ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 206

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. rugpjūčio 2d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 769/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

*

2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 770/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 349/2005, nustatantis Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles

3

 

*

2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 771/2008, nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos struktūros ir darbo tvarkos taisykles ( 1 )

5

 

 

2008 m. rugpjūčio 1 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 772/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

14

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

 

 

2008/634/EB

 

*

2008 m. birželio 18 d. valstybių narių Vyriausybių atstovų bendru sutarimu priimtas Sprendimas dėl Europos, inovacijos ir technologijos instituto buveinės nustatymo

16

 

 

Komisija

 

 

2008/635/EB

 

*

2008 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas dėl avių ir ožkų rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į Bendriją, susijęs su trečiųjų šalių ir spermos surinkimo centrų bei embrionų surinkimo grupių sąrašais ir sertifikavimo reikalavimais (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3625)  ( 1 )

17

 

 

2008/636/EB

 

*

2008 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas, nustatantis trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti kiaulių kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3671)  ( 1 )

32

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

Tarybos reglamento (EB) Nr. 717/2008, nustatančio Bendrijos kiekybinių kvotų administravimo tvarką, klaidų ištaisymas (OL L 198, 2008 7 26)

34

 

*

1994 m. birželio 23 d. Tarybos direktyvos 94/28/EB, nustatančios pricipus, susijusius su zootechniniais bei genealoginiais reikalavimais, taikytinais gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų importui iš trečiųjų šalių, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 77/504/EEB dėl grynaveislių veislinių galvijų, klaidų ištaisymas (OL L 178, 1994 7 12) (Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 16 tomas)

34

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

2.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 769/2008

2008 m. rugpjūčio 1 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. rugpjūčio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 590/2008 (OL L 163, 2008 6 24, p. 24).


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MK

27,8

TR

74,2

XS

26,5

ZZ

42,8

0709 90 70

TR

97,2

ZZ

97,2

0805 50 10

AR

78,5

US

95,7

UY

67,2

ZA

88,2

ZZ

82,4

0806 10 10

CL

43,1

EG

141,1

IL

145,6

MK

76,7

TR

156,0

ZZ

112,5

0808 10 80

AR

88,5

BR

103,0

CL

107,1

CN

88,5

NZ

114,8

US

101,0

ZA

92,9

ZZ

99,4

0808 20 50

AR

70,7

CL

64,8

NZ

152,7

TR

153,4

ZA

97,1

ZZ

107,7

0809 20 95

CA

285,7

TR

423,0

US

394,8

ZZ

367,8

0809 30

TR

154,2

US

191,9

ZZ

173,1

0809 40 05

BA

70,3

IL

119,0

TR

111,4

XS

62,1

ZZ

90,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


2.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 770/2008

2008 m. rugpjūčio 1 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 349/2005, nustatantis Tarybos sprendime 90/424/EEB paminėtų skubių priemonių ir kampanijos prieš tam tikras gyvūnų ligas Bendrijos finansavimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2005 m. birželio 21 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1290/2005 dėl bendrosios žemės ūkio politikos finansavimo (1), ypač į jo 42 straipsnio 8a punktą,

kadangi:

(1)

1990 m. birželio 26 d. Tarybos sprendime 90/424/EEB dėl išlaidų veterinarijos srityje (2) nustatyta Bendrijos finansinės pagalbos gyvūnų ligų likvidavimo programoms teikimo tvarka.

(2)

Komisijos reglamentas (EB) Nr. 349/2005 (3) taikomas valstybėms narėms teikiamai Bendrijos paramai, atlyginant reikalavimus atitinkančias išlaidas, susijusias su tam tikromis gyvūnų ligų likvidavimo priemonėmis.

(3)

2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančia Direktyvą 92/40/EEB (4) nustatytos naujos kovos su šia liga, net mažo patogeniškumo virusais, priemonės.

(4)

Sprendime 90/424/EEB, iš dalies pakeistame Sprendimu 2006/53/EB (5), nustatyta, kad Bendrijos finansinė pagalba gali būti skirta tam tikroms valstybių narių paukščių gripo likvidavimo priemonėms įgyvendinti. Šio sprendimo 3a straipsnyje nustatyta, kad Bendrijos finansinė pagalba paukščių gripui likviduoti teikiama, tik jeigu buvo įgyvendintos Direktyva 2005/94/EB nustatytos būtiniausios kovos priemonės.

(5)

Atsižvelgiant į šį pakeitimą, Reglamentą (EB) Nr. 349/2005 reikėtų atnaujinti.

(6)

Reglamente (EB) Nr. 349/2005 nustatyta, kad Bendrijos finansinė pagalba mokama remiantis prašymu atlyginti išlaidas, prie kurio pridedama finansinė ataskaita, sudaryta iš „adekvačios kompensacijos“ ir „veiklos išlaidų“ skyrių. Reikėtų, kaip tai jau daroma teikiant „adekvačios kompensacijos“ skyrių, susieti minėtos finansinės ataskaitos „veiklos išlaidų“ teikimą su pranešimu apie konkretų sprendimą, nustatantį finansinės paramos pradžią.

(7)

Todėl Reglamentą (EB) Nr. 349/2005 reikia atitinkamai iš dalies pakeisti.

(8)

Šiame reglamente nurodytos priemonės atitinka Žemės ūkio fondų komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 349/2005 iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 1 dalis pakeičiama taip:

„1.   Šis reglamentas taikomas valstybėms narėms teikiamai Bendrijos paramai, atlyginant šio reglamento 3, 4 ir 5 straipsniuose nurodytas, reikalavimus atitinkančias išlaidas, susijusias su ligų likvidavimo priemonėmis, atvejais, nurodytais:

a)

Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 1 dalyje ir 3a straipsnio 1 dalyje, išskyrus ligas, kuriomis serga arklinių šeimos gyvūnai;

b)

minėto sprendimo 4 straipsnio 1 ir 2 dalyse, 6 straipsnio 2 dalyje ir 11 straipsnio 1 dalyje.“

2)

2 straipsnio pirmos pastraipos d punktas pakeičiamas taip:

„d)

būtinos išlaidos – tai išlaidos, patirtos perkant įrangą ar paslaugas, paminėtas Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 2 dalies pirmoje, antroje ir trečioje įtraukose, 3a straipsnio 3 dalies antroje įtraukoje ir 11 straipsnio 4 dalies a punkto i–iv papunkčiuose ir b punkte, kurių pobūdis ir tiesioginis ryšys su šio reglamento 3 straipsnyje apibrėžtomis, reikalavimus atitinkančiomis išlaidomis buvo įrodyti;“.

3)

3 straipsnio a ir b punktai pakeičiami taip:

„a)

greitą ir adekvačią kompensaciją, suteikiamą savininkams už privalomą jų gyvūnų užmušimą arba prireikus už privalomą kiaušinių sunaikinimą, remiantis Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 2 dalies pirma ir septinta įtrauka, 3a straipsnio 3 dalies pirma įtrauka ir 11 straipsnio 4 dalies a punkto i papunkčiu;

b)

veiklos išlaidas, apmokėtas ir susijusias su privalomo užkrėstų gyvūnų užmušimo ir produktų sunaikinimo priemonėmis, patalpų valymu ir dezinfekcija, ir su užkrėstos įrangos valymu ir dezinfekcija arba, kai būtina – sunaikinimu, remiantis Sprendimo 90/424/EEB 3 straipsnio 2 dalies pirma, antra ir trečia įtraukomis, 3a straipsnio 3 dalies antra įtrauka ir 11 straipsnio 4 dalies a punkto i–iv papunkčiais ir b punktu;“.

4)

7 straipsnio 2 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„1 dalies a punkte nurodytos finansinės ataskaitos skyrius „veiklos išlaidos“ remiantis IV priedu pateikiamas elektroninės rinkmenos forma per šešiasdešimt kalendorinių dienų nuo pranešimo apie konkretų sprendimą, nustatantį finansinės paramos pradžią, dienos.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 209, 2005 8 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 479/2008 (OL L 148, 2008 6 6, p. 1).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 19. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1791/2006 (OL L 363, 2006 12 20, p. 1).

(3)  OL L 55, 2005 3 1, p. 12.

(4)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(5)  OL L 29, 2006 2 2, p. 37.


2.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/5


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 771/2008

2008 m. rugpjūčio 1 d.

nustatantis Europos cheminių medžiagų agentūros Apeliacinės komisijos struktūros ir darbo tvarkos taisykles

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiantį Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiantį Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinantį Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (1), ypač į jo 93 straipsnio 4 dalį ir 132 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 Europos cheminių medžiagų agentūra (toliau – Agentūra) įgaliojama priimti individualius sprendimus dėl cheminių medžiagų registracijos bei vertinimo ir įkuriama Apeliacinė komisija, kuriai pavedama priimti sprendimus dėl apeliacinių skundų, susijusių su to reglamento 91 straipsnio 1 dalyje nurodytais sprendimais.

