ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 194

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. liepos 23d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 691/2008, kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

1

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/602/EB

 

*

2008 m. birželio 17 d. Komisijos sprendimas, kuriuo nustatoma nacionalinių sąsajų ir centrinės VIS bei nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros fizinė architektūra ir reikalavimai, taikytini kūrimo etape (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2693)

3

 

 

2008/603/EB

 

*

2008 m. liepos 17 d. Komisijos sprendimas dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo kilmės taisyklių, nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1582/2007 II priede, atsižvelgiant į ypatingą Mauricijaus situaciją, susijusią su konservuotais tunais ir tuno nugarine (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3568)

9

 

 

2008/604/EB

 

*

2008 m. liepos 22 d. Komisijos sprendimas dėl ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis narių paskyrimo

12

 

 

TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

 

*

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklė Nr. 34. Suvienodintos transporto priemonių tvirtinimo nuostatos, atsižvelgiant į gaisro pavojų prevenciją

14

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

*

2008 m. liepos 22 d. Tarybos sprendimas 2008/605/BUSP dėl Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP, atnaujinančios ribojančias priemones Zimbabvei, įgyvendinimo

34

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. liepos 8 d. Komisijos sprendimo dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas klaidų ištaisymas (OL L 186, 2008 7 15)

37

 

*

Informacijos apie Europos bendrijos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įsigaliojimo datą, klaidų ištaisymas (OL L 165, 2008 6 26)

42

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

23.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 691/2008

2008 m. liepos 22 d.

kuriuo nustatomos standartinės importo vertės, skirtos tam tikrų vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas („Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas“) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

Reglamente (EB) Nr. 1580/2007, taikant daugiašalių derybų dėl prekybos Urugvajaus raunde rezultatus, yra numatyti kriterijai, kuriuos Komisija taiko nustatydama standartines importo iš trečiųjų šalių vertes produktams ir laikotarpiams, išvardytiems minėto reglamento XV priedo A dalyje,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje minimos standartinės importo vertės yra nustatytos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. liepos 23 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 590/2008 (OL L 163, 2008 6 24, p. 24).


PRIEDAS

Standartinės importo vertės, skirtos kai kurių vaisų ir daržovių įvežimo kainai nustatyti

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

32,2

MK

28,0

TR

85,4

ME

25,6

XS

37,5

ZZ

41,7

0707 00 05

TR

115,0

ZZ

115,0

0709 90 70

TR

98,5

ZZ

98,5

0805 50 10

AR

90,6

US

70,6

UY

101,5

ZA

102,4

ZZ

91,3

0806 10 10

CL

79,7

EG

148,0

IL

129,9

TR

144,2

ZZ

125,5

0808 10 80

AR

115,7

BR

94,9

CL

100,6

CN

74,8

NZ

112,6

US

101,0

UY

80,0

ZA

85,0

ZZ

95,6

0808 20 50

AR

80,0

AU

143,2

CL

113,9

NZ

110,0

ZA

95,7

ZZ

108,6

0809 10 00

TR

170,1

ZZ

170,1

0809 20 95

TR

401,1

US

437,5

ZZ

419,3

0809 30

TR

164,5

ZZ

164,5

0809 40 05

IL

154,8

XS

95,0

ZZ

124,9


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ atitinka „kitas šalis“.


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

23.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/3


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 17 d.

kuriuo nustatoma nacionalinių sąsajų ir centrinės VIS bei nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros fizinė architektūra ir reikalavimai, taikytini kūrimo etape

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2693)

(Tekstas autentiškas tik bulgarų, čekų, estų, graikų, ispanų, italų, latvių, lenkų, lietuvių, maltiečių, olandų, portugalų, prancūzų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, vengrų ir vokiečių kalbomis)

(2008/602/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2004 m. birželio 8 d. Tarybos sprendimą 2004/512/EB dėl Vizų informacinės sistemos (VIS) sukūrimo (1), ypač į jo 4 straipsnio a punktą,

kadangi:

(1)

Sprendimu 2004/512/EB įsteigta VIS – valstybių narių keitimosi vizų duomenimis sistema, ir Komisija įgaliota ją plėtoti.

(2)

Komisija ir valstybės narės turėtų nustatyti tinkamas priemones, visų pirma susijusias su kiekvienoje valstybėje narėje esančios nacionalinės sąsajos elementais.

(3)

Pagal 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos sprendimą 2000/365/EB dėl Jungtinės Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos Karalystės prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (2) Jungtinė Karalystė nedalyvavo priimant Sprendimą 2004/512/EB, dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas, nes juo plėtojamos Šengeno acquis nuostatos. Todėl šis Komisijos sprendimas nėra skirtas Jungtinei Karalystei.

(4)

Pagal 2002 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimą 2002/192/EB dėl Airijos prašymo dalyvauti įgyvendinant kai kurias Šengeno acquis nuostatas (3) Airija nedalyvavo priimant Sprendimą 2004/512/EB, dėl to neprivalo jo laikytis, ir jis neturi būti jai taikomas, nes juo plėtojamos Šengeno acquis nuostatos. Todėl šis Komisijos sprendimas nėra skirtas Airijai.

(5)

Remdamasi Protokolo dėl Danijos pozicijos, pridėto prie Europos Sąjungos sutarties ir Europos bendrijos steigimo sutarties, 5 straipsniu, Danija 2004 m. rugpjūčio 13 d. nusprendė įgyvendinti Sprendimą 2004/512/EB savo nacionalinėje teisėje. Todėl Sprendimas Danijai yra privalomas pagal tarptautinę teisę. Todėl Danija pagal tarptautinę teisę privalo įgyvendinti šį sprendimą.

(6)

Kalbant apie Islandiją ir Norvegiją, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytame susitarime dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (4), kurios priklauso Tarybos sprendimo 1999/437/EB dėl tam tikrų priemonių taikant Europos Sąjungos Tarybos, Islandijos Respublikos ir Norvegijos Karalystės sudarytą susitarimą dėl šių dviejų valstybių asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis  (5) 1 straipsnio B punkte nurodytai sričiai.

(7)

Kalbant apie Šveicariją, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos pasirašytame susitarime dėl pastarosios asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis, kurios priklauso Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte, siejamame su Tarybos sprendimo 2008/146/EB dėl to susitarimo sudarymo Europos bendrijos vardu (6) 3 straipsniu, nurodytai sričiai.

(8)

Kalbant apie Lichtenšteiną, šiuo sprendimu plėtojamos Šengeno acquis nuostatos, kaip apibrėžta Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokole dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos Sąjungos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo, kurios priklauso 1999 m. gegužės 17 d. Tarybos sprendimo 1999/437/EB 1 straipsnio B punkte, siejamame su 2008 m. vasario 28 d. Tarybos sprendimo 2008/261/EB dėl Europos Sąjungos, Europos bendrijos, Šveicarijos Konfederacijos ir Lichtenšteino Kunigaikštystės protokolo dėl Lichtenšteino Kunigaikštystės prisijungimo prie Europos Sąjungos, Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimo dėl Šveicarijos Konfederacijos asociacijos įgyvendinant, taikant ir plėtojant Šengeno acquis pasirašymo Europos bendrijos vardu ir laikino tam tikrų nuostatų taikymo (7) 3 straipsniu, nurodytai sričiai.

(9)

Šiame sprendime nurodytos priemonės atitinka 2001 m. gruodžio 6 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 2424/2001 dėl antros kartos Šengeno informacinės sistemos (SIS II) sukūrimo (8) 5 straipsnio 1 dalimi įsteigto komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nacionalinių sąsajų ir centrinės VIS bei nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros fizinė architektūra ir reikalavimai, taikytini kūrimo etape, nustatomi priede.

2 straipsnis

Šis sprendimas skirtas Belgijos Karalystei, Bulgarijos Respublikai, Čekijos Respublikai, Vokietijos Federacinei Respublikai, Estijos Respublikai, Graikijos Respublikai, Ispanijos Karalystei, Prancūzijos Respublikai, Italijos Respublikai, Kipro Respublikai, Latvijos Respublikai, Lietuvos Respublikai, Liuksemburgo Didžiajai Hercogystei, Vengrijos Respublikai, Maltos Respublikai, Nyderlandų Karalystei, Austrijos Respublikai, Lenkijos Respublikai, Portugalijos Respublikai, Rumunijai, Slovėnijos Respublikai, Slovakijos Respublikai, Suomijos Respublikai ir Švedijos Karalystei.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 17 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 213, 2004 6 15, p. 5.

(2)  OL L 131, 2000 6 1, p. 43.

(3)  OL L 64, 2002 3 7, p. 20.

(4)  OL L 176, 1999 7 10, p. 36.

(5)  OL L 176, 1999 7 10, p. 31.

(6)  OL L 53, 2008 2 27, p. 1.

(7)  OL L 83, 2008 3 26, p. 3.

(8)  OL L 328, 2001 12 13, p. 4. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1988/2006 (OL L 411, 2006 12 30, p. 1).


PRIEDAS

1.   Įvadas

Šiame dokumente aprašomi tinklo reikalavimai ir ryšių infrastruktūros bei jos sudedamųjų dalių sandara.

1.1.   Akronimai ir santrumpos

Akronimai ir santrumpos

Paaiškinimas

BCU

Atsarginė centrinė stotis

BLNI

Atsarginė vietinė nacionalinė sąsaja

CNI

Centrinė nacionalinė sąsaja

CS

Centrinė sistema

CS-VIS

Centrinė vizų informacinė sistema

CU

Centrinė stotis

DNS

Domenų vardų serveris

FTP

Rinkmenų persiuntimo protokolas

HTTP

Hipertekstų persiuntimo protokolas

IP

Interneto protokolas

LAN

Vietinis tinklas

LNI

Vietinė nacionalinė sąsaja

NI-VIS

Nacionalinė sąsaja

NTP

Tinklo laiko protokolas

SAN

Vietinis laikmenų tinklas

SDH

Sinchroninė skaitmeninė hierarchija

SMTP

Paprastasis pašto persiuntimo protokolas

SNMP

Paprastasis tinklo valdymo protokolas

sTESTA

Saugios europinės telematinių tinklų paslaugos valstybės valdymo institucijoms – tai IDABC programos priemonė (suderintas paneuropinių e. valdžios paslaugų teikimas valstybės valdymo institucijoms, verslo subjektams ir piliečiams. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 2004/387/EB) (1)

TCP

Perdavos valdymo protokolas

VIS

Vizų informacinė sistema

VPN

Virtualusis privatusis tinklas

WAN

Tolimojo ryšio tinklas

2.   Nacionalinių sąsajų ir centrinės VIS bei nacionalinių sąsajų ryšių infrastruktūros fizinė architektūra

NI-VIS, kaip apibrėžta Tarybos sprendimo 2004/512/EB 1 straipsnio 2 dalyje, sudaro:

po vieną vietinę nacionalinę sąsają (toliau – LNI) kiekvienoje valstybėje narėje – tokia sąsaja valstybė narė fiziškai prijungiama prie saugaus ryšių tinklo; šią sąsają sudaro, be kita ko, šifravimo įtaisai, skirti VIS. LNI yra valstybių narių teritorijoje,

neprivaloma atsarginė vietinė nacionalinė sąsaja (toliau – BLNI), kurios turinys ir funkcijos yra visiškai tokie patys kaip LNI.

Konkreti LNI ir BLNI konfigūracija bus nustatyta kiekvienai valstybei narei atskirai su jomis dėl to susitarus.

LNI ir BLNI turi būti naudojamos tik VIS taikomuose Bendrijos teisės aktuose apibrėžtais tikslais.

CS-VIS ir NI-VIS ryšių infrastruktūrą sudaro:

saugių europinių telematinių tinklų paslaugų valstybės valdymo institucijoms tinklas (sTESTA), kuriuo užtikrinamos šifruoto, virtualiojo ir privačiojo tinklo (vis.stesta.eu), skirto VIS duomenims, taip pat ryšiams tarp valstybių narių palaikyti, kaip apibrėžta su VIS susijusiuose teisės aktuose, ir tarp valstybių narių bei už CS-VIS operatyvųjį valdymą atsakingos institucijos, paslaugos.

3.   Tinklo paslaugos

3, 5 ir 7 skyriuose, kai minimos kokios nors technologijos arba protokolai, reikėtų suprasti, kad gali būti naudojamos lygiavertės technologijos arba lygiaverčiai protokolai. Diegiant tinklą atsižvelgiama į valstybių narių pasirengimo lygį.

3.1.   Tinklo schema

Eksploatuojant VIS architektūrą, naudojamasi centralizuotomis paslaugomis, prie kurių prieiga galima iš skirtingų valstybių narių. Kad paslaugos būtų teikiamos be pertrūkio, yra du šių centralizuotų paslaugų centrai: pagrindinė CS-VIS, centrinė stotis (CU), yra Strasbūre (Prancūzija), o atsarginė CS-VIS, atsarginė centrinė stotis (BCU), yra Sankt Johane prie Pongau (Austrija), kaip nurodyta 2006 m. lapkričio 3 d. Komisijos sprendime C(2006) 5161, nustatančiame Vizų informacinės sistemos buvimo vietas jos kūrimo laikotarpiu (2).

Prisijungti prie pagrindinės ir atsarginės centrinių stočių iš skirtingų valstybių narių galima per tinklo prieigos taškus – LNI ir BLNI, kuriuos naudojant valstybių narių nacionalinės sistemos prijungiamos prie CS-VIS.

Jungtis tarp pagrindinės CS-VIS ir atsarginės CS-VIS turi būti tokia, kad būtų galima naudoti bet kokią būsimą naują architektūrą bei technologijas ir vykdyti nuolatinę CU ir BCU sinchronizaciją.

3.2.   Juostos plotis

Skirtingų valstybių narių LNI ir neprivalomai BLNI gali reikėti skirtingo pločio juostų.

