ISSN 1725-5120

Europos Sąjungos

oficialusis leidinys

L 173

European flag  

Leidimas lietuvių kalba

Teisės aktai

51 tomas
2008m. liepos 3d.


Turinys

 

I   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

Puslapis

 

 

REGLAMENTAI

 

 

2008 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 627/2008, nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

1

 

*

2008 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 628/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1898/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos įgyvendinimo taisykles

3

 

*

2008 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 629/2008, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006, nustatantį didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas ( 1 )

6

 

 

2008 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 630/2008, nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2008 m. birželio 23 d. iki 27 d., paskirstymo koeficientą

10

 

 

2008 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 631/2008, iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

14

 

*

2008 m. liepos 2 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 632/2008, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1019/2002 dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų

16

 

 

II   Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

 

 

SPRENDIMAI

 

 

Komisija

 

 

2008/541/EB

 

*

2008 m. balandžio 8 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/781/EB, priimantį gaunančiųjų agentūrų vadovą ir dokumentų, kuriuos galima pateikti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, žodyną (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1259)

17

 

 

2008/542/EB

 

*

2008 m. birželio 13 d. Komisijos sprendimas, kuriuo sudaroma Skolinimosi istorijų ekspertų grupė

22

 

 

2008/543/EB

 

*

2008 m. birželio 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia H5N1 potipio gripo virusas (pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2701)  ( 1 )

25

 

 

2008/544/EB

 

*

2008 m. birželio 20 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 2004/858/EB, siekiant Visuomenės sveikatos programos vykdomąją įstaigą pakeisti Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąja agentūra

27

 

 

III   Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

 

 

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

 

 

2008/545/BUSP

 

*

2008 m. birželio 6 d. Politinio ir saugumo komiteto sprendimas EUPT/1/2008, iš dalies keičiantis Sprendimą EUPT/2/2007 dėl Europos Sąjungos planavimo grupės (EUPT Kosovo) vadovo skyrimo

30

 

 

Klaidų ištaisymas

 

*

2008 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento Nr. 554/2008 dėl leidimo naudoti 6-fitazę (Quantum Phytase) kaip pašarų priedą, klaidų ištaisymas (OL L 158, 2008 6 18)

31

 


 

(1)   Tekstas svarbus EEE

LT

Aktai, kurių pavadinimai spausdinami paprastu šriftu, yra susiję su kasdieniu žemės ūkio reikalų valdymu ir paprastai galioja ribotą laikotarpį.

Visų kitų aktų pavadinimai spausdinami ryškesniu šriftu ir prieš juos dedama žvaigždutė.


I Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kuriuos skelbti privaloma

REGLAMENTAI

3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/1


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 627/2008

2008 m. liepos 2 d.

nustatantis kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1),

atsižvelgdama į 2007 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1580/2007, nustatantį Tarybos reglamentų (EB) Nr. 2200/96, (EB) Nr. 2201/96 ir (EB) Nr. 1182/2007 įgyvendinimo vaisių ir daržovių sektoriuje taisykles (2), ypač į jo 138 straipsnio 1 dalį,

kadangi:

(1)

Vadovaujantis Urugvajaus raundo daugiašalių prekybos derybų rezultatais Reglamentas (EB) Nr. 1580/2007 numato kriterijus, pagal kuriuos Komisija nustato standartines importo vertes iš trečiųjų šalių importuojamiems jo priede išvardintiems produktams ir laikotarpiams.

(2)

Laikantis aukščiau nurodytų kriterijų, standartinės importo vertės turi būti nustatytos tokios, kaip nurodyta šio reglamento priede,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1580/2007 138 straipsnyje nurodytos standartinės importo vertės nustatomos šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 350, 2007 12 31, p. 1.


PRIEDAS

prie 2008 m. liepos 2 d. Komisijos reglamento, nustatančio kai kurių vaisių ir daržovių standartines importo vertes, kad būtų galima nustatyti įvežimo kainą

(EUR/100 kg)

KN kodas

Trečiosios šalies kodas (1)

Standartinė importo vertė

0702 00 00

MA

39,3

MK

32,3

TR

64,3

ZZ

45,3

0707 00 05

MK

11,6

TR

61,7

ZZ

36,7

0709 90 70

TR

95,4

ZZ

95,4

0805 50 10

AR

110,0

IL

116,0

US

72,2

ZA

102,1

ZZ

100,1

0808 10 80

AR

88,5

BR

92,7

CL

96,9

CN

93,8

NZ

116,8

US

88,6

UY

55,2

ZA

90,8

ZZ

90,4

0808 20 50

AR

93,6

CL

98,4

CN

96,2

ZA

116,9

ZZ

101,3

0809 10 00

TR

204,7

ZZ

204,7

0809 20 95

TR

357,8

US

354,9

ZZ

356,4

0809 30

CL

244,7

TR

197,2

ZZ

221,0

0809 40 05

IL

154,7

ZZ

154,7


(1)  Šalių nomenklatūra yra nustatyta Komisijos Reglamentu (EB) Nr. 1833/2006 (OL L 354, 2006 12 14, p. 19). Kodas „ZZ“ žymi „kitą kilmę“.


3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/3


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 628/2008

2008 m. liepos 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1898/2006, nustatantis išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos įgyvendinimo taisykles

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. kovo 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 510/2006 dėl žemės ūkio produktų ir maisto produktų geografinių nuorodų ir kilmės vietos nuorodų apsaugos (1), ypač į jo 16 straipsnio g punktą,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamento (EB) Nr. 1898/2006 (2) V priede pateikiamas Bendrijos simbolių ir nuorodų, kuriais galima ženklinti produktų, kurių pavadinimai įregistruoti kaip saugomos kilmės vietos ar saugomos geografinės nuorodos, pakuotes ar etiketes, aprašymas.

(2)

Minėti simboliai padėjo geriau panaudoti saugomas geografines nuorodas ir saugomas kilmės vietos nuorodas, o vartotojams suteikė galimybę lengviau atpažinti produktus, kurių savybės susijusios su jų kilme.

(3)

Dabar naudojamiems su saugomomis kilmės vietos ir saugomomis geografinėmis nuorodomis susijusiems simboliams taikomi vienodi formos, spalvos ir dizaino reikalavimai. Juos galima atskirti tik pagal minėtų simbolių viduje pateiktus užrašus.

(4)

Atsižvelgiant į patirtį, įgytą patvirtinus minėtus simbolius ir siekiant platesnio jų panaudojimo, tikslinga aiškiau atskirti vartotojams skirtus saugomos kilmės vietos nuorodos ir saugomos geografinės nuorodos simbolius. Reikėtų abu minėtus simbolius vaizduoti skirtingomis spalvomis.

(5)

Siekiant, kad pakeitus Bendrijos simbolių spalvas atitinkami gamintojai ir kitokios ekonominės veiklos vykdytojai ekonomiškai nenukentėtų, reikia nustatyti pereinamąjį laikotarpį, kuriuo būtų leidžiama naudoti simbolius, atitinkančius iki šio reglamento įsigaliojimo taikytus reikalavimus.

(6)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Saugomų geografinių nuorodų ir saugomų kilmės vietos nuorodų nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1898/2006 V priedas iš dalies pakeičiamas pagal šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja septintą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Tačiau pakuotės ar etiketės su Bendrijos simboliais, atitinkančiais reglamento (EB) Nr. 1898/2006 V priedo reikalavimus iki šio reglamento įsigaliojimo, gali būti toliau naudojamos iki 2010 m. gegužės 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 93, 2006 3 31, p. 12. Reglamentas, iš dalies pakeistas Komisijos reglamentu (EB) Nr. 510/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 369, 2006 12 23, p.1.


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1898/2006 V priedo 1, 2 ir 3 punktai keičiamos šiuo tekstu:

„1.   SPALVOTI ARBA JUODAI BALTI BENDRIJOS SIMBOLIAI

Naudojamos tiesioginės spalvos (Pantone) arba keturspalvis procesas. Standartinės spalvos:

Bendrijos simbolis „Saugoma kilmės vietos nuoroda“, taikant pantone:

Image

Image

Bendrijos simbolis „Saugoma geografinė nuoroda“ , taikant pantone:

Image

Image


Bendrijos simboliai naudojant keturspalvį procesą

Bendrijos simbolis „Saugoma kilmės vietos nuoroda“ naudojant keturspalvį procesą:

Image

Image

Bendrijos simbolis „Saugoma geografinė nuoroda“ naudojant keturspalvį procesą:

Image

Image

Juodai balti Bendrijos simboliai:

Image

2.   BENDRIJOS SIMBOLIŲ NEGATYVINIS ATVAIZDAS

Jeigu pakuotės ar etiketės fono spalva yra tamsi, logotipo negatyvinis atvaizdas gali būti sukuriamas panaudojant pakuotės ar etiketės fono spalvą.

