ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 241

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugsėjo 10d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 876/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 877/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas perparduoti Bendrijos rinkoje Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų

3

 

*

2008 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 878/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas perparduoti pramoniniam naudojimui Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų

8

 

*

2008 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 879/2008, kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas 2008–2009 m. prekybos metais perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų

13

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/721/EB

 

*

2008 m. rugpjūčio 5 d. Komisijos sprendimas, kuriuo įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos ekspertų konsultacinis padalinys ir panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB ( 1 )

21

 

 

 

*

Pastaba skaitytojui (žr. antrajį viršelio puslapį)

s3

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

10.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 876/2008

2008 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. rugsėjo 10 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 9 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

21,6

ZZ

21,6

0707 00 05

JO

156,8

MK

64,6

TR

106,2

ZZ

109,2

0709 90 70

TR

94,6

ZZ

94,6

0805 50 10

AR

65,2

UY

65,0

ZA

70,3

ZZ

66,8

0806 10 10

IL

235,4

TR

105,1

US

158,2

ZZ

166,2

0808 10 80

BR

55,2

CL

105,3

CN

72,7

NZ

102,9

US

98,9

ZA

80,5

ZZ

85,9

0808 20 50

CN

65,0

TR

138,0

ZA

100,3

ZZ

101,1

0809 30

TR

129,0

US

182,4

XS

61,2

ZZ

124,2

0809 40 05

IL

121,1

MK

22,0

TR

76,3

XS

64,2

ZZ

70,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


10.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 877/2008

2008 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas perparduoti Bendrijos rinkoje Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač jo 43 straipsnio d dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema (2), 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad intervencinės agentūros gali parduoti cukrų tik Komisijai priėmus atitinkamą sprendimą.

(2)

Toks sprendimas buvo priimtas 2007 m. rugsėjo 14 d. remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1059/2007, skelbiančiu nuolatinį konkursą perparduoti Bendrijos rinkoje Belgijos, Čekijos, Airijos, Ispanijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (3). Pagal tą reglamentą paskutinį kartą pasiūlymai turi būti pateikti nuo 2008 m. rugsėjo 10 iki 24 d.

(3)

Tikėtina, kad daugeliui atitinkamų valstybių narių, pasibaigus paskutiniam pasiūlymų teikimo laikotarpiui, dar liks intervencinių atsargų. Todėl, siekiant atsižvelgti į nuolatinius rinkos poreikius, tikslinga paskelbti papildomą nuolatinį konkursą, kad turimas atsargas būtų galima pateikti į vidaus rinką.

(4)

Kad būtų galima palyginti skirtingos kokybės cukraus kainas, pasiūlymo kaina turėtų atitikti standartinės kokybės cukraus kainą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo B dalyje.

(5)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 952/2006 42 straipsnio 2 dalies c punktu, tikslinga nustatyti mažiausią konkurso dalyviui arba siuntai taikytiną kiekį.

(6)

Kad būtų atsižvelgta į padėtį Bendrijos rinkoje, reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią Komisija kiekviename konkurso etape nustatytų mažiausią pardavimo kainą.

(7)

Mažiausia pardavimo kaina atitinka standartinės kokybės cukraus kainą. Reikėtų numatyti atitinkamą nuostatą, kad būtų galima koreguoti pardavimo kainą, jei cukrus nėra šios kokybės.

(8)

Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinės agentūros turėtų pranešti Komisijai apie gautus pasiūlymus. Konkurso dalyvių tapatybė neturėtų būti atskleista.

(9)

Kad būtų užtikrintas tinkamas cukraus atsargų administravimas, reikėtų nustatyti, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie faktiškai parduotą kiekį.

(10)

Reglamento (EB) Nr. 952/2006 59 straipsnio antroje pastraipoje numatyta, kad Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1262/2001 (4) ir toliau taikomas intervencinių agentūrų iki 2006 m. vasario 10 d. priimtam cukrui. Tačiau perparduodant intervencinių agentūrų laikomą cukrų toks atskyrimas nebūtinas, ir jį taikančios valstybės narės patirtų administracinių sunkumų. Todėl tikslinga atsisakyti taikyti Reglamentą (EB) Nr. 1262/2001 perparduodant intervencinių agentūrų laikomą cukrų.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinės agentūros nuolatinio konkurso tvarka pateikia parduoti Bendrijos vidaus rinkoje ne daugiau kaip 345 539 tonas intervencinių agentūrų priimto ir vidaus rinkoje turimo parduoti cukraus.

Didžiausias kiekvienai valstybei narei skirtas kiekis nurodytas I priede.

2 straipsnis

1.   Pasiūlymai pirmajam konkurso etapui priimami nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2008 m. spalio 15 d. 15 val. Briuselio laiku.

Pasiūlymų pateikimo antrajam ir vėlesniems konkurso etapams laikotarpiai prasideda pirmąją darbo dieną pasibaigus atitinkamam ankstesniam laikotarpiui. Jie baigiasi 15 val. Briuselio laiku:

2008 m. spalio 29 d.,

2008 m. lapkričio 12 ir 26 d.,

2008 m. gruodžio 3 ir 17 d.,

2009 m. sausio 7 ir 28 d.,

2009 m. vasario 11 ir 25 d.,

2009 m. kovo 11 ir 25 d.,

2009 m. balandžio 15 ir 29 d.,

2009 m. gegužės 13 ir 27 d.,

2009 m. birželio 10 ir 24 d.,

2009 m. liepos 1 ir 15 d.,

2009 m. rugpjūčio 5 ir 26 d.,

2009 m. rugsėjo 9 ir 23 d.

2.   Pasiūlymo kaina atitinka standartinės kokybės baltojo ir žaliavinio cukraus kainą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo B dalyje.

3.   Reglamento (EB) Nr. 952/2006 42 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas mažiausias pasiūlymo siuntos kiekis yra 250 tonų, jeigu galimas tos siuntos kiekis ne mažesnis nei 250 tonų. Tokiais atvejais turimas kiekis turi būti nurodytas pasiūlyme.

4.   Pasiūlymai pateikiami cukrų laikančiai intervencinei agentūrai, kaip nurodyta šio reglamento I priede.

3 straipsnis

Suinteresuotosios intervencinės agentūros apie gautus pasiūlymus Komisijai praneša per dvi valandas nuo pasiūlymų pateikimo termino, nustatyto 2 straipsnio 1 dalyje, pabaigos.

Konkurso dalyvių tapatybė neatskleidžiama.

Apie pateiktus pasiūlymus pranešama elektroniniu būdu pagal II priede pateiktą pavyzdį.

Jeigu nepateikiama nė vieno pasiūlymo, valstybė narė per pirmoje pastraipoje nustatytą laiką apie tai praneša Komisijai.

4 straipsnis

1.   Komisija nustato mažiausią pardavimo kainą kiekvienai atitinkamai valstybei narei arba nusprendžia nepriimti pasiūlymų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnyje nurodyta tvarka.

2.   Jei intervencinio cukraus kokybė nestandartinė, valstybės narės galiojančią kainą koreguoja atitinkamai mutatis mutandis taikydamos Reglamento (EB) Nr. 952/2006 32 straipsnio 6 dalį ir 33 straipsnį. Tuo atveju Reglamento (EB) Nr. 952/2006 32 straipsnyje pateikta nuoroda į Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 (5) I priedą laikoma nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo B dalį.

3.   Jei konkurso laimėtojui suteikus teisę pirkti mažiausia kaina, kuri nustatyta pagal 1 dalį, būtų viršytas atitinkamoje valstybėje narėje turimas kiekis, konkurso laimėtojui parduodamas tik turimas kiekis.

Jeigu konkurso laimėtojais valstybėje narėje paskelbus visus dalyvius, siūlančius tokią pat pardavimo kainą, būtų viršytas valstybės narės turimas kiekis, jį būtų tikslinga paskirstyti taip:

a)

atitinkamiems konkurso dalyviams, proporcingai bendram kiekviename konkurso pasiūlyme nurodytam kiekiui;

b)

atitinkamiems konkurso dalyviams pagal kiekvienam iš jų nustatytą didžiausią kiekį tonomis; arba

c)

burtų būdu.

4.   Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po to, kai Komisija nustato mažiausią pardavimo kainą, atitinkamos intervencinės agentūros pagal III priede nurodytą pavyzdį praneša Komisijai apie konkurso etape faktiškai parduotą kiekį.

5 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 952/2006 59 straipsnio antros pastraipos, Reglamentas (EB) Nr. 1262/2001 netaikomas perparduodant intervencinių agentūrų iki 2006 m. vasario 10 d. priimtą cukrų, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnyje.

6 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. spalio 1 d. Jis galioja iki 2010 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 39.

(3)  OL L 242, 2007 9 15, p. 3.

(4)  OL L 178, 2001 6 30, p. 48. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 952/2006.

(5)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 nuo 2008 m. spalio 1 d. pakeičiamas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.


I PRIEDAS

Cukraus intervencinių atsargų turinčios valstybės narės

Valstybė narė

Intervencinė agentūra

Intervencinės agentūros saugomas ir pardavimui vidaus rinkoje turimas kiekis

(tonomis)

Belgija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Faks. (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Faks. (32-2) 287 25 24

9 360

Čekija

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tel. 420 222 871 427

Faks. 420 222 871 875

30 687

Airija

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. 00 353 53 63437

Faks. 00 353 9142843

12 000

Italija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in Agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

00185 Roma

Tel. 0039 06 49 499 558

Faks. 0039 06 49 499 761

225 014

Vengrija

Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Žemės ūkio ir kaimo plėtros agentūra)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel. (36-1) 219 45 76

Faks. (36-1) 219 89 05 arba (36-1) 219 62 59

21 650

Slovakija

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tel. (421) 4 57 512 415

Faks. (421) 2 53 412 665

34 000

Švedija

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tel. (46-36) 15 50 00

Faks. (46-36) 19 05 46

12 762


II PRIEDAS

FORMA

3 straipsnyje nurodyto pranešimo Komisijai pavyzdys

… konkurso etapas … intervencinių agentūrų laikomam cukrui perparduoti

Reglamentas (EB) Nr. 877/2008

Intervencinį cukrų parduodanti valstybė narė

Konkurso dalyvio eilės numeris

Siuntos Nr.