Ryšių infrastruktūros turi suteikti tinkamo pagal numatomą duomenų srauto dydį pločio juostas ryšiui tarp svetainių palaikyti. Tinklo pajėgumas turi būti toks, kad būtų užtikrintas mažiausias pakankamas duomenų išsiuntimo ir atsiuntimo greitis kiekvieno prisijungimo metu ir kad būtų išlaikytas bendras visų tinklo prieigos taškų juostos plotis.

3.3.   Naudotini protokolai

Ryšių infrastruktūra pritaikyta naudoti CS-VIS naudojamus tinklo protokolus, visų pirma HTTP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, DNS, tuneliavimo protokolus, SAN dubliavimo protokolus ir patentuotus BEA WebLogic serverio Java-to-Java ryšio protokolus naudojant IP.

3.4.   Techninės specifikacijos

3.4.1.   IP adresavimas

Ryšių infrastruktūroje rezervuota keletas IP adresų, kurie naudojami tik tame tinkle. Iš visų rezervuotų IP adresų CS-VIS bus naudojamas nustatytas IP adresų, kurių nebus galima naudoti niekur kitur, rinkinys.

3.4.2.   IPv6 palaikymas

Daugumoje vietinių tinklų bus naudojamas IPv4, bet kai kuriuose gali būti naudojamas IPv6. Todėl tinklo prieigos taškai gali būti naudojami kaip IPv4/IPv6 tinklų sietuvai. Kad perėjimas būtų sklandus, turi būti derinama su valstybėmis narėmis, besirengiančiomis naudoti IPv6.

3.4.3.   Užtikrinama duomenų srauto sparta

Tol, kol CU arba BCU ryšio apkrovos rodiklis yra mažesnis kaip 90 %, susijusi valstybė narė užtikrina, kad nurodytos juostos pločio rodiklis nuolatos būtų 100 %.

3.4.4.   Kitos specifikacijos

Kad parama CS-VIS būtų galima, ryšių infrastruktūra turi atitikti bent minimalias technines specifikacijas:

 

perdavimo delsa (įskaitant piko valandas) yra mažesnė kaip arba lygi 150 ms 95 % duomenų paketų ir mažesnė kaip 200 ms 100 % duomenų paketų.

 

Duomenų paketų praradimo tikimybė (įskaitant piko valandas) yra mažesnė kaip arba lygi 10–4 95 % duomenų paketų ir mažesnė kaip 10–3 100 % paketų.

 

Pirmiau minėtos specifikacijos taikomos kiekvienam prieigos taškui atskirai.

 

Abipusio paketų perdavimo tarp CU ir BCU ryšio delsa yra mažesnė kaip arba lygi 60 ms.

3.5.   Funkcinis atsparumas

Kiek tai susiję su ryšių infrastruktūra, užtikrinamas didelis prieinamumas, visų pirma galimybė naudotis šiais komponentais:

pagrindiniu tinklu,

maršruto parinktuvais,

prisijungimo vietomis (angl. Points of Presence),

vietinių linijų jungtimis (įskaitant atlikusius kabelius),

saugumo įtaisais (šifravimo įtaisai, užkardos ir kt.),

visomis bendrosiomis paslaugomis (DNS ir kt.),

LNI ir neprivaloma BLNI.

Įrengiami tinklo persijungimo mechanizmai ir, kai reikia, jie derinami pagal taikymo lygį, kad būtų užtikrintas didžiausias galimas visos VIS prieinamumas.

4.   Stebėsena

Stebėsenai palengvinti, ryšių infrastruktūros stebėsenos priemonės turi būti tokios, kad jas būtų galima integruoti su stebėsenos įrenginiais, skirtais operatyviajam CS-VIS valdymui.

5.   Bendrosios paslaugos

Ryšių infrastruktūra užtikrina šias neprivalomas bendrąsias paslaugas: DNS, pašto persiuntimo serveris ir NTP.

6.   Prieinamumas

Ryšių infrastruktūros prisijungimo taškų iki LAN prieinamumo rodiklis 28 dienų nepertraukiamu laikotarpiu yra 99,99 %.

7.   Apsaugos priemonės

7.1.   Tinklo šifravimas

Visa su VIS susijusi informacija, teikiama naudojantis ryšių infrastruktūra, turi būti užšifruota.

Siekiant aukšto apsaugos lygio, ryšių infrastruktūra turi užtikrinti, kad tinklo šifravimo priemonėje naudojamus liudijimus ir (arba) raktus būtų galima valdyti. Turi būti sudarytos sąlygos šifravimo įrenginių nuotoliniam administravimui ir nuotolinei stebėsenai vykdyti.

Naudojami naujausių technologijų simetriniai šifravimo algoritmai (3DES 128 bitų arba didesnės apimties) ir asimetriniai šifravimo algoritmai (RSA 1 024 bitų modulis arba didesnės apimties).

7.2.   Kiti saugumo aspektai

Ryšių infrastruktūra užtikrina ne tik VIS prieigos taškų (LNI ir BLNI) apsaugą, bet taip pat užtikrina neprivalomų bendrųjų paslaugų apsaugą. Jeigu tokios paslaugos būtų teikiamos, jos turėtų atitikti CS-VIS taikomas apsaugos priemones. Be to, bendrosioms paslaugoms teikti naudojami įtaisai ir jos apsaugos priemonės turi būti nuolat stebimi saugumo tikslais.

Kad būtų užtikrintas aukštas apsaugos lygis, ryšių infrastruktūra veikia taip, kad nedelsiant būtų pranešama apie bet kokius saugumo pažeidimus. Ataskaitos apie visus saugumo pažeidimus turi būti teikiamos reguliariai, pvz., kas mėnesį, ir iš karto jiems įvykus.

8.   Pagalbos tarnyba ir paramos struktūra

Įsteigiamos pagalbos tarnyba ir paramos struktūra ir joms užtikrinama sąveika su CS-VIS.

9.   Sąveika su kitomis sistemomis

Ryšių infrastruktūra užtikrina, kad duomenys iš tinklo nenutekėtų į kitas sistemas arba kitus tinklus.


(1)  OL L 181, 2004 5 18, p. 25.

(2)  OL L 305, 2006 11 4, p. 13.


23.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/9


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 17 d.

dėl laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo kilmės taisyklių, nustatytų Tarybos reglamento (EB) Nr. 1582/2007 II priede, atsižvelgiant į ypatingą Mauricijaus situaciją, susijusią su konservuotais tunais ir tuno nugarine

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3568)

(2008/603/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1528/2007, kuriuo taikoma tam tikrų valstybių, kurios yra Afrikos, Karibų jūros ir Ramiojo vandenyno (AKR) valstybių grupės dalis, kilmės produktais tvarka, nustatyta susitarimais, kuriais sudaromi arba ketinama sudaryti ekonominės partnerystės susitarimus (1), ypač į jo II priedo 36 straipsnio 4 dalį,

kadangi:

(1)

2008 m. vasario 21 d. Mauricijus, vadovaudamasis Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsniu, paprašė leisti penkerius metus taikyti nuostatą, leidžiančią nukrypti nuo tame priede nustatytų kilmės taisyklių. 2008 m. kovo 10 d. Mauricijus pateikė papildomos informacijos, susijusios su jo prašymu. Prašymas pateiktas dėl bendro metinio SS 1604 pozicijai priskiriamų 5 000 tonų konservuotų tunų ir 2 000 tonų tuno nugarinės kiekio. Prašymas pateiktas todėl, kad sumažėjo pietvakarių Indijos vandenyne sugaunamų kilmės statusą turinčių neapdorotų tunų kiekis ir pasiūla.

(2)

Pagal Mauricijaus pateiktą informaciją, 2007 m. pabaigoje ir 2008 m. pradžioje, palyginti su įprastais sezoniniais svyravimais, sugauta nepaprastai mažai neapdorotų tunų. Dėl šios neįprastos situacijos Mauricijus tam tikrą laikotarpį negali laikytis Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede nustatytų kilmės taisyklių.

(3)

Laikinos nuostatos, leidžiančios nukrypti nuo Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede nustatytų kilmės taisyklių, taikymas nepadarytų didelės žalos gerai įsitvirtinusiai Bendrijos pramonei atsižvelgiant į susijusio importo kiekį, jei būtų laikomasi tam tikrų reikalavimų dėl kiekių, priežiūros ir trukmės.

(4)

Todėl pagal Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsnio 1 dalies a punktą pagrįsta suteikti laikiną leidžiančią nukrypti nuostatą.

(5)

Pagal Kilmės protokolo, pridėto prie Laikinojo partnerystės susitarimo, nustatančio Rytų ir Pietų Afrikos valstybių bei valstybių narių ekonominės partnerystės susitarimo (RPA ir ES laikinasis partnerystės susitarimas) pagrindą, 42 straipsnio 8 dalį automatiškai suteikiama nuo kilmės taisyklių, taikomų SS 1604 pozicijai priskiriamiems konservuotiems tunams ir tuno nugarinei, leidžianti nukrypti nuostata bus naudinga Mauricijui, kai tas susitarimas įsigalios arba bus laikinai taikomas.

(6)

Pagal Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 4 straipsnio 2 dalį šio reglamento II priede nustatytos kilmės taisyklės ir leidžiančios nuo jų nukrypti nuostatos turi būti pakeistos RPA ir ES laikinojo partnerystės susitarimo, kuris, kaip numatyta, įsigalios arba bus pradėtas laikinai taikyti 2008 m., taisyklėmis. Todėl leidžianti nukrypti nuostata negali būti suteikiama prašomam penkerių metų laikotarpiui, bet turėtų būti suteikta nuo 2008 m. sausio mėn. iki gruodžio mėn.

(7)

Pagal prie RPA ir ES laikinojo partnerystės susitarimo pridėto Kilmės protokolo 42 straipsnio 8 dalį automatiškai suteikiama leidžianti nukrypti nuo kilmės taisyklių nuostata taikoma metinei 8 000 tonų konservuotų tunų ir 2 000 tonų tuno nugarinės kvotai, taikomai šalims, parafavusioms RPA ir ES laikinąjį susitarimą (Komorams, Mauricijui, Madagaskarui, Seišeliams ir Zimbabvei). Tikimasi prašymų dėl laikinos leidžiančios nukrypti nuostatos pagal Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsnį iš kitų RPA regiono šalių, visų pirma Madagaskaro ir Seišelių. Būtų netikslinga remiantis Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo 36 straipsniu suteikti leidžiančias nukrypti nuostatas, kurios viršija pagal RPA ir ES laikinąjį partnerystės susitarimą RPA regionui suteikiamą metinę kvotą. Todėl leidžianti nukrypti nuostata negali būti suteikta prašomam kiekiui, bet turėtų būti suteikta 3 000 tonų konservuotų tunų ir 600 tonų tuno nugarinės.

(8)

Atitinkamai, vienerių metų laikotarpiui Mauricijui turėtų būti suteikta leidžianti nukrypti nuostata dėl 3 000 tonų konservuotų tunų ir 600 tonų tuno nugarinės.

(9)

1993 m. liepos 2 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2454/93, išdėstančiame Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2913/92, nustatančio Bendrijos muitinės kodeksą (2), įgyvendinimo nuostatas, nustatytos tarifinių kvotų administravimo taisyklės. Kad būtų užtikrintas veiksmingas administravimas, vykdomas glaudžiai bendradarbiaujant Mauricijaus valdžios institucijoms, Bendrijos muitinėms ir Komisijai, tos taisyklės turėtų būti taikomos mutatis mutandis pagal šiuo sprendimu suteikiamą leidžiančią nukrypti nuostatą importuojamiems kiekiams.

(10)

Kad būtų užtikrinta veiksminga leidžiančios nukrypti nuostatos taikymo stebėsena, Mauricijaus valdžios institucijos turėtų Komisijai reguliariai pateikti duomenis apie išduotus judėjimo sertifikatus EUR.1.

(11)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Muitinės kodekso komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Nukrypstant nuo Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priedo ir remiantis to priedo 36 straipsnio 1 dalies a punktu SS 1604 pozicijai priskiriami konservuoti tunai ir tuno nugarinė, gaminama iš kilmės statuso neturinčių medžiagų, pagal šio sprendimo 2, 3 ir 4 straipsniuose nustatytas sąlygas laikomi Mauricijaus kilmės produktais.

2 straipsnis

1 straipsnyje numatyta leidžianti nukrypti nuostata taikoma priede nurodytiems produktams ir kiekiui, deklaruojamam iš Mauricijaus išleidžiant į laisvą apyvartą Bendrijoje nuo 2008 m. sausio 1 d. iki 2008 m. gruodžio 31 d.

3 straipsnis

Šio sprendimo priede nustatytas kiekis administruojamas pagal Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 308a, 308b ir 308c straipsnius.

4 straipsnis

Mauricijaus muitinė imasi 1 straipsnyje nurodytų produktų eksporto kiekybiniams patikrinimams atlikti būtinų priemonių.

Šiuo tikslu visuose šiems produktams jos išduotuose judėjimo sertifikatuose EUR.1 daroma nuoroda į šį sprendimą. Mauricijaus kompetentingos institucijos kas ketvirtį Komisijai siunčia ataskaitą apie kiekius, kuriems pagal šį sprendimą buvo išduoti judėjimo sertifikatai EUR.1, ir tų sertifikatų serijos numerius.

5 straipsnis

Pagal šį sprendimą išduotų judėjimo sertifikatų EUR.1 7 langelyje įrašoma:

„Derogation – Decision C(2008) 3568“.

6 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. sausio 1 d.

Jis taikomas tol, kol Reglamento (EB) Nr. 1528/2007 II priede nustatytos kilmės taisyklės bus pakeistos taisyklėmis, pridėtomis prie bet kurio susitarimo su Mauricijumi, kai tas susitarimas bus pradėtas laikinai taikyti arba kai jis įsigalios, atsižvelgiant į tai, kuri data ankstesnė, tačiau bet kokiu atveju šis sprendimas nebus taikomas po 2008 m. gruodžio 31 d.

