ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 210

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 6d.


Turinys

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

Puslapis

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje

1

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/616/TVR dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo

12

 

*

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/617/TVR dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo

73

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES VI ANTRAŠTINE DALIMI

6.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/1


TARYBOS SPRENDIMAS 2008/615/TVR

2008 m. birželio 23 d.

dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 30 straipsnio 1 dalies a ir b punktus, 31 straipsnio 1 dalies a punktą, 32 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Belgijos Karalystės, Bulgarijos Respublikos, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės, Austrijos Respublikos, Slovėnijos Respublikos, Slovakijos Respublikos, Italijos Respublikos, Suomijos Respublikos, Portugalijos Respublikos, Rumunijos ir Švedijos Karalystės iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (1),

kadangi:

(1)

Įsigaliojus Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės ir Austrijos Respublikos sutarčiai dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir neteisėta migracija srityje (toliau – Priumo sutartis) ir pasikonsultavus su Europos Komisija bei laikantis Europos Sąjungos Sutarties nuostatų ši iniciatyva pateikta siekiant esmines Priumo sutarties nuostatas įtraukti į Europos Sąjungos teisinę sistemą.

(2)

1999 m. spalio mėn. Tamperės Europos Vadovų Tarybos išvadose buvo patvirtinta, kad būtina gerinti valstybių narių kompetentingų institucijų keitimąsi informacija nusikaltimų nustatymo ir tyrimo tikslais.

(3)

2004 m. lapkričio mėn. Hagos programoje dėl laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimo Europos Sąjungoje Europos Vadovų Taryba išreiškė savo įsitikinimą, kad laisvei, saugumui ir teisingumui stiprinti reikalingas naujoviškas požiūris į tarpvalstybinį keitimąsi teisėsaugos informacija.

(4)

Todėl Europos Vadovų Taryba pareiškė, kad toks keitimasis informacija turėtų atitikti sąlygas, kurios taikomos prieinamumo principui. Tai reiškia, kad vienos Sąjungos valstybės narės teisėsaugos pareigūnas, kuriam informacija reikalinga pareigoms vykdyti, gali gauti ją iš kitos valstybės narės, ir tai, jog kitos valstybės narės teisėsaugos institucijos, turinčios tokią informaciją, sudarys galimybę ja pasinaudoti nurodytam tikslui, atsižvelgdamos į toje valstybėje narėje vykstančių tyrimų poreikį.

(5)

Europos Vadovų Taryba nustatė terminą – 2008 m. sausio 1 d. – šiam Hagos programoje nurodytam tikslui pasiekti.

(6)

2006 m. gruodžio 18 d. Tarybos pamatiniame sprendime 2006/960/TVR dėl keitimosi informacija ir žvalgybos informacija tarp Europos Sąjungos valstybių narių teisėsaugos institucijų supaprastinimo (2) jau yra nustatytos taisyklės, pagal kurias valstybių narių teisėsaugos institucijos galėtų veiksmingai ir operatyviai keistis esama informacija ir žvalgybos informacija siekdamos atlikti nusikaltimų tyrimus ar nusikaltimų žvalgybines operacijas.

(7)

Hagos programoje dėl laisvės, saugumo ir teisingumo stiprinimo taip pat pareiškiama, kad turėtų būti visapusiškai naudojamos naujos technologijos ir kad taip pat turėtų būti tarpusavio prieiga prie nacionalinių duomenų bazių, taip pat numatant, kad naujos centralizuotos Europos duomenų bazės turėtų būti kuriamos tik remiantis studijomis, patvirtinusiomis jų pridėtinę vertę.

(8)

Veiksmingam tarptautiniam bendradarbiavimui ypač svarbu tai, kad būtų galima greitai ir veiksmingai keistis tikslia informacija. Tikslas – nustatyti procedūras, skirtas skatinti greitus, veiksmingus ir nebrangius keitimosi duomenimis būdus. Bendrai naudojant duomenis šioms procedūroms turėtų būti taikomas atskaitomybės principas ir į jas įtraukiamos atitinkamos garantijos dėl duomenų tikslumo ir saugumo juos perduodant bei saugant, taip pat dėl keitimosi duomenimis registravimo procedūrų ir apribojimų naudojantis pasikeista informacija.

(9)

Šiuos reikalavimus atitinka Priumo sutartis. Kad visos valstybės narės įvykdytų esminius Hagos programos reikalavimus per joje nustatytą laikotarpį, pagrindinių Priumo sutarties dalių esminės nuostatos turėtų būti taikomos visoms valstybėms narėms.

(10)

Todėl šiame sprendime pateikiamos nuostatos, kurios yra grindžiamos pagrindinėmis Priumo sutarties nuostatomis ir yra skirtos gerinti keitimąsi informacija, pagal kurias valstybės narės suteikia viena kitai prieigos teises prie savo DNR analizės duomenų automatinių rinkmenų, daktiloskopinių duomenų automatinių identifikavimo sistemų ir transporto priemonių registrų. Teikiant duomenis iš nacionalinių DNR analizės duomenų rinkmenų ir daktiloskopinių duomenų automatinių identifikavimo sistemų, informaciją apie duomenų buvimą–nebuvimą pateikianti sistema sudarytų galimybę paiešką atliekančiai valstybei narei antrame etape paprašyti rinkmenis administruojančią valstybę narę pateikti konkrečius susijusius asmens duomenis ir, jei būtina, paprašyti pateikti daugiau informacijos pasinaudojant tarpusavio pagalbos procedūromis, įskaitant priimtomis pagal Pamatinį sprendimą 2006/960/TVR.

(11)

Tai žymiai turėtų paspartinti esamas procedūras sudarant sąlygas valstybėms narėms sužinoti, ar kuri nors kita valstybė narė turi reikalingą informaciją, ir jei taip, kuri valstybė narė ją turi.

(12)

Duomenų palyginimas tarp valstybių atvertų naujas galimybes kovojant su nusikalstamumu. Lyginant duomenis gauta informacija valstybėms narėms atvertų naujas tyrimo galimybes ir tokiu būdu atliktų svarbų vaidmenį teikiant pagalbą valstybių narių teisėsaugos ir teisinėms institucijoms.

(13)

Taisyklės yra grindžiamos į tinklą sujungtomis valstybių narių nacionalinėmis duomenų bazėmis.

(14)

Tam tikromis sąlygomis valstybės narės turėtų turėti galimybę teikti asmens duomenis ir su asmenimis nesusijusius duomenis, kad nusikaltimų prevencijos ir viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo tikslais būtų pagerintas keitimasis informacija, susijusia su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais.

(15)

Įgyvendindamos 12 straipsnį, valstybės narės, atsižvelgdamos į duomenų persiuntimo ribotus turimus techninius pajėgumus, gali nuspręsti teikti pirmenybę kovai su sunkiais nusikaltimais.

(16)

Be tikslo gerinti keitimąsi informacija, reikia reglamentuoti kitas glaudesnio policijos institucijų bendradarbiavimo formas, visų pirma vykdant bendras saugumo operacijas (pavyzdžiui, bendras patruliavimas).

(17)

Vykdant glaudų policijos ir teisminį bendradarbiavimą baudžiamosiose bylose tuo pat metu turi būti gerbiamos pagrindinės teisės, visų pirma teisė į pagarbą privatumui ir asmens duomenų apsaugai, kuri turi būti garantuojama specialiomis duomenų apsaugos priemonėmis, kurios turėtų būti pritaikytos įvairių formų keitimosi duomenimis konkrečiam pobūdžiui. Tokiomis duomenų apsaugos nuostatomis visų pirma turėtų būti atsižvelgiama į tarpvalstybinės operatyvios prieigos prie duomenų bazių specifinį pobūdį. Kadangi esant operatyviai prieigai rinkmeną administruojančiai valstybė narė negali atlikti išankstinės patikros, turėtų būti sukurta sistema, užtikrinanti, kad vyktų post-hoc stebėsena.

(18)

„Yra atitikmuo–nėra atitikmens“ sistemos struktūra leidžia palyginti anonimines charakteristikas, kai papildomais asmens duomenimis keičiamasi tik tada, jei randamas atitikmuo, šios informacijos teikimui ir gavimui taikoma nacionalinė teisė, įskaitant teisinės pagalbos taisykles. Ši struktūra garantuoja pakankamą duomenų apsaugos sistemą, turint omenyje, kad būtina asmeninių duomenų teikimo į kitą valstybę narę sąlyga – pakankamas duomenų apsaugos lygis gaunančioje valstybėje narėje.

(19)

Atsižvelgiant į išsamų keitimąsi informacija ir duomenimis dėl glaudesnio policijos ir teisminio bendradarbiavimo, šiuo sprendimu siekiama garantuoti atitinkamą duomenų apsaugos lygį. Sprendime atsižvelgiama į asmeninių duomenų tvarkymui nustatytą apsaugos lygį, įtvirtintą 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencijoje dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu, 2001 m. lapkričio 8 d. Konvencijos papildomame protokole ir Europos Tarybos rekomendacijos Nr. R (87) 15, reglamentuojančios asmens duomenų naudojimą policijos sektoriuje, principus.

(20)

Šiame sprendime pateiktos duomenų apsaugos nuostatos taip pat apima duomenų apsaugos principus, kurių prireikė, nes nebuvo Pamatinio sprendimo dėl duomenų apsaugos trečiojo ramsčio srityje. Patvirtintas pamatinis sprendimas turėtų būti taikomas visai policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose sričiai su sąlyga, kad jį taikant būtų užtikrintas toks duomenų apsaugos lygis, kuris būtų ne mažesnis, nei numatyta 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencijoje dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir jos 2001 m. lapkričio 8 d. Papildomame protokole, atsižvelgiant į 1987 m. rugsėjo 17 d. Ministrų komiteto rekomendaciją Nr. R (87) 15 valstybėms narėms dėl asmens duomenų naudojimo policijos sektoriuje, taip pat tais atvejais, kai duomenys nėra tvarkomi automatizuotai.

(21)

Kadangi šio sprendimo tikslų – visų pirma pagerinti informacijos keitimąsi Europos Sąjungoje, valstybės narės negali deramai pasiekti pavieniui dėl kovos su nusikalstamumu ir saugumo klausimų tarpvalstybinio pobūdžio ir valstybės narės privalo pasikliauti viena kita spręsdamos šiuos klausimus, tų tikslų būtų geriau siekti Europos Sąjungos lygiu, laikydamasi Europos bendrijos steigimo sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo, kuris nurodomas Europos Sąjungos sutarties 2 straipsnyje, Taryba gali patvirtinti priemones. Pagal EB sutarties 5 straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šiuo sprendimu neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.

(22)

Šiuo sprendimu gerbiamos pagrindinės teisės ir laikomasi principų, kurie pripažįstami visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje,

NUSPRENDĖ:

1 SKYRIUS

BENDRIEJI ASPEKTAI

1 straipsnis

Tikslas ir taikymo sritis

Šiuo sprendimu valstybės narės siekia gerinti tarpvalstybinį bendradarbiavimą tais klausimais, kuriems taikoma Sutarties VI antraštinė dalis, visų pirma institucijų, atsakingų už nusikaltimų prevenciją ir tyrimą, tarpusavio keitimąsi informacija. Todėl šiame sprendime nustatomos taisyklės šiose srityse:

a)

nuostatos dėl DNR charakteristikų, daktiloskopinių duomenų ir tam tikrų nacionalinių transporto priemonių registracijos duomenų automatinio perdavimo sąlygų ir procedūros (2 skyrius);

b)

nuostatos dėl duomenų, susijusių su didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginiais, teikimo sąlygų (3 skyrius);

c)

nuostatos dėl informacijos teikimo teroristinių nusikaltimų prevencijos tikslais sąlygų (4 skyrius);

d)

nuostatos dėl tarpvalstybinio policijos bendradarbiavimo gerinimo pasitelkiant įvairias priemones sąlygų ir procedūros (5 skyrius).

2 SKYRIUS

OPERATYVI PRIEIGA IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS

1 SKIRSNIS

DNR charakteristikos

2 straipsnis

Nacionalinių DNR analizės duomenų rinkmenų sukūrimas

1.   Valstybės narės užveda ir saugoja nacionalines DNR analizės duomenų rinkmenas nusikaltimų tyrimo tikslais. Šiose rinkmenose saugomi duomenys pagal šį sprendimą tvarkomi taikant šį sprendimą ir laikantis tvarkymui taikomų nacionalinės teisės aktų.

2.   Siekdamos įgyvendinti šį sprendimą valstybės narės užtikrina galimybę naudotis jų nacionalinių DNR analizės duomenų rinkmenų, nurodytų 1 dalies pirmame sakinyje, informaciniais duomenimis. Informaciniai duomenys apima tik DNR charakteristikas, nustatytas remiantis nekoduojančia DNR dalimi, ir nuorodos numerį. Informaciniai duomenys neturi apimti jokių duomenų, pagal kuriuos gali būti tiesiogiai nustatytas duomenų subjektas. Tokiais duomenimis turi būti laikomi informaciniai duomenys, kuriais remiantis negalima atsekti asmens (nenustatytų asmenų DNR charakteristikos).

3.   Kiekviena valstybė narė pagal 36 straipsnį praneša Tarybos Generaliniam sekretoriatui apie nacionalines DNR analizės duomenų rinkmenas, kurioms taikomi 2–6 straipsniai, bei apie 3 straipsnio 1 dalyje nurodytas automatinės paieškos sąlygas.

3 straipsnis

Automatinė DNR charakteristikų paieška

1.   Nusikaltimų tyrimo tikslais valstybės narės suteikia galimybę kitos valstybės narės nacionaliniams kontaktiniams centrams, kaip nurodyta 6 straipsnyje, naudotis DNR analizės duomenų rinkmenose esančiais informaciniais duomenimis suteikdamos teisę atlikti automatinę paiešką lyginant DNR charakteristikas. Teise atlikti paiešką galima naudotis tik atskirais atvejais ir laikantis prašančios valstybės narės nacionalinės teisės.

2.   Jei atlikus automatinę paiešką nustatoma, kad pateikta DNR charakteristika atitinka gaunančios valstybės narės rinkmenoje, kurioje atliekama paieška, saugomas DNR charakteristikas, paiešką atliekančios valstybės narės kontaktinis centras automatiniu būdu gauna pranešimą atitikusius informacinius duomenis. Jei atitikmens nerandama, apie tai pranešama automatiniu pranešimu.

4 straipsnis

Automatinis DNR charakteristikų lyginimas

1.   Nusikaltimų tyrimo tikslais valstybės narės abipusiu susitarimu ir pasitelkdamos nacionalinius kontaktinius centrus lygina nenustatytų asmenų DNR charakteristikas su kitose nacionalinėse DNR analizės informacinių duomenų rinkmenose esančiomis visomis DNR charakteristikomis. Charakteristikos teikiamos ir lyginamos automatiškai. Nenustatytų asmenų DNR charakteristikos teikiamos lyginimui tik prašančios valstybės narės nacionalinėje teisėje numatytais atvejais.

2.   Jei valstybė narė atlikdama 1 dalyje nurodytą lyginimą nustato, kad pateiktos DNR charakteristikos atitinka jos DNR analizės informacinių duomenų rinkmenoje esančias DNR charakteristikas, ji nedelsdama pateikia kitos valstybės narės nacionaliniam kontaktiniam centrui atitikusius informacinius duomenis.

5 straipsnis

Kitų asmens duomenų ir kitos informacijos teikimas

Jei vykdant 3 ir 4 straipsniuose nurodytas procedūras nustatomas DNR charakteristikų atitikmuo, kiti turimi asmens duomenys ir kita informacija, susiję su informaciniais duomenimis, teikiami pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, nacionalinę teisę, įskaitant teisinės pagalbos taisykles.

6 straipsnis

Nacionalinis kontaktinis centras ir įgyvendinimo priemonės

1.   Duomenų teikimo tikslais, nurodytais 3 ir 4 straipsniuose, kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinį kontaktinį centrą. Nacionalinių kontaktinių centrų įgaliojimus reglamentuoja taikoma nacionalinė teisė.

2.   Techninių susitarimų dėl 3 ir 4 straipsniuose nurodytų procedūrų detalės nustatomos įgyvendinimo priemonėse, nurodytose 33 straipsnyje.

7 straipsnis

Ląstelinės medžiagos rinkimas ir DNR charakteristikų teikimas

Jei vykdant tyrimą ar nagrinėjant baudžiamąją bylą neturima valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teritorijoje esančio konkretaus asmens DNR charakteristikos, valstybė narė, į kurią kreipiamasi, suteikia teisinę pagalbą surinkdama to asmens ląstelinę medžiagą ir atlikdama jos analizę bei pateikdama gautą DNR charakteristiką, jei:

a)

prašanti valstybė narė konkrečiai nurodo, kokiam tikslui to reikia;

b)

prašanti valstybė narė pateikia tyrimo orderį ar pranešimą, išduotą kompetentingos institucijos pagal tos valstybės narės teisę, įrodantį, kad ląstelinės medžiagos surinkimo ir analizės reikalavimai būtų įvykdyti, jei tas asmuo būtų prašančios valstybės narės teritorijoje; ir

c)

pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, teisę, yra įvykdyti ląstelinės medžiagos surinkimo ir analizės bei gautos DNR charakteristikos pateikimo reikalavimai.

2 SKYRIUS

Daktiloskopiniai duomenys

8 straipsnis

Daktiloskopiniai duomenys

Siekdamos įgyvendinti šį sprendimą valstybės narės užtikrina galimybę naudotis nacionalinių automatinių pirštų atspaudų identifikavimo sistemų rinkmenų, sukurtų nusikaltimų tyrimo ir prevencijos tikslais, informaciniais duomenimis. Informaciniai duomenys apima tik daktiloskopinius duomenis ir nuorodos numerį. Informaciniai duomenys neturi apimti jokių duomenų, pagal kuriuos gali būti tiesiogiai nustatytas duomenų subjektas. Tokiais duomenimis turi būti laikomi informaciniai duomenys, kuriais remiantis negalima atsekti asmens (nenustatytų asmenų daktiloskopiniai duomenys).

9 straipsnis

Automatinė daktiloskopinių duomenų paieška

1.   Nusikaltimų tyrimo ir prevencijos tikslais valstybės narės suteikia galimybę kitos valstybės narės nacionaliniam kontaktiniam centrui, nurodytam 11 straipsnyje, naudotis automatinėse pirštų atspaudų identifikavimo sistemose, kurias jos sukūrė tam tikslui, esančiais informaciniais duomenimis, suteikiant teisę atlikti automatinę paiešką lyginant daktiloskopinius duomenis. Teise atlikti paiešką galima naudotis tik atskirais atvejais ir laikantis prašančios valstybės narės nacionalinės teisės.

2.   Tai, ar daktiloskopiniai duomenys tikrai atitinka informacinius duomenis, kuriuos turi rinkmeną administruojanti valstybė narė, nustato prašančios valstybės narės atliekantis nacionalinis kontaktinis centras remdamasis automatiniu būdu pateiktais duomenimis, kurie yra reikalingi nustatyti aiškiai atitikčiai.

10 straipsnis

Kitų asmens duomenų ir kitos informacijos teikimas

Jei vykdant 9 straipsnyje nurodytą procedūrą nustatomas daktiloskopinių duomenų atitikmuo, kiti turimi asmens duomenys ir kita informacija, susiję su informaciniais duomenimis, teikiami pagal valstybės narės, į kurią kreipiamasi, nacionalinę teisę, įskaitant teisinės pagalbos taisykles.

11 straipsnis

Nacionalinis kontaktinis centras ir įgyvendinimo priemonės

1.   Duomenų teikimo tikslais, nurodytais 9 straipsnyje, kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinį kontaktinį centrą. Nacionalinių kontaktinių centrų įgaliojimus reglamentuoja taikoma nacionalinė teisė.

2.   Techninių susitarimų dėl 9 straipsnyje nurodytų procedūrų detalės nustatomos įgyvendinimo priemonėse, nurodytose 33 straipsnyje.

3 SKYRIUS

Transporto priemonių registracijos duomenys

12 straipsnis

Automatinė transporto priemonių registracijos duomenų paieška

1.   Nusikaltimų prevencijos ir tyrimo tikslais bei nusikaltimų, priklausančių paiešką atliekančios valstybės narės teismų ar prokurorų tarnybos jurisdikcijai, tyrimo tikslais, taip pat siekdamos palaikyti viešąjį saugumą valstybės narės suteikia galimybę kitų valstybių narių nacionaliniams kontaktiniams centrams, nurodytiems 2 dalyje, naudotis šiais nacionalinių transporto priemonių registracijos duomenimis atskirais atvejais suteikiant jiems teisę atlikti automatinę paiešką:

a)

duomenimis, susijusiais su savininkais ar valdytojais; ir

b)

duomenimis, susijusiais su transporto priemonėmis.

Paieška gali būti atliekama tik turint visą važiuoklės ar registracijos numerį. Atlikti paieškas galima tik laikantis paiešką vykdančios valstybės narės nacionalinės teisės.

2.   Duomenų teikimo tikslais, nurodytais 1 dalyje, kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinį kontaktinį centrą dirbti su atsiunčiamais prašymais. Nacionalinių kontaktinių centrų įgaliojimus reglamentuoja taikoma nacionalinė teisė. Techninių susitarimų dėl procedūrų detalės nustatomos įgyvendinimo priemonėse, nurodytose 33 straipsnyje.

3 SKYRIUS

DIDELIO MASTO RENGINIAI

13 straipsnis

Su asmenimis nesusijusių duomenų teikimas

Nusikaltimų prevencijos tikslais ir siekdamos palaikyti viešąją tvarką bei saugumą didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginių metu, visų pirma sporto renginių ar Europos Vadovų Tarybos susitikimų metu, valstybės narės pateikus prašymą ir savo iniciatyva bei laikydamosi teikiančios valstybės narės nacionalinės teisės teikia viena kitai visus tam tikslui reikalingus su asmenimis nesusijusius duomenis.

14 straipsnis

Asmens duomenų teikimas

1.   Nusikaltimų prevencijos tikslais ir siekdamos palaikyti viešąją tvarką bei saugumą didelio masto tarpvalstybinio pobūdžio renginių metu, visų pirma sporto renginių ar Europos Vadovų Tarybos susitikimų metu, valstybės narės pateikus prašymą ir savo iniciatyva teikia viena kitai visus tam tikslui reikalingus asmens duomenis, jei, remiantis paskutiniu teistumu ar kitomis aplinkybėmis galima manyti, kad duomenų subjektai renginių metu įvykdys nusikaltimą ar sukels grėsmę viešajai tvarkai ir saugumui, jei teikti tokius duomenis leidžiama pagal juos teikiančios valstybės narės nacionalinę teisę.

2.   Asmens duomenys gali būti tvarkomi tik 1 dalyje nurodytais tikslais ir tik konkrečiai nurodytiems renginiams, dėl kurių jie buvo suteikti, atveju. Pasiekus 1 dalyje nurodytus tikslus arba tuo atveju, jei jų pasiekti nebegalima, suteikti duomenys turi būti nedelsiant ištrinti. Bet kuriuo atveju suteikti duomenys turi būti ištrinti ne vėliau kaip po metų.

15 straipsnis

Nacionalinis kontaktinis centras

Duomenų teikimo tikslais, nurodytais 13 ir 14 straipsniuose, kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinį kontaktinį centrą. Nacionalinių kontaktinių centrų įgaliojimus reglamentuoja taikoma nacionalinė teisė.

4 SKYRIUS

TERORISTINIŲ NUSIKALTIMŲ PREVENCIJOS PRIEMONĖS

16 straipsnis

Informacijos teikimas teroristinių nusikaltimų prevencijos tikslais

1.   Teroristinių nusikaltimų prevencijos tikslais valstybės narės atskirais atvejais gali, laikydamosi nacionalinės teisės, netgi jei joms nebuvo pateiktas prašymas tai daryti, teikti kitos valstybės narės nacionaliniam centrui, nurodytam 3 dalyje, asmens duomenis ir informaciją, nurodytą 2 dalyje, jei tai yra būtina, kadangi dėl konkrečių priežasčių kyla įtarimai, kad duomenų subjektai įvykdys teroristinius nusikaltimus, nurodytus 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (3) 1–3 straipsniuose.

2.   Teikiami duomenys – tai pavardė, vardai, gimimo data ir vieta bei aplinkybių, dėl kurių kyla 1 dalyje nurodyti įtarimai, aprašas.

3.   Kiekviena valstybė narė paskiria nacionalinį kontaktinį centrą, įgaliotą keistis informacija su kitų valstybių narių nacionaliniai kontaktiniais centrais. Nacionalinių kontaktinių centrų įgaliojimus reglamentuoja taikoma nacionalinė teisė.

4.   Informaciją teikianti valstybė narė pagal nacionalinę teisę gali nustatyti sąlygas, kuriomis tokią informaciją ir duomenis gaunanti valstybė narė gali jais naudotis. Informaciją gaunanti institucija privalo laikytis bet kurių tokių sąlygų.

5 SKYRIUS

KITOS BENDRADARBIAVIMO FORMOS

17 straipsnis

Bendros operacijos

1.   Siekdamos gerinti policijos bendradarbiavimą valstybių narių paskirtos kompetentingos institucijos viešosios tvarkos ir saugumo palaikymo bei nusikaltimų prevencijos tikslais gali pradėti vykdyti bendras patruliavimo ir kitas bendras operacijas, kurių metu kitų valstybių narių paskirti pareigūnai ar kiti tarnautojai (toliau – pareigūnai) dalyvauja valstybės narės teritorijoje vykdomose operacijose.

2.   Kiekviena valstybė narė, būdama priimančioji valstybė narė, pagal savo nacionalinę teisę ir sutikus komandiruojančiai valstybei narei gali perduoti bendroje operacijoje dalyvaujantiems komandiruojančių valstybių narių pareigūnams vykdomuosius įgaliojimus arba, jei tai leidžiama pagal priimančiosios valstybės narės teisę, leisti kitų valstybių narių pareigūnams naudotis savo vykdomaisiais įgaliojimais pagal komandiruojančios valstybės narės teisę. Tokiais vykdomaisiais įgaliojimais gali būti naudojamasi tik vadovaujant priimančiosios valstybės narės pareigūnams ir paprastai jiems dalyvaujant. Komandiruojančių valstybių narių pareigūnams taikoma priimančiosios valstybės narės nacionalinė teisė. Priimančioji valstybė narė prisiima atsakomybę už jų veiksmus.

3.   Bendrose operacijose dalyvaujantiems komandiruojančios valstybės narės pareigūnams taikomi priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos duoti nurodymai.

4.   Valstybės narės pateikia 36 straipsnyje nurodytas deklaracijas, kuriuose jos nurodo praktinius bendradarbiavimo aspektus.

18 straipsnis

Pagalba didelio masto susibūrimų, nelaimių ir didelių avarijų atveju

Valstybių narių kompetentingos institucijos, siekdamos užkirsti kelią nusikaltimams ir palaikyti viešąją tvarką bei saugumą, pagal nacionalinę teisę teikia viena kitai tarpusavio pagalbą didelių susibūrimų ir panašių didelio masto renginių, nelaimių bei didelių avarijų atveju:

a)

kuo anksčiau pranešdamos viena kitai apie tokias situacijas, turinčias tarpvalstybinių pasekmių, ir keisdamosi visa svarbia informacija;

b)

susidarius situacijai, turinčiai tarpvalstybinių pasekmių, savo teritorijoje imdamosi būtinų viešosios tvarkos palaikymo policijos pajėgomis priemonių ir jas koordinuodamos;

c)

paprašius valstybei narei, kurios teritorijoje susidarė situacija, jei įmanoma, siųsdamos pareigūnus, specialistus ir patarėjus bei teikdamos įrangą.

19 straipsnis

Ginklų, šaudmenų ir įrangos naudojimas

1.   Komandiruojančios valstybės narės pareigūnai, kurie vykdant bendras operacijas pagal 17 ir 18 straipsnius yra kitos valstybės narės teritorijoje, gali ten būdami dėvėti savo nacionalines uniformas. Jie gali turėti ginklus, šaudmenis ir įrangą, kuriuos leidžiama turėti pagal komandiruojančios valstybės narės nacionalinę teisę. Priimančioji valstybė narė gali uždrausti komandiruojančios valstybės narės pareigūnams turėti tam tikrus ginklus, šaudmenis ar įrangą.

2.   Valstybės narės pateikia 36 straipsnyje nurodytas deklaracijas, kuriose pateikia ginklų, šaudmenų ir įrangos, kuriuos galima naudoti tik teisėtos būtinosios pareigūnų ar kitų asmenų gynybos tikslais, sąrašą. Priimančiosios valstybės narės pareigūnas, iš esmės atsakingas už vykdomą operaciją, atskirais atvejais gali pagal nacionalinę teisę duoti leidimą naudoti ginklus, šaudmenis ir įrangą tikslais, viršijančiais pirmame sakinyje nurodytus tikslus. Ginklai, šaudmenys ir įranga naudojami pagal priimančiosios valstybės narės įstatymus. Kompetentingos institucijos informuoja viena kitą apie leidžiamus turėti ginklus, šaudmenis ir įrangą bei apie jų naudojimo sąlygas.

3.   Jei valstybės narės pareigūnai, vykdydami veiksmus pagal šį sprendimą, kitos valstybės narės teritorijoje naudoja transporto priemones, jiems taikomos tokios pat kelių eismo taisyklės, įskaitant pirmumo teisę judėti ir kitas specialias išimtines teises, kaip ir priimančiosios valstybės narės pareigūnams.

4.   Valstybės narės pateikia 36 straipsnyje nurodytas deklaracijas, kuriuose jos nurodo praktinius ginklų, šaudmenų ir įrangos naudojimo aspektus.

20 straipsnis

Apsauga ir pagalba

Valstybės narės privalo kitos valstybės narės sieną kertantiems pareigūnams jų užduočių atlikimo metu teikti tokią pat pagalbą ir apsaugą, kaip ir savo pareigūnams.

21 straipsnis

Bendros taisyklės, susijusios su civiline atsakomybe

1.   Jei valstybės narės pareigūnai pagal 17 straipsnį vykdo operacijas kitoje valstybėje narėje, valstybė narė, iš kurios yra pareigūnai, yra atsakinga už bet kokią operacijų metu pareigūnų padarytą žalą pagal valstybės narės, kurios teritorijoje jie veikia, teisę.

2.   Valstybė narė, kurios teritorijoje buvo padaryta 1 dalyje nurodyta žala, ją atlygina tokiomis pačiomis sąlygomis, kuriomis atlygintų savo pareigūnų padarytą žalą.

3.   1 dalyje numatytu atveju valstybė narė, kurios pareigūnai kitos valstybės narės teritorijoje padarė žalą bet kuriam asmeniui, grąžina pastarajai visą sumą, jos sumokėtą nukentėjusiems ar turintiems teisę jų vardu ją gauti asmenims.

4.   Jei valstybės narės pareigūnai pagal 18 straipsnį vykdo operacijas kitoje valstybėje narėje, pastaroji valstybė narė pagal savo nacionalinę teisę atsako už visą šių pareigūnų veiklos metu jų padarytą žalą.

5.   Jei 4 dalyje nurodyta žala kilo dėl didelio aplaidumo ar tyčinio nusižengimo, priimančioji valstybė narė gali kreiptis į komandiruojančiąją valstybę narę, kad pastaroji kompensuotų aukoms ar įgaliotiesiems asmenims išmokėtas sumas.

6.   Nesuvaržydama naudojimosi savo teisėmis trečiųjų šalių atžvilgiu ir išskyrus 3 dalyje nurodytą atvejį, 1 dalyje numatytu atveju nė viena valstybė narė nereikalauja atlyginti kitos valstybės narės padarytos žalos.

22 straipsnis

Baudžiamoji atsakomybė

Pareigūnai, pagal šį sprendimą veikiantys kitos valstybės narės teritorijoje, yra prilyginami priimančios valstybės narės pareigūnams, jei jie padaro nusikaltimus ar jų atžvilgiu padaromi nusikaltimai, išskyrus atvejus, kai kitame suinteresuotoms valstybėms narėms taikomame susitarime numatyta kitaip.

23 straipsnis

Darbo santykiai

Pagal šį sprendimą kitos valstybės narės teritorijoje veikiantiems pareigūnams taikomos jų valstybėje narėje galiojančios darbo teisės nuostatos, visų pirma drausminės taisyklės.