(2)

Kadangi Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytos tik pagrindinės apeliacinių procedūrų taisyklės, reikia nustatyti išsamias Apeliacinės komisijos darbo ir jai pateikiamų apeliacinių skundų nagrinėjimo tvarkos taisykles.

(3)

Siekiant užtikrinti teisiniu ir techniniu požiūriais subalansuotą skundų vertinimą, nagrinėjant kiekvieną skundą turėtų dalyvauti ir teisinę, ir techninę kvalifikaciją turintys Apeliacinės komisijos nariai, kaip apibrėžta 2007 m. spalio 23 d. Komisijos reglamente (EB) Nr. 1238/2007, nustatančiame Europos cheminių medžiagų agentūros apeliacinės komisijos narių kvalifikacijos taisykles (2).

(4)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 89 straipsnį Apeliacinę komisiją turėtų sudaryti pirmininkas ir du kiti nariai, jie visi turi pakaitinius. Svarbiausia pirmininko užduotis – užtikrinti Apeliacinės komisijos priimamų sprendimų kokybę ir nuoseklumą.

(5)

Siekiant palengvinti skundų nagrinėjimą, kiekvienai bylai reikėtų paskirti pranešėją ir nustatyti jo užduotis.

(6)

Kad Apeliacinė komisija veiktų sklandžiai ir veiksmingai, prie jos reikėtų įsteigti kanceliariją.

(7)

Dėl tų pačių priežasčių reikėtų Apeliacinę komisiją įgalioti nustatyti savo pačios veiklos ir darbo taisykles.

(8)

Kad Apeliacinė komisija galutinius sprendimus galėtų priimti per pagrįstą terminą, Agentūros valdančioji taryba, remdamasi Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 89 straipsnio 3 dalies antra pastraipa, gali padidinti Apeliacinės komisijos narių skaičių. Taigi Apeliacinę komisiją reikėtų įgalioti nustatyti bylų paskirstymo nariams kriterijus.

(9)

Skundas priimtinas tik tuo atveju, jei prie jo pridedamas įrodymas, kad buvo sumokėtas mokestis, kurį reikia sumokėti bet kokio skundo atveju pagal 2008 m. balandžio 16 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 340/2008 dėl Europos cheminių medžiagų agentūrai mokėtinų mokesčių pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH) (3).

(10)

Jei būtina, Komisija, remdamasi taikant šį reglamentą įgyta patirtimi, persvarsto jo nuostatų veiksmingumą bei praktinį taikymą ir atitinkamai jas iš dalies keičia.

(11)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka komiteto, įsteigto pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 133 straipsnį, nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

I   SKYRIUS

Apeliacinės komisijos darbo tvarka

1   skirsnis

Apeliacinė taryba

1 straipsnis

Sudėtis

1.   Kiekvieną apeliacinį skundą nagrinėja trys Agentūros Apeliacinės komisijos (toliau – Apeliacinė komisija) nariai.

Bent vienas narys privalo turėti teisinę ir bent vienas – techninę kvalifikaciją, kaip nustatyta Reglamente (EB) Nr. 1238/2007.

2.   Nagrinėjant visas bylas pirmininkauja Apeliacinės komisijos pirmininkas arba vienas iš jo pakaitinių.

3.   Pirmininkas užtikrina Apeliacinės komisijos priimamų sprendimų kokybę ir nuoseklumą.

2 straipsnis

Narių pašalinimas

Jeigu taikoma Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 90 straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka, prieš priimant sprendimą atitinkamas Apeliacinės komisijos narys raginamas pateikti savo pastabas dėl visų prieštaravimų, pareikštų pagal to reglamento 90 straipsnio 6 dalį, priežasčių.

Byla sustabdoma iki to laiko, kol bus priimtas sprendimas pagal to reglamento 90 straipsnio 7 dalį.

3 straipsnis

Narių keitimas

1.   Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 90 straipsnio 7 dalį Apeliacinė komisija priima sprendimą neleisti tam tikram nariui dalyvauti byloje, tas narys pakeičiamas pakaitiniu nariu.

2.   Jeigu Apeliacinės komisijos narys negali dalyvauti byloje dėl to, kad eina atostogų, serga, turi kitų neišvengiamų įsipareigojimų arba dėl kokių nors kitų priežasčių, pirmininkas, to nario prašymu, gali jį pakeisti pakaitiniu nariu. Pakaitinio nario skyrimo kriterijai nustatomi laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

Jeigu narys negali pateikti prašymo jį pakeisti, pirmininkas gali jį pakeisti savo paties iniciatyva.

Primininkas nario prašymą jį pakeisti gali atmesti tik pagrįstu sprendimu.

Jeigu pirmininkas negali dalyvauti byloje, jis skiria savo pakaitinį. Jeigu pirmininkas to padaryti negali, pirmininko pakaitinį skiria kitas apeliacinį skundą nagrinėjantis narys, kurio darbo Apeliacinėje komisijoje stažas yra ilgesnis, arba, jeigu kitų narių stažas yra toks pats, – vyresnis pagal amžių narys.

3.   Jeigu narys pakeičiamas prieš posėdį, byla nesustabdoma, o nario pakeitimas neturi įtakos jokiems jau atliktiems procesiniams veiksmams.

Jeigu narys pakeičiamas po posėdžio, posėdis rengiamas dar kartą, išskyrus atvejus, kai šalys, pakaitinis narys ir kiti du apeliacinį skundą nagrinėjantys nariai susitaria kitaip.

4.   Pakeitus narį, jo pakaitinis privalo laikytis visų iki pakeitimo priimtų tarpinių sprendimų.

5.   Jeigu narys byloje dalyvauti nebegali po to, kai Apeliacinė komisija priima galutinį sprendimą, tai netrukdo Apeliacinei komisijai atlikti likusių procesinių veiksmų.

Jeigu pirmininkas negali pasirašyti sprendimo arba atlikti likusių procesinių veiksmų, šiuos veiksmus pirmininko vardu atlieka tas apeliacinį skundą nagrinėjantis narys, kurio darbo Apeliacinėje komisijoje stažas yra ilgesnis, arba, jeigu kitų narių stažas yra toks pats, – vyresnis pagal amžių narys.

4 straipsnis

Pranešėjas

1.   Pirmininkas vieną iš apeliacinį skundą nagrinėjančių narių skiria bylos pranešėju arba šią funkciją atlieka pats, atsižvelgdamas į poreikį užtikrinti subalansuotą darbo paskirstymą visiems nariams.

2.   Pranešėjas atlieka pirminį apeliacinio skundo nagrinėjimą.

3.   Pranešėjui pasiūlius, Apeliacinė komisija gali pasirinkti bet kurias iš 15 straipsnyje nustatytų procedūrinių priemonių.

Įgyvendinti šias priemones gali būti pavesta pranešėjui.

4.   Pranešėjas rengia sprendimo projektą.

2   skirsnis

Kanceliarija

5 straipsnis

Kanceliarija ir kancleris

1.   Prie Agentūros įsteigiama kanceliarija, kuri priskiriama Apeliacinei komisijai. Kanceliarijai vadovauja pagal 5 dalį kancleriu paskirtas asmuo.

2.   Kanceliarijos užduotis – priimti, perduoti ir saugoti dokumentus, taip pat vykdyti kitas šiame reglamente numatytas užduotis.

3.   Kanceliarijoje tvarkomas skundų registras, kuriame registruojami duomenys apie visus apeliacinius skundus ir susijusius dokumentus.

4.   Kanceliarijos darbuotojai, įskaitant kanclerį, negali dalyvauti jokiuose Agentūros procesiniuose veiksmuose, susijusiuose su sprendimais, kurie gali būti skundžiami pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 91 straipsnio 1 dalį.

5.   Kancleris, kurį pirmininko pasiūlymu skiria vykdomasis direktorius, padeda Apeliacinei komisijai vykdyti savo užduotis.

Pirmininkas turi įgaliojimus duoti kancleriui nurodymus dėl reikalų, susijusių su Apeliacinės komisijos užduočių vykdymu.