7 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 17 d.

Komisijos vardu

László KOVÁCS

Komisijos narys


(1)  OL L 348, 2007 12 31, p. 1.

(2)  OL L 253, 1993 10 11, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 214/2007 (OL L 62, 2007 3 1, p. 6).


PRIEDAS

Eil. Nr.

KN kodas

Prekių aprašymas

Laikotarpis

Kiekis

09.1668

1604 14 11, 1604 14 18, 1604 20 70

Konservuoti tunai (1)

2008 01 01–2008 12 31

3 000 tonų

09.1669

1604 14 16

Tuno nugarinė

2008 01 01–2008 12 31

600 tonų


(1)  Bet kurioje pakuotėje, dėl kurios produktas yra laikomas konservuotu, kaip apibrėžta SS 1604 pozicijoje.


23.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/12


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. liepos 22 d.

dėl ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis narių paskyrimo

(2008/604/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 17 d. Komisijos sprendimą 2007/675/EB, kuriuo įsteigiama ekspertų grupė dėl prekybos žmonėmis (1), ypač į jo 3 straipsnį,

kadangi:

(1)

Ekspertų grupę turėtų sudaryti 21 narys.

(2)

Grupės nariais turėtų būti skiriami specialistai, turintys specialiųjų žinių ir patirties kovos su prekyba žmonėmis srityje, įskaitant darbuotojų išnaudojimo aspektą.

(3)

Komisija valstybių narių siūlymu turėtų paskirti iki 11 narių, priklausančių valstybių narių administracijoms.

(4)

Iš paraiškas pateikusių asmenų Komisija turėtų paskirti iki 5 narių, priklausančių Europos lygmeniu veikiančioms tarpvyriausybinėms, tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, iki 4 narių, priklausančių Europos lygmeniu veikiantiems socialiniams partneriams ir darbdavių organizacijoms, ir iki 2 narių iš asmenų, turinčių patirties, kurią įgijo atlikdami akademinius mokslinius tyrimus.

(5)

2008 m. sausio 19 d. Komisija paskelbė kvietimą teikti paraiškas, kad sudarytų kandidatų į ekspertų grupę sąrašą (2).

(6)

Komisija atliko gautų paraiškų atrankos procedūrą. Vertindama paraiškas Komisija atsižvelgė į kvietime teikti paraiškas nustatytus kriterijus, ypač į jo 2 punktą.

(7)

Rekomenduojama į ekspertų grupę įtraukti keturis papildomus narius, priklausančius Europos lygmeniu veikiančioms tarpvyriausybinėms, tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, siekiant kompensuoti mažą Europos lygmeniu veikiančių socialinių partnerių ir darbdavių organizacijų paraiškų skaičių ir užtikrinant proporcingą atstovavimą visoms teminėms ir geografinėms sritims sudaryti 21 nario grupę, kaip iš pradžių buvo numatyta.

(8)

Vieną grupės narį paskyrė Europolas,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2007/675/EB iš dalies keičiamas taip:

3 straipsnio 2 dalies b punktas pakeičiamas taip:

„b)

Europos lygmeniu veikiančioms tarpvyriausybinėms, tarptautinėms ir nevyriausybinėms organizacijoms, turinčioms tinkamai dokumentais patvirtintų specialiųjų žinių ir patirties prekybos žmonėmis srityje (iki 9 narių)“.

2 straipsnis

Komisija skiria šiuos ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis narius:

1.

Nariai skiriami pagal Komisijos sprendimo 2007/675/EB 3 straipsnio 2 dalies a punktą:

 

Jan AUSTAD

 

Sandi ČURIN

 

Rita THEODOROU SUPERMAN

 

Luís GOUVEIA

 

Jelena KAMINSKA

 

Glynn RANKIN

 

Bärbel Heide UHL

 

Floris VAN DIJK

 

Kajsa WAHLBERG

2.

Nariai skiriami pagal šiuo sprendimu iš dalies pakeisto Komisijos sprendimo 2007/675/EB 3 straipsnio 2 dalies b punktą:

 

Antonia BALKANSKA LAVINE

 

Stana BUCHOWSKA

 

Marco BUFO

 

Muireann O BRIAIN

 

Martijn PLUIM

 

Evelyn PROBST

 

Klara SKRIVANKOVA

 

Patsy SÖRENSEN

 

Liliana SORRENTINO

3.

Nariai skiriami pagal Komisijos sprendimo 2007/675/EB 3 straipsnio, 2 dalies, e punktą:

 

Ryszard PIOTROWICZ

 

Georgina VAZ CABRAL

3 straipsnis

Komisija atsižvelgia į tai, kad Europolas paskyrė Steve HARVEY ekspertų grupės dėl prekybos žmonėmis nariu pagal Komisijos sprendimo 2007/675/EB 3 straipsnio 2 dalies d punktą ir į 3 straipsnio 3 dalį.

4 straipsnis

Ekspertų grupės nariai paskiriami kaip individualūs asmenys trejų metų laikotarpiui, kuris gali būti atnaujintas.

5 straipsnis

Paraiškas pateikę kandidatai, kurie yra laikomi tinkamais tapti ekspertų grupės nariais, bet nebuvo paskirti, jų sutikimu, po atrankos procedūros yra įtraukiami į rezervo sąrašą.

6 straipsnis

Paskirtų narių vardai ir pavardės skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

7 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja kitą dieną nuo jo priėmimo.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 22 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 277, 2007 10 20, p. 29.

(2)  OL C 14, 2008 1 19, p. 27.


TARPTAUTINIAIS SUSITARIMAIS ĮSTEIGTŲ ORGANŲ PRIIMTI AKTAI

23.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/14


 

Pagal tarptautinę viešąją teisę juridinę galią turi tik JT/EEK tekstų originalai. Šios taisyklės statusas ir įsigaliojimo data turėtų būti tikrinami pagal paskutinę JT/EEK statusą turinčio dokumento TRANS/WP.29/343 versiją, kurią galima rasti: http://www.unece.org/trans/main/wp29/wp29wgs/wp29gen/wp29fdocstts.html

Jungtinių Tautų Europos ekonominės komisijos (JT/EEK) taisyklė Nr. 34. Suvienodintos transporto priemonių tvirtinimo nuostatos, atsižvelgiant į gaisro pavojų prevenciją

33 papildymas: Taisyklė Nr. 34

1 persvarstyta versija

Įtrauktas visas galiojantis tekstas iki:

02 serijos pakeitimų 2 papildymas. Įsigaliojimo data: 2007 m. birželio 11 d.

TURINYS

TAISYKLĖ

1.

Taikymo sritis

2.

Tvirtinimo paraiška

3.

Patvirtinimas

4.

Apibrėžtys

5.

Skystųjų degalų bakų reikalavimai

6.

Skystųjų degalų bakų bandymai

7.

Apibrėžtys

8.

Patvirtinto skystųjų degalų bako įrengimo reikalavimai

9.

Transporto priemonės bandymai

10.

Transporto priemonės tipo modifikacijos

11.

Produkcijos atitiktis

12.

Baudos už produkcijos neatitiktį

13.

Pereinamojo laikotarpio nuostatos

14.

Patvirtinimo bandymus atliekančių technikos tarnybų ir administracijos padalinių pavadinimai ir adresai

PRIEDAI

I priedas.

Pranešimas dėl transporto priemonių tipo patvirtinimo suteikimo, tipo išplėtimo patvirtinimo, atsisakymo tvirtinti, patvirtinimo anuliavimo ar visiško gamybos nutraukimo, atsižvelgiant į skystųjų degalų baką, gaisro pavojaus prevenciją, priekinio/šoninio/galinio susidūrimų atvejus pagal taisyklę Nr. 34.

II priedas.

Patvirtinimo ženklų išdėstymas

III priedas.

Priekinio susidūrimo su kliūtimi bandymas

IV priedas.

Galinio susidūrimo bandymo tvarka

V priedas.

Iš plastiko pagamintų degalų bakų bandymas

1 priedėlis.

Atsparumo liepsnai bandymas

2 priedėlis.

Ugniai atsparių plytų matmenys ir techniniai duomenys

1.   TAIKYMO SRITIS

Ši taisyklė taikoma:

1.1.

I DALIS: M, N ir O kategorijų (1) transporto priemonių tvirtinimui, atsižvelgiant į skystųjų degalų baką (-us).

1.2.

II DALIS: gamintojo prašymu, M, N ir O kategorijos transporto priemonių su skystųjų degalų baku (-ais), kurie buvo patvirtinti pagal šios taisyklės I dalį, tvirtinimui, atsižvelgiant į gaisro pavojaus priekinio ir (arba) šoninio ir (arba) galinio susidūrimo atveju prevenciją.

1.3.

Gamintojo prašymu, 1.2. pastraipoje nepaminėtos transporto priemonės gali būti patvirtintos pagal šią taisyklę.

2.   TVIRTINIMO PARAIŠKA

2.1.   Paraišką tvirtinti transporto priemonės tipą pagal šios taisyklės dalį turi pateikti transporto priemonės gamintojas arba jo įgaliotasis atstovas.

2.2.   Paraiška pateikiama kartu su toliau nurodytais dokumentais (trimis egzemplioriais) ir šia informacija:

2.2.1.

išsamus transporto priemonės tipo aprašas, atsižvelgiant į 4.2. ir (arba) 7.2. pastraipoje nurodytus elementus. Turi būti nurodyti variklio tipo ir transporto priemonės tipo atpažinimo numeriai ir (arba) simboliai;

2.2.2.

brėžinys (-iai), kuriuose nurodytos degalų bako charakteristikos ir gamybos medžiaga;

2.2.3.

visų degalų tiekimo sistemų schema, kurioje nurodyta kiekvienos sudedamosios dalies vieta transporto priemonėje; ir

2.2.4.

su paraiška pagal šios taisyklės II dalį pateikiama elektros įrangos schema, kurioje parodytas įrangos išdėstymas ir jos tvirtinimo transporto priemonėje būdas.

2.3.   Už tvirtinimo bandymus atsakingai technikos tarnybai turi būti pateikiama:

2.3.1.

pavyzdinė tvirtintino tipo transporto priemonė arba transporto priemonės dalys, kurios, technikos tarnybos nuomone, reikalingos tvirtinimo bandymams;

2.3.2.

Kai transporto priemonėje įtaisytas iš plastiko pagamintas bakas: septyni papildomi bakai su papildoma įranga.

2.3.3.

Kai transporto priemonėje įtaisytas iš kitokios medžiagos pagamintas bakas: du papildomi bakai su papildoma įranga.

3.   PATVIRTINIMAS

3.1.   Jei pagal šią taisyklę tvirtinti pateikta transporto priemonė atitinka I dalies ir (arba) II dalies reikalavimus, transporto priemonės tipui turi būti suteiktas patvirtinimas.

3.2.   Kiekvienam patvirtintam tipui suteikiamas patvirtinimo numeris, kurio pirmieji du skaitmenys rodo naujausios, tvirtinant galiojančios, į taisyklę įtrauktų pakeitimų serijos numerį. Tačiau susitariančioji šalis gali tą patį patvirtinimo numerį suteikti keletui transporto priemonių tipų, kaip apibrėžta 4.2. ir (arba) 7.2. pastraipoje, jei tipai yra to paties pagrindinio modelio variantai ir tik tada, jei kiekvienas tipas yra bandomas atskirai ir atitinka šios taisyklės sąlygas.

3.3.   Pranešimas apie transporto priemonės tipo patvirtinimą arba atsisakymą tvirtinti pagal šią taisyklę turi būti perduotas taisyklę taikančioms susitariančiosioms šalims; pranešimo forma turi atitikti šios taisyklės I priede pateiktą pavyzdį, o brėžiniai su 2.2.2., 2.2.3. ir 2.2.4. pastraipose nurodyta informacija (pateikti tvirtinimo paraiškos įteikėjo) turi būti ne didesnio kaip A 4 (210 × 297) mm formato, arba sulankstyti tuo formatu, ir turi būti atitinkamo mastelio.

3.4.   Prie kiekvienos transporto priemonės, atitinkančios pagal šią taisyklę patvirtintą transporto priemonių tipą, aiškiai ir lengvai prieinamoje, patvirtinimo formoje apibrėžtoje vietoje, pritvirtinamas tarptautinis patvirtinimo ženklas, kurį sudaro:

3.4.1.

„E“ raidę supantis apskritimas, po kurio nurodomas skiriamasis patvirtinimą suteikusios šalies numeris (2);

3.4.2.

po šios taisyklės numerio rašoma „RI“, jei transporto priemonė patvirtinta pagal taisyklės I dalį, arba „RII“, jei transporto priemonė patvirtinta pagal taisyklės I ir II dalis, 3.4.1. pastraipoje nurodyto apskritimo dešinėje pusėje rašomas brūkšnelis ir patvirtinimo numeris.

3.5.   Jei transporto priemonė atitinka pagal vieną arba keletą kitų prie Susitarimo prijungtų taisyklių patvirtintą transporto priemonių tipą, pagal šią taisyklę patvirtinimą suteikusioje šalyje 3.4.1. pastraipoje nurodyto simbolio kartoti nereikia; tokiu atveju visų taisyklių, pagal kurias buvo suteiktas patvirtinimas (šalyje, kuri suteikė patvirtinimą pagal šią taisyklę) papildomi numeriai ir simboliai išdėstomi vertikaliais stulpeliais į dešinę nuo 3.4.1. pastraipoje nurodyto simbolio.

3.6.   Patvirtinimo ženklas turi būti aiškiai įskaitomas ir nenutrinamas.

3.7.   Patvirtinimo ženklas turėtų būti tvirtinamas prie automobilio duomenų plokštelės, kurią tvirtina gamintojas, arba ant jos.

3.8.   Šios taisyklės II priede pateikti patvirtinimo ženklo išdėstymo pavyzdžiai.

