ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 281

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. spalio 24d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1040/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1041/2008, nustatantis tam tikras išsamias paramos teikimo taisykles galvijienos, kuriai Kanadoje gali būti taikomas specialus importo režimas, eksportui (kodifikuota redakcija)

3

 

 

2008 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1042/2008, kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už sviestą neskiriama

7

 

 

2008 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1043/2008, kuriuo nustatomos kiaulienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

8

 

 

2008 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1044/2008, kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

10

 

 

2008 m. spalio 23 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1045/2008, kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

14

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/809/EB

 

*

2008 m. spalio 14 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5894)  ( 1 )

16

 

 

2008/810/EB

 

*

2008 m. spalio 21 d. Komisijos sprendimas dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2008 m. antrąjį pusmetį tam tikroms Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms, kurių veiklos sritis – gyvūnų sveikata ir gyvi gyvūnai (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5976)

30

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

 

2008/811/EB

 

*

2008 m. rugsėjo 24 d. EB IR Šveicarijos jungtinio Komiteto sprendimas Nr. 2/2008, kuriuo pakeičiama protokolo Nr. 2 III lentelė ir IV lentelės b dalis

32

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. sausio 30 d. Komisijos sprendimo 2008/97/EB, iš dalies keičiančio Sprendimą 93/52/EEB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų bruceliozės (B. melitensis), ir Sprendimą 2003/467/EB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų tuberkuliozės ir galvijų bruceliozės ir kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta enzootinės galvijų leukozės, klaidų ištaisymas (OL L 32, 2008 2 6)

35

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1040/2008

2008 m. spalio 23 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 24 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

IL

106,4

MA

53,9

MK

47,0

TR

83,7

ZZ

72,8

0707 00 05

JO

162,5

TR

169,7

ZZ

166,1

0709 90 70

TR

139,7

ZZ

139,7

0805 50 10

AR

106,8

TR

98,3

ZA

80,1

ZZ

95,1

0806 10 10

BR

231,3

TR

122,0

US

223,5

ZZ

192,3

0808 10 80

CA

97,3

CL

72,8

CN

92,6

MK

32,9

NZ

109,7

US

140,7

ZA

93,9

ZZ

91,4

0808 20 50

CL

60,3

CN

110,4

TR

125,5

ZZ

98,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1041/2008

2008 m. spalio 23 d.

nustatantis tam tikras išsamias paramos teikimo taisykles galvijienos, kuriai Kanadoje gali būti taikomas specialus importo režimas, eksportui

(kodifikuota redakcija)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 172 straipsnio 2 dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

1996 m. spalio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2051/96, nustatantis tam tikras išsamias paramos teikimo taisykles galvijienos, kuriai Kanadoje gali būti taikomas specialus importo režimas, eksportui ir iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1445/95 (2), buvo iš esmės keičiamas (3). Siekiant aiškumo ir racionalumo minėtas reglamentas turėtų būti kodifikuotas.

(2)

Pagal Susitarimo dėl Europos bendrijos ir Kanados derybų užbaigimo GATT XXIV:6 straipsnį, minimą 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos sprendimo 95/591/EB dėl derybų su tam tikromis trečiosiomis šalimis pagal GATT XXIV:6 straipsnį užbaigimo rezultatų ir kitų susijusių klausimų (Jungtinės Amerikos Valstijos ir Kanada) (4) IV priede, eksporto subsidijos už Kanadai skirtą šviežią, atšaldytą arba sušaldytą galvijieną kasmet mokamos tik už 5 000 tonų.

(3)

To susitarimo valdymas turėtų būti grindžiamas paraiškomis dėl konkrečių Bendrijos eksporto licencijų pagal 2008 m. balandžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 382/2008 dėl importo ir eksporto licencijų taikymo galvijienos sektoriuje taisyklių (peržiūrėtų) (5). Be to, Kanados muitinės įstaigai turėtų būti pateikti tapatumo sertifikatai. Būtina apibrėžti šių tapatumo sertifikatų pobūdį ir jų naudojimo tvarką.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Šis reglamentas nustato tam tikras išsamias taisykles dėl 5 000 tonų šviežios, atšaldytos arba sušaldytos galvijienos, kurios kilmės šalis yra Bendrija ir kuriai gali būti taikomas specialus režimas, eksporto į Kanadą per kalendorinius metus.

2.   1 dalyje nurodyta mėsa turi atitikti Kanadoje nustatytus sveikatos apsaugos reikalavimus ir ji turi būti gyvūnų, paskerstų ne anksčiau kaip prieš du mėnesius iki muitinės formalumų atliekamų eksportui.

2 straipsnis

Atliekant eksportuojamos mėsos muitinės formalumus, pareiškėjo prašymu ir pateikus pagal Reglamento (EB) Nr. 382/2008 15 straipsnį išduotą eksporto licenciją ir veterinarijos sertifikatą, kuriame nurodyta gyvūno, kurio mėsa eksportuojama, paskerdimo data, išduodamas 3 straipsnyje apibrėžtas tapatumo sertifikatas.

3 straipsnis

1.   Tapatumo sertifikatas ir mažiausiai viena kopija išrašomi ant I priede pateiktą pavyzdį atitinkančios formos.

Sertifikatas spausdinamas anglų kalba 210 × 297 mm dydžio balto popieriaus lape. Kiekvienas sertifikatas turi atskirą serijos numerį, suteiktą 4 straipsnyje minėtos muitinės įstaigos.

Eksportuojanti valstybė narė gali reikalauti, kad jos teritorijoje naudojami sertifikatai būtų spausdinami viena iš jos valstybinių kalbų ir anglų kalba.

2.   Kopijos turi tą patį serijos numerį kaip ir originalas. Originalo ir kopijų duomenys atspausdinami, o pildant ranka įrašomi rašalu didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis.

4 straipsnis

1.   Tapatumo sertifikatą ir kopijas išduoda muitinės įstaiga, kurioje atliekami mėsos eksporto muitinės formalumai.

2.   1 dalyje nurodyta muitinės įstaiga patvirtina sertifikato originalą tam skirtoje vietoje ir išsiunčia sertifikatą suinteresuotai šaliai, pasilikdama kopiją.

5 straipsnis

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų patikrinti produktų, kuriems išduodami tapatumo sertifikatai, kilmę ir pobūdį.

6 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 2051/96 yra panaikinamas.

Nuorodos į panaikintą reglamentą laikomos nuorodomis į šį reglamentą, ir skaitomos pagal III priede pateiktą atitikmenų lentelę.

7 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Pirmininkas

José Manuel BARROSO


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 274, 1996 10 26, p. 18.

(3)  Žr. II priedą.

(4)  OL L 334, 1995 12 30, p. 25.

(5)  OL L 115, 2008 4 29, p. 10.


I PRIEDAS

3 straipsnyje nurodytas tapatumo sertifikatas

Image


II PRIEDAS

Panaikinamas reglamentas ir jo pakeitimas

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2051/96

(OL L 274, 1996 10 26, p. 18)

 

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2333/96

(OL L 317, 1996 12 6, p. 13)

tik 1 straipsnis


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Reglamentas (EB) Nr. 2051/96

Šis reglamentas

1–5 straipsniai

1–5 straipsniai

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

7 straipsnis

Priedas

I priedas

II priedas

III priedas


24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/7


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1042/2008

2008 m. spalio 23 d.

kuriuo pagal Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 numatytą nuolatinį konkursą eksporto grąžinamoji išmoka už sviestą neskiriama

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalį ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 27 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 619/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus pieno produktus konkursas (2), numatyta nuolatinio konkurso tvarka.

(2)

Remiantis 2007 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1454/2007, nustatančiu eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrų žemės ūkio produktus nustatymo konkurso tvarkos įvedimo bendrąsias taisykles (3), ir išnagrinėjus pagal konkursą pateiktas paraiškas, eksporto grąžinamosios išmokos pagal iki 2008 m. spalio 21 d. pateiktas paraiškas reikėtų neskirti.

(3)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Remiantis Reglamentu (EB) Nr. 619/2008 paskelbtu nuolatiniu konkursu, pagal iki 2008 m. spalio 21 d. pateiktas paraiškas eksporto grąžinamoji išmoka už minėto reglamento 1 straipsnio 1 dalyje mimimus produktus ir paskirties vietas neskiriama.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 168, 2008 6 28, p. 20.

(3)  OL L 325, 2007 12 11, p. 69.


