiuos sertifikatus;

d)

įgyvendinti įstatymus, teisės aktus bei išsaugojimo ir valdymo priemones, kurių turi laikytis jų laivai, kontroliuoti jų vykdymą ir juos vykdyti;

e)

tikrinti minėtus sugautų žuvų kiekio sertifikatus ir tokiu būdu, vykdant 20 straipsnio 4 dalyje nurodytą administracijų bendradarbiavimą, padėti valstybių narių kompetentingoms institucijoms;

f)

perduoti pagal II priede nurodytą pavyzdį parengtos jų sugautų žuvų kiekio sertifikato formos pavyzdį; ir

g)

atnaujinti šiuos pranešimus.

2.

Regioninių žvejybos valdymo organizacijų patvirtintos sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemos, nurodytos 13 straipsnyje

Jei regioninės žvejybos valdymo organizacijos patvirtinta sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistema yra pripažinta sugautų žuvų kiekio sertifikavimo sistema pagal šį reglamentą, vėliavos valstybės pagal šią sugautų žuvų kiekio dokumentavimo sistemą pateikti pranešimai laikomi pateiktais pagal šio priedo 1 punkto nuostatas, o šio priedo nuostatos laikomos taikytinomis mutatis mutandis.


IV PRIEDAS

Pareiškimas pagal 2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos reglamento Nr. 1005/2008, nustatančio Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruojamai ir nereglamentuojamai žvejybai, atgrasyti nuo jos ir ją panaikinti, 14 straipsnio 2 dalį

Patvirtinu, kad perdirbti žuvininkystės produktai: (produkto apibūdinimas ir kombinuotosios nomenklatūros kodas) buvo gauti iš sugautų žuvų kiekių, kurie buvo importuoti pagal toliau nurodytą (-us) sugautų žuvų kiekio sertifikatą (-us)

Image

Perdirbimo įmonės pavadinimas ir adresas:

Eksportuotojo vardas, pavardė/pavadinimas ir adresas (jeigu skiriasi nuo perdirbimo įmonės):

Perdirbimo įmonės patvirtinimo numeris:

Sveikatos sertifikato numeris ir data:

Image

Kompetentingos institucijos patvirtinimas:

Image


29.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/33


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) NR. 1006/2008

2008 m. rugsėjo 29 d.

dėl Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų ir trečiųjų šalių laivų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse, iš dalies keičiantis reglamentus (EEB) Nr. 2847/93 ir (EB) Nr. 1627/94 bei panaikinantis Reglamentą (EB) Nr. 3317/94

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę,

kadangi:

(1)

1994 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 3317/94, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl leidimo žvejoti trečiosios šalies vandenyse pagal žvejybos susitarimą (1), nustatyta Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos trečiųjų šalių jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse pagal Bendrijos ir trečiųjų šalių žuvininkystės susitarimus leidimų suteikimo procedūra. Laikoma, kad tame reglamente nustatyta procedūra nebeatitinka poreikių, susijusių su dvišalių žuvininkystės susitarimų ir regioninėse žuvininkystės valdymo organizacijose (RŽVO) priimtų daugiašalių susitarimų ir konvencijų arba panašių susitarimų tarptautiniais įpareigojimais. Be to, minėto reglamento nebepakanka siekiant bendrosios žuvininkystės politikos (BŽP) tikslų, ypač tikslų, susijusių su tausiąja žuvininkyste ir kontrole.

(2)

Atsižvelgiant į Bendrosios žuvininkystės politikos tobulinimo ir supaprastinimo veiklos planą 2006–2008 metams, 2005 m. gruodžio mėn. 8 d. pateiktą Komisijos komunikacijoje Tarybai ir Parlamentui, ir nuo to laiko, kai buvo priimtas Reglamentas (EB) Nr. 3317/94, pakitusias žuvininkystės ne Bendrijos vandenyse aplinkybes bei siekiant vykdyti tarptautinius įpareigojimus būtina įdiegti bendrąją Bendrijos žvejybos laivų visų rūšių žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų sistemą. Be to, reikėtų iš naujo apibrėžti kituose teisiniuose dokumentuose nustatytas su trečiosios šalies vėliava plaukiojančių žvejybos laivų žvejybos veiklos galimybių Bendrijos vandenyse taisykles ir, jei tinkama, jas suderinti su Bendrijos žvejybos laivams taikomomis taisyklėmis.

(3)

Užsiimti žvejybos veikla ne Bendrijos vandenyse Bendrijos žvejybos laivams turėtų būti leidžiama tik jiems gavus leidimą iš už atitinkamos žvejybos veiklos leidimus atsakingos kompetentingos institucijos, pvz., trečiosios šalies, kurios vandenyse norima vykdyti žvejybos veiklą, kompetentingos institucijos, už žvejybos veiklos tarptautiniuose vandenyse, kuriuose taikomos RŽVO ar panašiu susitarimu priimtos nuostatos, leidimus atsakingos kompetentingos institucijos arba, jei norima vykdyti jokiu susitarimu nereguliuojamą žvejybos veiklą atviroje jūroje, – valstybės narės kompetentingos institucijos, nepažeidžiant konkrečių Bendrijos teisės aktų, reglamentuojančių žvejybos veiklą atviroje jūroje.

(4)

Svarbu aiškiai apibrėžti Komisijos ir valstybių narių atsakomybę vykdant Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimų suteikimo procedūrą. Šiuo atžvilgiu Komisija turėtų būti pajėgi užtikrinti, kad būtų laikomasi tarptautinių įpareigojimų ir bendrosios žuvininkystės politikos nuostatų, kad paraiškų perdavimo prašymai būtų išsamūs ir kad jie būtų perduodami laikantis atitinkamuose susitarimuose nustatytų terminų.

(5)

Bendrijos žvejybos laivai turėtų būti laikomi atitinkančiais reikalavimus žvejybos veiklos ne Bendrijos vandenyse leidimui gauti, tik jeigu yra laikomasi tam tikrų kriterijų, susijusių su Bendrijos prisiimtais tarptautiniais įsipareigojimais ir su BŽP taisyklėmis bei tikslais.

(6)

Jei Tarybos procedūra, kurios laikomasi priimant sprendimą dėl dvišalio žuvininkystės susitarimo su trečiąja šalimi naujo protokolo, pagal kurį paskirstomos žvejybos galimybės valstybėms narėms, laikino taikymo, negali būti baigta iki tokio laikino taikymo pradžios, Komisijai turėtų būti laikinai leista perduoti paraiškas dėl žvejybos leidimų trečiajai šaliai per šešis mėnesius po to, kai nustojo galioti ankstesnis protokolas, tam, kad nebūtų pertraukta Bendrijos laivų vykdoma žvejybos veikla.

(7)

Siekiant užtikrinti, kad pagal žvejybos partnerystės susitarimus Bendrijai skiriamos žvejybos galimybės būtų visiškai išnaudojamos, būtina, kad Komisija būtų įgaliota vienos valstybės narės neišnaudotas žvejybos galimybes laikinai paskirti kitai valstybei narei nedarydama poveikio žvejybos galimybių paskirstymui valstybėms narėms arba valstybių narių pasikeitimui jomis pagal atitinkamą protokolą.

(8)

Žvejybos partnerystės susitarimai – tai 2004 m. liepos 15 d. Tarybos išvadose nurodyti susitarimai, kuriuos sudarymo ar laikino taikymo metu taip apibūdino Taryba.

(9)

Reikėtų suderinti nuostatas dėl Bendrijos žvejybos laivams paskirtų žvejybos galimybių ne Bendrijos vandenyse ir dėl trečiųjų šalių žvejybos laivams paskirtų žvejybos galimybių Bendrijos vandenyse naudojimo kontrolės ir numatyti veiksmus, kuriais valstybėms narėms ir trečiosioms šalims būtų laiku užkirstas kelias viršyti šias galimybes.

(10)

Siekiant, kad būtų nuosekliai ir veiksmingai nagrinėjami pažeidimai, turėtų būti sudaryta galimybė visapusiškai pasinaudoti Komisijos, Bendrijos, valstybių narių ir trečiųjų šalių inspektorių tikrinimų ir priežiūros ataskaitomis.

(11)

Visi su ne Bendrijos vandenyse žvejojančių Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veikla pagal žuvininkystės susitarimus susiję duomenys turėtų būti atnaujinami ir atitinkamais atvejais prieinami atitinkamoms valstybėms narėms ir trečiosioms šalims. Todėl būtina įdiegti Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistemą.

(12)

Šio reglamento įgyvendinimui būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (2). Tose taisyklėse taip pat gali būti numatytos šiame reglamente nustatytų pareigų vykdymo išimtys, jei tos pareigos sudarytų pernelyg didelę naštą, palyginti su ekonomine veiklos svarba, ir, siekiant veiksmingumo, tokios išimtys turėtų būti priimtos taikant Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnyje nustatytą valdymo procedūrą.

(13)

Reikėtų panaikinti Reglamentą (EB) Nr. 3317/94 ir trečiųjų šalių laivų žvejybos veiklos galimybių Bendrijos vandenyse nuostatas, išdėstytas 1994 m. birželio 27 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1627/94, nustatančiame bendrąsias nuostatas dėl specialių žvejybos leidimų (3), bei 1993 m. spalio 12 d. Tarybos reglamente (EEB) Nr. 2847/93, nustatančiame bendros žuvininkystės politikos kontrolės sistemą (4),

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Taikymo sritis ir tikslai

Šiame reglamente pateikiamos nuostatos dėl:

a)

Bendrijos žvejybos laivams suteikiamų leidimų užsiimti:

i)

žvejybos veikla trečiosios šalies suverenitetui arba jurisdikcijai priklausančiuose vandenyse pagal Bendrijos ir tos šalies sudarytą žuvininkystės susitarimą; arba

ii)

žvejybos veikla, kuriai taikomas pagal Regioninėje žuvininkystės valdymo organizacijoje priimtus susitarimus (toliau – RŽVO) arba pagal panašaus pobūdžio susitarimus, kurių Šalis arba bendradarbiaujanti neprisijungusioji Šalis yra Bendrija, priimtos apsaugos ir valdymo priemonės; arba

iii)

ne Bendrijos vandenyse žvejybos veikla, kuriai netaikomas joks žuvininkystės susitarimas arba RŽVO;

b)

trečiųjų šalių žvejybos laivams suteikiamų leidimų užsiimti žvejybos veikla Bendrijos vandenyse;

ir nustatomi veiklos, kuriai suteikiami leidimai, ataskaitų teikimo įpareigojimai.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Taikant šį reglamentą:

a)

susitarimas – žuvininkystės susitarimas, kuris buvo sudarytas arba dėl kurio buvo priimtas sprendimas dėl laikino taikymo pagal Sutarties 300 straipsnį;

b)

Regioninė žuvininkystės valdymo organizacija arba RŽVO – subregioninė arba regioninė organizacija arba panašaus pobūdžio subjektas, turintis tarptautinės teisės pripažįstamą kompetenciją nustatyti jūrų gyvųjų išteklių, kurie buvo priskirti jo atsakomybėn pasirašius konvenciją arba susitarimą, apsaugos bei valdymo priemones;

c)

žvejybos veikla – žuvų sugavimas, laikymas laive, perdirbimas, perkėlimas;

d)

Bendrijos žvejybos laivas – 2002 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2371/2002 dėl žuvų išteklių apsaugos ir tausojančio naudojimo pagal Bendrąją žuvininkystės politiką (5) 3 straipsnio d punkte apibrėžtas Bendrijos žvejybos laivas;

e)

Bendrijos laivyno registras – Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 15 straipsnio 3 dalyje nurodytas Bendrijos žvejybos laivyno rejestras;

f)

žvejybos galimybės – Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnio q punkte apibrėžtos žvejybos galimybės;

g)

leidimą suteikianti institucija – už Bendrijos žvejybos laivų žvejybos veiklos pagal susitarimą arba už trečiosios šalies žvejybos laivų žvejybos veiklos Bendrijos vandenyse leidimus atsakinga institucija;

h)

žvejybos leidimas – teisė užsiimti žvejybos veikla nustatytu laikotarpiu, tam tikrame rajone arba taikant tam tikrą žvejybos būdą;

i)

žvejybos pastangos – Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 3 straipsnio h punkte apibrėžtos žvejybos pastangos;

j)

perdavimas elektroniniu būdu – duomenų perdavimas elektroniniu formatu; duomenų turinį, formatą ir perdavimo protokolą nustato Komisija arba dėl jų susitaria susitarimo šalys;

k)

žvejybos kategorija – laivyno pogrupis, kuriam būdingi tam tikro tipo laivai, tam tikros rūšies žvejybos veikla ir tam tikri žvejybos įrankiai;

l)

didelis pažeidimas – 1999 m. birželio 24 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1447/1999, nustatančiame bendrosios žuvininkystės politikos taisykles šiurkščiai pažeidžiančių veikimo būdų sąrašą (6), apibrėžtas šiurkštus pažeidimas arba didelis pažeidimas ar didelis nusižengimas pagal atitinkamą susitarimą;

m)

NNN sąrašas – žvejybos laivų, kurie, kaip nustatyta remiantis RŽVO duomenimis arba kaip nustatė Komisija pagal 2008 m. ... ... d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. ..., nustatantį Bendrijos sistemą, kuria siekiama užkirsti kelią neteisėtai, nedeklaruotai ir nereguliuojamai žvejybai (7), atgrasinti nuo jos ir ją panaikinti, vykdė neteisėtą, nedeklaruotą ir nereguliuojamą žvejybą, sąrašas;

n)

Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistema – pagal 12 straipsnį Komisijos sukurta informacijos sistema;

o)

trečiosios šalies žvejybos laivas –

bet kokių matmenų laivas, kurio pagrindinė arba antrinė paskirtis – žuvininkystės produktų priėmimas,

laivas, į kurį perkraunami žuvininkystės produktai iš kitų laivų, net jei jis nenaudojamas sugauti žuvims savo paties įrankiais, arba

laivas, kuriame žuvininkystės produktai prieš juos supakuojant yra apdorojami vienu arba keliais iš šių būdų: daroma filė arba supjaustoma griežinėliais, nulupama oda, sumalama, šaldoma ir (arba) perdirbama,

ir plaukiojantis su trečiosios šalies vėliava ir (arba) joje registruotas.