6.   Kancleris tikrina, ar laikomasi skundams teikti nustatytų terminų ir kitų formalių reikalavimų.

7.   Bendrieji nurodymai kancleriui tvirtinami 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

II   SKYRIUS

Procedūra

6 straipsnis

Apeliacinis skundas

1.   Apeliaciniame skunde nurodoma:

a)

skundo pateikėjo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

jeigu skundo pateikėjas paskyrė atstovą, atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

c)

adresas, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai, jei skiriasi nuo a ir b punktuose nurodytų adresų;

d)

nuoroda į ginčijamą sprendimą ir skundo pateikėjo reikalavimai;

e)

teisiniai motyvai, faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiami reikalavimai;

f)

jei tinkama, pateikti įrodymai ir faktai, kuriems pagrįsti pateikiami tie įrodymai;

g)

jei tinkama, nurodymas, kurią apeliaciniame skunde pateiktą informaciją reikėtų laikyti konfidencialia;

h)

nurodymas, ar skundo pateikėjas sutinka, kad pranešimai jam arba, kai tinkama, jo atstovui būtų siunčiami telefaksu, e. paštu arba kitomis techninėmis ryšio priemonėmis.

2.   Prie apeliacinio skundo pridedamas įrodymas, kad sumokėtas mokestis, pagal Reglamento (EB) Nr. 340/2008 10 straipsnį.

Jeigu skundo pateikėjas yra juridinis asmuo, pateikiami jo įstatai arba ar jį įregistravusio registro nepasenęs išrašas arba nepasenęs išrašas iš asociacijų registro, arba bet koks kitas jo teisinį egzistavimą patvirtinantis dokumentas.

3.   Jeigu apeliacinis skundas neatitinka 1 dalies a–d punktuose ir 2 dalyje nustatytų reikalavimų, kancleris nustato pagrįstą terminą, per kurį skundo pateikėjas turi tuos reikalavimus įvykdyti. Tokį terminą kancleris gali nustatyti tik vieną kartą.

Tuo laikotarpiu Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 93 straipsnio 2 dalyje nustatytas terminas neskaičiuojamas.

4.   Jeigu nustatoma netikslumų, dėl kurių skundas gali būti nepriimtas, kancleris nedelsdamas nusiunčia pirmininkui pagrįstą nuomonę.

Kai kancleris nustato 3 dalyje nurodytą terminą, jis minėtą nuomonę nusiunčia pasibaigus tam terminui, jei tie netikslumai nėra ištaisyti.

5.   Kancleris nedelsdamas nusiunčia apeliacinį skundą Agentūrai.

6.   Agentūros svetainėje skelbiamas pranešimas, kuriame nurodoma apeliacinio skundo, dėl kurio pradėti procesiniai veiksmai, registracijos data, šalių vardai, pavardės (pavadinimai) ir adresai, bylos dalykas, skundo pateikėjo reikalavimai ir pateikiama teisinių motyvų ir pagrindinių pagrindžiamųjų argumentų santrauka.

Pirmininkas sprendžia, ar skundo pateikėjo pagal 1 dalies g punktą nurodyta informacija turi būti laikoma konfidencialia, ir užtikrina, kad pranešime nebūtų paskelbta jokia konfidencialia laikoma informacija. Pranešimo skelbimo nurodymai patvirtinami laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

7 straipsnis

Gynyba

1.   Agentūra pateikia atsiliepimą į apeliacinį skundą per du mėnesius po to, kai pateikiamas apeliacinis skundas.

Agentūrai pateikus pagrįstą prašymą, pirmininkas išimtinėmis aplinkybėmis gali minėtą terminą pratęsti.

2.   Atsiliepime į apeliacinį skundą nurodoma:

a)

jeigu Agentūra paskyrė atstovą, atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

teisiniai motyvai, faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiami reikalavimai;

c)

jei tinkama, pateikti įrodymai ir faktai, kuriems pagrįsti pateikiami tie įrodymai;

d)

jei tinkama, nurodymas, kurią atsiliepime į apeliacinį skundą pateiktą informaciją reikėtų laikyti konfidencialia;

e)

nurodymas, ar Agentūra sutinka, kad pranešimai jai arba, kai tinkama, jos atstovui būtų siunčiami telefaksu, el. paštu arba kitomis techninėmis ryšio priemonėmis.

3.   Jeigu Agentūra nepateikia atsiliepimo į apeliacinį skundą po to, kai nustatyta tvarka to pareikalaujama, byla nagrinėjama be atsiliepimo į apeliacinį skundą.

8 straipsnis

Įstojimas į bylą

1.   Bet kuris asmuo, suinteresuotas Apeliacinei komisijai pateiktos bylos baigtimi, gali įstoti į Apeliacinėje komisijoje nagrinėjamą bylą.

2.   Prašymas dėl aplinkybių, suteikiančių teisę įstoti į bylą, pateikiamas per dvi savaites nuo 6 straipsnio 6 dalyje nurodyto pranešimo paskelbimo.

3.   Įstojant į bylą galima tik paremti vienos iš šalių reikalavimus ar jiems prieštarauti.

4.   Prašyme įstoti į bylą nurodoma:

a)

įstojančio į bylą asmens vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

b)

jeigu įstojantis į bylą asmuo paskyrė atstovą, atstovo vardas, pavardė (pavadinimas) ir adresas;

c)

adresas, kuriuo turi būti siunčiami pranešimai, jei skiriasi nuo a ir b punktuose nurodytų adresų;

d)

įstojančio į bylą asmens reikalavimai, kuriais jis remia visus vienos iš šalių pateiktus reikalavimus ar jų dalį, arba kuriais jis tiems reikalavimams prieštarauja;

e)

teisiniai motyvai, faktiniai ir teisiniai argumentai, kuriais grindžiami reikalavimai;

f)

jei tinkama, pateikti patvirtinamieji įrodymai;

g)

jei tinkama, nurodymas, kurią prašyme įstoti į bylą pateiktą informaciją reikėtų laikyti konfidencialia;

h)

nurodoma, ar įstojantis į bylą asmuo sutinka, kad pranešimai jam arba, kai tinkama, jo atstovui būtų siunčiami telefaksu, e. paštu arba kitomis techninėmis ryšio priemonėmis.

5.   Apeliacinė komisija sprendžia, priimti ar atmesti prašymą įstoti į bylą.

6.   Į bylą įstojantys asmenys patys apmoka savo išlaidas.

9 straipsnis

Atstovavimas

Jei šalis ar įstojantis į bylą asmuo paskyrė atstovą, tas atstovas pateikia oficialius įgaliojimus.

10 straipsnis

Procesinių dokumentų pateikimas

1.   Visi pareiškimai pasirašomi, juose nurodoma jų data.

2.   Skaičiuojant terminus, dokumentas laikomas pateiktu tada, kai jį gauna kanceliarija.

3.   Šalis arba į bylą įstojęs asmuo dokumentus į kanceliariją pateikia asmeniškai arba atsiunčia paštu. Tačiau Apeliacinė komisija gali leisti šaliai arba į bylą įstojusiam asmeniui dokumentus teikti telefaksu, el. paštu arba bet kokiomis kitomis techninėmis ryšio priemonėmis.

Taisyklės, kuriomis reglamentuojamas techninių ryšio priemonių naudojimas, įskaitant elektroninio parašo naudojimą, priimamos 27 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka.

11 straipsnis

Skundo priimtinumas

1.   Skundas pripažįstamas nepriimtinu dėl šių priežasčių:

a)

apeliacinis skundas neatitinka šio reglamento 6 straipsnio 1 dalies a–d punktuose ir 2 dalyje bei 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų;

b)

apeliacinio skundo pateikėjas nesilaikė Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnio 2 dalyje nustatyto skundo pateikimo termino;

c)

apeliacinis skundas pateiktas dėl sprendimo, nenurodyto Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 91 straipsnio 1 dalyje;

d)

skundas pateiktas dėl sprendimo, kuris skirtas ne skundo pateikėjui, be to, skundo pateikėjas negali įrodyti, kad sprendimas yra tiesiogiai ir konkrečiai su juo susijęs, kaip nurodyta Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 92 straipsnio 1 dalyje.

2.   Jeigu pirmininkas nepriima sprendimo dėl skundo priimtinumo per Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 93 straipsnio 2 dalyje nustatytą terminą, skundas perduodamas Apeliacinei komisijai, kad ši išnagrinėtų jo motyvus ir priimtinumą. Sprendimas dėl skundo priimtinumo yra galutinio sprendimo dalis.

12 straipsnis

Skundų nagrinėjimas

1.   Pirmą kartą pasikeitus rašytiniais pareiškimais, papildomų įrodymų pateikti negalima, išskyrus atvejus, kai Apeliacinė komisija nusprendžia, kad pateikti įrodymus delsta pagrįstai.

2.   Pirmą kartą pasikeitus rašytiniais pareiškimas, naujų teisinių motyvų pateikti negalima, išskyrus atvejus, kai Apeliacinė komisija nusprendžia, kad tie motyvai grindžiami naujomis teisinėmis arba faktinėmis aplinkybėmis, kurios tapo žinomos vykstant bylos nagrinėjimui.

