ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 255

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugsėjo 23d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 929/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

2008 m. rugsėjo 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 930/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

3

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. rugsėjo 22 d. Komisijos direktyva 2008/87/EB, iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/87/EB, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams ( 1 )

5

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Taryba

 

 

2008/750/EB

 

*

2008 m. rugsėjo 15 d. Tarybos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/77/EB, nustatantį likviduojamos EAPB turto, o užbaigus likvidavimą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymo daugiametes finansines gaires

28

 

 

Komisija

 

 

2008/751/EB

 

*

2008 m. rugsėjo 18 d. Komisijos sprendimas dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo kilmės taisyklių, nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede, atsižvelgiant į ypatingą Madagaskaro padėtį, susijusią su konservuotais tunais ir tuno nugarine (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5097)

31

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

23.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 929/2008

2008 m. rugsėjo 22 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. rugsėjo 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

31,4

TR

70,5

ZZ

51,0

0707 00 05

EG

162,5

TR

95,1

ZZ

128,8

0709 90 70

TR

94,1

ZZ

94,1

0805 50 10

AR

65,9

UY

52,7

ZA

97,3

ZZ

72,0

0806 10 10

TR

101,5

US

132,8

ZZ

117,2

0808 10 80

BR

56,2

CL

76,6

CN

64,7

NZ

118,3

US

99,8

ZA

79,8

ZZ

82,6

0808 20 50

AR

68,9

CN

75,9

TR

139,0

ZA

89,5

ZZ

93,3

0809 30

TR

138,4

US

160,5

ZZ

149,5

0809 40 05

IL

131,9

TR

65,7

XS

58,0

ZZ

85,2


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


23.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 930/2008

2008 m. rugsėjo 22 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2007–2008 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1109/2007 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 870/2008 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1109/2007 2007–2008 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. rugsėjo 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24.

(3)  OL L 253, 2007 9 28, p. 5.

(4)  OL L 238, 2008 9 5, p. 3.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 95 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2008 m. rugsėjo 23 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

23,49

4,56

1701 11 90 (1)

23,49

9,79

1701 12 10 (1)

23,49

4,37

1701 12 90 (1)

23,49

9,36

1701 91 00 (2)

26,80

11,83

1701 99 10 (2)

26,80

7,31

1701 99 90 (2)

26,80

7,31

1702 90 95 (3)

0,27

0,38


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


DIREKTYVOS

23.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/5


KOMISIJOS DIREKTYVA 2008/87/EB

2008 m. rugsėjo 22 d.

iš dalies keičianti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/87/EB, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2006/87/EB, nustatančią techninius reikalavimus vidaus vandenų laivams ir panaikinančią Tarybos direktyvą 82/714/EEB (1), ypač į jos 20 straipsnio 1 dalies pirmąjį sakinį,

kadangi:

(1)

Po to laiko, kai 2006 m. gruodžio mėn. buvo priimta direktyva, pagal peržiūrėtos Konvencijos dėl laivybos Reino upe 22 straipsnį buvo iš dalies pakeistas Reglamentas dėl Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo. Todėl reikia atitinkamai iš dalies pakeisti Direktyvą 2006/87/EB.

(2)

Reikėtų užtikrinti, kad Bendrijos laivo sertifikatas ir pagal Reglamentą dėl Reino upe plaukiojančių laivų tikrinimo išduodamas laivo sertifikatas būtų išduodami remiantis techniniais reikalavimais, kuriais užtikrinamas lygiavertis saugos lygis.

(3)

Kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymo ir skirtingų saugos lygių, Direktyvos 2006/87/EB pakeitimai turi būti įgyvendinti kuo skubiau.

(4)

Šioje direktyvoje numatytos priemonės atitinka 1991 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvos 91/672/EEB dėl vidaus vandenų keliais krovinius ir keleivius vežančių laivų kapitonams išduotų nacionalinių pažymėjimų abipusio pripažinimo (2) 7 straipsnyje nurodyto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2006/87/EB II priedas iš dalies keičiamas pagal šios direktyvos I priedą.

2 straipsnis

Direktyvos 2006/87/EB V ir VI priedai iš dalies keičiami pagal šios direktyvos II priedą.

3 straipsnis

Valstybės narės, kurios turi vidaus vandenų kelius, nurodytus Direktyvos 2006/87/EB 1 straipsnio 1 dalyje, priima įstatymus ir kitus teisės aktus, kurie, įsigalioję 2008 m. gruodžio 30 d., įgyvendina šią direktyvą. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų nuostatų tekstus bei tų nuostatų ir šios direktyvos atitikmenų lentelę.

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma oficialiai jas skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

4 straipsnis

Ši direktyva įsigalioja jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

5 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms, turinčioms Direktyvos 2006/87/EB 1 straipsnio 1 dalyje nurodytus vidaus vandenų kelius.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 22 d.

Komisijos vardu

Antonio TAJANI

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 389, 2006 12 30, p. 1.

(2)  OL L 373, 1991 12 31, p. 29.


I PRIEDAS

Direktyvos 2006/87/EB II priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

Turinys iš dalies keičiamas taip:

a)

2.18 straipsnio antraštė pakeičiama tokia antrašte:

„2.18 straipsnis. Unikalus laivo Europos identifikavimo numeris“

b)

6.09 straipsnio antraštė pakeičiama tokia antrašte:

„6.09 straipsnis. Priėmimas ir periodiniai tikrinimai“

c)

Įterpiamas toks 10.03c straipsnis:

„10.03c straipsnis. Stacionarios gaisro gesinimo sistemos objektams apsaugoti“.

2.

2.07 straipsnio 1 dalyje sąvoka „oficialaus numerio“ pakeičiama sąvoka „laivo Europos identifikavimo numerio“.

3.

2.17 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalis papildoma tokiu sakiniu:

„Jos atitinkamai atnaujina straipsnio 1 dalyje minimą registrą“.

b)

Pridedama tokia 3 dalis:

„3.

Kad būtų vykdomos saugą ir navigacijos paprastumą užtikrinančios administracinės priemonės ir kad būtų įgyvendinti šios direktyvos 2.02–2.15 ir 8, 10, 11, 12, 15, 16 ir 17 straipsniai, tik skaityti VI priede nustatytą pavyzdį atitinkančiame registre pateiktus duomenis teisė bus suteikta kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, Manheimo konvencijos susitariančiosioms šalims ir, jei bus užtikrintas lygiavertis slaptumo lygis, trečiosioms šalims remiantis administraciniais susitarimais.“

4.

2.18 straipsnis pakeičiamas taip:

„2.18 straipsnis

Unikalus laivo Europos identifikavimo numeris

1.

Unikalų laivo Europos identifikavimo numerį (ENI) (toliau – laivo Europos identifikavimo numeris) sudaro aštuoni arabiški skaitmenys pagal III priedėlį.

2.

Bendrijos sertifikatą išdavusi kompetentinga institucija jame įrašo laivo Europos identifikavimo numerį. Jei Bendrijos sertifikato išdavimo metu plaukiojanti priemonė neturi laivo Europos identifikavimo numerio, jį šiai plaukiojančiai priemonei išduoda valstybės narės, kurioje plaukiojanti priemonė yra registruota arba kurioje yra jos prirašymo uostas, kompetentinga institucija.

Bendrijos sertifikate nurodomą laivo Europos identifikavimo numerį valstybių, kuriose neįmanoma skirti laivo Europos identifikavimo numerio, plaukiojančioms priemonėms skiria tą Bendrijos sertifikatą išduodanti kompetentinga institucija.

3.

Vienai plaukiojančiai priemonei skiriamas tik vienas laivo Europos identifikavimo numeris. Laivo Europos identifikavimo numeris suteikiamas tik vieną kartą ir nesikeičia visą plaukiojančios priemonės naudojimo laiką.

4.

Plaukiojančios priemonės savininkas arba jo atstovas dėl laivo Europos identifikavimo numerio skyrimo turi kompetentingai institucijai pateikti prašymą. Savininkas arba jo atstovas taip pat yra atsakingi už tai, kad laivo Europos identifikavimo numeris, kuris įrašomas Bendrijos sertifikate, būtų pritvirtintas prie plaukiojančios priemonės.

5.

Kiekviena valstybė narė praneša Komisijai apie kompetentingas institucijas, atsakingas už laivų Europos identifikavimo numerių skyrimą. Komisija tvarko tų kompetentingų institucijų ir kompetentingų institucijų, apie kurias pranešė trečiosios šalys, registrą ir sudaro valstybėms narėms galimybes naudotis tokiu registru. Trečiųjų šalių kompetentingoms institucijoms, pateikusioms prašymą, taip pat suteikiama galimybė naudotis šiuo registru.