II SKYRIUS

BENDRIJOS ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽVEJYBOS VEIKLA NE BENDRIJOS VANDENYSE

I SKIRSNIS

Bendrosios nuostatos

3 straipsnis

Bendroji nuostata

Tik pagal šį reglamentą išduotą žvejybos leidimą turintys Bendrijos žvejybos laivai turi teisę užsiimti žvejybos veikla ne Bendrijos vandenyse.

II SKIRSNIS

Žvejybos pagal susitarimus leidimai

4 straipsnis

Paraiškų pateikimas

1.   Ne vėliau kaip penkias darbo dienos iki atitinkame susitarime nustatyto paraiškų perdavimo termino arba, jei susitarime terminas nenustatytas, ne vėliau kaip iki datos, dėl kurios susitarta susitarime, ir nepažeisdamos Bendrijos teisės aktų konkrečių nuostatų valstybės narės Komisijai elektroniniu būdu pateikia paraiškas dėl žvejybos leidimų atitinkamiems žvejybos laivams.

2.   1 dalyje nurodytose paraiškose turi būti Bendrijos laivyno registre nurodytas laivo identifikavimo numeris, laivo tarptautiniai radijo šaukiniai ir kiti pagal atitinkamą susitarimą arba 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą pateiktini duomenys.

5 straipsnis

Atitikties reikalavimams kriterijai

1.   Valstybės narės teikia Komisijai paraiškų dėl žvejybos leidimų su jos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams tik jei:

a)

jau vykdantys žvejybos veiklą laivai per pastaruosius 12 žvejybos veiklos pagal atitinkamą susitarimą mėnesių arba, jei sudaromas naujas susitarimas, per 12 pagal prieš tai buvusį susitarimą mėnesių įvykdė, jei taikoma, susitarimo sąlygas tam laikotarpiui;

b)

per pastaruosius 12 mėnesių prieš pateikiant paraišką žvejybos leidimui gauti buvo nagrinėjama dėl sankcijų, taikomų didelių pažeidimų atveju, arba jie buvo laikomi įtariamais dėl tokių pažeidimų pagal valstybės narės nacionalinę teisę, ir (arba) kai laivo savininkas pasikeitė, o naujasis savininkas duoda garantijas, kad sąlygos bus įvykdytos;

c)

jie nėra įtraukti į NNN sąrašą;

d)

Bendrijos laivyno registre ir Bendrijos žvejybos leidimo informacijos sistemoje šių laivų duomenys yra išsamūs ir tikslūs;

e)

jie turi žvejybos licenciją, nurodytą 2005 m. rugpjūčio 3 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1281/2005 dėl žvejybos licencijų valdymo ir būtinos minimalios informacijos jose (8);

f)

leidimus suteikianti institucija turi ir gali gauti pagal atitinkamą susitarimą pateiktinus jų duomenis; bei

g)

dėl jų pateiktos paraiškos dėl žvejybos leidimo atitinka atitinkamą susitarimą ir šį reglamentą.

2.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad paraiškos dėl žvejybos leidimų, kurias prašoma perduoti, atitiktų pagal atitinkamą susitarimą tai valstybei narei skirtas žvejybos galimybes.

6 straipsnis

Paraiškų perdavimas

1.   Komisija paraiškas perduoda atitinkamai leidimus suteikiančiai institucijai per penkias darbo dienas nuo valstybės narės prašymo gavimo ir pagal šį straipsnį.

2.   Komisija išnagrinėja paraiškų perdavimo prašymus, atsižvelgdama į:

a)

kiekvienai valstybei narei pagal Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 20 straipsnį arba Sutarties 37 straipsnį Tarybos paskirtas žvejybos galimybes; ir

b)

atitinkame susitarime nustatytas sąlygas ir šį reglamentą.

3.   Komisija patikrina:

a)

ar laikomasi 5 straipsnyje nustatytų sąlygų; ir

b)

ar paraiškos dėl žvejybos leidimų, kurias atitinkamos valstybės narės prašo perduoti, atitinka pagal atitinkamą susitarimą suteiktas žvejybos galimybes atsižvelgiant į visų valstybių narių paraiškas.

7 straipsnis

Paraiškų neperdavimas

1.   Komisija neperduoda leidimus suteikiančioms institucijoms paraiškų, jei:

a)

valstybės narės perduoti duomenys pagal 4 straipsnio 2 dalį yra neišsamūs atitinkamo laivo atžvilgiu;

b)

atitinkamai valstybei narei skirtų žvejybos galimybių nepakanka, kad atsižvelgiant į atitinkamo susitarimo technines specifikacijas, būtų patenkintos jos pateiktos paraiškos;

c)

nesilaikoma atitinkame susitarime ir šiame reglamente nustatytų sąlygų.

2.   Jei Komisija neperduoda vienos arba daugiau paraiškų, ji nedelsdama apie tai informuoja atitinkamą valstybę narę ir pateikia priežastis.

Jei valstybė narė nesutinka su Komisijos pateiktomis priežastimis, ji per penkias darbo dienas perduoda Komisija jos nesutikimą pagrindžiančią informaciją arba dokumentus. Komisija peržiūri paraišką atsižvelgdama į šią informaciją.

8 straipsnis

Informacijos teikimas

1.   Komisija nedelsdama elektroniniu būdu perduoda vėliavos valstybei narei informaciją apie leidimus suteikiančios institucijos išduotą žvejybos leidimą arba apie leidimus suteikiančios institucijos sprendimą neišduoti žvejybos leidimo konkrečiam žvejybos laivui.

Jei reikalaujama arba numatoma pagal susitarimą, siunčiami spausdinti ir (arba) elektroniniu būdu išsaugoti dokumentų originalai bei lydimieji dokumentai.

2.   Vėliavos valstybės narės nedelsdamos perduoda atitinkamų žvejybos laivų savininkams pagal 1 dalies nuostatas gautą informaciją.

3.   Jei leidimus suteikianti institucija praneša Komisijai, kad ji nusprendė sustabdyti Bendrijos žvejybos laivui pagal atitinkamą susitarimą išduoto žvejybos leidimo galiojimą arba leidimą panaikinti, Komisija nedelsdama elektroniniu būdu perduoda tą informaciją to laivo vėliavos valstybei narei. Vėliavos valstybė narė nedelsdama tą informaciją perduoda laivo savininkui.

4.   Konsultuodamasi su vėliavos valstybe nare ir atitinkama leidimus suteikiančia institucija dėl sprendimo atsisakyti išduoti žvejybos leidimą ar sustabdyti jo galiojimą, Komisija atlieka patikrinimus įvertindama atitiktį atitinkamo susitarimo nuostatoms ir jas abi informuoja apie rezultatus.

9 straipsnis

Žvejybos veiklos tęsimas

1.   Jei:

pasibaigė dvišalio žuvininkystės susitarimo su trečiąja šalimi protokolo, pagal kurį nustatomos tame susitarime numatytos žvejybos galimybės, galiojimas; ir

Komisija parafavo naują protokolą, tačiau sprendimas dėl jo sudarymo ar laikino taikymo dar nėra priimtas;

Komisija per šešių mėnesių laikotarpį, kuris skaičiuojamas nuo tos dienos, kai baigia galioti buvęs protokolas, ir nepažeisdama Tarybos kompetencijos spręsti dėl naujo protokolo sudarymo ar laikino taikymo, perduoda pagal šį reglamentą paraiškas dėl žvejybos leidimų atitinkamai trečiajai šaliai.

2.   Pagal atitinkamu žvejybos susitarimu nustatytas taisykles Bendrijos laivai, kuriems suteiktas leidimas užsiimti žvejybos veikla pagal tą susitarimą, pasibaigus žvejybos leidimų galiojimui gali tęsti žvejybą pagal tą susitarimą daugiausia šešių mėnesių laikotarpį nuo tos dienos, kai pasibaigė galiojimas, jeigu tai leidžiama pagal mokslines rekomendacijas.

3.   Todėl Komisija taiko pagal buvusį protokolą galiojusį žvejybos galimybių paskirstymo būdą vykdant 1 dalies nuostatas ir pagal galiojantį protokolą – vykdant 2 dalies nuostatas.

10 straipsnis

Nevisiškas žvejybos galimybių išnaudojimas vykdant žvejybos partnerystės susitarimus

1.   Vykdant žvejybos partnerystės susitarimą, jei remiantis šio reglamento 4 straipsnyje nurodytais prašymais perduoti paraiškas paaiškėja, kad žvejybos leidimai arba Bendrijai pagal susitarimą skirtos žvejybos galimybės nėra visiškai išnaudojami, Komisija apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares ir prašo jų patvirtinti, kad jos neišnaudos tos žvejybos galimybių. Jei laikantis terminų, kuriuos nustato Taryba sudariusi žvejybos partnerystės susitarimą, atsakymas negaunamas, tai laikoma patvirtinimu, kad atitinkamos valstybės narės laivai nevisiškai išnaudoja savo žvejybos galimybes tuo laikotarpiu.

2.   Atitinkamai valstybei narei patvirtinus Komisija įvertina, kiek iš viso neišnaudojama žvejybos galimybių, ir rezultatus praneša valstybėms narėms.

3.   Valstybės narės, norinčios pasinaudoti 2 dalyje nurodytomis neišnaudotomis žvejybos galimybėmis, Komisijai pateikia visų laivų, kuriems jos ketina prašyti žvejybos leidimo, sąrašą ir prašymą perduoti paraiškas dėl kiekvieno iš tų laivų pagal 4 straipsnio nuostatas.

4.   Komisija nusprendžia dėl galimybių perskirstymo glaudžiai bendradarbiaudama su atitinkamomis valstybėmis narėmis.

Jeigu atitinkama valstybė narė prieštarauja šiam galimybių perskirstymui, Komisija 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka nusprendžia dėl galimybių perskirstymo atsižvelgdama į I priede nustatytus kriterijus ir apie tai praneša atitinkamoms valstybėms narėms.

5.   Pagal šio straipsnio nuostatas perduotos paraiškos neturi jokio poveikio žvejybos galimybių paskirstymui arba valstybių narių pasikeitimui jomis pagal Reglamento Nr. 2371/2002 20 straipsnį.

6.   Kol bus pasiekti 1 dalyje nurodyti terminai, Komisijai nekliudoma taikyti 1–4 dalyse nurodytą mechanizmą.

III SKIRSNIS

Žvejybos veikla, kuriai netaikomas joks susitarimas

11 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Bendrijos žvejybos laivo operatorius, ketinantis užsiimti žvejybos veikla atviros jūros vandenyse, kuriems netaikomas susitarimas ar RŽVO nuostatos, informuoja vėliavos valstybės narės valdžios institucijas apie tokią veiklą.

Nepažeidžiant Bendrijos teisės aktų dėl žvejybos veiklos atviroje jūroje Bendrijos žvejybos laivai turi teisę užsiimti žvejybos veikla atviros jūros vandenyse, kuriems netaikomas susitarimas ar RŽVO nuostatos, jei jie turi jų vėliavos valstybės narės pagal nacionalinių teisės aktų nuostatas išduotą leidimą.

Valstybės narės prieš dešimt dienų iki pirmosios pastraipos nurodytos žvejybos veiklos pradžios informuoja Komisiją apie laivus, kuriems suteikiamas leidimas žvejoti pagal pirmąją pastraipą, nurodydamos žuvų rūšis ir žvejybos įrankius, leidimo galiojimo laikotarpį bei rajoną.

2.   Valstybės narės siekia gauti informaciją apie savo piliečių ir trečiųjų šalių sudarytus susitarimus, pagal kuriuos su jų vėliava plaukiojantys žvejybos laivai gali užsiimti žvejybos veikla trečiųjų šalių jurisdikcijai arba suverenitetui priklausančiuose vandenyse, ir apie tai informuoja Komisiją, elektroniniu būdu pateikdama atitinkamų laivų sąrašą.

3.   Šis skirsnis taikomas tik laivams, kurių bendras ilgis viršija 24 metrus.

IV SKIRSNIS

Ataskaitų teikimo įpareigojimai ir žvejybos veiklos draudimas

12 straipsnis

Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistema

1.   Komisija parengia Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistemą, į kurią įtraukiami su pagal šį reglamentą išduotais leidimais susiję duomenys. Tam Komisija sukuria saugią tinklavietę.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad pagal susitarimą ar RŽVO susitarimus būtini žvejybos leidimų duomenys būtų įtraukti į Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistemą ir jos užtikrina, kad duomenys būtų nuolat atnaujinami.

13 straipsnis

Sugautų žuvų kiekių ir žvejybos pastangų ataskaitų teikimas

1.   Bendrijos žvejybos laivai, kuriems pagal II arba III skirsnių nuostatas buvo išduoti žvejybos leidimai, kompetentingai nacionalinei institucijai kas savaitę perduoda duomenis apie sugautų žuvų kiekį ir, jei būtina, apie žvejybos pastangas. Šie duomenys paprašius pateikiami Komisijai.

Nepaisant pirmosios pastraipos, Bendrijos žvejybos laivai, kurių bendras ilgis viršija 24 metrus, nuo 2010 m. sausio 1 d. kompetentingai nacionalinei institucijai kasdien perduoda duomenis apie sugautų žuvų kiekį ir, jei būtina, apie žvejybos pastangas pagal 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1566/2007, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 1966/2006 dėl duomenų apie žvejybos veiklą elektroninio registravimo ir perdavimo bei dėl nuotolinio aptikimo priemonių įgyvendinimo taisykles (9). Nuo 2011 m. sausio 1 d. tos pačios nuostatos taikomos Bendrijos žvejybos laivams, kurių bendras ilgis viršija 15 metrų.

2.   Valstybės narės renka šio straipsnio 1 dalyje nurodytus duomenis ir iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 15 d. elektroniniu būdu perduoda Komisijai arba Komisijos tam tikslui paskirtai įstaigai informaciją apie su jų vėliava plaukiojančių laivų per prieš tai einantį mėnesį duomenis apie kiekvieno ištekliaus arba išteklių grupės arba žvejybos kategorijos sugautų žuvų kiekius ir, jei būtina pagal susitarimą arba tą susitarimą įgyvendinantį reglamentą, informaciją apie jų žvejybos pastangas vandenyse, kuriems taikomas susitarimas ir, per praėjusius šešis mėnesius vykdant žvejybos veiklą ne Bendrijos vandenyse, kuriems netaikomas joks susitarimas.

