ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 226

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 23d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

*

2008 m. rugpjūčio 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 798/2008, kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai ( 1 )

1

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

23.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 226/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 798/2008

2008 m. rugpjūčio 8 d.

kuriuo nustatomas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių galima importuoti į Bendriją ir vežti tranzitu per Bendriją naminius paukščius ir naminių paukščių produktus, sąrašas ir veterinarijos sertifikatų reikalavimai

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1990 m. spalio 15 d. Tarybos direktyvą 90/539/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą naminiais paukščiais ir perinti skirtais kiaušiniais ir jų importą iš trečiųjų šalių (1), ypač į jos 21 straipsnio 1 dalį, 22 straipsnio 3 dalį, 23 straipsnį, 24 straipsnio 2 dalį ir 26 bei 27a straipsnius,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (2), ypač į jos 10 ir 18 straipsnius,

atsižvelgdama į 1996 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 96/23/EB dėl priemonių, skirtų tam tikrų medžiagų ir jų likučių gyvuose gyvūnuose ir gyvulinės kilmės produktuose monitoringui vykdyti, panaikinančią Direktyvas 85/358/EEB ir 86/469/EEB ir Sprendimus 89/187/EEB ir 91/664/EEB (3), ypač į jos 29 straipsnio 1 dalies ketvirtą pastraipą,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius produktų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinių patikrinimų organizavimą (4), ypač į jos 22 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 16 d. Tarybos direktyvą 2002/99/EB, nustatančią gyvūnų sveikatos taisykles, reglamentuojančias žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų gamybą, perdirbimą, paskirstymą ir importą (5), ypač į jos 8 straipsnį, 9 straipsnio 2 dalies b punktą ir 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 dėl salmonelių ir kitų nurodytų zoonozių sukėlėjų per maistą kontrolės (6), ypač į jo 10 straipsnio 2 dalį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 853/2004, nustatantį konkrečius gyvūninės kilmės maisto produktų higienos reikalavimus (7), ypač į jo 9 straipsnį,

atsižvelgdama į 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 854/2004, nustatantį specialiąsias gyvūninės kilmės produktų, skirtų vartoti žmonėms, oficialios kontrolės taisykles (8), ypač į jo 11 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 90/539/EEB nustatytos gyvūnų sveikatos sąlygos, reglamentuojančios naminių paukščių ir perinių kiaušinių importą iš trečiųjų šalių į Bendriją. Joje nurodyta, kad naminiai paukščiai ir periniai kiaušiniai turi atitikti direktyvoje nustatytas sąlygas ir jų kilmės vieta turi būti trečioji šalis arba jos dalis, įtraukta į pagal šią direktyvą sudarytą sąrašą.

(2)

Direktyvoje 2002/99/EB nustatytos taisyklės, reglamentuojančios žmonėms skirtų gyvūninės kilmės produktų ir iš jų gautų produktų įvežimą iš trečiųjų šalių. Joje nustatyta, kad tokius produktus galima importuoti į Bendriją, tik jei jie atitinka reikalavimus, taikomus visiems šių produktų gamybos, perdirbimo ir paskirstymo Bendrijoje etapams arba lygiavertes gyvūnų sveikatos garantijas.

(3)

2006 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendime 2006/696/EB, nustatančiame trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti į Bendriją ir per ją tranzitu vežti naminius paukščius, perinti skirtus kiaušinius, vienadienius paukščių jauniklius, paukštieną, Ratitae genties paukščius ir laukinius medžiojamuosius paukščius, kiaušinius ir kiaušinių produktus, nurodytais patogenais neužkrėstus kiaušinius, sąrašą bei taikytinas veterinarinio sertifikavimo sąlygas (9), pateikiamas trečiųjų šalių, iš kurių šios prekės gali būti importuojamos į Bendriją arba per ją vežamos tranzitu, sąrašas ir nustatomos veterinarinio sertifikavimo sąlygos.

(4)

1993 m. gegužės 12 d. Komisijos sprendimu 93/342/EEB, nustatančiu trečiųjų šalių ir jų dalių klasifikavimo kriterijus dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos importuojant šviežią paukštieną ir perinti skirtus kiaušinius (10), ir 1994 m. birželio 7 d. Bendrijos sprendimu 94/438/EB, nustatančiu trečiųjų šalių ir jų dalių klasifikavimo kriterijus dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos importuojant šviežią paukštieną (11) nustatyti trečiųjų šalių klasifikavimo dėl paukščių gripo ir Niukaslio ligos kriterijai, taikomi importuojant gyvus naminius paukščius, perinius kiaušinius ir paukštieną.

(5)

Neseniai paukščių gripo kontrolės srities Bendrijos teisės aktai atnaujinti 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių (12), siekiant atsižvelgti į naujausias mokslo žinias ir paukščių gripo epidemiologijos raidą Bendrijoje ir pasaulyje. Per protrūkius naudotinų kontrolės priemonių taikymo sritis išplėsta, įtraukus į ją ne tik labai patogenišką paukščių gripą (LPPG), bet mažai patogeniško paukščių gripo (MPPG) protrūkius bei nustačius privalomą aktyvią paukščių gripo plitimo priežiūrą ir platesnio masto vakcinavimą nuo šios ligos.

(6)

Todėl iš trečiųjų šalių importuojami produktai turėtų atitikti sąlygas, lygiavertes taikomoms Bendrijoje ir atitinkančias persvarstytus tarptautinės prekybos naminiais paukščiais ir naminių paukščių produktais reikalavimus, nustatytus Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekso (13) ir OIE „Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovo (14)“ standartais.

(7)

Argentina ir Izraelis pateikė savo paukščių gripo stebėjimo programas Komisijai, kad ši jas įvertintų. Komisija išnagrinėjo šias programas ir nusprendė, kad jos dera su atitinkamomis Bendrijos nuostatomis ir todėl šio reglamento I priedo 1 dalies 7 skiltyje turėtų būti nurodyta, kad šios programos įvertintos teigiamai.

(8)

Direktyvos 90/539/EEB 21 straipsnio 2 dalyje nurodyta, į ką reikia atsižvelgti, sprendžiant, ar trečioji šalis arba jos dalis gali būti įtraukta į trečiųjų šalių, iš kurių į Bendriją leidžiama importuoti naminius paukščius ir perinius kiaušinius, sąrašą, pvz., į naminių paukščių sveikatos būklę, trečiosios šalies teikiamos informacijos, susijusios su užsikrėtimu tam tikromis užkrečiamomis gyvūnų ligomis, taip pat ir paukščių gripu bei Niukaslio liga, reguliarumą ir greitumą, ir į atitinkamos trečiosios šalies gyvūnų ligų prevencijos ir kontrolės taisykles.

(9)

Direktyvos 2002/99/EB 8 straipsnyje nustatyta, kad sudarant trečiųjų šalių arba jų regionų, iš kurių į Bendriją leidžiama importuoti tam tikrus gyvūninės kilmės produktus, visų pirma turi būti atsižvelgiama į tam tikrus dalykus, pvz., galvijų sveikatos būklę, kiek reguliariai, greitai ir tiksliai trečioji šalis teikia informaciją apie šioje teritorijoje esančias infekcines ir užkrečiamąsias ligas, visų pirma paukščių gripą ir Niukaslio ligą, ir į bendrosios sveikatos padėties šalyje aspektus, galinčius kelti pavojų visuomenės arba gyvūnų sveikatai Bendrijoje

(10)

Siekiant užtikrinti gyvūnų sveikatos apsaugą, šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta, kad į Bendriją galima importuoti prekes tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, kuriuose įgyvendinamos paukščių gripo plitimo priežiūros programos ir vakcinavimo nuo paukščių gripo planai, jei toks vakcinavimas vykdomas.

(11)

Pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003 tam, kad trečiosios šalys būtų įtrauktos arba paliekamos Bendrijos teisės aktuose numatytuose trečiųjų šalių, iš kurių valstybėms narėms leidžiama importuoti šiame reglamente numatytas tam tikras su naminiais paukščiais susijusias prekes, sąrašuose, jos turi pateikti Komisijai programas, atitinkančias valstybių narių parengtas nacionalines salmonelių kontrolės programas, kurias Komisija turi patvirtinti. Teigiamas šių programų įvertinimas turėtų būti nurodytas šio reglamento I priedo 1 dalyje.

(12)

Bendrija ir tam tikros trečiosios šalys pageidauja leisti prekybą naminiais paukščiais ir naminių paukščių produktais iš patvirtintų skyrių ir todėl Bendrijos teisės aktuose reikėtų nustatyti skirstymo skyriais principą, pagal kurį iš jų būtų galima importuoti naminius paukščius ir naminių paukščių produktus. Skirstymo skyriaus principą neseniai suformulavo OIE, siekdama sudaryti palankesnes sąlygas pasaulinei prekybai naminiais paukščiais ir naminių paukščių produktais, todėl jį reikėtų įtraukti į Bendrijos teisės aktus.

(13)

Dėl tam tikrų su sveikata susijusių priežasčių, visų pirma gamybai naudojamos mėsos atsekamumo, šiuo metu Bendrijos teisės aktuose nėra nustatyti sertifikatai, būtini norint importuoti į Bendriją smulkintą ir mechaniškai atskirtą naminių paukščių, Ratitae genties paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių mėsą. Taigi atlikus papildomus mokslinius tyrimus šiame reglamente reikėtų pateikti minėtų prekių veterinarijos sertifikatų pavyzdžius.

(14)

Siekiant, kad tam tikrais atvejais kompetentingos veterinarijos sertifikatus išduodančios institucijos galėtų elgtis lanksčiau ir remiantis trečiųjų šalių, eksportuojančių vienadienius naminių paukščių ir Ratitae genties paukščių jauniklius į Bendriją, prašymais, šiuo reglamentu turėtų būti nustatyta, kad tokias prekes reikėtų tikrinti ne išduodant veterinarijos sertifikatą, o išsiunčiant siuntą.

(15)

Kad būtų išvengta bet kokių prekybos trukdymų, 90 dienų po atitinkamos prekės importo apribojimo reikėtų leisti importuoti į Bendriją prieš apribojimų, susijusių su gyvūnų sveikata, kaip nustatyta šio reglamento I priedo 1 dalyje, taikymo pradžią pagamintas prekes.

(16)

Atsižvelgiant į geografinę Kaliningrado srities padėtį, veikiančią tik Latviją, Lietuvą ir Lenkiją, į Rusiją arba iš jos tranzitu per Bendriją vežamoms siuntoms turėtų būti nustatytos konkrečios sąlygos.

(17)

2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1234/2007, nustatančiame bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (15), nustatomos bendros Bendrijos sveikatos taisyklės, taikomos šiame reglamente numatytų prekių importui į Bendriją ir vežimui tranzitu per ją.

(18)

Be to, 1996 m. gruodžio 17 d. Tarybos direktyva 96/93/EB dėl gyvūnų ir gyvūninių produktų sertifikavimo (16) nustatyti sertifikavimo standartai, reikalingi teisėtam sertifikavimui užtikrinti ir būtini norint išvengti apgaulingo sertifikavimo. Todėl šiuo reglamentu reikėtų užtikrinti, kad sertifikavimą atliekančių trečiųjų šalių pareigūnų taikomos taisyklės ir principai suteiktų garantijas, atitinkančias išdėstytas toje direktyvoje, ir kad šiame reglamente nurodytuose veterinarijos sertifikatų pavyzdžiuose būtų pateikti tik faktai, kuriuos galima patvirtinti sertifikato išdavimo metu.

(19)

Siekiant Bendrijos teisės aktų aiškumo ir nuoseklumo, sprendimai 93/342/EEB, 94/438/EB ir 2006/696/EB turėtų būti panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu.