24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1043/2008

2008 m. spalio 23 d.

kuriuo nustatomos kiaulienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalies nuostatas to reglamento I priedo XVII dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti padengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją kiaulienos rinkoje, grąžinamosios išmokos turėtų būti nustatomos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164, 167, 169 ir 170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalies nuostatomis, eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti sveikumo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2) 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Šie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (4) reikalavimus.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Produktai, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos (su sąlyga, kad laikomasi šio straipsnio 2 dalies nuostatų) ir išmokų dydžiai yra nurodyti šio reglamento priede.

2.   Produktai, už kuriuos pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma, jie turi būti paruošti patvirtintoje įmonėje ir atitikti Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje nustatytus ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 22.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 3.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 83.


PRIEDAS

Nuo 2008 m. spalio 24 d. kiaulienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirčių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1) su pakeitimais.


24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1044/2008

2008 m. spalio 23 d.

kuriuo nustatomos galvijienos sektoriaus eksporto grąžinamosios išmokos

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 164 straipsnio 2 dalies paskutinę pastraipą ir 170 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad to reglamento I priedo XV dalyje išvardytų produktų kainų skirtumas pasaulinėje rinkoje ir Bendrijoje gali būti dengiamas eksporto grąžinamosiomis išmokomis.

(2)

Todėl, atsižvelgiant į esamą situaciją galvijienos rinkoje, turėtų būti nustatomos grąžinamosios eksporto išmokos laikantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 162–164 ir 167–170 straipsniuose nurodytų taisyklių ir kriterijų.

(3)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnio 1 dalies nuostatomis, eksporto grąžinamosios išmokos gali skirtis priklausomai nuo paskirties vietos, ypač jei to reikia dėl pasaulinėje rinkoje susidariusios padėties, tam tikrų rinkų konkrečių reikalavimų arba dėl susitarimais, sudarytais pagal Sutarties 300 straipsnį, prisiimtų įsipareigojimų.

(4)

Grąžinamosios išmokos turėtų būti skiriamos tik už tuos produktus, kuriuos leidžiama laisvai vežti Bendrijoje ir kurie yra paženklinti sveikumo ženklu, kaip nurodyta 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 853/2004, nustatančio konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (2) 5 straipsnio 1 dalies a punkte. Šie produktai taip pat turi atitikti 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 852/2004 dėl maisto produktų higienos (3) ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 854/2004, nustatančio specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (4) reikalavimus.

(5)

2007 m. lapkričio 21 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1359/2007, nustatančio specialių eksporto grąžinamųjų išmokų už tam tikrus galvijų mėsos gabalus be kaulų suteikimo sąlygas (kodifikuota redakcija) (5) 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipoje numatyta, kad jei eksportuotinas kiekis sudaro mažiau kaip 95 %, bet ne mažiau kaip 85 % bendros po iškaulinėjimo gautų gabalų masės, specialios grąžinamosios išmokos suma sumažinama.

(6)

Todėl Komisijos reglamentas (EB) Nr. 680/2008 (6) turėtų būti panaikintas ir pakeistas nauju reglamentu.

(7)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

1.   Produktai, už kuriuos skiriamos Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 164 straipsnyje numatytos eksporto grąžinamosios išmokos (su sąlyga, kad laikomasi šio straipsnio 2 dalies nuostatų) ir išmokų dydžiai yra nurodyti šio reglamento priede.

2.   Produktai, už kuriuos pagal šio straipsnio 1 dalį gali būti skiriamos grąžinamosios išmokos, turi atitikti Reglamentų (EB) Nr. 852/2004 ir (EB) Nr. 853/2004 reikalavimus, visų pirma, jie turi būti paruošti patvirtintoje įmonėje ir atitikti Reglamento (EB) Nr. 854/2004 I priedo I skirsnio III skyriuje nustatytus ženklinimo sveikumo ženklu reikalavimus.

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1359/2007 7 straipsnio 2 dalies 3 pastraipoje nurodytu atveju grąžinamoji išmoka už produktą, kurio kodas yra 0201 30 00 9100 sumažinama 7 EUR/100 kg.

3 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 680/2008 panaikinamas.

4 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 24 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 22.

(3)  OL L 139, 2004 4 30, p. 1 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 3.

(4)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206 su pakeitimais, padarytais OL L 226, 2004 6 25, p. 83.

(5)  OL L 304, 2007 11 22, p. 21.

(6)  OL L 190, 2008 7 18, p. 3.


PRIEDAS

Nuo 2008 m. spalio 24 d. galvijienos sektoriui skirtos eksporto grąžinamosios išmokos

Produktų kodas

Paskirties šalys

Mato vienetas

Grąžinamųjų išmokų dydis

0102 10 10 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

25,9

0102 10 30 9140

B00

EUR/100 kg gyvojo svorio

25,9

0201 10 00 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

21,5

0201 10 00 9130 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

48,8

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

28,7

0201 20 20 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

48,8

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

28,7

0201 20 30 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

21,5

0201 20 50 9110 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

61,0

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

35,9

0201 20 50 9130 (2)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

36,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

21,5

0201 30 00 9050

US (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

CA (5)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

0201 30 00 9060 (7)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

22,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

7,5

0201 30 00 9100 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg grynojo svorio

84,7

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

49,8

EG

EUR/100 kg grynojo svorio

103,4

0201 30 00 9120 (3)  (7)

B04

EUR/100 kg grynojo svorio

50,8

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

29,9

EG

EUR/100 kg grynojo svorio

62,0

0202 10 00 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 20 30 9000

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 20 50 9900

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 20 90 9100

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

16,3

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

5,4

0202 30 90 9100

US (4)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

CA (5)

EUR/100 kg grynojo svorio

6,5

0202 30 90 9200 (7)

B02

EUR/100 kg grynojo svorio

22,6

B03

EUR/100 kg grynojo svorio

7,5

1602 50 31 9125 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

23,3

1602 50 31 9325 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

20,7

1602 50 95 9125 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

23,3

1602 50 95 9325 (6)

B00

EUR/100 kg grynojo svorio

20,7

Pastaba: Produktų kodai ir „A“ serijos paskirties šalių kodai yra nustatyti Komisijos reglamente (EEB) Nr. 3846/87 (OL L 366, 1987 12 24, p. 1).

Paskirties šalių kodai nurodyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19).

Kitos paskirties šalys apibrėžiamos taip:

B00

:

visos paskirties šalys (trečiosios valstybės, kitos teritorijos, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir paskirties šalys, prilygintos eksporto už Bendrijos ribų paskirties šalims).

B02

:

B04 ir paskirties šalis EG.

B03

:

Albanija, Kroatija, Bosnija ir Hercegovina, Serbija, Kosovą (), Juodkalnija, Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, aprūpinimas būtinomis atsargomis ir kuro tiekimas (paskirties šalys, išvardytos Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 36 ir 45 straipsniuose ir, jei tinka, 44 straipsnyje (OL L 102, 1999 4 17, p. 11)).

B04

:

Turkija, Ukraina, Baltarusija, Moldova, Rusija, Gruzija, Armėnija, Azerbaidžanas, Kazachstanas, Turkmėnistanas, Uzbekistanas, Tadžikistanas, Kirgizija, Marokas, Alžyras, Tunisas, Libija, Libanas, Sirija, Irakas, Iranas, Izraelis, Vakarų Krantas ir Gazos Ruožas, Jordanija, Saudo Arabija, Kuveitas, Bahreinas, Kataras, Jungtiniai Arabų Emyratai, Omanas, Jemenas, Pakistanas, Šri Lanka, Mianmaras (Birma), Tailandas, Vietnamas, Indonezija, Filipinai, Kinija, Šiaurės Korėja, Honkongas, Sudanas, Mauritanija, Malis, Burkina Faso, Nigeris, Čadas, Žaliojo Kyšulio Respublika, Senegalas, Gambija, Gvinėja Bisau, Gvinėja, Siera Leonė, Liberija, Dramblio Kaulo Kranto Respublika, Gana, Togas, Beninas, Nigerija, Kamerūnas, Centrinė Afrikos Respublika, Pusiaujo Gvinėja, San Tomė ir Prinsipė, Gabonas, Kongas, Kongo Demokratinė Respublika, Ruanda, Burundis, Šventosios Elenos sala ir priklausomos teritorijos, Angola, Etiopija, Eritrėja, Džibutis, Somalis, Uganda, Tanzanija, Seišeliai ir priklausomos teritorijos, Britų Indijos vandenyno teritorija, Mozambikas, Mauricijus, Komorai, Majotė, Zambija, Malavis, Pietų Afrika, Lesotas.