3.   Komisija 27 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka priima sprendimą dėl formato, kuriuo perduodami šio straipsnio 1 dalyje nurodyti duomenys.

14 straipsnis

Sugautų žuvų kiekių ir žvejybos pastangų kontrolė

Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 V skyriaus nuostatų valstybės narės užtikrina, kad būtų laikomasi sugautų žuvų kiekių ir, jei būtina, žvejybos pastangų ataskaitų teikimo įpareigojimų, nustatytų atitinkamame susitarime.

15 straipsnis

Žvejybos uždraudimas

1.   Nepažeidžiant Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 26 straipsnio 4 dalies ir Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 21 straipsnio 3 dalies, jei valstybė narė nusprendžia, kad jos turimos žvejybos galimybės yra laikomos išnaudotomis, ji nedelsdama uždraudžia žvejybos veiklą atitinkamame rajone, atitinkamais įrankiais arba atitinkamo ištekliaus ar išteklių grupių žvejybos veiklą. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant konkrečių atitinkamo susitarimo nuostatų.

2.   Jei valstybės narės turimos žvejybos galimybės yra apibrėžtos nustatant sugauti leidžiamą kiekį ir žvejybos pastangų ribas, valstybė narė uždraudžia žvejybos veiklą atitinkamame rajone, atitinkamais įrankiais arba atitinkamo ištekliaus ar išteklių grupių žvejybos veiklą, kai tik nusprendžiama, kad kurios nors iš tų galimybių yra laikomos išnaudotomis. Siekdamos sudaryti sąlygas pasinaudojant neišnaudotomis žvejybos galimybėmis tęsti žvejybą, kuri yra nukreipta į išnaudotas žvejybos galimybes, valstybės narės praneša Komisijai apie technines priemones, kurios neturės neigiamo poveikio išnaudotoms žvejybos galimybėms. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant konkrečių atitinkamo susitarimo nuostatų.

3.   Valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie pagal šį straipsnį nuspręstą taikyti žvejybos veiklos uždraudimą.

4.   Jei Komisija nustato, kad Bendrijos arba valstybės narės turimos žvejybos galimybės yra laikomos išnaudotomis, ji apie tai informuoja atitinkamas valstybes nares ir paprašo jų uždrausti žvejybos veiklą pagal 1, 2 ir 3 dalis.

5.   Uždraudus žvejybos veiklą pagal 1 ar 2 dalis, atitinkamo ištekliaus arba išteklių grupės žvejybos leidimų galiojimas nedelsiant sustabdomas.

16 straipsnis

Žvejybos leidimų galiojimo sustabdymas

1.   Jeigu pagal žvejybos susitarimą leidimus suteikianti institucija praneša Komisijai savo sprendimą sustabdyti su valstybės narės vėliava plaukiojančiam laivui išduoto žvejybos leidimo galiojimą arba tą žvejybos leidimą panaikinti, Komisija apie tai nedelsdama praneša vėliavos valstybei narei. Komisija atitinkame susitarime nustatyta tvarka atlieka su tuo susijusius patikrinimus, tam tikrais atvejais konsultuodamasi su vėliavos valstybe nare ir leidimus suteikiančiomis atitinkamos trečiosios šalies institucijomis, ir informuoja vėliavos valstybę narę bei tam tikrais atvejais leidimus suteikiančias trečiosios šalies institucijas apie rezultatus.

2.   Jeigu leidimus suteikianti trečiosios šalies institucija sustabdo atitinkamam Bendrijos žvejybos laivui jos išduotą žvejybos leidimą, tai vėliavos valstybė narė sustabdo pagal atitinkamą susitarimą išduotą žvejybos leidimą visam laikotarpiui, kuriam sustabdytas žvejybos leidimas.

Jeigu leidimus suteikiančios trečiosios šalies institucijos galutinai panaikina žvejybos leidimą, vėliavos valstybė narė nedelsdama panaikina pagal susitarimą atitinkamam laivui išduotą žvejybos leidimą.

3.   Komisijos, Bendrijos, valstybių narių arba trečiųjų šalių, kurios yra atitinkamo susitarimo šalys, inspektorių parengtos tikrinimų ir priežiūros ataskaitos valstybėse narėse laikomos priimtinais įrodymais nagrinėjant bylas administracine arba teismine tvarka. Nustatant faktus ataskaitos laikomos lygiavertėmis atitinkamos valstybės narės tikrinimo ir priežiūros ataskaitoms.

V SKIRSNIS

Galimybė pasinaudoti duomenimis

17 straipsnis

Galimybė pasinaudoti duomenimis

1.   Nepažeidžiant 2003 m. sausio 28 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2003/4/EB dėl visuomenės galimybės susipažinti su informacija apie aplinką (10) nustatytų įpareigojimų Komisijai arba Komisijos paskirtai įstaigai valstybių narių pagal šio skyriaus nuostatas pateikti duomenys yra prieinami saugioje tinklavietėje, susietoje su Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistema, visiems suinteresuotiems vartotojams, kuriems tai leido:

a)

valstybės narės;

b)

Komisija arba Komisijos paskirtas kontrolės ir tikrinimo organas.

Šiems asmenims prieinami tik tie duomenys, kurių jiems reikia žvejybos leidimų suteikimo procese ir (arba) jų tikrinimo veikloje, laikantis tokių duomenų konfidencialumo taisyklių.

2.   Bendrijos žvejybos leidimų informacijos sistemoje užregistruotų laivų savininkai arba agentai nusiuntę Komisijai oficialų prašymą per savo nacionalinę administracinę instituciją gali gauti duomenų, esančių tame registre, elektroninę kopiją.

III SKYRIUS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ ŽVEJYBOS LAIVŲ ŽVEJYBOS VEIKLA BENDRIJOS VANDENYSE

18 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Trečiųjų šalių žvejybos laivai turi teisę:

a)

užsiimti žvejybos veikla Bendrijos vandenyse, jei jie turi pagal šio skyriaus nuostatas išduotą žvejybos leidimą;

b)

iškrauti, perkrauti į kitą laivą uostuose arba perdirbti žuvis, jei jie turi valstybės narės, kurios vandenyse bus vykdomos operacijos, iš anksto išduotą leidimą.

2.   Trečiųjų šalių žvejybos laivai, kuriems suteiktas leidimas užsiimti žvejybos veikla pagal žuvininkystės susitarimą bet kurių kalendorinių metų gruodžio 31 d. gali toliau žvejoti pagal tą susitarimą nuo kitų metų sausio 1 d., kol Komisija nuspręs dėl žvejybos tais kitais metais leidimo išdavimo tiems laivams pagal 20 straipsnį.

19 straipsnis

Trečiosios šalies paraiškų perdavimas

1.   Susitarimo, pagal kurį atitinkamai trečiajai šaliai suteikiamos žvejybos galimybės Bendrijos vandenyse, įsigaliojimo dieną ta trečioji šalis Komisijai elektroniniu būdu pateikia su jos vėliava plaukiojančių ir (arba) joje registruotų laivų, kuriais žvejojant ketinama pasinaudoti tomis žvejybos galimybėmis, sąrašą.

2.   Iki atitinkamame susitarime arba Komisijos nustatyto termino trečiosios šalies kompetentingos institucijos Komisijai elektroniniu būdu pateikia paraiškas dėl žvejybos leidimų, skirtų su jos vėliava plaukiojantiems žvejybos laivams, kuriose nurodomas laivo tarptautinis radijo šaukinys ir visi kiti pagal susitarimą arba pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka priimtą sprendimą reikalaujami duomenys.

20 straipsnis

Žvejybos leidimų išdavimas

1.   Atsižvelgdama į trečiajai šaliai suteiktas žvejybos galimybes, Komisija išnagrinėja paraiškas dėl žvejybos leidimų ir, remdamasi Tarybos priimtomis priemonėmis bei atitinkamo susitarimo nuostatomis, išduoda žvejybos leidimus.

2.   Komisija informuoja trečiosios šalies ir valstybių narių kompetentingas institucijas apie išduotus žvejybos leidimus.

21 straipsnis

Atitikties reikalavimams kriterijai

Komisija išduoda žvejybos leidimus tik tiems trečiosios šalies žvejybos laivams:

a)

kurie atitinka reikalavimus žvejybos leidimui gauti pagal atitinkamą susitarimą ir tam tikrais atvejais yra įtraukti į laivų, kurie užsiimti žvejybos veikla pagal tą susitarimą, sąrašą;

b)

kurie per ankstesnį žvejybos veiklos pagal atitinkamą susitarimą 12 mėnesių laikotarpį, arba, naujo susitarimo atveju, pagal prieš tai galiojusį susitarimą 12 mėnesių laikotarpį, atitinkamais atvejais įvykdė susitarimo sąlygas tam laikotarpiui;

c)

dėl kurių per pastaruosius 12 mėnesių prieš pateikiant paraišką žvejybos leidimui gauti buvo nagrinėjama byla dėl sankcijų, skiriamų už didelius pažeidimus, arba žvejybos laivas buvo laikomas įtariamu dėl tokių pažeidimų pagal valstybės narės nacionalinę teisę, ir (arba) kai laivo savininkas pasikeitė, o naujasis savininkas duoda garantijas, kad sąlygos bus įvykdytos;

d)

jie nėra įtraukti į NNN sąrašą;

e)

kurių pagal atitinkamą susitarimą privalomi duomenys buvo pateikti; ir

f)

dėl kurių pateiktos paraiškos atitinka atitinkamą susitarimą ir šį skyrių.

22 straipsnis

Bendri įpareigojimai

Trečiosios šalies žvejybos laivai, kuriems pagal šio skyriaus nuostatas išduotas žvejybos leidimas, laikosi BŽP nuostatų dėl apsaugos ir kontrolės priemonių, Bendrijos žvejybos laivų žvejybą jų žvejybos veiklos zonoje reguliuojančių kitų nuostatų ir atitinkamo susitarimo nuostatų.

23 straipsnis

Sugautų kiekių ir žvejybos pastangų kontrolė

1.   Žvejybos veikla Bendrijos vandenyse užsiimantys trečiosios šalies žvejybos laivai nacionalinėms institucijoms ir Komisijai arba Komisijos paskirtai įstaigai kas savaitę pateikia duomenis, kurie:

a)

privalomi pagal atitinkamą susitarimą;

b)

Komisijos nustatyti pagal susitarime nustatytą procedūrą; arba

c)

nustatyti pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą.

Nepaisant pirmosios pastraipos, trečiosios šalies žvejybos laivai, kurių bendras ilgis viršija 24 metrus, nuo 2010 m. sausio 1 d. kasdien perduoda šiuos duomenis elektroniniu būdu. Nuo 2011 sausio 1 d. tos pačios nuostatos taikomos trečiosios šalies žvejybos laivams, kurių bendras ilgis viršija 15 metrų.

2.   Laikydamosi atitinkamo susitarimo reikalavimų, trečiosios šalys renka jų laivų pagal 1 dalį perduodamus duomenis apie sugautų žuvų kiekį ir iki kiekvieno kalendorinio mėnesio 15 d. Komisijai arba Komisijos paskirtai įstaigai elektroniniu būdu perduoda duomenis apie visų su jos vėliava plaukiojančių laivų per praėjusį mėnesį Bendrijos vandenyse sugautų kiekvieno ištekliaus arba kiekvienos išteklių grupės žuvų kiekius, arba sugautų žuvų kiekius pagal žvejybos kategorijas.

3.   2 dalyje nurodyti duomenys apie sugautų žuvų kiekį prieinami valstybei narei jos prašymu, laikantis duomenų konfidencialumo taisyklių.

24 straipsnis

Žvejybos leidimų sustabdymas

1.   Kai nusprendžiama, kad atitinkamai trečiajai šaliai suteiktos žvejybos galimybės išnaudotos, Komisija nedelsdama apie tai informuoja tą trečiąją šalį ir valstybių narių kompetentingas tikrinimo institucijas. Siekdama sudaryti sąlygas pasinaudojant neišnaudotomis žvejybos galimybėmis tęsti žvejybos veiklą, kuri taip pat nukreipta į išnaudotas žvejybos galimybes, trečioji šalis praneša Komisijai apie technines priemones, kurios neturės neigiamo poveikio išnaudotoms žvejybos galimybėms. Ši nuostata taikoma nepažeidžiant konkrečių atitinkamo susitarimo nuostatų.

2.   Nuo Komisijos pranešimo dienos su tos šalies vėliava plaukiojantiems laivams išduotų žvejybos leidimų galiojimas laikomas sustabdytu tokios žvejybos veiklos atveju ir užsiimti ta žvejybos veikla jiems nebeleidžiama.

3.   Jei pagal 2 dalies nuostatas sustabdoma visa žvejybos veikla, kuriai buvo išduoti žvejybos leidimai, tie žvejybos leidimai laikomi panaikintais.

4.   Trečioji šalis užtikrina, kad atitinkamiems žvejybos laivams būtų nedelsiant pranešta apie šio straipsnio pritaikymą ir kad jie nutrauktų atitinkamą žvejybos veiklą.

5.   Uždraudus žvejybos veiklą pagal 1 ar 2 dalis, atitinkamo ištekliaus arba išteklių grupės žvejybos leidimų galiojimas nedelsiant sustabdomas.

25 straipsnis

Atitinkamų taisyklių nesilaikymas

1.   Nepažeidžiant teisminio nagrinėjimo pagal nacionalinius teisės aktus, valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai apie visus užregistruotus su trečiosios šalies žvejybos laivu susijusius pažeidimus vykdant žvejybos veiklą Bendrijos vandenyse pagal atitinkamą susitarimą.

2.   Kiekvienam trečiosios šalies žvejybos laivui, kurį naudojant nebuvo laikomasi atitinkame susitarime nustatytų įpareigojimų, licencija arba specialus žvejybos leidimas neišduodamas ne ilgiau kaip 12 mėnesių.

Komisija perduoda atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijoms trečiosios šalies žvejybos laivų, kuriems nebus išduotas leidimas žvejoti Bendrijos žvejybos zonoje kitą mėnesį arba mėnesius dėl tam tikrų atitinkamo susitarimo taisyklių pažeidimų, pavadinimus ir charakteristikas.