(20)

Siekiant sudaryti valstybėms narėms ir pramonės sektoriaus atstovams sąlygas imtis priemonių, būtinų šiame reglamente nustatytiems veterinarinio sertifikavimo reikalavimams vykdyti, reikėtų nustatyti pereinamąjį laikotarpį.

(21)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I SKYRIUS

DALYKAS, TAIKYMO SRITIS IR APIBRĖŽTYS

1 straipsnis

Dalykas ir taikymo sritis

1.   Šiame reglamente nustatomi veterinarinio sertifikavimo reikalavimai, taikomi importuojant toliau nurodytas prekes (toliau – prekės) į Bendriją ir vežant jas tranzitu per Bendriją, įskaitant sandėliavimą tranzito metu:

a)

naminius paukščius, perinius kiaušinius, vienadienius paukščių jauniklius ir nurodytais patogenais neužkrėstus kiaušinius;

b)

mėsą, smulkintą mėsą ir mechaniškai atskirtą naminių paukščių, Ratitae genties paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių mėsą, kiaušinius ir kiaušinių produktus.

Reglamente nustatytas trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių prekes galima importuoti į Bendriją, sąrašas.

2.   Šis reglamentas netaikomas parodoms, pasirodymams arba varžyboms skirtiems naminiams paukščiams.

3.   Reglamentas taikomas nepažeidžiant konkrečių sertifikavimo reikalavimų, numatytų Bendrijos susitarimuose su trečiosiomis šalimis.

2 straipsnis

Apibrėžtys

Šiame reglamente vartojami šie terminai:

1)

naminiai paukščiai – vištos, kalakutai, perlinės vištos, antys, žąsys, putpelės, balandžiai, fazanai, kurapkos ir Ratitae genties paukščiai, auginami ar laikomi nelaisvėje veisimui, mėsai arba maistiniams kiaušiniams dėti, arba medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti;

2)

periniai kiaušiniai – inkubacijai skirti naminių paukščių padėti kiaušiniai;

3)

vienadieniai paukščių jaunikliai – visi ne vyresni nei 72 valandų ir nė karto nelesinti naminių paukščių jaunikliai ir lesinti arba nelesinti ne vyresni nei 72 valandų muskusinių ančių (Cairina moschata) arba jų mišrūnų jaunikliai;

4)

veisliniai naminiai paukščiai – ne jaunesni nei 72 valandų naminiai paukščiai, auginami periniams kiaušiniams dėti;

5)

produkciniai naminiai paukščiai – ne jaunesni nei 72 valandų naminiai paukščiai, auginami:

a)

mėsai ir (arba) maistiniams kiaušiniams dėti; arba

b)

medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti;

6)

nurodytais patogenais neužkrėsti kiaušiniai – periniai kiaušiniai, kurie, kaip apibūdinama Europos farmakopėjoje (17), padėti nurodytais patogenais neužkrėstų paukščių pulkuose ir skirti tik diagnostikai, moksliniams tyrimams arba farmakologijai;

7)

mėsa – toliau nurodytų gyvūnų valgomosios dalys:

a)

naminių paukščių, prie kurių, kai kalbama apie mėsą, priskiriami ūkiuose auginami paukščiai, įskaitant paukščius, auginamus ūkiuose kaip naminius, nors manoma, kad jie nėra naminiai, išskyrus Ratitae genties paukščius;

b)

laukinių paukščių, medžiojamų žmonėms vartoti;

c)

Ratitae genties paukščių;

8)

mechaniškai atskirta mėsa – produktas, gautas mechaninėmis priemonėmis pašalinus mėsą nuo iškaulinėtų kaulų arba nuo naminių paukščių skerdenų, kai raumens skaidulų struktūra suardoma arba pakeičiama;

9)

smulkinta mėsa – susmulkinta iškaulinėta mėsa, kurios sudėtyje yra mažiau nei 1 % druskos;

10)

zona – aiškiai nustatyta trečiosios šalies dalis, kurioje laikoma gyvūnų, kurių sveikatos būklė tam tikros ligos atžvilgiu yra aiški, subpopuliacija, o dėl minėtos ligos taikomos būtinos priežiūros, kontrolės ir biologinio saugumo priemonės, kad būtų galima importuoti prekes pagal šio reglamento nuostatas;

11)

skyrius – viena ar kelios naminių paukščių auginimo įmonės trečiojoje šalyje, kuriose pagal bendrą biologinio saugumo valdymo sistemą laikoma gyvūnų, kurių sveikatos būklė tam tikros ligos ar ligų atžvilgiu yra aiški, subpopuliacija, o dėl minėtos ligos ar ligų taikomos būtinos priežiūros, kontrolės ir biologinio saugumo priemonės, kad būtų galima importuoti prekes pagal šio reglamento nuostatas;

12)

įmonė – įranga arba jos dalis, sutelkta vienoje vietoje ir naudojama vienam ar keliems iš šių tikslų:

a)

veislininkystės įmonė: įmonė, kurioje gaunami kiaušiniai veisliniams naminiams paukščiams perinti;

b)

veisimo įmonė: įmonė, kurioje gaunami kiaušiniai produkciniams naminiams paukščiams perinti;

c)

auginimo įmonė:

i)

veislinių naminių paukščių auginimo įmonė, kurioje paukščiai auginami iki reprodukcinio amžiaus; arba

ii)

produkcinių naminių paukščių auginimo įmonė, kurioje kiaušinius dedantys paukščiai auginami iki tol, kol pradeda dėti kiaušinius;

d)

kitų produkcinių naminių paukščių laikymas;

13)

perykla – įmonė, kurioje perinami tam skirti kiaušiniai ir kuri tiekia vienadienius paukščių jauniklius;

14)

pulkas – visi vienodos sveikatos būklės, tose pačiose patalpose arba aptvare laikomi vieną epidemiologinį vienetą sudarantys paukščiai; kai ši apibrėžtis taikoma aptvaruose laikomiems naminiams paukščiams, ji apima visus vienoje oro erdvėje esančius paukščius;

15)

paukščių gripas – naminių paukščių užsikrėtimas bet kuriuo A gripo virusu:

a)

priklausančiu H5 ar H7 potipiams;

b)

kurio intraveninis patogeniškumo indeksas (IPI) šešių savaičių viščiuko organizme yra didesnis nei 1,2; arba

c)

sukeliančiu ne mažesnį kaip 75 % intraveniniu būdu užkrėstų 4–8 savaičių viščiukų mirtingumą;

16)

labai patogeniškas paukščių gripas (LPPG) – naminių paukščių užsikrėtimas:

a)

H5 ar H7 potipių paukščių gripo virusais, kurių genomo sekos koduoja daugelį pagrindinių aminorūgščių hemagliutinino molekulės skilimo vietoje, panašių į nustatytas kituose LPPG virusuose; tai rodo, kad hemagliutinino molekulę gali skaldyti visame viruso nešiotojo organizme esanti proteazė; arba

b)

15 punkto b ir c punktuose nurodytu paukščių gripu;

17)

mažai patogeniškas paukščių gripas (MPPG) – naminių paukščių užsikrėtimas H5 arba H7 potipių paukščių gripo virusais, išskyrus LPPG virusus;

18)

Niukaslio liga – naminių paukščių užsikrėtimas:

a)

bet kuriuo paukščių paramiksoviruso 1 štamu, kurio intracerebralinis patogeniškumo indeksas (ICPI) vienadieniams paukščių jaunikliams yra didesnis nei 0,7; arba

b)

viruso F2 baltymo C gale nustatyta (tiesiogiai arba atimant) daug bazinių amino rūgščių ir fenilalanino – F1 baltymo N gale (117 likutis); terminas „daug bazinių amino rūgščių“ reiškia ne mažiau kaip tris arginino ar lizino likučius tarp 113 ir 116 likučių; jei nenustatomas būdingas amino rūgščių likučių modelis kaip nurodyta šiame punkte, išskirtas virusas turi būti apibūdinamas ICPI testu; šioje apibrėžtyje amino rūgščių likučiai numeruojami nuo amino rūgšties sekos, atimtos iš F0 geno nukleotidų sekos, N galo, o 113–116 atitinka likučius -4 -1 nuo skilimo vietos;

19)

oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas – kompetentingos institucijos paskirtas veterinarijos gydytojas;

20)

užkrėstų ir vakcinuotų gyvūnų diferencijavimas (strategija DIVA) – vakcinavimo strategija, pagal kurią galima atskirti vakcinuotus ir užkrėstus nuo vakcinuotų ir neužkrėstų gyvūnų, taikant diagnostinį antikūnų prieš lauko virusą nustatymo testą ir panaudojant nevakcinuotus kontrolinius paukščius.

II SKYRIUS

BENDRIEJI IMPORTO IR VEŽIMO TRANZITU REIKALAVIMAI

3 straipsnis

Kilmės trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių prekes galima importuoti į Bendriją ir vežti per ją tranzitu, sąrašai

Į Bendriją importuojamos ir per ją vežamos tranzitu tik prekės iš I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 1 ir 3 skiltyse išvardytų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių.

4 straipsnis

Veterinarinis sertifikavimas

1.   Kartu su į Bendriją importuotomis prekėmis pateikiamas atitinkamos prekės veterinarijos sertifikatas, nurodytas I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 4 skiltyje, užpildytas pagal pastabas ir šio priedo 2 dalyje pateiktą sertifikato pavyzdį (toliau – sertifikatas).

2.   Laivo kapitono deklaracija, nurodyta II priede, teikiama kartu su importuojamų naminių paukščių ir vienadienių paukščių jauniklių veterinarijos sertifikatais, jei šios prekės gabenamos laivu, net jei tik dalį kelio.

3.   Prie tranzitu per Bendriją vežamų naminių paukščių, perinių kiaušinių ir vienadienių viščiukų turi būti pridedami:

a)

1 dalyje nurodytas veterinarijos sertifikatas, kuriame turi būti žodžiai „vežti tranzitu per Bendriją“; ir

b)

sertifikatas, kurio reikalauja trečioji paskirties šalis.

4.   Kartu su tranzitu per Bendriją vežamais nurodytais patogenais neužkrėstais kiaušiniais, naminių paukščių, Ratitae genties paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių mėsa, smulkinta mėsa ir mechaniškai atskirta mėsa, kiaušiniais bei kiaušinių produktais pateikiami sertifikatai, parengti pagal XI priede nustatytą sertifikato pavyzdį ir atitinkantys šiame priede nustatytas sąlygas.

5.   Šiame reglamente vežimo tranzitu sąvoka gali būti taikoma ir sandėliavimui vežant tranzitu kaip nustatyta Direktyvos 97/78/EB 12 ir 13 straipsniuose.

6.   Gali būti taikomos ir elektroninio sertifikavimo arba kitos Bendrijos lygmeniu suderintos sistemos.

5 straipsnis

Importo ir vežimo tranzitu reikalavimai

1.   Į Bendriją importuojamos ir tranzitu per Bendriją vežamos prekes atitinka 6 ir 7 straipsniuose bei III skyriuje nustatytas sąlygas.

2.   1 dalis netaikoma siuntoms, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus Ratitae genties paukščius, perinių kiaušinių arba vienadienių paukščių jauniklių. Tačiau tokios siuntos gali būti importuojamos tik iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, jei yra patvirtinta, kad iš jų tokias siuntas galima importuoti, ir jos atitinka toliau nustatytas sąlygas:

a)

trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius nurodyti I priedo 1 dalies lentelės 1 ir 3 skiltyse, o šios lentelės 4 skiltyje nurodytas atitinkamai prekei skirtas veterinarijos sertifikato pavyzdys;

b)

joms nėra taikomas draudimas importuoti dėl su gyvūnų sveikata susijusių priežasčių;

c)

viena iš importo sąlygų yra reikalavimas po importo paukščius izoliuoti arba laikyti karantino stotyje.