Kiekis

(t)

Pasiūlymo kaina

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 


III PRIEDAS

FORMA

4 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo Komisijai pavyzdys

… konkurso etapas … intervencinių agentūrų laikomam cukrui perparduoti

Reglamentas (EB) Nr. 877/2008

Intervencinių agentūrų laikomą cukrų parduodanti valstybė narė

Faktiškai parduotas kiekis (tonomis)

1

2

 

 


10.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/8


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 878/2008

2008 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas perparduoti pramoniniam naudojimui Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač jo 43 straipsnio d dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema (2), 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad intervencinės agentūros gali parduoti cukrų tik Komisijai priėmus atitinkamą sprendimą. Kadangi intervencinės agentūros nuolatos turi intervencinių cukraus atsargų, tikslinga numatyti galimybę parduoti intervencinių agentūrų laikomą cukrų pramoniniam naudojimui.

(2)

Toks sprendimas buvo priimtas 2007 m. gruodžio 13 d. remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1476/2007, skelbiančiu nuolatinį konkursą perparduoti pramoniniam naudojimui Belgijos, Čekijos, Airijos, Ispanijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų ir iš dalies keičiančiu reglamentus (EB) Nr. 1059/2007 ir (EB) Nr. 1060/2007 (3). Pagal tą reglamentą paskutinį kartą pasiūlymai turi būti teikiami nuo 2008 m. rugsėjo 10 iki 24 d.

(3)

Tikėtina, kad daugeliui atitinkamų valstybių narių, pasibaigus paskutiniam pasiūlymų teikimo laikotarpiui, liks intervencinių atsargų. Todėl, siekiant atsižvelgti į nuolatinius rinkos poreikius, tikslinga paskelbti papildomą nuolatinį konkursą, kad turimas atsargas būtų galima pateikti pramoniniam naudojimui.

(4)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 952/2006 42 straipsnio 2 dalies c punktu, tikslinga nustatyti mažiausią konkurso dalyviui arba siuntai taikytiną kiekį.

(5)

Kad būtų galima palyginti skirtingos kokybės cukraus kainas, pasiūlymo kaina turėtų atitikti standartinės kokybės cukraus kainą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo B dalyje.

(6)

Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinės agentūros turėtų pranešti Komisijai apie gautus pasiūlymus. Konkurso dalyvių tapatybė neturėtų būti atskleista.

(7)

Kad būtų atsižvelgta į padėtį Bendrijos rinkoje, reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią Komisija kiekviename konkurso etape nustatytų mažiausią pardavimo kainą.

(8)

Mažiausia pardavimo kaina atitinka standartinės kokybės cukraus kainą. Reikėtų numatyti atitinkamą nuostatą, kad būtų galima koreguoti pardavimo kainą, jei cukrus nėra šios kokybės.

(9)

Nustatant valstybei narei tenkantį kiekį, kurį konkurso laimėtojai gali pirkti pagal šį reglamentą, turėtų būti atsižvelgta į kiekį, kurį pirkti suteikta teisė pagal 2008 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 877/2008, skelbiantį nuolatinį konkursą perparduoti Bendrijos rinkoje Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (4).

(10)

Kad būtų užtikrintas tinkamas cukraus atsargų administravimas, reikėtų nustatyti, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie faktiškai parduotą kiekį.

(11)

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 967/2006, nustatančio Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 išsamias nekvotinės gamybos cukraus sektoriuje įgyvendinimo taisykles (5), nuostatos dėl perdirbėjų įregistruoto kiekio, patikrų ir nuobaudų turėtų būti taikomos kiekiui, kurį leidžiama pirkti pagal šį reglamentą.

(12)

Siekiant užtikrinti, kad cukrus, kurį leidžiama pirkti pagal šį reglamentą, būtų naudojamas kaip pramoninis cukrus, konkurso dalyviams reikėtų numatyti atgrasančias pinigines nuobaudas, kuriomis būtų išvengta pavojaus, kad atitinkamas cukraus kiekis bus panaudotas kitais tikslais.

(13)

Reglamento (EB) Nr. 952/2006 59 straipsnio antroje pastraipoje numatyta, kad Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1262/2001 (6) ir toliau taikomas intervencinių agentūrų iki 2006 m. vasario 10 d. priimtam cukrui. Tačiau perparduodant intervencinių agentūrų laikomą cukrų toks atskyrimas nebūtinas, ir jį taikančios valstybės narės patirtų administracinių sunkumų. Todėl tikslinga atsisakyti taikyti Reglamentą (EB) Nr. 1262/2001 perparduodant intervencinių agentūrų laikomą cukrų pagal šį reglamentą.

(14)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinės agentūros nuolatinio konkurso tvarka pateikia parduoti pramoniniam naudojimui ne daugiau kaip 345 539 tonas intervencinių agentūrų priimto cukraus, kurį galima parduoti pramoniniam naudojimui.

Didžiausias kiekvienai valstybei narei skirtas kiekis nurodytas I priede.

2 straipsnis

1.   Pasiūlymai pirmajam konkurso etapui priimami nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2008 m. spalio 15 d. 15 val. Briuselio laiku.

Pasiūlymų pateikimo antrajam ir vėlesniems konkurso etapams laikotarpiai prasideda pirmąją darbo dieną pasibaigus atitinkamam ankstesniam laikotarpiui. Jie baigiasi 15 val. Briuselio laiku:

2008 m. spalio 29 d.,

2008 m. lapkričio 12 ir 26 d.,

2008 m. gruodžio 3 ir 17 d.,

2009 m. sausio 7 ir 28 d.,

2009 m. vasario 11 ir 25 d.,

2009 m. kovo 11 ir 25 d.,

2009 m. balandžio 15 ir 29 d.,

2009 m. gegužės 13 ir 27 d.,

2009 m. birželio 10 ir 24 d.,

2009 m. liepos 1 ir 15 d.,

2009 m. rugpjūčio 5 ir 26 d.,

2009 m. rugsėjo 9 ir 23 d.

2.   Pasiūlymo kaina atitinka standartinės kokybės baltojo ir žaliavinio cukraus kainą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo B dalyje.

3.   Reglamento (EB) Nr. 952/2006 42 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas mažiausias pasiūlymo siuntos kiekis yra 100 tonų, jeigu galimas tos siuntos kiekis ne mažesnis nei 100 tonų. Tokiais atvejais turimas kiekis turi būti nurodytas pasiūlyme.

4.   Pasiūlymai pateikiami cukrų laikančiai intervencinei agentūrai, kaip nurodyta šio reglamento I priede.

5.   Pasiūlymus gali teikti tik perdirbėjai, kurie atitinka Reglamento (EB) Nr. 967/2006 2 straipsnio d punkte pateiktą apibrėžtį.

3 straipsnis

Suinteresuotosios intervencinės agentūros apie gautus pasiūlymus Komisijai praneša per dvi valandas nuo pasiūlymų pateikimo termino, nustatyto 2 straipsnio 1 dalyje, pabaigos.

Konkurso dalyvių tapatybė neatskleidžiama.

Apie pateiktus pasiūlymus pranešama elektroniniu būdu pagal II priede pateiktą pavyzdį.

Jeigu nepateikiama nė vieno pasiūlymo, valstybė narė per pirmoje pastraipoje nustatytą laiką apie tai praneša Komisijai.

4 straipsnis

1.   Komisija nustato mažiausią pardavimo kainą kiekvienai atitinkamai valstybei narei arba nusprendžia nepriimti pasiūlymų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnyje nurodyta tvarka.

2.   Jei intervencinio cukraus kokybė nestandartinė, valstybės narės galiojančią kainą koreguoja atitinkamai mutatis mutandis taikydamos Reglamento (EB) Nr. 952/2006 32 straipsnio 6 dalį ir 33 straipsnį. Tuo atveju Reglamento (EB) Nr. 952/2006 32 straipsnyje pateikta nuoroda į Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 (7) I priedą laikoma nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo B dalį.

3.   Vienai siuntai numatytas kiekis mažinamas tokiu kiekiu, kurį konkurso laimėtojas tą pačią dieną gali pirkti tai siuntai pagal Reglamentą (EB) Nr. 877/2008.

Jei konkurso laimėtojui suteikus teisę pirkti mažiausia kaina, kuri nustatyta pagal 1 dalį, būtų viršytas atitinkamoje valstybėje narėje turimas kiekis, konkurso laimėtojui parduodamas tik turimas kiekis.

Jeigu konkurso laimėtojais valstybėje narėje paskelbus visus dalyvius, siūlančius tokią pat pardavimo kainą, būtų viršytas valstybės narės turimas kiekis, jį būtų tikslinga paskirstyti taip:

a)

atitinkamiems konkurso dalyviams, proporcingai bendram kiekviename konkurso pasiūlyme nurodytam kiekiui;

b)

atitinkamiems konkurso dalyviams pagal kiekvienam iš jų nustatytą didžiausią kiekį tonomis; arba

c)

burtų būdu.

4.   Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po to, kai Komisija nustato mažiausią pardavimo kainą, atitinkamos intervencinės agentūros pagal III priede nurodytą pavyzdį praneša Komisijai apie konkurso etape faktiškai parduotą kiekį.

5 straipsnis

1.   Nustatant pagal šį reglamentą parduodamą cukraus kiekį, cukraus gamintojams taikomi mutatis mutandis Reglamento (EB) Nr. 967/2006 11, 12 ir 13 straipsniai.

2.   Konkursą laimėjusio dalyvio prašymu kompetentinga valstybės narės institucija, patvirtinusi konkurso dalyvį perdirbėju pagal Reglamento (EB) Nr. 967/2006 2 straipsnio d punkte pateiktą apibrėžtį, gali leisti baltojo cukraus kiekį atitinkantį kvotinio cukraus kiekį panaudoti produktų, kurie nurodyti Reglamento (EB) Nr. 967/2006 priede, gamybos tikslais vietoje baltojo cukraus kiekį atitinkančio konkurso būdu parduodamo intervencinio cukraus kiekio. Atitinkamos valstybių narių kompetentingos institucijos koordinuoja tokių operacijų tikrinimą ir stebėseną.

