ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 283

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. spalio 28d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1054/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1055/2008, kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatos dėl mokėjimų balanso statistikos kokybės kriterijų ir kokybės ataskaitų

3

 

*

2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1056/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo ( 1 )

5

 

*

2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1057/2008, iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 I priedo II priedėlį dėl tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo (EASA 15a forma) ( 1 )

30

 

*

2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1058/2008, kuriuo panaikinamas pavadinimo įregistravimas Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre (Arroz del Delta del Ebro (SGN))

32

 

*

2008 m. spalio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1059/2008, kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Arroz del Delta del Ebro arba Arròs del Delta de l’Ebre (SKVN))

34

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. spalio 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/94/EB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (kodifikuota redakcija) ( 1 )

36

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/815/EB

 

*

2008 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų nacionalinių salmonelių kontrolės Gallus gallus rūšies broilerių pulkuose programų patvirtinimo (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5699)  ( 1 )

43

 

 

2008/816/EB

 

*

2008 m. spalio 20 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5987)  ( 1 )

46

 

 

2008/817/EB

 

*

2008 m. spalio 22 d. Komisijos sprendimas, kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/777/EB dėl tam tikrų mėsos produktų importo iš Naujosios Kaledonijos į Bendriją (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6050)  ( 1 )

49

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1054/2008

2008 m. spalio 27 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 28 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

106,4

MA

44,4

MK

35,9

TR

70,0

ZZ

64,2

0707 00 05

JO

162,5

TR

131,2

ZZ

146,9

0709 90 70

TR

134,0

ZZ

134,0

0805 50 10

AR

108,8

MA

95,3

TR

96,6

ZA

85,2

ZZ

96,5

0806 10 10

BR

231,8

TR

117,8

US

240,8

ZZ

196,8

0808 10 80

CA

96,2

CN

90,8

MK

37,6

NZ

74,2

US

144,3

ZA

88,8

ZZ

88,7

0808 20 50

CL

60,3

CN

64,9

TR

125,5

ZA

94,6

ZZ

86,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1055/2008

2008 m. spalio 27 d.

kuriuo įgyvendinamos Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 184/2005 nuostatos dėl mokėjimų balanso statistikos kokybės kriterijų ir kokybės ataskaitų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. sausio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 184/2005 dėl mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos (1), ypač į jo 4 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 184/2005 nustatomi bendri mokėjimų balanso, tarptautinės prekybos paslaugomis ir tiesioginių užsienio investicijų Bendrijos statistikos rengimo pagrindai.

(2)

Laikantis Reglamento (EB) Nr. 184/2005 4 straipsnio 3 dalies, būtina nustatyti bendruosius kokybės standartus ir kokybės ataskaitų turinį bei periodiškumą.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamentu (EB) Nr. 184/2005 įsteigto Mokėjimų balanso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės kasmet teikia pagal priede nustatytas taisykles parengtas kokybės ataskaitas.

2 straipsnis

Valstybės narės kokybės ataskaitas teikia iki kiekvienų metų lapkričio 30 d.

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Joaquín ALMUNIA

Komisijos narys


(1)  OL L 35, 2005 2 8, p. 23.


PRIEDAS

1.   Įžanga

Kokybės ataskaitoje pateikiami kokybiniai ir kiekybiniai kokybės rodikliai. Komisija (Eurostatas) pateikia kokybinius kiekvienos valstybės narės rodiklių rezultatus, apskaičiuotus pagal pateiktus duomenis. Valstybės narės juos išnagrinėja ir pateikia pastabas, remdamosi savo duomenų rinkimo metodika.

2.   Tvarkaraštis

Iki kiekvienų metų spalio mėn. pabaigos Komisija (Eurostatas) valstybėms narėms pateikia kokybės ataskaitų dokumentų projektus, kuriuose iš anksto pateikiama dauguma kokybinių rodiklių ir kita Komisijos (Eurostato) turima informacija.

Iki kiekvienų metų lapkričio 30 d. valstybės narės Komisijai (Eurostatui) pateikia užbaigtas kokybės ataskaitas.

3.   Kokybės kriterijai

Tinkamais kokybės kriterijais buvo nustatyti: duomenų pateikimas laiku ir aprėptis, metodikos pagrįstumas, stabilumas, patikimumas, nuoseklumas ir tikslumas. Nors tikslumo kriterijus pagal prasmę yra svarbus, jis bus nagrinėjamas atskirai kaip papildomas kriterijus, nes yra susijęs su surinktų duomenų kokybe.

3.1.   Komisijai (Eurostatui) perduodamų duomenų pateikimas laiku ir aprėptis

Šis kriterijus susijęs su duomenų perdavimo terminų laikymusi ir duomenų prieinamumu pagal ataskaitinius laikotarpius bei geografinį, pozicinį ir veiklos suskirstymą.

3.2.   Metodikos pagrįstumas

Metodikos pagrįstumas susijęs su pripažintų tarptautinių standartų ir gairių laikymusi bei gerosios patirties taikymu.

Šis kriterijus apims tam tikrą su metodika susijusių klausimų (skirtingų kiekvienais metais) skaičių, o didžiausias dėmesys bus skiriamas pripažintų tarptautinių standartų laikymuisi. Valstybės narės taip pat aprašys ataskaitiniu laikotarpiu įvykusius pagrindinius metodikos pokyčius ir jų poveikį duomenų kokybei.

3.3.   Stabilumas

Stabilumas – tai pradinės apskaičiuotos vertės artumas galutinei vertei.

Tai apima peržiūrų aprėpties ir krypties nagrinėjimą bei tendencijų, nustatytų pagal pradinius ir galutinius įvertinius duomenis, atitiktį.

3.4.   Patikimumas

Patikimumas – tai nepaaiškinamų pasikeitimų nebuvimas.

Valstybės narės įvertina savo vidaus kontrolės procedūras (privalumus ir trūkumus) ir aprašo tolesnius tobulinimo planus.

3.5.   Nuoseklumas

Pagal nuoseklumo kriterijų nagrinėjamas pateikto duomenų rinkinio nuoseklumas (vidinis nuoseklumas) ir derėjimas su kitais susijusiais panašaus pobūdžio duomenų rinkiniais (išorinis nuoseklumas).

3.6.   Tikslumas

Tikslumas – tai (galutinės) apskaičiuotos vertės artumas tikrajai populiacijos vertei.

Pagal šį kriterijų pateikiama tam tikrais parametrais pagrįsta aprašomoji pagrindinių uždavinių, kuriais siekiama gerinti duomenų aprėptį, analizė. Šis kriterijus bus laikomas papildomu kokybės kriterijumi ir į jį nebus atsižvelgta atliekant bendrą kokybės vertinimą.


28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1056/2008

2008 m. spalio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 80 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal 2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (2) 7 straipsnio 6 dalį Europos aviacijos saugos agentūra (toliau – Agentūra) atliko to reglamento I priedo (M dalies) nuostatų poveikio įvertinimą.

(2)

Agentūra padarė išvadą, kad Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalies) nuostatos yra per griežtos komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamų orlaivių ir visų pirma orlaivių, nepriskiriamų „sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams“, atžvilgiu.

(3)

Baigiantis laikotarpiui, per kurį valstybės narės turėjo galimybę taikyti nukrypti leidžiančią nuostatą komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamiems orlaiviams, kaip numatyta Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 7 straipsnio 3 dalies a punkte, kurią taikė dauguma valstybių narių, visos I priedo (M dalies) nuostatos taikomos visose valstybėse narėse nuo 2008 m. rugsėjo 28 d., nebent būtų patvirtinti pakeitimai.

(4)

Agentūra patarė atlikti svarbius Reglamento (EB) Nr. 2042/2003, ypač I priedo (M dalies) pakeitimus, kad galiojantys reikalavimai būtų pritaikyti atsižvelgiant į skirtingų orlaivių kategorijų ir veiklos rūšių sudėtingumą nekenkiant saugos lygiui.

(5)

Kad valstybių narių kompetentingos institucijos ir suinteresuotosios šalys galėtų tinkamai susipažinti su naujaisiais M dalies reikalavimais ir prie jų prisitaikyti, valstybėms narėms turėtų būti leista atidėti M dalies taikymą komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamiems orlaiviams dar vieneriems ar dvejiems metams atsižvelgiant į atitinkamas nuostatas.

(6)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 2042/2003 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šio reglamento nuostatose atsižvelgiama į 2008 m. sausio 11 d. Komisijos komunikatą „Tvarios bendrosios ir verslo aviacijos ateities darbotvarkė“ (3).

(8)

Šiame reglamente numatytos priemonės pagrįstos Agentūros nuomone, paskelbta pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies b punkto ir 19 straipsnio 1 dalies nuostatas.

(9)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 iš dalies keičiamas taip:

1.

2 straipsnis papildomas k ir l punktais:

„k)

Orlaivis ELA1 – bet kuris iš toliau išvardytų Europos lengvųjų orlaivių:

i)

lėktuvas, sklandytuvas arba variklinis sklandytuvas, kurių didžiausia kilimo masė (DKM) yra mažesnė kaip 1 000 kg, nepriskirti sudėtingiems varikliu varomiems orlaiviams;

ii)

oro balionas, kurio didžiausias konstrukcinis dujų arba karšto oro keliamasis tūris yra ne didesnis kaip 3 400 m3, jeigu tai karšto oro balionas, 1 050 m3, jeigu tai dujomis pildomas oro balionas, ir 300 m3, jeigu tai pririšamasis dujomis pildomas oro balionas;

iii)

ne daugiau kaip dviem keleiviams sukonstruotas dirižablis, kurio didžiausias konstrukcinis dujų arba karšto oro keliamasis tūris yra ne didesnis kaip 2 500 m3, jeigu tai karšto oro dirižablis, ir ne didesnis kaip 1 000 m3, jeigu tai dujomis pildomas dirižablis;

l)

LSA orlaivis – lengvasis sportinis lėktuvas, turintis visas toliau nurodytas savybes:

i)

didžiausia kilimo masė (DKM) yra ne didesnė kaip 600 kg;

ii)

didžiausias tūpimo konfigūracijos smukos greitis (VS0) yra ne didesnis kaip 45 mazgai kalibruotojo oro greičio (CAS), kai orlaivio sertifikuota kilimo masė yra didžiausia ir svorio centras pavojingiausias;

iii)

didžiausias sėdimų vietų skaičius – ne daugiau kaip du asmenys, įskaitant pilotą;

iv)

vienas neturbininis variklis su sumontuotu oro sraigtu;

v)

salonas nehermetizuotas.“

2.

3 straipsnis papildomas 4 dalimi:

„4.   Visi pagal valstybėje narėje keliamus reikalavimus komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamam orlaiviui išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimai arba lygiaverčiai dokumentai, kurie galioja 2008 m. rugsėjo 28 d., galioja iki jų galiojimo pabaigos arba iki 2009 m. rugsėjo 28 d., atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė. Pasibaigus galiojimui kompetentinga institucija gali iš naujo išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą ar lygiavertį dokumentą arba vieną kartą pratęsti jo galiojimą vieneriems metams, jeigu tai leidžiama pagal valstybėje narėje keliamus reikalavimus. Dar kartą pasibaigus jo galiojimui, kompetentinga institucija gali dar kartą iš naujo išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą ar lygiavertį dokumentą arba dar kartą metams pratęsti jo galiojimą, jei tai leidžiama pagal valstybėje narėje keliamus reikalavimus. Daugiau iš naujo išduoti pažymėjimą arba pratęsti jo galiojimą neleidžiama. Jei šios dalies nuostatos taikomos, kai orlaivio registracija yra perleidžiama Europos Sąjungoje, pagal M.A.904 dalį išduodamas naujas tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas.“

3.

4 straipsnis papildomas šia 4 dalimi:

„4.   Pagal valstybėje narėje keliamus reikalavimus patvirtintos techninės priežiūros institucijos iki šio reglamento įsigaliojimo išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimai ir oficialūs išleidimo pažymėjimai laikomi lygiaverčiais pažymėjimams, kurių reikalaujama pagal I priedo (M dalies) M.A.801 ir M.A.802 dalis.“

4.

5 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Už išleidimą atsakingų darbuotojų kvalifikacija turi būti nustatoma pagal III priedo nuostatas, išskyrus I priedo M.A.606 dalies h punkte, M.A.607 dalies b punkte, M.A.801 dalies d punkte bei M.A.803 dalyje ir II priedo (145 dalies) 145.A.30 dalies j punkte bei II priedo (145 dalies) IV priedėlyje numatytus atvejus.“

5.

7 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Nukrypstant nuo 1 dalies:

a)

I priedo nuostatos, išskyrus M.A.201 dalies h punkto 2 papunktį ir M.A.708 dalies c punktą, taikomos nuo 2005 m. rugsėjo 28 d.;

b)

I priedo M.A.201 dalies f punktas taikomas trečiųjų šalių vežėjų komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamiems orlaiviams nuo 2009 m. rugsėjo 28 d.“

b)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

I priedo nuostatų komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamam orlaiviui iki 2009 m. rugsėjo 28 d.;“

ii)

įterpiamas g punktas:

„g)

iki 2010 m. rugsėjo 28 d. – komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamiems orlaiviams, išskyrus didelius orlaivius, reikalavimo atitikti III priedą (66 dalį) pagal šias nuostatas:

I priedo (M dalies) M.A.606 dalies g punktą ir M.A.801 dalies b punkto 2 papunktį,

II priedo (145 dalies) 145.A.30 dalies g ir h punktus.“

6.

I ir II priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  OL L 315, 2003 11 28, p. 1.

(3)  COM(2007) 869 galutinis.


PRIEDAS

1.

Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedas (M dalis) iš dalies keičiamas taip:

1)

M.1 dalies 4 punktas papildomas iii papunkčiu:

„iii)

nukrypstant nuo 4 punkto i papunkčio, jeigu komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamo orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrina pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, kuriai netaikoma registravimo valstybės narės priežiūra, ir tik tuomet, jeigu prieš patvirtinant techninės priežiūros programą buvo susitarta su registravimo valstybe nare:

a)

valstybės narės, atsakingos už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos priežiūrą, paskirta institucija; arba

b)

Agentūra, jeigu nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija yra trečiojoje šalyje.“

2)

M.A.201 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

Siekdamas įvykdyti a punkte nustatytus įpareigojimus, orlaivio savininkas:

i)

gali sudaryti sutartį su nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija, patvirtinta pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį, dėl su nepertraukiamuoju tinkamumu skraidyti susijusių užduočių. Šiuo atveju nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija prisiima atsakomybę, kad tos užduotys būtų atliktos tinkamai;

ii)

kuris nusprendžia savo atsakomybe užtikrinti orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, nesudarydamas sutarties pagal I priedėlį, gali sudaryti terminuotą sutartį su nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančia organizacija, patvirtinta pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį, dėl techninės priežiūros programos parengimo ir jos patvirtinimo pagal M.A.302 dalį. Šiuo atveju terminuota sutartis perkelia techninės programos parengimo ir patvirtinimo atsakomybę nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai, su kuria sudaryta sutartis.“

3)

M.A.201 dalies i punkto įvadinė frazė pakeičiama taip: „Kai valstybė narė reikalauja, kad operatorius turėtų komercinės veiklos, kitos nei komercinis oro transportas, pažymėjimą, operatorius turi būti:“

4)

M.A.202 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Bet koks asmuo ar atsakinga organizacija pagal M.A.201 dalį praneša registracijos valstybės paskirtai kompetentingai institucijai, už šio tipo projektą ar papildomą tipo projektą atsakingai organizacijai ir, jei reikia, operatoriaus valstybei narei apie bet kokią nustatytą skrydžio saugai pavojų keliančią orlaivio ar komponento būklę.“

5)

M.A.302 dalis pakeičiama taip:

„M.A.302   Orlaivių techninės priežiūros programa

a)

Kiekvieno orlaivio techninė priežiūra organizuojama pagal orlaivių techninės priežiūros programą.

b)

Orlaivių techninės priežiūros programą ir visus vėlesnius jos pakeitimus patvirtina kompetentinga institucija.

c)

Jeigu orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrina pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį patvirtinta tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, orlaivių techninės priežiūros programą ir jos pakeitimus galima patvirtinti pagal netiesioginio patvirtinimo procedūrą.

i)

Šiuo atveju netiesioginio patvirtinimo procedūrą nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyne nustato nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija ir tvirtina už šią nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančią organizaciją atsakinga kompetentinga institucija.

ii)

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija negali naudotis netiesioginio patvirtinimo procedūra, jeigu šios organizacijos neprižiūri registravimo valstybė narė, išskyrus tuos atvejus, kai pagal M.1 dalies 4 punkto ii papunktį arba 4 punkto iii papunktį yra sudaryta sutartis, pagal kurią orlaivių techninės priežiūros patvirtinimo atsakomybė perkeliama už nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančią organizaciją atsakingai kompetentingai institucijai.

d)

Orlaivių techninės priežiūros programa užtikrinama, kad būtų laikomasi:

i)

kompetentingos institucijos nurodymų;

ii)

nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti nurodymų, kuriuos parengė tipo pažymėjimų, riboto galiojimo tipo pažymėjimų, papildomų tipo pažymėjimų, esminio remonto projekto patvirtinimo, taikant Europos techninio standarto specifikaciją (ETSO) išduoto leidimo ar kito atitinkamo patvirtinimo, išduoto pagal Reglamentą (EB) Nr. 1702/2003 ir jo priedą (21 dalį), turėtojai;

iii)

savininko arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos siūlomų papildomų ar alternatyvių nurodymų, kai jie patvirtinti pagal M.A.302 dalį, išskyrus e punkte minėtas su sauga susijusias užduotis, kurias galima išplėsti, atlikus tinkamą peržiūrą pagal g punktą ir tik kai taikoma tiesioginio patvirtinimo tvarka pagal M.A.302 dalies b punktą.

e)

Orlaivių techninės priežiūros programoje turi būti pateikta išsami informacija apie visus techninės priežiūros darbus, kuriuos reikia atlikti, įskaitant dažnumą ir visas specialias užduotis, susijusias su veiklos tipais ir specifika.

f)

Didelio orlaivio atveju, jeigu techninės priežiūros programa yra pagrįsta techninės priežiūros iniciatyvinės grupės logika arba būklės stebėsena, orlaivio techninės priežiūros programa turi apimti patikimumo programą.

g)

Orlaivio techninės priežiūros programa periodiškai peržiūrima ir, kai būtina, iš dalies keičiama. Šiomis peržiūromis užtikrinama, kad programa ir toliau būtų veiksminga, atsižvelgiant į veiklos patirtį, kompetentingos institucijos nurodymus ir į naujus ir (arba) pakeistus techninės priežiūros nurodymus, kuriuos paskelbė tipo pažymėjimo ir papildomo tipo pažymėjimo turėtojai ir kita tokius duomenis pagal Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedą (21 dalį) skelbianti organizacija.“

6)

M.A.305 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašai – tai:

1)

orlaivio žurnalas, variklio žurnalas (-ai) arba variklio modulio eksploatavimo formuliarai, oro sraigto žurnalas (-ai) ir visų ribotos eksploatavimo trukmės komponentų eksploatavimo formuliarai, jei būtina; ir

2)

kai to reikalaujama M.A.306 dalyje komercinio oro transporto atveju arba to reikalauja valstybė narė komercinės veiklos, išskyrus komercinį oro transportą, atveju, operatoriaus techninis žurnalas.“

7)

M.A.403 dalies b punkte žodžiai, „pagal M.A.801 dalies b pastraipos 1 punktą, M.A.801 dalies b pastraipos 2 punktą arba 145 dalį“ keičiami žodžiais „pagal M.A.801 dalies b punkto 1 papunktį, M.A.801 dalies b punkto 2 papunktį, M.A.801 dalies c punktą, M.A.801 dalies d punktą arba II priedą (145 dalį)“.

8)

M.A.501 dalies a punkte žodžiai „145 dalyje ir F poskyryje nenustatyta“ keičiami žodžiais „Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priede (21 dalyje), II priede (145 dalyje) arba šio reglamento I priedo A skyriaus F poskyryje nenustatyta“.

9)

M.A.502 dalis pakeičiama taip:

„M.A.502   Komponento techninė priežiūra

a)

Komponentų techninę priežiūrą atlieka pagal šio priedo A skyriaus F poskyrį (M dalį) arba II priedą (145 dalį) atitinkamai patvirtintos techninės priežiūros organizacijos.

b)

Nukrypstant nuo a punkto, pagal šio priedo A skyriaus F poskyrį (M dalį) arba II priedą (145 dalį) patvirtinta A kategorijai priskiriama organizacija bei M.A.801 dalies b punkto 2 papunktyje nurodyti už išleidimą atsakingi darbuotojai komponento techninę priežiūrą pagal orlaivio techninės priežiūros duomenis arba, jei tam pritarė kompetentinga institucija, pagal komponento techninės priežiūros duomenis gali atlikti tik tada, kai šie komponentai yra įmontuoti į orlaivį. Vis dėlto tokia organizacija bei už išleidimą atsakingi darbuotojai techninei priežiūrai atlikti gali laikinai išmontuoti komponentą, kad būtų lengviau jį pasiekti, išskyrus tuos atvejus, kai dėl tokio išmontavimo prireikia atlikti techninę priežiūrą, kuri negali būti atliekama pagal šio punkto nuostatas. Komponento techninę priežiūrą atlikus pagal šį punktą negali būti išduodama EASA 1 forma ir yra taikomi orlaivio išleidimui eksploatuoti keliami reikalavimai pagal M.A.801 dalį.

c)

Nukrypstant nuo a punkto, pagal šio priedo A skyriaus F poskyrį (M dalį) arba II priedą (145 dalį) patvirtinta B kategorijai priskiriama organizacija variklio ir (arba) pagalbinės jėgainės (APU) komponento techninę priežiūrą pagal variklio ir (arba) pagalbinės jėgainės (APU) priežiūros duomenis arba, jei tam pritarė kompetentinga institucija, pagal komponentų techninės priežiūros duomenis gali atlikti tik tada, kai šie komponentai yra įmontuoti į variklį ir (arba) APU. Vis dėlto tokia B kategorijai priskiriama organizacija techninei priežiūrai atlikti gali laikinai išmontuoti komponentą, kad būtų lengviau jį pasiekti, išskyrus tuos atvejus, kai dėl tokio išmontavimo prireikia atlikti techninę priežiūrą, kuri negali būti atliekama pagal šio punkto nuostatas.

d)

Nukrypstant nuo a punkto ir M.A.801 dalies b punkto 2 papunkčio, už išleidimą atsakingi darbuotojai, nurodyti M.A.801 dalies b punkto 2 papunktyje, gali atlikti į komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamą orlaivį ELA1 įmontuoto arba laikinai išmontuoto komponento techninę priežiūrą pagal komponento techninės priežiūros duomenis, išskyrus:

1)

komponentų, išskyrus variklius ir oro sraigtus, kapitalinį remontą; ir

2.)

orlaivio, išskyrus CS-VLA, CS-22 ir LSA, variklių ir oro sraigtų kapitalinį remontą.

Techninę priežiūrą atlikus pagal d punktą negali būti išduodama EASA 1 forma ir yra taikomi orlaivio išleidimui eksploatuoti keliami reikalavimai pagal M.A.801 dalį.“

10)

M.A.503 dalis pakeičiama taip:

„M.A.503   Ribotos eksploatavimo trukmės komponentai

Įmontuoti ribotos eksploatavimo trukmės komponentai neturi būti eksploatuojami ilgiau, nei nustatyta patvirtintoje techninės priežiūros programoje ir tinkamumo skraidyti nurodymuose, išskyrus M.A.504 dalies c punkte nurodytą atvejį.“

11)

M.A.504 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Netinkami eksploatuoti komponentai paženklinami ir laikomi saugioje vietoje, kur juos patvirtinta techninės priežiūros organizacija prižiūri tol, kol bus nuspręsta dėl būsimo tų komponentų statuso. Vis dėlto komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamo orlaivio, išskyrus didelį orlaivį, atveju asmuo arba organizacija, nustačiusi, kad jis yra netinkamas eksploatuoti, gali jį perduoti saugoti orlaivio savininkui su sąlyga, kad toks perdavimas pažymimas orlaivio, variklio arba komponento žurnale.“

12)

M.A.601 dalis pakeičiama taip:

„M.A.601   Taikymo sritis

Šiame poskyryje nustatomi reikalavimai, kuriuos turi atitikti organizacija, kad jai būtų galima išduoti ar pratęsti M.A.201 dalies g punkte nenurodytų orlaivio ir komponentų techninės priežiūros patvirtinimą.“

13)

M.A.604 dalies a punkto 5 ir 6 papunkčiai pakeičiami taip:

„5)

už išleidimą atsakingų darbuotojų sąrašą, nurodant jų patvirtinimo taikymo sritį; ir

6)

vietų, kuriose atliekama techninė priežiūra, sąrašą kartu su bendrais įrenginių aprašymais;“

14)

M.A.606 dalis papildoma h punktu:

„h)

Nukrypstant nuo g punkto, organizacija, teikianti techninės priežiūros paslaugas komercinę veiklą vykdantiems orlaivių naudotojams, gali pasitelkti už išleidimą atsakingus darbuotojus, kurių kvalifikacija atitinka toliau pateikiamas nuostatas, remiantis tinkamomis procedūromis, kurios turi būti patvirtinamos organizacijos vadove:

1.

Jei tai yra pakartotinę priešskrydinę patikrą nustatantys tinkamumo skraidyti nurodymai, kuriais aiškiai nustatoma, kad skrydžio įgula gali vykdyti tuos tinkamumo skraidyti nurodymus, organizacija, atsižvelgdama į turimą skrydžio įgulos nario licenciją, orlaivio vadui gali suteikti ribotą už išleidimą atsakingam darbuotojui suteikiamą įgaliojimą, jei organizacija užtikrina, kad buvo organizuoti tinkami praktinio mokymo kursai, kad tas asmuo galėtų įvykdyti tinkamumo skraidyti nurodymus pagal reikalaujamą standartą.

2.

Jei orlaivis eksploatuojamas toli nuo techninės priežiūros stoties, organizacija, atsižvelgdama į skrydžio įgulos nario licenciją, orlaivio vadui gali suteikti ribotą už išleidimą atsakingam darbuotojui suteikiamą įgaliojimą, jeigu organizacija užtikrina, kad buvo organizuoti tinkami praktinio mokymo kursai, kad tas asmuo nustatytą užduotį galėtų atlikti pagal reikalaujamą standartą.“

15)

M.A.607 dalis pakeičiama taip:

„M.A.607   Už išleidimą atsakingi darbuotojai

a)

Be M.A.606 dalies g punkto, už išleidimą atsakingi darbuotojai gali naudotis jiems suteikiamomis privilegijomis tik tuomet, jei organizacija yra įsitikinusi, kad už išleidimą atsakingi darbuotojai:

1)

gali įrodyti, kad atitinka III priedo (66 dalies) 66.A.20 dalies b punkto reikalavimus, išskyrus atvejį, kai III priede (66 dalyje) pateikiama nuoroda į valstybės narės teisės aktą – tokiu atveju jie turėtų atitikti tokiame teisės akte nustatytus reikalavimus; ir

2)

pakankamai išmano tam tikrą orlaivį ir (arba) orlaivio komponentą (-us), kurio (-ių) techninė priežiūra turi būti atlikta, bei su tuo susijusias organizacines procedūras.

b)

Toliau aprašytais nenumatytais atvejais, kai orlaivis nusileidžia ne pagrindinėje stotyje, kurioje nėra tinkamų už išleidimą atsakingų darbuotojų, techninės priežiūros organizacija, su kuria yra sudaryta techninės priežiūros paslaugų teikimo sutartis, gali išduoti vienkartinį įgaliojimą išleisti eksploatuoti:

1)

vienam iš savo darbuotojų, turinčiam panašios technologijos, konstrukcijos ir sistemos orlaivio tipo kvalifikaciją; arba

2)

bet kokiam asmeniui, turinčiam ne mažiau kaip trejų metų techninės priežiūros patirtį ir galiojančią ICAO orlaivių techninės priežiūros licenciją orlaivio tipui, kurį reikia išleisti eksploatuoti, su sąlyga, kad toje vietoje nėra tinkamai pagal šią dalį patvirtintos organizacijos ir organizacija, su kuria sudaryta sutartis, yra gavusi ir turi dokumentais patvirtintų šio asmens patirties įrodymų ir licenciją.