3.   Kai tinkama, Apeliacinė komisija prašo bylos šalis pateikti pastabas dėl Apeliacinės komisijos pranešimų arba kitos šalies ar į bylą įstojusių asmenų pareiškimų.

Apeliacinė komisija nustato pagrįstą terminą pastaboms pateikti.

4.   Apeliacinė komisija praneša šalims apie rašytinės proceso dalies pabaigą.

13 straipsnis

Posėdžiai

1.   Apeliacinė komisija rengia posėdį, jei mano, kad tai būtina, arba jei to prašo kuri nors šalis.

Prašymas pateikiamas per dvi savaites nuo tada, kai šaliai pranešama apie rašytinės proceso dalies pabaigą. Šį terminą pirmininkas gali pratęsti.

2.   Šaukimus atvykti į posėdį šalims perduoda kanceliarija.

3.   Jeigu tinkamai į posėdį pakviesta šalis neatvyksta, procesas gali būtų tęsiamas be tos šalies.

4.   Apeliacinės komisijos posėdžiai yra vieši, išskyrus atvejus, kai Apeliacinė komisija dėl rimtų priežasčių savo iniciatyva arba šalies prašymu nusprendžia kitaip.

5.   Posėdį pradeda, jam vadovauja ir tinkamą jo eigą užtikrina pirmininkas.

Pirmininkas ir kiti nariai gali užduoti klausimus šalims arba jų atstovams.

6.   Kancleris įpareigojamas rengti kiekvieno posėdžio protokolą.

Protokolas, kurį pasirašo pirmininkas ir sekretorius, yra oficialus dokumentas.

Dar nepasirašytas protokolas pateikiamas liudytojams ar ekspertams patikrinti, ar teisingas su jų duotais parodymais susijusių protokolo dalių turinys, ir jį patvirtinti.

7.   Posėdis gali būti rengiamas kaip vaizdo konferencija arba naudojant kitas komunikacines technologijas, jei yra tam būtinos techninės priemonės.

14 straipsnis

Kalbų vartojimas

1.   Bylos kalba – tai kalba, kuria buvo pateiktas apeliacinis skundas.

Jei apeliacinio skundo pateikėjas skundžiasi jam skirtu sprendimu, apeliacinis skundas pateikiamas to sprendimo kalba arba viena iš oficialiųjų Bendrijos kalbų, vartotų paraiškose, kuriomis remiantis priimtas sprendimas, taip pat visuose dokumentuose, pateiktuose pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 10 straipsnio a punkto i papunktį.

2.   Bylos kalba vartojama rašytiniame ir žodiniame procese, ja rengiami Apeliacinės komisijos protokolai ir sprendimai.

Kartu su visais kita kalba parengtais pagrindžiamaisiais dokumentais pateikiamas jų vertimas į bylos kalbą.

Jeigu dokumentai yra ilgi, galima pateikti jų išrašų vertimus. Tačiau Apeliacinė komisija savo iniciatyva arba šalies prašymu gali bet kada pareikalauti išsamesnio arba viso dokumento vertimo.

3.   Šalies prašymu Apeliacinė komisija gali, išklausiusi kitą šalį, leisti vietoje bylos kalbos vartoti kitą oficialią Bendrijos kalbą visiems procesiniams veiksmams arba jų daliai atlikti.

4.   Į bylą įstojusio asmens prašymu, Apeliacinė komisija gali, išklausiusi kitas šalis, leisti į bylą įstojusiam asmeniui vietoje bylos kalbos vartoti kitą oficialią Bendrijos kalbą.

5.   Jeigu liudytojas arba ekspertas pareiškia negalintis tinkamai bendrauti bylos kalba, Apeliacinė komisija gali jam leisti vartoti kitą Bendrijos kalbą.

6.   Jeigu Apeliacinė komisija leidžia vartoti ne bylos kalbą, kanceliarija pasirūpina vertimu raštu arba žodžiu.

15 straipsnis

Procedūrinės priemonės

1.   Apeliacinė komisija bet kuriuo bylos nagrinėjimo metu gali nustatyti, kad būtina imtis procedūrinių priemonių.

2.   Procedūrinėmis priemonėmis pirmiausia siekiama:

a)

užtikrinti veiksmingą procesinių veiksmų atlikimą ir palengvinti įrodymų rinkimą;

b)

nustatyti klausimus, dėl kurių šalys privalo pateikti papildomų argumentų;

c)

patikslinti šalių reikalavimus, teisinius motyvus, argumentus ir klausimus, dėl kurių nesutariama.

3.   Konkrečiai, procedūrinės priemonės gali būti šios:

a)

klausimų šalims pateikimas;

b)

pasiūlymas šalims pateikti pareiškimus raštu ar pasisakyti žodžiu dėl tam tikrų bylos aspektų;

c)

prašymas, kad šalys arba tretieji asmenys pateiktų informaciją;

d)

prašymas pateikti su byla susijusius dokumentus;

e)

šalių arba jų atstovų kvietimas dalyvauti posėdžiuose;

f)

dėmesio atkreipimas į dalykus, kurie, kaip manoma, yra itin reikšmingi, arba į tai, kad tam tikri klausimai nebėra ginčytini;

g)

teikimas pastabų, kurios gali padėti sutelkti dėmesį į svarbiausius dalykus byloje.

16 straipsnis

Įrodymai

1.   Nagrinėdama bylą, Apeliacinė komisija gali rinkti įrodymus šiomis priemonėmis:

a)

prašyti pateikti informaciją;

b)

priimti dokumentus ir daiktus;

c)

išklausyti šalis arba liudytojus;

d)

gauti ekspertų išvadas.

Išsamios įrodymų rinkimo taisyklės nustatomos laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos.

2.   Jeigu Apeliacinė komisija mano, kad šalis, liudytojas ar ekspertas turi pateikti įrodymus žodžiu, ji kviečia tą asmenį atvykti.

3.   Jeigu Apeliacinė komisija kviečia atvykti liudytoją ar ekspertą, apie tai pranešama šalims. Šalys turi teisę dalyvauti ir tam liudytojui ar ekspertui užduoti klausimus.

Šalys gali pareikšti prieštaraujančios tam tikro eksperto ar liudytojo kvietimui dėl nepakankamos jo kompetencijos su skundu susijusiais klausimais. Jeigu tokie prieštaravimai pareiškiami, klausimą sprendžia Apeliacinė komisija.

4.   Prieš pateikdamas parodymus, kiekvienas ekspertas ar liudytojas nurodo, ar neturi su byla susijusių asmeninių interesų arba ar anksčiau nėra atstovavęs vienai iš šalių, arba ar dalyvavo rengiant skundžiamą sprendimą.

Jeigu ekspertas ar liudytojas pats tokio pareiškimo nepateikia, šalys gali prašyti, kad Apeliacinė komisija atkreiptų į tai dėmesį.

5.   Prieštaravimai dėl tam tikro liudytojo ar eksperto pateikiami per dvi savaites nuo tada, kai šalims pranešama apie liudytojo kvietimą ar eksperto skyrimą. Šalis savo prieštaravimą pagrindžia ir pateikia tam būtinus įrodymus.

6.   Kiekvieno liudytojo ar eksperto parodymai įrašomi protokole.

17 straipsnis

Įrodymų rinkimo išlaidos

1.   Apeliacinės komisijos pakviesti ir jos posėdyje dalyvaujantys liudytojai ir ekspertai turi teisę į tinkamą kelionės ir gyvenimo išlaidų kompensavimą.

Be to, Apeliacinės komisijos pakviesti ir jos posėdyje dalyvaujantys liudytojai turi teisę gauti tinkamą kompensaciją už prarastas pajamas.

Ekspertai, kurie nėra Agentūros darbuotojai, turi teisę gauti atlygį už savo darbą.

2.   Liudytojams mokama tada, kai jie pateikia parodymus, ekspertams – kai atlieka jiems pavestas užduotis. Tačiau gali būti mokamas ir avansas.

3.   Agentūros valdančioji taryba nustato mokėtinų sumų ir avanso skaičiavimo taisykles.

4.   Laikantis 27 straipsnio 3 dalyje nustatytos tvarkos ir susitarus su valdančiąja taryba, priimamos išsamios taisyklės, kuriomis reglamentuojamas:

a)

su įrodymų rinkimu susijusių išlaidų apmokėjimas;

b)

liudytojų ir ekspertų išlaidoms atlyginti skirtų išmokų, kompensacijų ir atlygio mokėjimo tvarka.

5.   Priimant 3 ir 4 dalyse nurodytas taisykles tinkamai atsižvelgiama į kitose Bendrijos teisės srityse nustatytas panašias taisykles.

18 straipsnis

Kompetencija

Jeigu pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 93 straipsnio 3 dalį Apeliacinė komisija perduoda bylą Agentūros kompetentingai įstaigai, pastaroji remiasi Apeliacinės komisijos sprendimo motyvais, išskyrus atvejus, kai pasikeičia aplinkybės.