I DALIS.   TRANSPORTO PRIEMONĖS TVIRTINIMAS, ATSIŽVELGIANT Į JOS DEGALŲ BAKUS

4.   APIBRĖŽTYS

Šioje taisyklės dalyje:

4.1.

„transporto priemonės tvirtinimas“ – transporto priemonės tipo tvirtinimas, atsižvelgiant į skystųjų degalų bakus;

4.2.

„transporto priemonių tipas“ – tai transporto priemonės, nesiskiriančios šiais esminiais atžvilgiais:

4.2.1.

bako (-ų) konstrukcija, pavidalu, matmenimis ir medžiagomis (metalas/plastikas);

4.2.2.

M1 kategorijos transporto priemonėse (1) – bako (-ų) padėtimi transporto priemonėje, kiek tai daro neigiamą poveikį 5.10. pastraipos reikalavimų laikymuisi;

4.3.

„keleivių skyrius“ – keleivio buvimo vieta, kurią riboja stogas, grindys, šoninės sienos, durys, išorinis įstiklinimas, priekinė pertvara ir galinė skyriaus pertvara arba galinės sėdynės atlošo plokštuma;

4.4.

„bakas“ – tai bakas (-ai), skirtas (-i) skystiesiems degalams, kaip apibrėžta 4.6. pastraipoje, visų pirma naudojamas (-i) transporto priemonei varyti, išskyrus papildomą bakų įrangą (įpylimo angos vamzdį, jei tai atskiras elementas, įpylimo angą, dangtelį, matuoklį, jungtis su varikliu ir jungtis, skirtas sumažinti per didelį vidaus slėgį, ir kt.;

4.5.

„degalų bako talpa“ – transporto priemonės gamintojo nustatyta degalų bako talpa; ir

4.6.

„skystieji degalai“ – tai degalai, kurie yra skysti, esant įprastai temperatūrai ir slėgiui.

5.   SKYSTŲJŲ DEGALŲ BAKŲ REIKALAVIMAI

5.1.   Bakai turi būti pagaminti taip, kad būtų atsparūs korozijai.

5.2.   Kai bakuose įtaisyta visa paprastai įtaisoma įranga, jie turi atitikti pagal 6.1 pastraipą atliekamų bandymų reikalavimus; atliekant bandymus, santykinis vidaus slėgis turi būti du kartus didesnis už darbinį viršslėgį ir jokiu atveju viršslėgis neturi būti mažesnis kaip 0,3 baro.

Laikoma, kad iš plastiko pagaminti transporto priemonių bakai atitinka šį reikalavimą, jeigu su jais sėkmingai atliekamas V priedo 2 pastraipoje nurodytas bandymas.

5.3.   Bet koks perviršinis slėgis arba bet koks slėgis, viršijantis darbinį slėgį, turi būti automatiškai sumažinamas tinkamais įtaisais (angomis, saugos vožtuvais ir kt.).

5.4.   Angos turi būti suprojektuotos taip, kad būtų pašalintas bet koks gaisro pavojus. Ypač svarbu, kad degalai, kurie gali pratekėti pildant degalų baką (-us), nepatektų ant išmetimo sistemos. Jie turi būti nukreipiami tekėti ant žemės.

5.5.   Bakas (-ai) neturi būti įrengtas (-i) keleivių skyriuje, neturi būti keleivių skyriaus ar nuo keleivių skyriaus neatskiriamo skyriaus dalis arba paviršius (grindys, sienos, pertvara).

5.6.   Keleivių skyrius nuo bako (-ų) turi būti atskirtas pertvara. Pertvaroje gali būti angų (pvz., laidams) tik tokiu atveju, jei jie bus įrengti taip, jog degalai įprastomis naudojimo sąlygomis negalėtų laisvai tekėti iš bako (-ų) į keleivių skyrių arba į kitą nuo keleivių skyriaus neatskiriamą skyrių.

5.7.   Kiekvienas bakas turi būti patikimai įtvirtintas ir įtaisytas taip, kad būtų užtikrinta, jog bet kokie iš degalų bako arba jo papildomos įrangos ištekėję degalai įprastomis naudojimo sąlygomis pateks ant žemės, o ne į keleivių skyrių.

5.8.   Įpylimo anga neturi būti įrengta keleivių skyriuje, bagažo skyriuje arba variklio skyriuje.

5.9.   Degalai neturi tekėti pro bako dangtelį arba įtaisus, kurių paskirtis, varikliui veikiant iš anksto nustatytu būdu, sumažinti perviršinį slėgį. Transporto priemonei apsivertus, leidžiamas lašėjimas, jeigu jis ne didesnis kaip 30 g/min.; atitiktis šiam reikalavimui turi būti patikrinta 6.2. pastraipoje nurodytu bandymu.

5.9.1.   Degalų įpylimo angos dangtelis turi būti pritaisytas prie įpylimo angos vamzdžio.

5.9.1.1.   Laikoma, kad 5.9.1. pastraipos reikalavimai įvykdyti, jei taikoma sąlyga užkirsti kelią pernelyg dideliam degalų garavimui ir degalų ištekėjimui, kurie vyksta, jei nėra degalų įpylimo angos dangtelio.

Tai gali būti pasiekta naudojant:

5.9.1.1.1.

automatiškai atsidarantį ir užsidarantį nenuimamą degalų įpylimo angos dangtelį,

5.9.1.1.2.

konstrukcijos ypatybes, kurios padėtų išvengti pernelyg didelio degalų garavimo ir ištekėjimo, kai nėra degalų įpylimo angos dangtelio,

5.9.1.1.3.

bet kurias kitas priemones, kurios turėtų tokį patį poveikį. Galimi pavyzdžiai (sąrašas nėra baigtinis): pririšamas degalų įpylimo angos dangtelis, grandinėle pritvirtinamas degalų įpylimo angos dangtelis arba toks dangtelis, kuris rakinamas raktu, naudojamu ir transporto priemonės varikliui užvesti. Šiuo atveju raktą iš įpylimo angos dangtelio turi būti galima ištraukti tik dangteliui esant užrakintam. Tačiau naudoti pririšamą arba grandinėle pritvirtinamą degalų įpylimo angos dangtelį tinka tik M1 ir N1 kategorijos transporto priemonėse.

5.9.2.   Tarp dangtelio ir įpylimo angos vamzdžio esantis izoliacinis sluoksnis turi patikimai laikytis savo vietoje. Uždarius dangtelis turi patikimai laikytis savo vietoje izoliacinio sluoksnio ir įpylimo angos atžvilgiu.

5.10.   Bakai turi būti įtaisyti taip, kad būtų apsaugoti nuo priekinio arba galinio transporto priemonės susidūrimo pasekmių; prie bako neturi būti išsikišančių dalių, aštrių kraštų ir kt.

5.11.   Degalų bakas ir papildoma jo įranga turi būti suprojektuoti ir transporto priemonėse įtaisyti taip, kad būtų išvengta bet kokio užsidegimo pavojaus dėl statinio elektros krūvio. Prireikus naudojama (-os) krūvio sklaidymo priemonė (-ės). Gamintojas turi nurodyti technikos tarnybai priemonę (-es), užtkrinančią (-ias), kad laikomasi šių reikalavimų.

5.12.   Degalų bakas (-ai) turi būti pagamintas (-i) iš ugniai atsparaus metalo. Jis (jie) gali būti pagaminti iš plastiko, jei vykdomi V priedo reikalavimai.

6.   SKYSTŲJŲ DEGALŲ BAKŲ BANDYMAI

6.1.   Hidraulinis bandymas

Turi būti atliekamas bako hidraulinis vidaus slėgio bandymas; su visa papildoma įranga bandomas vienetas turi būti izoliuotas. Bakas turi būti iki galo pripildytas nedegaus skysčio (pvz., vandens). Nutraukus visus ryšius su išore, naudojant vamzdžio jungtį, per kurią degalai tiekiami į variklį, laipsniškai didinamas slėgis, kol santykinis vidaus slėgis tampa dvigubai didesnis už naudojamą darbinį slėgį; bet kokiu atveju slėgio perviršis turi būti ne mažesnis kaip 0,3 baro, ir toks slėgis išlaikomas vieną minutę. Per tą laiką bako korpusas neturi įtrūkti ar tapti nesandarus; tačiau ilgalaikė deformacija leidžiama.

6.2.   Apsivertimo bandymas

6.2.1.   Bakas ir visa papildoma jo įranga sumontuojami bandymų stende taip, kad montavimas būtų panašus į transporto priemonėje, kuriai bakas skirtas, taikomą montavimą: šis reikalavimas taip pat taikomas ir vidaus slėgio perviršį mažinančioms sistemoms.

6.2.2.   Bandymų stendas sukamas aplink ašį, lygiagrečią su transporto priemonės išilgine ašimi.

6.2.3.   Bandymas atliekamas, pripildžius 90 % bako talpos, taip pat 30 % jo talpos pripildoma nedegaus skysčio, kurio tankis ir klampa yra panašūs į paprastai naudojamų degalų charakteristikas (galima naudoti vandenį).

6.2.4.   Baką nuo įrengimo padėties reikia pasukti į dešinę 90° kampu. Bakas šioje padėtyje turi išlikti bent penkias minutes. Tada bakas toliau sukamas 90° kampu ta pačia kryptimi. Bakas šioje padėtyje (iki galo apverstas) taip pat turi būti laikomas bent penkias minutes. Tada bakas turi būti sugrąžintas į įprastą padėtį. Bandymo skystis, kuris iš vėdinimo sistemos nesutekėjo į baką, turi būti išleistas ir, jei reikia, jo kiekis turi būti papildytas. Bakas turi būti pasuktas 90° kampu priešinga kryptimi ir toje padėtyje laikomas bent penkias minutes.

Tada bakas toliau pasukamas 90° kampu ta pačia kryptimi. Bakas šioje padėtyje (iki galo apverstas) turi pabūti bent penkias minutes. Paskui bakas turi būti sugrąžintas į įprastą padėtį.

Kiekvienas vėlesnis bako pasukimas 90° kampu turi būti atliekamas per 1–3 minutes.

II DALIS.   TRANSPORTO PRIEMONĖS TVIRTINIMAS, ATSIŽVELGIANT Į GAISRO PAVOJAUS SUSIDŪRIMO ATVEJU PREVENCIJĄ

7.   APIBRĖŽTYS

Šioje taisyklės dalyje:

7.1.

„transporto priemonės tvirtinimas“ – transporto priemonės tipo tvirtinimas, atsižvelgiant į gaisro pavojaus prevenciją;

7.2.

„transporto priemonių tipas“ – tai transporto priemonės, nesiskiriančios šiais esminiais atžvilgiais:

7.2.1.

bako (-ų) konstrukcija, pavidalu, matmenimis ir medžiagomis (metalas/plastikas);

7.2.2.

M1 kategorijos transporto priemonėse (1) – bako (-ų) padėtimi transporto priemonėje, kiek tai daro neigiamą poveikį 5.10. pastraipos reikalavimų laikymuisi;

7.2.3.

degalų tiekimo sistemos (siurblys, filtrai ir kt.) charakteristikomis ir vieta; ir

7.2.4.

elektros įrangos charakteristikomis ir vieta, kiek tai daro poveikį šioje taisyklėje aprašytų susidūrimo bandymų rezultatams;

7.3.

„skersinė plokštuma“ – vertikali plokštuma, statmena vidurinei išilginei transporto priemonės plokštumai;

7.4.

„masė be krovinio“ – parengtos eksploatuoti transporto priemonės masė be keleivių ir be krovinio, bet su degalais, aušinimo skysčiu, tepalais, įrankiais ir atsarginiu ratu (jeigu šiuos elementus transporto priemonės gamintojas priskiria standartinei įrangai).

8.   PATVIRTINTO SKYSTŲJŲ DEGALŲ BAKO ĮRENGIMO REIKALAVIMAI

8.1.   Degalų įranga

8.1.1.   skystųjų degalų bakai turi būti patvirtinti pagal šios taisyklės I dalį.

8.1.2.   Degalų įrangos sudedamąsias dalis nuo sąlyčio su kliūtimis, galinčiomis būti ant žemės, turi tinkamai apsaugoti korpuso arba kėbulo dalys. Tokia apsauga nereikalinga, jei transporto priemonės apačioje esančios sudedamosios dalys nuo žemės yra toliau nei prieš jas esanti korpuso arba kėbulo dalis.

8.1.3.   Vamzdžiai ir visos kitos degalų įrangos dalys transporto priemonėje įtaisomos kiek įmanoma geriau apsaugotose vietose. Transporto priemonės konstrukcijos arba pavaros mazgo sukamasis arba lenkiamasis judėjimas ir vibracija neturi sukelti degalų įrangos sudedamųjų dalių trinties, spaudimo arba kitaip neįprastai veikti.

8.1.4.   Lanksčių vamzdžių jungtys su degalų įrangos sudedamųjų dalių standžiomis dalimis turi būti sukonstruotos taip, kad įvairiomis transporto priemonės naudojimo sąlygomis išliktų sandarios, nepaisant transporto priemonės konstrukcijos arba pavaros mazgo sukamųjų, lenkiamųjų judesių ir vibracijos.

8.1.5.   Jei įpylimo anga yra transporto priemonės šone, užsuktas įpylimo angos dangtelis neturi išsikišti iš gretimų kėbulo paviršių.

8.2.   Elektros įranga

8.2.1.   Elektros laidai, išskyrus tuščiose ertmėse įtaisytus laidus, turi būti pritvirtinti prie transporto priemonės konstrukcijos, sienelių arba pertvarų, pro kurias yra nutiesti. Vietos, kuriose laidai eina pro sieneles arba pertvaras, turi būti gerai apsaugotos, kad nebūtų perpjauta izoliacija.

8.2.2.   Elektros įranga turi būti taip suprojektuota, pagaminta ir įtaisyta taip, kad visos jos sudedamosios dalys būtų atsparios korozijai.