Apie visus tokius atvejus būtina pranešti kompetentingai institucijai per septynias dienas išdavus tokį įgaliojimą išleisti eksploatuoti. Vienkartinį įgaliojimą išleisti eksploatuoti išduodanti patvirtinta techninės priežiūros organizacija užtikrina, kad techninė priežiūra, galinti turėti įtakos skrydžio saugai, būtų pakartotinai tikrinama.

c)

Patvirtinta techninės priežiūros organizacija turi turėti išsamius užrašus apie darbuotojus, atsakingus už išleidimą, ir galiojantį visų už išleidimą atsakingų darbuotojų sąrašą, nurodant jų patvirtinimo taikymo sritį, kurie būtų įtraukti į organizacijos vadovą pagal M.A.604 dalies a punkto 5 papunktį.“

16)

M.A.608 dalies a punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

„1)

turėti techninės priežiūros duomenimis, aprašytais M.A.609 dalyje, nustatytą įrangą ir įrankius arba techninės priežiūros organizacijos žinyne nurodytą lygiavertę įrangą ir įrankius, kurie reikalingi kasdienei techninei priežiūrai atlikti atsižvelgiant į patvirtinimo taikymo sritį; ir“

17)

M.A.610 dalis pakeičiama taip:

„M.A.610   Techninės priežiūros darbų pavedimai

Prieš pradedant techninę priežiūrą organizacija ir techninės priežiūros prašanti organizacija suderina raštišką darbo pavedimą, kad būtų aiškiai nustatyti atliktini techninės priežiūros darbai.“

18)

M.A.613 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Pagal šį poskyrį užbaigus visą nustatytą komponento techninę priežiūrą, pagal M.A.802 dalį išduodamas komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas. Išduodama Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 forma, išskyrus komponentus, kurių techninė priežiūra atliekama pagal M.A.502 dalies b ir d punktus, ir komponentus, pagamintus pagal M.A.603 dalies b punktą.“

19)

M.A.615 dalis pakeičiama taip:

„M.A.615   Organizacijos teisės

Techninės priežiūros organizacija, patvirtinta remiantis šio priedo (M dalies) A skyriaus F poskyriu, gali:

a)

patvirtinimo pažymėjime ir techninės priežiūros organizacijos žinyne nustatytose vietose prižiūrėti visus orlaivius ir (arba) komponentus, kuriems ji buvo patvirtinta;

b)

organizuoti specializuotų paslaugų teikimą kitoje atitinkamą kvalifikaciją turinčioje techninės priežiūros organizacijos prižiūrimoje organizacijoje pagal atitinkamas jos techninės priežiūros organizacijos žinyno, tiesiogiai patvirtinto kompetentingos institucijos, procedūras;

c)

atlikti visų orlaivių arba komponentų, kuriuos prižiūrėti ji yra patvirtinta, techninę priežiūrą visose vietose, atsižvelgiant į atsiradusią būtinybę atlikti tą priežiūrą, jeigu orlaivis laikomas netinkamu eksploatuoti ar jeigu privaloma atlikti atsitiktinę priešskrydinę orlaivio techninę priežiūrą techninės priežiūros organizacijos žinyne nustatytomis sąlygomis;

d)

užbaigus techninę priežiūrą pagal M.A.612 arba M.A.613 dalį išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimus.“

20)

M.A.703 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Patvirtinimas nurodomas VI priedėlyje pateiktame pažymėjime, kurį išduoda kompetentinga institucija.“;

ii)

įterpiamas c punktas:

„c)

Tvirtinama darbo apimtis nurodoma nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo žinyne, kaip numatyta M.A.704 dalyje.“

21)

M.A.704 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punkto 3 papunktis pakeičiamas taip:

„3.

M.A.706 dalies a punkte, M.A.706 dalies c punkte, M.A.706 dalies d punkte ir M.A.706 dalies i punkte nurodyto (-ų) asmens (-ų) pareigos ir pavardė (-ės)“;

ii)

a punktas papildomas 9 papunkčiu:

„9.

patvirtintų orlaivio techninės priežiūros programų sąrašas arba komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamiems orlaiviams – „pagrindinės“ ir „bendrosios“ techninės priežiūros programų sąrašas.“;

iii)

c punktas pakeičiamas taip:

„c)

Neatsižvelgiant į b punktą, nedideli žinyno pakeitimai gali būti netiesiogiai tvirtinami taikant netiesioginio tvirtinimo procedūrą. Netiesioginio tvirtinimo procedūroje apibrėžiamas tinkamas nedidelis pakeitimas, ją nustato nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija pagal žinyną ir tvirtina už šią nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančią organizaciją atsakinga kompetentinga institucija.“

22)

M.A.706 dalis papildoma i ir j punktais:

„i)

Organizacija, pratęsianti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų galiojimą, kaip numatyta M.A.711 dalies a punkto 4 papunktyje ir M.A.901 dalies f punkte, skiria tai daryti įgaliotus asmenis, kuriuos tvirtina kompetentinga institucija.

j)

Organizacija nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti žinyne nurodo ir nuolat atnaujina asmens (-ų), nurodyto (-ų) M.A.706 dalies a punkte, M.A.706 dalies c punkte, M.A.706 dalies d punkte ir M.A.706 dalies i punkte, pareigas ir pavardę (-es).“

23)

M.A.707 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, kad jai būtų suteiktas patvirtinimas atlikti tinkamumo skraidyti patikras, turi turėti atitinkamus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus, galinčius išduoti A skyriaus I poskyryje nurodytus tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimus arba rekomendacijas.

1.

Jeigu tai komerciniam vežimui oro transportu naudojami orlaiviai ir orlaiviai, kurių DKM yra didesnė nei 2 730 kg, išskyrus oro balionus, tie darbuotojai privalo:

a)

turėti ne trumpesnę nei penkerių metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti; ir

b)

turėti III priede (66 dalyje) nustatytą atitinkamą licenciją arba šalies pripažintą techninės priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, atsižvelgiant į atitinkamą orlaivio kategoriją (kai III priede (66 dalyje) pateikiama nuoroda į šalies taisykles), arba aviacijos bakalauro ar lygiavertį laipsnį;

c)

būti išklausę oficialų techninės orlaivių priežiūros kursą; ir

d)

patvirtintoje organizacijoje eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas.

e)

Nepaisant a–d punktų, M.A.707 dalies a punkto 1 papunkčio b pastraipoje nurodytą reikalavimą galima pakeisti penkerių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri yra papildoma reikalaujamai M.A.707 dalies a punkto 1 papunkčio a pastraipoje.

2.

Jeigu tai komerciniam vežimui oro transportu nenaudojami orlaiviai, kurių DKM yra 2 730 kg ir mažesnė, ir oro balionai, tie darbuotojai privalo:

a)

turėti ne trumpesnę nei trejų metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti; ir

b)

turėti III priede (66 dalyje) nustatytą atitinkamą licenciją arba šalies pripažintą techninės priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, atsižvelgiant į atitinkamą orlaivio kategoriją (kai III priede (66 dalyje) pateikiama nuoroda į šalies taisykles), arba aviacijos bakalauro ar lygiavertį laipsnį; ir

c)

būti išklausę oficialų techninės orlaivių priežiūros kursą; ir

d)

patvirtintoje organizacijoje eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas.

e)

Nepaisant a–d punktų, M.A.707 dalies a punkto 2 papunkčio b pastraipoje nurodytą reikalavimą galima pakeisti ketverių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri yra papildoma reikalaujamai M.A.707 dalies a punkto 2 papunkčio a pastraipoje.“

24)

M.A.708 dalies b punkto 2 papunktis pakeičiamas taip:

„2)

orlaivio techninės priežiūros programą ir jos pakeitimus pateikia kompetentingai institucijai patvirtinti (jeigu netaikoma netiesioginio patvirtinimo procedūra pagal M.A.302 dalies c punktą), o programos kopiją nusiunčia komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamo orlaivio savininkui;“

25)

M.A.709 dalis pakeičiama taip:

„M.A.709   Dokumentai

a)

Patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, atlikdama M.A.708 dalies nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo užduotis, turi turėti ir naudoti galiojančius naujausius M.A.401 dalies techninės priežiūros duomenis. Šiuos duomenis gali teikti savininkas arba operatorius pagal tam tikrą su šiuo savininku ar operatoriumi sudarytą sutartį. Šiuo atveju nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai tereikia saugoti šiuos duomenis visą sutarties galiojimo laiką, išskyrus atvejus, numatytus M.A.714 dalyje.

b)

Komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamiems orlaiviams patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali sukurti „pagrindinės“ ir (arba) „bendrosios“ techninės priežiūros programas, pagal kurias būtų suteikiamas pradinis patvirtinimas ir (arba) išplečiama patvirtinimo taikymo sritis neturint šio priedo (M dalies) I priedėlyje minėtų sutarčių. Tačiau šios „pagrindinės“ ir (arba) „bendrosios“ techninės priežiūros programos nereiškia, kad nebereikia parengti tinkamos orlaivio techninės priežiūros programos pagal M.A.302 dalį likus pakankamai laiko iki naudojimosi M.A.711 dalyje numatytomis teisėmis.“

26)

M.A.711 dalis pakeičiama taip:

„M.A.711   Organizacijos teisės

a)

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, patvirtinta remiantis šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyriu, gali:

1)

užtikrinti komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamo orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kaip nurodyta patvirtinimo pažymėjime;

2)

užtikrinti komerciniam vežimui oro transportu naudojamo orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, jeigu nurodyta patvirtinimo pažymėjime ir oro vežėjo pažymėjime (AOC);

3)

organizuoti ribotų nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo užduočių vykdymą su samdoma organizacija, dirbančia pagal kokybės sistemą, kaip numatyta patvirtinimo pažymėjime;

4)

pratęsti kompetentingos institucijos arba kitos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos, patvirtintos pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį, išduoto tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo galiojimą laikantis M.A.901 dalies f punkte nustatytų sąlygų.

b)

Patvirtintai nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančiai organizacijai, registruotai vienoje iš valstybių narių, galima suteikti papildomą patvirtinimą, kad ji galėtų atlikti M.A.710 dalyje nurodytas tinkamumo skraidyti patikras, ir:

1.

išduoti atitinkamą tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą, o vėliau pratęsti jo galiojimą laikantis M.A.901 dalies c punkto 2 papunktyje arba M.A.901 dalies e punkto 2 papunktyje nustatytų sąlygų; ir

2.

pateikti registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai rekomendaciją dėl tinkamumo skraidyti patikros.“

27)

M.A.712 dalies f punktas pakeičiamas taip:

„f)

Jei tai su komercinio oro transporto nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimu nesusijusi maža organizacija, kokybės sistemą gali atstoti kompetentingos institucijos patvirtintos reguliariai atliekamos organizacijos patikros, išskyrus atvejus, kai organizacija išduoda tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimus orlaiviams, išskyrus oro balionus, kurių DKM yra didesnė nei 2 730 kg. Jei nėra įdiegtos kokybės sistemos, organizacija negali sudaryti sutarčių dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo darbų su kitomis šalimis.“

28)

M.A.714 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Jei nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija turi M.A.711 dalies b punkte numatytą teisę, ji turi laikyti visų išduotų arba, jei taikytina, pratęstų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų ir rekomendacijų kopijas bei visus patvirtinamuosius dokumentus. Be to, organizacija išsaugo visų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų, kuriuos ji pratęsė pasinaudodama M.A.711 dalies a punkto 4 papunktyje numatyta teise, kopijas.“

29)

M.A.801 dalis pakeičiama taip:

„M.A.801   Orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

a)

Išskyrus orlaivius, kuriuos eksploatuoti išleidžia pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija, išleidimo eksploatuoti pažymėjimas išduodamas pagal šį poskyrį.

b)

Orlaivis gali būti išleistas eksploatuoti tik išdavus išleidimo eksploatuoti pažymėjimą baigus visus techninės priežiūros darbus ir įsitikinus, kad visi techninės priežiūros darbai atlikti tinkamai. Išleidimo eksploatuoti pažymėjimą išduoda:

1)

atitinkami už išleidimą atsakingi darbuotojai pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrį patvirtintos techninės priežiūros organizacijos vardu; arba

2)

pagal III priedo (66 dalies) reikalavimus už išleidimą atsakingi darbuotojai, išskyrus šio priedo VII priedėlyje išvardytus sudėtingus techninės priežiūros darbus, kuriems taikomas 1 papunktis; arba

3)

pilotas savininkas pagal M.A.803 dalį.

c)

Nukrypstant nuo M.A.801 dalies b punkto 2 papunkčio, M.A.801 dalies b punkto 2 papunktyje nurodyti už išleidimą atsakingi darbuotojai gali atlikti komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamo orlaivio ELA1 sudėtingus techninės priežiūros darbus, nurodytus VII priedėlyje.

d)

Nukrypstant nuo M.A.801 dalies b punkto, nenumatytais atvejais, jeigu orlaiviui draudžiama pakilti iš vietos, kurioje nėra tinkamai pagal šį priedą ar II priedą (145 dalį) patvirtintos techninės priežiūros organizacijos ir nedirba atitinkami už išleidimą atsakingi darbuotojai, savininkas gali leisti bet kokiam asmeniui, turinčiam ne trumpesnę nei trejų metų atitinkamos techninės priežiūros patirtį ir tinkamą kvalifikaciją, atlikti techninę priežiūrą pagal šio priedo D poskyryje nustatytus standartus ir orlaivį išleisti eksploatuoti. Šiuo atveju savininkas turi:

1)

turėti bei laikyti orlaivio užrašuose duomenis apie visus atliktus darbus ir pažymėjimą išdavusio asmens turimą kvalifikaciją;

2)

užtikrinti, kad atsiradus progai, tačiau ne vėliau kaip per 7 dienas, visą tokią techninę priežiūrą iš naujo patikrintų ir išleistų eksploatuoti atitinkamai įgalioti asmenys, nurodyti M.A.801 dalies b punkte, arba pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrį ar II priedą (145 dalį) patvirtinta organizacija; ir

3)

per 7 dienas nuo tokio pažymėjimo išdavimo apie tai pranešti už orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą atsakingai organizacijai, jeigu su ja yra sudaryta sutartis pagal M.A.201 dalies e punktą, arba, jeigu tokia sutartis nesudaryta, kompetentingai institucijai.

e)

Jeigu eksploatuoti išleidžiama pagal M.A.801 dalies b punkto 2 papunktį arba M.A. 801 dalies c punktą, už išleidimą atsakingiems darbuotojams techninės priežiūros užduotis atlikti gali padėti už išleidimą atsakingų darbuotojų nuolatos tiesiogiai prižiūrimas vienas arba daugiau asmenų.

f)

Išleidimo eksploatuoti pažymėjime pateikiama bent ši informacija:

1)

pagrindinė informacija apie atliktą techninę priežiūrą; ir

2)

šios techninės priežiūros darbų baigimo data; ir

3)

išleidimo eksploatuoti pažymėjimą išdavusios organizacijos ir (ar) darbuotojų tapatybė, taip pat:

i)

techninės priežiūros organizacijos, patvirtintos pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrį, ir pažymėjimą išdavusių už išleidimą atsakingų darbuotojų patvirtinimo nuoroda; arba

ii)

jei tai pagal M.A.801 dalies b punkto 2 papunktį arba M.A.801 dalies c punktą išduotas išleidimo eksploatuoti pažymėjimas, jį išduodančių darbuotojų tapatybė ir, jeigu taikoma, licencijos numeris;