19 straipsnis

Pasitarimai

1.   Pasitarime dėl skundo dalyvauja tik Apeliacinės komisijos nariai, kurie nagrinėja apeliacinį skundą. Tariamasi slaptai.

2.   Pasitarime kiekvienas narys išsako savo nuomonę ir ją pagrindžia.

Pranešėjo nuomonė išklausoma pirmiausiai, pirmininko, jeigu pranešėjas nėra pirmininkas, – paskiausiai.

20 straipsnis

Balsavimas

Jei reikia balsuoti, balsuojama 19 straipsnio 2 dalies antroje pastraipoje nustatytu eiliškumu. Tačiau jeigu pirmininkas yra ir pranešėjas, jis balsuoja paskutinis.

Sprendimai priimami balsų dauguma.

Susilaikyti negalima.

21 straipsnis

Sprendimai

1.   Sprendime nurodoma:

a)

kad sprendimą priėmė Apeliacinė komisija;

b)

sprendimo priėmimo data;

c)

byloje dalyvavusių Apeliacinės komisijos narių vardai ir pavardės;

d)

skundo šalių ir į bylą įstojusių asmenų vardai, pavardės (pavadinimai) ir jų atstovai byloje;

e)

šalių reikalavimai;

f)

faktų santrauka;

g)

sprendimo motyvai;

h)

Apeliacinės komisijos nutartis, įskaitant, kai tinkama, sprendimą dėl įrodymų rinkimo išlaidų apmokėjimo ir mokesčių grąžinimo pagal Reglamento (EB) Nr. 340/2008 10 straipsnio 4 dalį.

2.   Sprendimą pasirašo pirmininkas ir kancleris. Parašas gali būti elektroninis.

Sprendimo originalas saugomas kanceliarijoje.

3.   Šalims apie sprendimą pranešama 22 straipsnyje nustatyta tvarka.

4.   Prie sprendimo pridedamas pranešimas, kad jis gali būti skundžiamas pagal Sutarties 230 straipsnį arba Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 94 straipsnio 1 dalį, taip pat nurodomas terminas tokiems veiksmams pradėti.

Jeigu ši informacija nepateikiama, sprendimas dėl to nelaikomas negaliojančiu.

5.   Apeliacinės komisijos galutinis sprendimas reikiama forma skelbiamas visas, išskyrus atvejus, kai pirmininkas, pagrįstu šalies prašymu, nusprendžia kitaip.

22 straipsnis

Dokumentų įteikimas

Kancleris užtikrina, kad Apeliacinės komisijos sprendimai ir pranešimai būtų įteikti šalims ir į bylą įstojusiems asmenims.

Dokumentai įteikiami vienu iš šių būdų:

1)

registruotu paštu su gavimo patvirtinimu;

2)

asmeniškai įteikiant dokumentą su įteikimo patvirtinimu;

3)

bet kuriomis kitomis techninėmis ryšio priemonėmis, kurias turi Apeliacinė komisija ir kurias naudoti šiam tikslui sutiko šalis arba jos atstovas.

23 straipsnis

Terminai

1.   Kiekvienas su apeliacinėmis bylomis susijęs terminas, nustatytas Reglamentu (EB) Nr. 1907/2006 arba šiuo reglamentu, skaičiuojamas remiantis šio straipsnio 2–6 dalimis.

2.   Jeigu dienomis, savaitėmis, mėnesiais ar metais nurodytas terminas turi būti skaičiuojamas nuo įvykio arba veiksmo pradžios dienos, ta diena nustatant terminą neskaičiuojama.

3.   Savaitėmis, mėnesiais ar metais nurodytas terminas baigiasi pasibaigus paskutinės savaitės, mėnesio ar metų dienai, kuri yra ta pati savaitės ar mėnesio diena, kurią įvyko įvykis ar veiksmas, nuo kurio tas terminas turi būti skaičiuojamas.

Jei mėnesiais ar metais nurodyto termino paskutinį mėnesį nėra dienos, kurią tas terminas turėtų baigtis, jis baigiasi pasibaigus paskutinei to mėnesio dienai.

4.   Jeigu terminas nurodomas mėnesiais ir dienomis, pirmiausia jis skaičiuojamas mėnesiais, tada – dienomis.

5.   Skaičiuojant terminus, įtraukiamos oficialios Agentūros nedarbo dienos, šeštadieniai ir sekmadieniai.

6.   Jeigu terminas baigiasi šeštadienį, sekmadienį arba oficialią Agentūros nedarbo dieną, jis pratęsiamas iki pirmos kitos darbo dienos pabaigos.

24 straipsnis

Termino pratęsimas ir praleidimas

1.   Kiekvieną pagal šį reglamentą nustatytą terminą gali pratęsti jį nustatęs asmuo.

2.   Termino praleidimas nepažeidžia jokių šalies teisių, jeigu ta šalis Apeliacinei komisijai įrodo, kad termino nesilaikė dėl nenumatytų aplinkybių arba force majeure.

25 straipsnis

Bylos sustabdymas

Išklausiusi šalis, Apeliacinė komisija šalies prašymu arba savo iniciatyva gali bylą sustabdyti.

Jeigu kuri nors iš šalių sustabdymui nepritaria, tas sprendimas priimamas pagrįstu sprendimu.

26 straipsnis

Klaidų ištaisymas

Išklausiusi šalis, Apeliacinė komisija gali savo iniciatyva arba šalies prašymu, pateiktu per vieną mėnesį po pranešimo apie sprendimą įteikimo, ištaisyti sprendime padarytas kanceliarines ir skaičiavimo klaidas ir akivaizdžius netikslumus.

III   SKYRIUS

Baigiamosios nuostatos

27 straipsnis

Įgyvendinimo priemonės

1.   Papildomos procedūrinio pobūdžio taisyklės veiksmingam skundų nagrinėjimui užtikrinti ir Apeliacinės komisijos darbo organizavimo taisykles, įskaitant bylų skyrimo nariams taisykles, gali būti priimtos laikantis 3 dalyje nustatytos tvarkos.

2.   Praktiniai nurodymai šalims ir į bylą įstojusiems asmenims bei instrukcijos, kaip pasirengti Apeliacinės komisijos posėdžiams ir juos vesti bei kaip pateikti ir pristatyti rašytinius pareiškimus ar pastabas, gali būti priimtos laikantis 3 dalyje nustatytos tvarkos.

3.   Pirmininkas ir kiti du nariai, paskirti remiantis Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 89 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa, šiame reglamente numatytas taisykles ir priemones tvirtina balsų dauguma.

28 straipsnis

Įsigaliojimas

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Günter VERHEUGEN

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 396, 2006 12 30, p. 1, pataisyta OL L 136, 2007 5 29, p. 3. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 1354/2007 (OL L 304, 2007 11 22, p. 1).

(2)  OL L 280, 2007 10 24, p. 10.

(3)  OL L 107, 2008 4 17, p. 6.


2.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 772/2008

2008 m. rugpjūčio 1 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2007–2008 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1109/2007 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 757/2008 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1109/2007 2007–2008 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. rugpjūčio 2 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. rugpjūčio 1 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 514/2008 (OL L 150, 2008 6 10, p. 7).

(3)  OL L 253, 2007 9 28, p. 5.

(4)  OL L 205, 2008 8 1, p. 16.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 95 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2008 m. rugpjūčio 2 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

23,55

4,52

1701 11 90 (1)

23,55

9,76

1701 12 10 (1)

23,55

4,33

1701 12 90 (1)

23,55

9,33

1701 91 00 (2)

23,89

13,68

1701 99 10 (2)

23,89

8,77

1701 99 90 (2)

23,89

8,77

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Valstybių narių vyriausybių atstovų konferencija

2.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/16


VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVŲ BENDRU SUTARIMU PRIIMTAS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS

2008 m. birželio 18 d.

inovacijos ir technologijos instituto buveinės nustatymo

(2008/634/EB)

VALSTYBIŲ NARIŲ VYRIAUSYBIŲ ATSTOVAI,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutarties 289 straipsnį,

kadangi:

(1)

2008 m. kovo 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 294/2008 dėl Europos inovacijos ir technologijos instituto įsteigimo buvo nuspręsta įsteigti Europos inovacijos ir technologijos institutą (1).

(2)

Turėtų būti nustatyta šio Instituto buveinės vieta,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Europos inovacijos ir technologijos instituto buveinė yra Budapešte.

2 straipsnis

Šis sprendimas, kuris bus paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, įsigalioja jo paskelbimo dieną.

Priimta Briuselyje 2008 m. birželio 18 d.