6 SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS DĖL DUOMENŲ APSAUGOS

24 straipsnis

Sąvokos ir taikymo sritis

1.   Šiame sprendime:

a)

asmens duomenų tvarkymas – bet kokia su asmens duomenimis automatinėmis arba neautomatinėmis priemonėmis atliekama operacija ar operacijos, tokios kaip duomenų rinkimas, įrašymas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, rūšiavimas, atgaminimas, paieška, naudojimas, atskleidimas suteikiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat palyginimas, sujungimas, blokavimas, ištrynimas ar naikinimas. Šiame sprendime tvarkymo sąvoka taip pat apima pranešimą apie atitikmens buvimą ar nebuvimą;

b)

automatinė paieška – tiesioginė prieiga prie kitos institucijos automatizuotų rinkmenų, kurios metu gaunamas visiškai automatinis atsakymas į paiešką;

c)

žymėjimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas nesiekiant apriboti jų tvarkymo ateityje;

d)

blokavimas – saugomų asmens duomenų žymėjimas siekiant apriboti jų tvarkymą ateityje.

2.   Toliau išdėstytos nuostatos taikomos duomenims, kurie teikiami ar buvo suteikti vadovaujantis šiuo sprendimu, išskyrus atvejus, kai pirmiau išdėstytuose skyriuose numatyta kitaip.

25 straipsnis

Duomenų apsaugos lygis

1.   Tvarkant asmens duomenis, teikiamus ar suteiktus pagal šį sprendimą, kiekviena valstybė narė savo nacionalinėje teisėje užtikrina asmens duomenų apsaugos lygį, bent lygiavertį tam, kuris numatytas 1981 m. sausio 28 d. Europos Tarybos konvencijoje dėl asmenų apsaugos ryšium su asmens duomenų automatizuotu tvarkymu ir jos 2001 m. lapkričio 8 d. Papildomame protokole, atsižvelgdama į 1987 m. rugsėjo 17 d. Europos Tarybos Ministrų komiteto rekomendaciją Nr. R (87) 15 valstybėms narėms dėl asmens duomenų naudojimo policijos sektoriuje, taip pat tais atvejais, kai duomenys nėra tvarkomi automatinėmis priemonėmis.

2.   Asmens duomenys neteikiami, kaip numatyta šiame sprendime, kol tokius duomenis teikiančių valstybių narių teritorijų nacionalinėje teisėje nėra įgyvendintos šio skyriaus nuostatos. Taryba vieningai nusprendžia, ar ši sąlyga yra įvykdyta.

3.   2 dalies nuostatos netaikomos toms valstybėms narėms, kurios jau teikia asmens duomenis, kaip numatyta šiame sprendime, pagal 2005 m. gegužės 27 d. Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės ir Austrijos Respublikos sutartį dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir neteisėta migracija srityje (Priumo sutartis).

26 straipsnis

Tikslas

1.   Asmens duomenis gaunančiai valstybei narei leidžiama juos tvarkyti tik tais tikslais, kuriais duomenys buvo suteikti pagal šį sprendimą. Tvarkyti kitais tikslais leidžiama tik gavus rinkmeną administruojančios valstybės narės išankstinį leidimą ir tik laikantis duomenis gaunančios valstybės narės nacionalinės teisės. Toks leidimas gali būti suteiktas, jei duomenis tvarkyti kitais tikslais leidžiama pagal rinkmeną administruojančios valstybės narės nacionalinę teisę.

2.   Pagal 3, 4 ir 9 straipsnius suteiktus duomenis tvarkyti paiešką ar lyginimą atliekančiai valstybei narei leidžiama tik siekiant:

a)

nustatyti, ar atitinka lyginamos DNR charakteristikos ar daktiloskopiniai duomenys;

b)

duomenų atitikimo atveju – laikantis nacionalinės teisės parengti ir pateikti policijos ar teisminį prašymą dėl teisinės pagalbos;

c)

juos registruoti, kaip apibrėžta 30 straipsnyje.

Rinkmeną administruojanti valstybė narė gali jai suteiktus duomenis tvarkyti pagal 3, 4 ir 9 straipsnius tik tuo atveju, jei tai yra būtina lyginimo, automatinių atsakymų į paiešką pateikimo ir registravimo pagal 30 straipsnį tikslais. Suteikti duomenys nedelsiant ištrinami palyginus duomenis ar gavus automatinį atsakymą į paiešką, išskyrus atvejus, kai duomenis toliau tvarkyti būtina pirmos pastraipos b ir c punktuose minimais tikslais.

3.   Pagal 12 straipsnį suteiktus duomenis rinkmeną administruojanti valstybė narė gali naudoti tik tuo atveju, jei tai yra būtina automatinių atsakymų į paiešką pateikimo ar registravimo, kaip nurodyta 30 straipsnyje, tikslais. Suteikti duomenys nedelsiant ištrinami gavus automatinį atsakymą į paiešką, išskyrus atvejus, kai duomenis toliau tvarkyti būtina registravimo pagal 30 straipsnį tikslais. Paiešką atliekanti valstybė narė pateikdama atsakymą gali gautus duomenis panaudoti tik tai procedūrai, dėl kurios buvo atlikta paieška.

27 straipsnis

Kompetentingos institucijos

Suteiktus asmens duomenis gali tvarkyti tik institucijos, organai ir teismai, kurie yra atsakingi už 26 straipsnyje minimų tikslų siekimą. Visų pirma duomenis galima suteikti kitiems subjektams tik gavus duomenis teikiančios valstybės narės išankstinį leidimą ir laikantis duomenis gaunančios valstybės narės teisės.

28 straipsnis

Duomenų tikslumas, aktualumas ir saugojimo laikas

1.   Valstybės narės turi užtikrinti asmens duomenų tikslumą ir aktualumą. Paaiškėjus, ex officio ar iš duomenų subjekto pranešimo, kad buvo suteikti netikslūs duomenys ar duomenys, kurie neturėjo būti suteikti, apie tai nedelsiant turi būti informuojama duomenis gaunanti valstybė narė ar valstybės narės. Atitinkama valstybė narė ar valstybės narės privalo ištaisyti ar ištrinti duomenis. Be to, suteikti asmens duomenys ištaisomi, jei nustatoma, kad jie yra netikslūs. Jei duomenis gaunanti institucija turi pagrindo manyti, kad suteikti duomenys yra netikslūs ar juos reikėtų ištrinti, apie tai nedelsiant informuojama duomenis teikianti institucija.

2.   Duomenys, kurių tikslumą užginčija duomenų subjektas ir kurių tikslumo ar netikslumo neįmanoma nustatyti, duomenų subjekto prašymu įforminami žyma laikantis valstybių narių nacionalinės teisės. Jei žyma jau yra, ją galima pašalinti laikantis valstybių narių nacionalinės teisės ir tik gavus duomenų subjekto leidimą arba remiantis kompetentingo teismo ar nepriklausomos duomenų apsaugos institucijos sprendimu.

3.   Suteikti asmens duomenys, kurie neturėjo būti suteikti ar gauti, ištrinami. Teisėtai suteikti ir gauti duomenys ištrinami:

a)

jei jie nebėra reikalingi tikslui, kuriuo jie buvo suteikti; jei asmens duomenys buvo suteikti nepateikus prašymo, juos gaunanti institucija nedelsdama patikrina, ar jie yra būtini tiems tikslams, dėl kurių jie buvo suteikti;

b)

pasibaigus maksimaliam duomenų saugojimo laikotarpiui, nustatytam duomenis teikiančios valstybės narės nacionalinėje teisėje, jeigu duomenų teikimo metu duomenis teikianti institucija informavo juos gaunančią instituciją apie tokį maksimalų laikotarpį.

Jei yra pagrindo manyti, kad ištrinant duomenis bus pakenkta duomenų subjekto interesams, užuot ištrynus, duomenys blokuojami laikantis nacionalinės teisės. Užblokuoti duomenys suteikiami arba naudojami tik tuo tikslu, dėl kurio jie nebuvo ištrinti.

29 straipsnis

Techninės ir organizacinės priemonės, skirtos užtikrinti duomenų apsaugą ir duomenų saugumą

1.   Duomenis teikiančios ir gaunančios institucijos imasi veiksmų, skirtų užtikrinti, kad asmens duomenys būtų veiksmingai apsaugoti nuo atsitiktinio ar neleistino sunaikinimo, atsitiktinio praradimo, neleistinos prieigos prie jų, neleistino ar atsitiktinio pakeitimo ir neleistino atskleidimo.

2.   Įgyvendinimo priemonėmis, kaip apibrėžta 33 straipsnyje, reglamentuojamos automatinės paieškos techninės specifikacijos savybės ir užtikrinama, kad:

a)

būtų imamasi moderniausių techninių priemonių duomenų apsaugai ir duomenų saugumui, visų pirma duomenų konfidencialumui ir vientisumui, užtikrinti;

b)

naudojant visuotinai prieinamus tinklus būtų naudojamos kompetentingų institucijų pripažintos šifravimo ir autentiškumo patvirtinimo procedūros; ir

c)

būtų galima patikrinti paieškos leistinumą pagal 30 straipsnio 2, 4 ir 5 dalis.

30 straipsnis

Fiksavimas ir registravimas; specialios taisyklės, reglamentuojančios automatinį ir neautomatinį duomenų suteikimą

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad kiekvienas rinkmeną administruojančios institucijos neautomatinio asmens duomenų teikimo atvejis ir paiešką atliekančios institucijos neautomatinio duomenų gavimo atvejis būtų fiksuojamas, siekiant patikrinti duomenų teikimo leistinumą. Fiksuojama tokia informacija:

a)

duomenų teikimo priežastis;

b)

suteikti duomenys;

c)

duomenų suteikimo data; ir

d)

paiešką atliekančios institucijos ir rinkmeną administruojančios institucijos pavadinimas ar identifikavimo kodas.

2.   Šios nuostatos taikomos automatinėms duomenų paieškoms pagal 3, 9 ir 12 straipsnius ir automatiniam lyginimui pagal 4 straipsnį:

a)

automatinę paiešką ar lyginimus gali atlikti tik nacionalinių kontaktinių centrų specialiai įgalioti pareigūnai. 5 dalyje nurodytoms priežiūros institucijoms ir kitoms valstybėms narėms jų prašymu pateikiamas pareigūnų, įgaliotų atlikti automatinę paiešką ar palyginimą, sąrašas.

b)

kiekviena valstybė narė užtikrina, kad būtų registruojamas kiekvienas rinkmeną administruojančios institucijos atliekamo asmens duomenų suteikimo ir paiešką atliekančios institucijos asmens duomenų gavimo atvejis, įskaitant pranešimą apie atitikmens buvimą ar nebuvimą. Registruojama tokia informacija:

i)

suteikti duomenys;

ii)

duomenų suteikimo data bei tikslus laikas; ir

iii)

paiešką atliekančios institucijos ir rinkmeną administruojančios institucijos pavadinimas ar identifikavimo kodas.

Paiešką atliekanti institucija taip pat registruoja duomenų paieškos ar suteikimo priežastį, taip pat paiešką atlikusį pareigūną ir duomenų paiešką arba suteikimą užsakiusį pareigūną identifikuojančią žymą.

3.   Pateikus prašymą atitinkamos valstybės narės duomenų apsaugos kompetentingoms institucijoms registruojanti institucija nedelsdama perduoda įregistruotus duomenis ne vėliau kaip per keturias savaites nuo prašymo gavimo. Įregistruoti duomenys gali būti naudojami tik šiais tikslais:

a)

duomenų apsaugos stebėsenai vykdyti;

b)

duomenų saugumui užtikrinti.

4.   Įregistruoti duomenys tinkamomis priemonėmis apsaugomi nuo netikslingo naudojimo ir kitų netinkamo naudojimo formų bei saugomi dvejus metus. Pasibaigus saugojimo laikotarpiui, įregistruoti duomenys nedelsiant ištrinami.

5.   Atitinkamų valstybių narių nepriklausomos duomenų apsaugos institucijos arba, prireikus, teisminės institucijos atsako už teisinius asmens duomenų suteikimo ir gavimo patikrinimus. Laikydamasis nacionalinės teisės, bet kuris asmuo gali šių institucijų prašyti patikrinti jo duomenų tvarkymo teisėtumą. Neatsižvelgiant į šiuos prašymus, šios institucijos ir už registravimą atsakingos institucijos atlieka atsitiktinius duomenų suteikimo teisėtumo patikrinimus, remdamosi susijusiomis rinkmenomis.

Tokių patikrinimų rezultatai saugomi 18 mėnesių nepriklausomų duomenų apsaugos institucijų patikros tikslais. Pasibaigus šiam laikotarpiui, jie nedelsiant ištrinami. Vienos valstybės narės nepriklausoma duomenų apsaugos institucija gali prašyti kitos valstybės narės duomenų apsaugos institucijos vykdyti įgaliojimus pagal nacionalinę teisę. Valstybių narių nepriklausomos duomenų apsaugos institucijos atlieka abipusiam bendradarbiavimui būtinas patikros užduotis, visų pirma keisdamosi susijusia informacija.

31 straipsnis

Duomenų subjektų teisė gauti informaciją ir žalos atlyginimas

1.   Duomenų subjekto pagal nacionalinę teisę prašymu, laikantis nacionalinės teisės, duomenų subjektui suteikiama informacija apie su juo susijusius tvarkomus duomenis, duomenų kilmę, gavėją ar gavėjų grupę, tvarkymo tikslą ir, kai tai reikalaujama pagal nacionalinę teisę, teisinį pagrindą, pateikus tapatybę patvirtinantį dokumentą, nesudarant nepagrįstų išlaidų, visiems suprantama forma ir nepagrįstai nevėluojant. Be to, duomenų subjektas turi teisę reikalauti, kad netikslūs duomenys būtų ištaisyti, o neteisėtai tvarkomi duomenys – ištrinti. Valstybės narės taip pat užtikrina, kad su duomenų apsauga susijusių teisių pažeidimo atveju duomenų subjektas galėtų veiksmingai pateikti skundą nepriklausomam teismui, kaip apibrėžta Europos žmogaus teisių konvencijos 6 straipsnio 1 dalyje, arba nepriklausomai priežiūros institucijai, kaip apibrėžta 1995 m. spalio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo (4) 28 straipsnyje, ir kad jis turėtų galimybę reikalauti atlyginti žalą ar gauti kitokią teisėtą kompensaciją. Reikalavimo pripažinti šias teises procedūros išsamias taisykles ir prieigos teisės apribojimo priežastis reglamentuoja valstybės narės, kurioje duomenų subjektas reikalauja pripažinti savo teises, atitinkamos nacionalinės teisinės nuostatos.

2.   Vienai valstybės narės institucijai suteikus asmens duomenis pagal šį sprendimą, kitos valstybės narės duomenis gaunanti institucija negali teisintis tuo, kad jai buvo suteikti netikslūs duomenys, kad išvengtų atsakomybės nukentėjusiajai šaliai pagal savo nacionalinę teisę. Jei atlyginti žalą dėl pateiktų netikslių duomenų naudojimo skiriama duomenis gaunančiai institucijai, duomenis suteikusi institucija atlygina juos gavusios institucijos išmokėtą kompensacijos sumą.

32 straipsnis

Valstybių narių prašoma informacija

Duomenis gaunanti valstybė narė juos teikiančios valstybės narės prašymu informuoja ją apie suteiktų duomenų tvarkymą ir gautus rezultatus.

7 SKYRIUS

ĮGYVENDINIMO IR BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

33 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

Šiam sprendimui įgyvendinti Sąjungos lygiu Taryba kvalifikuota balsų dauguma ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu patvirtina reikalingas priemones.

34 straipsnis

Išlaidos

Kiekviena valstybė narė padengia taikant šį sprendimą jos institucijų patirtas veiklos išlaidas. Ypatingais atvejais atitinkamos valstybės narės gali susitarti dėl kitokios tvarkos.

35 straipsnis

Ryšiai su kitais dokumentais

1.   Susijusioms valstybėms narėms taikomos atitinkamos šio sprendimo nuostatos vietoj atitinkamų Priumo sutarties nuostatų. Priumo sutarties Susitariančiosioms Šalims toliau taikomos kitos Priumo sutarties nuostatos.

2.   Nepažeisdamos kitų savo įsipareigojimų pagal teisės aktus, priimtus pagal Sutarties VI antraštinę dalį:

a)

valstybės narės gali toliau taikyti dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar priemones dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo, kurie galioja šio sprendimo priėmimo metu, jei tokie susitarimai ar priemonės neprieštarauja šio sprendimo tikslams;

b)

įsigaliojus šiam sprendimui, valstybės narės gali sudaryti ar įgyvendinti dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar priemones dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo, jei taikant tokius susitarimus ar priemones galima praplėsti ar padidinti šio sprendimo tikslus.

3.   1 ir 2 dalyse nurodyti susitarimai ar priemonės negali daryti įtakos santykiams su valstybėmis narėmis, kurios nėra jų šalys.

4.   Per keturias savaites nuo šio sprendimo įsigaliojimo valstybės narės praneša Tarybai ir Komisijai apie 2 dalies a punkte nurodytus galiojančius susitarimus ar priemones, kuriuos jos pageidauja taikyti toliau.

5.   Valstybės narės taip pat praneša Tarybai ir Komisijai apie visus naujus susitarimus ar priemones, nurodytus 2 dalies b punkte, per 3 mėnesius nuo jų pasirašymo arba, jei tos priemonės buvo pasirašytos prieš priimant šį sprendimą – per tris mėnesius nuo jų įsigaliojimo.

6.   Jokios šio sprendimo nuostatos nedaro įtakos valstybių narių ir trečiųjų valstybių dvišaliams ar daugiašaliams susitarimams ar priemonėms.

7.   Šis sprendimas neturi įtakos galiojantiems susitarimams dėl teisinės pagalbos ar teismų sprendimų tarpusavio pripažinimo.

36 straipsnis

Įgyvendinimas ir deklaracijos

1.   Per vienerius metus nuo šio sprendimo įsigaliojimo dienos valstybės narės imasi reikiamų priemonių siekdamos laikytis šio sprendimo nuostatų, išskyrus 2 skyriaus nuostatas, dėl kurių reikiamų priemonių valstybės narės imasi per trejus metus nuo šio sprendimo ir Tarybos sprendimo dėl šio sprendimo įgyvendinimo įsigaliojimo dienos.

2.   Valstybės narės praneša Tarybos Generaliniam sekretoriatui ir Komisijai, kad jos įgyvendino šiuo sprendimu joms nustatytus įsipareigojimus, ir pateikia šiame sprendime numatytas deklaracijas. Tai darydama kiekviena valstybė narė gali nurodyti, kad ji nedelsdama pradės taikyti šį sprendimą savo santykiams su tomis valstybėmis narėmis, kurios yra pateikusios tokį patį pranešimą.

3.   Pagal 2 dalį pateiktos deklaracijos gali būti bet kuriuo metu keičiamos pateikiant deklaraciją Tarybos Generaliniam sekretoriatui. Tarybos Generalinis sekretoriatas perduoda gautas deklaracijas valstybėms narėms ir Komisijai.

4.   Remdamasi šia ir kita valstybių narių, pateikus prašymą, suteikta informacija, iki 2012 m. birželio 28 d. Komisija pateikia Tarybai pranešimą apie šio sprendimo įgyvendinimą ir pasiūlymus, kuriuos ji laiko esant tinkamais bet kokiems tolesniems veiksmams.

37 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas įsigalioja po dvidešimties dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  2007 m. birželio 10 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(2)  OL L 386, 2006 12 29, p. 89.

(3)  OL L 164, 2002 6 22, p. 3.

(4)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).


6.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/12


TARYBOS SPRENDIMAS 2008/616/TVR

2008 m. birželio 23 d.

dėl Sprendimo 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje, įgyvendinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Tarybos sprendimo 2008/615/TVR (1) 33 straipsnį,

atsižvelgdama į Vokietijos Federacinės Respublikos iniciatyvą,

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

2008 m. birželio 23 d. Taryba priėmė Sprendimą 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje.

(2)

Sprendimu 2008/615/TVR 2005 m. gegužės 27 d. Belgijos Karalystės, Vokietijos Federacinės Respublikos, Ispanijos Karalystės, Prancūzijos Respublikos, Liuksemburgo Didžiosios Hercogystės, Nyderlandų Karalystės ir Austrijos Respublikos sutarties dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu, tarpvalstybiniu nusikalstamumu ir neteisėta migracija srityje (toliau – Priumo sutartis), pagrindiniai elementai buvo perkelti į Europos Sąjungos teisinę sistemą.

(3)

Sprendimo 2008/615/TVR 33 straipsnyje nustatyta, kad Sprendimui 2008/615/TVR įgyvendinti Sąjungos lygiu Taryba turi tvirtinti reikalingas priemones Europos Sąjungos sutarties 34 straipsnio 2 dalies c punkto antrame sakinyje nustatyta tvarka. Šios priemonės turi būti grindžiamos 2006 m. gruodžio 5 d. Įgyvendinamuoju susitarimu dėl Priumo sutarties administracinio ir techninio įgyvendinimo bei taikymo.

(4)

Šiuo sprendimu nustatomos bendros norminės nuostatos, kurios yra būtinos Sprendime 2008/615/TVR išdėstytų bendradarbiavimo formų administraciniam ir techniniam įgyvendinimui. Šio sprendimo priede pateikiamos techninio pobūdžio įgyvendinamosios nuostatos. Be to, Tarybos Generalinis sekretoriatas parengs ir nuolat atnaujins atskirą vadovą, kuriame bus išdėstyta tik faktinė informacija, kurią turės pateikti valstybės narės.

(5)

Atsižvelgiant į techninius pajėgumus, įprasta naujų DNR analičių paieška iš principo bus atliekama vykdant vieną bendrą paiešką ir bus įdiegtos šiam tikslui reikiamos techninės priemonės,

NUSPRENDĖ:

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1 straipsnis

Tikslas

Šio sprendimo tikslas – nustatyti Sprendimui 2008/615/TVR įgyvendinti būtinas administracines ir technines nuostatas, pirmiausia dėl automatinio keitimosi DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis ir transporto priemonių registracijos duomenimis, kaip išdėstyta to sprendimo 2 skyriuje, bei dėl kitų bendradarbiavimo formų, kaip išdėstyta to sprendimo 5 skyriuje.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime:

a)

„paieška“ ir „lyginimas“, kaip nurodyta Sprendimo 2008/615/TVR 3, 4 ir 9 straipsniuose – procedūros, kuriomis nustatoma, ar vienos valstybės narės perduoti DNR duomenys arba daktiloskopiniai duomenys atitinka atitinkamai DNR duomenis arba daktiloskopinius duomenis, saugomus vienos, kelių ar visų valstybių narių duomenų bazėse;

b)

„automatinė paieška“, kaip nurodyta Sprendimo 2008/615/TVR 12 straipsnyje – internetinės prieigos procedūra siekiant patikrinti vienos, kelių arba visų valstybių narių duomenų bazes;

c)

DNR analitė – raidinis arba skaitmeninis kodas, kuris nurodo ištirto žmogaus DNR pavyzdžio nekoduojančios dalies identifikavimo charakteristikas, t. y. tam tikrą molekulinę struktūrą įvairiose DNR vietose (lokusuose);

d)

nekoduojanti DNR dalis – chromosomų regionai, neteikiantys genetinės informacijos, t. y. apie kuriuos nežinoma, kad jie teiktų informacijos apie organizmo funkcines savybes;

e)

DNR informaciniai duomenys – DNR analitė ir nuorodos numeris;

f)

informacinė DNR analitė – nustatyto asmens DNR analitė;

g)

nenustatyto asmens DNR analitė – DNR analitė, gauta iš pėdsakų, surinktų atliekant kriminalinius tyrimus ir priklausanti dar nenustatytam asmeniui;

h)

pastaba – valstybės narės įrašas DNR analitėje jos nacionalinėje duomenų bazėje apie tai, kad kitai valstybei narei atliekant paiešką ar lyginimą jau buvo nustatytas tokios DNR analitės atitikmuo;

i)

daktiloskopiniai duomenys – pirštų atspaudų atvaizdai, pirštų latentinių atspaudų, delno atspaudų, latentinių delno atspaudų atvaizdai bei tokių atvaizdų pavyzdžiai (koduotos detalės), laikomi ir tvarkomi automatizuotoje duomenų bazėje;

j)

transporto priemonių registracijos duomenys – duomenų rinkinys, kaip apibrėžta šio sprendimo priedo 3 skyriuje;

k)

„atskiras atvejis“, kaip nurodyta Sprendimo 2008/615/TVR 3 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje, 9 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje ir 12 straipsnio 1 dalyje – atliekamas vienas tyrimas ar tiriama baudžiamoji byla. Jei tokioje byloje yra daugiau nei viena DNR analitė arba daugiau nei vienas daktiloskopinių duomenų arba transporto priemonių registracijos duomenų komplektas, juos galima perduoti kartu viename prašyme.

2 SKYRIUS

KEITIMOSI DUOMENIMIS BENDROS NUOSTATOS

3 straipsnis

Techninės specifikacijos

Valstybės narės laikosi bendrų techninių specifikacijų, siejamų su visais prašymais ir atsakymais, susijusiais su DNR analičių, daktiloskopinių duomenų ir transporto priemonių registracijos duomenų paieška ir lyginimu. Šios techninės specifikacijos yra nustatytos šio sprendimo priede.

4 straipsnis

Ryšių tinklas

DNR duomenimis, daktiloskopiniais duomenimis ir transporto priemonių registracijos duomenimis valstybės narės keičiasi elektroniniu būdu naudodamosi Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų (TESTA II) ryšių tinklu ir jo plėtotėmis.

5 straipsnis

Automatinio keitimosi duomenimis galimybė

Valstybės narės imasi visų būtinų priemonių siekdamos užtikrinti, kad DNR duomenų, daktiloskopinių duomenų ir transporto priemonių registracijos duomenų automatinę paiešką ar lyginimą būtų galima atlikti 24 valandas per parą, septynias dienas per savaitę. Techninio gedimo atveju valstybių narių nacionaliniai informaciniai punktai nedelsdami apie tai informuoja vienas kitą ir susitaria dėl laikinos alternatyvios keitimosi informacija tvarkos pagal taikomas teisines nuostatas. Automatinis keitimasis duomenimis turi būti atkuriamas kaip įmanoma greičiau.

6 straipsnis

DNR duomenų ir daktiloskopinių duomenų nuorodų numeriai

Sprendimo 2008/615/TVR 2 ir 8 straipsniuose nurodytus nuorodų numerius sudaro šių kodų derinys:

a)

kodas, pagal kurį valstybės narės duomenų atitikimo atveju gali išrinkti asmens duomenis ir kitą informaciją iš savo duomenų bazių siekdamos juos perduoti vienai, kelioms arba visoms valstybėms narėms pagal Sprendimo 2008/615/TVR 5 arba 10 straipsnį;

b)

kodas, nurodantis DNR analitės arba daktiloskopinių duomenų kilmės šalį; ir

c)

DNR duomenų atveju – kodas, nurodantis DNR analitės tipą.

3 SKYRIUS

DNR DUOMENYS

7 straipsnis

Keitimosi DNR duomenimis principai

1.   Valstybės narės taiko galiojančius keitimosi DNR duomenimis standartus, tokius kaip Europos standartinį rinkinį (ESS) ar Interpolo lokusų standartinį rinkinį (ISSOL).

2.   Automatinės DNR analičių paieškos ir automatinio lyginimo atveju perdavimo procedūra vykdoma decentralizuotai.

3.   Turi būti imamasi tinkamų priemonių, įskaitant duomenų užšifravimą, siekiant užtikrinti į kitas valstybes nares siunčiamų duomenų konfidencialumą ir vientisumą.

4.   Valstybės narės imasi būtinų priemonių, kad būtų užtikrintas kitoms valstybėms narėms pateiktų ar nusiųstų lyginimo tikslais DNR analičių vientisumas ir kad būtų užtikrinta, jog šios priemonės atitiktų tarptautinius standartus, pavyzdžiui, ISO 17025.

5.   Valstybės narės naudoja valstybių narių kodus vadovaudamosi ISO 3166–1 alpha-2 standartu.

8 straipsnis

DNR duomenų prašymams ir atsakymams į juos taikomos taisyklės

1.   Automatinės paieškos ar lyginimo, kaip nurodyta Sprendimo 2008/615/TVR 3 arba 4 straipsnyje, prašyme pateikiama tik ši informacija:

a)

prašančiosios valstybės narės kodas;

b)

prašymo data, laikas ir informacinis numeris;

c)

DNR analitės ir jų nuorodų numeriai;

d)

perduotų DNR analičių tipai (nenustatytų asmenų DNR analitės arba informacinės DNR analitės); ir

e)

informacija, reikalinga duomenų bazių sistemoms kontroliuoti ir kokybės kontrolei vykdant automatinės paieškos procesus.

2.   Atsakyme į 1 dalyje nurodytą prašymą (pranešimas apie atitikmenį) nurodoma tik ši informacija:

a)

nurodoma, ar nustatytas vienas ar daugiau atitikmenų (yra), ar nenustatyta atitikmenų (nėra);

b)

prašymo data, laikas ir informacinis numeris;

c)

atsakymo data, laikas ir informacinis numeris;

d)

prašančiosios valstybės narės ir valstybės narės, į kurią kreipiamasi, kodas;

e)

prašančiosios valstybės narės ir valstybės narės, į kurią kreipiamasi, nuorodų numeriai;

f)

perduotų DNR analičių tipas (nenustatytų asmenų DNR analitės arba informacinės DNR analitės);

g)

prašomos ir atitinkančios DNR analitės; bei

h)

informacija, reikalinga duomenų bazių sistemoms kontroliuoti ir kokybės kontrolei vykdant automatinės paieškos procesus.

3.   Automatinis pranešimas apie surastą atitikmenį teikiamas tik tuomet, jei atlikus automatinę paiešką ar lyginimą nustatoma, kad atitinkančių lokusų skaičius yra minimalus. Šis minimalus skaičius nustatomas šio sprendimo priedo 1 skyriuje.

4.   Valstybės narės užtikrina, kad prašymai atitiktų deklaracijas, pateiktas pagal Sprendimo 2008/615/TVR 2 straipsnio 3 dalį. Šios deklaracijos įtraukiamos į vadovą, nurodytą šio sprendimo 18 straipsnio 2 dalyje.

9 straipsnis

Perdavimo tvarka, taikoma atliekant automatinę nenustatytų asmenų DNR analičių paiešką pagal Sprendimo 2008/615/TVR 3 straipsnį

1.   Jei atliekant nenustatyto asmens DNR analitės paiešką nacionalinėje duomenų bazėje atitikmuo nenustatomas, ar nustatomas nenustatyto asmens DNR analitės atitikmuo, nenustatyto asmens DNR analitė gali būti perduota visoms kitų valstybių narių duomenų bazėms, ir jei atliekant šios nenustatyto asmens DNR analitės paiešką kitų valstybių narių duomenų bazėse nustatomi informacinių DNR analičių ir (arba) nenustatytų asmenų DNR analičių atitikmenys, apie šiuos atitikmenis automatiškai pranešama ir DNR informaciniai duomenys perduodami prašančiajai valstybei narei; jei atitikmenų nepavyksta nustatyti kitų valstybių narių duomenų bazėse, apie tai automatiškai pranešama prašančiajai valstybei narei.

2.   Jei atliekant nenustatyto asmens DNR analitės paiešką kitų valstybių narių duomenų bazėse nustatomas atitikmuo, kiekviena atitinkama valstybė narė savo nacionalinėje duomenų bazėje gali įrašyti tokią pastabą.

10 straipsnis

Perdavimo tvarka, taikoma atliekant automatinę informacinių DNR analičių paiešką pagal Sprendimo 2008/615/TVR 3 straipsnį

Jei atliekant informacinės DNR analitės paiešką nacionalinėje duomenų bazėje atitikmuo nenustatomas arba nustatomas nenustatyto asmens DNR analitės atitikmuo, ši informacinė DNR analitė gali būti perduota visoms kitų valstybių narių duomenų bazėms, ir jei atliekant šios informacinės DNR analitės paiešką kitų valstybių narių duomenų bazėse nustatomi informacinių DNR analičių ir (arba) nenustatytų asmenų DNR analičių atitikmenys, apie šiuos atitikmenis automatiškai pranešama ir DNR informaciniai duomenys perduodami prašančiajai valstybei narei; jei atitikmenų nepavyksta nustatyti kitų valstybių narių duomenų bazėse, apie tai automatiškai pranešama prašančiajai valstybei narei.

11 straipsnis

Perdavimo tvarka, taikoma atliekant automatinį nenustatytų asmenų DNR analičių lyginimą pagal Sprendimo 2008/615/TVR 4 straipsnį

1.   Jei lyginant nenustatytų asmenų DNR analites kitų valstybių narių duomenų bazėse nustatomi informacinių DNR analičių ir (arba) nenustatytų asmenų DNR analičių atitikmenys, apie šiuos atitikmenis automatiškai pranešama ir DNR informaciniai duomenys perduodami prašančiajai valstybei narei.