4)

tinkamumo skraidyti ar eksploatacijos apribojimai, jei yra.

g)

Nukrypstant nuo b punkto ir neatsižvelgiant į h punkto nuostatas, kai numatytos techninės priežiūros baigti neįmanoma, išleidimo eksploatuoti pažymėjimas gali būti išduodamas su patvirtintais orlaivio apribojimais. Toks faktas kartu su bet kokiais taikytinais tinkamumo skraidyti ar eksploatacijos apribojimais nurodomas orlaivio išleidimo eksploatuoti pažymėjime prieš jį išduodant, kaip f punkto 4 papunktyje reikalaujama informacija.

h)

Išleidimo eksploatuoti pažymėjimas neišduodamas, jeigu žinoma apie kokį nors skrydžio saugai galintį pakenkti neatitikimą.“

30)

M.A.802 dalis pakeičiama taip:

„M.A.802   Komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas

a)

Išleidimo eksploatuoti pažymėjimas išduodamas užbaigus visą orlaivio komponento techninę priežiūrą pagal M.A.502 dalį.

b)

Valstybių narių oficialūs išleidimo pažymėjimai, t. y Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 1 forma – tai orlaivio komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas, išskyrus atvejus, kai tokia orlaivio komponentų techninė priežiūra atliekama pagal M.A.502 dalies b punktą arba M.A.502 dalies d punktą ir techninei priežiūrai taikomos orlaivio išleidimo eksploatuoti procedūros pagal M.A.801 dalį.“

31)

M.A.803 dalis pakeičiama taip:

„M.A.803   Piloto savininko leidimas

a)

Pilotui savininkui keliamus reikalavimus atitinkantis asmuo:

1)

turi turėti galiojančią valstybės narės išduotą arba jos patvirtintą atitinkamo orlaivio tipo ar klasės kvalifikacijos piloto licenciją (arba lygiavertį dokumentą); ir

2)

jam turi priklausyti orlaivis kaip vieninteliam savininkui arba jis turi būti jo bendrasavininkis, kuris yra:

i)

vienas iš registracijos formoje nurodytų fizinių asmenų; arba

ii)

laisvalaikio organizavimo veiklą vykdančio pelno nesiekiančio juridinio asmens narys, jeigu registracijos dokumente tas juridinis asmuo yra nurodomas kaip savininkas arba naudotojas, o tas narys tiesiogiai dalyvauja priimant juridinio asmens sprendimus ir yra paskirtas šio juridinio asmens atlikti piloto savininko techninę priežiūrą.

b)

Jei tai privatus nesudėtingas varikliu varomas orlaivis, kurio DKM yra 2 730 kg arba mažesnė, sklandytuvas, variklinis sklandytuvas ar oro balionas, pilotas savininkas gali išduoti išleidimo eksploatuoti pažymėjimą, jeigu pilotas savininkas atliko VIII priedėlyje nurodytą ribotą techninę priežiūrą.

c)

Piloto savininko atliekamos ribotos techninės priežiūros apimtis turi būti nustatoma M.A.302 dalyje nurodytoje orlaivio techninės priežiūros programoje.

d)

Išleidimo eksploatuoti pažymėjimas turi būti įrašytas orlaivio žurnaluose, ir tame pažymėjime turi būti pateikiama išsami informacija apie atliktus techninės priežiūros darbus, naudotus techninės priežiūros duomenis, tų darbų užbaigimo data ir pažymėjimą išdavusio piloto savininko tapatybė, parašas bei piloto licencijos numeris.“

32)

M.A.901 dalis pakeičiama taip:

„M.A.901   Orlaivio tinkamumo skraidyti patikra

Siekiant, kad orlaivio tinkamumo skraidyti pažymėjimas būtų galiojantis, periodiškai turi būti atliekama orlaivio tinkamumo skraidyti patikra ir periodiškai pildomi orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užrašai.

a)

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas išduodamas pagal III priedėlį (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 15a arba 15b forma), sėkmingai užbaigus tinkamumo skraidyti patikrą. Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas galioja vienerius metus.

b)

Nepertraukiamai prižiūrimas orlaivis – tai: i) vienintelės pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį patvirtintos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos paskutinius 12 mėnesių visą laiką prižiūrimas orlaivis; ir ii) orlaivis, kuris pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrį arba II priedą (145 dalį) patvirtintų techninės priežiūros organizacijų buvo prižiūrimas ankstesnius 12 mėnesių. Šios nuostatos taikomos pagal M.A.803 dalies b punktą atliekamiems techninės priežiūros darbams ir išleidimui eksploatuoti pagal M.A.801 dalies b punkto 2 papunktį arba M.A.801 dalies b punkto 3 papunktį.

c)

Bet kuriam komerciniam vežimui oro transportu naudojamam orlaiviui, kurio DKM yra didesnė nei 2 730 kg, išskyrus oro balionus, ir kuris yra nepertraukiamai prižiūrimas, b punkte minėta organizacija, užtikrinanti orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, jeigu ji patvirtinta pagal nustatytus reikalavimus ir jei laikomasi k punkto reikalavimų, gali:

1)

pagal M.A.710 dalį išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą; ir

2)

savo išduotų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų, jeigu orlaivis tebėra nepertraukiamai prižiūrimas, galiojimą pratęsti du kartus (kiekvieną kartą galiojimas pratęsiamas vieneriems metams).

d)

Bet kuriam komerciniam vežimui oro transportu naudojamam orlaiviui, kurio DKM yra didesnė nei 2 730 kg, išskyrus oro balionus, ir kuris: i) nėra nepertraukiamai prižiūrimas arba ii) jį prižiūri teisės atlikti tinkamumo skraidyti patikras neturinti nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą išduoda kompetentinga institucija, atlikusi įvertinimą, kurio rezultatai atitinka nustatytuosius ir kuris grindžiamas kartu su savininko arba operatoriaus paraiška atsiųsta tinkamai patvirtintos šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyryje nurodytos organizacijos rekomendacija. Ši rekomendacija grindžiama pagal M.A.710 dalį atlikta tinkamumo skraidyti patikra.

e)

Komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamam orlaiviui, kurio DKM yra 2 730 kg ir mažesnė, ir oro balionams bet kuri savininko ar operatoriaus paskirta pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, jeigu ji patvirtinta pagal nustatytus reikalavimus ir jei laikomasi k punkto reikalavimų, gali:

1)

pagal M.A.710 dalį išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą; ir

2)

savo išduotų tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimų, jeigu orlaivis tebėra nepertraukiamai prižiūrimas organizacijos, galiojimą pratęsti du kartus (kiekvieną kartą galiojimas pratęsiamas vieneriems metams).

f)

Nukrypstant nuo M.A.901 dalies c punkto 2 papunkčio ir M.A.901 dalies e punkto 2 papunkčio, orlaivio nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti prižiūrinti b punkte nurodyta organizacija, laikydamasi k punkto reikalavimų, gali pratęsti du kartus (kiekvieną kartą vieneriems metams) nepertraukiamai prižiūrimo orlaivio tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą, kurį išdavė kompetentinga institucija arba kitos nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos, patvirtintos pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį.

g)

Nukrypstant nuo M.A.901 dalies e punkto ir M.A.901 dalies i punkto 2 papunkčio, komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamam orlaiviui ELA1, kuriam netaikomas M.A.201 dalies i punktas, tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą taip pat gali išduoti kompetentinga institucija, atlikusi įvertinimą, kurio rezultatai atitinka nustatytuosius ir kuris grindžiamas kartu su savininko arba operatoriaus paraiška pagal III priedą (66 dalį) ir M.A.707 dalies a punkto 2 papunkčio a pastraipą atsiųsta kompetentingos institucijos oficialiai patvirtintų už išleidimą atsakingų darbuotojų rekomendacija. Ši rekomendacija grindžiama pagal M.A.710 dalį atlikta tinkamumo skraidyti patikra ir neišduodama ilgesniam nei dvejų metų iš eilės laikui.

h)

Jei dėl tam tikrų aplinkybių kyla galimas pavojus saugai, kompetentinga institucija atlieka tinkamumo skraidyti patikrą ir pati išduoda tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą.

i)

Be h punkte minėtos patikros, kompetentinga institucija taip pat gali atlikti tinkamumo skraidyti patikrą ir pati išduoti tinkamumo skraidyti pažymėjimą šiais atvejais:

1.

komerciniam vežimui oro transportu nenaudojamam orlaiviui, kai orlaivį prižiūri trečiojoje šalyje įsisteigusi nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, patvirtinta pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus G poskyrį;

2.

visiems oro balionams ir bet kokiems kitiems orlaiviams, kurių DKM yra 2 730 kg ir mažesnė, jei to paprašo jų savininkas.

j)

Jeigu kompetentinga institucija pati atlieka tinkamumo skraidyti patikrą ir (arba) išduoda tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą, savininkas arba operatorius kompetentingai institucijai pateikia:

1)

kompetentingos institucijos prašomus dokumentus;

2)

tinkamas patalpas jos darbuotojams tinkamoje vietoje; ir

3)

jeigu būtina, darbuotojus, turinčius atitinkamą kvalifikaciją pagal III priedą (66 dalį) arba pagal lygiaverčius reikalavimus, nustatytus II priedo (145 dalies) 145.A.30 dalies j punkto 1 ir 2 papunkčiuose.

k)

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas negali būti išduotas ar pratęstas, jei yra įrodymų ar pagrindo manyti, kad orlaivis netinkamas skraidyti.“

33)

M.A.904 dalies a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

Pareiškėjas, orlaivį į valstybę narę importuodamas iš trečiosios šalies:

1)

registracijos valstybei narei pateikia paraišką, kad pagal Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedą (21 dalį) būtų išduotas naujas tinkamumo skraidyti pažymėjimas; ir

2)

pasirūpina, kad nenaujiems orlaiviams pagal M.A.901 dalį būtų atlikta tinkamumo skraidyti patikra; ir

3)

pasirūpina, kad pagal patvirtintą techninės priežiūros programą, remiantis M.A.302 dalimi, būtų atlikta visa techninė priežiūra.

b)

Įsitikinusi, kad orlaivis atitinka keliamus reikalavimus, nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, jei taikoma, registravimo valstybei narei siunčia dokumentais pagrįstą rekomendaciją išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą.“

34)

M.B.301 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

b punkte „M.A.302 dalies e pastraipoje“ keičiama „M.A.302 dalies c punkte“;

ii)

d punkte „M.A.302 dalies c ir d punktuose“ keičiama „M.A.302 dalies d, e ir f punktuose“.

35)

M.B.302 dalyje „10 straipsnio 3 dalį“ keičiama „14 straipsnio 4 dalį“.

36)

M.B.303 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Kompetentinga institucija parengia tikrinimo programą, pagal kurią stebima jos registre esančių orlaivių tinkamumo skraidyti būsena.“

37)

M.B.303 dalis papildoma i punktu:

„i)

Siekdamos palengvinti atitinkamus įgyvendinimo veiksmus kompetentingos institucijos tarpusavyje keičiasi informacija apie neatitikimus, nustatytus remiantis h punktu.“

38)

M.B.606 dalis pakeičiama taip:

„M.B.606   Pakeitimai

a)

Atliekant bet kokius organizacijos pakeitimus, apie kuriuos pranešama pagal M.A.617 dalį, kompetentinga institucija turi atsižvelgti į taikytinus pradinio patvirtinimo elementus.

b)

Kompetentinga institucija gali nustatyti sąlygas, kuriomis patvirtinta techninės priežiūros organizacija gali vykdyti savo veiklą tuo metu, kai atliekami tie pakeitimai, nebent kompetentinga institucija nusprendžia, kad patvirtinimo galiojimą reikėtų sustabdyti dėl pakeitimų pobūdžio ar masto.

c)

Keičiant techninės priežiūros organizacijos žinyną:

1.

Jei pakeitimai tvirtinami tiesiogiai pagal M.A.604 dalies b punktą, kompetentinga institucija, prieš patvirtintai organizacijai oficialiai pranešdama apie patvirtinimą, patikrina, ar žinyne nustatytos procedūros atitinka šio priedo (M dalies) reikalavimus.

2.

Jei tvirtinant pakeitimus taikoma netiesioginio patvirtinimo procedūra pagal M.A.604 dalies c punktą, kompetentinga institucija užtikrina, kad: i) pakeitimai nebūtų dideli ir ii) ji tinkamai kontroliuotų pakeitimų patvirtinimą, kad jie atitiktų šio priedo (M dalies) reikalavimus.“

39)

M.B.706 dalis pakeičiama taip:

„M.B.706   Pakeitimai

a)

Atliekant bet kokius organizacijos pakeitimus, apie kuriuos pranešama pagal M.A.713 dalį, kompetentinga institucija turi atsižvelgti į taikytinus pradinio patvirtinimo elementus.

b)

Kompetentinga institucija gali nustatyti sąlygas, kuriomis patvirtinta nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija gali vykdyti savo veiklą tuo metu, kai atliekami tie pakeitimai, nebent kompetentinga institucija nusprendžia, kad patvirtinimo galiojimą reikėtų sustabdyti dėl pakeitimų pobūdžio ar masto.

c)

Keičiant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos žinyną:

1.

Jei pakeitimai tvirtinami tiesiogiai pagal M.A.704 dalies b punktą, kompetentinga institucija, prieš patvirtintai organizacijai oficialiai pranešdama apie patvirtinimą, patikrina, ar žinyne nustatytos procedūros atitinka šio priedo (M dalies) reikalavimus.

2.

Jei tvirtinant pakeitimus taikoma netiesioginio patvirtinimo procedūra pagal M.A.704 dalies c punktą, kompetentinga institucija užtikrina, kad: i) pakeitimai nebūtų dideli ir ii) ji tinkamai kontroliuotų pakeitimų patvirtinimą, kad jie atitiktų šio priedo (M dalies) reikalavimus.“

40)

M.B.901 dalyje „M.A.902 dalies d pastraipą“ keičiama „M.A.901 dalį“.

41)

M.B.902 dalis pakeičiama taip:

„M.B.902   Kompetentingos institucijos atliekama tinkamumo skraidyti patikra

a)

Jeigu kompetentinga institucija atlieka tinkamumo skraidyti patikrą ir išduoda tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą (Europos aviacijos saugos agentūros (EASA) 15a forma) (žr. III priedėlį), kompetentinga institucija tinkamumo skraidyti patikrą atlieka pagal M.A.710 dalį.

b)

Tinkamumo skraidyti patikroms atlikti kompetentinga institucija turi turėti reikiamus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus.

1.