3.   1 dalyje minėtos prekės atitinka:

a)

I priedo 1 dalies lentelės 5 skiltyje nurodytas papildomas garantijas;

b)

I priedo 1 dalies lentelės 6 skiltyje nustatytas konkrečias sąlygas ir prireikus lentelės 6A skiltyje nustatytas galiojimo pabaigos datas bei 6B skiltyje nustatytas galiojimo pradžios datas;

c)

paskirties valstybės narės reikalaujamas ir sertifikate nurodytas papildomas gyvūnų sveikatos garantijas;

d)

su Salmonella kontrolės programos patvirtinimu susijusius apribojimus, tik jei tai nurodyta I priedo 1 dalies lentelės atitinkamoje skiltyje.

6 straipsnis

Apžiūrų, mėginių ėmimų ir tyrimų tvarka

Jei sertifikatuose nurodyta, kad norint importuoti prekes į Bendriją būtina atlikti apžiūras, mėginių ėmimus ir tyrimus dėl paukščių gripo, Mycoplasma, Niukaslio ligos, Salmonella ir kitų gyvūnų ar žmonių sveikatai pavojingų patogenų, prekės importuojamos į Bendriją tik po to, kai atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos arba prireikus paskirties valstybės narės kompetentingos institucijos atlieka tokias apžiūras, mėginių ėmimus ir tyrimus III priede nurodyta tvarka.

7 straipsnis

Reikalavimai pranešti apie ligas

Prekės importuojamos į Bendriją iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, jei atitinkama trečioji šalis:

a)

per 24 valandas nuo bet kokių pradinių LPPG ar Niukaslio ligos protrūkių patvirtinimo praneša Komisijai apie padėtį dėl ligų;

b)

nedelsdama pateikia Bendrijos paukščių gripo ir Niukaslio ligos pavyzdinei laboratorijai (18) šių ligų pradinių protrūkių išskirtų virusų pavyzdžius; tačiau šių išskirtų virusų pavyzdžių teikti nebūtina, jei kiaušiniai, kiaušinių produktai ir nurodytais patogenais neužkrėsti kiaušiniai importuojami iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, iš kurių leidžiama importuoti tokias prekes į Bendriją;

c)

nuolat teikia Komisijai naują informaciją apie padėtį dėl ligų.

III SKYRIUS

KILMĖS TREČIŲJŲ ŠALIŲ, TERITORIJŲ, ZONŲ AR SKYRIŲ GYVŪNŲ SVEIKATOS BŪKLĖ, SUSIJUSI SU PAUKŠČIŲ GRIPU IR NIUKASLIO LIGA

8 straipsnis

Paukščių gripu neužkrėstos trečiosios šalys, teritorijos, zonos ar skyriai

1.   Šiame reglamente trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius, iš kurių prekės importuojamos į Bendriją, laikomi neužkrėstais paukščių gripu, jei:

a)

trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje ne trumpiau kaip per 12 mėnesių iki oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo atliekamo sertifikavimo nebuvo nustatyta paukščių gripo atvejų;

b)

ne trumpiau kaip šešis mėnesius iki šios dalies a punkte minėto sertifikavimo 10 straipsnyje nustatyta tvarka buvo vykdoma paukščių gripo stebėjimo programa, jei taip nurodyta sertifikate.

2.   Jei trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje, anksčiau neužkrėstuose paukščių gripu kaip nurodyta 1 dalyje, nustatomas paukščių gripo protrūkis, ši trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius vėl laikomi neužkrėstais paukščių gripu, jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

jei nustatomas LPPG protrūkis – jei ligai kontroliuoti įgyvendinta likvidavimo strategija;

b)

jei nustatomas MPPG protrūkis – jei ligai kontroliuoti įgyvendinta likvidavimo strategija arba paskerdžiami naminiai paukščiai;

c)

visos užkrėstos įmonės tinkamai išvalytos ir dezinfekuotos;

d)

tris mėnesius po šios dalies c punkte nurodyto valymo ir dezinfekavimo pabaigos IV priedo II dalyje nustatyta tvarka vykdyta paukščių gripo priežiūros programa ir gauti neigiami rezultatai.

9 straipsnis

LPPG neužkrėstos trečiosios šalys, teritorijos, zonos ir skyriai

1.   Šiame reglamente trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius, iš kurių prekės importuojamos į Bendriją, laikomi neužkrėstais LPPG, jei tokioje trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje ne trumpiau kaip per 12 mėnesių iki oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo atliekamo sertifikavimo nebuvo nustatyta šios ligos atvejų.

2.   Jei trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje, anksčiau neužkrėstuose šia liga kaip nurodyta 1 dalyje, nustatomas LPPG protrūkis, ši trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius vėl laikomi neužkrėstais LPPG, jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

ligai kontroliuoti įgyvendinta likvidavimo strategija, o visos užkrėstos įmonės tinkamai išvalytos ir dezinfekuotos;

b)

tris mėnesius po šios dalies a punkte nurodytos likvidavimo strategijos ir valymo bei dezinfekavimo pabaigos IV priedo II dalyje nustatyta tvarka vykdyta paukščių gripo priežiūros programa.

10 straipsnis

Paukščių gripo stebėjimo programos

Jei sertifikate nurodyta, kad būtina įgyvendinti paukščių gripo stebėjimo programą, prekės importuojamos į Bendriją iš trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, tik jei:

a)

trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje ne trumpiau kaip šešis mėnesius buvo vykdoma paukščių gripo stebėjimo programa, nurodyta I priedo 1 dalyje pateiktos lentelės 7 skiltyje, ir ši programa atitinka reikalavimus:

i)

nustatytus IV priedo I dalyje; arba

ii)

nustatytus Tarptautinės gyvūnų sveikatos organizacijos (TGSE) Sausumos gyvūnų sveikatos kodekse (19);

b)

trečioji šalis praneša Komisijai apie bet kokius jos paukščių gripo stebėjimo programos pakeitimus.

11 straipsnis

Vakcinavimas nuo paukščių gripo

Jei trečiosiose šalyse, teritorijose, zonose ar skyriuose vykdomas vakcinavimas nuo paukščių gripo, naminiai paukščiai arba kitos iš vakcinuotų naminių paukščių gautos prekės importuojamos į Bendriją tik su sąlyga, kad:

a)

vakcinavimas nuo paukščių gripo trečiojoje šalyje vykdomas pagal I priedo 1 dalies lentelės 8 skiltyje nurodytą vakcinavimo planą, o šis planas atitinka V priede nustatytus reikalavimus;

b)

trečioji šalis praneša Komisijai apie bet kokius vakcinavimo nuo paukščių gripo plano pakeitimus.

12 straipsnis

Niukaslio liga neužkrėstos trečiosios šalys, teritorijos, zonos ir skyriai

1.   Šiame reglamente trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius, iš kurių prekės importuojamos į Bendriją, laikomi neužkrėstais Niukaslio liga, jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje ne trumpiau kaip per 12 mėnesių iki oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo atliekamo sertifikavimo nebuvo nustatyta Niukaslio ligos protrūkių;

b)

ne trumpiau kaip per šios dalies a punkte nurodytą laikotarpį nebuvo vykdomas vakcinavimas nuo Niukaslio ligos vakcinomis, neatitinkančiomis patvirtintų vakcinų nuo Niukaslio ligos kriterijų, nustatytų VI priede.

2.   Jei trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje, anksčiau neužkrėstuose šia liga kaip nurodyta 1 dalyje, nustatomas Niukaslio ligos protrūkis, ši trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius vėl laikomi neužkrėstais Niukaslio liga, jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

ligai kontroliuoti įgyvendinta likvidavimo strategija;

b)

visos užkrėstos įmonės tinkamai išvalytos ir dezinfekuotos;

c)

ne trumpiau kaip tris mėnesius po a ir b punktuose minėtų likvidavimo strategijos ir valymo bei dezinfekavimo pabaigos:

i)

trečiosios šalies kompetentingos institucijos, atlikusios sugriežtintas apžiūras, įskaitant laboratorinius tyrimus, susijusius su protrūkių, gali įrodyti, kad trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius neužkrėsti šia liga;

ii)

nebuvo vykdomas vakcinavimas nuo Niukaslio ligos vakcinomis, neatitinkančiomis patvirtintų vakcinų nuo Niukaslio ligos kriterijų, nustatytų VI priede.

13 straipsnis

Leidžiančios nukrypti nuostatos dėl vakcinų nuo Niukaslio ligos naudojimo

1.   Nukrypstant nuo 12 straipsnio 1 dalies b punkto ir 12 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunkčio, 1 straipsnio 1 dalies a punkte minėtų prekių atveju trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius laikomi neužkrėstais Niukaslio liga, jei jie atitinka šias sąlygas:

a)

trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje leidžiama naudoti vakcinas, atitinkančias VI priedo I dalyje nustatytus bendruosius kriterijus, bet neatitinkančias šio priedo II dalyje nustatytų konkrečių kriterijų;

b)

VII priedo I dalyje nustatytus papildomus sveikatos reikalavimus.

2.   Nukrypstant nuo 12 straipsnio 1 dalies b punkto ir 12 straipsnio 2 dalies c punkto ii papunkčio, 1 straipsnio 1 dalies b punkte minėtų prekių atveju trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius, iš kurių leidžiama į Bendriją importuoti naminių paukščių mėsą, laikomi neužkrėstais Niukaslio liga, jei jie atitinka VII priedo II dalyje nustatytus papildomus sveikatos reikalavimus.

IV SKYRIUS

KONKREČIOS IMPORTO SĄLYGOS

14 straipsnis

Konkrečios naminių paukščių, perinių kiaušinių ir vienadienių paukščių jauniklių importo sąlygos

1.   Be II ir III skyriuose nustatytų sąlygų, toliau nurodytos konkrečios sąlygos taikomos importuojant:

a)

ne Ratitae genties veislinius ir produkcinius naminius paukščius ir ne Ratitae genties paukščių perinius kiaušinius bei vienadienius jauniklius – VIII priede nustatytos sąlygos;

b)

Ratitae genties veislinius ir produkcinius naminius paukščius, jų perinius kiaušinius bei vienadienius jauniklius – IX priede nustatytos sąlygos.

2.   1 dalyje nustatytos sąlygos netaikomos siuntoms, kurias sudaro mažiau nei 20 naminių paukščių, išskyrus Ratitae genties paukščius, perinių kiaušinių arba paukščių vienadienių jauniklių.

15 straipsnis

Nurodytais patogenais neužkrėstų kiaušinių importo konkrečios sąlygos

Be 3–6 straipsniuose nustatytų reikalavimų, į Bendriją importuoti nurodytais patogenais neužkrėsti kiaušiniai atitinka šiuos reikalavimus:

a)

jie paženklinti trečiosios kilmės šalies ISO kodu ir kilmės įmonės patvirtinimo numeriu;

b)

į visas nurodytais patogenais neužkrėstų kiaušinių pakuotes turi būti dedami tik tos pačios trečiosios kilmės šalies, įmonės ir siuntėjo kiaušiniai, ir ant šių pakuočių turi būti pateikiama bent tokia informacija:

i)

ant kiaušinių nurodyta a punkte nustatyta informacija;

ii)

aiškiai matomas ir įskaitomas užrašas, kad siuntoje yra nurodytais patogenais neužkrėsti kiaušiniai;

iii)

siuntėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas.

c)

į Bendriją importuoti nurodytais patogenais neužkrėsti kiaušiniai turi būti vežami tiesiai į jų galutinę paskirties vietą, atlikus importo kontrolę ir gavus teigiamus jos rezultatus.