6.

Visos kompetentingos institucijos pagal 5 dalį imasi visų būtinų priemonių, kad informuotų visas kitas pagal 5 dalį tvarkomame registre išvardytas kompetentingas institucijas apie kiekvieną laivo Europos identifikavimo numerį, kurį jos skiria, ir apie IV priedėlyje nurodytus laivo identifikavimo duomenis. Kitų valstybių narių kompetentingoms institucijoms, Manheimo konvencijos susitariančiosioms šalims ir, jei užtikrinamas lygiavertis slaptumo lygis, trečiosioms šalims remiantis administraciniais susitarimais gali būti suteikiama galimybė naudotis šiais duomenimis, kad būtų vykdomos saugą ir navigacijos paprastumą užtikrinančios administracinės priemonės bei būtų įgyvendinti šios direktyvos 2.02–2.15 straipsniai, 2.18 straipsnio 3 dalis ir 8, 10, 11, 12, 15, 16 ir 17 straipsniai.“

5.

2.19 straipsnio 2 dalyje sąvoka „oficialaus numerio“ pakeičiama sąvoka „laivo Europos identifikavimo numerio“.

6.

6.02 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.

Jei vairo mechanizme yra mechanizuotas pavaros įtaisas, turi būti antras savarankiškas pavaros įtaisas arba rankinė pavara. Sugedus vairo mechanizmo pavaros įtaisui arba sutrikus jo darbui, per penkias sekundes turi būti galima pradėti naudoti antrąjį savarankišką pavaros įtaisą arba rankinę pavarą.“

7.

6.03 straipsnis pakeičiamas taip:

„6.03 straipsnis

Hidraulinis vairo mechanizmo pavaros įtaisas

1.

Prie hidraulinio vairo mechanizmo pavaros įtaiso negali būti prijungta kita elektros energiją vartojanti įranga.

2.

Hidraulinėse talpyklose įrengiama avarinė signalizacijos sistema, skirta stebėti, ar alyvos lygis nenukrito žemiau saugiai eksploatacijai būtino žemiausio lygio.

3.

Vamzdyno matmenys, projektas ir išdėstymas turi kuo labiau saugoti nuo mechaninio apgadinimo arba gaisro keliamos žalos.

4.

Hidraulinės žarnos:

a)

gali būti leidžiamos tik tuo atveju, jei jas naudoti yra būtina vibracijai slopinti arba kad detalės galėtų laisvai judėti;

b)

turi būti suprojektuotos taip, kad išlaikytų slėgį, kuris yra ne mažesnis už didžiausią eksploatacinį slėgį;

c)

turi būti atnaujinamos ne rečiau kaip kas aštuonerius metus.

5.

Hidraulinius cilindrus, hidraulinius siurblius, hidraulinius variklius ir elektros variklius ne rečiau kaip kas aštuonerius metus tikrina specializuota firma, o prireikus jie remontuojami.“

8.

6.07 straipsnio 2 dalis iš dalies keičiama taip:

a)

Įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Laivo vairavimo vietoje turi būti vaizdo ir garso avarinis signalas, pranešantis apie:“

b)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

alyvos lygio hidraulinėse talpyklose nukritimą žemiau žemiausio lygio pagal 6.03 straipsnio 2 dalį ir hidraulinės sistemos eksploatacinio slėgio sumažėjimą;“

9.

6.09 straipsnis pakeičiamas taip:

„6.09 straipsnis

Priėmimas ir periodiniai tikrinimai

1.

Ar teisingai įrengta vairavimo sistema, turi tikrinti tikrinimo įstaiga. Šiuo tikslu tikrinimo įstaiga gali paprašyti tokių dokumentų:

a)

vairavimo sistemos aprašymo;

b)

vairo mechanizmo pavaros įtaisų ir vairo valdymo įrangos brėžinių ir informacijos apie juos;

c)

informacijos apie vairo mechanizmą;

d)

elektros instaliacijos schemos;

e)

posūkio kampinio greičio reguliavimo įtaiso aprašymo;

f)

vairavimo sistemos eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcijų.

2.

Visos vairavimo sistemos veikimas tikrinamas navigaciniu bandymu. Jei yra įrengtas posūkio kampinio greičio reguliavimo įtaisas, tikrinama, ar laivas gali patikimai plaukti iš anksto nustatytu kursu ir saugiai suktis.

3.

Elektros energija maitinamas vairo valdymo sistemas tikrina ekspertas:

a)

prieš pradedant eksploatuoti;

b)

po veikimo sutrikimo;

c)

po pakeitimo arba remonto;

d)

reguliariai ne rečiau kaip kas treji metai.

4.

Tikrinimas turi apimti ne mažiau kaip:

a)

atitikties patvirtintiems brėžiniams patikrinimą ir periodinių tikrinimų metu – ar padaryta vairavimo sistemos pakeitimų;

b)

vairavimo sistemos funkcinį bandymą įtraukiant visas veikimo galimybes;

c)

hidraulinių komponentų, visų pirma sklendžių, vamzdynų, hidraulinių žarnų, hidraulinių cilindrų, hidraulinių siurblių ir hidraulinių filtrų, vizualinį ir sandarumo patikrinimą;

d)

elektros komponentų, visų pirma relių, elektros variklių ir saugos įtaisų, vizualinį patikrinimą;

e)

vaizdo ir garso kontrolės įtaisų patikrinimą.

5.

Tikrintojas turi išduoti pasirašytą patikrinimo sertifikatą, kuriame būtų nurodyta tikrinimo data.“

10.

7.02 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

2 dalies pirmoji pastraipa keičiama taip:

„Vairininkui riboto matomumo plotas prieš laivą be krovinio, su puse atsargų, bet be balasto, neturi viršyti mažesniojo iš šių dydžių – dviejų laivo ilgių arba 250 m iki vandens paviršiaus tiesiai prieš laivą.“

b)

6 dalies antroji pastraipa keičiama taip:

„Kad nebūtų atspindžių, priekiniai tiltelio langai turi būti neatspindintys arba įrengti taip, kad veiksmingai būtų išvengta atspindžių. Šis reikalavimas laikomas įvykdytu, kai langai nuo vertikalios plokštumos pasvirę ne mažiau negu 10o ir ne daugiau negu 25o kampu taip, kad jų viršus būtų labiau išsikišęs į išorę.“

11.

8.05 straipsnio 7 dalis pakeičiama taip:

„7)

Kurui skirstyti skirtame vamzdyne tiesiai prie talpyklų išleidžiamųjų angų turi būti įtaisytos greitai užsidarančios sklendės, kurias galima valdyti iš denio net kai tokios patalpos yra uždarytos.

Jei valdymo įtaisas yra uždengtas, dangtis arba danga neturi būti rakinamas.

Valdymo įtaisas turi būti žymimas raudonai. Jei įtaisas uždengtas, jis pagal I priedėlio 9 paveikslą turi būti pažymimas greitai užsidarančios sklendės simboliu, kurio šoninis ilgis yra bent 10 cm.

Pirmoji pastraipa netaikoma tiesiai ant variklio įtaisytoms kuro talpykloms.“

12.

9.15 straipsnio 9 dalis papildoma tokiu sakiniu:

„Kabelių sandūrų skaičius turi būti minimalus.“

13.

10.03a straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

8 dalis pakeičiama taip:

„8.

Ekspertas turi išduoti pasirašytą patikrinimo sertifikatą, kuriame būtų nurodyta tikrinimo data.“

b)

10 dalis išbraukiama.

14.