Jeigu tai komerciniam vežimui oro transportu naudojami orlaiviai ir orlaiviai, kurių DKM didesnė nei 2 730 kg, išskyrus oro balionus, šie darbuotojai privalo:

a)

turėti bent penkerių metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti;

b)

turėti III priede (66 dalyje) nustatytą atitinkamą licenciją arba šalies pripažintą techninės priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, atsižvelgiant į atitinkamą orlaivio kategoriją (kai III priede (66 dalyje) pateikiama nuoroda į šalies taisykles), arba aviacijos bakalauro ar lygiavertį laipsnį;

c)

būti išklausę oficialų techninės orlaivių priežiūros kursą; ir

d)

eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas.

Nepaisant a–d punktų, M.B.902 dalies b punkto 1 papunkčio b pastraipoje nurodytą reikalavimą galima pakeisti penkerių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri yra papildoma reikalaujamai M.B.902 dalies b punkto 1 papunkčio a pastraipoje.

2.

Jeigu tai komerciniam vežimui oro transportu nenaudojami orlaiviai, kurių DKM yra 2 730 kg ir mažesnė, ir oro balionai, tie darbuotojai privalo:

a)

turėti ne trumpesnę nei trejų metų patirtį užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti;

b)

turėti III priede (66 dalyje) nustatytą atitinkamą licenciją arba šalies pripažintą techninės priežiūros darbuotojo kvalifikaciją, atsižvelgiant į atitinkamą orlaivio kategoriją (kai III priede (66 dalyje) pateikiama nuoroda į šalies taisykles), arba aviacijos bakalauro ar lygiavertį laipsnį;

c)

būti išklausę oficialų techninės orlaivių priežiūros kursą; ir

d)

eiti su atitinkama atsakomybe susijusias pareigas.

Nepaisant a–d punktų, M.B.902 dalies b punkto 2 papunkčio b pastraipoje nurodytą reikalavimą galima pakeisti ketverių metų patirtimi užtikrinant nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti, kuri yra papildoma reikalaujamai M.B.902 dalies b punkto 2 papunkčio a pastraipoje.

c)

Kompetentinga institucija apie visus tinkamumo skraidyti patikros darbuotojus turi turėti užrašus, kuriuose pateikiama išsami informacija apie visas įgytas atitinkamas kvalifikacijas ir informacijos apie nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo patirtį bei mokymus santrauka.

d)

Kompetentinga institucija, atlikdama tinkamumo skraidyti patikrą, turi turėti prieigą prie M.A.305, M.A.306 ir M.A.401 dalyse nustatytų atitinkamų duomenų.

e)

Tinkamumo skraidyti patikrą atliekantys darbuotojai pagal nustatytus reikalavimus užbaigę tinkamumo skraidyti patikrą išduoda 15a formą.“

42)

I priedėlio „Sutartis dėl nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti“ 5.1 ir 5.2 punktai pakeičiami taip:

„5.1.

Patvirtintos organizacijos įsipareigojimai:

1)

į patvirtintos organizacijos patvirtinimo taikymo sritį turi būti įrašytas orlaivio tipas;

2)

vykdyti toliau išvardytas orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimo sąlygas:

a)

parengti orlaivio techninės priežiūros programą, įskaitant, jeigu taikoma, visas parengtas patikimumo programas;

b)

nurodyti techninės priežiūros darbus (techninės priežiūros programoje), kuriuos pilotas savininkas gali atlikti pagal M.A.803 dalies c punktą;

c)

organizuoti orlaivio techninės priežiūros programos patvirtinimą;

d)

patvirtinus orlaivio techninės priežiūros programą, jos kopiją pateikti savininkui;

e)

organizuoti su ankstesne techninės priežiūros programa susijusį patikrinimą;

f)

užtikrinti, kad visą techninę priežiūrą atliktų patvirtinta techninės priežiūros organizacija;

g)

užtikrinti, kad būtų taikomi visi taikytini tinkamumo skraidyti nurodymai;

h)

užtikrinti, kad visus atliekant numatytą techninę priežiūrą arba tinkamumo skraidyti patikras nustatytus arba savininko praneštus defektus pašalintų patvirtinta techninės priežiūros organizacija;

i)

derinti numatytą techninę priežiūrą, tinkamumo skraidyti nurodymų taikymą, ribotos eksploatavimo trukmės dalių keitimą ir komponentų tikrinimo reikalavimus;

j)

kiekvieną kartą orlaivio savininkui pranešti apie tai, kad orlaivis turi būti pristatytas patvirtintai techninės priežiūros organizacijai;

k)

tvarkyti visus techninius įrašus;

l)

archyvuoti visus techninius įrašus;

3)

užtikrinti, kad visi orlaivio pakeitimai prieš juos įdiegiant būtų patvirtinami pagal Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedą (21 dalį);

4)

užtikrinti, kad orlaivio remontai prieš juos pradedant būtų patvirtinami pagal Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedą (21 dalį);

5)

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai kas kartą pranešti, jeigu savininkas nepristato orlaivio patvirtintai techninės priežiūros organizacijai, kai ji to paprašo;

6)

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai kas kartą pranešti, jeigu nesilaikoma sutarties;

7)

jei būtina, atlikti orlaivio tinkamumo skraidyti patikrą ir išduoti tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą arba pateikti registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai rekomendaciją;

8)

per 10 dienų išsiųsti išduoto arba pratęsto tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo kopiją valstybės narės, kurioje orlaivis įregistruotas, kompetentingai institucijai;

9)

pranešti apie visus įvykius, apie kuriuos privaloma pranešti pagal taikytinus reglamentus;

10)

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai pranešti apie tai, kad viena iš šalių nutraukė sutartį.

5.2.

Savininko įsipareigojimai:

1)

bendrais bruožais suprasti patvirtintą techninės priežiūros programą;

2)

bendrais bruožais suprasti šio priedo (M dalies) nuostatas;

3)

orlaivį, dėl kurio susitarta su patvirtinta organizacija, jos prašymu paskirtu laiku pristatyti patvirtintai techninės priežiūros organizacijai;

4)

nekeisti orlaivio, jeigu iš anksto nebuvo pasitarta su patvirtinta organizacija;

5)

patvirtintai organizacijai pranešti apie visus techninės priežiūros darbus, kurie išimties tvarka buvo atlikti nepranešus patvirtintai organizacijai ir be jos kontrolės;

6)

patvirtintai organizacijai, naudojant orlaivio žurnalą, pranešti apie visus vykdant veiklą nustatytus defektus;

7)

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai pranešti apie tai, kad viena iš šalių nutraukė sutartį;

8)

registravimo valstybės narės kompetentingai institucijai ir patvirtintai organizacijai pranešti apie orlaivio pardavimą;

9)

pranešti apie visus įvykius, apie kuriuos privaloma pranešti pagal taikytinus reglamentus;

10)

patvirtintą organizaciją reguliariai informuoti apie orlaivio skraidymo valandas ir teikti kitą su orlaivio naudojimu susijusią informaciją, dėl kurios susitarta su patvirtinta organizacija;

11)

išleidimo eksploatuoti pažymėjimą nurodyti orlaivio žurnale, kaip nurodyta M.A.803 dalies d punkte, kai neperžengiant patvirtintoje techninės priežiūros programoje (kaip numatyta M.A.803 dalies c punkte) pateikto techninės priežiūros darbų sąrašo ribų techninę priežiūrą atlieka pilotas savininkas;

12)

ne vėliau kaip per 30 dienų informuoti patvirtintą nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančią organizaciją, atsakingą už orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą, apie piloto savininko techninės priežiūros darbų atlikimo pabaigą pagal M.A.305 dalies a punktą.“

43)

II priedėlio 2 punktas „IŠLEIDIMO PAŽYMĖJIMO PILDYMAS (PILDO PAŽYMĖJIMO RENGĖJAS)“ iš dalies keičiamas taip:

a)

13 langelyje ketvirtos pastraipos aštunta įtrauka pakeičiama taip:

„—

komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimas, nurodytas M.A.613 dalyje“;

b)

19 langelis pakeičiamas taip:

„19 langelis Dėl visų techninės priežiūros darbų, kuriuos atliko pagal Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrį patvirtintos techninės priežiūros organizacijos, kvadratėlis „kitas 13 langelyje nurodytas reglamentas“ turi būti žymimas varnele ir 13 langelyje nurodomas su išleidimo eksploatuoti pažymėjimu susijęs pareiškimas.

Į 13 langelį įtraukiamas toliau pateikiamas M.A.613 dalyje minėto komponento išleidimo eksploatuoti pažymėjimo pareiškimas:

„Patvirtinama, kad jeigu šiame langelyje nenurodyta kitaip, 12 langelyje nurodytas ir šiame langelyje aprašytas darbas buvo užbaigtas pagal Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 I priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrio reikalavimus ir dėl to darbo objektas laikomas parengtu išleisti eksploatuoti. TAI NĖRA IŠLEIDIMAS EKSPLOATUOTI PAGAL REGLAMENTO (EB) Nr 2042/2003 II PRIEDĄ (145 DALĮ).“

Su sertifikavimu susijęs pareiškimas „jeigu šiame langelyje nenurodyta kitaip“ skirtas toliau nurodytiems atvejams:

i)negalima užbaigti techninės priežiūros;ii)techninės priežiūros darbai iš dalies neatitinka šio priedo (M dalies) nustatyto standarto;iii)techninės priežiūros darbai buvo atlikti ne pagal šio priedo (M dalies) reikalavimus. Tokiu atveju 13 langelyje nurodomas konkretus nacionalinis reglamentas.

Bet kuris atvejis arba jų derinys nurodomas 13 langelyje.“

44)

III priedėlis pakeičiamas taip:

„III priedėlis

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimai

Image

Image

45)

IV priedėlio 4 ir 5 punktai pakeičiami taip:

„4.

A kategorijos klasė – pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrį patvirtinta techninės priežiūros organizacija gali atlikti orlaivio ir visų komponentų (įskaitant variklius ir (arba) pagalbines jėgaines (APU)) techninę priežiūrą pagal orlaivio techninės priežiūros duomenis arba, jeigu tam pritarė kompetentinga institucija, pagal komponentų techninės priežiūros duomenis, jeigu tie komponentai nėra išmontuojami iš orlaivio. Vis dėlto A kategorijai priskiriama patvirtinta techninės priežiūros organizacija techninei priežiūrai atlikti gali laikinai išmontuoti komponentus, kad būtų lengviau juos pasiekti, išskyrus tuos atvejus, kai dėl tokio išmontavimo prireikia atlikti papildomą techninę priežiūrą, kuri negali būti atliekama pagal šio punkto nuostatas. Tam taikoma kontrolės procedūra, nustatyta valstybei narei priimtiname techninės priežiūros organizacijos žinyne. Apribojimo skyriuje nustatoma šios techninės priežiūros taikymo sritis, kartu nurodant patvirtinimo apimtį.

5.

B kategorijos klasė – pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrį patvirtinta techninės priežiūros organizacija gali atlikti neįmontuoto variklio ir (arba) APU bei variklio ir (arba) APU komponentų techninę priežiūrą pagal variklio ir (arba) APU techninės priežiūros duomenis arba, jeigu tam pritarė kompetentinga institucija, komponentų techninės priežiūros duomenis, jeigu tie komponentai nėra išmontuojami iš variklio ir (arba) APU. Vis dėlto tokia B kategorijai priskiriama patvirtinta techninės priežiūros organizacija techninei priežiūrai atlikti gali laikinai išmontuoti komponentą, kad būtų lengviau jį pasiekti, išskyrus tuos atvejus, kai dėl tokio išmontavimo prireikia atlikti papildomą techninę priežiūrą, kuri negali būti atliekama pagal šio punkto nuostatas. Apribojimo skyriuje nustatoma šios techninės priežiūros taikymo sritis, kartu nurodant patvirtinimo apimtį. Pagal šio priedo (M dalies) A skyriaus F poskyrį patvirtinta techninės priežiūros organizacija, priklausanti B kategorijai, jeigu atliekama techninė angare vykdoma orlaivio priežiūra arba priešskrydinė orlaivio techninė priežiūra, taip pat gali atlikti įmontuoto variklio techninę priežiūrą, laikydamasi techninės priežiūros organizacijos žinyne nustatytos kontrolės procedūros. Techninės priežiūros organizacijos žinyne nustatyta darbo sritis turi atspindėti šią veiklą, jeigu ją leidžia valstybė narė.“

46)

VI priedėlis pakeičiamas taip:

„VI priedėlis

Nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančios organizacijos patvirtinimo pažymėjimas pagal I priedo (M dalies) G poskyrį

Image

Image

47)

VII priedėlis pakeičiamas taip:

a)

pirmas sakinys pakeičiamas taip: „Toliau išvardyti darbai – tai M.A.502 dalies d punkto 3 papunktyje, M.A.801 dalies b punkto 2 papunktyje ir M.A.801 dalies c punkte nurodyti sudėtingi techninės priežiūros darbai:“;

b)

pridedami 3, 4 ir 5 punktai:

„3.

Šių stūmoklinio variklio techninės priežiūros darbų atlikimas:

a)

stūmoklinio variklio išmontavimas ir sumontavimas iš naujo, išskyrus atvejus, kai tuo siekiama: i) prieiti prie stūmoklių ir (arba) cilindrų sąrankos; arba ii) nuimti užpakalinės orlaivio dalies papildomą dangtį, norint patikrinti ir (arba) pakeisti alyvos siurblio sąranką, jeigu į tokį darbą neįeina vidaus įrenginių išmontavimas ir sumontavimas iš naujo;

b)

žeminančių pavarų išardymas ir surinkimas iš naujo;

c)

sandūrų virinimas arba litavimas, kiti nereikšmingi išmetimo elementų sujungimo remonto darbai, atliekami tinkamai patvirtinto ir turinčio tam teisę suvirintojo, išskyrus komponentų keitimą;

d)

atskirų elementų dalių ardymas, kurie yra tiekiami juos išbandžius ant stendo, išskyrus elementų, kurie paprastai yra keičiami ir derinami techninio aptarnavimo vietoje, keitimą ir pritaikymą.

4.

Oro sraigto balansavimas, išskyrus:

a)

statinės pusiausvyros sertifikavimą, jeigu to reikalaujama techninės priežiūros vadove;

b)

sumontuotų oro sraigtų dinaminę pusiausvyrą, naudojant elektroninę balansavimo įrangą, jeigu tai leidžiama remiantis techninės priežiūros vadovu arba kitais patvirtintais tinkamumo skraidyti duomenimis.

5.