(1)  Kaip nustatyta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.

(2)  Įtraukimui į šią subpoziciją reikia pateikti Komisijos reglamento (EB) Nr. 433/2007 (OL L 104, 2007 4 21, p. 3) priede nurodytą pažymą.

(3)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1359/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 21) vi, jei taikoma, Komisijos reglamente (EB) Nr. 1741/2006 (OL L 329, 2006 11 25, p. 7) nustatytų reikalavimų.

(4)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 1643/2006 (OL L 308, 2006 11 8, p. 7) numatytų sąlygų.

(5)  Realizuotos laikantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 2051/96 (OL L 274, 1996 10 26, p. 18) numatytų sąlygų.

(6)  Grąžinamoji išmoka skiriama tik tuo atveju, jei laikomasi Komisijos reglamente (EB) Nr. 1731/2006 (OL L 325, 2006 11 24, p. 12) nustatytų reikalavimų.

(7)  Liesos galvijienos be riebalų kiekis nustatomas Komisijos reglamento (EEB) Nr. 2429/86 (OL L 210, 1986 8 1, p. 39) priede nurodyta analizės tvarka.

Terminas „vidutinis kiekis“ reiškia kiekį ėminyje, kaip jis yra apibrėžtas Reglamento (EB) Nr. 765/2002 (OL L 117, 2002 5 4, p. 6) 2 straipsnio 1 dalyje. Ėminys paimamas iš tos prekių siuntos dalies, kurios keliama rizika yra pati didžiausia.


24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1045/2008

2008 m. spalio 23 d.

kuriuo nustatomos tipinės kainos paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1484/95

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 143 straipsnį,

atsižvelgdama į 1975 m. spalio 29 d. Tarybos Reglamentą (EEB) Nr. 2783/75 dėl bendros prekybos ovalbuminu ir laktalbuminu sistemos, ypač į jo 3 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1484/95 (2) buvo nustatytos išsamios papildomų importo muitų sistemos taikymo taisyklės ir papildomi importo muitai paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui.

(2)

Iš reguliarios duomenų, kuriais grindžiamas tipinių kainų nustatymas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui, kontrolės matyti, kad kyla būtinybė iš dalies pakeisti tipines kai kurių produktų kainas, atsižvelgiant į kainų svyravimą, priklausomai nuo kilmės. Todėl reikėtų paskelbti tipines kainas.

(3)

Šį pakeitimą būtina taikyti kaip galima greičiau, atsižvelgiant į rinkos padėtį.

(4)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1484/95 I priedas keičiamas šio reglamento priedu.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 23 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 145, 1995 6 29, p. 47.


PRIEDAS

prie 2008 m. spalio 23 d. Komisijos reglamento, nustatančio tipines kainas paukštienos ir kiaušinių sektoriams bei ovalbuminui ir iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1484/95

„I PRIEDAS

KN kodas

Prekių aprašymas

Tipinė kaina

(EUR/100 kg)

3 straipsnio 3 dalyje nurodytas užstatas

(EUR/100 kg)

Kilmė (1)

0207 12 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „70 % viščiukais“ skerdenos

111,1

0

BR

122,9

0

AR

0207 12 90

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, taip pat be kaklų, širdžių, kepenų ir skilvių, vadinamos „65 % viščiukais“ bei turinčios kitą pavidalą skerdenos

128,2

0

BR

130,2

0

AR

0207 14 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

226,5

22

BR

253,7

14

AR

306,4

0

CL

0207 14 50

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, krūtinėlės ir jų dalys

213,3

0

BR

0207 14 60

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, kojos ir jų dalys

113,6

9

BR

0207 14 70

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, kiti

102,7

77

BR

0207 25 10

Nupeštos ir išdarinėtos, be galvų ir kojų, bet su kaklais, širdimis, kepenimis ir skilviais, vadinamos „80 % kalakutais“

174,4

0

BR

0207 27 10

Mėsos gabalai ir valgomieji mėsos subproduktai, sušaldyti, be kaulų

316,7

0

BR

282,7

4

CL

0408 11 80

Kiaušinių tryniai

473,4

0

AR

0408 91 80

Kiaušiniai be lukštų, džiovinti

461,0

0

AR

1602 32 11

Nevirti gaidžių ar vištų pusgaminiai

200,4

26

BR


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.“


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/16


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 14 d.

dėl tam tikrų medžiagų neįtraukimo į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką I, IA arba IB priedus

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5894)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/809/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1998 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką (1), ypač į jos 16 straipsnio 2 dalies antrą pastraipą,

kadangi:

(1)

2007 m. gruodžio 4 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1451/2007 dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 98/8/EB dėl biocidinių produktų pateikimo į rinką 16 straipsnio 2 dalyje nurodytos 10 metų programos antrojo etapo (2) nustatytas veikliųjų medžiagų, kurias reikėtų įvertinti, kad būtų galima įtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA arba IB priedą, sąrašas.

(2)

Tam tikri į sąrašą įtrauktų medžiagų ir produktų tipų deriniai nebuvo įvertinti, nes arba visi dalyviai pasitraukė iš peržiūros programos, arba per Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 9 straipsnyje ir 12 straipsnio 3 dalyje nustatytą laikotarpį vertinimo ataskaitą rengianti valstybė narė negavo išsamaus dokumentų rinkinio.

(3)

Todėl, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 11 straipsnio 2 dalimi, 12 straipsnio 1 dalimi ir 13 straipsnio 5 dalimi, Komisija apie tai informavo valstybes nares. Ši informacija 2007 m. lapkričio 8 d. taip pat buvo paskelbta elektroninėmis priemonėmis.

(4)

Per tris mėnesius nuo minėtos informacijos paskelbimo joks asmuo ar valstybė narė nepareiškė noro dalyvauti minėtų medžiagų ir produktų tipų peržiūros programoje.

(5)

Todėl, remiantis Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 12 straipsnio 5 dalimi, minėtų medžiagų ir produktų tipų reikėtų neįtraukti į Direktyvos 98/8/EB I, IA ir IB priedus.

(6)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Biocidinių produktų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede nurodytos medžiagos ir produktų tipai neįtraukiami į Direktyvos 98/8/EB I, IA ir IB priedus.

2 straipsnis

Taikant Reglamento (EB) Nr. 1451/2007 4 straipsnio 2 dalį, šis sprendimas taikomas nuo kitos dienos po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 14 d.

Komisijos vardu

Stavros DIMAS

Komisijos narys


(1)  OL L 123, 1998 4 24, p. 1.

(2)  OL L 325, 2007 12 11, p. 3.


PRIEDAS

Pavadinimas

EB numeris

CAS numeris

Produkto tipas

Ataskaitą teikianti valstybė narė

Bis[1-cikloheksil-1,2-di(hidroksi-κ-O)diazeniumato(2-)] varis

 

312600-89-8

2

AT

Bis[1-cikloheksil-1,2-di(hidroksi-κ-O)diazeniumato(2-)] varis

 