2.   Jei lyginant nenustatytų asmenų DNR analites kitų valstybių narių duomenų bazėse nustatomi nenustatytų asmenų DNR analičių arba informacinių DNR analičių atitikmenys, kiekviena atitinkama valstybė narė savo nacionalinėje duomenų bazėje gali įrašyti tokią pastabą.

4 SKYRIUS

DAKTILOSKOPINIAI DUOMENYS

12 straipsnis

Keitimosi daktiloskopiniais duomenimis principai

1.   Daktiloskopiniai duomenys skaitmeninami ir perduodami kitoms valstybės narėms naudojant vienodą duomenų formatą, nurodytą šio sprendimo priedo 2 skyriuje.

2.   Kiekviena valstybė narė užtikrina tokią kokybę, kad jos perduodamus daktiloskopinius duomenis būtų galima palyginti taikant automatines pirštų atspaudų identifikavimo sistemas (AFIS).

3.   Keičiantis daktiloskopiniais duomenimis, perdavimo procedūra vykdoma decentralizuotai.

4.   Turi būti imamasi tinkamų priemonių, įskaitant duomenų užšifravimą, siekiant užtikrinti kitoms valstybėms narėms siunčiamų duomenų konfidencialumą ir vientisumą.

5.   Valstybės narės naudoja valstybių narių kodus vadovaudamosi ISO 3166-1 alpha-2 standartu.

13 straipsnis

Daktiloskopinių duomenų paieškos pajėgumai

1.   Kiekviena valstybė narė užtikrina, kad jos paieškos prašymai neviršytų paieškos pajėgumų, kuriuos nustato valstybė narė, į kurią kreipiamasi. Valstybės narės Tarybos Generaliniam sekretoriatui teikia deklaracijas, kaip nurodyta 18 straipsnio 2 dalyje, kuriose nustato didžiausius paros pajėgumus, kurie taikomi nustatytų asmenų daktiloskopinių duomenų ir dar nenustatytų asmenų daktiloskopinių duomenų paieškai.

2.   Didžiausias kandidatų skaičius, priimtinas tikrinimo tikslais vieno prašymo metu, yra nustatytas šio sprendimo priedo 2 skyriuje.

14 straipsnis

Daktiloskopinių duomenų prašymams ir atsakymams į juos taikomos taisyklės

1.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, taikydama visiškai automatizuotą procedūrą nedelsdama patikrina perduotų daktiloskopinių duomenų kokybę. Jei duomenys nėra tinkami automatiniam lyginimui atlikti, valstybė narė, į kurią kreipiamasi, apie tai nedelsdama informuoja prašančiąją valstybę narę.

2.   Valstybė narė, į kurią kreipiamasi, atlieka paiešką laikydamasi prašymų gavimo eiliškumo. Prašymai išnagrinėjami per 24 valandas taikant visiškai automatizuotą procedūrą. Prašančioji valstybė narė gali paprašyti šiuos prašymus tvarkyti greičiau, jei taip nustatyta jos nacionalinėje teisėje, o valstybė narė, į kurią kreipiamasi, nedelsdama atlieka šias paieškas. Jei termino neįmanoma laikytis dėl force majeure, palyginimas atliekamas nedelsiant, kai tik bus pašalintos kliūtys.

5 SKYRIUS

TRANSPORTO PRIEMONIŲ REGISTRACIJOS DUOMENYS

15 straipsnis

Automatinės transporto priemonių registracijos duomenų paieškos principai

1.   Automatinei transporto priemonių registracijos duomenų paieškai atlikti valstybės narės naudoja Europos transporto priemonių ir vairuotojo pažymėjimų informacinės sistemos (EUCARIS) taikomąją programą, specialiai sukurtą Sprendimo 2008/615/TVR 12 straipsnio tikslais, ir šios programinės įrangos patobulintas versijas.

2.   Automatinė transporto priemonių registracijos duomenų paieška vykdoma decentralizuotai.

3.   Informacija, kuria keičiamasi pasitelkiant EUCARIS sistemą, perduodama užšifruota.

4.   Transporto priemonių registracijos duomenų elementai, kuriais turi būti keičiamasi, nurodomi šio sprendimo priedo 3 skyriuje.

5.   Įgyvendindamos Sprendimo 2008/615/TVR 12 straipsnį, valstybės narės gali nuspręsti teikti pirmenybę duomenų paieškai, susijusiai su kova su sunkiais nusikaltimais.

16 straipsnis

Išlaidos

Kiekviena valstybė narė dengia išlaidas, susijusias su 15 straipsnio 1 dalyje nurodytos taikomosios programos EUCARIS administravimu, naudojimu ir priežiūra.

6 SKYRIUS

POLICIJOS BENDRADARBIAVIMAS

17 straipsnis

Bendras patruliavimas ir kitos bendros operacijos

1.   Pagal Sprendimo 2008/615/TVR 5 skyrių, visų pirma pagal deklaracijas, pateiktas vadovaujantis to sprendimo 17 straipsnio 4 dalimi, 19 straipsnio 2 dalimi ir 19 straipsnio 4 dalimi, kiekviena valstybė narė paskiria vieną ar kelis informacinius punktus, kad kitos valstybės narės galėtų kreiptis į kompetentingas institucijas, ir kiekviena valstybė narė galėtų nurodyti procedūras, taikomas organizuojant bendrą patruliavimą ir kitas bendras operacijas, procedūras, taikomas kitų valstybių narių iniciatyvoms dėl tų operacijų, bei kitus praktinius aspektus ir su tomis operacijomis susijusias veiklos sąlygas.

2.   Tarybos Generalinis sekretoriatas sudaro ir nuolat atnaujina informacinių punktų sąrašą ir informuoja kompetentingas institucijas apie visus šio sąrašo pasikeitimus.

3.   Kiekvienos valstybės narės kompetentingos institucijos gali pateikti iniciatyvą dėl bendros operacijos surengimo. Prieš pradėdamos konkrečią operaciją, 2 dalyje nurodytos kompetentingos institucijos sudaro rašytinį ar žodinį susitarimą, kuris gali apimti, pavyzdžiui, šiuos aspektus:

a)

valstybių narių kompetentingas institucijas operacijai vykdyti;

b)

konkretų operacijos tikslą;

c)

priimančiąją valstybę narę, kurioje vykdoma operacija;

d)

priimančiosios valstybės narės, kurioje vykdoma operacija, geografinę vietovę;

e)

operacijos laikotarpį;

f)

konkrečią pagalbą, kurią priimančiajai valstybei narei turi teikti komandiruojanti (-čios) valstybė (-s) narė (-ės), įskaitant pareigūnus ar kitus tarnautojus, materialinius ir finansinius aspektus;

g)

operacijoje dalyvaujančius pareigūnus;

h)

operacijai vadovaujantį pareigūną;

i)

įgaliojimus, kurie suteikiami komandiruojančios (-ių) valstybės (-ių) narės (-ių) pareigūnams ir kitiems tarnautojams operacijos metu priimančiojoje valstybėje narėje;

j)

konkrečius ginklus, šaudmenis ir įrangą, kuriuos komandiruojami pareigūnai gali naudoti operacijos metu pagal Sprendimą 2008/615/TVR;

k)

logistikos sąlygas, susijusias su transportu, apgyvendinimu ir saugumu;

l)

bendros operacijos išlaidų paskirstymo sąlygas, jei jos skiriasi nuo nustatytų Sprendimo 2008/615/TVR 34 straipsnio pirmame sakinyje;

m)

bet kuriuos kitus galimus reikiamus aspektus.

4.   18 straipsnio 2 dalyje nurodytame vadove bus išdėstytos šiame straipsnyje numatytos deklaracijos, procedūros ir paskyrimai.

7 SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18 straipsnis

Priedas ir vadovas

1.   Išsami informacija apie Sprendimo 2008/615/TVR techninį ir administracinį įgyvendinimą pateikiama šio sprendimo priede.

2.   Tarybos Generalinis sekretoriatas parengia ir nuolat atnaujina vadovą, kuriame nurodoma tik faktinė informacija, pateikta valstybių narių deklaracijose, pateiktose pagal Sprendimą 2008/615/TVR arba šį sprendimą, arba Tarybos Generaliniam sekretoriatui pateiktuose pranešimuose. Vadovas pateikiamas kaip Tarybos dokumentas.

19 straipsnis

Nepriklausomos duomenų apsaugos institucijos

Pagal šio sprendimo 18 straipsnio 2 dalį valstybės narės Tarybos Generaliniam sekretoriatui nurodo nepriklausomas duomenų apsaugos institucijas arba teismines institucijas, kaip nurodyta Sprendimo 2008/615/TVR 30 straipsnio 5 dalyje.

20 straipsnis

Sprendimų, nurodytų Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalyje, rengimas

1.   Taryba priima Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalyje nurodytą sprendimą remdamasi įvertinimo ataskaita, kuri grindžiama klausimynu.

2.   Dėl automatinio keitimosi duomenimis pagal Sprendimo 2008/615/TVR 2 skyrių įvertinimo ataskaitoje taip pat atsižvelgiama į vertinimo vizitą ir bandomąjį sistemos patikrinimą, kurie vykdomi po to, kai atitinkama valstybė narė informuoja Generalinį sekretoriatą pagal Sprendimo 2008/615/TVR 36 straipsnio 2 dalies pirmą sakinį.

3.   Išsamesnė informacija apie procedūrą pateikiama šio sprendimo priedo 4 skyriuje.

21 straipsnis

Keitimosi duomenimis vertinimas

1.   Reguliariai vertinami duomenų keitimosi pagal Sprendimo 2008/615/TVR 2 skyrių administraciniai, techniniai ir finansiniai aspektai, visų pirma 15 straipsnio 5 dalyje nurodyto mechanizmo naudojimas. Šis vertinimas vykdomas valstybėse narėse, kurios vertinimo atlikimo metu jau taiko Sprendimą 2008/615/TVR, ir yra susijęs su tomis duomenų kategorijomis, kuriomis keistis pradėjo atitinkamos valstybės narės. Vertinimas grindžiamas atitinkamų valstybių narių ataskaitomis.

2.   Išsamesnė informacija apie procedūrą pateikiama šio sprendimo priedo 4 skyriuje.

22 straipsnis

Ryšys su Priumo sutarties įgyvendinimo susitarimu

Valstybėms narėms, kurios laikosi Priumo sutarties, šio sprendimo ir priedo atitinkamos nuostatos, jas visiškai įgyvendinus, taikomos vietoj atitinkamų Priumo sutarties įgyvendinimo susitarimo nuostatų. Priumo sutarties Susitariančiosioms Šalims toliau taikomos kitos įgyvendinamojo susitarimo nuostatos.

23 straipsnis

Įgyvendinimas

Valstybės narės imasi priemonių, būtinų užtikrinti, kad Sprendimo 2008/615/TVR 36 straipsnio 1 dalyje nurodytais laikotarpiais būtų laikomasi šio sprendimo nuostatų.

24 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas įsigalioja po dvidešimties dienų nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Liuksemburge 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(2)  2008 m. balandžio 21 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).


PRIEDAS

TURINYS

1 SKYRIUS.

Keitimasis DNR duomenimis

1.

Su DNR susiję kriminalistikos klausimai, atitikimo taisyklės ir algoritmai

1.1.

DNR analitės parametrai

1.2.

Atitikimo taisyklės

1.3.

Pranešimo apie atitikmenį taisyklės

2.

Valstybių narių kodų numerių lentelė

3.

Funkcinė analizė

3.1.

Sistemos prieinamumas

3.2.

Antras žingsnis

4.

DNR sąsajos kontrolės dokumentas

4.1.

Įvežimas

4.2.

XML struktūros apibrėžimas

5.

Programa, saugumas ir ryšių architektūra

5.1.

Apžvalga

5.2.

Aukštesniojo lygio architektūra

5.3.

Saugumo standartai ir duomenų apsauga

5.4.

Užšifravimo mechanizme naudotini protokolai ir standartai: s/MIME ir susiję paketai

5.5.

Programos architektūra

5.6.

Programos architektūroje naudotini protokolai ir standartai

5.7.

Ryšių aplinka

2 SKYRIUS.

Keitimasis daktiloskopiniais duomenimis (sąsajos kontrolės dokumentas)

1.

Rinkmenos turinio apžvalga

2.

Įrašo formatas

3.

1 tipo loginis įrašas: rinkmenos puslapinė antraštė

4.

2 tipo loginis įrašas: aprašomasis tekstas

5.

4 tipo loginis įrašas: didelės skiriamosios gebos pilkumo tonų vaizdas

6.

9 tipo loginis įrašas: individualiųjų požymių įrašas

7.

13 tipo kintamos skiriamosios gebos latentinio atspaudo vaizdo įrašas

8.

15 tipo kintamos skiriamosios gebos delno atspaudo vaizdo įrašas

9.

2 skyriaus priedėliai

9.1.

ASCII skirtukų kodai

9.2.

Tekstinio kontrolinio ženklo skaičiavimas

9.3.

Ženklų kodai

9.4.

Operacijos santrauka

9.5.

1 tipo įrašo apibrėžtys

9.6.

2 tipo įrašo apibrėžtys

9.7.

Pilkumo tonų vaizdų glaudinimo kodai

9.8.

El. pašto specifikacijos

3 SKYRIUS.

Keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis

1.

Automatinei transporto priemonių registracijos duomenų paieškai skirtas bendrasis duomenų rinkinys

1.1.

Sąvokų apibrėžtys

1.2.

Transporto priemonės/savininko/turėtojo paieška

2.

Duomenų saugumas

2.1.

Apžvalga

2.2.

Saugumo priemonės, susijusios su keitimusi pranešimais

2.3.

Saugumo priemonės, nesusijusios su keitimusi pranešimais

3.

Techninės duomenų keitimosi sąlygos

3.1.

Bendras EUCARIS programos aprašymas

3.2.

Funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai

4 SKYRIUS.

Įvertinimas

1.

Vertinimo procedūra pagal 20 straipsnį (Sprendimų rengimas pagal Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalį)

1.1.

Klausimynas

1.2.

Bandomasis sistemos patikrinimas

1.3.

Vertinimo vizitas

1.4.

Tarybai pateikiama ataskaita

2.

Vertinimo procedūra pagal 21 straipsnį

2.1.

Statistiniai duomenys ir ataskaita

2.2.

Peržiūra

3.

Ekspertų posėdžiai

1 SKYRIUS. Keitimasis DNR duomenimis

1.   Su DNR susiję kriminalistikos klausimai, atitikimo taisyklės ir algoritmai

1.1.   DNR analitės parametrai

DNR analitė gali būti sudaryta iš 24 alelių porų, išsidėsčiusių 24 lokusuose, kurie taip pat naudojami Interpolo DNR procedūrose. Šių lokusų pavadinimai pateikiami šioje lentelėje:

VWA

TH01

D21S11

FGA

D8S1179

D3S1358

D18S51

Amelogenin

TPOX

CSF1P0

D13S317

D7S820

D5S818

D16S539

D2S1338

D19S433

Penta D

Penta E

FES

F13A1

F13B

SE33

CD4

GABA

7 pilkai pažymėti lokusai viršutinėje eilutėje sudaro dabartinį Europos standartinį lokusų rinkinį (ESS) ir Interpolo standartinį lokusų rinkinį (ISSOL).

Įtraukimo taisyklės:

DNR analites, kurias valstybės narės pateikia paieškai ir palyginimui, ir DNR analites, kurios išsiunčiamos paieškai ir palyginimui privalo sudaryti bent 6 lokusai su visiškai nustatytu aleliu (1) ir gali sudaryti papildomi lokusai arba lokusai su nenustatytu aleliu, jei jų yra. Informacines DNR analites privalo sudaryti bent 6 iš 7 ESS lokusų. Siekiant didesnio atitikmenų tikslumo, visi turimi aleliai turi būti saugomi DNR analičių duomenų bazėje su nuoroda į asmens duomenis ir naudojami paieškai ir palyginimui. Kiekviena valstybė narė turėtų kuo greičiau, kiek tai praktiškai įmanoma, įgyvendinti ES patvirtinamus naujus ESS lokusus.

Mišrios analitės nėra leidžiamos, tokiu būdu kiekvieno lokuso alelių reikšmę sudarys tik 2 skaičiai; tai taip pat gali būti homozigotiškumo konkrečiame lokuse atveju.

Pakaitos simboliai ir mikrovariantai naudojami vadovaujantis tokiomis taisyklėmis:

analitę sudarančios neskaitinės reikšmės, išskyrus amelogeniną (pvz., „o“, „f“, „r“, „na“, „nr“ arba „un“) turi būti automatiškai konvertuojamos eksportui į pakaitos simbolį (*) ir paieška atliekama lyginant su visais,

analitę sudarančios skaitinės reikšmės „0“, „1“ ar „99“ turi būti automatiškai konvertuojamos eksportui į pakaitos simbolį (*) ir paieška atliekama lyginant su visais,

jei vienam lokuso atveju pateikiami trys aleliai, pirmasis alelis bus priimtas, o kiti 2 aleliai turi būti automatiškai konvertuojami eksportui į pakaitos simbolį (*) ir paieška atliekama lyginant su visais,

jei pakaitos simbolių reikšmės pateikiamos 1 ar 2 aleliui atveju, tai bus ieškoma abiejų lokuso skaitinės reikšmės derinių (pvz., 12, * galėtų atitikti 12,14 arba 9,12),

pentanukleotido (Penta D, Penta E & CD4) mikrovariantai atitiks tokiu būdu:

x.1 = x, x.1, x.2

x.2 = x.1, x.2, x.3

x.3 = x.2, x.3, x.4

x.4 = x.3, x.4, x + 1,

tetranukleotido (kiti lokusai yra tetranukleotidai) mikrovariantai atitiks tokiu būdu:

x.1 = x, x.1, x.2

x.2 = x.1, x.2, x.3

x.3 = x.2, x.3, x + 1.

1.2.   Atitikimo taisyklės

Dviejų DNR analičių palyginimas bus atliekamas lokusų, kurių alelinių reikšmių pora yra abiejose DNR analitėse, pagrindu. Prieš pateikiant paieškos rezultatus turi atitikti bent 6 abiejų DNR analičių lokusai su visiškai nustatytu aleliu (išskyrus amelogeniną).

Visiškas atitikmuo (1 klasė) yra apibrėžiamas kaip atitikmuo, kai DNR analitėje, dėl kurios teikiama užklausa, ir DNR analitėje, kuri pateikiama užklausiant, esančių lyginamų lokusų visų alelių reikšmės yra tokios pačios. Beveik visiškas atitikmuo yra apibrėžiamas kaip atitikmuo, kai tik vieno iš visų lyginamų alelių, sudarančių abi DNR analites, reikšmė skiriasi (2, 3 ir 4 klasės). Beveik visiškas atitikmuo yra priimtinas tik tada, jei dviejų lyginamų DNR analičių bent 6 lokusai su visiškai nustatytu aleliu visiškai atitinka.

Beveik visiško atitikmens priežastys gali būti šios:

žmogaus padaryta spausdinimo klaida įvedant vieną iš DNR analičių į paieškos užklausą ar DNR analičių duomenų bazę,

alelio nustatymo arba alelio kreipinio klaida atliekant DNR analitės generavimo procedūrą.

1.3.   Pranešimo apie atitikmenį taisyklės

Bus pranešama ir apie visiškus, ir apie beveik visiškus atitikmenis, bei apie tai, kad atitikmenų nėra.

Pranešimas apie atitikmenį bus siunčiamas užklausą pateikusiam nacionaliniam kontaktiniam punktui ir taip pat pateikiamas užklausą gavusiam nacionaliniam kontaktiniam punktui (kad jis galėtų įvertinti, kokio pobūdžio ir kiek užklausų prašant pateikti papildomus turimus asmens duomenis ir kitą informaciją, susijusią su DNR analite, atitinkančią paieškos rezultatus pagal Sprendimo 2008/615/TVR 5 ir 10 straipsnius, gali prireikti vėliau).

2.   Valstybių narių kodų numerių lentelė

Pagal Sprendimą 2008/615/TVR ISO 3166–1 alpha-2 kodas yra naudojamas siekiant nustatyti sričių vardus ir kitus konfigūracijos parametrus, kaip reikalaujama Priumo keitimosi DNR duomenimis programose uždarame tinkle.

ISO 3166–1 alpha-2 kodai yra toliau pateikiami dviejų raidžių valstybių narių kodai.

Valstybės narės pavadinimas

Kodas

Valstybės narės pavadinimas

Kodas

Belgija

BE

Liuksemburgas

LU

Rumunija

BG

Vengrija

HU

Danija Vokietija

CZ

Lenkija

MT

Danija

DK

Nyderlandai

NL

Vokietija

DE

Austrija

AT

Estija

EE

Lenkija

PL

Graikija

EL

Portugalija

PT

Ispanija

ES

Rumunija

RO

Prancūzija

FR

Slovakija

SK

Airija

IE

Slovėnija

SI

Italija

IT

Suomija

FI

Kipras

CY

Švedija

SE

Latvija

LV

Jungtinė Karalystė

UK

Lietuva

LT

 

 

3.   Funkcinė analizė

3.1.   Sistemos prieinamumas

Užklausos pagal Sprendimo 2008/615/TVR 3 straipsnį turėtų pasiekti reikiamą duomenų bazę kiekvienos užklausos išsiuntimo chronologine tvarka, o atsakymai turėtų būti išsiunčiami taip, kad pasiektų užklausą pateikusią valstybę narę per 15 minučių nuo užklausos gavimo.

3.2.   Antras žingsnis

Kai valstybė narė gauna pranešimą apie atitikmenį, jos nacionalinis kontaktinis punktas yra atsakingas už užklausai pateiktos analitės reikšmių ir kaip atsakymą gautos (-ų) analitės (-čių) reikšmių palyginimą, kad patikrintų ir patvirtintų analitės įrodomąją vertę. Patikros tikslais nacionaliniai kontaktiniai punktai gali susisiekti tiesiogiai.

Teisinės pagalbos procedūros pradedamos atlikus esamo dviejų analičių atitikmens patikrą, remiantis „visišku atitikmeniu“ arba „beveik visišku atitikmeniu“, gautu automatinės konsultacijos etape.

4.   DNR sąsajos kontrolės dokumentas

4.1.   Įvežimas

4.1.1.   Tikslai

Šiame skyriuje apibrėžiami keitimosi DNR analičių informacija tarp visų valstybių narių DNR duomenų bazių sistemų reikalavimai. Antraštiniai laukai apibrėžti būtent keitimuisi DNR analitėmis pagal Priumo sprendimą; dalis apie duomenis yra grindžiama dalimis apie DNR analičių duomenis XML schemoje, skirtoje Interpolo keitimosi DNR duomenimis tinklų sietuvui.

Duomenimis keičiamasi pagal SMTP protokolą (Paprastąjį pašto siuntimo protokolą) ir kitas naujausias technologijas, naudojant tinklo paslaugų teikėjo numatytą centrinio perdavimo pašto serverį. XML rinkmena siunčiama kaip elektroninio laiško tekstas.

4.1.2.   Apimtis

Sąsajos kontrolės dokumente (SKD) apibrėžiamas tik pranešimo (elektroninio laiško) turinys. Visi su tinklu ir paštu susiję konkretūs klausimai apibrėžiami vienodai, siekiant nustatyti bendrą keitimosi DNR duomenimis techninę bazę.

Bendradarbiavimas apima:

laiško antraštės lauko formatą, kad būtų galima automatiškai tvarkyti pranešimus,

nustatymą, ar reikia užšifruoti turinį, ir jei taip, kokius metodus reikėtų pasirinkti,

didžiausią pranešimų ilgį.

4.1.3.   XML struktūra ir principai

XML pranešimą sudaro:

antraštinė dalis, kurioje pateikiama informacija apie perdavimą, ir

duomenų dalis, kurioje pateikiama specifinė su analite susijusi informacija ir pati analitė.

Tokia pati XML schema turi būti naudojama užklausai ir atsakymui.

Siekiant atlikti išsamius neidentifikuotų DNR analičių patikrinimus (Sprendimo 2008/615/TVR 4 straipsnis) turi būti įmanoma viename pranešime siųsti kelias analites. Turi būti nustatytas didžiausias analičių skaičius, kurį galima siųsti viename pranešime. Šis skaičius priklauso nuo didžiausio leidžiamo elektroninio laiško dydžio ir turi būti nustatytas pasirinkus pašto serverį.

XML pavyzdys:

<?version=„1.0“ standalone=„yes“?>

<PRUEMDNAx xmlns:msxsl=„urn:schemas-microsoft-com:xslt“

xmlns:xsi=„http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance“>

<header>

(…)

</header>

<datas>

(…)

</datas>

[<datas> „datas“ struktūra kartojama, jei keletas analičių siunčiama (....) viename SMTP pranešime, kaip leidžiama tik 4 straipsnyje numatytais atvejais

</datas>]

</PRUEMDNA>

4.2.   XML struktūros apibrėžimas

Toliau išdėstytos apibrėžtys pateikiamos tik dokumentacijos tikslais ir dėl geresnio suprantamumo, o tikrai privaloma informacija pateikiama XML schemos rinkmenoje (PRUEM DNA.xsd).

4.2.1.   Schema PRUEMDNAx

Ją sudaro šie laukai:

Fields

Type

Description

header

PRUEM_header

Occurs: 1

datas

PRUEM_datas

Occurs: 1 ... 500

4.2.2.   Antraštės struktūros turinys

4.2.2.1.

PRUEM header

Tai yra XML rinkmenos antraštės struktūra. Ją sudaro šie laukai:

Fields

Type

Description

direction

PRUEM_header_dir

Direction of message flow

ref

String

Reference of the XML file

generator

String

Generator of XML file

schema_version

String

Version number of schema to use

requesting

PRUEM_header_info

Requesting Member State info

requested

PRUEM_header_info

Requested Member State info

4.2.2.2.

PRUEM_header dir

Pranešime pateikiamų duomenų tipas, kurio reikšmė gali būti:

Value

Description

R

Request

A

Answer

4.2.2.3.

PRUEM header info

Struktūra, skirta valstybei narei ir pranešimo datai bei laikui apibrėžti. Ją sudaro šie laukai:

Fields

Type

Description

source_isocode

String

ISO 3166–2 code of the requesting Member State

destination_isocode

String

ISO 3166–2 code of the requested Member State

request_id

String

unique Identifier for a request

date

Date

Date of creation of message

time

Time

Time of creation of message

4.2.3.   PRUEM analičių duomenų turinys

4.2.3.1.

PRUEM_datas

Tai yra XML analitės duomenų dalies struktūra. Ją sudaro šie laukai:

Fields

Type

Description

reqtype

PRUEM request type

Type of request (Article 3 or 4)

date

Date

Date profile stored

type

PRUEM_datas_type

Type of profile

result

PRUEM_datas_result

Result of request

agency

String

Name of corresponding unit responsible for the profile

profile_ident

String

Unique Member State profile ID

message

String

Error Message, if result = E

profile

IPSG_DNA_profile

If direction = A (Answer) AND result ≠ H (Hit) empty

match_id

String

In case of a HIT PROFILE_ID of the requesting profile

quality

PRUEM_hitquality_type

Quality of Hit

hitcount

Integer

Count of matched Alleles

rescount

Integer

Count of matched profiles. If direction = R (Request), then empty. If quality!=0 (the original requested profile), then empty.

4.2.3.2.

PRUEM_request_type

Pranešime pateikiamų duomenų tipas, kurio reikšmė gali būti:

Value

Description

3

Requests pursuant to Article 3 of Decision 2008/615/TVR

4

Requests pursuant to Article 4 of Decision 2008/615/TVR

4.2.3.3.

PRUEM_hitquality_type

Value

Description

0

Referring original requesting profile:

Case „No Hit“: original requesting profile sent back only;

Case „Hit“: original requesting profile and matched profiles sent back.

1

Equal in all available alleles without wildcards

2

Equal in all available alleles with wildcards

3

Hit with Deviation (Microvariant)

4

Hit with mismatch

4.2.3.4.

PRUEM_data_type

Pranešime pateikiamų duomenų tipas, kurio reikšmė gali būti:

Value

Description

P

Person profile

S

Stain

4.2.2.5.

PRUEM_data_result

Pranešime pateikiamų duomenų tipas, kurio reikšmė gali būti:

Value

Description

U

Undefined, If direction = R (request)

H

Hit

N

No Hit

E

Error

4.2.3.6.

IPSG_DNA_profile

DNR analitės struktūra. Ją sudaro šie laukai:

Fields

Type

Description

ess_issol

IPSG_DNA_ISSOL

Group of loci corresponding to the ISSOL (standard group of Loci of Interpol)

additional_loci

IPSG_DNA_additional_loci

Other loci

marker

String

Method used to generate of DNA

profile_id

String

Unique identifier for DNA profile

4.2.3.7.

IPSG_DNA_ISSOL

Struktūra, kurioje pateikiami ISSOL lokusai (Interpolo standartinis lokusų rinkinys). Ją sudaro šie laukai:

Fields

Type

Description

vwa

IPSG_DNA_locus

Locus vwa

th01

IPSG_DNA_locus

Locus th01

d21s11

IPSG_DNA_locus

Locus d21s11

fga

IPSG_DNA_locus

Locus fga

d8s1179

IPSG_DNA_locus

Locus d8s1179

d3s1358

IPSG_DNA_locus

Locus d3s1358

d18s51

IPSG_DNA_locus

Locus d18s51

amelogenin

IPSG_DNA_locus

Locus amelogin

4.2.3.8.

IPSG_DNA_additional_loci

Struktūra, kurioje pateikiami kiti lokusai. Ją sudaro šie laukai:

Fields

Type

Description

tpox

IPSG_DNA_locus

Locus tpox

csf1po

IPSG_DNA_locus

Locus csf1po

d13s317

IPSG_DNA_locus

Locus d13s317

d7s820

IPSG_DNA_locus

Locus d7s820

d5s818

IPSG_DNA_locus

Locus d5s818

d16s539

IPSG_DNA_locus

Locus d16s539

d2s1338

IPSG_DNA_locus

Locus d2s1338

d19s433

IPSG_DNA_locus

Locus d19s433

penta_d

IPSG_DNA_locus

Locus penta_d

penta_e

IPSG_DNA_locus

Locus penta_e

fes

IPSG_DNA_locus

Locus fes

f13a1

IPSG_DNA_locus

Locus f13a1

f13b

IPSG_DNA_locus

Locus f13b

se33

IPSG_DNA_locus

Locus se33

cd4

IPSG_DNA_locus

Locus cd4

gaba

IPSG_DNA_locus

Locus gaba

4.2.3.9.

IPSG_DNA_locus

Struktūra, pagal kurią aprašomas lokusas. Ją sudaro šie laukai:

Fields

Type

Description

low_allele

String

Lowest value of an allele

high_allele

String

Highest value of an allele

5.   Programa, saugumas ir ryšių architektūra

5.1.   Apžvalga

Įgyvendinant keitimosi DNR duomenimis programas pagal Sprendimą 2008/615/TVR, turi būti naudojamas bendras ryšių tinklas – loginis uždaras tinklas tarp valstybių narių. Siekiant veiksmingiau panaudoti šią bendrą ryšių infrastruktūrą užklausoms siųsti ir atsakymams gauti, nustatytas asinchroninis mechanizmas, skirtas užklausoms dėl DNR ir daktiloskopinių duomenų perduoti apgaubtu SMTP el. pašto pranešimu. Kad būtų užtikrintas saugumas SMTP protokolo funkcijas išplečiantis saugusis MIME mechanizmas bus naudojamas siekiant įtvirtinti tikrai saugų kelią tinklu nuo pradžios iki galo.

Naudojamasi veikiančiu Telematikos paslaugų tarp Europos administracijų ryšių tinklu (TESTA), kaip keitimosi duomenimis tarp valstybių narių ryšių tinklu. Už TESTA veikimą atsako Europos Komisija. Atsižvelgiant į tai, kad nacionalinės DNR duomenų bazės ir esami nacionaliniai prieigos prie TESTA punktai valstybėse narėse gali būti skirtingose vietose, prieiga prie TESTA gali būti nustatyta:

1)

naudojant esamus nacionalinius prieigos punktus arba įsteigiant naują nacionalinį prieigos prie TESTA punktą; arba

2)

įdiegiant saugų vietinį saitą iš kompetentingos nacionalinės agentūros valdomos DNR duomenų bazės vietos į esamą nacionalinį prieigos prie TESTA punktą.

Protokolai ir standartai, skirti Sprendimo 2008/615/TVR programų įgyvendinimui, atitinka atviruosius standartus ir reikalavimus, taikomus priimant sprendimus valstybių narių nacionalinio saugumo politikos srityje.

5.2.   Aukštesniojo lygio architektūra

Pagal Sprendimą 2008/615/TVR kiekviena valstybė narė teiks turimus DNR duomenis pasikeitimui su kitomis valstybėmis narėmis ir (arba) kitų valstybių narių paieškai laikydamasi standartizuoto bendro duomenų formato. Ši architektūra grindžiama ryšių modeliu „visi su visais“. Nėra nei centrinio serverio kompiuterio, nei centralizuotos duomenų bazės DNR analitėms saugoti.