10.03b straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma tokiu d punktu:

„d)

FK-5-1-12 (dodekafluor-2-metilpentan-3-onas).“

b)

4 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Išleidžiamieji purkštukai turi būti tokio dydžio ir įrengti taip, kad gesinamąją medžiagą purkštų tolygiai. Gesinamoji medžiaga turi visų pirma būti veiksminga ir po grindų plokštėmis.“

c)

5 dalies e punkto cc papunktis pakeičiamas taip:

„cc)

dėl veiksmų, kurių imasi įgula įsijungus gaisro gesinimo sistemai ir eidama į saugomą patalpą po to, kai įsijungia sistema ar patalpos užtvindomos, visų pirma nurodant, kad gali būti pavojingų medžiagų;“

d)

9 dalies e punktas pakeičiamas taip:

„e)

Ekspertas turi išduoti pasirašytą patikrinimo sertifikatą, kuriame būtų nurodyta tikrinimo data.“

e)

13 dalis pakeičiama taip:

„13.   FK-5-1-12 – gaisro gesinimo sistemos

Gaisro gesinimo sistemos, kuriose kaip gesinamoji medžiaga naudojama FK-5-1-12, be 1–9 dalių reikalavimų, turi atitikti dar ir šias nuostatas:

a)

jei yra kelios apsaugotinos patalpos ir visos jos yra skirtingo bendro tūrio, kiekvienoje patalpoje turi būti atskira gaisro gesinimo sistema;

b)

kiekviename apsaugotinoje patalpoje įrengtame FK-5-1-12 rezervuare turi būti apsauginis vožtuvas, apsaugantis nuo per didelio slėgio. Jei rezervuaras patenka į gaisrą, o gaisro gesinimo sistema nesuveikė, apsauginiu vožtuvu, apsaugančiu nuo per didelio slėgio, rezervuaro turinys nedarant žalos turi būti išleidžiamas į apsaugotiną patalpą.

c)

kiekviename rezervuare turi būti sumontuotas įtaisas dujų slėgiui tikrinti;

d)

rezervuarai negali būti užpildomi iki daugiau negu 1,00 kg/l. Savitasis nesuslėgto FK-5-1-12 tūris laikomas lygiu 0,0719 m3/kg;

e)

apsaugotinai patalpai skirto FK-5-1-12 tūris turi būti ne mažesnis negu 5,5 % bendro patalpos tūrio. Šis kiekis turi būti išleidžiamas per 10 sekundžių.

f)

FK-5-1-12 rezervuaruose turi būti slėgio kontrolės prietaisas, kuriuo, jei be leidimo sumažėja suslėgtųjų dujų slėgis, vairinėje įjungiamas garso ir vaizdo avarinis signalas. Jei vairinės nėra, šis avarinis signalas turi būti įjungiamas apsaugotinos patalpos išorėje;

g)

po užtvindymo koncentracija apsaugotinoje patalpoje neturi viršyti 10,0 %.“

15.

Įterpiamas toks 10.03c straipsnis:

„10. 03c straipsnis

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos objektams apsaugoti

Stacionarios gaisro gesinimo sistemos objektams apsaugoti leidžiamos tik rekomendavus Komitetui.“

16.

10.05 straipsnio 2 dalies pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„2.

Kiekvienam plaukiojančioje priemonėje nuolat esančiam asmeniui turi būti pasiekiama specialiai pritaikyta automatiškai pripučiama gelbėjimosi liemenė, atitinkanti Europos standartus EN 395:1998, EN 396:1998, EN ISO 12402-3:2006 ar EN ISO 12402-4:2006.“

17.

14.13 straipsnyje po antro sakinio įterpiamas toks sakinys:

„Papildomai ekspertas patikrina, ar keleiviniuose laivuose yra galiojantis patikrinimo sertifikatas, patvirtinantis, kad dujų signalizacijos sistema, nurodyta 15.15 straipsnio 9 dalyje įdiegta teisingai arba atliktas jos patikrinimas“.

18.

15.03 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis papildoma tokiu sakiniu:

„Nepakrauto laivo duomenys, į kuriuos atsižvelgiama apskaičiuojant stovumą, nustatomi šoninio svirimo bandymu.“

b)

2 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

trečiojoje pastraipoje įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Be to, 3 dalies d punkto reikalavimo vykdymas turi būti įrodomas šiomis apkrovos sąlygomis:“

ii)

Paskutinė pastraipa išbraukiama.

c)

3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a, b ir c punktai pakeičiami taip:

„a)

didžiausias atstatomasis petys hmax yra tada, kai laivo pasvirimo kampas φmax ≥ (φmom + 3°), ir yra ne mažesnis negu 0,20 m. Tačiau jei φf < φmax, užtvindymo kampo φf atstatomasis petys turi būti ne mažesnis negu 0,20 m;

b)

užtvindymo kampas φf yra ne mažesnis negu (φmom + 3°);

c)

plotas A po atstatomojo peties kreive, atsižvelgiant į φf ir φmax padėtį, turi būti už šias vertes ne mažesnio dydžio:

Atvejis

 

 

A

1

φmax ≤ 15° ar φf ≤ 15°

 

0,05 mrad, kai kampas φmax arba φf (pasirenkamas mažesnis dydis)

2

15° < φmax < 30°

φmax ≤ φf

0,035+0,001 · (30-φmax) mrad, kai kampas φmax

3

15° < φf < 30°

φmax > φf

0,035+0,001 · (30-φf) mrad, kai kampas φf

4

φmax ≥ 30° ir φf ≥ 30°

 

0,035 mrad, kai kampas φ = 30°

Kai:

hmax

didžiausias petys;

φ

pasvirimo kampas;

φf

žemyn nukreipto užtvindymo kampas, kuris yra laivo pasvirimo kampas, kuriam esant apsemiamos korpuso, antstato arba denio kabinų angos, kurių negalima uždaryti taip, kad jos nepraleistų vandens;

φmom

didžiausias pasvirimo kampas pagal e punktą;

φmax

pasvirimo kampas, kai susidaro didžiausias atstatomasis petys;

A

plotas po atstatomųjų pečių kreive.“

ii)

e punktas pakeičiamas taip:

„e)

kiekvienu iš šių dviejų atvejų laivo pasvirimo kampas φmom turi neviršyti 12°:

aa)

pagal 4 ir 5 dalis taikant asmenų ir vėjo sukeltą pasvirimo momentą;

bb)

pagal 4 ir 6 dalis taikant asmenų ir laivo posūkio sukeltą pasvirimo momentą.“

d)

4 dalyje paaiškinimas

„ni

=

asmenų skaičius vienam kvadratiniam metrui, laisvų denio zonų ir denio zonų su kilnojamais baldais ni = 4;

denio zonų su pritvirtintais sėdimaisiais baldais, pavyzdžiui, suolais, ni apskaičiuojamas tariant, kad vienam asmeniui skiriamas 0,45 m pločio ir 0,75 m gylio sėdimasis plotas“

pakeičiamas taip:

„ni

=

asmenų skaičius vienam kvadratiniam metrui; laisvų denio zonų ir denio zonų su kilnojamais baldais ni = 3,75;

denio zonų su pritvirtintais sėdimaisiais baldais, pavyzdžiui, suolais, ni apskaičiuojamas tariant, kad vienam asmeniui skiriamas 0,50 m pločio ir 0,75 m gylio sėdimasis plotas.“

e)

9 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

Lentelė po antrosios pastraipos įvadinės frazės pakeičiama tokia lentele:

 

„1 skyriaus būsena

2 skyrių būsena

Apgadintų šonų matmenys

išilginis l [m]

0,10 · LWL, bet ne mažesnis nei 4,00 m

0,05 · LWL, bet ne mažesnis nei 2,25 m

skersinis b [m]

B/5

0,59

vertikalus h [m]

nuo laivo dugno iki viršaus, nenustatant ribų

Apgadinto dugno matmenys

išilginis l [m]

0,10 · LWL, bet ne mažesnis nei 4,00 m

0,05 · LWL, bet ne mažesnis nei 2,25 m

skersinis b [m]

B/5

vertikalus h [m]

0,59; pagal 15.02 straipsnio 13 dalies c punktą įrengtas vamzdynas laikomas neapgadintu“

ii)

d punkto paskutinė pastraipa išbraukiama.

f)

10 dalis papildoma tokiu d punktu:

„d)

Laisvojo paviršiaus poveikis visuose tarpiniuose užtvindymo etapuose turi būti apskaičiuojamas pagal bendrą apgadintų skyrių paviršiaus plotą.“

g)

11 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

įvadinėje frazėje išbraukiami žodžiai „dėl asmenų“.

ii)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

virš pusiausvyros padėties atstatomojo peties kreivės teigiamoje dalyje atstatomojo peties vertė turi būti GZR ≥ 0,02 m, kai plotas A ≥ 0,0025 mrad. Šios mažiausios stovumo vertės taikomos, kol apsemiama pirma neapsaugota anga arba bet kuriuo atveju, kol laivo pasvirimo kampas pasiekia φm 25°.

Image

19.

15.06 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

3 dalies a punktas papildomas tokiu sakiniu:

„patalpos, išskyrus kajutes, ir patalpų grupės, kuriose yra tik vienas išėjimas, turi turėti bent vieną avarinį išėjimą;“

b)

8 dalies a punkto įvadinė frazė įvadinė frazė pakeičiama taip:

„bendras susirinkimo zonų plotas (As) turi atitikti ne mažesnes nei šios vertes:“

20.