312600-89-8

6

AT

Bronopolis

200-143-0

52-51-7

1

ES

Bronopolis

200-143-0

52-51-7

3

ES

Bronopolis

200-143-0

52-51-7

4

ES

Bronopolis

200-143-0

52-51-7

13

ES

Chlorkrezolis

200-431-6

59-50-7

4

FR

Skruzdžių rūgštis

200-579-1

64-18-6

1

BE

Skruzdžių rūgštis

200-579-1

64-18-6

13

BE

Benzenkarboksirūgštis

200-618-2

65-85-0

1

DE

Benzenkarboksirūgštis

200-618-2

65-85-0

2

DE

Benzenkarboksirūgštis

200-618-2

65-85-0

6

DE

Propan-2-olis

200-661-7

67-63-0

3

DE

Propan-2-olis

200-661-7

67-63-0

5

DE

Propan-2-ol

200-661-7

67-63-0

6

DE

Salicilo rūgštis

200-712-3

69-72-7

6

LT

Propan-1-olis

200-746-9

71-23-8

3

DE

Citrinų rūgštis

201-069-1

77-92-9

2

BE

Citrinų rūgštis

201-069-1

77-92-9

3

BE

Simklozenas

201-782-8

87-90-1

6

UK

Chlorksilenolis

201-793-8

88-04-0

1

BE

Chlorksilenolis

201-793-8

88-04-0

2

BE

Chlorksilenolis

201-793-8

88-04-0

3

BE

Chlorksilenolis

201-793-8

88-04-0

4

BE

Chlorksilenolis

201-793-8

88-04-0

5

BE

Chlorksilenolis

201-793-8

88-04-0

6

BE

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

2

IE

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

3

IE

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

4

IE

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

6

IE

Dichlorfenas

202-567-1

97-23-4

13

IE

Triklokarbanas

202-924-1

101-20-2

1

SK

Triklokarbanas

202-924-1

101-20-2

2

SK

Triklokarbanas

202-924-1

101-20-2

4

SK

Glioksalis

203-474-9

107-22-2

6

FR

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

203-768-7

110-44-1

1

DE

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

203-768-7

110-44-1

2

DE

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

203-768-7

110-44-1

3

DE

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

203-768-7

110-44-1

4

DE

Heksa-2,4-dieno rūgštis/sorbo rūgštis

203-768-7

110-44-1

5

DE

1,3-dichlor-5,5-dimetilhidantoinas

204-258-7

118-52-5

2

NL

Chlorfenas

204-385-8

120-32-1

1

NO

Chlorfenas

204-385-8

120-32-1

4

NO

Chlorfenas

204-385-8

120-32-1

6

NO

Benzilbenzoatas

204-402-9

120-51-4

2

UK

Benzetonio chloridas

204-479-9

121-54-0

1

BE

Cetilpiridinio chloridas

204-593-9

123-03-5

1

UK

Cetilpiridinio chloridas

204-593-9

123-03-5

3

UK

Cetilpiridinio chloridas

204-593-9

123-03-5

4

UK

Cetilpiridinio chloridas

204-593-9

123-03-5

5

UK

Nitrometilidinetrimetanolis

204-769-5

126-11-4

2

UK

Nitrometilidinetrimetanolis

204-769-5

126-11-4

3

UK

Nitrometilidinetrimetanolis

204-769-5

126-11-4

6

UK

Nitrometilidinetrimetanolis

204-769-5

126-11-4

13

UK

Natrio tozilchloramidas

204-854-7

127-65-1

1

ES

Natrio tozilchloramidas

204-854-7

127-65-1

6

ES

Kalio dimetilditiokarbamatas

204-875-1

128-03-0

2

UK

Kalio dimetilditiokarbamatas

204-875-1

128-03-0

4

UK

Kalio dimetilditiokarbamatas

204-875-1

128-03-0

6

UK

Kalio dimetilditiokarbamatas

204-875-1

128-03-0

13

UK

Natrio dimetilditiokarbamatas

204-876-7

128-04-1

2

UK

Natrio dimetilditiokarbamatas

204-876-7

128-04-1

3

UK

Natrio dimetilditiokarbamatas

204-876-7

128-04-1

4

UK

Natrio dimetilditiokarbamatas

204-876-7

128-04-1

5

UK

Natrio dimetilditiokarbamatas

204-876-7

128-04-1

6

UK

Natrio dimetilditiokarbamatas

204-876-7

128-04-1

13

UK

Kaptanas

205-087-0

133-06-2

6

IT

Tiramas

205-286-2

137-26-8

2

BE

Tiramas

205-286-2

137-26-8

6

BE

Ziramas

205-288-3

137-30-4

2

BE

Ziramas

205-288-3

137-30-4

6

BE

Kalio metilditiokarbamatas

205-292-5

137-41-7

2

CZ

Metamnatris

205-293-0

137-42-8

2

BE

Metamnatris

205-293-0

137-42-8

4

BE

Metamnatris

205-293-0

137-42-8

6

BE

Metamnatris

205-293-0

137-42-8

13

BE

Dinatrio cianditiokarbamatas

205-346-8

138-93-2

2

CZ

1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas

205-444-0

140-95-4

2

HU

1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas

205-444-0

140-95-4

6

HU

1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas

205-444-0

140-95-4

13

HU

Nabamas

205-547-0

142-59-6

2

PL

Nabamas

205-547-0

142-59-6

4

PL

Nabamas

205-547-0

142-59-6

6

PL

Nabamas

205-547-0

142-59-6

13

PL

Tiabendazolas

205-725-8

148-79-8

6

ES

Diuronas

206-354-4

330-54-1

6

DK

Natrio benzenkarboksilatas

208-534-8

532-32-1

1

DE

Natrio benzenkarboksilatas

208-534-8

532-32-1

2

DE

Natrio benzenkarboksilatas

208-534-8

532-32-1

6

DE

Hidroksi-2-piridonas

212-506-0

822-89-9

2

FR

Hidroksi-2-piridonas

212-506-0

822-89-9

6

FR

Hidroksi-2-piridonas

212-506-0

822-89-9

13

FR

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-ilacetatas

212-579-9

828-00-2

2

AT

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-ilacetatas

212-579-9

828-00-2

6

AT

2,6-dimetil-1,3-dioksan-4-ilacetatas

212-579-9

828-00-2

13

AT

Tetradonio bromidas

214-291-9

1119-97-7

1

N

4,5-dichlor-3H-1,2-ditiol-3-onas

214-754-5

1192-52-5

2

PL

4,5-dichlor-3H-1,2-ditiol-3-onas

214-754-5

1192-52-5

6

PL

Dinatrio tetraboratas, bevandenis

215-540-4

1330-43-4

1

NL

Dinatrio tetraboratas, bevandenis

215-540-4

1330-43-4

2

NL

Dinatrio tetraboratas, bevandenis

215-540-4

1330-43-4

13

NL

2,4-dichlorbenzilo alkoholis

217-210-5

1777-82-8

2

CZ

2,4-dichlorbenzilo alkoholis

217-210-5

1777-82-8

6

CZ

2,4-dichlorbenzilo alkoholis

217-210-5

1777-82-8

13

CZ

Chlortalonilas

217-588-1

1897-45-6

6

NL

N-(3-aminopropil)-N-dodecilpropan-1,3-diaminas

219-145-8

2372-82-9

1

PT

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

220-239-6

2682-20-4

2

SI

2-metil-2H-izotiazol-3-onas

220-239-6

2682-20-4

4

SI

Natrio dichlorizocianurato dihidratas

220-767-7

51580-86-0

1

UK

Natrio dichlorizocianurato dihidratas

220-767-7

51580-86-0

6

UK

Troklozennatris

220-767-7

2893-78-9

1

UK

Troklozennatris

220-767-7

2893-78-9

6

UK

Mecetronio etilsulfatas

221-106-5

3006-10-8

2

PL

Bis(trichlormetil)sulfonas

221-310-4

3064-70-8

6

LT

(Etilendioksi)dimetanolis

222-720-6

3586-55-8

3

PL

(Etilendioksi)dimetanolis

222-720-6

3586-55-8

4

PL

Natrio 2,4,6-trichlorfenoliatas

223-246-2

3784-03-0

2

IE

Natrio 2,4,6-trichlorfenoliatas

223-246-2

3784-03-0

3

IE

Natrio 2,4,6-trichlorfenoliatas

223-246-2

3784-03-0

6

IE

Piridin-2-tiolio 1-oksidas, natrio druska

223-296-5

3811-73-2

4

SE

2,2′,2′′-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolis

225-208-0

4719-04-4

2

PL

2,2′,2′′-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolis

225-208-0

4719-04-4

3

PL

2,2′,2′′-(heksahidro-1,3,5-triazin-1,3,5-triil)trietanolis

225-208-0

4719-04-4

4

PL

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas

226-408-0

5395-50-6

3

ES

Tetrahidro-1,3,4,6-tetrakis(hidroksimetil)imidazo[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-dionas

