ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 267

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. spalio 8d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 979/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2008 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 980/2008, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

3

 

*

2008 m. spalio 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 981/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 423/2008, nustatantis tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

5

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos direktyva 2008/90/EB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (Nauja redakcija)

8

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/777/EB

 

*

2008 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

23

Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolas, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

25

 

 

2008/778/EB

 

*

2008 m. spalio 2 d. Tarybos sprendimas dėl Austrijai atstovaujančių Regionų komiteto nario ir pakaitinio nario skyrimo

30

 

 

2008/779/EB, Euratomas

 

*

2008 m. spalio 6 d. Tarybos sprendimas dėl naujo Europos Bendrijų Komisijos nario skyrimo

31

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

8.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 979/2008

2008 m. spalio 7 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisių ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

88,1

MK

52,8

TR

113,8

ZZ

84,9

0707 00 05

JO

156,8

MK

68,9

TR

89,6

ZZ

105,1

0709 90 70

TR

118,5

ZZ

118,5

0805 50 10

AR

67,2

BR

51,8

TR

104,4

UY

95,7

ZA

88,9

ZZ

81,6

0806 10 10

BR

221,5

TR

97,0

US

222,9

ZZ

180,5

0808 10 80

AR

67,2

BR

145,7

CL

122,9

CN

73,4

CR

67,4

MK

37,6

NZ

106,5

US

93,3

ZA

95,0

ZZ

89,9

0808 20 50

CL

45,1

CN

43,2

TR

140,8

ZA

108,8

ZZ

84,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


8.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 980/2008

2008 m. spalio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamos Reglamente (EB) Nr. 945/2008 nustatytos kai kurių cukraus sektoriaus produktų tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metais

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnio, 2 dalies antros pastraipos antrąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Tipinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2008–2009 prekybos metams buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 945/2008 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 978/2008 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos tipinės kainos ir papildomi importo muitai 2008–2009 prekybos metams, numatyti Reglamente (EB) Nr. 945/2008, yra iš dalies pakeičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. spalio 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 258, 2008 9 26, p. 56.

(4)  OL L 266, 2008 10 7, p. 10.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti baltojo cukraus, žaliavinio cukraus ir produktų, kurių KN kodas yra 1702 90 95 tipinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai, taikomi nuo 2008 m. spalio 8 d.

(EUR)

KN kodas

Tipinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomas muitas už 100 kg neto atitinkamo produkto

1701 11 10 (1)

24,54

4,03

1701 11 90 (1)

24,54

9,26

1701 12 10 (1)

24,54

3,84

1701 12 90 (1)

24,54

8,83

1701 91 00 (2)

25,41

12,62

1701 99 10 (2)

25,41

8,01

1701 99 90 (2)

25,41

8,01

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo III dalyje.

(2)  Nustatoma už standartinę kokybę, kaip ji apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo II dalyje.

(3)  Nustatoma už kiekvieną proc. sacharozės kiekio.


8.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 981/2008

2008 m. spalio 7 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas Nr. 423/2008, nustatantis tam tikras išsamias Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo įgyvendinimo taisykles ir nustatantis Bendrijos vynininkystės metodų bei procesų kodeksą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1493/1999 dėl bendro vyno rinkos organizavimo (1), ypač į jo 46 straipsnio 1 ir 2 dalis,

kadangi:

(1)

Reglamentas (EB) Nr. 1493/1999 buvo panaikintas 2008 m. balandžio 29 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 479/2008 dėl bendro vyno rinkos organizavimo, iš dalies keičiančiu Reglamentus (EB) Nr. 1493/1999, (EB) Nr. 1782/2003, (EB) Nr. 1290/2005, (EB) Nr. 3/2008 ir panaikinančiu Reglamentus (EEB) Nr. 2392/86 bei (EB) Nr. 1493/1999 (2). Vis dėlto Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V antraštinės dalies I skyrius dėl vynininkystės metodų ir procesų, 70 straipsnis ir atitinkamos nuostatos, esančios daugiausia minėto reglamento prieduose, taikomi iki 2009 m. liepos 31 d.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo A skyriaus 2 dalyje tam tikrų vyno kategorijų, kurių likutinis cukraus kiekis yra lygus 5 g/dm3 arba didesnis, atveju numatytos nuo didžiausio sieros dioksido kiekio nukrypti leidžiančios nuostatos.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B skyriaus 3 dalyje tam tikrų vyno kategorijų atveju numatyta galimybė nukrypti nuo didžiausio lakiųjų rūgščių kiekio reikalavimo.

(4)

Komisijos reglamentu (EB) Nr. 423/2008 (3) nustatytos tam tikros išsamios Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 taikymo taisyklės, visų pirma dėl didžiausio leistino bendrojo sieros dioksido kiekio ir dėl didžiausio bendrojo lakiųjų rūgščių kiekio vynuose. Minėto reglamento 23 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad pakeitimai, padaryti Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo A skyriaus 2 dalyje nurodytuose vynų sąrašuose, pateikiami Reglamento (EB) Nr. 423/2008 XIV priede, o to reglamento 24 straipsnyje numatyta, kad vynai, kuriems taikomos išimtys dėl didžiausio lakiųjų rūgščių kiekio pagal Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B skyriaus 3 dalį, išvardijami Reglamento (EB) Nr. 423/2008 XVI priede.

(5)

Tam tikruose baltuose portugališkuose rūšiniuose pkr vynuose „Douro“, apibūdintuose terminu „colheita tardia“, likutinis cukraus kiekis yra lygus 80 g/l arba didesnis; jų saugojimui tinkamomis kokybiškomis sąlygomis reikia, kad sieros dioksido kiekis viršytų bendrąją 260 mg/l ribą, bet būtų mažesnis už 400 mg/l. Todėl reikėtų šiuos vynus reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 423/2008 XIV priedo pirmos pastraipos b punkte esantį sąrašą.

(6)

Tam tikruose ispaniškuose rūšiniuose pkr vynuose „Rioja“ arba „Málaga“ ir tam tikruose baltuose portugališkuose rūšiniuose pkr vynuose „Douro“, gaminamuose naudojant ypatingus metodus ir kurių visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra daugiau nei 13 %, lakiųjų rūgščių kiekis paprastai viršija Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 V priedo B skyriaus 1 dalyje nustatytas ribas; vis dėlto tas kiekis, priklausomai nuo konkretaus atvejo, yra mažesnis už 25, 35 ar 40 miliekvivalentus litre. Todėl šiuos vynus reikėtų įtraukti į Reglamento (EB) Nr. 423/2008 XVI priede esantį sąrašą.

(7)

Reglamento (EB) Nr. 423/2008 44 straipsnyje pateikiamos bendrosios eksperimentinio naujų vynininkystės metodų taikymo valstybėse narėse taisyklės. Dėl minėto straipsnio 1 dalies c punkte nurodytos sąlygos, draudžiančios gautus produktus išvežti iš valstybės narės, kurios teritorijoje atliktas eksperimentas, sukelia ūkio subjektams sunkumų visų pirma įvertinant ekonominį eksperimentų poveikį. Atitinkamą metodą rekomendavus ir paskelbus Tarptautinei vynuogių ir vyno organizacijai (OIV), šią ribojančią sąlygą reikėtų panaikinti.

(8)

Vynų, kuriuos gaminant buvo taikyti eksperimentiniai nauji vynininkystės metodai, vežimas Bendrijos teritorijoje turi būti veiksmingai kontroliuojamas, juos gaminant taikytus eksperimentinius metodus nurodant Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnio 1 dalyje nurodytame lydraštyje ir 70 straipsnio 2 dalyje nurodytame registre.

(9)

Reglamentas (EB) Nr. 423/2008 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeistas.

(10)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 423/2008 iš dalies keičiamas taip:

1)

44 straipsnio 1 dalies pirmoji pastraipa iš dalies keičiama taip:

a)

c punktas papildomas tokiu sakiniu:

„Tačiau kai vynininkystės metodas ar procesas, kuriam reikalingas toks leidimas, rekomenduojamas ir paskelbiamas OIV, gautais produktais prekiauti galima visoje Bendrijoje“.

b)

Pridedamas šis e punktas:

„e)

atitinkami metodai ar procesai įrašomi į Reglamento (EB) Nr. 1493/1999 70 straipsnio 1 dalyje nurodytą lydraštį ir 70 straipsnio 2 dalyje nurodytą registrą.“

2)

XIV ir XVI priedai iš dalies keičiami pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 7 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 179, 1999 7 14, p. 1.

(2)  OL L 148, 2008 6 6, p. 1.