1 paveikslas: Keitimosi DNR duomenimis topologija

Image

Be to, kad valstybių narių tinklavietėse reikia laikytis valstybių narių nacionalinių teisinių apribojimų, kiekviena valstybė narė gali nuspręsti, kokią aparatinės ir programinės įrangos sąranką reikėtų naudoti siekiant laikytis Sprendimo 2008/615/TVR reikalavimų.

5.3.   Saugumo standartai ir duomenų apsauga

Su saugumu susiję klausimai buvo apsvarstyti ir įgyvendinti trimis lygiais.

5.3.1.   Duomenų lygis

Kiekvienos valstybės narės pateikiami DNR analitės duomenys turi būti parengti laikantis bendro duomenų apsaugos standarto taip, kad užklausą pateikianti valstybė narė gautų atsakymą, kuriuo iš esmės nurodoma, ar YRA atitikmenų, ar jų NĖRA, o jei atitikmenų YRA – identifikacijos numerį, nepateikiant jokios asmeninės informacijos. Pranešus, kad atitikmenų YRA, toliau vykdomas tyrimas dvišaliu lygiu, laikantis atitinkamų valstybių narių tinklavietėse galiojančių nacionalinių teisinių ir organizacinių taisyklių.

5.3.2.   Ryšių lygis

Pranešimai su DNR analitės informacija (teikiant užklausą ir atsakant) bus užšifruojami pasitelkiant pažangiausią mechanizmą remiantis atviraisiais standartais, pavyzdžiui, pagal saugųjį MIME protokolą, prieš juos siunčiant į kitų valstybių narių tinklavietes.

5.3.3.   Perdavimo lygis

Visi užšifruoti mechanizmai su DNR analičių informacija bus siunčiami į kitų valstybių narių tinklavietes naudojant virtualią privačiąją kanalų sistemą, kurią administruoja patikimas tinklo paslaugų teikėjas tarptautiniu lygiu, ir saugius saitus su šia kanalų sistema nacionaliniu lygiu. Ši virtuali privačioji kanalų sistema neturi ryšio su atviruoju internetu.

5.4.   Užšifravimo mechanizme naudotini protokolai ir standartai: saugusis MIME protokolas ir susiję paketai

Atvirasis standartinis saugusis MIME protokolas, kaip de facto el. pašto standartinio SMTP protokolo plėtinys, bus naudojamas pranešimams su DNR analičių informacija užšifruoti. Saugusis MIME protokolas (V3), kuriame yra numatyti pasirašomi gavimo patvirtinimai, saugumo ženklai ir saugūs adresatų sąrašai, yra išdėstytas naudojant kriptografinę pranešimų sintaksę (CMS) – tai Interneto inžinerijos grupės (IETF) specifikacija, skirta kriptografiškai apsaugotiems pranešimams. Ji gali būti naudojama bet kokios formos skaitmeniniams duomenims pasirašyti skaitmeniniu būdu, sisteminti, autentifikuoti ar užšifruoti.

Pagal saugųjį MIME mechanizmą naudojamas liudijimas turi atitikti X.509 standartą. Siekiant užtikrinti, kad būtų naudojamasi bendrais su kitomis Priumo taikomosiomis programomis standartais ir procedūromis, užšifravimo operacijų pagal saugųjį MIME protokolą apdorojimo taisyklės arba taisyklės, taikytinos esant įvairiai rinkoje įsigyjamų pagamintų (angl. Commercial Off-The-Shelf) produktų aplinkai, yra šios:

operacijų eilės tvarka: pirma užšifravimas, tada pasirašymas,

simetriniam ir asimetriniam užšifravimui taikomas atitinkamai užšifravimo algoritmas AES (angl. Advanced Encryption Standard) su 256 bitų ilgio raktu ir algoritmas RSA (angl. Rivest, Shamir and Adleman) su 1 024 bitų ilgio raktu,

taikomas maišos algoritmas SHA-1 (angl secure hash algorithm).

Saugiojo MIME protokolo funkcijos yra įdiegtos į didžiąją daugumą modernių el. pašto programinės įrangos paketų, įskaitant Outlook, Mozilla Mail ir Netscape Communicator 4.x, ir veikia tarp visų pagrindinių el. pašto programinės įrangos paketų.

Saugusis MIME protokolas lengvai integruojamas į IT infrastruktūrą visų valstybių narių tinklavietėse, todėl jis buvo pasirinktas, kaip tinkamas mechanizmas ryšių saugumui užtikrinti. Siekiant veiksmingiau pasiekti šį tikslą ir sumažinti kaštus, vis dėlto pasirinktas atvirasis JavaMail API standartas kaip keitimosi DNR duomenimis prototipas. Pagal JavaMail API standartą atliekamas paprastas el. pašto užšifravimas ir iššifravimas, naudojant s/MIME and/or OpenPGP protokolą. Siekiama nustatyti vieną nesudėtingą API sąsają visiems el. pašto vartotojams, kurie nori siųsti ir gauti užšifruotą el. paštą vienu iš dviejų populiariausių el. pašto užšifravimo formatų. Todėl pakaks įdiegti bet kurį naujausią JavaMail API produktą, kad būtų užtikrinta, jog laikomasi Sprendime 2008/615/TVR išdėstytų reikalavimų, pavyzdžiui, Bouncy Castle JCE (angl. Java Cryptographic Extension) produktas, kuris bus naudojamas įgyvendinti saugųjį MIME protokolą kaip keitimosi DNR duomenimis tarp visų valstybių narių prototipą.

5.5.   Programos architektūra

Kiekviena valstybė narė teiks kitoms valstybėms narėms standartizuotus DNR analitės duomenis, kurie atitinka galiojantį bendrąjį sąsajos kontrolės dokumentą (SKD). Tai gali būti daroma arba nustatant loginį individualios nacionalinės duomenų bazės vaizdą arba sudarant fiziškai eksportuojamą duomenų bazę (duomenų bazė su nuoroda į asmens duomenis).

Visa programos loginė sistema įgyvendinama nuo produkto nepriklausomu būdu pasitelkiant šiuos keturis pagrindinius komponentus: el. pašto serveris/saugusis MIME protokolas, programos serveris, duomenų struktūros sritis, skirta duomenims gauti ir juos įvesti, taip pat gaunamiems ir siunčiamiems pranešimams registruoti, ir atitikmens modulis.

Siekiant, kad visoms valstybėms narėms būtų nesudėtinga integruoti visus šiuos komponentus į jų atitinkamas nacionalines tinklavietes, pasitelkiant atvirosios programinės įrangos komponentus buvo įdiegta specifinė bendra funkcija, kurią galėtų pasirinkti kiekviena valstybė narė, atsižvelgdama į savo nacionalinę IT politiką ir taisykles. Kadangi turi būti įgyvendintos nepriklausomos funkcijos, kad būtų gauta prieiga prie DNR analičių duomenų bazės su nuoroda į asmens duomenis pagal Sprendimą 2008/615/TVR, kiekviena valstybė narė gali laisvai pasirinkti savo aparatinės ir programinės įrangos platformą, įskaitant duomenų bazes ir operacines sistemas.

Keitimosi DNR duomenimis prototipas buvo parengtas ir sėkmingai išbandytas egzistuojančiame bendrame tinkle. Versija 1.0 buvo įdiegta į produktyvią aplinką ir yra naudojama kasdienėms operacijoms atlikti. Valstybės narės gali naudoti bendrai sukurtą produktą, tačiau jos taip pat gali kurti savo produktus. Bendros produktų sudedamosios dalys išliks, bus pritaikomos ir toliau plėtojamos keičiantis IT, kriminalistikos ir (arba) funkciniams policijos poreikiams.

2 paveikslas: Programos topologijos apžvalga

Image

5.6.   Programos architektūroje naudotini protokolai ir standartai

5.6.1.   XML

Keičiantis DNR duomenimis bus visa apimtimi naudojamasi XML schema, kaip SMTP el. pašto pranešimų priedu. XML kalba (angl. eXtensible Markup Language) yra konsorciumo W3C (angl. World Wide Web Consortium) rekomenduojama bendro pobūdžio ženklinimo kalba, skirta kurti specialias ženklinimo kalbas, kuriomis būtų galima aprašyti įvairias skirtingas duomenų rūšis. DNR analitės aprašas, tinkamas keistis tarp visų valstybių narių, yra parengtas pasitelkiant XML kalbą ir XML schemą sąsajos kontrolės dokumente.

5.6.2.   ODBC sąsaja

ODBC (angl. Open DataBase Connectivity) sąsaja yra standartinis programinės įrangos API sąsajos metodas, skirtas pasiekti duomenų bazių valdymo sistemas nepriklausomai nuo programavimo kalbos, duomenų bazės ir operacinės sistemos. Tačiau ODBC sąsaja turi tam tikrų trūkumų. Didelio klientų kompiuterių skaičiaus administravimas gali reikšti tai, kad naudojamos įvairios tvarkyklės ir dinaminės bibliotekos. Šis sudėtingumas gali padidinti sistemos administravimo naštą.

5.6.3.   JDBC sąsaja

JDBC (angl. Java DataBase Connectivity) sąsaja yra Java programavimo kalbai skirta API sąsaja, kuria apibrėžiama, kaip klientas gali pasiekti duomenų bazę. Palyginti su ODBC sąsaja, pagal JDBC sąsają nereikia naudoti tam tikrų vietinių dinaminių bibliotekų ant darbalaukio.

Veiklos logika, kaip apdoroti DNR atitikties užklausas ir atsakymus kiekvienoje valstybėje narėje, apibūdinta toliau pateikiamoje diagramoje. Užklausos ir atsakymo duomenų srautai sąveikauja su neutralia duomenų sritimi, kuri apima skirtingus duomenų telkinius su bendra duomenų struktūra.

3 paveikslas: Programos darbo srauto kiekvienos valstybės narės tinklavietėje apžvalga

Image

5.7.   Ryšių aplinka

5.7.1.   Bendrasis ryšių tinklas: TESTA ir susijusi infrastruktūra

Užklausoms siųsti ir atsakymams gauti tarp valstybių narių pagal keitimosi DNR duomenimis programą bus naudojamas el. paštas, asinchroninis mechanizmas. Kadangi visos valstybės narės turi bent vieną nacionalinį prieigos prie TESTA tinklo punktą, keitimasis DNR duomenimis vyks per TESTA tinklą. Per TESTA tinklą perduodant el. paštą teikiamos ir kitos pridėtinės vertės paslaugos. Be to, kad teikiama priegloba TESTA specifinėms el. pašto dėžutėms, pasinaudojant šia infrastruktūra galima parengti adresatų sąrašus ir maršruto parinkimo strategijas. Tai leidžia naudotis TESTA kaip vieta pašalinti pranešimus, skirtus prie plačiosios ES srities prisijungusioms administracijoms. Taip pat gali būti įdiegti virusų kontrolės mechanizmai.

TESTA el. pašto perdavimas grindžiamas didelio prieinamumo aparatinės įrangos platforma, esančia centrinėje TESTA programos vietoje ir apsaugota užkarda. TESTA srities vardų paslaugos (DNS) nustatys išteklių lokatorius IP adresams ir paslėps sprendžiamus klausimus nuo vartotojo ir nuo programų.

5.7.2.   Saugumo klausimas

VPN (virtualus privatusis tinklas) sąvoka buvo įtvirtinta TESTA sistemoje. Gairių keitimo technologija, naudojama sudaryti šį VNP tinklą, bus plėtojama siekiant palaikyti MPLS (Multi-Protocol Label Switching) standartą, sukurtą Interneto inžinerijos grupės (IETF).

Image

MPLS technologija yra IETF standartinė technologija, kuria pagreitinamas duomenų srautas tinklu, išvengiant tarpinių maršruto parinktuvų paketinės analizės. Tai daroma vadinamųjų žymių, kurias pagrindinio tinklo išorinių maršrutų parinktuvai prideda prie paketo, remiantis persiuntimo informacijos bazėje (FIB) saugoma informacija, pagrindu. Žymės taip pat naudojamos virtualiesiems privatiesiems tinklams (VPN) sudaryti.

MPLS technologijoje suderinti 3 lygio maršruto parinkimo ir 2 lygio komutavimo privalumai. Kadangi IP adresai nevertinami siunčiant per pagrindinį tinklą, MPLS technologija nenumato jokių IP adresų apribojimų.

Be to, per TESTA tinklą siunčiami el. pašto pranešimai bus apsaugoti naudojant užšifravimo mechanizmą saugiojo MIME protokolo pagrindu. Nežinant rakto ir neturint tinkamo liudijimo, per tinklą siunčiamų pranešimų iššifruoti neįmanoma.

5.7.3.   Ryšių tinkle naudojami protokolai ir standartai

5.7.3.1.

SMTP protokolas

SMTP protokolas (paprastasis pašto siuntimo protokolas) yra de facto standartas el paštui siųsti internetu. SMTP protokolas yra gana paprastas tekstinis protokolas, pagal kurį nurodomas vienas ar daugiau pranešimų gavėjų ir tada pranešimo tekstas yra persiunčiamas. SMTP protokolas naudoja TCP protokolo prievadą 25 pagal IETF specifikaciją. Siekiant nustatyti atitinkamo srities vardo SMTP serverį, naudojamas MX DNS įrašas.

Kadangi šis protokolas iš pradžių buvo sukurtas vien tik ASCII koduotės tekstiniu pagrindu, jis nebuvo tinkamai taikomas dvejetainėms rinkmenoms. Buvo sukurti tokie standartai kaip MIME, kad perdavimui per SMTP būtų koduojamos dvejetainės rinkmenos. Šiuo metu dauguma SMTP serverių palaiko 8 bitų MIME ir saugiojo MIME protokolų plėtinius, kad dvejetaines rinkmenas būtų galima perduoti beveik taip pat paprastai, kaip ir paprastą tekstą. Saugiojo MIME protokolo operacijų apdorojimo taisyklės aprašytos skyriuje apie saugųjį MIME protokolą (žr. 5.4 skyrių).

SMTP protokolas yra „stūmimo“ protokolas, pagal kurį negalima „traukti“ pranešimų iš nuotolinio serverio pagal pareikalavimą. Kad galėtų tai padaryti, pašto klientas turi naudoti POP3 arba IMAP protokolą. Keitimosi DNR duomenimis sistemoje nuspręsta naudoti POP3 protokolą.

5.7.3.2.

POP protokolas

Vietiniai el. pašto klientai naudoja laiškų gavimo protokolo 3 versiją (POP3) – taikomųjų programų lygmens standartinį interneto protokolą – el. paštui gauti iš nuotolinio serverio per TCP/IP jungtį. Naudodami SMTP protokolo SMTP išsiuntimo profilį, el. pašto klientai siunčia pranešimus internetu ar įmonių tinklu. MIME protokolas taikomas el. pašto priedams ir ne ASCII koduotės tekstui siųsti. Nors nei POP3, nei SMTP protokolui nereikia pagal MIME protokolą suformatuoto el. pašto, internetinis el. paštas paprastai ateina suformatuotas pagal MIME protokolą, todėl POP klientai taip pat turi suprasti ir naudoti MIME protokolą. Todėl visa ryšių aplinka pagal Sprendimą 2008/615/TVR apims ir POP sudedamąsias dalis.

5.7.4.   Tinklo adreso priskyrimas

Darbo aplinka

Šiuo metu TESTA tinklui Europos IP registravimo agentūra (RIPE) yra paskyrusi skirtinį C klasės subtinklo bloką. Prireikus TESTA tinklui ateityje gali būti paskirti kiti adresų blokai. IP adresų priskyrimas valstybėms narėms Europoje grindžiamas geografine schema. Keitimasis duomenimis tarp valstybių narių pagal Sprendimą 2008/615/TVR yra vykdomas loginiame uždarame IP tinkle visos Europos mastu.

Testavimo aplinka

Siekiant užtikrinti sklandžią veikimo aplinką, skirtą visų valstybių narių atliekamoms kasdienėms operacijos, būtina nustatyti testavimo aplinką uždaram tinklui, skirtą naujoms valstybėms narėms, kurios rengiasi pradėti vykdyti operacijas. Turėtų būti parengtas parametrų, įskaitant IP adresus, tinklo nustatymus, el. pašto sritis, taip pat programos vartotojų paskyras, dokumentas ir įdiegtas atitinkamos valstybės narės tinklavietėje. Be to, testavimo tikslais buvo sukurtos netikros DNR analitės.

5.7.5.   Sąrankos parametrai

Saugi el. pašto sistema nustatoma naudojant eu-admin.net sritį. Ši sritis su susietais adresais nebus pasiekiama iš vietos, kuri nėra plačiosios TESTA ES srities dalis, kadangi vardus žino tik TESTA centrinis sričių vardų DNS serveris, kuris yra apsaugotas nuo interneto.

Šių TESTA tinklavietės adresų (pagrindinių kompiuterių vardų) atvaizdavimą į jų IP adresus atlieka TESTA DNS paslauga. Kiekvienos vietinės srities atveju pašto įrašas bus įtrauktas į šį TESTA centrinį DNS serverį, kuris visus el. pašto pranešimus, atsiųstus į TESTA vietines sritis, persiunčia į TESTA centrinį pašto perdavimo serverį. Tada TESTA centrinis pašto perdavimo serveris persiųs juos į konkrečios vietinės srities el. pašto serverį, kuriame naudojami vietinės srities elektroninio pašto adresai. Tokiu būdu perduodant el. pašto pranešimus, juose pateikiama svarbi informacija bus perduota naudojantis visos Europos uždaro tinklo infrastruktūra, o ne nesaugiu internetu.

Visų valstybių narių tinklavietėse būtina nustatyti posritis ( pusjuodis kursyvas ) naudojantis tokia sintakse:

programos-tipas.pruem.valstybės narės-kodas .eu-admin.net“, kai:

valstybės narės-kodas “ yra valstybės narės kodas, susidedantis iš dviejų raidžių (pavyzdžiui, AT, BE ir t. t.)

programos-tipas “ yra vienas iš šių programų tipų: DNA arba FP.

Naudojantis pirmiau nurodyta sintakse, valstybių narių posritys pateiktos šioje lentelėje:

MS

Sub Domains

Comments

BE

dna.pruem.be.eu-admin.net

Setting up a secure local link to the existing TESTA II access point

fp.pruem.be.eu-admin.net

 

BG

dna.pruem.bg.eu-admin.net

 

fp.pruem.bg.eu-admin.net

 

CZ

dna.pruem.cz.eu-admin.net

 

fp.pruem.cz.eu-admin.net

 

DK

dna.pruem.dk.eu-admin.net

 

fp.pruem.dk.eu-admin.net

 

DE

dna.pruem.de.eu-admin.net

Using the existing TESTA II national access points

fp.pruem.de.eu-admin.net

 

EE

dna.pruem.ee.eu-admin.net

 

fp.pruem.ee.eu-admin.net

 

IE

dna.pruem.ie.eu-admin.net

 

fp.pruem.ie.eu-admin.net

 

EL

dna.pruem.el.eu-admin.net

 

fp.pruem.el.eu-admin.net

 

ES

dna.pruem.es.eu-admin.net

Using the existing TESTA II national access point

fp.pruem.es.eu-admin.net

 

FR

dna.pruem.fr.eu-admin.net

Using the existing TESTA II national access point

fp.pruem.fr.eu-admin.net

 

IT

dna.pruem.it.eu-admin.net

……

fp.pruem.it.eu-admin.net

……

CY

dna.pruem.cy.eu-admin.net

 

fp.pruem.cy.eu-admin.net

 

LV

dna.pruem.lv.eu-admin.net

 

fp.pruem.lv.eu-admin.net

 

LT

dna.pruem.lt.eu-admin.net

 

fp.pruem.lt.eu-admin.net

 

LU

dna.pruem.lu.eu-admin.net

Using the existing TESTA II national access point

fp.pruem.lu.eu-admin.net

 

HU

dna.pruem.hu.eu-admin.net

 

fp.pruem.hu.eu-admin.net

 

MT

dna.pruem.mt.eu-admin.net

 

fp.pruem.mt.eu-admin.net

 

NL

dna.pruem.nl.eu-admin.net

Intending to establish a new TESTA II access point at the NFI

fp.pruem.nl.eu-admin.net

 

AT

dna.pruem.at.eu-admin.net

Using the existing TESTA II national access point

fp.pruem.at.eu-admin.net

 

PL

dna.pruem.pl.eu-admin.net

 

fp.pruem.pl.eu-admin.net

 

PT

dna.pruem.pt.eu-admin.net

……

fp.pruem.pt.eu-admin.net

……

RO

dna.pruem.ro.eu-admin.net

 

fp.pruem.ro.eu-admin.net

 

SI

dna.pruem.si.eu-admin.net

……

fp.pruem.si.eu-admin.net

……

SK

dna.pruem.sk.eu-admin.net

 

fp.pruem.sk.eu-admin.net

 

FI

dna.pruem.fi.eu-admin.net

[To be inserted]

fp.pruem.fi.eu-admin.net

……

SE

dna.pruem.se.eu-admin.net

 

fp.pruem.se.eu-admin.net

 

UK

dna.pruem.uk.eu-admin.net

 

fp.pruem.uk.eu-admin.net

 

2 SKYRIUS. Keitimasis daktiloskopiniais duomenimis (sąsajos kontrolės dokumentas)

Šio dokumento „Sąsajos kontrolės dokumentas“ tikslas yra apibrėžti reikalavimus, kurie taikomi valstybių narių automatinės pirštų atspaudų identifikavimo sistemoms (AFIS) keičiantis daktiloskopine informacija. Jis grindžiamas dokumentu „ANSI/NIST 1–2000. Interpolo įgyvendinimas“ (INT-I, versija 4.22b).

Šioje versijoje pateikiamos visos pagrindinės apibrėžtys, taikomos 1 tipo, 2 tipo, 4 tipo, 9 tipo, 13 tipo ir 15 tipo loginiams įrašams, reikalingos daktiloskopinių duomenų apdorojimui, kuris grindžiamas vaizdu ir individualiaisiais požymiais.

1.   Rinkmenos turinio apžvalga

Daktiloskopinę rinkmeną sudaro keli loginiai įrašai. Pirminiame ANSI/NIST-ITL 1–2000 standarte yra apibrėžta šešiolika įrašų tipų. Tarp kiekvieno įrašo ir įrašų laukuose bei polaukiuose vartojami atitinkami ASCII koduotės atskyrimo ženklai.

Kilmės ir paskirties tarnyboms keičiantis informacija, naudojamasi tik šešių tipų įrašais:

1 tipas

Informacija apie operaciją

2 tipas

Tekstiniai asmens/bylos duomenys

4 tipas

Didelės skiriamosios gebos pilkumo tonų daktiloskopiniai vaizdai

9 tipas

Individualiųjų požymių įrašas

13 tipas

Kintamos skiriamosios gebos latentinio atspaudo vaizdo įrašas

15 tipas

Kintamos skiriamosios gebos delno atspaudo vaizdo įrašas

1.1.   1 tipas – Rinkmenos puslapinė antraštė

Šiame įraše pateikiama informacija apie maršrutą ir informacija, apibūdinanti likusią rinkmenos dalį. Šio tipo įraše taip pat apibrėžiami operacijų tipai, kurie priskiriami šioms plačioms kategorijoms:

1.2.   2 tipas – Aprašomasis tekstas

Šiame įraše pateikiama tekstinė informacija, kuri domina siunčiančiąją ir gaunančiąją tarnybas.

1.3.   4 tipas – Didelės skiriamosios gebos pilkumo tonų vaizdas

Šiuo įrašu naudojamasi keičiantis didelės skiriamosios gebos pilkumo tonų (aštuonių bitų) daktiloskopiniais vaizdais, pateiktais 500 pikselių/colyje. Daktiloskopiniai duomenys turi būti suglaudinti naudojantis WSQ algoritmu, ne didesniu kaip 15:1 santykiu. Negali būti naudojamasi kitais glaudinimo algoritmais arba nesuglaudintais vaizdais.

1.4.   9 tipas – Individualiųjų požymių įrašas

9 tipu naudojamasi keičiantis duomenimis apie papiliarinių linijų ypatybes arba individualiuosius požymius. Tikslas – išvengti nereikalingo AFIS kodavimo procesų dubliavimosi, taip pat iš dalies sudaryti sąlygas perduoti AFIS kodus, kuriuose yra mažiau duomenų nei atitinkamuose vaizduose.

1.5.   13 tipas – Kintamos skiriamosios gebos latentinio atspaudo vaizdo įrašas

Šiuo įrašu naudojamasi keičiantis kintamos skiriamosios gebos latentinių piršto atspaudų ar latentinių delno atspaudų vaizdais kartu su struktūrine tekstine informacija. Vaizdų skenavimo geba turi būti 500 pikselių/colyje su 256 pilkumo lygiais. Jeigu latentinio atspaudo vaizdo kokybė yra pakankama, jis turi būti suglaudintas naudojantis WSQ algoritmu. Prireikus dvišaliu susitarimu vaizdų skiriamoji geba gali būti padidinta – didesnė nei 500 pikselių/colyje ir daugiau nei 256 pilkumo lygių. Tokiu atveju primygtinai rekomenduojama naudotis JPEG 2000 (žr. 7 priedą).

1.6.   Kintamos skiriamosios gebos delno atspaudo vaizdo įrašas

15 tipo pažymėto lauko vaizdo įrašais naudojamasi keičiantis kintamos skiriamosios gebos delno atspaudo vaizdais kartu su struktūrine tekstine informacija. Vaizdų skenavimo geba turi būti 500 pikselių/colyje su 256 pilkumo lygiais. Siekiant sumažinti duomenų apimtį, delno atspaudo vaizdai turi būti suglaudinti naudojantis WSQ algoritmu. Prireikus dvišaliu susitarimu vaizdų skiriamoji geba gali būti padidinta – didesnė nei 500 pikselių/colyje ir daugiau nei 256 pilkumo lygių. Tokiu atveju primygtinai rekomenduojama naudotis JPEG 2000 (žr. 7 priedą).

2.   Įrašo formatas

Operacijos rinkmeną turi sudaryti vienas ar daugiau loginių įrašų. Kiekvienam toje rinkmenoje esančiam loginiam įrašui turi būti skirti keli informacijos laukai, tinkami to įrašo tipui. Kiekviename informacijos lauke gali būti vienas ar daugiau pagrindinių vienareikšmių informacijos elementų. Kartu šie elementai naudojami siekiant perteikti skirtingus duomenų, pateiktų toje rinkmenoje, aspektus. Informacijos lauką taip pat gali sudaryti vienas ar daugiau informacijos elementų, kurie lauke sugrupuoti drauge ir pakartoti daug kartų. Tokia informacijos elementų grupė vadinama polaukiu. Taigi, informacijos lauką gali sudaryti vienas ar daugiau informacijos elementų polaukių.

2.1.   Informacijos skirtukai

Pažymėto lauko loginiuose įrašuose informacijos atskyrimo mechanizmai realizuojami naudojantis keturiais ASCII koduotės informacijos skirtukais. Gali būti atskiriama ši informacija: elementai lauke ar polaukyje, laukai loginiame įraše arba keli pasikartojantys polaukiai. Šie informacijos skirtukai yra apibrėžti standarte ANSI X3.4. Šie ženklai naudojami atskirti ir suklasifikuoti informaciją logine prasme. Hierarchiniu požiūriu rinkmenų skirtuko „FS“ ženklas yra daugiausia apimantis, po jo – grupių skirtuko „GS“, įrašų skirtuko „RS“ ir galiausiai vienetų skirtuko „US“ ženklai. 1 lentelėje išvardyti šie ASCII koduotės skirtukai ir apibūdinamas jų naudojimas pagal šį standartą.

Informacijos skirtukai turėtų būti funkciškai suprantami kaip nurodantys duomenų, kurie pateikiami vėliau, tipą. „US“ ženklas turi atskirti skirtingus informacijos elementus lauke ar polaukyje. Jis parodo, kad vėliau pateikiamas informacijos elementas yra to lauko ar polaukio duomenų dalis. Lauke daug polaukių, atskirtų „RS“ ženklu, rodo, kad prasideda kita pasikartojančio (-ų) informacijos elemento (-ų) grupė. „GS“ atskyrimo ženklas, naudojamas tarp informacijos laukų, parodo, kad prasideda naujas laukas, anksčiau nei lauko identifikacinis numeris, kuris turi atsirasti. Lygiai taip pat naujo loginio įrašo pradžią turi parodyti atsiradęs „FS“ ženklas.

Šie keturi ženklai turi reikšmę tik tada, kai yra naudojami kaip duomenų elementų skirtukai ASCII tekstinių įrašų laukuose. Šie ženklai, esantys dvejetainiuose vaizdų įrašuose ir dvejetainiuose laukuose, neturi jokios konkrečios reikšmės – jie yra tiesiog duomenų, kuriais buvo apsikeista, dalis.

Tuščių laukų ar informacijos elementų paprastai neturėtų būti, todėl tarp bet kurių dviejų duomenų elementų turėtų būti tik vienas skirtuko ženklas. Šios taisyklės išimtis sudaro atvejai, kai laukuose esantys duomenys ar informacijos elementai operacijos metu yra neprieinami, jų trūksta ar jie yra neprivalomi, o operacijos vyksmas nepriklauso nuo to, ar yra konkrečių duomenų. Tais atvejais turi kartu atsirasti keli gretimai esantys skirtukų ženklai užuot reikalavus tarp skirtukų ženklų įterpti fiktyvius duomenis.

Lauko, kurį sudaro trys informacijos elementai, apibrėžčiai taikomas toliau pateikiamas aprašymas. Jeigu trūktų antro informacijos vieneto informacijos, tarp pirmo ir trečio informacijos elementų atsirastų du gretimai esantys „US“ informacijos skirtuko ženklai. Jeigu trūktų ir antro, ir trečio informacijos elementų, turėtų būtų naudojami trys skirtuko ženklai – be lauko ar polaukio baigiamojo skirtuko ženklo, dar du „US“ ženklai. Apskritai, jeigu lauke ar polaukyje vienas ar keli privalomi arba neprivalomi informacijos elementai yra neprieinami, turėtų būti įterptas atitinkamas skirtuko ženklų skaičius.

Galimos gretimai esančios kombinacijos, kurias sudaro vienas ar daugiau iš keturių naudojamų skirtuko ženklų. Jeigu informacijos vienetuose, polaukiuose ar laukuose trūksta duomenų arba jie yra neprieinami, turi būti vienu skirtuko ženklu mažiau nei reikiamų duomenų elementų, polaukių ar laukų skaičius.

1 lentelė: Naudojami skirtukai

Code

Type

Description

Hexadecimal Value

Decimal Value

US

Unit Separator

Separates information items

1F

31

RS

Record Separator

Separates subfields

1E

30

GS

Group Separator

Separates fields

1D

29

FS

File Separator

Separates logical records

1C

28

2.2.   Įrašo išdėstymas

Pažymėto lauko loginiuose įrašuose kiekvienas panaudojamas informacijos laukas turi būti sunumeruotas pagal šį standartą. Kiekvieno lauko formatą turi sudaryti loginio įrašo tipo numeris, po kurio dedamas taškas „.“, lauko numeris, po kurio dedamas dvitaškis „:“, ir atitinkama to lauko informacija. Pažymėto lauko numeris gali būti bet kuris skaičius, sudarytas iš vieno–devynių skaitmenų, kuris įrašomas tarp taško „.“ ir dvitaškio „:“. Jis turi būti suprantamas kaip beženklis sveikojo skaičiaus lauko numeris. Tai reiškia, kad „2.123:“ lauko numeris yra ekvivalentiškas „2.000000123:“ lauko numeriui ir turi būti lygiai taip pat suprantamas.

Pavyzdžiui, šiame dokumente iš trijų skaitmenų sudarytas skaičius turi būti naudojamas numeruojant laukus, kurie pateikiami visuose pažymėto lauko loginiuose įrašuose, kurie šiame dokumente apibūdinami. Laukų numerių formatas bus „TT.xxx:“, kur „TT“ yra iš vieno ar dviejų skaitmenų sudarytas įrašo tipas, po kurio dedamas taškas. Trys kiti ženklai sudaro atitinkamą lauko numerį, po kurio dedamas dvitaškis. Po dvitaškio pateikiama aprašomoji ASCII informacija arba vaizdo duomenys.

1 tipo ir 2 tipo loginiuose įrašuose yra tik ASCII tekstinių duomenų laukai. Visuose šių tipų įrašuose visas įrašo ilgis (įskaitant lauko numerius, dvitaškius ir skirtuko ženklus) turi būti įrašytas kaip pirmasis ASCII laukas. ASCII rinkmenų skirtuko „FS“ valdymo ženklas (žymintis loginio įrašo arba operacijos pabaigą) turi būti įrašytas po paskutinio ASCII informacijos baito ir turi būti įtrauktas į įrašo ilgį.