226-408-0

5395-50-6

4

ES

Terbutilazinas

227-637-9

5915-41-3

2

UK

Metileno ditiocianatas

228-652-3

6317-18-6

6

FR

Metileno ditiocianatas

228-652-3

6317-18-6

13

FR

1,3-bis(hidroksimetil)-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

229-222-8

6440-58-0

2

PL

(2-brom-2-nitrovinil)benzenas

230-515-8

7166-19-0

6

SK

(2-brom-2-nitrovinil)benzenas

230-515-8

7166-19-0

13

SK

Didecildimetilamonio chloridas

230-525-2

7173-51-5

13

IT

Prometrinas

230-711-3

7287-19-6

6

PT

Prometrinas

230-711-3

7287-19-6

13

PT

Kalcio diheksa-2,4-dienoatas

231-321-6

7492-55-9

1

DE

Kalcio diheksa-2,4-dienoatas

231-321-6

7492-55-9

3

DE

Kalcio diheksa-2,4-dienoatas

231-321-6

7492-55-9

6

DE

Jodas

231-442-4

7553-56-2

2

SE

Jodas

231-442-4

7553-56-2

4

SE

Jodas

231-442-4

7553-56-2

5

SE

Jodas

231-442-4

7553-56-2

6

SE

Natrio vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

1

DE

Natrio vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

2

DE

Natrio vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

4

DE

Natrio vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

5

DE

Natrio vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

6

DE

Natrio vandenilio sulfitas

231-548-0

7631-90-5

13

DE

Natrio chloridas

231-598-3

7647-14-5

5

PT

Ortofosforo rūgštis

231-633-2

7664-38-2

4

PT

Natrio hipochloritas

231-668-3

7681-52-9

6

IT

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

1

DE

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

2

DE

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

4

DE

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

5

DE

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

6

DE

Dinatrio disulfitas

231-673-0

7681-57-4

13

DE

Kalio permanganatas

231-760-3

7722-64-7

5

SK

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

1

DE

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

2

DE

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

4

DE

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

5

DE

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

6

DE

Natrio sulfitas

231-821-4

7757-83-7

13

DE

Natrio chloritas

231-836-6

7758-19-2

2

PT

Natrio chloritas

231-836-6

7758-19-2

3

PT

Natrio chloritas

231-836-6

7758-19-2

4

PT

Natrio chloritas

231-836-6

7758-19-2

5

PT

Natrio chloratas

231-887-4

7775-09-9

2

PT

Natrio chloratas

231-887-4

7775-09-9

5

PT

Česnakų ekstr.

232-371-1

8008-99-9

3

PL

Česnakų ekstr.

232-371-1

8008-99-9

4

PL

Česnakų ekstr.

232-371-1

8008-99-9

5

PL

Česnakų ekstr.

232-371-1

8008-99-9

18

PL

Česnakų ekstr.

232-371-1

8008-99-9

19

PL

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

1

NL

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

2

NL

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

3

NL

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

6

NL

Boro rūgštis

233-139-2

10043-35-3

13

NL

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

1

DE

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

2

DE

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

4

DE

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

5

DE

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

6

DE

Kalio sulfitas

233-321-1

10117-38-1

13

DE

Natrio vandenilio 2,2′metilenbis [4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

2

LV

Natrio vandenilio 2,2′metilenbis [4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

3

LV

Natrio vandenilio 2,2′metilenbis [4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

4

LV

Natrio vandenilio 2,2′metilenbis [4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

6

LV

Natrio vandenilio 2,2′metilenbis [4-chlorfenoliatas]

233-457-1

10187-52-7

13

LV

2,2-dibrom-2-cianacetamidas

233-539-7

10222-01-2

1

DK

2,2-dibrom-2-cianacetamidas

233-539-7

10222-01-2

5

DK

Karbendazimas

234-232-0

10605-21-7

6

DE

Karbendazimas

234-232-0

10605-21-7

13

DE

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

1

NL

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

2

NL

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

3

NL

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

6

NL

Dinatrio oktaborato tetrahidratas

234-541-0

12280-03-4

13

NL

Cinko piritionas

236-671-3

13463-41-7

13

SE

Dodecilguanidino monohidrochloridas

237-030-0

13590-97-1

1

ES

Dodecilguanidino monohidrochloridas

237-030-0

13590-97-1

2

ES

Bromo chloridas

237-601-4

13863-41-7

2

NL

(Benziloksi)metanolis

238-588-8

14548-60-8

2

UK

Chlortoluronas

239-592-2

15545-48-9

6

ES

Chlortoluronas

239-592-2

15545-48-9

13

ES

Natrio p-chlor-m-krezoliatas

239-825-8

15733-22-9

4

FR

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

1

DE

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

2

DE

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

4

DE

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

5

DE

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

6

DE

Dikalio disulfitas

240-795-3

16731-55-8

13

DE

D-gliukono rūgšties ir N,N′′-bis (4-chlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekan diamidino mišinys (2:1)

242-354-0

18472-51-0

4

PT

D-gliukono rūgšties ir N,N′′-bis (4-chlorfenil)-3,12-diimino-2,4,11,13-tetraazatetradekan diamidino mišinys (2:1)

242-354-0

18472-51-0

6

PT

Benzoksonio chloridas

243-008-1

19379-90-9

1

CY

p-[(dijodmetil)sulfonil]toluenas

243-468-3

20018-09-1

13

UK

(Benztiazol-2-iltio)metiltiocianatas

244-445-0

21564-17-0

2

NO

(Benztiazol-2-iltio)metiltiocianatas

244-445-0

21564-17-0

4

NO

(Benztiazol-2-iltio)metiltiocianatas

244-445-0

21564-17-0

6

NO

(Benztiazol-2-iltio)metiltiocianatas

244-445-0

21564-17-0

13

NO

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246-376-1

24634-61-5

1

DE

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246-376-1

24634-61-5

2

DE

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246-376-1

24634-61-5

3

DE

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246-376-1

24634-61-5

4

DE

Kalio (E,E)-heksa-2,4-dienoatas

246-376-1

24634-61-5

5

DE

2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

247-761-7

26530-20-1

4

UK

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

251-171-5

32718-18-6

3

NL

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

251-171-5

32718-18-6

4

NL

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

251-171-5

32718-18-6

5

NL

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

251-171-5

32718-18-6

6

NL

Bromchlor-5,5-dimetilimidazolidin-2,4-dionas

251-171-5

32718-18-6

13

NL

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas/izoproturonas

251-835-4

34123-59-6

6

DE

3-(4-izopropilfenil)-1,1-dimetilkarbamidas/izoproturonas

251-835-4

34123-59-6

13

DE

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dichlorfenil)etil]-1H-imidazolas/imazalilas

252-615-0

35554-44-0

2

DE

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dichlorfenil)etil]-1H-imidazolas/imazalilas

252-615-0

35554-44-0

4

DE

1-[2-(aliloksi)-2-(2,4-dichlorfenil)etil]-1H-imidazolas/imazalilas

252-615-0

35554-44-0

13

DE

2-brom-2-(brommetil)pentandinitrilas

252-681-0

35691-65-7

13

CZ

m-fenoksibenzil-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/permetrinas

258-067-9

52645-53-1

2

IE

m-fenoksibenzil-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/permetrinas

258-067-9

52645-53-1

3

IE

m-fenoksibenzil-3-(2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/permetrinas

258-067-9

52645-53-1

5

IE

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas/propikonazolas

262-104-4

60207-90-1

1

FI

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas/propikonazolas

262-104-4

60207-90-1

2

FI

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas/propikonazolas

262-104-4

60207-90-1

4

FI

1-[[2-(2,4-dichlorfenil)-4-propil-1,3-dioksolan-2-il]metil]-1H-1,2,4-triazolas/propikonazolas

262-104-4

60207-90-1

13

FI

4,5-dichlor-2-oktil-2H-izotiazol-3-onas

264-843-8

64359-81-5

6

N

Cis-4-[3-(p-tret-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolinas/fenpropimorfas

266-719-9

67564-91-4

6

ES

Cis-4-[3-(p-tret-butilfenil)-2-metilpropil]-2,6-dimetilmorfolinas/fenpropimorfas

266-719-9

67564-91-4

13

ES

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil-, chloridai

269-919-4

68391-01-5

5

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil-, chloridai

269-919-4

68391-01-5

6

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–18-alkildimetil-, chloridai

269-919-4

68391-01-5

13

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–16-alkildimetil-, chloridai

270-325-2

68424-85-1

6

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–16-alkildimetil-, chloridai

270-325-2

68424-85-1

13

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, di-C8–10-alkildimetil-, chloridai

270-331-5

68424-95-3

13

IT

Riebalų rūgštys, kokosų aliejaus, reakcijos su dietanolaminu produktai

270-430-3

68440-04-0

3

HU

Aminai, C10–16-alkildimetil-, N-oksidai

274-687-2

70592-80-2

1

PT

Pentakalio bis(peroksimonosulfatas) bis(sulfatas)

274-778-7

70693-62-8

1

SI

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolinio chloridas

274-948-0

70862-65-6

2

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolinio chloridas

274-948-0

70862-65-6

3

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolinio chloridas

274-948-0

70862-65-6

4

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolinio chloridas

274-948-0

70862-65-6

6

CZ

1,3-didecil-2-metil-1H-imidazolinio chloridas

274-948-0

70862-65-6

13

CZ

1-[1,3-bis(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas/diazolidinilkarbamidas