(3)  OL L 127, 2008 5 15, p. 13.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 423/2008 priedai iš dalies keičiami taip:

1)

XIV priedo b punktas papildomas šia septinta įtrauka:

„—

les v.q.p.r.d. baltiesiems rūšiniams vynams pkr, kurie gali turėti teisę į kilmės vietos nuorodą „Douro“ ir apibūdinami terminu „colheita tardia“;“

2)

XVI priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

f punkto i ir ii papunkčiai pakeičiami taip:

„i)

25 miliekvivalentai litre:

rūšinių vynų pkr, kurie atitinka apibūdinimo nuoroda „vendimia tardía“ reikalavimus,

rūšinių baltųjų arba rožinių saldžių, iš pernokusių vynuogių pagamintų vynų pkr, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuoroda Rioja;

ii)

35 miliekvivalentai litre:

rūšinių, iš pernokusių vynuogių pagamintų vynų pkr, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuoroda „Ribeiro“,

rūšinių vynų pkr, žymimų nuoroda „generolo“ arba „generoso de licor“, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuorodomis „Condado de Huelva“, „Jerez-Xerez-Sherry“, „Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda“, „Málaga et Montilla-Moriles“,

rūšinių saldžių vynų pkr, kurie gali būti žymimi kilmės vietos nuoroda „Málaga“;“

b)

Įterpiamas p punktas:

„p)

Portugalijos vynams:

30 miliekvivalentų litre – baltiesiems rūšiniams vynams pkr, kurie gali turėti teisę į kilmės vietos nuorodą „Douro“ ir yra apibūdinami terminu „colheita tardia“, jei visuminė alkoholio koncentracija tūrio procentais yra lygi arba viršija 16 %, o likutinio cukraus kiekis yra ne mažesnis nei 80 g/l.“


DIREKTYVOS

8.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/8


TARYBOS DIREKTYVA 2008/90/EB

2008 m. rugsėjo 29 d.

dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais

(Nauja redakcija)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 37 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

1992 m. balandžio 28 d. Tarybos direktyva 92/34/EEB dėl prekybos vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir sodininkystei skirtais vaisiniais augalais (2) buvo kelis kartus iš esmės pakeista (3). Kadangi reikalingi nauji pakeitimai, siekiant aiškumo reikėtų išdėstyti nauja redakcija.

(2)

Bendrijos žemės ūkyje sodininkystė užima svarbią vietą.

(3)

Geri vaisių auginimo rezultatai didžia dalimi priklauso nuo jų dauginimui naudojamos medžiagos bei nuo vaisinių augalų, skirtų sodininkystei, kokybės bei augalų sveikatos.

(4)

Bendrijos lygiu suderintais reikalavimais užtikrinama, kad visoje Bendrijoje pirkėjai gautų geros kokybės ir sveiką dauginamąją medžiagą bei vaisinius augalus.

(5)

Kiek tai šiuo metu susiję su augalų sveikata, tokie suderinti reikalavimai turi derėti su 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyva 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo kenksmingų augalams ar augaliniams produktams organizmų patekimo į Bendriją ir išplitimo joje (4).

(6)

Yra tikslinga nustatyti Bendrijos taisykles toms vaisinių augalų gentims ir rūšims, kurios turi didžiausią ekonominę svarbą Bendrijai, numatant Bendrijos tvarką, pagal kurią vėliau bus įtraukiamos kitos gentys ir rūšys į genčių bei rūšių, kurioms ši direktyva taikoma, sąrašą. Į sąrašą turėtų būti įtrauktos gentys ir rūšys, kurių auginimas yra paplitęs valstybėse narėse ir kurių dauginamosios medžiagos ir (arba) vaisinių augalų rinka yra pakankamai didelė, apimanti daugiau negu vieną valstybę narę.

(7)

Nepažeidžiant Direktyvos 2000/29/EB nuostatų dėl augalų sveikatos, netikslinga taikyti Bendrijos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų prekybos taisykles, kai nurodoma, kad tokie produktai yra skirti eksportui į trečiąsias šalis, nes ten taikomos taisyklės gali skirtis nuo šios direktyvos taisyklių.

(8)

Siekiant aiškumo reikėtų apibrėžti reikalingas sąvokas. Šios apibrėžtys turėtų remtis mokslo bei technine pažanga ir aiškiai bei visapusiškai nusakyti atitinkamą sąvoką siekiant paprasčiau suderinti vidaus rinką atsižvelgiant į visas naujas rinkos teikiamas galimybes ir visus naujus dauginamosios medžiagos auginime naudojamus procesus. Šios apibrėžtys turėtų būti suderintos su priimtomis Bendrijos teisės aktų sąvokų apibrėžtimis, susijusiomis su prekyba kitokia dauginamąja medžiaga.

(9)

Pageidautina nustatyti tarptautinėmis schemomis pagrįstus augalų sveikatos ir kokybės standartus kiekvienai vaisinių augalų genčiai bei rūšiai, kurie, inter alia, gali apimti nuostatas dėl tikrinimo dėl patogenų. Todėl yra tikslinga nustatyti, jei įmanoma, kad skirtingų prekiauti skirtų dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų kategorijų suderintų taisyklių sistema būtų grindžiama tomis tarptautinėmis schemomis.

(10)

Kadangi pagal dabartinę žemės ūkio praktiką reikalaujama, kad dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai būtų oficialiai ištirti arba ištirti oficialiai prižiūrint, kaip numatyta kitoms Bendrijos teisės aktų reglamentuojamoms rūšims.

(11)

Genetiškai modifikuota dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai neturėtų būti pateikiami į rinką ir vaisių veislės neturėtų būti oficialiai registruojamos, kol nėra imtasi visų atitinkamų priemonių siekiant išvengti bet kokio pavojaus žmonių sveikatai ar aplinkai, kaip nurodyta 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2001/18/EB dėl apgalvoto genetiškai modifikuotų organizmų išleidimo į aplinką (5) ir 2003 m. rugsėjo 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1829/2003 dėl genetiškai modifikuoto maisto ir pašarų (6).

(12)

Pageidautina užtikrinti genetinės įvairovės išsaugojimą ir tvarų naudojimą. Vadovaujantis atitinkamais Bendrijos teisės aktais reikėtų imtis tinkamų biologinės įvairovės apsaugos priemonių siekiant užtikrinti esamų veislių išsaugojimą.

(13)

Yra tikslinga nustatyti reikalavimus prekybai medžiaga, skirta bandymams, moksliniams tyrimams ar selekciniam darbui, jei ši medžiaga neatitinka normalių augalų sveikatos ir kokybės standartų dėl savo ypatingos paskirties.

(14)

Už tai, kad produktai atitiktų šioje direktyvoje nustatytus reikalavimus, pirmiausia atsako dauginamosios medžiagos ir (arba) vaisinių augalų tiekėjai. Yra tikslinga apibrėžti tiekėjų vaidmenį ir jiems taikomus reikalavimus. Tiekėjai turėtų oficialiai registruotis, kad dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų sertifikavimo procesas būtų skaidrus ir ekonomiškai pagrįstas.

(15)

Tiekėjai, kurie parduoda tik galutiniams naudotojams neprofesionalams, gali būti atleisti nuo privalomo registravimosi.

(16)

Dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų pirkėjų interesas yra, kad veislių pavadinimai būtų žinomi ir kad jų tapatumas būtų išsaugotas užtikrinant sistemos atsekamumą ir didinant pasitikėjimą rinka.

(17)

Šį tikslą geriausiai galima pasiekti turint bendro pobūdžio žinių apie veislę (ypač senų veislių atveju) arba turint galimybę pasinaudoti veislės aprašymu, pagrįstu Bendrijos augalų veislių tarnybos (CPVO) protokolais arba jų nesant – kitomis tarptautinėmis ar nacionalinėmis taisyklėmis.

(18)

Siekiant užtikrinti dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų tapatumą ir tvarkingą prekybą, reikėtų nustatyti Bendrijos taisykles dėl siuntų atskyrimo ir ženklinimo. Etiketėse turėtų būti nurodyti duomenys, skirti tiek oficialiai kontrolei, tiek naudotojui informuoti.

(19)

Atlikdamos kontrolę ir patikrinimus kompetentingos valstybių narių institucijos turėtų užtikrinti, kad reikalavimai dėl dauginamosios medžiagos ar vaisinių augalų ir tiekėjų būtų vykdomi. Šių patikrinimų lygis, intensyvumas ir dažnumas turėtų būti nustatyti atsižvelgiant į atitinkamos medžiagos kategoriją.

(20)

Reikėtų nustatyti Bendrijos kontrolės priemones, kuriomis būtų užtikrinta, kad šioje direktyvoje nustatyti standartai yra vienodai taikomi visose valstybėse narėse.

(21)

Turėtų būti nustatytos taisyklės, leidžiančios laikinų tiekimo sunkumų atveju dėl stichinių nelaimių, pvz., gaisro ir audrų arba nenumatytų aplinkybių prekybai dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais taikyti ne tokius griežtus reikalavimus, kokie nustatyti šioje direktyvoje – ribotą laikotarpį ir laikantis specialių sąlygų.