15.09 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalyje pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Be 10.05 straipsnio 1 dalyje nurodytų gelbėjimo plūdurų, visose keleiviams skirtose neuždarose denio dalyse iš abiejų laivo pusių ne didesniu negu 20 m atstumu vienas nuo kito turi būti tinkami gelbėjimo plūdurai. Gelbėjimo plūdurai laikomi tinkamais, jei atitinka

Europos standartą EN 14144:2003 arba

Tarptautinės konvencijos dėl žmogaus gyvybės apsaugos jūroje (SOLAS, 1974) III skyriaus 7.1 taisyklę ir Tarptautinio gelbėjimosi įrangos kodekso 2.1 dalį.“

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.

Be 1 dalyje nurodytų gelbėjimo plūdurų, visam laive esančiam personalui turi būti pasiekiama 10.05 straipsnio 2 dalyje nurodyta asmeninė gelbėjimo įranga. Laive esančiam personalui, neatsakingam už pareigų vykdymą pagal saugos tvarkaraštį, leidžiamos nepripučiamos arba pusiau automatiškai pripučiamos gelbėjimosi liemenės, atitinkančios 10.05 straipsnio 2 dalyje nurodytus standartus.“

c)

4 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

pirmoji pastraipa pakeičiama taip:

„Be 1 ir 2 dalyse nurodytos gelbėjimo įrangos, laive turi būti 10.05 straipsnio 2 dalyje nurodyta asmeninė gelbėjimo įranga, kurios užtektų 100 % didžiausio leistino keleivių skaičiaus. Taip pat leidžiamos nepripučiamos arba pusiau automatiškai pripučiamos gelbėjimosi liemenės, atitinkančios 10.05 straipsnio 2 dalyje nurodytus standartus.“

ii)

Antroji pastraipa išbraukiama.

21.

15.10 straipsnio 6 dalies paskutinis sakinys pakeičiamas taip:

„Avarinė jėgainė turi būti įrengiama virš ribinės grimzlės linijos arba kuo toliau nuo energijos šaltinių pagal 9.02 straipsnio 1 dalį, kad būtų užtikrinta, jog užtvindymo atveju pagal 15.03 straipsnio 9 dalį ji nebūtų užtvindyta tuo pačiu metu kaip ir šie energijos šaltiniai.“

22.

15.11 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis iš dalies keičiama taip:

i)

d punkte aa papunktis pakeičiamas taip:

„aa)

Atsparumo ugniai bandymų kodekso I priedo 3 dalis ir“

ii)

pridedamas šis e punktas:

„e)

Pagal Atsparumo ugniai bandymų kodeksą tikrinimo įstaiga gali nurodyti atlikti skiriamosios sienos bandinio bandymą, kad būtų užtikrinta atitiktis 2 dalies nuostatoms dėl atsparumo ir temperatūros padidėjimo“.

b)

2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Skiriamosios sienos

a)

tarp patalpų projektuojamos pagal šias lenteles:

aa)

Skiriamųjų sienų tarp patalpų, kuriose nėra įrengtos didelio slėgio purkštuvų sistemos pagal 10.03a straipsnį, lentelė.

Patalpos

Valdymo centrai

Trapų šachtos

Surinkimo zonos

Holai

Mašinų skyriai

Laivo virtuvės

Sandėliai

Valdymo centrai

A0

A0/B15 (1)

A30

A60

A60

A60

Trapų šachtos

 

A0

A30

A60

A60

A60

Surinkimo zonos

 

 

A30/B15 (2)

A60

A60

A60

Holai

 

 

 

—/B15 (3)

A60

A60

A60

Mašinų skyriai

 

 

 

 

A60/A0 (4)

A60

A60

Laivo virtuvės

 

 

 

 

 

A0

A60/B15 (5)

Sandėliai

 

 

 

 

 

 

bb)

Skiriamųjų sienų tarp patalpų, kuriose įrengtos didelio slėgio purkštuvų sistemos pagal 10.03a straipsnį, lentelė

Patalpos

Valdymo centrai

Trapų šachtos

Surinkimo zonos

Holai

Mašinų skyriai

Laivo virtuvės

Sandėliai

Valdymo centrai

A0

A0/B15 (6)

A0

A60

A30

A30

Trapų šachtos

 

A0

A0

A60

A30

A0

Surinkimo zonos

 

 

A30/B15 (7)

A60

A30

A30

Holai

 

 

 

—/B0 (8)

A60

A30

A0

Mašinų skyriai

 

 

 

 

A60/A0 (9)

A60

A60

Laivo virtuvės

 

 

 

 

 

B15

Sandėliai

 

 

 

 

 

 

b)

A tipo skiriamosios sienos – laivo pertvaros, sienos ir deniai, kurie atitinka šiuos reikalavimus:

aa)

yra iš plieno arba kitos lygiavertės medžiagos;

bb)

yra tinkamai sutvirtintos;

cc)

yra izoliuotos tokia patvirtinta nedegia medžiaga, kad nuo ugnies nugręžtoje jų pusėje vidutinė temperatūra pakyla ne daugiau negu iki 140 °C, palyginti su pradine temperatūra, ir nė vienoje vietoje, įskaitant plyšius ties sandūromis, palyginti su pradine temperatūra, temperatūra nepakyla daugiau negu 180 °C, per šiuos laikotarpius:

 

A60 tipo – 60 minučių

 

A30 tipo – 30 minučių

 

A0 tipo – 0 minučių;

dd)

yra tokios konstrukcijos, kuri dūmų ir liepsnų nepraleidžia iki vienos valandos trukmės normalaus atsparumo ugniai bandymo pabaigos;

c)

B tipo skiriamosios sienos – laivo pertvaros, sienos, deniai, lubos arba dangos, kurios atitinka šiuos reikalavimus:

aa)

yra pagamintos iš patvirtintos nedegios medžiagos. Be to, visos pertvaroms gaminti ir surinkti naudojamos medžiagos yra nedegios, išskyrus dangas, kurios turi turėti bent antipireno savybių;

bb)

jų izoliacijos vertė yra tokia, kad vidutinė temperatūra nuo ugnies nugręžtoje pusėje pakiltų ne daugiau negu iki 140 °C, palyginti su pradine temperatūra, ir nė vienoje vietoje, įskaitant plyšius ties sandūromis, palyginti su pradine temperatūra, temperatūra nepakyla daugiau negu 225 °C, per šiuos laikotarpius:

 

B15 tipo – 15 minučių

 

B0 tipo – 0 minučių;

cc)

yra tokios konstrukcijos, kuri nepraleidžia liepsnų iki normalaus atsparumo ugniai bandymo pirmo pusvalandžio pabaigos.“

23.

15.15 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Daugiausia 50 keleivių vežti leidimą turintiems ir ne didesniems kaip 25 m ilgio LWL keleiviniams laivams reikia įrodyti pakankamą stovumą po apgadinimo pagal 15.03 straipsnio 7–13 dalis arba alternatyviai įrodyti, kad po simetriško užtvindymo jie atitinka šiuos kriterijus:“

b)

1 dalies a punktas pakeičiamas taip:

„a)

turi nenugrimzti žemiau ribinės grimzlės linijos ir“

c)

5 dalies pirmas sakinys pakeičiamas taip:

„Tikrinimo įstaiga gali atšaukti 10.04 straipsnio taikymą daugiausia 250 keleivių vežti leidimą turintiems ir ne didesnio negu 25 m ilgio LWL keleiviniams laivams, jei juose tiesiai virš plūdrumo linijos yra įrengta iš kiekvienos laivo pusės prieinama platforma taip, kad būtų galima iš vandens ištraukti žmones.“

d)

10 dalies įvadinė frazė pakeičiama taip:

„Šios nuostatos netaikomos keleiviniams laivams, kurių ilgis LWL neviršija 25 m:“

24.

16.06 straipsnio 2 dalyje sąvoka „oficialaus numerio“ pakeičiama sąvoka „laivo Europos identifikavimo numerio“.

25.

21.02 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalies g punkte po nuorodos į „10.03b straipsnį“ įterpiama tokia nuoroda:

„10.03c straipsnį“

b)

2 dalies d punkte nuoroda į „10.07 straipsnį“ pakeičiama taip:

„10.05 straipsnis“.

26.