6 straipsnis

1.   Kiekvienas konkurso laimėtojas pateikia valstybės narės kompetentingoms institucijoms priimtiną įrodymą, kad konkurso etape nustatytas kiekis, kurį gali pirkti konkurso laimėtojai, naudojamas Reglamento (EB) Nr. 967/2006 priede nurodytiems produktams gaminti ir pagal Reglamento (EB) Nr. 967/2006 5 straipsnyje nurodytą patvirtinimą. Įrodymui elektroninis atitinkamų produktų kiekis vykstant gamybai arba jai pasibaigus įregistruojamas registruose.

2.   Jeigu perdirbėjai nepateikia 1 dalyje nurodyto įrodymo iki penkto mėnesio, einančio po leidimo pirkti suteikimo mėnesio, pabaigos, jie už kiekvieną uždelstą dieną moka po 5 EUR už kiekvieną atitinkamo kiekio toną.

3.   Jeigu perdirbėjai nepateikia 1 dalyje nurodyto įrodymo iki septinto mėnesio, einančio po leidimo pirkti suteikimo mėnesio, pabaigos, atitinkamas kiekis laikomas perviršiu pagal Reglamento (EB) Nr. 967/2006 13 straipsnį.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 952/2006 59 straipsnio antros pastraipos, Reglamentas (EB) Nr. 1262/2001 netaikomas perparduodant intervencinių agentūrų iki 2006 m. vasario 10 d. priimtą cukrų perpardavimui, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnyje.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. spalio 1 d. Jis galioja iki 2010 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 39.

(3)  OL L 329, 2007 12 14, p. 17.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3.

(5)  OL L 176, 2006 6 30, p. 22.

(6)  OL L 178, 2001 6 30, p. 48. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 952/2006.

(7)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 nuo 2008 m. spalio 1 d. pakeičiamas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.


I PRIEDAS

Cukraus intervencinių atsargų turinčios valstybės narės

Valstybė narė

Intervencinė agentūra

Intervencinės agentūros saugomas ir pardavimui vidaus rinkoje turimas kiekis

(tonomis)

Belgija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Faks. (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Faks. (32-2) 287 25 24

9 360

Čekija

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tel. 420 222 871 427

Faks. 420 222 871 875

30 687

Airija

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. 00 353 53 63437

Faks. 00 353 9142843

12 000

Italija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in Agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

00185 Roma

Tel. 0039 06 49 499 558

Faks. 0039 06 49 499 761

225 014

Vengrija

Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Žemės ūkio ir kaimo plėtros agentūra)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel. (36-1) 219 45 76

Faks. (36-1) 219 89 05 arba (36-1) 219 62 59

21 650

Slovakija

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tel. (421) 4 57 512 415

Faks. (421) 2 53 412 665

34 000

Švedija

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tel. (46-36) 15 50 00

Faks. (46-36) 19 05 46

12 762


II PRIEDAS

FORMA

3 straipsnyje nurodyto pranešimo Komisijai pavyzdys

Nuolatinis konkursas intervencinių agentūrų laikomam cukrui perparduoti

Reglamentas (EB) Nr. 878/2008

Intervencinį cukrų parduodanti valstybė narė

Konkurso dalyvio eilės numeris

Siuntos Nr.

Kiekis

(t)

Pasiūlymo kaina

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 


III PRIEDAS

FORMA

4 straipsnio 4 dalyje nurodyto pranešimo Komisijai pavyzdys

… konkurso etapas … intervencinių agentūrų laikomam cukrui perparduoti

Reglamentas (EB) Nr. 878/2008

Intervencinių agentūrų laikomą cukrų parduodanti valstybė narė

Faktiškai parduotas kiekis (tonomis)

1

2

 

 


10.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/13


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 879/2008

2008 m. rugsėjo 9 d.

kuriuo skelbiamas nuolatinis konkursas 2008–2009 m. prekybos metais perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (1), ypač jo 43 straipsnio d dalį kartu su 4 straipsniu,

kadangi:

(1)

2006 m. birželio 29 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 952/2006 dėl Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 taikymo taisyklių, susijusių su cukraus vidaus rinkos valdymu ir kvotų sistema (2), 39 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad intervencinės agentūros gali parduoti cukrų tik Komisijai priėmus atitinkamą sprendimą.

(2)

Toks sprendimas buvo priimtas 2007 m. rugsėjo 14 d. remiantis Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1060/2007, skelbiančiu nuolatinį konkursą perparduoti eksportui Belgijos, Čekijos, Airijos, Ispanijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (3). Pagal tą reglamentą paskutinį kartą pasiūlymai turi būti teikiami nuo 2008 m. rugsėjo 11 iki 24 d.

(3)

Tikėtina, kad daugeliui atitinkamų valstybių narių, pasibaigus paskutiniam pasiūlymų teikimo laikotarpiui, liks intervencinių atsargų. Todėl, siekiant atsižvelgti į nuolatinius rinkos poreikius, tikslinga paskelbti papildomą nuolatinį konkursą, kad turimas atsargas būtų galima eksportuoti.

(4)

Bendrijos eksportui į tam tikras artimas paskirties šalis ir trečiąsias šalis, kurios Bendrijos produktams taiko lengvatinę importo tvarką, šiuo metu sudarytos ypač palankios konkurencinės sąlygos. Siekiant išvengti piktnaudžiavimo, susijusio su cukraus sektoriaus produktų, už kuriuos skirta eksporto grąžinamoji išmoka, reimportu ar pakartotiniu įvežimu į Bendriją, pagal minėtą nuolatinį konkursą pirktą cukrų eksportuoti į tas šalis neturėtų būti leidžiama.

(5)

2008–2009 m. lėšų grąžinamosioms išmokoms už cukraus eksportą nebuvo skirta. Todėl būtina nukrypti nuo Reglamente (EB) Nr. 952/2006 nustatytos tvarkos, kadangi ji buvo numatyta tam atvejui, kai eksporto grąžinamosios išmokos būtų mokamos.

(6)

Kad būtų galima palyginti skirtingos kokybės cukraus kainas, pasiūlymo kaina turėtų atitikti standartinės kokybės cukraus kainą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo B dalyje.

(7)

Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinės agentūros turėtų pranešti Komisijai apie gautus pasiūlymus. Konkurso dalyvių tapatybė neturėtų būti atskleista.

(8)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 952/2006 42 straipsnio 2 dalies c punktu, tikslinga nustatyti mažiausią konkurso dalyviui arba siuntai taikytiną kiekį.

(9)

Kad būtų atsižvelgta į padėtį Bendrijos rinkoje, reikėtų numatyti nuostatą, pagal kurią Komisija kiekviename konkurso etape nustatytų mažiausią pardavimo kainą.

(10)

Mažiausia pardavimo kaina atitinka standartinės kokybės cukraus kainą. Reikėtų numatyti atitinkamą nuostatą, kad būtų galima koreguoti pardavimo kainą, jei cukrus nėra šios kokybės.

(11)

Nustatant valstybei narei tenkantį kiekį, kurį konkurso laimėtojai gali pirkti, kai Komisija nustato minimalią pardavimo kainą, turėtų būti atsižvelgta į kiekį, kurį pirkti suteikta teisė pagal 2008 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 877/2008, skelbiantį nuolatinį konkursą perparduoti Bendrijos rinkoje Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (4), ir 2008 m. rugsėjo 9 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 878/2008, skelbiantį nuolatinį konkursą perparduoti pramoniniam naudojimui Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinių agentūrų laikomą cukrų (5).

(12)

Dėl tos pačios priežasties, kuri nurodyta 5 konstatuojamojoje dalyje, pagal Reglamento (EB) Nr. 952/2006 48 straipsnio 2 dalies a punktą išduodamose eksporto licencijose negali būti nurodyta eksporto grąžinamoji išmoka.

(13)

Remiantis Reglamento (EB) Nr. 952/2006 42 straipsnio 2 dalies e punktu tikslinga nustatyti eksporto licencijų galiojimo laikotarpį.

(14)

Kad kiekis, kurį leidžiama pirkti pagal šį reglamentą, būtų eksportuojamas, užstatas, kurį būtina pateikti prašantį eksporto licencijos, turėtų būti atgrasančio dydžio, kad būtų išvengta rizikos, jog šis kiekis bus panaudotas kitais tikslais.

(15)

Kad būtų užtikrintas tinkamas cukraus atsargų administravimas, reikėtų nustatyti, kad valstybės narės praneštų Komisijai apie faktiškai parduotą ir eksportuotą kiekį.

(16)

Reglamento (EB) Nr. 952/2006 59 straipsnio antroje pastraipoje numatyta, kad Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1262/2001 (6) ir toliau taikomas intervencinių agentūrų iki 2006 m. vasario 10 d. priimtam cukrui. Tačiau perparduodant intervencinių agentūrų laikomą cukrų toks atskyrimas nebūtinas, ir jį taikančios valstybės narės patirtų administracinių sunkumų. Todėl tikslinga atsisakyti taikyti Reglamentą (EB) Nr. 1262/2001 perparduodant intervencinių agentūrų laikomą cukrų pagal šį reglamentą.

(17)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

I priede išvardytos Belgijos, Čekijos, Airijos, Italijos, Vengrijos, Slovakijos ir Švedijos intervencinės agentūros nuolatinio konkurso tvarka siūlo parduoti 345 539 tonas cukraus eksportui į visas toliau nurodytas paskirties vietas, išskyrus:

a)

trečiąsias šalis: Albaniją, Andorą, Bosniją ir Hercegoviną, Buvusiąją Jugoslavijos Respubliką Makedoniją, Juodkalniją, Kroatiją, Kosovą pagal JTO ST rezoliuciją Nr. 1244/99, Lichtenšteiną, Serbiją ir Šventąjį Sostą (Vatikano miesto Valstybę);

b)

ES valstybių narių teritorijas, nepriklausančias Bendrijos muitų teritorijai: Farerų salas, Grenlandiją, Helgolandą, Seutą, Meliliją, Livinjo ir Campione d’Italia administracinius vienetus bei Kipro teritorijos dalis, kurių iš esmės nekontroliuoja Kipro Respublikos vyriausybė;

c)

Europos teritorijas, už kurių išorės santykius atsako kuri nors valstybė narė ir kurios nepriklauso Bendrijos muitų teritorijai.