(22)

Laikantis proporcingumo principo turėtų būti įtraukta nuostata, kuria valstybėms narėms leidžiama atleisti visus smulkius augintojus, kurie dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus augina ir parduoda vietos rinkoje galutiniam vartojimui asmenims, neužsiima augalų auginimu kaip profesionalia veikla („vietinė apyvarta“), nuo ženklinimo reikalavimų ir jų oficialiai netikrinti bei nekontroliuoti.

(23)

Valstybėms narėms turėtų būti uždrausta I priede nurodytoms gentims ir rūšims nustatyti naujus reikalavimus ar prekybos apribojimus, kurie skirtųsi nuo šioje direktyvoje numatytų.

(24)

Reikėtų nustatyti nuostatą, kuria leidžiama Bendrijoje prekiauti dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais, išaugintais trečiosiose šalyse, jei bus suteikiamos tokios pačios garantijos, kokios yra suteikiamos Bendrijoje išaugintiems vaisiniams augalams bei dauginamajai medžiagai, ir bus laikomasi Bendrijos taisyklių.

(25)

Siekiant suderinti valstybių narių taikomus techninius tikrinimo metodus ir norint palyginti Bendrijoje išaugintus vaisinius augalus bei dauginamąją medžiagą su medžiaga, išauginta trečiosiose šalyse, reikėtų atlikti palyginamuosius tyrimus ir nustatyti, ar tokie produktai atitinka šios direktyvos reikalavimus.

(26)

Siekiant išvengti bet kokių prekybos sutrikimų valstybėms narėms reikėtų leisti išduoti leidimus prekybai jų teritorijoje sertifikuota ir CAC (Conformitas Agraria Communitatis) medžiaga, paimta iš motininių augalų ir esančia rinkoje, arba sertifikuota ir pripažinta kaip CAC medžiaga šios direktyvos taikymo dieną, tam tikru pereinamuoju laikotarpiu, net jei medžiaga ir neatitinka naujų reikalavimų.

(27)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti priimtos vadovaujantis 1999 m. birželio 28 d. Komisijos sprendimu 1999/468/EB, nustatančiu Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgaliojimais įgyvendinimo tvarką (7).

(28)

Ši direktyva neturėtų pažeisti valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su II priedo B dalyje nurodytų direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminais,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1   SKYRIUS

TAIKYMO SRITIS IR SĄVOKOS

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma prekybai vaisinių augalų dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais, skirtais sodininkystei, Bendrijoje.

2.   Ši direktyva taikoma I priede išvardytoms gentims ir rūšims bei jų hibridams. Ji taip pat taikoma I priede neišvardytų genčių arba rūšių augalų ar jų hibridų įskiepiams bei kitoms augalų dalims, jei vienos iš I priede išvardytų genčių ar rūšių augalų ar jų hibridų medžiaga yra arba turi būti į juos įskiepyta.

3.   Ši direktyva taikoma nepažeidžiant Direktyvoje 2000/29/EB nustatytų augalų sveikatos reikalavimų.

4.   Ši direktyva netaikoma dauginamajai medžiagai ir vaisiniams augalams, skirtiems eksportuoti į trečiąsias šalis, jei jie yra identifikuoti ir laikomi pakankamai izoliuotai.

Pirmosios pastraipos įgyvendinimo priemonės, ypač dėl identifikavimo ir izoliavimo, tvirtinamos 19 straipsnyje, 2 dalyje nurodyta tvarka.

2 straipsnis

Sąvokos

Šioje direktyvoje vartojami tokie apibrėžimai:

1.

Dauginamoji medžiaga – sėklos, augalo dalys ir visa augalinė medžiaga, taip pat įskiepiai, skirti vaisiniams augalams dauginti ir auginti.

2.

Vaisiniai augalai – nupirkti augalai, skirti sodinti arba persodinti.

3.

Veislė – augalų grupė, priklausanti vienam pačiam žemiausiam žinomam botaniniam taksonui, kuri gali būti:

a)

apibrėžta pagal duoto genotipo arba genotipų derinio nulemtų požymių pasireiškimą;

b)

atskirta nuo kitos augalų grupės pagal bent vieno iš minėtų požymių pasireiškimą; ir

c)

laikoma vienu vienetu atsižvelgiant į jos gebėjimą dauginant išlikti be pokyčių;

4.

Klonas – vegetacinis genetiškai vienodas vieno augalo palikuonis.

5.

Superelitinė medžiaga – dauginamoji medžiaga, kuri:

a)

buvo gauta, laikantis visuotinai priimtų metodų išsaugant veislės tapatumą, įskaitant atitinkamas jos pomologines ypatybes, ir ligų prevencijos tikslu;

b)

yra skirta elitinei medžiagai auginti arba sertifikuotai medžiagai, išskyrus vaisinius augalus, auginti;

c)

atitinkanti superelitinei medžiagai keliamus specialiuosius reikalavimus, nustatytus pagal 4 straipsnį; ir

d)

oficialaus patikrinimo metu buvo nustatyta kaip atitinkanti a, b ir c punktų reikalavimus.

6.

Elitinė medžiaga – dauginamoji medžiaga, kuri:

a)

buvo gauta arba tiesiogiai, arba žinomame etapų skaičiuje dauginant medžiagą vegetaciniu būdu iš superelitinės medžiagos – laikantis visuotinai priimtų metodų išsaugant veislės tapatumą, įskaitant atitinkamas jos pomologines ypatybes, ir ligų prevencijos tikslu;

b)

skirta sertifikuotai medžiagai auginti;

c)

atitinkanti elitinei medžiagai keliamus specialiuosius reikalavimus, nustatytus pagal 4 straipsnį; ir

d)

oficialaus patikrinimo metu buvo nustatyta kaip atitinkanti a, b ir c punktų reikalavimus.

7.

Sertifikuota medžiaga

a)

dauginamoji medžiaga, kuri:

i)

tiesiogiai vegetaciniu būdu buvo gauta iš elitinės medžiagos arba superelitinės medžiagos arba, jei ją ketinama naudoti įskiepiams auginti, gauta iš sertifikuotų sėklų iš elitinės arba sertifikuotos įskiepių medžiagos;

ii)

yra skirta naudoti vaisiniams augalams auginti;

iii)

atitinka sertifikuotai medžiagai keliamus specialiuosius reikalavimus, nustatytus pagal 4 straipsnį; ir

iv)

oficialaus patikrinimo metu buvo nustatyta, kad atitinka i), ii) ir iii) punktų reikalavimus;

b)

vaisiniai augalai, kurie:

i)

gauti tiesiogiai iš sertifikuotų, elitinių ar superelitinių dauginamųjų medžiagų;

ii)

yra skirti vaisiams auginti;

iii)

atitinka sertifikuotai medžiagai keliamus specialiuosius reikalavimus, nustatytus pagal 4 straipsnį, ir

iv)

kaip nustatyta oficialaus patikrinimo metu, atitinka i, ii ir iii punktų reikalavimus.

8.

CAC (Conformitas Agraria Communatis) medžiaga – dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, kurie:

a)

yra identifikuoti kaip veisliniai ir adekvataus veislinio grynumo;

b)

yra skirti:

dauginamajai medžiagai auginti,

vaisiniams augalams ir (arba)

vaisiams auginti;

c)

atitinka specialiuosius CAC medžiagai keliamus reikalavimus, nustatytus pagal 4 straipsnį;

9.

Tiekėjas – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, profesionaliai užsiimantis bent viena iš toliau išvardytų veiklos rūšių, susijusių su dauginamąja medžiaga ar vaisiniais augalais: dauginimu, auginimu, laikymu ir (arba) apdorojimu, importu bei prekyba.

10.

Prekyba – dauginamosios medžiagos ar vaisinių augalų pardavimas, laikymas su tikslu parduoti, siūlymas parduoti ir bet koks realizavimas, tiekimas ar perdavimas komerciniais tikslais trečiosioms šalims, už atlygį arba nemokamai.

11.

Atsakinga oficiali įstaiga:

a)

valdžios institucija, kuri yra valstybės narės įsteigta arba paskirta, prižiūrima nacionalinės Vyriausybės ir atsakinga už klausimus, susijusius su dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų kokybe;

b)

bet kuri valstybinės valdžios institucija, įsteigta:

nacionaliniu lygiu arba

regioniniu lygiu, prižiūrima nacionalinių valdžios institucijų neviršijant atitinkamos valstybės narės nacionaliniais teisės aktais nustatytų ribų.

12.

Oficialus patikrinimas – patikrinimas, atliekamas oficialios atsakingos įstaigos arba tokios įstaigos atsakomybe.

13.

Siunta – tam tikras vienos prekės vienetų, kuriuos galima identifikuoti pagal jų vienodą sudėtį ir kilmę, skaičius.

2   SKYRIUS

DAUGINAMOSIOS MEDŽIAGOS IR VAISINIŲ AUGALŲ REIKALAVIMAI

3 straipsnis

Bendrieji pateikimo į rinką reikalavimai

1.   Dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais galima prekiauti tik jei:

a)

dauginamoji medžiaga buvo oficialiai sertifikuota kaip „superelitinė medžiaga“, „elitinė medžiaga“ arba „sertifikuota medžiaga“ arba jeigu ji atitinka reikalavimus, kad būtų laikoma CAC medžiaga;

b)

vaisiniai augalai buvo oficialiai sertifikuoti kaip sertifikuojama medžiaga arba atitiko reikalavimus, kad būtų laikomi CAC medžiaga.

2.   Dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai iš genetiškai modifikuoto organizmo, kaip tai apibrėžta Direktyvos 2001/18/EB 2 straipsnio 1 ir 2 punktuose, pateikiami į rinką tik, jei genetiškai modifikuoto organizmo atžvilgiu buvo išduotas leidimas pagal tą direktyvą arba Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

3.   Kai produktai, gauti iš vaisinių augalų arba dauginamosios medžiagos, yra skirti naudoti maistui arba maisto produktuose, kuriems taikomas Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 3 straipsnis, arba kaip pašarai, kuriems taikomas to reglamento 15 straipsnis, atitinkama dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai pateikiami į rinką tik jei iš šios medžiagos pagamintų maisto produktų ar pašarų atžvilgiu buvo išduotas leidimas pagal tą reglamentą.

4.   Laikantis 1 dalies valstybės narės gali išduoti leidimus tiekėjams jų teritorijoje pateikti į rinką atitinkamą kiekį dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų, skirtų:

a)

bandymams ar mokslo tikslams;

b)

selekciniam darbui; arba

c)

padėti saugoti genetinę įvairovę.

Reikalavimai, pagal kuriuos valstybės narės gali išduoti tokius leidimus, gali būti nustatomi 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

4 straipsnis

Specialieji reikalavimai dėl genties ir rūšies

19 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka kiekvienai I priede nurodytai genčiai ir rūšiai nustatomi specialieji reikalavimai nurodant:

a)

reikalavimus, kuriuos turi atitikti CAC medžiaga, ypač susijusius su taikoma dauginimo sistema, augančių augalų grynumu, augalų sveikata ir prireikus su veisliniais aspektais, išskyrus įskiepius, kai medžiaga nepriklauso veislei;

b)

reikalavimus, kuriuos turi atitikti superelitinė, elitinė ir sertifikuota medžiaga, susijusius su kokybe (įskaitant, superelitinės ir elitinės medžiagos atveju, rūšies tapatumo išsaugojimo metodus ir, jei tinkama, klono tapatumo išsaugojimo, įskaitant atitinkamas pomologines ypatybes), augalų sveikata, taikomais tyrimo metodais ir procedūromis, taikoma dauginimo sistema(-omis) ir, išskyrus įskiepius, kurių medžiaga nepriklauso veislei, veisliniais aspektais;

c)

reikalavimus, kuriuos turi atitikti I priede nenurodytų genčių ir rūšių ar jų hibridų įskiepiai ir kitos augalų dalys, jei I priede nurodytos genties ar rūšies ar jos hibrido dauginamoji medžiaga yra į juos įskiepyta.

3   SKYRIUS

TIEKĖJAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

5 straipsnis

Registracija

1.   Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai būtų oficialiai registruojami, kai vykdo šios direktyvos reglamentuojamą veiklą.

2.   Valstybės narės gali nuspręsti 1 dalies nuostatų netaikyti tiekėjams, parduodantiems tik galutiniams naudotojams neprofesionalams.

3.   Išsamios 1 ir 2 dalies taikymo taisyklės gali būti nustatytos 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

6 straipsnis

Specialieji reikalavimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad už superelitinių, elitinių, sertifikuotų medžiagų ir CAC medžiagų gaminimą būtų atsakingi tiekėjai, auginantys ir dauginantys dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus. Šiuo tikslu tiekėjai:

nustato ir nuolat stebi auginimo proceso kritinius taškus, darančius įtaką medžiagos kokybei,

saugo stebėsenos informaciją, nurodytą pirmoje įtraukoje, kad galėtų pateikti patikrinimui oficialiai atsakingai įstaigai paprašius,

prireikus ima mėginius laboratoriniams tyrimams ir

užtikrina, kad auginimo metu dauginamosios medžiagos partijas būtų galima identifikuoti atskirai.

2.   Valstybės narės užtikrina, kad tuo atveju, jei tiekėjo patalpose atsiranda kenksmingų organizmų, išvardytų Direktyvos 2000/29/EB prieduose arba nurodytų specialiuose reikalavimuose, nustatytuose pagal šios direktyvos 4 straipsnį, daugiau nei nurodyta tuose konkrečiuose reikalavimuose, tiekėjas nedelsdamas, neatsižvelgdamas į reikalavimus pranešti, nustatytus Direktyvoje 2000/29/EB, praneša oficialiai atsakingai įstaigai ir vykdo tos įstaigos nustatytas bet kokias priemones.

3.   Valstybės narės užtikrina, kad tiekėjai turi saugoti visus jų pardavimo ar pirkimo įrašus mažiausiai 3 metus, kai prekiaujama dauginamąja medžiaga arba vaisiniais augalais.

Pirmoji pastraipa netaikoma tiekėjams, kurie atleidžiami nuo registracijos pagal 5 straipsnio 2 dalį.

4.   Išsamios 1 dalies taikymo taisyklės gali būti nustatytos 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

4   SKYRIUS

VEISLIŲ IDENTIFIKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

7 straipsnis

Veislės identifikavimas

1.   Dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai parduodami nurodant veislę, kuriai jie priklauso. Kai medžiaga, pavyzdžiui, įskiepiai nepriklauso veislei, būtina nurodyti atitinkamą rūšį arba tarprūšinį hibridą.

2.   Veislės, į kurias yra daroma nuoroda pagal 1 dalį, yra:

a)

teisiškai apsaugotos pagal augalų veislių teisę ir naujų veislių apsaugos nuostatas;

b)

oficialiai registruotos pagal šio straipsnio 4 dalį arba

c)

visuotinai žinomos; veislė laikoma visuotinai žinoma, jeigu:

i)

ji buvo oficialiai registruota kitoje valstybėje narėje;

ii)

yra pateikta paraiška dėl jos oficialaus registravimo bet kurioje valstybėje narėje arba paraiška dėl a punkte nurodytos augalų veislės teisės; arba

iii)

ja buvo prekiaujama atitinkamos valstybės narės teritorijoje arba kitoje valstybėje narėje iki 2012 m. rugsėjo 30 d., jeigu ji turi oficialiai pripažįstamą aprašą.

Nuoroda pagal 1 dalį taip pat gali būti daroma į veislę, pasižyminčią savaimine verte komercinei augalininkystei, su sąlyga, kad veislė turi oficialiai pripažintą aprašą ir dauginamoji medžiaga bei vaisiniai augalai yra parduodami kaip CAC medžiaga atitinkamos valstybės narės teritorijoje ir yra identifikuojami nurodant į šią nuostatą ženklinime ir (arba) dokumentuose.

3.   Kiek įmanoma, kiekviena veislė turi turėti tokį pat pavadinimą visose valstybėse narėse pagal įgyvendinančias priemones, kurios gali būti priimtos 19 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka arba, jų nesant, pagal priimtas tarptautines gaires.

4.   Veislės gali būti oficialiai užregistruotos, jei nustatoma, kad jos atitinka tam tikrus oficialiai patvirtintus reikalavimus ir turi oficialų aprašą. Jos taip pat gali būti arba oficialiai registruotos, jei jų medžiaga jau prekiauta iki 2012 m. rugsėjo 30 d. atitinkamos valstybės narės teritorijoje ir jeigu yra jos oficialus ir pripažintas aprašas.

Genetiškai modifikuota veislė gali būti oficialiai pripažinta tik jeigu genetiškai modifikuoto organizmo atžvilgiu, kuris ją sudaro, buvo išduotas leidimas pagal Direktyvą 2001/18/EB arba pagal Reglamentą (EB) Nr. 1829/2003.

Kai iš vaisinių augalų ar dauginamosios medžiagos gauti produktai yra skirti naudoti kaip maisto produktai ar maisto produktų sudėtyje, kaip nurodyta 3 straipsnyje, arba kaip pašarai ar pašarų sudėtyje, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1829/2003 15 straipsnyje, atitinkama veislė oficialiai registruojama tik tuo atveju, jeigu maisto produktų ar pašarų atžvilgiu buvo išduotas leidimas pagal tą reglamentą.

5.   Reikalavimai dėl 4 dalyje minimos oficialios registracijos nustatomi 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, atsižvelgiant į esamas mokslo ir technikos žinias, ir apima:

a)

oficialios registracijai reikalavimus, į kuriuos visų pirma gali būti įtrauktas veislės išskirtinumas, stabilumas ir pakankamas vienodumas;

b)

minimalius požymius, į kuriuos būtina atsižvelgti tiriant įvairias rūšis;

c)

būtiniausius tokių tyrimų atlikimo reikalavimus;

d)

maksimalų oficialios veislės registracijos galiojimo laiką.

6.   19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka:

gali būti sukurta valstybių narių atsakingoms oficialioms įstaigoms siunčiamų pranešimų apie veisles, rūšis ar hibridus ir klonus, jei reikia, sistema,

gali būti nuspręsta sudaryti ir paskelbti Bendrąjį veislių sąrašą.

8 straipsnis

Siuntų sudėtis ir identifikavimas

1.   Auginant ir nuimant arba atskiriant nuo motininės medžiagos dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus, jie laikomi atskiromis siuntomis.

2.   Jei skirtingos kilmės dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai yra sudedami kartu ar sumaišomi juos pakuojant, saugant, vežant ar pristatant, tiekėjai daro įrašus, kuriuose nurodomi tokie duomenys: siuntos sudėtis ir jos atskirų sudedamųjų dalių kilmė.

9 straipsnis

Ženklinimas

1.   Dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais prekiaujama tik pakankamai vienodomis siuntomis ir tik jei jie:

a)

yra laikomi CAC medžiaga ir prie jų yra pridėtas pagal 4 straipsnį nustatytus specifinius reikalavimus tiekėjo parengtas dokumentas. Jei dokumente yra oficialus pareiškimas, jis aiškiai atskiriamas nuo kitos dokumento informacijos; arba

b)

yra laikomi superelitine, elitine arba sertifikuota medžiaga, sertifikuota atsakingos oficialios įstaigos pagal 4 straipsnyje nustatytus specialiuosius reikalavimus.

Dauginamosios medžiagos ir (arba) vaisinių augalų reikalavimai dėl ženklinimo ir (arba) sandarinimo bei pakuočių gali būti nurodyti įgyvendinančiose priemonėse, priimtose 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka.

2.   Jei mažmenininkas dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus tiekia galutiniam naudotojui neprofesionalui, ženklinimo reikalavimai, nurodyti 1 dalyje, gali apsiriboti atitinkama informacija apie produktą.

3.   Genetiškai modifikuotos veislės dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų atveju bet kurioje etiketėje ir dokumente, oficialiame ar kitokiame, kuris yra pritvirtintas arba pridėtas prie medžiagos pagal šią direktyvą, turi būti aiškiai nurodyta, kad veislė genetiškai modifikuota, ir nurodyti genetiškai modifikuotų organizmų pavadinimai.

5   SKYRIUS

IŠIMTYS

10 straipsnis

Vietinė apyvarta

1.   Valstybės narės gali:

a)

netaikyti 9 straipsnio 1 dalies smulkiems gamintojams, kurių visa išauginta ir parduodama dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai yra skirti galutiniam vietinės rinkos asmenų naudojimui ir kurie augalų auginimu užsiima kaip neprofesionalai („vietinė apyvarta“);

b)

netikrinti asmenų, kuriems taikoma tokia išimtis, išaugintos dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų vietinės apyvartos ir jos oficialiai nekontroliuoti, kaip numatyta 13 straipsnyje.

2.   19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti patvirtintos įgyvendinimo priemonės, susijusios su kitais reikalavimais dėl šio straipsnio 1 dalyje išvardytų išimčių, ypač dėl sąvokų „smulkūs gamintojai“ ir „vietinė rinka“, ir su atitinkamomis procedūromis.

11 straipsnis

Laikini tiekimo sunkumai

Jei atsiranda laikinų sunkumų tiekti dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus, atitinkančius šios direktyvos reikalavimus dėl stichinių nelaimių ar nenumatytų aplinkybių, 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka, gali būti patvirtintos priemonės, taikomos prekybai dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais, atitinkančiais ne tokius griežtus reikalavimus.

6   SKYRIUS

TREČIOSIOSE ŠALYSE IŠAUGINTA DAUGINAMOJI MEDŽIAGA IR VAISINIAI AUGALAI

12 straipsnis

1.   19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka sprendžiama, ar trečiojoje šalyje išauginta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai, dėl kurių suteikiamos tos pačios garantijos dėl tiekėjo įsipareigojimų, tapatumo, požymių, augalų sveikatos, auginimo terpės, pakavimo, kontrolės priemonių, ženklinimo ir plombavimo, visais šiais atžvilgiais yra lygiavertės dauginamajai medžiagai ir vaisiniams augalams, išaugintiems Bendrijoje ir atitinkantiems šios direktyvos reikalavimus bei sąlygas.

2.   Kol bus priimtas 1 dalyje minimas sprendimas, valstybės narės iki 2010 m. gruodžio 31 d., nepažeisdamos Direktyvos 2000/29/EB nuostatų, dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų importui iš trečiųjų šalių gali taikyti reikalavimus, kurie būtų bent jau lygiaverčiai laikiniems ar nuolatiniams reikalavimams, nustatytiems 4 straipsnyje minimuose specialiuose reikalavimuose. Jei tokių reikalavimų minėtuose specialiuose reikalavimuose nenumatyta, importo reikalavimai turi būti bent jau lygiaverčiai reikalavimams, taikomiems produkcijai atitinkamoje valstybėje narėje.

Pagal 19 straipsnio 2 dalyje nurodytą tvarką šios dalies pirmoje pastraipoje nurodyta data gali būti pratęsta įvairioms trečiosioms šalims, kol įsigalios šio straipsnio 1 dalyje nurodytas sprendimas.

Dauginamajai medžiagai ir vaisiniams augalams, importuotiems valstybės narės pagal tos valstybės narės sprendimą, priimtą pagal pirmąją pastraipą, kitose valstybėse narėse netaikomi jokie prekybos apribojimai 1 dalyje nurodytais atvejais.

7   SKYRIUS

KONTROLĖS PRIEMONĖS

13 straipsnis

Oficialūs tikrinimai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad auginant ir prekiaujant dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais būtų atliekami oficialūs patikrinimai, siekiant nustatyti, ar laikomasi šios direktyvos reikalavimų ir sąlygų. Siekiant šio tikslo atsakingai oficialiai įstaigai protingu laiku suteikiama laisva prieiga į visas tiekėjų patalpas.

2.   Pagal nacionalinius teisės aktus atsakingos oficialios įstaigos šioje direktyvoje numatytas užduotis gali pavesti joms prižiūrint atlikti bet kuriam pagal viešąją ar privačią teisę veikiančiam juridiniam asmeniui, kuriam pagal oficialiai patvirtintus įstatus yra pavestos išskirtinės konkrečios viešosios funkcijos, jei toks asmuo ir jo nariai nėra asmeniškai suinteresuoti jų taikomų priemonių rezultatais.

19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali būti patvirtintas kitas juridinis asmuo, įsteigtas bet kurios iš atsakingų oficialių įstaigų vardu ir veikiantis tokiai įstaigai prižiūrint, jei toks asmuo nėra asmeniškai suinteresuotas jo taikomų priemonių rezultatais.

Valstybės narės praneša Komisijai apie atsakingas oficialias įstaigas. Komisija perduoda šią informaciją kitoms valstybėms narėms.

3.   Išsami 1 dalies taikymo tvarka patvirtinama 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka. Šios taisyklės yra proporcingos pagal atitinkamą medžiagos kategoriją.

14 straipsnis

Bendrijos stebėsena

1.   Valstybėse narėse atliekami mėginių bandymai arba, atitinkamais atvejais, tyrimai, siekiant patikrinti, ar dauginamoji medžiaga arba vaisiniai augalai atitinka šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas, įskaitant susijusius su augalų sveikata. Komisija gali organizuoti valstybių narių ir Komisijos atstovų atliekamus bandymų patikrinimus.

2.   Bendrijos lyginamieji tyrimai ir bandymai gali būti atliekami Bendrijoje siekiant atlikti dauginamosios medžiagos arba vaisinių augalų, pateiktų į rinką pagal privalomas arba savo nuožiūra taikomas šios direktyvos nuostatas, įskaitant susijusias su augalų sveikata, mėginių vegetacinius tyrimus. Gali būti atliekami šie lyginamieji tyrimai ir bandymai:

trečiosiose šalyse užaugintos dauginamosios medžiagos arba vaisinių augalų,

ekologinei žemdirbystei tinkančios dauginamosios medžiagos arba vaisinių augalų,

dauginamosios medžiagos arba vaisinių augalų, parduodamų dėl priemonių, skirtų genetinei įvairovei išsaugoti.

3.   Lyginamieji tyrimai ir bandymai, nurodyti 2 dalyje, naudojami dauginamosios medžiagos arba vaisinių augalų tikrinimo techniniams metodams derinti ir patikrinti, ar laikomasi reikalavimų, kuriuos turi atitikti ši medžiaga.

4.   19 straipsnio 2 dalyje minima tvarka Komisija imasi būtinų priemonių lyginamiesiems tyrimams ir bandymams atlikti. 19 straipsnio 2 dalyje minimam Komitetui Komisija praneša apie technines priemones dėl tyrimų ir bandymų atlikimo bei jų rezultatus. Kilus augalų sveikatos problemoms, Komisija apie tai praneša Augalų sveikatos nuolatiniam komitetui.

5.   Bendrija gali finansiškai remti 2 ir 3 dalyse numatytus tyrimų ir bandymų atlikimą.

Finansinis įnašas neviršija biudžeto valdymo institucijos patvirtintų metinių asignavimų.

6.   Tyrimai ir bandymai, kurie gali būti Bendrijos finansiškai remiami, bei išsamios finansinio įnašo darymo taisyklės nustatomos 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

7.   2 ir 3 dalyse numatytus tyrimus ir bandymus gali atlikti tik valstybės institucijos arba valstybės įgalioti juridiniai asmenys.

15 straipsnis

Bendrijos tikrinimai valstybėse narėse

1.   Komisijos ekspertai, bendradarbiaudami su valstybių narių atsakingomis oficialiomis įstaigomis, gali atlikti neplaninius patikrinimus, jei jų reikia garantuoti, kad ši direktyva būtų taikoma vienodai, ypač patikrinti, ar tiekėjai iš tikrųjų laikosi šios direktyvos reikalavimų. Valstybė narė, kurios teritorijoje atliekamas patikrinimas, visokeriopai padeda pareigas vykdantiems ekspertams. Komisija valstybes nares informuoja apie tyrimų rezultatus.

2.   Išsamios 1 dalies taikymo taisyklės priimamos 19 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka.

16 straipsnis

Tolesni valstybių narių veiksmai

1.   Valstybės narės užtikrina, kad jų teritorijoje auginama ir prekybai skirta dauginamoji medžiaga ir vaisiniai augalai atitiktų šios direktyvos reikalavimus.

2.   Jei, vykdant 13 straipsnyje numatytą oficialų tikrinimą arba 14 straipsnyje numatytus bandymus, nustatoma, kad dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai neatitinka šios direktyvos reikalavimų, valstybės narės atsakinga oficiali įstaiga imasi atitinkamų veiksmų užtikrinti, kad medžiaga atitiktų šios direktyvos nuostatas, o jei tai neįmanoma, kad Bendrijoje būtų uždrausta prekiauti tokia dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais.

3.   Jei yra nustatoma, kad konkretaus tiekėjo parduodama dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai neatitinka šios direktyvos reikalavimų ir sąlygų, atitinkama valstybė narė užtikrina, kad prieš tokį tiekėją būtų imamasi atitinkamų priemonių. Jei tiekėjui uždraudžiama prekiauti dauginamąja medžiaga ar vaisiniais augalais, valstybė narė apie tai praneša Komisijai ir valstybių narių kompetentingoms nacionalinėms valdžios institucijoms.

4.   Visos priemonės, kurių imamasi pagal 3 dalies nuostatas, panaikinamos, kai tik pakankamai įsitikinama, kad dauginamoji medžiaga ar vaisiniai augalai, kuriais tiekėjas ketina prekiauti, ateityje atitiks šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas.

8   SKYRIUS

BENDROSIOS IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17 straipsnis

Laisvo judėjimo nuostata

1.   Prekybai dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais, kurie atitinka šios direktyvos reikalavimus ir sąlygas, netaikomi jokie kiti apribojimai dėl tiekėjo, augalų sveikatos, auginimo terpės ir kontrolės priemonės, išskyrus numatytus šioje direktyvoje.

2.   I priede nurodytų genčių ir rūšių dauginamosios medžiagos ir vaisinių augalų atžvilgiu valstybės narės susilaiko nuo griežtesnių sąlygų ar prekybos apribojimų taikymo, išskyrus nustatytus šioje direktyvoje arba pagal 4 straipsnį nustatytuose specialiuose reikalavimuose, arba, atitinkamai, sąlygas ir prekybos apribojimus, galiojusius 1992 m. balandžio 28 d.

18 straipsnis

Priedų daliniai pakeitimai ir pritaikymas

Komisija gali 19 straipsnio 3 dalyje nurodyta tvarka iš dalies pakeisti I priedą siekiant atsižvelgti į naujausias mokslo ir technines žinias.

19 straipsnis

Komitetas

1.   Komisijai padeda Vaisinių augalų genčių ir rūšių dauginamosios medžiagos nuolatinis komitetas, toliau – Komitetas.

2.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 4 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 4 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas yra vienas mėnuo.

3.   Kai daroma nuoroda į šią dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje nustatytas terminas yra trys mėnesiai.

4.   Komitetas priima savo darbo tvarkos taisykles.

20 straipsnis

Perkėlimas

1.   Valstybės narės priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus 1 straipsnio 2 ir 3 daliai, 2, 3, 5, 6 straipsniams, 7 straipsnio 2, 3 ir 4 dalims, 9 straipsnio 3 daliai, 12 straipsnio 2 daliai, 13 straipsnio 1 daliai, 16 ir 21 straipsniams įgyvendinti, ne vėliau kaip iki 2010 m. kovo 31 d. Jos nedelsdamos perduoda Komisijai šių nuostatų tekstus ir šių nuostatų bei šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Jos taiko šias nuostatas nuo 2012 m. rugsėjo 30 d.

2.   Valstybės narės, priimdamos tokias nuostatas, daro jose nuorodą į direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Jos taip pat įtraukia nuostatą, kad galiojančiuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose esančios nuorodos į direktyvą, panaikintą šia direktyva, laikomos nuorodomis į šią direktyvą. Nuorodos darymo tvarką ir šios nuostatos formuluotę nustato valstybės narės.

3.   Valstybės narės pateikia Komisijai nacionalinių teisės aktų, kuriuos jos priėmė šios direktyvos reglamentuojamoje srityje, pagrindinių nuostatų tekstus.

21 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio priemonės

Valstybės narės gali iki 2018 m. gruodžio 31 d. leisti prekiauti savo teritorijoje dauginamąja medžiaga ir vaisiniais augalais, gautais iš motininių augalų, kurie buvo rinkoje iki 2012 m. rugsėjo 30 d. ir buvo oficialiai sertifikuoti arba atitiko reikalavimus, kad iki 2018 m. gruodžio 31 d. būtų laikomi CAC medžiaga. Parduodant tokią dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus jie identifikuojami darant nuorodą į šį straipsnį ženklinime ir (arba) dokumentuose. Po 2018 m. gruodžio 31 d. dauginamąją medžiagą ir vaisinius augalus bus galima parduoti tik jeigu jie atitiks šios direktyvos reikalavimus.

22 straipsnis

Panaikinimas

1.   Direktyva 92/34/EEB, su pakeitimais padarytais II priedo A dalyje išvardytais teisės aktais, panaikinama 2012 m. rugsėjo 30 d., nepažeidžiant valstybių narių įsipareigojimų, susijusių su II priedo B dalyje nustatytais direktyvų perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminais.

2.   Nuorodos į panaikintą direktyvą laikomos nuorodomis į šią direktyvą ir skaitomos pagal III priedo atitikmenų lentelę.

23 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

24 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  2007 m. gruodžio 11 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 157, 1992 6 10, p. 10.

(3)  Žr. II priedas, A dalis.

(4)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1.

(5)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(6)  OL L 268, 2003 10 18, p. 1.

(7)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.


I PRIEDAS

Genčių ir rūšių, kurioms taikoma direktyva, sąrašas

 

Castanea sativa Mill.

 

Citrus L.

 

Corylus avellana L.

 

Cydonia oblonga Mill.

 

Ficus carica L.

 

Fortunella Swingle

 

Fragaria L.

 

Juglans regia L.

 

Malus Mill.

 

Olea europaea L.

 

Pistacia vera L.

 

Poncirus Raf.

 

Prunus amygdalus Batsch

 

Prunus armeniaca L.

 

Prunus avium (L.) L.

 

Prunus cerasus L.

 

Prunus domestica L.

 

Prunus persica (L.) Batsch

 

Prunus salicina Lindley

 

Pyrus L.

 

Ribes L.

 

Rubus L.

 

Vaccinium L.


II PRIEDAS

A   DALIS

Panaikinta direktyva ir jos pakeitimai

(nurodyta 22 straipsnyje)

Tarybos direktyva 92/34/EEB

(OL L 157, 1992 6 10, p. 10).

 

Komisijos sprendimas 93/401/EEB

(OL L 177, 1993 7 21, p. 28).

 

Komisijos sprendimas 94/150/EB

(OL L 66, 1994 3 10, p. 31).

 

Komisijos sprendimas 95/26/EB

(OL L 36, 1995 2 16, p. 36).

 

Komisijos sprendimas 97/110/EB

(OL L 39, 1997 2 8, p. 22).

 

Komisijos sprendimas 1999/30/EB

(OL L 8, 1999 1 14, p. 30).

 

Komisijos sprendimas 2002/112/EB

(OL L 41, 2002 2 13, p. 44).

 

Tarybos reglamentas (EB) Nr. 806/2003

(OL L 122, 2003 5 16, p. 1).

Tik II priedo 7 punktas ir III priedo 28 punktas

Tarybos direktyva 2003/61/EB

(OL L 165, 2003 7 3, p. 23).

Tik 1 straipsnio 5 dalis

Tarybos direktyva 2003/111/EB

(OL L 311, 2003 11 27, p. 12).

 

Komisijos sprendimas 2005/54/EB

(OL L 22, 2005 1 26, p. 16).

 

Komisijos sprendimas 2007/776/EB

(OL L 312, 2007 11 30, p. 48).

 

B   DALIS

Perkėlimo į nacionalinę teisę ir taikymo terminų sąrašas

(nurodyta 22 straipsnyje)

Direktyva

Terminas perkėlimui

Taikymo data

92/34/EEB

1992 m. gruodžio 31 d.

1992 m. gruodžio 31 d. (1)

2003/61/EB

2003 m. spalio 10 d.

 

2003/111/EB

2004 m. spalio 31 d.

 


(1)  Sudarant 4 straipsnyje minimą sąrašą, 5–11 straipsnių, 14, 15, 17, 19 ir 24 straipsnių taikymo kiekvienai II priede nurodytai genčiai ar rūšiai data nustatoma 21 straipsnyje nustatyta tvarka (žr. Direktyvos 92/34/EEB 26 straipsnio 2 dalį).


III PRIEDAS

Atitikmenų lentelė

Direktyva 92/34/EEB

Ši direktyva

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 1 dalis

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio 3 dalis

18 straipsnis su pakeitimais

1 straipsnio 2 ir 3 dalys

2 straipsnis

1 straipsnio 4 dalis

3 straipsnio a ir b punktai

2 straipsnio 1 ir 2 dalys

2 straipsnio 3 ir 4 dalys

3 straipsnio c–f punktai

2 straipsnio 5–8 dalys su pakeitimais

3 straipsnio g ir h punktai

3 straipsnio i–j punktai

2 straipsnio 9 ir 10 dalys su pakeitimais

3 straipsnio k punkto i ir ii papunkčiai

2 straipsnio 11 dalis

3 straipsnio k punkto partim

13 straipsnio 2 dalis su pakeitimais

3 straipsnio l ir m punktai

2 straipsnio 12 ir 13 dalys

3 straipsnio n punktas

3 straipsnio o punktas

2 straipsnio 14 dalis

3 straipsnio p punktas

4 straipsnio 1 dalis

4 straipsnis su pakeitimais

4 straipsnio 2 dalis

5 straipsnis

5 straipsnis

6 straipsnis

6 straipsnis

7 straipsnis

15 straipsnis

8 straipsnio 1 ir 2 dalys

3 straipsnio 1 dalies a ir b punktai su pakeitimais

3 straipsnio 2 dalis

3 straipsnio 3 dalis

8 straipsnio 3 dalis

3 straipsnio 4 dalis su pakeitimais

9 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 1 dalis

7 straipsnio 2 dalis

9 straipsnio 2 dalies i ir ii punktai

7 straipsnio 3 dalies a ir b punktai su pakeitimais

9 straipsnio 2 dalies paskutinė nuostata

7 straipsnio 4 dalis su pakeitimais

9 straipsnio 3 dalis

7 straipsnio 5 dalis

9 straipsnio 4 dalis

9 straipsnio 5 dalis

7 straipsnio 6 dalis

9 straipsnio 6 dalis

7 straipsnio 7 dalis

10 straipsnio 1 ir 2 dalys

8 straipsnio 1 ir 2 dalys su pakeitimais

10 straipsnio 3 dalis

11 straipsnis

9 straipsnis su pakeitimais

12 straipsnis

10 straipsnis

13 straipsnis

11 straipsnis su pakeitimais

14 straipsnis

17 straipsnio 1 dalis

15 straipsnis

17 straipsnio 2 dalis su pakeitimais

16 straipsnis

12 straipsnis

17 straipsnis

13 straipsnio 1 dalis su pakeitimais

18 straipsnis

13 straipsnio 3 dalis su pakeitimais

19 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio 2 dalis

16 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 3 dalis

16 straipsnio 4 dalis

20 straipsnis

14 straipsnis

21 straipsnio 1 ir 2 dalys

19 straipsnio 1 ir 2 dalys

21 straipsnio 3 dalis

19 straipsnio 4 dalis

22 straipsnio 1 ir 2 dalys

19 straipsnio 1 ir 3 dalys

23 straipsnis

24 straipsnio 1 dalis

16 straipsnio 1 dalis

24 straipsnio 2 dalis

25 straipsnis

26 straipsnis

20 straipsnis

21 straipsnis

22 straipsnis

23 straipsnis

27 straipsnis

24 straipsnis

I priedas

II priedas

I priedas

II ir III priedai


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

8.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/23


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 22 d.

dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, pasirašymo ir laikino taikymo

(2008/777/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 44 straipsnio 2 dalį, 47 straipsnio 2 dalies trečią sakinį, 55 straipsnį, 57 straipsnio 2 dalį, 71 straipsnį, 80 straipsnio 2 dalį, 93, 94, 133 ir 181a straipsnius kartu su 300 straipsnio 2 dalies pirmos pastraipos antru sakiniu,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo sutartį, ypač į jos 4 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdama į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo aktą, ypač į jo 6 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. spalio 23 d. Taryba įgaliojo Komisiją Bendrijos ir jos valstybių narių vardu vesti derybas su Kazachstano Respublika dėl Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolo, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą.

(2)

Atsižvelgiant į tai, kad protokolas gali būti sudarytas vėliau, jis turėtų būti pasirašytas Europos Bendrijų ir jų valstybių narių vardu.

(3)

Protokolas turėtų būti taikomas laikinai nuo 2007 m. sausio 1 d., kol bus užbaigtos atitinkamos jo oficialaus sudarymo procedūros,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Tarybos pirmininkas yra įgaliojamas paskirti asmenį(-is), įgaliotą(-us) Europos Bendrijų ir jų valstybių narių vardu pasirašyti Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo protokolą, siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą, atsižvelgiant į tai, kad jis gali būti sudarytas vėliau.

Protokolo tekstas pridedamas prie šio sprendimo.

2 straipsnis

Kol protokolas neįsigaliojo, jis taikomas laikinai nuo 2007 m. sausio 1 d.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano Respublikos partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo

PROTOKOLAS,

siekiant atsižvelgti į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos įstojimą į Europos Sąjungą

SIEKIANT ATSIŽVELGTI Į BULGARIJOS RESPUBLIKOS IR RUMUNIJOS ĮSTOJIMĄ Į EUROPOS SĄJUNGĄ

BELGIJOS KARALYSTĖ,

BULGARIJOS RESPUBLIKA,

ČEKIJOS RESPUBLIKA,

DANIJOS KARALYSTĖ,

VOKIETIJOS FEDERACINĖ RESPUBLIKA,

ESTIJOS RESPUBLIKA,

GRAIKIJOS RESPUBLIKA,

ISPANIJOS KARALYSTĖ,

PRANCŪZIJOS RESPUBLIKA,

AIRIJA,

ITALIJOS RESPUBLIKA,

KIPRO RESPUBLIKA,

LATVIJOS RESPUBLIKA,

LIETUVOS RESPUBLIKA,

LIUKSEMBURGO DIDŽIOJI HERCOGYSTĖ,

VENGRIJOS RESPUBLIKA,

MALTA,

NYDERLANDŲ KARALYSTĖ,

AUSTRIJOS RESPUBLIKA,

LENKIJOS RESPUBLIKA,

PORTUGALIJOS RESPUBLIKA,

RUMUNIJA,

SLOVĖNIJOS RESPUBLIKA,

SLOVAKIJOS RESPUBLIKA,

SUOMIJOS RESPUBLIKA,

ŠVEDIJOS KARALYSTĖ,

JUNGTINĖ DIDŽIOSIOS BRITANIJOS IR ŠIAURĖS AIRIJOS KARALYSTĖ,

toliau – valstybės narės, kurioms atstovauja Europos Sąjungos Taryba, ir

EUROPOS BENDRIJA BEI EUROPOS ATOMINĖS ENERGIJOS BENDRIJA,

toliau – Bendrijos, kurioms atstovauja Europos Sąjungos Taryba ir Europos Komisija,

ir

KAZACHSTANO RESPUBLIKA,

toliau šiame protokole – Šalys,

ATSIŽVELGDAMOS į 2005 m. balandžio 25 d. Liuksemburge pasirašytos ir nuo 2007 m. sausio 1 d. taikomos Belgijos Karalystės, Čekijos Respublikos, Danijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Estijos Respublikos, Graikijos Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Airijos, Italijos Respublikos, Kipro Respublikos, Latvijos Respublikos, Lietuvos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Vengrijos Respublikos, Maltos, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Lenkijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Švedijos Karalystės, Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės (Europos Sąjungos valstybių narių) ir Bulgarijos Respublikos bei Rumunijos sutarties dėl Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą nuostatas,

ATSIŽVELGDAMOS į naują Kazachstano Respublikos ir Europos Sąjungos santykių padėtį, susidariusią dėl dviejų naujų valstybių narių įstojimo į Europos Sąjungą, dėl kurio atsiranda Kazachstano Respublikos ir Europos Sąjungos bendradarbiavimo galimybių ir uždavinių,

ATSIŽVELGDAMOS į Šalių norą užtikrinti PBS tikslų ir principų pasiekimą bei įgyvendinimą,

SUSITARĖ:

1 straipsnis

Bulgarijos Respublika ir Rumunija yra 1995 m. sausio 23 d. Liuksemburge pasirašyto ir 1999 m. liepos 1 d. įsigaliojusio Partnerystės ir bendradarbiavimo susitarimo, nustatančio partnerystę tarp Europos Bendrijų bei jų valstybių narių ir Kazachstano Respublikos (toliau – Susitarimas), Šalys ir taip pat kaip ir kitos Bendrijos valstybės narės priima Susitarimo, prie tą pačią dieną pasirašyto Baigiamojo akto pridedamų bendrų deklaracijų, pasikeitimų laiškais bei Kazachstano Respublikos deklaracijos ir 2004 m. balandžio 30 d. susitarimo protokolo, įsigaliojusio 2006 m. birželio 1 d., tekstus ir į juos atsižvelgia.

2 straipsnis

Šis protokolas yra neatskiriama Susitarimo dalis.

3 straipsnis

1.   Laikydamosi savo procedūrų, šį protokolą patvirtina Bendrijos, Europos Sąjungos Taryba valstybių narių vardu ir Kazachstano Respublika.

2.   Šalys viena kitai praneša apie pirmesnėje dalyje nurodytų atitinkamų procedūrų užbaigimą. Patvirtinimo dokumentai deponuojami Europos Sąjungos Tarybos Generaliniame sekretoriate.

4 straipsnis

1.   Šis protokolas įsigalioja pirmo mėnesio pirmą dieną nuo paskutinio patvirtinimo dokumento deponavimo.

2.   Kol protokolas neįsigaliojo, jis taikomas laikinai nuo 2007 m. sausio 1 d.

5 straipsnis

1.   Susitarimo, Baigiamojo akto ir visų prie jo pridedamų dokumentų bei 2004 m. balandžio 30 d. susitarimo protokolo tekstai parengti bulgarų ir rumunų kalbomis.

2.   Jie pridedami prie šio protokolo ir yra autentiški kaip ir tekstai kitomis kalbomis, kuriomis parengti Susitarimas, Baigiamasis aktas ir prie jo pridedami dokumentai bei 2004 m. balandžio 30 d. susitarimo protokolas.

6 straipsnis

Šis protokolas parengtas dviem egzemplioriais, kurių tekstai anglų, bulgarų, čekų, danų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų, vokiečių ir kazachų kalbomis yra autentiški.

Съставено в Брюксел на шестнадесети ceптeмври две хиляди и осма година.

Hecho en Bruselas, el dieciseis de septiembre de dos mil ocho.

V Bruselu dne šestnáctého září dva tisíce osm.

Udfærdiget i Bruxelles den sekstende september to tusind og otte.

Geschehen zu Brüssel am sechzehnten September zweitausendacht.

Kahe tuhande kaheksanda aasta septembrikuu kuueteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα έξι Σεπτεμβρίου δύο χιλιάδες οκτώ.

Done at Brussels on the sixteenth day of September in the year two thousand and eight.

Fait à Bruxelles, le seize septembre deux mille huit.

Fatto a Bruxelles, addì sedici settembre duemilaotto.

Briselē, divtūkstoš astotā gada sešpadsmitajā septembrī.

Priimta du tūkstančiai aštuntų metų rugsėjo šešioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-nyolcadik év szeptember havának tizenhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sittax-il jum ta’ Settembru tas-sena elfejn u tmienja.

Gedaan te Brussel, de zestiende september tweeduizend acht.

Sporządzono w Brukseli dnia szesnastego września roku dwa tysiące ósmego.

Feito em Bruxelas, em dezasseis de Setembro de dois mil e oito.

Întocmit la Bruxelles, la șaisprezece septembrie două mii opt.

V Bruseli šestnásteho septembra dvetisícosem.

V Bruslju, dne šestnajstega septembra leta dva tisoč osem.

Tehty Brysselissä kuudentenatoista päivänä syyskuuta vuonna kaksituhattakahdeksan.

Som skedde i Bryssel den sextonde september tjugohundraåtta.

Image

Совершено в городе Брюсселе шестнадцатого сентября две тысячи и восьмого года.

За дьржавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalīvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu Państw Członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

За государства-члены

Image

За Европейската общност

Por las Comunidades Europeas

Za Evropská společenství

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Euroopa ühenduste nimel

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Eiropas Kopienu vārdā

Europos Bendrijų vardu

Az Európai Közösségek részéről

Għall-Komunitajiet Ewropej

Voor de Europese Gemeenschappen

W imieniu Wspólnot Europejskich

Pelas Comunidades Europeias

Pentru Comunitatea Europenă

Za Európske spoločenstvá

Za Evropske skupnosti

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

За Европейские Сообщества

Image

За Република Казахстан

Por la República de Kazajstán

Za Kazašskou republiku

For Republikken Kasachstan

Für die Republik Kasachstan

Kasahstani Vabariigi nimel

Για τη Δημοκρατία του Καζακστάν

For the Republic of Kazakhstan

Pour la République du Kazakhstan

Per la Repubblica del Kazakistan

Kazahstānas Republikas vārdā

Kazachstano Respublikos vardu

A Kazah Köztársaság részéről

Għar-Repubblika tal-Każakstan

Voor de Republiek Kazachstan

W imieniu Republiki Kazachstanu

Pela República do Cazaquistão

Pentru Republica Kazahstan

Za Kazašskú republiku

Za Republiko Kazahstan

Kazakstanin tasavallan puolesta

På Republiken Kazakstans vägnar

Image

Зa Република Казахстан

Image


8.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/30


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 2 d.

dėl Austrijai atstovaujančių Regionų komiteto nario ir pakaitinio nario skyrimo

(2008/778/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 263 straipsnį,

atsižvelgdama į Austrijos Vyriausybės pasiūlymą,

kadangi:

(1)

2006 m. sausio 24 d. Taryba priėmė Sprendimą 2006/116/EB dėl Regionų komiteto narių ir pakaitinių narių skyrimo laikotarpiui nuo 2006 m. sausio 26 d. iki 2010 m. sausio 25 d. (1).

(2)

Pasibaigus dr. Herwig VAN STAA įgaliojimams, tapo laisva viena Regionų komiteto nario vieta. Pasibaigus Elisabeth ZANON įgaliojimams, tapo laisva viena pakaitinio nario vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Likusiam kadencijos laikui iki 2010 m. sausio 25 d. skiriami Regionų komiteto:

a)

nariu:

Dr. Herwig VAN STAA, Präsident des Tiroler Landtages;

b)

pakaitiniu nariu:

Günther PLATTER, Landeshauptmann, Tirol.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. spalio 2 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

X. BERTRAND


(1)  OL L 56, 2006 2 25, p. 75.


8.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/31


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. spalio 6 d.

dėl naujo Europos Bendrijų Komisijos nario skyrimo

(2008/779/EB, Euratomas)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 215 straipsnio antrą pastraipą,

atsižvelgdama į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 128 straipsnio antrą pastraipą,

kadangi:

2008 m. spalio 3 d. laišku Peter MANDELSON pranešė atsistatydinąs iš Komisijos nario pareigų. Reikia jį pakeisti likusiam kadencijos laikui,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Baronienė Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND skiriama Komisijos nare laikotarpiui nuo 2008 m. spalio 6 d. iki 2009 m. spalio 31 d.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. spalio 6 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. spalio 6 d.

Tarybos vardu

Pirmininkė

C. LAGARDE


8.10.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 267/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.