ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 260

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugsėjo 30d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. rugsėjo 25 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 954/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 682/2007, nustatantį galutinį antidempingo muitą ir galutinai surenkantį laikinąjį muitą, nustatytą tam tikriems importuojamiems Tailando kilmės paruoštiems arba konservuotiems cukriniams kukurūzams, turintiems grūdų pavidalą

1

 

 

2008 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 955/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

6

 

*

2008 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 956/2008, iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, IV priedą ( 1 )

8

 

*

2008 m. rugsėjo 29 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 957/2008, kuriuo 2008–2009 kvotos metais nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 616/2007 dėl leidimo naudoti Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir dėl jų administravimo

12

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. rugsėjo 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2008/68/EB dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais ( 1 )

13

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. rugsėjo 29 d. Tarybos bendroji pozicija 2008/761/BUSP, pratęsianti Bendrosios pozicijos 2004/694/BUSP dėl tolesnių priemonių, remiančių veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą, galiojimą

60

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

30.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/1


TARYBOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 954/2008

2008 m. rugsėjo 25 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 682/2007, nustatantį galutinį antidempingo muitą ir galutinai surenkantį laikinąjį muitą, nustatytą tam tikriems importuojamiems Tailando kilmės paruoštiems arba konservuotiems cukriniams kukurūzams, turintiems grūdų pavidalą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1995 m. gruodžio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 384/96 dėl apsaugos nuo importo dempingo kaina iš Europos bendrijos narėmis nesančių valstybių (1) (toliau – pagrindinis reglamentas), ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą, pateiktą pasikonsultavus su Patariamuoju komitetu,

kadangi:

A.   GALIOJANČIOS PRIEMONĖS

(1)

Taryba Reglamentu (EB) Nr. 682/2007 (2) (toliau – galutinis reglamentas) nustatė galutinį antidempingo muitą į Bendriją importuojamiems tam tikriems Tailando kilmės paruoštiems arba konservuotiems cukriniams kukurūzams, turintiems grūdų pavidalą (toliau – nagrinėjamasis produktas), paprastai deklaruojamiems nurodant KN kodus ex 2001 90 30 ir ex 2005 80 00. Atsižvelgiant į didelį bendradarbiaujančių šalių skaičių, atliekant tyrimą, po kurio buvo nustatytos priemonės, buvo atrenkami Tailando eksportuojantys gamintojai.

(2)

Atrinktoms bendrovėms buvo priskirtos individualios muito normos, nustatytos atliekant tyrimą. Visoms kitoms bendrovėms buvo nustatytas visai šaliai taikomas 12,9 % muitas, pagrįstas atrinktų šalių svertiniu dempingo skirtumo vidurkiu.

B.   DABARTINIS TYRIMAS

(3)

2007 m. rugpjūčio 30 d., nustačius galutines priemones Tailando kilmės cukrinių kukurūzų importui, Kuiburi Fruit Canning Co., Limited (toliau – Kuiburi arba bendrovė), eksportuojantis gamintojas, kuris nebuvo atrinktas, tačiau Komisijai pateikė išsamius klausimyno atsakymus ir paprašė individualaus tyrimo, pateikė paraišką pirmosios instancijos teismui. Toje paraiškoje bendrovė tvirtino, kad jai turėjo būti paskirtas individualus tyrimas.

(4)

Nedarydama poveikio pozicijai, kurios laikysis Bendrijos institucijos, jeigu pareiškėjas toliau reikalaus tęsti bylą, Komisija nusprendė pati inicijuoti dalinį antidempingo tyrimo atnaujinimą (3). Atnaujinus tyrimą buvo tiriamas tik su Kuiburi susijęs dempingas.

(5)

Komisija oficialiai pranešė Kuiburi, eksportuojančios šalies atstovams ir Bendrijos pramonei apie dalinį tyrimo atnaujinimą. Suinteresuotosioms šalims buvo suteikta galimybė pateikti savo nuomonę raštu ir būti išklausytoms.

(6)

Komisija patikrino Kuiburi pateiktą informaciją, kuri, jos nuomone, buvo reikalinga siekiant nustatyti dempingą, ir surengė tikrinamąjį vizitą bendrovės patalpose.

(7)

Kaip nustatyta galutiniame reglamente, atliekant dempingo tyrimą nagrinėtas 2005 m. sausio 1 d.–2005 m. gruodžio 31 d. laikotarpis (toliau – tiriamasis laikotarpis arba TL).

C.   NUSTATYTI FAKTAI

1.   Dempingas

(8)

Metodika dempingui apskaičiuoti atitiko atrinktoms bendrovėms taikytą metodiką, kaip aprašyta Komisijos reglamento (EB) Nr. 1888/2006 (4) (toliau – laikinasis reglamentas) 21–36 konstatuojamosiose dalyse ir patvirtinta galutiniame reglamente.

(9)

Nustatydama normaliąją vertę, Komisija pirmiausia nustatė, ar bendras panašaus produkto pardavimo vidaus rinkoje kiekis buvo tipiškas palyginti su bendru bendrovės eksportuojamų tokių produktų pardavimo Bendrijoje kiekiu. Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį nustatyta, kad panašaus produkto pardavimas vidaus rinkoje yra laikomas tipišku jei bendrovės pardavimas vidaus rinkoje viršija 5 % jos bendro eksporto pardavimo į Bendriją.

(10)

Nustatyta, kad panašus produktas buvo visai neparduodamas vidaus rinkoje. Todėl normaliąją vertę reikėjo nustatyti remiantis pagrindinio reglamento 2 straipsnio 3 dalimi. Normalioji vertė buvo apskaičiuota prie kiekvienos į Bendriją eksportuotos rūšies gamybos sąnaudų, prireikus jas pakoregavus, pridėjus pagrįstas pardavimo, bendrąsias ir administravimo (PBA) sąnaudas ir pelną. Kaip ir atliekant pirminį tyrimą, buvo nuspręsta nenustatyti PBA sąnaudų ir pelno pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies a punktą, nes tik vienos atrinktos bendrovės panašaus produkto pardavimas vidaus rinkoje buvo tipiškas. Todėl, taip pat remiantis pirminio tyrimo rezultatais, PBA sąnaudos ir pelnas buvo nustatyti pagal 2 straipsnio 6 dalies b punktą, nes Kuiburi tos pačios bendros kategorijos produktų pardavimas buvo tipiškas įprastomis prekybos sąlygomis.

(11)

Nustatyta, kad pateiktos gamybos sąnaudos ir PBA sąnaudos buvo sumažintos, ir prieš apskaičiuojant normaliąją vertę, jos buvo pakoreguotos.

(12)

Atskleidus pagrindinius faktus ir aplinkybes, kurių pagrindu daromos šio tyrimo išvados, Kuiburi teigė, kad apskaičiuojant normaliąją vertę, PBA sąnaudų ir pelno sumos turėtų būti nustatytos pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies c punktą. Bendrovė tvirtino, kad 2 straipsnio 6 dalies b punkto nebuvo galima taikyti, nes kitų produktų vidaus pardavimas i) apėmė nekonservuotus produktus ir ii) bet kuriuo atveju nebuvo tipiškas. Dėl pirmojo argumento – į nagrinėjamojo produkto apibrėžtį neįtraukta jokia konkreti indo rūšis, todėl apibrėžtis apima ne tik į skardines supakuotus produktus. Analogiškai toks pats principas taikomas ir tos pačios bendros kategorijos produktams. Dėl antrojo argumento – atkreiptinas dėmesys, kad pagrindinio reglamento 2 straipsnio 2 dalyje paminėta 5 % riba skirta panašaus produkto vidaus pardavimo tipiškumui nustatyti (palyginti su nagrinėjamojo produkto pardavimu Bendrijai). 2 straipsnio 6 dalies b punktui taikyti nebūtina, kad tos pačios bendros kategorijos produktai sudarytų didesnį kiekį nei ši 5 % riba. Bet kuriuo atveju, bendrovės tos pačios bendros kategorijos produktų pardavimas, palyginti su nagrinėjamojo produkto pardavimu Bendrijai, yra labai reikšmingas ir dėl to jis yra tipiškas. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta pirmiau, bendrovės argumentai negali būti priimti ir patvirtinama, kad PBA sąnaudos ir pelnas nustatomi pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies b punktą.

(13)

Kuiburi toliau teigė, kad jeigu PBA sąnaudos ir pelnas buvo nustatyti pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 6 dalies b punktą, reikėtų pakoreguoti prekybos lygį pelno, naudoto apskaičiuojant normaliąją vertę, atžvilgiu, kadangi ji parduoda mažmenininko prekės ženklo produktus EB, o vidaus rinkoje – ir savo, ir mažmenininko prekės ženklo produktus. Šiuo atžvilgiu svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad Kuiburi pardavimo sąnaudas priskyrė remdamasi apyvarta. Dėl šios priežasties pelnas ir PBA sąnaudos pasiekė tokį patį bendrą lygį visų produktų tipų pardavimo visoms rinkoms atveju, o pateikti pelno duomenys atspindėjo tik neženklius PBA sąnaudų svyravimus. Todėl remiantis pateiktais duomenimis neįmanoma pagrįsti prekybos lygio pokyčių. Taigi joks prekybos lygio koregavimas pelno atžvilgiu nėra pateisinamas ir Kuiburi argumentas yra atmetamas.

(14)

Bendrovė visus produktus pardavė tiesiogiai nesusijusiems Bendrijos pirkėjams. Tokio pardavimo eksportui kaina buvo nustatyta pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 8 dalį, remiantis minėtų nepriklausomų Bendrijos pirkėjų faktiškai sumokėtomis ar mokėtinomis kainomis.

(15)

Normalioji vertė ir eksporto kaina buvo lyginamos remiantis gamintojo kainomis EXW sąlygomis. Siekiant užtikrinti teisingą palyginimą, pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 10 dalį buvo atsižvelgta į kainos palyginamumui poveikį darančių veiksnių skirtumus. Prireikus ir pateisinamais atvejais buvo atsižvelgta į transporto, tvarkymo, komisinių ir kredito sąnaudų skirtumus.

(16)

Į PBA sąnaudas, kuriomis remiantis buvo apskaičiuojama normalioji vertė pagal pirmiau nustatytą metodiką, įtrauktos komisinių sąnaudos. Todėl, nors šiuo klausimu tvirtinimo pateikta nebuvo, normalioji vertė pagal 2 straipsnio 10 dalies e punktą pakoreguota ex officio, kad PBA sąnaudos būtų sumažintos suma, atitinkančia patirtas komisinių sąnaudas.

(17)

Pagal pagrindinio reglamento 2 straipsnio 11 ir 12 dalis Kuiburi dempingo skirtumas buvo nustatytas palyginus vidutinę svertinę normaliąją vertę su vidutine svertine eksporto kaina.

(18)

Atliekant palyginimą nustatytas dempingas. Nustatytas bendrovės dempingo skirtumo, išreikšto procentais CIF kainos Bendrijos pasienyje, svertinis vidurkis yra 14,3 %.

2.   Žalos pašalinimo lygis

(19)

Pagal pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalį, antidempingo priemonių dydis turėtų būti toks, kad pakaktų pašalinti žalą, kurią Bendrijos pramonei padarė importas dempingo kaina, tačiau nebūtų viršytas nustatytas dempingo skirtumas. Nežalingos kainos apskaičiavimas aprašytas laikinojo reglamento 120–122 konstatuojamosiose dalyse.

(20)

Būtinas kainos pakėlimas tuomet nustatytas pagal produkto rūšį lyginant vidutinę svertinę importo kainą, nustatytą skaičiuojant priverstinį kainų mažinimą, ir Bendrijos pramonės Bendrijos rinkoje parduoto panašaus produkto nežalingą kainą. Bet koks skirtumas, atsiradęs dėl šio palyginimo, tuomet buvo išreikštas procentais visos CIF kainos Bendrijos pasienyje vertės.

(21)

Atlikus pirmiau minėtą kainų palyginimą, nustatytas 17,5 % žalos skirtumas.

D.   BENDROVIŲ, KURIOMS TAIKOMOS INDIVIDUALIOS MUITO NORMOS, SĄRAŠO KEITIMAS

(22)

Atsižvelgiant į tyrimo rezultatus, manoma, kad bendrovės nagrinėjamojo produkto eksportui turėtų būti nustatytas galutinis antidempingo muitas, lygus nustatytam dempingo skirtumui, tačiau, remiantis pagrindinio reglamento 9 straipsnio 4 dalimi, neturėtų būti didesnis negu Kuiburi nustatytas žalos skirtumas, nurodytas 21 konstatuojamojoje dalyje.

(23)

Atitinkamai, antidempingo muitas, taikomas CIF kainai Bendrijos pasienyje, yra 14,3 %. Kadangi, vadovaujantis Reglamento (EB) Nr. 682/2007 57 konstatuojamąja dalimi, tyrime nebendradarbiavusioms bendrovėms nustatytas muitas turėtų būti lygus didžiausiam muitui, taikomam tyrime bendradarbiavusioms bendrovėms, šiuo metu nustatytas tas muitas lygus 14,3 %. Kadangi tyrimo atnaujinimu nebuvo siekiama atrinkti Kuiburi, o atlikti Kuiburi individualų tyrimą pagal pagrindinio reglamento 17 straipsnio 3 pastraipą, būtų netikslinga perskaičiuoti muitą I priede išvardytiems gamintojams.

(24)

Bendrovei Kuiburi ir Bendrijos pramonei buvo pranešta apie tyrimo rezultatus ir suteikta galimybė pateikti pastabas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Tarybos reglamento (EB) Nr. 682/2007 1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Galutinio antidempingo muito norma, taikoma 1 dalyje aprašytų produktų, kuriuos pagamino toliau išvardytos bendrovės, neto kainai Bendrijos pasienyje prieš sumokant muitą, yra tokia:

Bendrovė

Antidempingo muitas (%)

Papildomas TARIC kodas

Karn Corn Co., Ltd., 68 Moo 7 Tambol Saentor,

Thamaka, Kanchanaburi 71130, Tailandas

3,1

A789

Kuiburi Fruit Canning Co., Ltd., 236 Krung Thon Muang Kaew Building, Sirindhorn Rd., Bangplad, Bangkok 10700, Tailandas

14,3

A890

Malee Sampran Public Co., Ltd., Abico Bldg. 401/1 Phaholyothin Rd., Lumlookka, Pathumthani 12130, Tailandas

12,8

A790

River Kwai International Food Industry Co., Ltd., 52 Thaniya Plaza, 21st. Floor, Silom Rd., Bangrak, Bangkok 10500, Tailandas

12,8

A791

Sun Sweet Co., Ltd, 9 M. 1, Sanpatong,

Chiangmai, Tailandas 50120

11,1

A792

I priede išvardytiems gamintojams

12,9

A793

Visoms kitoms bendrovėms

14,3

A999“

2 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 682/2007 I priedas pakeičiamas taip:

„I PRIEDAS

1 straipsnio 2 dalyje nurodytas bendradarbiaujančių gamintojų sąrašas pagal papildomą TARIC kodą A793:

Pavadinimas

Adresas

Agro-on (Thailand) Co., Ltd.

50/499–500 Moo 6, Baan Mai, Pakkret,

Monthaburi 11120, Tailandas

B.N.H. Canning Co., Ltd.

425/6–7 Sathorn Place Bldg., Klongtonsai,

Klongsan, Bangkok 10600, Tailandas

Boonsith Enterprise Co., Ltd.

7/4 M.2, Soi Chomthong 13, Chomthong Rd.,

Chomthong, Bangkok 10150, Tailandas

Erawan Food Public Company Limited

Panjathani Tower 16th floor, 127/21 Nonsee Rd.,

Chongnonsee, Yannawa, Bangkok 10120, Tailandas

Great Oriental Food Products Co., Ltd.

888/127 Panuch Village, Soi Thanaphol 2,

Samsen-Nok, Huaykwang, Bangkok 10310, Tailandas

Lampang Food Products Co., Ltd.

22K Building, Soi Sukhumvit 35, Klongton Nua,

Wattana, Bangkok 10110, Tailandas

O.V. International Import-Export Co., Ltd.

121/320 Soi Ekachai 66/6, Bangborn,

Bangkok 10500, Tailandas

Pan Inter Foods Co., Ltd.

400 Sunphavuth Rd., Bangna,

Bangkok 10260, Tailandas

Siam Food Products Public Co., Ltd.

3195/14 Rama IV Rd., Vibulthani Tower 1, 9th Fl.,

Klong Toey, Bangkok, 10110, Tailandas

Viriyah Food Processing Co., Ltd.

100/48 Vongvanij B Bldg, 18th Fl, Praram 9 Rd.,

Huay Kwang, Bangkok 10310, Tailandas

Vita Food Factory (1989) Ltd.

89 Arunammarin Rd., Banyikhan, Bangplad,

Bangkok 10700, Tailandas“

3 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 25 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. HORTEFEUX


(1)  OL L 56, 1996 3 6, p. 1.

(2)  OL L 159, 2007 6 20, p. 14.

(3)  OL C 7, 2008 1 12, p. 21.

(4)  OL L 364, 2006 12 20, p. 68.


30.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 955/2008

2008 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. rugsėjo 30 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

30,0

TR

95,0

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

156,8

TR

88,7

ZZ

122,8

0709 90 70

TR

110,1

ZZ

110,1

0805 50 10

AR

69,9

EG

71,4

TR

110,6

UY

80,9

ZA

84,6

ZZ

83,5

0806 10 10

TR

122,8

US

159,1

ZZ

141,0

0808 10 80

CL

107,8

CN

71,3

NZ

106,0

US

115,6

ZA

91,6

ZZ

98,5

0808 20 50

CN

74,0

TR

137,4

ZA

92,5

ZZ

101,3

0809 30

TR

132,4

US

170,9

ZZ

151,7

0809 40 05

IL

102,9

TR

78,6

XS

53,9

ZZ

78,5


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


30.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 956/2008

2008 m. rugsėjo 29 d.

iš dalies keičiantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles, IV priedą

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 999/2001, nustatantį tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (1), ypač į jo 7 straipsnio 3 dalies antrą pastraipą, 23 straipsnio pirmą pastraipą ir 23a straipsnio d) punktą,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 999/2001 nustatytos gyvūnų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų (USE) prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisyklės. Jis taikomas gyvūnų auginimui, gyvų gyvūnų tiekimui rinkai, gyvūninės kilmės produktų gamybai ir tiekimui rinkai bei tam tikrais konkrečiais atvejais – jų eksportui.

(2)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 7 straipsnio 1 dalyje nurodyta, kad šerti atrajotojus gyvūniniais baltymais yra draudžiama. Tačiau šio Reglamento 7 straipsnio 3 dalies nuostatomis leidžiama nukrypti nuo šio draudimo ir šerti jaunus atrajotojų gyvūnus žuvų kilmės baltymais, laikantis tam tikrų sąlygų. Šios sąlygos apima jaunų atrajotojų mitybos poreikių mokslinį įvertinimą bei šios nukrypti leidžiančios nuostatos kontrolės aspektų vertinimą.

(3)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IV priedo II dalyje nustatytos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo šio reglamento 7 straipsnio 1 dalies, ir konkrečios tokių nukrypti leidžiančių nuostatų taikymo sąlygos.

(4)

2007 m. sausio 24 d. Europos maisto saugos tarnyba paskelbė nuomonę apie atrajotojų gyvūnų šėrimo žuvų miltais keliamą riziką užsikrėsti USE. Nuomonėje daroma išvada, kad žuvies keliama rizika užsikrėsti USE, kai šeriama tiesiogiai arba galimybė, kad ta rizika sustiprės, yra nedidelė. Taip pat buvo nustatyta, kad žuvų miltai gali sukelti riziką užsikrėsti USE, jeigu žuvys, iš kurių jie pagaminti, buvo neseniai šertos žinduoliams skirtu maistu arba jie buvo užteršti MKM.

(5)

2008 m. kovo 19 d. užbaigta Sveikatos ir vartotojų reikalų generalinio direktorato ataskaita, rengta su mokslininkų pagalba. Ataskaitoje daromos išvados, kad žuvų miltai yra labai gerai virškinamas baltymų šaltinis, virškinami lėčiau nei pienas, bet greičiau nei dauguma augalinės kilmės baltymų, bei, lyginant su augaliniais pieno pakaitaluose naudojamais baltymų šaltiniais, juose yra daug aminorūgščių, taigi jaunų atrajotojų gyvūnų maitinimas žuvų miltais galėtų būti leidžiamas.

(6)

Atsižvelgiant į Reglamento (EB) Nr. 999/2001 7 straipsnio 3 dalyje numatytą kontrolės aspektų vertinimo sąlygą, potencialią jaunų atrajotojų gyvūnų maitinimo žuvų miltais keliamą riziką atsveria griežtos žuvų miltų produkcijos perdirbimo taisyklės bei kiekvienos importuotos žuvų miltų siuntos kontrolė, atliekama prieš išleidžiant ją į laisvą apyvartą Bendrijoje.

(7)

Be to, norint užtikrinti, kad žuvies miltai būtų naudojami tik jauniems atrajotojų gyvūnams šerti, reikėtų leisti juos naudoti tik sauso pavidalo pieno pakaitalų, naudojamų atskiedus nustatytu kiekiu skysčio kaip jaunų atrajotojų gyvūnų pašaro – pieno krekenų papildas arba pakaitalas, kol junkymas dar nepasibaigęs, gamyboje. Taip pat, griežtos tokiems gyvūnams skirtų pieno pakaitalų, kurių sudėtyje yra žuvų miltų, gamybos, pakavimo ir ženklinimo įgyvendinimo taisyklės turėtų būti numatytos.

(8)

Aiškumo ir nuoseklumo labui, turėtų būti nustatytos tokios pačios pašarų, kurių sudėtyje yra žuvų miltų, lydimojo dokumento ženklinimo taisyklės.

(9)

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IV priedo III dalies E punkto 1 papunktyje nurodyta, kad iš atrajotojų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų ir produktų, kurių sudėtyje yra tokių perdirbtų gyvūninių baltymų, eksportas į trečiąsias šalis yra draudžiamas.

(10)

Tačiau Bendrijoje tokių baltymų naudojimas naminių gyvūnų ėdalo gamyboje yra leidžiamas. Siekiant užtikrinti, kad būtų laikomasi Bendrijos teisės aktų, yra tikslinga leisti perdirbtą naminių gyvūnų, įskaitant ir konservuotą, ėdalą, kurio sudėtyje yra iš atrajotojų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų, eksportuoti į trečiąsias šalis.