Image

3.   KONTRASTAS FONO SPALVOMS

Jeigu naudojamas spalvotas arba spalvinį foną turintis simbolis, ir todėl jį sunku įskaityti, aplink simbolį turėtų būti apibrėžiamas išorinis apskritimas, kad būtų didesnis kontrastas fono spalvoms.

Bendrijos simbolis „Saugoma kilmės vietos nuoroda“

Image

Bendrijos simbolis „Saugoma geografinė nuoroda“

Image


3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/6


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 629/2008

2008 m. liepos 2 d.

iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006, nustatantį didžiausias leistinas tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1993 m. vasario 8 d. Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 315/93, nustatantį Bendrijos procedūras dėl maisto teršalų (1), ypač į jo 2 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1881/2006 (2) nustatytos didžiausios leistinos tam tikrų teršalų maisto produktuose koncentracijos, įskaitant didžiausias leistinas švino, kadmio ir gyvsidabrio koncentracijas.

(2)

Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, svarbiausia neleisti, kad teršalų koncentracija pasiektų grėsmę sveikatai keliantį lygį. Didžiausios leistinos švino, kadmio ir gyvsidabrio koncentracijos turi būti saugios ir tokios mažos, kokias pagrįstai galima užtikrinti taikant gerąją žemės ūkio, žuvininkystės ir gamybos patirtį.

(3)

Remiantis nauja informacija, taikant gerąją žemės ūkio ir žuvininkystės patirtį tokių mažų švino, kadmio ir gyvsidabrio koncentracijų, kokios nustatytos Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priede, tam tikrų rūšių vandens gyvūnuose ir grybuose, pasiekti neįmanoma. Taigi būtina iš naujo svarstyti šių teršalų didžiausias leistinas koncentracijas, išlaikant aukštą vartotojų apsaugos lygį.

(4)

Didelės švino, kadmio ir gyvsidabrio koncentracijos buvo nustatytos tam tikruose maisto papilduose, kaip apibrėžta 2002 m. birželio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2002/46/EB (3) dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su maisto papildais, suderinimo 2 straipsnyje, ir apie jas buvo pranešta per skubaus įspėjimo apie maisto ir pašarų keliamą pavojų sistemą (angl. RASFF). Įrodyta, kad šiuose maisto papilduose esantis švinas, kadmis ir gyvsidabris žmonėms gali daryti didelį poveikį. Siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, reikia nustatyti didžiausias leistinas švino, kadmio ir gyvsidabrio koncentracijas maisto papilduose. Šios didžiausios leistinos koncentracijos turi būti saugios ir tokios mažos, kokias pagrįstai galima užtikrinti taikant gerąją gamybos patirtį.

(5)

Kadmis natūraliai kaupiasi jūros dumbliuose. Todėl maisto papilduose, kurie yra pagaminti tik iš džiovintų jūros dumblių ar daugiausia iš džiovintų jūros dumblių, arba jūros dumblių antrinių produktų, gali būti didesnė kadmio koncentracija nei kituose maisto papilduose. Siekiant į tai atsižvelgti, reikia nustatyti didesnę leistiną kadmio koncentraciją maisto papilduose, pagamintuose tik ar daugiausia iš jūros dumblių.

(6)

Valstybėms narėms ir maisto verslo subjektams reikėtų duoti laiko prisitaikyti prie naujų didžiausių leistinų koncentracijų maisto papilduose. Todėl reikėtų atidėti didžiausių leistinų koncentracijų maisto papilduose taikymą.

(7)

Būtina iš dalies pakeisti Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedo pirmąją išnašą, siekiant patikslinti, kad didžiausia leistina koncentracija vaisiuose netaikoma medžių riešutams.

(8)

Komisija pateikė naujas rekomendacijas dėl stebėjimo sistemos savo 2007 m. kovo 28 d. Rekomendacijoje 2007/196/EB dėl furano koncentracijos maisto produktuose stebėsenos (4) ir 2007 m. gegužės 3 d. Komisijos rekomendacijoje 2007/331/EB dėl akrilamido kiekio maisto produktuose stebėsenos (5). Taigi reikia papildyti Reglamento Nr. 1881/2006 nuostatas dėl stebėjimo ir ataskaitų teikimo, įtraukiant nuorodas į tas naujas rekomendacijas. Buvo atlikta policiklinių aromatinių angliavandenilių stebėjimo procedūra, nustatyta Komisijos rekomendacijoje 2005/108/EB (6). Taigi nuorodą į tą rekomendaciją dėl stebėjimo galima išbraukti.

(9)

Taigi Reglamentą (EB) Nr. 1881/2006 reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(10)

Šiame reglamente nustatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamentas (EB) Nr. 1881/2006 iš dalies keičiamas taip:

1.

9 straipsnio 3 dalis pakeičiama taip:

„3.   Valstybės narės turi pranešti Komisijai apie tuos atvejus, kai randama aflatoksinų, dioksinų, dioksinų tipo PCB ir ne dioksinų tipo PCB, kaip apibrėžta Komisijos sprendime 2006/504/EB (7) ir Komisijos rekomendacijoje 2006/794/EB (8). Valstybės narės turi pranešti EMST apie tuos atvejus, kai randama akrilamido ar furanų, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijoje 2007/196/EB (9) ir Komisijos rekomendacijoje 2007/331/EB (10).

2.

Priedas pakeičiamas atsižvelgiant į šio reglamento priedą.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Didžiausios leistinos koncentracijos, nustatytos priedo 3.1.18, 3.2.19, 3.2.20 ir 3.3.3 punktuose, pradedamos taikyti nuo 2009 m. liepos 1 d. Jos netaikytinos produktams, teisėtai patekusiems į rinką iki 2009 m. liepos 1 d. Įrodyti, kada produktai buvo pateikti į rinką, privalo maisto verslo subjektas.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 37, 1993 2 13, p. 1. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

(2)  OL L 364, 2006 12 20, p. 5. Reglamentas su pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1126/2007 (OL L 255, 2007 9 29, p. 14).

(3)  OL L 183, 2002 7 12, p. 51. Direktyva su pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2006/37/EB (OL L 94, 2006 4 1, p. 32).

(4)  OL L 88, 2007 3 29, p. 56.

(5)  OL L 123, 2007 5 12, p. 33.

(6)  OL L 34, 2005 2 8, p. 43.

(7)  OL L 199, 2006 7 21, p. 21.

(8)  OL L 322, 2006 11 22, p. 24.

(9)  OL L 88, 2007 3 29, p. 56.

(10)  OL L 123, 2007 5 12, p. 33.“


PRIEDAS

Reglamento (EB) Nr. 1881/2006 priedas iš dalies keičiamas taip:

1.

3.1 poskyrio (Švinas) 3.1.11 punktas pakeičiamas taip ir pridedamas naujas 3.1.18 punktas:

„3.1.11

Kopūstinės, lapinės daržovės ir šie grybai (27): Agaricus bisporus (pievagrybiai), Pleurotus ostreatus (gluosninės kreivabudės), Lentinula edodes (šiitake grybai)

0,30

3.1.18

Maisto papildai (1)

3,0

2.

3.2 poskyris (Kadmis) pakeičiamas taip:

„3.2

Kadmis

 

3.2.1

Galvijiena (išskyrus subproduktus), aviena, kiauliena ir paukštiena (6)

0,050

3.2.2

Arkliena, išskyrus subproduktus (6)

0,20

3.2.3

Galvijų, avių, kiaulių, paukščių ir arklių kepenys (6)

0,50

3.2.4

Galvijų, avių, kiaulių, paukščių ir arklių inkstai (6)

1,0

3.2.5

Žuvų, išskyrus 3.2.6, 3.2.7 ir 3.2.8 punktuose išvardytas rūšis, raumenų mėsa (24)(25)

0,050

3.2.6

Šių žuvų raumenų mėsa (24)(25):

 

atlantinių pelamidžių (Sarda sarda),

 

snapasnukių sargų (Diplodus vulgaris),

 

europinių upinių ungurių (Anguilla anguilla),

 

kefalių (Chelon labrosus),

 

paprastųjų stauridžių (Trachurus rūšys),

 

karališkųjų luvarių (Luvarus imperialis),

 

skumbrių (Scomber rūšys),

 

europinių sardinių (Sardina pilchardus),

 

Sardinops rūšies sardinių (Sardinops rūšys),

 

tunų (Thunnus rūšys, Euthynnus rūšys, Katsuwonus pelamis),

 

paprastųjų jūrų liežuvėlių (Dicologoglossa cuneata).