Priešingai nei pažymėto lauko koncepcija, 4 tipo įrašą sudaro tik dvejetainiai duomenys, įrašyti kaip tinkama tvarka pateikti fiksuoto ilgio dvejetainiai laukai. Kiekviename įraše visas įrašo ilgis turi būti įrašytas pirmame keturių baitų dvejetainiame lauke. Šiame dvejetainiame įraše neturi būti įrašytas nei įrašo numeris su tašku, nei lauko identifikavimo numeris su dvitaškiu. Be to, kadangi visi šio įrašo laukų ilgiai yra arba fiksuoti, arba nurodyti, visi keturi skirtuko ženklai („US“, „RS“, „GS“ ar „FS“) turi būti suprantami tik kaip dvejetainiai duomenys. Dvejetainiame įraše „FS“ ženklas neturi būti naudojamas kaip įrašų skirtukas ar operacijos pabaigos ženklas.

3.   1 tipo loginis įrašas: rinkmenos puslapinė antraštė

Šiame įraše apibūdinama rinkmenos struktūra, rinkmenos tipas ir kita svarbi informacija. 1 tipo laukuose naudojamų ženklų rinkinį sudaro tik 7 bitų ANSI koduotė, skirta keistis informacija.

3.1.   1 tipo loginio įrašo laukai

3.1.1.   1.001 laukas: Loginio įrašo ilgis (Logical Record Length – LEN)

Šiame lauke pateikiamas bendras baitų skaičius visame 1 tipo loginiame įraše. Laukas prasideda „1.001:“, po to pateikiamas visas bendras įrašo ilgis, įskaitant visus kiekvieno lauko ženklus ir informacijos skirtukus.

3.1.2.   2 laukas: Versijos numeris (Version Number – VER)

Siekiant užtikrinti, kad vartotojai žinotų, kuria ANSI/NIST standarto versija yra naudojamasi, šis keturių baitų laukas nurodo standarto versijos, kurią realizuoja rinkmeną kurianti programinė įranga ar sistema, numerį. Pirmieji du baitai nurodo pagrindinės versijos numerį, o antrieji du – redakcijos numerį. Pavyzdžiui, 1986 m. pirminė standarto versija būtų laikoma pirmąją versija ir žymima „0100“, o dabartinis ANSI/NIST-ITL 1–2000 standartas – „0300“.

3.1.3.   1.003 laukas: Rinkmenos turinys (File Content – CNT)

Šiame lauke išvardijami visi rinkmenoje esantys įrašai pagal įrašo tipą ir pagal tvarką, kuria įrašai pateikiami loginėje rinkmenoje. Jį sudaro vienas ar keli polaukiai, kurių kiekvieną sudaro du informacijos vienetai, apibūdinantys vieną loginį įrašą, esantį veikiamojoje rinkmenoje. Polaukiai yra įrašomi ta pačia tvarka, kuria įrašomi ir perduodami įrašai.

Pirmas informacijos elementas pirmame polaukyje yra „1“, nurodant šį 1 tipo įrašą. Po jo yra antras informacijos elementas, kuriame pateikiamas kitų rinkmenoje esančių įrašų skaičius. Šis skaičius yra taip pat lygus likusių lauko 1.003 polaukių skaičiui.

Kiekvienas iš likusių polaukių yra susietas su vienu rinkmenoje esančiu įrašu, o polaukių seka atitinka įrašų seką. Kiekviename polaukyje yra du informacijos elementai. Pirmasis skirtas įrašo tipui identifikuoti. Antrasis yra įrašo IDC. „US“ ženklas turi būti naudojamas dviem informacijos elementams atskirti.

3.1.4.   1.004 laukas: Operacijos tipas (Type of Transaction – TOT)

Lauke yra trijų raidžių mnemoninis vardas, nurodantis operacijos tipą. Šie kodai gali skirtis nuo kodų, naudojamų kitais ANSI/NIST standarto realizavimo atvejais.

CPS: Kriminalinė paieška atspaudas–atspaudas. Ši operacija yra užklausa atlikti įrašo, susijusio su nusikalstama veika, paiešką atspaudų duomenų bazėje. Asmens atspaudai turi būti pateikti WSQ suglaudintais vaizdais rinkmenoje.

Atsakymo NĖRA atveju bus atsiųsti tokie loginiai įrašai:

1 1 tipo įrašas,

1 2 tipo įrašas.

Atsakymo YRA atveju bus atsiųsti tokie loginiai įrašai:

1 1 tipo įrašas,

1 2 tipo įrašas,

1–14 4 tipo įrašai.

CPS TOT santrauka pateikiama A.6.1 lentelėje (6 priedėlis).

PMS: Atspaudas–latentinis atspaudas paieška. Ši operacija naudojama, kai atspaudų rinkinio atitikmenų turi būti ieškoma neidentifikuotų latentinių atspaudų duomenų bazėje. Atsakyme bus nurodytas paskirties AFIS paieškos rezultatas YRA/NĖRA. Jeigu egzistuoja keli latentiniai atspaudai, bus atsiųstos kelios SRE operacijos – po vieną operaciją kiekvienam latentiniam atspaudui. Asmens atspaudai turi būti pateikti WSQ suglaudintais vaizdais rinkmenoje.

Atsakymo NĖRA atveju bus atsiųsti tokie loginiai įrašai:

1 1 tipo įrašas,

1 2 tipo įrašas.

Atsakymo YRA atveju bus atsiųsti tokie loginiai įrašai:

1 1 tipo įrašas,

1 2 tipo įrašas,

1 13 tipo įrašas.

PMS TOT santrauka pateikiama A.6.1 lentelėje (6 priedėlis).

MPS: Latentinis atspaudas–atspaudas paieška. Ši operacija naudojama, kai latentinio atspaudo atitikmenų ieškoma atspaudų duomenų bazėje. Rinkmenoje turi būti pateikta informacija apie latentinio atspaudo individualiuosius požymius ir vaizdas (WSQ suglaudintas).

Atsakymo NĖRA atveju bus atsiųsti tokie loginiai įrašai:

1 1 tipo įrašas,

1 2 tipo įrašas.

Atsakymo YRA atveju bus atsiųsti tokie loginiai įrašai:

1 1 tipo įrašas,

1 2 tipo įrašas.

1 4 tipo arba 15 tipo įrašas.

MPS TOT santrauka pateikiama A.6.4 lentelėje (6 priedėlis).

MMS: Latentinis atspaudas–latentinis atspaudas paieška. Naudojant šią operaciją rinkmenoje yra latentinis atspaudas, kurio atitikmenų turi būti ieškoma neidentifikuotų latentinių atspaudų duomenų bazėje, siekiant nustatyti įvairių nusikaltimo vietų sąsajas. Rinkmenoje turi būti pateikta informacija apie latentinio atspaudo individualiuosius požymius ir vaizdas (WSQ suglaudintas).

Atsakymo NĖRA atveju bus atsiųsti tokie loginiai įrašai:

1 1 tipo įrašas,

1 2 tipo įrašas.

Atsakymo YRA atveju bus atsiųsti tokie loginiai įrašai:

1 1 tipo įrašas,

1 2 tipo įrašas,

1 13 tipo įrašas.

MMS TOT santrauka pateikiama A.6.4 lentelėje (6 priedėlis).

SRE: Šią operaciją paskirties tarnyba atsiunčia pateikus daktiloskopinius duomenis. Atsakyme bus nurodytas paskirties AFIS paieškos rezultatas YRA/NĖRA. Jeigu egzistuoja keli kandidatai, bus atsiųstos kelios SRE operacijos – po vieną operaciją kiekvienam kandidatui.

SRE TOT santrauka pateikiama A.6.2 lentelėje (6 priedėlis).

ERR: Šią operaciją paskirties AFIS atsiunčia nurodydama, kad įvyko operacijos klaida. Joje yra pranešimo laukas (ERM), kuriame nurodoma, kad aptikta klaida. Bus atsiųsti tokie loginiai įrašai:

1 1 tipo įrašas,

1 2 tipo įrašas.

ERR TOT santrauka pateikiama A.6.3 lentelėje (6 priedėlis).

2 lentelė: Operacijose leidžiami naudoti kodai

Transaction Type

Logical Record Type

1

2

4

9

13

15

CPS

M

M

M

SRE

M

M

C

(C in case of latent hits)

C

C

MPS

M

M

M (1*)

M

MMS

M

M

M (1*)

M

PMS

M

M

M*

M*

ERR

M

M

Reikšmės:

M

=

privalomas

M*

=

gali būti pateiktas tik vieno iš dviejų tipų įrašas

O

=

neprivalomas

C

=

jeigu yra duomenų

=

neleidžiamas

1*

=

jeigu naudojamasi veikiančia sistema

3.1.5.   1.005 laukas: Operacijos data (3.1.7 Date of Transaction – DAT)

Šiame lauke nurodoma operacijos pradžios data, kuri turi atitikti ISO standartu nustatytą žymėjimą: YYYYMMDD

kur YYYY yra metai, MM – mėnuo, o DD – mėnesio diena. Vienaženkliai skaičiai rašomi su nuliu priekyje. Pavyzdžiui, „19931004“ yra 1993 m. spalio 4 d.

3.1.6.   1.006 laukas: Pirmenybė (Priority – PRY)

Šiame neprivalomame lauke nurodoma užklausos pirmenybė – nuo 1 iki 9 lygio. „1“ yra aukščiausio lygio pirmenybė, „9“ – žemiausio. Pirmenybės „1“ operacijos turi būti apdorojamos nedelsiant.

3.1.7.   1.007 laukas: Paskirties tarnybos identifikatorius (Destination Agency Identifier – DAI)

Šiame lauke nurodoma operacijos paskirties tarnyba.

Jį sudaro du informacijos elementai šiuo formatu: CC/agency.

Pirmame informacijos elemente nurodomas ISO 3166 nustatytas šalies kodas, sudarytas iš dviejų tekstinių ženklų. Antrame informacijos elemente – agency – nurodoma tarnyba pateikiant laisvą tekstą, sudarytą iš ne daugiau kaip 32 tekstinių ženklų.

3.1.8.   1.008 laukas: Siunčiančiosios tarnybos identifikatorius (Originating Agency Identifier – ORI)

Šiame lauke tokiu pat formatu, kaip DAI (laukas 1.007) nurodomas rinkmenos siuntėjas.

3.1.9.   1.009 laukas: Operacijos kontrolinis numeris (TCN)

Tai yra kontrolinis numeris, kuriuo naudojamasi informaciniais tikslais. Jį turėtų sukurti kompiuteris tokiu formatu: YYSSSSSSSSA,

kur YY yra operacijos metai, SSSSSSSS – iš aštuonių skaitmenų sudarytas serijos numeris, o A – kontrolinis ženklas, kuris sukuriamas pagal procedūrą, pateiktą 2 priedėlyje.

Jeigu TCN nėra prieinamas, lauke MMSSSSSSSS yra nuliai ir kontrolinis numeris, sukurtas pirmiau nurodytu būdu.

3.1.10.   1.010 laukas: Operacijos kontrolinis atsakymas (Transaction Control Response – TCR)

Išsiuntus užklausą, į kurią yra atsakoma, šiame neprivalomame lauke bus nurodytas pranešimo apie užklausą operacijos kontrolinis numeris. Todėl jo formatas yra toks pat, kaip TCN (laukas 1.009).

3.1.11.   1.011 laukas: Sava skenavimo skiriamoji geba (Native Scanning Resolution – NSR)

Šiame lauke nurodoma įprasta operacijos siuntėjo naudojamos sistemos skenavimo skiriamoji geba. Skiriamoji geba nurodoma iš dviejų skaitmenų sudarytu skaičiumi, po kurio dedamas dešimtainės trupmenos kablelis ir pateikiami dar du skaitmenys.

Visų operacijų pagal Sprendimą 2008/615/TVR atveju pavyzdžiai turi būti pateikiami 500 pikselių/colyje arba 19,68 pikselio/mm.

3.1.12.   1.012 laukas: Nominali perdavimo skiriamoji geba (Nominal Transmitting Resolution – NTR)

Šiame penkių baitų lauke nurodoma perduodamų vaizdų nominali perdavimo skiriamoji geba. Skiriamoji geba išreiškiama pikseliais/mm tokiu pat formatu, kaip NSR (laukas 1.011).

3.1.13.   1.013 laukas: Srities vardas (Domain name – DOM)

Šiame privalomame lauke nurodomas srities vardas, skirtas 2 tipo loginio įrašo, kurį nurodo vartotojas, realizavimui. Jį sudaro du informacijos elementai, jis turi būti „INT-I{US}4.22{GS}“.

3.1.14.   1.014 laukas: Vidutinis Grinvičo laikas (Greenwich mean time – GMT)

Šiame privalomame lauke pateikiamas mechanizmas išreikšti datą ir paros laiką universaliuoju Grinvičo vidurio laiku. Jeigu GMT lauku naudojamasi, jame pateikiama universalioji data, kuri papildys vietos datą, pateikiamą 1.005 lauke (DAT). Naudojantis GMT lauku pašalinami neatitikimai, kurie susidaro operaciją ir atsakymą perduodant tarp dviejų vietų, kurias skiria kelios laiko juostos. GMT pateikiama universalioji data pagal 24 valandų laiko skaičiavimą nepriklausomai nuo laiko juostų. Jo išraiška – „CCYYMMDDHHMMSSZ“ – 15 ženklų eilutė, kurioje pateikiama data GMT laiku ir užbaigiama „Z“. Ženklai „CCYY“ nurodo operacijos metus, „MM“ – mėnesį dviženkliu skaičiumi, „DD“ – mėnesio dieną dviženkliu skaičiumi, „HH“ reiškia valandą, „MM“ – minutę, o „SS“ – sekundę. Visa data negali būtų vėlesnė nei faktinė data.

4.   2 tipo loginis įrašas: Aprašomasis tekstas

Didžioji šio įrašo struktūros dalis nėra apibrėžta pirminiame ANSI/NIST standarte. Įraše pateikiama informacija, konkrečiai dominanti tarnybas, kurios siunčia ar gauna rinkmeną. Siekiant užtikrinti, kad komunikuojančios daktiloskopinės sistemos būtų suderinamos, reikalaujama, kad įraše būtų tik toliau nurodyti laukai. Šiame dokumente nurodoma, kurie laukai yra privalomi ir kurie neprivalomi, taip pat apibrėžiama atskirų laukų struktūra.

4.1.   2 tipo loginių įrašų laukai

4.1.1.   2.001 laukas: Loginio įrašo ilgis (Logical Record Length – LEN)

Šiame privalomame lauke pateikiamas šio 2 tipo įrašo ilgis ir nurodomas bendras baitų skaičius, įskaitant visus visų šio įrašo laukų ženklus ir informacijos skirtukus.

4.1.2.   2.002 laukas: Vaizdo priskyrimo ženklas (Image Designation Character – IDC)

Šiame privalomame lauke pateikiamas IDC yra ASCII koduote pateiktas IDC, kaip apibrėžta 1 tipo įrašo rinkmenos turinyje (CNT) (1.003 laukas).

4.1.3.   2.003 laukas: Informacija apie sistemą (System Information – SYS)

Šiame privalomame lauke yra keturi baitai, kurie nurodo, kurią INT-I versiją atitinka būtent šis 2 tipo įrašas.

Pirmieji du baitai nurodo pagrindinės versijos numerį, o antrieji du – redakcijos numerį. Pavyzdžiui, ši realizacija, grindžiama INT-I 4 versijos 22 redakcija, būtų išreikšta „0422“.

4.1.4.   2.007 laukas: Bylos numeris (Case Number – CNO)

Šį numerį vietinis daktiloskopijos biuras suteikia latentinių atspaudų, surastų nusikaltimo vietoje, rinkiniui. Nustatytas toks formatas: CC/number,

kur CC yra Interpolo šalies kodas, sudarytas iš dviejų tekstinių ženklų, o number atitinka vietos atitinkamas instrukcijas ir gali būti sudarytas iš ne daugiau kaip 32 tekstinių ženklų.

Šis laukas leidžia sistemai identifikuoti latentinius atspaudus, susijusius su konkrečiu nusikaltimu.

4.1.5.   2.008 laukas: Sekos numeris (Sequence Number – SQN)

Šiuo numeriu nurodomos visos byloje esančios latentinių atspaudų sekos. Jis gali būti sudarytas iš ne daugiau kaip keturių skaitmenų. Seką sudaro latentinis atspaudas ar keli latentiniai atspaudai, kurie pateikiami kartu rinkmenų archyvavimo ir (arba) paieškos tikslais. Šis apibrėžimas reiškia, kad netgi esant vieninteliam latentiniam atspaudui, jam turės būti suteiktas sekos numeris.

Šis laukas kartu su MID (2.009 laukas) gali būti įtrauktas siekiant sekoje identifikuoti tam tikrą latentinį atspaudą.

4.1.6.   2.009 laukas: Latentinio atspaudo identifikatorius (Latent Identifier – MID)

Šiuo identifikatoriumi sekoje nurodomas atskiras latentinis atspaudas. Jo išraiška – viena arba dvi raidės, „A“ suteikiant pirmam latentiniam atspaudui, „B“ – antram ir t. t. iki „ZZ“. Šiuo lauku naudojamasi analogiškai kaip latentinio atspaudo sekos numeriu, kuris aptartas SQN (2.008 laukas) aprašyme.

4.1.7.   2.010 laukas: Nusikaltėlio numeris (Criminal Reference Number – CRN)

Šį specifinį numerį nacionalinė tarnyba suteikia asmeniui, kuris pirmą kartą yra apkaltinamas nusikalstamos veikos įvykdymu. Vienoje šalyje vienas asmuo turi tik vieną CRN ir neturi tokio pačio CRN, kaip kitas asmuo. Tačiau tas pats asmuo gali turėti nusikaltėlio numerius keliose šalyse – tai bus matoma pagal šalies kodą.

CNR laukui nustatytas toks formatas: CC/number,

kur CC yra ISSO 3166 nustatytas šalies kodas, sudarytas iš dviejų tekstinių ženklų, o number atitinka nacionalines atitinkamas instrukcijas ir gali būti sudarytas iš ne daugiau kaip 32 tekstinių ženklų.

Operacijų pagal Sprendimą 2008/615/TVR atveju šis laukas naudojamas pateikti nacionalinį siunčiančiosios tarnybos nusikaltėlio numerį, kuris yra susietas su vaizdais 4 tipo ar 15 tipo įrašuose.

4.1.8.   2.012 laukas: Mišrus identifikavimo numeris (Miscellaneous Identification Number – MN1)

Šiame lauke yra CRN (2.010 laukas), perduotas naudojantis CPS ar PMS operacija be priekyje esančio šalies kodo.

4.1.9.   2.013 laukas: Mišrus identifikavimo numeris (Miscellaneous Identification Number – MN2)

Šiame lauke yra CNO (2.007 laukas), perduotas naudojantis MPS ar MMS operacija be priekyje esančio šalies kodo.

4.1.10.   2.014 laukas: Mišrus identifikavimo numeris (Miscellaneous Identification Number – MN3)

Šiame lauke yra SQN (2.008 laukas), perduotas naudojantis MPS ar MMS operacija.

4.1.11.   2.015 laukas: Mišrus identifikavimo numeris (Miscellaneous Identification Number – MN4)

Šiame lauke yra MID (2.009 laukas), perduotas naudojantis MPS ar MMS operacija.

4.1.12.   2.063 laukas: Papildoma informacija (Additional Information – INF)

SRE operacijos atsakant į PMS užklausą atveju šiame lauke pateikiama informacija apie pirštą, dėl kurio atsakymas buvo galimas YRA. Šio lauko formatas:

NN, kur NN – piršto pozicijos kodas, apibrėžtas 5 lentelėje, kurį sudaro du skaitmenys.

Visais kitais atvejais šis laukas yra neprivalomas. Jį sudaro ne daugiau kai 32 tekstiniai ženklai; jame gali būti pateikta papildoma informacija apie užklausą.

4.1.13.   2.064 laukas: Respondentų sąrašas (Respondents List – RLS)

Šiame lauke yra mažiausiai du polaukiai. Pirmame polaukyje apibūdinamas atliktos paieškos tipas, naudojantis trijų raidžių mnemoniniais vardais, kurie nurodo operacijos tipą TOT formatu (1.004 laukas). Antrame polaukyje yra vienas ženklas. „I“ pažymima, kad rastas atitikmuo (YRA), o „N“ – kad nebuvo rasta atitikmenų (NĖRA). Trečiame polaukyje pateikiamas kandidato sekos identifikatorius ir bendras kandidatų skaičius, atskirtas pasviru brūkšniu. Jeigu yra keli kandidatai, bus atsiųsti keli pranešimai.

Galimo YRA atveju ketvirtame polaukyje pateikiamas rezultatas, sudarytas iš ne daugiau kaip šešių skaitmenų. Jeigu YRA buvo patikrintas, šio polaukio reikšmė nurodoma kaip „999999“.

Pavyzdys. „CPS{RS}I{RS}001/001{RS}999999{GS}“.

Jeigu nuotolinė AFIS neskaičiuoja rezultatų, atitinkamame taške rezultatas turi būti nurodytas kaip nulis.

4.1.14.   2.074 laukas: Būsenos/klaidos pranešimo laukas (Status/Error Message Field – ERM)

Šiame lauke yra klaidos pranešimai, susiję su operacijomis, kurie bus nusiųsti užklausėjui kaip klaidos operacijos dalis.

3 lentelė: Klaidos pranešimai

Numeric Code (1–3)

Meaning (5–128)

003

ERROR: UNAUTHORISED ACCESS

101

Mandatory field missing

102

Invalid record type

103

Undefined field

104

Exceed the maximum occurrence

105

Invalid number of subfields

106

Field length too short

107

Field length too long

108

Field is not a number as expected

109

Field number value too small

110

Field number value too big

111

Invalid character

112

Invalid date

115

Invalid item value

116

Invalid type of transaction

117

Invalid record data

201

ERROR: INVALID TCN

501

ERROR: INSUFFICIENT FINGERPRINT QUALITY

502

ERROR: MISSING FINGERPRINTS

503

ERROR: FINGERPRINT SEQUENCE CHECK FAILED

999

ERROR: ANY OTHER ERROR. FOR FURTHER DETAILS CALL DESTINATION AGENCY.

Klaidos pranešimai skalėje nuo 100 iki 199:

Šie klaidos pranešimai yra susiję su ANSI/NIST įrašų patikra ir nurodomi taip:

<error_code 1>: IDC <idc_number 1> FIELD <field_id 1> <dynamic text 1> LF

<error_code 2>: IDC <idc_number 2> FIELD <field_id 2> <dynamic text 2>...

kur

error_code yra kodas, susijęs tik su konkrečia priežastimi (žr. 3 lentelę),

field_id yra neteisingo lauko ANSI/NIST lauko numeris (pvz., 1.001, 2.001) formatu: <record_type>.<field_id>.<sub_field_id>,

dynamic text yra išsamesnis dinaminis klaidos apibūdinimas,

LF yra eilutės patraukimo ženklas, atskiriantis klaidas, jeigu buvo susidurta su keliomis klaidomis,

1 tipo įrašų atveju ICD nurodomas kaip „-1“.

Pavyzdys:

201: IDC - 1 FIELD 1009 WRONG CONTROL CHARACTER {LF} 115: IDC 0 FIELD 2.003 INVALID SYSTEM INFORMATION

Šis laukas yra privalomas klaidos operacijų atveju.

4.1.15.   2.320 laukas: Numatomas kandidatų skaičius (Expected Number of Candidates – ENC)

Šiame lauke nurodomas maksimalus kandidatų skaičius, kurių patikrinimą numato užklausą pateikianti tarnyba. ENC reikšmės neturi viršyti 11 lentelėje nurodytų reikšmių.

5.   4 tipo loginis įrašas: Didelės skiriamosios gebos pilkumo tonų vaizdas

Reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 4 tipo įrašai yra ne ASCII, o dvejetainio pobūdžio. Todėl kiekvienam laukui įraše skirta konkreti pozicija, o tai reiškia, kad visi laukai yra privalomi. Pagal standartą įraše galima nurodyti vaizdo dydį ir skiriamąją gebą. Pagal jį reikalaujama, kad 4 tipo loginiuose įrašuose pateiktų daktiloskopinių vaizdų, kurie perduodami, nominalus tankis būtų 500–520 pikselių colyje. Pageidaujama, kad naujų kompozicijų tankis būtų 500 pikselių colyje arba 19,68 pikselio mm. INT-I nurodytas tankis yra 500 pikselių colyje, tačiau panašios sistemos gali komunikuoti viena su kita ir pateikiant ne pageidaujamo tankio kompozicijas varijuojant nuo 500 iki 520 pikselių colyje.

5.1.   4 tipo loginių įrašų laukai

5.1.1.   4.001 laukas: Loginio įrašo ilgis (Logical Record Length – LEN)

Šiame keturių baitų lauke pateikiamas šio 4 tipo įrašo ilgis ir nurodomas bendras baitų skaičius, įskaitant visus visų šio įrašo laukų baitus.

5.1.2.   4.002 laukas: Vaizdo priskyrimo ženklas (Image Designation Character – IDC)

Tai yra vieno baito dvejetainis IDC numerio, kuris buvo suteiktas puslapinėje antraštėje, pateikimas.

5.1.3.   4.003 laukas: Atspaudo tipas (Impression Type – IMP)

Atspaudo tipas yra vieno baito laukas, užimantis įrašo šeštą baitą.

4 lentelė: Piršto atspaudo tipas

Code

Description

0

Live-scan of plain fingerprint

1

Live-scan of rolled fingerprint

2

Non-live scan impression of plain fingerprint captured from paper

3

Non-live scan impression of rolled fingerprint captured from paper

4

Latent impression captured directly

5

Latent tracing

6

Latent photo

7

Latent lift

8

Swipe

9

Unknown

5.1.4.   4.004 laukas: Piršto pozicija (Finger Position – FGP)

Šis fiksuoto ilgio 6 baitų laukas užima 4 tipo įrašo septinto–dvylikto baitų pozicijas. Jame pateikiamos galimos pirštų pozicijos pradedant kairiausiu baitu (įrašo 7 baitas). Žinoma arba labiausiai tikėtina piršto pozicija paimama iš 5 lentelės. Ne daugiau kaip penki papildomi pirštai gali būti nurodyti įvedant papildomas pirštų pozicijas likusiuose penkiuose baituose naudojantis tuo pačiu formatu. Jeigu turi būti pasinaudota mažiau nei penkiomis pirštų pozicijomis, nepanaudoti baitai užpildomi dvejetainiu 255. Siekiant nurodyti visas pirštų pozicijas, nežinomai pozicijai naudojamas kodas 0.

5 lentelė: Piršto pozicijos kodas ir maksimalus dydis

Finger position

Finger code

Width

(mm)

Length

(mm)

Unknown

0

40,0

40,0

Right thumb

1

45,0

40,0

Right index finger

2

40,0

40,0

Right middle finger

3

40,0

40,0

Right ring finger

4

40,0

40,0

Right little finger

5

33,0

40,0

Left thumb

6

45,0

40,0

Left index finger

7

40,0

40,0

Left middle finger

8

40,0

40,0

Left ring finger

9

40,0

40,0

Left little finger

10

33,0

40,0

Plain right thumb

11

30,0

55,0

Plain left thumb

12

30,0

55,0

Plain right four fingers

13

70,0

65,0

Plain left four fingers

14

70,0

65,0

Nusikaltimo vietų latentiniai atspaudai turėtų būti žymimi tik 0–10 kodais.

5.1.5.   4.005 laukas: Vaizdo skenavimo skiriamoji geba (Image Scanning Resolution – ISR)

Šis vieno baito laukas užima 4 tipo įrašo 13-ą baitą. Jeigu jame yra „0“, tai reiškia, kad vaizdas pateiktas pageidaujama skenavimo skiriamąja geba – 19,68 pikselio/mm (500 pikselių colyje). Jeigu jame yra „1“, tai reiškia, kad vaizdas pateiktas kitokia skenavimo skiriamąja geba, kuri nurodyta 1 tipo įraše.

5.1.6.   4.006 laukas: Horizontalios linijos ilgis (Horizontal Line Length – HLL)

Šis laukas išsidėstęs 4 tipo įrašo 14 ir 15 baituose. Jame nurodomas pikselių skaičius kiekvienoje skenavimo linijoje. Pirmas baitas bus pats svarbiausias.

5.1.7.   4.007 laukas: Vertikalios linijos ilgis (Vertical Line Length – VLL)

Šiuo lauku 16 ir 17 baituose įrašomas vaizde esančių skenavimo linijų skaičius. Pirmas baitas yra pats svarbiausias.

5.1.8.   4.008 laukas: Pilkumo tonų glaudinimo algoritmas (Gray-scale Compression Algorithm – GCA)

Šiame vieno baito lauke nurodomas pilkumo tonų glaudinimo algoritmas, naudotas duomenims užkoduoti. Šio realizavimo atveju dvejetainis kodas 1 nurodo, kad buvo naudojamasi WSQ glaudinimu (7 priedėlis).

5.1.9.   4.009 laukas: Vaizdas (The Image)

Šiame lauke yra baitų srautas, ženklinantis vaizdą. Akivaizdu, kad jo struktūra priklausys nuo to, kuriuo glaudinimo algoritmu buvo naudotasi.

6.   9 tipo loginis įrašas: Individualiųjų požymių įrašas

9 tipo įrašuose pateikiamas ASCII tekstas, kuriuo užkuoduotu būdu apibūdinami latentinio atspaudo individualieji požymiai ir susijusi informacija. Latentinio atspaudo paieškos operacijos atveju 9 tipo įrašų skaičius rinkmenoje neribojamas; kiekvienas įrašas reiškia skirtingą rodinį arba latentinį atspaudą.

6.1.   Individualiųjų požymių gavimas

6.1.1.   Individualiųjų požymių tipo identifikavimas

Šiame standarte nurodomi trys identifikavimo numeriai, naudojami individualiųjų požymių tipui apibūdinti. Jie yra išvardyti 6 lentelėje. Papiliarinės linijos pabaiga turi būti priskiriama 1 tipui. Papiliarinės linijos išsišakojimas turi būti priskiriamas 2 tipui. Jeigu individualiųjų požymių negalima aiškiai priskirti vienam iš anksčiau nurodytų tipų, jie turi būti priskiriami „kitiems“ – 0 tipui.

6 lentelė: Individualiųjų požymių tipai

Type

Description

0

Other

1

Ridge ending

2

Bifurcation

6.1.2.   Individualiųjų požymių išdėstymas ir tipas

Kad šablonai atitiktų ANSI INCITS 375–2004 standarto 5 dalies reikalavimus, nustatant individualiųjų požymių išdėstymą (vietą ir kampo kryptį) turi būti naudojamasi šiuo metodu, kuris atitinka šiuo metu galiojantį INCITS 378–2004 standartą.

Papiliarinės linijos pabaigą apibūdinančių individualiųjų požymių padėtis ir vieta turi būti tarpų tarp papiliarinių linijų „skeleto“ išsišakojimo taškas tiesiai priešais papiliarinės linijos pabaigą. Jeigu trys išsišakojimo srities šakos yra sutraukiamos iki vieno pikselio pločio „skeleto“, sankirtos taškas yra individualiųjų požymių vieta. Lygiai taip pat, papiliarinės linijos išsišakojimo individualiųjų požymių vieta turi būti skeletizuotos papiliarinės linijos šakojimosi taškas. Jeigu trys papiliarinės linijos šakos yra sutraukiamos iki vieno pikselio pločio „skeleto“, trijų spindulių sankirtos taškas yra individualiųjų požymių vieta.

Visas papiliarinių linijų pabaigas konvertavus į papiliarinių linijų išsišakojimus, visi daktiloskopinio vaizdo individualieji požymiai yra atspindėti kaip papiliarinių linijų išsišakojimas. Visų individualiųjų požymių spindulių sankirtos X ir Y pikselių koordinates galima tiesiogiai formatuoti. Individualiųjų požymių kryptis gali būti nustatyta iš kiekvieno skeletizuoto papiliarinės linijos išsišakojimo. Kiekvieno skeletizuoto papiliarinės linijos išsišakojimo trys šakos turi būti išnagrinėtos ir nustatytas kiekvieno šakos pabaigos taškas. 6.1.2 paveiksle parodyti trys metodai, kurie naudojami nustatant šakos, grindžiamos 500 ppi skenavimo skiriamąja geba, pabaigą.

Pabaiga nustatoma pagal pirmą įvykį. Pikselių skaičiavimas yra grindžiamas 500 ppi skenavimo skiriamąja geba. Skirtingos skiriamosios gebos reikštų skirtingus pikselių skaičiavimus.