Didžiausias kiekvienos valstybės narės turimas kiekis nurodytas I priede.

Pardavimo kaina nustatoma konkurso tvarka.

2 straipsnis

1.   Pasiūlymai pirmajam konkurso etapui priimami nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2008 m. spalio 15 d. 15 val. Briuselio laiku.

Pasiūlymų pateikimo antrajam ir vėlesniems konkurso etapams laikotarpiai prasideda pirmąją darbo dieną pasibaigus atitinkamam ankstesniam laikotarpiui. Jie baigiasi 15 val. Briuselio laiku:

2008 m. spalio 29 d.,

2008 m. lapkričio 12 ir 26 d.,

2008 m. gruodžio 3 ir 17 d.,

2009 m. sausio 7 ir 28 d.,

2009 m. vasario 11 ir 25 d.,

2009 m. kovo 11 ir 25 d.,

2009 m. balandžio 15 ir 29 d.,

2009 m. gegužės 13 ir 27 d.,

2009 m. birželio 10 ir 24 d.,

2009 m. liepos 1 ir 15 d.,

2009 m. rugpjūčio 5 ir 26 d.,

2009 m. rugsėjo 9 ir 23 d.

2.   Konkurso procedūros dalykas – nustatyti mažiausią kainą, kurią konkurso dalyviai ketina mokėti už 1 straipsnyje nurodytą cukrų. Kadangi eksporto grąžinamosios išmokos šiam cukrui netaikomos, nustatant tą kainą neatsižvelgiama į eksporto grąžinamąją išmoką, nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 952/2006 42 straipsnio 1 dalies d punkto.

3.   Pasiūlymo kaina atitinka standartinės kokybės baltojo ir žaliavinio cukraus kainą, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo B dalyje.

4.   Reglamento (EB) Nr. 952/2006 42 straipsnio 2 dalies c punkte nurodytas mažiausias pasiūlymo siuntos kiekis yra 250 tonų, jeigu galimas tos siuntos kiekis ne mažesnis nei 250 tonų. Tokiais atvejais turimas kiekis turi būti nurodytas pasiūlyme.

5.   Pasiūlymai pateikiami cukrų laikančiai intervencinei agentūrai, kaip nurodyta šio reglamento I priede.

6.   Pasiūlyme turi būti jį teikiančios įmonės deklaracija, kuria ji įsipareigoja prašyti eksporto licencijos dėl leidžiamo pirkti cukraus kiekio.

3 straipsnis

Suinteresuotosios intervencinės agentūros apie gautus pasiūlymus Komisijai praneša per dvi valandas nuo pasiūlymų pateikimo termino, nustatyto 2 straipsnio 1 dalyje, pabaigos.

Konkurso dalyvių tapatybė neatskleidžiama.

Apie pateiktus pasiūlymus pranešama elektroniniu būdu pagal II priede pateiktą pavyzdį.

Jeigu nepateikiama nė vieno pasiūlymo, valstybė narė per pirmoje pastraipoje nustatytą laiką apie tai praneša Komisijai.

4 straipsnis

1.   Komisija nustato mažiausią pardavimo kainą kiekvienai atitinkamai valstybei narei arba nusprendžia nepriimti pasiūlymų Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 195 straipsnyje nurodyta tvarka.

2.   Jei intervencinio cukraus kokybė nestandartinė, valstybės narės galiojančią kainą koreguoja atitinkamai mutatis mutandis taikydamos Reglamento (EB) Nr. 952/2006 32 straipsnio 6 dalį ir 33 straipsnį. Tuo atveju Reglamento (EB) Nr. 952/2006 32 straipsnyje pateikta nuoroda į Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 (7) I priedą laikoma nuoroda į Reglamento (EB) Nr. 1234/2007 IV priedo B dalį.

3.   Vienai siuntai numatytas kiekis mažinamas tokiu kiekiu, kurį konkurso laimėtojas tą pačią dieną gali pirkti tai siuntai pagal reglamentus (EB) Nr. 877/2008 ir (EB) Nr. 878/2008.

Jeigu nustačius kiekį, kurį konkurso laimėtojas gali pirkti taikant didžiausią pardavimo kainą, nustatytą remiantis 1 dalimi, būtų viršytas vienai siuntai numatytas sumažintas kiekis, konkurso laimėtojui skirtas kiekis mažinamas iki tokio numatyto sumažinto kiekio.

Jeigu nustačius kiekį, kurį valstybėje narėje gali pirkti visi konkurso laimėtojai, siūlantys tokią pat pardavimo kainą už vieną partiją, būtų viršytas tokiai partijai numatytas sumažintas kiekis, jį būtų tikslinga paskirstyti taip:

a)

atitinkamiems konkurso dalyviams, proporcingai bendram kiekviename konkurso pasiūlyme nurodytam kiekiui;

b)

atitinkamiems konkurso dalyviams pagal kiekvienam iš jų nustatytą didžiausią kiekį tonomis; arba

c)

burtų būdu.

5 straipsnis

1.   Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 952/2006 48 straipsnio 2 dalies a punkto, išduotoje eksporto licencijoje eksporto grąžinamoji išmoka nenurodoma.

2.   Eksporto licencijos paraiškų ir licencijų 20 langelyje pateikiamas vienas iš III priede nurodytų įrašų.

3.   Kartu su eksporto licencijos paraiškomis pateikiamas įrodymas, kad pareiškėjas sumokėjo užstatą, kuris lygus 400 EUR už leisto pirkti cukraus kiekio toną.

4.   Pagal konkurso etapo rezultatus išduotos eksporto licencijos galioja nuo jų išdavimo dienos iki penkto mėnesio (skaičiuojant nuo mėnesio, kurį vyko tas konkurso etapas) pabaigos.

5.   Konkursą laimėjusio dalyvio prašymu valstybės narės, kurioje išduota eksporto licencija, kompetentinga institucija gali leisti, kad tas pats baltojo cukraus kiekį atitinkantis kvotinio cukraus kiekis būtų eksportuojamas vietoje baltojo cukraus kiekį atitinkančio konkurso būdu parduodamo intervencinio cukraus kiekio. Tokių operacijų tikrinimą ir stebėseną koordinuoja atitinkamos valstybių narių kompetentingos institucijos.

6.   Remiantis Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008 (8) 34 straipsniu, 3 dalyje nurodytas užstatas grąžinamas už kiekį, dėl kurio pareiškėjas įvykdė, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 376/2008 30 straipsnio b dalyje ir 31 straipsnio b dalies i punkte, įsipareigojimą eksportuoti, numatytą pagal šio straipsnio 4 dalį išduotose licencijose, ir dėl kurio pateikti šie trys dokumentai:

a)

transportavimo dokumento kopija;

b)

atitinkamos trečiosios šalies valdžios institucijos, paskirties šalyje įsikūrusių valstybės narės valdžios institucijų arba pagal Komisijos reglamento (EB) Nr. 800/1999 (9) 16a–16f straipsnius patvirtintos tarptautinės priežiūros agentūros išduota produkto iškrovimo deklaracija, kuria patvirtinama, kad produktas buvo išvežtas iš iškrovimo vietos arba bent jau kad deklaraciją išdavusios institucijos ar agentūros žiniomis produktas vėliau nebuvo perkrautas siekiant jį reeksportuoti;

c)

Bendrijoje įsikūrusių patvirtintų tarpininkų išduotas banko dokumentas, kuriuo patvirtinama, kad mokestis už atitinkamą eksportą buvo įskaitytas į tame banke atidarytą eksportuotojo sąskaitą, arba mokėjimo įrodymas.

6 straipsnis

1.   Ne vėliau kaip per penkias darbo dienas po to, kai Komisija nustato mažiausią pardavimo kainą, atitinkamos intervencinės agentūros pagal IV priede nurodytą pavyzdį praneša Komisijai tikslų konkurso etape parduotą kiekį.

2.   Ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos valstybės narės turi pranešti Komisijai šiuos ankstesnio mėnesio duomenis: kompetentingoms institucijoms grąžintose eksporto licencijose nurodytus cukraus kiekius ir atitinkamus eksportuoto cukraus kiekius, atsižvelgiant į Komisijos reglamento (EB) Nr. 376/2008 7 straipsnio 4 ir 5 dalyse leidžiamus nuokrypius.

7 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 952/2006 59 straipsnio antros pastraipos, Reglamentas (EB) Nr. 1262/2001 netaikomas perparduodant intervencinių agentūrų iki 2006 m. vasario 10 d. priimtą cukrų, kaip nurodyta šio reglamento 1 straipsnyje.

8 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. spalio 1 d. Jis galioja iki 2010 m. kovo 31 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugsėjo 9 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 39.

(3)  OL L 242, 2007 9 15, p. 8.

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 3.

(5)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 8.

(6)  OL L 178, 2001 6 30, p. 48. Reglamentas, panaikintas Reglamentu (EB) Nr. 952/2006.

(7)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 nuo 2008 m. spalio 1 d. pakeičiamas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007.

(8)  OL L 114, 2008 4 26, p. 3.

(9)  OL L 102, 1999 4 17, p. 11.


I PRIEDAS

Cukraus intervencinių atsargų turinčios valstybės narės

Valstybė narė

Intervencinė agentūra

Intervencinės agentūros saugomas ir pardavimui vidaus rinkoje turimas kiekis

(tonomis)

Belgija

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves, 82

B-1040 Bruxelles

Tel. (32-2) 287 24 11

Faks. (32-2) 287 25 24

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Faks. (32-2) 287 25 24

9 360

Čekija

Státní zemědělský intervenční fond

Oddělení pro cukr a škrob

Ve Smečkách 33

CZ-11000 PRAHA 1

Tel. 420 222 871 427

Faks. 420 222 871 875

30 687

Airija

Intervention Section

On Farm Investment

Subsidies & storage Division

Department of Agriculture & Food

Johnstown Castle Estate

Wexford

Tel. 00 353 53 63437

Faks. 00 353 9142843

12 000

Italija

AGEA — Agenzia per le erogazioni in Agricoltura

Ufficio ammassi pubblici e privati e alcool

Via Palestro, 81

00185 Roma

Tel. 0039 06 49 499 558

Faks. 0039 06 49 499 761

225 014

Vengrija

Mezgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH)

(Žemės ūkio ir kaimo plėtros agentūra)

Soroksári út 22–24.