Pirmininkė

M. KUCLER DOLINAR


(1)  OL L 97, 2008 4 9, p. 1.


Komisija

2.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/17


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 22 d.

dėl avių ir ožkų rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importo į Bendriją, susijęs su trečiųjų šalių ir spermos surinkimo centrų bei embrionų surinkimo grupių sąrašais ir sertifikavimo reikalavimais

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3625)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/635/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB A priedo I dalyje (1), ypač į jos 17 straipsnio 2 dalies b punktą, 17 straipsnio 3 dalį, 18 straipsnio 1 dalies pirmąją įtrauką ir 19 straipsnio įžanginį sakinį ir b punktą,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/65/EEB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiuose joje nurodytuose Bendrijos teisės aktuose, ir jų importą į Bendriją. Joje taip pat numatyta sudaryti tų trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių dalių, kurios gali suteikti garantijas, lygiavertes numatytosioms šioje direktyvoje, ir iš kurių valstybės narės gali importuoti avių ir ožkų rūšių gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą.

(2)

Direktyvoje 92/65/EEB taip pat numatyta sudaryti spermos ir embrionų surinkimo centrų trečiosiose šalyse sąrašą, kurių atžvilgiu tos trečiosios šalys gali pateikti tos direktyvos 11 straipsnyje minimas garantijas.

(3)

Tačiau avių ir ožkų kiaušialąsčių ir embrionų surinkimo centrų atveju, siekiant Bendrijos teisės aktų nuoseklumo ir atsižvelgiant į tarptautinę nomenklatūrą, vietoj termino „surinkimo centrai“ būtų tikslingiau vartoti terminą „embrionų surinkimo grupės“.

(4)

Direktyvoje 92/65/EEB nurodyta, kad avių ir ožkų rūšių gyvūnų sperma, kiaušialąstės ir embrionai, skirti importuoti į Bendriją, turi turėti sveikatos sertifikatus, kurių pavyzdžiai turi būti nustatyti atsižvelgiant į tą direktyvą.

(5)

Direktyvoje 92/65/EEB taip pat numatyta nustatyti specialius gyvūnų sveikatos reikalavimus arba garantijas, lygiavertes numatytosioms toje direktyvoje, avių ir ožkų rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ir embrionų importui į Bendriją.

(6)

1994 m. sausio 31 d. Komisijos sprendime 94/63/EB, pateikiančiame trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti avių ir ožkų rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus bei kiaulių rūšių kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą (2), nurodoma, kad valstybės narės leidžia importuoti avių ir ožkų rūšių gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus iš Tarybos sprendimo 79/542/EEB (3) priede pateikiamame sąraše įvardytų trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti gyvas avis ir ožkas.

(7)

Sprendimas 94/63/EB dabar panaikintas Komisijos sprendimu 2008/636/EB (4).

(8)

Taigi šiuo sprendimu turėtų būti nustatytas trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti avių ir ožkų rūšių gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašas.

(9)

Šiuo sprendimu taip pat turėtų būti nustatytas spermos surinkimo centrų ir embrionų surinkimo grupių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti avių ir ožkų rūšių gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, gaunamus trečiosiose šalyse, sąrašas.

(10)

Direktyvos 92/65/EEB 17 straipsnio 3 dalyje numatyta spermos surinkimo centrų ir embrionų surinkimo grupių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti avių ir ožkų rūšių gyvūnų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašų pakeitimų procedūra. Sąrašai su pakeitimais skelbiami Komisijos tinklavietėje (5).

(11)

Siekiant Bendrijos teisės aktų nuoseklumo, šiame sprendime nustatytame sveikatos sertifikato, reikalingo avinų ir ožių spermos importui, pavyzdyje turėtų būti atsižvelgiama į reikalavimus, reglamentuojančius Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis veisimo tikslu, ir į specialią tyrimų tvarką, taikomą tiems gyvūnams, nustatytą 1991 m. sausio 28 d. Tarybos direktyvoje 91/68/EEB dėl gyvūnų sveikatos reikalavimų, reglamentuojančių Bendrijos vidaus prekybą avimis ir ožkomis (6).

(12)

Gyvūnų sveikatos reikalavimai, taikomi importuojant į Bendriją veisimui skirtas avis ir ožkas, yra nustatyti Sprendime 79/542/EEB. Į šiuos reikalavimus taip pat turėtų būti atsižvelgiama šiame sprendime nustatytame sveikatos sertifikato, reikalingo avinų ir ožių spermos importui, pavyzdyje.

(13)

Per spermą perduodamos tam tikros avių ir ožkų infekcinės ligos. Todėl turi būti atliekami tam tikri gyvūnų sveikatos tyrimai tokioms ligoms nustatyti, atsižvelgiant į konkrečias tyrimų programas, nurodančias donorų buvimo vietos pasikeitimus prieš spermos surinkimo laikotarpį ir jo metu. Šie tyrimai ir tyrimo programos turėtų atitikti tarptautinius standartus ir todėl turėtų būti nurodyti šiame sprendime nustatytame sveikatos sertifikato, reikalingo avinų ir ožių spermos importui, pavyzdyje.

(14)

Taip pat turėtų būti atsižvelgiama į 2001 m. gegužės 22 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001, nustatančio tam tikrų užkrečiamųjų spongiforminių encefalopatijų prevencijos, kontrolės ir likvidavimo taisykles (7), ir 2006 m. kovo 31 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 546/2006, įgyvendinančio Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 999/2001 nuostatas dėl nacionalinių skrepi ligos kontrolės programų ir papildomų garantijų, nukrypstančio nuo tam tikrų Sprendimo 2003/100/EB reikalavimų ir panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1874/2003 (8), nuostatas.

(15)

Kiaušialąsčių ir embrionų rinkimo, apdorojimo, saugojimo ir pervežimo sanitarinės sąlygos ir sveikatos reikalavimai, taikomi patelėms donorėms, yra nustatyti Direktyvos 92/65/EEB D priedo III ir IV skyriuose. Tačiau šiame sprendime būtina numatyti papildomų garantijų, ypač susijusių su oficialiai paskirto veterinarijos gydytojo atliekama embrionų surinkimo grupių priežiūra.

(16)

Siekiant Bendrijos teisės aktų aiškumo, šiame sprendime reikia nustatyti trečiųjų šalių ir patvirtintų spermos surinkimo centrų, iš kurių valstybės narės leidžia į Bendriją importuoti avinų ir ožių spermą, sąrašą, trečiųjų šalių ir patvirtintų embrionų surinkimo grupių, iš kurių valstybės narės leidžia į Bendriją importuoti avių ir ožkų rūšių gyvūnų kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą ir sertifikavimo reikalavimus, susijusius su tokiu importu, siekiant pateikti visus šiuos reikalavimus viename teisės akte.

(17)

Taikant šį sprendimą, reikėtų atsižvelgti į specialius sertifikavimo reikalavimus, numatytus Europos bendrijos ir Šveicarijos konfederacijos susitarimo dėl prekybos žemės ūkio produktais (9) 11 priedo 2 priedėlio IX skyriaus B dalies 7 punkto b papunktyje, kaip patvirtinta 2002 m. balandžio 4 d. Tarybos ir Komisijos sprendimu dėl bendradarbiavimo mokslo ir technologijų srityje susitarimo 2002/309/EB, Euratomas dėl septynių susitarimų sudarymo su Šveicarijos Konfederacija (10). Todėl avių ir ožkų rūšių gyvūnų spermos, kiaušialąsčių ar embrionų siuntoms, gabenamoms iš Šveicarijos į Bendriją, turėtų būti taikomi sertifikatai, numatyti 1995 m. rugsėjo 19 d. Komisijos sprendime 95/388/EB, nustatančiame Bendrijos vidaus prekybos avinų ir ožių rūšių sperma, avių ir ožkų rūšių kiaušialąstėmis ir embrionais sertifikato pavyzdį (11), kaip patvirtinta pagal tą sprendimą.

(18)

Taikant šį sprendimą, reikėtų atsižvelgti į specialius sertifikavimo reikalavimus ir gyvūnų sveikumo patvirtinimų pavyzdžius, kurie gali būti nustatyti remiantis Europos bendrijos ir Kanados Vyriausybės susitarimu dėl sanitarinių priemonių visuomenės ir gyvūnų sveikatai apsaugoti prekiaujant gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais (12), kaip patvirtinta Tarybos sprendimu 1999/201/EB (13).

(19)

Taikant šį sprendimą, taip pat reikėtų atsižvelgti į specialius sertifikavimo reikalavimus ir gyvūnų sveikumo patvirtinimų pavyzdžius, kurie gali būti nustatyti remiantis Europos bendrijos ir Naujosios Zelandijos susitarimu dėl sanitarinių priemonių, taikomų prekybai gyvais gyvūnais ir gyvūninės kilmės produktais (14), kaip patvirtinta Tarybos sprendimu 97/132/EB (15).