Visi papildomi darbai, kuriems reikia:

a)

specialių įrankių, įrangos arba įrenginių; arba

b)

reikšmingų suderinimo procedūrų, susijusių su ilga darbų trukme ir keleto asmenų dalyvavimu.“

48)

VIII priedėlis pakeičiamas taip:

„VIII priedėlis

Ribota piloto savininko atliekama techninė priežiūra

Be I priede (M dalyje) nustatytų reikalavimų, atlikdami techninės priežiūros darbus, pilotai savininkai turi laikytis šių pagrindinių principų:

a)

Kompetencija ir atsakomybė

1)

Pilotas savininkas visada atsakingas už visus techninės priežiūros darbus, kuriuos jis atlieka.

2)

Prieš imdamasis bet kokių piloto savininko techninės priežiūros darbų pilotas savininkas privalo įsitikinti, kad jis kompetentingas atlikti darbą. Pilotai savininkai turi patys susipažinti su standartine orlaivio techninės priežiūros praktika ir orlaivio techninės priežiūros programa. Jeigu pilotas savininkas neturi darbui atlikti reikalingos kompetencijos, jis to darbo atlikti negali.

3)

Pilotas savininkas (arba nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinanti organizacija, nurodyta šio priedo A skyriaus G poskyryje, su kuria jis sudarė sutartį) atsako už piloto savininko užduočių nustatymą pagal šiuos pagrindinius principus techninės priežiūros programoje ir užtikrina, kad dokumentas būtų laiku atnaujinamas.

4)

Techninės priežiūros programa tvirtinama pagal M.A.302 dalį.

b)

Darbai

Pilotas savininkas gali atlikti paprastas vizualines patikras arba bendros būklės patikrą, patikrinti, ar nėra padaryta akivaizdžios žalos, tikrinti įprastinį orlaivio sklandmenų, variklių, sistemų ir komponentų veikimą.

Pilotui savininkui draudžiama atlikti techninės priežiūros darbus, jeigu:

1)

darbas yra labai svarbus saugai, ir jį atlikus neteisingai bus radikaliai paveiktas orlaivio tinkamumas skraidyti, arba susijęs su skrydžio saugai reikšmės turinčia technine priežiūra, kaip nurodyta M.A.402 dalies a punkte ir (arba);

2)

darbui atlikti reikia išmontuoti pagrindinius komponentus arba sąrankas ir (arba);

3)

darbas atliekamas pagal tinkamumo skraidyti direktyvą arba tinkamumo skraidyti apribojimus, išskyrus atvejus, kai tą daryti konkrečiai leidžia tinkamumo skraidyti direktyva arba tinkamumo skraidyti apribojimai ir (arba);

4)

darbui atlikti naudojami specialūs įrankiai, kalibruoti įrankiai (išskyrus dinamometrinį veržliaraktį ir apspaudimo įrankius) ir (arba);

5)

darbui atlikti reikalinga bandymų įranga arba reikia atlikti specialius testus (pavyzdžiui, neardomieji bandymai, sistemos testai arba aviacijos elektronikos veikimo patikrinimas) ir (arba);

6)

į darbų apimtį įeina be kokie nenumatyti patikrinimai (pavyzdžiui, sunkaus nusileidimo patikrinimas) ir (arba);

7)

darbas yra susijęs su esminėmis IFR veikimo sistemomis ir (arba);

8)

darbas yra nurodytas VII priedėlyje arba tai yra komponento techninės priežiūros darbas pagal M.A.502 dalį.

1–8 punktuose nurodytų kriterijų negali panaikinti ne tokios griežtos instrukcijos, paskelbtos pagal M.A.302 dalies d punktą (Techninės priežiūros programa).

Visi skrydžių vykdymo vadove aprašyti orlaivio parengimo skrydžiui darbai (pavyzdžiui, sklandytuvo sparnų montavimas arba priešskrydis) yra laikomi piloto darbais ir nėra laikomi piloto savininko techninės priežiūros darbais, todėl jų atžvilgiu išleidimo eksploatuoti pažymėjimo nereikia.

c)

Piloto savininko techninės priežiūros darbų atlikimas ir įrašai

Atliekant piloto savininko techninės priežiūros darbus, visada turi būti prieinami techninės priežiūros duomenys, nurodyti M.A.401 dalyje, ir jų turi būti laikomasi. Duomenys, kuriais atlikdamas techninę priežiūrą remiasi pilotas savininkas, turi būti įtraukti į Išleidimo eksploatuoti pažymėjimą pagal M.A.803 dalies d punktą.

Ne vėliau kaip per 30 dienų pilotas savininkas privalo informuoti patvirtintą nepertraukiamąjį tinkamumą skraidyti užtikrinančią organizaciją, atsakingą už orlaivio nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti užtikrinimą (jei taikoma), apie piloto savininko techninės priežiūros darbų atlikimo pabaigą pagal M.A.305 dalies a punktą.“

2.

Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 II priedas (145 dalis) iš dalies keičiamas taip:

1)

145.A.50 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

Išleidimo eksploatuoti pažymėjimą išduoda tinkamai įgalioti už išleidimą atsakingi darbuotojai organizacijos vardu, kai patikrinta, kad visi užsakyti techninės priežiūros darbai yra tinkamai atlikti organizacijos 145.A.70 dalyje nustatyta tvarka, atsižvelgiant į tai, ar yra ir ar naudojami 145.A.45 dalyje išvardyti techninės priežiūros duomenys ir ar nėra neatitikimų, dėl kurių kyla pavojus skrydžio saugai.“

2)

II priedėlio „Organizacijos patvirtinimo klasių ir kategorijų sistema“ 4 ir 5 punktai pakeičiami taip:

„4.

A kategorijos klasė – pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija gali atlikti orlaivio ir visų komponentų (įskaitant variklius ir (arba) APU) techninę priežiūrą pagal orlaivio techninės priežiūros duomenis arba, jeigu tam pritarė kompetentinga institucija, komponentų techninės priežiūros duomenis, jeigu tie komponentai nėra išmontuojami iš orlaivio. Vis dėlto tokia A kategorijai priskiriama pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija techninei priežiūrai atlikti gali laikinai išmontuoti komponentą, kad būtų lengviau jį pasiekti, išskyrus tuos atvejus, kai dėl tokio išmontavimo prireikia atlikti papildomą techninę priežiūrą, kuri negali būti atliekama pagal šio punkto nuostatas. Tam taikoma kontrolės procedūra, nustatyta valstybei narei priimtiname techninės priežiūros organizacijos žinyne. Apribojimo skyriuje nustatoma šios techninės priežiūros taikymo sritis, kartu nurodant patvirtinimo apimtį.

5.

B kategorijos klasė – pagal 145 dalį patvirtinta techninės priežiūros organizacija gali atlikti neįmontuoto variklio ir (arba) APU bei variklio ir (arba) APU komponentų techninę priežiūrą pagal variklio ir (arba) APU techninės priežiūros duomenis arba, jeigu tam pritarė kompetentinga institucija, komponentų techninės priežiūros duomenis, jeigu tie komponentai nėra išmontuojami iš variklio ir (arba) APU. Vis dėlto tokia B kategorijai priskiriama pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija techninei priežiūrai atlikti gali laikinai išmontuoti komponentą, kad būtų lengviau jį pasiekti, išskyrus tuos atvejus, kai dėl tokio išmontavimo prireikia atlikti papildomą techninę priežiūrą, kuri negali būti atliekama pagal šio punkto nuostatas. Apribojimo skyriuje nustatoma šios techninės priežiūros taikymo sritis, kartu nurodant patvirtinimo apimtį. Pagal II priedą (145 dalį) patvirtinta techninės priežiūros organizacija, priklausanti B kategorijai, jeigu atliekama techninė angare vykdoma orlaivio priežiūra arba priešskrydinė orlaivio techninė priežiūra, taip pat gali atlikti įmontuoto variklio techninę priežiūrą, laikydamasi techninės priežiūros organizacijos žinyne nustatytos kontrolės procedūros. Techninės priežiūros organizacijos žinyne nustatyta darbo sritis turi atspindėti šią veiklą, jeigu ją leidžia valstybė narė.“


28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/30


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1057/2008

2008 m. spalio 27 d.

iš dalies keičiantis Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 I priedo II priedėlį dėl tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimo (EASA 15a forma)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2008 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 dėl bendrųjų taisyklių civilinės aviacijos srityje ir įsteigiantį Europos aviacijos saugos agentūrą, panaikinantį Tarybos direktyvą 91/670/EEB, Reglamentą (EB) Nr. 1592/2002 ir Direktyvą 2004/36/EB (1), ypač į jo 5 straipsnio 5 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1056/2008 (2) iš dalies pakeistas 2003 m. lapkričio 20 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2042/2003 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (3).

(2)

2003 m. rugsėjo 24 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1702/2003, nustatančio orlaivio tinkamumo skraidyti ir orlaivio bei susijusių jo gaminių, dalių ir prietaisų tinkamumo naudoti aplinkos atžvilgiu pažymėjimų išdavimą bei projektavimo ir gamybinių organizacijų sertifikavimą įgyvendinančias taisykles (4), priedo II priedėlyje nustatytą tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimą reikia pakeisti, kad būtų atsižvelgta į Reglamento (EB) Nr. 2042/2003 pakeitimus.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės pagrįstos Agentūros nuomone (5), paskelbta pagal Reglamento (EB) Nr. 216/2008 17 straipsnio 2 dalies b punktą ir 19 straipsnio 1 dalį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Reglamento (EB) Nr. 216/2008 65 straipsniu įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

II priedėlis (Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas, Reglamento (EB) Nr. 1702/2003 priedo (21 dalis) EASA 15a forma) pakeičiamas šio reglamento priede pateiktu tekstu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 79, 2008 3 19, p. 1.

(2)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 5.

(3)  OL L 315, 2003 11 28, p. 1.

(4)  OL L 243, 2003 9 27, p. 6.

(5)  Nuomonė 02/2008.


PRIEDAS

„II priedėlis

Tinkamumo skraidyti patikros pažymėjimas

Image


28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/32


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1058/2008

2008 m. spalio 27 d.

kuriuo panaikinamas pavadinimo įregistravimas Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registre (Arroz del Delta del Ebro (SGN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 12 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 12 straipsnio 2 dalies antra pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Ispanijos paraiška panaikinti pavadinimo Arroz del Delta del Ebro įregistravimą buvo paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, šio pavadinimo įregistravimas turėtų būti panaikintas.

(3)

Remiantis šiais argumentais, šis pavadinimas turėtų būti išbrauktas iš Saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registro.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimo įregistravimas panaikinamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 314, 2007 12 22, p. 44.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

Klasė 1.6.   Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

ISPANIJA

Arroz del Delta del Ebro (SGN)


28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/34


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1059/2008

2008 m. spalio 27 d.

kuriuo į saugomų kilmės vietos nuorodų ir saugomų geografinių nuorodų registrą įtraukiamas pavadinimas (Arroz del Delta del Ebro arba Arròs del Delta de l’Ebre (SKVN))

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 7 straipsnio 4 dalies pirmą pastraipą,

kadangi:

(1)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 510/2006 6 straipsnio 2 dalies pirma pastraipa ir 17 straipsnio 2 dalimi, Ispanijos paraiška įregistruoti pavadinimą Arroz del Delta del Ebro arba Arròs del Delta de l’Ebre paskelbta Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje  (2).

(2)

Komisija prieštaravimo pareiškimų pagal Reglamento (EB) Nr. 510/2006 7 straipsnį negavo, todėl šis pavadinimas turi būti įregistruotas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Šio reglamento priede nurodytas pavadinimas įregistruojamas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 27 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12.

(2)  OL C 314, 2007 12 22, p. 46.


PRIEDAS

Sutarties I priede išvardyti žmonėms vartoti skirti žemės ūkio produktai:

Klasė 1.6.   Vaisiai, daržovės ir grūdai, švieži arba perdirbti

ISPANIJA

Arroz del Delta del Ebro arba Arròs del Delta de l’Ebre (SKVN)


DIREKTYVOS

28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/36


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/94/EB

2008 m. spalio 22 d.

dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam

(kodifikuota redakcija)

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 137 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

1980 m. spalio 20 d. Tarybos direktyva 80/987/EEB dėl darbuotojų apsaugos jų darbdaviui tapus nemokiam (3) buvo keletą kartų iš esmės keičiama (4). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėta direktyva turėtų būti kodifikuota.

(2)

1989 m. gruodžio 9 d. priimtos Bendrijos darbuotojų pagrindinių socialinių teisių chartijos 7 punkte teigiama, kad sukūrus vidaus rinką turi pagerėti Bendrijos darbuotojų gyvenimo ir darbo sąlygos, o toks pagerėjimas, prireikus, turi apimti tam tikrų užimtumo reglamentavimo aspektų, tokių kaip kolektyvinių atleidimų tvarka ir bankroto procedūros, vystymą.

(3)

Būtina apsaugoti darbuotojus jų darbdaviui tapus nemokiam ir suteikti darbuotojams minimalų apsaugos lygį, ypač siekiant garantuoti neįvykdytų reikalavimų sumokėjimą, tuo pat metu atsižvelgiant į Bendrijos subalansuotos ekonominės ir socialinės plėtros poreikį. Dėl to valstybės narės turėtų įsteigti instituciją, kuri garantuotų neįvykdytų reikalavimų sumokėjimą atitinkamiems darbuotojams.

(4)

Siekiant užtikrinti teisingą atitinkamų darbuotojų apsaugą, nemokumo būklės sąvoką reikėtų apibrėžti atsižvelgiant į teisinio reguliavimo tendencijas valstybėse narėse, o ši koncepcija taip pat turėtų apimti kitas nei likvidavimas nemokumo procedūras. Šiais atvejais, siekiant nustatyti garantijų institucijos atsakomybę, valstybėms narėms turėtų būti leista nustatyti, kad dėl nemokumo padėties pradėjus kelias nemokumo procedūras jos būtų laikomos viena nemokumo procedūra.

(5)

Reikėtų užtikrinti, kad ši direktyva būtų taikoma darbuotojams, nurodytiems 1997 m. gruodžio 15 d. Tarybos direktyvoje 97/81/EB dėl Bendrojo susitarimo dėl darbo ne visą darbo dieną, kurį sudarė Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjunga (UNICE), Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centras (CEEP) ir Europos profesinių sąjungų konfederacija (ETUC) (5), 1999 m. birželio 28 d. Tarybos direktyvoje 1999/70/EB dėl Europos profesinių sąjungų konfederacijos (ETUC), Europos pramonės ir darbdavių konfederacijų sąjungos (UNICE) ir Europos įmonių, kuriose dalyvauja valstybė, centro (CEEP) bendrojo susitarimo dėl darbo pagal terminuotas sutartis (6) bei 1991 m. birželio 25 d. Tarybos direktyvoje 91/383/EEB, pateikiančioje papildomas priemones, skatinančias gerinti terminuotuose arba laikinuose darbo santykiuose esančių darbuotojų saugą ir sveikatą darbe (7).