H-1095 Budapest

Tel. (36-1) 219 45 76

Faks. (36-1) 219 89 05 arba (36-1) 219 62 59

21 650

Slovakija

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie cukru a ostatných komodit

Dobrovičova, 12

SK – 815 26 Bratislava

Tel. (421) 4 57 512 415

Faks. (421) 2 53 412 665

34 000

Švedija

Statens jordbruksverk

Vallgatan 8

S-551 82 Jönköping

Tel. (46-36) 15 50 00

Faks. (46-36) 19 05 46

12 762


II PRIEDAS

FORMA

3 straipsnyje nurodyto pranešimo Komisijai pavyzdys

Nuolatinis konkursas intervencinių agentūrų laikomam cukrui perparduoti

Reglamentas (EB) Nr. 879/2008

Intervencinį cukrų parduodanti valstybė narė

Konkurso dalyvio eilės numeris

Siuntos Nr.

Kiekis

(t)

Pasiūlymo kaina

EUR/100 kg

1

2

3

4

5

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

ir t. t.

 

 

 


III PRIEDAS

5 straipsnio 2 dalyje nurodyti įrašai:

Bulgarų k.

:

Износ в съответствие с Регламент (EО) № 879/2008

Ispanų k.

:

Exportado de conformidad con el Reglamento (CE) no 879/2008

Čekų k.

:

Vyvezeno v souladu s nařízením (ES) č. 879/2008

Danų k.

:

Eksporteret i henhold til forordning (EF) nr. 879/2008

Vokiečių k.

:

Ausgeführt gemäß der Verordnung (EG) Nr. 879/2008

Estų k.

:

Eksporditud vastavalt määrusele (EÜ) nr 879/2008

Graikų k.

:

Εξάγεται κατ’εφαρμογή του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 879/2008

Anglų k.

:

Exported pursuant to Regulation (EC) No 879/2008

Prancūzų k.

:

Exporté conformément aux dispositions du règlement (CE) no 879/2008

Italų k.

:

Esportato a norma del regolamento (CE) n. 879/2008

Latvių k.

:

Eksportēts saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 879/2008

Lietuvių k.

:

Eksportuota pagal Reglamentą (EB) Nr. 879/2008

Vengrų k.

:

A 879/2008/EK bizottsági rendelet szerint exportálva

Maltiečių k.

:

Esportat skont ir-Regolament (KE) Nru 879/2008

Olandų k.

:

Uitgevoerd in het kader van Verordening (EG) nr. 879/2008

Lenkų k.

:

Wywiezione zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 879/2008

Portugalų k.

:

Exportado em conformidade com o Regulamento (CE) n.o 879/2008

Rumunų k.

:

Exportat în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 879/2008

Slovakų k.

:

Vyvezené podľa nariadenia (ES) č. 879/2008

Slovėnų k.

:

Izvoženo v skladu z Uredbo (ES) št. 879/2008

Suomių k.

:

Viety asetuksen (EY) N:o 879/2008 mukaisesti

Švedų k.

:

Exporterat i enlighet med förordning (EG) nr 879/2008


IV PRIEDAS

FORMA

6 straipsnio 1 dalyje nurodyto pranešimo Komisijai pavyzdys

… konkurso etapas … intervencinių agentūrų laikomam cukrui perparduoti

Reglamentas (EB) Nr. 879/2008

Intervencinių agentūrų laikomą cukrų parduodanti valstybė narė

Faktiškai parduotas kiekis (tonomis)

1

2

 

 


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

10.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/21


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. rugpjūčio 5 d.

kuriuo įsteigiamas mokslinių komitetų ir vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos ekspertų konsultacinis padalinys ir panaikinamas Sprendimas 2004/210/EB

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/721/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 152 ir 153 straipsnius,

kadangi:

(1)

Trys moksliniai komitetai buvo įsteigti Komisijos sprendimu 2004/210/EB (1) su pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/263/EB (2): Vartotojų produktų mokslinis komitetas (VPMK), Sveikatos ir aplinkos pavojų mokslinis komitetas (SAPMK), Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas (ANNPSMK).

(2)

Tam tikri SAPMK uždaviniai buvo perduoti vykdyti Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECMA), įsteigtai Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 (3), todėl šio komiteto kompetencijos sritis reikėtų peržiūrėti.

(3)

Trijų mokslinių komitetų veiklos patirtis rodo, kad reikia keisti ir tobulinti komitetų struktūrą ir darbo tvarką.

(4)

Trijų mokslinių komitetų, įsteigtų Komisijos sprendimu 2004/210/EB, narių kadencija buvo pratęsta Komisijos sprendimu 2007/708/EB (4) ir baigsis 2008 m. gruodžio 31 d. Tų komitetų nariai eina pareigas, kol jie bus pakeisti arba jų paskyrimas atnaujintas.

(5)

Todėl siekiant aiškumo reikia pakeisti Sprendimą 2004/210/EB nauju sprendimu.

(6)

Pagrįsti ir laiku teikiami moksliniai patarimai yra labai svarbūs rengiant Komisijos pasiūlymus, sprendimus ir formuojant politiką, susijusią su vartotojų sauga, visuomenės sveikata ir aplinka. Todėl reikalinga lanksti konsultacinė struktūra, kuri užtikrintų, kad būtų paprasčiau naudotis labai kvalifikuota ir kompetentinga mokslininkų patirtimi.

(7)

Mokslinių komitetų patarimai klausimais, susijusiais su vartotojų sauga, visuomenės sveikata ir aplinka, turi būti grindžiami aukščiausios kokybės, nepriklausomumo ir nešališkumo bei skaidrumo principais, kaip apibūdinta Komisijos komunikate „Komisijos atliekamas specialių žinių rinkimas ir naudojimas: principai ir gairės. Žinių tobulinimas siekiant geresnės politikos“ (5), ir jie turi būti teikiami laikantis rizikos vertinimo gerosios patirties principų.

(8)

Svarbu, kad moksliniai komitetai kuo geriau naudotųsi kompetentingos mokslinės patirties, kurios gali prireikti konkrečiam klausimui spręsti, galimybėmis ES ir ne tik joje. Tam reikėtų įkurti mokslinių konsultantų grupę, apimančią reikiamas komitetų kompetencijos sritis.

(9)

Konsultacinio padalinio reorganizacija turi padidinti lankstumą ir leisti patarti Komisijai nustatytų kompetencijos sričių klausimais, taip pat dėl atsirandančių ir nustatomų naujų grėsmių sveikatai ir klausimais, kurie nėra priskiriami kitų Bendrijos rizikos vertinimo įstaigų kompetencijai, be to, turi sudaryti galimybes duoti patarimą skubiai, jei būtina, užtikrinti visišką skaidrumą ir suderinamumą bei bendradarbiavimą su kitomis Bendrijos įstaigomis ir atitinkamomis mokslinėmis organizacijomis.

(10)

Nepriklausomų mokslinių konsultacijų poreikis mokslinių komitetų kompetenciją atitinkančiose esamose ir naujose Bendrijos atsakomybės srityse tikriausiai ir toliau didės. Todėl reikia sustiprinti mokslinių konsultacijų teikimo rizikos vertinimo klausimais padalinių struktūrą, jų sudėtį ir taikyti veiksmingesnę darbo tvarką.

(11)

Įsteigtos įvairios Bendrijos įstaigos, kurios be kitų uždavinių turi vertinti riziką įvairiose srityse. Reikia užtikrinti mokslinių komitetų ir tokių įstaigų veiklos suderinamumą ir siekti geriau koordinuoti jų veiklą. Be to, moksliniai komitetai turi dirbti efektyviau, dalydamiesi informacija ir žiniomis bei bendradarbiaudami su kitomis mokslo įstaigomis ir organizacijomis nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis.

(12)

Mokslinių komitetų darbo tvarką reikėtų tobulinti, be vidaus veiklos organizuojant mokslinius posėdžius ir seminarus bei steigiant tinklus.

(13)

Išsaugant visišką nepriklausomumą, svarbu užtikrinti mokslinių komitetų veiklos atvirumą ir skaidrumą ir nustatyti atitinkamą dialogo su suinteresuotosiomis šalimis tvarką.

(14)

Šiam sprendimui įgyvendinti reikalingi atvirumas ir skaidrumas turėtų būti užtikrinti laikantis visų Bendrijos teisės aktuose nustatytų asmens duomenų apsaugos ir visuomenės teisės susipažinti su dokumentais reikalavimų, įskaitant komercinio konfidencialumo apsaugą,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1   SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Konsultacinis padalinys ir jo kompetencijos sritys

1.   Įsteigiamas mokslinio rizikos vertinimo vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos srityse konsultacinis padalinys. Šiam padaliniui priskiriami:

a)

Vartotojų produktų mokslinis komitetas (VPMK);

b)

Sveikatos ir aplinkos pavojų mokslinis komitetas (SAPMK);

c)

Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas (ANNSPMK);

d)

Rizikos vertinimo mokslinių konsultantų grupė (toliau – grupė), kuri rems mokslinių komitetų veiklą pagal atitinkamas šio sprendimo nuostatas.

2.   Konsultacinio padalinio kompetencijos sritys nustatytos I priede, nepažeidžiant Bendrijos teisės aktais kitoms įstaigoms, susijusioms su rizikos vertinimu, visų pirma Europos maisto saugos tarnybai, Europos vaistų vertinimo agentūrai, Europos cheminių medžiagų agentūrai ir Europos ligų kontrolės centrui, priskirtos kompetencijos.

2 straipsnis

Paskirtis

1.   Komisija prašo mokslinių komitetų nuomonės Bendrijos teisėje nustatytais atvejais.

2.   Komisija taip pat gali prašyti šių komitetų nuomonės šiais klausimais:

a)

labai svarbiais vartotojų saugai, visuomenės sveikatai ir aplinkai; ir

b)

neatitinkančiais kitų Bendrijos institucijų įgaliojimų.

3.   Skubiais atvejais Komisija taip pat gali prašyti mokslinių komitetų duoti skubų patarimą dėl su konkrečiais pavojais susijusių mokslinių žinių.