9.   TRANSPORTO PRIEMONĖS BANDYMAI

Pagal šios taisyklės III priede nustatytą tvarką atliekant priekinio susidūrimo su kliūtimi bandymą, pagal Taisyklės Nr. 95 (su 01 serijos pakeitimais) IV priede nustatytą tvarką atliekant šoninio susidūrimo bandymą ir pagal šio dokumento IV priede aprašytą tvarką atliekant galinio susidūrimo bandymą,

9.1.

degalų įrangoje leidžiamas tik nedidelis skysčio protėkis;

9.2.

jeigu po susidūrimo iš degalų įrangos nuolat teka skystis, jo tekėjimo greitis neturi būti didesnis kaip 30 g/min.; jeigu iš degalų įrangos tekantis skystis maišosi su kitų sistemų skysčiais ir negalima jų lengvai atskirti bei nustatyti, vertinant nenutrūkstamą nuotėkį, reikia atsižvelgti į visus surinktus skysčius;

9.3.

dėl degalų poveikio neturi atsirasti liepsnos;

9.4.

per 9 pastraipose aprašytus susidūrimus ir po jų akumuliatorių vietoje turi laikyti tvirtinimo įtaisas;

9.5.

Gamintojo prašymu šios taisyklės III priede nurodytą priekinio susidūrimo bandymą galima pakeisti Taisyklės Nr. 94 (su 01 serijos pakeitimais) III priede aprašyta bandymo procedūra.

10.   TRANSPORTO PRIEMONIŲ TIPO MODIFIKACIJOS

10.1.   Apie kiekvieną transporto priemonių tipo modifikaciją turi būti pranešta transporto priemonės tipą patvirtinusiam administracijos padaliniui. Tada padalinys gali:

10.1.1.

būti nuomonės, kad modifikacijos greičiausiai neturės pastebimo neigiamo poveikio, ir bet kokiu atveju transporto priemonė atitinka reikalavimus; arba

10.1.2.

reikalauti, kad už bandymus atsakinga technikos tarnyba atliktų papildomus bandymus.

10.2.   Nepažeidžiant 10.1. pastraipos reikalavimų, transporto priemonių tipo modifikacija nelaikomi pakeitimai, po kurių transporto priemonės masė be krovinio nuo patvirtintos išbandytos transporto priemonės masės skiriasi ne daugiau kaip ± 20 %.

10.3.   Apie sutikimą arba atsisakymą tvirtinti, apibrėžiant pakeitimus, šią taisyklę taikančioms susitariančiosioms šalims pranešama pagal 3.3. pastraipoje aprašytą tvarką.

11.   PRODUKCIJOS ATITIKTIS

Produkcijos atitikties procedūros turi atitikti nustatytąsias susitarimo 2 priedėlyje (E/ECE/324-E/ECE/TRANS/505/Rev. 2); turi būti laikomasi šių reikalavimų:

11.1.

Kiekviena transporto priemonė, turinti šioje taisyklėje nurodytą patvirtinimo ženklą, atitinka patvirtintą transporto priemonių tipą ir I dalies ir (arba) II dalies reikalavimus.

11.2.

Kad būtų patikrinta atitiktis, kaip pirmiau nurodyta 11.1. pastraipoje, serijinės gamybos transporto priemonės, turinčios pagal šią taisyklę reikalaujamą patvirtinimo ženklą, tikrinamos atsitiktine tvarka.

11.3.

Paprastai patvirtinto tipo transporto priemonės atitiktis tikrinama remiantis aprašu, pateiktu patvirtinimo formoje ir jos prieduose. Tačiau transporto priemonei turi būti taikomi pirmiau 6 pastraipoje nurodyti patikrinimai.

12.   BAUDOS UŽ PRODUKCIJOS NEATITIKTĮ

12.1.   Transporto priemonių tipui pagal šią taisyklę suteiktą patvirtinimą galima anuliuoti, jeigu nepaisoma pirmiau 11.1. pastraipoje išdėstytų reikalavimų, arba jei atliktų transporto priemonės patikrinimų (pirmiau nurodytų 9 pastraipoje) rezultatai nepatenkinami.

12.2.   Jeigu šią taisyklę taikanti susitariančioji šalis anuliuoja patvirtinimą, kurį buvo anksčiau suteikusi, kitas šią taisyklę taikančias susitariančiąsias šalis apie tai nedelsdama informuoja taikydama formą, atitinkančią šios taisyklės I arba II priede pateiktą pavyzdį.

13.   PEREINAMOJO LAIKOTARPIO NUOSTATOS

13.1.   Nuo oficialios 02 serijos pakeitimų įsigaliojimo datos nė viena šią taisyklę taikanti susitariančioji šalis neturi atsisakyti suteikti EEK patvirtinimą pagal šią taisyklę su 02 serijos pakeitimais.

13.2.   Praėjus 12 mėnesių nuo įsigaliojimo, šią taisyklę taikančios susitariančiosios šalys turi suteikti EEK patvirtinimus tik tada, jei tvirtintinas transporto priemonės tipas atitinka šios taisyklės reikalavimus su 02 serijos pakeitimais.

13.3.   Praėjus 12 mėnesių nuo 02 serijos pakeitimų įsigaliojimo, šią taisyklę taikanti susitariančioji šalis gali atsisakyti transporto priemonės tipo, kuris buvo patvirtintas pagal ankstesnės šios taisyklės serijos pakeitimus, nacionalinio patvirtinimo.

13.4.   Praėjus 24 mėnesiams nuo 02 serijos pakeitimų įsigaliojimo, šią taisyklę taikančios susitariančiosios šalys gali atsisakyti pirminės nacionalinės transporto priemonės, kuri neatitinka šios taisyklės reikalavimų su 02 serijos pakeitimais, registracijos (eksploatavimo pradžia).

14.   PATVIRTINIMO BANDYMUS ATLIEKANČIŲ TECHNIKOS TARNYBŲ IR ADMINISTRACIJOS PADALINIŲ PAVADINIMAI IR ADRESAI

Šią taisyklę taikančios susitariančiosios šalys Jungtinių Tautų Sekretoriatui praneša už patvirtinimo bandymus atsakingų technikos tarnybų ir patvirtinimą suteikiančių administracijos padalinių, kuriems siunčiamos kitose šalyse išduodamo patvirtinimo, atsisakymo tvirtinti, patvirtinimo anuliavimo formos, pavadinimus ir adresus.


(1)  Kaip apibrėžta Suvestinės rezoliucijos dėl transporto priemonių konstrukcijos VII priede (R.E.3) (dokumentas TRANS/WP.29/78/Rev.1/Amend.2, su paskutiniais pakeitimais, padarytais Amend.4).

(2)  1 – Vokietija, 2 – Prancūzija, 3 – Italija, 4 – Nyderlandai, 5 – Švedija, 6 – Belgija, 7 – Vengrija, 8 – Čekija, 9 – Ispanija, 10 – Jugoslavija, 11 – Jungtinė Karalystė, 12 – Austrija, 13 – Liuksemburgas, 14 – Šveicarija, 15 (nenaudojamas), 16 – Norvegija, 17 – Suomija, 18 – Danija, 19 – Rumunija, 20 – Lenkija, 21 – Portugalija, 22 – Rusijos Federacija, 23 – Graikija, 24 – Airija, 25 – Kroatija, 26 – Slovėnija, 27 – Slovakija, 28 – Baltarusija, 29 – Estija, 30 (nenaudojamas), 31 – Bosnija ir Hercegovina, 32 – Latvija, 33 (nenaudojamas), 34 – Bulgarija, 35 (nenaudojamas), 36 – Lietuva, 37 – Turkija, 38 (nenaudojamas), 39 – Azerbaidžanas, 40 – Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija, 41 (nenaudojamas), 42 – Europos bendrija (patvirtinimus suteikė jos valstybės narės, naudodamos savo atitinkamą EEK simbolį), 43 – Japonija, 44 (nenaudojamas), 45 – Australija, 46 – Ukraina, 47 – Pietų Afrikos Respublika ir 48 – Naujoji Zelandija. Tolesni numeriai kitoms šalims skiriami chronologine tvarka, kuria jos ratifikavo arba prisijungė prie Susitarimo dėl suvienodintų techninių nuostatų priėmimo ratinėms transporto priemonėms, įrangai ir dalims, kurios gali būti montuojamos ir (arba) naudojamos ratinėse transporto priemonėse, ir pagal tas nuostatas suteiktų patvirtinimų abipusio pripažinimo sąlygų; apie paskirtus numerius susitariančiosioms šalims praneša Jungtinių Tautų Generalinis Sekretorius.


I PRIEDAS

PRANEŠIMAS

(Didžiausias formatas: A4 (210 x 297 mm))

Image

Image


II PRIEDAS

PATVIRTINIMO ŽENKLŲ IŠDĖSTYMAS

A   MODELIS

(žr. šios taisyklės 3.4 pastraipą)

Image

Pateiktas prie transporto priemonės pritaisytas patvirtinimo ženklas rodo, kad tam tikras tipas buvo patvirtintas Nyderlanduose (E4) pagal Taisyklės Nr. 34 I dalį (patvirtinimo numeris 021234). Du pirmieji (02) patvirtinimo numerio skaitmenys rodo, kad patvirtinimas buvo suteiktas pagal Taisyklės Nr. 34 su 02 serijos pakeitimais reikalavimus.

B   MODELIS

(Žr. šios taisyklės 3.5 pastraipą)

Image

Pateiktas prie transporto priemonės pritaisytas patvirtinimo ženklas rodo, kad tam tikras tipas buvo patvirtintas Nyderlanduose (E4) pagal Taisykles Nr. 34 (I ir II dalis) ir 33 (1). Patvirtinimo numeriai rodo, kad suteikiant atitinkamus patvirtinimus, į Taisyklę Nr. 34. buvo įtraukti 02 serijos pakeitimai, o Taisyklė Nr. 33 buvo pradinės formos.


(1)  Antrasis numeris pateiktas tik kaip pavyzdys.


III PRIEDAS

Priekinio susidūrimo su kliūtimi bandymas

1.   PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

Šio bandymo paskirtis yra imituoti priekinio susidūrimo su nejudama kliūtimi arba su kita priešinga kryptimi judančia transporto priemone, sąlygas.

2.   MONTAVIMAS, PROCEDŪROS IR MATAVIMO ĮRANGA

2.1.   Bandymo aikštelė

Bandymo aikštelė turi būti pakankamai didelė, kad užtektų vietos įsibėgėjimo keliui, kliūčiai ir bandymui reikalingai techninei įrangai. Galinė bent 5 metrų ilgio įsibėgėjimo kelio dalis prieš kliūtį turi būti horizontali ir lygi.

2.2.   Kliūtis

Kliūtis sudaryta iš gelžbetonio plokštės, priekinėje dalyje ne plonesnės kaip 3 m storio ir ne žemesnės kaip 1,5 m aukščio. Kliūtis turi būti tokio storio, kad svertų bent 70 tonų. Priekinis paviršius turi būti vertikalus, statmenas įsibėgėjimo kelio ašiai ir padengtas geros būklės 2 cm storio faneros plokštėmis. Kliūtis turi būti įtvirtinama žemėje arba ant jos; jei būtina, naudojami papildomi stabdymo įtaisai, kad būtų apribotas galimas kliūties poslinkis. Taip pat gali būti naudojama kitokių charakteristikų, bet tokius pat įtikinamus rezultatus leidžianti pasiekti kliūtis.

2.3.   Transporto priemonės varomoji sistema

Per susidūrimą transporto priemonės neturi veikti joks papildomas vairavimo arba varomasis įrenginys. Ji turi pasiekti kliūtį susidūrimo sienai statmena kryptimi; didžiausias leidžiamas šoninis nuokrypis tarp transporto priemonės priekio vertikaliosios vidurio linijos ir susidūrimo sienos vertikaliosios vidurio linijos yra ± 30 cm.

2.4.   Transporto priemonės būklė

2.4.1.   Bandomoje transporto priemonėje turi būti įtaisyti visi įprastiniai elementai ir įranga, įtraukiami į transporto priemonės be krovinio masę, arba transporto priemonės būklė turi būti tokia, kad atitiktų šį reikalavimą tiek, kiek šie elementai ir įranga daro poveikį gaisro pavojui.

2.4.2.   Jei transporto priemonė varoma išorinėmis priemonėmis, turi būti pripildyta bent 90 % degalų bako talpos; pilami degalai arba nedegus skystis, kurio tankis ir klampa panašūs į paprastai naudojamų degalų tankį ir klampą. Visos kitos sistemos (stabdžių skysčio bakeliai, radiatorius ir kt.) turi būti tuščios.

2.4.3.   Jei transporto priemonė varoma nuosavu varikliu, turi būti pripildyta bent 90 % degalų bako talpos. Visi kiti skysčių bakeliai turi būti pilni.

2.4.4.   Jei gamintojas prašo, už bandymus atsakinga technikos tarnyba gali leisti šioje taisyklėje nurodytuose bandymuose naudoti tą pačią transporto priemonę, kuri naudojama kitose taisyklėse nurodytuose bandymuose (įskaitant bandymus, per kuriuos gali būti paveikta transporto priemonės konstrukcija).

2.5.   Susidūrimo greitis

Susidūrimo greitis turi būti 48,3–53,1 km/h. Tačiau jei per bandymą taikomas didesnis susidūrimo greitis ir transporto priemonė atitinka nurodytas sąlygas, laikoma, kad bandymas sėkmingas.

2.6.   Matavimo įranga

2.5 pastraipoje nurodytas greičiui registruoti naudojamas prietaisas turi veikti 1 % tikslumu.

3.   LYGIAVERČIAI BANDYMŲ METODAI

3.1.   Leidžiama taikyti lygiaverčius bandymų metodus, jei atliekant pakaitinį bandymą arba atliekant apskaičiavimus pagal pakaitinio bandymo rezultatus, laikomasi šioje taisyklėje nurodytų sąlygų.