(6)

Siekiant užtikrinti teisinį aiškumą darbuotojams keliose valstybėse narėse veiklą vykdančių įmonių nemokumo atveju ir sustiprinti darbuotojų teises pagal nusistovėjusią Europos Bendrijų Teisingumo Teismo praktiką, turėtų būti įtvirtintos nuostatos, aiškiai nurodančios, kuri institucija yra atsakinga už neįvykdytų reikalavimų sumokėjimą šiems darbuotojams tokiais atvejais, ir numatančios bendradarbiavimo tarp valstybių narių kompetentingų administracinių institucijų tikslą – kuo anksčiau sumokėti neįvykdytus reikalavimus darbuotojams. Be to, numatant valstybių narių kompetentingų administracinių institucijų bendradarbiavimą, būtina užtikrinti, kad atitinkamos nuostatos būtų deramai įgyvendinamos.

(7)

Valstybės narės gali nustatyti garantijų institucijų atsakomybės ribas, kurios turi sutapti su šios direktyvos socialiniu tikslu ir kuriose galima atsižvelgti į skirtingus reikalavimų lygius.

(8)

Siekiant lengviau nustatyti nemokumo procedūras, pirmiausia tuomet, kai tai yra susiję su tarptautiniu aspektu, turėtų būti įtvirtinta nuostata dėl valstybių narių pranešimo Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie nemokumo procedūrų, kurių atveju turi įsikišti garantijų institucija, rūšis.

(9)

Kadangi šios direktyvos tikslo valstybės narės negali deramai pasiekti ir kadangi jo būtų geriau siekti Bendrijos lygiu, laikydamasi Sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo Bendrija gali patvirtinti priemones. Pagal minėtame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytam tikslui pasiekti.

(10)

Komisija turėtų pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai apie šios direktyvos įgyvendinimą ir taikymą, pirmiausia apie valstybėse narėse atsirandančias naujas užimtumo formas.

(11)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais I priedo C dalyje,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

I   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKŲ APIBRĖŽIMAI

1 straipsnis

1.   Ši direktyva taikoma su darbo sutartimis ar darbo santykiais susijusiems darbuotojų reikalavimams, pateiktiems 2 straipsnio 1 dalyje apibrėžtiems nemokiems darbdaviams.

2.   Valstybės narės gali išimties tvarka netaikyti šios direktyvos kai kurių kategorijų darbuotojų reikalavimams esant kitų formų garantijoms, jeigu yra nustatyta, kad jos teikia atitinkamiems asmenims apsaugą, lygiavertę šios direktyvos teikiamai apsaugai.

3.   Jeigu tokios nuostatos jau taikomos pagal jų nacionalinės teisės aktus, valstybės narės šios direktyvos gali netaikyti:

a)

namų darbininkams, kuriuos samdo fizinis asmuo;

b)

žvejams dalininkams.

2 straipsnis

1.   Šioje direktyvoje darbdavys laikomas nemokiu, jeigu pagal atitinkamos valstybės narės įstatymus ir kitus teisės aktus pateikiamas prašymas pradėti kolektyvinius procesinius veiksmus dėl darbdavio nemokumo, apimant darbdavio viso turto ar jo dalies atėmimą bei likvidatoriaus ar asmens, atliekančio panašų darbą, paskyrimą, o pagal pirmiau minėtus įstatymus ir kitus teisės aktus kompetentinga institucija:

a)

nusprendė pradėti procesinius veiksmus; arba

b)

nustatė, jog darbdavio įmonė yra visiškai uždaryta arba verslas baigtas vykdyti, o esamo turto nepakanka, kad būtų prasminga pradėti procesinius veiksmus.

2.   Ši direktyva nepažeidžia nacionalinės teisės aktuose vartojamų sąvokų „darbuotojas“, „darbdavys“, „darbo užmokestis“, „neatidėliotina teisė“ ir „būsimoji teisė“.

Tačiau valstybės narės šios direktyvos negali netaikyti:

a)

ne visą darbo dieną dirbantiems darbuotojams, kaip apibrėžta Direktyvoje 97/81/EB;

b)

darbuotojams, pasirašiusiems terminuotą sutartį, kaip apibrėžta Direktyvoje 1999/70/EB;

c)

darbuotojams, kurių darbo santykiai laikini, kaip apibrėžta Direktyvos 91/383/EEB 1 straipsnio 2 dalyje.

3.   Valstybės narės negali nustatyti minimalaus darbo sutarties arba darbo santykių termino, kuriam suėjus darbuotojai įgytų teisę pateikti šioje direktyvoje numatytus reikalavimus.

4.   Ši direktyva nekliudo valstybėms narėms suteikti darbuotojams apsaugą kitais nemokumo atvejais, pavyzdžiui, kai mokėjimai buvo de facto nutraukti visam laikui remiantis nacionaliniuose teisės aktuose nustatyta tvarka, kuri skiriasi nuo 1 dalyje paminėtos tvarkos.

Tačiau tokia tvarka nenustato kitų valstybių narių institucijoms garantijos įsipareigojimo IV skyriuje minėtais atvejais.

II   SKYRIUS

NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU GARANTIJŲ INSTITUCIJOMIS

3 straipsnis

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad garantijų institucijos garantuotų, laikantis 4 straipsnio reikalavimų, darbuotojams neįvykdytų reikalavimų, kylančių dėl darbo sutarčių ar darbo santykių, sumokėjimą, įskaitant, jeigu numatyta nacionalinės teisės aktais, išeitines išmokas dėl nutrauktų darbo santykių.

Reikalavimai, kuriuos perėmė garantijų institucija, yra neįvykdyti su darbo užmokesčiu susiję reikalavimai už laikotarpį iki valstybių narių nustatytos datos ir (arba), kai kuriais atvejais, po jos.

4 straipsnis

1.   Valstybės narės turi teisę apriboti 3 straipsnyje nurodytų garantijų institucijų atsakomybę.

2.   Jeigu valstybės narės pasinaudoja 1 dalyje nurodyta galimybe, jos nurodo laikotarpį, už kurį garantijų institucija turi sumokėti neįvykdytus reikalavimus. Tačiau jis negali būti trumpesnis nei laikotarpis, apimantis paskutinių trijų mėnesių darbo santykių iki ir (arba) po 3 straipsnio antroje pastraipoje nurodytos datos, darbo užmokestį.

Valstybės narės šį minimalų trijų mėnesių laikotarpį gali įskaityti į atskaitinį laikotarpį, kuris būtų ne trumpesnis kaip šeši mėnesiai.

Valstybės narės, kurių atskaitinis laikotarpis ne trumpesnis kaip 18 mėnesių, gali iki aštuonių savaičių sutrumpinti laikotarpį, už kurį garantijų institucija turi sumokėti neįvykdytus reikalavimus. Tokiu atveju apskaičiuojant minimalų laikotarpį remiamasi tais laikotarpiais, kurie yra palankiausi darbuotojui.

3.   Valstybės narės gali nustatyti maksimalų garantijų institucijos mokėjimų dydį. Šis dydis negali būti mažesnis už tą, kuris socialiniu atžvilgiu atitinka šioje direktyvoje nustatytą socialinį tikslą.

Jeigu valstybės narės pasinaudoja šia galimybe, jos informuoja Komisiją apie metodus, taikomus maksimaliam dydžiui nustatyti.

5 straipsnis

Valstybės narės nustato išsamias garantijų institucijų organizavimo, finansavimo ir veiklos taisykles, kurios visų pirma turi atitikti šiuos principus:

a)

institucijų turtas turi būti atskirtas nuo darbdavių apyvartinio kapitalo ir jam negali būti taikomi procesiniai veiksmai dėl jo nemokumo;

b)

darbdaviai prisideda prie garantijų institucijų finansavimo, išskyrus atvejus, kai jas finansuoja tik valdžios institucijos;

c)

institucijų įsipareigojimai nepriklauso nuo to, ar įvykdyti visi jų finansavimo įsipareigojimai.

III   SKYRIUS

NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU SOCIALINE APSAUGA

6 straipsnis

Valstybės narės gali nustatyti, kad 3, 4 ir 5 straipsniai netaikomi įmokoms, mokamoms pagal įstatymų numatytas valstybines socialinės apsaugos sistemas arba pagal papildomas bendrovės arba kelių bendrovių pensijų sistemas, nepriklausančias įstatymų numatytoms valstybinėms socialinės apsaugos sistemoms.

7 straipsnis

Valstybės narės imasi visų priemonių, būtinų užtikrinti, kad darbdaviui iki savo nemokumo pradžios nesumokėjus privalomų įmokų pagal įstatymų numatytas valstybines socialinės apsaugos sistemas draudimo įstaigoms, darbuotojai neprarastų teisės į šių draudimo įstaigų mokėtinas išmokas, jeigu darbuotojų įmokos buvo išskaičiuojamos iš jų darbo užmokesčio.

8 straipsnis

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad būtų apsaugoti darbuotojų ir asmenų, kurie iki darbdavio nemokumo pradžios nebedirbo darbdavio įmonėje arba versle, interesai, susiję su jų neatidėliotina teise arba būsima teise gauti senatvės išmokas, įskaitant maitintojo netekimo išmokas, mokėtinas pagal papildomas bendrovės arba kelių bendrovių pensijų sistemas, nepriklausančias įstatymų numatytoms valstybinėms socialinės apsaugos sistemoms.

IV   SKYRIUS

NUOSTATOS, SUSIJUSIOS SU TARPTAUTINIAIS ATVEJAIS

9 straipsnis

1.   Jeigu įmonė, kuri atitinkama veikla verčiasi ne mažiau kaip dviejų valstybių narių teritorijose, tampa nemokia, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalyje, institucija, atsakinga už darbuotojams neįvykdytų reikalavimų sumokėjimą, yra institucija, esanti valstybėje narėje, kurios teritorijoje jie dirba arba nuolat dirba.

2.   Darbuotojų teisių mastą nustato teisė, reglamentuojanti kompetentingos garantijų institucijos veiklą.

3.   Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad šio straipsnio 1 dalyje minėtais atvejais nustatant darbdavio nemokumo būklę, kaip apibrėžta šioje direktyvoje, būtų atsižvelgta į sprendimus, priimtus 2 straipsnio 1 dalyje minėtų nemokumo procedūrų, kurias taikyti buvo paprašyta kitoje valstybėje narėje, kontekste.

10 straipsnis

1.   Kad būtų įgyvendintas 9 straipsnis, valstybės narės numato galimybę keistis atitinkama informacija tarp savo kompetentingų administracinių institucijų ir (arba) garantijų institucijų, minėtų 3 straipsnio pirmoje pastraipoje, pirmiausia tam, kad galėtų pranešti garantijų institucijai, atsakingai už darbuotojams neįvykdytų reikalavimų sumokėjimą.

2.   Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms duomenis apie kompetentingas administracines institucijas ir (arba) garantijų institucijas. Komisija šiuos pranešimus paskelbia viešai.

V   SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11 straipsnis

Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių teisės taikyti arba priimti darbuotojams palankesnius įstatymus ir kitus teisės aktus.

Šios direktyvos įgyvendinimas jokiu būdu negali būti laikomas pakankama priežastimi pabloginti dabartinę padėtį valstybėse narėse ir bendrą darbuotojų apsaugos lygį toje srityje, kuriai taikoma ši direktyva.

12 straipsnis

Ši direktyva nepažeidžia valstybių narių teisės:

a)

imtis būtinų priemonių piktnaudžiavimams išvengti;

b)

panaikinti arba apriboti 3 straipsnyje nurodytus mokėjimo įsipareigojimus arba 7 straipsnyje nurodytą garantijos įsipareigojimą, jeigu šių įsipareigojimų vykdymas yra nepagrįstas dėl tam tikrų ryšių tarp darbuotojo ir darbdavio, o taip pat dėl jų bendrų interesų, atsiradusių jiems susitarus, egzistavimo;

c)

panaikinti arba apriboti 3 straipsnyje nurodytą atsakomybę arba 7 straipsnyje nurodytą garantijos įsipareigojimą tais atvejais, kai darbuotojas, pats arba kartu su savo artimais giminaičiais, buvo didelės darbdavio įmonės ar verslo dalies savininku ir darė didelę įtaką jos veiklai.

13 straipsnis

Valstybės narės praneša Komisijai ir kitoms valstybėms narėms apie nacionalinių nemokumo procedūrų rūšis, kurioms taikoma ši direktyva, ir visus jų dalinius pakeitimus.

Komisija šiuos pranešimus skelbia Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Valstybės narės pateikia Komisijai įstatymų ir kitų teisės aktų, priimtų šios direktyvos taikymo srityje, tekstus.

15 straipsnis

Ne vėliau kaip iki 2010 m. spalio 8 d. Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą apie 1–4, 9 ir 10 straipsnių, 11 straipsnio antros pastraipos, 12 straipsnio c punkto bei 13 ir 14 straipsnių įgyvendinimą ir taikymą valstybėse narėse.

16 straipsnis

Direktyva 80/987/EEB su pakeitimais, padarytais I priede nurodytais aktais, panaikinama nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminais, numatytais I priedo C dalyje.

Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal II priede pateiktą atitikmenų lentelę.

17 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

18 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. spalio 22 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  OL C 161, 2007 7 13, p. 75.

(2)  2007 m. birželio 19 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 146 E, 2008 6 12, p. 71) ir 2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 283, 1980 10 28, p. 23.

(4)  Žr. I priedo A ir B dalis.

(5)  OL L 14, 1998 1 20, p. 9.

(6)  OL L 175, 1999 7 10, p. 43.

(7)  OL L 206, 1991 7 29, p. 19.


I PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinama direktyva su vėlesniais pakeitimais

(nurodyta 16 straipsnyje)

Tarybos direktyva 80/987/EEB

(OL L 283, 1980 10 28, p. 23)

Tarybos direktyva 87/164/EEB

(OL L 66, 1987 3 11, p. 11)

Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/74/EB

(OL L 270, 2002 10 8, p. 10)

B   DALIS

Nepanaikinamas iš dalies keičiantis aktas

(nurodytas 16 straipsnyje)

1994 m. Stojimo aktas

C   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo pradžios terminų sąrašas

(nurodytas 16 straipsnyje)

Direktyva

Perkėlimo terminas

Taikymo pradžios data

80/987/EEB

1983 m. spalio 23 d.

 

87/164/EEB

 

1986 m. sausio 1 d.

2002/74/EB

2005 m. spalio 7 d.