(11)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 999/2001 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(12)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IV priedas iš dalies keičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 999/2001 IV priedas iš dalies keičiamas taip:

(1)

II dalis iš dalies keičiama taip:

a)

A punktas papildomas šiuo e papunkčiu:

„(e)

nenujunkytų ūkių atrajotojų šėrimas žuvų miltais pagal BA punkte nustatytas taisykles).“

b)

B punktas iš dalies keičiama taip:

(i)

d papunktis pakeičiamas taip:

„d)

prie pašarų, kurių sudėtyje yra žuvų miltų, siuntų pridedamamo komercinio dokumento ir ant bet kokių pakuočių, turinčių tokių prekių, turi būti aiškiai pažymėti tokie žodžiai: „sudėtyje yra žuvies miltų – šerti atrajotojų negalima“.“

(ii)

Įterpiamas šis BA punktas:

BA   A punkto e papunktyje nurodytų žuvų miltų ir pašarų, kurių sudėtyje yra žuvų miltų, naudojimui ūkiuose auginamiems neatjunkytiems atrajotojams šerti taikomos tokios sąlygos:

a)

žuvų miltai gaminami perdirbimo įmonėse, gaminančiose tik iš žuvies gautus produktus;

b)

prieš išleidžiant į laisvą apyvartą Bendrijoje, kiekviena importuotų žuvų miltų siunta ištiriama mikroskopu pagal Direktyvą 2003/126/EB;

c)

žuvies miltų naudojimas jauniems atrajotojams šerti, bus leidžiamas tik sauso pavidalo pieno pakaitalų, naudojamų atskiedus nustatytu kiekiu skysčio kaip jaunų atrajotojų gyvūnų pašaro – pieno krekenų papildas arba pakaitalas, kol junkymas dar nepasibaigęs, gamyboje;

d)

pieno pakaitalai, kurių sudėtyje yra žuvų miltų, turi būti gaminami įmonėse, kuriose negaminami kiti atrajotojams skirti pašarai ir kurios tam turi kompetentingos institucijos leidimą.

Nukrypstant nuo d punkto, kitų pašarų gamyba atrajotojams įmonėse, kuriose taip pat gaminami pieno pakaitalai, skirti jauniems ūkiuose laikomiems atrajotojams, kurių sudėtyje yra žuvų miltų, gali būti leidžiama kompetentingos institucijos, jei laikomasi šių sąlygų:

i)

atrajotojams skirti kiti birūs ir įpakuoti pašarai sandėliuojant, vežant ir pakuojant laikomi patalpose, fiziškai atskirtose nuo patalpų, skirtų biriems žuvų miltams ir pieno pakaitalams, kurių sudėtyje yra žuvų miltų;

ii)

atrajotojams skirti kiti pašarai gaminami patalpose, fiziškai atskirtose nuo patalpų, kuriose gaminami pieno pakaitalai, kurių sudėtyje yra žuvų miltų;

iii)

dokumentai, kuriuose pateikiama informacija apie žuvų miltų pirkimus ir USE bei pieno pakaitalų, kurių sudėtyje yra žuvų miltų, pardavimus, saugomi kompetentingai institucijai susipažinti ne mažiau kaip penkis metus; ir

iv)

atliekami nuolatiniai atrajotojams skirtų kitų pašarų tyrimai siekiant užtikrinti, kad juose nebūtų uždraustų baltymų, įskaitant žuvų miltus. Tyrimų rezultatai turi būti saugomi kompetentingai institucijai susipažinti ne mažiau kaip penkerius metus;

e)

prie pieno pakaitalų, skirtų jauniems ūkiuose laikomiems atrajotojams, kurių sudėtyje yra žuvų miltų, pridedamamo komercinio dokumento ir bet kokių pakuočių, turinčių tokių prekių, turi būti aiškiai pažymėti tokie žodžiai: „sudėtyje yra žuvies miltų – galima šerti tik nenujunkytus atrajotojus“;

f)

jauniems ūkiuose laikomiems atrajotojams skirti pieno pakaitalai, vežami transporto priemonėmis, kuriomis tuo pat metu nevežami kiti atrajotojams skirti pašarai. Jei transporto priemonė vėliau naudojama vežti kitus atrajotojams skirtus pašarus, ji kruopščiai išvaloma laikantis kompetentingos institucijos patvirtintos tvarkos, kad būtų išvengta kryžminio užteršimo;

g)

ūkiuose, kuriuose yra laikomi atrajotojai, turi būti įdiegtos priemonės, užtikrinančios, kad pieno pakaitalai, kurių sudėtyje yra žuvies miltų, nebūtų šeriami kitiems atrajotojams, negu nurodytiems IV priedo II dalies A punkto e papunktyje. Kompetentingos institucijos turi sudaryti ūkių, kuriuose pieno pakaitalai, kurių sudėtyje yra žuvų miltų, naudojami pagal išankstinio pranešimo arba kitą sistemą, užtikrinančią šios nuostatos laikymąsi, sąrašą.“

(2)

III dalies E punkto 1 papunktis pakeičiamas taip:

E.1   Iš atrajotojų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų ir produktų, kurių sudėtyje yra tokių perdirbtų gyvulinių baltymų, eksportas į trečiąsias šalis yra draudžiamas. Tačiau, draudimas netaikomas perdirbtam naminių gyvūnų, įskaitant konservuotą, ėdalui, kurio sudėtyje yra iš atrajotojų gautų perdirbtų gyvūninių baltymų, apdorotam kitais būdais ir paženklintam pagal Reglamentą (EB) Nr. 1774/2002.“


30.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/12


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 957/2008

2008 m. rugsėjo 29 d.

kuriuo 2008–2009 kvotos metais nukrypstama nuo Reglamento (EB) Nr. 616/2007 dėl leidimo naudoti Bendrijos tarifines kvotas paukštienos, kurios kilmės šalis yra Brazilija, Tailandas ir kitos trečiosios šalys, sektoriuje ir dėl jų administravimo

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 144 straipsnio 1 ir 148 dalį ir 4 straipsnį,

atsižvelgdama į 2007 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2007/360/EB dėl Europos bendrijos ir Brazilijos Federacinės Respublikos bei Europos bendrijos ir Tailando Karalystės susitarimų suderintųjų protokolų forma dėl paukštienai taikomų nuolaidų pakeitimo pagal Bendrojo susitarimo dėl tarifų ir prekybos (1994 m. GATT) XXVIII straipsnį, sudarymo (2), ypač į jo 2 straipsnį,

kadangi:

(1)

Brazilija 2008 m. rugpjūčio 5 d. paskelbė Direktyvą (3) dėl kilmės sertifikatų išdavimo tvarkos nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)

Atsižvelgiant į neaiškumą, susijusį su kilmės sertifikatų išdavimu produktams, kurių kilmės šalis Brazilija, šiuo metu tokios kilmės produktų importo paraiškų kvotos laikotarpio daliai nuo 2009 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d., kurias pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 616/2007 (4) 5 straipsnio 1 dalį nustatyta pateikti per pirmąsias septynias 2008 m. spalio mėnesio dienas, pateikimo laikotarpį reikėtų nukelti.

(3)

Todėl tikslinga produktams, kurių kilmės šalis Brazilija, 2008–2009 kvotos metais Reglamento (EB) Nr. 616/2007 5 straipsnio 1 dalies nuostatų netaikyti.

(4)

Atsižvelgiant į tai, kad paraiškos kitai kvotos laikotarpio daliai turėtų būti pradedamos teikti 2008 m. spalio 1 d., būtina, kad šis reglamentas būtų taikomas nuo minėtos datos.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 616/2007 5 straipsnio 1 dalies, 1, 4 ir 7 grupių produktų paraiškos kvotos laikotarpio daliai, prasidedančiai nuo 2009 m. sausio 1 d., gali būti pateiktos tik per pirmąsias septynias 2008 m. lapkričio mėnesio dienas.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas taikomas nuo 2008 m. spalio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 29 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 138, 2007 5 30, p. 10.

(3)  Portaria no 16, de 1o Agosto de 2008, Diario Oficial da Uniao, 2008 8 5.

(4)  OL L 142, 2007 6 5, p. 3.


DIREKTYVOS

30.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/13


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/68/EB

2008 m. rugsėjo 24 d.

dėl pavojingų krovinių vežimo vidaus keliais

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 71 straipsnį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

pasikonsultavę su Regionų komitetu,

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Pavojingų krovinių vežimas keliais, geležinkeliais ar vidaus vandens keliais kelia didelį avarijų pavojų. Todėl turėtų būti imamasi priemonių užtikrinti, kad toks vežimas būtų vykdomas geriausiomis įmanomomis saugos sąlygomis.

(2)

Vienodos taisyklės dėl pavojingų krovinių vežimo keliais ir geležinkeliais buvo nustatytos atitinkamai 1994 m. lapkričio 21 d. Tarybos direktyva 94/55/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu keliais, suderinimo (3) ir 1996 m. liepos 23 d. Tarybos direktyva 96/49/EB dėl valstybių narių teisės aktų, susijusių su pavojingų krovinių vežimu geležinkeliais, suderinimo (4).

(3)

Siekiant nustatyti bendrą režimą, kuris apimtų visus pavojingų krovinių vidaus vežimo aspektus, direktyvos 94/55/EB ir 96/49/EB turėtų būti pakeistos viena direktyva, kurioje būtų ir nuostatos dėl vidaus vandens kelių.

(4)

Dauguma valstybių narių yra Europos sutarties dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais (ADR) susitariančiosios šalys, joms taikomos Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės (RID), ir, kiek tai svarbu, Europos sutarties dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais (ADN) susitariančiosios šalys.

(5)

ADR, RID ir ADN nustato vienodas saugaus tarptautinio pavojingų krovinių vežimo taisykles. Šios taisyklės taip pat turėtų būti taikomos nacionaliniam vežimui, kad visoje Bendrijoje būtų suvienodintos pavojingų krovinių vežimo sąlygos ir užtikrintas tinkamas bendrosios transporto rinkos veikimas.

(6)

Ši direktyva neturėtų būti taikoma pavojingų krovinių vežimui tam tikromis išskirtinėmis aplinkybėmis, susijusiomis su naudojamų transporto priemonių ar laivų pobūdžiu arba vykdomo vežimo ribotumu.

(7)

Taip pat šios direktyvos nuostatos neturėtų būti taikomos pavojingų krovinių vežimui, už kurį tiesiogiai ir fiziškai atsako ar kurį prižiūri ginkluotosios pajėgos. Tačiau pavojingų krovinių vežimas, kurį vykdo ginkluotojų pajėgų samdomi komerciniai rangovai, patenka į šios direktyvos taikymo sritį, išskyrus atvejus, kai sutartinės prievolės įvykdomos ginkluotosioms pajėgoms tiesiogiai ir fiziškai atsakant ar prižiūrint.

(8)

Valstybei narei, kurioje nėra geležinkelių sistemos ir artimiausiu metu nenumatoma jos įrengti, pareiga perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti šios direktyvos nuostatas, susijusias su vežimu geležinkeliais, būtų neproporcinga ir beprasmė. Todėl tokiai valstybei narei, kol joje nebus geležinkelių sistemos, turėtų būti netaikoma pareiga perkelti į nacionalinę teisę ir įgyvendinti šios direktyvos nuostatas, susijusias su vežimu geležinkeliais.

(9)

Kiekviena valstybė narė turėtų pasilikti teisę netaikyti šios direktyvos pavojingų krovinių vežimui vidaus vandens keliais, jei jos teritorijoje esantys vandens keliai kitu vandens keliu nėra sujungti su kitų valstybių narių vandens keliais arba jais nėra vežami pavojingi kroviniai.

(10)

Nedarant poveikio Bendrijos teisei ir I priedo I.1 skirsnio (1.9), II priedo II.1 skirsnio (1.9) ir III priedo III.1 skirsnio (1.9) nuostatoms, valstybės narės turėtų pasilikti teisę vežimo saugos sumetimais laikytis nuostatų srityse, kurioms netaikoma ši direktyva, arba priimti tokias nuostatas. Tokios nuostatos turėtų būti aiškios ir specifinės.

(11)

Kiekvienai valstybei narei turėtų likti teisė, remiantis kitomis priežastimis nei sauga, reguliuoti ar drausti pavojingų krovinių vežimą savo teritorijoje, pavyzdžiui – remiantis nacionaliniu saugumu ar aplinkos apsauga.

(12)

Trečiosiose šalyse registruotoms transporto priemonėms turėtų būti leidžiama vykdyti tarptautinį pavojingų krovinių vežimą valstybių narių teritorijose, jei jos laikosi atitinkamų ADR, RID, ADN ir šios direktyvos nuostatų.

(13)

Kiekvienai valstybei narei turėtų likti teisė taikyti griežtesnes taisykles nacionalinio vežimo operacijoms, kurias atlieka jos teritorijoje registruotos ar naudojamos transporto priemonės.

(14)

Nacionaliniam pavojingų krovinių vežimui taikomų sąlygų suderinimas neturėtų trukdyti atsižvelgti į specifines nacionalines aplinkybes. Todėl šioje direktyvoje valstybėms narėms turėtų būti leidžiama tam tikromis konkrečiomis sąlygomis taikyti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas. Tokios leidžiančios nukrypti nuostatos šioje direktyvoje turėtų būti išvardytos kaip „leidžiančios nukrypti nacionalinės nuostatos“.

(15)

Susidarius neįprastoms ir išskirtinėms aplinkybėms, valstybės narės turėtų turėti teisę išduoti atskirus leidimus jų teritorijoje vežti pavojingus krovinius, kuriuos vežti kitais atvejais pagal šią direktyvą būtų draudžiama.

(16)

Atsižvelgiant į šiame sektoriuje būtinas investicijas, valstybėms narėms turėtų būti leista laikinai palikti galioti tam tikras specifines nacionalines nuostatas dėl transporto priemonių ir įrangos konstrukcijos reikalavimų ir vežimo Lamanšo sąsiaurio tuneliu. Valstybėms narėms taip pat turėtų būti leista išlaikyti ir priimti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais tarp valstybių narių ir valstybių, kurios yra Geležinkelių bendradarbiavimo organizacijos (OSJD) narės, kol Tarptautinio krovinių vežimo geležinkeliais susitarimo (SMGS) II priede numatytos taisyklės bus suderintos su šios direktyvos II priedo II.1 skirsnio ir kartu su RID nuostatomis. Per 10 metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos Komisija turėtų įvertinti šių nuostatų taikymo pasekmes ir prireikus pateikti reikiamus pasiūlymus. Tokios nuostatos šioje direktyvoje turėtų būti nurodytos kaip „papildomos pereinamojo laikotarpio nuostatos“.

(17)

Būtina turėti galimybę sparčiai suderinti šios direktyvos priedus su mokslo ir technikos pažanga, įskaitant naujų sekimo technologijų plėtrą, ypač norint atsižvelgti į naujas nuostatas, įtrauktas į ADR, RID ir ADN. ADR, RID ir ADN pakeitimai ir atitinkami priedų patikslinimai turėtų įsigalioti tuo pačiu metu. Komisija turėtų suteikti valstybėms narėms reikiamą finansinę paramą, skirtą ADR, RID ir ADN bei jų pakeitimams išversti į jų valstybines kalbas.

(18)

Šiai direktyvai įgyvendinti būtinos priemonės turėtų būti patvirtintos pagal 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimą 1999/468/EB, nustatantį Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (5).

(19)

Visų pirma Komisijai reikėtų suteikti įgaliojimus suderinti šios direktyvos priedus su mokslo ir technikos pažanga. Kadangi šios priemonės yra bendro pobūdžio ir skirtos iš dalies pakeisti neesmines šios direktyvos nuostatas, inter alia, ją papildant naujomis neesminėmis nuostatomis, jos turi būti patvirtintos pagal Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnyje numatytą reguliavimo procedūrą su tikrinimu.

(20)

Komisija taip pat turėtų turėti galimybę persvarstyti leidžiančių nukrypti nacionalinių nuostatų sąrašus ir nuspręsti dėl neatidėliotinų priemonių taikymo ir įgyvendinimo avarijos ar incidento atveju.

(21)

Veiksmingumo sumetimais įprasti reguliavimo procedūros su tikrinimu terminai turėtų būti sutrumpinti priimant priedų suderinimo su mokslo ir technikos pažanga dokumentus.

(22)

Kadangi šios direktyvos tikslų – užtikrinti vienodą suderintų saugos taisyklių taikymą visoje Bendrijoje ir aukštą nacionalinių ir tarptautinių vežimo operacijų saugos lygį – valstybės narės negali deramai pasiekti ir dėl to, jog dėl šios direktyvos masto ir poveikio tų tikslų būtų geriau siekti Bendrijos lygmeniu, Bendrija gali patvirtinti priemones pagal Sutarties 5 straipsnyje nustatytą subsidiarumo principą. Laikantis minėtame straipsnyje išdėstyto proporcingumo principo, šia direktyva neviršijama to, kas būtina šiems tikslams pasiekti.

(23)

Šios direktyvos nuostatos nedaro poveikio Bendrijos ir jos valstybių narių įsipareigojimams pagal 1992 m. birželio mėn. Rio de Ženeire vykusioje Jungtinių Tautų aplinkos ir plėtros konferencijoje (JTAPK) nustatytus tikslus siekti derinti pavojingų medžiagų klasifikavimo sistemas.

(24)

Šios direktyvos nuostatos nedaro poveikio Bendrijos teisės aktams, reglamentuojantiems saugos sąlygas, kuriomis turėtų būti vežamos biologinės medžiagos ir genetiškai modifikuoti organizmai, reglamentuojami 1990 m. balandžio 23 d. Tarybos direktyva 90/219/EEB dėl riboto genetiškai modifikuotų mikroorganizmų naudojimo (6), 2001 m. kovo 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2001/18/EB dėl genetiškai modifikuotų organizmų apgalvoto išleidimo į aplinką (7) ir 2000 m. rugsėjo 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/54/EB dėl darbuotojų apsaugos nuo rizikos, susijusios su biologinių veiksnių poveikiu darbe (8).

(25)

Šios direktyvos nuostatos nedaro poveikio kitoms profesinės saugos ir sveikatos bei aplinkos apsaugos Bendrijos nuostatoms. Pirmiausia jos nedaro poveikio pagrindų direktyvai dėl darbuotojų sveikatos ir saugos – 1989 m. birželio 12 d. Tarybos direktyvai 89/391/EEB dėl priemonių darbuotojų saugai ir sveikatos apsaugai darbe gerinti nustatymo (9), ir jos pagalbinėms direktyvoms.

(26)

2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2006/87/EB, nustatančioje techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams (10), numatyta, kad laivai, turintys sertifikatą, išduotą pagal Reglamentą dėl pavojingų medžiagų vežimo Reino upe (ADNR), gali vežti pavojingus krovinius visoje Bendrijos teritorijoje tame sertifikate numatytomis sąlygomis. Priėmus šią direktyvą, Direktyva 2006/87/EB turėtų būti iš dalies pakeista siekiant išbraukti minėtą nuostatą.

(27)

Turėtų būti suteikiamas ne ilgesnis kaip dvejų metų pereinamasis laikotarpis dėl šios direktyvos nuostatų taikymo pavojingų krovinių vežimui vidaus vandens keliais, suteikiant pakankamai laiko nacionalinėms nuostatoms patikslinti, teisinėms sistemoms nustatyti ir darbuotojams apmokyti. Bendras penkerių metų pereinamasis laikotarpis turėtų būti suteiktas dėl visų laivų ir darbuotojų pažymėjimų, išduotų prieš pereinamąjį laikotarpį dėl šios direktyvos nuostatų taikymo pavojingų krovinių vežimui vidaus vandens keliais arba tuo laikotarpiu, išskyrus atvejus, kai pažymėjime nurodytas trumpesnis galiojimo laikotarpis.

(28)

Todėl direktyvos 94/55/EB ir 96/49/EB turėtų būti panaikintos. Kad būtų aiškiau ir nuosekliau, taip pat būtina panaikinti 1996 m. birželio 3 d. Tarybos direktyvą 96/35/EB dėl pavojingų krovinių vežimo keliais, geležinkeliais ir vidaus vandens keliais saugos instruktorių skyrimo ir jų profesinės kvalifikacijos (11), 2000 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2000/18/EB dėl būtiniausių reikalavimų, keliamų pavojingų krovinių vežimo keliais, geležinkeliais ir vidaus vandens keliais saugos instruktorių egzaminavimui (12), 2005 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimą 2005/263/EB, leidžiantį valstybėms narėms pagal Direktyvą 94/55/EB priimti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo keliais (13), ir 2005 m. kovo 4 d. Komisijos sprendimą 2005/180/EB, įgaliojantį valstybes nares pagal Tarybos direktyvą 96/49/EB patvirtinti tam tikras leidžiančias nukrypti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais (14).

(29)

Pagal Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (15) 34 punktą valstybės narės savo ir Bendrijos interesų labui raginamos parengti lenteles, kurios turėtų kuo geriau iliustruoti šios direktyvos ir perkėlimo į nacionalinę teisę priemonių atitiktį, ir viešai jas paskelbti,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Taikymo sritis

1.   Ši direktyva taikoma pavojingų krovinių vežimui keliais, geležinkeliais ar vidaus vandens keliais valstybėse narėse ar iš vienos į kitą, įskaitant pakrovimo ir iškrovimo veiklą, transporto rūšies pakeitimą ir sustojimus, būtinus dėl vežimo aplinkybių.

Ji netaikoma pavojingų krovinių vežimui:

a)

transporto priemonėmis, vagonais ar laivais, kurie priklauso karinėms pajėgoms ar už kurias jos yra atsakingos;

b)

jūrų laivais jūrų vandens keliais, kurie sudaro vidaus vandenų dalį;

c)

keltais, kertančiais vidaus vandens kelią ar uostą; arba

d)

atliekamam tik uždaroje zonoje.

2.   II priedo II.1 skirsnis netaikomas valstybėms narėms, kuriose nėra geležinkelių sistemos tol, kol jų teritorijoje nebus sukurta geležinkelių sistemos.

3.   Per vienerius metus po šios direktyvos įsigaliojimo valstybės narės gali nuspręsti netaikyti III priedo III.1 skirsnio dėl vienos iš šių priežasčių:

a)

jose nėra vidaus vandens kelių;

b)

jų vidaus vandens keliai kitais vidaus vandens keliais nėra sujungti su kitų valstybių narių vandens keliais; arba

c)

jų vidaus vandens keliais pavojingi kroviniai nevežami.

Jei valstybė narė nusprendžia netaikyti III priedo III.1 skirsnio nuostatų, ji turi pranešti apie šį sprendimą Komisijai, kuri informuoja kitas valstybes nares.

4.   Valstybės narės gali nustatyti nacionaliniam ir tarptautiniam pavojingų krovinių vežimui jų teritorijose specialius saugos reikalavimus, taikomus:

a)

pavojingų krovinių vežimui transporto priemonėmis, vagonais ar vidaus vandens laivais, kuriems ši direktyva netaikoma;

b)

jei pateisinama, naudojimuisi nustatytais maršrutais, įskaitant naudojimąsi nustatytomis transporto rūšimis;

c)

specialioms pavojingų krovinių vežimo keleiviniais traukiniais taisyklėms.

Komisija yra informuojama apie tokias nuostatas ir jų pagrindimus.

Atitinkamai Komisija informuoja kitas valstybes nares.

5.   Valstybės narės gali reglamentuoti ar drausti pavojingų krovinių vežimą jų teritorija remdamosi tik kitomis priežastimis nei transportavimo sauga.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šioje direktyvoje:

1)

ADR – Europos sutartis dėl pavojingų krovinių tarptautinio vežimo keliais, sudaryta 1957 m. rugsėjo 30 d. Ženevoje, su pakeitimais;

2)

RID – Pavojingų krovinių tarptautinio vežimo geležinkeliais taisyklės, paskelbtos Konvencijos dėl tarptautinio vežimo geležinkeliais (COTIF), sudarytos 1999 m. birželio 3 d. Vilniuje, C priedėlyje, su pakeitimais;

3)

ADN – Europos sutartis dėl tarptautinio pavojingų krovinių vežimo vidaus vandens keliais, sudaryta 2000 m. gegužės 26 d. Ženevoje, su pakeitimais;

4)

transporto priemonė – bet kuri motorinė transporto priemonė, skirta važinėti keliais, turinti mažiausiai keturis ratus ir didžiausią konstrukcinį greitį, didesnį kaip 25 km/h, bei bet kuri priekaba, išskyrus bėgines transporto priemones, savaeigius mechanizmus ir žemės ūkio ir miškų traktorius, jeigu jų greitis vežant pavojingus krovinius neviršija 40 km/h;

5)

vagonas – bet kuri geležinkelių transporto priemonė be nuosavų varymo priemonių, važiuojanti ratais ant geležinkelio bėgių ir naudojama kroviniams vežti;

6)

laivas – bet kuris vidaus vandens keliais plaukiojantis ar jūrų laivas.

3 straipsnis

Bendrosios nuostatos

1.   Nedarant poveikio 6 straipsnio taikymui, neturi būti vežami pavojingi kroviniai, kuriuos vežti draudžiama pagal I priedo I.1 skirsnį, II priedo II.1 skirsnį arba III priedo III.1 skirsnį.

2.   Nedarant poveikio bendrųjų patekimo į rinką taisyklių ar krovinių vežimui bendrai taikomų taisyklių taikymui, pavojingus krovinius vežti leidžiama laikantis I priedo I.1 skirsnyje, II priedo II.1 skirsnyje ir III priedo III.1 skirsnyje nustatytų sąlygų.

4 straipsnis

Trečiosios šalys

Pavojingų krovinių vežimas tarp valstybių narių ir trečiųjų šalių leidžiamas laikantis ADR, RID arba ADN reikalavimų, jei prieduose nenurodyta kitaip.

5 straipsnis

Apribojimai dėl vežimo saugos priežasčių

1.   Valstybės narės dėl saugos priežasčių gali taikyti griežtesnes nuostatas, išskyrus konstrukcijos reikalavimus, nacionaliniam pavojingų krovinių vežimui jų teritorijoje registruotomis arba pradėtomis naudoti transporto priemonėmis, vagonais ir vidaus vandens laivais.

2.   Jei jos teritorijoje atsitikus avarijai ar incidentui valstybė narė mano, kad taikytinos saugos nuostatos nėra pakankamos su vežimo operacijomis susijusiems pavojams apriboti ir jei yra neatidėliotinas poreikis imtis veiksmų, juos planuodama valstybės narė praneša Komisijai apie priemonės, kurių ketina imtis.

9 straipsnio 2 dalyje nustatyta tvarka Komisija nusprendžia, ar leisti įgyvendinti atitinkamas priemones ir nustato to leidimo galiojimo trukmę.

6 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos

1.   Valstybės narės jų teritorijose atliekamoms vežimo operacijoms gali leisti vartoti kitas nei prieduose nurodytas kalbas.

2.

a)

Jeigu nesumažėja sauga, valstybės narės gali paprašyti taikyti nuo I priedo I.1 skirsnio, II priedo II.1 skirsnio ir III priedo III.1 skirsnio leidžiančias nukrypti nuostatas pavojingų krovinių vežimui jų teritorijose, jei vežamas nedidelis tam tikrų pavojingų krovinių kiekis, išskyrus aukšto ir vidutinio radioaktyvumo lygio medžiagas ir jei tokio vežimo sąlygos nėra griežtesnės už nustatytas tuose prieduose.

b)

Jeigu nesumažėja sauga, valstybės narės taip pat gali paprašyti taikyti nuo I priedo I.1 skirsnio, II priedo II.1 skirsnio ir III priedo III.1 skirsnio leidžiančias nukrypti nuostatas pavojingų krovinių vežimui jų teritorijoje, kai:

i)

vežama vietoje nedideliais atstumais; arba

ii)

vežama vietoje geležinkeliu konkrečiais nustatytais maršrutais, tai sudaro apibrėžto pramonės proceso dalį ir yra griežtai kontroliuojama aiškiai nustatytomis sąlygomis.

Komisija kiekvienu atveju išnagrinėja, ar laikomasi a ir b punktuose nustatytų reikalavimų ir 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka nusprendžia, ar leisti taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą ir įrašyti ją į I priedo I.3 skirsnyje, II priedo II.3 skirsnyje ar III priedo III.3 skirsnyje nustatytų nacionalinių leidžiančių nukrypti nuostatų sąrašus.

3.   Leidžiančios nukrypti nuostatos pagal 2 dalį galioja ne ilgesnį kaip šešerių metų laikotarpį nuo leidimo dienos, o laikotarpis nustatomas sprendime dėl leidimo. Kalbant apie leidžiančias nukrypti nuostatas, numatytas I priedo I.3 skirsnyje, II priedo II.3 skirsnyje ir III priedo III.3 skirsnyje, leidimo data laikoma 2009 m. birželio 30 d. Jei leidžiančiose nukrypti nuostatose nenurodyta kitaip, jos galioja šešerių metų laikotarpį.

Leidžiančios nukrypti nuostatos taikomos nediskriminuojant.

4.   Jei valstybė narė prašo pratęsti leidimą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą, Komisija ją persvarsto.

Jei nėra priimta I priedo I.1 skirsnio, II priedo II.1 skirsnio ar III priedo III.1 skirsnio pakeitimų, turinčių įtakos leidžiančios nukrypti nuostatos objektui, Komisija, laikydamasi 9 straipsnio 2 dalyje nurodytos tvarkos, atnaujina leidimą dar vienam laikotarpiui, kurio trukmė negali viršyti šešerių metų nuo leidimo datos, o šis laikotarpis nustatomas sprendime dėl leidimo.

Jei yra priimta I priedo I.1 skirsnio, II priedo II.1 skirsnio ir III priedo III.1 skirsnio pakeitimų, turinčių įtakos leidžiančios nukrypti nuostatos objektui, Komisija 9 straipsnio 2 dalyje nurodyta tvarka gali:

a)

paskelbti leidžiančią nukrypti nuostatą pasenusia ir pašalinti ją iš atitinkamo priedo;

b)

apriboti leidimo taikymo sritį ir atitinkamai iš dalies pakeisti atitinkamą priedą;

c)

atnaujinti leidimą dar vienam laikotarpiui, kurio trukmė negali viršyti šešerių metų nuo leidimo datos, o šis laikotarpis nustatomas sprendime dėl leidimo.

5.   Išimtiniais atvejais ir jei nekeliama pavojaus saugumui, kiekviena valstybė narė gali išduoti atskirus leidimus vykdyti jos teritorijoje pavojingų krovinių vežimo operacijas, kurios yra draudžiamos šia direktyva, arba vykdyti tokias operacijas skirtingomis nei šioje direktyvoje nustatytomis sąlygomis, jei tos vežimo operacijos yra aiškiai apibrėžtos ir ribotos trukmės.

7 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.   Valstybės narės savo teritorijoje gali palikti galioti I priedo I.2 skirsnyje, II priedo II.2 skirsnyje ir III priedo III.2 skirsnyje išvardytas nuostatas.

Tokias nuostatas paliekančios galioti valstybės narės apie tai informuoja Komisiją. Komisija informuoja kitas valstybes nares.

2.   Nedarydamos poveikio 1 straipsnio 3 dalies taikymui, valstybės narės gali nuspręsti netaikyti III priedo III.1 skirsnio nuostatų vėliausiai iki 2011 m. birželio 30 d. Tokiu atveju atitinkama valstybė narė toliau taiko direktyvų 96/35/EB ir 2000/18/EB nuostatas, taikomas 2009 m. birželio 30 d.

8 straipsnis

Suderinimas

1.   Pakeitimai, būtini priedams suderinti su mokslo ir technikos pažanga, įskaitant sekimo technologijas, šios direktyvos taikymo srityse, ypač siekiant atsižvelgti į ADR, RID ir ADN pakeitimus, priimami laikantis 9 straipsnio 3 dalyje nustatytos reguliavimo procedūros su tikrinimu.

2.   Komisija suteikia reikiamą finansinę paramą valstybėms narėms, skirtą ADR, RID ir ADN bei jų pakeitimams išversti į jų valstybines kalbas.

9 straipsnis

Komiteto procedūra

1.   Komisijai padeda Pavojingų krovinių vežimo komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsniai, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5 straipsnio 6 dalyje numatytas laikotarpis – trys mėnesiai.

3.   Jei yra nuoroda į šią straipsnio dalį, taikomi Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 1–4 dalys ir 5 dalies b punktas ir 7 straipsnis, atsižvelgiant į jo 8 straipsnio nuostatas.

Sprendimo 1999/468/EB 5a straipsnio 3 dalies c punkte ir 4 dalies b punkte ir e punktuose nustatyti laikotarpiai – atitinkamai vienas mėnuo, vienas mėnuo ir du mėnesiai.

10 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.   Valstybės narės priima įstatymus ir kitus teisės aktus, pagal kuriuos, įsigaliojusius vėliausiai iki 2009 m. birželio 30 d., įgyvendinama ši direktyva. Jos apie tai nedelsdamos informuoja Komisiją.

Valstybės narės, tvirtindamos šias priemones, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

11 straipsnis

Pakeitimas

Direktyvos 2006/87/EB 6 straipsnis išbraukiamas.

12 straipsnis

Panaikinimas

1.   Direktyvos 94/55/EB, 96/49/EB, 96/35/EB ir 2000/18/EB panaikinamos nuo 2009 m. birželio 30 d.

Pagal panaikintų direktyvų nuostatas išduoti sertifikatai lieka galioti iki jų galiojimo pabaigos datų.

2.   Sprendimai 2005/263/EB ir 2005/180/EB panaikinami.

13 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

14 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 24 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J.-P. JOUYET


(1)  OL C 256, 2007 10 27, p. 44.

(2)  2007 m. rugsėjo 5 d. Europos Parlamento nuomonė (OL C 187 E, 2008 7 24, p. 148), 2008 m. balandžio 7 d. Tarybos bendroji pozicija (OL C 117 E, 2008 5 14, p. 1) ir 2008 m. birželio 19 d. Europos Parlamento pozicija (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 319, 1994 12 12, p. 7.

(4)  OL L 235, 1996 9 17, p. 25.

(5)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23.

(6)  OL L 117, 1990 5 8, p. 1.

(7)  OL L 106, 2001 4 17, p. 1.

(8)  OL L 262, 2000 10 17, p. 21.

(9)  OL L 183, 1989 6 29, p. 1.

(10)  OL L 389, 2006 12 30, p. 1.

(11)  OL L 145, 1996 6 19, p. 10.

(12)  OL L 118, 2000 5 19, p. 41.

(13)  OL L 85, 2005 4 2, p. 58.

(14)  OL L 61, 2005 3 8, p. 41.

(15)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.


I PRIEDAS

VEŽIMAS KELIAIS

I.1.   ADR

Nuo 2009 m. sausio 1 d. taikomi ADR A ir B priedai, susitariant, kad sąvoka „susitariančioji šalis“ atitinkamai pakeičiama sąvoka „valstybė narė“.

I.2.   Papildomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.

Valstybės narės gali taikyti pagal Direktyvos 94/55/EB 4 straipsnį priimtas leidžiančias nukrypti nuostatas iki 2010 m. gruodžio 31 d. arba iki I priedo I.1 skirsnis bus iš dalies pakeistas pagal tame straipsnyje nurodytas JT pavojingų krovinių vežimo rekomendacijas, jei tai įvyktų anksčiau.

2.

Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje gali leisti naudoti iki 1997 m. sausio 1 d. sukonstruotas talpyklas ir transporto priemones, kurios neatitinka šios direktyvos reikalavimų, bet buvo sukonstruotos pagal 1996 m. gruodžio 31 d. galiojusias nacionalines nuostatas, su sąlyga, kad tokios talpyklos ir transporto priemonės techniškai prižiūrimos užtikrinant reikiamą saugos lygį.

Po 1997 m. sausio 1 d. sukonstruotos talpyklos ir transporto priemonės, kurios neatitinka šios direktyvos reikalavimų, bet buvo sukonstruotos pagal Direktyvos 94/55/EB reikalavimus, galiojusius jų konstravimo metu, gali būti toliau naudojamos nacionaliniam vežimui.

3.

Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje, kurioje aplinkos temperatūra pastoviai būna žemesnė kaip – 20 °C, gali nustatyti griežtesnius standartus dėl plastikinėje pakuotėje, talpyklose ir jų įrangoje, skirtose naudoti nacionaliniam pavojingų krovinių vežimui keliais, naudojamų medžiagų eksploatavimo temperatūros, iki į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį bus įtrauktos nuostatos dėl nustatytas klimato zonas atitinkančios standartinės temperatūros.

4.

Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje gali palikti galioti nacionalines nuostatas, kurios neatitinka šios direktyvos nuostatų, dėl suskystintų dujų ar jų mišinių vežimo standartinės temperatūros, kol į Europos standartus bus įtrauktos ir šios direktyvos I priedo I.1 skirsnyje nurodytos nuostatos dėl nustatytas klimato sritis atitinkančios standartinės temperatūros.

5.

Kiekviena valstybė narė vežimo operacijų, kurios vykdomos jos teritorijoje registruotomis transporto priemonėmis, atveju gali palikti galioti jos nacionalinių teisės aktų nuostatas, galiojusias 1996 m. gruodžio 31 d. ir susijusias su neatidėliotinų veiksmų kodo nurodymo ar vietos arba pavojaus kortelės, naudojamos vietoj šios direktyvos I priedo I.1 skirsnyje nurodyto pavojaus atpažinimo numerio.

6.

Valstybės narės gali palikti galioti nuo 1996 m. gruodžio 31 d. taikomus nacionalinius draudimus, susijusius su medžiagų, kuriose yra dioksinų ir furanų, vežimu.

I.3.   Nacionalinės leidžiančios nukrypti nuostatos

Leidžiančios nukrypti nuostatos remiantis šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalimi, skirtos valstybėms narėms taikyti vežant pavojingus krovinius jų teritorijoje.

Leidžiančių nukrypti nuostatų numeravimas: RO-a/bi/bii-MS-nn

RO = keliai

a/bi/bii = 6 straipsnio 3 dalies a, bi, bii punktai

MS = valstybės narės santrumpa

nn = užsakymo numeris

Pagrįsta šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalies a punktu

BE Belgija

RO–a–BE–1

Objektas: 1 klasė – Maži kiekiai.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.1.3.6.

Direktyvos priedo turinys: pagal 1.1.3.6 papunktį įprasta transporto priemone leidžiama vežti ne daugiau kaip 20 kg kalnakasybos sprogmenų.

Nacionalinio teisės akto turinys: toliau nuo tiekimo vietų esančių depų operatoriams daugeliu įprastų transporto priemonių sprogdinimo tarnybos nustatytomis sąlygomis gali būti leista vežti 25 kg dinamito ar galingų sprogmenų ir 300 detonatorių.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Article 111 de l’arrêté royal 23 septembre 1958 sur les produits explosifs.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–BE–2

Objektas: neišvalytų tuščių talpyklų, kuriose buvo laikomi įvairių klasių produktai, vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.1.1.6.

Nacionalinio teisės akto turinys: nuoroda vežimo dokumentuose „neišvalytos tuščios pakuotės, kuriose buvo laikyti įvairių klasių produktai“.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Dérogation 6–97.

Pastabos: Leidžianti nukrypti nuostata, kurią Europos Komisija užregistravo kaip Nr. 21 (pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį).

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–BE–3

Objektas: RO–a–UK–4 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

DE Vokietija

RO–a–DE–1

Objektas: 1.4G grupei priskiriamų automobilių dalių mišrusis pakavimas ir krovimas kartu su tam tikais pavojingais kroviniais (n4).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 4.1.10 ir 7.5.2.1.

Direktyvos priedo turinys: mišriojo pakavimo ir krovimo nuostatos.

Nacionalinio teisės akto turinys: UN 0431 ir UN 0503 gaminiai gali būti kraunami kartu su tam tikru kiekiu tam tikrų pavojingų krovinių (su automobilių gamyba susijusių produktų), išvardytų išimtyje. Turi būti neviršyta 1 000 vertė (palyginama su 1.1.3.6.4).

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 28.

Pastabos: išimtis reikalinga tam, kad būtų galima greitai pristatyti su sauga susijusias automobilių dalis atsižvelgiant į vietinę paklausą. Kadangi gaminiai yra labai įvairūs, vietinėse automobilių dirbtuvėse neįprasta sandėliuoti šiuos gaminius.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–DE–2

Objektas: leidimas netaikyti reikalavimo, kad, vežant tam tikrą 1.1.3.6 nustatytą kiekį pavojingų krovinių, būtina turėti vežimo dokumentą ir vežėjo deklaraciją (n1).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.1.1.1 ir 5.4.1.1.6.

Direktyvos priedo turinys: vežimo dokumento turinys.

Nacionalinio teisės akto turinys: visoms, išskyrus 7 klasę: vežimo dokumentas nebūtinas, jei vežamų krovinių kiekis neviršija nurodyto 1.1.3.6.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Pastabos: informacija, pateikiama pakuočių ženklinimu ir žymėjimu etiketėmis, laikoma pakankama nacionaliniam vežimui, kadangi vežimo dokumentas ne visuomet reikalingas, kai platinama vietoje.

Leidžianti nukrypti nuostata, kurią Europos Komisija užregistravo kaip Nr. 22 (pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį).

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–DE–3

Objektas: matavimo etalonų ir kuro siurblių (tuščių ir neišvalytų) vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: nuostatos pagal JT numerius 1202, 1203 ir 1223.

Direktyvos priedo turinys: pakavimas, ženklinimas, dokumentai, vežimo ir tvarkymo instrukcijos, instrukcijos transporto priemonių ekipažams.

Nacionalinio teisės akto turinys: taikytinos taisyklės ir papildomos nuostatos dėl leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo; iki 1 000 l: prilyginama tuščioms neišvalytoms pakuotėms; daugiau kaip 1 000 l: laikomasi tam tikrų talpyklų taisyklių; tik tuščių ir neišvalytų pakuočių vežimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 24.

Pastabos: sąrašo Nr. 7, 38, 38a.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–DE–5

Objektas: Leidimas naudoti mišrias pakuotes.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 4.1.10.4 MP2.

Direktyvos priedo turinys: mišrių pakuočių draudimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: 1.4S, 2, 3 ir 6.1 klasės; 1.4S klasės gaminių (mažo kalibro ginklų šaudmenų), purškalų (2 klasės) ir 3 bei 6.1 klasių (nurodyti JT klasifikacijos numeriai) valymo ir apdorojimo medžiagų mišraus pakavimo į rinkinius, skirtus prekiauti bendroje II grupės pakuotėje ir mažais kiekiais, leidimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Pastabos: Sąrašo Nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

DK Danija

RO–a–DK–1

Objektas: paketų su pavojingų medžiagų, surinktų iš namų ūkių ar tam tikrų įmonių, atliekomis ar likučiais vežimas keliais pašalinti.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 2, 4.1.4, 4.1.10, 5.2, 5.4 ir 8.2.

Direktyvos priedo turinys:

Klasifikavimo principai. Mišriojo pakavimo nuostatos. Ženklinimo ir žymėjimo etiketėmis nuostatos. Vežimo dokumentas.

Nacionalinio teisės akto turinys: vidinės pakuotės su iš namų ūkių ir tam tikrų įmonių surinktų cheminių medžiagų atliekomis ar likučiais gali būti pakuojamos kartu į tam tikras JT patvirtintas išorines pakuotes. Kiekvienos vidinės pakuotės talpa neturi viršyti 5 kg arba 5 litrų. Nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo klasifikavimo, ženklinimo ir žymėjimo etiketėmis, dokumentavimo ir mokymo nuostatų.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. 3.

Pastabos: neįmanoma tiksliai klasifikuoti ir taikyti visų ADR nuostatų, kai atliekos ir nedidelis cheminių medžiagų likučių kiekis surenkamas iš namų ūkių ir tam tikrų įmonių pašalinti. Atliekos paprastai būna pakuotėse, kuriose gaminiai parduodami mažmeninėje prekyboje.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–DK–2

Objektas: sprogstamųjų medžiagų pakuotės ir detonatorių pakuočių vežimas keliais toje pačioje transporto priemonėje.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 7.5.2.2.

Direktyvos priedo turinys: mišriojo pakavimo nuostatos.

Nacionalinio teisės akto turinys: vežant pavojingus krovinius keliais būtina laikytis ADR taisyklių.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Bekendtgørelse nr. 729 of 15. august 2001 om vejtransport of farligt gods § 4, stk. l.

Pastabos: dėl praktinių sumetimų turi būti leidžiama sprogstamąsias medžiagas kartu su detonatoriais krauti į tą pačią transporto priemonę, kai tokios prekės vežamos iš jų laikymo vietos į darbo vietą ir atgal.