3.   Komisija praneša valstybių narių tikrinimo institucijoms apie priemones, kurių imtasi pagal 2 dalies nuostatas.

IV SKYRIUS

ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

26 straipsnis

Išsamios taisyklės

Išsamios šio reglamento taikymo taisyklės gali būti priimtos pagal 27 straipsnio 2 dalyje nurodytą procedūrą. Tose taisyklėse taip pat gali būti numatytos šiame reglamente nustatytų įpareigojimų vykdymo išimtys, jei tie įpareigojimai būtų pernelyg sunkūs, palyginti su ekonomine veiklos svarba.

27 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Žuvininkystės ir akvakultūros komitetas, įsteigtas Reglamento (EB) Nr. 2371/2002 30 straipsniu.

2.   Jei daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas laikotarpis yra 20 darbo dienų.

V SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

28 straipsnis

Tarptautiniai įpareigojimai

Šiuo reglamentu nepažeidžiamos atitinkamų susitarimų nuostatos ir šias nuostatas įgyvendinančios Bendrijos nuostatos.

29 straipsnis

Pakeitimai ir panaikinimas

1.   Reglamento (EEB) Nr. 2847/93 18, 28b, 28c ir 28d straipsniai išbraukiami.

2.   Reglamento (EB) Nr. 1627/94 3 straipsnio 2 dalis, 4 straipsnio 2 dalis ir 9 bei 10 straipsniai išbraukiami.

3.   Reglamentas (EB) Nr. 3317/94 panaikinamas.

4.   Nuorodos į išbrauktas nuostatas laikomos nuorodomis į šio reglamento nuostatas ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikties lentelę.

30 straipsnis

Įsigaliojimas

1.   Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

2.   Reglamento (EEB) 2847/93 18 straipsnis toliau taikomas tol, kol įsigalios reglamentas, nustatantis išsamias taisykles šio reglamento 13 straipsnyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. rugsėjo 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  OL L 350, 1994 12 31, p. 13.

(2)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(3)  OL L 171, 1994 7 6, p. 7.

(4)  OL L 261, 1993 10 20, p. 1.

(5)  OL L 358, 2002 12 31, p. 59.

(6)  OL L 167, 1999 7 2, p. 5.

(7)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. ....

(8)  OL L 203, 2005 8 4, p. 3.

(9)  OL L 340, 2007 12 22, p. 46.

(10)  OL L 41, 2003 2 14, p. 26.


I PRIEDAS

10 straipsnyje nurodyti perskirstymo kriterijai

Perskirstydama žvejybos galimybes, Komisija pirmiausia atsižvelgia:

į kiekvieno gauto prašymo datą,

į žvejybos galimybes, kurias galima perskirstyti,

į gautų prašymų skaičių,

į prašymus pateikusių valstybių narių skaičių,

jei žvejybos galimybės visiškai arba iš dalies grindžiamos žvejybos pastangų arba sugautų žuvų kiekio dydžiais, į numatomas kiekvieno susijusio laivo žvejybos pastangas arba numatomus sugauti kiekius.


II PRIEDAS

Reglamentas (EB) Nr. 1627/94

Atitinkama šio reglamento nuostata

3 straipsnio 2 dalis

III skyrius

4 straipsnio 2 dalis

III skyrius

9 straipsnis

19–21 straipsniai

10 straipsnis

25 straipsnis

Reglamentas (EEB) Nr. 2847/93

Atitinkama šio reglamento nuostata

18 straipsnis

13 straipsnis

28b straipsnis

18 straipsnis

28c straipsnis

22 straipsnis

28d straipsnis

24 straipsnis


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

29.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 286/45


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 8 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

(2008/800/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 310 straipsnį kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antru sakiniu,

atsižvelgdama į Bulgarijos ir Rumunijos Stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos ir jos valstybių narių vardu pradėti derybas su Kroatijos Respublika dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolo, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, sudarymo.

(2)

Šios derybos sėkmingai užbaigtos, ir šis protokolas turėtų būti Bendrijos vardu pasirašytas, numatant galimybę jį sudaryti vėliau.

(3)

Protokolas turėtų būti laikinai taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šiuo sprendimu Tarybos pirmininkas įgaliojamas skirti asmenį (-is), kuriam (-iems) suteikiama teisė Bendrijos vardu pasirašyti Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo protokolą, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, atsižvelgiant į tai, kad jis bus sudarytas vėliau.

2 straipsnis

Kol protokolas įsigalios, jis laikinai taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

Priimta Briuselyje 2008 m. liepos 8 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. LAGARDE


Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo PROTOKOLAS, kuriuo atsižvelgiama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

AIRIJA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – valstybės narės, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos, bei

EUROPOS BENDRIJA IR EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA,

toliau – Bendrijos, atstovaujamos Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos,

ir

KROATIJOS RESPUBLIKA,

ATSIŽVELGDAMOS į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos (toliau – naujosios valstybės narės) įstojimą į Europos Sąjungą ir tuo pačiu į Bendriją 2007 m. sausio 1 d.,

kadangi:

(1)

2001 m. spalio 29 d. Liuksemburge buvo pasirašytas ir 2005 m. vasario 1 d. įsigaliojo Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimas (toliau – SAS).

(2)

2005 m. balandžio 25 d. Liuksemburge buvo pasirašyta Sutartis dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą (toliau – Stojimo sutartis).

(3)

2007 m. sausio 1 d. Bulgarijos Respublika ir Rumunija įstojo į Europos Sąjungą.

(4)

Pagal Stojimo akto, pridėto prie Stojimo sutarties, 6 straipsnio 2 dalį, dėl naujųjų valstybių narių prisijungimo prie SAS susitariama sudarant SAS protokolą.

(5)

Siekiant užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į šiame Susitarime nurodytus Bendrijos ir Kroatijos savitarpio interesus, buvo surengtos SAS 36 straipsnio 3 dalyje numatytos konsultacijos,

SUSITARĖ:

I SKIRSNIS

SUSITARIANČIOSIOS ŠALYS

1 straipsnis

Bulgarijos Respublika ir Rumunija yra 2001 m. spalio 29 d. Liuksemburge pasirašyto Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kroatijos Respublikos stabilizacijos ir asociacijos susitarimo (toliau – Susitarimas) šalys ir kaip ir kitos Bendrijos valstybės narės atitinkamai priima Susitarimo bei prie tą pačią dieną pasirašyto Baigiamojo akto pridedamų bendrųjų deklaracijų ir vienašalių deklaracijų tekstus ir į juos atsižvelgia.

SAS IR JO PRIEDŲ BEI PROTOKOLŲ TEKSTO PAKEITIMAI

II SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIO PRODUKTAI

2 straipsnis

Žemės ūkio produktai sensu stricto

1.   SAS IVa priedas ir IVc priedas pakeičiami šio Protokolo I priede pateiktu tekstu.

2.   SAS IVb priedas ir IVd priedas pakeičiami šio Protokolo II priede pateiktu tekstu.

3.   SAS IVe priedas pakeičiamas šio Protokolo III priede pateiktu tekstu.

4.   SAS IVf priedas pakeičiamas šio Protokolo IV priede pateiktu tekstu.

5.   SAS IVg priedas pakeičiamas šio Protokolo V priede pateiktu tekstu.

3 straipsnis

Žuvininkystės produktai

1.   SAS Va priedas pakeičiamas šio Protokolo VI priede pateiktu tekstu.

2.   SAS Vb priedas pakeičiamas šio Protokolo VII priede pateiktu tekstu.

4 straipsnis

Perdirbti žemės ūkio produktai

SAS 3 protokolo I priedas ir II priedas pakeičiami atitinkamais šio Protokolo VIII priede pateiktais tekstais.

5 straipsnis

Susitarimas dėl vyno

Atsižvelgiant į šalių tarpusavio derybų dėl abipusių lengvatinio režimo nuolaidų tam tikriems vynams, vynų pavadinimų abipusio pripažinimo, apsaugos ir kontrolės bei spiritinių ir aromatizuotų gėrimų žymėjimo abipusio pripažinimo, apsaugos ir kontrolės rezultatus, Papildomo protokolo dėl SAS prekybos aspektų patikslinimo I priedas (Europos bendrijos ir Kroatijos Respublikos susitarimas dėl abipusių preferencinių prekybos lengvatų tam tikroms vyno rūšims, nurodytas SAS 27 straipsnio 4 dalyje) yra pakeičiamas šio Protokolo IX priede pateiktu tekstu.

III SKIRSNIS

KILMĖS TAISYKLĖS

6 straipsnis

SAS 4 protokolas pakeičiamas šio Protokolo X priede pateiktu tekstu.

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

IV SKIRSNIS

7 straipsnis

PPO

Kroatijos Respublika įsipareigoja nereikšti jokių pretenzijų, reikalavimų ar teikimų, ar nekeisti ar neatšaukti jokių nuolaidų pagal GATT 1994 XXIV.6 ir XXVIII straipsnius, kiek tai susiję su 2007 m. Bendrijos plėtra.

8 straipsnis

Prekių kilmės įrodymas ir administracinis bendradarbiavimas

1.   Kilmės įrodymo dokumentai, kuriuos išduoda Kroatijos Respublika arba bet kuri naujoji valstybė narė pagal lengvatinio režimo susitarimus arba tarp jų taikomus autonominius susitarimus, yra pripažįstami atitinkamose šalyse, jeigu:

a)

tokios kilmės įgijimas suteikia teisę naudotis lengvatiniu muitų tarifo režimu taikant SAS nustatytas lengvatines muitų tarifo priemones;

b)

kilmės įrodymo ir transporto dokumentai išduoti ne vėliau kaip vieną dieną iki įstojimo dienos;

c)

kilmės įrodymo dokumentas pateikiamas muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

Jeigu prekės deklaruotos importui į Kroatijos Respubliką arba į bet kurią naująją valstybę narę iki įstojimo dienos pagal tuo metu tarp Kroatijos Respublikos ir tos naujosios valstybės narės galiojančius lengvatinio režimo susitarimus arba autonominius susitarimus, pagal tuos susitarimus atgaline data išduotas kilmės įrodymo dokumentas taip pat gali būti pripažintas, jeigu tik jis yra pateikiamas muitinei ne vėliau kaip per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos.

2.   Kroatijos Respublika ir naujosios valstybės narės turi teisę toliau naudotis įgaliojimais, kuriais buvo suteiktas patvirtinto eksportuotojo statusas pagal tarp jų taikomus lengvatinio režimo susitarimus arba autonominius susitarimus, jei:

a)

tokia nuostata taip pat numatyta Kroatijos Respublikos ir Bendrijos susitarime, sudarytame iki įstojimo dienos; ir

b)

patvirtinti eksportuotojai taiko pagal tą susitarimą galiojančias kilmės taisykles.

Ne vėliau kaip po vienerių metų nuo įstojimo dienos šie leidimai pakeičiami naujais leidimais, išduotais laikantis SAS sąlygų.

3.   Kompetentingos Kroatijos Respublikos arba valstybių narių muitinės priima prašymus dėl kilmės įrodymo dokumento, išduoto pagal lengvatinio režimo susitarimus arba autonominius susitarimus, nurodytus 1 ir 2 dalyse, patikrinimo trejus metus nuo atitinkamo kilmės įrodymo dokumento išdavimo, ir gali tokius patikrinimus atlikti trejus metus nuo tokioms institucijoms pateikto importo deklaraciją patvirtinančio kilmės įrodymo dokumento priėmimo dienos.

9 straipsnis

Tranzitu vežamos prekės

1.   SAS nuostatos gali būti taikomos prekėms, eksportuojamoms arba iš Kroatijos Respublikos į vieną iš naujųjų valstybių narių, arba iš naujosios valstybės narės į Kroatijos Respubliką, kurios atitinka SAS 4 protokolo nuostatas, ir kurios įstojimo dieną yra pakeliui arba laikinai saugomos Kroatijos Respublikos ar tos naujosios valstybės narės muitinės sandėlyje arba laisvojoje zonoje.

2.   Lengvatinis režimas gali būti suteiktas tokiais atvejais, jei importuojančios šalies muitinei per keturis mėnesius nuo įstojimo dienos pateikiamas eksportuojančios šalies muitinės atgaline data išduotas prekių kilmę įrodantis dokumentas.

10 straipsnis

2007 m. kvotos

2007 m. naujųjų tarifinių kvotų apimtys ir galiojančių tarifinių kvotų padidėjimas skaičiuojamas proporcingai bazinėms apimtims, atsižvelgiant į laikotarpio iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. dalį.

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

V SKIRSNIS

11 straipsnis

Šis Protokolas ir jo priedai yra SAS sudedamoji dalis.

12 straipsnis

1.   Šį Protokolą patvirtina Bendrija per Europos Sąjungos Tarybą, veikiančią valstybių narių vardu, ir Kroatijos Respublika, laikydamosi savo procedūrų.

2.   Šalys viena kitai praneša 1 dalyje nurodytų atitinkamų procedūrų baigimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

13 straipsnis

1.   Šis Protokolas įsigalioja pirmą kito mėnesio dieną po paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo.

2.   Jei iki 2007 m. rugpjūčio 1 d. deponuoti ne visi šio Protokolo patvirtinimo dokumentai, šis Protokolas laikinai taikomas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.

14 straipsnis

Šis Protokolas sudaromas dviem egzemplioriais anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir kroatų kalbomis, visi šie tekstai yra vienodai autentiški.

15 straipsnis

SAS tekstas, įskaitant priedus ir protokolus, kurie yra jo sudedamoji dalis, taip pat Baigiamasis aktas kartu su prie jo pridedamomis deklaracijomis parengiami bulgarų ir rumunų kalbomis, ir šie tekstai yra autentiški kaip ir originalai (1). Šiuos tekstus patvirtina Stabilizacijos ir asociacijos taryba.

Съставено в Брюксел на петнадесети юли две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el quince de julio de dos mil ocho.

V Bruselu dne patnáctého července dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den femtende juli to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am fünfzehnten Juli zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta juulikuu viieteistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα πέντε Ιουλίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the fifteenth day of July in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le quinze juillet deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì quindici luglio duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada piecpadsmitajā jūlijā.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų liepos penkioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év július tizenötödik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħmistax-il jum ta' Lulju tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de vijftiende juli tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia piętnastego lipca roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em quinze de Julho de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la data de cincisprezece iulie 2008.

V Bruseli dňa pätnásteho júla dvetisícosem.