Atstumas 0,064 colio (32-as pikselis).

„Skeleto“ šakos pabaiga, įvykusi tarp 0,02 ir 0,064 colio (tarp 10-o ir 32-o pikselio); trumpesnės šakos nenaudojamos.

Antrasis papiliarinės linijos išsišakojimas aptinkamas ne toliau kaip 0,064 colio atstumu (prieš 32-ą pikselį).

Paveikslas 6.1.2

Image

Individualiųjų požymių kampas nustatomas sukonstruojant tris virtualius spindulius, kurie pradedami papiliarinės linijos išsišakojimo taške ir pratęsiami iki kiekvienos šakos pabaigos. Mažiausias iš trijų kampų, kuriuos sudaro spinduliai, yra padalijamas pusiau, siekiant nurodyti individualiųjų požymių kryptį.

6.1.3.   Koordinačių sistema

Piršto atspaudo individualiems požymiams nurodyti turi būti naudojama stačiakampė (Dekarto) koordinačių sistema. x ir y koordinatės nurodo individualiųjų požymių vietą. Koordinačių sistemos pradžia laikomas viršutinis kairysis vaizdo originalo kampas, nuo kurio x reikšmė didėja į dešinę, o y reikšmė – į apačią. Individualiojo požymio x ir y koordinatės turi būti išreikštos pikseliais, skaičiuojamais nuo koordinačių pradžios. Pažymėtina, kad koordinačių pradžios taškas ir matavimo vienetai neatitinka susitarimo, naudojamo apibrėžiant 9 tipą standarte ANSI/NIST-ITL 1–2000.

6.1.4.   Individualiųjų požymių kryptis

Kampai išreiškiami standartine matematine forma: nuliniai kampai į dešinę pusę ir didėjantys kampai prieš laikrodžio rodyklę. Fiksuojamų kampų kryptis papiliarinės linijos pabaigos atveju eina atgal išilgai papiliarinės linijos ir papiliarinės linijos išsišakojimo atveju link tarpo tarp papiliarinės linijos išsišakojimo centro. Šis kampo nustatymas 180 laipsnių kampu skiriasi nuo kampo nustatymo, kuris apibūdinamas apibrėžiant 9 tipą standarte ANSI/NIST-ITL 1–2000.

6.2.   9 tipo loginio įrašo INCITS-378 formato laukai

Visuose 9 tipo įrašų laukuose pateikiamas ASCII koduotės tekstas. Šiame pažymėto lauko įraše negali būti jokių dvejetainių laukų.

6.2.1.   9.001 laukas: Loginio įrašo ilgis (Logical record length – LEN)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas loginio įrašo ilgis, nurodant bendrą baitų skaičių, įskaitant visus visų įraše esančių laukų ženklus.

6.2.2.   9.002 laukas: Vaizdo priskyrimo ženklas (Image designation character – IDC)

Šis privalomas dviejų baitų dydžio laukas turi būti naudojamas duomenims apie išskirtinį požymį nustatyti ir lokalizuoti. Šiame lauke esantis IDC turi atitikti 1 tipo įrašo rinkmenos turinio lauke pateikiamą IDC.

6.2.3.   9.003 laukas: Atspaudo tipas (Impression type – IMP)

Šiame privalomame vieno baito dydžio lauke turi būti aprašytas informacijos apie daktiloskopinį vaizdą gavimo būdas. Remiantis 4 lentele pasirinkto tinkamos koduotės ASCII reikšmė turi būti įvedama šiame lauke siekiant nurodyti atspaudo tipą.

6.2.4.   9.004 laukas: Individualiųjų požymių formatas (Minutiae format – FMT)

Šiame lauke turi būti įrašyta „U“, siekiant nurodyti, kad individualieji požymiai formatuoti laikantis M1–378. Nors informacija gali būti užkoduota pagal M1–378 standartą, visi 9 tipo įrašo duomenų laukai privalo likti ASCII tekstiniais laukais.

6.2.5.   9.126 laukas: CBEFF informacija (CBEFF information)

Šiame lauke turi būti pateikti trys informacijos elementai. Pirmame informacijos elemente turi būti nurodyta reikšmė „27“ (0x1B). Tai – CBEFF formato savininko, kurį į INCITS techninį komitetą M1 paskyrė Tarptautinė biometrikos pramonės asociacija (IBIA), nurodymas. <US> ženklas atskiria šį elementą nuo CBEFF formato tipo, kuriam yra priskirta reikšmė „513“ (0x201) siekiant nurodyti, kad šiame įraše pateikiami tik duomenys apie vietą ir kampo kryptį nenurodant išplėstinio duomenų bloko informacijos. <US> ženklas atskiria šį elementą nuo CBEFF produkto identifikatoriaus (PID), kuris nurodo kodavimo įrangos „savininko“ tapatybę. Šią reikšmę nustato pardavėjas. Ja galima rasti IBIA tinklavietėje (www.ibia.org), jei ji yra skelbiama.

6.2.6.   9.127 laukas: Fiksavimo įrangos identifikavimas (Capture equipment identification)

Šiame lauke turi būti pateikti du informacijos elementai, atskirti <US> ženklu. Pirmajame nurodoma „APPF“, jei įranga, kuri pirmiausia buvo naudojama vaizdui gauti, buvo pripažinta atitinkanti Federalinio tyrimų biuro Elektroninio pirštų atspaudų perdavimo specifikacijos CJIS-RS-0010 F priedėlio (IAFIS Image Quality Specification, 1999 m. sausio 29 d.) reikalavimus. Jei įranga neatitiko šių reikalavimų, bus nurodyta reikšmė „NONE“. Antrame informacijos vienete turi būti pateikimas fiksavimo įrangos ID numeris, kuris yra pardavėjo priskirtas fiksavimo įrangos produkto numeris. Reikšmė „0“ nurodo, kad fiksavimo įrangos ID numeris nebuvo praneštas.

6.2.7.   9.128 laukas: Horizontalios linijos ilgis (Horizontal line length – HLL)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas perduoto vaizdo vieną horizontalią liniją sudarančių pikselių skaičius. Didžiausias horizontalus dydis negali viršyti 65 534 pikselių.

6.2.8.   9.129 laukas: Vertikalios linijos ilgis (Vertical line length – VLL)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas perduotą vaizdą sudarančių horizontalių linijų skaičius. Didžiausias vertikalus dydis negali viršyti 65 534 pikselių.

6.2.9.   9.130 laukas: Mastelio vienetai (Scale units – SLC)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodyti vienetai, naudojami apibūdinant vaizdo atrankos dažnį (pikselių tankį). Šiame lauke „1“ nurodo, kad matuojama pikseliais colyje, o „2“ – pikseliais centimetre. Šiame lauke „0“ nurodo, kad nepateiktas joks mastelis. Šiuo atveju HPS/VPS santykis nurodo pikselio kraštinių santykį.

6.2.10.   9.131 laukas: Horizontali pikselių skalė (Horizontal pixel scale – HPS)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas sveikuoju skaičiumi nurodytas pikselių tankis horizontalia kryptimi, jei SLC žymima „1“ arba „2“. Kitu atveju jis nurodo pikselio kraštinių santykio horizontalųjį komponentą.

6.2.11.   9.132 laukas: Vertikali pikselių skalė (Vertical pixel scale – VPS)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas sveikuoju skaičiumi nurodytas pikselių tankis vertikalia kryptimi, jei SLC žymima „1“ arba „2“. Kitu atveju jis nurodo pikselio kraštinių santykio vertikalųjį komponentą.

6.2.12.   9.133 laukas: Piršto atspaudo rodinys (Finger view)

Šiame privalomame lauke pateikiamas su šio įrašo duomenimis susijusio piršto atspaudo rodinio numeris. Rodinio numeris prasideda „0“ ir didėja po vieną skaitmenį iki „15“.

6.2.13.   9.134 laukas: Piršto pozicija (Finger position – FGP)

Šiame lauke turi būti pateiktas kodas, nurodantis piršto poziciją šio 9 tipo įrašo informacijai gauti. Piršto ar delno pozicijai nurodyti turi būti naudojamas kodas (1–10) pagal 5 lentelę arba atitinkamas delno kodas pagal 10 lentelę.

6.2.14.   9.135 laukas: Piršto atspaudo kokybė (Finger quality)

Šiame lauke turi būti nurodoma bendrųjų duomenų apie piršto individualiuosius požymius kokybė, kuri žymima 0–100. Šiuo skaičiumi nurodoma bendra įrašo apie pirštą kokybė ir vaizdo originalo, individualiųjų požymių gavimo kokybė bei visos papildomos operacijos, kurios gali turėti įtakos įrašui apie individualiuosius požymius.

6.2.15.   9.136 laukas: Individualiųjų požymių skaičius (number of minutiae)

Šiame privalomame lauke turi būti nurodytas šiame loginiame įraše užfiksuotų individualiųjų požymių skaičius.

6.2.16.   9.137 laukas: Duomenys apie piršto individualiuosius požymius (Finger minutiae data)

Šiame privalomame lauke turi būti pateikti šeši informacijos elementai, atskirti <US> ženklu. Jį sudaro keletas polaukių, kuriuose pateikiamos atskiro individualiojo požymio detalės. Bendras individualiesiems požymiams skirtų polaukių skaičius turi atitikti 136 lauke nurodytą skaičių. Pirmasis informacijos elementas yra individualiųjų požymių indekso numeris, kuris prasideda „1“ ir kuris didėja „1“ skaitmeniu kiekvieno papildomo piršto atspaudo individualiojo požymio atveju. Antras ir trečias informacijos elementai yra individualiųjų požymių x ir y koordinatės, išreikštos pikseliais. Ketvirtas informacijos elementas yra individualiųjų požymių kampas, užfiksuotas 2 laipsnių vienetais. Ši reikšmė turi būti neneigiamoji ir lygi skaičiui nuo 0 iki 179. Penktas informacijos elementas yra individualiojo požymio tipas. Reikšmė „0“ naudojama nurodant „OTHER“ tipo individualiuosius požymius, „1“ – papiliarinės linijos pabaigą, o „2“ – papiliarinės linijos išsišakojimą. Šeštas informacijos elementas nurodo kiekvieno individualiojo požymio kokybę. Reikšmės dydis svyruoja nuo 1 iki daugiausiai 100. Reikšmė „0“ nurodo, kad nepateikta jokia kokybės reikšmė. Polaukiai vieni nuo kitų turi būti atskirti <RS> skirtuko ženklu.

6.2.17.   9.138 laukas: Papiliarinių linijų skaičiavimo informacija (Ridge count information)

Šį lauką sudaro polaukiai, kuriuose pateikiami trys informacijos elementai. Pirmas pirmojo polaukio informacijos elementas turi nurodyti papiliarinių linijų skaičiaus nustatymo metodą. „0“ nurodo, kad neturi būti daroma jokia prielaida apie metodą skaičiuojant papiliarines linijas, ar jų eiliškumą įraše. „1“ nurodo, kad kiekvieno papiliarinio rašto centro individualiojo požymio atveju papiliarinių linijų skaičiavimo duomenys buvo gauti iki artimiausio gretimo individualiojo požymio keturiuose kvadrantuose, o kiekvieno papiliarinio rašto centro individualiojo požymio papiliarinių linijų skaičiavimas yra pateiktas kartu. „2“ nurodo, kad kiekvieno papiliarinio rašto centro individualiojo požymio atveju papiliarinių linijų skaičiavimo duomenys buvo gauti iki artimiausio gretimo individualiojo požymio aštuoniuose oktantuose, o kiekvieno papiliarinio rašto centro individualiojo požymio papiliarinių linijų skaičiavimas yra pateiktas kartu. Kiti du pirmojo polaukio informacijos elementai turi būti pažymėti „0“. Informacijos elementai turi būti atskirti <US> skirtuko ženklu. Kituose polaukiuose kaip pirmas informacijos elementas bus pateikiamas papiliarinio rašto centro individualiojo požymio indekso numeris, kaip antras informacijos elementas – gretimo individualiojo požymio indekso numeris ir kaip trečias informacijos elementas – susikirtusių papiliarinių linijų skaičius. Polaukiai turi būti atskirti <RS> skirtuko ženklu.

6.2.18.   9.139 laukas: Informacija apie linijų raštą (Core information)

Šiame lauke yra vienas polaukis kiekvieno vaizdo originale esančio linijų rašto atveju. Kiekviename polaukyje yra trys informacijos elementai. Pirmi du elementai nurodo x ir y koordinačių padėtį, išreikštą pikseliais. Trečias informacijos elementas yra linijų rašto pasukimo kampas, užfiksuotas 2 laipsnių vienetais. Ši reikšmė turi būti neneigiamoji ir lygi skaičiui nuo 0 iki 179. Įrašai apie skirtingus linijų raštus turi būti atskirti <RS> skirtuko ženklu.

6.2.19.   9.140 laukas: Informacija apie deltą (Delta information)

Šiame lauke turi būti vienas polaukis kiekvieno vaizdo originale esančios deltos atveju. Kiekviename polaukyje yra trys informacijos elementai. Pirmi du elementai nurodo x ir y koordinačių padėtį, išreikštą pikseliais. Trečias informacijos elementas yra deltos kampas, užfiksuotas 2 laipsnių vienetais. Ši reikšmė turi būti neneigiamoji ir lygi skaičiui nuo 0 iki 179. Įrašai apie skirtingus linijų raštus turi būti atskirti <RS> skirtuko ženklu.

7.   13 tipo kintamos skiriamosios gebos latentinio atspaudo vaizdo įrašas

13 tipo pažymėto lauko loginiame įraše turi būti pateikiami vaizdo duomenys, gaunami iš latentinių atspaudų vaizdų. Šie vaizdai turi būti siunčiami tarnyboms, kurios automatinėmis priemonėmis arba rankiniu apdorojimo būdu iš šių vaizdų gaus informaciją apie norimą požymį.

Įraše kaip pažymėti laukai yra fiksuojama informacija apie naudojamą skenavimo skiriamąją gebą ir vaizdo dydį bei kiti vaizdui apdoroti būtini parametrai.

7 lentelė: 13 tipo kintamos skiriamosios gebos latentinio atspaudo vaizdo įrašo išdėstymas

Ident

Cond. code

Field Number

Field Name

Char type

Field size per occurrence

Occur count

Max byte count

min.

max.

min

max

LEN

M

13.001

LOGICAL RECORD LENGTH

N

4

8

1

1

15

IDC

M

13.002

IMAGE DESIGNATION CHARACTER

N

2

5

1

1

12

IMP

M

13.003

IMPRESSION TYPE

A

2

2

1

1

9

SRC

M

13.004

SOURCE AGENCY/ORI

AN

6

35

1

1

42

LCD

M

13.005

LATENT CAPTURE DATE

N

9

9

1

1

16

HLL

M

13.006

HORIZONTAL LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

VLL

M

13.007

VERTICAL LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

SLC

M

13.008

SCALE UNITS

N

2

2

1

1

9

HPS

M

13.009

HORIZONTAL PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12

VPS

M

13.010

VERTICAL PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12

CGA

M

13.011

COMPRESSION ALGORITHM

A

5

7

1

1

14

BPX

M

13.012

BITS PER PIXEL

N

2

3

1

1

10

FGP

M

13.013

FINGER POSITION

N

2

3

1

6

25

RSV

 

13.014

13.019

RESERVED FOR FUTURE DEFINITION

COM

O

13.020

COMMENT

A

2

128

0

1

135

RSV

 

13.021

13.199

RESERVED FOR FUTURE DEFINITION

UDF

O

13.200

13.998

USER-DEFINED FIELDS

DAT

M

13.999

IMAGE DATA

B

2

1

1

Ženklo tipo reikšmė: N = skaitinis; A = raidinis; AN = tekstinis; B = dvejetainis

7.1.   13 tipo loginio įrašo laukai

Toliau pateiktose pastraipose aprašomi duomenys, kurie pateikiami atskiruose 13 tipo loginio įrašo laukuose.

13 tipo loginiame įraše informacija pateikiama sunumeruotuose laukuose. Reikalaujama, kad pirmi du įrašo laukai būtų pateikti tinkama tvarka, o laukas, kuriame pateikiami vaizdo duomenys, būtų paskutinis fizinis įrašo laukas. Kiekvieno 13 tipo įrašo lauko atveju 7 lentelėje pateikiamas „sąlygos kodas“, kuris gali būti privalomas „M“ arba neprivalomas „O“, lauko numeris, lauko pavadinimas, ženklo tipas, lauko dydis ir reikšmių diapazonas. Remiantis iš trijų skaitmenų sudaryto lauko numeriu, didžiausias lauką sudarančių baitų skaičius pateikiamas paskutiniame stulpelyje. Naudojant daugiau skaitmenų lauko numeryje atitinkamai didės didžiausias baitų skaičius. Abi dalies „lauko ilgis konkrečiai reikšmei“ sudėtinės dalys apima visus lauke naudotus ženklų skirtukus. Dalis „didžiausias baitų skaičius“ apima lauko numerį, informaciją ir visus ženklų skirtukus, įskaitant „GS“ ženklą.

7.1.1.   13.001 laukas: Loginio įrašo ilgis (Logical record length – LEN)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas apskaičiuotas bendras baitų skaičius 13 tipo loginiame įraše. 13.001 lauke turi būti nurodytas įrašo ilgis, įskaitant visus įraše esančius kiekvieno lauko ženklus ir informacijos skirtukus.

7.1.2.   13.002 laukas: Vaizdo priskyrimo ženklas (Image designation character – IDC)

Šis privalomas ASCII laukas turi būti naudojamas įraše esantiems duomenims apie latentinio atspaudo vaizdą nustatyti. Šis IDC turi atitikti 1 tipo įrašo rinkmenos turinio lauke (CNT) pateiktą IDC.

7.1.3.   13.003 laukas: Atspaudo tipas (Impression type – IMP)

Šiame privalomame vieno baito arba dviejų baitų dydžio ASCII lauke turi būti nurodytas informacijos apie latentinio atspaudo vaizdą gavimo būdas. Šiame lauke turi būti įvestas atitinkamas latentinio atspaudo vaizdo kodas pagal 4 lentelę (piršto atveju) arba 9 lentelę (delno atveju).

7.1.4.   13.004 laukas: Kilmės tarnyba (Source agency/ORI (SRC))

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodyta administracija ar organizacija, kuri pirmoji užfiksavo įraše esantį veido atvaizdą. Paprastai šiame lauke bus nurodytas vaizdą užfiksavusios siunčiančiosios tarnybos identifikatorius (Originating Agency Identifier – ORI). Jį sudaro du informacijos elementai šiuo formatu: CC/agency.

Pirmame informacijos elemente nurodomas Interpolo nustatytas šalies kodas, sudarytas iš dviejų tekstinių ženklų. Antrame informacijos elemente – agency – nurodoma tarnyba pateikiant laisvą tekstą, sudarytą iš ne daugiau kaip 32 tekstinių ženklų.

7.1.5.   13.005 laukas: Latentinio atspaudo fiksavimo data (Latent capture date – LCD)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodyta įraše esančio latentinio atspaudo vaizdo fiksavimo data. Data turi būti sudaryta iš 8 skaitmenų ir pateikta naudojant šį formatą: CCYYMMDD. CCYY yra vaizdo fiksavimo metai; MM – mėnuo dviženkliu skaičiumi; o DD – mėnesio diena dviženkliu skaičiumi. Pavyzdžiui, 20000229 yra 2000 m. vasario 29 d. Visa data turi būti teisiniu požiūriu teisinga data.

7.1.6.   13.006 laukas: Horizontalios linijos ilgis (Horizontal line length – HLL)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas perduoto vaizdo vieną horizontalią liniją sudarančių pikselių skaičius.

7.1.7.   13.007 laukas: Vertikalios linijos ilgis (Vertical line length – VLL)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas perduotą vaizdą sudarančių horizontalių linijų skaičius.

7.1.8.   13.008 laukas: Mastelio vienetai (Scale units – SLC)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodyti vienetai, naudojami apibūdinant vaizdo atrankos dažnį (pikselių tankį). Šiame lauke „1“ nurodo, kad matuojama pikseliais colyje, o „2“ – pikseliais centimetre. Šiame lauke „0“ nurodo, kad nepateiktas joks mastelis. Šiuo atveju HPS/VPS santykis nurodo pikselio kraštinių santykį.

7.1.9.   13.009 laukas: Horizontali pikselių skalė (Horizontal pixel scale – HPS)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas sveikuoju skaičiumi nurodytas pikselių tankis horizontalia kryptimi, jei SLC žymima „1“ arba „2“. Kitu atveju jis nurodo pikselio kraštinių santykio horizontalųjį komponentą.

7.1.10.   13.010 laukas: Vertikali pikselių skalė (Vertical pixel scale – VPS)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas sveikuoju skaičiumi nurodytas pikselių tankis vertikalia kryptimi, jei SLC žymima „1“ arba „2“. Kitu atveju jis nurodo pikselio kraštinių santykio vertikalųjį komponentą.

7.1.11.   13.011 laukas: Glaudinimo algoritmas (Compression algorithm – CGA)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas algoritmas, naudotas pilkumo tonų vaizdams glaudinti. 7 priedėlyje pateikiami glaudinimo kodai.

7.1.12.   13.012 laukas: Bitų skaičius pikselyje (Bits per pixel – BPX)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas pikseliui atvaizduoti reikalingas bitų skaičius. Šiame lauke įrašoma „8“, jei įprastos pilkumo tonų reikšmės yra „0“–„255“. Didesnis skaičius nei „8“ reiškia, kad pilkumo tonų pikselis pasižymi didesniu tikslumu.

7.1.13.   13.013 laukas: Piršto/delno pozicija (Finger/palm position – FGP)

Šiame privalomame pažymėtame lauke turi būti nurodytos viena ar kelios piršto ar delno pozicijos, kurios gali atitikti latentinio atspaudo vaizdą. Dešimtainis kodas, atitinkantis žinomą ar labiausiai tikėtiną piršto poziciją pagal 5 lentelę ar atitinkantis labiausiai tikėtiną delno poziciją pagal 10 lentelę, įvedamas kaip vieno ar dviejų ženklų ASCII polaukis. Gali būti daromos nuorodos į papildomas piršto ir (arba) delno pozicijas įvedant kitus pozicijų kodus kaip polaukius, kuriuos turi skirti „RS“ skirtuko ženklas. „Unknown Finger“ (Nežinomas pirštas) atveju kodas „0“ turi būti naudojamas nurodant kiekvieną piršto poziciją nuo vieno iki dešimt. „Unknown Palm“ (Nežinomas delnas) atveju kodas „20“ turi būti naudojamas nurodant kiekvieną nurodytą delno atspaudo poziciją.

7.1.14.   13.014–019 laukai: Paliekama būsimoms apibrėžtims (Reserved for future definition – RSV)

Šie laukai paliekami, kad juos būtų galima įtraukti į vėlesnes šio standarto redakcijas. Galiojant šiai redakcijai šie laukai negali būti naudojami. Jei šie laukai yra, į juos nereikia kreipti dėmesio.

7.1.15.   13.020 laukas: Pastaba (Comment – COM)

Šiame neprivalomame lauke galima įterpti pastabas ar kitą ASCII tekstinę informaciją su duomenimis apie latentinio atspaudo vaizdą.

7.1.16.   13.021–199 laukai: Paliekama būsimoms apibrėžtims (Reserved for future definition – RSV)

Šie laukai paliekami, kad juos būtų galima įtraukti į vėlesnes šio standarto redakcijas. Galiojant šiai redakcijai šie laukai negali būti naudojami. Jei šie laukai yra, į juos nereikia kreipti dėmesio.

7.1.17.   13.200–998 laukai: Vartotojo apibrėžti laukai (User-defined fields – UDF)

Šie laukai yra apibrėžiami vartotojo ir prireikus bus naudojami ateityje. Vartotojas nustato jų dydį ir turinį, kurie turi atitikti gaunančiosios tarnybos reikalavimus. Jei jie yra, juose turi būti pateikiama ASCII tekstinė informacija.

7.1.18.   13.999 laukas: Vaizdo duomenys (Image data – DAT)

Šiame lauke turi būti pateikiami visi duomenys, gauti iš užfiksuoto latentinio atspaudo vaizdo. Jam priskiriamas lauko numeris visada yra 999 ir jis turi būti paskutinis įrašo fizinis laukas. Pavyzdžiui, po „13.999:“ eina vaizdo duomenys, pateikti dvejetaine sistema.

Kiekvienas neglaudinto pilkumo tonų vaizdo duomenų pikselis paprastai turi būti kvantuotas į aštuonis bitus (256 pilkumo lygiai), sudarančius vieną baitą. Jei įrašas 13.012 BPX lauke yra didesnis ar mažesnis kaip „8“, vienam pikseliui reikalingas baitų skaičius bus kitoks. Glaudinant vaizdą, pikseliai turi būti glaudinami laikantis glaudinimo metodikos, nurodytos CGA lauke.

7.2.   13 tipo kintamos skiriamosios gebos latentinio atspaudo vaizdo įrašo pabaiga

Nuoseklumo sumetimais iškart po paskutinio 13.999 lauko duomenų baito turi būti naudojamas „FS“ skirtukas siekiant jį atskirti nuo kito loginio įrašo. Šis skirtukas turi būti įtrauktas į 13 tipo įrašo ilgio lauką.

8.   15 tipo kintamos skiriamosios gebos delno atspaudo vaizdo įrašas

15 tipo pažymėtame lauko loginiame įraše turi būti pateikiami duomenys apie delno atspaudo vaizdą kartu su nustatytais ir vartotojo apibrėžtais tekstinės informacijos laukais, susiję su skaitmeniniu vaizdu, ir juo naudojamasi keičiantis šiais duomenimis. Įraše kaip pažymėti laukai yra fiksuojama informacija apie naudojamą skenavimo skiriamąją gebą ir vaizdo dydį bei kiti vaizdui apdoroti būtini parametrai ar pastabos. Tarnybos, gavusios perduotus delno atspaudų vaizdus, juos apdoros, kad gautų informacijos apie norimą požymį, reikalingos atitikmeniui surasti.

Vaizdo duomenys turi būti gaunami tiesiogiai iš subjekto, naudojant elektroninio daktiloskopavimo įrenginį, arba delno atspaudo kortelės arba kitos laikmenos, kurioje yra subjekto delno atspaudai.

Delno atspaudo vaizdams gauti turi būti naudojamas metodas, kuriuo galima užfiksuoti keletą kiekvienos rankos vaizdų. Fiksuojami šie vaizdai: delno briauna (vienas skenuotas vaizdas) ir viso delno plokštuma nuo riešo linijos iki pirštų galiukų (vienas ar du skenuoti vaizdai). Jei visam delnui atvaizduoti reikalingi du vaizdai, apatinės dalies vaizdas turi apimti sritį nuo riešo linijos iki delno popirštinės dalies aukščiausio taško (trečiojo piršto sąnarys), kurioje turi būti matomas tenaras ir delno hipotenarinės sritys. Viršutinės dalies vaizdas apima sritį nuo popirštinės dalies apačios iki pirštų galiukų viršaus. Tokiu būdu abiejuose vaizduose pakankamai matoma bendra delno popirštinės dalies sritis. Sugretindamas šioje bendroje srityje esančių papiliarinių linijų struktūrą ir detales, ekspertizės specialistas gali nedvejodamas nustatyti, ar abu gauti vaizdai yra to paties delno.

Kadangi delno atspaudo operacija gali būti naudojama skirtingais tikslais, delno atspaudas gali apimti vieną ar daugiau unikalių delno ar rankos vaizdinių sričių. Asmens pilną delno atspaudo įrašą paprastai sudaro delno briaunos ir kiekvienos rankos viso delno vaizdas (-ai). Kadangi pažymėto lauko loginiame vaizdo įraše gali būti tik vienas dvejetainis laukas, kiekvienos rankos delno briaunos vaizdo atveju bus reikalingas vienas 15 tipo įrašas, o kiekvieno viso delno vaizdo atveju – vienas ar du 15 tipo įrašai. Todėl įprastinei delno atspaudo operacijai bus reikalingi 4–6 15 tipo įrašai subjekto delno atspaudams atvaizduoti.

8.1.   15 tipo loginio įrašo laukai

Toliau pateiktose pastraipose aprašomi duomenys, kurie pateikiami atskiruose 15 tipo loginio įrašo laukuose.

15 tipo loginiame įraše informacija pateikiama sunumeruotuose laukuose. Reikalaujama, kad pirmi du įrašo laukai būtų pateikti tinkama tvarka, o laukas, kuriame pateikiami vaizdo duomenys, būtų paskutinis fizinis įrašo laukas. Kiekvieno 15 tipo įrašo lauko atveju 8 lentelėje pateikiamas „sąlygos kodas“, kuris gali būti privalomas „M“ arba neprivalomas „O“, lauko numeris, lauko pavadinimas, ženklo tipas, lauko dydis ir reikšmių diapazonas. Remiantis iš trijų skaitmenų sudaryto lauko numeriu, didžiausias lauką sudarančių baitų skaičius pateikiamas paskutiniame stulpelyje. Naudojant daugiau skaitmenų lauko numeryje atitinkamai didės didžiausias baitų skaičius. Abi dalies „lauko ilgis konkrečiai reikšmei“ sudėtinės dalys apima visus lauke naudotus ženklų skirtukus. Dalis „didžiausias baitų skaičius“ apima lauko numerį, informaciją ir visus ženklų skirtukus, įskaitant „GS“ ženklą.

8.1.1.   15.001 laukas: Loginio įrašo ilgis (Logical record length – LEN)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas apskaičiuotas bendras baitų skaičius 15 tipo loginiame įraše. 15.001 lauke turi būti nurodytas įrašo ilgis, įskaitant visus įraše esančius kiekvieno lauko ženklus ir informacijos skirtukus.

8.1.2.   15.002 laukas: Vaizdo priskyrimo ženklas (Image designation character – IDC)

Šis privalomas ASCII laukas turi būti naudojamas įraše esančiam delno atspaudui nustatyti. Šis IDC turi atitikti 1 tipo įrašo rinkmenos turinio lauke (CNT) pateiktą IDC.

8.1.3.   15.003 laukas: Atspaudo tipas (Impression type – IMP)

Šiame privalomame vieno baito dydžio ASCII lauke turi būti nurodytas informacijos apie delno atspaudo vaizdą gavimo būdas. Šiame lauke turi būti įvestas atitinkamas kodas pagal 9 lentelę.

8.1.4.   15.004 laukas: Kilmės tarnyba (Source agency/ORI (SRC))

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodyta administracija ar organizacija, kuri pirmoji užfiksavo įraše esantį veido atvaizdą. Paprastai šiame lauke bus nurodytas vaizdą užfiksavusios siunčiančiosios tarnybos identifikatorius (Originating Agency Identifier – ORI). Jį sudaro du informacijos elementai šiuo formatu: CC/agency.

Pirmame informacijos elemente nurodomas Interpolo nustatytas šalies kodas, sudarytas iš dviejų tekstinių ženklų. Antrame informacijos elemente – agency – nurodoma tarnyba pateikiant laisvą tekstą, sudarytą iš ne daugiau kaip 32 tekstinių ženklų.

8.1.5.   15.005 laukas: Delno atspaudo fiksavimo data (Palmprint capture date – PCD)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodyta delno atspaudo vaizdo fiksavimo data. Data turi būti sudaryta iš 8 skaitmenų ir pateikta naudojant šį formatą: CCYYMMDD. CCYY yra vaizdo fiksavimo metai; MM – mėnuo dviženkliu skaičiumi; o DD – mėnesio diena dviženkliu skaičiumi. Pavyzdžiui, įrašas 20000229 yra 2000 m. vasario 29 d. Visa data turi būti teisiniu požiūriu teisinga data.

8.1.6.   15.006 laukas: Horizontalios linijos ilgis (Horizontal line length – HLL)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas perduoto vaizdo vieną horizontalią liniją sudarančių pikselių skaičius.

8.1.7.   15.007 laukas: Vertikalios linijos ilgis (Vertical line length – VLL)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas perduotą vaizdą sudarančių horizontalių linijų skaičius.

8.1.8.   15.008 laukas: Mastelio vienetai (Scale units – SLC)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodyti vienetai, naudojami apibūdinant vaizdo atrankos dažnį (pikselių tankį). Šiame lauke „1“ nurodo, kad matuojama pikseliais colyje, o „2“ – pikseliais centimetre. Šiame lauke „0“ nurodo, kad nepateiktas joks mastelis. Šiuo atveju HPS/VPS santykis nurodo pikselio kraštinių santykį.

8.1.9.   1.005 laukas: Horizontali pikselių skalė (Horizontal pixel scale – HPS)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas sveikuoju skaičiumi nurodytas pikselių tankis horizontalia kryptimi, jei SLC žymima „1“ arba „2“. Kitu atveju jis nurodo pikselio kraštinių santykio horizontalųjį komponentą.