24.02 straipsnio 2 dalies lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

Po įrašu, susijusiu su 6.01 straipsnio 7 dalimi, įterpiamas įrašas, susijęs su 6.02 straipsnio 1 dalimi:

„6.02 straipsnio 1 dalis

Atskiros hidraulinės talpyklos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 01 01

Dvigubas valdomasis vožtuvas naudojant hidraulinius pavaros įtaisus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020 01 01

Atskiras vamzdynas antrajam pavaros įtaisui naudojant hidraulinius pavaros įtaisus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020 01 01“

b)

Su 6.02 straipsnio 2 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„2 dalis

Antrojo pavaros įtaiso paleidimas vienu veiksmu

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 01 01“

c)

Su 6.03 straipsnio 1 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„6.03 straipsnio 1 dalis

Kitų naudotojų prijungimas prie hidraulinių vairo mechanizmo pavaros įtaisų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020 01 01“

d)

Su 6.03 straipsnio 2 dalimi susijęs įrašas išbraukiamas.

e)

Su 6.07 straipsnio 2 dalies a punktu susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„6.07 straipsnio 2 dalies a punktas

Hidraulinių talpyklų lygio avarinė signalizacija ir eksploatacinio slėgio avarinė signalizacija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 01 01“

f)

Po įrašu, susijusiu su 7.02 straipsnio 2 dalimi, įterpiamas įrašas, susijęs su 6.08 straipsnio 1 dalimi:

„7.02 straipsnio 2 dalis

Ribotas matomumas laivo priekyje dviejų laivo ilgių atstumu, jei mažesnis kaip 250 m

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2049 01 01“

g)

Su 8.05 straipsnio 7 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„7 dalies pirmoji pastraipa

Greitai užsidaranti sklendė talpyklose, valdoma iš denio, net kai tokios patalpos yra uždarytos.

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01“

h)

Su 15.01 straipsnio 2 dalies e punktu susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„e)

Draudimas naudoti suskystintųjų dujų prietaisus pagal 14 skyrių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 01 01. Pereinamojo laikotarpio nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei pagal 15.15 straipsnio 9 dalį įrengtos avarinės signalizacijos sistemos“

i)

Po įrašu, susijusiu su 15.06 straipsnio 6 dalies c punktu, įterpiamas įrašas, susijęs su 15.06 straipsnio 6 dalies b punktu:

„c)

Draudimas numatyti evakuacijos kelius, einančius per mašinų skyrius

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2007 01 01

Draudimas numatyti evakuacijos kelius, einančius per laivo virtuves

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01“

j)

Su 15.06 straipsnio 7 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„7 dalis

Tinkama saugos nuorodų sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01“

k)

Su 15.06 straipsnio 16 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„16 dalis

Geriamojo vandens sistemos pagal 12.05 straipsnį

N.R.C., ne vėliau kaip 2006 12 31“

l)

Su 15.07 straipsniu susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„15.07

Reikalavimai varomajai sistemai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01“

m)

Su 15.09 straipsnio 4 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„4 dalis

Gelbėjimo įranga

Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės gelbėjimo priemonės pagal 15.09 straipsnio 5 dalį buvo įrengtos iki 2006 01 01, šios priemonės laikomos asmeninių gelbėjimo priemonių pakaitalu.

Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės gelbėjimo priemonės pagal 15.09 straipsnio 6 dalį buvo įrengtos iki 2006 01 01, jos laikomos asmeninių gelbėjimo priemonių pakaitalu iki Bendrijos sertifikato išdavimo arba atnaujinimo po 2010 01 01.“

n)

Su 15.10 straipsnio 3 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„3 dalis

Pakankamas avarinis apšvietimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01“

o)

Su 15.10 straipsnio 6 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„6 dalies pirmasis sakinys

Pertvaros pagal 15.11 straipsnio 2 dalį.

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01

antrasis ir trečiasis sakiniai

Kabelių įrengimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01

ketvirtasis sakinys

Avarinė jėgainė virš ribinės grimzlės linijos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01“

p)

Su 15.12 straipsnio 1 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„15.12 straipsnio 1 dalies c punktas

Nešiojamieji gesintuvai laivo virtuvėse

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą“

q)

Su 15.12 straipsnio 2 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„2 dalies a punktas

Antrasis gaisro gesinimo siurblys

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 01 01“

r)

Su 15.12 straipsnio 3 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„3 dalies b ir c punktai

Slėgis ir vandens srovės ilgis

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 01 01“

s)

Su 15.12 straipsnio 9 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„9 dalis

Gaisro gesinimo sistema mašinų skyriuose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01“

27.

24.03 straipsnio 1 dalies lentelėje įrašas, susijęs su 15.05, pakeičiamas taip:

„15.05 straipsnis

Keleivių skaičius

Išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 01 01“

28.

24.06 straipsnio 5 dalies lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

Toks įrašas įterpiamas po įrašo, susijusio su 3 skyriumi:

„6   

SKYRIUS

6.02 straipsnio 1 dalis

Dvigubas valdomasis vožtuvas naudojant hidraulinius pavaros įtaisus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020 01 01

2007 04 01

Atskiras vamzdynas antrajam pavaros įtaisui naudojant hidraulinius pavaros įtaisus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020 01 01

2007 04 01

6.03 straipsnio 1 dalis

Kitų naudotojų prijungimas prie hidraulinių vairo mechanizmo pavaros įtaisų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2020 01 01

2007 04 01

6.07 straipsnio 2 dalies a punktas

hidraulinių talpyklų lygio avarinė signalizacija ir eksploatacinio slėgio avarinė signalizacija

N.R.C., ne vėliau kaip atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 01 01

2007 04 01

7   

SKYRIUS

7.02 straipsnio 2 dalis

Ribotas matomumas laivo priekyje dviejų laivo ilgių atstumu, jei mažesnis nei 250 m

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2049 01 01

2008 12 30“

b)

Po įrašu, susijusiu su 8.03 straipsnio 3 dalimi, įterpiamas įrašas, susijęs su 8.05 straipsnio 7 dalies pirmuoju sakiniu:

„8.05 straipsnio 7 dalies pirmasis sakinys

Greitai užsidarančios talpyklos sklendės, valdomos iš denio, net kai tokios patalpos yra uždarytos.

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01

2008 04 01“

c)

Su 15.01 straipsnio 2 dalies e punktu susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„e)

Draudimas naudoti suskystintųjų dujų įrenginius pagal 14 skyrių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 01 01. Pereinamojo laikotarpio nuostatos taikomos tik tuo atveju, jei pagal 15.15 straipsnio 9 dalį įrengtos avarinės signalizacijos sistemos.

2006 01 01“

d)

Su 15.06 straipsnio 6 dalies c punktu susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„c)

Draudimas numatyti evakuacijos kelius, einančius per mašinų skyrius

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2007 01 01

2006 01 01“

Draudimas numatyti evakuacijos kelius, einančius per laivo virtuves

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01

e)

Su 15.06 straipsnio 7 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„7 dalis

Tinkama saugos nuorodų sistema

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01

2006 01 01“

f)

Su 15.06 straipsnio 16 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„16 dalis

Geriamojo vandens sistemos pagal 12.05 straipsnį

N.R.C., ne vėliau kaip 2006 12 31

2006 01 01“

g)

Su 15.07 straipsniu susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„15.07

Reikalavimai varomajai sistemai

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01

2006 01 01“

h)

Su 15.09 straipsnio 4 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„4 dalis

Gelbėjimo įranga

Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės gelbėjimo priemonės pagal 15.09 straipsnio 5 dalį buvo įrengtos iki 2006 01 01, šios priemonės laikomos asmeninių gelbėjimo priemonių pakaitalu.

Keleiviniuose laivuose, kuriuose kolektyvinės gelbėjimo priemonės pagal 15.09 straipsnio 6 dalį buvo įrengtos iki 2006 01 01, jos laikomos asmeninių gelbėjimo priemonių pakaitalu iki Bendrijos sertifikato išdavimo arba atnaujinimo po 2010 01 01.

2006 01 01“

i)

Su 15.10 straipsnio 3 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„3 dalis

Pakankamas avarinis apšvietimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01

2006 01 01“

j)

Su 15.10 straipsnio 6 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„6 dalies pirmasis sakinys

Pertvaros pagal 15.11 straipsnio 2 dalį.