4.   Komisija gali prašyti mokslinio komiteto nustatyti mokslinių tyrimų poreikius ir įvertinti mokslinių tyrimų rezultatus pagal jo kompetencijos sritis.

5.   Komisijos pageidavimu arba veikdami savo iniciatyva ir Komisijai pritarus, moksliniai komitetai gali organizuoti teminius seminarus, siekdami persvarstyti turimus duomenis ir mokslines žinias, susijusias su specialiais pavojais arba platesnio pobūdžio rizikos vertinimo klausimais. Komisijos pageidavimu jie teikia šių seminarų ataskaitas, dokumentus dėl pozicijų ar išvadas.

Šiuose seminaruose be komitetų narių gali dalyvauti grupės moksliniai konsultantai ir nepriklausomi ekspertai, įskaitant panašias užduotis atliekančių Bendrijos, nacionalinių ar tarptautinių įstaigų ekspertus.

Šiuos seminarus organizuoja mokslinių komitetų sekretoriatas. Sekretoriatas prireikus organizuoja ir užtikrina šių seminarų ataskaitų, dokumentų dėl pozicijų ar išvadų sklaidą.

6.   Komisija gali prašyti mokslinių komitetų dalyvauti teminiuose tinkluose su kitomis Bendrijos įstaigomis ar mokslinėmis organizacijomis, siekiant stebėti ir prisidėti prie mokslinių žinių, susijusių su pavojais pagal I priede nurodytas kompetencijos sritis, plėtojimo.

7.   Moksliniai komitetai atkreipia Komisijos dėmesį į savo kompetencijos sričiai priklausančią specifinę arba atsirandančią naują problemą, kuri, jų manymu, gali kelti tikrą ar potencialų pavojų vartotojų saugai, visuomenės sveikatai ar aplinkai, priimdami ar kreipdamiesi į Komisiją memorandumais ar pareiškimais dėl pozicijų. Komisija gali nuspręsti skelbti tokius memorandumus ir pareiškimus ir nustato, kokių veiksmų reikia imtis, įskaitant mokslinės nuomonės tuo klausimu prašymą.

2   SKYRIUS

MOKSLINIŲ KOMITETŲ IR KONSULTACINĖS GRUPĖS SUDĖTIS

3 straipsnis

Mokslinių komitetų narių skyrimas

1.   VPMK, SAPMK ir ANNSPMK (kiekvieną iš jų) sudaro ne daugiau kaip 17 narių ir pačių komitetų iniciatyva gali būti įtraukta ne daugiau kaip 5 grupės moksliniai konsultantai, siekiant padėti komiteto darbui konkrečiais klausimais ar specifinėse srityse.

2.   Mokslinių komitetų nariai skiriami Komisijos, remiantis jų kompetencija ir geografiniu pasiskirstymu, siekiant, kad būtų atspindėta visų pirma Europos mokslo klausimų ir požiūrių įvairovė. Komisija nustato kiekvieno komiteto narių skaičių, atsižvelgdama į poreikius.

Kiekvieno mokslinio komiteto nariai yra vienos ar kelių tam komitetui nustatytų kompetencijos sričių moksliniai ekspertai ir visi kartu aprėpia plačiausią įmanomą sričių įvairovę.

3.   Komisija mokslinių komitetų narius skiria iš tinkamų kandidatų sąrašo, paskelbto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir Komisijos interneto svetainėje paskelbus kvietimą dalyvauti.

4.   Mokslinio komiteto narys negali būti skiriamas daugiau kaip vieno iš 1 straipsnio 1 dalyje nustatytų komitetų nariu.

4 straipsnis

Konsultacinės grupės steigimas

1.   Grupę sudaro moksliniai konsultantai, kurie yra vienos ar kelių 1 priede nurodytų ar susijusių kompetencijos sričių ekspertai ir visi kartu apima plačiausią įmanomą sričių įvairovę.

2.   Komisija grupės mokslinius konsultantus skiria iš tinkamų kandidatų sąrašo, paskelbto Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, ir Komisijos interneto svetainėje paskelbus kvietimą dalyvauti.

3.   Komisija, atsižvelgdama į mokslinių konsultacijų poreikį, gali bet kada priimti sprendimą dėl grupės mokslinių konsultantų skaičiaus pakeitimo.

5 straipsnis

Kadencijos

1.   Mokslinių komitetų nariai yra skiriami trejiems metams ir ne ilgiau kaip trims kadencijoms iš eilės tame pačiame komitete. Jie savo pareigas eina tol, kol pakeičiami kitais arba jų kadencija pratęsiama.

Siekiant užtikrinti patirties tęstinumą, išimties tvarka Komisija gali pratęsti mokslinio komiteto narių kadenciją ne ilgesniam kaip 18 mėnesių laikotarpiui.

Nariai, užbaigę tris iš eilės kadencijas kuriame nors moksliniame komitete, turi teisę būti kito mokslinio komiteto nariai.

2.   Jeigu narys neatitinka narystės kriterijų, nustatytų 12 straipsnyje nurodytose darbo tvarkos taisyklėse, arba pareiškia norą atsistatydinti, Komisija gali nutraukti jo narystę ir vietoje jo paskirti grupės konsultantą.

3.   Grupės moksliniai konsultantai skiriami penkeriems metams, o jų kadencija gali būti atnaujinta.

3   SKYRIUS

KONSULTACINIO PADALINIO VEIKLA

6 straipsnis

Pasinaudojimas grupės parama

1.   Kiekvienas mokslinis komitetas gali nuspręsti įtraukti į savo sudėtį kaip asocijuotus narius ne daugiau kaip penkis grupės mokslinius konsultantus mokslinei nuomonei parengti. Šie asocijuoti nariai dalyvauja komiteto veikloje ir diskusijose, susijusiose su svarstomu klausimu, atlikdami tas pačias funkcijas ir turėdami tą pačią atsakomybę ir teises kaip ir atitinkamo komiteto tikrieji nariai.

2.   Kiekvienas mokslinis komitetas gali nuspręsti pakviesti ir kitus grupės mokslinius konsultantus mokslinei nuomonei parengti. Šie konsultantai dalyvauja su svarstomu klausimu susijusioje veikloje, bet jų funkcijos ir atsakomybė ribojami nuomonės parengimu.

3.   Grupės moksliniai konsultantai mokslinių komitetų taip pat gali būti kviečiami padėti jiems duoti skubius patarimus Komisijos prašymu pagal 2 straipsnio 3 dalį arba dalyvauti 2 straipsnio 5 dalyje nurodytuose teminiuose seminaruose.

4.   Grupės moksliniai konsultantai gali būti Komisijos kviečiami dalyvauti moksliniuose posėdžiuose arba suteikti Komisijos tarnyboms ad hoc informacijos konkrečiais klausimais.

7 straipsnis

Darbo grupės

1.   Moksliniai komitetai gali sukurti darbo grupes konkrečioms užduotims, susijusioms su mokslinių nuomonių rengimu, spręsti. Šios darbo grupės kuriamos visų pirma tada, kai reikia nepriklausomos specialios patirties konkrečiu klausimu.

2.   Komisijai pritarus moksliniai komitetai gali kviestis asocijuotus narius, kitus grupės mokslinius konsultantus, įvairių sričių nepriklausomus ekspertus, taip pat kitų Bendrijos įstaigų ekspertus, kurie, jų manymu, turi atitinkamų mokslinių žinių ir specialios patirties, kad prisidėtų prie jų veiklos.

3.   Darbo grupėms pirmininkauja jas sušaukusio mokslinio komiteto narys, ir jos tam komitetui atsiskaito bei gali skirti pranešėją iš grupės narių. Ypatingai sudėtingiems daugiadalykio pobūdžio klausimams gali būti skiriamas daugiau negu vienas pranešėjas.

4.   Kai klausimas yra bendras daugiau negu vienam moksliniam komitetui, prireikus sukuriama bendra darbo grupė, kurią sudaro atitinkamų komitetų nariai, asocijuoti nariai, grupės moksliniai konsultantai ir nepriklausomi ekspertai.

8 straipsnis

Stažuotojų dalyvavimas

Komisijai pritarus ir pagal 12 straipsnyje nurodytas darbo tvarkos taisykles moksliniai komitetai gali leisti stažuotojams dalyvauti jų posėdžiuose, siekdami prisidėti prie rizikos vertinimo srities pajėgumo ugdymo.

9 straipsnis

Specialūs reikalavimai

1.   Komisija gali reikalauti, kad mokslinis komitetas mokslinę nuomonę patvirtintų per nurodytą laiką.

2.   Komisija gali reikalauti bendros nuomonės tais klausimais, kurie nėra priskiriami tik vieno mokslinio komiteto kompetencijai ar kuriuos turėtų nagrinėti daugiau negu vienas komitetas. Jei gautas Komisijos prašymas dėl bendros nuomonės, tą nuomonę moksliniai komitetai taip pat gali priimti 11 straipsnyje nurodytos tarpkomitetinės koordinavimo grupės iniciatyva.

3.   Komisija prašyme dėl mokslinės nuomonės gali nurodyti vykdyti konsultacijas, klausymus ar bendradarbiauti su kitomis mokslinėmis įstaigomis, jei, jos nuomone, tai būtina rengiant tą nuomonę. Komitetas, pritarus Komisijai, taip pat gali nuspręsti organizuoti konsultacijas ir klausymus, jeigu to reikia nuomonei galutinai parengti.

4.   Mokslinis komitetas gali prašyti papildomos informacijos iš suinteresuotųjų šalių mokslinei nuomonei galutinai parengti. Mokslinis komitetas gali nustatyti galutinį terminą jam reikalingai informacijai pateikti. Tokiu atveju mokslinis komitetas gali nuspręsti suspenduoti savo darbą rengiant atitinkamą mokslinę nuomonę. Jei reikalinga informacija per tą terminą nepateikiama, komitetas gali patvirtinti savo nuomonę remdamasis turima informacija.

10 straipsnis

Pirmininkų ir pirmininkų pavaduotojų rinkimai

1.   Kiekvienas mokslinis komitetas iš savo narių išrenka pirmininką ir du pirmininko pavaduotojus. Rinkimai vyksta paprasta komiteto narių balsų dauguma. Pirmininko ir pirmininko pavaduotojo kadencija yra treji metai ir gali būti atnaujinama.