3.2.   Jei naudojamas kitas nei 2 pastraipoje aprašytas bandymo būdas, turi būti įrodyta, kad jis yra lygiavertis.


IV PRIEDAS

Galinio susidūrimo bandymo tvarka

1.   PASKIRTIS IR TAIKYMO SRITIS

1.1.

Bandymo paskirtis yra imituoti galinio susidūrimo su kita judančia transporto priemone sąlygas.

2.   MONTAVIMAS, PROCEDŪROS IR MATAVIMO ĮRANGA

2.1.   Bandymo aikštelė

Bandymo vieta turi būti pakankamai didelė: joje turi tilpti smogtuvo varomoji sistema ir turėtų užtekti erdvės transporto priemonei ir bandymo įrangai pasislinkti po susidūrimo. Vieta, kurioje vyksta transporto priemonės susidūrimas ir poslinkis, turi būti horizontali, lygi, jos trinties koeficientas turi būti ne mažesnis kaip 0,5.

2.2.   Smogtuvas

2.2.1.

Smogtuvas yra standi plieninė konstrukcija.

2.2.2.

Smogiamasis paviršius turi būti lygus, ne mažesnio kaip 2 500 mm pločio ir 800 mm aukščio, o jo briaunos turi būti suapvalintos 40–50 mm spinduliu. Paviršius turi būti padengtas 20 mm storio klijuotos faneros sluoksniu.

2.2.3.

Per susidūrimą turi būti laikomasi šių reikalavimų:

2.2.3.1.

smogiamasis paviršius turi būti vertikalus ir statmenas vidurinei išilginei transporto priemonės, į kurią smūgiuojama, plokštumai;

2.2.3.2.

smogtuvo judėjimo kryptis iš esmės turi būti horizontali ir lygiagreti su vidurine išilgine transporto priemonės, į kurią smūgiuojama, plokštuma;

2.2.3.3.

didžiausias šoninis nuokrypis, leidžiamas tarp smogtuvo paviršiaus vidurinės vertikalios linijos ir transporto priemonės, į kurią smūgiuojama, vidurinės išilginės plokštumos, turi būti 300 mm. Be to, smūginis paviršius turi būti didesnis už visą transporto priemonės plotį;

2.2.3.4.

smūginio paviršiaus apatinės briaunos atstumas nuo žemės paviršiaus turi būti 175 ± 25 mm.

2.3.   Smogtuvo varomoji sistema

Smogtuvas gali būti pritvirtintas prie vežtuvo (judamosios kliūties) arba būti švytuoklės dalis.

2.4.   Specialios nuostatos, taikomos naudojant judamąją kliūtį

2.4.1.

Jei smogtuvas tvirtinamas prie vežtuvo (judamosios kliūties) laikomuoju elementu, šis turi būti standus ir neturi deformuotis per susidūrimą; vežtuvas per susidūrimą turi laisvai judėti ir daugiau nebūti veikiamas varomojo įtaiso jėgos.

2.4.2.

Greitis susidūrimo metu turi būti 35–38 km/h.

2.4.3.

Bendrasis vežtuvo ir smogtuvo svoris (masė) turi būti 1 100 ± 20 kg

2.5.   Specialios nuostatos, taikomos naudojant švytuoklę

2.5.1.

Atstumas tarp smūginio paviršiaus centro ir švytuoklės sukimosi ašies turi būti ne mažesnis kaip 5 m.

2.5.2.

Smogtuvas turi laisvai kyboti laikomas standžių svirčių; smogtuvas turi būti tvirtai prie jų pritvirtintas. Taip sukonstruota švytuoklė per susidūrimą iš esmės neturi deformuotis.

2.5.3.

Švytuoklėje turi būti įtaisytas stabdymo įtaisas, kad smogtuvas į bandomą transporto priemonę nesuduotų antro smūgio.

2.5.4.

Per susidūrimą švytuoklės centrinės dalies smogiamasis greitis turėtų būti 35–38 km/h.

2.5.5.

Sumažintoji masė „mr“ švytuoklės smūgio centre toliau pateikta lygtimi apibrėžiama kaip bendrosios masės „m“, atstumo „a“ funkcija (1) tarp smūgio centro ir sukimosi ašies bei atstumo „1“ tarp sunkio centro ir sukimosi ašies:

mr = m (1/a)

2.5.6.

Sumažintoji masė „mr“ lygi 1 100 ± 20 kg.

2.6.   Bendrosios nuostatos, susijusios su smogtuvo mase ir greičiu

Jei bandymas buvo atliktas taikant didesnį smūgio greitį, nei nurodytas 2.4.2 ir 2.5.4 pastraipose, ir (arba) didesnę masę, nei nurodyta 2.4.3 ir 2.5.6 pastraipose, o transporto priemonė atitiko nurodytus reikalavimus, bandymas laikomas sėkmingu.

2.7.   Bandomos transporto priemonės būklė

2.7.1.

Bandomoje transporto priemonėje turi būti įtaisyti visi įprastiniai elementai ir įranga, įtraukiami į transporto priemonės be krovinio masę, arba transporto priemonės būklė turi būti tokia, kad atitiktų šį reikalavimą tiek, kiek šie elementai ir įranga daro poveikį gaisro pavojui.

2.7.2.

Turi būti pripildyta bent 90 % degalų bako talpos; pilami degalai arba nedegus skystis, kurio tankis ir klampa panašūs į paprastai naudojamų degalų tankį ir klampą. Visos kitos sistemos (stabdžių skysčio bakeliai, radiatorius ir kt.) turi būti tuščios.

2.7.3.

Gali būti įjungta pavara ir gali būti naudojami stabdžiai.

2.7.4.

Jei gamintojas prašo, galima tokia leidžianti nukrypti nuostata:

2.7.4.1.

už bandymus atsakinga technikos tarnyba gali leisti šioje taisyklėje nurodytuose bandymuose naudoti tą pačią transporto priemonę, kuri naudojama kitose taisyklėse nurodytuose bandymuose (įskaitant bandymus, per kuriuos gali būti paveikta transporto priemonės konstrukcija); ir

2.7.4.2.

transporto priemonė gali būti apkrauta papildomais svarsčiais, bet jos masė be krovinio neturi būti viršyta daugiau kaip 10 %; svarsčiai tvirtai pritaisomi prie konstrukcijos taip, kad per bandymą jie nedarytų poveikio keleivių skyriaus konstrukcijai.

2.8.   Matavimo įranga

2.4.2 ir 2.5.4 pastraipose nurodytas greičio registravimo prietaisas turi veikti 1 % tikslumu.

3.   LYGIAVERČIAI BANDYMŲ METODAI

3.1.

Leidžiama taikyti lygiaverčius bandymų metodus, jei atliekant pakaitinį bandymą arba atliekant apskaičiavimus pagal pakaitinio bandymo rezultatus, laikomasi šioje taisyklėje nurodytų sąlygų.

3.2.

Jei taikomas kitas, nei 2 pastraipoje aprašytas, bandymo būdas, turi būti įrodyta, kad jis yra lygiavertis.


(1)  Primenama, kad atstumas „a“ lygus aptariamo sinchroninio švytavimo ilgiui.


V PRIEDAS

IŠ PLASTIKO PAGAMINTŲ DEGALŲ BAKŲ BANDYMAS

1.   ATSPARUMAS SUSIDŪRIMUI

1.1.

Bakas visiškai pripildomas vandens glikolio mišinio arba kito skysčio, kurio užšalimo temperatūra žema ir kuris nedaro įtakos bako medžiagos savybėms; tada atliekamas perforacijos bandymas.

1.2.

Atliekant šį bandymą, bako temperatūra turi būti 233 K ± 2 K (–40 °C ± 2 °C).

1.3.

Bandymui turi būti naudojama švytuoklės susidūrimo bandymų įranga. Susidūrimo korpusas turi būti pagamintas iš plieno, turėti piramidės pavidalą su lygiakraščiais trikampiais paviršiais ir kvadratiniu pagrindu, viršūnė ir kraštai suapvalinami iki 3 mm spindulio. Švytuoklės smūgio centras turi sutapti su piramidės sunkio centru; smūgio centras nuo švytuoklės sukimosi ašies turi būti 1 m atstumu. Bendroji švytuoklės masė – 15 kg. Švytuoklės energija per susidūrimą turi būti ne mažesnė kaip 30 Nm ir neturi per daug nukrypti nuo šios vertės.

1.4.

Bandymai atliekami bako vietose, kurios laikomos pažeidžiamomis priekinio ir galinio susidūrimų atvejais. Pažeidžiamomis vietomis laikomos tos, kurios yra mažiausiai pridengtos arba silpniausios, atsižvelgiant į bako pavidalą arba jo įrengimo transporto priemonėje būdą. Bandymo ataskaitoje turi būti nurodytos laboratorijų pasirinktos vietos.

1.5.

Per bandymą bakas turi būti laikomas pusėje (arba pusėse), priešingoje susidūrimo pusei. Po bandymo neturi būti protėkio.

1.6.

Gamintojo pasirinkimu visi susidūrimo bandymai gali būti atliekami naudojant vieną baką arba kiekvienam bandymui pasirenkamas skirtingas bakas.

2.   MECHANINIS TVIRTUMAS

Bakas, protėkių ir formos standumo atžvilgiu, turi būti bandomas pagal šios taisyklės 6.1 pastraipoje nurodytas sąlygas. Bakas ir visa papildoma jo įranga sumontuojami bandymų stende taip, kad montavimas būtų panašus į montavimą transporto priemonėje, kuriai bakas skirtas, arba sumontuojami pačioje transporto priemonėje, arba bandymų stende, pagamintame iš transporto priemonės dalies. Gamintojo prašymu ir susitarus su technikos tarnyba bakas gali būti bandomas nenaudojant bandymų stendo. Kaip bandymo skystis turi būti naudojamas 326 K (53 °C) temperatūros vanduo; pripildomas pilnas bakas. Baką turi veikti santykinis vidaus slėgis, dvigubai didesnis už darbinį slėgį, ir bet kokiu atveju per penkių valandų laikotarpį ne mažesnis nei 30 kPa, esant 326 K ± 2 K (53 °C ± 2 °C) temperatūrai. Per bandymą bakas ir jo priedai neturi įtrūkti arba praleisti skystį; tačiau ilgalaikė bako deformacija leidžiama.

3.   DEGALŲ PRALAIDUMAS

3.1.

Pralaidumo bandymui atlikti naudojami Taisyklės Nr. 83 IX priede nurodyti etaloniniai degalai arba rinkoje parduodami aukščiausios kokybės degalai. Jei bakas skirtas įrengti tik transporto priemonėse su kompresinio uždegimo varikliais, bakas pripildomas dyzelinių degalų.

3.2.

Prieš atliekant bandymą, 50 % bako talpos reikia pripildyti bandymo degalų ir palikti baką atvirą 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C) temperatūros aplinkoje, kol nusistovės svorio netektis per laiko vienetą, bet ne ilgiau kaip keturias savaites (preliminarus laikymo laikas).

3.3.

Tada baką reikia ištuštinti ir 50 % bako talpos iš naujo pripildyti bandymo degalų. Tai padarius, baką reikia sandariai uždaryti ir palikti esant 313 K ± 2 K (40 °C ± 2 °C) temperatūrai. Slėgis turi būti pakoreguotas, kai bako turinys pasiekia bandymo temperatūrą. Per vėlesnį aštuonių savaičių trukmės bandymą turi būti nustatyta dėl difuzijos vykstanti svorio netektis. Per 24 bandymo valandas leidžiama didžiausia 20 g vidutinė netektis.

3.4.

Jei degalų netektis dėl difuzijos yra didesnė už 3.3 pastraipoje nurodytą dydį, toje pastraipoje aprašytą bandymą reikia pakartoti naudojant tą patį baką, kad būtų nustatyta netektis dėl difuzijos, kai temperatūra yra 296 K ± 2 K (23 °C ± 2 °C), o visos kitos sąlygos tokios pačios. Taip išmatuota netektis turi būti ne didesnė kaip 10 g per 24 valandas.

4.   ATSPARUMAS DEGALAMS

Po 3 pastraipoje nurodyto bandymo bakas turi atitikti 1 ir 2 pastraipų reikalavimus.

5.   ATSPARUMAS LIEPSNAI

Su baku turi būti atliekami nurodyti bandymai.

5.1.

Taip pat, kaip ir transporto priemonėje įtaisytas, bakas turi būti dvi minutes kaitinamas liepsna. Neturi būti skystųjų degalų protėkio iš bako.

5.2.

Su skirtingais degalų pripildytais bakais turi būti atliekami trys bandymai.

5.2.1.

Jei bakas skirtas montuoti transporto priemonėse su priverstinio uždegimo varikliais arba kompresinio uždegimo varikliais, trys bandymai turi būti atliekami bakus pripildžius aukščiausios kokybės degalų;

5.2.2.

Jei bakas skirtas įrengti tik transporto priemonėse su kompresinio uždegimo varikliais, trys bandymai turi būti atliekami bakus pripildžius dyzelinių degalų;

5.2.3.

Per kiekvieną bandymą bakas ir jo papildoma įranga įtaisomi bandymų stende, kuo tiksliau imituojančiame realias įrengimo sąlygas. Bako tvirtinimo stende būdas turi atitikti susijusias transporto priemonės specifikacijas. Reikia atsižvelgti į transporto priemonės dalis, saugančias baką ir jo priedus nuo atviros liepsnos ar darančias kokią nors įtaką liepsnos krypčiai, taip pat į tam tikrus ant bako ir ant kamščių sumontuotus elementus. Per bandymą visos angos turi būti uždarytos, bet vėdinimo sistemos turi veikti. Prieš pat bandymą 50 % bako talpos turi būti pripildyta nustatytų degalų.

5.3.

Liepsna, kuria kaitinamas bakas, gaunama kaistuve deginant priverstinio uždegimo varikliams skirtus rinkoje parduodamus degalus (toliau – degalai). Į kaistuvą įpilama tiek degalų, kad laisvo degimo sąlygomis liepsna degtų visą bandymo laiką.

5.4.

Kaistuvo matmenys pasirenkami tokie, kad liepsna galėtų pasiekti degalų bako šonus. Todėl kaistuvas turi bent 20 cm, bet ne daugiau kaip 50 cm, išsikišti už bako horizontalios projekcijos. Bandymo pradžioje kaistuvo šoninės sienelės virš degalų lygio neturi būti iškilusios aukščiau kaip 8 cm.

5.5.

Degalų pripildytas kaistuvas pakišamas po baku taip, kad atstumas tarp kaistuve esančių degalų paviršiaus ir bako dugno atitiktų transporto priemonės be krovinio projektinį bako aukštį virš kelio paviršiaus (žr. 7.4 pastraipą). Turi būti galima laisvai pakeisti kaistuvo ar bandymo įrangos arba ir kaistuvo, ir bandymo įrangos padėtį.

5.6.

Bandymo C etape kaistuvą reikia uždengti skydu, uždedamu 3 cm ± 1 cm virš degalų lygio. Skydas turi būti pagamintas iš ugniai atsparios medžiagos, kaip nurodyta 2 priedėlyje. Tarp plytų neturi būti tarpo, virš degalų kaistuvo jos turi būti laikomos taip, kad nebūtų uždengtos plytose esančios skylės. Korpuso ilgis ir plotis turi būti 2–4 cm mažesnis už kaistuvo vidinius matmenis, kad tarp korpuso ir kaistuvo sienelės būtų vėdinimą užtikrinantis 1–2 cm tarpas.

5.7.

Kai bandymai atliekami atvirame ore, reikia užtikrinti pakankamą apsaugą nuo vėjo, o vėjo greitis ties degalų kaistuvu neturi viršyti 2,5 km/val. Prieš bandymą skydas turi būti įkaitintas iki 308 K ± 5 K (35 °C ± 5 °C) temperatūros. Siekiant garantuoti vienodas bandymo sąlygas, per kiekvieną bandymą ugniai atsparias plytas galima sudrėkinti.

5.8.

Bandymą turi sudaryti keturi etapai (žr. 1 priedėlį).

5.8.1.

A etapas. Pirminis kaitinimas (1 pav.)

Kaistuve esantys degalai turi būti uždegami bent 3 m atstumu nuo bandomo bako. Po 60 sekundžių trukmės pirminio pakaitinimo kaistuvas turi būti padėtas po baku.

5.8.2.

B etapas. Tiesioginis kaitinimas liepsna (2 pav.)

Bakas 60 sekundžių kaitinimas degančių degalų liepsna.

5.8.3.

C etapas. Netiesioginis kaitinimas liepsna (3 pav.)

Pabaigus B etapą, skydas turi būti padėtas tarp degančio kaistuvo ir bako. Bakas šia sumažinta liepsna turi būti kaitinamas dar 60 sekundžių.

5.8.4.

D etapas. Bandymo pabaiga (4 pav.)

Skydu uždengtas degantis kaistuvas turi būti padėtas į savo pradinę padėtį (A etapas). Jei bandymo pabaigoje bakas dega, liepsna nedelsiant turi būti užgesinta.

5.9.

Laikoma, kad bandymo rezultatai yra geri, jei iš bako nebėga skystieji degalai.

6.   ATSPARUMAS AUKŠTAI TEMPERATŪRAI

6.1.

Stendas, kuriame atliekamas bandymas, turi atitikti bako įrengimo transporto priemonėje būdą, įskaitant bako vėdinimo angos veikimo būdą.

6.2.

50 % bako talpos pripildoma 293 K (20 °C) temperatūros vandens, tada bakas vieną valandą laikomas 368 K ± 2 K (95 °C ± 2 °C) temperatūros aplinkoje.

6.3.

Laikoma, kad bandymo rezultatai yra geri, jei po bandymo iš bako nebėga skystis ir bakas nėra stipriai deformuotas.

7.   DEGALŲ BAKO ŽENKLINIMAS

Prie bako pritaisomas prekės pavadinimas arba ženklas; jis turi būti nenutrinamas ir aiškiai įskaitomas, kai bakas įtaisomas transporto priemonėje.

1 priedėlis

Atsparumo liepsnai bandymas

1   pav.

A etapas: pirminis kaitinimas

Image

2   pav.

B etapas: tiesioginis liepsnos poveikis

Image

3   pav.

C etapas: netiesioginis liepsnos poveikis

Image

4   pav.

D etapas: bandymo pabaiga

Image

2 priedėlis

Ugniai atsparių plytų matmenys ir techniniai duomenys

Image

ATSPARUMAS LIEPSNAI (Seger-Kegel)

SK 30

AL2O3 KONCENTRACIJA

30–33 %

ATVIRAS AKYTUMAS (Po)

20–22 % tūrio

TANKIS

1 900–2 000 kg/m3

VEIKSMINGAS SKYLĖTASIS PLOTAS

44,18 %


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

23.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/34


TARYBOS SPRENDIMAS 2008/605/BUSP

2008 m. liepos 22 d.

dėl Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP, atnaujinančios ribojančias priemones Zimbabvei, įgyvendinimo

EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdama į Bendrąją poziciją 2004/161/BUSP (1), ypač į jos 6 straipsnį, kartu su Europos Sąjungos sutarties 23 straipsnio 2 dalimi,

kadangi:

(1)

Bendrąja pozicija 2004/161/BUSP Taryba patvirtino priemones, inter alia, skirtas užkirsti kelią fiziniams asmenims, užsiimantiems veikla, kuria šiurkščiai pažeidžiami demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principai Zimbabvėje, atvykti į valstybių narių teritoriją ar vykti per ją tranzitu bei įšaldyti lėšas ir ekonominius išteklius, priklausančius Zimbabvės Vyriausybės nariams ir visiems su jais susijusiems fiziniams ar juridiniams asmenims, subjektams ar organizacijoms, išvardintiems Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP priede.

(2)

2008 m. prezidento rinkimų kampanijos metu Zimbabvės valdžios institucijos rengė ir vykdė smurtinius veiksmus, dėl kurių šie rinkimai buvo vykdomi paminant demokratijos principus; todėl tam tikri asmenys ir subjektai turėtų būti įtraukti į Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP priede pateiktą sąrašą. Šie asmenys ir subjektai ne tik vykdo veiksmus, kuriais Zimbabvėje šiurkščiai pažeidžiami demokratijos, pagarbos žmogaus teisėms ir teisinės valstybės principai, bet taip pat yra susiję su režimu, kadangi atlieka tam tikras funkcijas, arba dalyvauja Zimbabvės valdžios institucijų rengiamuose ir vykdomuose smurtiniuose veiksmuose ar juos skatina ir todėl turi būti laikomi susijusiais su režimu,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Šio sprendimo priede nurodyti asmenys ir subjektai įtraukiami į Bendrosios pozicijos 2004/161/BUSP priede pateiktą sąrašą.

2 straipsnis

Šis sprendimas įsigalioja jo priėmimo dieną.

3 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 22 d.

Tarybos vardu

Pirmininkas

B. KOUCHNER


(1)  OL L 50, 2004 2 20, p. 66. Bendroji pozicija su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/455/BUSP (OL L 172, 2007 6 30, p. 89).


PRIEDAS

1 straipsnyje nurodyti asmenys ir subjektai

132.

Gono, Gideon

Centrinio banko valdytojas

133.

Kazembe, Joyce

Zimbabwe Electoral Commission pirmininko pavaduotoja

134.

Patel, Bharat

Laikinasis generalinis prokuroras

135.

Chiwenga, Jocelyn

Verslininkė, Kariuomenės generalinio štabo viršininko generolo Chiwenga žmona

136.

Dube, Tshingo

Zimbabvės gynybos pramonės vyriausiasis pareigūnas ir Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) kandidatas parlamento rinkimuose

137.

Huni, Munyaradzi

Oficialaus vyriausybinio laikraščio „The Herald“ žurnalistas, kurstęs teroro kampaniją, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

138.

Kereke, Munyaradzi

Centrinio banko valdytojo vyriausiasis patarėjas

139.

Chiremba, Mirirai

Centrinio banko informavimo finansiniais klausimais skyriaus pareigūnas

140.

Zvayi, Caesar

Oficialaus vyriausybinio laikraščio „The Herald“ žurnalistas, kurstęs teroro kampaniją, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

141.

Chingoka, Peter

Zimbabvės kriketo federacijos pirmininkas, viešai parėmęs teroro kampaniją, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

142.

Chimedza, Paul Dr.

Pasaulio medikų asociacijos Zimbabvės skyriaus pirmininkas, atsisakęs padėti MDC (opozicijos) aukoms

143.

Oro pajėgų korpuso vadas Karakadzai

Hararės metropolijos provincija, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

144.

Pulkininkas C. Sibanda

Bulavajaus provincija, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

145.

Brigados generolas Tarumbwa

Manicaland ir Mutare South, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

146.

Pulkininkas M. Mzilikazi (MID)

Buhera Central, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

147.

Pulkininkas Mutsvunguma

Headlands, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

148.

Brigados generolas Shungu

Mashonaland Central, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

149.

Pulkininkas Chipwere

Bindura South, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

150.

Pulkininkas F. Mhonda

Rushinga, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

151.

Oro pajėgų korpuso vadas Muchena

Midlands, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

152.

Oro pajėgų korpuso vadas Abu Basutu

Matebeleland South, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

153.

Brigados generolas Khumalo

Matebeleland North, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

154.

Armijos korpuso generolas E. A. Rugeje

Masvingo provincija, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

155.

Pulkininkas G. Mashava

Chiredzi Central, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

156.

Pulkininkas leitenantas Muchono

Mwenezi West, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

157.

Pulkininkas leitenantas Mpabanga

Mwenezi East, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

158.

Majoras R. Kwenda

Zaka East, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

159.

Brigados generolas Sigauke

Mash West provincija, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

160.

Pulkininkas Gwekwerere

Chinhoyi, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

161.

Pulkininkas C. T. Gurira

Mhondoro Mubaira, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

162.

Brigados generolas D. Nyikayaramba

Mashonaland East, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

163.

Brigados generolas Rungani

Atsargos brigados generolas, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs teroro kampanijoje, kuri buvo vykdoma prieš rinkimus ir jų metu

164.

Chinotimba, Joseph

Zimbabvės išlaisvinimo karo veteranų nacionalinės asociacijos pirmininko pavaduotojas, Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) karinių grupuočių vadas

165.

Moyo, Gilbert

„Karo veteranas“, dalyvavęs vykdant daugelį nusikaltimų Mashonaland Ouest (Chegutu), Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) karinių grupuočių vadas

166.

Rangwani, Dani

Policijos inspektorius, dalyvavęs kankinant ir įkalinant MDC šalininkus, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs vykdant 2007 m. kovo mėn. smurto veiksmus

167.

Jangara, Thomsen

Policijos prefekto pavaduotojas, Southerton vyriausias policijos komisaras, atsakingas už Hararės pietinės dalies teritoriją, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs vykdant 2007 m. kovo mėn. smurto veiksmus

168.

Tonderai Matibiri, Innocent

Policijos generalinio direktoriaus pavaduotojas; Mugabe sūnėnas ar „artimas afrikietiško kraujo giminaitis“, paskirtas į aukšto lygio pareigas tam, kad ateityje taptų policijos generaliniu direktoriumi, asmuo, tiesiogiai dalyvavęs vykdant 2007 m. kovo mėn. smurto veiksmus

169.

Zidco Holdings

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) finansų holdingas (žinomas kaip Zidco Holdings (PVT) Ltd).

PO Box 1275, Hararė, Zimbabvė

170.

Jongwe Printing and Publishing

Zimbabvės Afrikos nacionalinės sąjungos (Patriotinio fronto) leidybos filialas (žinomas kaip Jongwe Company (PVT) Ltd printing and publishing co, taip pat kaip Jongwe printing and publishing company)

14 Austin Road, Coventry road, Workington, Hararė, Zimbabvė. PO box 5988, Hararė, Zimbabvė

171.

Cold Comfort Farm Trust Co-operative

Priklauso Didymus Mutasa, susijęs ir su Grace Mugabe

Cowie Road, Tynwald, Hararė, Zimbabvė

172.

Zimbabwe Defence Industries

Visas priklauso Zimbabvės Vyriausybei. Vieni iš direktorių: Leo Mugabe ir Solomon Mujuru.