16 straipsnis

Naminių paukščių ir vienadienių paukščių jauniklių importo konkrečios sąlygos

Į Bendriją importuoti naminiai paukščiai ir vienadieniai paukščių jaunikliai:

a)

nekraunami į transporto priemonės, kuriose yra kitų prastesnės sveikatos būklės naminių paukščių ir vienadienių paukščių jauniklių;

b)

vežant į Bendriją nevežami per ar neiškraunami trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje, iš kurių į Bendriją draudžiama importuoti tokius naminius paukščius ir vienadienius paukščių jauniklius.

17 straipsnis

Ratitae genties paukščių mėsos importo konkrečios sąlygos

Į Bendriją leidžiama importuoti tik Ratitae genties paukščių, kuriems taikytos su apsaugos nuo Krymo–Kongo hemoraginės karštligės susijusios priemonės, nustatytos X priedo II dalyje, mėsą.

V SKYRIUS

KONKREČIOS VEŽIMO TRANZITU SĄLYGOS

18 straipsnis

Leidžianti nukrypti nuostata dėl vežimo tranzitu per Latviją, Lietuvą ir Lenkiją

1.   Nukrypstant nuo 4 straipsnio 4 dalies leidžiama tranzitu per Bendriją keliu arba geležinkeliu tarp Latvijos, Lietuvos ir Lenkijos pasienio kontrolės postų, išvardytų Sprendimo 2001/881/EB priede (20), vežti naminių paukščių, Ratitae genties paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių mėsos, smulkintos mėsos ar mechaniškai atskirtos mėsos, kiaušinių bei kiaušinių produktų ir nurodytais patogenais neužkrėstų kiaušinių siuntas iš Rusijos ir skirtas Rusijai, tiesiogiai arba per kitą trečiąją šalį, jeigu:

a)

kompetentingos institucijos veterinarijos tarnybos įvežimo pasienio kontrolės poste užplombuoja siuntą serijiniu numeriu paženklinta plomba;

b)

oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas ant kiekvieno su siunta teikiamų dokumentų, nurodytų Direktyvos 97/78/EB 7 straipsnyje, puslapio uždeda spaudą „Tik vežti tranzitu į Rusiją per EB“;

c)

laikomasi Direktyvos 97/78/EB 11 straipsnyje nustatytų procedūrinių reikalavimų;

d)

oficialiai paskirtas įvežimo pasienio kontrolės posto veterinarijos gydytojas veterinariniu įvežimo dokumentu patvirtina, kad siunta tinkama vežti tranzitu.

2.   Pagal Direktyvos 97/78/EB 12 straipsnio 4 dalį arba 13 straipsnį Bendrijoje neleidžiama iškrauti arba sandėliuoti 1 dalyje nurodytų siuntų.

3.   Siekdama užtikrinti, kad iš Bendrijos teritorijos išvežamų siuntų, minėtų 1 dalyje, skaičius ir produktų kiekis sutaptų su į Bendriją įvežamų siuntų skaičiumi ir produktų kiekiu, kompetentinga institucija reguliariai vykdo patikrinimus.

VI SKYRIUS

PEREINAMOJO LAIKOTARPIO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19 straipsnis

Panaikinimas

Sprendimai 93/342/EEB, 94/438/EB ir 2006/696/EB panaikinami.

Nuorodos į panaikinamus sprendimus laikomos nuorodomis į šį reglamentą ir skaitomos pagal XII priede pateiktą atitikmenų lentelę.

20 straipsnis

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

Prekės, kurių atitinkami veterinarijos sertifikatai išduoti pagal sprendimus 93/342/EEB, 94/438/EB ir 2006/696/EB, gali būti importuojamos į Bendriją arba vežamos tranzitu per Bendriją iki 2009 m. vasario 15 d.

21 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2009 m. sausio 1 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje 2008 m. rugpjūčio 8 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 303, 1990 10 31, p. 6. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/729/EB (OL L 294, 2007 11 13, p. 26).

(2)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(3)  OL L 125, 1996 5 23, p. 10. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(4)  OL L 24, 1998 1 30, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(5)  OL L 18, 2003 1 23, p. 11.

(6)  OL L 325, 2003 12 12, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1237/2007 (OL L 280, 2007 10 24, p. 5).

(7)  OL L 139, 2004 4 30, p. 55; pataisyta OL L 226, 2004 6 25, p. 22. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1243/2007 (OL L 281, 2007 10 25, p. 8).

(8)  OL L 139, 2004 4 30, p. 206; pataisyta (OL L 226, 2004 6 25, p. 83). Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(9)  OL L 295, 2006 10 25, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1237/2007.

(10)  OL L 137, 1993 6 8, p. 24. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/696/EB.

(11)  OL L 181, 1994 7 15, p. 35; pataisyta (OL L 187, 2004 5 26, p. 8).

(12)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(13)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm (naujausia redakcija).

(14)  http://www.oie.int/eng/normes/en_mmanual.htm?eld10 (naujausia redakcija).

(15)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(16)  OL L 13, 1997 1 16, p. 28.

(17)  http://www.edqm.eu (naujausia redakcija).

(18)  Veterinary Laboratories Agency, New Haw, Weybridge, Surrey KT 153NB, United Kingdom.

(19)  http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_sommaire.htm

(20)  OL L 326, 2001 12 11, p. 44.


I PRIEDAS

NAMINIAI PAUKŠČIAI, PERINIAI KIAUŠINIAI, VIENADIENIAI PAUKŠČIŲ JAUNIKLIAI, NURODYTAIS PATOGENAIS NEUŽKRĖSTI KIAUŠINIAI, MĖSA, SMULKINTA MĖSA, MECHANIŠKAI ATSKIRTA MĖSA, KIAUŠINIAI IR KIAUŠINIŲ PRODUKTAI

1 DALIS

Trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių sąrašas

Trečiosios šalies ar teritorijos ISO kodas ir pavadinimas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kodas

Trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus aprašymas

Veterinarijos sertifikatas

Konkrečios sąlygos

Konkrečios sąlygos

Paukščių gripo stebėjimo statusas

Vakcinavimo nuo paukščių gripo statusas

Salmonella kontrolės statusas

Pavyzdys (-iai)

Papildomos garantijos

Closing date (1)

Opening date (2)

1

2

3

4

5

6

6A

6B

7

8

9

AL – Albanija

AL-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

AR – Argentina

AR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

A

 

 

POU, RAT, EP, E

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

AU – Australija

AU-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E

 

 

 

 

 

 

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

POU

VI

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

BR – Brazilija

BR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BR-1

Šios valstijos:

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo ir Mato Grosso do Sul

RAT, BPR, DOR, HER, SRA

 

 

 

 

 

 

P1

BR-2

Šios valstijos:

Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ir São Paulo

BPP, DOC, HEP, SRP

 

 

 

 

 

 

BR-3

Distrito Federal ir šios valstijos:

Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina ir São Paulo valstijos

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU

 

 

 

 

 

 

BW – Botsvana

BW-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

CA – Kanada

CA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

CH – Šveicarija

CH-0

Visa šalies teritorija

 (3)

 

 

 

 

 

 

 

CL – Čilė

CL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

EP, E,

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

POU, RAT

 

 

 

 

 

 

CN – Kinijos Liaudies Respublika

CN-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

CN-1

Šendongo provincija

POU, E

VI

P2

6/2/2004

 

 

 

GL – Grenlandija

GL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, WGM

 

 

 

 

 

 

 

HK – Honkongas

HK-0

Visa Honkongo specialiojo administracinio regiono teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

HR – Kroatija

HR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT, WGM

 

 

 

 

 

 

IL – Izraelis

IL-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

A

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRP

IV

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E POU, RAT

 

 

 

 

 

 

IN – Indija

IN-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

IS – Islandija

IS-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

KR – Korėjos Respublika

KR-0

Visa šalies teritorija

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

ME – Juodkalnija

ME-O

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

MG – Madagaskaras

MG-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, WGM

 

 

 

 

 

 

 

MY – Malaizija

MY-0

 

 

 

 

 

 

 

MY-1

Vakarų pusiasalis

EP

 

 

 

 

 

 

 

E

 

P2

6/2/2004

 

 

 

 

MK – Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija (4)

MK-0 (4)

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

MX – Meksika

MX-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP

 

 

 

 

 

 

 

NA – Namibija

NA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT, EP, E

VII

 

 

 

 

 

 

NC – Naujoji Kaledonija

NC-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

NZ – Naujoji Zelandija

NZ-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

P1

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

PM – Sen Pjeras ir Mikelonas

PM-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

RS – Serbija (5)

XS-0 (5)

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

RU – Rusijos Federacija

RU-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

SG – Singapūras

SG-0

Visa šalies teritorija

EP

 

 

 

 

 

 

 

TH – Tailandas

TH-0

Visa šalies teritorija

SPF, EP

 

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

P2

23/01/2004

 

 

 

 

E, POU, RAT

 

P2

23/01/2004

 

 

 

 

TN – Tunisas

TN-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

DOR, BPR, BPP, HER

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

TR – Turkija

TR-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

E, EP

 

 

 

 

 

 

 

US – Jungtinės Amerikos Valstijos

US-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SRP

IV

 

 

 

 

 

 

WGM

VIII

 

 

 

 

 

 

EP, E, POU, RAT

 

 

 

 

 

 

 

UY – Urugvajus

UY-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E, RAT

 

 

 

 

 

 

 

ZA – Pietų Afrika

ZA-0

Visa šalies teritorija

SPF

 

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

BPR

I

 

 

 

 

 

 

DOR

II

 

 

 

 

 

 

HER

III

 

 

 

 

 

 

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

ZW – Zimbabvė

ZW-0

Visa šalies teritorija

RAT

VII

 

 

 

 

 

 

EP, E

 

 

 

 

 

 

 

2 DALIS

Veterinarijos sertifikatų pavyzdžiai

Pavyzdys (-džiai:)

BPP

:

veislinių ir produkcinių ne Ratitae genties naminių paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys

BPR

:

veislinių ir produkcinių Ratitae genties paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys

DOC

:

ne Ratitae genties paukščių vienadienių jauniklių veterinarijos sertifikato pavyzdys

DOR

:

Ratitae genties paukščių vienadienių jauniklių veterinarijos sertifikato pavyzdys

HEP

:

ne Ratitae genties naminių paukščių perinių kiaušinių veterinarijos sertifikato pavyzdys

HER

:

Ratitae genties paukščių perinių kiaušinių veterinarijos sertifikato pavyzdys

SPF

:

nurodytais patogenais neužkrėstų kiaušinių veterinarijos sertifikato pavyzdys

SRP

:

skerstinų ne Ratitae genties naminių paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtų naminių paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys Ratitae genties paukščiai

SRA

:

skerstinų Ratitae genties paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys

POU

:

naminių paukščių mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys

POU-MI(MSM)

:

smulkintos ir mechaniškai atskirtos naminių paukščių mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys

RAT

:

ūkiuose auginamų žmonėms vartoti skirtų Ratitae genties paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys

RAT-MI(MSM)

:

ūkiuose auginamų žmonėms vartoti skirtų Ratitae genties paukščių smulkintos mėsos ir mechaniškai atskirtos mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys

WGM

:

laukinių medžiojamųjų paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys

WGM-MI(MSM)

:

laukinių medžiojamųjų paukščių smulkintos mėsos ir mechaniškai atskirtos mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys

E

:

kiaušinių veterinarijos sertifikato pavyzdys

EP

:

kiaušinių produktų veterinarijos sertifikato pavyzdys

Papildomos garantijos (PG):

I

:

veisliniams ir produkciniams Ratitae genties paukščiams iš trečiosios šalies, teritorijos ar zonos, kurie nėra neužkrėsti Niukaslio liga, pagal BPR sertifikato pavyzdį taikomos garantijos