V Bruslju, dne petnajstega julija leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä viidentenätoista päivänä heinäkuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den femtonde juli tjugohundraåtta.

Sastavljeno u Bruxellesu, dana petnaestog srpnja godine dvije tisuće osme.

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Za države članice

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvá

Za Evropski skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På europeiska gemenskapernas vägnar

Za Europske zajednice

Image

За Република Хърватия

Por la República de Croacia

Za Chorvatskou republiku

For Republikken Kroatien

Für die Republik Kroatien

Horvaatia Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία της Κροατίας

For the the Republic of Croatia

Pour la République de Croatie

Per la Repubblica di Croazia

Horvātijas Republikas vārdā

Kroatijos Respublikos vārdu

a Horvát Köztársaság részéről

r-Repubblika tal-Kroazja

Voor de Republiek Kroatië

W imieniu Republiki Chorwacji

Pela República da Croácia

Pentru Republica Croaţia

Za Chorvátsku republiku

Za Republiko Hrvaško

Kroatian tasavallan puolesta

På Republiken Kroatiens vägnar

Za Republiku Hrvatsku

Image


(1)  Susitarimo tekstai bulgarų ir rumunų kalbomis bus paskelbti specialaus leidimo Oficialiajame leidinyje vėliau.

I PRIEDAS

IVa ir IVc PRIEDAI

Kroatijos tarifų nuolaidos žemės ūkio produktams (be muito mokesčio neribotiems kiekiams), nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies a punkto i papunktyje ir 27 straipsnio 3 dalies b punkto i papunktyje

Kroatijos muitų tarifo kodas (1)

0105 19 20

1001 10 00

2005 60 00

2009 80 99 10

0105 19 90

1002 00 00 10

2007 91

2009 80 99 20

0106 90 00 10

1003 00 10

2008 19

2009 90 11

0205 00

1004 00 00 10

2008 20

2009 90 19

0206

1005 10

2008 30

2009 90 21

0208

1006

2008 80

2009 90 29

0407 00 30

1007 00

2008 99 36

2009 90 39 10

0407 00 90

1008

2008 99 38

2009 90 49 10

0410 00 00

1106

2008 99 49 10

2009 90 59 10

0504 00 00

1108

2008 99 67 10

2009 90 79 10

0604

1109 00 00

2008 99 99 10

2009 90 97 10

0714

1209

2009 11

2009 90 98 10

0801

1210

2009 19 11

2301

0802

1211

2009 19 19

2302 10

0803 00

1212 99 30

2009 19 98 10

2302 40

0804 10 00

1212 99 41

2009 29 11

2303 10

0804 30 00

1212 99 49

2009 29 19

2303 20

0805 40 00

1212 99 70

2009 29 99 10

2303 30 00

0805 50

1213 00 00

2009 39 11

2304 00 00

0805 90 00

1214

2009 39 19

2305 00 00

0806 20

1301

2009 39 39 10

2306 41 00

0807 20 00

1302

2009 49 11

2306 49 00

0811

1501 00 11

2009 49 19

2306 90 05

0812

1501 00 19 10

2009 49 99 10

2307 00

0813

1501 00 90

2009 79 11

2308 00

0814 00 00

1502 00

2009 79 19

2309 10

0901 11 00

1503 00

2009 79 99 10

 

0901 12 00

1504

2009 80 11

 

0902

1516 10

2009 80 19

 

0904

1603 00

2009 80 34

 

0905 00 00

1702 11 00

2009 80 35

 

0906

1702 19 00

2009 80 36

 

0907 00 00

1702 60

2009 80 38

 

0908

1703 10 00

2009 80 69 10

 

0909

2003 10

2009 80 96 10

 

0910

2003 20 00

2009 80 97 10

 


(1)  Kaip apibrėžta pagal Kroatijos muito mokesčio tarifus, paskelbtus NN 134/2006, su pakeitimais.

II PRIEDAS

IVb ir IVd PRIEDAI

Kroatijos tarifų nuolaidos žemės ūkio produktams (be muito mokesčio pagal kvotas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.), nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies a punkto ii papunktyje ir 27 straipsnio 3 dalies c punkto i papunktyje

Kroatijos muitų tarifo kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota (tonomis)

Metinis padidėjimas (tonomis)

0103 91

0103 92

Gyvos kiaulės, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

625

25

0104

Gyvos avys ir ožkos

1 500

0201

Galvijiena, šviežia arba atšaldyta

200

0204

Aviena arba ožkiena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

1 325

5

0207

Naminių paukščių, nurodytų 0105 pozicijoje, mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, švieži, atšaldyti arba sušaldyti

870

30

0210

Mėsa ir valgomieji mėsos subproduktai, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti; valgomieji mėsos arba mėsos subproduktų miltai ir rupiniai

545

15

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

17 250

150

0402

Pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių

17 750

700

0405 10

Sviestas

330

10

0406

Sūriai ir varškė

2 500

100

0406 išsk. 0406 90 78

Sūriai ir varškė, išskyrus Gouda

800

0406 90 78

Gouda

350

0409 00 00

Natūralus medus

20

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena

12

0602 90 10

Grybiena

9 400

0701 90 10

Bulvės, šviežios arba atšaldytos, skirtos krakmolui gaminti

1 000

0702 00 00

Pomidorai, švieži arba atšaldyti

9 375

375

0703 20 00

Valgomieji česnakai, švieži arba atšaldyti

1 250

50

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos

1 050

0805 10

Apelsinai, švieži arba džiovinti

31 250

1 250

0805 20

Mandarinai (įskaitant tikruosius mandarinus ir likerinius mandarinus); klementinos (clementines), vilkingai (wilkings) ir panašūs citrusinių hibridai, švieži arba džiovinti

3 000

120

0806 10

Vynuogės, šviežios

10 000

400

0808 10 (1)

Obuoliai, švieži

5 800

 

0809 10 00

Abrikosai, švieži

1 250

50

0810 10 00

Braškės ir žemuogės, šviežios

250

10

1002 00 00

Rugiai

1 000

100

1101 00

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

250

1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės

100

1206 00

Saulėgrąžų sėklos, skaldytos arba neskaldytos

125

5

1507

Sojų aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1 230

10

1509

Alyvuogių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

450

20

1514 19

1514 99

Rapsų, rapsukų arba garstyčių aliejus ir jo frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti, išskyrus neapdorotą aliejų

100

1602 41

1602 42

1602 49

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, iš kiaulienos

375

15

1701

Cukranendrių arba cukrinių runkelių cukrus ir chemiškai gryna sacharozė, kurių būvis kietas

7 125

285

2002

Pomidorai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties

6 150

240

2004 90

Kitos daržovės ir daržovių mišiniai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, sušaldyti

125

5

2005 91 00

2005 99

Kitos daržovės ir daržovių mišiniai, paruošti arba konservuoti be acto arba acto rūgšties, nesušaldyti

200

2007 99

Džemai, vaisių drebučiai (želė), marmeladai, vaisių arba riešutų tyrės ir pastos, gauti virimo būdu, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, išskyrus homogenizuotus produktus arba produktus iš citrusinių vaisių

130

2009 12 00

2009 19 91

2009 19 98

Apelsinų sultys, nesušaldytos, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67

2 250

90

2009 71

2009 79

2009 80

2009 90

Obuolių sultys, kitų vienos rūšies vaisių arba daržovių sultys, sulčių mišiniai

200

2009 80 50

2009 80 61

2009 80 63

2009 80 69

2009 80 71

2009 80 73

2009 80 79

 

 

 

 

Bet kurių kitų vienos rūšies vaisių arba daržovių sultys, kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 67

375

15

2009 80 85

2009 80 86

2009 80 88

2009 80 89

2009 80 95

2009 80 96

2009 80 97

2009 80 99

 

 

 

2106 90 30

2106 90 51

2106 90 55

2106 90 59

Kitur nenurodyti arba neįtraukti maisto produktai: aromatizuoti arba dažyti cukraus sirupai

550

2302 30

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kitos kviečių liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos

6 200

2309 90

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams, išskyrus šunų ar kačių maistą, supakuotą į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

1 350


(1)  Kvota skiriama laikotarpiui nuo vasario 21 d. iki rugsėjo 14 d.

III PRIEDAS

IVe PRIEDAS

Kroatijos tarifų nuolaidos žemės ūkio produktams (50 % DPS muito neribotiems kiekiams), nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies c punkto ii papunktyje

Kroatijos muitų tarifo kodas

Aprašymas

0104

Gyvos avys ir ožkos

0105

Gyvi naminiai paukščiai, t. y. Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos), antys, žąsys, kalakutai ir patarškos:

 

Ne didesni kaip 185 g masės:

0105 12 00

– –

Kalakutai

 

Kiti:

0105 94 00

– –

Gallus domesticus rūšies vištos (naminės vištos):

0105 94 00 30

– – –

Vištaitės dedeklės

0105 94 00 40

– – –

Jaunos vištos dedeklės

0209 00

Kiauliniai riebalai be liesos mėsos ir naminių paukščių taukai, nelydyti ar kitu būdu neekstrahuoti, švieži, atšaldyti, sušaldyti, sūdyti, užpilti sūrymu, džiovinti arba rūkyti

0404

Išrūgos, koncentruotos arba nekoncentruotos, į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių; produktai iš natūralių pieno sudedamųjų dalių, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių, kitur nenurodyti arba neįtraukti

0407 00

Paukščių kiaušiniai su lukštais, švieži, konservuoti arba virti:

 

Naminių paukščių:

0407 00 30

– –

Kiti:

0407 00 30 40

– – –

Kalakučių kiaušiniai

0601

Svogūnėliai, gumbai, šakniagumbiai, gumbasvogūniai, šaknų skrotelės ir šakniastiebiai, vegetacinės ramybės, vegetacijos arba žydėjimo būsenos; trūkažolės (cikorijos) augalai ir šaknys, išskyrus šaknis, klasifikuojamas 1212 pozicijoje

0602

Kiti augantys augalai (įskaitant jų šaknis), auginiai ir ūgliai; grybiena

0603

Puokštėms ir kitiems dekoratyviniams tikslams skintos gėlės ir gėlių žiedpumpuriai, gyvos, džiovintos, dažytos, balintos, įmirkytos arba kitu būdu apdorotos

0708

Ankštinės daržovės, gliaudytos arba negliaudytos, šviežios arba atšaldytos

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuotos dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais)

0712

Džiovintos daržovės, sveikos, supjaustytos stambiais gabalais, griežinėliais, susmulkintos arba sumaltos į miltelius, bet toliau neapdorotos

0713

Džiovintos ankštinės daržovės, gliaudytos, su luobelėmis arba be luobelių, skaldytos arba neskaldytos

0901

Kava, skrudinta arba neskrudinta, be kofeino arba su kofeinu; kavos išaižos ir luobelės; kavos pakaitalai, turintys bet kokį kiekį kavos:

 

Skrudinta kava:

0901 21 00

– –

Su kofeinu

0901 22 00

– –

Be kofeino

1003 00

Miežiai:

1003 00 90

Kiti:

1003 00 90 10

– –

Skirti alaus gamybai

1004 00 00

Avižos

1005

Kukurūzai:

1005 90 00

Kiti

1104

Javų grūdai, apdirbti kitais būdais (pavyzdžiui, lukštenti, traiškyti, perdirbti į dribsnius, gludinti, skaldyti arba smulkinti), išskyrus ryžius, klasifikuojamus 1006 pozicijoje; javų gemalai, sveiki, traiškyti, perdirbti į dribsnius arba malti

1105

Bulvių miltai, rupiniai, milteliai, dribsniai ir granulės

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

1702 30

Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje nėra fruktozės arba fruktozė sudaro mažiau kaip 20 % sausosios medžiagos masės

1702 40

Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų:

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2005 40 00

Žirniai (Pisum sativum)

 

Pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.):

2005 51 00

– –

Aižytos pupelės

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

2008 50

Abrikosai

2008 70

Persikai, įskaitant nektarinus

2009

Nefermentuotos vaisių sultys (įskaitant vynuogių misą) ir daržovių sultys, į kurias nepridėta alkoholio, ir į kurias pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių:

 

Ananasų sultys:

2009 41

– –

Kurių Brikso vertė ne didesnė kaip 20:

2009 41 10

– – –

Kurių vertė didesnė kaip 30 EUR už 100 kg neto masės, į kurias pridėta cukraus

 

Vynuogių sultys (įskaitant vynuogių misą):

2009 69

– –

Kitos

2206 00

Kiti fermentuoti gėrimai (pavyzdžiui, sidras, kriaušių sidras, midus); fermentuotų gėrimų mišiniai, taip pat fermentuotų gėrimų ir nealkoholinių gėrimų mišiniai, kitur nenurodyti arba neįtraukti

2302

Sėlenos, išsijos ir kitos sijojimo, malimo arba kito javų arba ankštinių augalų apdorojimo liekanos, granuliuotos arba negranuliuotos:

2302 30

Kviečių

2306

Išspaudos ir kitos kietos augalinių riebalų arba augalinio aliejaus ekstrakcijos liekanos, išskyrus klasifikuojamas 2304 arba 2305 pozicijose, maltos arba nemaltos, granuliuotos arba negranuliuotos:

2306 90

Kitos

2309

Produktai, naudojami gyvūnų pašarams:

2309 90

Kiti

IV PRIEDAS

IVf PRIEDAS

Kroatijos tarifų nuolaidos žemės ūkio produktams (50 % DPS muito pagal kvotas nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.), nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies c punkto iii papunktyje

Kroatijos muitų tarifo kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota

(tonomis)

Metinis padidėjimas

(tonomis)

0102 90

Gyvi galvijai, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

250

10

0202

Galvijiena, sušaldyta

3 750

150

0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

9 125

365

0701

Bulvės, šviežios arba atšaldytos

15 000

600

0703 10

0703 90 00

Svogūnai, valgomieji svogūnėliai, daržiniai porai ir kitos svogūninės daržovės, šviežios arba atšaldytos

12 790

500

0704 90 10

Baltagūžiai ir raudongūžiai kopūstai, švieži arba atšaldyti

160

0706 10 00

Morkos ir ropės, šviežios arba atšaldytos

140

0706 90 30

0706 90 90

Krienai (Cochlearia armoracia), burokėliai, puteliai, gumbiniai salierai (išskyrus šakniavaisinius arba vokiškuosius salierus), ridikai ir panašūs valgomieji šakniavaisiai, švieži arba atšaldyti

110

0807 11 00

0807 19 00

Melionai (įskaitant arbūzus), švieži

7 035

275

0808 10

Obuoliai, švieži

6 900

300

1101 00

Kvietiniai arba meslininiai (kviečių ir rugių mišinio) miltai

1 025

45

1103

Javų kruopos, rupiniai ir granulės

9 750

390

1107

Salyklas, skrudintas arba neskrudintas

19 750

750

1517 10 90

Margarinas, išskyrus skystąjį margariną, išskyrus margariną, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

150

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

2 250

90

Nuo 1602 10 iki

1602 39,

nuo 1602 50 iki

1602 90

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, ne iš kiaulienos

650

30

2009 50

2009 90

Pomidorų sultys; sulčių mišiniai

100

2401

Neperdirbtas tabakas; tabako liekanos

250

10

V PRIEDAS

IVg PRIEDAS

Kroatijos tarifų nuolaidos žemės ūkio produktams, nurodytiems 27 straipsnio 3 dalies g punkte

Šiame priede išvardytoms prekėms muito mokestis taikomas kaip nurodyta nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d.