8.1.10.   15.010 laukas: Vertikali pikselių skalė (Vertical pixel scale – VPS)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas sveikuoju skaičiumi nurodytas pikselių tankis vertikalia kryptimi, jei SLC žymima „1“ arba „2“. Kitu atveju jis nurodo pikselio kraštinių santykio vertikalųjį komponentą.

8 lentelė: 15 tipo kintamos skiriamosios gebos delno atspaudo įrašo išdėstymas

Ident

Cond. code

Field Number

Field Name

Char type

Field size per occurrence

Occur count

Max byte count

min.

max.

min

max

LEN

M

15.001

LOGICAL RECORD LENGTH

N

4

8

1

1

15

IDC

M

15.002

IMAGE DESIGNATION CHARACTER

N

2

5

1

1

12

IMP

M

15.003

IMPRESSION TYPE

N

2

2

1

1

9

SRC

M

15.004

SOURCE AGENCY/ORI

AN

6

35

1

1

42

PCD

M

15.005

PALMPRINT CAPTURE DATE

N

9

9

1

1

16

HLL

M

15.006

HORIZONTAL LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

VLL

M

15.007

VERTICAL LINE LENGTH

N

4

5

1

1

12

SLC

M

15.008

SCALE UNITS

N

2

2

1

1

9

HPS

M

15.009

HORIZONTAL PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12

VPS

M

15.010

VERTICAL PIXEL SCALE

N

2

5

1

1

12

CGA

M

15.011

COMPRESSION ALGORITHM

AN

5

7

1

1

14

BPX

M

15.012

BITS PER PIXEL

N

2

3

1

1

10

PLP

M

15.013

PALMPRINT POSITION

N

2

3

1

1

10

RSV

 

15.014

15.019

RESERVED FOR FUTURE INCLUSION

COM

O

15.020

COMMENT

AN

2

128

0

1

128

RSV

 

15.021

15.199

RESERVED FOR FUTURE INCLUSION

UDF

O

15.200

15.998

USER-DEFINED FIELDS

DAT

M

15.999

IMAGE DATA

B

2

1

1


9 lentelė: Delno atspaudo tipas

Description

Code

Live-scan palm

10

Nonlive-scan palm

11

Latent palm impression

12

Latent palm tracing

13

Latent palm photo

14

Latent palm lift

15

8.1.11.   15.011 laukas: Glaudinimo algoritmas (Compression algorithm – CGA)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas algoritmas, naudotas pilkumo tonų vaizdams glaudinti. „NONE“ šiame lauke nurodo, kad šio įrašo duomenys yra neglaudinti. Vaizdų, kurie turi būti glaudinami, atveju šiame lauke nurodomas naudotinas dešimties pirštų atspaudų vaizdų glaudinimo metodas. Galiojantys glaudinimo kodai apibrėžiami 7 priedėlyje.

8.1.12.   1.005 laukas: Bitų skaičius pikselyje (Bits per pixel – BPX)

Šiame privalomame ASCII lauke turi būti nurodytas pikseliui atvaizduoti reikalingas bitų skaičius. Šiame lauke įrašoma „8“, jei įprastos pilkumo tonų reikšmės yra „0“–„255“. Didesnis ar mažesnis skaičius nei „8“ reiškia, kad pilkumo tonų pikselis pasižymi didesniu ar mažesniu tikslumu.

10 lentelė: Delno atspaudo kodai, vaizdo plotas ir matmenys

Palm Position

Palm code

Image area (mm2)

Width (mm)

Height (mm)

Unknown Palm

20

28 387

139,7

203,2

Right Full Palm

21

28 387

139,7

203,2

Right Writer s Palm

22

5 645

44,5

127,0

Left Full Palm

23

28 387

139,7

203,2

Left Writer s Palm

24

5 645

44,5

127,0

Right Lower Palm

25

19 516

139,7

139,7

Right Upper Palm

26

19 516

139,7

139,7

Left Lower Palm

27

19 516

139,7

139,7

Left Upper Palm

28

19 516

139,7

139,7

Right Other

29

28 387

139,7

203,2

Left Other

30

28 387

139,7

203,2

8.1.13.   15.013 laukas: Delno atspaudo pozicija (Palmprint position – PLP)

Šiame privalomame pažymėtame lauke turi būti nurodyta delno atspaudo pozicija, atitinkanti delno atspaudo vaizdą. Dešimtainis kodas, atitinkantis žinomą ar labiausiai tikėtiną delno atspaudo poziciją, nustatomas pagal 10 lentelę ir įvedamas kaip vieno ar dviejų ženklų ASCII polaukis. 10 lentelėje taip pat pateikiamas didžiausias vaizdo plotas ir kiekvienos galimos delno atspaudo pozicijos matmenys.

8.1.14.   15.014–019 laukai: Paliekama būsimoms apibrėžtims (Reserved for future definition – RSV)

Šie laukai paliekami, kad juos būtų galima įtraukti į vėlesnes šio standarto redakcijas. Galiojant šiai redakcijai šie laukai negali būti naudojami. Jei šie laukai yra, į juos nereikia kreipti dėmesio.

8.1.15.   15.020 laukas: Pastaba (Comment – COM)

Šiame neprivalomame lauke galima įterpti pastabas ar kitą ASCII tekstinę informaciją su duomenimis apie delno atspaudo vaizdą.

8.1.16.   15.021–199 laukai: Paliekama būsimoms apibrėžtims (Reserved for future definition – RSV)

Šie laukai paliekami, kad juos būtų galima įtraukti į vėlesnes šio standarto redakcijas. Galiojant šiai redakcijai šie laukai negali būti naudojami. Jei šie laukai yra, į juos nereikia kreipti dėmesio.

8.1.17.   15.200–998 laukai: Vartotojo apibrėžti laukai (User-defined fields – UDF)

Šie laukai yra apibrėžiami vartotojo ir prireikus bus naudojami ateityje. Vartotojas nustato jų dydį ir turinį, kurie turi atitikti gaunančiosios tarnybos reikalavimus. Jei jie yra, juose turi būti pateikiama ASCII tekstinė informacija.

8.1.18.   15.999 laukas: Vaizdo duomenys (Image data – DAT)

Šiame lauke turi būti pateikiami visi duomenys, gauti iš užfiksuoto delno atspaudo vaizdo. Jam priskiriamas lauko numeris visada yra 999 ir jis turi būti paskutinis įrašo fizinis laukas. Pavyzdžiui, po „15.999:“ eina vaizdo duomenys, pateikti dvejetaine sistema. Kiekvienas neglaudinto pilkumo tonų vaizdo duomenų pikselis paprastai turi būti kvantuotas į aštuonis bitus (256 pilkumo lygiai), sudarančius vieną baitą. Jei įrašas 15.012 BPX lauke yra didesnis ar mažesnis kaip „8“, vienam pikseliui reikalingas baitų skaičius bus kitoks. Glaudinant vaizdą, pikseliai turi būti glaudinami laikantis glaudinimo metodikos, nurodytos CGA lauke.

8.2.   15 tipo kintamos skiriamosios gebos delno atspaudo vaizdo įrašo pabaiga

Nuoseklumo sumetimais iškart po paskutinio 15.999 lauko duomenų baito turi būti naudojamas „FS“ skirtukas siekiant jį atskirti nuo kito loginio įrašo. Šis skirtukas turi būti įtrauktas į 15 tipo įrašo ilgio lauką.

8.3.   Papildomi 15 tipo kintamos skiriamosios gebos delno atspaudo vaizdo įrašai

Šioje rinkmenoje gali būti pateikti papildomi 15 tipo įrašai. Kiekvieno papildomo delno atspaudo vaizdo atveju turi būti parengtas atskiras pilnas 15 tipo loginis įrašas, kurį nuo kitų turi skirti „FS“ skirtukas.

11 lentelė: Didžiausias kandidatų skaičius vieno siuntimo metu patikrinimui atlikti

Type of AFIS Search

TP/TP

LT/TP

LP/PP

TP/UL

LT/UL

PP/ULP

LP/ULP

Maximum Number of Candidates

1

10

5

5

5

5

5

Paieškos tipai:

 

TP/TP: dešimties pirštų atspaudai su dešimties pirštų atspaudais

 

LT/TP: latentinis piršto atspaudas su dešimties pirštų atspaudais

 

LP/PP: latentinis delno atspaudas su delno atspaudais

 

TP/UL: dešimties pirštų atspaudai su neidentifikuotais latentiniais pirštų atspaudais

 

LT/UL: latentinis piršto atspaudas su neidentifikuotais latentiniais pirštų atspaudais

 

PP/ULP: delno atspaudas su neidentifikuotais latentiniais delnų atspaudais

 

LP/ULP: latentinis delno atspaudas su neidentifikuotais latentiniais delnų atspaudais

9.   2 skyriaus priedėliai (pasikeitimas daktiloskopiniais duomenimis)

9.1.   1 priedėlis. ASCII skirtukų kodai

ASCII

Position (2)

Description

LF

1/10

Separates error codes in field 2.074

FS

1/12

Separates logical records of a file

GS

1/13

Separates fields of a logical record

RS

1/14

Separates the subfields of a record field

US

1/15

Separates individual information items of the field or subfield

9.2.   2 priedėlis. Tekstinio kontrolinio ženklo skaičiavimas

TCN ir TCR atvejais (1.09 ir 1.10 laukai):

Kontrolinį ženklą atitinkantis skaičius gaunamas pagal šią formulę:

(YY * 108 + SSSSSSSS) Modulo 23

Kur YY ir SSSSSSSS atitinka dviejų paskutinių metų skaitmenų ir atitinkamai serijos numerio skaitines reikšmes.

Kontrolinis ženklas tuomet gaunamas iš toliau pateiktos peržvalgos lentelės.

CRO atveju (2.010 laukas)

Kontrolinį ženklą atitinkantis skaičius gaunamas pagal šią formulę:

(YY * 106 + NNNNNN) Modulo 23

Kur YY ir NNNNNN atitinka dviejų paskutinių metų skaitmenų ir atitinkamai serijos numerio skaitines reikšmes.

Kontrolinis ženklas tuomet gaunamas iš toliau pateiktos peržvalgos lentelės.

Kontrolinio ženklo peržvalgos lentelė

1-A

9-J

17-T

2-B

10-K

18-U

3-C

11-L

19-V

4-D

12-M

20-W

5-E

13-N

21-X

6-F

14-P

22-Y

7-G

15-Q

0-Z

8-H

16-R

 

9.3.   3 priedėlis. Ženklų kodai

7 bitų ANSI koduotė, skirta keistis informacija

ASCII Character Set

+

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

30

 

 

 

!

"

#

$

%

&

40

(

)

*

+

,

.

/

0

1

50

2

3

4

5

6

7

8

9

:

;

60

<

=

>

?

@

A

B

C

D

E

70

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

80

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

90

Z

[

\

]

^

_

`

a

b

c

100

d

e

f

g

h

i

j

k

l

m

110

n

o

p

q

r

s

t

u

v

w

120

x

y

z

{

|

}

~

 

 

 

9.4.   4 priedėlis. Operacijos santrauka

1 tipo loginis įrašas (privalomas)

Identifier

Field Number

Field Name

CPS/PMS

SRE

ERR

LEN

1.001

Logical Record Length

M

M

M

VER

1.002

Version Number

M

M

M

CNT

1.003

File Content

M

M

M

TOT

1.004

Type of Transaction

M

M

M

DAT

1.005

Date

M

M

M

PRY

1.006

Priority

M

M

M

DAI

1.007

Destination Agency

M

M

M

ORI

1.008

Originating Agency

M

M

M

TCN

1.009

Transaction Control Number

M

M

M

TCR

1.010

Transaction Control Reference

C

M

M

NSR

1.011

Native Scanning Resolution

M

M

M

NTR

1.012

Nominal Transmitting Resolution

M

M

M

DOM

1.013

Domain name

M

M

M

GMT

1.014

Greenwich mean time

M

M

M

Sąlygos stulpelyje:

O = neprivalomas; M = privalomas; C = sąlyginis; jei operacija atliekama atsakant siunčiančiajai tarnybai.

2 tipo loginis įrašas (privalomas)

Identifier

Field Number

Field Name

CPS/PMS

MPS/MMS

SRE

ERR

LEN

2.001

Logical Record Length

M

M

M

M

IDC

2.002

Image Designation Character

M

M

M

M

SYS

2.003

System Information

M

M

M

M

CNO

2.007

Case Number

M

C

SQN

2.008

Sequence Number

C

C

MID

2.009

Latent Identifier

C

C

CRN

2.010

Criminal Reference Number

M

C

MN1

2.012

Miscellaneous Identification Number

C

C

MN2

2.013

Miscellaneous Identification Number

C

C

MN3

2.014

Miscellaneous Identification Number

C

C

MN4

2.015

Miscellaneous Identification Number

C

C

INF

2.063

Additional Information

O

O

O

O

RLS

2.064

Respondents List

M

ERM

2.074

Status/Error Message Field

M

ENC

2.320

Expected Number of Candidates

M

M

Sąlygos stulpelyje:

O = neprivalomas; M = privalomas; C = sąlyginis; jeigu yra duomenų.

*

=

jei duomenys perduodami laikantis nacionalinės teisės (kai netaikomas Sprendimas 2008/615/TVR)

9.5.   5 priedėlis. 1 tipo įrašo apibrėžtys

Identifier

Condition

Field Number

Field Name

Character Type

Example Data

LEN

M

1.001

Logical Record Length

N

1.001:230{GS}

VER

M

1.002

Version Number

N

1.002:0300{GS}

CNT

M

1.003

File Content

N

1.003:1{US}15{RS}2{US}00{RS}4{US}01{RS}4{US}02{RS}4{US}03{RS}4{US}04{RS}4{US}05{RS}4{US}06{RS}4{US}07{RS}4{US}08{RS}4{US}09{RS}4{US}10{RS}4{US}11{RS}4{US}12{RS}4{US}13{RS}4{US}14{GS}

TOT

M

1.004

Type of Transaction

A

1.004:CPS{GS}

DAT

M

1.005

Date

N

1.005:20050101{GS}

PRY

M

1.006

Priority

N

1.006:4{GS}

DAI

M

1.007

Destination Agency

1*

1.007:DE/BKA{GS}

ORI

M

1.008

Originating Agency

1*

1.008:NL/NAFIS{GS}

TCN

M

1.009

Transaction Control Number

AN

1.009:0200000004F{GS}

TCR

C

1.010

Transaction Control Reference

AN

1.010:0200000004F{GS}

NSR

M

1.011

Native Scanning Resolution

AN

1.011:19.68{GS}

NTR

M

1.012

Nominal Transmitting Resolution

AN

1.012:19.68{GS}

DOM

M

1.013

Domain Name

AN

1.013: INT-I{US}4.22{GS}

GMT

M

1.014

Greenwich Mean Time

AN

1.014:20050101125959Z

Sąlygos stulpelyje: O = neprivalomas, M = privalomas, C = sąlyginis.

Ženklo tipo stulpelyje: A = raidinis, N = skaitinis, B = dvejetainis.

1* leistini tarnybos pavadinimui žymėti skirti ženklai yra šie: [„0..9“, „A..Z“, „a..z“, „_“,„.“, „“, „-“,„,“].

9.6.   6 priedėlis. 2 tipo įrašo apibrėžtys

A.6.1 lentelė: CPS ir PMS operacija

Identifier

Condition

Field Number

Field Name

Character Type

Example Data

LEN

M

2.001

Logical Record Length

N

2.001:909{GS}

IDC

M

2.002

Image Designation Character

N

2.002:00{GS}

SYS

M

2.003

System Information

N

2.003:0422{GS}

CRN

M

2.010

Criminal Reference Number

AN

2.010:DE/E999999999{GS}

INF

O

2.063

Additional Information

1*

2.063:Additional Information 123{GS}

ENC

M

2.320

Expected Number of Candidates

N

2.320:1{GS}


A.6.2 lentelė: SRE operacija

Identifier

Condition

Field Number

Field Name

Character Type

Example Data

LEN

M

2.001

Logical Record Length

N

2.001:909{GS}

IDC

M

2.002

Image Designation Character

N

2.002:00{GS}

SYS

M

2.003

System Information

N

2.003:0422{GS}

CRN

C

2.010

Criminal Reference Number

AN

2.010:NL/2222222222{GS}

MN1

C

2.012

Miscellaneous Identification Number

AN

2.012:E999999999{GS}

MN2

C

2.013

Miscellaneous Identification Number

AN

2.013:E999999999{GS}

MN3

C

2.014

Miscellaneous Identification Number

N

2.014:0001{GS}

MN4

C

2.015

Miscellaneous Identification Number

A

2.015:A{GS}

INF

O

2.063

Additional Information

1*

2.063:Additional Information 123{GS}

RLS

M

2.064

Respondents List

AN

2.064:CPS{RS}I{RS}001/001{RS}999999{GS}


A.6.3 lentelė: ERR operacija

Identifier

Condition

Field Number

Field Name

Character Type

Example Data

LEN

M

2.001

Logical Record Length

N

2.001:909{GS}

IDC

M

2.002

Image Designation Character

N

2.002:00{GS}

SYS

M

2.003

System Information

N

2.003:0422{GS}

MN1

M

2.012

Miscellaneous Identification Number

AN

2.012:E999999999{GS}

MN2

C

2.013

Miscellaneous Identification Number

AN

2.013:E999999999{GS}

MN3

C

2.014

Miscellaneous Identification Number

N

2.014:0001{GS}

MN4

C

2.015

Miscellaneous Identification Number

A

2.015:A{GS}

INF

O

2.063

Additional Information

1*

2.063:Additional Information 123{GS}

ERM

M

2.074

Status/Error Message Field

AN

2.074: 201: IDC - 1 FIELD 1.009 WRONG CONTROL CHARACTER {LF} 115: IDC 0 FIELD 2.003 INVALID SYSTEM INFORMATION {GS}


A.6.4 lentelė: MPS ir MMS operacija

Identifier

Condition

Field Number

Field Name

Character Type

Example Data

LEN

M

2.001

Logical Record Length

N

2.001:909{GS}

IDC

M

2.002

Image Designation Character

N

2.002:00{GS}

SYS

M

2.003

System Information

N

2.003:0422{GS}

CNO

M

2.007

Case Number

AN

2.007:E999999999{GS}

SQN

C

2.008

Sequence Number

N

2.008:0001{GS}

MID

C

2.009

Latent Identifier

A

2.009:A{GS}

INF

O

2.063

Additional Information

1*

2.063:Additional Information 123{GS}

ENC

M

2.320

Expected Number of Candidates

N

2.320:1{GS}

Sąlygos stulpelyje: O = neprivalomas, M = privalomas, C = sąlyginis.

Ženklo tipo stulpelyje: A = raidinis, N = skaitinis, B = dvejetainis.

1* leistini ženklai yra šie: [„0..9“, „A..Z“, „a..z“, „_“,„.“, „“, „-“,„,“].

9.7.   7 priedėlis. Pilkumo tonų vaizdų glaudinimo kodai

Glaudinimo kodai

Compression

Value

Remarks

Wavelet Scalar Quantization Grayscale Fingerprint Image Compression Specification

IAFIS-IC-0010(V3), dated December 19, 1997

WSQ

Algorithm to be used for the compression of grayscale images in Type-4, Type-7 and Type-13 to Type-15 records. Shall not be used for resolutions > 500dpi.

JPEG 2000

[ISO 15444/ITU T.800]

J2K

To be used for lossy and losslessly compression of grayscale images in Type-13 to Type-15 records. Strongly recommended for resolutions > 500 dpi

9.8.   8 priedėlis. El. pašto specifikacijos

Siekiant pagerinti vidaus darbo srautą, PRUEM operacijos el. pašto tema turi būti užpildyta įrašant valstybės narės, kuri siunčia pranešimą, šalies kodą (CC) ir operacijos tipą (TOT laukas 1.004).

Formatas: CC/operacijos tipas

Pavyzdys. „DE/CPS“

Pagrindinė el. laiško dalis gali būti tuščia.

3 SKYRIUS. Keitimasis transporto priemonių registracijos duomenimis

1.   Automatinei transporto priemonių registracijos duomenų paieškai skirtas bendrasis duomenų rinkinys

1.1.   Sąvokų apibrėžtys

16 straipsnio 4 dalyje nurodyti privalomi ir neprivalomi duomenų elementai apibrėžiami taip:

Privalomas (M):

Duomenų elementas turi būti perduotas, kai informacija pateikiama valstybės narės nacionaliniame registre. Todėl yra privaloma keistis informacija, jei ji yra.

Neprivalomas (O):

Duomenų elementas gali būti perduotas, kai informacija pateikiama valstybės narės nacionaliniame registre. Todėl nėra privaloma keistis informacija, net jei informacijos yra.

Nuoroda (Y) pateikiama kiekvienam duomenų rinkinio elementui, jei konkrečiai nurodoma, kad elementas yra svarbus pagal Sprendimą 2008/615TVR.

1.2.   Transporto priemonės/savininko/turėtojo paieška

1.2.1.   Paieškos kriterijai

Yra du skirtingi būdai informacijos paieškai atlikti, kaip apibrėžta kitoje pastraipoje:

pagal transporto priemonės identifikacinį numerį (VIN), nuorodos datą ir laiką (neprivaloma),

pagal transporto priemonės registracijos pažymėjimo numerį, transporto priemonės identifikacinį numerį (VIN) (neprivaloma), nuorodos datą ir laiką (neprivaloma).

Naudojant šiuos kriterijus, bus surasta informacija, susijusi su viena, o kartais su keliomis transporto priemonėmis. Jei ieškoma informacijos, susijusios su viena transporto priemone, visi jos elementai pateikiami viename atsakyme. Jei surandama informacija apie daugiau nei vieną transporto priemonę, valstybė narė, kuriai pateikiama užklausa, gali pati nuspręsti, kurie informacijos elementai bus pateikti; visi elementai ar tik elementai išplėstinei paieškai atlikti (pavyzdžiui, dėl priežasčių, susijusių su privatumu, ar dėl priežasčių, susijusių su sistemos veikimu).

Elementai, būtini išplėstinei paieškai atlikti, nurodyti 1.2.2.1. dalyje. 1.2.2.2. dalyje apibūdintas visas informacijos rinkinys.

Jei paieška atliekama pagal transporto priemonės identifikacinį numerį, nuorodos datą ir laiką, ji gali būti atliekama vienoje arba visose dalyvaujančiose valstybėse narėse.

Jei paieška atliekama pagal transporto priemonės registracijos pažymėjimo numerį, nuorodos datą ir laiką, ji turi būti atliekama vienoje konkrečioje valstybėje narėje.

Paprastai paieškai atlikti naudojama einamoji data ir laikas, bet galima atlikti paiešką naudojant ankstesnę nuorodos datą ir laiką. Jei paieška atliekama naudojant ankstesnę nuorodos datą ir laiką, o konkrečios valstybės narės registre nėra istorinės informacijos, nes tokia informacija iš viso neužregistruota, surandama einamoji informacija su nuoroda, kad tai yra einamoji informacija.

1.2.2.   Duomenų rinkinys

1.2.2.1.

Elementai, reikalingi išplėstinei paieškai atlikti

Item

M/O (3)

Remarks

Prüm Y/N (4)

Data relating to vehicles

 

 

 

Licence number

M

 

Y

Chassis number/VIN

M

 

Y

Country of registration

M

 

Y

Make

M

(D.1 (5)) e.g. Ford, Opel, Renault ir t. t.

Y

Commercial type of the vehicle

M

(D.3) e.g. Focus, Astra, Megane

Y

ES Category Code

M

J) mopeds, motorbikes, cars ir t. t.

Y

1.2.2.2.

Visas duomenų rinkinys

Item

M/O (6)

Remarks

Prüm Y/N

Data relating to holders of the vehicle

 

(C.1 (7)) The data refer to the holder of the specific registration certificate.

 

Registration holders’ (company) name

M

(C.1.1.)

separate fields will be used for surname, infixes, titles ir t. t.,

and

the name in printable format will be communicated

Y

First name

M

(C.1.2)

separate fields for first name(s) and initials will be used,

and

the name in printable format will be communicated

Y

Address

M

(C.1.3)

separate fields will be used for Street, House number and Annex, Zip code, Place of residence, Country of residence ir t. t.,

and

the Address in printable format will be communicated

Y

Gender

M

Male, female

Y

Date of birth

M

 

Y

Legal entity

M

individual, association, company, firm ir t. t.

Y

Place of Birth

O

 

Y

ID Number

O

An identifier that uniquely identifies the person or the company.

N

Type of ID Number

O

The type of ID Number (e.g. passport number).

N

Start date holdership

O

Start date of the holdership of the car. This date will often be the same as printed under (I) on the registration certificate of the vehicle.

N

End date holdership

O

End data of the holdership of the car.

N

Type of holder

O

If there is no owner of the vehicle (C.2) the reference to the fact that the holder of the registration certificate:

is the vehicle owner

is not the vehicle owner

is not identified by the registration certificate as being the vehicle owner

N

Data relating to owners of the vehicle

 

(C.2)

 

Owners’ (company) name

M

(C.2.1)

Y

First name

M

(C.2.2)

Y

Address

M

(C.2.3)

Y

Gender

M

male, female

Y

Date of birth

M

 

Y

Legal entity

M

individual, association, company, firm ir t. t.

Y

Place of Birth

O

 

Y

ID Number

O

An identifier that uniquely identifies the person or the company.

N

Type of ID Number

O

The type of ID Number (e.g. passport number).

N

Start date ownership

O

Start date of the ownership of the car.

N

End date ownership

O

End data of the ownership of the car.

N

Data relating to vehicles

 

 

 

Licence number

M

 

Y

Chassis number/VIN

M

 

Y

Country of registration

M

 

Y

Make

M

(D.1) e.g. Ford, Opel, Renault ir t. t.

Y

Commercial type of the vehicle

M

(D.3) e.g. Focus, Astra, Megane

Y

Nature of the vehicle/ES Category Code

M

J) mopeds, motorbikes, cars ir t. t.

Y

Date of first registration

M

B) date of first registration of the vehicle somewhere in the world

Y

Start date (actual) registration

M

I) Date of the registration to which the specific certificate of the vehicle refers

Y

End date registration

M

End data of the registration to which the specific certificate of the vehicle refers. It is possible this date indicates the period of validity as printed on the document if not unlimited (document abbreviation = H).

Y

Status

M

scrapped, stolen, exported ir t. t.

Y

Start date status

M

 

Y

End date status

O

 

N

kW

O

(P.2)

Y

Capacity

O

(P.1)

Y

Type of licence number

O

regular, transito ir t. t.

Y

Vehicle document id 1

O

The first unique document ID as printed on the vehicle document

Y

Vehicle document id 2 (8)

O

A second document ID as printed on the vehicle document.

Y

Data relating to insurances

 

 

 

Insurance company name

O

 

Y

Begin date insurance

O

 

Y

End date insurance

O

 

Y

Address

O

 

Y

Insurance number

O

 

Y

ID Number

O

An identifier that uniquely identifies the company.

N

Type of ID Number

O

The type of ID Number (e.g. number of the Chamber of Commerce)

N

2.   Duomenų saugumas

2.1.   Apžvalga

EUCARIS taikomąja programa saugiai perduodami duomenys kitoms valstybėms narėms ir palaikomas ryšys su valstybių narių registrų veikiančiomis sistemomis, naudojant XML kalbą. Valstybės narės keičiasi pranešimais, siųsdamos juos tiesiogiai gavėjui. Kiekvienos valstybės narės EUCARIS duomenų centras yra prijungtas prie ES TESTA tinklo.

Tinkle siunčiami XML pranešimai yra užšifruoti. Šie pranešimai šifruojami naudojant SSL protokolą. Keitimasis duomenimis tarp valstybės narės EUCARIS duomenų centro ir registrų veikiančios sistemos vyksta siunčiant nešifruotus XML pranešimus, kadangi programos ir komunikacijos yra užtikrinami vidinėje saugioje aplinkoje.

Pateikiama kliento programa, kuri gali būti naudojama valstybėje narėje užklausai į savo registrą ar kitų valstybių narių registrus pateikti. Klientų tapatybė bus nustatoma pagal vartotojo ID/slaptažodį arba kliento elektroninę pažymą. Ryšys su vartotoju gali būti šifruojamas, bet už tai atsako kiekviena valstybė narė atskirai.

2.2.   Saugumo priemonės, susijusios su keitimusi pranešimais

Saugumo sistema grindžiama HTTPS ir XML parašo deriniu. Remiantis šia alternatyva XML parašas naudojamas visiems pranešimams, siunčiamiems į valstybės narės EUCARIS duomenų centro serverį, ir galima nustatyti pranešimo siuntėją patikrinant parašą. Vienpusis SSL protokolas (tik serverio sertifikatas) naudojamas perduodamo pranešimo konfidencialumui ir vientisumui apsaugoti bei suteikia apsaugą nuo trynimo ir (arba) pakartojimo bei įterpimo atakų pavojaus. Vietoj pritaikytos programinės įrangos plėtotės dvipusiam SSL įgyvendinti, taikomas XML parašas. XML parašo naudojimas yra artimesnis žiniatinklio paslaugų (WS) reikalavimams negu dvipusis SSL ir todėl strateginiu požiūriu tinkamesnis.

XML parašą galima naudoti keliais būdais, tačiau pagal pasirinktą metodą XML parašas naudojamas kaip žiniatinklio paslaugų saugumo (WSS) dalis. WSS apibrėžia, kaip naudoti XML parašą. Kadangi WSS grindžiamas SOAP standartu, logiška kuo griežčiau laikytis SOAP standarto.

2.3.   Saugumo priemonės, nesusijusios su keitimusi pranešimais

2.3.1.   Vartotojų tapatybės nustatymas

Eucaris taikomosios programos žiniatinklyje vartotojų tapatybė nustatoma naudojant vartotojo vardą ir slaptažodį. Kadangi naudojama standartinė Windows tapatybės nustatymo procedūra, valstybės narės prireikus gali sugriežtinti vartotojų tapatybės nustatymo lygį naudodamos vartotojų elektronines pažymas.

2.3.2.   Vartotojų vaidmenys

EUCARIS taikomoji programa palaiko įvairius vartotojų vaidmenis. Kiekvienai paslaugų grupei taikoma atskira tapatybės nustatymo procedūra. Pavyzdžiui, (išskirtinai) „EUCARIS sutarties“ funkcijos vartotojai negali naudotis „Priumo“ funkcija. Administratoriaus paslaugos atskirtos nuo įprastų galutinio vartotojo vaidmenų.

2.3.3.   Keitimosi pranešimais registravimas ir sekimas

EUCARIS taikomąja programa galima registruoti visų rūšių pranešimus. Administratoriaus funkcija suteikia galimybę nacionaliniam administratoriui nustatyti, kurie pranešimai turi būti registruojami: galutinių vartotojų užklausos, iš kitų valstybių narių gaunamos užklausos, nacionalinių registrų pateikta informacija ir t. t.

Taikomąją programą galima konfigūruoti taip, kad šiam registravimui būtų galima naudoti vidinę arba išorinę (Oracle) duomenų bazę. Sprendimas dėl pranešimų, kurie turi būti registruojami, neabejotinai priklauso nuo kitų valstybės narės veikiančių sistemų ir prijungtų klientų programų registracijos priemonių.

Kiekvieno pranešimo antraštėje pateikiama informacija apie užklausą pateikusią valstybę narę, užklausą pateikusią valstybės narės organizaciją ir atitinkamą vartotoją. Taip pat nurodoma priežastis, dėl kurios pateikiama užklausa.

Naudojant jungtinį registravimą užklausą pateikusioje ir į užklausą atsakančioje valstybėje narėje, galima visiškai atsekti keitimąsi visais pranešimais (pavyzdžiui, atitinkamo piliečio prašymu).

Registravimas konfigūruojamas naudojant valstybės narės EUCARIS taikomosios programos klientinę dalį (administravimo meniu, registravimo konfigūravimas). Registravimo funkciją atlieka valstybės narės EUCARIS branduolys. Kai registracija leidžiama, viename registracijos įraše išsaugomas visas pranešimas (antraštė ir tekstas). Galima nustatyti registravimo lygį pagal apibrėžtą paslaugą ir pranešimo tipą, kuris perduodamas valstybės narės EUCARIS branduoliu.

Registravimo lygiai

Galimi šie registravimo lygiai:

Privatus: pranešimas registruojamas. Informacija apie registravimą NĖRA prieinama informacijos registravimo tarnybai, bet prieinama tik nacionaliniu lygiu audito ir problemų sprendimo tikslais.

Nulinis: pranešimas iš viso neregistruojamas.

Pranešimų tipai

Valstybių narių keitimąsi informacija sudaro keli pranešimai, kurie schematiškai pavaizduoti toliau pateikiamame paveiksle.