0,10

3.2.7

Šių žuvų raumenų mėsa (24)(25):

bullet tunų (Auxis rūšys)

0,20

3.2.8

Šių žuvų raumenų mėsa (24)(25):

 

europinių ančiuvių (Engraulis rūšys)

 

durklažuvių (Xiphias gladius)

0,30

3.2.9

Vėžiagyviai, išskyrus rudąją krabų mėsą ir omarų bei kitų panašių stambiųjų vėžiagyvių (Nephropidae ir Palinuridae) galvas ir krūtinės dalies mėsą (26)

0,50

3.2.10

Dvigeldžiai moliuskai (26)

1,0

3.2.11

Galvakojai moliuskai (be vidaus organų) (26)

1,0

3.2.12

Grūdai, išskyrus sėlenas, gemalus, kviečių grūdus ir ryžius

0,10

3.2.13

Sėlenos, gemalai, kviečių grūdai ir ryžiai

0,20

3.2.14

Sojų pupelės

0,20

3.2.15

Daržovės ir vaisiai, išskyrus lapines daržoves, šviežias prieskonines žoles, grybus, stiebines daržoves, šakniavaisines daržoves ir bulves (27)

0,050

3.2.16

Stiebinės daržovės, šakniavaisinės daržovės ir bulvės, išskyrus gumbinius salierus (27). Bulvėms taikomos nuskustoms bulvėms nustatytos didžiausios leistinos koncentracijos.

0,10

3.2.17

Lapinės daržovės, šviežios prieskoninės žolės, gumbiniai salierai ir šie grybai (27): Agaricus bisporus (pievagrybiai), Pleurotus ostreatus (gluosninės kreivabudės), Lentinula edodes (šiitake grybai)

0,20

3.2.18

Grybai, išskyrus 3.2.17 punkte nurodytus grybus (27)

1,0

3.2.19

Maisto papildai (2), išskyrus 3.2.20 punkte nurodytus maisto papildus

1,0

3.2.20

Maisto papildai (2) tik ar daugiausia iš džiovintų jūros dumblių arba jūros dumblių antriniai produktai

3,0

3.

3.3 poskyrio (Gyvsidabris) 3.3.2 punktas pakeičiamas taip ir pridedamas naujas 3.3.3 punktas:

„3.3.2

Šių žuvų raumenų mėsa (24)(25):

 

jūrų velnių (Lophius rūšys)

 

atlantinių vilkžuvių (Anarhichas lupus)

 

atlantinių pelamidžių (Sarda sarda)

 

europinių upinių ungurių (Anguilla rūšys)

 

karališkųjų, atlantinių pjūklapilvių (didžiagalvių islandinių) beriksų, viduržemio pjūklapilvių (didžiagalvių) beriksų (Hoplostethus rūšys)

 

bukasnukių ilgauodegių grenadierių (Coryphaenoides rupestris)

 

atlantinių paltusų (Hippoglossus hippoglossus)

 

afrikinių kongrijų (Genypterus capensis)

 

marlinų (Makaira rūšys)

 

megrimų (Lepidorhombus rūšys)

 

paprastųjų barzdočių (Mullus rūšys)

 

juodųjų kongrijų (Genypterus blacodes)

 

lydekų (Esox lucius)

 

vienspalvių bonitų (Orcynopsis unicolor)

 

mažųjų stintmenkių (Trisopterus minutus)

 

Portugalijos baltaakių dygliaryklių (Centroscymnus coelolepis)

 

rajų (Raja rūšys)

 

jūrų ešerių (Sebastes marinus, S. mentella, S. viviparus)

 

buriažuvių (Istiophorus platypterus)

 

uodeguotųjų kalavijų (Lepidopus caudatus, Aphanopus carbo)

 

vaivorykštinių karosų (pangos), raudonųjų pagelų (Pagellus rūšys)

 

ryklių (visų rūšių)

 

pilkųjų taukinių skumbrių, taukinių skumbrių, paprastųjų gyvatinių skumbrių (Lepidocybium flavobrunneum, Ruvettus pretiosus, Gempylus serpens)

 

eršketų (Acipenser species)

 

durklažuvių (Xiphias gladius)

 

tunų (Thunnus rūšys, Euthynnus rūšys, Katsuwonus pelamis)

1,0

3.3.3

Maisto papildai (3)

0,10

4.

(1) išnašoje pridedamas šis sakinys:

„Didžiausia leistina koncentracija vaisiuose netaikytina medžių riešutams.“

5.

(8) išnaša pakeičiama taip:

„(8)

Šios kategorijos maisto papildai apibrėžti Komisijos direktyvoje 2006/141/EB (OL L 401, 2006 12 30, p. 1).“


(1)  Didžiausia leistina koncentracija parduodamuose maisto papilduose.“

(2)  Didžiausia leistina koncentracija parduodamuose maisto papilduose.“

(3)  Didžiausia leistina koncentracija parduodamuose maisto papilduose.“


3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/10


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 630/2008

2008 m. liepos 2 d.

nustatantis pagal tarifines kvotas ir lengvatines sutartis cukraus sektoriaus produktams importuoti išduodamų licencijų, dėl kurių pateiktas prašymas nuo 2008 m. birželio 23 d. iki 27 d., paskirstymo koeficientą

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkų organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 28 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 950/2006, nustatantį išsamias tam tikrų tarifinių kvotų ir lengvatinių sutarčių, taikomų cukraus sektoriaus produktams importuoti ir rafinuoti 2006–2007, 2007–2008 ir 2008–2009 prekybos metais, taikymo taisykles (2), ypač į jo 5 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Importo licencijų paraiškos kompetentingoms valdžios institucijoms buvo pateiktos per laikotarpi nuo 2008 m. birželio 23 d. iki 27 d. pagal Reglamentą (EB) Nr. 950/2006 arba 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1832/2006, nustatantį cukraus sektoriui taikytinas pereinamojo laikotarpio priemones įstojus Bulgarijai ir Rumunijai (3) pagal 09.4351 (2007–2008) eilės numerį turimam ar didesniam kiekiui.

(2)

Atsižvelgdama į šias aplinkybes, Komisija turėtų nustatyti paskirstymo koeficientą, leidžiantį proporcingai turimam kiekiui išduoti licencijas ir pranešti valstybėms narėms, kad atitinkama riba pasiekta,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Pagal paraiškas importo licencijoms gauti, remiantis Reglamento (EB) Nr. 950/2006 4 straipsnio 2 dalimi arba Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 5 straipsniu, pateiktas nuo 2008 m. birželio 23 d. iki 27 d., licencijos išduodamos šio reglamento priede nurodytiems kiekiams.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje dieną.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 1. Reglamentas su pakeitimais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 371/2007 (OL L 92, 2007 4 3, p. 6).

(3)  OL L 354, 2006 12 14, p. 8.


PRIEDAS

AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 23.6.2008-27.6.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

100

 

09.4332

Belizas

100

 

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

09.4334

Kongo Respublika

 

09.4335

Fidžis

100

 

09.4336

Gajana

100

 

09.4337

Indija

0

Pasiekta

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskaras

100

 

09.4341

Malavis

100

 

09.4342

Mauricijus

100

 

09.4343

Mozambikas

0

Pasiekta

09.4344

Sent Kristofas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

100

 

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidadas ir Tobago

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabvė

100

Pasiekta


AKR ir Indijos lengvatinėmis sąlygomis įvežamas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 IV antraštinė dalis

2008–2009 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 23.6.2008-27.6.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4331

Barbadosas

100

 

09.4332

Belizas

100

 

09.4333

Dramblio Kaulo Krantas

100

 

09.4334

Kongo Respublika

100

 

09.4335

Fidžis

100

 

09.4336

Gajana

100

 

09.4337

Indija

0

Pasiekta

09.4338

Jamaika

100

 

09.4339

Kenija

100

 

09.4340

Madagaskaras

100

 

09.4341

Malavis

100

 

09.4342

Mauricijus

100

 

09.4343

Mozambikas

100

 

09.4344

Sent Kristofas ir Nevis

 

09.4345

Surinamas

 

09.4346

Svazilandas

100

 

09.4347

Tanzanija

100

 

09.4348

Trinidadas ir Tobago

100

 

09.4349

Uganda

 

09.4350

Zambija

100

 

09.4351

Zimbabvė

100

 


Papildomas cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 V antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 23.6.2008-27.6.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4315

Indija

100

 

09.4316

AKR protokolą pasirašiusios šalys

100

 


CXL lengvatinis cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VI antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 23.6.2008-27.6.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4317

Australija

0

Pasiekta

09.4318

Brazilija

0

Pasiekta

09.4319

Kuba

0

Pasiekta

09.4320

Kitos trečiosios šalys

0

Pasiekta


Balkanų cukrus

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VII antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Valstybė

Per savaitę nuo 23.6.2008-27.6.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4324

Albanija

100

 

09.4325

Bosnija ir Hercegovina

0

Pasiekta

09.4326

Serbija, Juodkalnija ir Kosovas

100

 

09.4327

Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija

100

 

09.4328

Kroatija

100

 


Išskirtinis ir pramoninis cukraus importas

Reglamento (EB) Nr. 950/2006 VIII antraštinė dalis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 23.6.2008-27.6.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4380

Išskirtinis

 

09.4390

Pramoninis

 


Cukraus importas pagal Bulgarijai ir Rumunijai atidarytas pereinamojo laikotarpio tarifines kvotas

Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 1 skyriaus 2 skirsnis

2007–2008 prekybos metai

Eilės numeris

Tipas

Per savaitę nuo 23.6.2008-27.6.2008 patiektina kiekio dalis %

Riba

09.4365

Bulgarija

0

Pasiekta

09.4366

Rumunija

0

Pasiekta


3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/14


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 631/2008

2008 m. liepos 2 d.

iš dalies keičiantis Reglamente (EB) Nr. 1109/2007 nustatytų kai kurių cukraus sektoriaus produktų reprezentacines kainas ir papildomus importo muitų dydžius 2007/2008 prekybos metams

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2006 m. vasario 20 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 318/2006 dėl bendro cukraus sektoriaus rinkos organizavimo (1),

atsižvelgdama į 2006 m. birželio 30 d. Komisijos reglamentą (EB) Nr. 951/2006, nustatantį išsamias Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 įgyvendinimo taisykles dėl prekybos su trečiosiomis šalimis cukraus sektoriuje (2), ypač į jo 36 straipsnį,

kadangi:

(1)

Reprezentacinės kainos ir papildomų importo muitų dydžiai, taikytini baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir kai kuriems sirupams 2007–2008 prekybos metams, buvo nustatyti Komisijos reglamente (EB) Nr. 1109/2007 (3). Šios kainos ir muitų dydžiai buvo paskutinį kartą pakeisti Komisijos reglamentu (EB) Nr. 573/2008 (4).

(2)

Šiuo metu Komisijos turimi duomenys rodo, kad reikia iš dalies pakeisti minėtus dydžius pagal Reglamente (EB) Nr. 951/2006 nustatytas taisykles ir nuostatas,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 951/2006 36 straipsnyje išvardytiems produktams taikomos reprezentacinės kainos ir papildomi importo muitai, nustatyti Reglamentu (EB) Nr. 1109/2007 2007–2008 prekybos metams, yra iš dalies keičiami ir nurodomi šio reglamento priede.

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja 2008 m. liepos 3 d.

Šis reglamentas yra privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Jean-Luc DEMARTY

Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinis direktorius


(1)  OL L 58, 2006 2 28, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1260/2007 (OL L 283, 2007 10 27, p. 1). Reglamentas (EB) Nr. 318/2006 bus pakeistas Reglamentu (EB) Nr. 1234/2007 (OL L 299, 2007 11 16, p. 1) nuo 2008 m. spalio 1 d.

(2)  OL L 178, 2006 7 1, p. 24. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1568/2007 (OL L 340, 2007 12 22, p. 62).

(3)  OL L 253, 2007 9 28, p. 5.

(4)  OL L 161, 2008 6 20, p. 11.


PRIEDAS

Iš dalies pakeisti reprezentacinių kainų ir papildomų importo muitų dydžiai baltajam cukrui, žaliaviniam cukrui ir KN kodu 1702 90 95 klasifikuojamiems produktams taikomi nuo 2008 m. liepos 3 d.

(EUR)

KN kodas

Reprezentacinė kaina už 100 kg neto atitinkamo produkto

Papildomo muito už 100 kg neto atitinkamo produkto dydis

1701 11 10 (1)

23,17

4,71

1701 11 90 (1)

23,17

9,95

1701 12 10 (1)

23,17

4,52

1701 12 90 (1)

23,17

9,52

1701 91 00 (2)

23,80

13,75

1701 99 10 (2)

23,80

8,81

1701 99 90 (2)

23,80

8,81

1702 90 95 (3)

0,24

0,40


(1)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Tarybos reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje (OL L 58, 2006 2 28, p. 1).

(2)  Nustatyta už standartinę kokybę, kaip ji yra apibrėžta Reglamento (EB) Nr. 318/2006 I priedo II dalyje.

(3)  Nustatyta už kiekvieną 1 % sacharozės kiekio.


3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/16


KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 632/2008

2008 m. liepos 2 d.

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1019/2002 dėl prekybos alyvuogių aliejumi standartų

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1234/2007, nustatantį bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (1), ypač į jo 113 straipsnio 1 dalies a punktą ir 121 straipnio h punktą ir 4 straipsnį,

kadangi:

(1)

Komisijos reglamente (EB) Nr. 1019/2002 (2) numatyta tam tikrų laisvai pasirenkamų nuorodų naudojimo alyvuogių aliejaus etiketėse tvarka. Remiantis minėto reglamento 5 straipsnio c punktu, pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus organoleptinės savybės etiketėse gali būti nurodomos tik tada, jeigu jos pagrįstos 1991 m. liepos 11 d. Komisijos reglamente (EEB) Nr. 2568/91 dėl maišyto alyvuogių aliejaus ir maišyto alyvuogių išspaudų aliejaus savybių ir dėl atitinkamų analizės metodų (3) numatytų analizės metodų rezultatais.

(2)

Tarptautinės alyvuogių aliejaus tarybos pradėti darbai siekiant parengti naujų organoleptinių savybių įvertinimo metodų, kurie padidintų pirmojo spaudimo alyvuogių aliejaus teigiamų požymių skaičių, buvo užbaigti 2007 m. Šiuo metu Bendrijos teisės aktai pritaikomi prie TAAT persvarstyto metodo. Vis dėlto taikyti Reglamento (EB) Nr. 1019/2002 5 straipsnio c punkto nuostatas nuo oficialios 2008–2009 prekybos metų pradžios, t. y. nuo 2008 m. liepos 1 d., dar būtų anksti.

(3)

Todėl Reglamento (EB) Nr. 1019/2002 5 straipsnio c punkto taikymą reikėtų atidėti iki 2008 m. lapkričio 30 d., kai bus pradėtas pilstyti 2008–2009 prekybos metų aliejus.

(4)

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti Reglamentą (EB) Nr. 1019/2002.

(5)

Šiame reglamente numatytos priemonės atitinka Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (EB) Nr. 1019/2002 12 straipsnio 2 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„5 straipsnio c punktas taikomas nuo 2008 m. lapkričio 30 d.“

2 straipsnis

Šis reglamentas įsigalioja trečią dieną nuo jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje, 2008 m. liepos 2 d.

Komisijos vardu

Mariann FISCHER BOEL

Komisijos narė


(1)  OL L 299, 2007 11 16, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 470/2008 (OL L 149, 2008 6 7, p. 61).

(2)  OL L 155, 2002 6 14, p. 27. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 1044/2006 (OL L 187, 2006 7 8, p. 20).

(3)  OL L 248, 1991 9 5, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Reglamentu (EB) Nr. 702/2007 (OL L 161, 2007 6 22, p. 11).


II Aktai, priimti remiantis EB ir (arba) Euratomo steigimo sutartimis, kurių skelbti neprivaloma

SPRENDIMAI

Komisija

3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/17


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. balandžio 8 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2001/781/EB, priimantį gaunančiųjų agentūrų vadovą ir dokumentų, kuriuos galima pateikti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, žodyną

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 1259)

(2008/541/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2000 m. gegužės 29 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse (1), ypač į jo 17 straipsnio a punktą,

pasikonsultavusi su komitetu, įsteigtu pagal Reglamento (EB) Nr. 1348/2000 18 straipsnį,

kadangi:

(1)

Kad būtų įgyvendintas Reglamentas (EB) Nr. 1348/2000, reikėjo parengti ir paskelbti vadovą, kuriame būtų informacija apie gaunančiąsias agentūras, paskirtas pagal to reglamento 2 straipsnį. Šis vadovas pateiktas 2001 m. rugsėjo 25 d. Komisijos sprendimo 2001/781/EB, priimančio gaunančiųjų agentūrų vadovą ir dokumentų, kuriuos galima pateikti pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1348/2000 dėl teisminių ir neteisminių dokumentų civilinėse arba komercinėse bylose įteikimo valstybėse narėse, žodyną (2), I priede.

(2)

Pakeitus Komisijai pagal Reglamento (EB) Nr. 1348/2000 2 straipsnio 4 dalį pateiktą informaciją, reikia iš dalies pakeisti vadovą.

(3)

Todėl Sprendimą 2001/781/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

Vienintelis straipsnis

Sprendimo 2001/781/EB I priede pateiktas vadovas, kuriame nurodyta informacija apie gaunančiąsias agentūras, iš dalies keičiamas, kaip nurodyta šio sprendimo priede.

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. balandžio 8 d.

Komisijos vardu

Jacques BARROT

Pirmininko pavaduotojas


(1)  OL L 160, 2000 6 30, p. 37.

(2)  OL L 298, 2001 11 15, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2007/500/EB (OL L 185, 2007 7 17, p. 24).


PRIEDAS

Vadove, kuriame nurodyta informacija apie gaunančiąsias agentūras, po dalies apie Jungtinę Karalystę pridedamos tokios dalys:

„ČEKIJA

I.

Gaunančiosios agentūros: apygardų teismai.

Kontaktiniai duomenys pateikti vadove apie gaunančiąsias agentūras, kurį galima rasti Europos teisminio atlaso civilinėse bylose svetainėje

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Turimos priemonės dokumentams priimti:

per pašto licenciją turintį subjektą,

faksas,

e. paštas.

III.

Forma gali būti pildoma čekų, slovakų, anglų arba vokiečių kalba.

DANIJA

I.

Teisingumo ministerija yra gaunančioji agentūra.

Justitsministeriet

Slotsholmsgade 10

DK-1216 København K

Telefonas + 45 7226 8400

Faksas + 45 3393 3510

E. paštas jm@jm.dk

Teisingumo ministerija yra visos šalies gaunančioji agentūra.

II.

Dokumentai gali būti siunčiami paštu, faksu arba e. paštu, tačiau gautas dokumentas turi visiškai atitikti įteiktiną dokumentą ir visa dokumente pateikta informacija turi būti lengvai įskaitoma.

III.

Danija sutinka, kad prie reglamento pridėta forma gali būti pildoma danų, anglų arba prancūzų kalba.

ESTIJA

I.

Gaunančiosios agentūros. Agentūra, kompetentinga gauti teisminius dokumentus, yra Teisingumo ministerija.

Justiitsministeerium

Tõnismägi 5a

15191 Tallinn

Eesti

Telefonas (372) 6 208 183 ir (372) 620 8186

Faksas (372) 6 208 109

E. paštas central.authority@just.ee

II.

Turimos tokios ryšio priemonės:

dokumentams priimti ir išsiųsti: paštas, įskaitant privataus kurjerio paslaugas,

kitiems pranešimams: telefonas ir e. paštas.

III.

Leidžiama ne tik estų, bet ir anglų kalba.

KIPRAS

I.

Gaunančioji agentūra: Teisingumo ir viešosios tvarkos ministerija

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministry of Justice and Public Order)

Λεωφόρος Αθαλάσσας (Athalassas Avenue 125)

CY-1461 Λευκωσία [Lefkosia (Nicosia)]

Κύπρος (Cyprus)

Telefonas (357) 22805928

Faksas (357) 22518328

E. paštas registry@mjpo.gov.cy

II.

Jų turimos priemonės dokumentams priimti:

paštas, faksas, e. paštas.

III.

Kalbos, kuriomis galima pildyti tipinę formą:

graikų ir anglų.

LATVIJA

I.

Gaunančioji agentūra

Tieslietu ministrija

Blvd. Brivibas 36

LV-1536, Riga

Latvia

Telefonas (371) 67036716

Faksas (371) 67210823

E. paštas tm.kanceleja@tm.gov.lv

Teisingumo ministerija yra visos šalies gaunančioji agentūra.

II.

Jos turimos priemonės dokumentams priimti:

Dokumentai gali būti priimami paštu, faksu arba e. paštu.

Prašymas įteikti dokumentus ir įteikimo patvirtinimas gali būti perduodami faksu arba e. paštu, jei jie kartu siunčiami paštu.

III.

Kalbos, kuriomis galima pildyti tipinę formą:

Latvija priima tipines formas, užpildytas ne tik latvių, bet ir anglų kalba.

LIETUVA

I.

Gaunančiosios agentūros: gaunančiosios agentūros yra pirmosios instancijos teismai.

Kontaktiniai duomenys pateikti vadove apie gaunančiąsias agentūras, kurį galima rasti Europos teisminio atlaso civilinėse bylose svetainėje

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Jų turimos priemonės dokumentams priimti:

Teisminiai ir neteisminiai dokumentai priimami paštu ir faksu.

III.

Kalbos, kuriomis galima pildyti tipinę formą (žr. 4 straipsnį):

Lietuva priims tipines prašymo formas, užpildytas ne tik lietuvių, bet ir anglų arba prancūzų kalba.

VENGRIJA

I.

Gaunančiosios agentūros

Pagal 2 straipsnio 3 dalį Teisingumo ministerija penkeriems metams yra paskirta gaunančiąja agentūra. Visi prašymai perduodami Teisingumo ministerijos tarptautinės privatinės teisės departamentui.

Igazságügyi Minisztérium

Nemzetközi Magánjogi Osztály

Budapest

Postafiók 54

Telefonas +36 1 4413110

Faksas +36 1 4413112

E. paštas nemzm@im.hu

II.

Jų turimos priemonės dokumentams priimti:

paštas, faksas, e. paštas.

III.

Kalbos, kuriomis galima pildyti tipinę formą (žr. 4 straipsnį):

vengrų, vokiečių, anglų, prancūzų.

MALTA

I.

Paskirtos gaunančiosios agentūros:

 

Agentūra:

Attorney General’s office (Generalinė prokuratūra)

The Palace

St. George’s Square

Valletta. CMR02

 

Valstybės tarnautojai:

1)

Cynthia Scerri De Bono

Attorney General’s office

The Palace

St. George’s Square

Valletta. CMR02.

Telefonas (00356) 2125683206

Faksas (00356) 21237281

E. paštas cynthia.scerri-debono@gov.mt

2)

Heidi Testa

Attorney General’s office

The Palace

St. George’s Square

Valletta. CMR02.

Telefonas (00356) 2125683209, (00356) 21225560

Faksas (00356) 21237281

E. paštas heidi.testa@gov.mt

II.

Jų turimos priemonės dokumentams priimti: dokumentų originalai turi būti siunčiami paštu. Dokumentai iš pradžių gali būti pateikti faksu ir (arba) e. paštu.

III.

Kalbos, kuriomis galima pildyti tipinę formą: anglų.

LENKIJA

I.

Gaunančiosios agentūros yra apygardų teismai – Sądy Rejonowe.

Kontaktiniai duomenys pateikti vadove apie gaunančiąsias agentūras, kurį galima rasti Europos teisminio atlaso civilinėse bylose svetainėje

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Dokumentus galima siųsti tik paštu.

III.

Tipinę formą galima pildyti lenkų, anglų arba vokiečių kalba.

RUMUNIJA

I.

Rumunijos gaunančioji agentūra, kompetentinga gauti teisminius ir neteisminius dokumentus iš Europos Sąjungos valstybių narių, yra apygardos, kurioje nuolat gyvena adresatas arba kurioje yra profesinės veiklos vieta, teismas.

Kontaktiniai duomenys pateikti vadove apie gaunančiąsias agentūras, kurį galima rasti Europos teisminio atlaso civilinėse bylose

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Rumunija priima tipines formas, užpildytas ne tik rumunų, bet ir anglų ar prancūzų kalbomis.

SLOVĖNIJA

I.

Gaunančiosios agentūros: apygardų teismai

Kontaktiniai duomenys pateikti vadove apie gaunančiąsias agentūras, kurį galima rasti Europos teisminio atlaso civilinėse bylose svetainėje

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Dokumentų originalai gali būti priimami tik paštu.

III.

Tipinė forma gali būti pildoma slovėnų arba anglų kalbomis.

SLOVAKIJA

I.

Gaunančiosios agentūros yra apygardų teismai (Okresný súd), kurie turi teritorinę jurisdikciją, kaip nurodyta Europos teisminiame atlase civilinėse bylose.

Kontaktiniai duomenys pateikti vadove apie gaunančiąsias agentūras, kurį galima rasti Europos teisminio atlaso civilinėse bylose svetainėje

http://ec.europa.eu/justice_home/judicialatlascivil/

II.

Kalbos, kuriomis gali būti pildoma standartinė forma (4 straipsnis): slovakų kalba.“


3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/22


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 13 d.

kuriuo sudaroma Skolinimosi istorijų ekspertų grupė

(2008/542/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

kadangi:

(1)

Komisijos komunikatas dėl bendrosios rinkos XXI a. Europai (1) 2007 m. lapkritį priimtas kartu su Tarnybų darbiniu dokumentu dėl mažmeninių finansinių paslaugų (2), kuriame pabrėžta, kad prieiga prie skolinimosi duomenų ir galimybė jais naudotis svarbi skatinant konkurencingas mažmeninių finansinių paslaugų rinkas. Jame taip pat paskelbta, kad sudaroma Skolinimosi istorijų ekspertų grupė.

(2)

Baltojoje knygoje dėl ES hipotekinių kreditų rinkų integracijos (3) nuspręsta, kad iš hipotekos paskolas teikiančių skolintojų ir tarpininkų turėtų būti reikalaujama prieš suteikiant hipotekos paskolą visomis tinkamomis priemonėmis deramai įvertinti besiskolinančiųjų kreditingumą. Taip pat padaryta išvada, kad hipotekos paskolas teikiantiems skolintojams neturėtų būti sudaromos nepalankios sąlygos pasinaudoti kitų valstybių narių kreditų registrais, o skolinimosi duomenys turėtų būti perduodami sklandžiai ir visiškai laikantis Bendrijos duomenų apsaugos taisyklių.

(3)

Komisija siekia nustatyti visas teisines, normines, administracines ir kitokias kliūtis, trukdančias gauti skolinimosi duomenis bei jais keistis, ir laukia patarimų, kaip šalinti šias kliūtis užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą.

(4)

Ekspertų grupę turėtų sudaryti skolinimosi duomenų srityje kompetentingi asmenys.

(5)

Svarbu užtikrinti, kad grupės nariai teiktų nešališkus ekspertų patarimus.

(6)

Grupės narių asmens duomenys turėtų būti tvarkomi laikantis 2000 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo (4),

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Komisija sudaro Skolinimosi istorijų ekspertų grupę (toliau – grupė).

2 straipsnis

Užduotys

Grupei skiriamos tokios užduotys:

nustatyti visas teisines, normines, administracines ir kitokias kliūtis, trukdančias gauti skolinimosi duomenis ir jais keistis. Pirmiausia grupė tiria kartu taikomų kelių skirtingų Bendrijos kreditų registrų tvarkymo bei veikimo metodų galimą poveikį ir nustato ekonomines to pasekmes. Ji nagrinėja esamą padėtį atsižvelgdama ir į vartotojų apsaugą (įskaitant duomenų apsaugą),

pateikti pasiūlymų, kaip šalinti nustatytas kliūtis. Todėl grupė ieško sprendimų, kaip kuo labiau padidinti skolinimosi duomenų srautus kartu užtikrinant aukšto lygio vartotojų apsaugą.

3 straipsnis

Sudėtis. Paskyrimas

1.   Grupę sudaro ne daugiau kaip 20 narių.

2.   Grupės nariais Komisija skiria ekspertus, gerai išmanančius grupės įgaliojimų sritį, paskelbusi kvietimą pareikšti norą dalyvauti ir remdamasi pasiūlymais, pateiktais:

Europos ar nacionalinių asociacijų, atstovaujančių vartotojų ar finansinių paslaugų sektoriaus interesams,

privačiųjų ar viešųjų valstybių narių įstaigų, renkančių ar apdorojančių skolinimosi duomenis,

valstybių narių duomenų apsaugos institucijų atstovų,

mokslinį išsilavinimą turinčių asmenų arba pripažintų skolinimosi duomenų, įskaitant duomenų apsaugą, srities žinovų.

3.   2 dalyje nurodytos šalys norą dalyvauti grupėje pareiškia raštu.

4.   Komisija įvertina kiekvieno eksperto tinkamumą remdamasi šiais kriterijais:

atitinkamos įrodomos žinios ar gebėjimai, susiję su grupės įgaliojimų sritimi,

neseniai įgyta praktinė kompetencija ar patirtis,

toks finansų srityje įprastai naudojamos kalbos mokėjimas, kad ekspertas galėtų dalyvauti diskusijose ir rengti ataskaitų projektus ta kalba.

Pareiškiant norą dalyvauti būtina kartu pateikti dokumentus, įrodančius, kad siūlomas ekspertas atitinka minėtuosius reikalavimus.

5.   Komisija atrenka ekspertus atsižvelgdama į būtinumą atstovauti visų susijusių suinteresuotųjų šalių interesams. Kaip teigiama Baltojoje knygoje dėl finansinių paslaugų politikos 2005–2010 m., Komisijai itin svarbu, kad naudotojams būtų atstovaujama proporcingai. Be to, remdamasi gautais pasiūlymais, Komisija užtikrina platų geografinį atstovavimą ir lyčių pusiausvyrą grupėje.

6.   Pripažinti tinkamais, bet nepaskirti pasiūlyti ekspertai gali būti įrašyti į rezervo sąrašą, iš kurio Komisija gali skirti naujus narius vietoje buvusių.

7.   Taikomos šios nuostatos:

Nariai, pasiūlyti vartotojų ir finansinių paslaugų sektoriaus interesams atstovaujančių Europos ar nacionalinių asociacijų, arba skolinimosi duomenis renkančių ar juos apdorojančių įstaigų, skiriami kaip suinteresuotųjų šalių atstovai.

Duomenų apsaugos institucijų nariai skiriami kaip atitinkamų institucijų atstovai.

Mokslinį išsilavinimą turintys asmenys arba pripažinti žinovai skiriami individualiai.

Grupės narių įgaliojimai pradeda veikti nuo pirmojo grupės susirinkimo ir baigiasi parengus ataskaitą, ne vėliau kaip 2009 m. gegužės 1 d. Nariai atlieka pareigas, kol juos pakeičia arba baigiasi jų įgaliojimai.

Tie nariai, kurie nebegali veiksmingai dalyvauti grupės svarstymuose, atsistatydina arba nesilaiko šiame straipsnyje arba Europos bendrijos steigimo sutarties 287 straipsnyje nustatytų sąlygų, likusiam kadencijos laikotarpiui gali būti pakeisti.

Narių vardai ir pavardės skelbiamos Europos Komisijos ekspertų grupių registre (5) ir Vidaus rinkos ir paslaugų generalinio direktorato interneto svetainėje. Narių vardai ir pavardės renkamos, tvarkomos ir skelbiamos pagal Reglamento (EB) Nr. 45/2001 dėl asmenų apsaugos Bendrijos institucijoms ir įstaigoms tvarkant asmens duomenis ir laisvo tokių duomenų judėjimo nuostatas.

Individualiai paskirti nariai kiekvienais metais pasirašo įsipareigojimą veikti dėl visuomenės interesų ir deklaraciją, kurioje nurodo, ar yra kokių nors interesų, galinčių kliudyti jiems veikti nešališkai.

4 straipsnis

Darbas

1.   Grupei pirmininkauja Komisijos atstovas.

2.   Komisijai pritarus, konkretiems klausimams nagrinėti gali būti sudaromi pogrupiai, kurių įgaliojimus nustato grupė. Įvykdę užduotis, pogrupiai panaikinami.

3.   Komisijos atstovas gali kviesti konkrečios srities žinių turinčius ekspertus ir stebėtojus dalyvauti grupės ir darbo grupių veikloje.

4.   Dalyvaujant grupės ar pogrupių svarstymuose gautos informacijos negalima atskleisti, jei Komisija teigia, kad informacija yra konfidencialaus pobūdžio.

5.   Paprastai grupė ir jos pogrupiai posėdžiauja Komisijos patalpose pagal Komisijos nustatytą tvarką ir grafiką. Grupės sekretoriatą skiria Komisija. Grupės ir jos pogrupių susirinkimuose gali dalyvauti tos srities interesų turintys Komisijos pareigūnai.

6.   Grupė priima darbo tvarkos taisykles remdamasi Komisijos priimtomis standartinėmis darbo tvarkos taisyklėmis (6).

7.   Komisija gali atitinkamo dokumento originalo kalba internete skelbti visas grupės parengtas santraukas, išvadas, dalines išvadas arba darbinius dokumentus.

5 straipsnis

Susirinkimų išlaidos

1.   Komisija kompensuoja su grupės veikla susijusias narių kelionės ir pragyvenimo išlaidas pagal Komisijoje galiojančias nuostatas (7). Už atliekamas pareigas nariams atlyginimas nemokamas.

2.   Susirinkimų išlaidos kompensuojamos neviršijant atitinkamam padaliniui pagal metinę išteklių skyrimo procedūrą skirtų asignavimų.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 13 d.

Komisijos vardu

Charlie McCREEVY

Komisijos narys


(1)  COM(2007) 724 galutinis.

(2)  SEC(2007) 1520.

(3)  COM(2007) 807.

(4)  OL L 8, 2001 1 12, p. 1.

(5)  http://ec.europa.eu/secretariat_general/regexp/

(6)  Dokumento SEC(2005) 1004 III priedas.

(7)  2007 m. gruodžio 5 d. Komisijos sprendimas C(2007) 5858.


3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/25


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 18 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia H5N1 potipio gripo virusas

(pranešta dokumentu Nr. C(2008) 2701)

(Tekstas svarbus EEE)

(2008/543/EB)

EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 1989 m. gruodžio 11 d. Tarybos direktyvą 89/662/EEB dėl veterinarinių patikrinimų, taikomų Bendrijos vidaus prekyboje, siekiant sukurti vidaus rinką (1), ypač į jos 9 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 1990 m. birželio 26 d. Tarybos direktyvą 90/425/EEB dėl Bendrijos vidaus prekyboje tam tikrais gyvūnais ir produktais taikomų veterinarinių ir zootechninių patikrinimų, siekiant užbaigti vidaus rinkos kūrimą (2), ypač į jos 10 straipsnio 4 dalį,

atsižvelgdama į 2005 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyvą 2005/94/EB dėl paukščių gripo kontrolės Bendrijoje priemonių ir panaikinančią Direktyvą 92/40/EEB (3), ypač į jos 63 straipsnio 3 dalį,

kadangi:

(1)

Direktyvoje 2005/94/EB nustatomos tam tikros prevencinės priemonės, susijusios su paukščių gripo priežiūra ir ankstyvu nustatymu, ir minimalios kontrolės priemonės, kurios būtų taikomos šios ligos protrūkio tarp naminių ar kitų nelaisvėje laikomų paukščių atveju. Direktyvoje nurodoma, kad reikia nustatyti išsamias taisykles, taikytinas susidarius atitinkamai epidemiologinei padėčiai, kurios papildytų toje direktyvoje numatytas minimalias kontrolės priemones.

(2)

2006 m. birželio 14 d. Komisijos sprendimu 2006/415/EB dėl tam tikrų apsaugos priemonių, susijusių su labai patogenišku paukščių gripu, kurį Bendrijos naminiams paukščiams sukelia H5N1 potipio gripo virusas ir panaikinantis Sprendimą 2006/135/EB (4), nustatytos tam tikros apsaugos priemonės, kurios turi būti taikomos siekiant išvengti šios ligos plitimo, įskaitant A ir B teritorijų nustatymą, įtarus ar patvirtinus ligos protrūkį. Šios teritorijos yra išvardytos Sprendimo 2006/415/EB priede ir šiuo metu apima dalį Vokietijos ir Lenkijos. Šis sprendimas taikomas iki 2008 m. birželio 30 d.

(3)

Kadangi Bendrijoje ir toliau lieka didelė labai patogeniško H5N1 potipio paukščių gripo protrūkių rizika, Sprendime 2006/415/EB nustatytos priemonės turėtų būti išsaugotos ir taikomos tais atvejais, kai virusas aptinkamas naminiuose paukščiuose, taip papildant Direktyvoje 2005/94/EB numatytas priemones.

(4)

Atsižvelgiant į dabartinę paukščių gripo epidemiologinę padėtį Bendrijoje, tikslinga pratęsti Sprendimo 2006/415/EB taikymo laikotarpį iki 2009 m. birželio 30 d.

(5)

Vokietija ir Lenkija pranešė Komisijai, kad jų teritorijose palankiai susiklosčius ligos aplinkybėms, jos nebetaiko su labai patogeniško H5N1 potipio paukščių gripo protrūkiais susijusių kontrolės priemonių. Taigi pagal Sprendimo 2006/415/EB 4 straipsnio 2 punktą A ir B teritorijoms šiose valstybėse narėse nustatytos priemonės nebereikalingos.

(6)

Todėl Sprendimą 2006/415/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(7)

Šiame sprendime numatytos priemonės atitinka Maisto grandinės ir gyvūnų sveikatos nuolatinio komiteto nuomonę,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

Sprendimas 2006/415/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

12 straipsnyje data „2008 m. birželio 30 d.“ keičiama data „2009 m. birželio 30 d.“

2)

Priedo A ir B dalyse Vokietijos ir Lenkijos įrašai išbraukiami.

2 straipsnis

Šis sprendimas taikomas nuo 2008 m. liepos 1 d.

3 straipsnis

Šis sprendimas skirtas valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 18 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 395, 1989 12 30, p. 13. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/41/EB (OL L 157, 2004 4 30, p. 33).

(2)  OL L 224, 1990 8 18, p. 29. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/33/EB (OL L 315, 2002 11 19, p. 14).

(3)  OL L 10, 2006 1 14, p. 16.

(4)  OL L 164, 2006 6 16, p. 51. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu 2008/70/EB (OL L 18, 2008 1 23, p. 25).


3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/27


KOMISIJOS SPRENDIMAS

2008 m. birželio 20 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą Nr. 2004/858/EB, siekiant „Visuomenės sveikatos programos vykdomąją įstaigą“ pakeisti „Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąja agentūra“

(2008/544/EB)

EUROPOS KOMISIJA,

atsižvelgdama į Europos bendrijos steigimo sutartį,

atsižvelgdama į 2002 m. gruodžio 19 d. Tarybos reglamentą (EB) Nr. 58/2003, nustatantį vykdomųjų įstaigų, kurioms pavedamos tam tikros Bendrijos programų valdymo užduotys, įstatus (1),

kadangi:

(1)

Komisijos sprendimu 2004/858/EB (2) įsteigtos Visuomenės sveikatos programos vykdomosios įstaigos (toliau – VSPVĮ) funkcija buvo administruoti Bendrijos veiksmų visuomenės sveikatos srityje programą (toliau – 2003–2008 m. visuomenės sveikatos programa), patvirtintą Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1786/2002/EB (3). Komisijos sprendime 2004/858/EB nustatyta, kad VSPVĮ veiks iki 2010 m. gruodžio 31 d., kad galėtų įvykdyti sutartis bei teikti dotacijas pagal 2003–2008 m. visuomenės sveikatos programą.

(2)

2007 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas Nr. 1350/2007/EB dėl antrosios Bendrijos veiksmų programos sveikatos srityje (2008–2013 m.) (4) (toliau – 2008–2013 m. antroji visuomenės sveikatos programa) įsigaliojo 2007 m. lapkričio 21 d. Antroji visuomenės sveikatos programa skirta tęsti Bendrijos veiksmus visuomenės sveikatos srityje, labiausiai orientuojantis į tris tikslus: gerinti piliečių sveikatos saugumą, skatinti sveikatingumą, siekiant didesnės gerovės bei solidarumo, ir rengti bei skleisti informaciją apie sveikatą.

(3)

2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos patvirtinta 2007–2013 m. Bendrijos veiksmų programa vartotojų politikos srityje (5) (toliau – 2007–2013 m. vartotojų programa) nustatomas Bendrijos veiksmų remiant vartotojų politiką 2007–2013 m. bendrasis finansavimo planas. Šia programa siekiama papildyti, remti ir stebėti valstybių narių politiką ir padėti joms užtikrinti piliečių sveikatą, saugą bei teisėtus ekonominius interesus, skatinti vartotojų teises į informaciją, šviečiamąją veiklą ir burtis į organizacijas savo interesams ginti.

(4)

Vadovaujantis 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 882/2004 dėl oficialios kontrolės, kuri atliekama siekiant užtikrinti, kad būtų įvertinama, ar laikomasi pašarus ir maistą reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos ir gerovės taisyklių (6), 51 straipsniu Komisija gali organizuoti valstybių narių kompetentingų institucijų darbuotojų bei trečiųjų šalių, įskaitant ir besivystančias šalis, atstovų mokymus. Mokymų temos gali būti pašarus ir maistą reglamentuojantys teisės aktai, gyvūnų sveikatos bei gyvūnų gerovės taisyklės. Be to, 2000 m. gegužės 8 d. Tarybos direktyvos 2000/29/EB dėl apsaugos priemonių nuo augalams ir augaliniams produktams kenksmingų organizmų įvežimo į Bendriją ir išplitimo joje (7) 2 straipsnio 1 dalies i punktu nustatomas mokymų augalų sveikatos srityje teisinis pagrindas, kad Komisijos organizuojami mokymai taptų bendros Bendrijos mokymų strategijos maistą ir pašarus reglamentuojančių teisės aktų, gyvūnų sveikatos bei gyvūnų gerovės taisyklių ir augalų sveikatos taisyklių srityje (toliau – Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 bei Direktyva 2000/29/EB nustatytos mokymo priemonės maisto saugos srityje) dalimi.

(5)

Nepriklausomų konsultantų atliktoje sąnaudų ir naudos analizėje nustatyta, kad 2008–2013 m. antrosios visuomenės sveikatos programos įgyvendinimo užduotis ekonomiškai naudingiausia būtų pavesti toliau vykdyti veikiančiai VSPVĮ.

(6)

Sąnaudų ir naudos analizėje taip pat nustatyta, kad 2007–2013 m. vartotojų programos ir Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 bei Direktyva 2000/29/EB nustatytų mokymo priemonių maisto saugos srityje įgyvendinimo užduotis veiksmingiau atliktų veikianti VSPVĮ, o kartu būtų užtikrinama, kad Komisija užtikrins bendrą Bendrijos programų ir priemonių administravimą.

(7)

Atsižvelgiant į papildomas užduotis, VSPVĮ turėtų būti pakeista Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąja agentūra.

(8)

Todėl Sprendimą 2004/858/EB reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti.

(9)

Šio sprendimo nuostatos atitinka Vykdomųjų įstaigų komiteto nuomonę,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

Sprendimas 2004/858/EB iš dalies keičiamas taip:

1)

1 straipsnio 2 dalis pakeičiama taip:

„2.   Įstaigos pavadinimas – „Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomoji agentūra“.“

2)

3 straipsnis pakeičiamas taip:

„3 straipsnis

Trukmė

Agentūra vykdo užduotis nuo 2005 m. sausio 1 d. iki 2015 m. gruodžio 31 d.“

3)

4 straipsnis pakeičiamas taip:

„4 straipsnis

Tikslai ir užduotys

1.   Agentūrai pavedama vykdyti Sprendimu 1350/2007/EB patvirtintos 2008–2013 m. antrosios visuomenės sveikatos programos, Sprendimu 1926/2006/EB patvirtintos 2007–2013 m. vartotojų programos ir Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 bei Direktyva 2000/29/EB nustatytų mokymo priemonių maisto saugos srityje įgyvendinimo užduotis:

a)

konkrečių projektų, kuriuos Komisija, vadovaudamasi Reglamento (EB) Nr. 58/2003 6 straipsnio 3 dalimi, turės nustatyti įgaliojimų suteikimo dokumentu, visų etapų valdymas, įgyvendinant pirmiau nurodytas Bendrijos programas bei priemones, ir būtina priežiūra, priimant atitinkamus sprendimus, vadovaujantis Komisijos įgaliojimais;

b)

biudžeto pajamų ir išlaidų vykdymo priemonių tvirtinimas ir, jei Komisija suteikia įgaliojimus, visų veiksmų, kurių reikia pirmiau nurodytoms Bendrijos programoms bei priemonėms įgyvendinti, ypač veiksmų, susijusių su sutarčių sudarymu ir dotacijų skyrimu, įgyvendinimas;

c)

visos informacijos, kurios reikia vadovaujant pirmiau nurodytų Bendrijos programų bei priemonių įgyvendinimui ir jo vertinimui, rinkimas, nagrinėjimas ir perdavimas Komisijai.

2.   Įstaiga taip pat administruoja visus įgyvendinimo priemonių, kurias ji yra įgaliota vykdyti pagal Bendrijos 2003–2008 m. visuomenės sveikatos programą, patvirtintą 2002 m. rugsėjo 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos sprendimu Nr. 1786/2002/EB, etapus.

3.   Įgaliojimus agentūrai suteikiančiame Komisijos sprendime išsamiai nustatomos visos jai pavestos užduotys. Komisijos sprendimas bus perduotas susipažinti Reglamento (EB) Nr. 58/2003 24 straipsniu įsteigtam komitetui.“

4)

6 straipsnis pakeičiamas taip:

„6 straipsnis

Dotacijos

Agentūrai skiriama subsidija, kuri įtraukiama į Europos Bendrijų bendrąjį biudžetą, ir mokama iš Sprendimu 1350/2007/EB patvirtintai 2008–2013 m. antrajai visuomenės sveikatos programai, Sprendimu 1926/2006/EB patvirtintai 2007–2013 m. vartotojų programai ir Reglamentu (EB) Nr. 882/2004 bei Direktyva 2000/29/EB nustatytoms mokymo priemonėms maisto saugos srityje skirtų lėšų.“

2 straipsnis

Visos nuorodos į „Visuomenės sveikatos programos vykdomąją įstaigą“ laikomos nuorodomis į „Sveikatos ir vartotojų reikalų vykdomąją agentūrą“.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 20 d.

Komisijos vardu

Androulla VASSILIOU

Komisijos narė


(1)  OL L 11, 2003 1 16, p. 1.

(2)  OL L 369, 2004 12 16, p. 73.

(3)  OL L 271, 2002 10 9, p. 1. Sprendimas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Sprendimu Nr. 786/2004/EB (OL L 138, 2004 4 30, p. 7).

(4)  OL L 301, 2007 11 20, p. 3.

(5)  Europos Parlamento ir Tarybos sprendimas 1926/2006/EB (OL L 404, 2006 12 30, p. 39).

(6)  OL L 165, 2004 4 30, p. 1. Reglamentas su paskutiniais pakeitimais, padarytais Tarybos reglamentu (EB) Nr. 301/2008 (OL L 97, 2008 4 9, p. 85).

(7)  OL L 169, 2000 7 10, p. 1. Direktyva su paskutiniais pakeitimais, padarytais Komisijos direktyva 2007/41/EB (OL L 169, 2007 6 29, p. 51).


III Aktai, priimti remiantis ES sutartimi

AKTAI, PRIIMTI REMIANTIS ES SUTARTIES V ANTRAŠTINE DALIMI

3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/30


POLITINIO IR SAUGUMO KOMITETO SPRENDIMAS EUPT/1/2008

2008 m. birželio 6 d.

iš dalies keičiantis Sprendimą EUPT/2/2007 dėl Europos Sąjungos planavimo grupės (EUPT Kosovo) vadovo skyrimo

(2008/545/BUSP)

POLITINIS IR SAUGUMO KOMITETAS,

atsižvelgdamas į Europos Sąjungos sutartį, ypač į jos 25 straipsnio trečią pastraipą,

atsižvelgdamas į 2006 m. balandžio 10 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2006/304/BUSP dėl ES planavimo grupės (EUPT Kosovo) įsteigimo galimai ES krizių valdymo operacijai Kosove teisinės valstybės srityje ir galimose kitose srityse (1), ypač į jų 6 straipsnį,

atsižvelgdamas į 2008 m. vasario 4 d. Tarybos bendruosius veiksmus 2008/124/BUSP dėl Europos Sąjungos teisinės valstybės misijos Kosove (EULEX KOSOVO) (2), ypač į jų 4 straipsnio 3 dalį ir 5 straipsnio 2 dalį,

kadangi:

(1)

Politinis ir saugumo komitetas (PSK) Sprendimu EUPT/2/2007 (3) nusprendė paskirti Roy REEVE ES planavimo grupės (EUPT Kosovo) galimai ES krizių valdymo operacijai Kosove teisinės valstybės srityje ir galimose kitose srityse vadovu nuo 2008 m. sausio 1 d.

(2)

Bendrųjų veiksmų 2006/304/BUSP 6 straipsnyje numatyta, kad Taryba įgalioja PSK priimti atitinkamus sprendimus pagal Sutarties 25 straipsnį, įskaitant sprendimą Generalinio sekretoriaus-vyriausiojo įgaliotinio pasiūlymu skirti ES planavimo grupės (EUPT Kosovo) vadovą,

NUSPRENDĖ:

Vienintelis straipsnis

Išbraukiama Politinio ir saugumo komiteto sprendimo EUPT/2/2007 2 straipsnio antroji pastraipa.

Priimta Briuselyje, 2008 m. birželio 6 d.

Politinio ir saugumo komiteto vardu

Pirmininkas

M. IPAVIC


(1)  OL L 112, 2006 4 26, p. 19. Bendrieji veiksmai su paskutiniais pakeitimais, padarytais Bendraisiais veiksmais 2008/228/BUSP (OL L 75, 2008 3 18, p. 78).

(2)  OL L 42, 2008 2 16, p. 92.

(3)  OL L 346, 2007 12 29, p. 29.


Klaidų ištaisymas

3.7.2008   

LT

Europos Sąjungos oficialusis leidinys

L 173/31


2008 m. birželio 17 d. Komisijos reglamento Nr. 554/2008 dėl leidimo naudoti 6-fitazę (Quantum Phytase) kaip pašarų priedą, klaidų ištaisymas

( Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 158, 2008 m. birželio 18 d. )

16 puslapis, priedo lentelė, skiltis „Leidimo turėtojo pavadinimas“:

yra:

„AB Enzyme GmbH“

turi būti:

„AB Enzymes GmbH“.