 


II PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 80/987/EEB

Ši direktyva

1 straipsnis

1 straipsnis

2 straipsnis

2 straipsnis

3 straipsnis

3 straipsnis

4 straipsnis

4 straipsnis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

8 straipsnis

8 straipsnis

8a straipsnis

9 straipsnis

8b straipsnis

10 straipsnis

9 straipsnis

11 straipsnis

10 straipsnis

12 straipsnis

10a straipsnis

13 straipsnis

11 straipsnio 1 dalis

11 straipsnio 2 dalis

14 straipsnis

12 straipsnis

15 straipsnis

16 straipsnis

17 straipsnis

13 straipsnis

18 straipsnis

I priedas

II priedas


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/43


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 20 d.

dėl tam tikrų nacionalinių salmonelių kontrolės Gallus gallus rūšies broilerių pulkuose programų patvirtinimo

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5699)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/815/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (1), ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 tikslas – užtikrinti, kad siekiant sumažinti salmonelių ir kitų zoonozių sukėlėjų paplitimą ir visuomenės sveikatai keliamą pavojų būtų imtasi tinkamų ir veiksmingų priemonių, skirtų aptikti ir kontroliuoti šiuos sukėlėjus visuose susijusiuose gamybos, perdirbimo ir paskirstymo etapuose, ypač pirminės gamybos etape.

(2)

Minėtu reglamentu Bendrijai yra keliami tikslai, susiję su to reglamento I priede išvardytų tam tikrų gyvūnų populiacijų zoonozių ir zoonozių sukėlėjų paplitimo mažinimu.

(3)

2007 m. birželio 12 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 646/2007, įgyvendinančiu Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl Bendrijos tikslo mažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą broileriuose (2), nustatytas Bendrijos tikslas sumažinti Salmonella enteritidis ir Salmonella typhimurium paplitimą broileriuose pirminės gamybos etape.

(4)

Kad būtų pasiektas Bendrijos tikslas, valstybės narės turi nustatyti nacionalines salmonelių kontrolės Gallus gallus rūšies broilerių pulkuose programas ir jas pateikti Komisijai pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003.

(5)

Tam tikrų valstybių narių pateiktos programos atitinka atitinkamų Bendrijos veterinarijos teisės aktų ir ypač Reglamento (EB) Nr. 2160/2003 reikalavimus.

(6)

Todėl šios nacionalinės kontrolės programos turėtų būti patvirtintos.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Priede išvardytų valstybių narių pateiktos nacionalinės salmonelių kontrolės Gallus gallus rūšies broilerių pulkuose programos patvirtinamos.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. gruodžio 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1.

(2)  OL L 151, 2007 6 13, p. 21.


PRIEDAS

Belgija

Bulgarija

Čekija

Danija

Vokietija

Estija

Airija

Graikija

Ispanija

Prancūzija

Italija

Kipras

Latvija

Lietuva

Liuksemburgas

Malta

Vengrija

Nyderlandai

Austrija

Lenkija

Portugalija

Rumunija

Slovėnija

Slovakija

Suomija

Švedija

Jungtinė Karalystė


28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/46


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 20 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2003/467/EB dėl paskelbimo, kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5987)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/816/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1964 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 64/432/EEB dėl gyvūnų sveikatos problemų, turinčių įtakos Bendrijos vidaus prekybai galvijais ir kiaulėmis (1), ir ypač į jos D priedo I skyriaus E dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Direktyvos 64/432/EEB D priedo nuostatas gali būti laikoma, kad valstybėje narėje arba valstybės narės dalyje oficialiai nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, jeigu galvijų bandos atitinka toje direktyvoje numatytas tam tikras sąlygas.

(2)

Valstybių narių regionai, kuriuose nenustatyta enzootinės galvijų leukozės, yra išvardyti 2003 m. birželio 23 d. Komisijos sprendime 2003/467/EB, nustatančiame tam tikrose valstybėse narėse ar valstybių narių regionuose, kuriuose oficialiai nenustatytos tuberkuliozė, bruceliozė ir enzootinė galvijų leukozė, galvijų bandų statusą (2).

(3)

Šiuo metu Lenkija yra pateikusi Komisijai dokumentus, kuriais įrodoma, kad 29 apskričių Mazovijos, Palenkės ir Varmijos Mozūrų vaivadijose laikomasi atitinkamų Direktyvoje 64/432/EEB numatytų sąlygų, tam, kad jos būtų laikomos Lenkijos regionais, kuriuose galvijų enzootinės leukozės oficialiai nenustatyta.

(4)

Įvertinus šiuos dokumentus, minėtas Lenkijos apskritis reikėtų pripažinti valstybės narės regionais, kuriuose galvijų enzootinės leukozės oficialiai nenustatyta.

(5)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2003/467/EB.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/467/EB III priedas iš dalies keičiamas taip, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 20 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL 121, 1964 7 29, p. 1977/64.

(2)  OL L 156, 2003 6 25, p. 74.


PRIEDAS

Sprendimo 2003/467/EB III priedo 2 skyriaus antra dalis, susijusi su Lenkija, pakeičiama taip:

„Lenkijoje:

Žemutinės Silezijos (Dolnośląskie) vaivadija

Powiaty:

bolesławiecki, dzierżoniowski, głogowski, górowski, jaworski, jeleniogórski, Jelenia Góra, kamiennogórski, kłodzki, legnicki, Legnica, lubański, lubiński, lwówecki, milicki, oleśnicki, oławski, polkowicki, strzeliński, średzki, świdnicki, trzebnicki, wałbrzyski, Wałbrzych, wołowski, wrocławski, Wrocław, ząbkowicki, zgorzelecki, złotoryjski.

Liublino (Lubelskie) vaivadija

Powiaty:

bialski, Biała Podlaska, biłgorajski, chełmski, Chełm, hrubieszowski, janowski, krasnostawski, kraśnicki, lubartowski, lubelski, Lublin, łęczyński, łukowski, opolski, parczewski, puławski, radzyński, rycki, świdnicki, tomaszowski, włodawski, zamojski, Zamość.

Kujavijos Pamario (Kujawsko-Pomorskie) vaivadija

Powiaty:

aleksandrowski, chełmiński, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Grudziądz, toruński, Toruń, wąbrzeski.

Lodzės (Łódzkie) vaivadija

Powiaty:

bełchatowski, brzeziński, kutnowski, łaski, łęczycki, łowicki, łódzki, Łódź, opoczyński, pabianicki, pajęczański, piotrkowski, Piotrków Trybunalski, poddębicki, radomszczański, rawski, sieradzki, skierniewicki, Skierniewice, tomaszowski, wieluński, wieruszowski, zduńskowolski, zgierski.

Mažosios Lenkijos (Małopolskie) vaivadija

Powiaty:

brzeski, bocheński, chrzanowski, dąbrowski, gorlicki, krakowski, Kraków, limanowski, miechowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, Nowy Sącz, oświęcimski, olkuski, proszowicki, suski, tarnowski, Tarnów, tatrzański, wadowicki, wielicki.

Mazovijos (Mazowieckie) vaivadija

Powiaty:

białobrzeski, garwoliński, grójecki, gostyniński, grodziski, kozienicki, lipski, Płock, płocki, pruszkowski, przysuski, Radom, radomski, sochaczewski, szydłowiecki, warszawski zachodni, zwoleński, żyrardowski.

Opolės (Opolskie) vaivadija

Powiaty:

brzeski, głubczycki, kędzierzyńsko-kozielski, kluczborski, krapkowicki, namysłowski, nyski, oleski, opolski, Opole, prudnicki, strzelecki.

Pakarpatės (Podkarpackie) vaivadija

Powiaty:

bieszczadzki, brzozowski, dębicki, jarosławski, jasielski, kolbuszowski, krośnieński, Krosno, leski, leżajski, lubaczowski, łańcucki, mielecki, niżański, przemyski, Przemyśl, przeworski, ropczycko-sędziszowski, rzeszowski, Rzeszów, sanocki, stalowowolski, strzyżowski, Tarnobrzeg, tarnobrzeski.

Palenkės (Podlaskie) vaivadija

Powiaty:

augustowski, bielski, hajnowski, siemiatycki, sokólski, wysokomazowiecki, zambrowski.

Silezijos (Śląskie) vaivadija

Powiaty:

będziński, bielski, Bielsko-Biała, bieruńsko-lędziński, Bytom, Chorzów, cieszyński, częstochowski, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, gliwicki, Gliwice, Jastrzębie Zdrój, Jaworzno, Katowice, kłobucki, lubliniecki, mikołowski, Mysłowice, myszkowski, Piekary Śląskie, pszczyński, raciborski, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, świętochłowice, tarnogórski, Tychy, wodzisławski, Zabrze, zawierciański, Żory, żywiecki.

Švento Kryžiaus (Świętokrzyskie) vaivadija

Powiaty:

buski, jędrzejowski, kazimierski, kielecki, Kielce, konecki, opatowski, ostrowiecki, pińczowski, sandomierski, skarżyski, starachowicki, staszowski, włoszczowski.

Varmijos Mozūrų (Warmińsko-mazurskie) vaivadija

Powiaty:

ełcki, giżycki, gołdapski, olecki.

Didžiosios Lenkijos (Wielkopolskie) vaivadija

Powiaty:

jarociński, kaliski, Kalisz, kępiński, kolski, koniński, Konin, krotoszyński, ostrzeszowski, słupecki, turecki, wrzesiński.“


28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/49


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 22 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Sprendimas 2007/777/EB dėl tam tikrų mėsos produktų importo iš Naujosios Kaledonijos į Bendriją

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 6050)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/817/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyvą 92/118/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos ir visuomenės sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius produktų, kuriems netaikomi minėti reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 89/662/EEB A priedo I dalyje, ir, ligų sukėlėjų atžvilgiu, Direktyvoje 90/425/EEB, prekybą Bendrijoje ir jų importą į Bendriją (1), ypač į jos 10 straipsnio 2 dalies a punktą,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (2), ypač į jos 8 straipsnio įžanginį sakinį, šio straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą ir 4 dalį,

kadangi:

(1)

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendimu 2007/777/EB, nustatančiu gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinančiu Sprendimą 2005/432/EB (3), nustatytos tam tikrų žmonėms skirtų mėsos produktų siuntų importo į Bendriją taisyklės. Minėto sprendimo II priedo 2 dalyje yra trečiųjų šalių ir jų dalių, iš kurių leidžiama importuoti šiuos produktus, sąrašas. Tame sprendime taip pat nustatyti sertifikatų pavyzdžiai ir tiems produktams taikytino apdorojimo taisyklės.

(2)

Naujoji Kaledonija paprašė leisti į Bendriją importuoti mėsos produktus, pagamintus iš naminių galvijų ir tam tikrų medžiojamųjų gyvūnų bei tam tikrų šių gyvūnų dalių.

(3)

Naujojoje Kaledonijoje Komisija atliko auditą, kurio metu paaiškėjo, kad šios trečiosios šalies kompetentinga veterinarijos institucija teikia reikiamas Bendrijos teisės aktų vykdymo garantijas pagal Direktyvos 2002/99/EB 8 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą.

(4)

Todėl tikslinga leisti importuoti iš Naujosios Kaledonijos į Bendriją mėsos produktus, pagamintus iš naminių galvijų ir tam tikrų medžiojamųjų gyvūnų bei tam tikrų šių gyvūnų dalių, taikant Sprendimo 2007/777/EB II priedo 4 dalyje nustatytą nespecifinio apdorojimo tvarką, kad tie produktai atitiktų gyvūnų sveikatos reikalavimus.

(5)

Todėl Sprendimą 2007/777/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(6)

Šiame sprendime nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2007/777/EB II priedo 2 dalis pakeičiama šio sprendimo priedo tekstu.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 22 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 62, 1993 3 15, p. 49.

(2)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(3)  OL L 312, 2007 11 30, p. 49.


PRIEDAS

„2   DALIS

Trečiosios šalys ir jų dalys, iš kurių leidžiama importuoti į ES mėsos produktus ir apdorotus skrandžius, tulžies pūsles bei žarnas

(žr. šio priedo 4 dalį dėl šioje lentelėje naudojamų kodų aiškinimo)

ISO kodas

Kilmės šalis arba jos dalis

1.

Naminiai galvijai

2.

Ūkiuose auginami porakanopiai medžiojami gyvūnai

(išskyrus kiaules)

Naminės avys/ožkos

1.

Naminės kiaulės

2.

Ūkiuose auginami porakanopiai medžiojamieji gyvūnai

(kiaulės)

Naminiai neporakanopiai

1.

Naminiai paukščiai

2.

Ūkiuose auginami medžiojamieji paukščiai

(išskyrus ratitae genties paukščius)

Ūkiuose auginami ratitae genties paukščiai

Naminiai triušiai ir ūkyje auginami leporidae

Laukiniai medžiojamieji porakanopiai

(išskyrus kiaules)

Laukinės kiaulės

Laukiniai neporakanopiai

Laukiniai leporidae

(triušiai ir kiškiai)

Laukiniai medžiojamieji paukščiai

Laukiniai medžiojami sausumos žinduoliai

(išskyrus kanopinius, neporakanopius ir triušinius)

AR

Argentina AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentina AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australija

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bachreinas

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brazilija

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazilija BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brazilija BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brazilija BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botsvana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Baltarusija

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Kanada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Šveicarija (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Čilė

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Kinija

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

Kinija CN-1

B

B

B

B

D

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Kolumbija

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Etiopija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Grenlandija

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Honkongas

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Kroatija

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Izraelis

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Indija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islandija

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenija

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Pietų Korėja

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Marokas

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Juodkalnija

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagaskaras

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Mauricijus

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Meksika

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaizija MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaizija MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibija (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NC

Naujoji Kaledonija

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

NZ

Naujoji Zelandija

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paragvajus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbija (5)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Rusija

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapūras

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Svazilendas

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Tailandas

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisas

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turkija

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraina

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

Jungtinės Valstijos

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Urugvajus

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Pietų Afrika (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabvė (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

XXX

Sertifikatas nėra nustatytas ir mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių bei žarnų, kurių sudėtyje yra šios rūšies mėsa, neleidžiama importuoti.“


(1)  Dėl minimalių apdorojimo reikalavimų, taikomų pasterizuotiems mėsos produktams ir džiovintai mėsai, žr. šio priedo 3 dalį.

(2)  Mėsos produktams ir apdorotiems skrandžiams, pūslėms bei žarnoms, paruoštiems iš gyvūnų, paskerstų po 2002 m. kovo 1 d., šviežios mėsos.

(3)  Pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais.

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; laikinas kodas, kuris neturi įtakos galutiniam šalies pavadinimui, kuris bus skirtas pasibaigus šiuo metu Jungtinėse Tautose vykstančioms deryboms.

(5)  Neįskaitant Kosovo, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo tarybos rezoliucijoje 1244.

XXX

Sertifikatas nėra nustatytas ir mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių bei žarnų, kurių sudėtyje yra šios rūšies mėsa, neleidžiama importuoti.“


28.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 283/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.