Kroatijos muitų tarifo kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota

(tonomis)

Taikytinas muitas pagal kvotas

0102 90 05

0102 90 21

0102 90 29

0102 90 41

0102 90 49

0102 90 71

Gyvi naminių rūšių galvijai, ne didesnės kaip 300 kg masės ir skerstini jaučiai, didesnės kaip 300 kg masės, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

9 000

15 %

0103 91

0103 92

Gyvos kiaulės, išskyrus grynaveislius veislinius gyvulius

2 550

15 %

ex ex 0105 94 00

Gyvos Gallus domesticus rūšies vištos, didesnės kaip 185 g, bet ne didesnės kaip 2 000 g masės

90

10 %

0203

Kiauliena, šviežia, atšaldyta arba sušaldyta

3 570

25 %

0401

Nekoncentruotas pienas ir grietinėlė, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių

12 600

4,2 EUR/100 kg

0707 00

Agurkai arba dygliuotieji agurkai (kornišonai), švieži arba atšaldyti

200

10 %

0709 51 00

0709 59 10

0709 59 30

0709 59 90

Grybai, švieži arba atšaldyti

400

10 %

0709 60 10

Saldžiosios paprikos, šviežios arba atšaldytos

400

12 %

0710 21 00

0710 22 00

0710 90 00

Žirniai (Pisum sativum), pupelės (Vigna spp., Phaseolus spp.) ir daržovių mišiniai, nevirti arba virti garuose ar vandenyje, sušaldyti

1 500

7 %

1001 90 99

Spelta, paprastieji kviečiai ir meslinas (kviečių bei rugių mišinys, išskyrus skirtus sėjai

20 800

15 %

1005 90 00

Kukurūzai, išskyrus kukurūzų sėklą

20 000

9 %

1206 00 91

1206 00 99

Saulėgrąžų sėklos, skaldytos arba neskaldytos, neskirtos sėjai

2 160

6 %

1517 10 90

Margarinas, išskyrus skystąjį margariną, išskyrus margariną, kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1 200

20 %

1601 00

Dešros ir panašūs produktai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo; maisto produktai, daugiausia pagaminti iš šių produktų

1 900

10 %

1602 10 00–1602 39

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo:

homogenizuoti produktai;

iš bet kurių gyvūnų kepenų:

iš naminių paukščių, klasifikuojamų 0105 pozicijoje

240

10 %

1602 41

1602 42

1602 49

Kiti gaminiai arba konservai iš mėsos, mėsos subproduktų arba kraujo, iš kiaulienos

180

10 %

1702 40

Gliukozė ir gliukozės sirupas, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro ne mažiau kaip 20 %, bet mažiau kaip 50 % sausosios medžiagos masės, išskyrus invertuotąjį cukrų

1 000

5 %

1703 90 00

Melasa, gauta ekstrahuojant arba rafinuojant cukrų, išskyrus cukranendrių melasą

14 500

14 %

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi

1 740

15 %

2008 50

2008 60

2008 70

Abrikosai, vyšnios ir persikai, įskaitant nektarinus, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos kurių pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio

22

6 %

VI PRIEDAS

Va PRIEDAS

28 straipsnio 1 dalyje nurodyti produktai

Šiems į Europos bendriją importuojamiems Kroatijos kilmės produktams taikomos toliau nurodytos nuolaidos.

KN kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 30 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 70 % DPS muito

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpiai: gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 210 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 70 % DPS muito

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji dančiai (Dentex dentex ir Pagellus spp.): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 35 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 30 % DPS muito

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 650 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 30 % DPS muito

1604

Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių

Tarifinė kvota: 1 585 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – sumažintas tarifas (žr. toliau)

Viršijus tarifinę kvotą, visiems 1604 pozicijai priskiriamiems produktams, išskyrus paruoštas arba konservuotas sardines ir ančiuvius, taikytina 50 % DPS muito norma. Paruoštų arba konservuotų sardinių ir ančiuvių kiekiams, viršijantiems tarifinę kvotą, taikytina visa DPS muito norma.

VII PRIEDAS

Vb PRIEDAS

28 straipsnio 2 dalyje nurodyti produktai

Šiems į Kroatiją importuojamiems Europos bendrijos kilmės produktams taikomos toliau nurodytos nuolaidos.

KN kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota

0301 91 10

0301 91 90

0302 11 10

0302 11 20

0302 11 80

0303 21 10

0303 21 20

0303 21 80

0304 19 15

0304 19 17

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

0304 29 15

0304 29 17

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

0305 49 45

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Upėtakiai (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache ir Oncorhynchus chrysogaster): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 25 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 70 % DPS muito

0301 93 00

0302 69 11

0303 79 11

ex 0304 19 19

ex 0304 19 91

ex 0304 29 19

ex 0304 99 21

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Karpiai: gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 30 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 70 % DPS muito

ex 0301 99 80

0302 69 61

0303 79 71

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji dančiai (Dentex dentex ir Pagellus spp.): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 35 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 30 % DPS muito

ex 0301 99 80

0302 69 94

ex 0303 77 00

ex 0304 19 39

ex 0304 19 99

ex 0304 29 99

ex 0304 99 99

ex 0305 10 00

ex 0305 30 90

ex 0305 49 80

ex 0305 59 80

ex 0305 69 80

Paprastieji vilkešeriai (Dicentrarchus labrax): gyvi; švieži arba atšaldyti; užšaldyti; vytinti, sūdyti ar užpilti sūrymu, rūkyti; žuvų filė ir kita žuvų mėsa; miltai, rupiniai ir granulės, tinkami vartoti žmonių maistui

Tarifinė kvota: 60 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – 30 % DPS muito

1604

Gaminiai arba konservai iš žuvų; ikrai ir ikrų pakaitalai, pagaminti iš žuvų ikrelių

Tarifinė kvota: 315 t – 0 %.

Viršijus tarifinę kvotą – sumažintas tarifas (žr. toliau)

Viršijus tarifinę kvotą, visiems 1604 pozicijai priskiriamiems produktams, išskyrus paruoštas arba konservuotas sardines ir ančiuvius, taikytina 50 % DPS muito norma. Paruoštų arba konservuotų sardinių ir ančiuvių kiekiams, viršijantiems tarifinę kvotą, taikoma visa DPS muito norma.

VIII PRIEDAS

I PRIEDAS

Į Bendriją importuojamoms Kroatijos kilmės prekėms taikytini muito mokesčiai

(SAS 25 straipsnyje nurodyti produktai)

Toliau išvardytų Kroatijos kilmės perdirbtų žemės ūkio produktų importui į Bendriją taikomi nuliniai muitai.

KN kodas

Aprašymas

0403

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, koncentruoti arba nekoncentruoti, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, taip pat į kuriuos pridėta arba nepridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

0403 10

Jogurtas:

 

– –

Aromatizuotas arba į kurį pridėta vaisių, riešutų arba kakavos:

 

– – –

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas:

0403 10 51

– – – –

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0403 10 53

– – – –

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0403 10 59

– – – –

Didesnis kaip 27 % masės

 

– – –

Kiti, kurių riebumas:

0403 10 91

– – – –

Ne didesnis kaip 3 % masės

0403 10 93

– – – –

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0403 10 99

– – – –

Didesnis kaip 6 % masės

0403 90

Kiti:

 

– –

Aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

 

– – –

Miltelių, granulių arba kitokio pavidalo sausieji produktai, kurių riebumas:

0403 90 71

– – – –

Ne didesnis kaip 1,5 % masės

0403 90 73

– – – –

Didesnis kaip 1,5 %, bet ne didesnis kaip 27 % masės

0403 90 79

– – – –

Didesnis kaip 27 % masės

 

– – –

Kiti, kurių riebumas:

0403 90 91

– – – –

Ne didesnis kaip 3 % masės

0403 90 93

– – – –

Didesnis kaip 3 %, bet ne didesnis kaip 6 % masės

0403 90 99

– – – –

Didesnis kaip 6 % masės

0405

Sviestas ir kiti pieno riebalai ir aliejai; pieno pastos:

0405 20

Pieno pastos:

0405 20 10

– –

Kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet mažesnis kaip 60 % masės

0405 20 30

– –

Kurių riebumas ne mažesnis kaip 60 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

0511

Kitur nenurodyti arba neįtraukti gyvūniniai produktai; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui:

 

Kiti:

0511 99

– –

Kiti:

 

– – –

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys:

0511 99 39

– – – –

Kitos

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos:

0710 40 00

Cukriniai kukurūzai

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuojant dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

0711 90

Kitos daržovės; daržovių mišiniai:

 

– –

Daržovės:

0711 90 30

– – –

Cukriniai kukurūzai

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

Augalų syvai ir ekstraktai:

1302 12 00

– –

Saldišaknės

1302 13 00

– –

Apynių

1302 20

Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai:

1302 20 10

– –

Sausi

1302 20 90

– –

Kiti

1505 00

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną):

1505 00 10

Neapdoroti avių prakaitiniai riebalai

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti:

1516 20

Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos:

1516 20 10

– –

Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

1517

Margarinas; gyvūninių arba augalinių riebalų arba aliejaus ar įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai arba preparatai, išskyrus valgomuosius riebalus, aliejų arba jų frakcijas, klasifikuojamus 1516 pozicijoje:

1517 10

Margarinas, išskyrus skystąjį margariną:

1517 10 10

– –

Kurio sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

1517 90

Kiti:

1517 90 10

– –

Kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų

 

– –

Kiti:

1517 90 93

– – –

Valgomieji mišiniai arba preparatai, naudojami formoms tepti

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

1518 00 10

Linoksinas

 

Kiti:

1518 00 91

– –

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje

 

– –

Kiti:

1518 00 95

– – –

Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejaus ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai

1518 00 99

– – –

Kiti

1521

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti:

1521 90

Kiti:

 

– –

Bičių vaškas ir kitas vabzdžių vaškas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti:

1521 90 99

– – –

Kiti

1522 00

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos:

1522 00 10

Degra

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos

1803

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

1804 00 00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

1805 00 00

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, kitur nenurodyti arba neįtraukti; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, kitur nenurodyti arba neįtraukti

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spagečiai, makaronai, vermišeliai, lazanija, gnočiai, ravioliai (koldūnai), vamzdučiai (it. cannelloni); kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu:

1902 11 00

– –

Su kiaušiniais

1902 19

– –

Kiti

1902 20

Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

 

– –

Kiti:

1902 20 91

– – –

Virti

1902 20 99

– – –

Kiti

1902 30

Kiti tešlos gaminiai

1902 40

Kuskusas

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsniai); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, kitur nenurodyti arba neįtraukti

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

2001 90

Kiti:

2001 90 30

– –

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2001 90 60

– –

Palmių šerdys

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2004 10

Bulvės:

 

– –

Kitos:

2004 10 91

– – –

Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2004 90

Kitos daržovės ir daržovių mišiniai:

2004 90 10

– –

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2005 20

Bulvės:

2005 20 10

– – –

Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2005 80 00

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

 

Riešutai, žemės riešutai ir kitos sėklos, sumaišytos arba nesumaišytos tarpusavyje:

2008 11

– –

Žemės riešutai:

2008 11 10

– – –

Žemės riešutų sviestas

 

Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 2008 19 subpozicijoje:

2008 91 00

– –

Palmių šerdys

2008 99

– –

Kiti:

 

– – –

Į kuriuos nepridėta alkoholio:

 

– – – –

Į kuriuos nepridėta cukraus:

2008 99 85

– – – – –

Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai:

2102 10

Aktyviosios mielės

2102 20

Neaktyviosios mielės; kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai:

 

– –

Neaktyviosios mielės:

2102 20 11

– – –

Tablečių, kubelių arba panašių pavidalų arba tiesiogiai supakuotos į pakuotes, kurių neto masė ne didesnė kaip 1 kg

2102 20 19

– – –

Kitos

2102 30 00

Paruošti kepimo milteliai

2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

2103 10 00

Sojos padažas

2103 20 00

Pomidorų kečupas (ketchup) ir kiti pomidorų padažai

2103 30

Garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios:

2103 30 90

– –

Paruoštos garstyčios

2103 90

Kiti:

2103 90 90

– –

Kiti

2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

2106

Kitur nenurodyti arba neįtraukti maisto produktai:

2106 10

Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos

2106 90

Kiti

2106 90 20

– –

Sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų

 

– –

Kiti:

2106 90 92

– – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

2106 90 98

– – –

Kiti

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

2203 00

Salyklinis alus

2205

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai:

2208 40

Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus

2208 90

Kiti

 

– –

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa:

2208 90 91

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 90 99

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais

2403

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

Kiti polihidroksiliniai alkoholiai:

2905 43 00

– –

Manitolis

2905 44

– –

D-gliucitolis (sorbitolis)

2905 45 00

– –

Glicerolis

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:

3301 90

Kiti:

 

– –

Ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai):

3301 90 21

– – –

Saldišaknių ir apynių

3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

3302 10

Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje:

 

– –

Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje:

 

– – –

Preparatai, kurių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos:

3302 10 10

– – – –

Kurių faktinė alkoholio koncentracija (tūrio procentais) yra didesnė kaip 0,5 % tūrio