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01

2006 01 01

antrasis ir trečiasis sakiniai

Kabelių įrengimas

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01

2006 01 01

ketvirtasis sakinys

Avarinė jėgainė virš ribinės grimzlės linijos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01

2006 01 01“

k)

Su 15.12 straipsnio 1 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„15.12 straipsnio 1 dalies c punktas

Nešiojamieji gesintuvai laivo virtuvėse

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą

2006 01 01“

l)

Su 15.12 straipsnio 2 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„2 dalies a punktas

Antrasis gaisro gesinimo siurblys

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 01 01

2006 01 01“

m)

Toks įrašas:

„9 dalis

Gaisro gesinimo sistema mašinų skyriuose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2010 01 01

2006 01 01

15.12 straipsnio 9 dalis

Gaisro gesinimo sistema mašinų skyriuose, pagaminta iš plieno arba turinti lygiaverčių savybių

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2045 01 01. Pereinamasis laikotarpis netaikomas keleiviniams laivams, pradėtiems statyti po 1995 12 31, kurių korpusas yra pagamintas iš medžio, aliuminio arba plastiko, ir kurių mašinų skyriai nėra pagaminti iš medžiagos, numatytos 3.04 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

2006 01 01“

pakeičiamas taip:

„9 dalis

Gaisro gesinimo sistema mašinų skyriuose

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2015 01 01. Pereinamojo laikotarpio nuostatos netaikomos keleiviniams laivams, pradėtiems statyti po 1995 12 31, kurių korpusas yra pagamintas iš medžio, aliuminio arba plastiko, ir kurių mašinų skyriai nėra pagaminti iš medžiagos, numatytos 3.04 straipsnio 3 ir 4 dalyse.

2006 01 01“

29.

24a.02 straipsnio 2 dalies lentelė iš dalies keičiama taip:

a)

Po įrašu, susijusiu su 6.01 straipsnio 7 dalimi, įterpiamas įrašas, susijęs su 6.02 straipsnio 1 dalimi:

„6.02 straipsnio 1 dalis

Atskiros hidraulinės talpyklos

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2026 01 01

Dvigubas valdomasis vožtuvas naudojant hidraulinius pavaros įtaisus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2026 01 01

Atskiras vamzdynas antrajam pavaros įtaisui naudojant hidraulinius pavaros įtaisus

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2026 01 01“

b)

Su 6.02 straipsnio 2 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„2 dalis

Antrojo pavaros įtaiso paleidimas vienu veiksmu

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2026 01 01“

c)

Su 6.03 straipsnio 1 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„6.03 straipsnio 1 dalis

Kitų naudotojų prijungimas prie hidraulinių vairo mechanizmo pavaros įtaisų

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2026 01 01“

d)

Su 6.03 straipsnio 2 dalimi susijęs įrašas išbraukiamas.

e)

Su 6.07 straipsnio 2 dalimi susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„6.07 straipsnio 2 dalies a punktas

Hidraulinių talpyklų lygio avarinė signalizacija ir eksploatacinio slėgio avarinė signalizacija

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2026 01 01“

f)

Su 7.02 straipsnio 2–7 dalimis susijęs įrašas pakeičiamas taip:

„7.02 straipsnio 2–6 dalys

Neribotas matomumas iš vairinės, išskyrus šiuos skyrius:

N.R.C., ne vėliau kaip išduodant arba atnaujinant Bendrijos sertifikatą po 2049 01 01“

30.

I priedėlyje įterpiamas toks 9 paveikslas:

„9 paveikslas

Talpyklos greitai užsidaranti sklendė

Image

Spalva: ruda/balta“

31.

Pridedami tokie III ir IV priedėliai:

III priedėlis

Unikalaus laivo Europos identifikavimo numerio pavyzdys

A

A

A

x

x

x

x

x

[Laivo Europos identifikavimo numerį skiriančios kompetentingos institucijos kodas]

[Serijos numeris]

Pavyzdyje „AAA“ reiškia trijų skaitmenų kodą, kurį suteikia laivo Europos identifikavimo numerį skirianti kompetentinga institucija pagal tokias skaičių grupes:

001–019

Prancūzija

020–039

Nyderlandai

040–059

Vokietija

060–069

Belgija

070–079

Šveicarija

080–099

rezervuota valstybių, kurios nėra Manheimo konvencijos šalys ir kurioms Reino laivų sertifikatas išduotas iki 2007 04 01, plaukiojančioms priemonėms

100–119

Norvegija

120–139

Danija

140–159

Jungtinė Karalystė

160–169

Islandija

170–179

Airija

180–189

Portugalija

190–199

rezervuota

200–219

Liuksemburgas

220–239

Suomija

240–259

Lenkija

260–269

Estija

270–279

Lietuva

280–289

Latvija

290–299

rezervuota

300–309

Austrija

310–319

Lichtenšteinas

320–329

Čekija

330–339

Slovakija

340–349

rezervuota

350–359

Kroatija

360–369

Serbija

370–379

Bosnija ir Hercegovina

380–399

Vengrija

400–419

Rusijos Federacija

420–439

Ukraina

440–449

Baltarusija

450–459

Moldovos Respublika

460–469

Rumunija

470–479

Bulgarija

480–489

Gruzija

490–499

rezervuota

500–519

Turkija

520–539

Graikija

540–549

Kipras

550–559

Albanija

560–569

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

570–579

Slovėnija

580–589

Juodkalnija

590–599

rezervuota

600–619

Italija

620–639

Ispanija

640–649

Andora

650–659

Malta

660–669

Monakas

670–679

San Marinas

680–699

rezervuota

700–719

Švedija

720–739

Kanada

740–759

Jungtinės Amerikos Valstijos

760–769

Izraelis

770–799

rezervuota

800–809

Azerbaidžanas

810–819

Kazachstanas

820–829

Kirgizija

830–839

Tadžikistanas

840–849

Turkmėnistanas

850–859

Uzbekija

860–869

Iranas

870–999

rezervuota.

„xxxxx“ reiškia penkių skaitmenų serijos numerį, kurį suteikia kompetentinga institucija.

IV priedėlis

Laivo identifikavimo duomenys

A.   Visi laivai

1.

Unikalus laivo Europos identifikavimo numeris pagal šio priedo 2.18 straipsnį (V priedo 1 dalies pavyzdžio 3 langelis ir VI priedo 5 skiltis)

2.

Plaukiojančios priemonės/laivo pavadinimas (V priedo 1 dalies pavyzdžio 1 langelis ir VI priedo 4 skiltis)

3.

Plaukiojančios priemonės tipas, apibrėžtas šio priedo 1.01 straipsnio 1–28 punktuose (V priedo 1 dalies pavyzdžio 2 langelis)

4.

Bendras ilgis, apibrėžtas šio priedo 1.01 straipsnio 70 punkte (V priedo 1 dalies pavyzdžio 17a langelis)

5.

Bendras plotis, apibrėžtas šio priedo 1.01 straipsnio 73 punkte (V priedo 1 dalies pavyzdžio 18a langelis)

6.

Grimzlė, apibrėžta šio priedo 1.01 straipsnio 76 punkte (V priedo 1 dalies pavyzdžio 19 langelis)

7.

Duomenų šaltinis (= Bendrijos sertifikatas)

8.

Krovininių laivų dedveitas (V priedo 1 dalies pavyzdžio 21 langelis ir VI priedo 11 skiltis)

9.

Laivų, kurie nėra krovininiai laivai, vandentalpa, apibrėžta šio priedo 1.01 straipsnio 60 punkte (V priedo 1 dalies pavyzdžio 21 langelis ir VI priedo 11 skiltis)

10.

Operatorius (savininkas arba jo atstovas, II priedo 2 skyrius)

11.

Išdavusi institucija (V priedo 1 dalis ir VI priedas)

12.

Bendrijos vidaus vandenų laivybos sertifikato numeris (V priedo 1 dalis ir VI priedo pavyzdžio 1 skiltis)

13.

Galiojimo terminas (V priedo 1 dalies pavyzdžio 11 langelis ir VI priedo pavyzdžio 17 skiltis)

14.

Duomenis parengė

B.   Jei yra duomenų

1.

Nacionalinis numeris

2.

Plaukiojančios priemonės tipas pagal vidaus navigacijos laivų elektroninių pranešimų techninę specifikaciją

3.

Viengubas arba dvigubas korpusas pagal ADN/ADNR

4.

Aukštis, apibrėžtas 1.01 straipsnio 75 punkte

5.

Bendrasis tonažas (jūrų laivams)

6.

TJO numeris (jūrų laivams)

7.

Radijo šaukinys (jūrų laivams)

8.

MMSI numeris

9.