2.   Mokslinių komitetų pirmininko ir pirmininko pavaduotojų rinkimų tvarka nustatoma 12 straipsnyje nurodytose darbo tvarkos taisyklėse.

11 straipsnis

Mokslinių komitetų veiklos koordinavimas

Tarpkomitetinė koordinavimo grupė, kurią sudaro mokslinių komitetų pirmininkai ir pirmininkų pavaduotojai, užtikrina trijų mokslinių komitetų veiklos koordinavimą pagal 12 straipsnyje nurodytas darbo tvarkos taisykles.

12 straipsnis

Darbo tvarkos taisyklės

1.   Komisijos siūlymu ir jai pritarus moksliniai komitetai priima bendras darbo tvarkos taisykles.

2.   Darbo tvarkos taisyklėmis užtikrinama, kad komitetai savo užduotis atliks laikydamiesi aukščiausios kokybės, nepriklausomumo ir skaidrumo principų ir atsižvelgdami į teisėtus prašymus dėl komercinio konfidencialumo bei rizikos vertinimo principus, kurie gali būti nustatyti Komisijos, atsižvelgiant į patirtį ir vykdomą tos srities politiką.

3.   Darbo tvarkos taisyklės visų pirma apima II priede išvardytus klausimus.

13 straipsnis

Balsavimo taisyklės

1.   Moksliniai komitetai priima nuomones, skubius patarimus, memorandumus ir (arba) pareiškimus dėl pozicijų visų atitinkamo komiteto narių, įskaitant asocijuotus narius, balsų dauguma.

2.   Kiekvienas mokslinis komitetas visus kitus klausimus sprendžia savo narių balsų dauguma.

3.   Apskaičiuojant 1 ir 2 dalyse nurodytą balsų daugumą neskaičiuojami tų komiteto narių, kurie atsistatydino arba kurių narystė buvo nutraukta pagal 5 straipsnio 2 dalį, balsai.

14 straipsnis

Nuomonių skirtumai, veiklos koordinavimas ir bendradarbiavimas su kitomis Bendrijos, nacionalinėmis ar tarptautinėmis įstaigomis

1.   Moksliniai komitetai padeda Komisijai ir prisideda veiklos pradžioje nustatydami:

a)

veiklos koordinavimo ir bendradarbiavimo poreikius ir galimybes;

b)

galimus ar faktinius mokslinių nuomonių skirtumus su kitomis atitinkamomis panašias užduotis atliekančiomis Bendrijos, nacionalinėmis ar tarptautinėmis įstaigomis bendrais ar specialiais rizikos vertinimo klausimais.

Jie padeda Komisijai išvengti nuomonių skirtumų, juos išspręsti ar patikslinti ir nustatyti bei palaikyti bendradarbiavimo ryšius su šiomis įstaigomis.

2.   Komisija gali imtis iniciatyvos prašyti ir organizuoti bendrą mokslinių komitetų ir panašias užduotis atliekančių Bendrijos, nacionalinių ar tarptautinių įstaigų darbą. Ji visų pirma gali prašyti mokslinių komitetų parengti bendras nuomones su kitomis Bendrijos įstaigomis, joms pritarus.

3.   Tais atvejais, kai nustatomas esminis nesutarimas moksliniais klausimais ir atitinkama įstaiga yra Bendrijos įstaiga, susiję moksliniai komitetai Komisijos prašymu bendradarbiauja su šia įstaiga, siekdami išspręsti nesutarimą arba pateikti Komisijai bendrą dokumentą, išaiškinantį ginčytinus mokslinius klausimus ir nustatantį abejones dėl turimų duomenų. Dokumentas skelbiamas viešai.

4   SKYRIUS

PRINCIPAI

15 straipsnis

Nepriklausomumas

1.   Mokslinių komitetų nariai, asocijuoti nariai, kiti grupės moksliniai konsultantai ir nepriklausomi ekspertai skiriami asmeniškai. Jie negali deleguoti savo atsakomybės kitam asmeniui.

2.   Mokslinių komitetų nariai, grupės moksliniai konsultantai ir darbo grupėse dalyvaujantys nepriklausomi ekspertai įsipareigoja veikti nepriklausomai nuo jokios išorinės įtakos.

Tam jie pateikia pasižadėjimą veikti visuomenės labui ir interesų deklaraciją, kurioje nurodo, ar yra bet kokių tiesioginių ar netiesioginių interesų, kurie galėtų būti laikomi kenkiančiais jų nepriklausomumui.

Tokios deklaracijos surašomos raštu. Mokslinių komitetų nariai ir grupės moksliniai konsultantai teikia kasmetines deklaracijas.

3.   Mokslinių komitetų nariai, asocijuoti nariai, kiti moksliniai konsultantai ir nepriklausomi ekspertai, dalyvaujantys darbo grupių veikloje, kiekviename posėdyje pareiškia apie bet kurį konkretų interesą, kuris galėtų būti laikomas kenkiančiu jų nepriklausomumui darbotvarkėje svarstomais klausimais.

16 straipsnis

Skaidrumas

1.   Mokslinių komitetų veikla vykdoma labai skaidriai. Visų pirma, Komisija nedelsdama savo interneto svetainėje skelbia:

a)

moksliniams komitetams skirtą prašymą dėl nuomonių;

b)

mokslinių komitetų, tarpkomitetinės koordinavimo grupės ir darbo grupių posėdžių darbotvarkes ir protokolus;

c)

mokslinių komitetų priimtas mokslines nuomones ir skubius patarimus, įskaitant mažumos nuomones ir darbo grupių narių, kurie pateikė atitinkamą nuomonę, pavardes; mažumos nuomonės susiejamos su jas pateikusiais nariais ar konsultantais;

d)

bendras mokslinių komitetų darbo tvarkos taisykles;

e)

mokslinių komitetų narių ir grupės mokslinių konsultantų pavardes, kiekvieno nario ir konsultanto trumpą gyvenimo aprašymą;

f)

mokslinių komitetų narių, grupės mokslinių konsultantų ir darbo grupėje dirbusių nepriklausomų ekspertų interesų deklaracijas.

2.   1 dalyje nurodytos skaidrumo taisyklės taikomos pagal 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 45/2001 dėl asmens apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokio duomenų judėjimo (6) ir 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (7) reikalavimus, ypač dėl komercinio konfidencialumo.

17 straipsnis

Konfidencialumas

Mokslinių komitetų nariai, asocijuoti nariai ir nepriklausomi ekspertai neatskleidžia informacijos, gautos dirbant moksliniuose komitetuose, teminiuose seminaruose, vienoje iš darbo grupių ar dalyvaujant kitoje su šio sprendimo taikymu susijusioje veikloje, kai jiems pranešama, kad ši informacija yra konfidenciali.

5   SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Komisijos mokslinių komitetų sekretoriatas

1.   Mokslinių komitetų ir jų darbo grupių, tarpkomitetinės koordinavimo grupės ir kiti posėdžiai, seminarai ar kiti su šio sprendimo taikymu susiję renginiai šaukiami Komisijos.

2.   Komisija organizuoja mokslinių komitetų ir jų darbo grupių bei kitos šio sprendimo taikymu susijusios veiklos mokslinį ir administracinį sekretoriatą.

3.   Sekretoriatas atsakingas už mokslinių komitetų efektyviai veiklai, atitikties darbo tvarkos taisyklėms stebėsenai, visų pirma dėl aukščiausios kokybės, nepriklausomumo ir skaidrumo reikalavimų laikymosi, informacijai apie komitetų veiklą teikti ir dialogui su suinteresuotosiomis šalimis užtikrinti, įskaitant komitetų klausymų organizavimą, nuomonėms ir kitiems viešiems dokumentams skelbti reikalingą mokslinę ir administracinę paramą. Be to, sekretoriatas padeda komitetams ir organizuoja bei taiko nuomonių kokybės kontrolę, kaip nustatyta darbo tvarkos taisyklėse, kiek tai susiję su jų išbaigtumu, nuoseklumu, aiškumu, atitiktimi prašymams ir redagavimo standartams.

4.   Sekretoriatas užtikrina mokslinių komitetų veiklos mokslinį ir techninį koordinavimą ir, jei būtina, jų veiklos koordinavimą su kitomis Bendrijos, nacionalinėmis ir tarptautinėmis įstaigomis, taip pat taiko suinteresuotųjų šalių dialogo procedūras pagal darbo tvarkos taisykles ir teikia informaciją apie komitetų veiklą.

19 straipsnis

Išmokos ir atlygiai

Mokslinių komitetų nariai, asocijuoti nariai, konsultacinės grupės moksliniai konsultantai ir nepriklausomi ekspertai turi teisę į atlygį už dalyvavimą komitetų posėdžiuose, teminiuose seminaruose, darbo grupių ir Komisijos organizuotuose kituose posėdžiuose bei renginiuose ir pranešėjo konkrečiu klausimu pareigas, kaip nustatyta III priede.

Kelionės ir pragyvenimo išlaidas apmoka Komisija.

20 straipsnis

Mokslinių komitetų keitimas

Moksliniai komitetai, įsteigti pagal šio sprendimo 1 straipsnio 1 dalį, pakeičia esamus mokslinius komitetus, įsteigtus Sprendimu 2004/210/EB, tokia tvarka:

a)

Vartotojų saugos mokslinis komitetas pakeičia Vartotojų produktų mokslinį komitetą;

b)

Sveikatos ir aplinkos pavojų mokslinis komitetas pakeičia to paties pavadinimo komitetą;

c)

Atsirandančių ir nustatomų naujų pavojų sveikatai mokslinis komitetas pakeičia to paties pavadinimo komitetą.

21 straipsnis

Panaikinimai

1.   Sprendimas 2004/210/EB panaikinamas.

Tačiau trys komitetai, įsteigti tuo sprendimu, atlieka savo užduotis tol, kol pradės veikti šiuo sprendimu įsteigti moksliniai komitetai.

2.   Nuorodos į panaikintą sprendimą laikomos nuorodomis į šį sprendimą; nuorodos į komitetus, įsteigtus panaikintu sprendimu, laikomos nuorodomis į atitinkamus šiuo sprendimu įkurtus komitetus.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugpjūčio 5 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 66, 2004 3 4, p. 45.