 

– – – –

Kiti:

3302 10 21

– – – – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

3302 10 29

– – – – –

Kiti

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai:

3501 10

Kazeinas:

3501 10 50

– –

Skirtas naudoti pramonėje, išskyrus maisto produktų arba pašarų gamybą

3501 10 90

– –

Kitas

3501 90

Kiti:

3501 90 90

– –

Kiti

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

3505 10

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 10

– –

Dekstrinai

 

– –

Kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 90

– – –

Kiti

3505 20

Klijai

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

3809 10

Daugiausia iš krakmolingų medžiagų

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai:

 

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant:

3823 11 00

– –

Stearino rūgštis

3823 12 00

– –

Oleino rūgštis

3823 13 00

– –

Talo alyvos riebalų rūgštys

3823 19

– –

Kitos

3823 70 00

Pramoniniai riebalų alkoholiai

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), kitur nenurodyti arba neįtraukti:

3824 60

Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje

II PRIEDAS

1 sąrašas. Bendrijos kilmės prekės, kurioms Kroatija panaikina muitus

KN kodas

Aprašymas

0501 00 00

Neapdoroti žmonių plaukai, plauti arba neplauti, valyti arba nevalyti; žmonių plaukų atliekos

0502

Kiaulių arba šernų šeriai ir plaukai; barsukų plaukai ir kiti plaukai, naudojami šepečiams ir teptukams gaminti; šių šerių arba plaukų atliekos

0505

Paukščių odos ir kitos jų kūno dalys su plunksnomis arba pūkais; plunksnos ir plunksnų dalys (su pakirptais arba nepakirptais kraštais) bei pūkai, toliau neapdoroti, išskyrus jų išvalymą, dezinfekavimą arba paruošimą laikyti; plunksnų arba plunksnų dalių milteliai ir atliekos

0506

Kaulai ir ragų šerdys, neapdoroti, be riebalų, paprastai apdoroti (bet neišpjauti pagal formą), apdoroti rūgštimi ar deželatinizuoti; šių produktų milteliai ir atliekos

0507

Dramblio kaulas, vėžlių šarvai, banginių ūsai ir banginių ūsų šeriai, ragai, elnių ragai, kanopos, nagai ir snapai, neapdoroti arba paprastai apdoroti, bet neišpjauti pagal formą; šių produktų milteliai ir atliekos

0508 00 00

Koralai ir panašios medžiagos, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neapdorotos kitu būdu; moliuskų geldelės, vėžiagyvių arba dygiaodžių kiautai, sepijų skeleto plokštelės, neapdorotos arba paprastai apdorotos, bet neišpjautos pagal formą, jų milteliai ir atliekos

0510 00 00

Pilkoji ambra, bebrų muskusas, cibetas ir muskusas; ispaniniai vabalai; tulžis, džiovinta arba nedžiovinta; liaukos ir kiti gyvūniniai produktai, naudojami farmacijos preparatams gaminti, švieži, šaldyti, sušaldyti arba kitu būdu konservuoti neilgam laikymui

0511

Kitur nenurodyti arba neįtraukti gyvūniniai produktai; nugaišę gyvūnai, klasifikuojami 1 arba 3 skirsniuose, netinkami vartoti žmonių maistui:

 

Kiti:

0511 99

– –

Kiti:

 

– – –

Gyvūninės kilmės gamtinės pintys:

0511 99 31

– – – –

Žaliava

0511 99 39

– – – –

Kitos

0511 99 85

– – –

Kiti:

ex 0511 99 85

– – – –

Ašutai ir ašutų atliekos, suformuoti arba nesuformuoti į sluoksną, su pagrindu arba be pagrindo

0710

Daržovės (nevirtos arba virtos garuose ar vandenyje), sušaldytos:

0710 40 00

Cukriniai kukurūzai

0711

Konservuotos daržovės, netinkamos ilgai laikyti ir papildomai neapdorojus tiesiogiai vartoti maistui (pavyzdžiui, konservuojant dujiniu sieros dioksidu, sūrymu, sieros vandeniu arba kitais konservuojamais tirpalais):

0711 90

Kitos daržovės; daržovių mišiniai:

 

– –

Daržovės:

0711 90 30

– – –

Cukriniai kukurūzai

0903 00 00

Matė

1212

Saldžiavaisių pupmedžių vaisiai, jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai, cukriniai runkeliai ir cukranendrės, švieži, atšaldyti, sušaldyti arba džiovinti, susmulkinti arba nesusmulkinti; vaisių kauliukai ir branduoliai, taip pat kiti augaliniai produktai (įskaitant neskrudintas Cichorium intybus sativum rūšies trūkažolių šaknis), dažniausiai vartojami žmonių maistui, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

1212 20 00

Jūriniai vandens augalai ir kiti dumbliai

1302

Augalų syvai ir ekstraktai; pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai; agaras ir kitos augalinės gleivės bei tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

 

Augalų syvai ir ekstraktai:

1302 12 00

– –

Saldišaknės

1302 13 00

– –

Apynių

1302 19

– –

Kiti

1302 20

Pektino medžiagos, pektinatai ir pektatai

 

Augalinės gleivės ir tirštikliai, modifikuoti arba nemodifikuoti:

1302 31 00

– –

Agaras

1302 32

– –

Gleivės ir tirštikliai iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių, saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų arba siampupės sėklų, modifikuoti arba nemodifikuoti:

1302 32 10

– – –

Iš saldžiavaisio pupmedžio vaisių arba saldžiavaisio pupmedžio vaisių sėklų

1401

Augalinės medžiagos, daugiausia tinkamos pynimui (pavyzdžiui, bambukai, rotangai (rattans), nendrės, meldai, gluosnių, karklų arba žilvičių vytelės, rafija, valyti, balinti arba dažyti javų šiaudai bei liepų karnos)

1404

Kitur nenurodyti arba neįtraukti augaliniai produktai

1505 00

Avių prakaitiniai riebalai ir iš jų gaunamos riebalų medžiagos (įskaitant lanoliną)

1506 00 00

Kiti gyvūniniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti

1515

Kiti nelakieji augaliniai riebalai ir aliejus (įskaitant simondsijų aliejų) ir jų frakcijos, nerafinuoti arba rafinuoti, bet chemiškai nemodifikuoti:

1515 90

Kiti:

1515 90 11

– –

Tungų aliejus; simondsijų ir oiticikų aliejus; mirtų vaškas ir japoniškas vaškas; jų frakcijos:

ex 1515 90 11

– – –

Simondsijų aliejus ir jo frakcijos

1516

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos, visiškai arba iš dalies sukietinti, peresterinti, reesterinti arba elaidinizuoti, nerafinuoti arba rafinuoti, bet toliau neapdoroti:

1516 20

Augaliniai riebalai ir aliejus ir jų frakcijos:

1516 20 10

– –

Sukietintasis ricinos aliejus, vadinamas „opaliniu vašku“

1518 00

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje; nevalgomieji gyvūninių arba augalinių arba įvairių šiame skirsnyje klasifikuojamų riebalų arba aliejų frakcijų mišiniai arba preparatai, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

1518 00 10

Linoksinas

 

Kiti:

1518 00 91

– –

Gyvūniniai arba augaliniai riebalai ir aliejus bei jų frakcijos, kaitinti, oksiduoti, dehidratuoti, sulfuruoti, prapūsti, polimerizuoti šiluma vakuume arba inertinėse dujose arba kitaip chemiškai modifikuoti, išskyrus klasifikuojamus 1516 pozicijoje

 

– –

Kiti:

1518 00 95

– – –

Nevalgomieji gyvūninių arba gyvūninių ir augalinių riebalų, aliejaus ir jų frakcijų mišiniai arba preparatai

1518 00 99

– – –

Kiti

1520 00 00

Neapdorotas glicerolis; glicerolio vandenys ir glicerolio šarmai

1521

Augalinis vaškas (išskyrus trigliceridus), bičių vaškas, kitas vabzdžių vaškas ir spermacetas, rafinuoti arba nerafinuoti, dažyti arba nedažyti

1522 00

Degra; riebalų medžiagų arba gyvūninio ar augalinio vaško apdorojimo atliekos:

1522 00 10

Degra

1702

Kiti cukrūs, įskaitant chemiškai gryną laktozę, maltozę, gliukozę ir fruktozę, kurių būvis kietas; cukrų sirupai, į kuriuos nepridėta aromatinių arba dažančiųjų medžiagų; dirbtinis medus, sumaišytas arba nesumaišytas su natūraliu medumi; karamelė (degintas cukrus):

1702 50 00

Chemiškai gryna fruktozė

1702 90

Kiti, įskaitant invertuotąjį cukrų, bei kiti cukraus ir cukraus sirupo mišiniai, kurių sudėtyje esanti fruktozė sudaro 50 % sausosios medžiagos masės:

1702 90 10

– –

Chemiškai gryna maltozė

1704

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), neturintys kakavos:

1704 10

Kramtomoji guma, su cukraus apvalkalu arba be jo

1803

Kakavos pasta, iš kurios pašalinti arba nepašalinti riebalai

1804 00 00

Kakavos sviestas, riebalai ir aliejus

1805 00 00

Kakavos milteliai, į kuriuos nepridėta cukraus arba kitų saldiklių

1901

Salyklo ekstraktas; maisto produktai iš miltų, kruopų, rupinių, krakmolo arba salyklo ekstrakto, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 40 % masės, kitur nenurodyti arba neįtraukti; maisto produktai iš prekių, klasifikuojamų 0401–0404 pozicijose, kurių sudėtyje nėra kakavos arba kurių sudėtyje esanti kakava, iš kurios visiškai pašalinti riebalai, sudaro mažiau kaip 5 % masės, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

1901 10 00

Maisto produktai kūdikiams, supakuoti į mažmeninei prekybai skirtas pakuotes

1901 20 00

Mišiniai ir tešlos, skirti kepinių, klasifikuojamų 1905 pozicijoje, gamybai

1901 90

Kiti

1902

Tešlos gaminiai, virti arba nevirti, įdaryti (mėsa arba kitais produktais) arba neįdaryti, taip pat paruošti arba neparuošti kitu būdu, pavyzdžiui, spagečiai, makaronai, vermišeliai, lazanija, gnočiai, ravioliai (koldūnai), vamzdučiai (it. cannelloni); kuskusas, paruoštas arba neparuoštas:

 

Tešlos gaminiai, nevirti, neįdaryti ir neparuošti kitu būdu:

1902 11 00

– –

Su kiaušiniais

1902 19

– –

Kiti

1902 20

Įdaryti tešlos gaminiai, virti arba nevirti, paruošti arba neparuošti kitu būdu:

 

– –

Kiti:

1902 20 91

– – –

Virti

1902 20 99

– – –

Kiti

1902 30

Kiti tešlos gaminiai

1902 40

Muskusas

1903 00 00

Tapijoka ir iš krakmolo pagaminti jos pakaitalai, turintys dribsnių, grūdelių, žirnelių, išsijų arba panašų pavidalą

1904

Paruošti maisto produktai, pagaminti išpučiant arba skrudinant javų grūdus ar javų grūdų produktus (pavyzdžiui, kukurūzų dribsniai); javai (išskyrus kukurūzus), turintys grūdų, dribsnių arba kitaip apdorotų grūdų pavidalą (išskyrus miltus, kruopas ir rupinius), apvirti arba paruošti kitu būdu, kitur nenurodyti arba neįtraukti

2001

Daržovės, vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruoštos arba konservuotos su actu arba acto rūgštimi:

2001 90

Kiti:

2001 90 30

– –

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2001 90 40

– –

Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kuriuose krakmolas sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2001 90 60

– –

Palmių šerdys

2004

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, sušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2004 10

Bulvės:

 

– –

Kitos:

2004 10 91

– – –

Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2004 90

Kitos daržovės ir daržovių mišiniai:

2004 90 10

– –

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2005

Kitos daržovės, paruoštos arba konservuotos be acto arba acto rūgšties, nesušaldytos, išskyrus produktus, klasifikuojamus 2006 pozicijoje:

2005 20

Bulvės:

2005 20 10

– –

Turinčios miltų, rupinių arba dribsnių pavidalą

2005 80 00

Cukriniai kukurūzai (Zea mays var. saccharata)

2008

Vaisiai, riešutai ir kitos valgomosios augalų dalys, paruošti arba konservuoti kitais būdais, į kuriuos pridėta arba nepridėta cukraus ar kitų saldiklių arba alkoholio, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

 

Riešutai, žemės riešutai ir kitos sėklos, sumaišytos arba nesumaišytos tarpusavyje:

2008 11

– –

Žemės riešutai:

2008 11 10

– – –

Žemės riešutų sviestas

 

Kiti, įskaitant mišinius, išskyrus klasifikuojamus 2008 19 subpozicijoje:

2008 91 00

– –

Palmių šerdys

2008 99

– –

Kiti:

 

– – –

Į kuriuos nepridėta alkoholio:

 

– – – –

Į kuriuos nepridėta cukraus:

2008 99 85

– – – – –

Kukurūzai, išskyrus cukrinius kukurūzus (Zea mays var. saccharata)

2008 99 91

– – – – –

Dioskorėjos, batatai ir panašios valgomosios augalų dalys, kurių sudėtyje esančio krakmolo kiekis sudaro ne mažiau kaip 5 % masės

2101

Kavos, arbatos arba matės ekstraktai, esencijos ir koncentratai, taip pat produktai, daugiausia sudaryti iš šių produktų arba iš kavos, arbatos arba matės; skrudintos trūkažolės ir kiti skrudinti kavos pakaitalai, taip pat jų ekstraktai, esencijos ir koncentratai

2102

Mielės (aktyviosios arba neaktyviosios); kiti negyvi vienaląsčiai mikroorganizmai (išskyrus vakcinas, klasifikuojamas 3002 pozicijoje); paruošti kepimo milteliai

2103

Padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai); sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai; garstyčių miltai ir rupiniai bei paruoštos garstyčios

2104

Sriubos ir sultiniai bei jų pusgaminiai (koncentratai); homogenizuoti sudėtiniai maisto produktai

2106

Kitur nenurodyti arba neįtraukti maisto produktai:

2106 10

Baltymų koncentratai ir tekstūruotos baltyminės medžiagos

2106 90

Kiti:

2106 90 20

– –

Sudėtiniai alkoholiniai preparatai, vartojami gėrimų gamyboje, išskyrus preparatus, daugiausia sudarytus iš kvapiųjų medžiagų

 

– –

Kiti:

2106 90 92

– – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

2106 90 98

– – –

Kiti

2201

Vandenys, įskaitant gamtinius arba dirbtinius mineralinius vandenis, ir gazuotieji vandenys, į kuriuos nepridėta cukraus ar kitų saldiklių bei aromatinių medžiagų; ledas ir sniegas:

2201 90 00

Kiti

2203 00

Salyklinis alus

2207

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) ne mažesnė kaip 80 % tūrio; denatūruotas etilo alkoholis ir kiti denatūruoti bet kurio stiprumo spiritai

2208

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio; spiritai, likeriai ir kiti spiritiniai gėrimai:

2208 20

Spiritai, pagaminti distiliuojant vynuogių vyną arba vynuogių išspaudas

2208 30

Viskiai

2208 40

Romai ir kiti spiritai, gauti distiliuojant fermentuotus cukranendrių produktus

2208 50

Džinai ir Ženeva

2208 60

Degtinės

2208 70

Likeriai ir kordialai

2208 90

Kiti:

 

– –

Arakai (arrack), induose, kurių talpa:

2208 90 11

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 90 19

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

 

– –

Slyvų, kriaušių arba vyšnių spiritai (išskyrus likerius), induose, kurių talpa:

2208 90 33

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai:

ex 2208 90 33

– – – –

Kriaušių arba vyšnių spiritai, išskyrus slyvų brendį (Slivovitz)

2208 90 38

– – –

Didesnė kaip 2 litrai:

ex 2208 90 38

– – – –

Kriaušių arba vyšnių spiritai, išskyrus slyvų brendį (Slivovitz)

 

– –

Kiti spiritai ir kiti spiritiniai gėrimai induose, kurių talpa:

 

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai:

2208 90 41

– – – –

Ouzo

 

– – – –

Kiti:

 

– – – – –

Spiritai (išskyrus likerius):

 

– – – – – –

Distiliuoti iš vaisių:

2208 90 45

– – – – – – –

Kalvadosai (calvados)

2208 90 48

– – – – – – –

Kiti

 

– – – – – –

Kiti:

2208 90 52

– – – – – – –

Kornai

2208 90 54

– – – – – – –

Tequila

2208 90 56

– – – – – – –

Kiti

2208 90 69

– – – – –

Kiti spiritiniai gėrimai

 

– – –

Didesnė kaip 2 litrai:

 

– – – –

Spiritai (išskyrus likerius):

2208 90 71

– – – – –

Distiliuoti iš vaisių

2208 90 75

– – – – –

Tequila

2208 90 77

– – – – –

Kiti

2208 90 78

– – – –

Kiti spiritiniai gėrimai

 

– –

Nedenatūruotas etilo alkoholis, kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio, induose, kurių talpa:

2208 90 91

– – –

Ne didesnė kaip 2 litrai

2208 90 99

– – –

Didesnė kaip 2 litrai

2402

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabaku arba tabako pakaitalais:

2402 10 00

Cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, ir cigarilės, kurių sudėtyje yra tabako

2403

Kitas perdirbtas tabakas ir perdirbti tabako pakaitalai; „homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas; tabako ekstraktai ir esencijos:

 

Kitas:

2403 91 00

– –

„Homogenizuotas“ arba „regeneruotas“ tabakas

2403 99

– –

Kitas

2905

Alifatiniai alkoholiai ir jų halogeninti, sulfoninti, nitrinti arba nitrozinti dariniai:

 

Kiti polihidroksiliniai alkoholiai:

2905 43 00

– –

Manitolis

2905 44

– –

D-gliucitolis (sorbitolis)

2905 45 00

– –

Glicerolis

3301

Eteriniai aliejai (deterpenuoti arba nedeterpenuoti), įskaitant konkretus ir absoliutus; kvapieji dervų ekstraktai (rezinoidai); ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai); eterinių aliejų koncentratai riebaluose, nelakiuosiuose aliejuose, vaškuose arba panašiose medžiagose, gauti anfleražo arba maceravimo būdu; šalutiniai terpeniniai eterinių aliejų deterpenacijos produktai; eterinių aliejų vandeniniai distiliatai ir vandeniniai tirpalai:

3301 90

Kiti:

 

– –

Ekstrahuotosios aliejingos dervos (oleorezinai):

3301 90 21

– – –

Saldišaknių ir apynių

3301 90 30

– – –

Kiti

3302

Kvapiųjų medžiagų mišiniai ir mišiniai (įskaitant alkoholinius tirpalus), kurių pagrindiniai komponentai yra viena arba kelios tokios medžiagos, naudojami pramonėje kaip žaliavos; kiti preparatai, kurių pagrindiniai komponentai yra kvapiosios medžiagos, skirti naudoti gėrimų gamyboje:

3302 10

Skirti naudoti maisto arba gėrimų gamybos pramonėje:

 

– –

Skirti naudoti gėrimų gamybos pramonėje:

 

– – –

Preparatai, kurių sudėtyje yra visos gėrimą charakterizuojančios kvapiosios medžiagos:

3302 10 10

– – – –

Kurių faktinė alkoholio koncentracija (tūrio procentais) yra didesnė kaip 0,5 % tūrio

 

– – – –

Kiti:

3302 10 21

– – – – –

Kurių sudėtyje nėra pieno riebalų, sacharozės, izogliukozės, gliukozės ar krakmolo arba kurių sudėtyje yra mažiau kaip 1,5 % masės pieno riebalų, 5 % masės sacharozės ar izogliukozės, 5 % masės gliukozės ar krakmolo

3302 10 29

– – – – –

Kiti

3501

Kazeinas, kazeinatai ir kiti kazeino dariniai; kazeininiai klijai:

3501 10

Kazeinas

3501 90

Kiti:

3501 90 90

– –

Kiti

3505

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai (pavyzdžiui, paželatinuoti arba esterinti krakmolai); klijai, daugiausia sudaryti iš krakmolų, dekstrinų arba kitų modifikuotų krakmolų:

3505 10

Dekstrinai ir kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 10

– –

Dekstrinai

 

– –

Kiti modifikuoti krakmolai:

3505 10 90

– – –

Kiti

3505 20

Klijai

3809

Apdailos agentai, priemonės, naudojamos dažymui arba dažiklių fiksacijai pagreitinti, ir kiti produktai bei preparatai (pavyzdžiui, užpildai ir kandikai), naudojami tekstilės, popieriaus, odos pramonėje arba panašiose pramonės šakose, kitur nenurodyti arba neįtraukti:

3809 10

Daugiausia iš krakmolingų medžiagų

3823

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant; pramoniniai riebalų alkoholiai:

 

Pramoninės riebalų monokarboksirūgštys; rūgščiosios alyvos, gautos rafinuojant:

3823 11 00

– –

Stearino rūgštis

3823 12 00

– –

Oleino rūgštis

3823 13 00

– –

Talo alyvos riebalų rūgštys

3823 19

– –

Kitos

3823 70 00

Pramoniniai riebalų alkoholiai

3824

Paruošti liejimo formų arba gurgučių rišikliai; chemijos produktai ir chemijos pramonės arba giminingų pramonės šakų gaminiai (įskaitant sudarytus iš gamtinių produktų mišinių), kitur nenurodyti arba neįtraukti:

3824 60

Gliucitolis (sorbitolis), išskyrus klasifikuojamą 2905 44 subpozicijoje

2 sąrašas. Į Kroatiją importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms taikytinos kvotos ir muitai

Pastaba. Šioje lentelėje išvardytiems produktams taikomas nulinis muito tarifas pagal toliau nurodytas tarifines kvotas. Muitas, taikytinas tokias kvotas viršijantiems kiekiams yra 50 % DPS muito normos.

KN kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota (tonomis)

0403 10 51

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

Pasukos, rūgpienis ir grietinė, jogurtas, kefyras ir kitoks fermentuotas arba raugintas pienas ir grietinėlė, aromatizuoti arba į kuriuos pridėta vaisių, riešutų arba kakavos

2 390

0405 20 10

0405 20 30

Pieno pastos, kurių riebumas ne mažesnis kaip 39 % masės, bet ne didesnis kaip 75 % masės

68

1517 10 10

1517 90 10

1517 90 93

Margarinas ir gyvūninių arba augalinių riebalų ar aliejaus arba aliejaus frakcijų valgomieji mišiniai, kurių sudėtyje yra daugiau kaip 10 %, bet ne daugiau kaip 15 % masės pieno riebalų; valgomieji mišiniai arba preparatai, naudojami formoms tepti

700

2201 10 11

2201 10 19

2201 10 90

Mineraliniai ir gazuotieji vandenys

16 907

2205 10 10

2205 10 90

2205 90 10

2205 90 90

Vermutai ir kiti vynai iš šviežių vynuogių, aromatizuoti augalais arba aromatinėmis medžiagomis

420 hl

ex 2208 90 33

ex 2208 90 38

Slyvų brendis (Slivovitz), kurio alkoholio koncentracija (tūrio procentais) mažesnė kaip 80 % tūrio

170 hl

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Cigaretės, kurių sudėtyje yra tabako; cigarai, įskaitant cigarus su apipjaustytais galais, cigarilės ir cigaretės su tabako pakaitalais

35

2403 10 10

2403 10 90

Rūkomasis tabakas, kurio sudėtyje nėra tabako pakaitalų arba yra bet koks jų kiekis

42

3 sąrašas. Į Kroatiją importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms taikytinos kvotos ir muitai

Pastaba. Šioje lentelėje išvardytiems produktams taikomas nulinis muito tarifas pagal toliau nurodytas tarifines kvotas. Muitas, taikytinas tokias kvotas viršijantiems kiekiams yra 40 % DPS muito normos.

KN kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota (tonomis)

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Konditerijos gaminiai iš cukraus (įskaitant baltąjį šokoladą), išskyrus kramtomąją gumą, neturintys kakavos

1 250

1806

Šokoladas ir kiti maisto produktai, turintys kakavos

2 410

1905

Duona, pyragai, bandelės, pyragaičiai, sausainiai ir kiti kepiniai, su kakava arba be kakavos; ostijos ir kalėdaičiai, tuščios kapsulės, naudojamos farmacijoje, plokštieji vafliai, ryžinis popierius ir panašūs produktai

4 390

2105 00

Grietininiai ir kiti valgomieji ledai, su kakava arba be jos

1 430

2202

Vandenys, įskaitant mineralinius ir gazuotuosius vandenis, į kuriuos pridėta cukraus ar kitų saldiklių arba aromatinių medžiagų, ir kiti nealkoholiniai gėrimai, išskyrus vaisių arba daržovių sultis, klasifikuojamas 2009 pozicijoje

18 100

4 sąrašas. Į Kroatiją importuojamoms Bendrijos kilmės prekėms taikytinos kvotos ir muitai

Pastaba. Šioje lentelėje išvardytiems produktams taikomas nulinis muito tarifas pagal toliau nurodytas metines tarifines kvotas. Kvotas viršijantiems kiekiams taikomos 3 protokolo II priedo 1 sąraše nurodytos sąlygos.

KN kodas

Aprašymas

Metinė tarifinė kvota (tonomis)

2103 90 30

2103 90 90

Aromatiniai kartimai, kurių alkoholio koncentracija (tūrio procentais) nuo 44,2 iki 49,2 % tūrio ir kurių sudėtyje yra nuo 1,5 iki 6 % masės gencijono, prieskonių ir įvairių sudėtinių dalių, taip pat nuo 4 iki 10 % cukraus, induose, kurių talpa ne didesnė kaip 0,5 litro; kiti padažai ir jų pusgaminiai (koncentratai), sumaišyti uždarai ir sumaišyti pagardai, išskyrus sojos padažą, pomidorų kečupą (ketchup) ir kitus pomidorų padažus ir skystą aštrų mangų džemą (chutney)

300

IX PRIEDAS

I PRIEDAS

EUROPOS BENDRIJOS

IR KROATIJOS RESPUBLIKOS SUSITARIMAS DĖL ABIPUSIŲ LENGVATINIO REŽIMO PREKYBOS NUOLAIDŲ TAM TIKRIEMS VYNAMS

1.

Nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. šiems į Bendriją importuojamiems Kroatijos Respublikos kilmės produktams taikomos toliau nurodytos nuolaidos:

KN kodas

Aprašymas

Taikytinas muitas

Metinis kiekis (hl)

Metinis padidėjimas (hl)

Specialiosios nuostatos

ex 2204 10

ex 2204 21

Rūšinis putojantis vynas

Vynas iš šviežių vynuogių

netaikomas

44 000

10 000

(1)(2)

ex 2204 29

Vynas iš šviežių vynuogių

netaikomas

29 000

0

(2)

(1)

Jeigu per praėjusius metus buvo išnaudota bent 80 % atitinkamo kiekio, kiekis didinamas kasmet, kol ex 2204 10 ir ex 2204 21 pozicijose klasifikuojamų produktų kvotų suma, ir 2204 29 pozicijoje klasifikuojamų produktų kvota pasiekia didžiausią 98 000 hl lygį.

(2)

Vienos iš Susitariančiųjų Šalių prašymu gali būti surengtos konsultacijos dėl kvotų pakeitimo perkeliant ex 2204 29 pozicijai taikomos kvotos kiekius į ex 2204 10 ir ex 2204 21 pozicijoms taikomus kvotos kiekius.

2.

Bendrija taiko lengvatinio režimo nulinį muitą pagal 1 punkte nurodytas tarifines kvotas, jeigu šiems Kroatijos Respublikos eksportuojamų produktų kiekiams nebus taikomos jokios eksporto subsidijos.

3.

Nuo 2007 m. rugpjūčio 1 d. šiems į Kroatijos Respubliką importuojamiems Bendrijos kilmės produktams taikomos tokios nuolaidos:

Kroatijos muitų tarifo kodas

Aprašymas

Taikytinas muitas

Metinis kiekis (hl)

Metinis padidėjimas (hl)

Specialiosios nuostatos

ex 2204 10

ex 2204 21

Rūšinis putojantis vynas

Vynas iš šviežių vynuogių

netaikomas

14 000

800

(1)