Galimi šie pranešimų tipai (X valstybės narės EUCARIS branduolio paveiksle):

1)

Request to Core System_Request message by Client;

2)

Request to Other Member State_Request message by Core System of this Member State;

3)

Request to Core System of this Member State_Request message by Core System of other Member State;

4)

Request to Legacy Register_Request message by Core System;

5)

Request to Core System_Request message by Legacy Register;

6)

Response from Core System_Request message by Client;

7)

Response from Other Member State_Request message by Core System of this Member State;

8)

Response from Core System of this Member State_Request message by other Member State;

9)

Response from Legacy Register_Request message by Core System;

10)

Response from Core System_Request message by Legacy Register;

Paveiksle parodytas šis keitimasis informacija:

X valstybė narė pateikia užklausą dėl informacijos Y valstybei narei – mėlynos rodyklės. Šią užklausą ir atsakymą sudaro atitinkamai 1, 2, 7 ir 6 pranešimų tipai,

Z valstybė narė pateikia užklausą dėl informacijos X valstybei narei – raudonos rodyklės. Šią užklausą ir atsakymą sudaro atitinkamai 3, 4, 9 ir 8 pranešimų tipai,

valstybėje narėje veikianti registro sistema pateikia užklausą informacijai gauti savo valstybės narės EUCARIS branduoliui (šis būdas taip pat apima adaptuoto kliento, kuriame yra valstybės narės veikianti registro sistema, užklausą) – žalios rodyklės. Šios rūšies užklausą sudaro 5 ir 10 pranešimų tipai,

Paveikslas: Registravimui skirti pranešimų tipai

Image

2.3.4.   Aparatinės įrangos saugumo modulis

Aparatinės įrangos saugumo modulis nenaudojamas.

Aparatinės įrangos saugumo moduliu (HSM) gerai apsaugomas raktas, naudojamas pranešimams pasirašyti ir serveriams identifikuoti. Tokiu būdu pagerinamas bendras saugumo lygis, tačiau pirkti/techniškai prižiūrėti HSM yra brangu, o reikalavimų nuspręsti dėl FIPS 140–2 2 lygio ar 3 lygio HSM nėra. Kadangi pavojų sumažina tai, kad naudojamas uždaras tinklas, nuspręsta iš pradžių HSM nenaudoti. Jei HSM yra reikalingas, pavyzdžiui, akreditacijai gauti, šis modulis gali būti pridėtas prie architektūros.

3.   Techninės duomenų keitimosi sąlygos

3.1.   Bendras EUCARIS programos aprašymas

3.1.1.   Apžvalga

EUCARIS taikomoji programa sujungia visas dalyvaujančias valstybes nares į visiško junglumo tinklą, kuriame kiekviena valstybė narė tiesiogiai palaiko ryšį su kita valstybe nare. Ryšiui užmegzti nereikalingas centrinis komponentas. EUCARIS programa saugiai perduodami duomenys kitoms valstybėms narėms ir palaikomas ryšys su valstybių narių registrų veikiančiomis sistemomis, naudojant XML kalbą. Ši struktūra pavaizduota toliau pateikiamame piešinyje.

Image

Valstybė narė keičiasi pranešimais, siųsdama juos tiesiogiai gavėjui. Valstybės narės EUCARIS duomenų centras yra prijungtas prie tinklo, kuris naudojamas keitimuisi pranešimais (TESTA). Prieigai prie TESTA tinklo gauti valstybės narės jungiasi prie TESTA per savo nacionalinį tinklo komponentą. Turi būti naudojama prisijungimo prie tinklo ugniasienė, o EUCARIS programa prijungiama prie ugniasienės naudojant maršrutizatorių. Atsižvelgiant į alternatyvą, pasirinktą pranešimams apsaugoti, elektronines pažymas naudoja maršrutizatorius arba Eucaris programa.

Pateikiama EUCARIS kliento programa, kuri gali būti naudojama valstybėje narėje užklausai į savo registrą ar kitų valstybių narių registrus pateikti. Kliento programa prisijungia prie EUCARIS. Klientų tapatybė bus nustatoma pagal vartotojo ID/slaptažodį arba kliento elektroninę pažymą. Ryšys su išorės organizacijos (pavyzdžiui, policijos) vartotoju gali būti šifruojamas, bet už tai atsakinga kiekviena valstybė narė atskirai.

3.1.2.   Sistemos taikymo sritis

EUCARIS sistema taikoma tik procesams, susijusiems su valstybių narių registravimo institucijų keitimusi informacija, ir šios informacijos pradiniam pateikimui. Procedūros ir automatiniai procesai, kurių metu naudotina informacija, nepatenka į šios sistemos taikymo sritį.

Valstybės narės gali pasirinkti naudoti EUCARIS kliento funkciją ar parengti sau pritaikytą kliento taikomąją programą. Toliau pateikiamoje lentelėje apibūdinta, kuriuos EUCARIS sistemos elementus privaloma naudoti ir (arba) kurie rekomenduojami bei kuriuos naudoti neprivaloma ir (arba) dėl kurių naudojimo gali nuspręsti valstybės narės.

EUCARIS aspects

M/O (9)

Remark

Network concept

M

The concept is an „any-to-any“ communication.

Physical network

M

TESTA

Core application

M

The core application of EUCARIS has to be used to connect to the other Member States. The following functionality is offered by the core:

Encrypting and signing of the messages

Checking of the identity of the sender

Authorization of Member States and local users

Routing of messages

Queuing of asynchronous messages if the recipient service is temporally unavailable

Multiple country inquiry functionality

Logging of the exchange of messages

Storage of incoming messages

Client application

O

In addition to the core application the EUCARIS II client application can be used by a Member State. When applicable, the core and client application are modified under auspices of the EUCARIS organisation.

Security concept

M

The concept is based on XML-signing by means of client certificates and SSL-encryption by means of service certificates.

Message specifications

M

Every Member State has to comply with the message specifications as set by the EUCARIS organisation and this Council Decision. The specifications can only be changed by the EUCARIS organisation in consultation with the Member States.

Operation and Support

M

The acceptance of new Member States or a new functionality is under auspices of the EUCARIS organisation. Monitoring and help desk functions are managed centrally by an appointed Member State.

3.2.   Funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai

3.2.1.   Bendras funkcionalumas

Šioje dalyje bendromis sąvokomis apibūdintos pagrindinės bendrosios funkcijos.

Nr.

Aprašymas

1.

Sistema suteikia galimybę valstybių narių registravimo institucijoms interaktyviuoju būdu keistis užklausos ir atsakymo pranešimais.

2.

Sistemą sudaro kliento programa, kuri leidžia galutiniams vartotojams siųsti užklausas ir pateikti atsakymo informaciją rankiniam apdorojimui.

3.

Sistema palengvina „transliavimą“, suteikdama galimybę valstybei narei vienu metu išsiųsti užklausą visoms kitoms valstybėms narėms. Pagrindinė programa gaunamus atsakymus sujungia į vieną atsakymo pranešimą kliento programai (ši funkcija vadinama Multiple Country Inquiry).

4.

Sistema gali dirbti su įvairių tipų pranešimais. Vartotojo vaidmenys, leidimo suteikimas, maršruto parinkimas, pasirašymas ir registravimas apibrėžiami konkrečia funkcija.

5.

Sistema suteikia galimybę valstybėms narėms keistis pranešimų paketais ar pranešimais, kuriuos sudaro didelis užklausų ar atsakymų skaičius. Šie pranešimai tvarkomi asinchroniniu būdu.

6.

Sistema sudaro asinchroninių pranešimų eilę, jei valstybė narė gavėja yra laikinai nepasiekiama, ir užtikrina pristatymą vos tik gavėjas vėl bus pasiekiamas.

7.

Sistema saugo gaunamus asinchroninius pranešimus tol, kol juos bus galima apdoroti.

8.

Sistema suteikia prieigą prie kitų valstybių narių EUCARIS taikomųjų programų, o ne prie individualių organizacijų tose kitose valstybėse narėse, t. t. kiekviena registravimo institucija veikia kaip vienas tinklų sietuvas tarp nacionalinių galutinių vartotojų ir atitinkamų institucijų kitose valstybėse narėse.

9.

Viename EUCARIS serveryje galima apibrėžti skirtingų valstybių narių vartotojus ir suteikti jiems leidimą atsižvelgiant į tos valstybės narės teises.

10.

Pranešimuose įtraukta informacija apie užklausą pateikusią valstybę narę, organizaciją ir galutinį vartotoją.

11.

Sistema palengvina skirtingų valstybių narių bei EUCARIS branduolio ir nacionalinių registravimo sistemų keitimąsi pranešimais.

12.

Sistema suteikia galimybę konkrečiam sekretoriatui, kuris yra organizacija ar valstybė narė, oficialiai paskirta šiai užduočiai atlikti, rinkti registruojamą informaciją apie visų dalyvaujančių valstybių narių išsiųstus/gautus pranešimus, siekiant parengti statistinių duomenų ataskaitas.

13.

Kiekviena valstybė narė pati nurodo, kokia registruota informacija yra prieinama sekretoriatui ir kokia informacija yra „privati“.

14.

Sistema suteikia galimybę kiekvienos valstybės narės nacionaliniams administratoriams gauti statistinius naudojimo duomenis.

15.

Naudojant paprastas administracines užduotis sistema suteikia galimybę įtraukti naujas valstybes nares.

3.2.2.   Naudojimo galimybės

Nr.

Aprašymas

16.

Sistema suteikia sąsają valstybėje narėje veikiančių sistemų pranešimų automatiniam apdorojimui ir sudaro sąlygas vartotojo sąsajos integravimui į šias sistemas (adaptuota vartotojo sąsaja).

17.

Lengva išmokti naudotis sistema, ji yra savaime suprantama ir turi elektroninę pagalbos funkciją.

18.

Su sistema susiję dokumentai (pavyzdžiui, žinynai, funkcinė/techninė dokumentacija, operacijų vadovas, ...) skirti padėti valstybėms narėms vykdant integraciją, operacijas ir atliekant techninę priežiūrą ateityje.

19.

Vartotojo sąsaja yra daugiakalbė ir jos siūlomų priemonių pagalba galutinis vartotojas gali pasirinkti pageidaujamą kalbą.

20.

Vartotojo sąsaja apima priemones, kuriomis naudodamasis vietinis administratorius gali išversti ekrane pateikiamus elementus ir koduotą informaciją į šalies valstybinę kalbą.

3.2.3.   Patikimumas

Nr.

Aprašymas

21.

Ši sistema yra patvari ir patikima operacijų sistema, kuri toleruoja operatoriaus klaidas ir kuri gali būti visiškai atkurta po elektros energijos tiekimo nutraukimo ar kitų esminių trikdžių. Turi būti numatyta galimybė perkrauti sistemą neprarandant duomenų arba prarandant minimalų jų kiekį.

22.

Sistemos pateikiami rezultatai turi būti patikimi ir atkurtini.

23.

Sistema buvo sukurta taip, kad veiktų patikimai. Sistema gali būti įgyvendinama tokios sąrankos, kuri užtikrina 98 % prieinamumą (esant pertekliniam atsarginių serverių naudojimui ir t. t.) kiekvieną kartą palaikant dvišalį ryšį.

24.

Galima naudoti sistemos dalį, net jei kai kurie komponentai neveikia (jei nėra ryšio su C valstybe nare, A ir B valstybės narės vis tiek gali palaikyti ryšį). Atskirų neveikiančių taškų skaičius informacijos grandinėje turėtų būti sumažintas iki minimumo.

25.

Atkūrimo laikotarpis po rimto gedimo turėtų būti trumpesnis nei viena diena. Turėtų būti galima sumažinti prastovos laikotarpį naudojant nuotolinį sistemos palaikymą, pavyzdžiui, pasitelkiant centrinį aptarnavimo punktą.

3.2.4.   Veikimas

Nr.

Aprašymas

26.

Sistema gali būti naudojama 24 valandas 7 dienas per savaitę. Būtina, kad tokiu režimu (24 valandas 7 sienas per savaitę) taip pat veiktų valstybių narių registrų veikiančios sistemos.

27.

Sistema sparčiai reaguoja į vartotojo užklausas nepaisant užduočių, vykdomų foniniu režimu. Toks pats reikalavimas taikomas šalių registrų veikiančiomis sistemoms, kad būtų užtikrintas priimtinas atsako laikas. Priimtinas bendras atsako laikas vienai užklausai yra daugiausiai 10 sekundžių.

28.

Sistema buvo sukurta kaip daugelio vartotojų sistema; tokiu būdu foninės užduotys gali būti atliekamos tuo metu, kai vartotojas atlieka pirmaeiles užduotis.

29.

Sistema buvo sukurta taip, kad galėtų būti išplėsta, kad būtų palaikomas galimas pranešimų skaičiaus padidėjimas, kai bus pridėta nauja funkcija arba prisijungs naujos organizacijos ar valstybės narės.

3.2.5.   Užstatas

Nr.

Aprašymas

30.

Sistema pritaikyta (pavyzdžiui, jos saugumo priemonės) keitimuisi pranešimais, kurie apima neskelbtinus asmens duomenis (pavyzdžiui, automobilio savininkas/turėtojai), kurie žymimi „ES riboto naudojimo“ slaptumo žyma.

31.

Sistemos priežiūra vykdoma užkertant kelią nesankcionuotai prieigai prie duomenų.

32.

Sistema apima nacionalinių galutinių vartotojų teisių ir leidimų administravimo funkciją.

33.

Valstybės narės gali patikrinti siuntėjo tapatybę (valstybės narės lygiu) pagal XML parašą.

34.

Valstybės narės turi oficialiai suteikti leidimą kitoms valstybėms narėms teikti užklausą dėl konkrečios informacijos.

35.

Taikymo požiūriu sistema suteikia visišką saugumą ir šifravimo lygį, kuris atitinka tokiais atvejais reikalingą saugumo lygį. Naudojant XML parašą, užtikrinamas informacijos išskirtinumas ir vientisumas, o pasitelkiant SSL kanalą – šifravimas.

36.

Pasitelkiant registravimą galima atsekti keitimąsi visais pranešimais.

37.

Numatyta apsauga nuo trynimo (trečioji šalis ištrina pranešimą) ir pakartojimo ar įterpimo atakų pavojaus (trečioji šalis atkuria arba įterpia pranešimą).

38.

Sistema naudoja patikimos trečiosios šalies (TTP) elektronines pažymas.

39.

Sistema gali apdoroti skirtingus valstybės narės elektronines pažymas atsižvelgiant į pranešimo ar paslaugos tipą.

40.

Taikymo požiūriu saugumo priemonės yra pakankamos, kad būtų galima naudoti neakredituotus tinklus.

41.

Sistema gali naudoti naujas saugumo technologijas, pavyzdžiui, XML ugniasienę.

3.2.6.   Pritaikomumas

Nr.

Aprašymas

42.

Sistemą galima išplėsti naujais pranešimais ir naujomis funkcijomis. Adaptavimo sąnaudos yra minimalios dėl centralizuoto programos komponentų kūrimo.

43.

Valstybės narės gali apibrėžti naujus pranešimų tipus dvišaliam naudojimui. Nereikalaujama, kad visos valstybės narės palaikytų visus pranešimų tipus.

3.2.7.   Palaikymas ir priežiūra

Nr.

Aprašymas

44.

Sistema turi centriniam aptarnavimo punktui ir (arba) operatoriams skirtas stebėjimo priemones, susijusias su tinklu ir serveriais skirtingose valstybėse narėse.

45.

Sistema turi priemones, skirtas centrinio paslaugų pulto vykdomam nuotoliniam sistemos palaikymui.

46.

Sistema turi problemų nagrinėjimo priemones.

47.

Sistema gali būti išplėsta prijungiant naujas valstybes nares.

48.

EUCARIS taikomąją programą gali lengvai įdiegti darbuotojai, turintys minimalius IT gebėjimus ir patirtį. Įdiegimo procedūra yra pakankamai automatizuota.

49.

Sistemoje vykdomas nuolatinis testavimas ir priėmimo bandymai.

50.

Metinės priežiūros ir palaikymo sąnaudos buvo sumažintos atsižvelgiant į rinkos standartus ir sukuriant tokią taikomąją programą, kuriai būtų reikalingas kuo mažesnis centrinio aptarnavimo punkto palaikymas.

3.2.8.   Sistemos kūrimo reikalavimai

Nr.

Aprašymas

51.

Sistema sukurta taip, kad jos dokumentais pagrįstas veikimo laikas apimtų daug metų.

52.

Sistema sukurta taip, kad ji būtų nepriklausoma nuo tinklo teikėjo.

53.

Sistema dera su valstybių narių HW/SW; sąveikaudama su tomis registravimo sistemomis, ji naudoja atvirojo standarto žiniatinklio tarnybos technologijas (XML, XSD, SOAP, WSDL, HTTP(s), žiniatinklio paslaugas (WS), WSS, X.509 ir t. t.).

3.2.9.   Taikomi standartai

Nr.

Aprašymas

54.

Sistema atitinka duomenų apsaugos reikalavimus, išdėstytus Reglamente (EB) Nr. 45/2001 (21–23 straipsniai) ir Direktyvoje 95/46/EB.

55.

Sistema atitinka IDA standartus.

56.

Sistema palaiko UTF8.

4 SKYRIUS. Įvertinimas

1.   Vertinimo procedūra pagal 20 straipsnį (Sprendimų rengimas pagal Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalį)

1.1.   Klausimynas

Atitinkama Tarybos darbo grupė parengia klausimyną dėl kiekvieno Sprendimo 2008/615/TVR 2 skyriuje nustatyto automatinio keitimosi duomenimis.

Kai valstybė narė mano, kad ji atitinka keitimosi atitinkamos duomenų kategorijos duomenimis sąlygas, ji atsako į atitinkamo klausimyno klausimus.

1.2.   Bandomasis sistemos patikrinimas

Siekiant įvertinti klausimyno rezultatus valstybė narė, kuri pageidauja keistis duomenimis, atlieka bandomąjį sistemos patikrinimą kartu su viena ar keletu kitų valstybių narių, kurios jau keičiasi duomenimis pagal Tarybos sprendimą. Bandomasis sistemos patikrinimas atliekamas prieš pat arba iš karto po vertinimo vizito.

Šio bandomojo sistemos patikrinimo sąlygas ir tvarką nustato atitinkama Tarybos darbo grupė; jos grindžiamos iš anksto su atitinkama valstybe nare sudarytu individualiu susitarimu. Bandomajam sistemos patikrinime dalyvaujančios valstybės narės nuspręs dėl praktinių sistemos aspektų.

1.3.   Vertinimo vizitas

Siekiant įvertinti klausimyno rezultatus, valstybėje narėje, kuri pageidauja pradėti keistis duomenimis, atliekamas vertinimo vizitas.

Šio vizito sąlygas ir tvarką nustato atitinkama Tarybos darbo grupė; jos grindžiamos iš anksto atitinkamos valstybės narės ir vertinimo grupės sudarytu individualiu susitarimu. Atitinkama valstybė narė sudarys sąlygas vertinimo grupei patikrinti, kaip vykdomas automatinis keitimasis vertinamos (-ų) duomenų kategorijos arba kategorijų duomenimis, visų pirma parengdama vizito programą, kurioje atsižvelgiama į vertinimo grupės prašymus.

Per vieną mėnesį vertinimo grupė parengs vertinimo vizito ataskaitą ir perduos ją atitinkamai valstybei narei pastaboms pateikti. Prireikus vertinimo grupė patikslins šią ataskaitą remdamasi valstybės narės pastabomis.

Vertinimo grupę sudarys ne daugiau kaip 3 ekspertai, kuriuos paskiria valstybės narės, dalyvaujančios automatinio keitimosi procese vertinamų duomenų kategorijų duomenimis, ir kurie turi patirties, susijusios su atitinkama duomenų kategorija, turi atitinkamą nacionalinį patikimumo pažymėjimą darbui su šiais klausimais ir pageidauja dalyvauti ne mažiau nei viename vertinimo vizite kitoje valstybėje narėje. Komisija bus kviečiama prisijungti prie vertinimo grupės stebėtojo teisėmis.

Vertinimo grupės nariai užtikrins vykdant užduotį gautos informacijos konfidencialumą.

1.4.   Tarybai pateikiama ataskaita

Tarybai pateikiama bendra vertinimo ataskaita, kurioje apibendrinami klausimynų rezultatai, vertinimo vizitas ir bandomasis sistemos patikrinimas, kad Taryba galėtų priimti sprendimą laikantis Sprendimo 2008/615/TVR 25 straipsnio 2 dalies.

2.   Vertinimo procedūra pagal 21 straipsnį

2.1.   Statistiniai duomenys ir ataskaita

Visos valstybės narės renka statistinius duomenis, susijusius su automatinio keitimosi duomenimis rezultatais. Siekiant užtikrinti palyginamumą, atitinkama Tarybos darbo grupė parengs statistinių duomenų modelį.

Šie statistiniai duomenys bus kasmet perduodami Generaliniam sekretoriatui, kuris parengs praėjusių metų trumpą apžvalgą, ir Komisijai.

Be to, valstybių narių bus prašoma reguliariai, ne dažniau nei kartą per metus pateikti tolesnę informaciją apie administracinius, techninius ir finansinius automatinio keitimosi duomenimis įgyvendinimo aspektus, kuri reikalinga procesui analizuoti ir tobulinti. Remiantis šia informacija bus parengta ataskaita Tarybai.

2.2.   Peržiūra

Per pagrįstą laikotarpį Taryba išnagrinės čia apibūdintą vertinimo mechanizmą ir prireikus jį patikslins.

3.    Ekspertų posėdžiai

Atitinkamoje Tarybos darbo grupėje ekspertai susitikinės reguliariai siekdami suorganizuoti ir įgyvendinti pirmiau nurodytas vertinimo procedūras bei pasidalinti patirtimi ir aptarti galimus patobulinimus. Atitinkamais atvejais šių ekspertų diskusijų rezultatai bus įtraukti į 2.1 dalyje nurodytą ataskaitą.


(1)  1. „Visiškai nustatytas alelis“ reiškia, kad įtrauktos ir retos alelio vertės.

(2)  Tai – ASCII standarte apibrėžta pozicija.

(3)  M = privalomas, jei yra nacionaliniame registre, O = neprivalomas.

(4)  Visi požymiai, kuriuos konkrečiai priskiria valstybės narės, pažymėti Y.

(5)  Suderinta dokumentų santrumpa, žr. 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 1999/37/EB.

(6)  M = privalomas, jei yra nacionaliniame registre, O = neprivalomas.

(7)  Suderinta dokumentų santrumpa, žr. 1999 m. balandžio 29 d. Tarybos direktyvą 1999/37/EB.

(8)  Liuksemburge naudojami du atskiri transporto priemonės registracijos dokumento ID.

(9)  M = privaloma naudoti arba laikytis, O = neprivaloma naudoti arba laikytis.


6.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 210/73


TARYBOS SPRENDIMAS 2008/617/TVR

2008 m. birželio 23 d.

dėl Europos Sąjungos valstybių narių specialiųjų intervencijos padalinių bendradarbiavimo krizinėse situacijose gerinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Europos Sąjungos sutartį ir ypač į jos 30 straipsnį, 32 straipsnį ir 34 straipsnio 2 dalies c punktą,

atsižvelgdama į Austrijos Respublikos iniciatyvą (1),

atsižvelgdama į Europos Parlamento nuomonę (2),

kadangi:

(1)

Sutarties 29 straipsnyje teigiama, kad Sąjungos tikslas – plėtojant bendrą valstybių narių veiklą policijos ir teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose srityse, laisvės, saugumo ir teisingumo erdvėje suteikti piliečiams aukšto lygio saugumą.

(2)

Europos Sąjungos valstybių ir Vyriausybių vadovai 2004 m. kovo 25 d. deklaracijoje dėl solidarumo kovojant su terorizmu pareiškė tvirtą ketinimą, kad valstybės narės turi sutelkti visas turimas priemones, siekdamos teroro aktą patyrusiai valstybei narei arba stojančiajai valstybei teikti pagalbą jos teritorijoje jos politinės valdžios institucijų prašymu.

(3)

Po 2001 m. rugsėjo 11 d. teroro aktų visų valstybių narių teisėsaugos institucijų specialieji intervencijos padaliniai jau inicijavo bendradarbiavimo veiklą, globojant Policijos vadovų grupei. Nuo 2001 m. jų tinklas, vadinamas „Atlas“, organizavo įvairius seminarus, vykdė tyrimus, keitimąsi medžiaga ir bendras pratybas.

(4)

Nė viena valstybė narė neturi visų priemonių, išteklių ir kompetencijos, kad galėtų efektyviai išspręsti visas galimas specifines ar didelio masto krizines situacijas, kurių metu reikalinga speciali intervencija. Todėl ypač svarbu, kad kiekviena valstybė narė galėtų prašyti kitos valstybės narės pagalbos.

(5)

2008 m. birželio 23 d. Tarybos sprendimas 2008/615/TVR dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo gerinimo, visų pirma kovos su terorizmu ir tarpvalstybiniu nusikalstamumu srityje (3) (toliau – Sprendimas dėl Priumo sutarties), visų pirma jo 18 straipsnis reglamentuoja valstybių narių tarpusavio viešosios tvarkos palaikymo pagalbos didelio masto susibūrimų bei panašių masinių renginių, nelaimių ir didelių avarijų atveju formas. Į šio sprendimo taikymo sritį nepatenka didelio masto susibūrimai, nelaimės ar didelės avarijos kaip apibrėžta Sprendimo dėl Priumo sutarties 18 straipsnyje, tačiau jo nuostatomis papildomos tos Sprendimo dėl Priumo sutarties nuostatos, kurios numato valstybių narių tarpusavio viešosios tvarkos palaikymo pagalbą pasitelkiant specialiuosius intervencijos padalinius kitose situacijose, t. y. žmonių sukeltų krizinių situacijų, keliančių rimtą tiesioginę fizinę grėsmę asmenims, nuosavybei, infrastruktūrai ar institucijoms, visų pirma – įkaitų ėmimo, užgrobimo ar panašių įvykių atvejais.

(6)

Nustačius šį teisinį pagrindą ir surinkus informaciją apie kompetentingas institucijas, valstybės narės galės tokių krizinių situacijų atveju greitai reaguoti ir laimėti laiko. Be to, siekiant padidinti valstybių narių gebėjimus užkirsti kelią tokioms krizinėms situacijoms, visų pirma teroro aktams, ir į jas reaguoti, labai svarbu, kad specialieji intervencijos padaliniai reguliariai rengtų susitikimus ir organizuotų bendrus mokymus siekdami keistis patirtimi,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Dalykas

Šiuo sprendimu nustatomos bendros taisyklės ir sąlygos, pagal kurias vienos valstybės narės specialieji intervencijos padaliniai galėtų teikti pagalbą ir (arba) veikti kitos valstybės narės (toliau – prašančioji valstybė narė) teritorijoje tais atvejais, kai juos pakviečia pastaroji valstybė narė ir kai jie sutinka tai daryti, kad būtų išspręsta krizinė situacija. Dėl šį sprendimą papildančių praktinių detalių ir įgyvendinimo priemonių prašančioji valstybė narė ir valstybė narė, kurios prašoma, susitaria tiesiogiai.

2 straipsnis

Sąvokų apibrėžtys

Šiame sprendime:

a)

specialusis intervencijos padalinys – bet kuris valstybės narės teisėsaugos padalinys, kuris yra kvalifikuotas kontroliuoti krizinę situaciją;

b)

krizinė situacija – bet kuri situacija, kuriai susiklosčius kompetentingos valstybės narės institucijos turi pagrindo manyti, kad vykdomas nusikaltimas, keliantis rimtą tiesioginę fizinę grėsmę asmenims, nuosavybei, infrastruktūrai ar institucijoms toje valstybėje narėje, visų pirma 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2002/475/TVR dėl kovos su terorizmu (4) 1 straipsnio 1 dalyje nurodytos situacijos;

c)

kompetentinga institucija – nacionalinė institucija, turinti įgaliojimus prašyti ir suteikti įgaliojimus dislokuoti specialiuosius intervencijos padalinius.

3 straipsnis

Pagalba kitai valstybei narei

1.   Kompetentingoms institucijoms pateikiant prašymą, kuriame nurodomas prašomos pagalbos pobūdis ir jos vykdymo būtinumas, valstybė narė gali prašyti kitos valstybės narės specialiojo intervencijos padalinio pagalbos siekiant išspręsti krizinę situaciją. Valstybės narės, kurios prašoma, kompetentinga institucija gali priimti ar atmesti tokį prašymą arba pasiūlyti suteikti kitokią pagalbą.

2.   Atitinkamoms valstybėms narėms susitarus, pagalba gali būti teikiama suteikiant įrangą ir (arba) perduodant patirtį prašančiajai valstybei narei ir (arba) vykdant veiksmus tos valstybės narės teritorijoje, jei reikia, panaudojant ginklus.

3.   Vykdant veiksmus prašančiosios valstybės narės teritorijoje, padedančio specialiojo intervencijos padalinio pareigūnai įgaliojami imtis paramos veiksmų prašančiosios valstybės narės teritorijoje ir imtis visų būtinų priemonių prašomai pagalbai suteikti tiek, kiek jie:

a)

veikia prašančiosios valstybės narės atsakomybe, įgaliojimais ir jai vadovaujant, laikydamiesi prašančiosios valstybės narės teisės; ir

b)

veikia neviršydami savo galių pagal savo nacionalinę teisę.

4 straipsnis

Civilinė ir baudžiamoji atsakomybė

Kai valstybės narės pareigūnai veikia kitos valstybės narės teritorijoje ir (arba) pagal šį sprendimą naudojama įranga, taikomos Sprendimo dėl Priumo sutarties 21 straipsnio 4 ir 5 punktuose ir 22 straipsnyje išdėstytos nuostatos dėl civilinės ir baudžiamosios atsakomybės.

5 straipsnis

Susitikimai ir bendri mokymai

Dalyvaujančios valstybės narės užtikrina, kad jų specialieji intervencijos padaliniai prireikus rengtų susitikimus ir organizuotų bendrus mokymus bei pratybas tam, kad būtų keičiamasi patirtimi, kompetencija ir bendra, praktine bei technine informacija apie krizinių situacijų sprendimą. Tokie susitikimai, mokymai ir pratybos gali būti finansuojami pasitelkiant Sąjungos finansinių programų teikiamas galimybes gauti dotacijas iš Europos Sąjungos biudžeto. Todėl Sąjungai pirmininkaujanti valstybė narė turi siekti užtikrinti, kad vyktų tokie susitikimai, mokymai bei pratybos.

6 straipsnis

Išlaidos

Prašančioji valstybė narė padengia valstybės narės, kurios prašoma, specialiųjų intervencijos padalinių veiklos išlaidas, patirtas taikant 3 straipsnį, įskaitant transporto ir apgyvendinimo išlaidas, jeigu atitinkamos valstybės narės nesusitarė kitaip.

7 straipsnis

Ryšys su kitais teisės aktais

1.   Nepažeisdamos savo įsipareigojimų pagal kitus teisės aktus, priimtus remiantis Sutarties VI antraštine dalimi, visų pirma pagal Sprendimą dėl Priumo sutarties:

a)

valstybės narės gali toliau taikyti dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar priemones dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo, galiojančius nuo 2008 m. birželio 23 d., jei tokie susitarimai ar priemonės neprieštarauja šio sprendimo tikslams;

b)

po 2008 m. gruodžio 23 d. valstybės narės gali sudaryti arba įgyvendinti dvišalius ar daugiašalius susitarimus ar priemones dėl tarpvalstybinio bendradarbiavimo, jei taikant tokius susitarimus ar priemones galima praplėsti arba padidinti šio sprendimo tikslus.

2.   1 dalyje nurodyti susitarimai ar priemonės negali daryti įtakos santykiams su valstybėmis narėmis, kurios nėra jų šalys.

3.   Valstybės narės praneša Tarybai ir Komisijai apie 1 dalyje nurodytus susitarimus ar priemones.

8 straipsnis

Baigiamosios nuostatos

Tarybos Generalinis sekretoriatas sudaro ir nuolat atnaujina valstybių narių kompetentingų institucijų, kurios gali teikti prašymus ir suteikti įgaliojimus teikti pagalbą, kaip nurodyta 3 straipsnyje, sąrašą.

Tarybos Generalinis sekretoriatas informuoja 1 pastraipoje minėtas institucijas apie pagal šį straipsnį sudaryto sąrašo pakeitimus.

9 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis sprendimas įsigalioja 2008 m. gruodžio 23 d.

Priimta Liuksemburge 2008 m. birželio 23 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

I. JARC


(1)  OL C 321, 2006 12 29, p. 45.

(2)  2008 m. sausio 31 d. nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje).

(3)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 1.

(4)  OL L 164, 2002 6 22, p. 3.