II

:

Ratitae genties paukščių vienadienių jauniklių iš trečiosios šalies, teritorijos ar zonos, kurie nėra neužkrėsti Niukaslio liga, pagal DOR sertifikato pavyzdį taikomos garantijos

III

:

Ratitae genties paukščių perinių kiaušinių iš trečiosios šalies, teritorijos ar zonos, kurie nėra neužkrėsti Niukaslio liga, pagal HER sertifikato pavyzdį taikomos garantijos

IV

:

Atitinkamos garantijos, numatytos Gallus gallus rūšies veisliniams naminiams paukščiams, veisimui skirtiems Gallus gallus vienadieniams jaunikliams ir perinti skirtiems Gallus gallus kiaušiniams pagal ES nuostatas dėl salmonelių kontrolės, buvo suteiktos ir turėtų būti sertifikuotos pagal BPP, DOC ir HEP pavyzdžius

V

:

skerstiniems Ratitae genties paukščiams iš trečiosios šalies, teritorijos ar zonos, kurie nėra neužkrėsti Niukaslio liga, pagal SRA sertifikato pavyzdį taikomos garantijos

VI

:

naminių paukščių mėsai pagal POU sertifikato pavyzdį taikomos papildomos garantijos

VII

:

ūkiuose auginamų žmonėms vartoti skirtų Ratitae genties paukščių smulkintai mėsai pagal RAT sertifikato pavyzdį taikomos papildomos garantijos

VIII

:

laukinių medžiojamųjų paukščių mėsai pagal WGM sertifikato pavyzdį taikomos papildomos garantijos

Salmonella kontrolės programa:

P1

:

draudimas į Bendriją įvežti Gallus gallus rūšies naminius veislinius paukščius, veisimui skirtus vienadienius Gallus gallus jauniklius ir perinus Gallus gallus kiaušinius dėl to, kad Komisijai nebuvo pateikta Salmonella kontrolės programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 2160/2003, arba ji nebuvo patvirtinta

Konkrečios sąlygos:

P2

:

draudimas importuoti į Bendriją arba vežti tranzitu per Bendriją dėl su LPPG protrūkiu susijusių apribojimų

P3

:

draudimas importuoti į Bendriją arba vežti tranzitu per Bendriją dėl su NL protrūkiu susijusių apribojimų

Paukščių gripo stebėjimo programa ir vakcinavimo nuo paukščių gripo planas:

A

:

trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje vykdoma paukščių gripo stebėjimo programa pagal Reglamentą (EB) Nr. 798/2008

B

:

trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje vykdomas vakcinavimas nuo paukščių gripo pagal Reglamentą (EB) Nr. 798/2008

Pastabos

Bendros pastabos:

a)

Eksportuojanti šalis, teritorija, zona ar skyrius veterinarijos sertifikatus teikia pagal šio priedo 2 dalyje pateiktus pavyzdžius, laikydamiesi atitinkamai prekei skirto sertifikato pavyzdžio išdėstymo. Sertifikatuose pavyzdyje nurodyta eilės tvarka išdėstomas gyvūnų sveikumo patvirtinimas, kurio reikalaujama iš bet kurios trečiosios šalies, ir prireikus nurodomi papildomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi atitinkamai eksportuojančiai šaliai, teritorijai, zonai ar skyriui.

Jeigu paskirties ES valstybė narė reikalauja papildomų garantijų dėl atitinkamos prekės, tos garantijos nurodomos veterinarijos sertifikato originale.

b)

Atskiras ir vienintelis sertifikatas turi būti pateiktas su kiekviena atitinkamos prekės siunta, eksportuojama iš šio priedo 1 dalies 2 ir 3 skiltyse nurodytos teritorijos į tą pačią paskirties vietą ir gabenama tame pačiame traukinio vagone, sunkvežimyje, lėktuve ar laive.

c)

Sertifikato originalą sudaro vienas ant abiejų pusių spausdintas lapas, o kai teksto daugiau – taip pat ir pridėti lapai; visi šie lapai sudaro neatskiriamą ir nedalomą visumą.

d)

Sertifikatas rengiamas bent viena oficialia ES valstybės narės, kurioje atliekama pasienio kontrolė, kalba ir paskirties ES valstybės narės kalba. Tačiau tos valstybės narės gali leisti rengti sertifikatą ir kita Bendrijos kalba; jei reikia, pridedamas oficialus vertimas.

e)

Jeigu siuntos sudėtinių dalių tapatumui nustatyti prie sertifikato pridedama daugiau lapų, šie lapai taip pat yra neatskiriama originalo dalis, jeigu oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas kiekviename iš jų pasirašo ir uždeda antspaudą.

f)

Kai sertifikatą, įskaitant e punkte nurodytus papildomus lapus, sudaro daugiau nei vienas lapas, visi puslapiai apačioje numeruojami „x (puslapio numeris) iš y“ (bendras puslapių skaičius), o viršuje užrašomas kompetentingos institucijos suteiktas sertifikato kodas.

g)

Ne vėliau kaip 24 valandos iki siuntos pakrovimo eksportuoti į Bendriją sertifikato originalą privalo užpildyti ir pasirašyti oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas, išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip. Eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos užtikrina, kad tai darant būtų laikomasi sertifikavimo principų, atitinkančių nustatytuosius Direktyvoje 96/93/EB.

Parašo spalva turi skirtis nuo teksto spalvos. Ta pati taisyklė taikoma ir antspaudams, išskyrus iškiliuosius arba su vandens ženklais.

h)

Sertifikato originalas kartu su siunta vežamas iki ES pasienio kontrolės posto.

Papildomos pastabos dėl naminių paukščių ir vienadienių paukščių jauniklių:

i)

Sertifikatas galioja dešimt dienų nuo išdavimo dienos, išskyrus tuos atvejus, kai nurodyta kitaip.

Gabenant laivu galiojimo laikas pratęsiamas pridedant kelionės laivu trukmę. Šiuo tikslu prie veterinarijos sertifikato pridedamas laivo kapitono deklaracijos originalas, sudarytas pagal II priedą.

j)

Naminiai paukščiai ir vienadieniai paukščių jaunikliai nevežami kartu su kitais Europos bendrijai neskirtais arba su prastesnės sveikatos būklės naminiais paukščiais ir vienadieniai paukščių jaunikliais.

k)

Vežant į Bendriją naminiai paukščiai ir vienadieniai paukščių jaunikliai nevežami per ar neiškraunami trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje, iš kurių į Bendriją draudžiama importuoti tokius naminius paukščius ir vienadienius paukščių jauniklius.

Veislinių arba produkcinių ne Ratitae genties naminių paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys (BPP)

Image

Image

Image

Image

Image

Veislinių arba produkcinių Ratitae genties paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys (BPR)

Image

Image

Image

Image

Image

Ne Ratitae genties paukščių vienadienių jauniklių veterinarijos sertifikato pavyzdys (DOC)

Image

Image

Image

Image

Image

Image

Ratitae genties paukščių vienadienių jauniklių veterinarijos sertifikato pavyzdys (DOR)

Image

Image

Image

Image

Image

Ne Ratitae genties naminių paukščių perinių kiaušinių veterinarijos sertifikato pavyzdys (HEP)

Image

Image

Image

Image

Image

Ratitae genties paukščių perinių kiaušinių veterinarijos sertifikato pavyzdys (HER)

Image

Image

Image

Image

Image

Nurodytais patogenais neužkrėstų kiaušinių veterinarijos sertifikato pavyzdys (SPF)

Image

Image

Image

Skerstinų naminių paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių atsargoms papildyti skirtų naminių paukščių, išskyrus Ratitae genties paukščius, veterinarijos sertifikato pavyzdys (SRP)

Image

Image

Image

Image

Skerstinų Ratitae genties paukščių veterinarijos sertifikato pavyzdys (SRA)

Image

Image

Image

Image

Naminių paukščių mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys (POU)

Image

Image

Image

Image

Naminių paukščių smulkintos mėsos ir mechaniškai atskirtos mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys (POU-MI/MSM)

(Dar nenustatytas)

Ūkiuose auginamų žmonėms vartoti skirtų Ratitae genties paukščių mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys (RAT)

Image

Image

Image

Image

Ūkiuose auginamų žmonėms vartoti skirtų Ratitae genties paukščių smulkintos mėsos ir mechaniškai atskirtos mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys (RAT-MI(MSM))

(Dar nenustatytas)

Laukinių medžiojamųjų paukščių mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys (WGM)

Image

Image

Image

Laukinių medžiojamųjų paukščių smulkintos mėsos ir mechaniškai atskirtos mėsos veterinarijos sertifikato pavyzdys (WGM-MI(MSM))

(Dar nenustatytas)

Kiaušinių veterinarijos sertifikato pavyzdys (E)

Image

Image

Image

Kiaušinių produktų veterinarijos sertifikato pavyzdys (EP)

Image

Image


(1)  Prekes, taip pat ir vežamas atviroje jūroje, pagamintas iki šios datos, galima importuoti į Bendriją 90 dienų nuo šios datos.

(2)  Į Bendriją galima importuoti tik po šios datos pagamintas prekes.

(3)  Sertifikatai pagal Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (OL L 114, 2002 4 30, p. 132, su paskutiniais pakeitimais).

(4)  Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija; laikinasis kodas, neturintis jokios įtakos galutinei šalies nomenklatūrai, kuri bus suderinta pasibaigus šiuo metu Jungtinėse Tautose vykstančioms deryboms.

(5)  Neįskaitant Kosovo, kaip apibrėžta 1999 m. birželio 10 d. Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos rezoliucijoje Nr. 1244.


II PRIEDAS

(nurodytas 4 straipsnyje)

(Pildomas ir pridedamas prie veterinarijos sertifikato, jei naminiai paukščiai ir vienadieniai paukščių jaunikliai bent dalį kelio iki Europos bendrijos sienos vežami laivu)

Image


III PRIEDAS

6 STRAIPSNYJE NURODYTAS APŽIŪRAS, MĖGINIŲ ĖMIMUS IR TYRIMUS REGLAMENTUOJANTYS BENDRIJOS TEISĖS AKTAI, TARPTAUTINIAI STANDARTAI IR PROCEDŪROS

I.   Prieš importuojant į Bendriją

Su toliau nurodytomis ligomis susijusių apžiūrų, mėginių ėmimų ir tyrimų medžiagų bei procedūrų standartizavimo metodai:

1.

Paukščių gripas

Komisijos sprendimu 2006/437/EB (1) nustatytas paukščių gripo diagnostikos vadovas, arba

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) „Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovas“ (2).

2.

Niukaslio liga

Tarybos direktyvos 92/66/EEB III priedas (3), arba

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) „Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovas“,

kai taikomas Direktyvos 90/539/EEB 12 straipsnis, mėginių ėmimo ir tyrimo metodai turi atitikti Komisijos sprendimo 92/340/EEB (4) prieduose nurodytus metodus.

3.

Salmonella pullorum ir Salmonella gallinarum

Direktyvos 90/539/EEB II priedo III skyrius, arba

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) „Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovas“.

4.

Salmonella arizonae

Serologinis tyrimas: kiaušinių dėjimo vietoje turi būti paimti 60 paukščių mėginiai, taikant metodus, nurodytus Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) „Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadove“.

5.

Mycoplasma gallisepticum

Direktyvos 90/539/EEB II priedo III skyrius, arba

Pasaulinės gyvūnų sveikatos organizacijos (OIE) „Sausumos gyvūnų diagnostinių tyrimų ir vakcinų vadovas“.

6.

Mycoplasma meleagridis

Direktyvos 90/539/EEB I priedo III skyrius.

7.