278-928-2

78491-02-8

6

LT

1-[1,3-bis(hidroksimetil)-2,5-dioksoimidazolidin-4-il]-1,3-bis(hidroksimetil)karbamidas/diazolidinilkarbamidas

278-928-2

78491-02-8

7

LT

Magnio monoperoksiftalato heksahidratas

279-013-0

84665-66-7

3

PL

Magnio monoperoksiftalato heksahidratas

279-013-0

84665-66-7

4

PL

Tributiltetradecilfosfonio chloridas

279-808-2

81741-28-8

2

PL

Tributiltetradecilfosfonio chloridas

279-808-2

81741-28-8

4

PL

Deguto rūgštys, polialkilfenolių frakcija

284-893-4

84989-05-9

2

HU

Deguto rūgštys, polialkilfenolių frakcija

284-893-4

84989-05-9

3

HU

Pražangialapė mirtenė, Melaleuca alternifolia, ekstr./Australijos arbatmedžio aliejus

285-377-1

85085-48-9

1

ES

Pražangialapė mirtenė, Melaleuca alternifolia, ekstr./Australijos arbatmedžio aliejus

285-377-1

85085-48-9

2

ES

Pražangialapė mirtenė, Melaleuca alternifolia, ekstr./Australijos arbatmedžio aliejus

285-377-1

85085-48-9

3

ES

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–14-alkildimetil-, chloridai

287-089-1

85409-22-9

5

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–14-alkildimetil-, chloridai

287-089-1

85409-22-9

6

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, benzil-C12–14-alkildimetil-, chloridai

287-089-1

85409-22-9

13

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12–14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, chloridai

287-090-7

85409-23-0

5

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12–14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, chloridai

287-090-7

85409-23-0

6

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai, C12–14-alkil[(etilfenil)metil]dimetil-, chloridai

287-090-7

85409-23-0

13

IT

Karbamidas, N,N′-bis(hidroksi metil)-, reakcijos su 2-(2-butoksi etoksi)etanoliu, etilenglikoliu ir formaldehidu produktai

292-348-7

90604-54-9

2

PL

Karbamidas, N,N′-bis(hidroksi metil)-, reakcijos su 2-(2-butoksi etoksi)etanoliu, etilenglikoliu ir formaldehidu produktai

292-348-7

90604-54-9

6

PL

Karbamidas, N,N′-bis(hidroksi metil)-, reakcijos su 2-(2-butoksi etoksi)etanoliu, etilenglikoliu ir formaldehidu produktai

292-348-7

90604-54-9

13

PL

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]kokoso alkildi = metil, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

1

LT

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]kokoso alkildi = metil, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

2

LT

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]kokoso alkildi = metil, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

3

LT

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]kokoso alkildi = metil, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

4

LT

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]kokoso alkildi = metil, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

6

LT

Ketvirtiniai amonio junginiai, [2-[[2-[(2-karboksietil)(2-hidroksietil)amino]etil]amino]-2-oksoetil]kokoso alkildi = metil, hidroksidai, cviterjonai

309-206-8

100085-64-1

13

LT

1,3-dichlor-5-etil-5-metilimidazolidin-2,4-dionas

401-570-7

89415-87-2

2

NL

Glutamo rūgšties ir N-(C12–14-alkil) propilenediamino reakcijos produktai

403-950-8

164907-72-6

1

DE

Glutamo rūgšties ir N-(C12–14-alkil) propilenediamino reakcijos produktai

403-950-8

164907-72-6

3

DE

(C8–18)alkilbis(2-hidroksietil)amonio-bis(2-etilheksil)fosfato; (C8–18)alkilbis(2-hidroksietil)amonio-2-etilheksilhidrofosfato mišinys

404-690-8

68132-19-4

6

PL

5-chlor-2-(4-chlorfenoksi)fenolis

429-290-0

3380-30-1

6

AT

3-benz(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazinas, 4-oksidas

431-030-6

163269-30-5

4

PT

3-benz(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazinas, 4-oksidas

431-030-6

163269-30-5

6

PT

3-benz(b)tien-2-il-5,6-dihidro-1,4,2-oksatiazinas, 4-oksidas

431-030-6

163269-30-5

13

PT

Diizopropanolamino ir formaldehido (1:4) reakcijos produktai

432-440-8

220444-73-5

6

HU

Diizopropanolamino ir formaldehido (1:4) reakcijos produktai

432-440-8

220444-73-5

13

HU

Dimetiladipato, dimetilglutarato, dimetilsukcinato reakcijos su vandenilio peroksidu produktai/perestanas

432-790-1

1

HU

Dimetiladipato, dimetilglutarato, dimetilsukcinato reakcijos su vandenilio peroksidu produktai/perestanas

432-790-1

5

HU

Bis(3-aminopropil)oktilaminas

433-340-7

86423-37-2

2

CZ

Bis(3-aminopropil)oktilaminas

433-340-7

86423-37-2

3

CZ

Bis(3-aminopropil)oktilaminas

433-340-7

86423-37-2

4

CZ

Bis(3-aminopropil)oktilaminas

433-340-7

86423-37-2

13

CZ

(E)-1-(2-chlor-1,3-tiazol-5-ilmetil)-3-metil-2-nitroguanidinas/chlotianidinas

433-460-1

210880-92-5

3

DE

Bacillus sfaericus

Mikroorganizmas

143447-72-7

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis H14 serotipas

Mikroorganizmas

2

IT

Bacillus thuringiensis subsp. Israelensis H14 serotipas

Mikroorganizmas

5

IT

Aminai, n-C10–16-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai

Mišinys

139734-65-9

1

IE

Aminai, n-C10–16-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai

Mišinys

139734-65-9

6

IE

Aminai, n-C10–16-alkiltrimetilendi-, reakcijos su chloracto rūgštimi produktai

Mišinys

139734-65-9

13

IE

1-fenoksipropan-2-olio (Einecs 212–222–7) ir 2-fenoksipropanolio (Einecs 224–027–4) mišinys

Mišinys

1

UK

1-fenoksipropan-2-olio (Einecs 212–222–7) ir 2-fenoksipropanolio (Einecs 224–027–4) mišinys

Mišinys

2

UK

1-fenoksipropan-2-olio (Einecs 212–222–7) ir 2-fenoksipropanolio (Einecs 224–027–4) mišinys

Mišinys

3

UK

1-fenoksipropan-2-olio (Einecs 212–222–7) ir 2-fenoksipropanolio (Einecs 224–027–4) mišinys

Mišinys

4

UK

1-fenoksipropan-2-olio (Einecs 212–222–7) ir 2-fenoksipropanolio (Einecs 224–027–4) mišinys

Mišinys

6

UK

1-fenoksipropan-2-olio (Einecs 212–222–7) ir 2-fenoksipropanolio (Einecs 224–027–4) mišinys

Mišinys

13

UK

5-chlor-2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 247–500–7) ir 2-metil-2H-izotiazol-3-ono (Einecs 220–239–6) mišinys

Mišinys

55965-84-9

3

FR

Riebalų rūgščių (C15–21) kalio druskos

Mišinys

2

DE

Ketvirtiniai amonio jodidai

Mišinys

308074-50-2

1

ES

Ketvirtiniai amonio jodidai

Mišinys

308074-50-2

2

ES

Ketvirtiniai amonio jodidai

Mišinys

308074-50-2

3

ES

Ketvirtiniai amonio jodidai

Mišinys

308074-50-2

4

ES

Ketvirtiniai amonio jodidai

Mišinys

308074-50-2

5

ES

Ketvirtiniai amonio jodidai

Mišinys

308074-50-2

6

ES

Ketvirtiniai amonio junginiai (benzilalkildimetil (alkilai nuo C8–C22, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil-, kokosų aliejaus alkil- bei sojų aliejaus alkil-) chloridai, bromidai, arba hidroksidai)/BKC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

6

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai (benzilalkildimetil (alkilai nuo C8–C22, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil-, (kokosų aliejaus alkil)- bei sojų aliejaus alkil-) chloridai, bromidai, arba hidroksidai)/BKC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

13

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai (dialkildimetil- (alkilai nuo C6–C18, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil-, kokosų aliejaus alkil- bei sojų aliejaus alkil-) chloridai, bromidai, arba metilsulfatai)/DDAC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

6

IT

Ketvirtiniai amonio junginiai (dialkildimetil- (alkilai nuo C6–C18, sotieji ir nesotieji, ir lajaus alkil-, kokosų aliejaus alkil- bei sojų aliejaus alkil-) chloridai, bromidai, arba metilsulfatai)/DDAC