(2)  OL L 114, 2007 5 1, p. 14.

(3)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1; pataisyta OL L 136, 2007 5 29, p. 3.

(4)  OL L 287, 2007 11 1, p. 25.

(5)  COM(2002) 713, galutinis, 2002 m. gruodžio 11 d.

(6)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(7)  OL L 145, 2001 5 31, p. 43.


I PRIEDAS

KOMPETENCIJOS SRITIS

1.   Vartotojų produktų mokslinis komitetas

Jis teikia nuomones su visų tipų grėsmėmis (cheminėmis, biologinėmis, mechaninėmis ir kitomis fizinėmis grėsmėmis) sveikatai ir saugai, keliamomis vartotojams skirtų ne maisto produktų (pavyzdžiui, kosmetikos produktai ir jų sudedamosios dalys, žaislai, audiniai, drabužiai, asmens higienos ir namų ūkio produktai, kaip antai, plovikliai ir pan.) ir paslaugų (pvz., tatuiruočių darymas, dirbtinės saulės vonios ir pan.) susijusių klausimų.

2.   Sveikatos ir aplinkos pavojų mokslinis komitetas

Jis teikia nuomones dėl pavojų sveikatai ir aplinkai, susijusių su aplinkoje esančiais teršalais ir kitais biologiniais bei fiziniais veiksniais ar besikeičiančiomis fizinėmis sąlygomis, kurios gali turėti neigiamą poveikį sveikatai ir aplinkai, pvz., oro kokybe, vandeniu, atliekomis ir dirvožemiu, taip pat gyvavimo ciklo vertinimu aplinkos požiūriu. Komitetas taip pat nagrinėja su biocidų toksiškumu ir ekotoksiškumu susijusius sveikatos ir saugos klausimus.

Nepažeidžiant Europos cheminių medžiagų agentūrai (ECHA) suteiktos kompetencijos, Vartotojų saugos mokslinis komitetas (VSMK) ir kitos Europos rizikos vertinimo agentūros gali būti prašomi Komisijos apsvarstyti, bendradarbiaujant su kitomis Europos agentūromis ir visų pirma ECHA, su cheminių, biocheminių ir biologinių junginių, kurių naudojimas gali turėti neigiamų pasekmių žmonių sveikatai ir aplinkai, toksiškumo ir ekotoksiškumo vertinimu susijusius klausimus. Be to, komitetas nagrinės klausimus, susijusius su cheminių medžiagų, įskaitant šių medžiagų mišinius, pavojaus sveikatai ir aplinkai vertinimo metodikos aspektais, kiek tai reikalinga pagrįstiems ir nuosekliems savo kompetencijos sričių patarimams teikti, taip pat siekdamas padėti spręsti atitinkamus klausimus, glaudžiai bendradarbiaujant su kitomis Europos agentūromis.

3.   Atsirandančių ir naujai nustatomų sveikatos pavojų mokslinis komitetas

Jis teikia nuomones klausimais, susijusiais su atsirandančiomis ar naujai nustatomomis grėsmėmis sveikatai ir aplinkai, ir plataus pobūdžio, sudėtingais ir daugiadalykiais klausimais, reikalaujančiais visapusiško pavojaus vartotojų saugai ar visuomenės sveikatai vertinimo, ir su jais susijusiais klausimais, kurių neaprėpia kitos Bendrijos rizikos vertinimo įstaigos.

Galimų veiklos sričių pavyzdžiai: galimi pavojai, susiję su rizikos veiksnių sąveika, sinerginis poveikis, kumuliatyvinis poveikis, atsparumas antimikrobinėms medžiagoms, naujos technologijos, kaip antai nanotechnologijos, medicinos prietaisai, įskaitant tuos, kuriuose naudojamos gyvūnų ir (arba) žmogaus kilmės medžiagos, audinių inžinerija, kraujo produktai, vaisingumo mažėjimas, endokrininių organų vėžys, fiziniai pavojai, kaip antai triukšmas ir elektromagnetiniai laukai (iš mobiliųjų telefonų, siųstuvų ir elektroniniais prietaisais kontroliuojamos namų aplinkos), bei naujų pavojų vertinimo metodikos. Komitetas taip pat gali būti prašomas nagrinėti pavojaus, susijusio su visuomenės sveikatą lemiančiais veiksniais ir neužkrečiamomis ligomis, klausimus.


II PRIEDAS

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

Bendros darbo tvarkos taisyklės, kurias moksliniai komitetai turi priimti pagal 12 straipsnį, visų pirma apima šiuos klausimus:

1.   Mokslinių komitetų veiklos koordinavimas

a)

atsakingo už mokslines nuomones tais klausimais, kurie nėra priskiriami tik vieno mokslinio komiteto kompetencijai ar kuriuos turėtų nagrinėti daugiau negu vienas komitetas, mokslinio komiteto skyrimas;

b)

bendrų nuomonių, skubių patarimų, memorandumų ir (arba) pareiškimų dėl pozicijos priėmimas;

c)

mokslinių komitetų koordinavimo, įskaitant reikalus, susijusius su rizikos vertinimo derinimu ir tarpkomitetinės koordinavimo grupės veikimu, užtikrinimo procedūros.

2.   Sprendimų procedūros komitetuose

a)

mokslinio komiteto pirmininko ir pirmininko pavaduotojų rinkimai;

b)

nuomonių priėmimo tvarka:

įprastomis sąlygomis,

rašytine tvarka įprastomis sąlygomis, ir

nuomonių tvirtinimo pagal paspartintą rašytinę tvarką, jei dėl reikalo skubumo reikalinga;

c)

skubaus patarimo, kurio prašo Komisija pagal 2 straipsnio 3 dalį, suteikimo tvarka; kuria būtina užtikrinti komiteto teikiamo patarimo kokybę ir tinkamą priėmimą;

d)

memorandumų ir dokumentų dėl pozicijos priėmimas, siekiant atkreipti Komisijos dėmesį į specifines ar atsirandančias naujas problemas.

3.   Mokslinio darbo organizavimas

a)

mokslinių komitetų darbo grupių, įskaitant bendras darbo grupes, kūrimas ir darbo organizavimas;

b)

grupės mokslinių konsultantų paslaugų panaudojimas komitetų veikloje ir nepriklausomų ekspertų įtraukimas;

c)

pranešėjų skyrimas ir jų užduočių, susijusių su mokslinių komitetų nuomonių projektų rengimu, apibūdinimas;

d)

mokslinių nuomonių forma ir turinys bei procedūros, užtikrinančios ir tobulinančios jų darnumą bei redagavimo standartus;

e)

posėdžių, teminių seminarų ir tinklų organizavimas ir dalyvavimas juose;

f)

stažuotojų įtraukimas.

4.   Komiteto narių, asocijuotų ir kitų grupės mokslinių konsultantų, nepriklausomų ekspertų ir stažuotojų pareigos

a)

narystės kriterijai ir sąlygos, kuriomis narystė komitete nutrūksta;

b)

17 straipsnyje nustatytų konfidencialumo reikalavimų įgyvendinimas;

c)

narių, asocijuotų ir kitų grupės mokslinių konsultantų bei nepriklausomų ekspertų atsakomybė ir pareigos, susijusios su jų santykiais su prašymų teikėjais, specialių interesų grupėmis ir kitomis suinteresuotosiomis šalimis;

d)

sąlygos ir tvarka, pagal kurią komiteto narys, asocijuotas ar kitas mokslinis konsultantas ar nepriklausomas ekspertas turėtų būti pašalinti iš diskusijų ir (arba) balsavimo konkrečiu komitete ar darbo grupėje svarstomu klausimu, jei esama pagrįstų abejonių dėl jo nepriklausomumo.

5.   Santykiai su trečiosiomis šalims

a)

nesutampančių nuomonių su panašias užduotis atliekančiomis Bendrijos, nacionalinėmis ir tarptautinėmis įstaigomis nustatymo, sprendimo ar išsiaiškinimo procedūros, įskaitant keitimąsi informacija ir bendrų posėdžių organizavimą;

b)

mokslinio komiteto atstovavimas išorės veikloje, ypač santykiuose su kitomis panašią veiklą vykdančiomis Bendrijos ar tarptautinėmis įstaigomis;

c)

dialogo su suinteresuotosiomis šalimis organizavimo tvarka, visų pirma gamintojų ar specialiomis interesų grupių ar kitų suinteresuotųjų šalių klausymų organizavimas;

d)

mokslinių nuomonių ir kitų dokumentų skelbimas.


III PRIEDAS

ATLYGIS

Mokslinių komitetų nariai, grupės moksliniai konsultantai ir nepriklausomi ekspertai turi teisę gauti toliau nurodytą atlygį už dalyvavimą mokslinių komitetų veikloje.

 

Už dalyvavimą posėdžiuose:

300 EUR už kiekvieną visą dalyvavimo dieną arba 150 EUR už dalyvavimą rytiniame ar popietiniame mokslinio komiteto, darbo grupės arba išoriniame posėdyje, susijusiame su mokslinio komiteto darbu.

 

Už pranešėjo klausimu, kai reikia ne mažiau kaip vienos dienos nuomonės projektui parengti, pareigas, Komisijai iš anksto raštu sutikus:

300 EUR.

Tais atvejais, kai visiškai pateisinama, ir atsižvelgiant į biudžeto galimybes, ši suma gali būti padidinta iki 600 EUR už klausimus, kurie siejami su itin dideliu darbo krūviu.

Komisija reguliariai vertins poreikį pritaikyti šį atlygį prie kainų indeksų, kitose Europos įstaigose ekspertams mokamo atlygio pokyčių ir komitetų narių, asocijuotų narių, kitų mokslinių konsultantų ir nepriklausomų ekspertų darbo krūvio. Pirmasis vertinimas įvyks 2009 m.


10.9.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 241/s3


PASTABA SKAITYTOJUI

Institucijos nusprendė nedaryti tekstuose nuorodų į juose minimų teisės aktų paskutinius pakeitimus.

Jeigu nenurodyta kitaip, čia skelbiamuose tekstuose nurodyti šiuo metu galiojantys teisės aktai.