Visuomenės sveikatai pavojinga Salmonella Taikomas Bilthoveno (Nyderlandai) Bendrijos pavyzdinės laboratorijos (BPL) rekomenduojamas Salmonella nustatymo metodas. Šis metodas yra aprašytas dabartinėje ISO 6579 (2002) standarto D priedo projekto versijoje:

„Salmonelių aptikimas gyvūnų išmatose ir pirminio gamybos etapo aplinkos mėginiuose“. Pagal šį metodą pusiau kieta terpė (modifikuota pusiau kieta Rappaport-Vassiladis terpė, MSRV) yra naudojama kaip vienintelė selektyvinė įsotinimo terpė.

Serotipas nustatomi pagal Kauffmann-White sistemą arba lygiavertį metodą.

II.   Importavus į Bendriją

Atliekamos mėginių ėmimo ir tyrimų procedūros paukščių gripui ir Niukaslio ligai nustatyti:

per VIII priedo II.1 punkte nurodytą laikotarpį oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas virusologiniam tyrimui atlikti iš importuotų naminių paukščių paima mėginius, kurie tiriami taip:

jeigu siuntoje yra mažiau kaip 60 paukščių, kloakos tepinėliai turi būti paimti iš visų paukščių, o jei siunta didesnė – iš 60 paukščių, tarp septintos ir penkioliktos izoliavimo laikotarpio dienos,

mėginiai turi būti tiriami oficialiose, kompetentingos institucijos paskirtose laboratorijose, taikančiose diagnostines procedūras šioms ligoms nustatyti:

i)

paukščių gripui kaip nustatyta Komisijos sprendimo 2006/437/EB diagnostiniame vadove;

ii)

Niukaslio ligai – kaip nustatyta Tarybos direktyvos 92/66/EEB III priede.

III.   Bendrieji reikalavimai

Į vieną tiriamąją grupę galima sudėti ne daugiau kaip penkių atskirų paukščių mėginius.

Išskirti virusai nedelsiant perduodami nacionalinei pavyzdinei laboratorijai.


(1)  OL L 237, 2006 8 31, p. 1.

(2)  http://www.oie.int/eng/normes/mmanual/A_summary.htm

(3)  OL L 260, 1992 9 5, p. 1.

(4)  OL L 188, 1992 7 8, p. 34.


IV PRIEDAS

(nurodytas 8 straipsnio 2 dalies d punkte, 9 straipsnio 2 dalies b punkte ir 10 straipsnyje)

PAUKŠČIŲ GRIPO STEBĖJIMO PROGRAMŲ REIKALAVIMAI IR TEIKTINA INFORMACIJA (1)

I.   dalis. 10 straipsnyje nurodytų trečiųjų šalių, teritorijų, zonų ar skyrių vykdomos paukščių gripo stebėjimo programos reikalavimai.

A.   Paukščių gripo paplitimo tarp naminių paukščių stebėjimas:

1.

Tikslų apibūdinimas

2.

Trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius (palikti reikiamą):

3.

Priežiūros tipas:

serologinė priežiūra,

virusologinė priežiūra,

tiksliniai paukščių gripo potipiai.

4.

Mėginių ėmimo kriterijai:

tikslinės rūšys (pvz., kalakutai, viščiukai, kurapkos),

tikslinės kategorijos (pvz., veisimui arba dėjimui skirti paukščiai),

konkrečios ūkininkavimo sistemos (pvz., komercinės įmonės, namų ūkių pulkai).

5.

Įmonių, iš kurių paimti mėginiai, skaičiaus statistinis pagrindas:

vietovėje esančių įmonių skaičius,

tam tikros kategorijos įmonių skaičius,

įmonių, iš kurių imami mėginiai, skaičius (pagal naminių paukščių kategorijas).

6.

Mėginių ėmimo dažnumas

7.

Iš įmonės ir (arba) patalpų paimtų mėginių skaičius

8.

Mėginių ėmimo laikotarpis

9.

Paimtų mėginių tipas (audiniai, išmatos, kloakos, burnos ertmės ir ryklės, trachėjos tepinėliai)

10.

Naudoti laboratoriniai tyrimai (pvz., AGID, PCR, HI, viruso išskyrimo)

11.

Tyrimus centriniu, regiono ar vietos lygmeniu (palikti tinkamą) atlikusios laboratorijos

Patvirtinamuosius tyrimus atlikusi pavyzdinė laboratorija (nacionalinė paukščių gripo pavyzdinė laboratorija, OIE arba Bendrijos paukščių gripo pavyzdinė laboratorija)

12.

Ataskaitų teikimo sistema ir (arba) protokolas, taikyti paukščių gripo stebėjimo rezultatams (jei įmanoma, pateikite ir rezultatus)

13.

Tolesnis teigiamų H5 ir H7 potipių tyrimų rezultatų stebėjimas

B.   t įvertinti naminių paukščių užsikrėtimo paukščių gripujei turima, informacija apie paukščių gripo paplitimą tarp laukinių paukščių stebėjimą, siekian rizikos veiksnius

1.

Priežiūros tipas:

serologinė priežiūra,

virusologinė priežiūra,

tiksliniai paukščių gripo potipiai.

2.

Mėginių ėmimo kriterijai

3.

Stebimų rūšių laukiniai paukščiai (nurodyti rūšių pavadinimus lotynų kalba)

4.

Stebėti pasirinktos vietovės

5.

I.A. dalies 6 ir 8–12 punktuose nurodyta informacija

II.   dalis. Paukščių gripo stebėjimas, kuris turi būti vykdomas, jei trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje, kurie anksčiau nebuvo užkrėsti šia liga, nustatomas paukščių gripo protrūkis (kaip minėta 8 straipsnio 2 dalies d punkte ir 9 straipsnio 2 dalies b punkte)

Paukščių gripo stebėjimu turi būti patvirtinta, kad infekcijos nėra, remiantis bent jau atsitiktiniu būdu atrinktu reprezentatyviu galinčių užsikrėsti populiacijų mėginiu, atsižvelgiant į konkrečias epidemiologines aplinkybes, susijusias su nustatytu (-ais) protrūkiu (-ais).


(1)  Prašome pateikti kuo išsamesnę informaciją, kad būtų galima tinkamai įvertinti programą.


V PRIEDAS

(nurodytas 11 straipsnio a punkte)

INFORMACIJA, KURIĄ TURI PATEIKTI TREČIOJI ŠALIS, KURIOJE VYKDOMAS VAKCINAVIMAS NUO PAUKŠČIŲ GRIPO (1)

I.   Reikalavimai vakcinavimo planams, pagal kuriuos trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje vykdomas vakcinavimas kaip nurodyta 11 straipsnyje

1.

Šalis, teritorija, zona ar skyrius (palikti reikiamą)

2.

Ligos istorija (ankstesni protrūkiai naminių paukščių populiacijose arba atvejai laukinių paukščių populiacijose (LPPG ir (arba) MPPG))

3.

Sprendimo pradėti vakcinavimą priežasčių apibūdinimas

4.

Rizikos vertinimas, pagrįstas:

paukščių gripo protrūkiu trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje (palikti reikiamą),

paukščių gripo protrūkiu gretimoje šalyje,

kitais rizikos veiksniais, pvz., tam tikros vietovės, paukštininkystės rūšis ar naminių paukščių arba kitų nelaisvėje laikomų paukščių kategorijos.

5.

Geografinė teritorija, kurioje vykdomas vakcinavimas

6.

Vakcinavimo teritorijoje esančių įmonių skaičius

7.

Įmonių, kuriose vykdomas vakcinavimas, skaičius, jei kitoks, nei nurodytas 6 punkte

8.

Vakcinavimo teritorijoje, zonoje ar skyriuje laikomų naminių paukščių ar kitų nelaisvėje laikomų paukščių rūšys ir kategorijos

9.

7 punkte nurodytose įmonėse laikomų naminių paukščių ar kitų nelaisvėje laikomų paukščių apytikslis skaičius

10.

Vakcinos charakteristikų suvestinė

11.

Vakcinų nuo paukščių gripo patvirtinimas, tvarkymas, gamyba, sandėliavimas, tiekimas, platinimas ir pardavimas nacionalinėje teritorijoje

12.

Strategijos DIVA įgyvendinimas

13.

Numatoma vakcinavimo kampanijos trukmė

14.

Vakcinuotų naminių paukščių ir produktų, gautų iš vakcinuotų naminių paukščių arba kitų vakcinuotų nelaisvėje laikomų paukščių, judėjimo nuostatos ir ribojimai

15.

Vakcinuotose ir (arba) vakcinavimo teritorijoje esančiose įmonėse atlikti klinikiniai ir laboratoriniai tyrimai (pvz., veiksmingumo tyrimai ir tyrimai, atliekami prieš siuntos išvežimą siuntą, ir kt.)

16.

Apskaitos (pvz., 15 punkte minėtos išsamios informacijos) ir įmonių, kuriose vykdomas vakcinavimas, registravimo priemonės

II.   Stebėjimas trečiosiose šalyse, teritorijose, zonose arba skyriuose, kuriuose vykdomas vakcinavimas nuo paukščių gripo (nurodyta 11 straipsnyje)

Jei trečiojoje šalyje, teritorijoje, zonoje ar skyriuje vykdomas vakcinavimas, turi būti reikalaujama, kad visos įmonės, kuriose vykdytas vakcinavimas nuo paukščių gripo, pateiktų medžiagą laboratoriniams tyrimams ir be informacijos, būtinos pagal IV priedo I.A. dalį, pateiktų šią informaciją apie:

1)

kiekvienos kategorijos įmonių, kuriose vykdytas vakcinavimas, skaičių teritorijoje;

2)

įmonių, kuriose vykdytas vakcinavimas ir iš kurių turi būti imami mėginiai, skaičių (pagal naminių paukščių kategorijas);

3)

naudotus kontrolinius paukščius (nurodyti rūšį ir kontrolinių paukščių skaičių kiekvienoje patalpoje);

4)

iš įmonės ir (arba) paukštidės paimtų mėginių skaičių;

5)

vakcinos veiksmingumo duomenis.


(1)  Prašome pateikti kuo išsamesnę informaciją, kad būtų galima tinkamai įvertinti programą.


VI PRIEDAS

(nurodytas 12 straipsnio 1 dalies b punkte ir 2 dalies c punkto ii papunktyje bei 13 straipsnio 1 dalies a punkte)

VAKCINŲ NUO NIUKASLIO LIGOS PATVIRTINIMO KRITERIJAI

I.   Bendrieji kriterijai

1.

Prieš leidžiant vakcinas paskirstyti ir naudoti, trečiosios šalies kompetentingos institucijos turi būti jas įregistravusios. Įregistruodamos kompetentingos institucijos turi pasikliauti sukauptų dokumentų duomenimis apie jų veiksmingumą ir nekenksmingumą; kalbant apie importuotas vakcinas, kompetentingos institucijos gali pasikliauti duomenimis, kuriuos patikrino šalies, kurioje vakcina buvo pagaminta, kompetentingos institucijos, bet tie patikrinimai turi būti atlikti laikantis tarptautiniu mastu pripažintų standartų.

2.

Be to, vakcinų importavimą arba gamybą ir paskirstymą turi kontroliuoti atitinkamos trečiosios šalies kompetentingos institucijos.

3.

Prieš leidžiant vakcinas paskirstyti, kompetentingos institucijos turi patikrinti kiekvienos vakcinų partijos nekenksmingumą, ypač jų praskiedimą arba inaktyvavimą bei nepageidaujamas užkrečiamas medžiagas, ir veiksmingumą.

II.   Konkretūs kriterijai

1.