Einecs sąrašo medžiagų mišinys

13

IT

Sidabro natrio vandenilio cirkonio fosfatas

Dar nesuteiktas

3

SE

Sidabro-cinko-aliuminio borofosfatinis stiklas/stiklo oksidas, turintis sidabro ir cinko

Dar nesuteiktas

398477-47-9

1

SE

Sidabro-cinko-aliuminio borofosfatinis stiklas/stiklo oksidas, turintis sidabro ir cinko

Dar nesuteiktas

398477-47-9

6

SE

(±)-1-(β-aliloksi-2,4-dichlorfeniletil)imidazolas/techninis imazalilas

Augalų apsaugos produktas

73790-28-0

2

DE

(±)-1-(β-aliloksi-2,4-dichlorfeniletil)imidazolas/techninis imazalilas

Augalų apsaugos produktas

73790-28-0

4

DE

(±)-1-(β-aliloksi-2,4-dichlorfeniletil)imidazolas/techninis imazalilas

Augalų apsaugos produktas

73790-28-0

13

DE

[1-α-(S*),3-α]-(α)-cian-(3-fenoksifenil)metil-3-(2,2-dichloretenil)-2,2-dichlorvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboksilatas/α-cipermetrinas

Augalų apsaugos produktas

67375-30-8

6

BE

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbonitrilas/chlorfenapiras

Augalų apsaugos produktas

122453-73-0

6

PT

4-brom-2-(4-chlorfenil)-1-(etoksimetil)-5-(trifluormetil)-1H-pirol-3-karbonitrilas/chlorfenapiras

Augalų apsaugos produktas

122453-73-0

13

PT

Aliuminio natrio silikato sidabro kompleksas/sidabro ceolitas

Augalų apsaugos produktas

130328-18-6

6

SE

Aliuminio natrio silikato sidabro kompleksas/sidabro ceolitas

Augalų apsaugos produktas

130328-18-6

13

SE

Aliuminio natrio silikato sidabro cinko kompleksas/sidabro cinko ceolitas

Augalų apsaugos produktas

130328-20-0

1

SE

Aliuminio natrio silikato sidabro cinko kompleksas/sidabro cinko ceolitas

Augalų apsaugos produktas

130328-20-0

6

SE

Guazatino triacetatas

Augalų apsaugos produktas

115044-19-4

2

UK

5-hidroksimetoksimetil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktano (CAS 59720–42–2, 16,0 %), 5-hidroksi-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktano (Einecs 229–457–6, 28,8 %), ir 5-hidroksipoli[metilenoksi]metil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktano (CAS 567–13–8; 5,2 %) mišinys vandenyje (50 %)

Augalų apsaugos produktas

6

PL

5-hidroksimetoksimetil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktano (CAS 59720–42–2, 16,0 %), 5-hidroksi-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktano (Einecs 229–457–6, 28,8 %), ir 5-hidroksipoli[metilenoksi]metil-1-aza-3,7-dioksabiciklo(3.3.0)oktano (CAS 567–13–8; 5,2 %) mišinys vandenyje (50 %)

Augalų apsaugos produktas

13

PL

2-propenalio ir propan-1,2-diolio kopolimeras

Polimeras

191546-07-3

6

HU

2-propenalio ir propan-1,2-diolio kopolimeras

Polimeras

191546-07-3

7

HU

2-propenalio ir propan-1,2-diolio kopolimeras

Polimeras

191546-07-3

10

HU

2-propenalio ir propan-1,2-diolio kopolimeras

Polimeras

191546-07-3

13

HU

N,N,N′,N′-tetrametiletilendiamino ir bis(2-chloretil)eterio kopolimeras

Polimeras

31075-24-8

2

UK

N,N,N′,N′-tetrametiletilendiamino ir bis(2-chloretil)eterio kopolimeras

Polimeras

31075-24-8

13

UK

Poli(oksi-1,2-etandiil), α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-, propanoatas (druska)

Polimeras

94667-33-1

3

IT

Poli(oksi-1,2-etandiil), α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-, propanoatas (druska)

Polimeras

94667-33-1

6

IT

Poli(oksi-1,2-etandiil), α-[2-(didecilmetilamonio)etil]-ω-hidroksi-, propanoatas (druska)

Polimeras

94667-33-1

13

IT


24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/30


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 21 d.

dėl Bendrijos finansinės pagalbos 2008 m. antrąjį pusmetį tam tikroms Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms, kurių veiklos sritis – gyvūnų sveikata ir gyvi gyvūnai

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5976)

(Autentiški tik tekstai ispanų, anglų ir prancūzų kalbomis)

(2008/810/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendimą 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (1), ypač į jo 28 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (2), ypač į jo 32 straipsnio 7 dalį,

kadangi:

(1)

Pagal Sprendimo 90/424/EEB 28 straipsnio 1 dalį Bendrijos pavyzdinių laboratorijų veiklai gyvūnų sveikatos ir gyvų gyvūnų srityje gali būti suteikta Bendrijos pagalba.

(2)

2006 m. lapkričio 28 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1754/2006, nustatančiame taisykles, pagal kurias teikiama Bendrijos finansinė pagalba Bendrijos pavyzdinėms maisto ir pašarų tyrimo bei gyvūnų sveikatos sektoriaus laboratorijoms (3), nustatyta, kad Bendrijos finansinė pagalba yra teikiama, jei patvirtintos darbo programos yra veiksmingai įvykdytos ir pagalbos gavėjai visą reikalingą informaciją pateikia per nustatytą laiką.

(3)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1754/2006 2 straipsnį Komisijos ir Bendrijos pavyzdinių laboratorijų santykiai yra nustatyti partnerystės susitarime, kuris įtvirtinamas daugiamete darbo programa.

(4)

Komisija įvertino Bendrijos pavyzdinių laboratorijų pateiktas 2008 m. antrojo pusmečio darbo programas ir atitinkamas biudžeto sąmatas.

(5)

Todėl Bendrijos finansinė pagalba turėtų būti suteikta Bendrijos pavyzdinėms laboratorijoms, skirtoms vykdyti funkcijas ir pareigas, nustatytas toliau nurodytuose aktuose:

2006 m. spalio 24 d. Tarybos direktyva 2006/88/EB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, taikomų akvakultūros gyvūnams ir jų produktams, ir dėl tam tikrų vandens gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės (4);

2008 m. vasario 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 180/2008 dėl Bendrijos etaloninės laboratorijos arklių ligoms tirti, išskyrus afrikinę arklių ligą, ir iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedą (5);

2008 m. liepos 28 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 737/2008, kuriuo skiriamos Bendrijos etaloninės vėžiagyvių ligų, pasiutligės ir galvijų tuberkuliozės tyrimų laboratorijos, nustatomi papildomi Bendrijos etaloninių pasiutligės ir galvijų tuberkuliozės tyrimų laboratorijų įsipareigojimai ir užduotys, ir iš dalies keičiamas Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 VII priedas (6).

(6)

Bendrijos pavyzdinių laboratorijų veiklai ir seminarams rengti teikiama finansinė pagalba taip pat turėtų atitikti Reglamente (EB) Nr. 1754/2006 nustatytus finansavimo reikalavimus.

(7)

2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (7) 3 straipsnio 2 dalies a punkte nustatyta, kad gyvūnų ligų likvidavimo ir kontrolės programos (veterinarijos priemonės) turi būti finansuojamos iš Europos žemės ūkio garantijų fondo. Be to, reglamento 13 straipsnio antroje pastraipoje numatyta, kad išimtiniais pagrįstais atvejais įgyvendinant sprendime 90/424/EEB numatytas priemones ir programas valstybių narių ir EŽŪGF išmokų gavėjų patirtos administravimo ir personalo išlaidos finansuojamos iš fondo lėšų. Reglamento (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo 9, 36 ir 37 straipsniai taikomi finansinės kontrolės tikslais.

(8)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Vėžiagyvių ligoms tirti Bendrija suteikia finansinę pagalbą Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas) (Weymouth Laboratory, Jungtinė Karalystė) Direktyvos 2006/88/EB VI priedo I dalyje nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2008 m. liepos 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 51 000 EUR.

2 straipsnis

Arklių ligoms, išskyrus afrikinę arklių ligą, tirti Bendrija suteikia finansinę pagalbą AFSSA, Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses (Mezon Alforas, Prancūzija) Reglamento (EB) Nr. 180/2008 priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2008 m. liepos 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 212 000 EUR.