(20)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Spermos importas

Valstybės narės leidžia importuoti avinų ir ožių spermą, surinktą trečiojoje šalyje ir patvirtintame spermos surinkimo centre, įvardytuose I priede, ir atitinkančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytus sveikatos sertifikato pavyzdyje II priede.

2 straipsnis

Kiaušialąsčių ir embrionų importas

Valstybės narės leidžia importuoti avių ir ožkų kiaušialąstes ir embrionus, surinktus trečiojoje šalyje ir patvirtintos embrionų surinkimo grupės, įvardytuose III priede, ir atitinkančius gyvūnų sveikatos reikalavimus, nustatytus sveikatos sertifikato pavyzdyje IV priede.

3 straipsnis

Taikymas

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

4 straipsnis

Adresatai

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/265/EB (OL L 114, 2007 5 1, p. 17).

(2)  OL L 28, 1994 2 2, p. 47. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/211/EB (OL L 73, 2004 3 11, p. 1).

(3)  OL L 146, 1979 6 14, p. 15. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2008/61/EB (OL L 15, 2008 1 18, p. 33).

(4)  Žr. šio Oficialiojo leidinio p. 32.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  OL L 46, 1991 2 19, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(7)  OL L 147, 2001 5 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 571/2008 (OL L 161, 2008 6 20, p. 4).

(8)  OL L 94, 2006 4 1, p. 28.

(9)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(10)  OL L 114, 2002 4 30, p. 1.

(11)  OL L 234, 1995 10 3, p. 30. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2005/43/EB (OL L 20, 2005 1 22, p. 34).

(12)  OL L 71, 1999 3 18, p. 3.

(13)  OL L 71, 1999 3 18, p. 1.

(14)  OL L 57, 1997 2 26, p. 5.

(15)  OL L 57, 1997 2 26, p. 4. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 1999/837/EB (OL L 332, 1999 12 23, p. 1).


I PRIEDAS

Trečiųjų šalių ir patvirtintų spermos surinkimo centrų, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti avinų ir ožių spermą, sąrašas

ISO kodas

Trečiosios šalies pavadinimas

Centro patvirtinimo numeris

Centro pavadinimas

Centro adresas

Centro patvirtinimo data

Pastabos

Teritorijos apibūdinimas

(jei reikia)

Papildomos garantijos

AU

Australija

 

 

 

 

 

Būtina pateikti papildomas garantijas dėl tyrimo, numatyto II priede pateikto sertifikato II.4.8 ir II.4.9 punktuose

CA

Kanada

 

 

 

 

Teritorija, kaip apibūdinta Sprendimo 79/542/EEB (su paskutiniais pakeitimais) I priedo 1 dalyje

Būtina pateikti papildomą garantiją dėl tyrimo, numatyto II priede pateikto sertifikato II.4.8 punkte.

CH

Šveicarija

 

 

 

 

 

 

CL

Čilė

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatija

 

 

 

 

 

 

IS

Islandija

 

 

 

 

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

 

 

 

 

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

 

 

 

 

 

US

Jungtinės Valstijos

 

 

 

 

 

Būtina pateikti papildomą garantiją dėl tyrimo, numatyto II priede pateikto sertifikato II.4.8 punkte.

a)

Sveikatos sertifikatus rengia eksportuojanti šalis pagal II priede pateiktą pavyzdį. Pagal pavyzdyje nurodytą numeraciją sertifikatuose pateikiami patvirtinimai, kurių reikalaujama iš bet kurios trečiosios šalies, ir, prireikus, papildomos garantijos, kurių reikalaujama iš eksportuojančių trečiųjų šalių, kaip nurodyta I priede.

Jei paskirties ES valstybė narė reikalauja, į pirminę sveikatos sertifikato formą taip pat įtraukiami papildomi sertifikavimo reikalavimai.

b)

Kiekvieno sertifikato originalą sudaro vienas dvipusis lapas arba, jei reikia įrašyti daugiau teksto, sertifikatas parengiamas taip, kad visi reikalingi lapai sudarytų visumą ir būtų nedalomi.

c)

Jis parengiamas bent viena iš oficialių tos ES valstybės narės, kurioje atliekama pasienio kontrolė, ir tos, kuri yra paskirties valstybė narė, kalbų. Tačiau šios valstybės narės dokumentus gali leisti užpildyti ne tik savo, bet ir kita Bendrijos kalba, jei reikia, pridedamas oficialus vertimas.

d)

Kai siuntos prekėms identifikuoti (sertifikato pavyzdyje I.28 punkte pateikiama lentelė) prie sertifikato pridedami papildomi puslapiai, jie taip pat laikomi sertifikato originalo dalimi, jei oficialiai paskirtas patvirtinantis veterinarijos gydytojas kiekviename puslapyje pasirašo ir uždeda savo antspaudą.

e)

Jei sertifikatą drauge su d punkte nurodytomis papildomomis lentelėmis sudaro daugiau nei vienas puslapis, kiekvienas jų yra sunumeruojamas – apačioje nurodant (puslapio numerį) iš (bendro puslapių skaičiaus) – ir kiekvieno jų viršuje nurodomas kompetentingos institucijos suteiktas sertifikato kodas.

f)

Sertifikato originalą turi užpildyti ir pasirašyti oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas paskutinę dieną prieš pakraunant siuntą eksportuoti į Bendriją. Taip eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos užtikrina, kad paisoma sertifikavimo principų, lygiaverčių nustatytiesiems Tarybos direktyvoje 96/93/EB.

Parašas ir antspaudas turi būti kitos nei pats tekstas spalvos. Ta pati taisyklė taikoma antspaudams, išskyrus įspaustinius arba su vandenženkliais.

g)

Sertifikato originalas gabenamas kartu su siunta iki ES pasienio kontrolės posto.

h)

Sertifikatas galioja 10 dienų nuo išdavimo dienos. Gabenant laivu, galiojimo laikas pratęsiamas pridedant kelionės laivu trukmę.

i)

Sperma bei kiaušialąstės ir (arba) embrionai negabenami toje pačioje talpykloje su kitais spermos bei kiaušialąsčių ir (arba) embrionų komplektais, kurie nėra skirti Europos bendrijai arba yra gauti iš prastesnės sveikatos būklės gyvūnų.

j)

Gabenant talpyklą į Europos bendriją, ji išlieka uždaryta, o plomba nesugadinta.

k)

Sertifikato numerį, nurodytą I.2 ir II.a langeliuose, turi skirti kompetentinga institucija.


II PRIEDAS

Sveikatos sertifikato avinų ir ožių spermos importui pavyzdys

Image

Image

Image

Image


III PRIEDAS

Trečiųjų šalių ir patvirtintų embrionų surinkimo grupių, iš kurių valstybės narės turi leisti importuoti avių ir ožkų kiaušialąstes ir embrionus, sąrašas

ISO kodas

Trečiosios šalies pavadinimas

Grupės patvirtinimo numeris

Grupės pavadinimas

Grupės adresas

Grupės patvirtinimo data

Pastabos

Teritorijos apibūdinimas

(jei reikia)

Papildomos garantijos

AU

Australija

 

 

 

 

 

Būtina pateikti papildomas garantijas dėl tyrimo, numatyto IV priede pateikto sertifikato II.5.1 ir II.5.2 punktuose.

CA

Kanada

 

 

 

 

Teritorija, kaip apibūdinta Sprendimo 79/542/EEB (su paskutiniais pakeitimais) I priedo 1 dalyje

Būtina pateikti papildomą garantiją dėl tyrimo, numatyto IV priede pateikto sertifikato II.5.2 punkte.

CH

Šveicarija

 

 

 

 

 

 

CL

Čilė

 

 

 

 

 

 

GL

Grenlandija

 

 

 

 

 

 

HR

Kroatija

 

 

 

 

 

 

IS

Islandija

 

 

 

 

 

 

NZ

Naujoji Zelandija

 

 

 

 

 

 

PM

Sen Pjeras ir Mikelonas

 

 

 

 

 

 

US

Jungtinės Valstijos

 

 

 

 

 

Būtina pateikti papildomą garantiją dėl tyrimo, numatyto IV priede pateikto sertifikato II.5.2 punkte.

a)

Sveikatos sertifikatus rengia eksportuojanti šalis pagal IV priede pateiktą pavyzdį. Pagal pavyzdyje nurodytą numeraciją sertifikatuose pateikiami patvirtinimai, kurių reikalaujama iš bet kurios trečiosios šalies, ir, prireikus, papildomos garantijos, kurių reikalaujama iš eksportuojančių trečiųjų šalių, kaip nurodyta III priede.