Gyvosios Niukaslio ligos vakcinos gaminamos iš Niukaslio ligos viruso štamo, ir ištyrus jo kamieną buvo nustatyta, kad intracerebralinio patogeniškumo indeksas (ICPI) yra:

i)

mažesnis nei 0,4, jei kiekvienam paukščiui ICPI testo metu skiriama ne mažiau kaip 107 EID50; arba

ii)

mažesnis nei 0,5, jei kiekvienam paukščiui ICPI teste skiriama ne mažiau kaip 108 EID50.

2.

Inaktyvuotos Niukaslio ligos vakcinos gaminamos iš Niukaslio ligos viruso štamo, kurio vienadienių paukščių jauniklių intracerebralinio patogeniškumo indeksas (ICPI) yra mažesnis kaip 0,7, jei kiekvienam paukščiui ICPI teste skiriama ne mažiau kaip 108 EID50.


VII PRIEDAS

(nurodytas 13 straipsnyje)

PAPILDOMI SVEIKATOS REIKALAVIMAI

I.   Taikomi naminiams paukščiams, vienadieniams paukščių jaunikliams ir periniams kiaušiniams, gautiems iš trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus, kuriose naudotos vi priedo kriterijų neatitinkančios vakcinos nuo niukaslio ligos

1.

Jeigu trečioji šalis, teritorija, zona ar skyrius nedraudžia naudoti VI priede nustatytų konkrečių kriterijų neatitinkančių vakcinų nuo Niukaslio ligos, taikomi toliau nurodyti papildomi sveikatos reikalavimai taikomi:

a)

naminiams paukščiams, įskaitant vienadienius jauniklius – bent 12 mėnesių iki importavimo į Bendriją dienos jie neturi būti vakcinuoti tokiomis vakcinomis;

b)

pulkui ar pulkams – likus ne daugiau nei dviem savaitėms iki importavimo į Bendriją dienos, o periniai kiaušiniai – ne anksčiau nei likus dviem savaitėms iki kiaušinių surinkimo dienos turi būti ištirti viruso išskyrimo metodu Niukaslio ligai nustatyti:

i)

tyrimas turi būti atliekamas oficialioje laboratorijoje;

ii)

iš kiekvieno pulko atsitiktinės atrankos būdu turi būti paimami ne mažiau kaip 60-ies paukščių kloakos tepinėliai;

iii)

neturi būti nustatyta paukščių paramiksovirusų, kurių intracerebralinio patogeniškumo indeksas (ICPI) yra didesnis nei 0,4;

c)

b punkte nurodytu dviejų savaičių laikotarpiu naminiai paukščiai turi būti atskirti ir oficialiai prižiūrimi kilmės įmonėje;

d)

per 60 dienų iki importavimo į Bendriją arba iki perinių kiaušinių surinkimo dienos naminiai paukščiai neturi turėti sąlyčio su naminiais paukščiais, neatitinkančiais a ir b punktuose nurodytų reikalavimų.

2.

Jei vienadieniai paukščių jaunikliai importuojami iš trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus kaip nurodyta 1 punkte, jie, periniai kiaušiniai, iš kurių vienadieniai paukščių jaunikliai išsirito, perykloje arba vežant neturi turėti sąlyčio su 1 dalies a–d punktuose nurodytų reikalavimų neatitinkančiais naminiais paukščiais arba periniais kiaušiniais.

II.   Taikomi naminių paukščių mėsai

Naminių paukščių mėsa turi būti gauta iš skerstinų naminių paukščių, kurie:

a)

30 dienų iki skerdimo nebuvo vakcinuoti vakcinomis, pagamintomis iš Niukaslio ligos viruso kamieno, kurio patogeniškumas yra didesnis už lentogeninių viruso štamų patogeniškumą;

b)

buvo ištirti viruso išskyrimo metodu Niukaslio ligai nustatyti, tyrimą atliekant oficialioje laboratorijoje, skerdimo metu iš kiekvieno paukščių pulko atsitiktinės atrankos būdu patikrinus ne mažiau kaip 60-ies paukščių kloakos tepinėlius, ir nenustatyta paukščių paramiksovirusų, kurių intracerebralinis patogeniškumo indeksas (ICPI) yra ne didesnis nei 0,4;

c)

30 dienų iki skerdimo neturėjo sąlyčio su a ir b punktuose nustatytų reikalavimų neatitinkančiais naminiais paukščiais.


VIII PRIEDAS

(nurodytas 14 straipsnio 1 dalies a punkte)

NE RATITAE GENTIES VEISLINIAI IR PRODUKCINIAI NAMINIAI PAUKŠČIAI IR NE RATITAE GENTIES PAUKŠČIŲ PERINIAI KIAUŠINIAI BEI VIENADIENIAI JAUNIKLIAI

I.   Prieš importuojant taikomi reikalavimai

1.

Ne Ratitae genties veisliniai ir produkciniai naminiai paukščiai, ne Ratitae genties paukščių periniai kiaušiniai ir vienadieniai jaunikliai gali būti importuojami tik iš įmonių, kurias patvirtino atitinkamos trečiosios šalies kompetentinga institucija pagal reikalavimus, ne mažiau griežtus nei nustatytieji Direktyvos 90/539/EEB II priede, o toks patvirtinimas nebuvo panaikintas arba laikinai sustabdytas.

2.

Jeigu ne Ratitae genties veisliniai arba produkciniai naminiai paukščiai ir ne Ratitae genties periniai kiaušiniai ar vienadieniai jaunikliai ir (arba) jų kilmės pulkai turi būti tiriami pagal šiame reglamente nustatytų atitinkamų veterinarijos sertifikatų reikalavimus, mėginių ėmimas ir tyrimas turi būti atliekami taikant III priede nurodytus metodus.

3.

Į Bendriją importuojami periniai kiaušiniai ženklinami trečiosios kilmės šalies pavadinimu ir žodžiu „periniai“, užrašytu ne didesnėmis kaip 3 mm aukščio raidėmis, viena iš oficialių Bendrijos kalbų.

4.

Į 3 punkte nurodytų perinių kiaušinių pakuotes turi būti sudėti tik tos pačios rūšies, kategorijos ir tipo naminių paukščių kiaušiniai iš tos pačios kilmės trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus, priklausantys tam pačiam siuntėjui, o ant šių pakuočių turi būti pateikiama bent tokia informacija:

a)

ant kiaušinių nurodyta 3 punkte nustatyta informacija;

b)

kiaušinius padėjusių paukščių rūšys;

c)

siuntėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas.

5.

Į importuojamų vienadienių paukščių jauniklių dėžes turi būti sudėti tik tos pačios rūšies, kategorijos ir tipo naminiai paukščiai iš tos pačios kilmės trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus peryklos ir priklausantys tam pačiam siuntėjui, o ant šių dėžių turi būti nurodyta bent tokia informacija:

a)

kilmės trečiosios šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus pavadinimas;

b)

naminių paukščių, iš kurių išvesti vienadieniai jaunikliai, rūšis;

c)

peryklos skiriamasis numeris;

d)

siuntėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas.

II.   Importavus taikomi reikalavimai

1.

Importuoti ne Ratitae genties veisliniai ir produkciniai naminiai paukščiai ir ne Ratitae genties paukščių vienadieniai jaunikliai laikomi paskirties įmonėje(-ėse) nuo jų gavimo dienos:

a)

ne trumpiau nei šešias savaites; arba

b)

jeigu paukščiai yra skerdžiami dar nesibaigus a punkte nurodytam laikotarpiui – iki skerdimo dienos.

Tačiau a punkte nurodytas laikotarpis gali būti sutrumpintas iki trijų savaičių, jeigu mėginių ėmimo ir paties tyrimo, atlikto pagal III priede nurodytus reikalavimus, rezultatai yra tam palankūs.

2.

Ne Ratitae genties veisliniai ir produkciniai naminiai paukščiai, išperinti iš importuotų perinių kiaušinių, ne mažiau nei tris savaites nuo išperinimo laikomi perykloje arba įmonėje(-ėse), į kurią(-ias) šie naminiai paukščiai buvo nusiųsti po išperinimo.

Jeigu vienadieniai paukščių jaunikliai auginami ne toje pačioje valstybėje narėje, kuri importavo perinius kiaušinius, jie turi būti nuvežti tiesiai į galutinę paskirties vietą, nurodytą Direktyvos 90/539/EEB IV priedo gyvūnų veterinarijos sertifikato 2 pavyzdžio 1.10 ir 1.11 punktuose, ir jame laikomi ne trumpiau nei tris savaites nuo išperinimo dienos.

3.

Ne Ratitae genties importuoti veisliniai ir produkciniai naminiai paukščiai, vienadieniai paukščių jaunikliai bei veisliniai ir produkciniai naminiai paukščiai, išperinti iš importuotų perinių kiaušinių, 1 ir 2 punktuose nurodytais laikotarpiais laikomi atskirti paukštidėse, kuriose nėra laikomi jokie kiti pulkai.

Tačiau jie gali būti laikomi paukštidėse, kuriose jau yra veislinių bei produkcinių naminių paukščių ir vienadienių jauniklių.

Tokiu atveju 1 ir 2 punktuose nurodyti laikotarpiai prasideda atvežus paskutinį importuotą naminį paukštį; nė vienas naminis paukštis negali būti išvežamas iš paukštidės iki šių laikotarpių pabaigos.

4.

Importuoti periniai kiaušiniai perinami atskiruose inkubatoriuose ir peryklose.

Tačiau importuoti periniai kiaušiniai gali būti laikomi inkubatoriuose ir peryklose, kuriuose jau yra kitų perinių kiaušinių.

Tokiu atveju 1 ir 2 punktuose nurodyti laikotarpiai prasideda atvežus paskutinį importuotą perinį kiaušinį.

5.

Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas dar nepasibaigus 1 ir 2 punktuose nurodytiems laikotarpiams atlieka klinikinį importuotų veislinių bei produkcinių naminių paukščių ir vienadienių jauniklių tyrimą; prireikus imami mėginiai, kad būtų galima stebėti tų paukščių sveikatos būklę.


IX PRIEDAS

(nurodytas 14 straipsnio 1 dalies b punkte)

VEISLINIAI IR PRODUKCINIAI RATITAE GENTIES PAUKŠČIAI, JŲ PERINIAI KIAUŠINIAI IR VIENADIENIAI JAUNIKLIAI

I.   Prieš importuojant taikomi reikalavimai

1.

Importuojami veisliniai ir produkciniai Ratitae genties paukščiai (toliau – Ratitae genties paukščiai) tapatumui nustatyti ženklinami kaklo įsagais ir (arba) mikroschemomis, kuriuose nurodomas trečiosios kilmės šalies ISO kodas. Mikroschemos turi atitikti ISO standartus.

2.

Importuojami Ratitae genties paukščių periniai kiaušiniai ženklinami antspaudu, kuriame nurodomas trečiosios kilmės šalies ISO kodas ir kilmės įmonės patvirtinimo numeris.

3.

Į 2 punkte nurodytų perinių kiaušinių pakuotes dedami tik Ratitae genties paukščių kiaušiniai iš tos pačios kilmės trečiosios šalies, teritorijos, zonos ir skyriaus, priklausantys tam pačiam siuntėjui, o ant pakuočių pateikiama bent tokia informacija:

a)

ant kiaušinių nurodyta 2 punkte nustatyta informacija;

b)

aiškiai matomas ir įskaitomas užrašas, kad siuntoje yra Ratitae genties paukščių periniai kiaušiniai;

c)

siuntėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas.

4.

Į importuojamų vienadienių veislinių ir produkcinių Ratitae genties jauniklių dėžes dedami tik tos pačios kilmės šalies, teritorijos, zonos ar skyriaus įmonės ir siuntėjo vienadieniai paukščių jaunikliai, o ant šių dėžių pateikiama bent tokia informacija:

a)

trečiosios kilmės šalies ISO kodas ir kilmės įmonės patvirtinimo numeris;

b)

aiškiai matomas ir įskaitomas užrašas, kad siuntoje yra Ratitae genties paukščių vienadieniai jaunikliai;

c)

siuntėjo vardas, pavardė arba įmonės pavadinimas ir adresas.