ATIS kodas

10.

Kitų sertifikatų tipas, numeris ir galiojimo terminas bei juos išdavusi institucija


(1)  Skiriamosios sienos tarp valdymo centrų ir vidinių susirinkimo zonų turi atitikti A0 tipą, tačiau išorinės susirinkimo vietos atitinka tik tipą B15.

(2)  Skiriamosios sienos tarp holų ir vidinių susirinkimo zonų turi atitikti A30 tipą, tačiau išorinės susirinkimo vietos atitinka tik tipą B15.

(3)  Skiriamosios sienos tarp kajučių, tarp kajučių ir koridorių ir vertikaliosios skiriamosios sienos, atskiriančios holus pagal 10 dalį, turi atitikti B15 tipą patalpose, kuriose yra įrengtos didelio slėgio purkštuvų sistemos B0.

(4)  Skiriamosios sienos tarp mašinų skyrių pagal 15.07 straipsnį ir 15.10 straipsnio 6 dalį atitinka A60 tipą; kitais atvejais jos atitinka A0 tipą.

(5)  Pakanka, kad skiriamosios sienos tarp laivo virtuvių bei skiriamosios sienos tarp šaldyklų ir maisto sandėlių atitiktų B15.

(6)  Skiriamosios sienos tarp valdymo centrų ir vidinių susirinkimo zonų turi atitikti A0 tipą, tačiau išorinės susirinkimo vietos atitinka tik tipą B15.

(7)  Skiriamosios sienos tarp holų ir vidinių susirinkimo zonų turi atitikti A30 tipą, tačiau išorinės susirinkimo vietos atitinka tik tipą B15.

(8)  Skiriamosios sienos tarp kajučių, tarp kajučių ir koridorių ir vertikaliosios skiriamosios sienos, atskiriančios holus pagal 10 dalį, turi atitikti B15 tipą patalpose, kuriose yra įrengtos didelio slėgio purkštuvų sistemos B0.

(9)  Skiriamosios sienos tarp mašinų skyrių pagal 15.07 straipsnį ir 15.10 straipsnio 6 dalį atitinka A60 tipą; kitais atvejais jos atitinka A0 tipą.


II PRIEDAS

1.

Direktyvos 2006/87/EB V priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalyje pavyzdžio 3 langelyje terminas „oficialus numeris“ pakeičiamas terminu „laivo Europos identifikavimo numeris“.

b)

II dalyje pavyzdžio 2 papunktyje terminas „oficialus numeris“ pakeičiamas terminu „laivo Europos identifikavimo numeris“.

c)

III dalyje pavyzdžio 3 langelyje terminas „oficialus numeris“ pakeičiamas terminu „laivo Europos identifikavimo numeris“.

2.

Direktyvos 2006/87/EB VI priedo 5 skiltyje antraštė „Oficialus numeris“ pakeičiama antrašte „laivo Europos identifikavimo numeris“.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Taryba

23.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/28


TARYBOS SPRENDIMAS

2008 m. rugsėjo 15 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2003/77/EB, nustatantį likviduojamos EAPB turto, o užbaigus likvidavimą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto valdymo daugiametes finansines gaires

(2008/750/EB)

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridedamą Protokolą dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo,

atsižvelgdama į 2003 m. vasario 1 d. Tarybos sprendimą 2003/76/EB, numatantį būtinas prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėto Protokolo dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo įgyvendinimo priemones (1), ypač į jo 2 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Siekdama įgyvendinti prie Europos bendrijos steigimo sutarties pridėtą Protokolą dėl EAPB sutarties galiojimo pabaigos finansinių padarinių ir dėl Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo, Komisija valdo likviduojamos EAPB turtą, o užbaigus likvidavimą, Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turtą.

(2)

Pagal Sprendimo 2003/77/EB (3) 2 straipsnį, Komisija iš naujo įvertino finansinių gairių taikymą ir efektyvumą.

(3)

Per pirmuosius penkerius finansinių gairių įgyvendinimo metus sukaupta patirtis ir finansų rinkos praktikos pokyčiai rodo, kad šias gaires reikia adaptuoti.

(4)

Gairės turėtų atspindėti standartinę rinkos praktiką ir apibrėžtis, susijusias, inter alia, su naudojamomis obligacijų trukmės sąvokomis, lygiaverčiais vertybiniais popieriais atpirkimo sandoriuose ir taikytinais reitingais.

(5)

Atsižvelgiant į reitingų reikalavimus, investavimo limitų kontekste tam tikri viešieji subjektai turėtų būti prilyginti valstybėms narėms ar kitiems valstybės emitentams.

(6)

Gairėse reikėtų atsižvelgti į Komisijos apskaitos taisyklių pokyčius.

(7)

Veiksmingumo tikslais ir siekiant sumažinti administracines išlaidas, ataskaitų siuntimo dažnis turėtų būti pakeistas.

(8)

Dėl to reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Sprendimą 2003/77/EB,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimo 2003/77/EB priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

3 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkto iii papunktis pakeičiamas taip:

„iii)

fiksuotos arba kintamos palūkanų normos obligacijas, kurių išpirkimo terminas arba, turtu užtikrintų vertybinių popierių atveju – numatomas išpirkimo terminas, per likusį jų galiojimo laikotarpį neviršija 10 metų ir šešių mėnesių nuo apmokėjimo datos, su sąlyga, kad jas išleido kuri nors iš patvirtintų emitentų kategorijų;“;

b)

b punkto i papunktis pakeičiamas taip:

„i)

atpirkimo sandorius ir atvirkštinius atpirkimo sandorius, jei šalims leidžiama atlikti tokius sandorius ir su sąlyga, kad Komisija išlaiko galimybę atpirkti lygiaverčius vertybinius popierius, kuriuos ji galėjo būti pardavusi sutartiniu terminu. Lygiaverčiai vertybiniai popieriai yra vertybiniai popieriai: i) išleisti to paties emitento, ii) sudarantys tos pačios emisijos dalį, ir iii) kurių rūšis, nominali vertė, aprašas ir suma yra identiški parduotiems vertybiniams popieriams, išskyrus jei yra esminis įvykis arba redenominavimo atvejis;“.

2.

4 punktas iš dalies keičiamas taip:

a)

a punkto i–iii papunkčiai pakeičiami taip:

„a)

Investicijos ribojamos taip:

i)

Sąjungos valstybių narių arba institucijų išleistoms arba garantuojamoms obligacijoms – 250 mln. EUR vienai valstybei narei arba institucijai; regioninės arba vietos valdžios institucijų arba valstybei priklausančių ir (arba) kontroliuojamų viešųjų įmonių ar institucijų išleistoms arba garantuojamoms obligacijoms gali būti taikomi atitinkamos valstybės narės limitai, jei jų kredito reitingas ne mažesnis už „AA“ arba jo ekvivalentą;

ii)

kitų suverenių skolininkų, jų regioninės arba vietos valdžios institucijų arba valstybei priklausančių ir (arba) kontroliuojamų viešųjų įmonių ar institucijų arba viršvalstybinių skolininkų, kurių kredito reitingas ne mažesnis už „AA“ arba jo ekvivalentą, išleistoms arba garantuojamoms obligacijoms – 100 mln. EUR emitentui arba garantui;

iii)

indėliams patvirtintame banke ir (arba) jo skolos priemonėms, įskaitant obligacijas – arba 100 mln. EUR bankui, arba 5 % banko nuosavų lėšų, priklausomai nuo to, kuri suma mažesnė;“;

b)

b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Investicija į bet kurią vieną obligacijų emisiją laikantis a dalyje nurodytų limitų negali būti didesnė kaip 20 % visos tokios emisijos dydžio pirkimo metu.“;

c)

d punktas papildomas šia antra pastraipa:

„Kai Komisija sužino, kad reitingas sumažinamas žemiau minimalaus reikalaujamo reitingo, ji turi stengtis pakeisti atitinkamas investicijas.“;

d)

pridedamas šis punktas:

„e)

Jei obligacijos reitingas yra aukštesnis už emitento arba emitentas neturi reitingo, taikomas obligacijos reitingas.“

3.

6 punktas pakeičiamas taip:

„6.   APSKAITA

Lėšų valdymas apskaitomas likviduojamos EAPB, o užbaigus likvidavimą – Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto metinėje finansinėje atskaitomybėje. Ta atskaitomybė parengiama ir pateikiama pagal Komisijos apskaitos pareigūno priimtas EB apskaitos taisykles, atsižvelgiant į specifinį likviduojamos EAPB, o užbaigus likvidavimą – Anglių ir plieno mokslinių tyrimų fondo turto, pobūdį. Atskaitomybę tvirtina Komisija ir nagrinėja Audito Rūmai. Komisija pasitelkia išorės bendroves jos atskaitomybės metiniam auditui atlikti.“

4.