3 straipsnis

Pasiutligei tirti Bendrija suteikia finansinę pagalbą AFSSA, Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages (Nansi, Prancūzija) Reglamento (EB) Nr. 737/2008 I priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2008 m. liepos 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 128 000 EUR, iš kurių techniniam seminarui apie pasiutligę surengti turi būti skiriama ne daugiau kaip 33 000 EUR.

4 straipsnis

Tuberkuliozei tirti Bendrija suteikia finansinę pagalbą Laboratorio de Vigilancia Veterinaria (VISAVET) (Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Madridas, Ispanija) Reglamento (EB) Nr. 737/2008 II priede nurodytoms funkcijoms ir pareigoms vykdyti.

Kaip apibrėžta Reglamente (EB) Nr. 1754/2006, Bendrijos finansine pagalba finansuojama 100 % reikalavimus atitinkančių išlaidų, kurias patirs ta laboratorija vykdydama darbo programą, ir 2008 m. liepos 1 d.–gruodžio 31 d. laikotarpiui skiriama suma neviršija 100 000 EUR, iš kurių techniniam seminarui apie tuberkuliozės diagnozavimo metodus surengti turi būti skiriama ne daugiau kaip 21 000 EUR.

5 straipsnis

Šis sprendimas skirtas:

Centre for Environment, Fisheries & Aquaculture Science (Cefas), Weymouth Laboratory, Dr. Grant Stentiford, The Nothe, Barrack Road, Weymouth, Dorset DT4 8UB, Jungtinė Karalystė. Tel. (44-13) 05 20 67 22,

Agence Française de Sécurité Sanitaire des aliments (AFSSA) – Laboratoire d’études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Dr. Stephan Zientara, 23 avenue du Général de Gaulle F-94706 Maisons-Alfort Cedex, Prancūzija. Tel. (33-1) 43 96 72 80,

AFSSA – Laboratoire d’études sur la rage et la pathologie des animaux sauvages, Dr. Florence Cliquet, Nancy, 54220 Malzéville, Prancūzija. Tel. (33 3) 83 29 89 50,

VISAVET – Laboratorio de vigilancia veterinaria, Facultad de Veterinaria, Universidad Complutense de Madrid, Dr. Alicia Aranaz, Avda. Puerta de Hierro, s/n. Ciudad Universitaria, 28040. Madridas, Ispanija. Tel. (34) 913 94 39 92.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 21 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19.

(2)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1.

(3)  OL L 331, 2006 11 29, p. 8.

(4)  OL L 328, 2006 11 24, p. 14.

(5)  OL L 56, 2008 2 29, p. 4.

(6)  OL L 201, 2008 7 30, p. 29.

(7)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/32


EB IR ŠVEICARIJOS JUNGTINIO KOMITETO SPRENDIMAS Nr. 2/2008

2008 m. rugsėjo 24 d.

kuriuo pakeičiama protokolo Nr. 2 III lentelė ir IV lentelės b dalis

(2008/811/EB)

JUNGTINIS KOMITETAS,

atsižvelgdamas į 1972 m. liepos 22 d. Briuselyje pasirašytą Europos ekonominės bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą (toliau – Susitarimas) su pakeitimais, padarytais 2004 m. spalio 26 d. Liuksemburge pasirašytu Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimu, iš dalies keičiančiu Susitarimą dėl perdirbtiems žemės ūkio produktams taikomų nuostatų, ir jo protokolą Nr. 2, ypač į jo 7 straipsnį,

kadangi:

(1)

Įgyvendinant Susitarimo protokolą Nr. 2 vidaus bazines kainas Susitariančiosioms šalims nustato Jungtinis komitetas.

(2)

Susitariančiųjų šalių vidaus rinkose pasikeitė žaliavų, kurioms taikomos kainų kompensavimo priemonės, faktinės kainos.

(3)

Dėl to būtina atitinkamai atnaujinti protokolo Nr. 2 III ir IV lentelės b dalyje išvardytas bazines kainas ir sumas.

(4)

Tikėtina, kad rinkos ir toliau išliks nepastovios, todėl šalys kas du mėnesius keisis informacija apie vidaus rinkos kainas; pastebėjus esminių skirtumų, šis sprendimas gali būti iš dalies keičiamas,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Protokolo Nr. 2 III lentelė ir IV lentelės b dalis pakeičiamos lentelėmis šio sprendimo I ir II prieduose.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 24 d.

Jungtinio komiteto vardu

Pirmininkas

Jacques DE WATTEVILLE


I PRIEDAS

„III   LENTELĖ

EB ir Šveicarijos vidaus rinkos bazinės kainos

Žemės ūkio žaliava

Šveicarijos vidaus rinkos bazinė kaina

(CHF už 100 kg neto)

EB vidaus rinkos bazinė kaina

(CHF už 100 kg neto)

4 straipsnio 1 dalis,

taikoma Šveicarijoje Šveicarijos ir EB bazinių kainų skirtumas

(CHF už 100 kg neto)

3 straipsnio 3 dalis,

taikoma EB Šveicarijos ir EB bazinių kainų skirtumas

(EUR už 100 kg neto)

Paprastieji kviečiai

63,43

43,07

20,35

0,00

Kietieji kviečiai

93,28

92,08

1,20

0,00

Rugiai

61,46

38,33

23,15

0,00

Miežiai

48,94

48,94

0,00

0,00

Kukurūzai

35,16

35,16

0,00

0,00

Paprastųjų kviečių miltai

112,50

68,75

43,75

0,00

Nenugriebto pieno milteliai

678,50

482,57

195,95

0,00

Nugriebto pieno milteliai

555,19

388,12

167,05

0,00

Sviestas

1 005,04

461,82

543,20

0,00

Baltasis cukrus

 

 

 

 

Kiaušiniai (1)

255,00

205,50

49,50

0,00

Šviežios bulvės

42,00

23,80

18,20

0,00

Augaliniai riebalai (2)

390,00

160,00

230,00

0,00


(1)  Apskaičiuota skystų paukščių kiaušinių (ne lukštuose) kainas padauginus iš koeficiento 0,85.

(2)  Augalinių riebalų (skirtų kepimui ir maisto pramonei), kurių sudėtyje yra 100 % riebalų, kainos.“


II PRIEDAS

„IV   LENTELĖ

b)

Apskaičiuojant žemės ūkiui skirtą mokesčio dalį yra taikomos šios pagrindinės žemės ūkio žaliavų sumos:


Žemės ūkio žaliava

3 straipsnio 2 dalis, taikoma Šveicarijoje.

Taikoma pagrindinė suma

(CHF už 100 kg neto)

4 straipsnio 2 dalis, taikoma ES.

Taikoma pagrindinė suma

(EUR už 100 kg neto)

Paprastieji kviečiai

17,00

0,00

Kietieji kviečiai

1,00

0,00

Rugiai

20,00

0,00

Miežiai

0,00

0,00

Kukurūzai

0,00

0,00

Paprastųjų kviečių miltai

37,00

0,00

Nenugriebto pieno milteliai

167,00

0,00

Nugriebto pieno milteliai

142,00

0,00

Sviestas

462,00

0,00

Baltasis cukrus

0,00

0,00

Kiaušiniai

36,00

0,00

Šviežios bulvės

15,00

0,00

Augaliniai riebalai

196,00

0,00“


Klaidų ištaisymas

24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/35


2008 m. sausio 30 d. Komisijos sprendimo 2008/97/EB, iš dalies keičiančio Sprendimą 93/52/EEB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų bruceliozės (B. melitensis), ir Sprendimą 2003/467/EB paskelbiant, kad tam tikruose Italijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta galvijų tuberkuliozės ir galvijų bruceliozės ir kad tam tikruose Lenkijos administraciniuose regionuose nėra oficialiai nustatyta enzootinės galvijų leukozės, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 32, 2008 m. vasario 6 d. )

Sprendimo 2008/97/EB I priedas:

yra:

„Sprendimo 93/52/EEB II priedo antra dalis dėl Italijos pakeičiama taip:

„Italijoje:

Abrucų regionas: Peskaros provincija.

Friulio Venecijos Džulijos regionas.

Lacijaus regionas: Latina, Romos provincijos.

…“.“

turi būti:

„Sprendimo 93/52/EEB II priedo antra dalis dėl Italijos pakeičiama taip:

„Italijoje:

Abrucų regionas: Peskaros provincija.

Friulio Venecijos Džulijos regionas.

Lacijaus regionas: Latina, Riečio, Romos, Viterbo provincijos.

…“.“


24.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 281/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.