II.   Importavus taikomi reikalavimai

1.

Atlikus importo kontrolę pagal Direktyvą 91/496/EEB, Ratitae genties paukščių, perinių kiaušinių ir vienadienių jauniklių siuntos vežamos tiesiai į galutinės paskirties vietą.

2.

Importuoti veisliniai arba produkciniai Ratitae genties paukščiai ir jų vienadieniai jaunikliai laikomi paskirties įmonėje (-ėse) nuo jų gavimo dienos:

a)

ne trumpiau nei šešias savaites; arba

b)

jeigu paukščiai yra skerdžiami dar nesibaigus a punkte nurodytam laikotarpiui – iki skerdimo dienos.

3.

Ratitae genties paukščiai, išperinti iš importuotų perinių kiaušinių, ne mažiau nei tris savaites nuo išperinimo dienos laikomi perykloje arba įmonėje (-ėse), į kurią (-as) jie buvo nusiųsti po išperinimo.

4.

Importuoti Ratitae genties paukščiai ir iš importuotų perinių kiaušinių išperinti Ratitae genties paukščiai 2 ir 3 punktuose nurodytais laikotarpiais laikomi atskirai paukštidėse, kuriose nėra laikomi kiti Ratitae genties arba naminiai paukščiai.

Tačiau jie gali būti laikomi ir paukštidėse, kuriose jau yra kitų Ratitae genties arba naminių paukščių. Tokiu atveju 2 ir 3 punktuose nurodyti laikotarpiai prasideda atvežus paskutinį importuotą Ratitae genties paukštį; nė vienas Ratitae genties paukštis negali būti išvežamas iš pastato iki šių laikotarpių pabaigos.

5.

Importuoti periniai kiaušiniai perinami atskiruose inkubatoriuose ir peryklose.

Tačiau importuoti periniai kiaušiniai gali būti laikomi inkubatoriuose ir peryklose, kuriuose jau yra kitų perinių kiaušinių. Tokiu atveju 2 ir 3 punktuose nurodyti laikotarpiai prasideda atvežus paskutinį importuotą perinį kiaušinį, ir yra taikomos šiuose punktuose nurodytos priemonės.

6.

Oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas dar nepasibaigus 2 ir 3 punktuose nurodytiems laikotarpiams atlieka klinikinį importuotų Ratitae genties paukščių ir jų vienadienių jauniklių tyrimą; prireikus imami mėginiai, kad būtų galima stebėti tų paukščių sveikatos būklę.

III.   Reikalavimai iš Azijos ir Afrikos į Bendriją importuojamiems veisliniams ir produkciniams Ratitae genties paukščiams ir jų vienadieniams jaunikliams

Jeigu veisliniai ir produkciniai Ratitae genties paukščiai ir jų vienadieniai jaunikliai yra kilę iš trečiųjų Azijos ir Afrikos šalių, teritorijų, zonų ar skyrių, jiems taikomos apsaugos nuo Krymo-Kongo hemoraginės karštligės priemonės, nurodytos X priedo I dalyje.

Visi Ratitae genties paukščiai, kurių konkurencinio ELISA tyrimo Krymo-Kongo hemoraginės karštligės antikūnams nustatyti rezultatai yra teigiami, sunaikinami.

Nuo pradinio mėginių ėmimo praėjus 21 dienai, su visais tos pačios siuntos paukščiais atliekamas pakartotinis ELISA tyrimas. Jeigu bent vieno iš tų paukščių tyrimo rezultatas yra teigiamas, visi tos siuntos paukščiai sunaikinami.

IV.   Reikalavimai veisliniams ir produkciniams Ratitae genties paukščiams, kilusiems iš trečiosios šalies, teritorijos ar zonos, laikomų užkrėstais Niukaslio liga

Ratitae genties paukščiams ir periniams kiaušiniams iš trečiosios šalies, teritorijos ar zonos, laikomų užkrėstais Niukaslio liga, bei iš tokių kiaušinių išperintiems vienadieniams jaunikliams taikomos šios taisyklės:

a)

prieš izoliavimo laikotarpio pradžią kompetentingos institucijos patikrina izoliavimo patalpas, nurodytas šio priedo II dalies 4 punkte, kad įsitikintų, jog šios patalpos yra tinkamos;

b)

šio priedo II dalies 2 ir 3 punktuose nurodytais laikotarpiais su visų Ratitae genties paukščių kloakos tepinėliais arba išmatų mėginiais atliekamas viruso išskyrimo tyrimas Niukaslio ligai nustatyti;

c)

jeigu Ratitae genties paukščiai yra skirti valstybei narei, kurios statusas buvo nustatytas pagal Direktyvos 90/539/EEB 12 straipsnio 2 dalį, atliekamas ne tik šios dalies b punkte nurodytas viruso išskyrimo tyrimas, bet ir kiekvieno Ratitae genties paukščio serologinis tyrimas;

d)

prieš nutraukiant nors vieno paukščio izoliavimą turi būti gauti neigiami b ir c punktuose nurodytų tyrimų rezultatai.


X PRIEDAS

(nurodytas 17 straipsnyje)

APSAUGOS NUO KRYMO-KONGO HEMORAGINĖS KARŠTLIGĖS PRIEMONĖS

I.   Ratitae genties paukščiams

Kompetentinga valdžios institucija užtikrina, kad ne mažiau nei 21 dieną iki įvežimo į Bendriją Ratitae genties paukščiai būtų laikomi atskirti nuo graužikų ir erkių apsaugotoje aplinkoje.

Prieš perkeliant Ratitae genties paukščius į nuo erkių apsaugotą aplinką, sunaikinami visi jų ektoparazitai. Ratitae genties paukščius 14 dienų išlaikius nuo erkių apsaugotoje aplinkoje, jie ištiriami konkurenciniu ELISA tyrimu Krymo-Kongo hemoraginės karštligės antikūnams nustatyti. Visų atskirai laikomų gyvūnų tyrimo rezultatai turi būti neigiami. Įvežus Ratitae genties paukščius į Bendriją, ektoparazitų naikinimo ir serologinio tyrimo procedūra kartojama.

II.   Ratitae genties paukščiams, iš kurių gauta importui skirta mėsa

Kompetentinga valdžios institucija užtikrina, kad ne mažiau nei 14 dienų iki skerdimo datos Ratitae genties paukščiai būtų izoliuoti nuo graužikų ir erkių apsaugotoje aplinkoje.

Prieš perkeliant Ratitae genties paukščius į nuo erkių apsaugotą aplinką jie ištiriami, ar neturi erkių, arba sunaikinamos visos ant jų esančios erkės. Naikinimo būdas turi būti nurodomas importo sertifikate. Dėl tokio naikinimo būdo Ratitae genties paukščių mėsoje neturi atsirasti jokių galimų aptikti cheminių medžiagų likučių.

Prieš skerdimą kiekviena Ratitae genties paukščių siunta ištiriama, ar nėra erkių. Jeigu erkių randama, prieš skerdimą visa siunta vėl turi būti izoliuojama.


XI PRIEDAS

(nurodytas 18 straipsnio 2 dalyje)

Naminių paukščių, Ratitae genties paukščių ir laukinių medžiojamųjų paukščių nurodytais patogenais neužkrėstų kiaušinių, mėsos, smulkintos mėsos ir mechaniškai atskirtos mėsos, kiaušinių ir kiaušinių produktų vežimo tranzitu ir (arba) sandėliavimo veterinarijos sertifikato pavyzdys

Image

Image


XII PRIEDAS

(nurodytas 20 straipsnyje)

ATITIKMENŲ LENTELĖ

Šis reglamentas

Sprendimas 2006/696/EB

Sprendimas 94/438/EB

Sprendimas 93/342/EEB

1 straipsnio 1 dalies pirma pastraipa

1 straipsnio pirma pastraipa

 

 

1 straipsnio 1 dalies antra pastraipa

5 straipsnis

 

 

1 straipsnio 2 dalis

1 straipsnio antra pastraipa

 

 

1 straipsnio 3 dalis

I priedas ir II priedo 1 dalis

 

 

2 straipsnio 1–5 dalys

2 straipsnio a–e punktai

 

 

2 straipsnio 6 dalis

2 straipsnio m punktas

 

 

2 straipsnio 7 dalis

2 straipsnio j punktas

 

 

2 straipsnio 8 dalis

2 straipsnio k punktas

 

 

2 straipsnio 9 dalis

2 straipsnio l punktas

 

 

2 straipsnio 10 dalis

 

 

 

2 straipsnio 11 dalis

 

 

 

2 straipsnio 12 dalies a–c punktai

2 straipsnio g punktas

 

 

2 straipsnio 12 dalies d punktas

 

 

 

2 straipsnio 13 dalis

2 straipsnio h punktas

 

 

2 straipsnio 14 dalis

2 straipsnio f punktas

 

 

2 straipsnio 15 dalis

 

 

 

2 straipsnio 16 dalis

 

 

 

2 straipsnio 17 dalis

 

 

 

2 straipsnio 18 dalis

 

 

 

2 straipsnio 19 dalis

 

 

 

2 straipsnio 20 dalis

 

 

 

3 straipsnis

5 straipsnis

 

 

4 straipsnio pirma pastraipa

5 ir 3 straipsniai

 

 

4 straipsnio antra pastraipa

I priedo 3 dalis

 

 

4 straipsnio trečia pastraipa

3 straipsnio antra pastraipa

 

 

5 straipsnis

4 straipsnis

 

 

6 straipsnis

 

 

 

7 straipsnio a punktas

 

 

2 straipsnio h punktas

7 straipsnio b punktas

 

 

2 straipsnio g punktas

7 straipsnio c punktas

 

 

2 straipsnio i punktas

8 straipsnis

 

 

 

9 straipsnis

 

 

 

10 straipsnis

 

 

 

11 straipsnis

 

 

 

12 straipsnis

 

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

4 straipsnio 1 ir 2 dalys

13 straipsnis

 

4 straipsnio 3 dalis

4 straipsnio 4 dalis

14 straipsnio 1 dalies a punktas

9 straipsnis

 

 

14 straipsnio 1 dalies b punktas

11 straipsnis

 

 

14 straipsnio 2 dalis

 

 

 

15 straipsnis

18 straipsnis

 

 

16 straipsnis

8 straipsnis

 

 

17 straipsnis

16 straipsnio 2 dalis

 

 

18 straipsnio 1 dalis

 

 

 

18 straipsnio 2 dalis

19 straipsnio b punktas

 

 

18 straipsnio 3 dalis

19 straipsnis

 

 

19 straipsnis

20 straipsnis

 

 

20 straipsnis

 

 

 

21 straipsnis

 

 

 

22 straipsnis

 

 

 

I priedas

I ir II priedai

 

 

II priedas

I priedo 3 dalis

 

 

III priedo (I) 1–6 dalys

I priedo 4 dalis (A)

 

 

III priedo (I) 7 dalis

 

 

 

III priedas (II, III)

I priedo 4 dalis (B)

 

 

IV priedas

 

 

 

V priedas

 

 

 

VI priedas

 

 

B priedas

VII priedas (I)

7 straipsnis

 

 

VII priedas (II)

 

Priedas

 

VIII priedas (I)

9 straipsnis

 

 

VIII priedas (II)

10 straipsnis

 

 

IX priedas (I)

11 straipsnis

 

 

IX priedas (II)

12 straipsnis

 

 

IX priedas (III)

13 straipsnis

 

 

IX priedas (IV)

14 straipsnis

 

 

X priedas

V priedas

 

 

XI priedas

IV priedas

 

 

XII priedas