7 punkto antra pastraipa pakeičiama taip:

„Kas šeši mėnesiai parengiama išsami pagal šias gaires atliktų valdymo operacijų ataskaita ir nusiunčiama valstybėms narėms.“

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 15 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 29, 2003 2 5, p. 22.

(2)  2008 m. kovo 11 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  OL L 29, 2003 2 5, p. 25.


Komisija

23.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/31


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. rugsėjo 18 d.

dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo kilmės taisyklių, nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede, atsižvelgiant į ypatingą Madagaskaro padėtį, susijusią su konservuotais tunais ir tuno nugarine

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 5097)

(2008/751/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma prekybos tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus (1), ypač į jo II priedo 36 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. gegužės 26 d. Madagaskaras, vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsniu, paprašė leisti šešis mėnesius taikyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo tame priede nustatytų kilmės taisyklių. Prašymas pateiktas dėl bendro SS 1604 pozicijai priskiriamų 2 000 tonų konservuotų tunų ir 500 tonų tuno nugarinės kiekio. Prašymas pateiktas todėl, kad sumažėjo Indijos vandenyne sugaunamų kilmės statusą turinčių neapdorotų tunų kiekis ir pasiūla.

(2)

Pagal Madagaskaro pateiktą informaciją, per pirmus keturis 2008 m. mėnesius, net palyginti su įprastais sezoniniais svyravimais, sugauta nepaprastai mažai kilmės statusą turinčių neapdorotų tunų, todėl sumažėjo konservuotų tunų gamyba. Dėl šios neįprastos padėties Madagaskaras tam tikrą laikotarpį negali laikytis Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede nustatytų kilmės taisyklių.

(3)

Siekiant užtikrinti, kad pasibaigus AKR ir EB partnerystės susitarimui (2) Madagaskaras galėtų tęsti eksportą į Europos bendriją, reikėtų leisti taikyti naują leidžiančią nukrypti nuostatą.

(4)

Siekiant užtikrinti sklandų perėjimą nuo AKR ir EB partnerystės susitarimo prie RPA (Rytų ir Pietų Afrikos valstybių) ir ES laikinojo ekonominės partnerystės susitarimo atgaline data nuo 2008 m. sausio 1 d. turėtų būti leidžiama taikyti naują leidžiančią nukrypti nuostatą.

(5)

Jei bus laikomasi tam tikrų sąlygų, susijusių su kiekiais, priežiūra ir trukme, taikant laikiną nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede nustatytų kilmės taisyklių, didelės žalos gerai įsitvirtinusiai Bendrijos pramonei, atsižvelgiant į susijusio importo kiekį, nebus padaryta.

(6)

Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsnio 1 dalies a punktą pagrįstai leidžiama taikyti laikiną leidžiančią nukrypti nuostatą.

(7)

Pagal kilmės protokolo, pridėto prie laikinojo susitarimo, nustatančio Rytų ir Pietų Afrikos valstybių bei Europos bendrijos ir jos valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo pagrindą (RPA ir ES laikinasis partnerystės susitarimas), 42 straipsnio 8 dalį, Madagaskarui bus automatiškai taikoma nuo kilmės taisyklių, taikomų SS 1604 pozicijai priskiriamiems konservuotiems tunams ir tuno nugarinei, leidžianti nukrypti nuostata, kai tas susitarimas įsigalios arba bus laikinai taikomas.

(8)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 4 straipsnio 2 dalį to reglamento II priede nustatytos kilmės taisyklės ir leidžiančios nuo jų nukrypti nuostatos turi būti pakeistos RPA ir ES laikinojo partnerystės susitarimo, kuris, kaip tikimasi, įsigalios arba bus laikinai taikomas 2008 m., taisyklėmis. Todėl, kaip to prašė Madagaskaras, leidžianti nukrypti nuostata turėtų būti taikoma iki 2008 m. gruodžio 31 d., jei iki tos datos neįsigalios arba laikinai nebus taikomas RPA ir ES laikinasis partnerystės susitarimas.

(9)

Pagal prie RPA ir ES laikinojo partnerystės susitarimo pridėto kilmės protokolo 42 straipsnio 8 dalį automatiškai taikoma nuo kilmės taisyklių leidžianti nukrypti nuostata taikoma tik metinei 8 000 tonų konservuotų tunų ir 2 000 tonų tuno nugarinės kvotai, skirtai RPA ir ES laikinąjį ekonominės partnerystės susitarimą parafavusioms šalims (Komorams, Mauricijui, Madagaskarui, Seišeliams ir Zimbabvei). Mauricijus ir Seišeliai jau pateikė prašymą dėl laikinos leidžiančios nukrypti nuostatos pagal Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsnį. Būtų netikslinga remiantis Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsniu leisti taikyti leidžiančias nukrypti nuostatas, kurios viršija pagal RPA ir ES laikinąjį partnerystės susitarimą RPA regionui suteikiamą metinę kvotą.

(10)

Atitinkamai, vienerių metų laikotarpiui Madagaskarui turėtų būti leista taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą dėl 2 000 tonų konservuotų tunų ir 500 tonų tuno nugarinės.

(11)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentu (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiu Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą, įgyvendinimo nuostatas (3), nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Kad būtų užtikrintas veiksmingas administravimas, vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant Madagaskaro valdžios institucijoms, valstybių narių muitinėms ir Komisijai, šios taisyklės turėtų būti taikomos mutatis mutandis pagal šiuo sprendimu leistą taikyti leidžiančią nukrypti nuostatą importuojamiems kiekiams.

(12)

Kad būtų galima veiksmingai stebėti nukrypti leidžiančios nuostatos taikymą, Madagaskaro valdžios institucijos turėtų nuolat pranešti Komisijai išduotų judėjimo sertifikatų EUR.1 duomenis.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo ir remiantis to priedo 36 straipsnio 1 dalies a punktu, SS 1604 pozicijai priskiriami konservuoti tunai ir tuno nugarinė, gaminami iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, pagal šio sprendimo 2–6 straipsniuose nustatytas sąlygas laikomi Madagaskaro kilmės produktais.

2 straipsnis

straipsnyje numatyta leidžianti nukrypti nuostata taikoma priede nurodytiems iš Madagaskaro eksportuojamiems produktams ir kiekiui, deklaruojamam nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d. išleidžiant juos į laisvą apyvartą Bendrijoje.

3 straipsnis

Šio sprendimo priede nustatytas kiekis administruojamas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius.

4 straipsnis

Madagaskaro muitinė imasi 1 straipsnyje nurodytų produktų eksporto kiekybiniams patikrinimams atlikti būtinų priemonių.

Šiuo tikslu visuose jos išduotuose tų produktų judėjimo sertifikatuose EUR.1 turi būti daroma nuoroda į šį sprendimą.

Madagaskaro kompetentingos institucijos kas ketvirtį Komisijai siunčia ataskaitą apie kiekį, kuriam pagal šį sprendimą buvo išduoti judėjimo sertifikatai EUR.1, ir tų sertifikatų serijos numerius.

5 straipsnis

Pagal šį sprendimą išduotų sertifikatų EUR.1 7 langelyje įrašoma:

„Derogation — Decision 2008/751/EC“.

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Jis taikomas tol, kol Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede nustatytos kilmės taisyklės bus pakeistos taisyklėmis, pridėtomis prie bet kurio susitarimo su Madagaskaru, kai tas susitarimas bus laikinai taikomas arba įsigalios – pasirenkama ankstesnė data, tačiau bet kuriuo atveju šis sprendimas taikomas ne vėliau kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 18 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 348, 2007 12 31, p. 1.

(2)  OL L 317, 2000 12 15, p. 1.

(3)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1.


PRIEDAS

MADAGASKARAS

Eil. Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Laikotarpis

Kiekis

09.1645

ex 1604 14 11

ex 1604 14 18

ex 1604 20 70

Konservuoti tunai (1)

2008 01 01–2008 12 31

2 000 tonų

09.1646

1604 14 16

Tuno nugarinė

2008 01 01–2008 12 31

500 tonų


(1)  Bet kurios formos pakuotėje, kurioje esantis produktas laikomas konservuotu, kaip apibrėžta SS 1604 pozicijoje.


23.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 255/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.