Jei paskirties ES valstybė narė reikalauja, į pirminę sveikatos sertifikato formą taip pat įtraukiami papildomi sertifikavimo reikalavimai.

b)

Kiekvieno sertifikato originalą sudaro vienas dvipusis lapas arba, jei reikia įrašyti daugiau teksto, sertifikatas parengiamas taip, kad visi reikalingi lapai sudarytų visumą ir būtų nedalomi.

c)

Jis parengiamas bent viena iš oficialių tos ES valstybės narės, kurioje atliekama pasienio kontrolė, ir tos, kuri yra paskirties valstybė narė, kalbų. Tačiau šios valstybės narės dokumentus gali leisti užpildyti ne tik savo, bet ir kita Bendrijos kalba, jei reikia, pridedamas oficialus vertimas.

d)

Kai siuntos prekėms identifikuoti (sertifikato pavyzdyje I.28 punkte pateikiamas pavyzdys) prie sertifikato pridedami papildomi puslapiai, jie taip pat laikomi sertifikato originalo dalimi, jei oficialiai paskirtas patvirtinantis veterinarijos gydytojas kiekviename puslapyje pasirašo ir uždeda savo antspaudą.

e)

Jei sertifikatą su d punkte nurodytomis papildomomis lentelėmis sudaro daugiau kaip vienas puslapis, kiekvienas jų yra sunumeruojamas – apačioje nurodant (puslapio numerį) iš (bendro puslapių skaičiaus) – ir kiekvieno jų viršuje nurodomas kompetentingos institucijos suteiktas sertifikato kodas.

f)

Sertifikato originalą turi užpildyti ir pasirašyti oficialiai paskirtas veterinarijos gydytojas paskutinę dieną prieš pakraunant siuntą eksportuoti į Bendriją. Taip eksportuojančios šalies kompetentingos institucijos užtikrina, kad paisoma sertifikavimo principų, lygiaverčių nustatytiesiems Tarybos direktyvoje 96/93/EB.

Parašas ir antspaudas turi būti kitos nei pats tekstas spalvos. Ta pati taisyklė taikoma antspaudams, išskyrus įspaustinius arba su vandenženkliais.

g)

Sertifikato originalas gabenamas kartu su siunta iki ES pasienio kontrolės posto.

h)

Sertifikatas galioja 10 dienų nuo išdavimo dienos. Gabenant laivu, galiojimo laikas pratęsiamas pridedant kelionės laivu trukmę.

i)

Kiaušialąstės ir (arba) embrionai ir sperma negabenami toje pačioje talpykloje su kitais kiaušialąsčių ir (arba) embrionų ir spermos komplektais, kurie nėra skirti Europos bendrijai arba yra gauti iš prastesnės sveikatos būklės gyvūnų.

j)

Gabenant talpyklą į Europos bendriją, ji išlieka uždaryta, o plomba nesugadinta.

k)

Sertifikato numerį, nurodytą I.2 ir II.a langeliuose, turi skirti kompetentinga institucija.


IV PRIEDAS

Sveikatos sertifikato avių ir ožkų kiaušialąsčių ir embrionų importui pavyzdys

Image

Image

Image

Image


2.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/32


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 22 d.

nustatantis trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti kiaulių kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3671)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/636/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1992 m. liepos 13 d. Tarybos direktyvą 92/65/EEB, nustatančią gyvūnų sveikatos reikalavimus, reglamentuojančius prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis bei embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiose Bendrijos taisyklėse, nurodytose Direktyvos 90/425/EEB (1) A priedo I dalyje, ypač į jos įžanginį sakinį ir 17 straipsnio 3 dalies a punktą bei 28 straipsnį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 92/65/EEB nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimai, reglamentuojantys prekybą Bendrijoje gyvūnais, sperma, kiaušialąstėmis ir embrionais, kuriems netaikomi gyvūnų sveikatos reikalavimai, nustatyti specialiuose joje nurodytuose Bendrijos teisės aktuose, ir jų importą į Bendriją. Joje taip pat numatyta sudaryti tų trečiųjų šalių ar trečiųjų šalių dalių, kurios gali suteikti garantijas, lygiavertes numatytosioms šioje direktyvoje, ir iš kurių valstybės narės gali importuoti kiaulių spermą, kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą.

(2)

1994 m. sausio 31 d. Komisijos sprendimo 94/63/EB, pateikiančio trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti avių ir ožkų rūšių spermą, kiaušialąstes ir embrionus bei kiaulių rūšių kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą (2) priedo III dalyje nustatomas trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti kiaulių kiaušialąstes ir embrionus, ir trečiųjų šalių, iš kurių pagal 2002 m. liepos 19 d. Komisijos sprendimą 2002/613/EB, nustatantį kiaulių spermos importo reikalavimus (3), leidžiama importuoti kiaulių spermą, sąrašas.

(3)

Sprendimas 94/63/EB keletą kartų buvo iš dalies keičiamas, siekiant atsižvelgti į naujus mokslo ir technikos pasiekimus. Šiuo metu jis taikomas avių ir ožkų spermai, kiaušialąstėms ir embrionams bei kiaulių kiaušialąstėms ir embrionams.

(4)

Komisija ketina atskirame teisės akte nustatyti gyvūnų sveikatos reikalavimus, taikytinus importuojant į Bendriją avių ir ožkų spermą, kiaušialąstes ir embrionus, įskaitant trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tas prekes, sąrašą.

(5)

Sprendime 2002/613/EB nustatytas trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti kiaulių spermą, sąrašas. Sąrašas buvo sudarytas remiantis trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti gyvas kiaules, gyvūnų sveikatos būkle. Kadangi nėra mokslinių įrodymų, patvirtinančių, jog pagrindinių egzotiškų užkrečiamųjų ligų atveju, apdorojant embrioną galima sumažinti kiaulių patelės ir patino sveikatos būklės keliamą pavojų, nustatant trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės leidžia importuoti tos gyvūnų rūšies kiaušialąstes ir embrionus, sąrašą, reikia atsižvelgti į šiame sprendime pateiktą sąrašą, siekiant užtikrinti Bendrijos teisės aktų nuoseklumą ir derėjimą.

(6)

Siekiant Bendrijos teisės aktų aiškumo, reikia panaikinti Sprendimą 94/63/EB.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Valstybės narės leidžia importuoti kiaulių kiaušialąstes ir embrionus iš trečiųjų šalių, iš kurių pagal Sprendimo 2002/613/EB 1 straipsnį leidžiama importuoti kiaulių spermą.

2 straipsnis

Sprendimas 94/63/EB panaikinamas.

3 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. rugsėjo 1 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas yra skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 1992 9 14, p. 54. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos sprendimu 2007/265/EB (OL L 114, 2007 5 1, p. 17).

(2)  OL L 28, 1994 2 2, p. 47. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2004/211/EB (OL L 73, 2004 3 11, p. 1).

(3)  OL L 196, 2002 7 25, p. 45. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/14/EB (OL L 7, 2007 1 12, p. 28).


Klaidų ištaisymas

2.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/34


Tarybos reglamento (EB) Nr. 717/2008, nustatančio Bendrijos kiekybinių kvotų administravimo tvarką, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 198, 2008 m. liepos 26 d. )

1 puslapyje turinyje ir 6 puslapyje baigiamojoje formuluotėje:

yra:

„2008 m. liepos 17,“,

turi būti:

„2008 m. liepos 15 d.“.


2.8.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 206/34


1994 m. birželio 23 d. Tarybos direktyvos 94/28/EB, nustatančios pricipus, susijusius su zootechniniais bei genealoginiais reikalavimais, taikytinais gyvūnų, jų spermos, kiaušialąsčių bei embrionų importui iš trečiųjų šalių, ir iš dalies keičiančios Direktyvą 77/504/EEB dėl grynaveislių veislinių galvijų, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 178, 1994 m. liepos 12 d. )

(Specialusis leidimas lietuvių kalba, 3 skyrius, 16 tomas)

Tarybos direktyva 94/28/EB taisoma taip:

 

239 puslapis:

2 straipsnio 1 dalyje;

3 straipsnio 1 dalyje;

3 straipsnio 2 dalies įvadiniame sakinyje;

3 straipsnio 2 dalies b punkte;

3 straipsnio 2 dalies d punkte;

4 straipsnio pirmoje įtraukoje;

5 straipsnio pirmoje įtraukoje; ir

 

240 puslapis:

6 straipsnio pirmoje įtraukoje;

7 straipsnio pirmoje įtraukoje;

terminai „institucija“ ir „institucijos“ keičiami žodžiais „organas“ ir „organai“, sakinį atitinkamai tikslinant pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles.