ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 179

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. liepos 8d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 643/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

 

2008 m. liepos 7 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 644/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

3

 

 

DIREKTYVOS

 

*

2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2008/51/EB, iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

5

 

 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

 

*

Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo Procedūros reglamento pakeitimai

12

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/555/EB

 

*

2008 m. birželio 26 d. Komisijos sprendimas dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo H5N1 potipio virusu Kroatijoje ir Šveicarijoje (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3020)  ( 1 )

14

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

8.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 643/2008

2008 m. liepos 7 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. liepos 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 7 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. liepos 7 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

39,1

MK

28,3

TR

101,7

ZZ

56,4

0707 00 05

TR

83,4

ZZ

83,4

0709 90 70

TR

94,4

ZZ

94,4

0805 50 10

AR

114,4

US

55,3

ZA

100,2

ZZ

90,0

0808 10 80

AR

114,6

BR

96,2

CL

105,1

CN

69,1

NZ

116,0

US

88,2

UY

80,8

ZA

92,0

ZZ

95,3

0808 20 50

AR

95,1

CL

100,7

CN

113,9

NZ

142,3

ZA

126,5

ZZ

115,7

0809 10 00

TR

196,4

US

284,0

XS

130,8

ZZ

203,7

0809 20 95

TR

359,1

US

179,9

ZZ

269,5

0809 30

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 40 05

IL

153,3

ZZ

153,3


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


8.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 644/2008

2008 m. liepos 7 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2007–2008 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1109/2007 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 631/2008 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1109/2007 2007–2008 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. liepos 8 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 7 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1568/2007 (OL L 340, 2007 12 22, p. 62).

(3)  OL L 253, 2007 9 28, p. 5.

(4)  OL L 173, 2008 7 3, p. 14.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 95 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2008 m. liepos 8 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

23,17

4,71

1701 11 90 (1)

23,17

9,95

1701 12 10 (1)

23,17

4,52

1701 12 90 (1)

23,17

9,52

1701 91 00 (2)

25,16

12,79

1701 99 10 (2)

25,16

8,13

1701 99 90 (2)

25,16

8,13

1702 90 95 (3)

0,25

0,40


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


DIREKTYVOS

8.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/5


EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA 2008/51/EB

2008 m. gegužės 21 d.

iš dalies keičianti Tarybos direktyvą 91/477/EEB dėl ginklų įsigijimo ir laikymo kontrolės

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 95 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Komisijos pasiūlymą,

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę (1),

laikydamiesi Sutarties 251 straipsnyje nustatytos tvarkos (2),

kadangi:

(1)

Direktyva 91/477/EEB (3) nustatė papildomą vidaus rinkos priemonę. Ja nustatyta įsipareigojimo užtikrinti tam tikrą kai kurių šaunamųjų ginklų judėjimo laisvę Bendrijos vidaus rinkoje ir būtinybės riboti šią laisvę tam tikromis šiai prekių rūšiai pritaikytomis saugumo garantijomis pusiausvyra.

(2)

Remdamasi 2001 m. spalio 16 d. Tarybos sprendimu 2001/748/EB dėl Jungtinių Tautų Protokolo dėl neteisėtos šaunamųjų ginklų, jų dalių ir komponentų bei šaudmenų gamybos ir prekybos jais, pridedamo prie Konvencijos prieš tarptautinį organizuotą nusikalstamumą, pasirašymo Europos bendrijos vardu (4), Komisija Bendrijos vardu pasirašė minėtą protokolą (toliau – Protokolas) 2002 m. sausio 16 d.

(3)

Bendrijai prisijungus prie Protokolo, reikia pakeisti tam tikras Direktyvos 91/477/EEB nuostatas. Labai svarbu užtikrinti darnų, veiksmingą ir greitą direktyvai poveikį darančių tarptautinių įsipareigojimų taikymą. Be to, būtina pasinaudoti šia persvarstymo galimybe ir patobulinti direktyvą išsprendžiant tam tikras problemas, būtent – nurodytas 2000 m. gruodžio 15 d. Komisijos pranešime Europos Parlamentui ir Tarybai dėl Direktyvos 91/477/EEB įgyvendinimo.

(4)

Policijos operatyviniais duomenimis, Bendrijoje naudojama vis daugiau perdarytų ginklų. Todėl būtina užtikrinti, kad ginklai, kuriuos galima perdaryti, būtų įtraukti į Direktyvoje 91/477/EEB esančią šaunamojo ginklo sąvoką.

(5)

Iš trečiųjų šalių importuotiems šaunamiesiems ginklams, jų dalims ir šaudmenims taikomi Bendrijos teisės aktai, vadinasi, ir Direktyvos 91/477/EEB reikalavimai.

(6)

Neteisėtos šaunamųjų ginklų, jų dalių ir šaudmenų gamybos ir prekybos sąvokos, taip pat atsekamumo sąvoka dėl šių priežasčių turėtų būti apibrėžtos Direktyvos 91/477/EEB tikslais.

(7)

Protokolu nustatoma pareiga pažymėti ginklus jų gamybos metu ir kai jie iš valstybinių sandėlių perduodami nuolatiniam civiliam naudojimui, o Direktyvoje 91/477/EEB pareiga žymėti minima tik netiesiogiai. Siekiant palengvinti ginklų atsekamumą, būtina naudoti tik raidinius ir skaitinius kodus ir į žymėjimą įtraukti ginklų pagaminimo metus (jei jie nėra serijinio numerio dalis). Visos Europos Sąjungos žymėjimo sistema kiek įmanoma labiau turėtų būti grindžiama 1969 m. liepos 1 d. Konvencija dėl šaulių ginklų patvirtinimo žymenų abipusio pripažinimo.

(8)

Nors Protokole numatyta, kad registrų, kuriose kaupiama informacija apie ginklus, saugojimo trukmė turi būti pratęsta iki mažiausiai dešimties metų, atsižvelgiant į ginklų pavojingumą ir ilgaamžiškumą, šį laikotarpį būtina pratęsti mažiausiai iki 20 metų, kad būtų galima tinkamai atsekti šaunamuosius ginklus. Taip pat būtina, kad valstybės narės turėtų kompiuterizuotą (centralizuotą arba necentralizuotą) duomenų kaupimo sistemą, kuri užtikrintų įgaliotų valdžios institucijų prieigą prie duomenų kaupimo sistemos, kurioje būtų įrašyta būtina informacija apie kiekvieną šaunamąjį ginklą. Policijos ir teisėtvarkos bei kitų įgaliotų valdžios institucijų prieiga prie duomenų kaupimo sistemoje esančios informacijos turi būti reglamentuojama laikantis Europos žmogaus teisių ir pagrindinių laisvių apsaugos konvencijos 8 straipsnio nuostatų.

(9)

Taip pat tarpininkavimo veikla, apie kurią kalbama Protokolo 15 straipsnyje, turėtų būti apibrėžta Direktyvoje 91/477/EEB.

(10)

Kai kuriais rimtais atvejais, norint laikytis Protokolo 5 ir 6 straipsnio nuostatų, reikia taikyti baudžiamąsias sankcijas ir konfiskuoti ginklus.

(11)

Šaunamųjų ginklų dezaktyvavimo klausimu, Direktyvos 91/477/EEB I priedo III dalies a punkte paprasčiausiai daroma nuoroda į nacionalinius teisės aktus. Protokole pateikiami išsamesni ginklų dezaktyvavimo bendrieji principai, todėl Direktyvos 91/477/EEB I priedas turėtų būti pakeistas.

(12)

Dėl ypatingo prekiautojų veiklos pobūdžio būtina, kad valstybės narės griežtai kontroliuotų šią veiklą ir visų pirma tikrintų prekiautojų profesinę reputaciją ir kompetenciją.

(13)

Privatiems asmenims, kurie perka šaunamuosius ginklus pasinaudodami nuotolinio ryšio priemonėmis, pvz., internetu, leistinais atvejais turėtų būti taikomos Direktyvoje 91/477/EEB nustatytos taisyklės, o bendroji taisyklė turėtų būti, kad asmenims, galutiniu teismo sprendimu nuteistiems už rimtus nusikaltimus, draudžiama įsigyti šaunamuosius ginklus.

(14)

Iš esmės Europos šaunamojo ginklo leidimo sistema veikia patenkinamai ir šis leidimas turėtų būti pagrindinis dokumentas, kurio medžiotojams ir šauliams reikėtų norint turėti šaunamąjį ginklą kelionės metu. Valstybės narės neturėtų reikalauti už Europos šaunamojo ginklo leidimo pripažinimą sumokėti mokestį ar įmoką.

(15)

Siekiant palengvinti šaunamųjų ginklų atsekamumą ir veiksmingai kovoti su neteisėta šaunamųjų ginklų, jų dalių ir šaudmenų prekyba ir gamyba, būtina gerinti keitimąsi informacija tarp valstybių narių.

(16)

Informacija tvarkoma laikantis Europos Parlamento ir Tarybos 1995 m. spalio 24 d. direktyvos 95/46/EB dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatų (5) ir tai atliekant negali būti sumažintas asmenų apsaugos, susijusios su jų asmens duomenų tvarkymu pagal Bendrijos ir nacionalinės teisės aktų nuostatas, lygis, ir ypač – nekeičiamos Direktyvoje 95/46/EB nustatytos pareigos ir teisės.

(17)

Turėtų būti patvirtintos priemonės būtinos įgyvendinti Direktyvą 91/477/EEB, laikantis 1999 m. birželio 28 d. Tarybos sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (6).

(18)

Kelios valstybės narės supaprastino šaunamųjų ginklų klasifikaciją pradėdamos naudoti ne keturias kategorijas, o šias dvi: draudžiami šaunamieji ginklai ir šaunamieji ginklai, kuriems būtini leidimai. Valstybės narės turėtų laikytis šios supaprastintos klasifikacijos, nors valstybės narės, kurios šiuo metu skirsto šaunamuosius ginklus į kitas kategorijų grupes, gali, laikydamosi subsidiarumo principo, toliau taikyti esamas klasifikacijos sistemas.

(19)

Leidimas įsigyti ir laikyti šaunamąjį ginklą turi būti išduodamas, jei įmanoma, taikant vieną administracinę procedūrą.

(20)

Pagal Direktyvos 91/477/EEB 2 straipsnio 2 dalį direktyvos nuostatos taip pat netaikomos atvejais, kai remiantis nacionaline teise ginklus ir šaudmenis įsigyja ir laiko ginklų kultūriniais ir istoriniais aspektais besidomintys kolekcininkai ir įstaigos ir tokį jų veiklos pobūdį pripažįsta valstybė narė, kurios teritorijoje jie yra įsikūrę.

(21)

Remdamosi tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros (7), 34 punktu, valstybės narės savo ir Bendrijos labui turi parengti lenteles, kuriose būtų pateikiama kiek įmanoma daugiau informacijos apie šios direktyvos ir perkėlimo priemonių koreliaciją, ir jas paskelbti.

(22)

Direktyva 91/477/EEB turi būti atitinkamai iš dalies pakeista,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 91/477/EEB pakeitimai

Direktyva 91/477/EEB yra iš dalies keičiama taip:

1)

1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)

1 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„1.   Šioje direktyvoje „šaunamasis ginklas“ reiškia bet kurį nešiojamą vamzdinį šaunamąjį ginklą, kuris yra sukonstruotas arba gali būti perdirbtas taip, kad degiojo propelento varomąja jėga iš jo paleidžiamas užtaisas, kulka ar sviedinys, išskyrus atvejus, kai tokiam ginklui taikoma išimtis dėl I priedo III dalyje nurodytos priežasties. Šaunamųjų ginklų klasifikacija pateikta I priedo II dalyje.

Pagal šią direktyvą, laikoma, kad daiktas gali būti perdirbtas taip, kad degiojo propelento varomąja jėga iš jo gali būti paleistas užtaisas, kulka ar sviedinys, jei šis daiktas:

turi šaunamojo ginklo išvaizdą, ir

dėl jo konstrukcijos arba medžiagos, iš kurios jis pagamintas, gali būti taip perdirbtas.“;

b)

Įterpiamos šios dalys:

„1a.   Šioje direktyvoje „dalis“ – bet kuri dalis ar atsarginė dalis, specialiai sukurta šaunamajam ginklui ir būtina tam, kad jis veiktų, įskaitant vamzdį, rėmą arba uoksą, šliaužiklį arba cilindrą, spyną arba užraktą ir bet kokį įtaisą, sukurtą ar pritaikytą garsui mažinti šaunant.

1b.   Šioje direktyvoje „svarbi sudedamoji dalis“ – šaunamojo ginklo užrakto mechanizmas, šovinio lizdas ir vamzdis, kurių kiekvienas atskirai yra priskiriami tai šaunamųjų ginklų, į kuriuos jie įmontuoti arba numatyti įmontuoti, kategorijai.

1c.   Šioje direktyvoje „šaudmenys“ – sukomplektuotas šaudmuo arba jo komponentai, įskaitant tūteles, kapsules (detonatorius), propelentą, kulkas ar sviedinius, naudojamus šaunamajame ginkle, kai šiems komponentams atitinkamoje valstybėje narėje taip pat reikalingi leidimai.

1d.   Šioje direktyvoje „atsekamumas“ – sisteminis šaunamųjų ginklų ir, jei įmanoma, jų dalių bei šaudmenų judėjimo sekimas nuo gamintojo iki pirkėjo, siekiant padėti kompetentingoms valstybių narių valdžios institucijoms nustatyti, ištirti ir išnagrinėti neteisėtą prekybą ir gamybą.

1e.   Šioje direktyvoje „tarpininkas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo (išskyrus prekiautoją), kurio vykdomą prekybą ar verslą visiškai arba iš dalies sudaro ginklų pirkimas, pardavimas arba perdavimo organizavimas.“;

c)

2 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„2.   Šioje direktyvoje „prekiautojas“ – bet kuris fizinis ar juridinis asmuo, kurio vykdomą prekybą arba verslą visiškai ar iš dalies sudaro šaunamųjų ginklų, jų dalių ir šaudmenų gamyba, prekyba, keitimaisis jais, jų nuoma, remontas arba perdirbimas.“;

d)

Po 2 dalies įtraukiamos šios dvi naujos dalys:

„2a.   Šioje direktyvoje „neteisėta gamyba“ – šaunamųjų ginklų, jų dalių bei šaudmenų gamyba ar surinkimas:

i)

bet kokių neteisėtu būdu pirktų ar parduotų tokių šaunamųjų ginklų svarbių sudedamųjų dalių;

ii)

be valstybės narės, kurioje vykdoma gamyba ar surinkimas, kompetentingos institucijos pagal direktyvos 4 straipsnį išduotos licencijos ar leidimo; arba

iii)

nepažymint surinktų šaunamųjų ginklų gamybos metu pagal 4 straipsnio 1 dalį.

2b.   Šioje direktyvoje „neteisėta prekyba“ – šaunamųjų ginklų, jų dalių ar šaudmenų įsigijimas, pardavimas, pristatymas, pervežimas ar perdavimas iš vienos valstybės narės teritorijos ar per jos teritoriją į kitos valstybės narės teritoriją, jei bet kuri viena iš valstybių narių neišduoda tam leidimo pagal šios direktyvos sąlygas arba jei surinkti šaunamieji ginklai nėra pažymėti pagal 4 straipsnio 1 dalį.“;

e)

4 dalis pakeičiama šiuo tekstu:

„4.   Europos šaunamojo ginklo leidimas – dokumentas, kurį asmens, teisėtai įsigijusio šaunamąjį ginklą ir juo besinaudojančio, prašymu išduoda valstybės narės valdžios institucijos. Leidimo galiojimo laikas yra ne ilgesnis kaip penkeri metai. Galiojimo laikas gali būti pratęstas. Leidime pateikiama II priede nurodyta informacija. Jo negalima perleisti ir jame įrašomas (-i) leidimo turėtojo laikomas (-i) ir naudojamas (-i) šaunamasis ginklas arba šaunamieji ginklai. Šaunamuoju ginklu besinaudojantis asmuo šį leidimą privalo turėti visą laiką, ir jame turi būti nurodyti bet kokie šaunamojo ginklo nuosavybės ar charakteristikų pasikeitimai, o taip pat tai, kad ginklas (-ai) buvo pamestas ar pavogtas.“;

2)

4 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„4 straipsnis

1.   Valstybės narės užtikrina, kad bet kuris šaunamasis ginklas ar svarbi sudedamoji jo dalis, rasti jų teritorijoje, būtų arba pažymėti ir užregistruoti pagal šią direktyva, arba dezaktyvuoti.

2.   Tam, kad būtų galima identifikuoti ir atsekti kiekvieną surinktą šaunamąjį ginklą, valstybės narės:

a)

reikalauja, kad kiekvienas šaunamasis ginklas gamybos metu būtų unikaliai pažymėtas, taip pat nurodant gamintojo vardą, šalį ir gamybos vietą bei pagaminimo metus (jei jie nėra serijinio numerio dalis). Ši nuostata nedaro poveikio teisei žymėti gamintojo prekės ženklu. Šiais tikslais valstybės narės gali nuspręsti taikyti 1969 m. liepos 1 d. Konvencijos dėl šaulių ginklų žymenų abipusio pripažinimo nuostatas; arba

b)

išlaiko kitokį vartotojui patogų naudoti kiekvieno šaunamojo ginklo pažymėjimo gamybos metu būdą skaitiniu ir (ar) raidiniu–skaitiniu kodu, sudarančiu galimybes visoms valstybėms nesunkiai nustatyti šalį gamintoją.

Žyma dedama ant šaunamojo ginklo svarbios sudedamosios dalies, kurią sunaikinus šaunamojo ginklo nebūtų galima naudoti.

Valstybės narės reikalauja, kad kiekviena elementari sukomplektuotų šaudmenų pakuotė būtų pažymėta taip, kad būtų suprantamas gamintojo pavadinimas, partijos identifikacijos numeris, kalibras ir šaudmenų tipas. Šiais tikslais valstybės narės gali nuspręsti taikyti 1969 m. liepos 1 d. Konvencijos dėl šaulių ginklų žymenų abipusio pripažinimo nuostatas.

Be to, valstybės narės turi užtikrinti, kad perduodant šaunamąjį ginklą iš valstybinių sandėlių nuolatiniam civiliam naudojimui, jis būtų atitinkamai unikaliai pažymėtas, kad pagal ženklą visos valstybės galėtų nustatyti perduodančiąją šalį.

3.   Valstybės narės reikalauja, kad prieš pradedant jos teritorijoje verstis prekiautojo veikla būtų gautas leidimas, išduodamas patikrinus bent prekiautojo asmeninę ir profesinę reputaciją bei kompetenciją. Juridinio asmens atveju tikrinamas vadovaujantis asmuo.

4.   Valstybės narės turi užtikrinti, kad ne vėliau kaip iki 2014 m. gruodžio 31 d. pradėtų veikti kompiuterizuota duomenų kaupimo centralizuota arba necentralizuota sistema, kuri užtikrintų įgaliotų valdžios institucijų prieigą prie duomenų kaupimo sistemų, kuriose registruojami visi šaunamieji ginklai, kuriems taikoma ši direktyva. Šioje duomenų kaupimo sistemoje registruojami ir saugomi ne mažiau kaip 20 metų duomenys apie kiekvieno šaunamojo ginklo tipą, markę, modelį, kalibrą, serijinį numerį ir tiekėjo bei pirkėjo ar ginklo turėtojo vardą bei pavardę (pavadinimą) ir adresą.

Iš kiekvieno prekiautojo reikalaujama, kad vykdydamas savo veiklą jis tvarkytų registrą, kuriame būtų registruojami visi jo gauti arba parduoti šios direktyvos taikymo sričiai priklausantys šaunamieji ginklai, nurodant tokius jų duomenis, kuriais remiantis būtų galima identifikuoti ir atsekti ginklą, ypač jo markę, modelį, kalibrą, serijinį numerį, ginklą tiekiančių ir įsigyjančių asmenų adresus ir vardus bei pavardes (pavadinimus). Prekiautojas, baigęs vykdyti savo veiklą, registrą perduoda nacionalinei valdžios institucijai, kuri atsakinga už 1 pastraipoje nurodytą duomenų kaupimo sistemą.

5.   Valstybės narės turi užtikrinti, kad visus šaunamuosius ginklus bet kuriuo metu būtų galima susieti su jų savininku. Tačiau D kategorijai priskiriamų šaunamųjų ginklų atveju valstybės narės nuo 2010 m. liepos 28 d. pradeda taikyti tinkamas atsekamumo priemones ir nuo 2014 m. gruodžio 31 d. – priemones, kuriomis remiantis galima nustatyti šaunamųjų ginklų, pateiktų į rinką po 2010 m. liepos 28 d. dabartinį savininką.“;

3)

Įtraukiamas šis 4a straipsnis:

„4a straipsnis

Nedarydamos poveikio 3 straipsnio nuostatų taikymui, valstybės narės leidžia įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus tik licenciją arba C arba D kategorijoms priskirtų šaunamųjų ginklų atveju specialų leidimą tai daryti pagal nacionalinius teisės aktus turintiems asmenims.

4b straipsnis

Valstybės narės apsvarsto tarpininkų veiklą reglamentuojančios sistemos įkūrimą. Tokia sistema turi apimti vieną ar daugiau priemonių, pavyzdžiui:

a)

privaloma jų teritorijoje veiklą vykdančių tarpininkų registracija;

b)

privaloma tarpininkavimo veiklos licencija ar leidimas.“;

4)

5 straipsnis pakeičiamas taip:

„5 straipsnis

Nedarydamos poveikio 3 straipsnio nuostatų taikymui, valstybės narės leidžia įsigyti ir laikyti šaunamuosius ginklus tik tiems asmenims, kurie turi tam tinkamą priežastį ir kurie:

a)

yra bent 18 metų amžiaus, išskyrus medžioklinių arba sportinio šaudymo ginklų įsigijimą (pirkimą) ir laikymą, jei laikomasi sąlygos, kad jaunesni nei 18 metų asmenys turi tėvų sutikimą ar juos prižiūri tėvai arba suaugęs asmuo, turintis galiojančią šaunamojo arba medžioklinio ginklo licenciją, arba jie yra licenciją turinčiame treniruočių centre arba kitu būdu patvirtintame centre;

b)

nekelia grėsmės sau, viešajai tvarkai arba visuomenės saugumui. Teistumas už smurtinį tyčinį nusikaltimą laikomas minėtąja grėsme.

Valstybės narės gali atimti leidimą laikyti šaunamąjį ginklą, jei nebetenkinamos sąlygos, pagal kurias leidimas buvo išduotas.

Valstybės narės negali drausti jų teritorijoje gyvenantiems asmenims laikyti kitoje valstybėje narėje įsigyto ginklo, išskyrus atvejį, kai jos draudžia įsigyti tokį ginklą savo teritorijoje.“;

5)

Į 6 straipsnį įtraukiama ši dalis:

„Valstybės narės užtikrina, kad, išskyrus su prekiautojais susijusius atvejus, būtų griežtai kontroliuojamas šaunamųjų ginklų įsigijimas naudojantis 1997 m. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 97/7/EB dėl vartotojų apsaugos, susijusios su nuotolinės prekybos sutartimis (8) 2 straipsnyje apibrėžtomis nuotolinio ryšio priemonėmis leistinais atvejais.

6)

7 straipsnis papildomas šiomis dalimis:

„4.   Valstybės narės, gali svarstyti, ar asmenims, kurie atitinka šaunamojo ginklo leidimo išdavimo sąlygas, suteiktinas daugiametis leidimas įsigyti ir laikyti bet kokius šaunamuosius ginklus, kuriems reikia gauti leidimą, tačiau jos negali pažeisti:

a)

reikalavimo informuoti kompetentingas institucijas apie ginklų perdavimą;

b)

pareigos atlikti reguliarų įvertinimą, ar atitinkami asmenys vis dar tenkina leidimo išdavimo sąlygas; ir

c)

nacionalinės teisės aktų nustatyto didžiausio leistino ginklų skaičiaus.

5.   Valstybės narės priima taisykles, kuriomis remiantis užtikrinama, kad pagal nacionalinės teisės aktų nuostatas B kategorijos ginklų leidimus turintiems asmenims 2008 m. liepos 28 d. nereikia prašyti leidimo jų turimiems C ir D kategorijų ginklams dėl 2008 m. gegužės 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/51/EB (9) įsigaliojimo. Tačiau vėlesnio C arba D kategorijų ginklo perdavimo atveju asmuo, kuriam perduodamas ginklas, remiantis nacionalinės teisės aktų nuostatomis turi gauti ar turėti licenciją arba specialų leidimą laikyti tokius ginklus.

7)

11 straipsnio 3 dalies 2 pastraipa keičiama šiuo tekstu:

„Iki ginklų perdavimo datos prekiautojas valstybės narės, iš kurios vykdomas perdavimas, valdžios institucijoms praneša visus 2 dalies pirmoje pastraipoje nurodytus duomenis. Valstybės narės valdžios institucijos atitinkamais atvejais vykdo atsitiktinės atrankos patikrą, siekdamos patikrinti, ar prekiautojo pateikta informacija atitinka realias ginklų perdavimo ypatybes. Informaciją prekiautojas turi pateikti per pakankamos trukmės laikotarpį“;

8)

12 straipsnio 2 dalies 1 pastraipa pakeičiama šiuo tekstu:

„Nepaisant 1 dalies nuostatų, medžiotojai (C ir D kategorijų ginklų atveju) ir šauliai (B, C ir D kategorijų ginklų atveju), vykdami per dvi valstybes nares ar daugiau tam, kad galėtų užsiimti savo veikla, be išankstinio leidimo gali turėti vieną arba kelis ginklus, jei jie turi Europos šaunamųjų ginklų leidimą, kuriame įrašytas toks šaunamasis ginklas arba šaunamieji ginklai, ir jei jie gali įrodymais pagrįsti savo kelionės priežastis, pvz., pateikti kvietimą ar kitokį dokumentą, kuris pagrįstų medžioklę ar sportinio šaudymo veiklą valstybėje narėje, į kurią jie vyksta.

Valstybės narės negali reikalauti už Europos šaunamojo ginklo leidimo pripažinimą sumokėti mokesčius ar įmokas.“;

9)

13 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės reguliariai keičiasi informacija, siekdamos veiksmingai įgyvendinti šią direktyvą. Todėl taikant šį straipsnį Komisija ne vėliau kaip iki 2009 m. liepos 28 d. sukuria kontaktinę grupę keitimuisi informacija vykdyti. Kiekviena valstybė narė informuoja viena kitą ir Komisiją apie nacionalines valdžios institucijas, atsakingas už informacijos perdavimą ir gavimą bei 11 straipsnio 4 dalyje nustatytų įpareigojimų įgyvendinimą.“;

10)

Įterpiamas šis straipsnis:

„13a straipsnis

1.   Komisijai padeda komitetas.

2.   Jei yra nuoroda į šią dalį, taikomos Sprendimo 1999/468/EB 5 ir 7 straipsnių nuostatos, atsižvelgiant į šios direktyvos 8 straipsnį.

Nustatoma, kad Sprendimo 1999/468/EB, nustatančio Komisijos naudojimosi jai suteiktais įgyvendinimo įgaliojimais tvarką (10), 5 straipsnio 6 dalyje nurodytas laikotarpis yra trys mėnesiai.

11)

16 straipsnis pakeičiamas taip:

„16 straipsnis

Valstybės narės nustato sankcijų sistemą, taikomą pažeidus šiai direktyvai įgyvendinti priimtas nacionalines nuostatas, ir imasi visų reikiamų priemonių užtikrinti jų įgyvendinimą. Nustatytos sankcijos turi būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasančios.“;

12)

17 straipsnis pakeičiamas šiuo tekstu:

„17 straipsnis

Komisija iki 2015 m. liepos 28 d. Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl padėties, susiklosčiusios taikant šios direktyvos nuostatas, kartu su pasiūlymais, jei tai yra reikalinga.

Komisija iki 2012 m. liepos 28 d. atlieka tyrimą ir Europos Parlamentui ir Tarybai pateikia ataskaitą dėl galimo šaunamųjų ginklų kategorijų skaičiaus sumažinimo iki dviejų (draudžiamų ir leidžiamų šaunamųjų ginklų) privalumų ir neigiamų aspektų, siekiant, kad geriau veiktų aptariamų gaminių vidaus rinka, galbūt supaprastinant tvarką.

Komisija iki 2010 m. liepos 28 d. pateikia ataskaitą dėl šaunamųjų ginklų kopijų pateikimo į rinką tyrimo rezultatų, siekiant nustatyti, ar tokių ginklų įtraukimas į šios direktyvos taikymo sritį yra galimas ir pageidautinas.“;

13)

I priedas iš dalies keičiamas taip:

a)

I dalies pirmoji įtrauka keičiama taip:

„—

bet kokie šios direktyvos 1 straipsnyje apibrėžti šaunamieji ginklai,“;

b)

III dalis iš dalies keičiama taip:

i)

a punktas pakeičiamas taip:

„a)

yra visam laikui padaromi netinkamais naudoti juos dezaktyvavus, užtikrinant, kad visos šaunamojo ginklo svarbios sudedamosios dalys galutinai pakeistos taip, kad neįmanoma jų panaudoti ir išimti, pakeisti kitomis ar pakeisti jų savybes taip, kad būtų galima šaunamajam ginklui vėl kokiu nors būdu grąžinti jo veiksmingumą“;

ii)

po pirmosios pastraipos įterpiama ši pastraipa:

„Valstybės narės priima nuostatas, kad kompetentingos institucijos tikrintų a punkte nustatytas dezaktyvavimo priemones, siekdamos užtikrinti, kad padaryti šaunamojo ginklo pakeitimai paverstų jį galutinai nebenaudojamu. Valstybės narės numato, kad po tokio patikrinimo būtų išduotas sertifikatas ar kitas dokumentas, liudijantis, kad šaunamasis ginklas yra dezaktyvuotas, arba kad ant šaunamojo ginklo būtų įtvirtintas aiškiai matomas tai įrodantis ženklas. Komisija, vadovaudamasi šios direktyvos 2 straipsnio 13a dalyje nustatyta tvarka, siekdama užtikrinti, kad dezaktyvuoti šaunamieji ginklai būtų galutinai nebenaudotini, nustato bendras dezaktyvavimo standartų ir technologijų gaires.“

2 straipsnis

Perkėlimas

1.   Valstybės narės ne vėliau kaip iki 2010 m. liepos 28 d. priima įstatymus, taisykles ir kitas administracines nuostatas, kurie yra būtini šiai direktyvai įgyvendinti. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai šių priemonių tekstus.

Valstybės narės, priimdamos šias priemones, daro juose nuorodą į šią direktyvą, arba tokia nuoroda daroma ja oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.   Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinių teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

3 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

4 straipsnis

Adresatai

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Strasbūre, 2008 m. gegužės 21 d.

Europos Parlamento vardu

Pirmininkas

H.-G. PÖTTERING

Tarybos vardu

Pirmininkas

J. LENARČIČ


(1)  OL C 318, 2006 12 23, p. 83.

(2)  2007 m. lapkričio 29 d. Europos Parlamento nuomonė (dar nepaskelbta Oficialiajame leidinyje) ir 2008 m. balandžio 17 d. Tarybos sprendimas.

(3)  OL L 256, 1991 9 13, p. 51 su pakeitimais, padarytais OL L 54, 1993 3 5, p. 22.

(4)  OL L 280, 2001 10 24, p. 5.

(5)  OL L 281, 1995 11 23, p. 31. Direktyva su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(6)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).

(7)  OL C 321, 2003 12 31, p. 1.

(8)  OL L 144, 1997 4 6, p. 19. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2005/29/EB (OL L 149, 2005 6 11, p. 22).“;

(9)  OL L 179, 2008 7 8, p. 5.“;

(10)  OL L 184, 1999 7 17, p. 23. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/512/EB (OL L 200, 2006 7 22, p. 11).“;


DARBO TVARKOS TAISYKLĖS IR PROCEDŪROS REGLAMENTAI

8.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/12


EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMO PROCEDŪROS REGLAMENTO PAKEITIMAI

EUROPOS BENDRIJŲ PIRMOSIOS INSTANCIJOS TEISMAS,

atsižvelgdamas į Europos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 224 straipsnio penktąją pastraipą,

atsižvelgdamas į Europos atominės energijos bendrijos steigimo sutartį, ypač į jos 140 straipsnio penktąją pastraipą,

atsižvelgdamas į Protokolo dėl Teisingumo Teismo statuto 63 straipsnį,

atsižvelgdamas į Teisingumo Teismo pritarimą,

atsižvelgdamas į 2008 m. gegužės 14 d. Tarybos patvirtinimą,

kadangi reikia pakeisti tam tikras Procedūros reglamento nuostatas, siekiant, pirma, atsižvelgti į Europos Parlamento vaidmenį teisės aktų leidimo procedūroje ir, antra, jas pritaikyti prie veiksmingo teismo darbo organizavimo reikalavimų;

kadangi atsižvelgiant į įgytą praktiką būtina pritaikyti nuostatas, kad teismas galėtų veiksmingiau spręsti intelektinės nuosavybės srities bylas;

PRIĖMĖ TOKIUS SAVO PROCEDŪROS REGLAMENTO PAKEITIMUS:

Pirmas straipsnis

1991 m. gegužės 2 d. Europos Bendrijų Pirmosios instancijos teismo procedūros reglamentas (OL L 136, 1991 m. gegužės 30 d., p. 1) su pakeitimais, padarytais 1994 m. rugsėjo 15 d. (OL L 249, 1994 m. rugsėjo 24 d., p. 17), 1995 m. vasario 17 d. (OL L 44, 1995 vasario 28 d., p. 64), 1995 m. liepos 6 d. (OL L 172, 1995 m. liepos 22 d., p. 3), 1997 m. kovo 12 d. (OL L 103, 1997 m. balandžio 19 d., p. 6, klaidų ištaisymas paskelbtas OL L 351, 1997 m. gruodžio 23 d., p. 72), 1999 m. gegužės 17 d. (OL L 135, 1999 gegužės 29 d., p. 92), 2000 m. gruodžio 6 d. (OL L 322, 2000 m. gruodžio 19 d., p. 4), 2003 m. gegužės 21 d. (OL L 147, 2003 m. birželio 14 d., p. 22), 2004 m. balandžio 19 d. (OL L 132, 2004 m. balandžio 29 d., p. 3), 2004 m. balandžio 21 d. (OL L 127, 2004 balandžio 29 d., p. 108), 2005 m. spalio 12 d. (OL L 298, 2005 m. lapkričio 15 d., p. 1) ir 2006 m. gruodžio 18 d. (OL L 386, 2006 m. gruodžio 29 d., p. 45), iš dalies keičiamas taip:

1.

24 straipsnio 7 dalis papildoma nauju sakiniu:

„Ieškinio ir atsiliepimo į ieškinį kopijos taip pat siunčiamos Europos Parlamentui, kad jis galėtų nustatyti, ar pagal EB sutarties 241 straipsnį siekiama pripažinti netaikytinu jo ir Tarybos bendrai priimtą aktą.“

2.

2.51 straipsnio 1 dalies pirmojoje pastraipoje paskutinis sakinys keičiamas taip:

„Sprendimas bylą perduoti didesnės sudėties teismui priimamas plenariniame posėdyje, išklausius generalinį advokatą.“

3.

77 straipsnyje c punkte vietoj „. “ įrašoma „; “ ir šis straipsnis papildomas tokiu d punktu:

„d)

kitais konkrečiais atvejais, kai to reikalauja geras teisingumo vykdymas.“

4.

Procedūros reglamento 100 straipsnio 2 dalies pirmojoje pastraipoje žodžiai „išskyrus Pirmosios instancijos teismo sprendimą arba nutartį“ pakeičiami žodžiais „įskaitant Pirmosios instancijos teismo sprendimus ir nutartis“; po pirmosios pastraipos įrašoma tokia nauja pastraipa: „Sprendimai ir nutartys, apie kuriuos pagal Teisingumo Teismo statuto 55 straipsnį pranešama valstybėms narėms ir institucijoms, kurios nebuvo bylos šalys, joms siunčiami telefaksu arba kita technine ryšio priemone.“; galiausiai tolesnėje pastraipoje išbraukiami žodžiai „pobūdžio ar“.

5.

Tarp 135 ir 136 straipsnių įrašomas naujas 135a straipsnis:

„135a straipsnis

Pateikus pareiškimus, nurodytus 135 straipsnio 1 dalyje ir tam tikrais atvejais 135 straipsnio 2 ir 3 dalyse, Pirmosios instancijos teismas, vadovaudamasis teisėjo pranešėjo pranešimu ir išklausęs generalinį advokatą bei šalis, gali nuspręsti priimti sprendimą dėl ieškinio be žodinės proceso dalies, išskyrus atvejus, kai viena iš šalių pateikia prašymą, kuriame išdėstomi motyvai, dėl kurių ji pageidauja būti išklausyta. Šis prašymas pateikiamas per mėnesį po to, kai šaliai buvo pranešta apie rašytinės proceso dalies pabaigą. Pirmininkas gali pratęsti šį terminą.“

2 straipsnis

Šie Procedūros reglamento pakeitimai, kurie yra autentiški visomis Reglamento 35 straipsnio 1 dalyje nurodytomis kalbomis, skelbiami Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje ir įsigalioja pirmąją antro mėnesio po jų paskelbimo dieną.

Priimta Liuksemburge, 2008 m. birželio 12 d.

Kancleris

E. COULON

Pirmininkas

M. JAEGER


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

8.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 179/14


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 26 d.

dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniško paukščių gripo H5N1 potipio virusu Kroatijoje ir Šveicarijoje

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 3020)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/555/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos Bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1991 m. liepos 15 d. Tarybos direktyvą 91/496/EEB, nustatančią gyvūnų, įvežamų į Bendriją iš trečiųjų šalių, veterinarinio patikrinimo organizavimo principus ir iš dalies pakeičiančią Direktyvas 89/662/EEB, 90/425/EEB ir 90/675/EEB (1), ypač į jos 8 straipsnio 1 ir 6 dalis,

atsižvelgdama į 1997 m. gruodžio 18 d. Tarybos direktyvą 97/78/EB, nustatančią principus, reglamentuojančius iš trečiųjų šalių į Bendriją įvežamų produktų veterinarinių patikrinimų organizavimą (2), ypač į jos 2 straipsnio 1 ir 5 dalis,

kadangi:

(1)

2006 m. rugpjūčio 28 d. Komisijos sprendimu 2006/696/EB, nustatančiu trečiųjų šalių, iš kurių leidžiama importuoti į Bendriją ir per ją tranzitu vežti naminius paukščius, perinti skirtus kiaušinius, vienadienius paukščių jauniklius, paukštieną, Ratitae genties paukščius ir laukinius medžiojamuosius paukščius, kiaušinius ir kiaušinių produktus, nurodytais patogenais neužkrėstus kiaušinius, sąrašą bei taikytinas veterinarinio sertifikavimo sąlygas ir keičiančiu Sprendimus 93/342/EEB, 2000/585/EB ir 2003/812/EB (3), nustatytos veterinarinio sertifikavimo sąlygos, taikomos į Bendriją importuojant ir per ją tranzitu vežant naminius paukščius ir tam tikrus jų produktus. Dėl Bendrijos taisyklių aiškumo ir nuoseklumo šiame sprendime reikėtų atsižvelgti į tame sprendime pateiktas naminių paukščių ir perinti skirtų kiaušinių apibrėžtis.

(2)

2007 m. kovo 23 d. Komisijos reglamentu (EB) Nr. 318/2007, nustatančiu gyvūnų sveikatos reikalavimus tam tikriems į Bendriją įvežamiems paukščiams ir jų karantino sąlygas (4), nustatomi gyvūnų sveikatos reikalavimai tam tikriems į Bendriją iš trečiųjų šalių ir jų teritorijos dalių importuojamiems paukščiams. Dėl Bendrijos taisyklių aiškumo ir nuoseklumo šiame sprendime reikėtų atsižvelgti į tame reglamente pateiktas paukščių apibrėžtis.

(3)

Nustačius labai patogeniško paukščių gripo H5N1 potipio viruso laukinių paukščių populiacijoje atvejus abiejose minėtose trečiosiose šalyse, buvo priimtas 2006 m. kovo 31 d. Komisijos sprendimas 2006/265/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su įtarimu dėl labai patogeniško paukščių gripo Šveicarijoje (5) ir 2006 m. liepos 28 d. Komisijos sprendimas 2006/533/EB dėl tam tikrų laikinų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogeniniu paukščių gripu Kroatijoje (6). Šiuose sprendimuose numatyta, kad valstybės narės turi sustabdyti gyvų naminių paukščių, Ratitae genties paukščių, ūkiuose auginamų bei laukinių medžiojamųjų plunksnuočių ir kai kurių kitų gyvų paukščių, įskaitant paukščius augintinius, ir šių rūšių perinti skirtų kiaušinių bei tam tikrų paukščių produktų importą iš tam tikrų Kroatijos ir Šveicarijos teritorijos dalių.

(4)

2006 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimu 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis, ir panaikinančiu Sprendimą 2006/135/EB (7), nustatytos tam tikros biologinio saugumo ir ribojamosios priemonės, skirtos išvengti šios ligos plitimo, įskaitant A ir B teritorijų, įtarus ar patvirtinus ligos naminių paukščių populiacijoje protrūkį, nustatymą.

(5)

2006 m. rugpjūčio 11 d. Komisijos sprendimu 2006/563/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia gripo viruso H5N1 potipis, ir panaikinančiu Sprendimą 2006/115/EB (8), nustatytos tam tikros apsaugos priemonės, skirtos išvengti, kad laukiniai paukščiai neužkrėstų naminių paukščių, įskaitant rizikos vertinimu pagrįstą kontroliuojamųjų ir stebėsenos teritorijų nustatymą atsižvelgiant į epideminius, geografinius ir ekologinius veiksnius, įtarus ar nustačius šią ligą laukinių paukščių populiacijoje.

(6)

Kroatija pranešė Komisijai, kad šios trečiosios šalies kompetentingos institucijos taiko apsaugos priemones, kurios yra lygiavertės valstybių narių kompetentingų institucijų priemonėms, numatytoms Komisijos sprendime 2006/563/EB, taikomoms įtarus ar nustačius labai patogeniško paukščių gripo, kurį laukiniams paukščiams sukelia gripo H5N1 potipio virusas, atvejų, ir kad nedelsdama praneš Komisijai apie visus vėlesnius gyvūnų sveikatos būklės pokyčius, įskaitant visų pirma visus nustatytus šios ligos laukinių paukščių populiacijoje atvejus.

(7)

Šveicarija pranešė Komisijai, kad šios trečiosios šalies kompetentingos institucijos taiko apsaugos priemones, kurios yra lygiavertės valstybių narių kompetentingų institucijų priemonėms, numatytoms Sprendimuose 2006/415/EB ir 2006/563/EB, taikomoms įtarus ar patvirtinus labai patogeniško paukščių gripo, kurį laukiniams paukščiams sukelia gripo H5N1 potipio virusas, atvejų, ir kad nedelsdama praneš Komisijai apie visus vėlesnius gyvūnų sveikatos būklės pokyčius, įskaitant visų pirma visus šios ligos protrūkius naminių arba laukinių paukščių populiacijoje arba nustatytus ligos atvejus. Taip pat reikėtų atsižvelgti į Europos bendrijos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimą dėl prekybos žemės ūkio produktais (9).

(8)

Komisija nedelsdama apie tai informuos valstybes nares ir joms perduos visą iš Kroatijos ir Šveicarijos kompetentingų institucijų gautą tokią informaciją.

(9)

Sprendimai 2006/265/EB ir 2006/533/EB nustojo galioti 2007 m. birželio 30 d.

(10)

Atsižvelgiant į esamą epidemiologinę padėtį, susijusią su labai patogeniško paukščių gripo H5N1 potipio virusu Bendrijoje ir trečiosiose šalyse, ir į Kroatijos suteiktas garantijas, jeigu ši liga laukinių paukščių populiacijoje būtų nustatyta Kroatijos teritorijoje, su šia šalimi susijusias Bendrijos apsaugos priemones reikėtų taikyti tik toms Kroatijos teritorijos dalims, kurioms tos šalies kompetentingos institucijos taiko priemones, lygiavertes Sprendimu 2006/563/EB nustatytoms priemonėms.

(11)

Atsižvelgiant į Šveicarijos suteiktas garantijas, jeigu būtų nustatytas labai patogeniško paukščių gripo, kurį laukiniams paukščiams sukelia H5N1 potipio virusas, atvejis arba šios ligos protrūkis naminių paukščių populiacijoje Šveicarijos teritorijoje, su šia šalimi susijusias apsaugos priemones reikėtų taikyti tik toms Šveicarijos teritorijos dalims, kurioms tos šalies kompetentingos institucijos taiko priemones, lygiavertes Sprendimais 2006/415/EB ir 2006/563/EB nustatytoms priemonėms.

(12)

2007 m. lapkričio 29 d. Komisijos sprendime 2007/777/EB, nustatančiame gyvūnų ir visuomenės sveikatos reikalavimus ir tam tikrų mėsos produktų ir apdorotų skrandžių, pūslių ir žarnų, skirtų žmonių maistui, importo iš trečiųjų šalių sertifikatų pavyzdžius ir panaikinančiame Sprendimą 2005/432/EB (10), pateikiamas trečiųjų šalių, iš kurių valstybės narės gali leisti importuoti mėsos produktus, apdorotus skrandžius, pūsles ir žarnas, sąrašas ir nustatoma apdorojimo tvarka, kuri laikoma veiksminga neutralizuojant atitinkamus patogenus. Siekiant išvengti ligos perdavimo per tokius produktus, juos būtina tinkamai apdoroti atsižvelgiant į sveikatos būklę kilmės šalyje ir rūšį, iš kurios gaminami produktai. Todėl reikėtų leisti nukrypti nuo nuostatos, sustabdančios Kroatijos ir Šveicarijos kilmės laukinių medžiojamųjų plunksnuočių mėsą importą, jeigu produktai visu savo tūriu buvo apdoroti ne žemesne kaip 70 °C temperatūra.

(13)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

1.   Valstybės narės sustabdo šių prekių iš Kroatijos teritorijos dalies, nurodytos 2 dalies a punkte, ir Šveicarijos teritorijos dalies, nurodytos 2 dalies b punkte, importą arba įvežimą į Bendriją:

a)

naminių paukščių, kaip apibrėžta Sprendimo 2006/696/EB 2 straipsnio a punkte;

b)

perinti skirtų kiaušinių, kaip apibrėžta Sprendimo 2006/696/EB 2 straipsnio b punkte;

c)

paukščių, kaip apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2007 3 straipsnio a punkte, ir jų perinti skirtų kiaušinių;

d)

mėsos, smulkintos mėsos, mėsos pusgaminių, laukinių plunksnuočių mechaniškai atskirtos mėsos;

e)

mėsos produktų, pagamintų iš laukinių medžiojamųjų plunksnuočių mėsos arba kuriuose yra šių rūšių paukščių mėsos;

f)

žaliavos naminių gyvūnėlių maistui ir neapdorotos pašarinės žaliavos, kurioje yra bet kokių laukinių medžiojamųjų plunksnuočių dalių;

g)

visų medžiojamų paukščių neapdorotų trofėjų.

2.   1 dalyje numatytas importo arba įvežimo į Bendriją sustabdymas taikomas:

a)

Kroatijoje: visoms Kroatijos teritorijos dalims, kurioms Kroatijos kompetentingos institucijos oficialiai taiko apsaugos priemones, lygiavertes Komisijos sprendimu 2006/563/EB nustatytoms apsaugos priemonėms.

b)

Šveicarijoje: visoms Šveicarijos teritorijos dalims, kurioms Šveicarijos kompetentingos institucijos oficialiai taiko apsaugos priemones, lygiavertes Sprendimais 2006/415/EB ir 2006/563/EB nustatytoms apsaugos priemonėms.

3.   Nukrypdamos nuo 1 straipsnio e punkto, valstybės narės leidžia į Bendriją importuoti arba įvežti mėsos produktus, pagamintus iš laukinių medžiojamųjų plunksnuočių mėsos arba kuriuose yra šių rūšių paukščių mėsos, jeigu šių rūšių paukščių mėsa buvo apdorota taikant vieną iš specifinių apdorojimo metodų, nurodytų Sprendimo 2007/777/EB II priedo 4 dalies B, C ar D punktuose.

2 straipsnis

Valstybės narės nedelsdamos imasi šiam sprendimui įgyvendinti reikalingų priemonių ir jas skelbia. Apie tai valstybės narės nedelsdamos praneša Komisijai.

3 straipsnis

Sprendimas taikomas iki 2009 m. birželio 30 d.

4 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 26 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 268, 1991 9 24, p. 56. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB (OL L 363, 2006 12 20, p. 352).

(2)  OL L 24, 1998 1 31, p. 9. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Direktyva 2006/104/EB.

(3)  OL L 295, 2006 10 25, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1237/2007 (OL L 280, 2007 10 24, p. 5).

(4)  OL L 84, 2007 3 24, p. 7. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 311/2008 (OL L 93, 2008 4 4, p. 3).

(5)  OL L 95, 2006 4 4, p. 9. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/892/EB (OL L 343, 2006 12 8, p. 99).

(6)  OL L 212, 2006 8 2, p. 19. Sprendimas su pakeitimais, padarytais Sprendimu 2006/892/EB.

(7)  OL L 164, 2006 6 16, p. 51. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2008/70/EB (OL L 18, 2008 1 23, p. 5).

(8)  OL L 222, 2006 8 15, p. 11. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/119/EB (OL L 51, 2007 2 20, p. 22).

(9)  OL L 114, 2002 4 30, p. 132.

(10)  OL L 312, 2007 11 30, p. 49.