Kai Danijos teisės aktai dėl pavojingų krovinių vežimo bus iš dalies pakeisti, Danijos institucijos leis tokį vežimą šiomis sąlygomis:

1.

vežama ne daugiau kaip 25 kg D grupės sprogstamųjų medžiagų;

2.

vežama ne daugiau kaip 200 vienetų B grupės detonatorių;

3.

detonatoriai ir sprogstamosios medžiagos turi būti pakuojami atskirai JT patvirtintoje pakuotėje, laikantis Direktyvos 2000/61/EB, iš dalies keičiančios Direktyvą 94/55/EB, taisyklių;

4.

atstumas tarp detonatorių ir sprogstamųjų medžiagų pakuočių turi būti ne mažesnis kaip 1 m. Šis atstumas turi būti išlaikomas net ir staigiai stabdant. Sprogstamųjų medžiagų ir detonatorių pakuotės turi būti sukrautos taip, kad būtų galima jas greitai iškrauti iš transporto priemonės;

5)

turi būti laikomasi visų kitų pavojingų krovinių vežimo keliais taisyklių.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

FI Suomija

RO–a–FI–1

Objektas: tam tikro pavojingų krovinių kiekio vežimas autobusais ir mažo kiekio sveikatos apsaugai bei tyrimams skirtų mažo aktyvumo radioaktyviųjų medžiagų vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 4.1, 5.4.

Direktyvos priedo turinys: pakavimo nuostatos, dokumentavimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: pavojingus krovinius, kurių kiekis neviršija 1.1.3.6 nustatytos ribos, o grynoji masė ne didesnė kaip 200 kg, vežti autobusais leidžiama be vežimo dokumento ir nesilaikant visų pakavimo reikalavimų. Vežant ne daugiau kaip 50 kg sveikatos apsaugai ir tyrimams skirtų mažo aktyvumo radioaktyviųjų medžiagų transporto priemonė neprivalo būti paženklinta ir įrengta pagal ADR reikalavimus.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003; 312/2005).

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–FI–2

Objektas: tuščių talpyklų aprašymas vežimo dokumente.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.1.1.6.

Direktyvos priedo turinys: specialios nuostatos dėl tuščių neišvalytų pakuočių, transporto priemonių, konteinerių, talpyklų, transporto priemonių-baterijų ir daugiaelemenčių dujų konteinerių (DKK).

Nacionalinio teisės akto turinys: jei tai tuščios neišvalytos autocisternos, kuriose buvo vežamos dvi ar daugiau medžiagų, kurių JT numeriai yra 1202, 1203 ir 1223, aprašą vežimo dokumente galima užbaigti žodžiais paskutinis krovinys ir nurodyti žemiausią pliūpsnio temperatūrą turinčio produkto pavadinimą; Tuščia autocisterna, 3, paskutinis krovinys; UN 1203 automobilių benzinas, II.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–FI–3

Objektas: transporto vieneto, kuriuo vežami sprogmenys, žymėjimas etiketėmis ir ženklinimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.3.2.1.1.

Direktyvos priedo turinys: bendrosios nuostatos dėl ženklinimo oranžinės spalvos plokštele.

Nacionalinio teisės akto turinys: transporto vienetai, į karjerus ir darbo aikšteles vežantys (paprastai statinėse) nedidelį sprogmenų kiekį (ne daugiau kaip 1 000 kg (grynosios masės)), iš priekio ir galo gali būti paženklintos ženklais pagal Nr. 1 modelį.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

FR Prancūzija

RO–a–FR–1

Objektas: Kilnojamosios ir judžiosios gama rentgenografijos įrangos vežimas (18).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys:

Nacionalinio teisės akto turinys: gama rentgenografijos įrangai, kurią naudotojai veža specialiomis transporto priemonėmis, taikoma išimtis, tačiau galioja ir specialios taisyklės.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 28.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–FR–2

Objektas: dėl priežiūros veiklos atsirandančių atliekų, kurios kelia infekcijų pavojų ir laikomos UN 3291 anatominėmis dalimis, kurių masė ne didesnė kaip 15 kg, vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: A ir B priedai.

Nacionalinio teisės akto turinys: išimtis ADR reikalavimams, taikoma dėl priežiūros veiklos atsirandančių atliekų, kurios kelia infekcijų pavojų ir laikomos UN 3291 anatominėmis dalimis, kurių masė ne didesnė kaip 15 kg, vežimui.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – Article 12.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–FR–3

Objektas: pavojingų medžiagų vežimas viešojo keleivinio transporto priemonėmis (18).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 8.3.1.

Direktyvos priedo turinys: keleivių ir pavojingų medžiagų vežimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: leidžiamas pavojingų medžiagų kaip rankinio bagažo vežimas viešojo keleivinio transporto priemonėmis: taikomos tik 4.1, 5.2 ir 3.4 nustatytos siuntinių pakavimo, ženklinimo ir žymėjimo etiketėmis nuostatos.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, – Article 21.

Pastabos: rankiniame bagaže leidžiama turėti tik asmeninio ar asmeninio profesinio vartojimo pavojingas prekes. Nešiojamąsias dujų talpyklas su būtinu vienai kelionei kiekiu leidžiama vežti kvėpavimo sutrikimų turintiems asmenims.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–FR–4

Objektas: mažo pavojingų medžiagų kiekio vežimas savo nuožiūra (18).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.1.

Direktyvos priedo turinys: prievolė turėti vežimo dokumentą.

Nacionalinio teisės akto turinys: 1.1.3.6 nustatytų ribų neviršijančio mažo pavojingų medžiagų kiekio vežimui savo nuožiūra netaikomas įpareigojimas turėti 5.4.1 numatytą vežimo dokumentą.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route, – Article 23–2.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

IE Airija

RO–a–IE–1

Objektas: išimtis, taikoma ADR 5.4.0 reikalavimui dėl vežimo dokumento vežant ADR 3 klasės pesticidus, 2.2.3.3 išvardytus FT2 pesticidų (pliūpsnio temperatūra < 23 °C) sąraše, ir ADR 6.1 klasės pesticidus, 2.2.61.3 išvardytus T6 skystų pesticidų (pliūpsnio temperatūra ne žemesnė kaip 23 °C) sąraše, kai vežamų pavojingų krovinių kiekis neviršija ADR 1.1.3.6 nustatyto kiekio.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas dėl vežimo dokumento.

Nacionalinio teisės akto turinys: vežimo dokumentas nebūtinas vežant ADR 3 ir 6.1 klasių pesticidus, kai vežamų pavojingų krovinių kiekis neviršija ADR 1.1.3.6 nustatyto kiekio.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Regulation 82(9) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Pastabos: nebūtinas, apsunkinantis reikalavimas tokių pesticidų vietiniam vežimui ir pristatymui.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–IE–2

Objektas: išimtis, taikoma kai kurioms ADR nuostatoms dėl mažo kiekio (mažesnio už 1.1.3.6 nustatytas ribas) pasibaigusio galiojimo pirotechninių gaminių, kurių klasifikavimo kodai pagal ADR 1 klasę yra 1.3G, 1.4G ir 1.4S, paženklintų atitinkamais medžiagų atpažinimo numeriais UN 0092, UN 0093, UN 0403 arba UN 0404, pakavimo ir ženklinimo ir žymėjimo etiketėmis vežant į artimiausias kareivines sunaikinti.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.1.3.6, 4.1, 5.2 ir 6.1.

Direktyvos priedo turinys: pasibaigusio galiojimo pirotechninių prekių pašalinimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: ADR nuostatos pasibaigusio galiojimo pirotechninių gaminių, paženklintų atitinkamais JT numeriais UN 0092, UN 0093, UN 0403 arba UN 0404, pakavimo, ženklinimo ir žymėjimo etiketėmis vežant į artimiausias kareivines pašalinti netaikomos, jei laikomasi bendrųjų ADR pakavimo nuostatų ir vežimo dokumente pateikiama papildomos informacijos. Tai taikoma tik vietiniam mažo tokių pasibaigusio galiojimo pirotechninių gaminių kiekio vežimui į artimiausias kareivines saugiai sunaikinti.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Regulation 82(10) of the „Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004“.

Pastabos: Mažo kiekio pasibaigusio galiojimo jūrinių signalinių raketų, ypač iš jachtų savininkų ir laivų tiekėjų, vežimas į kareivines saugiai pašalinti sukėlė sunkumų, ypač dėl pakavimo reikalavimų. Leidžianti nukrypti nuostatas taikoma vietiniam mažo (mažesnio už 1.1.3.6 nustatytas ribas) kiekio vežimui.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–IE–3

Objektas: išimtis, taikoma 6.7 ir 6.8 reikalavimams dėl formaliai tuščių neišvalytų laikymo talpyklų (skirtų laikyti nuolatinėse patalpose) vežimo išvalyti, remontuoti, bandyti ar atiduoti į laužą.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 6.7 ir 6.8.

Direktyvos priedo turinys: talpyklų projektavimo, konstravimo, kontrolės ir bandymo reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: išimtis, taikoma ADR 6.7 ir 6.8 reikalavimams dėl formaliai tuščių neišvalytų laikymo talpyklų (skirtų laikyti nuolatinėse patalpose) vežimo išvalyti, remontuoti, bandyti ar atiduoti į laužą, su sąlyga, kad: a) nuo talpyklos atjungti visi prie jos buvę prijungti vamzdynai, kuriuos buvo pagrįstai įmanoma atjungti; b) prie talpyklos prijungtas tinkamas praleidžiamasis vožtuvas, kuris veikia ir vežant; ir c) laikantis b punkto reikalavimų visos talpyklos angos ir visi prie jos prijungti vamzdynai yra užsandarinti, kiek pagrįstai įmanoma, kad pro juos nenutekėtų jokių pavojingų medžiagų.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Proposed amendment toCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Pastabos: šios talpyklos naudojamos laikyti medžiagas stacionariose patalpose, o ne medžiagoms vežti. Kai jos (talpyklos) vežamos į kitas patalpas valyti, remontuoti ir pan., jose būna labai mažas pavojingų medžiagų kiekis. Anksčiau reglamentuota pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–IE–4

Objektas: išimtis, taikoma ADR 5.3, 5.4, 7 ir B priedo reikalavimams dėl paskirstymo medžiagų (gėrimams) dujų balionų vežimo, kai jie vežami ta pačia transporto priemone kaip ir gėrimai (kuriems skirti naudoti).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.3, 5.4, 7 ir B priedas.

Direktyvos priedo turinys: transporto priemonių ženklinimas, būtini turėti dokumentai ir nuostatos dėl vežimo įrangos ir vežimo operacijų.

Nacionalinio teisės akto turinys: išimtis, taikoma ADR 5.3, 5.4, 7 ir B priedo reikalavimams dėl paskirstymo medžiagų (gėrimams) dujų balionų vežimo, kai jie vežami ta pačia transporto priemone kaip ir gėrimai (kuriems skirti naudoti).

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Proposed amendment toCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Pastabos: pagrindinė veikla – gėrimų, kurie nėra ADR medžiagos, talpyklų platinimas kartu su mažais atitinkamų paskirstymo dujų balionais.

Anksčiau reglamentuota pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–IE–5

Objektas: išimtis, nacionaliniam vežimui Airijoje taikoma ADR 6.2 ir 4.1 pateikiamiems talpyklų konstrukcijos ir bandymų reikalavimams ir jų naudojimo nuostatoms, 2 klasės dujų balionams ir slėginėms statinėms, kurie buvo vežami įvairiarūšiu transportu, įskaitant vežimą jūra, kai i) šie balionai ir slėginės statinės yra sukonstruoti, išbandyti ir naudojami pagal TPKVJ (Tarptautinį pavojingų krovinių vežimo jūra) kodeksą; ii) šie balionai ir slėginės statinės nėra pakartotinai užpildomi Airijoje, o grąžinami formaliai tušti į įvairiarūšio vežimo kilmės šalį; ir iii) šie balionai ir slėginiai būgnai yra paskirstomi vietoje mažais kiekiais.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.1.4.2, 4.1 ir 6.2.

Direktyvos priedo turinys: nuostatos, susijusios su multimodaliniu transportu, įskaitant vežimą jūra, balionų ir slėginių statinių naudojimą ADR 2 klasės dujoms, bei šių balionų ir slėginių statinių ADR 2 klasės dujoms konstravimą ir bandymą.

Nacionalinio teisės akto turinys: netaikyti 4.1 ir 6.2 nuostatų 2 klasės dujų balionams ir slėginėms statinėms su sąlyga, kad i) šie balionai ir slėginės statinės pagaminti ir išbandyti pagal TPKVJ kodeksą; ii) šie balionai ir slėginės statinės yra naudojami pagal TPKVJ kodeksą; iii) šie balionai ir slėginės statinės buvo atvežti krovinio siuntėjui įvairiarūšiu transportu, įskaitant vežimą jūra; iv) šių balionų ir slėginių statinių vežimas galutiniam naudotojui yra vienas per vieną dieną užbaigiamas vežimas iš įvairiarūšio transporto (minėto iii) krovinio gavėjo; v) šie balionai ir slėginės statinės nėra pakartotinai užpildomi valstybės teritorijoje ir yra tušti grąžinami į įvairiarūšio vežimo (minėto iii) kilmės šalį; ir vi) šie balionai ir slėginės statinės yra platinami vietoje valstybės teritorijoje mažais kiekiais.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Proposed amendment toCarriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004“.

Pastabos: šiuose balionuose ir slėginėse statinėse esančių dujų specifikacijos atitinka galutinių naudotojų reikalavimus, todėl šias dujas reikia importuoti iš teritorijos, esančios už ADR ribų. Po panaudojimo šiuos formaliai tuščius balionus ir slėgines statines reikalaujama grąžinti į kilmės šalį pakartotinai užpildyti konkrečiai nustatytomis dujomis – šie balionai ir slėginės statinės nėra skirti pakartotinai užpildyti Airijos arba bet kokios kitos ADR zonos teritorijoje. Nors šie balionai ir slėginės statinės neatitinka ADR, jie atitinka TPKVJ kodeksą ir yra pagal jį pripažinti. Įvairiarūšis vežimas, kuris prasideda už ADR zonos ribų, turi baigtis importuotojo patalpose, iš kurių šiuos balionus ir slėgines statines ketinama platinti mažais kiekiais Airijos vietos galutiniams vartotojams. Šiam vežimui Airijos teritorijoje būtų taikoma Direktyvos 94/55/EB pakeista 6 straipsnio 9 dalis.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

LT Lietuva

RO–a–LT–1

Objektas: RO–a–UK–6 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

UK Jungtinė Karalystė

RO–a–UK–1

Objektas: tam tikrų mažo aktyvumo radioaktyviųjų gaminių, pavyzdžiui, sieninių ir rankinių laikrodžių, dūmų detektorių, kompasų, vežimas (E1).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: dauguma ADR reikalavimų.

Direktyvos priedo turinys: 7 klasės medžiagų vežimo reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: leidžiama visiškai nesilaikyti nacionalinių teisės aktų nuostatų, jei tai komercinės paskirties produktai, kuriuose yra nedidelis radioaktyviųjų medžiagų kiekis. (Žmonėms nešioti skirti šviečiamieji įtaisai; vienoje autotransporto priemonėje ar geležinkelio transporto priemonėje leidžiama vežti ne daugiau kaip 500 dūmų detektorių, kurių kiekvieno aktyvumas ne didesnis kaip 40 kBq; arba vienoje autotransporto priemonėje ar geležinkelio transporto priemonėje leidžiama vežti ne daugiau kaip penkis dujinio tričio šviesos įtaisus, kurių kiekvieno aktyvumas ne didesnis kaip 10 GBq).

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d). The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(10).

Pastabos: ši leidžianti nukrypti nuostata yra trumpalaikė priemonė, kurios nebereikės, kai į ADR bus įtrauktos Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) taisyklių nuostatos.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–2

Objektas: leidimas netaikyti reikalavimo turėti vežimo dokumentą, jeigu vežamas 1.1.3.6 apibrėžtas tam tikras, kitų, nei 7 klasės, pavojingų medžiagų kiekis (E2).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.1.3.6.2 ir 1.1.3.6.3.

Direktyvos priedo turinys: išimtis, taikoma reikalavimams dėl tam tikro kiekio vienam transporto vienetui.

Nacionalinio teisės akto turinys: vežimo dokumentas nebūtinas ribotam kiekiui, išskyrus atvejus, kai tas kiekis sudaro dalį didesnio krovinio.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(a).

Pastabos: ši išimtis yra skirta nacionaliniam vežimui, jeigu vežimo dokumentas ne visada tinka vietiniam paskirstymui.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–3

Objektas: leidimas netaikyti reikalavimo, kad mažo aktyvumo radioaktyviąją medžiagą vežančios transporto priemonės turėtų gaisro gesinimo įrangą (E4).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 8.1.4.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas transporto priemonėms vežtis gaisro gesinimo priemones.

Nacionalinio teisės akto turinys: panaikina reikalavimą turėti gesintuvus vežant tik išskirtines pakuotes (UN 2908, 2909, 2910 ir 2911).

Apriboja reikalavimą, jeigu vežamas tik nedidelis pakuočių kiekis

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002: Regulation 5(4)(d).

Pastabos: nėra jokios praktinės reikmės turėti gaisro gesinimo įrangą, jeigu vežama UN 2908, 2909, 2910, UN 2911, kuriuos galima vežti mažomis transporto priemonėmis.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–4

Objektas: krovinių vidinėse pakuotėse platinimas mažmenininkams arba vartotojams (išskyrus 1, 4.2, 6.2 ir 7 klasės krovinius) iš vietinio platinimo sandėlių, perduodant mažmenininkams arba vartotojams, o iš mažmenininkų – galutiniams vartotojams (N1).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 6.1.

Direktyvos priedo turinys: pakuočių konstrukcijos ir bandymo reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: nereikia, kad pakuotėms būtų suteikiamas RID (ADR) arba JT ženklas arba, kad jos būtų paženklintos kaip nors kitaip, jeigu jose yra krovinys kaip nustatyta 3 priede.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(4) and Regulation 36 Authorisation Number 13.

Pastabos: ADR reikalavimai netinkami galutiniam vežimo etapui iš platinimo sandėlio – mažmenininkui ar vartotojui, arba iš mažmenininko – galutiniam vartotojui. Šia nukrypti leidžiančia nuostata siekiama leisti mažmeniniam platinimui skirtas vidines krovinių talpyklas paskutiniu vietinio išvežiojimo etapu naudoti be išorinės pakuotės.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–5

Objektas: leisti vežti skirtingą 1 klasės prekių, priskirtų 1.1.3.6.3 paragrafo lentelėje nurodytoms 1 ir 2 kategorijoms, didžiausią bendrą kiekį vienu transporto vienetu (N10).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.1.3.6.3 ir 1.1.3.6.4.

Direktyvos priedo turinys: išimtys, taikomos vienu transporto vienetu vežamam kiekiui.

Nacionalinio teisės akto turinys: nustato išimčių, kurios taikomos ribotam sprogmenų kiekiui ir mišriajam jų krovimui, taisykles.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13 and Schedule 5; reg. 14 and Schedule 4.

Pastabos: siekiama, kad būtų leidžiama naudoti skirtingus kiekio apribojimus 1 klasės kroviniams, t. y. 1 kategorijos kroviniams – 50, ir 2 kategorijos – 500. Apskaičiuojant mišriuosius krovinius, 1 vežimo kategorijai taikomas daugiklis 20, o 2 kategorijai – 2.

Anksčiau ši išimtis buvo numatyta leidžiančioje nukrypti nuostatoje pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–6

Objektas: didinama didžiausia grynoji sprogstamųjų gaminių masė, kurią leidžiama taikyti EX/II transporto priemonėms (N13).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 7.5.5.2.

Direktyvos priedo turinys: vežamų sprogstamųjų medžiagų ir gaminių kiekio apribojimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: vežamų sprogstamųjų medžiagų ir gaminių kiekio apribojimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 13, Schedule 3.

Pastabos: Jungtinės Karalystės reglamentai leidžia 1.1C, 1.1D, 1.1E ir 1.1J suderinamumo grupių II tipo transporto priemonėmis vežti ne daugiau nei 5 000 kg grynosios masės.

Daugelis Europoje vežamų 1.1C, 1.1D, 1.1.E ir 1.1J klasės gaminių yra didelių matmenų arba nepatogūs ir jų ilgis viršija 2,5 metro. Daugiausiai jie yra karinės paskirties sprogstamieji gaminiai. EX/III transporto priemonių (joms nustatomas reikalavimas, kad jos būtų uždarojo tipo transporto priemonės) konstrukcijos apribojimai labai apsunkina tų produktų pakrovimą ar iškrovimą. Kai kuriuos produktus tenka pakrauti specialia įranga ir užbaigus reisą ją tokia pačia įranga iškrauti. Iš tikrųjų tokią įrangą mažai kas turi. Jungtinėje Karalystėje naudojama tik keletas EX/III transporto priemonių ir šiai pramonės šakai būtų labai sunku prašyti pagaminti daugiau EX/III transporto priemonių, skirtų vežti pirmiau minėto tipo sprogmenis.

Jungtinėje Karalystėje karinės paskirties sprogmenis paprastai veža komerciniai vežėjai ir dėl to jie negali naudotis išimtimi, kurią pagrindų direktyva nustato karinėms transporto priemonėms. Siekiant išspręsti šią problemą Jungtinėje Karalystėje visada buvo leidžiama EX/II transporto priemonėmis vežti ne daugiau nei 5 000 kg sprogstamųjų produktų. Šis apribojimas ne visada pakankamas, nes produkte gali būti daugiau nei 1 000 kg sprogmenų.

Nuo 1950 m. įvyko tik dvi avarijos (abi šeštajame dešimtmetyje), per kurias sprogo daugiau nei 5 000 kg sprogstamųjų medžiagų. Avarijas sukėlė užsidegusi padanga ir įkaitusi dujų išmetimo sistema, nuo kurios užsiliepsnojo apkala. Gaisrai taip pat būtų galėję kilti vežant mažesnį krovinį. Per šias avarijas niekas nežuvo ir nebuvo sužeistas.

Remiantis praktiniais įrodymais galima manyti, kad pagal nustatytus reikalavimus sukrauti sprogstamieji produktai neturėtų sprogti, jeigu būtų veikiami smūgine apkrova, pvz., susidūrus transporto priemonėms. Karinėse ataskaitose pateikiamais įrodymais ir su svaidomaisiais daiktais atliktų bandymų duomenimis patvirtinama, kad šoviniams susprogdinti būtinas susidūrimo greitis turėtų būti didesnis už tą, kuris įgaunamas atliekant metimo iš 12 metrų aukščio bandymą.