10th Floor, Trustee House, 55 Samora Machel Avenue, PO Box 6597, Hararė, Zimbabvė


Klaidų ištaisymas

23.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/37


2008 m. liepos 8 d. Komisijos sprendimo dėl Bendrijos atsisakymo Europos žemės ūkio orientavimo ir garantijų fondo (EŽŪOGF) Garantijų skyriaus ir Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) lėšomis finansuoti kai kurias valstybių narių patirtas išlaidas klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 186, 2008 m. liepos 15 d. )

40 puslapis, priedas, skaityti:

„PRIEDAS

Biudžeto eilutė 6701

VN

Priemonė

FM

Pataisos priežastis

Tipas

%

Valiuta

Suma

Jau išskaičiuota suma

Finansinis poveikis

DE

Garantijos, suteikiamos vykdant kaimo plėtros projektus

2003

Daug administravimo klaidų, nesilaikyta reikalingų formalumų

fiksuotas

10,00 %

EUR

– 867 397,00

0,00

– 867 397,00

DE

Garantijos, suteikiamos vykdant kaimo plėtros projektus

2004

Daug administravimo klaidų, nesilaikyta reikalingų formalumų

fiksuotas

10,00 %

EUR

– 922 307,00

0,00

– 922 307,00

DE

Garantijos, suteikiamos vykdant kaimo plėtros projektus

2005

Daug administravimo klaidų, nesilaikyta reikalingų formalumų

fiksuotas

5,00 %

EUR

– 182 680,00

0,00

– 182 680,00

DE

Garantijos, suteikiamos vykdant kaimo plėtros projektus

2005

Daug administravimo klaidų, nesilaikyta reikalingų formalumų

fiksuotas

10,00 %

EUR

– 999 506,00

0,00

– 999 506,00

DE iš viso

–2 971 890,00

0,00

–2 971 890,00

ES

Priemokos už gyvulius ir pasėliai

 

Kompensavimas po to, kai Teisingumo Teismo sprendimu (byla T-266/04) panaikintos kai kurios Komisijos sprendimo 2004/457/EB nuostatos

 

 

 

823 834,00

0,00

823 834,00

ES

Priemokos už pieno produktus

2004

Leidžiamo didžiausio kiekio viršijimas

vienkartinis

 

EUR

–52 361,34

0,00

–52 361,34

ES

Vaisiai ir daržovės – Riešutai

2005

Pavėluoti mokėjimai gavėjams taikant pagalbos schemą

vienkartinis

 

EUR

–14 397 498,21

0,00

–14 397 498,21

ES

Vaisiai ir daržovės – Riešutai

2006

Pavėluoti mokėjimai gavėjams taikant pagalbos schemą

vienkartinis

 

EUR

–1 009 945,97

0,00

–1 009 945,97

ES

Vaisiai ir daržovės – Pašalinimas iš rinkos

2004

Aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymas

vienkartinis

 

EUR

– 634 839,09

0,00

– 634 839,09

ES

Vaisiai ir daržovės – Pašalinimas iš rinkos

2005

Aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymas

vienkartinis

 

EUR

– 410 503,12

0,00

– 410 503,12

ES

Vaisiai ir daržovės – Pašalinimas iš rinkos

2006

Aplinkosaugos reikalavimų nesilaikymas

vienkartinis

 

EUR

– 546 120,92

0,00

– 546 120,92

ES

Priemokos už mėsą – Galvijai

2003

Patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

2,00 %

EUR

– 373 751,67

0,00

– 373 751,67

ES

Priemokos už mėsą – Galvijai

2004

Patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

2,00 %

EUR

– 361 340,41

0,00

– 361 340,41

ES

Priemokos už mėsą – Galvijai

2005

Patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

2,00 %

EUR

– 354 082,79

0,00

– 354 082,79

ES

Priemokos už mėsą – Galvijai

2006

Patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

2,00 %

EUR

– 150,72

0,00

– 150,72

ES iš viso

–17 316 760,25

0,00

–17 316 760,25

FR

Pieno milteliai kazeinui

2003

Gamybos pažeidimai

fiksuotas

2,00 %

EUR

–1 069 944,66

0,00

–1 069 944,66

FR

Pieno milteliai kazeinui

2004

Gamybos pažeidimai

fiksuotas

2,00 %

EUR

–1 988 080,56

0,00

–1 988 080,56

FR

Pieno milteliai kazeinui

2005

Gamybos pažeidimai

fiksuotas

2,00 %

EUR

– 490 222,38

0,00

– 490 222,38

FR

Priemonės, taikomos kartu su garantijomis, suteikiamomis vykdant kaimo plėtros projektus (su regionu susijusios priemonės)

2003

Pagrindinės kontrolės trūkumai – nepakankama geros ūkininkavimo praktikos laikymosi kontrolė

fiksuotas

5,00 %

EUR

–3 242 982,00

0,00

–3 242 982,00

FR

Priemonės, taikomos kartu su garantijomis, suteikiamomis vykdant kaimo plėtros projektus (su regionu susijusios priemonės)

2004

Pagrindinės kontrolės trūkumai – nepakankama geros ūkininkavimo praktikos laikymosi kontrolė

fiksuotas

5,00 %

EUR

– 432 112,00

0,00

– 432 112,00

FR

Priemonės, taikomos kartu su garantijomis, suteikiamomis vykdant kaimo plėtros projektus (su regionu susijusios priemonės)

2005

Pagrindinės kontrolės trūkumai – nepakankama geros ūkininkavimo praktikos laikymosi kontrolė

fiksuotas

5,00 %

EUR

–68 795,00

0,00

–68 795,00

FR iš viso

–7 292 136,60

0,00

–7 292 136,60

GB

Pasėliai

2004

Netinkamas trumpų pakartotinių apsilankymų vietoje laikas, netikslus išmokų skyrimo reikalavimus atitinkančių plotų nustatymas

fiksuotas

5,00 %

GBP

–39 302 426,21

0,00

–39 302 426,21

GB

Pasėliai

2005

Netinkamas trumpų pakartotinių apsilankymų vietoje laikas, netikslus išmokų skyrimo reikalavimus atitinkančių plotų nustatymas

fiksuotas

5,00 %

GBP

–15 577 901,94

0,00

–15 577 901,94

GB

Priemokos už mėsą – Galvijai

2003

Bendros žemės ploto priskaičiavimas skaičiuojant pašarų plotą pagal pagalbos už gyvulius schemas

vienkartinis

 

GBP

–5 924,49

0,00

–5 924,49

GB

Priemokos už mėsą – Galvijai

2004

Bendros žemės ploto priskaičiavimas skaičiuojant pašarų plotą pagal pagalbos už gyvulius schemas

vienkartinis

 

GBP

–24 360,32

0,00

–24 360,32

GB

Priemokos už mėsą – Avys

2003

Bendros žemės ploto priskaičiavimas skaičiuojant pašarų plotą pagal pagalbos už gyvulius schemas

vienkartinis

 

GBP

–14 109,69

0,00

–14 109,69

GB

Priemokos už mėsą – Avys

2004

Bendros žemės ploto priskaičiavimas skaičiuojant pašarų plotą pagal pagalbos už gyvulius schemas

vienkartinis

 

GBP

–13 785,20

0,00

–13 785,20

GB iš viso

–54 938 507,85

0,00

–54 938 507,85

GR

Riešutai

2005

Tik iš dalies veikianti ŽSIS-GIS, patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

2,00 %

EUR

–71 794,60

0,00

–71 794,60

GR

Tiesioginės išmokos

2005

Tik iš dalies veikianti ŽSIS-GIS, patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

10,00 %

EUR

–2 833 706,98

0,00

–2 833 706,98

GR

Tiesioginės išmokos

2005

Tik iš dalies veikianti ŽSIS-GIS, patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

15,00 %

EUR

–32 073 291,47

0,00

–32 073 291,47

GR

Tiesioginės išmokos

2005

Tik iš dalies veikianti ŽSIS-GIS, patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

10,00 %

EUR

–28 846 753,54

0,00

–28 846 753,54

GR

Riešutai

2006

Tik iš dalies veikianti ŽSIS-GIS, patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

2,00 %

EUR

–86 496,35

0,00

–86 496,35

GR

Tiesioginės išmokos

2006

Tik iš dalies veikianti ŽSIS-GIS, patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

10,00 %

EUR

–34 745 488,98

0,00

–34 745 488,98

GR

Tiesioginės išmokos

2006

Tik iš dalies veikianti ŽSIS-GIS, patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

15,00 %

EUR

–29 056 988,80

0,00

–29 056 988,80

GR iš viso

– 127 714 520,73

0,00

– 127 714 520,73

IT

Pasėliai

2004

Kontrolės procedūros, pagrįstos ankstesnių metų fotografijomis, trūkumai

fiksuotas

5,00 %

EUR

–27 847 155,97

0,00

–27 847 155,97

IT

Pasėliai

2004

Ortofotografijų analizės trūkumai

fiksuotas

2,00 %

EUR

–27 434 620,36

0,00

–27 434 620,36

IT

Pasėliai

2005

Kontrolės procedūros, pagrįstos ankstesnių metų fotografijomis, trūkumai

fiksuotas

5,00 %

EUR

–21 206 744,69

0,00

–21 206 744,69

IT

Pasėliai

2005

Ortofotografijų analizės trūkumai

fiksuotas

2,00 %

EUR

–33 645 298,99

0,00

–33 645 298,99

IT

Pagalba už plotą

2006

Kontrolės procedūros, pagrįstos ankstesnių metų fotografijomis, trūkumai

fiksuotas

5,00 %

EUR

–7 433 776,26

0,00

–7 433 776,26

IT

Pagalba už plotą

2006

Ortofotografijų analizės trūkumai

fiksuotas

2,00 %

EUR

–27 590 205,43

0,00

–27 590 205,43

IT

Eksporto grąžinamosios išmokos

2001

Netinkamas pagrindinės kontrolės priemonės įgyvendinimas

fiksuotas

5,00 %

EUR

–67 271,33

0,00

–67 271,33

IT

Eksporto grąžinamosios išmokos

2002

Netinkamas pagrindinės kontrolės priemonės įgyvendinimas

fiksuotas

5,00 %

EUR

– 361 362,50

0,00

– 361 362,50

IT

Eksporto grąžinamosios išmokos

2003

Netinkamas pagrindinės kontrolės priemonės įgyvendinimas

fiksuotas

5,00 %

EUR

–79 763,99

0,00

–79 763,99

IT

Vaisiai ir daržovės – citrusinių vaisių perdirbimas

2004

Pagrindinė kontrolė neįgyvendinta arba įgyvendinta tik iš dalies, akivaizdūs sukčiavimo atvejai, susiję su citrusinių vaisių perdirbimo schema

fiksuotas

25,00 %

EUR

–14 993 038,39

0,00

–14 993 038,39

IT

Vaisiai ir daržovės – citrusinių vaisių perdirbimas

2005

Pagrindinė kontrolė neįgyvendinta arba įgyvendinta tik iš dalies, akivaizdūs sukčiavimo atvejai, susiję su citrusinių vaisių perdirbimo schema

fiksuotas

25,00 %

EUR

– 355 653,75

0,00

– 355 653,75

IT

Vaisiai ir daržovės – veiklos fondai

2005

Reikalavimų neatitinkančios išlaidos pagal vieną veiklos programą

vienkartinis

 

EUR

–13 200,00

0,00

–13 200,00

IT

Pieno kvotos

2003

Pristatyto pieno ir tiesiogiai parduoto pieno kiekio kontrolės trūkumai

fiksuotas

2,00 %

EUR

–5 001 671,00

0,00

–5 001 671,00

IT

Pieno kvotos

2003

Pristatyto pieno ir tiesiogiai parduoto pieno kiekio kontrolės trūkumai

fiksuotas

5,00 %

EUR

–8 675 150,00

0,00

–8 675 150,00

IT iš viso

– 174 704 912,66

0,00

– 174 704 912,66

NL

Pieno milteliai kazeinui

2003

Kontrolės procedūrų trūkumai – tikrinimai atlikti rečiau, nei reikalaujama; neobjektyviai taikoma mėginių ėmimo procedūra

fiksuotas

5,00 %

EUR

–3 451 612,54

0,00

–3 451 612,54

NL

Pieno milteliai kazeinui

2004

Kontrolės procedūrų trūkumai – tikrinimai atlikti rečiau, nei reikalaujama; neobjektyviai taikoma mėginių ėmimo procedūra

fiksuotas

5,00 %

EUR

–3 672 868,18

0,00

–3 672 868,18

NL

Pieno milteliai kazeinui

2005

Kontrolės procedūrų trūkumai – tikrinimai atlikti rečiau, nei reikalaujama; neobjektyviai taikoma mėginių ėmimo procedūra

fiksuotas

5,00 %

EUR

– 192 151,14

0,00

– 192 151,14

NL iš viso

–7 316 631,86

0,00

–7 316 631,86

PL

Pagalba už plotą

2005

Pagrindinės kontrolės trūkumai – nepakankama arba nepakankamai gerai atlikta kontrolė

fiksuotas

5,00 %

PLN

–10 950 597,00

0,00

–10 950 597,00

PL iš viso

–10 950 597,00

0,00

–10 950 597,00

SE

Priemokos už mėsą – Avys

2003

Pagalbos išmokos ūkininkams, turintiems mažiau nei dešimt gyvulių, už kuriuos suteikiama teisė į priemoką

vienkartinis

 

SEK

– 251 958,00

0,00

– 251 958,00

SE

Priemokos už mėsą – Avys

2003

Patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

2,00 %

SEK

– 813 863,38

0,00

– 813 863,38

SE

Priemokos už mėsą – Avys

2004

Pagalbos išmokėjimas ūkininkams, turintiems mažiau nei dešimt gyvulių, už kuriuos suteikiama teisė į priemoką

vienkartinis

 

SEK

– 491 987,00

0,00

– 491 987,00

SE

Priemokos už mėsą – Avys

2004

Patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

2,00 %

SEK

– 791 216,00

0,00

– 791 216,00

SE

Priemokos už mėsą – Avys

2005

Pagalbos išmokėjimas ūkininkams, turintiems mažiau nei dešimt gyvulių, už kuriuos suteikiama teisė į priemoką

vienkartinis

 

SEK

– 661 305,00

0,00

– 661 305,00

SE

Priemokos už mėsą – Avys

2005

Patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

2,00 %

SEK

– 788 339,00

0,00

– 788 339,00

SE

Priemokos už mėsą – Avys

2006

Patikrinimų vietoje trūkumai

fiksuotas

2,00 %

SEK

– 454,86

0,00

– 454,86

SE iš viso

–3 799 123,24

0,00

–3 799 123,24“


23.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 194/42


Informacijos apie Europos bendrijos ir Kiribačio Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo įsigaliojimo datą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 165, 2008 m. birželio 26 d. )

10 puslapis, antra pastraipa:

yra:

„Todėl pagal susitarimo 18 straipsnį jis įsigaliojo 2008 m. balandžio 29 d.“

turi būti:

„Todėl pagal susitarimo 18 straipsnį jis įsigaliojo 2008 m. balandžio 30 d.“.