Šiuo metu galiojantiems saugos standartams įtakos nebus padaryta.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–7

Objektas: išimtis, taikoma mažo tam tikrų 1 klasės krovinių kiekio priežiūros reikalavimams (N12).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 8.4 ir 8.5 S1(6).

Direktyvos priedo turinys: tam tikrą pavojingų krovinių kiekį vežančių transporto priemonių priežiūros reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: numato saugaus parkavimo ir priežiūros įrenginius, tačiau nenustato, kad tam tikri 1 klasės kroviniai būtų prižiūrimi visą laiką, kaip nurodyta ADR 8.5 S1(6).

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 24.

Pastabos: ADR nustatomus priežiūros reikalavimus ne visada įmanoma įvykdyti nacionaliniu lygmeniu.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–8

Objektas: sprogmenų mišriųjų krovinių ir sprogmenų su kitais pavojingais kroviniais vežimo vagonais, transporto priemonėmis ir konteineriais apribojimų mažinimas (N4/5/6).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 7.5.2.1 ir 7.5.2.2.

Direktyvos priedo turinys: apribojimai tam tikroms mišraus krovimo rūšims.

Nacionalinio teisės akto turinys: nacionalinis teisės aktas nustato ne tokius griežtus mišriojo sprogmenų krovimo reikalavimus, jeigu tokį vežimą galima užtikrinti be rizikos.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 18.

Pastabos: Jungtinė Karalystė nori, kad būtų leidžiama taikyti tam tikrus sprogmenų maišymo su kitais sprogmenimis ir sprogmenų su kitais pavojingais kroviniais taisyklių variantus. Kiekvienam variantui bus nustatomi vienos arba daugiau sudedamųjų krovinio dalių kiekybiniai apribojimai, ir jį bus leidžiama taikyti tik tada, jeigu „buvo imtasi visų pagrįstai įmanomų priemonių užtikrinti, kad sprogmenys nesiliestų su bet kokiais tokiais kroviniais, sprogmenys nekeltų pavojaus kitiems kroviniams arba kroviniai nekeltų pavojaus sprogmenims“.

Variantų, kuriuos Jungtinė Karalystė norėtų leisti, pavyzdžiai:

1)

sprogmenis, kuriems priskirti JT klasifikacijos numeriai 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 arba 0361, ta pačia transporto priemone galima vežti su pavojingais kroviniais, kuriems priskirtas JT klasifikacijos numeris 1942. UN 1942 kiekis, kurį leidžiama vežti, apribojamas laikant, kad UN 1942 yra 1.1 D sprogmuo;

2)

sprogmenis, kuriems priskirti JT klasifikacijos numeriai 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 arba 0453, ta pačia transporto priemone galima vežti su antrai vežimo kategorijai priskirtais pavojingais kroviniais (išskyrus degiąsias dujas, infekcines ir toksiškas medžiagas) arba pavojingais trečios vežimo kategorijos kroviniais ar esant bet kokiam jų deriniui, jeigu antrai vežimo kategorijai priskirtų pavojingų krovinių bendra masė arba visas tūris neviršija 500 kg ar litrų, o bendra grynoji tų sprogmenų masė ne didesnė nei 500 kg;

3)

1.4 G sprogmenis ta pačia transporto priemone galima vežti su antrai vežimo kategorijai priskirtais degiaisiais skysčiais ir degiosiomis dujomis arba trečiai kategorijai priskirtomis nedegiosiomis, netoksiškomis dujomis ar bet kokiu jų deriniu, jeigu sukrautų kartu pavojingų krovinių masė arba tūris neviršija 200 kg arba litrų, o bendra grynoji tų sprogmenų masė ne didesnė nei 20 kg;

4)

sprogstamuosius produktus, kuriems priskirti JT klasifikacijos numeriai 0106, 0107 arba 0257, galima vežti su D, E arba F suderinamumo grupės sprogstamaisiais produktais, kurie yra tų grupių sudedamosios dalys. Bendras sprogmenų, kuriems priskirti JT klasifikacijos numeriai 0106, 0107 arba 0257, kiekis neturi būti didesnis nei 20 kg.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–a–UK–9

Objektas: alternatyva oranžinės spalvos plokštelei, jeigu mažomis transporto priemonėmis vežamos nedidelės radioaktyviųjų medžiagų siuntos.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.3.2.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas, nustatantis, kad mažos transporto priemonės, kuriomis vežamos radioaktyviosios medžiagos, būtų su oranžinės spalvos plokštelėmis.

Nacionalinio teisės akto turinys: leidžia taikyti visas nukrypti leidžiančias nuostatas, patvirtintas šiuo procesu. Prašoma nukrypti leidžianti nuostata yra tokia:

1.

Transporto priemonės turi būti:

a)

pažymėtos pagal taikomas ADR 5.3.2 nuostatas; arba

b)

jei tai yra mažesnės nei 3 500 kg masės transporto priemonės, vežančios mažiau nei dešimt paketų su nedaliosiomis ar daliosiomis radioaktyviosiomis medžiagomis, kurioms taikoma išlyga, ir jeigu tų pakuočių transporto indeksų suma nėra didesnė nei 3, tos transporto priemonės gali būti su ženklu, atitinkančiu 2 dalies reikalavimus.

2.

1 dalyje nurodytu tikslu naudojamas ženklas, kuris turi būti tvirtinamas prie radioaktyviąsias medžiagas vežančios transporto priemonės, atitinka šiuos reikalavimus:

a)

tai turi būti kvadratas, kurio kraštinės ilgis ne mažesnis nei 12 cm. Visos ženklo raidės yra juodos spalvos, ryškios ir įskaitomos. Jos taip pat turi būti iškilios arba įspaustos. Didžiosios žodžio RADIOAKTYVUS raidės neturi būti mažesnės nei 12 mm, o visos kitos didžiosios raidės neturi būti mažesnės nei 5 mm;

b)

ženklas turi būti toks atsparus ugniai, kad užgesinus transporto priemonę apėmusį gaisrą būtų tebegalima įskaityti ženklo žodžius;

c)

ženklas patikimai tvirtinamas toje transporto priemonės vietoje, kurioje jį aiškiai galėtų matyti vairuotojas (ženklas neturi kliudyti vairuotojui matyti kelio) ir kurioje tą ženklą būtų galima padaryti matomą tik tada, kai transporto priemonė veža radioaktyviąsias medžiagas;

d)

ženklas turi būti nustatytos formos, jame nurodomas pavadinimas, adresas, kuriuo galima kreiptis ir telefonas, kuriuo galima naudotis, iškilus pavojui.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: The Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Pastabos: reikalinga leidžianti nukrypti nuostata, kad mažais atstumais būtų galima vežti nedidelį radioaktyviųjų medžiagų kiekį, pirmiausia vienam ligoniui skirtas radioaktyviųjų medžiagų dozes, tarp vietinės ligoninės įrenginių, jeigu vežama mažomis transporto priemonėmis ir jeigu yra ribotos galimybės pritvirtinti net mažų matmenų oranžinės spalvos ženklus. Patirtis patvirtina, kad prie tų transporto priemonių keblu pritvirtinti oranžinės spalvos ženklus ir jie prastai laikosi įprastomis vežimo sąlygomis. Transporto priemonės pagal ADR 5.3.1.5.2 (ir paprastai 5.3.1.7.4) ženklinamos turinį apibūdinančiais ženklais, kurie aiškiai nurodo pavojų. Be to, gerai matomoje vietoje pritvirtinamas ugniai atsparus ženklas, kuriame nurodoma atitinkama su keliamu pavojumi susijusi informacija. Iš tikrųjų bus pateikiama daugiau saugos informacijos nei ADR 5.3.2 reikalavimuose.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

Pagrįsta šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalies b punkto i papunkčiu

BE Belgija

RO–bi–BE–1

Objektas: vežimas arti pramonės įmonių, įskaitant viešuosius kelius.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys: A ir B priedai.

Nacionalinio teisės akto turinys: leidžiančios nukrypti pakuočių dokumentų, žymėjimo etiketėmis ir ženklinimo bei vairuotojo pažymėjimo nuostatos.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Dérogations 2–89, 4–97 et 2–2000.

Pastabos: pavojingų krovinių vežimas iš vienų patalpų į kitas

2–89 leidžianti nukrypti nuostata: automagistralės pervažiavimas (cheminės medžiagos pakuotėse),

4–97 leidžianti nukrypti nuostata: 2 km atstumas (ketaus, kurio temperatūra 600 °C, luitai),

2–2000 leidžianti nukrypti nuostata: maždaug 500 m atstumas (vidutinės talpos konteineris (IBC), PG II, III, 3, 5.1, 6.1, 8 ir 9 klasės).

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–2

Objektas: talpyklų, kurios nėra laikomi vežimo įranga, vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.1.3.2. (f).

Nacionalinio teisės akto turinys: formaliai tuščias talpyklas leidžiama vežti valyti ar remontuoti.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Exemption 6–82, 2–85.

Pastabos: Leidžianti nukrypti nuostata, kurią Europos Komisija užregistravo kaip Nr. 7 (pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį).

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–3

Objektas: vairuotojų mokymas.

UN 1202, 1203 ir 1223 vietinis vežimas pakuotėse bei talpyklose (Belgijoje, 75 km spinduliu nuo registruotos buveinės).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 8.2.

Direktyvos priedo turinys:

Mokymo struktūra:

1.

Supažindinimas su pakuotėmis

2.

Supažindinimas su talpyklomis

3.

Specialusis mokymas Cl 1

4.

Specialusis mokymas Cl 7

Nacionalinio teisės akto turinys: apibrėžtys – pažymėjimas – išdavimas – dublikatai – galiojimas ir pratęsimas – kursų ir egzaminų organizavimas – nukrypti leidžiančios nuostatos – nuobaudos – baigiamosios nuostatos.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: bus nustatyta būsimame reglamente.

Pastabos: siūloma skaityti tik pradinį UN 1202, 1203 ir 1223 vežimo pakuotėse arba talpyklose 75 km spinduliu nuo registruotos buveinės kursą, po kurio laikomas egzaminas – apmokymo trukmė turi atitikti ADR reikalavimus – po penkerių metų vairuotojas turi išklausyti naują kursą ir laikyti egzaminą. Pažymėjime bus nustatomas „nacionalinis UN 1202, 1203 ir 1223 vežimas pagal Direktyvos 2008/68/EB 6 straipsnio 2 dalį“.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–4

Objektas: pavojingų produktų vežimas talpyklose sunaikinti sudeginant.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 3.2.

Nacionalinio teisės akto turinys: nukrypstant nuo 3.2 esančios lentelės tam tikromis sąlygomis UN 3130 produkto, su vandeniu reaguojančio skysčio, toksiško, III, tik kaip pažymėta, vežimui leidžiama naudoti cisterninį konteinerį su talpyklos kodu L4BH vietoje talpyklos kodo L4DH.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Dérogation 01–2002.

Pastabos: šią leidžiančią nukrypti nuostatą galima taikyti tik trumpais atstumais vežant pavojingas atliekas.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–5

Objektas: atliekų vežimas į atliekų utilizavimo gamyklas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.2, 5.4, 6.1 poskyriai (ankstesnis reglamentas: A5, 2X14, 2X12).

Direktyvos priedo turinys: klasifikavimas, ženklinimas ir su pakavimu susiję reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: vietoje atliekų klasifikavimo pagal ADR, atliekos suskirstomos į skirtingas grupes (degūs tirpalai, dažai, rūgštys, akumuliatoriai ir t. t.), taip išvengiant pavojingų reakcijų kurioje nors iš grupių. Reikalavimai pakuočių konstrukcijai nėra tokie griežti.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté royal relatif au transport des marchandises dangereuses par route.

Pastabos: ši nuostata gali būti naudojama nedidelių atliekų kiekių vežimui į utilizavimo gamyklas.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–6

Objektas: RO–bi–SE–5 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–7

Objektas: RO–bi–SE–6 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–BE–8

Objektas: RO–bi–UK–2 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą:

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

DE Vokietija

RO–bi–DE–1

Objektas: atsisakymas vežimo dokumente pateikti tam tikrus duomenis (n2).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.1.1.1.

Direktyvos priedo turinys: vežimo dokumento turinys.

Nacionalinio teisės akto turinys: Visoms klasėms, išskyrus 1 (išskyrus 1.4S), 5.2 ir 7 klases:

Vežimo dokumente neprivaloma pateikti duomenų apie:

a)

gavėją, jeigu platinimas vietinis (išskyrus visą krovinį ir vežimą tam tikrais maršrutais);

b)

pakuočių tipą ir kiekį, jeigu netaikoma 1.1.3.6 ir jeigu transporto priemonė atitinka visas A ir B priedų nuostatas;

c)

tuščias nevalytas talpyklas, pakanka paskutinio krovinio, kuris vežtas ta talpykla, vežimo dokumento.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 18.

Pastabos: nebūtų įmanoma taikyti visų nuostatų, atliekant tam tikros rūšies vežimą.

Leidžianti nukrypti nuostata, kurią Europos Komisija užregistravo kaip Nr. 22 (pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį).

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–DE–2

Objektas: 9 klasės medžiagų, užterštų polichlorintų bifenilų (PCB), vežimas be pakuotės.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 7.3.1.

Direktyvos priedo turinys: vežimas be pakuotės.

Nacionalinio teisės akto turinys: leidimas vežti krovinius be pakuotės sandariai uždarytuose ir nepralaidžiuose skysčiams arba dulkėms transporto priemonių nuimamuose krovininiuose kėbuluose arba konteineriuose.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Pastabos: 11 nukrypti leidžianti nuostata galioja iki 2004 m. gruodžio 31 d.; nuo 2005 metų taikomos tos pačios nuostatos ADR ir RID.

Taip pat žiūrėti Daugiašalį susitarimą Nr. M137.

Sąrašo Nr. 4*.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–DE–3

Objektas: supakuotų pavojingų atliekų vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1–5.

Direktyvos priedo turinys: klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: 2–6.1, 8 ir 9 klasės: kombinuotasis pavojingų atliekų pakavimas ir vežimas pakuotėse ir IBC; atliekos turi būti įpakuotos į vidines pakuotes (kuriose yra surenkamos) ir suskirstytos pagal kategorijas į konkrečias atliekų grupes (vengiant pavojingų reakcijų konkrečiose atliekų grupėse); specialių raštiškų instrukcijų, susijusių su atliekų grupėmis, naudojimas, šių instrukcijų kaip važtaraščio panaudojimas; namų ūkių ir laboratorijų atliekų surinkimas ir t. t.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Pastabos: Sąrašo Nr. 6*.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

DK Danija

RO–bi–DK–1

Objektas: UN 1202, 1203, 1223 ir 2 klasė – nereikalingas vežimo dokumentas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.1.

Direktyvos priedo turinys: reikalingas vežimo dokumentas.

Nacionalinio teisės akto turinys: vežant paskirstomus 3 klasės mineralinės alyvos produktus, UN 1202, 1203 ir 1223 bei 2 klasės dujas (dviems arba daugiau gavėjų pristatytini kroviniai ir panašiais atvejais grąžinamų krovinių surinkimas) vežimo dokumentas nėra privalomas, jeigu raštiškuose nurodymuose, be ADR reikalaujamos informacijos, pateikiama informacija apie JT numerį, pavadinimą ir klasę.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.

Pastabos: pirmiau minėtą nacionalinę leidžiančią nukrypti nuostatą būtina taikyti dėl to, kad buvo sukurta elektroninė įranga, leidžianti, pvz., naftos bendrovėms elektronine įranga nuolatos perduoti informaciją transporto priemonėms, kuriose turima informacijos apie pirkėjus. Jeigu vežimo pradžioje ši informacija nėra žinoma ir transporto priemonei bus perduodama jai važiuojant, neįmanoma prieš pradedant vežimą parengti vežimo dokumentų. Šiuos vežimus leidžiama atlikti tik tam tikrose vietose.

Šiuo metu leidžianti nukrypti nuostata Danijai nustatoma pagal Direktyvos 94/55/EB 6 straipsnio 10 dalį.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

EL Graikija

RO–bi–EL–1

Objektas: iki 2001 m. gruodžio 31 d. užregistruota leidžianti nukrypti nuostata dėl stacionariųjų talpyklų (autocisternų) saugos reikalavimų, jeigu atliekamas tam tikrų kategorijų pavojingų krovinių nedidelių kiekių vietinis vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.6.3.6, 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5, 6.8.2.1.17–6.8.2.1.22, 6.8.2.1.28, 6.8.2.2, 6.8.2.2.1, 6.8.2.2.2.

Direktyvos priedo turinys: stacionariųjų talpyklų (autocisternų), nuimamųjų talpyklų, cisterninių konteinerių ir kilnojamųjų talpyklų, kurių korpusai pagaminti iš metalo, transporto priemonių–baterijų ir DKK konstrukcijos, įrangos, tipo patvirtinimo, kontrolės, bandymų ir ženklinimo reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: pereinamojo laikotarpio nuostata: stacionariąsias talpyklas (autocisternas), nuimamąsias talpyklas, cisterninius konteinerius, mūsų šalyje pirmą kartą įregistruotas nuo 1985 m. sausio 1 d. iki 2001 m. gruodžio 31 d., vis dar galima naudoti iki 2010 m. gruodžio 31 d. Ši pereinamojo laikotarpio nuostata skirta transporto priemonėms, vežančioms šias pavojingas medžiagas: UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262, 3257. Šis vežimas apima mažus kiekius arba vietinį vežimą transporto priemonėmis, kurios įregistruotos per pirmiau nurodytą laikotarpį. Šis pereinamasis laikotarpis taikomas autocisternoms, kurios buvo pritaikytos:

1.

pagal ADR patikrinimui ir bandymams skirtas dalis 6.8.2.4.2, 6.8.2.4.3, 6.8.2.4.4, 6.8.2.4.5 (ADR 1999: 211 151, 211 152, 211 153, 211 154);

2.

talpykloms, jeigu ne didesnės nei 3 500 litrų talpos korpuso skyriaus sienelės yra ne plonesnės nei 3 mm, ir mažaanglio plieno talpykloms, jeigu ne didesnės nei 6 000 litrų talpos korpuso skyriaus sienelės yra ne plonesnės nei 4 mm (nepaisant pertvarų tipo arba storio);

3.

jeigu naudojamas aliuminis arba kitas metalas, talpyklos turėtų atitikti sienelės storio ir kitus techninius reikalavimus, kurie nustatomi techniniais brėžiniais, patvirtintais vietos valdžios institucijos tos šalies, kurioje anksčiau buvo atliktas registravimas. Jeigu techninių brėžinių nėra, talpyklos turėtų atitikti 6.8.2.1.17 (211 127) reikalavimus;

4.

talpyklos turėtų atitikti 211 128, 6.8.2.1.28 (211 129) ribinių punktų, 6.8.2.2 punkto 6.8.2.2.1 ir 6.8.2.2.2 (211 130, 211 131) papunkčių reikalavimus.

Tiksliau sakant, mažesnės nei 4 tonų masės autocisternas, kuriomis atliekamas tik vietinis gazolio (UN 1202) vežimas ir kurios pirmą kartą buvo įregistruotos iki 2002 m. gruodžio 31 d., jeigu jų korpuso storis mažesnis nei 3 mm, leidžiama naudoti tik tada, jei jos pertvarkomos pagal ribinį punktą 211 127 (5) b4 (6.8.2.1.20).

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Τεχνικές Προδιαγραφές κατασκευής, εξοπλισμού και ελέγχων των δεξαμενών μεταφοράς συγκεκριμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων για σταθερές δεξαμενές (οχήματα-δεξαμενές), αποσυναρμολογούμενες δεξαμενές που βρίσκονται σε κυκλοφορία. (Tam tikrų kategorijų pavojingiems kroviniams skirtų stacionariųjų talpyklų (autocisternų), nuimamųjų talpyklų, kurios yra apyvartoje, konstrukcijos, įrangos, kontrolės ir bandymų reikalavimai.)

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–EL–2

Objektas: nuo bazinės transporto priemonės, jeigu tai yra iki 2001 m. gruodžio 31 d. pirmą kartą įregistruota vietiniam pavojingų krovinių vežimui skirta transporto priemonė, konstrukcijos reikalavimų leidžianti nukrypti nuostata.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: ADR 2001: 9.2, 9.2.3.2, 9.2.3.3.

Direktyvos priedo turinys: bazinės transporto priemonės konstrukcijos reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: leidžianti nukrypti nuostata taikoma transporto priemonėms, kurios skirtos vietiniam pavojingų krovinių (UN 1202, 1268, 1223, 1863, 2614, 1212, 1203, 1170, 1090, 1193, 1245, 1294, 1208, 1230, 3262 ir 3257 kategorijos) vežimui ir kurios pirmą kartą buvo įregistruotos iki 2001 m. gruodžio 31 d.

Pirmiau minėtos transporto priemonės turi atitikti Direktyvos 94/55/EB B priedo 9 (9.2.1–9.2.6) reikalavimus su šiomis išimtimis:

9.2.3.2 reikalavimų privaloma laikytis tik tais atvejais, jeigu transporto priemonėje yra gamintojo sumontuoti stabdžiai su antiblokavimo sistema ir įrengta 9.2.3.3.1 apibrėžta patvarioji stabdymo sistema, nebūtinai atitinkanti 9.2.3.3.2 ir 9.2.3.3.3 reikalavimus.

Elektros energija tachografui tiekiama saugiąja sandūra, kuri tiesiogiai sujungiama su akumuliatoriumi (220 514 ribinis numeris), o elektrinis ašies pakėlimo mechanizmas turi būti toje vietoje, kurioje jį iš pradžių sumontavo transporto priemonės gamintojas ir tas mechanizmas turi būti apsaugotas atitinkamu sandariu korpusu (220 517 ribinis numeris).

Ypač dyzelinui ar krosnių kurui (UN: 1202) vežti skirtos autocisternos, kurių didžiausia masė mažesnė nei 4 tonos, turi atitikti 9.2.2.3, 9.2.2.6, 9.2.4.3 ir 9.2.4.5 reikalavimus, tačiau nebūtinai kitus reikalavimus.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Τεχνικές Προδιαγραφές ήδη κυκλοφορούντων οχημάτων που διενεργούν εθνικές μεταφορές ορισμένων κατηγοριών επικινδύνων εμπορευμάτων. (Eksploatuojamų transporto priemonių, skirtų vietiniam tam tikrų pavojingų krovinių kategorijų vežimui, techniniai reikalavimai.)

Pastabos: pirmiau minėtų transporto priemonių skaičius nėra didelis, jeigu jį palygintume su jau įregistruotomis transporto priemonėmis, ir, be to, jos skirtos tik vietiniam vežimui. Prašoma leidžiančios nukrypti nuostatos forma, atitinkamų transporto priemonių parko dydis ir vežamų krovinių tipas nekelia jokio pavojaus kelių eismo saugumui.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

ES Ispanija

RO–bi–ES–1

Objektas: specialioji įranga bevandeniam amoniakui platinti.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 6.8.2.2.2.

Direktyvos priedo turinys: siekiant išvengti nuotėkio, jei būtų pažeisti išoriniai įtaisai (vamzdžiai, šoniniai uždaromieji įtaisai), vidinis uždaromasis vožtuvas ir jo lizdas turi būti apsaugoti, kad neišsikreiptų dėl išorinių smūgių arba turi būti taip suprojektuoti taip, kad išlaikytų tokius smūgius. Turi būti numatyta galimybė apsaugoti pripildymo ir išleidimo įtaisus (įskaitant junges arba srieginius kaiščius) ir apsauginius dangtelius (jeigu jie yra) taip, kad jie netyčia neatsidarytų.

Nacionalinio teisės akto turinys: žemės ūkyje bevandeniam amoniakui platinti ir purkšti naudojamose talpyklose, kurios buvo pradėtos naudoti anksčiau kaip 1992 m. sausio 1 d., vidaus apsaugos įtaisai gali būti pakeisti išoriniais įtaisais, su sąlyga, kad jų sudaromos apsaugos lygis yra bent lygiavertis apsaugai, kurią užtikrina talpyklų sienelės.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Real Decreto 2115/1998. Anejo 1. Apartado 3.

Pastabos: iki 1992 m. sausio 1 d. talpyklų su išoriniais apsaugos įtaisais rūšis buvo naudojama tik žemės ūkyje žemei apipurkšti bevandeniu amoniaku. Įvairios šios rūšies talpyklos vis dar naudojamos. Jos pilnos retai vežamos keliais, nes yra naudojamos tik trąšoms didžiuosiuose ūkiuose.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

FI Suomija

RO–bi–FI–1

Objektas: informacijos vežimo dokumente pakeitimas, pritaikant ją sprogstamosioms medžiagoms.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.1.2.1 (a).

Direktyvos priedo turinys: specialiosios nuostatos 1 klasei.

Nacionalinio teisės akto turinys: vežimo dokumente vietoje tikrosios sprogstamųjų medžiagų grynosios masės leidžiama nurodyti detonatorių skaičių (1 000 detonatorių atitinka 1 kg sprogmenų).

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Liikenne- ja viestintäministeriön asetus vaarallisten aineiden kuljetuksesta tiellä (277/2002; 313/2003).

Pastabos: informacija laikoma pakankama vietiniam vežimui. Šia nukrypti leidžiančia nuostata daugiausia naudojasi sprogdinimo pramonė, kurios reikmėms nedideliais kiekiais vietoje vežamos sprogstamosios medžiagos.

Leidžianti nukrypti nuostata, kurią Europos Komisija užregistravo kaip Nr. 31.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

FR Prancūzija

RO–bi–FR–1

Objektas: jūros transporto dokumentų naudojimas vietoje vežimo dokumentų iš laivo iškrautus krovinius vežant mažais atstumais.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.1.

Direktyvos priedo turinys: dokumentuose, kurie naudojami kaip pavojingų krovinių vežimo dokumentai, pateiktina informacija.

Nacionalinio teisės akto turinys: vežant ne didesniu kaip 15 km spinduliu, kaip vežimo dokumentas naudojamas jūros transporto dokumentas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – 23–4 straipsnis.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–FR–2

Objektas: 1 klasės gaminių vežimas kartu su pavojingomis kitų klasių medžiagomis (91).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 7.5.2.1.

Direktyvos priedo turinys: draudimas kartu sukrauti skirtingomis pavojaus etiketėmis pažymėtus paketus.

Nacionalinio teisės akto turinys: galimybė paprastus arba surinktus detonatorius kartu vežti su ne 1 klasės kroviniais, laikantis tam tikrų taisyklių ir ne didesniu nei 200 km atstumu Prancūzijoje.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – 26 straipsnis.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–FR–3

Objektas: stacionariųjų suskystintų dujų laikymo talpyklų vežimas (18).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: A ir B priedai.

Nacionalinio teisės akto turinys: stacionariosios suskystintų naftos dujų laikymo talpyklos vežamos laikantis specialių taisyklių. Taikoma tik vežant nedideliais atstumais.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – 30 straipsnis.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–FR–4

Objektas: specialios vairuotojų mokymo ir transporto priemonių, naudojamų žemės ūkyje patvirtinimo sąlygos (nedideli atstumai).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 6.8.3.2; 8.2.1 ir 8.2.2.

Direktyvos priedo turinys: talpyklų įranga ir vairuotojų mokymas.

Nacionalinio teisės akto turinys:

Specialios transporto priemonių patvirtinimo nuostatos.

Specialus vairuotojų mokymas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 1er juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par route – 29–2 straipsnis, D4 priedas.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

IE Airija

RO–bi–IE–1

Objektas: leidimas netaikyti 5.4.1.1.1 paragrafo reikalavimo nurodyti vežimo dokumente i) krovinio gavėjų vardus ir adresus; ii) pakuočių skaičių ir aprašymą ir iii) bendrą pavojingų prekių kiekį, kai galutiniam vartotojui vežamas žibalas, dyzelinas arba suskystintos dujos, kurių atitinkami medžiagos atpažinimo numeriai yra UN 1223, UN 1202 ir UN 1965.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.

Direktyvos priedo turinys: dokumentacija.

Nacionalinio teisės akto turinys: kai žibalas, dyzelinas arba suskystintos dujos, kurių atitinkami medžiagos atpažinimo numeriai yra UN 1223, UN 1202 ir UN 1965, kaip nurodyta ADR B priedo B.5 priedelyje, yra vežamos galutiniam vartotojui, nurodyti dokumente krovinio gavėjo vardą ir adresą, pakuočių, vidutinės talpos konteinerių (IBC) arba talpyklų skaičių ir aprašymą, arba bendrą transporto vienetu vežamą kiekį nėra būtina.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Regulation 82(2) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Pastabos: pristatant krosnių kurą namų ūkiams, yra įprasta pripildyti vartotojo kuro saugojimo talpyklą, todėl tuo metu, kai pakrauta autocisterna išvyksta nustatytu maršrutu, realus pristatytas kiekis, taip pat klientų viename maršrute skaičius yra nežinomas. Kai namų ūkiams pristatomi suskystintų dujų balionai, tušti balionai paprastai pakeičiami pilnais, todėl klientų skaičius ir jiems pristatomų siuntų kiekis vežimo operacijos pradžioje nėra žinomas.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–IE–2

Objektas: leidimas vežant tuščias nevalytas talpyklas vietoje 5.4.1.1.1 paragrafe reikalaujamo vežimo dokumento naudoti paskutinio krovinio vežimo dokumentą.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.

Direktyvos priedo turinys: dokumentacija.

Nacionalinio teisės akto turinys: kai vežamos tuščios nevalytos talpyklos, pakanka paskutinio krovinio vežimo dokumento.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Regulation 82(3) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Pastabos: kai benzinas ir (arba) dyzelinas pristatomas į degalines, naftos produktų autocisterna nedelsiant po paskutinio krovinio pristatymo sugrįžta tiesiogiai į naftos produktų sandėlį (pakrauti kitiems reisams).

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–IE–3

Objektas: leidimas pakrauti ir iškrauti pavojingas prekes, kurioms priskirta 7.5.11 punkto specialioji nuostata CV1 arba 8.5 poskyrio specialioji nuostata S1, viešojoje vietoje be specialaus kompetentingų institucijų leidimo.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 7.5 ir 8.5.

Direktyvos priedo turinys: papildomos nuostatos dėl pakrovimo, iškrovimo ir perkrovimo.

Nacionalinio teisės akto turinys: pavojingų prekių krovimas ir iškrovimas viešojoje vietoje leidžiamas be specialaus kompetentingos institucijos leidimo, nukrypstant nuo 7.5.11 punkto arba 8.5 poskyrio reikalavimų.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Regulation 82(5) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Pastabos: kai vežimas vykdomas šalies teritorijoje, ši nuostata apsunkina kompetentingų institucijų darbą.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–IE–4

Objektas: leidimas vežti emulsinį sprogųjį rišiklį, kurio medžiagos atpažinimo numeris – UN 3375, talpyklose.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 4.3.

Direktyvos priedo turinys: talpyklų ir pan. naudojimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: vežti emulsinį sprogųjį rišiklį, kurio medžiagos identifikacinis numeris yra UN 3375, leidžiama talpyklose.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Regulation 82(6) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Pastabos: rišiklis, kuris yra klasifikuotas kaip kietoji medžiaga, nebūna miltelių arba granulių pavidalo.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–IE–5

Objektas: leidimas netaikyti 7.5.2.1 papunktyje B suderinamumo grupės gaminiams ir D suderinamumo klasės gaminiams numatyto mišriojo krovimo vienoje transporto priemonėje su talpyklose įpakuotomis pavojingomis 3, 5.1 ir 8 klasių prekėmis draudimo.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 7.5.

Direktyvos priedo turinys: nuostatos dėl pakrovimo, iškrovimo ir perkrovimo.

Nacionalinio teisės akto turinys: pakuotės, kuriose yra ADR 1 klasės B suderinamumo grupės gaminių ir pakuotės, kuriose yra ADR 1 klasės D suderinamumo grupės medžiagų ir gaminių, gali būti vežami ta pačia transporto priemone kartu su ADR 3, 5.1 arba 8 klasės pavojingais kroviniais su sąlyga, kad: a) šios ADR 1 klasės pakuotės vežamos atskiruose patvirtintos konstrukcijos konteineriuose (skyriuose) ir laikantis kompetentingos institucijos numatytų sąlygų, ir b) minėtos ADR 3, 5.1 arba 8 klasės medžiagos vežamos induose, kurie atitinka kompetentingos institucijos reikalavimus dėl šių indų dizaino, konstrukcijos, bandymų, kontrolės, eksploatacijos ir naudojimo.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Regulation 82(7) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Pastabos: kompetentingos institucijos patvirtintomis sąlygomis leisti krauti 1 klasės B ir D suderinamumo grupių gaminius ir medžiagas į tą pačią transporto priemonę kartu su talpyklose vežamais 3, 5.1 ir 8 klasės pavojingais kroviniais (t. y. sunkvežimiuose su siurbliu).

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–IE–6

Objektas: leidimas netaikyti 4.3.4.2.2 paragrafo reikalavimo, pagal kurį prie autocisternos korpuso pastoviai nepritvirtintos lanksčios pripildymo ir išleidimo žarnos vežimo metu turi būti tuščios.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 4.3.

Direktyvos priedo turinys: autocisternų naudojimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: lanksčių žarnų ritės (įskaitant prie jų pritvirtintus lanksčius vamzdžius), pritvirtintos prie autocisternų, kuriomis mažmeniniu būdu platinami naftos produktai, kurių sudėtinių medžiagų identifikaciniai numeriai yra UN 1202, UN 1223, UN 1011 ir UN 1978, neprivalo būti tušti vežant keliais, su sąlyga, kad yra imtasi tinkamų priemonių, kurios apsaugo nuo bet kokio nuotėkio.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Regulation 82(8) of the Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Pastabos: prie autocisternų, pristatančių produktus į namus, pritvirtintos lanksčios žarnos turi būti pripildytos visą laiką, net ir vežant. Ši iškrovimo sistema vadinama šlapiąja sistema, pagal kurią autocisternos matuoklis ir žarna turi būti užpildyta, taip užtikrinant, kad vartotojas gaus teisingą produkto kiekį.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–IE–7

Objektas: leidimas netaikyti kai kurių ADR 5.4.0, 5.4.1.1.1 ir 7.5.11 reikalavimų dėl suverstinio amonio nitrato trąšų UN 2067 vežimo iš uostų krovinio gavėjams.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.0, 5.4.1.1.1 ir 7.5.11.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas turėti atskirą vežimo dokumentą, kuriame būtų nurodytas tikslus bendras konkretaus krovinio kiekis kiekvienam vežimui ir reikalavimas valyti transporto priemonę prieš ir po vežimo.

Nacionalinio teisės akto turinys: siūloma patvirtinti nukrypti leidžiančią nuostatą, kuri leistų pakeisti ADR reikalavimus dėl vežimo dokumento ir transporto priemonės valymo, atsižvelgiant į praktinius krovinių be pakuotės vežimo iš uosto krovinio gavėjui aspektus.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Proposed amendment to Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations, 2004.

Pastabos: pagal ADR nuostatas yra reikalaujama: a) atskiras vežimo dokumentas, kuriame nurodomas konkretaus krovinio pavojingų prekių bendras svoris; ir b) specialioji nuostata CV24 dėl valymo kiekvienam vežamam kroviniui, kuris vežamas iš uosto iki krovinio gavėjo krovinius be pakuotės vežančio laivo iškrovimo metu. Vežimas yra vietinio pobūdžio ir jis yra susijęs su krovinius be pakuotės vežančio laivo iškrovimu, o ta pati medžiaga tarp suverstinių krovinių laivo ir krovinio gavėjo sudaro daugiau nei vieną vežamą krovinį (tą pačią arba kitomis dienomis iš eilės); todėl turėtų pakakti vieno vežimo dokumento, kuriame būtų nurodytas apytikslis kiekvieno krovinio svoris ir specialioji CV24 nuostata nebūtų privaloma.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

LT Lietuva

RO–bi–LT–1

Objektas: RO–bi–EL–1 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–LT–2

Objektas: RO–bi–EL–2 priėmimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. kovo 23 d. nutarimas Nr. 337 „Dėl pavojingų krovinių vežimo kelių transportu Lietuvos Respublikoje“.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

NL Nyderlandai

RO–bi–NL–1

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.1.3.6; 3.3; 4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10; 5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3; 7.5.4; 7.5.7; 8.1.2.1 a ir b; 8.1.5 c; 8.3.6.

Direktyvos priedo turinys:

1.1.3.6: išimtys, taikomos atsižvelgiant į vienu transporto vienetu vežamą kiekį;

3.3: specialios nuostatos, taikomos nustatytoms medžiagoms arba objektams;

4.1.4: sąrašas su pakavimo nurodymais; 4.1.6: specialūs 2 klasės krovinių pakavimo reikalavimai;

4.1.8: specialūs infekcinių medžiagų pakavimo nurodymai; 4.1.10: specialūs bendros pakuotės reikalavimai;

5.2.2: vežimo paketų žymėjimas etiketėmis; 5.4.0: su visais pagal ADR schemą vežamais kroviniais privaloma turėti šiame skyriuje nustatytus dokumentus, jeigu, tam tikrais atvejais, pagal 1.1.3.1–1.1.3.5 papunkčius nebuvo suteikta išlyga; 5.4.1: pavojingų krovinių vežimo dokumentas ir susijusi informacija; 5.4.3: raštiški nurodymai;

7.5.4: atsargumo priemonės dėl maisto, kitų vartojimo produktų ir gyvūnų pašarų; 7.5.7: tvarkymas ir sukrovimas.

8.1.2.1: Be teisės aktais nustatomų dokumentų, transporto vienete privaloma turėti šiuos dokumentus: a) 5.4.1 nurodytus vežimo dokumentus, skirtus visiems vežamiems kroviniams ir, jeigu taikoma, 5.4.2 nurodytą konteinerio pakrovimo aktą; b) 5.4.3 nustatyti su visais vežamais pavojingais kroviniais susiję raštiški nurodymai; 8.1.5: visuose transporto vienetuose, kuriais vežami pavojingi kroviniai turi būti sumontuota; c) reikalinga įranga, kad būtų galima taikyti 5.4.3 pateikiamais raštiškais nurodymais nustatomas papildomas ir specialias priemones.

8.3.6: Variklio veikimo užtikrinimas atliekant pakraunant ir iškraunant.

Šios ADR nuostatos netaikomos:

a)

1.1.3.6;

b)

3.3;

c)

4.1.4; 4.1.6; 4.1.8; 4.1.10;

d)

5.2.2; 5.4.0; 5.4.1; 5.4.3;

e)

7.5.4; 7.5.7;

f)

8.1.2.1. a ir b; 8.1.5. c; 8.3.6.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 3 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: buvo nustatyta tokia tvarka, kad piliečiams tam tikroje vietoje būtų leidžiama atiduoti nedidelį cheminių atliekų kiekį. Šis leidimas taikomas medžiagų likučiams, pvz., dažų atliekoms. Pavojaus lygis beveik visiškai sumažinamas renkantis transporto priemones, inter alia, naudojant specialius transporto elementus ir žmonėms gerai matomus užrašus rūkyti draudžiama.

Atsižvelgiant į mažą atiduodamą kiekį ir specialų pakuotės pobūdį, šiuo straipsniu leidžiama netaikyti ADR tam tikrų punktų. Papildomos taisykle nustatytos schemoje.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–2

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.1.3.6.

Direktyvos priedo turinys: išimtys, taikomos atsižvelgiant į vienu transporto vienetu vežamą kiekį.

Nacionalinio teisės akto turinys:

Transporto priemonėje privaloma turėti palydovo profesinės kompetencijos pažymėjimą ir 16 straipsnio 1 dalies b pastraipoje nurodytą pastabą. Transporto priemonės palydovas yra įsigijęs CCV (Vairuotojų sertifikavimo tarnybos) išduotą kvalifikacinį pažymėjimą pavojingų atliekų vežimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 10, onderdeel a, en 16, onderdeel b, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: kadangi dirbama su įvairiomis pavojingomis buitinėmis atliekomis, transporto operatorius privalo turėti profesinės kompetencijos pažymą nepaisant to, kad atiduodamas nedidelis atliekų kiekis. Taikomas papildomas reikalavimas, kad transporto operatoriui būtų išduotas kvalifikacinis pažymėjimas, leidžiantis operatoriui vežti pavojingas atliekas.

Viena iš priežasčių, dėl kurių taikomas pirmiau minėtas reikalavimas – transporto operatorius turi žinoti, kad neleidžiama kartu pakuoti rūgščių ir bazių, bei kokių imtis tinkamų veiksmų įvykus incidentui.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–3

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.1.3.6.

Direktyvos priedo turinys: išimtys, taikomos atsižvelgiant į vienu transporto vienetu vežamą kiekį.

Nacionalinio teisės akto turinys:

Transporto priemonėje privaloma turėti: b) raštiškus nurodymus ir informaciją surinktą pagal akto priedą, kuris nustato schemą.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 10b van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: kadangi schemoje nenumatomos išimtys ADR schemos 1.1.3.6 papunkčiui, su nedideliais kiekiais taip pat privaloma turėti raštiškus nurodymus. Šio reikalavimo privaloma laikytis dėl to, kad atiduodamos labai įvairios pavojingos atliekos, ir kad atiduodantieji atliekas (piliečiai) nėra susipažinę su galimo pavojaus lygiu.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–4

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 6.1.

Direktyvos priedo turinys: pakuotės konstrukcijos ir bandymų nuostatos.

Nacionalinio teisės akto turinys:

1.

Pavojingos buitinės atliekos turi būti atiduodamos tik sandarioje pakuotėje, kuri būtų tinkama šiai medžiagai, ir:

a)

jei tai yra 6.2 kategorijos produktai: pakuotė neturi sužeisti atiduodant atliekas;

b)

jei tai yra pavojingos pramoninės buitinės atliekos: ne didesnė nei 60 litrų talpos dėžė, kurioje atliekos vienos nuo kitų būtų atskirtos atsižvelgiant į pavojaus kategoriją (kga-dėžė).

2.

Pakuotės išorė neturi būti suteršta pavojingomis buitinėmis atliekomis.

3.

Ant pakuotės nurodomas medžiagos pavadinimas.

4.

Iš karto bus priimama tik viena 1b dalyje apibrėžta dėžė.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 6 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: šis straipsnis taikomas atsižvelgiant į 3 straipsnį, kuriame nurodoma, kad netaikomos tam tikros ADR nuostatos. Pagal šią schemą nebūtina naudoti patvirtintą pakuotę, kaip numatyta ADR 6.1. Ta pakuotė nėra privaloma, nes pavojingų medžiagų kiekis yra nedidelis. Vietoj to, 6 straipsnyje nustatomos tam tikros taisyklės, įskaitant reikalavimą, kad pavojingos medžiagos būtų pristatomos sandariuose konteineriuose, siekiant užtikrinti, jog jos nenutekėtų iš pakuotės.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–5

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 6.1.

Direktyvos priedo turinys: pakuotės konstrukcijos ir bandymų nuostatos.

Nacionalinio teisės akto turinys:

Transporto priemonė turi nuo vairuotojo skyriaus tvirta stora sienele atskirtą arba su transporto priemone nesusietą krovinių skyrių.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 7, tweede lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: pagal šią schemą nebūtina naudoti patvirtintą pakuotę, numatytą ADR 6.1. Ta pakuotė nėra privaloma, nes pavojingų medžiagų kiekis yra nedidelis. Atitinkamai šiuo straipsniu nustatomas papildomas reikalavimas, skirtas užtikrinti, kad nuodingi deginiai nepatektų į vairuotojo skyrių.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–6

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 6.1.

Direktyvos priedo turinys: pakuotės konstrukcijos ir bandymų nuostatos.

Nacionalinio teisės akto turinys:

Uždarosios transporto priemonės krovinių skyriaus viršutinėje dalyje yra visą laiką įjungtas ventiliatorius, o apatinėje to skyriaus dalyje įrengtos angos.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 8, eerste lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: pagal šią schemą nebūtina naudoti patvirtintą pakuotę, numatytą ADR 6.1. Ta pakuotė nėra privaloma, nes pavojingų medžiagų kiekis yra nedidelis. Atitinkamai šiuo straipsniu nustatomas papildomas reikalavimas, skirtas užtikrinti, kad nuodingi deginiai nepatektų į vairuotojo skyrių.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–7

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 6.1.

Direktyvos priedo turinys: pakuotės konstrukcijos ir bandymų nuostatos.

Nacionalinio teisės akto turinys:

1.

Transporto priemonėje sumontuojamos talpyklos, kurios vežant:

a)

apsaugomi taip, kad savaime nepasislinktų; ir

b)

uždaromi dangčiu ir apsaugomi taip, kad savaime neatsidarytų.

2.

1 dalies b punktas netaikoma važiuojant į surinkimo vietas arba, kai transporto priemonė stovi važiuodama surinkimo maršrutu.

3.

Transporto priemonėje turėtų būti numatoma pakankamai vietos, kad pavojingas buitines atliekas būtų galima rūšiuoti ir sudėti į skirtingus vienetus.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 9, eerste, tweede en derde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: pagal šią tvarką nebūtina naudoti patvirtintą pakuotę, numatytą ADR 6.1. Ta pakuotė nėra privaloma, nes pavojingų medžiagų kiekis yra nedidelis. Šiuo straipsniu siekiama numatyti vienintelę garantiją, kuri įgyvendinama naudojant vienetus pakuotėms laikyti, ir tuo užtikrinant kiekvienos kategorijos pavojingų krovinių atitinkamą laikymo metodą.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–8

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 6.1.

Direktyvos priedo turinys: pakuotės konstrukcijos ir bandymų nuostatos.

Nacionalinio teisės akto turinys:

1.

Pavojingos buitinės atliekos vežamos tik talpyklose.

2.

Kiekvienos klasės medžiagoms ir objektams yra atskira talpykla.

3.

8 klasės medžiagoms ir objektams yra atskiros talpyklos, skirtos rūgštims, bazėms ir akumuliatoriams.

4.

Purškalų flakonus galima sudėti į uždaromas kartonines dėžes, jeigu tos dėžės vežamos pagal 9 straipsnio 1 dalies reikalavimus.

5.

Jeigu surenkami 2 klasės gesintuvai, juos galima dėti į vieną talpyklą su purškalų flakonais, nesudėtais į kartotines dėžes.

6.

Nukrypstant nuo 9 straipsnio 1 dalies, galima nesilaikyti reikalavimo vežant akumuliatorius naudoti dangtį, jeigu akumuliatoriai į konteinerį sukraunami taip, kad visos akumuliatorių angos būtų uždarytos ir nukreiptos į viršų.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 14 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: šis straipsnis taikomas atsižvelgiant į 3 straipsnį, kuriame nurodoma, kad netaikomos tam tikros ADR nuostatos. Pagal šią schemą nebūtina naudoti patvirtintą pakuotę, numatytą ADR 6.1. 14 straipsnyje nustatomi talpyklų, kuriuose laikinai laikomos pavojingos buitinės atliekos, reikalavimai.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–9

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 6.1.

Direktyvos priedo turinys: pakuotės konstrukcijos ir bandymų nuostatos.

Nacionalinio teisės akto turinys:

1.

Purškalų flakonams vežti skirtos talpyklos arba dėžės turėtų būti aiškiai pažymėtos pagal šios reikalavimus:

a)

į kartoninės dėžes sudėti 2 klasės purškikliai: žodis SPUITBUSSEN (purškalų flakonai);

b)

2 klasės gesintuvai ir purškalų flakonai: etiketė Nr. 2.2;

c)

3 klasės gesintuvai ir purškalų flakonai: etiketė Nr. 3;

d)

4 klasės dažų atliekos: etiketė Nr. 4.1;

e)

6.1 klasės nuodingos medžiagos: etiketė Nr. 6.1;

f)

6.2 klasės objektai: etiketė Nr. 6.2;

g)

8 klasės kaustinės medžiagos ir objektai: etiketė Nr. 8; ir be to:

h)

šarminės medžiagos: žodis BASEN (bazės);

i)

rūgštinės medžiagos: žodis ZUREN (rūgštys);

j)

akumuliatoriai: žodis ACCU’S (akumuliatoriai).

2.

Tokie patys ženklai ir tekstas turi būti aiškiai užrašyti matomiausioje transporto priemonės vietoje, kur gali būti šios talpyklos.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 15 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: šis straipsnis taikomas atsižvelgiant į 3 straipsnį, kuriame nurodoma, kad netaikomos tam tikros ADR nuostatos. Pagal šią schemą nebūtina naudoti patvirtintą pakuotę, numatytą ADR 6.1 skirsnyje. 15 straipsnyje nustatomi konteinerių, kuriuose laikinai laikomos pavojingos buitinės atliekos, žymėjimo reikalavimai.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–10

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 7.5.4.

Direktyvos priedo turinys: atsargumo priemonės dėl maisto, kitų vartojimo produktų ir gyvūnų pašarų.

Nacionalinio teisės akto turinys:

1.

Maisto produktus ir gyvūnų pašarus draudžiama vežti kartu su pavojingomis buitinėmis atliekomis.

2.

Surenkant transporto priemonė turi stovėti.

3.

Važiuojant transporto priemonei arba sustojus paimti atliekų turi būti įjungiamas geltonos spalvos mirksintis žibintas.

4.

Surenkant atliekas stacionariosiose šiam tikslui pažymėtose vietose variklis turi būti išjungtas ir nukrypstant nuo 3 dalies galima išjungti mirksintį žibintą.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 13 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: ADR 7.5.4 nustatomas draudimas taikomas šiam atvejui, nes atsižvelgiant į tai, kad atiduodamos įvairios medžiagos, tarp jų faktiškai visada patenka 6.1 klasės medžiagų.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–11

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 7.5.9.

Direktyvos priedo turinys: draudimas rūkyti.

Nacionalinio teisės akto turinys: transporto priemonės šonuose ir gale turi būti aiškiai matomas užrašas Rūkyti draudžiama.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 9, vierde lid, van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: kadangi schema taikoma piliečiams atiduodant pavojingas medžiagas, 9 straipsnio 4 dalimi nustatoma, kad turi būti aiškiai matomas užrašas Rūkyti draudžiama.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–NL–12

Objektas: pavojingų buitinių atliekų vežimo schema 2002.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 8.1.5.

Direktyvos priedo turinys: įvairių tipų įranga.

Kiekvienas pavojingus krovinius vežantis transporto vienetas privalo turėti:

a)

bent vieną eigos ribotuvą, kurio dydis atitiktų transporto priemonės masę ir ratų skersmenį;

b)

būtiną įrangą, reikalingą bendrosioms priemonėms, nurodytoms 5.4.3 pateiktuose saugos reikalavimuose, taikyti, pirmiausia:

i)

du atskirus vertikalius įspėjamuosius signalus (pvz., šviesą atspindinčius kūgius, įspėjamuosius trikampio formos ženklus arba mirksinčius geltonos spalvos žibintus, kurie nepriklauso nuo transporto priemonės elektrinės įrangos);

ii)

po geros kokybės apsauginę liemenę arba apsauginių drabužių komplektą kiekvienam ekipažo nariui (pvz., aprašytus Europos standarte EN 471);

iii)

rankinį žibintą kiekvienam ekipažo nariui (žr. taip pat 8.3.4);

iv)

apsauginę kvėpavimo įrangą pagal papildomą reikalavimą S7 (žr. 8.5), jeigu ši papildoma nuostata taikoma pagal 3.2 A lentelės 19 stulpelio duomenis;

c)

įrangą, reikalingą papildomoms ir specialioms priemonėms, nurodytoms 5.4.3 punkte pateiktuose raštiškuose reikalavimuose, taikyti.

Nacionalinio teisės akto turinys: Transporto priemonėje turimas kiekvienam ekipažo nariui prieinamas saugos priemonių rinkinys, t. t.:

a)

visiškai sandarūs apsauginiai akiniai;

b)

apsauginė kvėpavimo kaukė;

c)

su rūgštimi nereaguojantis, rūgščiai atsparus chalatas arba prijuostė;

d)

sintetinės guminės pirštinės;

e)

su rūgštimi nereaguojantys, rūgščiai atsparūs auliniai batai arba apsauginiai pusbačiai; ir

f)

distiliuoto vandens butelis akims plauti.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Artikel 11 van de Regeling vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval 2002.

Pastabos: kadangi atiduodamos įvairios pavojingos medžiagos, be pateiktųjų ADR 8.1.5, nustatomi papildomi reikalavimai dėl privalomos saugos įrangos.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

SE Švedija

RO–bi–SE–1

Objektas: pavojingų atliekų vežimas į pavojingų atliekų šalinimo įmonę.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 2, 5.2 ir 6.1.

Direktyvos priedo turinys: pakuotės klasifikavimas, ženklinimas ir žymėjimas etiketėmis bei jos konstrukcijos ir bandymo reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: teisės aktuose pateikiami supaprastinti klasifikavimo kriterijai, ne tokie griežti pakuotės konstrukcijos ir bandymų reikalavimai bei iš dalies pakeisti žymėjimo etiketėmis ir ženklinimo reikalavimai.

Pavojingos atliekos pagal ADR neklasifikuojamos, o priskiriamos skirtingoms atliekų grupėms. Kiekviena atliekų grupėje yra medžiagų, kurias pagal ADR galima pakuoti kartu (mišrusis pakavimas).

Kiekviena pakuotė turi būti pažymėta ne JT numeriu, o atitinkamu atliekų grupės kodu.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos: šias taisykles galima taikyti tik vežant pavojingas atliekas iš valstybinės atliekų perdirbimo įmonės į pavojingų atliekų šalinimo įmonę.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–2

Objektas: siuntėjo pavadinimas ir adresas vežimo dokumente.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.1.1.

Direktyvos priedo turinys: bendroji informacija, kurią privaloma pateikti vežimo dokumente.

Nacionalinio teisės akto turinys: nacionaliniame teisės akte nustatoma, kad neprivaloma nurodyti siuntėjo pavadinimo ir adreso, jeigu tuščia, neišvalyta pakuotė grąžinama laikantis paskirstymo sistemos reikalavimų.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos: tuščioje neišvalytoje grąžinamoje pakuotėje dažniausiai būna nedidelis pavojingų medžiagų kiekis.

Šia nukrypti leidžiančia nuostata dažniausiai naudojasi pramonės įmonės, grąžindamos tuščius neišvalytus dujų balionus, vietoje kurių jos gauna dujų pripildytus balionus.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–3

Objektas: pavojingų krovinių vežimas arti pramonės įmonės (-ių), įskaitant vežimą viešaisiais keliais tarp atskirų įmonės (-ių) dalių.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys: pavojingų krovinių vežimo viešaisiais keliais reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: pavojingų krovinių vežimas arti įmonės (-ių), įskaitant vežimą viešaisiais keliais tarp atskirų įmonės (-ių) dalių. Leidžiančios nukrypti nuostatos taikomos pakuotės žymėjimui etiketėmis ir ženklinimui, vežimo dokumentams, vairuotojo pažymėjimui ir patvirtinimo sertifikatui pagal 9.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos: keliais atvejais pavojingus krovinius galima vežti tarp skirtingose viešojo kelio pusėse esančių pastatų. Ši vežimo rūšis nelaikoma pavojingų krovinių vežimu privačiu keliu ir dėl to turėtų būti siejama su atitinkamais reikalavimais. Taip pat palyginti su Direktyvos 96/49/EB 6 straipsnio 14 dalimi.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–4

Objektas: pavojingų krovinių, kuriuos konfiskavo institucijos, vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys: pavojingų krovinių vežimo keliais reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: taisyklėms taikyti išlygas leidžiama tik tada, jeigu jos susijusios su darbų apsauga, iškrovimo rizika, įrodymu pateikimu ir t. t.

Taisyklėms taikyti išlygas leidžiama tik tada, jeigu įprastomis vežimo sąlygomis užtikrinamas nustatytas saugos lygis.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos: šias nukrypti leidžiančias nuostatas gali taikyti tiktai pavojingus krovinius konfiskuojančios institucijos.

Ši leidžianti nukrypti nuostata yra skirta vietiniam vežimui. Tai gali būti krovinių, kuriuos konfiskavo policija, pvz., sprogmenų arba pavogtų daiktų, vežimas. Niekada negalima pasitikėti šių tipų krovinių klasifikavimu. Be to, kroviniai dažnai nebūna supakuoti, pažymėti arba pažymėti etiketėmis pagal ADR. Kiekvienais metais policija atlieka kelis šimtus tokių vežimų. Jei tai yra kontrabanda gabenami alkoholiniai gėrimai, jie turi būti vežami iš konfiskavimo vietos į oficialią saugyklas, o iš jos – į sunaikinimo vietą (pastarosios viena nuo kitos gali būti pakankamai dideliu atstumu). Leidžiama taikyti šias išlygas: a) kiekviena pakuotė neturi būti ženklinama etikete; ir b) neprivaloma naudoti patvirtintą pakuotę. Tačiau kiekvienas konteineris, kuriame sukrautos tos pakuotės, turi būti pažymėtas etiketėmis pagal nustatytus reikalavimus. Turi būti laikomasi visų kitų reikalavimų. Kiekvienais metais atliekama maždaug 20 tokių vežimų.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–5

Objektas: pavojingų krovinių vežimas uostuose ir prie jų.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 8.1.2, 8.1.5, 9.1.2.

Direktyvos priedo turinys: dokumentai, kuriuos privaloma turėti transporto vienete; kiekviename transporto vienete, kuriuo vežami pavojingi kroviniai, turi būti sumontuota nustatyta įranga; transporto priemonių patvirtinimas.

Nacionalinio teisės akto turinys:

dokumentų neprivaloma turėti transporto vienete (išskyrus vairuotojo pažymėjimą).

Transporto vienete neprivaloma sumontuoti 8.1.5 punkte nurodytos įrangos.

Vilkikams neprivaloma turėti patvirtinimo pažymėjimo.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos: palyginti su Direktyvos 96/49/EB 6 straipsnio 14 dalimi.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–6

Objektas: inspektoriaus ADR mokymų pažymėjimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 8.2.1.

Direktyvos priedo turinys: transporto priemonių vairuotojai turi būti išklausę mokymo kursus.

Nacionalinio teisės akto turinys: kasmetinę techninę transporto priemonės priežiūrą atliekantys tikrintojai neprivalo išklausyti 8.2 poskyryje nurodytų mokymo kursų arba turėti pažymėjimo, patvirtinančio, kad jie yra išklausę kursą apie ADR.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos: tam tikrais atvejais transporto priemonės, kurios tikrinamos atliekant techninę apžiūrą, gali būti su pavojingais kroviniais, pvz., neišvalytomis tuščiomis talpyklomis.

1.3 ir 8.2.3 reikalavimai tebetaikomi.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–7

Objektas: vietinis UN 1202, 1203 ir 1223 medžiagų platinimas autocisternomis.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4.1.1.6, 5.4.1.4.1.

Direktyvos priedo turinys: tuščių neišvalytų talpyklų ir cisterninių konteinerių aprašas atitinka 5.4.1.1.6. Dokumentuose galima nurodyti kelių gavėjų pavadinimą ir adresą.

Nacionalinio teisės akto turinys: Su tuščiomis neišvalytomis talpyklomis arba cisterniniais konteineriais vežimo dokumente neprivaloma pateikti aprašymo pagal 5.4.1.1.6, jeigu krovimo plane nurodoma, kad medžiagos kiekis yra 0. Jokiame transporto priemonėje turimame dokumente neprivaloma nurodyti gavėjo pavadinimo ir adreso.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–9

Objektas: vietinis vežimas, susijęs su žemės ūkio plotais arba statybos aikštelėmis.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 5.4, 6.8 ir 9.1.2.

Direktyvos priedo turinys: vežimo dokumentas; talpyklų konstrukcija; patvirtinimo pažymėjimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: atliekant vietinį vežimą, susijusį su žemės ūkio plotais arba statybos aikštelėmis leidžiama nesilaikyti kelių reikalavimų:

a)

nebūtina pavojingų krovinių deklaracija;

b)

leidžiama naudoti ne pagal 6.8, o pagal senesnius nacionalinius teisės aktus pagamintas senesnes talpyklas (konteinerius), kurie sumontuoti prie darbininkų namelių;

c)

6.7 arba 6.8 reikalavimų neatitinkančias senas autocisternas, skirtas vežti UN 1268, 1999, 3256 ir 3257 medžiagas, ir turinčias kelių dangos klojimo įrangą arba be jos, galima naudoti vietiniam vežimui ir arti prie kelių tiesimo vietų;

d)

nereikalaujama darbininkų namelių ir kelio dangos klojimo įrangą turinčių autocisternų arba talpyklų be tos įrangos patvirtinimo pažymėjimų.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos: darbininkų namelis – tai tam tikras namelis-autopriekaba darbuotojams, turinti patalpą darbuotojams, kuriame sumontuota nepatvirtinta talpykla (konteineris) dyzelinui, kuris naudojamas miškų ūkio vilkikams, laikyti.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–10

Objektas: sprogmenų vežimas talpykloje.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 4.1.4.

Direktyvos priedo turinys: sprogmenys gali būti tik supakuoti vadovaujantis 4.1.4.

Nacionalinio teisės akto turinys: nacionalinė kompetentinga institucija patvirtins sprogmenų vežimui talpykloje skirtas transporto priemones. Vežti talpykloje leidžiama tiktai tuos sprogmenis, kurie yra nurodyti reglamente arba kuriuos vežti leidžia kompetentinga institucija.

Transporto priemonė, kuria vežami sprogmenys talpykloje, turi būti pažymėta ir pažymėta etiketėmis pagal 5.3.2.1.1, 5.3.1.1.2. ir 5.3.1.4 reikalavimus. Pavojingos prekės gali būti pakrautos tiktai vienoje transporto vieneto transporto priemonėje.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act and the Swedish regulation SÄIFS 1993:4.

Pastabos: ši nuostata taikoma tiktai vidaus vežimui ir daugiausia vietinio pobūdžio vežimui. Aptariamos nuostatos galiojo prieš Švedijos įstojimą į Europos Sąjungą.

Sprogmenų vežimą autocisternomis vykdo tiktai dvi bendrovės. Artimiausiu metu numatoma pereiti prie emulsijų.

Ankstesnė nukrypti leidžianti nuostata Nr. 84.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–11

Objektas: vairuotojo pažymėjimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 8.2.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimai dėl transporto priemonės ekipažo mokymo.

Nacionalinio teisės akto turinys: vairuotojo mokymas nėra leidžiamas su bet kuria iš 8.2.1.1 papunktyje nurodytų transporto priemonių.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Pastabos: vietinis vežimas.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–SE–12

Objektas: UN 0335 fejerverkų vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: B priedo 7.2.4, V2 (1).

Direktyvos priedo turinys: EX/II ir EX/III transporto priemonių naudojimo nuostatos.

Nacionalinio teisės akto turinys: vežant UN 0335 fejerverkus, specialioji 7.2.4 punkto nuostata V2 (1) taikoma tik tuomet, kai grynasis sprogmenų kiekis yra didesnis kaip 3 000 kg (su priekaba – 4 000 kg), su sąlyga, kad fejerverkai priskirti UN 0335 grupei pagal JT pavojingų krovinių vežimo rekomendacijų keturioliktojo pataisytojo leidimo 2.1.3.5.5 paragrafe pateikiamą numatytosios fejerverkų klasifikacijos lentelę.

Toks priskyrimas atliekamas kompetentingai institucijai pritarus. Priskyrimo patikra atliekama transporto vienete.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Appendix S – Specific regulations for the domestic transport of dangerous goods by road issued in accordance with the Transport of Dangerous Goods Act.

Pastabos: Fejerverkai vežami tik du trumpus laikotarpius per metus – per Naujuosius metus ir per balandžio gegužės mėnesio sandūrą. Vežimą iš siuntėjo į laikymo vietą be didelių problemų gali atlikti dabartinis EX patvirtintų transporto priemonių parkas. Tačiau fejerverkų platinimas iš laikymo vietų į pirkimo zonas ir likučių grąžinimas atgal į laikymo vietą yra ribotas dėl EX patvirtintų transporto priemonių trūkumo. Vežėjai nėra suinteresuoti investuoti į tokius patvirtinimus, kadangi negali kompensuoti savo išlaidų. Tai kelia pavojų visam fejerverkų siuntėjų verslui, nes jie negali pateikti savo gaminių į rinką.

Taikant šią leidžiančią nukrypti nuostatą fejerverkų klasifikavimas turi būti atliekamas remiantis numatytuoju JT rekomendacijų sąrašu, kad klasifikacija būtų kuo naujesnė.

Panašaus pobūdžio išimtis UN 0336 fejerverkams taikoma pagal 2005 m. ADR 3.3.1, specialiąją nuostatą 651.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

UK Jungtinė Karalystė

RO–bi–UK–1

Objektas: pavojingas prekes vežančių transporto priemonių viešųjų kelių kirtimas (N8).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: A ir B priedai.

Direktyvos priedo turinys: pavojingų prekių vežimo viešaisiais keliais reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: pavojingų krovinių reglamentų netaikymas tuos krovinius vežant iš vienų privačių pastatų į kitus, kuriuos skiria kelias. 7 klasės medžiagoms ši leidžianti nukrypti nuostata netaikoma jokioms 2002 m. radioaktyviųjų medžiagų (vežimo keliais) taisyklių nuostatoms.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 3 Schedule 2(3)(b); Carriage of Explosives by Road Regulations 1996, reg. 3(3)(b).

Pastabos: tokia padėtis gali dažnai susiklostyti tada, jeigu kroviniai būtų vežami iš vienų privačių pastatų į kitus, esančių privačių pastatų. Toks vežimas, atsižvelgiant į įprastą termino reikšmę, nelaikytinas pavojingų krovinių vežimu keliais ir tokiu atveju neturėtų būti taikoma jokia pavojingų krovinių reglamentų nuostata.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–UK–2

Objektas: leidimas netaikyti draudimo vairuotojui arba vairuotojo padėjėjui atidaryti pavojingų krovinių pakuotes, jas vežant iš vietinio paskirstymo sandėlio mažmenininkui arba galutiniam vartotojui, arba iš mažmenininko – galutiniam vartotojui (išskyrus 7 klasės krovinius) (N11).

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 8.3.3.

Direktyvos priedo turinys: draudimas vairuotojui arba vairuotojo padėjėjui atidaryti pavojingų krovinių pakuotes.

Nacionalinio teisės akto turinys: draudimas atidaryti pakuotes yra apribojamas išlyga Jeigu tai leidžia transporto priemonės operatorius.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 1996, reg. 12(3).

Pastabos: jeigu būtų suprantamas pažodžiui, draudimas, koks jis suformuluotas priede, keltų didelių sunkumų mažmeniniam paskirstymui.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RO–bi–UK–3

Objektas: alternatyvios medinių statinių su III pakuočių grupės UN 3065 medžiagomis nuostatos

Nuoroda į šios direktyvos I priedo I.1 skirsnį: 1.4, 4.1, 5.2 ir 5.3.

Direktyvos priedo turinys: pakavimo ir žymėjimo etiketėmis reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: daugiau kaip 24 %, bet ne daugiau kaip 70 % tūrio spirito stiprumo alkoholinius gėrimus (III pakuočių grupė) leidžiama vežti ne JT patvirtintose medinėse statinėse be pavojaus etikečių, taikant griežtesnius pakrovimo ir transporto priemonių reikalavimus.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(13) and (14).

Pastabos: tai yra didelės vertės produktas, kuriam taikomas valstybinis akcizo mokestis ir kuris turi būti vežamas iš spirito varyklų ir muitinės sandėlių saugiomis plombuotomis transporto priemonėmis su valstybinėmis mokesčių plombomis. Į pakavimo ir žymėjimo etiketėmis reikalavimų sušvelninimą atsižvelgiama papildomais saugos užtikrinimo reikalavimais.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.


II PRIEDAS

VEŽIMAS GELEŽINKELIU

II.1.   RID

RID, pateikiamų COTIF C priedėlyje ir taikytinų nuo 2009 m. sausio 1 d., priedas.

II.2.   Papildomos pereinamojo periodo nuostatos

1.

Valstybės narės gali taikyti pagal Direktyvos 96/49/EB 4 straipsnį priimtas leidžiančias nukrypti nuostatas iki 2010 m. gruodžio 31 d. arba iki II priedo II.1 skirsnis bus iš dalies pakeistas pagal tame straipsnyje nurodytas JT pavojingų krovinių vežimo rekomendacijas, jei tai įvyktų anksčiau.

2.

Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje gali leisti naudoti iki 2005 m. liepos 1 d. sukonstruotus 1 520/1 524 mm matmenų vagonus ir geležinkelio cisternas, kurie neatitinka šios direktyvos reikalavimų, bet buvo sukonstruoti pagal SMGS II priedą arba valstybės narės nacionalines nuostatas, galiojusias 2005 m. birželio 30 d., su sąlyga, kad tokie vagonai techniškai prižiūrimi užtikrinant reikiamą saugos lygį.

3.

Kiekviena valstybė narės savo teritorijoje gali leisti naudoti iki 1997 m. sausio 1 d. sukonstruotas talpyklas ir vagonus, kurie neatitinka šios direktyvos reikalavimų, bet buvo sukonstruoti pagal 1996 m. gruodžio 31 d. galiojusias nacionalines nuostatas, su sąlyga, kad tokios talpyklos ir vagonai techniškai prižiūrimi užtikrinant reikiamą saugos lygį.

Nacionaliniam vežimui galima naudoti ne anksčiau kaip 1997 m. sausio 1 d. sukonstruotas talpyklas ir vagonus, kurie neatitinka šios direktyvos reikalavimų, bet buvo sukonstruoti pagal jų konstravimo metu galiojusius Direktyvos 96/49/EB reikalavimus.

4.

Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje, kurioje aplinkos temperatūra pastoviai būna žemesnė kaip – 20 °C, gali nustatyti griežtesnius standartus dėl plastinėje pakuotėje, talpyklose ir jų įrangoje, skirtose naudoti nacionaliniam pavojingų krovinių vežimui geležinkeliais, naudojamų medžiagų eksploatavimo temperatūros, iki į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį bus įtrauktos nuostatos dėl nustatytas klimato zonas atitinkančios standartinės temperatūros.

5.

Kiekviena valstybė narė savo teritorijoje gali palikti galioti nacionalines nuostatas, kurios neatitinka šios direktyvos nuostatų, dėl suskystintų dujų ar jų mišinių vežimo standartinės temperatūros, iki į Europos standartus bus įtrauktos ir šios direktyvos II priedo II.1 skirsnyje nurodytos nuostatos dėl nustatytas klimato sritis atitinkančios standartinės temperatūros.

6.

Kiekviena valstybė narė vežimo operacijų, kurios vykdomos jos teritorijoje registruotomis transporto priemonėmis, atveju gali palikti galioti jos nacionalinių teisės aktų nuostatas, galiojusias 1996 m. gruodžio 31 d. ir susijusias su neatidėliotinų veiksmų kodo nurodymo ar vietos arba pavojaus kortelės, naudojamos vietoj šios direktyvos II priedo II.1 skirsnyje nurodyto pavojaus atpažinimo numerio.

7.

Vežimui Kanalo tuneliu Prancūzija ir Jungtinė Karalystė gali nustatyti griežtesnes nuostatas, nei numatytos šioje Direktyvoje.

8.

Valstybė narė gali palikti galioti arba parengti nuostatas dėl pavojingų krovinių vežimo geležinkeliais iš ir į OSJD susitariančiąsias šalis. Atitinkamomis priemonėmis ir įsipareigojimais susijusios valstybės narės garantuoja, kad bus laikomasi tokio saugos lygio, kuris yra lygiavertis numatytam II priedo II.1 skirsnyje.

Komisijai pranešama apie tokias nuostatas, o ji privalo atitinkamai informuoti valstybes nares.

Per dešimt metų nuo šios direktyvos įsigaliojimo datos Komisija įvertina šioje dalyje minėtų nuostatų taikymo pasekmes. Prireikus Komisija kartu su ataskaita pateikia atitinkamus pasiūlymus.

9.

Valstybės narės gali palikti galioti nuo 1996 m. gruodžio 31 d. taikomus nacionalinius draudimus, susijusius su medžiagų, kuriose yra dioksinų ir furanų, vežimu.

II.3.   Nacionalinės leidžiančios nukrypti nuostatos

Leidžiančios nukrypti nuostatos remiantis šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalimi, skirtos valstybėms narėms taikyti vežant pavojingus krovinius jų teritorijoje.

Leidžiančių nukrypti nuostatų numeravimas: RA-a/bi/bii-MS-nn

RA = geležinkeliai

a/bi/bii = 6 straipsnio 2 dalies a, bi, bii punktai

MS = valstybės narės santrumpa

nn = užsakymo numeris

Pagrįsta šios direktyvos 6 straipsnio 2 dalies a punktu

DE Vokietija

RA–a–DE–2

Objektas: bendro pakavimo leidimas.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 4.1.10.4 MP2

Direktyvos priedo turinys: bendro pakavimo draudimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: 1.4S, 2, 3 ir 6.1 klasės; 1.4S klasės gaminių (mažo kalibro ginklų šaudmenų), purškalų (2 klasės) ir 3 bei 6.1 klasių (nurodyti JT klasifikacijos numeriai) valymo ir apdorojimo medžiagų bendro pakavimo į rinkinius, skirtus prekiauti bendroje II grupės pakuotėje ir mažais kiekiais, leidimas.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 21.

Pastabos: Sąrašo Nr. 30*, 30a, 30b, 30c, 30d, 30e, 30f, 30g.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

FR Prancūzija

RA–a–FR–1

Objektas: registruoto bagažo vežimas keleiviniais traukiniais.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 7.7.

Direktyvos priedo turinys: draudžiamos vežti tokiu bagažu RID medžiagos ir daiktai.

Nacionalinio teisės akto turinys: RID medžiagas ir daiktus, kuriuos leidžiama vežti kurjeriniu paštu, leidžiama vežti ir kaip bagažą keleiviniais traukiniais.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – 18 straipsnis.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RA–a–FR–2

Objektas: t raukiniais keleivių gabenami pavojingų medžiagų siuntiniai.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 7.7.

Direktyvos priedo turinys: draudžiamos vežti rankiniame bagaže RID medžiagos ir daiktai.

Nacionalinio teisės akto turinys: pavojingų medžiagų, kurios skirtos keleivių asmeniniam arba profesiniam naudojimui, siuntinių vežimas rankiniame bagaže leidžiamas su sąlyga, kad laikomasi 4.1, 5.2 ir 3.4 poskyrių nuostatų, susijusių su siuntinių įpakavimu, ženklinimu ir žymėjimu etiketėmis.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – 19 straipsnis.

Pastabos: Nešiojamąsias dujų talpyklas su būtinu vienai kelionei kiekiu leidžiama vežti kvėpavimo sutrikimų turintiems asmenims.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RA–a–FR–3

Objektas: geležinkelių vežėjo reikmėms skirtų krovinių vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 5.4.1.

Direktyvos priedo turinys: informacija apie pavojingas medžiagas, kurią reikia nurodyti važtaraštyje.

Nacionalinio teisės akto turinys: geležinkelių vežėjo reikmėms skirtų krovinių deklaruoti nebūtina, jei jų kiekis neviršija 1.1.3.6 papunktyje nustatytų ribų.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – 20 straipsnio 2 dalis.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RA–a–FR–4

Objektas: leidimas nežymėti etiketėmis tam tikrų pašto vagonų.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 5.3.1.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas pritvirtinti etiketes ant išorinių vagonų sienų.

Nacionalinio teisės akto turinys: turi būti ženklinami tik pašto vagonai, kuriais vežama daugiau kaip 3 tonos tos pačios klasės medžiagų (išskyrus 1, 6.2 arba 7 klases).

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – 21 straipsnio 1 dalis.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RA–a–FR–5

Objektas: leidimas nežymėti etiketėmis vagonų, kuriais vežami nedideli konteineriai.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 5.3.1.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas pritvirtinti etiketes ant išorinių vagonų sienų.

Nacionalinio teisės akto turinys: jeigu etiketės, pritvirtintos ant nedidelių konteinerių sienelių, gerai matomos, tvirtinti etiketes ant išorinių vagonų sienų nebūtina.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – 21 straipsnio 2 dalis.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RA–a–FR–6

Objektas: leidimas nežymėti etiketėmis vagonų, kuriais vežamos siuntinių prikrautos kelių transporto priemonės.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 5.3.1.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimas pritvirtinti etiketes ant išorinių vagonų sienų.

Nacionalinio teisės akto turinys: jeigu ant kelių transporto priemonių yra pritvirtintos etiketės, kuriose aprašytas vežamų siuntinių turinys, tvirtinti etiketes ant išorinių vagonų sienų nebūtina.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Arrêté du 5 juin 2001 relatif au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer – 21 straipsnio 3 dalis.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

SE Švedija

RA–a–SE–1

Objektas: nebūtina žymėti etiketėmis geležinkelio vagonų, vežančių pavojingus krovinius skubia siunta.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 5.3.1.

Direktyvos priedo turinys: ant geležinkelio vagonų, vežančių pavojingus krovinius, turi būti pritvirtintos etiketės.

Nacionalinio teisės akto turinys: nebūtina žymėti etiketėmis geležinkelio vagonų, vežančių pavojingus krovinius skubia siunta.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos: RID riboja krovinių, kuriuos galima vadinti skubia siunta, kiekį. Todėl kalbama apie mažus medžiagų kiekius.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

UK Jungtinė Karalystė

RA–a–UK–1

Objektas: tam tikrų mažai kenksmingų radioaktyvių produktų, pavyzdžiui, sieninių ir rankinių laikrodžių, dūmų detektorių, kompasų, vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: dauguma RID reikalavimų.

Direktyvos priedo turinys: reikalavimai dėl 7 klasės medžiagų vežimo.

Nacionalinio teisės akto turinys: leidžiama visiškai nesilaikyti nacionalinės teisės aktų nuostatų, kai vežami tam tikri komercinės paskirties produktai, turintys nedidelį radioaktyvių medžiagų kiekį.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Pastabos: ši leidžianti nukrypti nuostata yra trumpalaikė priemonė, kurios nebereikės, kai į RID bus įtraukti atitinkami IAEA nuostatų pakeitimai.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RA–a–UK–2

Objektas: sprogmenų mišriųjų krovinių ir sprogmenų su kitais pavojingais kroviniais vežimo vagonais, transporto priemonėmis ir konteineriais apribojimų švelninimas (N4/5/6).

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 7.5.2.1 ir 7.5.2.2.

Direktyvos priedo turinys: apribojimai dėl tam tikrų mišraus krovimo tipų.

Nacionalinio teisės akto turinys: nacionalinės teisės aktas nustato ne tokius griežtus mišriojo sprogmenų krovimo reikalavimus, jeigu tokį vežimą galima užtikrinti be rizikos.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Packaging, Labelling and Carriage of Radioactive Material by Rail Regulations 1996, reg 2(6) (as amended by Schedule 5 of the Carriage of Dangerous Goods (Amendment) Regulations 1999).

Pastabos: JK pageidauja leisti šiek tiek keisti sprogmenų mišraus krovimo su kitais sprogmenimis ir sprogmenų su kitais pavojingais kroviniais taisykles. Pakeitimas bus taikomas ribotam vienos ar kelių sudedamųjų krovinio dalių kiekiui ir būtų leidžiamas tik su sąlyga, kad imamasi visų pagrįstai įmanomų priemonių apsaugoti, jog sprogmenys nesiliestų su tokiais kroviniais ar kitaip nekeltų jiems pavojaus arba jiems patiems nekiltų pavojus dėl tų krovinių.

Pakeitimų, kuriuos gali pageidauti leisti JK, pavyzdžiai:

1.

sprogmenys, kuriems priskirti JT klasifikacijos numeriai 0029, 0030, 0042, 0065, 0081, 0082, 0104, 0241, 0255, 0267, 0283, 0289, 0290, 0331, 0332, 0360 arba 0361, gali būti vežami transporto priemone kartu su pavojingais kroviniais, kuriems priskirtas JT klasifikacijos numeris 1942. UN 1942 kiekis, kurį leidžiama vežti, apribojamas laikant, kad UN 1942 yra 1.1 D sprogmuo;

2.

sprogmenis, kuriems priskirti JT klasifikacijos numeriai 0191, 0197, 0312, 0336, 0403, 0431 arba 0453, ta pačia transporto priemone galima vežti su antrai vežimo kategorijai priskirtais pavojingais kroviniais (išskyrus degiąsias dujas, infekcines ir toksines medžiagas) arba pavojingais trečios vežimo kategorijos kroviniais ar esant bet kokiam jų deriniui, jeigu antrajai vežimo kategorijai priskirtų pavojingų krovinių bendra masė arba visas tūris neviršija 500 kg ar litrų, o bendra grynoji tų sprogmenų masė ne didesnė kaip 500 kg;

3.

1.4 G sprogmenis ta pačia transporto priemone galima vežti su antrai vežimo kategorijai priskirtais degiaisiais skysčiais ir degiosiomis dujomis arba trečiai kategorijai priskirtomis nedegiosiomis, netoksiškomis dujomis ar bet kokiu jų deriniu, jeigu sukrautų kartu pavojingų krovinių masė arba tūris neviršija 200 kg arba litrų, o bendra grynoji tų sprogmenų masė ne didesnė kaip 20 kg;

4.

sprogstamuosius gaminius, kuriems priskirti JT klasifikacijos numeriai 0106, 0107 arba 0257, galima vežti su D, E arba F suderinamumo grupės sprogstamaisiais gaminiais, kurie yra tų grupių sudedamosios dalys. Bendras sprogmenų, kuriems priskirti JT klasifikacijos numeriai 0106, 0107 arba 0257, kiekis neturi būti didesnis kaip 20 kg.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RA–a–UK–3

Objektas: leidimas nustatyti kitokį „bendrą didžiausią kiekį viename transporto vienete“ 1.1.3.1 skirsnio lentelės 1 ir 2 kategorijų 1 klasės kroviniams.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 1.1.3.1.

Direktyvos priedo turinys: išimtys, susijusios su vežimo pobūdžiu.

Nacionalinio teisės akto turinys: nustatyti taisykles, susijusias su ribotam sprogmenų kiekiui ir mišriam sprogmenų krovimui taikomomis išimtimis.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 3(7)(b).

Pastabos: nustatyti kitokias leistino kiekio ribas ir mišraus krovinio koeficientus 1 klasės kroviniams, t. t.: 50–1 kategorijai ir 500–2 kategorijai. Apskaičiuojant mišrius krovinius, 2 kategorijai taikomas koeficientas 20, o 3 kategorijai – 2.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RA–a–UK–4

Objektas: RA–a–FR–6 priėmimas.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 5.3.1.3.2.

Direktyvos priedo turinys: žymėjimo lentelėmis reikalavimo sušvelninimas kelių transporto priemones vežant geležinkeliais.

Nacionalinio teisės akto turinys: žymėjimo lentelėmis reikalavimas netaikomas, kai aiškiai matomos kelių transporto priemonių lentelės.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: The Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2004: Regulation 7(12).

Pastabos: tokia visuomet buvo JK nacionalinė nuostata.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

Pagrįsta šios direktyvos 6 straipsnio 3 dalies b punkto i papunkčiu

DE Vokietija

RA–bi–DE–1

Objektas: 9 klasės polichlorintaisiais bifenilais (PCB) užterštų medžiagų vežimas be pakuotės.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 7.3.1.

Direktyvos priedo turinys: vežimas be pakuotės.

Nacionalinio teisės akto turinys: leidimas vežti be pakuotės nuimamose transporto priemonės kėbulo talpyklose arba nuo sandariuose skysčių ar dulkių apsaugotuose konteineriuose.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 11.

Pastabos: 11 nukrypti leidžianti nuostata galioja iki 2004 m. gruodžio 31 d.; nuo 2005 m. taikomos atitinkamos ADR ir RID nuostatos.

Taip pat žr. Daugiašalį susitarimą Nr. M137.

Sąrašo Nr. 4*.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

RA–bi–DE–2

Objektas: supakuotų pavojingų atliekų vežimas.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 1–5.

Direktyvos priedo turinys: klasifikavimas, pakavimas ir ženklinimas.

Nacionalinio teisės akto turinys: 2–6.1 ir 9 klasės: bendras pakavimas ir pavojingų atliekų vežimas pakuotėse ir IBC; atliekos privalo būti supakuotos į vidines pakuotes (kuriose atliekos yra surenkamos) ir suskirstytos į konkrečias atliekų grupes pagal kategorijas (vengiant pavojingos sąveikos atskirose atliekų grupėse); su atliekų grupėmis susijusių specialiųjų raštiškų instrukcijų, kurios taip pat naudojamos kaip važtaraštis, panaudojimas; vidaus ir laboratorinių atliekų surinkimas ir t. t.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Gefahrgut-Ausnahmeverordnung – GGAV 2002 vom 6.11.2002 (BGBl. I S. 4350); Ausnahme 20.

Pastabos: Sąrašo Nr. 6*.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.

SE Švedija

RA–bi–SE–1

Objektas: pavojingų atliekų vežimas į pavojingų atliekų šalinimo įmones.

Nuoroda į šios direktyvos II priedo II.1 skirsnį: 2, 5.2 ir 6.1.

Direktyvos priedo turinys: klasifikacija, ženklinimas bei žymėjimas etiketėmis ir pakuotės konstrukcijos bei bandymų reikalavimai.

Nacionalinio teisės akto turinys: teisės aktuose pateikiami supaprastinti klasifikacijos kriterijai, sušvelninti pakuotės konstrukcijos bei bandymų reikalavimai ir pakoreguoti klasifikacijos, žymėjimo etiketėmis bei ženklinimo reikalavimai. Pavojingos atliekos pagal RID neklasifikuojamos ir priskiriamos skirtingoms atliekų grupėms. Kiekvienai atliekų grupei priklauso medžiagų, kurias pagal RID galima pakuoti kartu (mišrusis pakavimas). Kiekvienas paketas vietoje JT numerio turi būti pažymėtas atitinkamos atliekų grupės kodu.

Pradinė nuoroda į nacionalinį teisės aktą: Särskilda bestämmelser om vissa inrikes transporter av farligt gods på väg och i terräng.

Pastabos: šios nuostatos gali būti taikomos tik vežant pavojingas atliekas iš valstybinių atliekų perdirbimo įmonių į pavojingų atliekų naikinimo įmones.

Galiojimo pabaigos data: 2015 m. birželio 30 d.


III PRIEDAS

VEŽIMAS VIDAUS VANDENS KELIAIS

III.1.   ADN

Prie ADN pridedamos taisyklės, taikytinos nuo 2009 m. liepos 1 d., ir ADN 3 straipsnio f bei h punktai, 8 straipsnio 1 bei 3 dalys, sąvoką „susitariančioji šalis“ atitinkamai pakeičiant sąvoka valstybė narė.

III.2.   Papildomos pereinamojo laikotarpio nuostatos

1.

Valstybės narės gali palikti galioti 2009 m. birželio 30 d. taikomus nacionalinius draudimus, susijusius su medžiagų, kuriose yra dioksinų ir furanų, vežimu.

2.

Pagal III priedo III.1 skirsnį (8.1) išduoti sertifikatai prieš pereinamąjį laikotarpį ar jo metu, nurodytu 7 straipsnio 2 dalyje, galioja iki 2016 m. birželio 30 d., nebent pačiame sertifikate nurodytas trumpesnis galiojimo laikotarpis.

III.3.   Nacionalinės leidžiančios nukrypti nuostatos.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

30.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/60


TARYBOS BENDROJI POZICIJA 2008/761/BUSP

2008 m. rugsėjo 29 d.

pratęsianti Bendrosios pozicijos 2004/694/BUSP dėl tolesnių priemonių, remiančių veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiajai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą, galiojimą

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 15 straipsnį,

kadangi:

(1)

2004 m. spalio 11 d. Taryba priėmė Bendrąją poziciją 2004/694/BUSP (1), kuria buvo siekiama įšaldyti visas lėšas ir ekonominius išteklius, priklausančius asmenims, kuriems TBTBJ oficialiai pareiškė kaltinimus dėl karo nusikaltimų, tačiau kurie Teismo nebuvo suimti.

(2)

Bendroji pozicija 2004/694/BUSP taikoma iki 2008 m. spalio 10 d.

(3)

Taryba mano, kad Bendrosios pozicijos 2004/694/BUSP galiojimą būtina pratęsti dar 12 mėnesių.

(4)

Bendrijos nuostatos dėl įgyvendinimo išdėstytos 2004 m. spalio 11 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1763/2004, nustatančiame tam tikras ribojančias priemones, remiančias veiksmingą Tarptautinio baudžiamojo tribunolo buvusiai Jugoslavijai (TBTBJ) mandato vykdymą (2),

PRIĖMĖ ŠIĄ BENDRĄJĄ POZICIJĄ:

1 straipsnis

Bendrosios pozicijos 2004/694/BUSP galiojimas pratęsiamas iki 2009 m. spalio 10 d.

2 straipsnis

Ši bendroji pozicija įsigalioja jos priėmimo dieną.

3 straipsnis

Ši bendroji pozicija skelbiama Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 29 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

M. BARNIER


(1)  OL L 315, 2004 10 14, p. 52.

(2)  OL L 315, 2004 10 14, p. 14.


30.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 260/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.